همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,465 84.00 1.28 6,416 133.00 2.03 1399/09/12 - - - 3,751.87 6,549 6,410 6,250 6,648 2 201,181 6,460 10 108,374 6,460 192.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.374 میلیون 36.083 میلیون 103.615 میلیون 5.842 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,480 107.00 3.17 3,446 73.00 2.16 1400/03/29 3,885 62.01 میلیون 213.64 میلیارد 15,960.22 3,373 3,400 3,350 3,520 1 10,000 3,356 1 10,000 3,364 211.941 هزار میلیارد 345.714 میلیون 205.845 میلیون 61.504 میلیون 133.773 میلیون 72.072 میلیون 200.419 میلیون 15.095 میلیون 14.04 2.94 1.06 42.39 میلیون 28.175 میلیون 67.679 میلیون 2.886 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,221 33.00 0.25 13,228 40.00 0.30 1400/03/29 547 20.15 میلیون 266.48 میلیارد 36,829.04 13,188 13,220 12,800 13,376 1 12,450 13,175 2 881 13,178 132.28 هزار میلیارد 132.344 میلیون 1.622 میلیون 10 میلیون 64,157 14.092 میلیون 14.006 میلیون 16.858 میلیون 7.85 9.39 9.44 1.037 میلیون 25.729 میلیون 25.257 میلیون 1.509 میلیون
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 5,130 4,608.00 882.76 522 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 522 5,336 5,026 5,336 9 1,570,000 5,336 6 197,801 5,336 924 میلیارد - - - - - - - - - - 38.596 میلیون 19.42 میلیون 56.016 میلیون 2 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام فرابورس 3,015 11,038.00 78.55 14,053 0.00 0.00 1400/03/25 190 2.453 میلیون 34.48 میلیارد - 14,053 3,015 3,015 3,015 0 0 0 86 6,360,208 3,015 24.593 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 581,100 17.6 میلیون 16.653 میلیون 1.528 میلیون
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 945 17,868.00 94.98 924 17,889.00 95.09 1399/12/25 - - - 6,725.28 18,813 18,437 - - 1368 5,831,469 19,941 1 250 20,000 124.74 هزار میلیارد 540.297 میلیون 344.709 میلیون 6.4 میلیون 415.586 میلیون -70,877,369 86.101 میلیون 33.317 میلیون 0.13 -1.7 1.4 226.831 میلیون 11.408 میلیون 228.918 میلیون 9.321 میلیون
اعتلاح

سر. اعتلاء البرز (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,341 0.00 0.00 6,341 0.00 0.00 1399/12/6 - - - 190,615.18 6,341 6,400 6,341 6,400 1 1,357 6,340 0 0 0 2.219 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61,111 10.613 میلیون - 10.674 میلیون
اراد85

مرابحه عام دولت85-ش.خ010704

اوراق فرابورس 946,000 0.00 0.00 946,000 0.00 0.00 1400/03/4 53 10.5 میلیون 9.933 هزار میلیارد - - 946,000 946,000 946,000 0 0 0 1 39,000,000 946,000 - - - - - - - - - - - - 10.5 میلیون - 10.5 میلیون
اراد75

مرابحه عام دولت75-ش.خ040226

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/26 52 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 20,000 100 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 12,441 799.00 6.03 13,240 0.00 0.00 1400/02/25 920 11.532 میلیون 152.68 میلیارد - 13,240 12,441 12,441 12,441 0 0 0 405 50,698,217 12,441 52.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26,668 10 میلیون 9.227 میلیون 800,000
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 30,084 690.00 2.35 29,394 0.00 0.00 1399/10/14 457 13.502 میلیون 396.89 میلیارد - 29,394 30,085 30,080 30,090 14 1,370,976 30,060 1 56,000 30,060 - - - - - - - - - - - 1.359 میلیون 8.649 میلیون 983,376 9.024 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 17,553 520.00 3.05 17,033 0.00 0.00 1399/10/14 63 749,006 12.76 میلیارد - 17,033 17,538 17,516 17,555 1 100,000 17,523 1 53,689 17,537 - - - - - - - - - - - 245,431 7.6 میلیون 61,854 7.784 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 9,095 1.00 0.01 9,095 1.00 0.01 1400/03/29 3,220 7.79 میلیون 70.89 میلیارد 2,420.46 9,094 9,095 9,094 9,103 386 73,713,439 9,094 7 5,546 9,095 272.85 هزار میلیارد 364.603 میلیون 144.027 میلیون 30 میلیون 91.753 میلیون 52.273 میلیون 35.312 میلیون 35.158 میلیون 7.76 5.22 7.73 1.004 میلیون 7.248 میلیون 8.248 میلیون 3,475
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,710 178.00 0.90 19,981 93.00 0.47 1400/03/29 2,333 7.05 میلیون 140.93 میلیارد 3,023.26 19,888 19,500 19,500 20,600 4 107,468 19,860 1 100,000 19,899 89.915 هزار میلیارد 91.009 میلیون 15.192 میلیون 4.5 میلیون 1.095 میلیون 14.097 میلیون 1.996 میلیون 4.224 میلیون 21.29 6.38 45.05 6.862 میلیون 6.744 میلیون 12.941 میلیون 665,000
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,110 64.00 3.13 2,086 40.00 1.96 1400/03/29 679 12.29 میلیون 25.63 میلیارد 18,100.82 2,046 2,007 2,007 2,140 1 200,000 2,030 5 382,553 2,030 7.988 هزار میلیارد 8.374 میلیون 4.128 میلیون 3.829 میلیون 386,428 3.742 میلیون 272,710 -106,804 -74.79 2.13 29.29 22.589 میلیون 6.32 میلیون 28.529 میلیون 380,347
ومهر

بانک مهر اقتصاد

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 320 6.028 میلیون 6.03 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6.028 میلیون 6.028 میلیون -
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,620 10.00 0.62 1,603 7.00 0.43 1400/03/29 758 17.17 میلیون 27.46 میلیارد 22,654.77 1,610 1,600 1,551 1,622 5 842,742 1,636 3 300,000 1,636 106.081 هزار میلیارد 114.238 میلیون 84.636 میلیون 66.176 میلیون 8.158 میلیون 76.479 میلیون 11.42 میلیون 10.984 میلیون 9.66 1.39 9.29 11.815 میلیون 5.964 میلیون 17.779 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 41,808 622.00 1.51 41,266 80.00 0.19 1400/03/29 770 7.77 میلیون 320.51 میلیارد 10,087.02 41,186 41,000 39,127 42,011 1 35,000 41,187 6 55,173 41,187 1865.223 هزار میلیارد 1.865 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 107.38 28.43 95.2 88,242 5.786 میلیون 1.714 میلیون 4.16 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 14,895 9,710.00 39.46 24,605 0.00 0.00 1400/03/29 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 14,895 14,895 14,895 0 0 0 2155 134,941,565 15,515 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.042 میلیون 4.15 میلیون 5.532 میلیون 660,000
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,072 42.00 0.42 10,114 0.00 0.00 1399/10/14 245 4.426 میلیون 44.77 میلیارد - 10,114 10,070 10,051 10,072 1 3,000 10,055 1 50,085 10,056 - - - - - - - - - - - 7.419 میلیون 4.131 میلیون 1.6 میلیون 9.95 میلیون
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 3,261 1,931.00 37.19 5,192 0.00 0.00 1400/03/29 343 6.336 میلیون 32.9 میلیارد - 5,192 3,261 3,261 3,333 1 13,258 3,150 89 4,433,188 3,361 12.357 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.216 میلیون 4 میلیون 5.864 میلیون 3.352 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 25,090 963.00 3.70 24,908 1,145.00 4.39 1400/03/29 11,430 52.75 میلیون 1.314 هزار میلیارد 477.09 26,053 24,751 24,751 25,760 0 0 0 1049 13,623,693 26,053 69.742 هزار میلیارد - - 2.8 میلیون - - 5.882 میلیون 5.62 میلیون 12.41 - 11.86 475,521 4 میلیون 3.67 میلیون 805,723
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 10,698 4,631.00 76.33 6,067 0.00 0.00 1400/03/29 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 10,698 10,698 10,698 10 904,000 10,000 2 110,000 10,030 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 75.143 میلیون 3.633 میلیون 78.461 میلیون 315,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,304 300.00 5.00 6,230 226.00 3.76 1400/03/29 839 9.48 میلیون 59.08 میلیارد 11,301.56 6,004 6,120 6,000 6,304 1 5,264 6,059 1 2,000 6,160 19.307 هزار میلیارد 22.377 میلیون 7.896 میلیون 500,000 3.07 میلیون 4.826 میلیون 4.435 میلیون 1.226 میلیون 15.75 4 4.35 9.216 میلیون 3.277 میلیون 9.843 میلیون 2.65 میلیون
دمعیار

ص. س. با درآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,070 30.00 0.30 10,100 0.00 0.00 1399/10/14 149 4.394 میلیون 44.38 میلیارد - 10,100 10,080 10,068 10,080 7 634,770 10,063 2 3,988 10,074 - - - - - - - - - - - 3.165 میلیون 3.247 میلیون 6.412 میلیون -
زفکاح

کشت و دامداری فکا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,598 26.00 0.34 7,704 132.00 1.74 1400/01/18 - - - 5,280.8 7,572 7,499 7,500 7,950 2 6,252 7,597 1 49,970 7,598 9.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.531 میلیون 3.241 میلیون 8.771 میلیون -
وکوثر

اعتباری کوثر مرکزی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 3.161 میلیون 3.16 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3.161 میلیون 3.161 میلیون -
ثپردیسح

سر. مسکن پردیس(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,542 55.00 0.57 9,597 0.00 0.00 1399/10/11 100 3.68 میلیون 35.34 میلیارد 36,823.42 9,597 10,018 9,542 10,506 1 69,480 9,542 0 0 0 2.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 551,822 3.131 میلیون - 3.682 میلیون
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 14,239 6,711.00 32.03 20,950 0.00 0.00 1400/03/29 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 13,800 13,800 14,240 1 53,678 13,900 2 1,687 13,940 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.257 میلیون 3.119 میلیون 4.245 میلیون 131,127
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 17,065 9,552.00 35.89 26,617 0.00 0.00 1400/03/29 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 17,270 17,065 17,500 1 290 17,272 2 41,784 17,273 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.062 میلیون 2.946 میلیون 6.008 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 11,400 107.00 0.95 11,256 37.00 0.33 1400/03/25 - - - 961.66 11,293 11,100 10,990 11,470 2 5,125 11,394 3 109,963 11,400 33.768 هزار میلیارد 38.56 میلیون 8.945 میلیون 3 میلیون 4.792 میلیون 4.153 میلیون 2.501 میلیون 1.081 میلیون 31.27 8.14 13.5 1.368 میلیون 2.728 میلیون 4.095 میلیون 1,179