همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 146,310 4,960.00 3.51 144,870 3,520.00 2.49 13:09 11,075 8.396 میلیون 1.216 هزار میلیارد - 141,350 144,000 142,740 146,790 1 347 146,290 2 74 146,340 - - - - - - - - - - - 8.338 میلیون 46,800 7.917 میلیون 467,785
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 20,355 54.00 0.27 20,355 54.00 0.27 13:09 762 18.477 میلیون 376.11 میلیارد - 20,301 20,355 20,355 20,356 10 228,194,910 20,355 25 61,021,309 20,356 - - - - - - - - - - - 5.58 میلیون 12.448 میلیون 11.67 میلیون 6.358 میلیون
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.07 میلیون 15,917.00 1.51 1.064 میلیون 9,780.00 0.93 12:51 240 7,967 8.48 میلیارد - 1.054 میلیون 1.04 میلیون 1.032 میلیون 1.08 میلیون 3 1,477 1,070,000 1 199 1,079,997 - - - - - - - - - - - 7,967 - 7,967 -
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 833,000 2,630.00 0.32 833,160 2,790.00 0.34 12:36 5 2,400 2 میلیارد - 830,370 833,990 833,000 833,990 1 100 832,400 1 500 833,970 - - - - - - - - - - - 2,400 - 2,400 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 12,440 20.00 0.16 12,390 30.00 0.24 12:30 547 2.053 میلیون 25.44 میلیارد 3,753.53 12,420 12,640 12,240 12,650 1 200,000 12,400 3 20,301 12,440 14.941 هزار میلیارد 19.351 میلیون 9.852 میلیون 1.206 میلیون 4.41 میلیون 5.442 میلیون 2.72 میلیون 3.968 میلیون 3.77 2.75 5.49 1.93 میلیون 122,703 2.021 میلیون 32,344
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 99,470 2,990.00 2.92 99,560 2,900.00 2.83 12:30 5,395 3.887 میلیون 386.96 میلیارد 720.41 102,460 99,700 97,900 101,970 2 555 99,460 1 6,683 99,460 49.78 هزار میلیارد 57.108 میلیون 10.912 میلیون 500,000 7.328 میلیون 3.584 میلیون 8.879 میلیون 2.607 میلیون 19.11 13.89 5.61 3.859 میلیون 27,343 3.822 میلیون 64,203
چافست

افست

سهام بورس 8,590 290.00 3.49 8,330 30.00 0.36 12:29 538 4.259 میلیون 35.46 میلیارد 7,916.75 8,300 8,290 8,080 8,680 1 8,000 8,500 1 47,176 8,590 16.077 هزار میلیارد 27.392 میلیون 15.01 میلیون 1.93 میلیون 11.315 میلیون 3.695 میلیون 5.794 میلیون 1.437 میلیون 11.19 4.35 2.77 3.394 میلیون 865,480 3.999 میلیون 259,852
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,288 143.00 4.55 3,237 92.00 2.93 12:29 522 9.817 میلیون 31.78 میلیارد 18,805.62 3,145 3,157 3,131 3,289 2 276,190 3,273 1 5,729 3,288 22.326 هزار میلیارد 25.712 میلیون 13.604 میلیون 6.897 میلیون 3.386 میلیون 10.219 میلیون 11.518 میلیون 3.071 میلیون 7.27 2.19 1.94 8.975 میلیون 841,805 9.483 میلیون 333,294
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 17,970 680.00 3.93 17,470 180.00 1.04 12:29 485 2.55 میلیون 44.54 میلیارد 5,258.03 17,290 16,520 16,520 17,970 1 20,669 17,970 2 76,908 17,980 12.229 هزار میلیارد 15.492 میلیون 4.079 میلیون 700,000 3.263 میلیون 815,654 4.282 میلیون -20,506 -596.36 14.99 2.86 2.55 میلیون - 2.515 میلیون 35,300
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 61,250 650.00 1.07 61,150 550.00 0.91 12:29 152 115,667 7.07 میلیارد 763.85 60,600 61,750 60,700 61,900 1 200 60,850 3 3,235 61,250 15.288 هزار میلیارد 17.49 میلیون 4.815 میلیون 250,000 2.202 میلیون 2.613 میلیون 6.991 میلیون 1.937 میلیون 7.89 5.85 2.19 103,074 12,593 112,667 3,000
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 7,690 80.00 1.03 7,770 0.00 0.00 12:29 541 5.212 میلیون 40.5 میلیارد 9,634.84 7,770 7,680 7,630 8,070 2 63,660 7,690 1 53,732 7,710 13.388 هزار میلیارد 20.036 میلیون 9.224 میلیون 1.723 میلیون 6.648 میلیون 2.576 میلیون 7.561 میلیون 966,517 13.85 5.2 1.77 4.312 میلیون 900,000 5.212 میلیون 303
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 5,990 20.00 0.34 5,980 10.00 0.17 12:29 963 12.767 میلیون 76.39 میلیارد 13,257.28 5,970 5,970 5,880 6,120 1 1,000 5,920 5 209,500 6,000 21.456 هزار میلیارد 24.473 میلیون 9.459 میلیون 3.588 میلیون 3.017 میلیون 6.442 میلیون 9.198 میلیون 2.446 میلیون 8.77 3.33 2.33 11.858 میلیون 909,130 10.442 میلیون 2.325 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 13,430 780.00 5.49 13,380 830.00 5.84 12:29 1,708 11.165 میلیون 149.37 میلیارد 6,536.89 14,210 14,180 13,220 14,400 2 55,000 13,350 1 7,704 13,450 9.312 هزار میلیارد 10.27 میلیون 2.616 میلیون 696,000 943,919 1.672 میلیون 1.619 میلیون 502,480 18.63 5.6 5.78 11.165 میلیون - 11.164 میلیون 1,000
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 5,550 140.00 2.46 5,590 100.00 1.76 12:29 1,292 21.832 میلیون 122.03 میلیارد 16,898.03 5,690 5,770 5,470 5,820 1 1,100 5,540 5 10,380 5,560 25.155 هزار میلیارد 26.343 میلیون 9.966 میلیون 4.5 میلیون 1.188 میلیون 8.778 میلیون 4.211 میلیون 4.119 میلیون 6.11 2.87 5.97 21.343 میلیون 488,952 21.403 میلیون 429,490
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 3,485 122.00 3.63 3,485 122.00 3.63 12:29 2,826 71.961 میلیون 250.82 میلیارد 25,463.94 3,363 3,363 3,312 3,531 2 13,567 3,483 1 10,000 3,492 15.528 هزار میلیارد 25.528 میلیون 13.444 میلیون 4.456 میلیون 9.999 میلیون 3.444 میلیون 22.605 میلیون 822,428 18.88 4.51 0.69 70.457 میلیون 1.504 میلیون 65.454 میلیون 6.507 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,340 62.00 1.89 3,306 28.00 0.85 12:29 402 6.101 میلیون 20.17 میلیارد 15,177.09 3,278 3,258 3,244 3,344 11 4,081,613 3,314 3 64,918 3,341 23.142 هزار میلیارد 28.084 میلیون 14.318 میلیون 7 میلیون 4.942 میلیون 9.375 میلیون 9.104 میلیون 193,058 119.87 2.48 2.54 6.072 میلیون 28,900 6.101 میلیون -
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 22,070 260.00 1.19 22,020 210.00 0.96 12:29 684 3.63 میلیون 79.95 میلیارد 5,307.66 21,810 21,650 21,650 22,500 2 65,000 22,000 3 8,796 22,070 38.845 هزار میلیارد 65.673 میلیون 33.135 میلیون 1.764 میلیون 26.811 میلیون 6.324 میلیون 48.514 میلیون 6.592 میلیون 5.89 6.14 0.8 1.829 میلیون 1.802 میلیون 2.223 میلیون 1.407 میلیون
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 15,490 600.00 4.03 15,540 650.00 4.37 12:29 904 1.381 میلیون 21.46 میلیارد 1,527.87 14,890 15,000 15,000 15,930 1 20,000 15,480 1 9,268 15,490 15.54 هزار میلیارد 17.361 میلیون 3.528 میلیون 350,000 1.821 میلیون 1.707 میلیون 3.534 میلیون 1.467 میلیون 10.59 9.1 4.41 953,723 427,472 1.091 میلیون 290,573
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,580 83.00 3.32 2,568 71.00 2.84 12:29 4,530 227.387 میلیون 583.92 میلیارد 50,195.89 2,497 2,535 2,513 2,615 2 4,822 2,574 1 20,000 2,580 502.071 هزار میلیارد 1.556 میلیارد 794.848 میلیون 195.511 میلیون 1.054 میلیارد -259,095,611 705.583 میلیون -196,361,723 -2.56 -1.94 0.71 127.917 میلیون 99.471 میلیون 199.812 میلیون 27.576 میلیون
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 15,120 770.00 5.37 14,910 560.00 3.90 12:29 637 4.439 میلیون 66.2 میلیارد 6,969 14,350 14,210 14,210 15,270 1 340 15,050 1 14,000 15,130 11.928 هزار میلیارد 14.395 میلیون 5.152 میلیون 800,000 2.467 میلیون 2.685 میلیون 2.61 میلیون 938,499 12.71 4.45 4.57 4.393 میلیون 46,318 3.354 میلیون 1.085 میلیون
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 109,010 870.00 0.80 108,240 100.00 0.09 12:29 255 314,851 34.08 میلیارد 1,234.71 108,140 109,760 107,000 110,890 1 389 109,000 2 930 109,850 21.648 هزار میلیارد 24.749 میلیون 4.673 میلیون 200,000 3.101 میلیون 1.572 میلیون 8.071 میلیون 2.476 میلیون 8.74 13.77 2.68 246,368 68,483 312,847 2,004
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,730 32.00 1.16 2,747 15.00 0.54 12:29 1,368 31.54 میلیون 86.64 میلیارد 23,055.77 2,762 2,810 2,700 2,810 2 13,108 2,721 2 30,631 2,730 35.711 هزار میلیارد 50.541 میلیون 50.252 میلیون 13 میلیون 14.83 میلیون 35.422 میلیون 23.809 میلیون 3.302 میلیون 10.82 1.01 1.5 24.565 میلیون 6.975 میلیون 28.168 میلیون 3.372 میلیون
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 4,301 201.00 4.90 4,305 205.00 5.00 12:29 2,203 58.522 میلیون 251.92 میلیارد 26,564.48 4,100 4,184 4,110 4,387 1 137,164 4,301 1 100,000 4,360 17.532 هزار میلیارد 23.092 میلیون 9.75 میلیون 4.072 میلیون 5.56 میلیون 4.19 میلیون 14.264 میلیون 723,946 24.22 4.18 1.23 53.572 میلیون 4.95 میلیون 48.477 میلیون 10.044 میلیون
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 18,150 750.00 4.31 17,700 300.00 1.72 12:29 3,077 19.322 میلیون 341.73 میلیارد 6,279.58 17,400 17,000 16,950 18,250 4 83,510 18,000 2 6,294 18,150 8.85 هزار میلیارد 11.067 میلیون 3.814 میلیون 500,000 2.367 میلیون 1.447 میلیون 3.499 میلیون 594,750 14.88 6.12 2.53 18.693 میلیون 628,812 18.826 میلیون 496,188
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 14,050 300.00 2.18 13,910 160.00 1.16 12:29 5,241 39.943 میلیون 555.7 میلیارد 7,621.3 13,750 14,050 13,700 14,300 3 38,000 14,050 6 13,668 14,070 87.5 هزار میلیارد 88.899 میلیون 15.228 میلیون 6.26 86.556 میلیون 44.33 2.221 میلیون 1.953 میلیون 44.81 6.33 39.39 39.943 میلیون - 22.463 میلیون 17.481 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 5,700 20.00 0.35 5,770 50.00 0.87 12:29 1,461 24.686 میلیون 142.43 میلیارد 14,357.78 5,720 5,690 5,630 5,980 1 142,400 5,700 1 65,753 5,710 21.682 هزار میلیارد 24.328 میلیون 8.59 میلیون 3.758 میلیون 2.645 میلیون 5.945 میلیون 3.045 میلیون 604,630 35.86 3.65 7.12 19.61 میلیون 5.075 میلیون 23.935 میلیون 750,869
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 17,450 400.00 2.24 17,660 190.00 1.06 12:29 741 2.048 میلیون 36.17 میلیارد 2,764.51 17,850 17,850 17,300 18,290 1 1,000 17,440 2 9,910 17,450 10.596 هزار میلیارد 11.475 میلیون 2.59 میلیون 600,000 867,432 1.722 میلیون 3.037 میلیون 901,381 11.76 6.15 3.49 1.733 میلیون 315,551 2.032 میلیون 16,579
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 4,828 96.00 1.95 4,903 21.00 0.43 12:29 1,399 20.937 میلیون 102.67 میلیارد 14,965.95 4,924 4,875 4,678 5,030 1 2,000 4,774 2 67,397 4,828 32.698 هزار میلیارد 38.37 میلیون 14.095 میلیون 6.669 میلیون 5.672 میلیون 8.424 میلیون 5.335 میلیون 854,397 38.28 3.88 6.13 19.805 میلیون 1.133 میلیون 19.176 میلیون 1.762 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 83,300 1,250.00 1.52 82,950 900.00 1.10 12:29 128 97,841 8.12 میلیارد 754.85 82,050 84,250 82,150 84,250 2 1,100 83,200 2 2,585 83,300 20.738 هزار میلیارد 26.84 میلیون 7.877 میلیون 250,000 6.102 میلیون 1.775 میلیون 7.505 میلیون 2.934 میلیون 7.07 11.68 2.76 97,141 700 97,841 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 21,250 300.00 1.43 21,100 150.00 0.72 12:29 364 1.425 میلیون 30.04 میلیارد 3,913.76 20,950 21,400 20,850 21,450 1 50,000 21,000 3 86,015 21,250 116.472 هزار میلیارد 142.254 میلیون 45.005 میلیون 5.52 میلیون 25.782 میلیون 19.222 میلیون 17.859 میلیون 8.133 میلیون 14.32 6.06 6.52 1.038 میلیون 386,438 1.085 میلیون 339,209
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,111 5.00 0.24 2,118 12.00 0.57 12:29 874 35.422 میلیون 75.03 میلیارد - 2,106 2,123 2,092 2,146 3 136,719 2,110 1 1,202 2,119 55.536 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35.222 میلیون 200,000 33.905 میلیون 1.518 میلیون
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 76,520 1,070.00 1.38 80,020 2,430.00 3.13 12:29 1,606 1.624 میلیون 129.95 میلیارد 1,011.2 77,590 80,890 76,000 81,460 1 10,895 76,520 1 3,725 77,000 94.424 هزار میلیارد 97.868 میلیون 9.84 میلیون 1.18 میلیون 3.445 میلیون 6.395 میلیون 8.541 میلیون 4.554 میلیون 20.74 14.77 11.06 1.624 میلیون - 1.624 میلیون -
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 26,570 1,050.00 4.11 26,500 980.00 3.84 12:29 442 3.559 میلیون 94.31 میلیارد 8,052.06 25,520 26,000 25,500 27,170 1 9,603 26,550 3 171,200 26,580 72.875 هزار میلیارد 91.769 میلیون 28.034 میلیون 2.75 میلیون 18.894 میلیون 9.14 میلیون 5.636 میلیون 5.25 میلیون 13.88 7.97 12.93 2.453 میلیون 1.106 میلیون 1.831 میلیون 1.728 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 22,450 550.00 2.51 22,350 450.00 2.05 12:29 205 412,904 9.24 میلیارد 2,014.17 21,900 21,950 21,950 22,800 1 250 22,350 4 28,448 22,500 15.645 هزار میلیارد 25.586 میلیون 11.53 میلیون 700,000 9.941 میلیون 1.59 میلیون 9.095 میلیون 1.114 میلیون 14.04 9.84 1.72 309,126 103,778 240,149 172,755
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 29,210 130.00 0.45 29,160 80.00 0.28 12:29 303 2.022 میلیون 59.07 میلیارد 6,673.56 29,080 29,050 28,960 29,410 2 2,535 29,210 3 1,021 29,360 320.76 هزار میلیارد 348.502 میلیون 93.875 میلیون 11 میلیون 27.742 میلیون 66.134 میلیون 48.893 میلیون 47.521 میلیون 6.74 4.85 6.55 1.374 میلیون 647,677 1.26 میلیون 762,052
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 16,420 280.00 1.73 16,530 390.00 2.42 12:29 417 1.521 میلیون 25.15 میلیارد 3,648.56 16,140 16,200 16,200 16,770 1 3,393 16,420 1 12,022 16,500 16.53 هزار میلیارد 30.436 میلیون 19.118 میلیون 1,000,000 13.906 میلیون 5.213 میلیون 37.21 میلیون 1.139 میلیون 14.51 3.17 0.44 1.485 میلیون 36,626 1.521 میلیون -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 83,300 0.00 0.00 83,250 50.00 0.06 12:29 259 202,507 16.86 میلیارد 781.88 83,300 85,300 82,200 85,300 2 212 82,800 1 2,000 84,200 24.975 هزار میلیارد 29.99 میلیون 7.616 میلیون 300,000 5.015 میلیون 2.601 میلیون 6.317 میلیون 3.045 میلیون 8.2 9.6 3.95 142,457 60,050 138,407 64,100
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,393 41.00 1.68 2,387 47.00 1.93 12:29 3,614 140.031 میلیون 334.29 میلیارد 38,746.78 2,434 2,451 2,317 2,490 1 46,565 2,396 1 7,314 2,398 47.142 هزار میلیارد 52.821 میلیون 26.153 میلیون 19.749 میلیون 5.68 میلیون 20.474 میلیون 11.93 میلیون 1.588 میلیون 29.68 2.3 3.95 119.791 میلیون 20.24 میلیون 139.469 میلیون 562,000
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 3,169 48.00 1.54 3,160 39.00 1.25 12:29 664 10.565 میلیون 33.38 میلیارد 15,910.62 3,121 3,158 3,115 3,194 1 30,000 3,158 1 4,740 3,169 11.186 هزار میلیارد 15.924 میلیون 9.155 میلیون 990,000 4.737 میلیون 4.418 میلیون 8.698 میلیون 1.077 میلیون 10.39 2.53 1.29 10.515 میلیون 49,260 10.565 میلیون -
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,228 86.00 2.74 3,189 47.00 1.50 12:29 1,452 46.407 میلیون 148.01 میلیارد 29,239.92 3,142 3,164 3,150 3,250 1 396,551 3,228 1 169,956 3,229 29.843 هزار میلیارد 43.329 میلیون 27.75 میلیون 9.358 میلیون 13.486 میلیون 14.264 میلیون 14.875 میلیون 2.021 میلیون 14.77 2.09 2.01 25.523 میلیون 20.884 میلیون 38.148 میلیون 8.259 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 8,080 10.00 0.12 8,270 180.00 2.22 12:29 835 9.46 میلیون 78.24 میلیارد 11,329.66 8,090 8,030 8,030 8,410 1 12,407 8,070 1 14,242 8,090 21.75 هزار میلیارد 22.594 میلیون 2.519 میلیون 2.63 میلیون 843,705 1.675 میلیون 570,693 487,836 44.58 12.98 38.11 9.46 میلیون - 9.202 میلیون 258,350
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,090 177.00 4.52 4,089 176.00 4.50 12:29 5,937 285.355 میلیون 1.167 هزار میلیارد 38,137.03 3,913 4,000 3,970 4,108 1 2,444 4,088 1 15,000 4,099 289.401 هزار میلیارد 748.286 میلیون 484.824 میلیون 70.776 میلیون 458.885 میلیون 25.939 میلیون 536.278 میلیون -51,410,781 -5.63 11.16 0.54 253.045 میلیون 32.31 میلیون 170.788 میلیون 114.567 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 7,320 210.00 2.95 7,290 180.00 2.53 12:29 1,326 15.678 میلیون 114.3 میلیارد 11,823.67 7,110 7,170 7,130 7,490 2 6,650 7,310 1 59,909 7,320 45.927 هزار میلیارد 47.813 میلیون 17.237 میلیون 6.3 میلیون 1.886 میلیون 15.351 میلیون 7.005 میلیون 6.173 میلیون 7.44 2.99 6.56 14.846 میلیون 832,306 12.849 میلیون 2.829 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 53,930 1,120.00 2.12 53,840 1,030.00 1.95 12:29 1,602 4.795 میلیون 258.17 میلیارد 2,993.02 52,810 54,000 52,000 54,880 1 32,000 52,910 1 500 53,930 96.912 هزار میلیارد 98.145 میلیون 7.052 میلیون 1.8 میلیون 1.233 میلیون 5.819 میلیون 4.372 میلیون 3.264 میلیون 29.69 16.65 22.17 4.233 میلیون 561,768 4.545 میلیون 250,046
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 15,590 150.00 0.97 15,590 150.00 0.97 12:29 967 4.927 میلیون 76.79 میلیارد 5,095.2 15,440 15,500 15,350 16,190 1 100,000 15,460 2 62,184 15,600 20.267 هزار میلیارد 20.921 میلیون 4.169 میلیون 1.3 میلیون 654,125 3.515 میلیون 1.795 میلیون 1.293 میلیون 15.67 5.77 11.29 4.533 میلیون 393,714 4.927 میلیون -
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 29,200 30.00 0.10 29,200 30.00 0.10 12:29 158 273,285 7.97 میلیارد 1,852.59 29,230 29,200 28,850 29,410 1 350 29,150 1 1,420 29,290 16.819 هزار میلیارد 25.867 میلیون 12.06 میلیون 576,000 9.048 میلیون 3.013 میلیون 10.76 میلیون 1.929 میلیون 8.73 5.58 1.56 268,585 4,700 273,285 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,560 200.00 2.96 6,720 40.00 0.59 12:29 392 4.2 میلیون 27.65 میلیارد 10,713.49 6,760 6,530 6,510 6,710 1 71,000 6,560 1 24,985 6,590 322.56 هزار میلیارد 378.195 میلیون 125.958 میلیون 48 میلیون 55.635 میلیون 70.324 میلیون 80.412 میلیون 17.824 میلیون 18.11 4.59 4.01 3.506 میلیون 693,460 3.018 میلیون 1.182 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,360 40.00 0.75 5,300 20.00 0.38 12:29 683 7.571 میلیون 40.14 میلیارد 11,084.65 5,320 5,270 5,200 5,390 2 229,000 5,350 2 19,518 5,360 12.745 هزار میلیارد 15.68 میلیون 12.614 میلیون 2.405 میلیون 2.935 میلیون 9.679 میلیون 9.084 میلیون 1.767 میلیون 7.21 1.32 1.4 6.097 میلیون 1.473 میلیون 6.337 میلیون 1.234 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 18,580 0.00 0.00 18,680 100.00 0.54 12:29 1,003 1.86 میلیون 34.75 میلیارد 1,854.28 18,580 18,510 18,490 18,900 1 50,000 18,600 1 75,118 18,680 14.944 هزار میلیارد 18.757 میلیون 5.211 میلیون 800,000 3.813 میلیون 1.398 میلیون 5.106 میلیون 661,906 22.58 10.69 2.93 1.825 میلیون 35,247 1.86 میلیون -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 5,820 40.00 0.69 5,770 10.00 0.17 12:29 576 9.629 میلیون 55.54 میلیارد 16,717.24 5,780 5,790 5,700 5,850 1 957 5,760 2 110,000 5,830 40.39 هزار میلیارد 52.788 میلیون 22.612 میلیون 7 میلیون 12.398 میلیون 10.214 میلیون 26.003 میلیون 2.881 میلیون 14.02 3.95 1.55 4.708 میلیون 4.922 میلیون 9.532 میلیون 97,350
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,548 262.00 6.11 4,504 218.00 5.09 12:29 7,391 202.114 میلیون 910.28 میلیارد 25,952.17 4,286 4,391 4,390 4,578 2 11,328 4,548 1 6,400 4,549 178.382 هزار میلیارد 184.638 میلیون 72.207 میلیون 39.605 میلیون 6.257 میلیون 65.95 میلیون 2.063 میلیون 1.016 میلیون 167.11 2.57 82.29 191.273 میلیون 10.841 میلیون 190.652 میلیون 11.462 میلیون
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 40,900 10.00 0.02 41,450 560.00 1.37 12:29 941 1.464 میلیون 60.68 میلیارد 1,555.55 40,890 41,990 40,050 43,000 1 46,487 40,900 1 19,360 40,940 20.725 هزار میلیارد 23.178 میلیون 4.415 میلیون 500,000 2.453 میلیون 1.963 میلیون 8.137 میلیون 2.284 میلیون 9.07 10.56 2.55 1.453 میلیون 10,708 1.355 میلیون 108,720
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,250 145.00 4.67 3,234 129.00 4.15 12:29 748 18.842 میلیون 60.93 میلیارد 25,189.65 3,105 3,193 3,110 3,299 2 26,366 3,230 1 10,000 3,258 156.105 هزار میلیارد 2.592 میلیارد 2.585 میلیارد 34.27 میلیون 2.443 میلیارد 142.509 میلیون 263.273 میلیون 41.019 میلیون 3.81 1.11 0.59 10.716 میلیون 8.125 میلیون 17.603 میلیون 1.239 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 7,650 320.00 4.37 7,490 160.00 2.18 12:29 242 2.531 میلیون 18.95 میلیارد 10,460.12 7,330 7,400 7,300 7,650 1 100,000 7,380 1 16,118 7,680 19.774 هزار میلیارد 20.69 میلیون 4.86 میلیون 2.64 میلیون 916,132 3.944 میلیون 700,447 464,833 42.54 5.01 28.23 2.325 میلیون 206,692 2.531 میلیون -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 21,200 550.00 2.66 21,100 450.00 2.18 12:29 706 3.454 میلیون 72.8 میلیارد 4,892.15 20,650 21,300 20,300 21,550 1 10,000 21,000 1 2,973 21,300 12.66 هزار میلیارد 14.138 میلیون 3.12 میلیون 600,000 1.568 میلیون 1.552 میلیون 4.46 میلیون 905,374 13.98 8.16 2.84 1.73 میلیون 1.724 میلیون 2.889 میلیون 565,107
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,877 54.00 2.96 1,876 53.00 2.91 12:29 2,445 81.487 میلیون 152.9 میلیارد 33,327.91 1,823 1,868 1,840 1,906 2 55,900 1,876 1 16,500 1,877 187.6 هزار میلیارد 222.038 میلیون 191.742 میلیون 100 میلیون 34.438 میلیون 157.304 میلیون 18.654 میلیون 23.979 میلیون 7.82 1.19 10.06 62.687 میلیون 18.8 میلیون 75.653 میلیون 5.834 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,661 91.00 3.54 2,652 82.00 3.19 12:29 5,976 260.22 میلیون 690.02 میلیارد 50 میلیون 2,570 2,612 2,594 2,687 4 32,000 2,660 2 215,557 2,661 799.992 هزار میلیارد 2.503 میلیارد 1.033 میلیارد 301.656 میلیون 1.703 میلیارد -670,624,074 2.211 میلیارد -542,848,053 -1.47 -1.19 0.36 187.655 میلیون 72.565 میلیون 189.277 میلیون 70.943 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,241 49.00 2.24 2,256 64.00 2.92 12:29 1,036 26.071 میلیون 58.81 میلیارد 25,165.53 2,192 2,270 2,218 2,290 2 80,091 2,240 1 15,000 2,255 79.675 هزار میلیارد 100.868 میلیون 76.776 میلیون 35.317 میلیون 21.192 میلیون 55.584 میلیون 17.831 میلیون 11.2 میلیون 7.11 1.43 4.47 18.298 میلیون 7.774 میلیون 26.071 میلیون -
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 6,280 100.00 1.62 6,310 130.00 2.10 12:29 2,086 40.466 میلیون 255.18 میلیارد 19,398.7 6,180 6,290 6,210 6,420 1 2,000 6,270 3 174,495 6,290 39.13 هزار میلیارد 39.604 میلیون 10.739 میلیون 6.201 میلیون 473,492 10.265 میلیون 1.461 میلیون 1.218 میلیون 32.14 3.81 26.78 38.842 میلیون 1.624 میلیون 35.37 میلیون 5.096 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,441 39.00 1.15 3,473 71.00 2.09 12:29 351 4.694 میلیون 16.3 میلیارد 13,374.33 3,402 3,618 3,400 3,618 1 50,000 3,440 3 50,975 3,496 31.257 هزار میلیارد 52.99 میلیون 33.268 میلیون 9 میلیون 21.733 میلیون 11.535 میلیون 39.021 میلیون 1.591 میلیون 19.65 2.71 0.8 4.561 میلیون 133,525 3.776 میلیون 918,574
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 11,700 10.00 0.09 11,830 120.00 1.02 12:29 756 4.303 میلیون 50.89 میلیارد 5,691.41 11,710 11,700 11,610 12,000 2 6,708 11,660 2 15,000 11,800 5.915 هزار میلیارد 6.196 میلیون 1.169 میلیون 500,000 251,237 917,576 1.38 میلیون 384,965 15.37 6.45 4.29 4.302 میلیون 667 4.299 میلیون 4,161
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,700 20.00 0.15 13,670 10.00 0.07 12:29 402 2.662 میلیون 36.32 میلیارد 6,622.96 13,680 13,680 13,550 13,810 9 75,926 13,680 1 100,000 13,700 1325.713 هزار میلیارد 1.48 میلیارد 497.954 میلیون 96.98 میلیون 154.086 میلیون 343.868 میلیون 210.011 میلیون 206.098 میلیون 6.43 3.86 6.31 594,188 2.068 میلیون 743,122 1.919 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,383 41.00 1.75 2,353 11.00 0.47 12:29 640 18.455 میلیون 43.79 میلیارد 28,835.28 2,342 2,320 2,320 2,388 2 221,806 2,382 1 400,000 2,387 1120.143 هزار میلیارد 1.348 میلیارد 817.828 میلیون 476.049 میلیون 228.074 میلیون 589.754 میلیون 513.469 میلیون 133.874 میلیون 8.37 1.9 2.19 11.973 میلیون 6.481 میلیون 6.133 میلیون 12.322 میلیون
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 77,050 600.00 0.78 77,050 600.00 0.78 12:29 469 484,688 37.33 میلیارد 1,033.45 76,450 79,050 76,000 79,050 1 3,251 77,050 1 292 77,100 7.705 هزار میلیارد 8.249 میلیون 1.088 میلیون 100,000 533,675 554,304 1.142 میلیون 134,862 57.13 13.9 6.75 484,688 - 478,688 6,000
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 22,600 400.00 1.80 22,250 50.00 0.23 12:29 559 1.473 میلیون 32.76 میلیارد 2,634.59 22,200 22,550 21,950 22,800 1 250 22,200 2 1,080 22,600 40.05 هزار میلیارد 169.291 میلیون 133.927 میلیون 1.8 میلیون 129.241 میلیون 4.686 میلیون 176.337 میلیون 6.729 میلیون 5.95 8.56 0.23 1.258 میلیون 214,897 792,398 680,336
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 4,415 210.00 4.99 4,380 175.00 4.16 12:29 405 9.128 میلیون 39.98 میلیارد 22,539.16 4,205 4,220 4,220 4,415 38 2,660,385 4,415 0 0 0 10.362 هزار میلیارد 11.251 میلیون 3.94 میلیون 2.366 میلیون - - 3.936 میلیون 135,371 76.55 3.4 2.63 9.092 میلیون 36,618 8.521 میلیون 607,747
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 15,450 380.00 2.52 15,100 30.00 0.20 12:29 80 219,206 3.37 میلیارد 2,802.76 15,070 15,350 15,340 15,480 1 73 15,400 1 20,200 15,460 90.6 هزار میلیارد 101.855 میلیون 25.754 میلیون 6 میلیون 11.255 میلیون 14.498 میلیون 13.463 میلیون 13.227 میلیون 6.85 6.25 6.73 185,282 33,924 167,306 51,900
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 24,300 330.00 1.38 24,040 70.00 0.29 12:29 147 343,077 8.29 میلیارد 2,340.22 23,970 24,370 23,860 24,440 1 274 24,230 4 12,091 24,300 59.283 هزار میلیارد 68.312 میلیون 19.809 میلیون 2.466 میلیون 9.03 میلیون 10.78 میلیون 17.44 میلیون 10.187 میلیون 5.82 5.5 3.4 165,567 177,510 320,377 22,700
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,300 44.00 1.03 4,299 43.00 1.01 12:29 980 26.5 میلیون 113.91 میلیارد 27,040.83 4,256 4,258 4,230 4,378 1 101,183 4,300 3 13,740 4,320 150.371 هزار میلیارد 240.602 میلیون 146.893 میلیون 34.978 میلیون 90.231 میلیون 56.662 میلیون 125.616 میلیون 31.74 میلیون 4.74 2.65 1.2 20.795 میلیون 5.705 میلیون 12.775 میلیون 13.725 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 7,690 150.00 1.99 7,620 80.00 1.06 12:29 1,908 24.272 میلیون 185.02 میلیارد 12,721.2 7,540 7,520 7,420 7,790 2 229,268 7,690 4 26,107 7,700 43.694 هزار میلیارد 58.97 میلیون 23.746 میلیون 5.734 میلیون 15.276 میلیون 8.47 میلیون 56.573 میلیون 558,170 78.28 5.16 0.77 23.921 میلیون 351,400 20.022 میلیون 4.25 میلیون
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 5,059 50.00 1.00 5,075 66.00 1.32 12:29 1,037 15.064 میلیون 76.44 میلیارد 14,526.83 5,009 5,005 5,000 5,130 1 2,000 5,030 1 13,622 5,059 17.559 هزار میلیارد 20.963 میلیون 10.768 میلیون 3.46 میلیون 3.404 میلیون 7.364 میلیون 6.401 میلیون 2.883 میلیون 6.09 2.38 2.74 10.722 میلیون 4.342 میلیون 14.164 میلیون 900,000
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,960 51.00 1.75 2,958 49.00 1.68 12:29 1,967 37.249 میلیون 110.17 میلیارد 18,937.02 2,909 2,915 2,915 3,000 1 299 2,960 1 670 2,965 59.547 هزار میلیارد 91.272 میلیون 69.774 میلیون 20.131 میلیون 31.726 میلیون 38.048 میلیون 36.096 میلیون 19.55 میلیون 3.05 1.57 1.65 36.287 میلیون 962,519 34.129 میلیون 3.12 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 3,400 115.00 3.50 3,426 141.00 4.29 12:29 2,386 78.915 میلیون 270.39 میلیارد 33,074.37 3,285 3,360 3,360 3,449 1 2,973 3,390 1 135,315 3,400 22.707 هزار میلیارد 45.38 میلیون 28.895 میلیون 6.628 میلیون 22.673 میلیون 6.222 میلیون 59.288 میلیون 192,968 117.67 3.65 0.38 78.881 میلیون 34,370 66.756 میلیون 12.159 میلیون
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 45,470 410.00 0.91 45,270 210.00 0.47 12:29 198 401,285 18.17 میلیارد 2,026.69 45,060 44,980 44,980 46,000 1 1,350 45,160 1 2,157 45,470 36.669 هزار میلیارد 49.401 میلیون 17.873 میلیون 810,000 12.733 میلیون 5.14 میلیون 16.645 میلیون 6.055 میلیون 6.06 7.13 2.21 124,585 276,700 399,295 1,990
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 89,000 1,130.00 1.29 88,760 890.00 1.01 12:29 133 110,429 9.85 میلیارد 894.02 87,870 87,880 87,880 90,450 1 1,000 88,800 1 5,545 89,300 17.752 هزار میلیارد 20.887 میلیون 4.67 میلیون 200,000 3.135 میلیون 1.535 میلیون 6.828 میلیون 2.467 میلیون 7.2 11.57 2.6 108,884 1,545 110,429 -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 10,050 110.00 1.11 10,100 160.00 1.61 12:29 643 4.072 میلیون 41.12 میلیارد 6,332.59 9,940 9,810 9,810 10,300 1 1,100 10,010 1 10,000 10,190 12.12 هزار میلیارد 17.274 میلیون 6.802 میلیون 850,000 5.154 میلیون 1.648 میلیون 5.527 میلیون 603,135 20.11 7.35 2.19 3.929 میلیون 143,200 3.965 میلیون 106,650
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 52,250 1,600.00 2.97 53,550 300.00 0.56 12:29 635 1.953 میلیون 104.56 میلیارد - 53,850 52,250 52,250 54,950 1 1,000 51,350 23 270,275 52,250 15.53 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.953 میلیون - 1.643 میلیون 310,000
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 52,890 1,370.00 2.52 52,970 1,290.00 2.38 12:29 794 910,319 48.22 میلیارد 1,146.5 54,260 56,400 51,200 56,400 1 2,000 52,880 1 760 53,410 10.594 هزار میلیارد 11.782 میلیون 2.091 میلیون 200,000 1.166 میلیون 925,041 2.068 میلیون 617,873 17.45 11.65 5.21 784,898 125,421 875,031 35,288
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 5,870 120.00 2.09 5,840 90.00 1.57 12:29 306 2.145 میلیون 12.56 میلیارد 7,009.32 5,750 5,770 5,770 5,960 1 35,000 5,850 4 19,980 5,870 18.711 هزار میلیارد 25.445 میلیون 9.857 میلیون 3.204 میلیون 6.733 میلیون 3.123 میلیون 6.65 میلیون 285,642 65.52 5.99 2.81 2.145 میلیون - 2.095 میلیون 49,447
دروز

روز دارو

سهام بورس 10,960 270.00 2.40 11,080 150.00 1.34 12:29 854 3.43 میلیون 38.01 میلیارد 4,016.25 11,230 11,440 10,720 11,520 1 31,849 10,930 1 3,000 11,050 15.508 هزار میلیارد 24.528 میلیون 11.272 میلیون 699,840 9.019 میلیون 2.253 میلیون 7.778 میلیون 965,671 16.06 6.88 1.99 3.371 میلیون 58,800 2.417 میلیون 1.013 میلیون
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,460 86.00 3.62 2,464 90.00 3.79 12:29 697 14.39 میلیون 35.45 میلیارد 20,645.85 2,374 2,460 2,411 2,495 1 28,246 2,470 1 2,349 2,472 11.746 هزار میلیارد 18.202 میلیون 11.977 میلیون 4.767 میلیون 6.457 میلیون 5.52 میلیون 4.641 میلیون 674,501 17.41 2.13 2.53 14.39 میلیون - 13.699 میلیون 690,986
سشرق

سیمان شرق

سهام بورس 15,900 260.00 1.66 15,780 140.00 0.90 12:29 537 2.372 میلیون 37.43 میلیارد 4,417.23 15,640 15,520 15,520 15,920 3 36,249 15,810 1 1,167 15,900 41.873 هزار میلیارد 49.471 میلیون 18.441 میلیون 2.654 میلیون 7.598 میلیون 10.843 میلیون 9.926 میلیون 6.906 میلیون 6.06 3.86 4.22 1.523 میلیون 849,124 2.066 میلیون 306,286
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 5,059 134.00 2.72 5,041 116.00 2.36 12:29 630 13.613 میلیون 68.62 میلیارد 21,607.51 4,925 5,020 4,955 5,100 1 23,229 5,059 1 7,936 5,069 25.205 هزار میلیارد 26.053 میلیون 15.122 میلیون 5 میلیون 848,120 14.273 میلیون 7.817 میلیون 7.506 میلیون 3.36 1.77 3.22 11.839 میلیون 1.774 میلیون 7.06 میلیون 6.553 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 125,300 2,100.00 1.70 124,350 1,150.00 0.93 12:29 375 361,369 44.94 میلیارد 963.65 123,200 124,550 123,200 125,800 1 10,000 124,500 1 2,250 125,300 298.44 هزار میلیارد 439.034 میلیون 168.687 میلیون 2.4 میلیون 140.594 میلیون 28.093 میلیون 231.575 میلیون 32.355 میلیون 9.23 10.62 1.29 168,859 192,510 206,001 155,368
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 16,350 0.00 0.00 16,380 30.00 0.18 12:29 184 641,559 10.51 میلیارد 3,551.11 16,350 15,660 15,650 16,690 2 1,350 16,340 1 1,126 16,350 62.244 هزار میلیارد 162.322 میلیون 110.431 میلیون 2.4 میلیون 100.078 میلیون 10.353 میلیون 190.485 میلیون 6.637 میلیون 9.39 6.01 0.33 166,630 474,929 630,819 10,740
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 8,600 40.00 0.46 8,640 0.00 0.00 12:29 414 1.877 میلیون 16.21 میلیارد 4,533 8,640 8,560 8,550 8,790 3 4,195 8,590 2 62,093 8,670 60.264 هزار میلیارد 65.796 میلیون 16.734 میلیون 6.975 میلیون 5.532 میلیون 11.202 میلیون 4.79 میلیون 6.172 میلیون 9.76 5.38 12.58 1.555 میلیون 321,265 1.357 میلیون 519,250
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 5,850 40.00 0.69 5,840 30.00 0.52 12:29 447 11.228 میلیون 65.59 میلیارد 25,118.48 5,810 5,810 5,780 5,940 1 857 5,870 1 8,999 5,880 17.52 هزار میلیارد 22.024 میلیون 8.221 میلیون 2.36 میلیون 4.504 میلیون 3.717 میلیون 9.312 میلیون 1.555 میلیون 11.26 4.71 1.88 2.855 میلیون 8.373 میلیون 9.296 میلیون 1.932 میلیون
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 6,030 220.00 3.79 5,900 90.00 1.55 12:29 219 1.87 میلیون 11.2 میلیارد 8,537.57 5,810 5,840 5,840 6,030 1 5,000 6,010 1 3,942 6,030 56.05 هزار میلیارد 79.949 میلیون 40.081 میلیون 9.5 میلیون 23.899 میلیون 16.182 میلیون 28.931 میلیون 9.843 میلیون 5.69 3.46 1.94 801,293 1.068 میلیون 1.711 میلیون 159,154
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 22,550 60.00 0.27 22,730 240.00 1.07 12:29 344 931,389 21.17 میلیارد 2,707.53 22,490 21,710 21,710 23,270 2 16,550 22,550 1 12,847 22,890 21.641 هزار میلیارد 29.286 میلیون 10.96 میلیون 952,095 7.645 میلیون 3.315 میلیون 16.52 میلیون 1.868 میلیون 11.59 6.53 1.31 656,168 275,221 928,333 3,056
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 40,700 1,030.00 2.60 40,720 1,050.00 2.65 12:29 917 3.897 میلیون 158.67 میلیارد 4,249.48 39,670 40,190 39,550 41,190 1 1,700 40,700 1 3,288 40,900 1649.16 هزار میلیارد 1.786 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 136.745 میلیون 307.119 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 5.49 5.37 5.44 1.475 میلیون 2.421 میلیون 1.471 میلیون 2.425 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 12,590 820.00 6.97 12,520 750.00 6.37 12:29 2,562 39.737 میلیون 497.47 میلیارد 15,510 11,770 12,030 12,030 12,590 4 16,170 12,580 4 166,356 12,590 751.2 هزار میلیارد 2.182 میلیارد 1.644 میلیارد 60 میلیون 1.43 میلیارد 213.556 میلیون 292.798 میلیون 97.852 میلیون 7.68 3.52 2.57 29.962 میلیون 9.774 میلیون 12.187 میلیون 27.55 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 143,900 2,380.00 1.63 145,650 630.00 0.43 12:29 900 199,614 28.78 میلیارد 221.79 146,280 144,300 143,150 145,480 1 88 143,400 3 27,135 144,000 260.701 هزار میلیارد 311.945 میلیون 82.15 میلیون 1.79 میلیون 51.066 میلیون 31.084 میلیون 68.082 میلیون 35.433 میلیون 7.37 8.4 3.84 82,608 117,006 67,000 132,614
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 9,980 250.00 2.44 10,080 150.00 1.47 12:29 769 3.474 میلیون 35.04 میلیارد 4,517.85 10,230 10,370 9,820 10,600 1 2,000 9,950 1 9,143 9,980 20.16 هزار میلیارد 31.996 میلیون 14.412 میلیون 2 میلیون 11.836 میلیون 2.576 میلیون 10.066 میلیون 862,146 23.38 7.82 2 3.312 میلیون 162,683 3.458 میلیون 16,384
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 7,320 470.00 6.86 7,230 380.00 5.55 12:29 577 7.085 میلیون 51.2 میلیارد 12,278.71 6,850 6,760 6,760 7,320 48 2,758,418 7,320 1 6,000 7,360 8.17 هزار میلیارد 11.112 میلیون 4.443 میلیون 1.13 میلیون 2.942 میلیون 1.501 میلیون 3.297 میلیون -316,815 -25.79 5.44 2.48 6.975 میلیون 110,000 6.085 میلیون 1,000,000
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 2,860 94.00 3.40 2,820 54.00 1.95 12:29 286 3.521 میلیون 10.01 میلیارد 12,309.98 2,766 2,800 2,784 2,888 4 22,000 2,837 1 106,416 2,860 18.993 هزار میلیارد 26.349 میلیون 18.316 میلیون 6.735 میلیون 7.356 میلیون 10.96 میلیون 11.557 میلیون 1.535 میلیون 12.38 1.73 1.64 2.631 میلیون 890,065 3.452 میلیون 68,500
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 11,220 390.00 3.60 11,310 480.00 4.43 12:29 1,644 12.043 میلیون 136.16 میلیارد 7,325.66 10,830 11,150 11,000 11,440 1 788 11,220 1 18,450 11,250 19.453 هزار میلیارد 22.031 میلیون 5.115 میلیون 1.72 میلیون 2.578 میلیون 2.537 میلیون 5.446 میلیون 1.029 میلیون 18.9 7.67 3.57 12.001 میلیون 42,582 11.909 میلیون 134,223
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 14,040 60.00 0.43 13,950 30.00 0.21 12:29 361 1.765 میلیون 24.62 میلیارد 4,890.23 13,980 14,140 13,660 14,250 4 11,529 13,920 1 6,259 14,040 16.18 هزار میلیارد 20.987 میلیون 8.732 میلیون 1.16 میلیون 4.807 میلیون 3.925 میلیون 8.054 میلیون 2.255 میلیون 7.18 4.12 2.01 1.5 میلیون 265,712 1.262 میلیون 503,744
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 73,330 1,670.00 2.33 74,100 2,440.00 3.40 12:29 263 660,537 48.94 میلیارد 2,511.55 71,660 72,400 72,400 75,240 2 800 73,260 1 2,276 73,330 29.047 هزار میلیارد 33.714 میلیون 7.34 میلیون 392,000 4.667 میلیون 2.673 میلیون 9.504 میلیون 2.954 میلیون 9.83 10.87 3.06 660,537 - 140,365 520,172
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 30,700 1,870.00 6.49 29,910 1,080.00 3.75 12:29 180 1.87 میلیون 55.93 میلیارد 3,577.17 28,830 29,400 28,900 30,800 1 228 29,940 2 75,232 30,700 44.865 هزار میلیارد 50.5 میلیون 14.377 میلیون 1.5 میلیون 5.635 میلیون 8.742 میلیون 9.15 میلیون 7.331 میلیون 6.12 5.13 4.91 198,310 1.672 میلیون 1.739 میلیون 131,500
داراب

پتروشیمی داراب

سهام فرابورس 950 17.00 1.82 930 3.00 0.32 12:29 142 5.339 میلیون 4.92 میلیارد - 933 907 906 951 1 72,912 950 1 50,000 953 3.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.339 میلیون - 5.339 میلیون -