همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,235 24.00 1.91 1,259 0.00 0.00 1400/04/29 56,224 1.75 میلیارد 2.2 هزار میلیارد 39,222.62 1,259 1,284 1,230 1,323 2 8,249 1,236 2 2,692 1,236 169.965 هزار میلیارد 613.051 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 4.31 2.48 1.7 1.729 میلیارد 18.162 میلیون 1.724 میلیارد 23.365 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 12,666 202.00 1.57 12,868 0.00 0.00 1400/04/29 724 4.81 میلیون 61.95 میلیارد 6,649.19 12,868 13,107 12,647 13,180 1 98,604 12,663 2 396,359 12,666 128.68 هزار میلیارد 530.641 میلیون 416.574 میلیون 10 میلیون 401.961 میلیون 14.613 میلیون 58.641 میلیون 1.354 میلیون 95.02 8.81 2.19 1.919 میلیون 2.896 میلیون 4.795 میلیون 19,419
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,599 12.00 0.33 3,611 0.00 0.00 1400/04/29 5,406 74.6 میلیون 269.34 میلیارد 13,798.77 3,611 3,600 3,561 3,700 1 10,000 3,590 6 215,121 3,600 222.089 هزار میلیارد 369.369 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 167.476 میلیون 13.703 میلیون 16.2 2.65 0.91 69.696 میلیون 4.9 میلیون 72.596 میلیون 2 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 9,261 1.00 0.01 9,260 0.00 0.00 1400/04/29 4,579 9.47 میلیون 87.66 میلیارد 2,067.21 9,260 9,261 9,260 9,310 293 51,971,608 9,260 3 11,830 9,261 277.8 هزار میلیارد 398.567 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 15.68 10.98 15.52 2.323 میلیون 7.143 میلیون 9.164 میلیون 302,209
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 90,500 824.00 0.92 89,676 0.00 0.00 1400/04/29 5,117 1.73 میلیون 155.44 میلیارد 338.74 89,676 87,880 87,880 90,850 1 66 90,499 1 111 90,499 822.121 هزار میلیارد 940.592 میلیون 156.937 میلیون 9.168 میلیون 118.471 میلیون 38.465 میلیون 203.867 میلیون 120.643 میلیون 6.81 21.37 4.03 1.636 میلیون 97,626 1.387 میلیون 345,988
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 53,240 46.00 0.09 53,194 0.00 0.00 1400/04/29 458 2.32 میلیون 123.7 میلیارد 5,072.96 53,194 53,240 53,240 53,240 604 1,981,628 53,240 0 0 0 1085.796 هزار میلیارد - - 10.206 میلیون 113.442 میلیون 38.489 میلیون 40.626 میلیون 24.913 میلیون 43.58 28.21 26.73 2.323 میلیون 200 2.323 میلیون -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 41,700 18.00 0.04 41,718 0.00 0.00 1400/04/29 869 2.28 میلیون 95.18 میلیارد 2,625.3 41,718 40,525 40,525 42,550 1 1,000 41,600 1 15,000 41,980 1042.95 هزار میلیارد - - 12.3 میلیون 94.967 میلیون 99.596 میلیون 138.524 میلیون 61.2 میلیون 17.04 10.47 7.53 1.61 میلیون 671,000 455,714 1.826 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,691 16.00 0.94 1,707 0.00 0.00 1400/04/29 1,732 31.86 میلیون 54.38 میلیارد 18,394.45 1,707 1,700 1,673 1,747 1 158,322 1,688 1 3,187 1,691 27.398 هزار میلیارد 116.002 میلیون 105.865 میلیون 16.05 میلیون 88.604 میلیون 17.261 میلیون 3.345 میلیون 3.023 میلیون 9.06 1.59 8.19 31.859 میلیون - 31.859 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 8,390 52.00 0.62 8,338 0.00 0.00 1400/04/29 2,163 27.51 میلیون 229.34 میلیارد 12,717.22 8,338 8,100 7,900 8,390 40 1,853,018 8,390 0 0 0 49.611 هزار میلیارد 132.632 میلیون 99.151 میلیون 2.5 میلیون 83.021 میلیون 16.13 میلیون 20.276 میلیون 11.399 میلیون 4.35 3.08 2.46 12.588 میلیون 14.919 میلیون 15.984 میلیون 11.523 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,295 41.00 0.96 4,254 0.00 0.00 1400/04/29 815 8.61 میلیون 36.64 میلیارد 10,569.1 4,254 4,120 4,050 4,310 1 53,342 4,295 1 10,000 4,299 17.844 هزار میلیارد 81.837 میلیون 72.083 میلیون 4.195 میلیون 63.993 میلیون 8.09 میلیون 26.407 میلیون 3.055 میلیون 5.84 2.21 0.68 4.407 میلیون 4.206 میلیون 8.574 میلیون 40,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 15,273 1.00 0.01 15,274 0.00 0.00 1400/04/29 721 3.89 میلیون 59.53 میلیارد 5,399.13 15,274 15,100 15,100 15,500 1 1,000 15,235 1 10,000 15,273 381.85 هزار میلیارد 442.234 میلیون 169.253 میلیون 25 میلیون 60.384 میلیون 108.869 میلیون 170.274 میلیون 64.462 میلیون 5.92 3.51 2.25 2.361 میلیون 1.531 میلیون 3.655 میلیون 237,675
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 14,974 10.00 0.07 14,984 0.00 0.00 1400/04/29 803 3.67 میلیون 55 میلیارد 4,570.73 14,984 15,369 14,599 15,396 1 350 14,675 1 672 14,974 97.172 هزار میلیارد 155.667 میلیون 80.331 میلیون 6.485 میلیون 58.495 میلیون 21.836 میلیون 31.571 میلیون 10.415 میلیون 9.33 4.45 3.08 2.651 میلیون 1.019 میلیون 3.57 میلیون 100,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,840 77.00 0.86 8,917 0.00 0.00 1400/04/29 5,472 28.75 میلیون 256.33 میلیارد 5,253.3 8,917 8,880 8,730 9,046 1 600 8,849 1 16,352 8,849 401.265 هزار میلیارد 453.193 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 4.27 4.09 4.2 27.931 میلیون 815,178 25.303 میلیون 3.443 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 14,520 192.00 1.34 14,328 0.00 0.00 1400/04/29 877 5.07 میلیون 72.67 میلیارد 5,783.5 14,328 14,670 14,211 14,670 1 1,581 14,500 2 4,981 14,521 171.936 هزار میلیارد 223.333 میلیون 72.238 میلیون 12 میلیون 51.397 میلیون 20.841 میلیون 74.993 میلیون 27.304 میلیون 6.3 8.25 2.29 3.457 میلیون 1.615 میلیون 2.542 میلیون 2.53 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 10,448 88.00 0.85 10,360 0.00 0.00 1400/04/29 5,148 24.89 میلیون 257.83 میلیارد 4,834.14 10,360 10,150 10,100 10,520 2 25,000 10,440 2 50,500 10,440 248.201 هزار میلیارد 295.06 میلیون 81.007 میلیون 23.958 میلیون 46.859 میلیون 34.148 میلیون 128.226 میلیون 28.48 میلیون 8.73 7.27 1.94 14.747 میلیون 10.139 میلیون 22.643 میلیون 2.244 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 13,735 133.00 0.98 13,602 0.00 0.00 1400/04/29 723 1.55 میلیون 21.2 میلیارد 2,144.76 13,602 13,305 13,278 13,890 1 6,209 13,735 2 100,800 13,740 136.02 هزار میلیارد 177.258 میلیون 84.921 میلیون 10 میلیون 41.238 میلیون 43.682 میلیون 24.805 میلیون 22.307 میلیون 6.1 3.11 5.48 1.395 میلیون 155,321 1.386 میلیون 165,000
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 29,689 258.00 0.86 29,947 0.00 0.00 1400/04/29 1,257 1.75 میلیون 52.4 میلیارد 1,392.11 29,947 29,000 29,000 30,770 1 4,000 29,670 1 5 29,690 35.936 هزار میلیارد 74.766 میلیون 41.024 میلیون 1.2 میلیون 38.829 میلیون 2.194 میلیون 59.394 میلیون 2.645 میلیون 13.59 16.38 0.61 1.627 میلیون 122,414 1.709 میلیون 40,813
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 29,000 336.00 1.17 28,664 0.00 0.00 1400/04/29 894 2.69 میلیون 77.22 میلیارد 3,013.5 28,664 28,600 27,510 29,580 6 13,173 28,710 1 10,000 28,710 58.905 هزار میلیارد 94.327 میلیون 49.324 میلیون 2.055 میلیون 37.479 میلیون 11.845 میلیون 17.984 میلیون 5.852 میلیون 9.72 4.8 3.16 1.323 میلیون 1.371 میلیون 2.684 میلیون 10,000
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 19,050 140.00 0.73 19,190 0.00 0.00 1400/04/29 399 957,626 18.38 میلیارد 2,400.07 19,190 18,220 18,220 19,690 1 2,367 19,010 1 174 19,110 26.866 هزار میلیارد 61.215 میلیون 36.816 میلیون 950,000 34.349 میلیون 2.466 میلیون 49.959 میلیون 1.901 میلیون 14.13 10.89 0.54 937,626 20,000 861,924 95,702
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 46,450 516.00 1.12 45,934 0.00 0.00 1400/04/29 301 416,027 19.33 میلیارد 1,382.15 45,934 45,500 45,500 47,300 1 1,071 46,510 1 3,674 46,510 91.868 هزار میلیارد 122.451 میلیون 37.224 میلیون 2 میلیون 30.583 میلیون 6.641 میلیون 61.794 میلیون 13.485 میلیون 6.81 13.83 1.49 316,027 100,000 416,027 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 173,500 2,613.00 1.48 174,640 1,473.00 0.84 1400/04/23 - - - 314.38 176,113 179,900 169,500 176,100 8 400 173,000 2 7,414 173,500 1397.12 هزار میلیارد 1.427 میلیارد 173.527 میلیون 8 میلیون 30.145 میلیون 143.382 میلیون 211.343 میلیون 116.391 میلیون 12.64 9.74 6.61 260,378 88,899 349,277 -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 23,498 149.00 0.64 23,349 0.00 0.00 1400/04/29 392 731,895 17.09 میلیارد 1,867.08 23,349 22,700 22,700 23,759 2 1,137 23,230 4 90,573 23,500 23.349 هزار میلیارد 50.103 میلیون 29.802 میلیون 450,000 26.754 میلیون 3.048 میلیون 36.644 میلیون 1.929 میلیون 12.1 7.66 0.64 628,478 103,417 731,895 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 104,543 4,978.00 5.00 104,543 4,978.00 5.00 1400/04/27 - - - 6,567.84 99,565 104,543 104,543 104,543 348 1,295,339 104,543 0 0 0 119.537 هزار میلیارد 144.203 میلیون 47.943 میلیون 1.143 میلیون 24.667 میلیون 23.277 میلیون 139.277 میلیون 20.548 میلیون 5.82 5.14 0.86 7.32 میلیون 804,860 5.604 میلیون 2.52 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 202,400 1,163.00 0.57 203,563 0.00 0.00 1400/04/29 1,771 766,928 156.12 میلیارد 433.05 203,563 197,010 197,010 205,500 1 60 202,400 1 86,865 202,400 488.551 هزار میلیارد 512.538 میلیون 114.027 میلیون 2.4 میلیون 23.987 میلیون 90.04 میلیون 177.438 میلیون 71.018 میلیون 6.88 5.43 2.75 620,164 146,764 570,608 196,320
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 5,100 41.00 0.80 5,141 0.00 0.00 1400/04/29 1,233 14.35 میلیون 73.79 میلیارد 11,640.35 5,141 5,150 5,061 5,230 4 700,000 5,080 1 49,000 5,177 13.49 هزار میلیارد 36.984 میلیون 31.1 میلیون 2.624 میلیون 23.494 میلیون 7.606 میلیون 12.36 میلیون 3.898 میلیون 3.46 1.77 1.1 12.96 میلیون 1.392 میلیون 7.673 میلیون 6.679 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,486 62.00 0.84 7,424 0.00 0.00 1400/04/29 3,513 20.76 میلیون 154.14 میلیارد 5,910.48 7,424 7,400 7,277 7,650 2 1,327 7,480 1 20,000 7,490 60.877 هزار میلیارد 84.353 میلیون 38.58 میلیون 8.2 میلیون 23.477 میلیون 15.103 میلیون 22.457 میلیون 6.344 میلیون 9.6 4.03 2.71 20.354 میلیون 409,630 20.763 میلیون 606
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 16,907 0.00 0.00 16,907 0.00 0.00 1400/04/29 126 2.17 میلیون 36.61 میلیارد 17,186.17 16,907 16,907 16,907 16,907 50 1,137,996 16,907 0 0 0 40.577 هزار میلیارد 60.586 میلیون 28.967 میلیون 2.4 میلیون 20.009 میلیون 8.958 میلیون 60.908 میلیون 5.05 میلیون 8.03 4.53 0.67 1.766 میلیون 399,620 715,109 1.45 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 27,573 118.00 0.43 27,455 0.00 0.00 1400/04/29 1,642 4.42 میلیون 121.28 میلیارد 2,690.22 27,455 27,460 26,800 27,940 1 185 27,490 1 2,000 27,573 151.552 هزار میلیارد 171.431 میلیون 29.653 میلیون 5.52 میلیون 19.879 میلیون 9.774 میلیون 9.22 میلیون 2.923 میلیون 51.85 15.51 16.45 2.897 میلیون 1.52 میلیون 3.816 میلیون 601,006
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 21,922 949.00 4.15 22,091 780.00 3.41 1400/04/23 - - - 2,593.57 22,871 21,810 21,810 23,500 1 1,272 22,702 1 5,116 22,710 33.137 هزار میلیارد 54.113 میلیون 47.161 میلیون 1.5 میلیون 19.807 میلیون 27.354 میلیون 17.271 میلیون 1.795 میلیون 18.46 1.25 1.99 2.823 میلیون 1.073 میلیون 3.444 میلیون 451,645
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 126,212 6,010.00 5.00 126,177 5,975.00 4.97 1400/04/27 - - - 1,204.93 120,202 126,212 122,580 126,212 15 23,613 126,212 0 0 0 129.653 هزار میلیارد 149.336 میلیون 45.521 میلیون 1.028 میلیون 19.683 میلیون 25.838 میلیون 145.353 میلیون 20.734 میلیون 6.25 5.02 0.89 3.274 میلیون 50,000 2.654 میلیون 670,000
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 9,944 12.00 0.12 9,932 0.00 0.00 1400/04/29 825 9.57 میلیون 95.08 میلیارد 11,603.39 9,932 9,944 9,640 9,944 229 3,846,432 9,944 1 550 10,000 29.052 هزار میلیارد 45.408 میلیون 22.642 میلیون 2.925 میلیون 16.356 میلیون 6.287 میلیون 46.407 میلیون 1.785 میلیون 16.28 4.62 0.63 9.573 میلیون - 9.448 میلیون 125,000
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 21,035 75.00 0.36 21,110 0.00 0.00 1400/04/29 1,694 6.81 میلیون 143.76 میلیارد 4,020.03 21,110 21,035 21,035 22,035 0 0 0 7 47,761 21,035 63.33 هزار میلیارد 76.701 میلیون 19.718 میلیون 3 میلیون 13.371 میلیون 6.347 میلیون 9.159 میلیون 2.899 میلیون 21.84 9.98 6.91 6.308 میلیون 502,000 6.41 میلیون 400,000
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 51,400 948.00 1.81 52,348 0.00 0.00 1400/04/29 1,681 1.89 میلیون 98.94 میلیارد 1,124.37 52,348 52,616 50,800 54,720 1 99 51,220 1 6,446 51,400 226.078 هزار میلیارد 238.011 میلیون 23.638 میلیون 4.319 میلیون 11.934 میلیون 11.705 میلیون 10.678 میلیون 4.082 میلیون 55.39 19.32 21.17 1.89 میلیون - 1.883 میلیون 7,431
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 35,002 110.00 0.32 34,892 0.00 0.00 1400/04/29 9,796 2.87 میلیون 100 میلیارد 292.56 34,892 34,140 33,750 35,580 1 802 35,001 1 13 35,005 69.784 هزار میلیارد 81.592 میلیون 17.717 میلیون 2 میلیون 11.808 میلیون 5.909 میلیون 15.995 میلیون 8.841 میلیون 7.89 11.81 4.37 2.187 میلیون 678,494 2.554 میلیون 312,125
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 47,980 433.00 0.91 47,547 0.00 0.00 1400/04/29 358 442,573 21.04 میلیارد 1,236.24 47,547 48,130 46,948 48,899 3 1,500 47,130 1 655 47,980 47.547 هزار میلیارد 58.883 میلیون 20.698 میلیون 1,000,000 11.336 میلیون 9.362 میلیون 9.875 میلیون 3.811 میلیون 12.48 5.08 4.81 342,077 100,496 392,573 50,000
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 10,212 249.00 2.50 9,963 0.00 0.00 1400/04/29 1,873 8.88 میلیون 88.51 میلیارد 4,743.49 9,963 9,410 9,410 10,212 36 1,195,526 10,212 1 540 10,420 34.871 هزار میلیارد 44.988 میلیون 13.717 میلیون 1.316 میلیون 10.117 میلیون 3.6 میلیون 6.597 میلیون 1.279 میلیون 27.27 9.69 5.29 8.885 میلیون - 8.785 میلیون 100,000
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 70,916 1,303.00 1.80 70,173 2,046.00 2.83 1400/04/26 - - - 1,692.59 72,219 73,500 68,990 73,500 1 1,015 70,915 1 12,229 70,916 51.086 هزار میلیارد 60.914 میلیون 19.231 میلیون 728,000 9.828 میلیون 9.403 میلیون 3.177 میلیون 2.149 میلیون 22.78 5.43 16.08 870,069 885,148 1,000,000 754,726
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 68,002 317.00 0.46 68,319 0.00 0.00 1400/04/29 3,288 436,205 29.8 میلیارد 132.67 68,319 66,300 66,300 69,074 1 51 68,002 2 27 68,002 34.843 هزار میلیارد 43.306 میلیون 13.859 میلیون 510,000 8.463 میلیون 5.396 میلیون 15.336 میلیون 2.938 میلیون 11.86 6.46 2.27 243,568 192,637 416,401 19,804
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,708 13.00 0.77 1,695 0.00 0.00 1400/04/29 1,284 24.59 میلیون 41.66 میلیارد 19,147.46 1,695 1,660 1,660 1,733 2 232,091 1,707 1 117,099 1,708 112.169 هزار میلیارد 119.677 میلیون 84.389 میلیون 66.176 میلیون 7.508 میلیون 76.881 میلیون 11.698 میلیون 11.253 میلیون 9.98 1.46 9.59 22.11 میلیون 2.476 میلیون 22.767 میلیون 1.818 میلیون
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 22,738 79.00 0.35 22,659 0.00 0.00 1400/04/29 1,196 2.76 میلیون 62.5 میلیارد 2,306.17 22,659 22,500 21,600 23,090 1 240 22,710 1 2,691 22,738 15.861 هزار میلیارد 23.199 میلیون 8.277 میلیون 700,000 7.337 میلیون 939,981 5.402 میلیون 1.319 میلیون 12.03 16.87 2.94 2.716 میلیون 42,331 2.684 میلیون 74,167