شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص بازده نقدی و قیمت

شاخص بورس 5.699 میلیون 13,174.10 0.23 1401/09/09 5.699 میلیون 5.699 میلیون

شاخص قراردادهای أتی نقره

شاخص بورس 225,500 4,000.00 1.81 1401/09/09 221,400 228,800

شاخص قراردادهای آتی صندوق طلا

شاخص بورس 118,500 1,000.00 0.85 1401/09/09 117,300 118,800

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 302,000 6,100.00 1.98 1401/09/09 299,200 308,000

شاخص سیمان

شاخص بورس 10,472.5 62.70 0.60 1401/09/09 10,421.1 10,472.5

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 38,500.6 193.00 0.50 1401/09/09 38,500.6 38,779.9

شاخص خودرو

شاخص بورس 241,255.2 3,290.50 1.35 1401/09/09 241,255.2 243,190.5

شاخص رادیویی

شاخص بورس 4,386.1 9.80 0.23 1401/09/09 4,386.1 4,400.3

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 528,944.4 2,580.60 0.49 1401/09/09 528,944.4 531,401.3

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 37,431.7 784.70 2.05 1401/09/09 37,431.7 38,198.1

شاخص مالی

شاخص بورس 1.414 میلیون 3,000.60 0.21 1401/09/09 1.414 میلیون 1.418 میلیون

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 45,526.5 62.90 0.14 1401/09/09 45,526.5 45,637.8

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 392,814 2,086.00 0.53 1401/09/09 390,779.7 392,814

شاخص لاستیک فرابورس

شاخص بورس 87.9 1.60 1.83 1401/09/09 86 87.9

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 18,303.9 676.90 3.57 1401/09/09 18,303.9 19,013.1

شاخص چوب

شاخص بورس 124.4 1.40 1.12 1401/09/09 124.4 125.8

شاخص اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 858 2.70 0.32 1401/09/09 858 862.9

شاخص بانک ها

شاخص بورس 5,620.8 35.00 0.62 1401/09/09 5,620.8 5,656.7

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 7,190.8 12.80 0.18 1401/09/09 7,186.7 7,190.8

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 42,362.9 303.20 0.71 1401/09/09 42,362.9 42,688.8

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 3.953 میلیون 22,567.50 0.57 1401/09/09 3.953 میلیون 3.976 میلیون

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 112,755.8 160.70 0.14 1401/09/09 112,755.8 112,793.3

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 963,724.6 6,307.00 0.66 1401/09/09 958,007.4 964,548.9

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 6,538 20.50 0.31 1401/09/09 6,538 6,552.9

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 820,971.4 2,347.70 0.29 1401/09/09 820,971.4 823,330.2

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 11,184.7 78.20 0.69 1401/09/09 11,184.7 11,267.1

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص بورس 481.9 0.50 0.11 1401/09/09 481.9 484.9

شاخص اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,382.3 0.30 0.02 1401/09/09 1,382.3 1,386.5

شاخص منسوجات

شاخص بورس 10,461.3 10.20 0.10 1401/09/09 10,461.3 10,471.5

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 112,758.3 110.00 0.10 1401/09/09 112,758.3 112,962.6

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.323 میلیون 3,872.10 0.29 1401/09/09 1.321 میلیون 1.324 میلیون

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 6.915 میلیون 43,286.40 0.63 1401/09/09 6.882 میلیون 6.934 میلیون

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 7,030.6 25.20 0.36 1401/09/09 7,030.6 7,090.9

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 2.775 میلیون 5,424.70 0.20 1401/09/09 2.773 میلیون 2.777 میلیون

شاخص بازار اول

شاخص بورس 1.063 میلیون 2,627.00 0.25 1401/09/09 1.061 میلیون 1.065 میلیون

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 246,060.5 275.70 0.11 1401/09/09 246,027.2 246,518.4

شاخص کل بورس

شاخص بورس 1.417 میلیون 3,167.20 0.22 1401/09/09 1.415 میلیون 1.418 میلیون

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 413,115.9 462.90 0.11 1401/09/09 413,060 413,884.7

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 1.842 میلیون 4,562.30 0.25 1401/09/09 1.838 میلیون 1.845 میلیون

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 322,999.8 721.80 0.22 1401/09/09 322,483.9 323,251.6

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 40,372.8 62.60 0.16 1401/09/09 40,358.5 40,559.8

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 3.913 میلیون 6,901.40 0.18 1401/09/09 3.907 میلیون 3.913 میلیون

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 63,960.6 319.50 0.50 1401/09/09 63,924.7 64,029.3

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 6,063.1 1.30 0.02 1401/09/09 6,061.6 6,065.9

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 130,470.1 1,219.00 0.94 1401/09/09 129,618.4 131,242.6

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 18,691 7.60 0.04 1401/09/09 18,686.8 18,703.7

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 55,627.8 156.10 0.28 1401/09/09 55,525.6 55,669.4

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 54,529.3 249.10 0.45 1401/09/09 54,483.8 54,762.4

شاخص لاستیک

شاخص بورس 206,370.3 822.00 0.40 1401/09/09 206,249.8 206,886.8

شاخص خرده فروشی

شاخص بورس 1,252.4 0.00 0.00 1401/09/09 1,252.4 1,252.5

شاخص فنی مهندسی

شاخص بورس 311.6 0.40 0.12 1401/09/09 309.3 312.1

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 2,483.2 11.10 0.45 1401/09/09 2,472.1 2,488.3

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 191,930.8 1,005.80 0.53 1401/09/09 191,404.5 192,018.6

شاخص رایانه

شاخص بورس 60,313.3 32.90 0.05 1401/09/09 60,313.1 60,354.7

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 80,981.6 300.70 0.37 1401/09/09 80,693.7 81,120.7

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 220,909.1 2,439.30 1.12 1401/09/09 218,701.9 221,170.8

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 144,339.1 2,586.30 1.82 1401/09/09 142,883.5 144,598.8

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 110,887.3 67.60 0.06 1401/09/09 110,817.2 110,915.9

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 23,536.4 0.20 0.00 1401/09/09 23,527.6 23,539.7

شاخص زراعت

شاخص بورس 293,530.3 1,829.80 0.63 1401/09/09 291,973.3 293,842.5

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 40,821.4 1,188.60 3.00 1401/09/09 40,343.3 40,895.4

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 3,997.3 2.90 0.07 1401/09/09 3,993.9 3,997.3

شاخص خودرو

شاخص بورس 215,951.1 8,235.10 3.67 1401/03/16 216,472.1 222,505.6

شاخص بالتیک

شاخص بورس 3,253 116.00 3.44 1401/03/04 3,253 3,253

شاخص قراردادهای آتی مس کاتد

شاخص بورس 2.33 میلیون 100,000.00 4.12 1400/11/12 2.323 میلیون 2.36 میلیون

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 2.116 میلیون 91,000.00 4.12 1400/09/28 2.116 میلیون 2.317 میلیون

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 910,000 600.00 0.07 1400/09/27 910,000 928,000

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 230,800 7,500.00 3.36 1400/08/25 220,300 233,700

شاخص پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1400/06/06 919.7 919.7

شاخص مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1400/06/06 272.7 272.7

شاخص ابزارآلات پزشکی

شاخص بورس 10,244.3 0.00 0.00 1400/06/02 10,244.3 10,244.3

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6