همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 572,400 38,910.00 7.29 533,490 0.00 0.00 1400/11/6 80 756,433 403.55 میلیارد - 533,490 570,700 570,700 572,640 1 25,000 572,110 1 50 572,890 - - - - - - - - - - - 14,963 33,516 2,421 46,058
اخزا817

اسناد خزانه-م17بودجه98-010512

اوراق فرابورس 905,000 128,771.00 16.59 776,229 0.00 0.00 1400/11/6 23 112,920 87.65 میلیارد - 776,229 893,500 893,500 905,000 1 5,886 896,000 1 289 898,500 - - - - - - - - - - - 1,952 7,109 4,929 4,132
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 522,810 20,948.00 4.17 501,862 0.00 0.00 1400/11/6 18 12,084 6.06 میلیارد - 501,862 520,600 520,010 522,870 2 16,000 521,350 1 14 521,500 - - - - - - - - - - - 82,127 222,613 41,749 262,991
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.041 میلیون 460,848.00 79.50 579,659 0.00 0.00 1400/11/6 15 209 121.15 میلیون - 579,659 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.1 میلیون 1 86 1,039,002 1 14 1,074,999 - - - - - - - - - - - 2,927 - 2,905 22
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 536,000 26,953.00 5.29 509,047 0.00 0.00 1400/11/6 200 156,291 79.56 میلیارد - 509,047 534,100 533,820 536,980 1 5,000 534,720 1 50 535,780 - - - - - - - - - - - 3,728 170,028 1,569 172,187
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.05 میلیون 150,983.00 16.79 899,017 0.00 0.00 1400/11/6 2,838 132,830 119.42 میلیارد - 899,017 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1.05 میلیون 2 148 1,045,006 1 3 1,046,000 - - - - - - - - - - - 105,673 - 38,351 67,322
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 561,400 23,021.00 4.28 538,379 0.00 0.00 1400/11/6 11 31,699 17.07 میلیارد - 538,379 562,000 555,210 562,000 1 200 560,050 1 329 560,950 - - - - - - - - - - - 12,207 49,924 7,998 54,133
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 542,300 17,700.00 3.16 560,000 0.00 0.00 1400/11/6 11 364 203.84 میلیون - 560,000 541,990 540,030 542,440 1 250 541,220 1 7,555 541,500 - - - - - - - - - - - 15,688 142,827 7,839 150,676
صبا1404

اجاره صبا تامین14040125

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/11/6 2 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.049 میلیون 141,783.00 11.91 1.191 میلیون 0.00 0.00 1400/11/6 1,520 78,684 93.7 میلیارد - 1.191 میلیون 1.06 میلیون 1.017 میلیون 1.06 میلیون 3 600 1,047,000 1 73 1,059,995 - - - - - - - - - - - 72,988 164 48,453 24,699
اخزا816

اسناد خزانه-م16بودجه98-010503

اوراق فرابورس 905,000 130,055.00 16.78 774,945 0.00 0.00 1400/11/6 32 24,989 19.37 میلیارد - 774,945 898,010 898,010 905,500 2 1,200 902,500 1 2,967 905,500 - - - - - - - - - - - 263 - 230 33
اخزا814

اسناد خزانه-م14بودجه98-010318

اوراق فرابورس 928,200 130,228.00 16.32 797,972 0.00 0.00 1400/11/6 24 99,049 79.04 میلیارد - 797,972 925,000 925,000 928,200 1 100 926,020 1 160 928,190 - - - - - - - - - - - 1,000 5,000 1,473 4,527
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.045 میلیون 444,053.00 73.89 600,947 0.00 0.00 1400/11/6 19 568 341.34 میلیون - 600,947 1.015 میلیون 1.014 میلیون 1.08 میلیون 1 13 1,042,055 1 15 1,098,879 - - - - - - - - - - - 5,060 - 5,045 15
اخزا813

اسناد خزانه-م13بودجه98-010219

اوراق فرابورس 947,980 137,953.00 17.03 810,027 0.00 0.00 1400/11/6 15 24,578 19.91 میلیارد - 810,027 942,000 941,990 947,980 1 725 945,000 1 278 946,990 - - - - - - - - - - - 584 - 251 333
اخزا009

اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اوراق فرابورس 527,330 36,945.00 7.53 490,385 0.00 0.00 1400/11/6 3 110 53.94 میلیون - 490,385 527,410 527,330 527,410 1 100 519,620 1 9,924 527,350 - - - - - - - - - - - 605 - 605 -
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 536,080 12,271.00 2.34 523,809 0.00 0.00 1400/11/6 23 44,019 23.06 میلیارد - 523,809 531,700 531,700 536,080 1 25,000 534,010 1 55 536,000 - - - - - - - - - - - 16,358 9,953 10,376 15,935
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1,000,000 20,000.00 2.04 980,000 0.00 0.00 1400/11/6 1 300 294 میلیون - 980,000 1,000,000 1,000,000 1 میلیون 8 200,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 863,900 - 863,900
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.05 میلیون 524,632.00 99.86 525,368 0.00 0.00 1400/11/6 919 19,853 10.43 میلیارد - 525,368 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.119 میلیون 1 71 1,048,000 1 28 1,089,990 - - - - - - - - - - - 1,943 - 1,943 -
اخزا917

اسنادخزانه-م17بودجه99-010226

اوراق فرابورس 939,990 25,036.00 2.74 914,954 0.00 0.00 1400/11/6 93 11,430 10.46 میلیارد - 914,954 937,500 937,500 939,990 1 200 938,990 2 1,408 939,990 - - - - - - - - - - - 9,363 43,661 6,686 46,338
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.078 میلیون 380,618.00 54.58 697,381 0.00 0.00 1400/11/6 211 14,686 10.24 میلیارد - 697,381 1 میلیون 1 میلیون 1.097 میلیون 1 65 1,043,004 1 6 1,060,000 - - - - - - - - - - - 6,051 - 6,020 31
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.12 میلیون 550,686.00 96.73 569,314 0.00 0.00 1400/11/6 25 437 248.79 میلیون - 569,314 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.127 میلیون 1 11 1,050,001 1 14 1,119,996 - - - - - - - - - - - 2,510 - 2,510 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.04 میلیون 431,955.00 71.04 608,045 0.00 0.00 1400/11/6 185 6,163 3.75 میلیارد - 608,045 1.015 میلیون 1.003 میلیون 1.108 میلیون 1 36 1,023,780 1 23 1,059,000 - - - - - - - - - - - 4,812 - 4,794 18
تسه9902

امتیاز مسکن اردیبهشت 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.132 میلیون 321,625.00 39.67 810,815 0.00 0.00 1400/11/6 279 5,251 4.26 میلیارد - 810,815 1.07 میلیون 1.04 میلیون 1.132 میلیون 2 857 1,132,440 1 1 1,149,860 - - - - - - - - - - - 3,909 - 3,909 -
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 551,620 398,380.00 41.93 950,000 0.00 0.00 1400/11/6 1 10 9.5 میلیون - 950,000 557,000 549,400 557,000 2 11,701 551,110 1 8 551,630 - - - - - - - - - - - 13,173 58,511 4,393 67,291
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.04 میلیون 416,854.00 66.89 623,176 0.00 0.00 1400/11/6 599 11,539 7.19 میلیارد - 623,176 1 میلیون 1 میلیون 1.06 میلیون 1 11 1,051,000 1 39 1,075,000 - - - - - - - - - - - 11,595 - 11,571 24
تسه9811

امتیاز مسکن بهمن 98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.117 میلیون 302,303.00 37.11 814,697 0.00 0.00 1400/11/6 107 1,444 1.18 میلیارد - 814,697 1.014 میلیون 1.011 میلیون 1.117 میلیون 1 548 1,117,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,650 - 1,650 -
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 585,000 225,000.00 27.78 810,000 0.00 0.00 1400/11/6 - - - - 810,000 583,320 583,100 585,010 1 50 584,150 1 174 584,990 - - - - - - - - - - - 6,795 65,303 100 71,998
اراد55

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209

اوراق فرابورس 962,000 34,100.00 3.67 927,900 0.00 0.00 1400/11/6 55 10.777 میلیون 10 هزار میلیارد - 927,900 962,000 962,000 962,000 1 1,000 913,430 1 900 986,980 - - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.046 میلیون 275,064.00 35.68 770,936 0.00 0.00 1400/11/6 127 4,619 3.56 میلیارد - 770,936 1.108 میلیون 1.003 میلیون 1.108 میلیون 1 112 1,046,000 2 51 1,087,600 - - - - - - - - - - - 3,836 - 3,836 -
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 667,600 67,699.00 11.29 599,901 0.00 0.00 1400/11/6 4 9,094 5.46 میلیارد - 599,901 662,510 662,510 667,600 1 21,598 665,520 2 350 674,990 - - - - - - - - - - - 10,286 58,829 2,760 66,355
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.05 میلیون 266,908.00 34.08 783,092 0.00 0.00 1400/11/6 5,368 133,071 104.21 میلیارد - 783,092 1.003 میلیون 999,000 1.07 میلیون 1 110 1,050,010 3 352 1,069,990 - - - - - - - - - - - 78,954 - 27,616 51,338
مصفها203

مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18

اوراق بورس 980,000 30,850.00 3.25 940,000 9,150.00 0.96 1400/11/6 1 700 658 میلیون - 949,150 980,000 980,000 980,000 1 6,000 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.045 میلیون 475,725.00 83.57 569,275 0.00 0.00 1400/11/6 9 320 182.17 میلیون - 569,275 1.013 میلیون 1.013 میلیون 1.12 میلیون 1 3 1,060,000 1 58 1,089,000 - - - - - - - - - - - 2,914 - 2,914 -
صخود401

ص مرابحه خودرو401- 3ماهه 18

اوراق بورس 1,000,000 60,000.00 6.38 940,000 0.00 0.00 1400/11/6 1 1,000 940 میلیون - 940,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 15,000 970,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تسه9910

امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.105 میلیون 566,617.00 105.19 538,665 0.00 0.00 1400/11/6 11 80 43.09 میلیون - 538,665 1.105 میلیون 1.105 میلیون 1.105 میلیون 0 0 0 117 1,542 1,105,282 - - - - - - - - - - - 653 - 653 -
اگ010518

گام بانک تجارت 0105

اوراق بورس 881,500 10,586.00 1.22 870,914 0.00 0.00 1400/11/6 38 380,000 330.95 میلیارد - 870,914 880,010 880,010 881,500 1 15 880,088 1 2,957 886,999 - - - - - - - - - - - - 10 - 10
تسه9907

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.07 میلیون 253,144.00 30.99 816,856 0.00 0.00 1400/11/6 1,182 29,705 24.26 میلیارد - 816,856 1.009 میلیون 1.009 میلیون 1.115 میلیون 1 13 1,050,000 1 4 1,110,000 - - - - - - - - - - - 1,133 - 1,133 -
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 916,000 123,868.00 15.64 792,132 0.00 0.00 1400/11/6 26 25,140 19.91 میلیارد - 792,132 912,220 912,220 917,280 1 1,000 915,660 1 38 917,260 - - - - - - - - - - - 3,382 696 3,360 718
اخزا907

اسنادخزانه-م7بودجه99-020704

اوراق فرابورس 710,010 109,938.00 18.32 600,072 0.00 0.00 1400/11/6 51 225,393 135.25 میلیارد - 600,072 703,100 703,100 710,010 1 25,000 706,050 1 10,000 710,010 - - - - - - - - - - - - 12,312 10 12,302
اخزا819

اسناد خزانه-م19بودجه98-020322

اوراق فرابورس 791,190 143,035.00 22.07 648,155 0.00 0.00 1400/11/6 1 2 1.3 میلیون - 648,155 791,190 791,190 791,190 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000