همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,750 570.00 3.29 16,830 490.00 2.83 1403/02/30 156 318,303 5.52 میلیارد 1,743.19 17,320 17,180 16,720 16,810 7 27,252 17,320 4 59,780 17,350 138.8 هزار میلیارد 178.489 میلیون 98.938 میلیون 8 میلیون 40.969 میلیون 57.969 میلیون 504.338 میلیون 30.344 میلیون 4.53 2.37 0.27 225,463 42,840 184,903 83,400
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 15,650 230.00 1.45 15,880 0.00 0.00 1403/03/01 141 252,161 4.54 میلیارد 240.73 15,880 15,570 15,570 15,880 15 30,723 17,940 1 2,261 17,990 1355.25 هزار میلیارد 1.519 میلیارد 497.219 میلیون 25 میلیون 328.309 میلیون 168.911 میلیون 458.238 میلیون 139.518 میلیون 8.54 7.05 2.6 16,192 235,969 35,632 216,529
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,119 16.00 0.76 2,113 10.00 0.48 1403/03/01 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 33,356.49 2,103 2,062 2,062 2,145 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 429.304 میلیون 370.589 میلیون 86.361 میلیون 193.493 میلیون 177.095 میلیون 413.218 میلیون 77.347 میلیون 3.05 1.33 0.57 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 75,400 1,400.00 1.82 75,750 1,050.00 1.37 1403/03/01 313 159,506 14.08 میلیارد 340.38 76,800 76,000 75,300 76,800 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.132 میلیارد 227.919 میلیون 13.752 میلیون 90.462 میلیون 137.457 میلیون 338.808 میلیون 110.791 میلیون 9.4 7.58 3.07 110,504 49,002 85,460 74,046
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 145,450 2,950.00 1.99 147,750 650.00 0.44 1403/03/01 18 4,177 659.13 میلیون 1,512.96 148,400 145,450 145,450 146,400 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 434.807 میلیون 8 میلیون 305.952 میلیون 128.855 میلیون 316.991 میلیون 86.392 میلیون 13.68 9.17 3.73 389 3,788 4,177 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 3,654 66.00 1.84 3,617 29.00 0.81 1403/03/01 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 10,621.89 3,588 3,649 3,575 3,659 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 480.092 میلیون 341.993 میلیون 49 میلیون 176.264 میلیون 165.73 میلیون 303.223 میلیون 67.029 میلیون 4.53 1.83 1 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 1,657 30.00 1.78 1,659 28.00 1.66 1403/03/01 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 16,779.36 1,687 1,662 1,655 1,679 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 2.738 میلیارد 2.761 میلیارد 48.27 میلیون 2.606 میلیارد 155.188 میلیون 290.593 میلیون 46.729 میلیون 2.84 0.86 0.46 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 15,550 310.00 1.95 15,550 310.00 1.95 1403/03/01 255 709,544 11.79 میلیارد 22,686.3 15,860 15,550 15,550 15,550 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 490.709 میلیون 196.265 میلیون 23.958 میلیون 118.167 میلیون 78.098 میلیون 283.686 میلیون 48.779 میلیون 7.64 4.77 1.31 152,213 554,532 590,134 116,611
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 123,350 2,500.00 1.99 123,350 2,500.00 1.99 1403/03/01 234 105,282 13.16 میلیارد 543.38 125,850 123,350 123,350 123,350 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 450.932 میلیون 175.494 میلیون 2.4 میلیون 154.892 میلیون 20.603 میلیون 258.735 میلیون 12.117 میلیون 24.43 14.37 1.14 10,458 94,783 88,339 16,902
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 5,760 60.00 1.03 5,780 40.00 0.69 1403/03/01 145 682,588 9.8 میلیارد 7,784.68 5,820 5,760 5,720 5,890 1 7,000 14,120 1 1,500 14,140 54.568 هزار میلیارد 156.254 میلیون 129.531 میلیون 6.8 میلیون 116.95 میلیون 12.581 میلیون 206.723 میلیون 5.307 میلیون 7.41 3.12 0.19 185,137 497,451 520,398 162,190
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 19,040 160.00 0.83 18,890 310.00 1.61 1403/03/01 78 103,649 2.37 میلیارد 2,204.71 19,200 19,050 18,820 19,310 1 5,000 22,500 2 27,660 22,700 41.04 هزار میلیارد 173.462 میلیون 147.356 میلیون 1.8 میلیون 139.46 میلیون 7.896 میلیون 193.714 میلیون 5.056 میلیون 6.72 4.31 0.18 103,649 - 77,356 26,293
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 23,750 450.00 1.86 23,900 300.00 1.24 1403/03/01 280 774,616 20.17 میلیارد 4,496.12 24,200 23,750 23,750 24,100 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 367.491 میلیون 163.304 میلیون 12 میلیون 80.691 میلیون 82.613 میلیون 182.455 میلیون 55.29 میلیون 5.19 3.47 1.57 333,908 440,708 738,572 36,044
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,544 48.00 1.37 3,505 9.00 0.26 1403/03/01 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 15,680.53 3,496 3,494 3,462 3,560 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 566.507 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.51 2.56 2.26 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 25,850 250.00 0.98 25,750 150.00 0.59 1403/03/01 81 66,961 2.02 میلیارد 1,453.89 25,600 25,700 25,450 26,050 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 140.567 میلیون 91.15 میلیون 2.4 میلیون 78.767 میلیون 12.383 میلیون 167.408 میلیون 13.531 میلیون 4.57 4.99 0.37 53,138 1,829 54,967 -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 19,850 250.00 1.28 19,800 200.00 1.02 1403/03/01 36 61,544 1.62 میلیارد 3,797.81 19,600 19,950 19,400 19,950 2 417 26,200 2 2,130 26,250 42.08 هزار میلیارد 141.93 میلیون 119.757 میلیون 1.6 میلیون 110.25 میلیون 9.507 میلیون 164.927 میلیون 7.063 میلیون 4.49 3.33 0.19 61,544 - 33,507 28,037
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,600 17.00 0.47 3,567 16.00 0.45 1403/03/01 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 6,620.86 3,583 3,513 3,513 3,600 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 194.361 میلیون 110.898 میلیون 50 میلیون 16.011 میلیون 94.886 میلیون 153.709 میلیون 42.845 میلیون 4.16 1.88 1.16 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,747 197.00 4.99 3,749 195.00 4.94 1403/02/30 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 17,366.62 3,944 3,900 3,747 3,900 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 80.385 میلیون 67.307 میلیون 7 میلیون 54.142 میلیون 13.165 میلیون 139.486 میلیون 4.518 میلیون 5.81 1.99 0.19 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 77,850 1,050.00 1.33 78,650 250.00 0.32 1403/03/01 36 14,708 1.09 میلیارد 1,109.24 78,900 77,350 77,350 78,100 2 3,300 73,950 1 19,920 74,000 146.8 هزار میلیارد 192.223 میلیون 59.068 میلیون 2 میلیون 34.923 میلیون 24.145 میلیون 136.907 میلیون 27.587 میلیون 5.7 6.51 1.15 8,636 6,072 14,708 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 3,229 40.00 1.25 3,184 5.00 0.16 1403/03/01 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 12,747.04 3,189 3,228 3,150 3,230 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 193.54 میلیون 141.573 میلیون 34.978 میلیون 82.17 میلیون 59.403 میلیون 126.688 میلیون 30.69 میلیون 3.63 1.87 0.88 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,345 38.00 1.65 2,322 15.00 0.65 1403/03/01 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 31,984.77 2,307 2,269 2,269 2,350 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 227.146 میلیون 210.366 میلیون 33.5 میلیون 149.359 میلیون 61.006 میلیون 122.477 میلیون 24.256 میلیون 3.21 1.28 0.64 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,310 160.00 1.89 8,450 20.00 0.24 1403/03/01 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 18,727.85 8,470 8,370 8,310 8,400 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 943.48 میلیون 419.26 میلیون 75 میلیون 309.73 میلیون 109.53 میلیون 104.749 میلیون 27 میلیون 23.47 5.79 6.05 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 9,200 30.00 0.33 9,210 20.00 0.22 1403/03/01 42 236,522 1.89 میلیارد 12,450.12 9,230 9,060 9,050 9,350 2 43,721 7,950 5 102,520 8,020 278.95 هزار میلیارد 365.97 میلیون 118.955 میلیون 35 میلیون 43.62 میلیون 75.335 میلیون 96.761 میلیون 44.024 میلیون 7.32 4.28 3.33 215,101 21,421 236,522 -
درازی

پخش رازی

سهام فرابورس 16,480 260.00 1.60 16,480 260.00 1.60 1403/03/01 42 55,283 1.07 میلیارد 2,765.94 16,220 16,460 16,460 16,480 3 4,000 19,130 1 937 19,200 19.34 هزار میلیارد 116.844 میلیون 105.051 میلیون 1,000,000 100.364 میلیون 4.687 میلیون 80.332 میلیون 1.688 میلیون 9.76 3.52 0.21 53,320 1,963 55,283 -
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 939 122.00 11.50 1,061 0.00 0.00 1403/03/01 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 939 939 954 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 4,361 59.00 1.33 4,338 82.00 1.86 1403/03/01 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 19,497.13 4,420 4,332 4,332 4,409 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 83.834 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 6.05 1.52 0.58 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 6,200 90.00 1.47 6,050 60.00 0.98 1403/03/01 55 170,315 976.11 میلیون 9,291.72 6,110 5,990 5,990 6,220 2 8,000 5,710 1 10,000 5,730 54.435 هزار میلیارد 191.461 میلیون 152.584 میلیون 5.95 میلیون 133.986 میلیون 18.598 میلیون 61.875 میلیون 8.51 میلیون 6.75 3.09 0.93 156,900 13,415 170,315 -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 3,486 71.00 2.00 3,493 64.00 1.80 1403/03/01 85 2.523 میلیون 10.37 میلیارد 18,598.31 3,557 3,598 3,486 3,598 3 108,109 4,095 2 101,000 4,120 242.549 هزار میلیارد 255.587 میلیون 158.451 میلیون 59 میلیون 49.5 میلیون 108.951 میلیون 54.077 میلیون 43.831 میلیون 4.7 1.89 3.81 1.414 میلیون 1.11 میلیون 898,929 1.624 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 2,280 44.00 1.97 2,245 9.00 0.40 1403/03/01 227 4.256 میلیون 10.5 میلیارد 20,822.32 2,236 2,193 2,193 2,280 1 24,914 2,442 1 12,200 2,485 18.51 هزار میلیارد 131.21 میلیون 120.857 میلیون 5.81 میلیون 114.373 میلیون 6.484 میلیون 48.109 میلیون 746,958 22.54 2.6 0.35 4.235 میلیون - 4.235 میلیون -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 3,850 288.00 6.96 3,866 272.00 6.57 1403/03/01 155 1.039 میلیون 14.59 میلیارد 12,708.93 4,138 3,933 3,840 3,940 1 1,000 13,630 1 3,053 13,730 62.382 هزار میلیارد 60.712 میلیون 38.024 میلیون 10.54 میلیون 19.964 میلیون 18.059 میلیون 45.132 میلیون 7.047 میلیون 5.78 2.26 0.9 772,533 265,935 1.038 میلیون -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 768 350.00 31.31 1,118 0.00 0.00 1403/03/01 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 753 753 772 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 3,540 9.00 0.25 3,518 13.00 0.37 1403/03/01 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 7,252.75 3,531 3,461 3,461 3,600 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 347.505 میلیون 206.433 میلیون 75 میلیون 83.655 میلیون 122.777 میلیون 41.942 میلیون 41.349 میلیون 6.38 2.15 6.29 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 8,200 160.00 1.91 8,210 150.00 1.79 1403/03/01 308 1.439 میلیون 16.22 میلیارد 9,205.08 8,360 8,520 8,200 8,520 2 14,460 11,170 3 13,500 11,260 140.875 هزار میلیارد 117.817 میلیون 41.996 میلیون 10 میلیون 15.192 میلیون 26.803 میلیون 41.31 میلیون 18.624 میلیون 5.51 3.83 2.48 1.439 میلیون - 1.338 میلیون 100,546
بکابل

سیم و کابل ابهر

سهام فرابورس 10,550 20.00 0.19 10,660 130.00 1.23 1403/03/01 69 194,176 2.36 میلیارد 10,478.5 10,530 10,700 10,420 10,740 1 1,000 12,110 1 10,000 12,260 24.898 هزار میلیارد 45.709 میلیون 29.464 میلیون 1.024 میلیون 23.882 میلیون 5.582 میلیون 37.927 میلیون 2.334 میلیون 9.35 3.91 0.58 144,942 - 144,942 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 5,690 110.00 1.90 5,690 110.00 1.90 1403/03/01 72 626,218 4.37 میلیارد 25,439.88 5,800 5,690 5,690 5,890 8 11,109 6,910 1 19,878 7,040 45.305 هزار میلیارد 54.345 میلیون 26.466 میلیون 6.5 میلیون 17.36 میلیون 9.106 میلیون 37.463 میلیون 2.542 میلیون 14.55 4.06 0.99 606,218 20,000 626,218 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 3,911 76.00 1.98 3,904 69.00 1.80 1403/03/01 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 25,973.94 3,835 3,803 3,800 3,911 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 52.376 میلیون 36.205 میلیون 7.7 میلیون 22.315 میلیون 13.89 میلیون 37.025 میلیون 5.858 میلیون 5.13 2.16 0.81 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 11,390 10.00 0.09 11,190 210.00 1.84 1403/03/01 105 445,068 5.35 میلیارد 20,136.41 11,400 11,180 11,180 11,530 1 4,718 12,020 1 500 12,070 60.15 هزار میلیارد 142.041 میلیون 99.61 میلیون 5 میلیون 86.091 میلیون 13.519 میلیون 36.951 میلیون 3.267 میلیون 17.13 4.14 1.51 129,726 310,060 381,786 58,000
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 8,750 40.00 0.46 8,750 40.00 0.46 1403/03/01 333 1.234 میلیون 12.91 میلیارد 5,435.34 8,710 8,620 8,620 8,840 2 5,987 10,380 1 1,000 10,430 34.028 هزار میلیارد 57.246 میلیون 78.958 میلیون 3.25 میلیون 28.808 میلیون 50.15 میلیون 36.908 میلیون 4.697 میلیون 6.05 0.57 0.77 1.143 میلیون 89,084 1.233 میلیون -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,610 0.00 0.00 16,600 10.00 0.06 1403/03/01 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 5,163.07 16,610 16,940 16,480 16,940 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 87.236 میلیون 29.008 میلیون 4.5 میلیون 12.536 میلیون 16.472 میلیون 36.449 میلیون 11.403 میلیون 6.55 4.53 2.05 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 35,750 700.00 2.00 35,750 700.00 2.00 1403/03/01 42 69,183 2.06 میلیارد 4,567.98 35,050 35,650 35,650 35,750 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 99.995 میلیون 29.588 میلیون 2.495 میلیون 10.794 میلیون 18.794 میلیون 36.314 میلیون 13.969 میلیون 6.39 4.75 2.46 58,738 9,914 68,652 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 18,750 300.00 1.57 18,750 300.00 1.57 1403/03/01 309 777,612 18.37 میلیارد 1,577.68 19,050 18,700 18,700 18,950 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 86.68 میلیون 33.726 میلیون 3.5 میلیون 21.055 میلیون 12.671 میلیون 35.062 میلیون 8.051 میلیون 8.15 5.18 1.87 777,553 - 777,553 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 5,370 130.00 2.36 5,370 130.00 2.36 1403/02/19 60 883,584 5.02 میلیارد 11,364.38 5,500 5,500 5,270 5,560 1 12,898 5,670 1 2,000 5,720 39.76 هزار میلیارد 47.191 میلیون 23.84 میلیون 7 میلیون 9.601 میلیون 14.24 میلیون 33.11 میلیون 4.654 میلیون 8.08 2.64 1.14 571,234 312,350 883,584 -
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 3,500 29.00 0.82 3,492 37.00 1.05 1403/03/01 104 281,903 1.18 میلیارد 6,423.19 3,529 3,470 3,459 3,576 2 10,990 4,145 2 5,201 4,220 32.93 هزار میلیارد 42.722 میلیون 28.06 میلیون 7.895 میلیون 15.153 میلیون 12.908 میلیون 32.22 میلیون 4.86 میلیون 5.67 2.14 0.86 281,903 - 281,903 -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 159,900 700.00 0.44 159,400 1,200.00 0.75 1403/02/26 48 6,539 915.13 میلیون 292.32 160,600 163,200 157,050 163,250 1 100 139,350 1 5,831 140,200 90.968 هزار میلیارد 112.374 میلیون 42.089 میلیون 650,000 8.764 میلیون 33.324 میلیون 31.964 میلیون 15.007 میلیون 6.9 3.11 3.24 6,539 - 6,539 -
فرود

فولاد شاهرود

سهام فرابورس 3,874 1.00 0.03 3,832 43.00 1.11 1403/03/01 176 1.762 میلیون 7.39 میلیارد 18,894.46 3,875 3,798 3,798 3,935 2 41,581 4,191 2 13,179 4,200 22.664 هزار میلیارد 23.658 میلیون 12.007 میلیون 5.4 میلیون 2.965 میلیون 9.042 میلیون 28.343 میلیون 3.174 میلیون 6.52 2.29 0.73 1.635 میلیون 126,825 1.762 میلیون -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 12,030 240.00 1.96 12,030 240.00 1.96 1403/03/01 134 571,587 7.43 میلیارد 21,064.67 12,270 12,030 12,030 12,030 2 1,493 12,870 1 1,686 13,230 15.077 هزار میلیارد 28.88 میلیون 10.925 میلیون 1.704 میلیون 8.377 میلیون 2.548 میلیون 27.58 میلیون 1.408 میلیون 14.57 8.06 0.74 565,995 5,592 571,587 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,661 32.00 1.96 1,658 29.00 1.78 1403/03/01 43 937,510 1.66 میلیارد 27,906.01 1,629 1,606 1,606 1,661 1 5,791 1,754 1 3,000 1,788 8.835 هزار میلیارد 62.588 میلیون 61.616 میلیون 5 میلیون 54.298 میلیون 7.318 میلیون 26.715 میلیون 375,978 22.05 1.13 0.31 741,258 65,000 806,258 -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 13,810 730.00 5.02 13,620 920.00 6.33 1403/03/01 149 130,560 6.33 میلیارد 7,159.84 14,540 13,620 13,620 13,840 1 583 48,600 2 2,040 48,900 14.051 هزار میلیارد 17.927 میلیون 9.923 میلیون 700,000 8.393 میلیون 1.53 میلیون 26.462 میلیون 704,324 13.54 6.23 0.36 111,550 18,593 130,143 -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,930 20.00 0.29 6,820 90.00 1.30 1403/03/01 9 26,466 188.68 میلیون 36,183.55 6,910 6,790 6,780 6,930 1 1,500 7,150 2 71,330 7,200 44.206 هزار میلیارد 59.208 میلیون 26.934 میلیون 6.2 میلیون 16.924 میلیون 10.01 میلیون 25.866 میلیون 2.757 میلیون 15.34 4.22 1.63 26,466 - 26,466 -
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 14,180 280.00 1.94 14,190 270.00 1.87 1403/03/01 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 6,120.79 14,460 14,200 14,180 14,460 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 32.781 میلیون 17.566 میلیون 1.5 میلیون 11.496 میلیون 6.07 میلیون 23.489 میلیون 4.099 میلیون 5.19 3.51 0.91 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 16,140 190.00 1.16 16,190 140.00 0.86 1403/03/01 141 688,160 11.52 میلیارد 2,559.75 16,330 16,030 16,030 16,630 1 306 16,560 2 61,711 16,710 19.578 هزار میلیارد 29.261 میلیون 18.573 میلیون 1.17 میلیون 10.326 میلیون 8.247 میلیون 21.574 میلیون 2.83 میلیون 6.69 2.3 0.88 581,868 94,200 676,068 -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 14,300 10.00 0.07 14,280 10.00 0.07 1403/03/01 68 131,086 2.6 میلیارد 5,502.08 14,290 14,150 14,150 14,520 5 53,719 19,500 3 16,065 20,000 71.28 هزار میلیارد 64.834 میلیون 23.758 میلیون 1.08 میلیون 13.426 میلیون 10.332 میلیون 21.281 میلیون 13.299 میلیون 3.87 4.99 2.42 70,318 60,768 24,766 106,320
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام فرابورس 1,650 33.00 1.96 1,651 32.00 1.90 1403/03/01 168 125,161 4.99 میلیارد 22,974.59 1,683 1,650 1,650 1,670 1 1,000 39,500 12 19,223 39,750 43.89 هزار میلیارد 47.916 میلیون 37.834 میلیون 1.1 میلیون 15.226 میلیون 22.608 میلیون 21.149 میلیون 2.509 میلیون 13.03 1.45 1.55 125,127 - 125,032 95
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 950 40.00 4.04 941 49.00 4.95 1403/03/01 90 2.086 میلیون 4.45 میلیارد 46,430.69 990 940 940 958 1 1,120 2,124 1 200,000 2,130 10.655 هزار میلیارد 38.224 میلیون 39.194 میلیون 12 میلیون 26.932 میلیون 12.262 میلیون 20.85 میلیون 185,272 60.95 0.92 0.54 2.081 میلیون - 2.081 میلیون -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,227 161.00 4.75 3,223 165.00 4.87 1403/02/30 75 463,427 1.78 میلیارد 17,228.64 3,388 3,312 3,219 3,356 2 5,348 3,825 3 27,804 3,880 22.998 هزار میلیارد 56.176 میلیون 34.926 میلیون 6 میلیون 36.838 میلیون -1,912,884 20.354 میلیون -8,281,700 -2.34 -10.11 0.95 463,427 - 463,427 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 3,408 17.00 0.50 3,417 26.00 0.77 1403/03/01 161 1.322 میلیون 4.87 میلیارد 10,279.43 3,391 3,335 3,335 3,458 1 2,609 3,662 1 15,726 3,670 19.638 هزار میلیارد 31.589 میلیون 26.437 میلیون 5.332 میلیون 13.37 میلیون 13.067 میلیون 19.04 میلیون 6.635 میلیون 2.75 1.39 0.96 1.319 میلیون - 1.156 میلیون 163,554
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 7,250 20.00 0.28 7,190 40.00 0.55 1403/03/01 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 3,160.46 7,230 7,300 7,090 7,370 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 120.956 میلیون 48.687 میلیون 13 میلیون 27.486 میلیون 21.201 میلیون 18.722 میلیون 7.638 میلیون 12.24 4.41 4.99 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 13,560 270.00 1.95 13,620 210.00 1.52 1403/03/01 88 39,767 1.59 میلیارد 12,114.86 13,830 13,560 13,560 14,010 4 1,760 39,750 1 10,753 40,150 14.797 هزار میلیارد 22.331 میلیون 8.538 میلیون 1.18 میلیون 6.26 میلیون 2.278 میلیون 18.684 میلیون 1.714 میلیون 9.39 7.05 0.86 34,239 5,000 39,239 -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 12,230 130.00 1.07 11,990 110.00 0.91 1403/03/01 323 657,085 8.53 میلیارد 3,506.05 12,100 11,900 11,860 12,270 19 89,017 12,960 2 42,768 12,970 25.96 هزار میلیارد 35.431 میلیون 16.684 میلیون 2 میلیون 11.451 میلیون 5.233 میلیون 18.255 میلیون 3.033 میلیون 7.91 4.58 1.31 368,042 287,908 655,950 -
غمارگ

مارگارین

سهام فرابورس 1,229 276.00 18.34 1,505 0.00 0.00 1403/03/01 8 357,746 528.39 میلیون 9,446.4 1,505 1,229 1,229 1,229 0 0 0 172 19,755,219 1,477 14.32 هزار میلیارد 32.338 میلیون 24.362 میلیون 9.515 میلیون 14.155 میلیون 10.207 میلیون 16.821 میلیون -440,173 -41.31 1.78 1.08 357,746 - 357,746 -
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 6,360 120.00 1.85 6,360 120.00 1.85 1403/03/01 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 5,942.34 6,480 6,360 6,360 6,470 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 64.962 میلیون 20.889 میلیون 3 میلیون 7.722 میلیون 13.167 میلیون 16.796 میلیون 7.718 میلیون 7.42 4.35 3.41 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 17,700 80.00 0.45 17,690 90.00 0.51 1403/03/01 17 233,800 4.76 میلیارد 1,876.08 17,780 17,500 17,500 18,090 1 19,000 20,350 1 6,666 20,700 28.49 هزار میلیارد 36.967 میلیون 18.567 میلیون 1.4 میلیون 12.201 میلیون 6.366 میلیون 16.588 میلیون 4.543 میلیون 5.45 3.89 1.49 68,676 165,124 233,800 -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 33,600 350.00 1.03 33,700 250.00 0.74 1403/03/01 8 9,268 321.83 میلیون 1,513.44 33,950 34,600 33,600 34,600 3 5,835 35,300 1 7,369 36,000 47.369 هزار میلیارد 60.304 میلیون 23.108 میلیون 1.34 میلیون 15.146 میلیون 7.962 میلیون 16.572 میلیون 7.928 میلیون 5.7 5.67 2.72 8,845 423 9,268 -
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 10,970 210.00 1.95 10,970 210.00 1.95 1403/03/01 40 88,032 1.14 میلیارد 3,333.33 10,760 10,960 10,900 10,970 1 510 12,980 1 6,001 13,190 22.23 هزار میلیارد 22.856 میلیون 10.412 میلیون 1.71 میلیون 4.098 میلیون 6.314 میلیون 16.254 میلیون 3.589 میلیون 5.23 2.97 1.15 30,576 57,456 88,032 -
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 19,650 400.00 2.00 20,000 50.00 0.25 1403/03/01 6 3,040 74.66 میلیون 1,027.95 20,050 19,650 19,650 19,800 1 500 24,600 2 7,510 25,000 43.01 هزار میلیارد 43.093 میلیون 17.382 میلیون 1.7 میلیون 9.093 میلیون 8.289 میلیون 16.076 میلیون 6.023 میلیون 5.64 4.1 2.11 3,040 - 3,040 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,497 88.00 2.00 4,459 50.00 1.13 1403/03/01 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 14,750.41 4,409 4,323 4,323 4,497 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 65.417 میلیون 30.234 میلیون 7.65 میلیون 13.47 میلیون 16.764 میلیون 15.936 میلیون 4.743 میلیون 10.95 3.1 3.26 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 5,150 0.00 0.00 5,130 20.00 0.39 1403/03/01 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 20,932.1 5,150 5,190 5,110 5,260 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 24.662 میلیون 9.845 میلیون 4.5 میلیون 1.577 میلیون 8.268 میلیون 15.704 میلیون 3.441 میلیون 6.71 2.79 1.47 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 7,360 100.00 1.34 7,410 50.00 0.67 1403/03/01 105 370,136 6.41 میلیارد 5,758.14 7,460 7,350 7,320 7,550 1 50,000 17,350 1 6,488 17,510 11.008 هزار میلیارد 12.479 میلیون 5.898 میلیون 1.115 میلیون 4.217 میلیون 1.682 میلیون 15.09 میلیون 728,094 11.35 4.91 0.56 370,136 - 370,136 -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 14,690 280.00 1.94 14,690 280.00 1.94 1403/03/01 80 292,980 4.76 میلیارد 10,495.52 14,410 14,680 14,250 14,690 1 2,469 16,210 2 17,000 16,340 24.375 هزار میلیارد 28.873 میلیون 12.716 میلیون 1.5 میلیون 6.838 میلیون 5.878 میلیون 14.909 میلیون 3.785 میلیون 5.82 3.75 1.48 292,980 - 199,152 93,828
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,524 11.00 0.24 4,446 89.00 1.96 1403/03/01 12 274,440 1.14 میلیارد 36,670.4 4,535 4,457 4,445 4,524 3 2,992 4,100 1 2,000 4,175 58.366 هزار میلیارد 70.599 میلیون 25.843 میلیون 14 میلیون 8.355 میلیون 17.488 میلیون 14.592 میلیون 6.877 میلیون 9.06 3.56 4.27 272,084 2,356 122,356 152,084
غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

سهام فرابورس 5,210 100.00 1.88 5,210 100.00 1.88 1403/03/01 308 1.545 میلیون 8.62 میلیارد 24,101.31 5,310 5,210 5,210 5,260 2 131,372 5,520 1 75,300 5,540 11.16 هزار میلیارد 12.29 میلیون 4.721 میلیون 2 میلیون 1.87 میلیون 2.85 میلیون 14.481 میلیون 469,465 22.2 3.66 0.72 1.543 میلیون - 1.543 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 2,653 52.00 2.00 2,644 43.00 1.65 1403/03/01 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 21,352.34 2,601 2,653 2,591 2,653 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 96.337 میلیون 74.004 میلیون 15 میلیون 43.457 میلیون 30.547 میلیون 14.15 میلیون 13.369 میلیون 3.96 1.73 3.74 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,200 11.00 0.50 2,179 32.00 1.45 1403/03/01 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 68,191.62 2,211 2,167 2,167 2,240 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 21.259 میلیون 16.098 میلیون 6.6 میلیون 6.877 میلیون 9.221 میلیون 13.141 میلیون 2.412 میلیون 5.96 1.56 1.1 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 2,308 12.00 0.52 2,292 4.00 0.17 1403/03/01 148 2.194 میلیون 5.62 میلیارد 20,416.32 2,296 2,257 2,251 2,341 3 8,000 2,539 1 2,000 2,540 17.948 هزار میلیارد 28.821 میلیون 22.143 میلیون 7 میلیون 12.777 میلیون 9.366 میلیون 13.134 میلیون 1.788 میلیون 8.98 1.71 1.22 2.194 میلیون - 2.194 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,400 66.00 1.98 3,397 63.00 1.89 1403/03/01 196 2.233 میلیون 8.04 میلیارد 30,210.63 3,334 3,270 3,270 3,400 3 18,245 3,582 1 50,000 3,590 24.836 هزار میلیارد 25.247 میلیون 13.984 میلیون 6.897 میلیون 1.817 میلیون 12.166 میلیون 12.852 میلیون 4.04 میلیون 5.8 1.93 1.82 2.026 میلیون 207,750 2.233 میلیون -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 11,210 200.00 1.75 11,240 170.00 1.49 1403/03/01 133 159,744 2.98 میلیارد 1,676.68 11,410 11,350 11,190 11,600 1 43 18,690 2 54 18,710 7.642 هزار میلیارد 11.076 میلیون 4.886 میلیون 647,330 3.8 میلیون 1.086 میلیون 12.061 میلیون 612,254 11.88 6.7 0.6 157,744 - 157,744 -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,826 30.00 1.62 1,823 33.00 1.78 1403/03/01 90 1.202 میلیون 3.04 میلیارد 25,181.16 1,856 1,876 1,819 1,876 1 20,000 2,471 1 1,825 2,480 18.286 هزار میلیارد 15.717 میلیون 12.28 میلیون 6.104 میلیون 2.53 میلیون 9.749 میلیون 11.56 میلیون 1.701 میلیون 7.75 1.35 1.14 1.165 میلیون - 1.165 میلیون -
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 37,150 50.00 0.13 37,300 200.00 0.54 1403/03/01 664 46,192 8.78 میلیارد 1,455.1 37,100 36,650 36,600 37,800 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 62.432 میلیون 12.893 میلیون 266,930 9.192 میلیون 3.701 میلیون 11.436 میلیون 4.264 میلیون 12.49 14.38 4.66 31,364 14,600 37,090 8,874
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 19,100 350.00 1.87 19,100 350.00 1.87 1403/03/01 32 46,573 1.09 میلیارد 18,982.87 18,750 18,450 18,400 19,100 1 900 23,350 2 9,929 23,450 16.38 هزار میلیارد 24.605 میلیون 13.383 میلیون 700,000 11.235 میلیون 2.148 میلیون 11.398 میلیون 1.315 میلیون 10.17 6.22 1.17 44,201 2,372 46,573 -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,250 100.00 1.87 5,250 100.00 1.87 1403/03/01 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 17,753.31 5,350 5,250 5,250 5,380 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 36.17 میلیون 22.026 میلیون 1.5 میلیون 17.321 میلیون 4.705 میلیون 10.94 میلیون -1,290,431 -14.61 4.01 1.72 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 17,490 340.00 1.98 17,480 330.00 1.92 1403/03/01 269 333,908 7 میلیارد 9,489.09 17,150 16,810 16,810 17,490 2 109,571 20,900 4 558 20,950 18.9 هزار میلیارد 19.244 میلیون 7.584 میلیون 900,000 3.512 میلیون 4.072 میلیون 10.808 میلیون 2.676 میلیون 5.88 3.86 1.46 208,408 125,500 168,836 165,072
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 4,394 0.00 0.00 4,331 63.00 1.43 1403/03/01 128 1.383 میلیون 10.01 میلیارد 4,716.1 4,394 4,361 4,307 4,396 6 158,258 7,230 1 12,000 7,250 8.109 هزار میلیارد 8.465 میلیون 4.034 میلیون 1.6 میلیون 1.551 میلیون 2.483 میلیون 10.737 میلیون 848,172 8.17 2.79 0.65 277,113 1.106 میلیون 1.383 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 13,060 120.00 0.93 13,110 170.00 1.31 1403/03/01 204 76,930 1.1 میلیارد 357.47 12,940 12,720 12,720 13,190 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 62.991 میلیون 15.357 میلیون 4.3 میلیون 6.618 میلیون 8.739 میلیون 10.654 میلیون 6.399 میلیون 8.81 6.45 5.29 76,880 - 76,880 -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 41,800 650.00 1.53 42,000 450.00 1.06 1403/03/01 146 249,854 11.01 میلیارد 1,782.2 42,450 41,800 41,650 43,250 1 264 44,150 1 5,000 44,300 28.853 هزار میلیارد 31.621 میلیون 8.521 میلیون 655,000 4.111 میلیون 4.41 میلیون 10.637 میلیون 3.784 میلیون 7.27 6.24 2.59 77,020 172,834 249,854 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 10,460 140.00 1.32 10,560 40.00 0.38 1403/03/01 140 220,963 4.19 میلیارد 8,455.09 10,600 10,520 10,390 10,810 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 38.74 میلیون 15.654 میلیون 3 میلیون 7.06 میلیون 8.594 میلیون 10.504 میلیون 3.313 میلیون 9.56 3.69 3.02 191,684 29,205 113,072 107,817
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 3,633 71.00 1.99 3,609 47.00 1.32 1403/03/01 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 23,110.71 3,562 3,627 3,575 3,633 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 20.002 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون 6.108 میلیون 4.616 میلیون 10.245 میلیون 2.403 میلیون 5.78 3.01 1.36 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 3,710 71.00 1.88 3,706 75.00 1.98 1403/03/01 165 803,555 3.96 میلیارد 25,570.42 3,781 3,706 3,706 3,799 1 56,199 4,934 1 1,009 4,959 7.4 هزار میلیارد 8.424 میلیون 3.792 میلیون 1.95 میلیون 1.197 میلیون 2.594 میلیون 10.238 میلیون 441,465 16.37 2.79 0.71 131,195 672,320 803,515 -
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,160 180.00 3.37 4,990 350.00 6.55 1403/02/30 97 627,229 4.05 میلیارد 13,756.91 5,340 5,180 4,970 5,290 1 20,000 6,440 1 51,208 6,450 15.367 هزار میلیارد 16.028 میلیون 13.413 میلیون 2.405 میلیون 4.028 میلیون 9.385 میلیون 9.885 میلیون 2.08 میلیون 5.77 1.28 1.21 627,229 - 560,924 66,305
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 6,530 60.00 0.91 6,550 40.00 0.61 1403/03/01 1,069 5.806 میلیون 44.37 میلیارد 5,096.62 6,590 6,490 6,480 6,700 6 65,854 7,610 1 36 7,620 11.46 هزار میلیارد 13.423 میلیون 6.243 میلیون 1.5 میلیون 3.598 میلیون 2.645 میلیون 9.877 میلیون 453,422 21.67 3.71 0.99 5.755 میلیون 35,604 5.79 میلیون -
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 7,780 30.00 0.39 7,710 40.00 0.52 1403/03/01 117 344,723 3.27 میلیارد 6,155.08 7,750 7,600 7,600 7,900 1 150 9,420 2 49,705 9,430 7.384 هزار میلیارد 7.909 میلیون 2.593 میلیون 778,872 1.943 میلیون 649,374 9.856 میلیون -23,473 -255.83 9.25 0.61 302,040 42,683 294,723 50,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 3,248 66.00 1.99 3,272 42.00 1.27 1403/03/01 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 21,291.33 3,314 3,248 3,248 3,314 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 22.308 میلیون 11.389 میلیون 1.8 میلیون 5.405 میلیون 5.984 میلیون 9.715 میلیون 1.206 میلیون 14.02 2.82 1.74 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 10,250 200.00 1.99 10,190 140.00 1.39 1403/03/01 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 3,823.16 10,050 10,000 9,940 10,250 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 30.708 میلیون 8.008 میلیون 2.6 میلیون 4.214 میلیون 3.795 میلیون 9.686 میلیون 1.065 میلیون 24.88 6.98 2.74 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 4,157 15.00 0.36 4,141 1.00 0.02 1403/03/01 170 1.297 میلیون 6.02 میلیارد 8,244.47 4,142 4,224 4,110 4,224 1 24,735 4,633 1 1,105 4,670 10.499 هزار میلیارد 13.818 میلیون 8.597 میلیون 2.25 میلیون 4.501 میلیون 4.096 میلیون 9.567 میلیون 652,623 14.28 2.27 0.97 1.279 میلیون 17,750 1.297 میلیون -
تپسی

تپسی

سهام فرابورس 6,440 30.00 0.47 6,380 30.00 0.47 1403/03/01 99 937,042 7.22 میلیارد 20,798.23 6,410 6,290 6,290 6,530 4 32,302 7,700 1 5,879 7,740 18.962 هزار میلیارد 20.915 میلیون 9.655 میلیون 2.463 میلیون 5.204 میلیون 4.451 میلیون 9.565 میلیون 1.542 میلیون 10.19 3.53 1.64 105,344 831,698 937,042 -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 4,282 322.00 6.99 4,316 288.00 6.26 1403/02/30 42 349,398 1.9 میلیارد 9,211.59 4,604 4,510 4,282 4,603 1 19,938 5,430 2 19,162 5,460 14.661 هزار میلیارد 13.617 میلیون 6.988 میلیون 2.7 میلیون 1.964 میلیون 5.025 میلیون 9.34 میلیون 2.029 میلیون 5.74 2.32 1.25 349,398 - 349,398 -
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 6,030 110.00 1.86 6,000 80.00 1.35 1403/03/01 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 6,364.19 5,920 5,820 5,820 6,030 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 14.382 میلیون 6.367 میلیون 1.788 میلیون 3.653 میلیون 2.714 میلیون 9.09 میلیون 731,388 14.67 3.95 1.18 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 1,399 3.00 0.21 1,392 4.00 0.29 1403/03/01 509 9.482 میلیون 17.83 میلیارد 37,000 1,396 1,380 1,370 1,420 2 11,499 1,869 1 12,000 1,870 17.87 هزار میلیارد 23.761 میلیون 21.782 میلیون 7.428 میلیون 10.537 میلیون 11.245 میلیون 8.87 میلیون 1.453 میلیون 9.1 1.18 1.49 9.433 میلیون - 9.064 میلیون 369,324
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,095 21.00 1.01 2,081 7.00 0.34 1403/03/01 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 15,705.09 2,074 2,038 2,037 2,115 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 58.866 میلیون 42.554 میلیون 24.145 میلیون 8.62 میلیون 33.934 میلیون 8.791 میلیون 2.892 میلیون 17.37 1.48 5.72 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 24,650 450.00 1.86 24,600 400.00 1.65 1403/03/01 83 92,168 2.75 میلیارد 3,073.67 24,200 24,650 23,950 24,650 2 3,808 29,450 2 2,671 29,500 20.562 هزار میلیارد 21.003 میلیون 8.758 میلیون 690,000 4.029 میلیون 4.729 میلیون 8.772 میلیون 2.443 میلیون 6.95 3.59 1.94 71,710 20,226 91,936 -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,112 2.00 0.06 3,109 1.00 0.03 1403/03/01 18 26,833 91.59 میلیون 3,590.55 3,110 3,051 3,051 3,139 6 46,831 3,400 1 1,456 3,462 33.9 هزار میلیارد 38.585 میلیون 20.049 میلیون 6.5 میلیون 7.495 میلیون 12.553 میلیون 8.734 میلیون 8.32 میلیون 3.74 2.48 3.56 24,833 - 24,833 -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,672 72.00 2.00 3,665 65.00 1.81 1403/03/01 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,551.53 3,600 3,670 3,616 3,672 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.124 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.29 2.38 2.1 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569