فیلتر ها

پیام های ناظر

توقف نماد (وتوسم1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نمادهای معاملاتی(کفپارس)،(خپارس)،(دکوثر)،(وسقم)،(ونیرو)،(دشیمیح)

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های فرآورده های نسوز پارس(کفپارس)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی،پارس خودرو(خپارس)داروسازی کوثر(دکوثر)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه گذاری استان قم(وسقم)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور تصویب صورتهای مالی،سرمایه گذاری نیرو(ونیرو) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و حق تقدم شرکت شیمی دارویی داروپخش(دشیمیح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(خساپا)

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات انجام شده در نماد معاملاتی شرکت سایپا(خساپا)در روز جاری چهارشنبه مورخ 1400/01/25 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی (شیران)

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند؛نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(شیران) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی (وسخوز)

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (وسخوز) با توجه به لغو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی(فسازان)

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت غلتک سازان سپاهان (فسازان) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(حفارس)،(فاراک)

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)وماشین سازی اراک (فاراک)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

حراج مجدد نماد معاملاتی(تنوینح)

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت تامین سرمایه نوین(تنوینح)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (ثبهساز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بهساز کاشانه تهران (ثبهساز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (ثبهساز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بهساز کاشانه تهران (ثبهساز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

نمادهای معاملاتی (خمهر)،(خنصیر) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های مهرکام پارس(خمهر)، مهندسی نصیر ماشین(خنصیر)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

نمادهای معاملاتی(کفپارس)،(چفیبر)،(کسعدی)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های فرآورده های نسوز پارس (کفپارس)، فیبر ایران (چفیبر)،کاشی سعدی (کسعدی) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

نمادهای معاملاتی (سصفها)،(سفار)،(کاذر) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سیمان اصفهان (سصفها)،سیمان فارس (سفار)، فرآورده های نسوزآذر(کاذر)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

نمادهای معاملاتی(غگرجی)،(های وب)،(دفارا)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های بیسکویت گرجی(غگرجی)،داده گسترعصرنوین-های وب (های وب)،داروسازی فارابی(دفارا) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (حتاید1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

26 فروردین 1400 - 00:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تایدواترخاورمیانه (حتاید1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (حتاید1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

25 فروردین 1400 - 14:00
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تایدواترخاورمیانه (حتاید1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (وتوسم1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

25 فروردین 1400 - 13:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نمادهای معاملاتی(کفپارس)،(خپارس)،(دکوثر)،(وسقم)،(ونیرو)،(دشیمیح)

25 فروردین 1400 - 12:00
به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های فرآورده های نسوز پارس(کفپارس)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی،پارس خودرو(خپارس)داروسازی کوثر(دکوثر)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه گذاری استان قم(وسقم)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور تصویب صورتهای مالی،سرمایه گذاری نیرو(ونیرو) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و حق تقدم شرکت شیمی دارویی داروپخش(دشیمیح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(خساپا)

25 فروردین 1400 - 11:30
به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات انجام شده در نماد معاملاتی شرکت سایپا(خساپا)در روز جاری چهارشنبه مورخ 1400/01/25 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی (شیران)

25 فروردین 1400 - 11:30
به اطلاع می رساند؛نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(شیران) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه