همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 13,760 650.00 4.96 13,150 40.00 0.31 10:07 55 527,468 7.26 میلیارد 10,785.56 13,110 13,760 13,760 13,760 129 5,220,421 13,520 1 2,500 13,790 328.75 هزار میلیارد 414.966 میلیون 229.906 میلیون 25 میلیون 86.216 میلیون 122.62 میلیون 194.269 میلیون 72.454 میلیون 4.54 2.68 1.69 2.933 میلیون 200,000 1.75 میلیون 1.383 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 46,300 0.00 0.00 46,300 0.00 0.00 10:07 143 377,677 17.5 میلیارد 2,524.75 46,300 46,350 46,250 47,500 1 200 46,200 1 730 46,450 1157.5 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 221.624 میلیون 25 میلیون 113.999 میلیون 107.625 میلیون 181.29 میلیون 96.625 میلیون 11.98 10.75 6.38 6,383 151,261 152,030 5,614
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 173,500 2,750.00 1.61 170,750 0.00 0.00 10:07 37 20,381 3.53 میلیارد 380 170,750 171,000 171,000 174,000 1 3,697 173,000 1 73 175,950 1366.8 هزار میلیارد 1.457 میلیارد 246.839 میلیون 8 میلیون 92.725 میلیون 104.122 میلیون 287.829 میلیون 133.558 میلیون 10.23 13.12 4.75 6,973 68,101 45,474 29,600
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 73,500 2,250.00 3.16 10:07 1,350 1.01 میلیون 75.04 میلیارد 877.94 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1013.487 هزار میلیارد 1.059 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.47 12.65 4.32 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,160 11.00 0.96 1,151 2.00 0.17 10:07 172 8.31 میلیون 9.65 میلیارد 26,032.23 1,149 1,160 1,151 1,189 2 105,000 1,157 2 5,150 1,168 76.301 هزار میلیارد 84.742 میلیون 86.999 میلیون 66.176 میلیون 8.573 میلیون 76.048 میلیون 9.235 میلیون 8.783 میلیون 8.67 1 8.25 2.912 میلیون 8.8 میلیون 11.71 میلیون 1,420
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 - - - 48,184.68 965 954 925 964 1 50,000 932 4 131,504 933 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون - 1.84 1.26 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 5,990 210.00 3.63 5,820 40.00 0.69 10:07 711 5.48 میلیون 32.77 میلیارد 8,493.29 5,780 5,940 5,940 6,020 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 262.8 هزار میلیارد 363.082 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.71 3.82 3.57 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,430 70.00 1.31 5,360 0.00 0.00 10:07 1,025 2.55 میلیون 13.88 میلیارد 2,550.77 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 214.8 هزار میلیارد 264.707 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.04 3.4 2.28 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,040 101.00 2.56 3,955 16.00 0.41 10:07 217 4.39 میلیون 17.66 میلیارد 21,170.1 3,939 4,050 3,999 4,050 2 110,603 3,999 1 93,800 4,010 119.1 هزار میلیارد 166.649 میلیون 104.58 میلیون 30 میلیون 48.149 میلیون 55.811 میلیون 32.306 میلیون 29.202 میلیون 4.06 2.13 3.67 1.77 میلیون 389,397 1.096 میلیون 1.063 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 160,950 7,650.00 4.99 158,150 4,850.00 3.16 10:07 438 415,006 66.79 میلیارد 973.14 153,300 160,950 160,000 160,950 25 47,006 153,650 1 35 157,400 379.56 هزار میلیارد 406.992 میلیون 89.596 میلیون 2.4 میلیون 27.552 میلیون 52.575 میلیون 206.016 میلیون 73.235 میلیون 5.18 7.22 1.84 1.211 میلیون 8,423 479,405 740,136
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 35,050 100.00 0.29 34,950 0.00 0.00 10:07 229 1.67 میلیون 58.54 میلیارد 7,412.81 34,950 34,950 34,100 35,150 9 366,993 34,950 9 72,086 35,000 1071.63 هزار میلیارد 1.209 میلیارد 190.937 میلیون 30.618 میلیون 138.801 میلیون 46.664 میلیون 44.429 میلیون 27.75 میلیون 38.56 22.93 24.09 250,167 2.744 میلیون 2.994 میلیون -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 808 36.00 4.66 801 29.00 3.76 10:08 1,810 67.5 میلیون 54.21 میلیارد 40,238.57 772 790 785 810 1 6,500 788 3 3,426 788 34.224 هزار میلیارد 34.531 میلیون 45.982 میلیون 42.62 میلیون 349,674 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 23.2 0.75 20.02 152.572 میلیون 8 میلیون 157.955 میلیون 2.616 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,810 460.00 4.92 9,400 50.00 0.53 10:07 760 3.4 میلیون 33.17 میلیارد 4,038.46 9,350 9,670 9,600 9,810 41 1,630,180 9,480 1 20,951 9,630 227.598 هزار میلیارد 277.215 میلیون 104.208 میلیون 23.958 میلیون 52.013 میلیون 42.309 میلیون 142.183 میلیون 33.03 میلیون 6.83 5.33 1.59 6.57 میلیون 1.209 میلیون 7.775 میلیون 4,012
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,230 170.00 2.41 7,070 10.00 0.14 10:08 684 1.32 میلیون 9.38 میلیارد 2,159.12 7,060 7,060 7,060 7,250 78 13,125,101 7,060 56 125,451 7,070 212.1 هزار میلیارد 327.392 میلیون 155.022 میلیون 30 میلیون 115.592 میلیون 33.141 میلیون 13.512 میلیون 13.309 میلیون 15.91 6.39 15.68 569,414 2.209 میلیون 2.776 میلیون 2,143
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,780 73.00 4.28 1,727 20.00 1.17 10:07 235 3.22 میلیون 5.69 میلیارد 12,065.18 1,707 1,750 1,734 1,787 1 12,371 1,724 2 3,694 1,731 41.699 هزار میلیارد 45.116 میلیون 34.081 میلیون 24.145 میلیون 3.658 میلیون 29.829 میلیون 4.592 میلیون 2.57 میلیون 13.49 1.38 8.98 8.679 میلیون - 7.471 میلیون 1.208 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,930 560.00 4.93 11,380 10.00 0.09 10:07 167 901,709 10.71 میلیارد 1,768.12 11,370 11,860 11,500 11,930 2 30,500 11,580 2 23,841 11,700 137.64 هزار میلیارد 195.527 میلیون 91.17 میلیون 12 میلیون 58.967 میلیون 29.344 میلیون 87.687 میلیون 30.469 میلیون 4.49 4.66 1.56 781,164 100,000 478,395 402,769
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 9,820 330.00 3.48 9,530 40.00 0.42 10:06 82 315,967 3.07 میلیارد 4,422.94 9,490 9,490 9,320 9,880 1 5,000 9,470 1 25,348 9,600 18.393 هزار میلیارد 38.704 میلیون 48.408 میلیون 1.93 میلیون 20.311 میلیون 27.658 میلیون 22.87 میلیون 2.153 میلیون 8.54 0.67 0.8 678,367 68,340 421,856 324,851
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 120,300 5,700.00 4.97 116,050 1,450.00 1.27 10:04 81 115,923 13.95 میلیارد 1,522.42 114,600 120,300 120,300 120,300 56 1,276,901 114,700 1 61 116,300 132.694 هزار میلیارد 169.718 میلیون 67.372 میلیون 1.143 میلیون 37.081 میلیون 26.003 میلیون 244.926 میلیون 33.085 میلیون 3.87 5.09 0.54 674,335 25,000 537,018 162,317
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,355 73.00 2.13 3,400 28.00 0.82 10:07 469 5.93 میلیون 19.78 میلیارد 10,316.82 3,428 3,418 3,260 3,420 0 0 0 56 3,239,353 3,428 56.531 هزار میلیارد 126.481 میلیون 94.492 میلیون 6.485 میلیون 69.562 میلیون 22.36 میلیون 33.343 میلیون 6.365 میلیون 8.94 2.55 1.71 1.726 میلیون 7 میلیون 8.726 میلیون -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 110,900 4,550.00 4.28 106,650 300.00 0.28 10:07 93 55,337 6.11 میلیارد 620.35 106,350 111,300 107,800 111,300 1 83 108,000 1 20,000 109,000 109.845 هزار میلیارد 193.558 میلیون 111.966 میلیون 1.028 میلیون 84.124 میلیون 22.229 میلیون 216.451 میلیون 25.058 میلیون 4.37 4.93 0.51 161,469 76,627 116,096 122,000
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 9,680 460.00 4.99 9,660 440.00 4.77 10:07 506 18.07 میلیون 174.53 میلیارد 36,812.46 9,220 9,630 9,600 9,680 1 5,000 9,180 1 19,518 9,230 96.6 هزار میلیارد 98.18 میلیون 16.858 میلیون 10 میلیون 1.58 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 61.21 6.62 53.75 12.617 میلیون 27.728 میلیون 28.745 میلیون 11.6 میلیون
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 10,700 410.00 3.98 10,300 10.00 0.10 10:07 64 81,947 875.44 میلیون 1,360.94 10,290 10,320 10,320 10,780 1 13,451 10,450 1 20,000 10,530 66.95 هزار میلیارد 78.135 میلیون 21.586 میلیون 6.5 میلیون 11.185 میلیون 14.149 میلیون 25.217 میلیون 7.006 میلیون 9.56 4.74 2.65 1.42 میلیون 315,695 1.221 میلیون 514,204
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 9,150 140.00 1.55 9,010 0.00 0.00 10:06 107 907,329 8.13 میلیارد 1,000 9,010 8,770 8,690 9,150 1 3,062 8,990 1 70,361 9,000 90 هزار میلیارد 580.667 میلیون 497.593 میلیون 10 میلیون 452.369 میلیون 13.56 میلیون 67.941 میلیون -2,116,752 -42.57 6.64 1.33 337,801 422,930 750,731 10,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,090 166.00 4.23 3,963 39.00 0.99 10:07 377 3.29 میلیون 13.26 میلیارد 5,515.46 3,924 4,080 3,965 4,112 39 5,972,831 3,971 1 261 4,177 32.964 هزار میلیارد 47.576 میلیون 28.127 میلیون 8.2 میلیون 15.039 میلیون 13.318 میلیون 16.597 میلیون 3.805 میلیون 8.56 2.44 1.96 14.331 میلیون 100,000 11.362 میلیون 3.068 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,603 171.00 4.98 3,463 31.00 0.90 10:08 284 3.5 میلیون 12.53 میلیارد 7,467.73 3,432 3,554 3,432 3,603 7 704,384 3,472 1 16,071 3,506 21.128 هزار میلیارد 80.856 میلیون 73.262 میلیون 5.95 میلیون 60.263 میلیون 13.027 میلیون 22.284 میلیون 6.265 میلیون 3.29 1.58 0.92 7.573 میلیون 3.5 میلیون 10.421 میلیون 651,800
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 15,360 380.00 2.54 15,010 30.00 0.20 10:07 424 1.46 میلیون 22.3 میلیارد 3,894.04 14,980 14,950 14,520 15,690 1 5,000 13,530 36 338,647 14,800 150.8 هزار میلیارد 162.457 میلیون 25.873 میلیون 10 میلیون 12.357 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 31.33 12.22 12.16 3.365 میلیون 80,000 3.445 میلیون -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 8,220 320.00 4.05 7,910 10.00 0.13 10:07 516 183,120 1.48 میلیارد 578.95 7,900 7,920 7,920 8,280 2 1,808 8,050 10 2,497 8,060 19.8 هزار میلیارد 19.99 میلیون 13.51 میلیون 2.5 میلیون 214,598 11.94 میلیون 7.095 میلیون 7.009 میلیون 2.82 1.66 2.79 369,823 202,448 364,955 207,316
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 13,080 50.00 0.38 13,030 0.00 0.00 10:05 44 172,135 2.24 میلیارد 4,912.3 13,030 13,030 12,720 13,100 1 8,075 13,040 2 900 13,150 43.651 هزار میلیارد 44.264 میلیون 15.084 میلیون 3.35 میلیون 613,569 11.913 میلیون 2.568 میلیون 2.504 میلیون 17.43 3.66 17 44,707 521,747 566,454 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,110 193.00 4.93 3,963 46.00 1.17 10:08 192 1.07 میلیون 4.39 میلیارد 6,643.49 3,917 4,112 4,080 4,112 1 17,250 4,068 1 16,233 4,082 30.371 هزار میلیارد 37.786 میلیون 19.146 میلیون 5.1 میلیون 7.477 میلیون 11.669 میلیون 5.903 میلیون 2.058 میلیون 14.73 2.6 5.13 1.083 میلیون 9.077 میلیون 7.692 میلیون 2.468 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 42,600 1,900.00 4.67 41,000 300.00 0.74 10:07 121 178,517 7.58 میلیارد 1,646.64 40,700 42,300 41,850 42,700 2 3,885 41,550 1 464 41,600 82.2 هزار میلیارد 109.478 میلیون 43.049 میلیون 2 میلیون 27.478 میلیون 11.344 میلیون 71.558 میلیون 16.123 میلیون 5.09 7.23 1.15 267,101 9,841 249,252 27,690
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,150 50.00 0.96 5,200 0.00 0.00 10:03 40 292,643 1.52 میلیارد 10,106 5,200 5,050 5,030 5,300 1 6,500 5,060 1 38,123 5,120 40.186 هزار میلیارد 50.132 میلیون 21.437 میلیون 7.728 میلیون 9.946 میلیون 11.321 میلیون 4.429 میلیون 2.921 میلیون 13.76 3.55 9.07 259,549 290,025 423,253 126,321
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,580 500.00 4.96 10,100 20.00 0.20 09:55 21 76,519 809.57 میلیون 3,953.63 10,080 10,580 10,580 10,580 53 4,795,699 10,080 0 0 0 50.5 هزار میلیارد 97.875 میلیون 58.418 میلیون 2.055 میلیون 47.375 میلیون 10.827 میلیون 15.581 میلیون 4.112 میلیون 12.28 4.66 3.24 2.073 میلیون - 72,709 2 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 51,650 0.00 0.00 50,200 1,450.00 2.81 1400/11/6 - - - 1,140.51 51,650 52,850 49,100 53,400 1 100 51,000 1 1,000 51,600 50.2 هزار میلیارد 72.91 میلیون 36.334 میلیون 1,000,000 22.71 میلیون 10.412 میلیون 13.485 میلیون 4.698 میلیون 10.69 4.82 3.72 824,302 100,655 924,957 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 14,890 160.00 1.09 14,730 0.00 0.00 10:07 327 1.07 میلیون 15.82 میلیارد 3,612.89 14,730 14,350 14,350 15,200 3 5,571 14,540 3 8,979 14,550 81.53 هزار میلیارد 100.736 میلیون 30.966 میلیون 5.52 میلیون 19.426 میلیون 9.787 میلیون 10.26 میلیون 3.998 میلیون 20.34 8.31 7.93 1.653 میلیون 250,000 1.863 میلیون 40,000
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,600 160.00 1.53 10,450 10.00 0.10 10:07 111 751,063 7.93 میلیارد 5,715.61 10,440 10,440 10,200 10,700 2 173,519 10,540 2 7,125 10,550 54.496 هزار میلیارد 58.563 میلیون 13.869 میلیون 4 میلیون 4.223 میلیون 9.646 میلیون 2.661 میلیون 4.132 میلیون 13.15 5.63 20.43 1.651 میلیون 18.538 میلیون 8.252 میلیون 11.937 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,371 116.00 3.56 3,389 134.00 4.12 10:07 690 16.42 میلیون 55.69 میلیارد 26,673.26 3,255 3,286 3,200 3,417 1 169,577 3,250 1 4,790 3,307 25.188 هزار میلیارد 33.714 میلیون 18.962 میلیون 7.428 میلیون 8.518 میلیون 9.276 میلیون 2.901 میلیون 1.923 میلیون 13.1 2.72 8.69 21.26 میلیون 894,149 20.217 میلیون 1.938 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,010 550.00 4.41 10:07 1,530 12.48 میلیون 162.4 میلیارد 5,879.38 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.07 هزار میلیارد 92.732 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 25.85 10.31 25.03 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 3,220 140.00 4.55 3,083 3.00 0.10 10:07 275 374,804 1.18 میلیارد 1,131.67 3,080 3,106 3,106 3,227 1 13,843 3,163 1 228 3,163 12.344 هزار میلیارد 16.667 میلیون 13.127 میلیون 4 میلیون 4.335 میلیون 8.793 میلیون 4.605 میلیون 4.549 میلیون 2.71 1.4 2.68 2.798 میلیون - 2.797 میلیون 228
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,340 35.00 2.68 1,311 6.00 0.46 10:07 274 4.66 میلیون 6.18 میلیارد 16,427.76 1,305 1,329 1,290 1,359 1 20,000 1,308 2 26,150 1,320 9.063 هزار میلیارد 10.837 میلیون 10.144 میلیون 6.897 میلیون 1.795 میلیون 8.105 میلیون 4.177 میلیون 776,507 11.64 1.13 2.16 32.208 میلیون 1.2 میلیون 33.405 میلیون 2,965
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 3,210 142.00 4.63 3,069 1.00 0.03 10:06 63 556,807 1.78 میلیارد 10,022.63 3,068 3,001 3,001 3,220 1 24,315 3,120 1 6,499 3,158 8.087 هزار میلیارد 37.325 میلیون 37.603 میلیون 2.624 میلیون 29.269 میلیون 7.888 میلیون 10.757 میلیون 1.858 میلیون 4.34 1.02 0.75 1.178 میلیون 125,915 1.304 میلیون -