تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 858,091 40,861.00 5.00 852,693 35,463.00 4.34 1402/03/13 751 25,789 21.99 میلیارد - 817,230 822,000 800,000 858,091 36 8,336 858,091 1 78 967,054 - - - - - - - - - - - 25,789 - 25,087 702
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 891,001 32,642.00 3.80 886,795 28,436.00 3.31 1402/03/13 142 3,537 3.14 میلیارد - 858,359 843,333 843,333 901,276 1 60 890,000 1 6 900,000 - - - - - - - - - - - 3,537 - 3,537 -
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 836,122 39,815.00 5.00 830,244 33,937.00 4.26 1402/03/13 80 777 645.1 میلیون - 796,307 800,000 790,000 836,122 8 618 836,122 0 0 0 - - - - - - - - - - - 777 - 777 -
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 663,234 34,907.00 5.00 664,566 33,575.00 4.81 1402/03/13 682 22,611 15.03 میلیارد - 698,141 663,234 663,234 733,048 0 0 0 24 314 663,234 - - - - - - - - - - - 22,611 - 22,601 10
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 836,926 39,853.00 5.00 827,927 30,854.00 3.87 1402/03/13 83 654 541.46 میلیون - 797,073 790,000 790,000 836,926 5 810 836,926 0 0 0 - - - - - - - - - - - 654 - 654 -
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 824,562 39,264.00 5.00 816,130 30,832.00 3.93 1402/03/13 84 641 523.14 میلیون - 785,298 824,562 746,034 824,562 13 2,641 824,562 1 9 871,596 - - - - - - - - - - - 641 - 641 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 840,558 40,026.00 5.00 837,294 36,762.00 4.59 1402/03/13 66 690 577.73 میلیون - 800,532 780,000 780,000 840,558 5 712 840,558 0 0 0 - - - - - - - - - - - 690 - 690 -
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 842,541 40,121.00 5.00 839,474 37,054.00 4.62 1402/03/13 57 434 364.33 میلیون - 802,420 802,011 802,011 842,541 3 398 842,541 0 0 0 - - - - - - - - - - - 434 - 434 -
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 873,890 41,613.00 5.00 865,088 32,811.00 3.94 1402/03/13 63 792 685.15 میلیون - 832,277 811,200 811,200 873,890 6 365 873,890 0 0 0 - - - - - - - - - - - 792 - 792 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 863,354 41,112.00 5.00 850,336 28,094.00 3.42 1402/03/13 204 5,535 4.71 میلیارد - 822,242 840,000 800,022 863,354 3 675 863,354 1 20 911,936 - - - - - - - - - - - 5,535 - 5,514 21
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 903,959 43,045.00 5.00 891,668 30,754.00 3.57 1402/03/13 109 1,416 1.26 میلیارد - 860,914 837,889 837,889 903,959 1 295 903,959 1 3 981,870 - - - - - - - - - - - 1,416 - 1,416 -