شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 131,500 800.00 0.60 14:00 128,800 132,800

شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 101,200 300.00 0.30 13:48 97,500 102,000

شاخص قرارداد آتی پسته

شاخص بورس 1.668 میلیون 42,000.00 2.46 13:38 1.667 میلیون 1.711 میلیون

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.021 میلیون 13,478.00 1.34 13:02 1.012 میلیون 1.021 میلیون

شاخص کانه های فلزی

شاخص بورس 369,772 4,115.10 1.13 13:02 366,007.3 369,772

شاخص شیمیایی

شاخص بورس 74,963.1 1,955.90 2.68 13:02 73,919.4 74,963.1

شاخص 50 شرکت فعال تر

شاخص بورس 44,503.2 754.50 1.72 13:02 44,063.1 44,503.2

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 2.32 میلیون 28,173.30 1.23 12:52 2.304 میلیون 2.32 میلیون

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 1.644 میلیون 11,556.70 0.71 12:52 1.634 میلیون 1.644 میلیون

شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

شاخص بورس 300,327.3 3,698.60 1.25 12:52 297,482.6 300,327.3

شاخص کل بورس

شاخص بورس 1.162 میلیون 14,310.10 1.25 12:52 1.151 میلیون 1.162 میلیون

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص بورس 27,243.3 7.60 0.03 12:47 27,214.4 27,256.5

شاخص رادیویی

شاخص بورس 4,438.9 7.70 0.17 12:47 4,438.9 4,446

شاخص لاستیک

شاخص بورس 274,493.4 671.00 0.24 12:47 274,493.4 275,667.4

شاخص تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 1,512.2 0.10 0.01 12:47 1,511.2 1,512.2

شاخص مالی

شاخص بورس 1.615 میلیون 13,474.80 0.84 12:47 1.614 میلیون 1.615 میلیون

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 2.602 میلیون 64,755.00 2.55 12:47 2.546 میلیون 2.602 میلیون

شاخص کانی های غیر فلزی

شاخص بورس 39,357.6 180.80 0.46 12:47 39,239.7 39,357.6

شاخص کل (هم وزن)

شاخص بورس 370,795 206.40 0.06 12:47 370,438 370,949.2

شاخص بازار اول فرابورس

شاخص بورس 5,778 6.20 0.11 12:47 5,764.9 5,778

شاخص منسوجات

شاخص بورس 11,194.8 1,145.80 9.28 12:47 11,194.8 11,298

شاخص وسایل ارتباطی

شاخص بورس 42,983 200.00 0.46 12:47 42,983 43,036.5

شاخص دستگاه های برقی

شاخص بورس 4.783 میلیون 40,921.80 0.86 12:47 4.746 میلیون 4.783 میلیون

شاخص چوب

شاخص بورس 141.8 0.80 0.60 12:47 141.8 145.2

شاخص استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 3,440.4 126.20 3.81 12:47 3,336.5 3,440.4

شاخص انبوه سازی

شاخص بورس 8,808.3 17.90 0.20 12:47 8,728 8,808.3

شاخص قند و شکر

شاخص بورس 147,893.1 1,005.90 0.68 12:47 147,893.1 148,153.8

شاخص لاستیک فرابورس

شاخص بورس 152.3 5.30 3.63 12:47 147.6 152.3

شاخص سیمان

شاخص بورس 9,478.5 37.40 0.39 12:47 9,478.5 9,518.4

شاخص سایر معادن

شاخص بورس 148,308 1,339.80 0.91 12:47 145,635.2 148,308

شاخص خودرو

شاخص بورس 197,140.9 1,961.00 0.98 12:47 197,140.9 199,181.8

شاخص کاشی و سرامیک

شاخص بورس 46,971.3 563.80 1.19 12:47 46,971.3 47,294.5

شاخص فنی و مهندسی

شاخص بورس 4,939.2 5.80 0.12 12:47 4,933.3 4,939.2

شاخص رایانه

شاخص بورس 54,385.4 517.20 0.96 12:47 53,857.3 54,385.4

شاخص چندرشته ای صنعتی

شاخص بورس 130,007.7 3,197.60 2.52 12:47 127,402.6 130,007.7

شاخص حمل و نقل

شاخص بورس 21,696.9 25.90 0.12 12:47 21,579.3 21,696.9

شاخص ماشین آلات

شاخص بورس 231,902.8 2,099.80 0.90 12:47 231,902.8 233,887.3

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص بورس 3.64 میلیون 91,852.80 2.59 12:47 3.574 میلیون 3.64 میلیون

شاخص سایر مالی

شاخص بورس 13,684.9 26.90 0.20 12:47 13,644.4 13,684.9

شاخص فلزات اساسی

شاخص بورس 913,229.3 5,388.10 0.59 12:47 907,993.3 913,229.3

شاخص غذایی به جز قند و شکر

شاخص بورس 49,961.7 228.80 0.46 12:47 49,922.1 50,217.3

شاخص محصولات کاغذی

شاخص بورس 76,848 53.00 0.07 12:47 76,848 77,616.2

شاخص بازار اول

شاخص بورس 858,974.7 10,696.50 1.26 12:41 849,271.4 858,974.9

شاخص قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 238,279.2 132.70 0.06 12:41 238,049.7 238,378.3

شاخص کل فرابورس

شاخص بورس 17,313.5 19.20 0.11 12:37 17,292.7 17,313.5

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 63,485.2 1,037.70 1.66 12:36 62,491.3 63,485.2

شاخص اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 1,114.1 14.60 1.29 12:32 1,113.3 1,116.3

شاخص ذغال سنگ

شاخص بورس 31,783.4 410.70 1.28 12:32 31,757.3 32,139.9

شاخص فنی مهندسی

شاخص بورس 330.8 15.50 4.92 12:32 323.9 330.8

شاخص بانک ها

شاخص بورس 6,952.8 151.20 2.22 12:32 6,935.2 6,953.7

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص بورس 383.6 17.60 4.39 12:32 382.2 400.5

شاخص زراعت

شاخص بورس 172,762.8 1,225.30 0.70 12:32 171,785 174,406.1

شاخص بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 51,875.8 458.00 0.89 12:32 51,460.1 51,891.8

شاخص محصولات چوبی

شاخص بورس 1.218 میلیون 63,765.80 4.98 12:32 1.218 میلیون 1.254 میلیون

شاخص محصولات فلزی

شاخص بورس 204,871.5 320.30 0.16 12:32 204,321.1 205,646.8

شاخص مواد دارویی

شاخص بورس 96,554.7 132.60 0.14 12:32 96,220.3 96,781.5

شاخص بازار دوم فرابورس

شاخص بورس 6,732.1 7.70 0.11 12:32 6,724.4 6,736.9

شاخص خرده فروشی

شاخص بورس 1,218.5 0.10 0.01 12:32 1,218.4 1,218.9

شاخص قراردادهای أتی نقره

شاخص بورس 205,700 10,900.00 5.03 12:27 205,700 212,000

شاخص انتشار و چاپ

شاخص بورس 1.385 میلیون 193.70 0.01 12:20 1.385 میلیون 1.385 میلیون

شاخص محصولات چرمی

شاخص بورس 20,159.2 792.90 3.78 1400/03/25 20,158.9 20,952.1

شاخص اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 685.6 5.70 0.82 1400/03/25 685.7 691

شاخص قراردادهای آتی زیره

شاخص بورس 605,100 2,900.00 0.48 1400/03/23 605,100 634,000

شاخص خودرو

شاخص بورس 282,278.6 8,084.70 2.95 1399/08/24 280,909.8 282,278.6