همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کخاکح

ح . صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

حق تقدم بورس 40,500 5,070.00 14.31 40,650 5,220.00 14.73 11:31 463 450,716 18.32 میلیارد 1,825.54 35,430 41,990 39,000 42,180 2 2,903 40,500 1 4,230 40,540 85.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ثترانح

ح سرمایه گذاری مسکن تهران

حق تقدم فرابورس 3,427 96.00 2.72 3,452 71.00 2.02 11:30 349 1.908 میلیون 6.58 میلیارد 7,257.09 3,523 3,427 3,427 3,590 1 32,594 3,427 1 13,368 3,450 12.364 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بزاگرسح

ح . نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 8,030 119.00 1.46 8,114 35.00 0.43 11:30 597 2.692 میلیون 21.84 میلیارد 6,412.45 8,149 7,997 7,997 8,390 1 5,000 8,025 1 131,749 8,030 95.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صباح

ح . سرمایه گذاری صبا تامین

حق تقدم فرابورس 7,847 1,400.00 21.72 7,847 1,400.00 21.72 11:30 552 3.129 میلیون 24.55 میلیارد 4,244.24 6,447 7,847 7,847 7,847 7064 - - 0 36.16 میلیون 7,847 479.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وبیمهح

ح . سرمایه گذاری صنعت بیمه

حق تقدم بورس 1,840 350.00 23.49 1,820 330.00 22.15 11:30 1,868 37.395 میلیون 68.07 میلیارد 27,661.65 1,490 1,800 1,770 1,920 11 389,863 1,840 2 656,568 1,850 16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پترولح

ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 15,300 4,320.00 39.34 15,540 4,560.00 41.53 11:30 4,845 28.801 میلیون 447.56 میلیارد 6,346.85 10,980 15,090 15,090 16,700 2 114,785 15,290 13 10,527 15,300 450.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وتوکاح

ح . توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 9,480 2,089.00 28.26 9,573 2,182.00 29.52 11:30 853 4.267 میلیون 40.85 میلیارد 8,261.97 7,391 9,210 9,210 9,950 2 76,723 9,480 5 50,826 9,490 52.672 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 14,444 3,526.00 32.30 14,453 3,535.00 32.38 11:30 1,099 6.398 میلیون 92.47 میلیارد 4,735.72 10,918 14,460 14,443 14,990 2 13,073 14,444 1 1,017 14,445 206.544 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وگردشح

ح . بانک گردشگری

حق تقدم پایه فرابورس 13,554 0.00 0.00 13,532 0.00 0.00 11:30 2,489 23.901 میلیون 323.43 میلیارد - - 13,500 12,900 13,554 1 14.338 میلیون 13,554 152 370 13,983 301.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شپارسح

ح . بین المللی محصولات پارس

حق تقدم بورس 11,860 1,207.00 11.33 11,402 749.00 7.03 11:30 747 2.735 میلیون 31.19 میلیارد 4,051.05 10,653 10,411 10,314 11,860 49 18,978 11,850 4 222,152 11,860 11.384 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ثشرقح

ح. سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

حق تقدم فرابورس 3,770 0.00 0.00 3,850 0.00 0.00 11:30 611 7.035 میلیون 27.07 میلیارد 9,613.05 - 4,180 3,680 4,180 1 25,176 3,700 1 1,200 3,770 7.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسناح

ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

حق تقدم پایه فرابورس 13,095 558.00 4.45 13,224 687.00 5.48 11:30 198 564,406 7.46 میلیارد - 12,537 13,500 13,095 13,500 200 - - 0 736,498 13,095 74.021 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

حق تقدم فرابورس 17,733 0.00 0.00 17,733 0.00 0.00 11:30 319 13.5 میلیون 239.4 میلیارد 26,704.01 17,733 17,733 17,733 17,733 0 209,952 17,733 4 - - 95.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شصدفح

ح . صنعتی دوده فام

حق تقدم فرابورس 18,323 193.00 1.06 17,643 487.00 2.69 11:30 6,788 2.655 میلیون 46.85 میلیارد 345.35 18,130 17,040 16,970 18,390 7 494 18,323 1 16,568 18,350 14.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کویرح

ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر

حق تقدم بورس 10,870 210.00 1.90 10,410 670.00 6.05 11:30 4,889 27.997 میلیون 291.37 میلیارد 6,466.74 11,080 9,100 9,100 10,870 4 4.628 میلیون 10,870 164 55,396 10,920 155.196 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ختورح

ح . رادیاتور ایران

حق تقدم بورس 24,500 1,310.00 5.08 25,130 680.00 2.63 11:30 1,196 2.949 میلیون 74.12 میلیارد 3,389.15 25,810 23,760 23,760 27,480 1 7,043 24,400 2 49,727 24,500 31.102 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کگازح

ح . شیشه و گاز

حق تقدم بورس 15,930 2,000.00 14.36 15,640 1,710.00 12.28 11:29 544 1.205 میلیون 18.85 میلیارد 2,773.29 13,930 15,300 14,800 16,500 3 1,000 15,700 1 3,187 15,920 21.794 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اعتلاح

ح سرمایه گذاری اعتلاء البرز

حق تقدم فرابورس 7,051 1,210.00 20.72 7,117 1,276.00 21.85 11:29 185 785,541 5.59 میلیارد 4,579.57 5,841 7,500 6,878 7,500 1 1,000 7,060 1 5,250 7,090 13.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کاسپینح

ح .داروسازی کاسپین تامین

حق تقدم فرابورس 20,870 2,249.00 12.08 21,041 2,420.00 13.00 11:28 219 249,854 5.26 میلیارد 1,301.54 18,621 20,800 19,485 21,350 1 53,236 20,870 5 5,555 21,150 17.311 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شاملاح

ح . معدنی املاح ایران

سهام بورس 49,500 6,740.00 11.98 50,110 6,130.00 10.90 11:28 172 103,540 5.19 میلیارد 318 56,240 51,100 49,130 53,000 3 3,651 49,500 2 8,979 50,000 57.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پارسیانح

ح.بیمه پارسیان

سهام بورس 13,190 3,580.00 37.25 13,140 3,530.00 36.73 11:28 458 1.318 میلیون 17.32 میلیارد 5,617.57 9,610 13,190 12,000 13,190 0 1.586 میلیون 13,190 228 - - 62.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دتمادح

ح . تولیدمواداولیه داروپخش

حق تقدم بورس 38,150 620.00 1.65 38,120 590.00 1.57 11:28 349 413,587 15.76 میلیارد 921.59 37,530 36,120 36,120 39,700 2 4,670 38,200 1 5,842 38,950 31.503 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شلعابح

ح . لعابیران‌

حق تقدم بورس 4,960 420.00 9.25 4,990 450.00 9.91 11:28 749 4.595 میلیون 22.94 میلیارد 8,651.47 4,540 5,000 4,960 5,170 78 - - 0 648,291 4,960 5.328 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دسبحاح

ح .گروه دارویی سبحان

حق تقدم بورس 14,010 1,650.00 10.54 14,030 1,630.00 10.41 11:27 125 119,371 1.67 میلیارد 1,457.27 15,660 13,200 13,200 14,460 8 1,684 14,010 1 42,598 14,060 55.227 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ثپردیسح

ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 7,306 774.00 9.58 7,457 623.00 7.71 11:27 231 445,226 3.32 میلیارد 3,496.69 8,080 7,700 7,253 7,700 2 4,000 7,307 1 3,097 7,322 23.143 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تاپکیشح

ح.تجارت الکترونیک پارسیان کیش

حق تقدم فرابورس 9,350 2,250.00 31.69 9,350 2,250.00 31.69 11:24 10 17,240 161.19 میلیون 3,315.15 7,100 9,350 9,350 9,350 811 - - 0 4.069 میلیون 9,350 13.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پکویرح

ح. کویر تایر

سهام بورس 11,630 630.00 5.73 11,760 760.00 6.91 11:14 18 26,492 311.53 میلیون 14,675 11,000 12,790 11,630 12,790 10 500 10,600 1 973,508 11,630 27.839 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کایتاح

ح.ایتالران‌

سهام پایه فرابورس 19,000 0.00 0.00 19,000 0.00 0.00 11:01 10 25,539 485.24 میلیون - - 19,000 19,000 19,000 2 773 18,999 2 35,191 19,000 1.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 13,060 680.00 4.95 13,080 660.00 4.80 1399/08/5 45,359 463.077 میلیون 6.059 هزار میلیارد 10,065.26 13,740 13,060 13,060 13,700 251 4.834 میلیون 13,060 236 1.468 میلیون 13,060 2871.66 هزار میلیارد 463.928 میلیون 2.734 میلیارد 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 16.25 6.42 5.88 172.366 میلیون 290.807 میلیون 421.161 میلیون 42.011 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 21,770 1,130.00 4.93 21,800 1,100.00 4.80 1399/08/5 43,019 246.471 میلیون 5.372 هزار میلیارد 5,728.27 22,900 21,760 21,760 22,700 799 3.867 میلیون 22,700 87 4.324 میلیون 22,700 2322.06 هزار میلیارد 246.505 میلیون 2.211 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 285.693 میلیون 166.164 میلیون 13.3 6.83 7.74 108.635 میلیون 137.836 میلیون 218.268 میلیون 28.203 میلیون
شپنا2

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 15,650 820.00 4.98 15,650 820.00 4.98 1399/08/5 2 36,245 567.234 میلیون - 16,470 15,650 15,650 15,650 0 - - 0 - - 1189.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 36,245 - 36,245
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,530 170.00 4.59 3,530 170.00 4.59 1399/08/5 1 37,874 133.695 میلیون - 3,700 3,530 3,530 3,530 0 - - 0 - - 619 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37,874 - 37,874
رمپنا2

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 16,910 780.00 4.41 16,910 780.00 4.41 1399/08/5 2 94,955 1.606 میلیارد - 17,690 16,910 16,910 16,910 0 - - 0 - - 676.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 94,955 - 94,955
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 31,480 1,650.00 4.98 31,480 1,650.00 4.98 1399/08/5 2 17,545 552.317 میلیون - 33,130 31,480 31,480 31,480 0 - - 0 - - 903.098 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17,545 - 17,545
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 31,566.00 3.19 1.02 میلیون 31,566.00 3.19 1399/08/5 1 20 20.4 میلیون - 988,424 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 3 7 995,001 1 24,357 1.02 میلیون 7.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 15,180 780.00 4.89 15,170 790.00 4.95 1399/08/5 3 50.014 میلیون 758.709 میلیارد - 15,960 15,170 15,170 15,180 0 - - 0 - - 1128.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.014 میلیون - 50.014 میلیون
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 14,300 530.00 3.57 14,300 530.00 3.57 1399/08/5 1 4,689 67.053 میلیون - 14,830 14,300 14,300 14,300 0 - - 0 - - 793.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4,689 - 4,689
بفجر2

پتروشیمی فجر

سهام بورس 30,960 1,090.00 3.40 30,960 1,090.00 3.40 1399/08/5 2 6,820 211.147 میلیون - 32,050 30,960 30,960 30,960 0 - - 0 - - 201.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6,820 - 6,820
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 9,980 520.00 4.95 9,980 520.00 4.95 1399/08/5 1,023 19.855 میلیون 198.181 میلیارد 19,408.68 10,500 9,980 9,980 10,280 3 1,650 10,180 2 2,190 10,180 105 هزار میلیارد 394.035 میلیون 325.505 میلیون 10 میلیون 294.235 میلیون 31.27 میلیون 37.963 میلیون 1.369 میلیون 72.92 3.19 2.63 3.711 میلیون 16.144 میلیون 16.012 میلیون 3.843 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 10,400 300.00 2.97 10,070 30.00 0.30 1399/08/5 1,190 13.271 میلیون 133.7 میلیارد - 10,100 9,620 9,610 10,550 4 786,631 10,400 18 211,450 10,400 151.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.494 میلیون 10.777 میلیون 10.843 میلیون 2.428 میلیون