همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,154 21.00 1.79 1,170 5.00 0.43 12:29 9,141 280.99 میلیون 328.83 میلیارد 30,739.57 1,175 1,199 1,122 1,228 6 267,640 1,193 1 94,500 1,194 49.866 هزار میلیارد 51.227 میلیون 45.434 میلیون 1.11 میلیون 1.361 میلیون 44.073 میلیون 1.372 میلیون 1.241 میلیون 40.19 1.13 36.35 309.08 میلیون - 308.15 میلیون 929,703
دی

بانک دی

سهام فرابورس 945 17,868.00 94.98 924 17,889.00 95.09 1399/12/25 - - - 6,725.28 18,813 18,437 - - 1368 5,831,469 19,941 1 250 20,000 124.74 هزار میلیارد 540.297 میلیون 344.709 میلیون 6.4 میلیون 415.586 میلیون -70,877,369 86.101 میلیون 33.317 میلیون 0.13 -1.7 1.4 226.831 میلیون 11.408 میلیون 228.918 میلیون 9.321 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 10,698 4,631.00 76.33 6,067 0.00 0.00 11:57 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 10,698 10,698 10,698 10 904,000 10,000 2 110,000 10,030 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 75.143 میلیون 3.633 میلیون 78.461 میلیون 315,000
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,465 84.00 1.28 6,416 133.00 2.03 1399/09/12 - - - 3,751.87 6,549 6,410 6,250 6,648 2 201,181 6,460 10 108,374 6,460 192.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.374 میلیون 36.083 میلیون 103.615 میلیون 5.842 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,480 107.00 3.17 3,446 73.00 2.16 12:30 3,885 62.01 میلیون 213.64 میلیارد 15,960.22 3,373 3,400 3,350 3,520 1 10,000 3,356 1 10,000 3,364 211.941 هزار میلیارد 345.653 میلیون 205.845 میلیون 61.504 میلیون 133.773 میلیون 72.072 میلیون 200.419 میلیون 15.095 میلیون 14.04 2.94 1.06 42.39 میلیون 28.175 میلیون 67.679 میلیون 2.886 میلیون
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 5,130 4,608.00 882.76 522 0.00 0.00 12:29 - - - - 522 5,336 5,026 5,336 9 1,570,000 5,336 6 197,801 5,336 924 میلیارد - - - - - - - - - - 38.596 میلیون 19.42 میلیون 56.016 میلیون 2 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,440 6.00 0.42 1,430 4.00 0.28 12:29 782 14.89 میلیون 21.29 میلیارد 19,036.78 1,434 1,456 1,402 1,460 2 7,190 1,429 1 187,500 1,440 22.952 هزار میلیارد 111.556 میلیون 105.865 میلیون 16.05 میلیون 88.604 میلیون 17.261 میلیون 3.345 میلیون 3.023 میلیون 7.59 1.33 6.86 34.166 میلیون 1.181 میلیون 35.347 میلیون -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,110 64.00 3.13 2,086 40.00 1.96 12:29 679 12.29 میلیون 25.63 میلیارد 18,100.82 2,046 2,007 2,007 2,140 1 200,000 2,030 5 382,553 2,030 7.988 هزار میلیارد 8.374 میلیون 4.128 میلیون 3.829 میلیون 386,428 3.742 میلیون 272,710 -106,804 -74.79 2.13 29.29 22.589 میلیون 6.32 میلیون 28.529 میلیون 380,347
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,115 115.00 3.56 3,140 90.00 2.79 12:29 2,105 20.22 میلیون 63.5 میلیارد 9,607.93 3,230 3,120 3,082 3,213 0 0 0 128 10,357,979 3,213 14.483 هزار میلیارد 16.191 میلیون 8.447 میلیون 4.613 میلیون 1.707 میلیون 6.74 میلیون 2.539 میلیون 1.438 میلیون 10.07 2.15 5.7 18.741 میلیون - 16.681 میلیون 2.06 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 2,667 15.00 0.57 2,676 24.00 0.90 12:29 819 8.33 میلیون 22.29 میلیارد 10,173.1 2,652 2,700 2,630 2,720 5 137,388 2,640 1 4,900 2,641 10.056 هزار میلیارد 12.064 میلیون 6.787 میلیون 3.758 میلیون 2.008 میلیون 4.779 میلیون 1.589 میلیون 1.417 میلیون 7.1 2.1 6.33 15.06 میلیون 543,820 15.604 میلیون -
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,714 700.00 5.00 14,639 625.00 4.46 12:29 26,297 14.9 میلیون 218.09 میلیارد 1,275.43 14,014 14,600 14,038 14,714 124 542,994 14,038 1 27 14,038 7.32 هزار میلیارد 8.495 میلیون 2.232 میلیون 500,000 1.176 میلیون 1.056 میلیون 4.357 میلیون 533,768 13.71 6.93 1.68 14.702 میلیون 168,626 8.782 میلیون 6.089 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,741 144.00 4.99 2,747 138.00 4.78 12:29 426 5.98 میلیون 16.42 میلیارد 14,029.74 2,885 2,810 2,741 2,823 0 0 0 114 4,412,596 2,880 9.999 هزار میلیارد 11.174 میلیون 5.252 میلیون 3.64 میلیون 1.175 میلیون 4.077 میلیون 1.74 میلیون 316,861 31.56 2.46 5.75 13.475 میلیون 100,000 13.575 میلیون -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,042 749.00 8.52 7,985 806.00 9.17 1400/03/23 - - - 4,321.05 8,791 8,650 8,642 8,850 11 121,830 8,820 2 50,000 8,820 191.302 هزار میلیارد 243.873 میلیون 76.366 میلیون 23.958 میلیون 33.884 میلیون 42.482 میلیون 99.926 میلیون 20.973 میلیون 9.43 4.95 2.1 13.215 میلیون 1.338 میلیون 14.495 میلیون 58,382
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,250 3,021.00 57.31 5,271 0.00 0.00 11:46 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 2,250 2,250 2,250 1 1,693 2,140 1 30,000 2,151 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.159 میلیون 300,000 12.758 میلیون 701,748
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,980 193.00 4.62 4,002 171.00 4.10 12:29 2,065 25.7 میلیون 102.84 میلیارد 12,443.17 4,173 3,980 3,965 4,199 0 0 0 119 2,803,473 4,155 14.936 هزار میلیارد 18.644 میلیون 8.012 میلیون 3.732 میلیون 3.708 میلیون 4.304 میلیون 3.551 میلیون 416,284 35.89 3.47 4.21 13.131 میلیون - 13.131 میلیون -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,371 177.00 4.99 3,372 176.00 4.96 12:29 648 8.29 میلیون 27.96 میلیارد 12,796.27 3,548 3,371 3,371 3,420 0 0 0 123 3,410,416 3,520 16.84 هزار میلیارد 17.468 میلیون 6.115 میلیون 4.994 میلیون 628,627 5.487 میلیون 2.149 میلیون 466,428 36.1 3.07 7.84 12.407 میلیون 187,000 12.407 میلیون 187,000
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,588 694.00 4.99 14,588 694.00 4.99 12:30 38,917 31.44 میلیون 458.65 میلیارد - 13,894 14,588 14,588 14,588 1362 15,743,310 13,894 2 54 13,894 7.294 هزار میلیارد 8.395 میلیون 2.169 میلیون 500,000 1.101 میلیون 1.068 میلیون 4.111 میلیون 529,709 13.77 6.83 1.77 11.959 میلیون 298,765 2.055 میلیون 10.203 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,620 10.00 0.62 1,603 7.00 0.43 12:29 758 17.17 میلیون 27.46 میلیارد 22,654.77 1,610 1,600 1,551 1,622 5 842,742 1,636 3 300,000 1,636 106.081 هزار میلیارد 114.238 میلیون 84.636 میلیون 66.176 میلیون 8.158 میلیون 76.479 میلیون 11.42 میلیون 10.984 میلیون 9.66 1.39 9.29 11.815 میلیون 5.964 میلیون 17.779 میلیون -
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,129 91.00 4.47 2,094 56.00 2.75 12:29 1,162 12.82 میلیون 26.83 میلیارد 11,029.21 2,038 2,050 2,050 2,135 2 40,000 2,028 1 751 2,030 50.56 هزار میلیارد 53.205 میلیون 31.237 میلیون 24.145 میلیون 2.645 میلیون 28.592 میلیون 3.714 میلیون 1.983 میلیون 25.5 1.77 13.61 10.291 میلیون 5,000 10.296 میلیون -
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 3,904 373.00 8.72 4,277 0.00 0.00 1400/03/23 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 3,912 3,888 3,987 1 25,620 3,904 1 100,000 3,924 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.146 میلیون 2.441 میلیون 12.57 میلیون 16,188
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 4,875 257.00 5.01 4,886 246.00 4.79 12:29 1,334 14.21 میلیون 69.45 میلیارد 10,655.67 5,132 4,950 4,875 5,161 1 70,000 5,350 4 31,633 5,350 12.821 هزار میلیارد 35.331 میلیون 29.838 میلیون 2.624 میلیون 22.51 میلیون 7.328 میلیون 11.05 میلیون 3.974 میلیون 3.23 1.75 1.16 9.566 میلیون 1.477 میلیون 10.923 میلیون 120,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,304 300.00 5.00 6,230 226.00 3.76 12:28 839 9.48 میلیون 59.08 میلیارد 11,301.56 6,004 6,120 6,000 6,304 1 5,264 6,059 1 2,000 6,160 19.307 هزار میلیارد 22.377 میلیون 7.896 میلیون 500,000 3.07 میلیون 4.826 میلیون 4.435 میلیون 1.226 میلیون 15.75 4 4.35 9.216 میلیون 3.277 میلیون 9.843 میلیون 2.65 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 13,596 647.00 5.00 13,587 638.00 4.93 12:29 1,014 11.85 میلیون 161.03 میلیارد 11,688.66 12,949 13,450 13,330 13,596 1 3,774 13,190 11 4,807 13,804 88.112 هزار میلیارد 137.258 میلیون 70.021 میلیون 6.485 میلیون 49.146 میلیون 20.875 میلیون 34.082 میلیون 13.034 میلیون 6.76 4.22 2.59 8.975 میلیون 1.787 میلیون 9.778 میلیون 984,532
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 15,370 314.00 2.09 15,151 95.00 0.63 12:29 7,705 4.28 میلیون 64.86 میلیارد 555.58 15,056 15,499 14,710 15,499 1 10,000 15,170 1 16 15,180 10.606 هزار میلیارد 12.675 میلیون 3.293 میلیون 700,000 2.069 میلیون 1.224 میلیون 2.247 میلیون 414,051 25.61 8.66 4.72 8.66 میلیون 30,000 8.69 میلیون 79
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,488 12.00 0.48 2,450 26.00 1.05 12:29 535 10.33 میلیون 25.32 میلیارد 19,315.52 2,476 2,514 2,420 2,514 3 19,739 2,451 8 90,767 2,470 9.555 هزار میلیارد 10.267 میلیون 5.53 میلیون 3.9 میلیون 711,707 4.818 میلیون 2.062 میلیون 1.997 میلیون 4.79 1.98 4.63 8.387 میلیون 4,000 7.811 میلیون 579,842
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,480 312.00 4.00 7,491 301.00 3.86 12:30 1,743 13.64 میلیون 102.17 میلیارد 7,825.41 7,792 7,425 7,403 7,700 1 5,000 7,620 130 7,418,203 7,760 61.426 هزار میلیارد 79.949 میلیون 33.227 میلیون 8.2 میلیون 18.522 میلیون 14.704 میلیون 22.269 میلیون 6.196 میلیون 9.91 4.18 2.76 7.848 میلیون 2.381 میلیون 8.216 میلیون 2.013 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 5,980 1,738.00 22.52 7,718 0.00 0.00 12:29 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 5,950 5,900 5,980 29 1,142,900 5,841 1 50,000 5,870 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.663 میلیون 3,981 7.562 میلیون 105,079
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 15,539 515.00 3.21 15,680 374.00 2.33 12:29 1,779 5.38 میلیون 84.41 میلیارد 3,025.82 16,054 16,257 15,252 16,310 2 1,412 15,930 1 1,713 15,930 16.934 هزار میلیارد 18.76 میلیون 4.126 میلیون 1.08 میلیون 1.826 میلیون 2.3 میلیون 4.039 میلیون 1.139 میلیون 14.87 7.36 4.2 7.471 میلیون 6,500 7.377 میلیون 99,982
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,072 42.00 0.42 10,114 0.00 0.00 1399/10/14 245 4.426 میلیون 44.77 میلیارد - 10,114 10,070 10,051 10,072 1 3,000 10,055 1 50,085 10,056 - - - - - - - - - - - 7.419 میلیون 4.131 میلیون 1.6 میلیون 9.95 میلیون
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 8,390 311.00 3.57 8,462 239.00 2.75 12:29 683 2.8 میلیون 23.69 میلیارد 4,098.7 8,701 8,900 8,266 8,900 1 10,880 8,421 1 600 8,490 8.462 هزار میلیارد 9.642 میلیون 2.818 میلیون 563,488 1.18 میلیون 1.638 میلیون 2.243 میلیون 592,834 14.27 5.17 3.77 7.4 میلیون - 7.4 میلیون -
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 13,300 354.00 2.73 13,393 447.00 3.45 12:29 1,979 7.63 میلیون 102.23 میلیارد 3,856.88 12,946 13,100 12,592 13,593 1 1,000 13,251 1 13,000 13,260 14.063 هزار میلیارد 15.422 میلیون 4.033 میلیون 1.05 میلیون 1.36 میلیون 2.673 میلیون 4.247 میلیون 1.558 میلیون 9.03 5.26 3.31 7.202 میلیون 2.561 میلیون 9.5 میلیون 263,248
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,710 178.00 0.90 19,981 93.00 0.47 12:29 2,333 7.05 میلیون 140.93 میلیارد 3,023.26 19,888 19,500 19,500 20,600 4 107,468 19,860 1 100,000 19,899 89.915 هزار میلیارد 91.009 میلیون 15.192 میلیون 4.5 میلیون 1.095 میلیون 14.097 میلیون 1.311 میلیون 3.539 میلیون 25.41 6.38 68.58 6.862 میلیون 6.744 میلیون 12.941 میلیون 665,000
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون