صندوق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 97,000 70.00 0.07 96,152 918.00 0.95 12:21 2 330 31.73 میلیون - 97,070 11,020 98,000 1.07 میلیارد 3 210 95,500 1 5,400 98,000 4.808 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 330 - 330 -
پارتین

ص.ج.پارتیان15%تادیه

صندوق فرابورس 170,000 0.00 0.00 170,000 0.00 0.00 10:26 1 5,890 1.001 میلیارد - 170,000 5,890 170,000 1.001 میلیارد 1 - - 0 1,000 340,000 34 میلیارد - - - - - - - - - - - 5,890 5,890 -
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 190,000 6,016.00 3.07 188,218 7,798.00 3.98 09:44 230 152,952 28.788 میلیارد - 196,016 153,102 193,000 28.817 میلیارد 1 150 190,001 1 500 190,897 188.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,003 140,099 127,987 25,115
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 145,410 8,375.00 5.45 147,704 6,081.00 3.95 09:44 72 86,796 12.82 میلیارد - 153,785 91,796 149,171 13.547 میلیارد 3 1,000 145,400 1 5,435 147,504 147.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28,573 58,223 86,796 -
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 8,125 519.00 6.00 8,114 530.00 6.13 09:44 300 1.255 میلیون 10.183 میلیارد - 8,644 1.259 میلیون 8,141 10.213 میلیارد 1 71,730 8,125 1 4,950 8,159 811.4 میلیارد - - - - - - - - - - 1.247 میلیون 10,000 1.257 میلیون -
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 180,300 10,144.00 5.33 180,732 9,712.00 5.10 09:44 193 45,173 8.164 میلیارد - 190,444 46,449 182,100 8.394 میلیارد 1 491 180,000 1 5 180,200 180.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 41,178 5,000 46,178 -
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 32,930 21.00 0.06 32,928 19.00 0.06 09:44 232 5.33 میلیون 175.507 میلیارد - 32,909 5.375 میلیون 32,930 177.002 میلیارد 13 304,860 32,929 7 712,270 32,930 32.928 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.916 میلیون 417,950 2.346 میلیون 2.987 میلیون
مدیر

ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س

صندوق فرابورس 10,400 461.00 4.24 10,441 420.00 3.87 09:44 988 4.381 میلیون 45.741 میلیارد - 10,861 4.389 میلیون 10,780 45.825 میلیارد 3 4,883 10,372 3 38,301 10,400 4.176 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.962 میلیون 426,371 4.082 میلیون 306,434
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 56,250 3,640.00 6.08 56,570 3,320.00 5.54 09:44 439 497,282 28.133 میلیارد - 59,890 504,589 57,000 28.544 میلیارد 1 822 56,250 1 14,600 56,350 22.628 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 280,223 224,366 483,589 21,000
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 16,825 13.00 0.08 16,845 33.00 0.20 09:44 7 2,463 41.489 میلیون - 16,812 4,284 16,815 72.171 میلیون 1 591 16,900 1 5,500 16,925 1.685 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,462 1,001 2,463 -
گنجین

صندوق س. گنجینه یکم آوید-د

صندوق فرابورس 11,477 8.00 0.07 11,490 5.00 0.04 09:44 19 1.104 میلیون 12.682 میلیارد - 11,485 1.104 میلیون 11,494 12.687 میلیارد 5 11,420 11,477 3 500,000 11,490 11.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,737 1.1 میلیون 603,737 500,000
ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 9,940 380.00 3.68 9,930 390.00 3.78 09:44 753 4.026 میلیون 39.971 میلیارد - 10,320 4.049 میلیون 10,070 40.199 میلیارد 4 108 9,930 1 20,934 9,940 3.972 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.049 میلیون - 4.049 میلیون -
داریک

صندوق س.بادرآمد ثابت داریک-د

صندوق فرابورس 10,040 6.00 0.06 10,040 6.00 0.06 09:44 8 118,472 1.189 میلیارد - 10,034 119,465 10,040 1.199 میلیارد 1 282,528 10,040 4 7,000 10,070 3.012 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 119,465 119,465 -
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 182,000 10,661.00 5.53 181,516 11,145.00 5.78 09:44 134 118,129 21.442 میلیارد - 192,661 118,238 185,899 21.462 میلیارد 1 32,080 182,000 7 640 182,400 181.516 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32,987 85,251 118,118 120
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,110 30.00 0.30 10,100 20.00 0.20 09:44 438 19.577 میلیون 197.714 میلیارد - 10,080 19.725 میلیون 10,100 199.21 میلیارد 119 7.313 میلیون 10,100 86 10.728 میلیون 10,110 80.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.462 میلیون 13.262 میلیون 8.925 میلیون 10.8 میلیون
فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

صندوق بورس 165,030 11,180.00 6.34 170,900 5,310.00 3.01 09:43 179 142,634 24.376 میلیارد - 176,210 142,684 176,680 24.384 میلیارد 1 40 165,020 1 15 165,030 8.545 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42,684 100,000 142,478 206
کاردان

صندوق س تجارت شاخصی کاردان

صندوق بورس 159,850 9,740.00 5.74 158,850 10,740.00 6.33 09:43 137 73,106 11.613 میلیارد - 169,590 73,116 163,890 11.615 میلیارد 2 514 159,850 1 3,256 160,000 15.885 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,760 34,356 73,116 -
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,710 40.00 0.34 11,710 40.00 0.34 09:43 80 1.535 میلیون 17.986 میلیارد - 11,750 11,740 11,700 11,740 3 228,020 11,710 5 112,591 11,730 57.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.535 میلیون - 1.535 میلیون -
افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق بورس 127,790 6,730.00 5.00 128,540 5,980.00 4.45 09:43 84 59,696 7.673 میلیارد - 134,520 130,000 127,790 130,000 3 12,570 127,790 3 10,525 127,800 6.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,029 57,667 59,696 -
فیروزا

صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا

صندوق بورس 21,230 50.00 0.23 21,220 60.00 0.28 09:43 11 33,563 712.341 میلیون - 21,280 21,280 21,210 21,280 3 30,251 21,220 5 30,528 21,280 6.366 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 33,563 - 33,563 -
آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

صندوق فرابورس 10,862 5.00 0.05 10,858 1.00 0.01 09:43 103 4.418 میلیون 47.975 میلیارد - 10,857 10,868 10,858 10,868 3 2.665 میلیون 10,858 27 65,104 10,863 1.086 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.283 میلیون 2.135 میلیون 4.354 میلیون 64,440
صنوین

صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط

صندوق بورس 106,000 2,820.00 2.59 106,710 2,110.00 1.94 09:42 21 14,712 1.57 میلیارد - 108,820 107,500 106,000 107,500 1 45,698 106,000 2 90 106,730 10.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 360 14,352 14,712 -
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 118,201 1,648.00 1.41 118,121 1,568.00 1.35 09:42 27 16,106 1.902 میلیارد - 116,553 118,000 118,000 118,800 1 9,427 118,201 2 200 118,780 118.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,668 7,438 16,106 -
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 28,963 15.00 0.05 28,963 15.00 0.05 09:41 50 1.314 میلیون 38.071 میلیارد - 28,948 28,963 28,962 28,970 2 3,386 28,963 2 196,554 28,969 28.963 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 853,464 461,000 201,018 1.113 میلیون
نوآور

ص.اعتبارسرمایه نوآفرین35%تادیه

صندوق فرابورس 299,999 40,000.00 11.76 299,999 40,000.00 11.76 09:40 1 1,000 299.999 میلیون - 339,999 299,999 299,999 299,999 1 - - 0 1,000 299,999 150 میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000 -
صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,010 49.00 0.49 9,999 38.00 0.38 09:39 39 833,550 8.335 میلیارد - 9,961 9,961 9,961 10,030 1 125,500 10,000 3 50 10,007 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 315,950 517,600 833,550 -
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,090 10.00 0.10 10,080 0.00 0.00 09:39 24 529,266 5.335 میلیارد - 10,080 10,090 10,080 10,090 23 618,984 10,080 8 2.01 میلیون 10,090 10.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24,266 505,000 529,266 -
تصمیم

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 14,750 10.00 0.07 14,750 10.00 0.07 09:38 8 93,083 1.373 میلیارد - 14,740 14,750 14,750 14,770 2 547,484 14,750 8 52,682 14,760 7.375 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 93,083 - 93,083 -
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 11,860 40.00 0.34 11,890 10.00 0.08 09:33 45 3.104 میلیون 36.891 میلیارد - 11,900 11,890 10,870 11,890 1 498,154 11,860 5 10,000 11,870 2.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,846 3.102 میلیون 2.148 میلیون 956,000
بذر

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

صندوق بورس 104,100 3,960.00 3.66 104,140 3,920.00 3.63 09:33 25 16,563 1.725 میلیارد - 108,060 104,100 103,800 106,600 1 12,065 104,100 3 100 106,000 72.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,150 15,413 16,563 -
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 103,000 166.00 0.16 101,964 870.00 0.85 09:23 5 1,350 137.651 میلیون - 102,834 101,002 101,002 103,000 1 100 100,500 1 70 102,000 101.964 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 750 600 1,350 -
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,070 3.00 0.03 10,069 4.00 0.04 09:19 48 1.402 میلیون 14.112 میلیارد - 10,073 10,076 10,060 10,080 6 3,061 10,065 1 361,245 10,073 1.007 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 838,895 562,727 205,599 1.196 میلیون
ونچر

ص.ج.فیروزه10%تادیه

صندوق فرابورس 248,500 34,362.00 16.05 245,500 31,362.00 14.65 1399/07/23 3 4,000 982 میلیون - 214,138 231,001 235,000 250,000 1 90 242,000 1 1,000 289,999 122.75 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پرند

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق بورس 5,793 765.00 15.21 - 5,028.00 100.00 1399/07/21 - - - - 5,028 175,000 5,793 1.014 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 51,000 0.00 0.00 51,000 0.00 0.00 1399/07/1 19 299,952 15.298 میلیارد - 51,000 52,000 51,000 51,000 1 146,456 51,000 8 50 51,500 1.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 55,704 244,248 2,892 297,060
آتی1

ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه

صندوق فرابورس 1.028 میلیون 224,000.00 27.86 1.028 میلیون 224,000.00 27.86 1399/06/29 1 290 298.12 میلیون - 804,000 1.028 میلیون 1.028 میلیون 1.028 میلیون 1 1,900 828,000 1 310 1.028 میلیون 102.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
استارز

ص.ج.ستاره برتر20%تادیه

صندوق فرابورس 200,000 0.00 0.00 200,000 0.00 0.00 1399/06/26 31 64,950 12.99 میلیارد - 200,000 200,000 200,000 200,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - 37,950 27,000 - 64,950
سپر

صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/05/8 530 2.771 میلیون 27.713 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 20 43,242 10,000 11 1.272 میلیون 10,000 1000 میلیارد - - - - - - - - - - 2.771 میلیون - - 2.771 میلیون
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 1.616 میلیون 76,965.00 5.00 1.616 میلیون 76,965.00 5.00 1399/05/5 1 100 161.627 میلیون - 1.539 میلیون 1.616 میلیون 1.616 میلیون 1.616 میلیون 0 290 1.616 میلیون 2 - - 808.134 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فنابا

ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه

صندوق فرابورس 225,000 0.00 0.00 225,000 0.00 0.00 1398/11/17 1 1,000 225 میلیون - 225,000 225,000 225,000 225,000 0 - - 0 - - 22.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000