حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 12,850 50.00 0.39 12,850 50.00 0.39 1402/03/13 65 3.173 میلیون 40.79 میلیارد 5,898.12 12,900 12,900 12,850 12,900 14.1 1401/09/10 93 % 1401/11/20 1 400 12,500 9 826,600 12,850 340.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 173,400 3 میلیون - 3.173 میلیون
وفتخارح

سرمایه گذاری افتخار سهام (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,811 115.00 5.97 1,828 98.00 5.09 1402/03/13 4 344,681 629.99 میلیون - 1,926 2,041 1,811 2,041 18.9 1401/09/21 54 % 1401/12/03 0 0 0 10 1,855,319 1,811 5.736 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 144,681 200,000 - 344,681
حبندرح

خط دریا بندر(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 12,500 987,490.00 98.75 12,500 987,490.00 98.75 1402/03/13 32 2 میلیون 25 میلیارد - 999,990 12,500 12,500 12,500 26.9 1401/08/28 67 % 1401/11/14 2 11,500 12,530 0 0 0 11.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 میلیون - - 2 میلیون
دسانکوح

سبحان آنکولوژی(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,200 120.00 1.49 8,210 130.00 1.61 1402/03/13 5 107,500 882.18 میلیون 2,311 8,080 8,500 8,200 8,500 14.9 1401/08/30 23 % 1401/11/12 1 10,000 8,010 5 892,500 8,200 15.546 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 107,500 - - 107,500
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,780 0.00 0.00 8,780 0.00 0.00 1402/03/08 364 10.556 میلیون 92.68 میلیارد 29,000.45 8,780 8,780 8,780 8,780 36.2 1401/08/29 200 % 1401/11/12 0 0 0 0 18.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.821 میلیون 5.735 میلیون - 10.556 میلیون
وهورح

مدیریت انرژی امید تابان هور(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 640 30.00 4.92 640 30.00 4.92 1402/01/27 413 11.904 میلیون 7.62 میلیارد 28,822.92 610 640 640 640 -2.3 1401/09/14 15 % 1401/12/26 2 198,178 640 0 0 0 143.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.904 میلیون - 11.894 میلیون 9,779
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 3,950 1,671.00 73.32 3,759 1,480.00 64.94 1402/01/22 772 47.272 میلیون 177.7 میلیارد 61,233.08 2,279 3,950 3,950 3,950 27.2 1401/09/07 67 % 1401/11/19 1 5,000 3,760 0 0 0 32.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.842 میلیون 28.43 میلیون - 47.272 میلیون
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,180 214.00 10.89 2,180 214.00 10.89 1402/01/09 2,520 410.442 میلیون 894.66 میلیارد - 1,966 2,170 2,170 2,180 8.3 1401/09/05 41 % 1401/11/30 1 26,000 2,173 0 0 0 150.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 399.664 میلیون 10.778 میلیون - 410.442 میلیون
چنوپاح

نئوپان 22 بهمن (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 33,050 40.00 0.12 33,950 940.00 2.85 1402/01/06 12 29,502 1.05 میلیارد - 33,010 34,640 33,000 34,650 -26.7 1401/10/15 2,500 % 1402/01/06 0 0 0 0 23.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,982 - 25,982 -
حآساح

آسیا سیر ارس (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 5,510 150.00 2.65 5,570 90.00 1.59 1401/12/13 708 5.112 میلیون 28.49 میلیارد 7,220.54 5,660 5,420 5,420 5,720 22.9 1401/09/16 125 % 1401/11/28 0 0 0 0 17.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.112 میلیون - 5.112 میلیون -
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,100 23.00 1.08 2,100 23.00 1.08 1401/11/19 60 4.804 میلیون 10.09 میلیارد 80,071.67 2,123 2,123 2,100 2,123 2.5 1401/06/19 8 % 1401/08/29 0 0 0 0 43.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.718 میلیون 3.087 میلیون - 4.804 میلیون
خعمراح

توسعه و عمران شهرستان نائین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,000 310.00 9.37 2,730 580.00 17.52 1401/11/17 1,923 104.43 میلیون 285.21 میلیارد - 3,310 3,280 2,600 3,280 13.8 1401/06/31 114 % 1401/09/29 0 0 0 0 7.045 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.346 میلیون 34.084 میلیون - 104.43 میلیون
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,006 105.00 4.97 2,006 105.00 4.97 1401/11/16 5,268 2.508 میلیارد 5.031 هزار میلیارد 476,115.92 2,111 2,180 2,006 2,180 -8.6 1401/04/15 100 % 1401/07/18 4 160,668 2,006 0 0 0 55.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 880,406 2.507 میلیارد - 2.508 میلیارد
آرمانح

بیمه آرمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,388 101.00 2.89 3,386 103.00 2.95 1401/11/16 12 36,910 124.99 میلیون - 3,489 3,385 3,385 3,388 17 1401/07/30 20 % 1401/11/16 0 0 0 1 6,102 3,590 15.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,910 - 36,910 -