تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 483,000 113,550.00 19.03 596,550 0.00 0.00 1400/01/25 45 1,031 615.04 میلیون - 596,550 510,099 483,000 529,990 0 0 0 1 200 500,000 - - - - - - - - - - - 15,730 - 3,751 11,979
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 69,314.00 12.18 569,314 0.00 0.00 1400/01/25 25 437 248.79 میلیون - 569,314 514,101 500,000 529,450 1 40 480,000 1 5 493,778 - - - - - - - - - - - 24,047 - 23,083 964
تسه9910

امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسهیلات مسکن فرابورس 492,005 46,660.00 8.66 538,665 0.00 0.00 1400/01/25 11 80 43.09 میلیون - 538,665 490,001 482,958 520,000 1 34 490,500 1 200 502,000 - - - - - - - - - - - 13,036 - 3,031 10,005
تسه9905

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 498,000 317,195.00 38.91 815,195 0.00 0.00 1400/01/25 228 3,605 2.94 میلیارد - 815,195 495,000 495,000 527,857 1 40 491,140 1 6 987,994 - - - - - - - - - - - 227 - 227 -
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 532,280 238,656.00 30.96 770,936 0.00 0.00 1400/01/25 127 4,619 3.56 میلیارد - 770,936 490,000 481,601 532,280 1 40 490,000 1 23 514,990 - - - - - - - - - - - 3,035 - 3,035 -
تسه9812

امتیاز مسکن اسفند 98

تسهیلات مسکن فرابورس 486,116 324,217.00 40.01 810,333 0.00 0.00 1400/01/25 104 966 782.78 میلیون - 810,333 480,025 480,025 500,000 1 85 492,000 1 3 533,602 - - - - - - - - - - - 276 - 276 -
تسه9809

امتیاز مسکن آذر 98

تسهیلات مسکن فرابورس 476,500 332,614.00 41.11 809,114 0.00 0.00 1400/01/25 92 1,241 1000 میلیون - 809,114 474,020 473,711 522,928 0 0 0 1 7 488,119 - - - - - - - - - - - 410 - 410 -
تسه9807

امتیاز مسکن مهر 98

تسهیلات مسکن فرابورس 494,600 318,918.00 39.20 813,518 0.00 0.00 1400/01/25 33 640 520.65 میلیون - 813,518 482,600 482,556 510,000 0 0 0 1 23 503,201 - - - - - - - - - - - 118 - 118 -
تسه9808

امتیاز مسکن آبان 98

تسهیلات مسکن فرابورس 499,000 313,734.00 38.60 812,734 0.00 0.00 1400/01/25 77 1,056 858.25 میلیون - 812,734 485,100 485,100 501,000 2 61 510,000 1 3 510,001 - - - - - - - - - - - 408 - 408 -
تسه9904

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 488,004 326,392.00 40.08 814,396 0.00 0.00 1400/01/25 236 2,856 2.33 میلیارد - 814,396 490,000 488,004 537,999 1 39 490,000 1 7 621,457 - - - - - - - - - - - 383 - 383 -
تسه9803

امتیاز مسکن خرداد 98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,200 298,119.00 37.34 798,319 0.00 0.00 1400/01/25 113 1,065 850.21 میلیون - 798,319 483,060 483,060 508,997 1 11 492,013 1 10 504,896 - - - - - - - - - - - 1,764 - 1,764 -
تسه9810

امتیاز مسکن دی 98

تسهیلات مسکن فرابورس 533,267 274,559.00 33.99 807,826 0.00 0.00 1400/01/25 230 5,525 4.46 میلیارد - 807,826 490,021 490,000 533,267 1 40 484,462 1 280 535,000 - - - - - - - - - - - 1,943 - 1,929 14
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 485,700 107,744.00 18.16 593,444 0.00 0.00 1400/01/25 42 913 541.81 میلیون - 593,444 490,000 483,700 534,611 1 80 488,888 1 11 517,000 - - - - - - - - - - - 1,693 - 1,693 -
تسه9806

امتیاز مسکن شهریور 98

تسهیلات مسکن فرابورس 502,001 308,229.00 38.04 810,230 0.00 0.00 1400/01/25 40 518 419.7 میلیون - 810,230 490,000 490,000 530,000 2 31 490,000 1 163 530,000 - - - - - - - - - - - 931 - 931 -
تسه9907

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 316,856.00 38.79 816,856 0.00 0.00 1400/01/25 1,182 29,705 24.26 میلیارد - 816,856 535,000 492,250 539,208 1 100 485,100 2 200 535,000 - - - - - - - - - - - 2,185 - 1,648 537
تسه9906

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 99

تسهیلات مسکن فرابورس 509,000 305,285.00 37.49 814,285 0.00 0.00 1400/01/25 370 6,778 5.52 میلیارد - 814,285 489,330 489,330 519,666 1 47 507,666 1 5 995,100 - - - - - - - - - - - 923 - 923 -
تسه9802

امتیاز مسکن اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 478,000 328,129.00 40.70 806,129 0.00 0.00 1400/01/25 103 1,024 825.48 میلیون - 806,129 478,000 465,000 490,000 1 22 469,757 1 4 483,000 - - - - - - - - - - - 2,854 - 2,538 316
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 539,000 280,760.00 34.25 819,760 0.00 0.00 1400/01/25 196 2,314 1.9 میلیارد - 819,760 500,000 492,477 539,999 1 2 500,000 1 13 550,100 - - - - - - - - - - - 961 - 961 -
تسه9902

امتیاز مسکن اردیبهشت 99

تسهیلات مسکن فرابورس 540,939 269,876.00 33.28 810,815 0.00 0.00 1400/01/25 279 5,251 4.26 میلیارد - 810,815 491,205 489,421 540,939 1 180 492,100 1 10 950,000 - - - - - - - - - - - 1,090 - 1,090 -
تسه9901

امتیاز مسکن فروردین 99

تسهیلات مسکن فرابورس 498,250 310,092.00 38.36 808,342 0.00 0.00 1400/01/25 122 1,221 986.99 میلیون - 808,342 485,155 485,155 530,000 1 54 507,050 1 5 507,061 - - - - - - - - - - - 232 - 232 -
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 551,250 451,548.00 45.03 1.003 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 551,250 551,250 551,250 0 0 0 1 106 786,000 - - - - - - - - - - - 128 - 128 -
تسه9811

امتیاز مسکن بهمن 98

تسهیلات مسکن فرابورس 515,000 299,697.00 36.79 814,697 0.00 0.00 1400/01/25 107 1,444 1.18 میلیارد - 814,697 513,509 513,509 565,000 0 0 0 2 7 520,599 - - - - - - - - - - - 337 - 337 -
تسه9804

امتیاز مسکن تیر 98

تسهیلات مسکن فرابورس 510,000 307,036.00 37.58 817,036 0.00 0.00 1400/01/25 28 283 231.22 میلیون - 817,036 519,998 487,033 534,000 1 43 505,921 1 10 519,998 - - - - - - - - - - - 208 - 206 2
تملی710

تسهیلات مسکن ب ملی - دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 616,528 330,709.00 34.91 947,237 0.00 0.00 1400/01/25 6 73 69.15 میلیون - 947,237 610,000 610,000 616,528 0 0 0 1 6 592,216 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی701

تسهیلات مسکن ب ملی - فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 537,341 685,574.00 56.06 1.223 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 2 10 12.23 میلیون - 1.223 میلیون 537,341 486,167 537,341 0 0 0 1 148 521,853 - - - - - - - - - - - 220 - 220 -
تسه9805

امتیاز مرداد 98

تسهیلات مسکن فرابورس 505,580 294,833.00 36.84 800,413 0.00 0.00 1400/01/25 27 195 156.08 میلیون - 800,413 492,010 492,010 524,970 1 100 510,300 1 26 524,998 - - - - - - - - - - - 307 - 307 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب ملی - مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 724,800 346,040.00 32.31 1.071 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 1 5 5.35 میلیون - 1.071 میلیون 725,190 724,000 725,190 0 0 0 1 161 743,250 - - - - - - - - - - - 224 - 224 -
تملی705

تسهیلات مسکن ب ملی - مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 695,672 311,872.00 30.95 1.008 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 7 45 45.34 میلیون - 1.008 میلیون 768,900 695,672 768,900 3 165 732,286 0 0 0 - - - - - - - - - - - 160 - 160 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب ملی - شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 600,774 318,431.00 34.64 919,205 0.00 0.00 1400/01/25 8 52 47.8 میلیون - 919,205 580,000 580,000 600,774 0 0 0 1 90 600,000 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب ملی - آبان 97

تسهیلات مسکن فرابورس 563,079 26,837.00 4.55 589,916 0.00 0.00 1400/01/25 4 33 19.47 میلیون - 589,916 563,079 563,079 563,079 8 172 536,266 0 0 0 - - - - - - - - - - - 28 - 28 -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 374,296 155,448.00 71.03 218,848 0.00 0.00 1400/01/25 3 110 24.07 میلیون - 218,848 374,296 - - 3 192 374,296 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 760,441 287,784.00 60.89 472,657 0.00 0.00 1400/01/24 - - - - 472,657 760,441 760,441 760,441 0 0 0 7 133 760,441 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب ملی - بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 522,500 668,284.00 56.12 1.191 میلیون 0.00 0.00 1400/01/23 3 14 16.67 میلیون - 1.191 میلیون 522,500 522,500 522,500 0 0 0 1 2 570,000 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 612,889 542,311.00 46.95 1.155 میلیون 0.00 0.00 1400/01/23 1 5 5.78 میلیون - 1.155 میلیون 612,889 612,889 612,889 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 37 - 37 -
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 630,119 419,865.00 39.99 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/01/23 - - - - 1.05 میلیون 630,119 630,119 630,119 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 597,626 45,291.00 8.20 552,335 0.00 0.00 1400/01/23 - - - - 552,335 597,626 597,626 597,626 0 0 0 1 8 660,532 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 668,809 352,216.00 34.50 1.021 میلیون 0.00 0.00 1400/01/18 - - - - 1.021 میلیون 668,809 668,809 668,809 0 0 0 1 88 668,809 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 662,894 940,275.00 58.65 1.603 میلیون 0.00 0.00 1400/01/18 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 660,000 660,000 662,894 0 0 0 1 107 661,302 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 895,502 118,939.00 15.32 776,563 0.00 0.00 1400/01/17 1 20 15.53 میلیون - 776,563 895,502 895,502 895,502 0 0 0 5 184 895,502 - - - - - - - - - - - 112 - 112 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 812,232 520,753.00 39.07 1.333 میلیون 0.00 0.00 1400/01/17 10 82 109.3 میلیون - 1.333 میلیون 812,232 812,232 812,232 0 0 0 3 74 812,232 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -