سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 57,300 630.00 1.11 56,670 0.00 0.00 12:30 1 27 9.8 میلیون 1,588.88 56,670 55,500 55,290 57,500 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 102.118 میلیون 3.123 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 154.74 33.89 183.03 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون ممنوع-متوقف
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 40,750 300.00 0.74 40,450 0.00 0.00 12:30 686 2.019 میلیون 81.66 میلیارد 2,942.57 40,450 38,200 38,200 40,850 1 200 40,600 1 22,847 40,750 72.81 هزار میلیارد 179.875 میلیون 117.626 میلیون 1.8 میلیون 107.065 میلیون 10.562 میلیون 146.05 میلیون 8.074 میلیون 9.02 6.89 0.5 1.599 میلیون 420,025 1.568 میلیون 450,589 ممنوع-متوقف
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,554 11.00 0.31 3,543 0.00 0.00 12:30 2,970 56.566 میلیون 200.39 میلیارد 19,045.95 3,543 3,504 3,504 3,570 0 0 0 0 967.129 هزار میلیارد 5.326 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.92 2.21 1.46 30.203 میلیون 26.363 میلیون 55.682 میلیون 884,746 ممنوع-متوقف
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 7,860 30.00 0.38 7,890 0.00 0.00 12:29 1,399 13.627 میلیون 107.51 میلیارد 9,740.62 7,890 8,020 7,750 8,190 0 0 0 0 23.67 هزار میلیارد 32.761 میلیون 15.35 میلیون 3 میلیون 9.091 میلیون 6.259 میلیون 34.729 میلیون 2.208 میلیون 10.72 3.78 0.68 12.227 میلیون 1.4 میلیون 12.494 میلیون 1.134 میلیون ممنوع-متوقف
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,060 30.00 0.59 5,090 0.00 0.00 12:29 2,609 21.834 میلیون 111.14 میلیارد 8,368.92 5,090 4,940 4,940 5,230 1 1,600 5,050 6 10,155 5,080 381.75 هزار میلیارد 492.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 141.713 میلیون 22.427 میلیون 17.02 3.84 2.69 9.011 میلیون 12.823 میلیون 18.89 میلیون 2.945 میلیون ممنوع-متوقف
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 26,150 12,574.00 92.62 13,576 0.00 0.00 12:29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 25,650 25,650 26,600 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون - ممنوع-متوقف
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 11,950 130.00 1.10 11,820 0.00 0.00 12:29 1,196 8.116 میلیون 95.92 میلیارد 6,785.86 11,820 11,680 11,310 12,210 0 0 0 0 82.445 هزار میلیارد 85.358 میلیون 13.217 میلیون 3.241 میلیون 2.914 میلیون 10.303 میلیون 3.051 میلیون 3.987 میلیون 20.68 8 27.02 2.938 میلیون 5.178 میلیون 7.336 میلیون 779,999 ممنوع-متوقف
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 58,590 350.00 0.60 58,240 0.00 0.00 12:29 558 1.292 میلیون 75.24 میلیارد 2,315.42 58,240 56,000 55,500 59,490 0 0 0 0 41.642 هزار میلیارد 51.758 میلیون 15.933 میلیون 715,000 10.116 میلیون 5.817 میلیون 13.085 میلیون 4.67 میلیون 8.92 7.16 3.18 1.15 میلیون 142,488 1.267 میلیون 25,273 ممنوع-متوقف
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 19,670 480.00 2.38 20,150 0.00 0.00 12:29 842 3.039 میلیون 61.25 میلیارد 3,609.26 20,150 19,700 19,150 20,950 0 0 0 0 40.3 هزار میلیارد 40.868 میلیون 4.7 میلیون 2 میلیون 568,235 4.132 میلیون 660,000 1.096 میلیون 36.78 9.75 61.06 2.801 میلیون 237,646 2.829 میلیون 210,321 ممنوع-متوقف
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 10,170 70.00 0.68 10,240 0.00 0.00 12:29 5,706 56.453 میلیون 578.02 میلیارد 9,893.63 10,240 10,210 10,090 10,490 0 0 0 0 58.717 هزار میلیارد 73.707 میلیون 23.433 میلیون 5.734 میلیون 14.99 میلیون 8.443 میلیون 45.814 میلیون 582,820 100.75 6.95 1.28 51.298 میلیون 5.155 میلیون 56.372 میلیون 80,600 ممنوع-متوقف
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 16,740 110.00 0.66 16,630 0.00 0.00 12:29 1,193 5.548 میلیون 92.28 میلیارد 4,650.45 16,630 16,000 16,000 16,870 0 0 0 0 18.831 هزار میلیارد 32.856 میلیون 16.696 میلیون 1.132 میلیون 14.024 میلیون 2.671 میلیون 27.977 میلیون 1.501 میلیون 12.54 7.05 0.67 5.501 میلیون 47,352 5.434 میلیون 114,050 ممنوع-متوقف
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 1,959 428.00 27.96 1,531 0.00 0.00 12:29 1 40 63,040 - 1,531 1,959 1,959 1,988 243 685,602 172,600 0 0 0 1.619 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,200 5,000 58,200 - ممنوع-متوقف
بکام

شهید قندی

سهام بورس 4,310 16.00 0.37 4,326 0.00 0.00 12:29 1,066 12.046 میلیون 52.11 میلیارد 11,300.19 4,326 4,380 4,210 4,490 0 0 0 0 43.433 هزار میلیارد 50.334 میلیون 19.34 میلیون 10.04 میلیون 6.901 میلیون 12.44 میلیون 4.763 میلیون 1.171 میلیون 37.1 3.49 9.12 11.073 میلیون 973,346 12.046 میلیون - ممنوع-متوقف
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 6,930 3,842.00 124.42 3,088 0.00 0.00 12:29 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 7,010 6,930 7,140 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون ممنوع-متوقف
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,289 8.00 0.24 3,297 0.00 0.00 12:29 918 12.928 میلیون 42.63 میلیارد 14,082.69 3,297 3,291 3,223 3,395 1 23,453 3,289 1 200,000 3,289 22.74 هزار میلیارد 24.491 میلیون 11.533 میلیون 6.897 میلیون 1.751 میلیون 9.782 میلیون 9.537 میلیون 1.988 میلیون 11.44 2.32 2.38 12.928 میلیون 32 12.851 میلیون 76,745 ممنوع-متوقف
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 8,820 50.00 0.56 8,870 0.00 0.00 12:29 892 6.969 میلیون 61.78 میلیارد 7,812.79 8,870 9,030 8,650 9,250 0 0 0 0 15.239 هزار میلیارد 18.758 میلیون 6.655 میلیون 1.718 میلیون 3.519 میلیون 3.136 میلیون 14.977 میلیون 1.366 میلیون 11.16 4.87 1.02 5.765 میلیون 1.205 میلیون 3.829 میلیون 3.14 میلیون ممنوع-متوقف
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 57,850 13,330.00 29.94 44,520 0.00 0.00 12:29 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 57,600 57,500 58,800 1 2,510 19,890 0 0 0 2.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.935 میلیون 250,000 2.185 میلیون - ممنوع-متوقف
تمحرکه

ماشین سازی نیرو محرکه

سهام بورس 8,030 13,513.00 62.73 21,543 0.00 0.00 12:29 96 391,979 7.45 میلیارد 3,100.69 21,543 8,030 8,020 8,470 1 423 11,640 1 870 11,700 1.435 هزار میلیارد 2.948 میلیون 103,691 121,843 53,291 50,400 21,852 26,681 - - - 2.947 میلیون 837 2.948 میلیون - ممنوع-متوقف
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 46,850 19,344.00 70.33 27,506 0.00 0.00 12:29 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 46,850 46,850 46,850 1 275 21,650 2 4,122 21,750 3.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 649,621 - 649,621 - ممنوع-متوقف
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 3,804 9,392.00 71.17 13,196 0.00 0.00 12:29 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 3,803 3,602 3,804 2 4,059 3,184 2 157,510 3,190 4.727 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.099 میلیون 300,000 32.149 میلیون 250,000 ممنوع
غگز

گز سکه

سهام فرابورس 6,885 22,115.00 76.26 29,000 0.00 0.00 12:29 1 30,000 870 میلیون - 29,000 6,680 6,500 6,886 4 199,000 7,500 6 300,000 10,500 354.17 میلیارد - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000 - ممنوع
وسرمد

بیمه سرمد

سهام فرابورس 2,029 3,589.00 63.88 5,618 0.00 0.00 12:29 308 2.08 میلیون 11.67 میلیارد - 5,618 2,030 2,027 2,088 49 4,416,434 2,922 0 0 0 11.645 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.817 میلیون 100,000 916,999 1,000,000 ممنوع-متوقف
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 192,600 133,417.00 225.43 59,183 0.00 0.00 12:29 5 5,314 305.21 میلیون - 59,183 181,550 181,550 192,600 7 48,476 58,850 0 0 0 941 میلیارد - - - - - - - - - - 214,354 3,055 217,409 - ممنوع-متوقف
فلات

سر. فلات ایرانیان

سهام فرابورس 50,500 36,132.00 251.48 14,368 0.00 0.00 12:24 96 1.597 میلیون 22.95 میلیارد - 14,368 50,500 49,100 50,500 39 649,511 9,910 1 1,530 15,400 3.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 814,854 - 514,854 300,000 ممنوع-متوقف
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 25,500 8,770.00 25.59 34,270 0.00 0.00 12:17 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 24,500 24,500 25,500 355 104,510 55,750 1 300 63,500 7.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 503,110 128,100 601,110 30,100 ممنوع-متوقف
دیران

ایران دارو

سهام بورس 15,940 60.00 0.38 15,880 0.00 0.00 12:13 996 4.882 میلیون 77.55 میلیارد 4,901.75 15,880 15,750 15,460 15,940 7 394,544 15,940 0 0 0 13.974 هزار میلیارد 17.928 میلیون 5.167 میلیون 880,000 3.953 میلیون 1.214 میلیون 3.621 میلیون 558,015 25.04 11.51 3.86 4.565 میلیون 317,000 4.444 میلیون 438,484 ممنوع-متوقف
ثتوسا

سر. توسعه و عمران استان اردبیل

سهام فرابورس 26,550 750.00 2.75 27,300 0.00 0.00 11:50 10 39,415 1.05 میلیارد - 27,300 26,550 26,550 26,550 0 0 0 110 1,508,727 26,550 2.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 39,415 - 39,415 - ممنوع-متوقف
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 25,300 250.00 1.00 25,050 0.00 0.00 11:43 4,006 15.731 میلیون 394.34 میلیارد 3,926.98 25,050 24,900 24,300 25,300 135 3,082,010 25,300 0 0 0 20.04 هزار میلیارد 22.868 میلیون 3.974 میلیون 800,000 2.828 میلیون 1.145 میلیون 3.977 میلیون 261,271 76.7 17.5 5.04 13.416 میلیون 2.315 میلیون 14.391 میلیون 1.341 میلیون ممنوع-متوقف
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 77,680 240.00 0.31 77,920 0.00 0.00 11:32 404 596,920 46.51 میلیارد 1,477.52 77,920 75,000 74,340 80,980 3 3,368 77,680 2 2,782 78,190 19.48 هزار میلیارد 21.27 میلیون 3.589 میلیون 250,000 1.79 میلیون 1.799 میلیون 3.608 میلیون 1.488 میلیون 13.09 10.83 5.4 583,022 13,898 583,181 13,739 ممنوع-متوقف
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 10,050 140.00 1.41 9,910 0.00 0.00 11:32 580 4.156 میلیون 41.19 میلیارد 7,164.98 9,910 9,490 9,490 10,390 1 10,000 10,060 2 23,172 10,160 35.973 هزار میلیارد 47.409 میلیون 19.121 میلیون 3.63 میلیون 11.436 میلیون 7.685 میلیون 12.355 میلیون 3.826 میلیون 9.4 4.68 2.91 2.079 میلیون 2.077 میلیون 4.012 میلیون 143,943 ممنوع-متوقف
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 19,100 10.00 0.05 19,110 0.00 0.00 10:43 207 1.344 میلیون 25.69 میلیارد - 19,110 19,100 18,780 19,120 1 3,000 18,960 1 18,920 19,100 66.094 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.337 میلیون 7,464 619,979 724,215 ممنوع-متوقف
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام فرابورس 73,250 65,881.00 894.03 7,369 0.00 0.00 09:59 1 381 2.89 میلیون - 7,369 73,250 73,250 73,250 32 285,689 45,050 0 0 0 1.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع-متوقف
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 3,287 0.00 0.00 3,287 0.00 0.00 09:02 167 10.765 میلیون 35.38 میلیارد 64,461.29 3,287 3,287 3,287 3,287 637 78,097,159 3,287 0 0 0 12.587 هزار میلیارد 13.052 میلیون 4.633 میلیون 3.829 میلیون 464,970 4.168 میلیون 1.656 میلیون 381,068 28.61 2.62 6.58 9.845 میلیون 920,259 8.865 میلیون 1.9 میلیون ممنوع-متوقف
گوهر

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صندوق بورس کالا 135,300 43.00 0.03 135,302 41.00 0.03 1402/03/13 848 860,364 116.41 میلیارد - 135,343 135,989 134,350 136,000 2 500 135,300 3 10,207 135,500 - - - - - - - - - - - 545,364 315,000 860,364 - ممنوع-متوقف
مثقال

مثقال

صندوق بورس کالا 22,638 12.00 0.05 22,674 24.00 0.11 1402/03/13 946 1.843 میلیون 41.79 میلیارد - 22,650 22,650 22,615 22,732 1 25,681 22,638 1 5,000 22,675 - - - - - - - - - - - 1.843 میلیون - 1.843 میلیون - ممنوع-متوقف
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق بورس کالا 74,395 445.00 0.60 74,098 148.00 0.20 1402/03/13 3,977 4.014 میلیون 297.41 میلیارد - 73,950 73,949 73,820 74,400 1 671 74,380 2 7,021 74,395 - - - - - - - - - - - 3.685 میلیون 328,848 3.592 میلیون 422,057 ممنوع-متوقف
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق بورس کالا 198,268 106.00 0.05 198,111 51.00 0.03 1402/03/13 4,054 1.877 میلیون 371.94 میلیارد - 198,162 198,000 197,441 198,900 2 336 198,259 1 5,243 198,268 - - - - - - - - - - - 1.66 میلیون 217,100 1.876 میلیون 1,000 ممنوع-متوقف
زرفام

زرفام

صندوق بورس کالا 20,890 194.00 0.94 20,720 24.00 0.12 1402/03/13 147 249,755 5.17 میلیارد - 20,696 20,839 20,571 20,890 2 15,000 20,700 1 500 20,900 - - - - - - - - - - - 102,638 147,117 249,755 - ممنوع-متوقف
زر

زرافشان امید ایرانیان

صندوق بورس کالا 129,760 181.00 0.14 129,584 357.00 0.27 1402/03/13 525 240,730 31.19 میلیارد - 129,941 130,600 129,100 130,600 1 31 129,758 2 3,985 129,760 - - - - - - - - - - - 240,730 - 240,730 - ممنوع-متوقف
کهربا

کهربا

صندوق بورس کالا 26,298 65.00 0.25 26,279 46.00 0.18 1402/03/13 539 921,579 24.22 میلیارد - 26,233 26,171 26,171 26,430 1 193 26,290 1 11,039 26,295 - - - - - - - - - - - 846,464 75,115 855,630 65,949 ممنوع-متوقف
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 663,234 34,907.00 5.00 664,566 33,575.00 4.81 1402/03/13 682 22,611 15.03 میلیارد - 698,141 663,234 663,234 733,048 0 0 0 24 314 663,234 - - - - - - - - - - - 22,611 - 22,601 10 ممنوع-متوقف
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,780 0.00 0.00 8,780 0.00 0.00 1402/03/08 364 10.556 میلیون 92.68 میلیارد 29,000.45 8,780 8,780 8,780 8,780 0 0 0 0 18.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.821 میلیون 5.735 میلیون - 10.556 میلیون ممنوع-متوقف
وهورح

مدیریت انرژی امید تابان هور(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 640 30.00 4.92 640 30.00 4.92 1402/01/27 413 11.904 میلیون 7.62 میلیارد 28,822.92 610 640 640 640 2 198,178 640 0 0 0 143.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.904 میلیون - 11.894 میلیون 9,779 ممنوع-متوقف
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 3,950 1,671.00 73.32 3,759 1,480.00 64.94 1402/01/22 772 47.272 میلیون 177.7 میلیارد 61,233.08 2,279 3,950 3,950 3,950 1 5,000 3,760 0 0 0 32.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.842 میلیون 28.43 میلیون - 47.272 میلیون ممنوع
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,180 214.00 10.89 2,180 214.00 10.89 1402/01/09 2,520 410.442 میلیون 894.66 میلیارد - 1,966 2,170 2,170 2,180 1 26,000 2,173 0 0 0 150.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 399.664 میلیون 10.778 میلیون - 410.442 میلیون ممنوع-متوقف
چنوپاح

نئوپان 22 بهمن (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 33,050 40.00 0.12 33,950 940.00 2.85 1402/01/06 12 29,502 1.05 میلیارد - 33,010 34,640 33,000 34,650 0 0 0 0 23.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,982 - 25,982 - ممنوع-متوقف
حآساح

آسیا سیر ارس (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 5,510 150.00 2.65 5,570 90.00 1.59 1401/12/13 708 5.112 میلیون 28.49 میلیارد 7,220.54 5,660 5,420 5,420 5,720 0 0 0 0 17.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.112 میلیون - 5.112 میلیون - ممنوع-متوقف
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,100 23.00 1.08 2,100 23.00 1.08 1401/11/19 60 4.804 میلیون 10.09 میلیارد 80,071.67 2,123 2,123 2,100 2,123 0 0 0 0 43.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.718 میلیون 3.087 میلیون - 4.804 میلیون ممنوع-متوقف
خعمراح

توسعه و عمران شهرستان نائین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,000 310.00 9.37 2,730 580.00 17.52 1401/11/17 1,923 104.43 میلیون 285.21 میلیارد - 3,310 3,280 2,600 3,280 0 0 0 0 7.045 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.346 میلیون 34.084 میلیون - 104.43 میلیون ممنوع-متوقف
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,006 105.00 4.97 2,006 105.00 4.97 1401/11/16 5,268 2.508 میلیارد 5.031 هزار میلیارد 476,115.92 2,111 2,180 2,006 2,180 4 160,668 2,006 0 0 0 55.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 880,406 2.507 میلیارد - 2.508 میلیارد ممنوع-متوقف
آرمانح

بیمه آرمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,388 101.00 2.89 3,386 103.00 2.95 1401/11/16 12 36,910 124.99 میلیون - 3,489 3,385 3,385 3,388 0 0 0 1 6,102 3,590 15.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,910 - 36,910 - ممنوع-متوقف
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون ممنوع-متوقف
غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

سهام فرابورس 4,000 12,563.00 75.85 16,563 0.00 0.00 1400/11/09 10 322,857 5.35 میلیارد - 16,563 4,000 4,000 4,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.497 میلیون - - 1.497 میلیون ممنوع-متوقف
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد ممنوع-متوقف
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/08 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - 700 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد ممنوع-متوقف
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد ممنوع-متوقف
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 530.00 36.25 937 525.00 35.91 1400/07/28 - - - 64,506.63 1,462 954 925 964 0 0 0 0 - 817.949 میلیون 578.158 میلیون 135 میلیون 620.579 میلیون -42,421,089 52.774 میلیون -55,701,326 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون ممنوع-متوقف
آینده

آینده سازان بهشت پارس

سهام فرابورس 10,866 11,774.00 52.01 22,640 0.00 0.00 1400/07/04 19 23,429 514.95 میلیون - 22,640 10,866 10,866 10,866 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,810 - 2,810 - ممنوع-متوقف
خلیبل

مالیبل سایپا

سهام فرابورس 245 7.00 2.94 238 0.00 0.00 1400/02/18 1 1,435 357,315 - 238 245 245 245 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,435 - 1,435 - ممنوع-متوقف
کورز

ورزیران

سهام فرابورس 36,919 1,757.00 5.00 35,162 0.00 0.00 1399/11/11 2 360 13.29 میلیون - 35,162 36,919 36,919 36,919 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 360 - 360 - ممنوع-متوقف
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000 ممنوع-متوقف
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون - ممنوع-متوقف
ودانا

سر. دانایان پارس

سهام فرابورس 510 882.00 63.36 510 882.00 63.36 1398/01/26 2 200 102,000 - 1,392 510 510 510 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 200 - - 200 ممنوع-متوقف
رفاه

فروشگاه رفاه

سهام فرابورس 11,490 7.00 0.06 11,490 7.00 0.06 1397/11/27 38 20,405 234.45 میلیون - 11,497 11,490 11,490 11,490 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20,405 - 20,405 - ممنوع-متوقف