آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صندوق طلا تحویل خرداد 01

صندوق طلا تحویل خرداد 01

آتی بورس کالا 90,700 0.00 0.00 90,974 0.00 0.00 1400/11/2 62 127 11.55 میلیارد - - 91,700 90,700 91,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اسفند 00

زعفران نگین تحویل اسفند 00

آتی بورس کالا 390,000 0.00 0.00 396,664 0.00 0.00 1400/10/26 4,119 17,738 703.6 میلیارد - - 400,500 385,000 407,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلا تحویل فروردین 01

صندوق طلا تحویل فروردین 01

آتی بورس کالا 103,400 0.00 0.00 103,130 0.00 0.00 1400/09/28 142 255 26.3 میلیارد - - 104,300 102,100 104,300 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مس کاتد بهمن 00

مس کاتد بهمن 00

آتی بورس کالا 2.462 میلیون 0.00 0.00 2.509 میلیون 0.00 0.00 1400/09/27 35 35 8.78 میلیارد - - 2.451 میلیون 2.451 میلیون 2.574 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل بهمن 00

زعفران نگین تحویل بهمن 00

آتی بورس کالا 390,000 0.00 0.00 374,178 0.00 0.00 1400/09/21 3,124 12,745 476.89 میلیارد - - 361,700 353,400 390,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل فروردین 01

نقره تحویل فروردین 01

آتی بورس کالا 227,500 0.00 0.00 227,527 0.00 0.00 1400/09/21 36 101 2.3 میلیارد - - 230,000 226,400 230,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل بهمن 00

نقره تحویل بهمن 00

آتی بورس کالا 245,100 0.00 0.00 249,689 0.00 0.00 1400/08/23 94 251 6.27 میلیارد - - 259,200 242,400 260,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل آذر 00

پسته تحویل آذر 00

آتی بورس کالا 1.936 میلیون 0.00 0.00 1.941 میلیون 0.00 0.00 1400/08/3 4 4 776.5 میلیون - - 1.943 میلیون 1.936 میلیون 1.943 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل آذر 00

زیره سبز تحویل آذر 00

آتی بورس کالا 830,100 0.00 0.00 841,666 0.00 0.00 1400/08/1 3 3 252.5 میلیون - - 830,000 830,000 864,900 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلا تحویل بهمن 00

صندوق طلا تحویل بهمن 00

آتی بورس کالا 91,100 0.00 0.00 91,231 0.00 0.00 1400/07/27 62 73 6.66 میلیارد - - 90,800 90,800 91,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
می ر36

میان باری روز36

آتی بورس 637 0.00 0.00 637 0.00 0.00 1400/07/20 1 50,000 31.85 میلیون - - 637 637 637 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل آذر 00

نقره تحویل آذر 00

آتی بورس کالا 220,700 0.00 0.00 219,194 0.00 0.00 1400/06/28 125 396 8.68 میلیارد - - 214,800 213,000 224,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل دی 00

زعفران نگین تحویل دی 00

آتی بورس کالا 190,700 0.00 0.00 191,200 0.00 0.00 1400/06/21 2,976 13,190 252.19 میلیارد - - 190,100 188,100 195,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلا تحویل آذر 00

صندوق طلا تحویل آذر 00

آتی بورس کالا 95,000 0.00 0.00 95,153 0.00 0.00 1400/06/21 101 188 17.89 میلیارد - - 97,000 94,400 97,300 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلا تحویل آبان 00

صندوق طلا تحویل آبان 00

آتی بورس کالا 97,000 0.00 0.00 96,820 0.00 0.00 1400/06/6 448 765 74.07 میلیارد - - 95,900 95,800 97,300 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل مهر 00

پسته تحویل مهر 00

آتی بورس کالا 1.9 میلیون 0.00 0.00 1.9 میلیون 0.00 0.00 1400/06/6 2 2 380 میلیون - - 1.9 میلیون 1.9 میلیون 1.9 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل آبان 00

نقره تحویل آبان 00

آتی بورس کالا 233,300 0.00 0.00 231,071 0.00 0.00 1400/06/1 891 3,010 69.55 میلیارد - - 236,900 227,100 237,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلا تحویل مهر 00

صندوق طلا تحویل مهر 00

آتی بورس کالا 90,100 0.00 0.00 90,354 0.00 0.00 1400/05/10 498 740 66.86 میلیارد - - 91,000 88,700 92,600 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 00

زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 00

آتی بورس کالا 102,300 3,325.00 3.15 101,990 3,635.00 3.44 1400/04/24 10 10 101.99 میلیون - 105,625 101,700 101,700 102,400 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل مرداد 00

نقره تحویل مرداد 00

آتی بورس کالا 204,400 14,160.00 7.44 203,506 13,266.00 6.97 1400/04/24 427 1,094 22.26 میلیارد - 190,240 203,900 202,400 204,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل مرداد 00

پسته تحویل مرداد 00

آتی بورس کالا 1.798 میلیون 209,790.00 13.21 1.798 میلیون 209,790.00 13.21 1400/04/24 2 2 359.6 میلیون - 1.588 میلیون 1.798 میلیون 1.798 میلیون 1.798 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل مهر 00

زیره سبز تحویل مهر 00

آتی بورس کالا 780,000 37,430.00 5.04 769,233 26,663.00 3.59 1400/04/24 12 12 923.08 میلیون - 742,570 750,300 750,300 785,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل تیر 00

زعفران نگین تحویل تیر 00

آتی بورس کالا 128,800 15,204.00 10.56 128,854 15,150.00 10.52 1400/04/24 189 1,300 16.75 میلیارد - 144,004 128,700 128,400 129,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل مهر 00

نقره تحویل مهر 00

آتی بورس کالا 215,800 673.00 0.31 214,574 1,899.00 0.88 1400/04/24 619 1,669 35.81 میلیارد - 216,473 213,100 213,100 215,900 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل آبان 00

زعفران نگین تحویل آبان 00

آتی بورس کالا 147,700 5,649.00 3.98 147,798 5,747.00 4.05 1400/04/24 412 1,841 27.21 میلیارد - 142,051 147,600 147,300 148,300 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل شهریور 00

زعفران نگین تحویل شهریور 00

آتی بورس کالا 137,600 16,071.00 10.46 137,921 15,750.00 10.25 1400/04/24 145 737 10.16 میلیارد - 153,671 137,700 137,600 138,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلا تحویل مرداد 00

صندوق طلا تحویل مرداد 00

آتی بورس کالا 77,300 1,645.00 2.08 76,820 2,125.00 2.69 1400/04/24 49 53 4.07 میلیارد - 78,945 76,100 76,100 77,300 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00

زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00

آتی بورس کالا 115,500 7,606.00 7.05 115,466 7,572.00 7.02 1400/04/24 13 33 381.04 میلیون - 107,894 115,400 115,100 115,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل خرداد 00

زیره سبز تحویل خرداد 00

آتی بورس کالا 613,700 0.00 0.00 613,257 0.00 0.00 1400/02/27 7 56 3.43 میلیارد - - 611,900 600,100 615,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 00

زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 00

آتی بورس کالا 94,200 5,976.00 6.77 93,584 5,360.00 6.08 1400/02/7 78 286 2.68 میلیارد - 88,224 91,400 91,100 94,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 00

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 00

آتی بورس کالا 133,200 536.00 0.40 133,256 480.00 0.36 1400/02/7 350 1,258 16.76 میلیارد - 133,736 132,900 132,700 133,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل اردیبهشت 00

نقره تحویل اردیبهشت 00

آتی بورس کالا 191,800 1,277.00 0.67 191,994 1,471.00 0.77 1400/02/7 41 72 1.38 میلیارد - 190,523 191,100 191,000 192,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل خرداد 00

نقره تحویل خرداد 00

آتی بورس کالا 193,400 2,430.00 1.27 193,566 2,596.00 1.36 1400/02/7 91 322 6.23 میلیارد - 190,970 192,800 192,000 194,300 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل خرداد 00

پسته تحویل خرداد 00

آتی بورس کالا 1.648 میلیون 32,855.00 2.03 1.647 میلیون 32,292.00 2.00 1400/02/7 12 16 2.64 میلیارد - 1.615 میلیون 1.639 میلیون 1.639 میلیون 1.652 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل بهمن 99

زیره سبز تحویل بهمن 99

آتی بورس کالا 625,000 25,034.00 4.17 624,950 24,984.00 4.16 1400/02/7 2 2 124.99 میلیون - 599,966 624,900 624,900 625,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل فروردین 00

نقره تحویل فروردین 00

آتی بورس کالا 213,800 0.00 0.00 217,694 0.00 0.00 1399/12/12 2,121 6,197 134.91 میلیارد - - 225,000 213,800 225,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اسفند 99

زعفران نگین تحویل اسفند 99

آتی بورس کالا 128,100 3,717.00 2.82 128,171 3,646.00 2.77 1399/11/20 193 1,246 15.97 میلیارد - 131,817 128,200 127,900 128,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل فروردین 00

پسته تحویل فروردین 00

آتی بورس کالا 1.392 میلیون 24,647.00 1.74 1.399 میلیون 17,600.00 1.24 1399/11/20 17 21 2.94 میلیارد - 1.417 میلیون 1.4 میلیون 1.392 میلیون 1.401 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل بهمن ماه 99

پسته تحویل بهمن ماه 99

آتی بورس کالا 1.362 میلیون 23,636.00 1.71 1.362 میلیون 23,636.00 1.71 1399/11/20 1 1 136.2 میلیون - 1.386 میلیون 1.362 میلیون 1.362 میلیون 1.362 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای تحویل اسفند 99

زعفران رشته ای تحویل اسفند 99

آتی بورس کالا 86,900 0.00 0.00 86,528 0.00 0.00 1399/11/11 13 28 242.28 میلیون - - 86,200 86,200 87,100 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -