شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 17,074.3 160.40 0.95 1400/11/6 16,911.4 17,080

شاخص کل بورس

شاخص بورس 1.229 میلیون 21,441.80 1.78 1400/11/6 1.214 میلیون 1.229 میلیون

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 96,264.1 234.80 0.24 1400/11/6 96,251.3 96,673.4

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 43,574.9 1,459.00 3.46 1400/11/6 43,489.7 43,799.4

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 2.379 میلیون 32,252.90 1.37 1400/11/6 2.354 میلیون 2.379 میلیون

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 53,342.3 418.10 0.79 1400/11/6 53,175.1 53,687.4

شاخص سیمان

شاخص بورس 6,856.7 26.30 0.38 1400/11/6 6,829.4 6,856.5

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 1.023 میلیون 26,643.40 2.67 1400/11/6 1.018 میلیون 1.023 میلیون

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 89,233.4 2,478.40 2.86 1400/11/6 87,429.4 89,245.3

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 3.435 میلیون 52,899.80 1.56 1400/11/6 3.425 میلیون 3.447 میلیون

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 22,523.1 127.60 0.57 1400/11/6 22,435.1 22,524.9

شاخص زراعت

شاخص بورس 203,204.7 1,954.20 0.97 1400/11/6 201,735.1 203,196.8

شاخص لاستیک

شاخص بورس 174,632.7 3,447.10 1.94 1400/11/6 174,659.7 177,546.8

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 16,570.7 737.90 4.66 1400/11/6 16,435.7 16,570.2

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 159,496.7 2,108.30 1.34 1400/11/6 158,069.5 159,494.9

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.132 میلیون 22,095.80 1.99 1400/11/6 1.123 میلیون 1.132 میلیون

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 48,880.5 1,044.50 2.18 1400/11/6 48,450.6 48,883.1

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 5,577.1 8.00 0.14 1400/11/6 5,572.5 5,580.6

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 1.58 میلیون 30,420.70 1.96 1400/11/6 1.559 میلیون 1.58 میلیون

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 2,086.6 5.60 0.27 1400/11/6 2,081.1 2,086.8

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 37,179.3 274.20 0.74 1400/11/6 36,848 37,175.8

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 739,697.2 3,614.20 0.49 1400/11/6 739,420 743,370.8

شاخص منسوجات

شاخص بورس 8,607.8 207.20 2.35 1400/11/6 8,608.3 8,658.1

شاخص مالی

شاخص بورس 1.342 میلیون 6,435.40 0.48 1400/11/6 1.338 میلیون 1.342 میلیون

شاخص بازار اول

شاخص بورس 931,639.6 19,237.80 2.11 1400/11/6 918,310.6 931,668.2

شاخص رادیویی

شاخص بورس 4,312.9 2.70 0.06 1400/11/6 4,311.8 4,317.1

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 31,184.5 255.00 0.82 1400/11/6 31,058.5 31,184.2

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 3.039 میلیون 63,793.10 2.14 1400/11/6 3.001 میلیون 3.039 میلیون

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 453,543.9 1,764.10 0.39 1400/11/6 452,010.8 453,559.7

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 6,630.7 36.90 0.56 1400/11/6 6,605.9 6,630.6

شاخص بازده نقدی و قیمت

شاخص بورس 4.966 میلیون 88,474.10 1.81 1400/11/6 4.966 میلیون 4.966 میلیون

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 5,768.6 10.30 0.18 1400/11/6 5,757.8 5,770.1

شاخص اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 525.6 9.80 1.90 1400/11/6 522.5 529.4

شاخص اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,258.5 0.70 0.06 1400/11/6 1,256.6 1,272

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 17,034.3 78.40 0.46 1400/11/6 16,964.7 17,035.3

شاخص چوب

شاخص بورس 113.6 1.70 1.50 1400/11/6 111.3 113.7

شاخص فنی مهندسی

شاخص بورس 227.6 0.90 0.42 1400/11/6 226.7 227.5

شاخص لاستیک فرابورس

شاخص بورس 108 1.00 0.89 1400/11/6 108.1 111

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 40,734.9 198.30 0.48 1400/11/6 40,613 40,858

شاخص خودرو

شاخص بورس 180,209.4 4,522.40 2.57 1400/11/6 179,782.4 181,249.6

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص بورس 486.1 8.20 1.66 1400/11/6 482.1 503.6

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 5,447.8 25.20 0.46 1400/11/6 5,402.3 5,448.5

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 303,381 5,291.40 1.78 1400/11/6 299,545.9 303,394.8

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 200,076.9 1,059.60 0.53 1400/11/6 199,191.4 200,079.1

شاخص رایانه

شاخص بورس 48,262.6 137.40 0.28 1400/11/6 48,261.5 48,455.6

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 67,719.9 1,913.00 2.91 1400/11/6 65,981.5 67,724.8

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 318,756.1 1,688.10 0.53 1400/11/6 317,345.3 318,759.7

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 4.133 میلیون 162,063.40 4.08 1400/11/6 4.108 میلیون 4.132 میلیون

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 171,565.4 1,550.50 0.90 1400/11/6 171,372.4 173,379.9

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 136,165.8 2,238.20 1.67 1400/11/6 136,155.7 136,931.8

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 89,824.9 81.10 0.09 1400/11/6 89,765.1 90,105.3

شاخص قراردادهای أتی نقره

شاخص بورس 196,600 700.00 0.36 1400/11/6 195,700 197,000

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

شاخص بورس 86,200 1,600.00 1.89 1400/11/6 85,000 86,300

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 359,800 200.00 0.06 1400/11/6 348,000 361,600

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 46,081.1 425.10 0.93 1400/11/6 45,745.9 46,081.1

شاخص بانک ها

شاخص بورس 5,532.4 26.00 0.47 1400/11/6 5,510.7 5,532.4

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 7,684.7 75.00 0.99 1400/11/6 7,608.3 7,700.3

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 89,842.6 4,288.40 4.56 1400/11/6 89,642.8 94,131

شاخص قراردادهای آتی مس کاتد

شاخص بورس 2.46 میلیون 10,000.00 0.41 1400/11/6 2.46 میلیون 2.46 میلیون

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 1,938.6 0.00 0.00 1400/11/6 1,938.6 1,938.6

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 30,639 0.00 0.00 1400/11/3 30,639 30,639

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 688,517.4 0.00 0.00 1400/10/28 688,517.4 688,517.4

شاخص خرده فروشی

شاخص بورس 849.3 0.00 0.00 1400/10/13 849.3 849.3

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 2.116 میلیون 91,000.00 4.12 1400/09/28 2.116 میلیون 2.317 میلیون

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 910,000 600.00 0.07 1400/09/27 910,000 928,000

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 230,800 7,500.00 3.36 1400/08/25 220,300 233,700

شاخص پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1400/06/6 919.7 919.7

شاخص مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1400/06/6 272.7 272.7

شاخص ابزارآلات پزشکی

شاخص بورس 10,244.3 0.00 0.00 1400/06/2 10,244.3 10,244.3

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6