سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق بورس کالا 88,100 0.00 0.00 88,474 516.00 0.58 1399/08/7 1,513 1.901 میلیون 168.17 میلیارد - 88,990 88,000 87,061 89,440 1 60 88,179 1 5,340 88,398 - - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
زر

زرافشان امید ایرانیان

صندوق بورس کالا 51,700 0.00 0.00 51,417 42.00 0.08 1399/08/7 534 493,332 25.37 میلیارد - 51,375 51,400 50,420 52,499 1 2,006 51,670 1 100 51,700 - - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
گوهر

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صندوق بورس کالا 65,970 0.00 0.00 64,374 329.00 0.51 1399/08/7 512 853,006 54.91 میلیارد - 64,045 64,045 61,520 66,490 1 5,000 65,600 1 87,241 65,970 - - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق بورس کالا 31,556 0.00 0.00 31,638 708.00 2.19 1399/08/7 823 1.271 میلیون 40.22 میلیارد - 32,346 32,300 31,000 32,300 1 1,000 31,555 1 338 31,556 - - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ارفعح

آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,427 0.00 0.00 9,892 0.00 0.00 1399/08/7 3,382 9.904 میلیون 97.97 میلیارد 2,928.49 9,892 11,000 10,852 11,590 1 41,802 10,427 5 173 10,427 154.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 268,010 0.00 0.00 265,060 0.00 0.00 1399/08/7 1,149 569,918 151.07 میلیارد 496.01 265,060 255,250 249,000 268,010 0 25,692 268,010 10 - - 251.807 هزار میلیارد 288.491 میلیون 58.206 میلیون 950,000 36.684 میلیون 21.522 میلیون 31.017 میلیون 22.673 میلیون 11.11 11.7 8.12 403,149 166,769 410,604 159,314 ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/7 214 694,445 6.94 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 4 - - 0 2.306 میلیون 10,000 - - - - - - - - - - - 694,445 - - 694,445 ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
شستا

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 0.00 0.00 1.101 میلیون 0.00 0.00 1399/08/7 - - - 2.971 میلیارد 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 0 11 1.101 میلیون 1 - - - 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون - - - - - - - ممنوع-bourse.motevaghef - افشای اطلاعات با اهمیت
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 34,680 0.00 0.00 34,680 0.00 0.00 1399/08/7 250 3.564 میلیون 123.61 میلیارد 14,257.1 34,680 34,680 34,680 34,680 2663 - - 0 21.666 میلیون 34,680 279.737 هزار میلیارد 294.286 میلیون 42.573 میلیون 8.066 میلیون 14.55 میلیون 28.023 میلیون 21.543 میلیون 18.846 میلیون 36.1 9.98 12.99 1.564 میلیون 2 میلیون 3.564 میلیون - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 17,590 0.00 0.00 17,520 760.00 4.53 1399/08/7 322 2.673 میلیون 46.99 میلیارد 8,302.01 16,760 17,550 17,060 17,590 0 1.968 میلیون 17,590 194 - - 5.782 هزار میلیارد 6.418 میلیون 1.143 میلیون 330,000 636,814 506,032 1.496 میلیون 154,201 37.49 11.43 3.86 2.673 میلیون - 2.673 میلیون - ممنوع-bourse.motevaghef - افشای اطلاعات با اهمیت
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 67,450 0.00 0.00 70,520 0.00 0.00 1399/08/7 - - - 364.2 70,520 70,000 - - 14 355 67,450 2 25,305 67,450 59.237 هزار میلیارد 61.31 میلیون 4.283 میلیون 420,000 2.073 میلیون 2.21 میلیون 3.111 میلیون 2.081 میلیون 45.76 26.8 19.04 52,596 50,734 53,330 50,000 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
غمهراح

مهرام (حق تقدم)

حق تقدم بورس 47,000 0.00 0.00 47,000 0.00 0.00 1399/08/7 - - - 2,750 47,000 4,500 - - - - - - 497.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 6,710 0.00 0.00 7,040 20.00 0.28 1399/08/7 120 502,968 3.37 میلیارد 4,191.4 7,060 6,710 6,710 6,710 3136 2,000 5,580 1 82.942 میلیون 6,710 159.951 هزار میلیارد 256.598 میلیون 81.987 میلیون 22.72 میلیون 96.647 میلیون -14,660,238 21.038 میلیون -2,087,869 -6.98 -10.91 7.6 502,968 - 502,968 - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 8,700 0.00 0.00 8,250 290.00 3.40 1399/08/6 1,044 9.839 میلیون 81.19 میلیارد 9,423.89 8,540 8,540 8,120 8,740 - - - - 84.96 هزار میلیارد 83.233 میلیون 23.792 میلیون 9 میلیون 8.983 میلیون 14.809 میلیون 9.748 میلیون 8.916 میلیون 8.33 5.01 7.62 4.867 میلیون 4.971 میلیون 9.289 میلیون 550,000 ممنوع-bourse.motevaghef - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 28,210 0.00 0.00 27,565 0.00 0.00 1399/08/6 1,981 8.784 میلیون 242.14 میلیارد - 27,565 27,020 26,739 28,391 22 3,131 27,329 3 300,139 27,329 3.392 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.679 میلیون 104,913 8.502 میلیون 281,966 ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 196,006 0.00 0.00 201,503 4,819.00 2.34 1399/08/6 185 112,674 22.08 میلیارد 609.05 206,322 196,006 196,006 196,006 150 140 196,006 2 185,577 196,006 29.022 هزار میلیارد 29.4 میلیون 1.954 میلیون 140,000 1.19 میلیون 764,220 4.251 میلیون 308,181 92.63 37.36 6.72 102,674 10,000 112,674 - ممنوع-bourse.motevaghef - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 661,180 0.00 0.00 660,490 30,790.00 4.89 1399/08/6 1,342 233,323 154.11 میلیارد 173.86 629,700 661,150 630,000 661,180 - - - - 17.627 هزار میلیارد 20.517 میلیون 792,371 30,713 232,172 560,199 770,827 292,237 69.41 36.21 26.32 137,798 95,525 183,323 50,000 ممنوع-bourse.motevaghef - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 51,420 0.00 0.00 53,690 430.00 0.79 1399/08/6 75 144,676 7.44 میلیارد 1,929.01 54,120 51,420 51,420 51,420 - - - - 12.032 هزار میلیارد 12.066 میلیون 799,808 220,000 254,472 545,336 389,472 288,112 41 21.66 30.33 48,676 96,000 44,676 100,000 ممنوع-bourse.motevaghef - به دلیل مجمع فوق العاده(انتخاب هیئت مدیره)
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,677 0.00 0.00 4,915 8.00 0.16 1399/08/6 87 347,980 1.63 میلیارد 3,999.77 4,923 4,677 4,677 4,677 970 - - 0 23.334 میلیون 4,677 22.804 هزار میلیارد 24.81 میلیون 8.59 میلیون 4.613 میلیون 2.139 میلیون 6.45 میلیون 2.14 میلیون 1.416 میلیون 16.03 3.52 10.6 347,980 - 347,980 - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 35,560 0.00 0.00 37,300 130.00 0.35 1399/08/6 145 107,439 3.82 میلیارد 740.96 37,430 35,560 35,560 35,560 4583 - - 0 43.737 میلیون 35,560 149.968 هزار میلیارد 149.858 میلیون 7.318 میلیون 4.007 میلیون 410,525 6.907 میلیون 1.587 میلیون 1.448 میلیون 103.19 21.64 94.15 106,539 900 107,439 - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
ثقزوی

عمران و سازندگی استان قزوین

سهام فرابورس 31,647 0.00 0.00 30,140 0.00 0.00 1399/08/6 749 2.473 میلیون 74.54 میلیارد - 30,140 31,647 31,647 31,647 1 1.59 میلیون 30,495 284 100 30,495 5.763 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.473 میلیون - 2.473 میلیون - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 119,647 0.00 0.00 116,163 0.00 0.00 1399/08/6 149 224,272 26.05 میلیارد - 116,163 119,647 119,647 119,647 1 172,013 116,163 139 100 116,163 3.035 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 224,272 - 224,272 - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 335,630 0.00 0.00 353,220 70.00 0.02 1399/08/6 14 575 192.99 میلیون 41.07 353,290 335,630 335,630 335,630 - - - - 106.107 هزار میلیارد 106.674 میلیون 1.521 میلیون 300,000 708,116 812,996 279,295 198,231 534.56 130.34 379.41 575 - 575 - ممنوع-bourse.motevaghef - افشای اطلاعات با اهمیت
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 215,730 0.00 0.00 210,220 4,760.00 2.32 1399/08/6 115 123,539 26.65 میلیارد 1,074.25 205,460 215,730 215,730 215,730 0 767,783 215,730 667 - - 11.264 هزار میلیارد 12.787 میلیون 335,047 60,000 173,842 161,205 559,256 19,509 646.53 78.24 22.55 123,539 - 46,839 76,700 ممنوع-bourse.motevaghef - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
معیار

سر. معیار صنعت پارس

سهام فرابورس 28,578 0.00 0.00 29,732 36.00 0.12 1399/08/6 8 10,046 287.09 میلیون - 29,768 28,578 28,578 28,578 67 - - 0 247,811 28,578 1.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,046 - 10,046 - ممنوع-bourse.motevaghef - افشای اطلاعات با اهمیت
غبهار

کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان

سهام فرابورس 35,709 0.00 0.00 37,582 6.00 0.02 1399/08/6 4 1,730 61.78 میلیون - 37,588 35,709 35,709 35,709 498 - - 0 2.45 میلیون 35,709 14.586 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,730 - 1,730 - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 15,835 0.00 0.00 16,323 1.00 0.01 1399/08/6 1 1,773 28.08 میلیون - 16,324 15,835 15,835 15,835 106 - - 0 1.289 میلیون 15,835 10.473 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,773 - 1,773 - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 35,640 0.00 0.00 37,510 0.00 0.00 1399/08/6 1 141 5.03 میلیون 141 37,510 35,640 35,640 35,640 755 - - 0 3.131 میلیون 35,640 9.378 هزار میلیارد 10.439 میلیون 1.085 میلیون 250,000 1.061 میلیون 23,442 1.297 میلیون 25,654 365.54 400.03 7.23 141 - 141 - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,200 0.00 0.00 2,250 60.00 2.60 1399/08/6 9,185 273.252 میلیون 614.81 میلیارد 29,749.79 2,310 2,300 2,200 2,350 - - - - 99.345 هزار میلیارد 864.052 میلیون 507.03 میلیون 195.511 میلیون 424.154 میلیون 82.877 میلیون 142.027 میلیون -16,985,440 -25.9 5.31 3.1 272.669 میلیون 582,810 267.985 میلیون 5.267 میلیون ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
ضسپا8020

اختیارخ خساپا-2800-1399/08/26

اختیار معامله بورس 60 0.00 0.00 61 0.00 0.00 1399/08/6 4 40 2,460 - 61 65 60 65 1 75 60 1 2 500 - - - - - - - - - - - 40 - 40 - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
ضسپا8018

اختیارخ خساپا-2400-1399/08/26

اختیار معامله بورس 200 0.00 0.00 200 0.00 0.00 1399/08/6 2 16 3,200 - 200 200 200 200 1 79 150 2 15 400 - - - - - - - - - - - 16 - 16 - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
اراد49

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0206

اوراق فرابورس 937,400 0.00 0.00 937,400 0.00 0.00 1399/08/6 4 750,000 703.05 میلیارد - 937,400 937,400 937,400 937,400 1 - - 0 13.095 میلیون 937,400 - - - - - - - - - - - - 750,000 - 750,000 ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 29,890 0.00 0.00 29,280 980.00 3.24 1399/08/5 2,358 4.807 میلیون 140.71 میلیارد 2,038.42 30,260 28,750 28,750 30,790 - - - - 216.02 هزار میلیارد 215.588 میلیون 45.461 میلیون 7 میلیون 10.628 میلیون 34.833 میلیون 22.136 میلیون 18.124 میلیون 11.31 5.88 9.26 3.771 میلیون 1.035 میلیون 4.697 میلیون 109,996 ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 57,380 0.00 0.00 60,390 0.00 0.00 1399/08/5 3 315 18.07 میلیون 105 60,390 57,380 57,380 57,380 1104 - - 0 22.958 میلیون 57,380 15.098 هزار میلیارد 15.68 میلیون 985,509 250,000 582,744 402,765 999,306 176,034 85.76 37.48 15.11 315 - 315 - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 22,779 0.00 0.00 22,779 1,084.00 5.00 1399/08/5 3,925 11.438 میلیون 260.54 میلیارد 2,914.05 21,695 22,779 22,779 22,779 0 24.402 میلیون 22,779 2994 - - 14.463 هزار میلیارد 16.674 میلیون 1.675 میلیون 700,000 729,089 945,749 1.412 میلیون 278,829 57.19 16.86 11.3 11.438 میلیون - 11.338 میلیون 100,031 ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
کاذر

فرآورده های نسوز آذر

سهام بورس 34,400 0.00 0.00 36,040 170.00 0.47 1399/08/3 76 131,787 4.53 میلیارد 1,734.04 36,210 34,400 34,400 34,400 - - - - 16.295 هزار میلیارد 17.115 میلیون 2.128 میلیون 450,000 853,697 984,647 1.834 میلیون 707,143 26 15.1 9.2 131,587 200 131,787 - ممنوع-bourse.motevaghef - توقف به دلایل دیگر
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,990 0.00 0.00 3,000 140.00 4.46 1399/08/3 8,367 352.628 میلیون 1.058 هزار میلیارد 42,145.12 3,140 3,020 2,990 3,100 6467 1.462 میلیون 2,990 36 384.29 میلیون 2,990 703.128 هزار میلیارد 352.628 میلیون 671.778 میلیون 223.926 میلیون - - 352.628 میلیون 671.778 میلیون 168.17 5.07 2.63 120.48 میلیون 232.148 میلیون 335.385 میلیون 17.243 میلیون ممنوع-bourse.motevaghef - افشای اطلاعات با اهمیت
پلوله

گازلوله

سهام فرابورس 18,803 0.00 0.00 18,986 6.00 0.03 1399/08/3 4 8,601 161.72 میلیون - 18,992 18,803 18,803 18,803 78 400 14,694 1 2.957 میلیون 18,803 4.273 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,601 - 8,601 - ممنوع-bourse.motevaghef - افشای اطلاعات با اهمیت
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 9,800 0.00 0.00 9,998 0.00 0.00 1399/07/30 3,243 18.005 میلیون 180.01 میلیارد 5,551.81 9,998 10,000 9,700 10,360 9 18,017 9,800 7 18,672 9,800 12.997 هزار میلیارد 13.891 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون - - - 17.68 میلیون 325,000 17.973 میلیون 32,000 ممنوع-bourse.motevaghef - به دلیل مجمع عادی سالیانه
وسقم

سر. استان قم

سهام بورس 1,340 0.00 0.00 1,410 0.00 0.00 1399/07/30 60 424,353 568.63 میلیون 7,072.55 1,410 1,340 1,340 1,340 113 79,000 1,340 2 5.246 میلیون 1,340 73.766 هزار میلیارد 73.766 میلیون 73.167 میلیون 52.316 میلیون 113 73.167 میلیون - - - 14.3 - 424,353 - 424,353 - ممنوع-bourse.motevaghef - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر