همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,126 20.00 1.75 1,137 9.00 0.79 11:02 182 2.585 میلیون 2.92 میلیارد 10,710.89 1,146 1,144 1,120 1,144 1 10,000 1,129 1 91,550 1,130 45.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 563,086 1.842 میلیون 2.22 میلیون 184,496
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 980,000 15,843.00 1.64 969,103 4,946.00 0.51 11:02 48 511 495.21 میلیون - 964,157 930,010 930,010 999,999 1 18 980,000 1 26 999,999 - - - - - - - - - - - 511 - 511 -
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 972,001 20,655.00 2.08 984,457 8,199.00 0.83 11:02 2,289 76,242 75.06 میلیارد - 992,656 980,000 955,100 1,000,000 1 148 972,000 5 226 980,000 - - - - - - - - - - - 76,108 - 65,467 10,641
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 981,100 15,578.00 1.56 992,735 3,943.00 0.40 11:02 131 1,489 1.48 میلیارد - 996,678 1.043 میلیون 947,000 1.047 میلیون 1 242 981,001 3 291 1,046,511 - - - - - - - - - - - 1,481 - 1,481 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 65,250 1,500.00 2.25 66,350 400.00 0.60 11:02 902 928,127 61.27 میلیارد 1,032.37 66,750 63,550 63,550 66,700 2 3,725 65,450 2 840 65,500 911.726 هزار میلیارد 1.048 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 48.55 میلیون 294.896 میلیون 139.348 میلیون 6.54 18.78 3.09 215,505 711,774 844,718 82,561
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 968,000 4,247.00 0.44 968,059 4,188.00 0.43 11:02 139 3,888 3.76 میلیارد - 972,247 998,888 941,016 998,888 1 42 956,370 1 67 956,379 - - - - - - - - - - - 3,879 - 3,879 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,030 170.00 2.74 6,110 90.00 1.45 11:02 721 8.723 میلیون 51.8 میلیارد 11,968.47 6,200 6,000 5,820 6,160 2 96,475 6,000 4 122,000 6,030 364.8 هزار میلیارد 614.655 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 62.679 میلیون 98.711 میلیون -2,594,126 -140.63 5.82 3.7 6.11 میلیون 2.603 میلیون 8.42 میلیون 292,893
تاپیکوح

سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,270 60.00 0.72 8,270 60.00 0.72 11:02 198 2.769 میلیون 22.85 میلیارد 14,628.18 8,330 8,530 8,250 8,540 2 17,826 8,260 4 9,783 8,280 987.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.479 میلیون 1.29 میلیون 2.25 میلیون 518,535
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 8,650 300.00 3.35 8,910 40.00 0.45 11:02 468 219,777 1.89 میلیارد 518.53 8,950 8,600 8,530 8,830 1 8,467 8,600 6 1,810 8,640 22.25 هزار میلیارد 28.038 میلیون 8.615 میلیون 2.5 میلیون 5.763 میلیون 2.852 میلیون 3.294 میلیون 1.263 میلیون 17.61 7.8 6.76 219,585 - 219,537 48
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 980,070 3,628.00 0.37 1.001 میلیون 25,030.00 2.56 11:02 69 740 741.03 میلیون - 976,442 976,001 976,001 1.025 میلیون 1 98 980,050 1 21 1,025,264 - - - - - - - - - - - 737 - 737 -
درازکح

دارو رازک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,900 470.00 4.53 9,900 470.00 4.53 11:02 7 193,550 1.92 میلیارد 7,433.63 10,370 9,900 9,900 9,900 1 1,000 9,800 4 306,450 9,900 25.473 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 193,550 - - 193,550
میدکوح

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,600 370.00 2.47 14,700 270.00 1.80 11:02 35 2.027 میلیون 29.79 میلیارد 2,770.15 14,970 14,700 14,700 14,700 1 3,200 14,600 30 2,973,177 14,700 2361.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26,823 2 میلیون - 2.027 میلیون
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 972,100 13,139.00 1.33 990,825 5,586.00 0.57 11:02 116 1,392 1.38 میلیارد - 985,239 936,000 936,000 1.028 میلیون 1 283 972,500 1 32 990,000 - - - - - - - - - - - 1,383 - 1,383 -
ضخود8011

اختیارخ خودرو-2200-1401/08/04

اختیار معامله بورس 19 11.00 36.67 23 7.00 23.33 11:02 98 13,535 313,823 - 30 23 17 23 1 200 20 1 69 23 - - - - - - - - - - - 13,535 - 13,535 -
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام بورس 3,069 74.00 2.35 3,135 8.00 0.25 11:02 34 442,666 1.35 میلیارد 12,058.05 3,143 3,063 3,050 3,099 1 829 3,061 1 7,044 3,098 25.08 هزار میلیارد 34.172 میلیون 17.588 میلیون 5 میلیون 9.092 میلیون 8.496 میلیون 2.391 میلیون 4.317 میلیون 5.81 2.95 10.49 158,334 284,113 442,447 -
ضستا6004

اختیارخ شستا-1000-1402/06/08

اختیار معامله بورس 94 42.00 30.88 95 41.00 30.15 11:01 362 152,664 14.51 میلیون - 136 95 90 99 1 105 95 1 898 95 - - - - - - - - - - - 151,664 1,000 701 151,963
صندوق طلا تحویل بهمن 01

صندوق طلا تحویل بهمن 01

آتی بورس کالا 117,300 936.00 0.79 117,764 472.00 0.40 11:01 322 705 83.02 میلیارد - 118,236 118,400 116,900 118,400 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 621,500 20.00 0.00 621,290 230.00 0.04 11:01 112 315,300 195.89 میلیارد - 621,520 621,020 620,830 621,550 1 12,900 621,500 1 200 621,520 - - - - - - - - - - - 37,900 276,800 25,600 289,100
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 5,250 250.00 4.55 5,460 40.00 0.73 11:01 79 462,477 2.42 میلیارد 5,788.46 5,500 5,270 5,230 5,340 1 3,000 5,250 1 947 5,330 12.285 هزار میلیارد 14.594 میلیون 5.304 میلیون 1,000,000 2.286 میلیون 3.017 میلیون 4.861 میلیون 254,516 48.44 4.09 2.54 460,277 2,200 462,477 -
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 985,000 1,775.00 0.18 971,815 11,410.00 1.16 11:01 92 1,154 1.12 میلیارد - 983,225 934,065 934,065 999,999 1 126 985,000 3 13 1,000,000 - - - - - - - - - - - 1,148 - 1,148 -
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 970,002 17,017.00 1.72 971,260 15,759.00 1.60 11:01 52 453 439.98 میلیون - 987,019 950,001 950,001 990,000 1 58 970,002 1 4 1,000,000 - - - - - - - - - - - 411 - 411 -
فن آواح

فن آوا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,270 80.00 2.51 3,270 80.00 2.51 11:01 42 5 میلیون 16.35 میلیارد - 3,190 3,270 3,270 3,270 10 880,930 3,270 0 0 0 13.134 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون - - 5 میلیون
ضخود8012

اختیارخ خودرو-2400-1401/08/04

اختیار معامله بورس 9 2.00 18.18 11 0.00 0.00 11:01 87 27,672 299,244 - 11 8 7 9 1 100 7 1 1,000 9 - - - - - - - - - - - 27,672 - 27,672 -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 17,270 320.00 1.82 17,410 180.00 1.02 11:01 652 973,615 16.86 میلیارد 1,467.87 17,590 17,340 17,100 17,590 3 7,269 17,230 3 15,055 17,240 52.11 هزار میلیارد 64.972 میلیون 22.695 میلیون 3 میلیون 12.592 میلیون 10.103 میلیون 35.511 میلیون 7.413 میلیون 7.03 5.16 1.47 918,146 48,393 966,493 46
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 23,880 1,120.00 4.48 24,330 670.00 2.68 11:01 235 438,992 10.57 میلیارد 1,868.05 25,000 24,900 23,800 24,900 2 15,423 23,910 1 1,790 24,440 7.287 هزار میلیارد 7.882 میلیون 1.494 میلیون 300,000 577,224 916,968 2.022 میلیون 475,324 15.34 7.95 3.61 414,992 24,000 426,992 12,000
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 5,830 240.00 3.95 5,880 190.00 3.13 11:01 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 4,721.43 6,070 6,010 5,680 6,030 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 10.082 میلیون 5.874 میلیون 770,000 3.482 میلیون 2.391 میلیون 8.964 میلیون 905,951 7.28 2.76 0.74 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,225 2.00 0.09 2,220 7.00 0.31 11:01 595 14.432 میلیون 31.79 میلیارد 24,381.05 2,227 2,160 2,160 2,225 1 37,376 2,218 1 12,032 2,219 421.8 هزار میلیارد 595.087 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 281.443 میلیون 520.739 میلیون 118.549 میلیون 3.56 1.5 0.81 5.629 میلیون 8.78 میلیون 13.678 میلیون 730,817
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 4,889 72.00 1.49 4,780 37.00 0.77 11:01 956 8.62 میلیون 41.19 میلیارد 9,061.72 4,817 4,711 4,690 4,951 2 39,302 4,820 1 177,580 4,830 12.59 هزار میلیارد 17.052 میلیون 6.985 میلیون 850,000 4.462 میلیون 2.523 میلیون 10.363 میلیون 1.307 میلیون 9.64 4.99 1.21 7.859 میلیون 736,122 8.592 میلیون 2,824
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 32,800 450.00 1.35 32,930 320.00 0.96 11:01 1,406 2.726 میلیون 89.76 میلیارد - 33,250 32,200 32,000 34,100 1 200 32,510 2 3,181 32,700 59.274 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.72 میلیون - 2.71 میلیون 9,500
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 17,500 1,000.00 5.41 17,780 720.00 3.89 11:01 213 749,496 13.21 میلیارد 3,518.76 18,500 18,040 17,350 18,440 3 1,874 17,460 1 5,613 17,750 12.199 هزار میلیارد 14.156 میلیون 3.96 میلیون 690,000 1.894 میلیون 2.065 میلیون 4.002 میلیون 940,787 12.99 5.92 3.05 740,558 - 702,054 38,504
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 3,422 61.00 1.75 3,462 21.00 0.60 11:01 356 1.279 میلیون 4.36 میلیارد 3,578.77 3,483 3,421 3,380 3,440 2 17,537 3,420 2 735 3,422 31.14 هزار میلیارد 42.391 میلیون 37.438 میلیون 9 میلیون 11.224 میلیون 26.214 میلیون 16.947 میلیون 16.726 میلیون 1.86 1.19 1.84 1.021 میلیون 257,944 1.278 میلیون 736
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,386 64.00 2.61 2,397 53.00 2.16 11:01 431 5.471 میلیون 13.02 میلیارد 12,129.32 2,450 2,381 2,350 2,420 3 10,000 2,360 1 50,000 2,390 22.338 هزار میلیارد 33.161 میلیون 24.133 میلیون 9.358 میلیون 10.626 میلیون 13.507 میلیون 12.955 میلیون 3.075 میلیون 7.29 1.66 1.73 3.712 میلیون 1.388 میلیون 4.595 میلیون 505,647
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,490 270.00 1.61 16,740 20.00 0.12 11:01 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 2,361.63 16,760 16,310 16,310 16,770 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 163.591 میلیون 83.38 میلیون 8 میلیون 29.671 میلیون 53.709 میلیون 393.72 میلیون 36.973 میلیون 3.62 2.5 0.34 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
فسپا

صنعتی سپاهان

سهام بورس 11,130 330.00 2.88 11,350 110.00 0.96 11:01 158 579,111 6.49 میلیارد 3,600.32 11,460 11,170 11,110 11,390 3 72,008 11,150 1 12,318 11,160 14.755 هزار میلیارد 19.566 میلیون 13.85 میلیون 1.3 میلیون 4.772 میلیون 9.078 میلیون 31.586 میلیون 4.06 میلیون 3.64 1.63 0.47 525,281 25,568 486,868 63,981
مرقام

ایران ارقام

سهام بورس 8,530 430.00 4.80 8,740 220.00 2.46 11:01 234 1.314 میلیون 11.28 میلیارد 5,738.28 8,960 8,610 8,520 8,800 3 197,506 8,530 1 533 8,600 4.33 هزار میلیارد 13.372 میلیون 7.185 میلیون 500,000 9.017 میلیون -1,832,609 2.996 میلیون -989,721 -4.38 -2.37 1.45 1.256 میلیون 47,724 1.304 میلیون -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 3,510 99.00 2.74 3,598 11.00 0.30 11:01 176 1.76 میلیون 6.23 میلیارد 10,147.06 3,609 3,600 3,450 3,710 1 39,817 3,510 1 100,000 3,550 5.373 هزار میلیارد 6.003 میلیون 1.822 میلیون 530,000 615,492 1.207 میلیون 524,502 328,314 16.37 4.45 10.25 1.42 میلیون 339,565 1.747 میلیون 12,478
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 19,370 430.00 2.27 18,880 60.00 0.32 11:01 1,018 2.794 میلیون 52.77 میلیارد 2,764.86 18,940 18,750 18,550 19,450 3 6,741 19,050 2 5,745 19,100 56.64 هزار میلیارد 68.757 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون 6.59 میلیون 2.308 میلیون 20.803 میلیون 2.7 8.51 24.29 2.573 میلیون 206,376 2.512 میلیون 267,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,310 82.00 3.43 2,330 62.00 2.59 11:01 878 23.041 میلیون 53.49 میلیارد 25,759.86 2,392 2,305 2,303 2,370 2 24,192 2,314 2 2,641 2,316 143.057 هزار میلیارد 373.861 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 88.315 میلیون 377.207 میلیون 8.035 میلیون 17.84 1.62 0.38 15.688 میلیون 7.278 میلیون 20.389 میلیون 2.577 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 3,685 190.00 4.90 3,762 113.00 2.92 11:01 139 910,436 3.42 میلیارد 6,756.51 3,875 3,739 3,682 3,899 1 4,650 3,701 1 12,635 3,702 22.524 هزار میلیارد 27.823 میلیون 13.741 میلیون 6 میلیون 5.251 میلیون 8.49 میلیون 2.772 میلیون 1.319 میلیون 17.09 2.65 8.14 905,372 - 905,372 -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 23,350 0.00 0.00 23,150 200.00 0.86 11:01 424 83,815 1.94 میلیارد 196.37 23,350 22,800 22,800 23,450 2 32,766 22,950 6 138 23,000 16.205 هزار میلیارد 16.556 میلیون 1.602 میلیون 700,000 351,311 1.251 میلیون 1.578 میلیون 1.495 میلیون 10.84 12.96 10.27 33,730 50,058 68,767 15,021
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 8,600 300.00 3.37 8,880 20.00 0.22 11:01 82 190,760 1.65 میلیارد 2,307.59 8,900 8,560 8,560 8,900 1 1,168 8,580 1 7,954 8,660 22.175 هزار میلیارد 40.064 میلیون 21.546 میلیون 701,452 17.839 میلیون 3.707 میلیون 44.099 میلیون 1.312 میلیون 16.93 5.99 0.5 158,128 28,787 186,915 -
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 44,000 1,350.00 2.98 45,300 50.00 0.11 11:01 16 5,383 236.85 میلیون - 45,350 44,000 44,000 44,000 0 0 0 181 3,627,611 44,000 15.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,383 - 5,383 -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,383 20.00 1.43 1,396 7.00 0.50 11:01 849 26.98 میلیون 37.25 میلیارد 30,989.15 1,403 1,390 1,371 1,390 1 2,459 1,388 8 464,527 1,390 312.601 هزار میلیارد 5.989 میلیارد 5.979 میلیارد 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 306.514 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 6.86 1.02 0.5 20.647 میلیون 6.123 میلیون 22.97 میلیون 3.8 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,140 120.00 1.71 7,170 150.00 2.14 11:01 473 1.259 میلیون 9.04 میلیارد 2,718.54 7,020 7,010 7,010 7,310 1 3,613 7,200 5 14,051 7,210 6.821 هزار میلیارد 9.961 میلیون 4.981 میلیون 950,000 3.149 میلیون 1.832 میلیون 7.393 میلیون 694,060 9.83 3.72 0.92 1.259 میلیون - 1.067 میلیون 192,151
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 6,510 320.00 4.69 6,540 290.00 4.25 11:01 1,082 8.273 میلیون 54.1 میلیارد 7,713.26 6,830 6,640 6,490 6,710 2 1,770 6,560 1 30,000 6,570 14.388 هزار میلیارد 17.077 میلیون 5.739 میلیون 2.2 میلیون 2.689 میلیون 3.05 میلیون 5.045 میلیون 1.194 میلیون 12.05 4.72 2.85 7.51 میلیون 731,000 8.192 میلیون 49,000
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 59,720 1,060.00 1.74 60,520 260.00 0.43 11:01 258 183,536 11 میلیارد 712.2 60,780 60,400 59,710 60,790 3 4,370 59,730 2 1,733 59,800 78.624 هزار میلیارد 112.367 میلیون 38.93 میلیون 1.3 میلیون 33.678 میلیون 5.253 میلیون 43.038 میلیون 20.317 میلیون 3.87 14.97 1.83 120,075 62,561 182,636 -
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 10,510 380.00 3.49 10,840 50.00 0.46 11:01 131 443,632 4.73 میلیارد 2,928.42 10,890 10,570 10,510 10,850 3 1,991 10,560 1 1,535 10,770 26.62 هزار میلیارد 41.301 میلیون 30.512 میلیون 2.458 میلیون 14.607 میلیون 15.905 میلیون 54.173 میلیون 6.756 میلیون 3.95 1.68 0.49 198,068 136,974 335,042 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,200 23.00 1.88 1,203 20.00 1.64 11:01 473 9.421 میلیون 11.33 میلیارد 19,889.88 1,223 1,193 1,191 1,220 1 16,700 1,201 2 35,000 1,215 74.586 هزار میلیارد 75.224 میلیون 66.295 میلیون 62 میلیون 638,381 65.656 میلیون 3.92 میلیون 3.722 میلیون 20.04 1.14 19.02 2.298 میلیون 7.088 میلیون 8.149 میلیون 1.237 میلیون
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 980,000 7,273.00 0.75 979,904 7,177.00 0.74 11:01 23 157 153.84 میلیون - 972,727 965,000 965,000 980,000 1 138 980,000 1 2 990,000 - - - - - - - - - - - 157 - 157 -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,860 90.00 1.29 6,940 10.00 0.14 11:01 891 20.25 میلیون 140.51 میلیارد 23,038.93 6,950 6,950 6,840 6,970 1 112,153 6,880 6 374,704 6,890 3397.13 هزار میلیارد 3.694 میلیارد 1.373 میلیارد 489.5 میلیون 260.393 میلیون 1.113 میلیارد 523.109 میلیون 559.24 میلیون 6.07 3.05 6.49 1.955 میلیون 18.206 میلیون 13.32 میلیون 6.842 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,460 7.00 0.48 1,462 5.00 0.34 11:01 92 1.429 میلیون 2.05 میلیارد 15,351.06 1,467 1,426 1,421 1,500 1 3,552 1,427 1 23,848 1,439 35.281 هزار میلیارد 201.536 میلیون 201.851 میلیون 24.132 میلیون 166.231 میلیون 35.619 میلیون 108.152 میلیون 6.117 میلیون 5.77 0.99 0.33 1.095 میلیون 333,630 1.429 میلیون -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 7,410 390.00 5.00 7,550 250.00 3.21 11:01 902 10.656 میلیون 80.22 میلیارد 11,814.79 7,800 7,610 7,410 7,930 1 3,000 7,270 21 1,321,293 7,410 13.554 هزار میلیارد 14.967 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 60.72 6.16 33.53 9.432 میلیون 1.195 میلیون 10.625 میلیون 1,750
کاما

باما

سهام بورس 4,350 120.00 2.68 4,299 171.00 3.83 11:01 1,014 9.728 میلیون 41.8 میلیارد 8,280.05 4,470 4,250 4,250 4,450 1 1,167 4,310 1 47,400 4,320 42.97 هزار میلیارد 48.559 میلیون 33.048 میلیون 10 میلیون 5.529 میلیون 27.519 میلیون 9.548 میلیون 4.949 میلیون 8.68 1.56 4.5 9.211 میلیون 515,000 9.726 میلیون -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,400 910.00 4.97 18,260 50.00 0.27 11:01 235 356,996 6.21 میلیارد 1,682.39 18,310 17,520 17,400 17,520 5 2,877 17,410 6 201,487 17,460 365.2 هزار میلیارد 399.112 میلیون 77.769 میلیون 20 میلیون 33.912 میلیون 43.857 میلیون 37.945 میلیون 50.495 میلیون 7.24 8.34 9.64 105,738 251,258 181,496 175,500
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,580 18.00 0.69 2,580 18.00 0.69 11:01 1,484 46.567 میلیون 120.16 میلیارد 31,595 2,598 2,598 2,556 2,615 1 7,432 2,581 6 2,076,849 2,582 676.071 هزار میلیارد 11.434 میلیارد 11.402 میلیارد 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 672.26 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 3.01 1.01 0.66 19.086 میلیون 27.399 میلیون 40.974 میلیون 5.511 میلیون
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 4,289 14.00 0.33 4,282 7.00 0.16 11:01 69 1.908 میلیون 8.17 میلیارد - 4,275 4,199 4,198 4,349 3 9,483 4,289 1 2,644 4,342 5.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.738 میلیون 129,746 1.743 میلیون 125,000
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,188 67.00 2.97 2,249 6.00 0.27 11:01 60 458,411 1.01 میلیارد - 2,255 2,218 2,188 2,263 2 38,665 2,188 1 98,872 2,189 14.998 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 344,576 113,835 458,411 -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,209 17.00 1.39 1,206 20.00 1.63 11:01 595 20.631 میلیون 24.88 میلیارد 34,064.03 1,226 1,197 1,197 1,230 2 68,656 1,208 3 224,000 1,214 24.889 هزار میلیارد 46.81 میلیون 44.159 میلیون 20.638 میلیون 21.9 میلیون 22.258 میلیون 18.726 میلیون 1.841 میلیون 13.52 1.13 1.33 20.196 میلیون 165,090 20.061 میلیون 300,000
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 9,160 390.00 4.45 8,900 130.00 1.48 11:01 1,045 6.611 میلیون 58.92 میلیارد 6,430.77 8,770 8,980 8,730 9,170 4 32,744 9,020 1 600 9,050 8.91 هزار میلیارد 9.11 میلیون 1.921 میلیون 1,000,000 210,189 1.71 میلیون 470,616 540,208 16.49 5.21 18.93 6.546 میلیون - 6.285 میلیون 261,420
لخانه

لوازم خانگی پارس

سهام فرابورس 14,390 220.00 1.51 14,600 10.00 0.07 11:01 14 15,406 218.46 میلیون - 14,610 14,190 14,180 14,390 0 0 0 2 4,543 14,390 13.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,406 - 15,406 -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,790 10.00 0.15 6,720 80.00 1.18 11:01 1,816 21.418 میلیون 143.84 میلیارد 11,646.46 6,800 6,700 6,650 6,800 3 513,924 6,730 2 68,974 6,740 902.778 هزار میلیارد 1.242 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 508.425 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 3.04 1.78 0.41 9.538 میلیون 11.651 میلیون 20.496 میلیون 692,115
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,100 90.00 1.25 6,950 240.00 3.34 11:01 337 3.171 میلیون 22.06 میلیارد 9,184.86 7,190 6,800 6,800 7,160 2 170,200 7,040 2 117,219 7,100 27.84 هزار میلیارد 30.31 میلیون 8.905 میلیون 4 میلیون 2.39 میلیون 6.515 میلیون 3.421 میلیون 3.332 میلیون 8.34 4.27 8.14 1.312 میلیون 1.858 میلیون 3.17 میلیون 392
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,288 30.00 2.28 1,313 5.00 0.38 11:01 639 4.539 میلیون 5.88 میلیارد 7,667.95 1,318 1,291 1,282 1,321 1 3,889 1,287 2 1,337 1,291 46.301 هزار میلیارد 60.178 میلیون 62.908 میلیون 35.317 میلیون 13.806 میلیون 49.101 میلیون 23.055 میلیون 16.248 میلیون 2.85 0.94 2.01 3.787 میلیون 749,375 4.155 میلیون 381,926
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,886 42.00 2.18 1,906 22.00 1.14 11:01 729 15.37 میلیون 29.02 میلیارد 20,765.66 1,928 1,894 1,880 1,896 9 61,092 1,884 4 109,900 1,885 133.42 هزار میلیارد 147.149 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.1 0.97 17 9.848 میلیون 5.506 میلیون 14.015 میلیون 1.34 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 77,700 150.00 0.19 77,750 100.00 0.13 11:01 182 73,058 5.67 میلیارد 400.38 77,850 76,500 76,500 78,100 4 1,523 77,200 3 3,836 77,550 25.463 هزار میلیارد 29.096 میلیون 4.438 میلیون 327,500 3.617 میلیون 821,099 5.452 میلیون 2.16 میلیون 11.79 31.01 4.67 73,058 - 73,058 -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,944 13.00 0.44 2,924 7.00 0.24 11:01 3,426 85.339 میلیون 249.89 میلیارد 19,429.35 2,931 2,931 2,854 2,995 3 79,881 2,969 2 7,968 2,970 115.924 هزار میلیارد 121.645 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 64.76 میلیون 4.983 میلیون 4.603 میلیون 25.16 1.79 23.24 84.52 میلیون 280,000 79.8 میلیون 5 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,087 26.00 0.85 3,070 9.00 0.29 11:01 470 8.904 میلیون 27.37 میلیارد 19,155.57 3,061 3,000 3,000 3,109 1 29,901 3,069 3 55,693 3,080 93.407 هزار میلیارد 1.897 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 71.236 میلیون 251.079 میلیون 27.56 میلیون 3.39 1.31 0.37 1.115 میلیون 7.79 میلیون 8.734 میلیون 170,000
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,043 39.00 1.27 3,083 1.00 0.03 11:01 390 657,376 2.03 میلیارد 1,878.74 3,082 3,033 3,033 3,098 1 1,763 3,041 1 6,820 3,087 6.166 هزار میلیارد 10.688 میلیون 6.952 میلیون 2 میلیون 4.522 میلیون 2.43 میلیون 1.897 میلیون 238,814 25.82 2.54 3.25 92,502 562,800 655,228 74
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,998 12.00 0.60 1,970 16.00 0.81 11:01 2,975 110.805 میلیون 218.45 میلیارد 31,371 1,986 2,000 1,927 2,006 1 5,000 1,997 1 10,111 1,998 594.564 هزار میلیارد 1.479 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -130,172,054 883.439 میلیون -113,421,959 -5.76 -4.55 0.45 72.516 میلیون 37.767 میلیون 105.445 میلیون 4.838 میلیون
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 32,070 480.00 1.47 32,480 70.00 0.22 11:01 74 79,870 2.57 میلیارد 1,082.43 32,550 32,470 31,750 32,470 2 10,311 31,850 1 51 32,090 17.2 هزار میلیارد 20.684 میلیون 8.787 میلیون 529,550 3.474 میلیون 5.313 میلیون 9.006 میلیون 2.966 میلیون 5.8 3.24 1.91 75,770 - 75,770 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 88,850 100.00 0.11 88,800 50.00 0.06 11:01 208 228,016 20.25 میلیارد 1,086.5 88,750 87,800 87,800 89,650 1 130 88,850 1 3 89,000 44.4 هزار میلیارد 56.932 میلیون 17.192 میلیون 500,000 12.557 میلیون 4.635 میلیون 26.266 میلیون 10.011 میلیون 4.45 9.58 1.69 113,500 114,516 122,016 106,000
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,930 0.00 0.00 4,930 0.00 0.00 11:01 1,575 20.589 میلیون 101.44 میلیارد 12,267.03 4,930 4,920 4,870 4,970 15 1,509,960 4,920 21 1,197,860 4,930 2612.9 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 13.154 میلیون 7.174 میلیون 14.71 میلیون 5.618 میلیون
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,800 250.00 4.13 5,910 140.00 2.31 11:01 128 529,076 3.13 میلیارد 4,112.94 6,050 6,000 5,740 6,040 1 879 5,780 1 500 5,790 7.748 هزار میلیارد 12.388 میلیون 6.141 میلیون 1.311 میلیون 4.614 میلیون 1.527 میلیون 4.842 میلیون 341,926 22.81 5.12 1.61 516,976 7,600 524,576 -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 9,950 360.00 3.49 10,240 70.00 0.68 11:01 660 3.206 میلیون 32.11 میلیارد 4,874.88 10,310 10,140 9,910 10,190 1 18,000 9,950 3 107,398 9,960 1217.37 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 463.756 میلیون 482.485 میلیون 278.286 میلیون 4.38 2.63 2.53 2.209 میلیون 994,361 2.754 میلیون 450,000
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 48,250 1,300.00 2.62 48,900 650.00 1.31 11:01 118 97,742 4.71 میلیارد - 49,550 50,000 48,100 50,000 1 125 48,200 2 300 49,350 2.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 59,092 36,650 95,742 -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 894 1.00 0.11 888 5.00 0.56 11:01 3,218 174.656 میلیون 155.16 میلیارد 41,777.5 893 885 884 895 7 726,454 892 25 2,304,916 893 1452.78 هزار میلیارد 1.51 میلیارد 2.038 میلیارد 1.636 میلیارد 57.375 میلیون 1.981 میلیارد 207.373 میلیون 197.418 میلیون 7.38 0.74 7.02 65.798 میلیون 107.944 میلیون 157.342 میلیون 16.4 میلیون
والبرح

سر. البرز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,850 2.00 0.07 2,844 4.00 0.14 11:01 107 491,915 1.4 میلیارد 4,423.39 2,848 2,832 2,831 2,888 5 247,993 2,850 1 102 2,852 55.161 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112,292 375,551 487,843 -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 2,560 23.00 0.89 2,580 3.00 0.12 11:01 42 910,967 2.32 میلیارد 21,301.2 2,583 2,640 2,505 2,640 1 150,000 2,530 2 76,285 2,570 16.235 هزار میلیارد 17.28 میلیون 10.15 میلیون 6.3 میلیون 1.007 میلیون 9.143 میلیون 1.225 میلیون 723,725 22.46 1.78 13.27 909,822 - 849,822 60,000
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 20,800 10.00 0.05 20,860 50.00 0.24 11:01 1,510 3.719 میلیون 77.52 میلیارد 2,502.44 20,810 20,900 20,300 21,390 6 5,392 20,690 5 2,819 20,700 41.7 هزار میلیارد 46.555 میلیون 8.67 میلیون 2 میلیون 4.835 میلیون 3.835 میلیون 9.452 میلیون 1.462 میلیون 28.52 10.87 4.41 1.98 میلیون 1.734 میلیون 3.688 میلیون 25,903
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.042 میلیون 49,608.00 5.00 1.019 میلیون 26,935.00 2.71 11:01 35 270 275.16 میلیون - 992,160 1.024 میلیون 950,000 1.042 میلیون 2 547 1,041,768 0 0 0 - - - - - - - - - - - 270 - 270 -
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 1,490 46.00 2.99 1,505 31.00 2.02 11:01 217 4.581 میلیون 6.84 میلیارد - 1,536 1,500 1,490 1,538 0 0 0 1 35,699 1,491 15.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.4 میلیون - 4.4 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,081 55.00 1.75 3,092 44.00 1.40 11:01 289 9.051 میلیون 27.78 میلیارد - 3,136 3,070 3,042 3,131 1 4,100 3,067 4 114,601 3,077 105.963 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.185 میلیون 1.866 میلیون 9.051 میلیون -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,420 20.00 0.37 5,350 90.00 1.65 11:01 2,049 33.189 میلیون 177.7 میلیارد 14,318.99 5,440 5,340 5,300 5,440 8 693,988 5,370 21 1,306,803 5,380 1016.5 هزار میلیارد 1.285 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 505.262 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 3.74 2.01 0.38 13.731 میلیون 17.775 میلیون 28.362 میلیون 3.144 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,520 480.00 6.86 6,850 150.00 2.14 11:01 431 6.64 میلیون 43.63 میلیارد 15,405.03 7,000 6,780 6,510 6,800 3 11,686 6,540 6 514,744 6,560 895.003 هزار میلیارد 4.667 میلیارد 4.046 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 384.107 میلیون 547.6 میلیون 167.841 میلیون 5.34 2.33 1.64 4.559 میلیون 2.081 میلیون 5.87 میلیون 770,000
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 11,770 250.00 2.08 11,970 50.00 0.42 11:01 107 482,484 5.74 میلیارد 4,615.31 12,020 11,790 11,700 12,000 1 1,262 11,750 1 690 11,860 5.985 هزار میلیارد 8.685 میلیون 3.519 میلیون 500,000 2.695 میلیون 823,531 3.027 میلیون 566,134 10.58 7.27 1.98 429,405 50,587 479,992 -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 9,100 160.00 1.73 9,220 40.00 0.43 11:01 114 564,287 5.11 میلیارد 4,984.84 9,260 9,070 8,910 9,210 2 10,800 8,950 1 3,000 8,960 10.736 هزار میلیارد 16.592 میلیون 10.241 میلیون 1.17 میلیون 5.809 میلیون 4.432 میلیون 11.468 میلیون 1.62 میلیون 6.63 2.44 0.94 528,287 35,000 563,287 -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,217 210.00 6.98 3,217 210.00 6.98 11:01 218 7.234 میلیون 23.27 میلیارد 33,182.25 3,007 3,217 3,217 3,217 264 17,157,328 3,217 0 0 0 4.504 هزار میلیارد 6.861 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.357 میلیون 1.22 میلیون 723,364 216,137 19.48 3.45 5.82 2.914 میلیون 4.32 میلیون 5.549 میلیون 1.685 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 10,850 130.00 1.18 10,910 70.00 0.64 11:01 1,210 10.343 میلیون 112.38 میلیارد 7,513.33 10,980 11,000 10,600 11,140 2 17,667 10,890 2 109,178 10,900 60.11 هزار میلیارد 124.615 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 5.204 میلیون 107.607 میلیون 2.266 میلیون 26.52 11.55 0.57 10.185 میلیون 150,000 10.335 میلیون -
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 3,021 29.00 0.95 3,017 33.00 1.08 11:01 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 14,177.51 3,050 3,050 2,960 3,088 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 9.322 میلیون 5.27 میلیون 2.588 میلیون 1.52 میلیون 3.751 میلیون 3.547 میلیون 842,348 9.26 2.08 2.21 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,199 37.00 2.99 1,203 33.00 2.67 11:01 967 30.021 میلیون 36.11 میلیارد - 1,236 1,210 1,199 1,234 5 31,119 1,199 5 615,450 1,200 25.41 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.993 میلیون - 29.993 میلیون -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 6,560 220.00 3.24 6,680 100.00 1.47 11:01 759 2.21 میلیون 14.66 میلیارد 2,967.88 6,780 6,700 6,550 6,720 3 9,168 6,570 7 46,722 6,600 53.44 هزار میلیارد 66.849 میلیون 27.47 میلیون 8 میلیون 13.169 میلیون 14.301 میلیون 27.024 میلیون 5.815 میلیون 9.2 3.74 1.98 2.038 میلیون 150,000 1.934 میلیون 253,924
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,659 83.00 4.76 1,647 95.00 5.45 11:01 704 14.853 میلیون 24.37 میلیارد 21,040.98 1,742 1,660 1,621 1,740 3 49,420 1,645 1 3,923 1,649 11.318 هزار میلیارد 13.171 میلیون 10.646 میلیون 6.897 میلیون 1.825 میلیون 8.821 میلیون 5.889 میلیون 981,991 11.53 1.28 1.92 14.05 میلیون 500,000 14.55 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 11,660 870.00 6.94 11,800 730.00 5.83 11:01 356 1.51 میلیون 17.8 میلیارد 4,267.13 12,530 12,020 11,660 12,450 1 500 11,630 5 160,968 11,660 14.148 هزار میلیارد 18.408 میلیون 6.138 میلیون 1.2 میلیون 4.248 میلیون 1.89 میلیون 6.737 میلیون 559,054 25.31 7.48 2.1 1.457 میلیون 52,953 1.51 میلیون -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 10,290 440.00 4.10 10,310 420.00 3.91 11:01 1,751 7.492 میلیون 76.95 میلیارد 4,219.71 10,730 10,250 10,100 10,700 3 38,772 10,200 1 600 10,220 75.382 هزار میلیارد 94.593 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 23.77 میلیون 14.605 میلیون 14.548 میلیون 5.19 3.17 5.17 6.955 میلیون 297,416 7.246 میلیون 6,299
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 13,690 50.00 0.36 13,710 30.00 0.22 11:01 358 1.566 میلیون 21.2 میلیارد 4,535.44 13,740 13,470 13,420 13,740 3 1,475 13,430 1 12,900 13,550 411 هزار میلیارد 521.08 میلیون 188.507 میلیون 10 میلیون 109.78 میلیون 78.727 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 4.43 5.22 0.49 536,824 1.015 میلیون 1.502 میلیون 49,898
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 5,220 170.00 3.15 5,380 10.00 0.19 11:01 37 509,567 2.66 میلیارد 13,772.08 5,390 5,230 5,190 5,250 1 200,000 5,220 2 60,949 5,240 81.776 هزار میلیارد 87.211 میلیون 28.294 میلیون 9.5 میلیون 5.435 میلیون 22.86 میلیون 7.531 میلیون 5.989 میلیون 13.66 3.58 10.86 210,623 298,944 509,567 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,710 70.00 1.24 5,550 90.00 1.60 11:01 886 8.876 میلیون 49.47 میلیارد 10,018.49 5,640 5,440 5,390 5,820 1 100,000 5,670 1 2,000 5,680 55.7 هزار میلیارد 84.058 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 22.227 میلیون 9.813 میلیون 11.303 میلیون 4.92 2.5 5.67 7.051 میلیون 1.826 میلیون 6.676 میلیون 2.2 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,070 130.00 2.63 4,980 40.00 0.81 11:01 1,143 17.221 میلیون 86.07 میلیارد 14,700.58 4,940 4,890 4,860 5,140 2 20,000 5,110 5 215,427 5,120 58.376 هزار میلیارد 60.965 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 17.89 2.89 16.18 16.144 میلیون 581,000 15.15 میلیون 1.575 میلیون
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 26,200 450.00 1.69 26,530 120.00 0.45 11:01 82 99,860 2.6 میلیارد 1,258.62 26,650 27,040 25,360 27,090 2 5,021 26,200 2 3,200 26,470 12.734 هزار میلیارد 14.751 میلیون 4.129 میلیون 480,000 2.012 میلیون 2.117 میلیون 4.722 میلیون 1.918 میلیون 6.64 6.02 2.7 86,855 13,005 99,860 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,080 260.00 3.12 8,160 180.00 2.16 11:01 557 741,254 6.05 میلیارد 1,310.13 8,340 8,200 7,970 8,310 1 3,292 8,060 1 20,244 8,070 24.48 هزار میلیارد 31.23 میلیون 10.245 میلیون 3 میلیون 6.57 میلیون 3.675 میلیون 3.533 میلیون 1.952 میلیون 12.63 6.71 6.98 724,629 - 724,552 77