سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 12,980 30.00 0.23 12,810 200.00 1.54 1400/09/10 926 3.8 میلیون 48.7 میلیارد 4,103.75 13,010 12,530 12,360 13,380 1 500 12,710 1 18,500 12,990 5.918 هزار میلیارد 7.553 میلیون 2.555 میلیون 462,000 1.635 میلیون 920,551 1.924 میلیون 199,786 29.62 6.43 3.08 3.631 میلیون 168,753 3.779 میلیون 21,500
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 20,220 440.00 2.13 20,630 30.00 0.15 1400/09/10 319 903,109 18.6 میلیارد 2,831.06 20,660 21,350 19,880 21,360 2 790 20,200 1 3,000 20,600 52.122 هزار میلیارد 73.005 میلیون 31.452 میلیون 2.527 میلیون 20.883 میلیون 10.569 میلیون 40.264 میلیون 6.935 میلیون 7.52 4.93 1.29 795,737 107,372 903,109 -
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 33,022 1,737.00 5.00 33,126 1,633.00 4.70 1400/09/10 2,017 6.03 میلیون 199.67 میلیارد 2,988.46 34,759 34,300 33,022 34,300 1 160 32,230 1 21 33,022 23.188 هزار میلیارد 25.894 میلیون 4.805 میلیون 700,000 2.706 میلیون 2.099 میلیون 8.071 میلیون 1.496 میلیون 15.5 11.05 2.87 4.755 میلیون 1.273 میلیون 5.762 میلیون 266,021
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,163 24.00 2.02 1,148 39.00 3.29 1400/09/10 469 14.09 میلیون 16.17 میلیارد 30,037.83 1,187 1,200 1,131 1,200 1 1,000 1,159 4 579,245 1,163 18.426 هزار میلیارد 106.69 میلیون 95.147 میلیون 16.05 میلیون 88.264 میلیون 6.884 میلیون 3.34 میلیون -4,440,055 -4.15 2.68 5.52 9.898 میلیون 4.189 میلیون 14.088 میلیون -
ویسا

سر. ایساتیس پویا

سهام فرابورس 8,183 11,817.00 59.09 20,000 0.00 0.00 1400/09/10 - - - - 20,000 8,185 8,183 8,400 10 579,148 8,183 1 5,846 8,193 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 645,524 5.586 میلیون 6.232 میلیون -
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 24,550 460.00 1.84 24,810 200.00 0.80 1400/09/10 3,960 1.42 میلیون 35.2 میلیارد 358.74 25,010 24,520 24,350 25,140 1 208 24,520 4 288 24,590 37.215 هزار میلیارد 48.089 میلیون 14.78 میلیون 1.5 میلیون 10.874 میلیون 3.906 میلیون 15.197 میلیون 4.185 میلیون 8.89 9.53 2.46 339,300 1.081 میلیون 1.205 میلیون 215,521
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,544 127.00 4.75 2,557 114.00 4.27 1400/09/10 6,280 183.36 میلیون 468.9 میلیارد 30,291.42 2,671 2,650 2,538 2,660 7 199,162 2,538 1 166,436 2,538 101.27 هزار میلیارد 105.821 میلیون 68.366 میلیون 39.605 میلیون 4.551 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 21.11 1.59 19.73 168.565 میلیون 14.797 میلیون 183.192 میلیون 168,972
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 8,480 440.00 4.93 8,490 430.00 4.82 1400/09/10 277 2.23 میلیون 19 میلیارد 8,055.38 8,920 8,700 8,480 8,900 1 16,700 8,450 3 46,131 8,480 8.083 هزار میلیارد 12.321 میلیون 5.397 میلیون 952,095 4.237 میلیون 1.159 میلیون 5.658 میلیون 180,772 44.72 6.97 1.43 1.32 میلیون 910,874 2.195 میلیون 36,304
شگل

گلتاش

سهام بورس 6,550 270.00 3.96 6,720 100.00 1.47 1400/09/10 138 641,162 4.2 میلیارد 4,646.1 6,820 6,600 6,480 6,710 2 1,238 6,500 2 3,297 6,550 17.472 هزار میلیارد 23.988 میلیون 11.111 میلیون 1,000,000 6.516 میلیون 4.595 میلیون 11.081 میلیون 1.776 میلیون 9.84 3.8 1.58 365,162 276,000 641,162 -
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 62,350 2,230.00 3.45 62,460 2,120.00 3.28 1400/09/10 219 178,394 11.1 میلیارد 814.58 64,580 62,000 61,630 63,500 1 51 62,100 1 4,000 62,400 12.642 هزار میلیارد 14.164 میلیون 3.278 میلیون 202,400 1.522 میلیون 1.756 میلیون 2.487 میلیون 1.565 میلیون 8.08 7.2 5.08 145,728 32,666 156,692 21,702
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 15,200 800.00 5.00 15,260 740.00 4.63 1400/09/10 1,913 7.81 میلیون 119.1 میلیارد 4,081.24 16,000 15,900 15,200 15,940 0 0 0 2 83,535 15,200 12.971 هزار میلیارد 16.087 میلیون 5.154 میلیون 850,000 3.116 میلیون 2.038 میلیون 7.942 میلیون 1.002 میلیون 12.95 6.37 1.63 7.639 میلیون 168,000 7.807 میلیون -
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام فرابورس 20,492 869.00 4.43 19,623 0.00 0.00 1400/09/10 50 154,334 2.95 میلیارد - 19,623 20,050 20,005 20,866 1 199,000 20,492 1 10,000 20,493 3.532 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.673 میلیون 316,077 3.989 میلیون -
نتوس

پشم بافی توس

سهام فرابورس 11,438 340.00 3.06 11,098 0.00 0.00 1400/09/10 31 54,682 577.44 میلیون - 11,098 11,111 11,111 11,438 2 2,599 11,438 0 0 0 3.073 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.779 میلیون 302,669 3.082 میلیون 500
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 12,960 610.00 4.94 12,760 410.00 3.32 1400/09/10 2,897 19.31 میلیون 246.3 میلیارد 6,665.56 12,350 11,800 11,780 12,960 1 19,990 12,940 1 2,000 13,150 70.818 هزار میلیارد 76.709 میلیون 14.35 میلیون 5.55 میلیون 5.891 میلیون 8.459 میلیون 62.25 میلیون 1.411 میلیون 23.33 7.87 1.07 18.637 میلیون 672,832 18.252 میلیون 1.058 میلیون
افرا

افرانت

سهام فرابورس 15,259 545.00 3.45 15,527 277.00 1.75 1400/09/10 368 396,169 6 میلیارد 1,076.55 15,804 16,020 15,014 16,020 1 21,907 15,259 2 8,149 15,260 9.704 هزار میلیارد 11.089 میلیون 2.608 میلیون 625,000 1.385 میلیون 1.223 میلیون 1.754 میلیون 641,754 15.12 7.93 5.53 396,169 - 396,169 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 73,460 3,860.00 4.99 73,660 3,660.00 4.73 1400/09/10 3,252 2.17 میلیون 159.5 میلیارد 665.96 77,320 76,560 73,460 76,570 1 700 73,460 304 718,387 73,460 18.415 هزار میلیارد 20.295 میلیون 2.323 میلیون 250,000 1.88 میلیون 442,926 717,120 306,302 60.12 41.58 25.68 2.066 میلیون 100,000 2.166 میلیون -
غچین

کشت و صنعت چین چین

سهام بورس 13,360 380.00 2.93 13,360 380.00 2.93 1400/09/10 490 1.4 میلیون 18.7 میلیارد 2,862.87 12,980 13,580 13,140 13,620 1 747 13,300 1 3,769 13,360 11.222 هزار میلیارد 11.891 میلیون 4.878 میلیون 840,000 668,927 4.209 میلیون 3.318 میلیون 1.067 میلیون 10.51 2.67 3.38 1.403 میلیون - 1.403 میلیون -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,130 290.00 3.91 7,260 160.00 2.16 1400/09/10 928 7.9 میلیون 56.2 میلیارد 8,508.36 7,420 7,310 7,050 7,340 3 59,339 7,120 1 3,818 7,130 435.6 هزار میلیارد 649.443 میلیون 287.403 میلیون 60 میلیون 213.843 میلیون 73.561 میلیون 66.377 میلیون 10.038 میلیون 43.4 5.92 6.56 4.82 میلیون 3.075 میلیون 7.246 میلیون 649,505
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 19,250 210.00 1.10 18,900 140.00 0.74 1400/09/10 297 757,233 14.2 میلیارد 2,549.61 19,040 18,120 18,120 19,440 3 1,100 18,250 1 22,540 19,250 85.05 هزار میلیارد 106.155 میلیون 34.36 میلیون 4.5 میلیون 21.105 میلیون 13.255 میلیون 20.737 میلیون 5.669 میلیون 15 6.42 4.1 231,919 525,314 734,925 22,308
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 3,819 16,440.00 81.15 20,259 0.00 0.00 1400/09/10 107 1.263 میلیون 25.59 میلیارد - 20,259 3,850 3,711 3,874 1 457 3,750 1 12,588 3,820 30.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.149 میلیون 28,928 6.176 میلیون 1,806
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 2,700 88.00 3.16 2,739 49.00 1.76 1400/09/10 305 2.75 میلیون 7.43 میلیارد 9,023.87 2,788 2,715 2,650 2,780 1 100,000 2,679 1 2,240 2,710 3.615 هزار میلیارد 5.365 میلیون 4.79 میلیون 1.32 میلیون 1.749 میلیون 3.041 میلیون 841,325 1.614 میلیون 2.25 1.19 4.3 2.642 میلیون 110,000 2.752 میلیون -
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 99,600 1,590.00 1.62 98,010 0.00 0.00 1400/09/10 11,879 10.13 میلیون 992.7 میلیارد - 98,010 102,000 98,000 103,610 1 1,000 99,610 4 6,601 99,610 176.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.632 میلیون 44,000 2.482 میلیون 193,995
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 2,940 154.00 4.98 2,952 142.00 4.59 1400/09/10 2,026 27.83 میلیون 82.2 میلیارد 13,736.59 3,094 3,063 2,940 3,070 2 11,672 2,940 2 115,250 2,943 18.027 هزار میلیارد 21.278 میلیون 11.704 میلیون 6.107 میلیون 3.25 میلیون 8.453 میلیون 9.357 میلیون 2.139 میلیون 8.43 2.13 1.93 27.489 میلیون 341,500 27.723 میلیون 107,300
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 27,810 891.00 3.10 28,542 159.00 0.55 1400/09/10 1,497 1.77 میلیون 50.66 میلیارد 1,185.67 28,701 28,988 27,561 29,100 1 1,129 27,630 1 28,700 27,840 28.542 هزار میلیارد 30.531 میلیون 5.028 میلیون 1,000,000 1.989 میلیون 3.04 میلیون 3.059 میلیون 589,763 48.4 9.39 9.33 714,678 1.06 میلیون 1.531 میلیون 243,691
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 94,550 3,100.00 3.17 96,540 1,110.00 1.14 1400/09/10 195 88,343 8.5 میلیارد 453.04 97,650 101,000 93,500 101,000 1 2,094 95,500 1 2,000 97,510 24.135 هزار میلیارد 28.438 میلیون 5.537 میلیون 250,000 4.303 میلیون 1.233 میلیون 8.904 میلیون 2.325 میلیون 10.38 19.57 2.71 412,894 35,728 428,487 20,135
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 107,980 3,260.00 2.93 108,070 3,170.00 2.85 1400/09/10 6,186 3.67 میلیون 396.7 میلیارد 593.4 111,240 110,940 106,600 112,100 1 47 107,940 1 257 107,980 972.63 هزار میلیارد 1.347 میلیارد 459.498 میلیون 9 میلیون 374.441 میلیون 85.057 میلیون 602.123 میلیون 154.569 میلیون 6.29 11.44 1.62 2.686 میلیون 984,607 3.401 میلیون 270,000
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,130 30.00 0.30 10,070 30.00 0.30 1400/09/10 9,695 63.71 میلیون 641.7 میلیارد 6,005.26 10,100 10,080 9,980 10,190 4 26,268 10,100 1 100,000 10,130 2950.51 هزار میلیارد 3.716 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 437.194 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 20.55 3.17 2.54 49.686 میلیون 14.027 میلیون 51.509 میلیون 12.204 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,930 260.00 2.32 10,910 280.00 2.50 1400/09/10 10,034 51.28 میلیون 559.5 میلیارد 4,487.88 11,190 11,020 10,760 11,100 9 61,637 10,930 1 1,000 10,950 1549.22 هزار میلیارد 1.609 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.76 3.22 5.64 31.267 میلیون 20.01 میلیون 50.643 میلیون 633,844
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 7,410 380.00 4.88 7,430 360.00 4.62 1400/09/10 2,043 23.34 میلیون 173.3 میلیارد 11,422.64 7,790 7,510 7,410 7,650 1 800 7,390 23 506,371 7,410 41.087 هزار میلیارد 89.197 میلیون 51.576 میلیون 5.53 میلیون 48.11 میلیون 3.466 میلیون 57.921 میلیون -137,038 -299.82 11.86 0.71 20.983 میلیون 2.353 میلیون 23.336 میلیون 388
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,097 118.00 2.80 4,087 128.00 3.04 1400/09/10 3,272 31.17 میلیون 127.4 میلیارد 9,527.04 4,215 4,110 4,030 4,250 2 31,050 4,095 1 5,000 4,097 694.79 هزار میلیارد 822.247 میلیون 357.862 میلیون 75 میلیون 127.457 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.779 میلیون 4.87 3.02 0.68 26.099 میلیون 5.073 میلیون 28.077 میلیون 3.096 میلیون
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 116,538 39,999.00 52.26 76,539 0.00 0.00 1400/09/10 97 99,609 7.64 میلیارد - 76,539 116,538 116,538 120,200 0 0 0 1 1,600 116,538 10.639 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 158,582 - 158,576 6
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 12,750 10.00 0.08 12,950 210.00 1.65 1400/09/10 1,037 4.4 میلیون 57 میلیارد 4,244.4 12,740 13,000 12,220 13,370 1 794 12,700 1 401 12,780 12.303 هزار میلیارد 14.306 میلیون 3.218 میلیون 474,522 2.004 میلیون 1.214 میلیون 5.772 میلیون 1.189 میلیون 10.35 10.14 2.13 4.132 میلیون 269,465 3.006 میلیون 1.396 میلیون
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 112,000 4,495.00 4.18 112,579 5,074.00 4.72 1400/09/10 1,716 2.34 میلیون 263.56 میلیارد 1,364.3 107,505 111,999 109,490 112,880 1 50 111,890 1 70,075 112,000 56.29 هزار میلیارد 60.832 میلیون 11.289 میلیون 500,000 4.542 میلیون 6.747 میلیون 20.686 میلیون 9.105 میلیون 6.18 8.34 2.72 2.331 میلیون 10,000 1.367 میلیون 974,292
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 43,000 120.00 0.28 42,650 470.00 1.09 1400/09/10 1,096 2.08 میلیون 88.7 میلیارد 1,900.1 43,120 43,000 42,370 43,390 1 70 42,900 1 2,518 43,000 343.93 هزار میلیارد 411.041 میلیون 113.222 میلیون 8.064 میلیون 67.111 میلیون 46.111 میلیون 169.46 میلیون 57.853 میلیون 5.94 7.46 2.03 1.241 میلیون 841,540 1.857 میلیون 225,600
سباقر

سیمان باقران

سهام فرابورس 12,900 751.00 5.50 13,651 0.00 0.00 1400/09/10 528 1.832 میلیون 25.01 میلیارد - 13,651 12,900 12,862 13,600 1 1,000 12,880 1 3,171 13,253 8.191 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.307 میلیون 10,349 736,974 580,452
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 12,633 1,295.00 9.30 12,961 967.00 6.94 1400/09/10 3,147 78.17 میلیون 1.013 هزار میلیارد 24,841.03 13,928 13,449 12,633 13,449 1 2,000 11,340 374 25,157,487 12,633 129.61 هزار میلیارد 131.028 میلیون 15.998 میلیون 4.5 میلیون 1.418 میلیون 14.58 میلیون 1.795 میلیون 1.576 میلیون 82.25 8.89 72.22 25.202 میلیون 52.972 میلیون 41.773 میلیون 36.402 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,953 42.00 1.40 2,960 35.00 1.17 1400/09/10 6,186 135.78 میلیون 402 میلیارد 17,817.87 2,995 3,040 2,901 3,060 1 350,000 2,956 7 458,696 2,956 612.847 هزار میلیارد 8.765 میلیارد 8.624 میلیارد 207.043 میلیون 8.105 میلیارد 518.309 میلیون 922.888 میلیون 97.667 میلیون 6.27 1.18 0.66 119.902 میلیون 15.873 میلیون 131.548 میلیون 4.227 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,905 48.00 2.58 1,888 31.00 1.67 1400/09/10 8,093 224.99 میلیون 424.8 میلیارد 37,129.29 1,857 1,900 1,840 1,947 1 94,258 1,901 2 114,232 1,905 422.773 هزار میلیارد 4.849 میلیارد 4.69 میلیارد 223.926 میلیون 4.416 میلیارد 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 2.88 1.54 0.69 221.301 میلیون 3.689 میلیون 220.797 میلیون 4.193 میلیون
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 13,000 280.00 2.11 13,190 90.00 0.68 1400/09/10 165 604,616 7.9 میلیارد 3,664.34 13,280 13,160 13,000 13,400 3 2,900 13,000 2 4,551 13,040 21.684 هزار میلیارد 24.272 میلیون 7.83 میلیون 1.644 میلیون 2.587 میلیون 5.243 میلیون 7.982 میلیون 3.436 میلیون 6.31 4.14 2.72 489,845 114,771 604,616 -
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 5,870 300.00 4.86 5,890 280.00 4.54 1400/09/10 415 4.66 میلیون 27.5 میلیارد 11,232.6 6,170 6,020 5,870 6,120 0 0 0 19 360,623 5,870 3.78 هزار میلیارد 6.222 میلیون 3.046 میلیون 641,697 2.443 میلیون 603,571 3.173 میلیون 250,293 15.1 6.26 1.19 2.544 میلیون 2.117 میلیون 4.662 میلیون -