همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,201 104.00 0.37 28,900 803.00 2.86 1399/08/1 33,857 13.033 میلیون 376.669 میلیارد 384.95 28,097 13.033 میلیون 29,501 376.669 میلیارد 551 67,267 28,240 20 29,339 28,240 124.27 هزار میلیارد 126.801 میلیون 9.182 میلیون 4.3 میلیون 2.531 میلیون 6.651 میلیون 4.251 میلیون 1.904 میلیون 65.27 18.68 29.23 11.981 میلیون 1.053 میلیون 11.924 میلیون 1.109 میلیون
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 17,950 60.00 0.34 18,160 270.00 1.51 1399/08/1 40,621 43.946 میلیون 797.878 میلیارد 1,409.78 17,890 43.946 میلیون 18,350 797.878 میلیارد 353 159,532 17,990 18 285,750 17,990 199.76 هزار میلیارد 213.657 میلیون 27.978 میلیون 11 میلیون 13.897 میلیون 14.081 میلیون 8.582 میلیون 8.373 میلیون 23.86 14.19 23.28 43.697 میلیون 248,934 43.475 میلیون 470,483
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 32,900 730.00 2.17 33,880 250.00 0.74 1399/08/1 5,752 13.396 میلیون 453.854 میلیارد 2,328.99 33,630 13.396 میلیون 34,500 453.854 میلیارد 45 708,526 33,500 24 744,922 33,500 645.37 هزار میلیارد 728.777 میلیون 175.208 میلیون 19.049 میلیون 83.407 میلیون 91.801 میلیون 191.058 میلیون 45.101 میلیون 14.31 7.03 3.38 9.79 میلیون 3.606 میلیون 10.871 میلیون 2.525 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 10,100 410.00 4.23 10,030 340.00 3.51 1399/08/1 4,799 62.998 میلیون 632.092 میلیارد 13,127.41 9,690 62.998 میلیون 9,760 632.092 میلیارد 39 123,373 10,100 11 707,533 10,100 657.166 هزار میلیارد 69.928 میلیون 666.338 میلیون 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 12.23 4.7 2.66 28.692 میلیون 34.307 میلیون 46.4 میلیون 16.598 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 87,030 5,170.00 6.32 85,710 3,850.00 4.70 1399/08/1 2,588 3.423 میلیون 293.379 میلیارد 1,322.59 81,860 3.423 میلیون 83,000 293.379 میلیارد 7 4,034 87,030 18 1,881 87,030 342.84 هزار میلیارد 361.34 میلیون 26.846 میلیون 2 میلیون 18.5 میلیون 8.346 میلیون 25.181 میلیون 10.438 میلیون 32.85 41.08 13.62 2.672 میلیون 751,200 2.031 میلیون 1.392 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,060 10.00 0.33 3,140 90.00 2.95 1399/08/1 26,306 869.907 میلیون 2.729 هزار میلیارد 33,068.77 3,050 869.907 میلیون 3,190 2.729 هزار میلیارد 137 53.697 میلیون 3,050 457 4.577 میلیون 3,050 703.128 هزار میلیارد 869.907 میلیون 703.128 میلیون 223.926 میلیون - - 869.907 میلیون 703.128 میلیون 31.5 4.66 2.25 521.531 میلیون 348.376 میلیون 823.927 میلیون 45.981 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 21,807 1,147.00 5.00 22,236 718.00 3.13 1399/08/1 3,527 26.349 میلیون 585.881 میلیارد 7,470.58 22,954 26.349 میلیون 21,807 585.881 میلیارد 22 1,860 21,807 2 20,373 21,807 71.155 هزار میلیارد 74.579 میلیون 9.944 میلیون 3.2 میلیون 3.424 میلیون 6.52 میلیون 7.125 میلیون 2.94 میلیون 24.21 10.91 9.99 24.211 میلیون 2.137 میلیون 24.509 میلیون 1.84 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 180,570 2,820.00 1.54 186,100 2,710.00 1.48 1399/08/1 9,930 5.199 میلیون 967.537 میلیارد 523.57 183,390 5.199 میلیون 186,000 967.537 میلیارد 1 26,132 179,300 83 25,000 179,300 186.1 هزار میلیارد 187.354 میلیون 21.267 میلیون 1,000,000 1.254 میلیون 20.014 میلیون 4.99 میلیون 15.996 میلیون 11.63 9.31 37.29 5.015 میلیون 183,928 4.372 میلیون 827,161
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,700 268.00 1.17 23,007 39.00 0.17 1399/08/1 5,021 40.19 میلیون 924.654 میلیارد 8,004.4 22,968 40.19 میلیون 23,700 924.654 میلیارد 16 100,250 22,880 2 198,888 22,880 103.532 هزار میلیارد 105.691 میلیون 15.733 میلیون 3 میلیون 2.159 میلیون 13.574 میلیون 3.344 میلیون 5.376 میلیون - - - 30.346 میلیون 9.845 میلیون 37.058 میلیون 3.133 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,810 880.00 4.97 17,330 360.00 2.04 1399/08/1 51,609 305.322 میلیون 5.291 هزار میلیارد 1.317 میلیارد 17,690 305.322 میلیون 17,700 5.291 هزار میلیارد 1237 219,893 16,810 83 17.494 میلیون 16,810 1317.08 هزار میلیارد 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 39.46 10.76 1.65 265.08 میلیون 40.242 میلیون 281.75 میلیون 23.571 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,470 40.00 1.14 3,550 40.00 1.14 1399/08/1 37,338 161.031 میلیون 571.399 میلیارد 6,126.76 3,510 161.031 میلیون 3,580 571.399 میلیارد 514 1.169 میلیون 3,480 21 738,100 3,480 8.203 هزار میلیارد 77.155 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 48.45 3.32 17.96 156.327 میلیون 4.704 میلیون 157.318 میلیون 3.713 میلیون
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 9,800 307.00 3.04 9,998 109.00 1.08 1399/08/1 3,243 18.005 میلیون 180.01 میلیارد 5,551.81 10,107 18.005 میلیون 10,000 180.01 میلیارد 9 18,017 9,800 7 18,672 9,800 12.997 هزار میلیارد 13.891 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون 5.1 2.88 5 17.68 میلیون 325,000 17.973 میلیون 32,000
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 23,730 120.00 0.51 23,990 380.00 1.61 1399/08/1 45,582 148.497 میلیون 3.562 هزار میلیارد 2.433 میلیارد 23,610 148.497 میلیون 23,610 3.562 هزار میلیارد 113 380,205 23,800 173 255,990 23,800 2432.586 هزار میلیارد 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 14.64 7.51 8.51 104.622 میلیون 43.874 میلیون 132.301 میلیون 16.196 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 28,808 1,371.00 5.00 28,569 1,132.00 4.13 1399/08/1 2,511 18.643 میلیون 532.617 میلیارد 7,424.65 27,437 18.643 میلیون 27,200 532.617 میلیارد 3 14,102 28,808 4 1,880 28,808 37.711 هزار میلیارد 38.229 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 104.59 18.18 56.55 6.868 میلیون 11.776 میلیون 18.618 میلیون 25,000
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,260 60.00 1.88 3,320 120.00 3.75 1399/08/1 90,355 2.495 میلیارد 8.278 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 3,200 2.495 میلیارد 3,310 8.278 هزار میلیارد 162 6.414 میلیون 3,260 277 4.315 میلیون 3,260 1001.498 هزار میلیارد 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد 301.656 میلیون - - 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد -10.48 15.94 2.25 2.358 میلیارد 136.413 میلیون 2.408 میلیارد 86.998 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,690 170.00 4.83 3,680 160.00 4.55 1399/08/1 12,707 461.891 میلیون 1.702 هزار میلیارد 36,349.34 3,520 461.891 میلیون 3,690 1.702 هزار میلیارد 36 15.424 میلیون 3,690 442 1.073 میلیون 3,690 87.437 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.535 میلیارد 114.793 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 37.85 4.59 2.96 356.76 میلیون 105.131 میلیون 396.709 میلیون 65.182 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 15,005 338.00 2.30 14,865 198.00 1.35 1399/08/1 734 2.673 میلیون 39.929 میلیارد 3,641.18 14,667 2.673 میلیون 14,610 39.929 میلیارد 25 335,080 15,270 7 332,700 15,270 11.892 هزار میلیارد 13.481 میلیون 2.687 میلیون 800,000 1.589 میلیون 1.098 میلیون 2.551 میلیون 182,430 65.19 10.83 4.66 2.544 میلیون 129,000 2.673 میلیون -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام بورس 6,650 330.00 4.73 6,780 200.00 2.87 1399/08/1 12,021 95.772 میلیون 649.397 میلیارد 7,967.04 6,980 95.772 میلیون 7,050 649.397 میلیارد 28 45,218 6,660 9 229,081 6,660 63.448 هزار میلیارد 67.642 میلیون 15.526 میلیون 9.358 میلیون 4.194 میلیون 11.333 میلیون 3.968 میلیون 1.128 میلیون 56.25 5.6 15.99 78.232 میلیون 17.54 میلیون 95.357 میلیون 414,366
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 22,280 824.00 3.84 22,119 663.00 3.09 1399/08/1 1,140 4.503 میلیون 99.612 میلیارد 3,950.38 21,456 4.503 میلیون 21,950 99.612 میلیارد 1 150 22,280 1 500 22,280 33.179 هزار میلیارد 52.487 میلیون 46.354 میلیون 1,000,000 19.308 میلیون 27.046 میلیون 9.551 میلیون 1.26 میلیون 26.33 1.23 3.47 2 میلیون 2.503 میلیون 3.113 میلیون 1.391 میلیون
بپیوند

برق و انرژی پیوندگستر پارس

سهام فرابورس 21,380 426.00 1.95 22,004 198.00 0.91 1399/08/1 37,680 15.204 میلیون 334.559 میلیارد 434.33 21,806 15.204 میلیون 22,537 334.559 میلیارد 972 159,700 21,999 7 178,415 21,999 66.012 هزار میلیارد 70.433 میلیون 8.317 میلیون 3 میلیون 4.421 میلیون 3.897 میلیون - - - 16.95 - 15.204 میلیون 250 14.609 میلیون 595,537
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 30,700 1,570.00 4.87 32,050 220.00 0.68 1399/08/1 601 366,927 11.453 میلیارد 610.53 32,270 366,927 30,820 11.453 میلیارد 2 163 30,700 1 280 30,700 144.225 هزار میلیارد 151.733 میلیون 15.994 میلیون 2.016 میلیون 7.508 میلیون 8.486 میلیون 13.007 میلیون 3.813 میلیون 37.83 17 11.09 366,927 - 366,927 -
پارتا

مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر

سهام پایه فرابورس 62,900 192.00 0.31 63,784 1,076.00 1.72 1399/08/1 409 571,978 36.483 میلیارد - 62,708 571,978 64,580 36.483 میلیارد 175 490 40,552 1 528,097 40,552 76.668 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 467,314 104,664 571,978 -
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 12,900 360.00 2.71 13,060 200.00 1.51 1399/08/1 1,612 6.278 میلیون 81.981 میلیارد 3,894.56 13,260 6.278 میلیون 13,200 81.981 میلیارد 9 3,317 12,900 2 65,197 12,900 87.384 هزار میلیارد 90.793 میلیون 20.311 میلیون 6.691 میلیون 3.409 میلیون 16.902 میلیون 8.538 میلیون 8.438 میلیون 10.36 5.17 10.23 4.832 میلیون 1.446 میلیون 5.678 میلیون 600,319
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,240 50.00 0.96 5,340 150.00 2.89 1399/08/1 27,573 521.097 میلیون 2.781 هزار میلیارد 18,898.81 5,190 521.097 میلیون 5,300 2.781 هزار میلیارد 52 1.611 میلیون 5,240 87 476,891 5,240 1105.609 هزار میلیارد 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 50 میلیون 4.438 میلیارد 367.142 میلیون 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 13.98 2.57 1.98 439.541 میلیون 81.556 میلیون 444.32 میلیون 76.777 میلیون
گدنا

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 14,629 696.00 5.00 14,172 239.00 1.72 1399/08/1 26,865 1.255 میلیون 18.361 میلیارد 46.72 13,933 1.255 میلیون 14,629 18.361 میلیارد 680 14.208 میلیون 14,629 2468 6,529 14,629 4.252 هزار میلیارد 4.509 میلیون 652,217 300,000 257,488 394,729 619,820 35,196 - - - 1.255 میلیون - 255,003 1 میلیون
وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

سهام بورس 157,000 290.00 0.19 151,230 5,480.00 3.50 1399/08/1 1,705 1.557 میلیون 235.523 میلیارد 913.42 156,710 1.557 میلیون 148,880 235.523 میلیارد 15 36,633 157,000 9 10,633 157,000 30.246 هزار میلیارد 34.395 میلیون 5.618 میلیون 200,000 4.149 میلیون 1.469 میلیون 1.358 میلیون 1.325 میلیون 22.82 20.59 22.27 1.172 میلیون 385,485 1.542 میلیون 15,837
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,440 120.00 4.69 2,530 30.00 1.17 1399/08/1 60,528 1.562 میلیارد 3.949 هزار میلیارد 494.642 میلیون 2,560 1.562 میلیارد 2,510 3.949 هزار میلیارد 736 2.352 میلیون 2,440 135 43.498 میلیون 2,440 99.345 هزار میلیارد 918.795 میلیون 507.03 میلیون 195.511 میلیون - - 142.027 میلیون -16,985,440 -29.12 5.97 3.48 1.522 میلیارد 39.711 میلیون 1.526 میلیارد 35.909 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 14,360 350.00 2.38 14,330 380.00 2.58 1399/08/1 69,251 359.35 میلیون 5.15 هزار میلیارد 2.995 میلیارد 14,710 359.35 میلیون 14,500 5.15 هزار میلیارد 73 230,658 14,350 133 168,860 14,350 2994.97 هزار میلیارد 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 209 میلیون - - 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 17.8 7.03 6.44 292.299 میلیون 67.051 میلیون 309.58 میلیون 49.77 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 68,469 1,204.00 1.79 69,445 2,180.00 3.24 1399/08/1 6,981 9.629 میلیون 668.679 میلیارد 1,379.29 67,265 9.629 میلیون 67,800 668.679 میلیارد 16 26,346 68,469 13 46,393 68,469 194.446 هزار میلیارد 197.344 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 42.73 30.23 40.29 9.473 میلیون 156,298 7.693 میلیون 1.936 میلیون
آبادا

تولید نیروی برق آبادان

سهام بورس 19,660 80.00 0.41 20,210 470.00 2.38 1399/08/1 34,483 13.439 میلیون 271.603 میلیارد 445.56 19,740 13.439 میلیون 20,720 271.603 میلیارد 445 10,385 19,670 8 26,430 19,670 50.525 هزار میلیارد 54.803 میلیون 8.522 میلیون 2.5 میلیون 4.278 میلیون 4.245 میلیون 2.227 میلیون 835,980 60.44 11.9 22.69 12.339 میلیون 1.1 میلیون 13.089 میلیون 350,071
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,934 216.00 4.19 5,089 61.00 1.18 1399/08/1 20,340 227.61 میلیون 1.158 هزار میلیارد 11,190.24 5,150 227.61 میلیون 5,151 1.158 هزار میلیارد 55 845,892 4,933 92 709,104 4,933 312.992 هزار میلیارد 430.951 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 36.73 5.01 2.36 214.565 میلیون 13.045 میلیون 221.984 میلیون 5.626 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام پایه فرابورس 31,300 0.00 0.00 41,440 0.00 0.00 1399/08/1 671 2.532 میلیون 104.94 میلیارد 1,858.13 - 8.287 میلیون 33,000 266.269 میلیارد 6 4.735 میلیون 41,440 1155 5,608 41,440 102.816 هزار میلیارد 119.188 میلیون 25.457 میلیون 3.2 میلیون 16.372 میلیون 9.085 میلیون 16.659 میلیون 4.595 میلیون 22.37 11.32 6.17 - - - -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 20,000 799.00 3.84 20,316 483.00 2.32 1399/08/1 375 1.385 میلیون 27.684 میلیارد 3,692.46 20,799 1.385 میلیون 20,400 27.684 میلیارد 1 4,000 19,810 1 269 20,430 35.563 هزار میلیارد 65.377 میلیون 39.284 میلیون 1.751 میلیون 29.814 میلیون 9.47 میلیون 15.947 میلیون 7.248 میلیون 4.91 3.76 2.23 1.279 میلیون 105,338 726,220 658,451
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام فرابورس 39,430 0.00 0.00 41,520 0.00 0.00 1399/08/1 425 1.401 میلیون 58.16 میلیارد 1,328.87 - 1.149 میلیون 41,000 46.431 میلیارد 110 - - 0 437,932 41,480 118.573 هزار میلیارد 120.672 میلیون 16.113 میلیون 2.936 میلیون 2.1 میلیون 14.013 میلیون 10.347 میلیون 12.08 میلیون 9.82 8.47 11.46 400,756 1,000,000 1.401 میلیون -
زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 64,500 2,910.00 4.32 66,680 730.00 1.08 1399/08/1 253 180,285 11.62 میلیارد 712.59 67,410 180,285 64,130 11.62 میلیارد 1 657 64,500 1 500 65,000 21.694 هزار میلیارد 23.513 میلیون 2.836 میلیون 325,340 1.819 میلیون 1.017 میلیون 2.452 میلیون 579,907 37.41 21.33 8.85 80,285 100,000 180,285 -
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 19,990 290.00 1.47 20,230 530.00 2.69 1399/08/1 1,703 5.791 میلیون 117.128 میلیارد 3,400.19 19,700 5.791 میلیون 20,590 117.128 میلیارد 3 777 20,130 2 190,459 20,130 121.38 هزار میلیارد 135.162 میلیون 33.338 میلیون 6 میلیون 13.782 میلیون 19.556 میلیون 46.99 میلیون 11.213 میلیون 10.83 6.21 2.58 4.139 میلیون 1.652 میلیون 5.245 میلیون 545,114
سامان

بانک سامان

سهام پایه فرابورس 10,000 46.00 0.46 10,056 102.00 1.02 1399/08/1 2,139 32.69 میلیون 328.747 میلیارد - 9,954 32.69 میلیون 10,100 328.747 میلیارد 4 541,117 12,974 19 13,817 12,974 115.644 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.252 میلیون 14.438 میلیون 27.96 میلیون 4.73 میلیون
غزر

صنعتی زر ماکارون

سهام بورس 45,800 1,370.00 2.90 46,940 230.00 0.49 1399/08/1 28,501 3.711 میلیون 174.198 میلیارد 130.2 47,170 3.711 میلیون 48,000 174.198 میلیارد 401 12,257 45,920 11 19,249 45,920 75.104 هزار میلیارد 82.774 میلیون 13.081 میلیون 1.6 میلیون 7.67 میلیون 5.411 میلیون 12.428 میلیون 3.213 میلیون 23.37 13.88 6.04 3.648 میلیون 62,900 3.643 میلیون 67,512
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 5,050 260.00 4.90 5,190 120.00 2.26 1399/08/1 11,819 88.705 میلیون 460.045 میلیارد 7,505.1 5,310 88.705 میلیون 5,080 460.045 میلیارد 50 304,550 5,050 24 322,921 5,050 31.694 هزار میلیارد 34.239 میلیون 9.041 میلیون 6.107 میلیون 2.544 میلیون 6.497 میلیون 5.396 میلیون 533,304 59.43 4.88 5.87 88.65 میلیون 55,000 88.294 میلیون 411,716
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 20,662 983.00 5.00 20,662 983.00 5.00 1399/08/1 25,534 3.402 میلیون 70.301 میلیارد 133.25 19,679 3.402 میلیون 20,662 70.301 میلیارد 580 45.714 میلیون 20,662 4348 66,973 20,662 14.463 هزار میلیارد 15.192 میلیون 1.675 میلیون 700,000 729,089 945,749 1.412 میلیون 278,829 - - - 3.402 میلیون - 400,643 3.002 میلیون