آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
متا0203

آتی متانول-1402/03/17

آتی بورس 1.148 میلیون 0.00 0.00 1.148 میلیون 0.00 0.00 1402/01/09 1 100 114.81 میلیون - 1.148 میلیون 1.148 میلیون 1.148 میلیون 1.148 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
متا0206

آتی متانول-1402/06/17

آتی بورس 1.365 میلیون 0.00 0.00 1.365 میلیون 0.00 0.00 1402/01/09 1 100 136.51 میلیون - 1.365 میلیون 1.365 میلیون 1.365 میلیون 1.365 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0203

آتی نفتای سبک-1402/03/17

آتی بورس 1.995 میلیون 100.00 0.01 1.995 میلیون 100.00 0.01 1402/01/09 1 100 199.51 میلیون - 1.995 میلیون 1.995 میلیون 1.995 میلیون 1.995 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0206

آتی نفتای سبک-1402/06/17

آتی بورس 2.787 میلیون 0.00 0.00 2.787 میلیون 0.00 0.00 1402/01/09 1 100 278.65 میلیون - 2.787 میلیون 2.787 میلیون 2.787 میلیون 2.787 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -