تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.063 میلیون 163,783.00 18.22 899,017 0.00 0.00 10:18 2,838 132,830 119.42 میلیارد - 899,017 1.04 میلیون 1.026 میلیون 1.078 میلیون 1 22 1,046,710 142 62,178 1,050,000 - - - - - - - - - - - 116,235 - 40,232 76,003
تسه9907

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.055 میلیون 238,145.00 29.15 816,856 0.00 0.00 10:18 1,182 29,705 24.26 میلیارد - 816,856 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.088 میلیون 1 20 1,042,000 1 4 1,110,000 - - - - - - - - - - - 1,188 - 1,188 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.07 میلیون 120,784.00 10.14 1.191 میلیون 0.00 0.00 10:18 1,520 78,684 93.7 میلیارد - 1.191 میلیون 1.051 میلیون 1.051 میلیون 1.089 میلیون 2 75 1,049,001 1 5 1,059,580 - - - - - - - - - - - 78,630 164 54,095 24,699
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.076 میلیون 452,824.00 72.66 623,176 0.00 0.00 10:18 599 11,539 7.19 میلیارد - 623,176 1.033 میلیون 1.033 میلیون 1.079 میلیون 1 40 1,040,015 1 5 1,098,000 - - - - - - - - - - - 13,072 - 13,048 24
تسه9910

امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.063 میلیون 524,336.00 97.34 538,665 0.00 0.00 10:18 11 80 43.09 میلیون - 538,665 1.056 میلیون 1.05 میلیون 1.09 میلیون 0 0 0 82 1,039 1,105,282 - - - - - - - - - - - 1,126 - 1,126 -
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.065 میلیون 468,450.00 78.53 596,550 0.00 0.00 10:18 45 1,031 615.04 میلیون - 596,550 1.022 میلیون 1.001 میلیون 1.083 میلیون 1 33 1,050,000 1 6 1,110,000 - - - - - - - - - - - 2,266 - 2,266 -
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.061 میلیون 278,029.00 35.50 783,092 0.00 0.00 10:18 5,368 133,071 104.21 میلیارد - 783,092 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.061 میلیون 1 158 1,050,000 1 8 1,104,030 - - - - - - - - - - - 80,059 - 28,721 51,338
تسه9812

امتیاز مسکن اسفند 98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.143 میلیون 332,373.00 41.02 810,333 0.00 0.00 10:17 104 966 782.78 میلیون - 810,333 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.143 میلیون 3 786 1,121,119 1 1 1,131,110 - - - - - - - - - - - 817 - 817 -
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.07 میلیون 372,619.00 53.43 697,381 0.00 0.00 10:17 211 14,686 10.24 میلیارد - 697,381 1.04 میلیون 1.03 میلیون 1.081 میلیون 1 94 1,027,000 1 3 1,077,999 - - - - - - - - - - - 6,611 - 6,580 31
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.07 میلیون 476,556.00 80.30 593,444 0.00 0.00 10:17 42 913 541.81 میلیون - 593,444 997,210 997,210 1.1 میلیون 1 45 1,037,010 1 1 1,129,000 - - - - - - - - - - - 2,006 - 2,006 -
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.049 میلیون 278,297.00 36.10 770,936 0.00 0.00 10:17 127 4,619 3.56 میلیارد - 770,936 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.082 میلیون 1 25 1,045,100 1 46 1,087,660 - - - - - - - - - - - 4,035 - 4,035 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.071 میلیون 469,553.00 78.14 600,947 0.00 0.00 10:17 19 568 341.34 میلیون - 600,947 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.084 میلیون 2 124 1,040,200 3 49 1,120,981 - - - - - - - - - - - 5,596 - 5,581 15
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.107 میلیون 537,256.00 94.37 569,314 0.00 0.00 10:17 25 437 248.79 میلیون - 569,314 1.107 میلیون 1.101 میلیون 1.107 میلیون 1 10 1,126,950 1 127 1,126,990 - - - - - - - - - - - 3,106 - 3,106 -
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.089 میلیون 509,129.00 87.83 579,659 0.00 0.00 10:17 15 209 121.15 میلیون - 579,659 1.045 میلیون 1.01 میلیون 1.089 میلیون 1 5 1,055,000 1 5 1,059,999 - - - - - - - - - - - 3,350 - 3,328 22
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.081 میلیون 555,313.00 105.70 525,368 0.00 0.00 10:17 919 19,853 10.43 میلیارد - 525,368 1.037 میلیون 1.037 میلیون 1.081 میلیون 1 80 1,036,000 1 1 1,050,000 - - - - - - - - - - - 2,093 - 2,093 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.074 میلیون 465,845.00 76.61 608,045 0.00 0.00 10:16 185 6,163 3.75 میلیارد - 608,045 1.04 میلیون 1.002 میلیون 1.086 میلیون 2 105 1,040,000 1 2 1,107,000 - - - - - - - - - - - 5,362 - 5,344 18
تسه9904

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.08 میلیون 265,482.00 32.60 814,396 0.00 0.00 10:16 236 2,856 2.33 میلیارد - 814,396 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1.08 میلیون 1 80 1,047,000 2 6 1,060,000 - - - - - - - - - - - 644 - 644 -
تسه9905

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.058 میلیون 242,305.00 29.72 815,195 0.00 0.00 10:16 228 3,605 2.94 میلیارد - 815,195 1.032 میلیون 1.002 میلیون 1.08 میلیون 1 95 1,050,000 1 4 1,074,422 - - - - - - - - - - - 855 - 855 -
تسه9811

امتیاز مسکن بهمن 98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.082 میلیون 267,015.00 32.77 814,697 0.00 0.00 10:16 107 1,444 1.18 میلیارد - 814,697 1.104 میلیون 1.026 میلیون 1.104 میلیون 1 414 1,117,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,796 - 1,796 -
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.078 میلیون 508,717.00 89.36 569,275 0.00 0.00 10:14 9 320 182.17 میلیون - 569,275 1.016 میلیون 1.014 میلیون 1.084 میلیون 1 48 1,045,000 1 2 1,119,700 - - - - - - - - - - - 3,234 - 3,234 -
تسه9902

امتیاز مسکن اردیبهشت 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.155 میلیون 344,567.00 42.50 810,815 0.00 0.00 10:12 279 5,251 4.26 میلیارد - 810,815 1.155 میلیون 1.112 میلیون 1.155 میلیون 4 417 1,132,440 1 1 1,149,860 - - - - - - - - - - - 4,135 - 4,135 -
تسه9901

امتیاز مسکن فروردین 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.165 میلیون 356,570.00 44.11 808,342 0.00 0.00 10:12 122 1,221 986.99 میلیون - 808,342 1.165 میلیون 1.165 میلیون 1.165 میلیون 3 70 1,143,588 1 22 1,199,988 - - - - - - - - - - - 918 - 918 -
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.112 میلیون 291,989.00 35.62 819,760 0.00 0.00 10:08 196 2,314 1.9 میلیارد - 819,760 1.112 میلیون 1.112 میلیون 1.112 میلیون 1 166 1,112,986 1 1 1,200,000 - - - - - - - - - - - 568 - 568 -
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 816,675 786,494.00 49.06 1.603 میلیون 0.00 0.00 09:44 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 816,675 816,675 816,675 0 0 0 1 6 859,657 - - - - - - - - - - - 37 - 37 -
تسه9906

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.095 میلیون 280,552.00 34.45 814,285 0.00 0.00 09:39 370 6,778 5.52 میلیارد - 814,285 1.095 میلیون 1.095 میلیون 1.15 میلیون 0 0 0 5 48 1,119,366 - - - - - - - - - - - 1,174 - 1,174 -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 583,222 364,374.00 166.50 218,848 0.00 0.00 09:31 3 110 24.07 میلیون - 218,848 583,222 583,222 583,222 1 53 555,450 0 0 0 - - - - - - - - - - - 29 - 29 -
تملی808

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 433,299 224,870.00 107.89 208,429 0.00 0.00 1400/11/6 1 24 5 میلیون - 208,429 433,299 433,299 433,299 6 99 433,299 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی708

تسهیلات مسکن ب ملی - آبان 97

تسهیلات مسکن فرابورس 820,710 230,794.00 39.12 589,916 0.00 0.00 1400/11/5 4 33 19.47 میلیون - 589,916 820,710 820,710 820,710 1 3 781,629 0 0 0 - - - - - - - - - - - 25 - 25 -
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 726,009 50,554.00 6.51 776,563 0.00 0.00 1400/11/4 1 20 15.53 میلیون - 776,563 697,000 697,000 726,009 0 0 0 1 2 726,009 - - - - - - - - - - - 6 - 6 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 753,911 281,254.00 59.50 472,657 0.00 0.00 1400/11/2 - - - - 472,657 833,269 753,911 833,269 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 37 - 37 -
تملی709

تسهیلات مسکن ب ملی - آذر 97

تسهیلات مسکن فرابورس 490,000 537,699.00 52.32 1.028 میلیون 0.00 0.00 1400/11/2 - - - - 1.028 میلیون 490,000 490,000 490,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 12 - 12 -
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 571,112 431,686.00 43.05 1.003 میلیون 0.00 0.00 1400/11/2 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 571,112 571,112 571,112 1 15 543,917 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 676,104 373,880.00 35.61 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/11/2 - - - - 1.05 میلیون 676,094 676,094 676,104 2 212 676,104 0 0 0 - - - - - - - - - - - 34 - 34 -
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 734,132 181,797.00 32.91 552,335 0.00 0.00 1400/10/29 - - - - 552,335 734,132 734,132 734,132 0 0 0 5 94 734,132 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب ملی - بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 766,774 424,010.00 35.61 1.191 میلیون 0.00 0.00 1400/10/29 3 14 16.67 میلیون - 1.191 میلیون 766,774 766,774 766,774 0 0 0 2 57 766,774 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 809,230 523,755.00 39.29 1.333 میلیون 0.00 0.00 1400/10/28 10 82 109.3 میلیون - 1.333 میلیون 809,230 809,230 809,230 0 0 0 1 5 809,230 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 573,313 447,712.00 43.85 1.021 میلیون 0.00 0.00 1400/10/28 - - - - 1.021 میلیون 573,313 573,313 573,313 1 10 573,313 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 779,772 341,258.00 77.82 438,514 0.00 0.00 1400/10/25 3 21 9.21 میلیون - 438,514 779,772 779,772 779,772 0 0 0 5 290 779,772 - - - - - - - - - - - 250 - 250 -
تملی710

تسهیلات مسکن ب ملی - دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 798,808 148,429.00 15.67 947,237 0.00 0.00 1400/10/22 6 73 69.15 میلیون - 947,237 798,808 798,808 798,808 0 0 0 3 91 798,808 - - - - - - - - - - - 12 - 12 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب ملی - شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 780,336 138,869.00 15.11 919,205 0.00 0.00 1400/10/21 8 52 47.8 میلیون - 919,205 706,020 706,020 780,336 1 8 656,817 2 42 725,955 - - - - - - - - - - - 34 - 34 -