سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
غچین

کشت و صنعت چین چین

سهام بورس 69,090 740.00 1.06 69,830 0.00 0.00 12:30 3,212 3.21 میلیون 224.2 میلیارد 999.62 69,830 70,000 69,090 74,500 0 0 0 68 184,623 69,090 16.759 هزار میلیارد 17.936 میلیون 2.417 میلیون 240,000 1.176 میلیون 1.24 میلیون 2.2 میلیون 797,755 21.01 13.51 7.62 2.512 میلیون 698,977 2.955 میلیون 255,451 ممنوع-متوقف
چدن

چدن سازان

سهام بورس 29,900 60.00 0.20 29,960 0.00 0.00 12:29 2,789 8.18 میلیون 245.2 میلیارد 2,934.63 29,960 29,000 28,510 31,300 1 500 29,600 1 6,686 29,850 50.932 هزار میلیارد 53.397 میلیون 10.299 میلیون 1.7 میلیون 2.465 میلیون 7.835 میلیون 2.709 میلیون 5.35 میلیون 9.52 6.5 18.8 6.561 میلیون 1.623 میلیون 6.724 میلیون 1.461 میلیون ممنوع-متوقف
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,515 156.00 2.34 6,671 0.00 0.00 12:29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 6,250 6,190 6,600 1 980 6,530 1 1,000 6,530 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.274 میلیون 17.705 میلیون 33.926 میلیون 4.054 میلیون ممنوع-متوقف
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 59,540 90.00 0.15 59,630 0.00 0.00 12:29 767 2.36 میلیون 140.6 میلیارد 3,074.84 59,630 59,540 59,540 62,670 0 0 0 14 111,026 59,540 25.089 هزار میلیارد 27.573 میلیون 2.965 میلیون 420,741 2.484 میلیون 480,398 995,555 175,145 143.25 52.23 25.2 877,818 1.481 میلیون 2.358 میلیون - ممنوع-متوقف
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 23,723 115.00 0.48 23,838 0.00 0.00 12:29 2,237 4.83 میلیون 115.25 میلیارد 2,161.34 23,838 23,810 23,723 24,843 0 0 0 49 144,350 23,723 12.396 هزار میلیارد 13.4 میلیون 1.949 میلیون 520,000 1.004 میلیون 945,127 4.335 میلیون 438,202 28.29 13.12 2.86 4.758 میلیون 77,000 4.797 میلیون 37,976 ممنوع-متوقف
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 21,435 78.00 0.37 21,357 0.00 0.00 12:29 1,056 4.45 میلیون 95.05 میلیارد 4,214.57 21,357 20,210 20,210 21,435 13 256,055 21,435 1 223 22,215 32.036 هزار میلیارد 50.564 میلیون 47.855 میلیون 1.5 میلیون 18.528 میلیون 29.327 میلیون 11.815 میلیون 1.63 میلیون 19.66 1.1 2.71 4.415 میلیون 35,168 2.267 میلیون 2.184 میلیون ممنوع-متوقف
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,830 10.00 0.35 2,820 0.00 0.00 12:27 2,392 81.91 میلیون 230.9 میلیارد 34,242.09 2,820 2,790 2,710 2,830 1368 113,192,105 2,830 1 1,200 2,850 440.879 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 29 3.52 2.27 81.907 میلیون - 56.025 میلیون 25.883 میلیون ممنوع-متوقف
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 860 40.00 4.44 900 0.00 0.00 12:26 9 142,325 122.4 میلیون 8,962.5 900 860 860 860 0 0 0 1557 128,578,518 860 83.628 هزار میلیارد 83.653 میلیون 131.675 میلیون 92.92 میلیون 25,221 131.65 میلیون 37.973 میلیون 37.964 میلیون 2.21 0.64 2.21 142,325 - 142,325 - ممنوع-متوقف
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 40,120 1,600.00 3.84 41,720 0.00 0.00 12:15 69 280,749 11.3 میلیارد 8,845.04 41,720 40,120 40,120 40,120 0 0 0 659 3,303,490 40,120 9.596 هزار میلیارد 10.175 میلیون 843,748 230,000 579,238 264,510 1.27 میلیون 128,966 74.41 36.28 7.55 280,749 - 280,749 - ممنوع-متوقف
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 17,700 30.00 0.17 17,670 0.00 0.00 11:38 937 12.57 میلیون 222 میلیارد 13,410.2 17,670 17,360 17,000 17,700 254 10,531,901 17,700 1 309 17,800 29.156 هزار میلیارد 30.578 میلیون 5.713 میلیون 1.65 میلیون 1.422 میلیون 4.291 میلیون 2.02 میلیون 1.853 میلیون 15.74 6.8 14.43 9.385 میلیون 3.18 میلیون 3.071 میلیون 9.495 میلیون ممنوع-متوقف
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,940 10.00 0.52 1,930 0.00 0.00 10:57 10,549 78.48 میلیون 151.2 میلیارد 7,439.98 1,930 1,910 1,870 1,950 63 2,102,169 1,930 70 4,826,068 1,940 68.162 هزار میلیارد 73.61 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - 1.86 - 77.641 میلیون 843,775 73.582 میلیون 4.903 میلیون ممنوع-متوقف
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 235,385 108,134.00 84.98 127,251 0.00 0.00 09:58 390 242,849 30.9 میلیارد - 127,251 235,385 235,385 235,385 0 0 0 383 522,622 235,385 3.563 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,769 - 36,769 - ممنوع-متوقف
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 930 40.00 4.12 970 0.00 0.00 09:31 5 109,859 102.2 میلیون 6,666.67 970 930 930 930 0 0 0 1077 81,979,785 930 249.154 هزار میلیارد 249.158 میلیون 261.59 میلیون 256.86 میلیون 3,276 358.193 میلیون 76.837 میلیون 76.828 میلیون - 0.7 2.46 109,859 - 109,859 - ممنوع-متوقف
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 09:13 1 6,000 5.9 میلیون 7,314.17 1,030 980 980 980 0 0 0 545 38,846,049 980 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 368.851 میلیون 263.762 میلیون 17,130 367.948 میلیون 78.954 میلیون 78.053 میلیون - 0.74 2.61 6,000 - 6,000 - ممنوع-متوقف
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 113,700 2,270.00 2.04 111,430 0.00 0.00 09:10 496 281,668 31.8 میلیارد 567.88 111,430 114,000 110,500 114,000 13 16,786 112,990 1 31 113,700 22.286 هزار میلیارد 23.314 میلیون 2.252 میلیون 200,000 1.028 میلیون 1.224 میلیون 2.303 میلیون 1.121 میلیون 19.89 18.2 9.68 249,896 31,772 261,608 20,060 ممنوع-متوقف
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,020 40.00 1.34 2,980 0.00 0.00 09:03 294 1.76 میلیون 5.3 میلیارد 5,986.12 2,980 3,000 3,000 3,040 2 8,320 3,010 8 45,273 3,020 59.99 هزار میلیارد 65.681 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 40.67 2.78 15.08 1.76 میلیون - 1.76 میلیون - ممنوع-متوقف
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 09:00 1 5,500 5.4 میلیون 10,000 1,030 980 980 980 0 0 0 684 47,112,602 980 181.734 هزار میلیارد 181.737 میلیون 179.539 میلیون 176.441 میلیون 3,619 178.946 میلیون 2.363 میلیون 2.35 میلیون - 1.02 77.22 5,500 - 5,500 - ممنوع-متوقف
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 1,020 50.00 4.67 1,070 0.00 0.00 09:00 1 4,902 5 میلیون 22,197.85 1,070 1,020 1,020 1,020 0 0 0 451 28,692,133 1,020 247.438 هزار میلیارد 247.46 میلیون 392.233 میلیون 231.25 میلیون 22,037 392.211 میلیون - - - - - 4,902 - 4,902 - ممنوع-متوقف
چکاوهح

کاغذ سازی کاوه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,940 170.00 1.58 10,830 60.00 0.56 1399/11/1 1,055 6.46 میلیون 70 میلیارد 6,121 10,770 12,500 10,560 11,220 2 10,700 10,860 2 14,519 10,970 4.874 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.448 میلیون 10,000 6.458 میلیون - ممنوع-متوقف
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 41,160 1,580.00 3.99 39,580 0.00 0.00 1399/11/1 - - - 3,171.32 39,580 42,500 - - 0 0 0 0 12.544 هزار میلیارد 16.587 میلیون 4.414 میلیون 316,920 4.043 میلیون 370,571 4.149 میلیون 35,080 207.23 34.85 4.5 250,534 - 250,534 - ممنوع
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 439,950 19,430.00 4.23 458,550 830.00 0.18 1399/11/1 - - - 466.17 459,380 409,990 - - 0 0 0 1261 725,564 440,170 11.051 هزار میلیارد 11.165 میلیون 272,671 24,100 113,954 158,717 286,193 47,278 1091.79 73.11 43.39 21,038 200 21,238 - ممنوع
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 9,910 520.00 4.99 9,830 600.00 5.75 1399/11/1 - - - 4,444.73 10,430 10,620 - - 0 0 0 0 68.81 هزار میلیارد 74.624 میلیون 18.722 میلیون 7 میلیون 5.814 میلیون 12.908 میلیون 5.88 میلیون 4.593 میلیون - 6.12 13.52 514 - 514 - ممنوع
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 20,540 990.00 4.60 21,130 400.00 1.86 1399/11/1 - - - 10,177.38 21,530 17,500 - - 0 0 0 2881 63,167,009 20,940 84.52 هزار میلیارد 86.684 میلیون 9.59 میلیون 4 میلیون 2.164 میلیون 7.426 میلیون 2.898 میلیون 2.451 میلیون 88.78 11.69 29.07 78,448 980,000 1.058 میلیون - ممنوع
چافست

افست

سهام بورس 18,600 1,080.00 5.49 19,320 360.00 1.83 1399/11/1 - - - 3,063.23 19,680 18,500 - - 0 0 0 0 19.127 هزار میلیارد 21.654 میلیون 4.651 میلیون 990,000 2.528 میلیون 2.123 میلیون 2.719 میلیون 516,797 39.51 9.1 6.9 606,519 - 606,519 - ممنوع
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 17,250 620.00 3.47 16,620 1,250.00 6.99 1399/11/1 - - - 6,882.65 17,870 18,400 - - 1 500 17,860 2 15,001 18,500 673.11 هزار میلیارد 687.312 میلیون 147.617 میلیون 40.5 میلیون 14.202 میلیون 133.415 میلیون 57.954 میلیون 57.155 میلیون 16.45 5.42 12.53 3.86 میلیون 10.105 میلیون 8.988 میلیون 4.977 میلیون ممنوع
قشهد

شهد

سهام بورس 33,720 1,870.00 5.25 35,290 300.00 0.84 1399/11/1 - - - 1,235.9 35,590 34,990 - - 0 0 0 61 195,475 34,020 14.116 هزار میلیارد 16.976 میلیون 4.032 میلیون 400,000 2.86 میلیون 1.172 میلیون 2.646 میلیون 430,749 40.71 18.5 5.38 136,621 50,000 186,621 - ممنوع
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 58,960 230.00 0.39 58,980 210.00 0.35 1399/11/1 - - - 2,539 59,190 61,490 - - 0 0 0 24 49,446 59,170 15.925 هزار میلیارد 17.326 میلیون 2.035 میلیون 270,000 1.402 میلیون 633,701 1.704 میلیون 177,281 79.38 28.42 13.35 368,144 2.115 میلیون 2.483 میلیون - ممنوع
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 27,329 1,438.00 5.00 27,743 1,024.00 3.56 1399/10/30 - - - 4,132.7 28,767 27,329 27,329 27,329 0 0 0 518 3,789,721 27,329 14.683 هزار میلیارد 16.509 میلیون 1.919 میلیون 529,248 1.224 میلیون 695,036 2.91 میلیون 159,553 - 21.99 5.25 945,237 259,561 1.205 میلیون - ممنوع-متوقف
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 52,470 2,760.00 5.00 53,590 1,640.00 2.97 1399/10/30 - - - 678.26 55,230 52,470 - - 0 0 0 1 500 52,990 6.806 هزار میلیارد 7.272 میلیون 409,370 127,000 211,287 198,083 211,114 27,436 724.19 35.65 33.46 359,051 210,190 548,865 20,376 ممنوع-متوقف
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 4,277 610.00 16.63 3,667 0.00 0.00 1399/10/30 1,077 20.176 میلیون 73.98 میلیارد - 3,667 4,277 4,277 4,277 97 3,339,025 4,277 0 0 0 1.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.635 میلیون - 2.635 میلیون - ممنوع-متوقف
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 24,240 5,759.00 31.16 18,481 0.00 0.00 1399/10/30 42 82,024 1.48 میلیارد - 18,481 24,768 24,025 25,510 1 414 24,029 1 500 24,450 24.765 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 617,445 168,790 786,235 - ممنوع-متوقف
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 4,827 254.00 5.00 5,076 5.00 0.10 1399/10/30 - - - 13,415.12 5,081 4,827 - - 0 0 0 0 9.137 هزار میلیارد 12.529 میلیون 4.369 میلیون 1.2 میلیون 3.382 میلیون 986,878 1.22 میلیون 235,059 36.26 9.27 7.5 188,005 - 188,005 - ممنوع-متوقف
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,500 1,000.00 9.52 9,500 1,000.00 9.52 1399/10/30 163 10.29 میلیون 97.8 میلیارد 63,127.31 10,500 10,170 9,500 9,500 0 0 0 0 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 10.288 میلیون - 10.29 میلیون ممنوع-متوقف
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 35,781 11,082.00 44.87 24,699 0.00 0.00 1399/10/29 11 43,224 1.04 میلیارد - 24,699 37,986 35,781 37,986 1 200 29,394 145 741,559 35,781 2.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.658 میلیون 137,822 2.699 میلیون 97,621 ممنوع-متوقف
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,700 34,170.00 92.68 3,510 33,360.00 90.48 1399/10/29 7,494 165.86 میلیون 432.5 میلیارد 1,760.49 36,870 2,580 2,460 2,700 0 0 0 0 84.703 هزار میلیارد 176.13 میلیون 98.967 میلیون 2.3 میلیون 91.329 میلیون 7.638 میلیون 60.82 میلیون 4.602 میلیون 117 11.1 1.39 159.008 میلیون 6.856 میلیون 160.876 میلیون 4.988 میلیون ممنوع-متوقف
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 15,670 820.00 4.97 15,720 770.00 4.67 1399/10/29 - - - 677.11 16,490 15,670 - - 0 0 0 920 1,033,161 15,670 39.3 هزار میلیارد 45.733 میلیون 8.853 میلیون 2.5 میلیون 4.508 میلیون 4.345 میلیون 2.283 میلیون 783,304 - 9.49 18.05 4.206 میلیون 2.1 میلیون 6.304 میلیون 1,192 ممنوع-متوقف
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 23,105 4,716.00 25.65 18,389 0.00 0.00 1399/10/29 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 23,105 23,105 23,105 1 217 23,086 1008 30,986,995 23,105 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 199,212 - 199,212 - ممنوع-متوقف
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 12,931 3,961.00 44.16 8,970 0.00 0.00 1399/10/27 26 535,873 4.7 میلیارد - 8,970 13,680 12,931 13,729 0 0 0 27 1,598,842 12,931 7.894 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.393 میلیون 440,000 12.533 میلیون 300,000 ممنوع-متوقف
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 13,570 96.00 0.70 13,808 142.00 1.04 1399/10/27 - - - 4,380.41 13,666 13,994 12,983 14,349 2 31,000 13,600 2 36,827 13,660 6.904 هزار میلیارد 7.542 میلیون 1.233 میلیون 500,000 638,265 594,772 209,729 19,632 328.76 11.61 32.92 19.107 میلیون - 19.026 میلیون 81,401 ممنوع-متوقف
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام فرابورس 6,400 323.00 4.80 6,396 327.00 4.86 1399/10/27 - - - 14,504.36 6,723 6,644 6,387 6,718 1 2,000 6,645 2 1,189 6,675 24.944 هزار میلیارد 29.515 میلیون 11.463 میلیون 3.9 میلیون 4.571 میلیون 6.893 میلیون 1.421 میلیون 2.466 میلیون 10.12 3.62 17.56 13.163 میلیون 4.965 میلیون 18.128 میلیون - ممنوع-متوقف