سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,040 10.00 0.25 4,040 10.00 0.25 1400/01/25 6,265 167.27 میلیون 676 میلیارد 26,699.6 4,030 4,070 3,970 4,140 3 804,116 4,030 10 534,455 4,050 836.453 هزار میلیارد 6.413 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 9.11 1.87 1.4 79.425 میلیون 21.441 میلیون 80.913 میلیون 19.953 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,770 210.00 1.62 12,950 30.00 0.23 1400/01/25 13,957 106.4 میلیون 1.378 هزار میلیارد 7,108.22 12,980 12,700 12,730 13,170 1 10,000 13,040 1 43 13,040 2706.55 هزار میلیارد 3.088 میلیارد 948.576 میلیون 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 207.811 میلیون 2.962 میلیارد 10.97 5.21 4.59 179.549 میلیون 14.538 میلیون 106.584 میلیون 87.503 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 13,108 267.00 2.00 13,140 235.00 1.76 1400/01/25 702 5.11 میلیون 67.14 میلیارد 7,278.64 13,375 13,110 13,108 13,380 2 400,000 13,364 137 1,910,074 13,364 38.436 هزار میلیارد 50.053 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 15.18 6.81 1.07 17.748 میلیون 15.364 میلیون 29.594 میلیون 3.518 میلیون
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 18,381 7,780.00 73.39 10,601 0.00 0.00 1400/01/25 104 496,051 5.11 میلیارد - 10,601 18,381 18,381 18,381 0 0 0 236 1,013,035 18,381 2.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 604,287 - 604,287 -
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 9,049 3,365.00 59.20 5,684 0.00 0.00 1400/01/25 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 9,049 9,049 9,049 0 0 0 1 417 9,055 917.78 میلیارد - - - - - - - - - - 550,183 - 450,183 100,000
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,320 40.00 1.69 2,330 30.00 1.27 1400/01/25 11,259 350.95 میلیون 816.4 میلیارد 33,183.77 2,360 2,370 2,320 2,370 22 274,698 2,340 1 984 2,340 702.859 هزار میلیارد 1.298 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 594.994 میلیون 43.919 میلیون 648.873 میلیون 766.206 میلیون -8.07 16 1.28 537.844 میلیون 6.364 میلیون 518.304 میلیون 25.904 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 17,120 3,823.00 28.75 13,297 0.00 0.00 1400/01/25 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 16,809 16,623 17,121 1 400 16,610 1 154 16,700 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 408,890 667,289 775,966 300,213
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,100 10.00 0.32 3,090 0.00 0.00 1400/01/25 2,131 68.16 میلیون 210.8 میلیارد 31,983.52 3,090 3,060 3,020 3,180 0 0 0 0 78.436 هزار میلیارد 387.153 میلیون 342.159 میلیون 10 میلیون 308.717 میلیون 33.442 میلیون 43.486 میلیون 3.973 میلیون 19.74 2.35 1.8 65.353 میلیون 2.804 میلیون 28.58 میلیون 39.577 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 13,440 20.00 0.15 13,430 10.00 0.07 1400/01/25 2,029 26.27 میلیون 352.7 میلیارد 12,946.78 13,420 13,450 13,410 13,600 29 696,699 13,430 10 216,429 13,440 879.934 هزار میلیارد 2.734 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 14.72 5.92 3.44 9.154 میلیون 10.638 میلیون 11.029 میلیون 8.763 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 32,400 128.00 0.40 32,357 85.00 0.26 1400/01/25 730 6.52 میلیون 211 میلیارد 8,932.82 32,272 32,297 32,226 32,800 3 350,450 32,225 3 37,641 32,500 1462.536 هزار میلیارد 1.47 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 138.37 30.54 132.4 1.395 میلیون 1.181 میلیون 1.454 میلیون 1.121 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,760 76.00 1.98 3,775 61.00 1.59 1400/01/25 4,461 61.99 میلیون 234.02 میلیارد 13,894.89 3,836 3,804 3,760 3,880 2 171,754 3,840 1 9,746 3,845 232.176 هزار میلیارد 356.832 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 17.9 3.46 1.41 147.11 میلیون 7.754 میلیون 144.117 میلیون 10.747 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 24,230 490.00 1.98 24,260 460.00 1.86 1400/01/25 3,067 15.01 میلیون 364.3 میلیارد 4,895.21 24,720 24,400 24,230 24,700 1 1,073 24,340 5 29,133 24,350 695.971 هزار میلیارد 752.071 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 33.825 میلیون 834.821 میلیون 12.15 5.72 0.95 29.902 میلیون 1.511 میلیون 26.344 میلیون 5.07 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 32,850 220.00 0.67 33,400 770.00 2.36 1400/01/25 33,220 77.47 میلیون 2.588 هزار میلیارد 2,645.99 32,630 33,900 32,290 34,450 1686 6,614,976 32,840 1 2,000 32,840 193.72 هزار میلیارد 202.83 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 101.37 27.78 86.44 27.963 میلیون 3.355 میلیون 30.817 میلیون 501,006
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,420 190.00 1.98 9,430 180.00 1.87 1400/01/25 4,189 21.16 میلیون 199.5 میلیارد 5,050.51 9,610 9,460 9,420 9,610 1 1,000 9,550 2 6,700 9,550 235.75 هزار میلیارد 244.116 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 2.25 1.71 2.31 72.37 میلیون 118,500 69.785 میلیون 2.703 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 5,120 100.00 1.92 5,130 90.00 1.72 1400/01/25 1,726 12.61 میلیون 64.7 میلیارد 7,304.28 5,220 5,170 5,120 5,230 2 54,278 5,220 2 2,000 5,230 56.43 هزار میلیارد 63.036 میلیون 22.507 میلیون 7 میلیون 6.606 میلیون 15.901 میلیون 5.545 میلیون 4.902 میلیون 11.51 3.55 10.18 10.652 میلیون 2.261 میلیون 10.04 میلیون 2.873 میلیون
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 71,295 5,244.00 6.85 76,539 0.00 0.00 1400/01/25 97 99,609 7.64 میلیارد - 76,539 71,295 71,295 71,295 0 0 0 31 200,490 71,295 10.639 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,331 - 34,331 -
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 21,940 440.00 1.97 22,240 140.00 0.63 1400/01/25 310 736,827 16.2 میلیارد 2,376.86 22,380 22,060 21,940 22,640 1 2,323 22,060 1 12,576 22,270 11.12 هزار میلیارد 14.076 میلیون 3.51 میلیون 500,000 2.956 میلیون 553,993 2.87 میلیون 130,787 85.02 20.07 3.87 1.451 میلیون 20,029 1.444 میلیون 27,446
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 26,190 30.00 0.11 26,330 110.00 0.42 1400/01/25 625 1.87 میلیون 49.4 میلیارد 2,990.94 26,220 26,220 25,710 27,500 1 1,000 25,990 1 7,907 26,000 505.536 هزار میلیارد 825.717 میلیون 389.5 میلیون 19.2 میلیون 320.181 میلیون 69.319 میلیون 234.373 میلیون 41.993 میلیون 14.19 7.26 2.15 478,682 260,273 737,355 1,600
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 80,000 300.00 0.37 80,670 370.00 0.46 1400/01/25 378 581,626 47 میلیارد 1,538.69 80,300 79,790 79,550 83,000 2 1,120 80,000 1 446 80,540 161.34 هزار میلیارد 181.063 میلیون 34 میلیون 2 میلیون 19.723 میلیون 14.277 میلیون 50.849 میلیون 14.972 میلیون 10.78 11.3 3.17 474,103 210,000 353,817 330,286
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 8,690 170.00 1.92 8,820 40.00 0.45 1400/01/25 226 1.37 میلیون 11.9 میلیارد 6,055.92 8,860 8,800 8,690 8,760 1 9,400 8,790 4 7,165 8,810 39.69 هزار میلیارد 40 میلیون 19.629 میلیون 4.5 میلیون 309,588 19.32 میلیون 14.035 میلیون 13.919 میلیون 2.85 2.05 2.83 2.51 میلیون 638,004 2.948 میلیون 200,000
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,500 230.00 1.96 11,600 130.00 1.11 1400/01/25 12,251 71.8 میلیون 832.8 میلیارد 5,419.58 11,730 11,740 11,500 11,960 7 19,244 11,730 34 127,638 11,750 2320 هزار میلیارد 2.532 میلیارد 543.138 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 92.347 میلیون 2.722 میلیارد 11.1 5.91 6.68 70.765 میلیون 2.021 میلیون 62.268 میلیون 10.518 میلیون
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 31,920 290.00 0.92 31,750 120.00 0.38 1400/01/25 3,550 10.08 میلیون 320.1 میلیارد 2,839.69 31,630 32,550 31,000 32,380 10 53,313 31,020 1 715 31,110 43.989 هزار میلیارد 48.759 میلیون 5.926 میلیون 1.385 میلیون 4.77 میلیون 1.156 میلیون 11.855 میلیون -83,063 -529.59 38.04 3.71 13.317 میلیون 1.589 میلیون 14.489 میلیون 416,516
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 5,772 7,424.00 56.26 13,196 0.00 0.00 1400/01/25 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 5,680 5,680 6,020 1 2,650 5,770 2 8,377 6,036 7.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.077 میلیون - 4.065 میلیون 11,537
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 54,790 7,712.00 16.38 47,078 0.00 0.00 1400/01/25 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 54,066 54,066 56,500 2 8,593 54,790 2 384 54,900 4.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 386,805 - 376,652 10,153
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 28,690 580.00 1.98 29,030 240.00 0.82 1400/01/25 631 1.62 میلیون 46.7 میلیارد 2,570.74 29,270 28,920 28,690 29,240 1 1,264 28,750 2 17,226 28,800 290.3 هزار میلیارد 343.979 میلیون 96.377 میلیون 10 میلیون 53.679 میلیون 42.698 میلیون 298.49 میلیون 20.078 میلیون 14.46 6.8 0.97 6.61 میلیون 47,383 4.754 میلیون 1.904 میلیون
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 146,840 40,251.00 21.51 187,091 0.00 0.00 1400/01/25 50 115,942 21.23 میلیارد - 187,091 144,431 144,431 151,000 3 3,000 146,841 1 1,434 147,400 206.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.604 میلیون 244,061 1.088 میلیون 760,000
وحکمت

بیمه حکمت صبا

سهام فرابورس 3,788 2,073.00 35.37 5,861 0.00 0.00 1400/01/25 21 52,755 300.12 میلیون - 5,861 3,970 3,788 3,970 5 401,628 3,788 1 2,584 3,837 8.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.151 میلیون 1.404 میلیون 5.5 میلیون 55,276
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,200 40.00 1.79 2,200 40.00 1.79 1400/01/25 10,647 443.75 میلیون 977.8 میلیارد 68,235.62 2,240 2,240 2,200 2,250 1 400,000 2,250 49 4,462,686 2,250 430.123 هزار میلیارد 917.999 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -13.81 6.51 3.26 1.322 میلیارد 138.429 میلیون 1.402 میلیارد 58.862 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,791 186.00 1.27 14,948 343.00 2.35 1400/01/25 1,972 9.98 میلیون 149.22 میلیارد 5,061.97 14,605 14,990 14,360 15,250 36 1,636,987 14,818 1 1,000 14,900 373.7 هزار میلیارد 422.685 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 9.7 5.05 3.9 10.99 میلیون 24.42 میلیون 9.739 میلیون 25.672 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 97,790 1,990.00 1.99 99,250 530.00 0.53 1400/01/25 209 132,899 13 میلیارد 635.88 99,780 98,000 97,790 99,770 0 0 0 1 5,000 98,390 83.37 هزار میلیارد 87.654 میلیون 7.959 میلیون 840,000 4.284 میلیون 3.675 میلیون 5.104 میلیون 6.926 میلیون 12.04 22.69 16.33 156,284 1.094 میلیون 1.212 میلیون 38,000
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 14,100 0.00 0.00 14,080 20.00 0.14 1400/01/25 2,273 12.01 میلیون 169 میلیارد 5,281.8 14,100 14,400 13,950 14,400 2 66,446 14,260 11 509,677 14,310 23.148 هزار میلیارد 24.588 میلیون 5.335 میلیون 1.644 میلیون 1.44 میلیون 3.894 میلیون 4.84 میلیون 1.931 میلیون 11.99 5.94 4.78 16.03 میلیون 6.806 میلیون 13.937 میلیون 8.899 میلیون
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 19,595 1,114.00 6.03 18,481 0.00 0.00 1400/01/25 42 82,024 1.48 میلیارد - 18,481 19,100 19,050 20,020 1 2,860 19,208 1 500 19,210 24.765 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 220,084 40,000 260,084 -
فسپا

صنعتی سپاهان

سهام بورس 37,790 450.00 1.18 38,170 70.00 0.18 1400/01/25 563 636,934 24.3 میلیارد 1,131.32 38,240 38,490 37,600 38,990 1 600 38,090 1 20,193 38,120 24.811 هزار میلیارد 27.795 میلیون 7.724 میلیون 650,000 2.984 میلیون 4.74 میلیون 14.331 میلیون 3.708 میلیون 6.69 5.23 1.73 1.855 میلیون 10,000 1.502 میلیون 362,911
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام بورس 5,700 110.00 1.89 5,800 10.00 0.17 1400/01/25 124 740,876 4.2 میلیارد 5,974.81 5,810 5,780 5,700 5,730 1 1,125 5,560 5 34,335 5,790 17.4 هزار میلیارد 17.472 میلیون 9.621 میلیون 3 میلیون 72,285 9.549 میلیون 6.368 میلیون 6.27 میلیون 2.77 1.82 2.73 6.986 میلیون 31,730 7.009 میلیون 8,179
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,270 100.00 1.86 5,330 40.00 0.74 1400/01/25 732 4.09 میلیون 21.6 میلیارد 5,580.99 5,370 5,300 5,270 5,400 1 13,804 5,350 1 10,000 5,360 99.671 هزار میلیارد 103.767 میلیون 41.029 میلیون 12.5 میلیون 4.096 میلیون 36.933 میلیون 20.394 میلیون 19.123 میلیون 5.21 2.7 4.89 48.944 میلیون 395,721 49.34 میلیون -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 11,700 160.00 1.39 11,870 330.00 2.86 1400/01/25 36,379 191.38 میلیون 2.271 هزار میلیارد 8,352.87 11,540 11,750 11,550 12,200 1983 54,567,929 11,540 1 2,500 11,540 1685.54 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 359.779 میلیون 80 میلیون 89.007 میلیون 270.773 میلیون 269.413 میلیون 269.16 میلیون 6.26 6.22 6.26 79.746 میلیون 11.1 میلیون 60.362 میلیون 30.484 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 9,899 1,167.00 13.36 8,732 0.00 0.00 1400/01/25 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 9,601 9,601 9,950 1 4,394 9,850 1 5,100 9,899 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.138 میلیون 4.202 میلیون 8.34 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 2,218 4.00 0.18 2,225 11.00 0.50 1400/01/25 1,448 24.32 میلیون 54.14 میلیارد 16,798.4 2,214 2,206 2,197 2,248 1 15,000 2,231 1 193,000 2,232 147.242 هزار میلیارد 154.471 میلیون 23.589 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 16.36 میلیون 11.419 میلیون 11.023 میلیون 13.36 9 12.89 18.955 میلیون 16.804 میلیون 32.183 میلیون 3.576 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,350 40.00 1.67 2,360 30.00 1.26 1400/01/25 5,466 209.8 میلیون 494.8 میلیارد 38,381.9 2,390 2,380 2,350 2,420 217 51,187,099 2,370 2 152,209 2,380 413.835 هزار میلیارد 4.548 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 526.383 میلیون 469.949 میلیون 8.41 1.84 0.97 194.761 میلیون 62.664 میلیون 238.444 میلیون 18.981 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,420 210.00 1.81 11,630 0.00 0.00 1400/01/25 2,837 26.39 میلیون 306.8 میلیارد 9,302.37 11,630 11,750 11,400 11,860 167 5,903,037 11,630 1 428 11,700 947.845 هزار میلیارد 991.102 میلیون 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 13.95 7.38 13.46 37.96 میلیون 939,133 15.269 میلیون 23.63 میلیون