فیلتر ها

پیام های ناظر

توقف نماد (زمگسا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کشاورزی ودامپروی مگسال (زمگسا1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (کاما1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت باما (کاما1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (وبملت) با سررسید آبان ماه 1401

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام بانک ملت (وبملت) با سررسید آبان ماه 1401 از امروز دوشنبه مورخ 1401/02/26 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: وبملتنحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضملت8046-اختیارخ وبملت-2600-1401/08/18ضملت8047-اختیارخ وبملت-2800-1401/08/18ضملت8048-اختیارخ وبملت-3000-1401/08/18ضملت8049-اختیارخ وبملت-3250-1401/08/18ضملت8050-اختیارخ وبملت-3500-1401/08/18ضملت8051-اختیارخ وبملت-3750-1401/08/18ضملت8052-اختیارخ وبملت-4000-1401/08/18ضملت8053-اختیارخ وبملت-4500-1401/08/18ضملت8054-اختیارخ وبملت-5000-1401/08/18ضملت8055-اختیارخ وبملت-5500-1401/08/18نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش:طم
ادامه

آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (خگستر) با سررسید آبان ماه 1401

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) با سررسید آبان ماه 1401 از امروز دوشنبه مورخ 1401/02/26 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: خگسترنحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضستر8000-اختیارخ خگستر-2800-1401/08/18ضستر8001-اختیارخ خگستر-3000-1401/08/18ضستر8002-اختیارخ خگستر-3250-1401/08/18ضستر8003-اختیارخ خگستر-3500-1401/08/18ضستر8004-اختیارخ خگستر-3750-1401/08/18ضستر8005-اختیارخ خگستر-4000-1401/08/18ضستر8006-اختیارخ خگستر-4500-1401/08/18ضستر8007-اختیارخ خگستر-5000-1401/08/18ضستر8008-اختیارخ خگستر-5500-1401/08/18ضستر8009-اختیارخ خگستر-6000-1401/08/18نماد معاملاتی قرارد
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(حفاری)،(حفارس)،(کاما)،(تملت)،(تملتح)

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های حفاری شمال(حفاری)، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(حفارس)، باما(کاما)، تامین سرمایه بانک ملت(تملت)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' و حق تقدم استفاده نشده شرکت تامین سرمایه بانک ملت(تملتح)با توجه به بازگشایی نماد اصلی با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی (داسوه)

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت داروسازی اسوه(داسوه)با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام با شماره پیگیری 881568 مورخ 1401/02/25 ،با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.ضروری است سرمایه گذاران محترم با توجه به تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام ،اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال(codal.ir)که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر می باشد را مبنای تصمیم گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (لوتوس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(غشصفا)،(لبوتان)،(قزوین)،(قهکمت)

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا)،گروه صنعتی لبوتان(لبوتان)،کارخانجات قند قزوین(قزوین)،قند هکمتان(قهکمت)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(غشان)،(سپید)،(قشکر)

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های شیرپاستوریزه پگاه خراسان (غشان)،سپید ماکیان(سپید)،شکر(قشکر)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

حراج مجدد نمادهای معاملاتی(قپیرا)،(قشهد)،(قمرو)،(خریختح)

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر(قپیرا)، شهد(قشهد)، قند مرودشت(قمرو)، حق تقدم استفاده نشده شرکت صنایع ریخته گری ایران(خریختح)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

حراج مجدد نمادهای معاملاتی(حتوکا)،(رانفور)،(شدوص)،(سخزر)،(غبهنوش)

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های حمل و نقل توکا(حتوکا)، خدمات انفورماتیک(رانفور)، دوده صنعتی پارس(شدوص)، سیمان خزر(سخزر)، بهنوش ایران(غبهنوش)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (کماسه1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تامین ماسه ریخته گری (کماسه1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه در خصوص نماد معاملاتی(ولیزح)- دوره پذیره نویسی ازطریق سلب حق تقدم

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع می رساند؛تعداد 2.071.907.374 سهم ازسهام ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت لیزینگ ایران در نماد(ولیزح)از روز سه شنبه مورخ 1401/02/20 شروع به پذیره نویسی گردیده است. توجه به موارد ذیل ضروری است: 1 -پذیره نویسی با قیمت ثابت 1.641 ریال صورت می گیرد. 2-مهلت پذیره نویسی عمومی تا تاریخ 1401/03/02 می باشد، لذا نماد معاملاتی مذکور درهر زمان که تمامی سهام مورد پذیره نویسی به فروش برسد متوقف می گردد. 3-کلیه سفارش ها می بایست به صورت معتبر تا لغو در سامانه ثبت شود.به منظور کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال به شماره پیگیری 878384 مورخ 1401/02/18 مراجعه گردد.هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام رادر تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (غدام1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت خوراک دام پارس (غدام1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (غمهرا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تولیدی مهرام (غمهرا1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (حفاری1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت حفاری شمال (حفاری1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد معاملاتی (تملتح1)

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت تامین سرمایه بانک ملت (تملتح1) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف گردید. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (تملت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه بانک ملت (تملت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (غشاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پگاه آذربایجان غربی (غشاذر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (غپاک1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

26 اردیبهشت 1401 - 19:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت لبنیات پاک (غپاک1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه