همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بپردیس

بیمه پردیس

سهام فرابورس 1,371 871.00 174.20 500 0.00 0.00 1403/03/01 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - 500 1,371 1,371 1,380 0 0 0 0 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 939 122.00 11.50 1,061 0.00 0.00 1403/03/01 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 939 939 954 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,600 17.00 0.47 3,567 16.00 0.45 1403/03/01 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 6,620.86 3,583 3,513 3,513 3,600 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 194.361 میلیون 110.898 میلیون 50 میلیون 16.011 میلیون 94.886 میلیون 153.709 میلیون 42.845 میلیون 4.16 1.88 1.16 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
بتهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 2,059 1,012.00 32.95 3,071 0.00 0.00 1403/02/26 651 44.658 میلیون 137.15 میلیارد - 3,071 2,017 2,017 2,075 2 230,000 3,062 1 17,297 3,170 15.355 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.158 میلیون 300,000 25.711 میلیون 18.748 میلیون
وآتوس

آرین توسکا

سهام فرابورس 2,197 5.00 0.23 2,192 0.00 0.00 1403/03/01 564 38.423 میلیون 84.21 میلیارد - 2,192 2,197 2,111 2,197 1 20,000 2,280 2 205,000 2,281 3.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38.301 میلیون - 2.686 میلیون 35.615 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 954 43.00 4.31 997 0.00 0.00 1403/02/26 637 35.888 میلیون 35.77 میلیارد - 997 929 927 954 7 738,365 999 26 2,722,625 1,000 27.864 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.297 میلیون 3.468 میلیون 35.765 میلیون -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 768 350.00 31.31 1,118 0.00 0.00 1403/03/01 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 753 753 772 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,672 72.00 2.00 3,665 65.00 1.81 1403/03/01 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,551.53 3,600 3,670 3,616 3,672 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.124 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.29 2.38 2.1 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,853 774.00 21.34 3,627 0.00 0.00 1403/02/30 781 23.565 میلیون 85.47 میلیارد - 3,627 2,949 2,853 2,949 2 19,113 3,573 2 240,000 3,597 108.771 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.35 میلیون 35,527 23.386 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 6,890 10.00 0.15 6,910 30.00 0.44 1403/03/01 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,568.73 6,880 6,770 6,770 7,000 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 73.974 میلیون 15.995 میلیون 10.5 میلیون 1.419 میلیون 14.576 میلیون 4.127 میلیون 3.626 میلیون 20.02 4.99 17.58 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,200 11.00 0.50 2,179 32.00 1.45 1403/03/01 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 68,191.62 2,211 2,167 2,167 2,240 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 21.259 میلیون 16.098 میلیون 6.6 میلیون 6.877 میلیون 9.221 میلیون 13.141 میلیون 2.412 میلیون 5.96 1.56 1.1 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 15,127 962.00 6.79 14,165 0.00 0.00 1403/03/01 829 21.771 میلیون 308.4 میلیارد - 14,165 15,127 15,126 15,127 8 197,222,201 14,165 1 46,556,354 14,166 - - - - - - - - - - - 16.531 میلیون 4.16 میلیون 7.275 میلیون 13.417 میلیون
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,650 110.00 1.99 5,650 110.00 1.99 1403/03/01 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 17,079.46 5,540 5,530 5,570 5,650 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.725 میلیون 1.732 میلیون 1.1 میلیون 510,238 1.222 میلیون 984,019 227,860 27.28 5.09 6.32 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 5,800 1,150.00 16.55 6,950 0.00 0.00 1403/03/01 259 22.789 میلیون 161.8 میلیارد - 6,950 5,800 5,800 5,800 8 333,979 7,100 0 0 0 20.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.589 میلیون 9.2 میلیون 7.589 میلیون 15.2 میلیون
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 2,292 216.00 10.40 2,076 0.00 0.00 1403/03/01 342 13.419 میلیون 27.86 میلیارد - 2,076 2,260 2,260 2,352 1 20,000 1,851 1 15,000 2,123 8.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.209 میلیون 209,867 13.1 میلیون 318,992
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 3,289 41.00 1.26 3,252 4.00 0.12 1403/03/01 846 14.86 میلیون 65.13 میلیارد 8,251.98 3,248 3,205 3,186 3,296 3 21,325 4,275 2 12,713 4,288 15.779 هزار میلیارد 16.497 میلیون 9.074 میلیون 3.6 میلیون 4.79 میلیون 4.283 میلیون 5.554 میلیون -466,691 -25.09 2.73 2.11 13.186 میلیون 1.675 میلیون 14.86 میلیون 78
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 5,930 50.00 0.84 5,910 70.00 1.17 1403/02/18 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 14,833.59 5,980 6,000 5,710 6,200 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 117.598 میلیون 28.446 میلیون 14.2 میلیون 6.49 میلیون 21.956 میلیون - 4.083 میلیون 27.21 5.06 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,345 38.00 1.65 2,322 15.00 0.65 1403/03/01 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 31,984.77 2,307 2,269 2,269 2,350 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 227.146 میلیون 210.366 میلیون 33.5 میلیون 149.359 میلیون 61.006 میلیون 122.477 میلیون 24.256 میلیون 3.21 1.28 0.64 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 15,129 973.00 6.87 14,156 0.00 0.00 1403/03/01 999 35.284 میلیون 499.48 میلیارد - 14,156 15,128 15,128 15,129 201 195,820,337 14,156 90 51,950,030 14,157 - - - - - - - - - - - 11.545 میلیون 23.739 میلیون 26.482 میلیون 8.802 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,119 16.00 0.76 2,113 10.00 0.48 1403/03/01 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 33,356.49 2,103 2,062 2,062 2,145 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 429.304 میلیون 370.589 میلیون 86.361 میلیون 193.493 میلیون 177.095 میلیون 413.218 میلیون 77.347 میلیون 3.05 1.33 0.57 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 3,198 73.00 2.23 3,271 0.00 0.00 1403/03/01 373 12.645 میلیون 41.36 میلیارد - 3,271 3,198 3,198 3,263 0 0 0 1 40,000 3,420 5.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.601 میلیون 2.045 میلیون 12.645 میلیون -
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 1,975 172.00 8.01 2,147 0.00 0.00 1403/03/01 253 10.81 میلیون 23.78 میلیارد - 2,147 1,911 1,911 1,987 1 70,813 2,182 7 109,645 2,204 4.529 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.258 میلیون 551,795 10.81 میلیون -
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 1,998 63.00 3.06 2,061 0.00 0.00 1403/03/01 256 10.085 میلیون 20.79 میلیارد - 2,061 2,001 1,998 2,037 3 457,317 2,006 1 4,759 2,025 4.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.792 میلیون - 8.792 میلیون 1,000,000
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 1,399 3.00 0.21 1,392 4.00 0.29 1403/03/01 509 9.482 میلیون 17.83 میلیارد 37,000 1,396 1,380 1,370 1,420 2 11,499 1,869 1 12,000 1,870 17.87 هزار میلیارد 23.761 میلیون 21.782 میلیون 7.428 میلیون 10.537 میلیون 11.245 میلیون 8.87 میلیون 1.453 میلیون 9.1 1.18 1.49 9.433 میلیون - 9.064 میلیون 369,324
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 975 215.00 18.07 1,190 0.00 0.00 1403/03/01 221 8.953 میلیون 10.71 میلیارد - 1,190 975 975 976 1 10,000 1,163 1 18,171 1,217 10.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.953 میلیون - 8.953 میلیون -
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 15,761 992.00 6.72 14,769 0.00 0.00 1403/03/01 678 9.883 میلیون 145.96 میلیارد - 14,769 15,761 15,760 15,761 47 2,421,837 14,769 12 2,243,472 14,770 - - - - - - - - - - - 8.904 میلیون 917,689 9.722 میلیون 99,977
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,000 30.00 0.37 7,920 110.00 1.37 1403/03/01 904 10.059 میلیون 111.48 میلیارد 7,914.17 8,030 7,870 7,870 8,060 0 0 0 194 16,101,403 10,970 19.944 هزار میلیارد 23.818 میلیون 10.604 میلیون 1.8 میلیون 9.562 میلیون 1.042 میلیون 5.348 میلیون -1,000,790 -14.24 13.68 2.67 8.483 میلیون 1.577 میلیون 10.059 میلیون -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 18,800 350.00 1.83 18,800 350.00 1.83 1403/03/01 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 7,658.27 19,150 18,800 18,800 19,000 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 24.076 میلیون 6.883 میلیون 1,000,000 5.276 میلیون 1.607 میلیون 4.148 میلیون 592,061 31.75 11.7 4.53 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 13,260 20.00 0.15 13,360 120.00 0.91 1403/03/01 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 4,046.38 13,240 13,000 13,000 13,500 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 22.911 میلیون 10.373 میلیون 1.4 میلیون 4.207 میلیون 6.166 میلیون 3.329 میلیون 2.707 میلیون 6.91 3.03 5.62 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
کارا

کارا

صندوق فرابورس 18,229 1,127.00 6.59 17,102 0.00 0.00 1403/03/01 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 18,230 18,229 18,233 6 107,373,281 17,102 11 3,158,640 17,103 - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,063 156.00 8.18 1,907 0.00 0.00 1403/03/01 147 7.331 میلیون 13.98 میلیارد - 1,907 1,989 1,983 2,063 0 0 0 1 54,928 1,950 38.445 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.131 میلیون 200,000 7.331 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 3,540 9.00 0.25 3,518 13.00 0.37 1403/03/01 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 7,252.75 3,531 3,461 3,461 3,600 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 347.505 میلیون 206.433 میلیون 75 میلیون 83.655 میلیون 122.777 میلیون 41.942 میلیون 41.349 میلیون 6.38 2.15 6.29 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,250 100.00 1.87 5,250 100.00 1.87 1403/03/01 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 17,753.31 5,350 5,250 5,250 5,380 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 36.17 میلیون 22.026 میلیون 1.5 میلیون 17.321 میلیون 4.705 میلیون 10.94 میلیون -1,290,431 -14.61 4.01 1.72 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 2,653 52.00 2.00 2,644 43.00 1.65 1403/03/01 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 21,352.34 2,601 2,653 2,591 2,653 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 96.337 میلیون 74.004 میلیون 15 میلیون 43.457 میلیون 30.547 میلیون 14.15 میلیون 13.369 میلیون 3.96 1.73 3.74 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 10,740 150.00 1.38 10,720 170.00 1.56 1403/03/01 1,654 6.354 میلیون 86.83 میلیارد 5,794.66 10,890 11,080 10,680 11,080 2 8,001 13,530 1 9,600 13,600 10.594 هزار میلیارد 12.019 میلیون 5.476 میلیون 775,000 3.711 میلیون 1.766 میلیون 5.121 میلیون 815,531 10.19 4.71 1.62 6.338 میلیون - 6.33 میلیون 8,000
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,123 14.00 0.66 2,106 31.00 1.45 1403/03/01 263 7.146 میلیون 18.02 میلیارد 28,525.66 2,137 2,095 2,095 2,162 4 404,484 2,699 10 424,605 2,699 9.654 هزار میلیارد 9.952 میلیون 6.157 میلیون 3.829 میلیون 1.895 میلیون 4.262 میلیون 2.392 میلیون 978,729 8.24 1.89 3.37 6.013 میلیون 1.133 میلیون 7.105 میلیون 40,694
وتوسکا

سر. توسعه توکا

سهام فرابورس 4,265 9,545.00 69.12 13,810 0.00 0.00 1403/02/24 326 6.168 میلیون 85.17 میلیارد - 13,810 4,265 4,265 4,265 0 0 0 0 11.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.968 میلیون 200,000 6.163 میلیون 4,384
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,933 378.00 16.36 2,311 0.00 0.00 1403/03/01 186 5.874 میلیون 13.58 میلیارد - 2,311 1,931 1,931 1,985 2 209,721 2,317 2 35,836 2,329 48.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.874 میلیون - 5.874 میلیون -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 6,530 60.00 0.91 6,550 40.00 0.61 1403/03/01 1,069 5.806 میلیون 44.37 میلیارد 5,096.62 6,590 6,490 6,480 6,700 6 65,854 7,610 1 36 7,620 11.46 هزار میلیارد 13.423 میلیون 6.243 میلیون 1.5 میلیون 3.598 میلیون 2.645 میلیون 9.877 میلیون 453,422 21.67 3.71 0.99 5.755 میلیون 35,604 5.79 میلیون -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,180 230.00 1.92 12,150 200.00 1.67 1403/03/01 1,065 5.765 میلیون 87.28 میلیارد 11,434.24 11,950 11,810 11,810 12,180 1 277 14,980 1 9,762 14,990 18.168 هزار میلیارد 19.127 میلیون 7.494 میلیون 1.2 میلیون 4.547 میلیون 2.947 میلیون 2.015 میلیون 294,837 49.45 4.95 7.24 5.683 میلیون 78,000 5.761 میلیون -
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 14,180 280.00 1.94 14,190 270.00 1.87 1403/03/01 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 6,120.79 14,460 14,200 14,180 14,460 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 32.781 میلیون 17.566 میلیون 1.5 میلیون 11.496 میلیون 6.07 میلیون 23.489 میلیون 4.099 میلیون 5.19 3.51 0.91 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,095 21.00 1.01 2,081 7.00 0.34 1403/03/01 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 15,705.09 2,074 2,038 2,037 2,115 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 58.866 میلیون 42.554 میلیون 24.145 میلیون 8.62 میلیون 33.934 میلیون 8.791 میلیون 2.892 میلیون 17.37 1.48 5.72 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 2,850 1,538.00 35.05 4,388 0.00 0.00 1403/03/01 173 20.909 میلیون 91.75 میلیارد - 4,388 2,835 2,835 2,949 1 10,000 4,250 0 0 0 10.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.152 میلیون 15.757 میلیون - 20.909 میلیون
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 4,640 3,650.00 44.03 8,290 0.00 0.00 1403/03/01 263 5.016 میلیون 41.57 میلیارد - 8,290 4,640 4,640 4,640 0 0 0 110 6,325,265 8,240 20.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.976 میلیون 40,000 5.016 میلیون -
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,964 58.00 2.00 2,936 30.00 1.03 1403/03/01 327 5.103 میلیون 20.81 میلیارد 8,540.21 2,906 2,950 2,901 2,964 1 7,012 4,001 3 14,869 4,058 27.196 هزار میلیارد 24.131 میلیون 13.764 میلیون 6.669 میلیون 4.551 میلیون 9.212 میلیون 6.65 میلیون 1.342 میلیون 14.59 2.13 2.94 4.918 میلیون 181,200 5.099 میلیون -
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 2,698 450.00 14.29 3,148 0.00 0.00 1403/03/01 287 5.418 میلیون 17.05 میلیارد - 3,148 2,631 2,631 2,727 1 42,080 3,130 2 33,205 3,148 31.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.91 میلیون 500,000 5.392 میلیون 17,500
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 17,620 200.00 1.12 17,610 210.00 1.18 1403/03/01 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 16,034.12 17,820 17,000 17,000 17,620 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 46.998 میلیون 5.532 میلیون 2.64 میلیون 507,727 5.024 میلیون 1.508 میلیون 1.257 میلیون 36.97 9.25 30.84 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 14,344 895.00 6.65 13,449 0.00 0.00 1403/03/01 321 16.461 میلیون 221.39 میلیارد - 13,449 14,342 14,342 14,344 2 200,000,204 13,449 22 20,397,790 13,450 - - - - - - - - - - - 4.615 میلیون 11.831 میلیون 12.324 میلیون 4.123 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,747 197.00 4.99 3,749 195.00 4.94 1403/02/30 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 17,366.62 3,944 3,900 3,747 3,900 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 80.385 میلیون 67.307 میلیون 7 میلیون 54.142 میلیون 13.165 میلیون 139.486 میلیون 4.518 میلیون 5.81 1.99 0.19 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,274 25.00 1.92 1,299 0.00 0.00 1403/03/01 117 4.792 میلیون 6.22 میلیارد - 1,299 1,274 1,274 1,281 1 50,423 1,288 2 17,239 1,299 24.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.582 میلیون 200,000 4.782 میلیون -
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,748 182.00 9.43 1,930 0.00 0.00 1403/03/01 161 4.53 میلیون 8.77 میلیارد - 1,930 1,748 1,748 1,748 1 200,000 1,916 2 165,770 1,933 50.607 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.53 میلیون - 4.53 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 5,150 0.00 0.00 5,130 20.00 0.39 1403/03/01 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 20,932.1 5,150 5,190 5,110 5,260 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 24.662 میلیون 9.845 میلیون 4.5 میلیون 1.577 میلیون 8.268 میلیون 15.704 میلیون 3.441 میلیون 6.71 2.79 1.47 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,699 216.00 4.39 4,682 233.00 4.74 1403/02/30 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 13,599.26 4,915 5,010 4,615 5,010 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 20.662 میلیون 9.782 میلیون 3.758 میلیون 3.068 میلیون 6.714 میلیون 4.96 میلیون 1.056 میلیون 16.68 2.62 3.55 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 2,280 44.00 1.97 2,245 9.00 0.40 1403/03/01 227 4.256 میلیون 10.5 میلیارد 20,822.32 2,236 2,193 2,193 2,280 1 24,914 2,442 1 12,200 2,485 18.51 هزار میلیارد 131.21 میلیون 120.857 میلیون 5.81 میلیون 114.373 میلیون 6.484 میلیون 48.109 میلیون 746,958 22.54 2.6 0.35 4.235 میلیون - 4.235 میلیون -
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 15,420 300.00 1.98 15,110 10.00 0.07 1403/03/01 165 4.201 میلیون 42.27 میلیارد 14,852.42 15,120 14,820 14,820 15,420 1 500 70,000 0 0 0 25.15 هزار میلیارد 41.739 میلیون 6.615 میلیون 2.5 میلیون 3.489 میلیون 3.126 میلیون 8.293 میلیون 625,505 60.39 12.09 4.56 4.201 میلیون - 1.841 میلیون 2.361 میلیون
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 1,042 59.00 5.36 1,101 0.00 0.00 1403/03/01 96 4.327 میلیون 4.76 میلیارد - 1,101 1,038 1,015 1,042 4 543,807 1,090 1 5,000 1,098 5.505 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.107 میلیون - 4.081 میلیون 26,081
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 9,960 10.00 0.10 10,030 80.00 0.80 1403/03/01 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 8,744.19 9,950 9,950 9,830 10,140 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد 5.783 میلیون 1.876 میلیون 450,000 1.247 میلیون 629,018 949,484 107,445 42.01 7.18 4.75 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 2,305 134.00 6.17 2,171 0.00 0.00 1403/03/01 110 3.843 میلیون 8.44 میلیارد - 2,171 2,305 2,305 2,305 2 47,094 2,157 0 0 0 12.761 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.833 میلیون 9,865 3.843 میلیون -
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 20,610 1,244.00 6.42 19,366 0.00 0.00 1403/03/01 384 5.877 میلیون 113.82 میلیارد - 19,366 20,610 20,609 20,611 113 106,550,609 19,366 13 9,060,683 19,367 - - - - - - - - - - - 3.774 میلیون 2.078 میلیون 4.915 میلیون 937,423
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,544 48.00 1.37 3,505 9.00 0.26 1403/03/01 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 15,680.53 3,496 3,494 3,462 3,560 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 566.507 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.51 2.56 2.26 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 6,030 110.00 1.86 6,000 80.00 1.35 1403/03/01 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 6,364.19 5,920 5,820 5,820 6,030 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 14.382 میلیون 6.367 میلیون 1.788 میلیون 3.653 میلیون 2.714 میلیون 9.09 میلیون 731,388 14.67 3.95 1.18 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 18,535 1,206.00 6.96 17,329 0.00 0.00 1403/03/01 257 7.09 میلیون 122.87 میلیارد - 17,329 18,534 18,534 18,535 203 201,833,860 17,329 3 30,098,537 17,330 - - - - - - - - - - - 3.452 میلیون 3.639 میلیون 3.856 میلیون 3.234 میلیون
وشمال

سر. توسعه شمال

سهام فرابورس 18,510 4,090.00 18.10 22,600 0.00 0.00 1403/03/01 212 3.364 میلیون 76.09 میلیارد - 22,600 17,790 17,790 18,510 0 0 0 1 124,350 22,600 2.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.364 میلیون - 3.364 میلیون -
اعتبار

اعتبار

صندوق فرابورس 14,452 940.00 6.96 13,512 0.00 0.00 1403/03/01 83 6.18 میلیون 83.5 میلیارد - 13,512 14,415 14,415 14,452 27 16,622,069 13,512 5 4,904,930 13,513 - - - - - - - - - - - 3.343 میلیون 2.836 میلیون 4.386 میلیون 1.794 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,031 848.00 29.45 2,879 0.00 0.00 1403/03/01 129 3.325 میلیون 9.57 میلیارد - 2,879 2,029 2,029 2,089 34 2,757,672 2,882 1 16,870 3,011 4.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.325 میلیون - 3.318 میلیون 7,034
آلا

آلا

صندوق فرابورس 12,610 800.00 6.77 11,810 0.00 0.00 1403/03/01 88 7.46 میلیون 88.1 میلیارد - 11,810 12,610 12,609 12,610 20 19,540,262 11,810 14 3,996,576 11,811 - - - - - - - - - - - 3.248 میلیون 4.211 میلیون 1.532 میلیون 5.928 میلیون
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,830 40.00 0.82 4,810 60.00 1.23 1403/03/01 471 3.278 میلیون 20.03 میلیارد 10,882.16 4,870 4,780 4,780 4,850 1 6,880 6,050 4 64,646 6,060 8.065 هزار میلیارد 7.066 میلیون 4.488 میلیون 1.32 میلیون 676,969 3.811 میلیون 1.546 میلیون 1.411 میلیون 4.5 1.67 4.12 3.222 میلیون 55,601 3.277 میلیون -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 3,633 71.00 1.99 3,609 47.00 1.32 1403/03/01 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 23,110.71 3,562 3,627 3,575 3,633 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 20.002 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون 6.108 میلیون 4.616 میلیون 10.245 میلیون 2.403 میلیون 5.78 3.01 1.36 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 10,250 200.00 1.99 10,190 140.00 1.39 1403/03/01 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 3,823.16 10,050 10,000 9,940 10,250 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 30.708 میلیون 8.008 میلیون 2.6 میلیون 4.214 میلیون 3.795 میلیون 9.686 میلیون 1.065 میلیون 24.88 6.98 2.74 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 5,430 1,190.00 17.98 6,620 0.00 0.00 1403/03/01 171 3.081 میلیون 20.39 میلیارد - 6,620 5,390 5,390 5,600 2 16,477 6,570 1 7,690 6,580 66.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.08 میلیون - 3.08 میلیون -
والماس

سر. الماس حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 3,004 41.00 1.38 2,998 35.00 1.18 1403/03/01 171 3.091 میلیون 9.07 میلیارد 13,297.28 2,963 2,952 2,952 3,022 1 3,630 2,953 1 15,000 2,959 11.732 هزار میلیارد 12.688 میلیون 9.099 میلیون 4 میلیون 695,679 8.403 میلیون 3.69 میلیون 3.582 میلیون 3.35 1.43 3.25 2.891 میلیون 200,000 3.091 میلیون -
سخواف

سیمان مجد خواف

سهام فرابورس 2,045 614.00 23.09 2,659 0.00 0.00 1403/03/01 91 2.88 میلیون 7.52 میلیارد - 2,659 2,045 2,045 2,045 0 0 0 12 1,401,195 2,608 7.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.88 میلیون - 2.88 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,310 160.00 1.89 8,450 20.00 0.24 1403/03/01 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 18,727.85 8,470 8,370 8,310 8,400 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 943.48 میلیون 419.26 میلیون 75 میلیون 309.73 میلیون 109.53 میلیون 104.749 میلیون 27 میلیون 23.47 5.79 6.05 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,940 10.00 0.08 12,020 90.00 0.75 1403/03/01 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 6,275.12 11,930 12,150 11,930 12,150 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 20.186 میلیون 9.227 میلیون 1.05 میلیون 7.565 میلیون 1.661 میلیون 5.03 میلیون 805,026 15.68 7.6 2.51 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,320 700.00 6.99 9,340 680.00 6.79 1403/02/30 500 2.802 میلیون 31.08 میلیارد 8,468.65 10,020 9,910 9,320 9,910 3 1,672 11,120 3 50,941 11,200 13.308 هزار میلیارد 17.35 میلیون 8.215 میلیون 1.2 میلیون 6.142 میلیون 2.073 میلیون 6.921 میلیون 734,800 15.25 5.41 1.62 2.687 میلیون 110,250 2.797 میلیون -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 7,250 20.00 0.28 7,190 40.00 0.55 1403/03/01 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 3,160.46 7,230 7,300 7,090 7,370 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 120.956 میلیون 48.687 میلیون 13 میلیون 27.486 میلیون 21.201 میلیون 18.722 میلیون 7.638 میلیون 12.24 4.41 4.99 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 3,654 66.00 1.84 3,617 29.00 0.81 1403/03/01 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 10,621.89 3,588 3,649 3,575 3,659 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 480.092 میلیون 341.993 میلیون 49 میلیون 176.264 میلیون 165.73 میلیون 303.223 میلیون 67.029 میلیون 4.53 1.83 1 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,567 38.00 2.49 1,529 0.00 0.00 1403/03/01 70 2.686 میلیون 4.19 میلیارد - 1,529 1,615 1,566 1,627 3 167,859 1,535 1 40,000 1,549 3.823 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.486 میلیون 200,000 2.468 میلیون 218,426
سمایه

بانک سرمایه

سهام فرابورس 4,666 2,024.00 30.25 6,690 0.00 0.00 1403/03/01 60 2.408 میلیون 16.23 میلیارد - 6,690 4,666 4,666 4,666 103 6,010,594 6,740 0 0 0 26.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.408 میلیون - 207,816 2.2 میلیون
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 2,034 615.00 23.22 2,649 0.00 0.00 1403/03/01 98 2.586 میلیون 6.85 میلیارد - 2,649 2,018 2,016 2,056 0 0 0 65 4,909,836 2,643 5.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.358 میلیون 227,755 1.786 میلیون 800,000
جهرم

پتروشیمی جهرم

سهام فرابورس 774 61.00 7.31 835 0.00 0.00 1403/03/01 79 2.301 میلیون 1.94 میلیارد - 835 774 774 774 0 0 0 0 2.766 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.301 میلیون - 2.301 میلیون -
اونیکس

اونیکس

صندوق فرابورس 12,259 932.00 8.23 11,327 0.00 0.00 1403/03/01 133 2.321 میلیون 26.29 میلیارد - 11,327 12,247 12,243 12,259 148 141,791,061 11,327 10 4,878,911 11,328 - - - - - - - - - - - 2.242 میلیون 76,454 2.088 میلیون 230,416
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,021 14.00 0.14 10,007 0.00 0.00 1403/03/01 88 3.723 میلیون 37.26 میلیارد - 10,007 10,010 10,007 10,022 7 98,653,102 10,007 1 18,763,868 10,008 - - - - - - - - - - - 2.226 میلیون 1.487 میلیون 2.477 میلیون 1.236 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 2,308 12.00 0.52 2,292 4.00 0.17 1403/03/01 148 2.194 میلیون 5.62 میلیارد 20,416.32 2,296 2,257 2,251 2,341 3 8,000 2,539 1 2,000 2,540 17.948 هزار میلیارد 28.821 میلیون 22.143 میلیون 7 میلیون 12.777 میلیون 9.366 میلیون 13.134 میلیون 1.788 میلیون 8.98 1.71 1.22 2.194 میلیون - 2.194 میلیون -
توان

توان

صندوق فرابورس 17,609 696.00 3.80 18,305 0.00 0.00 1403/03/01 607 3.739 میلیون 68.44 میلیارد - 18,305 17,280 17,099 17,637 1 60 18,223 1 5,000 18,224 - - - - - - - - - - - 2.192 میلیون 1.525 میلیون 2.091 میلیون 1.627 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 1,657 30.00 1.78 1,659 28.00 1.66 1403/03/01 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 16,779.36 1,687 1,662 1,655 1,679 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 2.738 میلیارد 2.761 میلیارد 48.27 میلیون 2.606 میلیارد 155.188 میلیون 290.593 میلیون 46.729 میلیون 2.84 0.86 0.46 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,379 66.00 1.99 3,353 40.00 1.21 1403/03/01 239 2.172 میلیون 8.09 میلیارد 10,802.33 3,313 3,295 3,295 3,379 1 10,000 3,730 1 5,576 3,731 18.62 هزار میلیارد 17.014 میلیون 10.553 میلیون 5 میلیون 248,624 10.305 میلیون 4.699 میلیون 4.49 میلیون 3.73 1.63 3.57 2.122 میلیون 160 2.122 میلیون -
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 950 40.00 4.04 941 49.00 4.95 1403/03/01 90 2.086 میلیون 4.45 میلیارد 46,430.69 990 940 940 958 1 1,120 2,124 1 200,000 2,130 10.655 هزار میلیارد 38.224 میلیون 39.194 میلیون 12 میلیون 26.932 میلیون 12.262 میلیون 20.85 میلیون 185,272 60.95 0.92 0.54 2.081 میلیون - 2.081 میلیون -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 31,600 250.00 0.78 31,300 550.00 1.73 1403/03/01 1,158 2.168 میلیون 110.34 میلیارد 1,728.23 31,850 31,250 31,250 32,450 2 4,658 51,300 2 10,596 51,400 12.725 هزار میلیارد 8.107 میلیون 2.076 میلیون 250,000 269,881 1.806 میلیون 550,006 362,584 21.58 4.33 14.23 2.062 میلیون 88,919 2.151 میلیون 150
داراب

پتروشیمی داراب

سهام فرابورس 829 50.00 5.69 879 0.00 0.00 1403/03/01 41 2.026 میلیون 1.76 میلیارد - 879 829 829 829 0 0 0 1 1,000 898 2.996 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.026 میلیون - 2.026 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,400 66.00 1.98 3,397 63.00 1.89 1403/03/01 196 2.233 میلیون 8.04 میلیارد 30,210.63 3,334 3,270 3,270 3,400 3 18,245 3,582 1 50,000 3,590 24.836 هزار میلیارد 25.247 میلیون 13.984 میلیون 6.897 میلیون 1.817 میلیون 12.166 میلیون 12.852 میلیون 4.04 میلیون 5.8 1.93 1.82 2.026 میلیون 207,750 2.233 میلیون -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 11,900 130.00 1.08 11,910 120.00 1.00 1403/03/01 514 2.08 میلیون 30.97 میلیارد 5,509.4 12,030 11,810 11,790 12,180 1 9,010 14,870 2 29,333 14,950 14.294 هزار میلیارد 13.009 میلیون 4.715 میلیون 960,000 1.576 میلیون 3.14 میلیون 6.518 میلیون 1.691 میلیون 6.76 3.64 1.75 2.012 میلیون 65,409 1.926 میلیون 150,967
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 6,120 1,560.00 20.31 7,680 0.00 0.00 1403/03/01 204 2.252 میلیون 17.3 میلیارد - 7,680 6,120 6,120 6,120 2 48,000 7,620 2 62,200 7,710 69.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.002 میلیون 250,000 2.052 میلیون 200,000
کباده

تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

سهام فرابورس 13,700 630.00 4.40 14,330 0.00 0.00 1403/03/01 211 1.936 میلیون 27.74 میلیارد - 14,330 13,700 13,700 13,700 1 10,599 14,100 4 14,800 14,200 16.019 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.936 میلیون - 1.936 میلیون -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 18,580 80.00 0.43 18,480 180.00 0.96 1403/03/01 419 2.288 میلیون 46.52 میلیارد 7,324.65 18,660 18,580 18,290 18,880 2 1,151 20,100 2 9,499 20,150 40.7 هزار میلیارد 41.773 میلیون 8.955 میلیون 2 میلیون 4.813 میلیون 4.142 میلیون 2.159 میلیون 556,979 66.36 8.92 17.12 1.894 میلیون 393,907 2.288 میلیون -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 8,320 90.00 1.09 8,230 0.00 0.00 1403/03/01 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 3,895.44 8,230 8,220 8,110 8,320 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 8.494 میلیون 4.382 میلیون 1,000,000 214,457 4.168 میلیون 2.382 میلیون 2.023 میلیون 4.07 1.97 3.45 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 17,170 5,430.00 24.03 22,600 0.00 0.00 1403/03/01 461 1.839 میلیون 41.52 میلیارد - 22,600 17,170 17,170 17,780 9 123,774 22,400 1 2,826 22,450 7.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.826 میلیون - 1.826 میلیون -
ودانا

سر. دانایان پارس

سهام فرابورس 9,000 800.00 9.76 8,200 0.00 0.00 1403/03/01 102 1.869 میلیون 15.33 میلیارد - 8,200 8,830 8,830 9,000 4 155,766 8,170 1 1,437 8,190 11.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.769 میلیون 100,000 1.634 میلیون 234,386
وطوبی

سر. اقتصاد شهر طوبی

سهام فرابورس 2,899 52.00 1.83 2,846 1.00 0.04 1403/03/01 102 1.791 میلیون 4.85 میلیارد 34,067.43 2,847 2,791 2,791 2,903 2 31,765 2,700 2 112,989 2,730 8.124 هزار میلیارد 9.066 میلیون 4.892 میلیون 3 میلیون 639,190 4.253 میلیون 1.31 میلیون 1.256 میلیون 6.8 2.01 6.52 1.763 میلیون - 1.763 میلیون -
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 1,790 49.00 2.66 1,839 0.00 0.00 1403/03/01 57 1.756 میلیون 3.23 میلیارد - 1,839 1,790 1,790 1,823 2 68,865 1,826 1 5,456 1,840 4.414 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.756 میلیون - 1.756 میلیون -