همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,941 144.00 4.67 3,080 5.00 0.16 12:05 419 5.176 میلیون 15.26 میلیارد 13,103.31 3,085 2,980 2,926 3,050 1 191,127 2,932 2 107,259 2,941 58.98 هزار میلیارد 738.655 میلیون 650.991 میلیون 10 میلیون 676.435 میلیون -25,444,369 96.541 میلیون -13,778,224 -4.47 -2.42 0.64 4.432 میلیون 743,893 5.142 میلیون 34,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 477.00 33.85 937 472.00 33.50 1400/07/28 - - - 34,036.64 1,409 954 925 964 0 0 0 0 - 788.671 میلیون 661.562 میلیون 135 میلیون 635.041 میلیون 26.521 میلیون 47.58 میلیون -49,525,064 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 49,950 0.00 0.00 49,950 0.00 0.00 11:52 154 283,954 14.15 میلیارد 1,581.61 49,950 49,900 49,450 49,950 7 5,943 49,800 2 460 49,900 1248.75 هزار میلیارد 1.385 میلیارد 334.658 میلیون 25 میلیون 280.638 میلیون 95.001 میلیون 313.234 میلیون 112.948 میلیون 10.61 6.71 4.31 32,277 251,677 147,324 136,630
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 10,500 130.00 1.25 10,360 10.00 0.10 12:05 309 5.347 میلیون 55.25 میلیارد 17,160.17 10,370 10,010 10,010 10,550 1 500 10,370 1 9,523 10,500 61.464 هزار میلیارد 132.849 میلیون 99.209 میلیون 5.95 میلیون 269.866 میلیون 15.384 میلیون 42.403 میلیون 4.892 میلیون 12.6 4.01 1.45 569,455 4.777 میلیون 4.428 میلیون 918,891
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 20,250 50.00 0.25 20,200 0.00 0.00 11:59 176 2.886 میلیون 58.28 میلیارد 12,010.22 20,200 20,200 19,950 20,250 1 100,000 20,000 28 639,620 20,250 1236.967 هزار میلیارد 1.554 میلیارد 313.213 میلیون 58.174 میلیون 252.574 میلیون 90.549 میلیون 73.759 میلیون 34.54 میلیون 41.45 14.18 20.77 92,379 2.794 میلیون 2.886 میلیون -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 166,000 4,600.00 2.70 170,500 100.00 0.06 12:03 43 10,357 1.72 میلیارد 168.12 170,600 165,400 165,400 167,950 2 275 166,000 1 300 167,500 1364 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 354.886 میلیون 8 میلیون 176.027 میلیون 166.847 میلیون 289.986 میلیون 87.042 میلیون 13.1 8.82 4.31 3,410 6,947 4,466 5,891
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 80,550 1,100.00 1.35 80,600 1,050.00 1.29 11:59 708 248,513 20.03 میلیارد 306.72 81,650 81,050 80,200 81,150 13 13,927 80,500 2 6,266 80,550 1108.373 هزار میلیارد 1.331 میلیارد 209.682 میلیون 13.752 میلیون 161.188 میلیون 66.54 میلیون 283.219 میلیون 121.951 میلیون 11.36 9.59 4.56 195,616 46,910 235,837 6,689
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,515 225.00 6.02 3,732 8.00 0.21 12:01 5,985 147.962 میلیون 525.58 میلیارد 21,451.92 3,740 3,654 3,511 3,654 6 110,400 3,514 1 28,013 3,515 306.754 هزار میلیارد 611.84 میلیون 312.6 میلیون 86.361 میلیون 153.798 میلیون 149.79 میلیون 418.455 میلیون 77.539 میلیون 4.16 2.15 0.77 120.662 میلیون 26.914 میلیون 137.786 میلیون 9.789 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,490 6.00 0.40 1,485 1.00 0.07 11:59 242 9.608 میلیون 14.25 میلیارد 39,778.53 1,484 1,495 1,435 1,496 2 29,656 1,483 6 454,914 1,490 23.803 هزار میلیارد 173.525 میلیون 131.44 میلیون 16.05 میلیون 149.947 میلیون -18,506,990 3.362 میلیون -16,137,972 -1.48 -1.29 7.09 2.12 میلیون 7.482 میلیون 4.447 میلیون 5.156 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,429 28.00 0.82 3,397 4.00 0.12 12:02 1,085 25.21 میلیون 87.99 میلیارد 18,306.24 3,401 3,320 3,320 3,536 1 6,702 3,420 1 1,360 3,428 87.25 هزار میلیارد 205.068 میلیون 171.052 میلیون 16.885 میلیون 120.718 میلیون 50.335 میلیون 85.952 میلیون 19.656 میلیون 4.32 1.69 0.99 20.1 میلیون 5.11 میلیون 23.395 میلیون 1.815 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,183 12.00 1.00 1,191 4.00 0.33 12:01 1,218 66.632 میلیون 79.33 میلیارد 53,288.34 1,195 1,194 1,179 1,207 1 39,883 1,183 1 200,000 1,187 135.26 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 65.51 میلیون 718,196 61.072 میلیون 5.157 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 5,500 80.00 1.43 5,440 140.00 2.51 12:06 1,427 13.546 میلیون 73.75 میلیارد 13,651.22 5,580 5,430 5,250 5,560 1 5,088 5,500 5 24,755 5,530 408 هزار میلیارد 529.074 میلیون 193.895 میلیون 30 میلیون 113.574 میلیون 80.321 میلیون 34.375 میلیون 33.912 میلیون 12.25 5.17 12.09 6.898 میلیون 6.579 میلیون 13.256 میلیون 219,999
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,200 10.00 0.19 4,657 553.00 10.61 1402/04/15 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 7,471.66 5,210 5,200 5,140 5,300 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 501.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 157.55 میلیون 30.601 میلیون 11.41 3.49 2.23 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 23,500 50.00 0.21 23,500 50.00 0.21 12:01 269 1.185 میلیون 27.87 میلیارد 1,679.95 23,550 23,200 23,100 23,850 1 17,165 23,450 4 14,891 23,500 42.3 هزار میلیارد 176.275 میلیون 117.626 میلیون 1.8 میلیون 107.065 میلیون 10.562 میلیون 166.268 میلیون 7.742 میلیون 5.46 11.4 0.25 361,126 823,176 1.173 میلیون 11,250
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 13,840 540.00 3.76 14,360 20.00 0.14 12:03 1,556 3.565 میلیون 49.84 میلیارد 2,900.66 14,380 14,260 13,840 14,300 19 24,857 13,830 1 11,977 13,840 334.928 هزار میلیارد 450.423 میلیون 126.73 میلیون 23.958 میلیون 104.406 میلیون 56.971 میلیون 242.059 میلیون 51.416 میلیون 6.69 6.04 1.42 3.241 میلیون 285,000 2.89 میلیون 636,285
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 25,900 100.00 0.39 26,300 500.00 1.94 1402/07/08 280 774,616 20.17 میلیارد 4,738.46 25,800 26,200 25,900 26,300 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 416.625 میلیون 152.269 میلیون 12 میلیون 100.425 میلیون 51.844 میلیون 156.986 میلیون 52.649 میلیون 8.28 5.22 2.28 333,908 440,708 738,572 36,044
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 28,250 800.00 2.75 28,550 500.00 1.72 12:03 220 577,636 16.49 میلیارد 5,723.83 29,050 28,700 28,000 29,000 3 980 28,200 2 35,344 28,300 45.68 هزار میلیارد 146.216 میلیون 104.562 میلیون 1.6 میلیون 100.136 میلیون 4.426 میلیون 137.536 میلیون 7.674 میلیون 6 10.41 0.34 328,015 249,621 517,996 59,640
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 127,000 4,800.00 3.64 127,700 4,100.00 3.11 12:02 470 238,681 30.48 میلیارد 469.91 131,800 129,750 126,600 129,750 2 340 126,950 4 69,340 127,000 306.48 هزار میلیارد 405.382 میلیون 137.754 میلیون 2.4 میلیون 88.822 میلیون 48.932 میلیون 211.557 میلیون 29.432 میلیون 10.83 8.53 1.6 225,251 12,940 181,300 56,891
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 17,710 210.00 1.17 17,940 20.00 0.11 11:55 372 839,805 15.05 میلیارد 2,764.05 17,920 18,030 17,650 18,090 1 400 17,720 8 9,110 17,850 68.096 هزار میلیارد 164.522 میلیون 93.368 میلیون 2.4 میلیون 88.278 میلیون 8.926 میلیون 170.435 میلیون 6.362 میلیون 10.71 7.64 0.4 565,049 274,756 558,566 281,239
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 2,424 62.00 2.49 2,504 18.00 0.72 12:05 213 2.957 میلیون 7.41 میلیارد 24,131.75 2,486 2,500 2,362 2,559 1 5,000 2,430 1 5,000 2,486 14.548 هزار میلیارد 103.063 میلیون 94.893 میلیون 5.81 میلیون 87.91 میلیون 6.983 میلیون 37.773 میلیون -170,472 -88.89 2.17 0.4 1.828 میلیون 1.128 میلیون 2.857 میلیون 100,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,139 31.00 0.98 3,167 3.00 0.09 12:03 745 9.298 میلیون 29.23 میلیارد 11,771.91 3,170 3,141 3,125 3,160 5 89,351 3,139 11 67,963 3,144 361.56 هزار میلیارد 497.949 میلیون 188.932 میلیون 75 میلیون 76.014 میلیون 112.917 میلیون 91.942 میلیون 82.886 میلیون 4.39 2.73 3.96 5.424 میلیون 3.861 میلیون 9.285 میلیون -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 17,400 590.00 3.28 14,990 3,000.00 16.68 1402/04/05 505 191,124 24.89 میلیارد 3,730.62 17,990 18,090 17,370 18,090 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 239.19 میلیون 137.628 میلیون 11 میلیون 73.75 میلیون 63.878 میلیون 488.003 میلیون 27.802 میلیون 5.93 2.58 0.34 730,199 79,567 709,590 100,176
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,170 109.00 2.55 4,279 0.00 0.00 12:01 1,194 24.906 میلیون 105.08 میلیارد 25,935.41 4,279 4,279 4,160 4,312 9 413,382 4,160 1 46,513 4,170 147.608 هزار میلیارد 229.588 میلیون 120.127 میلیون 20.478 میلیون 72.991 میلیون 47.136 میلیون 119.316 میلیون 29.557 میلیون 5.06 3.18 1.25 10.032 میلیون 14.651 میلیون 15.637 میلیون 9.045 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,150 10.00 0.11 9,110 30.00 0.33 11:54 132 518,593 4.77 میلیارد 4,079.91 9,140 9,010 9,010 9,290 4 11,416 9,060 3 22,641 9,140 45.95 هزار میلیارد 115.742 میلیون 83.239 میلیون 5 میلیون 69.092 میلیون 14.148 میلیون 29.473 میلیون 2.91 میلیون 15.65 3.22 1.55 420,834 97,759 478,593 40,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 29,000 100.00 0.34 23,050 6,050.00 20.79 1402/04/15 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 4,784.38 29,100 29,250 28,800 29,400 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 255.81 میلیون 111.098 میلیون 8 میلیون 68.61 میلیون 42.488 میلیون 414.015 میلیون 30.408 میلیون 6.06 4.34 0.45 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 33,250 500.00 1.48 33,750 0.00 0.00 12:01 101 109,023 3.64 میلیارد 2,913.27 33,750 34,400 33,150 34,400 1 927 33,250 3 27,993 33,400 80.04 هزار میلیارد 141.841 میلیون 82.029 میلیون 2.4 میلیون 60.961 میلیون 21.068 میلیون 153.035 میلیون 16.025 میلیون 5.05 3.84 0.53 100,643 8,380 109,023 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,770 48.00 2.64 1,816 2.00 0.11 12:04 299 6.533 میلیون 11.71 میلیارد 26,442.72 1,818 1,828 1,770 1,834 3 28,000 1,765 3 600,000 1,782 8.96 هزار میلیارد 53.398 میلیون 50.925 میلیون 5 میلیون 44.248 میلیون 6.677 میلیون 19.748 میلیون -800,705 -11.34 1.36 0.46 5.883 میلیون 650,000 5.1 میلیون 1.433 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,200 250.00 3.36 7,310 140.00 1.88 12:01 169 970,345 7.09 میلیارد 4,924.12 7,450 7,500 7,200 7,500 1 6,200 7,210 1 1,548 7,230 36.55 هزار میلیارد 81.344 میلیون 53.978 میلیون 5 میلیون 43.894 میلیون 10.084 میلیون 123.84 میلیون 5.903 میلیون 6.34 3.71 0.3 653,496 316,849 970,345 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 4,391 63.00 1.41 4,441 13.00 0.29 12:02 900 10.597 میلیون 46.84 میلیارد 12,308.47 4,454 4,525 4,370 4,525 3 4,820 4,392 2 34,905 4,400 66.3 هزار میلیارد 98.058 میلیون 65.133 میلیون 10 میلیون 29.223 میلیون 35.91 میلیون 14.448 میلیون 13.683 میلیون 4.87 1.86 4.62 10.597 میلیون - 6.647 میلیون 3.95 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 4,102 139.00 3.28 4,240 1.00 0.02 11:58 334 3.078 میلیون 12.72 میلیارد 9,174.06 4,241 4,180 4,031 4,300 4 24,757 4,102 1 5,000 4,154 24.804 هزار میلیارد 54.525 میلیون 32.731 میلیون 6 میلیون 28.815 میلیون 3.916 میلیون 18.696 میلیون -3,862,185 -6.59 6.5 1.36 2.94 میلیون 138,000 3.078 میلیون -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 23,200 50.00 0.22 23,250 0.00 0.00 12:04 763 1.928 میلیون 45.07 میلیارد 2,095.28 23,250 23,000 23,000 23,600 3 11,185 23,200 8 15,863 23,250 81.9 هزار میلیارد 104.734 میلیون 35.029 میلیون 3.5 میلیون 25.984 میلیون 9.045 میلیون 31.041 میلیون 11.09 میلیون 7.34 9 2.62 1.875 میلیون 52,671 1.89 میلیون 38,240
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 9,630 480.00 4.75 10,110 0.00 0.00 12:01 278 1.133 میلیون 11.14 میلیارد 2,925.03 10,110 9,900 9,630 10,000 1 1,100 9,630 1 771 9,780 32.175 هزار میلیارد 57.623 میلیون 70.8 میلیون 3.25 میلیون 24.538 میلیون 46.262 میلیون 35.601 میلیون 4.206 میلیون 7.81 0.71 0.92 990,306 142,858 541,748 591,416
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 23,650 550.00 2.27 24,150 50.00 0.21 11:58 271 3.115 میلیون 75.5 میلیارد 4,104.25 24,200 24,550 23,550 24,650 3 23,000 23,650 10 75,485 23,950 133.86 هزار میلیارد 149.446 میلیون 37.092 میلیون 5.52 میلیون 22.044 میلیون 18.308 میلیون 15.726 میلیون 7.078 میلیون 18.83 7.28 8.48 1.103 میلیون 2.012 میلیون 1.882 میلیون 1.232 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 14,200 90.00 0.64 14,110 0.00 0.00 12:03 161 1.025 میلیون 14.49 میلیارد 3,204.52 14,110 14,200 14,000 14,230 1 20,008 14,210 2 8,000 14,220 141.3 هزار میلیارد 164.958 میلیون 42.087 میلیون 10 میلیون 21.958 میلیون 20.13 میلیون 38.298 میلیون 18.102 میلیون 7.79 7.01 3.68 714,464 310,579 935,043 90,000
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 80,000 1,650.00 2.02 80,950 700.00 0.86 12:03 295 429,155 34.48 میلیارد 852.27 81,650 80,400 80,000 81,000 22 45,221 80,000 1 1,000 80,450 162.2 هزار میلیارد 184.641 میلیون 57.153 میلیون 2 میلیون 21.141 میلیون 36.011 میلیون 126.201 میلیون 29.476 میلیون 5.55 4.54 1.3 291,738 30,600 97,196 225,142
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,734 59.00 3.29 1,786 7.00 0.39 12:05 186 3.85 میلیون 6.73 میلیارد 21,618.14 1,793 1,761 1,732 1,800 1 9,707 1,734 3 400,001 1,740 8.745 هزار میلیارد 27.003 میلیون 23.731 میلیون 5 میلیون 17.968 میلیون 5.763 میلیون 14.521 میلیون 490,301 18.21 1.55 0.61 3.332 میلیون 510,000 3.842 میلیون -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 12,680 50.00 0.40 12,620 10.00 0.08 11:58 51 303,413 3.84 میلیارد 1,400.45 12,630 12,390 12,390 12,770 1 1,000 12,610 1 10,000 12,680 56.077 هزار میلیارد 72.374 میلیون 28.817 میلیون 4.44 میلیون 16.208 میلیون 12.609 میلیون 39.684 میلیون 7.038 میلیون 7.96 4.45 1.41 301,413 2,000 283,988 19,425
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 133,000 6,000.00 4.32 138,400 600.00 0.43 12:02 349 216,104 28.87 میلیارد 243.08 139,000 133,500 131,550 137,650 1 319 132,100 1 1,000 134,050 86.84 هزار میلیارد 106.818 میلیون 21.825 میلیون 650,000 15.948 میلیون 5.876 میلیون 25.343 میلیون 12.67 میلیون 7.1 15.31 3.55 193,981 22,048 208,696 7,333
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 13,680 130.00 0.94 13,810 0.00 0.00 11:59 457 753,741 10.27 میلیارد 1,877.38 13,810 13,500 13,200 14,070 1 15,818 13,680 2 4,507 13,700 27.805 هزار میلیارد 44.017 میلیون 19.308 میلیون 2.04 میلیون 15.294 میلیون 4.014 میلیون 26.252 میلیون 2.335 میلیون 12.06 7.02 1.07 691,268 62,473 753,374 367
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 12,720 0.00 0.00 12,720 0.00 0.00 12:05 72 238,597 3.03 میلیارد 6,385.73 12,720 12,720 12,510 12,720 1 22,900 12,720 1 400 12,790 127.2 هزار میلیارد 142.119 میلیون 52.618 میلیون 10 میلیون 15.019 میلیون 37.599 میلیون 7.503 میلیون 3.881 میلیون 32.78 3.38 16.95 21,497 217,100 238,597 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 26,900 100.00 0.37 26,700 100.00 0.37 12:01 344 970,544 25.67 میلیارد 1,435.48 26,800 26,500 26,100 27,000 2 9,310 26,900 2 3,495 26,950 66.125 هزار میلیارد 82.018 میلیون 22.719 میلیون 2.5 میلیون 14.768 میلیون 7.95 میلیون 33.582 میلیون 10.333 میلیون 6.46 8.4 1.99 375,633 594,911 970,544 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 9,000 210.00 2.28 9,190 20.00 0.22 12:03 406 3.359 میلیون 30.58 میلیارد 6,697.94 9,210 9,120 8,970 9,220 1 71,034 9,000 1 17,500 9,050 36.44 هزار میلیارد 51.392 میلیون 24.441 میلیون 4 میلیون 14.272 میلیون 10.169 میلیون 30.817 میلیون 5.185 میلیون 7.09 3.61 1.19 3.141 میلیون 188,498 3.168 میلیون 161,505
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 8,150 230.00 2.74 8,360 20.00 0.24 12:03 657 4.058 میلیون 33.56 میلیارد 9,336.7 8,380 8,420 8,110 8,530 2 32,500 8,150 1 5,865 8,160 63.266 هزار میلیارد 79.462 میلیون 32.189 میلیون 7.65 میلیون 13.825 میلیون 18.365 میلیون 13.935 میلیون 4.675 میلیون 13.68 3.48 4.59 1.931 میلیون 2.056 میلیون 3.799 میلیون 188,431
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,920 150.00 1.86 8,080 10.00 0.12 12:01 82 997,946 7.94 میلیارد 8,320.87 8,070 8,000 7,900 8,080 1 640 7,910 1 89,527 7,920 51.74 هزار میلیارد 66.272 میلیون 24.367 میلیون 6.5 میلیون 13.817 میلیون 10.549 میلیون 32.417 میلیون 4.462 میلیون 11.77 4.99 1.62 443,816 554,130 994,346 3,600
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 45,700 1,700.00 3.59 47,300 100.00 0.21 10:43 315 958,621 43.54 میلیارد 2,649.72 47,400 46,600 44,950 47,650 9 8,457 45,700 3 14,401 45,700 49.032 هزار میلیارد 66.019 میلیون 19.333 میلیون 1.08 میلیون 13.315 میلیون 6.018 میلیون 17.36 میلیون 10.864 میلیون 4.7 8.49 2.94 806,976 151,645 759,979 198,642
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,770 330.00 4.65 7,090 10.00 0.14 12:00 816 5.073 میلیون 34.7 میلیارد 8,977.41 7,100 6,900 6,740 7,090 12 123,108 6,770 2 7,000 6,790 42.408 هزار میلیارد 59.006 میلیون 23.506 میلیون 6.2 میلیون 13.312 میلیون 10.194 میلیون 24.249 میلیون 3.029 میلیون 14.51 4.31 1.81 2.621 میلیون 2.375 میلیون 4.996 میلیون -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 36,400 1,500.00 3.96 37,550 350.00 0.92 11:45 346 154,070 5.65 میلیارد 2,368.82 37,900 36,900 36,050 37,850 19 18,200 36,350 1 8,650 36,900 50.317 هزار میلیارد 63.841 میلیون 19.56 میلیون 1.34 میلیون 12.72 میلیون 6.84 میلیون 14.285 میلیون 7.04 میلیون 7.26 7.47 3.58 24,140 129,930 128,120 25,950
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,271 30.00 0.93 3,239 2.00 0.06 12:04 734 11.794 میلیون 38.93 میلیارد 12,338.1 3,241 3,349 3,244 3,350 3 134,300 3,270 2 2,520 3,280 23.107 هزار میلیارد 35.903 میلیون 20.189 میلیون 7 میلیون 12.229 میلیون 7.96 میلیون 14.678 میلیون 1.421 میلیون 15.96 2.85 1.54 11.152 میلیون 574,830 11.112 میلیون 615,242
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,218 51.00 1.61 3,179 12.00 0.38 12:01 1,211 17.617 میلیون 56.29 میلیارد 21,175.33 3,167 3,230 3,169 3,250 1 6,900 3,206 1 50 3,218 23.732 هزار میلیارد 33.988 میلیون 21.938 میلیون 7.428 میلیون 11.057 میلیون 10.881 میلیون 8.638 میلیون 2.27 میلیون 10.4 2.17 2.73 16.436 میلیون 770,000 16.863 میلیون 343,389
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 5,990 320.00 5.07 6,300 10.00 0.16 11:59 443 6.145 میلیون 37.05 میلیارد 15,420.6 6,310 6,130 5,990 6,230 8 482,644 5,990 1 2,729 6,030 42.21 هزار میلیارد 52.87 میلیون 20.746 میلیون 7 میلیون 10.38 میلیون 10.366 میلیون 21.631 میلیون 3.263 میلیون 13.51 4.25 2.04 4.082 میلیون 2.063 میلیون 5.654 میلیون 491,096
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,584 8.00 0.50 1,586 6.00 0.38 12:04 113 2.294 میلیون 3.61 میلیارد 26,533.26 1,592 1,590 1,565 1,594 2 15,914 1,571 2 249,488 1,584 119.978 هزار میلیارد 132.059 میلیون 97.632 میلیون 66.176 میلیون 10.329 میلیون 87.303 میلیون 4.093 میلیون 3.614 میلیون 33.43 1.38 29.52 880,953 1.413 میلیون 2.294 میلیون -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 37,350 400.00 1.06 37,700 50.00 0.13 12:02 1,028 990,583 36.74 میلیارد 823.28 37,750 37,450 36,700 37,700 2 2,723 37,350 4 268 37,400 25.97 هزار میلیارد 37.279 میلیون 13.531 میلیون 700,000 10.294 میلیون 3.236 میلیون 15.286 میلیون 1.963 میلیون 13.44 8.15 1.73 952,422 38,161 923,645 66,938
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 5,860 110.00 1.84 5,960 10.00 0.17 11:53 142 645,309 3.76 میلیارد 22,942.53 5,970 5,910 5,800 5,910 1 9,066 5,850 4 26,423 5,900 46.64 هزار میلیارد 57.629 میلیون 28.488 میلیون 8 میلیون 10.269 میلیون 18.219 میلیون 5.574 میلیون 6.83 میلیون 6.98 2.62 8.56 644,309 1,000 645,309 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 20,500 890.00 4.54 19,590 20.00 0.10 12:01 219 1.623 میلیون 33.32 میلیارد 2,049.99 19,610 20,960 20,300 20,960 1 5,000 20,450 1 29,565 20,500 51.225 هزار میلیارد 59.67 میلیون 16.604 میلیون 2.495 میلیون 10.267 میلیون 6.337 میلیون 18.992 میلیون 5.51 میلیون 8.87 7.71 2.57 1.286 میلیون 266,894 886,591 666,389
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,450 260.00 4.55 5,710 0.00 0.00 12:00 616 10.45 میلیون 58.77 میلیارد 10,095.51 5,710 5,700 5,430 5,820 2 54,281 5,450 1 40,000 5,480 13.512 هزار میلیارد 18.779 میلیون 11.108 میلیون 2.4 میلیون 10.124 میلیون 3.772 میلیون 6.615 میلیون 950,732 14.41 3.63 2.07 9.271 میلیون 879,532 8.016 میلیون 2.134 میلیون
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 19,480 10.00 0.05 19,450 20.00 0.10 12:02 113 216,991 4.19 میلیارد 2,917.63 19,470 19,250 18,900 19,550 1 3,527 19,150 1 10,000 19,450 27.02 هزار میلیارد 36.952 میلیون 15.957 میلیون 1.4 میلیون 10.03 میلیون 5.927 میلیون 12.672 میلیون 3.682 میلیون 7.4 4.59 2.15 213,135 3,856 187,945 29,046
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 15,990 870.00 5.16 16,830 30.00 0.18 12:05 692 5.434 میلیون 87.31 میلیارد 7,628.1 16,860 16,630 15,990 16,630 1 63,125 15,990 1 150,000 16,000 24.105 هزار میلیارد 34.101 میلیون 11.709 میلیون 1.5 میلیون 9.846 میلیون 1.863 میلیون 5.719 میلیون 6.143 میلیون 4.12 13.55 4.41 4.05 میلیون 1.353 میلیون 5.303 میلیون 100,000
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 6,480 230.00 3.43 6,680 30.00 0.45 12:00 259 2.511 میلیون 16.38 میلیارد 11,850.25 6,710 6,510 6,370 6,730 2 103,478 6,410 1 85,000 6,470 11.736 هزار میلیارد 21.074 میلیون 10.322 میلیون 1.8 میلیون 8.906 میلیون 1.416 میلیون 3.321 میلیون -470,581 -25.55 8.49 3.62 1.754 میلیون 757,740 2.434 میلیون 77,691
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 24,900 600.00 2.35 25,250 250.00 0.98 11:31 37 42,826 1.08 میلیارد 1,735.62 25,500 24,450 24,450 25,250 6 9,565 24,750 2 25,033 24,900 42.925 هزار میلیارد 52.524 میلیون 12.401 میلیون 1.7 میلیون 8.834 میلیون 3.567 میلیون 12.356 میلیون 5.109 میلیون 8.4 12.03 3.47 1,316 41,510 42,826 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,660 30.00 1.12 2,670 20.00 0.74 12:00 672 12.672 میلیون 33.84 میلیارد 22,546.43 2,690 2,641 2,641 2,698 1 8,399 2,660 1 2,955 2,661 64.468 هزار میلیارد 71.254 میلیون 38.983 میلیون 24.145 میلیون 8.814 میلیون 30.169 میلیون 7.585 میلیون 2.787 میلیون 22.4 2.07 8.23 12.671 میلیون - 12.404 میلیون 266,363
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 24,750 400.00 1.64 24,550 200.00 0.82 12:02 263 888,425 21.99 میلیارد 5,744.49 24,350 26,000 24,100 26,000 1 142 24,700 1 285 24,750 17.325 هزار میلیارد 25.239 میلیون 9.802 میلیون 700,000 8.684 میلیون 1.118 میلیون 8.029 میلیون 932,663 18.43 15.37 2.14 554,163 331,547 846,524 39,186
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,050 260.00 3.56 7,260 50.00 0.68 11:42 80 535,952 3.83 میلیارد 13,041.33 7,310 7,340 7,020 7,340 1 5,000 7,040 2 7,512 7,130 55.255 هزار میلیارد 65.597 میلیون 25.214 میلیون 7.728 میلیون 8.642 میلیون 16.572 میلیون 6.664 میلیون 3.766 میلیون 14.9 3.39 8.42 429,603 106,349 535,952 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 4,355 9.00 0.21 4,399 35.00 0.80 12:00 289 2.462 میلیون 10.85 میلیارد 16,810.76 4,364 4,501 4,336 4,501 2 2,012 4,345 4 107,897 4,355 18.077 هزار میلیارد 27.047 میلیون 14.816 میلیون 4.1 میلیون 8.499 میلیون 6.318 میلیون 33.176 میلیون 1.562 میلیون 11.55 2.85 0.54 2.237 میلیون 223,050 2.392 میلیون 67,839
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 15,410 250.00 1.60 15,640 20.00 0.13 12:00 551 289,427 4.5 میلیارد 655.13 15,660 15,440 15,370 15,840 1 4,890 15,410 2 956 15,470 66.865 هزار میلیارد 75.625 میلیون 16.117 میلیون 4.3 میلیون 8.072 میلیون 8.046 میلیون 8.664 میلیون 3.944 میلیون 17.05 8.36 7.76 289,336 - 289,236 100
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 15,020 740.00 4.70 15,700 60.00 0.38 12:04 468 1.942 میلیون 29.64 میلیارد 4,772.89 15,760 15,560 15,020 15,560 3 3,365 15,010 1 5,378 15,020 17.847 هزار میلیارد 26.484 میلیون 13.416 میلیون 1.17 میلیون 7.724 میلیون 5.691 میلیون 15.84 میلیون 2.113 میلیون 8.69 3.23 1.16 1.931 میلیون - 1.931 میلیون -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 18,200 1,000.00 5.21 19,150 50.00 0.26 12:04 839 4.15 میلیون 75.7 میلیارد 5,140.19 19,200 18,950 18,200 19,250 0 0 0 25 770,645 18,200 8.943 هزار میلیارد 17.453 میلیون 9.138 میلیون 490,000 7.629 میلیون 1.509 میلیون 5.181 میلیون 625,990 14.99 6.22 1.81 2.632 میلیون 1.518 میلیون 4.133 میلیون 17,315
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 17,850 430.00 2.47 17,500 80.00 0.46 12:01 2,108 15.678 میلیون 286.52 میلیارد 12,447.37 17,420 18,400 17,560 18,720 3 6,118 17,830 1 1,405 17,990 27.42 هزار میلیارد 32.403 میلیون 10.419 میلیون 1.5 میلیون 7.563 میلیون 2.856 میلیون 11.933 میلیون 2.752 میلیون 9.54 9.19 2.21 15.193 میلیون 484,257 12.98 میلیون 2.697 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 12,190 380.00 3.02 12,560 10.00 0.08 12:00 852 1.017 میلیون 12.57 میلیارد 1,177.36 12,570 12,800 12,190 12,800 5 17,807 12,190 1 400 12,260 37.05 هزار میلیارد 46.199 میلیون 11.519 میلیون 3 میلیون 7.499 میلیون 4.021 میلیون 4.392 میلیون 1.606 میلیون 23.46 9.37 8.58 1.017 میلیون 352 1.011 میلیون 6,592
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 6,480 250.00 3.71 6,700 30.00 0.45 11:58 230 1.729 میلیون 11.3 میلیارد 6,830.36 6,730 6,690 6,390 6,690 4 10,455 6,480 1 53,303 6,500 10.52 هزار میلیارد 17.577 میلیون 8.831 میلیون 1.611 میلیون 6.574 میلیون 2.257 میلیون 6.283 میلیون 940,990 11.47 4.78 1.72 1.504 میلیون 225,479 1.062 میلیون 667,423
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 21,900 350.00 1.62 21,550 0.00 0.00 11:59 396 507,111 11.05 میلیارد 711.74 21,550 21,750 21,450 22,500 2 1,300 21,800 2 2,161 21,900 65.4 هزار میلیارد 71.354 میلیون 12.458 میلیون 3 میلیون 6.554 میلیون 5.904 میلیون 7.306 میلیون 2.3 میلیون 28.11 10.95 8.85 37,368 469,743 472,083 35,028
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,240 150.00 2.78 5,380 10.00 0.19 12:05 258 1.536 میلیون 8.12 میلیارد 5,312.07 5,390 5,300 5,220 5,460 1 2,765 5,240 4 14,831 5,280 34.32 هزار میلیارد 41.482 میلیون 16.347 میلیون 6.5 میلیون 6.252 میلیون 10.096 میلیون 6.996 میلیون 6.66 میلیون 5.25 3.46 5 971,816 544,456 1.516 میلیون -
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 4,012 41.00 1.01 4,053 0.00 0.00 12:05 126 3.036 میلیون 12.22 میلیارد 10,013.73 4,053 4,038 4,010 4,110 2 30,000 4,012 4 65,288 4,055 20.925 هزار میلیارد 27.343 میلیون 11.329 میلیون 3.2 میلیون 6.241 میلیون 5.088 میلیون 13.497 میلیون 2.198 میلیون 9.59 4.14 1.56 1.169 میلیون 1.858 میلیون 3.026 میلیون -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,170 41.00 0.99 4,175 46.00 1.11 11:23 54 1.055 میلیون 4.45 میلیارد 2,842 4,129 4,270 4,141 4,300 1 50,000 4,171 1 100,000 4,200 59.01 هزار میلیارد 64.334 میلیون 19.555 میلیون 7 میلیون 6.094 میلیون 13.461 میلیون 10.203 میلیون 5.323 میلیون 10.98 4.34 5.73 174,978 880,208 238,579 816,607
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 40,800 150.00 0.37 40,950 0.00 0.00 12:04 931 2.878 میلیون 117.51 میلیارد 2,799.66 40,950 40,950 40,500 41,500 3 12,608 40,750 1 5,660 40,800 122.55 هزار میلیارد 128.743 میلیون 12.331 میلیون 3 میلیون 6.043 میلیون 6.289 میلیون 3.289 میلیون 10.213 میلیون 12.03 19.53 37.35 1.14 میلیون 1.707 میلیون 1.47 میلیون 1.377 میلیون
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,700 41.00 1.54 2,652 7.00 0.26 12:01 1,525 32.549 میلیون 87.89 میلیارد 14,455.12 2,659 2,570 2,570 2,780 1 10,000 2,696 1 43,454 2,700 12.861 هزار میلیارد 18.621 میلیون 11.452 میلیون 4.767 میلیون 5.855 میلیون 5.597 میلیون 4.884 میلیون 688,801 18.36 2.26 2.59 28.487 میلیون 148,450 27.494 میلیون 1.142 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 44,800 800.00 1.75 45,550 50.00 0.11 12:05 284 376,612 16.98 میلیارد 1,205.16 45,600 46,800 44,700 46,800 1 532 44,800 1 13,028 45,000 29.541 هزار میلیارد 35.988 میلیون 7.388 میلیون 655,000 5.792 میلیون 1.596 میلیون 8.716 میلیون 3.836 میلیون 7.78 18.7 3.42 372,639 3,505 376,144 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,044 60.00 2.85 2,102 2.00 0.10 11:59 349 5.868 میلیون 12.07 میلیارد 14,094.1 2,104 2,150 2,040 2,150 10 149,454 2,044 2 31,081 2,079 127.596 هزار میلیارد 136.624 میلیون 72.933 میلیون 62 میلیون 5.742 میلیون 67.191 میلیون 7.065 میلیون 6.495 میلیون 20.07 1.94 18.45 3.801 میلیون 2.066 میلیون 4.159 میلیون 1.709 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 81,450 2,600.00 3.09 83,450 600.00 0.71 11:58 243 289,168 23.49 میلیارد 1,034.75 84,050 80,200 80,200 82,900 1 600 81,500 1 27,160 81,850 20.313 هزار میلیارد 26.565 میلیون 6.726 میلیون 250,000 5.615 میلیون 1.112 میلیون 6.34 میلیون 2.722 میلیون 7.66 18.77 3.29 268,854 20,314 276,807 12,361
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 38,650 1,350.00 3.38 39,850 150.00 0.38 11:57 530 1.328 میلیون 50.55 میلیارد 1,347.22 40,000 39,450 37,900 39,450 2 327 38,250 3 3,097 38,650 5.708 هزار میلیارد 11.403 میلیون 5.51 میلیون 150,000 5.5 میلیون 468,279 2.177 میلیون 52,383 16.06 12.76 2.42 993,249 335,000 1.328 میلیون -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 9,860 270.00 2.67 10,120 10.00 0.10 11:49 222 2.971 میلیون 29.81 میلیارد 12,268.39 10,130 9,980 9,630 10,200 4 5,400 9,870 1 10,000 10,040 65.195 هزار میلیارد 69.022 میلیون 18.518 میلیون 6.5 میلیون 5.452 میلیون 13.066 میلیون 7.045 میلیون 6.872 میلیون 9.57 5.03 9.34 2.881 میلیون 90,531 2.971 میلیون -
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 34,900 1,250.00 3.46 36,100 50.00 0.14 12:03 264 231,222 8.12 میلیارد 840.78 36,150 35,150 34,850 35,750 2 3,427 34,900 4 4,363 35,100 24.57 هزار میلیارد 30.588 میلیون 10.55 میلیون 700,000 5.423 میلیون 5.127 میلیون 19.501 میلیون 2.624 میلیون 9.64 4.93 1.3 218,288 10,897 220,535 8,650
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 76,100 1,750.00 2.25 77,900 50.00 0.06 11:50 121 51,522 3.92 میلیارد 1,113.77 77,850 77,200 75,000 77,500 2 230 76,100 2 600 76,300 22.815 هزار میلیارد 28.979 میلیون 7.032 میلیون 300,000 5.399 میلیون 1.633 میلیون 5.913 میلیون 2.945 میلیون 7.93 14.31 3.95 44,535 6,987 43,922 7,600
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,920 410.00 3.97 10,350 20.00 0.19 12:02 576 3.07 میلیون 30.86 میلیارد 5,054.71 10,330 10,480 9,890 10,480 1 8,813 9,910 1 2,241 9,920 12.06 هزار میلیارد 17.519 میلیون 6.414 میلیون 850,000 5.363 میلیون 1.051 میلیون 4.799 میلیون 358,908 34.6 11.81 2.59 2.992 میلیون 65,324 3.058 میلیون -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 36,750 350.00 0.94 37,000 100.00 0.27 11:56 43 34,151 1.26 میلیارد 2,255.77 37,100 36,450 36,450 37,400 1 172 36,750 1 17,800 37,100 10.672 هزار میلیارد 16.119 میلیون 6.33 میلیون 290,000 5.331 میلیون 999,480 22.328 میلیون 997,145 10.76 10.74 0.48 34,151 - 34,151 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,081 77.00 1.85 4,157 1.00 0.02 12:06 516 7.29 میلیون 30.3 میلیارد 16,609.87 4,158 4,150 4,081 4,229 1 8,550 4,080 1 4,000 4,082 59.029 هزار میلیارد 62.87 میلیون 28.418 میلیون 14.2 میلیون 5.19 میلیون 23.228 میلیون - 3.85 میلیون 15.69 2.54 -368933.75 5.193 میلیون 2.06 میلیون 5.864 میلیون 1.388 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,050 260.00 4.90 5,310 0.00 0.00 11:58 594 6.188 میلیون 31.56 میلیارد 8,103.31 5,310 5,360 5,050 5,360 1 19,613 5,080 6 35,000 5,130 30.6 هزار میلیارد 37.511 میلیون 13.99 میلیون 6 میلیون 5.111 میلیون 8.879 میلیون 3.552 میلیون 989,230 32.21 3.59 8.98 5.876 میلیون 311,417 6.188 میلیون -
ولیز

لیزینگ ایران

سهام فرابورس 1,965 60.00 2.96 1,980 45.00 2.22 12:05 229 8.694 میلیون 17.21 میلیارد 10,288.31 2,025 2,000 1,965 2,040 0 0 0 25 1,545,325 1,965 7.92 هزار میلیارد 10.756 میلیون 6.12 میلیون 4 میلیون 5.072 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.23 -3.37 37.43 6.694 میلیون 2 میلیون 8.694 میلیون -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 16,040 170.00 1.05 16,160 50.00 0.31 12:04 430 3.962 میلیون 64.91 میلیارد 4,254.78 16,210 16,860 15,970 16,940 1 19,027 16,040 3 1,581 16,210 18.998 هزار میلیارد 24.176 میلیون 6.893 میلیون 1.16 میلیون 4.958 میلیون 1.935 میلیون 22.102 میلیون 1.016 میلیون 18.45 9.68 0.85 3.887 میلیون 59,000 3.886 میلیون 60,000
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 11,650 100.00 0.85 11,680 70.00 0.60 11:59 179 930,940 10.79 میلیارد 6,420.08 11,750 11,530 11,400 11,830 3 12,805 11,640 1 3,024 11,650 8.924 هزار میلیارد 13.582 میلیون 5.725 میلیون 770,000 4.789 میلیون 1.462 میلیون 4.512 میلیون 950,144 9.48 6.15 1.99 884,738 46,202 892,274 38,666
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 3,783 88.00 2.27 3,868 3.00 0.08 12:01 349 4.904 میلیون 18.81 میلیارد 19,972.05 3,871 3,898 3,701 3,990 1 13,162 3,785 2 85,876 3,817 25.575 هزار میلیارد 29.768 میلیون 12.874 میلیون 6.669 میلیون 4.779 میلیون 8.095 میلیون 4.449 میلیون 758,890 33.99 3.19 5.8 4.444 میلیون 260,000 4.704 میلیون -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 3,203 30.00 0.93 3,225 8.00 0.25 12:04 442 2.196 میلیون 7.08 میلیارد 4,589.41 3,233 3,250 3,200 3,258 4 114,187 3,203 1 1,613 3,217 22.575 هزار میلیارد 27.411 میلیون 18.409 میلیون 7 میلیون 4.724 میلیون 13.685 میلیون 6.993 میلیون 6.864 میلیون 3.31 1.66 3.24 2.196 میلیون - 2.196 میلیون -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 40,300 550.00 1.35 40,800 50.00 0.12 12:03 116 156,822 6.38 میلیارد 2,078.07 40,850 40,800 40,150 42,150 2 1,150 40,250 1 2,000 40,450 15 هزار میلیارد 20.256 میلیون 6.215 میلیون 369,000 4.703 میلیون 1.512 میلیون 15.172 میلیون 1.82 میلیون 8.27 9.97 0.99 134,783 22,039 151,872 4,950
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 8,430 80.00 0.94 8,500 10.00 0.12 12:04 305 2.086 میلیون 17.67 میلیارد 3,365.76 8,510 8,540 8,410 8,560 2 2,079 8,420 2 32,330 8,430 15.246 هزار میلیارد 19.843 میلیون 8.936 میلیون 1.8 میلیون 4.669 میلیون 4.267 میلیون 8.346 میلیون 989,036 15.47 3.59 1.83 2.081 میلیون - 2.002 میلیون 79,300
مرقام

ایران ارقام

سهام فرابورس 8,880 290.00 3.16 8,900 270.00 2.94 11:58 220 2.739 میلیون 24.38 میلیارد 4,456.78 9,170 9,060 8,880 9,060 1 7,777 8,890 7 215,401 8,940 4.45 هزار میلیارد 10.259 میلیون 2.451 میلیون 500,000 4.294 میلیون -1,843,058 1.283 میلیون -67,345 -88.57 -3.24 4.66 2.436 میلیون 303,731 2.739 میلیون -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 14,720 50.00 0.34 14,740 30.00 0.20 12:00 1,178 11.412 میلیون 169.38 میلیارد 9,564.23 14,770 14,900 14,370 15,220 1 353 14,700 1 215 14,720 29.68 هزار میلیارد 32.699 میلیون 7.902 میلیون 2 میلیون 4.159 میلیون 3.743 میلیون 3.239 میلیون 1.859 میلیون 24.51 7.88 12.98 5.571 میلیون 5.842 میلیون 9.158 میلیون 2.254 میلیون
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 18,510 90.00 0.48 18,620 20.00 0.11 12:04 663 1.806 میلیون 33.83 میلیارد 2,149.86 18,600 18,880 18,360 19,150 1 500 18,510 1 7 18,530 11.918 هزار میلیارد 15.612 میلیون 5.557 میلیون 635,957 4.12 میلیون 1.437 میلیون 12.425 میلیون 1.037 میلیون 11.42 8.24 0.95 1.742 میلیون 53,297 1.68 میلیون 115,998
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 13,660 460.00 3.26 14,100 20.00 0.14 12:00 475 1.978 میلیون 27.35 میلیارد 4,360.17 14,120 14,080 13,650 14,080 1 4,436 13,680 1 3,843 13,790 16.678 هزار میلیارد 20.799 میلیون 9.448 میلیون 1.206 میلیون 4.013 میلیون 5.435 میلیون 1.603 میلیون 3.658 میلیون 4.75 3.13 8.68 1.477 میلیون 414,326 1.892 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 12,770 40.00 0.31 11,150 1,660.00 12.96 1402/04/15 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 10,446.79 12,810 13,100 12,580 13,290 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 26.307 میلیون 6.994 میلیون 2 میلیون 4.007 میلیون 2.987 میلیون 8.916 میلیون 778,122 28.66 7.46 2.5 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 5,600 390.00 6.51 5,970 20.00 0.33 12:04 826 10.291 میلیون 58.17 میلیارد 7,908.73 5,990 5,840 5,560 5,930 2 6,409 5,590 1 68,237 5,600 9.21 هزار میلیارد 16.251 میلیون 6.334 میلیون 1.63 میلیون 3.952 میلیون 2.337 میلیون 1.281 میلیون 351,336 24.73 4.16 6.73 10.123 میلیون 168,400 10.291 میلیون -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,550 230.00 2.96 7,780 0.00 0.00 12:04 578 2.469 میلیون 18.77 میلیارد 3,838.49 7,780 7,840 7,430 7,890 1 36,120 7,450 1 27,120 7,550 10.83 هزار میلیارد 17.749 میلیون 7.318 میلیون 1.425 میلیون 3.793 میلیون 2.922 میلیون 7.967 میلیون 2.225 میلیون 4.99 3.79 1.39 1.747 میلیون 712,878 2.46 میلیون 548