تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.255 میلیون 6,169.00 0.49 1.251 میلیون 2,059.00 0.16 14:59 4,159 226,916 283.85 میلیارد - 1.249 میلیون 1.25 میلیون 1.244 میلیون 1.255 میلیون 1 4 1,253,500 49 7,816 1,255,000 - - - - - - - - - - - 226,916 - 155,989 70,927
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.291 میلیون 45,287.00 3.63 1.248 میلیون 1,909.00 0.15 14:59 193 1,763 2.2 میلیارد - 1.246 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 1.291 میلیون 1 256 1,245,000 1 1 1,285,000 - - - - - - - - - - - 1,763 - 1,763 -
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.232 میلیون 23,182.00 1.85 1.246 میلیون 9,093.00 0.72 14:59 170 2,194 2.73 میلیارد - 1.255 میلیون 1.242 میلیون 1.21 میلیون 1.308 میلیون 1 292 1,245,000 1 9 1,260,000 - - - - - - - - - - - 2,194 - 2,194 -
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.233 میلیون 6,251.00 0.50 1.235 میلیون 3,934.00 0.32 14:57 160 2,627 3.25 میلیارد - 1.239 میلیون 1.202 میلیون 1.202 میلیون 1.265 میلیون 1 91 1,233,000 2 3 1,294,000 - - - - - - - - - - - 2,627 - 2,627 -
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.245 میلیون 901.00 0.07 1.248 میلیون 3,899.00 0.31 14:52 178 5,122 6.39 میلیارد - 1.244 میلیون 1.233 میلیون 1.21 میلیون 1.258 میلیون 2 10 1,246,000 2 205 1,251,999 - - - - - - - - - - - 5,122 - 5,122 -
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.25 میلیون 6,711.00 0.54 1.244 میلیون 648.00 0.05 14:51 147 1,983 2.47 میلیارد - 1.243 میلیون 1.21 میلیون 1.202 میلیون 1.27 میلیون 1 83 1,246,931 1 1 1,299,111 - - - - - - - - - - - 1,983 - 1,983 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.245 میلیون 3,519.00 0.28 1.25 میلیون 1,128.00 0.09 14:49 124 1,230 1.54 میلیارد - 1.249 میلیون 1.225 میلیون 1.225 میلیون 1.279 میلیون 1 100 1,238,000 2 11 1,280,000 - - - - - - - - - - - 1,230 - 1,230 -
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.249 میلیون 2,701.00 0.22 1.249 میلیون 2,651.00 0.21 14:48 94 813 1.02 میلیارد - 1.246 میلیون 1.22 میلیون 1.22 میلیون 1.251 میلیون 1 30 1,245,015 1 300 1,300,000 - - - - - - - - - - - 813 - 813 -
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.251 میلیون 6,321.00 0.51 1.243 میلیون 1,202.00 0.10 14:46 101 1,538 1.91 میلیارد - 1.245 میلیون 1.222 میلیون 1.222 میلیون 1.251 میلیون 1 147 1,241,000 1 47 1,258,000 - - - - - - - - - - - 1,538 - 1,538 -
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.242 میلیون 2,999.00 0.24 1.241 میلیون 1,722.00 0.14 14:43 79 630 781.66 میلیون - 1.239 میلیون 1.221 میلیون 1.221 میلیون 1.3 میلیون 1 58 1,246,010 1 50 1,297,000 - - - - - - - - - - - 630 - 630 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.243 میلیون 431.00 0.03 1.238 میلیون 4,372.00 0.35 14:42 66 578 715.68 میلیون - 1.243 میلیون 1.32 میلیون 1.21 میلیون 1.32 میلیون 1 20 1,240,002 1 20 1,299,990 - - - - - - - - - - - 578 - 578 -
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.243 میلیون 4,563.00 0.37 1.242 میلیون 4,048.00 0.33 14:42 55 375 465.93 میلیون - 1.238 میلیون 1.202 میلیون 1.202 میلیون 1.25 میلیون 1 214 1,240,000 3 30 1,300,000 - - - - - - - - - - - 375 - 375 -
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.254 میلیون 1,182.00 0.09 1.255 میلیون 319.00 0.03 14:36 102 2,865 3.6 میلیارد - 1.255 میلیون 1.242 میلیون 1.242 میلیون 1.269 میلیون 1 150 1,245,300 1 6 1,259,000 - - - - - - - - - - - 2,865 - 2,865 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.251 میلیون 6,446.00 0.52 1.245 میلیون 45.00 0.00 14:36 62 427 531.44 میلیون - 1.245 میلیون 1.24 میلیون 1.222 میلیون 1.251 میلیون 1 20 1,240,101 1 4 1,279,444 - - - - - - - - - - - 427 - 427 -
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.239 میلیون 9,590.00 0.77 1.251 میلیون 2,368.00 0.19 14:24 123 2,439 3.05 میلیارد - 1.249 میلیون 1.243 میلیون 1.22 میلیون 1.269 میلیون 1 399 1,243,800 1 37 1,255,000 - - - - - - - - - - - 2,439 - 2,439 -