حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شگلح

گلتاش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 6,510 10.00 0.15 6,500 0.00 0.00 12:29 228 1.07 میلیون 6.9 میلیارد 4,672.82 6,500 6,700 6,360 6,700 25.6 1399/11/28 160 % 1400/02/07 1 8,391 6,490 1 2,643 6,500 5.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 608,931 - 608,931 -
دکپسولح

تولید ژلاتین کپسول ایران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 23,601 580.00 2.52 23,021 0.00 0.00 12:29 1,031 1.53 میلیون 35.27 میلیارد 1,485.93 23,021 23,510 22,712 24,390 25.4 1399/11/15 50 % 1400/01/25 3 3,321 23,002 1 75 23,390 2.302 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.111 میلیون - 1.111 میلیون 106
پترولح

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,500 50.00 0.66 7,550 0.00 0.00 12:29 161 2.47 میلیون 18.7 میلیارد 15,365.42 7,550 7,950 7,500 7,950 9.8 1399/03/27 25 % 1399/08/03 1 800 7,740 47 4,635,259 7,750 26.425 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 364,741 - - 364,741
جمح

پتروشیمی جم (حق تقدم)

حق تقدم بورس 29,300 190.00 0.64 29,490 0.00 0.00 12:29 908 2.9 میلیون 85.4 میلیارد 3,190.06 29,490 28,010 28,010 30,300 17.3 1399/11/14 30 % 1400/02/03 1 2,945 29,520 4 24,486 29,960 123.858 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 701,041 1.226 میلیون 1.101 میلیون 826,052
دشیمیح

شیمی داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 17,510 520.00 3.06 16,990 0.00 0.00 12:29 1,525 3.93 میلیون 66.8 میلیارد 2,578.02 16,990 16,720 16,610 17,590 38.7 1399/11/15 78 % 1400/01/27 1 8,354 16,940 1 34,500 16,950 3.398 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.808 میلیون - 1.226 میلیون 582,117
زگلدشتح

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,700 6,700.00 670.00 1,000 0.00 0.00 12:29 - - - - 1,000 7,502 7,421 7,952 36.9 1399/12/28 250 % 1400/03/19 2 49,999 7,670 2 2,339 7,690 460 میلیارد - - - - - - - - - - 1.017 میلیون 26,150 1.043 میلیون -
فباهنرح

مس باهنر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,390 180.00 1.09 16,570 0.00 0.00 12:29 1,306 2.92 میلیون 48.3 میلیارد 2,234.63 16,570 17,560 16,390 16,990 33.5 1399/12/23 133 % 1400/03/16 2 3,005 16,680 1 125 16,700 24.855 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.452 میلیون 68,970 1.518 میلیون 3,486
دالبرح

البرزدارو (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,070 210.00 2.04 10,280 0.00 0.00 12:29 463 947,271 9.7 میلیارد 2,045.94 10,280 10,440 10,020 10,980 25.6 1399/12/13 40 % 1400/02/21 3 1,162 10,320 8 59,910 10,400 9.046 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 426,429 200,564 385,635 241,358
سجامح

سیمان غرب آسیا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,919 12.00 0.63 1,907 0.00 0.00 12:29 104 585,914 1.12 میلیارد - 1,907 1,904 1,903 1,930 37.5 1399/10/22 158 % 1400/01/31 2 69,466 1,909 3 9,232 1,910 30.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 564,948 - 564,948 -
قجامح

قند تربت جام (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 5,788 20.00 0.34 5,808 0.00 0.00 12:29 283 2.586 میلیون 15.02 میلیارد - 5,808 6,022 5,788 6,022 58 1399/08/11 108 % 1400/02/02 0 0 0 6 242,897 5,788 10.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.586 میلیون - 2.586 میلیون -
کگلح

گل گهر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,690 40.00 0.34 11,730 0.00 0.00 12:29 3,247 6.58 میلیون 77.2 میلیارد 2,027.38 11,730 11,750 11,690 12,170 14.8 1400/01/08 34 % 1400/03/18 1 29,446 11,720 13 11,792 11,730 300.288 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.745 میلیون 630,065 4.025 میلیون 349,504
گکیشح

آبادگران ایران کیش (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 31,505 0.00 0.00 31,505 0.00 0.00 12:28 11 20,824 656.06 میلیون - 31,505 31,505 31,505 31,505 31.9 1399/11/26 60 % 1400/02/07 0 0 0 79 325,424 31,505 10.911 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,824 - 20,824 -
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,810 10.00 0.26 3,820 0.00 0.00 12:27 1,584 7.14 میلیون 27.3 میلیارد 4,510.44 3,820 3,900 3,810 3,930 8.7 1399/12/25 50 % 1400/02/26 1 7,251 3,830 6 28,012 3,840 5.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.531 میلیون 200,000 3.491 میلیون 240,000
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,950 50.00 0.85 5,900 0.00 0.00 12:24 32 3.05 میلیون 18 میلیارد 95,403.19 5,900 5,900 5,900 6,000 4.1 1399/08/10 67 % 1399/10/18 1 20,000 5,960 2 392,885 6,000 35.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,115 3 میلیون - 3.007 میلیون
کهمداح

شیشه همدان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 30.00 0.37 8,030 0.00 0.00 12:13 21 223,592 1.8 میلیارد 10,647.24 8,030 8,800 8,000 8,800 9.7 1399/07/27 150 % 1399/10/26 3 35,000 7,800 8 332,208 8,000 5.846 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 217,792 - - 217,792
رتاپح

تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,820 0.00 0.00 5,820 0.00 0.00 11:39 4 12,870 74.9 میلیون 3,217.5 5,820 5,820 5,820 5,820 5.9 1399/06/29 65 % 1399/09/29 2 1,982 5,760 5 488,130 5,820 6.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,870 - - 11,870
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,150 0.00 0.00 5,150 0.00 0.00 11:37 439 622,795 3.2 میلیارد 1,418.67 5,150 4,850 5,150 5,150 14.3 1399/12/25 57 % 1400/03/13 1 6,239 4,790 4626 6,065,753 5,150 20.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 618,893 - 618,893 -
وسناح

سر. نیروگاهی ایران سنا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 11,492 100.00 0.86 11,592 0.00 0.00 11:23 5 12,000 139.1 میلیون - 11,592 11,732 11,492 11,732 18.9 1399/06/15 42 % 1399/09/11 0 0 0 1 988,000 11,492 45.636 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,000 - - 8,000
هجرتح

پخش هجرت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 24,304 3,819.00 18.64 24,466 3,981.00 19.43 1400/01/25 13 33,841 827.96 میلیون 2,603.15 20,485 25,700 24,304 25,700 9.5 1399/09/22 122 % 1399/12/01 0 0 0 1 491,159 24,304 13.456 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,841 - - 8,841
دقاضیح

داروسازی قاضی (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 37,440 1,630.00 4.55 39,288 3,478.00 9.71 1400/01/25 2 2,568 100.89 میلیون - 35,810 40,300 39,000 40,300 8.7 1399/09/24 110 % 1399/12/03 1 261 38,000 1 497,432 38,900 46.475 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,568 - - 2,568
کخاکح

خاک چینی ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 38,020 0.00 0.00 38,020 0.00 0.00 1400/01/21 28 388,289 14.8 میلیارد 13,867.46 38,020 38,020 38,020 38,020 5 1399/06/12 200 % 1399/09/09 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 388,289 - - 388,289
زفکاح

کشت و دامداری فکا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,598 26.00 0.34 7,704 132.00 1.74 1400/01/18 - - - 5,280.8 7,572 7,499 7,500 7,950 33.7 1399/09/27 400 % 1400/01/19 2 6,252 7,597 1 49,970 7,598 9.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.531 میلیون 3.241 میلیون 8.771 میلیون -
دزهراویح

دارو زهراوی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,480 90.00 2.05 - 4,390.00 100.00 1399/12/25 - - - 4,439.06 4,390 4,320 - - 30.1 1399/10/10 28 % 1399/12/28 1 6,404 4,510 1 111 4,520 3.129 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.959 میلیون - 4.937 میلیون 22,000
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 29.3 1399/06/19 150 % 1399/08/30 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
حکشتیح

کشتیرانی ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,250 0.00 0.00 - 15,250.00 100.00 1399/12/25 - - - 16,305.16 15,250 15,200 - - 16.2 1399/03/07 32 % 1399/06/16 1 450 15,180 1 29,831 15,200 78.59 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 685,393 150,000 - 835,393
وسپهح

سر. سپه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,200 130.00 2.56 - 5,070.00 100.00 1399/12/25 - - - 6,514.88 5,070 5,080 - - 10.4 1399/10/23 79 % 1400/01/08 1 93,494 5,160 2 26,586 5,200 17.041 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.196 میلیون 1.073 میلیون 3.617 میلیون 1.653 میلیون
کاسپینح

کاسپین تامین(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 19,502 398.00 2.00 19,554 346.00 1.74 1399/12/25 - - - 31,111.33 19,900 20,000 - - 16.3 1399/05/25 56 % 1399/08/02 1 3,500 19,532 1 996,075 19,800 - - - - - - - - - - - 1,050 - - 1,050
غویتاح

ویتانا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 11,347 231.00 2.00 11,347 231.00 2.00 1399/12/25 - - - 3,096.75 11,578 11,347 - - 31.4 1399/10/22 166 % 1400/01/03 1 550 10,630 345 2,071,827 11,347 20.243 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 884,101 283,511 1.168 میلیون -
تکشاح

خدمات کشاورزی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 41,760 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1399/12/25 - - - 37,324.57 - 48,000 - - 7.9 1399/03/24 82 % 1399/06/11 10 106,895 41,760 4 197,428 43,500 - - - - - - - - - - - 2,572 - - 2,572
کاذرح

فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 29,570 2,750.00 10.25 - 26,820.00 100.00 1399/12/25 - - - 32,627.18 26,820 31,700 - - 6.9 1399/08/06 79 % 1399/10/23 269 13,345,171 29,570 134 13,333,555 31,400 - - - - - - - - - - - 10,960 - - 10,960
لخانهح

لوازم خانگی پارس (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 19,016 388.00 2.00 19,016 388.00 2.00 1399/12/25 8 6,944 132.05 میلیون - 19,404 19,016 19,016 19,016 32.4 1399/10/14 101 % 1400/01/07 0 0 0 261 782,052 19,016 25.022 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,944 - 6,944 -
غمهراح

مهرام (حق تقدم)

حق تقدم بورس 115,000 0.00 0.00 - 115,000.00 100.00 1399/12/25 - - - 37,618.44 115,000 128,800 - - 3.5 1399/07/23 118 % 1399/10/05 1 2,000 67,500 7 326,167 115,000 - - - - - - - - - - - 633 173,200 - 173,833
بزاگرسح

نیروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 5,782 237.00 3.94 5,798 221.00 3.67 1399/12/25 - - - 95,112.3 6,019 5,860 5,782 5,860 4.6 1399/04/25 100 % 1399/08/10 1 1,310 5,782 1 2,998,010 5,830 17.394 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,990 - - 1,990
ختورح

رادیاتور ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,230 0.00 0.00 23,570 0.00 0.00 1399/12/25 - - - 308.75 - 21,000 - - - - - - 3 35,000 20,000 40 1,998,765 21,000 4.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,235 - - 1,235
ختراکح

ریخته گری تراکتور (حق تقدم)

حق تقدم بورس 12,350 0.00 0.00 - 12,350.00 100.00 1399/12/25 - - - 17,696.43 12,350 12,350 - - 17.5 1399/08/03 62 % 1399/10/23 1 450 12,060 60 2,995,433 12,350 4.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,567 - - 4,567
ارفعح

آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 12,107 247.00 2.00 12,107 247.00 2.00 1399/12/24 - - - 151,582.06 12,354 13,050 12,107 13,050 9.9 1399/05/11 33 % 1399/08/09 1 10,000 12,112 1 1,998,542 12,500 36.321 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,458 - - 1,458
شجمح

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,400 233.00 2.85 8,902 735.00 9.00 1399/12/23 3 3,570 31.78 میلیون - 8,167 9,010 8,700 9,010 2.7 1399/03/27 44 % 1399/06/31 1 770 8,180 1 196,430 8,500 64.077 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,570 - - 3,570
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 17.3 1399/05/13 51 % 1399/07/26 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
سپح

پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,300 120.00 0.79 15,230 50.00 0.33 1399/12/18 - - - 10,000 15,180 15,180 - - 3.3 1399/07/27 67 % 1399/10/16 2 4,638 14,600 20 1,999,312 15,180 - - - - - - - - - - - 688 - - 688
دتمادح

مواد داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 36,200 360.00 0.98 36,250 310.00 0.85 1399/12/18 - - - 18,444.8 36,560 36,500 - - 11.6 1399/05/28 43 % 1399/08/15 3 6,541 36,000 5 432,708 36,200 - - - - - - - - - - - 267,292 100,000 - 367,292