شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص بازده نقدی قیمت

شاخص بورس 5.759 میلیون 224.60 0.00 1399/07/30 5.759 میلیون 5.759 میلیون

مالی

شاخص بورس 1.947 میلیون 31,305.74 1.61 1399/07/30 1.945 میلیون 1.955 میلیون

زراعت

شاخص بورس 159,736.82 3,203.52 2.01 1399/07/30 159,715.99 163,470.9

غذایی بجز قند

شاخص بورس 54,695.91 783.63 1.43 1399/07/30 54,693.16 55,780.62

شاخص کل

شاخص بورس 1.412 میلیون 6,916.30 0.49 1399/07/30 1.412 میلیون 1.431 میلیون

کل (هم وزن)

شاخص بورس 393,880.75 1,064.27 0.27 1399/07/30 393,863.19 396,105.73

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 3.012 میلیون 12,628.27 0.42 1399/07/30 3.012 میلیون 3.033 میلیون

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 1.91 میلیون 3,256.39 0.17 1399/07/30 1.91 میلیون 1.935 میلیون

قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 258,026.26 707.51 0.27 1399/07/30 258,025.26 259,494.38

رایانه

شاخص بورس 55,008.38 1,313.44 2.39 1399/07/30 55,006.36 55,467.84

مواد دارویی

شاخص بورس 113,068.72 1,176.14 1.04 1399/07/30 113,027.79 113,915.02

ماشین آلات

شاخص بورس 285,531.59 2,657.73 0.93 1399/07/30 285,555.65 287,600.94

خودرو

شاخص بورس 301,216.37 181.63 0.06 1399/07/30 301,086.18 304,284.7

قند و شکر

شاخص بورس 168,662.18 2,338.00 1.39 1399/07/30 168,660.64 171,411.82

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.243 میلیون 10,266.71 0.83 1399/07/30 1.243 میلیون 1.261 میلیون

فلزات اساسی

شاخص بورس 933,639.87 4,621.52 0.50 1399/07/30 933,643.22 954,812.09

شیمیایی

شاخص بورس 89,336.58 293.02 0.33 1399/07/30 89,336.98 89,992.87

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 2.776 میلیون 18,827.95 0.68 1399/07/30 2.776 میلیون 2.802 میلیون

وزنی - ارزشی

شاخص بورس 369,380.42 2,153.49 0.58 1399/07/30 369,708.93 374,629.16

شاخص بازار اول

شاخص بورس 993,130.07 5,405.61 0.54 1399/07/30 993,056.01 1.011 میلیون

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 70,521.13 228.70 0.32 1399/07/30 70,516.5 71,978.71

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص بورس 55,176.3 378.12 0.69 1399/07/30 55,173.39 56,040.52

انبوه سازی

شاخص بورس 15,313.06 88.23 0.58 1399/07/30 15,018.51 15,482.45

رادیویی

شاخص بورس 8,584.62 187.43 2.18 1399/07/30 8,584.59 8,806.65

کانه فلزی

شاخص بورس 324,503 266.74 0.08 1399/07/30 324,518.75 328,030.22

فراورده نفتی

شاخص بورس 5.159 میلیون 124,645.36 2.42 1399/07/30 5.158 میلیون 5.331 میلیون

سرمایه گذاریها

شاخص بورس 31,657.84 208.25 0.66 1399/07/30 31,656.54 31,862

محصولات کاغذ

شاخص بورس 129,627.59 2,572.98 1.98 1399/07/30 129,650.98 135,414.55

چند رشته ای صنعتی

شاخص بورس 193,998.17 2,143.29 1.10 1399/07/30 194,000.42 196,124.99

سیمان

شاخص بورس 9,251.95 52.32 0.57 1399/07/30 9,250.78 9,314.22

شاخص کل فرابورس

شاخص فرابورس 16,970.07 37.93 0.22 1399/07/30 16,970.07 17,167.93

دستگاههای برقی

شاخص بورس 5.225 میلیون 46,345.78 0.89 1399/07/30 5.224 میلیون 5.312 میلیون

فنی مهندسی

شاخص بورس 7,388.82 170.42 2.31 1399/07/30 7,387.18 7,585.5

لاستیک

شاخص بورس 296,887.43 4,315.85 1.45 1399/07/30 296,900.99 298,157.51

سایرمالی

شاخص بورس 14,002.98 138.42 0.99 1399/07/30 13,854.95 14,040.31

وسایل ارتباطی

شاخص بورس 190,869.92 1,062.57 0.56 1399/07/30 190,870.54 191,748.66

حمل و نقل

شاخص بورس 45,794.01 2,076.07 4.53 1399/07/30 45,798.18 46,372.79

ذغال سنگ

شاخص بورس 29,849.31 1,247.61 4.18 1399/07/30 29,844.47 30,332.87

کانی غیرفلزی

شاخص بورس 52,000.62 129.74 0.25 1399/07/30 52,002.76 52,029.65

کاشی و سرامیک

شاخص بورس 53,038.44 957.87 1.81 1399/07/30 52,446.97 53,042.16

محصولات فلزی

شاخص بورس 286,262.08 5,342.51 1.87 1399/07/30 286,296.52 290,920.27

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

شاخص بورس 1,401.17 63.01 4.50 1399/07/30 1,362.45 1,401.76

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص فرابورس 1,069.46 34.67 3.24 1399/07/30 1,069.46 1,082.1

تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 1,962.53 37.38 1.90 1399/07/30 1,962.7 2,011.46

اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 1,074.78 23.12 2.15 1399/07/30 1,074.93 1,119.71

اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,969.53 15.89 0.81 1399/07/30 1,969.46 1,980.91

بازار اول فرابورس

شاخص فرابورس 4,689.97 58.01 1.24 1399/07/30 4,689.97 4,780.39

بازار دوم فرابورس

شاخص فرابورس 7,235.18 16.39 0.23 1399/07/30 7,235.18 7,287.9

شاخص فنی مهندسی

شاخص فرابورس 398.18 12.31 3.09 1399/07/30 386.72 398.18

محصولات چرمی

شاخص بورس 58,902.32 271.89 0.46 1399/07/30 58,902.85 59,105.95

بانکها

شاخص بورس 8,249.84 252.69 3.06 1399/07/30 8,226.26 8,280.96

سایر معادن

شاخص بورس 267,032.89 2,658.85 1.00 1399/07/30 267,022.93 269,270.98

منسوجات

شاخص بورس 8,412.32 53.63 0.64 1399/07/30 8,412.22 8,467.55

بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 62,042.31 714.17 1.15 1399/07/30 62,034.44 62,998.35

محصولات چوبی

شاخص بورس 1.335 میلیون 0.00 0.00 1399/07/30 1.335 میلیون 1.335 میلیون

استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 3,591.4 126.92 3.53 1399/07/30 3,561.97 3,627.78

شاخص لاستیک

شاخص فرابورس 258.56 1.14 0.44 1399/07/30 258.56 259.46

انتشار و چاپ

شاخص بورس 2.356 میلیون 0.00 0.00 1399/07/30 2.356 میلیون 2.356 میلیون

ابزار پزشکی

شاخص بورس 10,244.34 0.00 0.00 1399/07/30 10,244.34 10,244.34

مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1399/07/30 272.7 272.7

پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1399/07/30 919.7 919.7

حمل و نقل

شاخص بورس 1,125.2 0.00 0.00 1399/07/30 1,125.2 1,125.2

قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 86,100 2,333.31 2.71 1399/07/30 86,000 87,300

قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 82,400 197.76 0.24 1399/07/30 82,400 82,400

شاخص کل هم وزن فرابورس

شاخص فرابورس 10,000 0.00 0.00 1399/02/31 - -

نفت

شاخص بورس 56.5 0.22 0.39 1398/06/15 54.8 57

شاخص بالتیک

شاخص بورس 2,170 40.80 1.88 1398/04/28 2,170 2,170

شکر خام

شاخص بورس 1,159 4.06 0.35 1398/04/28 1,159 1,165

سنگ آهن 62درصد چین

شاخص بورس 121 0.12 0.10 1398/04/28 121 121

قراردادهای آتی سکه

شاخص بورس 42.862 میلیون 51,433.83 0.12 1397/06/11 42.862 میلیون 42.862 میلیون

شاخص تورم سالانه ایران

شاخص بورس 109.7 10.59 9.65 1396/12/29 109.7 109.7

شاخص سپرده مدت دار یکساله

شاخص بورس 115 17.25 15.00 1396/12/29 115 115

شاخص متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران

شاخص بورس 43.981 میلیون 1,108,328.51 2.52 1395/12/29 43.981 میلیون 43.981 میلیون

شاخص بازده بازار

شاخص بورس 56,110.6 420.83 0.75 1391/10/2 56,110.6 56,110.6

شاخص بازده نقدی

شاخص بورس 6,664.5 0.00 0.00 1387/09/13 6,664.5 6,664.5