سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام فرابورس 4,101 140.00 3.30 4,219 22.00 0.52 1400/03/29 108 518,205 2.12 میلیارد 4,798.19 4,241 4,060 4,060 4,179 1 2,640 4,062 1 2,183 4,097 16.454 هزار میلیارد 22.243 میلیون 11.862 میلیون 3.9 میلیون 5.789 میلیون 6.074 میلیون 2.105 میلیون 3.103 میلیون 5.3 2.71 7.82 399,476 - 346,976 52,500
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,340 25.00 0.75 3,239 76.00 2.29 1400/03/29 4,026 69.5 میلیون 212.8 میلیارد 19,961.85 3,315 3,150 3,150 3,390 0 0 0 72 2,725,887 3,268 18.705 هزار میلیارد 23.049 میلیون 10.487 میلیون 6.107 میلیون 3.269 میلیون 7.218 میلیون 7.727 میلیون 1.198 میلیون 16.52 2.74 2.56 42.64 میلیون 1.452 میلیون 44.09 میلیون 2,000
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 150,000 1,520.00 1.02 149,800 1,320.00 0.89 1400/03/29 166 316,984 47.5 میلیارد 1,837.27 148,480 149,000 148,810 151,500 1 400 148,650 2 6,376 148,750 899.04 هزار میلیارد 974.227 میلیون 215.496 میلیون 6 میلیون 75.427 میلیون 140.069 میلیون 263.691 میلیون 124.84 میلیون 7.2 6.42 3.41 214,915 289,603 138,718 365,800
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,818 636.00 3.00 21,908 726.00 3.43 1400/03/29 928 3.19 میلیون 69.97 میلیارد 3,441.86 21,182 21,186 21,186 22,190 1 950 20,986 1 6,129 21,250 54.77 هزار میلیارد - - 2.5 میلیون - - 22.546 میلیون 11.808 میلیون 4.64 - 2.44 3.124 میلیون 1.749 میلیون 2.816 میلیون 2.056 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,480 312.00 4.00 7,491 301.00 3.86 1400/03/29 1,743 13.64 میلیون 102.17 میلیارد 7,825.41 7,792 7,425 7,403 7,700 1 5,000 7,620 130 7,418,203 7,760 61.426 هزار میلیارد 79.949 میلیون 33.227 میلیون 8.2 میلیون 18.522 میلیون 14.704 میلیون 22.269 میلیون 6.196 میلیون 9.91 4.18 2.76 7.848 میلیون 2.381 میلیون 8.216 میلیون 2.013 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 9,590 270.00 2.90 9,370 50.00 0.54 1400/03/29 521 2.24 میلیون 21.4 میلیارد 6,947.81 9,320 9,010 9,010 9,650 2 200,000 9,100 1 9,800 9,140 300.39 هزار میلیارد 297.103 میلیون 56.04 میلیون 20 میلیون 6.633 میلیون 49.407 میلیون 21.917 میلیون 21.237 میلیون 13.68 5.88 13.25 1.603 میلیون 542,449 2.145 میلیون -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 19,210 160.00 0.84 19,130 80.00 0.42 1400/03/29 8,899 5.14 میلیون 98.7 میلیارد 368.52 19,050 19,100 19,060 19,240 7 77,000 19,050 41 667,354 19,050 384.2 هزار میلیارد 409.875 میلیون 54.25 میلیون 20 میلیون 27.275 میلیون 26.975 میلیون 16.546 میلیون 14.181 میلیون 26.98 14.18 23.12 669,188 7.591 میلیون 7.888 میلیون 371,625
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 12,290 640.00 4.95 12,350 580.00 4.49 1400/03/29 2,615 10.56 میلیون 151.3 میلیارد 3,661.38 12,930 12,500 12,290 12,820 0 0 0 114 2,615,931 12,850 57.415 هزار میلیارد 50.628 میلیون 11.028 میلیون 4.007 میلیون 1.146 میلیون 9.882 میلیون 4.939 میلیون 4.74 میلیون 10.44 5.01 10.02 6.009 میلیون 10,000 5.961 میلیون 57,295
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,480 107.00 3.17 3,446 73.00 2.16 1400/03/29 3,885 62.01 میلیون 213.64 میلیارد 15,960.22 3,373 3,400 3,350 3,520 1 10,000 3,356 1 10,000 3,364 211.941 هزار میلیارد 345.714 میلیون 205.845 میلیون 61.504 میلیون 133.773 میلیون 72.072 میلیون 200.419 میلیون 15.095 میلیون 14.04 2.94 1.06 42.39 میلیون 28.175 میلیون 67.679 میلیون 2.886 میلیون
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 64,460 190.00 0.30 64,260 10.00 0.02 1400/03/29 593 626,528 40.5 میلیارد 914.84 64,270 63,020 63,020 65,000 1 507 64,430 1 21,438 64,450 195.69 هزار میلیارد 231.094 میلیون 57.09 میلیون 3 میلیون 38.314 میلیون 18.776 میلیون 152.592 میلیون 16.062 میلیون 12 10.27 1.26 91,628 151,805 227,591 15,842
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,210 290.00 2.92 10,090 170.00 1.71 1400/03/29 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 14,356.26 9,920 9,910 9,880 10,240 2 150,000 9,930 14 303,247 9,930 2862.61 هزار میلیارد 3.226 میلیارد 981.15 میلیون 209 میلیون 343.067 میلیون 638.083 میلیون 774.037 میلیون 328.461 میلیون 9 4.63 3.82 16.478 میلیون 97.142 میلیون 72.002 میلیون 41.618 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,007 42.00 2.05 2,023 26.00 1.27 1400/03/29 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 35,902.58 2,049 2,029 1,960 2,090 2 800,000 2,038 11 1,346,313 2,038 587.324 هزار میلیارد 1.266 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون - 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -3.91 265.94 0.91 571.21 میلیون 28.794 میلیون 583.428 میلیون 16.576 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,588 694.00 4.99 14,588 694.00 4.99 1400/03/29 38,917 31.44 میلیون 458.65 میلیارد - 13,894 14,588 14,588 14,588 1362 15,743,310 13,894 2 54 13,894 7.294 هزار میلیارد 8.395 میلیون 2.169 میلیون 500,000 1.101 میلیون 1.068 میلیون 4.111 میلیون 529,709 13.77 6.83 1.77 11.959 میلیون 298,765 2.055 میلیون 10.203 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,900 80.00 0.67 11,880 100.00 0.83 1400/03/29 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 5,030.01 11,980 11,880 11,750 12,010 1 2,000 11,940 3 10,566 11,950 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 114.361 میلیون 489.022 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 8.87 4.87 5.63 20.494 میلیون 17.729 میلیون 34.232 میلیون 3.991 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 9,651 146.00 1.54 9,778 273.00 2.87 1400/03/29 1,257 4.95 میلیون 48.36 میلیارد 3,934.73 9,505 9,910 9,252 9,980 73 1,612,547 9,653 1 510 10,127 6.845 هزار میلیارد 9.609 میلیون 3.48 میلیون 200,000 2.765 میلیون 715,750 1.909 میلیون 417,451 16.4 9.56 3.59 4.25 میلیون - 3.386 میلیون 864,454
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,890 610.00 4.97 12,650 370.00 3.01 1400/03/29 - - - 9,215.72 12,280 12,450 12,090 12,890 7 50,323 12,330 1 13,856 12,340 863.36 هزار میلیارد 1.071 میلیارد 283.52 میلیون 76 میلیون 109.115 میلیون 174.404 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 9.82 5.51 0.95 159.022 میلیون 34.949 میلیون 178.443 میلیون 15.528 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 8,750 18.00 0.21 8,732 0.00 0.00 1400/03/29 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 8,670 8,469 8,756 1 1,000 8,750 1 10,000 8,750 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.368 میلیون 115,200 3.456 میلیون 27,519
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 41,808 622.00 1.51 41,266 80.00 0.19 1400/03/29 770 7.77 میلیون 320.51 میلیارد 10,087.02 41,186 41,000 39,127 42,011 1 35,000 41,187 6 55,173 41,187 1865.223 هزار میلیارد 1.865 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 107.38 28.43 95.2 88,242 5.786 میلیون 1.714 میلیون 4.16 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 147,000 5,627.00 3.98 142,534 1,161.00 0.82 1400/03/29 168 163,573 23.95 میلیارد 973.65 141,373 144,500 143,800 148,440 2 10,050 141,000 3 579 144,000 1140.272 هزار میلیارد 1.17 میلیارد 171.65 میلیون 8 میلیون 29.655 میلیون 141.995 میلیون 214.813 میلیون 110.513 میلیون 10.32 8.03 5.31 28,098 162,000 67,804 122,294
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 9,500 110.00 1.17 9,300 90.00 0.96 1400/03/29 3,300 2.61 میلیون 27.1 میلیارد 351.39 9,390 8,930 8,930 9,680 1 1,000 9,350 1 48 9,360 25.925 هزار میلیارد 26.371 میلیون 7.464 میلیون 2.5 میلیون 3.121 میلیون 4.343 میلیون 2.422 میلیون 970,918 23.95 5.35 9.6 1.181 میلیون 250,000 1.431 میلیون 396
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 30,835 1,468.00 5.00 30,656 1,289.00 4.39 1400/03/29 3,519 6.46 میلیون 197.94 میلیارد 1,834.83 29,367 30,158 30,000 30,835 155 928,559 30,178 1 3,000 30,178 27.59 هزار میلیارد 27.922 میلیون 5.637 میلیون 600,000 331,864 5.305 میلیون 5.375 میلیون 4.163 میلیون 6.63 5.2 5.13 5.99 میلیون 51,886 5.646 میلیون 395,388
لابسا

آبسال

سهام بورس 35,720 680.00 1.87 35,410 990.00 2.72 1400/03/29 19 38,072 1.6 میلیارد 1,272.65 36,400 35,000 34,580 36,960 0 0 0 53 100,043 36,220 15.638 هزار میلیارد 14.551 میلیون 4.129 میلیون 360,000 1.804 میلیون 2.325 میلیون 4.834 میلیون 1.305 میلیون 9.77 5.48 2.64 1.283 میلیون - 1.283 میلیون -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 27,260 1,290.00 4.97 26,890 920.00 3.54 1400/03/29 704 2.41 میلیون 64.2 میلیارد 4,265.06 25,970 25,900 25,900 27,260 3 3,700 25,770 1 1,816 25,940 215.793 هزار میلیارد 249.682 میلیون 77.17 میلیون 8.064 میلیون 32.841 میلیون 44.33 میلیون 111.493 میلیون 34.241 میلیون 6.33 4.89 1.94 3.153 میلیون 190,072 1.418 میلیون 1.925 میلیون
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 13,300 354.00 2.73 13,393 447.00 3.45 1400/03/29 1,979 7.63 میلیون 102.23 میلیارد 3,856.88 12,946 13,100 12,592 13,593 1 1,000 13,251 1 13,000 13,260 14.063 هزار میلیارد 15.422 میلیون 4.033 میلیون 1.05 میلیون 1.36 میلیون 2.673 میلیون 4.247 میلیون 1.558 میلیون 9.03 5.26 3.31 7.202 میلیون 2.561 میلیون 9.5 میلیون 263,248
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 15,723 217.00 1.40 15,542 36.00 0.23 1400/03/29 598 2.15 میلیون 33.62 میلیارد 3,595.5 15,506 15,500 15,400 15,880 1 20,112 15,420 3 16,134 15,430 388.55 هزار میلیارد 450.693 میلیون 154.403 میلیون 25 میلیون 62.143 میلیون 92.26 میلیون 134.522 میلیون 52.028 میلیون 7.47 4.21 2.89 1.248 میلیون 999,150 1.681 میلیون 566,207
شگل

گلتاش

سهام بورس 7,320 140.00 1.88 7,410 50.00 0.67 1400/03/29 1,471 7.46 میلیون 61.9 میلیارد 2,194.91 7,460 7,310 7,110 7,600 1 830 7,320 3 14,510 7,420 21.554 هزار میلیارد 25.87 میلیون 9.537 میلیون 1,000,000 6.604 میلیون 2.933 میلیون 8.956 میلیون 1.967 میلیون 9.79 6.57 2.15 1.118 میلیون - 1.118 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,115 115.00 3.56 3,140 90.00 2.79 1400/03/29 2,105 20.22 میلیون 63.5 میلیارد 9,607.93 3,230 3,120 3,082 3,213 0 0 0 128 10,357,979 3,213 14.483 هزار میلیارد 16.191 میلیون 8.447 میلیون 4.613 میلیون 1.707 میلیون 6.74 میلیون 2.539 میلیون 1.438 میلیون 10.07 2.15 5.7 18.741 میلیون - 16.681 میلیون 2.06 میلیون
کاذر

فرآورده های نسوز آذر

سهام بورس 13,380 190.00 1.44 13,320 130.00 0.99 1400/03/29 1,491 5.02 میلیون 70.9 میلیارد 5,286.71 13,190 13,500 13,020 13,550 1 9,622 13,340 2 33,084 13,420 11.353 هزار میلیارد 11.423 میلیون 2.545 میلیون 450,000 713,485 1.831 میلیون 2.232 میلیون 863,749 12.4 5.85 4.8 8.698 میلیون 70,400 8.675 میلیون 92,769
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,500 470.00 3.13 15,300 270.00 1.80 1400/03/29 1,380 8.72 میلیون 131.7 میلیارد 6,624.36 15,030 15,160 14,980 15,550 3 21,792 14,950 1 47,514 14,970 755 هزار میلیارد 849.307 میلیون 253.955 میلیون 50 میلیون 84.307 میلیون 169.648 میلیون 306.467 میلیون 111.658 میلیون 6.85 4.51 2.5 2.113 میلیون 1.694 میلیون 3.547 میلیون 260,000
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 14,239 6,711.00 32.03 20,950 0.00 0.00 1400/03/29 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 13,800 13,800 14,240 1 53,678 13,900 2 1,687 13,940 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.257 میلیون 3.119 میلیون 4.245 میلیون 131,127
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 21,780 70.00 0.32 21,780 70.00 0.32 1400/03/29 149 194,262 4.1 میلیارد 2,369.49 21,850 20,760 20,760 21,800 1 250 20,840 1 5,000 20,990 263.109 هزار میلیارد 284.14 میلیون 67.358 میلیون 11.9 میلیون 24.958 میلیون 42.4 میلیون 72.403 میلیون 23.214 میلیون 11.17 6.11 3.58 144,564 125,950 270,514 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,440 6.00 0.42 1,430 4.00 0.28 1400/03/29 782 14.89 میلیون 21.29 میلیارد 19,036.78 1,434 1,456 1,402 1,460 2 7,190 1,429 1 187,500 1,440 22.952 هزار میلیارد 111.556 میلیون 105.865 میلیون 16.05 میلیون 88.604 میلیون 17.261 میلیون 3.345 میلیون 3.023 میلیون 7.59 1.33 6.86 34.166 میلیون 1.181 میلیون 35.347 میلیون -
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 27,000 1,010.00 3.61 27,320 690.00 2.46 1400/03/29 1,301 6.37 میلیون 164.5 میلیارد 2,526.54 28,010 28,250 26,840 28,250 1 403 27,720 1 180 27,800 63.515 هزار میلیارد 73.887 میلیون 20.928 میلیون 858,000 6.735 میلیون 14.193 میلیون 27.555 میلیون 11.641 میلیون 5.77 4.74 2.44 4.681 میلیون 324,055 4.274 میلیون 730,999
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 16,170 170.00 1.04 16,280 60.00 0.37 1400/03/29 387 1.52 میلیون 25.1 میلیارد 2,693.65 16,340 16,150 15,850 16,300 1 2,214 15,920 1 2,500 16,090 161.683 هزار میلیارد 184.506 میلیون 56.399 میلیون 9.63 میلیون 27.734 میلیون 28.665 میلیون 69.374 میلیون 15.828 میلیون 9.9 5.47 2.26 742,829 26,786 466,991 302,624
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 11,170 580.00 4.94 11,450 300.00 2.55 1400/03/29 2,805 10.45 میلیون 142.5 میلیارد 3,276.14 11,750 11,170 11,170 11,300 0 0 0 204 2,419,038 11,720 6.82 هزار میلیارد 6.46 میلیون 1.456 میلیون 250,000 735,276 720,468 1.402 میلیون 251,332 22.78 7.95 4.08 2.041 میلیون - 1.965 میلیون 76,054
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,510 80.00 1.43 5,520 70.00 1.25 1400/03/29 3,763 47.33 میلیون 276.3 میلیارد 10,441.04 5,590 5,460 5,320 5,750 1 3,000 5,420 1 1,478 5,540 32.295 هزار میلیارد 55.986 میلیون 29.303 میلیون 5.53 میلیون 25.461 میلیون 3.841 میلیون 53.499 میلیون -105,381 -289.66 7.95 0.57 34.996 میلیون 1.1 میلیون 32.946 میلیون 3.15 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 27,990 1,110.00 3.81 27,820 1,280.00 4.40 1400/03/29 46 82,530 2.3 میلیارد 2,738.2 29,100 27,650 27,650 28,780 0 0 0 615 4,271,244 27,810 74.25 هزار میلیارد 72.384 میلیون 8.318 میلیون 2.5 میلیون 2.834 میلیون 5.484 میلیون 2.612 میلیون 2.737 میلیون 25.41 12.68 26.62 115,978 - 115,978 -
کاما

باما

سهام بورس 8,720 30.00 0.35 8,700 10.00 0.12 1400/03/29 5,277 41.66 میلیون 353.6 میلیارد 6,970.33 8,690 8,850 8,440 8,900 104 4,210,100 8,750 1 3,850 8,750 84.9 هزار میلیارد - - 10 میلیون - - 7.381 میلیون 13.474 میلیون 6.46 - 11.79 70.928 میلیون 7.218 میلیون 56.344 میلیون 21.802 میلیون
غمارگ

مارگارین

سهام بورس 19,170 30.00 0.16 19,020 120.00 0.63 1400/03/29 351 1.15 میلیون 21.6 میلیارد 2,179.83 19,140 18,520 18,520 19,400 1 3,450 19,030 2 2,859 19,280 15.792 هزار میلیارد 24.831 میلیون 11.098 میلیون 840,000 8.854 میلیون 2.244 میلیون 9.29 میلیون 578,258 27.63 7.12 1.72 584,164 - 584,164 -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 15,150 757.00 4.76 15,488 419.00 2.63 1400/03/29 2,950 1.44 میلیون 22.25 میلیارد 487.04 15,907 15,610 15,117 16,160 8 11,260 15,780 1 7,000 15,780 5.209 هزار میلیارد 5.696 میلیون 850,948 200,000 486,776 364,172 2.685 میلیون 123,941 42.03 14.3 1.94 1.353 میلیون 120,000 1.273 میلیون 200,044