سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
دکپسولح

تولید ژلاتین کپسول ایران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 23,601 580.00 2.52 23,021 0.00 0.00 12:29 1,031 1.53 میلیون 35.27 میلیارد 1,485.93 23,021 23,510 22,712 24,390 3 3,321 23,002 1 75 23,390 2.302 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.111 میلیون - 1.111 میلیون 106 ممنوع-متوقف
زگلدشتح

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,700 6,700.00 670.00 1,000 0.00 0.00 12:29 - - - - 1,000 7,502 7,421 7,952 2 49,999 7,670 2 2,339 7,690 460 میلیارد - - - - - - - - - - 1.017 میلیون 26,150 1.043 میلیون - ممنوع-متوقف
فباهنرح

مس باهنر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,390 180.00 1.09 16,570 0.00 0.00 12:29 1,306 2.92 میلیون 48.3 میلیارد 2,234.63 16,570 17,560 16,390 16,990 2 3,005 16,680 1 125 16,700 24.855 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.452 میلیون 68,970 1.518 میلیون 3,486 ممنوع-متوقف
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,950 50.00 0.85 5,900 0.00 0.00 12:24 32 3.05 میلیون 18 میلیارد 95,403.19 5,900 5,900 5,900 6,000 1 20,000 5,960 2 392,885 6,000 35.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,115 3 میلیون - 3.007 میلیون ممنوع-متوقف
کهمداح

شیشه همدان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 30.00 0.37 8,030 0.00 0.00 12:13 21 223,592 1.8 میلیارد 10,647.24 8,030 8,800 8,000 8,800 3 35,000 7,800 8 332,208 8,000 5.846 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 217,792 - - 217,792 ممنوع-متوقف
رتاپح

تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,820 0.00 0.00 5,820 0.00 0.00 11:39 4 12,870 74.9 میلیون 3,217.5 5,820 5,820 5,820 5,820 2 1,982 5,760 5 488,130 5,820 6.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,870 - - 11,870 ممنوع-متوقف
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,150 0.00 0.00 5,150 0.00 0.00 11:37 439 622,795 3.2 میلیارد 1,418.67 5,150 4,850 5,150 5,150 1 6,239 4,790 4626 6,065,753 5,150 20.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 618,893 - 618,893 - ممنوع-متوقف
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,100 10.00 0.32 3,090 0.00 0.00 1400/01/25 2,131 68.16 میلیون 210.8 میلیارد 31,983.52 3,090 3,060 3,020 3,180 0 0 0 0 78.436 هزار میلیارد 387.153 میلیون 342.159 میلیون 10 میلیون 308.717 میلیون 33.442 میلیون 43.486 میلیون 3.973 میلیون 19.74 2.35 1.8 65.353 میلیون 2.804 میلیون 28.58 میلیون 39.577 میلیون ممنوع-متوقف
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 5,590 110.00 1.93 5,590 110.00 1.93 1400/01/25 1,911 22.8 میلیون 127.5 میلیارد 11,929.12 5,700 5,620 5,590 5,650 4 190,100 5,650 5 74,660 5,660 127.006 هزار میلیارد 229.412 میلیون 84.199 میلیون 22.72 میلیون 102.406 میلیون -18,206,717 28.083 میلیون -3,100,145 -40.97 -6.98 4.52 85.285 میلیون 445,539 79.751 میلیون 5.98 میلیون ممنوع-متوقف
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 8,690 170.00 1.92 8,820 40.00 0.45 1400/01/25 226 1.37 میلیون 11.9 میلیارد 6,055.92 8,860 8,800 8,690 8,760 1 9,400 8,790 4 7,165 8,810 39.69 هزار میلیارد 40 میلیون 19.629 میلیون 4.5 میلیون 309,588 19.32 میلیون 14.035 میلیون 13.919 میلیون 2.85 2.05 2.83 2.51 میلیون 638,004 2.948 میلیون 200,000 ممنوع-متوقف
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 46,500 751.00 1.64 46,196 447.00 0.98 1400/01/25 4,819 7.06 میلیون 326.28 میلیارد 1,465.65 45,749 44,835 44,835 48,070 1 1,000 43,904 451 1,495,864 44,987 127.501 هزار میلیارد 147.864 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 65.81 14.94 16.68 187,906 - 63,715 124,191 ممنوع-متوقف
کگل

گل گهر

سهام بورس 14,890 30.00 0.20 15,040 180.00 1.21 1400/01/25 1,698 8.27 میلیون 124.3 میلیارد 4,867.89 14,860 14,820 14,750 15,400 2 5,312 15,020 1 346 15,030 1504 هزار میلیارد 1.624 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 13.33 8.07 6.29 4.886 میلیون 149,316 4.095 میلیون 939,997 ممنوع-متوقف
وسکهبو

سر. استان کهگیلویه و بویراحمد

سهام بورس 1,110 20.00 1.77 1,130 0.00 0.00 1400/01/25 6 200,020 222 میلیون 33,336.67 1,130 1,110 1,110 1,110 0 0 0 232 15,714,082 1,110 44.165 هزار میلیارد 44.258 میلیون 56.829 میلیون 39.084 میلیون 92,965 56.736 میلیون 15.772 میلیون 15.766 میلیون 2.8 0.78 2.8 163,799 52,727 216,526 - ممنوع-متوقف
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 27,500 270.00 0.97 28,010 240.00 0.86 1400/01/25 1,592 5.06 میلیون 141.8 میلیارد 3,179.65 27,770 28,880 27,360 28,880 26 130,554 28,300 1 173 28,950 54.62 هزار میلیارد 59.015 میلیون 10.493 میلیون 1.95 میلیون 4.396 میلیون 6.097 میلیون 4.319 میلیون 3.974 میلیون 13.74 8.97 12.65 3.642 میلیون 814,569 3.543 میلیون 914,343 ممنوع-متوقف
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 960 10.00 1.03 970 0.00 0.00 1400/01/25 15 167,454 160.8 میلیون 11,163.6 970 960 960 960 0 0 0 0 249.154 هزار میلیارد 249.158 میلیون 311.218 میلیون 256.86 میلیون 3,429 311.214 میلیون 28.455 میلیون 28.446 میلیون 8.76 0.8 8.76 56,288 10,000 66,288 - ممنوع-متوقف
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 1,010 20.00 1.94 1,030 0.00 0.00 1400/01/25 17 294,264 297.2 میلیون 17,309.65 1,030 1,010 1,010 1,010 0 0 0 1005 69,371,702 1,010 360.518 هزار میلیارد 360.52 میلیون 423.745 میلیون 350.018 میلیون 1,148 423.744 میلیون 37.749 میلیون 37.742 میلیون 9.56 0.85 9.56 37,001 62,991 99,992 - ممنوع-متوقف
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,350 20.00 1.46 1,370 0.00 0.00 1400/01/25 12 264,079 356.5 میلیون 22,006.58 1,370 1,350 1,350 1,350 0 0 0 437 28,581,461 1,350 93.961 هزار میلیارد 93.966 میلیون 95.97 میلیون 68.585 میلیون 4,525 95.966 میلیون 27.451 میلیون 27.445 میلیون 3.42 0.98 3.42 4,001 52,249 56,250 - ممنوع-متوقف
دکوثر

داروسازی کوثر

سهام بورس 20,290 410.00 1.98 20,640 60.00 0.29 1400/01/25 164 340,005 6.9 میلیارد 2,073.2 20,700 20,290 20,290 20,290 1 600 18,780 361 2,054,576 20,300 11.146 هزار میلیارد 14.11 میلیون 5.312 میلیون 540,000 2.964 میلیون 2.348 میلیون 2.196 میلیون 821,306 13.61 4.76 5.09 65,384 - 65,384 - ممنوع-متوقف
دامین

دارو امین

سهام بورس 5,130 100.00 1.91 5,230 0.00 0.00 1400/01/25 35 163,332 837.9 میلیون 4,666.63 5,230 5,130 5,130 5,130 1 3,300 1,550 243 4,953,956 5,130 20.502 هزار میلیارد 23.845 میلیون 6.849 میلیون 1.35 میلیون 3.343 میلیون 3.506 میلیون 4.141 میلیون 1.217 میلیون 16.86 5.85 4.95 258,766 - 258,766 - ممنوع-متوقف
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 4,450 180.00 3.89 4,620 10.00 0.22 1400/01/25 74 661,511 2.9 میلیارد 8,939.34 4,630 4,450 4,450 4,450 0 0 0 545 21,387,198 4,540 7.482 هزار میلیارد 8.708 میلیون 2.786 میلیون 1.62 میلیون 1.225 میلیون 1.561 میلیون 1.125 میلیون 91,411 82.03 4.8 6.66 179,432 - 179,432 - ممنوع-متوقف
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 1,240 20.00 1.59 1,260 0.00 0.00 1400/01/25 12 366,538 454.5 میلیون 30,544.83 1,260 1,240 1,240 1,240 0 0 0 376 28,351,283 1,240 107.968 هزار میلیارد 107.97 میلیون 103.495 میلیون 85.689 میلیون 1,969 103.493 میلیون 9.068 میلیون 2.469 میلیون 43.73 1.04 11.91 5,001 50,000 55,001 - ممنوع-متوقف
ثزاگرس

سر. توسعه و عمران زاگرس

سهام فرابورس 54,639 11,868.00 27.75 42,771 0.00 0.00 1400/01/25 27 204,712 8.61 میلیارد - 42,771 54,639 54,639 54,639 0 0 0 154 786,349 54,665 2.823 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,930 - 2,930 - ممنوع-متوقف
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 21,760 40.00 0.18 21,800 0.00 0.00 1400/01/25 459 2.53 میلیون 55.1 میلیارد 5,506.49 21,800 21,760 21,760 22,490 0 0 0 0 28.994 هزار میلیارد 32.732 میلیون 7.085 میلیون 1.33 میلیون 3.738 میلیون 3.348 میلیون 5.306 میلیون 2.131 میلیون 13.61 8.66 5.46 534,918 1.993 میلیون 1.464 میلیون 1.064 میلیون ممنوع-متوقف
غمارگ

مارگارین

سهام بورس 30,910 580.00 1.84 31,490 0.00 0.00 1400/01/25 37 135,449 4.2 میلیارد 3,660.78 31,490 30,910 30,910 30,910 0 0 0 0 26.452 هزار میلیارد 31.495 میلیون 6.905 میلیون 840,000 5.044 میلیون 1.861 میلیون 8.864 میلیون 295,877 59.64 14.23 2.99 135,255 194 135,449 - ممنوع-متوقف
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,260 40.00 1.74 2,300 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 9,161.97 2,300 2,260 - - 1 10,000 1,930 8596 47,947,429 2,260 46.301 هزار میلیارد 51.057 میلیون 26.8 میلیون 20.131 میلیون 4.756 میلیون 22.044 میلیون 4.58 میلیون 1.436 میلیون - 2.1 10.11 1.83 میلیون 2,230 1.832 میلیون 100 ممنوع-متوقف
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,650 50.00 1.85 2,700 0.00 0.00 1400/01/25 136 1.79 میلیون 4.8 میلیارد 13,181.57 2,700 2,650 2,650 2,650 1 2,000 2,590 123 3,693,521 2,690 28.35 هزار میلیارد 30.027 میلیون 15.827 میلیون 10.5 میلیون 1.677 میلیون 14.15 میلیون 3.802 میلیون 3.662 میلیون 7.74 2 7.46 12.742 میلیون 2.939 میلیون 15.521 میلیون 160,000 ممنوع-متوقف
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 1,050 20.00 1.87 1,070 0.00 0.00 1400/01/25 22 320,264 336.3 میلیون 14,557.45 1,070 1,050 1,050 1,050 0 0 0 496 30,254,661 1,050 247.438 هزار میلیارد 247.46 میلیون 279.986 میلیون 231.25 میلیون 22,037 279.964 میلیون 25.79 میلیون 25.779 میلیون 9.6 0.88 9.59 17,601 62,879 80,480 - ممنوع-متوقف
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 5,254 977.00 22.84 4,277 0.00 0.00 1400/01/25 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 5,254 5,254 5,254 1 2,000 5,014 641 48,588,190 5,319 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 84,184 - 84,184 - ممنوع-متوقف
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 1,010 20.00 1.94 1,030 0.00 0.00 1400/01/25 16 332,312 335.6 میلیون 20,769.5 1,030 1,010 1,010 1,010 0 0 0 894 67,112,240 1,010 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 319.894 میلیون 263.762 میلیون 13,993 319.88 میلیون 29.998 میلیون 29.985 میلیون 9.06 0.85 9.06 44,082 67,991 105,230 6,843 ممنوع-متوقف
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 1,010 20.00 1.94 1,030 0.00 0.00 1400/01/25 20 481,120 485.9 میلیون 24,056 1,030 1,010 1,010 1,010 0 0 0 692 48,556,197 1,010 181.734 هزار میلیارد 181.737 میلیون 179.539 میلیون 176.441 میلیون 3,490 179.536 میلیون 2.363 میلیون 2.35 میلیون 77.35 1.01 76.91 10,001 52,991 62,992 - ممنوع-متوقف
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,260 20.00 1.56 1,280 0.00 0.00 1400/01/25 14 343,420 432.7 میلیون 24,530 1,280 1,260 1,260 1,260 0 0 0 340 23,092,617 1,260 80.906 هزار میلیارد 80.913 میلیون 88.959 میلیون 63.208 میلیون 6,578 88.952 میلیون 7.158 میلیون 7.154 میلیون 11.31 0.91 11.3 30,001 52,407 44,276 38,132 ممنوع-متوقف
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 17,828 354.00 1.95 18,182 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 1,007.86 18,182 17,828 17,828 17,828 0 0 0 507 4,430,419 17,828 63.637 هزار میلیارد 72.182 میلیون 12.224 میلیون 1.316 میلیون 8.545 میلیون 3.678 میلیون 5.673 میلیون 1.895 میلیون 33.61 17.31 11.22 64,503 - 64,503 - ممنوع-متوقف
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 760 10.00 1.30 770 0.00 0.00 1400/01/25 173 10.28 میلیون 7.8 میلیارد 59,439.99 770 760 760 760 0 0 0 0 115.125 هزار میلیارد 115.162 میلیون 179.316 میلیون 149.513 میلیون 36,865 179.28 میلیون 45.804 میلیون 45.794 میلیون 2.51 0.64 2.51 219,118 10.064 میلیون 10.283 میلیون - ممنوع-متوقف
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,260 20.00 1.56 1,280 0.00 0.00 1400/01/25 15 274,434 345.8 میلیون 18,295.6 1,280 1,260 1,260 1,260 0 0 0 126 7,522,679 1,260 76.178 هزار میلیارد 76.178 میلیون 80.53 میلیون 59.514 میلیون 44 80.53 میلیون 41.258 میلیون 41.257 میلیون 1.85 0.95 1.85 1 60,000 60,001 - ممنوع-متوقف
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 148,700 3,030.00 2.00 151,720 10.00 0.01 1400/01/25 13 823 122.4 میلیون 63.31 151,730 148,780 148,700 148,700 0 0 0 1102 1,457,817 148,780 37.93 هزار میلیارد 38.186 میلیون 584,890 30,000 255,523 329,367 279,187 70,540 537.71 115.16 135.87 8,237 - 8,237 - ممنوع-متوقف
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 760 10.00 1.30 770 0.00 0.00 1400/01/25 13 251,358 191 میلیون 19,335.23 770 760 760 760 0 0 0 874 68,671,341 760 122.242 هزار میلیارد 122.252 میلیون 187.802 میلیون 158.756 میلیون 10,139 187.792 میلیون 44.527 میلیون 44.516 میلیون 2.75 0.65 2.75 719,132 10.064 میلیون 10.783 میلیون - ممنوع-متوقف
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 960 10.00 1.03 970 0.00 0.00 1400/01/25 16 265,243 254.6 میلیون 16,577.69 970 960 960 960 0 0 0 313 27,291,880 960 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 27,701 58,476 86,177 - ممنوع-متوقف
وسزنجان

سر. استان زنجان

سهام بورس 1,400 20.00 1.41 1,420 0.00 0.00 1400/01/25 10 310,120 434.2 میلیون 31,012 1,420 1,400 1,400 1,400 0 0 0 103 5,252,785 1,400 66.815 هزار میلیارد 66.819 میلیون 56.845 میلیون 47.053 میلیون 3,923 56.841 میلیون 5.057 میلیون 5.053 میلیون 13.22 1.18 13.21 4,001 78,681 82,682 - ممنوع-متوقف
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 8,281 4,162.00 101.04 4,119 0.00 0.00 1400/01/25 309 2.248 میلیون 9.26 میلیارد - 4,119 8,281 8,281 8,281 0 0 0 999 28,365,115 8,281 4.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32,148 162,000 194,148 - ممنوع-متوقف
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 750 10.00 1.32 760 0.00 0.00 1400/01/25 13 254,907 191.2 میلیون 19,608.23 760 750 750 750 0 0 0 1514 122,050,538 750 120.247 هزار میلیارد 120.256 میلیون 189.295 میلیون 158.22 میلیون 8,583 189.287 میلیون 16.797 میلیون 16.779 میلیون 7.17 0.64 7.16 357,971 10.054 میلیون 10.412 میلیون - ممنوع-متوقف