تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 999,020 6,364.00 0.64 980,000 12,656.00 1.27 09:24 26 800 784 میلیون - 992,656 980,000 973,000 1,000,000 1 86 980,000 4 248 999,999 - - - - - - - - - - - 700 - 700 -
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 980,000 7,273.00 0.75 972,727 0.00 0.00 09:24 72 500 486.36 میلیون - 972,727 965,000 965,000 980,000 1 188 965,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 500 - 500 -
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 960,017 36,661.00 3.68 1.043 میلیون 45,877.00 4.60 09:24 3 13 13.55 میلیون - 996,678 1.043 میلیون 947,000 1.043 میلیون 1 42 1,042,555 1 5 1,046,505 - - - - - - - - - - - 13 - 13 -
تسه9907

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 880,001 33,151.00 3.63 877,777 35,375.00 3.87 09:24 1 21 18.43 میلیون - 913,152 877,777 867,497 880,001 1 30 871,335 1 100 949,000 - - - - - - - - - - - 21 - 21 -
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 950,000 9,147.00 0.95 959,147 0.00 0.00 09:23 77 368 352.97 میلیون - 959,147 952,000 911,190 952,000 1 10 950,004 0 0 0 - - - - - - - - - - - 368 - 368 -
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 960,000 12,247.00 1.26 998,888 26,641.00 2.74 09:23 6 560 559.38 میلیون - 972,247 998,888 941,016 998,888 1 180 923,800 1 31 997,999 - - - - - - - - - - - 560 - 560 -
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 997,999 12,760.00 1.30 936,000 49,239.00 5.00 09:23 1 1 936,000 - 985,239 936,000 936,000 997,999 2 149 936,000 1 3 997,999 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 977,001 559.00 0.06 976,442 0.00 0.00 09:23 155 1,020 995.97 میلیون - 976,442 976,001 976,001 977,001 1 10 931,500 1 2 976,001 - - - - - - - - - - - 1,020 - 1,020 -
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 981,000 1,543.00 0.16 982,543 0.00 0.00 09:23 59 962 945.21 میلیون - 982,543 981,000 981,000 981,000 1 440 981,000 1 2 1,031,670 - - - - - - - - - - - 962 - 962 -
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 960,000 28,693.00 2.90 988,693 0.00 0.00 09:23 73 876 866.09 میلیون - 988,693 941,001 941,001 980,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 876 - 324 552
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 950,020 33,205.00 3.38 983,225 0.00 0.00 09:23 205 2,173 2.14 میلیارد - 983,225 934,065 934,065 950,020 1 50 934,064 1 3 1,000,000 - - - - - - - - - - - 2,173 - 2,173 -
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 990,000 2,981.00 0.30 987,019 0.00 0.00 09:22 144 1,530 1.51 میلیارد - 987,019 950,001 950,001 990,000 1 50 938,000 1 4 990,000 - - - - - - - - - - - 1,530 - 1,530 -
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 970,000 5,843.00 0.61 964,157 0.00 0.00 09:22 105 990 954.51 میلیون - 964,157 930,010 930,010 980,000 1 190 930,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 990 - 990 -
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 958,584 21,973.00 2.24 980,557 0.00 0.00 09:21 114 2,687 2.63 میلیارد - 980,557 951,033 951,033 990,000 1 50 950,002 1 51 1,029,584 - - - - - - - - - - - 2,687 - 2,687 -
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 980,000 7,095.00 0.73 972,905 0.00 0.00 09:21 187 3,041 2.96 میلیارد - 972,905 940,000 940,000 980,000 1 27 940,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3,041 - 3,041 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 960,000 32,160.00 3.24 992,160 0.00 0.00 09:21 78 603 598.27 میلیون - 992,160 1.024 میلیون 960,000 1.024 میلیون 1 100 942,552 0 0 0 - - - - - - - - - - - 603 - 603 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 950,103 22,781.00 2.34 972,884 0.00 0.00 09:19 92 698 679.07 میلیون - 972,884 950,103 950,103 950,103 1 10 924,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 698 - 698 -
تسه9910

امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسهیلات مسکن فرابورس 970,000 21,367.00 2.16 991,367 0.00 0.00 09:19 83 1,295 1.28 میلیارد - 991,367 952,622 952,622 975,069 1 30 950,001 1 9 1,040,935 - - - - - - - - - - - 1,295 - 1,295 -
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 972,000 6,509.00 0.67 965,491 0.00 0.00 09:10 66 273 263.58 میلیون - 965,491 971,032 971,032 972,000 1 10 918,000 1 34 1,476,075 - - - - - - - - - - - 273 - 273 -
تملی710

تسهیلات مسکن ب ملی - دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 662,037 34,844.00 5.00 947,237 250,356.00 35.93 1401/07/09 6 73 69.15 میلیون - 696,881 662,037 662,037 662,037 0 0 0 3 101 721,421 - - - - - - - - - - - 65 - 65 -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 605,499 386,651.00 176.68 218,848 0.00 0.00 1401/07/09 3 110 24.07 میلیون - 218,848 570,551 570,551 605,499 0 0 0 1 10 670,912 - - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 605,215 397,583.00 39.65 1.003 میلیون 0.00 0.00 1401/07/09 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 668,921 605,215 668,921 0 0 0 1 33 548,378 - - - - - - - - - - - 12 - 12 -