همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/8 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/8 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - - 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
اتکا تهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/13 44,784 1.447 میلیارد 723.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.436 میلیارد 11.285 میلیون - 1.447 میلیارد
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 - - - 48,184.68 965 954 925 964 1 50,000 932 4 131,504 933 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون - 1.84 1.26 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,100 42.00 3.97 1,061 3.00 0.28 10:16 5,170 205.52 میلیون 222.22 میلیارد 71,569.54 1,058 1,063 1,058 1,105 1 142,795 1,062 1 88,575 1,064 67.022 هزار میلیارد 67.397 میلیون 62.933 میلیون 10,000 374,643 - - - - - - 213.02 میلیون 122.866 میلیون 187.928 میلیون 147.958 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 1,288 126,020.00 98.99 127,308 0.00 0.00 10:15 877 122,818 15.64 میلیارد - 127,308 1,214 1,214 1,288 4 210,593 1,247 1 100,000 1,247 7.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 163.483 میلیون - 151.397 میلیون 12.086 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 808 36.00 4.66 801 29.00 3.76 10:15 1,898 70.86 میلیون 56.93 میلیارد 40,238.57 772 790 785 810 1 6,500 788 3 3,426 788 34.224 هزار میلیارد 34.574 میلیون 45.982 میلیون 42.62 میلیون 349,674 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 23.2 0.75 20.02 152.572 میلیون 8 میلیون 157.955 میلیون 2.616 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 883 20,117.00 95.80 21,000 0.00 0.00 10:16 817 5.502 میلیون 115.55 میلیارد - 21,000 830 825 884 1 5,960 841 173 7,101,976 841 83.599 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 68.755 میلیون 1,000,000 66.944 میلیون 2.811 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,178 4,519.00 79.32 5,697 0.00 0.00 10:15 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 1,178 1,166 1,178 199 16,776,844 1,144 1 7,288 1,144 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54.847 میلیون - 53.395 میلیون 1.453 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,809 3,462.00 65.68 5,271 0.00 0.00 10:15 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 1,760 1,760 1,828 0 0 0 2 202,850 1,796 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 46.04 میلیون 683,903 43.716 میلیون 3.007 میلیون
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 714 9,857.00 93.25 10,571 0.00 0.00 10:14 44 71,349 732.47 میلیون - 10,571 714 713 714 3 136,427 690 3 450,000 700 34.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38.543 میلیون - 38.517 میلیون 25,953
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,010 550.00 4.41 10:15 1,551 12.6 میلیون 164 میلیارد 5,879.38 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.14 هزار میلیارد 92.732 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 25.85 10.31 25.03 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,340 35.00 2.68 1,311 6.00 0.46 10:15 292 5.33 میلیون 7.08 میلیارد 16,427.76 1,305 1,329 1,290 1,359 1 20,000 1,308 2 26,150 1,320 9.077 هزار میلیارد 10.865 میلیون 10.144 میلیون 6.897 میلیون 1.795 میلیون 8.105 میلیون 4.177 میلیون 776,507 11.64 1.13 2.16 32.208 میلیون 1.2 میلیون 33.405 میلیون 2,965
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,919 1,354.00 25.68 5,273 0.00 0.00 10:14 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,830 3,805 3,919 1 2,574 3,870 1 4,400 3,885 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.378 میلیون 334,890 21.973 میلیون 740,000
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,204 14,039.00 92.10 15,243 0.00 0.00 10:14 5 1,450 21.44 میلیون - 15,243 1,204 1,204 1,204 1 4,464 1,182 2 200,000 1,187 45.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.316 میلیون 200,000 20.686 میلیون 1.83 میلیون
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,390 135.00 4.15 3,389 134.00 4.12 10:15 709 16.58 میلیون 56.23 میلیارد 26,673.26 3,255 3,286 3,200 3,417 1 169,577 3,250 1 4,790 3,307 25.188 هزار میلیارد 33.706 میلیون 18.962 میلیون 7.428 میلیون 8.518 میلیون 9.276 میلیون 2.901 میلیون 1.923 میلیون 13.1 2.72 8.69 21.26 میلیون 894,149 20.217 میلیون 1.938 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 10,030 2,312.00 29.96 7,718 0.00 0.00 10:15 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 9,970 9,930 10,040 1 1,050 9,870 1 26,046 9,890 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.174 میلیون 3.716 میلیون 23.612 میلیون 1.278 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 6,530 20,087.00 75.47 26,617 0.00 0.00 10:15 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 6,360 6,360 6,690 0 0 0 58 1,447,384 6,540 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.031 میلیون 200,000 19.168 میلیون 62,822
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 1,270 27.00 2.17 1,248 5.00 0.40 10:15 189 3.41 میلیون 4.34 میلیارد 17,101.75 1,243 1,250 1,250 1,297 1 22,071 1,244 1 48,000 1,247 4.79 هزار میلیارد 5.198 میلیون 4.203 میلیون 3.829 میلیون 407,809 3.743 میلیون 445,280 -37,669 -126.87 1.28 10.73 18.543 میلیون 2.352 میلیون 19.643 میلیون 1.252 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,070 146.00 3.72 3,963 39.00 0.99 10:15 397 3.5 میلیون 14.12 میلیارد 5,515.46 3,924 4,080 3,965 4,112 39 5,972,831 3,971 1 261 4,177 33.03 هزار میلیارد 48.068 میلیون 28.127 میلیون 8.2 میلیون 15.039 میلیون 13.318 میلیون 16.597 میلیون 3.805 میلیون 8.56 2.44 1.96 14.331 میلیون 100,000 11.362 میلیون 3.068 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,740 99.00 3.75 2,715 74.00 2.80 1400/10/29 - - - 7,509.45 2,641 2,697 2,620 2,768 3 528,139 2,736 4 192,715 2,740 8.145 هزار میلیارد 9.706 میلیون 7.957 میلیون 3 میلیون 1.561 میلیون 5.705 میلیون 3.851 میلیون 3.8 میلیون 2.73 1.43 2.11 14.323 میلیون 4.165 میلیون 17.353 میلیون 1.136 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 9,680 460.00 4.99 9,660 440.00 4.77 10:13 512 18.1 میلیون 174.89 میلیارد 36,812.46 9,220 9,630 9,600 9,680 1 5,000 9,180 1 19,518 9,230 96.6 هزار میلیارد 98.18 میلیون 16.858 میلیون 10 میلیون 1.58 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 61.21 6.62 53.75 12.617 میلیون 27.728 میلیون 28.745 میلیون 11.6 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 2,369 1,908.00 44.61 4,277 0.00 0.00 10:15 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 2,310 2,310 2,376 1 10,000 2,330 2 10,872 2,339 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.204 میلیون - 11.204 میلیون -
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 1,963 93.00 4.97 1,894 24.00 1.28 10:15 246 4.02 میلیون 7.86 میلیارد 15,549.19 1,870 1,950 1,895 1,963 19 844,074 1,895 1 11,624 1,980 9.548 هزار میلیارد 10.749 میلیون 6.843 میلیون 4.994 میلیون 1.2 میلیون 5.503 میلیون 2.842 میلیون 743,980 12.71 1.72 3.33 10.659 میلیون - 10.659 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 11,310 530.00 4.92 11,310 530.00 4.92 09:57 134 1.66 میلیون 18.82 میلیارد 14,077.14 10,780 11,310 11,310 11,310 24 2,112,017 10,840 0 0 0 27.777 هزار میلیارد 29.938 میلیون 5.865 میلیون 2.456 میلیون 2.161 میلیون 3.344 میلیون 4.094 میلیون 769,998 36.07 8.31 6.79 9.75 میلیون - 9.75 میلیون -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 950 32.00 3.49 918 0.00 0.00 10:15 153 3.24 میلیون 3.01 میلیارد 22,030.88 918 956 902 956 2 21,847 922 4 651,212 928 14.766 هزار میلیارد 103.03 میلیون 95.147 میلیون 16.05 میلیون 88.264 میلیون 6.884 میلیون 3.34 میلیون -4,440,055 -3.32 2.14 4.42 8.989 میلیون 5.491 میلیون 14.28 میلیون 200,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,779 72.00 4.22 1,728 21.00 1.23 10:14 245 3.43 میلیون 6.06 میلیارد 12,065.18 1,707 1,750 1,734 1,787 1 12,371 1,724 2 3,694 1,731 41.723 هزار میلیارد 45.381 میلیون 34.081 میلیون 24.145 میلیون 3.658 میلیون 29.829 میلیون 4.592 میلیون 2.57 میلیون 13.5 1.38 8.98 8.679 میلیون - 7.471 میلیون 1.208 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,249 107.00 5.00 2,173 31.00 1.45 10:12 130 4.44 میلیون 9.94 میلیارد 27,067.95 2,142 2,109 2,109 2,249 17 2,117,533 2,170 1 2,500 2,190 11.015 هزار میلیارد 12.898 میلیون 7.442 میلیون 3.9 میلیون 1.883 میلیون 5.559 میلیون 2.811 میلیون 2.729 میلیون 4.03 1.98 3.91 8.543 میلیون 5.181 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,030 250.00 4.33 5,820 40.00 0.69 10:16 737 5.59 میلیون 33.45 میلیارد 8,493.29 5,780 5,940 5,940 6,030 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 262.8 هزار میلیارد 363.982 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.71 3.82 3.57 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,075 98.00 4.96 1,993 16.00 0.81 10:15 62 1.23 میلیون 2.56 میلیارد 22,510 1,977 2,075 2,075 2,075 34 3,768,657 1,978 1 1,000 2,000 7.255 هزار میلیارد 8.897 میلیون 6.159 میلیون 3.64 میلیون 1.643 میلیون 4.424 میلیون 2.612 میلیون 782,671 9.82 1.64 2.77 7.734 میلیون - 7.734 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,603 171.00 4.98 3,463 31.00 0.90 10:15 299 4.03 میلیون 14.44 میلیارد 7,467.73 3,432 3,554 3,432 3,603 7 704,384 3,472 1 16,071 3,506 21.247 هزار میلیارد 81.469 میلیون 73.262 میلیون 5.95 میلیون 60.263 میلیون 13.027 میلیون 22.284 میلیون 6.265 میلیون 3.29 1.58 0.92 7.573 میلیون 3.5 میلیون 10.421 میلیون 651,800
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,072 42.00 0.42 10,114 0.00 0.00 1399/10/14 245 4.426 میلیون 44.77 میلیارد - 10,114 10,070 10,051 10,072 1 3,000 10,055 1 50,085 10,056 - - - - - - - - - - - 7.419 میلیون 4.131 میلیون 1.6 میلیون 9.95 میلیون