سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 22,300 390.00 1.78 21,910 0.00 0.00 16:46 70,932 330.6 میلیون 7.243 هزار میلیارد 8,864.25 21,910 22,300 20,810 22,300 5673 36,136,844 21,240 1 636 21,400 1752.8 هزار میلیارد 330.597 میلیون 1.699 میلیارد 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.51 6.47 6.51 32.498 میلیون 2 میلیون 10.339 میلیون 24.159 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,430 260.00 2.33 11,170 0.00 0.00 12:44 38,266 238.36 میلیون 2.663 هزار میلیارد 24,928.67 11,170 11,430 10,570 11,430 5199 53,612,529 10,890 7 25,509 10,930 2234 هزار میلیارد 238.362 میلیون 2.178 میلیارد 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 10.69 5.69 6.43 15.13 میلیون 1.2 میلیون 9.55 میلیون 6.78 میلیون
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 16,782 348.00 2.03 17,130 0.00 0.00 12:30 3,304 11.15 میلیون 191.03 میلیارد 3,375.31 17,130 18,543 16,778 18,543 92 250,859 17,872 1 300 18,159 38.226 هزار میلیارد 39.427 میلیون 5.846 میلیون 2.232 میلیون 1.201 میلیون 4.645 میلیون 2.4 میلیون 2.076 میلیون 18.43 8.23 15.93 7.912 میلیون - 7.902 میلیون 10,000
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 7,060 221.00 3.04 7,281 0.00 0.00 12:30 1,116 8.1 میلیون 59.01 میلیارد 7,262.24 7,281 7,580 6,910 7,591 5 18,794 7,289 1 90,001 7,522 8.737 هزار میلیارد 9.491 میلیون 3.375 میلیون 1.2 میلیون 753,722 2.621 میلیون 403,600 1.346 میلیون 6.49 3.33 21.65 6.127 میلیون 110,000 4.727 میلیون 1.51 میلیون
غگز

گز سکه

سهام فرابورس 22,000 7,000.00 24.14 29,000 0.00 0.00 12:30 1 30,000 870 میلیون - 29,000 22,000 22,000 22,000 1 50,000 22,000 2 100,000 23,000 1.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000 -
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 7,381 3,262.00 79.19 4,119 0.00 0.00 12:30 309 2.248 میلیون 9.26 میلیارد - 4,119 7,381 6,729 7,381 1030 15,375,083 7,030 0 0 0 4.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.342 میلیون - 2.042 میلیون 1.3 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,980 60.00 1.97 3,040 0.00 0.00 12:30 2,370 39.74 میلیون 120.8 میلیارد 16,769.26 3,040 3,120 2,870 3,120 112 4,539,087 3,060 2 74,576 3,180 14.433 هزار میلیارد 21.825 میلیون 7.467 میلیون 1.862 میلیون 7.392 میلیون 75,085 10.911 میلیون -502,465 -28.72 192.22 1.32 60.239 میلیون 280,000 60.519 میلیون -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,020 120.00 3.82 3,140 0.00 0.00 12:30 31,680 802.13 میلیون 2.519 هزار میلیارد 25,319.65 3,140 3,320 3,020 3,320 1809 44,452,981 3,170 0 0 0 124.36 هزار میلیارد 128.713 میلیون 64.903 میلیون 39.605 میلیون 4.353 میلیون 60.55 میلیون 17.831 میلیون 15.144 میلیون 8.22 2.05 6.97 55.913 میلیون 94,072 46.607 میلیون 9.4 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,630 100.00 3.66 2,730 0.00 0.00 12:30 51,472 1.47 میلیارد 4.018 هزار میلیارد 29,653.19 2,730 2,810 2,570 2,810 3997 169,269,581 2,680 0 0 0 823.521 هزار میلیارد 1.419 میلیارد 638.913 میلیون 18.75 823.521 میلیون -9.45 444.859 میلیون -95,530,249 -9.44 18.75 1.5 100.728 میلیون 20 میلیون 107.216 میلیون 13.511 میلیون
دیران

ایران دارو

سهام بورس 32,910 420.00 1.26 33,330 0.00 0.00 12:30 4,430 10.89 میلیون 362.9 میلیارد 2,457.82 33,330 32,910 32,910 34,320 0 0 0 913 5,151,012 34,340 19.331 هزار میلیارد 21.211 میلیون 2.97 میلیون 530,000 1.88 میلیون 1.09 میلیون 1.977 میلیون 577,466 33.48 17.73 9.78 3.208 میلیون 664,506 3.772 میلیون 100,000
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 53,300 510.00 0.95 53,810 0.00 0.00 12:30 6,726 9.92 میلیون 533.8 میلیارد 1,474.99 53,810 54,570 50,010 54,570 1066 1,516,654 52,120 1 20,000 52,140 65.379 هزار میلیارد 66.629 میلیون 2.713 میلیون 1.215 میلیون 1.25 میلیون 1.463 میلیون - 33,516 1950.68 44.7 - 2.346 میلیون 19,118 2.212 میلیون 153,033
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 5,012 88.00 1.73 5,100 0.00 0.00 12:30 26,846 384.09 میلیون 1.959 هزار میلیارد 14,307.05 5,100 5,389 5,012 5,440 17 235,098 5,325 2 215,088 5,325 313.668 هزار میلیارد 438.325 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 24.19 4.68 1.91 323.654 میلیون 33.63 میلیون 271.418 میلیون 85.867 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 33,060 1,272.00 3.70 34,332 0.00 0.00 12:30 5,345 8.78 میلیون 301.43 میلیارد 1,642.63 34,332 35,835 32,423 35,835 398 1,102,926 34,357 1 34,500 34,400 23.689 هزار میلیارد 24.767 میلیون 2.292 میلیون 690,000 1.078 میلیون 1.214 میلیون 1.841 میلیون 399,236 59.34 19.52 12.86 4.075 میلیون 30,000 3.776 میلیون 329,000
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,590 50.00 1.89 2,640 0.00 0.00 12:30 21,487 755.07 میلیون 1.997 هزار میلیارد 35,140.56 2,640 2,670 2,490 2,670 2471 154,767,197 2,550 1 2,200 2,570 462.935 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون 9.4 2.05 1.1 43.401 میلیون 5.5 میلیون 20.901 میلیون 28 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,990 90.00 2.21 4,080 0.00 0.00 12:30 18,006 469.77 میلیون 1.917 هزار میلیارد 26,089.87 4,080 4,140 3,860 4,140 1840 119,006,602 3,950 1 2,000 3,960 844.735 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 9.2 1.89 1.41 53.2 میلیون 2.288 میلیون 51.98 میلیون 3.508 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,020 10.00 0.33 3,030 0.00 0.00 12:30 15,030 606.58 میلیون 1.837 هزار میلیارد 40,357.96 3,030 3,060 2,850 3,060 1723 179,032,455 2,960 0 0 0 473.71 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 31.15 3.78 2.44 29.106 میلیون 800,000 9.906 میلیون 20 میلیون
غبهار

کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان

سهام فرابورس 44,700 7,157.00 19.06 37,543 0.00 0.00 12:30 1 586 21.34 میلیون - 37,543 43,300 42,741 44,878 0 0 0 1233 2,397,959 42,741 14.568 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 309,955 250,000 559,955 -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,440 180.00 1.55 11,620 0.00 0.00 12:30 34,078 248.09 میلیون 2.882 هزار میلیارد 26,170.97 11,620 11,770 11,160 11,770 4112 44,166,791 11,210 1 50,000 11,210 2428.58 هزار میلیارد 248.089 میلیون 2.343 میلیارد 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 9.85 4.68 4.12 32.036 میلیون 2.531 میلیون 8.367 میلیون 26.2 میلیون
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 18,320 660.00 3.48 18,980 0.00 0.00 12:30 3,379 22.92 میلیون 435 میلیارد 6,782.36 18,980 19,470 17,630 19,470 334 10,517,443 18,550 0 0 0 31.317 هزار میلیارد 32.719 میلیون 5.767 میلیون 1.65 میلیون 1.402 میلیون 4.365 میلیون 2.02 میلیون 1.853 میلیون 16.9 7.17 15.5 2.886 میلیون - 362,039 2.524 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 11,240 40.00 0.36 11,200 0.00 0.00 12:30 6,198 74.89 میلیون 838.9 میلیارد 12,082.79 11,200 11,240 10,800 11,240 629 12,813,965 11,020 1 1,000 11,430 614.88 هزار میلیارد 654.496 میلیون 125.398 میلیون 40.3 میلیون 39.616 میلیون 85.782 میلیون 41.028 میلیون 43.282 میلیون 14.21 7.17 14.99 3.922 میلیون 794,707 1.196 میلیون 3.521 میلیون
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 50,182 0.00 0.00 50,182 0.00 0.00 12:30 32,993 2.21 میلیون 111.12 میلیارد 67.12 50,182 50,182 50,182 50,182 5841 23,961,425 47,793 1 6 47,793 10.036 هزار میلیارد 10.123 میلیون 873,211 200,000 86,371 786,840 642,241 638,658 15.62 12.15 14.88 1.29 میلیون 4,900 196,113 1.099 میلیون
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 207,540 8,640.00 4.00 216,180 0.00 0.00 12:30 5,427 2.67 میلیون 577 میلیارد 491.77 216,180 229,380 207,540 229,380 151 115,201 220,180 1 111 247,620 53.474 هزار میلیارد 55.272 میلیون 2.076 میلیون 247,360 1.798 میلیون 277,537 48,593 43,692 1223.9 192.67 1100.45 1.605 میلیون 15,000 1.567 میلیون 53,051
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 63,687 3,239.00 4.84 66,926 0.00 0.00 12:30 6,932 12.57 میلیون 841.17 میلیارد 1,813.13 66,926 70,389 63,687 70,389 586 1,032,907 68,381 0 0 0 10.039 هزار میلیارد 13.917 میلیون 4.144 میلیون 150,000 3.878 میلیون 265,666 1.417 میلیون 45,041 222.88 37.79 7.08 451,014 - 251,014 200,000
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 368,000 550.00 0.15 367,450 0.00 0.00 12:30 1,759 397,796 146.2 میلیارد - 367,450 404,130 365,650 404,130 477 211,750 387,270 1 79 399,540 220.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 660,893 5,000 595,893 70,000
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 17,130 793.00 4.42 17,923 0.00 0.00 12:30 16,133 24.38 میلیون 436.94 میلیارد 1,511.11 17,923 18,921 17,119 18,921 719 2,545,869 18,159 10 771 18,159 53.769 هزار میلیارد 58.009 میلیون 8.414 میلیون 3 میلیون 4.24 میلیون 4.174 میلیون 2.616 میلیون 1.323 میلیون 40.65 12.88 20.55 6.527 میلیون 39,865 6.057 میلیون 510,255
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 55,071 372.00 0.68 54,699 0.00 0.00 12:30 45,790 13.15 میلیون 719.42 میلیارد 29.18 54,699 55,071 49,827 55,071 1217 1,326,369 52,645 2 14 52,645 10.94 هزار میلیارد 11.491 میلیون 1.146 میلیون 200,000 551,399 594,615 2.33 میلیون 400,153 27.34 18.4 4.7 919,031 - 768,525 150,506
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,500 990.00 4.83 20,490 0.00 0.00 12:30 33,132 126.85 میلیون 2.6 هزار میلیارد 3,965.56 20,490 21,510 19,470 21,510 2811 14,683,167 20,490 1 490 20,530 118.842 هزار میلیارد 127.952 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 62.19 17.04 53.03 10.126 میلیون - 6.076 میلیون 4.05 میلیون
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 32,120 710.00 2.16 32,830 0.00 0.00 12:30 3,269 14.37 میلیون 471.8 میلیارد 4,396.31 32,830 33,210 30,050 33,210 160 4,541,054 31,770 1 10,000 33,980 21.668 هزار میلیارد 22.855 میلیون 2.656 میلیون 660,000 1.187 میلیون 1.469 میلیون 2.292 میلیون 742,227 29.19 14.75 9.47 2.539 میلیون 2.947 میلیون 3.345 میلیون 2.14 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 9,290 420.00 4.33 9,710 0.00 0.00 12:30 26,208 249.42 میلیون 2.421 هزار میلیارد 9,516.75 9,710 10,250 9,290 10,250 1958 27,816,962 9,770 3 3,564 9,940 121.375 هزار میلیارد 125.469 میلیون 41.027 میلیون 12.5 میلیون 4.094 میلیون 36.933 میلیون 20.397 میلیون 19.123 میلیون 6.35 3.29 5.95 14.937 میلیون 101,743 6.802 میلیون 8.236 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 70,008 1,148.00 1.61 71,156 0.00 0.00 12:30 12,540 19.73 میلیون 1.404 هزار میلیارد 1,573.18 71,156 72,100 70,008 75,160 0 0 0 574 4,243,039 72,586 79.005 هزار میلیارد 79.253 میلیون 3.072 میلیون 1.11 میلیون 248,559 2.823 میلیون 1.372 میلیون 1.351 میلیون 58.48 27.99 57.58 12.255 میلیون 395,165 10.898 میلیون 1.753 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 174,480 3,430.00 1.93 177,910 0.00 0.00 12:29 4,988 2.14 میلیون 379.9 میلیارد 428.08 177,910 186,000 168,360 186,000 62 431,493 177,280 1 64 180,000 27.32 هزار میلیارد 27.497 میلیون 947,603 153,563 177,040 770,563 1.008 میلیون 461,301 59.22 35.46 27.1 1.094 میلیون 103,213 1.168 میلیون 30,000
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 29,280 1,470.00 4.78 30,750 0.00 0.00 12:29 4,190 16.91 میلیون 519.9 میلیارد 4,035.33 30,750 31,360 28,390 31,360 299 2,708,107 29,900 1 2,000 29,900 21.525 هزار میلیارد 22.574 میلیون 3.684 میلیون 700,000 1.049 میلیون 2.636 میلیون 3.92 میلیون 1.862 میلیون 11.56 8.17 5.49 2.255 میلیون - 1.585 میلیون 670,000
سپاها

سیمان سپاهان

سهام بورس 8,500 210.00 2.41 8,710 0.00 0.00 12:29 1,741 11.58 میلیون 100.9 میلیارد 6,651.02 8,710 9,180 8,500 9,300 15 346,625 8,990 1 1,158 9,000 21.34 هزار میلیارد 24.309 میلیون 6.698 میلیون 2.45 میلیون 2.969 میلیون 3.729 میلیون 4.833 میلیون 1.32 میلیون 16.16 5.72 4.42 6.412 میلیون 220,487 5.033 میلیون 1.6 میلیون
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 44,000 2,000.00 4.35 46,000 0.00 0.00 12:29 3,576 4.68 میلیون 215.4 میلیارد 1,309.6 46,000 48,540 43,920 48,540 294 694,958 46,680 1 1,405 48,750 22.08 هزار میلیارد 22.636 میلیون 2.052 میلیون 480,000 555,544 1.496 میلیون 2.394 میلیون 991,325 22.27 14.76 9.23 1.316 میلیون - 1.155 میلیون 161,232
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,630 670.00 4.11 16,300 0.00 0.00 12:29 25,454 77.09 میلیون 1.256 هزار میلیارد 3,028.79 16,300 16,890 15,300 16,890 812 5,166,193 16,170 10 52,700 16,170 179.3 هزار میلیارد 191.485 میلیون 27.137 میلیون 11 میلیون 12.185 میلیون 14.953 میلیون 9.166 میلیون 8.997 میلیون 19.93 11.99 19.56 33.266 میلیون - 22.907 میلیون 10.359 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,710 20.00 0.73 2,730 0.00 0.00 12:29 36,985 1.28 میلیارد 3.506 هزار میلیارد 39,899.28 2,730 2,750 2,620 2,750 3692 338,037,336 2,660 0 0 0 611.318 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 586.686 میلیون 3.01 611.318 میلیون 7.91 313.093 میلیون 22.32 میلیون 7.91 3.01 1.51 31.279 میلیون 1.2 میلیون 32.479 میلیون -
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 22,260 320.00 1.42 22,580 0.00 0.00 12:29 1,103 4.11 میلیون 92.8 میلیارد 3,726.74 22,580 24,460 22,260 24,460 1 1,248 23,760 1 7,317 23,790 31.612 هزار میلیارد 33.243 میلیون 5.975 میلیون 1.4 میلیون 1.631 میلیون 4.344 میلیون 7.237 میلیون 3.05 میلیون 10.37 7.28 4.37 3.349 میلیون 184,500 2.217 میلیون 1.317 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 16,300 20.00 0.12 16,320 0.00 0.00 12:29 2,332 27.55 میلیون 449.62 میلیارد 11,813.91 16,320 16,980 15,790 17,100 1 360 16,700 1 11,232 16,700 163.2 هزار میلیارد 481.483 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 55.95 10.79 3.3 11.103 میلیون 9.797 میلیون 11.747 میلیون 9.153 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 31,166 148.00 0.47 31,314 0.00 0.00 12:29 9,224 56.39 میلیون 1.766 هزار میلیارد 6,112.91 31,314 31,380 30,020 31,459 1 100,000 31,016 5 384,119 31,016 140.913 هزار میلیارد 142.158 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 3.436 میلیون 5.382 میلیون 26.18 10.37 41.01 44.702 میلیون 8.587 میلیون 48.902 میلیون 4.387 میلیون
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 23,790 80.00 0.34 23,710 0.00 0.00 12:29 1,272 3.1 میلیون 73.6 میلیارد 2,439.02 23,710 24,200 23,210 25,160 1 500 24,440 1 784 24,720 25.702 هزار میلیارد 28.012 میلیون 5.636 میلیون 1.084 میلیون 2.311 میلیون 3.325 میلیون 5.137 میلیون 1.742 میلیون 14.75 7.73 5 1.798 میلیون - 1.798 میلیون -