سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 1,574 43.00 2.81 1,531 0.00 0.00 09:20 1 40 63,040 - 1,531 1,576 1,574 1,632 243 685,602 172,600 0 0 0 1.619 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,200 5,000 58,200 - ممنوع-متوقف
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 7,070 3,982.00 128.95 3,088 0.00 0.00 09:20 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 7,020 7,010 7,180 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون ممنوع-متوقف
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 49,020 2,580.00 5.00 51,600 0.00 0.00 09:19 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 1,049.59 51,600 50,100 49,020 50,770 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 14.225 میلیون 1.628 میلیون 250,000 1.325 میلیون 303,701 386,729 50,642 254.73 42.48 33.36 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001 ممنوع-متوقف
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 59,100 83.00 0.14 59,183 0.00 0.00 09:19 5 5,314 305.21 میلیون - 59,183 59,100 59,100 59,100 7 48,476 58,850 0 0 0 941 میلیارد - - - - - - - - - - 214,354 3,055 217,409 - ممنوع-متوقف
وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سهام فرابورس 72,350 68,060.00 1.00 4,290 0.00 0.00 09:18 6 122,490 551.08 میلیون - 4,290 72,350 72,350 72,350 248 6,603,450 13,580 0 0 0 12.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,337 - 12,337 - ممنوع-متوقف
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 27,500 13,924.00 102.56 13,576 0.00 0.00 09:18 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 27,500 27,500 27,500 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون - ممنوع-متوقف
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 24,300 20,220.00 45.42 44,520 0.00 0.00 09:18 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 24,300 24,300 24,350 1 2,510 19,890 0 0 0 2.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.935 میلیون 250,000 2.185 میلیون - ممنوع-متوقف
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 17,350 10,156.00 36.92 27,506 0.00 0.00 09:15 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 17,370 17,340 17,370 1 275 21,650 2 4,122 21,750 3.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 649,621 - 649,621 - ممنوع-متوقف
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 19,240 15,030.00 43.86 34,270 0.00 0.00 09:14 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 19,240 19,240 19,240 355 104,510 55,750 1 300 63,500 7.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 503,110 128,100 601,110 30,100 ممنوع-متوقف
سفاسی

فارسیت اهواز

سهام فرابورس 3,531 7,033.00 66.58 10,564 0.00 0.00 09:09 92 371,067 3.83 میلیارد - 10,564 3,531 3,531 3,531 6 171,330 3,000 1 40,000 3,020 2.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.092 میلیون 65,656 7.907 میلیون 250,000 ممنوع-متوقف
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 1,599 11,597.00 87.88 13,196 0.00 0.00 09:07 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 1,597 1,597 1,599 2 4,059 3,184 2 157,510 3,190 4.727 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.099 میلیون 300,000 32.149 میلیون 250,000 ممنوع-متوقف
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام فرابورس 74,900 67,531.00 916.42 7,369 0.00 0.00 09:04 1 381 2.89 میلیون - 7,369 74,900 74,900 74,900 32 285,689 45,050 0 0 0 1.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع-متوقف
زرفام

زرفام

صندوق بورس کالا 10,546 622.00 6.27 10,413 489.00 4.93 1401/07/09 410 1.983 میلیون 20.65 میلیارد - 9,924 10,050 10,050 10,555 1 123 9,720 1 30,000 10,620 - - - - - - - - - - - 1.938 میلیون 45,340 1.028 میلیون 955,168 ممنوع-متوقف
مثقال

مثقال

صندوق بورس کالا 11,836 596.00 5.30 11,735 495.00 4.40 1401/07/09 715 5.289 میلیون 62.06 میلیارد - 11,240 11,645 11,645 11,855 2 4,640 10,600 1 455 11,856 - - - - - - - - - - - 3.289 میلیون 2 میلیون 1.904 میلیون 3.385 میلیون ممنوع-متوقف
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق بورس کالا 105,130 5,384.00 5.40 104,130 4,384.00 4.40 1401/07/09 4,252 16.027 میلیون 1.669 هزار میلیارد - 99,746 102,900 102,810 105,200 1 150 103,644 6 306 105,240 - - - - - - - - - - - 16.002 میلیون 25,461 3.753 میلیون 12.275 میلیون ممنوع-متوقف
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق بورس کالا 37,750 2,048.00 5.74 37,392 1,690.00 4.73 1401/07/09 1,180 4.191 میلیون 156.72 میلیارد - 35,702 37,220 36,910 37,800 1 555 37,210 1 700 37,800 - - - - - - - - - - - 4.133 میلیون 58,469 2.409 میلیون 1.782 میلیون ممنوع-متوقف
گوهر

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صندوق بورس کالا 73,998 3,323.00 4.70 72,592 1,917.00 2.71 1401/07/09 846 2.942 میلیون 213.57 میلیارد - 70,675 72,080 71,100 73,999 1 10,375 72,200 1 100 74,900 - - - - - - - - - - - 2.462 میلیون 480,127 1.307 میلیون 1.635 میلیون ممنوع-متوقف
زر

زرافشان امید ایرانیان

صندوق بورس کالا 64,790 3,334.00 5.43 63,977 2,521.00 4.10 1401/07/09 519 362,116 23.17 میلیارد - 61,456 63,000 62,521 64,790 1 2,500 63,800 5 2,733 65,000 - - - - - - - - - - - 362,116 - 292,116 70,000 ممنوع-متوقف
کهربا

کهربا

صندوق بورس کالا 12,844 668.00 5.49 12,807 631.00 5.18 1401/07/09 149 2.155 میلیون 27.6 میلیارد - 12,176 12,599 12,599 12,844 1 1,139 12,084 1 1,000 12,950 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 542,992 1.612 میلیون ممنوع-متوقف
غگز

گز سکه

سهام فرابورس 1,780 27,220.00 93.86 29,000 0.00 0.00 1401/07/09 1 30,000 870 میلیون - 29,000 1,780 1,780 1,780 4 199,000 7,500 6 300,000 10,500 354.17 میلیارد - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000 - ممنوع-متوقف
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 25,650 1,350.00 5.00 25,700 1,300.00 4.81 1401/07/09 409 2.178 میلیون 55.96 میلیارد 5,324.31 27,000 26,300 25,650 26,800 0 0 0 1 187 27,500 30.84 هزار میلیارد 98.44 میلیون 70.689 میلیون 1.2 میلیون 67.6 میلیون 3.089 میلیون 97.485 میلیون 5.983 میلیون 5.15 9.98 0.32 897,335 1.28 میلیون 2.103 میلیون 74,697 ممنوع-متوقف
فلات

سر. فلات ایرانیان

سهام فرابورس 14,170 198.00 1.38 14,368 0.00 0.00 1401/07/09 96 1.597 میلیون 22.95 میلیارد - 14,368 14,170 14,170 14,170 39 649,511 9,910 1 1,530 15,400 3.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 814,854 - 514,854 300,000 ممنوع-متوقف
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 2,725 143.00 4.99 2,741 127.00 4.43 1401/07/09 336 6.002 میلیون 16.45 میلیارد 17,861.81 2,868 2,835 2,725 2,987 1 6,000 2,723 1 15,000 2,808 4.934 هزار میلیارد 12.162 میلیون 9.113 میلیون 1.8 میلیون 7.228 میلیون 1.885 میلیون 3.436 میلیون 277,246 17.8 2.62 1.44 5.09 میلیون 911,658 6.002 میلیون - ممنوع-متوقف
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 6,060 280.00 4.42 6,090 250.00 3.94 1401/07/09 279 1.438 میلیون 8.76 میلیارد 5,152.45 6,340 6,310 5,960 6,310 1 1,340 5,950 1 24,000 6,320 5.177 هزار میلیارد 9.388 میلیون 5.266 میلیون 850,000 4.211 میلیون 1.055 میلیون 2.6 میلیون 44,761 115.65 4.91 1.99 1.331 میلیون 106,851 1.435 میلیون 2,267 ممنوع-متوقف
نبروج

نساجی بروجرد

سهام فرابورس 26,850 21,039.00 362.05 5,811 0.00 0.00 1401/07/09 1 5,000 31.25 میلیون 785 5,811 26,850 - - 22 828,197 19,350 0 0 0 1.796 هزار میلیارد 2.953 میلیون 2.469 میلیون 148,212 2.198 میلیون 270,725 1.998 میلیون 183,144 - - - 234 - 234 - ممنوع
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,121 58.00 4.92 1,144 35.00 2.97 1401/07/09 436 17.58 میلیون 19.79 میلیارد 40,320.17 1,179 1,194 1,121 1,194 0 0 0 1 17,246 1,170 75.706 هزار میلیارد 84.394 میلیون 85.205 میلیون 66.176 میلیون 8.688 میلیون 76.517 میلیون 3.224 میلیون 2.792 میلیون 27.11 0.99 23.48 11.013 میلیون 6.566 میلیون 17.58 میلیون - ممنوع-متوقف
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 2,575 98.00 3.67 2,583 90.00 3.37 1401/07/09 201 5.417 میلیون 13.97 میلیارد 26,949.12 2,673 2,630 2,536 2,770 1 89,652 2,507 1 65,233 2,594 16.273 هزار میلیارد 17.28 میلیون 10.15 میلیون 6.3 میلیون 1.007 میلیون 9.143 میلیون 1.225 میلیون 723,725 22.48 1.78 13.28 3.915 میلیون 1.502 میلیون 5.357 میلیون 60,000 ممنوع-متوقف
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,386 69.00 4.74 1,403 52.00 3.57 1401/07/09 3,346 108.221 میلیون 151.87 میلیارد 32,343.26 1,455 1,440 1,385 1,445 1 29,197 1,380 1 3,958 1,420 314.168 هزار میلیارد 5.989 میلیارد 5.979 میلیارد 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 306.514 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 6.86 1.02 0.5 76.7 میلیون 31.521 میلیون 102.156 میلیون 6.065 میلیون ممنوع-متوقف
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 87,290 1,320.00 1.49 88,120 490.00 0.55 1401/07/09 2,802 2.383 میلیون 209.99 میلیارد 850.44 88,610 90,000 86,470 90,000 1 100 86,690 1 11,340 88,300 793.08 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 184.647 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.77 4.3 0.93 1.57 میلیون 812,603 2.277 میلیون 106,000 ممنوع-متوقف
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 16,990 550.00 3.14 17,470 70.00 0.40 1401/07/09 286 532,198 9.07 میلیارد 1,860.83 17,540 17,150 16,800 17,450 0 0 0 0 168.232 هزار میلیارد 205.506 میلیون 100.292 میلیون 9.63 میلیون 37.274 میلیون 63.017 میلیون 116.526 میلیون 34.513 میلیون 4.87 2.67 1.44 345,202 186,996 415,955 116,243 ممنوع-متوقف
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 5,150 90.00 1.78 5,100 40.00 0.79 1401/07/09 325 2.267 میلیون 11.6 میلیارد 6,975.47 5,060 5,250 4,800 5,250 1 5,000 4,710 1 16,913 5,210 6.285 هزار میلیارد 8.768 میلیون 3.99 میلیون 1.232 میلیون 2.483 میلیون 1.507 میلیون 7.601 میلیون 407,444 15.43 4.17 0.83 2.246 میلیون 20,623 1.344 میلیون 922,605 ممنوع-متوقف
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 34,930 326,140.00 90.33 361,070 0.00 0.00 1401/07/09 4 229 85.9 میلیون - 361,070 34,930 34,930 34,930 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397 ممنوع-متوقف
ضجار7045

اختیارخ وتجارت-1500-1401/07/20

اختیار معامله بورس 19 15.00 44.12 26 8.00 23.53 1401/07/09 24 921 23,937 - 34 18 18 50 1 177 19 1 100 58 - - - - - - - - - - - 921 - 921 - ممنوع-متوقف
ضجار7046

اختیارخ وتجارت-1600-1401/07/20

اختیار معامله بورس 10 3.00 23.08 7 6.00 46.15 1401/07/09 7 366 2,480 - 13 30 4 30 1 770 4 1 48 10 - - - - - - - - - - - 366 - 366 - ممنوع-متوقف
ضجار7047

اختیارخ وتجارت-1700-1401/07/20

اختیار معامله بورس 5 1.00 25.00 5 1.00 25.00 1401/07/09 2 50 250 - 4 5 5 5 0 0 0 1 200 24 - - - - - - - - - - - 50 - 50 - ممنوع-متوقف
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 32,500 14,578.00 30.97 47,078 0.00 0.00 1401/07/09 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 32,650 32,500 33,300 67 113,278 46,200 1 2,781 49,750 2.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 722,119 112 222,231 500,000 ممنوع-متوقف
طجار7047

اختیارف وتجارت-1700-1401/07/20

اختیار معامله بورس 280 37.00 15.23 276 33.00 13.58 1401/07/09 2 50 13,800 - 243 270 270 280 1 10 251 1 50 330 - - - - - - - - - - - 50 - 50 - ممنوع-متوقف
طجار7046

اختیارف وتجارت-1600-1401/07/20

اختیار معامله بورس 180 80.00 80.00 176 76.00 76.00 1401/07/09 2 70 12,300 - 100 170 170 180 0 0 0 1 50 200 - - - - - - - - - - - 70 - 70 - ممنوع-متوقف
ثاصفا

ساختمان اصفهان

سهام فرابورس 12,220 370.00 2.94 12,580 10.00 0.08 1401/07/09 10 26,730 326.64 میلیون - 12,590 12,220 12,220 12,220 0 0 0 1 366 12,220 2.013 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26,730 - 26,730 - ممنوع-متوقف
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 23,390 1,230.00 5.00 24,000 620.00 2.52 1401/07/09 215 362,472 8.55 میلیارد 1,685.92 24,620 25,350 23,390 25,350 1 220 22,980 1 440 24,330 5.76 هزار میلیارد 6.038 میلیون 482,875 240,000 169,971 312,904 33,071 1,498 3845.13 18.41 174.17 362,472 - 362,472 - ممنوع-متوقف
ضجار1030

اختیارخ وتجارت-1400-1401/10/07

اختیار معامله بورس 141 39.00 21.67 157 23.00 12.78 1401/07/09 11 2,334 366,292 - 180 188 141 188 1 1,000 144 1 750 150 - - - - - - - - - - - 2,334 - 1,084 1,250 ممنوع-متوقف
وسرمد

بیمه سرمد

سهام فرابورس 2,619 2,999.00 53.38 5,618 0.00 0.00 1401/07/09 308 2.08 میلیون 11.67 میلیارد - 5,618 2,619 2,619 2,619 49 4,416,434 2,922 0 0 0 11.645 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.817 میلیون 100,000 916,999 1,000,000 ممنوع-متوقف
ضجار7049

اختیارخ وتجارت-1900-1401/07/20

اختیار معامله بورس 1 3.00 75.00 2 2.00 50.00 1401/07/09 4 1,901 2,905 - 4 2 1 5 0 0 0 1 800 2 - - - - - - - - - - - 1,901 - 1,901 - ممنوع-متوقف
اگ010719

گام بانک صادرات 0107

اوراق بورس 987,000 104,574.00 11.85 882,426 0.00 0.00 1401/07/09 1 10,000 8.82 میلیارد - 882,426 987,000 987,000 987,000 11 101,000 940,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000 ممنوع
ضجار7050

اختیارخ وتجارت-2000-1401/07/20

اختیار معامله بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1401/07/09 1 10 10 - 1 1 1 1 0 0 0 6 3,600 1 - - - - - - - - - - - 10 - 10 - ممنوع-متوقف
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون ممنوع-متوقف
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد ممنوع-متوقف
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 324.00 53.29 937 329.00 54.11 1400/07/28 - - - 50,369.64 608 954 925 964 0 0 0 0 - 670.651 میلیون 582.76 میلیون 135 میلیون 588.571 میلیون -5,811,268 40.265 میلیون -59,319,387 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون ممنوع-متوقف
آینده

آینده سازان بهشت پارس

سهام فرابورس 10,866 11,774.00 52.01 22,640 0.00 0.00 1400/07/04 19 23,429 514.95 میلیون - 22,640 10,866 10,866 10,866 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,810 - 2,810 - ممنوع-متوقف
خلیبل

مالیبل سایپا

سهام فرابورس 245 7.00 2.94 238 0.00 0.00 1400/02/18 1 1,435 357,315 - 238 245 245 245 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,435 - 1,435 - ممنوع-متوقف
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون - ممنوع-متوقف
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000 ممنوع-متوقف
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون ممنوع-متوقف