سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,354 63.00 4.88 1,320 29.00 2.25 10:40 510 5.35 میلیون 7.2 میلیارد 7,797.03 1,291 1,355 1,350 1,355 47 4,437,931 1,315 1 669 1,350 26.573 هزار میلیارد 33.283 میلیون 33.287 میلیون 20.131 میلیون 7.294 میلیون 22.442 میلیون 4.921 میلیون 2.101 میلیون - 1.16 5.28 11.431 میلیون 1.582 میلیون 13.011 میلیون 2,010
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,643 26.00 1.61 1,623 6.00 0.37 10:40 1,917 45.91 میلیون 75.4 میلیارد 22,348.26 1,617 1,620 1,573 1,689 1 15,339 1,615 2 420,000 1,619 5.907 هزار میلیارد 7.039 میلیون 5.237 میلیون 3.597 میلیون 1.139 میلیون 713,321 1.796 میلیون 318,235 18.54 8.27 3.28 139.972 میلیون 2.1 میلیون 141.007 میلیون 1.065 میلیون
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 4,480 201.00 4.70 4,407 128.00 2.99 10:40 799 2.81 میلیون 12.6 میلیارد 3,877.78 4,279 4,300 4,300 4,492 9 691,015 4,313 1 367 4,349 39.861 هزار میلیارد 39.858 میلیون 34.893 میلیون 9 میلیون 159,235 21.638 میلیون 10.339 میلیون 10.173 میلیون 3.9 1.83 3.84 3.95 میلیون 2.213 میلیون 4.565 میلیون 1.598 میلیون
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 6,730 180.00 2.75 6,500 50.00 0.76 10:40 2,242 9.27 میلیون 61.02 میلیارد 6,125.63 6,550 6,340 6,340 6,820 0 0 0 564 6,632,903 6,540 9.87 هزار میلیارد 11.934 میلیون 8.68 میلیون 1.5 میلیون 2.109 میلیون 6.493 میلیون 7.57 میلیون 7.507 میلیون 1.31 1.51 1.3 3.037 میلیون 5.007 میلیون 8.044 میلیون -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 4,521 51.00 1.14 4,355 115.00 2.57 10:40 852 7.08 میلیون 31.05 میلیارد 9,024.77 4,470 4,247 4,247 4,550 0 0 0 69 2,651,550 4,275 2.954 هزار میلیارد 3.171 میلیون 1.117 میلیون 673,597 232,346 229,927 433,872 157,694 18.64 12.78 6.77 412,959 - 412,959 -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 59,900 1,780.00 2.89 58,820 2,860.00 4.64 10:40 4,010 6.51 میلیون 384.2 میلیارد 3,492.86 61,680 58,600 58,600 61,000 0 0 0 333 2,532,320 59,290 4.136 هزار میلیارد 4.273 میلیون 382,042 70,100 150,676 222,457 436,842 76,321 54.01 18.53 9.44 44,992 10,000 54,992 -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 6,970 290.00 4.34 6,880 200.00 2.99 10:40 1,094 13.3 میلیون 91.7 میلیارد 10,455.91 6,680 6,850 6,760 6,970 2 200,000 6,690 1 7,776 6,700 38.101 هزار میلیارد 88.862 میلیون 54.378 میلیون 5.53 میلیون 50.817 میلیون 3.466 میلیون 57.921 میلیون -137,038 -277.63 10.98 0.66 22.352 میلیون - 22.304 میلیون 47,559
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 14,440 680.00 4.94 13,900 140.00 1.02 10:40 801 1.11 میلیون 15.95 میلیارد 1,078.29 13,760 13,850 13,850 14,440 1 1,904 13,960 2 1,844 13,980 4.813 هزار میلیارد 5.86 میلیون 1.675 میلیون 336,309 1.138 میلیون 474,006 3.426 میلیون 136,801 34.53 9.97 1.38 1.456 میلیون 632,074 2.048 میلیون 40,056
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 3,234 154.00 5.00 3,085 5.00 0.16 10:40 530 1.41 میلیون 4.54 میلیارد 1,452.55 3,080 3,106 3,106 3,234 1 13,843 3,163 1 228 3,163 12.472 هزار میلیارد 16.707 میلیون 13.127 میلیون 4 میلیون 4.335 میلیون 8.793 میلیون 4.605 میلیون 4.549 میلیون 2.72 1.41 2.69 2.798 میلیون - 2.797 میلیون 228
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 6,510 20,107.00 75.54 26,617 0.00 0.00 10:40 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 6,360 6,360 6,690 0 0 0 58 1,447,384 6,540 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.031 میلیون 200,000 19.168 میلیون 62,822
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 2,401 108.00 4.71 2,319 26.00 1.13 10:40 385 5.14 میلیون 12.3 میلیارد 11,537.06 2,293 2,360 2,293 2,407 1 5,208 2,319 1 2,342 2,342 5.055 هزار میلیارد 6.64 میلیون 5.564 میلیون 2.137 میلیون 1.684 میلیون 3.823 میلیون 1.818 میلیون 1.321 میلیون 3.75 1.3 2.73 6.72 میلیون - 6.72 میلیون -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 11,290 390.00 3.58 10,950 50.00 0.46 10:40 641 1.68 میلیون 19 میلیارد 2,855.35 10,900 11,370 11,060 11,370 1 700 11,090 3 16,942 11,200 339.212 هزار میلیارد 382.316 میلیون 101.52 میلیون 950,000 43.723 میلیون 18.001 میلیون 79.936 میلیون 57.773 میلیون 5.87 18.83 4.24 2.825 میلیون 111,472 2.916 میلیون 20,000
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,233 58.00 4.94 1,230 55.00 4.68 10:40 381 13.04 میلیون 16 میلیارد 35,385.54 1,175 1,214 1,186 1,233 28 3,204,558 1,183 1 30,000 1,200 25.384 هزار میلیارد 43.537 میلیون 40.128 میلیون 14.351 میلیون 18.152 میلیون 19.451 میلیون 11.349 میلیون 1.03 میلیون 24.64 1.31 2.25 25.785 میلیون - 25.785 میلیون -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,460 32.00 0.93 3,352 76.00 2.22 10:40 699 8.8 میلیون 29.49 میلیارد 12,660.74 3,428 3,418 3,260 3,499 0 0 0 56 3,239,353 3,428 56.599 هزار میلیارد 126.059 میلیون 94.492 میلیون 6.485 میلیون 69.562 میلیون 22.36 میلیون 33.343 میلیون 6.365 میلیون 8.89 2.53 1.69 1.726 میلیون 7 میلیون 8.726 میلیون -
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 40,300 1,500.00 3.87 39,060 260.00 0.67 10:40 821 775,937 30.9 میلیارد 1,219.96 38,800 38,800 38,600 40,500 1 15,502 39,490 1 74 39,490 118.38 هزار میلیارد 135.074 میلیون 30.423 میلیون 3 میلیون 17.714 میلیون 10.865 میلیون 68.822 میلیون 11.94 میلیون 9.84 10.81 1.71 2.234 میلیون 856,356 2.92 میلیون 170,844
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 10,730 440.00 4.28 10,300 10.00 0.10 10:40 125 404,935 4.35 میلیارد 1,229.3 10,290 10,320 10,320 10,780 1 13,451 10,450 1 20,000 10,530 67.34 هزار میلیارد 78.135 میلیون 21.586 میلیون 6.5 میلیون 11.185 میلیون 14.149 میلیون 25.217 میلیون 7.006 میلیون 9.56 4.74 2.65 1.42 میلیون 315,695 1.221 میلیون 514,204
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 11,750 390.00 3.43 11,390 30.00 0.26 10:40 115 170,086 1.99 میلیارد 1,617.78 11,360 11,750 11,410 11,800 1 3,000 11,450 1 330 11,590 4.275 هزار میلیارد 5.018 میلیون 1.451 میلیون 150,000 746,276 627,345 1.542 میلیون 367,215 11.63 6.81 2.77 788,039 - 787,770 269
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,610 74.00 4.82 1,545 9.00 0.59 10:40 732 26.01 میلیون 41.5 میلیارد 29,924.67 1,536 1,570 1,540 1,612 2 43,000 1,539 1 215,721 1,540 243.89 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -6.06 3.64 1.31 23.523 میلیون 14.235 میلیون 32.458 میلیون 5.3 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 980 44.00 4.70 962 26.00 2.78 10:40 2,310 138.65 میلیون 133.8 میلیارد 62,859.85 936 960 945 981 1 87,835 941 1 400,000 950 109.593 هزار میلیارد 227.34 میلیون 155.846 میلیون 113.568 میلیون 118.087 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.04 2.75 1.49 156.293 میلیون 1.886 میلیون 157.92 میلیون 259,318
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 14,210 670.00 4.95 13,740 200.00 1.48 10:40 717 1.9 میلیون 26.97 میلیارد 1,803.58 13,540 14,170 13,950 14,210 1 743 13,890 1 800 13,900 12.771 هزار میلیارد 15.119 میلیون 5.481 میلیون 900,000 2.375 میلیون 3.103 میلیون 6.563 میلیون 1.704 میلیون 7.48 4.12 1.94 2.004 میلیون 582,605 2.58 میلیون 6,299
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,676 127.00 4.98 2,643 94.00 3.69 10:40 598 8.54 میلیون 22.7 میلیارد 12,182.15 2,549 2,600 2,571 2,676 3 20,800 2,564 2 85,337 2,569 24.818 هزار میلیارد 34.173 میلیون 20.748 میلیون 9.358 میلیون 9.458 میلیون 11.29 میلیون 9.618 میلیون 2.314 میلیون 10.68 2.19 2.57 7.461 میلیون 4.095 میلیون 11.316 میلیون 240,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 14,080 570.00 4.22 13,660 150.00 1.11 10:40 264 657,599 9.16 میلیارد 2,271.1 13,510 13,790 13,540 14,100 1 271 13,670 2 9,365 13,690 16.512 هزار میلیارد 22.875 میلیون 8.258 میلیون 1.2 میلیون 6.483 میلیون 1.775 میلیون 8.122 میلیون 495,662 33.07 9.23 2.02 2.442 میلیون 416,484 2.857 میلیون 544
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,370 450.00 4.54 10:40 5,172 56.35 میلیون 584.5 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3038.41 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 2,376 1,901.00 44.45 4,277 0.00 0.00 10:40 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 2,310 2,310 2,376 1 10,000 2,330 2 10,872 2,339 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.204 میلیون - 11.204 میلیون -
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 391 18.00 4.83 384 11.00 2.95 10:40 670 45.98 میلیون 17.9 میلیارد 69,845.4 373 380 379 391 70 18,385,686 374 1 100,000 387 61.28 هزار میلیارد 60.82 میلیون 168.794 میلیون 158.756 میلیون 16,064 179.405 میلیون -42,006,349 -42,007,369 -1.45 0.34 -1.45 118.301 میلیون 11.013 میلیون 128.046 میلیون 1.268 میلیون
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 12,670 410.00 3.34 12,410 150.00 1.22 10:40 360 1.44 میلیون 17.97 میلیارد 4,031.69 12,260 12,700 12,260 12,700 1 2,000 12,350 2 23,328 12,410 16.348 هزار میلیارد 21.975 میلیون 7.389 میلیون 961,000 5.719 میلیون 1.67 میلیون 5.429 میلیون 449,112 36.21 9.74 2.99 2.129 میلیون 84,988 2.214 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 6,430 240.00 3.88 6,360 170.00 2.75 10:40 258 1.66 میلیون 10.67 میلیارد 6,751.28 6,190 6,300 6,300 6,490 1 2,000 6,210 1 3,260 6,300 7.187 هزار میلیارد 9.668 میلیون 4.383 میلیون 770,000 2.492 میلیون 1.665 میلیون 6.757 میلیون 739,563 9.7 4.31 1.06 2.779 میلیون - 2.517 میلیون 261,740
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 23,960 860.00 3.72 23,830 730.00 3.16 10:40 1,167 604,834 14.5 میلیارد 673.22 23,100 22,670 22,670 24,250 1 828 23,060 4 204 23,060 35.955 هزار میلیارد 46.934 میلیون 16.037 میلیون 1.5 میلیون 11.144 میلیون 3.906 میلیون 15.197 میلیون 4.185 میلیون 8.56 9.16 2.36 206,504 1.495 میلیون 978,921 722,583
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 1,798 54.00 3.10 1,756 12.00 0.69 10:40 253 3 میلیون 5.4 میلیارد 12,057.19 1,744 1,765 1,726 1,820 2 288,198 1,752 1 270 1,766 15.858 هزار میلیارد 22.746 میلیون 17.458 میلیون 6.622 میلیون 6.942 میلیون 10.143 میلیون 9.162 میلیون 1.455 میلیون 10.86 1.56 1.72 4.564 میلیون - 3.564 میلیون 1,000,000
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 18,670 880.00 4.95 17,830 40.00 0.22 10:40 949 185,644 3.43 میلیارد 270.35 17,790 18,000 18,000 18,670 1 2,845 17,510 1 16,690 18,280 12.558 هزار میلیارد 12.651 میلیون 1.859 میلیون 700,000 163,073 1.354 میلیون 1.084 میلیون 1.177 میلیون 10.61 9.23 11.52 689,158 363,680 1.023 میلیون 30,093
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 2,750 79.00 2.96 2,678 7.00 0.26 10:40 518 1.09 میلیون 3 میلیارد 1,837.08 2,671 2,700 2,700 2,760 1 29,778 2,707 2 149 2,709 5.366 هزار میلیارد 12.179 میلیون 9.297 میلیون 2 میلیون 6.825 میلیون 2.471 میلیون 2.087 میلیون 520,170 10.29 2.17 2.57 666,999 1.895 میلیون 2.562 میلیون 150
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 33,250 1,500.00 4.72 32,000 250.00 0.79 10:40 85 184,704 6.1 میلیارد 1,530.16 31,750 33,000 32,370 33,330 1 156 32,260 1 200 32,480 22.582 هزار میلیارد 24.311 میلیون 6.702 میلیون 700,000 1.911 میلیون 3.937 میلیون 6.525 میلیون 4.365 میلیون 5.13 5.69 3.43 242,140 - 242,140 -
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 10,040 2,322.00 30.09 7,718 0.00 0.00 10:40 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 9,970 9,910 10,040 1 1,050 9,870 1 26,046 9,890 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.174 میلیون 3.716 میلیون 23.612 میلیون 1.278 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 940 22.00 2.40 920 2.00 0.22 10:40 207 4.43 میلیون 4.13 میلیارد 21,059.54 918 956 902 956 2 21,847 922 4 651,212 928 14.799 هزار میلیارد 103.03 میلیون 95.147 میلیون 16.05 میلیون 88.264 میلیون 6.884 میلیون 3.34 میلیون -4,440,055 -3.33 2.15 4.42 8.989 میلیون 5.491 میلیون 14.28 میلیون 200,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,030 250.00 4.33 5,820 40.00 0.69 10:40 982 7.38 میلیون 44.21 میلیارد 8,493.29 5,780 5,940 5,940 6,040 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 264.15 هزار میلیارد 363.982 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.72 3.83 3.58 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 52,530 2,500.00 5.00 50,740 710.00 1.42 10:40 259 347,374 18.2 میلیارد 698.32 50,030 51,490 51,340 52,530 1 100 50,180 2 300 52,640 18.857 هزار میلیارد 26.106 میلیون 9.541 میلیون 360,000 7.872 میلیون 1.386 میلیون 16.758 میلیون 1.249 میلیون 14.59 13.15 1.1 680,000 20,000 242,584 457,416
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 1,430 55.00 4.00 1,405 30.00 2.18 10:40 486 10.64 میلیون 15.2 میلیارد 21,576.5 1,375 1,410 1,360 1,443 1 10,000 1,390 2 6,510 1,391 9.21 هزار میلیارد 10.578 میلیون 7.95 میلیون 6.463 میلیون 1.497 میلیون 6.453 میلیون 1.218 میلیون 286,901 31.65 1.41 7.46 16.463 میلیون 25,000 14.753 میلیون 1.735 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,178 4,519.00 79.32 5,697 0.00 0.00 10:40 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 1,178 1,166 1,178 199 16,776,844 1,144 1 7,288 1,144 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54.847 میلیون - 53.395 میلیون 1.453 میلیون
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 28,150 1,000.00 3.68 27,950 800.00 2.95 10:40 907 574,459 16.23 میلیارد 999.76 27,150 28,000 27,800 28,500 1 111 27,850 2 12,281 28,000 5.65 هزار میلیارد 6.22 میلیون 1.111 میلیون 200,000 600,327 376,783 3.442 میلیون 617,586 9.1 14.92 1.63 1.94 میلیون 250 1.88 میلیون 59,541
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 9,100 430.00 4.96 9,010 340.00 3.92 10:40 197 1.59 میلیون 14.4 میلیارد 8,634.06 8,670 9,090 8,770 9,100 1 792 8,800 1 6,260 8,860 26.035 هزار میلیارد 40.07 میلیون 21.025 میلیون 2.88 میلیون 14.207 میلیون 6.95 میلیون 5.178 میلیون 2.996 میلیون 8.64 3.72 4.99 3.547 میلیون 249,730 3.597 میلیون 200,000