آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صندوق طلا تحویل بهمن 01

صندوق طلا تحویل بهمن 01

آتی بورس کالا 126,900 855.00 0.68 126,547 502.00 0.40 1401/09/09 124 225 28.47 میلیارد - 126,045 126,400 125,700 127,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 02

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 02

آتی بورس کالا 350,600 9,461.00 2.63 351,716 8,345.00 2.32 1401/09/09 1,298 6,426 226.01 میلیارد - 360,061 355,100 348,000 358,900 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلا تحویل فروردین 02

صندوق طلا تحویل فروردین 02

آتی بورس کالا 136,900 1,190.00 0.88 136,590 880.00 0.65 1401/09/09 329 585 79.91 میلیارد - 135,710 135,600 134,800 137,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اسفند 01

زعفران نگین تحویل اسفند 01

آتی بورس کالا 329,400 6,248.00 1.86 330,058 5,590.00 1.67 1401/09/09 1,282 4,995 164.86 میلیارد - 335,648 333,600 326,200 334,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل آذر 01

نقره تحویل آذر 01

آتی بورس کالا 225,500 3,124.00 1.40 224,595 2,219.00 1.00 1401/09/09 70 138 3.1 میلیارد - 222,376 222,000 221,400 228,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل دی 01

زعفران نگین تحویل دی 01

آتی بورس کالا 302,000 8,444.00 2.72 303,164 7,280.00 2.35 1401/09/09 682 2,667 80.85 میلیارد - 310,444 306,000 299,200 308,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل دی 01

نقره تحویل دی 01

آتی بورس کالا 229,300 2,762.00 1.22 228,305 1,767.00 0.78 1401/09/09 92 117 2.67 میلیارد - 226,538 226,000 225,800 236,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلا تحویل آذر 01

صندوق طلا تحویل آذر 01

آتی بورس کالا 118,500 893.00 0.76 118,383 776.00 0.66 1401/09/09 53 96 11.36 میلیارد - 117,607 118,000 117,300 118,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0201

آتی نفتای سبک-1402/01/17

آتی بورس 1.894 میلیون 100.00 0.01 1.894 میلیون 100.00 0.01 1401/09/09 1 100 189.44 میلیون - 1.895 میلیون 1.894 میلیون 1.894 میلیون 1.894 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0110

آتی نفتای سبک-1401/10/17

آتی بورس 1.893 میلیون 100.00 0.01 1.893 میلیون 100.00 0.01 1401/09/09 1 100 189.33 میلیون - 1.893 میلیون 1.893 میلیون 1.893 میلیون 1.893 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
متا0201

آتی متانول-1402/01/17

آتی بورس 939,200 40,100.00 4.09 939,200 40,100.00 4.09 1401/09/09 1 100 93.92 میلیون - 979,300 939,200 939,200 939,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
متا0110

آتی متانول-1401/10/17

آتی بورس 967,100 100.00 0.01 967,100 100.00 0.01 1401/09/09 1 100 96.71 میلیون - 967,200 967,100 967,100 967,100 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -