همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 310.00 49.84 937 315.00 50.64 1400/07/28 - - - 49,086.46 622 954 925 964 0 0 0 0 - 691.425 میلیون 595.171 میلیون 135 میلیون 607.86 میلیون -12,689,358 53.524 میلیون -45,862,694 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 22,700 50.00 0.22 22,700 50.00 0.22 1401/09/09 361 10.297 میلیون 233.64 میلیارد 28,524.69 22,750 22,700 22,350 22,750 1 250 22,550 15 312,112 22,700 1320.554 هزار میلیارد 1.506 میلیارد 259.597 میلیون 58.174 میلیون 185.415 میلیون 74.182 میلیون 60.398 میلیون 30.733 میلیون 42.97 17.8 21.86 342,524 9.955 میلیون 9.276 میلیون 1.022 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 39,400 200.00 0.51 39,200 0.00 0.00 1401/09/09 76 244,841 9.56 میلیارد 3,829.93 39,200 39,750 39,000 39,750 1 130 39,000 1 4,989 39,400 980 هزار میلیارد 1.144 میلیارد 308.157 میلیون 25 میلیون 164.428 میلیون 143.73 میلیون 315.491 میلیون 139.596 میلیون 7.02 6.82 3.11 40,159 204,682 44,841 200,000
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,430 248.00 5.93 4,423 241.00 5.76 1401/09/09 663 20.573 میلیون 90.99 میلیارد 31,029.62 4,182 4,254 4,141 4,474 1 5,000 4,401 2 4,256 4,472 26.317 هزار میلیارد 182.176 میلیون 168.76 میلیون 5.95 میلیون 155.859 میلیون 12.901 میلیون 37.255 میلیون 2.691 میلیون 9.78 2.04 0.71 7.882 میلیون 12.69 میلیون 16.016 میلیون 4.557 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 20.00 0.29 6,870 0.00 0.00 1401/09/09 908 1.556 میلیون 10.66 میلیارد 1,713.24 6,870 6,860 6,850 6,870 1 1,454 6,860 18 23,639 6,860 206.1 هزار میلیارد 342.442 میلیون 173.002 میلیون 30 میلیون 136.342 میلیون 36.66 میلیون 28.44 میلیون 28.119 میلیون 7.33 5.62 7.25 490,206 1.065 میلیون 1.556 میلیون -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 178,900 700.00 0.39 178,250 50.00 0.03 1401/09/09 51 137,272 24.5 میلیارد 2,429.65 178,200 180,000 176,500 180,000 3 5,070 176,600 1 10,000 178,850 1426 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 356.024 میلیون 8 میلیون 128.836 میلیون 227.188 میلیون 339.629 میلیون 122.924 میلیون 11.6 6.28 4.2 2,555 134,717 3,721 133,551
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 10,630 60.00 0.56 10,690 0.00 0.00 1401/09/09 205 780,763 8.32 میلیارد 3,808.6 10,690 10,530 10,510 10,810 1 727 10,630 1 10,000 10,640 267.25 هزار میلیارد 386.091 میلیون 245.15 میلیون 25 میلیون 118.841 میلیون 126.309 میلیون 208.771 میلیون 63.689 میلیون 4.2 2.12 1.28 775,763 5,000 713,430 67,333
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,150 100.00 0.14 74,000 50.00 0.07 1401/09/09 1,078 879,195 65.06 میلیارد 815.58 74,050 73,450 73,450 74,800 1 31,522 74,200 16 32,857 74,200 1017.612 هزار میلیارد 1.12 میلیارد 174.255 میلیون 13.752 میلیون 102.319 میلیون 71.937 میلیون 298.847 میلیون 121.178 میلیون 8.4 14.15 3.41 172,417 706,778 876,695 2,500
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 114,500 850.00 0.74 115,000 350.00 0.30 1401/09/09 313 236,350 27.19 میلیارد 755.11 115,350 117,350 114,300 117,350 3 1,081 114,400 1 828 114,900 276 هزار میلیارد 372.164 میلیون 118.369 میلیون 2.4 میلیون 96.164 میلیون 22.206 میلیون 211.355 میلیون 2.994 میلیون 92.18 12.43 1.31 74,335 162,015 172,710 63,640
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,900 6.00 0.15 3,892 2.00 0.05 1401/09/09 96 969,085 3.76 میلیارد 10,192.66 3,894 3,890 3,850 3,900 1 45,000 3,890 4 34,188 3,900 65.717 هزار میلیارد 160.842 میلیون 123.24 میلیون 16.885 میلیون 95.125 میلیون 28.115 میلیون 62.082 میلیون 9.453 میلیون 6.96 2.34 1.06 53,085 916,000 969,085 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,219 11.00 0.91 1,225 17.00 1.41 1401/09/09 611 18.683 میلیون 22.88 میلیارد 30,577.63 1,208 1,208 1,182 1,240 2 30,891 1,219 1 11,050 1,224 19.662 هزار میلیارد 114.18 میلیون 92.238 میلیون 16.05 میلیون 94.518 میلیون -2,280,447 3.44 میلیون -8,635,528 -2.27 -8.61 5.72 6.403 میلیون 12.28 میلیون 18.383 میلیون 300,000
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,533 20.00 0.80 2,517 4.00 0.16 1401/09/09 900 6.319 میلیون 16 میلیارد 7,021.42 2,513 2,512 2,510 2,568 1 963 2,523 2 3,500 2,533 163.605 هزار میلیارد 245.841 میلیون 166.378 میلیون 40 میلیون 82.236 میلیون 84.141 میلیون 115.764 میلیون 10.852 میلیون 15.08 1.94 1.41 4.719 میلیون 1.6 میلیون 5.636 میلیون 683,665
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,450 0.00 0.00 9,460 10.00 0.11 1401/09/09 1,038 6.573 میلیون 62.2 میلیارد 6,332.59 9,450 9,450 9,350 9,590 1 800 9,410 2 1,650 9,450 226.64 هزار میلیارد 306.5 میلیون 125.647 میلیون 23.958 میلیون 79.86 میلیون 45.787 میلیون 202.15 میلیون 33.325 میلیون 6.8 4.95 1.13 3.45 میلیون 3.123 میلیون 2.945 میلیون 3.628 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 13,010 100.00 0.76 13,160 50.00 0.38 1401/09/09 505 191,124 24.89 میلیارد 5,308.1 13,110 13,150 12,940 13,370 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 224.441 میلیون 125.987 میلیون 11 میلیون 79.681 میلیون 46.305 میلیون 422.186 میلیون 44.48 میلیون 3.25 3.13 0.34 730,199 79,567 709,590 100,176
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,333 19.00 1.41 1,343 9.00 0.67 1401/09/09 155 4.637 میلیون 6.17 میلیارد 29,914.73 1,352 1,368 1,320 1,368 1 51,471 1,333 1 3,770 1,338 7.803 هزار میلیارد 80.347 میلیون 79.61 میلیون 4.195 میلیون 72.544 میلیون 7.067 میلیون 30.29 میلیون 1.003 میلیون 7.78 1.11 0.26 4.637 میلیون - 4.637 میلیون -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 23,800 400.00 1.71 23,900 500.00 2.14 1401/09/09 304 2.146 میلیون 51.29 میلیارد 7,057.95 23,400 24,000 23,400 24,050 1 281 23,750 1 2,022 23,800 43.02 هزار میلیارد 114.593 میلیون 76.652 میلیون 1.2 میلیون 71.573 میلیون 5.08 میلیون 101.965 میلیون 6.471 میلیون 6.65 8.48 0.42 1.467 میلیون 678,186 1.546 میلیون 600,000
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 14,130 350.00 2.54 13,870 90.00 0.65 1401/09/09 402 1.494 میلیون 21.04 میلیارد 3,717.29 13,780 14,070 13,850 14,130 1 800 14,080 4 51,310 14,140 166.44 هزار میلیارد 237.359 میلیون 110.964 میلیون 12 میلیون 70.919 میلیون 40.045 میلیون 114.903 میلیون 25.181 میلیون 6.61 4.16 1.45 656,826 837,525 1.371 میلیون 123,007
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 34,600 250.00 0.72 34,950 100.00 0.29 1401/09/09 184 440,883 15.4 میلیارد 2,396.1 34,850 35,050 34,300 35,800 2 1,300 34,350 1 5,800 34,750 48.93 هزار میلیارد 110.697 میلیون 67.228 میلیون 1.4 میلیون 61.767 میلیون 5.461 میلیون 97.344 میلیون 4.814 میلیون 10.17 8.97 0.5 68,955 371,928 380,647 60,236
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,480 120.00 1.25 9,590 10.00 0.10 1401/09/09 132 899,031 8.62 میلیارد 6,810.84 9,600 9,970 9,410 9,970 1 553 9,540 1 1,270 9,720 47.95 هزار میلیارد 107.773 میلیون 72.312 میلیون 5 میلیون 59.823 میلیون 12.488 میلیون 24.858 میلیون 3.161 میلیون 15.17 3.84 1.93 611,777 287,254 879,031 20,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,239 52.00 1.58 3,288 3.00 0.09 1401/09/09 799 6.037 میلیون 19.78 میلیارد 7,555.96 3,291 3,335 3,237 3,335 1 21,372 3,237 1 10,000 3,246 246.6 هزار میلیارد 306.312 میلیون 200.916 میلیون 45 میلیون 59.712 میلیون 141.205 میلیون 59.91 میلیون 51.781 میلیون 4.76 1.75 4.12 3.015 میلیون 3.023 میلیون 5.933 میلیون 104,055
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,426 23.00 0.52 4,429 26.00 0.59 1401/09/09 275 5.477 میلیون 24.43 میلیارد 19,917.42 4,403 4,404 4,404 4,484 1 1,500 4,423 1 10,000 4,483 132.87 هزار میلیارد 188.013 میلیون 123.163 میلیون 30 میلیون 55.143 میلیون 68.019 میلیون 35.838 میلیون 32.009 میلیون 4.16 1.95 3.71 4.386 میلیون 1.092 میلیون 5.476 میلیون 1,107
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 22,400 350.00 1.59 22,050 0.00 0.00 1401/09/09 96 118,602 2.62 میلیارد 964.22 22,050 22,500 21,800 22,500 1 1,839 22,400 2 4,400 22,450 35.28 هزار میلیارد 86.986 میلیون 56.299 میلیون 1,000,000 51.706 میلیون 4.593 میلیون 72.958 میلیون 4.663 میلیون 7.57 7.68 0.48 87,857 30,745 117,602 1,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 19,800 70.00 0.35 19,880 10.00 0.05 1401/09/09 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 2,713.62 19,870 19,840 19,710 20,110 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 206.847 میلیون 91.698 میلیون 8 میلیون 47.807 میلیون 43.891 میلیون 452.165 میلیون 41.921 میلیون 3.79 3.62 0.35 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,250 110.00 0.72 15,330 30.00 0.20 1401/09/09 62 125,137 1.89 میلیارد 2,091.06 15,360 14,950 14,950 15,360 1 1,000 15,200 1 24,000 15,250 36.792 هزار میلیارد 83.075 میلیون 52.716 میلیون 2.4 میلیون 46.283 میلیون 6.433 میلیون 105.731 میلیون 6.115 میلیون 6.02 5.72 0.35 91,671 33,466 125,137 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,190 100.00 1.89 5,210 80.00 1.51 1401/09/09 623 9.585 میلیون 49.94 میلیارد 15,385.22 5,290 5,220 5,130 5,310 1 980 5,190 4 331,873 5,200 88.049 هزار میلیارد 130.523 میلیون 66.189 میلیون 16.9 میلیون 42.474 میلیون 23.715 میلیون 48.971 میلیون 13.22 میلیون 6.66 3.71 1.8 3.636 میلیون 5.949 میلیون 5.374 میلیون 4.211 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 49,950 350.00 0.71 49,700 100.00 0.20 1401/09/09 116 215,599 10.78 میلیارد 1,858.61 49,600 50,200 49,650 50,200 2 601 49,650 1 485 49,950 99.4 هزار میلیارد 137.16 میلیون 50.053 میلیون 2 میلیون 37.76 میلیون 12.293 میلیون 117.341 میلیون 18.021 میلیون 5.5 8.07 0.85 161,147 54,452 215,599 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,462 34.00 2.27 1,481 15.00 1.00 1401/09/09 381 6.768 میلیون 9.97 میلیارد 17,764.31 1,496 1,501 1,460 1,540 1 40,313 1,462 1 3,300 1,479 7.405 هزار میلیارد 43.319 میلیون 43.426 میلیون 5 میلیون 35.914 میلیون 7.512 میلیون 14.652 میلیون -312,152 -23.72 0.99 0.51 6.256 میلیون 512,000 5.028 میلیون 1.74 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 5,500 110.00 1.96 5,550 60.00 1.07 1401/09/09 729 6.25 میلیون 34.72 میلیارد 8,573.58 5,610 5,660 5,480 5,670 1 1,000 5,490 4 423,919 5,500 27.75 هزار میلیارد 61.033 میلیون 42.527 میلیون 5 میلیون 33.283 میلیون 9.244 میلیون 86.646 میلیون 4.227 میلیون 6.57 3 0.32 6.109 میلیون 141,000 5.797 میلیون 453,066
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,310 110.00 2.03 5,340 80.00 1.48 1401/09/09 1,211 11.434 میلیون 61.06 میلیارد 9,441.66 5,420 5,460 5,270 5,460 3 3,024 5,300 2 20,000 5,320 53.4 هزار میلیارد 83.508 میلیون 52.663 میلیون 10 میلیون 30.108 میلیون 22.555 میلیون 9.161 میلیون 10.473 میلیون 5.1 2.37 5.83 10.757 میلیون 676,572 7.826 میلیون 3.608 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,172 10.00 0.31 3,179 3.00 0.09 1401/09/09 305 3.899 میلیون 12.39 میلیارد 12,783.29 3,182 3,224 3,154 3,224 2 4,500 3,171 1 78,257 3,172 19.074 هزار میلیارد 42.123 میلیون 30.202 میلیون 6 میلیون 23.049 میلیون 7.153 میلیون 14.255 میلیون 576,185 33.1 2.67 1.34 2.469 میلیون 1.43 میلیون 3.899 میلیون -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 18,110 30.00 0.17 18,070 10.00 0.06 1401/09/09 374 829,132 14.98 میلیارد 2,216.93 18,080 17,960 17,960 18,290 1 31,575 18,010 1 1,370 18,110 99.746 هزار میلیارد 122.239 میلیون 35.235 میلیون 5.52 میلیون 22.493 میلیون 12.743 میلیون 12.82 میلیون 6.005 میلیون 16.61 7.83 7.78 614,707 214,425 829,132 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 12,120 50.00 0.41 12,080 10.00 0.08 1401/09/09 475 1.227 میلیون 14.83 میلیارد 2,583.29 12,070 12,160 11,830 12,220 4 70,116 11,980 2 790 12,150 23.314 هزار میلیارد 42.514 میلیون 52.585 میلیون 1.93 میلیون 19.199 میلیون 33.386 میلیون 29.269 میلیون 3.184 میلیون 7.32 0.7 0.8 1.213 میلیون 14,000 1.227 میلیون -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,140 290.00 4.96 6,060 210.00 3.59 1401/09/09 306 4.628 میلیون 28.07 میلیارد 15,124.08 5,850 5,770 5,700 6,140 78 609,977 6,140 1 840 6,150 28.547 هزار میلیارد 44.936 میلیون 25.072 میلیون 4.711 میلیون 16.389 میلیون 8.683 میلیون 19.474 میلیون 2.312 میلیون 12.35 3.29 1.47 4.628 میلیون - 4.628 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 11,450 540.00 4.95 11,240 330.00 3.02 1401/09/09 815 6.33 میلیون 71.18 میلیارد 7,767.43 10,910 10,910 10,660 11,450 1 2,000 11,430 2 79,855 11,450 112.4 هزار میلیارد 128.542 میلیون 33.829 میلیون 10 میلیون 16.142 میلیون 17.687 میلیون 25.266 میلیون 9.727 میلیون 11.56 6.35 4.45 2.398 میلیون 3.932 میلیون 6.33 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,339 1.00 0.07 1,331 7.00 0.52 1401/09/09 662 24.646 میلیون 32.8 میلیارد 37,230.1 1,338 1,284 1,284 1,350 2 198,000 1,295 1 169,179 1,339 88.081 هزار میلیارد 104.069 میلیون 92.385 میلیون 66.176 میلیون 15.989 میلیون 76.397 میلیون 3.237 میلیون 2.805 میلیون 31.4 1.15 27.21 2.623 میلیون 22.023 میلیون 23.687 میلیون 958,971
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 6,450 80.00 1.23 6,450 80.00 1.23 1401/09/09 1,260 9.79 میلیون 63.14 میلیارد 7,769.7 6,530 6,650 6,270 6,730 2 4,815 6,400 1 9,532 6,450 25.8 هزار میلیارد 41.617 میلیون 22.193 میلیون 900,000 15.817 میلیون 6.376 میلیون 25.832 میلیون 4.691 میلیون 5.5 4.05 1 9.355 میلیون 435,200 9.365 میلیون 425,000
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,420 70.00 0.43 16,490 140.00 0.86 1401/09/09 714 1.382 میلیون 22.79 میلیارد 1,935.9 16,350 16,320 16,300 16,690 1 2,715 16,420 1 45 16,420 57.715 هزار میلیارد 72.449 میلیون 23.989 میلیون 2 میلیون 14.734 میلیون 9.254 میلیون 19.998 میلیون 6.942 میلیون 8.31 6.24 2.89 735,102 647,133 1.382 میلیون 180
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 8,380 160.00 1.87 8,430 110.00 1.29 1401/09/09 438 517,044 4.36 میلیارد 1,180.47 8,540 8,530 8,350 8,660 1 600 8,380 3 5,088 8,430 17.197 هزار میلیارد 30.438 میلیون 15.957 میلیون 2.04 میلیون 13.241 میلیون 2.716 میلیون 21.311 میلیون 286,329 60.06 6.33 0.81 517,044 - 516,940 104
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,637 66.00 4.20 1,620 49.00 3.12 1401/09/09 533 10.629 میلیون 17.22 میلیارد 19,942.22 1,571 1,610 1,560 1,644 7 499,843 1,618 4 162,364 1,637 8.1 هزار میلیارد 20.091 میلیون 17.369 میلیون 5 میلیون 11.991 میلیون 5.378 میلیون 9.162 میلیون 266,950 30.34 1.51 0.88 7.256 میلیون 3.373 میلیون 10.332 میلیون 297,125
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 4,300 117.00 2.65 4,360 57.00 1.29 1401/09/09 994 7.64 میلیون 33.31 میلیارد 7,686.56 4,417 4,372 4,277 4,489 1 6,981 4,282 1 200,000 4,300 15.26 هزار میلیارد 27.24 میلیون 19.235 میلیون 3.5 میلیون 11.98 میلیون 7.254 میلیون 10.455 میلیون 2.023 میلیون 7.54 2.1 1.46 7.592 میلیون 48,600 7.28 میلیون 360,000
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,790 36.00 0.94 3,824 2.00 0.05 1401/09/09 299 4.412 میلیون 16.87 میلیارد 14,754.26 3,826 3,820 3,720 3,916 1 7,000 3,750 1 8,680 3,829 5.736 هزار میلیارد 16.086 میلیون 5.32 میلیون 1.5 میلیون 10.35 میلیون -5,030,191 3.565 میلیون -4,016,140 -1.43 -1.13 1.61 3.707 میلیون 705,000 4.14 میلیون 271,214
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,909 25.00 0.64 3,930 46.00 1.18 1401/09/09 1,181 25.038 میلیون 98.4 میلیارد 21,200.91 3,884 3,880 3,765 4,000 6 339,920 3,884 3 50,218 3,910 29.192 هزار میلیارد 39.462 میلیون 18.872 میلیون 7.428 میلیون 10.27 میلیون 8.602 میلیون 6.701 میلیون 3.271 میلیون 8.92 3.39 4.37 8.868 میلیون 16.171 میلیون 19.875 میلیون 5.163 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,300 100.00 1.85 5,340 60.00 1.11 1401/09/09 79 342,622 1.83 میلیارد 5,605.91 5,400 5,350 5,260 5,450 1 1,000 5,300 1 1,000 5,350 41.268 هزار میلیارد 51.486 میلیون 22.703 میلیون 7.728 میلیون 10.218 میلیون 12.485 میلیون 4.881 میلیون 2.101 میلیون 19.65 3.31 8.45 191,695 150,927 342,622 -
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 13,440 100.00 0.75 13,340 0.00 0.00 1401/09/09 30 61,067 813.7 میلیون 3,798.87 13,340 13,120 13,120 13,500 1 5,000 13,190 1 1,000 13,430 18.676 هزار میلیارد 28.578 میلیون 12.973 میلیون 700,000 9.902 میلیون 3.072 میلیون 9.916 میلیون 2.596 میلیون 7.2 6.08 1.88 61,067 - 61,067 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 102,800 4,750.00 4.84 102,700 4,650.00 4.74 1401/09/09 533 294,169 30.21 میلیارد 551.91 98,050 100,250 100,250 102,950 1 2,868 102,550 1 125 102,750 51.35 هزار میلیارد 61.139 میلیون 16.801 میلیون 500,000 9.789 میلیون 7.012 میلیون 27.878 میلیون 8.936 میلیون 5.75 7.32 1.84 189,169 105,000 250,631 43,538
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,500 47.00 1.85 2,509 38.00 1.49 1401/09/09 945 14.704 میلیون 36.89 میلیارد 15,559.64 2,547 2,550 2,485 2,587 3 20,299 2,500 1 40,570 2,535 35.628 هزار میلیارد 45.26 میلیون 28.26 میلیون 8.2 میلیون 9.632 میلیون 18.628 میلیون 579 1.641 میلیون 21.71 1.91 61533.33 13.983 میلیون 720,846 13.963 میلیون 740,978
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 10,340 40.00 0.39 10,370 10.00 0.10 1401/09/09 144 2.3 میلیون 23.86 میلیارد 15,971.46 10,380 10,210 10,030 10,500 1 16,300 10,340 2 1,500 10,450 46.043 هزار میلیارد 55.088 میلیون 20.575 میلیون 4.44 میلیون 9.046 میلیون 11.529 میلیون 29.041 میلیون 4.907 میلیون 9.39 3.99 1.59 683,142 1.617 میلیون 521,760 1.778 میلیون
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 8,360 80.00 0.97 8,430 150.00 1.81 1401/09/09 158 1.247 میلیون 10.51 میلیارد 7,893.91 8,280 8,520 8,250 8,520 3 21,444 8,360 3 15,672 8,370 54.795 هزار میلیارد 63.597 میلیون 21.626 میلیون 6.5 میلیون 8.802 میلیون 12.824 میلیون 27.331 میلیون 5.693 میلیون 9.64 4.27 2 413,573 833,664 1.147 میلیون 100,000
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 3,768 53.00 1.43 3,721 6.00 0.16 1401/09/09 205 1.842 میلیون 6.86 میلیارد 8,983.92 3,715 3,700 3,680 3,796 2 10,000 3,700 1 15,323 3,768 28.466 هزار میلیارد 37.178 میلیون 22.955 میلیون 7.65 میلیون 8.712 میلیون 14.243 میلیون 9.364 میلیون 3.722 میلیون 7.65 2 3.04 933,454 908,250 1.842 میلیون -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 5,680 10.00 0.18 5,640 30.00 0.53 1401/09/09 360 4.262 میلیون 24.05 میلیارد 11,840.27 5,670 5,680 5,580 5,710 2 28,682 5,600 4 221,663 5,680 45.12 هزار میلیارد 53.101 میلیون 21.955 میلیون 8 میلیون 7.981 میلیون 13.975 میلیون 4.176 میلیون 5.369 میلیون 8.4 3.23 10.8 1.881 میلیون 2.381 میلیون 3.283 میلیون 979,225
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 21,450 350.00 1.61 21,750 50.00 0.23 1401/09/09 16 43,540 930.21 میلیون 6,598.14 21,800 21,200 21,200 21,700 1 11,021 21,400 1 2,250 21,750 29.145 هزار میلیارد 36.966 میلیون 14.436 میلیون 1.34 میلیون 7.821 میلیون 6.615 میلیون 10.149 میلیون 4.075 میلیون 7.15 4.41 2.87 9,349 34,191 43,540 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,800 40.00 0.58 6,840 0.00 0.00 1401/09/09 163 811,320 5.54 میلیارد 4,977.42 6,840 6,890 6,700 6,950 1 1,033 6,760 1 7,314 6,820 21.888 هزار میلیارد 29.697 میلیون 16.14 میلیون 3.2 میلیون 7.809 میلیون 8.331 میلیون 14.633 میلیون 2.421 میلیون 9.04 2.63 1.5 801,320 10,000 811,320 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,410 140.00 2.23 6,380 110.00 1.75 1401/09/09 447 7.723 میلیون 49.29 میلیارد 17,276.61 6,270 6,350 6,290 6,530 1 25,695 6,410 1 1,877 6,470 19.772 هزار میلیارد 27.412 میلیون 14 میلیون 3.099 میلیون 7.64 میلیون 6.36 میلیون 15.213 میلیون 2.063 میلیون 9.59 3.11 1.3 5.956 میلیون 1.766 میلیون 6.523 میلیون 1.2 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 61,100 150.00 0.24 61,200 50.00 0.08 1401/09/09 215 48,704 2.97 میلیارد 226.53 61,250 60,850 60,750 61,800 2 50,320 61,000 1 550 61,200 39.78 هزار میلیارد 47.208 میلیون 12.769 میلیون 650,000 7.428 میلیون 5.341 میلیون 14.241 میلیون 6.914 میلیون 5.75 7.45 2.79 46,867 1,837 48,667 37
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 3,520 132.00 3.90 3,484 96.00 2.83 1401/09/09 551 9.93 میلیون 34.6 میلیارد 18,021.24 3,388 3,389 3,388 3,547 1 10,000 3,475 2 100,000 3,520 6.271 هزار میلیارد 13.666 میلیون 9.185 میلیون 1.8 میلیون 7.395 میلیون 1.789 میلیون 2.924 میلیون 230,653 27.19 3.5 2.14 9.93 میلیون - 9.427 میلیون 502,203
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 28,050 50.00 0.18 28,150 150.00 0.54 1401/09/09 389 498,551 14.03 میلیارد 1,281.62 28,000 27,700 27,700 28,450 2 2,250 27,950 3 916 28,050 19.705 هزار میلیارد 26.984 میلیون 10.762 میلیون 700,000 7.279 میلیون 3.483 میلیون 16.267 میلیون 2.891 میلیون 6.82 5.66 1.21 498,551 - 439,567 58,984
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 10,620 670.00 6.73 10,590 640.00 6.43 1401/09/09 1,103 8.903 میلیون 94.26 میلیارد 8,071.4 9,950 10,150 10,060 10,640 1 11,624 10,500 1 10,555 10,620 7.413 هزار میلیارد 14.42 میلیون 8.116 میلیون 700,000 7.007 میلیون 1.109 میلیون 4.741 میلیون 631,379 11.74 6.68 1.56 6.708 میلیون 2.195 میلیون 8.214 میلیون 688,713
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 9,810 10.00 0.10 9,820 0.00 0.00 1401/09/09 132 459,350 4.51 میلیارد 3,479.92 9,820 9,820 9,700 9,930 3 20,000 9,790 1 10,253 9,840 11.485 هزار میلیارد 18.298 میلیون 10.919 میلیون 1.17 میلیون 6.813 میلیون 4.106 میلیون 12.485 میلیون 1.705 میلیون 6.74 2.8 0.92 458,350 1,000 457,350 2,000
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 9,110 40.00 0.44 9,090 60.00 0.66 1401/09/09 926 538,519 4.9 میلیارد 581.55 9,150 9,060 9,000 9,150 2 3,640 9,070 4 305 9,120 27.27 هزار میلیارد 34.077 میلیون 11.111 میلیون 3 میلیون 6.807 میلیون 4.303 میلیون 3.488 میلیون 1.754 میلیون 15.55 6.34 7.82 538,519 - 538,365 154
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,839 4.00 0.22 1,847 12.00 0.65 1401/09/09 436 7.33 میلیون 13.53 میلیارد 16,811.66 1,835 1,868 1,835 1,869 2 16,741 1,839 1 80,000 1,850 44.596 هزار میلیارد 50.941 میلیون 36.706 میلیون 24.145 میلیون 6.345 میلیون 30.361 میلیون 6.42 میلیون 2.537 میلیون 17.58 1.47 6.95 7.33 میلیون - 7.33 میلیون -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 8,810 190.00 2.11 8,940 60.00 0.67 1401/09/09 408 1.923 میلیون 17.19 میلیارد 4,714.33 9,000 9,040 8,800 9,120 1 3,000 8,790 1 355 8,820 13.41 هزار میلیارد 19.424 میلیون 8.95 میلیون 1.5 میلیون 6.014 میلیون 2.937 میلیون 7.493 میلیون 1.662 میلیون 8.07 4.57 1.79 1.812 میلیون 111,558 1.87 میلیون 52,976
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 2,382 127.00 5.06 2,410 99.00 3.95 1401/09/09 428 8.386 میلیون 20.21 میلیارد 19,594.26 2,509 2,406 2,370 2,477 2 20,049 2,382 1 30,000 2,387 5.784 هزار میلیارد 11.794 میلیون 8.854 میلیون 2.4 میلیون 6.01 میلیون 2.844 میلیون 4.136 میلیون 396,905 14.57 2.03 1.4 5.769 میلیون 2.618 میلیون 7.111 میلیون 1.276 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,110 44.00 1.06 4,108 46.00 1.11 1401/09/09 237 2.237 میلیون 9.19 میلیارد 9,439.51 4,154 4,058 4,054 4,193 1 200,000 4,100 1 1,250 4,120 24.648 هزار میلیارد 30.549 میلیون 14.173 میلیون 6 میلیون 5.901 میلیون 8.271 میلیون 2.911 میلیون 1.219 میلیون 20.22 2.98 8.48 1.656 میلیون 581,180 2.237 میلیون -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 8,550 70.00 0.83 8,530 50.00 0.59 1401/09/09 258 1.001 میلیون 8.57 میلیارد 3,878.83 8,480 8,760 8,450 8,760 1 9,400 8,480 1 82 8,550 4.18 هزار میلیارد 9.684 میلیون 6.379 میلیون 290,000 5.504 میلیون 874,696 6.926 میلیون 370,031 11.3 4.78 0.6 1.001 میلیون - 826,329 174,410
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 14,970 120.00 0.80 15,060 30.00 0.20 1401/09/09 1,076 1.268 میلیون 19.09 میلیارد 1,178.47 15,090 14,950 14,830 15,380 1 26,725 14,900 1 420 14,980 10.542 هزار میلیارد 15.82 میلیون 7.265 میلیون 700,000 5.278 میلیون 1.987 میلیون 7.796 میلیون 876,097 12.03 5.31 1.35 1.263 میلیون 5,200 1.238 میلیون 30,047
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,360 70.00 1.29 5,420 10.00 0.18 1401/09/09 43 365,722 1.96 میلیارد 1,730.57 5,430 5,370 5,350 5,490 1 1,000 5,370 1 87,213 5,400 37.94 هزار میلیارد 43.218 میلیون 15.39 میلیون 7 میلیون 5.278 میلیون 10.113 میلیون 5.433 میلیون 3.288 میلیون 11.54 3.75 6.98 165,855 199,867 330,935 34,787
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,320 60.00 0.58 10,420 40.00 0.39 1401/09/09 790 5.299 میلیون 55.24 میلیارد 6,707.89 10,380 10,460 10,090 10,680 1 5,000 10,330 2 22,000 10,330 25.591 هزار میلیارد 30.772 میلیون 9.28 میلیون 2.456 میلیون 5.181 میلیون 4.1 میلیون 7.789 میلیون 1.186 میلیون 21.57 6.24 3.29 5.123 میلیون 176,500 5.215 میلیون 84,722
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 12,230 190.00 1.53 12,390 30.00 0.24 1401/09/09 942 392,480 4.82 میلیارد 416.65 12,420 12,360 12,200 12,500 5 233,624 12,200 1 50 12,200 53.277 هزار میلیارد 58.445 میلیون 13.622 میلیون 4.3 میلیون 5.168 میلیون 8.454 میلیون 6.877 میلیون 3.256 میلیون 16.37 6.3 7.75 392,480 - 392,480 -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 17,880 70.00 0.39 17,870 60.00 0.34 1401/09/09 80 269,007 4.84 میلیارد 3,566.37 17,810 18,340 17,870 18,340 1 280 17,880 1 1,500 18,070 19.3 هزار میلیارد 24.445 میلیون 7.572 میلیون 1.08 میلیون 5.145 میلیون 2.427 میلیون 8.864 میلیون 2.032 میلیون 9.5 7.95 2.19 269,007 - 209,007 60,000
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 19,950 0.00 0.00 20,050 100.00 0.50 1401/09/09 193 462,192 9.28 میلیارد 2,394.78 19,950 20,300 19,900 20,300 7 8,167 19,900 1 8,269 20,050 3.008 هزار میلیارد 7.795 میلیون 5.037 میلیون 150,000 4.788 میلیون 249,649 1.807 میلیون 8,313 361.78 12.05 1.66 462,192 - 462,192 -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 31,950 1,000.00 3.23 31,150 200.00 0.65 1401/09/09 392 776,892 24.22 میلیارد 1,981.87 30,950 30,550 30,050 32,200 1 15,000 31,300 1 1,385 31,950 6.23 هزار میلیارد 11.011 میلیون 5.468 میلیون 200,000 4.781 میلیون 686,276 13.544 میلیون 530,325 11.75 9.08 0.46 741,030 35,862 711,892 65,000
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,610 10.00 0.18 5,620 20.00 0.36 1401/09/09 468 3.293 میلیون 18.5 میلیارد 7,035.94 5,600 5,790 5,510 5,790 2 23,401 5,570 1 8,000 5,630 9.054 هزار میلیارد 13.688 میلیون 6.364 میلیون 1.311 میلیون 4.635 میلیون 1.73 میلیون 3.996 میلیون 301,761 30 5.23 2.27 2.909 میلیون 383,876 3.236 میلیون 57,238
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,530 2.00 0.08 2,516 16.00 0.63 1401/09/09 224 2.477 میلیون 6.23 میلیارد 11,056.81 2,532 2,578 2,497 2,579 1 11,806 2,507 1 155,620 2,530 9.39 هزار میلیارد 13.997 میلیون 9.507 میلیون 3.732 میلیون 4.607 میلیون 4.9 میلیون 5.145 میلیون 492,576 19.06 1.92 1.83 2.368 میلیون 108,229 2.477 میلیون -
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 11,440 80.00 0.69 11,650 130.00 1.13 1401/09/09 693 2.02 میلیون 23.54 میلیارد 2,914.35 11,520 11,840 11,390 11,840 1 5,000 11,440 2 25,283 11,540 10.485 هزار میلیارد 14.786 میلیون 7.926 میلیون 900,000 4.301 میلیون 3.625 میلیون 6.387 میلیون 638,672 16.43 2.89 1.64 1.993 میلیون 26,400 1.998 میلیون 21,300
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 10,400 370.00 3.69 9,940 90.00 0.90 1401/09/09 1,680 14.71 میلیون 146.24 میلیارد 8,755.78 10,030 10,200 9,610 10,410 3 472,225 10,400 1 1,000 10,410 11.928 هزار میلیارد 16.181 میلیون 6.222 میلیون 1.2 میلیون 4.253 میلیون 1.968 میلیون 6.01 میلیون 527,868 22.6 6.06 1.98 14.66 میلیون 50,000 12.295 میلیون 2.415 میلیون
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 50,400 200.00 0.40 50,300 100.00 0.20 1401/09/09 134 196,489 9.89 میلیارد 1,466.34 50,200 49,600 49,600 50,950 1 1,000 50,100 1 1,762 50,400 8.501 هزار میلیارد 12.709 میلیون 5.409 میلیون 169,000 4.209 میلیون 1.2 میلیون 10.839 میلیون 1.096 میلیون 7.75 7.08 0.78 196,489 - 106,051 90,438
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 13,980 0.00 0.00 14,030 50.00 0.36 1401/09/09 437 804,999 11.29 میلیارد 1,842.1 13,980 13,980 13,920 14,150 1 757 13,990 6 410 14,000 42.09 هزار میلیارد 46.249 میلیون 9.159 میلیون 3 میلیون 4.159 میلیون 5 میلیون 5.354 میلیون 2.696 میلیون 15.61 8.42 7.86 134,597 670,402 794,851 10,148
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 7,350 20.00 0.27 7,310 20.00 0.27 1401/09/09 269 1.184 میلیون 8.66 میلیارد 4,402.19 7,330 7,450 7,200 7,450 2 109,727 7,230 1 10,899 7,350 6.214 هزار میلیارد 10.369 میلیون 5.22 میلیون 850,000 4.156 میلیون 1.064 میلیون 3.267 میلیون 115,941 53.59 5.84 1.9 1.129 میلیون 55,000 1.184 میلیون -
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 5,440 20.00 0.37 5,420 0.00 0.00 1401/09/09 304 7.327 میلیون 39.68 میلیارد 24,102.18 5,420 5,480 5,350 5,530 1 950 5,430 1 9,001 5,440 10.84 هزار میلیارد 14.964 میلیون 8.776 میلیون 2 میلیون 4.124 میلیون 4.652 میلیون 7.958 میلیون 2.136 میلیون 5.08 2.33 1.36 4.146 میلیون 3.181 میلیون 3.863 میلیون 3.464 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,184 28.00 1.30 2,167 11.00 0.51 1401/09/09 619 2.539 میلیون 5.55 میلیارد 4,101.43 2,156 2,179 2,161 2,210 1 4,347 2,178 1 15,155 2,186 15.169 هزار میلیارد 19.249 میلیون 15.723 میلیون 4 میلیون 4.08 میلیون 11.642 میلیون 5.335 میلیون 5.256 میلیون 2.89 1.3 2.84 2.539 میلیون - 2.539 میلیون -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 13,450 320.00 2.32 13,770 0.00 0.00 1401/09/09 7 14,975 203.36 میلیون 669.11 13,770 13,540 13,440 13,630 1 401 13,440 1 2,385 13,600 46.13 هزار میلیارد 50.171 میلیون 15.462 میلیون 3.35 میلیون 4.042 میلیون 11.42 میلیون 3.917 میلیون 3.82 میلیون 12.07 4.04 11.78 14,975 - 14,975 -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 7,030 90.00 1.30 7,030 90.00 1.30 1401/09/09 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 7,362.2 6,940 6,720 6,720 7,180 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 11.937 میلیون 6.596 میلیون 1.13 میلیون 3.993 میلیون 2.603 میلیون 10.002 میلیون 925,225 8.59 3.05 0.79 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 6,700 160.00 2.33 6,770 90.00 1.31 1401/09/09 247 1.256 میلیون 8.51 میلیارد 5,084.41 6,860 7,000 6,690 7,000 1 744 6,740 1 750 6,840 7.852 هزار میلیارد 11.803 میلیون 5.646 میلیون 1.16 میلیون 3.951 میلیون 1.694 میلیون 14.044 میلیون 843,253 9.31 4.63 0.57 1.086 میلیون 170,000 937,466 318,383
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,570 490.00 6.92 7,490 410.00 5.79 1401/09/09 1,557 13.076 میلیون 97.91 میلیارد 8,398.4 7,080 7,140 7,020 7,570 111 4,107,783 7,570 4 204 7,620 7.116 هزار میلیارد 11.018 میلیون 5.894 میلیون 950,000 3.902 میلیون 1.991 میلیون 8.172 میلیون 776,184 9.17 3.57 0.87 13.064 میلیون 12,000 11.88 میلیون 1.196 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,963 98.00 4.75 1,966 95.00 4.61 1401/09/09 1,322 39.419 میلیون 77.49 میلیارد 29,817.88 2,061 2,000 1,917 2,060 5 138,160 1,960 1 100,000 1,969 6.291 هزار میلیارد 10.016 میلیون 7.777 میلیون 3.2 میلیون 3.725 میلیون 4.052 میلیون 7.078 میلیون 1.867 میلیون 3.37 1.55 0.89 36.923 میلیون 2.496 میلیون 38.397 میلیون 1.023 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 80,900 50.00 0.06 81,200 350.00 0.43 1401/09/09 318 172,540 14.01 میلیارد 542.58 80,850 80,850 80,400 82,850 1 80 80,850 1 1,799 80,900 26.593 هزار میلیارد 30.115 میلیون 5.041 میلیون 327,500 3.522 میلیون 1.519 میلیون 6.303 میلیون 2.497 میلیون 10.65 17.5 4.22 172,540 - 169,540 3,000
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 40,400 250.00 0.62 40,550 400.00 1.00 1401/09/09 115 331,993 13.46 میلیارد 2,886.9 40,150 40,750 39,900 40,750 1 1,000 40,350 2 2,659 40,400 10.138 هزار میلیارد 13.262 میلیون 4.287 میلیون 250,000 3.125 میلیون 1.163 میلیون 2.935 میلیون 1.445 میلیون 7.02 8.73 3.45 331,993 - 331,993 -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 10,910 430.00 3.79 11,040 300.00 2.65 1401/09/09 395 1.038 میلیون 11.46 میلیارد 2,626.71 11,340 11,060 10,820 11,470 1 812 10,910 1 2,491 10,950 8.832 هزار میلیارد 11.89 میلیون 4.928 میلیون 800,000 3.058 میلیون 1.87 میلیون 5.11 میلیون 544,139 16.23 4.72 1.73 1.038 میلیون - 1.038 میلیون -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 24,100 600.00 2.43 24,150 550.00 2.23 1401/09/09 1,911 5.57 میلیون 134.49 میلیارد 2,914.53 24,700 24,250 23,650 24,650 15 70,839 24,000 1 3,200 24,250 72.45 هزار میلیارد 75.474 میلیون 10.004 میلیون 3 میلیون 3.024 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 3.47 10.38 29.42 4.563 میلیون 1.007 میلیون 4.819 میلیون 750,967
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 5,148 35.00 0.68 5,074 109.00 2.10 1401/09/09 481 6.792 میلیون 34.46 میلیارد 14,119.81 5,183 5,239 5,010 5,239 1 20,430 5,080 1 15,000 5,146 10.148 هزار میلیارد 13.059 میلیون 6.972 میلیون 2 میلیون 2.911 میلیون 4.06 میلیون 2.894 میلیون 1.675 میلیون 6.06 2.5 3.51 6.454 میلیون 338,000 6.429 میلیون 363,000
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 12,780 280.00 2.14 12,990 70.00 0.54 1401/09/09 267 1.076 میلیون 13.98 میلیارد 4,028.75 13,060 13,110 12,750 13,300 2 1,182 12,740 1 20,000 12,750 6.875 هزار میلیارد 9.732 میلیون 4.021 میلیون 529,248 2.857 میلیون 1.164 میلیون 8.131 میلیون 670,429 10.25 5.9 0.85 651,815 423,861 1.076 میلیون -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 5,090 90.00 1.74 5,143 37.00 0.71 1401/09/09 355 2.848 میلیون 14.65 میلیارد 8,023.62 5,180 5,240 5,050 5,250 1 3,000 5,080 2 25,069 5,170 10.286 هزار میلیارد 13.128 میلیون 6.864 میلیون 2 میلیون 2.842 میلیون 4.022 میلیون 8.603 میلیون 1.739 میلیون 5.91 2.56 1.2 1.095 میلیون 1.754 میلیون 2.734 میلیون 114,829
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,965 938.00 32.31 1,947 956.00 32.93 1401/09/09 1,487 67.02 میلیون 130.52 میلیارد 45,070.71 2,903 1,991 1,884 1,991 1 48,939 1,886 3 310,455 1,967 15.187 هزار میلیارد 18.017 میلیون 11.299 میلیون 5 میلیون 2.83 میلیون 8.469 میلیون 4.938 میلیون 5.383 میلیون 2.82 1.79 3.08 52.08 میلیون 14.94 میلیون 40.504 میلیون 26.517 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 3,420 93.00 2.65 3,460 53.00 1.51 1401/09/09 294 2.793 میلیون 9.58 میلیارد 9,498.65 3,513 3,472 3,401 3,500 1 920 3,420 1 25,341 3,450 5.64 هزار میلیارد 8.464 میلیون 5.028 میلیون 1.63 میلیون 2.825 میلیون 2.204 میلیون 1.072 میلیون 213,641 26.4 2.56 5.26 2.668 میلیون 124,794 2.793 میلیون -
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 5,890 80.00 1.38 5,850 40.00 0.69 1401/09/09 669 10.083 میلیون 59.03 میلیارد 15,072.06 5,810 6,090 5,650 6,170 2 9,000 5,810 1 10,342 5,890 4.556 هزار میلیارد 7.361 میلیون 3.152 میلیون 778,872 2.804 میلیون 347,658 5.875 میلیون -161,926 -27.95 13.02 0.77 9.652 میلیون 431,564 10.083 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,145 232.00 5.93 4,089 176.00 4.50 1401/09/09 5,538 113.934 میلیون 465.9 میلیارد 35,611.91 3,913 4,008 3,970 4,186 1 2,000 4,130 2 25,000 4,140 15.366 هزار میلیارد 18.156 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 17.77 2.82 6.37 96.17 میلیون 17.764 میلیون 88.941 میلیون 24.993 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,141 26.00 1.23 2,149 34.00 1.61 1401/09/09 840 26.616 میلیون 57.19 میلیارد 31,685.31 2,115 2,158 2,112 2,182 1 10,000 2,131 1 64,323 2,143 14.822 هزار میلیارد 17.576 میلیون 11.556 میلیون 6.897 میلیون 2.754 میلیون 8.802 میلیون 7.107 میلیون 1.388 میلیون 10.68 1.68 2.09 25.416 میلیون 1.2 میلیون 22.478 میلیون 4.137 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,667 30.00 1.77 1,682 15.00 0.88 1401/09/09 467 9.067 میلیون 15.25 میلیارد 19,415.42 1,697 1,722 1,662 1,722 2 40,850 1,667 1 44,142 1,670 10.266 هزار میلیارد 13.004 میلیون 10.747 میلیون 4.613 میلیون 2.738 میلیون 8.009 میلیون 7.005 میلیون 1.262 میلیون 8.14 1.28 1.47 8.856 میلیون 211,000 9.067 میلیون -
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 3,950 103.00 2.68 4,061 214.00 5.56 1401/09/09 1,158 21.144 میلیون 85.86 میلیارد 18,258.94 3,847 4,110 3,950 4,116 1 10,000 3,950 1 50,000 3,997 9.766 هزار میلیارد 12.488 میلیون 6.65 میلیون 2.405 میلیون 2.723 میلیون 3.927 میلیون 5.701 میلیون 1.061 میلیون 9.2 2.5 1.71 12.332 میلیون 8.812 میلیون 17.883 میلیون 3.261 میلیون
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 53,800 1,750.00 3.36 52,500 450.00 0.86 1401/09/09 196 485,933 25.51 میلیارد 2,479.25 52,050 52,250 51,800 54,000 1 100 53,100 1 106 53,800 15.75 هزار میلیارد 18.4 میلیون 4.638 میلیون 300,000 2.65 میلیون 1.988 میلیون 4.752 میلیون 2.372 میلیون 6.64 7.92 3.31 482,433 3,500 256,433 229,500