همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 21,000 400.00 1.94 21,000 400.00 1.94 12:29 588 8.344 میلیون 175.18 میلیارد 14,190.04 20,600 20,700 20,700 21,300 3 46,487 20,900 4 9,517 21,000 168 هزار میلیارد 214.389 میلیون 89.742 میلیون 8 میلیون 46.389 میلیون 43.353 میلیون 406.205 میلیون 28.585 میلیون 5.88 3.88 0.41 1.256 میلیون 7.087 میلیون 7.579 میلیون 764,297
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,878 253.00 6.98 3,870 245.00 6.76 12:29 9,130 365.477 میلیون 1.414 هزار میلیارد 47,897.58 3,625 3,790 3,740 3,878 76 4,324,134 3,878 2 55,924 3,900 334.216 هزار میلیارد 530.458 میلیون 348.291 میلیون 86.361 میلیون 196.241 میلیون 152.05 میلیون 398.783 میلیون 72.66 میلیون 4.6 2.21 0.84 311.127 میلیون 54.35 میلیون 282.833 میلیون 82.643 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 160,000 2,250.00 1.43 158,300 550.00 0.35 12:28 127 104,203 16.79 میلیارد 467.17 157,750 162,900 159,000 162,900 1 350 159,500 1 438 161,000 1266.4 هزار میلیارد 1.569 میلیارد 408.823 میلیون 8 میلیون 302.252 میلیون 106.571 میلیون 293.447 میلیون 91.629 میلیون 13.82 11.88 4.32 20,082 84,121 49,971 54,232
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 77,650 900.00 1.17 77,750 1,000.00 1.30 12:29 1,166 478,597 37.2 میلیارد 410.46 76,750 77,500 77,250 78,100 1 77 77,550 4 966 77,650 1069.181 هزار میلیارد 1.215 میلیارد 230.173 میلیون 13.752 میلیون 146.001 میلیون 84.172 میلیون 291.436 میلیون 116.197 میلیون 9.08 12.54 3.62 477,480 1,117 452,244 26,353
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 6,830 120.00 1.79 6,750 40.00 0.60 12:29 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 14,666.41 6,710 6,760 6,660 6,850 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 475.848 میلیون 294.825 میلیون 49 میلیون 145.098 میلیون 149.727 میلیون 278.247 میلیون 57.068 میلیون 5.8 2.21 1.19 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,236 2.00 0.06 3,289 55.00 1.70 12:29 870 37.928 میلیون 124.75 میلیارد 43,595.33 3,234 3,225 3,225 3,355 1 200,000 3,237 2 57,188 3,295 158.76 هزار میلیارد 2.602 میلیارد 2.585 میلیارد 34.27 میلیون 2.443 میلیارد 142.509 میلیون 263.273 میلیون 41.019 میلیون 3.87 1.12 0.6 19.536 میلیون 18.392 میلیون 30.049 میلیون 7.879 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 16,320 560.00 3.55 16,280 520.00 3.30 12:29 1,107 3.985 میلیون 64.87 میلیارد 3,599.57 15,760 16,000 15,950 16,490 4 8,111 16,300 5 26,444 16,350 390.031 هزار میلیارد 463.483 میلیون 146.015 میلیون 23.958 میلیون 73.452 میلیون 72.563 میلیون 253.287 میلیون 57.452 میلیون 6.79 5.38 1.54 2.228 میلیون 1.757 میلیون 3.508 میلیون 477,000
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 125,550 1,200.00 0.97 125,150 800.00 0.64 12:29 414 286,834 35.9 میلیارد 692.84 124,350 125,300 124,100 126,650 2 99,755 125,500 1 100 125,800 300.36 هزار میلیارد 440.954 میلیون 168.687 میلیون 2.4 میلیون 140.594 میلیون 28.093 میلیون 231.575 میلیون 32.355 میلیون 9.29 10.7 1.3 281,834 5,000 211,679 75,155
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 17,190 810.00 4.95 17,030 650.00 3.97 12:29 321 1.083 میلیون 18.45 میلیارد 3,374.44 16,380 16,690 16,590 17,190 1 700 16,920 1 10,000 17,190 64.714 هزار میلیارد 164.792 میلیون 110.431 میلیون 2.4 میلیون 100.078 میلیون 10.353 میلیون 190.485 میلیون 6.637 میلیون 9.75 6.25 0.34 853,005 230,189 764,477 318,717
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 22,950 700.00 3.15 22,850 600.00 2.70 12:29 362 620,825 14.18 میلیارد 1,714.99 22,250 22,650 22,250 23,250 1 220 22,850 5 24,411 22,950 41.13 هزار میلیارد 170.371 میلیون 133.927 میلیون 1.8 میلیون 129.241 میلیون 4.686 میلیون 176.337 میلیون 6.729 میلیون 6.11 8.78 0.23 525,056 95,769 603,199 17,626
انتخاب

انتخاب الکترونیک آرمان

سهام فرابورس 29,450 1,900.00 6.90 29,100 1,550.00 5.63 12:29 1,134 5.854 میلیون 170.42 میلیارد 5,162.38 27,550 27,600 27,600 29,450 1 152 29,300 10 417,720 29,450 291 هزار میلیارد 360.534 میلیون 96.476 میلیون 10 میلیون 69.534 میلیون 26.942 میلیون 165.879 میلیون 38.531 میلیون 7.55 10.8 1.75 5.319 میلیون 535,404 2.868 میلیون 2.986 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 24,650 150.00 0.60 24,800 0.00 0.00 12:29 280 774,616 20.17 میلیارد 2,575.74 24,800 25,050 24,600 25,200 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 407.439 میلیون 174.265 میلیون 12 میلیون 109.839 میلیون 64.426 میلیون 162.566 میلیون 56.068 میلیون 5.31 4.62 1.83 333,908 440,708 738,572 36,044
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 29,250 500.00 1.74 29,350 600.00 2.09 12:29 189 377,504 11.07 میلیارد 1,910.7 28,750 29,300 28,850 29,550 2 107,729 29,250 1 3,729 29,350 70.44 هزار میلیارد 138.376 میلیون 79.695 میلیون 2.4 میلیون 67.936 میلیون 11.759 میلیون 159.635 میلیون 17.067 میلیون 4.13 5.99 0.44 377,504 - 377,504 -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 29,000 300.00 1.02 29,150 150.00 0.51 12:29 475 1.01 میلیون 29.46 میلیارد 2,127.36 29,300 29,850 28,700 30,100 1 200 28,700 2 18,500 29,050 46.64 هزار میلیارد 156.142 میلیون 115.709 میلیون 1.6 میلیون 109.502 میلیون 6.207 میلیون 155.225 میلیون 7.749 میلیون 6.02 7.51 0.3 390,009 620,487 968,279 42,217
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 76,650 800.00 1.05 76,000 150.00 0.20 12:29 205 212,542 16.26 میلیارد 845.41 75,850 75,950 75,950 76,900 2 15,579 76,650 1 70 76,750 152 هزار میلیارد 190.871 میلیون 59.124 میلیون 2 میلیون 38.871 میلیون 20.253 میلیون 130.188 میلیون 29.597 میلیون 5.13 7.5 1.17 134,802 77,740 212,542 -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,410 350.00 4.96 7,400 340.00 4.82 12:29 454 12.631 میلیون 93.46 میلیارد 27,821.14 7,060 7,180 7,100 7,410 78 3,584,702 7,410 1 5,000 7,680 37 هزار میلیارد 85.313 میلیون 59.308 میلیون 5 میلیون 48.313 میلیون 10.995 میلیون 128.316 میلیون 5.136 میلیون 7.2 3.37 0.29 12.631 میلیون - 3.971 میلیون 8.66 میلیون
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 6,500 90.00 1.37 6,580 10.00 0.15 12:29 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد - 6,590 6,600 6,480 6,740 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 354.86 میلیون 72.865 میلیون 5.5 میلیون 25.86 میلیون 47.005 میلیون 126.72 میلیون 34.669 میلیون 9.49 7 2.6 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,264 35.00 0.81 4,338 39.00 0.91 12:29 1,374 24.068 میلیون 104.42 میلیارد 17,516.83 4,299 4,336 4,262 4,430 1 2,500 4,270 1 175,648 4,298 151.735 هزار میلیارد 241.966 میلیون 146.893 میلیون 34.978 میلیون 90.231 میلیون 56.662 میلیون 125.616 میلیون 31.74 میلیون 4.78 2.68 1.21 19.211 میلیون 4.858 میلیون 13.445 میلیون 10.623 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,940 140.00 5.00 2,925 125.00 4.46 12:27 527 13.851 میلیون 40.51 میلیارد 26,283.42 2,800 2,778 2,777 2,940 23 787,040 2,940 1 1,700 2,957 58.5 هزار میلیارد 822.429 میلیون 727.77 میلیون 10 میلیون 763.929 میلیون -36,159,454 105.532 میلیون -17,019,004 -3.44 -1.62 0.56 13.651 میلیون 200,000 7.985 میلیون 5.866 میلیون
درازی

پخش رازی

سهام فرابورس 18,540 160.00 0.87 18,540 160.00 0.87 12:29 279 844,936 15.67 میلیارد 3,028.44 18,380 18,350 18,220 18,940 1 5,072 18,420 1 4,730 18,540 18.54 هزار میلیارد 99.462 میلیون 84.894 میلیون 1,000,000 80.922 میلیون 3.973 میلیون 99.355 میلیون 3.209 میلیون 5.78 4.67 0.19 814,936 30,000 620,708 224,228
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 7,920 20.00 0.25 7,930 30.00 0.38 12:29 370 3.688 میلیون 29.58 میلیارد 9,967.46 7,900 7,780 7,780 8,160 4 53,270 7,900 3 144,501 8,000 277.55 هزار میلیارد 333.069 میلیون 123.908 میلیون 12 میلیون 55.519 میلیون 68.389 میلیون 94.948 میلیون 44.929 میلیون 6.18 4.06 2.92 3.397 میلیون 291,273 3.032 میلیون 655,474
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,227 0.00 0.00 3,257 30.00 0.93 12:29 1,566 30.882 میلیون 100.6 میلیارد 19,720.08 3,227 3,230 3,206 3,324 1 200,000 3,227 1 198,000 3,227 81.425 هزار میلیارد 226.605 میلیون 191.315 میلیون 25 میلیون 145.18 میلیون 46.135 میلیون 92.567 میلیون 18.547 میلیون 4.39 1.76 0.88 27.48 میلیون 3.401 میلیون 29.531 میلیون 1.351 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,191 34.00 2.94 1,191 34.00 2.94 12:29 2,253 175.385 میلیون 208.88 میلیارد 53,288.34 1,157 1,191 1,190 1,191 116 19,030,803 1,191 1 4,224 1,204 135.26 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 137.385 میلیون 38 میلیون 132.979 میلیون 42.406 میلیون
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 7,020 330.00 4.93 6,980 290.00 4.33 12:29 1,212 25.841 میلیون 180.41 میلیارد 21,320.66 6,690 6,850 6,740 7,020 6 1,086,074 7,020 3 12,900 7,060 58.379 هزار میلیارد 103.548 میلیون 66.238 میلیون 8.364 میلیون 45.168 میلیون 21.07 میلیون 54.83 میلیون 6.719 میلیون 8.69 2.77 1.06 12.212 میلیون 13.629 میلیون 23.44 میلیون 2.401 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 9,660 90.00 0.94 9,580 10.00 0.10 12:29 416 9.936 میلیون 95.14 میلیارد 23,884.49 9,570 9,680 9,380 9,750 1 20,000 9,470 1 20,000 9,660 57.001 هزار میلیارد 294.228 میلیون 253.611 میلیون 5.95 میلیون 237.227 میلیون 16.384 میلیون 46.491 میلیون 6.212 میلیون 9.18 3.48 1.23 4.52 میلیون 5.416 میلیون 3.918 میلیون 6.018 میلیون
ددانا

داروسازی دانا

سهام فرابورس 52,350 1,100.00 2.15 51,550 300.00 0.59 12:29 449 485,796 25.2 میلیارد 1,081.95 51,250 51,000 51,000 52,450 1 250 52,100 3 12,155 52,350 123.72 هزار میلیارد 159.304 میلیون 52.365 میلیون 2.4 میلیون 35.584 میلیون 16.78 میلیون 45.496 میلیون 16.14 میلیون 7.67 7.37 2.72 209,344 276,452 453,343 32,453
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 11,180 70.00 0.62 11,190 60.00 0.53 12:28 211 1.402 میلیون 15.65 میلیارد 6,817.55 11,250 11,400 11,090 11,400 3 2,040 11,150 1 45,010 11,180 49.684 هزار میلیارد 68.526 میلیون 32.825 میلیون 4.44 میلیون 18.842 میلیون 13.982 میلیون 44.202 میلیون 6.893 میلیون 7.21 3.55 1.13 1.297 میلیون 104,196 538,866 862,657
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 2,290 89.00 3.74 2,325 54.00 2.27 12:29 683 15.964 میلیون 37.11 میلیارد 23,373.71 2,379 2,466 2,261 2,466 1 17,000 2,286 2 96,454 2,299 17.438 هزار میلیارد 115.017 میلیون 104.907 میلیون 5.81 میلیون 97.579 میلیون 7.328 میلیون 39.672 میلیون 261,496 67.66 2.41 0.45 15.201 میلیون 763,660 15.964 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 13,430 140.00 1.05 13,470 180.00 1.35 12:29 369 2.591 میلیون 34.91 میلیارد 7,021.22 13,290 13,200 13,170 13,600 1 2,249 13,290 1 122,198 13,430 134.7 هزار میلیارد 152.341 میلیون 41.077 میلیون 10 میلیون 17.641 میلیون 23.436 میلیون 39.351 میلیون 18.309 میلیون 7.36 5.75 3.42 1.766 میلیون 824,969 2.516 میلیون 75,000
بکابل

سیم و کابل ابهر

سهام فرابورس 27,050 150.00 0.55 27,050 150.00 0.55 12:29 950 2.911 میلیون 78.73 میلیارد 3,064.63 27,200 27,500 26,750 27,600 6 25,189 27,000 1 200 27,100 27.692 هزار میلیارد 50.066 میلیون 27.743 میلیون 1.024 میلیون 22.374 میلیون 5.37 میلیون 36.982 میلیون 2.944 میلیون 9.41 5.16 0.75 2.72 میلیون 191,820 2.619 میلیون 292,898
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 21,500 550.00 2.63 21,700 750.00 3.58 12:29 1,286 3.779 میلیون 82.02 میلیارد 2,938.79 20,950 21,050 21,050 22,300 5 21,064 21,450 4 32,120 21,700 75.95 هزار میلیارد 100.944 میلیون 37.448 میلیون 3.5 میلیون 24.994 میلیون 12.454 میلیون 35.81 میلیون 12.127 میلیون 6.26 6.1 2.12 2.748 میلیون 1.031 میلیون 1.775 میلیون 2.004 میلیون
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 29,950 450.00 1.53 29,900 400.00 1.36 12:28 250 1.054 میلیون 31.55 میلیارد 4,217.93 29,500 30,250 29,550 30,500 1 1,320 29,950 8 3,458 30,100 74.75 هزار میلیارد 88.717 میلیون 26.683 میلیون 2.5 میلیون 13.967 میلیون 12.716 میلیون 34.677 میلیون 12.738 میلیون 5.87 5.88 2.16 366,494 687,988 526,788 527,694
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 4,317 38.00 0.89 4,318 39.00 0.91 12:29 239 2.871 میلیون 12.4 میلیارد 12,013.09 4,279 4,369 4,262 4,390 2 11,050 4,261 2 15,884 4,317 33.249 هزار میلیارد 55.715 میلیون 32.928 میلیون 4 میلیون 22.466 میلیون 10.462 میلیون 32.63 میلیون 4.806 میلیون 6.92 3.18 1.02 2.205 میلیون 665,881 2.662 میلیون 208,935
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 9,370 140.00 1.47 9,460 50.00 0.53 12:29 402 1.854 میلیون 17.54 میلیارد 4,610.96 9,510 9,580 9,350 9,610 1 636 9,370 1 1,000 9,410 30.745 هزار میلیارد 62.383 میلیون 76.283 میلیون 3.25 میلیون 31.638 میلیون 44.645 میلیون 32.405 میلیون 4.054 میلیون 7.58 0.69 0.95 970,252 883,355 1.59 میلیون 264,053
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,180 40.00 0.43 9,220 0.00 0.00 12:29 219 1.071 میلیون 9.87 میلیارد 5,330.84 9,220 9,220 9,130 9,360 2 15,281 9,170 1 145,406 9,190 46.1 هزار میلیارد 123.905 میلیون 91.281 میلیون 5 میلیون 77.805 میلیون 13.475 میلیون 32.318 میلیون 2.865 میلیون 16.09 3.42 1.43 1.011 میلیون 60,000 1.065 میلیون 6,680
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 4,548 54.00 1.20 4,587 93.00 2.07 12:29 3,707 50.302 میلیون 230.71 میلیارد 13,569.43 4,494 4,570 4,500 4,720 1 6,000 4,520 1 96,433 4,548 344.025 هزار میلیارد 447.383 میلیون 184.833 میلیون 30 میلیون 103.358 میلیون 81.475 میلیون 31.934 میلیون 31.439 میلیون 10.94 4.22 10.77 44.51 میلیون 5.792 میلیون 49.37 میلیون 932,303
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 8,100 200.00 2.53 8,090 190.00 2.41 12:29 314 2.963 میلیون 23.96 میلیارد 9,436.85 7,900 7,910 7,910 8,160 3 37,283 8,010 2 79,058 8,100 52.585 هزار میلیارد 65.47 میلیون 23.665 میلیون 6.5 میلیون 12.885 میلیون 10.78 میلیون 31.893 میلیون 3.283 میلیون 16.02 4.88 1.65 2.963 میلیون - 2.876 میلیون 86,963
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 4,675 107.00 2.34 4,729 161.00 3.52 12:29 968 16.243 میلیون 76.82 میلیارد 16,780.15 4,568 4,698 4,644 4,796 2 14,133 4,654 1 24,800 4,697 19.389 هزار میلیارد 28.203 میلیون 15.813 میلیون 4.1 میلیون 8.814 میلیون 6.999 میلیون 30.548 میلیون 1.697 میلیون 11.43 2.77 0.63 13.548 میلیون 2.695 میلیون 12.157 میلیون 4.086 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 140,300 50.00 0.04 140,650 300.00 0.21 12:29 783 451,309 63.47 میلیارد 576.38 140,350 140,000 139,450 143,050 1 1,422 140,050 1 1,988 142,050 91.423 هزار میلیارد 99.517 میلیون 18.063 میلیون 650,000 8.095 میلیون 9.968 میلیون 28.03 میلیون 14.425 میلیون 6.34 9.17 3.26 238,429 212,880 400,292 51,017
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,050 280.00 4.85 6,050 280.00 4.85 12:29 262 5.769 میلیون 34.9 میلیارد 22,017.56 5,770 5,860 5,860 6,050 52 4,853,458 6,050 0 0 0 42.35 هزار میلیارد 54.748 میلیون 22.612 میلیون 7 میلیون 12.398 میلیون 10.214 میلیون 26.003 میلیون 2.881 میلیون 14.7 4.16 1.63 5.769 میلیون - 3.12 میلیون 2.649 میلیون
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 27,150 1,000.00 3.82 27,050 900.00 3.44 12:29 472 2.99 میلیون 80.87 میلیارد 6,334.44 26,150 26,600 26,600 27,400 2 8,172 27,150 4 25,428 27,250 67.493 هزار میلیارد 77.361 میلیون 20.625 میلیون 2.495 میلیون 9.868 میلیون 10.757 میلیون 24.552 میلیون 8.647 میلیون 7.81 6.27 2.75 2.627 میلیون 362,915 2.049 میلیون 940,425
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 11,900 410.00 3.33 11,850 460.00 3.74 12:29 1,323 7.044 میلیون 83.48 میلیارد 5,324.61 12,310 12,440 11,700 12,530 1 550 11,890 2 3,902 11,960 13.744 هزار میلیارد 19.193 میلیون 7.756 میلیون 1.16 میلیون 5.45 میلیون 2.306 میلیون 24.056 میلیون 1.076 میلیون 12.77 5.96 0.57 6.796 میلیون 248,000 7.044 میلیون -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 37,350 250.00 0.67 37,400 300.00 0.81 12:29 128 230,149 8.61 میلیارد 2,159.5 37,100 38,450 36,500 38,450 3 1,988 36,950 1 3,667 37,350 10.846 هزار میلیارد 17.539 میلیون 7.916 میلیون 290,000 6.693 میلیون 1.223 میلیون 23.797 میلیون 986,633 10.99 8.87 0.46 212,780 17,369 218,202 11,947
فرود

فولاد شاهرود

سهام فرابورس 4,072 40.00 0.97 4,128 16.00 0.39 12:29 1,278 17.151 میلیون 70.8 میلیارد 13,420.12 4,112 4,110 4,062 4,190 1 1,250 4,072 1 3,893 4,079 22.291 هزار میلیارد 25.565 میلیون 11.503 میلیون 5.4 میلیون 3.274 میلیون 8.229 میلیون 23.529 میلیون 3.07 میلیون 7.26 2.71 0.95 15.113 میلیون 2.038 میلیون 16.79 میلیون 361,023
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.49 6,070 170.00 2.72 12:30 681 4.425 میلیون 26.88 میلیارد 6,497.96 6,240 6,140 5,940 6,240 2 36,649 5,960 1 56,967 6,080 37.634 هزار میلیارد 54.316 میلیون 25.679 میلیون 6.2 میلیون 16.682 میلیون 8.997 میلیون 23.452 میلیون 1.587 میلیون 23.71 4.18 1.6 4.198 میلیون 227,387 4.4 میلیون 24,945
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,740 11.00 0.64 1,751 22.00 1.27 12:29 371 9.992 میلیون 17.5 میلیارد 26,931.99 1,729 1,795 1,715 1,795 1 15,555 1,717 1 5,000 1,740 8.755 هزار میلیارد 53.603 میلیون 50.747 میلیون 5 میلیون 44.848 میلیون 5.899 میلیون 22.087 میلیون -1,512,565 -5.79 1.48 0.4 9.171 میلیون 820,867 8.384 میلیون 1.607 میلیون
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام فرابورس 40,900 100.00 0.24 41,000 0.00 0.00 12:29 647 898,728 36.83 میلیارد 1,389.07 41,000 41,200 40,800 41,600 2 207 40,900 5 5,196 40,950 45.1 هزار میلیارد 56.896 میلیون 17.125 میلیون 1.1 میلیون 11.796 میلیون 5.329 میلیون 21.223 میلیون 5.314 میلیون 8.49 8.47 2.13 876,728 22,000 794,031 104,697
غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

سهام فرابورس 6,030 200.00 3.43 6,010 180.00 3.09 12:29 978 11.011 میلیون 66.17 میلیارد 11,258.18 5,830 5,920 5,840 6,110 1 5,800 5,980 1 1,000 6,040 12.02 هزار میلیارد 14.168 میلیون 4.994 میلیون 2 میلیون 2.148 میلیون 2.845 میلیون 20.329 میلیون 1.198 میلیون 10.04 4.22 0.59 10.802 میلیون 208,726 10.906 میلیون 105,000
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 18,160 110.00 0.61 18,230 180.00 1.00 12:29 312 1.101 میلیون 20.14 میلیارد 3,528.74 18,050 18,010 18,010 18,710 1 300 18,160 1 10,462 18,250 65.628 هزار میلیارد 78.278 میلیون 21.785 میلیون 1.08 میلیون 12.65 میلیون 9.134 میلیون 19.916 میلیون 12.988 میلیون 5.05 7.18 3.3 809,984 290,984 741,591 359,377
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 35,400 100.00 0.28 35,250 50.00 0.14 12:29 562 685,391 24.17 میلیارد 1,219.56 35,300 35,500 34,350 36,200 2 1,000 34,800 1 842 35,650 24.675 هزار میلیارد 31.739 میلیون 10.652 میلیون 700,000 7.064 میلیون 3.588 میلیون 19.529 میلیون 2.322 میلیون 10.63 6.88 1.26 577,920 107,471 652,119 33,272
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 4,187 194.00 4.86 4,184 191.00 4.78 12:29 773 11.927 میلیون 49.9 میلیارد 15,429.22 3,993 4,080 4,071 4,192 1 1,204 4,173 1 9,812 4,188 25.104 هزار میلیارد 59.879 میلیون 32.536 میلیون 6 میلیون 34.775 میلیون -2,238,308 19.005 میلیون -9,180,896 -2.73 -11.22 1.32 11.927 میلیون - 10.233 میلیون 1.693 میلیون
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 15,100 100.00 0.66 15,250 50.00 0.33 12:29 937 4.785 میلیون 72.97 میلیارد 5,106.53 15,200 15,530 15,040 15,660 5 362,992 15,040 1 16,545 15,100 17.835 هزار میلیارد 26.939 میلیون 16.416 میلیون 1.17 میلیون 9.104 میلیون 7.313 میلیون 18.082 میلیون 2.389 میلیون 7.47 2.44 0.99 3.509 میلیون 1.276 میلیون 4.722 میلیون 63,221
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 21,750 650.00 3.08 21,650 550.00 2.61 12:30 430 1.297 میلیون 28.12 میلیارد 3,017.41 21,100 21,450 21,200 22,100 2 19,243 21,500 3 1,508 21,850 119.508 هزار میلیارد 145.29 میلیون 45.005 میلیون 5.52 میلیون 25.782 میلیون 19.222 میلیون 17.859 میلیون 8.133 میلیون 14.69 6.22 6.69 1.021 میلیون 276,313 1.121 میلیون 176,485
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,967 16.00 0.81 1,989 6.00 0.30 12:29 477 11.073 میلیون 22.03 میلیارد 23,214.62 1,983 1,983 1,962 2,030 2 274,499 1,967 3 264,800 1,970 9.945 هزار میلیارد 33.107 میلیون 28.578 میلیون 5 میلیون 23.162 میلیون 5.416 میلیون 17.416 میلیون 487,032 20.43 1.84 0.57 11.073 میلیون - 11.073 میلیون -
غمارگ

مارگارین

سهام فرابورس 1,515 30.00 1.94 1,516 29.00 1.88 12:29 734 33.967 میلیون 51.49 میلیارد 9,446.4 1,545 1,516 1,515 1,535 1 5,000 1,415 1 69,802 1,515 14.425 هزار میلیارد 32.338 میلیون 24.362 میلیون 9.515 میلیون 14.155 میلیون 10.207 میلیون 16.821 میلیون -440,173 -41.31 1.78 1.08 20.837 میلیون 13.13 میلیون 30.567 میلیون 3.4 میلیون
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 44,900 200.00 0.44 45,250 150.00 0.33 12:29 482 456,982 20.67 میلیارد 948.1 45,100 44,850 44,200 46,350 1 4,895 44,400 2 898 44,950 16.697 هزار میلیارد 21.283 میلیون 6.626 میلیون 369,000 4.586 میلیون 2.04 میلیون 16.19 میلیون 1.725 میلیون 9.68 8.19 1.03 441,193 15,789 432,981 24,001
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 21,550 100.00 0.47 21,550 100.00 0.47 12:29 1,945 1.869 میلیون 40.29 میلیارد 961.02 21,450 21,150 21,150 21,800 2 6,031 21,550 1 144 21,650 64.653 هزار میلیارد 75.288 میلیون 22.79 میلیون 3 میلیون 10.636 میلیون 12.155 میلیون 15.906 میلیون 7.437 میلیون 8.69 5.32 4.06 565,995 1.303 میلیون 1.869 میلیون -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,980 120.00 0.87 14,040 180.00 1.30 12:29 980 1.576 میلیون 22.13 میلیارد 1,608.39 13,860 14,000 13,790 14,340 3 1,429 13,910 3 537 13,980 28.08 هزار میلیارد 37.565 میلیون 13.572 میلیون 700,000 9.485 میلیون 4.087 میلیون 15.813 میلیون 2.449 میلیون 11.46 6.87 1.78 1.307 میلیون 269,636 1.576 میلیون -
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 12,440 80.00 0.65 12,450 90.00 0.73 12:29 269 1.299 میلیون 16.17 میلیارد 4,828.12 12,360 12,450 12,280 12,670 2 40,775 12,370 1 4,938 12,440 21.29 هزار میلیارد 25.9 میلیون 10.201 میلیون 1.71 میلیون 4.611 میلیون 5.59 میلیون 15.806 میلیون 3.406 میلیون 6.25 3.81 1.35 1.005 میلیون 293,467 848,862 449,902
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 12,730 70.00 0.55 12,700 40.00 0.32 12:29 2,176 2.298 میلیون 29.17 میلیارد 1,055.86 12,660 12,570 12,570 12,860 1 3,000 12,650 7 542 12,730 19.05 هزار میلیارد 31.102 میلیون 16.301 میلیون 1.5 میلیون 12.052 میلیون 4.249 میلیون 15.73 میلیون 1.87 میلیون 10.19 4.49 1.21 1.874 میلیون 423,098 2.247 میلیون 50,421
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 3,797 47.00 1.22 3,869 25.00 0.65 12:29 3,431 71.8 میلیون 277.82 میلیارد 20,926.73 3,844 3,928 3,791 3,930 7 179,198 3,796 2 3,300 3,844 58.035 هزار میلیارد 86.392 میلیون 58.35 میلیون 15 میلیون 28.357 میلیون 29.993 میلیون 14.586 میلیون 14.089 میلیون 4.12 1.93 3.98 71.65 میلیون 150,009 51.468 میلیون 20.331 میلیون
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 35,700 200.00 0.56 36,000 100.00 0.28 12:29 98 249,978 9.02 میلیارد 2,859.13 35,900 34,850 34,850 36,400 1 6,590 35,700 2 10,223 35,850 48.24 هزار میلیارد 59.548 میلیون 19.59 میلیون 1.34 میلیون 11.308 میلیون 8.282 میلیون 14.474 میلیون 7.161 میلیون 6.74 5.83 3.33 31,959 218,019 51,101 198,877
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,100 60.00 0.85 7,120 80.00 1.14 12:29 377 6.562 میلیون 46.7 میلیارد 17,404.99 7,040 7,110 7,020 7,270 1 466 7,090 2 89,670 7,100 54.468 هزار میلیارد 67.405 میلیون 29.442 میلیون 7.65 میلیون 12.937 میلیون 16.505 میلیون 14.387 میلیون 4.714 میلیون 11.55 3.3 3.79 4.351 میلیون 2.211 میلیون 3.221 میلیون 3.341 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 8,540 110.00 1.30 8,570 140.00 1.66 12:29 1,061 10.41 میلیون 89.25 میلیارد 9,811.4 8,430 8,360 8,350 8,770 2 185,723 8,530 1 3,000 8,560 29.995 هزار میلیارد 32.537 میلیون 8.868 میلیون 3.5 میلیون 2.542 میلیون 6.326 میلیون 14.102 میلیون 2.635 میلیون 11.38 4.74 2.13 9.226 میلیون 1.184 میلیون 10.336 میلیون 74,350
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 18,520 60.00 0.32 18,700 120.00 0.65 12:29 669 1.585 میلیون 29.64 میلیارد 2,369.35 18,580 18,770 18,410 18,980 1 381 18,450 1 40,912 18,530 11.892 هزار میلیارد 15.671 میلیون 5.272 میلیون 635,957 3.779 میلیون 1.493 میلیون 13.841 میلیون 818,507 14.53 7.96 0.86 1.58 میلیون 5,200 1.57 میلیون 15,000
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 18,440 300.00 1.60 18,660 80.00 0.43 12:29 203 342,235 6.39 میلیارد 1,326.27 18,740 18,990 18,440 19,000 3 3,180 18,430 1 843 18,790 26.124 هزار میلیارد 38.155 میلیون 16.044 میلیون 1.4 میلیون 12.031 میلیون 4.013 میلیون 13.765 میلیون 3.848 میلیون 6.79 6.51 1.9 69,081 273,154 92,235 250,000
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 4,428 37.00 0.84 4,409 18.00 0.41 12:29 312 8.4 میلیون 37.04 میلیارد 26,921.95 4,391 4,392 4,301 4,470 1 5,000 4,322 1 5,000 4,436 22.927 هزار میلیارد 30.076 میلیون 14.508 میلیون 3.2 میلیون 7.149 میلیون 7.359 میلیون 13.584 میلیون 2.1 میلیون 10.92 3.12 1.69 3.128 میلیون 5.272 میلیون 7.613 میلیون 786,362
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 2,900 62.00 2.18 2,910 72.00 2.54 12:29 1,129 21.97 میلیون 63.92 میلیارد 19,459.36 2,838 2,887 2,834 2,973 2 103,670 2,900 2 17,906 2,909 20.37 هزار میلیارد 33.147 میلیون 20.78 میلیون 7 میلیون 12.777 میلیون 8.003 میلیون 13.513 میلیون 881,805 23.1 2.55 1.51 20.073 میلیون 1.896 میلیون 21.722 میلیون 248,000
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 24,150 1,150.00 5.00 23,400 400.00 1.74 12:22 88 285,181 6.84 میلیارد 3,498.65 23,000 23,450 23,450 24,150 1 1,000 24,000 1 882 25,200 39.78 هزار میلیارد 48.317 میلیون 13.808 میلیون 1.7 میلیون 8.537 میلیون 5.27 میلیون 13.442 میلیون 5.899 میلیون 6.74 7.55 2.96 284,743 438 66,646 218,535
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 17,170 90.00 0.52 17,180 80.00 0.46 12:29 430 1.924 میلیون 33.05 میلیارد 4,474.39 17,260 17,490 16,990 17,490 1 2,100 17,100 2 44,608 17,200 25.77 هزار میلیارد 33.45 میلیون 11.352 میلیون 1.5 میلیون 7.68 میلیون 3.672 میلیون 12.817 میلیون 2.762 میلیون 9.33 7.02 2.01 867,579 1.056 میلیون 1.924 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,351 114.00 3.52 3,374 137.00 4.23 12:29 845 15.379 میلیون 51.89 میلیارد 18,199.96 3,237 3,300 3,290 3,457 1 91,165 3,351 1 42,494 3,365 23.271 هزار میلیارد 26.657 میلیون 13.604 میلیون 6.897 میلیون 3.386 میلیون 10.219 میلیون 11.518 میلیون 3.071 میلیون 7.58 2.28 2.02 9.388 میلیون 5.991 میلیون 14.626 میلیون 753,208
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,690 311.00 6.22 4,574 427.00 8.54 12:29 55 1.176 میلیون 5.38 میلیارد 4,702.97 5,001 4,690 4,456 4,690 1 1,150 4,566 1 10,000 4,697 64.036 هزار میلیارد 69.927 میلیون 21.617 میلیون 7 میلیون 5.891 میلیون 15.726 میلیون 11.163 میلیون 6.031 میلیون 10.62 4.07 5.74 666,201 510,185 1.176 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,091 20.00 0.65 3,097 26.00 0.85 12:29 1,234 28.196 میلیون 87.32 میلیارد 22,849.45 3,071 3,099 3,051 3,151 1 2,000 3,091 3 163,148 3,100 18.903 هزار میلیارد 21.715 میلیون 12.164 میلیون 6.104 میلیون 2.813 میلیون 9.351 میلیون 10.619 میلیون 1.464 میلیون 12.91 2.02 1.78 25.121 میلیون 3.076 میلیون 19.568 میلیون 8.628 میلیون
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 18,300 10.00 0.05 18,300 10.00 0.05 12:29 423 804,153 14.72 میلیارد 1,901.07 18,290 18,060 18,050 18,790 1 550 18,080 2 2,600 18,340 7.491 هزار میلیارد 10.219 میلیون 3.624 میلیون 409,330 2.724 میلیون 899,460 10.417 میلیون 544,865 13.75 8.33 0.72 722,536 81,617 774,046 30,107
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 166,150 1,050.00 0.64 165,550 450.00 0.27 12:29 2,512 517,059 85.61 میلیارد 205.84 165,100 165,000 163,250 167,500 3 306 164,350 8 76,120 166,150 44.19 هزار میلیارد 51.732 میلیون 10.168 میلیون 266,930 7.541 میلیون 2.627 میلیون 9.963 میلیون 3.268 میلیون 13.52 16.82 4.45 302,941 214,118 417,059 100,000
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 46,000 300.00 0.65 46,700 400.00 0.86 12:29 638 1.432 میلیون 66.85 میلیارد 2,244.55 46,300 46,750 45,650 48,500 1 2,014 45,700 1 24,369 46,000 30.589 هزار میلیارد 36.724 میلیون 9.007 میلیون 655,000 6.136 میلیون 2.871 میلیون 9.776 میلیون 4.498 میلیون 6.8 10.65 3.13 727,731 704,289 1.293 میلیون 138,543
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 8,000 100.00 1.23 8,130 30.00 0.37 12:29 756 8.674 میلیون 70.55 میلیارد 11,473.19 8,100 8,120 7,930 8,440 1 7,778 7,980 2 42,341 8,000 9.106 هزار میلیارد 10.628 میلیون 3.822 میلیون 1.12 میلیون 1.5 میلیون 2.322 میلیون 9.757 میلیون 847,434 10.74 3.92 0.93 7.124 میلیون 1.55 میلیون 8.64 میلیون 34,000
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 16,100 70.00 0.43 16,200 30.00 0.19 12:29 878 816,976 13.23 میلیارد 930.5 16,170 16,400 15,860 16,400 1 500 16,070 1 1,932 16,150 69.66 هزار میلیارد 75.549 میلیون 15.863 میلیون 4.3 میلیون 5.889 میلیون 9.974 میلیون 9.578 میلیون 4.592 میلیون 15.17 6.98 7.27 539,891 277,085 816,926 50
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 23,050 770.00 3.46 22,900 620.00 2.78 12:29 2,544 6.336 میلیون 145.16 میلیارد 2,490.48 22,280 22,300 22,300 23,300 1 4,700 23,100 3 49,100 23,150 20.61 هزار میلیارد 24.335 میلیون 6.494 میلیون 900,000 3.725 میلیون 2.769 میلیون 9.391 میلیون 1.818 میلیون 11.34 7.44 2.19 4.386 میلیون 1.95 میلیون 5.082 میلیون 1.254 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 4,769 76.00 1.62 4,808 115.00 2.45 12:29 390 5.363 میلیون 25.79 میلیارد 13,751.37 4,693 4,780 4,640 4,880 1 13,000 4,740 1 11,528 4,769 14.424 هزار میلیارد 20.978 میلیون 10.729 میلیون 3 میلیون 6.554 میلیون 4.175 میلیون 9.168 میلیون 1.791 میلیون 8.06 3.45 1.57 3.79 میلیون 1.573 میلیون 4.159 میلیون 1.204 میلیون
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,393 90.00 3.91 2,383 80.00 3.47 12:29 349 4.791 میلیون 11.42 میلیارد 13,726.88 2,303 2,357 2,345 2,405 1 23,939 2,393 16 2,792,924 2,394 147.746 هزار میلیارد 153.107 میلیون 74.198 میلیون 62 میلیون 5.361 میلیون 68.837 میلیون 9.106 میلیون 8.547 میلیون 17.29 2.15 16.22 4.791 میلیون - 4.35 میلیون 440,891
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 22,000 350.00 1.57 22,350 0.00 0.00 12:00 192 446,903 9.99 میلیارد 2,452.01 22,350 22,150 22,000 22,800 1 1,000 22,050 2 470 22,250 15.645 هزار میلیارد 25.586 میلیون 11.53 میلیون 700,000 9.941 میلیون 1.59 میلیون 9.095 میلیون 1.114 میلیون 14.04 9.84 1.72 369,155 77,748 424,688 22,215
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,320 20.00 0.38 5,380 80.00 1.51 12:29 412 5.202 میلیون 27.97 میلیارد 12,626.36 5,300 5,390 5,300 5,450 1 929 5,320 1 13,000 5,370 12.938 هزار میلیارد 15.873 میلیون 12.614 میلیون 2.405 میلیون 2.935 میلیون 9.679 میلیون 9.084 میلیون 1.767 میلیون 7.32 1.34 1.42 4.669 میلیون 532,562 5.202 میلیون -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 10,100 430.00 4.45 9,990 320.00 3.31 12:29 696 10.265 میلیون 102.54 میلیارد 14,748.77 9,670 9,780 9,710 10,100 4 570,730 10,000 7 277,442 10,100 14.985 هزار میلیارد 17.139 میلیون 6.151 میلیون 1.5 میلیون 2.154 میلیون 3.997 میلیون 8.906 میلیون 2.22 میلیون 6.75 3.75 1.68 6.775 میلیون 3.49 میلیون 3.907 میلیون 6.358 میلیون
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 11,550 20.00 0.17 11,650 120.00 1.04 12:29 504 4.471 میلیون 52.07 میلیارد 8,870.97 11,530 11,730 11,370 11,950 1 946 11,400 1 3,708 11,550 23.3 هزار میلیارد 27.032 میلیون 7.057 میلیون 2 میلیون 3.732 میلیون 3.325 میلیون 8.788 میلیون 930,020 25.05 7.01 2.65 4.169 میلیون 301,766 3.758 میلیون 712,977
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,108 114.00 2.85 4,108 114.00 2.85 12:29 330 3.768 میلیون 15.48 میلیارد 11,418.04 3,994 3,961 3,961 4,160 1 3,000 4,107 1 20,000 4,120 41.08 هزار میلیارد 45.105 میلیون 18.355 میلیون 6.5 میلیون 4.025 میلیون 14.33 میلیون 8.759 میلیون 8.39 میلیون 4.91 2.87 4.7 2.142 میلیون 1.626 میلیون 1.584 میلیون 2.184 میلیون
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 13,760 650.00 4.96 13,690 580.00 4.42 12:29 409 5.069 میلیون 69.39 میلیارد 12,394.44 13,110 12,810 12,810 13,760 9 415,216 13,760 0 0 0 12.321 هزار میلیارد 14.635 میلیون 4.603 میلیون 900,000 2.341 میلیون 2.262 میلیون 8.589 میلیون 816,470 15.09 5.45 1.43 5.069 میلیون - 4.489 میلیون 580,000
تپسی

تپسی

سهام فرابورس 7,010 100.00 1.45 7,050 140.00 2.03 12:29 527 5.766 میلیون 40.66 میلیارد 10,941.32 6,910 7,070 6,900 7,190 1 13,816 7,010 3 40,074 7,030 17.361 هزار میلیارد 22.985 میلیون 9.557 میلیون 2.463 میلیون 5.624 میلیون 3.933 میلیون 8.392 میلیون 1.287 میلیون 13.49 4.41 2.07 4.502 میلیون 1.264 میلیون 5.398 میلیون 368,101
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,330 300.00 4.27 7,310 280.00 3.98 12:28 885 12.598 میلیون 92.06 میلیارد 14,235.31 7,030 7,010 7,010 7,380 2 2,083 7,310 3 104,631 7,370 56.492 هزار میلیارد 67.257 میلیون 27.998 میلیون 7.728 میلیون 10.766 میلیون 17.232 میلیون 8.14 میلیون 4.332 میلیون 13.04 3.28 6.94 12.173 میلیون 425,226 10.846 میلیون 1.752 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 7,960 40.00 0.51 8,040 120.00 1.52 12:29 2,473 15.143 میلیون 121.75 میلیارد 6,123.45 7,920 7,930 7,920 8,180 1 115,580 7,960 2 21,071 7,970 12.06 هزار میلیارد 15.773 میلیون 6.258 میلیون 1.5 میلیون 3.713 میلیون 2.545 میلیون 8.128 میلیون 597,963 20.18 4.74 1.48 15.143 میلیون - 15.143 میلیون 72
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 22,550 200.00 0.89 22,650 300.00 1.34 12:29 446 1.222 میلیون 27.65 میلیارد 2,739.07 22,350 22,300 22,100 23,100 1 27,800 22,350 2 24,873 22,600 67.95 هزار میلیارد 74.829 میلیون 12.826 میلیون 3 میلیون 6.879 میلیون 5.948 میلیون 8.073 میلیون 2.148 میلیون 31.64 11.42 8.42 233,528 988,096 416,424 805,200
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 13,390 280.00 2.14 13,630 520.00 3.97 12:29 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 6,501.35 13,110 14,000 13,250 14,000 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 29.191 میلیون 7.629 میلیون 1.8 میلیون 4.657 میلیون 2.973 میلیون 8.064 میلیون 1.04 میلیون 23.58 8.25 3.04 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 8,970 70.00 0.77 8,940 100.00 1.11 12:29 695 6.371 میلیون 56.93 میلیارد 9,167.48 9,040 8,880 8,750 9,170 1 189,432 8,970 1 81,422 9,000 6.963 هزار میلیارد 9.308 میلیون 2.144 میلیون 778,872 2.314 میلیون -170,319 7.992 میلیون 110,883 62.8 -40.88 0.87 6.371 میلیون - 6.093 میلیون 278,289
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 2,454 24.00 0.99 2,473 43.00 1.77 12:29 2,121 58.142 میلیون 143.81 میلیارد 27,412.61 2,430 2,450 2,431 2,510 2 4,260 2,452 1 36,009 2,454 18.369 هزار میلیارد 29.617 میلیون 22.439 میلیون 7.428 میلیون 11.247 میلیون 11.192 میلیون 7.971 میلیون 1.631 میلیون 11.26 1.64 2.3 57.215 میلیون 927,108 30.245 میلیون 27.898 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 8,000 70.00 0.87 8,100 30.00 0.37 12:29 661 4.353 میلیون 35.27 میلیارد 6,585.4 8,070 7,950 7,950 8,250 1 1,750 7,970 4 10,736 8,000 14.58 هزار میلیارد 18.921 میلیون 9.094 میلیون 1.8 میلیون 4.341 میلیون 4.753 میلیون 7.949 میلیون 1.302 میلیون 11.2 3.07 1.83 4.353 میلیون - 4.353 میلیون -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,430 10.00 0.13 7,400 40.00 0.54 12:29 1,250 5.994 میلیون 44.37 میلیارد 4,794.84 7,440 7,420 7,350 7,500 2 12,152 7,400 2 8,163 7,430 10.545 هزار میلیارد 14.77 میلیون 7.254 میلیون 1.425 میلیون 4.168 میلیون 3.086 میلیون 7.838 میلیون 2.141 میلیون 4.95 3.44 1.35 5.932 میلیون 61,362 4.812 میلیون 1.182 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,615 3.00 0.08 3,624 12.00 0.33 12:29 972 7.698 میلیون 27.9 میلیارد 7,920.19 3,612 3,641 3,611 3,670 1 35,247 3,615 1 212 3,616 36.24 هزار میلیارد 37.077 میلیون 23.263 میلیون 10 میلیون 837,219 22.425 میلیون 7.823 میلیون 7.651 میلیون 4.72 1.61 4.62 5.892 میلیون 1.806 میلیون 7.548 میلیون 150,385
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 5,290 249.00 4.94 5,250 209.00 4.15 12:29 1,547 50.523 میلیون 265.29 میلیارد 32,658.78 5,041 5,110 5,070 5,290 16 802,228 5,290 2 1,232 5,310 26.25 هزار میلیارد 27.098 میلیون 15.122 میلیون 5 میلیون 848,120 14.273 میلیون 7.817 میلیون 7.506 میلیون 3.5 1.84 3.36 50.523 میلیون - 20.57 میلیون 29.953 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 28,250 100.00 0.36 28,300 150.00 0.53 12:29 475 1.201 میلیون 34 میلیارد 2,528.24 28,150 28,000 27,800 29,000 5 10,805 28,050 1 8,000 28,300 19.527 هزار میلیارد 22.429 میلیون 6.453 میلیون 690,000 2.902 میلیون 3.551 میلیون 7.669 میلیون 1.834 میلیون 10.64 5.5 2.55 1.061 میلیون 140,293 1.179 میلیون 21,946
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,230 138.00 3.37 4,194 102.00 2.49 12:29 1,154 19.973 میلیون 83.77 میلیارد 17,307.27 4,092 4,091 4,085 4,247 1 43,090 4,213 1 8,800 4,230 20.945 هزار میلیارد 23.454 میلیون 9.14 میلیون 4.994 میلیون 2.51 میلیون 6.63 میلیون 7.636 میلیون 1.911 میلیون 10.96 3.16 2.74 19.807 میلیون 165,750 19.973 میلیون -