حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
رکیشح

کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,040 260.00 4.91 4,950 350.00 6.60 12:29 247 2.24 میلیون 11.1 میلیارد 9,054.13 5,300 6,490 4,850 5,340 16.2 1400/04/10 142 % 1400/07/18 2 81,790 5,200 1 2,036 5,290 9.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ولتجارح

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,763 1,027.00 36.81 2,790 0.00 0.00 12:29 133 1.146 میلیون 3.2 میلیارد - 2,790 2,790 2,790 2,790 21.1 1400/04/29 200 % 1400/07/15 1 5,934 1,823 1 100,000 2,057 6.338 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کحافظح

کاشی حافظ (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,350 173.00 6.86 2,315 208.00 8.24 12:29 1,609 19.6 میلیون 45.4 میلیارد 12,183.09 2,523 2,700 2,271 2,518 14.8 1400/05/16 250 % 1400/08/15 1 503 2,468 1 2,200 2,469 8.501 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وحافظح

بیمه حافظ (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 5,232 1,768.00 25.26 7,000 0.00 0.00 12:29 71 526,380 3.68 میلیارد - 7,000 7,000 7,000 7,000 39.7 1400/05/10 310 % 1400/07/16 57 2,541,617 5,133 1 3,443 5,286 6.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کگازح

شیشه و گاز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 17,700 1,030.00 5.50 17,740 990.00 5.29 12:29 181 4.82 میلیون 85.5 میلیارد 2,104.02 18,730 18,670 17,620 19,500 10.1 1399/05/13 89 % 1399/09/14 1 300 18,110 0 0 0 7.096 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دزهراویح

دارو زهراوی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,070 560.00 9.95 5,080 550.00 9.77 12:29 15 37,153 188.8 میلیون 4,439.06 5,630 4,320 5,070 5,300 1.6 1399/10/10 28 % 1399/12/28 1 20,458 5,370 6 1,015,951 5,400 3.556 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دابورح

دارو ابوریحان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 24,550 770.00 3.04 24,550 770.00 3.04 12:29 169 326,897 8 میلیارد 1,178.75 25,320 23,050 24,000 25,320 10.5 1400/05/04 50 % 1400/07/04 1 728 25,130 1 4,012 25,370 7.365 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دفاراح

دارو فارابی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,830 710.00 4.88 13,730 810.00 5.57 12:29 361 939,497 12.9 میلیارد 2,602.48 14,540 14,000 13,130 14,520 17.6 1400/04/27 167 % 1400/06/27 3 54,778 14,500 1 8,000 14,540 13.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
میدکوح

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 44,500 70.00 0.16 44,400 30.00 0.07 12:29 210 435,849 19.3 میلیارد 429.33 44,430 42,110 43,160 44,690 3.8 1400/04/29 33 % 1400/06/29 1 400 44,390 1 40 44,390 657.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دسانکوح

سبحان آنکولوژی(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 11,070 393.00 3.43 11,008 455.00 3.97 12:28 402 2.63 میلیون 28.99 میلیارد 6,551.31 11,463 7,855 10,890 11,460 23.3 1400/04/02 36 % 1400/07/08 1 11,222 8,445 128 1,590,519 11,463 3.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اتکامح

بیمه اتکائی امین(حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,171 50.00 2.25 2,118 103.00 4.64 12:26 304 1.83 میلیون 3.9 میلیارد 6,014.09 2,221 2,509 2,031 2,291 13 1400/06/13 28 % 1400/08/18 1 23,087 2,188 1 333 2,201 2.33 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وپخشح

داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 28,270 1,380.00 4.65 28,330 1,320.00 4.45 12:09 37 34,894 988.7 میلیون 830.25 29,650 2,675 28,040 28,800 2 1400/04/20 323 % 1400/07/09 1 1,000 28,500 1 332 29,000 29.747 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ددامح

زاگرس فارمد پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,600 0.00 0.00 15,600 0.00 0.00 11:53 14 10,483 163.5 میلیون 605 15,600 15,600 15,600 15,600 -6.3 1400/02/21 25 % - 0 0 0 143 14,210,069 15,600 229.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وتعاونح

بیمه تعاون (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 893 468.00 34.39 1,361 0.00 0.00 09:11 667 10.918 میلیون 14.85 میلیارد - 1,361 1,392 1,351 1,433 11.9 1400/05/24 233 % 1400/08/07 0 0 0 118 4,482,636 920 11.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کنورح

توسعه معدنی و صنعتی صبانور (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,570 320.00 2.01 15,820 70.00 0.44 1400/06/29 - - - 3,570.71 15,890 19,000 - - 5.3 1400/05/12 335 % 1400/07/21 1 3,200 15,760 1 2,938 16,120 155.583 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فنفتح

صنایع تجهیزات نفت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 13,574 1,426.00 9.51 15,000 0.00 0.00 1400/06/29 47 369,407 5.54 میلیارد - 15,000 15,000 - 15,000 1.5 1400/05/31 173 % 1400/08/18 11 86,103 13,261 0 0 0 14.66 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تماوندح

تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,084 3,424.00 93.55 3,660 0.00 0.00 1400/06/28 - - - - 3,660 3,660 - 3,660 -5 1400/02/05 250 % 1400/04/16 1 810 6,666 0 0 0 38.409 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
چکاوهح

کاغذ سازی کاوه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,210 1,130.00 9.96 10,260 1,080.00 9.52 1400/06/27 - - - 18,609.61 11,340 9,340 - - 30.8 1399/09/22 180 % 1399/12/09 2 4,000 12,470 0 0 0 4.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تیپیکوح

سر. دارویی تامین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 19,100 500.00 2.69 19,070 470.00 2.53 1400/06/24 1,506 4.37 میلیون 83.4 میلیارد 2,904.37 18,600 14,300 18,490 19,390 6.4 1400/04/15 153 % 1400/06/25 0 0 0 0 70.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کمیناح

شیشه سازی مینا(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,400 808.00 9.40 8,592 0.00 0.00 1400/06/22 1,999 20.206 میلیون 173.61 میلیارد - 8,592 8,535 8,439 8,950 22.3 1400/04/31 256 % 1400/07/20 1 3,000 9,426 1 991 9,500 12.533 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 949 16.00 1.66 971 6.00 0.62 1400/06/20 10,392 287.71 میلیون 279.4 میلیارد 27,686 965 981 941 1,001 15 1400/04/08 44 % 1400/06/20 0 0 0 0 6.104 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کگلح

گل گهر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 21,880 500.00 2.23 21,880 500.00 2.23 1400/06/14 - - - 48,826.49 22,380 10,830 - - 4.3 1400/01/08 34 % 1400/03/18 6 4,755 24,610 0 0 0 560.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قرنح

پدیده شیمی قرن (حق تقدم)

حق تقدم بورس 26,700 710.00 2.59 26,810 600.00 2.19 1400/06/13 - - - 1,263.95 27,410 24,600 - - 23 1400/03/01 100 % 1400/06/13 0 0 0 0 26.81 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 4,400 180.00 4.27 4,223 3.00 0.07 1400/06/13 - - - 3,999.44 4,220 4,288 4,100 4,400 5.6 1400/04/07 62 % 1400/06/13 1 10,000 4,225 1 24,601 4,400 2.873 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
والبرح

سر. البرز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,270 151.00 1.86 8,271 152.00 1.87 1400/06/10 1,710 5.22 میلیون 43.2 میلیارد 3,051.99 8,119 8,598 7,860 8,600 13 1400/03/24 75 % 1400/06/10 0 0 0 0 9.098 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دتولیدح

داروسازی تولید دارو (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,764 512.00 4.99 10,652 400.00 3.90 1400/06/3 - - - 3,375.79 10,252 10,851 10,276 10,764 22.5 1400/03/09 42 % 1400/06/03 49 576,384 10,764 1 833 10,794 2.663 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غنیلیح

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,020 0.00 0.00 1400/05/24 471 23.492 میلیون 23.96 میلیارد - - 1,000 1,000 1,030 - - - - 103 5,150,000 1,251 0 0 0 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
جهرمح

پتروشیمی جهرم (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 110 490.00 81.67 600 0.00 0.00 1400/05/20 3 21,218 12.73 میلیون - 600 600 600 600 30.7 1396/09/22 121 % 1397/01/09 2 130 99,999 0 0 0 5.847 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دالبرح

البرزدارو (حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,000 490.00 4.66 11,150 640.00 6.09 1400/05/18 - - - 10,387.7 10,510 9,870 - - 9.6 1399/12/13 40 % 1400/02/21 1 19,900 10,960 0 0 0 9.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دشیمیح

شیمی داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 21,900 510.00 2.38 21,750 360.00 1.68 1400/05/18 - - - 13,375.4 21,390 16,720 - - 13 1399/11/15 78 % 1400/01/27 5 40,328 22,010 0 0 0 4.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گکیشح

آبادگران ایران کیش (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 32,800 7,694.00 19.00 40,494 0.00 0.00 1400/05/17 7 8,000 323.95 میلیون - 40,494 41,000 38,540 41,500 26.6 1399/11/26 60 % 1400/02/07 6 9,459 32,881 0 0 0 10.911 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پخشح

پخش البرز (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 18,739 892.00 5.00 18,604 757.00 4.24 1400/05/16 - - - 2,282.8 17,847 17,173 17,800 18,739 11.3 1400/03/05 47 % 1400/05/16 11 250,665 18,739 1 710 18,739 8.372 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سجامح

سیمان غرب آسیا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,800 71.00 3.79 1,871 0.00 0.00 1400/05/16 157 1.307 میلیون 2.45 میلیارد - 1,871 1,870 1,869 1,900 26.4 1399/10/22 158 % 1400/01/31 2 1,090 99,999 0 0 0 30.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دیرانح

ایران دارو (حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,350 150.00 1.30 11,390 110.00 0.96 1400/05/13 2,015 9.9 میلیون 112.7 میلیارد 4,913.75 11,500 9,900 11,020 11,870 35.7 1400/02/11 52 % 1400/05/13 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 39.3 1399/04/22 733 % 1399/08/05 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 470.00 10.00 4,313 387.00 8.23 1400/05/5 2,502 200.26 میلیون 863.7 میلیارد 80,040.57 4,700 4,800 4,230 5,170 10.8 1399/12/25 50 % 1400/03/12 0 0 0 0 6.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
زفکاح

کشت و دامداری فکا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,000 253.00 3.27 8,003 256.00 3.30 1400/05/5 - - - 61,492.35 7,747 7,520 - - 23 1399/09/27 400 % 1400/01/19 1 19,000 7,803 0 0 0 9.604 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,054 335.00 4.99 7,054 335.00 4.99 1400/04/28 - - - 71,940.27 6,719 6,463 - - 8.9 1399/06/22 200 % 1399/09/13 0 0 0 0 211.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غویتاح

ویتانا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,037 49.00 0.69 7,086 0.00 0.00 1400/04/21 - - - 27,419.94 7,086 11,347 7,037 7,777 18 1399/10/22 166 % 1400/01/03 1 20,000 7,310 0 0 0 12.641 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فباهنرح

مس باهنر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,500 100.00 0.61 17,310 910.00 5.55 1400/04/15 1,558 6.93 میلیون 95.4 میلیارد 4,032.57 16,400 15,380 13,160 14,290 18.6 1399/12/23 133 % 1400/04/15 1 2,448 16,620 1 550 16,700 20.655 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -