سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,712 2,840.00 51.15 5,552 0.00 0.00 1400/07/28 417 2.917 میلیون 15.98 میلیارد - 5,552 2,763 2,680 2,763 380 26,662,638 2,685 1 5,000 2,700 117.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.916 میلیون - 26.916 میلیون - ممنوع-متوقف
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,730 10.00 0.04 22,730 10.00 0.04 1400/07/28 1,044 19.98 میلیون 454.1 میلیارد 19,136.69 22,720 22,750 22,700 22,800 1 360 22,540 3 900 22,550 2273 هزار میلیارد 2.3 میلیارد 430.716 میلیون 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.507 میلیون 423.471 میلیون 204.807 میلیون 47.85 7.02 5.37 2.152 میلیون 7.257 میلیون 2.382 میلیون 7.027 میلیون ممنوع-متوقف
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 4,860 96.00 2.02 4,956 192.00 4.03 1400/07/28 2,728 40.98 میلیون 203.09 میلیارد 15,021.65 4,764 4,942 4,800 5,002 99 2,281,002 4,794 1 2,000 4,834 8.921 هزار میلیارد 13.244 میلیون 5.689 میلیون 1.2 میلیون 4.323 میلیون 1.365 میلیون 2.874 میلیون 685,542 13.01 6.53 3.1 12.86 میلیون - 12.809 میلیون 50,371 ممنوع-متوقف
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,770 24.00 1.34 1,751 43.00 2.40 1400/07/28 2,760 108.93 میلیون 190.8 میلیارد 39,467.81 1,794 1,794 1,733 1,800 1 14,645 1,773 1 197,000 1,776 235.751 هزار میلیارد 249.314 میلیون 163.926 میلیون 134.638 میلیون 13.563 میلیون 150.363 میلیون 7.968 میلیون 9.461 میلیون 24.92 1.57 29.59 153.425 میلیون 5.898 میلیون 145.728 میلیون 13.595 میلیون ممنوع-متوقف
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 9,002 339.00 3.63 8,961 380.00 4.07 1400/07/28 1,548 9.16 میلیون 82.1 میلیارد 5,918.52 9,341 8,990 8,874 9,250 0 0 0 48 1,034,606 9,251 8.961 هزار میلیارد 10.474 میلیون 2.814 میلیون 1,000,000 1.513 میلیون 1.301 میلیون 875,130 226,333 39.6 6.89 10.24 5.768 میلیون 16,000 5.784 میلیون - ممنوع-متوقف
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 56,940 1,670.00 3.02 56,940 1,670.00 3.02 1400/07/28 4,931 3.83 میلیون 218.3 میلیارد 777.46 55,270 56,970 55,770 57,630 108 3,366,909 55,460 1 128 55,950 57.225 هزار میلیارد 62.549 میلیون 13.43 میلیون 1.005 میلیون 5.325 میلیون 8.106 میلیون 21.208 میلیون 5.415 میلیون 10.57 7.06 2.7 2.69 میلیون 610,143 1.928 میلیون 1.372 میلیون ممنوع-متوقف
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 27,880 1,260.00 4.32 28,110 1,030.00 3.53 1400/07/28 10,860 2.47 میلیون 69.6 میلیارد 253.17 29,140 29,000 27,690 29,100 2 10,174 29,000 47 45,777 29,000 42.165 هزار میلیارد 51.209 میلیون 11.778 میلیون 1.5 میلیون 9.044 میلیون 2.734 میلیون 14.029 میلیون 3.97 میلیون 10.62 15.42 3.01 2.048 میلیون 1.07 میلیون 3.118 میلیون 843 ممنوع-متوقف
دامین

دارو امین

سهام بورس 2,967 34.00 1.13 2,998 3.00 0.10 1400/07/28 481 5.33 میلیون 16 میلیارد 11,082.21 3,001 3,001 2,910 3,078 1 3,827 2,996 1 388,975 2,997 11.752 هزار میلیارد 16.141 میلیون 9.562 میلیون 3.92 میلیون 4.389 میلیون 5.173 میلیون 4.472 میلیون 1.11 میلیون 10.58 2.27 2.63 9.63 میلیون - 6.195 میلیون 3.435 میلیون ممنوع-متوقف
بمیلا

توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

سهام فرابورس 15,200 5,510.00 26.61 20,710 0.00 0.00 1400/07/28 469 4.751 میلیون 98.4 میلیارد - 20,710 15,425 15,169 15,731 23 1,764,659 15,283 0 0 0 13.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.624 میلیون 6.66 میلیون 9.098 میلیون 4.186 میلیون ممنوع-متوقف
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 12,190 90.00 0.73 12,260 20.00 0.16 1400/07/28 395 1.28 میلیون 15.6 میلیارد 3,238.54 12,280 12,140 12,140 12,460 2 939 12,250 1 2,425 12,280 146.507 هزار میلیارد 188.225 میلیون 61.525 میلیون 11.95 میلیون 41.718 میلیون 19.807 میلیون 71.142 میلیون 18.198 میلیون 8.06 7.4 2.06 1.906 میلیون 50,000 1.955 میلیون 750 ممنوع-متوقف
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,454 32.00 2.15 1,467 19.00 1.28 1400/07/28 1,926 10.57 میلیون 15.4 میلیارد 5,490.08 1,486 1,488 1,451 1,488 1 3,379 1,492 2 1,726 1,492 51.81 هزار میلیارد 59.109 میلیون 46.944 میلیون 35.317 میلیون 7.299 میلیون 39.645 میلیون 7.509 میلیون 4.768 میلیون 10.87 1.31 6.9 12.625 میلیون 4.82 میلیون 17.442 میلیون 3,377 ممنوع-متوقف
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 16,010 430.00 2.62 16,130 310.00 1.89 1400/07/28 2,311 11.48 میلیون 185.3 میلیارد 4,968.75 16,440 16,200 15,900 16,500 5 20,029 16,210 2 9,337 16,220 1161.36 هزار میلیارد 1.23 میلیارد 227.415 میلیون 72 میلیون 68.491 میلیون 158.924 میلیون 129.936 میلیون 126.118 میلیون 9.22 7.31 8.94 18.538 میلیون 12.057 میلیون 19.767 میلیون 10.828 میلیون ممنوع-متوقف
ولراز

لیزینگ رازی

سهام فرابورس 24,900 2,846.00 10.26 27,746 0.00 0.00 1400/07/28 262 800,901 22.22 میلیارد - 27,746 25,090 24,595 25,790 1 300 25,201 1 200 25,485 1.693 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.538 میلیون - 1.538 میلیون - ممنوع-متوقف
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 4,100 28.00 0.68 4,035 93.00 2.25 1400/07/28 589 3.93 میلیون 15.9 میلیارد 6,674.58 4,128 4,160 3,982 4,160 4 49,418 4,035 1 23,544 4,114 3.959 هزار میلیارد 4.713 میلیون 1.509 میلیون 981,249 680,970 827,882 510,915 -43,296 -91.45 4.78 7.75 12.07 میلیون 4,380 12.054 میلیون 21,298 ممنوع-متوقف
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,466 77.00 4.99 1,477 66.00 4.28 1400/07/28 1,533 42.16 میلیون 62.3 میلیارد 27,504.89 1,543 1,510 1,466 1,520 1 5,000 1,515 1 50,000 1,519 17.635 هزار میلیارد 19.031 میلیون 13.48 میلیون 11.939 میلیون 1.397 میلیون 12.083 میلیون 3.767 میلیون 184,295 95.69 1.46 4.68 20.127 میلیون 801,467 19.434 میلیون 1.494 میلیون ممنوع-متوقف
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 467 4.00 0.85 467 4.00 0.85 1400/07/28 1,156 81.46 میلیون 38 میلیارد 70,470.59 471 467 460 476 1 205,250 473 1 284,543 473 40.017 هزار میلیارد 40.018 میلیون 82.349 میلیون 85.689 میلیون 1,769 82.347 میلیون -28,341,988 -30,551,394 -1.31 0.49 -1.41 64.88 میلیون 9.692 میلیون 74.572 میلیون - ممنوع-متوقف
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 465 3.00 0.64 466 2.00 0.43 1400/07/28 728 45.34 میلیون 21.1 میلیارد 62,279.45 468 461 460 480 2 102,181 468 3 589,470 469 42.507 هزار میلیارد 42.526 میلیون 96.884 میلیون 91.218 میلیون 18,762 96.865 میلیون -10,632,909 -10,636,771 -4 0.44 -4 62.368 میلیون - 62.368 میلیون - ممنوع-متوقف
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام فرابورس 16,025 3,598.00 18.34 19,623 0.00 0.00 1400/07/28 50 154,334 2.95 میلیارد - 19,623 16,285 15,680 16,285 2 25,008 15,859 1 20,000 16,285 3.532 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.446 میلیون 538,622 2.609 میلیون 375,000 ممنوع-متوقف
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 467 5.00 1.06 470 2.00 0.42 1400/07/28 1,287 94.19 میلیون 44.2 میلیارد 73,185.49 472 470 465 479 1 150,000 474 2 60,275 475 82.927 هزار میلیارد 82.93 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون -55,787,263 -55,800,934 -1.49 0.49 -1.49 87.871 میلیون 4.861 میلیون 91.482 میلیون 1.25 میلیون ممنوع-متوقف
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 469 19.00 3.89 484 4.00 0.82 1400/07/28 267 13.02 میلیون 6.1 میلیارد 48,756.96 488 470 464 475 1 251,343 476 3 94,263 478 98.967 هزار میلیارد 98.968 میلیون 194.884 میلیون 204.478 میلیون 1,062 194.883 میلیون -67,791,274 -67,799,643 -1.46 0.51 -1.46 23.566 میلیون - 23.566 میلیون - ممنوع-متوقف
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 4,488 0.00 0.00 4,458 30.00 0.67 1400/07/28 3,078 9.22 میلیون 41.1 میلیارد 2,996.04 4,488 4,498 4,382 4,530 7 2,472,648 4,500 1 157,435 4,505 40.122 هزار میلیارد 42.961 میلیون 24.478 میلیون 9 میلیون 2.839 میلیون 21.638 میلیون 10.339 میلیون 10.173 میلیون 3.94 1.85 3.88 5.782 میلیون 3.498 میلیون 8.366 میلیون 913,755 ممنوع-متوقف
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 19,270 470.00 2.38 19,180 560.00 2.84 1400/07/28 1,267 3.09 میلیون 59.3 میلیارد 2,439.81 19,740 20,560 18,760 20,560 2 3,359 19,900 1 1,000 20,100 4.411 هزار میلیارد 5.36 میلیون 738,479 230,000 764,242 -25,763 1.509 میلیون 15,972 223.02 -177.3 3.03 3.93 میلیون - 3.92 میلیون 10,000 ممنوع-متوقف
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 11,140 176.00 1.61 10,992 28.00 0.26 1400/07/28 464 3.86 میلیون 42.47 میلیارد 8,325.83 10,964 10,964 10,570 11,298 1 9,000 10,880 1 19,000 11,080 109.92 هزار میلیارد 511.881 میلیون 416.574 میلیون 10 میلیون 401.961 میلیون 14.613 میلیون 58.641 میلیون 1.354 میلیون 81.17 7.52 1.87 2.123 میلیون 379,417 2.488 میلیون 15,000 ممنوع-متوقف
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 1,232 9,339.00 88.35 10,571 0.00 0.00 1400/07/28 44 71,349 732.47 میلیون - 10,571 1,284 1,232 1,284 1 45,902 1,259 2 298,942 1,260 34.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 66.277 میلیون 254,427 66.491 میلیون 40,000 ممنوع-متوقف
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 5,070 8,126.00 61.58 13,196 0.00 0.00 1400/07/28 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 5,154 5,034 5,344 1 10,000 5,041 1 51,996 5,057 7.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 81,881 - 81,881 - ممنوع-متوقف
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 4,315 95.00 2.25 4,248 28.00 0.66 1400/07/28 2,937 1.73 میلیون 7.4 میلیارد 588.44 4,220 4,290 4,200 4,330 1 22,936 4,250 2 361 4,280 6.372 هزار میلیارد 10.242 میلیون 6.084 میلیون 1.5 میلیون 3.87 میلیون 2.214 میلیون 1.191 میلیون 473,089 13.47 2.88 5.35 1.753 میلیون 1.182 میلیون 2.771 میلیون 163,713 ممنوع-متوقف
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 98,200 40.00 0.04 98,590 350.00 0.36 1400/07/28 360 143,647 14.2 میلیارد 399.02 98,240 101,770 94,900 101,770 47 16,489 99,150 1 1,021 101,870 12.521 هزار میلیارد 12.777 میلیون 620,403 127,000 255,848 364,555 259,085 174,316 71.83 34.35 48.33 196,728 - 186,728 10,000 ممنوع-متوقف
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,730 10.00 0.17 5,720 0.00 0.00 1400/07/28 281 4.74 میلیون 27.2 میلیارد 16,871.76 5,720 5,810 5,710 5,810 5 119,245 5,730 1 12,367 5,770 274.56 هزار میلیارد 290.223 میلیون 78.903 میلیون 48 میلیون 15.663 میلیون 63.239 میلیون 40.666 میلیون 13.314 میلیون 20.62 4.34 6.75 3.045 میلیون 2.122 میلیون 5.166 میلیون - ممنوع-متوقف
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 22,830 1,040.00 4.36 23,370 500.00 2.09 1400/07/28 491 945,924 22.1 میلیارد 1,926.53 23,870 24,850 22,680 24,850 1 8,600 23,700 1 3,173 23,900 3.576 هزار میلیارد 3.852 میلیون 734,296 153,000 185,913 548,383 875,491 384,985 32.69 6.65 4.17 932,405 50,000 882,405 100,000 ممنوع-متوقف
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 32,990 1,570.00 5.00 32,960 1,540.00 4.90 1400/07/28 471 1.38 میلیون 45.5 میلیارد 2,933.66 31,420 30,820 30,820 32,990 2 7,000 30,750 2 521 31,610 31.312 هزار میلیارد 38.964 میلیون 9.147 میلیون 525,000 7.652 میلیون 1.496 میلیون 4.811 میلیون 3.378 میلیون 9.27 20.94 6.51 243,439 - 136,439 107,000 ممنوع-متوقف
کحافظح

کاشی حافظ (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,099 19.00 0.90 2,103 15.00 0.71 1400/07/28 837 15.08 میلیون 31.7 میلیارد 18,017.66 2,118 2,700 2,050 2,170 1 9,000 2,084 1 22,000 2,112 7.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع-متوقف
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 478 1.00 0.21 475 2.00 0.42 1400/07/28 317 19.2 میلیون 9.1 میلیارد 60,563.96 477 464 464 480 3 410,210 473 1 150,000 477 71.019 هزار میلیارد 71.054 میلیون 142.985 میلیون 149.513 میلیون 35,708 142.949 میلیون -47,588,070 -47,596,122 -1.49 0.5 -1.49 26.995 میلیون 960,648 27.956 میلیون - ممنوع-متوقف
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 16,050 270.00 1.65 16,250 70.00 0.43 1400/07/28 172 330,101 5.3 میلیارد 1,919.19 16,320 15,710 15,700 16,580 1 4,960 16,300 1 2,000 16,480 24.863 هزار میلیارد 30.923 میلیون 8.549 میلیون 1.344 میلیون 6.061 میلیون 2.488 میلیون 6.652 میلیون 2.852 میلیون 8.73 9.99 3.74 386,245 234,847 458,256 162,836 ممنوع-متوقف
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 467 15.00 3.11 477 5.00 1.04 1400/07/28 254 16.74 میلیون 7.8 میلیارد 65,892.69 482 470 461 473 5 1,053,257 473 1 50,473 484 75.727 هزار میلیارد 75.744 میلیون 152.918 میلیون 158.756 میلیون 17,628 152.9 میلیون -52,326,060 -52,348,933 -1.45 0.5 -1.45 28.643 میلیون - 28.643 میلیون - ممنوع-متوقف
دزهراویح

دارو زهراوی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,900 69.00 1.74 3,913 56.00 1.41 1400/07/28 17 203,584 796.6 میلیون 29,700 3,969 4,320 3,900 3,950 1 10,000 3,910 7 1,311,419 3,950 2.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع-متوقف
ضترا8058

اختیارخ شتران-8000-1400/08/09

اختیار معامله بورس 1,240 1,072.00 46.37 2,312 0.00 0.00 1400/07/28 3 32 73,990 - 2,312 1,396 1,240 1,459 1 1 3,415 3 22 4,000 - - - - - - - - - - - 20 - 20 - ممنوع-متوقف
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 694 36.00 4.93 730 0.00 0.00 1400/07/28 2 11,325 7.9 میلیون 13,603 730 694 694 694 0 0 0 921 78,915,855 694 168.813 هزار میلیارد 168.817 میلیون 220.057 میلیون 231.25 میلیون 3,753 220.053 میلیون -77,087,126 -77,097,925 - 0.77 -2.19 34,706 - 34,706 - ممنوع-متوقف
ضترا1132

اختیارخ شتران-9000-1400/11/10

اختیار معامله بورس 1,500 3,100.00 67.39 4,600 0.00 0.00 1400/07/28 1 20 92,000 - 4,600 1,500 1,500 1,500 1 1 2,200 1 16 4,500 - - - - - - - - - - - 20 - - 20 ممنوع-متوقف
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 695 36.00 4.92 731 0.00 0.00 1400/07/28 5 59,245 41.2 میلیون 10,772.5 731 695 695 695 0 0 0 5132 446,580,944 695 255.863 هزار میلیارد 255.864 میلیون 337.375 میلیون 350.018 میلیون 813 337.374 میلیون -115,619,779 -115,630,600 - 0.76 -2.21 469,664 - 469,664 - ممنوع-متوقف
ضترا1133

اختیارخ شتران-10000-1400/11/10

اختیار معامله بورس 1,200 2,400.00 66.67 3,600 0.00 0.00 1400/07/28 1 10 36,000 - 3,600 1,200 1,200 1,200 2 6 2,501 1 50 3,600 - - - - - - - - - - - 10 - - 10 ممنوع-متوقف