همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,722 224.00 4.98 4,667 169.00 3.76 1399/09/5 15,987 309.71 میلیون 1.445 هزار میلیارد 19,372.92 4,498 4,480 4,410 4,722 704 23,221,810 4,722 7 189,310 4,722 287.037 هزار میلیارد 404.996 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 33.69 4.59 2.17 303.297 میلیون 6.417 میلیون 283.711 میلیون 26.003 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,149 323.00 4.99 6,183 289.00 4.47 1399/09/5 11,653 112.09 میلیون 693.01 میلیارد 9,618.97 6,472 6,149 6,149 6,341 4 60,176 6,149 167 5,281,638 6,149 23.234 هزار میلیارد 24.809 میلیون 7.134 میلیون 599,426 1.574 میلیون 5.559 میلیون 808,891 167,108 139.04 4.18 28.72 111.665 میلیون 425,000 112.09 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 11,550 58.00 0.50 11,488 4.00 0.03 1399/09/5 56,445 122.36 میلیون 1.406 هزار میلیارد 2,382.12 11,492 11,322 11,200 11,721 44 165,118 11,550 132 184,911 11,550 344.64 هزار میلیارد 390.895 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 9.28 5.44 9.27 110.445 میلیون 11.913 میلیون 117.883 میلیون 4.475 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 10,996 160.00 1.43 10,761 395.00 3.54 1399/09/5 22,492 106.76 میلیون 1.149 هزار میلیارد 4,746.74 11,156 10,599 10,599 11,130 14 14,940 10,900 14 89,394 10,900 257.808 هزار میلیارد 280.375 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 22.566 میلیون 34.87 میلیون 72.875 میلیون 9.698 میلیون 26.58 7.39 3.54 98.79 میلیون 7.973 میلیون 105.591 میلیون 1.173 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 5,586 172.00 2.99 5,590 168.00 2.92 1399/04/23 9,669 93.764 میلیون 524.1 میلیارد - 5,758 5,586 5,586 5,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 93.146 میلیون 617,820 93.623 میلیون 141,000
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,195 502.00 8.81 5,697 0.00 0.00 1399/09/5 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 5,220 5,190 5,450 5 43,716 5,195 6 158,968 5,195 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 81.983 میلیون 3.161 میلیون 84.499 میلیون 645,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 42,598 2,240.00 5.00 42,909 1,929.00 4.30 1399/09/5 33,203 73.22 میلیون 3.142 هزار میلیارد 2,205.18 44,838 43,200 42,597 44,500 46 82,910 42,597 23 128,982 42,597 274.618 هزار میلیارد 648.898 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 374.28 میلیون -66,548,627 79.502 میلیون 26.353 میلیون 10.42 -4.13 3.45 69.322 میلیون 3.897 میلیون 73.036 میلیون 183,057
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 10,120 920.00 10.00 10,001 801.00 8.71 1399/09/5 7,063 68.87 میلیون 688.84 میلیارد 9,751.32 9,200 9,880 9,350 10,120 3510 31,212,526 10,120 5 7,720 10,120 49.944 هزار میلیارد 50.771 میلیون 1.342 میلیون 350,000 827,048 514,554 2.417 میلیون 267,045 187.03 97.06 20.66 68.873 میلیون 500 54.064 میلیون 14.81 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,822 10.00 0.26 3,813 1.00 0.03 1399/09/5 5,831 58.83 میلیون 224.3 میلیارد 10,088.86 3,812 3,711 3,700 3,920 1 2,000 3,823 1 567 3,823 92.066 هزار میلیارد 94.32 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 121.96 3.35 28.67 56.592 میلیون 2.236 میلیون 57.972 میلیون 856,500
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 24,596 9.00 0.04 24,605 0.00 0.00 1399/09/5 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 25,100 24,596 25,100 4 55,942 24,596 388 12,423,204 24,596 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53.364 میلیون 12.401 میلیون 61.106 میلیون 4.66 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,447 211.00 4.98 4,372 136.00 3.21 1399/09/5 4,922 51.96 میلیون 227.19 میلیارد 10,556.44 4,236 4,310 4,250 4,447 22 652,659 4,447 2 48,420 4,566 20.166 هزار میلیارد 22.305 میلیون 8.59 میلیون 4.613 میلیون 2.139 میلیون 6.45 میلیون 2.14 میلیون 1.416 میلیون 14.25 3.13 9.42 51.959 میلیون - 51.959 میلیون -
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 17,211 2,902.00 14.43 20,113 0.00 0.00 1399/08/24 5,943 50.464 میلیون 955.02 میلیارد - 20,113 19,006 17,196 19,006 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 50.364 میلیون 100,000 49.145 میلیون 1.319 میلیون
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 15,054 1,368.00 10.00 14,581 895.00 6.54 1399/09/5 8,875 45.03 میلیون 656.66 میلیارد 5,074.3 13,686 13,900 12,486 15,054 408 2,980,224 15,054 3 17,151 15,054 17.053 هزار میلیارد 19.779 میلیون 4.812 میلیون 280,000 2.726 میلیون 2.086 میلیون 4.277 میلیون 667,041 25.58 7.67 3.74 44.678 میلیون 356,655 44.527 میلیون 507,784
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 4,561 712.00 13.50 5,273 0.00 0.00 1399/09/5 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 4,600 4,561 4,702 0 0 0 102 2,125,209 4,561 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 41.112 میلیون - 41.111 میلیون 1,000
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 8,051 383.00 4.99 7,979 311.00 4.06 1399/09/5 3,612 42.18 میلیون 336.53 میلیارد 11,677.27 7,668 7,805 7,360 8,051 53 699,379 8,051 1 2,500 8,051 20.937 هزار میلیارد 42.664 میلیون 28.506 میلیون 2.624 میلیون 21.727 میلیون 6.78 میلیون 9.187 میلیون 3.711 میلیون 5.64 3.09 2.28 40.174 میلیون 2.004 میلیون 19.508 میلیون 22.671 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 8,773 100.00 1.13 8,841 32.00 0.36 1399/09/5 26,208 34.86 میلیون 308.21 میلیارد 1,330.21 8,873 8,650 8,600 9,105 1 50,000 8,780 118 354,332 8,780 35.364 هزار میلیارد 35.419 میلیون 9.242 میلیون 4 میلیون 55,064 9.187 میلیون 5.576 میلیون 5.538 میلیون 6.39 3.85 6.34 34.42 میلیون 442,455 33.09 میلیون 1.772 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,831 306.00 4.99 5,937 200.00 3.26 1399/09/5 3,305 33 میلیون 195.91 میلیارد 9,984.9 6,137 5,900 5,831 6,266 2 12,387 5,831 1 6,400 5,831 8.906 هزار میلیارد 13.418 میلیون 4.867 میلیون 1.5 میلیون 4.512 میلیون 354,817 2.726 میلیون -465,166 -19.14 25.1 3.27 32.996 میلیون 3,900 32.734 میلیون 265,600
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 23,800 633.00 2.73 23,596 429.00 1.85 1399/09/5 38,192 33.71 میلیون 795.36 میلیارد 882.58 23,167 22,222 22,222 24,315 3 6,931 23,800 96 60,675 23,800 70.788 هزار میلیارد 74.854 میلیون 7.98 میلیون 3 میلیون 4.066 میلیون 3.914 میلیون 2.53 میلیون 1.284 میلیون 55.12 18.09 27.98 31.973 میلیون 1.734 میلیون 33.532 میلیون 175,044
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 15,726 2,240.00 16.61 13,486 0.00 0.00 1399/09/5 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 15,300 14,988 15,726 22 1,841,634 15,726 1 2,970 15,726 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.132 میلیون 18.309 میلیون 19.213 میلیون 29.228 میلیون
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 11,321 539.00 5.00 10,995 213.00 1.98 1399/09/5 5,616 29.45 میلیون 323.77 میلیارد 5,243.56 10,782 10,720 10,488 11,321 155 1,351,715 11,321 2 1,974 11,321 18.142 هزار میلیارد 19.821 میلیون 3.459 میلیون 1.4 میلیون 1.679 میلیون 1.78 میلیون 588,341 123,353 147.07 10.19 30.84 29.448 میلیون - 29.446 میلیون 2,000
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 33,488 99.00 0.30 33,389 0.00 0.00 1399/09/5 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 33,493 33,483 33,493 2 15,290 33,520 8 648,000 33,520 - - - - - - - - - - - 24.948 میلیون 24.396 میلیون 39.255 میلیون 10.089 میلیون
ثترانح

سر. مسکن تهران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,572 122.00 4.98 2,555 105.00 4.29 1399/09/5 3,548 24.86 میلیون 63.53 میلیارد 7,007.33 2,450 2,500 2,450 2,572 42 1,048,356 2,572 21 23,373 2,572 977.2 میلیارد - - - - - - - - - - 24.302 میلیون 560,140 24.858 میلیون 3,665
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 22,200 14,014.00 38.70 22,200 14,014.00 38.70 1399/09/5 440 24.18 میلیون 536.69 میلیارد 54,943.29 36,214 22,200 22,200 22,200 253 6,779,092 22,200 1 20,000 22,220 66.6 هزار میلیارد 77.68 میلیون 16.933 میلیون 1.57 میلیون 11.08 میلیون 5.853 میلیون 7.481 میلیون 3.746 میلیون 9.4 - - 24.175 میلیون - 1.175 میلیون 23 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 14,487 689.00 4.99 14,238 440.00 3.19 1399/09/5 4,546 23.84 میلیون 339.41 میلیارد 5,243.65 13,798 13,530 13,251 14,487 57 1,464,647 14,487 2 5,984 14,487 18.509 هزار میلیارد 19.594 میلیون 2.563 میلیون 1.3 میلیون 1.084 میلیون 1.479 میلیون 295,233 157,214 117.73 12.52 62.69 23.541 میلیون 297,101 23.188 میلیون 650,000
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 4,219 58.00 1.36 4,277 0.00 0.00 1399/09/5 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 4,020 3,990 4,219 92 2,598,828 4,219 2 4,464 4,219 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.534 میلیون - 21.867 میلیون 667,543
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 23,468 1,117.00 5.00 22,586 235.00 1.05 1399/09/5 7,751 22.27 میلیون 502.95 میلیارد 2,872.96 22,351 22,000 21,250 23,468 454 4,800,266 23,468 2 1,076 23,468 50.401 هزار میلیارد 51.841 میلیون 6.144 میلیون 2.232 میلیون 1.44 میلیون 4.704 میلیون 2.487 میلیون 2.183 میلیون 23.08 10.71 20.27 21.768 میلیون 500,000 22.068 میلیون 200,200
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 5,700 12.00 0.21 5,640 72.00 1.26 1399/09/5 7,495 26.55 میلیون 149.77 میلیارد 3,542.9 5,712 5,710 5,516 5,748 4 6,909 5,662 11 26,534 5,662 169.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.552 میلیون 5.002 میلیون 24.532 میلیون 2.022 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,160 40.00 0.49 8,123 3.00 0.04 1399/09/5 8,049 21.65 میلیون 175.9 میلیارد 2,690.31 8,120 7,900 7,850 8,290 4 83,514 8,160 7 9,564 8,160 365.535 هزار میلیارد 370.721 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 5.18 3.71 5.03 20.088 میلیون 1.566 میلیون 21.334 میلیون 320,141
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 75,637 3,601.00 5.00 74,310 2,274.00 3.16 1399/09/5 9,295 20.55 میلیون 1.527 هزار میلیارد 2,210.53 72,036 70,000 68,735 75,637 352 1,120,325 75,637 3 1,171 75,637 82.506 هزار میلیارد 82.782 میلیون 3.029 میلیون 1.11 میلیون 276,083 2.753 میلیون 1.372 میلیون 1.353 میلیون 60.98 29.97 60.13 19.77 میلیون 776,780 19.641 میلیون 906,061
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,809 218.00 4.75 4,591 0.00 0.00 1399/09/5 726 10.193 میلیون 46.79 میلیارد - 4,591 4,670 4,529 4,809 164 11,499,882 4,809 1 700 4,809 22.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.241 میلیون 15.134 میلیون 33.494 میلیون 881,213
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,921 186.00 4.98 3,863 128.00 3.43 1399/09/5 1,705 19.63 میلیون 75.83 میلیارد 11,513.68 3,735 3,800 3,620 3,921 38 869,341 3,921 1 17,250 3,950 12.844 هزار میلیارد 16.262 میلیون 7.587 میلیون 3.325 میلیون 3.418 میلیون 4.169 میلیون 2.968 میلیون 354,868 36.19 3.08 4.33 18.931 میلیون 700,000 19.331 میلیون 300,000
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 24,990 169.00 0.68 24,820 1.00 0.00 1399/09/5 3,674 21.56 میلیون 535.05 میلیارد 5,867.51 24,821 23,800 23,760 25,520 1 1,600 24,990 3 16,440 24,990 62.05 هزار میلیارد 107.186 میلیون 59.072 میلیون 2.5 میلیون 45.136 میلیون 13.936 میلیون 19.038 میلیون 12.687 میلیون 4.89 4.45 3.26 16.697 میلیون 4.861 میلیون 15.512 میلیون 6.045 میلیون
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام فرابورس 18,799 824.00 4.20 19,623 0.00 0.00 1399/09/5 50 154,334 2.95 میلیارد - 19,623 17,705 17,705 18,799 111 490,974 18,799 1 1,000 18,844 3.532 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.166 میلیون 218,937 16.285 میلیون 100,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 53,400 2,810.00 5.00 54,204 2,006.00 3.57 1399/09/5 8,412 16.16 میلیون 875.72 میلیارد 1,920.59 56,210 53,400 53,400 57,000 4 19,808 53,400 244 2,611,370 53,400 151.771 هزار میلیارد 155.134 میلیون 9.795 میلیون 1.4 میلیون 3.363 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 33.35 23.59 31.44 15.281 میلیون 875,443 15.243 میلیون 913,282
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 11,643 554.00 5.00 11,379 290.00 2.62 1399/09/5 2,685 16.86 میلیون 191.89 میلیارد 6,280.6 11,089 11,055 10,535 11,643 266 3,195,814 11,643 1 307 11,643 33.285 هزار میلیارد 43.163 میلیون 14.994 میلیون 2.925 میلیون 9.878 میلیون 5.116 میلیون 30.955 میلیون 2.303 میلیون 14.45 6.51 1.08 15.277 میلیون 1.586 میلیون 16.863 میلیون -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 13,731 653.00 4.99 13,594 516.00 3.95 1399/09/5 2,449 15.21 میلیون 206.71 میلیارد 6,209.17 13,078 13,080 13,050 13,731 305 3,053,238 13,731 1 1,000 13,731 163.128 هزار میلیارد 181.746 میلیون 41.108 میلیون 9 میلیون 18.618 میلیون 22.49 میلیون 45.33 میلیون 13.333 میلیون 12.23 7.25 3.6 15.182 میلیون 24,499 11.986 میلیون 3.221 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 26,620 856.00 3.32 26,285 521.00 2.02 1399/09/5 5,274 27.36 میلیون 719.12 میلیارد 5,187.43 25,764 25,900 25,790 26,780 6 16,870 26,620 3 194,635 26,620 1188.082 هزار میلیارد 1.205 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 110.22 30.87 107.58 14.846 میلیون 12.513 میلیون 24.643 میلیون 2.716 میلیون
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,069 787.00 7.25 10,856 0.00 0.00 1399/09/5 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 10,000 9,800 10,200 2 5,400 10,060 1 11,900 10,060 - - - - - - - - - - - 14.843 میلیون 1.676 میلیون 16.429 میلیون 90,449
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 8,591 409.00 5.00 8,502 320.00 3.91 1399/09/5 1,939 15.76 میلیون 134.01 میلیارد 8,129.24 8,182 8,186 8,005 8,591 3 411,597 8,591 2 21,000 8,800 6.802 هزار میلیارد 8.243 میلیون 2.898 میلیون 800,000 1.441 میلیون 1.456 میلیون 1.711 میلیون 600,249 11.33 4.67 3.97 14.763 میلیون 1,000,000 12.58 میلیون 3.183 میلیون