حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آرمانح

بیمه آرمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,810 0.00 0.00 7,950 0.00 0.00 1399/11/1 175 3.483 میلیون 27.69 میلیارد - - 7,950 7,950 7,950 7.3 1399/10/01 67 % 1399/12/24 1 1,000 7,720 1 649 7,810 23.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.482 میلیون 11.294 میلیون 18.663 میلیون 1.114 میلیون
چکاوهح

کاغذ سازی کاوه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,940 170.00 1.58 10,830 60.00 0.56 1399/11/1 1,055 6.46 میلیون 70 میلیارد 6,121 10,770 12,500 10,560 11,220 10.6 1399/09/22 180 % 1399/12/09 2 10,700 10,860 2 14,519 10,970 4.874 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.448 میلیون 10,000 6.458 میلیون -
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,190 10.00 0.45 2,220 20.00 0.91 1399/11/1 2,318 61.52 میلیون 136.7 میلیارد 26,540.77 2,200 2,070 2,170 2,320 -1.6 1399/10/03 47 % 1399/12/10 1 2,500 2,180 2 282,333 2,200 28.099 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.522 میلیون - 60.422 میلیون 1.1 میلیون
کسعدیح

کاشی سعدی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,000 0.00 0.00 16,250 250.00 1.56 1399/11/1 2,067 6.5 میلیون 105.6 میلیارد 3,142.44 16,000 18,100 15,500 17,000 11.9 1399/09/30 100 % 1399/12/15 4 63,982 16,000 1 518 16,040 4.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.291 میلیون 204,064 6.495 میلیون -
دتوزیعح

توزیع داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 36,300 1,367.00 3.91 36,227 1,294.00 3.70 1399/11/1 891 1.16 میلیون 42.11 میلیارد 1,304.52 34,933 32,527 33,801 36,679 29.3 1399/09/15 100 % 1399/11/21 1 2,200 36,260 1 920 36,300 21.736 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.162 میلیون - 1.162 میلیون 200
داروح

کارخانجات داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 32,220 1,000.00 3.20 32,220 1,000.00 3.20 1399/11/1 535 831,369 26.8 میلیارد 1,553.96 31,220 29,100 30,120 32,990 8.8 1399/09/23 100 % 1399/12/01 1 11,141 32,220 3 3,470 32,270 24.165 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 831,369 - 831,369 -
دزهراویح

دارو زهراوی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,190 0.00 0.00 7,420 0.00 0.00 1399/11/1 4,189 9.08 میلیون 67.4 میلیارد 2,167.2 - 7,280 6,950 7,770 12.3 1399/10/10 28 % 1399/12/28 1 800 7,190 11 14,663 7,200 5.194 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.078 میلیون - 9.075 میلیون 3,688
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 17,500 500.00 2.94 17,170 170.00 1.00 1399/11/1 399 1.9 میلیون 32.5 میلیارد 4,750.17 17,000 18,700 16,800 18,700 16.3 1399/05/03 200 % 1399/07/17 1 1,000 17,400 3 104,681 17,500 123.624 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.895 میلیون - - 1.895 میلیون
کتوکاح

صنایع نسوز توکا(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 23,000 605.00 2.56 24,070 465.00 1.97 1399/11/1 745 1.82 میلیون 43.89 میلیارد 2,447.4 23,605 26,880 22,800 24,785 17.3 1399/09/02 413 % 1399/11/26 1 1,000 22,902 1 16,226 23,000 7.702 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.796 میلیون 27,075 1.6 میلیون 223,075
زفکاح

کشت و دامداری فکا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,810 43.00 0.44 9,682 85.00 0.87 1399/11/1 2,087 11.35 میلیون 109.91 میلیارد 5,439.34 9,767 11,790 9,290 10,190 17.1 1399/09/27 400 % 1399/12/19 1 2,000 9,780 1 5,926 9,810 11.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.972 میلیون 380,000 11.352 میلیون -
غمینوح

صنایع غذایی مینو شرق (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,983 523.00 5.00 10,929 469.00 4.48 1399/11/1 630 3.04 میلیون 33.18 میلیارد 4,819.61 10,460 9,869 10,310 10,983 32.2 1399/08/25 77 % 1399/11/14 35 417,338 10,983 1 1,345 12,239 2.894 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.036 میلیون - 3.036 میلیون -
دقاضیح

داروسازی قاضی (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 43,780 1,478.00 3.27 43,940 1,318.00 2.91 1399/11/1 48 34,817 1.53 میلیارد - 45,258 44,055 43,780 44,970 10.3 1399/09/24 110 % 1399/12/03 0 0 0 5 16,969 43,780 46.475 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 147,830 - 147,830 -
هجرتح

پخش هجرت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 24,000 348.00 1.43 23,918 430.00 1.77 1399/11/1 292 275,696 6.59 میلیارد 944.16 24,348 24,007 23,350 25,000 15.2 1399/09/22 122 % 1399/12/01 1 4,174 23,880 4 8,109 24,000 13.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 275,696 - 275,696 -
دلرح

دارو اکسیر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 33,200 670.00 2.06 33,330 800.00 2.46 1399/11/1 474 1.9 میلیون 63.2 میلیارد 4,003.28 32,530 39,990 32,680 34,300 10.4 1399/09/30 150 % 1399/12/07 2 14,300 33,210 1 500 33,580 22.498 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.781 میلیون 116,665 1.858 میلیون 39,750
دسبحاح

دارو سبحان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 17,000 0.00 0.00 17,060 60.00 0.35 1399/11/1 7 12,400 211.5 میلیون 1,457.27 17,000 17,500 17,000 17,500 5.6 1399/04/31 19 % 1399/07/25 1 40,000 16,500 10 987,600 17,000 8.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,400 10,000 - 12,400
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,500 1,000.00 9.52 9,500 1,000.00 9.52 1399/10/30 163 10.29 میلیون 97.8 میلیارد 63,127.31 10,500 10,170 9,500 9,500 5.9 1399/04/19 50 % 1399/06/25 0 0 0 0 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 10.288 میلیون - 10.29 میلیون
تاصیکوح

سر. صدر تامین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,800 160.00 2.01 - 7,960.00 100.00 1399/10/27 - - - 25,182.68 7,960 8,880 - - 0.3 1399/04/28 55 % 1399/07/03 13 7,800 8,760 0 0 0 - - - - - - - - - - - 629,567 - - 629,567
کهمداح

شیشه همدان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,060 910.00 9.13 9,380 590.00 5.92 1399/10/24 3,206 12.85 میلیون 120.5 میلیارد 4,007.71 9,970 10,100 9,000 9,830 25.1 1399/07/27 150 % 1399/10/26 0 0 0 0 6.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.041 میلیون 808,211 12.849 میلیون -
ختراکح

ریخته گری تراکتور (حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,700 170.00 1.47 12,040 510.00 4.42 1399/10/23 2,719 11.33 میلیون 136.4 میلیارد 4,168.07 11,530 14,660 11,000 12,530 27 1399/08/03 62 % 1399/10/23 1 3,000 11,820 3 17,214 11,850 4.214 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.562 میلیون - 7.562 میلیون -
کاذرح

فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 26,580 2,950.00 9.99 26,820 2,710.00 9.18 1399/10/23 3,157 11.65 میلیون 312.5 میلیارد 3,690.63 29,530 26,700 26,580 28,800 24.9 1399/08/06 79 % 1399/10/23 2 3,744 26,700 1 6,000 26,970 3.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.498 میلیون 1.387 میلیون 6.884 میلیون -
افقح

فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 81,000 20.00 0.02 81,140 120.00 0.15 1399/10/22 518 11.15 میلیون 904.4 میلیارد 21,516.39 81,020 83,000 81,000 83,000 5.7 1399/04/07 200 % 1399/06/31 1 70 81,200 5 486,013 82,300 162.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,987 - - 13,987
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,331 267.00 5.81 4,299 299.00 6.50 1399/10/17 7,348 39.09 میلیون 168.1 میلیارد 5,320.46 4,598 4,392 4,200 4,500 12.7 1399/08/10 67 % 1399/10/18 2 12,600 4,320 1 5,000 4,320 25.794 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.695 میلیون 12.4 میلیون 31.442 میلیون 7.653 میلیون
سپح

پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 17,040 1,280.00 6.99 17,020 1,300.00 7.10 1399/10/16 - - - 1,586.49 18,320 21,000 - - 11 1399/07/27 67 % 1399/10/16 2 1,100 17,030 1 801 17,050 34.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 871,220 232,000 1.103 میلیون -
ثپردیسح

سر. مسکن پردیس(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,542 55.00 0.57 9,597 0.00 0.00 1399/10/11 100 3.68 میلیون 35.34 میلیارد 36,823.42 9,597 10,018 9,542 10,506 8.7 1399/05/14 18 % 1399/07/23 1 69,480 9,542 0 0 0 2.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 551,822 3.131 میلیون - 3.682 میلیون
غمهراح

مهرام (حق تقدم)

حق تقدم بورس 67,500 1,750.00 2.53 69,250 0.00 0.00 1399/10/4 1,016 931,075 64.5 میلیارد 916.41 69,250 64,000 65,010 71,800 12.3 1399/07/23 118 % 1399/10/05 0 0 0 0 7.652 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 878,305 52,770 926,979 4,096
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 7.3 1399/04/22 50 % 1399/06/26 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 20.3 1399/04/28 150 % 1399/07/16 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
ثشرقح

سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,460 30.00 0.68 4,510 80.00 1.81 1399/10/2 - - - 26,179.4 4,430 4,870 - - 18 1399/05/15 22 % 1399/07/20 2 9,000 4,660 3 566,053 4,670 902 میلیارد - - - - - - - - - - 1.434 میلیون - - 1.434 میلیون
رتاپح

تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,320 270.00 4.83 5,590 0.00 0.00 1399/09/30 9,550 63.98 میلیون 357.6 میلیارد 6,699.98 5,590 6,100 5,310 6,220 27.9 1399/06/29 65 % 1399/09/29 0 0 0 581 6,147,019 5,930 6.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.41 میلیون 322,565 3.733 میلیون -
ساذریح

آذریت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 5,470 132.00 2.47 5,338 0.00 0.00 1399/09/30 35 154,100 822.53 میلیون - 5,338 5,400 5,336 5,400 -8.1 1399/07/09 3,700 % 1399/09/29 1 1,200 5,000 11 404,998 5,336 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 154,100 - 154,100 -
غشوکوح

شوکوپارس (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 35,865 2,030.00 6.00 33,835 0.00 0.00 1399/09/25 28 1.001 میلیون 33.87 میلیارد - 33,835 33,835 33,835 33,835 15.3 1399/03/25 297 % 1399/06/26 67 89,319 35,865 0 0 0 6.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.603 میلیون - 128,694 1.474 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 9.1 1399/07/27 57 % - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,320 1,139.00 9.35 13,175 994.00 8.16 1399/09/19 - - - 3,711.96 12,181 13,600 - - 29 1399/07/07 233 % 1399/09/19 4 14,500 13,381 3 59,628 13,381 - - - - - - - - - - - 11.31 میلیون - 11.31 میلیون -
امیدح

تامین سرمایه امید (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,020 360.00 3.47 10,310 70.00 0.67 1399/09/18 - - - 28,737.5 10,380 11,000 - - 22 1399/03/13 36 % 1399/05/22 2 9,500 10,800 48 4,715,681 11,000 - - - - - - - - - - - 1.484 میلیون - - 1.484 میلیون
ومعادنح

سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,000 0.00 0.00 14,000 0.00 0.00 1399/09/18 - - - 47,678.85 14,000 15,400 - - 1.9 1398/12/20 36 % 1399/02/26 2 914 12,950 100 9,958,068 14,000 - - - - - - - - - - - 41,932 - - 41,932
دعبیدح

دارو عبیدی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 31,700 1,400.00 4.62 31,680 1,380.00 4.55 1399/09/16 - - - 15,651.89 30,300 33,330 - - 3.5 1399/03/27 123 % 1399/06/06 1 3,000 31,750 1 49,008 31,900 - - - - - - - - - - - - - - -
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,465 84.00 1.28 6,416 133.00 2.03 1399/09/12 - - - 3,751.87 6,549 6,410 6,250 6,648 21.7 1399/06/22 200 % 1399/09/13 2 201,181 6,460 10 108,374 6,460 192.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.374 میلیون 36.083 میلیون 103.615 میلیون 5.842 میلیون
کگازح

شیشه و گاز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 20,380 2,260.00 9.98 - 22,640.00 100.00 1399/09/12 - - - 2,104.02 22,640 18,670 - - 16.6 1399/05/13 89 % 1399/09/14 1 250 20,070 162 1,184,598 20,380 - - - - - - - - - - - 5.567 میلیون - 5.567 میلیون -
وسناح

سر. نیروگاهی ایران سنا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,419 496.00 5.00 10,410 487.00 4.91 1399/09/11 312 1.543 میلیون 16.06 میلیارد - 9,923 10,419 9,511 10,419 19.8 1399/06/15 42 % 1399/09/11 8 206,559 10,419 1 60 12,913 45.636 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.541 میلیون - 1.541 میلیون -
کایتاح

ایتالران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 14,529 423.00 3.00 14,529 423.00 3.00 1399/09/11 40 246,702 3.58 میلیارد - 14,106 14,529 14,529 14,529 -59.5 1399/06/15 1,233 % 1399/09/11 2 2,700 13,701 0 0 0 1.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,197 208,505 246,702 -