همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99

آتی بورس کالا 81,300 0.00 0.00 83,218 0.00 0.00 14:59 211 777 6.47 میلیارد - - 777 83,700 6.466 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل آذر 99

پسته تحویل آذر 99

آتی بورس کالا 1.749 میلیون 0.00 0.00 1.748 میلیون 0.00 0.00 14:59 433 659 115.2 میلیارد - - 659 1.744 میلیون 115.204 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل دی 99

زعفران نگین تحویل دی 99

آتی بورس کالا 144,000 0.00 0.00 146,188 0.00 0.00 14:54 9,663 65,338 955.16 میلیارد - - 65,338 152,400 955.165 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل آبان 99

زعفران نگین تحویل آبان 99

آتی بورس کالا 88,600 0.00 0.00 89,318 0.00 0.00 14:54 2,232 15,511 138.54 میلیارد - - 15,511 92,700 138.542 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99

آتی بورس کالا 104,400 0.00 0.00 106,077 0.00 0.00 14:45 89 168 1.78 میلیارد - - 168 109,300 1.782 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 23,210 1,220.00 4.99 23,790 640.00 2.62 12:29 485 1.041 میلیون 24.164 میلیارد 2,146.6 24,430 1.041 میلیون 23,210 24.164 میلیارد 0 - - 0 - - 21.005 هزار میلیارد 21.577 میلیون 2.92 میلیون 874,491 772,911 2.147 میلیون 2.688 میلیون 839,883 - - - 1.041 میلیون - 1.041 میلیون -
شرنگی

شیمیایی رنگین

سهام پایه فرابورس 115,057 3,558.00 3.00 118,611 4.00 0.00 12:29 4 188 21.631 میلیون - 118,615 188 115,057 21.631 میلیون 2 1,225 94,200 4 1,420 94,200 5.575 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 188 - 188 -
وآتوس

س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال

سهام پایه فرابورس 34,402 1,810.00 5.00 36,209 3.00 0.01 12:29 2 1,500 52.689 میلیون - 36,212 150 34,402 5.16 میلیون 22 - - 0 347,807 14,489 760.45 میلیارد - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500 -
وآیند

بانک آینده

سهام پایه فرابورس 30,624 624.00 2.00 30,624 624.00 2.00 12:29 1,481 6.389 میلیون 195.642 میلیارد - 31,248 6.389 میلیون 30,624 195.642 میلیارد 1 63.976 میلیون 6,890 1266 881 6,890 489.984 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.289 میلیون 100,000 6.389 میلیون -
سبجنو

سیمان‌ بجنورد

سهام بورس 31,390 620.00 1.94 31,760 250.00 0.78 12:29 239 326,318 10.06 میلیارد 1,365.35 32,010 326,318 30,450 10.06 میلیارد 1 588 30,430 1 158 30,430 12.485 هزار میلیارد 14.763 میلیون 3.005 میلیون 392,000 2.313 میلیون 691,877 2.461 میلیون 837,742 14.86 17.99 5.06 112,956 213,362 293,318 33,000
فسدید

لوله‌وتجهیزات‌ سدید

سهام پایه فرابورس 114,601 2,338.00 2.00 116,934 5.00 0.00 12:29 2 88 10.085 میلیون - 116,939 88 114,601 10.085 میلیون 0 123,440 57,591 30 - - 11.436 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 88 - 88 -
واحیا

م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام پایه فرابورس 190,332 5,886.00 3.00 190,332 5,886.00 3.00 12:29 560 4.632 میلیون 881.573 میلیارد - 196,218 4.632 میلیون 190,332 881.573 میلیارد 122 206 150,588 3 1.089 میلیون 150,588 220.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92,351 4.539 میلیون 2.756 میلیون 1.876 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 3,070 160.00 4.95 3,150 80.00 2.48 12:29 671 7.304 میلیون 22.422 میلیارد 10,884.5 3,230 7.304 میلیون 3,070 22.422 میلیارد 504 76,492 3,070 19 486.55 میلیون 3,070 17.004 هزار میلیارد 116.697 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - - - 4.804 میلیون 2.5 میلیون 7.304 میلیون -
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 18,060 950.00 5.00 19,010 0.00 0.00 12:29 13 10,725 193.694 میلیون 825 19,010 10,725 18,060 193.694 میلیون 44 - - 0 610,788 18,060 13.304 هزار میلیارد 15.789 میلیون 3.408 میلیون 699,840 2.485 میلیون 923,327 1.163 میلیون 128,175 103.8 14.41 11.43 1,000 - 1,000 -
حرهشا

رهشاد سپاهان (سهامی عام

سهام پایه فرابورس 59,147 3,113.00 5.00 62,249 11.00 0.02 12:29 3 1,100 65.062 میلیون - 62,260 1,100 59,147 65.062 میلیون 1 113,146 38,694 48 261 38,694 933.88 میلیارد - - - - - - - - - - 1,100 - 1,100 -
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 36,350 1,720.00 4.52 37,930 140.00 0.37 12:28 73 101,284 3.673 میلیارد 1,387.45 38,070 101,284 36,170 3.673 میلیارد 0 - - 0 - - 44.781 هزار میلیارد 46.017 میلیون 2.994 میلیون 1.18 میلیون 1.26 میلیون 1.734 میلیون 1.98 میلیون 488,751 91.58 25.81 22.6 31,472 69,812 33,625 67,659
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,029 264.00 4.99 5,289 4.00 0.08 12:27 35 140,275 705.443 میلیون 4,007.86 5,293 140,275 5,029 705.443 میلیون 224 2,000 5,029 1 11.104 میلیون 5,029 7.955 هزار میلیارد 11.196 میلیون 4.1 میلیون 1.5 میلیون 3.262 میلیون 837,443 2.403 میلیون -257,828 -30.79 9.48 3.3 140,275 - 140,275 -
نتوس

پشم‌ بافی‌ توس

سهام پایه فرابورس 10,585 557.00 5.00 11,140 2.00 0.02 12:23 6 6,232 65.966 میلیون - 11,142 6,232 10,585 65.966 میلیون 0 713,100 16,156 259 - - 3.086 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,232 - 6,232 -
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 52,970 2,780.00 4.99 55,750 0.00 0.00 12:22 4 626 33.159 میلیون 156.5 55,750 626 52,970 33.159 میلیون 749 - - 0 14.102 میلیون 52,970 17.888 هزار میلیارد 18.984 میلیون 1.282 میلیون 320,857 1.096 میلیون 186,249 3.749 میلیون 1,218 14686.2 96.04 4.77 626 - 626 -
نیرو

نیرو سرمایه

سهام پایه فرابورس 50,149 1,551.00 3.00 51,698 2.00 0.00 12:21 4 573 28.735 میلیون - 51,700 573 50,149 28.735 میلیون 2 546,523 37,384 98 465 37,384 3.364 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 573 - 573 -
ساراب

سیمان‌ داراب‌

سهام بورس 11,810 560.00 4.53 12,360 10.00 0.08 12:19 18 33,069 364.42 میلیون 3,356.85 12,370 382,681 11,810 4.52 میلیارد 8 500 11,000 1 48,795 11,020 15.586 هزار میلیارد 16.486 میلیون 3.091 میلیون 900,000 899,416 2.192 میلیون 1.827 میلیون 670,737 23.24 7.11 8.53 33,069 - 33,069 -
وایرا

سرمایه گذاری صنایع ایران

سهام پایه فرابورس 8,879 274.00 2.99 9,152 1.00 0.01 12:18 3 5,600 49.722 میلیون - 9,153 5,600 8,879 49.722 میلیون 28 500 14,446 1 180,641 14,446 8.054 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,600 - 5,600 -
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 13,760 440.00 3.10 14,140 60.00 0.42 12:17 18 302,801 4.085 میلیارد 10,195.44 14,200 1.285 میلیون 13,760 17.676 میلیارد 132 - - 0 3.267 میلیون 13,490 42.807 هزار میلیارد 66.726 میلیون 31.17 میلیون 2.85 میلیون 26.256 میلیون 4.914 میلیون 11.64 میلیون 1.313 میلیون 30.82 8.24 3.48 2,801 300,000 302,801 -
سفاسی

شرکت فارسیت اهواز

سهام پایه فرابورس 10,960 576.00 4.99 11,535 1.00 0.01 12:14 3 2,500 27.4 میلیون - 11,536 2,500 10,960 27.4 میلیون 507 5,000 6,821 2 7.162 میلیون 6,821 7.613 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500 -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 5,780 0.00 0.00 6,060 0.00 0.00 12:13 42 439,042 2.54 میلیارد 9,190.24 - 468,702 5,780 2.709 میلیارد 135 - - 0 2.071 میلیون 5,780 6.666 هزار میلیارد 7.775 میلیون 2.043 میلیون 900,000 1.109 میلیون 933,821 554,365 -9,018 -739.19 7.14 12.02 439,042 - 439,042 -
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 19,390 990.00 4.86 20,290 90.00 0.44 12:08 39 102,530 1.867 میلیارد 3,058.22 20,380 19,390 19,390 19,390 1 59,522 18,210 2 4,000 18,300 4.694 هزار میلیارد 5.115 میلیون 560,455 230,000 428,049 132,406 853,541 11,375 412.08 35.4 5.49 102,530 - 102,530 -
غیوان

کیوان

سهام پایه فرابورس 15,600 305.00 1.99 15,295 0.00 0.00 12:08 1 93 1.451 میلیون - 15,295 93 15,600 1.451 میلیون 0 26,143 15,445 1 - - 252.37 میلیارد - - - - - - - - - - 93 - 93 -
پلاست

کارخانجات تولیدی پلاستیران

سهام پایه فرابورس 41,104 2,163.00 5.00 43,265 2.00 0.00 12:08 3 435 17.88 میلیون - 43,267 435 41,104 17.88 میلیون 2 240 30,397 1 564 30,844 2.492 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 435 - 435 -
ثاژن

سخت آژند

سهام پایه فرابورس 9,056 184.00 1.99 9,204 36.00 0.39 12:04 5 211,000 1.911 میلیارد - 9,240 211,000 9,056 1.911 میلیارد 1 317,791 9,401 19 708 9,401 3.682 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 151,000 60,000 211,000 -
حبندر

دریایی و کشتیرانی خط دریابندر

سهام پایه فرابورس 22,462 1,182.00 5.00 23,644 0.00 0.00 11:59 1 1 22,462 - 23,644 1 22,462 22,462 518 144 42,222 1 1.395 میلیون 42,319 3.747 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 52,370 2,756.00 5.00 55,125 1.00 0.00 11:57 2 290 15.187 میلیون 244.71 55,126 290 52,370 15.187 میلیون 73 - - 0 337,306 52,370 11.025 هزار میلیارد 12.732 میلیون 2.005 میلیون 200,000 1.707 میلیون 298,292 4.322 میلیون 129,438 85.18 36.96 2.55 290 - 290 -
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 74,930 3,940.00 5.00 78,860 10.00 0.01 11:56 4 1,427 106.925 میلیون 356.75 78,870 1,427 74,930 106.925 میلیون 382 - - 0 1.571 میلیون 74,930 5.915 هزار میلیارد 6.019 میلیون 330,472 75,000 104,758 225,714 343,514 86,004 68.77 26.2 17.22 1,427 - 1,427 -
شاملا

معدنی‌ املاح‌ ایران‌

سهام بورس 67,560 3,550.00 4.99 71,030 80.00 0.11 11:51 29 14,817 1.001 میلیارد 510.93 71,110 14,817 67,560 1.001 میلیارد 44 - - 0 100,599 67,560 59.674 هزار میلیارد 62.139 میلیون 3.666 میلیون 420,000 2.474 میلیون 1.193 میلیون 2.969 میلیون 1.954 میلیون 30.53 50.03 20.11 14,817 - 13,517 1,300
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 32,650 1,710.00 4.98 34,360 0.00 0.00 11:51 4 2,260 73.789 میلیون 565 34,360 2,260 32,650 73.789 میلیون 492 - - 0 5.372 میلیون 32,650 17.18 هزار میلیارد 17.84 میلیون 1.534 میلیون 500,000 660,064 873,778 783,088 305,787 56.18 19.66 21.94 2,260 - 2,260 -
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 38,530 1,930.00 4.77 40,410 50.00 0.12 11:50 10 32,018 1.231 میلیارد 1,232.72 40,460 56,705 38,530 2.185 میلیارد 3 - - 0 10,322 38,440 10.115 هزار میلیارد 10.856 میلیون 1.328 میلیون 250,000 740,946 586,861 1.24 میلیون 563,849 17.95 17.24 8.16 32,018 - 32,018 -
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام پایه فرابورس 21,142 653.00 3.00 21,647 148.00 0.68 11:44 22 206,652 4.369 میلیارد - 21,795 21,142 21,142 21,142 81 - - 0 755,744 13,414 3.914 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 206,652 - 206,652 -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 14,600 760.00 4.95 15,360 0.00 0.00 11:42 3 750 10.95 میلیون 250 15,360 14,600 14,600 14,600 237 - - 0 3.631 میلیون 14,600 3.772 هزار میلیارد 4.039 میلیون 428,742 245,549 266,877 161,865 75,769 -1,864 -2023.41 23.3 49.78 750 - 750 -
ساذری

آذریت‌

سهام پایه فرابورس 11,516 5,727.00 98.93 5,899 110.00 1.90 11:41 13 65,780 761.601 میلیون - 5,789 18,776 11,516 216.224 میلیون 1 9,511 129,311 1 40 130,643 1.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 65,780 - 65,780 -
لخانه

لوازم‌ خانگی‌ پارس‌

سهام پایه فرابورس 55,724 2,932.00 5.00 58,615 41.00 0.07 11:38 7 4,818 268.478 میلیون - 58,656 55,724 55,724 55,724 382 - - 0 889,705 43,580 26.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,818 - 4,818 -
دلقما

دارویی‌ لقمان‌

سهام بورس 33,400 1,750.00 4.98 35,150 0.00 0.00 11:37 1 200 6.68 میلیون 452.13 35,150 200 33,400 6.68 میلیون 766 - - 0 7.708 میلیون 33,400 23.726 هزار میلیارد 26.359 میلیون 4.885 میلیون 675,000 2.633 میلیون 2.252 میلیون 1.222 میلیون 1.309 میلیون 18.12 10.53 19.43 200 - 200 -