همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 16,510 960.00 6.17 16,070 520.00 3.34 1400/04/29 420 1.55 میلیون 25 میلیارد 3,702.12 15,550 14,990 14,950 16,510 52 233,223 16,510 2 50,348 32,420 3.946 هزار میلیارد 4.219 میلیون 445,198 245,549 272,578 172,620 186,956 6,229 2678.33 22.86 21.11 1.545 میلیون 10,000 1.525 میلیون 30,000
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 12,666 202.00 1.57 12,868 0.00 0.00 1400/04/29 724 4.81 میلیون 61.95 میلیارد 6,649.19 12,868 13,107 12,647 13,180 1 98,604 12,663 2 396,359 12,666 128.68 هزار میلیارد 530.641 میلیون 416.574 میلیون 10 میلیون 401.961 میلیون 14.613 میلیون 58.641 میلیون 1.354 میلیون 95.02 8.81 2.19 1.919 میلیون 2.896 میلیون 4.795 میلیون 19,419
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 14,380 1,347.00 10.34 13,033 0.00 0.00 1400/04/29 564 1.793 میلیون 23.37 میلیارد - 13,033 13,751 13,751 14,552 3 71,134 14,350 3 20,500 14,350 45.076 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.975 میلیون 217,583 2.87 میلیون 323,000
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 38,000 220.00 0.58 37,780 0.00 0.00 1400/04/29 1,726 3.72 میلیون 140.7 میلیارد 2,157.83 37,780 38,200 36,710 38,280 1 200 37,870 1 750 37,990 26.446 هزار میلیارد 30.048 میلیون 6.108 میلیون 700,000 3.602 میلیون 2.506 میلیون 5.127 میلیون 3.539 میلیون 7.47 10.55 5.16 2.75 میلیون 974,567 3.446 میلیون 278,833
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 17,960 70.00 0.39 17,890 0.00 0.00 1400/04/29 926 3.87 میلیون 69.3 میلیارد 4,184.53 17,890 17,650 17,020 18,440 2 5,099 17,950 4 33,855 18,000 17.737 هزار میلیارد 20.007 میلیون 5.003 میلیون 991,440 2.27 میلیون 2.733 میلیون 3.142 میلیون 601,397 29.49 6.49 5.64 2.414 میلیون 1.461 میلیون 3.626 میلیون 248,795
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 67,508 1,872.00 2.85 65,636 0.00 0.00 1400/04/29 158,463 14.22 میلیون 933.49 میلیارد 41.83 65,636 63,500 62,366 68,410 1 25,006 67,500 18 178 67,500 13.127 هزار میلیارد 14.522 میلیون 1.823 میلیون 200,000 1.395 میلیون 428,574 2.575 میلیون 812,368 16.16 30.63 5.1 13.607 میلیون 615,000 13.892 میلیون 330,555
غگز

گز سکه

سهام فرابورس 16,500 12,500.00 43.10 29,000 0.00 0.00 1400/04/29 1 30,000 870 میلیون - 29,000 16,500 16,500 16,500 1 737 16,500 1 50,000 18,000 1.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 90,000 10,000 100,000 -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 4,565 15.00 0.33 4,580 0.00 0.00 1400/04/29 4,085 7.29 میلیون 33.4 میلیارد 1,785.19 4,580 4,390 4,390 4,650 1 3,017 4,565 2 456 4,565 18.32 هزار میلیارد 18.358 میلیون 12.959 میلیون 4 میلیون 37,749 12.921 میلیون 7.376 میلیون 7.333 میلیون 2.5 1.42 2.48 7.292 میلیون - 7.131 میلیون 161,732
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 34,700 107.00 0.31 34,807 0.00 0.00 1400/04/29 4,174 4.63 میلیون 161.28 میلیارد 1,110.11 34,807 33,820 33,820 35,650 7 4,608 34,700 1 50 34,760 31.326 هزار میلیارد 34.652 میلیون 6.136 میلیون 900,000 3.326 میلیون 2.81 میلیون 5.396 میلیون 2.379 میلیون 13.17 11.15 5.81 4.58 میلیون 53,441 4.184 میلیون 449,608
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 13,070 179.00 1.35 13,249 0.00 0.00 1400/04/29 5,802 27.08 میلیون 358.75 میلیارد 4,667.04 13,249 13,200 13,069 13,700 1 810 13,249 1 43,550 13,249 5.3 هزار میلیارد 5.63 میلیون 2.348 میلیون 400,000 330,630 2.018 میلیون 1.116 میلیون 1.07 میلیون 4.95 2.63 4.75 26.989 میلیون 89,509 15.335 میلیون 11.744 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 24,710 190.00 0.77 24,520 0.00 0.00 1400/04/29 1,753 4.78 میلیون 117.3 میلیارد 2,729.49 24,520 24,490 24,060 24,800 2 4,428 24,700 1 8,245 24,710 236.377 هزار میلیارد 267.353 میلیون 65.921 میلیون 9.64 میلیون 30.976 میلیون 34.945 میلیون 46.671 میلیون 19.412 میلیون 12.18 6.76 5.06 4.479 میلیون 306,141 3.795 میلیون 989,587
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,157 70.00 1.12 6,227 0.00 0.00 1400/04/29 2,405 13.87 میلیون 86.39 میلیارد 5,768.4 6,227 6,171 6,157 6,470 3 30,274 6,157 1 78,763 6,169 7.472 هزار میلیارد 9.172 میلیون 2.97 میلیون 1.2 میلیون 1.699 میلیون 1.271 میلیون 659,690 120,243 62.14 5.88 11.33 13.703 میلیون 170,000 13.873 میلیون -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 14,520 192.00 1.34 14,328 0.00 0.00 1400/04/29 877 5.07 میلیون 72.67 میلیارد 5,783.5 14,328 14,670 14,211 14,670 1 1,581 14,500 2 4,981 14,521 171.936 هزار میلیارد 223.333 میلیون 72.238 میلیون 12 میلیون 51.397 میلیون 20.841 میلیون 74.993 میلیون 27.304 میلیون 6.3 8.25 2.29 3.457 میلیون 1.615 میلیون 2.542 میلیون 2.53 میلیون
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام فرابورس 19,300 323.00 1.65 19,623 0.00 0.00 1400/04/29 50 154,334 2.95 میلیارد - 19,623 18,941 18,941 20,081 1 13,941 19,200 1 1,515 19,680 3.532 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.647 میلیون 5,000 9.137 میلیون 515,317
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 4,723 82.00 1.77 4,641 0.00 0.00 1400/04/29 415 2.63 میلیون 12.2 میلیارد 6,327.08 4,641 4,550 4,550 4,799 1 397 4,652 1 408 4,723 25.526 هزار میلیارد 26.475 میلیون 9.616 میلیون 5.5 میلیون 949,431 8.666 میلیون 1.179 میلیون 844,815 30.21 2.95 21.65 2.576 میلیون 50,000 2.626 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,830 4.00 0.14 2,834 0.00 0.00 1400/04/29 5,611 93.83 میلیون 265.9 میلیارد 16,722.08 2,834 2,905 2,784 2,905 0 0 0 0 443.068 هزار میلیارد - - 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,068 -18.12 5.37 2.33 81.452 میلیون 12.375 میلیون 91.809 میلیون 2.019 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 19,230 430.00 2.29 18,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,697 53.76 میلیون 1.011 هزار میلیارد 19,934.6 18,800 18,740 18,570 19,400 3 6,668 19,230 2 58,387 19,240 1880 هزار میلیارد - - 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.419 میلیون 322.454 میلیون 141.603 میلیون 9.18 5.81 4.45 2.926 میلیون 50.838 میلیون 4.834 میلیون 48.929 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 537 1.00 0.19 536 0.00 0.00 1400/04/29 2,160 99.59 میلیون 53.3 میلیارد 46,105.32 536 530 526 559 2 34,327 536 3 180,933 538 51.514 هزار میلیارد 51.59 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -4.69 0.5 -4.69 79.587 میلیون 20 میلیون 99.587 میلیون -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 8,099 94.00 1.17 8,005 0.00 0.00 1400/04/29 995 8.12 میلیون 64.99 میلیارد 8,159 8,005 7,975 7,700 8,132 2 116,398 8,070 1 12,700 8,099 24.808 هزار میلیارد 27.659 میلیون 7.611 میلیون 3.099 میلیون 2.851 میلیون 4.76 میلیون 4.988 میلیون 1.341 میلیون 18.5 5.21 4.97 7.138 میلیون 980,000 5.138 میلیون 2.98 میلیون
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 38,662 1,222.00 3.06 39,884 0.00 0.00 1400/04/29 1,941 2.63 میلیون 104.94 میلیارد 1,355.57 39,884 41,000 38,563 42,621 2 21,637 38,660 2 4,308 38,719 5.983 هزار میلیارد 9.669 میلیون 3.963 میلیون 150,000 3.692 میلیون 270,691 1.645 میلیون 39,276 186.58 - 4.35 2.506 میلیون 125,144 2.631 میلیون -
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 25,092 52,519.00 67.67 77,611 0.00 0.00 1400/04/29 2,413 4.491 میلیون 348.57 میلیارد - 77,611 25,092 25,092 25,469 1 400 25,010 85 597,273 25,092 115.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.339 میلیون 329,000 6.629 میلیون 38,551
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,691 16.00 0.94 1,707 0.00 0.00 1400/04/29 1,732 31.86 میلیون 54.38 میلیارد 18,394.45 1,707 1,700 1,673 1,747 1 158,322 1,688 1 3,187 1,691 27.398 هزار میلیارد 116.002 میلیون 105.865 میلیون 16.05 میلیون 88.604 میلیون 17.261 میلیون 3.345 میلیون 3.023 میلیون 9.06 1.59 8.19 31.859 میلیون - 31.859 میلیون -
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,807 4.00 0.22 1,811 0.00 0.00 1400/04/29 14,236 426.06 میلیون 771.4 میلیارد 28,114.89 1,811 1,815 1,790 1,860 0 0 0 0 354.07 هزار میلیارد 885.632 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون - - 139.631 میلیون 4.109 میلیون -52.98 9.81 1.66 405.929 میلیون 20.129 میلیون 409.94 میلیون 16.118 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,310 50.00 0.33 15,260 0.00 0.00 1400/04/29 2,158 17.23 میلیون 262.8 میلیارد 7,983.42 15,260 15,100 15,000 15,350 5 18,300 15,290 7 700,000 15,300 763 هزار میلیارد 856.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 306.467 میلیون 111.658 میلیون 5.57 3.69 2.08 4.987 میلیون 12.242 میلیون 9.157 میلیون 8.071 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,235 24.00 1.91 1,259 0.00 0.00 1400/04/29 56,224 1.75 میلیارد 2.2 هزار میلیارد 39,222.62 1,259 1,284 1,230 1,323 2 8,249 1,236 2 2,692 1,236 169.965 هزار میلیارد 613.051 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 4.31 2.48 1.7 1.729 میلیارد 18.162 میلیون 1.724 میلیارد 23.365 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 15,730 40.00 0.25 15,770 0.00 0.00 1400/04/29 2,018 6.2 میلیون 97.7 میلیارد 3,070.23 15,770 16,050 15,590 16,380 0 0 0 0 151.861 هزار میلیارد 174.341 میلیون 56.574 میلیون 9.63 میلیون 22.48 میلیون 34.094 میلیون 59.69 میلیون 14.82 میلیون 10.25 4.45 2.54 5.814 میلیون 381,345 5.181 میلیون 1.015 میلیون
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 102,340 1,480.00 1.47 100,860 0.00 0.00 1400/04/29 786 737,884 74.4 میلیارد 938.78 100,860 98,260 97,560 102,340 3 7,622 102,320 1 50 102,340 25.215 هزار میلیارد 28.731 میلیون 4.101 میلیون 250,000 3.516 میلیون 585,870 7.701 میلیون 1.952 میلیون 12.92 43.04 3.27 541,069 196,815 614,497 123,387
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 171,602 15,489.00 8.28 187,091 0.00 0.00 1400/04/29 50 115,942 21.23 میلیارد - 187,091 170,375 169,520 173,800 1 500 171,602 1 118 171,800 206.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 490,552 588,698 721,284 357,966
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 40,400 220.00 0.54 40,620 0.00 0.00 1400/04/29 23,920 42.56 میلیون 1.729 هزار میلیارد 2,690.27 40,620 41,180 39,900 41,590 13 22,652 40,200 1 20,000 40,200 235.596 هزار میلیارد 250.431 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 98.83 24.76 87.62 38.192 میلیون 4.364 میلیون 42.327 میلیون 228,538
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,469 16.00 0.64 2,485 0.00 0.00 1400/04/29 2,443 58.18 میلیون 144.6 میلیارد 23,815.33 2,485 2,450 2,443 2,522 1 33,448 2,465 1 80,000 2,469 90.461 هزار میلیارد 122.098 میلیون 77.026 میلیون 36.403 میلیون 31.637 میلیون 45.389 میلیون 20.409 میلیون 7.382 میلیون 12.26 1.99 4.43 48.177 میلیون 10.004 میلیون 58.181 میلیون -
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 4,800 472.00 8.95 5,272 0.00 0.00 1400/04/29 39 339,224 1.74 میلیارد - 5,272 4,925 4,720 4,925 1 27,091 4,798 1 20,000 4,810 13.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.792 میلیون 537,707 13.836 میلیون 3.494 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,840 77.00 0.86 8,917 0.00 0.00 1400/04/29 5,472 28.75 میلیون 256.33 میلیارد 5,253.3 8,917 8,880 8,730 9,046 1 600 8,849 1 16,352 8,849 401.265 هزار میلیارد 453.193 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 4.27 4.09 4.2 27.931 میلیون 815,178 25.303 میلیون 3.443 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 10,448 88.00 0.85 10,360 0.00 0.00 1400/04/29 5,148 24.89 میلیون 257.83 میلیارد 4,834.14 10,360 10,150 10,100 10,520 2 25,000 10,440 2 50,500 10,440 248.201 هزار میلیارد 295.06 میلیون 81.007 میلیون 23.958 میلیون 46.859 میلیون 34.148 میلیون 128.226 میلیون 28.48 میلیون 8.73 7.27 1.94 14.747 میلیون 10.139 میلیون 22.643 میلیون 2.244 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 14,696 40.00 0.27 14,736 0.00 0.00 1400/04/29 1,705 4.7 میلیون 69.32 میلیارد 2,759.13 14,736 14,988 14,574 15,042 1 12,811 14,695 1 381 14,696 12.526 هزار میلیارد 16.382 میلیون 4.624 میلیون 600,000 3.856 میلیون 768,125 3.079 میلیون 383,930 32.62 16.31 4.07 4.694 میلیون 10,652 3.295 میلیون 1.409 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 37,000 510.00 1.40 36,490 0.00 0.00 1400/04/29 5,706 13.07 میلیون 477.2 میلیارد 2,291.44 36,490 37,290 35,370 37,400 0 0 0 0 145.96 هزار میلیارد 150.243 میلیون 22.047 میلیون 4 میلیون 4.283 میلیون 17.764 میلیون 10.61 میلیون 10.528 میلیون 13.86 8.23 13.76 12.291 میلیون 783,656 12.214 میلیون 861,014
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 29,689 258.00 0.86 29,947 0.00 0.00 1400/04/29 1,257 1.75 میلیون 52.4 میلیارد 1,392.11 29,947 29,000 29,000 30,770 1 4,000 29,670 1 5 29,690 35.936 هزار میلیارد 74.766 میلیون 41.024 میلیون 1.2 میلیون 38.829 میلیون 2.194 میلیون 59.394 میلیون 2.645 میلیون 13.59 16.38 0.61 1.627 میلیون 122,414 1.709 میلیون 40,813
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 202,400 1,163.00 0.57 203,563 0.00 0.00 1400/04/29 1,771 766,928 156.12 میلیارد 433.05 203,563 197,010 197,010 205,500 1 60 202,400 1 86,865 202,400 488.551 هزار میلیارد 512.538 میلیون 114.027 میلیون 2.4 میلیون 23.987 میلیون 90.04 میلیون 177.438 میلیون 71.018 میلیون 6.88 5.43 2.75 620,164 146,764 570,608 196,320
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,200 40.00 0.65 6,160 0.00 0.00 1400/04/29 2,983 49.4 میلیون 304.2 میلیارد 16,559.33 6,160 6,180 5,910 6,290 0 0 0 0 295.68 هزار میلیارد 311.343 میلیون 78.903 میلیون 48 میلیون 15.663 میلیون 63.239 میلیون 40.666 میلیون -703,715 -420.17 4.68 7.27 16.006 میلیون 33.391 میلیون 42.482 میلیون 6.915 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,750 51.00 1.82 2,801 0.00 0.00 1400/04/29 563 19.75 میلیون 55.3 میلیارد 35,076.35 2,801 2,850 2,725 2,850 1 9,381 2,750 1 110,000 2,760 29.411 هزار میلیارد 30.346 میلیون 16.013 میلیون 10.5 میلیون 935,553 15.077 میلیون 3.41 میلیون 3.232 میلیون 9.1 1.95 8.64 16.748 میلیون 3 میلیون 18.264 میلیون 1.484 میلیون
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 37,290 412.00 1.12 36,878 0.00 0.00 1400/04/29 1,484 2.01 میلیون 74.15 میلیارد 1,354.94 36,878 37,000 36,010 38,890 1 2,292 37,290 1 2,109 37,300 4.942 هزار میلیارد 5.956 میلیون 2.115 میلیون 134,000 1.014 میلیون 1.101 میلیون 5.244 میلیون 705,182 7.01 4.49 0.94 1.937 میلیون 74,020 2.011 میلیون -