همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,465 84.00 1.28 6,416 133.00 2.03 1399/09/12 - - - 3,751.87 6,549 6,410 6,250 6,648 2 201,181 6,460 10 108,374 6,460 192.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.374 میلیون 36.083 میلیون 103.615 میلیون 5.842 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 20,628 3,977.00 16.16 24,605 0.00 0.00 1399/10/14 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 19,820 19,820 20,628 440 3,508,058 20,628 2 4,503 20,636 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.01 میلیون 59.045 میلیون 100.256 میلیون 28.799 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,860 19.00 1.01 1,867 12.00 0.64 10:43 2,538 45.78 میلیون 85.49 میلیارد 17,962.51 1,879 1,851 1,842 1,930 2 333,480 1,881 1 1,491 1,890 29.966 هزار میلیارد 132.542 میلیون 113.707 میلیون 633,000 102.383 میلیون 11.324 میلیون 2.55 میلیون -4,528,633 -6.66 2.66 11.83 56.783 میلیون 1.58 میلیون 57.513 میلیون 850,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,023 123.00 4.24 2,976 76.00 2.62 10:43 4,187 50.26 میلیون 149.72 میلیارد 12,117.37 2,900 2,993 2,872 3,040 187 9,941,977 2,963 2 14,886 2,963 71.929 هزار میلیارد 72.378 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 94.09 2.54 21.07 54.063 میلیون 3,362 52.093 میلیون 1.974 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 32,099 289.00 0.89 32,561 173.00 0.53 10:43 108,462 30.15 میلیون 981.7 میلیارد 118.14 32,388 31,741 31,741 33,800 288 1,703,563 32,505 2335 134,865 32,505 65.116 هزار میلیارد 70.552 میلیون 12.756 میلیون 2 میلیون 5.776 میلیون 6.98 میلیون 10.605 میلیون 5.242 میلیون 12.36 9.28 6.11 45.536 میلیون 1.027 میلیون 44.278 میلیون 2.286 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 7,267 148.00 2.00 7,288 127.00 1.71 10:39 2,200 16.68 میلیون 121.58 میلیارد 7,584.92 7,415 7,267 7,267 7,550 3 5,555 7,420 1 5,000 7,420 43.728 هزار میلیارد 49.873 میلیون 12.804 میلیون 3 میلیون 5.383 میلیون 7.422 میلیون 1.617 میلیون 721,457 60.73 5.99 27.51 34.507 میلیون 33,882 32.76 میلیون 1.782 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 3,270 6,529.00 66.63 3,266 6,533.00 66.67 1399/10/11 - - - 5,490.85 9,799 9,699 - - 212 2,580,359 9,817 71 1,130,038 9,817 12.737 هزار میلیارد 13.212 میلیون 5.108 میلیون 1.3 میلیون 473,153 4.635 میلیون 2.471 میلیون 2.423 میلیون 1.75 2.75 5.15 31.504 میلیون 117,637 31.218 میلیون 403,675
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,758 76.00 1.98 3,795 39.00 1.02 10:40 662 6.67 میلیون 25.05 میلیارد 10,097.07 3,834 3,758 3,758 3,800 4 5,785 3,761 3 39,253 3,780 14.261 هزار میلیارد 16.236 میلیون 6.593 میلیون 3.758 میلیون 1.829 میلیون 4.765 میلیون 1.26 میلیون 1.285 میلیون 11.21 3.02 11.44 30.001 میلیون 3 میلیون 32.751 میلیون 250,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,756 76.00 1.98 3,816 16.00 0.42 10:43 463 5.14 میلیون 19.31 میلیارد 11,167.76 3,832 3,756 3,756 3,756 0 0 0 1217 27,148,943 3,825 234.698 هزار میلیارد 360.338 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 18.18 3.52 1.43 24.621 میلیون 637,000 25.215 میلیون 43,585
ثترانح

سر. مسکن تهران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,572 122.00 4.98 2,555 105.00 4.29 1399/09/5 - - - 7,007.33 2,450 2,500 - - 42 1,048,356 2,572 21 23,373 2,572 977.2 میلیارد - - - - - - - - - - 24.302 میلیون 560,140 24.858 میلیون 3,665
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,534 51.00 1.97 2,568 17.00 0.66 10:37 273 6.65 میلیون 16.86 میلیارد 24,272.21 2,585 2,534 2,534 2,585 1 10,000 2,500 25 619,246 2,571 9.834 هزار میلیارد 10.246 میلیون 4.111 میلیون 3.829 میلیون 347,336 3.763 میلیون 229,667 -96,030 -103.08 2.63 43.1 17.53 میلیون 4.285 میلیون 21.688 میلیون 127,198
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 7,902 161.00 2.00 7,928 135.00 1.67 10:43 3,209 12.97 میلیون 102.76 میلیارد 3,965.19 8,063 7,930 7,902 8,034 1 640 7,950 54 964,234 8,034 189.793 هزار میلیارد 227.378 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 13.29 4.96 2.3 14.034 میلیون 2.321 میلیون 16.355 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 15,194 860.00 6.00 15,075 741.00 5.17 10:43 10,228 16.53 میلیون 249.15 میلیارد 2,769.58 14,334 14,900 14,670 15,194 390 5,182,612 14,571 1 400 14,690 45.225 هزار میلیارد 47.242 میلیون 8.414 میلیون 3 میلیون 4.24 میلیون 4.174 میلیون 2.616 میلیون 1.323 میلیون 39.05 10.3 16.45 13.038 میلیون - 12.484 میلیون 553,517
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,013 658.00 9.86 6,671 0.00 0.00 1399/12/12 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,900 5,557 6,013 62 5,673,991 6,013 0 0 0 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.933 میلیون 3.132 میلیون 10.165 میلیون 2.9 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 12,116 247.00 2.00 12,238 125.00 1.01 10:43 9,625 7.6 میلیون 92.86 میلیارد 639.82 12,363 12,116 12,116 12,606 2 1,166 12,255 1 56 12,255 30.55 هزار میلیارد 32.823 میلیون 8.138 میلیون 2.5 میلیون 1.915 میلیون 6.223 میلیون 4.094 میلیون 4.036 میلیون 7.66 4.97 7.55 9.598 میلیون 37,569 8.797 میلیون 839,284
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 12,538 8,412.00 40.15 20,950 0.00 0.00 10:42 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 12,538 12,538 12,780 1 500 12,446 65 1,235,549 12,770 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.117 میلیون 930,542 8.037 میلیون 2.011 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 6,635 1,083.00 14.03 7,718 0.00 0.00 10:43 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 6,630 6,617 6,740 1 98,550 6,674 1 521 6,698 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.479 میلیون 680,000 9.159 میلیون -
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 8,429 6,814.00 44.70 15,243 0.00 0.00 10:43 5 1,450 21.44 میلیون - 15,243 8,030 8,030 8,780 86 1,956,449 8,447 1 1,100 8,509 45.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.476 میلیون - 7.976 میلیون 500,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 48,236 984.00 2.00 48,707 513.00 1.04 10:43 402 597,306 28.83 میلیارد 1,490.37 49,220 48,236 48,236 49,200 1 35,694 49,479 21 47,309 49,479 134.412 هزار میلیارد 156.211 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 70.09 16.08 17.95 8.364 میلیون 229,210 8.592 میلیون 500
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 17,620 872.00 5.21 17,395 647.00 3.86 10:42 2,239 5.32 میلیون 92.59 میلیارد 2,393.28 16,748 17,490 16,748 17,750 62 542,033 17,034 1 600 17,200 38.839 هزار میلیارد 38.574 میلیون 5.846 میلیون 2.232 میلیون 1.201 میلیون 4.645 میلیون 2.4 میلیون 2.076 میلیون 18 8.06 15.57 8.244 میلیون 20,000 8.262 میلیون 2,349
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 9,918 1,186.00 13.58 8,732 0.00 0.00 10:42 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 10,000 9,918 10,199 1 10,000 10,200 2 31,532 10,200 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.172 میلیون 13.154 میلیون 20.256 میلیون 1.07 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 12,440 87.00 0.70 12,518 165.00 1.34 10:43 1,362 4.51 میلیون 56.41 میلیارد 3,345.51 12,353 12,106 12,106 12,764 1 1,296 12,011 1 9,125 12,099 9.701 هزار میلیارد 10.046 میلیون 1.382 میلیون 775,000 472,082 909,895 984,701 147,757 64.8 10.52 9.73 7.992 میلیون 492 7.993 میلیون -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 3,836 755.00 16.45 4,591 0.00 0.00 10:43 726 10.193 میلیون 46.79 میلیارد - 4,591 3,836 3,836 3,949 1 8,140 3,903 2 46,088 3,905 22.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.603 میلیون 3.11 میلیون 9.938 میلیون 775,000
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,072 42.00 0.42 10,114 0.00 0.00 1399/10/14 245 4.426 میلیون 44.77 میلیارد - 10,114 10,070 10,051 10,072 1 3,000 10,055 1 50,085 10,056 - - - - - - - - - - - 7.419 میلیون 4.131 میلیون 1.6 میلیون 9.95 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 54,820 847.00 1.52 57,340 1,673.00 3.01 10:43 13,777 30.12 میلیون 1.727 هزار میلیارد 2,440.67 55,667 59,007 54,564 59,007 1224 6,134,788 56,013 0 0 0 63.665 هزار میلیارد - - 1.11 میلیون - - 1.372 میلیون 1.349 میلیون - - 45.04 7.283 میلیون 54,115 6.031 میلیون 1.306 میلیون
ثاصفا

ساختمان اصفهان

سهام فرابورس 27,859 879.00 3.26 26,980 0.00 0.00 1399/11/21 184 700,342 18.93 میلیارد - 26,980 27,850 26,237 27,859 88 1,528,641 27,859 1 1,000 28,465 4.317 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.89 میلیون - 5.988 میلیون 902,036
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,803 138.00 1.99 6,848 93.00 1.34 10:43 2,155 14.02 میلیون 95.49 میلیارد 6,396.36 6,941 6,840 6,803 6,910 1 913 6,905 1 10,000 6,910 307.53 هزار میلیارد 357.914 میلیون 135.808 میلیون 15 میلیون 45.569 میلیون 90.239 میلیون 92.174 میلیون 90.417 میلیون 3.45 3.46 3.39 6.518 میلیون 530,161 6.842 میلیون 205,432
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 3,135 1,900.00 37.74 5,035 0.00 0.00 1399/11/15 16 64,634 315.8 میلیون - 5,035 3,135 3,135 3,284 0 0 0 61 1,999,133 3,135 8.926 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.432 میلیون - 6.432 میلیون -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,035 123.00 2.00 6,120 38.00 0.62 10:40 335 2.53 میلیون 15.25 میلیارد 7,585.31 6,158 6,035 6,035 6,100 0 0 0 118 2,696,156 6,136 16.059 هزار میلیارد 40.014 میلیون 30.959 میلیون 2.624 میلیون 23.855 میلیون 7.104 میلیون 10.719 میلیون 4.011 میلیون 4.03 2.27 1.51 6.427 میلیون - 5.902 میلیون 524,743
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 4,725 448.00 10.47 4,277 0.00 0.00 10:43 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 4,725 4,725 4,725 201 10,372,979 4,588 1 5,008 4,650 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.152 میلیون - 2.935 میلیون 3.216 میلیون
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 76,860 1,568.00 2.00 78,193 235.00 0.30 10:40 67 96,882 7.45 میلیارد 1,470.49 78,428 76,860 76,860 76,860 0 0 0 160 403,925 78,346 56.922 هزار میلیارد 67.467 میلیون 19.199 میلیون 728,000 10.371 میلیون 8.828 میلیون 2.704 میلیون 1.541 میلیون 37.06 6.47 21.12 6.118 میلیون 27,486 5.358 میلیون 787,511
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 21,670 1,040.00 5.04 21,228 598.00 2.90 10:43 7,908 6.33 میلیون 135.09 میلیارد 796.81 20,630 20,999 20,400 21,850 198 1,877,391 20,908 1 51 20,908 91.766 هزار میلیارد 92.959 میلیون 9.652 میلیون 4.3 میلیون 4.25 میلیون 5.402 میلیون 4.553 میلیون 2.147 میلیون 41.31 16.43 19.48 5.572 میلیون 476 3.143 میلیون 2.429 میلیون