همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,119 16.00 0.76 2,113 10.00 0.48 1403/03/01 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 33,356.49 2,103 2,062 2,062 2,145 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 429.304 میلیون 370.589 میلیون 86.361 میلیون 193.493 میلیون 177.095 میلیون 413.218 میلیون 77.347 میلیون 3.05 1.33 0.57 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 15,650 230.00 1.45 15,880 0.00 0.00 1403/03/01 141 252,161 4.54 میلیارد 240.73 15,880 15,570 15,570 15,880 15 30,723 17,940 1 2,261 17,990 1355.25 هزار میلیارد 1.519 میلیارد 497.219 میلیون 25 میلیون 328.309 میلیون 168.911 میلیون 458.238 میلیون 139.518 میلیون 8.54 7.05 2.6 16,192 235,969 35,632 216,529
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 3,654 66.00 1.84 3,617 29.00 0.81 1403/03/01 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 10,621.89 3,588 3,649 3,575 3,659 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 480.092 میلیون 341.993 میلیون 49 میلیون 176.264 میلیون 165.73 میلیون 303.223 میلیون 67.029 میلیون 4.53 1.83 1 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 1,657 30.00 1.78 1,659 28.00 1.66 1403/03/01 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 16,779.36 1,687 1,662 1,655 1,679 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 2.738 میلیارد 2.761 میلیارد 48.27 میلیون 2.606 میلیارد 155.188 میلیون 290.593 میلیون 46.729 میلیون 2.84 0.86 0.46 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,544 48.00 1.37 3,505 9.00 0.26 1403/03/01 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 15,680.53 3,496 3,494 3,462 3,560 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 566.507 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.51 2.56 2.26 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 75,400 1,400.00 1.82 75,750 1,050.00 1.37 1403/03/01 313 159,506 14.08 میلیارد 340.38 76,800 76,000 75,300 76,800 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.132 میلیارد 227.919 میلیون 13.752 میلیون 90.462 میلیون 137.457 میلیون 338.808 میلیون 110.791 میلیون 9.4 7.58 3.07 110,504 49,002 85,460 74,046
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 145,450 2,950.00 1.99 147,750 650.00 0.44 1403/03/01 18 4,177 659.13 میلیون 1,512.96 148,400 145,450 145,450 146,400 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 434.807 میلیون 8 میلیون 305.952 میلیون 128.855 میلیون 316.991 میلیون 86.392 میلیون 13.68 9.17 3.73 389 3,788 4,177 -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 3,540 9.00 0.25 3,518 13.00 0.37 1403/03/01 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 7,252.75 3,531 3,461 3,461 3,600 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 347.505 میلیون 206.433 میلیون 75 میلیون 83.655 میلیون 122.777 میلیون 41.942 میلیون 41.349 میلیون 6.38 2.15 6.29 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,310 160.00 1.89 8,450 20.00 0.24 1403/03/01 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 18,727.85 8,470 8,370 8,310 8,400 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 943.48 میلیون 419.26 میلیون 75 میلیون 309.73 میلیون 109.53 میلیون 104.749 میلیون 27 میلیون 23.47 5.79 6.05 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 3,486 71.00 2.00 3,493 64.00 1.80 1403/03/01 85 2.523 میلیون 10.37 میلیارد 18,598.31 3,557 3,598 3,486 3,598 3 108,109 4,095 2 101,000 4,120 242.549 هزار میلیارد 255.587 میلیون 158.451 میلیون 59 میلیون 49.5 میلیون 108.951 میلیون 54.077 میلیون 43.831 میلیون 4.7 1.89 3.81 1.414 میلیون 1.11 میلیون 898,929 1.624 میلیون
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,600 17.00 0.47 3,567 16.00 0.45 1403/03/01 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 6,620.86 3,583 3,513 3,513 3,600 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 194.361 میلیون 110.898 میلیون 50 میلیون 16.011 میلیون 94.886 میلیون 153.709 میلیون 42.845 میلیون 4.16 1.88 1.16 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,753 13.00 0.75 1,740 0.00 0.00 1403/03/01 177 5.477 میلیون 10.53 میلیارد 12,150.87 1,740 1,740 1,716 1,756 2 154,329 1,926 1 100,000 1,930 146.411 هزار میلیارد 152.368 میلیون 108.642 میلیون 76.176 میلیون 19.821 میلیون 88.821 میلیون 3.598 میلیون 3.105 میلیون 42.68 1.49 36.85 1.247 میلیون 3.73 میلیون 4.974 میلیون 3,000
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 23,750 450.00 1.86 23,900 300.00 1.24 1403/03/01 280 774,616 20.17 میلیارد 4,496.12 24,200 23,750 23,750 24,100 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 367.491 میلیون 163.304 میلیون 12 میلیون 80.691 میلیون 82.613 میلیون 182.455 میلیون 55.29 میلیون 5.19 3.47 1.57 333,908 440,708 738,572 36,044
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 15,550 310.00 1.95 15,550 310.00 1.95 1403/03/01 255 709,544 11.79 میلیارد 22,686.3 15,860 15,550 15,550 15,550 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 490.709 میلیون 196.265 میلیون 23.958 میلیون 118.167 میلیون 78.098 میلیون 283.686 میلیون 48.779 میلیون 7.64 4.77 1.31 152,213 554,532 590,134 116,611
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 9,200 30.00 0.33 9,210 20.00 0.22 1403/03/01 42 236,522 1.89 میلیارد 12,450.12 9,230 9,060 9,050 9,350 2 43,721 7,950 5 102,520 8,020 278.95 هزار میلیارد 365.97 میلیون 118.955 میلیون 35 میلیون 43.62 میلیون 75.335 میلیون 96.761 میلیون 44.024 میلیون 7.32 4.28 3.33 215,101 21,421 236,522 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,294 42.00 1.87 2,267 15.00 0.67 1403/03/01 48 731,201 1.61 میلیارد 15,392.96 2,252 2,295 2,230 2,295 2 37,336 2,197 2 113,679 2,198 136.152 هزار میلیارد 209.461 میلیون 83.611 میلیون 62 میلیون 14.499 میلیون 69.112 میلیون 7.248 میلیون 6.677 میلیون 29.2 2.82 26.9 709,993 16,208 595,359 130,842
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,345 38.00 1.65 2,322 15.00 0.65 1403/03/01 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 31,984.77 2,307 2,269 2,269 2,350 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 227.146 میلیون 210.366 میلیون 33.5 میلیون 149.359 میلیون 61.006 میلیون 122.477 میلیون 24.256 میلیون 3.21 1.28 0.64 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 3,229 40.00 1.25 3,184 5.00 0.16 1403/03/01 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 12,747.04 3,189 3,228 3,150 3,230 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 193.54 میلیون 141.573 میلیون 34.978 میلیون 82.17 میلیون 59.403 میلیون 126.688 میلیون 30.69 میلیون 3.63 1.87 0.88 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,750 570.00 3.29 16,830 490.00 2.83 1403/02/30 156 318,303 5.52 میلیارد 1,743.19 17,320 17,180 16,720 16,810 7 27,252 17,320 4 59,780 17,350 138.8 هزار میلیارد 178.489 میلیون 98.938 میلیون 8 میلیون 40.969 میلیون 57.969 میلیون 504.338 میلیون 30.344 میلیون 4.53 2.37 0.27 225,463 42,840 184,903 83,400
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 8,750 40.00 0.46 8,750 40.00 0.46 1403/03/01 333 1.234 میلیون 12.91 میلیارد 5,435.34 8,710 8,620 8,620 8,840 2 5,987 10,380 1 1,000 10,430 34.028 هزار میلیارد 57.246 میلیون 78.958 میلیون 3.25 میلیون 28.808 میلیون 50.15 میلیون 36.908 میلیون 4.697 میلیون 6.05 0.57 0.77 1.143 میلیون 89,084 1.233 میلیون -
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 939 122.00 11.50 1,061 0.00 0.00 1403/03/01 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 939 939 954 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,095 21.00 1.01 2,081 7.00 0.34 1403/03/01 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 15,705.09 2,074 2,038 2,037 2,115 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 58.866 میلیون 42.554 میلیون 24.145 میلیون 8.62 میلیون 33.934 میلیون 8.791 میلیون 2.892 میلیون 17.37 1.48 5.72 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 159,900 700.00 0.44 159,400 1,200.00 0.75 1403/02/26 48 6,539 915.13 میلیون 292.32 160,600 163,200 157,050 163,250 1 100 139,350 1 5,831 140,200 90.968 هزار میلیارد 112.374 میلیون 42.089 میلیون 650,000 8.764 میلیون 33.324 میلیون 31.964 میلیون 15.007 میلیون 6.9 3.11 3.24 6,539 - 6,539 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 2,653 52.00 2.00 2,644 43.00 1.65 1403/03/01 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 21,352.34 2,601 2,653 2,591 2,653 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 96.337 میلیون 74.004 میلیون 15 میلیون 43.457 میلیون 30.547 میلیون 14.15 میلیون 13.369 میلیون 3.96 1.73 3.74 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 8,200 160.00 1.91 8,210 150.00 1.79 1403/03/01 308 1.439 میلیون 16.22 میلیارد 9,205.08 8,360 8,520 8,200 8,520 2 14,460 11,170 3 13,500 11,260 140.875 هزار میلیارد 117.817 میلیون 41.996 میلیون 10 میلیون 15.192 میلیون 26.803 میلیون 41.31 میلیون 18.624 میلیون 5.51 3.83 2.48 1.439 میلیون - 1.338 میلیون 100,546
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 77,850 1,050.00 1.33 78,650 250.00 0.32 1403/03/01 36 14,708 1.09 میلیارد 1,109.24 78,900 77,350 77,350 78,100 2 3,300 73,950 1 19,920 74,000 146.8 هزار میلیارد 192.223 میلیون 59.068 میلیون 2 میلیون 34.923 میلیون 24.145 میلیون 136.907 میلیون 27.587 میلیون 5.7 6.51 1.15 8,636 6,072 14,708 -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,345 26.00 0.77 3,350 21.00 0.62 1403/03/01 296 1.922 میلیون 7.03 میلیارد 3,385.96 3,371 3,438 3,340 3,438 2 2,108 3,659 1 924 3,717 36.6 هزار میلیارد 33.55 میلیون 24.112 میلیون 10 میلیون 50,475 24.062 میلیون 6.567 میلیون 6.357 میلیون 5.27 1.39 5.1 530,605 1.39 میلیون 1.921 میلیون -
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 4,361 59.00 1.33 4,338 82.00 1.86 1403/03/01 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 19,497.13 4,420 4,332 4,332 4,409 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 83.834 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 6.05 1.52 0.58 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام فرابورس 1,650 33.00 1.96 1,651 32.00 1.90 1403/03/01 168 125,161 4.99 میلیارد 22,974.59 1,683 1,650 1,650 1,670 1 1,000 39,500 12 19,223 39,750 43.89 هزار میلیارد 47.916 میلیون 37.834 میلیون 1.1 میلیون 15.226 میلیون 22.608 میلیون 21.149 میلیون 2.509 میلیون 13.03 1.45 1.55 125,127 - 125,032 95
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 5,930 50.00 0.84 5,910 70.00 1.17 1403/02/18 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 14,833.59 5,980 6,000 5,710 6,200 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 117.598 میلیون 28.446 میلیون 14.2 میلیون 6.49 میلیون 21.956 میلیون - 4.083 میلیون 27.21 5.06 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 7,250 20.00 0.28 7,190 40.00 0.55 1403/03/01 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 3,160.46 7,230 7,300 7,090 7,370 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 120.956 میلیون 48.687 میلیون 13 میلیون 27.486 میلیون 21.201 میلیون 18.722 میلیون 7.638 میلیون 12.24 4.41 4.99 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 123,350 2,500.00 1.99 123,350 2,500.00 1.99 1403/03/01 234 105,282 13.16 میلیارد 543.38 125,850 123,350 123,350 123,350 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 450.932 میلیون 175.494 میلیون 2.4 میلیون 154.892 میلیون 20.603 میلیون 258.735 میلیون 12.117 میلیون 24.43 14.37 1.14 10,458 94,783 88,339 16,902
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 6,100 40.00 0.65 6,080 60.00 0.98 1403/03/01 32 182,392 1.2 میلیارد 11,124.32 6,140 6,020 6,020 6,250 3 3,704 6,550 1 4,076 6,650 51.005 هزار میلیارد 59.244 میلیون 32.065 میلیون 7.728 میلیون 12.258 میلیون 19.807 میلیون 8.291 میلیون 4.698 میلیون 10 2.37 5.67 159,058 23,334 181,392 1,000
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 3,635 72.00 1.94 3,633 74.00 2.00 1403/03/01 35 366,517 1.51 میلیارد 38,007.2 3,707 3,633 3,633 3,636 1 6,176 4,102 1 45,000 4,155 47.219 هزار میلیارد 53.935 میلیون 31.821 میلیون 11.5 میلیون 12.155 میلیون 19.666 میلیون 6.667 میلیون 4.882 میلیون 8.56 2.12 6.27 366,517 - 366,517 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 35,750 700.00 2.00 35,750 700.00 2.00 1403/03/01 42 69,183 2.06 میلیارد 4,567.98 35,050 35,650 35,650 35,750 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 99.995 میلیون 29.588 میلیون 2.495 میلیون 10.794 میلیون 18.794 میلیون 36.314 میلیون 13.969 میلیون 6.39 4.75 2.46 58,738 9,914 68,652 -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 6,200 90.00 1.47 6,050 60.00 0.98 1403/03/01 55 170,315 976.11 میلیون 9,291.72 6,110 5,990 5,990 6,220 2 8,000 5,710 1 10,000 5,730 54.435 هزار میلیارد 191.461 میلیون 152.584 میلیون 5.95 میلیون 133.986 میلیون 18.598 میلیون 61.875 میلیون 8.51 میلیون 6.75 3.09 0.93 156,900 13,415 170,315 -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 3,850 288.00 6.96 3,866 272.00 6.57 1403/03/01 155 1.039 میلیون 14.59 میلیارد 12,708.93 4,138 3,933 3,840 3,940 1 1,000 13,630 1 3,053 13,730 62.382 هزار میلیارد 60.712 میلیون 38.024 میلیون 10.54 میلیون 19.964 میلیون 18.059 میلیون 45.132 میلیون 7.047 میلیون 5.78 2.26 0.9 772,533 265,935 1.038 میلیون -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,524 11.00 0.24 4,446 89.00 1.96 1403/03/01 12 274,440 1.14 میلیارد 36,670.4 4,535 4,457 4,445 4,524 3 2,992 4,100 1 2,000 4,175 58.366 هزار میلیارد 70.599 میلیون 25.843 میلیون 14 میلیون 8.355 میلیون 17.488 میلیون 14.592 میلیون 6.877 میلیون 9.06 3.56 4.27 272,084 2,356 122,356 152,084
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,497 88.00 2.00 4,459 50.00 1.13 1403/03/01 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 14,750.41 4,409 4,323 4,323 4,497 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 65.417 میلیون 30.234 میلیون 7.65 میلیون 13.47 میلیون 16.764 میلیون 15.936 میلیون 4.743 میلیون 10.95 3.1 3.26 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,610 0.00 0.00 16,600 10.00 0.06 1403/03/01 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 5,163.07 16,610 16,940 16,480 16,940 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 87.236 میلیون 29.008 میلیون 4.5 میلیون 12.536 میلیون 16.472 میلیون 36.449 میلیون 11.403 میلیون 6.55 4.53 2.05 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,939 47.00 1.63 2,914 22.00 0.76 1403/03/01 158 1.255 میلیون 4.51 میلیارد 7,447.61 2,892 2,860 2,860 2,949 1 1,842 3,573 5 10,913 3,587 25.179 هزار میلیارد 20.493 میلیون 16.148 میلیون 7 میلیون 95,264 16.053 میلیون 7.171 میلیون 7.013 میلیون 2.91 1.27 2.84 1.253 میلیون 1,827 1.255 میلیون -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,870 70.00 1.46 4,880 80.00 1.67 1403/03/01 126 1.014 میلیون 5.2 میلیارد 13,201.1 4,800 4,890 4,800 4,890 2 5,888 5,112 1 5,000 5,145 25.645 هزار میلیارد 24.637 میلیون 15.012 میلیون 5 میلیون 236,570 14.775 میلیون 5.914 میلیون 5.5 میلیون 4.45 1.65 4.13 952,589 61,258 1.014 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 6,890 10.00 0.15 6,910 30.00 0.44 1403/03/01 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,568.73 6,880 6,770 6,770 7,000 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 73.974 میلیون 15.995 میلیون 10.5 میلیون 1.419 میلیون 14.576 میلیون 4.127 میلیون 3.626 میلیون 20.02 4.99 17.58 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 5,370 130.00 2.36 5,370 130.00 2.36 1403/02/19 60 883,584 5.02 میلیارد 11,364.38 5,500 5,500 5,270 5,560 1 12,898 5,670 1 2,000 5,720 39.76 هزار میلیارد 47.191 میلیون 23.84 میلیون 7 میلیون 9.601 میلیون 14.24 میلیون 33.11 میلیون 4.654 میلیون 8.08 2.64 1.14 571,234 312,350 883,584 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 3,911 76.00 1.98 3,904 69.00 1.80 1403/03/01 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 25,973.94 3,835 3,803 3,800 3,911 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 52.376 میلیون 36.205 میلیون 7.7 میلیون 22.315 میلیون 13.89 میلیون 37.025 میلیون 5.858 میلیون 5.13 2.16 0.81 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 11,390 10.00 0.09 11,190 210.00 1.84 1403/03/01 105 445,068 5.35 میلیارد 20,136.41 11,400 11,180 11,180 11,530 1 4,718 12,020 1 500 12,070 60.15 هزار میلیارد 142.041 میلیون 99.61 میلیون 5 میلیون 86.091 میلیون 13.519 میلیون 36.951 میلیون 3.267 میلیون 17.13 4.14 1.51 129,726 310,060 381,786 58,000
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 6,360 120.00 1.85 6,360 120.00 1.85 1403/03/01 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 5,942.34 6,480 6,360 6,360 6,470 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 64.962 میلیون 20.889 میلیون 3 میلیون 7.722 میلیون 13.167 میلیون 16.796 میلیون 7.718 میلیون 7.42 4.35 3.41 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,747 197.00 4.99 3,749 195.00 4.94 1403/02/30 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 17,366.62 3,944 3,900 3,747 3,900 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 80.385 میلیون 67.307 میلیون 7 میلیون 54.142 میلیون 13.165 میلیون 139.486 میلیون 4.518 میلیون 5.81 1.99 0.19 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 3,408 17.00 0.50 3,417 26.00 0.77 1403/03/01 161 1.322 میلیون 4.87 میلیارد 10,279.43 3,391 3,335 3,335 3,458 1 2,609 3,662 1 15,726 3,670 19.638 هزار میلیارد 31.589 میلیون 26.437 میلیون 5.332 میلیون 13.37 میلیون 13.067 میلیون 19.04 میلیون 6.635 میلیون 2.75 1.39 0.96 1.319 میلیون - 1.156 میلیون 163,554
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 3,500 29.00 0.82 3,492 37.00 1.05 1403/03/01 104 281,903 1.18 میلیارد 6,423.19 3,529 3,470 3,459 3,576 2 10,990 4,145 2 5,201 4,220 32.93 هزار میلیارد 42.722 میلیون 28.06 میلیون 7.895 میلیون 15.153 میلیون 12.908 میلیون 32.22 میلیون 4.86 میلیون 5.67 2.14 0.86 281,903 - 281,903 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 18,750 300.00 1.57 18,750 300.00 1.57 1403/03/01 309 777,612 18.37 میلیارد 1,577.68 19,050 18,700 18,700 18,950 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 86.68 میلیون 33.726 میلیون 3.5 میلیون 21.055 میلیون 12.671 میلیون 35.062 میلیون 8.051 میلیون 8.15 5.18 1.87 777,553 - 777,553 -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 5,760 60.00 1.03 5,780 40.00 0.69 1403/03/01 145 682,588 9.8 میلیارد 7,784.68 5,820 5,760 5,720 5,890 1 7,000 14,120 1 1,500 14,140 54.568 هزار میلیارد 156.254 میلیون 129.531 میلیون 6.8 میلیون 116.95 میلیون 12.581 میلیون 206.723 میلیون 5.307 میلیون 7.41 3.12 0.19 185,137 497,451 520,398 162,190
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,112 2.00 0.06 3,109 1.00 0.03 1403/03/01 18 26,833 91.59 میلیون 3,590.55 3,110 3,051 3,051 3,139 6 46,831 3,400 1 1,456 3,462 33.9 هزار میلیارد 38.585 میلیون 20.049 میلیون 6.5 میلیون 7.495 میلیون 12.553 میلیون 8.734 میلیون 8.32 میلیون 3.74 2.48 3.56 24,833 - 24,833 -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,920 34.00 1.80 1,913 27.00 1.43 1403/03/01 92 1.388 میلیون 2.84 میلیارد 29,433.24 1,886 1,850 1,850 1,923 1 42,385 2,038 1 50 2,042 20.48 هزار میلیارد 19.756 میلیون 13.123 میلیون 10 میلیون 626,160 12.496 میلیون 6.367 میلیون 6.018 میلیون 3.18 1.53 3 1.388 میلیون - 987,005 400,790
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 25,850 250.00 0.98 25,750 150.00 0.59 1403/03/01 81 66,961 2.02 میلیارد 1,453.89 25,600 25,700 25,450 26,050 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 140.567 میلیون 91.15 میلیون 2.4 میلیون 78.767 میلیون 12.383 میلیون 167.408 میلیون 13.531 میلیون 4.57 4.99 0.37 53,138 1,829 54,967 -
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 4,218 36.00 0.86 4,237 55.00 1.32 1403/03/01 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 2,754.69 4,182 4,170 4,155 4,265 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 45.934 میلیون 22.328 میلیون 8.471 میلیون 10.043 میلیون 12.285 میلیون 7.234 میلیون 5.317 میلیون 6.75 2.92 4.96 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 950 40.00 4.04 941 49.00 4.95 1403/03/01 90 2.086 میلیون 4.45 میلیارد 46,430.69 990 940 940 958 1 1,120 2,124 1 200,000 2,130 10.655 هزار میلیارد 38.224 میلیون 39.194 میلیون 12 میلیون 26.932 میلیون 12.262 میلیون 20.85 میلیون 185,272 60.95 0.92 0.54 2.081 میلیون - 2.081 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,400 66.00 1.98 3,397 63.00 1.89 1403/03/01 196 2.233 میلیون 8.04 میلیارد 30,210.63 3,334 3,270 3,270 3,400 3 18,245 3,582 1 50,000 3,590 24.836 هزار میلیارد 25.247 میلیون 13.984 میلیون 6.897 میلیون 1.817 میلیون 12.166 میلیون 12.852 میلیون 4.04 میلیون 5.8 1.93 1.82 2.026 میلیون 207,750 2.233 میلیون -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 8,390 80.00 0.96 8,320 10.00 0.12 1403/03/01 46 907,072 8.02 میلیارد 5,827.5 8,310 8,210 8,210 8,400 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 62.1 میلیون 19.885 میلیون 6.5 میلیون 8.02 میلیون 11.865 میلیون 7.036 میلیون 6.792 میلیون 7.96 4.56 7.69 2,098 904,974 807,072 100,000
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 1,399 3.00 0.21 1,392 4.00 0.29 1403/03/01 509 9.482 میلیون 17.83 میلیارد 37,000 1,396 1,380 1,370 1,420 2 11,499 1,869 1 12,000 1,870 17.87 هزار میلیارد 23.761 میلیون 21.782 میلیون 7.428 میلیون 10.537 میلیون 11.245 میلیون 8.87 میلیون 1.453 میلیون 9.1 1.18 1.49 9.433 میلیون - 9.064 میلیون 369,324
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 14,300 10.00 0.07 14,280 10.00 0.07 1403/03/01 68 131,086 2.6 میلیارد 5,502.08 14,290 14,150 14,150 14,520 5 53,719 19,500 3 16,065 20,000 71.28 هزار میلیارد 64.834 میلیون 23.758 میلیون 1.08 میلیون 13.426 میلیون 10.332 میلیون 21.281 میلیون 13.299 میلیون 3.87 4.99 2.42 70,318 60,768 24,766 106,320
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,379 66.00 1.99 3,353 40.00 1.21 1403/03/01 239 2.172 میلیون 8.09 میلیارد 10,802.33 3,313 3,295 3,295 3,379 1 10,000 3,730 1 5,576 3,731 18.62 هزار میلیارد 17.014 میلیون 10.553 میلیون 5 میلیون 248,624 10.305 میلیون 4.699 میلیون 4.49 میلیون 3.73 1.63 3.57 2.122 میلیون 160 2.122 میلیون -
غمارگ

مارگارین

سهام فرابورس 1,229 276.00 18.34 1,505 0.00 0.00 1403/03/01 8 357,746 528.39 میلیون 9,446.4 1,505 1,229 1,229 1,229 0 0 0 172 19,755,219 1,477 14.32 هزار میلیارد 32.338 میلیون 24.362 میلیون 9.515 میلیون 14.155 میلیون 10.207 میلیون 16.821 میلیون -440,173 -41.31 1.78 1.08 357,746 - 357,746 -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,930 20.00 0.29 6,820 90.00 1.30 1403/03/01 9 26,466 188.68 میلیون 36,183.55 6,910 6,790 6,780 6,930 1 1,500 7,150 2 71,330 7,200 44.206 هزار میلیارد 59.208 میلیون 26.934 میلیون 6.2 میلیون 16.924 میلیون 10.01 میلیون 25.866 میلیون 2.757 میلیون 15.34 4.22 1.63 26,466 - 26,466 -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,826 30.00 1.62 1,823 33.00 1.78 1403/03/01 90 1.202 میلیون 3.04 میلیارد 25,181.16 1,856 1,876 1,819 1,876 1 20,000 2,471 1 1,825 2,480 18.286 هزار میلیارد 15.717 میلیون 12.28 میلیون 6.104 میلیون 2.53 میلیون 9.749 میلیون 11.56 میلیون 1.701 میلیون 7.75 1.35 1.14 1.165 میلیون - 1.165 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 19,850 250.00 1.28 19,800 200.00 1.02 1403/03/01 36 61,544 1.62 میلیارد 3,797.81 19,600 19,950 19,400 19,950 2 417 26,200 2 2,130 26,250 42.08 هزار میلیارد 141.93 میلیون 119.757 میلیون 1.6 میلیون 110.25 میلیون 9.507 میلیون 164.927 میلیون 7.063 میلیون 4.49 3.33 0.19 61,544 - 33,507 28,037
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,160 180.00 3.37 4,990 350.00 6.55 1403/02/30 97 627,229 4.05 میلیارد 13,756.91 5,340 5,180 4,970 5,290 1 20,000 6,440 1 51,208 6,450 15.367 هزار میلیارد 16.028 میلیون 13.413 میلیون 2.405 میلیون 4.028 میلیون 9.385 میلیون 9.885 میلیون 2.08 میلیون 5.77 1.28 1.21 627,229 - 560,924 66,305
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 2,308 12.00 0.52 2,292 4.00 0.17 1403/03/01 148 2.194 میلیون 5.62 میلیارد 20,416.32 2,296 2,257 2,251 2,341 3 8,000 2,539 1 2,000 2,540 17.948 هزار میلیارد 28.821 میلیون 22.143 میلیون 7 میلیون 12.777 میلیون 9.366 میلیون 13.134 میلیون 1.788 میلیون 8.98 1.71 1.22 2.194 میلیون - 2.194 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,880 30.00 0.62 4,770 80.00 1.65 1403/03/01 90 1.048 میلیون 5.28 میلیارد 19,779.83 4,850 4,760 4,760 4,890 1 3,565 5,070 1 20,000 5,090 30.252 هزار میلیارد 32.536 میلیون 13.196 میلیون 6 میلیون 3.916 میلیون 9.28 میلیون 4.593 میلیون 1.448 میلیون 19.77 3.08 6.23 1.046 میلیون - 1.046 میلیون -
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,200 11.00 0.50 2,179 32.00 1.45 1403/03/01 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 68,191.62 2,211 2,167 2,167 2,240 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 21.259 میلیون 16.098 میلیون 6.6 میلیون 6.877 میلیون 9.221 میلیون 13.141 میلیون 2.412 میلیون 5.96 1.56 1.1 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,964 58.00 2.00 2,936 30.00 1.03 1403/03/01 327 5.103 میلیون 20.81 میلیارد 8,540.21 2,906 2,950 2,901 2,964 1 7,012 4,001 3 14,869 4,058 27.196 هزار میلیارد 24.131 میلیون 13.764 میلیون 6.669 میلیون 4.551 میلیون 9.212 میلیون 6.65 میلیون 1.342 میلیون 14.59 2.13 2.94 4.918 میلیون 181,200 5.099 میلیون -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 5,690 110.00 1.90 5,690 110.00 1.90 1403/03/01 72 626,218 4.37 میلیارد 25,439.88 5,800 5,690 5,690 5,890 8 11,109 6,910 1 19,878 7,040 45.305 هزار میلیارد 54.345 میلیون 26.466 میلیون 6.5 میلیون 17.36 میلیون 9.106 میلیون 37.463 میلیون 2.542 میلیون 14.55 4.06 0.99 606,218 20,000 626,218 -
فرود

فولاد شاهرود

سهام فرابورس 3,874 1.00 0.03 3,832 43.00 1.11 1403/03/01 176 1.762 میلیون 7.39 میلیارد 18,894.46 3,875 3,798 3,798 3,935 2 41,581 4,191 2 13,179 4,200 22.664 هزار میلیارد 23.658 میلیون 12.007 میلیون 5.4 میلیون 2.965 میلیون 9.042 میلیون 28.343 میلیون 3.174 میلیون 6.52 2.29 0.73 1.635 میلیون 126,825 1.762 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 13,060 120.00 0.93 13,110 170.00 1.31 1403/03/01 204 76,930 1.1 میلیارد 357.47 12,940 12,720 12,720 13,190 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 62.991 میلیون 15.357 میلیون 4.3 میلیون 6.618 میلیون 8.739 میلیون 10.654 میلیون 6.399 میلیون 8.81 6.45 5.29 76,880 - 76,880 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 10,460 140.00 1.32 10,560 40.00 0.38 1403/03/01 140 220,963 4.19 میلیارد 8,455.09 10,600 10,520 10,390 10,810 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 38.74 میلیون 15.654 میلیون 3 میلیون 7.06 میلیون 8.594 میلیون 10.504 میلیون 3.313 میلیون 9.56 3.69 3.02 191,684 29,205 113,072 107,817
والماس

سر. الماس حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 3,004 41.00 1.38 2,998 35.00 1.18 1403/03/01 171 3.091 میلیون 9.07 میلیارد 13,297.28 2,963 2,952 2,952 3,022 1 3,630 2,953 1 15,000 2,959 11.732 هزار میلیارد 12.688 میلیون 9.099 میلیون 4 میلیون 695,679 8.403 میلیون 3.69 میلیون 3.582 میلیون 3.35 1.43 3.25 2.891 میلیون 200,000 3.091 میلیون -
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 19,650 400.00 2.00 20,000 50.00 0.25 1403/03/01 6 3,040 74.66 میلیون 1,027.95 20,050 19,650 19,650 19,800 1 500 24,600 2 7,510 25,000 43.01 هزار میلیارد 43.093 میلیون 17.382 میلیون 1.7 میلیون 9.093 میلیون 8.289 میلیون 16.076 میلیون 6.023 میلیون 5.64 4.1 2.11 3,040 - 3,040 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 5,150 0.00 0.00 5,130 20.00 0.39 1403/03/01 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 20,932.1 5,150 5,190 5,110 5,260 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 24.662 میلیون 9.845 میلیون 4.5 میلیون 1.577 میلیون 8.268 میلیون 15.704 میلیون 3.441 میلیون 6.71 2.79 1.47 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 16,140 190.00 1.16 16,190 140.00 0.86 1403/03/01 141 688,160 11.52 میلیارد 2,559.75 16,330 16,030 16,030 16,630 1 306 16,560 2 61,711 16,710 19.578 هزار میلیارد 29.261 میلیون 18.573 میلیون 1.17 میلیون 10.326 میلیون 8.247 میلیون 21.574 میلیون 2.83 میلیون 6.69 2.3 0.88 581,868 94,200 676,068 -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 50,000 950.00 1.94 49,850 800.00 1.63 1403/03/01 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,418.55 49,050 50,000 49,450 50,000 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 168.112 میلیون 26.727 میلیون 3 میلیون 18.562 میلیون 8.165 میلیون 4.838 میلیون 23.821 میلیون 6.28 18.32 30.91 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 2,353 40.00 1.67 2,368 25.00 1.04 1403/03/01 85 1.365 میلیون 5.69 میلیارد 17,464.65 2,393 2,420 2,351 2,440 3 41,870 4,147 1 10,445 4,156 12.715 هزار میلیارد 10.542 میلیون 9.089 میلیون 3.05 میلیون 1.07 میلیون 8.02 میلیون 3.111 میلیون 2.937 میلیون 3.22 1.18 3.04 495,610 869,660 1.365 میلیون -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 33,600 350.00 1.03 33,700 250.00 0.74 1403/03/01 8 9,268 321.83 میلیون 1,513.44 33,950 34,600 33,600 34,600 3 5,835 35,300 1 7,369 36,000 47.369 هزار میلیارد 60.304 میلیون 23.108 میلیون 1.34 میلیون 15.146 میلیون 7.962 میلیون 16.572 میلیون 7.928 میلیون 5.7 5.67 2.72 8,845 423 9,268 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 19,040 160.00 0.83 18,890 310.00 1.61 1403/03/01 78 103,649 2.37 میلیارد 2,204.71 19,200 19,050 18,820 19,310 1 5,000 22,500 2 27,660 22,700 41.04 هزار میلیارد 173.462 میلیون 147.356 میلیون 1.8 میلیون 139.46 میلیون 7.896 میلیون 193.714 میلیون 5.056 میلیون 6.72 4.31 0.18 103,649 - 77,356 26,293
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,672 72.00 2.00 3,665 65.00 1.81 1403/03/01 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,551.53 3,600 3,670 3,616 3,672 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.124 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.29 2.38 2.1 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 116,500 5,850.00 4.78 115,650 6,700.00 5.48 1403/03/01 194 48,975 4.02 میلیارد 337.17 122,350 112,000 112,000 116,500 3 394 83,850 3 554 83,900 58.485 هزار میلیارد 81.237 میلیون 7.873 میلیون 700,000 282,345 7.591 میلیون 6.259 میلیون 6.698 میلیون 12.09 10.66 12.93 17,079 31,675 48,754 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,661 32.00 1.96 1,658 29.00 1.78 1403/03/01 43 937,510 1.66 میلیارد 27,906.01 1,629 1,606 1,606 1,661 1 5,791 1,754 1 3,000 1,788 8.835 هزار میلیارد 62.588 میلیون 61.616 میلیون 5 میلیون 54.298 میلیون 7.318 میلیون 26.715 میلیون 375,978 22.05 1.13 0.31 741,258 65,000 806,258 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 12,000 120.00 1.01 12,040 160.00 1.35 1403/03/01 108 442,527 5.08 میلیارد 6,121.61 11,880 12,090 11,690 12,110 1 5,000 11,430 3 209,365 11,560 13.844 هزار میلیارد 18.657 میلیون 11.314 میلیون 1.206 میلیون 4.139 میلیون 7.176 میلیون 3.746 میلیون 2.406 میلیون 6.03 2.02 3.88 395,294 43,131 438,425 -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,699 216.00 4.39 4,682 233.00 4.74 1403/02/30 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 13,599.26 4,915 5,010 4,615 5,010 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 20.662 میلیون 9.782 میلیون 3.758 میلیون 3.068 میلیون 6.714 میلیون 4.96 میلیون 1.056 میلیون 16.68 2.62 3.55 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 3,610 70.00 1.98 3,574 34.00 0.96 1403/03/01 81 328,506 1.47 میلیارد 7,691.16 3,540 3,475 3,475 3,610 1 6,023 4,466 2 48,104 4,470 16.333 هزار میلیارد 15.3 میلیون 8.896 میلیون 3.64 میلیون 2.29 میلیون 6.606 میلیون 7.617 میلیون 2.22 میلیون 5.86 1.97 1.71 294,311 23,625 275,537 42,399
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 2,280 44.00 1.97 2,245 9.00 0.40 1403/03/01 227 4.256 میلیون 10.5 میلیارد 20,822.32 2,236 2,193 2,193 2,280 1 24,914 2,442 1 12,200 2,485 18.51 هزار میلیارد 131.21 میلیون 120.857 میلیون 5.81 میلیون 114.373 میلیون 6.484 میلیون 48.109 میلیون 746,958 22.54 2.6 0.35 4.235 میلیون - 4.235 میلیون -
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 17,700 80.00 0.45 17,690 90.00 0.51 1403/03/01 17 233,800 4.76 میلیارد 1,876.08 17,780 17,500 17,500 18,090 1 19,000 20,350 1 6,666 20,700 28.49 هزار میلیارد 36.967 میلیون 18.567 میلیون 1.4 میلیون 12.201 میلیون 6.366 میلیون 16.588 میلیون 4.543 میلیون 5.45 3.89 1.49 68,676 165,124 233,800 -
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 10,970 210.00 1.95 10,970 210.00 1.95 1403/03/01 40 88,032 1.14 میلیارد 3,333.33 10,760 10,960 10,900 10,970 1 510 12,980 1 6,001 13,190 22.23 هزار میلیارد 22.856 میلیون 10.412 میلیون 1.71 میلیون 4.098 میلیون 6.314 میلیون 16.254 میلیون 3.589 میلیون 5.23 2.97 1.15 30,576 57,456 88,032 -
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 13,260 20.00 0.15 13,360 120.00 0.91 1403/03/01 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 4,046.38 13,240 13,000 13,000 13,500 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 22.911 میلیون 10.373 میلیون 1.4 میلیون 4.207 میلیون 6.166 میلیون 3.329 میلیون 2.707 میلیون 6.91 3.03 5.62 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 14,180 280.00 1.94 14,190 270.00 1.87 1403/03/01 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 6,120.79 14,460 14,200 14,180 14,460 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 32.781 میلیون 17.566 میلیون 1.5 میلیون 11.496 میلیون 6.07 میلیون 23.489 میلیون 4.099 میلیون 5.19 3.51 0.91 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 3,248 66.00 1.99 3,272 42.00 1.27 1403/03/01 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 21,291.33 3,314 3,248 3,248 3,314 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 22.308 میلیون 11.389 میلیون 1.8 میلیون 5.405 میلیون 5.984 میلیون 9.715 میلیون 1.206 میلیون 14.02 2.82 1.74 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 14,690 280.00 1.94 14,690 280.00 1.94 1403/03/01 80 292,980 4.76 میلیارد 10,495.52 14,410 14,680 14,250 14,690 1 2,469 16,210 2 17,000 16,340 24.375 هزار میلیارد 28.873 میلیون 12.716 میلیون 1.5 میلیون 6.838 میلیون 5.878 میلیون 14.909 میلیون 3.785 میلیون 5.82 3.75 1.48 292,980 - 199,152 93,828
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام فرابورس 14,650 190.00 1.31 14,540 80.00 0.55 1403/03/01 494 453,693 8.61 میلیارد 799.87 14,460 14,350 14,350 14,670 1 6,500 19,250 6 26,165 19,270 20.298 هزار میلیارد 18.959 میلیون 9.264 میلیون 1.07 میلیون 3.401 میلیون 5.863 میلیون 4.215 میلیون 2.583 میلیون 6.02 2.65 3.69 438,614 - 438,526 88
بکابل

سیم و کابل ابهر

سهام فرابورس 10,550 20.00 0.19 10,660 130.00 1.23 1403/03/01 69 194,176 2.36 میلیارد 10,478.5 10,530 10,700 10,420 10,740 1 1,000 12,110 1 10,000 12,260 24.898 هزار میلیارد 45.709 میلیون 29.464 میلیون 1.024 میلیون 23.882 میلیون 5.582 میلیون 37.927 میلیون 2.334 میلیون 9.35 3.91 0.58 144,942 - 144,942 -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 1,971 11.00 0.56 1,981 21.00 1.07 1403/03/01 151 1.325 میلیون 2.91 میلیارد 18,420.86 1,960 1,931 1,931 1,999 1 497 2,177 2 80,910 2,190 10.468 هزار میلیارد 16.379 میلیون 11.908 میلیون 4.767 میلیون 6.336 میلیون 5.572 میلیون 4.76 میلیون 565,435 17.77 1.8 2.11 1.322 میلیون - 1.02 میلیون 302,097
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام فرابورس 70,050 1,200.00 1.74 70,800 1,950.00 2.83 1403/02/18 48 30,426 2.32 میلیارد 802.75 68,850 70,850 68,100 72,250 2 14,165 75,450 1 1,895 76,900 18.264 هزار میلیارد 19.854 میلیون 8.42 میلیون 240,000 2.862 میلیون 5.559 میلیون 7.291 میلیون 1.712 میلیون 9.92 3.06 2.33 13,066 17,360 30,426 -