آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99

آتی بورس کالا 81,300 0.00 0.00 83,218 0.00 0.00 14:59 211 777 6.47 میلیارد - - 777 83,700 6.466 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل آذر 99

پسته تحویل آذر 99

آتی بورس کالا 1.749 میلیون 0.00 0.00 1.748 میلیون 0.00 0.00 14:59 433 659 115.2 میلیارد - - 659 1.744 میلیون 115.204 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل دی 99

زعفران نگین تحویل دی 99

آتی بورس کالا 144,000 0.00 0.00 146,188 0.00 0.00 14:54 9,663 65,338 955.16 میلیارد - - 65,338 152,400 955.165 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل آبان 99

زعفران نگین تحویل آبان 99

آتی بورس کالا 88,600 0.00 0.00 89,318 0.00 0.00 14:54 2,232 15,511 138.54 میلیارد - - 15,511 92,700 138.542 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99

آتی بورس کالا 104,400 0.00 0.00 106,077 0.00 0.00 14:45 89 168 1.78 میلیارد - - 168 109,300 1.782 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل آذر 99

زیره سبز تحویل آذر 99

آتی بورس کالا 526,500 0.00 0.00 525,833 0.00 0.00 1399/07/28 6 6 315.5 میلیون - - 522,200 520,500 528,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل مهر 99

پسته تحویل مهر 99

آتی بورس کالا 1.698 میلیون 0.00 0.00 1.698 میلیون 0.00 0.00 1399/07/20 208 586 99.49 میلیارد - - 586 1.7 میلیون 99.493 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 99

آتی بورس کالا 66,400 0.00 0.00 68,117 0.00 0.00 1399/06/26 68 301 2.05 میلیارد - - 301 68,500 2.05 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل شهریور 99

زعفران نگین تحویل شهریور 99

آتی بورس کالا 88,600 0.00 0.00 86,323 0.00 0.00 1399/06/23 1,929 11,550 99.7 میلیارد - - 11,550 85,800 99.704 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل مرداد 99

زیره سبز تحویل مرداد 99

آتی بورس کالا 523,000 0.00 0.00 492,242 0.00 0.00 1399/05/28 44 78 3.84 میلیارد - - 78 485,200 3.839 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل مرداد 99

پسته تحویل مرداد 99

آتی بورس کالا 1.522 میلیون 0.00 0.00 1.509 میلیون 0.00 0.00 1399/05/26 488 1,374 207.36 میلیارد - - 1,374 1.503 میلیون 207.357 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99

آتی بورس کالا 64,700 0.00 0.00 63,874 0.00 0.00 1399/04/24 105 972 6.21 میلیارد - - 972 64,500 6.209 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل تیر 99

زعفران نگین تحویل تیر 99

آتی بورس کالا 100,300 0.00 0.00 101,418 0.00 0.00 1399/04/22 1,929 11,011 111.67 میلیارد - - 11,011 103,000 111.672 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل خرداد 99

پسته تحویل خرداد 99

آتی بورس کالا 965,000 0.00 0.00 973,092 0.00 0.00 1399/03/26 192 540 52.55 میلیارد - - 1.005 میلیون 957,000 1.01 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 12,881 0.00 0.00 14,570 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 12,881 12,881 12,881 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی

آتی بورس 17,285 0.00 0.00 18,155 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 17,285 17,285 17,285 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش نقدی

مس فروش نقدی

آتی بورس 5,801 0.00 0.00 6,525 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 5,801 5,801 5,801 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید نقدی

قلع خرید نقدی

آتی بورس 17,285 0.00 0.00 18,155 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 17,285 17,285 17,285 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه

آتی بورس 12,952 0.00 0.00 14,608 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 12,952 12,952 12,952 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش 3 ماهه

سرب فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,755.5 0.00 0.00 1,793 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 1,756 1,756 1,756 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه

آتی بورس 5,822 0.00 0.00 6,538 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 5,822 5,822 5,822 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 1,736.5 0.00 0.00 1,777 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 1,737 1,737 1,737 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,012 0.00 0.00 2,377 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 2,012 2,012 2,012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید 3 ماهه

مس خرید 3 ماهه

آتی بورس 5,822 0.00 0.00 6,538 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 5,822 5,822 5,822 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل خرداد 99

زیره سبز تحویل خرداد 99

آتی بورس کالا 290,000 0.00 0.00 302,207 0.00 0.00 1399/03/19 30 38 1.15 میلیارد - - 305,000 290,000 309,600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر903

آتی ش قند و شکر-1399/03/31

آتی بورس 180,138 77,691.00 75.84 97,383 5,064.00 4.94 1399/03/19 3 3 73.038 میلیون - 102,447 180,138 180,138 180,138 0 - - 0 - - 24.346 میلیون - - - - - - - - - - - - 1 -
جاتو903

آتی ش خودرو و قطعات-1399/03/20

آتی بورس 207,617 0.00 0.00 207,617 0.00 0.00 1399/03/17 1 1 62.29 میلیون - - 207,617 207,617 207,617 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جبانک903

آتی ش بانک ها-1399/03/10

آتی بورس 5,210 0.00 0.00 5,210 0.00 0.00 1399/03/4 1 1 36.47 میلیون - - 5,210 5,210 5,210 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,957 0.00 0.00 2,377 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,957 1,957 1,957 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش نقدی

روی فروش نقدی

آتی بورس 1,963 0.00 0.00 2,357.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,963 1,963 1,963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید نقدی

روی خرید نقدی

آتی بورس 1,963 0.00 0.00 2,357.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,963 1,963 1,963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 15,260 0.00 0.00 18,180 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 15,260 15,260 15,260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی

آتی بورس 1,603.5 0.00 0.00 1,777 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,604 1,604 1,604 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 12,199 0.00 0.00 14,608 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 12,199 12,199 12,199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید نقدی

نیکل خرید نقدی

آتی بورس 12,124 0.00 0.00 14,570 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 12,124 12,124 12,124 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید 3 ماهه

سرب خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,619.5 0.00 0.00 1,793 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,620 1,620 1,620 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید 3 ماهه

قلع خرید 3 ماهه

آتی بورس 15,260 0.00 0.00 18,180 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 15,260 15,260 15,260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آتی بورس 1,220 0.00 0.00 1,510.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,220 1,220 1,220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 1,132.5 0.00 0.00 1,565 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,133 1,133 1,133 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,220 0.00 0.00 1,550 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,220 1,220 1,220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -