همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بپردیس

بیمه پردیس

سهام فرابورس 1,224 724.00 144.80 500 0.00 0.00 1403/04/27 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - 500 1,223 1,223 1,224 0 0 0 0 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 660 458.00 40.97 1,118 0.00 0.00 1403/05/02 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 674 644 674 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,758 5.00 0.13 3,769 6.00 0.16 1403/05/02 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 9,131.34 3,763 3,745 3,734 3,820 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 224.064 میلیون 102.979 میلیون 50 میلیون 30.614 میلیون 72.366 میلیون 163.459 میلیون 41.658 میلیون 4.64 2.67 1.18 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
تکیمیا

تامین سرمایه کیمیا

سهام فرابورس 1,970 36.00 1.79 2,006 0.00 0.00 1403/05/02 977 41.737 میلیون 83.72 میلیارد - 2,006 1,992 1,933 1,992 1 43,833 2,006 2 21,900 2,010 40.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 41.73 میلیون 5.307 میلیون 36.424 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,981 41.00 2.11 1,966 26.00 1.34 1403/05/02 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 23,685.78 1,940 1,942 1,942 2,019 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 19.925 میلیون 16.122 میلیون 6.6 میلیون 7.094 میلیون 9.028 میلیون 14.4 میلیون 2.667 میلیون 4.81 1.42 0.89 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 19,052 1,950.00 11.40 17,102 0.00 0.00 1403/05/02 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 19,052 19,052 19,054 6 107,373,281 17,102 11 3,158,640 17,103 - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
سام

سام

صندوق فرابورس 11,165 1,158.00 11.57 10,007 0.00 0.00 1403/05/02 113 28.094 میلیون 281.14 میلیارد - 10,007 11,164 11,164 11,165 1 15,000,000 10,007 4 9,607,834 10,008 - - - - - - - - - - - 1.199 میلیون 26.895 میلیون 17.789 میلیون 10.304 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 15,830 1,674.00 11.83 14,156 0.00 0.00 1403/05/02 999 35.284 میلیون 499.48 میلیارد - 14,156 15,829 15,829 15,830 201 195,820,337 14,156 90 51,950,030 14,157 - - - - - - - - - - - 11.545 میلیون 23.739 میلیون 26.482 میلیون 8.802 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 3,009 1,379.00 31.43 4,388 0.00 0.00 1403/04/16 173 20.909 میلیون 91.75 میلیارد - 4,388 2,927 2,900 3,013 1 10,000 4,250 0 0 0 10.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.152 میلیون 15.757 میلیون - 20.909 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,574 16.00 1.03 1,580 22.00 1.41 1403/05/02 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 202.777 میلیون 1,558 1,650 1,555 1,650 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 393.17 میلیون 370.926 میلیون 111.6 میلیون 190.393 میلیون 180.533 میلیون 360.459 میلیون 42.14 میلیون 4.81 1.13 0.57 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 980,000 31,050.00 3.27 948,950 0.00 0.00 1403/05/02 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 980,000 980,000 980,000 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 14,993 1,544.00 11.48 13,449 0.00 0.00 1403/05/02 321 16.461 میلیون 221.39 میلیارد - 13,449 14,992 14,992 14,993 2 200,000,204 13,449 22 20,397,790 13,450 - - - - - - - - - - - 4.615 میلیون 11.831 میلیون 12.324 میلیون 4.123 میلیون
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 11,629 1,211.00 11.62 10,418 0.00 0.00 1403/05/02 35 11.564 میلیون 120.47 میلیارد - 10,418 11,629 11,628 11,629 42 40,463,550 10,418 13 11,137,660 10,419 - - - - - - - - - - - 22,440 11.541 میلیون 1.564 میلیون 10 میلیون
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 5,340 1,610.00 23.17 6,950 0.00 0.00 1403/04/20 259 22.789 میلیون 161.8 میلیارد - 6,950 5,340 5,340 5,340 8 333,979 7,100 0 0 0 20.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.589 میلیون 9.2 میلیون 7.589 میلیون 15.2 میلیون
فاخر

فاخر

صندوق فرابورس 13,059 1,390.00 11.91 11,669 0.00 0.00 1403/05/02 21 9.812 میلیون 114.5 میلیارد - 11,669 13,058 13,058 13,059 78 95,316,017 11,669 27 24,365,061 11,670 - - - - - - - - - - - 648,814 9.163 میلیون 27,165 9.785 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 73,213 7,612.00 11.60 65,601 0.00 0.00 1403/05/02 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 73,212 73,212 73,213 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,080 400.00 5.99 7,040 360.00 5.39 1403/04/27 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 24,785.96 6,680 6,630 6,630 7,080 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 71.562 میلیون 16.007 میلیون 10.5 میلیون 1.422 میلیون 14.585 میلیون 4.127 میلیون 3.724 میلیون 18.83 4.81 17 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 37,764 3,882.00 11.46 33,882 0.00 0.00 1403/05/02 43 5.468 میلیون 185.25 میلیارد - 33,882 37,763 37,763 37,764 1 49,758,578 33,881 1 24,808,358 33,882 - - - - - - - - - - - 66,117 5.401 میلیون 145,857 5.322 میلیون
کاج

کاج

صندوق فرابورس 15,323 1,599.00 11.65 13,724 0.00 0.00 1403/05/02 54 6.105 میلیون 83.78 میلیارد - 13,724 15,322 15,322 15,323 2 120,198,952 13,724 17 15,545,826 13,725 - - - - - - - - - - - 1.624 میلیون 4.445 میلیون 750,127 5.319 میلیون
آلا

آلا

صندوق فرابورس 13,187 1,377.00 11.66 11,810 0.00 0.00 1403/05/02 88 7.46 میلیون 88.1 میلیارد - 11,810 13,186 13,186 13,187 20 19,540,262 11,810 14 3,996,576 11,811 - - - - - - - - - - - 3.248 میلیون 4.211 میلیون 1.532 میلیون 5.928 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 15,834 1,669.00 11.78 14,165 0.00 0.00 1403/05/02 829 21.771 میلیون 308.4 میلیارد - 14,165 15,833 15,833 15,834 8 197,222,201 14,165 1 46,556,354 14,166 - - - - - - - - - - - 16.531 میلیون 4.16 میلیون 7.275 میلیون 13.417 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,828 21.00 1.16 1,815 8.00 0.44 1403/05/02 177 5.477 میلیون 10.53 میلیارد 15,719.15 1,807 1,915 1,780 1,915 2 154,329 1,926 1 100,000 1,930 146.411 هزار میلیارد 154.553 میلیون 111.427 میلیون 76.176 میلیون 13.844 میلیون 97.584 میلیون 7.813 میلیون 7.328 میلیون 19.2 1.44 18.02 1.247 میلیون 3.73 میلیون 4.974 میلیون 3,000
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 19,399 2,070.00 11.95 17,329 0.00 0.00 1403/05/02 257 7.09 میلیون 122.87 میلیارد - 17,329 19,398 19,393 19,399 203 201,833,860 17,329 3 30,098,537 17,330 - - - - - - - - - - - 3.452 میلیون 3.639 میلیون 3.856 میلیون 3.234 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 929 68.00 6.82 997 0.00 0.00 1403/05/02 637 35.888 میلیون 35.77 میلیارد - 997 929 929 929 7 738,365 999 26 2,722,625 1,000 27.864 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.297 میلیون 3.468 میلیون 35.765 میلیون -
رابین

رابین

صندوق فرابورس 14,702 1,586.00 12.09 13,116 0.00 0.00 1403/05/02 124 4.364 میلیون 57.24 میلیارد - 13,116 14,702 14,702 14,703 62 61,723,471 13,116 16 9,499,737 13,117 - - - - - - - - - - - 1.088 میلیون 3.277 میلیون 4.164 میلیون 200,263
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 6,700 110.00 1.67 6,580 10.00 0.15 1403/05/02 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 12,371.83 6,590 6,440 6,330 6,770 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 858.257 میلیون 455.455 میلیون 75 میلیون 355.007 میلیون 100.448 میلیون 114.864 میلیون 26.399 میلیون 19.06 5.01 4.38 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
اعتبار

اعتبار

صندوق فرابورس 15,110 1,598.00 11.83 13,512 0.00 0.00 1403/05/02 83 6.18 میلیون 83.5 میلیارد - 13,512 15,109 15,109 15,120 27 16,622,069 13,512 5 4,904,930 13,513 - - - - - - - - - - - 3.343 میلیون 2.836 میلیون 4.386 میلیون 1.794 میلیون
ساحل

ساحل

صندوق فرابورس 15,789 1,685.00 11.95 14,104 0.00 0.00 1403/05/02 19 2.916 میلیون 41.13 میلیارد - 14,104 15,788 15,788 15,794 1 47,203,859 14,104 1 19,890,411 14,105 - - - - - - - - - - - 119,983 2.796 میلیون 2.807 میلیون 109,589
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,350 150.00 4.29 3,492 8.00 0.23 1403/05/02 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 4,908.17 3,500 3,334 3,333 3,399 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 568.134 میلیون 334.18 میلیون 110 میلیون 179.284 میلیون 154.895 میلیون 184.965 میلیون 26.489 میلیون 14.68 2.51 2.1 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,000 20.00 0.40 5,020 0.00 0.00 1403/05/02 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 13,157.03 5,020 5,050 5,000 5,080 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 41.378 میلیون 27.906 میلیون 3.59 میلیون 23.247 میلیون 4.659 میلیون 13.908 میلیون -1,423,205 -13.34 3.94 1.66 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,082 59.00 2.76 2,118 23.00 1.07 1403/05/02 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 27,486.96 2,141 2,168 2,080 2,168 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 275.025 میلیون 249.221 میلیون 33.5 میلیون 190.069 میلیون 59.151 میلیون 129.383 میلیون 16.687 میلیون 5.09 1.44 0.66 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 4,271 241.00 5.98 4,240 210.00 5.21 1403/05/02 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 40,068.35 4,030 4,147 4,072 4,271 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 81.048 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 5.59 1.4 0.54 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 15,980 3,540.00 28.46 12,440 0.00 0.00 1403/04/27 211 3.273 میلیون 40.72 میلیارد - 12,440 15,930 15,600 15,980 2 54,085 12,250 1 4,355 12,360 193.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 768,463 2.505 میلیون 3.248 میلیون 25,000
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 2,070 954.00 31.55 3,024 0.00 0.00 1403/05/02 103 2.554 میلیون 7.72 میلیارد - 3,024 2,074 2,070 2,130 1 15,000 3,017 1 33,200 3,025 30.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,927 2.483 میلیون 1.68 میلیون 873,760
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 38,500 6,650.00 14.73 45,150 0.00 0.00 1403/04/27 238 4.145 میلیون 187.13 میلیارد - 45,150 38,500 38,500 38,500 0 0 0 3 377,228 43,800 13.094 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.745 میلیون 2.4 میلیون 4.145 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 2,994 55.00 1.80 3,026 23.00 0.75 1403/05/02 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 15,674.83 3,049 3,120 2,993 3,197 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 203.792 میلیون 150.208 میلیون 34.978 میلیون 86.58 میلیون 63.628 میلیون 111.662 میلیون 23.609 میلیون 4.96 1.84 1.05 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
بازرگام

پست پیشگامان بادپا

سهام فرابورس 9,630 630.00 7.00 9,000 0.00 0.00 1403/04/27 39 2.339 میلیون 21.05 میلیارد - 9,000 9,960 9,630 9,960 8 1,270,617 9,000 1 1,000 9,150 27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.139 میلیون 2.139 میلیون -
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 21,476 2,110.00 10.90 19,366 0.00 0.00 1403/05/02 384 5.877 میلیون 113.82 میلیارد - 19,366 21,475 21,475 21,476 113 106,550,609 19,366 13 9,060,683 19,367 - - - - - - - - - - - 3.774 میلیون 2.078 میلیون 4.915 میلیون 937,423
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 2,640 631.00 19.29 3,271 0.00 0.00 1403/04/24 373 12.645 میلیون 41.36 میلیارد - 3,271 2,589 2,589 2,740 0 0 0 1 40,000 3,420 5.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.601 میلیون 2.045 میلیون 12.645 میلیون -
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 7,840 2,156.00 37.93 5,684 0.00 0.00 1403/05/02 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 8,120 7,770 8,120 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون 2 میلیون -
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 6,120 410.00 6.28 6,050 480.00 7.35 1403/05/02 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 6,576.95 6,530 5,700 5,700 6,190 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 70.503 میلیون 32.702 میلیون 9 میلیون 12.093 میلیون 20.609 میلیون 17.715 میلیون 9.731 میلیون 6 2.83 3.3 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 2,832 33.00 1.18 2,871 72.00 2.57 1403/05/02 846 14.86 میلیون 65.13 میلیارد 7,361.9 2,799 2,840 2,801 2,950 3 21,325 4,275 2 12,713 4,288 15.779 هزار میلیارد 15.569 میلیون 9.28 میلیون 3.6 میلیون 5.118 میلیون 4.162 میلیون 4.64 میلیون -123,919 -84.34 2.51 2.25 13.186 میلیون 1.675 میلیون 14.86 میلیون 78
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 64,611 6,877.00 11.91 57,734 0.00 0.00 1403/05/02 199 2.26 میلیون 130.5 میلیارد - 57,734 64,611 64,611 64,612 10 8,704,748 57,734 3 563,508 57,735 - - - - - - - - - - - 623,866 1.637 میلیون 1.775 میلیون 485,741
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,930 500.00 5.93 8,880 450.00 5.34 1403/05/02 904 10.059 میلیون 111.48 میلیارد 14,875.51 8,430 8,620 8,540 8,930 0 0 0 194 16,101,403 10,970 19.944 هزار میلیارد 23.734 میلیون 10.7 میلیون 1.8 میلیون 9.73 میلیون 970,634 6.002 میلیون -491,706 -28.48 14.43 2.33 8.483 میلیون 1.577 میلیون 10.059 میلیون -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 3,990 17.00 0.43 3,991 18.00 0.45 1403/04/24 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 3,435.68 3,973 3,978 3,970 4,059 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 53.079 میلیون 36.272 میلیون 7.7 میلیون 22.348 میلیون 13.923 میلیون 37.025 میلیون 5.891 میلیون 5.22 2.21 0.83 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 8,700 370.00 4.44 8,580 250.00 3.00 1403/05/02 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 4,774.1 8,330 8,360 8,360 8,720 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 27.696 میلیون 8.603 میلیون 2.6 میلیون 5.076 میلیون 3.528 میلیون 10.076 میلیون 1.061 میلیون 21.33 6.41 2.25 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
توان

توان

صندوق فرابورس 16,718 1,587.00 8.67 18,305 0.00 0.00 1403/05/02 607 3.739 میلیون 68.44 میلیارد - 18,305 17,011 16,680 17,176 1 60 18,223 1 5,000 18,224 - - - - - - - - - - - 2.192 میلیون 1.525 میلیون 2.091 میلیون 1.627 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,015 8.00 0.08 10,007 0.00 0.00 1403/05/02 88 3.723 میلیون 37.26 میلیارد - 10,007 10,015 10,014 10,015 7 98,653,102 10,007 1 18,763,868 10,008 - - - - - - - - - - - 2.226 میلیون 1.487 میلیون 2.477 میلیون 1.236 میلیون
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 2,657 150.00 5.98 2,650 143.00 5.70 1403/05/02 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 37,191.36 2,507 2,578 2,516 2,657 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 18.992 میلیون 11.035 میلیون 5.166 میلیون 4.992 میلیون 6.042 میلیون 9.727 میلیون 460,188 30.42 2.32 1.44 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 12,620 10.00 0.08 12,590 40.00 0.32 1403/05/02 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 2,864.39 12,630 13,100 12,460 13,150 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 86.371 میلیون 37.449 میلیون 4.5 میلیون 27.511 میلیون 9.937 میلیون 36.071 میلیون 11.376 میلیون 5.17 5.92 1.63 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,153 25.00 0.79 3,194 16.00 0.50 1403/05/02 296 1.922 میلیون 7.03 میلیارد 1,915.48 3,178 3,116 3,116 3,260 2 2,108 3,659 1 924 3,717 36.6 هزار میلیارد 32.893 میلیون 28.266 میلیون 10 میلیون 843,061 27.423 میلیون 7.143 میلیون 6.89 میلیون 4.66 1.17 4.49 530,605 1.39 میلیون 1.921 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 3,067 0.00 0.00 3,068 1.00 0.03 1403/05/02 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 10,342.59 3,067 3,000 3,000 3,100 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 348.115 میلیون 206.142 میلیون 75 میلیون 114.865 میلیون 91.277 میلیون 41.434 میلیون 40.798 میلیون 5.72 2.56 5.63 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 1,845 18.00 0.97 1,883 20.00 1.07 1403/05/02 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 54,727.73 1,863 1,950 1,845 1,950 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 3.641 میلیارد 3.662 میلیارد 80 میلیون 3.489 میلیارد 173.209 میلیون 369.601 میلیون 42.44 میلیون 3.58 0.88 0.41 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,139 28.00 0.68 4,152 41.00 1.00 1403/05/02 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 8,289.83 4,111 4,161 4,050 4,200 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 20.274 میلیون 10.663 میلیون 3.758 میلیون 3.871 میلیون 6.792 میلیون 5.595 میلیون 926,096 17.71 2.42 2.93 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 2,955 83.00 2.73 2,975 63.00 2.07 1403/05/02 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 6,140.49 3,038 3,015 2,936 3,075 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 17.384 میلیون 9.634 میلیون 3.85 میلیون 4.54 میلیون 5.094 میلیون 10.323 میلیون 621,453 20.67 2.52 1.24 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,215 62.00 2.88 2,174 21.00 0.98 1403/05/02 263 7.146 میلیون 18.02 میلیارد 20,786.73 2,153 2,200 2,155 2,219 4 404,484 2,699 10 424,605 2,699 9.654 هزار میلیارد 10.661 میلیون 6.233 میلیون 3.829 میلیون 1.643 میلیون 4.59 میلیون 2.36 میلیون 903,874 9.98 1.96 3.82 6.013 میلیون 1.133 میلیون 7.105 میلیون 40,694
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,074 51.00 1.27 4,026 3.00 0.07 1403/04/24 95 2.188 میلیون 9.22 میلیارد 16,421.55 4,023 4,021 3,937 4,074 0 0 0 0 10.142 هزار میلیارد 23.029 میلیون 17.562 میلیون 2.4 میلیون 13.367 میلیون 4.195 میلیون 6.812 میلیون 1.21 میلیون 7.98 2.3 1.42 1.062 میلیون 1.126 میلیون 2.188 میلیون -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 3,500 62.00 1.74 3,565 3.00 0.08 1403/04/27 85 2.523 میلیون 10.37 میلیارد 30,617.83 3,562 3,650 3,370 3,650 3 108,109 4,095 2 101,000 4,120 242.549 هزار میلیارد 273.134 میلیون 177.939 میلیون 59 میلیون 62.976 میلیون 114.962 میلیون 23.035 میلیون 12.549 میلیون 16.75 1.83 9.12 1.414 میلیون 1.11 میلیون 898,929 1.624 میلیون
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 4,855 274.00 5.98 4,812 231.00 5.04 1403/05/02 128 1.383 میلیون 10.01 میلیارد 33,034.94 4,581 4,645 4,596 4,855 6 158,258 7,230 1 12,000 7,250 8.109 هزار میلیارد 9.172 میلیون 4.438 میلیون 1.6 میلیون 1.707 میلیون 2.731 میلیون 10.644 میلیون 846,424 8.82 2.73 0.7 277,113 1.106 میلیون 1.383 میلیون -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,089 74.00 1.78 4,100 63.00 1.51 1403/04/24 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 16,988.61 4,163 4,185 4,004 4,185 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 71.715 میلیون 47.594 میلیون 11.65 میلیون 23.95 میلیون 23.644 میلیون 25.119 میلیون 7.748 میلیون 6.16 2.02 1.9 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,320 300.00 5.98 5,300 280.00 5.58 1403/05/02 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 14,956.81 5,020 5,000 5,000 5,320 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.443 میلیون 1.82 میلیون 1.1 میلیون 491,717 1.328 میلیون 1.088 میلیون 309,494 19.23 4.49 5.47 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 27,900 350.00 1.27 27,550 0.00 0.00 1403/04/27 132 1.251 میلیون 34.48 میلیارد - 27,550 27,900 27,900 27,900 1 450 28,850 1 22,000 28,900 10.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 295,708 949,000 1.245 میلیون -
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 16,488 1,719.00 11.64 14,769 0.00 0.00 1403/05/02 678 9.883 میلیون 145.96 میلیارد - 14,769 16,487 16,487 16,488 47 2,421,837 14,769 12 2,243,472 14,770 - - - - - - - - - - - 8.904 میلیون 917,689 9.722 میلیون 99,977
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 8,250 60.00 0.73 8,180 10.00 0.12 1403/05/02 46 907,072 8.02 میلیارد 6,989.04 8,190 8,150 7,960 8,280 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 53.695 میلیون 13.667 میلیون 6.5 میلیون 264,515 13.403 میلیون 8.342 میلیون 8.072 میلیون 6.62 3.99 6.4 2,098 904,974 807,072 100,000
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,251 51.00 1.59 3,247 47.00 1.47 1403/05/02 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 12,190.36 3,200 3,272 3,230 3,273 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.355 میلیون 10.486 میلیون 4.994 میلیون 2.322 میلیون 8.164 میلیون 9.133 میلیون 2.595 میلیون 6.95 2.21 1.97 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
پایا

پایا

صندوق فرابورس 14,737 1,552.00 11.77 13,185 0.00 0.00 1403/05/02 15 1.206 میلیون 15.9 میلیارد - 13,185 14,737 14,737 14,738 73 70,183,320 13,185 5 1,464,460 13,186 - - - - - - - - - - - 326,202 879,703 932,114 273,791
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 2,329 2.00 0.09 2,363 32.00 1.37 1403/05/02 85 1.365 میلیون 5.69 میلیارد 31,702.74 2,331 2,305 2,305 2,380 3 41,870 4,147 1 10,445 4,156 12.715 هزار میلیارد 13.074 میلیون 9.41 میلیون 3.05 میلیون 3.358 میلیون 6.052 میلیون 2.287 میلیون 2.097 میلیون 4.63 1.61 4.25 495,610 869,660 1.365 میلیون -
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 6,510 11,840.00 64.52 18,350 0.00 0.00 1403/05/02 247 2.495 میلیون 45.78 میلیارد - 18,350 6,510 6,510 6,510 1 500 16,960 1 600 19,050 146.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.629 میلیون 865,535 1.427 میلیون 1.068 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 2,928 35.00 1.21 2,882 11.00 0.38 1403/05/02 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 8,972.08 2,893 2,910 2,854 2,950 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 460.434 میلیون 347.71 میلیون 84 میلیون 199.866 میلیون 147.844 میلیون 299.054 میلیون 28.449 میلیون 9.16 1.76 0.87 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
تپسی

تپسی

سهام فرابورس 8,070 30.00 0.37 7,940 100.00 1.24 1403/04/24 99 937,042 7.22 میلیارد 4,624.77 8,040 7,560 7,560 8,070 4 32,302 7,700 1 5,879 7,740 18.962 هزار میلیارد 24.517 میلیون 9.997 میلیون 2.463 میلیون 4.964 میلیون 5.033 میلیون 10.406 میلیون 1.79 میلیون 10.92 3.88 1.88 105,344 831,698 937,042 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,885 137.00 4.99 2,908 160.00 5.82 1403/05/02 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 38,331.49 2,748 2,860 2,783 2,911 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 78.108 میلیون 30.593 میلیون 18.8 میلیون 4.468 میلیون 26.125 میلیون - 4.569 میلیون 16.12 2.82 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 7,200 30.00 0.42 7,170 0.00 0.00 1403/05/02 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 9,434.8 7,170 7,150 7,110 7,250 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 8.986 میلیون 4.665 میلیون 1,000,000 1.766 میلیون 2.899 میلیون 2.08 میلیون 1.048 میلیون 6.89 2.5 3.47 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 2,959 45.00 1.54 2,992 78.00 2.68 1403/05/02 165 803,555 3.96 میلیارد 5,416.93 2,914 2,891 2,891 3,087 1 56,199 4,934 1 1,009 4,959 7.4 هزار میلیارد 9.779 میلیون 6.381 میلیون 1.95 میلیون 3.884 میلیون 2.498 میلیون 8.703 میلیون 524,794 11.23 2.36 0.68 131,195 672,320 803,515 -
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,950 670.00 5.94 11,940 660.00 5.85 1403/05/02 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 8,911.23 11,280 11,950 11,710 11,950 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 19.212 میلیون 9.43 میلیون 1.05 میلیون 7.504 میلیون 1.926 میلیون 5.235 میلیون 968,751 12.09 6.08 2.25 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 2,220 624.00 21.94 2,844 0.00 0.00 1403/05/02 61 1.779 میلیون 5.06 میلیارد - 2,844 2,152 2,150 2,245 1 42,398 2,859 2 13,000 2,879 42.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.162 میلیون 562,284 1.724 میلیون -
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام فرابورس 5,410 0.00 0.00 5,410 0.00 0.00 1403/05/02 53 1.951 میلیون 10.56 میلیارد - 5,410 5,350 5,350 5,410 1 100,000 5,420 1 35,480 5,450 25.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.193 میلیون 558,575 1.751 میلیون -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,820 90.00 0.77 11,900 170.00 1.45 1403/05/02 255 709,544 11.79 میلیارد 3,079.27 11,730 12,390 11,730 12,390 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 452.836 میلیون 202.231 میلیون 23.958 میلیون 160.073 میلیون 42.158 میلیون 269.959 میلیون 30.198 میلیون 9.69 6.94 1.08 152,213 554,532 590,134 116,611
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 1,893 254.00 11.83 2,147 0.00 0.00 1403/05/02 253 10.81 میلیون 23.78 میلیارد - 2,147 1,893 1,871 1,893 1 70,813 2,182 7 109,645 2,204 4.529 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.258 میلیون 551,795 10.81 میلیون -
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 20,061 1,819.00 9.97 18,242 0.00 0.00 1403/05/02 54 699,314 12.76 میلیارد - 18,242 20,060 20,060 20,061 2 49,840,364 18,242 3 10,004,742 18,243 - - - - - - - - - - - 161,294 537,820 546,811 152,303
بهیر

سر. توسعه و تجارت هیرمند

سهام فرابورس 4,390 740.00 14.42 5,130 0.00 0.00 1403/05/02 71 1.29 میلیون 6.58 میلیارد - 5,130 4,434 4,304 4,434 0 0 0 0 3.078 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 757,431 533,000 1.29 میلیون -
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 23,989 1,688.00 7.57 22,301 0.00 0.00 1403/05/02 48 540,411 12.05 میلیارد - 22,301 24,095 23,721 24,095 1 30 22,300 1 1,389 22,309 - - - - - - - - - - - 8,771 531,640 331,946 208,465
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 7,020 50.00 0.72 7,000 30.00 0.43 1403/05/02 32 795,030 3.17 میلیارد 26,885.1 6,970 6,680 6,680 7,040 1 50,000 3,859 1 100,000 4,029 8.809 هزار میلیارد 23.436 میلیون 12.352 میلیون 2.2 میلیون 8.146 میلیون 4.206 میلیون 3.44 میلیون 1.696 میلیون 9.02 3.64 4.45 267,630 527,400 795,030 -
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 2,068 1,080.00 34.31 3,148 0.00 0.00 1403/04/27 287 5.418 میلیون 17.05 میلیارد - 3,148 2,021 2,021 2,110 1 42,080 3,130 2 33,205 3,148 31.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.91 میلیون 500,000 5.392 میلیون 17,500
رشد

رشد

صندوق فرابورس 11,381 1,176.00 11.52 10,205 0.00 0.00 1403/05/02 14 593,253 6.05 میلیارد - 10,205 11,379 11,379 11,381 3 19,502,721 10,205 5 10,021,010 10,207 - - - - - - - - - - - 95,383 497,870 513,581 79,672
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 4,824 39.00 0.82 4,882 97.00 2.03 1403/05/02 145 682,588 9.8 میلیارد 12,043.82 4,785 4,821 4,821 4,977 1 7,000 14,120 1 1,500 14,140 54.568 هزار میلیارد 154.419 میلیون 137.055 میلیون 6.8 میلیون 122.976 میلیون 14.079 میلیون 216.525 میلیون 5.411 میلیون 5.81 2.23 0.15 185,137 497,451 520,398 162,190
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 54,350 50.00 0.09 54,400 0.00 0.00 1403/05/02 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,622.94 54,400 54,400 54,000 54,950 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 171.988 میلیون 20.904 میلیون 3 میلیون 12.088 میلیون 8.816 میلیون 6.534 میلیون 24.202 میلیون 6.61 18.14 24.47 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام فرابورس 11,390 290.00 2.61 11,390 290.00 2.61 1403/05/02 63 458,691 7.58 میلیارد 1,474.35 11,100 11,170 11,120 11,680 4 23,982 16,480 2 14,485 16,490 26.432 هزار میلیارد 30.714 میلیون 12.699 میلیون 1.6 میلیون 10.234 میلیون 2.465 میلیون 6.05 میلیون -203,080 -100.85 8.31 3.39 6,404 452,287 266,968 191,723
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 14,130 2,050.00 12.67 16,180 0.00 0.00 1403/04/24 87 700,051 11.17 میلیارد - 16,180 14,130 14,130 14,130 1 5,000 16,010 1 2,500 16,500 55.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 255,038 445,013 700,051 -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 19,130 50.00 0.26 19,180 0.00 0.00 1403/05/02 280 774,616 20.17 میلیارد 2,573.19 19,180 18,730 18,730 19,380 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 360.179 میلیون 173.155 میلیون 12 میلیون 121.979 میلیون 51.176 میلیون 190.899 میلیون 46.681 میلیون 5.1 4.66 1.25 333,908 440,708 738,572 36,044
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 10,520 100.00 0.94 10,580 40.00 0.38 1403/05/02 443 970,540 15.49 میلیارد 3,341.32 10,620 10,930 10,480 11,130 1 4,331 15,900 3 16,709 16,100 15.96 هزار میلیارد 13.116 میلیون 4.493 میلیون 1,000,000 1.446 میلیون 3.047 میلیون 3.823 میلیون 1.303 میلیون 8.95 3.83 3.05 545,969 423,698 969,667 -
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 3,622 1,055.00 41.10 2,567 0.00 0.00 1403/05/02 57 1.494 میلیون 3.83 میلیارد - 2,567 3,622 3,622 3,622 2 219,764 2,575 1 5,556 2,590 17.012 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.075 میلیون 419,329 1.494 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 15,260 170.00 1.13 15,540 450.00 2.98 1403/05/02 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 13,909.87 15,090 15,500 14,810 15,830 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 40.983 میلیون 6.229 میلیون 2.64 میلیون 1.013 میلیون 5.216 میلیون 2.178 میلیون 1.903 میلیون 21 7.66 18.36 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 15,390 210.00 1.35 15,590 10.00 0.06 1403/05/02 419 2.288 میلیون 46.52 میلیارد 5,660.41 15,600 15,500 15,320 15,980 2 1,151 20,100 2 9,499 20,150 40.7 هزار میلیارد 38.985 میلیون 9.741 میلیون 2 میلیون 5.205 میلیون 4.536 میلیون 2.749 میلیون 892,656 37.85 7.45 12.29 1.894 میلیون 393,907 2.288 میلیون -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 4,780 10.00 0.21 4,830 60.00 1.26 1403/05/02 198 985,166 6.75 میلیارد 2,560.38 4,770 4,740 4,720 4,990 6 293,796 6,850 2 152 6,860 9.761 هزار میلیارد 11.131 میلیون 6.864 میلیون 1.425 میلیون 3.721 میلیون 3.143 میلیون 7.615 میلیون 426,567 17.37 2.36 0.97 606,527 376,639 982,938 228
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 5,140 910.00 15.04 6,050 0.00 0.00 1403/05/02 59 837,176 5.07 میلیارد - 6,050 4,920 4,910 5,190 2 198,144 6,020 2 629 6,070 6.012 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 482,176 355,000 837,176 -
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 20,127 2,146.00 11.93 17,981 0.00 0.00 1403/05/02 59 979,573 17.61 میلیارد - 17,981 20,128 20,127 20,128 1 9,659,377 17,980 1 3,196,238 17,982 - - - - - - - - - - - 638,950 340,623 431,173 548,400
پتروما

پتروما

صندوق فرابورس 16,446 1,478.00 9.87 14,968 0.00 0.00 1403/05/02 10 335,601 5.02 میلیارد - 14,968 16,432 16,342 16,480 1 100,000 14,839 1 100,000 14,929 - - - - - - - - - - - 334 335,267 330,031 5,570
شملی

ملی شیمی کشاورز

سهام فرابورس 5,240 20.00 0.38 5,240 20.00 0.38 1403/05/02 45 422,551 3.34 میلیارد 7,494.04 5,220 5,200 5,120 5,380 2 37,100 7,850 1 10,000 7,900 16.59 هزار میلیارد 17.109 میلیون 9.777 میلیون 2.1 میلیون 5.811 میلیون 3.967 میلیون 5.95 میلیون 1.478 میلیون 7.64 2.85 1.9 87,773 334,778 422,551 -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 15,120 350.00 2.26 15,340 130.00 0.84 1403/05/02 180 980,772 16.72 میلیارد 3,728.1 15,470 16,000 15,110 16,000 5 49,208 17,000 3 24,154 17,090 22.165 هزار میلیارد 20.897 میلیون 5.068 میلیون 1.3 میلیون 889,943 4.178 میلیون 2.378 میلیون 1.792 میلیون 11.16 4.79 8.41 658,475 322,297 980,772 -
اخزا107

اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

اوراق فرابورس 725,000 72,250.00 11.07 652,750 0.00 0.00 1403/05/02 9 320,400 209.14 میلیارد - 652,750 721,040 721,040 725,000 1 300 646,010 1 25,000 654,890 - - - - - - - - - - - - 320,400 - 320,400