سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 537 1.00 0.19 536 0.00 0.00 1400/04/29 2,160 99.59 میلیون 53.3 میلیارد 46,105.32 536 530 526 559 2 34,327 536 3 180,933 538 51.514 هزار میلیارد 51.59 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -4.69 0.5 -4.69 79.587 میلیون 20 میلیون 99.587 میلیون - ممنوع-متوقف
کگل

گل گهر

سهام بورس 19,230 430.00 2.29 18,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,697 53.76 میلیون 1.011 هزار میلیارد 19,934.6 18,800 18,740 18,570 19,400 3 6,668 19,230 2 58,387 19,240 1880 هزار میلیارد - - 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.419 میلیون 322.454 میلیون 141.603 میلیون 9.18 5.81 4.45 2.926 میلیون 50.838 میلیون 4.834 میلیون 48.929 میلیون ممنوع-متوقف
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 25,092 52,519.00 67.67 77,611 0.00 0.00 1400/04/29 2,413 4.491 میلیون 348.57 میلیارد - 77,611 25,092 25,092 25,469 1 400 25,010 85 597,273 25,092 115.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.339 میلیون 329,000 6.629 میلیون 38,551 ممنوع-متوقف
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 12,666 202.00 1.57 12,868 0.00 0.00 1400/04/29 724 4.81 میلیون 61.95 میلیارد 6,649.19 12,868 13,107 12,647 13,180 1 98,604 12,663 2 396,359 12,666 128.68 هزار میلیارد 530.641 میلیون 416.574 میلیون 10 میلیون 401.961 میلیون 14.613 میلیون 58.641 میلیون 1.354 میلیون 95.02 8.81 2.19 1.919 میلیون 2.896 میلیون 4.795 میلیون 19,419 ممنوع-متوقف
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 38,662 1,222.00 3.06 39,884 0.00 0.00 1400/04/29 1,941 2.63 میلیون 104.94 میلیارد 1,355.57 39,884 41,000 38,563 42,621 2 21,637 38,660 2 4,308 38,719 5.983 هزار میلیارد 9.669 میلیون 3.963 میلیون 150,000 3.692 میلیون 270,691 1.645 میلیون 39,276 186.58 - 4.35 2.506 میلیون 125,144 2.631 میلیون - ممنوع-متوقف
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 22,930 90.00 0.39 23,020 0.00 0.00 1400/04/29 952 1.45 میلیون 33.3 میلیارد 1,519.91 23,020 23,900 22,600 23,900 1 273 22,880 1 241 22,930 5.295 هزار میلیارد 6.059 میلیون 738,479 230,000 764,242 -25,763 1.509 میلیون 15,972 331.49 -205.51 3.51 1.447 میلیون - 1.447 میلیون - ممنوع-متوقف
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 37,290 412.00 1.12 36,878 0.00 0.00 1400/04/29 1,484 2.01 میلیون 74.15 میلیارد 1,354.94 36,878 37,000 36,010 38,890 1 2,292 37,290 1 2,109 37,300 4.942 هزار میلیارد 5.956 میلیون 2.115 میلیون 134,000 1.014 میلیون 1.101 میلیون 5.244 میلیون 705,182 7.01 4.49 0.94 1.937 میلیون 74,020 2.011 میلیون - ممنوع-متوقف
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 13,200 210.00 1.62 12,990 0.00 0.00 1400/04/29 673 2.85 میلیون 37.7 میلیارد 4,240.26 12,990 13,350 12,950 13,490 3 28,504 13,100 1 11,114 13,200 155.231 هزار میلیارد 196.948 میلیون 61.525 میلیون 11.95 میلیون 41.718 میلیون 19.807 میلیون 71.142 میلیون 18.198 میلیون 8.53 7.84 2.19 2.854 میلیون - 2.459 میلیون 395,000 ممنوع-متوقف
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 4,370 57.00 1.29 4,427 0.00 0.00 1400/04/29 49,836 24.82 میلیون 109.9 میلیارد 1,140.48 4,427 4,310 4,300 4,630 1 1,044 4,370 10 519 4,370 6.641 هزار میلیارد 10.511 میلیون 6.084 میلیون 1.5 میلیون 3.87 میلیون 2.214 میلیون 1.191 میلیون 473,089 14.04 3 5.58 24.723 میلیون 100,000 24.105 میلیون 718,278 ممنوع-متوقف
دامین

دارو امین

سهام بورس 3,900 34.00 0.88 3,866 0.00 0.00 1400/04/29 760 9.87 میلیون 38.2 میلیارد 12,988.38 3,866 3,770 3,765 3,921 1 5,135 3,880 2 146,011 3,920 15.155 هزار میلیارد 19.544 میلیون 9.562 میلیون 3.92 میلیون 4.389 میلیون 5.173 میلیون 4.472 میلیون 1.11 میلیون 13.65 2.93 3.39 9.302 میلیون 568,889 9.871 میلیون - ممنوع-متوقف
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 3,819 772.00 16.82 4,591 0.00 0.00 1400/04/29 726 10.193 میلیون 46.79 میلیارد - 4,591 3,700 3,669 3,850 2 61,242 3,818 1 148,863 3,819 22.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.597 میلیون 748,949 10.266 میلیون 80,000 ممنوع-متوقف
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 4,264 24.00 0.57 4,240 0.00 0.00 1400/04/29 27,226 46.61 میلیون 197.6 میلیارد 2,259.1 4,240 4,200 4,120 4,322 1 10,796 4,264 4 1,472 4,264 38.16 هزار میلیارد 40.999 میلیون 24.478 میلیون 9 میلیون 2.839 میلیون 21.638 میلیون 8.62 میلیون 10.173 میلیون 3.75 1.76 4.43 42.961 میلیون 3.653 میلیون 46.503 میلیون 111,364 ممنوع-متوقف
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,200 40.00 0.65 6,160 0.00 0.00 1400/04/29 2,983 49.4 میلیون 304.2 میلیارد 16,559.33 6,160 6,180 5,910 6,290 0 0 0 0 295.68 هزار میلیارد 311.343 میلیون 78.903 میلیون 48 میلیون 15.663 میلیون 63.239 میلیون 40.666 میلیون -703,715 -420.17 4.68 7.27 16.006 میلیون 33.391 میلیون 42.482 میلیون 6.915 میلیون ممنوع-متوقف
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 544 9.00 1.68 535 0.00 0.00 1400/04/29 5,083 280.17 میلیون 150 میلیارد 55,119.26 535 515 515 552 1 294,894 544 2 203,561 545 137.42 هزار میلیارد 137.423 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -4.76 0.5 -4.76 216.404 میلیون 63.928 میلیون 280.257 میلیون 75,308 ممنوع-متوقف
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 29,000 336.00 1.17 28,664 0.00 0.00 1400/04/29 894 2.69 میلیون 77.22 میلیارد 3,013.5 28,664 28,600 27,510 29,580 6 13,173 28,710 1 10,000 28,710 58.905 هزار میلیارد 94.327 میلیون 49.324 میلیون 2.055 میلیون 37.479 میلیون 11.845 میلیون 17.984 میلیون 5.852 میلیون 9.72 4.8 3.16 1.323 میلیون 1.371 میلیون 2.684 میلیون 10,000 ممنوع-متوقف
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 537 4.00 0.74 541 0.00 0.00 1400/04/29 3,863 197.49 میلیون 106.7 میلیارد 51,124.46 541 536 535 560 1 50,000 538 1 100,000 538 95.454 هزار میلیارد 95.457 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون 18.062 میلیون -55,800,934 -1.71 0.57 5.28 176.124 میلیون 21.37 میلیون 197.406 میلیون 87,391 ممنوع-متوقف
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 44,262 0.00 0.00 44,262 0.00 0.00 1400/04/29 1,432 1.22 میلیون 54.11 میلیارد 853.74 44,262 44,262 44,262 44,262 549 741,457 44,262 1 21 44,262 30.983 هزار میلیارد 32.678 میلیون 4.187 میلیون 200,000 2.171 میلیون 2.016 میلیون 6.694 میلیون 1.159 میلیون 26.33 15.13 4.56 1.223 میلیون - 1.223 میلیون 21 ممنوع-متوقف
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 9,261 1.00 0.01 9,260 0.00 0.00 1400/04/29 4,579 9.47 میلیون 87.66 میلیارد 2,067.21 9,260 9,261 9,260 9,310 293 51,971,608 9,260 3 11,830 9,261 277.8 هزار میلیارد 398.567 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 15.68 10.98 15.52 2.323 میلیون 7.143 میلیون 9.164 میلیون 302,209 ممنوع-متوقف
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,930 11.00 0.28 3,941 0.00 0.00 1400/04/29 3,500 37.64 میلیون 148.34 میلیارد 10,754.56 3,941 3,827 3,825 4,098 1 45,000 3,929 1 10,000 3,930 5.912 هزار میلیارد 11.316 میلیون 4.659 میلیون 1.5 میلیون 5.405 میلیون -745,005 3.103 میلیون -1,207,137 -4.9 -7.93 1.91 36.853 میلیون 787,775 37.367 میلیون 274,000 ممنوع-متوقف
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 8,510 50.00 0.58 8,560 0.00 0.00 1400/04/29 1,254 6.03 میلیون 51.7 میلیارد 4,810.49 8,560 8,510 8,480 8,800 1 2,299 8,510 1 3,800 8,520 77.922 هزار میلیارد 82.078 میلیون 19.069 میلیون 9.103 میلیون 4.156 میلیون 14.913 میلیون 11.258 میلیون 4.567 میلیون 17.06 5.23 6.92 5.952 میلیون 80,000 3.832 میلیون 2.2 میلیون ممنوع-متوقف
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 543 0.00 0.00 543 0.00 0.00 1400/04/29 1,576 69.92 میلیون 38 میلیارد 44,365.41 543 534 530 561 3 212,538 541 2 68,067 546 50.455 هزار میلیارد 50.457 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 -1.67 0.51 -1.67 62.035 میلیون 7.884 میلیون 69.92 میلیون - ممنوع-متوقف
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 2,885 782.00 21.33 3,667 0.00 0.00 1400/04/29 1,077 20.176 میلیون 73.98 میلیارد - 3,667 2,920 2,868 2,920 3 20,650 2,868 1 8,936 2,885 1.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.429 میلیون - 1.429 میلیون - ممنوع-متوقف
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 568 19.00 3.24 587 0.00 0.00 1400/04/29 493 20.92 میلیون 11.9 میلیارد 42,440.5 587 569 568 580 12 1,729,659 567 1 155,057 568 87.764 هزار میلیارد 87.8 میلیون 142.985 میلیون 149.513 میلیون 35,708 142.949 میلیون -47,588,070 -47,596,122 -1.84 0.61 -1.84 15.923 میلیون 5 میلیون 20.923 میلیون - ممنوع-متوقف
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,420 251.00 3.76 6,671 0.00 0.00 1400/04/29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 6,550 6,334 6,690 1 1,883 6,355 1 11,531 6,430 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.238 میلیون 2.338 میلیون 5.772 میلیون 804,583 ممنوع-متوقف
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 21,035 75.00 0.36 21,110 0.00 0.00 1400/04/29 1,694 6.81 میلیون 143.76 میلیارد 4,020.03 21,110 21,035 21,035 22,035 0 0 0 7 47,761 21,035 63.33 هزار میلیارد 76.701 میلیون 19.718 میلیون 3 میلیون 13.371 میلیون 6.347 میلیون 9.159 میلیون 2.899 میلیون 21.84 9.98 6.91 6.308 میلیون 502,000 6.41 میلیون 400,000 ممنوع-متوقف
ثعتما

سر. ساختمانی اعتماد گستر

سهام فرابورس 33,090 889.00 2.62 33,979 0.00 0.00 1400/04/29 1,707 5.34 میلیون 181.45 میلیارد - 33,979 34,000 32,264 34,000 2 1,800 32,320 1 200 33,080 2.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 903,927 2,000 905,927 - ممنوع-متوقف
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 25,200 120.00 0.47 25,320 0.00 0.00 1400/04/29 1,791 2.88 میلیون 72.9 میلیارد 1,608.35 25,320 26,500 24,960 26,570 0 0 0 0 3.874 هزار میلیارد 4.06 میلیون 734,296 153,000 185,913 548,383 875,491 384,985 10.06 7.06 4.42 2.807 میلیون 73,500 2.881 میلیون - ممنوع-متوقف
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 64,782 25.00 0.04 64,757 0.00 0.00 1400/04/29 262 232,550 15.06 میلیارد 887.6 64,757 65,999 64,000 67,899 1 20 64,782 1 550 65,170 32.379 هزار میلیارد 34.653 میلیون 9.247 میلیون 500,000 4.95 میلیون 4.298 میلیون 7.12 میلیون 3.457 میلیون 8.59 6.91 4.17 232,550 - 232,550 - ممنوع-متوقف
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,305 2,966.00 56.27 5,271 0.00 0.00 1400/04/29 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 2,331 2,304 2,351 4 27,824 2,304 1 13,445 2,319 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43.278 میلیون 11.157 میلیون 54.435 میلیون - ممنوع-متوقف
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام فرابورس 3,016 11,037.00 78.54 14,053 0.00 0.00 1400/04/29 190 2.453 میلیون 34.48 میلیارد - 14,053 2,909 2,909 3,065 1 6,646 3,016 2 19,893 3,020 24.593 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 875,388 1.303 میلیون 2.079 میلیون 100,000 ممنوع-متوقف
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 17,200 167.00 0.96 17,367 0.00 0.00 1400/04/29 704 1.1 میلیون 19.17 میلیارد 1,568.29 17,367 17,890 17,158 17,890 1 1,326 17,191 1 30,597 17,299 5.731 هزار میلیارد 7.128 میلیون 1.872 میلیون 330,000 1.397 میلیون - 3.026 میلیون 124,743 45.94 - 1.89 985,224 118,852 1.104 میلیون - ممنوع-متوقف
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,109 111.00 5.00 2,220 0.00 0.00 1400/04/29 1 4,000 8.4 میلیون 4,000 2,220 2,109 2,109 2,109 0 0 0 742 75,092,765 2,109 136.305 هزار میلیارد 136.307 میلیون 66.714 میلیون 61.399 میلیون 1,232 66.712 میلیون -156,163 -161,314 -844.97 2.04 -872.84 4,000 - 4,000 - ممنوع-متوقف
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 14,400 3,989.00 21.69 18,389 0.00 0.00 1400/04/29 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 14,240 14,109 14,501 5 41,216 14,370 1 1,412 14,400 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 424,099 554,340 978,439 - ممنوع-متوقف
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 24,140 4,525.00 15.79 28,665 0.00 0.00 1400/04/29 1,374 3.211 میلیون 92.05 میلیارد - 28,665 23,000 23,000 24,140 33 206,637 24,140 1 205 24,900 10.262 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.126 میلیون 120,000 2.208 میلیون 1.038 میلیون ممنوع-متوقف
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 581 15.00 2.52 596 0.00 0.00 1400/04/29 458 22.34 میلیون 13 میلیارد 48,768.8 596 581 581 589 0 0 0 2 125,869 581 68.253 هزار میلیارد 68.255 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 11.671 میلیون 5.85 0.62 -1.8 13.336 میلیون 9 میلیون 21.236 میلیون 1.1 میلیون ممنوع-متوقف
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 13,873 105.00 0.76 13,768 0.00 0.00 1400/04/29 2,027 7.4 میلیون 101.95 میلیارد 3,653.09 13,768 13,040 12,997 13,873 100 1,383,146 13,873 1 1,827 13,900 30.723 هزار میلیارد 31.372 میلیون 5.284 میلیون 2.232 میلیون 648,503 4.636 میلیون 1.118 میلیون 844,870 36.36 6.63 27.47 7.405 میلیون - 7.405 میلیون - ممنوع-متوقف
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 920 47.00 4.86 967 0.00 0.00 1400/04/29 26 876,340 806.2 میلیون 33,705.38 967 920 920 920 0 0 0 341 23,836,099 920 82.861 هزار میلیارد 82.863 میلیون 82.349 میلیون 85.689 میلیون 1,769 82.347 میلیون -28,341,988 -30,551,394 -2.71 1.01 -2.92 876,340 - 876,340 - ممنوع-متوقف
آرمان

بیمه آرمان

سهام فرابورس 6,440 1,701.00 20.89 8,141 0.00 0.00 1400/04/29 42 1.619 میلیون 13.44 میلیارد - 8,141 6,391 6,391 6,699 1 1,400 6,399 1 7,914 6,440 12.212 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 394,976 - 394,976 - ممنوع-متوقف
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 3,962 874.00 28.30 3,088 0.00 0.00 1400/04/29 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 3,962 3,962 3,962 0 0 0 416 12,536,043 3,962 5.566 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 85,580 - 85,580 - ممنوع-متوقف
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 23,050 10,715.00 86.87 12,335 0.00 0.00 1400/04/29 9 369,282 4.56 میلیارد - 12,335 22,780 21,909 23,050 69 1,562,788 23,050 0 0 0 944.86 میلیارد - - - - - - - - - - 4.621 میلیون 621,282 5.242 میلیون - ممنوع-متوقف