همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,006 105.00 4.97 2,006 105.00 4.97 1401/11/16 5,268 2.508 میلیارد 5.031 هزار میلیارد 476,115.92 2,111 2,180 2,006 2,180 4 160,668 2,006 0 0 0 55.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 880,406 2.507 میلیارد - 2.508 میلیارد
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 13,756 24.00 0.17 13,756 24.00 0.17 1402/01/09 3,443 207.104 میلیون 2.849 هزار میلیارد - 13,732 13,757 13,755 13,758 1 24,116 13,757 1 75,196 13,758 - - - - - - - - - - - 85.086 میلیون 122.017 میلیون 80.1 میلیون 127.003 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,546 45.00 3.00 1,544 43.00 2.86 1402/01/09 19,037 838.702 میلیون 1.295 هزار میلیارد 53,288.34 1,501 1,544 1,520 1,546 73 5,503,158 1,546 0 0 0 175.349 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 734.559 میلیون 104.143 میلیون 710.436 میلیون 128.267 میلیون
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,717 3.00 0.17 1,721 1.00 0.06 1402/01/09 1,934 94.177 میلیون 162.09 میلیارد 48,695.7 1,720 1,765 1,712 1,765 2 74,726 1,717 5 272,970 1,717 106.702 هزار میلیارد 107.378 میلیون 68.071 میلیون 62 میلیون 676,177 67.395 میلیون 5.439 میلیون 5.084 میلیون 20.99 1.58 19.62 24.714 میلیون 69.464 میلیون 22.18 میلیون 71.997 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 13,954 29.00 0.21 13,954 29.00 0.21 1402/01/09 698 59.289 میلیون 827.31 میلیارد - 13,925 13,957 13,952 13,957 1 150,442,486 13,952 1 998,034 13,954 - - - - - - - - - - - 11.627 میلیون 47.662 میلیون 9.265 میلیون 50.024 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 4,547 132.00 2.99 4,541 126.00 2.85 1402/01/09 1,322 70.757 میلیون 321.28 میلیارد - 4,415 4,547 4,415 4,547 113 15,403,384 4,547 0 0 0 267.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.346 میلیون 36.411 میلیون 54.345 میلیون 16.412 میلیون
خعمراح

توسعه و عمران شهرستان نائین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,000 310.00 9.37 2,730 580.00 17.52 1401/11/17 1,923 104.43 میلیون 285.21 میلیارد - 3,310 3,280 2,600 3,280 0 0 0 0 7.045 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.346 میلیون 34.084 میلیون - 104.43 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 53,325 95.00 0.18 53,325 95.00 0.18 1402/01/09 4,639 60.554 میلیون 3.229 هزار میلیارد - 53,230 53,324 53,324 53,326 45 44,843,807 53,324 2 1,115,921 53,325 - - - - - - - - - - - 27.653 میلیون 32.901 میلیون 21.905 میلیون 38.649 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 14,974 43.00 0.29 14,973 42.00 0.28 1402/01/09 141 32.79 میلیون 490.98 میلیارد - 14,931 14,974 14,973 14,974 52 50,037,250 14,973 40 39,582,186 14,974 - - - - - - - - - - - 1.423 میلیون 31.367 میلیون 15.509 میلیون 17.281 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 4,291 204.00 4.99 4,263 176.00 4.31 1402/01/09 2,563 56.61 میلیون 241.34 میلیارد 22,087.23 4,087 4,095 4,091 4,291 156 21,354,654 4,291 3 63,304 4,291 396.459 هزار میلیارد 472.473 میلیون 188.932 میلیون 75 میلیون 76.014 میلیون 112.917 میلیون 65.792 میلیون 56.864 میلیون 6.97 3.51 6.03 25.495 میلیون 31.115 میلیون 23.265 میلیون 33.345 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 8,240 100.00 1.20 8,180 160.00 1.92 1402/01/09 4,546 69.442 میلیون 568.06 میلیارد - 8,340 8,490 8,090 8,560 3 130,451 8,250 7 107,836 8,250 80.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.627 میلیون 24.815 میلیون 69.342 میلیون 100,000
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,064 12.00 0.12 10,063 11.00 0.11 1402/01/09 51 20.209 میلیون 203.36 میلیارد - 10,052 10,062 10,062 10,064 3 923,407 10,063 2 28,392 10,064 - - - - - - - - - - - 87,637 20.121 میلیون 132,144 20.077 میلیون
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام فرابورس 2,706 78.00 2.97 2,682 54.00 2.05 1402/01/09 431 26.497 میلیون 71.06 میلیارد - 2,628 2,550 2,550 2,706 4 85,221 2,706 1 6,000 2,714 32.184 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.57 میلیون 19.927 میلیون 1.881 میلیون 24.617 میلیون
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 14,800 475.00 3.32 14,747 422.00 2.95 1402/01/09 2,512 76.45 میلیون 1.127 هزار میلیارد - 14,325 14,455 14,350 14,877 2 3,482 14,792 1 735,784 14,800 - - - - - - - - - - - 57.117 میلیون 19.333 میلیون 16.466 میلیون 59.984 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,999 50.00 1.23 3,972 77.00 1.90 1402/01/09 6,209 229.23 میلیون 910.43 میلیارد - 4,049 4,022 3,929 4,074 4 63,525 3,993 2 61,050 3,993 343.025 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 212.968 میلیون 16.261 میلیون 219.477 میلیون 9.753 میلیون
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 14,576 28.00 0.19 14,576 28.00 0.19 1402/01/09 938 23.861 میلیون 347.79 میلیارد - 14,548 14,575 14,575 14,576 11 32,671,547 14,575 6 596,173 14,576 - - - - - - - - - - - 9.392 میلیون 14.469 میلیون 10.547 میلیون 13.314 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,999 159.00 4.14 3,985 145.00 3.78 1402/01/09 4,203 84.553 میلیون 336.9 میلیارد 20,117.38 3,840 3,880 3,850 4,032 2 50,206 3,999 2 149,481 3,999 29.601 هزار میلیارد 40.672 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 11.07 3.05 3.69 70.78 میلیون 13.773 میلیون 64.26 میلیون 20.294 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 10,754 24.00 0.22 10,754 24.00 0.22 1402/01/09 212 15.267 میلیون 164.17 میلیارد - 10,730 10,753 10,753 10,754 104 100,303,194 10,753 24 18,043,748 10,754 - - - - - - - - - - - 1.986 میلیون 13.281 میلیون 4.762 میلیون 10.505 میلیون
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,180 214.00 10.89 2,180 214.00 10.89 1402/01/09 2,520 410.442 میلیون 894.66 میلیارد - 1,966 2,170 2,170 2,180 480 58,960,578 2,180 0 0 0 150.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 399.664 میلیون 10.778 میلیون - 410.442 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 7,860 220.00 2.88 7,860 220.00 2.88 1402/01/09 893 43.155 میلیون 339.2 میلیارد - 7,640 7,860 7,810 7,860 187 13,505,138 7,860 0 0 0 117.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 33.155 میلیون 10 میلیون 42.755 میلیون 400,000
آوند

آوند

صندوق فرابورس 11,503 24.00 0.21 11,503 24.00 0.21 1402/01/09 1,394 43.749 میلیون 503.23 میلیارد - 11,479 11,503 11,502 11,503 4 200,094,573 11,502 1 43,525,045 11,503 - - - - - - - - - - - 34.266 میلیون 9.483 میلیون 20.74 میلیون 23.01 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 27,266 18.00 0.07 27,286 38.00 0.14 1402/01/09 145 14.308 میلیون 390.42 میلیارد - 27,248 27,266 27,266 27,301 1 20,000 27,267 2 2,623,124 27,301 - - - - - - - - - - - 5.503 میلیون 8.805 میلیون 1.063 میلیون 13.245 میلیون
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 10,000 230.00 2.35 9,900 130.00 1.33 1402/01/09 2,923 23.312 میلیون 230.8 میلیارد 7,975.43 9,770 9,500 9,500 10,150 3 9,750 10,010 4 12,450 10,010 39.6 هزار میلیارد 55.697 میلیون 23.8 میلیون 4 میلیون 16.097 میلیون 7.702 میلیون 26.83 میلیون 4.836 میلیون 8.19 5.14 1.48 14.886 میلیون 8.426 میلیون 14.875 میلیون 8.437 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 11,377 15.00 0.13 11,375 13.00 0.11 1402/01/09 1,647 39.191 میلیون 445.78 میلیارد - 11,362 11,370 11,370 11,379 9 1,126,569 11,374 4 1,690,358 11,377 - - - - - - - - - - - 30.781 میلیون 8.41 میلیون 20.176 میلیون 19.015 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,710 360.00 4.90 7,700 350.00 4.76 1402/01/09 783 15.905 میلیون 122.43 میلیارد 20,312.85 7,350 7,380 7,380 7,710 24 392,985 7,710 0 0 0 38.5 هزار میلیارد 77.285 میلیون 49.342 میلیون 5 میلیون 38.785 میلیون 10.556 میلیون 101.041 میلیون 4.795 میلیون 8.03 3.65 0.38 7.746 میلیون 8.159 میلیون 6.29 میلیون 9.615 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 14,530 610.00 4.38 14,380 460.00 3.30 1402/01/09 9,313 62.102 میلیون 892.78 میلیارد 6,668.31 13,920 14,150 13,860 14,660 3 3,062 14,540 4 28,680 14,540 120.792 هزار میلیارد 122.403 میلیون 12.015 میلیون 8.4 میلیون 1.611 میلیون 10.404 میلیون 2.358 میلیون 2.25 میلیون 53.68 11.61 51.23 54.052 میلیون 8.05 میلیون 56.436 میلیون 5.666 میلیون
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/08 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - 700 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 6,930 240.00 3.59 6,710 20.00 0.30 1402/01/09 4,552 48.63 میلیون 326.23 میلیارد 10,683.24 6,690 6,720 6,440 6,970 3 21,567 6,920 1 15,270 6,920 23.485 هزار میلیارد 34.334 میلیون 18.502 میلیون 3.5 میلیون 10.849 میلیون 7.652 میلیون 11.3 میلیون 1.312 میلیون 17.9 3.07 2.08 40.857 میلیون 7.773 میلیون 47.264 میلیون 1.366 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 82.00 8.09 937 77.00 7.59 1400/07/28 - - - 57,855.61 1,014 954 925 964 0 0 0 0 - 763.949 میلیون 578.158 میلیون 135 میلیون 620.579 میلیون -42,421,089 52.774 میلیون -55,701,326 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 14,250 350.00 2.52 14,180 280.00 2.01 1402/01/09 514 9.156 میلیون 129.81 میلیارد 17,814.2 13,900 14,240 13,850 14,300 1 3,602 14,250 1 144,204 14,250 35.381 هزار میلیارد 41.967 میلیون 12.9 میلیون 2.495 میلیون 6.586 میلیون 6.314 میلیون 13.788 میلیون 3.469 میلیون 10.2 5.6 2.57 2.349 میلیون 6.808 میلیون 3.575 میلیون 5.581 میلیون
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,828 16.00 0.88 1,860 48.00 2.65 1402/01/09 731 42.238 میلیون 78.55 میلیارد - 1,812 1,865 1,828 1,866 2 229,945 1,829 1 20,000 1,830 4.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35.661 میلیون 6.577 میلیون 20.038 میلیون 22.2 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 7,520 10.00 0.13 7,490 20.00 0.27 1402/01/09 4,657 51.95 میلیون 389.36 میلیارد 11,155.32 7,510 7,520 7,330 7,640 1 39,709 7,520 3 2,272 7,520 74.9 هزار میلیارد 101.405 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 6.87 3.16 7.55 45.822 میلیون 6.128 میلیون 49.95 میلیون 2 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 9,070 60.00 0.67 9,020 10.00 0.11 1402/01/09 899 11.438 میلیون 103.13 میلیارد 12,723.3 9,010 9,010 8,810 9,250 2 62,695 9,070 3 13,873 9,080 69.003 هزار میلیارد 78.201 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 19.12 4.87 6.66 5.359 میلیون 6.079 میلیون 10.87 میلیون 567,816
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 3,201 44.00 1.39 3,213 56.00 1.77 1402/01/09 1,593 40.252 میلیون 129.32 میلیارد 25,268.18 3,157 3,192 3,180 3,275 6 274,122 3,200 1 3 3,200 10.282 هزار میلیارد 17.088 میلیون 11.105 میلیون 3.2 میلیون 6.807 میلیون 4.299 میلیون 7.532 میلیون 1.428 میلیون 7.2 2.39 1.37 34.347 میلیون 5.905 میلیون 40.028 میلیون 223,769
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 21,475 558.00 2.67 21,240 323.00 1.54 1402/01/09 776 13.043 میلیون 277.03 میلیارد - 20,917 20,916 20,916 21,479 1 1,450 21,452 1 39,000 21,474 - - - - - - - - - - - 7.249 میلیون 5.794 میلیون 7.214 میلیون 5.828 میلیون
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 1,275 37.00 2.99 1,269 31.00 2.50 1402/01/09 902 47.896 میلیون 60.8 میلیارد - 1,238 1,267 1,220 1,275 65 9,559,543 1,275 0 0 0 11.542 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42.103 میلیون 5.793 میلیون 46.972 میلیون 924,359
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 9,450 170.00 1.77 9,440 180.00 1.87 1402/01/09 2,857 22.086 میلیون 208.42 میلیارد 7,730.56 9,620 9,510 9,290 9,620 2 1,980 9,450 1 11,113 9,450 462.56 هزار میلیارد 597.921 میلیون 265.911 میلیون 25 میلیون 135.361 میلیون 130.55 میلیون 199.059 میلیون 48.661 میلیون 9.51 3.54 2.32 17.034 میلیون 5.052 میلیون 16.769 میلیون 5.317 میلیون
زرین

زرین

صندوق فرابورس 17,670 330.00 1.90 17,572 232.00 1.34 1402/01/09 123 5.296 میلیون 93.05 میلیارد - 17,340 17,400 17,380 17,670 1 15,800 17,602 1 5,222 17,670 - - - - - - - - - - - 277,328 5.018 میلیون 107,644 5.188 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,683 13.00 0.78 1,671 1.00 0.06 1402/01/09 806 16.697 میلیون 27.9 میلیارد 20,716.18 1,670 1,680 1,637 1,690 2 40,609 1,683 1 10,000 1,687 26.82 هزار میلیارد 136.692 میلیون 105.183 میلیون 16.05 میلیون 109.872 میلیون -4,688,811 3.217 میلیون -5,631,143 -4.76 -5.72 8.34 11.725 میلیون 4.973 میلیون 16.697 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 21,900 700.00 3.30 21,500 300.00 1.42 1402/01/09 700 5.105 میلیون 110.07 میلیارد 7,293.36 21,200 21,300 20,950 21,900 3 33,272 21,800 10 123,202 21,900 1250.745 هزار میلیارد 1.454 میلیارد 283.065 میلیون 58.174 میلیون 203.531 میلیون 79.534 میلیون 59.066 میلیون 30.614 میلیون 40.86 15.73 21.18 641,887 4.463 میلیون 5.105 میلیون -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,513 24.00 0.96 2,504 15.00 0.60 1402/01/09 679 15.552 میلیون 38.94 میلیارد 22,904.37 2,489 2,489 2,456 2,548 1 178,739 2,513 1 47,530 2,536 19.531 هزار میلیارد 21.641 میلیون 11.104 میلیون 7.8 میلیون 2.11 میلیون 8.994 میلیون 4.75 میلیون 5.176 میلیون 3.77 2.17 4.12 11.117 میلیون 4.435 میلیون 15.452 میلیون 100,000
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,500 14.00 0.92 1,509 5.00 0.33 1402/01/09 948 47.893 میلیون 72.28 میلیارد - 1,514 1,541 1,490 1,552 2 235,683 1,500 1 174,000 1,500 28.731 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43.675 میلیون 4.218 میلیون 47.893 میلیون -
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 15,440 49.00 0.32 15,432 41.00 0.27 1402/01/09 1,003 15.858 میلیون 244.73 میلیارد - 15,391 15,420 15,420 15,440 3 22,733 15,439 3 239,786 15,440 - - - - - - - - - - - 11.762 میلیون 4.096 میلیون 15.808 میلیون 50,394
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,561 363.00 6.98 5,471 273.00 5.25 1402/01/09 1,290 20.621 میلیون 112.82 میلیارد 15,985.13 5,198 5,201 5,201 5,561 5 143,445 5,561 0 0 0 13.157 هزار میلیارد 16.387 میلیون 7.522 میلیون 2.405 میلیون 3.23 میلیون 4.292 میلیون 6.847 میلیون 1.156 میلیون 11.39 3.07 1.92 16.549 میلیون 4.071 میلیون 14.19 میلیون 6.431 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 14,510 430.00 3.05 14,250 170.00 1.21 1402/01/09 3,264 14.847 میلیون 211.6 میلیارد 4,548.74 14,080 14,090 14,010 14,550 4 7,032 14,510 3 13,558 14,510 341.397 هزار میلیارد 407.022 میلیون 114.615 میلیون 23.958 میلیون 65.625 میلیون 48.989 میلیون 210.068 میلیون 26.408 میلیون 12.93 6.97 1.63 11.109 میلیون 3.738 میلیون 12.388 میلیون 2.459 میلیون
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 11,250 260.00 2.37 10,930 60.00 0.55 1402/01/09 965 9.537 میلیون 104.22 میلیارد 9,882.98 10,990 11,000 10,720 11,260 1 10,000 11,220 2 9,986 11,250 18.69 هزار میلیارد 20.939 میلیون 6.785 میلیون 1.71 میلیون 2.249 میلیون 4.537 میلیون 9.967 میلیون 2.061 میلیون 9.07 4.12 1.88 5.851 میلیون 3.686 میلیون 9.079 میلیون 457,873
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 13,640 890.00 6.98 13,520 770.00 6.04 1402/01/09 1,695 24.172 میلیون 326.87 میلیارد 14,260.54 12,750 12,500 12,500 13,640 38 2,192,706 13,640 0 0 0 17.576 هزار میلیارد 18.525 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 12.78 4.72 9.49 20.67 میلیون 3.501 میلیون 23.307 میلیون 864,372
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,426 3.00 0.21 1,440 17.00 1.19 1402/01/09 14,238 522.052 میلیون 751.53 میلیارد 36,051.24 1,423 1,458 1,412 1,488 22 1,182,300 1,426 5 412,800 1,426 61.373 هزار میلیارد 61.987 میلیون 46.045 میلیون 42.62 میلیون 613,759 45.431 میلیون 297,692 176,911 346.91 1.35 206.16 518.701 میلیون 3.351 میلیون 508.864 میلیون 13.188 میلیون
بمیلا

توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

سهام فرابورس 10,500 300.00 2.94 10,500 300.00 2.94 1402/01/09 244 4.749 میلیون 49.84 میلیارد - 10,200 10,430 10,320 10,500 6 280,960 10,500 0 0 0 11.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.433 میلیون 3.316 میلیون 4.234 میلیون 515,097
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,715 56.00 3.38 1,715 56.00 3.38 1402/01/09 1,153 42.982 میلیون 73.72 میلیارد 37,278.49 1,659 1,665 1,665 1,741 2 6,052 1,705 3 200,033 1,716 130.642 هزار میلیارد 146.386 میلیون 95.296 میلیون 66.176 میلیون 15.744 میلیون 79.551 میلیون 3.972 میلیون 3.521 میلیون 37.1 1.64 32.89 39.96 میلیون 3.022 میلیون 37.951 میلیون 5.031 میلیون
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 10,490 10.00 0.10 10,420 60.00 0.57 1402/01/09 1,774 11.776 میلیون 122.69 میلیارد 6,638.15 10,480 10,880 10,250 10,880 1 1,500 10,490 1 3,639 10,490 15.63 هزار میلیارد 17.789 میلیون 5.592 میلیون 1.5 میلیون 2.159 میلیون 3.433 میلیون 6.879 میلیون 1.807 میلیون 8.65 4.55 2.27 8.766 میلیون 3.01 میلیون 11.726 میلیون 50,009
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 14,490 940.00 6.94 14,350 800.00 5.90 1402/01/09 1,089 15.906 میلیون 228.18 میلیارد 14,605.86 13,550 13,090 13,090 14,490 16 123,932 14,490 0 0 0 21.525 هزار میلیارد 27.077 میلیون 9.173 میلیون 1.5 میلیون 5.552 میلیون 3.621 میلیون 8.93 میلیون 1.952 میلیون 10.55 5.69 2.31 12.896 میلیون 3.01 میلیون 7.577 میلیون 8.329 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,626 76.00 2.98 2,622 72.00 2.82 1402/01/09 605 27.604 میلیون 72.39 میلیارد - 2,550 2,620 2,580 2,626 136 9,720,947 2,626 0 0 0 78.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.604 میلیون 3 میلیون 16.404 میلیون 11.2 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 46,599 90.00 0.19 46,599 90.00 0.19 1402/01/09 1,663 7.771 میلیون 362.14 میلیارد - 46,509 46,598 46,598 46,602 7 3,422,299 46,598 1 159 46,599 - - - - - - - - - - - 4.932 میلیون 2.84 میلیون 5.566 میلیون 2.205 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 37,300 100.00 0.27 36,800 400.00 1.08 1402/01/09 5,235 14.215 میلیون 523.03 میلیارد 2,715.36 37,200 37,200 35,500 37,450 8 10,028 37,300 5 7,269 37,300 110.4 هزار میلیارد 112.279 میلیون 18.395 میلیون 3 میلیون 1.879 میلیون 16.516 میلیون 3.383 میلیون 30.298 میلیون 3.64 6.68 32.64 11.565 میلیون 2.65 میلیون 9.129 میلیون 5.086 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 5,397 61.00 1.12 5,375 83.00 1.52 1402/01/09 1,887 15.017 میلیون 80.71 میلیارد 7,958.03 5,458 5,500 5,291 5,500 1 3,894 5,397 3 24,491 5,397 16.125 هزار میلیارد 20.194 میلیون 8.993 میلیون 2 میلیون 4.069 میلیون 4.924 میلیون 8.48 میلیون 1.591 میلیون 10.14 3.27 1.9 12.407 میلیون 2.61 میلیون 13.564 میلیون 1.453 میلیون
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 19,370 560.00 2.98 19,370 560.00 2.98 1402/01/09 138 3.196 میلیون 61.91 میلیارد - 18,810 19,370 19,370 19,370 93 6,195,332 19,370 0 0 0 154.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 796,960 2.399 میلیون 1.696 میلیون 1.5 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 24,000 650.00 2.78 23,600 250.00 1.07 1402/01/09 1,296 5.226 میلیون 123.46 میلیارد 4,032.24 23,350 23,850 23,000 24,150 2 4,975 23,900 1 4,000 23,900 130.272 هزار میلیارد 152.744 میلیون 36.869 میلیون 5.52 میلیون 22.472 میلیون 14.398 میلیون 13.285 میلیون 5.708 میلیون 22.82 9.06 9.81 2.909 میلیون 2.316 میلیون 3.617 میلیون 1.609 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,025 31.00 0.78 4,055 61.00 1.53 1402/01/09 2,222 44.331 میلیون 179.76 میلیارد 19,950.96 3,994 3,990 3,914 4,165 1 100,000 4,025 1 3,288 4,062 57.581 هزار میلیارد 64.466 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 30.47 2.87 2741952.38 42.039 میلیون 2.292 میلیون 35.408 میلیون 8.923 میلیون
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 3,425 85.00 2.54 3,390 50.00 1.50 1402/01/09 917 12.195 میلیون 41.35 میلیارد 13,299.12 3,340 3,287 3,287 3,427 4 123,401 3,420 1 9,999 3,424 4.475 هزار میلیارد 5.182 میلیون 3.748 میلیون 1.32 میلیون 885,885 2.863 میلیون 423,029 261,695 17.11 1.56 10.58 9.959 میلیون 2.236 میلیون 11.595 میلیون 600,000
ثقزوی

عمران و سازندگی استان قزوین

سهام فرابورس 12,360 160.00 1.28 12,300 220.00 1.76 1402/01/09 433 4.491 میلیون 55.26 میلیارد - 12,520 12,800 12,160 12,800 1 24 12,350 1 45,900 12,400 2.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.265 میلیون 2.227 میلیون 4.491 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 13,820 650.00 4.94 13,760 590.00 4.48 1402/01/09 1,432 11.102 میلیون 152.72 میلیارد 7,752.46 13,170 13,790 13,450 13,820 23 464,167 13,820 0 0 0 137.6 هزار میلیارد 151.084 میلیون 34.224 میلیون 10 میلیون 13.484 میلیون 20.739 میلیون 30.616 میلیون 11.584 میلیون 11.88 6.63 4.49 8.917 میلیون 2.185 میلیون 9.502 میلیون 1.6 میلیون
پلاست

پلاستیران

سهام فرابورس 11,220 80.00 0.72 11,270 130.00 1.17 1402/01/09 409 5.897 میلیون 66.48 میلیارد - 11,140 11,160 11,060 11,460 1 32,164 11,200 2 5,229 11,240 5.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.719 میلیون 2.178 میلیون 5.405 میلیون 491,958
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 102,950 4,900.00 5.00 102,600 4,550.00 4.64 1402/01/09 2,326 4.538 میلیون 465.65 میلیارد 1,951.13 98,050 98,050 98,000 102,950 295 1,145,626 102,950 9 11,241 102,950 1410.906 هزار میلیارد 1.49 میلیارد 168.084 میلیون 13.752 میلیون 78.92 میلیون 89.164 میلیون 277.498 میلیون 100.981 میلیون 13.97 15.82 5.08 2.492 میلیون 2.046 میلیون 1.673 میلیون 2.865 میلیون
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 5,420 150.00 2.85 5,420 150.00 2.85 1402/01/09 118 5.857 میلیون 31.75 میلیارد - 5,270 5,420 5,420 5,420 2 110,881 5,420 0 0 0 9.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.857 میلیون 2 میلیون 3.857 میلیون 2 میلیون
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 7,666 1,982.00 34.87 5,684 0.00 0.00 1400/11/30 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 7,666 7,666 7,666 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون 2 میلیون -
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 2,193 43.00 2.00 2,192 42.00 1.95 1402/01/09 147 7.015 میلیون 15.38 میلیارد - 2,150 2,191 2,138 2,193 7 890,092 2,193 0 0 0 3.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.015 میلیون 2 میلیون 4.105 میلیون 2.91 میلیون
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام فرابورس 5,590 90.00 1.64 5,590 90.00 1.64 1402/01/09 116 3.777 میلیون 21.11 میلیارد - 5,500 5,510 5,500 5,660 1 75,000 5,560 1 40,000 5,590 19.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.884 میلیون 1.893 میلیون 2.449 میلیون 1.328 میلیون
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 12,830 260.00 2.07 12,950 380.00 3.02 1402/01/09 163 2.202 میلیون 28.51 میلیارد 1,973.74 12,570 13,190 12,600 13,190 1 2,500 12,840 1 90,032 12,920 57.498 هزار میلیارد 67.975 میلیون 24.693 میلیون 4.44 میلیون 10.477 میلیون 14.216 میلیون 33.931 میلیون 6.399 میلیون 8.99 4.04 1.69 413,137 1.789 میلیون 635,047 1.567 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,520 92.00 2.68 3,494 66.00 1.93 1402/01/09 455 7.33 میلیون 25.61 میلیارد 16,109.36 3,428 3,598 3,449 3,598 8 158,500 3,477 1 96,777 3,477 87.35 هزار میلیارد 192.099 میلیون 134.28 میلیون 16.885 میلیون 104.749 میلیون 29.53 میلیون 66.374 میلیون 8.298 میلیون 10.53 2.96 1.32 5.574 میلیون 1.755 میلیون 6.825 میلیون 504,740
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 7,840 10.00 0.13 8,010 180.00 2.30 1402/01/09 1,521 14.578 میلیون 116.7 میلیارد 9,584.54 7,830 8,240 7,790 8,330 1 50,000 7,870 2 14,642 7,870 7.69 هزار میلیارد 8.522 میلیون 3.358 میلیون 960,000 1.36 میلیون 1.998 میلیون 3.946 میلیون 620,879 12.39 3.85 1.95 12.824 میلیون 1.754 میلیون 12.247 میلیون 2.331 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 20,760 720.00 3.59 20,250 210.00 1.05 1402/01/09 578 3.808 میلیون 77.11 میلیارد 6,588.81 20,040 20,980 19,900 20,980 1 7,750 20,760 1 272 20,780 14.175 هزار میلیارد 21.764 میلیون 8.896 میلیون 700,000 7.589 میلیون 1.307 میلیون 5.724 میلیون 663,694 21.36 10.85 2.48 2.085 میلیون 1.723 میلیون 3.599 میلیون 208,945
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 28,900 1,400.00 5.09 28,450 950.00 3.45 1402/01/09 2,712 4.681 میلیون 133.06 میلیارد 1,726.07 27,500 26,400 26,400 29,000 1 10,000 28,700 3 1,263 28,900 99.575 هزار میلیارد 112.874 میلیون 24.615 میلیون 3.5 میلیون 13.299 میلیون 11.315 میلیون 22.878 میلیون 8.608 میلیون 11.3 8.6 4.25 2.965 میلیون 1.716 میلیون 2.629 میلیون 2.052 میلیون
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 15,530 450.00 2.98 15,510 430.00 2.85 1402/01/09 152 2.152 میلیون 33.39 میلیارد - 15,080 15,150 15,150 15,530 5 133,198 15,530 0 0 0 53.643 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 467,955 1.684 میلیون 1.586 میلیون 566,633
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,348 9.00 0.21 4,347 8.00 0.18 1402/01/09 847 18.828 میلیون 81.84 میلیارد - 4,339 4,350 4,281 4,400 3 64,615 4,348 1 66,320 4,379 21.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.163 میلیون 1.666 میلیون 17.435 میلیون 1.393 میلیون
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 14,000 20.00 0.14 13,850 130.00 0.93 1402/01/09 463 4.161 میلیون 57.63 میلیارد - 13,980 14,000 13,710 14,090 1 13,196 14,000 1 12,000 14,100 82.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.516 میلیون 1.646 میلیون 3.894 میلیون 267,734
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,200 100.00 1.64 6,250 150.00 2.46 1402/01/09 2,241 10.567 میلیون 66.02 میلیارد 4,715.13 6,100 6,120 6,120 6,370 1 2,000 6,190 2 82 6,190 9.375 هزار میلیارد 10.98 میلیون 3.709 میلیون 1,000,000 1.575 میلیون 2.133 میلیون 5.884 میلیون 559,421 16.77 4.39 1.59 8.948 میلیون 1.618 میلیون 10.507 میلیون 59,640
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 27,800 1,800.00 6.92 27,500 1,500.00 5.77 1402/01/09 1,656 8.427 میلیون 231.75 میلیارد 5,088.61 26,000 27,250 26,550 27,800 24 203,231 27,800 0 0 0 8.25 هزار میلیارد 8.415 میلیون 3.088 میلیون 300,000 989,957 2.098 میلیون 1.324 میلیون 980,975 8.41 3.93 6.23 6.848 میلیون 1.579 میلیون 6.53 میلیون 1.896 میلیون
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 5,810 120.00 2.02 5,840 90.00 1.52 1402/01/09 1,836 15.623 میلیون 91.25 میلیارد 8,509.08 5,930 5,990 5,770 5,990 3 8,200 5,800 2 11,681 5,810 6.541 هزار میلیارد 8.491 میلیون 3.547 میلیون 560,000 2.006 میلیون 1.541 میلیون 8.508 میلیون 481,823 13.58 4.25 0.77 14.043 میلیون 1.579 میلیون 14.973 میلیون 650,000
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 25,100 100.00 0.40 25,050 150.00 0.60 1402/01/09 969 2.956 میلیون 73.8 میلیارد 3,050.19 25,200 25,200 24,550 25,500 2 1,000 25,100 8 10,444 25,100 300.6 هزار میلیارد 363.467 میلیون 111.675 میلیون 12 میلیون 62.867 میلیون 48.808 میلیون 134.773 میلیون 30.858 میلیون 9.74 6.16 2.23 1.453 میلیون 1.503 میلیون 1.658 میلیون 1.297 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,450 300.00 4.88 6,430 280.00 4.55 1402/01/09 932 14.721 میلیون 94.59 میلیارد 15,794.77 6,150 6,350 6,240 6,450 1 1,700 6,400 0 0 0 26.363 هزار میلیارد 38.759 میلیون 19.71 میلیون 4.1 میلیون 12.396 میلیون 7.313 میلیون 24.326 میلیون 2.457 میلیون 10.73 3.6 1.08 13.221 میلیون 1.5 میلیون 11.045 میلیون 3.676 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 59,950 1,750.00 2.84 59,500 2,200.00 3.57 1402/01/09 8,342 13.803 میلیون 821.17 میلیارد 1,654.68 61,700 57,400 57,400 63,000 1 3,324 60,150 2 1,353 60,150 38.973 هزار میلیارد 41.907 میلیون 5.435 میلیون 327,500 2.934 میلیون 2.5 میلیون 7.238 میلیون 2.985 میلیون 12.8 15.29 5.28 12.327 میلیون 1.477 میلیون 12.911 میلیون 892,070
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 70,250 4,600.00 6.15 70,200 4,650.00 6.21 1402/01/09 3,741 6.799 میلیون 477.32 میلیارد 1,817.36 74,850 72,200 69,650 73,350 2 1,155 70,250 1 24 70,350 17.55 هزار میلیارد 21.009 میلیون 5.328 میلیون 250,000 3.459 میلیون 1.869 میلیون 4.008 میلیون 1.98 میلیون 8.87 9.39 4.38 5.351 میلیون 1.448 میلیون 6.784 میلیون 14,612
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 4,000 136.00 3.52 3,912 48.00 1.24 1402/01/09 4,050 13.951 میلیون 55.34 میلیارد 3,444.76 3,864 3,920 3,900 4,060 5 40,192 4,000 18 29,524 4,000 293.4 هزار میلیارد 391.078 میلیون 186.265 میلیون 65 میلیون 97.678 میلیون 88.587 میلیون 118.767 میلیون 11.716 میلیون 25.04 3.31 2.48 12.535 میلیون 1.416 میلیون 13.795 میلیون 156,767
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,070 380.00 4.37 9,060 370.00 4.26 1402/01/09 3,914 35.377 میلیون 320.55 میلیارد 9,038.51 8,690 8,810 8,750 9,270 1 770 9,090 1 5,000 9,090 31.71 هزار میلیارد 36.207 میلیون 9.279 میلیون 2.456 میلیون 4.497 میلیون 4.782 میلیون 9.46 میلیون 1.509 میلیون 21.01 6.63 3.35 34.076 میلیون 1.301 میلیون 35.376 میلیون 1,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 14,990 80.00 0.54 15,010 100.00 0.67 1402/01/09 2,410 14.125 میلیون 212.02 میلیارد 5,861.05 14,910 15,040 14,590 15,820 1 3,366 14,800 1 5,325 14,800 27.018 هزار میلیارد 31.197 میلیون 6.297 میلیون 1.2 میلیون 4.179 میلیون 2.118 میلیون 4.732 میلیون 342,872 78.8 12.76 5.71 12.872 میلیون 1.253 میلیون 13.575 میلیون 550,000
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 5,667 370.00 6.99 5,630 333.00 6.29 1402/01/09 449 11.101 میلیون 62.49 میلیارد 24,723.56 5,297 5,459 5,459 5,667 49 3,799,643 5,667 0 0 0 4.504 هزار میلیارد 4.466 میلیون 2.308 میلیون 400,000 559,074 1.749 میلیون 465,250 87,417 51.52 2.57 9.68 9.876 میلیون 1.225 میلیون 10.358 میلیون 742,500
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 5,520 200.00 3.76 5,480 160.00 3.01 1402/01/09 2,520 28.818 میلیون 158.01 میلیارد 11,435.85 5,320 5,380 5,320 5,620 1 2,700 5,520 3 14,842 5,530 20.593 هزار میلیارد 23.105 میلیون 8.399 میلیون 3.758 میلیون 2.513 میلیون 5.886 میلیون 2.46 میلیون 543,477 37.89 3.5 8.37 27.6 میلیون 1.219 میلیون 28.818 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,840 34.00 0.71 4,887 81.00 1.69 1402/01/09 529 6.331 میلیون 30.94 میلیارد 11,967.8 4,806 5,059 4,806 5,059 1 2,929 4,830 1 10,000 4,872 29.078 هزار میلیارد 144.001 میلیون 127.608 میلیون 5.95 میلیون 114.924 میلیون 12.685 میلیون 36.594 میلیون 2.161 میلیون 13.46 2.29 0.79 5.197 میلیون 1.134 میلیون 5.27 میلیون 1.061 میلیون
غشوکو

شوکوپارس

سهام فرابورس 10,540 300.00 2.93 10,470 230.00 2.25 1402/01/09 189 3.182 میلیون 33.33 میلیارد - 10,240 10,480 10,020 10,540 1 114,547 10,540 1 4,372 10,600 4.188 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 1.121 میلیون 3.082 میلیون 100,000
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,067 16.00 0.16 10,067 16.00 0.16 1402/01/09 209 6.818 میلیون 68.63 میلیارد - 10,051 10,066 10,066 10,067 102 99,150,033 10,066 20 19,632,378 10,067 - - - - - - - - - - - 5.726 میلیون 1.092 میلیون 1.25 میلیون 5.568 میلیون
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 9,570 270.00 2.90 9,560 260.00 2.80 1402/01/09 425 9.192 میلیون 87.9 میلیارد - 9,300 9,390 9,390 9,570 13 1,305,576 9,570 0 0 0 12.17 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.131 میلیون 1.06 میلیون 7.192 میلیون 2 میلیون
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 89,400 1,150.00 1.30 88,250 0.00 0.00 1402/01/09 111 1.201 میلیون 106.04 میلیارد - 88,250 88,250 86,400 89,400 1 2,000 88,800 1 57 89,400 317.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 153,858 1.048 میلیون 1.201 میلیون 376
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 6,140 170.00 2.85 6,130 160.00 2.68 1402/01/09 156 4.868 میلیون 29.83 میلیارد - 5,970 6,140 6,010 6,140 14 2,627,303 6,140 0 0 0 16.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.876 میلیون 992,581 2.985 میلیون 1.884 میلیون
رشد

رشد

صندوق فرابورس 10,063 18.00 0.18 10,053 8.00 0.08 1402/01/09 107 2.073 میلیون 20.84 میلیارد - 10,045 10,053 10,051 10,065 1 7,141 10,063 3 160,910 10,064 - - - - - - - - - - - 1.089 میلیون 983,195 2.011 میلیون 62,147
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,975 83.00 4.39 1,968 76.00 4.02 1402/01/09 638 14.108 میلیون 27.77 میلیارد 22,113.31 1,892 1,910 1,910 1,986 3 31,558 1,986 4 243,345 1,986 11.434 هزار میلیارد 86.644 میلیون 82.253 میلیون 4.195 میلیون 75.21 میلیون 7.044 میلیون 33.342 میلیون 908,654 12.58 1.62 0.34 13.178 میلیون 930,000 12.648 میلیون 1.46 میلیون
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 11,230 150.00 1.32 11,380 0.00 0.00 1402/01/09 73 926,553 10.53 میلیارد - 11,380 11,100 11,100 11,380 1 5,000 11,240 1 2,707 11,300 113.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61,477 865,076 926,553 -