همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بپردیس

بیمه پردیس

سهام Fara Bourse 1,662 1,162.00 232.40 500 0.00 0.00 1402/12/09 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - 500 1,662 1,662 1,662 0 0 0 0 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام Fara Bourse 4,519 38.00 0.83 4,558 1.00 0.02 1402/12/09 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 3,140.83 4,557 4,500 4,485 4,660 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 247.309 میلیون 120.841 میلیون 50 میلیون 19.409 میلیون 101.431 میلیون 142.602 میلیون 40.041 میلیون 5.69 2.25 1.6 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام Fara Bourse 3,240 8.00 0.25 3,248 0.00 0.00 1402/12/09 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 13,589.2 3,248 3,245 3,180 3,330 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 23.012 میلیون 14.129 میلیون 3.2 میلیون 6.123 میلیون 8.007 میلیون 14.298 میلیون 2.348 میلیون 7.19 2.11 1.18 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
کارا

کارا

صندوق Fara Bourse 17,205 103.00 0.60 17,102 0.00 0.00 1402/12/09 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 17,197 17,197 17,205 6 107,373,281 17,102 11 3,158,640 17,103 - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
سام

سام

صندوق Fara Bourse 10,072 65.00 0.65 10,007 0.00 0.00 1402/12/09 113 28.094 میلیون 281.14 میلیارد - 10,007 10,072 10,071 10,072 1 15,000,000 10,007 4 9,607,834 10,008 - - - - - - - - - - - 1.199 میلیون 26.895 میلیون 17.789 میلیون 10.304 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق Fara Bourse 14,242 86.00 0.61 14,156 0.00 0.00 1402/12/09 999 35.284 میلیون 499.48 میلیارد - 14,156 14,241 14,241 14,242 201 195,820,337 14,156 90 51,950,030 14,157 - - - - - - - - - - - 11.545 میلیون 23.739 میلیون 26.482 میلیون 8.802 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام Fara Bourse 3,399 17.00 0.50 3,437 55.00 1.63 1402/12/09 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 25,877.99 3,382 3,434 3,379 3,495 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 490.316 میلیون 370.589 میلیون 86.361 میلیون 193.493 میلیون 177.095 میلیون 413.218 میلیون 77.347 میلیون 3.84 1.68 0.72 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
پاداش

پاداش

صندوق Fara Bourse 13,530 81.00 0.60 13,449 0.00 0.00 1402/12/09 321 16.461 میلیون 221.39 میلیارد - 13,449 13,529 13,529 13,531 2 200,000,204 13,449 22 20,397,790 13,450 - - - - - - - - - - - 4.615 میلیون 11.831 میلیون 12.324 میلیون 4.123 میلیون
گنجینه

گنجینه

صندوق Fara Bourse 10,483 65.00 0.62 10,418 0.00 0.00 1402/12/09 35 11.564 میلیون 120.47 میلیارد - 10,418 10,483 10,483 10,484 42 40,463,550 10,418 13 11,137,660 10,419 - - - - - - - - - - - 22,440 11.541 میلیون 1.564 میلیون 10 میلیون
فاخر

فاخر

صندوق Fara Bourse 11,743 74.00 0.63 11,669 0.00 0.00 1402/12/09 21 9.812 میلیون 114.5 میلیارد - 11,669 11,743 11,743 11,744 78 95,316,017 11,669 27 24,365,061 11,670 - - - - - - - - - - - 648,814 9.163 میلیون 27,165 9.785 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق Fara Bourse 65,926 325.00 0.50 65,601 0.00 0.00 1402/12/09 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 65,925 65,925 65,926 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
فرابورس

فرابورس ایران

سهام Fara Bourse 7,480 30.00 0.40 7,540 90.00 1.21 1402/12/09 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 8,260.72 7,450 7,630 7,450 7,690 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 81.071 میلیون 15.625 میلیون 10.5 میلیون 1.901 میلیون 13.724 میلیون 4.233 میلیون 3.301 میلیون 23.98 5.77 18.7 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق Fara Bourse 34,091 209.00 0.62 33,882 0.00 0.00 1402/12/09 43 5.468 میلیون 185.25 میلیارد - 33,882 34,092 34,091 34,092 1 49,758,578 33,881 1 24,808,358 33,882 - - - - - - - - - - - 66,117 5.401 میلیون 145,857 5.322 میلیون
کاج

کاج

صندوق Fara Bourse 13,808 84.00 0.61 13,724 0.00 0.00 1402/12/09 54 6.105 میلیون 83.78 میلیارد - 13,724 13,808 13,808 13,812 2 120,198,952 13,724 17 15,545,826 13,725 - - - - - - - - - - - 1.624 میلیون 4.445 میلیون 750,127 5.319 میلیون
آلا

آلا

صندوق Fara Bourse 11,883 73.00 0.62 11,810 0.00 0.00 1402/12/09 88 7.46 میلیون 88.1 میلیارد - 11,810 11,883 11,883 11,884 20 19,540,262 11,810 14 3,996,576 11,811 - - - - - - - - - - - 3.248 میلیون 4.211 میلیون 1.532 میلیون 5.928 میلیون
آوند

آوند

صندوق Fara Bourse 14,258 93.00 0.66 14,165 0.00 0.00 1402/12/09 829 21.771 میلیون 308.4 میلیارد - 14,165 14,257 14,257 14,258 8 197,222,201 14,165 1 46,556,354 14,166 - - - - - - - - - - - 16.531 میلیون 4.16 میلیون 7.275 میلیون 13.417 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام Fara Bourse 1,969 40.00 2.07 1,951 22.00 1.14 1402/12/09 177 5.477 میلیون 10.53 میلیارد 31,131.34 1,929 1,910 1,910 1,976 2 154,329 1,926 1 100,000 1,930 146.411 هزار میلیارد 161.851 میلیون 104.099 میلیون 76.176 میلیون 13.231 میلیون 90.868 میلیون 3.833 میلیون 3.382 میلیون 43.94 1.64 38.78 1.247 میلیون 3.73 میلیون 4.974 میلیون 3,000
ثبات

ثبات

صندوق Fara Bourse 17,437 108.00 0.62 17,329 0.00 0.00 1402/12/09 257 7.09 میلیون 122.87 میلیارد - 17,329 17,435 17,435 17,437 203 201,833,860 17,329 3 30,098,537 17,330 - - - - - - - - - - - 3.452 میلیون 3.639 میلیون 3.856 میلیون 3.234 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام Fara Bourse 993 4.00 0.40 997 0.00 0.00 1402/12/09 637 35.888 میلیون 35.77 میلیارد - 997 1,000 991 1,017 7 738,365 999 26 2,722,625 1,000 27.864 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.297 میلیون 3.468 میلیون 35.765 میلیون -
رابین

رابین

صندوق Fara Bourse 13,200 84.00 0.64 13,116 0.00 0.00 1402/12/09 124 4.364 میلیون 57.24 میلیارد - 13,116 13,199 13,199 13,200 62 61,723,471 13,116 16 9,499,737 13,117 - - - - - - - - - - - 1.088 میلیون 3.277 میلیون 4.164 میلیون 200,263
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام Fara Bourse 10,250 30.00 0.29 10,220 0.00 0.00 1402/12/09 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 31,775.04 10,220 10,140 10,100 10,250 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 1.052 میلیارد 388.526 میلیون 75 میلیون 290.936 میلیون 97.59 میلیون 93.138 میلیون 29.691 میلیون 25.82 7.85 8.23 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
اعتبار

اعتبار

صندوق Fara Bourse 13,612 100.00 0.74 13,512 0.00 0.00 1402/12/09 83 6.18 میلیون 83.5 میلیارد - 13,512 13,612 13,612 13,613 27 16,622,069 13,512 5 4,904,930 13,513 - - - - - - - - - - - 3.343 میلیون 2.836 میلیون 4.386 میلیون 1.794 میلیون
ساحل

ساحل

صندوق Fara Bourse 14,188 84.00 0.60 14,104 0.00 0.00 1402/12/09 19 2.916 میلیون 41.13 میلیارد - 14,104 14,188 14,188 14,189 1 47,203,859 14,104 1 19,890,411 14,105 - - - - - - - - - - - 119,983 2.796 میلیون 2.807 میلیون 109,589
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام Fara Bourse 3,160 18.00 0.57 3,143 1.00 0.03 1402/12/09 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 4,731.91 3,142 3,155 3,150 3,244 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 521.855 میلیون 307.748 میلیون 75 میلیون 176.125 میلیون 131.623 میلیون 175.851 میلیون 32.916 میلیون 10.5 2.63 1.97 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام Fara Bourse 5,893 547.00 10.23 5,346 0.00 0.00 1402/12/09 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 18,376.63 5,346 5,893 5,893 5,893 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 41.406 میلیون 22.051 میلیون 1.5 میلیون 20.248 میلیون 1.803 میلیون 9.384 میلیون 7.178 میلیون 2.67 10.64 2.05 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
کوثر

بیمه کوثر

سهام Fara Bourse 2,463 29.00 1.16 2,493 1.00 0.04 1402/12/09 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 22,100.31 2,492 2,510 2,462 2,520 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 240.062 میلیون 205.304 میلیون 25 میلیون 156.546 میلیون 48.757 میلیون 101.648 میلیون 19.755 میلیون 4.24 1.71 0.82 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام Fara Bourse 6,100 80.00 1.33 6,160 140.00 2.33 1402/12/09 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 10,472.43 6,020 6,140 6,020 6,280 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 96.689 میلیون 66.238 میلیون 8.364 میلیون 45.168 میلیون 21.07 میلیون 54.83 میلیون 6.719 میلیون 7.67 2.46 0.94 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
وشهر

بانک شهر

سهام Fara Bourse 11,930 510.00 4.10 12,440 0.00 0.00 1402/12/09 211 3.273 میلیون 40.72 میلیارد - 12,440 11,910 11,800 12,150 2 54,085 12,250 1 4,355 12,360 193.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 768,463 2.505 میلیون 3.248 میلیون 25,000
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام Fara Bourse 2,930 94.00 3.11 3,024 0.00 0.00 1402/12/09 103 2.554 میلیون 7.72 میلیارد - 3,024 2,937 2,925 2,937 1 15,000 3,017 1 33,200 3,025 30.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,927 2.483 میلیون 1.68 میلیون 873,760
خدیزل

بهمن دیزل

سهام Fara Bourse 3,510 118.00 3.48 3,512 120.00 3.54 1402/12/09 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 14,258.01 3,392 3,502 3,456 3,549 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 205.013 میلیون 141.573 میلیون 34.978 میلیون 82.17 میلیون 59.403 میلیون 126.688 میلیون 30.69 میلیون 4 2.07 0.97 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
بازرگام

پست پیشگامان بادپا

سهام Fara Bourse 9,000 0.00 0.00 9,000 0.00 0.00 1402/12/09 39 2.339 میلیون 21.05 میلیارد - 9,000 9,110 8,900 9,110 8 1,270,617 9,000 1 1,000 9,150 27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.139 میلیون 2.139 میلیون -
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق Fara Bourse 19,476 110.00 0.57 19,366 0.00 0.00 1402/12/09 384 5.877 میلیون 113.82 میلیارد - 19,366 19,475 19,475 19,476 113 106,550,609 19,366 13 9,060,683 19,367 - - - - - - - - - - - 3.774 میلیون 2.078 میلیون 4.915 میلیون 937,423
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام Fara Bourse 3,110 161.00 4.92 3,271 0.00 0.00 1402/12/09 373 12.645 میلیون 41.36 میلیارد - 3,271 3,263 3,083 3,263 0 0 0 1 40,000 3,420 5.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.601 میلیون 2.045 میلیون 12.645 میلیون -
کیا

کیا الکترود شرق

سهام Fara Bourse 5,740 56.00 0.99 5,684 0.00 0.00 1402/12/09 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 5,970 5,700 5,970 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون 2 میلیون -
کایزد

فرانسوز یزد

سهام Fara Bourse 13,510 3,460.00 20.39 13,590 3,380.00 19.92 1402/12/09 828 4.529 میلیون 76.84 میلیارد 17,482.43 16,970 13,660 13,140 13,660 2 3,443 16,370 1 5,000 17,690 11.879 هزار میلیارد 15.254 میلیون 3.283 میلیون 700,000 1.732 میلیون 1.551 میلیون 3.125 میلیون 677,211 19.97 8.73 4.33 2.653 میلیون 1.876 میلیون 4.163 میلیون 366,112
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام Fara Bourse 6,010 60.00 1.01 6,060 110.00 1.85 1402/12/09 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 1,599.78 5,950 6,000 5,910 6,170 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 62.262 میلیون 20.889 میلیون 3 میلیون 7.722 میلیون 13.167 میلیون 16.796 میلیون 7.718 میلیون 7.07 4.14 3.25 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام Fara Bourse 3,785 28.00 0.73 3,845 32.00 0.84 1402/12/09 846 14.86 میلیون 65.13 میلیارد 8,615.22 3,813 3,896 3,782 3,948 3 21,325 4,275 2 12,713 4,288 15.779 هزار میلیارد 18.305 میلیون 9.007 میلیون 1.8 میلیون 4.463 میلیون 4.544 میلیون 6.784 میلیون 1.011 میلیون 13.69 3.05 2.04 13.186 میلیون 1.675 میلیون 14.86 میلیون 78
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق Fara Bourse 58,096 362.00 0.63 57,734 0.00 0.00 1402/12/09 199 2.26 میلیون 130.5 میلیارد - 57,734 58,072 58,072 58,098 10 8,704,748 57,734 3 563,508 57,735 - - - - - - - - - - - 623,866 1.637 میلیون 1.775 میلیون 485,741
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام Fara Bourse 10,380 680.00 7.01 10,380 680.00 7.01 1402/12/09 904 10.059 میلیون 111.48 میلیارد 22,614.26 9,700 10,380 10,300 10,380 0 0 0 194 16,101,403 10,970 19.944 هزار میلیارد 28.429 میلیون 11.899 میلیون 1.8 میلیون 9.745 میلیون 2.153 میلیون 5.741 میلیون 245,754 76.03 8.68 3.25 8.483 میلیون 1.577 میلیون 10.059 میلیون -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام Fara Bourse 3,820 68.00 1.75 3,866 22.00 0.57 1402/12/09 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 15,879.43 3,888 3,890 3,820 4,000 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 50.785 میلیون 32.902 میلیون 7.7 میلیون 21.016 میلیون 11.886 میلیون 35.566 میلیون 4.984 میلیون 5.97 2.5 0.84 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام Fara Bourse 12,710 80.00 0.63 12,630 0.00 0.00 1402/12/09 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 6,122.4 12,630 12,800 12,370 13,100 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 36.722 میلیون 7.33 میلیون 2 میلیون 3.884 میلیون 3.446 میلیون 8.896 میلیون 867,486 37.85 9.53 3.69 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
توان

توان

صندوق Fara Bourse 17,740 565.00 3.09 18,305 0.00 0.00 1402/12/09 607 3.739 میلیون 68.44 میلیارد - 18,305 17,860 17,660 18,100 1 60 18,223 1 5,000 18,224 - - - - - - - - - - - 2.192 میلیون 1.525 میلیون 2.091 میلیون 1.627 میلیون
نخل

نخل

صندوق Fara Bourse 10,070 63.00 0.63 10,007 0.00 0.00 1402/12/09 88 3.723 میلیون 37.26 میلیارد - 10,007 10,069 10,069 10,070 7 98,653,102 10,007 1 18,763,868 10,008 - - - - - - - - - - - 2.226 میلیون 1.487 میلیون 2.477 میلیون 1.236 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام Fara Bourse 3,625 3.00 0.08 3,627 5.00 0.14 1402/12/09 296 1.922 میلیون 7.03 میلیارد 5,701.36 3,622 3,577 3,570 3,690 2 2,108 3,659 1 924 3,717 36.6 هزار میلیارد 36.324 میلیون 22.954 میلیون 10 میلیون 53,677 22.9 میلیون 7.957 میلیون 7.767 میلیون 4.67 1.58 4.56 530,605 1.39 میلیون 1.921 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام Fara Bourse 3,930 56.00 1.45 3,934 60.00 1.55 1402/12/09 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 6,178.67 3,874 3,911 3,885 3,987 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 392.026 میلیون 182.494 میلیون 75 میلیون 96.976 میلیون 85.517 میلیون 31.921 میلیون 31.401 میلیون 9.4 3.45 9.24 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
سامان

بانک سامان

سهام Fara Bourse 1,882 18.00 0.95 1,902 2.00 0.11 1402/12/09 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 21,999.62 1,900 1,873 1,873 1,939 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 2.758 میلیارد 2.761 میلیارد 48.27 میلیون 2.606 میلیارد 155.188 میلیون 290.593 میلیون 46.729 میلیون 3.26 0.98 0.52 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام Fara Bourse 6,320 110.00 1.71 6,420 10.00 0.16 1402/12/09 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 12,086.29 6,430 6,430 6,260 6,640 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 26.688 میلیون 9.377 میلیون 3.758 میلیون 2.563 میلیون 6.815 میلیون 4.509 میلیون 1.004 میلیون 24.04 3.54 5.35 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام Fara Bourse 4,520 30.00 0.66 4,540 10.00 0.22 1402/12/09 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 7,121.37 4,550 4,670 4,470 4,670 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 19.728 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون 6.108 میلیون 4.616 میلیون 10.245 میلیون 2.403 میلیون 5.67 2.95 1.33 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام Fara Bourse 2,501 17.00 0.68 2,502 18.00 0.72 1402/12/09 263 7.146 میلیون 18.02 میلیارد 32,609.99 2,484 2,500 2,494 2,517 4 404,484 2,699 10 424,605 2,699 9.654 هزار میلیارد 11.298 میلیون 5.672 میلیون 3.829 میلیون 793,998 4.878 میلیون 2.821 میلیون 1.059 میلیون 9.06 1.96 3.4 6.013 میلیون 1.133 میلیون 7.105 میلیون 40,694
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام Fara Bourse 4,250 37.00 0.88 4,233 20.00 0.47 1402/12/09 95 2.188 میلیون 9.22 میلیارد 29,692.44 4,213 4,180 4,180 4,250 0 0 0 0 10.142 هزار میلیارد 22.093 میلیون 15.96 میلیون 2.4 میلیون 11.934 میلیون 4.027 میلیون 6.961 میلیون 1.235 میلیون 8.23 2.52 1.46 1.062 میلیون 1.126 میلیون 2.188 میلیون -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام Fara Bourse 7,690 70.00 0.92 7,620 0.00 0.00 1402/12/09 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 16,387.76 7,620 7,870 7,540 7,870 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 71.763 میلیون 30.234 میلیون 7.65 میلیون 13.47 میلیون 16.764 میلیون 15.936 میلیون 4.743 میلیون 12.29 3.48 3.66 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
کمرجان

مرجان کار

سهام Fara Bourse 6,520 0.00 0.00 6,590 70.00 1.07 1402/12/09 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 6,820.09 6,520 6,790 6,420 6,790 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 46.457 میلیون 9.614 میلیون 7.28 9.614 میلیون 40.43 896,089 237,808 30.48 5.49 8.09 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام Fara Bourse 30,750 3,200.00 11.62 27,550 0.00 0.00 1402/12/09 132 1.251 میلیون 34.48 میلیارد - 27,550 31,350 29,950 31,350 1 450 28,850 1 22,000 28,900 10.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 295,708 949,000 1.245 میلیون -
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق Fara Bourse 14,855 86.00 0.58 14,769 0.00 0.00 1402/12/09 678 9.883 میلیون 145.96 میلیارد - 14,769 14,852 14,852 14,855 47 2,421,837 14,769 12 2,243,472 14,770 - - - - - - - - - - - 8.904 میلیون 917,689 9.722 میلیون 99,977
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام Fara Bourse 8,730 70.00 0.80 8,780 20.00 0.23 1402/12/09 46 907,072 8.02 میلیارد 8,166.1 8,800 8,730 8,620 8,730 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 57.337 میلیون 19.807 میلیون 6.5 میلیون 267,389 19.54 میلیون 8.708 میلیون 8.499 میلیون 6.71 2.92 6.55 2,098 904,974 807,072 100,000
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام Fara Bourse 4,130 32.00 0.77 4,219 57.00 1.37 1402/12/09 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,273.1 4,162 4,142 4,107 4,340 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 23.325 میلیون 8.995 میلیون 4.994 میلیون 2.256 میلیون 6.739 میلیون 8.18 میلیون 1.83 میلیون 11.51 3.13 2.58 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
پایا

پایا

صندوق Fara Bourse 13,264 79.00 0.60 13,185 0.00 0.00 1402/12/09 15 1.206 میلیون 15.9 میلیارد - 13,185 13,264 13,264 13,265 73 70,183,320 13,185 5 1,464,460 13,186 - - - - - - - - - - - 326,202 879,703 932,114 273,791
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام Fara Bourse 4,079 8.00 0.20 4,071 0.00 0.00 1402/12/09 85 1.365 میلیون 5.69 میلیارد 9,178.11 4,071 4,072 4,050 4,107 3 41,870 4,147 1 10,445 4,156 12.715 هزار میلیارد 14.509 میلیون 9.226 میلیون 3.05 میلیون 2.093 میلیون 7.133 میلیون 3.393 میلیون 3.246 میلیون 3.82 1.74 3.66 495,610 869,660 1.365 میلیون -
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام Fara Bourse 7,500 10,850.00 59.13 18,350 0.00 0.00 1402/12/09 247 2.495 میلیون 45.78 میلیارد - 18,350 7,330 7,330 7,720 1 500 16,960 1 600 19,050 146.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.629 میلیون 865,535 1.427 میلیون 1.068 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام Fara Bourse 3,961 44.00 1.12 3,954 37.00 0.94 1402/12/09 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 21,500.49 3,917 3,940 3,910 3,990 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 508.4 میلیون 341.993 میلیون 49 میلیون 176.264 میلیون 165.73 میلیون 303.223 میلیون 67.029 میلیون 4.96 2 1.11 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
تپسی

تپسی

سهام Fara Bourse 7,500 220.00 2.85 7,540 180.00 2.33 1402/12/09 99 937,042 7.22 میلیارد 16,648.87 7,720 7,380 7,360 7,700 4 32,302 7,700 1 5,879 7,740 18.962 هزار میلیارد 23.772 میلیون 9.655 میلیون 2.463 میلیون 5.204 میلیون 4.451 میلیون 9.565 میلیون 1.542 میلیون 12.04 4.17 1.94 105,344 831,698 937,042 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام Fara Bourse 5,540 190.00 3.32 5,510 220.00 3.84 1402/12/09 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 16,782.57 5,730 5,590 5,450 5,770 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 110.078 میلیون 28.446 میلیون 14.2 میلیون 6.49 میلیون 21.956 میلیون - 4.083 میلیون 25.37 4.72 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام Fara Bourse 9,510 40.00 0.42 9,660 110.00 1.15 1402/12/09 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 5,263.59 9,550 9,810 9,450 9,890 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 11.154 میلیون 3.732 میلیون 1,000,000 344,263 3.388 میلیون 1.481 میلیون 1.392 میلیون 6.94 2.85 6.52 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام Fara Bourse 4,700 50.00 1.08 4,730 80.00 1.72 1402/12/09 165 803,555 3.96 میلیارد 3,250.87 4,650 4,650 4,650 4,770 1 56,199 4,934 1 1,009 4,959 7.4 هزار میلیارد 10.115 میلیون 5.522 میلیون 1.5 میلیون 2.94 میلیون 2.581 میلیون 8.085 میلیون 929,093 7.64 2.75 0.88 131,195 672,320 803,515 -
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام Fara Bourse 12,400 330.00 2.59 12,590 140.00 1.10 1402/12/09 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 3,152.22 12,730 12,700 12,400 13,000 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 19.73 میلیون 9.015 میلیون 1.05 میلیون 6.51 میلیون 2.505 میلیون 5.083 میلیون 905,941 14.59 5.28 2.6 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام Fara Bourse 2,547 297.00 10.44 2,844 0.00 0.00 1402/12/09 61 1.779 میلیون 5.06 میلیارد - 2,844 2,579 2,509 2,640 1 42,398 2,859 2 13,000 2,879 42.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.162 میلیون 562,284 1.724 میلیون -
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام Fara Bourse 5,450 40.00 0.74 5,410 0.00 0.00 1402/12/09 53 1.951 میلیون 10.56 میلیارد - 5,410 5,400 5,300 5,450 1 100,000 5,420 1 35,480 5,450 25.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.193 میلیون 558,575 1.751 میلیون -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام Fara Bourse 16,680 50.00 0.30 16,610 20.00 0.12 1402/12/09 255 709,544 11.79 میلیارد 4,864.11 16,630 16,500 16,390 16,860 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 467.09 میلیون 152.853 میلیون 23.958 میلیون 69.154 میلیون 83.699 میلیون 270.404 میلیون 65.336 میلیون 6.09 4.75 1.47 152,213 554,532 590,134 116,611
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام Fara Bourse 2,080 67.00 3.12 2,147 0.00 0.00 1402/12/09 253 10.81 میلیون 23.78 میلیارد - 2,147 2,080 2,080 2,080 1 70,813 2,182 7 109,645 2,204 4.529 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.258 میلیون 551,795 10.81 میلیون -
سپیدما

سپیدما

صندوق Fara Bourse 18,346 104.00 0.57 18,242 0.00 0.00 1402/12/09 54 699,314 12.76 میلیارد - 18,242 18,345 18,345 18,346 2 49,840,364 18,242 3 10,004,742 18,243 - - - - - - - - - - - 161,294 537,820 546,811 152,303
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق Fara Bourse 22,070 231.00 1.04 22,301 0.00 0.00 1402/12/09 48 540,411 12.05 میلیارد - 22,301 22,250 21,962 22,250 1 30 22,300 1 1,389 22,309 - - - - - - - - - - - 8,771 531,640 331,946 208,465
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام Fara Bourse 3,953 10.00 0.25 3,933 10.00 0.25 1402/12/09 32 795,030 3.17 میلیارد 2,429.67 3,943 3,751 3,751 3,980 1 50,000 3,859 1 100,000 4,029 8.809 هزار میلیارد 16.009 میلیون 10.654 میلیون 2.2 میلیون 7.356 میلیون 3.298 میلیون 2.211 میلیون 1.109 میلیون 7.8 2.62 3.91 267,630 527,400 795,030 -
خبنیان

بنیان دیزل

سهام Fara Bourse 3,071 77.00 2.45 3,148 0.00 0.00 1402/12/09 287 5.418 میلیون 17.05 میلیارد - 3,148 3,070 3,041 3,151 1 42,080 3,130 2 33,205 3,148 31.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.91 میلیون 500,000 5.392 میلیون 17,500
رشد

رشد

صندوق Fara Bourse 10,258 53.00 0.52 10,205 0.00 0.00 1402/12/09 14 593,253 6.05 میلیارد - 10,205 10,260 10,258 10,267 3 19,502,721 10,205 5 10,021,010 10,207 - - - - - - - - - - - 95,383 497,870 513,581 79,672
پخش

پخش البرز

سهام Fara Bourse 13,900 20.00 0.14 14,010 130.00 0.94 1402/12/09 145 682,588 9.8 میلیارد 3,520.17 13,880 13,710 13,710 14,110 1 7,000 14,120 1 1,500 14,140 54.568 هزار میلیارد 159.965 میلیون 121.745 میلیون 2.4 میلیون 106.727 میلیون 15.018 میلیون 200.95 میلیون 6 میلیون 8.87 3.54 0.26 185,137 497,451 520,398 162,190
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام Fara Bourse 2,400 143.00 5.62 2,543 0.00 0.00 1402/12/09 42 2.564 میلیون 6.52 میلیارد - 2,543 2,439 2,366 2,460 2 85,138 2,426 1 22,500 2,490 9.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.074 میلیون 490,000 2.564 میلیون -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام Fara Bourse 39,800 150.00 0.38 39,900 50.00 0.13 1402/12/09 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,963 39,950 39,850 39,750 40,700 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 122.668 میلیون 32.747 میلیون 3 میلیون 2.968 میلیون 29.779 میلیون 4.887 میلیون 23.865 میلیون 5.02 4.02 24.49 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام Fara Bourse 15,650 430.00 2.67 15,920 160.00 1.00 1402/12/09 63 458,691 7.58 میلیارد 6,237.38 16,080 16,090 15,500 16,190 4 23,982 16,480 2 14,485 16,490 26.432 هزار میلیارد 35.979 میلیون 13.473 میلیون 1.6 میلیون 10.507 میلیون 2.966 میلیون 6.082 میلیون 1.436 میلیون 17.74 8.59 4.2 6,404 452,287 266,968 191,723
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام Fara Bourse 15,010 1,170.00 7.23 16,180 0.00 0.00 1402/12/09 87 700,051 11.17 میلیارد - 16,180 15,010 15,010 15,010 1 5,000 16,010 1 2,500 16,500 55.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 255,038 445,013 700,051 -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام Fara Bourse 25,450 200.00 0.78 25,450 200.00 0.78 1402/12/09 280 774,616 20.17 میلیارد 5,695.47 25,650 26,000 25,400 26,000 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 407.31 میلیون 179.307 میلیون 12 میلیون 101.91 میلیون 77.397 میلیون 172.666 میلیون 60.431 میلیون 5.05 3.95 1.77 333,908 440,708 738,572 36,044
رافزا

رایان هم افزا

سهام Fara Bourse 16,010 160.00 0.99 16,310 140.00 0.87 1402/12/09 443 970,540 15.49 میلیارد 413.83 16,170 16,650 16,010 16,650 1 4,331 15,900 3 16,709 16,100 15.96 هزار میلیارد 17.923 میلیون 3.738 میلیون 350,000 1.613 میلیون 2.125 میلیون 3.815 میلیون 1.553 میلیون 10.51 7.68 4.27 545,969 423,698 969,667 -
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام Fara Bourse 2,576 9.00 0.35 2,567 0.00 0.00 1402/12/09 57 1.494 میلیون 3.83 میلیارد - 2,567 2,580 2,517 2,620 2 219,764 2,575 1 5,556 2,590 17.012 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.075 میلیون 419,329 1.494 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام Fara Bourse 15,900 530.00 3.45 16,000 630.00 4.10 1402/12/09 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 5,168.91 15,370 16,010 15,400 16,440 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 43.156 میلیون 4.86 میلیون 2.64 میلیون 916,132 3.944 میلیون 700,447 464,833 90.87 10.71 60.3 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام Fara Bourse 18,650 1,700.00 8.35 19,290 1,060.00 5.21 1402/12/09 419 2.288 میلیون 46.52 میلیارد 4,046.89 20,350 19,450 18,300 19,890 2 1,151 20,100 2 9,499 20,150 40.7 هزار میلیارد 42.666 میلیون 8.606 میلیون 2 میلیون 4.286 میلیون 4.321 میلیون 2.239 میلیون 759,014 50.86 8.93 17.24 1.894 میلیون 393,907 2.288 میلیون -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام Fara Bourse 6,450 50.00 0.78 6,470 70.00 1.09 1402/12/09 198 985,166 6.75 میلیارد 3,947.58 6,400 6,380 6,380 6,660 6 293,796 6,850 2 152 6,860 9.761 هزار میلیارد 13.296 میلیون 7.355 میلیون 1.425 میلیون 4.062 میلیون 3.294 میلیون 9.518 میلیون 2.15 میلیون 4.29 2.8 0.97 606,527 376,639 982,938 228
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام Fara Bourse 6,470 420.00 6.94 6,050 0.00 0.00 1402/12/09 59 837,176 5.07 میلیارد - 6,050 6,430 6,310 6,470 2 198,144 6,020 2 629 6,070 6.012 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 482,176 355,000 837,176 -
کامیاب

کامیاب

صندوق Fara Bourse 18,093 112.00 0.62 17,981 0.00 0.00 1402/12/09 59 979,573 17.61 میلیارد - 17,981 18,091 18,091 18,093 1 9,659,377 17,980 1 3,196,238 17,982 - - - - - - - - - - - 638,950 340,623 431,173 548,400
پتروما

پتروما

صندوق Fara Bourse 14,877 91.00 0.61 14,968 0.00 0.00 1402/12/09 10 335,601 5.02 میلیارد - 14,968 14,877 14,877 14,877 1 100,000 14,839 1 100,000 14,929 - - - - - - - - - - - 334 335,267 330,031 5,570
شملی

ملی شیمی کشاورز

سهام Fara Bourse 7,810 20.00 0.26 7,840 50.00 0.64 1402/12/09 45 422,551 3.34 میلیارد 800 7,790 7,950 7,770 8,080 2 37,100 7,850 1 10,000 7,900 16.59 هزار میلیارد 19.973 میلیون 7.756 میلیون 2.1 میلیون 3.509 میلیون 4.248 میلیون 6.264 میلیون 2.04 میلیون 8.07 3.88 2.63 87,773 334,778 422,551 -
وگردش

بانک گردشگری

سهام Fara Bourse 2,643 27.00 1.03 2,656 40.00 1.53 1402/12/09 86 1.229 میلیون 3.47 میلیارد 15,156.53 2,616 2,698 2,622 2,709 1 722 2,811 1 20,000 2,819 84.69 هزار میلیارد 1.836 میلیارد 1.806 میلیارد 15 میلیون 1.756 میلیارد 50.468 میلیون 212.383 میلیون 30.195 میلیون 2.64 1.58 0.38 886,792 334,436 1.118 میلیون 103,620
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام Fara Bourse 17,350 460.00 2.72 17,300 410.00 2.43 1402/12/09 180 980,772 16.72 میلیارد 4,449.06 16,890 17,300 17,200 17,540 5 49,208 17,000 3 24,154 17,090 22.165 هزار میلیارد 23.143 میلیون 4.136 میلیون 1.3 میلیون 653,200 3.482 میلیون 294,693 101,457 221.67 6.46 76.32 658,475 322,297 980,772 -
اخزا107

اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

اوراق Fara Bourse 644,260 8,490.00 1.30 652,750 0.00 0.00 1402/12/09 9 320,400 209.14 میلیارد - 652,750 643,700 643,700 645,000 1 300 646,010 1 25,000 654,890 - - - - - - - - - - - - 320,400 - 320,400
سیناد

سیناد

صندوق Fara Bourse 13,044 81.00 0.62 12,963 0.00 0.00 1402/12/09 50 948,155 12.29 میلیارد - 12,963 13,043 13,043 13,044 15 14,626,622 12,963 17 16,688,684 12,964 - - - - - - - - - - - 574,777 319,378 460,189 433,966
توریل

توکا ریل

سهام Fara Bourse 5,530 80.00 1.47 5,500 50.00 0.92 1402/12/09 60 883,584 5.02 میلیارد 15,034.31 5,450 5,570 5,390 5,660 1 12,898 5,670 1 2,000 5,720 39.76 هزار میلیارد 49.513 میلیون 23.034 میلیون 7 میلیون 11.013 میلیون 12.021 میلیون 29.823 میلیون 3.878 میلیون 9.93 3.2 1.29 571,234 312,350 883,584 -
رماس

رماس

صندوق Fara Bourse 15,035 22.00 0.15 15,057 0.00 0.00 1402/12/09 19 302,611 4.56 میلیارد - 15,057 14,790 14,790 15,799 1 1,558 14,751 2 57,110 15,045 - - - - - - - - - - - 1,821 300,790 105,271 197,340
بتهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام Fara Bourse 3,013 58.00 1.89 3,071 0.00 0.00 1402/12/09 651 44.658 میلیون 137.15 میلیارد - 3,071 2,930 2,930 3,013 2 230,000 3,062 1 17,297 3,170 15.355 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.158 میلیون 300,000 25.711 میلیون 18.748 میلیون
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام Fara Bourse 12,230 110.00 0.91 12,360 240.00 1.98 1402/12/09 323 657,085 8.53 میلیارد 1,520.68 12,120 12,300 12,150 12,680 19 89,017 12,960 2 42,768 12,970 25.96 هزار میلیارد 40.829 میلیون 20.462 میلیون 2 میلیون 16.109 میلیون 4.352 میلیون 14.542 میلیون 2.274 میلیون 10.87 5.68 1.7 368,042 287,908 655,950 -
شرنگی

رنگین

سهام Fara Bourse 20,010 2,310.00 13.05 17,700 0.00 0.00 1402/12/09 97 486,178 8.6 میلیارد - 17,700 20,050 20,010 20,820 0 0 0 1 1,240 18,000 17.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 207,135 279,043 486,178 -
وکادو

تکادو

سهام Fara Bourse 5,800 210.00 3.49 6,010 0.00 0.00 1402/12/09 32 419,216 2.52 میلیارد - 6,010 5,770 5,660 5,800 1 15,661 6,020 1 44,562 6,030 23.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 135,157 274,059 409,216 -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام Fara Bourse 13,500 300.00 2.27 13,880 680.00 5.15 1402/12/09 155 1.039 میلیون 14.59 میلیارد 11,474.75 13,200 13,950 13,250 14,120 1 1,000 13,630 1 3,053 13,730 62.382 هزار میلیارد 77.413 میلیون 32.381 میلیون 4.44 میلیون 15.786 میلیون 16.595 میلیون 44.451 میلیون 6.82 میلیون 9.04 3.71 1.39 772,533 265,935 1.038 میلیون -