شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص رادیویی

شاخص بورس 6,338 219.90 3.59 1399/11/1 6,179.5 6,336.5

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 17,964.3 407.10 2.32 1399/11/1 17,787.4 18,027.7

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 71,315.1 28.20 0.04 1399/11/1 71,206.5 71,721.1

شاخص مالی

شاخص بورس 1.762 میلیون 35,273.90 2.04 1399/11/1 1.744 میلیون 1.762 میلیون

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 1,596.5 15.00 0.95 1399/11/1 1,579.7 1,596.1

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 1.713 میلیون 38,008.10 2.27 1399/11/1 1.684 میلیون 1.714 میلیون

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 6,439.5 288.80 4.69 1399/11/1 6,160 6,438.4

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 30,995.6 159.70 0.52 1399/11/1 30,890.8 30,995.5

شاخص سیمان

شاخص بورس 10,107.7 103.30 1.03 1399/11/1 9,999 10,108.2

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 60,269.5 1,252.90 2.04 1399/11/1 60,274.3 61,346

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 29,671.1 1,203.90 4.23 1399/11/1 29,484.1 29,667.9

شاخص رایانه

شاخص بورس 63,388 688.10 1.10 1399/11/1 62,522.1 63,513.6

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 283,278.3 1,770.50 0.63 1399/11/1 281,555.5 283,578.5

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 308,977.8 8,679.80 2.89 1399/11/1 302,483.6 309,275.5

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 12,040.5 53.40 0.44 1399/11/1 12,033 12,081.7

شاخص بانک ها

شاخص بورس 6,856.3 282.50 4.30 1399/11/1 6,721.9 6,862.3

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 63,893.6 371.70 0.58 1399/11/1 63,893.2 64,483.4

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 433,130.8 2,707.10 0.63 1399/11/1 430,496.7 433,589.9

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 56,283.9 2,388.20 4.43 1399/11/1 54,286.7 56,382.6

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 42,535.8 1,633.60 3.99 1399/11/1 41,803.4 42,588.5

شاخص بازار اول

شاخص بورس 842,072.4 28,675.70 3.53 1399/11/1 821,497.5 843,677.8

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 252,043.1 9,032.90 3.46 1399/11/1 252,048.2 257,835.4

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.025 میلیون 30,779.30 3.10 1399/11/1 1.01 میلیون 1.026 میلیون

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 30,960.8 1,303.70 4.04 1399/11/1 30,961 31,296

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 2.511 میلیون 76,105.40 3.13 1399/11/1 2.468 میلیون 2.511 میلیون

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 2.479 میلیون 52,126.40 2.15 1399/11/1 2.437 میلیون 2.48 میلیون

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 1.781 میلیون 66,172.10 3.86 1399/11/1 1.761 میلیون 1.78 میلیون

شاخص خودرو

شاخص بورس 253,909.8 7,489.90 3.04 1399/11/1 252,629.7 254,258

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 140,933.4 4,583.10 3.36 1399/11/1 139,580.8 140,931.9

شاخص لاستیک

شاخص بورس 365,200.5 4,888.40 1.36 1399/11/1 358,341.9 365,329.8

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 274,869.8 707.90 0.26 1399/11/1 274,820.1 278,411.3

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 111,746.6 1,943.00 1.77 1399/11/1 110,312.2 111,750.8

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 313,438.5 5,327.30 1.67 1399/11/1 313,435.9 318,256.1

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 3.221 میلیون 134,158.00 4.35 1399/11/1 3.199 میلیون 3.222 میلیون

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 314,889 12,218.00 4.04 1399/11/1 305,800.9 314,875.4

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 43,433.1 1,392.70 3.31 1399/11/1 42,759.5 43,434.3

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 165,565.4 285.10 0.17 1399/11/1 165,567.3 166,512.3

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 57,544.6 293.90 0.51 1399/11/1 57,264.6 57,588.3

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 5.721 میلیون 70,966.80 1.23 1399/11/1 5.719 میلیون 5.736 میلیون

شاخص زراعت

شاخص بورس 195,894.2 1,367.30 0.69 1399/11/1 195,232.6 196,768.9

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 70,912.2 2,220.60 3.23 1399/11/1 69,324.3 71,335.6

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 121,950.6 2,567.80 2.15 1399/11/1 120,896.5 121,982.6

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 793,239.3 29,499.80 3.86 1399/11/1 787,640.3 793,429.3

شاخص کل بورس

شاخص بورس 1.184 میلیون 33,260.20 2.89 1399/11/1 1.159 میلیون 1.185 میلیون

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 1.376 میلیون 17,000.00 1.22 1399/11/1 1.371 میلیون 1.418 میلیون

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 133,200 1,400.00 1.06 1399/11/1 131,800 133,600

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 519,800 9,900.00 1.94 1399/11/1 510,000 519,800

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 90,000 800.00 0.90 1399/11/1 90,000 90,500

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 18,010.2 479.40 2.73 1399/11/1 17,569.1 18,010.2

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 55,530.4 874.10 1.55 1399/11/1 55,333.9 56,309

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 5,365.5 124.80 2.38 1399/11/1 5,264.5 5,365.5

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 7,421.7 209.40 2.90 1399/11/1 7,272.6 7,421.7

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 1.728 میلیون 0.00 0.00 1399/11/1 1.727 میلیون 1.728 میلیون

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 3,422.4 162.30 4.98 1399/11/1 3,422.4 3,422.4

شاخص منسوجات

شاخص بورس 7,816.8 239.60 2.97 1399/10/30 7,816.8 8,055

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6