سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 11,340 100.00 0.89 11,240 0.00 0.00 17:04 838 14.145 میلیون 159.06 میلیارد - 11,240 11,000 10,730 11,340 1 5,405 11,330 7 53,138 11,340 84.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.47 میلیون 6.675 میلیون 13.399 میلیون 746,736
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 2,673 21.00 0.78 2,694 0.00 0.00 17:04 831 22.695 میلیون 61.14 میلیارد - 2,694 2,691 2,612 2,747 2 106,029 2,673 1 36,067 2,698 26.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.088 میلیون 1.607 میلیون 22.539 میلیون 155,800
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 17,390 50.00 0.29 17,440 0.00 0.00 17:03 1,697 7.332 میلیون 127.89 میلیارد 4,320.59 17,440 17,030 17,030 17,600 2 5,033 17,390 1 694 17,400 417.822 هزار میلیارد 484.443 میلیون 126.73 میلیون 23.958 میلیون 66.621 میلیون 60.109 میلیون 217.659 میلیون 34.183 میلیون 12.22 6.95 1.92 4.23 میلیون 3.102 میلیون 4.54 میلیون 2.792 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,500 51.00 1.48 3,449 0.00 0.00 17:02 8,961 282.559 میلیون 974.63 میلیارد 40,866.49 3,449 3,420 3,366 3,505 1 9,999 3,499 2 305,454 3,500 1040.412 هزار میلیارد 2.1 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 1.64 میلیارد -20,893,021 -49.8 -9.5 0.63 205.528 میلیون 77.031 میلیون 249.081 میلیون 33.478 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,390 30.00 0.56 5,360 0.00 0.00 16:55 5,983 131.119 میلیون 702.78 میلیارد 21,915.32 5,360 5,370 5,230 5,480 7 209,931 5,380 2 20,072 5,390 462.894 هزار میلیارد 642.844 میلیون 312.6 میلیون 86.361 میلیون 179.95 میلیون 132.65 میلیون 354.176 میلیون 65.95 میلیون 7.02 3.49 1.31 98.448 میلیون 32.671 میلیون 127.819 میلیون 3.3 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 65,080 470.00 0.72 65,550 0.00 0.00 14:32 1,263 3.227 میلیون 211.52 میلیارد 2,554.95 65,550 62,850 62,850 68,100 1 5,000 65,090 2 68,916 65,090 393.3 هزار میلیارد 418.422 میلیون 78.725 میلیون 6 میلیون 25.122 میلیون 53.602 میلیون 111.798 میلیون 38.474 میلیون 10.23 7.34 3.52 427,060 2.8 میلیون 2.124 میلیون 1.103 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,430 10.00 0.11 9,420 0.00 0.00 14:32 3,975 45.594 میلیون 429.28 میلیارد 11,470.16 9,420 9,370 9,290 9,450 5 222,992 9,430 45 636,727 9,440 2138.34 هزار میلیارد 2.439 میلیارد 910.165 میلیون 227 میلیون 278.05 میلیون 632.116 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 5.59 3.38 0.63 15.278 میلیون 30.316 میلیون 42.84 میلیون 2.753 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 53,420 210.00 0.39 53,630 0.00 0.00 14:31 2,506 2.233 میلیون 119.78 میلیارد 891.2 53,630 53,870 52,800 54,100 1 105 53,400 1 6,669 53,420 769.591 هزار میلیارد 910.984 میلیون 235.562 میلیون 14.35 میلیون 141.393 میلیون 94.169 میلیون 483.394 میلیون 78.18 میلیون 9.84 8.17 1.59 1.071 میلیون 1.163 میلیون 2.229 میلیون 4,295
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 69,100 760.00 1.09 69,860 0.00 0.00 12:44 - - - 806.76 69,860 66,200 66,200 71,200 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 11.5 میلیون 545,617 160,000 304,598 241,019 1.633 میلیون 70,806 157.87 46.38 6.84 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
چدن

چدن سازان

سهام بورس 3,150 10.00 0.32 3,140 0.00 0.00 12:42 1,484 24.369 میلیون 76.51 میلیارد 16,420.84 3,140 3,162 3,103 3,240 1 7,470 3,136 1 9,610 3,149 34.54 هزار میلیارد 43.269 میلیون 25.459 میلیون 8.63 میلیون 8.729 میلیون 16.731 میلیون 8.242 میلیون 2.044 میلیون 16.9 2.06 4.2 24.369 میلیون - 22.016 میلیون 2.353 میلیون
دامین

دارو امین

سهام بورس 5,670 90.00 1.56 5,760 0.00 0.00 12:41 787 9.707 میلیون 55.89 میلیارد 12,334.09 5,760 5,690 5,520 5,960 3 9,439 5,630 4 229,876 5,670 31.68 هزار میلیارد 41.429 میلیون 18.094 میلیون 5.5 میلیون 9.749 میلیون 8.344 میلیون 10.193 میلیون 2.631 میلیون 12.04 3.8 3.11 9.187 میلیون 520,000 9.103 میلیون 604,232
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 46,180 890.00 1.97 45,290 0.00 0.00 12:40 855 2.613 میلیون 118.34 میلیارد 3,056.31 45,290 41,010 41,010 46,180 3 1,046 46,180 1 8,000 46,810 45.29 هزار میلیارد 50.448 میلیون 8.489 میلیون 1,000,000 5.158 میلیون 3.331 میلیون 8.44 میلیون 4.399 میلیون 9.58 12.66 5 2.6 میلیون 13,346 1.421 میلیون 1.192 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 175,600 10.00 0.01 175,610 0.00 0.00 12:39 355 199,142 34.91 میلیارد 560.96 175,610 173,500 173,000 176,700 3 393 173,900 1 200 175,610 351.22 هزار میلیارد 369.935 میلیون 63.319 میلیون 2 میلیون 18.715 میلیون 44.604 میلیون 94.372 میلیون 42.189 میلیون 8.32 7.87 3.72 40,909 158,233 134,488 64,654
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 40,750 300.00 0.74 40,450 0.00 0.00 12:30 686 2.019 میلیون 81.66 میلیارد 2,942.57 40,450 38,200 38,200 40,850 1 200 40,600 1 22,847 40,750 72.81 هزار میلیارد 179.875 میلیون 117.626 میلیون 1.8 میلیون 107.065 میلیون 10.562 میلیون 146.05 میلیون 8.074 میلیون 9.02 6.89 0.5 1.599 میلیون 420,025 1.568 میلیون 450,589
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,211 10.00 0.24 4,221 0.00 0.00 12:30 2,843 56.851 میلیون 239.97 میلیارد 19,996.92 4,221 4,179 4,153 4,279 1 1,192 4,204 1 30,000 4,212 298.744 هزار میلیارد 630.066 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.02 5.46 0.72 47.881 میلیون 8.97 میلیون 51.651 میلیون 5.2 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,163 40.00 1.28 3,123 0.00 0.00 12:30 7,220 200.716 میلیون 626.92 میلیارد 27,762.29 3,123 3,080 3,045 3,185 9 3,310,409 3,163 2 5,666 3,164 610.579 هزار میلیارد 1.371 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -10.56 -7.29 1.04 163.052 میلیون 37.664 میلیون 182.578 میلیون 18.138 میلیون
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 90,250 0.00 0.00 90,250 0.00 0.00 12:30 3,678 2.144 میلیون 193.54 میلیارد 583.06 90,250 88,400 88,350 94,600 2 2,816 90,250 6 1,099 90,600 18.05 هزار میلیارد 18.696 میلیون 1.457 میلیون 200,000 645,651 811,686 4.817 میلیون 643,293 28.06 22.24 3.75 2.03 میلیون 114,617 2.103 میلیون 41,460
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 22,350 200.00 0.90 22,150 0.00 0.00 12:30 578 3.64 میلیون 80.89 میلیارد 6,298.4 22,150 22,050 22,050 22,350 2 2,045 22,250 9 300,355 22,350 1288.559 هزار میلیارد 1.508 میلیارد 313.213 میلیون 58.174 میلیون 219.049 میلیون 94.164 میلیون 64.279 میلیون 32.213 میلیون 39.82 13.62 19.96 223,686 3.417 میلیون 3.64 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 31,650 300.00 0.94 31,950 0.00 0.00 12:30 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,122.56 31,950 31,050 31,000 33,050 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 21.555 میلیون 3.028 میلیون 625,000 1.586 میلیون 1.442 میلیون 2.293 میلیون 455,261 43.86 13.85 8.72 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 7,090 50.00 0.71 7,040 0.00 0.00 12:30 1,029 7.47 میلیون 52.55 میلیارد 7,259.05 7,040 7,080 6,900 7,110 2 2,000 7,070 1 7,309 7,100 15.84 هزار میلیارد 17.606 میلیون 5.355 میلیون 2.25 میلیون 1.766 میلیون 3.588 میلیون 6.915 میلیون 861,999 18.38 4.41 2.29 7.333 میلیون 136,635 5.792 میلیون 1.678 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 34,450 100.00 0.29 34,550 0.00 0.00 12:30 895 5.763 میلیون 199.1 میلیارد - 34,550 35,950 34,450 35,950 0 0 0 19 546,691 34,450 91.064 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.763 میلیون - 5.763 میلیون -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 35,800 350.00 0.99 35,450 0.00 0.00 12:30 349 783,867 27.77 میلیارد 2,246.04 35,450 35,000 34,500 36,000 1 10,000 35,650 4 6,679 36,000 88.625 هزار میلیارد 95.478 میلیون 18.829 میلیون 2.5 میلیون 6.853 میلیون 11.977 میلیون 31.034 میلیون 9.4 میلیون 9.43 7.4 2.86 728,447 55,420 744,080 39,787
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 57,300 630.00 1.11 56,670 0.00 0.00 12:30 1 27 9.8 میلیون 1,588.88 56,670 55,500 55,290 57,500 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 102.118 میلیون 3.123 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 154.74 33.89 183.03 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 6,810 60.00 0.87 6,870 0.00 0.00 12:30 1,557 32.803 میلیون 225.23 میلیارد 21,068.18 6,870 6,810 6,790 7,000 14 143,678 6,800 1 1,305 6,810 2267.1 هزار میلیارد 2.685 میلیارد 857.607 میلیون 281.5 میلیون 451.228 میلیون 406.379 میلیون 444.555 میلیون 111.642 میلیون 20.31 5.58 5.1 8.488 میلیون 24.315 میلیون 24.349 میلیون 8.454 میلیون
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 5,170 80.00 1.52 5,250 0.00 0.00 12:30 494 4.522 میلیون 23.63 میلیارد 9,152.98 5,250 5,330 5,150 5,420 1 11,758 5,160 2 12,241 5,170 73.5 هزار میلیارد 75.777 میلیون 29.539 میلیون 14 میلیون 2.277 میلیون 27.262 میلیون 11.86 میلیون 11.729 میلیون 6.27 2.7 6.2 4.128 میلیون 393,832 4.44 میلیون 81,250
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,554 11.00 0.31 3,543 0.00 0.00 12:30 2,970 56.566 میلیون 200.39 میلیارد 19,045.95 3,543 3,504 3,504 3,570 0 0 0 0 967.129 هزار میلیارد 5.326 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.92 2.21 1.46 30.203 میلیون 26.363 میلیون 55.682 میلیون 884,746
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 146,200 1,460.00 1.01 144,740 0.00 0.00 12:30 2,278 1.039 میلیون 150.45 میلیارد 456.32 144,740 140,000 137,710 149,000 1 3 146,180 1 45 146,250 43.422 هزار میلیارد 45.374 میلیون 2.869 میلیون 300,000 1.952 میلیون 917,585 556,479 324,187 133.94 47.32 78.03 1.003 میلیون 36,858 1.027 میلیون 12,102
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 142,170 190.00 0.13 142,360 0.00 0.00 12:30 1,680 1.036 میلیون 147.49 میلیارد 616.69 142,360 142,860 141,500 143,900 1 100 142,160 2 6,310 142,170 1281.24 هزار میلیارد 1.919 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 984.651 میلیون 112.075 میلیون 11.43 12.24 1.3 573,825 462,213 1.036 میلیون -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,631 15.00 0.91 1,646 0.00 0.00 12:29 7,094 252.089 میلیون 414.84 میلیارد 35,392.37 1,646 1,638 1,600 1,695 2 204,000 1,631 2 6,200 1,633 70.153 هزار میلیارد 70.744 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 591,139 45.327 میلیون 231,712 130,311 538.35 1.55 302.76 242.331 میلیون 9.758 میلیون 245.559 میلیون 6.53 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 6,900 20.00 0.29 6,880 0.00 0.00 12:29 602 5.356 میلیون 36.88 میلیارد 8,897.06 6,880 6,990 6,720 6,990 2 56,216 6,820 1 800 6,900 43.344 هزار میلیارد 44.575 میلیون 14.661 میلیون 6.3 میلیون 1.231 میلیون 13.43 میلیون 5.649 میلیون 4.931 میلیون 8.79 3.23 7.67 5.034 میلیون 322,042 5.266 میلیون 90,425
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 46,050 400.00 0.86 46,450 0.00 0.00 12:29 212 577,421 26.82 میلیارد - 46,450 46,050 46,050 48,250 4 10,442 46,050 1 300 46,250 3.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 574,171 3,250 577,421 -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 4,899 36.00 0.74 4,863 0.00 0.00 12:29 566 13.884 میلیون 67.52 میلیارد 24,529.75 4,863 4,770 4,770 5,120 1 20,000 4,802 1 73,427 4,899 123.442 هزار میلیارد 697.175 میلیون 615.665 میلیون 25.384 میلیون 573.733 میلیون 41.932 میلیون 79.985 میلیون 7.671 میلیون 16.09 2.94 1.54 13.516 میلیون 367,928 5.756 میلیون 8.128 میلیون
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 2,520 8.00 0.32 2,512 0.00 0.00 12:29 148 3.831 میلیون 9.56 میلیارد - 2,512 2,522 2,454 2,576 2 95,879 2,480 1 54,574 2,520 14.766 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.806 میلیون 25,121 3.831 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 14,620 280.00 1.95 14,340 0.00 0.00 12:29 1,464 9.475 میلیون 135.87 میلیارد 6,472.24 14,340 13,550 13,230 14,620 50 475,031 14,620 1 350 14,740 25.812 هزار میلیارد 28.634 میلیون 5.534 میلیون 800,000 2.822 میلیون 2.712 میلیون 5.492 میلیون 572,050 42.79 9.03 4.46 9.475 میلیون - 8.038 میلیون 1.437 میلیون
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,410 69.00 1.98 3,479 0.00 0.00 12:29 1,717 30.449 میلیون 105.94 میلیارد 17,733.71 3,479 3,488 3,400 3,560 2 92,439 3,410 2 8,403 3,425 16.584 هزار میلیارد 21.42 میلیون 9.916 میلیون 3.732 میلیون 4.836 میلیون 5.08 میلیون 5.103 میلیون 554,306 29.92 3.26 3.25 29.13 میلیون 1.319 میلیون 28.568 میلیون 1.881 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,971 51.00 1.69 3,022 0.00 0.00 12:29 469 8.136 میلیون 24.59 میلیارد 17,347.24 3,022 3,030 2,953 3,090 2 20,000 2,962 1 20,000 3,020 23.572 هزار میلیارد 23.975 میلیون 9.635 میلیون 7.8 میلیون 403,657 9.231 میلیون 4.677 میلیون 4.458 میلیون 5.29 2.55 5.04 5.071 میلیون 3.065 میلیون 7.345 میلیون 791,237
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 7,480 140.00 1.91 7,340 0.00 0.00 12:29 561 7.632 میلیون 55.99 میلیارد 13,605.12 7,340 7,490 7,170 7,640 1 5,000 7,400 3 45,000 7,480 43.673 هزار میلیارد 158.597 میلیون 127.608 میلیون 5.95 میلیون 114.924 میلیون 12.685 میلیون 36.594 میلیون 2.161 میلیون 20.21 3.44 1.19 3.093 میلیون 4.539 میلیون 6.115 میلیون 1.518 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 5,820 60.00 1.04 5,760 0.00 0.00 12:29 8,337 148.677 میلیون 856.7 میلیارد 20,979.57 5,760 5,630 5,540 5,860 3 191,656 5,800 1 107,684 5,800 228.126 هزار میلیارد 233.416 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 144.94 3.52 108.28 140.752 میلیون 7.925 میلیون 143.798 میلیون 4.879 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 16,970 400.00 2.41 16,570 0.00 0.00 12:29 5,505 32.825 میلیون 543.92 میلیارد 5,962.73 16,570 15,890 15,800 17,120 1 422 16,970 5 38,386 17,000 28.5 هزار میلیارد 29.871 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 71.44 14.09 8.02 31.41 میلیون 1.415 میلیون 30.236 میلیون 2.589 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 12,870 60.00 0.47 12,810 0.00 0.00 12:29 2,953 22.527 میلیون 288.57 میلیارد 7,628.5 12,810 12,750 12,180 12,970 1 1,556 12,870 1 58,831 12,870 22.917 هزار میلیارد 25.677 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 492,781 292,611 78.32 7.11 46.51 21.883 میلیون 643,536 19.514 میلیون 3.013 میلیون
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 58,590 350.00 0.60 58,240 0.00 0.00 12:29 558 1.292 میلیون 75.24 میلیارد 2,315.42 58,240 56,000 55,500 59,490 0 0 0 0 41.642 هزار میلیارد 51.758 میلیون 15.933 میلیون 715,000 10.116 میلیون 5.817 میلیون 13.085 میلیون 4.67 میلیون 8.92 7.16 3.18 1.15 میلیون 142,488 1.267 میلیون 25,273
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 58,700 210.00 0.36 58,910 0.00 0.00 12:29 221 209,161 12.38 میلیارد 946.43 58,910 57,210 57,210 59,980 1 315 58,600 1 1,219 58,710 11.782 هزار میلیارد 12.678 میلیون 1.899 میلیون 200,000 895,933 1.003 میلیون 1.719 میلیون 647,334 18.2 11.74 6.85 209,161 - 195,561 13,600
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 23,060 440.00 1.95 22,620 0.00 0.00 12:29 5,610 26.965 میلیون 609.95 میلیارد 4,806.62 22,620 22,000 21,520 23,340 1 3,000 23,040 1 414 23,040 90.63 هزار میلیارد 92.18 میلیون 13.374 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 337.61 7.66 175.19 26.759 میلیون 205,924 26.337 میلیون 627,898
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,579 0.00 0.00 3,579 0.00 0.00 12:29 4,792 89.067 میلیون 318.79 میلیارد 18,586.62 3,579 3,501 3,500 3,649 1 3,000 3,580 1 9,000 3,580 72.048 هزار میلیارد 90.511 میلیون 57.931 میلیون 20.131 میلیون 18.463 میلیون 39.468 میلیون 30.36 میلیون 15.88 میلیون 4.54 1.83 2.37 87.048 میلیون 2.019 میلیون 87.115 میلیون 1.952 میلیون
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 11,130 70.00 0.63 11,060 0.00 0.00 12:29 925 7.337 میلیون 81.11 میلیارد 7,931.63 11,060 10,680 10,680 11,200 1 36,000 11,130 1 2,894 11,170 141.568 هزار میلیارد 180.104 میلیون 59.423 میلیون 3.2 میلیون 38.536 میلیون 20.888 میلیون 115.659 میلیون 11.833 میلیون 11.96 6.78 1.22 7.337 میلیون - 3.467 میلیون 3.87 میلیون
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 4,549 22.00 0.49 4,527 0.00 0.00 12:29 922 12.026 میلیون 54.44 میلیارد 13,043.88 4,527 4,433 4,433 4,600 1 9,168 4,548 2 71,243 4,550 40.743 هزار میلیارد 49.644 میلیون 23.199 میلیون 9 میلیون 8.901 میلیون 14.297 میلیون 21.905 میلیون 4.366 میلیون 9.33 2.85 1.86 12.026 میلیون - 9.526 میلیون 2.501 میلیون
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 7,050 80.00 1.15 6,970 0.00 0.00 12:29 2,294 24.637 میلیون 171.71 میلیارد 10,739.91 6,970 6,600 6,600 7,050 1 1,018 7,040 1 198,758 7,050 26.865 هزار میلیارد 33.622 میلیون 11.514 میلیون 2.635 میلیون 6.756 میلیون 4.757 میلیون 12.992 میلیون 1.489 میلیون 18.04 5.65 2.07 23.436 میلیون 1.202 میلیون 18.635 میلیون 6.002 میلیون
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 15,240 70.00 0.46 15,310 0.00 0.00 12:29 3,207 6.007 میلیون 91.99 میلیارد 1,873.11 15,310 15,250 15,240 15,900 2 6,209 15,240 2 6,778 15,410 38.275 هزار میلیارد 44.472 میلیون 8.722 میلیون 2.5 میلیون 6.197 میلیون 2.525 میلیون 2.645 میلیون -264,078 -144.94 15.16 14.47 5.664 میلیون 342,666 5.873 میلیون 134,027
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 7,740 110.00 1.40 7,850 0.00 0.00 12:29 600 5.306 میلیون 41.63 میلیارد 8,843.84 7,850 8,000 7,650 8,000 2 2,648 7,730 2 30,132 7,750 10.99 هزار میلیارد 13.326 میلیون 3.998 میلیون 600,000 2.336 میلیون 1.662 میلیون 807,651 160,145 68.63 6.61 13.61 2.14 میلیون 3.167 میلیون 4.536 میلیون 770,377
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 91,100 350.00 0.39 90,750 0.00 0.00 12:29 1,611 747,712 67.84 میلیارد 464.13 90,750 89,100 88,850 91,700 2 311 91,100 3 5,044 91,150 1247.95 هزار میلیارد 1.327 میلیارد 209.682 میلیون 13.752 میلیون 79.055 میلیون 130.627 میلیون 274.455 میلیون 110.261 میلیون 11.32 9.56 4.55 241,760 505,952 687,112 60,600
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,612 42.00 1.63 2,570 0.00 0.00 12:29 1,390 59.567 میلیون 153.08 میلیارد 42,854.11 2,570 2,400 2,400 2,612 6 1,154,516 2,612 1 10,000 2,648 79.67 هزار میلیارد 306.997 میلیون 267.843 میلیون 31 میلیون 227.327 میلیون 40.516 میلیون 147.035 میلیون 6.063 میلیون 13.14 1.97 0.54 56.289 میلیون 3.278 میلیون 53.504 میلیون 6.063 میلیون
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,810 90.00 1.34 6,720 0.00 0.00 12:29 507 3.661 میلیون 24.61 میلیارد 7,220.95 6,720 6,560 6,430 6,990 1 1,478 6,790 1 10,964 6,810 47.04 هزار میلیارد 53.045 میلیون 16.571 میلیون 7 میلیون 6.005 میلیون 10.566 میلیون 19.135 میلیون 3.01 میلیون 15.63 4.45 2.46 3.649 میلیون 11,764 3.601 میلیون 60,184
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 18,000 440.00 2.39 18,440 0.00 0.00 12:29 1,684 22.642 میلیون 417.42 میلیارد 13,445.11 18,440 18,850 17,800 18,850 1 509 17,830 3 60,625 18,000 14.752 هزار میلیارد 15.232 میلیون 2.451 میلیون 800,000 479,885 1.971 میلیون 666,402 557,672 26.45 7.49 22.14 6.356 میلیون 16.285 میلیون 15.673 میلیون 6.969 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 20,320 70.00 0.34 20,390 0.00 0.00 12:29 800 10.542 میلیون 215 میلیارد 13,177.74 20,390 19,850 19,850 20,600 2 34,943 20,320 1 50,000 20,360 831.3 هزار میلیارد 908.469 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 8.33 7.61 7.75 858,606 9.684 میلیون 3.192 میلیون 7.35 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,070 35.00 1.15 3,035 0.00 0.00 12:29 1,888 49.314 میلیون 149.68 میلیارد 26,119.67 3,035 2,917 2,911 3,089 2 200,471 3,070 4 193,760 3,080 110.482 هزار میلیارد 174.874 میلیون 125.79 میلیون 36.403 میلیون 64.392 میلیون 61.398 میلیون 34.387 میلیون 11.658 میلیون 9.48 1.8 3.21 48.904 میلیون 409,661 38.22 میلیون 11.094 میلیون
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,580 10.00 0.22 4,590 0.00 0.00 12:29 1,332 18.897 میلیون 86.73 میلیارد 14,187 4,590 4,610 4,500 4,755 1 1,344 4,576 1 29,309 4,580 11.016 هزار میلیارد 19.972 میلیون 12.359 میلیون 2.4 میلیون 8.956 میلیون 3.403 میلیون 6.28 میلیون 881,397 12.5 3.24 1.75 18.21 میلیون 686,876 18.722 میلیون 175,301
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,950 560.00 2.89 19,390 0.00 0.00 12:29 2,793 10.296 میلیون 199.65 میلیارد 3,686.5 19,390 19,300 18,890 19,990 1 1,927 19,950 1 530 19,950 142.323 هزار میلیارد 171.097 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 9.72 11.86 9.74 8.055 میلیون 2.241 میلیون 10.015 میلیون 281,570
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,654 17.00 0.64 2,671 0.00 0.00 12:29 776 13.34 میلیون 35.63 میلیارد 17,190.15 2,671 2,590 2,580 2,710 1 16,645 2,647 1 20,000 2,655 34.723 هزار میلیارد 44.195 میلیون 24.121 میلیون 13 میلیون 9.472 میلیون 14.649 میلیون 20.479 میلیون 1.457 میلیون 23.83 2.37 1.7 13.34 میلیون - 13.34 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,402 15.00 0.63 2,387 0.00 0.00 12:29 3,367 71.606 میلیون 170.92 میلیارد 21,266.95 2,387 2,379 2,315 2,437 1 100,000 2,400 1 1,909 2,402 238.7 هزار میلیارد 254.133 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 19.64 1.66 20.31 69.756 میلیون 1.849 میلیون 69.764 میلیون 1.842 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 21,600 0.00 0.00 21,600 0.00 0.00 12:29 4,918 32.847 میلیون 709.98 میلیارد 6,678.96 21,600 21,300 21,300 22,550 2 100,450 21,550 1 35,087 21,600 9.72 هزار میلیارد 10.745 میلیون 995,121 18.28 9.743 میلیون 1,079.98 2.19 میلیون 9,021 1077.49 18.24 4.45 32.705 میلیون 142,134 32.817 میلیون 30,000
درازک

دارو رازک

سهام بورس 18,500 160.00 0.87 18,340 0.00 0.00 12:29 766 3.921 میلیون 71.9 میلیارد 5,118.39 18,340 18,220 17,950 18,790 2 1,103 18,460 1 20,435 18,500 38.514 هزار میلیارد 51.833 میلیون 21.216 میلیون 2.1 میلیون 13.319 میلیون 7.897 میلیون 14.602 میلیون 4.477 میلیون 8.6 4.88 2.64 3.666 میلیون 254,620 3.052 میلیون 869,057
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 11,950 130.00 1.10 11,820 0.00 0.00 12:29 1,196 8.116 میلیون 95.92 میلیارد 6,785.86 11,820 11,680 11,310 12,210 0 0 0 0 82.445 هزار میلیارد 85.358 میلیون 13.217 میلیون 3.241 میلیون 2.914 میلیون 10.303 میلیون 3.051 میلیون 3.987 میلیون 20.68 8 27.02 2.938 میلیون 5.178 میلیون 7.336 میلیون 779,999
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 86,050 1,450.00 1.71 84,600 0.00 0.00 12:29 670 939,221 79.46 میلیارد 1,401.82 84,600 83,900 79,550 86,200 1 349 86,000 2 2,100 86,150 25.38 هزار میلیارد 27.988 میلیون 5.85 میلیون 300,000 2.608 میلیون 3.242 میلیون 5.516 میلیون 2.762 میلیون 9.19 7.83 4.6 241,869 697,352 923,408 15,813
غسالم

سالمین

سهام بورس 6,470 10.00 0.15 6,460 0.00 0.00 12:29 1,328 10.252 میلیون 66.23 میلیارد 7,719.66 6,460 6,300 6,280 6,670 3 10,724 6,470 2 19,398 6,500 28.967 هزار میلیارد 31.288 میلیون 10.808 میلیون 4.484 میلیون 2.322 میلیون 8.487 میلیون 12.814 میلیون 2.918 میلیون 9.93 3.41 2.26 9.149 میلیون 1.103 میلیون 10.114 میلیون 137,828
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 11,390 270.00 2.32 11,660 0.00 0.00 12:29 2,655 12.501 میلیون 145.81 میلیارد 4,708.62 11,660 12,300 11,330 12,300 3 5,882 11,340 1 18,112 11,390 9.552 هزار میلیارد 10.01 میلیون 2.325 میلیون 819,175 155,353 2.17 میلیون 699,743 443,858 21.52 4.41 13.65 12.284 میلیون 217,139 12.415 میلیون 86,377
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,860 37.00 0.77 4,823 0.00 0.00 12:29 1,333 17.546 میلیون 84.63 میلیارد 13,162.93 4,823 4,810 4,720 4,969 1 200,000 4,820 1 15,042 4,860 29.437 هزار میلیارد 31.866 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 24.82 3.6 3.61 17.546 میلیون - 17.346 میلیون 200,000
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 16,020 570.00 3.69 15,450 0.00 0.00 12:29 1,099 8.695 میلیون 134.31 میلیارد 7,911.78 15,450 15,070 15,070 16,480 1 3,000 16,000 1 10,000 16,020 17.919 هزار میلیارد 21.985 میلیون 6.318 میلیون 1.16 میلیون 4.066 میلیون 2.251 میلیون 20.018 میلیون 1.172 میلیون 15.29 7.96 0.9 8.068 میلیون 627,000 4.732 میلیون 3.963 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 13,150 80.00 0.60 13,230 0.00 0.00 12:29 1,866 9.61 میلیون 127.11 میلیارد 5,149.87 13,230 12,800 12,800 13,400 1 47,700 13,140 3 123,988 13,150 13.23 هزار میلیارد 13.718 میلیون 2.273 میلیون 1,000,000 488,370 1.785 میلیون 451,277 575,658 22.98 7.41 29.32 9.572 میلیون 37,472 9.513 میلیون 96,184
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 6,180 30.00 0.48 6,210 0.00 0.00 12:29 559 4.511 میلیون 28.02 میلیارد 8,069.68 6,210 6,200 5,980 6,380 2 2,065 6,170 1 745 6,180 18.63 هزار میلیارد 22.699 میلیون 8.993 میلیون 2 میلیون 4.069 میلیون 4.924 میلیون 8.48 میلیون 1.591 میلیون 11.71 3.78 2.21 4.511 میلیون - 4.481 میلیون 30,000
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,518 63.00 1.41 4,455 0.00 0.00 12:29 4,086 38.334 میلیون 170.77 میلیارد 9,381.82 4,455 4,350 4,312 4,550 3 10,690 4,512 13 123,517 4,520 80.19 هزار میلیارد 93.278 میلیون 39.006 میلیون 18 میلیون 13.088 میلیون 25.919 میلیون 46.336 میلیون 8.109 میلیون 9.89 3.09 1.73 38.334 میلیون - 37.883 میلیون 451,485
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 7,860 30.00 0.38 7,890 0.00 0.00 12:29 1,399 13.627 میلیون 107.51 میلیارد 9,740.62 7,890 8,020 7,750 8,190 0 0 0 0 23.67 هزار میلیارد 32.761 میلیون 15.35 میلیون 3 میلیون 9.091 میلیون 6.259 میلیون 34.729 میلیون 2.208 میلیون 10.72 3.78 0.68 12.227 میلیون 1.4 میلیون 12.494 میلیون 1.134 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,500 0.00 0.00 7,500 0.00 0.00 12:29 3,942 46.517 میلیون 348.96 میلیارد 11,800.32 7,500 7,480 7,470 7,530 49 1,440,911 7,490 19 2,323,318 7,510 4500 هزار میلیارد 4.8 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 10.38 4.7 5.39 30.352 میلیون 16.165 میلیون 31.763 میلیون 14.754 میلیون
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 26,150 12,574.00 92.62 13,576 0.00 0.00 12:29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 25,650 25,650 26,600 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 9,060 90.00 0.98 9,150 0.00 0.00 12:29 453 4.539 میلیون 41.53 میلیارد 10,018.92 9,150 8,960 8,910 9,320 1 3,000 9,050 2 38,882 9,200 45.75 هزار میلیارد 85.867 میلیون 52.15 میلیون 5 میلیون 40.117 میلیون 12.033 میلیون 117.551 میلیون 5.165 میلیون 8.86 3.8 0.39 2.539 میلیون 2 میلیون 4.439 میلیون 100,000
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 3,171 59.00 1.90 3,112 0.00 0.00 12:29 846 9.784 میلیون 30.45 میلیارد 11,564.8 3,112 3,200 3,060 3,219 1 1,700 3,145 3 93,414 3,171 7.656 هزار میلیارد 9.151 میلیون 3.301 میلیون 2.46 میلیون 1.507 میلیون 1.794 میلیون 4.323 میلیون -448,742 -17.05 4.27 1.77 8.973 میلیون 810,680 6.899 میلیون 2.884 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 23,330 390.00 1.70 22,940 0.00 0.00 12:29 2,667 11.68 میلیون 267.91 میلیارد 4,379.53 22,940 22,500 22,100 23,370 1 92,523 23,330 1 5,000 23,340 190.402 هزار میلیارد 196.086 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 5.684 میلیون 15.124 میلیون 6.591 میلیون 6.806 میلیون 27.98 12.59 28.89 3.969 میلیون 193,535 3.262 میلیون 900,896
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,810 14.00 0.78 1,796 0.00 0.00 12:29 1,339 29.443 میلیون 52.88 میلیارد 21,988.85 1,796 1,798 1,761 1,816 3 152,874 1,800 2 169,900 1,810 52.264 هزار میلیارد 64.685 میلیون 38.188 میلیون 21.1 میلیون 12.422 میلیون 25.767 میلیون 9.92 میلیون 4.734 میلیون 11.04 2.03 5.27 29.433 میلیون 10,000 28.918 میلیون 525,000
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 4,191 41.00 0.97 4,232 0.00 0.00 12:29 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 13,662.05 4,232 4,400 4,112 4,410 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 34.939 میلیون 15.324 میلیون 6.7 میلیون 6.585 میلیون 8.739 میلیون 14.596 میلیون 2.01 میلیون 14.1 3.24 1.94 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 41,250 130.00 0.31 41,380 0.00 0.00 12:29 437 1.176 میلیون 48.66 میلیارد 2,690.89 41,380 40,000 40,000 42,100 1 800 41,240 1 17,499 41,350 25.991 هزار میلیارد 27.401 میلیون 2.24 میلیون 628,104 1.41 میلیون 830,402 4.7 میلیون 289,711 89.71 31.3 5.53 1.176 میلیون - 1.176 میلیون -
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 38,700 1,120.00 2.81 39,820 0.00 0.00 12:29 1,694 4.39 میلیون 174.83 میلیارد 2,591.64 39,820 39,810 38,600 40,170 1 300 38,660 1 2,576 39,150 33.847 هزار میلیارد 44.34 میلیون 13.188 میلیون 850,000 10.493 میلیون 2.695 میلیون 6.222 میلیون 1.19 میلیون 28.44 12.56 5.44 4.035 میلیون 354,865 4.28 میلیون 109,806
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 91,800 750.00 0.82 91,050 0.00 0.00 12:29 151 221,912 20.21 میلیارد 1,987.8 91,050 93,000 90,250 93,000 2 22,369 91,100 2 3,000 91,850 182.1 هزار میلیارد 210.929 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 9.11 9.51 1.48 77,519 144,393 178,968 42,944
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 37,610 600.00 1.62 37,010 0.00 0.00 12:29 181 595,196 9.2 میلیارد 1,406.11 37,010 36,950 35,800 37,980 2 7,744 22,710 2 5,400 22,850 8.646 هزار میلیارد 30.329 میلیون 12.6 میلیون 576,000 9.011 میلیون 3.589 میلیون 9.004 میلیون 2.036 میلیون 10.47 5.94 2.37 2.585 میلیون - 1.975 میلیون 610,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 24,550 100.00 0.41 24,650 0.00 0.00 12:29 708 2.045 میلیون 50.42 میلیارد 2,887.73 24,650 24,350 23,650 25,350 1 407 24,450 1 600 24,550 136.068 هزار میلیارد 157.74 میلیون 37.095 میلیون 5.52 میلیون 21.672 میلیون 15.423 میلیون 13.829 میلیون 5.867 میلیون 23.19 8.82 9.84 1.615 میلیون 430,000 1.949 میلیون 95,168
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 12,660 100.00 0.78 12,760 0.00 0.00 12:29 727 3.246 میلیون 41.4 میلیارد 4,464.89 12,760 12,580 12,580 13,180 1 3,231 12,620 1 457 12,660 10.704 هزار میلیارد 12.146 میلیون 2.265 میلیون 838,900 1.374 میلیون 890,283 1.631 میلیون 67,592 158.37 12.02 6.56 3.186 میلیون 60,000 2.446 میلیون 800,000
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 6,980 30.00 0.43 6,950 0.00 0.00 12:29 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 20,697.52 6,950 6,520 6,500 7,020 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 264.259 میلیون 67.116 میلیون 36 میلیون 14.059 میلیون 53.058 میلیون 39.74 میلیون 12.699 میلیون 19.7 4.72 6.3 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 37,100 800.00 2.11 37,900 0.00 0.00 12:29 915 2.223 میلیون 84.28 میلیارد 2,429.3 37,900 38,550 36,700 38,800 3 1,342 37,100 2 2,926 37,400 26.151 هزار میلیارد 28.444 میلیون 5.303 میلیون 690,000 2.293 میلیون 3.011 میلیون 6.516 میلیون 1.462 میلیون 17.88 8.69 4.01 1.876 میلیون 346,403 2.201 میلیون 21,396
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 6,530 180.00 2.68 6,710 0.00 0.00 12:29 4,772 71.899 میلیون 482.41 میلیارد 15,066.87 6,710 6,700 6,410 6,870 1 80,000 6,460 4 280,258 6,550 95.282 هزار میلیارد 102.167 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 50.42 4.75 4537238.1 69.246 میلیون 2.653 میلیون 68.746 میلیون 3.153 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 23,240 100.00 0.43 23,140 0.00 0.00 12:29 601 3.269 میلیون 75.65 میلیارد 5,439.52 23,140 23,370 22,500 23,370 3 9,566 23,100 1 3,507 23,240 62.756 هزار میلیارد 67.217 میلیون 17.281 میلیون 2.712 میلیون 4.462 میلیون 12.819 میلیون 7.645 میلیون 7.617 میلیون 8.24 4.91 8.22 2.913 میلیون 355,870 2.869 میلیون 400,000
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 48,400 470.00 0.96 48,870 0.00 0.00 12:29 238 345,509 16.92 میلیارد 1,451.72 48,870 47,510 47,510 49,990 1 150 48,150 1 329 48,500 48.87 هزار میلیارد 51.536 میلیون 9.698 میلیون 1,000,000 2.666 میلیون 7.032 میلیون 10.216 میلیون 5.543 میلیون 8.82 6.95 4.78 341,451 4,058 339,759 5,750
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 23,150 260.00 1.14 22,890 0.00 0.00 12:29 168 532,918 12.24 میلیارد 3,520.45 22,890 22,410 22,090 23,290 1 16,100 23,150 1 250 23,170 41.751 هزار میلیارد 47.917 میلیون 11.17 میلیون 1.824 میلیون 6.166 میلیون 5.004 میلیون 14.051 میلیون 3.835 میلیون 10.89 8.34 2.97 220,171 312,747 508,918 24,000
لخزر

پارس خزر

سهام بورس 16,800 20.00 0.12 16,780 0.00 0.00 12:29 285 702,780 11.84 میلیارد 2,465.89 16,780 16,970 16,180 17,180 3 170,254 16,800 3 6,274 16,900 27.909 هزار میلیارد 40.417 میلیون 18.204 میلیون 151,200 12.509 میلیون 5.695 میلیون 16.186 میلیون 2.562 میلیون 10.89 4.91 1.72 702,780 - 667,480 35,300
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,900 30.00 0.28 10,870 0.00 0.00 12:29 5,608 21.875 میلیون 237.71 میلیارد 3,900.69 10,870 10,700 10,450 11,150 3 6,700 10,890 7 1,135 10,910 16.305 هزار میلیارد 19.631 میلیون 5.542 میلیون 1.5 میلیون 3.326 میلیون 2.216 میلیون 6.024 میلیون 481,110 33.89 7.36 2.71 21.739 میلیون 136,000 21.875 میلیون 68
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام بورس 8,270 20.00 0.24 8,250 0.00 0.00 12:29 381 3.336 میلیون 27.53 میلیارد 8,757.11 8,250 8,210 8,110 8,540 2 235,654 8,270 1 1,573 8,320 24.75 هزار میلیارد 26.415 میلیون 8.769 میلیون 3 میلیون 1.665 میلیون 7.104 میلیون 8.847 میلیون 3.795 میلیون 6.52 3.48 2.8 3.336 میلیون - 2.251 میلیون 1.086 میلیون
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 20,900 500.00 2.45 20,400 0.00 0.00 12:29 1,070 4.215 میلیون 86.06 میلیارد 3,939.63 20,400 20,100 19,800 21,400 1 248 20,750 3 5,973 20,900 9.996 هزار میلیارد 16.364 میلیون 8.665 میلیون 490,000 6.368 میلیون 2.297 میلیون 3.757 میلیون 1.365 میلیون 7.32 4.35 2.66 3.845 میلیون 370,024 4.116 میلیون 99,481
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 71,950 500.00 0.69 72,450 0.00 0.00 12:29 1,041 1.123 میلیون 81.33 میلیارد 1,078.4 72,450 68,200 68,200 75,000 1 1,721 71,950 1 5,537 72,000 47.455 هزار میلیارد 50.207 میلیون 6.823 میلیون 655,000 2.753 میلیون 4.07 میلیون 7.986 میلیون 3.567 میلیون 13.3 11.66 5.94 990,051 132,560 933,109 189,502
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 11,700 100.00 0.85 11,800 0.00 0.00 12:29 2,230 45.303 میلیون 534.71 میلیارد 20,315.22 11,800 11,810 11,650 11,810 3 579,142 11,700 3 239,654 11,720 90.27 هزار میلیارد 99.468 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 25.03 6.37 8.73 41.452 میلیون 3.851 میلیون 34.365 میلیون 10.938 میلیون
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 11,190 10.00 0.09 11,180 0.00 0.00 12:29 2,468 8.454 میلیون 94.51 میلیارد 3,425.31 11,180 10,860 10,860 11,380 1 1,000 11,120 2 11,546 11,190 33.54 هزار میلیارد 39.791 میلیون 10.762 میلیون 2 میلیون 6.251 میلیون 4.511 میلیون 11.447 میلیون 1.608 میلیون 20.86 7.44 2.93 8.427 میلیون 26,649 7.07 میلیون 1.383 میلیون
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 26,890 300.00 1.13 26,590 0.00 0.00 12:29 949 4.675 میلیون 124.33 میلیارد 4,926.65 26,590 27,250 26,300 27,250 1 13,171 26,500 1 1,840 26,900 73.123 هزار میلیارد 77.194 میلیون 11.529 میلیون 2.75 میلیون 4.072 میلیون 7.458 میلیون 4.197 میلیون 4.866 میلیون 15.03 9.81 17.43 3.691 میلیون 984,512 2.302 میلیون 2.373 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,060 30.00 0.59 5,090 0.00 0.00 12:29 2,609 21.834 میلیون 111.14 میلیارد 8,368.92 5,090 4,940 4,940 5,230 1 1,600 5,050 6 10,155 5,080 381.75 هزار میلیارد 492.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 141.713 میلیون 22.427 میلیون 17.02 3.84 2.69 9.011 میلیون 12.823 میلیون 18.89 میلیون 2.945 میلیون
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 2,864 4.00 0.14 2,868 0.00 0.00 12:29 365 7.188 میلیون 20.62 میلیارد - 2,868 2,865 2,864 2,930 0 0 0 33 1,379,974 2,864 5.736 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.188 میلیون - 7.188 میلیون -