همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 48,780 860.00 1.73 49,640 0.00 0.00 1399/11/2 8,635 12.15 میلیون 603.2 میلیارد 1,407.33 49,640 48,620 48,500 52,500 1 105 48,690 1 2,000 48,780 60.313 هزار میلیارد 61.563 میلیون 2.713 میلیون 1.215 میلیون 1.25 میلیون 1.463 میلیون - 3,695 1799.52 41.23 - 12.064 میلیون 87,978 11.919 میلیون 233,217
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,690 10.00 0.15 6,700 0.00 0.00 1399/11/2 4,056 33 میلیون 221.1 میلیارد 8,136.27 6,700 6,510 6,500 6,980 2 49,600 6,670 1 10,000 6,670 53.332 هزار میلیارد 55.233 میلیون 16.841 میلیون 7.96 میلیون 1.901 میلیون 14.939 میلیون 3.435 میلیون 3.2 میلیون 16.68 3.57 15.53 31.241 میلیون 1.76 میلیون 31.921 میلیون 1.08 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 19,969 780.00 3.76 20,749 0.00 0.00 1399/11/2 4,574 23.9 میلیون 495.92 میلیارد 5,225.46 20,749 20,250 19,969 22,000 0 0 0 104 3,513,901 19,969 134.558 هزار میلیارد 181.154 میلیون 67.514 میلیون 6.485 میلیون 46.596 میلیون 20.918 میلیون 33.194 میلیون 14.224 میلیون 9.47 6.43 4.05 21.193 میلیون 2.708 میلیون 22.835 میلیون 1.066 میلیون
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 63,410 18,890.00 42.43 44,520 0.00 0.00 1399/11/2 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 58,364 58,364 64,506 2 7,392 63,200 1 571 63,410 2.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.747 میلیون 325,000 3.04 میلیون 32,500
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 22,800 623.00 2.66 23,423 0.00 0.00 1399/11/2 5,409 18.1 میلیون 423.99 میلیارد 3,346.51 23,423 22,210 22,210 23,956 1 8,307 22,845 1 8,806 22,845 25.297 هزار میلیارد 26.648 میلیون 3.225 میلیون 650,000 1.351 میلیون 1.874 میلیون 3.196 میلیون 894,574 28.28 13.5 7.92 18.019 میلیون 82,492 17.451 میلیون 650,317
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 7,106 1,422.00 25.02 5,684 0.00 0.00 1399/11/2 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 7,106 - 7,106 43 1,976,500 7,106 1 50,000 999,999 917.78 میلیارد - - - - - - - - - - 807,000 - 650,000 157,000
غچین

کشت و صنعت چین چین

سهام بورس 69,090 740.00 1.06 69,830 0.00 0.00 1399/11/2 3,212 3.21 میلیون 224.2 میلیارد 999.62 69,830 70,000 69,090 74,500 0 0 0 68 184,623 69,090 16.759 هزار میلیارد 17.936 میلیون 2.417 میلیون 240,000 1.176 میلیون 1.24 میلیون 2.2 میلیون 797,755 21.01 13.51 7.62 2.512 میلیون 698,977 2.955 میلیون 255,451
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,400 20.00 0.58 3,420 0.00 0.00 1399/11/2 13,340 361.23 میلیون 1.234 هزار میلیارد 27,078.71 3,420 3,400 3,400 3,540 3 6,650 3,400 1095 37,865,832 3,400 124.497 هزار میلیارد 148.257 میلیون 63.793 میلیون 3.75 میلیون 23.76 میلیون 40.034 میلیون 13.281 میلیون 5.132 میلیون 24.26 3.11 9.37 338.372 میلیون 22.858 میلیون 350.268 میلیون 10.962 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 94,490 2,580.00 2.66 97,070 0.00 0.00 1399/11/2 5,128 7.75 میلیون 752.5 میلیارد 1,511.72 97,070 94,090 93,660 103,000 2 9,252 93,670 5 5,642 95,000 20.11 هزار میلیارد 20.462 میلیون 822,224 207,166 352,597 469,627 877,061 123,421 162.94 42.82 22.93 6.442 میلیون 1.31 میلیون 7.18 میلیون 572,435
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 40,690 477.00 1.16 41,167 0.00 0.00 1399/11/2 5,276 9.73 میلیون 400.4 میلیارد 1,843.49 41,167 41,000 40,000 42,180 1 613 40,600 2 22,188 40,690 115.268 هزار میلیارد 117.663 میلیون 9.948 میلیون 2.8 میلیون 2.395 میلیون 7.552 میلیون 5.597 میلیون 5.266 میلیون 21.89 15.26 20.59 9.454 میلیون 272,280 9.691 میلیون 35,000
فجام

جام دارو

سهام بورس 10,680 330.00 3.00 11,010 0.00 0.00 1399/11/2 3,907 18.61 میلیون 204.9 میلیارد 4,762.61 11,010 11,000 10,550 11,530 1 936 10,650 3 14,498 10,680 7.267 هزار میلیارد 7.596 میلیون 1.249 میلیون 660,000 328,905 919,599 654,949 210,958 34.46 7.9 11.09 18.423 میلیون 185,000 18.608 میلیون -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 100,790 2,110.00 2.05 102,900 0.00 0.00 1399/11/2 6,777 3.19 میلیون 328.6 میلیارد 471.19 102,900 100,010 100,000 107,220 1 7 100,790 1 3,424 100,850 30.87 هزار میلیارد 31.662 میلیون 1.676 میلیون 300,000 791,585 884,135 282,893 216,270 142.74 34.92 109.12 3.179 میلیون 14,471 3.177 میلیون 16,245
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,850 10.00 0.08 11,840 0.00 0.00 1399/11/2 3,304 52.49 میلیون 621.4 میلیارد 15,887.82 11,840 11,300 11,300 11,850 18 1,749,240 11,850 1 8,000 11,900 775.757 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 12.98 5.21 3.04 21.181 میلیون 31.313 میلیون 11.568 میلیون 40.925 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 76,000 1,560.00 2.01 77,560 0.00 0.00 1399/11/2 1,555 1.6 میلیون 123.8 میلیارد 1,026.26 77,560 77,780 74,500 79,990 2 800 75,250 2 5,099 76,990 310.24 هزار میلیارد 327.005 میلیون 29.042 میلیون 4 میلیون 16.765 میلیون 12.277 میلیون 30.775 میلیون 11.499 میلیون 26.98 25.27 10.08 1.473 میلیون 122,476 777,453 818,388
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 9,340 240.00 2.51 9,580 0.00 0.00 1399/11/2 3,194 11.35 میلیون 108.7 میلیارد 3,552.92 9,580 9,170 9,170 9,980 1 2,000 9,330 1 53,716 9,390 30.694 هزار میلیارد 36.679 میلیون 7.467 میلیون 2.504 میلیون 5.984 میلیون 1.483 میلیون 4.91 میلیون 116,188 264.18 20.7 6.25 11.348 میلیون - 11.148 میلیون 200,000
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 42,152 1,932.00 4.80 40,220 0.00 0.00 1399/11/2 7,837 46,759 1.97 میلیارد 5.97 40,220 42,152 42,152 42,152 931 11,919,730 42,152 1 6 42,152 8.044 هزار میلیارد 8.618 میلیون 1.78 میلیون 200,000 574,080 1.206 میلیون 1.559 میلیون 1.026 میلیون - 8.9 6.57 46,759 - 45,623 1,136
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 11,140 200.00 1.76 11,340 0.00 0.00 1399/11/2 2,331 12.81 میلیون 145.3 میلیارد 5,496.66 11,340 11,130 11,130 11,890 3 254,951 11,140 2 7,201 11,160 102.06 هزار میلیارد 109.721 میلیون 22.718 میلیون 6 میلیون 7.661 میلیون 15.056 میلیون 8.548 میلیون 6.741 میلیون 15.14 6.78 11.94 10.781 میلیون 2.032 میلیون 12.783 میلیون 29,711
دیران

ایران دارو

سهام بورس 34,850 1,290.00 3.57 36,140 0.00 0.00 1399/11/2 6,719 12.17 میلیون 439.8 میلیارد 1,810.91 36,140 36,480 34,750 37,990 1 720 34,820 2 99 35,000 20.961 هزار میلیارد 22.841 میلیون 2.97 میلیون 530,000 1.88 میلیون 1.09 میلیون 1.977 میلیون 577,466 36.3 19.23 10.6 11.515 میلیون 652,371 11.782 میلیون 385,223
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 14,300 110.00 0.76 14,410 0.00 0.00 1399/11/2 5,323 33.18 میلیون 478.1 میلیارد 6,232.78 14,410 14,500 14,150 15,300 1 383 14,300 1 500 14,350 14.41 هزار میلیارد 16.395 میلیون 3.512 میلیون 1,000,000 1.985 میلیون 1.527 میلیون 442,354 586,491 24.57 9.44 32.58 26.032 میلیون 7.145 میلیون 32.446 میلیون 731,177
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 9,282 400.00 4.13 9,682 0.00 0.00 1399/11/2 505 2.35 میلیون 22.18 میلیارد 4,647.45 9,682 9,770 9,282 9,770 0 0 0 862 12,144,252 9,282 12.78 هزار میلیارد 13.386 میلیون 3.619 میلیون 1.32 میلیون 606,174 3.013 میلیون 2.415 میلیون 2.331 میلیون 5.48 4.24 5.29 2.347 میلیون - 2.347 میلیون -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 30,267 1,082.00 3.45 31,349 0.00 0.00 1399/11/2 3,657 8.76 میلیون 274.5 میلیارد 2,394.38 31,349 30,600 30,267 32,500 1 5,100 22,143 29 181,706 30,267 100.317 هزار میلیارد 104.883 میلیون 11.616 میلیون 3.2 میلیون 4.566 میلیون 7.05 میلیون 7.754 میلیون 3.144 میلیون 31.91 14.23 12.94 8.643 میلیون 113,590 8.756 میلیون -
بموتو

موتوژن

سهام بورس 52,030 1,590.00 2.97 53,620 0.00 0.00 1399/11/2 3,328 6.55 میلیون 351.3 میلیارد 1,969.09 53,620 52,090 51,620 56,900 1 2,800 52,000 1 2,000 52,000 36.483 هزار میلیارد 45.152 میلیون 11.392 میلیون 680,400 8.669 میلیون 2.723 میلیون 10.204 میلیون 3.58 میلیون 10.19 13.4 3.58 5.802 میلیون 751,248 6.255 میلیون 297,948
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 25,100 417.00 1.63 25,517 0.00 0.00 1399/11/2 1,693 4.29 میلیون 109.36 میلیارد 2,531.51 25,517 24,878 24,878 26,679 1 2,000 25,090 5 9,566 25,125 44.668 هزار میلیارد 75.775 میلیون 40.789 میلیون 1.751 میلیون 31.108 میلیون 9.681 میلیون 16.364 میلیون 7.312 میلیون 6.11 4.62 2.73 4.05 میلیون 236,100 4.198 میلیون 87,625
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 6,210 10.00 0.16 6,200 0.00 0.00 1399/11/2 5,194 40.01 میلیون 247.9 میلیارد 7,702.25 6,200 6,000 6,000 6,350 3 5,000 6,200 1 82,090 6,200 38.977 هزار میلیارد 51.724 میلیون 18.78 میلیون 6.287 میلیون 12.748 میلیون 6.033 میلیون 5.738 میلیون 477,910 81.56 6.46 6.79 39.905 میلیون 100,000 38.312 میلیون 1.693 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 17,385 133.00 0.76 17,518 0.00 0.00 1399/11/2 151,766 95.99 میلیون 1.682 هزار میلیارد 1,678.9 17,518 17,010 17,010 18,400 2 1,500 17,385 3 8,367 17,385 43.795 هزار میلیارد 45.71 میلیون 8.138 میلیون 2.5 میلیون 1.915 میلیون 6.223 میلیون 4.094 میلیون 4.036 میلیون 10.85 7.04 10.7 94.92 میلیون 1.074 میلیون 93.309 میلیون 2.685 میلیون
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 8,600 50.00 0.58 8,650 0.00 0.00 1399/11/2 1,392 10.72 میلیون 92.7 میلیارد 7,700 8,650 8,600 8,300 8,810 2 92,032 8,590 1 1,000 8,590 19.03 هزار میلیارد 20.591 میلیون 3.301 میلیون 2.2 میلیون 1.561 میلیون 1.739 میلیون 2.153 میلیون 494,674 38.47 10.94 8.84 5.759 میلیون 4.959 میلیون 9.518 میلیون 1.2 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 13,220 412.00 3.22 12,808 0.00 0.00 1399/11/2 4,964 25.75 میلیون 329.78 میلیارد 5,186.9 12,808 12,254 12,254 13,369 1 2,330 13,220 1 13,000 13,220 9.926 هزار میلیارد 10.398 میلیون 1.382 میلیون 775,000 472,082 909,895 984,701 147,757 67.19 10.91 10.08 25.528 میلیون 220,000 25.711 میلیون 37,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 44,260 555.00 1.27 43,705 0.00 0.00 1399/11/2 543 1.15 میلیون 50.43 میلیارد 2,125.18 43,705 44,413 43,000 44,413 1 20,000 43,810 1 10,000 44,200 21.853 هزار میلیارد 24.164 میلیون 3.482 میلیون 500,000 2.312 میلیون 1.17 میلیون 5.088 میلیون 467,756 46.72 18.68 4.3 1.096 میلیون 58,000 1.041 میلیون 112,780
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,612 45.00 0.42 10,657 0.00 0.00 1399/11/2 24,215 61.35 میلیون 653.86 میلیارد 317.58 میلیون 10,657 10,502 10,502 10,920 1 3,000 10,614 2 2,067 10,618 319.71 هزار میلیارد 421.371 میلیون 165.684 میلیون 30 میلیون 101.661 میلیون 64.023 میلیون 35.795 میلیون 35.672 میلیون 8.97 4.99 8.93 60.505 میلیون 849,221 60.809 میلیون 545,569
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 10,810 20.00 0.19 10,790 0.00 0.00 1399/11/2 1,239 12.73 میلیون 137.3 میلیارد 10,274.25 10,790 10,690 10,360 10,830 1 100,000 10,820 5 463,486 10,820 161.85 هزار میلیارد 473.966 میلیون 341.693 میلیون 15 میلیون 312.116 میلیون 29.577 میلیون 37.729 میلیون 13.014 میلیون 12.44 5.47 4.29 5.22 میلیون 7.51 میلیون 6.214 میلیون 6.516 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 5,211 934.00 21.84 4,277 0.00 0.00 1399/11/2 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 5,211 5,211 5,211 0 0 0 413 11,417,334 5,211 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.79 میلیون 3.2 میلیون 10.99 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 16,580 205.00 1.25 16,375 0.00 0.00 1399/11/2 7,232 45.77 میلیون 749.52 میلیارد 6,329.21 16,375 15,764 15,764 17,390 1 523 16,550 1 12,341 16,580 47.898 هزار میلیارد 59.515 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 18.93 8.48 1.33 40.806 میلیون 4.967 میلیون 44.709 میلیون 1.064 میلیون
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 12,690 5,194.00 69.29 7,496 0.00 0.00 1399/11/2 258 2.385 میلیون 17.95 میلیارد - 7,496 12,290 12,252 12,903 1 24,500 12,500 3 74,088 12,690 48.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.156 میلیون 985,262 9.729 میلیون 411,964
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 5,800 16.00 0.28 5,784 0.00 0.00 1399/11/2 1,932 21.94 میلیون 126.9 میلیارد 11,356.18 5,784 5,639 5,550 5,800 1 52,202 5,726 2 3,237 5,800 24.262 هزار میلیارد 76.581 میلیون 60.263 میلیون 4.195 میلیون 52.318 میلیون 7.945 میلیون 24.49 میلیون 3.251 میلیون 7.46 3.05 0.99 21.549 میلیون 390,750 21.34 میلیون 600,000
آرمان

بیمه آرمان

سهام فرابورس 9,500 1,359.00 16.69 8,141 0.00 0.00 1399/11/2 42 1.619 میلیون 13.44 میلیارد - 8,141 9,200 9,200 9,610 1 700 9,499 3 21,869 9,500 12.212 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.663 میلیون 10,000 13.683 میلیون 990,000
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 17,860 280.00 1.54 18,140 0.00 0.00 1399/11/2 1,979 4.94 میلیون 89.5 میلیارد 2,494.72 18,140 18,010 17,860 19,070 0 0 0 2 6,573 17,860 15.419 هزار میلیارد 21.107 میلیون 7.257 میلیون 450,000 5.688 میلیون 1.569 میلیون 2.288 میلیون 809,411 19.05 9.83 6.74 4.332 میلیون 605,284 4.755 میلیون 181,751
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 7,080 50.00 0.71 7,030 0.00 0.00 1399/11/2 1,849 10.32 میلیون 72.5 میلیارد 5,580.98 7,030 7,010 6,800 7,260 1 68,575 7,080 8 248,636 7,100 18.981 هزار میلیارد 20.05 میلیون 6.912 میلیون 1.8 میلیون 1.069 میلیون 5.843 میلیون 3.457 میلیون 3.331 میلیون 5.7 3.25 5.49 8.74 میلیون 1.579 میلیون 10.319 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 28,751 611.00 2.08 29,362 0.00 0.00 1399/11/2 2,098 3.55 میلیون 104.22 میلیارد 1,691.93 29,362 29,000 28,500 30,270 1 2,980 28,750 1 420 28,900 20.553 هزار میلیارد 21.758 میلیون 2.593 میلیون 700,000 1.205 میلیون 1.388 میلیون 4.696 میلیون 587,375 34.99 14.81 4.38 3.547 میلیون 2,740 3.283 میلیون 266,424
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 9,700 3,759.00 63.27 5,941 0.00 0.00 1399/11/2 63 433,020 2.51 میلیارد - 5,941 9,120 9,120 10,000 2 2,335 9,500 1 39,952 9,775 3.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.644 میلیون 150,800 5.744 میلیون 50,000
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 7,860 0.00 0.00 7,860 0.00 0.00 1399/11/2 17,640 237.7 میلیون 1.869 هزار میلیارد 17,693.01 7,860 7,760 7,760 8,280 2 400,000 7,900 34 525,950 7,900 31.44 هزار میلیارد 98.07 میلیون 72.051 میلیون 1.5 میلیون 66.63 میلیون 5.421 میلیون 50.837 میلیون 819,564 38.36 5.8 0.62 228.282 میلیون 9.414 میلیون 217.356 میلیون 20.339 میلیون