تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه9802

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 901,000 24,008.00 2.60 910,816 14,192.00 1.53 1399/07/30 171 1,916 1.745 میلیارد - 925,008 893,100 890,000 928,900 1 116 900,000 2 15 970,000 1.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,916 - 1,889 27
تسه9810

امتیاز تسهیلات مسکن دی98

تسهیلات مسکن فرابورس 888,000 40,155.00 4.33 913,584 14,571.00 1.57 1399/07/30 399 8,858 8.093 میلیارد - 928,155 914,444 885,000 930,000 2 100 888,000 1 103 888,000 1.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,858 - 8,762 96
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 676,833 32,230.00 5.00 676,833 32,230.00 5.00 1399/07/30 3 49 33.165 میلیون - 644,603 676,833 676,833 676,833 0 352 676,833 19 - - 11.7 میلیارد - - - - - - - - - - 49 - 49 -
تسه9902

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت99

تسهیلات مسکن بورس 900,000 24,589.00 2.66 916,573 8,016.00 0.87 1399/07/30 504 9,074 8.317 میلیارد - 924,589 905,122 890,000 940,000 1 40 900,000 1 1 900,000 1.584 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,074 - 9,027 47
تسه9710

امتیاز تسهیلات مسکن دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 891,000 30,955.00 3.36 915,050 6,905.00 0.75 1399/07/30 141 1,742 1.594 میلیارد - 921,955 900,000 890,010 929,900 1 238 891,000 1 71 945,000 1.576 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,742 - 1,717 25
تسه9904

امتیاز تسهیلات مسکن تیر99

تسهیلات مسکن بورس 920,000 6,377.00 0.69 926,519 142.00 0.02 1399/07/30 574 11,481 10.637 میلیارد - 926,377 925,000 899,000 972,695 1 341 920,000 2 49 920,000 2.851 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,481 - 9,241 2,240
تسه9711

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 902,000 18,674.00 2.03 910,992 9,682.00 1.05 1399/07/30 182 2,260 2.059 میلیارد - 920,674 890,010 885,020 929,998 1 130 880,100 1 32 914,778 1.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,260 - 2,233 27
تملی703

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 689,353 32,826.00 5.00 689,353 32,826.00 5.00 1399/07/30 1 1 689,353 - 656,527 689,353 689,353 689,353 0 42 689,353 2 - - 5.308 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه9905

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد99

تسهیلات مسکن بورس 901,111 23,962.00 2.59 915,347 9,726.00 1.05 1399/07/30 602 19,960 18.27 میلیارد - 925,073 925,000 897,320 930,000 1 25 910,000 1 1 931,000 1.514 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,960 - 11,840 8,120
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99

تسهیلات مسکن فرابورس 913,000 12,809.00 1.38 922,450 3,359.00 0.36 1399/07/30 324 3,415 3.15 میلیارد - 925,809 895,111 895,111 940,000 1 15 910,500 1 45 952,300 1.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,415 - 3,415 -
تملی709

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 695,590 33,123.00 5.00 695,590 33,123.00 5.00 1399/07/30 1 1 695,590 - 662,467 695,590 695,590 695,590 0 255 695,590 5 - - 10.236 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه9709

امتیاز تسهیلات مسکن آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 899,000 20,439.00 2.22 915,421 4,018.00 0.44 1399/07/30 210 2,820 2.581 میلیارد - 919,439 919,598 892,130 920,000 1 120 914,700 1 24 914,700 1.697 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,820 - 2,746 74
تسه9808

امتیاز تسهیلات مسکن آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 907,010 16,947.00 1.83 912,646 11,311.00 1.22 1399/07/30 152 2,687 2.452 میلیارد - 923,957 878,622 878,622 945,000 1 87 907,010 1 3 907,010 1.492 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,687 - 2,662 25
تسه9906

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99

تسهیلات مسکن بورس 910,989 18,522.00 1.99 926,222 3,289.00 0.35 1399/07/30 671 10,148 9.399 میلیارد - 929,511 925,000 910,000 950,000 1 60 910,989 1 9 970,000 1.217 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,148 - 9,656 492
تسه9901

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99

تسهیلات مسکن فرابورس 916,000 8,384.00 0.91 925,622 1,238.00 0.13 1399/07/30 267 3,702 3.427 میلیارد - 924,384 920,000 890,050 970,603 1 8 916,000 1 23 945,000 1.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,702 - 3,702 -
تسه9812

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98

تسهیلات مسکن فرابورس 925,000 2,988.00 0.32 919,249 2,763.00 0.30 1399/07/30 257 4,217 3.876 میلیارد - 922,012 909,022 891,000 945,980 5 240 925,000 1 247 925,000 1.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,217 - 3,860 357
تسه9806

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 930,000 11,536.00 1.26 914,182 4,282.00 0.47 1399/07/30 122 2,364 2.161 میلیارد - 918,464 873,010 873,010 949,990 1 8 880,000 1 173 940,000 1.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,364 - 2,364 -
تسه9708

امتیاز تسهیلات مسکن آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 900,000 15,061.00 1.65 907,273 7,788.00 0.85 1399/07/30 222 2,952 2.678 میلیارد - 915,061 900,000 895,000 920,000 1 3 900,000 1 35 914,000 1.795 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,952 - 2,872 80
تسه9811

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98

تسهیلات مسکن فرابورس 905,000 17,827.00 1.93 918,712 4,115.00 0.45 1399/07/30 188 1,829 1.68 میلیارد - 922,827 892,000 890,050 934,000 1 480 905,000 2 5 905,000 1.53 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,829 - 1,829 -
تسه9807

امتیاز تسهیلات مسکن مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 962,000 39,373.00 4.27 917,080 5,547.00 0.60 1399/07/30 114 1,029 943.675 میلیون - 922,627 900,000 877,000 962,000 2 100 888,000 1 10 962,000 904.564 میلیارد - - - - - - - - - - 1,029 - 1,029 -
تسه9809

امتیاز تسهیلات مسکن آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 875,235 46,064.00 5.00 910,109 11,190.00 1.21 1399/07/30 187 2,556 2.326 میلیارد - 921,299 900,000 875,235 930,000 1 366 875,235 2 4 875,235 1.345 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,556 - 2,546 10
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 432,771 20,608.00 5.00 432,771 20,608.00 5.00 1399/07/30 1 1 432,771 - 412,163 432,771 432,771 432,771 0 15 432,771 1 - - 5.417 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 551,891 26,280.00 5.00 551,891 26,280.00 5.00 1399/07/30 1 1 551,891 - 525,611 551,891 551,891 551,891 0 799 551,891 14 - - 6.665 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 564,316 26,872.00 5.00 564,316 26,872.00 5.00 1399/07/30 1 1 564,316 - 537,444 564,316 564,316 564,316 0 417 564,316 8 - - 8.013 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.23 میلیون 58,551.00 5.00 1.23 میلیون 58,551.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.23 میلیون - 1.171 میلیون 1.23 میلیون 1.23 میلیون 1.23 میلیون 0 144 1.23 میلیون 9 - - 18.884 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه9712

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 920,000 2,115.00 0.23 909,610 8,275.00 0.90 1399/07/30 161 1,554 1.414 میلیارد - 917,885 900,000 880,100 925,000 1 19 884,000 1 4 950,000 1.437 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,554 - 1,534 20
تسه9804

امتیاز تسهیلات مسکن تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 871,952 45,877.00 5.00 917,634 195.00 0.02 1399/07/30 58 561 514.793 میلیون - 917,829 902,000 871,952 950,000 3 6 920,100 1 25 963,720 819.23 میلیارد - - - - - - - - - - 561 - 530 31
تسه9805

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 905,000 14,037.00 1.53 915,908 3,129.00 0.34 1399/07/30 62 897 821.569 میلیون - 919,037 891,511 891,511 940,000 1 280 892,001 1 4 940,000 684.708 میلیارد - - - - - - - - - - 897 - 897 -
تسه9803

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 900,100 19,800.00 2.15 911,441 8,459.00 0.92 1399/07/30 198 2,165 1.973 میلیارد - 919,900 891,000 880,312 930,000 2 25 901,000 1 9 930,000 1.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,165 - 2,137 28
تملی701

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.461 میلیون 69,569.00 5.00 1.461 میلیون 69,569.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.461 میلیون - 1.391 میلیون 1.461 میلیون 1.461 میلیون 1.461 میلیون 0 255 1.461 میلیون 5 - - 10.092 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.394 میلیون 66,402.00 5.00 1.394 میلیون 66,402.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.394 میلیون - 1.328 میلیون 1.394 میلیون 1.394 میلیون 1.394 میلیون 0 247 1.394 میلیون 4 - - 17.662 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.323 میلیون 63,021.00 5.00 1.323 میلیون 63,021.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.323 میلیون - 1.26 میلیون 1.323 میلیون 1.323 میلیون 1.323 میلیون 0 261 1.323 میلیون 5 - - 18.608 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه9801

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 918,000 1,469.00 0.16 913,829 5,640.00 0.61 1399/07/30 168 1,437 1.313 میلیارد - 919,469 900,000 890,004 930,000 1 54 920,000 1 10 943,000 1.604 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,437 - 1,410 27
تملی707

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.089 میلیون 51,835.00 5.00 1.089 میلیون 51,835.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.089 میلیون - 1.037 میلیون 1.089 میلیون 1.089 میلیون 1.089 میلیون 0 64 1.089 میلیون 4 - - 13.843 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.259 میلیون 59,931.00 5.00 1.259 میلیون 59,931.00 5.00 1399/07/30 1 1 1.259 میلیون - 1.199 میلیون 1.259 میلیون 1.259 میلیون 1.259 میلیون 0 165 1.259 میلیون 5 - - 8.863 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی801

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 838,618 39,934.00 5.00 838,618 39,934.00 5.00 1399/07/30 1 1 838,618 - 798,684 838,618 838,618 838,618 0 42 838,618 4 - - 12.181 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی704

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 2.186 میلیون 104,088.00 5.00 2.186 میلیون 104,088.00 5.00 1399/07/30 1 9 19.673 میلیون - 2.082 میلیون 2.186 میلیون 2.186 میلیون 2.186 میلیون 0 71 2.186 میلیون 7 - - 22.088 میلیارد - - - - - - - - - - 9 - 9 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 440,207 20,962.00 5.00 440,207 20,962.00 5.00 1399/07/30 1 1 440,207 - 419,245 440,207 440,207 440,207 0 246 440,207 7 - - 5.547 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 388,858 18,517.00 5.00 388,858 18,517.00 5.00 1399/07/30 1 1 388,858 - 370,341 388,858 388,858 388,858 0 150 388,858 2 - - 4.548 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی705

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 827,673 39,413.00 5.00 827,673 39,413.00 5.00 1399/07/30 1 1 827,673 - 788,260 827,673 827,673 827,673 0 309 827,673 14 - - 9.871 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -