همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 147,130 2,060.00 1.42 148,330 3,260.00 2.25 15:33 11,949 8.891 میلیون 1.319 هزار میلیارد - 145,070 146,630 146,230 151,000 1 9,880 147,130 1 628 147,160 - - - - - - - - - - - 8.871 میلیون 20,750 8.77 میلیون 121,939
مانی

مانی

صندوق بورس 16,879 28.00 0.17 16,879 28.00 0.17 15:19 647 15.364 میلیون 259.32 میلیارد - 16,851 16,879 16,878 16,880 3 1,872,952 16,878 2 260,737 16,879 - - - - - - - - - - - 4.748 میلیون 10.616 میلیون 12.546 میلیون 2.818 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,171 15.00 0.15 10,170 14.00 0.14 15:18 2,114 198.739 میلیون 2.021 هزار میلیارد - 10,156 10,170 10,170 10,171 2 110,412,916 10,170 2 11,877,032 10,171 - - - - - - - - - - - 43.582 میلیون 155.157 میلیون 111.937 میلیون 86.802 میلیون
ضهرم1227

اختیارخ اهرم-26000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 514 4,430.00 89.60 4,944 0.00 0.00 15:16 13 555 2.74 میلیون - 4,944 600 600 699 2 28 5,199 1 5 5,300 - - - - - - - - - - - 83 472 80 475
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 6,020 40.00 0.67 5,980 0.00 0.00 15:16 1,108 11.892 میلیون 71.17 میلیارد 10,733.27 5,980 6,000 5,840 6,150 1 3,315 6,000 2 172,948 6,020 9.685 هزار میلیارد 11.963 میلیون 5.213 میلیون 1.62 میلیون 2.294 میلیون 2.919 میلیون 3.41 میلیون 510,170 18.98 3.32 2.84 11.665 میلیون 227,881 10.282 میلیون 1.61 میلیون
ضسپا1003

اختیارخ خساپا-2800-1402/10/20

اختیار معامله بورس 93 2.00 2.20 112 21.00 23.08 15:16 561 135,521 15.18 میلیون - 91 104 90 145 2 121 92 1 641 93 - - - - - - - - - - - 112,491 23,480 113,839 22,132
ضستا1216

اختیارخ شستا-1400-1402/12/09

اختیار معامله بورس 139 15.00 12.10 149 25.00 20.16 15:16 1,278 351,317 52.22 میلیون - 124 135 132 164 1 209 139 2 1,065 144 - - - - - - - - - - - 290,897 61,400 306,458 45,839
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,330 57.00 2.39 2,371 16.00 0.67 15:15 3,106 99.175 میلیون 235.12 میلیارد 31,930.19 2,387 2,400 2,315 2,436 1 300,000 2,325 1 161,161 2,334 46.826 هزار میلیارد 52.505 میلیون 26.153 میلیون 19.749 میلیون 5.68 میلیون 20.474 میلیون 11.93 میلیون 1.588 میلیون 29.48 2.29 3.93 98.593 میلیون 582,000 97.513 میلیون 1.662 میلیون
ضستا1213

اختیارخ شستا-1100-1402/12/09

اختیار معامله بورس 381 26.00 7.32 376 21.00 5.92 15:15 12 2,196 826,298 - 355 320 200 399 1 50 350 1 250 395 - - - - - - - - - - - 2,042 229 2,271 -
ضخود1074

اختیارخ خودرو-2600-1402/10/06

اختیار معامله بورس 216 42.00 24.14 237 63.00 36.21 15:15 11,736 3.087 میلیون 732.3 میلیون - 174 191 188 275 15 1,344 215 2 586 216 - - - - - - - - - - - 3 میلیون 88,001 2.994 میلیون 93,905
ضجار1047

اختیارخ وتجارت-2800-1402/10/13

اختیار معامله بورس 15 985.00 98.50 1,000 0.00 0.00 15:14 1 3 3,000 - 1,000 75 15 15 1 15 230 1 97 1,000 - - - - - - - - - - - 3 - - 3
ضجار1043

اختیارخ وتجارت-2000-1402/10/13

اختیار معامله بورس 510 540.00 51.43 1,050 0.00 0.00 15:14 1 1 1,050 - 1,050 500 500 520 1 1,000 11 2 1,999 1,050 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 32,610 760.00 2.39 32,630 780.00 2.45 15:13 434 807,150 26.33 میلیارد 1,859.79 31,850 32,500 32,000 33,070 1 3,684 32,610 1 426 32,750 52.208 هزار میلیارد 70.663 میلیون 23.287 میلیون 1.6 میلیون 18.455 میلیون 4.831 میلیون 24.126 میلیون 9.261 میلیون 5.64 10.81 2.16 370,618 436,532 763,650 43,500
ضهرم1224

اختیارخ اهرم-20000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 2,255 225.00 11.08 2,290 260.00 12.81 15:12 458 11,192 25.63 میلیون - 2,030 2,260 2,080 2,540 1 14 2,255 1 1 2,294 - - - - - - - - - - - 10,923 300 10,875 348
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 8,500 340.00 4.17 8,240 80.00 0.98 15:11 442 2.65 میلیون 22.25 میلیارد 5,995.19 8,160 8,430 8,210 8,530 1 4,407 8,420 4 80,536 8,500 164.8 هزار میلیارد 206.775 میلیون 80.872 میلیون 20 میلیون 41.975 میلیون 38.897 میلیون 104.989 میلیون 26.932 میلیون 6.12 4.24 1.57 926,845 1.723 میلیون 1.721 میلیون 929,289
کچاد

چادرملو

سهام بورس 5,820 0.00 0.00 5,840 20.00 0.34 15:11 1,186 14.355 میلیون 83.91 میلیارد 12,103.37 5,820 5,910 5,780 5,980 1 1,063 5,820 2 114,605 5,850 1585.56 هزار میلیارد 1.903 میلیارد 763.388 میلیون 192.5 میلیون 317.597 میلیون 445.791 میلیون 503.123 میلیون 238.34 میلیون 6.65 3.56 3.15 8.717 میلیون 5.638 میلیون 5.086 میلیون 9.268 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 12,740 20.00 0.16 12,740 20.00 0.16 15:04 1,387 199.611 میلیون 2.543 هزار میلیارد - 12,720 12,740 12,740 12,741 1 195,944,143 12,740 37 24,989,835 12,741 - - - - - - - - - - - 33.677 میلیون 165.934 میلیون 84.424 میلیون 115.187 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 165,970 5,500.00 3.43 167,280 6,810.00 4.24 14:59 15,234 12.499 میلیون 2.091 هزار میلیارد - 160,470 162,810 162,800 169,500 3 627 165,940 5 5,293 165,970 - - - - - - - - - - - 11.43 میلیون 1.069 میلیون 12.063 میلیون 436,084
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,890 550.00 2.84 20,150 810.00 4.19 14:59 18,546 194.708 میلیون 3.924 هزار میلیارد - 19,340 19,980 19,830 20,560 13 75,663 19,880 4 395,125 19,890 - - - - - - - - - - - 180.945 میلیون 13.763 میلیون 177.113 میلیون 17.595 میلیون
توان

توان

صندوق فرابورس 17,788 370.00 2.12 18,071 653.00 3.75 14:59 5,862 46.395 میلیون 838.4 میلیارد - 17,418 17,700 17,620 18,500 2 25,084 17,782 1 13,611 17,788 - - - - - - - - - - - 40.47 میلیون 5.925 میلیون 41.95 میلیون 4.445 میلیون
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق بورس کالا 194,950 3,233.00 1.69 194,684 2,967.00 1.55 14:59 4,227 3.337 میلیون 649.74 میلیارد - 191,717 193,850 193,848 195,100 1 261 194,938 1 3,869 194,950 - - - - - - - - - - - 2.877 میلیون 460,481 3.067 میلیون 270,450
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 62,269 58.00 0.09 62,266 55.00 0.09 14:59 2,843 77.813 میلیون 4.845 هزار میلیارد - 62,211 62,265 62,265 62,269 2 25,203 62,268 1 1,546,184 62,269 - - - - - - - - - - - 19.061 میلیون 58.752 میلیون 20.625 میلیون 57.187 میلیون
استیل

استیل

صندوق بورس 10,290 140.00 1.38 10,290 140.00 1.38 14:59 1,328 19.462 میلیون 200.34 میلیارد - 10,150 10,210 10,210 10,350 2 202,025 10,280 1 174,118 10,290 - - - - - - - - - - - 2.548 میلیون 16.914 میلیون 16.462 میلیون 3 میلیون
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 22,396 289.00 1.31 22,530 423.00 1.91 14:59 1,233 2.131 میلیون 48.02 میلیارد - 22,107 22,350 22,300 22,924 3 15,067 22,333 1 53,892 22,396 - - - - - - - - - - - 1.555 میلیون 576,428 610,733 1.521 میلیون
ارزش مسکن

ارزش مسکن

صندوق فرابورس 11,921 4.00 0.03 11,969 52.00 0.44 14:59 1,682 2.134 میلیون 25.55 میلیارد - 11,917 11,895 11,892 12,050 1 66 11,921 1 450 11,924 - - - - - - - - - - - 2.134 میلیون - 2.131 میلیون 3,461
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 23,372 24.00 0.10 23,371 23.00 0.10 14:59 7,436 217.621 میلیون 5.086 هزار میلیارد - 23,348 23,371 23,371 23,372 8 202,034,178 23,371 41 50,797,721 23,372 - - - - - - - - - - - 90.178 میلیون 127.444 میلیون 160.273 میلیون 57.349 میلیون
جهش

جهش

صندوق بورس 10,620 170.00 1.63 10,770 320.00 3.06 14:59 2,137 31.67 میلیون 341.14 میلیارد - 10,450 10,710 10,540 11,030 2 3,040 10,610 1 151,270 10,620 - - - - - - - - - - - 27.27 میلیون 4.4 میلیون 23.273 میلیون 8.397 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 28,160 39.00 0.14 28,160 39.00 0.14 14:59 368 15.221 میلیون 428.63 میلیارد - 28,121 28,160 28,160 28,161 15 14,899,000 28,160 4 1,496,886 28,161 - - - - - - - - - - - 2.257 میلیون 12.964 میلیون 1.937 میلیون 13.284 میلیون
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 26,810 280.00 1.06 26,900 370.00 1.39 14:59 176 640,686 17.23 میلیارد - 26,530 26,750 26,750 27,140 1 1,200 26,800 1 23,089 26,920 - - - - - - - - - - - 591,678 49,008 341,589 299,097
کهربا

کهربا

صندوق بورس کالا 25,646 471.00 1.87 25,645 470.00 1.87 14:59 1,348 14.662 میلیون 376.02 میلیارد - 25,175 25,351 25,351 25,929 1 2,696 25,646 3 22,634 25,668 - - - - - - - - - - - 6.641 میلیون 8.021 میلیون 4.155 میلیون 10.507 میلیون
زر

زرافشان امید ایرانیان

صندوق بورس کالا 125,966 1,763.00 1.42 125,774 1,571.00 1.26 14:59 497 300,259 37.76 میلیارد - 124,203 125,001 125,000 126,000 1 740 125,966 2 3,563 125,975 - - - - - - - - - - - 300,259 - 299,259 1,000
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 20,755 28.00 0.14 20,754 27.00 0.13 14:59 5,707 166.411 میلیون 3.454 هزار میلیارد - 20,727 20,754 20,754 20,756 111 100,250,001 20,754 1 60,332 20,755 - - - - - - - - - - - 57.179 میلیون 109.232 میلیون 86.278 میلیون 80.132 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,074 14.00 0.14 10,073 13.00 0.13 14:59 4,038 168.102 میلیون 1.693 هزار میلیارد - 10,060 10,073 10,073 10,074 202 200,011,837 10,073 51 50,315,518 10,074 - - - - - - - - - - - 142.212 میلیون 25.889 میلیون 110.339 میلیون 57.763 میلیون
اونیکس

اونیکس

صندوق فرابورس 10,695 17.00 0.16 10,693 15.00 0.14 14:59 107 16.498 میلیون 176.42 میلیارد - 10,678 10,695 10,693 10,695 74 73,691,600 10,693 100 99,459,327 10,695 - - - - - - - - - - - 722,151 15.776 میلیون 3.683 میلیون 12.815 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 13,415 11.00 0.08 13,414 10.00 0.07 14:59 1,862 115.558 میلیون 1.55 هزار میلیارد - 13,404 13,414 13,414 13,415 6 105,947,840 13,414 1 49,661,052 13,415 - - - - - - - - - - - 68.231 میلیون 47.327 میلیون 41.626 میلیون 73.932 میلیون
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق بورس کالا 72,387 1,234.00 1.73 72,370 1,217.00 1.71 14:59 4,317 7.405 میلیون 535.93 میلیارد - 71,153 72,000 72,000 72,600 3 5,850 72,385 1 1,030 72,387 - - - - - - - - - - - 6.876 میلیون 529,836 5.632 میلیون 1.773 میلیون
آلا

آلا

صندوق فرابورس 11,162 16.00 0.14 11,162 16.00 0.14 14:59 262 12.784 میلیون 142.69 میلیارد - 11,146 11,161 11,161 11,162 18 16,619,258 11,161 3 2,819,913 11,162 - - - - - - - - - - - 8.285 میلیون 4.499 میلیون 5.927 میلیون 6.857 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,024 5.00 0.05 10,024 5.00 0.05 14:59 423 11.184 میلیون 112.11 میلیارد - 10,019 10,025 10,020 10,028 3 209,517 10,023 1 80,982 10,024 - - - - - - - - - - - 3.853 میلیون 7.33 میلیون 11.184 میلیون -
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 130,630 1,910.00 1.48 131,380 2,660.00 2.07 14:59 703 1.157 میلیون 151.98 میلیارد - 128,720 131,000 130,000 132,090 2 344 130,630 2 3,338 131,040 - - - - - - - - - - - 815,552 341,247 700,703 456,096
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 127,839 1,799.00 1.43 128,530 2,490.00 1.98 14:59 3,893 6.882 میلیون 884.58 میلیارد - 126,040 127,404 127,404 130,451 1 715 127,839 2 388 127,840 - - - - - - - - - - - 6.504 میلیون 378,532 5.904 میلیون 977,929
کارا

کارا

صندوق فرابورس 16,193 24.00 0.15 16,193 24.00 0.15 14:59 3,673 515.835 میلیون 8.353 هزار میلیارد - 16,169 16,193 16,193 16,194 2 84,487,822 16,193 68 12,614,696 16,194 - - - - - - - - - - - 37.583 میلیون 478.252 میلیون 152.924 میلیون 362.911 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 17,364 16.00 0.09 17,364 16.00 0.09 14:59 565 55.337 میلیون 960.88 میلیارد - 17,348 17,364 17,364 17,365 1 24,116,187 17,364 2 4,614,249 17,365 - - - - - - - - - - - 3.24 میلیون 52.097 میلیون 5.292 میلیون 50.045 میلیون
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,160 13.00 0.13 10,160 13.00 0.13 14:59 80 4.784 میلیون 48.6 میلیارد - 10,147 10,159 10,159 10,160 2 20,001,000 10,159 1 19,379,985 10,160 - - - - - - - - - - - 4.784 میلیون - 545,605 4.238 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,176 14.00 0.14 10,175 13.00 0.13 14:59 466 110.485 میلیون 1.124 هزار میلیارد - 10,162 10,176 10,175 10,176 8 60,359,880 10,175 13 32,672,334 10,176 - - - - - - - - - - - 8.575 میلیون 101.909 میلیون 16.351 میلیون 94.133 میلیون
آلتون

آلتون

صندوق بورس کالا 9,720 317.00 3.37 9,648 245.00 2.61 14:59 662 3.847 میلیون 37.12 میلیارد - 9,403 9,451 9,451 9,739 1 500 9,690 2 2,675 9,720 - - - - - - - - - - - 2.331 میلیون 1.516 میلیون 3.253 میلیون 593,687
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 371,999 4,183.00 1.14 373,177 5,361.00 1.46 14:59 658 373,052 139.21 میلیارد - 367,816 371,001 370,501 376,299 1 27 371,909 1 11,378 371,999 - - - - - - - - - - - 354,119 18,933 302,943 70,109
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 15,989 159.00 1.00 16,062 232.00 1.47 14:59 1,062 14.137 میلیون 227.07 میلیارد - 15,830 15,950 15,900 16,246 1 15,000 15,950 1 16,565 15,989 - - - - - - - - - - - 10.982 میلیون 1.895 میلیون 7.469 میلیون 5.408 میلیون
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 13,975 13.00 0.09 13,975 13.00 0.09 14:59 2,684 108.62 میلیون 1.518 هزار میلیارد - 13,962 13,975 13,975 13,976 41 35,069,900 13,975 9 8,678,601 13,976 - - - - - - - - - - - 55.232 میلیون 53.388 میلیون 49.309 میلیون 59.31 میلیون
مثقال

مثقال

صندوق بورس کالا 22,399 275.00 1.24 22,416 292.00 1.32 14:59 1,614 7.252 میلیون 162.56 میلیارد - 22,124 22,324 22,324 22,486 1 1,000 22,401 1 1,000 22,404 - - - - - - - - - - - 7.252 میلیون - 6.552 میلیون 700,000
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 13,400 17.00 0.13 13,399 16.00 0.12 14:59 2,450 152.693 میلیون 2.046 هزار میلیارد - 13,383 13,399 13,399 13,400 157 150,013,663 13,399 41 40,055,463 13,400 - - - - - - - - - - - 44.56 میلیون 108.133 میلیون 55.625 میلیون 97.068 میلیون
ضهرم1219

اختیارخ اهرم-13000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 7,967 371.00 4.88 8,134 538.00 7.08 14:59 653 21,004 170.84 میلیون - 7,596 7,810 7,810 8,183 1 25 7,967 1 50 8,000 - - - - - - - - - - - 13,654 7,350 20,152 852
شتاب

شتاب

صندوق بورس 9,650 180.00 1.90 9,740 270.00 2.85 14:59 8,495 123.523 میلیون 1.203 هزار میلیارد - 9,470 9,700 9,600 9,930 48 454,588 9,630 1 130,000 9,640 - - - - - - - - - - - 117.241 میلیون 6.281 میلیون 107.866 میلیون 15.657 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 18,353 22.00 0.12 18,351 20.00 0.11 14:59 1,634 47.916 میلیون 879.32 میلیارد - 18,331 18,351 18,351 18,353 1 54,479 18,352 7 5,796,458 18,353 - - - - - - - - - - - 15.33 میلیون 32.586 میلیون 37.345 میلیون 10.571 میلیون
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق بورس 11,330 10.00 0.09 11,400 80.00 0.71 14:59 1,622 32.143 میلیون 366.55 میلیارد - 11,320 11,380 11,330 11,560 2 409,175 11,330 3 92,637 11,350 - - - - - - - - - - - 31.252 میلیون 890,825 30.868 میلیون 1.275 میلیون
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 41,766 394.00 0.95 42,220 848.00 2.05 14:59 1,352 4.437 میلیون 187.32 میلیارد - 41,372 41,999 41,690 42,790 1 2,350 41,743 1 2,390 41,766 - - - - - - - - - - - 4.249 میلیون 188,138 2.181 میلیون 2.256 میلیون
اخزا101

اسناد خزانه-م1بودجه01-040326

اوراق فرابورس 697,800 670.00 0.10 697,850 720.00 0.10 14:59 60 165,500 115.49 میلیارد - 697,130 696,520 696,520 699,460 1 20,300 697,760 1 36,400 698,990 - - - - - - - - - - - 80,400 85,100 38,900 126,600
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 12,256 22.00 0.18 12,255 21.00 0.17 14:59 242 16.858 میلیون 206.6 میلیارد - 12,234 12,234 12,234 12,256 15 14,001,134 12,255 15 14,305,773 12,256 - - - - - - - - - - - 2.846 میلیون 14.012 میلیون 9.643 میلیون 7.215 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 39,690 45.00 0.11 39,680 35.00 0.09 14:59 964 53.374 میلیون 2.118 هزار میلیارد - 39,645 39,680 39,679 39,690 5 229,551 39,680 6 3,206,413 39,690 - - - - - - - - - - - 11.877 میلیون 41.497 میلیون 12.842 میلیون 40.532 میلیون
زیتون

زیتون

صندوق بورس 19,600 70.00 0.36 19,600 70.00 0.36 14:59 511 7.709 میلیون 151.12 میلیارد - 19,530 19,580 19,540 19,740 2 2,010 19,590 1 24,482 19,600 - - - - - - - - - - - 4.599 میلیون 3.109 میلیون 1.686 میلیون 6.023 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,179 15.00 0.15 10,178 14.00 0.14 14:59 267 74.715 میلیون 760.48 میلیارد - 10,164 10,178 10,178 10,179 6 22,112,865 10,178 11 11,520,215 10,179 - - - - - - - - - - - 4.756 میلیون 69.96 میلیون 22.144 میلیون 52.571 میلیون
ضهرم1217

اختیارخ اهرم-11000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 9,690 10,810.00 52.73 20,500 0.00 0.00 14:59 2 11 225,500 - 20,500 9,721 9,550 10,090 1 5 8,700 1 100 20,500 - - - - - - - - - - - 11 - 11 -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 48,855 77.00 0.16 48,854 76.00 0.16 14:59 3,069 60.906 میلیون 2.976 هزار میلیارد - 48,778 48,854 48,853 48,855 1 215,599 48,854 2 1,540,581 48,855 - - - - - - - - - - - 10.036 میلیون 50.87 میلیون 22.056 میلیون 38.85 میلیون
تمشک

تمشک

صندوق بورس 14,540 220.00 1.54 14,590 270.00 1.89 14:59 397 2.85 میلیون 41.57 میلیارد - 14,320 14,280 14,280 14,650 3 120,664 14,540 2 20,310 14,560 - - - - - - - - - - - 2.681 میلیون 168,743 1.806 میلیون 1.044 میلیون
ناب

ناب

صندوق بورس کالا 9,215 131.00 1.44 9,210 126.00 1.39 14:59 265 2.104 میلیون 19.38 میلیارد - 9,084 9,170 9,133 9,249 1 1,804 9,215 1 4,000 9,223 - - - - - - - - - - - 2.104 میلیون - 1.851 میلیون 252,990
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.075 میلیون 10,325.00 0.97 1.081 میلیون 16,198.00 1.52 14:59 339 8,414 9.09 میلیارد - 1.065 میلیون 1.056 میلیون 1.056 میلیون 1.094 میلیون 1 68 1,075,002 2 4 1,075,111 - - - - - - - - - - - 8,414 - 8,288 126
انار

انار

صندوق بورس 18,140 290.00 1.62 18,220 370.00 2.07 14:59 160 651,994 11.88 میلیارد - 17,850 17,860 17,860 18,340 2 222,910 18,140 1 307 18,210 - - - - - - - - - - - 527,986 124,008 215,981 436,013
ساحل

ساحل

صندوق فرابورس 13,410 17.00 0.13 13,410 17.00 0.13 14:59 87 1.918 میلیون 25.72 میلیارد - 13,393 13,409 13,409 13,410 4 49,723,070 13,409 1 18,901,184 13,410 - - - - - - - - - - - 1.303 میلیون 615,156 818,874 1.099 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 16,406 21.00 0.13 16,406 21.00 0.13 14:59 917 217.503 میلیون 3.568 هزار میلیارد - 16,385 16,406 16,406 16,407 1 200,275,614 16,406 1 50,000,000 16,407 - - - - - - - - - - - 13.415 میلیون 204.088 میلیون 14.854 میلیون 202.649 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 20,382 27.00 0.13 20,382 27.00 0.13 14:59 1,089 40.489 میلیون 825.25 میلیارد - 20,355 20,382 20,382 20,383 1 229,518,633 20,382 10 52,654,287 20,383 - - - - - - - - - - - 11.57 میلیون 28.919 میلیون 22.604 میلیون 17.885 میلیون
تداوم

تداوم

صندوق بورس 11,660 15.00 0.13 11,660 15.00 0.13 14:59 20 505,158 5.89 میلیارد - 11,645 11,658 11,658 11,660 1 19,955,618 11,658 1 9,545,145 11,660 - - - - - - - - - - - 460,776 44,382 50,303 454,855
گوهر

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صندوق بورس کالا 132,659 1,965.00 1.50 132,403 1,709.00 1.31 14:59 639 787,898 104.32 میلیارد - 130,694 132,153 132,000 132,799 1 50 132,602 1 23,437 132,659 - - - - - - - - - - - 709,919 77,979 631,327 156,571
ضسرو1014

اختیارخ سرو-62000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 68,991 2,091.00 3.13 68,991 2,091.00 3.13 14:59 1 2 137,982 - 66,900 68,991 68,991 68,991 1 1 68,000 1 4 68,991 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 20,843 38.00 0.18 20,843 38.00 0.18 14:59 138 6.284 میلیون 130.98 میلیارد - 20,805 20,843 20,843 20,844 2 1,213,365 20,843 8 2,550,265 20,844 - - - - - - - - - - - 497,296 5.787 میلیون 5.184 میلیون 1.1 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 18,563 24.00 0.13 18,562 23.00 0.12 14:59 425 2.186 میلیون 40.58 میلیارد - 18,539 18,561 18,561 18,563 6 4,022,798 18,561 5 4,734,022 18,563 - - - - - - - - - - - 545,268 1.641 میلیون 1.827 میلیون 359,599
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,078 15.00 0.15 10,077 14.00 0.14 14:59 72 11.904 میلیون 119.96 میلیارد - 10,063 10,077 10,077 10,078 36 35,205,431 10,077 9 7,961,310 10,078 - - - - - - - - - - - 4.109 میلیون 7.795 میلیون 479,916 11.424 میلیون
گنج

گنج

صندوق بورس کالا 22,798 625.00 2.82 22,599 426.00 1.92 14:59 252 2.218 میلیون 50.13 میلیارد - 22,173 22,360 22,360 22,800 1 3,301 22,643 2 14,291 22,798 - - - - - - - - - - - 703,122 1.515 میلیون 219,163 1.999 میلیون
رشد

رشد

صندوق فرابورس 10,073 22.00 0.22 10,070 19.00 0.19 14:59 53 5.756 میلیون 57.96 میلیارد - 10,051 10,070 10,070 10,073 1 5,000 10,071 5 9,840,085 10,073 - - - - - - - - - - - 378,307 5.378 میلیون 5.596 میلیون 159,915
ضتوان1201

اختیارخ توان-16000-14021214

اختیار معامله فرابورس 4,450 450.00 11.25 4,000 0.00 0.00 14:59 3 4 16,000 - 4,000 3,400 3,300 4,450 1 1 4,055 0 0 0 - - - - - - - - - - - 4 - 4 -
زرفام

زرفام

صندوق بورس کالا 20,213 322.00 1.62 20,197 306.00 1.54 14:59 294 879,654 17.77 میلیارد - 19,891 20,450 20,100 20,450 1 100 20,180 1 8,701 20,213 - - - - - - - - - - - 444,871 434,783 795,450 84,204
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 295,556 5,010.00 1.72 295,583 5,037.00 1.73 14:59 37 344,222 101.75 میلیارد - 290,546 293,022 293,022 298,900 3 3,024 295,556 1 137 297,997 - - - - - - - - - - - 1,778 342,444 4,781 339,441
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 54,635 89.00 0.16 54,634 88.00 0.16 14:58 1,191 17.3 میلیون 945.19 میلیارد - 54,546 54,634 54,634 54,635 13 12,190,007 54,634 5 4,146,756 54,635 - - - - - - - - - - - 2.806 میلیون 14.494 میلیون 5.881 میلیون 11.419 میلیون
صنم

صنم

صندوق فرابورس 16,847 164.00 0.98 16,821 138.00 0.83 14:58 379 193,491 3.25 میلیارد - 16,683 16,750 16,744 16,893 1 6,652 16,851 1 6,978 16,886 - - - - - - - - - - - 119,068 74,423 112,061 81,430
صبا1404

اجاره صبا تامین14040125

اوراق فرابورس 968,000 70,420.00 6.78 968,000 70,420.00 6.78 14:58 1 100,000 96.8 میلیارد - 1.038 میلیون 968,000 968,000 968,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
سخند

سپهرخبرگان نفت

صندوق فرابورس 9,699 6.00 0.06 9,702 9.00 0.09 14:58 29 257,375 2.5 میلیارد - 9,693 9,707 9,689 9,707 1 181 9,695 1 5,915 9,700 - - - - - - - - - - - 17,375 240,000 257,375 -
ضهرم1225

اختیارخ اهرم-22000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 1,310 146.00 12.54 1,374 210.00 18.04 14:58 115 4,570 6.28 میلیون - 1,164 1,410 1,110 1,589 1 1 1,302 1 100 1,338 - - - - - - - - - - - 4,570 - 4,570 -
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,078 16.00 0.16 10,077 15.00 0.15 14:58 105 64.265 میلیون 647.6 میلیارد - 10,062 10,078 10,077 10,078 2 61,092,468 10,077 15 11,766,368 10,078 - - - - - - - - - - - 357,929 63.908 میلیون 2.679 میلیون 61.586 میلیون
تبریز034

مشارکت ش تبریز034-3 ماهه 18

اوراق بورس 1.029 میلیون 28,640.00 2.86 1,000,000 0.00 0.00 14:58 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1.029 میلیون 1.029 میلیون 1.029 میلیون 2 12,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,700 - 2,700
بازده

بازده

صندوق فرابورس 12,625 25.00 0.20 12,624 24.00 0.19 14:58 20 1.536 میلیون 19.38 میلیارد - 12,600 12,623 12,623 12,625 2 1,141,107 12,623 2 610,661 12,625 - - - - - - - - - - - 476,607 1.059 میلیون 264,925 1.271 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 32,096 52.00 0.16 32,096 52.00 0.16 14:58 163 67.177 میلیون 2.156 هزار میلیارد - 32,044 32,096 32,096 32,097 1 35,974,158 32,096 1 21,943,340 32,097 - - - - - - - - - - - 259,768 66.917 میلیون 986,658 66.19 میلیون
ثهام

ثهام

صندوق بورس 23,500 230.00 0.99 23,540 270.00 1.16 14:58 357 3.032 میلیون 71.36 میلیارد - 23,270 23,350 23,350 23,750 4 1,783 23,480 1 5,412 23,620 - - - - - - - - - - - 2.861 میلیون 171,000 595,776 2.436 میلیون
آرام

آرام

صندوق بورس 14,940 310.00 2.12 15,060 430.00 2.94 14:58 617 2.214 میلیون 33.34 میلیارد - 14,630 14,860 14,860 15,190 1 704 14,940 1 95,841 14,980 - - - - - - - - - - - 2.098 میلیون 115,657 1.328 میلیون 885,869
سام

سام

صندوق فرابورس 10,074 15.00 0.15 10,075 16.00 0.16 14:58 149 42.189 میلیون 425.03 میلیارد - 10,059 10,074 10,074 10,075 1 7,512,049 10,074 1 7,993,065 10,075 - - - - - - - - - - - 325,416 41.863 میلیون 6.219 میلیون 35.97 میلیون
توسکا

توسکا

صندوق بورس 10,788 11.00 0.10 10,788 11.00 0.10 14:58 37 2.817 میلیون 30.39 میلیارد - 10,777 10,787 10,787 10,788 22 17,097,387 10,787 15 6,188,115 10,788 - - - - - - - - - - - 514,044 2.303 میلیون 404,772 2.412 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,075 14.00 0.14 10,074 13.00 0.13 14:58 71 5.837 میلیون 58.8 میلیارد - 10,061 10,074 10,074 10,075 1 96,343,651 10,074 1 8,433,601 10,075 - - - - - - - - - - - 710,658 5.126 میلیون 3.47 میلیون 2.366 میلیون
اعتبار

اعتبار

صندوق فرابورس 12,790 20.00 0.16 12,790 20.00 0.16 14:58 58 9.147 میلیون 116.99 میلیارد - 12,770 12,790 12,789 12,790 1 747,364 12,789 1 452,630 12,790 - - - - - - - - - - - 214,460 8.932 میلیون 805,407 8.341 میلیون
ضهرم1223

اختیارخ اهرم-18000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 3,611 327.00 9.96 3,762 478.00 14.56 14:58 32 620 2.33 میلیون - 3,284 3,700 3,610 3,969 1 73 3,610 2 33 3,700 - - - - - - - - - - - 620 - 620 -
وبازار

وبازار

صندوق بورس 16,380 230.00 1.42 16,230 80.00 0.50 14:57 20 32,548 528.17 میلیون - 16,150 16,120 16,110 16,380 1 65 16,190 1 5,867 16,380 - - - - - - - - - - - 9,080 23,468 28,415 4,133
نهال

نهال

صندوق بورس کالا 23,045 272.00 1.19 22,968 195.00 0.86 14:57 281 1.424 میلیون 32.71 میلیارد - 22,773 22,851 22,816 23,190 1 5,882 22,971 1 7,373 23,046 - - - - - - - - - - - 784,850 639,489 1.152 میلیون 272,331
تسه1402

امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسهیلات مسکن فرابورس 1.084 میلیون 2,678.00 0.25 1.092 میلیون 10,410.00 0.96 14:57 4,286 340,854 372.12 میلیارد - 1.081 میلیون 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1.1 میلیون 3 1,787 1,084,001 7 6,704 1,089,999 - - - - - - - - - - - 340,854 - 199,074 141,780
رماس

رماس

صندوق فرابورس 15,777 641.00 4.23 15,819 683.00 4.51 14:57 93 268,590 4.25 میلیارد - 15,136 15,450 15,150 16,400 1 533 15,777 1 65 15,934 - - - - - - - - - - - 110,605 157,985 217,133 51,457