همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 127,900 0.00 0.00 128,872 474.00 0.37 1399/08/7 447 138,431 17.55 میلیارد 309.69 129,346 122,960 122,960 130,000 1 300 127,800 1 1,500 127,800 1077.424 هزار میلیارد 1.072 میلیارد 108.477 میلیون 8 میلیون 41.381 میلیون 67.095 میلیون 136.843 میلیون 62.289 میلیون 16.55 15.37 7.53 99,441 38,990 138,431 -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,610 0.00 0.00 4,461 70.00 1.59 1399/08/7 18,954 252.228 میلیون 1.125 هزار میلیارد 13,307.37 4,391 4,301 4,180 4,610 4 28.808 میلیون 4,610 321 22,500 4,610 312.992 هزار میلیارد 392.326 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 32.21 4.39 2.07 200.036 میلیون 52.192 میلیون 210.496 میلیون 41.732 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 99,203 0.00 0.00 99,700 4,724.00 4.52 1399/08/7 166 422,355 41.9 میلیارد 2,544.31 104,424 99,203 99,203 99,271 113 - - 0 89,336 99,203 110.073 هزار میلیارد 129.866 میلیون 40.092 میلیون 1.028 میلیون 27.419 میلیون 12.673 میلیون 121.523 میلیون 3.143 میلیون 32.6 8.08 0.84 22,355 400,000 403,761 18,594
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 156,696 0.00 0.00 155,107 5,872.00 3.93 1399/08/7 18,957 5.016 میلیون 778.05 میلیارد 264.61 149,235 150,600 146,011 156,696 5 330,849 156,696 353 245 156,696 763.975 هزار میلیارد 757.268 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 11.59 14.24 6.74 4.497 میلیون 519,082 4.49 میلیون 525,852
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 99,436 0.00 0.00 99,436 5,233.00 5.00 1399/08/7 137 649,193 64.55 میلیارد 4,738.64 104,669 99,436 99,436 99,436 360 - - 0 701,047 99,436 120.584 هزار میلیارد 143.499 میلیون 38.638 میلیون 1.143 میلیون 29.801 میلیون 8.837 میلیون 89.741 میلیون 1.124 میلیون 101.11 12.87 1.27 39,193 610,000 649,193 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 154,667 0.00 0.00 152,662 5,360.00 3.64 1399/08/7 2,751 2.825 میلیون 431.2 میلیارد 1,026.74 147,302 146,350 146,350 154,667 1 109,700 154,667 50 30 154,667 378.989 هزار میلیارد 402.363 میلیون 72.084 میلیون 2.4 میلیون 35.974 میلیون 36.109 میلیون 80.451 میلیون 35.944 میلیون 10.19 10.15 4.55 2.386 میلیون 438,904 1.985 میلیون 839,076
دی

بانک دی

سهام فرابورس 52,562 0.00 0.00 52,562 2,766.00 5.00 1399/08/7 1,820 5.258 میلیون 276.35 میلیارد 2,888.76 55,328 52,562 52,562 52,562 9999 4,950 52,562 7 142.57 میلیون 52,562 354.099 هزار میلیارد 710.677 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 79.502 میلیون 26.353 میلیون 12.77 -5.05 4.24 1.858 میلیون 3.4 میلیون 4.658 میلیون 600,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,406 0.00 0.00 11,164 301.00 2.77 1399/08/7 2,067 14.764 میلیون 164.82 میلیارد 7,142.65 10,863 10,720 10,431 11,406 1 495,840 11,406 30 1,000 11,406 296.175 هزار میلیارد 318.817 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.18 4.54 3.62 11.087 میلیون 3.676 میلیون 13.987 میلیون 776,541
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,215 0.00 0.00 11,198 544.00 4.63 1399/08/7 23,207 147.089 میلیون 1.647 هزار میلیارد 6,338.13 11,742 11,155 11,155 11,490 9 63,809 11,219 6 29,169 11,219 315.786 هزار میلیارد 290.844 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 22.566 میلیون 34.87 میلیون 72.875 میلیون 9.698 میلیون 27.66 7.69 3.68 129.631 میلیون 17.458 میلیون 144.572 میلیون 2.517 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,652 0.00 0.00 8,649 439.00 4.83 1399/08/7 17,188 74.307 میلیون 642.69 میلیارد 4,323.21 9,088 8,634 8,634 8,803 2 34,617 8,652 2 33,850 8,652 425.79 هزار میلیارد 394.391 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 5.51 3.95 5.36 62.484 میلیون 11.824 میلیون 67.732 میلیون 6.576 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 39,830 0.00 0.00 39,070 357.00 0.91 1399/08/7 556 1.383 میلیون 53.47 میلیارد 2,486.98 39,427 37,456 37,456 40,500 2 3,946 39,760 2 500 40,390 1021.325 هزار میلیارد 1.028 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 36.41 30.37 15.29 199,221 1.184 میلیون 1.252 میلیون 130,310
شستا

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 0.00 0.00 1.101 میلیون 0.00 0.00 1399/08/7 - - - 2.971 میلیارد 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 0 11 1.101 میلیون 1 - - - 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون - - - - - - -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 14,051 0.00 0.00 14,447 0.00 0.00 1399/07/30 4,072 40.327 میلیون 582.63 میلیارد 9,903.57 14,447 14,700 14,050 14,740 5 8,490 14,090 5 20,566 14,090 144.47 هزار میلیارد 401.511 میلیون 264.805 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.984 میلیون 2.679 میلیون - - - 39.917 میلیون 410,000 36.165 میلیون 4.163 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,411 0.00 0.00 12,151 331.00 2.80 1399/08/7 3,366 16.105 میلیون 195.69 میلیارد 4,784.5 11,820 11,820 11,410 12,411 1 4.55 میلیون 12,411 103 1,000 13,000 159.264 هزار میلیارد 165.355 میلیون 42.368 میلیون 9 میلیون 19.543 میلیون 22.825 میلیون 45.33 میلیون 13.667 میلیون 10.67 6.39 3.22 15.29 میلیون 814,731 15.105 میلیون 1,000,000
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 41,494 0.00 0.00 42,685 992.00 2.27 1399/08/7 153 511,950 21.24 میلیارد 3,346.08 43,677 41,494 41,494 41,500 196 1,900 41,494 1 245,298 41,494 26.617 هزار میلیارد 56.205 میلیون 32.083 میلیون 600,000 30.594 میلیون 1.489 میلیون 44.593 میلیون 1.083 میلیون 23.66 17.2 0.57 111,950 400,000 511,950 -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 12,198 0.00 0.00 11,867 172.00 1.47 1399/08/7 92,007 220.8 میلیون 2.62 هزار میلیارد 2,917.87 11,695 11,600 11,210 12,260 34 58,874 12,200 18 60,170 12,200 396.39 هزار میلیارد 402.265 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 9.59 5.62 9.57 220.537 میلیون 263,799 220.151 میلیون 649,798
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 30,980 0.00 0.00 29,701 1,528.00 4.89 1399/08/7 356 1.989 میلیون 59.06 میلیارد 5,585.76 31,229 29,668 29,668 31,000 1 170 29,750 1 6,986 30,980 31.132 هزار میلیارد 53.326 میلیون 27.005 میلیون 950,000 25.111 میلیون 1.895 میلیون 34.76 میلیون 1.26 میلیون 22.4 14.89 0.81 576,531 1.412 میلیون 1.589 میلیون 400,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 13,332 0.00 0.00 13,965 68.00 0.48 1399/08/7 69 330,132 4.4 میلیارد 4,784.52 14,033 13,332 13,332 13,332 289 - - 0 4.358 میلیون 13,332 95.122 هزار میلیارد 137.049 میلیون 64.968 میلیون 3.528 میلیون 46.486 میلیون 18.482 میلیون 34.322 میلیون 11.848 میلیون 7.64 4.91 2.64 330,132 - 330,132 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 25,090 0.00 0.00 25,281 175.00 0.69 1399/08/7 442 675,105 16.87 میلیارد 1,527.39 25,456 24,300 24,300 25,940 1 23,364 25,000 1 150 25,000 55.148 هزار میلیارد 64.29 میلیون 18.627 میلیون 2 میلیون 13.728 میلیون 4.898 میلیون 33.918 میلیون 4.016 میلیون 12.59 10.32 1.49 626,049 49,056 632,592 42,513
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 22,312 0.00 0.00 23,316 170.00 0.72 1399/08/7 50 303,205 6.77 میلیارد 6,064.1 23,486 22,312 22,312 22,312 208 462 21,546 1 2.425 میلیون 22,312 57.276 هزار میلیارد 64.391 میلیون 13.447 میلیون 2.4 میلیون 8.433 میلیون 5.014 میلیون 33.84 میلیون 1.397 میلیون 40.07 11.16 1.65 103,205 200,000 303,205 -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 57,198 0.00 0.00 59,052 1,156.00 1.92 1399/08/7 324 318,634 18.23 میلیارد 983.44 60,208 57,198 57,198 57,960 1 - - 0 500 57,950 27.141 هزار میلیارد 50.287 میلیون 25.208 میلیون 450,000 23.713 میلیون 1.494 میلیون 31.238 میلیون 1.585 میلیون 16.77 17.78 0.85 38,388 280,246 298,634 20,000
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 12,862 0.00 0.00 13,526 12.00 0.09 1399/08/7 31 65,363 840.7 میلیون 2,108.48 13,538 12,862 12,862 12,862 703 - - 0 8.63 میلیون 12,862 39.635 هزار میلیارد 49.443 میلیون 14.994 میلیون 2.925 میلیون 9.878 میلیون 5.116 میلیون 30.955 میلیون 2.303 میلیون 17.18 7.73 1.28 65,363 - 65,363 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,915 0.00 0.00 63,916 44.00 0.07 1399/08/7 1,271 2.331 میلیون 148.96 میلیارد 1,833.66 63,872 63,900 63,600 64,300 1 100 63,914 1 7,501 63,915 649.887 هزار میلیارد 734.741 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 42.6 30.32 23.71 580,089 1.75 میلیون 2.331 میلیون -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 6,434 0.00 0.00 6,737 35.00 0.52 1399/08/7 113 821,300 5.28 میلیارد 7,268.14 6,772 6,434 6,434 6,434 284 8,000 6,434 1 5.296 میلیون 6,434 26.779 هزار میلیارد 72.717 میلیون 52.215 میلیون 1.5 میلیون 44.458 میلیون 7.757 میلیون 25.666 میلیون 3.16 میلیون 8.94 3.64 1.11 521,300 300,000 821,300 -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,350 0.00 0.00 13,780 21.00 0.15 1399/08/7 3,017 9.164 میلیون 126.27 میلیارد 3,037.41 13,801 13,250 13,160 14,370 5 6,558 14,360 3 68,564 14,360 159.41 هزار میلیارد 158.564 میلیون 57.38 میلیون 10 میلیون 20.764 میلیون 36.616 میلیون 21.232 میلیون 20.642 میلیون 6.68 3.76 6.49 6.915 میلیون 2.249 میلیون 9.004 میلیون 160,351
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 28,800 0.00 0.00 27,924 683.00 2.39 1399/08/7 4,399 15.489 میلیون 432.51 میلیارد 3,521.04 28,607 27,177 27,177 29,300 5 100,000 29,320 1 10,398 29,320 102.816 هزار میلیارد 105.729 میلیون 25.457 میلیون 3.2 میلیون 16.372 میلیون 9.085 میلیون 16.659 میلیون 4.595 میلیون 19.45 9.84 5.36 14.157 میلیون 1.332 میلیون 15.367 میلیون 122,000
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 21,360 0.00 0.00 20,814 70.00 0.34 1399/08/7 468 1.536 میلیون 32.03 میلیارد 3,281.35 20,744 20,020 20,010 21,421 1 12,224 21,280 4 1,082 21,370 35.563 هزار میلیارد 66.249 میلیون 39.284 میلیون 1.751 میلیون 29.814 میلیون 9.47 میلیون 15.947 میلیون 7.248 میلیون 5.03 3.85 2.28 1.065 میلیون 470,776 1.484 میلیون 51,360
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 41,400 0.00 0.00 40,969 1,540.00 3.91 1399/08/7 1,274 4.41 میلیون 180.66 میلیارد 3,461.24 39,429 38,020 37,550 41,400 1 619,224 41,400 59 250 44,444 58.793 هزار میلیارد 59.842 میلیون 11.222 میلیون 1.3 میلیون 6.583 میلیون 4.639 میلیون 13.421 میلیون 4.329 میلیون 12.3 11.48 3.97 3.825 میلیون 584,312 4.178 میلیون 231,500
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,500 0.00 0.00 21,005 933.00 4.25 1399/08/7 1,751 13.69 میلیون 287.55 میلیارد 7,818.18 21,938 20,842 20,842 21,840 37 4.998 میلیون 22,055 26 264,278 22,055 57.345 هزار میلیارد 113.632 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 8.07 5.47 4.27 12.045 میلیون 1.645 میلیون 13.654 میلیون 35,700
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,680 0.00 0.00 22,561 57.00 0.25 1399/08/7 833 7.363 میلیون 166.12 میلیارد 8,839.32 22,504 22,510 22,020 22,790 3 543 22,680 1 41,986 22,690 1004.48 هزار میلیارد 1.036 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 94.6 26.49 92.34 1.904 میلیون 5.459 میلیون 6.066 میلیون 1.297 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 24,740 0.00 0.00 24,424 862.00 3.66 1399/08/7 1,756 4.11 میلیون 100.38 میلیارد 2,340.49 23,562 23,888 23,580 24,740 2 37,326 24,740 21 1,723 24,740 33.179 هزار میلیارد 55.944 میلیون 46.354 میلیون 1,000,000 19.308 میلیون 27.046 میلیون 9.551 میلیون 1.26 میلیون 29.07 1.35 3.84 3.91 میلیون 200,000 3.51 میلیون 600,000
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,099 0.00 0.00 6,056 267.00 4.22 1399/08/7 3,038 38.611 میلیون 233.83 میلیارد 12,709.5 6,323 6,007 6,007 6,250 1 885 6,043 1 1,000 6,099 16.594 هزار میلیارد 37.618 میلیون 28.506 میلیون 2.624 میلیون 21.727 میلیون 6.78 میلیون 9.414 میلیون 3.711 میلیون 4.28 2.34 1.69 31.219 میلیون 7.393 میلیون 34.293 میلیون 4.319 میلیون
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 95,995 0.00 0.00 100,845 202.00 0.20 1399/08/7 101 19,762 1.9 میلیارد 195.66 101,047 95,995 95,995 95,995 9999 - - 0 2.027 میلیون 95,995 51.651 هزار میلیارد 57.491 میلیون 8.588 میلیون 510,000 6.06 میلیون 2.528 میلیون 9.017 میلیون 1.873 میلیون 27.46 20.36 5.7 19,762 - 19,762 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 108,274 0.00 0.00 113,294 678.00 0.59 1399/08/7 37 51,278 5.55 میلیارد 1,385.89 113,972 108,274 108,274 108,274 120 - - 0 668,827 108,274 38.277 هزار میلیارد 40.381 میلیون 4.722 میلیون 330,000 2.994 میلیون 1.728 میلیون 8.702 میلیون 1.491 میلیون 25.08 21.64 4.3 21,278 30,000 1,278 50,000
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 36,990 0.00 0.00 35,847 1,673.00 4.46 1399/08/7 2,734 25.321 میلیون 907.66 میلیارد 9,261.37 37,520 35,644 35,644 37,363 55 1.174 میلیون 37,639 9 469,952 37,639 62.006 هزار میلیارد 67.4 میلیون 16.937 میلیون 1.57 میلیون 11.121 میلیون 5.816 میلیون 7.412 میلیون 3.709 میلیون 15.17 9.68 7.59 9.566 میلیون 15.755 میلیون 25.021 میلیون 300,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 71,472 0.00 0.00 74,174 1,059.00 1.41 1399/08/7 211 310,758 22.21 میلیارد 1,472.79 75,233 71,472 71,472 71,472 2089 380 63,922 1 4.475 میلیون 71,472 214.929 هزار میلیارد 225.325 میلیون 29.142 میلیون 2.76 میلیون 20.605 میلیون 8.537 میلیون 7.383 میلیون 2.568 میلیون 79.73 23.98 27.73 310,758 - 310,758 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 18,941 0.00 0.00 19,509 428.00 2.15 1399/08/7 184 965,793 18.29 میلیارد 5,248.88 19,937 18,941 18,941 18,941 323 101,795 18,941 2 1.836 میلیون 18,941 71.155 هزار میلیارد 65.853 میلیون 9.944 میلیون 3.2 میلیون 3.424 میلیون 6.52 میلیون 7.125 میلیون 2.94 میلیون 21.24 9.58 8.76 965,793 - 965,793 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 44,251 0.00 0.00 45,333 1,247.00 2.68 1399/08/7 214 1.094 میلیون 49.58 میلیارد 5,110.74 46,580 44,251 44,251 46,580 16 40,000 44,251 1 531,664 44,251 48.481 هزار میلیارد 51.746 میلیون 11.826 میلیون 1,000,000 6.413 میلیون 5.413 میلیون 6.517 میلیون 2.517 میلیون 18.02 8.37 6.96 23,698 1.07 میلیون 293,698 800,000
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 56,470 0.00 0.00 57,376 706.00 1.22 1399/08/7 275 314,478 17.72 میلیارد 1,143.56 58,082 55,180 55,178 57,900 1 18,759 56,470 1 2,000 57,000 32.094 هزار میلیارد 34.37 میلیون 7.532 میلیون 500,000 5.682 میلیون 1.851 میلیون 6.354 میلیون 2.274 میلیون 12.62 15.5 4.52 314,478 - 314,478 -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 11,022 0.00 0.00 11,539 63.00 0.54 1399/08/7 182 464,165 5.12 میلیارد 2,550.36 11,602 11,022 11,022 11,022 9999 - - 0 24.881 میلیون 11,022 46.644 هزار میلیارد 46.211 میلیون 9.242 میلیون 4 میلیون 55,064 9.187 میلیون 5.576 میلیون 5.538 میلیون 8.33 5.02 8.28 264,165 200,000 464,165 -