اوراق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین YTM تاریخ سررسید دوره پرداخت سود کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اخزا817

اسنادخزانه-م17بودجه98-010512

اوراق فرابورس 719,990 323.00 0.04 719,667 0.00 0.00 09:57 2 571 410.93 میلیون - 719,667 717,981 - - - 717,981 719,990 1 2,795 719,667 1 500 720,719 14.393 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 571 163 408
اخزا816

اسنادخزانه-م16بودجه98-010503

اوراق فرابورس 725,100 297.00 0.04 724,803 0.00 0.00 09:57 3 3,504 2.54 میلیارد - 724,803 724,300 - - - 724,300 727,989 1 1,496 724,803 1 620 727,899 14.496 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,504 - 3,504
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 734,799 54.00 0.01 734,853 0.00 0.00 09:56 11 6,352 4.668 میلیارد - 734,853 734,578 - - - 734,578 734,799 2 8,648 734,853 1 2,550 735,000 29.394 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6,352 2,090 4,262
اخزا808

اسنادخزانه-م8بودجه98-000817

اوراق فرابورس 835,781 124.00 0.01 835,799 106.00 0.01 09:56 9 22,859 19.106 میلیارد - 835,905 835,550 - - - 835,550 836,780 1 3,278 835,800 1 779 835,901 12.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22,859 1,392 21,467
اخزا805

اسنادخزانه-م5بودجه98-000422

اوراق فرابورس 884,906 27.00 0.00 884,893 14.00 0.00 09:56 15 62,827 55.595 میلیارد - 884,879 884,879 - - - 883,957 885,000 1 14,318 885,112 1 5,000 888,999 17.698 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 62,827 837 61,990
اخزا812

اسنادخزانه-م12بودجه98-001111

اوراق فرابورس 806,507 2,092.00 0.26 805,432 1,017.00 0.13 09:56 9 30,000 24.163 میلیارد - 804,415 806,507 - - - 806,507 806,507 2 19,760 804,415 1 9,267 806,207 32.217 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30,000 1,773 28,227
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 846,102 127.00 0.02 846,080 105.00 0.01 09:56 25 166,646 140.996 میلیارد - 845,975 845,901 - - - 845,901 846,102 1 25,000 846,080 1 591 850,000 33.751 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 166,622 20,448 146,198
اخزا809

اسنادخزانه-م9بودجه98-000923

اوراق فرابورس 820,701 132.00 0.02 820,570 1.00 0.00 09:56 7 5,073 4.163 میلیارد - 820,569 820,315 - - - 819,586 820,901 2 927 820,569 1 2,664 822,000 20.514 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,073 1,129 3,944
اخزا713

اسنادخزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 870,001 15.00 0.00 870,001 15.00 0.00 09:56 1 37 32.19 میلیون - 869,986 870,001 - - - 870,001 870,001 2 24,963 854,156 1 316 873,500 15.367 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37 - 37
اخزا818

اسنادخزانه-م18بودجه98-010614

اوراق فرابورس 709,701 222.00 0.03 709,924 1.00 0.00 09:56 6 9,000 6.389 میلیارد - 709,923 708,600 - - - 708,600 711,998 2 1,800 706,393 1 29,176 709,923 14.198 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9,000 2,247 6,753
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 3,175.00 0.31 1.015 میلیون 1,604.00 0.16 09:55 20 431 437.556 میلیون - 1.017 میلیون 1,000,000 - - - 1,000,000 1.02 میلیون 1 100 980,000 1 5 1.02 میلیون 7.106 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 431 - 431 -
اخزا814

اسنادخزانه-م14بودجه98-010318

اوراق فرابورس 748,490 727.00 0.10 747,763 0.00 0.00 09:55 5 5,151 3.852 میلیارد - 747,763 747,624 - - - 747,624 748,800 1 5,414 747,763 1 3,000 748,000 22.433 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,565 3,586 10 5,141
اخزا704

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

اوراق فرابورس 965,000 1,170.00 0.12 964,910 1,080.00 0.11 09:54 11 117,810 113.676 میلیارد - 963,830 964,000 - - - 964,000 965,000 1 7 964,021 1 300 965,000 23.584 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 117,810 2,000 115,810
اخزا811

اسنادخزانه-م11بودجه98-001013

اوراق فرابورس 814,095 708.00 0.09 814,544 1,157.00 0.14 09:52 6 11,151 9.083 میلیارد - 813,387 814,503 - - - 810,055 814,504 2 14,849 814,503 2 25,400 815,000 24.436 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11,151 900 10,251
اخزا806

اسنادخزانه-م6بودجه98-000519

اوراق فرابورس 870,320 584.00 0.07 867,035 3,869.00 0.44 09:51 8 6,708 5.816 میلیارد - 870,904 867,028 - - - 867,028 872,000 2 846 867,028 1 5,262 870,000 13.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,046 2,662 154 6,554
اخزا821

اسنادخزانه-م21بودجه98-020906

اوراق فرابورس 571,900 172.00 0.03 572,100 28.00 0.00 09:48 1 180 102.978 میلیون - 572,072 571,401 - - - 571,401 571,900 1 1,800 572,100 1 20 574,000 14.303 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 180 - 180 -
اخزا810

اسنادخزانه-م10بودجه98-001006

اوراق فرابورس 820,024 628.00 0.08 819,200 196.00 0.02 09:47 3 2,096 1.717 میلیارد - 819,396 820,024 - - - 820,024 820,024 2 17,904 819,200 1 1,761 820,000 8.192 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,096 2,096 -
اخزا813

اسنادخزانه-م13بودجه98-010219

اوراق فرابورس 758,016 839.00 0.11 758,724 131.00 0.02 09:45 3 9,470 7.185 میلیارد - 758,855 758,006 - - - 758,006 760,000 1 8,537 758,006 1 48 758,501 7.587 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7 9,463 - 9,470
شلرد02

کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 993,000 33,898.00 3.30 1.009 میلیون 18,197.00 1.77 09:44 3 77 77.67 میلیون - 1.027 میلیون 993,000 - - - 993,000 993,000 2 300 992,000 1 16 1.036 میلیون 2.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 77 - 77 -
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 995,000 1,999.00 0.20 995,376 2,375.00 0.24 09:43 6 766 762.458 میلیون - 993,001 995,000 - - - 995,000 995,000 1 100 985,000 1 500 1.005 میلیون 2.488 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 766 - 766 -
اخزا807

اسنادخزانه-م7بودجه98-000719

اوراق فرابورس 849,952 112.00 0.01 849,926 138.00 0.02 09:36 1 650 552.452 میلیون - 850,064 850,545 - - - 849,927 850,545 1 9,350 849,926 1 7,000 866,433 12.749 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 650 - 650
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1.03 میلیون 10,000.00 0.98 1.03 میلیون 10,000.00 0.98 09:33 1 100 103 میلیون - 1.02 میلیون 1.03 میلیون - - - 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1 1,400 1.02 میلیون 1 1,400 1.03 میلیون 3.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - - 100
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 990,196 19,804.00 1.96 995,098 14,902.00 1.48 09:27 2 32 31.843 میلیون - 1.01 میلیون 990,196 - - - 990,196 990,196 1 5,250 990,196 1 18 1.036 میلیون 3.483 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 32 16 16
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 956,000 5,851.00 0.61 956,000 5,851.00 0.61 09:24 1 1,000 956 میلیون - 961,851 956,000 - - - 956,000 956,000 1 400 956,555 1 17,400 964,000 19.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 -
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 80,000.00 7.27 1.006 میلیون 94,286.00 8.57 09:23 3 14 14.08 میلیون - 1.1 میلیون 1,000,000 - - - 1,000,000 1.02 میلیون 1 495 1,000,000 1 461 1.02 میلیون 201.143 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا804

اسنادخزانه-م4بودجه98-000421

اوراق فرابورس 884,904 2,131.00 0.24 885,556 1,479.00 0.17 09:22 10 20,978 18.577 میلیارد - 887,035 884,904 - - - 884,904 884,904 1 5,714 885,004 1 300 886,500 4.428 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 500 20,478 1,000 19,978
کرونا2

تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود

اوراق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 09:21 7 101,879 1.019 میلیارد - 10,000 10,000 - - - 10,000 10,000 0 121 10,000 1 - - 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 101,879 101,879 -
اخزا722

اسنادخزانه-م22بودجه97-000428

اوراق فرابورس 881,077 932.00 0.11 881,077 932.00 0.11 09:17 1 3,138 2.765 میلیارد - 882,009 881,077 - - - 881,077 881,077 1 26,895 883,000 3 1,240 886,000 17.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,138 - 3,138
اخزا819

اسنادخزانه-م19بودجه98-020322

اوراق فرابورس 615,000 2.00 0.00 615,000 2.00 0.00 09:08 2 380 233.7 میلیون - 615,002 615,000 - - - 615,000 615,000 1 52,620 615,000 3 100 630,000 12.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 380 380 -
اخزا723

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

اوراق فرابورس 827,001 10,000.00 1.19 827,001 10,000.00 1.19 09:07 1 10 8.27 میلیون - 837,001 827,001 - - - 827,001 827,001 1 990 827,001 1 100 843,000 16.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
اخزا820

اسنادخزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 576,201 0.00 0.00 576,201 0.00 0.00 09:06 2 162 93.345 میلیون - 576,201 576,202 - - - 576,201 576,202 1 2,847 576,201 1 219 588,999 14.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9 153 162 -
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.049 میلیون 75,798.00 7.79 1.049 میلیون 75,798.00 7.79 09:05 2 10 10.485 میلیون - 972,702 1.049 میلیون - - - 1.049 میلیون 1.049 میلیون 1 20 972,701 1 110 1.1 میلیون 3.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
صمسکن912

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

اوراق بورس 96,319 5,069.00 5.00 102,466 1,078.00 1.06 09:01 6 3,657 374.717 میلیون - 101,388 96,319 - - - 96,319 96,319 1 - - 0 2,867 103,990 13.648 میلیارد - - - - - - - - - - 3,657 - 2,957 700
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,100.00 10.00 1.101 میلیون 100,100.00 10.00 09:00 2 20 22.022 میلیون - 1.001 میلیون 1.101 میلیون - - - 1.101 میلیون 1.101 میلیون 0 36 1.101 میلیون 1 - - 3.303 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20 - 20 -
شرق1400

مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010

اوراق فرابورس 1.04 میلیون 10,000.00 0.97 1.04 میلیون 10,000.00 0.97 09:00 1 1 1.04 میلیون - 1.03 میلیون 1.04 میلیون - - - 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1 494 1.04 میلیون 1 5 1.05 میلیون 249.6 میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
صبا1401

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 825,000 75,000.00 10.00 825,000 75,000.00 10.00 09:00 1 7 5.775 میلیون - 750,000 825,000 - - - 825,000 825,000 0 629 825,000 6 - - 759 میلیارد - - - - - - - - - - 7 - 7 -
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 34,128.00 3.50 1.01 میلیون 34,128.00 3.50 09:00 1 5 5.05 میلیون - 975,862 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 200 960,000 1 240 1.009 میلیون 5.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.01 میلیون 45,989.00 4.77 1.01 میلیون 45,989.00 4.77 1399/07/28 1 5 5.05 میلیون - 964,000 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 5 1.01 میلیون 1 10 1.01 میلیون 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا716

اسنادخزانه-م16بودجه97-000407

اوراق فرابورس 887,304 2,640.00 0.30 887,551 2,393.00 0.27 1399/07/28 2 3,400 3.018 میلیارد - 889,944 889,401 - - - 887,304 889,401 1 21,600 872,280 1 200 932,311 9.478 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,400 400 3,000
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 950,000 10,000.00 1.04 950,000 10,000.00 1.04 1399/07/28 1 3,000 2.85 میلیارد - 960,000 950,000 - - - 950,000 950,000 1 10,000 941,176 1 8 1.056 میلیون 7.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000