همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 9,329 491.00 5.00 9,462 358.00 3.65 1399/08/1 16,320 66.005 میلیون 624.516 میلیارد 4,044.44 9,820 66.005 میلیون 9,660 624.516 میلیارد 294 24,457 9,329 13 1.586 میلیون 9,329 425.79 هزار میلیارد 430.976 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 6.03 4.32 5.86 64.993 میلیون 1.012 میلیون 54.457 میلیون 11.548 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 132,750 1,607.00 1.20 134,678 321.00 0.24 1399/08/1 382 108,851 14.853 میلیارد 284.95 134,357 108,851 141,068 14.853 میلیارد 3 775 132,750 3 940 132,750 1077.424 هزار میلیارد 1.119 میلیارد 108.477 میلیون 8 میلیون 41.381 میلیون 67.095 میلیون 136.843 میلیون 62.289 میلیون 17.3 16.06 7.87 108,851 - 108,851 -
وسپهر

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سهام فرابورس 13,105 322.00 2.52 13,213 430.00 3.36 1399/07/30 110,895 239.997 میلیون 3.171 هزار میلیارد 396.39 میلیون 12,783 13,300 12,660 13,422 777 914,486 13,106 452 853,099 13,106 396.39 هزار میلیارد 442.645 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 10.67 6.25 10.66 232.229 میلیون 7.768 میلیون 233.29 میلیون 6.707 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,934 216.00 4.19 5,089 61.00 1.18 1399/08/1 20,340 227.61 میلیون 1.158 هزار میلیارد 11,190.24 5,150 227.61 میلیون 5,151 1.158 هزار میلیارد 55 845,892 4,933 92 709,104 4,933 312.992 هزار میلیارد 430.951 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 36.73 5.01 2.36 214.565 میلیون 13.045 میلیون 221.984 میلیون 5.626 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,770 193.00 1.67 11,847 270.00 2.33 1399/08/1 2,195 15.956 میلیون 189.04 میلیارد 7,269.29 11,577 15.956 میلیون 11,920 189.04 میلیارد 2 162,991 11,500 10 500 11,500 296.175 هزار میلیارد 335.892 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.8 4.82 3.85 15.137 میلیون 818,893 14.873 میلیون 1.083 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 42,620 0.00 0.00 46,900 0.00 0.00 1399/08/1 358 1.598 میلیون 74.2 میلیارد 3,328.05 - 2.303 میلیون 46,200 101.322 میلیارد 118 - - 0 1.157 میلیون 46,380 607.2 هزار میلیارد 694.604 میلیون 142.135 میلیون 13.8 میلیون 87.404 میلیون 54.73 میلیون 159.733 میلیون 43.471 میلیون 13.97 11.09 3.8 428,040 1.17 میلیون 564,926 1.033 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 91,980 0.00 0.00 97,730 0.00 0.00 1399/08/1 713 1.986 میلیون 194.03 میلیارد 1,803.3 - 2.113 میلیون 97,190 197.099 میلیارد 163 - - 0 1.757 میلیون 97,720 559.56 هزار میلیارد 597.182 میلیون 89.491 میلیون 6 میلیون 37.622 میلیون 51.869 میلیون 64.595 میلیون 33.755 میلیون 16.58 10.79 8.66 593,391 1.392 میلیون 1.666 میلیون 318,933
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 166,864 7,945.00 5.00 166,667 7,748.00 4.88 1399/08/1 17,847 4.143 میلیون 690.526 میلیارد 232.15 158,919 4.143 میلیون 166,864 690.526 میلیارد 169 850,429 166,864 820 9,231 166,864 763.975 هزار میلیارد 810.258 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 12.45 15.3 7.24 4.082 میلیون 60,694 3.531 میلیون 611,791
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 32,400 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 1399/08/1 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 2,067.77 - 3.455 میلیون 33,210 113.277 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 629.376 هزار میلیارد 918.882 میلیون 335.792 میلیون 19.2 میلیون 289.506 میلیون 46.286 میلیون 201.927 میلیون 37.505 میلیون 16.78 13.6 3.12 - - - -
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,446 0.00 0.00 22,223 223.00 0.99 1399/08/1 828 4.786 میلیون 106.296 میلیارد 5,780.61 22,446 4.786 میلیون 21,500 106.296 میلیارد 5 424,369 22,446 3 14,313 22,446 1004.48 هزار میلیارد 1.021 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 93.18 26.1 90.96 2.467 میلیون 2.32 میلیون 3.986 میلیون 800,000
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 16,300 422.00 2.66 15,941 63.00 0.40 1399/07/30 2,706 8.874 میلیون 141.471 میلیارد 3,279.56 15,878 16,440 15,550 16,519 15 201,721 16,300 4 156,396 16,300 159.41 هزار میلیارد 180.174 میلیون 57.38 میلیون 10 میلیون 20.764 میلیون 36.616 میلیون 21.232 میلیون 20.642 میلیون 7.72 4.35 7.51 4.411 میلیون 4.464 میلیون 8.269 میلیون 605,347
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 156,990 5,254.00 3.46 157,912 6,176.00 4.07 1399/08/1 1,918 1.389 میلیون 219.323 میلیارد 724.14 151,736 1.389 میلیون 158,900 219.323 میلیارد 8 4,063 157,850 2 11,820 157,850 378.989 هزار میلیارد 414.963 میلیون 72.084 میلیون 2.4 میلیون 35.974 میلیون 36.109 میلیون 80.451 میلیون 35.944 میلیون 10.54 10.5 4.71 1.238 میلیون 151,364 1.213 میلیون 176,157
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 39,901 1,111.00 2.71 40,853 159.00 0.39 1399/08/1 476 595,468 23.976 میلیارد 1,250.98 41,012 595,468 39,410 23.976 میلیارد 1 1,954 39,901 2 100 39,901 1021.325 هزار میلیارد 1.073 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 38.07 31.76 15.99 406,282 189,186 594,168 1,300
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,080 20.00 0.49 4,178 118.00 2.91 1399/08/1 6,371 62.71 میلیون 262.007 میلیارد 9,841.66 4,060 62.71 میلیون 4,255 262.007 میلیارد 16 136,252 4,081 21 48,648 4,081 100.879 هزار میلیارد 103.133 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 133.63 3.67 31.41 62.69 میلیون 20,000 60.205 میلیون 2.504 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 22,280 824.00 3.84 22,119 663.00 3.09 1399/08/1 1,140 4.503 میلیون 99.612 میلیارد 3,950.38 21,456 4.503 میلیون 21,950 99.612 میلیارد 1 150 22,280 1 500 22,280 33.179 هزار میلیارد 52.487 میلیون 46.354 میلیون 1,000,000 19.308 میلیون 27.046 میلیون 9.551 میلیون 1.26 میلیون 26.33 1.23 3.47 2 میلیون 2.503 میلیون 3.113 میلیون 1.391 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,993 683.00 4.99 13,272 404.00 2.95 1399/08/1 3,017 14.27 میلیون 189.397 میلیارد 4,730.01 13,676 14.27 میلیون 13,900 189.397 میلیارد 12 53,623 13,000 5 71,305 13,000 159.264 هزار میلیارد 178.807 میلیون 42.368 میلیون 9 میلیون 19.543 میلیون 22.825 میلیون 45.33 میلیون 13.667 میلیون 11.65 6.98 3.51 13.179 میلیون 1.091 میلیون 12.922 میلیون 1.348 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,393 3,336.00 5.00 63,677 3,052.00 4.57 1399/08/1 1,819 5.614 میلیون 357.472 میلیارد 3,086.23 66,729 5.614 میلیون 63,393 357.472 میلیارد 12 651,539 63,393 19 13,093 63,393 649.887 هزار میلیارد 732.302 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 42.44 30.2 23.62 1.792 میلیون 3.822 میلیون 5.614 میلیون 1
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام فرابورس 39,430 0.00 0.00 41,520 0.00 0.00 1399/08/1 425 1.401 میلیون 58.16 میلیارد 1,328.87 - 1.149 میلیون 41,000 46.431 میلیارد 110 - - 0 437,932 41,480 118.573 هزار میلیارد 120.672 میلیون 16.113 میلیون 2.936 میلیون 2.1 میلیون 14.013 میلیون 10.347 میلیون 12.08 میلیون 9.82 8.47 11.46 400,756 1,000,000 1.401 میلیون -
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,700 268.00 1.17 23,007 39.00 0.17 1399/08/1 5,021 40.19 میلیون 924.654 میلیارد 8,004.4 22,968 40.19 میلیون 23,700 924.654 میلیارد 16 100,250 22,880 2 198,888 22,880 103.532 هزار میلیارد 105.691 میلیون 15.733 میلیون 3 میلیون 2.159 میلیون 13.574 میلیون 3.344 میلیون 5.376 میلیون - - - 30.346 میلیون 9.845 میلیون 37.058 میلیون 3.133 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 104,967 5,524.00 5.00 107,122 3,369.00 3.05 1399/08/1 245 274,799 28.916 میلیارد 1,121.63 110,491 274,799 104,967 28.916 میلیارد 102 - - 0 259,048 104,967 110.073 هزار میلیارد 137.492 میلیون 40.092 میلیون 1.028 میلیون 27.419 میلیون 12.673 میلیون 121.523 میلیون 3.143 میلیون 35.03 8.69 0.91 274,799 - 85,442 189,357
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 62,622 2,982.00 5.00 60,044 404.00 0.68 1399/07/7 5,313 9.307 میلیون 558.827 میلیارد 1,751.72 59,640 56,658 56,658 62,622 1 812 61,500 2 186 70,749 38.008 هزار میلیارد 101.761 میلیون 75.652 میلیون 633,000 63.754 میلیون 11.899 میلیون 3.222 میلیون -3,550,687 - - - 7.304 میلیون 2.003 میلیون 8.396 میلیون 910,868
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 8,245 305.00 3.57 8,322 228.00 2.67 1399/08/1 1,365 10.344 میلیون 86.083 میلیارد 7,577.72 8,550 10.344 میلیون 8,300 86.083 میلیارد 2 1,720 8,245 2 1,135 8,245 42.442 هزار میلیارد 46.902 میلیون 15.101 میلیون 5.1 میلیون 4.46 میلیون 10.641 میلیون 4.341 میلیون 3.815 میلیون 11.13 3.99 9.78 7.194 میلیون 3.15 میلیون 10.332 میلیون 11,400
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 22,992 1,094.00 5.00 22,938 1,040.00 4.75 1399/08/1 1,649 15.925 میلیون 365.29 میلیارد 9,657.57 21,898 15.925 میلیون 22,198 365.29 میلیارد 3 27.904 میلیون 22,992 323 1,290 22,992 57.345 هزار میلیارد 118.465 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 8.81 5.97 4.66 11.794 میلیون 4.132 میلیون 14.357 میلیون 1.569 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 20,000 799.00 3.84 20,316 483.00 2.32 1399/08/1 375 1.385 میلیون 27.684 میلیارد 3,692.46 20,799 1.385 میلیون 20,400 27.684 میلیارد 1 4,000 19,810 1 269 20,430 35.563 هزار میلیارد 65.377 میلیون 39.284 میلیون 1.751 میلیون 29.814 میلیون 9.47 میلیون 15.947 میلیون 7.248 میلیون 4.91 3.76 2.23 1.279 میلیون 105,338 726,220 658,451
وپویا

سرمایه گذاری پویا

سهام فرابورس 11,523 606.00 5.00 11,661 468.00 3.86 1399/08/1 24,223 44.142 میلیون 514.743 میلیارد 1,822.3 12,129 44.142 میلیون 11,523 514.743 میلیارد 9999 500 11,523 1 24.285 میلیون 11,523 46.644 هزار میلیارد 46.699 میلیون 9.242 میلیون 4 میلیون 55,064 9.187 میلیون 5.576 میلیون 5.538 میلیون 8.42 5.08 8.36 43.838 میلیون 303,469 43.53 میلیون 611,826
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 105,037 5,528.00 5.00 105,459 5,106.00 4.62 1399/08/1 429 739,065 77.941 میلیارد 1,722.76 110,565 739,065 105,037 77.941 میلیارد 162 - - 0 627,240 105,037 120.584 هزار میلیارد 150.385 میلیون 38.638 میلیون 1.143 میلیون 29.801 میلیون 8.837 میلیون 89.741 میلیون 1.124 میلیون 107.24 13.65 1.34 606,065 133,000 539,065 200,000
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 82,600 2,093.00 2.47 84,044 649.00 0.77 1399/08/1 247 180,970 14.953 میلیارد 732.67 84,693 180,970 81,000 14.953 میلیارد 1 85 83,000 1 61 83,499 61.184 هزار میلیارد 71.66 میلیون 19.003 میلیون 728,000 10.476 میلیون 8.527 میلیون 2.51 میلیون 1.402 میلیون 43.65 7.18 24.37 43,793 137,177 180,970 -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 6,523 310.00 4.99 6,384 171.00 2.75 1399/07/30 426 4.409 میلیون 28.748 میلیارد 10,350.12 6,213 6,248 6,248 6,523 1 712,812 6,523 51 5,000 6,589 26.779 هزار میلیارد 71.237 میلیون 52.215 میلیون 1.5 میلیون 44.458 میلیون 7.757 میلیون 25.666 میلیون 3.16 میلیون 8.48 3.45 1.04 102,176 4.307 میلیون 4.379 میلیون 30,000
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,324 301.00 5.00 6,324 301.00 5.00 1399/08/1 894 10.384 میلیون 65.667 میلیارد 11,614.94 6,023 10.384 میلیون 6,324 65.667 میلیارد 6 6.108 میلیون 6,324 171 29,292 6,324 16.594 هزار میلیارد 38.321 میلیون 28.506 میلیون 2.624 میلیون 21.727 میلیون 6.78 میلیون 9.414 میلیون 3.711 میلیون - - - 9.384 میلیون 1,000,000 7.684 میلیون 2.7 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,201 104.00 0.37 28,900 803.00 2.86 1399/08/1 33,857 13.033 میلیون 376.669 میلیارد 384.95 28,097 13.033 میلیون 29,501 376.669 میلیارد 551 67,267 28,240 20 29,339 28,240 124.27 هزار میلیارد 126.801 میلیون 9.182 میلیون 4.3 میلیون 2.531 میلیون 6.651 میلیون 4.251 میلیون 1.904 میلیون 65.27 18.68 29.23 11.981 میلیون 1.053 میلیون 11.924 میلیون 1.109 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 21,807 1,147.00 5.00 22,236 718.00 3.13 1399/08/1 3,527 26.349 میلیون 585.881 میلیارد 7,470.58 22,954 26.349 میلیون 21,807 585.881 میلیارد 22 1,860 21,807 2 20,373 21,807 71.155 هزار میلیارد 74.579 میلیون 9.944 میلیون 3.2 میلیون 3.424 میلیون 6.52 میلیون 7.125 میلیون 2.94 میلیون 24.21 10.91 9.99 24.211 میلیون 2.137 میلیون 24.509 میلیون 1.84 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,816 253.00 4.99 4,944 125.00 2.47 1399/08/1 2,345 29.299 میلیون 144.851 میلیارد 12,494.16 5,069 29.299 میلیون 4,990 144.851 میلیارد 506 5,547 4,816 3 7.34 میلیون 4,816 22.804 هزار میلیارد 24.943 میلیون 8.59 میلیون 4.613 میلیون 2.139 میلیون 6.45 میلیون 2.14 میلیون 1.416 میلیون 16.11 3.54 10.65 29.299 میلیون - 28.899 میلیون 400,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 68,469 1,204.00 1.79 69,445 2,180.00 3.24 1399/08/1 6,981 9.629 میلیون 668.679 میلیارد 1,379.29 67,265 9.629 میلیون 67,800 668.679 میلیارد 16 26,346 68,469 13 46,393 68,469 194.446 هزار میلیارد 197.344 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 42.73 30.23 40.29 9.473 میلیون 156,298 7.693 میلیون 1.936 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 40,280 1,305.00 3.35 39,494 519.00 1.33 1399/08/1 168 929,346 36.902 میلیارد 5,531.82 38,975 929,346 39,010 36.902 میلیارد 1 4,600 40,120 1 2,000 40,280 62.006 هزار میلیارد 73.126 میلیون 16.937 میلیون 1.57 میلیون 11.121 میلیون 5.816 میلیون 7.412 میلیون 3.709 میلیون 16.72 10.66 8.37 929,346 - 929,346 -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,140 323.00 5.00 6,412 51.00 0.79 1399/08/1 314 1.21 میلیون 7.428 میلیارد 3,852.8 6,463 1.21 میلیون 6,140 7.428 میلیارد 2180 5,090 6,140 4 42.055 میلیون 6,140 24.095 هزار میلیارد 25.669 میلیون 7.134 میلیون 599,426 1.574 میلیون 5.559 میلیون 808,891 167,108 144.19 4.33 29.79 1.21 میلیون - 1.21 میلیون -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 8,542 449.00 4.99 8,819 172.00 1.91 1399/08/1 465 2.378 میلیون 20.446 میلیارد 5,113.75 8,991 2.378 میلیون 8,542 20.446 میلیارد 8 11,700 8,542 1 129,931 8,542 21.166 هزار میلیارد 22.051 میلیون 6.434 میلیون 2.4 میلیون 885,822 5.548 میلیون 2.388 میلیون 2.323 میلیون 9.11 3.81 8.86 1.425 میلیون 952,943 1.71 میلیون 667,681
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 39,400 1,484.00 3.63 39,115 1,769.00 4.33 1399/07/30 1,098 5.141 میلیون 201.101 میلیارد 4,682.35 40,884 5.141 میلیون 39,990 201.101 میلیارد 1 - - 0 20,000 40,884 163.86 هزار میلیارد 165.053 میلیون 14.029 میلیون 4 میلیون 8.593 میلیون 5.436 میلیون 1.664 میلیون 1.329 میلیون 117.72 28.78 94.02 4.302 میلیون 839,290 4.314 میلیون 827,193
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 8,117 427.00 5.00 8,362 182.00 2.13 1399/08/1 585 3.695 میلیون 30.511 میلیارد 6,316.28 8,544 3.695 میلیون 8,117 30.511 میلیارد 146 5,500 7,519 1 1.978 میلیون 8,117 32.612 هزار میلیارد 36.969 میلیون 9.484 میلیون 3.3 میلیون 4.357 میلیون 5.127 میلیون 2.194 میلیون 1.274 میلیون 25.61 6.36 14.86 3.695 میلیون - 3.694 میلیون 768
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 12,896 678.00 4.99 13,550 24.00 0.18 1399/08/1 54 128,947 1.663 میلیارد 2,387.91 13,574 128,947 12,896 1.663 میلیارد 591 - - 0 5.762 میلیون 12,896 39.635 هزار میلیارد 49.513 میلیون 14.994 میلیون 2.925 میلیون 9.878 میلیون 5.116 میلیون 30.955 میلیون 2.303 میلیون - - - 128,947 - 128,947 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 23,048 1,213.00 5.00 23,865 396.00 1.63 1399/08/1 72 631,893 14.564 میلیارد 8,776.29 24,261 631,893 23,048 14.564 میلیارد 146 1.711 میلیون 23,048 10 2.304 میلیون 23,048 57.276 هزار میلیارد 65.709 میلیون 13.447 میلیون 2.4 میلیون 8.433 میلیون 5.014 میلیون 33.84 میلیون 1.397 میلیون 41.01 11.42 1.69 431,893 200,000 631,893 -