همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 310.00 49.84 937 315.00 50.64 1400/07/28 - - - 49,086.46 622 954 925 964 0 0 0 0 - 691.425 میلیون 595.171 میلیون 135 میلیون 607.86 میلیون -12,689,358 53.524 میلیون -45,862,694 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 835 14.00 1.65 847 2.00 0.24 1401/09/09 4,432 190.487 میلیون 161.43 میلیارد 42,979.9 849 869 832 869 1 200,000 835 4 555,140 835 36.099 هزار میلیارد 36.475 میلیون 46.045 میلیون 42.62 میلیون 376,045 45.669 میلیون 297,945 167,811 215.12 0.79 121.16 187.447 میلیون 3.04 میلیون 178.283 میلیون 12.204 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 12,748 9.00 0.07 12,748 9.00 0.07 1401/09/09 2,237 243.377 میلیون 3.103 هزار میلیارد - 12,739 12,748 12,747 12,751 1 48,597,255 12,747 2 1,273,433 12,748 - - - - - - - - - - - 118.454 میلیون 124.923 میلیون 35.397 میلیون 207.98 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,145 232.00 5.93 4,089 176.00 4.50 1401/09/09 5,538 113.934 میلیون 465.9 میلیارد 35,611.91 3,913 4,008 3,970 4,186 1 2,000 4,130 2 25,000 4,140 15.366 هزار میلیارد 18.156 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 17.77 2.82 6.37 96.17 میلیون 17.764 میلیون 88.941 میلیون 24.993 میلیون
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 781 9.00 1.17 789 17.00 2.20 1401/09/09 1,746 62.146 میلیون 49.03 میلیارد - 772 780 757 795 1 6,625 781 1 133,937 784 7.176 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.116 میلیون 30,284 62.146 میلیون -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 1,756 49.00 2.87 1,761 54.00 3.16 1401/09/09 2,462 53.187 میلیون 93.64 میلیارد 21,603.15 1,707 1,735 1,700 1,809 1 25,000 1,746 1 6,000 1,756 8.805 هزار میلیارد 10.988 میلیون 9.805 میلیون 5 میلیون 2.183 میلیون 7.622 میلیون 2.94 میلیون 2.857 میلیون 3.08 1.16 3 53.187 میلیون - 36.675 میلیون 16.512 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,965 938.00 32.31 1,947 956.00 32.93 1401/09/09 1,487 67.02 میلیون 130.52 میلیارد 45,070.71 2,903 1,991 1,884 1,991 1 48,939 1,886 3 310,455 1,967 15.187 هزار میلیارد 18.017 میلیون 11.299 میلیون 5 میلیون 2.83 میلیون 8.469 میلیون 4.938 میلیون 5.383 میلیون 2.82 1.79 3.08 52.08 میلیون 14.94 میلیون 40.504 میلیون 26.517 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,940 710.00 6.94 10,870 640.00 6.26 1401/09/09 7,002 50.2 میلیون 545.56 میلیارد 1,112.89 10,230 10,940 10,400 10,940 223 2,774,485 10,940 1 10 10,940 16.305 هزار میلیارد 18.076 میلیون 2.571 میلیون 300,000 1.771 میلیون 799,954 3.96 میلیون 357,496 45.61 20.38 4.12 49.6 میلیون 600,000 49.6 میلیون 600,049
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,295 10.00 0.43 2,291 14.00 0.61 1401/09/09 1,878 59.803 میلیون 136.99 میلیارد - 2,305 2,282 2,279 2,311 1 47,000 2,295 1 50,000 2,295 197.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 46.553 میلیون 13.251 میلیون 58.553 میلیون 1.25 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,963 98.00 4.75 1,966 95.00 4.61 1401/09/09 1,322 39.419 میلیون 77.49 میلیارد 29,817.88 2,061 2,000 1,917 2,060 5 138,160 1,960 1 100,000 1,969 6.291 هزار میلیارد 10.016 میلیون 7.777 میلیون 3.2 میلیون 3.725 میلیون 4.052 میلیون 7.078 میلیون 1.867 میلیون 3.37 1.55 0.89 36.923 میلیون 2.496 میلیون 38.397 میلیون 1.023 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,985 44.00 2.27 1,982 41.00 2.11 1401/09/09 1,802 53.288 میلیون 105.63 میلیارد - 1,941 1,942 1,930 1,999 1 3,800 1,976 1 126,866 1,985 51.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36.536 میلیون 16.752 میلیون 48.688 میلیون 4.6 میلیون
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 1,577 11,619.00 88.05 13,196 0.00 0.00 1401/09/09 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 1,580 1,571 1,590 2 4,059 3,184 2 157,510 3,190 4.727 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.099 میلیون 300,000 32.149 میلیون 250,000
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,289 39.00 2.94 1,294 34.00 2.56 1401/09/09 1,111 31.182 میلیون 40.34 میلیارد - 1,328 1,336 1,289 1,336 0 0 0 2 262,046 1,289 24.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.877 میلیون 304,993 31.082 میلیون 100,000
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 25,334 16.00 0.06 25,334 16.00 0.06 1401/09/09 203 87.32 میلیون 2.212 هزار میلیارد - 25,318 25,334 25,333 25,334 1 49,968,403 25,333 1 3,968,814 25,334 - - - - - - - - - - - 27.83 میلیون 59.49 میلیون 112,713 87.207 میلیون
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 3,865 89.00 2.36 3,976 200.00 5.30 1401/09/09 1,493 26.475 میلیون 105.28 میلیارد 17,732.83 3,776 3,734 3,676 4,040 2 7,581 3,860 2 54,000 3,900 3.181 هزار میلیارد 3.303 میلیون 1.924 میلیون 400,000 563,518 1.36 میلیون -282,132 -661,050 -4.49 2.19 -10.53 26.475 میلیون - 26.405 میلیون 70,000
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,141 26.00 1.23 2,149 34.00 1.61 1401/09/09 840 26.616 میلیون 57.19 میلیارد 31,685.31 2,115 2,158 2,112 2,182 1 10,000 2,131 1 64,323 2,143 14.822 هزار میلیارد 17.576 میلیون 11.556 میلیون 6.897 میلیون 2.754 میلیون 8.802 میلیون 7.107 میلیون 1.388 میلیون 10.68 1.68 2.09 25.416 میلیون 1.2 میلیون 22.478 میلیون 4.137 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,194 22.00 1.81 1,191 25.00 2.06 1401/09/09 1,065 29.934 میلیون 35.66 میلیارد - 1,216 1,216 1,180 1,216 1 5,638 1,194 1 10,000 1,197 25.156 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.934 میلیون 5 میلیون 25.134 میلیون 4.8 میلیون
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,480 32.00 2.21 1,481 33.00 2.28 1401/09/09 874 24.203 میلیون 35.84 میلیارد - 1,448 1,470 1,445 1,491 1 20,000 1,464 1 80,000 1,480 3.703 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.203 میلیون - 24.203 میلیون -
شپتروح

پتروشیمی آبادان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 272 17.00 5.88 273 16.00 5.54 1401/09/09 258 23.613 میلیون 6.43 میلیارد - 289 290 290 290 0 0 0 2 2,058,952 272 14.67 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.613 میلیون - - 23.613 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 12,953 9.00 0.07 12,953 9.00 0.07 1401/09/09 500 43.847 میلیون 567.95 میلیارد - 12,944 12,952 12,951 12,957 150 150,000,000 12,952 2 700,000 12,953 - - - - - - - - - - - 22.424 میلیون 21.423 میلیون 7.641 میلیون 36.206 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 1,420 41.00 2.97 1,420 41.00 2.97 1401/09/09 400 21.985 میلیون 31.22 میلیارد - 1,379 1,420 1,420 1,420 976 149,140,961 1,420 0 0 0 42.585 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.585 میلیون 400,000 18.285 میلیون 3.7 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 3,850 111.00 2.97 3,828 89.00 2.38 1401/09/09 821 18.156 میلیون 69.5 میلیارد - 3,739 3,710 3,710 3,851 2 178,108 3,851 2 12,034 3,935 6.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.828 میلیون 327,965 17.378 میلیون 777,965
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,940 14.00 0.36 3,989 63.00 1.60 1401/09/09 1,783 18.923 میلیون 75.49 میلیارد 10,612.85 3,926 3,932 3,926 4,100 1 50,000 3,932 1 5,500 3,947 19.921 هزار میلیارد 21.959 میلیون 7.906 میلیون 4.994 میلیون 2.038 میلیون 5.868 میلیون 4.633 میلیون 1.064 میلیون 18.72 3.39 4.3 17.299 میلیون 1.624 میلیون 18.621 میلیون 301,329
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 10,564 8.00 0.08 10,565 9.00 0.09 1401/09/09 623 26.203 میلیون 276.84 میلیارد - 10,556 10,563 10,563 10,586 102 100,015,388 10,563 7 6,420,173 10,564 - - - - - - - - - - - 17.117 میلیون 9.086 میلیون 14.404 میلیون 11.799 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 49,578 38.00 0.08 49,577 37.00 0.07 1401/09/09 2,449 34.13 میلیون 1.692 هزار میلیارد - 49,540 49,577 49,576 49,578 57 48,422,222 49,576 2 1,644,965 49,578 - - - - - - - - - - - 16.384 میلیون 17.746 میلیون 9.726 میلیون 24.404 میلیون
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 13,518 9.00 0.07 13,518 9.00 0.07 1401/09/09 524 28.163 میلیون 380.71 میلیارد - 13,509 13,518 13,517 13,518 7 15,624,398 13,517 10 4,971,111 13,518 - - - - - - - - - - - 15.303 میلیون 12.86 میلیون 3.092 میلیون 25.071 میلیون
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 10,400 370.00 3.69 9,940 90.00 0.90 1401/09/09 1,680 14.71 میلیون 146.24 میلیارد 8,755.78 10,030 10,200 9,610 10,410 3 472,225 10,400 1 1,000 10,410 11.928 هزار میلیارد 16.181 میلیون 6.222 میلیون 1.2 میلیون 4.253 میلیون 1.968 میلیون 6.01 میلیون 527,868 22.6 6.06 1.98 14.66 میلیون 50,000 12.295 میلیون 2.415 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 1,789 94.00 4.99 1,820 63.00 3.35 1401/09/09 660 14.187 میلیون 25.81 میلیارد 21,494.92 1,883 1,841 1,789 1,870 2 72,833 1,789 1 96,817 1,838 6.969 هزار میلیارد 7.355 میلیون 4.424 میلیون 3.829 میلیون 385,635 4.039 میلیون 1.293 میلیون 295,783 23.56 1.73 5.39 14.187 میلیون - 14.087 میلیون 100,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,500 47.00 1.85 2,509 38.00 1.49 1401/09/09 945 14.704 میلیون 36.89 میلیارد 15,559.64 2,547 2,550 2,485 2,587 3 20,299 2,500 1 40,570 2,535 35.628 هزار میلیارد 45.26 میلیون 28.26 میلیون 8.2 میلیون 9.632 میلیون 18.628 میلیون 579 1.641 میلیون 21.71 1.91 61533.33 13.983 میلیون 720,846 13.963 میلیون 740,978
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 7,520 190.00 2.59 7,470 140.00 1.91 1401/09/09 2,194 13.589 میلیون 101.51 میلیارد 6,193.76 7,330 7,310 7,050 7,740 1 5,229 7,530 1 13,000 7,530 5.976 هزار میلیارد 7.585 میلیون 3.729 میلیون 800,000 1.609 میلیون 2.12 میلیون 1.745 میلیون 719,769 8.14 2.76 3.36 13.391 میلیون 198,588 13.444 میلیون 145,000
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,570 490.00 6.92 7,490 410.00 5.79 1401/09/09 1,557 13.076 میلیون 97.91 میلیارد 8,398.4 7,080 7,140 7,020 7,570 111 4,107,783 7,570 4 204 7,620 7.116 هزار میلیارد 11.018 میلیون 5.894 میلیون 950,000 3.902 میلیون 1.991 میلیون 8.172 میلیون 776,184 9.17 3.57 0.87 13.064 میلیون 12,000 11.88 میلیون 1.196 میلیون
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 1,277 37.00 2.98 1,275 35.00 2.82 1401/09/09 368 12.76 میلیون 16.27 میلیارد - 1,240 1,275 1,260 1,277 1 105,787 1,277 1 21,500 1,297 5.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.76 میلیون - 11.962 میلیون 797,919
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 4,494 130.00 2.98 4,476 112.00 2.57 1401/09/09 417 21.025 میلیون 94.4 میلیارد - 4,364 4,449 4,400 4,494 167 27,160,175 4,494 1 6,135 4,499 264.084 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.694 میلیون 8.331 میلیون 6.41 میلیون 14.615 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 10,712 6.00 0.06 10,712 6.00 0.06 1401/09/09 632 22.113 میلیون 236.87 میلیارد - 10,706 10,712 10,711 10,712 2 93,294,712 10,711 3 44,601,102 10,712 - - - - - - - - - - - 12.413 میلیون 9.701 میلیون 12.939 میلیون 9.174 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 6,120 450.00 6.85 6,190 380.00 5.78 1401/09/09 1,433 13.857 میلیون 85.8 میلیارد 9,669.91 6,570 6,450 6,120 6,550 1 3,000 5,370 18 1,803,869 6,120 4.797 هزار میلیارد 6.897 میلیون 2.849 میلیون 775,000 2.014 میلیون 835,152 2.453 میلیون 311,202 15.42 5.74 1.96 12.336 میلیون 1.521 میلیون 13.018 میلیون 838,675
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 3,950 103.00 2.68 4,061 214.00 5.56 1401/09/09 1,158 21.144 میلیون 85.86 میلیارد 18,258.94 3,847 4,110 3,950 4,116 1 10,000 3,950 1 50,000 3,997 9.766 هزار میلیارد 12.488 میلیون 6.65 میلیون 2.405 میلیون 2.723 میلیون 3.927 میلیون 5.701 میلیون 1.061 میلیون 9.2 2.5 1.71 12.332 میلیون 8.812 میلیون 17.883 میلیون 3.261 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,530 90.00 0.94 9,640 20.00 0.21 1401/09/09 1,776 12.916 میلیون 124.48 میلیارد 7,272.4 9,620 9,700 9,500 9,780 1 21,523 9,540 2 62,633 9,540 80.976 هزار میلیارد 82.532 میلیون 11.222 میلیون 8.4 میلیون 1.556 میلیون 9.666 میلیون 2.346 میلیون 2.248 میلیون 36.03 8.39 34.51 12.316 میلیون 600,000 11.095 میلیون 1.821 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 10,380 300.00 2.98 10,250 170.00 1.69 1401/09/09 1,089 14.56 میلیون 149.23 میلیارد - 10,080 10,000 9,800 10,380 102 2,781,260 10,380 1 8,263 11,030 27.016 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.139 میلیون 2.421 میلیون 14.305 میلیون 255,000
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,247 12.00 0.97 1,247 12.00 0.97 1401/09/09 469 11.219 میلیون 13.99 میلیارد 23,920.74 1,235 1,258 1,234 1,258 1 11,386 1,245 5 180,951 1,248 77.314 هزار میلیارد 78.073 میلیون 68.003 میلیون 62 میلیون 759,159 67.244 میلیون 5.513 میلیون 5.188 میلیون 14.9 1.15 14.02 11.103 میلیون 116,250 11.219 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,310 110.00 2.03 5,340 80.00 1.48 1401/09/09 1,211 11.434 میلیون 61.06 میلیارد 9,441.66 5,420 5,460 5,270 5,460 3 3,024 5,300 2 20,000 5,320 53.4 هزار میلیارد 83.508 میلیون 52.663 میلیون 10 میلیون 30.108 میلیون 22.555 میلیون 9.161 میلیون 10.473 میلیون 5.1 2.37 5.83 10.757 میلیون 676,572 7.826 میلیون 3.608 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,700 26.00 0.97 2,723 49.00 1.83 1401/09/09 491 10.873 میلیون 29.61 میلیارد 22,145.08 2,674 2,744 2,680 2,798 1 8,000 2,689 2 96,311 2,700 9.912 هزار میلیارد 11.903 میلیون 7.095 میلیون 3.64 میلیون 1.991 میلیون 5.104 میلیون 4.247 میلیون 1.226 میلیون 8.08 1.94 2.33 10.273 میلیون 600,000 10.598 میلیون 275,000
خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

سهام فرابورس 5,550 160.00 2.97 5,390 0.00 0.00 1401/09/09 984 10.258 میلیون 55.26 میلیارد - 5,390 5,230 5,230 5,550 101 3,705,430 5,550 1 9,552 5,940 7.549 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.258 میلیون - 9.121 میلیون 1.137 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 1,457 11.00 0.75 1,467 1.00 0.07 1401/09/09 393 10.506 میلیون 15.42 میلیارد - 1,468 1,497 1,438 1,497 1 20,000 1,452 1 5,000 1,482 14.67 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.224 میلیون 281,597 10.506 میلیون -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 3,520 132.00 3.90 3,484 96.00 2.83 1401/09/09 551 9.93 میلیون 34.6 میلیارد 18,021.24 3,388 3,389 3,388 3,547 1 10,000 3,475 2 100,000 3,520 6.271 هزار میلیارد 13.666 میلیون 9.185 میلیون 1.8 میلیون 7.395 میلیون 1.789 میلیون 2.924 میلیون 230,653 27.19 3.5 2.14 9.93 میلیون - 9.427 میلیون 502,203
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 5,890 80.00 1.38 5,850 40.00 0.69 1401/09/09 669 10.083 میلیون 59.03 میلیارد 15,072.06 5,810 6,090 5,650 6,170 2 9,000 5,810 1 10,342 5,890 4.556 هزار میلیارد 7.361 میلیون 3.152 میلیون 778,872 2.804 میلیون 347,658 5.875 میلیون -161,926 -27.95 13.02 0.77 9.652 میلیون 431,564 10.083 میلیون -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 6,450 80.00 1.23 6,450 80.00 1.23 1401/09/09 1,260 9.79 میلیون 63.14 میلیارد 7,769.7 6,530 6,650 6,270 6,730 2 4,815 6,400 1 9,532 6,450 25.8 هزار میلیارد 41.617 میلیون 22.193 میلیون 900,000 15.817 میلیون 6.376 میلیون 25.832 میلیون 4.691 میلیون 5.5 4.05 1 9.355 میلیون 435,200 9.365 میلیون 425,000
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 7,400 30.00 0.40 7,450 20.00 0.27 1401/09/09 829 9.22 میلیون 68.66 میلیارد - 7,430 7,450 7,320 7,600 1 22,137 7,400 1 4,000 7,440 26.604 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.22 میلیون - 9.22 میلیون -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,909 25.00 0.64 3,930 46.00 1.18 1401/09/09 1,181 25.038 میلیون 98.4 میلیارد 21,200.91 3,884 3,880 3,765 4,000 6 339,920 3,884 3 50,218 3,910 29.192 هزار میلیارد 39.462 میلیون 18.872 میلیون 7.428 میلیون 10.27 میلیون 8.602 میلیون 6.701 میلیون 3.271 میلیون 8.92 3.39 4.37 8.868 میلیون 16.171 میلیون 19.875 میلیون 5.163 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,667 30.00 1.77 1,682 15.00 0.88 1401/09/09 467 9.067 میلیون 15.25 میلیارد 19,415.42 1,697 1,722 1,662 1,722 2 40,850 1,667 1 44,142 1,670 10.266 هزار میلیارد 13.004 میلیون 10.747 میلیون 4.613 میلیون 2.738 میلیون 8.009 میلیون 7.005 میلیون 1.262 میلیون 8.14 1.28 1.47 8.856 میلیون 211,000 9.067 میلیون -
ثاژن

سخت آژند

سهام فرابورس 4,275 66.00 1.52 4,303 38.00 0.88 1401/09/09 825 8.486 میلیون 36.52 میلیارد - 4,341 4,255 4,255 4,420 1 14,200 4,261 1 83,874 4,275 1.721 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.486 میلیون - 7.889 میلیون 596,875
سفاسی

فارسیت اهواز

سهام فرابورس 3,997 6,567.00 62.16 10,564 0.00 0.00 1401/09/09 92 371,067 3.83 میلیارد - 10,564 3,997 3,997 3,997 6 171,330 3,000 1 40,000 3,020 2.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.092 میلیون 65,656 7.907 میلیون 250,000
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,430 248.00 5.93 4,423 241.00 5.76 1401/09/09 663 20.573 میلیون 90.99 میلیارد 31,029.62 4,182 4,254 4,141 4,474 1 5,000 4,401 2 4,256 4,472 26.317 هزار میلیارد 182.176 میلیون 168.76 میلیون 5.95 میلیون 155.859 میلیون 12.901 میلیون 37.255 میلیون 2.691 میلیون 9.78 2.04 0.71 7.882 میلیون 12.69 میلیون 16.016 میلیون 4.557 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 4,300 117.00 2.65 4,360 57.00 1.29 1401/09/09 994 7.64 میلیون 33.31 میلیارد 7,686.56 4,417 4,372 4,277 4,489 1 6,981 4,282 1 200,000 4,300 15.26 هزار میلیارد 27.24 میلیون 19.235 میلیون 3.5 میلیون 11.98 میلیون 7.254 میلیون 10.455 میلیون 2.023 میلیون 7.54 2.1 1.46 7.592 میلیون 48,600 7.28 میلیون 360,000
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,090 160.00 2.70 6,180 250.00 4.22 1401/09/09 1,222 7.396 میلیون 45.69 میلیارد 6,052.75 5,930 6,000 5,890 6,290 1 10,000 6,080 1 27 6,130 6.18 هزار میلیارد 8.433 میلیون 4.263 میلیون 500,000 2.253 میلیون 2.009 میلیون 6.726 میلیون 732,006 8.44 3.08 0.92 7.346 میلیون 50,000 7.186 میلیون 210,083
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,839 4.00 0.22 1,847 12.00 0.65 1401/09/09 436 7.33 میلیون 13.53 میلیارد 16,811.66 1,835 1,868 1,835 1,869 2 16,741 1,839 1 80,000 1,850 44.596 هزار میلیارد 50.941 میلیون 36.706 میلیون 24.145 میلیون 6.345 میلیون 30.361 میلیون 6.42 میلیون 2.537 میلیون 17.58 1.47 6.95 7.33 میلیون - 7.33 میلیون -
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,637 66.00 4.20 1,620 49.00 3.12 1401/09/09 533 10.629 میلیون 17.22 میلیارد 19,942.22 1,571 1,610 1,560 1,644 7 499,843 1,618 4 162,364 1,637 8.1 هزار میلیارد 20.091 میلیون 17.369 میلیون 5 میلیون 11.991 میلیون 5.378 میلیون 9.162 میلیون 266,950 30.34 1.51 0.88 7.256 میلیون 3.373 میلیون 10.332 میلیون 297,125
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 1,788 52.00 3.00 1,788 52.00 3.00 1401/09/09 111 7.124 میلیون 12.74 میلیارد - 1,736 1,788 1,788 1,788 10 1,298,464 1,788 1 1,500 1,842 3.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.124 میلیون - 6.124 میلیون 1,000,000
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,344 13.00 0.96 1,354 3.00 0.22 1401/09/09 293 7.097 میلیون 9.61 میلیارد - 1,357 1,386 1,340 1,386 2 370,948 1,343 1 116,000 1,349 27.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.097 میلیون - 7.097 میلیون -
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 2,480 39.00 1.60 2,491 50.00 2.05 1401/09/09 429 11.82 میلیون 29.45 میلیارد - 2,441 2,490 2,441 2,514 1 30,000 2,470 1 50,000 2,480 4.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.811 میلیون 5.009 میلیون 11.82 میلیون -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 2,442 84.00 3.56 2,417 59.00 2.50 1401/09/09 380 6.761 میلیون 16.34 میلیارد 17,791.53 2,358 2,410 2,350 2,500 1 2,200 2,445 1 1,844 2,447 3.19 هزار میلیارد 4.149 میلیون 3.658 میلیون 1.32 میلیون 986,629 2.671 میلیون -198,992 -363,756 -8.77 1.19 -16.03 6.761 میلیون - 6.721 میلیون 40,000
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 7,420 120.00 1.64 7,300 0.00 0.00 1401/09/09 1,007 6.774 میلیون 49.47 میلیارد 6,726.86 7,300 7,600 7,040 7,600 1 11,687 7,360 2 93,083 7,430 6.124 هزار میلیارد 7.531 میلیون 1.622 میلیون 170,000 1.407 میلیون 214,953 1.855 میلیون 53,603 114.25 28.49 3.3 6.714 میلیون 60,000 6.723 میلیون 50,534
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 10,620 670.00 6.73 10,590 640.00 6.43 1401/09/09 1,103 8.903 میلیون 94.26 میلیارد 8,071.4 9,950 10,150 10,060 10,640 1 11,624 10,500 1 10,555 10,620 7.413 هزار میلیارد 14.42 میلیون 8.116 میلیون 700,000 7.007 میلیون 1.109 میلیون 4.741 میلیون 631,379 11.74 6.68 1.56 6.708 میلیون 2.195 میلیون 8.214 میلیون 688,713
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 7,030 90.00 1.30 7,030 90.00 1.30 1401/09/09 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 7,362.2 6,940 6,720 6,720 7,180 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 11.937 میلیون 6.596 میلیون 1.13 میلیون 3.993 میلیون 2.603 میلیون 10.002 میلیون 925,225 8.59 3.05 0.79 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 5,148 35.00 0.68 5,074 109.00 2.10 1401/09/09 481 6.792 میلیون 34.46 میلیارد 14,119.81 5,183 5,239 5,010 5,239 1 20,430 5,080 1 15,000 5,146 10.148 هزار میلیارد 13.059 میلیون 6.972 میلیون 2 میلیون 2.911 میلیون 4.06 میلیون 2.894 میلیون 1.675 میلیون 6.06 2.5 3.51 6.454 میلیون 338,000 6.429 میلیون 363,000
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,219 11.00 0.91 1,225 17.00 1.41 1401/09/09 611 18.683 میلیون 22.88 میلیارد 30,577.63 1,208 1,208 1,182 1,240 2 30,891 1,219 1 11,050 1,224 19.662 هزار میلیارد 114.18 میلیون 92.238 میلیون 16.05 میلیون 94.518 میلیون -2,280,447 3.44 میلیون -8,635,528 -2.27 -8.61 5.72 6.403 میلیون 12.28 میلیون 18.383 میلیون 300,000
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,462 34.00 2.27 1,481 15.00 1.00 1401/09/09 381 6.768 میلیون 9.97 میلیارد 17,764.31 1,496 1,501 1,460 1,540 1 40,313 1,462 1 3,300 1,479 7.405 هزار میلیارد 43.319 میلیون 43.426 میلیون 5 میلیون 35.914 میلیون 7.512 میلیون 14.652 میلیون -312,152 -23.72 0.99 0.51 6.256 میلیون 512,000 5.028 میلیون 1.74 میلیون
وجامی

سر. جامی

سهام فرابورس 3,905 113.00 2.98 3,893 101.00 2.66 1401/09/09 344 6.496 میلیون 25.29 میلیارد - 3,792 3,897 3,687 3,905 17 3,314,986 3,905 0 0 0 1.83 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.196 میلیون 300,000 6.416 میلیون 80,000
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 5,500 110.00 1.96 5,550 60.00 1.07 1401/09/09 729 6.25 میلیون 34.72 میلیارد 8,573.58 5,610 5,660 5,480 5,670 1 1,000 5,490 4 423,919 5,500 27.75 هزار میلیارد 61.033 میلیون 42.527 میلیون 5 میلیون 33.283 میلیون 9.244 میلیون 86.646 میلیون 4.227 میلیون 6.57 3 0.32 6.109 میلیون 141,000 5.797 میلیون 453,066
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 43,279 37.00 0.09 43,277 35.00 0.08 1401/09/09 728 6.754 میلیون 292.3 میلیارد - 43,242 43,276 43,276 43,279 12 11,207,355 43,276 2 581,849 43,279 - - - - - - - - - - - 6.04 میلیون 714,332 1.988 میلیون 4.766 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,410 140.00 2.23 6,380 110.00 1.75 1401/09/09 447 7.723 میلیون 49.29 میلیارد 17,276.61 6,270 6,350 6,290 6,530 1 25,695 6,410 1 1,877 6,470 19.772 هزار میلیارد 27.412 میلیون 14 میلیون 3.099 میلیون 7.64 میلیون 6.36 میلیون 15.213 میلیون 2.063 میلیون 9.59 3.11 1.3 5.956 میلیون 1.766 میلیون 6.523 میلیون 1.2 میلیون
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 2,382 127.00 5.06 2,410 99.00 3.95 1401/09/09 428 8.386 میلیون 20.21 میلیارد 19,594.26 2,509 2,406 2,370 2,477 2 20,049 2,382 1 30,000 2,387 5.784 هزار میلیارد 11.794 میلیون 8.854 میلیون 2.4 میلیون 6.01 میلیون 2.844 میلیون 4.136 میلیون 396,905 14.57 2.03 1.4 5.769 میلیون 2.618 میلیون 7.111 میلیون 1.276 میلیون
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 5,820 60.00 1.04 5,900 140.00 2.43 1401/09/09 826 5.99 میلیون 35.33 میلیارد 7,252.11 5,760 5,850 5,720 6,090 1 860 5,820 1 13,038 5,830 5.664 هزار میلیارد 6.882 میلیون 2.923 میلیون 960,000 1.17 میلیون 1.753 میلیون 3.484 میلیون 545,587 10.38 3.23 1.63 5.759 میلیون 231,236 5.99 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,320 60.00 0.58 10,420 40.00 0.39 1401/09/09 790 5.299 میلیون 55.24 میلیارد 6,707.89 10,380 10,460 10,090 10,680 1 5,000 10,330 2 22,000 10,330 25.591 هزار میلیارد 30.772 میلیون 9.28 میلیون 2.456 میلیون 5.181 میلیون 4.1 میلیون 7.789 میلیون 1.186 میلیون 21.57 6.24 3.29 5.123 میلیون 176,500 5.215 میلیون 84,722
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 8,080 570.00 6.59 8,190 460.00 5.32 1401/09/09 869 5.823 میلیون 47.68 میلیارد 6,701.26 8,650 8,650 8,060 8,650 2 12,000 8,070 1 50,000 8,150 9.828 هزار میلیارد 12.374 میلیون 4.285 میلیون 1.2 میلیون 2.546 میلیون 1.739 میلیون 1.249 میلیون 321,026 30.61 5.65 7.87 4.979 میلیون 844,257 5.378 میلیون 445,558
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 6,380 30.00 0.47 6,530 120.00 1.87 1401/09/09 707 4.937 میلیون 32.25 میلیارد 6,982.4 6,410 6,390 6,380 6,680 3 28,432 6,350 3 63,208 6,490 4.399 هزار میلیارد 4.556 میلیون 1.118 میلیون 673,597 258,787 859,630 567,455 166,880 26.36 5.12 7.75 4.937 میلیون - 4.924 میلیون 12,192
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 6,880 140.00 1.99 6,880 140.00 1.99 1401/09/09 1,377 4.9 میلیون 33.73 میلیارد - 7,020 7,150 6,880 7,150 1 1,000 6,870 6 40,580 6,880 27.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.9 میلیون - 2.594 میلیون 2.305 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,992 41.00 2.02 1,992 41.00 2.02 1401/09/09 262 4.786 میلیون 9.53 میلیارد - 2,033 2,030 1,973 2,050 2 52,600 1,977 1 5,000 1,991 1.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.786 میلیون - 4.786 میلیون -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,533 20.00 0.80 2,517 4.00 0.16 1401/09/09 900 6.319 میلیون 16 میلیارد 7,021.42 2,513 2,512 2,510 2,568 1 963 2,523 2 3,500 2,533 163.605 هزار میلیارد 245.841 میلیون 166.378 میلیون 40 میلیون 82.236 میلیون 84.141 میلیون 115.764 میلیون 10.852 میلیون 15.08 1.94 1.41 4.719 میلیون 1.6 میلیون 5.636 میلیون 683,665
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,333 19.00 1.41 1,343 9.00 0.67 1401/09/09 155 4.637 میلیون 6.17 میلیارد 29,914.73 1,352 1,368 1,320 1,368 1 51,471 1,333 1 3,770 1,338 7.803 هزار میلیارد 80.347 میلیون 79.61 میلیون 4.195 میلیون 72.544 میلیون 7.067 میلیون 30.29 میلیون 1.003 میلیون 7.78 1.11 0.26 4.637 میلیون - 4.637 میلیون -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,140 290.00 4.96 6,060 210.00 3.59 1401/09/09 306 4.628 میلیون 28.07 میلیارد 15,124.08 5,850 5,770 5,700 6,140 78 609,977 6,140 1 840 6,150 28.547 هزار میلیارد 44.936 میلیون 25.072 میلیون 4.711 میلیون 16.389 میلیون 8.683 میلیون 19.474 میلیون 2.312 میلیون 12.35 3.29 1.47 4.628 میلیون - 4.628 میلیون -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 24,100 600.00 2.43 24,150 550.00 2.23 1401/09/09 1,911 5.57 میلیون 134.49 میلیارد 2,914.53 24,700 24,250 23,650 24,650 15 70,839 24,000 1 3,200 24,250 72.45 هزار میلیارد 75.474 میلیون 10.004 میلیون 3 میلیون 3.024 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 3.47 10.38 29.42 4.563 میلیون 1.007 میلیون 4.819 میلیون 750,967
ثنور

سر. کوه نور

سهام فرابورس 7,120 210.00 2.86 7,180 150.00 2.05 1401/09/09 868 4.68 میلیون 33.63 میلیارد - 7,330 7,390 7,120 7,420 2 29,750 7,080 9 216,920 7,120 8.619 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.538 میلیون 142,822 4.68 میلیون -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,426 23.00 0.52 4,429 26.00 0.59 1401/09/09 275 5.477 میلیون 24.43 میلیارد 19,917.42 4,403 4,404 4,404 4,484 1 1,500 4,423 1 10,000 4,483 132.87 هزار میلیارد 188.013 میلیون 123.163 میلیون 30 میلیون 55.143 میلیون 68.019 میلیون 35.838 میلیون 32.009 میلیون 4.16 1.95 3.71 4.386 میلیون 1.092 میلیون 5.476 میلیون 1,107
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 5,440 20.00 0.37 5,420 0.00 0.00 1401/09/09 304 7.327 میلیون 39.68 میلیارد 24,102.18 5,420 5,480 5,350 5,530 1 950 5,430 1 9,001 5,440 10.84 هزار میلیارد 14.964 میلیون 8.776 میلیون 2 میلیون 4.124 میلیون 4.652 میلیون 7.958 میلیون 2.136 میلیون 5.08 2.33 1.36 4.146 میلیون 3.181 میلیون 3.863 میلیون 3.464 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 9,620 280.00 3.00 9,610 270.00 2.89 1401/09/09 184 3.82 میلیون 36.75 میلیارد - 9,340 9,620 9,620 9,620 540 17,654,845 9,620 0 0 0 94.678 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.82 میلیون - 819,781 3 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 4,479 95.00 2.17 4,443 59.00 1.35 1401/09/09 363 3.792 میلیون 16.85 میلیارد 10,445.39 4,384 4,400 4,323 4,520 1 8,000 4,469 1 2,481 4,484 9.997 هزار میلیارد 12.468 میلیون 5.632 میلیون 1,000,000 2.472 میلیون 3.16 میلیون 6.109 میلیون 450,707 22.18 3.16 1.64 3.792 میلیون - 3.792 میلیون -
جهرم

پتروشیمی جهرم

سهام فرابورس 719 0.00 0.00 719 0.00 0.00 1401/09/09 132 3.739 میلیون 2.69 میلیارد - 719 730 716 730 1 18,600 719 3 45,000 724 2.382 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.739 میلیون - 3.739 میلیون -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,790 36.00 0.94 3,824 2.00 0.05 1401/09/09 299 4.412 میلیون 16.87 میلیارد 14,754.26 3,826 3,820 3,720 3,916 1 7,000 3,750 1 8,680 3,829 5.736 هزار میلیارد 16.086 میلیون 5.32 میلیون 1.5 میلیون 10.35 میلیون -5,030,191 3.565 میلیون -4,016,140 -1.43 -1.13 1.61 3.707 میلیون 705,000 4.14 میلیون 271,214
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 6,820 70.00 1.02 6,830 60.00 0.87 1401/09/09 475 3.799 میلیون 25.94 میلیارد 7,997.26 6,890 6,810 6,760 7,000 1 54,250 6,820 4 13,947 6,870 10.245 هزار میلیارد 12.53 میلیون 5.136 میلیون 1.5 میلیون 2.285 میلیون 2.852 میلیون 5.873 میلیون 1.569 میلیون 6.53 3.59 1.74 3.667 میلیون 131,417 2.429 میلیون 1.37 میلیون
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 2,854 17.00 0.60 2,869 32.00 1.13 1401/09/09 304 4.117 میلیون 11.81 میلیارد 13,542.66 2,837 2,870 2,794 2,920 1 5,000 2,818 1 8,000 2,855 4.017 هزار میلیارد 6.315 میلیون 3.562 میلیون 600,000 2.309 میلیون 1.253 میلیون 770,110 203,623 19.73 3.21 5.22 3.643 میلیون 473,666 4.094 میلیون 23,435
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,190 100.00 1.89 5,210 80.00 1.51 1401/09/09 623 9.585 میلیون 49.94 میلیارد 15,385.22 5,290 5,220 5,130 5,310 1 980 5,190 4 331,873 5,200 88.049 هزار میلیارد 130.523 میلیون 66.189 میلیون 16.9 میلیون 42.474 میلیون 23.715 میلیون 48.971 میلیون 13.22 میلیون 6.66 3.71 1.8 3.636 میلیون 5.949 میلیون 5.374 میلیون 4.211 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,240 10.00 0.12 8,240 10.00 0.12 1401/09/09 572 4.063 میلیون 33.47 میلیارد - 8,250 8,350 8,190 8,350 1 24,553 8,240 3 13,085 8,250 74.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.527 میلیون 536,017 4.063 میلیون -
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,450 0.00 0.00 9,460 10.00 0.11 1401/09/09 1,038 6.573 میلیون 62.2 میلیارد 6,332.59 9,450 9,450 9,350 9,590 1 800 9,410 2 1,650 9,450 226.64 هزار میلیارد 306.5 میلیون 125.647 میلیون 23.958 میلیون 79.86 میلیون 45.787 میلیون 202.15 میلیون 33.325 میلیون 6.8 4.95 1.13 3.45 میلیون 3.123 میلیون 2.945 میلیون 3.628 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 6,650 100.00 1.48 6,700 50.00 0.74 1401/09/09 636 5.562 میلیون 37.27 میلیارد - 6,750 6,600 6,580 6,870 1 36,728 6,640 1 45,509 6,650 50.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.344 میلیون 2.218 میلیون 5.439 میلیون 122,850
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 19,800 70.00 0.35 19,880 10.00 0.05 1401/09/09 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 2,713.62 19,870 19,840 19,710 20,110 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 206.847 میلیون 91.698 میلیون 8 میلیون 47.807 میلیون 43.891 میلیون 452.165 میلیون 41.921 میلیون 3.79 3.62 0.35 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 4,700 7.00 0.15 4,703 4.00 0.08 1401/09/09 329 3.242 میلیون 15.25 میلیارد - 4,707 4,800 4,674 4,800 2 293,402 4,700 1 2,000 4,720 35.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.239 میلیون 2,850 3.242 میلیون -