سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق بورس کالا 65,300 5,127.00 7.28 65,111 5,316.00 7.55 1402/07/08 3,583 2.747 میلیون 178.83 میلیارد - 70,427 65,400 64,850 65,400 1 19,618 65,300 1 20,223 65,301 - - - - - - - - - - - 2.643 میلیون 103,318 2.636 میلیون 110,979 ممنوع-متوقف
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق بورس کالا 176,250 15,271.00 7.97 175,340 16,181.00 8.45 1402/07/08 4,273 2.136 میلیون 374.6 میلیارد - 191,521 176,490 175,000 176,730 1 31 176,183 2 21,994 176,250 - - - - - - - - - - - 1.712 میلیون 424,101 2.011 میلیون 124,930 ممنوع-متوقف
کهربا

کهربا

صندوق بورس کالا 23,130 1,922.00 7.67 23,030 2,022.00 8.07 1402/07/08 705 1.991 میلیون 45.85 میلیارد - 25,052 23,030 22,900 23,135 1 10,013 23,111 3 6,252 23,130 - - - - - - - - - - - 1.238 میلیون 752,884 1.741 میلیون 249,740 ممنوع-متوقف
زر

زرافشان امید ایرانیان

صندوق بورس کالا 115,601 7,802.00 6.32 115,294 8,109.00 6.57 1402/07/08 424 164,044 18.91 میلیارد - 123,403 115,500 115,100 116,006 1 101 115,411 1 9,850 115,600 - - - - - - - - - - - 164,044 - 164,044 - ممنوع-متوقف
مثقال

مثقال

صندوق بورس کالا 20,330 1,475.00 6.76 20,369 1,436.00 6.59 1402/07/08 986 8.013 میلیون 163.21 میلیارد - 21,805 20,399 20,154 20,440 1 658 20,320 1 1,962 20,330 - - - - - - - - - - - 2.257 میلیون 5.756 میلیون 3.012 میلیون 5.001 میلیون ممنوع-متوقف
گوهر

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صندوق بورس کالا 119,001 10,995.00 8.46 118,964 11,032.00 8.49 1402/07/08 584 647,123 76.98 میلیارد - 129,996 119,700 118,000 119,701 2 99 119,001 1 1,500 119,099 - - - - - - - - - - - 429,638 217,485 647,123 - ممنوع-متوقف
زرفام

زرفام

صندوق بورس کالا 18,378 1,384.00 7.00 18,247 1,515.00 7.67 1402/07/08 298 1.703 میلیون 31.08 میلیارد - 19,762 18,290 18,183 18,396 1 100 18,271 1 1,400 18,400 - - - - - - - - - - - 502,711 1.201 میلیون 503,485 1.2 میلیون ممنوع-متوقف
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 55,240 350.00 0.63 29,290 26,300.00 47.31 1402/04/15 1 27 9.8 میلیون 2,222.58 55,590 55,900 55,000 56,480 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 79.203 میلیون 3.215 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 122.45 25.56 141.34 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون ممنوع-متوقف
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,344 31.00 0.71 3,543 832.00 19.02 1402/04/15 1,083 12.24 میلیون 43.37 میلیارد 11,302.18 4,375 4,332 4,300 4,444 1 3,000 3,505 4 214,538 3,600 63.774 هزار میلیارد 83.066 میلیون 47.425 میلیون 18 میلیون 19.292 میلیون 28.132 میلیون 53.182 میلیون 8.126 میلیون 7.85 2.27 1.2 11.435 میلیون 805,442 12.24 میلیون 360 ممنوع-متوقف
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 29,000 100.00 0.34 23,050 6,050.00 20.79 1402/04/15 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 4,784.38 29,100 29,250 28,800 29,400 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 255.81 میلیون 111.098 میلیون 8 میلیون 68.61 میلیون 42.488 میلیون 414.015 میلیون 30.408 میلیون 6.06 4.34 0.45 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059 ممنوع-متوقف
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 82,100 1,040.00 1.25 78,270 4,870.00 5.86 1402/04/15 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 926.8 83,140 82,700 81,400 85,270 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 20.77 میلیون 1.836 میلیون 250,000 1.665 میلیون 243,667 531,668 38,803 330.63 67.84 31.56 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001 ممنوع-متوقف
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 1,886 355.00 23.19 1,531 0.00 0.00 1402/04/15 1 40 63,040 - 1,531 1,888 1,879 1,943 243 685,602 172,600 0 0 0 1.619 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,200 5,000 58,200 - ممنوع-متوقف
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 6,590 3,502.00 113.41 3,088 0.00 0.00 1402/04/15 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 6,640 6,590 6,810 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون ممنوع-متوقف
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,200 10.00 0.19 4,657 553.00 10.61 1402/04/15 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 7,471.66 5,210 5,200 5,140 5,300 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 501.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 157.55 میلیون 30.601 میلیون 11.41 3.49 2.23 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون ممنوع-متوقف
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 56,400 11,880.00 26.68 44,520 0.00 0.00 1402/04/15 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 58,200 55,550 58,250 1 2,510 19,890 0 0 0 2.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.935 میلیون 250,000 2.185 میلیون - ممنوع-متوقف
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 52,250 5,172.00 10.99 47,078 0.00 0.00 1402/04/15 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 50,700 50,700 52,250 67 113,278 46,200 1 2,781 49,750 2.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 722,119 112 222,231 500,000 ممنوع-متوقف
غگز

گز سکه

سهام فرابورس 5,890 23,110.00 79.69 29,000 0.00 0.00 1402/04/15 1 30,000 870 میلیون - 29,000 5,869 5,804 6,046 4 199,000 7,500 6 300,000 10,500 354.17 میلیارد - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000 - ممنوع-متوقف
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام فرابورس 111,450 104,081.00 1.00 7,369 0.00 0.00 1402/04/15 1 381 2.89 میلیون - 7,369 105,050 105,050 111,450 32 285,689 45,050 0 0 0 1.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 56,940 330.00 0.58 48,250 9,020.00 15.75 1402/04/15 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 986.64 57,270 56,940 56,050 57,520 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 19.622 میلیون 1.593 میلیون 127,000 460,988 545,284 790,979 190,385 24.2 15.18 22.09 661,019 388,771 982,895 66,895 ممنوع-متوقف
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 22,250 50.00 0.22 18,350 3,950.00 17.71 1402/04/15 247 2.495 میلیون 45.78 میلیارد - 22,300 22,450 22,100 22,700 1 500 16,960 1 25,000 18,950 146.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.629 میلیون 865,535 1.427 میلیون 1.068 میلیون ممنوع-متوقف
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 3,467 9,729.00 73.73 13,196 0.00 0.00 1402/04/15 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 3,401 3,400 3,522 2 4,059 3,184 2 157,510 3,190 4.727 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.099 میلیون 300,000 32.149 میلیون 250,000 ممنوع
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 25,050 11,474.00 84.52 13,576 0.00 0.00 1402/04/15 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 25,050 25,050 25,050 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون - ممنوع-متوقف
سفاسی

فارسیت اهواز

سهام فرابورس 5,193 5,371.00 50.84 10,564 0.00 0.00 1402/04/15 92 371,067 3.83 میلیارد - 10,564 4,930 4,930 5,193 6 171,330 3,000 1 40,000 3,020 2.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.092 میلیون 65,656 7.907 میلیون 250,000 ممنوع-متوقف
فلات

سر. فلات ایرانیان

سهام فرابورس 39,500 25,132.00 174.92 14,368 0.00 0.00 1402/04/15 96 1.597 میلیون 22.95 میلیارد - 14,368 39,500 39,500 39,500 39 649,511 9,910 1 1,530 15,400 3.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 814,854 - 514,854 300,000 ممنوع-متوقف
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 34,100 170.00 0.50 34,270 0.00 0.00 1402/04/15 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 34,100 32,950 34,100 355 104,510 55,750 1 300 63,500 7.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 503,110 128,100 601,110 30,100 ممنوع-متوقف
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 6,035 37.00 0.61 4,788 1,284.00 21.15 1402/04/13 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 14,253.33 6,072 6,035 6,035 6,280 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 36.843 میلیون 15.079 میلیون 6.7 میلیون 5.983 میلیون 9.095 میلیون 17.112 میلیون 2.402 میلیون 13.36 3.53 1.87 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733 ممنوع-متوقف
تمحرکه

ماشین سازی نیرو محرکه

سهام بورس 8,240 13,303.00 61.75 21,543 0.00 0.00 1402/04/13 96 391,979 7.45 میلیارد 3,100.69 21,543 8,370 7,910 8,390 1 423 11,640 1 870 11,700 1.435 هزار میلیارد 2.948 میلیون 103,691 121,843 53,291 50,400 21,852 26,681 - - - 2.947 میلیون 837 2.948 میلیون - ممنوع-متوقف
ضبتهران800

اختیارخ بتهران-1400-14020810

اختیار معامله فرابورس 1,299 1.00 0.08 1,299 1.00 0.08 1402/04/13 1 13 16,887 - 1,300 1,299 1,299 1,299 0 0 0 1 10 1,400 - - - - - - - - - - - 13 - 13 - ممنوع-متوقف
ضبتهران808

اختیارخ بتهران-2400-14020810

اختیار معامله فرابورس 680 230.00 51.11 688 238.00 52.89 1402/04/13 4 130 89,400 - 450 700 600 700 1 50 350 1 100 650 - - - - - - - - - - - 130 - 100 30 ممنوع-متوقف
ضخاور704

اختیارخ خاور-4000-14020716

اختیار معامله فرابورس 1,499 350.00 18.93 1,527 322.00 17.41 1402/04/12 33 7,021 10.72 میلیون - 1,849 2,050 1,499 2,050 1 10 1,470 1 10 1,470 - - - - - - - - - - - 7,021 - 149 6,872 ممنوع-متوقف
ضخاور121

اختیارخ خاور-3800-14030115

اختیار معامله فرابورس 2,250 0.00 0.00 2,250 0.00 0.00 1402/04/12 10 10,000 22.5 میلیون - - 2,250 2,250 2,250 1 1 1,555 1 100 3,300 - - - - - - - - - - - 4,000 6,000 - 10,000 ممنوع-متوقف
ضخاور118

اختیارخ خاور-3200-14030115

اختیار معامله فرابورس 2,700 250.00 8.47 2,700 250.00 8.47 1402/04/12 10 10,000 27 میلیون - 2,950 2,700 2,700 2,700 1 1 2,501 1 1 3,250 - - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000 ممنوع-متوقف
ضخاور703

اختیارخ خاور-3800-14020716

اختیار معامله فرابورس 1,654 102.00 5.81 1,684 72.00 4.10 1402/04/12 3 142 239,078 - 1,756 1,710 1,654 1,799 1 40 1,431 1 68 1,798 - - - - - - - - - - - 142 - 72 70 ممنوع-متوقف
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 17,400 590.00 3.28 14,990 3,000.00 16.68 1402/04/05 505 191,124 24.89 میلیارد 3,730.62 17,990 18,090 17,370 18,090 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 239.19 میلیون 137.628 میلیون 11 میلیون 73.75 میلیون 63.878 میلیون 488.003 میلیون 27.802 میلیون 5.93 2.58 0.34 730,199 79,567 709,590 100,176 ممنوع-متوقف
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون ممنوع-متوقف
غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

سهام فرابورس 4,000 12,563.00 75.85 16,563 0.00 0.00 1400/11/09 10 322,857 5.35 میلیارد - 16,563 4,000 4,000 4,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.497 میلیون - - 1.497 میلیون ممنوع-متوقف
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون ممنوع-متوقف
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد ممنوع-متوقف
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد ممنوع-متوقف
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/08 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - 700 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد ممنوع-متوقف
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 477.00 33.85 937 472.00 33.50 1400/07/28 - - - 34,036.64 1,409 954 925 964 0 0 0 0 - 788.671 میلیون 661.562 میلیون 135 میلیون 635.041 میلیون 26.521 میلیون 47.58 میلیون -49,525,064 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون ممنوع-متوقف
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون ممنوع-متوقف
خلیبل

مالیبل سایپا

سهام فرابورس 245 7.00 2.94 238 0.00 0.00 1400/02/18 1 1,435 357,315 - 238 245 245 245 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,435 - 1,435 - ممنوع-متوقف
کورز

ورزیران

سهام فرابورس 36,919 1,757.00 5.00 35,162 0.00 0.00 1399/11/11 2 360 13.29 میلیون - 35,162 36,919 36,919 36,919 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 360 - 360 - ممنوع-متوقف
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000 ممنوع-متوقف
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون ممنوع-متوقف
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون - ممنوع-متوقف
ودانا

سر. دانایان پارس

سهام فرابورس 510 882.00 63.36 510 882.00 63.36 1398/01/26 2 200 102,000 - 1,392 510 510 510 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 200 - - 200 ممنوع-متوقف
رفاه

فروشگاه رفاه

سهام فرابورس 11,490 7.00 0.06 11,490 7.00 0.06 1397/11/27 38 20,405 234.45 میلیون - 11,497 11,490 11,490 11,490 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20,405 - 20,405 - ممنوع-متوقف