تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 530,000 240,936.00 31.25 770,936 0.00 0.00 1399/11/1 127 4,619 3.56 میلیارد - 770,936 511,002 500,099 531,738 0 0 0 1 892 467,432 - - - - - - - - - - - 31,402 3,120 10,316 24,206
تسه9904

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 554,901 259,495.00 31.86 814,396 0.00 0.00 1399/11/1 236 2,856 2.33 میلیارد - 814,396 554,901 502,255 554,901 1 135 520,000 3 44 550,000 - - - - - - - - - - - 1,747 - 1,744 3
تسه9902

امتیاز مسکن اردیبهشت 99

تسهیلات مسکن فرابورس 555,866 254,949.00 31.44 810,815 0.00 0.00 1399/11/1 279 5,251 4.26 میلیارد - 810,815 503,028 503,028 555,866 1 11 514,100 1 24 564,000 - - - - - - - - - - - 2,932 - 2,142 790
تسه9905

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 546,960 268,235.00 32.90 815,195 0.00 0.00 1399/11/1 228 3,605 2.94 میلیارد - 815,195 510,071 510,071 546,960 1 41 510,000 3 420 541,309 - - - - - - - - - - - 859 - 858 1
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 538,665 54,779.00 9.23 593,444 0.00 0.00 1399/11/1 42 913 541.81 میلیون - 593,444 538,665 501,101 538,665 1 99 505,000 1 1 619,810 - - - - - - - - - - - 20,907 1,000 8,049 13,858
تسه9711

امتیاز مسکن بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 495,951 311,848.00 38.60 807,799 0.00 0.00 1399/11/1 97 876 707.63 میلیون - 807,799 454,555 454,555 495,951 2 118 463,617 1 76 479,930 - - - - - - - - - - - 4,241 - 4,238 3
تسه9712

امتیاز مسکن اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 531,000 280,409.00 34.56 811,409 0.00 0.00 1399/11/1 135 1,576 1.28 میلیارد - 811,409 515,100 503,100 531,000 1 56 506,644 1 62 519,998 - - - - - - - - - - - 2,312 - 2,312 -
تسه9906

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 99

تسهیلات مسکن فرابورس 570,241 244,044.00 29.97 814,285 0.00 0.00 1399/11/1 370 6,778 5.52 میلیارد - 814,285 515,933 515,933 570,241 0 0 0 1 100 579,980 - - - - - - - - - - - 1,607 - 1,606 1
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 539,800 279,960.00 34.15 819,760 0.00 0.00 1399/11/1 196 2,314 1.9 میلیارد - 819,760 495,105 495,105 539,800 1 25 500,300 3 28 544,044 - - - - - - - - - - - 511 - 511 -
تسه9810

امتیاز مسکن دی 98

تسهیلات مسکن فرابورس 530,000 277,826.00 34.39 807,826 0.00 0.00 1399/11/1 230 5,525 4.46 میلیارد - 807,826 510,010 510,010 533,220 1 18 500,000 1 80 820,000 - - - - - - - - - - - 2,857 - 2,857 -
تسه9907

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 538,755 278,101.00 34.05 816,856 0.00 0.00 1399/11/1 1,182 29,705 24.26 میلیارد - 816,856 538,755 500,819 538,755 1 70 503,000 2 119 510,000 - - - - - - - - - - - 16,911 1,000 4,008 13,903
تسه9803

امتیاز مسکن خرداد 98

تسهیلات مسکن فرابورس 534,891 263,428.00 33.00 798,319 0.00 0.00 1399/11/1 113 1,065 850.21 میلیون - 798,319 490,420 490,420 534,891 1 150 509,700 1 10 553,658 - - - - - - - - - - - 483 - 477 6
تسه9901

امتیاز مسکن فروردین 99

تسهیلات مسکن فرابورس 526,000 282,342.00 34.93 808,342 0.00 0.00 1399/11/1 122 1,221 986.99 میلیون - 808,342 511,073 508,000 561,111 0 0 0 1 10 560,000 - - - - - - - - - - - 1,399 - 1,398 1
تسه9802

امتیاز مسکن اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 540,000 266,129.00 33.01 806,129 0.00 0.00 1399/11/1 103 1,024 825.48 میلیون - 806,129 510,010 510,010 544,000 2 25 520,000 1 65 528,798 - - - - - - - - - - - 1,690 - 1,685 5
تسه9801

امتیاز مسکن فروردین 98

تسهیلات مسکن فرابورس 538,939 262,039.00 32.71 800,978 0.00 0.00 1399/11/1 103 666 533.45 میلیون - 800,978 519,998 501,020 538,939 1 267 516,000 1 50 519,998 - - - - - - - - - - - 1,681 - 1,675 6
تسه9808

امتیاز مسکن آبان 98

تسهیلات مسکن فرابورس 533,167 279,567.00 34.40 812,734 0.00 0.00 1399/11/1 77 1,056 858.25 میلیون - 812,734 490,110 490,110 533,167 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 456 - 456 -
تسه9811

امتیاز مسکن بهمن 98

تسهیلات مسکن فرابورس 521,000 293,697.00 36.05 814,697 0.00 0.00 1399/11/1 107 1,444 1.18 میلیارد - 814,697 515,000 515,000 533,015 2 135 510,501 2 7 520,000 - - - - - - - - - - - 454 - 454 -
تسه9812

امتیاز مسکن اسفند 98

تسهیلات مسکن فرابورس 530,000 280,333.00 34.59 810,333 0.00 0.00 1399/11/1 104 966 782.78 میلیون - 810,333 492,200 492,200 540,000 0 0 0 1 50 566,000 - - - - - - - - - - - 312 - 304 8
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 598,610 46,275.00 8.38 552,335 0.00 0.00 1399/11/1 - - - - 552,335 598,600 598,600 598,630 3 130 572,212 0 0 0 - - - - - - - - - - - 38 - 38 -
تسه9809

امتیاز مسکن آذر 98

تسهیلات مسکن فرابورس 520,100 289,014.00 35.72 809,114 0.00 0.00 1399/11/1 92 1,241 1000 میلیون - 809,114 482,147 482,147 532,456 1 196 495,000 1 2 980,208 - - - - - - - - - - - 406 - 406 -
تسه9807

امتیاز مسکن مهر 98

تسهیلات مسکن فرابورس 542,351 271,167.00 33.33 813,518 0.00 0.00 1399/11/1 33 640 520.65 میلیون - 813,518 510,000 490,699 542,351 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 263 - 253 10
تسه9806

امتیاز مسکن شهریور 98

تسهیلات مسکن فرابورس 540,739 269,491.00 33.26 810,230 0.00 0.00 1399/11/1 40 518 419.7 میلیون - 810,230 499,100 499,100 540,739 1 41 530,000 1 17 546,411 - - - - - - - - - - - 213 - 213 -
تسه9805

امتیاز مرداد 98

تسهیلات مسکن فرابورس 490,000 310,413.00 38.78 800,413 0.00 0.00 1399/11/1 27 195 156.08 میلیون - 800,413 510,001 490,000 533,233 2 55 510,000 2 40 540,615 - - - - - - - - - - - 188 - 182 6
تسه9804

امتیاز مسکن تیر 98

تسهیلات مسکن فرابورس 515,001 302,035.00 36.97 817,036 0.00 0.00 1399/11/1 28 283 231.22 میلیون - 817,036 515,000 500,006 530,714 1 26 511,000 1 2 533,600 - - - - - - - - - - - 325 - 322 3
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 808,179 369,665.00 84.30 438,514 0.00 0.00 1399/11/1 3 21 9.21 میلیون - 438,514 808,179 808,179 808,179 0 0 0 7 181 850,714 - - - - - - - - - - - 6 - 6 -
تملی705

تسهیلات مسکن ب ملی - مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 517,219 490,325.00 48.67 1.008 میلیون 0.00 0.00 1399/11/1 7 45 45.34 میلیون - 1.008 میلیون 517,219 517,219 517,219 0 0 0 9 254 544,441 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 919,103 130,881.00 12.47 1.05 میلیون 0.00 0.00 1399/11/1 - - - - 1.05 میلیون 919,103 919,103 919,103 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 44 - 44 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 603,240 130,583.00 27.63 472,657 0.00 0.00 1399/11/1 - - - - 472,657 603,240 - - 4 82 603,240 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی701

تسهیلات مسکن ب ملی - فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 681,196 541,719.00 44.30 1.223 میلیون 0.00 0.00 1399/10/30 2 10 12.23 میلیون - 1.223 میلیون 681,196 648,759 681,196 0 0 0 1 190 681,196 - - - - - - - - - - - 291 - 291 -
تملی801

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 512,920 477,080.00 48.19 990,000 0.00 0.00 1399/10/30 1 2 1.98 میلیون - 990,000 512,920 512,920 512,920 1 16 566,910 1 20 596,747 - - - - - - - - - - - 80 - 80 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.097 میلیون 57,760.00 5.00 1.155 میلیون 0.00 0.00 1399/10/29 1 5 5.78 میلیون - 1.155 میلیون 1.097 میلیون 1.097 میلیون 1.097 میلیون 0 0 0 15 424 1,097,440 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 882,191 138,834.00 13.60 1.021 میلیون 0.00 0.00 1399/10/27 - - - - 1.021 میلیون 882,191 882,191 882,191 0 0 0 4 51 882,191 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب ملی - اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 844,792 199,363.00 19.09 1.044 میلیون 0.00 0.00 1399/10/27 1 15 15.66 میلیون - 1.044 میلیون 844,792 844,792 844,792 0 0 0 1 1 889,254 - - - - - - - - - - - 12 - 12 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب ملی - مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.071 میلیون 56,360.00 5.00 1.071 میلیون 56,360.00 5.00 1399/10/24 1 5 5.35 میلیون - 1.127 میلیون 1.071 میلیون 1.071 میلیون 1.071 میلیون 0 0 0 7 65 1,070,840 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب ملی - آبان 97

تسهیلات مسکن فرابورس 707,046 117,130.00 19.86 589,916 0.00 0.00 1399/10/23 4 33 19.47 میلیون - 589,916 707,046 707,045 707,046 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 41 - 41 -
تملی709

تسهیلات مسکن ب ملی - آذر 97

تسهیلات مسکن فرابورس 943,158 84,541.00 8.23 1.028 میلیون 0.00 0.00 1399/10/23 - - - - 1.028 میلیون 943,158 943,158 943,158 0 0 0 2 12 943,158 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 805,943 29,380.00 3.78 776,563 0.00 0.00 1399/10/17 1 20 15.53 میلیون - 776,563 805,943 805,943 805,943 0 0 0 4 135 805,943 - - - - - - - - - - - 27 - 27 -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 266,009 47,161.00 21.55 218,848 0.00 0.00 1399/10/17 3 110 24.07 میلیون - 218,848 266,009 266,009 266,009 2 69 253,342 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تسه9710

امتیاز مسکن دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 481,490 331,514.00 40.78 813,004 0.00 0.00 1399/10/15 123 1,745 1.42 میلیارد - 813,004 481,487 435,634 481,490 6 557 481,490 0 0 0 - - - - - - - - - - - 8,231 - 8,161 70
تملی808

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 218,850 10,421.00 5.00 208,429 0.00 0.00 1399/10/14 1 24 5 میلیون - 208,429 218,850 218,850 218,850 3 188 218,850 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -