همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 9,567 503.00 5.00 10,002 68.00 0.68 12:29 697 1.555 میلیون 14.873 میلیارد 2,230.49 10,070 1.555 میلیون 9,567 14.873 میلیارد 3967 2,550 9,567 3 21.33 میلیون 9,567 450.54 هزار میلیارد 455.276 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 6.38 4.57 6.19 1.466 میلیون 89,000 1.405 میلیون 150,000
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 46,380 0.00 0.00 46,900 0.00 0.00 12:26 358 1.598 میلیون 74.2 میلیارد 4,349.57 - 1.601 میلیون 46,390 74.318 میلیارد 118 - - 0 1.157 میلیون 46,380 647.22 هزار میلیارد 688.413 میلیون 113.99 میلیون 13.8 میلیون 41.193 میلیون 72.798 میلیون 142.695 میلیون 37.545 میلیون 17.24 8.89 4.54 428,040 1.17 میلیون 564,926 1.033 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 133,940 5,699.00 4.08 135,277 4,362.00 3.12 12:29 446 453,542 60.235 میلیارد 1,016.91 139,639 453,542 132,658 60.235 میلیارد 2 200 132,658 1 337 132,658 1126.744 هزار میلیارد 1.101 میلیارد 90.608 میلیون 8 میلیون 18.848 میلیون 71.76 میلیون 120.455 میلیون 47.416 میلیون 22.82 15.08 8.98 29,542 424,000 352,480 101,062
وسپهر

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سهام فرابورس 13,270 698.00 5.00 13,296 672.00 4.81 11:55 41,084 91.987 میلیون 1.223 هزار میلیارد 398.94 میلیون 13,968 13,405 13,270 13,669 9999 68,273 13,270 68 80.686 میلیون 13,270 398.91 هزار میلیارد 445.135 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 10.74 6.29 10.73 60.915 میلیون 31.071 میلیون 91.704 میلیون 282,229
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,859 624.00 5.00 12,007 476.00 3.81 12:26 829 7.053 میلیون 83.676 میلیارد 8,507.64 12,483 7.053 میلیون 11,859 83.676 میلیارد 259 500 11,859 1 3.199 میلیون 11,859 327.525 هزار میلیارد 339.892 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.95 4.89 3.9 2.735 میلیون 4.318 میلیون 6.325 میلیون 728,158
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 5,220 274.00 4.99 5,421 73.00 1.33 12:29 865 5.601 میلیون 29.236 میلیارد 6,474.88 5,494 5.601 میلیون 5,220 29.236 میلیارد 2053 132,841 5,220 34 88.411 میلیون 5,220 334.087 هزار میلیارد 441.015 میلیون 166.698 میلیون 61.504 میلیون 107.605 میلیون 59.093 میلیون 117.875 میلیون 6.815 میلیون 48.93 5.64 2.83 5.601 میلیون - 5.601 میلیون -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 97,720 0.00 0.00 97,730 0.00 0.00 12:26 713 1.986 میلیون 194.03 میلیارد 2,722.02 - 1.995 میلیون 97,720 194.986 میلیارد 163 - - 0 1.757 میلیون 97,720 586.38 هزار میلیارد 624.002 میلیون 89.491 میلیون 6 میلیون 37.622 میلیون 51.869 میلیون 64.595 میلیون 33.755 میلیون 17.37 11.31 9.08 593,391 1.392 میلیون 1.666 میلیون 318,933
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 160,144 8,428.00 5.00 160,525 8,047.00 4.77 12:29 17,105 4.251 میلیون 682.382 میلیارد 131.44 168,572 4.251 میلیون 162,000 682.382 میلیارد 834 3,163 160,144 10 294,713 160,144 736.486 هزار میلیارد 782.104 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 11.99 14.74 6.97 2.159 میلیون 2.092 میلیون 4.019 میلیون 231,917
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,451 1,181.00 5.00 22,516 1,116.00 4.72 12:29 589 8.085 میلیون 182.048 میلیارد 13,727.36 23,632 8.085 میلیون 23,650 182.048 میلیارد 3 1,630 22,600 3 1,653 22,600 1063.42 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 63.43 میلیون 35.5 میلیون 24.988 میلیون 38.441 میلیون 11.04 میلیون 10.763 میلیون 94.56 26.47 92.19 535,225 7.55 میلیون 7.485 میلیون 600,000
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 34,580 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 12:29 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 4,717.13 - 2.33 میلیون 34,580 80.581 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 734.016 هزار میلیارد 936.688 میلیون 306.056 میلیون 19.2 میلیون 268.912 میلیون 37.143 میلیون 184.542 میلیون 37.255 میلیون 17.93 17.98 3.62 - - - -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 16,633 875.00 5.00 16,672 836.00 4.77 11:54 914 5.221 میلیون 87.048 میلیارد 5,712.43 17,508 16,700 16,633 17,000 525 - - 0 4.879 میلیون 16,633 166.72 هزار میلیارد 173.473 میلیون 43.128 میلیون 10 میلیون 6.753 میلیون 36.375 میلیون 17.864 میلیون 17.563 میلیون 9.49 4.58 9.33 1.834 میلیون 3.388 میلیون 4.888 میلیون 333,480
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 39,946 2,102.00 5.00 41,405 643.00 1.53 11:47 397 859,623 34.342 میلیارد 2,165.3 42,048 39,950 39,946 40,800 18 380 39,946 2 29,569 39,946 1035.225 هزار میلیارد 1.087 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 38.6 32.18 16.2 633,623 226,000 848,898 10,725
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,119 216.00 4.98 4,121 214.00 4.94 12:26 1,115 12.453 میلیون 51.324 میلیارد 11,168.63 4,335 12.453 میلیون 4,120 51.324 میلیارد 984 13,250 4,119 3 15.472 میلیون 4,119 99.503 هزار میلیارد 101.757 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 131.81 3.62 30.98 9.943 میلیون 2.51 میلیون 12.453 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 65,069 3,424.00 5.00 67,115 1,378.00 2.01 12:29 729 1.017 میلیون 67.658 میلیارد 1,394.99 68,493 1.017 میلیون 68,500 67.658 میلیارد 359 6,617 65,069 5 1 میلیون 65,069 688.313 هزار میلیارد 767.39 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 44.73 31.83 24.9 556,751 460,200 916,526 100,425
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 156,440 8,233.00 5.00 156,608 8,065.00 4.90 12:30 1,876 2.654 میلیون 415.682 میلیارد 1,414.86 164,673 2.654 میلیون 156,440 415.682 میلیارد 5 277 156,440 4 735 156,440 375.917 هزار میلیارد 415.039 میلیون 58.533 میلیون 2.4 میلیون 39.179 میلیون 19.353 میلیون 75.612 میلیون 22.916 میلیون 16.4 19.43 4.97 810,201 1.844 میلیون 2.174 میلیون 479,851
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 14,310 753.00 5.00 14,335 728.00 4.83 12:29 1,048 6.187 میلیون 88.695 میلیارد 5,904.08 15,063 6.187 میلیون 14,350 88.695 میلیارد 373 3,030 14,310 3 8.166 میلیون 14,310 172.02 هزار میلیارد 186.457 میلیون 31.374 میلیون 9 میلیون 14.437 میلیون 16.937 میلیون 37.581 میلیون 9.188 میلیون 18.72 10.16 4.58 2.962 میلیون 3.225 میلیون 5.974 میلیون 213,474
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 62,622 2,982.00 5.00 60,044 404.00 0.68 1399/07/7 5,313 9.307 میلیون 558.827 میلیارد 1,751.72 59,640 56,658 56,658 62,622 1 812 61,500 2 186 70,749 38.008 هزار میلیارد 101.761 میلیون 75.652 میلیون 633,000 63.754 میلیون 11.899 میلیون 3.222 میلیون -3,550,687 - - - 7.304 میلیون 2.003 میلیون 8.396 میلیون 910,868
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 21,814 1,148.00 5.00 22,578 384.00 1.67 12:20 219 707,201 15.427 میلیارد 3,229.23 22,962 707,201 21,814 15.427 میلیارد 112 500 21,814 1 1.189 میلیون 21,814 33.869 هزار میلیارد 47.447 میلیون 25.061 میلیون 1,000,000 13.58 میلیون 11.482 میلیون 6.75 میلیون 969,586 34.93 2.95 5.02 407,201 300,000 707,201 -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام فرابورس 41,480 0.00 0.00 41,520 0.00 0.00 11:45 425 1.401 میلیون 58.16 میلیارد 3,498.49 - 42,700 41,480 42,700 110 - - 0 437,932 41,480 121.92 هزار میلیارد 129.06 میلیون 18.491 میلیون 2.936 میلیون 7.169 میلیون 11.322 میلیون 9.255 میلیون 10.462 میلیون 11.65 10.77 13.17 400,756 1,000,000 1.401 میلیون -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 110,224 5,801.00 5.00 110,567 5,458.00 4.70 11:43 100 404,148 44.547 میلیارد 4,041.48 116,025 404,148 110,224 44.547 میلیارد 129 - - 0 392,269 110,224 113.613 هزار میلیارد 134.942 میلیون 31.759 میلیون 1.028 میلیون 21.329 میلیون 10.431 میلیون 118.365 میلیون 2.665 میلیون 42.63 10.89 0.96 4,148 400,000 391,191 12,957
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 22,127 1,164.00 5.00 23,050 241.00 1.03 11:53 106 425,495 9.415 میلیارد 4,014.1 23,291 22,127 22,127 22,127 433 2,031 22,127 2 5.012 میلیون 22,127 57.665 هزار میلیارد 118.745 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 8.85 6 4.7 275,495 150,000 425,495 -
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 8,624 453.00 4.99 8,677 400.00 4.41 12:29 603 4.677 میلیون 40.358 میلیارد 7,757.02 9,077 4.677 میلیون 8,624 40.358 میلیارد 140 - - 0 3.78 میلیون 8,624 44.273 هزار میلیارد 47.911 میلیون 13.094 میلیون 3.4 میلیون 3.659 میلیون 9.436 میلیون 3.964 میلیون 3.468 میلیون 12.76 4.7 11.16 2.477 میلیون 2.2 میلیون 4.378 میلیون 299,341
وپویا

سرمایه گذاری پویا

سهام فرابورس 11,605 610.00 4.99 12,169 46.00 0.38 11:54 91 302,952 3.516 میلیارد 3,329.14 12,215 11,605 11,605 11,605 9999 2,000 11,605 1 39.881 میلیون 11,605 48.796 هزار میلیارد 48.731 میلیون 9.242 میلیون 4 میلیون 55,064 9.187 میلیون 5.576 میلیون 5.538 میلیون 8.79 5.3 8.73 302,952 - 302,952 -
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 23,086 1,215.00 5.00 23,655 646.00 2.66 12:27 57 1.075 میلیون 24.819 میلیارد 18,860.75 24,301 1.075 میلیون 23,086 24.819 میلیارد 1397 2,160 23,086 1 43.296 میلیون 23,086 106.457 هزار میلیارد 107.919 میلیون 10.619 میلیون 3 میلیون 1.471 میلیون 9.148 میلیون 2.406 میلیون 2.043 میلیون 52.11 11.64 44.24 75,063 1,000,000 1.075 میلیون -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 81,661 4,297.00 5.00 84,845 1,113.00 1.29 12:29 145 150,578 12.302 میلیارد 1,038.47 85,958 150,578 81,800 12.302 میلیارد 1 - - 0 1,500 82,750 61.848 هزار میلیارد 72.16 میلیون 17.972 میلیون 728,000 10.392 میلیون 7.58 میلیون 2.251 میلیون 959,710 64.36 8.15 27.44 150,578 - 150,578 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 110,582 5,820.00 5.00 111,140 5,262.00 4.52 12:28 53 413,553 45.732 میلیارد 7,802.89 116,402 413,553 110,582 45.732 میلیارد 230 - - 0 722,429 110,582 127.091 هزار میلیارد 156.125 میلیون 35.401 میلیون 1.143 میلیون 29.045 میلیون 6.356 میلیون 97.686 میلیون 1.974 میلیون 64.36 19.99 1.3 13,553 400,000 413,553 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 20,325 1,069.00 5.00 21,255 139.00 0.65 12:10 27 300,847 6.115 میلیارد 11,142.48 21,394 300,847 20,325 6.115 میلیارد 86 - - 0 1.427 میلیون 20,325 37.307 هزار میلیارد 63.101 میلیون 32.198 میلیون 1.751 میلیون 25.894 میلیون 6.304 میلیون 10.822 میلیون 3.974 میلیون 9.36 5.9 3.44 49,847 251,000 300,847 -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 22,236 1,170.00 5.00 23,202 204.00 0.87 12:26 72 358,455 7.971 میلیارد 4,978.54 23,406 358,455 22,236 7.971 میلیارد 767 - - 0 13.088 میلیون 22,236 74.288 هزار میلیارد 77.49 میلیون 9.309 میلیون 3.2 میلیون 3.244 میلیون 6.066 میلیون 6.371 میلیون 2.753 میلیون 26.97 12.24 11.65 358,455 - 358,455 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 39,903 1,900.00 5.00 39,329 1,326.00 3.49 12:30 1,575 13.445 میلیون 528.768 میلیارد 8,536.35 38,003 13.445 میلیون 37,200 528.768 میلیارد 7 4.415 میلیون 39,903 311 33,552 39,903 61.502 هزار میلیارد 72.867 میلیون 16.937 میلیون 1.57 میلیون 11.121 میلیون 5.816 میلیون 7.412 میلیون 3.709 میلیون 16.65 10.62 8.33 8.342 میلیون 5.103 میلیون 13.44 میلیون 5,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,175 324.00 4.99 6,478 21.00 0.32 12:29 128 491,020 3.032 میلیارد 3,836.09 6,499 491,020 6,175 3.032 میلیارد 1185 18,100 6,175 3 28.521 میلیون 6,175 24.362 هزار میلیارد 25.917 میلیون 7.134 میلیون 599,426 1.574 میلیون 5.559 میلیون 808,891 167,108 145.67 4.38 30.09 491,020 - 491,020 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 26,937 1,417.00 5.00 27,304 1,050.00 3.70 12:29 28,527 6.859 میلیون 187.285 میلیارد 151.48 28,354 6.859 میلیون 27,200 187.285 میلیارد 1425 4,702 26,937 13 423,568 26,937 117.553 هزار میلیارد 119.547 میلیون 7.685 میلیون 4.3 میلیون 2.14 میلیون 5.545 میلیون 3.851 میلیون 1.567 میلیون 74.92 21.17 30.49 5.359 میلیون 1.5 میلیون 6.858 میلیون 1,289
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 40,145 2,112.00 5.00 40,884 1,373.00 3.25 11:55 1,964 8.031 میلیون 328.345 میلیارد 4,089.15 42,257 43,910 40,145 43,910 59 500 40,145 1 488,773 40,145 163.86 هزار میلیارد 172.129 میلیون 14.029 میلیون 4 میلیون 8.593 میلیون 5.436 میلیون 1.664 میلیون 1.329 میلیون 123.04 30.08 98.27 5.567 میلیون 2.464 میلیون 8.031 میلیون -
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 8,134 428.00 5.00 8,560 2.00 0.02 12:28 15 24,882 202.39 میلیون 1,658.8 8,562 24,882 8,134 202.39 میلیون 344 5,500 7,519 1 3.07 میلیون 8,134 33.384 هزار میلیارد 37.741 میلیون 9.484 میلیون 3.3 میلیون 4.357 میلیون 5.127 میلیون 2.194 میلیون 1.274 میلیون 26.21 6.51 15.21 24,882 - 24,882 -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 12,917 679.00 4.99 13,586 10.00 0.07 10:25 22 55,259 713.781 میلیون 2,511.77 13,596 12,917 12,917 12,917 640 440 12,917 1 6.782 میلیون 12,917 39.746 هزار میلیارد 49.619 میلیون 14.994 میلیون 2.925 میلیون 9.878 میلیون 5.116 میلیون 30.955 میلیون 2.303 میلیون 17.25 7.77 1.28 55,259 - 55,259 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 23,343 1,228.00 5.00 24,423 148.00 0.60 12:22 27 233,647 5.454 میلیارد 8,653.59 24,571 233,647 23,343 5.454 میلیارد 197 462 21,546 1 3.539 میلیون 23,343 58.615 هزار میلیارد 66.486 میلیون 12.758 میلیون 2.4 میلیون 7.871 میلیون 4.888 میلیون 33.032 میلیون 1.312 میلیون 44.66 11.99 1.77 33,647 200,000 233,647 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 70,805 3,726.00 5.00 70,805 3,726.00 5.00 12:29 969 2.393 میلیون 169.421 میلیارد 2,469.33 74,531 2.393 میلیون 70,805 169.421 میلیارد 1101 4,310 70,805 56 4.261 میلیون 70,805 198.254 هزار میلیارد 199.719 میلیون 6.113 میلیون 1.4 میلیون 1.465 میلیون 4.648 میلیون 3.326 میلیون 2.875 میلیون 68.97 42.65 59.61 892,782 1.5 میلیون 2.199 میلیون 193,485
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 10,039 478.00 5.00 9,948 387.00 4.05 11:54 2,396 19.057 میلیون 189.583 میلیارد 7,953.48 9,561 9,800 9,501 10,039 3 3.787 میلیون 10,039 184 7,016 10,039 12.908 هزار میلیارد 13.826 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون 5.07 2.87 4.99 18.982 میلیون 75,000 18.515 میلیون 541,311
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 15,375 809.00 5.00 16,056 128.00 0.79 12:24 42 481,792 7.408 میلیارد 11,471.24 16,184 481,792 15,375 7.408 میلیارد 590 - - 0 7.026 میلیون 15,375 96.342 هزار میلیارد 104.309 میلیون 12.223 میلیون 3 میلیون 7.973 میلیون 4.25 میلیون 1.477 میلیون 676,270 142.45 22.67 65.24 181,792 300,000 481,792 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 5,858 308.00 5.00 6,085 81.00 1.31 12:23 256 2.07 میلیون 12.124 میلیارد 8,084.27 6,166 2.07 میلیون 5,858 12.124 میلیارد 201 3,873 5,858 1 3.111 میلیون 5,858 16.615 هزار میلیارد 33.539 میلیون 21.759 میلیون 1.5 میلیون 17.572 میلیون 4.188 میلیون 7.555 میلیون 1.178 میلیون 13.6 3.83 2.12 379,970 1.69 میلیون 2.07 میلیون -
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,947 207.00 4.98 4,085 69.00 1.66 12:29 418 3.841 میلیون 15.161 میلیارد 9,187.92 4,154 3.841 میلیون 3,947 15.161 میلیارد 177 6,000 3,889 1 2.585 میلیون 3,947 13.586 هزار میلیارد 16.524 میلیون 6.999 میلیون 3.325 میلیون 2.941 میلیون 4.058 میلیون 2.384 میلیون 266,441 50.98 3.35 5.7 2.641 میلیون 1.2 میلیون 3.841 میلیون -