صندوق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق Exchange 10,050 53.00 0.53 9,997 0.00 0.00 1402/12/09 377 38.096 میلیون 380.85 میلیارد - 9,997 10,048 10,048 10,060 21 10,034,968 10,000 11 611,849 10,001 - - - - - - - - - - - 3.783 میلیون 34.31 میلیون 38.057 میلیون 35,800
اهرم

اهرم

صندوق Exchange 19,560 870.00 4.26 20,430 0.00 0.00 1402/12/09 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,830 19,520 20,100 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق Exchange 22,041 136.00 0.62 21,905 0.00 0.00 1402/12/09 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 22,039 22,039 22,041 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
کمند

کمند

صندوق Exchange 10,174 62.00 0.61 10,112 0.00 0.00 1402/12/09 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,169 10,168 10,174 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
مثقال

مثقال

صندوق Iran Mercantile Exchange 25,800 162.00 0.62 25,962 0.00 0.00 1402/12/09 3,260 15.198 میلیون 394.56 میلیارد - 25,962 26,000 25,723 26,000 2 3,940 25,800 1 1,735 26,150 - - - - - - - - - - - 14.798 میلیون 399,239 11.61 میلیون 3.588 میلیون
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق Iran Mercantile Exchange 225,479 2,039.00 0.91 223,440 0.00 0.00 1402/12/09 7,563 6.328 میلیون 1.414 هزار میلیارد - 223,440 226,200 224,000 226,200 1 89 223,900 1 345 224,780 - - - - - - - - - - - 5.031 میلیون 1.296 میلیون 5.127 میلیون 1.201 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق Fara Bourse 65,926 325.00 0.50 65,601 0.00 0.00 1402/12/09 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 65,925 65,925 65,926 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
زرفام

زرفام

صندوق Iran Mercantile Exchange 22,800 205.00 0.91 22,595 0.00 0.00 1402/12/09 696 2.455 میلیون 55.47 میلیارد - 22,595 22,701 22,701 22,877 1 2,247 22,340 1 44 23,000 - - - - - - - - - - - 1.712 میلیون 742,670 1.859 میلیون 595,751
همای

همای

صندوق Exchange 10,069 61.00 0.61 10,008 0.00 0.00 1402/12/09 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,068 10,068 10,069 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق Fara Bourse 17,437 108.00 0.62 17,329 0.00 0.00 1402/12/09 257 7.09 میلیون 122.87 میلیارد - 17,329 17,435 17,435 17,437 203 201,833,860 17,329 3 30,098,537 17,330 - - - - - - - - - - - 3.452 میلیون 3.639 میلیون 3.856 میلیون 3.234 میلیون
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق Fara Bourse 40,999 391.00 0.94 41,390 0.00 0.00 1402/12/09 78 91,047 3.77 میلیارد - 41,390 40,990 40,623 41,260 1 361 41,360 3 3,075 41,399 - - - - - - - - - - - 91,047 - 91,047 -
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق Exchange 153,180 8,920.00 5.50 162,100 0.00 0.00 1402/12/09 1,406 680,737 110.35 میلیارد - 162,100 154,990 152,690 156,490 1 1,250 161,870 1 284 161,900 - - - - - - - - - - - 654,533 - 602,375 52,158
گنج

گنج

صندوق Iran Mercantile Exchange 28,096 454.00 1.64 27,642 0.00 0.00 1402/12/09 978 4.319 میلیون 119.4 میلیارد - 27,642 28,430 27,574 28,430 1 502 27,240 2 200 27,840 - - - - - - - - - - - 3.059 میلیون 1.261 میلیون 3.775 میلیون 544,091
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق Exchange 24,851 164.00 0.66 24,687 0.00 0.00 1402/12/09 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 24,851 24,851 24,852 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق Exchange 42,196 262.00 0.62 41,934 0.00 0.00 1402/12/09 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 42,195 42,195 42,196 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق Fara Bourse 16,600 218.00 1.30 16,818 0.00 0.00 1402/12/09 42 92,567 1.56 میلیارد - 16,818 16,630 16,511 16,790 1 2,500 16,797 1 1,145 16,811 - - - - - - - - - - - - 92,567 90,067 2,500
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق Iran Mercantile Exchange 84,889 754.00 0.88 85,643 0.00 0.00 1402/12/09 6,312 9.658 میلیون 827.11 میلیارد - 85,643 85,826 84,510 85,826 1 1,164 85,800 1 60 86,350 - - - - - - - - - - - 9.473 میلیون 184,701 9.574 میلیون 84,000
کهربا

کهربا

صندوق Iran Mercantile Exchange 30,396 589.00 1.90 30,985 0.00 0.00 1402/12/09 2,501 21.284 میلیون 659.5 میلیارد - 30,985 30,499 30,000 30,499 1 200 30,800 1 5,000 31,163 - - - - - - - - - - - 7.68 میلیون 13.604 میلیون 6.949 میلیون 14.335 میلیون
کارا

کارا

صندوق Fara Bourse 17,205 103.00 0.60 17,102 0.00 0.00 1402/12/09 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 17,197 17,197 17,205 6 107,373,281 17,102 11 3,158,640 17,103 - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق Exchange 9,650 450.00 4.46 10,100 0.00 0.00 1402/12/09 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 9,750 9,610 9,850 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق Fara Bourse 22,085 122.00 0.56 21,963 0.00 0.00 1402/12/09 10 54,589 1.2 میلیارد - 21,963 22,125 22,081 22,125 5 4,948,572 21,963 4 35,484 21,964 - - - - - - - - - - - 3,161 51,428 54,589 -
سیناد

سیناد

صندوق Fara Bourse 13,044 81.00 0.62 12,963 0.00 0.00 1402/12/09 50 948,155 12.29 میلیارد - 12,963 13,043 13,043 13,044 15 14,626,622 12,963 17 16,688,684 12,964 - - - - - - - - - - - 574,777 319,378 460,189 433,966
لبخند

لبخند

صندوق Fara Bourse 14,242 86.00 0.61 14,156 0.00 0.00 1402/12/09 999 35.284 میلیون 499.48 میلیارد - 14,156 14,241 14,241 14,242 201 195,820,337 14,156 90 51,950,030 14,157 - - - - - - - - - - - 11.545 میلیون 23.739 میلیون 26.482 میلیون 8.802 میلیون
زر

زرافشان امید ایرانیان

صندوق Iran Mercantile Exchange 142,286 815.00 0.57 143,101 0.00 0.00 1402/12/09 2,850 2.415 میلیون 345.65 میلیارد - 143,101 141,850 141,632 142,650 1 1,000 141,105 1 35 143,958 - - - - - - - - - - - 2.073 میلیون 342,766 479,378 1.936 میلیون
ناب

ناب

صندوق Iran Mercantile Exchange 10,830 170.00 1.59 10,660 0.00 0.00 1402/12/09 1,106 8.696 میلیون 92.69 میلیارد - 10,660 10,868 10,800 10,900 1 954 10,577 1 70,000 10,880 - - - - - - - - - - - 8.189 میلیون 507,016 4.766 میلیون 3.93 میلیون
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق Fara Bourse 124,599 1,792.00 1.42 126,391 0.00 0.00 1402/12/09 546 1.477 میلیون 186.66 میلیارد - 126,391 124,522 123,902 125,786 1 196 126,363 1 313 126,364 - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون 16,570 1.45 میلیون 25,579
مانی

مانی

صندوق Exchange 17,859 81.00 0.46 17,778 0.00 0.00 1402/12/09 128 1.29 میلیون 22.93 میلیارد - 17,778 17,864 17,856 17,865 3 6,024,969 17,778 4 158,513 17,779 - - - - - - - - - - - 1.232 میلیون 57,161 839,439 450,100
اونیکس

اونیکس

صندوق Fara Bourse 11,391 64.00 0.57 11,327 0.00 0.00 1402/12/09 133 2.321 میلیون 26.29 میلیارد - 11,327 11,391 11,390 11,392 148 141,791,061 11,327 10 4,878,911 11,328 - - - - - - - - - - - 2.242 میلیون 76,454 2.088 میلیون 230,416
رابین

رابین

صندوق Fara Bourse 13,200 84.00 0.64 13,116 0.00 0.00 1402/12/09 124 4.364 میلیون 57.24 میلیارد - 13,116 13,199 13,199 13,200 62 61,723,471 13,116 16 9,499,737 13,117 - - - - - - - - - - - 1.088 میلیون 3.277 میلیون 4.164 میلیون 200,263
جهش

جهش

صندوق Exchange 11,050 470.00 4.08 11,520 0.00 0.00 1402/12/09 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 11,150 10,980 11,280 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
نهال

نهال

صندوق Iran Mercantile Exchange 31,049 421.00 1.34 31,470 0.00 0.00 1402/12/09 440 1.215 میلیون 38.25 میلیارد - 31,470 31,350 30,320 31,350 1 500 31,512 1 500 31,634 - - - - - - - - - - - 1.209 میلیون 5,974 1.215 میلیون -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق Exchange 51,854 316.00 0.61 51,538 0.00 0.00 1402/12/09 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 51,827 51,827 51,856 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
آوند

آوند

صندوق Fara Bourse 14,258 93.00 0.66 14,165 0.00 0.00 1402/12/09 829 21.771 میلیون 308.4 میلیارد - 14,165 14,257 14,257 14,258 8 197,222,201 14,165 1 46,556,354 14,166 - - - - - - - - - - - 16.531 میلیون 4.16 میلیون 7.275 میلیون 13.417 میلیون
توسکا

توسکا

صندوق Exchange 11,475 80.00 0.70 11,395 0.00 0.00 1402/12/09 41 5.116 میلیون 58.29 میلیارد - 11,395 11,474 11,474 11,475 22 20,232,019 11,395 11 9,418,485 11,396 - - - - - - - - - - - 1.262 میلیون 3.853 میلیون 527,258 4.588 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق Exchange 10,067 58.00 0.58 10,009 0.00 0.00 1402/12/09 43 1.284 میلیون 12.86 میلیارد - 10,009 10,067 10,064 10,067 4 75,025,041 10,008 16 14,059,203 10,009 - - - - - - - - - - - 1.232 میلیون 52,696 331,957 952,537
یارا

یارا

صندوق Fara Bourse 16,676 112.00 0.68 16,564 0.00 0.00 1402/12/09 21 1.165 میلیون 19.3 میلیارد - 16,564 16,655 16,655 16,688 3 5,062,553 16,563 1 926,031 16,564 - - - - - - - - - - - 1.07 میلیون 94,848 1.081 میلیون 84,374
ارزش مسکن

ارزش مسکن

صندوق Fara Bourse 13,111 14.00 0.11 13,097 0.00 0.00 1402/12/09 355 494,030 6.47 میلیارد - 13,097 13,066 13,066 13,330 1 1,000 13,032 1 1,000 13,069 - - - - - - - - - - - 494,030 - 494,030 -
هم وزن

هم وزن

صندوق Fara Bourse 15,381 373.00 2.37 15,754 0.00 0.00 1402/12/09 56 410,838 6.47 میلیارد - 15,754 15,300 15,200 15,548 1 64 15,664 1 7,366 15,710 - - - - - - - - - - - 348,687 62,151 333,891 76,947
نفیس

نفیس

صندوق Iran Mercantile Exchange 17,986 2.00 0.01 17,988 0.00 0.00 1402/12/09 360 854,314 15.37 میلیارد - 17,988 18,000 17,910 18,230 1 250 17,356 1 1,722 18,311 - - - - - - - - - - - 854,314 - 610,451 243,863
زیتون

زیتون

صندوق Exchange 20,270 140.00 0.69 20,410 0.00 0.00 1402/12/09 68 722,125 14.74 میلیارد - 20,410 20,220 20,210 20,300 1 134,874 20,400 1 4,431 20,410 - - - - - - - - - - - 258,812 438,765 657,020 40,557
آلتون

آلتون

صندوق Iran Mercantile Exchange 11,344 113.00 0.99 11,457 0.00 0.00 1402/12/09 2,014 12.005 میلیون 137.55 میلیارد - 11,457 11,498 11,300 11,498 1 3,400 11,449 1 5,000 11,599 - - - - - - - - - - - 12.005 میلیون - 11.56 میلیون 445,139
پالایش

پالایشی یکم

صندوق Exchange 128,300 1,640.00 1.26 129,940 0.00 0.00 1402/12/09 1,938 1.312 میلیون 170.45 میلیارد - 129,940 129,000 127,950 130,600 1 469 129,840 3 1,672 129,850 - - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 144,462 1.127 میلیون 182,964
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق Exchange 29,918 168.00 0.56 29,750 0.00 0.00 1402/12/09 79 3.962 میلیون 117.88 میلیارد - 29,750 29,917 29,917 29,918 15 14,996,350 29,750 7 4,988,117 29,751 - - - - - - - - - - - 335,651 3.627 میلیون 211,705 3.751 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق Fara Bourse 19,476 110.00 0.57 19,366 0.00 0.00 1402/12/09 384 5.877 میلیون 113.82 میلیارد - 19,366 19,475 19,475 19,476 113 106,550,609 19,366 13 9,060,683 19,367 - - - - - - - - - - - 3.774 میلیون 2.078 میلیون 4.915 میلیون 937,423
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق Fara Bourse 58,096 362.00 0.63 57,734 0.00 0.00 1402/12/09 199 2.26 میلیون 130.5 میلیارد - 57,734 58,072 58,072 58,098 10 8,704,748 57,734 3 563,508 57,735 - - - - - - - - - - - 623,866 1.637 میلیون 1.775 میلیون 485,741
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق Exchange 21,655 135.00 0.63 21,520 0.00 0.00 1402/12/09 288 9.811 میلیون 211.13 میلیارد - 21,520 21,655 21,655 21,656 1 227,250,628 21,519 1 54,203,571 21,520 - - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 4.679 میلیون 1.843 میلیون 4.898 میلیون
گوهر

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صندوق Iran Mercantile Exchange 150,707 1,121.00 0.75 149,586 0.00 0.00 1402/12/09 2,134 2.191 میلیون 327.79 میلیارد - 149,586 151,388 150,390 151,388 1 35 149,012 1 34 152,475 - - - - - - - - - - - 1.954 میلیون 237,000 1.367 میلیون 824,320
سحرخیز

سحرخیز

صندوق Iran Mercantile Exchange 33,561 384.00 1.13 33,945 0.00 0.00 1402/12/09 216 348,005 11.81 میلیارد - 33,945 33,540 33,310 34,000 3 11,000 33,916 1 22,341 33,930 - - - - - - - - - - - 342,096 - 208,629 133,467
ضمان

ضمان

صندوق Fara Bourse 15,593 837.00 5.09 16,430 0.00 0.00 1402/12/09 2 316 5.19 میلیون - 16,430 15,800 15,510 15,950 1 308 16,261 1 1,890 16,380 - - - - - - - - - - - 316 - - 316
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق Exchange 10,165 58.00 0.57 10,107 0.00 0.00 1402/12/09 135 10.521 میلیون 106.34 میلیارد - 10,107 10,162 10,162 10,165 2 52,591,519 10,107 9 20,281,890 10,108 - - - - - - - - - - - 3.075 میلیون 7.438 میلیون 2.53 میلیون 7.983 میلیون
توان

توان

صندوق Fara Bourse 17,740 565.00 3.09 18,305 0.00 0.00 1402/12/09 607 3.739 میلیون 68.44 میلیارد - 18,305 17,860 17,660 18,100 1 60 18,223 1 5,000 18,224 - - - - - - - - - - - 2.192 میلیون 1.525 میلیون 2.091 میلیون 1.627 میلیون
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق Fara Bourse 14,855 86.00 0.58 14,769 0.00 0.00 1402/12/09 678 9.883 میلیون 145.96 میلیارد - 14,769 14,852 14,852 14,855 47 2,421,837 14,769 12 2,243,472 14,770 - - - - - - - - - - - 8.904 میلیون 917,689 9.722 میلیون 99,977
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق Exchange 19,695 120.00 0.61 19,575 0.00 0.00 1402/12/09 37 173,790 3.4 میلیارد - 19,575 19,695 19,693 19,695 2 115,069 19,575 10 9,999,639 19,576 - - - - - - - - - - - 73,204 100,586 173,429 361
هامرز

هامرز

صندوق Exchange 10,173 60.00 0.59 10,113 0.00 0.00 1402/12/09 66 6.135 میلیون 62.04 میلیارد - 10,113 10,171 10,171 10,173 30 24,987,278 10,112 13 13,722,796 10,113 - - - - - - - - - - - 4.16 میلیون 1.975 میلیون 764,683 5.37 میلیون
ثهام

ثهام

صندوق Exchange 25,140 80.00 0.32 25,060 0.00 0.00 1402/12/09 126 242,578 6.08 میلیارد - 25,060 25,000 24,750 25,170 2 1,081 25,100 1 200 25,190 - - - - - - - - - - - 202,407 40,171 206,316 36,262
سپیدما

سپیدما

صندوق Fara Bourse 18,346 104.00 0.57 18,242 0.00 0.00 1402/12/09 54 699,314 12.76 میلیارد - 18,242 18,345 18,345 18,346 2 49,840,364 18,242 3 10,004,742 18,243 - - - - - - - - - - - 161,294 537,820 546,811 152,303
تمشک

تمشک

صندوق Exchange 15,020 110.00 0.73 15,130 0.00 0.00 1402/12/09 87 1.008 میلیون 15.25 میلیارد - 15,130 15,010 14,990 15,110 1 100,000 15,110 4 11,757 15,140 - - - - - - - - - - - 756,687 251,156 807,843 200,000
دیبا

دیبا

صندوق Exchange 13,182 78.00 0.60 13,104 0.00 0.00 1402/12/09 3 57,100 748.23 میلیون - 13,104 13,181 13,181 13,182 1 19,992,900 13,103 2 10,000,000 13,104 - - - - - - - - - - - 50,000 7,100 7,100 50,000
پاداش

پاداش

صندوق Fara Bourse 13,530 81.00 0.60 13,449 0.00 0.00 1402/12/09 321 16.461 میلیون 221.39 میلیارد - 13,449 13,529 13,529 13,531 2 200,000,204 13,449 22 20,397,790 13,450 - - - - - - - - - - - 4.615 میلیون 11.831 میلیون 12.324 میلیون 4.123 میلیون
فردا

فردا

صندوق Exchange 19,661 115.00 0.59 19,546 0.00 0.00 1402/12/09 45 561,279 10.97 میلیارد - 19,546 19,656 19,655 19,670 2 149,949,871 19,546 3 15,036,294 19,547 - - - - - - - - - - - 485,312 75,967 385,799 175,480
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق Fara Bourse 36,960 522.00 1.39 37,482 0.00 0.00 1402/12/09 117 424,535 15.91 میلیارد - 37,482 36,986 36,800 37,200 1 106 37,472 1 986 37,499 - - - - - - - - - - - 168,667 255,749 403,226 21,190
نخل

نخل

صندوق Fara Bourse 10,070 63.00 0.63 10,007 0.00 0.00 1402/12/09 88 3.723 میلیون 37.26 میلیارد - 10,007 10,069 10,069 10,070 7 98,653,102 10,007 1 18,763,868 10,008 - - - - - - - - - - - 2.226 میلیون 1.487 میلیون 2.477 میلیون 1.236 میلیون
کاج

کاج

صندوق Fara Bourse 13,808 84.00 0.61 13,724 0.00 0.00 1402/12/09 54 6.105 میلیون 83.78 میلیارد - 13,724 13,808 13,808 13,812 2 120,198,952 13,724 17 15,545,826 13,725 - - - - - - - - - - - 1.624 میلیون 4.445 میلیون 750,127 5.319 میلیون
اوج

اوج

صندوق Fara Bourse 16,944 21.00 0.12 16,965 0.00 0.00 1402/12/09 7 8,559 145.2 میلیون - 16,965 16,900 16,770 17,034 1 2,950 16,910 1 85,000 16,956 - - - - - - - - - - - 8,559 - 600 7,959
رماس

رماس

صندوق Fara Bourse 15,035 22.00 0.15 15,057 0.00 0.00 1402/12/09 19 302,611 4.56 میلیارد - 15,057 14,790 14,790 15,799 1 1,558 14,751 2 57,110 15,045 - - - - - - - - - - - 1,821 300,790 105,271 197,340
کارین

کارین

صندوق Exchange 10,076 69.00 0.69 10,007 0.00 0.00 1402/12/09 185 34.776 میلیون 348.01 میلیارد - 10,007 10,075 10,075 10,076 107 101,452,490 10,007 99 98,444,388 10,008 - - - - - - - - - - - 13.931 میلیون 20.846 میلیون 23.053 میلیون 11.723 میلیون
سلام

سلام

صندوق Exchange 15,590 190.00 1.20 15,780 0.00 0.00 1402/12/09 30 161,310 2.55 میلیارد - 15,780 15,570 15,560 15,760 1 460 15,730 1 6,176 15,800 - - - - - - - - - - - 17,723 143,587 55,093 106,217
رایکا

رایکا

صندوق Exchange 13,850 82.00 0.60 13,768 0.00 0.00 1402/12/09 16 1.318 میلیون 18.15 میلیارد - 13,768 13,850 13,850 13,851 35 34,933,826 13,767 11 10,030,133 13,768 - - - - - - - - - - - 1.054 میلیون 264,507 233,759 1.084 میلیون
رشد

رشد

صندوق Fara Bourse 10,258 53.00 0.52 10,205 0.00 0.00 1402/12/09 14 593,253 6.05 میلیارد - 10,205 10,260 10,258 10,267 3 19,502,721 10,205 5 10,021,010 10,207 - - - - - - - - - - - 95,383 497,870 513,581 79,672
آرام

آرام

صندوق Exchange 14,640 190.00 1.28 14,830 0.00 0.00 1402/12/09 67 213,226 3.16 میلیارد - 14,830 14,740 14,620 14,780 1 1,308 14,800 5 2,838 14,830 - - - - - - - - - - - 97,247 115,979 163,226 50,000
ارزش

ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق Exchange 17,650 390.00 2.16 18,040 0.00 0.00 1402/12/09 16 306,254 5.53 میلیارد - 18,040 17,750 17,600 17,820 1 12,000 17,840 1 9,000 17,990 - - - - - - - - - - - 59,628 246,626 171,079 135,175
استیل

استیل

صندوق Exchange 10,570 200.00 1.86 10,770 0.00 0.00 1402/12/09 127 827,806 8.91 میلیارد - 10,770 10,560 10,560 10,670 1 115 10,780 12 23,630 10,790 - - - - - - - - - - - 103,733 724,073 471,381 356,425
مروارید

مروارید

صندوق Fara Bourse 12,600 532.00 4.05 13,132 0.00 0.00 1402/12/09 3 3,385 44.45 میلیون - 13,132 12,650 12,600 12,839 2 5,465 12,811 1 5,000 13,000 - - - - - - - - - - - 3,385 - 3,385 -
آسام

آرمان سپهر آشنا

صندوق Fara Bourse 24,655 315.00 1.26 24,970 0.00 0.00 1402/12/09 4 1,857 46.37 میلیون - 24,970 24,605 24,605 24,999 3 195 24,974 2 2,232 25,270 - - - - - - - - - - - 1,857 - 1,857 -
کامیاب

کامیاب

صندوق Fara Bourse 18,093 112.00 0.62 17,981 0.00 0.00 1402/12/09 59 979,573 17.61 میلیارد - 17,981 18,091 18,091 18,093 1 9,659,377 17,980 1 3,196,238 17,982 - - - - - - - - - - - 638,950 340,623 431,173 548,400
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق Exchange 128,240 3,240.00 2.46 131,480 0.00 0.00 1402/12/09 72 159,927 21.03 میلیارد - 131,480 129,100 128,110 129,200 5 1,429 131,200 2 8,612 131,500 - - - - - - - - - - - 21,890 137,850 111,653 48,087
اعتبار

اعتبار

صندوق Fara Bourse 13,612 100.00 0.74 13,512 0.00 0.00 1402/12/09 83 6.18 میلیون 83.5 میلیارد - 13,512 13,612 13,612 13,613 27 16,622,069 13,512 5 4,904,930 13,513 - - - - - - - - - - - 3.343 میلیون 2.836 میلیون 4.386 میلیون 1.794 میلیون
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق Fara Bourse 294,600 801.00 0.27 295,401 0.00 0.00 1402/12/09 6 1,059 312.83 میلیون - 295,401 290,410 290,410 294,780 2 2,245 294,618 2 2,443 297,578 - - - - - - - - - - - 552 507 1,007 52
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق Exchange 10,168 55.00 0.54 10,113 0.00 0.00 1402/12/09 13 9.91 میلیون 100.22 میلیارد - 10,113 10,167 10,167 10,168 1 20,000,000 10,113 1 20,000,000 10,114 - - - - - - - - - - - 30,099 9.88 میلیون 10,000 9.9 میلیون
نیلی

نیلی

صندوق Fara Bourse 10,166 59.00 0.58 10,107 0.00 0.00 1402/12/09 2 99,399 1000 میلیون - 10,107 10,167 10,166 10,168 4 50,004,813 10,107 1 5,000,000 10,108 - - - - - - - - - - - - 99,399 99,399 -
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق Exchange 26,990 310.00 1.14 27,300 0.00 0.00 1402/12/09 1 100 2.73 میلیون - 27,300 26,770 26,700 27,140 2 550 27,300 1 2,025 27,370 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق Fara Bourse 11,818 77.00 0.66 11,741 0.00 0.00 1402/12/09 11 113,587 1.33 میلیارد - 11,741 11,817 11,817 11,818 100 100,000,000 11,740 20 20,000,000 11,741 - - - - - - - - - - - 69,787 43,800 49,719 63,868
پتروما

پتروما

صندوق Fara Bourse 14,877 91.00 0.61 14,968 0.00 0.00 1402/12/09 10 335,601 5.02 میلیارد - 14,968 14,877 14,877 14,877 1 100,000 14,839 1 100,000 14,929 - - - - - - - - - - - 334 335,267 330,031 5,570
دانیک

دانیک

صندوق Fara Bourse 10,400 90.00 0.86 10,490 0.00 0.00 1402/12/09 1 10,437 109.48 میلیون - 10,490 10,460 10,350 10,690 1 5,000 10,405 2 8,890 10,490 - - - - - - - - - - - 10,437 - 10,437 -
آلا

آلا

صندوق Fara Bourse 11,883 73.00 0.62 11,810 0.00 0.00 1402/12/09 88 7.46 میلیون 88.1 میلیارد - 11,810 11,883 11,883 11,884 20 19,540,262 11,810 14 3,996,576 11,811 - - - - - - - - - - - 3.248 میلیون 4.211 میلیون 1.532 میلیون 5.928 میلیون
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق Exchange 332,700 2,050.00 0.61 334,750 0.00 0.00 1402/12/09 17 2,187 732.1 میلیون - 334,750 332,500 330,800 333,490 1 1,965 334,500 1 375 334,850 - - - - - - - - - - - 1,152 1,035 1,525 662
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق Exchange 11,400 100.00 0.87 11,500 0.00 0.00 1402/12/09 294 8.215 میلیون 94.49 میلیارد - 11,500 11,410 11,360 11,490 1 90 11,510 1 20,000 11,530 - - - - - - - - - - - 6.947 میلیون 1.206 میلیون 7.751 میلیون 402,506
فاخر

فاخر

صندوق Fara Bourse 11,743 74.00 0.63 11,669 0.00 0.00 1402/12/09 21 9.812 میلیون 114.5 میلیارد - 11,669 11,743 11,743 11,744 78 95,316,017 11,669 27 24,365,061 11,670 - - - - - - - - - - - 648,814 9.163 میلیون 27,165 9.785 میلیون
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق Fara Bourse 22,070 231.00 1.04 22,301 0.00 0.00 1402/12/09 48 540,411 12.05 میلیارد - 22,301 22,250 21,962 22,250 1 30 22,300 1 1,389 22,309 - - - - - - - - - - - 8,771 531,640 331,946 208,465
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق Fara Bourse 34,091 209.00 0.62 33,882 0.00 0.00 1402/12/09 43 5.468 میلیون 185.25 میلیارد - 33,882 34,092 34,091 34,092 1 49,758,578 33,881 1 24,808,358 33,882 - - - - - - - - - - - 66,117 5.401 میلیون 145,857 5.322 میلیون
اکسیژن

اکسیژن

صندوق Fara Bourse 13,450 50.00 0.37 13,400 0.00 0.00 1402/12/09 1 12,380 165.89 میلیون - 13,400 13,830 13,346 13,830 1 1,000 13,410 5 202,186 13,700 - - - - - - - - - - - 12,380 - 12,380 -
ترمه

ترمه

صندوق Exchange 15,800 170.00 1.06 15,970 0.00 0.00 1402/12/09 4 13,382 213.76 میلیون - 15,970 15,900 15,720 15,900 2 8,046 15,970 1 184,377 16,220 - - - - - - - - - - - 12,582 800 13,182 200
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق Fara Bourse 12,639 61.00 0.48 12,700 0.00 0.00 1402/12/09 11 4,213 53.51 میلیون - 12,700 12,491 12,491 12,710 1 690 12,681 1 310 12,894 - - - - - - - - - - - 4,213 - 4,213 -
پایا

پایا

صندوق Fara Bourse 13,264 79.00 0.60 13,185 0.00 0.00 1402/12/09 15 1.206 میلیون 15.9 میلیارد - 13,185 13,264 13,264 13,265 73 70,183,320 13,185 5 1,464,460 13,186 - - - - - - - - - - - 326,202 879,703 932,114 273,791
نشان

نشان

صندوق Fara Bourse 14,847 78.00 0.53 14,769 0.00 0.00 1402/12/09 1 1 14,769 - 14,769 14,842 14,842 14,853 5 5,000,000 14,768 3 2,006,843 14,769 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
ساحل

ساحل

صندوق Fara Bourse 14,188 84.00 0.60 14,104 0.00 0.00 1402/12/09 19 2.916 میلیون 41.13 میلیارد - 14,104 14,188 14,188 14,189 1 47,203,859 14,104 1 19,890,411 14,105 - - - - - - - - - - - 119,983 2.796 میلیون 2.807 میلیون 109,589
بازده

بازده

صندوق Fara Bourse 13,325 73.00 0.55 13,252 0.00 0.00 1402/12/09 12 204,894 2.72 میلیارد - 13,252 13,327 13,325 13,333 4 2,151,000 13,259 1 52,027 13,260 - - - - - - - - - - - 169,235 35,659 36,159 168,735
داریوش

داریوش

صندوق Fara Bourse 16,917 633.00 3.61 17,550 0.00 0.00 1402/12/09 16 40,092 703.61 میلیون - 17,550 16,810 16,810 17,098 1 5,589 17,600 2 928 17,640 - - - - - - - - - - - 34,192 5,398 26,970 12,620
انار

انار

صندوق Exchange 17,680 250.00 1.39 17,930 0.00 0.00 1402/12/09 30 170,887 3.06 میلیارد - 17,930 17,800 17,630 17,800 1 399,998 17,950 4 7,000 18,000 - - - - - - - - - - - 10,868 160,017 153,005 17,880
صنم

صنم

صندوق Fara Bourse 17,182 174.00 1.00 17,356 0.00 0.00 1402/12/09 3 1,346 23.36 میلیون - 17,356 16,500 16,500 17,248 1 15,878 17,268 1 758 17,304 - - - - - - - - - - - 1,346 - - 1,346