همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 147,000 1,870.00 1.29 143,997 1,133.00 0.78 1399/10/30 329 363,034 51.92 میلیارد 703.95 145,130 138,000 138,000 147,480 2 3,762 141,010 1 1,040 141,039 1151.976 هزار میلیارد 1.215 میلیارد 107.692 میلیون 8 میلیون 40.563 میلیون 67.129 میلیون 136.488 میلیون 62.323 میلیون 18.49 17.49 8.6 11,238 198,022 202,260 7,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,505 237.00 5.00 4,529 213.00 4.49 1399/10/23 - - - 15,347.45 4,742 4,750 4,505 4,760 1 10,000 4,500 1218 62,351,526 4,505 278.55 هزار میلیارد 393.721 میلیون 177.657 میلیون 61.504 میلیون 115.172 میلیون 62.485 میلیون 132.537 میلیون 8.524 میلیون 32.58 4.46 2.1 63.207 میلیون 36.306 میلیون 85.685 میلیون 13.828 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 96,132 4,577.00 5.00 95,731 4,176.00 4.56 1399/10/30 793 606,040 58.02 میلیارد 1,143.83 91,555 96,131 93,420 96,132 2 183,822 99,817 1 74 100,870 98.368 هزار میلیارد 131.58 میلیون 45.601 میلیون 1.028 میلیون 33.898 میلیون 11.704 میلیون 120.555 میلیون 2.174 میلیون 31.31 8.35 0.81 3,740 606,178 429,582 180,336
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 80,221 3,820.00 5.00 79,978 3,577.00 4.68 1399/10/30 9,327 3.96 میلیون 316.63 میلیارد 420.26 76,401 76,500 76,500 80,221 1 500 76,540 2 5,057 76,600 733.213 هزار میلیارد 772.941 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 8.82 14.56 6.89 2.497 میلیون 2.882 میلیون 4.935 میلیون 444,012
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,980 294.00 4.40 6,871 185.00 2.77 1399/10/30 7,144 33.1 میلیون 227.44 میلیارد 5,097.24 6,686 6,400 6,400 7,020 0 0 0 1495 5,654,891 6,664 309.195 هزار میلیارد 361.199 میلیون 135.808 میلیون 15 میلیون 45.569 میلیون 90.239 میلیون 92.174 میلیون 90.417 میلیون 3.31 3.5 3.42 11.023 میلیون 5.319 میلیون 16.041 میلیون 300,811
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 81,000 205.00 0.25 79,519 1,276.00 1.58 1399/10/30 1,191 1.49 میلیون 118.56 میلیارد 1,392.15 80,795 76,756 76,756 83,990 0 0 0 49 105,537 80,697 90.924 هزار میلیارد 128.529 میلیون 38.715 میلیون 1.143 میلیون 31.402 میلیون 7.313 میلیون 92.026 میلیون 2.116 میلیون 80.89 13.28 1.06 311,444 252,481 558,925 5,000
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 181,136 8,625.00 5.00 180,854 8,343.00 4.84 1399/10/30 2,642 4.27 میلیون 771.81 میلیارد 1,582.07 172,511 171,000 171,000 181,136 1 35 163,875 71 86,959 172,439 434.05 هزار میلیارد 470.057 میلیون 69.277 میلیون 2.4 میلیون 34.423 میلیون 34.854 میلیون 80.451 میلیون 34.688 میلیون 8.09 12.5 5.41 703,161 3.825 میلیون 3.589 میلیون 938,699
دی

بانک دی

سهام فرابورس 30,818 0.00 0.00 30,818 0.00 0.00 1399/10/22 - - - 2,023.62 30,818 30,818 30,818 30,818 0 0 0 9392 87,191,625 30,818 197.235 هزار میلیارد 571.515 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 374.28 میلیون -66,548,627 79.502 میلیون 26.353 میلیون 7.12 -2.96 2.48 6.919 میلیون 255,230 7.084 میلیون 90,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 12,520 591.00 4.95 12,312 383.00 3.21 1399/10/30 1,672 15.6 میلیون 192.08 میلیارد 22,704.03 11,929 11,333 11,333 12,525 0 0 0 166 2,069,114 11,922 307.8 هزار میلیارد 353.442 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 19.39 5.12 4.07 9.254 میلیون 14.52 میلیون 19.954 میلیون 3.82 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 43,000 1,589.00 3.84 42,587 1,176.00 2.84 1399/10/30 1,341 3.9 میلیون 165.93 میلیارد 3,477.86 41,411 39,350 39,350 43,481 0 0 0 89 473,979 41,325 1064.675 هزار میلیارد 1.141 میلیارد 106.816 میلیون 12.3 میلیون 53.572 میلیون 53.243 میلیون 73.583 میلیون 26.234 میلیون 40.6 20.43 14.78 380,401 2.2 میلیون 1.804 میلیون 776,461
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,849 120.00 1.37 8,663 66.00 0.76 1399/10/30 9,932 46.3 میلیون 401.11 میلیارد 7,056.62 8,729 8,293 8,293 9,080 0 0 0 3415 22,695,407 8,729 207.545 هزار میلیارد 244.98 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 24.857 میلیون 32.58 میلیون 72.875 میلیون 9.694 میلیون 21.39 6.76 3.02 3.971 میلیون 12.202 میلیون 16.018 میلیون 155,523
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,176 579.00 4.99 11,941 344.00 2.97 1399/10/30 1,385 7.38 میلیون 88.08 میلیارد 10,544.01 11,597 11,055 11,055 12,176 0 0 0 240 1,879,114 11,554 143.292 هزار میلیارد 167.752 میلیون 53.704 میلیون 9 میلیون 21.808 میلیون 31.896 میلیون 53.981 میلیون 18.12 میلیون 11.7 4.58 2.7 1.302 میلیون 3.157 میلیون 4.458 میلیون 1,050
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 16,350 574.00 3.64 15,910 134.00 0.85 1399/10/30 2,394 21.88 میلیون 348.14 میلیارد 8,520.75 15,776 14,988 14,988 16,559 0 0 0 170 4,902,450 15,770 159.1 هزار میلیارد 451.908 میلیون 301.173 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.903 میلیون 2.679 میلیون 69.48 10.87 3.54 4.444 میلیون 6.764 میلیون 10.824 میلیون 384,287
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 51,661 2,460.00 5.00 50,252 1,051.00 2.14 1399/10/30 3,156 5.8 میلیون 291.46 میلیارد 2,178.55 49,201 46,750 46,750 51,661 2 5,958 47,350 3 5,690 47,352 60.302 هزار میلیارد 89.161 میلیون 32.165 میلیون 600,000 30.676 میلیون 1.489 میلیون 44.593 میلیون 1.083 میلیون 27.86 39.28 1.31 5.432 میلیون 299,474 5.728 میلیون 2,691
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,470 79.00 0.75 10,501 48.00 0.46 1399/10/30 32,005 122.64 میلیون 1.288 هزار میلیارد 317.58 میلیون 10,549 10,549 10,241 10,710 1 20,000 10,320 5 122,580 10,320 315.03 هزار میلیارد 359.64 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.29 میلیون 63.349 میلیون 37.199 میلیون 37.098 میلیون 8.48 4.95 8.42 69.781 میلیون 50.594 میلیون 119.488 میلیون 886,696
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 16,385 862.00 5.00 16,593 654.00 3.79 1399/10/30 224 2.18 میلیون 35.73 میلیارد 2,579.21 17,247 16,385 16,385 16,385 1 3,138 15,855 1235 22,535,441 16,466 48.536 هزار میلیارد 62.315 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 19.16 8.98 1.41 281,439 - 281,439 -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 33,592 1,767.00 5.00 33,605 1,754.00 4.96 1399/10/30 558 1.66 میلیون 55.69 میلیارد 5,460.57 35,359 33,592 33,592 34,592 0 0 0 250 2,100,857 34,136 31.925 هزار میلیارد 58.945 میلیون 26.711 میلیون 950,000 24.81 میلیون 1.901 میلیون 34.76 میلیون 1.263 میلیون 25.59 17.96 0.98 26,177 412,000 438,177 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 35,508 1,690.00 5.00 35,349 1,531.00 4.53 1399/10/30 470 1.42 میلیون 50.17 میلیارد 4,875.95 33,818 32,900 32,900 35,508 1 10,216 33,530 5 4,070 33,770 70.698 هزار میلیارد 82.703 میلیون 18.637 میلیون 2 میلیون 13.539 میلیون 5.097 میلیون 33.918 میلیون 4.038 میلیون 17.61 13.57 2.04 1.152 میلیون 904,475 1.849 میلیون 207,394
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 21,280 17.00 0.08 21,121 176.00 0.83 1399/10/30 768 6.25 میلیون 132.09 میلیارد 2,014.69 21,297 20,721 20,690 22,300 1 8,971 21,200 1 5,000 21,220 50.69 هزار میلیارد 61.528 میلیون 13.447 میلیون 2.4 میلیون 8.565 میلیون 4.882 میلیون 33.832 میلیون 1.397 میلیون 36.29 10.85 1.57 976,220 944,675 1.921 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 97,500 3,542.00 3.77 96,362 2,404.00 2.56 1399/10/30 2,301 2.65 میلیون 255.02 میلیارد 2,288.01 93,958 93,958 93,958 98,655 4 97,857 94,100 1 100 94,155 983.471 هزار میلیارد 1.066 میلیارد 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 47.66 35.19 30.45 1.043 میلیون 6.377 میلیون 7.353 میلیون 67,000
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 30,724 1,617.00 5.00 31,034 1,307.00 4.04 1399/10/30 577 1.28 میلیون 39.51 میلیارد 3,015.87 32,341 30,724 30,724 31,798 0 0 0 264 1,121,001 30,885 31.034 هزار میلیارد 56.2 میلیون 25.185 میلیون 450,000 23.69 میلیون 1.494 میلیون 31.238 میلیون 1.585 میلیون 8.81 21.76 1.04 8,267 150,000 158,267 -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 20,996 1,105.00 5.00 21,020 1,081.00 4.89 1399/10/30 1,994 20.05 میلیون 421.56 میلیارد 4,450.75 22,101 20,996 20,996 21,520 0 0 0 825 12,424,698 21,997 136.315 هزار میلیارد 195.986 میلیون 64.323 میلیون 3.528 میلیون 45.831 میلیون 18.491 میلیون 30.995 میلیون 11.857 میلیون 9.59 8.12 4.84 361,349 2 میلیون 2.361 میلیون -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 5,531 247.00 4.27 5,524 254.00 4.40 1399/10/30 3,453 33.46 میلیون 184.85 میلیارد 9,405.91 5,778 5,490 5,490 5,760 0 0 0 357 5,007,846 5,518 23.172 هزار میلیارد 69.07 میلیون 52.464 میلیون 1.5 میلیون 44.707 میلیون 7.757 میلیون 24.831 میلیون 3.16 میلیون 7.13 3.14 0.98 875,812 - 875,812 -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,419 591.00 5.00 12,335 507.00 4.29 1399/10/30 2,219 13.26 میلیون 163.61 میلیارد 6,439.26 11,828 11,355 11,350 12,419 0 0 0 5 29,608 11,798 123.35 هزار میلیارد 148.195 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 6.95 2.99 5.07 2.517 میلیون 5.867 میلیون 7.457 میلیون 927,442
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 23,827 1,254.00 5.00 23,876 1,205.00 4.80 1399/10/30 2,851 18.74 میلیون 447.54 میلیارد 4,228.36 25,081 23,827 23,827 24,490 0 0 0 826 11,685,814 23,951 59.69 هزار میلیارد 108.424 میلیون 58.924 میلیون 2.5 میلیون 45.396 میلیون 13.528 میلیون 19.811 میلیون 12.529 میلیون 4.71 4.66 3.18 196,099 5,000 201,099 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 10,909 574.00 5.00 10,979 504.00 4.39 1399/10/30 2,578 13.03 میلیون 143.05 میلیارد 6,414.52 11,483 10,909 10,909 11,380 0 0 0 903 10,133,775 11,156 90.028 هزار میلیارد 112.664 میلیون 27.573 میلیون 3.2 میلیون 16.371 میلیون 11.202 میلیون 19.49 میلیون 5.958 میلیون 5.9 8.6 4.95 207,427 1.6 میلیون 1.807 میلیون -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 25,494 1,341.00 5.00 26,187 648.00 2.41 1399/10/30 163 884,151 22.54 میلیارد 4,099.98 26,835 25,494 25,494 25,494 0 0 0 316 2,387,462 25,682 45.84 هزار میلیارد 77.168 میلیون 38.753 میلیون 1.751 میلیون 29.847 میلیون 8.906 میلیون 15.898 میلیون 6.684 میلیون 6.33 5.31 2.98 22,540 246,000 268,540 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 54,600 2,381.00 4.56 52,713 494.00 0.95 1399/10/30 2,192 6.29 میلیون 331.41 میلیارد 3,840.16 52,219 49,609 49,609 54,829 0 0 0 580 2,715,718 52,219 68.527 هزار میلیارد 78.583 میلیون 11.734 میلیون 1.3 میلیون 7.126 میلیون 4.608 میلیون 13.421 میلیون 4.299 میلیون 15.83 15.51 5.32 625,187 262,000 887,187 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 31,095 1,087.00 3.62 30,349 341.00 1.14 1399/10/30 1,974 31.09 میلیون 943.7 میلیارد 9,043.04 30,008 28,508 28,508 31,100 1 250 21,390 396 3,453,857 28,679 1371.775 هزار میلیارد 1.388 میلیارد 53.947 میلیون 35.5 میلیون 5.975 میلیون 47.972 میلیون 11.034 میلیون 10.634 میلیون 127.52 28.44 123.67 487,778 - 478,432 9,346
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,371 74.00 1.18 6,208 89.00 1.41 1399/10/30 2,923 30.96 میلیون 192.23 میلیارد 10,949.64 6,297 5,983 5,983 6,563 0 0 0 399 11,257,844 6,132 16.29 هزار میلیارد 38.51 میلیون 28.004 میلیون 2.624 میلیون 21.575 میلیون 6.429 میلیون 10.166 میلیون 3.336 میلیون 4.39 2.63 1.67 1.628 میلیون 2.015 میلیون 3.643 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 20,280 878.00 4.15 20,415 743.00 3.51 1399/10/30 2,258 6.46 میلیون 131.85 میلیارد 3,563.62 21,158 20,101 20,101 21,030 0 0 0 188 1,502,670 20,707 30.623 هزار میلیارد 51.728 میلیون 45.379 میلیون 1,000,000 19.034 میلیون 26.345 میلیون 9.551 میلیون 1.26 میلیون 24.3 1.24 3.42 789,934 495,342 1.281 میلیون 4,658
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 73,600 1,936.00 2.56 74,749 787.00 1.04 1399/10/30 8,431 1.28 میلیون 95.42 میلیارد 240.69 75,536 73,000 72,933 77,318 1 160 73,240 2 1,413 73,280 38.122 هزار میلیارد 44.96 میلیون 8.609 میلیون 510,000 6.084 میلیون 2.524 میلیون 9.017 میلیون 1.87 میلیون 20.36 15.4 4.31 2.855 میلیون 197,554 2.977 میلیون 76,193
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 93,000 956.00 1.02 91,364 2,592.00 2.76 1399/10/30 1,090 1.68 میلیون 153.32 میلیارد 3,193.71 93,956 89,259 89,259 97,378 0 0 0 281 842,906 92,401 30.15 هزار میلیارد 34.911 میلیون 4.533 میلیون 330,000 2.814 میلیون 1.718 میلیون 8.696 میلیون 1.481 میلیون 20.22 18.68 3.69 6,946 330,000 320,596 16,350
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 26,397 1,257.00 5.00 25,322 182.00 0.72 1399/10/30 975 5.3 میلیون 134.09 میلیارد 6,424.39 25,140 23,883 23,883 26,397 0 0 0 287 4,260,199 24,552 75.966 هزار میلیارد 89.697 میلیون 18.623 میلیون 1.57 میلیون 12.165 میلیون 6.458 میلیون 8.597 میلیون 4.287 میلیون 17.81 12.01 9.02 1.001 میلیون 10,000 1.011 میلیون -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 70,797 3,371.00 5.00 70,107 2,681.00 3.98 1399/10/30 1,664 2.72 میلیون 190.66 میلیارد 1,320.26 67,426 66,526 66,526 70,797 1 90,564 68,000 2 2,100 68,300 35.054 هزار میلیارد 40.358 میلیون 7.91 میلیون 500,000 5.084 میلیون 2.826 میلیون 7.469 میلیون 2.928 میلیون 15.41 12.48 4.72 2.25 میلیون 1.055 میلیون 2.933 میلیون 372,561
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 47,920 2,522.00 5.00 48,369 2,073.00 4.11 1399/10/30 4,364 6.05 میلیون 292.83 میلیارد 1,220.93 50,442 47,920 47,920 50,240 0 0 0 878 3,031,618 48,481 133.498 هزار میلیارد 161.453 میلیون 28.397 میلیون 2.76 میلیون 20.605 میلیون 7.792 میلیون 7.383 میلیون 1.823 میلیون 52.01 18.08 19.08 245,421 10,000 255,421 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 31,808 1,674.00 5.00 31,860 1,622.00 4.84 1399/10/30 3,552 16.6 میلیون 528.9 میلیارد 3,655.21 33,482 31,808 31,808 32,477 1 5,100 22,143 568 3,823,457 33,253 101.952 هزار میلیارد 115.434 میلیون 9.944 میلیون 3.2 میلیون 3.424 میلیون 6.52 میلیون 7.125 میلیون 2.94 میلیون 34.67 17.18 15.72 2.479 میلیون 1.207 میلیون 3.686 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 82,480 677.00 0.83 80,751 1,052.00 1.29 1399/10/30 5,690 8.28 میلیون 668.83 میلیارد 3,525.7 81,803 77,713 77,713 85,200 0 0 0 920 4,599,223 79,528 348.743 هزار میلیارد 367.541 میلیون 15.555 میلیون 4.319 میلیون 6.006 میلیون 9.549 میلیون 7.115 میلیون 6.008 میلیون 58.05 37.86 50.81 182,636 340,000 522,636 -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 5,815 141.00 2.37 5,726 230.00 3.86 1399/10/30 11,775 25.1 میلیون 143.76 میلیارد 4,402.12 5,956 5,659 5,659 5,950 0 0 0 5744 9,069,618 5,764 22.904 هزار میلیارد 24.283 میلیون 10.379 میلیون 4 میلیون 15,319 10.363 میلیون 6.535 میلیون 6.496 میلیون 3.56 2.34 3.71 813,497 2.053 میلیون 2.866 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 43,647 2,297.00 5.00 43,647 2,297.00 5.00 1399/10/30 543 3.85 میلیون 168.21 میلیارد 8,654.13 45,944 43,647 43,647 43,647 0 0 0 393 5,087,130 43,731 43.647 هزار میلیارد 52.532 میلیون 12.124 میلیون 1,000,000 6.5 میلیون 5.624 میلیون 6.517 میلیون 2.728 میلیون 45465.63 8.18 7.06 40,340 - 40,340 -