حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خعمراح

توسعه و عمران شهرستان نائین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,600 150.00 4.00 3,610 140.00 3.73 18:29 303 13.98 میلیون 50.41 میلیارد - 3,750 3,950 3,530 3,950 16.1 1401/06/31 114 % 1401/09/29 1 100,000 3,550 14 1,339,140 3,600 7.549 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.786 میلیون 7.775 میلیون - 18.561 میلیون
حآساح

آسیا سیر ارس (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 5,620 40.00 0.72 5,700 120.00 2.15 12:29 147 1.066 میلیون 6.07 میلیارد 7,251.33 5,580 5,780 5,710 5,860 23.9 1401/09/16 125 % 1401/11/28 1 20,000 5,460 1 5,000 5,700 15.858 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.066 میلیون - 1.066 میلیون -
دسانکوح

سبحان آنکولوژی(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 4,355 67.00 1.56 4,268 20.00 0.47 12:29 427 3.433 میلیون 14.65 میلیارد 8,038.66 4,288 4,325 4,200 4,500 12.9 1401/08/30 23 % 1401/11/12 1 1,500 4,298 1 2,527 4,355 9.892 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.433 میلیون - 3.433 میلیون -
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,400 20.00 0.45 4,480 60.00 1.36 12:29 1,071 19.914 میلیون 89.2 میلیارد 18,593.58 4,420 4,590 4,453 4,700 33.5 1401/08/29 200 % 1401/11/12 2 199,189 4,370 1 98,814 4,406 12.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.914 میلیون - 19.196 میلیون 717,976
چنوپاح

نئوپان 22 بهمن (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 25,590 740.00 2.98 24,270 580.00 2.33 12:29 138 1.472 میلیون 35.73 میلیارد - 24,850 25,000 24,250 25,750 -33.5 1401/10/15 2,500 % 1402/01/06 11 529,092 25,590 0 0 0 10.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.009 میلیون 462,882 1.407 میلیون 64,950
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,200 90.00 3.93 2,200 90.00 3.93 12:29 53 3.52 میلیون 7.74 میلیارد 11,035.61 2,290 2,250 2,250 2,250 8 1401/06/19 8 % 1401/08/29 1 5,000 2,050 2 279,995 2,200 43.979 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.52 میلیون - - 3.52 میلیون
حبندرح

خط دریا بندر(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,550 320.00 2.94 10,670 200.00 1.84 12:29 287 1.368 میلیون 14.59 میلیارد - 10,870 11,000 10,920 11,040 27.9 1401/08/28 67 % 1401/11/14 1 10,000 10,570 1 10,000 10,700 12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.368 میلیون - 1.008 میلیون 360,000
وهورح

مدیریت انرژی امید تابان هور(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 468 24.00 4.88 476 16.00 3.25 12:29 602 22.586 میلیون 10.75 میلیارد 37,517.97 492 482 481 501 -3.1 1401/09/14 15 % 1401/12/26 0 0 0 3 6,486 469 108.247 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.536 میلیون 5.05 میلیون 22.186 میلیون 400,053
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,356 5.00 0.37 1,325 26.00 1.92 12:29 1,411 102.663 میلیون 136.08 میلیارد - 1,351 1,311 1,311 1,358 5.8 1401/09/05 41 % 1401/11/30 2 307,747 1,355 1 3,000 1,367 120.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 64.182 میلیون 38.481 میلیون 89.01 میلیون 13.653 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,030 260.00 3.14 8,260 30.00 0.36 12:29 156 1.535 میلیون 12.68 میلیارد 9,839.24 8,290 8,200 8,200 8,450 14 1401/09/10 93 % 1401/11/20 1 1,000 8,000 1 3,224 8,150 249.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.535 میلیون - 393,364 1.142 میلیون
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 2,476 24.00 0.96 2,500 0.00 0.00 12:26 127 2.042 میلیون 5.11 میلیارد 16,076.66 2,500 2,405 2,405 2,552 26.9 1401/09/07 67 % 1401/11/19 1 6,980 2,476 2 53,125 2,498 30.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.042 میلیون - 2.042 میلیون -
وفتخارح

سرمایه گذاری افتخار سهام (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,900 55.00 2.98 1,886 41.00 2.22 12:21 104 3.801 میلیون 7.17 میلیارد - 1,845 1,793 1,793 1,892 19.1 1401/09/21 54 % 1401/12/03 2 291,117 1,900 1 200,000 1,940 7.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.801 میلیون - 3.801 میلیون -
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,211 116.00 4.98 2,221 106.00 4.56 12:12 5 237,284 526.95 میلیون 31,856.2 2,327 2,327 2,327 2,327 -9.4 1401/04/15 100 % 1401/07/18 0 0 0 1 4,762,716 2,211 59.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37,284 200,000 - 237,284
آرمانح

بیمه آرمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,596 104.00 2.98 3,596 104.00 2.98 11:42 5 10,818 38.9 میلیون - 3,492 3,596 3,596 3,596 14.1 1401/07/30 20 % 1401/11/16 1 14,777 3,389 0 0 0 15.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,818 - 10,818 -