سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,000 200.00 3.23 6,100 100.00 1.61 10:42 662 7.276 میلیون 43.16 میلیارد 11,303 6,200 6,000 5,820 6,160 1 8,049 5,910 3 33,534 5,960 366 هزار میلیارد 614.655 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 62.679 میلیون 98.711 میلیون -2,594,126 -142.94 5.92 3.76 4.691 میلیون 2.379 میلیون 6.777 میلیون 292,893
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 21,000 700.00 3.23 21,550 150.00 0.69 10:42 105 170,958 3.67 میلیارد 1,783.05 21,700 21,650 20,900 22,600 3 4,300 20,950 1 470 21,150 3.225 هزار میلیارد 6.628 میلیون 3.658 میلیون 150,000 3.403 میلیون 254,459 1.936 میلیون 21,088 153.29 12.7 1.67 154,958 14,000 168,958 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,880 155.00 3.84 3,888 147.00 3.64 10:42 108 1.126 میلیون 4.38 میلیارد 10,417.03 4,035 3,876 3,876 4,000 1 737 3,881 2 85,589 3,882 3.887 هزار میلیارد 5.383 میلیون 2.354 میلیون 1,000,000 1.301 میلیون 1.053 میلیون 896,137 -243,515 -15.97 3.69 4.34 1.005 میلیون 118,401 1.122 میلیون 1,300
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 32,340 910.00 2.74 33,010 240.00 0.72 10:42 1,191 2.424 میلیون 80.02 میلیارد - 33,250 32,200 32,000 34,100 2 5,310 32,470 1 3,535 32,500 59.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.423 میلیون - 2.413 میلیون 9,500
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 8,590 360.00 4.02 8,910 40.00 0.45 10:42 413 208,950 1.8 میلیارد 558.87 8,950 8,600 8,530 8,830 1 144 8,610 6 288 8,650 22.275 هزار میلیارد 28.038 میلیون 8.615 میلیون 2.5 میلیون 5.763 میلیون 2.852 میلیون 3.294 میلیون 1.263 میلیون 17.63 7.81 6.76 207,546 - 207,498 48
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 5,240 260.00 4.73 5,470 30.00 0.55 10:42 58 327,228 1.72 میلیارد 4,775.71 5,500 5,270 5,230 5,340 0 0 0 2 81,001 5,230 12.308 هزار میلیارد 14.594 میلیون 5.304 میلیون 1,000,000 2.286 میلیون 3.017 میلیون 4.861 میلیون 254,516 48.44 4.09 2.54 321,218 2,200 323,418 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 65,500 1,250.00 1.87 66,400 350.00 0.52 10:42 817 890,117 58.78 میلیارد 1,080.03 66,750 63,550 63,550 66,700 1 120 65,850 3 510 65,950 911.726 هزار میلیارد 1.048 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 48.55 میلیون 294.896 میلیون 139.348 میلیون 6.55 18.81 3.1 194,647 694,170 806,256 82,561
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,449 33.00 2.23 1,476 6.00 0.40 10:42 78 2.473 میلیون 3.58 میلیارد 31,702.28 1,482 1,435 1,435 1,479 1 4,000 1,448 1 39,000 1,462 51.66 هزار میلیارد 127.348 میلیون 120.374 میلیون 28.849 میلیون 75.688 میلیون 44.686 میلیون 62.565 میلیون 11.261 میلیون 4.59 1.16 0.83 1.742 میلیون 731,098 2.473 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,030 310.00 3.72 8,220 120.00 1.44 10:42 485 517,445 4.25 میلیارد 1,142.01 8,340 8,200 8,000 8,310 3 17,839 8,110 4 3,524 8,150 24.63 هزار میلیارد 31.23 میلیون 10.245 میلیون 3 میلیون 6.57 میلیون 3.675 میلیون 3.533 میلیون 1.952 میلیون 12.63 6.71 6.98 508,309 - 508,232 77
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 13,290 0.00 0.00 13,290 0.00 0.00 10:42 520 402,296 5.36 میلیارد 775.48 13,290 13,310 13,290 13,590 8 133,056 13,290 12 32,267 13,300 146.19 هزار میلیارد 161.535 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 18.07 9.33 12.66 269,344 132,952 402,045 251
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام بورس 3,098 45.00 1.43 3,135 8.00 0.25 10:42 27 435,399 1.33 میلیارد 9,994.53 3,143 3,063 3,050 3,099 4 191,184 3,051 1 792 3,055 25.08 هزار میلیارد 34.172 میلیون 17.588 میلیون 5 میلیون 9.092 میلیون 8.496 میلیون 2.391 میلیون 4.317 میلیون 5.82 2.96 10.52 158,334 277,065 435,399 -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,410 900.00 4.92 18,260 50.00 0.27 10:42 212 348,973 6.08 میلیارد 1,730.99 18,310 17,520 17,400 17,520 1 600 17,410 5 206,793 17,460 365.2 هزار میلیارد 399.112 میلیون 77.769 میلیون 20 میلیون 33.912 میلیون 43.857 میلیون 37.945 میلیون 50.495 میلیون 7.24 8.34 9.64 97,715 251,258 173,473 175,500
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 2,720 79.00 2.82 2,731 68.00 2.43 10:42 60 712,148 1.94 میلیارد 12,794.49 2,799 2,743 2,702 2,779 2 6,670 2,705 1 1,900 2,710 5.59 هزار میلیارد 7.428 میلیون 5.671 میلیون 2.05 میلیون 1.838 میلیون 3.833 میلیون 1.709 میلیون 1.651 میلیون 3.39 1.46 3.28 583,879 124,588 708,467 -
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 20,900 90.00 0.43 20,870 60.00 0.29 10:42 1,337 3.371 میلیون 70.29 میلیارد 2,677.62 20,810 20,900 20,300 21,390 1 10,026 20,730 3 585 20,800 41.7 هزار میلیارد 46.555 میلیون 8.67 میلیون 2 میلیون 4.835 میلیون 3.835 میلیون 9.452 میلیون 1.462 میلیون 28.53 10.88 4.41 1.839 میلیون 1.53 میلیون 3.344 میلیون 25,903
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 6,400 140.00 2.14 6,530 10.00 0.15 10:42 101 1.873 میلیون 12.09 میلیارد - 6,540 6,450 6,400 6,580 1 18,500 6,440 6 328,000 6,530 261.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.118 میلیون 711,468 1.629 میلیون 200,302
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 29,080 900.00 3.00 28,550 1,430.00 4.77 10:41 1,452 3.365 میلیون 96.13 میلیارد 2,257.41 29,980 28,490 28,490 29,300 2 3,500 28,980 1 4,122 29,000 4.004 هزار میلیارد 4.464 میلیون 590,397 24,100 321,258 269,139 573,868 49,732 80.49 14.87 6.97 3.267 میلیون 1,747 3.26 میلیون 8,037
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,535 184.00 4.95 3,666 53.00 1.43 10:41 341 2.226 میلیون 8.06 میلیارد 6,480.04 3,719 3,684 3,534 3,684 1 490 3,606 1 15,304 3,607 22.369 هزار میلیارد 25.964 میلیون 13.408 میلیون 6.107 میلیون 3.87 میلیون 9.539 میلیون 11.894 میلیون 3.069 میلیون 7.3 2.35 1.88 2.168 میلیون 50,000 2.153 میلیون 65,767
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 24,300 560.00 2.25 24,680 180.00 0.72 10:41 119 186,648 4.5 میلیارد 1,821.34 24,860 23,900 23,850 24,950 1 213 24,310 1 510 24,500 29.925 هزار میلیارد 32.142 میلیون 3.565 میلیون 1.215 میلیون 2.156 میلیون 1.409 میلیون 2.118 میلیون 1.439 میلیون 20.84 21.29 14.16 167,125 15,854 182,979 -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,790 150.00 1.10 14,000 360.00 2.64 10:41 438 377,062 5.26 میلیارد 761.48 13,640 13,640 13,640 14,170 1 18,924 13,700 1 733 13,790 9.765 هزار میلیارد 13.732 میلیون 5.517 میلیون 700,000 3.953 میلیون 1.564 میلیون 5.906 میلیون 694,644 14.11 6.26 1.66 356,856 175 325,391 31,640
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,457 2.00 0.04 4,453 6.00 0.13 10:41 405 7.545 میلیون 33.47 میلیارد 21,150.23 4,459 4,389 4,260 4,494 3 107,238 4,457 1 8,854 4,462 856.882 هزار میلیارد 894.163 میلیون 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 289.078 میلیون 135.424 میلیون 138.202 میلیون 6.2 2.96 6.33 481,848 7.053 میلیون 4.55 میلیون 2.986 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 25,700 0.00 0.00 25,700 0.00 0.00 10:41 536 12.973 میلیون 333.31 میلیارد 25,860.16 25,700 25,100 25,100 25,750 1 240 25,550 7 315,765 25,700 1495.077 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 238.229 میلیون 30.618 میلیون 170.585 میلیون 67.644 میلیون 56.692 میلیون 32.37 میلیون 46.19 22.1 26.37 194,178 12.779 میلیون 12.973 میلیون -
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,480 65.00 4.21 1,479 66.00 4.27 10:41 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 44,138.01 1,545 1,485 1,468 1,555 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.042 میلیون 12.904 میلیون 6.7 میلیون 6.153 میلیون 6.751 میلیون 7.998 میلیون 44,530 222.23 1.47 1.24 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 93,770 480.00 0.51 93,480 190.00 0.20 10:41 537 364,981 34.25 میلیارد 648.11 93,290 93,300 93,290 94,280 2 3,272 93,730 1 54 93,770 327.18 هزار میلیارد 556.027 میلیون 289.818 میلیون 3.5 میلیون 228.952 میلیون 60.866 میلیون 326.816 میلیون 48.022 میلیون 6.81 5.37 1 274,139 90,842 311,981 53,000
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 34,970 1,840.00 5.00 36,270 540.00 1.47 10:41 - - - 1,018.7 36,810 35,450 34,970 37,000 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 5.844 میلیون 365,686 160,000 126,930 238,756 946,666 41,332 139.9 24.22 6.11 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 891 2.00 0.22 888 5.00 0.56 10:41 2,901 160.064 میلیون 142.15 میلیارد 41,777.5 893 885 884 893 9 3,438,769 891 30 1,219,960 892 1452.78 هزار میلیارد 1.51 میلیارد 2.038 میلیارد 1.636 میلیارد 57.375 میلیون 1.981 میلیارد 207.373 میلیون 197.418 میلیون 7.38 0.74 7.02 60.008 میلیون 100.033 میلیون 143.868 میلیون 16.173 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,600 40.00 0.71 5,540 100.00 1.77 10:41 740 7.711 میلیون 42.87 میلیارد 8,298.62 5,640 5,440 5,390 5,690 2 2,906 5,550 3 8,625 5,600 55.6 هزار میلیارد 84.058 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 22.227 میلیون 9.813 میلیون 11.303 میلیون 4.91 2.5 5.66 5.885 میلیون 25,410 5.711 میلیون 200,000
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 3,270 18.00 0.55 3,299 47.00 1.45 10:41 259 3.955 میلیون 13.09 میلیارد 15,781.18 3,252 3,230 3,147 3,411 1 6,000 3,263 1 1,500 3,285 7.222 هزار میلیارد 9.682 میلیون 4.776 میلیون 1.562 میلیون 2.46 میلیون 2.316 میلیون 4.751 میلیون 697,933 10.33 3.11 1.52 3.88 میلیون 74,882 3.835 میلیون 120,000
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 10,170 560.00 5.22 10,300 430.00 4.01 10:41 1,474 6.233 میلیون 64.18 میلیارد 4,265.16 10,730 10,250 10,100 10,700 3 10,253 10,160 2 34,333 10,170 75.602 هزار میلیارد 94.593 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 23.77 میلیون 14.605 میلیون 14.548 میلیون 5.27 3.23 5.25 5.985 میلیون 247,416 6.226 میلیون 6,299
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 27,050 500.00 1.88 26,550 0.00 0.00 10:41 454 205,943 5.55 میلیارد 141.7 26,550 26,900 26,050 27,450 1 3,735 27,300 2 387 27,400 5.34 هزار میلیارد 6.306 میلیون 1.325 میلیون 200,000 965,989 359,275 4.053 میلیون 560,430 9.48 14.78 1.31 199,796 6 199,802 -
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 7,920 310.00 3.77 7,940 290.00 3.52 10:41 249 494,214 3.92 میلیارد 2,111.44 8,230 8,020 7,820 8,140 2 1,216 7,890 2 112 7,910 16.198 هزار میلیارد 30.332 میلیون 17.454 میلیون 2.04 میلیون 14.134 میلیون 3.32 میلیون 19.754 میلیون 219,271 73.87 4.88 0.82 444,106 50,000 494,050 56
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 7,860 390.00 4.73 8,200 50.00 0.61 10:41 143 348,515 2.76 میلیارد 2,571.51 8,250 7,920 7,850 8,170 3 4,502 7,860 4 63,162 8,000 22.086 هزار میلیارد 28.424 میلیون 10.691 میلیون 840,000 6.284 میلیون 4.407 میلیون 6.158 میلیون 3.63 میلیون 6.1 5.02 3.6 309,015 34,500 343,515 -
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 7,810 220.00 2.90 7,640 50.00 0.66 10:41 68 594,530 4.59 میلیارد - 7,590 7,600 7,600 7,810 1 3,421 7,800 6 66,883 7,810 26.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 95,873 498,657 589,264 5,266
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,792 4.00 0.22 1,780 16.00 0.89 10:41 2,758 131.868 میلیون 234.39 میلیارد 20 میلیون 1,796 1,796 1,745 1,805 2 189,543 1,770 3 81,743 1,771 347.422 هزار میلیارد 1.041 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون -58,073,976 484.626 میلیون -94,145,044 -3.7 -5.99 0.72 76.411 میلیون 55.337 میلیون 129.728 میلیون 2.02 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,621 121.00 6.95 1,688 54.00 3.10 10:41 602 11.966 میلیون 19.68 میلیارد 17,093.21 1,742 1,660 1,621 1,740 1 5,000 1,623 1 100,000 1,630 11.346 هزار میلیارد 13.171 میلیون 10.646 میلیون 6.897 میلیون 1.825 میلیون 8.821 میلیون 5.889 میلیون 981,991 11.86 1.32 1.98 11.461 میلیون 500,000 11.961 میلیون -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 10,750 230.00 2.09 10,950 30.00 0.27 10:41 980 7.461 میلیون 81.31 میلیارد 7,649.22 10,980 11,000 10,600 11,140 5 29,543 10,740 2 59,800 10,790 60.276 هزار میلیارد 124.615 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 5.204 میلیون 107.607 میلیون 2.266 میلیون 26.74 11.65 0.57 7.28 میلیون 150,000 7.43 میلیون -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,113 159.00 3.72 4,234 38.00 0.89 10:41 434 978,162 4.03 میلیارد 2,637.1 4,272 4,153 4,051 4,279 1 5,266 4,107 3 1,157 4,108 21.145 هزار میلیارد 22.271 میلیون 14.199 میلیون 5 میلیون 1.121 میلیون 13.078 میلیون 7.938 میلیون 7.836 میلیون 2.7 1.62 2.67 601,105 376,631 977,736 -
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 3,900 99.00 2.48 3,922 77.00 1.93 10:41 210 3.5 میلیون 13.58 میلیارد 17,315.77 3,999 3,830 3,820 3,990 1 44,513 3,860 1 2,000 3,900 24.6 هزار میلیارد 35.763 میلیون 17.705 میلیون 6.325 میلیون 11.088 میلیون 6.617 میلیون 12.217 میلیون 254,447 97.5 3.75 2.03 3.15 میلیون 350,000 3.5 میلیون -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,381 22.00 1.57 1,398 5.00 0.36 10:41 594 18.404 میلیون 25.41 میلیارد 32,343.26 1,403 1,390 1,371 1,390 1 157,806 1,382 13 688,312 1,383 313.049 هزار میلیارد 5.989 میلیارد 5.979 میلیارد 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 306.514 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 6.86 1.02 0.5 12.115 میلیون 6.123 میلیون 17.438 میلیون 800,000
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 3,070 53.00 1.70 3,115 8.00 0.26 10:41 90 1.057 میلیون 3.26 میلیارد 11,150.9 3,123 3,060 3,050 3,110 1 700 3,061 1 1,625 3,112 8.19 هزار میلیارد 8.786 میلیون 2.365 میلیون 2.63 میلیون 595,988 1.769 میلیون - -17,024 -481.23 4.63 - 1.056 میلیون - 1.056 میلیون -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 8,320 0.00 0.00 8,280 40.00 0.48 10:41 413 4.699 میلیون 38.81 میلیارد 10,816.44 8,320 7,820 7,820 8,400 3 11,690 8,160 1 620 8,300 159.641 هزار میلیارد 196.432 میلیون 61.094 میلیون 9.64 میلیون 36.79 میلیون 24.304 میلیون 52.884 میلیون 21.008 میلیون 7.6 6.57 3.02 513,634 4.185 میلیون 4.699 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,220 140.00 1.35 10,490 130.00 1.25 10:41 454 4.189 میلیون 43.87 میلیارد 9,980.84 10,360 10,010 10,010 10,770 1 184 10,200 1 5,500 10,300 25.714 هزار میلیارد 30.432 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.73 6.09 4.06 3.847 میلیون 342,386 4.189 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,710 90.00 1.32 6,730 70.00 1.03 10:41 1,596 18.693 میلیون 125.56 میلیارد 11,505.42 6,800 6,700 6,650 6,790 8 289,037 6,690 5 108,037 6,700 902.778 هزار میلیارد 1.242 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 508.425 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 3.04 1.78 0.41 7.293 میلیون 10.68 میلیون 17.48 میلیون 492,115
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 728 21.00 2.80 741 8.00 1.07 10:41 179 5.936 میلیون 4.34 میلیارد - 749 731 727 749 15 969,596 727 2 133,700 728 6.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.818 میلیون - 5.818 میلیون -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 16,210 850.00 4.98 16,230 830.00 4.87 10:41 128 1.136 میلیون 18.44 میلیارد 9,510.99 17,060 16,390 16,210 16,680 3 30,309 16,210 1 19,834 16,220 17.528 هزار میلیارد 19.253 میلیون 5.161 میلیون 1.08 میلیون 1.725 میلیون 3.436 میلیون 8.033 میلیون 1.793 میلیون 9.78 5.1 2.19 976,122 160,054 1.136 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,222 5.00 0.22 2,221 6.00 0.27 10:41 506 11.956 میلیون 26.29 میلیارد 24,319.85 2,227 2,160 2,160 2,224 1 2,500 2,201 1 2,300 2,207 421.99 هزار میلیارد 595.087 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 281.443 میلیون 520.739 میلیون 118.549 میلیون 3.56 1.5 0.81 5.073 میلیون 6.883 میلیون 11.225 میلیون 730,817
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,310 110.00 1.71 6,290 130.00 2.02 10:41 373 1.642 میلیون 10.33 میلیارد 6,202.79 6,420 6,550 6,180 6,550 2 34,914 6,300 2 34,772 6,320 6.29 هزار میلیارد 8.217 میلیون 3.638 میلیون 500,000 1.927 میلیون 1.712 میلیون 6.143 میلیون 602,474 10.44 3.67 1.02 1.541 میلیون 100,000 1.641 میلیون 28
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,204 22.00 1.79 1,207 19.00 1.55 10:41 509 17.526 میلیون 21.13 میلیارد 32,335.25 1,226 1,197 1,197 1,230 1 2,661 1,200 5 198,775 1,206 24.889 هزار میلیارد 46.81 میلیون 44.159 میلیون 20.638 میلیون 21.9 میلیون 22.258 میلیون 18.726 میلیون 1.841 میلیون 13.54 1.13 1.33 16.647 میلیون 129,090 16.776 میلیون -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,940 9.00 0.31 2,932 1.00 0.03 10:41 2,920 72.273 میلیون 211.32 میلیارد 19,429.35 2,931 2,931 2,854 2,995 10 44,582 2,927 2 5,125 2,928 115.805 هزار میلیارد 121.645 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 64.76 میلیون 4.983 میلیون 4.603 میلیون 25.22 1.79 23.3 71.948 میلیون 280,000 67.228 میلیون 5 میلیون
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 35,890 860.00 2.34 36,330 420.00 1.14 10:41 161 158,349 5.61 میلیارد 957.11 36,750 36,000 35,270 36,010 2 1,925 35,310 6 8,958 35,600 5.764 هزار میلیارد 6.011 میلیون 760,097 159,000 245,282 514,815 782,624 197,366 29.29 11.23 7.39 151,054 - 151,054 -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 7,410 390.00 5.00 7,590 210.00 2.69 10:41 749 9.254 میلیون 69.83 میلیارد 11,984.29 7,800 7,610 7,410 7,930 1 3,000 7,270 18 731,121 7,410 13.59 هزار میلیارد 14.967 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 61.12 6.2 33.74 8.01 میلیون 1.195 میلیون 9.202 میلیون 1,750
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,401 15.00 1.06 1,413 3.00 0.21 10:41 773 29.785 میلیون 41.85 میلیارد 48,836.95 1,416 1,420 1,390 1,420 1 94,436 1,401 3 267,158 1,404 247.424 هزار میلیارد 6.212 میلیارد 6.19 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 229.212 میلیون 578.941 میلیون 5.147 میلیون 48.14 1.08 0.43 17.922 میلیون 11.863 میلیون 28.201 میلیون 1.584 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 0.00 0.00 6,850 0.00 0.00 10:41 481 1.529 میلیون 10.47 میلیارد 3,432.85 6,850 6,850 6,850 6,860 80 15,814,025 6,850 44 96,576 6,860 205.5 هزار میلیارد 345.25 میلیون 172.817 میلیون 30 میلیون 139.75 میلیون 33.068 میلیون 32.65 میلیون 32.379 میلیون 6.35 6.21 6.29 49,787 1.478 میلیون 1.526 میلیون 2,062
فنوال

نورد آلومینیوم

سهام بورس 26,800 770.00 2.79 27,030 540.00 1.96 10:41 152 479,249 12.87 میلیارد 2,862.58 27,570 27,560 26,300 27,560 1 1,000 26,810 1 39,948 27,000 18.268 هزار میلیارد 21.22 میلیون 8.582 میلیون 678,347 2.946 میلیون 5.637 میلیون 10.318 میلیون 3.176 میلیون 5.77 3.25 1.78 427,699 42,550 470,249 -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,440 13.00 0.89 1,443 10.00 0.69 10:41 796 30.679 میلیون 43.76 میلیارد 36,871.18 1,453 1,453 1,400 1,468 1 2,000 1,412 1 290,000 1,413 193.609 هزار میلیارد 210.903 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 157.413 میلیون 8.414 میلیون 8.668 میلیون 22.41 1.23 23.09 22.269 میلیون 8.387 میلیون 26.176 میلیون 4.48 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,988 2.00 0.10 1,972 14.00 0.70 10:41 2,576 94.146 میلیون 185.38 میلیارد 31,371 1,986 2,000 1,927 2,000 3 90,253 1,963 1 100,000 1,964 593.961 هزار میلیارد 1.479 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -130,172,054 883.439 میلیون -113,421,959 -5.77 -4.57 0.45 59.034 میلیون 34.683 میلیون 90.379 میلیون 3.338 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 108,430 5,690.00 4.99 108,450 5,670.00 4.97 10:41 640 913,639 99.08 میلیارد 1,504.72 114,120 108,420 108,420 111,400 1 300 108,430 2 250 108,480 21.69 هزار میلیارد 24.379 میلیون 5.993 میلیون 200,000 2.689 میلیون 3.303 میلیون 1.637 میلیون 1.981 میلیون 10.95 6.57 13.25 752,235 161,000 913,235 -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,860 19.00 1.03 1,797 44.00 2.39 10:41 1,084 45.444 میلیون 82.73 میلیارد 41,376.7 1,841 1,844 1,749 1,894 2 42,684 1,869 2 110,000 1,871 12.069 هزار میلیارد 27.971 میلیون 20.731 میلیون 4.748 میلیون 15.909 میلیون 4.822 میلیون 29.448 میلیون 466,719 25.49 2.48 0.4 43.238 میلیون 2.051 میلیون 44.251 میلیون 1.038 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 15,050 260.00 1.76 15,190 400.00 2.70 10:41 2,625 13.171 میلیون 200.07 میلیارد 7,310.87 14,790 14,510 14,510 15,780 1 60,083 14,960 3 46,242 15,000 126.077 هزار میلیارد 130.942 میلیون 14.811 میلیون 5 میلیون 4.616 میلیون 10.195 میلیون 4.913 میلیون 4.332 میلیون 28.34 12.04 24.99 13.021 میلیون 124,497 13.074 میلیون 71,500
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 14,550 810.00 5.27 15,320 40.00 0.26 10:41 56 79,463 1.18 میلیارد 1,568.11 15,360 14,680 14,520 14,950 1 1,000 14,560 2 1,714 14,820 12.796 هزار میلیارد 19.131 میلیون 7.88 میلیون 835,821 6.334 میلیون 1.545 میلیون 21.274 میلیون 982,294 13.04 8.29 0.6 70,182 7,841 78,023 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 24,600 450.00 1.80 24,450 600.00 2.40 10:41 202 528,694 12.92 میلیارد 2,565.48 25,050 25,050 23,950 25,750 3 20,036 24,500 2 758 24,800 22.005 هزار میلیارد 32.603 میلیون 15.988 میلیون 900,000 10.598 میلیون 5.389 میلیون 21.835 میلیون 3.738 میلیون 5.88 4.07 1.01 501,818 26,876 494,035 34,659
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,850 100.00 1.44 6,950 0.00 0.00 10:41 822 19.155 میلیون 133.01 میلیارد 24,021.9 6,950 6,950 6,850 6,970 10 643,743 6,850 3 456,356 6,860 3397.13 هزار میلیارد 3.694 میلیارد 1.373 میلیارد 489.5 میلیون 260.393 میلیون 1.113 میلیارد 523.109 میلیون 559.24 میلیون 6.08 3.06 6.5 1.309 میلیون 17.806 میلیون 12.573 میلیون 6.542 میلیون
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 10,770 380.00 3.41 11,110 40.00 0.36 10:41 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,364.31 11,150 11,000 10,700 11,000 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 5.497 میلیون 2.27 میلیون 336,309 1.76 میلیون 509,441 4.901 میلیون 187,901 19.88 7.33 0.76 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 91,700 2,200.00 2.34 92,150 1,750.00 1.86 10:41 370 170,079 15.67 میلیارد 467.83 93,900 92,500 91,200 94,000 2 1,584 91,550 1 80 92,000 221.16 هزار میلیارد 268.665 میلیون 100.352 میلیون 2.4 میلیون 47.505 میلیون 52.847 میلیون 207.45 میلیون 18.046 میلیون 12.26 4.18 1.07 75,387 92,594 157,981 10,000
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 23,680 570.00 2.35 24,130 120.00 0.49 10:41 121 332,425 7.93 میلیارد 2,783.96 24,250 23,610 23,610 24,000 1 796 23,970 1 10,000 23,980 42.105 هزار میلیارد 50.476 میلیون 19.257 میلیون 1.75 میلیون 8.249 میلیون 11.009 میلیون 13.633 میلیون 5.555 میلیون 7.6 3.84 3.1 293,221 36,204 329,425 -
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 15,840 830.00 4.98 16,590 80.00 0.48 10:41 96 248,683 3.96 میلیارد 1,781.67 16,670 16,480 15,840 16,480 2 6,639 15,870 1 3,000 16,110 18.106 هزار میلیارد 18.544 میلیون 5.699 میلیون 630,000 437,935 5.261 میلیون 2.686 میلیون 3.103 میلیون 5.88 3.47 6.79 236,573 12,110 248,683 -
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 56,650 400.00 0.70 56,960 90.00 0.16 10:41 159 327,163 18.52 میلیارد 1,940.57 57,050 55,630 55,630 57,150 1 15,000 56,750 1 200 56,800 200.988 هزار میلیارد 220.179 میلیون 92.549 میلیون 3.529 میلیون 19.156 میلیون 73.393 میلیون 69.72 میلیون 47.24 میلیون 4.26 2.74 2.88 147,453 179,710 327,163 -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,715 41.00 2.33 1,745 11.00 0.63 10:41 294 6.139 میلیون 10.56 میلیارد 21,105.82 1,756 1,720 1,680 1,750 1 2,990 1,714 1 6,094 1,718 63.377 هزار میلیارد 115.157 میلیون 104.861 میلیون 36.403 میلیون 51.67 میلیون 53.191 میلیون 27.045 میلیون 9.622 میلیون 6.6 1.19 2.35 5.257 میلیون 861,200 5.764 میلیون 354,537
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,300 50.00 0.13 37,340 10.00 0.03 10:41 66 359,562 13.41 میلیارد 6,007.66 37,350 37,230 37,100 37,350 1 10,000 37,300 1 11,297 37,320 672.12 هزار میلیارد 790.963 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 165.23 میلیون 373.45 میلیون 99.241 میلیون 6.77 4.07 1.8 92,423 266,139 99,723 258,839
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 3,800 117.00 2.99 3,912 5.00 0.13 10:41 86 455,001 1.73 میلیارد 5,608.16 3,917 3,902 3,770 3,902 2 6,297 3,800 1 15,000 3,848 91.541 هزار میلیارد 107.573 میلیون 40.501 میلیون 12 میلیون 16.032 میلیون 24.469 میلیون 19.495 میلیون 19.31 میلیون 4.74 3.74 4.7 261,877 193,124 455,001 -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 18,890 590.00 3.03 19,230 250.00 1.28 10:41 327 773,475 14.8 میلیارد 2,595.29 19,480 19,100 18,890 19,440 3 6,622 18,990 5 39,973 19,000 24.882 هزار میلیارد 27.422 میلیون 13.082 میلیون 1.3 میلیون 2.527 میلیون 10.555 میلیون 17.463 میلیون 5.933 میلیون 4.22 2.37 1.43 728,839 7,000 735,839 -
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 2,032 106.00 4.96 2,111 27.00 1.26 10:41 1,020 1.24 میلیون 43.6 میلیارد 17,865.14 2,138 2,123 2,032 2,125 2 1,969 32,930 1 155 32,940 9.277 هزار میلیارد 9.422 میلیون 5.043 میلیون 270,000 998,151 4.045 میلیون 3.979 میلیون 196,669 42.94 2.09 2.12 2.356 میلیون - 2.256 میلیون 100,000
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,160 70.00 1.38 5,220 130.00 2.55 10:41 1,337 15.337 میلیون 79.96 میلیارد 11,388.49 5,090 5,050 4,970 5,400 2 14,000 5,170 3 22,920 5,190 94.822 هزار میلیارد 97.399 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 20.974 میلیون 5.656 میلیون 5.009 میلیون 18.97 4.53 16.8 13.98 میلیون 1.357 میلیون 15.31 میلیون 26,892
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 68,080 3,070.00 4.31 67,910 3,240.00 4.55 10:41 1,576 1.531 میلیون 103.89 میلیارد 1,019.24 71,150 68,320 67,600 70,490 1 400 67,790 1 405 67,990 20.361 هزار میلیارد 21.342 میلیون 2.052 میلیون 300,000 981,293 1.071 میلیون 411,733 424,078 48.03 19.02 49.47 1.489 میلیون 40,000 1.529 میلیون -
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,183 125.00 5.42 2,200 108.00 4.68 10:41 284 7.143 میلیون 15.71 میلیارد 26,401.28 2,308 2,230 2,170 2,257 1 45,701 2,180 1 1,876 2,184 23.09 هزار میلیارد 24.493 میلیون 16.348 میلیون 10.5 میلیون 1.404 میلیون 14.945 میلیون 481,756 287,408 80.37 1.55 47.95 7.043 میلیون 75,793 7.119 میلیون -
فسپا

صنعتی سپاهان

سهام بورس 11,200 260.00 2.27 11,390 70.00 0.61 10:41 125 454,794 5.1 میلیارد 3,839.24 11,460 11,170 11,170 11,390 5 27,420 11,190 2 18,901 11,200 14.781 هزار میلیارد 19.566 میلیون 13.85 میلیون 1.3 میلیون 4.772 میلیون 9.078 میلیون 31.586 میلیون 4.06 میلیون 3.65 1.63 0.47 428,246 25,568 389,833 63,981
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 44,800 750.00 1.65 45,550 0.00 0.00 10:41 32 20,206 904.82 میلیون 661.1 45,550 45,200 44,550 45,200 1 113 44,850 2 2,890 44,950 91.1 هزار میلیارد 112.968 میلیون 45.46 میلیون 2 میلیون 21.868 میلیون 23.592 میلیون 102.939 میلیون 16.923 میلیون 5.38 3.86 0.88 19,527 679 20,206 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,960 130.00 1.66 8,020 190.00 2.43 10:41 2,006 14.808 میلیون 118.53 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 1 5,000 7,930 2 3,745 7,940 67.284 هزار میلیارد 69.554 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.91 6.89 25.18 14.799 میلیون - 14.299 میلیون 500,000
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 69,310 2,180.00 3.05 71,370 120.00 0.17 10:41 36 11,298 783.39 میلیون 324.35 71,490 69,250 69,130 69,990 1 185 69,320 2 1,900 69,880 13.917 هزار میلیارد 16.741 میلیون 4.055 میلیون 195,000 2.824 میلیون 1.231 میلیون 11.163 میلیون 1.095 میلیون 12.71 11.3 1.25 11,298 - 11,298 -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,920 10.00 0.20 4,930 0.00 0.00 10:41 1,430 18.462 میلیون 90.97 میلیارد 12,239.5 4,930 4,920 4,870 4,970 38 2,592,466 4,920 6 48,631 4,930 2612.9 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 12.084 میلیون 6.373 میلیون 13.677 میلیون 4.78 میلیون
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 4,794 23.00 0.48 4,797 20.00 0.42 10:41 881 8.122 میلیون 38.8 میلیارد 8,921.37 4,817 4,711 4,690 4,951 3 96,090 4,750 1 1,500 4,797 12.59 هزار میلیارد 17.052 میلیون 6.985 میلیون 850,000 4.462 میلیون 2.523 میلیون 10.363 میلیون 1.307 میلیون 9.65 5 1.22 7.398 میلیون 683,043 8.078 میلیون 2,824
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 5,050 240.00 4.54 5,230 60.00 1.13 10:41 243 2.176 میلیون 11.12 میلیارد 7,895.64 5,290 5,250 5,000 5,290 2 7,347 5,050 3 77,470 5,060 18.907 هزار میلیارد 19.857 میلیون 7.024 میلیون 3.671 میلیون 912,891 6.111 میلیون 4.326 میلیون 1.872 میلیون 10.26 3.14 4.45 1.913 میلیون 160,432 1.207 میلیون 867,013
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,590 14.00 0.87 1,603 1.00 0.06 10:41 96 1.28 میلیون 2.04 میلیارد 14,451.37 1,604 1,600 1,554 1,618 1 29,100 1,561 1 13,300 1,578 8.01 هزار میلیارد 9.471 میلیون 8.101 میلیون 5 میلیون 1.461 میلیون 6.64 میلیون 979,592 905,126 8.86 1.21 8.18 1.17 میلیون 110,000 1.28 میلیون -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,000 80.00 0.99 8,070 10.00 0.12 10:41 121 1.624 میلیون 12.99 میلیارد 13,625.56 8,080 7,980 7,790 8,080 1 1,630 8,020 1 200,000 8,050 250.17 هزار میلیارد 299.803 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.24 3.65 4.13 88,938 1.535 میلیون 984,830 638,729
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 11,700 320.00 2.66 12,000 20.00 0.17 10:41 89 429,391 5.12 میلیارد 4,528.93 12,020 11,790 11,700 12,000 1 500 11,700 2 2,471 11,790 5.99 هزار میلیارد 8.685 میلیون 3.519 میلیون 500,000 2.695 میلیون 823,531 3.027 میلیون 566,134 10.6 7.29 1.98 378,804 50,587 429,391 -
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر

سهام بورس 12,590 400.00 3.08 12,950 40.00 0.31 10:41 632 1.4 میلیون 21.2 میلیارد 2,082.44 12,990 12,520 12,520 12,800 172 997,675 23,020 0 0 0 15.17 هزار میلیارد 14.389 میلیون 5.672 میلیون 1,000,000 1.449 میلیون 4.223 میلیون 2.209 میلیون 2.004 میلیون 6.46 3.07 5.86 1.707 میلیون 80,223 1.666 میلیون 121,000
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 9,070 110.00 1.20 9,060 120.00 1.31 10:41 402 3.256 میلیون 29.47 میلیارد - 9,180 9,000 8,960 9,110 3 116,479 9,030 1 22,117 9,080 81.63 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.955 میلیون 300,000 3.212 میلیون 42,285
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,293 25.00 1.90 1,313 5.00 0.38 10:41 547 4.103 میلیون 5.32 میلیارد 7,955.3 1,318 1,291 1,282 1,321 4 20,547 1,290 2 31,740 1,299 46.336 هزار میلیارد 60.178 میلیون 62.908 میلیون 35.317 میلیون 13.806 میلیون 49.101 میلیون 23.055 میلیون 16.248 میلیون 2.85 0.94 2.01 3.423 میلیون 668,239 3.709 میلیون 381,926
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 16,800 740.00 4.22 16,950 590.00 3.36 10:41 208 477,104 8.08 میلیارد 2,042.6 17,540 17,530 16,730 17,530 2 898 16,770 1 600 17,050 5.079 هزار میلیارد 6.174 میلیون 2.239 میلیون 300,000 1.095 میلیون 1.144 میلیون 716,281 410,487 12.39 4.45 7.1 471,910 - 471,910 -
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 1,946 82.00 4.04 1,957 71.00 3.50 10:41 381 12.074 میلیون 23.42 میلیارد 26,229.61 2,028 1,977 1,927 2,024 2 75,282 1,928 2 105,000 1,945 8.64 هزار میلیارد 16 میلیون 10.865 میلیون 4.456 میلیون 7.356 میلیون 3.509 میلیون 14.173 میلیون -52,098 -167.37 2.48 0.62 10.675 میلیون 1.3 میلیون 11.975 میلیون -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 14,710 340.00 2.26 14,950 100.00 0.66 10:41 249 1.099 میلیون 16.18 میلیارد 4,763.23 15,050 14,990 14,520 14,990 1 1,000 14,710 2 900 14,720 83.756 هزار میلیارد 102.718 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 3.69 4.52 3.58 798,670 268,957 615,559 452,068
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 10,500 550.00 4.98 10,500 550.00 4.98 10:41 510 5.664 میلیون 59.49 میلیارد 12,258.17 11,050 10,500 10,500 10,720 6 92,372 10,500 1 1,797 10,550 26.501 هزار میلیارد 30.779 میلیون 6.117 میلیون 2.524 میلیون 4.278 میلیون 1.838 میلیون 10.738 میلیون 79,758 332.27 14.42 2.48 4.306 میلیون 1.349 میلیون 5.655 میلیون -
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 945 7.00 0.74 943 9.00 0.95 10:41 247 14.853 میلیون 13.98 میلیارد 62,395.58 952 905 905 957 4 87,321 931 2 210,000 940 29.023 هزار میلیارد 30.301 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 33.368 میلیون 1.345 میلیون 620,312 46.89 0.87 21.62 3.015 میلیون 11.838 میلیون 12.623 میلیون 2.229 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 9,920 390.00 3.78 10,260 50.00 0.48 10:41 559 2.724 میلیون 27.32 میلیارد 4,839.41 10,310 10,140 9,910 10,190 11 8,290 9,960 1 31,410 9,970 1219.75 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 463.756 میلیون 482.485 میلیون 278.286 میلیون 4.39 2.63 2.53 1.665 میلیون 962,365 2.178 میلیون 450,000
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 17,330 260.00 1.48 17,460 130.00 0.74 10:41 590 839,923 14.55 میلیارد 1,354.47 17,590 17,340 17,100 17,590 1 820 17,240 1 131 17,350 52.2 هزار میلیارد 64.972 میلیون 22.695 میلیون 3 میلیون 12.592 میلیون 10.103 میلیون 35.511 میلیون 7.413 میلیون 7.07 5.18 1.48 791,450 48,393 839,797 46
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 180,000 4,550.00 2.59 176,750 1,300.00 0.74 10:41 129 276,873 49.63 میلیارد 2,260.55 175,450 176,000 174,350 180,050 1 1,376 179,000 2 1,500 180,000 1418.4 هزار میلیارد 1.501 میلیارد 305.387 میلیون 8 میلیون 85.483 میلیون 219.904 میلیون 341.09 میلیون 130.46 میلیون 10.84 6.43 4.16 5,113 271,760 148,342 128,531
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 2,397 32.00 1.32 2,421 8.00 0.33 10:41 281 5.412 میلیون 13.07 میلیارد 20,067.48 2,429 2,350 2,350 2,460 1 14,089 2,375 1 11,665 2,396 21.744 هزار میلیارد 31.099 میلیون 20.187 میلیون 9 میلیون 9.319 میلیون 10.868 میلیون 12.348 میلیون 1.847 میلیون 11.8 2 1.76 5.192 میلیون 200,000 5.009 میلیون 383,157
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 4,740 65.00 1.39 4,612 63.00 1.35 10:41 78 1.266 میلیون 5.85 میلیارد 16,323.16 4,675 4,660 4,533 4,823 1 1,103 4,604 2 35,408 4,649 23.08 هزار میلیارد 51.032 میلیون 35.413 میلیون 5 میلیون 27.977 میلیون 7.436 میلیون 72.548 میلیون 3.014 میلیون 7.65 3.1 0.32 780,874 451,590 1.232 میلیون -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 19,220 280.00 1.48 18,700 240.00 1.27 10:41 857 2.38 میلیون 44.81 میلیارد 2,703.62 18,940 18,750 18,550 19,450 2 4,650 19,340 6 8,780 19,400 56.43 هزار میلیارد 68.757 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون 6.59 میلیون 2.308 میلیون 20.803 میلیون 2.7 8.51 24.29 2.245 میلیون 131,781 2.277 میلیون 100,000
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,460 180.00 2.08 8,600 40.00 0.46 10:41 458 2.393 میلیون 20.26 میلیارد 5,384.07 8,640 8,460 8,380 8,610 1 5,161 8,480 3 27,928 8,490 206.036 هزار میلیارد 308.123 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 36.268 میلیون 184.238 میلیون 32.565 میلیون 6.33 5.68 1.13 1.269 میلیون 1.118 میلیون 2.298 میلیون 88,700
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 37,850 950.00 2.45 38,800 0.00 0.00 10:41 219 47,278 1.83 میلیارد 245.64 38,800 39,200 37,650 39,200 1 112 37,800 2 569 38,000 7.76 هزار میلیارد 9.719 میلیون 2.635 میلیون 200,000 1.959 میلیون 675,017 5.176 میلیون 928,442 8.36 11.5 1.5 17,269 30,000 47,269 -