همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 58,261 2,774.00 5.00 58,239 2,752.00 4.96 1399/07/23 40,505 93.771 میلیون 5.461 هزار میلیارد 2,315.05 55,487 93.771 میلیون 58,261 5.461 هزار میلیارد 0 39,562 58,261 42 - - 372.73 هزار میلیارد 727.544 میلیون 273.446 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 66.484 میلیون 9.481 میلیون - - - 92.263 میلیون 1.508 میلیون 87.234 میلیون 6.537 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 33,050 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 09:28 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 1,399.06 - 765,492 33,050 25.3 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 734.016 هزار میلیارد 936.688 میلیون 306.056 میلیون 19.2 میلیون 268.912 میلیون 37.143 میلیون 184.542 میلیون 37.255 میلیون 17.9 17.95 3.61 - - - -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 5,150 271.00 5.00 5,396 25.00 0.46 09:28 369 1.947 میلیون 10.027 میلیارد 6,474.88 5,421 1.913 میلیون 5,150 9.851 میلیارد 3754 - - 0 181.174 میلیون 5,150 334.087 هزار میلیارد 441.015 میلیون 166.698 میلیون 61.504 میلیون 107.605 میلیون 59.093 میلیون 117.875 میلیون 6.815 میلیون 48.78 5.63 2.82 1.937 میلیون - 1.737 میلیون 200,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,760 3,355.00 5.00 67,017 98.00 0.15 09:26 49 42,432 2.705 میلیارد 1,261.57 67,115 42,432 63,760 2.705 میلیارد 496 350 53,446 1 3.026 میلیون 63,760 688.313 هزار میلیارد 767.39 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 44.68 31.8 24.87 27,432 15,000 42,432 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 62,622 2,982.00 5.00 60,044 404.00 0.68 1399/07/7 5,313 9.307 میلیون 558.827 میلیارد 1,751.72 59,640 56,658 56,658 62,622 1 812 61,500 2 186 70,749 38.008 هزار میلیارد 101.761 میلیون 75.652 میلیون 633,000 63.754 میلیون 11.899 میلیون 3.222 میلیون -3,550,687 - - - 7.304 میلیون 2.003 میلیون 8.396 میلیون 910,868
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,898 1,152.00 5.00 23,028 22.00 0.10 09:28 23 38,993 853.869 میلیون 1,951.13 23,050 21,898 21,898 21,898 471 - - 0 13.955 میلیون 21,898 57.665 هزار میلیارد 118.707 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 8.85 6 4.68 38,993 - 38,993 -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 39,335 2,070.00 5.00 41,388 17.00 0.04 09:29 28 23,562 926.811 میلیون 1,157.94 41,405 39,335 39,335 39,335 66 - - 0 225,510 39,335 1035.225 هزار میلیارد 1.087 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 38.57 32.17 16.2 22,562 1,000 23,562 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 152,723 7,802.00 4.86 152,771 7,754.00 4.83 09:29 6,206 1.547 میلیون 236.363 میلیارد 131.44 160,525 152,600 152,600 157,210 1 1,278 152,721 2 3,899 152,730 736.486 هزار میلیارد 782.104 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 11.4 14.01 6.63 1.492 میلیون 55,157 1.54 میلیون 6,753
وسپهر

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سهام فرابورس 12,632 664.00 4.99 12,940 356.00 2.68 09:28 2,100 4.471 میلیون 56.472 میلیارد 398.94 میلیون 13,296 4.422 میلیون 12,632 55.863 میلیارد 9999 - - 0 96.658 میلیون 12,632 398.91 هزار میلیارد 445.135 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 10.52 6.16 10.5 4.339 میلیون 100,000 4.139 میلیون 300,000
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 44,560 0.00 0.00 46,900 0.00 0.00 09:28 358 1.598 میلیون 74.2 میلیارد 996.29 - 72,020 44,560 3.209 میلیارد 118 - - 0 1.157 میلیون 46,380 647.22 هزار میلیارد 688.413 میلیون 113.99 میلیون 13.8 میلیون 41.193 میلیون 72.798 میلیون 142.695 میلیون 37.545 میلیون 17.23 8.89 4.53 428,040 1.17 میلیون 564,926 1.033 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,407 600.00 5.00 11,539 468.00 3.90 09:28 711 7.144 میلیون 81.495 میلیارد 12,418.62 12,007 7.138 میلیون 11,407 81.425 میلیارد 123 - - 0 4.44 میلیون 11,407 327.525 هزار میلیارد 339.892 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.65 4.76 3.79 6.244 میلیون 900,000 6.213 میلیون 930,527
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 148,778 7,830.00 5.00 151,142 5,466.00 3.49 09:27 424 413,536 61.596 میلیارد 1,414.86 156,608 413,502 148,778 61.591 میلیارد 74 - - 0 371,226 148,778 375.917 هزار میلیارد 415.039 میلیون 58.533 میلیون 2.4 میلیون 39.179 میلیون 19.353 میلیون 75.612 میلیون 22.916 میلیون 15.99 18.93 4.85 388,536 25,000 412,795 741
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 92,850 0.00 0.00 97,730 0.00 0.00 09:26 713 1.986 میلیون 194.03 میلیارد 2,669.88 - 1.615 میلیون 92,850 149.926 میلیارد 163 - - 0 1.757 میلیون 97,720 586.38 هزار میلیارد 624.002 میلیون 89.491 میلیون 6 میلیون 37.622 میلیون 51.869 میلیون 64.595 میلیون 33.755 میلیون 17.27 11.24 9.03 593,391 1.392 میلیون 1.666 میلیون 318,933
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 5,932 312.00 5.00 6,244 0.00 0.00 09:21 5 6,161 36.547 میلیون 1,226.33 6,244 5,932 5,932 5,932 48 - - 0 351,144 5,932 26.213 هزار میلیارد 61.36 میلیون 37.809 میلیون 1.5 میلیون 35.168 میلیون 2.641 میلیون 19.819 میلیون 586,456 44.66 9.92 1.32 6,161 - 6,161 -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 108.00 0.87 10,180 2,278.00 18.29 1399/05/26 36,450 186.534 میلیون 2.358 هزار میلیارد 13,012.04 12,458 186.534 میلیون 12,900 2.358 هزار میلیارد 75 445,950 12,360 115 340,410 12,360 118.286 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 186.275 میلیون 259,144 149.109 میلیون 37.425 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 43,486 2,288.00 5.00 45,744 30.00 0.07 09:20 13 14,032 610.196 میلیون 1,048.33 45,774 13,735 43,486 597.28 میلیون 128 - - 0 121,720 43,486 27.532 هزار میلیارد 56.935 میلیون 30.501 میلیون 600,000 29.477 میلیون 1.023 میلیون 41.711 میلیون 1.031 میلیون 26.62 26.83 0.66 14,032 - 14,032 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 105,583 5,557.00 5.00 111,094 46.00 0.04 09:25 11 3,788 399.948 میلیون 513.83 111,140 3,788 105,583 399.948 میلیون 219 - - 0 943,474 105,583 127.091 هزار میلیارد 156.125 میلیون 35.401 میلیون 1.143 میلیون 29.045 میلیون 6.356 میلیون 97.686 میلیون 1.974 میلیون 64.34 19.99 1.3 3,788 - 3,788 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 20,193 1,062.00 5.00 21,242 13.00 0.06 09:20 7 28,820 581.962 میلیون 6,455 21,255 28,820 20,193 581.962 میلیون 78 - - 0 812,984 20,193 37.307 هزار میلیارد 63.101 میلیون 32.198 میلیون 1.751 میلیون 25.894 میلیون 6.304 میلیون 10.822 میلیون 3.974 میلیون 9.36 5.9 3.44 3,820 25,000 28,820 -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 32,773 1,724.00 5.00 34,237 260.00 0.75 09:19 17 211,555 6.933 میلیارد 13,937 34,497 211,555 32,773 6.933 میلیارد 71 175 29,053 1 629,259 32,773 32.796 هزار میلیارد 58.276 میلیون 27.801 میلیون 950,000 25.748 میلیون 2.054 میلیون 30.894 میلیون 938,258 34.67 15.84 1.05 11,555 200,000 211,555 -
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 21,391 1,125.00 5.00 22,483 33.00 0.15 09:20 49 150,240 3.214 میلیارد 3,796 22,516 21,391 21,391 21,391 101 - - 0 1.952 میلیون 21,391 1063.42 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 63.43 میلیون 35.5 میلیون 24.988 میلیون 38.441 میلیون 11.04 میلیون 10.763 میلیون 94.43 26.44 92.06 70,240 80,000 150,240 -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 57,466 3,024.00 5.00 60,488 2.00 0.00 09:15 2 563 32.353 میلیون 104 60,490 57,466 57,466 57,466 104 - - 0 157,173 57,466 27.531 هزار میلیارد 49.89 میلیون 23.611 میلیون 450,000 22.669 میلیون 941,606 29.066 میلیون 1.448 میلیون 18.8 28.91 0.94 104 459 563 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 105,039 5,528.00 5.00 110,562 5.00 0.00 09:17 4 387 40.65 میلیون 96.67 110,567 387 105,039 40.65 میلیون 145 - - 0 571,047 105,039 113.613 هزار میلیارد 134.942 میلیون 31.759 میلیون 1.028 میلیون 21.329 میلیون 10.431 میلیون 118.365 میلیون 2.665 میلیون 42.63 10.89 0.96 387 - 387 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 128,514 6,763.00 5.00 135,119 158.00 0.12 09:29 67 16,561 2.128 میلیارد 243.23 135,277 128,515 128,514 129,433 22 260 113,741 1 20,479 128,514 1126.744 هزار میلیارد 1.101 میلیارد 90.608 میلیون 8 میلیون 18.848 میلیون 71.76 میلیون 120.455 میلیون 47.416 میلیون 22.81 15.07 8.98 16,561 - 16,561 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 5,781 304.00 5.00 6,041 44.00 0.72 09:28 35 1.153 میلیون 6.665 میلیارد 43,096.46 6,085 5,781 5,781 5,781 261 - - 0 5.858 میلیون 5,781 16.615 هزار میلیارد 33.434 میلیون 21.759 میلیون 1.5 میلیون 17.572 میلیون 4.188 میلیون 7.555 میلیون 1.178 میلیون 13.46 3.79 2.1 52,866 1.1 میلیون 1.153 میلیون -
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 13,619 716.00 4.99 14,258 77.00 0.54 09:28 70 514,185 7.003 میلیارد 7,705.71 14,335 512,542 13,619 6.98 میلیارد 440 - - 0 10.652 میلیون 13,619 172.02 هزار میلیارد 186.457 میلیون 31.374 میلیون 9 میلیون 14.437 میلیون 16.937 میلیون 37.581 میلیون 9.188 میلیون 18.68 10.14 4.56 114,185 400,000 514,185 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 28,065 1,477.00 5.00 29,520 22.00 0.07 09:18 12 24,192 678.948 میلیون 781.5 29,542 23,992 28,065 673.335 میلیون 161 - - 0 3.057 میلیون 28,065 59.084 هزار میلیارد 73.278 میلیون 17.086 میلیون 2 میلیون 14.204 میلیون 2.882 میلیون 30.541 میلیون 2.818 میلیون 20.96 20.5 1.93 14,192 10,000 24,192 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 21,450 1,128.00 5.00 22,448 130.00 0.58 09:26 21 242,553 5.203 میلیارد 3,229.23 22,578 242,553 21,450 5.203 میلیارد 144 - - 0 1.863 میلیون 21,450 33.869 هزار میلیارد 47.438 میلیون 25.061 میلیون 1,000,000 13.58 میلیون 11.482 میلیون 6.75 میلیون 969,586 34.78 2.94 4.99 17,553 225,000 188,035 54,518
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 39,280 49.00 0.12 40,335 1,006.00 2.56 09:28 1,767 8.935 میلیون 360.392 میلیارد 10,028.58 39,329 8.922 میلیون 41,000 359.883 میلیارد 2 4,750 39,010 2 710 39,280 61.502 هزار میلیارد 75.183 میلیون 16.937 میلیون 1.57 میلیون 11.121 میلیون 5.816 میلیون 7.412 میلیون 3.709 میلیون 16.65 10.62 8.33 6.308 میلیون 2.63 میلیون 8.468 میلیون 470,000
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 80,603 4,242.00 5.00 84,746 99.00 0.12 09:17 25 13,454 1.084 میلیارد 435 84,845 13,454 80,603 1.084 میلیارد 8 - - 0 158,740 80,603 61.848 هزار میلیارد 72.141 میلیون 17.972 میلیون 728,000 10.392 میلیون 7.58 میلیون 2.251 میلیون 959,710 64.34 8.15 27.43 13,454 - 13,454 -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 12,907 679.00 5.00 13,583 3.00 0.02 09:27 13 17,790 229.616 میلیون 1,260.13 13,586 17,790 12,907 229.616 میلیون 547 - - 0 7.298 میلیون 12,907 39.746 هزار میلیارد 49.613 میلیون 14.994 میلیون 2.925 میلیون 9.878 میلیون 5.116 میلیون 30.955 میلیون 2.303 میلیون 17.25 7.77 1.28 17,790 - 17,790 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 38,850 2,034.00 4.98 39,101 1,783.00 4.36 09:28 495 2.656 میلیون 103.847 میلیارد 4,089.15 40,884 2.653 میلیون 39,990 103.734 میلیارد 2 36,186 38,840 8 30,946 38,850 163.86 هزار میلیارد 172.129 میلیون 14.029 میلیون 4 میلیون 8.593 میلیون 5.436 میلیون 1.664 میلیون 1.329 میلیون 120.57 29.48 96.3 2.111 میلیون 545,000 2.656 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 15,254 802.00 5.00 16,042 14.00 0.09 09:19 5 53,635 818.148 میلیون 17,428.33 16,056 53,635 15,254 818.148 میلیون 619 - - 0 12.795 میلیون 15,254 96.342 هزار میلیارد 104.309 میلیون 12.223 میلیون 3 میلیون 7.973 میلیون 4.25 میلیون 1.477 میلیون 676,270 142.34 22.65 65.19 3,635 50,000 53,635 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 23,202 1,221.00 5.00 24,419 4.00 0.02 09:26 9 5,639 130.836 میلیون 944 24,423 5,639 23,202 130.836 میلیون 164 462 21,546 1 4.716 میلیون 23,202 58.615 هزار میلیارد 66.479 میلیون 12.758 میلیون 2.4 میلیون 7.871 میلیون 4.888 میلیون 33.032 میلیون 1.312 میلیون 44.66 11.99 1.77 5,639 - 5,639 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 55,817 2,937.00 5.00 58,614 140.00 0.24 09:28 40 41,759 2.331 میلیارد 526.5 58,754 55,817 55,817 55,817 193 - - 0 13.513 میلیون 55,817 77.463 هزار میلیارد 84.879 میلیون 10.913 میلیون 1.316 میلیون 7.585 میلیون 3.328 میلیون 4.817 میلیون 1.938 میلیون 39.85 23.19 16.03 26,759 15,000 41,759 -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام فرابورس 39,440 0.00 0.00 41,520 0.00 0.00 09:27 425 1.401 میلیون 58.16 میلیارد 3,498.49 - 896,976 39,440 35.377 میلیارد 110 - - 0 437,932 41,480 121.92 هزار میلیارد 129.06 میلیون 18.491 میلیون 2.936 میلیون 7.169 میلیون 11.322 میلیون 9.255 میلیون 10.462 میلیون 11.44 10.57 12.93 400,756 1,000,000 1.401 میلیون -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 15,839 833.00 5.00 15,839 833.00 5.00 09:28 926 11.642 میلیون 184.402 میلیارد 5,712.43 16,672 11.641 میلیون 15,839 184.391 میلیارد 76 - - 0 1.028 میلیون 15,839 166.72 هزار میلیارد 173.473 میلیون 43.128 میلیون 10 میلیون 6.753 میلیون 36.375 میلیون 17.864 میلیون 17.563 میلیون 9.07 4.38 8.91 1.342 میلیون 10.3 میلیون 10.594 میلیون 1.048 میلیون
بپیوند

برق و انرژی پیوندگستر پارس

سهام فرابورس 20,393 1,073.00 5.00 21,120 346.00 1.61 09:28 1,265 731,149 14.91 میلیارد 286.04 21,466 729,399 20,393 14.875 میلیارد 9829 - - 0 3.349 میلیون 20,393 64.458 هزار میلیارد 71.148 میلیون 7.423 میلیون 10 6.75 میلیون - - - - - - 680,149 51,000 731,149 -
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 9,502 500.00 5.00 9,982 20.00 0.20 09:28 152 453,564 4.31 میلیارد 1,543.03 10,002 452,564 9,502 4.3 میلیارد 3504 - - 0 35.236 میلیون 9,502 450.54 هزار میلیارد 455.276 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 6.38 4.57 6.19 453,564 - 303,564 150,000
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 14,080 0.00 0.00 14,840 0.00 0.00 09:24 35 98,280 1.39 میلیارد 1,171.2 - 6,716 14,080 94.561 میلیون 158 - - 0 1.522 میلیون 14,120 32.351 هزار میلیارد 37.382 میلیون 8.395 میلیون 700,000 5.074 میلیون 3.321 میلیون 8.084 میلیون 1.186 میلیون 27.24 9.73 4 98,280 - 98,280 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 45,565 2,398.00 5.00 47,763 200.00 0.42 09:25 27 81,885 3.731 میلیارد 311.2 47,963 81,885 45,565 3.731 میلیارد 399 150 39,766 1 2.84 میلیون 45,565 62.355 هزار میلیارد 67.26 میلیون 7.461 میلیون 1.3 میلیون 4.909 میلیون 2.552 میلیون 11.131 میلیون 2.796 میلیون 22.3 24.43 5.6 81,885 - 81,885 -