همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 82.00 8.09 937 77.00 7.59 1400/07/28 - - - 57,855.61 1,014 954 925 964 0 0 0 0 - 763.949 میلیون 578.158 میلیون 135 میلیون 620.579 میلیون -42,421,089 52.774 میلیون -55,701,326 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 3,465 165.00 5.00 3,442 142.00 4.30 1402/01/09 1,131 25.432 میلیون 87.54 میلیارد 22,485.97 3,300 3,371 3,305 3,465 18 361,686 3,465 0 0 0 68.84 هزار میلیارد 665.452 میلیون 578.128 میلیون 10 میلیون 596.612 میلیون -18,484,801 66.725 میلیون -24,817,547 -2.77 -3.72 1.03 24.632 میلیون 800,000 24.432 میلیون 1,000,000
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 182,300 500.00 0.27 182,750 50.00 0.03 1402/01/09 204 62,443 11.37 میلیارد 623.06 182,800 183,550 181,100 183,550 1 1,000 182,300 1 750 182,750 1462 هزار میلیارد 1.672 میلیارد 324.353 میلیون 8 میلیون 209.645 میلیون 114.708 میلیون 336.409 میلیون 100.453 میلیون 14.56 12.75 4.35 43,562 18,881 53,106 9,337
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 21,900 700.00 3.30 21,500 300.00 1.42 1402/01/09 700 5.105 میلیون 110.07 میلیارد 7,293.36 21,200 21,300 20,950 21,900 3 33,272 21,800 10 123,202 21,900 1250.745 هزار میلیارد 1.454 میلیارد 283.065 میلیون 58.174 میلیون 203.531 میلیون 79.534 میلیون 59.066 میلیون 30.614 میلیون 40.86 15.73 21.18 641,887 4.463 میلیون 5.105 میلیون -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 58,050 100.00 0.17 57,900 50.00 0.09 1402/01/09 482 277,593 15.93 میلیارد 575.92 57,950 58,000 56,000 60,000 2 11,753 58,000 1 3,627 58,150 1447.5 هزار میلیارد 1.596 میلیارد 292.085 میلیون 25 میلیون 148.975 میلیون 143.11 میلیون 303.923 میلیون 117.085 میلیون 12.36 10.11 4.76 250,387 27,206 277,593 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 9,450 170.00 1.77 9,440 180.00 1.87 1402/01/09 2,857 22.086 میلیون 208.42 میلیارد 7,730.56 9,620 9,510 9,290 9,620 2 1,980 9,450 1 11,113 9,450 462.56 هزار میلیارد 597.921 میلیون 265.911 میلیون 25 میلیون 135.361 میلیون 130.55 میلیون 199.059 میلیون 48.661 میلیون 9.51 3.54 2.32 17.034 میلیون 5.052 میلیون 16.769 میلیون 5.317 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 4,095 267.00 6.97 3,986 158.00 4.13 1402/01/09 4,700 23.312 میلیون 93.97 میلیارد 4,960.04 3,828 3,892 3,892 4,095 144 6,398,228 4,095 11 11,690 4,095 298.95 هزار میلیارد 431.534 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 12.31 7.64 12.12 23.312 میلیون - 21.292 میلیون 2.021 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,546 45.00 3.00 1,544 43.00 2.86 1402/01/09 19,037 838.702 میلیون 1.295 هزار میلیارد 53,288.34 1,501 1,544 1,520 1,546 73 5,503,158 1,546 0 0 0 175.349 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 734.559 میلیون 104.143 میلیون 710.436 میلیون 128.267 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,840 34.00 0.71 4,887 81.00 1.69 1402/01/09 529 6.331 میلیون 30.94 میلیارد 11,967.8 4,806 5,059 4,806 5,059 1 2,929 4,830 1 10,000 4,872 29.078 هزار میلیارد 144.001 میلیون 127.608 میلیون 5.95 میلیون 114.924 میلیون 12.685 میلیون 36.594 میلیون 2.161 میلیون 13.46 2.29 0.79 5.197 میلیون 1.134 میلیون 5.27 میلیون 1.061 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,683 13.00 0.78 1,671 1.00 0.06 1402/01/09 806 16.697 میلیون 27.9 میلیارد 20,716.18 1,670 1,680 1,637 1,690 2 40,609 1,683 1 10,000 1,687 26.82 هزار میلیارد 136.692 میلیون 105.183 میلیون 16.05 میلیون 109.872 میلیون -4,688,811 3.217 میلیون -5,631,143 -4.76 -5.72 8.34 11.725 میلیون 4.973 میلیون 16.697 میلیون -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,520 92.00 2.68 3,494 66.00 1.93 1402/01/09 455 7.33 میلیون 25.61 میلیارد 16,109.36 3,428 3,598 3,449 3,598 8 158,500 3,477 1 96,777 3,477 87.35 هزار میلیارد 192.099 میلیون 134.28 میلیون 16.885 میلیون 104.749 میلیون 29.53 میلیون 66.374 میلیون 8.298 میلیون 10.53 2.96 1.32 5.574 میلیون 1.755 میلیون 6.825 میلیون 504,740
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 4,000 136.00 3.52 3,912 48.00 1.24 1402/01/09 4,050 13.951 میلیون 55.34 میلیارد 3,444.76 3,864 3,920 3,900 4,060 5 40,192 4,000 18 29,524 4,000 293.4 هزار میلیارد 391.078 میلیون 186.265 میلیون 65 میلیون 97.678 میلیون 88.587 میلیون 118.767 میلیون 11.716 میلیون 25.04 3.31 2.48 12.535 میلیون 1.416 میلیون 13.795 میلیون 156,767
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 35,800 1,700.00 4.99 35,750 1,650.00 4.84 1402/01/09 501 1.631 میلیون 58.34 میلیارد 3,255.97 34,100 35,500 35,000 35,800 44 118,013 35,800 0 0 0 64.35 هزار میلیارد 156.238 میلیون 100.219 میلیون 1.2 میلیون 91.888 میلیون 8.331 میلیون 122.883 میلیون 7.312 میلیون 8.81 7.72 0.52 1.598 میلیون 33,431 512,708 1.119 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 183,700 3,300.00 1.76 184,200 2,800.00 1.50 1402/01/09 2,057 1.083 میلیون 199.5 میلیارد 526.54 187,000 185,600 181,000 187,000 2 58 183,550 2 2,796 183,700 442.08 هزار میلیارد 528.777 میلیون 116.755 میلیون 2.4 میلیون 86.697 میلیون 30.057 میلیون 212.169 میلیون 1.418 میلیون 311.69 14.71 2.08 901,456 181,629 956,653 126,432
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 102,950 4,900.00 5.00 102,600 4,550.00 4.64 1402/01/09 2,326 4.538 میلیون 465.65 میلیارد 1,951.13 98,050 98,050 98,000 102,950 295 1,145,626 102,950 9 11,241 102,950 1410.906 هزار میلیارد 1.49 میلیارد 168.084 میلیون 13.752 میلیون 78.92 میلیون 89.164 میلیون 277.498 میلیون 100.981 میلیون 13.97 15.82 5.08 2.492 میلیون 2.046 میلیون 1.673 میلیون 2.865 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 4,291 204.00 4.99 4,263 176.00 4.31 1402/01/09 2,563 56.61 میلیون 241.34 میلیارد 22,087.23 4,087 4,095 4,091 4,291 156 21,354,654 4,291 3 63,304 4,291 396.459 هزار میلیارد 472.473 میلیون 188.932 میلیون 75 میلیون 76.014 میلیون 112.917 میلیون 65.792 میلیون 56.864 میلیون 6.97 3.51 6.03 25.495 میلیون 31.115 میلیون 23.265 میلیون 33.345 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 17,850 850.00 5.00 17,720 720.00 4.24 1402/01/09 505 191,124 24.89 میلیارد 6,416.35 17,000 17,250 17,010 17,850 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 270.234 میلیون 124.54 میلیون 11 میلیون 75.314 میلیون 49.227 میلیون 476.325 میلیون 41.808 میلیون 4.66 3.96 0.41 730,199 79,567 709,590 100,176
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,975 83.00 4.39 1,968 76.00 4.02 1402/01/09 638 14.108 میلیون 27.77 میلیارد 22,113.31 1,892 1,910 1,910 1,986 3 31,558 1,986 4 243,345 1,986 11.434 هزار میلیارد 86.644 میلیون 82.253 میلیون 4.195 میلیون 75.21 میلیون 7.044 میلیون 33.342 میلیون 908,654 12.58 1.62 0.34 13.178 میلیون 930,000 12.648 میلیون 1.46 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 33,300 800.00 2.35 33,150 950.00 2.79 1402/01/09 1,084 2.564 میلیون 84.94 میلیارد 2,365.49 34,100 33,200 32,950 33,900 1 601 33,300 5 4,269 33,300 79.56 هزار میلیارد 149.1 میلیون 77.517 میلیون 1.4 میلیون 69.54 میلیون 7.977 میلیون 122.618 میلیون 5.658 میلیون 14.06 9.98 0.65 2.114 میلیون 450,000 2.289 میلیون 275,311
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 31,750 200.00 0.63 31,850 100.00 0.31 1402/01/09 365 832,732 26.5 میلیارد 2,281.46 31,950 31,000 31,000 32,500 1 5,763 31,750 1 299 31,750 50.96 هزار میلیارد 117.862 میلیون 73.489 میلیون 1,000,000 66.902 میلیون 6.587 میلیون 88.868 میلیون 5.093 میلیون 10.01 7.74 0.57 400,545 432,187 493,134 339,598
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 24,350 1,150.00 4.96 24,350 1,150.00 4.96 1402/01/09 482 3.171 میلیون 77.19 میلیارد 6,578.28 23,200 24,000 24,000 24,350 12 79,568 24,350 1 2,604 24,450 58.44 هزار میلیارد 124.397 میلیون 76.775 میلیون 2.4 میلیون 65.957 میلیون 10.817 میلیون 117.187 میلیون 8.751 میلیون 6.4 5.18 0.48 2.371 میلیون 800,000 1.514 میلیون 1.657 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 14,510 430.00 3.05 14,250 170.00 1.21 1402/01/09 3,264 14.847 میلیون 211.6 میلیارد 4,548.74 14,080 14,090 14,010 14,550 4 7,032 14,510 3 13,558 14,510 341.397 هزار میلیارد 407.022 میلیون 114.615 میلیون 23.958 میلیون 65.625 میلیون 48.989 میلیون 210.068 میلیون 26.408 میلیون 12.93 6.97 1.63 11.109 میلیون 3.738 میلیون 12.388 میلیون 2.459 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 11,820 210.00 1.81 11,670 60.00 0.52 1402/01/09 435 1.979 میلیون 23.09 میلیارد 4,549.85 11,610 11,900 11,480 12,150 1 20,000 11,670 1 8,500 11,800 58.35 هزار میلیارد 121.746 میلیون 75.152 میلیون 5 میلیون 63.396 میلیون 11.756 میلیون 26.527 میلیون 2.332 میلیون 25.02 4.96 2.21 1.659 میلیون 320,214 1.896 میلیون 83,284
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 25,100 100.00 0.40 25,050 150.00 0.60 1402/01/09 969 2.956 میلیون 73.8 میلیارد 3,050.19 25,200 25,200 24,550 25,500 2 1,000 25,100 8 10,444 25,100 300.6 هزار میلیارد 363.467 میلیون 111.675 میلیون 12 میلیون 62.867 میلیون 48.808 میلیون 134.773 میلیون 30.858 میلیون 9.74 6.16 2.23 1.453 میلیون 1.503 میلیون 1.658 میلیون 1.297 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 7,450 340.00 4.78 7,320 210.00 2.95 1402/01/09 1,204 13.252 میلیون 97.07 میلیارد 11,006.44 7,110 7,020 7,020 7,460 1 26,000 7,450 2 11,360 7,450 123.708 هزار میلیارد 185.879 میلیون 89.666 میلیون 16.9 میلیون 62.171 میلیون 27.495 میلیون 65.769 میلیون 13.799 میلیون 8.98 4.5 1.88 12.947 میلیون 305,000 11.302 میلیون 1.95 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 26,700 1,200.00 4.71 26,600 1,100.00 4.31 1402/01/09 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 5,808.4 25,500 25,800 25,700 26,750 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 263.729 میلیون 99.255 میلیون 8 میلیون 50.929 میلیون 48.327 میلیون 472.705 میلیون 42.067 میلیون 5.06 4.41 0.45 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,343 153.00 6.99 2,301 111.00 5.07 1402/01/09 1,657 45.114 میلیون 103.8 میلیارد 27,226.15 2,190 2,290 2,230 2,343 7 653,595 2,343 1 30,000 2,343 11.505 هزار میلیارد 52.012 میلیون 47.986 میلیون 5 میلیون 40.507 میلیون 7.479 میلیون 17.299 میلیون -791,027 -14.54 1.54 0.67 45.106 میلیون 7,978 41.389 میلیون 3.725 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,710 360.00 4.90 7,700 350.00 4.76 1402/01/09 783 15.905 میلیون 122.43 میلیارد 20,312.85 7,350 7,380 7,380 7,710 24 392,985 7,710 0 0 0 38.5 هزار میلیارد 77.285 میلیون 49.342 میلیون 5 میلیون 38.785 میلیون 10.556 میلیون 101.041 میلیون 4.795 میلیون 8.03 3.65 0.38 7.746 میلیون 8.159 میلیون 6.29 میلیون 9.615 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 81,500 1,100.00 1.37 80,550 150.00 0.19 1402/01/09 308 447,090 36.08 میلیارد 1,451.59 80,400 79,850 79,350 81,500 1 1,711 80,900 1 18,918 81,500 161.1 هزار میلیارد 189.929 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 8.06 8.41 1.31 432,730 14,360 447,085 5
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 7,520 10.00 0.13 7,490 20.00 0.27 1402/01/09 4,657 51.95 میلیون 389.36 میلیارد 11,155.32 7,510 7,520 7,330 7,640 1 39,709 7,520 3 2,272 7,520 74.9 هزار میلیارد 101.405 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 6.87 3.16 7.55 45.822 میلیون 6.128 میلیون 49.95 میلیون 2 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 4,565 101.00 2.26 4,593 129.00 2.89 1402/01/09 2,275 23.027 میلیون 105.76 میلیارد 10,121.86 4,464 4,685 4,540 4,685 1 1,500 4,570 1 8,093 4,570 27.558 هزار میلیارد 51.979 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 95.81 4 1.64 23.027 میلیون - 18.745 میلیون 4.282 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 24,000 650.00 2.78 23,600 250.00 1.07 1402/01/09 1,296 5.226 میلیون 123.46 میلیارد 4,032.24 23,350 23,850 23,000 24,150 2 4,975 23,900 1 4,000 23,900 130.272 هزار میلیارد 152.744 میلیون 36.869 میلیون 5.52 میلیون 22.472 میلیون 14.398 میلیون 13.285 میلیون 5.708 میلیون 22.82 9.06 9.81 2.909 میلیون 2.316 میلیون 3.617 میلیون 1.609 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 10,010 220.00 2.25 10,010 220.00 2.25 1402/01/09 775 3.706 میلیون 37.11 میلیارد 4,781.73 9,790 9,890 9,770 10,270 1 5,463 10,030 2 22,756 10,030 32.533 هزار میلیارد 51.04 میلیون 53.883 میلیون 1.93 میلیون 18.507 میلیون 35.375 میلیون 31.24 میلیون 3.551 میلیون 9.16 0.92 1.04 3.606 میلیون 100,000 3.076 میلیون 629,428
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 10,000 230.00 2.35 9,900 130.00 1.33 1402/01/09 2,923 23.312 میلیون 230.8 میلیارد 7,975.43 9,770 9,500 9,500 10,150 3 9,750 10,010 4 12,450 10,010 39.6 هزار میلیارد 55.697 میلیون 23.8 میلیون 4 میلیون 16.097 میلیون 7.702 میلیون 26.83 میلیون 4.836 میلیون 8.19 5.14 1.48 14.886 میلیون 8.426 میلیون 14.875 میلیون 8.437 میلیون
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 8,850 50.00 0.57 8,850 50.00 0.57 1402/01/09 938 5 میلیون 44.24 میلیارد 5,330.86 8,800 9,150 8,730 9,150 1 5,629 8,850 2 11,635 8,900 41.689 هزار میلیارد 57.716 میلیون 24.52 میلیون 4.711 میلیون 16.027 میلیون 8.493 میلیون 21.517 میلیون 1.987 میلیون 20.99 4.91 1.94 4.806 میلیون 194,450 4.821 میلیون 179,153
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,715 56.00 3.38 1,715 56.00 3.38 1402/01/09 1,153 42.982 میلیون 73.72 میلیارد 37,278.49 1,659 1,665 1,665 1,741 2 6,052 1,705 3 200,033 1,716 130.642 هزار میلیارد 146.386 میلیون 95.296 میلیون 66.176 میلیون 15.744 میلیون 79.551 میلیون 3.972 میلیون 3.521 میلیون 37.1 1.64 32.89 39.96 میلیون 3.022 میلیون 37.951 میلیون 5.031 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 13,820 650.00 4.94 13,760 590.00 4.48 1402/01/09 1,432 11.102 میلیون 152.72 میلیارد 7,752.46 13,170 13,790 13,450 13,820 23 464,167 13,820 0 0 0 137.6 هزار میلیارد 151.084 میلیون 34.224 میلیون 10 میلیون 13.484 میلیون 20.739 میلیون 30.616 میلیون 11.584 میلیون 11.88 6.63 4.49 8.917 میلیون 2.185 میلیون 9.502 میلیون 1.6 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 28,900 1,400.00 5.09 28,450 950.00 3.45 1402/01/09 2,712 4.681 میلیون 133.06 میلیارد 1,726.07 27,500 26,400 26,400 29,000 1 10,000 28,700 3 1,263 28,900 99.575 هزار میلیارد 112.874 میلیون 24.615 میلیون 3.5 میلیون 13.299 میلیون 11.315 میلیون 22.878 میلیون 8.608 میلیون 11.3 8.6 4.25 2.965 میلیون 1.716 میلیون 2.629 میلیون 2.052 میلیون
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,846 87.00 4.95 1,846 87.00 4.95 1402/01/09 252 9.858 میلیون 18.2 میلیارد 39,256.5 1,759 1,846 1,830 1,846 83 6,111,392 1,846 0 0 0 9.23 هزار میلیارد 22.38 میلیون 18.62 میلیون 5 میلیون 13.15 میلیون 5.47 میلیون 10.159 میلیون 249,755 33.21 1.52 0.82 9.258 میلیون 600,000 7.858 میلیون 2 میلیون
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 9,150 140.00 1.55 9,120 110.00 1.22 1402/01/09 488 3.089 میلیون 28.19 میلیارد 6,330.57 9,010 9,130 8,920 9,210 2 19,316 9,150 4 407,345 9,150 59.28 هزار میلیارد 72.253 میلیون 21.748 میلیون 6.5 میلیون 12.973 میلیون 8.775 میلیون 27.921 میلیون 4.268 میلیون 13.89 6.76 2.12 2.998 میلیون 91,143 2.766 میلیون 323,449
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 14,290 680.00 5.00 14,280 670.00 4.92 1402/01/09 1,651 3.02 میلیون 43.12 میلیارد 1,829.41 13,610 13,730 13,730 14,290 75 422,888 14,290 5 264 14,290 29.131 هزار میلیارد 42.095 میلیون 15.846 میلیون 2.04 میلیون 12.964 میلیون 2.882 میلیون 23.524 میلیون 278,119 104.74 10.11 1.24 2.495 میلیون 525,650 2 میلیون 1.02 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,450 300.00 4.88 6,430 280.00 4.55 1402/01/09 932 14.721 میلیون 94.59 میلیارد 15,794.77 6,150 6,350 6,240 6,450 1 1,700 6,400 0 0 0 26.363 هزار میلیارد 38.759 میلیون 19.71 میلیون 4.1 میلیون 12.396 میلیون 7.313 میلیون 24.326 میلیون 2.457 میلیون 10.73 3.6 1.08 13.221 میلیون 1.5 میلیون 11.045 میلیون 3.676 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,999 159.00 4.14 3,985 145.00 3.78 1402/01/09 4,203 84.553 میلیون 336.9 میلیارد 20,117.38 3,840 3,880 3,850 4,032 2 50,206 3,999 2 149,481 3,999 29.601 هزار میلیارد 40.672 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 11.07 3.05 3.69 70.78 میلیون 13.773 میلیون 64.26 میلیون 20.294 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 6,930 240.00 3.59 6,710 20.00 0.30 1402/01/09 4,552 48.63 میلیون 326.23 میلیارد 10,683.24 6,690 6,720 6,440 6,970 3 21,567 6,920 1 15,270 6,920 23.485 هزار میلیارد 34.334 میلیون 18.502 میلیون 3.5 میلیون 10.849 میلیون 7.652 میلیون 11.3 میلیون 1.312 میلیون 17.9 3.07 2.08 40.857 میلیون 7.773 میلیون 47.264 میلیون 1.366 میلیون
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 12,830 260.00 2.07 12,950 380.00 3.02 1402/01/09 163 2.202 میلیون 28.51 میلیارد 1,973.74 12,570 13,190 12,600 13,190 1 2,500 12,840 1 90,032 12,920 57.498 هزار میلیارد 67.975 میلیون 24.693 میلیون 4.44 میلیون 10.477 میلیون 14.216 میلیون 33.931 میلیون 6.399 میلیون 8.99 4.04 1.69 413,137 1.789 میلیون 635,047 1.567 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,074 241.00 4.99 4,927 94.00 1.94 1402/01/09 1,205 16.157 میلیون 79.61 میلیارد 13,408.67 4,833 4,929 4,800 5,074 1 1,010 5,050 0 0 0 7.391 هزار میلیارد 17.801 میلیون 5.076 میلیون 1.5 میلیون 10.411 میلیون -5,334,719 4.46 میلیون -3,911,172 -1.89 -1.39 1.66 16.157 میلیون - 15.775 میلیون 382,222
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 16,030 50.00 0.31 16,030 50.00 0.31 1402/01/09 313 963,815 15.45 میلیارد 3,079.28 15,980 15,500 15,500 16,280 2 21,641 16,030 1 10,000 16,270 22.442 هزار میلیارد 32.15 میلیون 13.665 میلیون 700,000 9.708 میلیون 3.957 میلیون 10.662 میلیون 2.651 میلیون 8.47 5.67 2.1 751,043 212,772 963,815 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 5,550 170.00 3.16 5,490 110.00 2.04 1402/01/09 842 13.127 میلیون 72.06 میلیارد 15,589.79 5,380 5,580 5,400 5,580 2 71,680 5,560 2 15,396 5,560 38.43 هزار میلیارد 47.983 میلیون 18.694 میلیون 3.2 میلیون 9.553 میلیون 9.141 میلیون 17.594 میلیون 2.858 میلیون 13.45 4.2 2.19 12.52 میلیون 606,491 13.127 میلیون -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,740 180.00 2.38 7,620 60.00 0.79 1402/01/09 507 4.993 میلیون 38.05 میلیارد 9,847.94 7,560 7,740 7,380 7,880 1 3,611 7,740 1 6,000 7,800 58.887 هزار میلیارد 68.224 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.336 میلیون 12.842 میلیون 5.24 میلیون 2.288 میلیون 25.74 4.59 11.24 4.85 میلیون 142,427 4.667 میلیون 325,601
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 9,070 60.00 0.67 9,020 10.00 0.11 1402/01/09 899 11.438 میلیون 103.13 میلیارد 12,723.3 9,010 9,010 8,810 9,250 2 62,695 9,070 3 13,873 9,080 69.003 هزار میلیارد 78.201 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 19.12 4.87 6.66 5.359 میلیون 6.079 میلیون 10.87 میلیون 567,816
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 32,150 1,500.00 4.89 31,850 1,200.00 3.92 1402/01/09 2,005 9.103 میلیون 289.7 میلیارد 4,540.07 30,650 31,600 30,700 32,150 3 3,831 32,150 3 125,217 32,150 79.625 هزار میلیارد 88.545 میلیون 17.674 میلیون 500,000 8.92 میلیون 8.754 میلیون 29.053 میلیون 8.698 میلیون 9.15 9.1 2.74 8.804 میلیون 298,350 6.123 میلیون 2.98 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 15,930 240.00 1.48 15,990 180.00 1.11 1402/01/09 4,818 5.053 میلیون 80.81 میلیارد 1,048.85 16,170 16,010 15,750 16,330 1 1,000 15,920 2 80 15,920 68.757 هزار میلیارد 77.139 میلیون 14.885 میلیون 4.3 میلیون 8.382 میلیون 6.503 میلیون 7.325 میلیون 3.633 میلیون 18.93 10.57 9.39 4.712 میلیون 341,061 4.551 میلیون 502,217
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 5,243 249.00 4.99 5,176 182.00 3.64 1402/01/09 956 15.224 میلیون 78.8 میلیارد 15,924.22 4,994 5,130 4,880 5,243 17 503,988 5,243 0 0 0 9.317 هزار میلیارد 17.519 میلیون 10.063 میلیون 1.8 میلیون 8.202 میلیون 1.861 میلیون 3.496 میلیون 238,763 39.03 5.01 2.66 15.07 میلیون 154,000 14.602 میلیون 622,005
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 6,870 280.00 4.25 6,770 180.00 2.73 1402/01/09 468 2.891 میلیون 19.62 میلیارد 6,177.78 6,590 6,840 6,700 6,880 2 4,385 6,830 1 5,400 6,870 54.16 هزار میلیارد 62.201 میلیون 24.61 میلیون 8 میلیون 8.041 میلیون 16.569 میلیون 5.085 میلیون 5.672 میلیون 9.56 3.27 10.65 2.891 میلیون - 2.581 میلیون 310,000
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 20,760 720.00 3.59 20,250 210.00 1.05 1402/01/09 578 3.808 میلیون 77.11 میلیارد 6,588.81 20,040 20,980 19,900 20,980 1 7,750 20,760 1 272 20,780 14.175 هزار میلیارد 21.764 میلیون 8.896 میلیون 700,000 7.589 میلیون 1.307 میلیون 5.724 میلیون 663,694 21.36 10.85 2.48 2.085 میلیون 1.723 میلیون 3.599 میلیون 208,945
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 13,450 610.00 4.75 13,360 520.00 4.05 1402/01/09 3,804 4.073 میلیون 54.41 میلیارد 1,070.63 12,840 13,190 13,100 13,520 5 16,278 13,450 11 2,248 13,450 40.08 هزار میلیارد 47.348 میلیون 11.781 میلیون 3 میلیون 7.268 میلیون 4.513 میلیون 3.854 میلیون 1.581 میلیون 25.35 8.89 10.4 3.901 میلیون 172,137 4.064 میلیون 9,000
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 17,400 440.00 2.47 17,870 30.00 0.17 1402/01/09 5,223 21.075 میلیون 376.62 میلیارد 4,034.95 17,840 17,800 17,400 18,190 9 8,098 17,400 2 19,872 17,400 20.9 هزار میلیارد 28.097 میلیون 11.513 میلیون 1.17 میلیون 7.197 میلیون 4.316 میلیون 13.174 میلیون 1.609 میلیون 12.99 4.84 1.59 20.657 میلیون 417,508 17.031 میلیون 4.044 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,910 80.00 1.34 5,970 20.00 0.33 1402/01/09 582 4.556 میلیون 27.22 میلیارد 7,828.99 5,990 6,090 5,900 6,090 23 60,090 5,890 1 1 5,920 41.79 هزار میلیارد 48.729 میلیون 18.183 میلیون 7 میلیون 6.939 میلیون 11.244 میلیون 7.202 میلیون 4.204 میلیون 9.94 3.72 5.8 4.27 میلیون 286,860 4.556 میلیون -
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 3,292 133.00 4.21 3,291 132.00 4.18 1402/01/09 297 3.489 میلیون 11.48 میلیارد 11,749.07 3,159 3,197 3,197 3,328 1 3,000 3,290 1 8,293 3,309 7.898 هزار میلیارد 14.814 میلیون 10.106 میلیون 2.4 میلیون 6.916 میلیون 3.19 میلیون 5.06 میلیون 667,263 11.84 2.48 1.56 2.658 میلیون 831,337 3.193 میلیون 296,137
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,025 31.00 0.78 4,055 61.00 1.53 1402/01/09 2,222 44.331 میلیون 179.76 میلیارد 19,950.96 3,994 3,990 3,914 4,165 1 100,000 4,025 1 3,288 4,062 57.581 هزار میلیارد 64.466 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 30.47 2.87 2741952.38 42.039 میلیون 2.292 میلیون 35.408 میلیون 8.923 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,751 65.00 2.42 2,738 52.00 1.94 1402/01/09 2,578 66.422 میلیون 181.89 میلیارد 25,764.78 2,686 2,690 2,680 2,780 4 37,600 2,760 8 56,048 2,760 66.11 هزار میلیارد 72.994 میلیون 38.172 میلیون 24.145 میلیون 6.884 میلیون 31.288 میلیون 7.118 میلیون 2.869 میلیون 23.04 2.11 9.29 66.422 میلیون - 41.962 میلیون 24.46 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 3,201 44.00 1.39 3,213 56.00 1.77 1402/01/09 1,593 40.252 میلیون 129.32 میلیارد 25,268.18 3,157 3,192 3,180 3,275 6 274,122 3,200 1 3 3,200 10.282 هزار میلیارد 17.088 میلیون 11.105 میلیون 3.2 میلیون 6.807 میلیون 4.299 میلیون 7.532 میلیون 1.428 میلیون 7.2 2.39 1.37 34.347 میلیون 5.905 میلیون 40.028 میلیون 223,769
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 41,450 0.00 0.00 41,350 100.00 0.24 1402/01/09 1,350 1.094 میلیون 45.26 میلیارد 810.47 41,450 41,800 40,800 41,950 1 4,958 41,300 1 512 41,300 28.945 هزار میلیارد 35.7 میلیون 10.734 میلیون 700,000 6.755 میلیون 3.979 میلیون 16.98 میلیون 2.933 میلیون 9.87 7.27 1.7 1.025 میلیون 69,630 1.069 میلیون 25,301
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 14,250 350.00 2.52 14,180 280.00 2.01 1402/01/09 514 9.156 میلیون 129.81 میلیارد 17,814.2 13,900 14,240 13,850 14,300 1 3,602 14,250 1 144,204 14,250 35.381 هزار میلیارد 41.967 میلیون 12.9 میلیون 2.495 میلیون 6.586 میلیون 6.314 میلیون 13.788 میلیون 3.469 میلیون 10.2 5.6 2.57 2.349 میلیون 6.808 میلیون 3.575 میلیون 5.581 میلیون
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 34,750 500.00 1.42 34,650 600.00 1.70 1402/01/09 446 438,947 15.16 میلیارد 984.19 35,250 34,900 33,800 35,300 1 500 34,350 1 434 34,750 46.431 هزار میلیارد 52.84 میلیون 15.175 میلیون 1.34 میلیون 6.409 میلیون 8.766 میلیون 11.734 میلیون 4.629 میلیون 10.03 5.3 3.96 205,594 233,353 384,981 53,966
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 15,300 300.00 2.00 15,100 100.00 0.67 1402/01/09 633 2.349 میلیون 35.47 میلیارد 3,710.76 15,000 15,160 14,810 15,490 1 2,000 15,310 1 7,900 15,310 7.399 هزار میلیارد 13.673 میلیون 7.469 میلیون 490,000 6.274 میلیون 1.195 میلیون 5.085 میلیون 470,396 15.73 6.19 1.45 2.106 میلیون 242,863 2.328 میلیون 21,347
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,945 283.00 5.00 5,945 283.00 5.00 1402/01/09 190 5.443 میلیون 32.36 میلیارد 21,484.47 5,662 5,945 5,945 5,945 252 9,312,208 5,945 0 0 0 35.67 هزار میلیارد 41.656 میلیون 14.419 میلیون 6 میلیون 5.986 میلیون 8.432 میلیون 3.041 میلیون 1.123 میلیون 28.8 3.84 10.64 5.243 میلیون 200,000 3.693 میلیون 1.75 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 14,490 940.00 6.94 14,350 800.00 5.90 1402/01/09 1,089 15.906 میلیون 228.18 میلیارد 14,605.86 13,550 13,090 13,090 14,490 16 123,932 14,490 0 0 0 21.525 هزار میلیارد 27.077 میلیون 9.173 میلیون 1.5 میلیون 5.552 میلیون 3.621 میلیون 8.93 میلیون 1.952 میلیون 10.55 5.69 2.31 12.896 میلیون 3.01 میلیون 7.577 میلیون 8.329 میلیون
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 33,200 850.00 2.63 32,600 250.00 0.77 1402/01/09 300 951,452 31.04 میلیارد 3,171.51 32,350 31,900 31,600 33,600 1 1,518 32,800 1 571 33,400 35.208 هزار میلیارد 40.53 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 13.06 9.18 3.16 779,419 172,033 843,535 107,917
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 28,150 450.00 1.62 27,950 250.00 0.90 1402/01/09 3,578 3.251 میلیون 90.95 میلیارد 908.68 27,700 28,400 27,550 28,400 3 1,664 28,150 8 596 28,150 19.565 هزار میلیارد 24.876 میلیون 7.739 میلیون 700,000 5.311 میلیون 2.428 میلیون 10.194 میلیون 1.003 میلیون 19.52 8.06 1.92 3.042 میلیون 209,083 3.251 میلیون 20
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 16,680 60.00 0.36 16,560 60.00 0.36 1402/01/09 4,750 20.253 میلیون 335.48 میلیارد 4,263.75 16,620 16,610 16,200 16,750 1 5,000 16,690 8 581 16,690 49.68 هزار میلیارد 54.706 میلیون 11.215 میلیون 3 میلیون 5.026 میلیون 6.189 میلیون 5.854 میلیون 2.662 میلیون 18.66 8.03 8.49 19.553 میلیون 699,344 19.527 میلیون 725,529
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 34,100 450.00 1.34 33,500 150.00 0.45 1402/01/09 1,218 2.353 میلیون 78.84 میلیارد 1,931.48 33,650 33,000 32,750 34,300 1 205 34,000 1 18,550 34,100 9.715 هزار میلیارد 14.686 میلیون 6 میلیون 200,000 4.971 میلیون 1.029 میلیون 17.144 میلیون 766,019 12.68 9.44 0.57 2.204 میلیون 149,029 2.329 میلیون 23,631
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 7,600 220.00 2.98 7,710 330.00 4.47 1402/01/09 1,575 11.278 میلیون 86.96 میلیارد 7,160.63 7,380 7,850 7,590 7,850 1 1,000 7,580 1 3,650 7,610 12.421 هزار میلیارد 17.299 میلیون 6.814 میلیون 1.311 میلیون 4.878 میلیون 1.936 میلیون 4.526 میلیون 483,577 25.69 6.42 2.74 10.92 میلیون 358,157 11.265 میلیون 13,000
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,161 111.00 3.64 3,135 85.00 2.79 1402/01/09 2,195 40.9 میلیون 128.23 میلیارد 18,633.05 3,050 3,105 3,006 3,220 1 8,950 3,161 1 8,950 3,161 14.944 هزار میلیارد 19.78 میلیون 9.916 میلیون 3.732 میلیون 4.836 میلیون 5.08 میلیون 5.103 میلیون 554,306 26.96 2.94 2.93 40.186 میلیون 713,200 39.856 میلیون 1.044 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 9,120 100.00 1.08 9,070 150.00 1.63 1402/01/09 2,445 10.698 میلیون 97.09 میلیارد 4,375.65 9,220 9,230 8,980 9,230 3 2,200 9,120 3 8,493 9,120 16.326 هزار میلیارد 20.996 میلیون 8.385 میلیون 900,000 4.67 میلیون 3.715 میلیون 6.592 میلیون 696,909 23.43 4.39 2.48 10.274 میلیون 424,357 10.64 میلیون 58,410
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,070 380.00 4.37 9,060 370.00 4.26 1402/01/09 3,914 35.377 میلیون 320.55 میلیارد 9,038.51 8,690 8,810 8,750 9,270 1 770 9,090 1 5,000 9,090 31.71 هزار میلیارد 36.207 میلیون 9.279 میلیون 2.456 میلیون 4.497 میلیون 4.782 میلیون 9.46 میلیون 1.509 میلیون 21.01 6.63 3.35 34.076 میلیون 1.301 میلیون 35.376 میلیون 1,000
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 13,030 660.00 5.34 12,880 510.00 4.12 1402/01/09 2,779 14.397 میلیون 185.38 میلیارد 5,180.65 12,370 13,200 12,550 13,200 2 2,740 13,050 1 77,238 13,050 10.948 هزار میلیارد 15.145 میلیون 5.346 میلیون 850,000 4.197 میلیون 1.148 میلیون 3.827 میلیون 195,381 56.03 9.53 2.86 13.532 میلیون 864,993 14.245 میلیون 152,418
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 14,990 80.00 0.54 15,010 100.00 0.67 1402/01/09 2,410 14.125 میلیون 212.02 میلیارد 5,861.05 14,910 15,040 14,590 15,820 1 3,366 14,800 1 5,325 14,800 27.018 هزار میلیارد 31.197 میلیون 6.297 میلیون 1.2 میلیون 4.179 میلیون 2.118 میلیون 4.732 میلیون 342,872 78.8 12.76 5.71 12.872 میلیون 1.253 میلیون 13.575 میلیون 550,000
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 5,397 61.00 1.12 5,375 83.00 1.52 1402/01/09 1,887 15.017 میلیون 80.71 میلیارد 7,958.03 5,458 5,500 5,291 5,500 1 3,894 5,397 3 24,491 5,397 16.125 هزار میلیارد 20.194 میلیون 8.993 میلیون 2 میلیون 4.069 میلیون 4.924 میلیون 8.48 میلیون 1.591 میلیون 10.14 3.27 1.9 12.407 میلیون 2.61 میلیون 13.564 میلیون 1.453 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 112,850 100.00 0.09 112,300 450.00 0.40 1402/01/09 798 307,495 34.53 میلیارد 385.33 112,750 112,750 109,700 113,350 2 115 112,850 2 93 112,850 72.995 هزار میلیارد 77.041 میلیون 12.463 میلیون 650,000 4.046 میلیون 8.417 میلیون 17.48 میلیون 8.169 میلیون 8.94 8.67 4.18 157,441 150,054 277,495 30,000
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 8,320 10.00 0.12 8,290 20.00 0.24 1402/01/09 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 6,527.89 8,310 8,490 8,130 8,500 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 20.587 میلیون 6.794 میلیون 1.13 میلیون 4.007 میلیون 2.787 میلیون 9.862 میلیون 882,367 18.79 5.95 1.68 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 38,250 2,500.00 6.99 38,250 2,500.00 6.99 1402/01/09 50 301,854 11.55 میلیارد 1,574.73 35,750 38,250 38,250 38,250 201 3,112,852 38,250 0 0 0 14.114 هزار میلیارد 18.012 میلیون 5.509 میلیون 169,000 3.898 میلیون 1.611 میلیون 12.384 میلیون 1.338 میلیون 9.23 7.66 1 301,854 - 51,854 250,000
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 61,050 1,650.00 2.78 59,750 350.00 0.59 1402/01/09 271 982,514 58.7 میلیارد 1,884.22 59,400 58,650 58,000 61,050 1 85 60,050 1 100 60,050 14.938 هزار میلیارد 18.753 میلیون 5.055 میلیون 250,000 3.815 میلیون 1.24 میلیون 5.758 میلیون 1.716 میلیون 8.7 12.05 2.59 229,620 752,894 826,231 156,283
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 39,550 1,850.00 4.91 39,500 1,800.00 4.77 1402/01/09 1,728 4.868 میلیون 192.36 میلیارد 2,817.31 37,700 39,450 38,400 39,550 121 5,242,378 39,550 0 0 0 5.925 هزار میلیارد 9.428 میلیون 3.754 میلیون 150,000 3.518 میلیون 236,000 1.938 میلیون 20,378 290.75 25.11 3.06 4.513 میلیون 355,000 3.15 میلیون 1.718 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 70,250 4,600.00 6.15 70,200 4,650.00 6.21 1402/01/09 3,741 6.799 میلیون 477.32 میلیارد 1,817.36 74,850 72,200 69,650 73,350 2 1,155 70,250 1 24 70,350 17.55 هزار میلیارد 21.009 میلیون 5.328 میلیون 250,000 3.459 میلیون 1.869 میلیون 4.008 میلیون 1.98 میلیون 8.87 9.39 4.38 5.351 میلیون 1.448 میلیون 6.784 میلیون 14,612
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 11,150 110.00 1.00 11,330 290.00 2.63 1402/01/09 1,229 7.6 میلیون 86.1 میلیارد 6,183.5 11,040 11,600 11,070 11,600 1 5,500 11,120 2 15,454 11,180 8.724 هزار میلیارد 12.15 میلیون 4.81 میلیون 520,000 3.426 میلیون 1.385 میلیون 2.87 میلیون 628,634 13.88 6.3 3.04 6.765 میلیون 834,187 7.564 میلیون 35,184
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 4,850 14.00 0.29 4,907 71.00 1.47 1402/01/09 588 5.602 میلیون 27.49 میلیارد 9,527.68 4,836 4,910 4,800 5,090 1 50,622 4,850 1 19,780 4,857 7.998 هزار میلیارد 11.383 میلیون 5.732 میلیون 1.63 میلیون 3.384 میلیون 2.347 میلیون 1.106 میلیون 188,555 42.42 3.41 7.24 5.602 میلیون - 4.858 میلیون 744,511
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 9,750 380.00 4.06 9,600 230.00 2.45 1402/01/09 864 6.171 میلیون 59.27 میلیارد 7,141.9 9,370 9,580 9,300 9,860 1 419 9,750 4 392,540 9,760 17.28 هزار میلیارد 20.629 میلیون 5.366 میلیون 800,000 3.349 میلیون 2.016 میلیون 5.214 میلیون 540,899 31.95 8.57 3.31 6.171 میلیون - 6.171 میلیون 5
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,660 150.00 2.00 7,750 240.00 3.20 1402/01/09 3,159 12.748 میلیون 98.74 میلیارد 4,035.41 7,510 7,850 7,530 7,990 7 48,741 7,650 1 6,716 7,650 11.044 هزار میلیارد 14.31 میلیون 5.462 میلیون 950,000 3.266 میلیون 2.196 میلیون 8.071 میلیون 860,758 12.83 5.03 1.37 12.312 میلیون 435,879 12.479 میلیون 268,706
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,561 363.00 6.98 5,471 273.00 5.25 1402/01/09 1,290 20.621 میلیون 112.82 میلیارد 15,985.13 5,198 5,201 5,201 5,561 5 143,445 5,561 0 0 0 13.157 هزار میلیارد 16.387 میلیون 7.522 میلیون 2.405 میلیون 3.23 میلیون 4.292 میلیون 6.847 میلیون 1.156 میلیون 11.39 3.07 1.92 16.549 میلیون 4.071 میلیون 14.19 میلیون 6.431 میلیون
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 6,630 230.00 3.59 6,550 150.00 2.34 1402/01/09 1,853 20.67 میلیون 135.35 میلیارد 11,155.14 6,400 6,510 6,320 6,780 4 58,543 6,620 1 5,254 6,640 13.1 هزار میلیارد 16.283 میلیون 7.41 میلیون 2 میلیون 3.183 میلیون 4.227 میلیون 3.095 میلیون 1.844 میلیون 7.1 3.1 4.24 20.67 میلیون - 20.545 میلیون 125,000
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 10,500 110.00 1.04 10,530 80.00 0.75 1402/01/09 893 4.468 میلیون 47.03 میلیارد 5,003.77 10,610 10,800 10,350 11,100 2 10,101 10,500 1 500 10,500 12.213 هزار میلیارد 15.374 میلیون 5.226 میلیون 1.16 میلیون 3.161 میلیون 2.065 میلیون 17.062 میلیون 1.055 میلیون 11.58 5.91 0.72 4.269 میلیون 199,226 4.262 میلیون 206,839
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 17,770 100.00 0.56 18,060 190.00 1.06 1402/01/09 1,506 7.154 میلیون 129.22 میلیارد 4,750.31 17,870 19,000 17,520 19,000 1 5,600 17,770 1 3,000 17,770 11.485 هزار میلیارد 14.474 میلیون 4.409 میلیون 529,248 2.989 میلیون 1.42 میلیون 9.843 میلیون 835,983 13.74 8.09 1.17 6.478 میلیون 675,843 6.743 میلیون 410,765
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 59,950 1,750.00 2.84 59,500 2,200.00 3.57 1402/01/09 8,342 13.803 میلیون 821.17 میلیارد 1,654.68 61,700 57,400 57,400 63,000 1 3,324 60,150 2 1,353 60,150 38.973 هزار میلیارد 41.907 میلیون 5.435 میلیون 327,500 2.934 میلیون 2.5 میلیون 7.238 میلیون 2.985 میلیون 12.8 15.29 5.28 12.327 میلیون 1.477 میلیون 12.911 میلیون 892,070
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 13,050 620.00 4.99 13,050 620.00 4.99 1402/01/09 3,705 27.116 میلیون 353.86 میلیارد 7,318.67 12,430 13,050 13,040 13,050 229 2,923,138 13,050 16 114 13,050 10.44 هزار میلیارد 13.23 میلیون 3.775 میلیون 300,000 2.79 میلیون 984,696 3.262 میلیون 272,051 35.58 9.83 2.97 27.116 میلیون - 4.147 میلیون 22.969 میلیون
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 8,550 10.00 0.12 8,580 40.00 0.47 1402/01/09 1,597 10.893 میلیون 93.51 میلیارد 6,820.75 8,540 8,700 8,380 8,840 2 7,977 8,510 1 1,393 8,550 10.296 هزار میلیارد 12.848 میلیون 5.131 میلیون 1.2 میلیون 2.552 میلیون 2.579 میلیون 2.741 میلیون 1.269 میلیون 8.11 3.99 3.76 10.822 میلیون 70,886 9.841 میلیون 1.052 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 5,520 200.00 3.76 5,480 160.00 3.01 1402/01/09 2,520 28.818 میلیون 158.01 میلیارد 11,435.85 5,320 5,380 5,320 5,620 1 2,700 5,520 3 14,842 5,530 20.593 هزار میلیارد 23.105 میلیون 8.399 میلیون 3.758 میلیون 2.513 میلیون 5.886 میلیون 2.46 میلیون 543,477 37.89 3.5 8.37 27.6 میلیون 1.219 میلیون 28.818 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,519 2.00 0.08 2,520 1.00 0.04 1402/01/09 2,891 52.128 میلیون 131.34 میلیارد 18,031.03 2,521 2,575 2,476 2,610 4 246,303 2,519 3 103,373 2,519 15.381 هزار میلیارد 17.809 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 12.97 1.88 1.89 51.526 میلیون 601,458 45.461 میلیون 6.667 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 32,750 2,050.00 6.68 31,950 1,250.00 4.07 1402/01/09 1,121 3.819 میلیون 121.98 میلیارد 3,406.59 30,700 30,700 30,700 32,800 1 2,290 32,650 2 2,194 32,750 22.046 هزار میلیارد 24.46 میلیون 5.288 میلیون 690,000 2.415 میلیون 2.874 میلیون 5.754 میلیون 1.341 میلیون 16.45 7.67 3.83 3.593 میلیون 226,000 2.893 میلیون 926,193
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,790 109.00 2.96 3,779 98.00 2.66 1402/01/09 635 9.456 میلیون 35.74 میلیارد 14,891.55 3,681 3,640 3,640 3,850 2 34,413 3,773 1 19,000 3,793 5.291 هزار میلیارد 7.428 میلیون 4.072 میلیون 600,000 2.413 میلیون 1.659 میلیون 785,331 186,994 28.29 3.19 6.74 9.152 میلیون 303,955 8.721 میلیون 734,812