همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق فرابورس 107,103 890.00 0.82 107,993 0.00 0.00 18:29 21 1,552 167.6 میلیون - 107,993 110,000 107,021 111,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 94,600 860.00 0.90 94,210 1,250.00 1.31 16:57 15,158 18.696 میلیون 1.761 هزار میلیارد - 95,460 94,500 93,370 94,880 7 9,681 94,600 1 60 94,610 - - - - - - - - - - - 9.328 میلیون 9.368 میلیون 15.95 میلیون 2.746 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 18,285 12.00 0.07 18,285 12.00 0.07 16:57 4,657 197.668 میلیون 3.614 هزار میلیارد - 18,273 18,284 18,284 18,285 19 120,767,269 18,284 15 45,492,801 18,285 - - - - - - - - - - - 26.797 میلیون 170.871 میلیون 68.894 میلیون 128.773 میلیون
گوهر

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صندوق بورس کالا 83,644 1,328.00 1.61 83,619 1,303.00 1.58 15:59 622 1.271 میلیون 106.28 میلیارد - 82,316 83,300 83,053 83,983 2 1,538 83,600 1 4,916 83,644 - - - - - - - - - - - 1.27 میلیون 1,000 345,282 925,666
زعفران نگین تحویل دی 01

زعفران نگین تحویل دی 01

آتی بورس کالا 321,700 12,732.00 4.12 314,961 5,993.00 1.94 15:59 487 1,717 54.08 میلیارد - 308,968 309,000 309,000 323,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مثقال

مثقال

صندوق بورس کالا 13,414 241.00 1.83 13,432 259.00 1.97 15:59 728 3.421 میلیون 45.95 میلیارد - 13,173 13,415 13,402 13,500 2 3,520 13,413 2 200,000 13,430 - - - - - - - - - - - 3.421 میلیون - 949,158 2.472 میلیون
صندوق طلا تحویل آذر 01

صندوق طلا تحویل آذر 01

آتی بورس کالا 118,900 1,060.00 0.90 118,868 1,028.00 0.87 15:59 130 233 27.7 میلیارد - 117,840 119,100 117,000 119,400 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلا تحویل بهمن 01

صندوق طلا تحویل بهمن 01

آتی بورس کالا 127,900 1,217.00 0.96 128,011 1,328.00 1.05 15:59 246 422 54.02 میلیارد - 126,683 128,800 127,300 128,900 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق بورس کالا 42,600 796.00 1.90 42,370 566.00 1.35 15:59 1,396 6.094 میلیون 258.19 میلیارد - 41,804 42,220 42,220 42,628 2 5,330 42,600 2 620 42,629 - - - - - - - - - - - 5.222 میلیون 871,625 1.512 میلیون 4.582 میلیون
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق بورس کالا 117,800 1,835.00 1.58 117,845 1,880.00 1.62 15:59 228 7.497 میلیون 20.26 میلیارد - 115,965 117,500 117,402 118,198 1 480 117,746 1 1,495 117,800 - - - - - - - - - - - 5.046 میلیون 2.451 میلیون 3.351 میلیون 4.147 میلیون
نهال

نهال

صندوق بورس کالا 14,051 13.00 0.09 14,108 44.00 0.31 15:59 623 2.24 میلیون 31.6 میلیارد - 14,064 14,169 14,000 14,348 1 100,000 14,050 1 46,448 14,090 - - - - - - - - - - - 2.24 میلیون - 820,344 1.42 میلیون
نقره تحویل آذر 01

نقره تحویل آذر 01

آتی بورس کالا 220,500 7,053.00 3.30 219,926 6,479.00 3.04 15:59 70 95 2.09 میلیارد - 213,447 214,200 214,200 223,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلا تحویل فروردین 02

صندوق طلا تحویل فروردین 02

آتی بورس کالا 137,400 904.00 0.66 137,982 1,486.00 1.09 15:59 523 937 129.29 میلیارد - 136,496 137,900 137,000 139,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل دی 01

نقره تحویل دی 01

آتی بورس کالا 225,100 9,177.00 4.25 223,399 7,476.00 3.46 15:59 93 104 2.32 میلیارد - 215,923 227,200 218,200 227,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سحرخیز

سحرخیز

صندوق بورس کالا 18,279 221.00 1.22 18,160 102.00 0.56 15:58 317 600,544 10.91 میلیارد - 18,058 18,050 18,026 18,289 2 900 18,203 1 1,560 18,279 - - - - - - - - - - - 600,544 - 585,535 15,009
کهربا

کهربا

صندوق بورس کالا 14,550 247.00 1.73 14,531 228.00 1.59 15:58 380 2.533 میلیون 36.81 میلیارد - 14,303 14,500 14,492 14,650 1 690 14,533 2 14,655 14,584 - - - - - - - - - - - 2.293 میلیون 240,095 1.118 میلیون 1.415 میلیون
زر

زرافشان امید ایرانیان

صندوق بورس کالا 73,143 1,416.00 1.97 72,883 1,156.00 1.61 15:56 431 292,213 21.3 میلیارد - 71,727 72,228 72,228 73,499 1 15 72,922 2 1,439 73,144 - - - - - - - - - - - 292,213 - 254,964 37,249
زرفام

زرفام

صندوق بورس کالا 11,748 127.00 1.09 11,744 123.00 1.06 15:56 454 3.101 میلیون 36.42 میلیارد - 11,621 11,755 11,701 11,861 1 34,000 11,748 1 33,837 11,750 - - - - - - - - - - - 3.101 میلیون - 440,148 2.661 میلیون
زعفران نگین تحویل اسفند 01

زعفران نگین تحویل اسفند 01

آتی بورس کالا 347,500 16,300.00 4.92 338,858 7,658.00 2.31 15:54 1,208 5,442 184.41 میلیارد - 331,200 328,300 328,300 347,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 02

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 02

آتی بورس کالا 369,500 15,831.00 4.48 360,920 7,251.00 2.05 15:54 828 3,575 129.03 میلیارد - 353,669 351,300 350,500 369,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0110

آتی نفتای سبک-1401/10/17

آتی بورس 1.894 میلیون 100.00 0.01 1.894 میلیون 100.00 0.01 15:39 1 100 189.38 میلیون - 1.894 میلیون 1.894 میلیون 1.894 میلیون 1.894 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0201

آتی نفتای سبک-1402/01/17

آتی بورس 1.895 میلیون 200.00 0.01 1.895 میلیون 200.00 0.01 15:39 1 100 189.47 میلیون - 1.895 میلیون 1.895 میلیون 1.895 میلیون 1.895 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
متا0110

آتی متانول-1401/10/17

آتی بورس 967,400 100.00 0.01 967,400 100.00 0.01 15:39 1 100 96.74 میلیون - 967,300 967,400 967,400 967,400 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
متا0201

آتی متانول-1402/01/17

آتی بورس 979,500 100.00 0.01 979,500 100.00 0.01 15:38 1 100 97.95 میلیون - 979,400 979,500 979,500 979,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
کمند

کمند

صندوق بورس 10,126 6.00 0.06 10,126 6.00 0.06 15:17 5,608 288.795 میلیون 2.924 هزار میلیارد - 10,120 10,126 10,126 10,127 6 64,572,362 10,126 11 12,538,931 10,127 - - - - - - - - - - - 137.765 میلیون 151.03 میلیون 147.845 میلیون 140.951 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 16,078 10.00 0.06 16,077 9.00 0.06 15:16 613 28.552 میلیون 459.04 میلیارد - 16,068 16,077 16,077 16,079 1 39,608,014 16,077 2 64,306 16,079 - - - - - - - - - - - 1.78 میلیون 26.773 میلیون 9.202 میلیون 19.35 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,034 6.00 0.06 10,034 6.00 0.06 15:14 836 53.489 میلیون 536.72 میلیارد - 10,028 10,035 10,034 10,035 298 29,683,457 10,034 43 4,213,914 10,035 - - - - - - - - - - - 1.24 میلیون 52.249 میلیون 5.672 میلیون 47.817 میلیون
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 600,950 890.00 0.15 601,570 270.00 0.04 14:59 187 292,700 176.08 میلیارد - 601,840 600,030 598,010 605,000 1 300 600,950 1 1,000 601,700 - - - - - - - - - - - 71,400 221,300 66,200 226,500
همای

همای

صندوق بورس 10,034 6.00 0.06 10,033 5.00 0.05 14:59 5,113 157.083 میلیون 1.576 هزار میلیارد - 10,028 10,034 10,033 10,035 1018 101,747,110 10,033 2 54,769 10,034 - - - - - - - - - - - 63.841 میلیون 93.241 میلیون 67.091 میلیون 89.991 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 10,541 7.00 0.07 10,541 7.00 0.07 14:59 783 23.543 میلیون 248.17 میلیارد - 10,534 10,549 10,540 10,549 126 100,819,779 10,540 13 12,215,970 10,541 - - - - - - - - - - - 20.531 میلیون 3.012 میلیون 5.472 میلیون 18.072 میلیون
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 83,850 81.00 0.10 83,808 123.00 0.15 14:59 987 7.611 میلیون 637.83 میلیارد - 83,931 83,560 83,004 83,963 1 1,054 83,850 1 900 83,933 - - - - - - - - - - - 1.48 میلیون 6.13 میلیون 1.371 میلیون 6.239 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 43,191 27.00 0.06 43,190 26.00 0.06 14:59 701 5.863 میلیون 253.22 میلیارد - 43,164 43,190 43,190 43,191 8 5,310,813 43,190 3 776,307 43,191 - - - - - - - - - - - 2.219 میلیون 3.644 میلیون 2.316 میلیون 3.547 میلیون
اخزا009

اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اوراق فرابورس 599,000 1,520.00 0.25 597,130 3,390.00 0.56 14:59 43 195,300 116.62 میلیارد - 600,520 596,670 596,000 599,000 1 10,000 598,500 1 200 599,990 - - - - - - - - - - - 13,000 182,300 10,100 185,200
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 16,314 0.00 0.00 16,319 5.00 0.03 14:59 589 8.47 میلیون 138.23 میلیارد - 16,314 16,317 16,314 16,324 101 10,055,704 16,314 1 990 16,315 - - - - - - - - - - - 7.351 میلیون 1.12 میلیون 7.5 میلیون 970,762
کارا

کارا

صندوق فرابورس 12,725 9.00 0.07 12,724 8.00 0.06 14:59 2,151 194.223 میلیون 2.471 هزار میلیارد - 12,716 12,724 12,724 12,726 7 50,626,061 12,724 1 1,711,763 12,725 - - - - - - - - - - - 50.991 میلیون 143.231 میلیون 53.588 میلیون 140.634 میلیون
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 267,000 585.00 0.22 265,755 660.00 0.25 14:59 254 200,991 53.41 میلیارد - 266,415 265,989 264,800 267,599 1 300 266,405 1 765 267,000 - - - - - - - - - - - 47,217 153,774 199,284 1,707
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 9,600 77.00 0.81 9,522 1.00 0.01 14:59 210 1.705 میلیون 16.23 میلیارد - 9,523 9,463 9,450 9,600 2 20,000 9,546 1 200,000 9,610 - - - - - - - - - - - 897,524 807,241 1.505 میلیون 200,000
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,126 6.00 0.06 10,127 7.00 0.07 14:59 112 4.979 میلیون 50.42 میلیارد - 10,120 10,126 10,126 10,127 2 14,468,095 10,126 101 10,057,846 10,127 - - - - - - - - - - - 2.144 میلیون 2.835 میلیون 237,149 4.742 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 38,740 22.00 0.06 38,737 19.00 0.05 14:59 1,986 13.573 میلیون 525.79 میلیارد - 38,718 38,738 38,735 38,741 11 850,868 38,739 3 473,935 38,740 - - - - - - - - - - - 6.394 میلیون 7.179 میلیون 11.62 میلیون 1.953 میلیون
فردا

فردا

صندوق بورس 14,592 10.00 0.07 14,591 9.00 0.06 14:59 186 4.916 میلیون 71.73 میلیارد - 14,582 14,592 14,590 14,592 1 148,452,066 14,590 1 28,668,742 14,592 - - - - - - - - - - - 937,456 3.979 میلیون 2.49 میلیون 2.427 میلیون
آسام

آرمان سپهر آشنا

صندوق فرابورس 15,299 4.00 0.03 15,028 267.00 1.75 14:59 23 85,164 1.28 میلیارد - 15,295 15,110 15,001 15,299 1 400 15,060 1 112,500 15,300 - - - - - - - - - - - 77,334 7,830 10,190 74,974
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,000 2.00 0.02 10,001 3.00 0.03 14:59 2,022 65.311 میلیون 653.15 میلیارد - 9,998 10,003 9,998 10,008 2 101,009 9,999 15 1,311,059 10,000 - - - - - - - - - - - 13.007 میلیون 52.304 میلیون 40.737 میلیون 24.574 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 49,466 40.00 0.08 49,464 38.00 0.08 14:59 2,668 58.9 میلیون 2.913 هزار میلیارد - 49,426 49,466 49,464 49,467 1 41 49,465 2 1,170,440 49,466 - - - - - - - - - - - 13.762 میلیون 45.138 میلیون 22.833 میلیون 36.067 میلیون
رماس

رماس

صندوق فرابورس 10,131 70.00 0.70 10,045 16.00 0.16 14:59 16 29,329 294.62 میلیون - 10,061 10,006 10,006 10,131 1 13,750 10,024 1 2,000 10,141 - - - - - - - - - - - 21,699 7,630 29,329 -
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,097 8.00 0.08 10,103 14.00 0.14 14:59 27 243,989 2.46 میلیارد - 10,089 10,111 10,097 10,111 1 8,560 10,097 1 16,150 10,104 - - - - - - - - - - - 243,989 - 243,989 -
کارین

کارین

صندوق بورس 10,034 5.00 0.05 10,035 6.00 0.06 14:59 697 29.351 میلیون 294.54 میلیارد - 10,029 10,034 10,034 10,036 236 23,533,359 10,034 1 298 10,035 - - - - - - - - - - - 2.925 میلیون 26.427 میلیون 7.213 میلیون 22.138 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 10,692 8.00 0.07 10,691 7.00 0.07 14:59 679 41.568 میلیون 444.42 میلیارد - 10,684 10,692 10,691 10,692 10 100,415,512 10,691 1 46,359,983 10,692 - - - - - - - - - - - 25.222 میلیون 16.346 میلیون 18.085 میلیون 23.483 میلیون
سخند

سپهرخبرگان نفت

صندوق فرابورس 9,535 15.00 0.16 9,519 1.00 0.01 14:59 77 328,945 3.13 میلیارد - 9,520 9,594 9,500 9,594 1 10,000 9,520 1 5,000 9,535 - - - - - - - - - - - 328,945 - 93,503 235,442
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 14,938 10.00 0.07 14,936 8.00 0.05 14:59 120 1.833 میلیون 27.38 میلیارد - 14,928 14,936 14,936 14,938 53 5,122,913 14,936 52 5,138,668 14,938 - - - - - - - - - - - 548,781 1.284 میلیون 1.658 میلیون 174,964
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 14,400 1.00 0.01 14,344 55.00 0.38 14:59 140 2.531 میلیون 36.31 میلیارد - 14,399 14,340 14,255 14,478 2 199,372 14,400 1 50,000 14,475 - - - - - - - - - - - 589,206 1.942 میلیون 970,510 1.561 میلیون
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 767,000 2,010.00 0.26 767,000 2,010.00 0.26 14:59 12 111,100 85.21 میلیارد - 769,010 767,010 766,990 767,010 1 49,900 767,000 1 100 769,990 - - - - - - - - - - - 400 110,700 1,200 109,900
رشد

رشد

صندوق فرابورس 10,028 3.00 0.03 10,028 3.00 0.03 14:59 85 3.72 میلیون 37.31 میلیارد - 10,025 10,030 10,028 10,031 1 7,168,863 10,028 1 7,000 10,029 - - - - - - - - - - - 889,268 2.831 میلیون 1.174 میلیون 2.547 میلیون
اراد65

مرابحه عام دولتی65-ش.خ0210

اوراق فرابورس 988,950 63,660.00 6.88 925,290 0.00 0.00 14:59 1 110,000 101.78 میلیارد - 925,290 988,950 988,950 988,950 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,900 - 1,900
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 16,518 12.00 0.07 16,516 10.00 0.06 14:59 180 14.123 میلیون 233.26 میلیارد - 16,506 16,515 16,514 16,518 2 14,214 16,516 5 4,976,394 16,518 - - - - - - - - - - - 2.406 میلیون 11.717 میلیون 1.895 میلیون 12.228 میلیون
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.035 میلیون 5,512.00 0.54 1.029 میلیون 501.00 0.05 14:59 5,434 192,125 197.71 میلیارد - 1.03 میلیون 1.025 میلیون 1.01 میلیون 1.05 میلیون 2 26 1,035,103 1 5 1,040,000 - - - - - - - - - - - 192,125 - 161,151 30,974
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 12,929 9.00 0.07 12,928 8.00 0.06 14:59 414 43.843 میلیون 566.82 میلیارد - 12,920 12,928 12,928 12,929 150 150,000,000 12,928 30 30,000,000 12,929 - - - - - - - - - - - 8.786 میلیون 35.057 میلیون 8.822 میلیون 35.021 میلیون
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 804,990 1,260.00 0.16 804,190 2,060.00 0.26 14:58 67 139,900 112.51 میلیارد - 806,250 802,000 800,360 805,000 1 50,000 802,440 1 1,200 807,700 - - - - - - - - - - - 9,000 130,900 7,000 132,900
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,116 6.00 0.06 10,116 6.00 0.06 14:58 993 47.838 میلیون 483.94 میلیارد - 10,110 10,117 10,116 10,117 1 27,769,255 10,116 4 9,386,645 10,117 - - - - - - - - - - - 21.107 میلیون 26.731 میلیون 21.184 میلیون 26.654 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 31,301 18.00 0.06 31,302 19.00 0.06 14:58 289 8.638 میلیون 270.38 میلیارد - 31,283 31,302 31,301 32,000 489 48,815,134 31,301 10 988,162 31,302 - - - - - - - - - - - 746,835 7.891 میلیون 467,857 8.17 میلیون
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 645,020 2,270.00 0.35 647,300 10.00 0.00 14:58 171 362,900 234.9 میلیارد - 647,290 647,200 641,480 649,490 1 50,000 645,010 1 100 647,390 - - - - - - - - - - - 23,600 339,300 30,100 332,800
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 9,777 45.00 0.46 9,716 16.00 0.16 14:58 74 201,325 1.96 میلیارد - 9,732 9,645 9,644 9,777 2 28,948 9,750 1 1,500 9,782 - - - - - - - - - - - 185,961 15,364 201,325 -
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,034 5.00 0.05 10,034 5.00 0.05 14:58 148 48.046 میلیون 482.09 میلیارد - 10,029 10,035 10,034 10,035 3 2,045,731 10,034 10 7,000,000 10,035 - - - - - - - - - - - 1.476 میلیون 46.57 میلیون 1.327 میلیون 46.719 میلیون
مانی

مانی

صندوق بورس 13,002 8.00 0.06 13,001 7.00 0.05 14:58 230 8.989 میلیون 116.87 میلیارد - 12,994 13,001 13,000 13,002 61 8,265,384 13,000 5 874,667 13,002 - - - - - - - - - - - 1.928 میلیون 7.061 میلیون 2.55 میلیون 6.44 میلیون
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.075 میلیون 51,172.00 5.00 1.016 میلیون 7,472.00 0.73 14:58 137 2,415 2.45 میلیارد - 1.023 میلیون 994,000 994,000 1.075 میلیون 1 23 1,019,302 2 14 1,074,614 - - - - - - - - - - - 2,415 - 2,353 62
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.07 میلیون 50,972.00 5.00 1.032 میلیون 12,828.00 1.26 14:57 67 666 687.5 میلیون - 1.019 میلیون 1.002 میلیون 1.001 میلیون 1.07 میلیون 1 78 1,020,065 0 0 0 - - - - - - - - - - - 666 - 650 16
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,116 7.00 0.07 10,115 6.00 0.06 14:57 36 807,727 8.17 میلیارد - 10,109 10,115 10,114 10,116 1 19,700,000 10,114 1 9,990,000 10,116 - - - - - - - - - - - 307,681 500,046 309,944 497,783
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 617,130 2,040.00 0.33 617,390 1,780.00 0.29 14:57 62 252,800 156.08 میلیارد - 619,170 619,050 616,010 623,000 1 9,500 617,120 1 100 618,570 - - - - - - - - - - - 16,000 236,800 19,200 233,600
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 636,010 310.00 0.05 636,650 330.00 0.05 14:57 72 323,900 206.21 میلیارد - 636,320 636,630 625,020 637,980 1 49,800 636,010 1 200 636,990 - - - - - - - - - - - 56,100 267,800 41,300 282,600
اخزا903

اسنادخزانه-م3بودجه99-011110

اوراق فرابورس 963,000 5,000.00 0.52 960,030 2,030.00 0.21 14:56 50 167,400 160.71 میلیارد - 958,000 960,290 959,620 963,000 1 9,300 960,010 1 1,400 963,000 - - - - - - - - - - - 300 167,100 5,900 161,500
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 22,095 14.00 0.06 22,094 13.00 0.06 14:56 215 3.166 میلیون 69.95 میلیارد - 22,081 22,094 22,094 22,095 22 1,909,831 22,094 15 1,493,685 22,095 - - - - - - - - - - - 973,573 2.192 میلیون 2.047 میلیون 1.119 میلیون
فراز

فراز

صندوق فرابورس 14,290 7.00 0.05 14,295 12.00 0.08 14:55 49 520,287 7.44 میلیارد - 14,283 14,284 14,284 14,700 3 203,847 14,284 1 5,822 14,300 - - - - - - - - - - - 328,880 191,407 181,131 339,156
یارا

یارا

صندوق فرابورس 12,362 6.00 0.05 12,362 6.00 0.05 14:55 18 100,185 1.24 میلیارد - 12,356 12,363 12,362 12,363 1 6,919,857 12,362 1 3,982,968 12,363 - - - - - - - - - - - 20,042 80,143 83,153 17,032
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 13,492 7.00 0.05 13,492 7.00 0.05 14:54 474 18.417 میلیون 248.49 میلیارد - 13,485 13,493 13,492 13,493 8 14,529,400 13,492 5 4,681,573 13,493 - - - - - - - - - - - 5.447 میلیون 12.971 میلیون 5.514 میلیون 12.903 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 25,289 16.00 0.06 25,289 16.00 0.06 14:54 84 17.227 میلیون 435.65 میلیارد - 25,273 25,288 25,288 25,289 1 49,399,705 25,288 1 14,992,888 25,289 - - - - - - - - - - - 116,073 17.111 میلیون 633,841 16.593 میلیون
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 75,270 1,730.00 2.25 75,750 1,250.00 1.62 14:54 98 55,000 4.17 میلیارد - 77,000 77,500 74,300 77,500 1 770 75,270 1 397 76,800 - - - - - - - - - - - 40,000 15,000 54,934 66
قمرو

قند مرودشت

سهام بورس 8,540 100.00 1.16 8,500 140.00 1.62 14:52 173 1.548 میلیون 13.13 میلیارد 8,946.77 8,640 8,510 8,360 8,580 2 211,473 8,510 1 600 8,560 8.5 هزار میلیارد 9.266 میلیون 3.154 میلیون 1,000,000 766,381 2.388 میلیون 5.725 میلیون 1.477 میلیون 5.75 3.56 1.48 1.373 میلیون 175,280 1.397 میلیون 151,096
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 206,299 1,076.00 0.52 205,628 405.00 0.20 14:51 106 32,518 6.69 میلیارد - 205,223 206,000 202,542 206,299 1 180 205,751 1 876 206,299 - - - - - - - - - - - 29,656 2,862 10,073 22,445
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 7,900 36.00 0.46 7,865 1.00 0.01 14:48 61 452,970 3.56 میلیارد - 7,864 7,968 7,775 7,968 2 650 7,850 2 2,000 7,900 - - - - - - - - - - - 211,162 241,808 452,970 -
اخزا908

اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اوراق فرابورس 837,500 600.00 0.07 836,160 740.00 0.09 14:48 33 203,000 169.74 میلیارد - 836,900 836,900 835,000 839,000 1 25,000 836,000 1 100 838,980 - - - - - - - - - - - 4,200 198,800 18,000 185,000
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 663,420 490.00 0.07 663,240 670.00 0.10 14:46 70 373,400 247.65 میلیارد - 663,910 633,910 633,910 664,600 1 1,000 663,420 1 600 664,790 - - - - - - - - - - - 4,400 369,000 17,500 355,900
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.035 میلیون 5,757.00 0.56 1.024 میلیون 5,554.00 0.54 14:46 209 2,194 2.25 میلیارد - 1.029 میلیون 985,500 985,500 1.05 میلیون 2 534 1,035,000 1 12 1,072,000 - - - - - - - - - - - 2,194 - 1,882 312
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.02 میلیون 5,043.00 0.49 1.023 میلیون 2,009.00 0.20 14:45 217 3,065 3.14 میلیارد - 1.025 میلیون 982,000 982,000 1.076 میلیون 1 47 1,020,000 1 24 1,035,000 - - - - - - - - - - - 3,065 - 2,872 193
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 13,937 7.00 0.05 13,937 7.00 0.05 14:44 161 12.249 میلیون 170.72 میلیارد - 13,930 13,937 13,937 13,938 50 49,943,200 13,937 4 4,000,000 13,938 - - - - - - - - - - - 287,400 11.962 میلیون 611,840 11.638 میلیون
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 625,110 490.00 0.08 625,330 270.00 0.04 14:42 89 451,800 282.52 میلیارد - 625,600 622,250 620,100 626,200 1 24,900 625,110 1 100 626,700 - - - - - - - - - - - 42,000 409,800 43,900 407,900
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.02 میلیون 4,452.00 0.43 1.018 میلیون 6,497.00 0.63 14:42 168 2,970 3.02 میلیارد - 1.024 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1.076 میلیون 1 25 1,020,006 2 9 1,069,000 - - - - - - - - - - - 2,970 - 2,794 176
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 614,000 680.00 0.11 614,220 900.00 0.15 14:41 25 135,200 83.04 میلیارد - 613,320 619,480 613,990 619,480 1 200 614,000 1 200 617,000 - - - - - - - - - - - 20,900 114,300 800 134,400
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.03 میلیون 19,383.00 1.85 1.038 میلیون 11,727.00 1.12 14:41 90 1,479 1.53 میلیارد - 1.049 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.059 میلیون 1 50 1,030,500 1 91 1,059,398 - - - - - - - - - - - 1,479 - 1,479 -
اخزا902

اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

اوراق فرابورس 973,400 2,340.00 0.24 971,830 770.00 0.08 14:40 59 118,300 114.97 میلیارد - 971,060 972,000 959,160 973,400 1 2,900 972,850 1 100 974,000 - - - - - - - - - - - 6,800 111,500 17,100 101,200
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 14:40 6 32,000 32 میلیارد - 1,000,000 999,990 999,990 1,000,000 1 50,000 999,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 32,000 - 32,000
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,033 6.00 0.06 10,033 6.00 0.06 14:40 20 773,269 7.76 میلیارد - 10,027 10,032 10,032 10,033 1 40,000,000 10,032 1 20,000,000 10,033 - - - - - - - - - - - 576,805 196,464 196,934 576,335
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,360 130.00 1.37 9,400 90.00 0.95 14:40 579 6.178 میلیون 57.92 میلیارد 10,669.63 9,490 9,450 9,170 9,490 2 3,000 9,300 2 10,899 9,360 181.235 هزار میلیارد 219.423 میلیون 69.054 میلیون 19.28 میلیون 38.187 میلیون 30.867 میلیون 64.328 میلیون 21.632 میلیون 8.39 5.87 2.82 1.51 میلیون 4.668 میلیون 3.324 میلیون 2.854 میلیون
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.02 میلیون 1,950.00 0.19 1.013 میلیون 9,079.00 0.89 14:40 131 1,476 1.5 میلیارد - 1.022 میلیون 992,010 992,010 1.07 میلیون 1 145 1,020,003 1 2 1,050,000 - - - - - - - - - - - 1,476 - 1,353 123
قشهد

شهد

سهام بورس 13,260 50.00 0.38 13,190 20.00 0.15 14:40 63 351,912 4.63 میلیارد 2,497.76 13,210 13,170 12,750 13,290 1 23,000 13,030 1 387 13,300 9.165 هزار میلیارد 12.278 میلیون 5.354 میلیون 694,832 3.113 میلیون 2.241 میلیون 7.139 میلیون 1.176 میلیون 7.8 4.09 1.28 302,912 49,000 271,912 80,000
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.021 میلیون 11,875.00 1.15 1.027 میلیون 6,603.00 0.64 14:39 161 2,988 3.07 میلیارد - 1.033 میلیون 1.015 میلیون 1,000,000 1.04 میلیون 1 12 1,021,488 1 200 1,040,000 - - - - - - - - - - - 2,988 - 2,988 -
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.022 میلیون 1,581.00 0.15 1.007 میلیون 16,511.00 1.61 14:39 112 1,316 1.33 میلیارد - 1.024 میلیون 981,000 980,000 1.038 میلیون 1 46 1,022,100 3 17 1,064,000 - - - - - - - - - - - 1,316 - 1,115 201
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.02 میلیون 446.00 0.04 1.022 میلیون 2,583.00 0.25 14:39 83 568 580.57 میلیون - 1.02 میلیون 1 میلیون 1,000,000 1.06 میلیون 1 100 1,010,600 1 1 1,070,531 - - - - - - - - - - - 568 - 434 134
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 591,401 868.00 0.15 592,063 206.00 0.03 14:39 45 172,400 102.07 میلیارد - 592,269 590,510 590,510 593,270 1 14,200 591,401 1 500 592,440 - - - - - - - - - - - 19,600 152,800 9,500 162,900
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.021 میلیون 1,916.00 0.19 1.02 میلیون 2,082.00 0.20 14:38 74 650 663.28 میلیون - 1.023 میلیون 998,010 998,010 1.074 میلیون 1 50 1,022,200 1 2 1,050,000 - - - - - - - - - - - 650 - 585 65
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.049 میلیون 29,667.00 2.91 1.026 میلیون 7,136.00 0.70 14:38 68 460 472.18 میلیون - 1.019 میلیون 973,001 973,001 1.07 میلیون 1 212 1,049,000 2 21 1,070,299 - - - - - - - - - - - 460 - 361 99
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.022 میلیون 5,191.00 0.51 1.025 میلیون 8,440.00 0.83 14:38 65 551 564.91 میلیون - 1.017 میلیون 1.007 میلیون 990,000 1.068 میلیون 1 48 1,022,001 1 2 1,040,000 - - - - - - - - - - - 551 - 481 70