حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دبالکح

البرز بالک (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,302 41.00 1.23 3,387 44.00 1.32 10:41 46 257,948 864.78 میلیون 4,000.97 3,343 3,270 3,270 3,480 4.6 1401/05/08 48 % 1401/07/17 1 40,000 3,302 2 1,265 3,350 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 257,948 - 257,948 -
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,120 26.00 2.27 1,137 9.00 0.79 10:40 142 1.503 میلیون 1.71 میلیارد 11,159.35 1,146 1,144 1,120 1,144 5.4 1401/04/15 100 % 1401/07/18 1 10,000 1,130 1 10,173 1,132 45.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 108,755 1.395 میلیون 1.503 میلیون -
پردیسح

سر. پردیس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,330 91.00 6.40 1,348 73.00 5.14 10:40 52 445,127 598.32 میلیون 9,149.06 1,421 1,351 1,351 1,385 3.9 1401/05/09 30 % 1401/07/21 1 4,500 1,322 1 9,000 1,330 7.404 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 435,127 10,000 445,127 -
قنیشاح

قند نیشابور (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,277 50.00 3.77 1,302 25.00 1.88 10:40 174 607,792 791.32 میلیون 3,349.52 1,327 1,218 1,218 1,420 -12.1 1401/06/16 4 % 1401/08/29 2 12,304 1,287 3 9,935 1,320 8.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 607,792 - 607,792 -
والبرح

سر. البرز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,850 2.00 0.07 2,838 10.00 0.35 10:40 80 248,132 704.21 میلیون 3,203.94 2,848 2,832 2,831 2,888 5.9 1401/05/22 61 % 1401/08/12 1 17,000 2,853 2 872 2,855 55.161 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 77,068 171,064 248,132 -
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,040 27.00 1.31 2,063 4.00 0.19 10:40 4 24,975 51.52 میلیون 112,476.81 2,067 2,110 2,110 2,110 0.8 1401/01/27 67 % 1401/04/02 1 5,000 2,040 1 1,975,025 2,050 237.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24,975 - - 24,975
تاپیکوح

سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,080 250.00 3.00 8,280 50.00 0.60 10:38 137 1.901 میلیون 15.71 میلیارد 7,187.49 8,330 8,530 8,250 8,540 4.5 1401/05/30 25 % 1401/08/03 1 16,353 8,270 3 18,137 8,320 988.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.311 میلیون 589,989 1.704 میلیون 196,319
کاسپینح

کاسپین تامین(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,394 1.00 0.01 9,162 233.00 2.48 10:38 29 75,107 686.34 میلیون 2,559.52 9,395 9,560 9,514 9,600 4.2 1401/05/19 100 % 1401/07/30 1 8,067 9,110 1 12,383 9,280 15.554 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 75,107 - 74,720 387
دقاضیح

داروسازی قاضی (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 11,110 120.00 1.07 11,110 120.00 1.07 10:37 10 22,213 246.84 میلیون - 11,230 11,070 11,070 11,100 6.2 1401/05/10 100 % 1401/07/21 1 1,175 11,070 1 2,100 11,200 22.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22,213 - 22,213 -
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,771 60.00 3.28 1,804 27.00 1.47 10:35 134 1.422 میلیون 2.57 میلیارد 10,884.32 1,831 1,642 1,642 1,950 7.6 1401/06/19 8 % 1401/08/29 2 20,035 1,770 2 686 1,804 40.443 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 421,593 1,000,000 1.324 میلیون 97,640
درازکح

دارو رازک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,900 470.00 4.53 9,900 470.00 4.53 10:33 2 1,550 15.35 میلیون 7,433.63 10,370 9,900 9,900 9,900 8 1400/10/05 136 % 1401/01/10 1 1,000 9,800 5 498,450 9,900 25.536 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,550 - - 1,550
اتکامح

بیمه اتکائی امین(حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,961 26.00 1.31 1,966 21.00 1.06 10:29 11 65,152 127.87 میلیون 5,552.86 1,987 1,960 1,960 1,960 4.4 1401/05/12 60 % 1401/07/28 1 5,466 1,961 1 517 2,000 25.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,952 27,662 64,614 -
خمهرح

مهرکام پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 620 4.00 0.65 572 44.00 7.14 10:24 2,870 521.929 میلیون 298.66 میلیارد 167,464.11 616 570 555 677 13.1 1400/07/20 40 % 1400/11/04 5 132,913 677 0 0 0 12.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 127.462 میلیون 394.467 میلیون - 521.929 میلیون
فن آواح

فن آوا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,140 190.00 5.71 3,190 140.00 4.20 1401/07/09 209 21.5 میلیون 68.53 میلیارد - 3,330 3,410 3,290 3,410 28.7 1400/09/07 150 % 1400/12/14 1 50,000 3,150 1 2,000,000 3,380 13.134 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.441 میلیون 5.059 میلیون - 21.5 میلیون
میدکوح

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,900 310.00 2.12 14,970 380.00 2.60 1401/07/09 18 346,958 5.19 میلیارد 2,770.15 14,590 15,000 14,900 15,000 5 1401/03/08 133 % 1401/05/25 1 500 14,030 4 400,000 15,900 2378.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 246,958 100,000 - 346,958