آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زعفران نگین تحویل اسفند 99

زعفران نگین تحویل اسفند 99

آتی بورس کالا 131,800 24,512.00 15.68 131,817 24,495.00 15.67 1399/11/4 218 1,046 13.79 میلیارد - 156,312 132,200 131,500 132,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل تیر 00

زعفران نگین تحویل تیر 00

آتی بورس 151,400 0.00 0.00 151,265 0.00 0.00 1399/11/4 503 2,841 42.97 میلیارد - - 151,400 150,900 151,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل بهمن ماه 99

پسته تحویل بهمن ماه 99

آتی بورس کالا 1.38 میلیون 455,573.00 24.82 1.386 میلیون 449,937.00 24.51 1399/11/4 104 132 18.29 میلیارد - 1.836 میلیون 1.372 میلیون 1.372 میلیون 1.406 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل فروردین 00

پسته تحویل فروردین 00

آتی بورس کالا 1.407 میلیون 162,034.00 10.33 1.417 میلیون 152,387.00 9.71 1399/11/4 45 51 7.22 میلیارد - 1.569 میلیون 1.41 میلیون 1.406 میلیون 1.43 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 00

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 00

آتی بورس کالا 141,800 6,010.00 4.07 141,840 5,970.00 4.04 1399/11/4 400 2,270 32.2 میلیارد - 147,810 142,200 141,400 142,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل بهمن 99

زیره سبز تحویل بهمن 99

آتی بورس کالا 505,000 5,000.00 1.00 506,750 6,750.00 1.35 1399/11/4 10 10 506.75 میلیون - 500,000 508,000 505,000 508,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اسفند 99

زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اسفند 99

آتی بورس کالا 89,100 5,085.00 5.40 89,050 5,135.00 5.45 1399/11/4 2 2 17.81 میلیون - 94,185 89,000 89,000 89,100 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل دی 99

زعفران نگین تحویل دی 99

آتی بورس کالا 123,600 17,967.00 12.69 141,567 0.00 0.00 1399/10/14 3,280 17,438 246.87 میلیارد - 141,567 123,400 123,100 124,600 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99

آتی بورس کالا 85,900 18,540.00 17.75 104,440 0.00 0.00 1399/10/14 69 113 1.18 میلیارد - 104,440 86,900 85,500 86,900 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل آذر 99

پسته تحویل آذر 99

آتی بورس کالا 1.498 میلیون 328,007.00 17.96 1.826 میلیون 0.00 0.00 1399/09/30 246 378 69.02 میلیارد - 1.826 میلیون 1.529 میلیون 1.498 میلیون 1.539 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل آذر 99

زیره سبز تحویل آذر 99

آتی بورس کالا 562,300 62,300.00 12.46 500,000 0.00 0.00 1399/09/25 1 1 50 میلیون - 500,000 564,000 555,100 564,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 486.5 0.00 0.00 486.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 486.5 487 487 487 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید نقدی

روی خرید نقدی

آتی بورس 2,727.5 0.00 0.00 2,727.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,727.5 2,728 2,728 2,728 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,981.5 0.00 0.00 1,981.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,981.5 1,982 1,982 1,982 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید نقدی

نیکل خرید نقدی

آتی بورس 15,975 0.00 0.00 15,975 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 15,975 15,975 15,975 15,975 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,744.5 0.00 0.00 2,744.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,744.5 2,745 2,745 2,745 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آتی بورس 1,788.5 0.00 0.00 1,788.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,788.5 1,789 1,789 1,789 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید نقدی

مس خرید نقدی

آتی بورس 7,238.5 0.00 0.00 7,238.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 7,238.5 7,239 7,239 7,239 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 18,750 0.00 0.00 18,750 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 18,750 18,750 18,750 18,750 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آتی بورس 1,640 0.00 0.00 1,640 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,640 1,640 1,640 1,640 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,810 0.00 0.00 1,810 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,810 1,810 1,810 1,810 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی

آتی بورس 2,030 0.00 0.00 2,030 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,030 2,030 2,030 2,030 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید 3 ماهه

سرب خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,042.5 0.00 0.00 2,042.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,042.5 2,043 2,043 2,043 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آتی بورس 1,967 0.00 0.00 1,967 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,967 1,967 1,967 1,967 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 16,028 0.00 0.00 16,028 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 16,028 16,028 16,028 16,028 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آتی بورس 1,967 0.00 0.00 1,967 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,967 1,967 1,967 1,967 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 2,030 0.00 0.00 2,030 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,030 2,030 2,030 2,030 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش نقدی

روی فروش نقدی

آتی بورس 2,727.5 0.00 0.00 2,727.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,727.5 2,728 2,728 2,728 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,744.5 0.00 0.00 2,744.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,744.5 2,745 2,745 2,745 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 1,788.5 0.00 0.00 1,788.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,788.5 1,789 1,789 1,789 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه

آتی بورس 7,257.5 0.00 0.00 7,257.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 7,257.5 7,258 7,258 7,258 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی

آتی بورس 18,790 0.00 0.00 18,790 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 18,790 18,790 18,790 18,790 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,660 0.00 0.00 1,660 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,660 1,660 1,660 1,660 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش 3 ماهه

سرب فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,042.5 0.00 0.00 2,042.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,042.5 2,043 2,043 2,043 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید 3 ماهه

قلع خرید 3 ماهه

آتی بورس 18,750 0.00 0.00 18,750 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 18,750 18,750 18,750 18,750 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 15,975 0.00 0.00 15,975 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 15,975 15,975 15,975 15,975 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,981.5 0.00 0.00 1,981.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,981.5 1,982 1,982 1,982 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه

آتی بورس 16,028 0.00 0.00 16,028 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 16,028 16,028 16,028 16,028 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آتی بورس 1,640 0.00 0.00 1,640 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,640 1,640 1,640 1,640 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,810 0.00 0.00 1,810 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,810 1,810 1,810 1,810 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -