سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 50,200 950.00 1.93 49,810 560.00 1.14 1399/08/1 1,922 4.137 میلیون 206.055 میلیارد 2,152.51 49,250 4.137 میلیون 49,100 206.055 میلیارد 0 - - 0 - - 24.905 هزار میلیارد 25.759 میلیون 2.456 میلیون 500,000 854,339 1.602 میلیون 1.982 میلیون 900,398 27.66 15.55 12.57 2.047 میلیون 2.091 میلیون 3.852 میلیون 284,688 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
وثوق

سرمایه گذاری وثوق امین

سهام پایه فرابورس 14,900 460.00 2.99 15,335 25.00 0.16 1399/08/1 59 68,629 1.023 میلیارد - 15,360 68,629 14,900 1.023 میلیارد 102 1,910 20,985 2 486,338 20,985 2.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 68,629 - 68,629 - ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده
وجامی

سرمایه گذاری جامی

سهام پایه فرابورس 13,621 396.00 2.99 13,519 294.00 2.22 1399/08/1 186 1.114 میلیون 15.174 میلیارد - 13,225 1.114 میلیون 13,621 15.174 میلیارد 2 750 13,650 1 6,515 13,650 2.569 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.114 میلیون - 1.114 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 49,481 2,604.00 5.00 52,034 51.00 0.10 1399/08/1 21 18,718 926.185 میلیون 891.33 52,085 18,718 49,481 926.185 میلیون 1467 235 42,181 1 7.804 میلیون 49,481 6.973 هزار میلیارد 7.472 میلیون 972,938 134,000 499,816 473,122 2.308 میلیون 231,832 - - - 18,718 - 18,718 - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 7,210 370.00 4.88 7,300 280.00 3.69 1399/08/1 654 5.061 میلیون 36.514 میلیارد 7,738.64 7,580 5.061 میلیون 7,210 36.514 میلیارد 0 - - 0 - - 13.591 هزار میلیارد 19.591 میلیون 6.062 میلیون 1.862 میلیون 6 میلیون 62,353 9.102 میلیون -387,765 -35.04 217.97 1.49 4.761 میلیون 300,000 5.061 میلیون - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,750 400.00 12.70 3,150 0.00 0.00 1399/08/1 4 6 16,500 3.41 3,150 1 2,750 2,750 0 - - 0 - - 17.004 هزار میلیارد 116.697 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 246,000 34,340.00 12.25 280,340 0.00 0.00 1399/07/30 1 8 1.968 میلیون 359.88 280,340 246,000 - - 0 - - 0 - - 266.323 هزار میلیارد 303.007 میلیون 58.206 میلیون 950,000 36.684 میلیون 21.522 میلیون 31.017 میلیون 22.673 میلیون - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 39,400 1,484.00 3.63 39,115 1,769.00 4.33 1399/07/30 1,098 5.141 میلیون 201.101 میلیارد 4,682.35 40,884 5.141 میلیون 39,990 201.101 میلیارد 1 - - 0 20,000 40,884 163.86 هزار میلیارد 165.053 میلیون 14.029 میلیون 4 میلیون 8.593 میلیون 5.436 میلیون 1.664 میلیون 1.329 میلیون 117.72 28.78 94.02 4.302 میلیون 839,290 4.314 میلیون 827,193 ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام پایه فرابورس 1,080 17.00 1.60 4,944 3,881.00 365.10 1399/07/30 - - - - 1,063 - - - - - - - 3.708 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.86 میلیون - 2.86 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,029 264.00 4.99 5,289 4.00 0.08 1399/07/29 35 140,275 705.443 میلیون 4,007.86 5,293 140,275 5,029 705.443 میلیون 224 2,000 5,029 1 11.104 میلیون 5,029 7.934 هزار میلیارد 11.196 میلیون 4.1 میلیون 1.5 میلیون 3.262 میلیون 837,443 2.403 میلیون -257,828 - - - 140,275 - 140,275 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 16,410 1,020.00 5.85 17,430 0.00 0.00 1399/07/29 13 11,621 190.701 میلیون 893.92 17,430 16,410 16,410 16,410 0 - - 0 - - 5.801 هزار میلیارد 6.364 میلیون 1.062 میلیون 330,000 611,725 450,444 1.261 میلیون 114,766 50.12 12.77 4.56 - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 29,100 1,020.00 3.39 29,040 1,080.00 3.59 1399/07/28 10,189 52.749 میلیون 1.532 هزار میلیارد 5,177.02 30,120 30,980 28,620 30,980 0 - - 0 - - 4208.855 هزار میلیارد 52.749 میلیون 4.167 میلیارد 143.5 میلیون 325.08 میلیون 429.704 میلیون 212.835 میلیون 209.629 میلیون 19.88 9.7 19.58 16.196 میلیون 36.552 میلیون 39.416 میلیون 13.332 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 37,240 1,960.00 5.00 37,870 1,330.00 3.39 1399/07/28 714 1.09 میلیون 40.602 میلیارد 1,527.01 39,200 37,240 37,240 37,240 0 - - 0 - - 152.893 هزار میلیارد 152.118 میلیون 6.839 میلیون 4.007 میلیون 386,607 6.452 میلیون 1.221 میلیون 1.087 میلیون - - - 940,284 150,000 1.09 میلیون - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 43,890 770.00 1.79 42,650 470.00 1.09 1399/07/28 194 346,826 14.424 میلیارد 1,787.76 43,120 41,000 40,970 43,890 0 - - 0 - - 10.318 هزار میلیارد 11.447 میلیون 2.206 میلیون 240,000 1.211 میلیون 994,926 2.273 میلیون 671,823 15.24 10.29 4.5 97,389 249,437 315,341 31,485 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
سکارون

سیمان کارون

سهام بورس 3,546 15.00 0.42 106,879 103,348.00 2.00 1399/07/27 - - - - 3,531 3,600 - - 1 1,000 3,500 1 1,400 3,700 22.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 181,793 - 181,793 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 11,250 590.00 4.98 11,300 540.00 4.56 1399/07/27 3,366 18.847 میلیون 212.883 میلیارد 5,599.24 11,840 11,340 11,250 11,840 2 1,000 10,150 1 103,963 11,250 148 هزار میلیارد 144.85 میلیون 37.335 میلیون 12.5 میلیون 3.6 میلیون 33.735 میلیون 16.7 میلیون 15.691 میلیون 9 4.2 8.47 17.547 میلیون 1.3 میلیون 18.713 میلیون 134,005 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
ثنور

سرمایه گذاری کوه نور

سهام پایه فرابورس 7,223 380.00 5.00 7,488 115.00 1.51 1399/07/27 104 795,122 5.743 میلیارد - 7,603 7,223 7,223 7,223 2 1,000 7,006 1 24,520 7,398 9.127 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 795,122 - 795,122 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
سلار

شرکت سیمان لارستان

سهام پایه فرابورس 27,326 845.00 3.00 28,156 15.00 0.05 1399/07/27 14 12,185 332.967 میلیون - 28,171 27,326 27,326 27,326 138 - - 0 514,387 18,444 6.615 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,185 - 12,185 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
کهمدا

شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 24,860 1,290.00 4.93 25,240 910.00 3.48 1399/07/23 1,882 3.718 میلیون 93.848 میلیارد 1,975.38 26,150 3.718 میلیون 26,100 93.848 میلیارد 0 - - 0 - - 29.076 هزار میلیارد 36.356 میلیون 10.972 میلیون 1.152 میلیون 7.279 میلیون 3.693 میلیون 2.644 میلیون 1.443 میلیون - - - 3.235 میلیون 482,503 3.331 میلیون 387,016 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 38,650 1,840.00 5.00 38,640 1,830.00 4.97 1399/07/23 5,356 41.078 میلیون 1.587 هزار میلیارد 7,669.6 36,810 38,650 37,570 38,650 0 - - 0 - - 311.679 هزار میلیارد 321.089 میلیون 30.194 میلیون 8.066 میلیون 9.41 میلیون 20.784 میلیون 19.169 میلیون 13.535 میلیون 23.03 15 16.27 12.268 میلیون 28.811 میلیون 29.957 میلیون 11.121 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع فوق العاده(انتخاب هیئت مدیره)
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 48,400 239.00 0.49 48,495 144.00 0.30 1399/07/23 362 425,459 20.548 میلیارد - 48,639 48,639 46,430 49,250 1 723 46,210 1 1,000 50,656 48.495 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 160,540 264,919 425,459 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 23,640 1,120.00 4.97 23,640 1,120.00 4.97 1399/07/23 446 3.595 میلیون 84.995 میلیارد 8,061.4 22,520 3.595 میلیون 23,640 84.995 میلیارد 0 - - 0 - - 70.92 هزار میلیارد 78.063 میلیون 14.046 میلیون 3 میلیون 7.143 میلیون 6.904 میلیون 19.387 میلیون 2.979 میلیون - - - 3.595 میلیون - 751,881 2.844 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وبرق

س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی

سهام پایه فرابورس 222,485 6,480.00 3.00 219,714 3,709.00 1.72 1399/07/22 3,496 1.87 میلیون 410.974 میلیارد - 216,005 1.87 میلیون 209,530 410.974 میلیارد 3 517,969 50,818 135 300 50,818 25.761 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.649 میلیون 221,170 1.85 میلیون 20,000 ممنوع - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 18,100 940.00 4.94 57,130 38,090.00 200.05 1399/07/16 4 5 90,500 15.06 19,040 1 18,100 18,100 0 - - 0 - - 114.26 هزار میلیارد 116.758 میلیون 14.597 میلیون 2 میلیون 2.518 میلیون 12.08 میلیون 5.458 میلیون 3.832 میلیون 29.82 9.47 20.93 - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 33,649 1,771.00 5.00 34,909 511.00 1.44 1399/07/9 340 404,163 13.6 میلیارد 1,188.71 35,420 404,163 33,649 13.6 میلیارد 3 - - 0 12,715 33,649 9.775 هزار میلیارد 11.595 میلیون 2.721 میلیون 280,000 1.821 میلیون 899,880 3.598 میلیون 537,096 - - - 404,163 - 394,163 10,000 ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 62,622 2,982.00 5.00 60,044 404.00 0.68 1399/07/7 5,313 9.307 میلیون 558.827 میلیارد 1,751.72 59,640 56,658 56,658 62,622 1 812 61,500 2 186 70,749 38.008 هزار میلیارد 101.761 میلیون 75.652 میلیون 633,000 63.754 میلیون 11.899 میلیون 3.222 میلیون -3,550,687 - - - 7.304 میلیون 2.003 میلیون 8.396 میلیون 910,868 ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 16,320 850.00 4.95 17,120 50.00 0.29 1399/07/1 100 171,574 2.8 میلیارد 1,716.89 17,170 171,574 16,320 2.8 میلیارد 0 - - 0 - - 94.672 هزار میلیارد 114.626 میلیون 24.154 میلیون 5.53 میلیون 19.954 میلیون 4.2 میلیون 31.205 میلیون 1.191 میلیون 79.52 22.54 3.03 171,574 - 171,574 - ممنوع - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش
قنقش

قندنقش جهان

سهام بورس 4,400 88.00 2.04 76,445 72,133.00 1.00 1399/07/1 10 16,326 68.813 میلیون - 4,312 4,456 4,170 4,456 1 700 4,172 1 923 4,444 10.626 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,326 - 16,326 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 24,600 1,170.00 4.99 23,760 330.00 1.41 1399/06/25 197 610,836 15.027 میلیارد 3,100.69 23,430 24,600 24,600 24,600 1 5,210 24,600 2 15 25,200 2.895 هزار میلیارد 2.948 میلیون 103,691 121,843 53,291 50,400 21,852 26,681 108.5 57.44 132.48 610,836 - 610,836 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
خودکفا

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

سهام پایه فرابورس 134,099 2,437.00 1.78 133,730 2,806.00 2.06 1399/06/24 4,612 2.506 میلیون 335.111 میلیارد - 136,536 132,440 132,440 140,000 97 139 215,074 1 202,896 215,074 93.611 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.456 میلیون 50,000 2.506 میلیون 76 ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده
فلامی

لامیران‌

سهام بورس 109,950 5,780.00 4.99 113,450 2,280.00 1.97 1399/06/24 372 161,456 17.752 میلیارد 434.02 115,730 109,950 109,950 109,950 38 600 109,950 2 213,200 109,950 6.807 هزار میلیارد 7.009 میلیون 515,059 60,000 201,873 313,186 409,715 130,875 52.01 21.73 16.61 161,256 200 161,456 - ممنوع - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 14,700 50.00 0.34 14,870 220.00 1.50 1399/06/22 4,134 20.97 میلیون 311.73 میلیارد 5,072.53 14,650 14,650 13,990 15,190 1 412 14,500 1 6,837 15,230 59.48 هزار میلیارد 103.153 میلیون 61.535 میلیون 4 میلیون 43.673 میلیون 17.862 میلیون 26.811 میلیون 1.831 میلیون 32.48 3.33 2.23 10.361 میلیون 10.609 میلیون 18.987 میلیون 1.983 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
کسرام

پارس‌ سرام‌

سهام بورس 111,720 5,880.00 5.00 113,510 4,090.00 3.48 1399/06/19 749 290,256 32.427 میلیارد 387.52 117,600 111,720 111,720 111,720 3 30,000 98,000 2 102 111,720 6.811 هزار میلیارد 7.078 میلیون 225,592 60,000 267,528 -41,936 258,838 -44,758 -152.16 -162.4 26.31 290,256 - 290,256 - ممنوع - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام پایه فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/4 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 46 101,600 7,684 3 2.199 میلیون 7,684 11.576 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
وانصار

بانک انصار

سهام بورس 2,088 2.00 0.10 2,086 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - 2,086 2,088 2,088 2,088 - - - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
آکنتور

کنتورسازی ایران

سهام بورس 45,893 674.00 1.45 46,567 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - 46,567 45,893 45,893 45,893 - - - - 9.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
توسعه

اعتباری توسعه

سهام پایه فرابورس 2,692 25.00 0.92 2,717 0.00 0.00 1399/01/24 2 35,000 94.22 میلیون - 2,717 2,690 2,692 2,692 24 - - 0 382,269 2,228 5.592 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی
وآداک

صنعت و تجارت آداک

سهام پایه فرابورس 11,761 342.00 3.00 11,419 0.00 0.00 1398/09/2 11 8,240 96.906 میلیون - 11,419 11,761 11,760 11,761 1 - - 0 4,577 12,657 9.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ودانا

سرمایه گذاری دانایان پارس

سهام پایه فرابورس 11,000 10,999.00 1.10 510 509.00 50.00 1398/01/26 4 702,743 7.73 میلیارد - 1 11,000 - - - - - - 688.5 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده