صندوق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زر

زرافشان امید ایرانیان

صندوق بورس کالا 47,113 3,907.00 7.66 51,020 0.00 0.00 1399/10/14 890 1.888 میلیون 96.32 میلیارد - 51,020 47,599 47,000 47,599 1 5,000 46,600 1 1,168 46,700 - - - - - - - - - - - - - - -
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق بورس کالا 81,600 1,934.00 2.32 83,534 0.00 0.00 1399/10/14 2,323 1.578 میلیون 131.82 میلیارد - 83,534 81,140 80,830 81,700 1 41,300 80,508 1 300 80,600 - - - - - - - - - - - - - - -
گوهر

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صندوق بورس کالا 58,496 333.00 0.57 58,829 0.00 0.00 1399/10/14 685 715,556 42.1 میلیارد - 58,829 58,250 57,852 58,496 2 5,399 57,700 1 439 57,896 - - - - - - - - - - - - - - -
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق بورس کالا 29,130 356.00 1.21 29,486 0.00 0.00 1399/10/14 1,268 1.175 میلیون 34.65 میلیارد - 29,486 28,550 28,550 29,200 1 750 28,520 3 5,304 28,580 - - - - - - - - - - - - - - -
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 74,750 1,360.00 1.79 73,150 2,960.00 3.89 1399/10/14 25,103 37.27 میلیون 2.726 هزار میلیارد - 76,110 74,500 71,200 74,990 2 573 74,740 7 2,094 74,740 96.884 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 12,570 182,762.00 93.56 195,332 0.00 0.00 1399/10/14 939 710,595 138.8 میلیارد - 195,332 12,319 12,010 12,997 1 800 12,319 3 13,809 12,350 - - - - - - - - - - - 1.202 میلیون 2.083 میلیون 3.185 میلیون 100,000
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 173,300 7,450.00 4.49 172,330 6,480.00 3.91 1399/10/14 258 85,779 14.8 میلیارد - 165,850 164,970 170,000 173,500 2 249 163,350 1 300 164,360 17.233 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 186,478 212,609 325,464 73,623
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 216,000 14,681.00 7.29 201,319 0.00 0.00 1399/10/14 710 436,136 87.8 میلیارد - 201,319 210,000 210,000 224,397 1 143 208,311 1 420 214,422 - - - - - - - - - - - 39,501 32,367 71,843 25
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
ارزش

ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 8,700 1,530.00 14.96 8,560 1,670.00 16.32 1399/10/14 308 2.84 میلیون 24.3 میلیارد - 10,230 10,230 8,410 8,730 2 7,898 10,130 1 33,688 10,150 3.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.509 میلیون 1.657 میلیون 7.078 میلیون 87,790
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 14,071 2,364.00 20.19 14,071 2,364.00 20.19 1399/10/14 399 15.04 میلیون 211.6 میلیارد - 11,707 11,713 14,071 14,079 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 56.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 72,770 3,797.00 5.51 68,973 0.00 0.00 1399/10/14 4,674 6.395 میلیون 441.07 میلیارد - 68,973 69,001 69,001 73,400 11 14,023 72,510 1 300 72,550 - - - - - - - - - - - 1.061 میلیون 233,700 1.295 میلیون -
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 173,500 12,964.00 8.08 160,536 0.00 0.00 1399/10/14 557 466,362 74.87 میلیارد - 160,536 168,000 168,000 176,000 3 284 168,850 2 4,211 169,000 - - - - - - - - - - - 27,306 55,161 82,467 -
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 159,990 690.00 0.43 157,180 3,500.00 2.18 1399/10/14 135 113,740 17.9 میلیارد - 160,680 156,070 154,020 159,990 1 181 157,110 1 249 158,000 7.859 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 90,590 110,000 130,590 70,000
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 18,703 3,399.00 22.21 18,696 3,392.00 22.16 1399/10/14 130 1.39 میلیون 25.9 میلیارد - 15,304 15,314 18,690 18,705 1 35,504 15,314 1 30,000 15,314 9.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.241 میلیون 1.764 میلیون 350,944 2.655 میلیون
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 8,190 325.00 3.82 8,515 0.00 0.00 1399/10/14 1,929 12.313 میلیون 104.85 میلیارد - 8,515 8,090 7,900 8,390 3 23,593 7,997 1 16,567 8,000 - - - - - - - - - - - 2.844 میلیون 446,987 3.095 میلیون 196,980
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 30,084 690.00 2.35 29,394 0.00 0.00 1399/10/14 457 13.502 میلیون 396.89 میلیارد - 29,394 30,085 30,080 30,090 14 1,370,976 30,060 1 56,000 30,060 - - - - - - - - - - - 1.359 میلیون 8.649 میلیون 983,376 9.024 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 32,861 6,297.00 23.71 32,860 6,296.00 23.70 1399/10/14 1,644 15.01 میلیون 493.1 میلیارد - 26,564 26,584 32,860 32,865 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 98.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
آسام

آرمان سپهر آشنا

صندوق فرابورس 113,000 10,588.00 10.34 102,412 0.00 0.00 1399/10/14 65 37,190 3.81 میلیارد - 102,412 111,990 110,000 114,000 1 300 111,500 1 2,000 111,780 - - - - - - - - - - - 21,770 4,590 13,250 13,110
دمعیار

ص. س. با درآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,070 30.00 0.30 10,100 0.00 0.00 1399/10/14 149 4.394 میلیون 44.38 میلیارد - 10,100 10,080 10,068 10,080 7 634,770 10,063 2 3,988 10,074 - - - - - - - - - - - 3.165 میلیون 3.247 میلیون 6.412 میلیون -
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 10,445 410.00 4.09 10,035 0.00 0.00 1399/10/14 13 7,511 75.37 میلیون - 10,035 10,438 10,438 10,445 1 37,581 10,434 2 10,466 10,455 - - - - - - - - - - - 5,830 12,419 14,749 3,500
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,072 42.00 0.42 10,114 0.00 0.00 1399/10/14 245 4.426 میلیون 44.77 میلیارد - 10,114 10,070 10,051 10,072 1 3,000 10,055 1 50,085 10,056 - - - - - - - - - - - 7.419 میلیون 4.131 میلیون 1.6 میلیون 9.95 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 65,530 3,380.00 4.90 64,770 4,140.00 6.01 1399/10/14 969 1.44 میلیون 93.2 میلیارد - 68,910 67,310 63,630 65,750 1 400 69,000 1 2,044 69,270 25.908 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.193 میلیون 877,402 4.068 میلیون 2,939
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,129 1,281.00 11.23 10,129 1,281.00 11.23 1399/10/14 1,313 55.44 میلیون 561.5 میلیارد - 11,410 11,429 10,125 10,130 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 101.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,119 48.00 0.47 10,119 48.00 0.47 1399/10/14 11 102,933 1000 میلیون - 10,167 10,170 10,117 10,125 1 100,000 10,164 1 15,325 10,174 10.119 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 214,634 - 214,634 -
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 9,944 56.00 0.56 10,000 0.00 0.00 1399/10/14 357 14.54 میلیون 145.4 میلیارد - 10,000 9,933 9,920 9,960 4 396,040 9,934 1 8,490 9,939 - - - - - - - - - - - 2.203 میلیون 1.782 میلیون 3.986 میلیون -
کمند

کمند

صندوق بورس 10,139 17.00 0.17 10,138 18.00 0.18 1399/10/14 3,102 125.32 میلیون 1.271 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,138 10,139 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
گنجین

گنجینه یکم آوید

صندوق فرابورس 11,950 405.00 3.51 11,545 0.00 0.00 1399/10/14 57 1.646 میلیون 19.01 میلیارد - 11,545 11,950 11,938 11,953 1 1,591 11,930 1 82,236 11,940 - - - - - - - - - - - 215,446 - 42,699 172,747
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 13,675 2,585.00 23.31 13,675 2,585.00 23.31 1399/10/14 98 1.3 میلیون 17.8 میلیارد - 11,090 11,041 13,675 13,677 1 1,100 11,095 1 24,852 11,098 8.205 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 353,528 43,540 271,920 125,148
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 90,814 2,059.00 2.22 92,873 0.00 0.00 1399/10/14 56 22,100 2.05 میلیارد - 92,873 92,200 90,400 92,200 2 92,400 91,600 1 100 91,997 - - - - - - - - - - - 1,430 7,710 9,080 60
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 128,840 8,240.00 6.01 127,270 9,810.00 7.16 1399/10/14 58 24,937 3.2 میلیارد - 137,080 136,050 125,070 129,890 2 2,552 136,000 1 500 137,760 6.364 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30,574 102,548 133,122 -
سخند

سپهرخبرگان نفت

صندوق فرابورس 10,144 89.00 0.89 10,055 0.00 0.00 1399/10/14 15 67,980 683.52 میلیون - 10,055 10,160 10,144 10,160 1 48,500 10,149 1 100,000 10,160 - - - - - - - - - - - 385,300 - 92,750 292,550
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 214,300 21,636.00 11.23 192,664 0.00 0.00 1399/10/14 967 446,574 86.04 میلیارد - 192,664 205,555 205,555 215,000 1 31 205,210 2 322 206,000 - - - - - - - - - - - 74,515 50,000 124,515 -
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,132 22.00 0.22 10,133 21.00 0.21 1399/10/14 42 576,649 5.8 میلیارد - 10,154 10,155 10,131 10,134 1 37,590 10,156 2 1,110 10,158 10.133 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.958 میلیون - 3.958 میلیون 4 میلیون
بذر

بذر امید آفرین

صندوق بورس 88,150 18,640.00 17.45 87,140 19,650.00 18.40 1399/10/14 9 1,001 87.2 میلیون - 106,790 106,190 86,930 88,150 1 1,926 105,000 2 1,026 106,000 60.998 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,108 28,074 32,952 230
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 15,369 2,987.00 24.12 15,369 2,987.00 24.12 1399/10/14 919 25.27 میلیون 388.4 میلیارد - 12,382 12,370 15,369 15,370 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 30.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون