سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 10,600 50.00 0.47 10,590 60.00 0.56 17:05 1,426 13.295 میلیون 140.74 میلیارد 9,323.31 10,650 10,410 10,340 11,330 0 0 0 0 30.499 هزار میلیارد 45.27 میلیون 25.065 میلیون 2.88 میلیون 14.77 میلیون 10.294 میلیون 8.275 میلیون 4.197 میلیون 7.27 2.96 3.69 10.426 میلیون 2.869 میلیون 13.065 میلیون 229,738 ممنوع-متوقف
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 16,640 790.00 4.98 16,540 690.00 4.35 15:17 461 2.754 میلیون 45.54 میلیارد 5,974.08 15,850 16,590 15,880 16,640 5 43,808 16,640 2 3,351 17,090 3.671 هزار میلیارد 5.9 میلیون 3.093 میلیون 221,941 2.334 میلیون 759,789 129,728 126,659 28.98 4.83 28.3 2.754 میلیون - 2.754 میلیون - ممنوع-متوقف
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق بورس کالا 66,025 1,123.00 1.67 63,654 3,494.00 5.20 14:59 5,259 5.785 میلیون 368.22 میلیارد - 67,148 67,600 65,801 69,149 7 75,666 63,430 1 1,601 63,431 - - - - - - - - - - - 5.756 میلیون 28,388 4.581 میلیون 1.203 میلیون ممنوع-متوقف
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق بورس کالا 162,000 1,088.00 0.67 159,857 3,231.00 1.98 14:59 4,664 5.47 میلیون 874.49 میلیارد - 163,088 164,490 161,711 164,490 2 1,563 161,888 1 651 161,900 - - - - - - - - - - - 2.965 میلیون 2.505 میلیون 5.266 میلیون 204,790 ممنوع-متوقف
گوهر

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صندوق بورس کالا 112,193 712.00 0.63 111,241 1,664.00 1.47 14:59 1,196 1.603 میلیون 178.27 میلیارد - 112,905 111,777 110,501 112,450 1 34 112,193 1 1,377 112,200 - - - - - - - - - - - 758,046 844,509 1.603 میلیون - ممنوع-متوقف
مثقال

مثقال

صندوق بورس کالا 21,096 354.00 1.65 20,664 786.00 3.66 14:59 2,039 4.037 میلیون 83.43 میلیارد - 21,450 21,710 20,050 22,400 2 3,911 20,883 1 1,500 20,899 - - - - - - - - - - - 4.037 میلیون - 4.024 میلیون 12,973 ممنوع-متوقف
زر

زرافشان امید ایرانیان

صندوق بورس کالا 102,455 659.00 0.64 101,407 1,707.00 1.66 14:59 843 435,443 44.16 میلیارد - 103,114 105,000 101,986 105,400 1 500 102,019 2 4,565 102,900 - - - - - - - - - - - 428,005 7,438 406,888 28,555 ممنوع-متوقف
زرفام

زرفام

صندوق بورس کالا 16,388 388.00 2.31 16,298 478.00 2.85 14:59 390 912,470 14.87 میلیارد - 16,776 16,500 16,102 16,500 1 5,949 16,387 1 140 16,388 - - - - - - - - - - - 862,470 50,000 912,470 - ممنوع-متوقف
کهربا

کهربا

صندوق بورس کالا 20,612 204.00 0.98 20,198 618.00 2.97 14:59 967 3.843 میلیون 77.62 میلیارد - 20,816 21,500 20,330 21,850 3 1,748 20,484 1 1,115 20,540 - - - - - - - - - - - 3.797 میلیون 45,964 3.449 میلیون 394,500 ممنوع-متوقف
صکشو503

صکوک مرابحه پاکشو503-3ماهه 18

اوراق بورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 14:26 705 7 میلیون 7 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 5 77 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 45 7 میلیون - 7 میلیون ممنوع-متوقف
ضجار2022

اختیارخ وتجارت-1500-1402/02/20

اختیار معامله بورس 337 21.00 6.65 364 48.00 15.19 12:58 905 194,731 70.88 میلیون - 316 310 250 350 1 100 362 1 272 364 - - - - - - - - - - - 171,231 24,500 147,731 48,000 ممنوع-متوقف
ضجار2018

اختیارخ وتجارت-1100-1402/02/20

اختیار معامله بورس 755 131.00 20.99 682 58.00 9.29 12:58 18 10,844 7.4 میلیون - 624 574 456 755 1 10 531 1 100 722 - - - - - - - - - - - 844 10,000 844 10,000 ممنوع-متوقف
ضجار2025

اختیارخ وتجارت-1800-1402/02/20

اختیار معامله بورس 201 1.00 0.50 218 16.00 7.92 12:38 120 15,599 3.4 میلیون - 202 190 190 266 1 70 201 1 100 227 - - - - - - - - - - - 13,608 2,000 15,608 - ممنوع-متوقف
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 36,950 324,120.00 89.77 361,070 0.00 0.00 12:30 4 229 85.9 میلیون - 361,070 36,950 36,950 36,950 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397 ممنوع-متوقف
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 37,600 24,024.00 176.96 13,576 0.00 0.00 12:29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 36,600 36,400 38,600 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون - ممنوع-متوقف
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,632 56.00 3.55 1,681 105.00 6.66 12:29 11,087 645.566 میلیون 1.085 هزار میلیارد 43,616.71 1,576 1,549 1,489 1,636 136 18,040,237 1,686 1 3,064 1,686 376.42 هزار میلیارد 654.642 میلیون 365.224 میلیون 223.926 میلیون 6.388 میلیارد 320.719 میلیون 658.972 میلیون 45.944 میلیون 8.16 1.17 0.53 539.381 میلیون 106.185 میلیون 565.407 میلیون 80.158 میلیون ممنوع-متوقف
وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سهام فرابورس 58,900 54,610.00 1.00 4,290 0.00 0.00 12:29 6 122,490 551.08 میلیون - 4,290 55,500 55,500 58,900 248 6,603,450 13,580 0 0 0 12.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,337 - 12,337 - ممنوع-متوقف
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,230 470.00 6.06 8,160 400.00 5.15 12:29 2,833 10.658 میلیون 87.56 میلیارد 3,762.14 7,760 8,190 7,900 8,300 2 1,336 8,220 1 44,742 8,240 244.8 هزار میلیارد 377.384 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 10.08 6.26 9.93 9.585 میلیون 1.073 میلیون 8.684 میلیون 1.974 میلیون ممنوع-متوقف
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,677 20.00 1.21 1,627 30.00 1.81 12:29 2,256 123.701 میلیون 201.31 میلیارد - 1,657 1,611 1,608 1,689 6 790,000 1,675 2 105,759 1,677 32.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 116.275 میلیون 7.426 میلیون 116.198 میلیون 7.503 میلیون ممنوع-متوقف
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 5,490 120.00 2.23 5,510 140.00 2.61 12:29 361 3.246 میلیون 17.89 میلیارد 8,992.29 5,370 5,600 5,220 5,610 1 2,277 5,460 1 2,856 5,500 6.791 هزار میلیارد 9.915 میلیون 5.073 میلیون 1.232 میلیون 3.124 میلیون 1.949 میلیون 10.846 میلیون 606,741 11.19 3.48 0.63 3.222 میلیون 24,000 2.889 میلیون 357,144 ممنوع-متوقف
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 63,300 1,650.00 2.54 60,750 4,200.00 6.47 12:29 1,905 2.535 میلیون 153.95 میلیارد 1,330.57 64,950 65,000 61,550 66,950 1 382 59,500 1 6 60,450 12.15 هزار میلیارد 13.469 میلیون 2.088 میلیون 200,000 1.319 میلیون 768,918 2.22 میلیون 635,164 19.13 15.8 5.47 1.016 میلیون 1.519 میلیون 2.214 میلیون 320,983 ممنوع-متوقف
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 19,360 520.00 2.62 19,250 630.00 3.17 12:29 105 48,689 3.1 میلیارد 3,519.24 19,880 19,880 18,890 20,250 0 0 0 0 20.818 هزار میلیارد 47.49 میلیون 19.422 میلیون 1.764 میلیون 13.532 میلیون 5.501 میلیون 30.886 میلیون 3.219 میلیون 10.55 6.17 1.11 777,755 25,000 802,755 - ممنوع-متوقف
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 12,460 930.00 6.95 12,590 800.00 5.97 12:29 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 8,817.65 13,390 12,710 12,460 13,020 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 18.233 میلیون 6.794 میلیون 1.13 میلیون 4.007 میلیون 2.787 میلیون 9.862 میلیون 882,367 16.12 5.1 1.44 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000 ممنوع-متوقف
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 37,950 9,128.00 19.39 47,078 0.00 0.00 12:29 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 37,900 36,700 37,950 67 113,278 46,200 1 2,781 49,750 2.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 722,119 112 222,231 500,000 ممنوع-متوقف
والبر

سر. البرز

سهام بورس 5,670 40.00 0.71 5,640 10.00 0.18 12:29 329 2.307 میلیون 13.07 میلیارد 7,012.05 5,630 5,750 5,600 5,790 1 1,000 5,650 1 7,600 5,690 76.141 هزار میلیارد 82.454 میلیون 29.497 میلیون 8.4 میلیون 6.313 میلیون 23.183 میلیون 8.304 میلیون 8.413 میلیون 9.06 3.28 9.17 1.839 میلیون 468,253 1.81 میلیون 497,450 ممنوع-متوقف
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 50,990 2,420.00 4.98 50,070 1,500.00 3.09 12:29 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 1,092.32 48,570 50,900 48,000 50,990 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 14.031 میلیون 1.725 میلیون 250,000 1.513 میلیون 211,328 475,481 34,975 357.9 59.23 26.33 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001 ممنوع-متوقف
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 19,700 300.00 1.55 19,700 300.00 1.55 12:29 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 3,968.65 19,400 19,850 19,500 20,150 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 208.529 میلیون 99.255 میلیون 8 میلیون 50.929 میلیون 48.327 میلیون 472.705 میلیون 42.067 میلیون 3.75 3.26 0.33 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059 ممنوع-متوقف
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 26,000 900.00 3.59 26,400 1,300.00 5.18 12:29 602 2.146 میلیون 56.65 میلیارد 3,564.74 25,100 25,600 24,250 26,600 1 10,000 25,700 2 497 25,850 18.216 هزار میلیارد 20.631 میلیون 5.288 میلیون 690,000 2.415 میلیون 2.874 میلیون 5.754 میلیون 1.341 میلیون 13.58 6.34 3.17 2.093 میلیون 52,504 2.146 میلیون - ممنوع-متوقف
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 2,789 105.00 3.91 2,766 82.00 3.06 12:29 295 1.65 میلیون 8.1 میلیارد 11,090.45 2,684 2,740 2,700 2,828 1 2,000 5,410 2 8,861 5,450 29.118 هزار میلیارد 45.251 میلیون 31.607 میلیون 6 میلیون 20.357 میلیون 11.249 میلیون 34.763 میلیون 2.411 میلیون 10.32 2.21 0.72 2.421 میلیون 101,000 2.522 میلیون - ممنوع-متوقف
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,478 164.00 4.95 3,383 69.00 2.08 12:29 508 9.115 میلیون 30.84 میلیارد 17,942.75 3,314 3,420 3,271 3,479 1 10,000 3,320 1 58,407 3,478 43.979 هزار میلیارد 125.342 میلیون 99.875 میلیون 12 میلیون 81.363 میلیون 18.512 میلیون 51.495 میلیون 4.413 میلیون 9.97 2.38 0.85 5.446 میلیون 3.669 میلیون 8.78 میلیون 335,167 ممنوع-متوقف
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,200 90.00 3.93 2,200 90.00 3.93 12:29 53 3.52 میلیون 7.74 میلیارد 11,035.61 2,290 2,250 2,250 2,250 1 5,000 2,050 2 279,995 2,200 43.979 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.52 میلیون - - 3.52 میلیون ممنوع-متوقف
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 4,820 170.00 3.66 4,850 200.00 4.30 12:29 2,774 40.266 میلیون 195.2 میلیارد 14,515.58 4,650 4,550 4,400 4,890 4 16,330 4,810 3 31,134 4,830 635.544 هزار میلیارد 4.84 میلیارد 4.562 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 3.23 1.45 0.96 39.849 میلیون 416,858 28.61 میلیون 11.656 میلیون ممنوع-متوقف
سفاسی

فارسیت اهواز

سهام فرابورس 3,421 7,143.00 67.62 10,564 0.00 0.00 12:29 92 371,067 3.83 میلیارد - 10,564 3,500 3,421 3,625 6 171,330 3,000 1 40,000 3,020 2.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.092 میلیون 65,656 7.907 میلیون 250,000 ممنوع-متوقف
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 2,355 38.00 1.59 2,338 55.00 2.30 12:29 485 11.322 میلیون 26.47 میلیارد - 2,393 2,342 2,322 2,379 1 200,000 2,335 1 10,000 2,356 8.183 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.976 میلیون 346,747 11.322 میلیون - ممنوع-متوقف
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 23,140 1,100.00 4.99 23,100 1,060.00 4.81 12:29 1,285 1.848 میلیون 42.7 میلیارد 1,438.38 22,040 22,070 22,070 23,140 0 0 0 0 92.4 هزار میلیارد 107.471 میلیون 37.116 میلیون 4 میلیون 15.071 میلیون 22.044 میلیون 57.612 میلیون 14.324 میلیون 6.45 4.2 1.6 1.148 میلیون 700,000 1.646 میلیون 202,808 ممنوع-متوقف
شپارس

بین المللی محصولات پارس

سهام بورس 5,500 50.00 0.92 5,530 80.00 1.47 12:29 118 666,656 4 میلیارد 9,679.18 5,450 5,510 5,340 5,690 0 0 0 0 4.428 هزار میلیارد 13.832 میلیون 9.274 میلیون 1.1 میلیون 7.749 میلیون 1.526 میلیون 10.963 میلیون 192,139 31.66 3.99 0.56 5.968 میلیون - 5.758 میلیون 210,000 ممنوع
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 22,570 760.00 3.48 22,230 420.00 1.93 12:29 421 1.79 میلیون 29.3 میلیارد 2,051.98 21,810 21,930 21,800 23,150 0 0 0 0 18.205 هزار میلیارد 27.53 میلیون 8.354 میلیون 1.1 میلیون 3.077 میلیون 5.277 میلیون 11.368 میلیون 3.99 میلیون 6.13 4.63 2.15 2.49 میلیون 441,170 2.931 میلیون 293 ممنوع-متوقف
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,129 39.00 0.95 4,253 163.00 3.99 12:29 718 15.857 میلیون 67.44 میلیارد 22,085.62 4,090 4,160 4,077 4,363 4 209,649 4,294 1 107,096 4,560 8.719 هزار میلیارد 10.411 میلیون 6.137 میلیون 2.05 میلیون 1.693 میلیون 4.445 میلیون 1.957 میلیون 1.893 میلیون 4.62 1.96 4.46 10.211 میلیون 5.647 میلیون 10.736 میلیون 5.122 میلیون ممنوع-متوقف
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 4,960 60.00 1.22 4,880 20.00 0.41 12:29 449 5.438 میلیون 26.53 میلیارد 12,111.16 4,900 4,900 4,710 5,200 0 0 0 0 29.28 هزار میلیارد 30.719 میلیون 15.366 میلیون 4.8 میلیون 1.439 میلیون 13.927 میلیون 5.079 میلیون 4.877 میلیون 6.13 2.15 5.88 3.726 میلیون 1.712 میلیون 5.231 میلیون 206,917 ممنوع-متوقف
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 7,340 180.00 2.51 7,210 50.00 0.70 12:29 660 10.188 میلیون 73.42 میلیارد - 7,160 7,270 7,010 7,360 3 55,391 7,190 1 200,000 7,330 108.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.848 میلیون 2.341 میلیون 7.905 میلیون 2.283 میلیون ممنوع-متوقف
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 2,079 11,117.00 84.25 13,196 0.00 0.00 12:29 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 2,062 2,036 2,130 2 4,059 3,184 2 157,510 3,190 4.727 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.099 میلیون 300,000 32.149 میلیون 250,000 ممنوع
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,650 36.00 1.38 2,779 165.00 6.31 12:29 385 21.069 میلیون 58.56 میلیارد 54,724.95 2,614 2,523 2,500 2,738 221 51,458,484 2,796 0 0 0 70.542 هزار میلیارد 644.275 میلیون 615.665 میلیون 25.384 میلیون 573.733 میلیون 41.932 میلیون 79.985 میلیون 7.671 میلیون 9.2 1.68 0.88 20.451 میلیون 617,983 10.821 میلیون 10.248 میلیون ممنوع-متوقف
ضجار2026

اختیارخ وتجارت-1900-1402/02/20

اختیار معامله بورس 179 17.00 10.49 175 13.00 8.02 12:29 257 42,204 7.4 میلیون - 162 188 140 197 5 1,323 167 1 5 183 - - - - - - - - - - - 39,204 3,000 42,204 - ممنوع-متوقف
ضجار2029

اختیارخ وتجارت-2400-1402/02/20

اختیار معامله بورس 90 0.00 0.00 116 26.00 28.89 12:29 13 21 2,441 - 90 90 90 90 1 500 35 1 195 98 - - - - - - - - - - - 21 - 21 - ممنوع-متوقف
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 32,300 780.00 2.47 32,530 1,010.00 3.20 12:29 181 595,196 9.2 میلیارد 1,943.81 31,520 33,000 31,600 33,290 2 7,744 22,710 2 5,400 22,850 8.646 هزار میلیارد 26.115 میلیون 11.132 میلیون 576,000 7.378 میلیون 3.754 میلیون 8.143 میلیون 3.14 میلیون 5.97 4.99 2.3 2.585 میلیون - 1.975 میلیون 610,000 ممنوع-متوقف
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 7,720 360.00 4.89 7,670 310.00 4.21 12:29 798 3.79 میلیون 54.1 میلیارد 12,603.6 7,360 7,680 7,360 7,720 81 6,244,683 18,730 2 36,000 18,880 4.524 هزار میلیارد 11.614 میلیون 5.594 میلیون 990,000 4.021 میلیون 1.574 میلیون 5.659 میلیون 691,957 10.97 4.83 1.34 734,996 3.17 میلیون 3.69 میلیون 215,000 ممنوع
افرا

افرانت

سهام فرابورس 18,850 400.00 2.08 19,200 50.00 0.26 12:29 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,709.1 19,250 19,050 18,750 19,850 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 13.473 میلیون 2.812 میلیون 625,000 1.473 میلیون 1.339 میلیون 2.43 میلیون 494,287 24.28 8.97 4.95 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000 ممنوع-متوقف
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 14,690 630.00 4.48 14,780 720.00 5.12 12:29 252 590,770 7.9 میلیارد 2,742.29 14,060 14,680 14,310 15,040 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 6.861 میلیون 2.298 میلیون 375,000 1.319 میلیون 979,306 1.849 میلیون 244,440 22.67 5.66 3 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون - ممنوع-متوقف
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 2,294 763.00 49.84 1,531 0.00 0.00 12:29 1 40 63,040 - 1,531 2,294 2,294 2,294 243 685,602 172,600 0 0 0 1.619 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,200 5,000 58,200 - ممنوع
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 9,330 6,242.00 202.14 3,088 0.00 0.00 12:29 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 9,330 9,330 9,420 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون ممنوع-متوقف
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 24,100 1,550.00 6.87 24,050 1,500.00 6.65 12:29 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 3,750.47 22,550 24,100 23,300 24,100 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 10.012 میلیون 2.87 میلیون 336,309 1.924 میلیون 945,524 7.452 میلیون 519,198 15.58 8.56 1.1 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017 ممنوع-متوقف
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 13,210 10.00 0.08 13,160 60.00 0.45 12:29 1,121 1.608 میلیون 21.16 میلیارد 1,434.46 13,220 13,210 13,210 13,450 1 2,914 12,980 9 53,160 13,000 26.846 هزار میلیارد 39.81 میلیون 15.846 میلیون 2.04 میلیون 12.964 میلیون 2.882 میلیون 23.524 میلیون 278,119 96.53 9.31 1.14 1.608 میلیون - 1.608 میلیون 52 ممنوع-متوقف
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 31,150 13,370.00 30.03 44,520 0.00 0.00 12:29 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 29,350 29,350 31,150 1 2,510 19,890 0 0 0 2.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.935 میلیون 250,000 2.185 میلیون - ممنوع-متوقف
ضجار2024

اختیارخ وتجارت-1700-1402/02/20

اختیار معامله بورس 220 10.00 4.35 270 40.00 17.39 12:29 9 620 167,420 - 230 249 220 249 0 0 0 1 100 400 - - - - - - - - - - - 620 - 620 - ممنوع-متوقف
ضجار2028

اختیارخ وتجارت-2200-1402/02/20

اختیار معامله بورس 130 7.00 5.69 124 1.00 0.81 12:29 5 10 1,240 - 123 120 120 130 1 1,000 32 1 15 150 - - - - - - - - - - - 10 - 10 - ممنوع-متوقف
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 27,600 94.00 0.34 27,506 0.00 0.00 12:28 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 27,100 26,550 27,600 1 275 21,650 2 4,122 21,750 3.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 649,621 - 649,621 - ممنوع-متوقف
ضجار2027

اختیارخ وتجارت-2000-1402/02/20

اختیار معامله بورس 158 10.00 6.76 144 4.00 2.70 12:28 62 6,406 925,619 - 148 180 123 180 1 169 131 1 216 160 - - - - - - - - - - - 6,406 - 6,406 - ممنوع-متوقف
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 4,510 290.00 6.87 4,460 240.00 5.69 12:28 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 15,562.29 4,220 4,350 4,190 4,510 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 13.851 میلیون 6.76 میلیون 2.588 میلیون 2.309 میلیون 4.451 میلیون 5.165 میلیون 1.279 میلیون 9.03 2.59 2.23 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000 ممنوع
وسرمد

بیمه سرمد

سهام فرابورس 1,576 4,042.00 71.95 5,618 0.00 0.00 12:28 308 2.08 میلیون 11.67 میلیارد - 5,618 1,576 1,576 1,576 49 4,416,434 2,922 0 0 0 11.645 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.817 میلیون 100,000 916,999 1,000,000 ممنوع-متوقف
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 4,677 222.00 4.98 4,599 144.00 3.23 12:28 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 10,191.54 4,455 4,510 4,485 4,677 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 22.725 میلیون 10.998 میلیون 3.204 میلیون 7.99 میلیون 3.008 میلیون 6.848 میلیون 284,547 51.78 4.91 2.15 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122 ممنوع
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 18,990 570.00 2.91 19,550 10.00 0.05 12:28 66 588,460 11.17 میلیارد - 19,560 18,990 18,990 18,990 1 320 16,000 423 21,608,998 18,980 51.528 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 588,460 - 588,460 - ممنوع-متوقف
ضجار2021

اختیارخ وتجارت-1400-1402/02/20

اختیار معامله بورس 400 25.00 5.88 310 115.00 27.06 12:28 25 2,249 697,146 - 425 400 33 442 1 500 396 1 123 430 - - - - - - - - - - - 2,209 40 2,249 - ممنوع-متوقف
ضجار2020

اختیارخ وتجارت-1300-1402/02/20

اختیار معامله بورس 485 51.00 11.75 492 58.00 13.36 12:28 144 18,246 8.98 میلیون - 434 439 380 492 1 400 490 1 900 530 - - - - - - - - - - - 16,246 2,000 18,246 - ممنوع-متوقف
تمحرکه

ماشین سازی نیرو محرکه

سهام بورس 7,480 14,063.00 65.28 21,543 0.00 0.00 12:27 96 391,979 7.45 میلیارد 3,100.69 21,543 7,480 7,480 7,480 1 423 11,640 1 870 11,700 1.435 هزار میلیارد 2.948 میلیون 103,691 121,843 53,291 50,400 21,852 26,681 - - - 2.947 میلیون 837 2.948 میلیون - ممنوع-متوقف
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 47,300 2,250.00 4.99 46,530 1,480.00 3.29 12:27 - - - 1,165.01 45,050 47,000 45,050 47,300 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 7.618 میلیون 437,624 160,000 173,136 264,488 1.174 میلیون 55,674 133.72 28.15 6.34 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45 ممنوع-متوقف
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 11,370 260.00 2.34 11,240 130.00 1.17 12:27 360 1.76 میلیون 22 میلیارد 3,448.39 11,110 11,500 11,070 11,500 0 0 0 0 11.59 هزار میلیارد 14.411 میلیون 6.254 میلیون 950,000 3.733 میلیون 2.521 میلیون 10.838 میلیون 1.723 میلیون 6.2 4.24 0.99 4.057 میلیون 50,000 3.924 میلیون 183,000 ممنوع
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 18,070 16,200.00 47.27 34,270 0.00 0.00 12:27 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 18,070 17,650 18,070 355 104,510 55,750 1 300 63,500 7.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 503,110 128,100 601,110 30,100 ممنوع-متوقف
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 2,514 119.00 4.97 2,482 87.00 3.63 12:25 1,020 1.24 میلیون 43.6 میلیارد 29,012.54 2,395 2,430 2,331 2,514 2 1,969 32,930 1 155 32,940 9.277 هزار میلیارد 13.26 میلیون 7.366 میلیون 3.85 میلیون 3.332 میلیون 4.034 میلیون 2.934 میلیون 61,170 162.31 2.46 3.38 2.356 میلیون - 2.256 میلیون 100,000 ممنوع
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 1,055 23.00 2.13 1,105 27.00 2.50 12:24 885 62.954 میلیون 69.56 میلیارد - 1,078 1,055 1,055 1,055 3 555,519 1,100 4 350,106 1,109 10.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.685 میلیون 269,000 62.954 میلیون - ممنوع-متوقف
ضجار2023

اختیارخ وتجارت-1600-1402/02/20

اختیار معامله بورس 279 15.00 5.68 252 12.00 4.55 12:20 28 3,126 788,609 - 264 257 257 279 4 1,000 270 1 50 290 - - - - - - - - - - - 3,126 - 3,126 - ممنوع-متوقف
جستا0000

آتی شستا-1401/10/28

آتی بورس 1,052 10.00 0.94 1,052 10.00 0.94 12:16 1 1 1,052 - 1,062 1,052 1,052 1,052 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - ممنوع
فلات

سر. فلات ایرانیان

سهام فرابورس 27,500 13,132.00 91.40 14,368 0.00 0.00 12:12 96 1.597 میلیون 22.95 میلیارد - 14,368 27,500 27,500 27,500 39 649,511 9,910 1 1,530 15,400 3.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 814,854 - 514,854 300,000 ممنوع-متوقف
غگز

گز سکه

سهام فرابورس 2,518 26,482.00 91.32 29,000 0.00 0.00 12:06 1 30,000 870 میلیون - 29,000 2,518 - - 4 199,000 7,500 6 300,000 10,500 354.17 میلیارد - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000 - ممنوع-متوقف
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام فرابورس 64,000 56,631.00 768.50 7,369 0.00 0.00 12:03 1 381 2.89 میلیون - 7,369 64,000 64,000 64,000 32 285,689 45,050 0 0 0 1.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 91,850 32,667.00 55.20 59,183 0.00 0.00 12:00 5 5,314 305.21 میلیون - 59,183 91,850 89,350 91,850 7 48,476 58,850 0 0 0 941 میلیارد - - - - - - - - - - 214,354 3,055 217,409 - ممنوع
ضجار2019

اختیارخ وتجارت-1200-1402/02/20

اختیار معامله بورس 600 100.00 20.00 600 100.00 20.00 10:15 1 10 6,000 - 500 600 600 600 1 11 222 0 0 0 - - - - - - - - - - - 10 - 10 - ممنوع-متوقف
صخود0411

صکوک مرابحه خودرو0411-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/01/07 - - - - 1,000,000 1,000,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1 1 - ممنوع-متوقف
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون ممنوع-متوقف
غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

سهام فرابورس 4,000 12,563.00 75.85 16,563 0.00 0.00 1400/11/09 10 322,857 5.35 میلیارد - 16,563 4,000 4,000 4,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.497 میلیون - - 1.497 میلیون ممنوع-متوقف
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد ممنوع-متوقف
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 76.00 8.88 937 81.00 9.46 1400/07/28 - - - 59,374.23 856 954 925 964 0 0 0 0 - 740.324 میلیون 578.158 میلیون 135 میلیون 620.579 میلیون -42,421,089 52.774 میلیون -55,701,326 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون ممنوع-متوقف
خلیبل

مالیبل سایپا

سهام فرابورس 245 7.00 2.94 238 0.00 0.00 1400/02/18 1 1,435 357,315 - 238 245 245 245 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,435 - 1,435 - ممنوع-متوقف
کورز

ورزیران

سهام فرابورس 36,919 1,757.00 5.00 35,162 0.00 0.00 1399/11/11 2 360 13.29 میلیون - 35,162 36,919 36,919 36,919 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 360 - 360 - ممنوع-متوقف
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون ممنوع-متوقف
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000 ممنوع-متوقف
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون ممنوع-متوقف
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون - ممنوع-متوقف
ودانا

سر. دانایان پارس

سهام فرابورس 510 882.00 63.36 510 882.00 63.36 1398/01/26 2 200 102,000 - 1,392 510 510 510 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 200 - - 200 ممنوع-متوقف