همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,119 1.00 0.09 1,129 11.00 0.98 12:29 15,035 454.71 میلیون 513.26 میلیارد 23,364.01 1,118 1,144 1,117 1,149 2 28,000 1,133 8 588,994 1,135 152.415 هزار میلیارد 595.501 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.87 2.21 1.52 679.749 میلیون 23.59 میلیون 699.091 میلیون 4.248 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,224 58.00 4.97 1,215 49.00 4.20 12:30 9,609 373.36 میلیون 453.71 میلیارد 38,854.92 1,166 1,178 1,170 1,224 1 5,500 1,170 5 113,638 1,171 51.784 هزار میلیارد 52.175 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 33.46 1.13 30.31 275.276 میلیون 32.588 میلیون 295.06 میلیون 12.803 میلیون
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 11,219 590.00 5.00 11,219 590.00 5.00 12:29 3,346 13.84 میلیون 155.26 میلیارد 4,135.96 11,809 11,219 11,219 11,219 1 1,551 11,621 9999 40,072,321 11,621 16.829 هزار میلیارد 20.727 میلیون 9.359 میلیون 1.5 میلیون 3.899 میلیون 5.46 میلیون 9.203 میلیون 9.143 میلیون - 3.24 1.92 138.885 میلیون 8.925 میلیون 143.864 میلیون 3.946 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 3,653 1,618.00 30.70 5,271 0.00 0.00 12:29 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 3,670 3,653 3,700 9 230,400 3,650 1 15,605 3,650 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 93.298 میلیون 2.178 میلیون 93.976 میلیون 1.5 میلیون
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,002 476.00 5.00 10,002 476.00 5.00 12:28 605 34.1 میلیون 341.09 میلیارد 56,366.98 9,526 10,002 10,002 10,002 352 16,314,662 9,532 0 0 0 52.01 هزار میلیارد 56.435 میلیون 12.862 میلیون 4 میلیون 4.424 میلیون 8.437 میلیون 4.205 میلیون 3.668 میلیون 10.9 5.87 11.78 60.633 میلیون 20.914 میلیون 30.92 میلیون 50.627 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,070 137.00 3.26 4,143 64.00 1.52 12:29 2,167 23.12 میلیون 95.78 میلیارد 10,669.04 4,207 4,207 4,014 4,350 2 75,467 4,140 1 108,321 4,141 15.569 هزار میلیارد 17.564 میلیون 6.947 میلیون 3.758 میلیون 1.996 میلیون 4.951 میلیون 1.983 میلیون 1.6 میلیون 9.73 3.14 7.85 58.023 میلیون 1.3 میلیون 58.523 میلیون 800,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,090 31.00 0.75 4,134 13.00 0.32 12:30 3,439 42.59 میلیون 176.07 میلیارد 12,384.45 4,121 4,145 4,070 4,219 18 3,599,216 4,170 1 200 4,170 254.256 هزار میلیارد 401.597 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 10.32 3.04 1.04 51.469 میلیون 43.188 میلیون 78.152 میلیون 16.506 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,967 11.00 0.16 7,056 78.00 1.12 12:29 5,357 27.32 میلیون 192.78 میلیارد 5,100.43 6,978 7,200 6,942 7,200 1 788 7,120 1 1,415 7,132 317.52 هزار میلیارد 345.461 میلیون 160.064 میلیون 15 میلیون 27.941 میلیون 132.123 میلیون 87.525 میلیون 85.703 میلیون 3.7 2.4 3.63 40.254 میلیون 1.741 میلیون 40.981 میلیون 1.014 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 1,490 19,510.00 92.90 21,000 0.00 0.00 1400/06/28 817 5.502 میلیون 115.55 میلیارد - 21,000 1,490 1,490 1,510 0 0 0 649 28,469,665 1,490 83.599 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.512 میلیون 500,000 35.012 میلیون -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 17,100 3,614.00 26.80 13,486 0.00 0.00 12:29 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 16,990 16,550 17,135 1 400 16,790 1 159,239 16,850 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.397 میلیون 9.453 میلیون 32.614 میلیون 11.235 میلیون
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 4,228 1.00 0.02 4,276 49.00 1.16 12:30 1,819 23.25 میلیون 99.41 میلیارد 12,780.34 4,227 4,229 4,140 4,399 1 1,950 4,131 2 11,016 4,140 15.959 هزار میلیارد 19.89 میلیون 8.309 میلیون 3.732 میلیون 3.931 میلیون 4.378 میلیون 3.706 میلیون 551,142 28.96 3.65 4.31 32.776 میلیون 529,697 32.106 میلیون 1.2 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,465 17.00 1.15 1,476 6.00 0.40 12:29 1,092 22.17 میلیون 32.71 میلیارد 20,303.8 1,482 1,465 1,444 1,500 17 3,036,647 1,473 1 69,292 1,475 23.691 هزار میلیارد 111.509 میلیون 96.086 میلیون 16.05 میلیون 87.819 میلیون 8.267 میلیون 3.457 میلیون -4,927,293 -4.8 2.87 6.85 32.104 میلیون 420,000 32.524 میلیون -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 7,628 5,669.00 42.63 13,297 0.00 0.00 12:29 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 7,780 7,628 8,080 1 13,041 7,698 1 787 7,700 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.733 میلیون 916,643 27.125 میلیون 5.524 میلیون
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 2,204 2,920.00 56.99 5,124 0.00 0.00 12:21 10 47,158 234.52 میلیون - 5,124 2,080 2,080 2,204 0 0 0 1 24,500 2,099 12.81 میلیارد - - - - - - - - - - 30.007 میلیون 34,785 24.46 میلیون 5.582 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,058 336.00 5.00 7,058 336.00 5.00 12:29 32,042 47.17 میلیون 332.94 میلیارد 1,585.87 6,722 7,058 7,058 7,058 9999 323,056,151 6,722 60 85,609 6,722 282.32 هزار میلیارد 315.814 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.09 - - 26.176 میلیون 199,999 18.356 میلیون 8.02 میلیون
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 6,864 361.00 5.00 6,925 300.00 4.15 12:29 590 9.52 میلیون 65.94 میلیارد 16,139.6 7,225 7,121 6,864 7,122 1 2,107 6,952 1 23,200 6,980 13.85 هزار میلیارد 17.513 میلیون 5.795 میلیون 1.65 میلیون 3.663 میلیون 2.132 میلیون 567,520 159,387 86.9 6.5 24.4 25.332 میلیون 2.501 میلیون 25.722 میلیون 2.11 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,331 27.00 1.17 2,344 40.00 1.74 12:29 1,372 13.15 میلیون 30.82 میلیارد 9,583.7 2,304 2,330 2,311 2,398 1 17,997 2,339 1 5,000 2,368 56.597 هزار میلیارد 59.325 میلیون 31.594 میلیون 24.145 میلیون 2.729 میلیون 28.865 میلیون 4.091 میلیون 2.208 میلیون 25.63 1.96 13.83 24.542 میلیون 15.748 میلیون 40.288 میلیون 2,200
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,530 139.00 3.79 3,548 121.00 3.30 12:30 29,416 60.31 میلیون 213.99 میلیارد 2,776.16 3,669 3,600 3,486 3,660 0 0 0 6390 12,672,454 3,636 10.644 هزار میلیارد 13.575 میلیون 7.091 میلیون 3 میلیون 2.931 میلیون 4.16 میلیون - - - 2.56 - 22.055 میلیون 8.111 میلیون 29.415 میلیون 750,962
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 18,860 1,182.00 5.90 18,916 1,126.00 5.62 1400/06/22 - - - 6,129.11 20,042 19,040 19,040 19,850 1 1,000 19,200 1 324 19,311 20.429 هزار میلیارد 21.796 میلیون 3.996 میلیون 1.08 میلیون 1.172 میلیون 2.824 میلیون 4.809 میلیون 1.637 میلیون 12.48 7.3 4.29 21.959 میلیون 8.472 میلیون 30.158 میلیون 272,719
سباقر

سیمان باقران

سهام فرابورس 19,150 5,499.00 40.28 13,651 0.00 0.00 12:29 528 1.832 میلیون 25.01 میلیارد - 13,651 19,440 18,390 19,447 97 3,486,092 18,945 0 0 0 8.191 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.983 میلیون 472,349 14.806 میلیون 4.65 میلیون
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,768 13,475.00 88.40 15,243 0.00 0.00 12:29 5 1,450 21.44 میلیون - 15,243 1,811 1,768 1,898 0 0 0 50 4,441,322 1,843 45.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.904 میلیون 2.53 میلیون 20.317 میلیون 116,997
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 5,740 7,456.00 56.50 13,196 0.00 0.00 12:29 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 5,650 5,598 5,746 1 1,000 5,500 1 9,000 5,598 7.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.382 میلیون - 16.262 میلیون 120,000
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 7,629 2,357.00 44.71 5,272 0.00 0.00 12:29 39 339,224 1.74 میلیارد - 5,272 7,230 7,224 7,670 1 2,877 7,440 2 9,877 7,445 13.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.323 میلیون 986,451 17.269 میلیون 40,211
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 10,836 4,769.00 78.61 6,067 0.00 0.00 1400/06/15 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 11,160 10,836 11,160 0 0 0 101 4,196,659 10,836 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.999 میلیون - 15.999 میلیون -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,151 93.00 2.87 3,144 100.00 3.08 12:29 1,170 12.13 میلیون 38.13 میلیارد 10,363.7 3,244 3,244 3,091 3,244 0 0 0 13 404,518 3,214 4.716 هزار میلیارد 10.121 میلیون 4.659 میلیون 1.5 میلیون 5.405 میلیون -745,005 3.103 میلیون -1,207,137 -3.91 -6.33 1.52 15.968 میلیون 930,000 13.549 میلیون 3.348 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,085 42.00 1.97 2,122 5.00 0.24 12:29 852 21.37 میلیون 45.34 میلیارد 25,077.83 2,127 2,150 2,067 2,180 1 4,517 2,091 2 9,482 2,124 8.126 هزار میلیارد 8.509 میلیون 4.126 میلیون 3.829 میلیون 383,443 3.742 میلیون 365,730 -65,842 -123.41 2.17 22.22 15.565 میلیون 5.495 میلیون 17.076 میلیون 3.983 میلیون
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 18,660 556.00 2.89 18,649 567.00 2.95 12:29 2,200 9.45 میلیون 176.23 میلیارد 4,295.49 19,216 19,220 18,256 19,850 1 37,624 19,200 1 8,071 19,270 59.677 هزار میلیارد 66.092 میلیون 13.261 میلیون 3.2 میلیون 6.415 میلیون 6.845 میلیون 10.296 میلیون 1.74 میلیون 34.3 8.73 5.8 15.296 میلیون 617,492 15.248 میلیون 665,615
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 12,488 16,117.00 56.34 12,635 15,970.00 55.83 1400/06/16 - - - 5,930.91 28,605 28,000 27,260 29,200 2 94,000 28,000 19 149,604 28,000 126.35 هزار میلیارد 127.532 میلیون 15.055 میلیون 4.5 میلیون 1.181 میلیون 13.874 میلیون 1.542 میلیون 3.425 میلیون 10.56 9.11 81.93 15.216 میلیون 6.147 میلیون 20.023 میلیون 1.34 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,377 659.00 8.54 7,718 0.00 0.00 12:29 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 8,430 8,377 8,635 1 700 8,351 19 448,467 8,561 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.401 میلیون 1.506 میلیون 14.738 میلیون 168,951
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 3,876 46.00 1.20 3,849 19.00 0.50 12:29 713 7.21 میلیون 27.76 میلیارد 10,115.9 3,830 3,969 3,751 3,969 1 1,500 3,811 1 5,310 3,850 6.928 هزار میلیارد 11.251 میلیون 5.689 میلیون 1.2 میلیون 4.323 میلیون 1.365 میلیون 2.874 میلیون 685,542 10.11 5.07 2.41 13.272 میلیون 3.896 میلیون 17.168 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,371 54.00 1.58 3,405 20.00 0.58 12:29 1,136 11.48 میلیون 39.09 میلیارد 10,104.19 3,425 3,370 3,323 3,500 2 13,184 3,440 1 29,185 3,463 15.706 هزار میلیارد 17.383 میلیون 8.526 میلیون 4.613 میلیون 1.677 میلیون 6.849 میلیون 3.041 میلیون 1.325 میلیون 11.85 2.29 5.17 12.654 میلیون 1.406 میلیون 14.06 میلیون -
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,983 1,983.00 198.30 1,000 0.00 0.00 12:29 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 3,030 2,982 3,130 1 5,000 3,073 424 1,791,147 3,073 - - - - - - - - - - - 11.918 میلیون 3.791 میلیون 15.46 میلیون 248,186
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,651 38.00 0.81 4,699 10.00 0.21 14:02 1,084 4.96 میلیون 23.3 میلیارد 4,573.87 4,689 4,720 4,561 4,850 1 2,000 4,630 1 42,783 4,730 6.203 هزار میلیارد 8.056 میلیون 4.611 میلیون 1.32 میلیون 1.853 میلیون 2.758 میلیون 1.326 میلیون 2.107 میلیون 2.94 2.25 4.68 11.693 میلیون - 11.693 میلیون -
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 4,906 629.00 14.71 4,277 0.00 0.00 12:30 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 4,921 4,800 5,060 1 4,061 4,920 1 1,500 4,927 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.628 میلیون 3.2 میلیون 11.878 میلیون 2.95 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,005 80.00 0.73 11,004 79.00 0.72 12:29 2,842 11.55 میلیون 127.05 میلیارد 4,062.67 10,925 10,870 10,870 11,200 1 2,008 10,932 1 2,000 10,945 263.63 هزار میلیارد 310.489 میلیون 81.007 میلیون 23.958 میلیون 46.859 میلیون 34.148 میلیون 128.226 میلیون 28.48 میلیون 9.26 7.72 2.06 11.424 میلیون 11.145 میلیون 20.7 میلیون 1.869 میلیون