همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 9,110 100.00 1.11 9,000 10.00 0.11 11:14 282 1.8 میلیون 16.22 میلیارد 6,796.98 9,010 8,770 8,690 9,240 1 3,062 8,990 1 70,361 9,000 90.2 هزار میلیارد 580.667 میلیون 497.593 میلیون 10 میلیون 452.369 میلیون 13.56 میلیون 67.941 میلیون -2,116,752 -42.52 6.64 1.32 337,801 422,930 750,731 10,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 - - - 48,184.68 965 954 925 964 1 50,000 932 4 131,504 933 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون - 1.84 1.26 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 35,600 650.00 1.86 35,000 50.00 0.14 11:14 405 2.22 میلیون 77.95 میلیارد 6,325.49 34,950 34,950 34,100 36,000 9 366,993 34,950 9 72,086 35,000 1073.161 هزار میلیارد 1.212 میلیارد 190.937 میلیون 30.618 میلیون 138.801 میلیون 46.664 میلیون 44.429 میلیون 27.75 میلیون 38.62 22.96 24.12 250,167 2.744 میلیون 2.994 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,080 20.00 0.28 7,070 10.00 0.14 11:15 1,247 2.74 میلیون 19.57 میلیارد 2,020.05 7,060 7,060 7,060 7,250 78 13,125,101 7,060 56 125,451 7,070 212.4 هزار میلیارد 327.692 میلیون 155.022 میلیون 30 میلیون 115.592 میلیون 33.141 میلیون 13.512 میلیون 13.309 میلیون 15.94 6.4 15.7 569,414 2.209 میلیون 2.776 میلیون 2,143
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 46,350 50.00 0.11 46,300 0.00 0.00 11:15 307 1.06 میلیون 49.17 میلیارد 3,129.21 46,300 46,350 46,250 47,500 1 200 46,200 1 730 46,450 1157.5 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 221.624 میلیون 25 میلیون 113.999 میلیون 107.625 میلیون 181.29 میلیون 96.625 میلیون 11.98 10.75 6.38 6,383 151,261 152,030 5,614
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,050 270.00 4.67 5,870 90.00 1.56 11:16 1,432 10.83 میلیون 65.04 میلیارد 7,545.76 5,780 5,940 5,940 6,060 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 266.4 هزار میلیارد 366.232 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.74 3.85 3.6 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 172,000 1,250.00 0.73 170,850 100.00 0.06 11:12 86 70,471 12.19 میلیارد 502.28 170,750 171,000 170,000 174,950 1 3,697 173,000 1 73 175,950 1368 هزار میلیارد 1.457 میلیارد 246.839 میلیون 8 میلیون 92.725 میلیون 104.122 میلیون 287.829 میلیون 133.558 میلیون 10.23 13.13 4.75 6,973 68,101 45,474 29,600
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 946 28.00 3.05 922 4.00 0.44 11:15 242 5.55 میلیون 5.2 میلیارد 21,345.87 918 956 902 956 2 21,847 922 4 651,212 928 14.831 هزار میلیارد 103.094 میلیون 95.147 میلیون 16.05 میلیون 88.264 میلیون 6.884 میلیون 3.34 میلیون -4,440,055 -3.33 2.15 4.43 8.989 میلیون 5.491 میلیون 14.28 میلیون 200,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 13,760 650.00 4.96 13,150 40.00 0.31 11:14 77 568,915 7.83 میلیارد 8,264.69 13,110 13,760 13,760 13,760 129 5,220,421 13,520 1 2,500 13,790 328.75 هزار میلیارد 414.966 میلیون 229.906 میلیون 25 میلیون 86.216 میلیون 122.62 میلیون 194.269 میلیون 72.454 میلیون 4.06 2.68 1.69 2.933 میلیون 200,000 1.75 میلیون 1.383 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 111,600 5,250.00 4.94 107,350 1,000.00 0.94 11:15 218 118,928 13.21 میلیارد 574.88 106,350 111,300 107,800 111,650 1 83 108,000 1 20,000 109,000 110.667 هزار میلیارد 194.689 میلیون 111.966 میلیون 1.028 میلیون 84.124 میلیون 22.229 میلیون 216.451 میلیون 25.058 میلیون 4.39 4.95 0.51 161,469 76,627 116,096 122,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,410 18.00 0.53 3,355 73.00 2.13 11:16 888 11.63 میلیون 39.17 میلیارد 12,726.44 3,428 3,418 3,260 3,499 0 0 0 56 3,239,353 3,428 56.886 هزار میلیارد 126.448 میلیون 94.492 میلیون 6.485 میلیون 69.562 میلیون 22.36 میلیون 33.343 میلیون 6.365 میلیون 8.89 2.53 1.7 1.726 میلیون 7 میلیون 8.726 میلیون -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,650 29.00 1.79 1,618 3.00 0.19 11:16 204 2.59 میلیون 4.18 میلیارد 14,020.78 1,621 1,560 1,540 1,662 1 4,000 1,580 5 87,910 1,600 6.795 هزار میلیارد 70.566 میلیون 70.958 میلیون 4.195 میلیون 63.775 میلیون 7.112 میلیون 23.887 میلیون 613,410 11.06 0.95 0.29 2.32 میلیون - 2.32 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,603 171.00 4.98 3,590 158.00 4.60 11:08 401 6.46 میلیون 23.19 میلیارد 15,795.54 3,432 3,554 3,432 3,603 7 704,384 3,472 1 16,071 3,506 21.366 هزار میلیارد 81.63 میلیون 73.262 میلیون 5.95 میلیون 60.263 میلیون 13.027 میلیون 22.284 میلیون 6.265 میلیون 3.41 1.64 0.96 7.573 میلیون 3.5 میلیون 10.421 میلیون 651,800
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,930 560.00 4.93 11,610 240.00 2.11 11:15 211 2.37 میلیون 28.21 میلیارد 11,068.25 11,370 11,860 11,500 11,930 2 30,500 11,580 2 23,841 11,700 139.68 هزار میلیارد 198.647 میلیون 91.17 میلیون 12 میلیون 58.967 میلیون 29.344 میلیون 87.687 میلیون 30.469 میلیون 4.57 4.75 1.59 781,164 100,000 478,395 402,769
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 26,600 1,250.00 4.93 26,400 1,050.00 4.14 11:08 229 1.54 میلیون 40.86 میلیارد 2,920.4 25,350 25,950 25,550 26,600 23 229,497 25,650 1 200 25,750 31.92 هزار میلیارد 86.641 میلیون 60.228 میلیون 1.2 میلیون 54.721 میلیون 3.696 میلیون 74.64 میلیون 3.681 میلیون 8.61 8.57 0.42 772,599 - 762,469 10,130
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,810 460.00 4.92 9,510 160.00 1.71 11:14 945 3.88 میلیون 37.94 میلیارد 4,226.55 9,350 9,670 9,600 9,810 41 1,630,180 9,480 1 20,951 9,630 228.077 هزار میلیارد 280.09 میلیون 104.208 میلیون 23.958 میلیون 52.013 میلیون 42.309 میلیون 142.183 میلیون 33.03 میلیون 6.9 5.39 1.6 6.57 میلیون 1.209 میلیون 7.775 میلیون 4,012
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,420 60.00 1.12 5,380 20.00 0.37 11:16 2,186 7.12 میلیون 38.62 میلیارد 2,725.64 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 215.6 هزار میلیارد 265.507 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.06 3.4 2.29 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 73,850 2,600.00 3.65 11:16 1,689 1.08 میلیون 80.89 میلیارد 686.59 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1016.237 هزار میلیارد 1.064 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.49 12.68 4.33 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,130 191.00 4.85 3,980 41.00 1.04 11:15 470 8.81 میلیون 35.74 میلیارد 16,824.91 3,939 4,050 3,999 4,134 2 110,603 3,999 1 93,800 4,010 120.78 هزار میلیارد 168.239 میلیون 104.58 میلیون 30 میلیون 48.149 میلیون 55.811 میلیون 32.306 میلیون 29.202 میلیون 4.09 2.14 3.69 1.77 میلیون 389,397 1.096 میلیون 1.063 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,580 500.00 4.96 10,580 500.00 4.96 11:00 55 2.14 میلیون 22.67 میلیارد 41,194.9 10,080 10,580 10,580 10,580 53 4,795,699 10,080 0 0 0 52.9 هزار میلیارد 100.275 میلیون 58.418 میلیون 2.055 میلیون 47.375 میلیون 10.827 میلیون 15.581 میلیون 4.112 میلیون 3.71 4.66 3.24 2.073 میلیون - 72,709 2 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 24,250 600.00 2.54 23,750 100.00 0.42 11:04 109 170,653 4.11 میلیارد 1,585.92 23,650 23,900 23,700 24,700 4 9,872 23,600 1 18,912 24,000 33.25 هزار میلیارد 75.272 میلیون 47.374 میلیون 1.4 میلیون 42.022 میلیون 3.686 میلیون 60.622 میلیون 2.589 میلیون 12.84 9.02 0.56 92,642 354,691 447,333 -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,300 1,300.00 5.00 27,300 1,300.00 5.00 11:10 101 922,796 25.18 میلیارد 9,309.78 26,000 26,000 26,000 27,300 1 22,253 26,200 2 19,393 26,500 27.3 هزار میلیارد 66.888 میلیون 44.333 میلیون 1,000,000 39.588 میلیون 3.181 میلیون 51.938 میلیون 3.134 میلیون 8.72 8.58 0.53 325,418 172,633 258,809 239,242
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 120,300 5,700.00 4.97 116,200 1,600.00 1.40 11:05 96 128,604 15.47 میلیارد 1,343.53 114,600 120,300 120,300 120,300 56 1,276,901 114,700 1 61 116,300 132.866 هزار میلیارد 169.947 میلیون 67.372 میلیون 1.143 میلیون 37.081 میلیون 26.003 میلیون 244.926 میلیون 33.085 میلیون 3.87 5.09 0.54 674,335 25,000 537,018 162,317
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 14,250 670.00 4.93 13,730 150.00 1.10 11:13 124 351,214 4.94 میلیارد 3,001 13,580 13,700 13,370 14,250 1 2,183 13,690 1 18,757 13,700 32.976 هزار میلیارد 68.479 میلیون 42.861 میلیون 2.4 میلیون 35.527 میلیون 6.062 میلیون 66.111 میلیون 4.932 میلیون 6.68 5.44 0.5 193,344 161,269 298,735 55,878
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 3,170 102.00 3.32 3,084 16.00 0.52 11:14 100 828,847 2.64 میلیارد 7,913.01 3,068 3,001 3,001 3,220 1 24,315 3,120 1 6,499 3,158 8.106 هزار میلیارد 37.372 میلیون 37.603 میلیون 2.624 میلیون 29.269 میلیون 7.888 میلیون 10.757 میلیون 1.858 میلیون 4.37 1.03 0.75 1.178 میلیون 125,915 1.304 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 160,950 7,650.00 4.99 159,000 5,700.00 3.72 11:10 483 491,975 79.17 میلیارد 1,034.06 153,300 160,950 160,000 160,950 25 47,006 153,650 1 35 157,400 381.72 هزار میلیارد 409.152 میلیون 89.596 میلیون 2.4 میلیون 27.552 میلیون 52.575 میلیون 206.016 میلیون 73.235 میلیون 5.21 7.26 1.85 1.211 میلیون 8,423 479,405 740,136
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 42,700 2,000.00 4.91 41,300 600.00 1.47 11:15 208 353,226 15.04 میلیارد 1,659.55 40,700 42,300 41,850 42,700 2 3,885 41,550 1 464 41,600 83.1 هزار میلیارد 110.578 میلیون 43.049 میلیون 2 میلیون 27.478 میلیون 11.344 میلیون 71.558 میلیون 16.123 میلیون 5.12 7.28 1.15 267,101 9,841 249,252 27,690
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 51,650 0.00 0.00 50,200 1,450.00 2.81 1400/11/6 - - - 1,140.51 51,650 52,850 49,100 53,400 1 100 51,000 1 1,000 51,600 50.2 هزار میلیارد 72.91 میلیون 36.334 میلیون 1,000,000 22.71 میلیون 10.412 میلیون 13.485 میلیون 4.698 میلیون 10.69 4.82 3.72 824,302 100,655 924,957 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 9,960 470.00 4.95 9,810 320.00 3.37 11:12 158 1.49 میلیون 14.66 میلیارد 10,468.22 9,490 9,490 9,320 9,960 1 5,000 9,470 1 25,348 9,600 18.933 هزار میلیارد 39.245 میلیون 48.408 میلیون 1.93 میلیون 20.311 میلیون 27.658 میلیون 22.87 میلیون 2.153 میلیون 8.81 0.68 0.83 678,367 68,340 421,856 324,851
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,255 79.00 2.49 3,184 8.00 0.25 11:15 120 601,804 1.96 میلیارد 4,883.6 3,176 3,190 3,190 3,300 1 13,374 3,170 1 92,236 3,210 15.93 هزار میلیارد 35.508 میلیون 27.079 میلیون 5 میلیون 19.583 میلیون 6.752 میلیون 52.643 میلیون 1.917 میلیون 8.31 2.36 0.3 2.294 میلیون - 2.019 میلیون 275,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 15,460 730.00 4.96 14,790 60.00 0.41 11:16 653 2.15 میلیون 32.34 میلیارد 3,131.44 14,730 14,350 14,350 15,460 3 5,571 14,540 3 8,979 14,550 82.966 هزار میلیارد 102.281 میلیون 30.966 میلیون 5.52 میلیون 19.426 میلیون 9.787 میلیون 10.26 میلیون 3.998 میلیون 20.4 8.34 7.95 1.653 میلیون 250,000 1.863 میلیون 40,000
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 5,240 10.00 0.19 5,230 20.00 0.38 11:15 208 1.6 میلیون 8.31 میلیارد 7,694.14 5,250 5,290 5,170 5,290 1 3,820 5,210 2 70,091 5,260 31.38 هزار میلیارد 46.814 میلیون 21.857 میلیون 6 میلیون 15.434 میلیون 6.403 میلیون 9.341 میلیون 1.174 میلیون 26.73 4.91 3.36 435,945 440,811 832,756 44,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,100 176.00 4.49 4,053 129.00 3.29 11:15 590 5.08 میلیون 20.61 میلیارد 8,471.71 3,924 4,080 3,965 4,120 39 5,972,831 3,971 1 261 4,177 33.276 هزار میلیارد 48.306 میلیون 28.127 میلیون 8.2 میلیون 15.039 میلیون 13.318 میلیون 16.597 میلیون 3.805 میلیون 8.73 2.5 2 14.331 میلیون 100,000 11.362 میلیون 3.068 میلیون
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 39,000 600.00 1.52 39,250 350.00 0.88 1400/11/6 - - - 629.04 39,600 41,150 37,900 41,200 1 155 38,100 1 500 39,000 20.018 هزار میلیارد 32.47 میلیون 15.99 میلیون 510,000 12.453 میلیون 3.359 میلیون 17.4 میلیون 3.13 میلیون 6.39 5.96 1.15 508,236 151,000 580,746 78,490
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 15,290 310.00 2.07 15,100 120.00 0.80 11:15 615 2.03 میلیون 30.98 میلیارد 3,426 14,980 14,950 14,520 15,690 1 5,000 13,530 36 338,647 14,800 151.2 هزار میلیارد 163.457 میلیون 25.873 میلیون 10 میلیون 12.357 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 31.42 12.26 12.19 3.365 میلیون 80,000 3.445 میلیون -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 10,800 510.00 4.96 10,400 110.00 1.07 11:11 220 1.45 میلیون 15.62 میلیارد 4,124.5 10,290 10,320 10,320 10,800 1 13,451 10,450 1 20,000 10,530 68.64 هزار میلیارد 79.825 میلیون 21.586 میلیون 6.5 میلیون 11.185 میلیون 14.149 میلیون 25.217 میلیون 7.006 میلیون 9.61 4.76 2.67 1.42 میلیون 315,695 1.221 میلیون 514,204
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,541 80.00 4.94 1,612 9.00 0.56 11:15 181 3.06 میلیون 4.74 میلیارد 14,489.51 1,621 1,540 1,540 1,594 0 0 0 19 800,326 1,540 7.985 هزار میلیارد 18.696 میلیون 15.953 میلیون 1.5 میلیون 10.706 میلیون 2.312 میلیون 6.081 میلیون 554,006 14.56 3.49 1.33 23,970 - 23,970 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,200 160.00 1.00 16,240 200.00 1.25 11:15 1,290 1.56 میلیون 25.37 میلیارد 1,074.86 16,040 15,590 15,590 16,800 1 600 16,100 1 20 16,150 57.05 هزار میلیارد 67.477 میلیون 17.984 میلیون 2 میلیون 10.427 میلیون 7.161 میلیون 16.286 میلیون 8.319 میلیون 6.83 7.94 3.49 1.775 میلیون 801,178 2.394 میلیون 182,114
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,220 20.00 0.38 5,200 0.00 0.00 11:14 79 452,261 2.36 میلیارد 6,168.76 5,200 5,050 5,030 5,300 1 6,500 5,060 1 38,123 5,120 40.186 هزار میلیارد 50.132 میلیون 21.437 میلیون 7.728 میلیون 9.946 میلیون 11.321 میلیون 4.429 میلیون 2.921 میلیون 13.76 3.55 9.07 259,549 290,025 423,253 126,321
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 20,460 860.00 4.39 19,620 20.00 0.10 11:16 29 47,177 947.07 میلیون 252 19,600 20,520 19,920 20,520 2 1,320 19,900 3 72,964 20,200 13.741 هزار میلیارد 23.006 میلیون 11.964 میلیون 700,000 9.265 میلیون 2.028 میلیون 7.017 میلیون 2.016 میلیون 6.81 6.77 1.96 215,780 33,950 196,591 53,139