همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شگلح

گلتاش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 6,510 10.00 0.15 6,500 0.00 0.00 12:29 228 1.07 میلیون 6.9 میلیارد 4,672.82 6,500 6,700 6,360 6,700 1 8,391 6,490 1 2,643 6,500 5.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 608,931 - 608,931 -
پترولح

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,500 50.00 0.66 7,550 0.00 0.00 12:29 161 2.47 میلیون 18.7 میلیارد 15,365.42 7,550 7,950 7,500 7,950 1 800 7,740 47 4,635,259 7,750 26.425 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 364,741 - - 364,741
دکپسولح

تولید ژلاتین کپسول ایران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 23,601 580.00 2.52 23,021 0.00 0.00 12:29 1,031 1.53 میلیون 35.27 میلیارد 1,485.93 23,021 23,510 22,712 24,390 3 3,321 23,002 1 75 23,390 2.302 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.111 میلیون - 1.111 میلیون 106
جمح

پتروشیمی جم (حق تقدم)

حق تقدم بورس 29,300 190.00 0.64 29,490 0.00 0.00 12:29 908 2.9 میلیون 85.4 میلیارد 3,190.06 29,490 28,010 28,010 30,300 1 2,945 29,520 4 24,486 29,960 123.858 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 701,041 1.226 میلیون 1.101 میلیون 826,052
دشیمیح

شیمی داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 17,510 520.00 3.06 16,990 0.00 0.00 12:29 1,525 3.93 میلیون 66.8 میلیارد 2,578.02 16,990 16,720 16,610 17,590 1 8,354 16,940 1 34,500 16,950 3.398 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.808 میلیون - 1.226 میلیون 582,117
زگلدشتح

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,700 6,700.00 670.00 1,000 0.00 0.00 12:29 - - - - 1,000 7,502 7,421 7,952 2 49,999 7,670 2 2,339 7,690 460 میلیارد - - - - - - - - - - 1.017 میلیون 26,150 1.043 میلیون -
فباهنرح

مس باهنر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,390 180.00 1.09 16,570 0.00 0.00 12:29 1,306 2.92 میلیون 48.3 میلیارد 2,234.63 16,570 17,560 16,390 16,990 2 3,005 16,680 1 125 16,700 24.855 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.452 میلیون 68,970 1.518 میلیون 3,486
دالبرح

البرزدارو (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,070 210.00 2.04 10,280 0.00 0.00 12:29 463 947,271 9.7 میلیارد 2,045.94 10,280 10,440 10,020 10,980 3 1,162 10,320 8 59,910 10,400 9.046 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 426,429 200,564 385,635 241,358
سجامح

سیمان غرب آسیا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,919 12.00 0.63 1,907 0.00 0.00 12:29 104 585,914 1.12 میلیارد - 1,907 1,904 1,903 1,930 2 69,466 1,909 3 9,232 1,910 30.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 564,948 - 564,948 -
قجامح

قند تربت جام (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 5,788 20.00 0.34 5,808 0.00 0.00 12:29 283 2.586 میلیون 15.02 میلیارد - 5,808 6,022 5,788 6,022 0 0 0 6 242,897 5,788 10.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.586 میلیون - 2.586 میلیون -
کگلح

گل گهر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,690 40.00 0.34 11,730 0.00 0.00 12:29 3,247 6.58 میلیون 77.2 میلیارد 2,027.38 11,730 11,750 11,690 12,170 1 29,446 11,720 13 11,792 11,730 300.288 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.745 میلیون 630,065 4.025 میلیون 349,504
گکیشح

آبادگران ایران کیش (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 31,505 0.00 0.00 31,505 0.00 0.00 12:28 11 20,824 656.06 میلیون - 31,505 31,505 31,505 31,505 0 0 0 79 325,424 31,505 10.911 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,824 - 20,824 -
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,810 10.00 0.26 3,820 0.00 0.00 12:27 1,584 7.14 میلیون 27.3 میلیارد 4,510.44 3,820 3,900 3,810 3,930 1 7,251 3,830 6 28,012 3,840 5.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.531 میلیون 200,000 3.491 میلیون 240,000
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,950 50.00 0.85 5,900 0.00 0.00 12:24 32 3.05 میلیون 18 میلیارد 95,403.19 5,900 5,900 5,900 6,000 1 20,000 5,960 2 392,885 6,000 35.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,115 3 میلیون - 3.007 میلیون
کهمداح

شیشه همدان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 30.00 0.37 8,030 0.00 0.00 12:13 21 223,592 1.8 میلیارد 10,647.24 8,030 8,800 8,000 8,800 3 35,000 7,800 8 332,208 8,000 5.846 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 217,792 - - 217,792
رتاپح

تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,820 0.00 0.00 5,820 0.00 0.00 11:39 4 12,870 74.9 میلیون 3,217.5 5,820 5,820 5,820 5,820 2 1,982 5,760 5 488,130 5,820 6.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,870 - - 11,870
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,150 0.00 0.00 5,150 0.00 0.00 11:37 439 622,795 3.2 میلیارد 1,418.67 5,150 4,850 5,150 5,150 1 6,239 4,790 4626 6,065,753 5,150 20.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 618,893 - 618,893 -
وسناح

سر. نیروگاهی ایران سنا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 11,492 100.00 0.86 11,592 0.00 0.00 11:23 5 12,000 139.1 میلیون - 11,592 11,732 11,492 11,732 0 0 0 1 988,000 11,492 45.636 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,000 - - 8,000
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,040 10.00 0.25 4,040 10.00 0.25 1400/01/25 6,265 167.27 میلیون 676 میلیارد 26,699.6 4,030 4,070 3,970 4,140 3 804,116 4,030 10 534,455 4,050 836.453 هزار میلیارد 6.413 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 9.11 1.87 1.4 79.425 میلیون 21.441 میلیون 80.913 میلیون 19.953 میلیون
زیر0003پ04

زیره سبز0003شرکت مینوبذر(پ)

اختیار معامله بورس کالا 520,750 55,113.00 11.84 465,637 0.00 0.00 1400/01/25 9 558 259.83 میلیون - 465,637 540,000 520,750 540,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 9,049 3,365.00 59.20 5,684 0.00 0.00 1400/01/25 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 9,049 9,049 9,049 0 0 0 1 417 9,055 917.78 میلیارد - - - - - - - - - - 550,183 - 450,183 100,000
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,100 10.00 0.32 3,090 0.00 0.00 1400/01/25 2,131 68.16 میلیون 210.8 میلیارد 31,983.52 3,090 3,060 3,020 3,180 0 0 0 0 78.436 هزار میلیارد 387.153 میلیون 342.159 میلیون 10 میلیون 308.717 میلیون 33.442 میلیون 43.486 میلیون 3.973 میلیون 19.74 2.35 1.8 65.353 میلیون 2.804 میلیون 28.58 میلیون 39.577 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 13,108 267.00 2.00 13,140 235.00 1.76 1400/01/25 702 5.11 میلیون 67.14 میلیارد 7,278.64 13,375 13,110 13,108 13,380 2 400,000 13,364 137 1,910,074 13,364 38.436 هزار میلیارد 50.053 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 15.18 6.81 1.07 17.748 میلیون 15.364 میلیون 29.594 میلیون 3.518 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 13,440 20.00 0.15 13,430 10.00 0.07 1400/01/25 2,029 26.27 میلیون 352.7 میلیارد 12,946.78 13,420 13,450 13,410 13,600 29 696,699 13,430 10 216,429 13,440 879.934 هزار میلیارد 2.734 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 14.72 5.92 3.44 9.154 میلیون 10.638 میلیون 11.029 میلیون 8.763 میلیون
ضپاس2001

اختیارخ وپارس-2500-1400/02/29

اختیار معامله بورس 240 269.00 52.85 509 0.00 0.00 1400/01/25 162 9,094 4.63 میلیون - 509 300 205 300 2 200 265 1 100 279 - - - - - - - - - - - 4,945 - 1,382 3,563
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 18,381 7,780.00 73.39 10,601 0.00 0.00 1400/01/25 104 496,051 5.11 میلیارد - 10,601 18,381 18,381 18,381 0 0 0 236 1,013,035 18,381 2.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 604,287 - 604,287 -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 24,230 490.00 1.98 24,260 460.00 1.86 1400/01/25 3,067 15.01 میلیون 364.3 میلیارد 4,895.21 24,720 24,400 24,230 24,700 1 1,073 24,340 5 29,133 24,350 695.971 هزار میلیارد 752.071 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 33.825 میلیون 834.821 میلیون 12.15 5.72 0.95 29.902 میلیون 1.511 میلیون 26.344 میلیون 5.07 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,760 76.00 1.98 3,775 61.00 1.59 1400/01/25 4,461 61.99 میلیون 234.02 میلیارد 13,894.89 3,836 3,804 3,760 3,880 2 171,754 3,840 1 9,746 3,845 232.176 هزار میلیارد 356.832 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 17.9 3.46 1.41 147.11 میلیون 7.754 میلیون 144.117 میلیون 10.747 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,770 210.00 1.62 12,950 30.00 0.23 1400/01/25 13,957 106.4 میلیون 1.378 هزار میلیارد 7,108.22 12,980 12,700 12,730 13,170 1 10,000 13,040 1 43 13,040 2706.55 هزار میلیارد 3.088 میلیارد 948.576 میلیون 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 207.811 میلیون 2.962 میلیارد 10.97 5.21 4.59 179.549 میلیون 14.538 میلیون 106.584 میلیون 87.503 میلیون
ضشنا2004

اختیارخ شپنا-16000-1400/02/27

اختیار معامله بورس 160 700.00 81.40 860 0.00 0.00 1400/01/25 3 7 6,020 - 860 300 140 300 1 100 190 1 5 269 - - - - - - - - - - - 1,891 100 1,991 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 32,400 128.00 0.40 32,357 85.00 0.26 1400/01/25 730 6.52 میلیون 211 میلیارد 8,932.82 32,272 32,297 32,226 32,800 3 350,450 32,225 3 37,641 32,500 1462.536 هزار میلیارد 1.47 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 138.37 30.54 132.4 1.395 میلیون 1.181 میلیون 1.454 میلیون 1.121 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,320 40.00 1.69 2,330 30.00 1.27 1400/01/25 11,259 350.95 میلیون 816.4 میلیارد 33,183.77 2,360 2,370 2,320 2,370 22 274,698 2,340 1 984 2,340 702.859 هزار میلیارد 1.298 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 594.994 میلیون 43.919 میلیون 648.873 میلیون 766.206 میلیون -8.07 16 1.28 537.844 میلیون 6.364 میلیون 518.304 میلیون 25.904 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 17,120 3,823.00 28.75 13,297 0.00 0.00 1400/01/25 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 16,809 16,623 17,121 1 400 16,610 1 154 16,700 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 408,890 667,289 775,966 300,213
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 5,120 100.00 1.92 5,130 90.00 1.72 1400/01/25 1,726 12.61 میلیون 64.7 میلیارد 7,304.28 5,220 5,170 5,120 5,230 2 54,278 5,220 2 2,000 5,230 56.43 هزار میلیارد 63.036 میلیون 22.507 میلیون 7 میلیون 6.606 میلیون 15.901 میلیون 5.545 میلیون 4.902 میلیون 11.51 3.55 10.18 10.652 میلیون 2.261 میلیون 10.04 میلیون 2.873 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,420 190.00 1.98 9,430 180.00 1.87 1400/01/25 4,189 21.16 میلیون 199.5 میلیارد 5,050.51 9,610 9,460 9,420 9,610 1 1,000 9,550 2 6,700 9,550 235.75 هزار میلیارد 244.116 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 2.25 1.71 2.31 72.37 میلیون 118,500 69.785 میلیون 2.703 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 32,850 220.00 0.67 33,400 770.00 2.36 1400/01/25 33,220 77.47 میلیون 2.588 هزار میلیارد 2,645.99 32,630 33,900 32,290 34,450 1686 6,614,976 32,840 1 2,000 32,840 193.72 هزار میلیارد 202.83 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 101.37 27.78 86.44 27.963 میلیون 3.355 میلیون 30.817 میلیون 501,006
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 80,000 300.00 0.37 80,670 370.00 0.46 1400/01/25 378 581,626 47 میلیارد 1,538.69 80,300 79,790 79,550 83,000 2 1,120 80,000 1 446 80,540 161.34 هزار میلیارد 181.063 میلیون 34 میلیون 2 میلیون 19.723 میلیون 14.277 میلیون 50.849 میلیون 14.972 میلیون 10.78 11.3 3.17 474,103 210,000 353,817 330,286
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 58,050 1,180.00 1.99 58,320 910.00 1.54 1400/01/25 478 696,848 40.5 میلیارد 1,457.84 59,230 60,000 58,050 59,900 1 265 58,530 2 7,027 59,400 50.039 هزار میلیارد 60.245 میلیون 19.62 میلیون 858,000 10.206 میلیون 9.414 میلیون 22.644 میلیون 7.509 میلیون 6.66 5.32 2.21 2.066 میلیون 56,308 1.886 میلیون 236,227
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 14,911 82.00 0.55 14,968 25.00 0.17 1400/01/25 797 2.98 میلیون 44.56 میلیارد 3,738.71 14,993 14,919 14,710 15,379 2 8,000 15,080 1 35,333 15,100 179.616 هزار میلیارد 201.424 میلیون 53.704 میلیون 9 میلیون 21.808 میلیون 31.896 میلیون 53.981 میلیون 18.12 میلیون 9.91 5.63 3.33 2.18 میلیون 1.706 میلیون 2.581 میلیون 1.306 میلیون
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 13,250 270.00 2.00 13,480 40.00 0.30 1400/01/25 789 540,226 7.2 میلیارد 684.7 13,520 13,440 13,250 13,300 0 0 0 1201 382,894 13,440 33.7 هزار میلیارد 38.208 میلیون 8.853 میلیون 2.5 میلیون 4.508 میلیون 4.345 میلیون 2.283 میلیون 783,304 43.02 7.76 14.76 2.464 میلیون 302,254 2.765 میلیون 1,068