حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کخاکح

خاک چینی ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,800 730.00 10.33 7,440 370.00 5.23 11:22 109 768,610 5.7 میلیارد 7,056.46 7,070 38,020 7,100 8,100 30.2 1400/09/20 133 % 1400/11/28 1 3,947 7,390 1 484 7,450 14.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کمنگنزح

معادن منگنز ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,790 890.00 10.00 9,790 890.00 10.00 11:22 144 1.45 میلیون 14.2 میلیارد 9,976.12 8,900 7,910 9,790 9,790 5.7 1400/10/15 631 % 1400/12/26 46 626,746 8,980 1 10,000 11,000 8.224 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پلاستح

پلاستیران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,270 3,869.00 54.20 7,139 0.00 0.00 1400/11/6 693 6.804 میلیون 48.57 میلیارد - 7,139 7,268 7,050 7,486 30.3 1400/07/27 768 % 1400/11/21 1 47,500 3,243 1 30,213 3,270 4.022 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فسازانح

غلتک سازان سپاهان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,050 175.00 9.33 1,982 107.00 5.71 1400/11/6 - - - 9,747.35 1,875 3,299 1,875 2,050 24.9 1400/09/14 400 % 1400/11/30 1 92,906 2,050 1 240,000 2,050 2.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,185 107.00 9.93 1,137 59.00 5.47 1400/11/6 - - - 9,917.67 1,078 8,000 1,074 1,185 10.1 1400/09/06 45 % 1400/11/15 1 77,293 1,185 9 176,057 1,188 5.685 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حبندرح

خط دریا بندر(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,120 90.00 0.88 10,210 0.00 0.00 1400/11/6 46 297,727 3.04 میلیارد - 10,210 10,210 10,210 10,210 32.4 1400/08/22 184 % 1400/11/08 0 0 0 35 153,411 10,120 7.546 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بفجرح

فجر انرژی خلیج فارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,950 290.00 3.79 7,910 250.00 3.26 1400/11/6 - - - 16,789.19 7,660 9,160 7,600 8,050 12.7 1400/08/01 200 % 1400/11/16 1 100,000 7,990 2 686 8,000 102.83 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خاورح

ایران خودرو دیزل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 169 20.00 10.58 189 0.00 0.00 1400/11/6 14,205 950.732 میلیون 179.5 میلیارد - 189 191 186 196 -2.2 1400/10/22 138 % 1400/12/22 0 0 0 4298 706,133,376 169 96.638 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
زملاردح

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 4,103 106.00 2.65 4,033 36.00 0.90 1400/11/6 - - - 315.18 3,997 6,070 3,822 4,195 27.6 1400/10/04 167 % 1400/12/12 1 20,723 4,100 1 11 4,105 2.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وصندوقح

سر. صندوق بازنشستگی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,740 650.00 8.03 8,700 610.00 7.54 1400/11/6 - - - 12,595.98 8,090 10,400 8,020 8,800 4 1400/09/01 51 % 1400/11/10 1 9,643 8,630 2 3,315 8,750 119.799 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دسبحانح

سبحان دارو (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,800 370.00 8.35 4,710 280.00 6.32 1400/11/6 - - - 2,823.67 4,430 16,290 4,600 4,870 24.3 1400/10/12 59 % 1400/12/25 1 16,041 4,760 2 16,779 4,800 4.239 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کفراح

فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,675 320.00 9.54 3,578 223.00 6.65 1400/11/6 - - - 9,734.2 3,355 6,000 3,180 3,689 27.6 1400/09/21 150 % 1400/11/27 1 1,142 3,646 1 77,203 3,675 4.294 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شاملاح

معدنی املاح ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 6,660 470.00 7.59 6,570 380.00 6.14 1400/11/6 - - - 2,148.7 6,190 46,000 6,120 6,740 29.3 1400/09/07 221 % 1400/11/23 1 2,000 6,650 1 6,610 6,660 12.22 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پکویرح

کویر تایر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,359 89.00 3.92 2,389 119.00 5.24 1400/11/6 - - - 5,523.59 2,270 15,200 2,304 2,439 27.1 1400/07/28 100 % 1400/11/25 1 9,363 2,360 1 4,603 2,400 5.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وحافظح

بیمه حافظ (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,100 3,900.00 55.71 7,000 0.00 0.00 1400/11/6 71 526,380 3.68 میلیارد - 7,000 7,000 7,000 7,000 34.8 1400/05/10 310 % 1400/08/16 1 47,903 3,100 0 0 0 6.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
زگلدشتح

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,400 410.00 6.02 6,400 410.00 6.02 1400/11/6 - - - 872.5 6,810 7,720 6,400 6,540 7.8 1399/12/28 250 % 1400/03/19 2 12,000 6,000 1 917,400 6,400 2.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غشوکوح

شوکوپارس (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 4,020 29,815.00 88.12 33,835 0.00 0.00 1400/11/6 28 1.001 میلیون 33.87 میلیارد - 33,835 33,835 33,835 33,835 31.4 1400/06/31 176 % 1400/09/17 16 520,087 4,020 0 0 0 6.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دسانکوح

سبحان آنکولوژی(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,670 1,400.00 12.65 9,670 1,400.00 12.65 1400/11/6 - - - 3,301.33 11,070 7,855 9,670 9,670 14 1400/04/02 36 % 1400/07/08 0 0 0 1 4,614,305 9,670 3.385 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ولشرقح

لیزینگ ایران و شرق (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 410 37.00 8.28 410 37.00 8.28 1400/11/5 - - - 23,240.28 447 1,610 407 427 25.8 1400/08/23 133 % 1400/11/05 0 0 0 1 759 412 328 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سجامح

سیمان غرب آسیا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 587 1,284.00 68.63 1,871 0.00 0.00 1400/11/5 157 1.307 میلیون 2.45 میلیارد - 1,871 1,870 1,869 1,900 20.5 1400/08/26 26 % 1400/11/05 8 583,481 587 1 786 591 30.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خریختح

صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 989 16.00 1.59 954 51.00 5.07 1400/11/5 - - - 28,805.96 1,005 1,530 918 993 8 1400/09/28 40 % 1400/12/10 1 12,200 990 2 201,336 990 596.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شتوکاح

توکا رنگ فولاد سپاهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,880 520.00 5.00 9,880 520.00 5.00 1400/11/5 - - - 24,616 10,400 14,000 9,880 9,880 4.6 1400/08/19 150 % 1400/11/05 0 0 0 159 1,698,267 9,880 1.778 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کتوکاح

صنایع نسوز توکا(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,744 64.00 1.68 3,682 126.00 3.31 1400/11/5 - - - 7,583.2 3,808 21,798 3,486 3,841 23.4 1400/10/07 47 % 1400/12/17 1 500 3,744 1 1,447 3,744 1.326 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خمهرح

مهرکام پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 398 11.00 2.69 393 16.00 3.91 1400/11/4 4,585 100.78 میلیون 39.6 میلیارد 21,980.5 409 735 370 422 15.8 1400/07/20 40 % 1400/11/04 0 0 0 0 738.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دفاراح

دارو فارابی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,300 200.00 2.11 9,300 200.00 2.11 1400/11/4 - - - 6,585.38 9,500 14,000 9,300 9,300 5.3 1400/04/27 167 % 1400/07/11 2 2,220 9,130 10 990,246 9,300 9.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شدوصح

دوده صنعتی پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 6,420 520.00 7.49 6,420 520.00 7.49 1400/11/3 - - - 4,498.06 6,940 2,602 - - 35.4 1400/08/30 100 % 1400/11/03 0 0 0 0 3.053 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فن آواح

فن آوا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,130 1,170.00 12.58 9,300 0.00 0.00 1400/11/2 47 503,397 4.68 میلیارد - 9,300 9,300 9,300 9,300 9.2 1400/09/07 150 % 1400/12/14 0 0 0 47 723,111 7,890 22.836 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ولملتح

واسپاری ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 939 24.00 2.49 929 34.00 3.53 1400/10/29 691 13.95 میلیون 13 میلیارد 20,187.24 963 3,200 873 970 19.9 1400/08/17 88 % 1400/11/01 0 0 0 0 650.3 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بکامح

شهید قندی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 398 25.00 5.91 386 37.00 8.75 1400/10/28 1,864 65.87 میلیون 25.5 میلیارد 35,339 423 850 381 419 5.4 1400/08/08 25 % 1400/10/28 0 0 0 0 772 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شفنح

پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,580 620.00 7.79 7,960 0.00 0.00 1400/10/22 4,597 43.05 میلیون 357.7 میلیارد 9,365.03 7,960 13,990 7,900 8,650 26 1400/08/10 3,158 % 1400/10/23 0 0 0 0 249.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پردیسح

سر. پردیس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,165 45.00 3.72 1,210 0.00 0.00 1400/10/22 1,487 37.19 میلیون 44.3 میلیارد 25,011.88 1,210 1,700 1,120 1,230 35.4 1400/08/15 84 % 1400/10/24 0 0 0 0 1.252 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سنیرح

سیمان سفیدنی ریز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,960 260.00 1.51 16,760 460.00 2.67 1400/10/22 1,979 4.37 میلیون 73.2 میلیارد 2,208.03 17,220 34,000 16,100 17,330 34.7 1400/08/15 130 % 1400/10/24 0 0 0 0 2.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اعتلاح

سر. اعتلاء البرز (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,340 10.00 0.74 1,331 19.00 1.41 1400/10/19 - - - 8,355 1,350 6,400 - - 32.1 1400/07/28 78 % 1400/10/19 0 0 0 0 1.198 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خموتورح

موتورسازان تراکتور (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,315 47.00 1.99 2,338 24.00 1.02 1400/10/15 1,291 19.45 میلیون 45.5 میلیارد 15,062.75 2,362 5,500 2,303 2,419 32.3 1400/08/05 110 % 1400/10/16 0 0 0 0 2.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دابورح

دارو ابوریحان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 19,200 690.00 3.47 19,130 760.00 3.82 1400/10/11 57 1.29 میلیون 24.6 میلیارد 22,565.91 19,890 23,050 19,100 19,500 7.8 1400/05/04 50 % 1400/07/17 0 0 0 0 5.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
برکتح

دارویی برکت(حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,610 1,180.00 9.23 11,950 840.00 6.57 1400/10/8 - - - 2,904.45 12,790 18,850 - - 26.7 1400/07/25 27 % 1400/10/08 4 5,855 11,610 2 9,520 11,610 18.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
جمح

پتروشیمی جم (حق تقدم)

حق تقدم بورس 46,050 230.00 0.50 46,090 190.00 0.41 1400/10/6 - - - 39,272.67 46,280 28,230 - - 7.7 1399/11/14 30 % 1400/02/03 0 0 0 0 193.578 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اتکامح

بیمه اتکائی امین(حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,070 11.00 0.36 3,063 4.00 0.13 1400/10/6 167 33.06 میلیون 101.3 میلیارد 197,972.16 3,059 2,509 3,063 3,070 19.1 1400/06/13 28 % 1400/08/18 0 0 0 0 3.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خاهنح

آهنگری تراکتور (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,610 105.00 3.87 2,659 56.00 2.06 1400/10/4 1,354 13.36 میلیون 35.5 میلیارد 9,865.02 2,715 4,000 2,555 2,780 17.2 1400/08/01 58 % 1400/10/04 0 0 0 0 12.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وپخشح

داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 30,100 30.00 0.10 30,130 0.00 0.00 1400/10/1 116 5.07 میلیون 152.7 میلیارد 43,677.98 30,130 2,675 30,100 30,900 5.5 1400/04/20 323 % 1400/07/09 2 10,000 28,010 7 694,946 30,800 31.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -