همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضاریان1001

اختیارخ آریان-7000-14011025

اختیار معامله فرابورس 2,300 0.00 0.00 2,300 0.00 0.00 1401/02/28 1 1 2,300 - - 2,300 2,300 2,300 1 1 1,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه9907

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.374 میلیون 556,848.00 68.17 816,856 0.00 0.00 1401/02/28 1,182 29,705 24.26 میلیارد - 816,856 1.374 میلیون 1.374 میلیون 1.374 میلیون 0 0 0 12 167 1,373,704 - - - - - - - - - - - 900 - 900 -
تسه9906

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.41 میلیون 595,470.00 73.13 814,285 0.00 0.00 1401/02/28 370 6,778 5.52 میلیارد - 814,285 1.41 میلیون 1.41 میلیون 1.41 میلیون 0 0 0 94 4,192 1,409,755 - - - - - - - - - - - 400 - 400 -
تسه9905

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.403 میلیون 587,384.00 72.05 815,195 0.00 0.00 1401/02/28 228 3,605 2.94 میلیارد - 815,195 1.403 میلیون 1.403 میلیون 1.403 میلیون 1 15 482,010 122 5,446 1,402,579 - - - - - - - - - - - 41 - 41 -
تسه9904

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.387 میلیون 572,628.00 70.31 814,396 0.00 0.00 1401/02/28 236 2,856 2.33 میلیارد - 814,396 1.387 میلیون 1.387 میلیون 1.387 میلیون 0 0 0 381 8,874 1,387,024 - - - - - - - - - - - 518 - 518 -
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.406 میلیون 585,780.00 71.46 819,760 0.00 0.00 1401/02/28 196 2,314 1.9 میلیارد - 819,760 1.406 میلیون 1.406 میلیون 1.406 میلیون 0 0 0 418 12,106 1,405,540 - - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.335 میلیون 564,164.00 73.18 770,936 0.00 0.00 1401/02/28 127 4,619 3.56 میلیارد - 770,936 1.335 میلیون 1.335 میلیون 1.38 میلیون 1 13 1,335,100 3 177 1,380,000 - - - - - - - - - - - 2,677 - 2,677 -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 638,964 420,116.00 191.97 218,848 0.00 0.00 1401/02/28 3 110 24.07 میلیون - 218,848 638,964 638,964 638,964 1 27 638,964 0 0 0 - - - - - - - - - - - 36 - 36 -
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.357 میلیون 763,932.00 128.73 593,444 0.00 0.00 1401/02/28 42 913 541.81 میلیون - 593,444 1.357 میلیون 1.357 میلیون 1.4 میلیون 2 119 1,357,376 1 35 1,400,494 - - - - - - - - - - - 819 - 819 -
تسه9910

امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.378 میلیون 839,107.00 155.78 538,665 0.00 0.00 1401/02/28 11 80 43.09 میلیون - 538,665 1.378 میلیون 1.378 میلیون 1.378 میلیون 0 0 0 47 947 1,377,772 - - - - - - - - - - - 679 - 679 -
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.37 میلیون 773,209.00 129.61 596,550 0.00 0.00 1401/02/28 45 1,031 615.04 میلیون - 596,550 1.37 میلیون 1.37 میلیون 1.503 میلیون 1 16 482,010 38 469 1,369,759 - - - - - - - - - - - 218 - 218 -
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.343 میلیون 773,349.00 135.84 569,314 0.00 0.00 1401/02/28 25 437 248.79 میلیون - 569,314 1.343 میلیون 1.343 میلیون 1.375 میلیون 1 47 1,342,663 1 24 1,360,000 - - - - - - - - - - - 2,290 - 2,281 9
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.418 میلیون 892,161.00 169.82 525,368 0.00 0.00 1401/02/28 919 19,853 10.43 میلیارد - 525,368 1.418 میلیون 1.418 میلیون 1.418 میلیون 0 0 0 48 955 1,417,529 - - - - - - - - - - - 264 - 264 -
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 575,490 427,308.00 42.61 1.003 میلیون 0.00 0.00 1401/02/28 9 67 67.19 میلیون - 1.003 میلیون 575,490 - - 1 9 575,490 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.372 میلیون 792,193.00 136.67 579,659 0.00 0.00 1401/02/28 15 209 121.15 میلیون - 579,659 1.372 میلیون 1.372 میلیون 1.372 میلیون 0 0 0 91 1,766 1,371,852 - - - - - - - - - - - 1,122 - 1,122 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.354 میلیون 745,987.00 122.69 608,045 0.00 0.00 1401/02/28 185 6,163 3.75 میلیارد - 608,045 1.354 میلیون 1.354 میلیون 1.354 میلیون 1 102 1,354,032 1 1 1,399,999 - - - - - - - - - - - 3,012 - 2,996 16
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.336 میلیون 712,924.00 114.40 623,176 0.00 0.00 1401/02/28 599 11,539 7.19 میلیارد - 623,176 1.335 میلیون 1.335 میلیون 1.4 میلیون 1 42 1,336,100 1 20 1,350,000 - - - - - - - - - - - 7,536 - 7,468 68
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.369 میلیون 671,854.00 96.34 697,381 0.00 0.00 1401/02/28 211 14,686 10.24 میلیارد - 697,381 1.369 میلیون 1.369 میلیون 1.369 میلیون 0 0 0 113 2,298 1,369,235 - - - - - - - - - - - 3,298 - 3,298 -
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.344 میلیون 561,402.00 71.69 783,092 0.00 0.00 1401/02/28 5,368 133,071 104.21 میلیارد - 783,092 1.344 میلیون 1.344 میلیون 1.4 میلیون 0 0 0 7 106 1,344,494 - - - - - - - - - - - 6,904 - 6,877 27
ضداریوش904

اختیارخ داریوش-11500-14010915

اختیار معامله فرابورس 931 419.00 31.04 1,350 0.00 0.00 1401/02/28 2 3 4,050 - 1,350 931 931 931 1 12 350 1 10 1,990 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.347 میلیون 447,800.00 49.81 899,017 0.00 0.00 1401/02/28 2,838 132,830 119.42 میلیارد - 899,017 1.347 میلیون 1.347 میلیون 1.365 میلیون 0 0 0 3 54 1,346,817 - - - - - - - - - - - 8,152 - 8,134 18
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.378 میلیون 187,210.00 15.72 1.191 میلیون 0.00 0.00 1401/02/28 1,520 78,684 93.7 میلیارد - 1.191 میلیون 1.378 میلیون 1.378 میلیون 1.378 میلیون 0 0 0 266 6,005 1,377,994 - - - - - - - - - - - 641 - 13 628
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.361 میلیون 304,737.00 18.30 1.665 میلیون 0.00 0.00 1401/02/28 609 32,198 53.62 میلیارد - 1.665 میلیون 1.361 میلیون 1.361 میلیون 1.38 میلیون 1 412 933,204 21 313 1,360,609 - - - - - - - - - - - 17,200 - 15,618 1,582
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.369 میلیون 362,532.00 36.01 1.007 میلیون 0.00 0.00 1401/02/28 1,599 24,764 24.93 میلیارد - 1.007 میلیون 1.369 میلیون 1.369 میلیون 1.369 میلیون 0 0 0 1245 36,342 1,369,368 - - - - - - - - - - - 16,792 - 13,464 3,328
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.389 میلیون 397,100.00 40.02 992,328 0.00 0.00 1401/02/28 295 10,188 10.11 میلیارد - 992,328 1.389 میلیون 1.389 میلیون 1.389 میلیون 1 13 1,260,000 1904 61,056 1,389,428 - - - - - - - - - - - 15,837 - 9,967 5,870
ضاریان1004

اختیارخ آریان-8500-14011025

اختیار معامله فرابورس 1,500 0.00 0.00 1,500 0.00 0.00 1401/02/28 1 1 1,500 - - 1,500 1,500 1,500 1 1 500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضاریان1002

اختیارخ آریان-7500-14011025

اختیار معامله فرابورس 2,100 0.00 0.00 2,100 0.00 0.00 1401/02/28 1 1 2,100 - - 2,100 2,100 2,100 1 1 1,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.37 میلیون 769,053.00 127.97 600,947 0.00 0.00 1401/02/28 19 568 341.34 میلیون - 600,947 1.353 میلیون 1.353 میلیون 1.443 میلیون 1 160 1,370,000 1 6 1,492,135 - - - - - - - - - - - 2,890 - 2,871 19
تملی705

تسهیلات مسکن ب ملی - مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 498,602 508,942.00 50.51 1.008 میلیون 0.00 0.00 1401/02/28 7 45 45.34 میلیون - 1.008 میلیون 498,602 498,602 498,602 2 18 498,602 2 15 551,086 - - - - - - - - - - - 17 - 17 -