همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,504 113.00 6.99 1,524 93.00 5.75 17:36 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 28,357.01 1,617 1,504 1,504 1,633 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 345.383 میلیون 334.499 میلیون 31 میلیون 292.288 میلیون 42.211 میلیون 208.89 میلیون 4.99 میلیون 10.64 1.26 0.25 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,100 142.00 6.33 2,170 72.00 3.21 17:33 153 2.92 میلیون 10.29 میلیارد 21,328.16 2,242 2,253 2,094 2,253 2 27,765 3,484 3 57,939 3,556 88.463 هزار میلیارد 924.499 میلیون 898.064 میلیون 25.384 میلیون 836.859 میلیون 61.204 میلیون 115.575 میلیون 20.399 میلیون 4.3 1.43 0.76 233,893 2.629 میلیون 2.527 میلیون 336,397
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 20,140 840.00 4.00 20,330 650.00 3.10 17:31 134 400,241 8.47 میلیارد 6,068.01 20,980 20,970 19,940 21,000 3 4,899 20,970 2 18,099 21,070 52.725 هزار میلیارد 85.436 میلیون 41.928 میلیون 2.5 میلیون 34.836 میلیون 7.092 میلیون 80.254 میلیون 3.272 میلیون 15.46 7.13 0.63 329,090 71,151 400,241 -
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 2,525 18.00 0.71 2,543 0.00 0.00 16:35 42 2.564 میلیون 6.52 میلیارد - 2,543 2,525 2,525 2,675 2 85,138 2,426 1 22,500 2,490 9.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.074 میلیون 490,000 2.564 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 7,840 580.00 6.89 7,870 550.00 6.53 16:26 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 10,080.44 8,420 8,060 7,840 8,100 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 116.917 میلیون 30.944 میلیون 13.6 میلیون 9.885 میلیون 21.06 میلیون 9.648 میلیون 9.329 میلیون 11.47 5.08 11.09 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 33,500 2,030.00 5.71 34,680 850.00 2.39 16:06 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 9,028.84 35,530 33,260 33,260 35,500 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 142.386 میلیون 9.243 میلیون 1.8 میلیون 1.932 میلیون 7.312 میلیون 4.241 میلیون 2.888 میلیون 48.64 19.21 33.12 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 1,706 16.00 0.93 1,685 37.00 2.15 12:45 48 765,473 1.46 میلیارد 14,327.38 1,722 1,703 1,628 1,720 2 13,500 1,911 1 50,000 1,919 45.84 هزار میلیارد 41.069 میلیون 40.467 میلیون 24 میلیون 628,620 39.838 میلیون 10.846 میلیون 10.605 میلیون 3.81 1.02 3.73 249,796 515,677 760,366 5,107
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 7,050 50.00 0.70 7,100 0.00 0.00 12:30 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 7,770.79 7,100 7,130 6,980 7,130 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.439 میلیارد 230.956 میلیون 200 میلیون 20.673 میلیون 210.283 میلیون 48.487 میلیون 46.536 میلیون 30.51 6.75 29.29 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 163,000 7,510.00 4.40 166,300 4,210.00 2.47 12:30 331 372,222 63.45 میلیارد 502.27 170,510 171,000 161,250 171,000 2 1,031 170,150 1 100 171,200 33.24 هزار میلیارد 38.266 میلیون 8.112 میلیون 195,000 5.838 میلیون 2.274 میلیون 20.476 میلیون 2.281 میلیون 14.22 14.26 1.58 358,618 13,116 371,734 -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 10,620 690.00 6.10 10,770 540.00 4.77 12:30 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 8,919.12 11,310 11,310 10,600 11,310 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.834 میلیارد 984.097 میلیون 134.342 میلیون 387.132 میلیون 596.965 میلیون 3.032 میلیارد 399.913 میلیون 3.62 2.42 0.48 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,655 139.00 4.97 2,664 130.00 4.65 12:30 201 6.108 میلیون 14.47 میلیارد 51,309.14 2,794 2,685 2,655 2,750 1 18,572 2,364 2 59,717 2,365 465.706 هزار میلیارد 1.575 میلیارد 768.809 میلیون 195.511 میلیون 1.054 میلیارد -285,243,229 763.948 میلیون -201,493,856 -2.58 -1.83 0.68 2.315 میلیون 3.644 میلیون 5.479 میلیون 479,430
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,722 88.00 3.13 2,768 42.00 1.49 12:30 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 19,004.75 2,810 2,823 2,665 2,823 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 7.361 میلیارد 7.151 میلیارد 272.969 میلیون 6.467 میلیارد 683.547 میلیون 1.055 میلیارد 248.759 میلیون 3.59 1.31 0.85 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 8,710 130.00 1.47 8,840 0.00 0.00 12:30 42 236,522 1.89 میلیارد 5,830.37 8,840 8,840 8,640 8,840 2 43,721 7,950 5 102,520 8,020 278.95 هزار میلیارد 351.97 میلیون 118.955 میلیون 35 میلیون 43.62 میلیون 75.335 میلیون 96.761 میلیون 44.024 میلیون 7.03 4.12 3.2 215,101 21,421 236,522 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 9,760 380.00 3.75 10,070 70.00 0.69 12:30 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 9,959.22 10,140 9,920 9,650 9,990 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 1.046 میلیارد 388.526 میلیون 75 میلیون 290.936 میلیون 97.59 میلیون 93.138 میلیون 29.691 میلیون 25.44 7.74 8.11 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,538 341.00 6.99 4,554 325.00 6.66 12:29 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 16,869.16 4,879 4,650 4,538 4,710 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 186.186 میلیون 71.696 میلیون 39.605 میلیون 5.824 میلیون 65.871 میلیون 2.189 میلیون 1.131 میلیون 159.5 2.74 82.38 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 4,180 178.00 4.08 4,159 199.00 4.57 12:29 58 658,523 2.97 میلیارد 8,608.55 4,358 4,390 4,141 4,390 1 3,000 4,431 1 33,194 4,444 8.592 هزار میلیارد 7.909 میلیون 2.849 میلیون 1.9 میلیون 137,851 2.711 میلیون 1.817 میلیون 1.05 میلیون 7.53 2.92 4.35 554,730 92,500 647,230 -
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 2,952 222.00 6.99 2,996 178.00 5.61 12:29 303 5.464 میلیون 19.15 میلیارد 18,931.18 3,174 3,078 2,952 3,100 1 236,470 3,500 1 1,500 3,506 35.05 هزار میلیارد 44.015 میلیون 22.425 میلیون 10 میلیون 8.063 میلیون 14.363 میلیون 19.528 میلیون 3.508 میلیون 10.25 2.5 1.84 3.765 میلیون 1.696 میلیون 5.462 میلیون -
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 3,781 199.00 5.00 3,821 159.00 3.99 12:29 104 281,903 1.18 میلیارد 8,603.66 3,980 3,965 3,781 3,980 2 10,990 4,145 2 5,201 4,220 32.93 هزار میلیارد 45.319 میلیون 28.06 میلیون 7.895 میلیون 15.153 میلیون 12.908 میلیون 32.22 میلیون 4.86 میلیون 6.21 2.34 0.94 281,903 - 281,903 -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 62,100 3,700.00 6.34 61,650 3,250.00 5.57 12:29 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 175.2 میلیون 58,400 61,000 60,200 62,400 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 187.918 میلیون 32.747 میلیون 3 میلیون 2.968 میلیون 29.779 میلیون 4.887 میلیون 23.865 میلیون 7.75 6.21 37.85 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,970 150.00 2.11 7,050 70.00 0.98 12:29 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 5.608 میلیارد 7,120 7,210 6,960 7,210 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 6.025 میلیارد 1.858 میلیارد 600 میلیون 525.732 میلیون 1.332 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.31 4.13 4.52 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 5,240 390.00 6.93 5,630 0.00 0.00 12:29 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 12,240.92 5,630 6,020 5,240 6,020 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 32.366 میلیون 15.933 میلیون 3.5 میلیون 8.471 میلیون 7.462 میلیون 16.8 میلیون 3.089 میلیون 8.2 3.4 1.51 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام فرابورس 16,910 1,600.00 8.64 18,510 0.00 0.00 12:29 18 94,576 1.74 میلیارد - 18,510 16,940 16,910 17,300 2 7,482 18,200 3 12,810 18,450 3.332 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 64,576 30,000 94,576 -
شلیا

مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 7,240 320.00 4.62 6,920 0.00 0.00 12:29 10 111,534 750.62 میلیون - 6,920 7,050 6,840 7,250 0 0 0 29 3,102,677 6,720 3.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 111,534 - 111,534 -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 37,000 1,380.00 3.60 37,340 1,040.00 2.71 12:29 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 5,552.61 38,380 38,570 36,720 38,570 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 213.846 میلیون 25.981 میلیون 5.625 میلیون 3.809 میلیون 22.172 میلیون 27.539 میلیون 26.305 میلیون 7.98 9.48 7.63 866,285 206,954 175,062 898,177
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 4,488 188.00 4.02 4,538 138.00 2.95 12:29 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 9,226.38 4,676 4,679 4,485 4,679 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 245.489 میلیون 119.291 میلیون 50 میلیون 18.589 میلیون 100.702 میلیون 142.467 میلیون 39.905 میلیون 5.69 2.25 1.59 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 10,180 290.00 2.77 10,000 470.00 4.49 12:29 164 1.211 میلیون 13.46 میلیارد 9,990.3 10,470 10,440 9,820 10,450 1 781 11,080 5 210,347 11,110 27.775 هزار میلیارد 29.984 میلیون 8.972 میلیون 1.5 میلیون 4.984 میلیون 3.987 میلیون 8.147 میلیون 2.813 میلیون 8.89 6.27 3.07 600,998 610,380 991,746 219,632
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 37,250 1,250.00 3.25 38,350 150.00 0.39 12:29 120 189,944 7.5 میلیارد 850.44 38,500 38,790 36,720 38,790 1 150 39,030 1 5,083 40,000 30.128 هزار میلیارد 38.776 میلیون 14.939 میلیون 750,000 10.014 میلیون 4.925 میلیون 7.048 میلیون 1.699 میلیون 16.93 5.84 4.08 181,344 8,600 189,944 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 49,690 2,140.00 4.13 48,840 2,990.00 5.77 12:29 186 228,321 10.42 میلیارد 2,725.92 51,830 49,130 48,210 51,690 2 6,980 46,080 1 348 46,200 46.997 هزار میلیارد 56.049 میلیون 8.741 میلیون 1.029 میلیون 5.779 میلیون 2.962 میلیون 20.043 میلیون 2.946 میلیون 17.06 16.97 2.51 123,786 99,115 91,132 131,769
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 6,250 380.00 5.73 6,340 290.00 4.37 12:29 394 2.256 میلیون 13.47 میلیارد 8,027.69 6,630 6,660 6,170 6,660 2 1,773 5,920 1 1,651 6,050 60 هزار میلیارد 75.888 میلیون 23.821 میلیون 10 میلیون 12.488 میلیون 11.333 میلیون 15.787 میلیون 15.533 میلیون 4.08 5.59 4.02 1.764 میلیون 492,053 1.871 میلیون 385,505
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 15,020 880.00 5.53 15,470 430.00 2.70 12:29 130 400,990 8.25 میلیارد 3,225.31 15,900 15,950 14,920 15,950 6 24,550 20,520 3 16,825 20,530 245.095 هزار میلیارد 350.668 میلیون 117.281 میلیون 11.95 میلیون 72.208 میلیون 45.073 میلیون 203.85 میلیون 38.708 میلیون 7.19 6.18 1.37 175,569 224,950 400,519 -
فسوژ

سوژمیران

سهام فرابورس 19,250 1,400.00 6.78 19,500 1,150.00 5.57 12:29 264 907,989 18.33 میلیارد 4,144.39 20,650 20,350 19,250 20,350 5 2,360 20,230 2 3,000 20,230 12.114 هزار میلیارد 13.877 میلیون 4.481 میلیون 600,000 1.877 میلیون 2.604 میلیون 2.911 میلیون 2.568 میلیون 4.56 4.49 4.02 827,989 80,000 897,989 10,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 172,950 7,470.00 4.14 173,600 6,820.00 3.78 12:29 548 264,813 39.64 میلیارد 494.01 180,420 175,500 171,450 180,000 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 2.167 میلیارد 769.897 میلیون 9 میلیون 604.247 میلیون 165.651 میلیون 1.16 میلیارد 179.762 میلیون 8.69 9.43 1.35 57,030 207,382 214,203 50,209
درازی

پخش رازی

سهام فرابورس 16,100 1,170.00 6.77 16,270 1,000.00 5.79 12:29 42 55,283 1.07 میلیارد 2,017.38 17,270 17,440 16,090 17,440 3 4,000 19,130 1 937 19,200 19.34 هزار میلیارد 109.704 میلیون 98.248 میلیون 1,000,000 93.434 میلیون 4.814 میلیون 77.742 میلیون 1.734 میلیون 9.39 3.38 0.21 53,320 1,963 55,283 -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,246 10.00 0.44 2,256 0.00 0.00 12:29 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 22,512.56 2,256 2,256 2,199 2,256 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 93.626 میلیون 50.598 میلیون 27 میلیون 15.156 میلیون 35.441 میلیون 17.971 میلیون 11.272 میلیون 7 2.23 4.39 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,100 71.00 6.06 1,126 45.00 3.84 12:29 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 49,377.44 1,171 1,172 1,098 1,172 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 2.141 میلیارد 2.091 میلیارد 1.636 میلیارد 303.31 میلیون 1.788 میلیارد 337.979 میلیون 313.281 میلیون 5.88 1.03 5.45 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,525 104.00 3.96 2,599 30.00 1.14 12:29 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 15,167.01 2,629 2,630 2,499 2,630 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.412 میلیارد 788.458 میلیون 476.049 میلیون 174.812 میلیون 613.646 میلیون 574.555 میلیون 139.301 میلیون 8.89 2.02 2.15 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,650 340.00 5.68 5,700 290.00 4.84 12:29 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 2.222 میلیارد 5,990 5,980 5,590 5,980 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.601 میلیارد 1.207 میلیارد 227 میلیون 486.711 میلیون 720.108 میلیون 3.718 میلیارد 418.561 میلیون 5.05 2.94 0.57 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 904 68.00 7.00 917 55.00 5.66 12:29 322 7.961 میلیون 15.75 میلیارد 48,235.51 972 964 904 966 1 65,152 1,981 3 251,911 1,982 59.13 هزار میلیارد 97.247 میلیون 110.912 میلیون 30 میلیون 42.227 میلیون 68.685 میلیون 43.653 میلیون 27.505 میلیون 2 0.8 1.26 7.683 میلیون - 7.683 میلیون -
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 30,440 1,770.00 5.50 31,360 850.00 2.64 12:29 11 11,108 334.81 میلیون 868.88 32,210 32,200 30,440 32,200 1 2,250 30,260 1 481 30,670 45.33 هزار میلیارد 50.546 میلیون 14.912 میلیون 1.5 میلیون 3.506 میلیون 11.406 میلیون 9.888 میلیون 9.079 میلیون 5.18 4.12 4.76 9,458 1,650 11,108 -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,894 99.00 4.97 1,908 85.00 4.26 12:29 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 66,252.61 1,993 1,996 1,894 1,996 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 8.625 میلیارد 8.341 میلیارد 175.354 میلیون 8.214 میلیارد 126.661 میلیون 816.537 میلیون 5.028 میلیون 81.72 3.24 0.5 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,376 140.00 5.56 2,407 109.00 4.33 12:29 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 1.786 میلیارد 2,516 2,507 2,371 2,507 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 15.616 میلیارد 15.078 میلیارد 353 میلیون 13.907 میلیارد 1.171 میلیارد 1.62 میلیارد 553.102 میلیون 3.09 1.46 1.05 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,350 550.00 6.96 7,380 520.00 6.58 12:29 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,899.47 7,900 7,450 7,350 7,600 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 79.391 میلیون 15.625 میلیون 10.5 میلیون 1.901 میلیون 13.724 میلیون 4.233 میلیون 3.301 میلیون 23.47 5.65 18.31 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 24,740 580.00 2.29 25,020 300.00 1.18 12:29 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 5,801.37 25,320 25,380 24,700 25,380 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.838 میلیارد 483.877 میلیون 72 میلیون 42.248 میلیون 441.629 میلیون 273.93 میلیون 263.483 میلیون 6.84 4.08 6.58 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 36,250 2,650.00 6.81 36,800 2,100.00 5.40 12:29 88 65,799 2.4 میلیارد 2,366.55 38,900 39,300 36,200 39,300 11 11,395 36,300 2 8,766 36,400 25.48 هزار میلیارد 34.951 میلیون 13.386 میلیون 700,000 9.191 میلیون 4.195 میلیون 21.078 میلیون 2.421 میلیون 10.64 6.14 1.22 20,461 35,338 55,799 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 27,800 1,750.00 5.92 28,250 1,300.00 4.40 12:29 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 5,943.16 29,550 28,750 27,500 29,750 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 32.759 میلیون 5.978 میلیون 1,000,000 4.509 میلیون 1.469 میلیون 3.999 میلیون 498,733 56.64 19.23 7.06 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 10,200 870.00 9.32 10,230 900.00 9.65 12:29 50 275,083 2.55 میلیارد 8,408.7 9,330 10,670 9,930 10,670 13 273,523 9,300 22 301,362 9,300 9.03 هزار میلیارد 9.487 میلیون 2.961 میلیون 696,000 1.117 میلیون 1.843 میلیون 1.784 میلیون 602,280 16.99 5.55 5.73 275,083 - 275,083 -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,600 270.00 3.04 8,660 210.00 2.37 12:29 53 646,387 5.4 میلیارد 14,876.37 8,870 8,900 8,500 8,900 2 9,640 8,340 2 29,824 8,350 564.3 هزار میلیارد 612.195 میلیون 119.447 میلیون 31 میلیون 27.645 میلیون 91.802 میلیون 71.45 میلیون 70.426 میلیون 8.31 6.37 8.18 554,651 89,736 632,097 12,290
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 1,875 5.00 0.27 1,781 89.00 4.76 12:29 65 670,241 1.28 میلیارد 29,056.93 1,870 1,744 1,740 1,945 2 6,000 1,899 1 122,648 1,900 74.921 هزار میلیارد 83.244 میلیون 56.972 میلیون 24.5 میلیون 13.675 میلیون 43.298 میلیون 17.912 میلیون 12.029 میلیون 5.73 1.59 3.85 392,889 - 392,889 -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 16,530 690.00 4.01 17,130 90.00 0.52 12:29 44 48,890 882.71 میلیون 1,202.4 17,220 17,370 16,520 17,370 1 291 18,050 2 14,398 18,100 152.376 هزار میلیارد 178.172 میلیون 48.421 میلیون 3.55 میلیون 34.28 میلیون 14.141 میلیون 25.242 میلیون 25.141 میلیون 5.72 10.18 5.7 48,890 - 48,890 -
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 4,032 303.00 6.99 4,316 19.00 0.44 12:29 66 849,188 3.71 میلیارد 9,012.07 4,335 4,450 4,032 4,450 1 3,800 4,379 1 2,000 4,383 21.396 هزار میلیارد 22.759 میلیون 9.433 میلیون 3.588 میلیون 2.677 میلیون 6.756 میلیون 11.424 میلیون 2.466 میلیون 8.67 3.17 1.87 844,638 - 844,638 -
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 12,750 260.00 2.00 12,740 270.00 2.08 12:29 39 154,886 2.02 میلیارد 3,163.08 13,010 13,090 12,580 13,090 2 4,640 13,020 1 644 13,060 29.484 هزار میلیارد 41.966 میلیون 19.829 میلیون 2.268 میلیون 13.072 میلیون 6.757 میلیون 10.786 میلیون 1.555 میلیون 18.59 4.28 2.68 137,192 - 137,192 -
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 8,860 590.00 6.24 9,170 280.00 2.96 12:29 79 398,163 3.76 میلیارد 3,972.52 9,450 9,100 8,860 9,340 3 18,050 9,470 5 20,196 9,490 121.472 هزار میلیارد 173.43 میلیون 94.018 میلیون 12.8 میلیون 56.054 میلیون 37.965 میلیون 202.243 میلیون 21.685 میلیون 5.41 3.09 0.58 274,354 123,809 398,163 -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 68,690 2,520.00 3.54 69,320 1,890.00 2.65 12:29 525 411,441 24.07 میلیارد 1,337.81 71,210 71,090 68,650 71,200 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.166 میلیارد 292.447 میلیون 14.35 میلیون 171.085 میلیون 121.361 میلیون 512.281 میلیون 127.991 میلیون 7.77 8.2 1.94 302,671 106,646 205,584 203,733
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 22,350 850.00 3.66 22,350 850.00 3.66 12:29 309 777,612 18.37 میلیارد 3,786.32 23,200 22,300 22,100 22,500 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 101.271 میلیون 36.443 میلیون 3.5 میلیون 23.221 میلیون 13.222 میلیون 37.334 میلیون 10.835 میلیون 7.24 5.93 2.1 777,553 - 777,553 -
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 29,590 1,180.00 3.83 30,250 520.00 1.69 12:29 53 107,752 3.31 میلیارد 1,053.92 30,770 31,050 29,590 31,050 2 976 30,630 1 21,000 30,900 27.576 هزار میلیارد 35.132 میلیون 12.595 میلیون 900,000 7.907 میلیون 4.688 میلیون 15.051 میلیون 4.558 میلیون 5.97 5.81 1.81 83,823 23,929 107,752 -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 12,710 590.00 4.44 13,280 20.00 0.15 12:29 76 106,987 1.39 میلیارد 2,923.45 13,300 12,900 12,640 12,900 1 14,930 12,970 2 583 12,990 259.2 هزار میلیارد 292.983 میلیون 75.112 میلیون 20 میلیون 30.783 میلیون 44.329 میلیون 19.269 میلیون 12.855 میلیون 20.68 6 13.79 61,243 45,744 106,987 -
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 3,629 185.00 4.85 3,556 258.00 6.76 12:29 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 40,233.2 3,814 3,548 3,548 3,648 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 7.938 میلیون 4.461 میلیون 3.5 میلیون 52,801 4.408 میلیون 1.921 میلیون 1.827 میلیون 6.81 2.82 6.48 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,197 89.00 6.92 1,210 76.00 5.91 12:29 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 40,618.28 1,286 1,257 1,196 1,280 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 54.611 میلیون 51.841 میلیون 29.1 میلیون 15.286 میلیون 36.555 میلیون 12.361 میلیون 5.612 میلیون 7.01 1.08 3.18 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,080 78.00 6.74 1,086 72.00 6.22 12:29 309 8.62 میلیون 9.72 میلیارد 45,840.8 1,158 1,096 1,077 1,145 19 995,087 1,129 2 40,112 1,131 22.161 هزار میلیارد 54.078 میلیون 54.996 میلیون 14.54 میلیون 32.761 میلیون 22.235 میلیون 10.106 میلیون 2.56 میلیون 8.33 0.96 2.11 3.887 میلیون 4.733 میلیون 7.609 میلیون 1.011 میلیون
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 4,332 287.00 6.21 4,379 240.00 5.20 12:29 62 290,675 1.34 میلیارد 6,275.59 4,619 4,500 4,332 4,620 2 5,241 4,611 1 211,163 4,612 23.3 هزار میلیارد 24.832 میلیون 11.674 میلیون 5 میلیون 2.937 میلیون 8.737 میلیون 4.216 میلیون 3.732 میلیون 5.87 2.51 5.19 187,526 97,149 284,675 -
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 1,215 25.00 2.10 1,190 0.00 0.00 12:29 221 8.953 میلیون 10.71 میلیارد - 1,190 1,150 1,147 1,215 1 10,000 1,163 1 18,171 1,217 10.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.953 میلیون - 8.953 میلیون -
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 26,700 500.00 1.84 26,950 250.00 0.92 12:29 132 968,045 19.93 میلیارد 4,586.63 27,200 27,900 25,250 28,750 1 3,000 20,450 2 25,523 20,700 23.267 هزار میلیارد 34.084 میلیون 4.8 میلیون 1.13 میلیون 3.235 میلیون 1.565 میلیون 3.294 میلیون -228,383 -136.56 19.93 9.48 968,045 - 968,045 -
صبا

سر. صبا تامین

سهام بورس 3,057 21.00 0.68 3,014 64.00 2.08 12:29 188 5.068 میلیون 15.44 میلیارد 22,074.74 3,078 3,015 2,931 3,069 3 37,121 3,037 3 70,967 3,038 350.865 هزار میلیارد 419.287 میلیون 238.058 میلیون 115 میلیون 72.677 میلیون 165.38 میلیون 89.777 میلیون 81.439 میلیون 4.26 2.1 3.86 1.19 میلیون 3.877 میلیون 2.196 میلیون 2.872 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 49,000 820.00 1.65 49,680 140.00 0.28 12:29 109 153,621 6.94 میلیارد 1,496.33 49,820 51,380 49,000 51,380 2 5,140 45,090 1 2,000 45,130 270.24 هزار میلیارد 362.181 میلیون 102.668 میلیون 6 میلیون 64.101 میلیون 38.567 میلیون 132.168 میلیون 40.293 میلیون 7.4 7.73 2.26 7,183 146,438 153,621 -
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 4,074 306.00 6.99 4,079 301.00 6.87 12:29 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 20,429.43 4,380 4,090 4,074 4,229 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 17.791 میلیون 6.601 میلیون 3.597 میلیون 1.651 میلیون 4.951 میلیون 3.593 میلیون 1.023 میلیون 15.78 3.26 4.49 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 2,993 177.00 5.58 3,003 167.00 5.27 12:29 101 1.226 میلیون 3.9 میلیارد 11,483.28 3,170 3,218 2,949 3,218 1 151 3,160 4 177,937 3,162 34.771 هزار میلیارد 47.027 میلیون 29.897 میلیون 9 میلیون 13.994 میلیون 15.903 میلیون 27.035 میلیون 4.668 میلیون 7.08 2.08 1.22 813,717 412,207 1.226 میلیون -
کاذر

فرآورده های نسوز آذر

سهام بورس 5,750 420.00 6.81 5,790 380.00 6.16 12:29 271 3.532 میلیون 22.56 میلیارد 17,936.61 6,170 5,980 5,740 6,010 1 1,076 6,480 1 19,048 6,490 12.76 هزار میلیارد 14.272 میلیون 6.635 میلیون 2 میلیون 2.632 میلیون 4.003 میلیون 5.385 میلیون 1.149 میلیون 10.08 2.89 2.15 3.271 میلیون 96,612 3.368 میلیون -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 9,860 690.00 6.54 9,920 630.00 5.97 12:29 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 5,552.18 10,550 10,500 9,820 10,500 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 10.656 میلیون 3.636 میلیون 1,000,000 245,546 3.391 میلیون 1.481 میلیون 1.392 میلیون 7.12 2.93 6.7 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 491 25.00 4.84 493 23.00 4.46 12:29 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 344.216 میلیون 516 514 491 514 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 795.619 میلیون 474.246 میلیون 70.776 میلیون 466.746 میلیون 7.5 میلیون 560.356 میلیون -46,258,225 -7.11 43.85 0.59 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 3,307 68.00 2.01 3,288 87.00 2.58 12:29 333 4.821 میلیون 23.41 میلیارد 16,408.2 3,375 3,303 3,218 3,353 1 4,318 4,851 1 12,491 4,852 933.853 هزار میلیارد 1.072 میلیارد 482.532 میلیون 192.428 میلیون 85.397 میلیون 397.134 میلیون 144.802 میلیون 143.998 میلیون 6.85 2.48 6.81 711,435 4.047 میلیون 1.469 میلیون 3.289 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,660 350.00 6.99 4,670 340.00 6.79 12:29 216 3.874 میلیون 17.99 میلیارد 36,586.33 5,010 4,800 4,660 4,870 4 30,497 4,637 1 29,218 4,674 93.06 هزار میلیارد 93.305 میلیون 29.607 میلیون 19.8 میلیون 838,595 28.768 میلیون 5.352 میلیون 4.892 میلیون 18.9 3.21 17.28 3.562 میلیون 311,950 3.806 میلیون 67,290
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,422 182.00 6.99 2,429 175.00 6.72 12:29 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 33,918.59 2,604 2,439 2,422 2,530 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 464.57 میلیون 370.589 میلیون 86.361 میلیون 193.493 میلیون 177.095 میلیون 413.218 میلیون 77.347 میلیون 3.5 1.53 0.66 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 1,988 131.00 6.18 1,985 134.00 6.32 12:29 151 1.325 میلیون 2.91 میلیارد 17,530.68 2,119 1,972 1,971 2,090 1 497 2,177 2 80,910 2,190 10.468 هزار میلیارد 16.4 میلیون 11.908 میلیون 4.767 میلیون 6.336 میلیون 5.572 میلیون 4.76 میلیون 565,435 17.8 1.81 2.11 1.322 میلیون - 1.02 میلیون 302,097
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 5,260 250.00 4.54 5,290 220.00 3.99 12:29 256 4.801 میلیون 39.99 میلیارد 9,315.28 5,510 5,500 5,220 5,500 2 2,900 8,290 1 2,166 8,310 70.455 هزار میلیارد 93.476 میلیون 46.625 میلیون 8.458 میلیون 14.126 میلیون 32.5 میلیون 63.008 میلیون 20.182 میلیون 3.93 2.44 1.26 525,126 4.276 میلیون 4.524 میلیون 277,376
غبهار

کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان

سهام فرابورس 16,400 940.00 5.42 17,340 0.00 0.00 12:29 59 315,518 5.47 میلیارد - 17,340 16,500 16,180 16,500 2 11,549 17,030 2 2,477 17,440 6.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 297,518 18,000 315,518 -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,980 180.00 3.49 5,040 120.00 2.33 12:29 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 5.573 میلیارد 5,160 5,160 4,960 5,160 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.589 میلیارد 3.01 میلیارد 800 میلیون 1.157 میلیارد 1.853 میلیارد 2.255 میلیارد 984.294 میلیون 5.53 2.94 2.41 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 4,358 328.00 7.00 4,408 278.00 5.93 12:29 170 1.297 میلیون 6.02 میلیارد 12,708.14 4,686 4,602 4,358 4,630 1 24,735 4,633 1 1,105 4,670 10.499 هزار میلیارد 14.394 میلیون 8.32 میلیون 2.25 میلیون 4.319 میلیون 4.001 میلیون 6.824 میلیون 772,409 12.84 2.48 1.45 1.279 میلیون 17,750 1.297 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,839 100.00 5.16 1,850 89.00 4.59 12:29 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 40,895.22 1,939 1,921 1,839 1,944 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 234.225 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 8.79 1.18 9.48 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,910 50.00 0.64 7,870 10.00 0.13 12:29 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 9,371.86 7,860 7,900 7,610 7,990 6 20,018 11,190 2 21,276 11,220 5482.4 هزار میلیارد 6.296 میلیارد 1.607 میلیارد 489.5 میلیون 393.162 میلیون 1.214 میلیارد 553.948 میلیون 656.376 میلیون 8.99 4.87 10.66 565,005 679,810 676,871 567,944
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,250 390.00 6.91 5,280 360.00 6.38 12:29 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 15,596.55 5,640 5,380 5,250 5,430 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 99.65 میلیون 28.794 میلیون 18.2 میلیون 3.554 میلیون 25.24 میلیون 7.587 میلیون 5.036 میلیون 19.08 3.81 12.67 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 1,664 125.00 6.99 1,688 101.00 5.65 12:29 518 13.878 میلیون 23.93 میلیارد 44,780.5 1,789 1,740 1,664 1,740 9 603,865 1,721 3 38,416 1,729 103.62 هزار میلیارد 107.999 میلیون 98.136 میلیون 60 میلیون 6.719 میلیون 91.418 میلیون 30.981 میلیون 28.847 میلیون 3.51 1.12 3.27 8.058 میلیون 5.519 میلیون 13.577 میلیون -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,103 83.00 7.00 1,106 80.00 6.75 12:29 1,068 37.86 میلیون 45.39 میلیارد 43,204.52 1,186 1,165 1,103 1,165 5 282,090 1,187 2 368,621 1,190 51.102 هزار میلیارد 47.622 میلیون 46.598 میلیون 42.62 میلیون 484,001 46.114 میلیون 894,079 780,109 60.42 1.02 52.72 37.761 میلیون - 34.89 میلیون 2.871 میلیون
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 3,384 80,916.00 95.99 84,300 0.00 0.00 12:29 111 236,065 19.94 میلیارد - 84,300 3,310 3,286 3,384 11 49,099 86,800 2 1,084 86,800 17.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 236,065 - 85,065 151,000
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 4,483 337.00 6.99 4,489 331.00 6.87 12:29 386 5.803 میلیون 35.02 میلیارد 22,375.75 4,820 4,790 4,483 4,790 5 13,735 5,980 1 172,837 6,000 26.341 هزار میلیارد 29.249 میلیون 12.301 میلیون 4.368 میلیون 4.318 میلیون 7.983 میلیون 7.868 میلیون 2.389 میلیون 10.43 3.12 3.17 3.104 میلیون 2.672 میلیون 5.776 میلیون -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,980 1,470.00 4.67 31,030 420.00 1.34 12:29 154 250,151 6.99 میلیارد 1,927.74 31,450 31,200 29,930 31,740 1 600 27,960 1 3,160 28,000 224.663 هزار میلیارد 328.653 میلیون 111.961 میلیون 8.064 میلیون 78.427 میلیون 33.535 میلیون 272.171 میلیون 31.078 میلیون 8.06 7.46 0.92 138,472 111,679 120,572 129,579
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 3,020 177.00 5.54 2,992 205.00 6.41 12:29 219 3.082 میلیون 10.87 میلیارد 13,447 3,197 3,180 2,974 3,200 2 28,158 3,507 1 6,000 3,540 18.608 هزار میلیارد 18.683 میلیون 10.05 میلیون 5.3 میلیون 2.826 میلیون 7.224 میلیون 7.425 میلیون 2.425 میلیون 6.54 2.21 2.14 2.493 میلیون 587,167 3.08 میلیون -
فرود

فولاد شاهرود

سهام فرابورس 3,935 207.00 5.00 3,947 195.00 4.71 12:29 176 1.762 میلیون 7.39 میلیارد 14,450.47 4,142 4,040 3,935 4,090 2 41,581 4,191 2 13,179 4,200 22.664 هزار میلیارد 24.252 میلیون 11.775 میلیون 5.4 میلیون 2.938 میلیون 8.837 میلیون 25.621 میلیون 3.348 میلیون 6.37 2.41 0.83 1.635 میلیون 126,825 1.762 میلیون -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 7,610 330.00 4.16 7,650 290.00 3.65 12:29 410 2.146 میلیون 17.57 میلیارد 3,441.14 7,940 7,900 7,500 8,000 5 29,749 8,110 5 34,384 8,140 72.99 هزار میلیارد 102.282 میلیون 52.569 میلیون 3 میلیون 33.432 میلیون 19.137 میلیون 99.724 میلیون 7.159 میلیون 9.62 3.6 0.69 1.491 میلیون 624,344 1.686 میلیون 429,530
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,557 343.00 7.00 4,568 332.00 6.78 12:29 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 26,492.99 4,900 4,840 4,557 4,840 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 73.603 میلیون 23.488 میلیون 10.5 میلیون 1.657 میلیون 21.831 میلیون 7.141 میلیون 8.175 میلیون 8.81 3.3 10.08 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 3,492 182.00 4.95 3,555 119.00 3.24 12:29 409 3.373 میلیون 15.63 میلیارد 21,059.12 3,674 3,553 3,491 3,677 0 0 0 0 10.966 هزار میلیارد 12.901 میلیون 4.514 میلیون 2.366 میلیون 1.45 میلیون 3.064 میلیون 3.479 میلیون 83,318 126.18 3.43 3.02 3.373 میلیون - 3.304 میلیون 69,243
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 11,060 830.00 6.98 11,210 680.00 5.72 12:29 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 7,988 11,890 11,350 11,060 11,810 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.236 میلیارد 682.646 میلیون 57.722 میلیون 588.579 میلیون 94.067 میلیون 220.264 میلیون 198.52 میلیون 3.26 6.88 2.94 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,850 470.00 6.42 6,970 350.00 4.78 12:29 164 2.441 میلیون 17.14 میلیارد 10,596.16 7,320 7,120 6,850 7,160 3 105,000 7,030 1 2,983 7,040 63.36 هزار میلیارد 121.283 میلیون 100.52 میلیون 9 میلیون 58.553 میلیون 41.967 میلیون 39.708 میلیون 14.259 میلیون 4.41 1.49 1.58 1.136 میلیون 1.304 میلیون 2.441 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,939 165.00 5.32 2,954 150.00 4.83 12:29 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 24,639.67 3,104 3,103 2,908 3,103 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.256 میلیارد 692.203 میلیون 275 میلیون 103.716 میلیون 588.487 میلیون 1.996 میلیارد 236.838 میلیون 4.87 1.96 0.58 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
غسالم

سالمین

سهام بورس 4,330 325.00 6.98 4,342 313.00 6.72 12:29 123 877,844 3.74 میلیارد 9,465.06 4,655 4,580 4,330 4,580 1 3,759 4,260 5 72,948 4,290 19.209 هزار میلیارد 23.413 میلیون 13.171 میلیون 4.484 میلیون 3.943 میلیون 9.227 میلیون 15.016 میلیون 2.14 میلیون 9.1 2.11 1.3 840,909 31,185 872,094 -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,000 260.00 4.94 4,960 300.00 5.70 12:29 154 899,601 4.81 میلیارد 11,444.94 5,260 4,900 4,900 5,090 6 77,822 5,310 3 51,794 5,340 10.224 هزار میلیارد 17.38 میلیون 9.639 میلیون 1.611 میلیون 7.901 میلیون 1.738 میلیون 5.895 میلیون 196,416 48.26 5.45 1.61 889,601 10,000 560,494 339,107
دیران

ایران دارو

سهام بورس 7,780 470.00 5.70 7,820 430.00 5.21 12:29 65 433,568 3.53 میلیارد 5,368.97 8,250 8,220 7,680 8,220 2 2,805 8,130 2 2,622 8,180 10.786 هزار میلیارد 15.031 میلیون 6.887 میلیون 880,000 4.63 میلیون 2.257 میلیون 5.262 میلیون 927,009 11.22 4.62 1.98 397,825 35,743 433,568 -
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 7,290 540.00 6.90 7,330 500.00 6.39 12:29 107 395,799 5.88 میلیارد 7,321.25 7,830 7,800 7,290 7,800 1 611 14,750 1 22,836 14,780 17.285 هزار میلیارد 23.237 میلیون 11.555 میلیون 1.156 میلیون 7.51 میلیون 4.045 میلیون 28.387 میلیون 1.914 میلیون 8.23 3.89 0.56 384,311 - 384,311 -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 9,810 290.00 2.87 10,050 50.00 0.50 12:29 208 183,663 1.71 میلیارد 2,826.99 10,100 10,400 9,790 10,400 1 33,118 9,330 8 84,652 9,340 205.7 هزار میلیارد 230.368 میلیون 36.998 میلیون 11 میلیون 9.268 میلیون 27.73 میلیون 28.821 میلیون 30.123 میلیون 7.34 7.97 7.67 69,917 113,446 183,363 -
پلاست

پلاستیران

سهام فرابورس 10,370 670.00 6.91 9,700 0.00 0.00 12:29 18 163,818 1.6 میلیارد - 9,700 10,700 10,320 10,760 1 5,257 9,570 1 6,000 9,920 8.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 163,818 - 163,818 -
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,741 206.00 6.99 2,747 200.00 6.79 12:29 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 26,894.13 2,947 2,791 2,741 2,850 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 92.623 میلیون 80.919 میلیون 20.131 میلیون 37.324 میلیون 43.595 میلیون 16.89 میلیون 12.361 میلیون 4.47 1.27 3.27 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون