سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 25,750 700.00 2.79 25,150 100.00 0.40 18:22 640 3.81 میلیون 95.78 میلیارد 5,944.5 25,050 25,600 24,400 26,300 1 239 25,450 2 16,553 25,750 27.162 هزار میلیارد 32.484 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 10.07 7.08 2.44 2.681 میلیون 1.13 میلیون 3.413 میلیون 397,890
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 20,800 550.00 2.72 21,050 800.00 3.95 17:41 375 1.229 میلیون 25.86 میلیارد 3,276.19 20,250 20,260 19,970 20,860 1 5,000 21,110 1 9,250 21,120 54.73 هزار میلیارد 86.448 میلیون 40.572 میلیون 1.5 میلیون 31.718 میلیون 8.853 میلیون 29.22 میلیون 6.423 میلیون 8.31 6.03 1.83 858,888 369,683 1.024 میلیون 204,078
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 8,050 0.00 0.00 7,920 130.00 1.61 17:16 1,495 27.375 میلیون 216.76 میلیارد - 8,050 8,050 8,050 8,190 3 114,510 7,810 4 33,859 7,860 59.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.811 میلیون 2.564 میلیون 25.751 میلیون 1.624 میلیون
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 3,522 6.00 0.17 3,620 104.00 2.96 17:15 361 18.176 میلیون 65.79 میلیارد - 3,516 3,522 3,415 3,522 15 1,347,286 3,621 0 0 0 6.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.89 میلیون 7.286 میلیون 11.176 میلیون 7 میلیون
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 36,000 350.00 0.96 36,850 500.00 1.38 17:15 65 1.303 میلیون 47.99 میلیارد - 36,350 35,300 35,300 36,700 2 12,000 36,000 1 543 36,700 110.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49,627 1.253 میلیون 115,369 1.187 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 14,470 20.00 0.14 14,470 20.00 0.14 17:07 1,027 2.099 میلیون 30.22 میلیارد 2,043.89 14,490 13,900 13,900 14,600 1 50,000 14,330 2 4,296 14,430 589.942 هزار میلیارد 667.111 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 5.91 5.4 5.5 211,607 1.887 میلیون 1.121 میلیون 978,195
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,080 90.00 1.29 7,280 290.00 4.15 17:07 509 3.18 میلیون 23.15 میلیارد 6,247.27 6,990 7,200 6,730 7,390 1 4,020 7,200 1 55,580 7,320 29.12 هزار میلیارد 34.504 میلیون 12.355 میلیون 4 میلیون 5.384 میلیون 6.97 میلیون 3.959 میلیون 3.489 میلیون 8.35 4.18 7.36 3.078 میلیون 102,164 3.12 میلیون 59,541
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,350 140.00 1.94 7,250 40.00 0.55 17:06 749 6.263 میلیون 45.81 میلیارد 8,362.47 7,210 7,200 7,120 7,500 2 7,995 7,280 1 5,000 7,300 342.2 هزار میلیارد 843.601 میلیون 615.144 میلیون 47.2 میلیون 501.401 میلیون 113.743 میلیون 359.769 میلیون 51.55 میلیون 6.64 3.01 0.95 5.777 میلیون 486,560 5.88 میلیون 383,893
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 10,600 50.00 0.47 10,590 60.00 0.56 17:05 1,426 13.295 میلیون 140.74 میلیارد 9,323.31 10,650 10,410 10,340 11,330 0 0 0 0 30.499 هزار میلیارد 45.27 میلیون 25.065 میلیون 2.88 میلیون 14.77 میلیون 10.294 میلیون 8.275 میلیون 4.197 میلیون 7.27 2.96 3.69 10.426 میلیون 2.869 میلیون 13.065 میلیون 229,738
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 24,150 140.00 0.58 24,320 310.00 1.29 17:04 1,174 4.212 میلیون 102.42 میلیارد 3,587.55 24,010 24,000 23,000 24,550 1 6,484 24,150 2 6,620 24,250 145.92 هزار میلیارد 173.177 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 5.26 3.4 2.76 3.48 میلیون 731,600 3.697 میلیون 514,797
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 10,220 210.00 2.10 10,020 10.00 0.10 17:04 683 6.371 میلیون 63.88 میلیارد 9,327.58 10,010 10,000 9,610 10,500 1 10,000 10,220 1 10,000 10,220 193.189 هزار میلیارد 231.376 میلیون 69.054 میلیون 19.28 میلیون 38.187 میلیون 30.867 میلیون 64.328 میلیون 21.632 میلیون 8.93 6.26 3 4.063 میلیون 2.308 میلیون 5 میلیون 1.371 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,981 35.00 0.89 3,996 50.00 1.27 16:59 6,966 127.831 میلیون 510.76 میلیارد 18,350.68 3,946 3,960 3,813 4,045 3 23,701 3,979 1 84,942 3,980 1098.9 هزار میلیارد 1.244 میلیارد 661.641 میلیون 275 میلیون 144.828 میلیون 516.813 میلیون 861.932 میلیون 1.148 میلیارد 3.95 2.13 0.5 116.143 میلیون 11.688 میلیون 117.907 میلیون 9.924 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 114,030 250.00 0.22 114,510 230.00 0.20 16:58 392 156,564 18.06 میلیارد 399.4 114,280 113,150 112,300 118,220 2 110 114,260 3 3,386 115,700 204.963 هزار میلیارد 216.788 میلیون 67.545 میلیون 1.79 میلیون 11.825 میلیون 55.72 میلیون 77.878 میلیون 46.964 میلیون 4.37 3.68 2.63 93,498 63,066 139,214 17,350
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 38,100 1,260.00 3.42 37,050 210.00 0.57 16:58 242 678,532 25.55 میلیارد 2,803.85 36,840 36,500 35,680 38,100 1 62,072 37,210 4 6,134 38,000 666.9 هزار میلیارد 816.266 میلیون 234.872 میلیون 18 میلیون 149.366 میلیون 85.507 میلیون 389.064 میلیون 86.788 میلیون 7.68 7.8 1.71 136,308 542,224 391,596 286,936
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 25,930 980.00 3.93 25,030 80.00 0.32 16:57 233 1.008 میلیون 25.47 میلیارد 4,341.79 24,950 23,850 23,850 26,000 1 5,000 25,000 1 1,000 25,270 275.33 هزار میلیارد 310.268 میلیون 53.472 میلیون 11 میلیون 34.938 میلیون 18.534 میلیون 33.983 میلیون 33.819 میلیون 8.14 14.86 8.1 853,822 153,973 698,640 309,155
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 141,900 1,200.00 0.85 141,890 1,190.00 0.85 16:56 270 455,179 64.89 میلیارد 1,685.85 140,700 139,130 139,010 143,000 2 5,659 142,500 1 445 143,300 283.78 هزار میلیارد 301.188 میلیون 49.695 میلیون 2 میلیون 17.408 میلیون 32.287 میلیون 87.313 میلیون 37.492 میلیون 7.57 8.79 3.25 78,573 376,606 114,392 340,787
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 6,230 90.00 1.47 6,140 0.00 0.00 16:50 904 5.49 میلیون 33.76 میلیارد 6,073.13 6,140 6,240 5,940 6,250 7 550,385 6,100 2 12,537 6,110 233.106 هزار میلیارد 285.928 میلیون 111.817 میلیون 37.965 میلیون 52.822 میلیون 58.995 میلیون 136.915 میلیون 27.776 میلیون 8.39 3.95 1.7 2.95 میلیون 2.54 میلیون 5.336 میلیون 154,207
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 11,290 80.00 0.70 11,380 10.00 0.09 16:47 262 671,709 7.7 میلیارد 2,563.77 11,370 11,450 10,940 11,780 3 64,185 11,390 1 5,900 11,410 352.78 هزار میلیارد 396.989 میلیون 113.317 میلیون 31 میلیون 44.209 میلیون 69.108 میلیون 60.203 میلیون 59.045 میلیون 5.97 5.1 5.86 345,287 326,422 636,757 34,952
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,613 19.00 0.73 2,629 35.00 1.35 16:46 1,248 30.955 میلیون 81.37 میلیارد 24,804.03 2,594 2,648 2,453 2,688 1 8,000 2,610 1 40,000 2,625 77.556 هزار میلیارد 136.273 میلیون 97.972 میلیون 22 میلیون 58.717 میلیون 39.255 میلیون 118.368 میلیون 9.503 میلیون 8.16 1.98 0.66 26.732 میلیون 4.223 میلیون 19.058 میلیون 11.897 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,740 10.00 0.37 2,733 3.00 0.11 16:42 3,123 84.42 میلیون 230.73 میلیارد 27,031.79 2,730 2,705 2,670 2,827 1 3,000 2,713 1 19,330 2,730 193.43 هزار میلیارد 524.752 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -5.84 3.54 0.47 65.667 میلیون 18.753 میلیون 73.305 میلیون 11.115 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,080 80.00 1.14 7,110 110.00 1.57 15:59 6,398 88.783 میلیون 631.61 میلیارد 13,876.65 7,000 6,870 6,800 7,150 1 2,500 7,180 5 113,998 7,180 1350.9 هزار میلیارد 1.615 میلیارد 778.641 میلیون 190 میلیون 264.175 میلیون 514.466 میلیون 299.703 میلیون 1.497 میلیارد 4.07 2.63 0.42 58.194 میلیون 30.589 میلیون 84.901 میلیون 3.882 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,390 260.00 2.34 11,440 310.00 2.79 15:20 2,315 9.711 میلیون 111.07 میلیارد 4,194.9 11,130 11,170 11,170 11,650 1 43,736 11,380 1 6,959 11,390 83.97 هزار میلیارد 112.744 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 5.73 6.99 5.74 9.685 میلیون 26,393 9.615 میلیون 96,554
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 16,640 790.00 4.98 16,540 690.00 4.35 15:17 461 2.754 میلیون 45.54 میلیارد 5,974.08 15,850 16,590 15,880 16,640 5 43,808 16,640 2 3,351 17,090 3.671 هزار میلیارد 5.9 میلیون 3.093 میلیون 221,941 2.334 میلیون 759,789 129,728 126,659 28.98 4.83 28.3 2.754 میلیون - 2.754 میلیون -
فاما

اما

سهام بورس 8,490 280.00 3.19 8,540 230.00 2.62 14:48 1,358 9.573 میلیون 81.72 میلیارد 7,049.48 8,770 8,350 8,320 9,000 4 182,137 8,490 1 1,897 8,500 29.89 هزار میلیارد 34.21 میلیون 10.657 میلیون 2.5 میلیون 4.32 میلیون 6.337 میلیون 12.251 میلیون 3.086 میلیون 9.68 4.72 2.44 5.757 میلیون 3.816 میلیون 9.438 میلیون 135,670
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 70,090 1,550.00 2.26 69,320 780.00 1.14 14:48 569 546,385 37.87 میلیارد 960.25 68,540 69,180 68,600 70,150 1 3,000 70,000 1 1,000 70,090 90.116 هزار میلیارد 113.969 میلیون 34.452 میلیون 1.3 میلیون 23.853 میلیون 10.599 میلیون 41.643 میلیون 15.853 میلیون 5.68 8.5 2.16 280,505 265,880 545,456 929
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,359 109.00 2.44 4,317 151.00 3.38 13:44 927 10.79 میلیون 46.58 میلیارد 11,639.93 4,468 4,559 4,245 4,574 1 88,323 4,331 1 46,469 4,368 25.902 هزار میلیارد 31.888 میلیون 14.419 میلیون 6 میلیون 5.986 میلیون 8.432 میلیون 3.041 میلیون 1.123 میلیون 23.06 3.07 8.52 9.286 میلیون 1.504 میلیون 10.268 میلیون 522,709
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 7,090 120.00 1.72 7,150 180.00 2.58 13:41 1,090 24.249 میلیون 173.34 میلیارد - 6,970 7,000 6,940 7,190 25 1,434,222 7,170 1 5,000 7,420 4.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.249 میلیون - 22.799 میلیون 1.45 میلیون
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 60,050 1,100.00 1.87 59,650 700.00 1.19 13:31 483 538,561 32.13 میلیارد 1,115.03 58,950 56,100 56,100 61,650 1 2,787 59,650 1 631 59,850 17.895 هزار میلیارد 20.22 میلیون 4.886 میلیون 300,000 2.325 میلیون 2.562 میلیون 5.136 میلیون 2.5 میلیون 7.16 6.98 3.48 520,561 18,000 538,140 421
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 17,830 350.00 2.00 17,510 30.00 0.17 13:30 373 922,235 16.25 میلیارد 2,472.48 17,480 17,280 16,810 17,950 2 50,700 17,460 1 15,048 17,470 210.12 هزار میلیارد 272.987 میلیون 111.675 میلیون 12 میلیون 62.867 میلیون 48.808 میلیون 134.773 میلیون 30.858 میلیون 6.81 4.31 1.56 420,787 501,448 922,235 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 6,630 30.00 0.45 6,730 70.00 1.05 13:30 1,359 16.795 میلیون 112.96 میلیارد 12,358.69 6,660 6,630 6,630 7,050 2 40,297 6,580 1 4,449 6,700 6.73 هزار میلیارد 8.317 میلیون 2.667 میلیون 1,000,000 1.587 میلیون 1.079 میلیون 1.8 میلیون 24,352 261.99 5.91 3.54 16.603 میلیون 192,179 16.084 میلیون 711,300
کاما

باما

سهام بورس 7,600 140.00 1.88 7,920 460.00 6.17 12:39 5,053 63.613 میلیون 503.85 میلیارد 12,589.14 7,460 7,560 7,150 7,980 1 10,000 7,980 15 1,010,645 7,980 79.2 هزار میلیارد 84.421 میلیون 35.479 میلیون 10 میلیون 5.221 میلیون 30.258 میلیون 9.658 میلیون 5.159 میلیون 15.35 2.62 8.2 59.279 میلیون 4.333 میلیون 50.431 میلیون 13.182 میلیون
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 19,600 460.00 2.40 19,390 250.00 1.31 12:39 377 801,360 15.54 میلیارد 2,125.62 19,140 18,010 17,810 20,280 1 8,282 19,260 1 12,479 19,490 16.207 هزار میلیارد 22.183 میلیون 8.75 میلیون 835,821 5.976 میلیون 2.774 میلیون 29.397 میلیون 1.796 میلیون 8.91 5.77 0.54 771,360 30,000 773,326 28,034
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 5,920 50.00 0.85 6,190 320.00 5.45 12:38 464 4.442 میلیون 27.49 میلیارد 9,574.11 5,870 5,520 5,520 6,110 9 43,021 6,280 1 32,500 6,600 9.743 هزار میلیارد 13.189 میلیون 6.163 میلیون 1.574 میلیون 3.445 میلیون 2.718 میلیون 12.613 میلیون 1.001 میلیون 9.73 3.59 0.77 4.4 میلیون 42,113 4.195 میلیون 247,134
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,444 24.00 0.99 2,395 25.00 1.03 12:38 1,941 45.173 میلیون 108.18 میلیارد 23,273.24 2,420 2,430 2,394 2,487 2 10,000 2,435 1 15,884 2,447 10.671 هزار میلیارد 18.692 میلیون 10.385 میلیون 4.456 میلیون 8.021 میلیون 2.365 میلیون 16.268 میلیون -1,425,788 -7.48 4.51 0.66 42.995 میلیون 2.178 میلیون 44.961 میلیون 211,967
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 11,840 60.00 0.51 11,950 170.00 1.44 12:37 303 1.917 میلیون 22.89 میلیارد 6,325.5 11,780 12,360 11,540 12,360 1 826 11,850 1 5,000 12,080 14.34 هزار میلیارد 16.964 میلیون 4.798 میلیون 1.2 میلیون 2.624 میلیون 2.174 میلیون 5.577 میلیون 1.52 میلیون 9.43 6.6 2.57 1.543 میلیون 373,863 1.806 میلیون 110,748
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 6,210 150.00 2.48 6,200 140.00 2.31 12:37 524 3.701 میلیون 22.95 میلیارد 7,062.93 6,060 6,260 6,100 6,300 2 31,594 6,210 2 13,506 6,230 13.64 هزار میلیارد 16.858 میلیون 5.855 میلیون 2.2 میلیون 3.218 میلیون 2.637 میلیون 4.692 میلیون 911,843 14.96 5.17 2.91 3.62 میلیون 81,287 3.7 میلیون 1,252
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 35,040 590.00 1.71 36,040 1,590.00 4.62 12:30 1,476 3.305 میلیون 119.12 میلیارد 2,239.4 34,450 34,240 33,980 35,700 2 10,230 36,170 1 140 37,540 24.576 هزار میلیارد 29.642 میلیون 6.224 میلیون 681,920 5.066 میلیون 1.159 میلیون 6.008 میلیون 513,667 47.84 21.21 4.09 3.305 میلیون - 3.305 میلیون 373
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,100 162.00 4.11 4,075 137.00 3.48 12:30 3,264 52.586 میلیون 214.31 میلیارد 16,110.77 3,938 4,080 4,000 4,147 1 20,000 4,078 1 18,018 4,100 76.203 هزار میلیارد 90.689 میلیون 78.91 میلیون 18.7 میلیون 14.487 میلیون 64.423 میلیون 26.079 میلیون 23.949 میلیون 3.18 1.18 2.92 52.086 میلیون 500,000 47.615 میلیون 4.97 میلیون
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 3,400 4.00 0.12 3,342 54.00 1.59 12:30 2,585 21.582 میلیون 72.13 میلیارد 8,349.12 3,396 3,424 3,350 3,489 1 101,929 3,292 2 56,899 3,325 10.026 هزار میلیارد 10.044 میلیون 6.797 میلیون 1.5 میلیون 17,844 6.779 میلیون 2.754 میلیون 2.668 میلیون 3.76 1.48 3.64 15.379 میلیون 6.203 میلیون 21.582 میلیون 75
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,622 80.00 4.70 1,614 88.00 5.17 12:30 6,869 576.386 میلیون 930.57 میلیارد 83,911.22 1,702 1,685 1,601 1,738 2 800,000 1,629 9 976,077 1,629 29.256 هزار میلیارد 49.184 میلیون 37.779 میلیون 18.126 میلیون 19.928 میلیون 17.851 میلیون 7.309 میلیون -410,273 -71.31 1.64 4 534.786 میلیون 41.6 میلیون 565.269 میلیون 11.117 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,379 28.00 1.19 2,387 36.00 1.53 12:30 2,433 52.748 میلیون 125.9 میلیارد 21,680.15 2,351 2,354 2,255 2,412 3 61,507 2,370 2 179,309 2,390 71.61 هزار میلیارد 98.499 میلیون 71.598 میلیون 30 میلیون 26.889 میلیون 44.71 میلیون 24.428 میلیون 20.458 میلیون 3.5 1.6 2.93 51.309 میلیون 1.438 میلیون 52.442 میلیون 305,975
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 12,720 400.00 3.25 12,190 130.00 1.06 12:30 782 5.735 میلیون 69.92 میلیارد 7,333.91 12,320 12,430 12,210 13,020 2 12,000 11,990 1 5,206 12,060 18.285 هزار میلیارد 23.837 میلیون 9.173 میلیون 1.5 میلیون 5.552 میلیون 3.621 میلیون 8.93 میلیون 1.952 میلیون 9.36 5.05 2.05 5.125 میلیون 610,050 5.623 میلیون 112,099
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,424 23.00 1.59 1,421 26.00 1.80 12:30 1,358 43.348 میلیون 61.61 میلیارد 31,920.44 1,447 1,441 1,376 1,488 3 533,027 1,420 1 100,000 1,425 108.247 هزار میلیارد 124.235 میلیون 92.385 میلیون 66.176 میلیون 15.989 میلیون 76.397 میلیون 3.237 میلیون 2.805 میلیون 38.6 1.42 33.44 41.878 میلیون 1.47 میلیون 43.348 میلیون -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 12,920 280.00 2.22 13,360 720.00 5.70 12:30 2,692 19.63 میلیون 262.2 میلیارد 7,291.83 12,640 12,410 12,370 13,170 166 9,556,434 13,520 1 10,000 14,220 19.112 هزار میلیارد 20.483 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 47.9 9.45 5.38 17.787 میلیون 1.843 میلیون 16.759 میلیون 2.87 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,913 76.00 2.68 2,931 94.00 3.31 12:30 14,282 592.016 میلیون 1.735 هزار میلیارد 1.049 میلیارد 2,837 2,850 2,757 2,925 47 4,652,695 2,978 1 6,325 2,990 884.154 هزار میلیارد 1.944 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 356.211 میلیون -22,035,826 -42.32 -8.07 0.54 502.126 میلیون 89.89 میلیون 482.803 میلیون 109.213 میلیون
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 36,950 0.00 0.00 37,140 190.00 0.51 12:30 1 27 9.8 میلیون 1,875.45 36,950 36,950 36,950 36,950 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 67.111 میلیون 3.009 میلیون 1.8 میلیون 258,915 2.75 میلیون 547,078 624,957 106.97 24.31 122.2 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 5,330 150.00 2.90 5,210 30.00 0.58 12:30 946 16.176 میلیون 84.36 میلیارد - 5,180 5,180 5,050 5,330 3 404,670 5,310 1 2,000 5,480 38.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.146 میلیون 30,000 14.069 میلیون 2.108 میلیون
سپاها

سیمان سپاهان

سهام بورس 10,820 90.00 0.84 10,950 220.00 2.05 12:30 356 1.966 میلیون 21.52 میلیارد 5,522.11 10,730 10,400 10,350 11,050 1 4,528 11,000 1 15,000 11,140 26.828 هزار میلیارد 35.902 میلیون 15.354 میلیون 2.45 میلیون 9.075 میلیون 6.279 میلیون 15.552 میلیون 5.594 میلیون 4.8 4.27 1.73 1.966 میلیون - 1.752 میلیون 213,628
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 64,500 4,100.00 6.79 64,250 3,850.00 6.37 12:30 1,256 1.198 میلیون 77 میلیارد 953.97 60,400 63,550 62,700 64,600 1 79 64,050 8 33,958 64,500 12.85 هزار میلیارد 14.602 میلیون 3.457 میلیون 200,000 1.752 میلیون 1.705 میلیون 6.358 میلیون 1.478 میلیون 8.7 7.54 2.02 997,991 200,201 670,320 527,872
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 3,742 69.00 1.88 3,691 18.00 0.49 12:30 685 9.909 میلیون 36.57 میلیارد 14,465.29 3,673 3,651 3,614 3,860 1 24,931 3,763 1 2,000 3,769 8.711 هزار میلیارد 12.26 میلیون 6.596 میلیون 2.187 میلیون 3.549 میلیون 3.046 میلیون 5.922 میلیون 1.068 میلیون 8.16 2.86 1.47 7.854 میلیون 2.055 میلیون 6.868 میلیون 3.04 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 6,390 300.00 4.93 6,290 200.00 3.28 12:30 676 7.135 میلیون 44.85 میلیارد 10,554.61 6,090 6,080 6,080 6,390 1 50,000 6,350 5 810,000 6,680 106.301 هزار میلیارد 168.472 میلیون 89.666 میلیون 16.9 میلیون 62.171 میلیون 27.495 میلیون 65.769 میلیون 13.799 میلیون 7.7 3.87 1.62 5.505 میلیون 1.63 میلیون 5.809 میلیون 1.325 میلیون
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 5,200 210.00 4.21 5,110 120.00 2.40 12:30 508 4.133 میلیون 21.14 میلیارد 8,135.59 4,990 4,910 4,910 5,270 2 28,266 5,160 1 14,300 5,200 8.805 هزار میلیارد 12.295 میلیون 5.591 میلیون 1.723 میلیون 3.49 میلیون 2.101 میلیون 5.076 میلیون 357,754 24.61 4.2 1.73 3.912 میلیون 220,952 4.068 میلیون 65,000
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 37,330 380.00 1.03 37,140 190.00 0.51 12:30 3,244 6.084 میلیون 225.95 میلیارد - 36,950 38,000 36,040 38,260 1 3,000 37,140 1 374 37,340 66.852 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.828 میلیون 256,047 6.073 میلیون 11,333
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 24,980 210.00 0.85 25,510 740.00 2.99 12:30 435 1.92 میلیون 48.98 میلیارد 4,414.49 24,770 24,990 24,130 25,000 1 707 25,270 1 17,207 25,300 16.023 هزار میلیارد 17.317 میلیون 1.619 میلیون 230,000 1.294 میلیون 324,613 3.347 میلیون -152,880 -104.81 49.36 4.79 1.91 میلیون 10,305 1.888 میلیون 32,106
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 31,600 500.00 1.56 31,700 400.00 1.25 12:30 3,820 20.057 میلیون 636.02 میلیارد 5,250.64 32,100 30,650 30,650 32,550 1 159 31,850 5 4,787 31,950 95.1 هزار میلیارد 97.912 میلیون 9.791 میلیون 3 میلیون 2.812 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 4.55 13.63 38.62 11.111 میلیون 8.946 میلیون 11.807 میلیون 8.25 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,450 29.00 2.04 1,442 21.00 1.48 12:30 1,124 29.417 میلیون 42.41 میلیارد 26,172.01 1,421 1,474 1,421 1,480 2 172,199 1,440 1 95,000 1,450 30.426 هزار میلیارد 40.841 میلیون 34.39 میلیون 21.1 میلیون 10.415 میلیون 23.974 میلیون 8.635 میلیون 3.829 میلیون 7.95 1.27 3.52 29.386 میلیون 31,400 29.368 میلیون 49,749
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 17,900 330.00 1.88 17,760 190.00 1.08 12:30 4,587 22.687 میلیون 403.02 میلیارد 4,945.83 17,570 18,200 17,350 18,410 1 18,089 17,900 2 4,619 17,900 147.408 هزار میلیارد 153.142 میلیون 18.54 میلیون 8.3 میلیون 5.734 میلیون 12.806 میلیون 5.687 میلیون 5.361 میلیون 27.5 11.51 25.92 21.036 میلیون 1.651 میلیون 20.656 میلیون 2.03 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,270 61.00 2.76 2,238 29.00 1.31 12:30 10,307 479.363 میلیون 1.073 هزار میلیارد 46,508.47 2,209 2,240 2,186 2,299 1 1,604,350 2,272 1 2,500 2,276 437.553 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -7.56 -5.22 0.75 384.813 میلیون 94.55 میلیون 438.692 میلیون 40.671 میلیون
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 36,950 324,120.00 89.77 361,070 0.00 0.00 12:30 4 229 85.9 میلیون - 361,070 36,950 36,950 36,950 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,700 100.00 1.79 5,650 50.00 0.89 12:29 1,726 24.817 میلیون 140.21 میلیارد 14,378.15 5,600 5,640 5,370 5,780 3 19,710 5,660 1 705 5,700 102.83 هزار میلیارد 105.959 میلیون 23.698 میلیون 18.2 میلیون 3.129 میلیون 20.568 میلیون 4.325 میلیون 3.101 میلیون 33.16 5 23.77 24.688 میلیون 128,367 22.381 میلیون 2.436 میلیون
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 7,410 300.00 4.22 7,510 400.00 5.63 12:29 560 6.115 میلیون 45.95 میلیارد 10,919.61 7,110 6,810 6,790 7,650 32 1,107,212 7,600 1 1,000 8,780 5.849 هزار میلیارد 8.798 میلیون 3.671 میلیون 778,872 2.948 میلیون 722,835 7.584 میلیون 296,247 19.74 8.09 0.77 5.282 میلیون 832,761 6.115 میلیون -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 100,120 1,500.00 1.52 99,930 1,310.00 1.33 12:29 1,732 1.168 میلیون 116.75 میلیارد 674.5 98,620 99,100 99,100 100,990 1 4 100,120 1 500 100,140 899.37 هزار میلیارد 1.537 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 931.511 میلیون 131.465 میلیون 7.97 8.54 0.91 915,487 252,754 1.134 میلیون 34,364
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,501 43.00 1.24 3,416 42.00 1.21 12:29 903 9.709 میلیون 33.17 میلیارد 10,751.91 3,458 3,565 3,406 3,677 1 6,889 3,502 1 13,990 3,516 20.496 هزار میلیارد 44.917 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 71.27 2.97 1.22 9.2 میلیون 509,091 9.485 میلیون 223,570
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 18,270 140.00 0.76 18,400 10.00 0.05 12:29 946 3.095 میلیون 56.95 میلیارد 3,271.85 18,410 19,000 18,250 19,000 2 2,898 18,250 1 5,479 18,400 219.88 هزار میلیارد 262.994 میلیون 86.12 میلیون 11.95 میلیون 43.114 میلیون 43.005 میلیون 161.61 میلیون 35.014 میلیون 6.28 5.12 1.36 2.28 میلیون 815,556 2.571 میلیون 524,357
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 107,000 2,480.00 2.27 109,430 50.00 0.05 12:29 4,784 5.159 میلیون 564.56 میلیارد 1,078.42 109,480 114,950 104,010 114,950 1 48 106,700 1 833 106,900 21.886 هزار میلیارد 24.646 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 368,130 606,875 41.51 7.82 68.44 5.121 میلیون 38,650 4.028 میلیون 1.131 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 2,250 73.00 3.35 2,309 132.00 6.06 12:29 1,249 29.451 میلیون 68 میلیارد 23,579.63 2,177 2,100 2,070 2,311 29 4,202,223 2,329 3 32,765 2,370 23.183 هزار میلیارد 28.663 میلیون 16.872 میلیون 10.04 میلیون 5.481 میلیون 11.392 میلیون 4.729 میلیون 4,216 5498.72 2.04 4.91 29.401 میلیون 50,000 22.082 میلیون 7.369 میلیون
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 8,630 510.00 6.28 8,400 280.00 3.45 12:29 443 2.56 میلیون 21.52 میلیارد 5,779.61 8,120 8,090 7,960 8,640 1 5,137 8,500 1 30,103 8,630 21.245 هزار میلیارد 27.064 میلیون 9.278 میلیون 2.529 میلیون 5.819 میلیون 3.458 میلیون 7.113 میلیون 1.038 میلیون 20.46 6.14 2.99 2.275 میلیون 285,035 2.195 میلیون 365,500
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 17,350 140.00 0.81 17,290 80.00 0.46 12:29 139 355,409 6.18 میلیارد 2,573.25 17,210 17,380 17,000 17,700 1 3,164 17,200 1 847 17,350 31.122 هزار میلیارد 42.98 میلیون 17.381 میلیون 900,000 11.858 میلیون 5.523 میلیون 13.513 میلیون 4.295 میلیون 7.25 5.64 2.3 355,341 68 277,062 78,347
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 6,010 100.00 1.69 6,050 140.00 2.37 12:29 1,532 18.283 میلیون 110.53 میلیارد 11,934.15 5,910 5,610 5,580 6,140 1 20,000 5,970 1 1,300 6,000 60.5 هزار میلیارد 87.005 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 5.55 2.56 6.1 15.101 میلیون 3.182 میلیون 17.592 میلیون 690,693
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 8,770 70.00 0.80 8,810 110.00 1.26 12:29 5,172 44.075 میلیون 388.1 میلیارد 8,521.8 8,700 8,930 8,700 8,980 2 2,600 8,760 1 49,394 8,780 1183.552 هزار میلیارد 1.438 میلیارد 720.651 میلیون 134.342 میلیون 254.915 میلیون 465.736 میلیون 193.385 میلیون 1.298 میلیارد 3.42 2.54 0.39 37.679 میلیون 6.396 میلیون 38.875 میلیون 5.2 میلیون
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 51,590 870.00 1.72 52,560 1,840.00 3.63 12:29 326 309,168 16.25 میلیارد 948.37 50,720 55,000 50,150 55,000 1 100 52,190 1 1,186 52,300 16.657 هزار میلیارد 24.651 میلیون 8.676 میلیون 316,920 7.993 میلیون 683,094 11.681 میلیون 294,107 56.64 24.39 1.43 209,168 100,000 309,168 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 90,240 590.00 0.66 92,470 2,820.00 3.15 12:29 3,672 2.257 میلیون 208.71 میلیارد 614.65 89,650 91,800 86,000 92,900 2 1,064 91,600 1 4,020 91,600 46.235 هزار میلیارد 49.689 میلیون 5.781 میلیون 500,000 3.454 میلیون 2.327 میلیون 5.221 میلیون 1.678 میلیون 27.55 19.87 8.85 2.108 میلیون 149,178 2.257 میلیون -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 22,890 750.00 3.39 22,630 490.00 2.21 12:29 733 2.262 میلیون 51.18 میلیارد 3,085.77 22,140 22,700 22,230 23,120 1 2,189 22,750 1 2,000 22,900 29.419 هزار میلیارد 32.497 میلیون 14.802 میلیون 1.3 میلیون 3.078 میلیون 11.724 میلیون 18.968 میلیون 5.552 میلیون 5.3 2.51 1.55 1.959 میلیون 302,837 2.059 میلیون 203,129
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 11,790 560.00 4.99 11,780 550.00 4.90 12:29 529 7.757 میلیون 91.41 میلیارد 14,664.46 11,230 11,370 11,370 11,790 1 500 11,770 6 173,098 11,790 31.806 هزار میلیارد 37.617 میلیون 12.119 میلیون 2.7 میلیون 5.811 میلیون 6.307 میلیون 7.35 میلیون 3.994 میلیون 7.96 5.04 4.33 4.098 میلیون 3.659 میلیون 6.328 میلیون 1.43 میلیون
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 10,390 50.00 0.48 10,390 50.00 0.48 12:29 2,102 2.151 میلیون 22.36 میلیارد 1,023.42 10,440 10,120 10,120 10,690 1 30 10,390 6 248 10,400 25.975 هزار میلیارد 32.101 میلیون 8.711 میلیون 2.5 میلیون 6.126 میلیون 2.586 میلیون 2.69 میلیون 26,061 996.7 10.06 9.66 2.151 میلیون - 1.718 میلیون 433,062
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,810 130.00 1.95 6,840 160.00 2.40 12:29 1,409 16.086 میلیون 110.12 میلیارد 11,416.28 6,680 6,350 6,350 6,900 1 72,494 6,790 1 61,986 6,820 410.4 هزار میلیارد 682.687 میلیون 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -64.42 9.18 3.73 15.546 میلیون 539,965 11.359 میلیون 4.727 میلیون
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 17,700 640.00 3.75 17,570 510.00 2.99 12:29 282 5.456 میلیون 95.85 میلیارد - 17,060 16,950 16,870 17,700 2 8,726 17,570 2 20,000 18,950 25.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.439 میلیون 1.017 میلیون 2.609 میلیون 2.846 میلیون
خوساز

محورسازان

سهام بورس 20,590 390.00 1.86 20,380 600.00 2.86 12:29 1,393 6.817 میلیون 138.92 میلیارد 4,893.82 20,980 19,940 19,940 21,480 2 2,771 20,160 1 4,500 20,590 22.823 هزار میلیارد 25.753 میلیون 4.555 میلیون 1.12 میلیون 2.93 میلیون 1.625 میلیون 30.312 میلیون 411,729 55.43 14.05 0.75 6.267 میلیون 549,804 6.817 میلیون -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,372 67.00 2.91 2,308 3.00 0.13 12:29 2,025 60.09 میلیون 138.67 میلیارد 29,673.98 2,305 2,374 2,225 2,388 1 130,000 2,370 1 43,000 2,372 15.297 هزار میلیارد 26.548 میلیون 17.393 میلیون 6.628 میلیون 11.251 میلیون 6.141 میلیون 40.188 میلیون 318,379 48.05 2.5 0.38 57.805 میلیون 2.285 میلیون 57.731 میلیون 2.359 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 17,410 360.00 2.03 17,500 270.00 1.52 12:29 1,881 8.757 میلیون 153.22 میلیارد 4,655.47 17,770 17,410 17,410 17,410 1 1,257 17,730 10 194,002 18,000 1018.049 هزار میلیارد 1.222 میلیارد 283.065 میلیون 58.174 میلیون 203.531 میلیون 79.534 میلیون 59.066 میلیون 30.614 میلیون 33.25 12.8 17.24 5.577 میلیون 3.18 میلیون 8.727 میلیون 30,000
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 10,410 180.00 1.76 10,380 150.00 1.47 12:29 1,678 8.226 میلیون 85.72 میلیارد 4,902.37 10,230 10,490 10,170 10,690 2 40,527 10,400 1 500 10,400 1453.2 هزار میلیارد 1.455 میلیارد 148.026 میلیون 140 میلیون 2.279 میلیون 145.747 میلیون 42.192 میلیون 41.271 میلیون 35.21 9.98 34.44 8.21 میلیون 16,000 8.191 میلیون 35,180
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 9,380 30.00 0.32 9,650 240.00 2.55 12:29 14,372 107.442 میلیون 1.037 هزار میلیارد 9,077.17 9,410 9,710 9,320 10,060 2 6,248 9,380 1 19,000 9,390 14.475 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.38 میلیون 1.5 میلیون 2.22 میلیون 2.16 میلیون 5.055 میلیون 453,282 31.93 6.7 2.86 107.437 میلیون 5,000 104.662 میلیون 2.78 میلیون
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 11,180 290.00 2.66 11,110 220.00 2.02 12:29 450 2.149 میلیون 23.86 میلیارد 4,774.76 10,890 11,340 10,760 11,420 1 1,000 10,970 3 9,542 11,190 5.444 هزار میلیارد 10.948 میلیون 6.379 میلیون 290,000 5.504 میلیون 874,696 6.926 میلیون 370,031 14.71 6.22 0.79 1.957 میلیون 191,685 2.069 میلیون 80,044
زمگسا

مگسال

سهام بورس 29,970 610.00 2.08 29,260 100.00 0.34 12:29 559 893,311 26.14 میلیارد 1,598.05 29,360 29,350 29,260 30,990 1 545 29,390 1 6,495 29,460 8.778 هزار میلیارد 10.782 میلیون 3.244 میلیون 300,000 2.004 میلیون 1.24 میلیون 4.579 میلیون 966,046 9.09 7.08 1.92 893,311 - 893,311 -
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 10,750 240.00 2.18 10,510 480.00 4.37 12:29 1,814 18.461 میلیون 194.12 میلیارد 10,176.97 10,990 10,450 10,450 10,850 2 64,000 10,740 1 36,500 10,750 7.357 هزار میلیارد 9.583 میلیون 3.146 میلیون 700,000 2.226 میلیون 920,224 4.079 میلیون 339,807 21.65 7.99 1.8 17.111 میلیون 1.35 میلیون 18.431 میلیون 30,085
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 8,700 60.00 0.68 8,810 50.00 0.57 12:29 1,204 6.28 میلیون 55.34 میلیارد 5,215.84 8,760 9,210 8,560 9,210 1 1,000 8,680 1 59,965 8,700 15.858 هزار میلیارد 19.207 میلیون 5.366 میلیون 800,000 3.349 میلیون 2.016 میلیون 5.214 میلیون 540,899 29.32 7.86 3.04 6.255 میلیون 25,000 6.28 میلیون -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 31,750 540.00 1.73 32,650 1,440.00 4.61 12:29 404 898,634 29.34 میلیارد 2,224.34 31,210 30,900 30,880 32,290 11 6,442 32,770 2 4,570 33,900 6.53 هزار میلیارد 8.135 میلیون 2.099 میلیون 200,000 1.605 میلیون 494,179 1.409 میلیون 221,568 29.47 13.21 4.63 898,634 - 846,544 52,090
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 80,800 1,500.00 1.89 81,050 1,750.00 2.21 12:29 851 548,878 44.5 میلیارد 644.98 79,300 78,050 76,100 81,000 1 100 81,500 1 100 81,550 26.544 هزار میلیارد 29.478 میلیون 5.435 میلیون 327,500 2.934 میلیون 2.5 میلیون 7.238 میلیون 2.985 میلیون 8.89 10.62 3.67 548,878 - 543,650 5,228
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 22,860 210.00 0.91 23,030 40.00 0.17 12:29 114 125,235 2.86 میلیارد 1,099.42 23,070 22,000 22,000 23,440 1 1,090 22,740 3 3,934 22,920 29.018 هزار میلیارد 32.155 میلیون 9.621 میلیون 1.26 میلیون 3.137 میلیون 6.485 میلیون 6.287 میلیون 4.01 میلیون 7.24 4.47 4.62 102,724 22,511 125,235 -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,065 67.00 2.23 3,028 30.00 1.00 12:29 786 8.699 میلیون 26.34 میلیارد 11,067.28 2,998 3,143 2,937 3,170 1 2,500 3,035 2 23,560 3,050 11.301 هزار میلیارد 16.137 میلیون 9.916 میلیون 3.732 میلیون 4.836 میلیون 5.08 میلیون 5.103 میلیون 554,306 20.39 2.23 2.21 8.175 میلیون 524,183 8.464 میلیون 235,356
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 13,700 300.00 2.24 13,800 400.00 2.99 12:29 1,859 12.029 میلیون 166.02 میلیارد 6,470.88 13,400 13,600 13,100 14,070 3 105,191 13,690 1 2,600 13,700 34.83 هزار میلیارد 39.78 میلیون 6.737 میلیون 2.524 میلیون 4.95 میلیون 1.786 میلیون 14.294 میلیون 95,560 364.48 19.5 2.44 12.027 میلیون 2,395 11.677 میلیون 352,163
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 6,480 150.00 2.37 6,500 170.00 2.69 12:29 759 6.816 میلیون 44.31 میلیارد 8,979.77 6,330 6,080 5,970 6,670 1 150 6,420 1 30,000 6,480 6.24 هزار میلیارد 7.6 میلیون 3.358 میلیون 960,000 1.36 میلیون 1.998 میلیون 3.946 میلیون 620,879 10.06 3.12 1.58 6.816 میلیون - 6.816 میلیون -
کلوند

کاشی الوند

سهام بورس 32,200 530.00 1.67 31,180 490.00 1.55 12:29 351 1.277 میلیون 39.82 میلیارد 3,639.44 31,670 32,830 30,090 33,190 1 1,842 31,830 1 469 32,490 12.472 هزار میلیارد 17.172 میلیون 6.869 میلیون 400,000 4.7 میلیون 2.169 میلیون 7.858 میلیون 1.71 میلیون 7.47 5.89 1.62 512,293 765,150 641,014 636,429
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,269 41.00 1.27 3,323 95.00 2.94 12:29 4,444 281.005 میلیون 933.91 میلیارد - 3,228 3,205 3,205 3,350 317 41,148,792 3,324 1 2,020 3,324 286.977 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 239.92 میلیون 41.085 میلیون 227.228 میلیون 53.777 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,859 100.00 2.66 3,909 150.00 3.99 12:29 2,658 47.281 میلیون 184.81 میلیارد 17,788.17 3,759 3,950 3,704 3,970 6 156,548 4,022 1 15,000 4,030 24.241 هزار میلیارد 24.578 میلیون 9.552 میلیون 6.201 میلیون 336,798 9.215 میلیون 2.176 میلیون 1.997 میلیون 12.14 2.63 11.14 42.923 میلیون 4.358 میلیون 45.269 میلیون 2.012 میلیون
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 27,190 80.00 0.30 26,510 600.00 2.21 12:29 1,278 3.9 میلیون 103.37 میلیارد 3,051.35 27,110 27,000 25,760 27,770 1 1,000 27,180 1 5,000 27,190 11.797 هزار میلیارد 19.379 میلیون 12.061 میلیون 445,000 7.582 میلیون 4.479 میلیون 25.583 میلیون 699,849 16.86 2.63 0.46 3.621 میلیون 278,274 3.892 میلیون 7,130
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 4,335 71.00 1.61 4,362 44.00 1.00 12:29 1,249 16.175 میلیون 70.55 میلیارد 12,950.03 4,406 4,396 4,208 4,639 1 9,147 4,302 1 127,014 4,335 8.056 هزار میلیارد 8.676 میلیون 3.268 میلیون 1.847 میلیون 620,166 2.647 میلیون 1.629 میلیون 703,528 11.45 3.04 4.95 15.232 میلیون 942,793 15.449 میلیون 725,561
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 10,320 220.00 2.18 10,510 410.00 4.06 12:29 237 1.492 میلیون 15.68 میلیارد 6,295.66 10,100 10,380 10,210 10,790 1 1,000 10,310 1 18,251 10,320 26.224 هزار میلیارد 33.865 میلیون 12.976 میلیون 500,000 7.641 میلیون 5.335 میلیون 12.598 میلیون 3.141 میلیون 8.35 4.92 2.08 1.239 میلیون 252,924 762,129 729,942
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 11,280 220.00 1.91 11,470 30.00 0.26 12:29 172 332,260 3.74 میلیارد 1,931.74 11,500 11,210 11,050 11,600 1 500 11,150 1 11,777 11,290 91.76 هزار میلیارد 99.445 میلیون 19.678 میلیون 8 میلیون 7.685 میلیون 11.993 میلیون 26.018 میلیون 3.71 میلیون 24.73 7.65 3.53 311,393 20,867 323,651 8,609
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 2,921 155.00 5.60 2,850 84.00 3.04 12:29 1,334 25.399 میلیون 72.38 میلیارد 19,039.8 2,766 2,753 2,753 2,925 1 41,755 2,921 2 9,700 2,927 9.861 هزار میلیارد 11.668 میلیون 6.797 میلیون 2.8 میلیون 1.807 میلیون 4.989 میلیون 3.577 میلیون 1.234 میلیون 7.99 1.98 2.76 24.935 میلیون 464,073 24.578 میلیون 820,933