سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,651 38.00 0.81 4,699 10.00 0.21 14:02 1,084 4.96 میلیون 23.3 میلیارد 4,573.87 4,689 4,720 4,561 4,850 1 2,000 4,630 1 42,783 4,730 6.203 هزار میلیارد 8.056 میلیون 4.611 میلیون 1.32 میلیون 1.853 میلیون 2.758 میلیون 1.326 میلیون 2.107 میلیون 2.94 2.25 4.68 11.693 میلیون - 11.693 میلیون -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,990 120.00 0.93 12,970 100.00 0.78 13:41 16,348 69.23 میلیون 898.1 میلیارد 8,327.58 12,870 13,130 12,850 13,170 6 292,875 13,010 3 101,944 13,010 1841.74 هزار میلیارد 1.914 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.91 3.84 5.85 104.917 میلیون 9.769 میلیون 106.427 میلیون 8.258 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,224 58.00 4.97 1,215 49.00 4.20 12:30 9,609 373.36 میلیون 453.71 میلیارد 38,854.92 1,166 1,178 1,170 1,224 1 5,500 1,170 5 113,638 1,171 51.784 هزار میلیارد 52.175 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 33.46 1.13 30.31 275.276 میلیون 32.588 میلیون 295.06 میلیون 12.803 میلیون
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 21,110 460.00 2.13 21,380 190.00 0.88 12:30 987 2.28 میلیون 48.8 میلیارد 2,310.55 21,570 21,360 20,940 22,140 1 986 21,350 1 587 21,370 6.86 هزار میلیارد 9.209 میلیون 2.473 میلیون 320,857 2.349 میلیون 123,810 6.366 میلیون 12,322 556.72 55.41 1.08 1.745 میلیون 260,000 2.005 میلیون -
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 26,400 8.00 0.03 26,408 0.00 0.00 12:30 2,100 6.562 میلیون 173.28 میلیارد - 26,408 26,301 25,590 26,924 38 146,266 26,147 0 0 0 3.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.247 میلیون 50,000 1.297 میلیون -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 23,000 767.00 3.23 23,495 272.00 1.14 12:30 4,326 3.96 میلیون 92.95 میلیارد 914.5 23,767 23,529 22,579 24,590 1 230 22,510 756 593,420 23,529 7.902 هزار میلیارد 8.624 میلیون 1.161 میلیون 200,000 722,146 439,250 3.026 میلیون 135,785 58.19 17.99 2.61 1.342 میلیون 200,000 1.542 میلیون 14
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 9,929 242.00 2.50 9,749 62.00 0.64 12:30 2,460 8.53 میلیون 83.2 میلیارد 3,469.14 9,687 9,500 9,211 10,150 0 0 0 104 1,297,972 9,598 3.9 هزار میلیارد 4.383 میلیون 2.348 میلیون 400,000 330,630 2.018 میلیون 1.116 میلیون 1.07 میلیون 1.99 1.9 3.43 4.275 میلیون 100,000 4.375 میلیون -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 17,754 933.00 4.99 17,908 779.00 4.17 12:30 2,613 7.73 میلیون 138.44 میلیارد 2,958.46 18,687 17,830 17,753 18,500 0 0 0 235 1,278,647 18,633 8.954 هزار میلیارد 9.185 میلیون 1.688 میلیون 500,000 231,212 1.457 میلیون 929,138 623,572 14.36 6.14 9.64 3.317 میلیون 340,000 3.657 میلیون -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,919 25.00 1.29 1,944 0.00 0.00 12:30 11,719 300.78 میلیون 584.7 میلیارد 21,423.81 1,944 1,970 1,908 1,980 1 7,405 1,954 1 140,000 1,954 586.419 هزار میلیارد 1.311 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -4.03 -24.43 0.76 344.189 میلیون 75.357 میلیون 415.634 میلیون 3.912 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,116 11.00 0.98 1,123 4.00 0.35 12:30 4,995 176.6 میلیون 198.4 میلیارد 35,354.48 1,127 1,149 1,104 1,149 2 218,896 1,127 1 100,000 1,130 127.537 هزار میلیارد 259.999 میلیون 173.642 میلیون 113.568 میلیون 132.462 میلیون 41.179 میلیون 47.586 میلیون -40,839,984 -3.12 3.1 2.68 222.94 میلیون 15.6 میلیون 235.043 میلیون 3.497 میلیون
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 19,708 938.00 5.00 19,672 902.00 4.81 12:30 11,621 4.58 میلیون 90.1 میلیارد 876.38 18,770 19,010 18,850 19,708 1 1,928 19,270 7 162 19,270 13.77 هزار میلیارد 14.298 میلیون 1.579 میلیون 200,000 528,087 1.051 میلیون 962,833 1.048 میلیون 13.14 13.1 14.3 3.544 میلیون 2 میلیون 5.516 میلیون 27,915
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,090 290.00 5.00 6,050 250.00 4.31 12:30 5,083 88.18 میلیون 533.4 میلیارد 17,347.52 5,800 6,090 5,790 6,090 47 4,216,850 6,000 67 5,526,801 6,000 11.174 هزار میلیارد 11.554 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 48.67 22.9 16.02 52.128 میلیون 340,000 51.984 میلیون 483,956
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 4,906 629.00 14.71 4,277 0.00 0.00 12:30 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 4,921 4,800 5,060 1 4,061 4,920 1 1,500 4,927 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.628 میلیون 3.2 میلیون 11.878 میلیون 2.95 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 11,562 43.00 0.37 11,660 55.00 0.47 12:30 4,420 1.88 میلیون 21.96 میلیارد 426.08 11,605 11,410 11,410 11,900 1 1,222 11,554 5 390 11,554 34.98 هزار میلیارد 40.671 میلیون 9.124 میلیون 3 میلیون 5.691 میلیون 3.432 میلیون 2.614 میلیون 1.129 میلیون 31 10.19 13.38 2.717 میلیون 217,553 2.919 میلیون 15,174
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,782 97.00 2.63 3,705 20.00 0.54 12:30 2,455 39.26 میلیون 145.4 میلیارد 15,991.42 3,685 3,650 3,650 3,797 1 15,242 3,680 2 104,703 3,685 22.626 هزار میلیارد 25.727 میلیون 10.846 میلیون 6.107 میلیون 3.101 میلیون 7.745 میلیون 8.757 میلیون 1.676 میلیون 13.5 2.92 2.58 28.157 میلیون 12.383 میلیون 38.936 میلیون 1.604 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 14,241 32.00 0.22 14,475 202.00 1.42 12:30 872 2.36 میلیون 34.11 میلیارد 2,702.01 14,273 14,680 14,241 14,760 2 30,400 14,110 3 57,480 14,269 12.304 هزار میلیارد 16.16 میلیون 4.624 میلیون 600,000 3.856 میلیون 768,125 3.079 میلیون 383,930 32.05 16.02 4 4.089 میلیون 140,000 4.189 میلیون 40,000
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 73,000 680.00 0.92 73,400 280.00 0.38 12:30 818 393,963 28.9 میلیارد 481.62 73,680 73,390 72,120 74,700 1 258 73,020 1 1,000 73,380 23.635 هزار میلیارد 26.541 میلیون 4.843 میلیون 322,000 2.906 میلیون 1.936 میلیون 6.379 میلیون 1.822 میلیون 12.97 12.21 3.71 670,188 30,000 700,188 -
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,799 19.00 1.05 1,814 4.00 0.22 12:30 10,170 303.59 میلیون 550.8 میلیارد 29,851.53 1,818 1,822 1,783 1,849 1 10,000 1,810 1 400,000 1,810 354.656 هزار میلیارد 886.219 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.51 9.83 1.67 414.844 میلیون 43.71 میلیون 457.569 میلیون 984,851
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 35,790 1,883.00 5.00 36,066 1,607.00 4.27 12:30 7,399 8.33 میلیون 300.42 میلیارد 1,125.79 37,673 36,560 35,790 38,000 2 1,008 37,000 918 1,807,315 37,245 25.246 هزار میلیارد 27.418 میلیون 4.187 میلیون 200,000 2.171 میلیون 2.016 میلیون 6.694 میلیون 1.159 میلیون 21.79 12.52 3.77 2.194 میلیون 20,000 2.214 میلیون 42
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 8,560 172.00 1.97 8,732 0.00 0.00 12:30 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 8,700 8,420 8,700 0 0 0 94 9,221,565 8,659 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.833 میلیون 3.066 میلیون 6.197 میلیون 702,339
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 5,590 270.00 4.61 5,590 270.00 4.61 12:30 1,709 13.87 میلیون 77.5 میلیارد 8,113.34 5,860 5,570 5,570 5,820 0 0 0 164 3,150,072 5,830 9.112 هزار میلیارد 11.424 میلیون 3.627 میلیون 1,000,000 2.312 میلیون 1.315 میلیون 748,706 173,639 52.47 6.93 12.17 3.889 میلیون 35,000 3.924 میلیون -
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,257 37.00 3.03 1,264 44.00 3.61 12:30 3,000 103.55 میلیون 130.9 میلیارد 34,516.94 1,220 1,223 1,223 1,281 1 20,000 1,230 1 50,000 1,230 22.912 هزار میلیارد 40.118 میلیون 18.84 میلیون 1,000,000 17.207 میلیون 1.633 میلیون 5.262 میلیون 30,181 759.15 14.03 4.35 105.154 میلیون 2 میلیون 106.354 میلیون 800,000
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 29,699 1,298.00 4.57 29,194 793.00 2.79 12:30 6,321 1.23 میلیون 35.96 میلیارد 194.86 28,401 28,845 28,411 29,790 2 19,825 28,004 1 7 28,004 8.758 هزار میلیارد 10.043 میلیون 1.699 میلیون 300,000 1.285 میلیون 414,247 1.602 میلیون 252,885 34.64 21.14 5.47 1.292 میلیون 64,043 1.336 میلیون 20,014
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 24,870 80.00 0.32 25,050 260.00 1.05 12:30 877 1.46 میلیون 36.5 میلیارد 1,659.34 24,790 25,130 24,680 25,700 1 5,269 25,500 2 65,000 25,500 60.469 هزار میلیارد 62.099 میلیون 13.65 میلیون 2.414 میلیون 1.63 میلیون 12.021 میلیون 6.246 میلیون 6.12 میلیون 9.89 5.03 9.68 986,266 2.039 میلیون 2.83 میلیون 195,471
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,090 31.00 0.75 4,134 13.00 0.32 12:30 3,439 42.59 میلیون 176.07 میلیارد 12,384.45 4,121 4,145 4,070 4,219 18 3,599,216 4,170 1 200 4,170 254.256 هزار میلیارد 401.597 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 10.32 3.04 1.04 51.469 میلیون 43.188 میلیون 78.152 میلیون 16.506 میلیون
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 4,228 1.00 0.02 4,276 49.00 1.16 12:30 1,819 23.25 میلیون 99.41 میلیارد 12,780.34 4,227 4,229 4,140 4,399 1 1,950 4,131 2 11,016 4,140 15.959 هزار میلیارد 19.89 میلیون 8.309 میلیون 3.732 میلیون 3.931 میلیون 4.378 میلیون 3.706 میلیون 551,142 28.96 3.65 4.31 32.776 میلیون 529,697 32.106 میلیون 1.2 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,530 139.00 3.79 3,548 121.00 3.30 12:30 29,416 60.31 میلیون 213.99 میلیارد 2,776.16 3,669 3,600 3,486 3,660 0 0 0 6390 12,672,454 3,636 10.644 هزار میلیارد 13.575 میلیون 7.091 میلیون 3 میلیون 2.931 میلیون 4.16 میلیون - - - 2.56 - 22.055 میلیون 8.111 میلیون 29.415 میلیون 750,962
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,465 17.00 1.15 1,476 6.00 0.40 12:29 1,092 22.17 میلیون 32.71 میلیارد 20,303.8 1,482 1,465 1,444 1,500 17 3,036,647 1,473 1 69,292 1,475 23.691 هزار میلیارد 111.509 میلیون 96.086 میلیون 16.05 میلیون 87.819 میلیون 8.267 میلیون 3.457 میلیون -4,927,293 -4.8 2.87 6.85 32.104 میلیون 420,000 32.524 میلیون -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 3,346 1,245.00 27.12 4,591 0.00 0.00 12:29 726 10.193 میلیون 46.79 میلیارد - 4,591 3,337 3,336 3,400 0 0 0 94 3,192,744 3,426 22.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.521 میلیون 2.4 میلیون 6.921 میلیون 5 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 4,880 40.00 0.81 4,940 20.00 0.41 12:29 1,479 6.29 میلیون 31.1 میلیارد 4,252.19 4,920 4,940 4,800 5,050 1 2,000 4,900 4 9,811 4,950 54.34 هزار میلیارد 64.456 میلیون 24.519 میلیون 11 میلیون 10.116 میلیون 14.403 میلیون 6.12 میلیون 5.448 میلیون 9.98 3.77 8.89 7.679 میلیون 5.184 میلیون 12.863 میلیون -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 13,605 84.00 0.61 13,825 136.00 0.99 12:29 1,027 4.3 میلیون 59.51 میلیارد 4,191.75 13,689 13,260 13,260 14,237 0 0 0 71 467,266 13,546 16.169 هزار میلیارد 20.381 میلیون 7.479 میلیون 1.17 میلیون 4.212 میلیون 3.267 میلیون 7.909 میلیون 1.597 میلیون 10.14 4.95 2.04 4.81 میلیون 1.879 میلیون 6.689 میلیون -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 17,500 100.00 0.57 17,630 30.00 0.17 12:29 849 2.31 میلیون 40.8 میلیارد 2,723.09 17,600 18,000 17,000 18,000 1 5,152 17,700 5 18,309 17,710 225.153 هزار میلیارد 244.654 میلیون 36.12 میلیون 2.936 میلیون 19.501 میلیون 16.619 میلیون 27.566 میلیون 22.667 میلیون 9.93 13.55 8.17 2.084 میلیون 5.555 میلیون 7.539 میلیون 100,000
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 5,310 80.00 1.48 5,370 20.00 0.37 12:29 769 4.22 میلیون 22.7 میلیارد 5,486.99 5,390 5,490 5,220 5,600 57 1,482,411 5,400 1 2,000 5,610 8.453 هزار میلیارد 10.611 میلیون 3.889 میلیون 1.574 میلیون 2.159 میلیون 1.73 میلیون 4.944 میلیون 343,185 24.63 4.88 1.71 16.197 میلیون 44,443 15.015 میلیون 1.227 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,340 45.00 1.89 2,374 11.00 0.46 12:29 816 13.33 میلیون 31.6 میلیارد 16,334.11 2,385 2,390 2,270 2,468 1 4,000 2,410 2 7,253 2,410 11.271 هزار میلیارد 18.945 میلیون 11.204 میلیون 4.748 میلیون 7.674 میلیون 3.53 میلیون 17.208 میلیون 627,699 17.96 3.19 0.65 22.771 میلیون 490,000 23.261 میلیون -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 91,913 4,376.00 5.00 88,872 1,335.00 1.53 12:29 3,295 2.32 میلیون 206.06 میلیارد 703.69 87,537 83,161 83,161 91,913 0 0 0 430 688,106 87,140 6.221 هزار میلیارد 6.5 میلیون 425,983 70,000 233,451 192,532 372,619 145,824 41.84 31.6 16.33 142,638 - 142,638 -
فلامی

لامیران

سهام بورس 24,140 670.00 2.70 24,540 270.00 1.09 12:29 454 781,174 19.2 میلیارد 1,720.65 24,810 24,680 24,100 25,390 1 583 24,680 1 204 24,900 4.908 هزار میلیارد 5.274 میلیون 838,331 200,000 336,431 501,900 704,159 288,714 17 9.78 6.97 1.372 میلیون 206,561 1.579 میلیون -
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 31,520 1,500.00 5.00 30,870 850.00 2.83 12:29 683 1.27 میلیون 39.4 میلیارد 1,866.47 30,020 29,580 29,580 31,520 1 1,034 29,580 5 24,434 29,650 23.153 هزار میلیارد 28.145 میلیون 7.231 میلیون 750,000 4.992 میلیون 2.239 میلیون 3.568 میلیون 1.171 میلیون 19.78 10.34 6.49 809,832 815,388 1.625 میلیون -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,119 1.00 0.09 1,129 11.00 0.98 12:29 15,035 454.71 میلیون 513.26 میلیارد 23,364.01 1,118 1,144 1,117 1,149 2 28,000 1,133 8 588,994 1,135 152.415 هزار میلیارد 595.501 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.87 2.21 1.52 679.749 میلیون 23.59 میلیون 699.091 میلیون 4.248 میلیون
دیران

ایران دارو

سهام بورس 28,450 180.00 0.64 28,830 560.00 1.98 12:29 1,582 3.75 میلیون 108.1 میلیارد 2,371.22 28,270 29,000 28,210 29,380 1 900 28,300 2 10,866 28,350 25.37 هزار میلیارد 28.418 میلیون 4.059 میلیون 580,000 3.047 میلیون 1.012 میلیون 2.61 میلیون 741,195 34.23 25.07 9.73 4.742 میلیون 138,090 4.789 میلیون 91,000
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 8,140 10.00 0.12 8,210 60.00 0.74 12:29 2,497 11.96 میلیون 98.2 میلیارد 4,788.27 8,150 8,110 8,110 8,350 4 273,620 8,100 1 1,000 8,120 223.723 هزار میلیارد 232.633 میلیون 92.478 میلیون 27.25 میلیون 8.911 میلیون 83.567 میلیون 44.429 میلیون 42.885 میلیون 5.22 2.68 5.04 15.722 میلیون 2.865 میلیون 13.833 میلیون 4.753 میلیون