حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صباح

ح . سرمایه گذاری صبا تامین

حق تقدم فرابورس 6,355 273.00 4.12 6,370 258.00 3.89 09:44 3,601 14.295 میلیون 91.055 میلیارد 3,395.36 6,628 6,481 6,298 6,500 - - - - 5 288 6,355 1 70,504 6,356 191.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.496 میلیون 4.911 میلیون 13.567 میلیون 839,594
شصدفح

ح . صنعتی دوده فام

حق تقدم فرابورس 17,430 140.00 0.80 17,432 138.00 0.79 09:44 750 150,393 2.622 میلیارد 351.62 17,570 17,500 17,220 17,570 - - - - 7 1,242 17,430 1 367 17,432 8.716 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 108,458 42,143 150,601 -
وبیمهح

ح . سرمایه گذاری صنعت بیمه

حق تقدم بورس 1,500 120.00 7.41 1,530 90.00 5.56 09:44 361 6.012 میلیون 9.184 میلیارد 12,946.66 1,620 1,600 1,490 1,600 - - - - 1 379 1,500 1 4,459 1,510 4.59 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.019 میلیون - 6.019 میلیون -
شلعابح

ح . لعابیران‌

حق تقدم بورس 4,580 180.00 4.09 4,380 20.00 0.45 09:44 275 1.736 میلیون 7.609 میلیارد 4,095.68 4,400 4,250 4,210 4,600 - - - - 2 14,464 4,570 1 6,111 4,580 1.927 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.781 میلیون - 1.781 میلیون -
دتمادح

ح . تولیدمواداولیه داروپخش

حق تقدم بورس 35,200 1,330.00 3.64 34,810 1,720.00 4.71 09:44 79 80,645 2.808 میلیارد 451.41 36,530 34,200 34,200 35,950 - - - - 2 8,109 35,200 1 999 35,370 - - - - - - - - - - - 48,747 39,117 87,864 -
ختورح

ح . رادیاتور ایران

حق تقدم بورس 25,610 2,840.00 9.98 25,870 2,580.00 9.07 09:44 1,126 4.925 میلیون 127.408 میلیارد 4,708.93 28,450 25,800 25,610 28,490 - - - - 215 - - 0 4.373 میلیون 25,610 5.174 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.935 میلیون - 4.935 میلیون -
زقیامح

ح.کشت و دام قیام اصفهان

حق تقدم فرابورس 27,700 700.00 2.59 27,977 977.00 3.62 09:44 4 1,382 38.665 میلیون 3,163.2 27,000 28,350 27,700 28,350 - - - - 1 - - 0 998,238 27,700 9.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,762 - - 1,762
کاسپینح

ح .داروسازی کاسپین تامین

حق تقدم فرابورس 18,590 967.00 4.94 18,625 932.00 4.77 09:43 67 97,500 1.816 میلیارد 3,261.37 19,557 19,537 18,581 19,537 - - - - 2 611 18,590 1 1,354 18,690 - - - - - - - - - - - 97,021 1,109 98,130 -
کگازح

ح . شیشه و گاز

حق تقدم بورس 13,890 280.00 1.98 13,570 600.00 4.23 09:43 160 162,994 2.212 میلیارد 614.48 14,170 14,210 13,150 14,210 - - - - 1 1,431 13,890 1 5,000 13,950 5.428 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 162,994 - 162,994 -
اعتلاح

ح سرمایه گذاری اعتلاء البرز

حق تقدم فرابورس 5,939 312.00 4.99 5,939 312.00 4.99 09:42 32 210,701 1.251 میلیارد 11,374.69 6,251 5,939 5,939 5,939 - - - - 106 - - 0 1.063 میلیون 5,939 2.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 210,701 - 210,701 -
وسناح

ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

حق تقدم پایه فرابورس 12,555 388.00 3.00 12,555 388.00 3.00 09:40 57 370,676 4.654 میلیارد - 12,943 12,555 12,555 12,556 - - - - - - - - 12.775 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 370,676 - 300,769 69,907
کخاکح

ح . صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

حق تقدم بورس 32,010 2,090.00 6.13 32,660 1,440.00 4.22 09:36 50 66,713 2.179 میلیارد 370.67 34,100 31,020 31,020 35,000 - - - - 1 2,120 32,020 2 560 32,100 - - - - - - - - - - - 66,713 - 66,713 -
تشتادح

ح.صنایع تولیدی اشتاد ایران‌

حق تقدم پایه فرابورس 12,395 0.00 0.00 13,186 0.00 0.00 09:31 5 3,367 44.4 میلیون - - 14,341 12,719 14,341 - - - - 1 - - 0 97,055 12,800 6.821 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 2,850 0.00 0.00 2,860 10.00 0.35 09:25 6 117,037 334.605 میلیون 3,500 2,850 3,000 2,850 3,000 - - - - 99 19,500 2,590 2 9.883 میلیون 2,850 3.289 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 117,037 - - 117,037
ثترانح

ح سرمایه گذاری مسکن تهران

حق تقدم فرابورس 3,730 196.00 4.99 3,731 195.00 4.97 09:25 93 806,991 3.011 میلیارد 8,401.11 3,926 3,731 3,730 3,790 - - - - 21 - - 0 327,408 3,730 1.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 806,991 - 806,991 -
تاپکیشح

ح.تجارت الکترونیک پارسیان کیش

حق تقدم فرابورس 7,248 381.00 4.99 7,248 381.00 4.99 09:22 11 25,140 182.215 میلیون 2,577.14 7,629 7,248 7,248 7,248 - - - - 83 - - 0 306,451 7,248 4.349 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,140 - 25,140 -
ثنورح

ح . سرمایه گذاری کوه نور

حق تقدم پایه فرابورس 5,173 748.00 16.90 3,902 523.00 11.82 1399/07/28 603 22.419 میلیون 87.469 میلیارد - 4,425 6,223 5,173 6,223 - - - - - - - - 9.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.879 میلیون 540,000 - 22.419 میلیون
دیرانح

ح . ‌ایران‌دارو

حق تقدم بورس 15,800 1,640.00 9.40 15,790 1,650.00 9.46 1399/07/28 246 5 میلیون 78.931 میلیارد 20,325.2 17,440 17,440 15,800 17,440 - - - - 0 - - 0 - - 11.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.404 میلیون 3.596 میلیون - 5 میلیون
شپارسح

ح . بین المللی محصولات پارس

حق تقدم بورس 10,640 13.00 0.12 10,485 168.00 1.58 1399/07/24 2,235 9.054 میلیون 94.932 میلیارد 4,051.05 10,653 10,010 9,650 10,670 - - - - 0 - - 0 - - 11.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.705 میلیون 2.349 میلیون 9.054 میلیون 2
دسبحاح

ح .گروه دارویی سبحان

حق تقدم بورس 14,160 1,500.00 9.58 14,270 1,390.00 8.88 1399/07/24 711 1.036 میلیون 14.786 میلیارد 1,457.27 15,660 14,310 14,090 15,500 - - - - 0 - - 0 - - 58.338 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 991,598 44,520 617,644 418,474
کگلح

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

حق تقدم بورس 18,000 770.00 4.10 18,000 770.00 4.10 1399/07/24 543 26.669 میلیون 480.168 میلیارد 49,113.87 18,770 18,770 18,000 18,770 - - - - 0 5,000 19,800 1 - - 1453.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 202,090 26.467 میلیون - 26.669 میلیون
دسانکوح

ح . داروسازی سبحان انکولوژی

حق تقدم فرابورس 17,589 11,113.00 38.72 17,589 11,113.00 38.72 1399/07/22 30 2.725 میلیون 47.929 میلیارد 90,830.8 28,702 17,589 17,589 17,589 - - - - 0 30,000 12,701 1 - - 1.759 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,924 2.715 میلیون - 2.725 میلیون
ثشرقح

ح. سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

حق تقدم فرابورس 4,170 0.00 0.00 4,070 0.00 0.00 1399/07/21 1,486 13.025 میلیون 53.08 میلیارد 9,613.05 - 4,040 3,790 4,230 - - - - 3 17,065 4,170 2 76,174 4,200 7.491 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وگردشح

ح . بانک گردشگری

حق تقدم پایه فرابورس 13,330 0.00 0.00 13,209 0.00 0.00 1399/07/17 1,758 10.415 میلیون 137.58 میلیارد - - 13,170 13,137 13,780 - - - - 1 7,351 13,350 1 255 13,400 295.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کویرح

ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر

حق تقدم بورس 10,200 880.00 7.94 10,470 610.00 5.51 1399/07/17 13,310 86.072 میلیون 901.2 میلیارد 6,466.74 11,080 10,900 10,020 10,900 - - - - 0 - - 0 - - 165.456 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50.05 میلیون 36.023 میلیون 81.816 میلیون 4.256 میلیون
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

حق تقدم فرابورس 18,619 886.00 5.00 18,619 886.00 5.00 1399/07/17 723 19.307 میلیون 359.477 میلیارد 26,704.01 17,733 18,619 18,619 18,619 - - - - 0 28,209 18,619 4 - - 99.833 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.077 میلیون 4.23 میلیون - 19.307 میلیون
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 19,900 400.00 2.05 19,501 1.00 0.01 1399/07/13 21 2.311 میلیون 45.061 میلیارد 110,031.67 19,500 20,475 19,900 20,475 - - - - 0 - - 0 - - 901.695 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,665 2.3 میلیون - 2.311 میلیون
ومللح

ح . اعتباری ملل

حق تقدم فرابورس 11,382 599.00 5.00 11,382 599.00 5.00 1399/07/6 646 318.809 میلیون 3.629 هزار میلیارد 493,511.89 11,981 11,382 11,382 11,382 - - - - 0 - - 0 - - 133.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.842 میلیون 289.967 میلیون - 318.809 میلیون
تاصیکوح

ح . سرمایه گذاری صدرتامین

حق تقدم بورس 9,870 120.00 1.20 10,010 20.00 0.20 1399/07/3 4,792 30.995 میلیون 310.102 میلیارد 6,467.98 9,990 9,790 9,730 10,400 - - - - 26 38,685 10,000 4 380,491 10,000 383.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.389 میلیون 15.606 میلیون 23.252 میلیون 7.742 میلیون
شجمح

ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید

حق تقدم پایه فرابورس 7,194 221.00 2.98 7,234 181.00 2.44 1399/07/1 325 1.563 میلیون 11.305 میلیارد - 7,415 7,193 7,193 7,599 - - - - - - - - 62.42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 912,815 650,000 1.563 میلیون -
وآرینح

ح. شرکت توسعه اقتصادی آرین

حق تقدم پایه فرابورس 3,622 111.00 2.97 3,622 111.00 2.97 1399/06/31 53 639,390 2.316 میلیارد - 3,733 3,622 3,622 3,622 - - - - - - - - 13.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 639,390 - 639,390 -
ثاختح

ح . بین المللی توسعه ساختمان

حق تقدم بورس 3,070 60.00 1.99 2,870 140.00 4.65 1399/06/27 19,139 268.921 میلیون 772.602 میلیارد 14,050.92 3,010 2,980 2,730 3,090 - - - - 1 - - 0 3,156 3,120 47.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 207.259 میلیون 61.662 میلیون 268.805 میلیون 115,172
غشوکوح

ح . شوکو پارس

حق تقدم پایه فرابورس 23,589 687.00 3.00 23,556 654.00 2.86 1399/06/27 870 1.776 میلیون 41.825 میلیارد - 22,902 23,589 22,902 23,589 - - - - - - - - 6.647 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.776 میلیون - 1.776 میلیون -
رنیکح

ح.جنرال مکانیک

حق تقدم فرابورس 22,481 1,070.00 5.00 22,481 1,070.00 5.00 1399/06/27 62 5.734 میلیون 128.914 میلیارد 92,489.6 21,411 22,481 22,481 22,481 - - - - 0 30,000 23,605 2 - - 41.133 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 193,283 5.541 میلیون - 5.734 میلیون
لوتوسح

ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان

حق تقدم بورس 12,610 1,150.00 10.03 12,490 1,030.00 8.99 1399/06/25 1,685 7.239 میلیون 90.44 میلیارد 4,296.09 11,460 11,460 11,460 12,610 - - - - 1 300 11,500 1 1,000 13,040 37.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.804 میلیون 3.435 میلیون 7.021 میلیون 217,701
حکشتیح

ح . کشتیرانی ج. ا. ا

حق تقدم بورس 36,810 0.00 0.00 38,440 0.00 0.00 1399/06/17 5,800 13.158 میلیون 505.75 میلیارد 2,268.68 - 40,650 36,810 43,700 - - - - 248 - - 0 1.856 میلیون 36,810 1182.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تکشاح

ح . صنایع وخدمات کشاورزی

حق تقدم بورس 48,570 0.00 0.00 49,130 0.00 0.00 1399/06/12 1,614 3.305 میلیون 162.37 میلیارد 2,039.25 - 50,000 48,570 51,960 - - - - 181 - - 0 813,542 48,570 16.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کگهرح

ح . سنگ آهن گهرزمین

حق تقدم فرابورس 41,503 1,976.00 5.00 41,503 1,976.00 5.00 1399/06/6 822 9.66 میلیون 400.932 میلیارد 11,752.32 39,527 41,503 41,000 41,503 - - - - 4 3.869 میلیون 41,503 95 1,599 41,503 1170.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.848 میلیون 7.812 میلیون 3.34 میلیون 6.32 میلیون
گکیشح

ح.توریستی ورفاهی آبادگران کیش

حق تقدم پایه فرابورس 51,702 1,505.00 3.00 50,336 139.00 0.28 1399/06/6 544 1.195 میلیون 60.141 میلیارد - 50,197 48,692 48,692 51,702 - - - - - - - - 9.346 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.195 میلیون - 1.195 میلیون -
ساروجح

ح . بین المللی ساروج بوشهر

حق تقدم پایه فرابورس 17,104 498.00 3.00 17,087 481.00 2.90 1399/06/6 135 730,559 12.483 میلیارد - 16,606 17,100 16,120 17,104 - - - - - - - - 34.706 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 445,914 284,645 586,733 143,826