تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه9810

امتیاز مسکن دی 98

تسهیلات مسکن فرابورس 590,000 217,826.00 26.96 807,826 0.00 0.00 1400/03/29 230 5,525 4.46 میلیارد - 807,826 619,998 580,010 637,290 2 216 603,200 1 3 619,998 - - - - - - - - - - - 2,595 - 2,595 -
تسه9812

امتیاز مسکن اسفند 98

تسهیلات مسکن فرابورس 612,002 198,331.00 24.48 810,333 0.00 0.00 1400/03/29 104 966 782.78 میلیون - 810,333 590,000 590,000 645,624 0 0 0 1 4 645,625 - - - - - - - - - - - 1,810 - 1,810 -
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 600,000 74,632.00 14.21 525,368 0.00 0.00 1400/03/29 919 19,853 10.43 میلیارد - 525,368 630,250 589,002 643,572 1 29 610,016 2 124 629,999 - - - - - - - - - - - 13,061 - 12,957 104
تسه9904

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 576,788 237,608.00 29.18 814,396 0.00 0.00 1400/03/29 236 2,856 2.33 میلیارد - 814,396 600,000 576,788 637,502 1 237 607,110 1 71 618,790 - - - - - - - - - - - 1,898 - 1,898 -
تسه9906

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 99

تسهیلات مسکن فرابورس 587,000 227,285.00 27.91 814,285 0.00 0.00 1400/03/29 370 6,778 5.52 میلیارد - 814,285 600,222 583,226 639,999 2 168 590,000 1 1 630,000 - - - - - - - - - - - 2,525 - 2,525 -
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 597,100 27,786.00 4.88 569,314 0.00 0.00 1400/03/29 25 437 248.79 میلیون - 569,314 610,000 592,000 629,999 1 130 600,000 1 8 629,620 - - - - - - - - - - - 13,888 - 13,808 80
تسه9902

امتیاز مسکن اردیبهشت 99

تسهیلات مسکن فرابورس 591,000 219,815.00 27.11 810,815 0.00 0.00 1400/03/29 279 5,251 4.26 میلیارد - 810,815 580,200 580,200 626,020 1 120 597,560 1 7 618,900 - - - - - - - - - - - 1,672 - 1,671 1
تسه9907

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 590,000 226,856.00 27.77 816,856 0.00 0.00 1400/03/29 1,182 29,705 24.26 میلیارد - 816,856 581,559 580,009 638,000 1 174 618,000 1 135 625,030 - - - - - - - - - - - 6,836 - 6,825 11
تسه9808

امتیاز مسکن آبان 98

تسهیلات مسکن فرابورس 580,540 232,194.00 28.57 812,734 0.00 0.00 1400/03/29 77 1,056 858.25 میلیون - 812,734 610,000 580,540 639,999 1 11 605,666 1 6 625,312 - - - - - - - - - - - 1,237 - 1,237 -
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 590,135 3,309.00 0.56 593,444 0.00 0.00 1400/03/29 42 913 541.81 میلیون - 593,444 591,225 581,009 639,999 1 63 620,011 1 10 627,394 - - - - - - - - - - - 10,204 - 10,123 81
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 599,000 171,936.00 22.30 770,936 0.00 0.00 1400/03/29 127 4,619 3.56 میلیارد - 770,936 610,871 585,000 630,000 1 125 610,001 1 1 615,000 - - - - - - - - - - - 16,874 - 16,597 277
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 599,800 30,525.00 5.36 569,275 0.00 0.00 1400/03/29 9 320 182.17 میلیون - 569,275 614,112 588,000 632,000 1 92 614,225 27 6,160 620,000 - - - - - - - - - - - 29,535 - 24,122 5,413
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 601,000 4,450.00 0.75 596,550 0.00 0.00 1400/03/29 45 1,031 615.04 میلیون - 596,550 600,500 585,032 637,900 2 240 570,001 1 18 627,999 - - - - - - - - - - - 9,411 1 9,348 64
تسه9910

امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسهیلات مسکن فرابورس 590,000 51,335.00 9.53 538,665 0.00 0.00 1400/03/29 11 80 43.09 میلیون - 538,665 592,800 585,100 629,999 1 151 621,000 1 60 622,250 - - - - - - - - - - - 11,578 - 11,491 87
تسه9807

امتیاز مسکن مهر 98

تسهیلات مسکن فرابورس 593,460 220,058.00 27.05 813,518 0.00 0.00 1400/03/29 33 640 520.65 میلیون - 813,518 586,010 586,010 626,000 1 50 608,470 1 11 629,690 - - - - - - - - - - - 948 - 948 -
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 591,001 228,759.00 27.91 819,760 0.00 0.00 1400/03/29 196 2,314 1.9 میلیارد - 819,760 610,015 582,009 640,000 1 40 590,060 1 1 620,000 - - - - - - - - - - - 2,085 - 2,085 -
تسه9809

امتیاز مسکن آذر 98

تسهیلات مسکن فرابورس 606,000 203,114.00 25.10 809,114 0.00 0.00 1400/03/29 92 1,241 1000 میلیون - 809,114 592,020 587,721 621,100 1 200 591,000 1 65 626,822 - - - - - - - - - - - 539 - 539 -
تسه9901

امتیاز مسکن فروردین 99

تسهیلات مسکن فرابورس 590,900 217,442.00 26.90 808,342 0.00 0.00 1400/03/29 122 1,221 986.99 میلیون - 808,342 580,000 580,000 638,000 1 17 610,000 1 19 620,000 - - - - - - - - - - - 896 - 896 -
تسه9811

امتیاز مسکن بهمن 98

تسهیلات مسکن فرابورس 590,900 223,797.00 27.47 814,697 0.00 0.00 1400/03/29 107 1,444 1.18 میلیارد - 814,697 582,992 582,992 633,000 1 40 590,060 2 36 624,000 - - - - - - - - - - - 809 - 809 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب ملی - آبان 97

تسهیلات مسکن فرابورس 835,216 245,300.00 41.58 589,916 0.00 0.00 1400/03/29 4 33 19.47 میلیون - 589,916 835,216 835,216 835,216 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تسه9905

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 600,000 215,195.00 26.40 815,195 0.00 0.00 1400/03/29 228 3,605 2.94 میلیارد - 815,195 578,593 578,593 639,497 1 200 591,011 2 2 620,000 - - - - - - - - - - - 1,424 - 1,424 -
تسه9806

امتیاز مسکن شهریور 98

تسهیلات مسکن فرابورس 608,000 202,230.00 24.96 810,230 0.00 0.00 1400/03/29 40 518 419.7 میلیون - 810,230 620,000 602,050 628,500 1 100 609,238 1 10 618,999 - - - - - - - - - - - 2,342 - 2,342 -
تملی709

تسهیلات مسکن ب ملی - آذر 97

تسهیلات مسکن فرابورس 935,120 92,579.00 9.01 1.028 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 1.028 میلیون 890,600 890,600 935,136 0 0 0 3 55 890,606 - - - - - - - - - - - 6 - 6 -
تسه9804

امتیاز مسکن تیر 98

تسهیلات مسکن فرابورس 590,900 226,136.00 27.68 817,036 0.00 0.00 1400/03/29 28 283 231.22 میلیون - 817,036 578,160 578,160 625,000 1 50 604,510 1 35 615,360 - - - - - - - - - - - 1,988 - 1,902 86
تسه9805

امتیاز مرداد 98

تسهیلات مسکن فرابورس 600,020 200,393.00 25.04 800,413 0.00 0.00 1400/03/29 27 195 156.08 میلیون - 800,413 587,200 587,200 629,990 1 98 610,000 1 10 619,000 - - - - - - - - - - - 1,856 - 1,856 -
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 637,491 139,072.00 17.91 776,563 0.00 0.00 1400/03/29 1 20 15.53 میلیون - 776,563 576,779 576,779 637,491 0 0 0 2 18 607,135 - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب ملی - شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 547,128 372,077.00 40.48 919,205 0.00 0.00 1400/03/29 8 52 47.8 میلیون - 919,205 547,128 547,128 547,128 4 73 521,075 0 0 0 - - - - - - - - - - - 33 - 33 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 753,084 267,941.00 26.24 1.021 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 1.021 میلیون 753,084 753,084 753,084 0 0 0 1 84 753,084 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 863,664 186,320.00 17.75 1.05 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 1.05 میلیون 863,665 863,665 863,665 0 0 0 1 5 863,665 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 776,982 558,134.00 255.03 218,848 0.00 0.00 1400/03/29 3 110 24.07 میلیون - 218,848 702,984 702,984 776,982 2 17 776,982 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 591,061 564,139.00 48.83 1.155 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 1 5 5.78 میلیون - 1.155 میلیون 591,061 591,061 591,061 0 0 0 1 50 654,914 - - - - - - - - - - - 13 - 13 -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 936,949 498,435.00 113.66 438,514 0.00 0.00 1400/03/29 3 21 9.21 میلیون - 438,514 936,949 936,949 936,949 0 0 0 1 10 939,143 - - - - - - - - - - - 107 - 107 -
تملی702

تسهیلات مسکن ب ملی - اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 449,266 594,889.00 56.97 1.044 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 1 15 15.66 میلیون - 1.044 میلیون 449,266 449,266 449,266 5 149 449,266 1 160 536,958 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی701

تسهیلات مسکن ب ملی - فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 658,914 564,001.00 46.12 1.223 میلیون 0.00 0.00 1400/03/29 2 10 12.23 میلیون - 1.223 میلیون 658,914 658,914 658,914 0 0 0 2 400 693,593 - - - - - - - - - - - 80 - 80 -
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 958,096 405,761.00 73.46 552,335 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 552,335 958,096 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی801

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 893,002 96,998.00 9.80 990,000 0.00 0.00 1400/03/29 1 2 1.98 میلیون - 990,000 893,002 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی704

تسهیلات مسکن ب ملی - تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 737,526 865,643.00 54.00 1.603 میلیون 0.00 0.00 1400/03/26 1 3 4.81 میلیون - 1.603 میلیون 815,160 737,526 815,160 0 0 0 3 84 737,526 - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 561,172 88,515.00 18.73 472,657 0.00 0.00 1400/03/26 - - - - 472,657 561,172 - - 6 112 561,172 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 869,052 463,933.00 34.80 1.333 میلیون 0.00 0.00 1400/03/26 10 82 109.3 میلیون - 1.333 میلیون 960,529 869,052 960,529 0 0 0 4 273 869,052 - - - - - - - - - - - 14 - 14 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب ملی - بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 523,687 667,097.00 56.02 1.191 میلیون 0.00 0.00 1400/03/25 3 14 16.67 میلیون - 1.191 میلیون 523,687 523,687 523,687 2 120 523,687 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -