حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,070 57.00 5.63 1,056 43.00 4.24 1400/04/28 10,776 255.95 میلیون 270.2 میلیارد 23,751.56 1,013 981 981 1,094 - 1400/04/08 44 % 1400/06/20 1 14,162 1,069 6 146,208 1,070 6.639 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دتولیدح

داروسازی تولید دارو (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,649 410.00 4.00 10,515 276.00 2.70 1400/04/28 813 1.6 میلیون 16.84 میلیارد 1,969.82 10,239 10,851 10,050 10,660 20.7 1400/03/09 42 % 1400/06/03 3 278,619 10,600 1 4,567 10,649 2.629 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دیرانح

ایران دارو (حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,420 280.00 2.39 11,420 280.00 2.39 1400/04/28 1,538 5.02 میلیون 57.4 میلیارد 3,266.85 11,700 9,900 11,110 11,900 31.8 1400/02/11 52 % 1400/05/02 1 737 11,330 1 3,692 11,420 - - - - - - - - - - - - - - -
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 3,700 172.00 4.44 3,756 116.00 3.00 1400/04/28 1,330 3.4 میلیون 12.78 میلیارد 2,558.06 3,872 4,288 3,679 3,993 8.2 1400/04/07 62 % 1400/06/13 2 25,879 3,685 3 36,532 3,738 - - - - - - - - - - - - - - -
دسانکوح

سبحان آنکولوژی(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,000 183.00 2.08 9,131 314.00 3.56 1400/04/28 517 2.67 میلیون 24.42 میلیارد 5,173.27 8,817 7,855 8,700 9,257 20 1400/04/02 36 % 1400/06/09 1 2,300 8,897 2 974 9,000 3.196 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
والبرح

سر. البرز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,170 411.00 5.30 8,139 380.00 4.90 1400/04/28 484 905,224 7.4 میلیارد 1,870.3 7,759 8,598 8,001 8,500 3.6 1400/03/24 75 % 1400/06/10 2 1,422 8,122 1 36,000 8,170 8.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پخشح

پخش البرز (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 17,096 492.00 2.96 17,209 605.00 3.64 1400/04/28 215 640,566 11.02 میلیارد 2,979.38 16,604 17,173 15,791 17,434 5 1400/03/05 47 % 1400/05/16 1 4,660 17,000 1 6,104 17,096 7.744 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رکیشح

کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,399 599.00 9.99 5,501 497.00 8.29 1400/04/28 773 4.35 میلیون 23.9 میلیارد 5,627.04 5,998 6,490 5,399 5,986 17.3 1400/04/10 142 % 1400/06/19 1 500 5,399 16 120,184 5,399 10.452 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,600 175.00 3.66 4,710 65.00 1.36 1400/04/28 18 78,593 370.2 میلیون 4,366.28 4,775 4,800 4,600 4,775 3.1 1399/12/25 50 % 1400/03/12 1 13,000 4,500 25 4,921,407 4,600 7.065 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
جهرمح

پتروشیمی جهرم (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 397 203.00 33.83 600 0.00 0.00 1400/04/28 3 21,218 12.73 میلیون - 600 600 600 600 13.2 1396/09/22 121 % 1397/01/09 0 0 0 1 9,769,724 353 5.847 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گکیشح

آبادگران ایران کیش (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 37,081 3,413.00 8.43 40,494 0.00 0.00 1400/04/28 7 8,000 323.95 میلیون - 40,494 41,000 38,540 41,500 17.6 1399/11/26 60 % 1400/02/07 0 0 0 1 1,000,000 39,998 10.911 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
زفکاح

کشت و دامداری فکا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,800 164.00 2.15 7,805 169.00 2.21 1400/04/28 385 14.9 میلیون 116.3 میلیارد 38,701.3 7,636 7,520 7,800 8,017 20.9 1399/09/27 400 % 1400/01/19 8 41,741 8,017 0 0 0 9.366 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,054 335.00 4.99 7,054 335.00 4.99 1400/04/28 611 43.96 میلیون 310.06 میلیارد 71,940.27 6,719 6,463 7,054 7,054 8.9 1399/06/22 200 % 1399/09/13 0 0 0 0 211.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قرنح

پدیده شیمی قرن (حق تقدم)

حق تقدم بورس 24,150 390.00 1.59 24,270 270.00 1.10 1400/04/26 1,664 3.973 میلیون 97.51 میلیارد 2,255.3 24,540 24,600 24,160 24,900 25.6 1400/03/01 100 % 1400/05/14 0 0 0 0 26.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 142,020 0.00 0.00 138,720 0.00 0.00 1400/04/22 264 114,713 16.75 میلیارد 515.96 - 157,800 142,020 157,800 - - - - 1 200 133,500 0 0 0 41.563 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غویتاح

ویتانا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,037 49.00 0.69 7,086 0.00 0.00 1400/04/21 - - - 27,419.94 7,086 11,347 7,037 7,777 18 1399/10/22 166 % 1400/01/03 1 20,000 7,310 0 0 0 12.641 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تماوندح

تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,084 576.00 15.74 3,660 0.00 0.00 1400/04/16 - - - - 3,660 3,660 - 3,660 12.3 1400/02/05 250 % 1400/04/16 76 14,150,507 3,084 1 2,500 3,168 38.409 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فباهنرح

مس باهنر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,500 100.00 0.61 17,310 910.00 5.55 1400/04/15 1,558 6.93 میلیون 95.4 میلیارد 4,032.57 16,400 15,380 13,160 14,290 18.6 1399/12/23 133 % 1400/04/15 1 2,448 16,620 1 550 16,700 20.655 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ثترانح

سر. مسکن تهران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,811 86.00 4.99 1,811 86.00 4.99 1400/04/15 - - - 95,768.92 1,725 2,500 1,811 1,811 11.7 1399/06/26 50 % 1399/09/05 14 525,865 1,811 0 0 0 692.64 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسپهح

سر. سپه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,900 110.00 1.83 5,900 110.00 1.83 1400/04/13 16 143,676 739.9 میلیون 54,602.45 6,010 5,080 5,150 5,150 4.4 1399/10/23 79 % 1400/01/08 1 170,000 5,920 0 0 0 17.041 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ومعادنح

سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)

حق تقدم بورس 6,320 60.00 0.94 6,370 10.00 0.16 1400/04/6 679 4.74 میلیون 27.4 میلیارد 7,032.38 6,380 15,400 5,700 5,850 18.5 1400/01/31 53 % 1400/04/06 0 0 0 0 139.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وامیدح

سر. امید (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,360 140.00 1.94 7,360 140.00 1.94 1400/04/5 151 634,441 4.6 میلیارد 14,656.1 7,220 8,020 7,020 7,310 14.1 1399/12/20 223 % 1400/04/05 0 0 0 0 396.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دسبحانح

سبحان دارو (حق تقدم)

حق تقدم بورس 12,800 570.00 4.66 12,350 120.00 0.98 1400/04/2 128 168,403 2.1 میلیارد 1,421.5 12,230 16,290 11,590 12,780 7.7 1400/01/28 15 % 1400/04/03 0 0 0 0 2.502 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کتوکاح

صنایع نسوز توکا(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 24,518 3,823.00 13.49 24,518 3,823.00 13.49 1400/03/31 - - - 165,153.84 28,341 21,798 - - 19.6 1399/09/02 413 % 1399/12/11 0 0 0 0 7.846 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,500 1,100.00 7.53 14,600 0.00 0.00 1400/03/24 32 89,268 1.5 میلیارد 15,338.44 14,600 13,600 16,600 17,300 58.2 1399/07/07 233 % 1399/09/19 35 225,564 13,870 0 0 0 5.817 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شصدفح

صنعتی دوده فام (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,711 2,405.00 13.28 15,722 2,394.00 13.21 1400/03/24 - - - 28,209.97 18,116 25,363 15,711 17,363 37.5 1399/04/28 250 % 1399/08/18 1 11,081 17,363 0 0 0 7.861 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کگلح

گل گهر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,920 370.00 3.28 11,160 130.00 1.15 1400/03/18 2,332 12.62 میلیون 140.9 میلیارد 5,413.56 11,290 10,830 10,610 11,340 16.3 1400/01/08 34 % 1400/03/18 0 0 0 0 285.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ولقمانح

سر. لقمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,040 0.00 0.00 1,030 0.00 0.00 1400/03/17 5 366,652 377.79 میلیون - - 1,030 1,030 1,040 - - - - 10 1,086,381 1,241 0 0 0 1.811 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 50.9 1399/06/23 275 % 1399/09/07 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,760 237.00 4.74 4,650 347.00 6.94 1400/03/3 15,018 13.77 میلیون 64 میلیارد 916.74 4,997 4,760 4,510 4,880 15.2 1399/12/25 57 % 1400/03/13 1 8 4,969 3 2,182 5,030 18.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
زگلدشتح

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,149 807.00 15.11 6,131 789.00 14.77 1400/03/3 - - - 8,599.76 5,342 7,720 5,890 6,200 49.5 1399/12/28 250 % 1400/03/19 3 150,000 6,150 2 3,253 6,150 2.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دتوزیعح

توزیع داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 25,555 7,179.00 21.93 25,602 7,132.00 21.79 1400/03/3 - - - 28,530.51 32,734 32,200 25,555 28,243 26 1399/09/15 100 % 1399/11/21 0 0 0 1 496,800 32,514 15.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دالبرح

البرزدارو (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,260 70.00 0.85 8,270 80.00 0.98 1400/02/21 881 1.32 میلیون 10.9 میلیارد 1,492.8 8,190 9,870 8,120 8,480 35.2 1399/12/13 40 % 1400/02/21 0 0 0 0 7.278 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دقاضیح

داروسازی قاضی (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 25,200 14,088.00 35.86 39,288 0.00 0.00 1400/02/21 2 2,568 100.89 میلیون - 39,288 40,300 39,000 40,300 38.2 1399/09/24 110 % 1399/12/03 2 4,800 27,373 0 0 0 46.475 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دلرح

دارو اکسیر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 24,500 280.00 1.13 24,510 270.00 1.09 1400/02/21 705 21.51 میلیون 527.1 میلیارد 30,505.95 24,780 28,980 24,500 25,000 24.9 1399/09/30 150 % 1399/12/07 0 0 0 0 16.544 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 17.1 1399/10/03 47 % 1399/12/10 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
داروح

کارخانجات داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,800 610.00 3.50 16,390 1,020.00 5.86 1400/02/20 397 8.22 میلیون 134.6 میلیارد 20,695.32 17,410 26,140 16,370 18,600 45.1 1399/09/23 100 % 1399/12/01 0 0 0 0 12.293 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
هجرتح

پخش هجرت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 16,841 520.00 3.00 16,853 508.00 2.93 1400/02/20 - - - 41,446.21 17,361 25,844 16,841 18,000 34.5 1399/09/22 122 % 1399/12/01 1 7,000 17,000 0 0 0 9.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کهمداح

شیشه همدان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,700 0.00 0.00 7,700 0.00 0.00 1400/02/19 - - - 24,322.3 7,700 8,400 - - 11.6 1399/07/27 150 % 1399/10/26 1 1,144 7,700 0 0 0 5.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شگلح

گلتاش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,520 760.00 12.10 5,540 740.00 11.78 1400/02/7 1,076 3.45 میلیون 19.1 میلیارد 3,224.85 6,280 6,350 5,370 5,670 33.6 1399/11/28 160 % 1400/02/07 0 0 0 0 4.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -