همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
اراد87

مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

اوراق فرابورس 926,800 0.00 0.00 926,800 0.00 0.00 1400/06/23 297 59.114 میلیون 54.787 هزار میلیارد - - 926,800 926,800 926,800 43 8,435,500 926,800 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 59.114 میلیون - 59.114 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,090 31.00 0.75 4,134 13.00 0.32 12:30 3,439 42.59 میلیون 176.07 میلیارد 12,384.45 4,121 4,145 4,070 4,219 18 3,599,216 4,170 1 200 4,170 254.256 هزار میلیارد 401.597 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 10.32 3.04 1.04 51.469 میلیون 43.188 میلیون 78.152 میلیون 16.506 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,224 58.00 4.97 1,215 49.00 4.20 12:30 9,609 373.36 میلیون 453.71 میلیارد 38,854.92 1,166 1,178 1,170 1,224 1 5,500 1,170 5 113,638 1,171 51.784 هزار میلیارد 52.175 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 33.46 1.13 30.31 275.276 میلیون 32.588 میلیون 295.06 میلیون 12.803 میلیون
اراد89

مرابحه عام دولت89-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/05/20 150 30 میلیون 30 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
اراد88

مرابحه عام دولت88-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/05/20 151 30 میلیون 30 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,119 1.00 0.09 1,129 11.00 0.98 12:29 15,035 454.71 میلیون 513.26 میلیارد 23,364.01 1,118 1,144 1,117 1,149 2 28,000 1,133 8 588,994 1,135 152.415 هزار میلیارد 595.501 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.87 2.21 1.52 679.749 میلیون 23.59 میلیون 699.091 میلیون 4.248 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 3,476 38.00 1.11 3,500 62.00 1.80 12:29 607 11.42 میلیون 39.99 میلیارد 18,819.59 3,438 3,450 3,450 3,580 5 462,023 3,490 1 40,000 3,500 13.65 هزار میلیارد 14.191 میلیون 7.249 میلیون 3.9 میلیون 540,687 6.708 میلیون 2.766 میلیون 2.692 میلیون 5.07 2.03 4.95 5.804 میلیون 23.384 میلیون 23.054 میلیون 6.133 میلیون
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,002 476.00 5.00 10,002 476.00 5.00 12:28 605 34.1 میلیون 341.09 میلیارد 56,366.98 9,526 10,002 10,002 10,002 352 16,314,662 9,532 0 0 0 52.01 هزار میلیارد 56.435 میلیون 12.862 میلیون 4 میلیون 4.424 میلیون 8.437 میلیون 4.205 میلیون 3.668 میلیون 10.9 5.87 11.78 60.633 میلیون 20.914 میلیون 30.92 میلیون 50.627 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,331 27.00 1.17 2,344 40.00 1.74 12:29 1,372 13.15 میلیون 30.82 میلیارد 9,583.7 2,304 2,330 2,311 2,398 1 17,997 2,339 1 5,000 2,368 56.597 هزار میلیارد 59.325 میلیون 31.594 میلیون 24.145 میلیون 2.729 میلیون 28.865 میلیون 4.091 میلیون 2.208 میلیون 25.63 1.96 13.83 24.542 میلیون 15.748 میلیون 40.288 میلیون 2,200
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,005 80.00 0.73 11,004 79.00 0.72 12:29 2,842 11.55 میلیون 127.05 میلیارد 4,062.67 10,925 10,870 10,870 11,200 1 2,008 10,932 1 2,000 10,945 263.63 هزار میلیارد 310.489 میلیون 81.007 میلیون 23.958 میلیون 46.859 میلیون 34.148 میلیون 128.226 میلیون 28.48 میلیون 9.26 7.72 2.06 11.424 میلیون 11.145 میلیون 20.7 میلیون 1.869 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,697 34.00 1.96 1,678 53.00 3.06 12:29 1,366 34.22 میلیون 57.42 میلیارد 25,052.21 1,731 1,690 1,648 1,740 1 100,619 1,731 1 5,000 1,735 111.044 هزار میلیارد 118.552 میلیون 83.882 میلیون 66.176 میلیون 7.508 میلیون 76.374 میلیون 11.698 میلیون 11.253 میلیون 9.87 1.45 9.49 5.766 میلیون 10.915 میلیون 16.136 میلیون 545,000
اعتلاح

سر. اعتلاء البرز (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,341 0.00 0.00 6,341 0.00 0.00 1399/12/6 - - - 190,615.18 6,341 6,400 6,341 6,400 1 1,357 6,340 0 0 0 2.219 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61,111 10.613 میلیون - 10.674 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 17,100 3,614.00 26.80 13,486 0.00 0.00 12:29 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 16,990 16,550 17,135 1 400 16,790 1 159,239 16,850 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.397 میلیون 9.453 میلیون 32.614 میلیون 11.235 میلیون
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 11,219 590.00 5.00 11,219 590.00 5.00 12:29 3,346 13.84 میلیون 155.26 میلیارد 4,135.96 11,809 11,219 11,219 11,219 1 1,551 11,621 9999 40,072,321 11,621 16.829 هزار میلیارد 20.727 میلیون 9.359 میلیون 1.5 میلیون 3.899 میلیون 5.46 میلیون 9.203 میلیون 9.143 میلیون - 3.24 1.92 138.885 میلیون 8.925 میلیون 143.864 میلیون 3.946 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 30,084 690.00 2.35 29,394 0.00 0.00 1399/10/14 457 13.502 میلیون 396.89 میلیارد - 29,394 30,085 30,080 30,090 14 1,370,976 30,060 1 56,000 30,060 - - - - - - - - - - - 1.359 میلیون 8.649 میلیون 983,376 9.024 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 18,860 1,182.00 5.90 18,916 1,126.00 5.62 1400/06/22 - - - 6,129.11 20,042 19,040 19,040 19,850 1 1,000 19,200 1 324 19,311 20.429 هزار میلیارد 21.796 میلیون 3.996 میلیون 1.08 میلیون 1.172 میلیون 2.824 میلیون 4.809 میلیون 1.637 میلیون 12.48 7.3 4.29 21.959 میلیون 8.472 میلیون 30.158 میلیون 272,719
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 12,770 608.00 5.00 12,721 559.00 4.60 12:28 1,196 6.86 میلیون 87.24 میلیارد 5,733.95 12,162 12,150 12,150 12,770 1 1,000 12,260 1 1,057 12,440 82.496 هزار میلیارد 140.991 میلیون 80.331 میلیون 6.485 میلیون 58.495 میلیون 21.836 میلیون 31.571 میلیون 10.415 میلیون 7.92 3.78 2.61 5.282 میلیون 8.427 میلیون 13.327 میلیون 382,000
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,530 139.00 3.79 3,548 121.00 3.30 12:30 29,416 60.31 میلیون 213.99 میلیارد 2,776.16 3,669 3,600 3,486 3,660 0 0 0 6390 12,672,454 3,636 10.644 هزار میلیارد 13.575 میلیون 7.091 میلیون 3 میلیون 2.931 میلیون 4.16 میلیون - - - 2.56 - 22.055 میلیون 8.111 میلیون 29.415 میلیون 750,962
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 3,590 16,669.00 82.28 20,259 0.00 0.00 12:29 107 1.263 میلیون 25.59 میلیارد - 20,259 3,730 3,571 3,730 1 50,000 3,665 1 98,341 3,689 30.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.655 میلیون 7.955 میلیون 9.315 میلیون 2.295 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 17,553 520.00 3.05 17,033 0.00 0.00 1399/10/14 63 749,006 12.76 میلیارد - 17,033 17,538 17,516 17,555 1 100,000 17,523 1 53,689 17,537 - - - - - - - - - - - 245,431 7.6 میلیون 61,854 7.784 میلیون
اراد86

مرابحه عام دولت86-ش.خ020404

اوراق فرابورس 936,100 2,100.00 0.22 934,000 0.00 0.00 1400/06/23 5 1,000,000 934 میلیارد - 934,000 936,100 936,100 936,100 4 755,600 936,100 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 7.244 میلیون - 7.244 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 5,310 37.00 0.70 5,329 56.00 1.06 12:29 563 5.6 میلیون 29.87 میلیارد 9,955.17 5,273 5,230 5,230 5,450 1 9,908 5,298 1 5,000 5,330 13.983 هزار میلیارد 37.477 میلیون 31.1 میلیون 2.624 میلیون 23.494 میلیون 7.606 میلیون 12.36 میلیون 3.898 میلیون 3.59 1.84 1.13 4.751 میلیون 6.519 میلیون 10.653 میلیون 617,493
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 12,488 16,117.00 56.34 12,635 15,970.00 55.83 1400/06/16 - - - 5,930.91 28,605 28,000 27,260 29,200 2 94,000 28,000 19 149,604 28,000 126.35 هزار میلیارد 127.532 میلیون 15.055 میلیون 4.5 میلیون 1.181 میلیون 13.874 میلیون 1.542 میلیون 3.425 میلیون 10.56 9.11 81.93 15.216 میلیون 6.147 میلیون 20.023 میلیون 1.34 میلیون
ومهر

بانک مهر اقتصاد

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 320 6.028 میلیون 6.03 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6.028 میلیون 6.028 میلیون -
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,085 42.00 1.97 2,122 5.00 0.24 12:29 852 21.37 میلیون 45.34 میلیارد 25,077.83 2,127 2,150 2,067 2,180 1 4,517 2,091 2 9,482 2,124 8.126 هزار میلیارد 8.509 میلیون 4.126 میلیون 3.829 میلیون 383,443 3.742 میلیون 365,730 -65,842 -123.41 2.17 22.22 15.565 میلیون 5.495 میلیون 17.076 میلیون 3.983 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,904 29.00 0.99 2,924 9.00 0.31 12:29 696 8.6 میلیون 25.13 میلیارد 12,349.76 2,933 2,861 2,861 3,000 1 2,000 2,530 42 1,175,849 2,908 10.643 هزار میلیارد 11.882 میلیون 5.354 میلیون 3.64 میلیون 1.239 میلیون 4.116 میلیون 1.96 میلیون 315,578 33.73 2.59 5.43 4.957 میلیون 5.394 میلیون 10.351 میلیون -
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 8,005 2,308.00 40.51 5,697 0.00 0.00 12:29 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 8,005 8,005 8,194 1 10,000 7,155 242 12,330,646 8,250 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.964 میلیون 4.461 میلیون 10.425 میلیون -
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,072 42.00 0.42 10,114 0.00 0.00 1399/10/14 245 4.426 میلیون 44.77 میلیارد - 10,114 10,070 10,051 10,072 1 3,000 10,055 1 50,085 10,056 - - - - - - - - - - - 7.419 میلیون 4.131 میلیون 1.6 میلیون 9.95 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 16,999 134.00 0.78 17,057 76.00 0.44 12:29 1,572 10.45 میلیون 178.32 میلیارد 6,650.29 17,133 17,450 16,777 17,450 1 734 17,400 2 13,000 17,420 426.425 هزار میلیارد 486.809 میلیون 169.253 میلیون 25 میلیون 60.384 میلیون 108.869 میلیون 170.274 میلیون 64.462 میلیون 6.62 3.92 2.5 8.2 میلیون 3.928 میلیون 10.556 میلیون 1.572 میلیون
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 3,876 46.00 1.20 3,849 19.00 0.50 12:29 713 7.21 میلیون 27.76 میلیارد 10,115.9 3,830 3,969 3,751 3,969 1 1,500 3,811 1 5,310 3,850 6.928 هزار میلیارد 11.251 میلیون 5.689 میلیون 1.2 میلیون 4.323 میلیون 1.365 میلیون 2.874 میلیون 685,542 10.11 5.07 2.41 13.272 میلیون 3.896 میلیون 17.168 میلیون -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,700 971.00 14.56 6,671 0.00 0.00 12:29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,650 5,570 5,815 0 0 0 78 2,948,665 5,754 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.688 میلیون 3.801 میلیون 5.489 میلیون -