همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,750 10.00 0.06 16,760 0.00 0.00 09:26 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 1,744.56 16,760 16,310 16,310 16,770 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 163.751 میلیون 83.38 میلیون 8 میلیون 29.671 میلیون 53.709 میلیون 393.72 میلیون 36.973 میلیون 3.63 2.5 0.34 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 12,230 50.00 0.41 12,180 0.00 0.00 09:25 505 191,124 24.89 میلیارد 6,588.44 12,180 12,070 12,070 12,230 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 180.825 میلیون 103.334 میلیون 1.028 میلیون 46.845 میلیون 56.489 میلیون 369.471 میلیون 39.925 میلیون 3.36 2.37 0.36 730,199 79,567 709,590 100,176
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 180,000 4,550.00 2.59 175,450 0.00 0.00 09:26 3 3,600 633.6 میلیون 2,345.79 175,450 176,000 174,350 180,050 2 4,700 175,450 4 2,089 178,000 1403.6 هزار میلیارد 1.489 میلیارد 305.387 میلیون 8 میلیون 85.483 میلیون 219.904 میلیون 341.09 میلیون 130.46 میلیون 10.76 6.38 4.12 - 3,600 3,600 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 66,350 400.00 0.60 66,750 0.00 0.00 09:27 1,935 845,462 55.86 میلیارد 436.93 66,750 63,550 63,550 66,700 68 123,896 63,550 15 62,426 63,550 917.914 هزار میلیارد 1.053 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 48.55 میلیون 294.896 میلیون 139.348 میلیون 6.59 18.91 3.11 546,490 298,972 833,690 11,772
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 38,850 1,650.00 4.07 40,500 0.00 0.00 09:25 3 1,999 77.26 میلیون 831.47 40,500 38,650 38,500 38,900 2 460 38,550 1 3,015 38,650 1012.5 هزار میلیارد 1.201 میلیارد 303.271 میلیون 25 میلیون 188.268 میلیون 115.003 میلیون 273.383 میلیون 131.626 میلیون 7.69 8.81 3.7 1,999 - 1,999 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 10,550 420.00 3.83 10,970 0.00 0.00 09:25 9 15,543 163.99 میلیون 2,600.17 10,970 10,580 10,460 10,660 2 1,000 10,500 1 7,966 10,520 274.25 هزار میلیارد 387.739 میلیون 226.815 میلیون 25 میلیون 113.489 میلیون 113.326 میلیون 217.738 میلیون 75.71 میلیون 3.62 2.42 1.26 4,274 - 4,274 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 92,400 1,500.00 1.60 92,500 1,400.00 1.49 09:27 12 1,560 144.28 میلیون 492.4 93,900 92,500 91,200 94,000 1 245 92,400 3 1,314 92,450 222 هزار میلیارد 272.865 میلیون 100.352 میلیون 2.4 میلیون 47.505 میلیون 52.847 میلیون 207.45 میلیون 18.046 میلیون 12.49 4.26 1.1 1,460 - 1,460 -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,390 250.00 2.89 8,640 0.00 0.00 09:27 14 14,972 126.37 میلیون 4,488.58 8,640 8,460 8,380 8,610 1 7,500 8,440 2 1,938 8,520 206.994 هزار میلیارد 309.081 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 36.268 میلیون 184.238 میلیون 32.565 میلیون 6.36 5.71 1.13 14,972 - 14,972 -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,120 300.00 2.63 11,420 0.00 0.00 09:27 181 981,373 11.07 میلیارد 2,119.94 11,420 11,120 11,120 11,390 3 10,800 11,120 1 3,859 11,120 137.04 هزار میلیارد 214.538 میلیون 108.019 میلیون 12 میلیون 77.498 میلیون 30.522 میلیون 109.189 میلیون 24.425 میلیون 5.61 4.49 1.26 432,390 548,983 965,869 15,504
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,551 100.00 3.77 2,651 0.00 0.00 09:27 12 17,619 45.34 میلیون 4,621.45 2,651 2,635 2,550 2,635 1 2,430 2,555 1 2,000 2,610 172.315 هزار میلیارد 263.596 میلیون 157.983 میلیون 40 میلیون 91.281 میلیون 66.702 میلیون 106.428 میلیون 10.203 میلیون 16.89 2.58 1.62 14,717 - 14,717 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 44,600 950.00 2.09 45,550 0.00 0.00 09:19 2 340 15.37 میلیون 997.57 45,550 45,200 44,550 45,200 1 321 45,200 3 6,800 46,300 91.1 هزار میلیارد 112.968 میلیون 45.46 میلیون 2 میلیون 21.868 میلیون 23.592 میلیون 102.939 میلیون 16.923 میلیون 5.38 3.86 0.88 150 - 150 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 25,650 1,350.00 5.00 25,700 1,300.00 4.81 1401/07/09 409 2.178 میلیون 55.96 میلیارد 5,324.31 27,000 26,300 25,650 26,800 0 0 0 1 187 27,500 30.84 هزار میلیارد 98.44 میلیون 70.689 میلیون 1.2 میلیون 67.6 میلیون 3.089 میلیون 97.485 میلیون 5.983 میلیون 5.15 9.98 0.32 897,335 1.28 میلیون 2.103 میلیون 74,697
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 30,700 650.00 2.07 31,300 50.00 0.16 09:15 171 588,624 18.45 میلیارد 8,143.33 31,350 31,300 30,700 31,300 1 18,950 30,150 1 18,950 31,300 43.89 هزار میلیارد 96.223 میلیون 56.425 میلیون 1.4 میلیون 52.333 میلیون 4.092 میلیون 85.796 میلیون 4.62 میلیون 9.49 10.71 0.51 73,559 515,065 93,068 495,556
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 13,350 290.00 2.13 13,640 0.00 0.00 09:26 63 220,872 2.95 میلیارد 870.8 13,640 13,690 13,340 13,690 2 1,284 13,150 1 1,000 13,740 32.736 هزار میلیارد 61.901 میلیون 39.466 میلیون 2.4 میلیون 29.165 میلیون 10.301 میلیون 84.607 میلیون 5.088 میلیون 6.43 3.18 0.39 85,205 135,667 218,738 2,134
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,250 51.00 2.22 2,300 1.00 0.04 09:27 35 340,500 778.83 میلیون 15,838.23 2,301 2,295 2,222 2,295 1 6,000 2,268 1 2,542 2,270 46 هزار میلیارد 607.272 میلیون 550.513 میلیون 10 میلیون 561.252 میلیون -10,738,814 76.137 میلیون -14,200,817 -3.24 -4.29 0.6 - 328,042 328,042 -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 4,600 75.00 1.60 4,660 15.00 0.32 09:27 1 1,030 4.8 میلیون 2,159.91 4,675 4,660 4,600 4,823 2 33,970 4,660 1 4,517 4,671 23.3 هزار میلیارد 51.352 میلیون 35.413 میلیون 5 میلیون 27.977 میلیون 7.436 میلیون 72.548 میلیون 3.014 میلیون 7.75 3.14 0.32 1,030 - 1,030 -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 17,500 210.00 1.21 17,290 0.00 0.00 09:20 1 113 1.89 میلیون 113 17,290 16,730 16,730 17,500 1 310 16,760 1 1,500 17,290 27.664 هزار میلیارد 71.835 میلیون 46.903 میلیون 1,000,000 44.171 میلیون 2.732 میلیون 67.261 میلیون 4.343 میلیون 6.37 10.14 0.41 113 - 113 -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,092 85.00 2.68 3,176 1.00 0.03 09:27 42 357,574 1.12 میلیارد 6,672.02 3,177 3,132 3,083 3,134 1 24,084 3,125 2 5,526 3,126 238.2 هزار میلیارد 297.987 میلیون 200.916 میلیون 45 میلیون 59.712 میلیون 141.205 میلیون 59.91 میلیون 51.781 میلیون 4.6 1.69 3.98 6,650 342,152 348,802 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 25,700 0.00 0.00 25,700 0.00 0.00 09:27 595 8.555 میلیون 219.77 میلیارد 14,377.6 25,700 25,100 25,100 25,750 1 8,429 25,050 1 163,318 25,500 1495.077 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 238.229 میلیون 30.618 میلیون 170.585 میلیون 67.644 میلیون 56.692 میلیون 32.37 میلیون 46.19 22.1 26.37 254,834 8.3 میلیون 8.555 میلیون -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,976 101.00 3.28 3,077 0.00 0.00 09:27 114 1.548 میلیون 4.67 میلیارد 6,512.63 3,077 3,039 2,976 3,040 2 28,968 2,952 1 9,435 3,039 51.955 هزار میلیارد 132.869 میلیون 109.36 میلیون 16.885 میلیون 80.914 میلیون 28.445 میلیون 54.43 میلیون 9.106 میلیون 5.71 1.83 0.95 1.327 میلیون 221,317 1.548 میلیون -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 324.00 53.29 937 329.00 54.11 1400/07/28 - - - 50,369.64 608 954 925 964 0 0 0 0 - 670.651 میلیون 582.76 میلیون 135 میلیون 588.571 میلیون -5,811,268 40.265 میلیون -59,319,387 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,520 112.00 3.08 3,626 6.00 0.17 09:27 20 230,598 811.77 میلیون 11,414.47 3,632 3,391 3,391 3,526 2 7,249 3,470 1 20,000 3,521 21.575 هزار میلیارد 198.553 میلیون 191.018 میلیون 5.95 میلیون 176.942 میلیون 14.076 میلیون 37.473 میلیون 4.306 میلیون 5.13 1.57 0.59 154,441 - 154,441 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,142 73.00 1.44 4,923 146.00 2.88 09:27 9 57,510 283.12 میلیون 15,572.19 5,069 4,920 4,920 5,181 1 25,522 4,933 2 20,000 5,055 85.666 هزار میلیارد 120.609 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.74 3.83 2.46 - - - -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 0.00 0.00 6,850 0.00 0.00 09:27 45 142,461 975.87 میلیون 3,119.1 6,850 6,850 6,850 6,860 86 17,151,588 6,850 4 13,166 6,860 205.5 هزار میلیارد 345.25 میلیون 172.817 میلیون 30 میلیون 139.75 میلیون 33.068 میلیون 32.65 میلیون 32.379 میلیون 6.35 6.21 6.29 740 87,665 87,443 962
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,009 83.00 2.03 4,092 0.00 0.00 09:27 6 58,152 232.58 میلیون 9,019.71 4,092 3,980 3,950 4,010 1 11,848 4,000 1 15,000 4,047 122.76 هزار میلیارد 182.364 میلیون 111.955 میلیون 30 میلیون 59.604 میلیون 52.351 میلیون 32.219 میلیون 28.469 میلیون 4.31 2.34 3.81 57,042 - 57,042 -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,331 53.00 3.83 1,384 0.00 0.00 09:27 5 24,715 34.06 میلیون 17,211.09 1,384 1,347 1,331 1,386 1 34,872 1,348 1 5,000 1,385 8.041 هزار میلیارد 82.792 میلیون 82.953 میلیون 4.195 میلیون 74.751 میلیون 8.202 میلیون 29.26 میلیون 1.37 میلیون 5.87 0.98 0.27 24,715 - 24,715 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 89,650 900.00 1.01 88,000 750.00 0.85 09:26 3 945 82.98 میلیون 618.41 88,750 87,800 87,800 89,650 1 1,385 87,850 1 1,000 88,900 43.9 هزار میلیارد 56.932 میلیون 17.192 میلیون 500,000 12.557 میلیون 4.635 میلیون 26.266 میلیون 10.011 میلیون 4.41 9.49 1.68 830 - 830 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 11,000 260.00 2.31 11,250 10.00 0.09 09:24 9 41,927 455.78 میلیون 3,206.5 11,260 10,870 10,870 11,090 2 15,000 10,880 1 5,468 11,130 21.713 هزار میلیارد 38.456 میلیون 47.581 میلیون 1.93 میلیون 16.724 میلیون 30.858 میلیون 26.096 میلیون 2.656 میلیون 8.17 0.7 0.83 41,927 - 41,927 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,750 150.00 1.90 7,580 320.00 4.05 09:25 237 1.408 میلیون 11.12 میلیارد 12,991.13 7,900 7,600 7,520 7,810 1 10,000 7,580 2 4,000 7,830 51.35 هزار میلیارد 61.887 میلیون 22.046 میلیون 6.5 میلیون 10.537 میلیون 11.509 میلیون 25.638 میلیون 5.865 میلیون 8.4 4.28 1.92 526,672 881,809 1.343 میلیون 65,000
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,500 230.00 2.36 9,730 0.00 0.00 09:22 81 169,784 1.64 میلیارد 3,881 9,730 9,260 9,260 9,500 2 15,600 9,260 1 14,000 9,260 48.65 هزار میلیارد 103.109 میلیون 67.32 میلیون 5 میلیون 54.459 میلیون 12.861 میلیون 22.56 میلیون 3.071 میلیون 15.84 3.78 2.16 125,079 44,705 169,784 -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 8,390 30.00 0.36 8,460 100.00 1.20 09:21 5 2,885 24.41 میلیون 2,178.83 8,360 8,370 8,370 8,500 1 50,000 8,370 5 105,202 8,550 37.163 هزار میلیارد 43.204 میلیون 16.452 میلیون 4.44 میلیون 6.086 میلیون 10.367 میلیون 22.16 میلیون 3.95 میلیون 9.43 3.59 1.68 600 - 600 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 24,100 950.00 3.79 25,400 350.00 1.40 09:25 8 16,777 420.97 میلیون 2,459 25,050 25,050 24,100 25,750 1 1,000 24,750 2 1,600 25,300 22.545 هزار میلیارد 33.143 میلیون 15.988 میلیون 900,000 10.598 میلیون 5.389 میلیون 21.835 میلیون 3.738 میلیون 6.12 4.24 1.05 13,206 - 13,206 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 8,920 130.00 1.44 9,050 0.00 0.00 09:27 929 4.394 میلیون 39.76 میلیارد 567 9,050 8,760 8,760 9,000 1 1,000 8,760 1 669 8,960 90.5 هزار میلیارد 106.825 میلیون 30.913 میلیون 10 میلیون 16.325 میلیون 14.587 میلیون 20.276 میلیون 7.234 میلیون 12.51 6.2 4.46 4.031 میلیون 363,062 4.394 میلیون -
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 7,920 310.00 3.77 8,230 0.00 0.00 09:27 467 466,966 3.84 میلیارد 999.93 8,230 8,020 7,820 8,100 1 624 8,020 7 384 8,020 16.789 هزار میلیارد 30.923 میلیون 17.454 میلیون 2.04 میلیون 14.134 میلیون 3.32 میلیون 19.754 میلیون 219,271 76.57 5.06 0.85 466,966 - 466,910 56
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,640 340.00 4.87 6,970 10.00 0.14 09:13 71 378,006 2.53 میلیارد 4,949.57 6,980 6,640 6,640 6,640 0 0 0 13 780,086 6,640 32.88 هزار میلیارد 47.089 میلیون 22.693 میلیون 2.202 میلیون 14.209 میلیون 8.484 میلیون 17.574 میلیون 999,454 32.9 3.88 1.87 328,006 50,000 378,006 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 15,720 190.00 1.19 15,820 90.00 0.57 09:26 22 13,583 214.91 میلیون 2,274.09 15,910 15,730 15,530 16,400 1 6,242 15,960 2 1,071 16,240 55.37 هزار میلیارد 70.316 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.42 8.18 3.23 13,583 - 13,546 37
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 29,250 150.00 0.52 29,100 0.00 0.00 09:27 6 3,064 87.17 میلیون 1,050.35 29,100 28,450 28,450 29,450 2 5,931 29,000 1 8,103 29,800 20.37 هزار میلیارد 26.552 میلیون 9.695 میلیون 700,000 6.182 میلیون 3.513 میلیون 14.087 میلیون 2.44 میلیون 8.35 5.8 1.45 3,064 - 3,064 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,150 150.00 2.38 6,300 0.00 0.00 09:25 299 2.162 میلیون 13.6 میلیارد 2,042.67 6,300 6,300 6,150 6,300 1 1,256 6,300 2 15,528 6,300 20.16 هزار میلیارد 26.254 میلیون 14.195 میلیون 3.2 میلیون 6.094 میلیون 8.101 میلیون 13.851 میلیون 2.215 میلیون 9.1 2.5 1.46 1.613 میلیون 548,999 2.162 میلیون -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,338 30.00 2.19 1,368 0.00 0.00 09:25 12 154,579 209.69 میلیون 13,599 1,368 1,317 1,317 1,375 1 4,000 1,374 2 17,233 1,387 6.84 هزار میلیارد 36.808 میلیون 37.443 میلیون 5 میلیون 29.968 میلیون 7.475 میلیون 13.47 میلیون -64,772 -105.6 0.92 0.51 44,579 110,000 154,579 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,730 76.00 2.00 3,805 1.00 0.03 09:27 494 5.261 میلیون 20.03 میلیارد 8,501.75 3,806 3,700 3,700 3,806 4 16,825 3,700 2 12,000 3,700 22.836 هزار میلیارد 44.393 میلیون 29.13 میلیون 6 میلیون 21.557 میلیون 7.573 میلیون 13.169 میلیون 995,804 22.93 3.01 1.73 5.211 میلیون 50,000 5.261 میلیون -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 17,280 640.00 3.85 16,950 310.00 1.86 09:27 91 659,260 11.18 میلیارد 3,172.02 16,640 16,940 16,730 17,350 2 7,123 17,160 1 10,107 17,170 93.509 هزار میلیارد 111.473 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.02 6.57 7.08 - - - -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 52,000 100.00 0.19 52,100 0.00 0.00 09:26 1 100 5.08 میلیون 261.11 52,100 50,750 50,750 52,000 1 400 50,900 2 1,002 52,300 33.865 هزار میلیارد 42.122 میلیون 11.165 میلیون 650,000 8.257 میلیون 2.908 میلیون 12.095 میلیون 5.501 میلیون 6.24 11.8 2.84 100 - 100 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 42,300 400.00 0.94 42,350 350.00 0.82 09:26 1 514 21.64 میلیون 485.5 42,700 42,100 42,100 42,750 1 1,807 42,200 1 794 42,950 21.05 هزار میلیارد 25.999 میلیون 9.365 میلیون 500,000 4.649 میلیون 4.716 میلیون 11.544 میلیون 2.981 میلیون 7.09 4.49 1.83 514 - 514 -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 30,450 300.00 0.98 30,750 0.00 0.00 09:23 286 467,649 14.37 میلیارد 928.96 30,750 29,250 29,200 31,500 2 11,735 29,200 1 1,000 30,650 6.15 هزار میلیارد 10.157 میلیون 4.458 میلیون 200,000 4.007 میلیون 451,837 11.53 میلیون 413,770 14.86 13.61 0.53 426,402 41,247 427,427 40,222
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 9,100 160.00 1.73 9,250 10.00 0.11 09:27 309 2.078 میلیون 19.24 میلیارد 12,816.25 9,260 9,070 9,020 9,210 1 5,449 9,080 1 3,000 9,400 10.83 هزار میلیارد 16.639 میلیون 10.241 میلیون 1.17 میلیون 5.809 میلیون 4.432 میلیون 11.468 میلیون 1.62 میلیون 6.68 2.44 0.94 1.518 میلیون 560,197 2.078 میلیون -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 6,440 0.00 0.00 6,490 50.00 0.78 09:27 2 1,894 12.3 میلیون 7,338.31 6,440 6,600 6,400 6,600 3 59,001 6,400 5 47,030 6,600 7.527 هزار میلیارد 11.048 میلیون 4.85 میلیون 1.16 میلیون 3.579 میلیون 1.271 میلیون 11.409 میلیون 672,157 11.11 5.87 0.65 895 - 895 -
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 8,070 80.00 0.98 7,920 230.00 2.82 09:27 8 33,698 264.27 میلیون 3,921.75 8,150 7,800 7,800 8,140 1 5,000 7,880 1 5,000 8,100 13.406 هزار میلیارد 15.79 میلیون 6.677 میلیون 1.71 میلیون 1.853 میلیون 4.824 میلیون 10.402 میلیون 2.464 میلیون 5.5 2.81 1.3 33,098 - 33,098 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,450 190.00 3.37 5,460 180.00 3.19 09:27 33 224,517 1.23 میلیارد 10,070.34 5,640 5,440 5,390 5,580 2 15,051 5,500 1 5,000 5,550 54.6 هزار میلیارد 84.958 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 22.227 میلیون 9.813 میلیون 11.303 میلیون 4.99 2.54 5.75 108,624 25,410 134,034 -
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 10,960 460.00 4.03 11,400 20.00 0.18 09:23 6 19,500 224.38 میلیون 1,771.54 11,420 11,550 10,900 11,550 1 500 10,970 1 3,000 11,350 15.988 هزار میلیارد 26.899 میلیون 12.45 میلیون 700,000 10.911 میلیون 1.539 میلیون 9.607 میلیون 2.67 میلیون 5.98 10.37 1.66 2,000 17,500 19,500 -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 19,800 300.00 1.54 19,500 0.00 0.00 09:21 57 628,304 12.27 میلیارد 485 19,500 19,700 19,700 19,800 1 5,000 19,500 1 34,000 19,780 26.13 هزار میلیارد 34.76 میلیون 13.924 میلیون 1.34 میلیون 8.63 میلیون 5.293 میلیون 9.45 میلیون 3.537 میلیون 7.39 4.95 2.77 6,930 621,374 51,754 576,550
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 36,550 1,050.00 2.79 37,600 0.00 0.00 09:24 1 729 26.97 میلیون 971.18 37,600 37,000 36,500 37,000 1 4,271 37,000 3 17,940 37,800 6.354 هزار میلیارد 9.819 میلیون 4.043 میلیون 169,000 3.465 میلیون 577,810 9.302 میلیون 604,987 10.5 11 0.68 - 729 729 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,870 190.00 3.35 09:26 298 3.646 میلیون 20.72 میلیارد 12,234.71 5,680 5,940 5,790 5,960 4 255,885 5,940 3 328,300 5,940 17.602 هزار میلیارد 25.044 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 8.98 3.13 1.98 2.326 میلیون 1.32 میلیون 3.633 میلیون 13,393
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 5,950 120.00 1.98 6,010 60.00 0.99 09:27 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 3,367.5 6,070 6,010 5,860 6,030 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 10.342 میلیون 5.874 میلیون 770,000 3.482 میلیون 2.391 میلیون 8.964 میلیون 905,951 7.47 2.83 0.76 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,462 69.00 4.95 1,394 1.00 0.07 09:27 6 214,879 314.15 میلیون 31,411.29 1,393 1,462 1,462 1,462 361 45,909,924 1,462 0 0 0 6.965 هزار میلیارد 18.036 میلیون 17.037 میلیون 5 میلیون 11.071 میلیون 5.967 میلیون 8.182 میلیون 382,977 18.2 1.17 0.85 14,879 - 14,879 -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 16,210 850.00 4.98 17,040 20.00 0.12 09:25 3 30,000 491.46 میلیون 2,472.25 17,060 16,390 16,210 16,390 1 1,200 16,380 3 35,573 16,850 18.425 هزار میلیارد 20.15 میلیون 5.161 میلیون 1.08 میلیون 1.725 میلیون 3.436 میلیون 8.033 میلیون 1.793 میلیون 10.28 5.36 2.29 - - - -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,484 78.00 2.19 3,562 0.00 0.00 09:27 6 18,485 65.28 میلیون 1,546.25 3,562 3,435 3,435 3,600 1 2,100 3,465 2 201,929 3,570 12.467 هزار میلیارد 22.453 میلیون 16.648 میلیون 3.5 میلیون 9.986 میلیون 6.662 میلیون 7.989 میلیون 1.452 میلیون 8.58 1.87 1.56 6,185 - 6,185 -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,093 179.00 4.19 4,271 1.00 0.02 09:27 36 39,187 163.49 میلیون 1,259.17 4,272 4,153 4,051 4,279 1 1,188 4,244 1 66 4,272 21.355 هزار میلیارد 22.481 میلیون 14.199 میلیون 5 میلیون 1.121 میلیون 13.078 میلیون 7.938 میلیون 7.836 میلیون 2.73 1.63 2.69 30,171 7,242 37,413 -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 8,160 150.00 1.81 8,310 0.00 0.00 09:26 62 68,824 563.43 میلیون 2,955 8,310 8,150 8,150 8,160 2 35,000 8,150 1 17,500 8,380 4.072 هزار میلیارد 9.408 میلیون 6.375 میلیون 290,000 5.336 میلیون 1.039 میلیون 7.572 میلیون 491,778 8.28 3.92 0.54 61,824 7,000 65,754 3,070
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 4,390 34.00 0.78 4,439 83.00 1.91 09:27 13 40,400 179.34 میلیون 7,536.3 4,356 4,380 4,380 4,500 3 23,500 4,401 1 5,000 4,469 8.878 هزار میلیارد 10.151 میلیون 5.749 میلیون 2 میلیون 1.439 میلیون 4.31 میلیون 7.522 میلیون 1.714 میلیون 5.08 2.02 1.16 39,200 1,200 40,400 -
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 4,390 18.00 0.41 4,381 9.00 0.21 09:25 5 19,500 85.43 میلیون 9,159.55 4,372 4,272 4,272 4,499 1 19,500 4,337 1 2,000 4,425 8.794 هزار میلیارد 11.299 میلیون 7.132 میلیون 2 میلیون 2.555 میلیون 4.577 میلیون 7.4 میلیون 2.021 میلیون 4.33 1.91 1.18 4,000 - 4,000 -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,130 110.00 1.57 7,170 150.00 2.14 09:27 19 37,030 265.61 میلیون 4,452.32 7,020 7,010 7,010 7,310 2 3,245 7,040 3 12,372 7,170 6.812 هزار میلیارد 9.818 میلیون 4.981 میلیون 950,000 3.149 میلیون 1.832 میلیون 7.393 میلیون 694,060 9.61 3.64 0.9 34,098 - 34,071 27
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 9,800 190.00 1.90 9,990 0.00 0.00 09:19 115 470,372 4.7 میلیارد 2,235.8 9,990 9,970 9,800 10,030 1 10,000 9,750 2 2,827 9,980 5.287 هزار میلیارد 7.763 میلیون 3.366 میلیون 529,248 2.476 میلیون 889,877 7.254 میلیون 533,560 9.91 5.94 0.73 325,526 144,846 456,095 14,277
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,693 62.00 3.53 1,728 27.00 1.54 09:27 12 69,204 119.62 میلیون 17,394.66 1,755 1,709 1,693 1,750 3 18,736 1,737 1 3,461 1,777 5.53 هزار میلیارد 9.294 میلیون 7.207 میلیون 1.8 میلیون 3.678 میلیون 3.529 میلیون 7.134 میلیون 1.571 میلیون 3.57 1.59 0.79 69,204 - 69,204 -
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 7,140 210.00 2.86 7,360 10.00 0.14 09:27 3 4,956 36.5 میلیون 4,229.73 7,350 6,930 6,930 7,420 1 2,711 7,350 2 123,500 7,400 4.122 هزار میلیارد 5.863 میلیون 3.129 میلیون 560,000 1.607 میلیون 1.522 میلیون 7.09 میلیون 548,190 7.51 2.7 0.58 4,956 - 4,956 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 11,650 310.00 2.59 11,960 0.00 0.00 09:27 1,067 903,970 10.59 میلیارد 847.21 11,960 11,620 11,600 11,720 1 2,000 11,620 13 2,114 11,620 51.428 هزار میلیارد 55.96 میلیون 11.837 میلیون 4.3 میلیون 4.532 میلیون 7.305 میلیون 6.895 میلیون 3.548 میلیون 14.5 7.04 7.46 838,779 65,191 903,870 100
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 11,900 630.00 5.03 12,240 290.00 2.31 09:26 4 7,323 88.02 میلیون 1,628.21 12,530 12,020 11,900 12,450 2 1,577 12,020 1 1,600 12,490 15.036 هزار میلیارد 19.284 میلیون 6.138 میلیون 1.2 میلیون 4.248 میلیون 1.89 میلیون 6.737 میلیون 559,054 26.27 7.77 2.19 7,323 - 7,323 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 3,980 53.00 1.31 4,033 0.00 0.00 09:21 4 39,400 158.36 میلیون 5,850 4,033 4,020 3,980 4,020 1 7,600 4,010 1 96,873 4,020 30.852 هزار میلیارد 37.65 میلیون 21.635 میلیون 7.65 میلیون 6.797 میلیون 14.838 میلیون 6.536 میلیون 3.605 میلیون 8.56 2.08 4.72 - 39,400 39,400 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,430 70.00 0.68 10,480 120.00 1.16 09:27 54 963,466 10.1 میلیارد 9,443.39 10,360 10,010 10,010 10,770 1 3,000 10,480 2 10,246 10,520 25.763 هزار میلیارد 30.113 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.47 6.01 4.01 616,490 - 616,490 -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,067 16.00 0.77 2,076 7.00 0.34 09:26 7 139,949 290.62 میلیون 15,279.32 2,083 2,080 2,033 2,099 1 3,000 2,062 2 1,461 2,080 9.576 هزار میلیارد 11.552 میلیون 9.944 میلیون 4.613 میلیون 1.944 میلیون 8 میلیون 6.254 میلیون 1.428 میلیون 6.73 1.2 1.54 111,208 - 111,208 -
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 11,580 280.00 2.36 11,800 60.00 0.51 09:27 22 122,323 1.38 میلیارد 4,411.48 11,860 11,220 11,220 11,680 1 450 11,470 1 4,400 11,680 10.62 هزار میلیارد 14.61 میلیون 7.4 میلیون 900,000 3.936 میلیون 3.464 میلیون 6.22 میلیون 795,838 13.41 3.08 1.72 121,385 - 35,314 86,071
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,210 210.00 3.27 6,450 30.00 0.47 09:27 13 21,335 137.67 میلیون 1,934.55 6,420 6,550 6,180 6,550 1 1,541 6,240 1 20,000 6,370 6.45 هزار میلیارد 8.347 میلیون 3.638 میلیون 500,000 1.927 میلیون 1.712 میلیون 6.143 میلیون 602,474 10.49 3.69 1.03 21,307 - 21,279 28
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 4,710 110.00 2.28 4,820 0.00 0.00 09:26 4 13,130 63.08 میلیون 3,238.7 4,820 4,540 4,540 4,880 3 24,500 4,620 5 19,550 4,850 3.754 هزار میلیارد 6.011 میلیون 2.378 میلیون 778,872 2.086 میلیون 292,502 6.062 میلیون -524,743 -7.15 12.83 0.62 13,130 - 13,130 -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 7,400 130.00 1.73 7,530 0.00 0.00 09:24 2 310 2.24 میلیون 2,025.5 7,530 7,230 7,230 7,410 1 10,000 7,350 1 5,000 7,580 11.295 هزار میلیارد 16.848 میلیون 7.735 میلیون 1.5 میلیون 5.553 میلیون 2.182 میلیون 5.985 میلیون 1.222 میلیون 9.25 5.18 1.89 310 - 310 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,739 24.00 1.36 1,763 0.00 0.00 09:27 934 23.385 میلیون 41.22 میلیارد 25,036.96 1,763 1,735 1,711 1,780 2 53,000 1,735 2 4,976 1,735 42.568 هزار میلیارد 48.73 میلیون 37.354 میلیون 24.145 میلیون 6.162 میلیون 31.192 میلیون 5.971 میلیون 2.525 میلیون 16.86 1.36 7.13 19.805 میلیون 3.58 میلیون 23.215 میلیون 170,000
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,660 8.00 0.22 3,667 15.00 0.41 09:13 4 19,761 71.94 میلیون 44,947.43 3,652 3,552 3,552 3,678 2 25,500 3,554 2 200,000 3,652 27.127 هزار میلیارد 35.209 میلیون 20.049 میلیون 7.428 میلیون 8.082 میلیون 11.968 میلیون 5.96 میلیون 4.077 میلیون 6.68 2.28 4.57 - - - -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,890 250.00 1.83 13,640 0.00 0.00 09:27 19 1,048 14.29 میلیون 996.58 13,640 13,640 13,640 14,170 1 1,307 13,640 2 395 13,800 9.548 هزار میلیارد 13.501 میلیون 5.517 میلیون 700,000 3.953 میلیون 1.564 میلیون 5.906 میلیون 694,644 13.75 6.1 1.62 1,017 - 1,017 -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,685 57.00 3.27 1,738 4.00 0.23 09:26 33 430,056 718.34 میلیون 22,557.01 1,742 1,660 1,660 1,740 2 16,064 1,662 1 35,922 1,720 11.994 هزار میلیارد 13.84 میلیون 10.646 میلیون 6.897 میلیون 1.825 میلیون 8.821 میلیون 5.889 میلیون 981,991 12.24 1.36 2.04 319,508 85,622 405,130 -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,230 40.00 0.76 5,270 0.00 0.00 09:20 95 1.098 میلیون 5.78 میلیارد 14,580.83 5,270 5,240 5,230 5,240 1 46,000 5,240 2 70,000 5,370 20.49 هزار میلیارد 24.516 میلیون 11.159 میلیون 3.888 میلیون 4.027 میلیون 7.132 میلیون 5.767 میلیون 5.582 میلیون 3.67 2.87 3.55 694,771 403,089 1.04 میلیون 57,751
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 77,200 650.00 0.83 77,850 0.00 0.00 09:24 10 1,297 99.98 میلیون 133.31 77,850 76,500 76,500 78,100 1 73 77,050 2 482 78,000 25.496 هزار میلیارد 29.112 میلیون 4.438 میلیون 327,500 3.617 میلیون 821,099 5.452 میلیون 2.16 میلیون 11.8 31.05 4.68 790 - 790 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,670 40.00 0.70 5,710 0.00 0.00 09:26 285 3.886 میلیون 22.19 میلیارد 13,636.05 5,710 5,620 5,610 5,730 1 21,578 5,600 1 5,000 5,740 44.127 هزار میلیارد 53.442 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.316 میلیون 12.863 میلیون 5.356 میلیون 2.946 میلیون 14.98 3.43 8.24 2.336 میلیون 1.55 میلیون 3.688 میلیون 198,380
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 1,972 32.00 1.60 2,003 1.00 0.05 09:27 47 319,109 630.7 میلیون 7,598.43 2,004 1,946 1,946 2,003 1 6,380 1,962 2 60,000 2,003 14.021 هزار میلیارد 18.108 میلیون 15.723 میلیون 4 میلیون 4.08 میلیون 11.642 میلیون 5.335 میلیون 5.256 میلیون 2.67 1.2 2.63 313,489 - 213,489 100,000
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,401 82.00 3.30 2,499 16.00 0.64 09:27 1 2,200 5.5 میلیون 12,670.85 2,483 2,501 2,401 2,510 1 27,800 2,501 2 22,198 2,510 9.267 هزار میلیارد 13.844 میلیون 9.523 میلیون 3.732 میلیون 4.577 میلیون 4.946 میلیون 5.276 میلیون 649,512 14.36 1.89 1.77 - - - -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 38,000 800.00 2.06 38,850 50.00 0.13 09:27 11 30,354 1.19 میلیارد 158.5 38,800 39,200 37,700 39,200 1 2,781 37,700 1 500 38,700 7.77 هزار میلیارد 9.719 میلیون 2.635 میلیون 200,000 1.959 میلیون 675,017 5.176 میلیون 928,442 8.36 11.5 1.5 38 30,000 30,038 -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 10,140 380.00 3.61 10,520 0.00 0.00 09:27 189 660,634 6.95 میلیارد 3,495.42 10,520 10,500 10,110 10,500 1 500 10,210 1 2,000 10,500 8.416 هزار میلیارد 10.959 میلیون 4.307 میلیون 800,000 2.543 میلیون 1.764 میلیون 5.132 میلیون 576,610 14.6 4.77 1.64 660,634 - 660,634 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 12,390 440.00 3.43 12,430 400.00 3.12 09:27 14 25,366 315.37 میلیون 1,504.94 12,830 12,150 12,150 12,840 1 1,381 12,200 3 1,361 12,500 37.29 هزار میلیارد 42.69 میلیون 9.004 میلیون 2.04 میلیون 4.2 میلیون 4.805 میلیون 5.02 میلیون 2.7 میلیون 14.25 8.01 7.67 20,147 - 563 19,584
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 10,860 290.00 2.60 11,150 0.00 0.00 09:26 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,171.67 11,150 11,000 10,700 11,000 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 5.567 میلیون 2.27 میلیون 336,309 1.76 میلیون 509,441 4.901 میلیون 187,901 19.96 7.36 0.77 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,800 45.00 1.58 2,845 0.00 0.00 09:27 2 2,500 7.13 میلیون 1,633.33 2,845 2,850 2,773 2,934 1 29,144 2,723 1 20,000 2,878 14.225 هزار میلیارد 14.566 میلیون 11.187 میلیون 5 میلیون 341,294 10.846 میلیون 4.883 میلیون 5.343 میلیون 2.66 1.31 2.91 2,500 - 2,500 -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 5,270 230.00 4.18 5,500 0.00 0.00 09:27 147 572,443 3.04 میلیارد 3,894.17 5,500 5,270 5,260 5,270 3 2,909 5,230 1 946 5,440 12.375 هزار میلیارد 14.661 میلیون 5.304 میلیون 1,000,000 2.286 میلیون 3.017 میلیون 4.861 میلیون 254,516 48.62 4.1 2.55 532,443 40,000 572,443 -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 33,550 500.00 1.47 34,050 0.00 0.00 09:25 3 1,200 40.32 میلیون 495.2 34,050 33,550 33,550 33,850 1 14,320 33,550 1 457 33,850 8.513 هزار میلیارد 10.404 میلیون 3.437 میلیون 250,000 1.892 میلیون 1.545 میلیون 4.854 میلیون 1.359 میلیون 6.26 5.51 1.75 520 680 1,200 -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,950 100.00 1.65 5,870 180.00 2.98 09:27 2 10,848 63.69 میلیون 3,311 6,050 6,000 5,860 6,040 1 1,700 5,860 1 1,152 6,000 7.696 هزار میلیارد 12.545 میلیون 6.141 میلیون 1.311 میلیون 4.614 میلیون 1.527 میلیون 4.842 میلیون 341,926 22.81 5.12 1.61 848 - 848 -
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 3,327 45.00 1.33 3,372 0.00 0.00 09:26 1 3,019 9.96 میلیون 2,963.4 3,372 3,300 3,201 3,327 1 10,000 3,200 1 10,000 3,333 8.109 هزار میلیارد 10.664 میلیون 6.159 میلیون 2.405 میلیون 2.555 میلیون 3.603 میلیون 4.841 میلیون 921,613 8.81 2.25 1.68 3,019 - 3,019 -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 6,410 60.00 0.94 6,350 0.00 0.00 09:27 772 13.92 میلیون 88.41 میلیارد 18,031.25 6,350 6,330 6,260 6,590 1 1,601 6,220 1 3,000 6,330 9.525 هزار میلیارد 11.792 میلیون 4.595 میلیون 1.5 میلیون 2.267 میلیون 2.328 میلیون 4.682 میلیون 1.179 میلیون 8.08 4.09 2.03 7.958 میلیون 5.962 میلیون 10.04 میلیون 3.88 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,054 62.00 1.99 3,121 5.00 0.16 09:27 27 682,027 2.15 میلیارد 30,797.6 3,116 3,167 3,054 3,167 3 64,966 3,117 1 81,807 3,120 4.683 هزار میلیارد 11.736 میلیون 4.727 میلیون 1.5 میلیون 7.062 میلیون -2,335,116 4.388 میلیون -3,454,196 -1.36 -2 1.07 672,027 - 668,874 3,153
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 42,850 100.00 0.23 42,950 0.00 0.00 09:27 2 1,000 42.65 میلیون 247.18 42,950 42,650 42,650 42,900 1 100 42,700 1 3,212 42,900 12.885 هزار میلیارد 16.098 میلیون 4.341 میلیون 300,000 3.213 میلیون 1.128 میلیون 4.151 میلیون 1.804 میلیون 7.14 11.42 3.1 1,000 - 1,000 -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 26,450 100.00 0.38 26,550 0.00 0.00 09:27 12 195 5.24 میلیون 618.51 26,550 26,900 26,050 26,900 1 333 26,050 2 394 26,850 5.31 هزار میلیارد 6.276 میلیون 1.325 میلیون 200,000 965,989 359,275 4.053 میلیون 560,430 9.48 14.78 1.31 184 6 190 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 17,750 750.00 4.05 18,420 80.00 0.43 09:26 1 38,504 694.61 میلیون 8,152.4 18,500 18,040 17,350 18,440 3 1,581 18,030 1 1,000 18,450 12.751 هزار میلیارد 14.659 میلیون 3.96 میلیون 690,000 1.894 میلیون 2.065 میلیون 4.002 میلیون 940,787 13.51 6.15 3.18 38,504 - - 38,504
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 12,590 210.00 1.70 12,480 100.00 0.81 09:13 12 224,613 2.9 میلیارد 9,494.71 12,380 12,300 11,920 12,980 1 1,000 11,860 1 10,000 11,920 8.001 هزار میلیارد 9.215 میلیون 2.829 میلیون 641,116 1.278 میلیون 1.55 میلیون 3.955 میلیون 506,045 15.68 5.12 2.01 224,613 - 224,613 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,200 23.00 1.88 1,193 30.00 2.45 09:27 1,157 56.12 میلیون 68.64 میلیارد 14,835 1,223 1,193 1,193 1,220 3 75,000 1,193 4 25,019 1,193 75.826 هزار میلیارد 76.464 میلیون 66.295 میلیون 62 میلیون 638,381 65.656 میلیون 3.92 میلیون 3.722 میلیون 19.96 1.13 18.95 3.379 میلیون 52.741 میلیون 53.72 میلیون 2.4 میلیون
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 14,300 140.00 0.97 14,440 0.00 0.00 09:27 2 16,426 235.31 میلیون 3,745.8 14,440 14,300 14,300 14,720 1 54,574 14,300 2 20,000 14,720 48.374 هزار میلیارد 52.416 میلیون 15.462 میلیون 3.35 میلیون 4.042 میلیون 11.42 میلیون 3.917 میلیون 3.82 میلیون 12.66 4.24 12.35 - 16,426 16,426 -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 2,644 72.00 2.65 2,716 0.00 0.00 09:27 1 7,321 19.58 میلیون 18,239.12 2,716 2,675 2,610 2,700 1 5,000 2,675 1 3,000 2,700 13.564 هزار میلیارد 15.312 میلیون 7.088 میلیون 4.994 میلیون 1.748 میلیون 5.34 میلیون 3.87 میلیون 764,541 17.74 2.54 3.5 7,321 - 7,321 -