همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 13,445 0.00 0.00 13,447 705.00 4.98 1399/08/7 1,516 94.342 میلیون 1.269 هزار میلیارد - 14,152 13,445 13,445 13,728 95 500 13,050 1 5.431 میلیون 13,445 283.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.227 میلیون 81.115 میلیون 44.444 میلیون 49.898 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,610 0.00 0.00 4,461 70.00 1.59 1399/08/7 18,954 252.228 میلیون 1.125 هزار میلیارد 13,307.37 4,391 4,301 4,180 4,610 4 28.808 میلیون 4,610 321 22,500 4,610 312.992 هزار میلیارد 392.326 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 32.21 4.39 2.07 200.036 میلیون 52.192 میلیون 210.496 میلیون 41.732 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,215 0.00 0.00 11,198 544.00 4.63 1399/08/7 23,207 147.089 میلیون 1.647 هزار میلیارد 6,338.13 11,742 11,155 11,155 11,490 9 63,809 11,219 6 29,169 11,219 315.786 هزار میلیارد 290.844 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 22.566 میلیون 34.87 میلیون 72.875 میلیون 9.698 میلیون 27.66 7.69 3.68 129.631 میلیون 17.458 میلیون 144.572 میلیون 2.517 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 36,990 0.00 0.00 35,847 1,673.00 4.46 1399/08/7 2,734 25.321 میلیون 907.66 میلیارد 9,261.37 37,520 35,644 35,644 37,363 55 1.174 میلیون 37,639 9 469,952 37,639 62.006 هزار میلیارد 67.4 میلیون 16.937 میلیون 1.57 میلیون 11.121 میلیون 5.816 میلیون 7.412 میلیون 3.709 میلیون 15.17 9.68 7.59 9.566 میلیون 15.755 میلیون 25.021 میلیون 300,000
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 33,070 0.00 0.00 33,059 25.00 0.08 1399/08/7 2,794 49.636 میلیون 1.641 هزار میلیارد - 33,034 33,060 33,048 33,074 2 102,600 33,065 3 149,520 33,070 - - - - - - - - - - - 34.264 میلیون 15.372 میلیون 21.41 میلیون 28.226 میلیون
آرمان

بیمه آرمان

سهام فرابورس 6,350 0.00 0.00 6,484 44.00 0.68 1399/08/7 1,866 36.954 میلیون 239.59 میلیارد - 6,440 6,247 6,247 6,633 4 114,403 6,290 2 787,790 6,290 9.522 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.803 میلیون 12.15 میلیون 28.004 میلیون 8.95 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,652 0.00 0.00 8,649 439.00 4.83 1399/08/7 17,188 74.307 میلیون 642.69 میلیارد 4,323.21 9,088 8,634 8,634 8,803 2 34,617 8,652 2 33,850 8,652 425.79 هزار میلیارد 394.391 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 5.51 3.95 5.36 62.484 میلیون 11.824 میلیون 67.732 میلیون 6.576 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 9,450 0.00 0.00 9,229 214.00 2.27 1399/08/7 1,280 13.934 میلیون 128.59 میلیارد - 9,443 9,171 9,160 9,450 3 800 9,450 1 85,270 9,450 115.644 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.161 میلیون 10.773 میلیون 13.833 میلیون 100,843
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,300 0.00 0.00 19,208 997.00 4.93 1399/08/7 3,050 27.966 میلیون 537.19 میلیارد 9,169.34 20,205 19,195 19,195 19,700 6 100,000 19,290 1 21,281 19,300 103.532 هزار میلیارد 88.595 میلیون 15.733 میلیون 3 میلیون 2.159 میلیون 13.574 میلیون 3.344 میلیون 5.376 میلیون 16.08 6.37 25.85 17.476 میلیون 10.491 میلیون 27.946 میلیون 20,305
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,099 0.00 0.00 6,056 267.00 4.22 1399/08/7 3,038 38.611 میلیون 233.83 میلیارد 12,709.5 6,323 6,007 6,007 6,250 1 885 6,043 1 1,000 6,099 16.594 هزار میلیارد 37.618 میلیون 28.506 میلیون 2.624 میلیون 21.727 میلیون 6.78 میلیون 9.414 میلیون 3.711 میلیون 4.28 2.34 1.69 31.219 میلیون 7.393 میلیون 34.293 میلیون 4.319 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 10,899 0.00 0.00 10,898 3.00 0.03 1399/08/7 188 7.73 میلیون 84.24 میلیارد - 10,901 10,905 10,893 10,905 1 1.806 میلیون 10,899 19 27,000 10,901 - - - - - - - - - - - 1.616 میلیون 6.114 میلیون 1.833 میلیون 5.897 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,680 0.00 0.00 22,561 57.00 0.25 1399/08/7 833 7.363 میلیون 166.12 میلیارد 8,839.32 22,504 22,510 22,020 22,790 3 543 22,680 1 41,986 22,690 1004.48 هزار میلیارد 1.036 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 94.6 26.49 92.34 1.904 میلیون 5.459 میلیون 6.066 میلیون 1.297 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,448 0.00 0.00 8,466 426.00 4.79 1399/08/7 2,791 31.22 میلیون 264.3 میلیارد - 8,892 8,448 8,448 8,700 221 707 8,448 1 5.087 میلیون 8,448 87.669 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.119 میلیون 4.101 میلیون 31.22 میلیون -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 7,892 0.00 0.00 7,952 101.00 1.25 1399/08/7 72 3.92 میلیون 30.94 میلیارد - 8,053 7,892 7,892 7,892 4138 - - 0 289.112 میلیون 7,892 128.678 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 120,223 3.8 میلیون 3.92 میلیون -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,406 0.00 0.00 11,164 301.00 2.77 1399/08/7 2,067 14.764 میلیون 164.82 میلیارد 7,142.65 10,863 10,720 10,431 11,406 1 495,840 11,406 30 1,000 11,406 296.175 هزار میلیارد 318.817 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.18 4.54 3.62 11.087 میلیون 3.676 میلیون 13.987 میلیون 776,541
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 29,100 0.00 0.00 29,087 15.00 0.05 1399/08/7 232 5.468 میلیون 159.05 میلیارد - 29,072 29,085 29,085 29,100 2 107,030 29,089 2 800 29,110 - - - - - - - - - - - 1.953 میلیون 3.515 میلیون 304,950 5.163 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,335 0.00 0.00 7,259 354.00 4.65 1399/08/7 1,347 13.439 میلیون 97.56 میلیارد 9,977.05 7,613 7,330 7,233 7,450 4 50,000 7,360 1 40,987 7,360 42.442 هزار میلیارد 41.481 میلیون 15.101 میلیون 5.1 میلیون 4.46 میلیون 10.641 میلیون 4.341 میلیون 3.815 میلیون 9.72 3.48 8.53 10.015 میلیون 3.425 میلیون 13.439 میلیون 500
دمعیار

ص. س. با درآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,009 0.00 0.00 9,999 17.00 0.17 1399/08/7 110 3.459 میلیون 34.58 میلیارد - 9,982 9,985 9,971 10,020 1 230,000 10,010 4 60,500 10,019 - - - - - - - - - - - 43,011 3.416 میلیون 2.164 میلیون 1.295 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 52,562 0.00 0.00 52,562 2,766.00 5.00 1399/08/7 1,820 5.258 میلیون 276.35 میلیارد 2,888.76 55,328 52,562 52,562 52,562 9999 4,950 52,562 7 142.57 میلیون 52,562 354.099 هزار میلیارد 710.677 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 79.502 میلیون 26.353 میلیون 12.77 -5.05 4.24 1.858 میلیون 3.4 میلیون 4.658 میلیون 600,000
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,350 0.00 0.00 13,780 21.00 0.15 1399/08/7 3,017 9.164 میلیون 126.27 میلیارد 3,037.41 13,801 13,250 13,160 14,370 5 6,558 14,360 3 68,564 14,360 159.41 هزار میلیارد 158.564 میلیون 57.38 میلیون 10 میلیون 20.764 میلیون 36.616 میلیون 21.232 میلیون 20.642 میلیون 6.68 3.76 6.49 6.915 میلیون 2.249 میلیون 9.004 میلیون 160,351
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام فرابورس 16,006 0.00 0.00 15,520 20.00 0.13 1399/08/7 249 3.002 میلیون 46.59 میلیارد - 15,540 15,074 15,074 16,006 1 13,592 16,006 1 630 17,405 29.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 859,246 2.143 میلیون 3.002 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 34,648 0.00 0.00 34,544 1,545.00 4.68 1399/08/7 2,115 7.701 میلیون 266.02 میلیارد 3,641.02 32,999 34,300 33,800 34,648 1 2.971 میلیون 34,648 525 2,690 34,648 37.711 هزار میلیارد 46.116 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 126.47 21.97 68.37 5.618 میلیون 2.083 میلیون 5.701 میلیون 2 میلیون
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 14,732 0.00 0.00 14,947 560.00 3.61 1399/08/7 208 2.317 میلیون 34.13 میلیارد 11,137.39 15,507 14,732 14,732 14,732 87 - - 0 1.577 میلیون 14,732 5.774 هزار میلیارد 6.136 میلیون 1.197 میلیون 370,000 605,887 590,668 1.319 میلیون 275,278 20.09 9.36 4.2 246,578 2.07 میلیون 2.317 میلیون -
گنجین

گنجینه یکم آوید

صندوق فرابورس 11,514 0.00 0.00 11,514 4.00 0.03 1399/08/7 44 2.013 میلیون 23.17 میلیارد - 11,510 11,529 11,514 11,535 2 40,875 11,514 1 97,628 11,535 - - - - - - - - - - - 3,540 2.009 میلیون 9,125 2.004 میلیون
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 3,598 0.00 0.00 3,623 86.00 2.32 1399/08/7 332 4.059 میلیون 14.62 میلیارد - 3,709 3,598 3,598 3,780 3 1,400 3,598 1 117,430 3,598 7.131 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.059 میلیون 2 میلیون 4.059 میلیون -
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 16,892 0.00 0.00 16,631 143.00 0.87 1399/08/7 1,048 6.005 میلیون 99.87 میلیارد - 16,488 16,500 16,500 16,900 4 300 16,891 1 42,169 16,899 254.745 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.008 میلیون 1.997 میلیون 5.205 میلیون 800,000
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,648 0.00 0.00 3,641 155.00 4.08 1399/08/7 1,845 21.081 میلیون 76.76 میلیارد 11,425.82 3,796 3,607 3,607 3,770 2 1,600 3,650 1 93,000 3,650 13.25 هزار میلیارد 15.524 میلیون 7.587 میلیون 3.325 میلیون 3.418 میلیون 4.169 میلیون 2.968 میلیون 354,868 34.11 2.9 4.08 19.166 میلیون 1.915 میلیون 21.081 میلیون -
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,002 0.00 0.00 10,000 1.00 0.01 1399/08/7 266 5.485 میلیون 54.85 میلیارد - 10,001 10,003 9,991 10,010 7 4,600 10,000 1 616,637 10,002 - - - - - - - - - - - 3.571 میلیون 1.913 میلیون 4.413 میلیون 1.072 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,915 0.00 0.00 63,916 44.00 0.07 1399/08/7 1,271 2.331 میلیون 148.96 میلیارد 1,833.66 63,872 63,900 63,600 64,300 1 100 63,914 1 7,501 63,915 649.887 هزار میلیارد 734.741 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 42.6 30.32 23.71 580,089 1.75 میلیون 2.331 میلیون -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 31,900 0.00 0.00 30,501 543.00 1.75 1399/08/7 1,457 5.028 میلیون 153.36 میلیارد 3,451.08 31,044 29,496 29,492 32,238 1 390 31,890 1 1,500 31,890 35.294 هزار میلیارد 31.795 میلیون 4.188 میلیون 1,000,000 1.294 میلیون 2.894 میلیون 2.375 میلیون 1.861 میلیون 16.39 10.54 12.84 3.347 میلیون 1.681 میلیون 4.553 میلیون 475,035
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,500 0.00 0.00 21,005 933.00 4.25 1399/08/7 1,751 13.69 میلیون 287.55 میلیارد 7,818.18 21,938 20,842 20,842 21,840 37 4.998 میلیون 22,055 26 264,278 22,055 57.345 هزار میلیارد 113.632 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 8.07 5.47 4.27 12.045 میلیون 1.645 میلیون 13.654 میلیون 35,700
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 63,025 0.00 0.00 61,368 700.00 1.15 1399/08/7 3,058 4.341 میلیون 266.37 میلیارد - 60,668 60,599 59,000 63,330 3 379 63,025 1 2,391 63,040 - - - - - - - - - - - 2.823 میلیون 1.517 میلیون 4.315 میلیون 25,691
ثجوان

تامین مسکن جوانان

سهام فرابورس 6,589 0.00 0.00 6,509 257.00 3.80 1399/08/7 174 2.093 میلیون 13.48 میلیارد - 6,766 6,428 6,428 6,720 1 850 6,441 1 15,000 6,599 19.157 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 593,322 1.5 میلیون 2.093 میلیون -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 30,980 0.00 0.00 29,701 1,528.00 4.89 1399/08/7 356 1.989 میلیون 59.06 میلیارد 5,585.76 31,229 29,668 29,668 31,000 1 170 29,750 1 6,986 30,980 31.132 هزار میلیارد 53.326 میلیون 27.005 میلیون 950,000 25.111 میلیون 1.895 میلیون 34.76 میلیون 1.26 میلیون 22.4 14.89 0.81 576,531 1.412 میلیون 1.589 میلیون 400,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 57,186 0.00 0.00 57,420 2,775.00 4.61 1399/08/7 3,813 9.227 میلیون 529.84 میلیارد 2,419.97 60,195 57,186 57,186 58,900 146 3,099 57,186 2 688,790 57,186 194.446 هزار میلیارد 163.674 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 35.33 24.99 33.31 7.83 میلیون 1.398 میلیون 8.584 میلیون 642,928
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 28,800 0.00 0.00 27,924 683.00 2.39 1399/08/7 4,399 15.489 میلیون 432.51 میلیارد 3,521.04 28,607 27,177 27,177 29,300 5 100,000 29,320 1 10,398 29,320 102.816 هزار میلیارد 105.729 میلیون 25.457 میلیون 3.2 میلیون 16.372 میلیون 9.085 میلیون 16.659 میلیون 4.595 میلیون 19.45 9.84 5.36 14.157 میلیون 1.332 میلیون 15.367 میلیون 122,000
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 39,830 0.00 0.00 39,070 357.00 0.91 1399/08/7 556 1.383 میلیون 53.47 میلیارد 2,486.98 39,427 37,456 37,456 40,500 2 3,946 39,760 2 500 40,390 1021.325 هزار میلیارد 1.028 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 36.41 30.37 15.29 199,221 1.184 میلیون 1.252 میلیون 130,310
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 8,242 0.00 0.00 8,422 253.00 2.92 1399/08/7 398 3.543 میلیون 29.3 میلیارد 8,902.79 8,675 8,242 8,242 8,489 39 2,000 8,242 1 1.084 میلیون 8,242 21.166 هزار میلیارد 21.099 میلیون 6.434 میلیون 2.4 میلیون 885,822 5.548 میلیون 2.388 میلیون 2.323 میلیون 8.7 3.64 8.48 2.403 میلیون 1.14 میلیون 3.137 میلیون 406,037
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 44,251 0.00 0.00 45,333 1,247.00 2.68 1399/08/7 214 1.094 میلیون 49.58 میلیارد 5,110.74 46,580 44,251 44,251 46,580 16 40,000 44,251 1 531,664 44,251 48.481 هزار میلیارد 51.746 میلیون 11.826 میلیون 1,000,000 6.413 میلیون 5.413 میلیون 6.517 میلیون 2.517 میلیون 18.02 8.37 6.96 23,698 1.07 میلیون 293,698 800,000
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 34,245 0.00 0.00 34,773 1,274.00 3.53 1399/08/7 114 964,670 33.04 میلیارد 8,462.02 36,047 34,245 34,245 34,245 686 - - 0 2.52 میلیون 34,245 21.986 هزار میلیارد 23.901 میلیون 4.113 میلیون 600,000 3.038 میلیون 1.076 میلیون 3.009 میلیون 737,759 28.28 19.4 6.93 44,670 920,000 664,696 299,974