همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 155,700 1,206.00 0.77 156,896 10.00 0.01 1400/01/25 155 33,528 5.25 میلیارد 216.31 156,906 158,619 154,762 158,619 1 900 155,901 2 45 157,880 1255.168 هزار میلیارد 1.276 میلیارد 122.961 میلیون 8 میلیون 21.203 میلیون 101.758 میلیون 165.753 میلیون 84.763 میلیون 14.81 12.33 7.57 38,018 23,656 61,642 32
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,612 103.00 1.34 7,702 13.00 0.17 1400/01/25 2,982 9.68 میلیون 74.47 میلیارد 3,245.46 7,715 7,850 7,572 7,850 1 37,020 7,660 1 800 7,665 346.59 هزار میلیارد 398.518 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 3.69 3.54 3.62 12.203 میلیون 206,351 9.825 میلیون 2.584 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 88,401 81.00 0.09 89,213 731.00 0.83 1400/01/25 7,035 2.46 میلیون 219.3 میلیارد 353.58 88,482 89,620 86,813 91,260 95 346,965 88,712 1 114 88,712 817.876 هزار میلیارد 848.87 میلیون 112.767 میلیون 4.584 میلیون 30.994 میلیون 81.773 میلیون 137.583 میلیون 82.66 میلیون 9.89 10 5.94 3.496 میلیون 438,668 2.212 میلیون 1.722 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,791 186.00 1.27 14,948 343.00 2.35 1400/01/25 1,972 9.98 میلیون 149.22 میلیارد 5,061.97 14,605 14,990 14,360 15,250 36 1,636,987 14,818 1 1,000 14,900 373.7 هزار میلیارد 422.685 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 9.7 5.05 3.9 10.99 میلیون 24.42 میلیون 9.739 میلیون 25.672 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 47,839 42.00 0.09 47,835 38.00 0.08 1400/01/25 294 686,148 32.89 میلیارد 2,333.84 47,797 47,797 47,760 48,890 1 25 47,760 4 61,953 48,000 1195.875 هزار میلیارد 1.269 میلیارد 146.214 میلیون 12.3 میلیون 72.992 میلیون 73.222 میلیون 104.212 میلیون 43.269 میلیون 27.64 16.33 11.48 268,695 392,695 321,389 340,001
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,760 76.00 1.98 3,775 61.00 1.59 1400/01/25 4,461 61.99 میلیون 234.02 میلیارد 13,894.89 3,836 3,804 3,760 3,880 2 171,754 3,840 1 9,746 3,845 232.176 هزار میلیارد 356.832 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 17.9 3.46 1.41 147.11 میلیون 7.754 میلیون 144.117 میلیون 10.747 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,256 209.00 2.00 10,462 3.00 0.03 1400/01/25 84 162,377 1.67 میلیارد 1,933.06 10,465 10,265 10,256 10,256 1 1,005 9,898 9999 25,198,555 10,265 313.86 هزار میلیارد 415.521 میلیون 165.684 میلیون 30 میلیون 101.661 میلیون 64.023 میلیون 35.795 میلیون 35.672 میلیون 8.81 4.91 8.77 502,147 - 456,693 45,454
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 211,090 1,609.00 0.76 213,697 998.00 0.47 1400/01/25 1,012 331,212 70.94 میلیارد 327.28 212,699 214,830 210,000 216,490 1 1,725 213,000 3 3,514 213,300 512.873 هزار میلیارد 538.374 میلیون 86.788 میلیون 2.4 میلیون 25.502 میلیون 61.286 میلیون 116.023 میلیون 53.663 میلیون 9.56 8.37 4.42 423,234 7,057 236,487 193,804
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 32,400 128.00 0.40 32,357 85.00 0.26 1400/01/25 730 6.52 میلیون 211 میلیارد 8,932.82 32,272 32,297 32,226 32,800 3 350,450 32,225 3 37,641 32,500 1462.536 هزار میلیارد 1.47 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 138.37 30.54 132.4 1.395 میلیون 1.181 میلیون 1.454 میلیون 1.121 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,702 108.00 0.84 12,777 33.00 0.26 1400/01/25 1,153 6.19 میلیون 79.06 میلیارد 5,366.42 12,810 12,675 12,620 13,070 3 6,867 12,715 1 370 12,722 127.77 هزار میلیارد 151.785 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 5.46 3.08 5.22 3.085 میلیون - 2.389 میلیون 695,143
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,257 188.00 1.99 9,296 149.00 1.58 1400/01/25 3,413 16.85 میلیون 156.6 میلیارد 4,935.6 9,445 9,350 9,257 9,500 1 4,353 9,410 1 1,000 9,412 222.71 هزار میلیارد 256.918 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 15.32 5.71 2.66 21.588 میلیون 3.156 میلیون 23.626 میلیون 1.118 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 14,911 82.00 0.55 14,968 25.00 0.17 1400/01/25 797 2.98 میلیون 44.56 میلیارد 3,738.71 14,993 14,919 14,710 15,379 2 8,000 15,080 1 35,333 15,100 179.616 هزار میلیارد 201.424 میلیون 53.704 میلیون 9 میلیون 21.808 میلیون 31.896 میلیون 53.981 میلیون 18.12 میلیون 9.91 5.63 3.33 2.18 میلیون 1.706 میلیون 2.581 میلیون 1.306 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 22,037 449.00 2.00 22,336 150.00 0.67 1400/01/25 223 759,491 16.75 میلیارد 3,405.79 22,486 22,105 22,037 22,160 2 268,061 22,500 1 2,000 22,515 33.504 هزار میلیارد 52.032 میلیون 47.855 میلیون 1.5 میلیون 18.528 میلیون 29.327 میلیون 11.815 میلیون 1.63 میلیون 20.56 1.14 2.84 1.919 میلیون 1.598 میلیون 3.094 میلیون 422,821
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 88,100 20.00 0.02 88,087 7.00 0.01 1400/01/25 1,164 1.72 میلیون 151.27 میلیارد 1,475.29 88,080 88,100 88,080 88,150 62 153,870 88,080 2 12,858 88,085 899.016 هزار میلیارد 991.808 میلیون 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 43.57 32.5 28.12 1.502 میلیون - 1.502 میلیون -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,732 55.00 1.97 2,738 49.00 1.76 1400/01/25 2,044 24.06 میلیون 65.89 میلیارد 11,773.23 2,787 2,770 2,732 2,771 1 25,000 2,794 2 6,492 2,795 66.11 هزار میلیارد 68.467 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 88.83 2.4 19.89 33.321 میلیون 6.199 میلیون 38.487 میلیون 1.034 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 14,406 293.00 1.99 14,697 2.00 0.01 1400/01/25 6 22,991 331.21 میلیون 3,831.83 14,699 14,406 14,406 14,406 0 0 0 437 8,169,587 14,408 95.311 هزار میلیارد 141.907 میلیون 67.514 میلیون 6.485 میلیون 46.596 میلیون 20.918 میلیون 33.194 میلیون 14.224 میلیون 6.7 4.56 2.87 34,978 - 34,978 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 110,850 2,262.00 2.00 113,094 18.00 0.02 1400/01/25 11 3,541 392.52 میلیون 321.91 113,112 110,988 110,850 110,850 1 584 110,988 1 4 112,000 116.21 هزار میلیارد 145.029 میلیون 45.83 میلیون 1.028 میلیون 28.82 میلیون 17.01 میلیون 132.71 میلیون 6.875 میلیون 16.9 6.83 0.88 101,229 5,624 106,853 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 2,218 4.00 0.18 2,225 11.00 0.50 1400/01/25 1,448 24.32 میلیون 54.14 میلیارد 16,798.4 2,214 2,206 2,197 2,248 1 15,000 2,231 1 193,000 2,232 147.242 هزار میلیارد 154.471 میلیون 23.589 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 16.36 میلیون 11.419 میلیون 11.023 میلیون 13.36 9 12.89 18.955 میلیون 16.804 میلیون 32.183 میلیون 3.576 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,074 430.00 2.00 21,492 12.00 0.06 1400/01/25 17 67,078 1.41 میلیارد 3,945.76 21,504 21,152 21,074 21,074 0 0 0 282 5,306,486 21,152 53.73 هزار میلیارد 138.472 میلیون 100.661 میلیون 2.5 میلیون 84.742 میلیون 15.919 میلیون 21.005 میلیون 13.87 میلیون 3.87 3.38 2.56 420,108 1,500 421,608 -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,346 2.00 0.01 13,345 1.00 0.01 1400/01/25 1,006 23.63 میلیون 315.28 میلیارد 23,484.66 13,344 13,344 13,340 13,400 1 4,000 13,340 1 2,457 13,341 133.45 هزار میلیارد 451.733 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 45.75 8.83 2.7 3.35 میلیون 21.076 میلیون 7.139 میلیون 17.287 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 30,113 614.00 2.00 30,722 5.00 0.02 1400/01/25 14 16,106 485 میلیون 1,150.43 30,727 30,255 30,113 30,113 1 20,000 29,650 852 13,296,452 30,255 138.249 هزار میلیارد 139.494 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 3.436 میلیون 5.382 میلیون 25.69 10.18 40.24 423,477 - 423,477 -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 6,513 132.00 1.99 6,645 0.00 0.00 1400/01/25 11 11,479 74.76 میلیون 1,043.55 6,645 6,517 6,513 6,513 1 1,000 6,284 6573 16,444,358 6,517 26.58 هزار میلیارد 26.617 میلیون 11.286 میلیون 4 میلیون 37,253 11.248 میلیون 7.204 میلیون 7.162 میلیون 3.71 2.36 3.69 236,662 - 236,263 399
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 8,171 166.00 1.99 8,302 35.00 0.42 1400/01/25 287 1.23 میلیون 10.07 میلیارد 4,294.11 8,337 8,312 8,171 8,172 0 0 0 121 2,607,057 8,312 68.076 هزار میلیارد 84.448 میلیون 27.573 میلیون 3.2 میلیون 16.371 میلیون 11.202 میلیون 19.49 میلیون 5.958 میلیون 11.43 6.08 3.49 13.863 میلیون 4.242 میلیون 17.805 میلیون 299,997
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,645 33.00 1.97 1,671 7.00 0.42 1400/01/25 399 5.91 میلیون 9.72 میلیارد 14,803.86 1,678 1,646 1,645 1,675 0 0 0 56 1,359,551 1,671 26.82 هزار میلیارد 122.236 میلیون 106.363 میلیون 16.05 میلیون 95.415 میلیون 10.947 میلیون 3.248 میلیون -3,504,367 -7.65 2.46 8.26 33.321 میلیون 200,000 33.521 میلیون -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,520 133.00 2.00 6,640 13.00 0.20 1400/01/25 126 702,969 4.58 میلیارد 5,579.12 6,653 6,633 6,520 6,520 2 2,000 6,267 42 529,189 6,633 33.864 هزار میلیارد 38.715 میلیون 15.642 میلیون 5.1 میلیون 4.851 میلیون 10.791 میلیون 5.097 میلیون 3.876 میلیون 8.74 3.14 6.64 6.325 میلیون 566,229 6.526 میلیون 364,723
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 38,440 270.00 0.71 38,263 93.00 0.24 1400/01/25 381 735,813 28.21 میلیارد 1,931.27 38,170 39,000 38,001 38,739 1 100 38,345 1 4,637 38,550 76.526 هزار میلیارد 92.218 میلیون 26.21 میلیون 2 میلیون 15.692 میلیون 10.518 میلیون 42.656 میلیون 8.886 میلیون 8.61 7.28 1.79 588,674 86,873 503,964 171,583
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 85,746 1,749.00 2.00 87,433 62.00 0.07 1400/01/25 39 20,748 1.78 میلیارد 532 87,495 85,803 85,746 87,919 1 100 85,805 1 3,384 85,821 99.973 هزار میلیارد 134.318 میلیون 44.741 میلیون 1.143 میلیون 34.345 میلیون 10.396 میلیون 102.914 میلیون 3.718 میلیون 26.89 9.62 0.97 137,854 31,107 167,083 1,878
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 66,593 1,359.00 2.00 67,944 8.00 0.01 1400/01/25 12 8,409 559.98 میلیون 700.75 67,952 66,593 66,593 66,593 0 0 0 703 7,214,491 66,608 293.433 هزار میلیارد 300.805 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 46.62 28.32 39.29 16,041 - 16,041 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 22,816 465.00 2.00 23,188 93.00 0.40 1400/01/25 137 429,185 9.79 میلیارد 3,132.74 23,281 23,152 22,816 23,200 1 3,361 23,152 1 1,000 23,230 47.652 هزار میلیارد 78.76 میلیون 40.789 میلیون 1.751 میلیون 31.108 میلیون 9.681 میلیون 16.392 میلیون 7.312 میلیون 6.52 4.92 2.91 744,405 899,134 1.644 میلیون -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 69,992 1,428.00 2.00 71,395 25.00 0.04 1400/01/25 43 12,097 846.69 میلیون 281.33 71,420 70,008 69,992 69,992 0 0 0 93 168,717 70,008 51.976 هزار میلیارد 62.347 میلیون 19.199 میلیون 728,000 10.371 میلیون 8.828 میلیون 2.704 میلیون 1.541 میلیون 33.74 5.89 19.22 8,004 - - 8,004
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 68,917 1,406.00 2.00 69,122 1,201.00 1.71 1400/01/11 - - - 1,639.1 70,323 70,323 68,917 71,185 1 144 66,955 7 159,583 68,917 89.859 هزار میلیارد 94.904 میلیون 13.795 میلیون 1.3 میلیون 5.045 میلیون 8.749 میلیون 18.506 میلیون 7.867 میلیون 11.42 10.27 4.87 556,004 571,700 1.078 میلیون 50,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 46,500 751.00 1.64 46,196 447.00 0.98 1400/01/25 4,819 7.06 میلیون 326.28 میلیارد 1,465.65 45,749 44,835 44,835 48,070 1 1,000 43,904 451 1,495,864 44,987 127.501 هزار میلیارد 147.864 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 65.81 14.94 16.68 187,906 - 63,715 124,191
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,893 99.00 1.98 4,991 1.00 0.02 1400/01/25 3 102,150 499.82 میلیون 34,050 4,992 4,893 4,893 4,893 0 0 0 342 6,476,092 4,896 20.936 هزار میلیارد 73.254 میلیون 60.263 میلیون 4.195 میلیون 52.318 میلیون 7.945 میلیون 24.49 میلیون 3.251 میلیون 6.44 2.64 0.85 249,473 100,000 349,473 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 17,895 346.00 1.90 18,069 172.00 0.94 1400/01/25 236 1.27 میلیون 22.7 میلیارد 5,380 18,241 18,218 17,877 18,218 8 375,726 18,218 2 9,467 18,240 72.276 هزار میلیارد 75.058 میلیون 10.53 میلیون 4 میلیون 2.782 میلیون 7.748 میلیون 2.021 میلیون 3.008 میلیون 24.03 9.33 35.78 389,971 1.096 میلیون 1.292 میلیون 194,550
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 30,848 629.00 2.00 31,459 18.00 0.06 1400/01/25 42 45,334 1.4 میلیارد 1,079.38 31,477 30,848 30,848 30,848 0 0 0 713 5,118,127 30,952 88.085 هزار میلیارد 90.481 میلیون 9.948 میلیون 2.8 میلیون 2.395 میلیون 7.552 میلیون 5.597 میلیون 5.266 میلیون 16.73 11.66 15.74 264,508 - 212,385 52,123
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 7,022 143.00 2.00 7,164 1.00 0.01 1400/01/25 23 68,137 478.46 میلیون 2,962.48 7,165 7,022 7,022 7,022 0 0 0 378 5,568,883 7,027 42.984 هزار میلیارد 48.367 میلیون 12.804 میلیون 3 میلیون 5.383 میلیون 7.422 میلیون 1.617 میلیون 721,457 59.7 5.79 26.58 226,211 - 226,211 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 5,866 119.00 1.99 5,979 6.00 0.10 1400/01/25 47 415,391 2.44 میلیارد 8,838.11 5,985 5,936 5,866 5,866 0 0 0 190 6,271,670 5,936 15.689 هزار میلیارد 39.544 میلیون 30.959 میلیون 2.624 میلیون 23.855 میلیون 7.104 میلیون 10.719 میلیون 4.011 میلیون 3.91 2.21 1.46 4.891 میلیون 228,185 5.119 میلیون -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 24,677 503.00 2.00 25,173 7.00 0.03 1400/01/25 12 29,550 729.21 میلیون 2,462.5 25,180 24,681 24,677 24,677 0 0 0 588 6,566,886 24,681 80.554 هزار میلیارد 85.119 میلیون 11.616 میلیون 3.2 میلیون 4.566 میلیون 7.05 میلیون 7.754 میلیون 3.144 میلیون 25.62 11.43 10.39 16,296 - 16,296 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 33,910 692.00 2.00 34,587 15.00 0.04 1400/01/25 29 30,086 1.02 میلیارد 1,037.45 34,602 34,482 33,910 33,910 1 200 34,482 9999 7,177,481 34,482 69.174 هزار میلیارد 74.95 میلیون 12.756 میلیون 2 میلیون 5.776 میلیون 6.98 میلیون 10.605 میلیون 5.242 میلیون 13.56 9.92 6.53 195,731 950,000 1.146 میلیون 60
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام فرابورس 4,769 97.00 1.99 4,865 1.00 0.02 1400/01/25 36 130,945 624.49 میلیون 3,637.36 4,866 4,769 4,769 4,770 0 0 0 2 47,600 4,778 18.974 هزار میلیارد 23.553 میلیون 11.472 میلیون 3.9 میلیون 4.579 میلیون 6.893 میلیون 1.655 میلیون 2.466 میلیون 7.69 2.75 11.46 830,432 2.081 میلیون 2.912 میلیون -