تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه9906

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99

تسهیلات مسکن بورس 929,222 17,510.00 1.92 931,906 20,194.00 2.21 10:41 833 11,944 11.131 میلیارد - 911,712 900,600 900,600 948,365 1 70 942,900 2 4 948,000 1.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,944 - 11,697 247
تسه9905

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد99

تسهیلات مسکن بورس 933,980 35,515.00 3.95 912,073 13,608.00 1.51 10:41 680 25,988 23.703 میلیارد - 898,465 889,000 889,000 933,980 2 6 931,000 1 28 931,000 1.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,988 - 14,591 11,397
تسه9901

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99

تسهیلات مسکن فرابورس 930,000 24,792.00 2.74 923,404 18,196.00 2.01 10:40 278 3,925 3.624 میلیارد - 905,208 910,011 895,000 940,000 1 9 910,000 1 24 922,000 1.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,925 - 3,923 2
تسه9904

امتیاز تسهیلات مسکن تیر99

تسهیلات مسکن بورس 924,067 20,156.00 2.23 918,089 14,178.00 1.57 10:40 556 11,350 10.42 میلیارد - 903,911 895,111 895,111 935,500 1 112 910,000 1 3 934,420 2.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,350 - 8,830 2,520
تسه9803

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 899,000 6,117.00 0.68 915,668 10,551.00 1.17 10:40 199 1,987 1.819 میلیارد - 905,117 860,000 860,000 925,000 2 161 911,126 1 11 940,000 1.541 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,987 - 1,912 75
تسه9811

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98

تسهیلات مسکن فرابورس 936,990 30,221.00 3.33 924,534 17,765.00 1.96 10:40 217 2,769 2.56 میلیارد - 906,769 870,755 870,755 939,000 1 56 911,757 1 2 920,000 1.54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,769 - 2,767 2
تسه9802

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 915,001 15,442.00 1.72 917,377 17,818.00 1.98 10:40 168 1,749 1.604 میلیارد - 899,559 896,000 896,000 939,995 1 98 910,100 1 8 930,000 1.563 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,749 - 1,692 57
تسه9807

امتیاز تسهیلات مسکن مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 912,122 7,761.00 0.86 920,711 16,350.00 1.81 10:40 98 1,335 1.229 میلیارد - 904,361 940,000 893,556 940,000 1 80 921,000 1 4 938,000 908.145 میلیارد - - - - - - - - - - 1,335 - 1,335 -
تسه9902

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت99

تسهیلات مسکن بورس 920,009 18,126.00 2.01 923,868 21,985.00 2.44 10:40 498 9,059 8.369 میلیارد - 901,883 940,000 887,222 940,000 1 6 902,000 1 10 934,000 1.597 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,059 - 9,055 4
تسه9805

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 930,000 22,483.00 2.48 919,567 12,050.00 1.33 10:40 67 765 703.469 میلیون - 907,517 866,012 866,012 930,000 2 128 908,010 1 36 950,000 687.443 میلیارد - - - - - - - - - - 765 - 765 -
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99

تسهیلات مسکن فرابورس 929,990 20,101.00 2.21 924,795 14,906.00 1.64 10:40 370 6,679 6.177 میلیارد - 909,889 910,000 910,000 952,300 1 92 925,000 3 32 925,000 1.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,679 - 6,677 2
تسه9806

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 920,004 12,716.00 1.40 919,602 12,314.00 1.36 10:39 88 866 796.376 میلیون - 907,288 900,000 881,000 920,004 1 20 906,000 1 44 930,000 1.042 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 866 - 866 -
تسه9809

امتیاز تسهیلات مسکن آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 911,522 12,926.00 1.44 923,723 25,127.00 2.80 10:39 171 2,853 2.635 میلیارد - 898,596 943,525 895,103 943,525 1 50 905,001 1 1 920,000 1.365 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,853 - 2,853 -
تسه9804

امتیاز تسهیلات مسکن تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 915,000 6,972.00 0.77 921,545 13,517.00 1.49 10:39 64 1,056 973.152 میلیون - 908,028 865,986 865,986 926,000 2 148 904,000 1 6 953,429 822.721 میلیارد - - - - - - - - - - 1,056 - 978 78
تسه9801

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 902,009 1,795.00 0.20 927,777 27,563.00 3.06 10:38 176 1,269 1.177 میلیارد - 900,214 900,300 856,001 945,224 1 205 901,000 1 6 901,000 1.629 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,269 - 1,247 22
تسه9712

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 901,668 17,293.00 1.88 915,751 3,210.00 0.35 10:38 156 1,239 1.135 میلیارد - 918,961 873,200 873,200 910,055 1 44 901,001 1 10 922,600 1.447 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,239 - 1,218 21
تسه9812

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98

تسهیلات مسکن فرابورس 920,550 16,409.00 1.81 925,060 20,919.00 2.31 10:38 260 2,768 2.561 میلیارد - 904,141 914,651 892,000 930,000 1 50 900,000 1 7 920,000 1.53 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,768 - 2,595 173
تسه9711

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 911,310 356.00 0.04 916,473 5,519.00 0.61 10:38 178 2,014 1.846 میلیارد - 910,954 882,100 882,100 919,980 1 70 911,010 1 3 939,000 1.645 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,014 - 1,993 21
تسه9709

امتیاز تسهیلات مسکن آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 915,000 7,447.00 0.82 917,018 9,465.00 1.04 10:37 201 2,022 1.854 میلیارد - 907,553 914,998 881,010 935,000 1 20 901,100 1 5 939,998 1.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,022 - 2,001 21
تسه9710

امتیاز تسهیلات مسکن دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 915,010 8,266.00 0.91 917,452 10,708.00 1.18 10:37 160 1,713 1.572 میلیارد - 906,744 879,999 879,999 929,990 1 20 907,500 1 2 907,500 1.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,713 - 1,692 21
تسه9810

امتیاز تسهیلات مسکن دی98

تسهیلات مسکن فرابورس 920,001 9,122.00 1.00 925,144 14,265.00 1.57 10:37 404 9,904 9.163 میلیارد - 910,879 900,000 900,000 949,790 1 41 915,000 3 11 940,000 1.421 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,904 - 9,577 327
تسه9808

امتیاز تسهیلات مسکن آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 912,622 13,671.00 1.52 921,150 22,199.00 2.47 10:37 177 3,082 2.839 میلیارد - 898,951 883,919 883,919 936,990 1 250 912,000 2 90 940,000 1.506 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,082 - 3,082 -
تسه9708

امتیاز تسهیلات مسکن آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 920,000 22,186.00 2.47 911,856 14,042.00 1.56 10:34 200 2,611 2.381 میلیارد - 897,814 880,010 877,001 920,000 1 62 907,500 2 30 919,992 1.804 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,611 - 2,592 19
تملی704

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.983 میلیون 94,411.00 5.00 1.983 میلیون 94,411.00 5.00 10:05 4 21 41.635 میلیون - 1.888 میلیون 1.983 میلیون 1.983 میلیون 1.983 میلیون 0 101 1.983 میلیون 9 - - 20.035 میلیارد - - - - - - - - - - 21 - 21 -
تملی701

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.325 میلیون 63,101.00 5.00 1.325 میلیون 63,101.00 5.00 09:53 1 10 13.251 میلیون - 1.262 میلیون 1.325 میلیون 1.325 میلیون 1.325 میلیون 0 254 1.325 میلیون 10 - - 9.154 میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.142 میلیون 54,359.00 5.00 1.142 میلیون 54,359.00 5.00 09:09 3 20 22.831 میلیون - 1.087 میلیون 1.142 میلیون 1.142 میلیون 1.142 میلیون 0 395 1.142 میلیون 12 - - 8.039 میلیارد - - - - - - - - - - 20 - 20 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 6.226 میلیون 296,466.00 5.00 6.226 میلیون 296,466.00 5.00 09:08 3 4 24.903 میلیون - 5.929 میلیون 6.226 میلیون 6.226 میلیون 6.226 میلیون 0 102 6.226 میلیون 35 - - 36.545 میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 352,706 16,795.00 5.00 352,706 16,795.00 5.00 09:04 1 1 352,706 - 335,911 352,706 352,706 352,706 0 318 352,706 4 - - 4.126 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 613,908 29,233.00 5.00 613,908 29,233.00 5.00 09:00 1 11 6.753 میلیون - 584,675 613,908 613,908 613,908 0 1,048 613,908 29 - - 10.612 میلیارد - - - - - - - - - - 11 - 11 -
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,582 23,837.00 5.00 500,582 23,837.00 5.00 09:00 1 8 4.005 میلیون - 476,745 500,582 500,582 500,582 0 1,218 500,582 20 - - 6.045 میلیارد - - - - - - - - - - 8 - 8 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 1.265 میلیون 60,228.00 5.00 1.265 میلیون 60,228.00 5.00 09:00 1 4 5.059 میلیون - 1.205 میلیون 1.265 میلیون 1.265 میلیون 1.265 میلیون 0 136 1.265 میلیون 10 - - 16.02 میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تملی801

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 760,652 36,221.00 5.00 760,652 36,221.00 5.00 09:00 2 5 3.803 میلیون - 724,431 760,652 760,652 760,652 0 192 760,652 10 - - 11.048 میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تملی703

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 625,264 29,774.00 5.00 625,264 29,774.00 5.00 1399/07/28 1 9 5.627 میلیون - 595,490 625,264 625,264 625,264 0 431 625,264 11 - - 4.815 میلیارد - - - - - - - - - - 9 - 9 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 511,852 24,373.00 5.00 511,852 24,373.00 5.00 1399/07/28 1 1 511,852 - 487,479 511,852 511,852 511,852 0 223 511,852 6 - - 7.268 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 987,349 47,016.00 5.00 987,349 47,016.00 5.00 1399/07/28 1 1 987,349 - 940,333 987,349 987,349 987,349 0 94 987,349 5 - - 12.556 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 392,537 18,692.00 5.00 392,537 18,692.00 5.00 1399/07/28 1 1 392,537 - 373,845 392,537 392,537 392,537 0 20 392,537 1 - - 4.914 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 399,281 19,013.00 5.00 399,281 19,013.00 5.00 1399/07/28 1 1 399,281 - 380,268 399,281 399,281 399,281 0 230 399,281 6 - - 5.032 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.115 میلیون 53,108.00 5.00 1.115 میلیون 53,108.00 5.00 1399/07/28 1 1 1.115 میلیون - 1.062 میلیون 1.115 میلیون 1.115 میلیون 1.115 میلیون 0 157 1.115 میلیون 7 - - 17.128 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی710

تسهیلات مسکن ب. ملی-دی97

تسهیلات مسکن فرابورس 849,083 40,432.00 5.00 849,083 40,432.00 5.00 1399/07/28 1 1 849,083 - 808,651 849,083 849,083 849,083 0 243 849,083 9 - - 13.04 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.2 میلیون 57,162.00 5.00 1.2 میلیون 57,162.00 5.00 1399/07/28 1 1 1.2 میلیون - 1.143 میلیون 1.2 میلیون 1.2 میلیون 1.2 میلیون 0 159 1.2 میلیون 6 - - 16.878 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -