سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
خودرو

ایران خودرو

سهام Exchange 2,441 6.00 0.25 2,481 46.00 1.89 1402/12/09 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 47,841.06 2,435 2,492 2,439 2,525 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.516 میلیارد 1.027 میلیارد 301.656 میلیون 1.767 میلیارد -740,767,980 2.394 میلیارد -622,136,261 -1.2 -1.01 0.31 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون ممنوع-متوقف
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام Exchange 4,454 1,476.00 24.89 4,467 1,463.00 24.67 1402/12/09 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 22,253.58 5,930 4,460 4,421 4,500 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 5.98 میلیارد 3.01 میلیارد 800 میلیون 1.157 میلیارد 1.853 میلیارد 2.255 میلیارد 984.294 میلیون 4.91 2.6 2.14 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون ممنوع
کایزد

فرانسوز یزد

سهام Fara Bourse 13,510 3,460.00 20.39 13,590 3,380.00 19.92 1402/12/09 828 4.529 میلیون 76.84 میلیارد 17,482.43 16,970 13,660 13,140 13,660 2 3,443 16,370 1 5,000 17,690 11.879 هزار میلیارد 15.254 میلیون 3.283 میلیون 700,000 1.732 میلیون 1.551 میلیون 3.125 میلیون 677,211 19.97 8.73 4.33 2.653 میلیون 1.876 میلیون 4.163 میلیون 366,112 ممنوع-متوقف
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام Exchange 2,265 12.00 0.53 2,276 1.00 0.04 1402/12/09 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 14,355.75 2,277 2,277 2,259 2,348 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 94.816 میلیون 50.598 میلیون 27 میلیون 15.156 میلیون 35.441 میلیون 17.971 میلیون 11.272 میلیون 7.07 2.25 4.43 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون ممنوع
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام Exchange 23,760 310.00 1.29 23,850 220.00 0.91 1402/12/09 159 633,222 15.28 میلیارد 2,862.44 24,070 23,850 23,750 24,200 5 23,730 24,050 3 21,447 24,130 368.271 هزار میلیارد 468.1 میلیون 286.1 میلیون 15.3 میلیون 103.348 میلیون 182.751 میلیون 198.917 میلیون 76.795 میلیون 4.75 2 1.83 266,713 366,509 442,463 190,759 ممنوع-متوقف
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام Exchange 5,610 1,680.00 23.05 7,290 0.00 0.00 1402/12/09 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 24,236.22 7,290 5,610 5,580 5,630 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 4.894 میلیارد 1.858 میلیارد 600 میلیون 525.732 میلیون 1.332 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 6.6 3.28 3.6 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون ممنوع
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام Exchange 2,940 8.00 0.27 2,940 8.00 0.27 1402/12/09 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 26,361.08 2,948 2,942 2,917 2,999 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.663 میلیارد 2.617 میلیارد 30.426 میلیون 2.484 میلیارد 133.454 میلیون 403.813 میلیون 70.764 میلیون 2.53 1.34 0.44 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون ممنوع-متوقف
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق Iran Mercantile Exchange 225,479 2,039.00 0.91 223,440 0.00 0.00 1402/12/09 7,563 6.328 میلیون 1.414 هزار میلیارد - 223,440 226,200 224,000 226,200 1 89 223,900 1 345 224,780 - - - - - - - - - - - 5.031 میلیون 1.296 میلیون 5.127 میلیون 1.201 میلیون ممنوع-متوقف
مثقال

مثقال

صندوق Iran Mercantile Exchange 25,800 162.00 0.62 25,962 0.00 0.00 1402/12/09 3,260 15.198 میلیون 394.56 میلیارد - 25,962 26,000 25,723 26,000 2 3,940 25,800 1 1,735 26,150 - - - - - - - - - - - 14.798 میلیون 399,239 11.61 میلیون 3.588 میلیون ممنوع-متوقف
زرفام

زرفام

صندوق Iran Mercantile Exchange 22,800 205.00 0.91 22,595 0.00 0.00 1402/12/09 696 2.455 میلیون 55.47 میلیارد - 22,595 22,701 22,701 22,877 1 2,247 22,340 1 44 23,000 - - - - - - - - - - - 1.712 میلیون 742,670 1.859 میلیون 595,751 ممنوع-متوقف
زر

زرافشان امید ایرانیان

صندوق Iran Mercantile Exchange 142,286 815.00 0.57 143,101 0.00 0.00 1402/12/09 2,850 2.415 میلیون 345.65 میلیارد - 143,101 141,850 141,632 142,650 1 1,000 141,105 1 35 143,958 - - - - - - - - - - - 2.073 میلیون 342,766 479,378 1.936 میلیون ممنوع-متوقف
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق Iran Mercantile Exchange 84,889 754.00 0.88 85,643 0.00 0.00 1402/12/09 6,312 9.658 میلیون 827.11 میلیارد - 85,643 85,826 84,510 85,826 1 1,164 85,800 1 60 86,350 - - - - - - - - - - - 9.473 میلیون 184,701 9.574 میلیون 84,000 ممنوع-متوقف
کهربا

کهربا

صندوق Iran Mercantile Exchange 30,396 589.00 1.90 30,985 0.00 0.00 1402/12/09 2,501 21.284 میلیون 659.5 میلیارد - 30,985 30,499 30,000 30,499 1 200 30,800 1 5,000 31,163 - - - - - - - - - - - 7.68 میلیون 13.604 میلیون 6.949 میلیون 14.335 میلیون ممنوع-متوقف
گنج

گنج

صندوق Iran Mercantile Exchange 28,096 454.00 1.64 27,642 0.00 0.00 1402/12/09 978 4.319 میلیون 119.4 میلیارد - 27,642 28,430 27,574 28,430 1 502 27,240 2 200 27,840 - - - - - - - - - - - 3.059 میلیون 1.261 میلیون 3.775 میلیون 544,091 ممنوع-متوقف
ناب

ناب

صندوق Iran Mercantile Exchange 10,830 170.00 1.59 10,660 0.00 0.00 1402/12/09 1,106 8.696 میلیون 92.69 میلیارد - 10,660 10,868 10,800 10,900 1 954 10,577 1 70,000 10,880 - - - - - - - - - - - 8.189 میلیون 507,016 4.766 میلیون 3.93 میلیون ممنوع-متوقف
نفیس

نفیس

صندوق Iran Mercantile Exchange 17,986 2.00 0.01 17,988 0.00 0.00 1402/12/09 360 854,314 15.37 میلیارد - 17,988 18,000 17,910 18,230 1 250 17,356 1 1,722 18,311 - - - - - - - - - - - 854,314 - 610,451 243,863 ممنوع-متوقف
آلتون

آلتون

صندوق Iran Mercantile Exchange 11,344 113.00 0.99 11,457 0.00 0.00 1402/12/09 2,014 12.005 میلیون 137.55 میلیارد - 11,457 11,498 11,300 11,498 1 3,400 11,449 1 5,000 11,599 - - - - - - - - - - - 12.005 میلیون - 11.56 میلیون 445,139 ممنوع-متوقف
گوهر

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صندوق Iran Mercantile Exchange 150,707 1,121.00 0.75 149,586 0.00 0.00 1402/12/09 2,134 2.191 میلیون 327.79 میلیارد - 149,586 151,388 150,390 151,388 1 35 149,012 1 34 152,475 - - - - - - - - - - - 1.954 میلیون 237,000 1.367 میلیون 824,320 ممنوع-متوقف
شپارس

بین المللی محصولات پارس

سهام Exchange - 0.00 0.00 7,130 0.00 0.00 1402/12/09 17 94,235 691.29 میلیون 3,627.99 7,160 - - - 0 0 0 0 8.008 هزار میلیارد 16.152 میلیون 10.305 میلیون 1.1 میلیون 8.309 میلیون 1.996 میلیون 16.241 میلیون 524,969 14.94 3.93 0.48 64,469 29,766 94,235 - ممنوع-متوقف
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام Fara Bourse 13,680 650.00 4.99 13,670 640.00 4.91 1402/12/09 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 6,420.48 13,030 13,400 13,190 13,680 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 29.426 میلیون 15.749 میلیون 1.5 میلیون 8.921 میلیون 6.828 میلیون 21.214 میلیون 3.82 میلیون 5.37 3 0.97 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760 ممنوع-متوقف
وسپه

سر. سپه

سهام Exchange 3,915 32.00 0.82 3,928 45.00 1.16 1402/12/09 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 10,259.46 3,883 3,890 3,890 3,970 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 120.52 میلیون 73.861 میلیون 23.4 میلیون 1.109 میلیون 72.753 میلیون 40.434 میلیون 40.193 میلیون 2.97 1.64 2.95 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون ممنوع
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام Fara Bourse 18,650 1,700.00 8.35 19,290 1,060.00 5.21 1402/12/09 419 2.288 میلیون 46.52 میلیارد 4,046.89 20,350 19,450 18,300 19,890 2 1,151 20,100 2 9,499 20,150 40.7 هزار میلیارد 42.666 میلیون 8.606 میلیون 2 میلیون 4.286 میلیون 4.321 میلیون 2.239 میلیون 759,014 50.86 8.93 17.24 1.894 میلیون 393,907 2.288 میلیون - ممنوع-متوقف
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام Fara Bourse 10,250 30.00 0.29 10,220 0.00 0.00 1402/12/09 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 31,775.04 10,220 10,140 10,100 10,250 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 1.052 میلیارد 388.526 میلیون 75 میلیون 290.936 میلیون 97.59 میلیون 93.138 میلیون 29.691 میلیون 25.82 7.85 8.23 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000 ممنوع-متوقف
دماوند

تولید برق دماوند

سهام Fara Bourse 8,270 60.00 0.73 8,280 70.00 0.85 1402/12/09 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 3,873.74 8,210 8,330 8,170 8,440 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 134.357 میلیون 47.752 میلیون 5.52 میلیون 26.717 میلیون 21.034 میلیون 18.722 میلیون 8.405 میلیون 12.81 5.12 5.75 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205 ممنوع-متوقف
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام Exchange 10,170 0.00 0.00 10,170 0.00 0.00 1402/12/09 153 2.29 میلیون 23.37 میلیارد 14,824.22 10,170 10,260 10,160 10,300 2 16,572 10,210 3 80,016 10,220 278.495 هزار میلیارد 330.96 میلیون 141.748 میلیون 27.25 میلیون 53.555 میلیون 88.193 میلیون 74.857 میلیون 72.641 میلیون 3.82 3.14 3.7 402,691 1.886 میلیون 670,986 1.618 میلیون ممنوع-متوقف
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام Fara Bourse 17,350 460.00 2.72 17,300 410.00 2.43 1402/12/09 180 980,772 16.72 میلیارد 4,449.06 16,890 17,300 17,200 17,540 5 49,208 17,000 3 24,154 17,090 22.165 هزار میلیارد 23.143 میلیون 4.136 میلیون 1.3 میلیون 653,200 3.482 میلیون 294,693 101,457 221.67 6.46 76.32 658,475 322,297 980,772 - ممنوع-متوقف
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام Fara Bourse 7,500 10,850.00 59.13 18,350 0.00 0.00 1402/12/09 247 2.495 میلیون 45.78 میلیارد - 18,350 7,330 7,330 7,720 1 500 16,960 1 600 19,050 146.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.629 میلیون 865,535 1.427 میلیون 1.068 میلیون ممنوع-متوقف
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام Exchange 2,925 77.00 2.70 2,950 102.00 3.58 1402/12/09 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 16,798.34 2,848 2,873 2,873 2,997 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 96.71 میلیون 80.919 میلیون 20.131 میلیون 37.324 میلیون 43.595 میلیون 16.89 میلیون 12.361 میلیون 4.8 1.36 3.52 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون ممنوع-متوقف
فالوم

آلومتک

سهام Fara Bourse 11,360 590.00 4.94 12,200 250.00 2.09 1402/12/09 165 4.201 میلیون 42.27 میلیارد 6,212.06 11,950 12,510 11,360 12,510 1 500 70,000 0 0 0 25.15 هزار میلیارد 32.376 میلیون 5.844 میلیون 1.4 میلیون 2.751 میلیون 3.093 میلیون 7.864 میلیون 1.55 میلیون 19.63 9.84 3.87 4.201 میلیون - 1.841 میلیون 2.361 میلیون ممنوع
کمرجان

مرجان کار

سهام Fara Bourse 6,520 0.00 0.00 6,590 70.00 1.07 1402/12/09 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 6,820.09 6,520 6,790 6,420 6,790 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 46.457 میلیون 9.614 میلیون 7.28 9.614 میلیون 40.43 896,089 237,808 30.48 5.49 8.09 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون - ممنوع-متوقف
ثمسکن

سر. مسکن

سهام Exchange 7,700 230.00 3.08 7,780 310.00 4.15 1402/12/09 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 8,932.13 7,470 7,600 7,600 7,940 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 50.688 میلیون 19.231 میلیون 6.3 میلیون 1.674 میلیون 17.557 میلیون 7.697 میلیون 6.742 میلیون 7.27 2.79 6.37 9.003 میلیون - 9.003 میلیون - ممنوع-متوقف
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام Exchange 11,340 10.00 0.09 11,380 30.00 0.26 1402/12/09 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 5,402.04 11,350 11,490 11,240 11,680 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.245 میلیارد 684.969 میلیون 57.722 میلیون 588.579 میلیون 96.391 میلیون 221.623 میلیون 200.843 میلیون 3.27 6.81 2.96 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000 ممنوع-متوقف
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام Fara Bourse 10,720 130.00 1.23 10,720 130.00 1.23 1402/12/09 500 2.802 میلیون 31.08 میلیارد 5,313.4 10,590 10,370 10,370 10,890 3 1,672 11,120 3 50,941 11,200 13.308 هزار میلیارد 19.049 میلیون 8.283 میلیون 1.2 میلیون 6.185 میلیون 2.098 میلیون 6.76 میلیون 897,273 14.34 6.13 1.9 2.687 میلیون 110,250 2.797 میلیون - ممنوع-متوقف
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام Fara Bourse 12,400 330.00 2.59 12,590 140.00 1.10 1402/12/09 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 3,152.22 12,730 12,700 12,400 13,000 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 19.73 میلیون 9.015 میلیون 1.05 میلیون 6.51 میلیون 2.505 میلیون 5.083 میلیون 905,941 14.59 5.28 2.6 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895 ممنوع-متوقف
دفارا

دارو فارابی

سهام Exchange 30,150 120.00 0.40 30,380 110.00 0.36 1402/12/09 118 234,859 7.09 میلیارد 3,578.77 30,270 30,530 30,100 30,860 1 1,332 30,200 1 20,000 30,250 48.288 هزار میلیارد 68.993 میلیون 26.603 میلیون 1.6 میلیون 20.385 میلیون 6.218 میلیون 25.616 میلیون 8.881 میلیون 5.47 7.82 1.9 187,049 44,142 95,008 136,183 ممنوع-متوقف
سصفها

سیمان اصفهان

سهام Exchange 32,480 790.00 2.37 33,880 610.00 1.83 1402/12/09 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 5,560.32 33,270 32,980 32,350 35,100 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 73.44 میلیون 10.431 میلیون 500,000 6.18 میلیون 4.251 میلیون 9.482 میلیون 2.851 میلیون 23.8 15.96 7.16 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون - ممنوع-متوقف
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام Fara Bourse 9,510 40.00 0.42 9,660 110.00 1.15 1402/12/09 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 5,263.59 9,550 9,810 9,450 9,890 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 11.154 میلیون 3.732 میلیون 1,000,000 344,263 3.388 میلیون 1.481 میلیون 1.392 میلیون 6.94 2.85 6.52 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365 ممنوع-متوقف
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام Fara Bourse 4,519 38.00 0.83 4,558 1.00 0.02 1402/12/09 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 3,140.83 4,557 4,500 4,485 4,660 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 247.309 میلیون 120.841 میلیون 50 میلیون 19.409 میلیون 101.431 میلیون 142.602 میلیون 40.041 میلیون 5.69 2.25 1.6 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون ممنوع-متوقف
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام Exchange 4,767 34.00 0.72 4,734 1.00 0.02 1402/12/09 74 365,578 1.71 میلیارد 7,075.17 4,733 4,741 4,676 4,846 1 10,000 4,679 1 10,000 4,701 6.986 هزار میلیارد 7.861 میلیون 3.385 میلیون 1.5 میلیون 1.505 میلیون 2.504 میلیون 939,185 355,569 19.97 2.84 7.56 257,835 7,390 265,225 - ممنوع-متوقف
چکارن

کارتن ایران

سهام Exchange 4,989 89.00 1.75 5,038 40.00 0.79 1402/12/09 409 3.373 میلیون 15.63 میلیارد 9,706.33 5,078 5,000 4,858 5,138 0 0 0 0 10.966 هزار میلیارد 13.466 میلیون 4.514 میلیون 2.366 میلیون 1.45 میلیون 3.064 میلیون 3.479 میلیون 83,318 143.06 3.89 3.43 3.373 میلیون - 3.304 میلیون 69,243 ممنوع-متوقف
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام Fara Bourse 3,961 44.00 1.12 3,954 37.00 0.94 1402/12/09 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 21,500.49 3,917 3,940 3,910 3,990 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 508.4 میلیون 341.993 میلیون 49 میلیون 176.264 میلیون 165.73 میلیون 303.223 میلیون 67.029 میلیون 4.96 2 1.11 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693 ممنوع-متوقف
خدیزل

بهمن دیزل

سهام Fara Bourse 3,510 118.00 3.48 3,512 120.00 3.54 1402/12/09 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 14,258.01 3,392 3,502 3,456 3,549 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 205.013 میلیون 141.573 میلیون 34.978 میلیون 82.17 میلیون 59.403 میلیون 126.688 میلیون 30.69 میلیون 4 2.07 0.97 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون ممنوع-متوقف
وشهر

بانک شهر

سهام Fara Bourse 11,930 510.00 4.10 12,440 0.00 0.00 1402/12/09 211 3.273 میلیون 40.72 میلیارد - 12,440 11,910 11,800 12,150 2 54,085 12,250 1 4,355 12,360 193.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 768,463 2.505 میلیون 3.248 میلیون 25,000 ممنوع-متوقف
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام Exchange 34,000 640.00 1.92 33,570 210.00 0.63 1402/12/09 125 151,250 5.51 میلیارد 1,132.32 33,360 32,250 32,250 34,470 1 1,000 36,020 1 1,000 36,100 7.172 هزار میلیارد 7.379 میلیون 1.455 میلیون 200,000 451,006 1.004 میلیون 895,263 232,709 28.85 6.69 7.5 151,250 - 151,250 - ممنوع-متوقف
کهمدا

شیشه همدان

سهام Exchange 3,060 92.00 3.10 3,057 89.00 3.00 1402/12/09 859 7.956 میلیون 37.99 میلیارد 18,264.18 2,968 2,950 2,950 3,110 0 0 0 0 35.813 هزار میلیارد 56.796 میلیون 36.016 میلیون 7.5 میلیون 19.195 میلیون 16.82 میلیون 16.247 میلیون 7.651 میلیون 4.91 2.25 2.31 7.06 میلیون 895,256 7.903 میلیون 53,000 ممنوع-متوقف
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام Exchange 39,870 790.00 2.02 40,020 940.00 2.41 1402/12/09 334 388,981 15.28 میلیارد 1,975.26 39,080 39,900 39,610 40,500 2 764 39,190 2 645 39,200 155.88 هزار میلیارد 166.64 میلیون 57.724 میلیون 4 میلیون 6.56 میلیون 51.164 میلیون 93.333 میلیون 41.924 میلیون 3.82 3.13 1.72 214,254 172,565 386,819 - ممنوع-متوقف
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام Fara Bourse 5,540 190.00 3.32 5,510 220.00 3.84 1402/12/09 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 16,782.57 5,730 5,590 5,450 5,770 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 110.078 میلیون 28.446 میلیون 14.2 میلیون 6.49 میلیون 21.956 میلیون - 4.083 میلیون 25.37 4.72 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون ممنوع-متوقف
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام Fara Bourse 2,742 666.00 32.08 2,076 0.00 0.00 1402/12/09 342 13.419 میلیون 27.86 میلیارد - 2,076 2,634 2,634 2,786 1 20,000 1,851 1 15,000 2,123 8.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.209 میلیون 209,867 13.1 میلیون 318,992 ممنوع-متوقف
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام Exchange 2,274 148.00 6.96 2,263 137.00 6.44 1402/12/09 314 2.121 میلیون 4.77 میلیارد 25,808.25 2,126 2,189 2,172 2,274 4 81,307 2,225 2 1,605 2,230 79.569 هزار میلیارد 101.155 میلیون 79.817 میلیون 35.317 میلیون 21.232 میلیون 58.584 میلیون 22.652 میلیون 13.811 میلیون 5.79 1.36 3.53 1.6 میلیون 518,742 2.119 میلیون - ممنوع-متوقف
بکاب

جوشکاب یزد

سهام Exchange 14,070 700.00 4.74 14,430 340.00 2.30 1402/12/09 81 621,789 8.85 میلیارد 6,488.2 14,770 14,100 14,000 14,750 184 5,120,929 14,240 0 0 0 6.831 هزار میلیارد 7.564 میلیون 1.927 میلیون 490,700 1.082 میلیون 844,474 1.604 میلیون 156,485 45.25 8.39 4.41 621,789 - 621,789 - ممنوع-متوقف
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام Fara Bourse 6,060 120.00 1.94 6,070 110.00 1.78 1402/12/09 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 5,869.68 6,180 6,060 5,880 6,340 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 13.707 میلیون 5.321 میلیون 900,000 2.853 میلیون 2.468 میلیون 8.832 میلیون 834,282 13.01 4.41 1.23 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221 ممنوع-متوقف
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام Fara Bourse 4,250 37.00 0.88 4,233 20.00 0.47 1402/12/09 95 2.188 میلیون 9.22 میلیارد 29,692.44 4,213 4,180 4,180 4,250 0 0 0 0 10.142 هزار میلیارد 22.093 میلیون 15.96 میلیون 2.4 میلیون 11.934 میلیون 4.027 میلیون 6.961 میلیون 1.235 میلیون 8.23 2.52 1.46 1.062 میلیون 1.126 میلیون 2.188 میلیون - ممنوع-متوقف
وبهمن

سر. بهمن

سهام Exchange 4,432 13.00 0.29 4,450 5.00 0.11 1402/12/09 197 3.279 میلیون 13.97 میلیارد 22,385.94 4,445 4,509 4,432 4,549 9 186,567 4,249 1 30,386 4,250 59.766 هزار میلیارد 64.415 میلیون 35.026 میلیون 14 میلیون 2.115 میلیون 32.911 میلیون 15.948 میلیون 15.832 میلیون 3.94 1.89 3.91 520,095 2.759 میلیون 3.279 میلیون - ممنوع-متوقف
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام Exchange 2,270 14.00 0.61 2,284 0.00 0.00 1402/12/09 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 14,439.16 2,284 2,249 2,220 2,330 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 9.508 میلیون 4.461 میلیون 3.5 میلیون 51,449 4.41 میلیون 1.921 میلیون 1.828 میلیون 4.37 1.81 4.16 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927 ممنوع
دامین

دارو امین

سهام Exchange 6,300 20.00 0.32 6,120 160.00 2.55 1402/12/09 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 7,033.14 6,280 6,110 5,960 6,370 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 44.945 میلیون 21.976 میلیون 5.5 میلیون 11.285 میلیون 10.691 میلیون 13.244 میلیون 3.956 میلیون 8.51 3.15 2.54 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783 ممنوع-متوقف
ولقمان

سر. لقمان

سهام Fara Bourse 1,790 100.00 5.29 1,890 0.00 0.00 1402/12/09 32 1.122 میلیون 2.17 میلیارد - 1,890 1,790 1,790 1,790 0 0 0 0 10.264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.081 میلیون 41,056 1.122 میلیون - ممنوع-متوقف
کقزوی

شیشه قزوین

سهام Fara Bourse 26,700 800.00 2.91 27,500 0.00 0.00 1402/12/09 17 91,908 2.53 میلیارد - 27,500 26,350 26,350 27,700 1 9,345 27,400 2 6,941 27,900 39.27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 91,907 1 91,908 - ممنوع-متوقف
پکرمان

صنعتی بارز

سهام Exchange 39,800 100.00 0.25 39,980 80.00 0.20 1402/12/09 43 36,087 1.44 میلیارد 2,559.11 39,900 40,500 39,700 40,750 1 3,000 40,050 3 5,722 40,470 101.515 هزار میلیارد 140.638 میلیون 59.492 میلیون 2.527 میلیون 39.628 میلیون 19.863 میلیون 90.751 میلیون 16.197 میلیون 6.24 5.09 1.12 35,587 - 28,713 6,874 ممنوع-متوقف
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام Exchange 4,719 2,981.00 38.71 4,731 2,969.00 38.56 1402/12/09 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 11,836.43 7,700 4,750 4,708 4,800 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.207 میلیارد 227 میلیون 486.711 میلیون 720.108 میلیون 3.718 میلیارد 418.561 میلیون 4.2 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون ممنوع
پلاست

پلاستیران

سهام Fara Bourse 9,720 20.00 0.21 9,700 0.00 0.00 1402/12/09 18 163,818 1.6 میلیارد - 9,700 9,890 9,550 9,890 1 5,257 9,570 1 6,000 9,920 8.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 163,818 - 163,818 - ممنوع-متوقف
وحکمت

بیمه حکمت صبا

سهام Fara Bourse 4,124 421.00 11.37 3,703 0.00 0.00 1402/12/09 - - - - 3,703 4,080 4,070 4,125 0 0 0 1 10,000 4,147 11.196 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع-متوقف
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام Exchange 1,319 3.00 0.23 1,326 4.00 0.30 1402/12/09 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 28,030.82 1,322 1,340 1,315 1,365 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 58.381 میلیون 51.841 میلیون 29.1 میلیون 15.286 میلیون 36.555 میلیون 12.361 میلیون 5.612 میلیون 7.68 1.18 3.49 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057 ممنوع-متوقف
وملل

اعتباری ملل

سهام Fara Bourse 2,189 6.00 0.27 2,203 8.00 0.36 1402/12/09 104 2.284 میلیون 5.13 میلیارد 14,745.06 2,195 2,137 2,137 2,254 4 37,524 2,230 1 11,000 2,274 44.96 هزار میلیارد 861.694 میلیون 766.229 میلیون 10 میلیون 817.634 میلیون -51,404,875 110.119 میلیون -33,237,615 -1.33 -0.86 0.4 2.284 میلیون - 2.284 میلیون - ممنوع-متوقف
کی بی سی

کی بی سی

سهام Fara Bourse 16,450 40.00 0.24 16,550 140.00 0.85 1402/12/09 378 1.246 میلیون 21.8 میلیارد 2,442.23 16,410 16,750 16,310 16,840 1 1,430 17,470 1 2,303 17,480 8.575 هزار میلیارد 18.381 میلیون 11.837 میلیون 490,000 10.272 میلیون 1.565 میلیون 6.205 میلیون 780,517 10.39 5.18 1.31 1.237 میلیون - 1.237 میلیون - ممنوع-متوقف
مداران

داده پردازی ایران

سهام Exchange 5,980 60.00 1.01 5,930 10.00 0.17 1402/12/09 221 1.145 میلیون 9.35 میلیارد 6,515.42 5,920 5,860 5,700 6,090 0 0 0 0 16.088 هزار میلیارد 21.731 میلیون 8.642 میلیون 1.95 میلیون 4.534 میلیون 4.107 میلیون 13.595 میلیون 1.636 میلیون 10.51 4.2 1.26 974,737 170,728 1.051 میلیون 94,289 ممنوع-متوقف
فرابورس

فرابورس ایران

سهام Fara Bourse 7,480 30.00 0.40 7,540 90.00 1.21 1402/12/09 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 8,260.72 7,450 7,630 7,450 7,690 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 81.071 میلیون 15.625 میلیون 10.5 میلیون 1.901 میلیون 13.724 میلیون 4.233 میلیون 3.301 میلیون 23.98 5.77 18.7 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون ممنوع-متوقف
دبالک

البرز بالک

سهام Fara Bourse 10,360 10.00 0.10 10,480 110.00 1.06 1402/12/09 351 1.533 میلیون 17.24 میلیارد 2,833.01 10,370 10,530 10,350 10,780 4 16,277 11,240 2 4,573 11,250 10.35 هزار میلیارد 15.493 میلیون 7.738 میلیون 920,000 5.851 میلیون 1.887 میلیون 6.765 میلیون 959,552 10.06 5.12 1.43 1.472 میلیون 60,000 1.28 میلیون 251,295 ممنوع-متوقف
ونیرو

سر. نیرو

سهام Exchange 4,829 119.00 2.53 4,835 125.00 2.65 1402/12/09 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 14,184.77 4,710 4,896 4,750 4,900 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 77.808 میلیون 23.488 میلیون 10.5 میلیون 1.657 میلیون 21.831 میلیون 7.141 میلیون 8.175 میلیون 9.32 3.49 10.66 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون ممنوع-متوقف
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام Fara Bourse 25,450 200.00 0.78 25,450 200.00 0.78 1402/12/09 280 774,616 20.17 میلیارد 5,695.47 25,650 26,000 25,400 26,000 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 407.31 میلیون 179.307 میلیون 12 میلیون 101.91 میلیون 77.397 میلیون 172.666 میلیون 60.431 میلیون 5.05 3.95 1.77 333,908 440,708 738,572 36,044 ممنوع-متوقف
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام Fara Bourse 6,320 110.00 1.71 6,420 10.00 0.16 1402/12/09 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 12,086.29 6,430 6,430 6,260 6,640 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 26.688 میلیون 9.377 میلیون 3.758 میلیون 2.563 میلیون 6.815 میلیون 4.509 میلیون 1.004 میلیون 24.04 3.54 5.35 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000 ممنوع-متوقف
وپست

پست بانک ایران

سهام Exchange 8,130 90.00 1.12 8,060 20.00 0.25 1402/12/09 105 1.109 میلیون 9.13 میلیارد 6,147.23 8,040 8,100 8,040 8,230 10 105,970 8,220 1 78,703 8,230 134.897 هزار میلیارد 938.94 میلیون 884.306 میلیون 16.391 میلیون 806.83 میلیون 77.476 میلیون 117.789 میلیون 38.036 میلیون 3.47 1.71 1.13 43,017 1.066 میلیون 973,454 135,753 ممنوع-متوقف
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام Exchange 5,580 10.00 0.18 5,580 10.00 0.18 1402/12/09 68 514,235 2.89 میلیارد 9,776.05 5,590 5,630 5,560 5,690 4 183,793 5,580 7 102,822 5,630 251.55 هزار میلیارد 301.378 میلیون 183.715 میلیون 30 میلیون 50.278 میلیون 133.437 میلیون 92.86 میلیون 81.999 میلیون 3.06 1.88 2.7 225,524 288,711 514,235 - ممنوع-متوقف
فسوژ

سوژمیران

سهام Fara Bourse 19,900 300.00 1.53 19,900 300.00 1.53 1402/12/09 264 907,989 18.33 میلیارد 4,176.55 19,600 20,000 19,550 20,050 5 2,360 20,230 2 3,000 20,230 12.114 هزار میلیارد 13.817 میلیون 4.481 میلیون 600,000 1.877 میلیون 2.604 میلیون 2.911 میلیون 2.568 میلیون 4.66 4.58 4.1 827,989 80,000 897,989 10,000 ممنوع-متوقف
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام Fara Bourse 84,250 50.00 0.06 84,250 50.00 0.06 1402/12/09 194 48,975 4.02 میلیارد 124.99 84,200 82,550 82,550 86,850 3 394 83,850 3 554 83,900 58.485 هزار میلیارد 59.497 میلیون 5.721 میلیون 700,000 521,901 5.199 میلیون 5.348 میلیون 5.237 میلیون 11.26 11.34 11.03 17,079 31,675 48,754 - ممنوع-متوقف
غشان

پگاه خراسان

سهام Exchange 6,900 30.00 0.44 6,900 30.00 0.44 1402/12/09 38 243,612 1.77 میلیارد 5,389.96 6,870 6,990 6,870 7,070 1 13,742 7,250 3 21,236 7,300 12.559 هزار میلیارد 17.19 میلیون 8.46 میلیون 1.718 میلیون 5.336 میلیون 3.124 میلیون 17.885 میلیون 1.084 میلیون 10.93 3.79 0.66 243,612 - 243,612 - ممنوع-متوقف
ستران

سیمان تهران

سهام Exchange 5,250 60.00 1.16 5,250 60.00 1.16 1402/12/09 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 31,129.06 5,190 5,170 5,170 5,300 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 102.886 میلیون 43.799 میلیون 17 میلیون 13.636 میلیون 30.163 میلیون 30.615 میلیون 13.316 میلیون 6.7 2.96 2.92 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454 ممنوع-متوقف
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام Fara Bourse 12,710 80.00 0.63 12,630 0.00 0.00 1402/12/09 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 6,122.4 12,630 12,800 12,370 13,100 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 36.722 میلیون 7.33 میلیون 2 میلیون 3.884 میلیون 3.446 میلیون 8.896 میلیون 867,486 37.85 9.53 3.69 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون ممنوع-متوقف
پتایر

ایران تایر

سهام Exchange 2,327 4.00 0.17 2,326 5.00 0.21 1402/12/09 86 1.062 میلیون 2.59 میلیارد 20,273.05 2,331 2,348 2,300 2,393 3 35,100 2,418 2 57,151 2,419 31.772 هزار میلیارد 44.93 میلیون 51.474 میلیون 13 میلیون 14.692 میلیون 36.782 میلیون 27.53 میلیون 4.119 میلیون 7.34 0.82 1.11 1.062 میلیون - 1.062 میلیون - ممنوع-متوقف
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام Exchange 4,615 14.00 0.30 4,621 8.00 0.17 1402/12/09 159 1.705 میلیون 11.54 میلیارد 6,864.86 4,629 4,799 4,550 4,800 0 0 0 0 40.68 هزار میلیارد 40.995 میلیون 21.951 میلیون 6 میلیون 1.717 میلیون 20.234 میلیون 7.653 میلیون 7.387 میلیون 5.32 1.94 5.13 1.119 میلیون 585,896 1.705 میلیون - ممنوع-متوقف
کوثر

بیمه کوثر

سهام Fara Bourse 2,463 29.00 1.16 2,493 1.00 0.04 1402/12/09 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 22,100.31 2,492 2,510 2,462 2,520 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 240.062 میلیون 205.304 میلیون 25 میلیون 156.546 میلیون 48.757 میلیون 101.648 میلیون 19.755 میلیون 4.24 1.71 0.82 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000 ممنوع-متوقف
دیران

ایران دارو

سهام Exchange 8,310 440.00 5.59 8,170 300.00 3.81 1402/12/09 65 433,568 3.53 میلیارد 8,349.37 7,870 7,810 7,810 8,420 2 2,805 8,130 2 2,622 8,180 10.786 هزار میلیارد 15.504 میلیون 6.887 میلیون 880,000 4.638 میلیون 2.249 میلیون 5.191 میلیون 919,094 11.82 4.83 2.09 397,825 35,743 433,568 - ممنوع-متوقف
آبادا

برق آبادان

سهام Exchange 10,000 20.00 0.20 10,040 20.00 0.20 1402/12/09 241 222,216 2.33 میلیارد 1,927.96 10,020 10,100 9,930 10,310 1 8,564 10,310 1 5,842 10,360 26.475 هزار میلیارد 33.21 میلیون 11.217 میلیون 2.5 میلیون 8.11 میلیون 3.107 میلیون 4.381 میلیون 471,913 53.19 8.08 5.73 200,562 5,569 206,131 - ممنوع-متوقف
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام Exchange 13,370 20.00 0.15 13,380 10.00 0.07 1402/12/09 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 4,822.37 13,390 13,360 13,330 13,450 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 572.236 میلیون 176.586 میلیون 38.365 میلیون 58.912 میلیون 117.673 میلیون 79.95 میلیون 75.748 میلیون 6.78 4.37 6.42 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون ممنوع
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام Exchange 3,242 79.00 2.50 3,242 79.00 2.50 1402/12/09 119 1.2 میلیون 3.91 میلیارد 20,164.15 3,163 3,175 3,175 3,290 1 30,000 3,267 4 24,662 3,299 16.45 هزار میلیارد 19.108 میلیون 10.884 میلیون 3.46 میلیون 2.898 میلیون 7.986 میلیون 6.851 میلیون 3.239 میلیون 5 2.03 2.37 1.065 میلیون 115,077 1.18 میلیون - ممنوع
کاذر

فرآورده های نسوز آذر

سهام Exchange 6,000 30.00 0.50 6,020 10.00 0.17 1402/12/09 271 3.532 میلیون 22.56 میلیارد 8,635.01 6,030 6,100 5,960 6,240 1 1,076 6,480 1 19,048 6,490 12.76 هزار میلیارد 14.672 میلیون 6.635 میلیون 2 میلیون 2.632 میلیون 4.003 میلیون 5.385 میلیون 1.149 میلیون 10.48 3.01 2.25 3.271 میلیون 96,612 3.368 میلیون - ممنوع-متوقف
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام Fara Bourse 16,680 50.00 0.30 16,610 20.00 0.12 1402/12/09 255 709,544 11.79 میلیارد 4,864.11 16,630 16,500 16,390 16,860 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 467.09 میلیون 152.853 میلیون 23.958 میلیون 69.154 میلیون 83.699 میلیون 270.404 میلیون 65.336 میلیون 6.09 4.75 1.47 152,213 554,532 590,134 116,611 ممنوع-متوقف
خزامیا

زامیاد

سهام Exchange 4,377 55.00 1.27 4,371 49.00 1.13 1402/12/09 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 16,328.04 4,322 4,388 4,281 4,490 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 300.594 میلیون 196.409 میلیون 25.673 میلیون 140.391 میلیون 56.019 میلیون 202.748 میلیون 24.154 میلیون 6.63 2.86 0.79 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون ممنوع-متوقف
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام Exchange 5,390 20.00 0.37 5,380 10.00 0.19 1402/12/09 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 19,875.71 5,370 5,300 5,300 5,530 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 69.887 میلیون 29.317 میلیون 12 میلیون 5.327 میلیون 23.99 میلیون 8.803 میلیون 10.266 میلیون 6.29 2.69 7.33 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971 ممنوع-محفوظ
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام Exchange 7,320 10.00 0.14 7,320 10.00 0.14 1402/12/09 106 398,591 2.89 میلیارد 3,850.01 7,310 7,210 7,210 7,480 6 227,244 7,250 3 20,966 7,260 145.8 هزار میلیارد 244.679 میلیون 133.461 میلیون 20 میلیون 98.279 میلیون 35.182 میلیون 209.417 میلیون 26.927 میلیون 5.44 4.16 0.7 156,263 241,835 398,098 - ممنوع-متوقف
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام Fara Bourse 35,700 700.00 2.00 35,000 0.00 0.00 1402/12/09 36 258,546 9.03 میلیارد - 35,000 37,000 35,700 37,100 0 0 0 2 23,050 34,900 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 258,446 100 158,546 100,000 ممنوع-متوقف
شسینا

شیمیایی سینا

سهام Exchange 4,166 272.00 6.99 4,149 255.00 6.55 1402/12/09 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 22,562.21 3,894 3,925 3,925 4,166 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 18.068 میلیون 6.601 میلیون 3.597 میلیون 1.651 میلیون 4.951 میلیون 3.593 میلیون 1.023 میلیون 16.05 3.32 4.57 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515 ممنوع
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام Exchange 3,376 46.00 1.38 3,343 13.00 0.39 1402/12/09 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 17,980.11 3,330 3,330 3,330 3,388 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 48.825 میلیون 29.263 میلیون 13 میلیون 5.249 میلیون 24.013 میلیون 10.401 میلیون 10.163 میلیون 4.28 1.81 4.18 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون - ممنوع-متوقف
لکما

مخابراتی ایران

سهام Fara Bourse 1,110 80.00 6.72 1,190 0.00 0.00 1402/12/09 221 8.953 میلیون 10.71 میلیارد - 1,190 1,121 1,110 1,140 1 10,000 1,163 1 18,171 1,217 10.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.953 میلیون - 8.953 میلیون - ممنوع-متوقف
وطوبی

سر. اقتصاد شهر طوبی

سهام Fara Bourse 2,592 39.00 1.53 2,569 16.00 0.63 1402/12/09 102 1.791 میلیون 4.85 میلیارد 19,216.93 2,553 2,622 2,554 2,622 2 31,765 2,700 2 112,989 2,730 8.124 هزار میلیارد 8.263 میلیون 4.774 میلیون 3 میلیون 64,199 4.71 میلیون 1.547 میلیون 1.469 میلیون 5.25 1.64 4.99 1.763 میلیون - 1.763 میلیون - ممنوع-متوقف
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام Exchange 4,663 70.00 1.48 4,720 13.00 0.27 1402/12/09 1 368 1.73 میلیون 1,531.55 4,733 4,700 4,655 4,775 1 44,994 4,620 1 368 4,808 42.966 هزار میلیارد 48.575 میلیون 39.492 میلیون 9 میلیون 6.095 میلیون 33.397 میلیون 11.451 میلیون 11.238 میلیون 3.78 1.27 3.71 368 - 368 - ممنوع-محفوظ
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام Exchange 21,200 310.00 1.48 20,980 90.00 0.43 1402/12/09 618 2.041 میلیون 50.95 میلیارد 960.42 20,890 21,310 20,730 21,920 0 0 0 0 35.942 هزار میلیارد 33.721 میلیون 10.025 میلیون 1.44 میلیون 3.51 میلیون 6.516 میلیون 10.93 میلیون 4.794 میلیون 6.3 4.64 2.76 1.891 میلیون 149,607 1.935 میلیون 106,230 ممنوع-متوقف
لپارس

پارس الکتریک

سهام Exchange 30,000 110.00 0.37 30,250 360.00 1.20 1402/12/09 232 372,299 12.06 میلیارد 2,053.52 29,890 30,990 29,930 31,300 1 2,031 32,230 1 20,000 32,390 32.44 هزار میلیارد 33.328 میلیون 4.195 میلیون 300,000 3.078 میلیون 1.116 میلیون 1.189 میلیون 721,545 41.92 27.1 25.43 369,499 - 369,499 - ممنوع-متوقف
کیا

کیا الکترود شرق

سهام Fara Bourse 5,740 56.00 0.99 5,684 0.00 0.00 1402/12/09 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 5,970 5,700 5,970 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون 2 میلیون - ممنوع-متوقف
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام Exchange 1,613 15.00 0.94 1,613 15.00 0.94 1402/12/09 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 36,621.83 1,598 1,636 1,598 1,653 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 65.372 میلیون 58.243 میلیون 20.638 میلیون 32.083 میلیون 26.16 میلیون 26.134 میلیون 3.165 میلیون 10.52 1.27 1.27 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون ممنوع-متوقف
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام Fara Bourse 5,450 40.00 0.74 5,410 0.00 0.00 1402/12/09 53 1.951 میلیون 10.56 میلیارد - 5,410 5,400 5,300 5,450 1 100,000 5,420 1 35,480 5,450 25.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.193 میلیون 558,575 1.751 میلیون - ممنوع-متوقف