همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 15,528 872.00 5.95 15,528 872.00 5.95 1402/07/08 4,516 305.343 میلیون 4.741 هزار میلیارد - 14,656 15,528 15,528 15,529 4 74,190,235 15,528 2 3,237,585 15,529 - - - - - - - - - - - 57.393 میلیون 247.95 میلیون 98.647 میلیون 206.696 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 15,735 879.00 5.92 15,734 878.00 5.91 1402/07/08 1,237 259.515 میلیون 4.083 هزار میلیارد - 14,856 15,734 15,734 15,735 1 200,592,293 15,734 1 30,121,690 15,735 - - - - - - - - - - - 14.627 میلیون 244.888 میلیون 40.237 میلیون 219.278 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 12,215 683.00 5.92 12,215 683.00 5.92 1402/07/08 1,231 165.686 میلیون 2.024 هزار میلیارد - 11,532 12,215 12,215 12,216 1 103,012,443 12,215 19 6,039,091 12,216 - - - - - - - - - - - 15.602 میلیون 150.084 میلیون 48.788 میلیون 116.899 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 12,846 711.00 5.86 12,846 711.00 5.86 1402/07/08 2,573 153.74 میلیون 1.975 هزار میلیارد - 12,135 12,846 12,846 12,847 161 149,594,225 12,846 44 39,293,772 12,847 - - - - - - - - - - - 35.57 میلیون 118.17 میلیون 40.29 میلیون 113.45 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 16,702 849.00 5.36 16,702 849.00 5.36 1402/07/08 788 67.376 میلیون 1.125 هزار میلیارد - 15,853 16,702 16,702 16,703 1 7,078,844 16,702 1 6,973,629 16,703 - - - - - - - - - - - 3.735 میلیون 63.641 میلیون 5.757 میلیون 61.62 میلیون
یارا

یارا

صندوق فرابورس 15,065 819.00 5.75 15,064 818.00 5.74 1402/07/08 134 40.423 میلیون 608.94 میلیارد - 14,246 15,064 15,064 15,065 1 13,576,061 15,064 1 2,771,776 15,065 - - - - - - - - - - - 632,557 39.79 میلیون 1.306 میلیون 39.116 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 59,841 3,186.00 5.62 59,840 3,185.00 5.62 1402/07/08 3,394 49.459 میلیون 2.96 هزار میلیارد - 56,655 59,840 59,840 59,841 2 71,396,125 59,840 1 7,709,643 59,841 - - - - - - - - - - - 16.295 میلیون 33.164 میلیون 20.518 میلیون 28.941 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,515 225.00 6.02 3,732 8.00 0.21 12:01 5,985 147.962 میلیون 525.58 میلیارد 21,451.92 3,740 3,654 3,511 3,654 6 110,400 3,514 1 28,013 3,515 306.754 هزار میلیارد 611.84 میلیون 312.6 میلیون 86.361 میلیون 153.798 میلیون 149.79 میلیون 418.455 میلیون 77.539 میلیون 4.16 2.15 0.77 120.662 میلیون 26.914 میلیون 137.786 میلیون 9.789 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 12,877 685.00 5.62 12,876 684.00 5.61 1402/07/08 1,300 37.29 میلیون 480.16 میلیارد - 12,192 12,876 12,876 12,877 1 177,603,074 12,876 1 46,835,977 12,877 - - - - - - - - - - - 10.529 میلیون 26.761 میلیون 15.305 میلیون 21.986 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,054 45.00 0.45 10,054 45.00 0.45 1402/07/08 158 25.38 میلیون 255.17 میلیارد - 10,099 10,054 10,054 10,055 1 75,938,990 10,054 5 20,310,267 10,055 - - - - - - - - - - - 1.319 میلیون 24.061 میلیون 4.946 میلیون 20.434 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 17,639 959.00 5.75 17,638 958.00 5.74 1402/07/08 2,476 46.477 میلیون 819.75 میلیارد - 16,680 17,637 17,637 17,639 5 25,838 17,638 3 2,850,556 17,639 - - - - - - - - - - - 22.783 میلیون 23.693 میلیون 25.201 میلیون 21.275 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 30,793 1,693.00 5.82 30,792 1,692.00 5.81 1402/07/08 125 21.55 میلیون 663.57 میلیارد - 29,100 30,793 30,792 30,793 1 38,679,492 30,792 1 10,635,283 30,793 - - - - - - - - - - - 490,435 21.059 میلیون 1.029 میلیون 20.521 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 52,384 2,877.00 5.81 52,384 2,877.00 5.81 1402/07/08 1,431 21.687 میلیون 1.136 هزار میلیارد - 49,507 52,383 52,383 52,384 3 2,006,481 52,383 3 2,810,302 52,384 - - - - - - - - - - - 3.87 میلیون 17.817 میلیون 4.708 میلیون 16.979 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 5,370 160.00 2.89 5,390 140.00 2.53 12:00 513 23.133 میلیون 124.58 میلیارد - 5,530 5,410 5,370 5,500 0 0 0 13 1,249,997 5,370 53.102 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.523 میلیون 16.61 میلیون 22.933 میلیون 200,000
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 13,342 781.00 6.22 13,342 781.00 6.22 1402/07/08 1,370 43.763 میلیون 583.88 میلیارد - 12,561 13,341 13,341 13,342 80 44,104,179 13,341 4 4,000,000 13,342 - - - - - - - - - - - 28.534 میلیون 15.229 میلیون 16.889 میلیون 26.874 میلیون
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,170 109.00 2.55 4,279 0.00 0.00 12:01 1,194 24.906 میلیون 105.08 میلیارد 25,935.41 4,279 4,279 4,160 4,312 9 413,382 4,160 1 46,513 4,170 147.608 هزار میلیارد 229.588 میلیون 120.127 میلیون 20.478 میلیون 72.991 میلیون 47.136 میلیون 119.316 میلیون 29.557 میلیون 5.06 3.18 1.25 10.032 میلیون 14.651 میلیون 15.637 میلیون 9.045 میلیون
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 960,000 11,050.00 1.16 948,950 0.00 0.00 1402/04/07 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 960,000 960,000 960,000 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,365 72.00 2.95 2,365 72.00 2.95 12:03 551 27.134 میلیون 64.17 میلیارد - 2,437 2,376 2,364 2,400 2 68,121 2,365 2 207,800 2,384 47.678 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.636 میلیون 12.498 میلیون 27.134 میلیون -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,130 61.00 2.95 2,121 52.00 2.51 12:00 907 36.173 میلیون 76.72 میلیارد - 2,069 2,031 2,031 2,130 62 6,253,084 2,130 1 2,500 2,184 44.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.843 میلیون 11.242 میلیون 28.628 میلیون 7.457 میلیون
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/08 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - 700 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 477.00 33.85 937 472.00 33.50 1400/07/28 - - - 34,036.64 1,409 954 925 964 0 0 0 0 - 788.671 میلیون 661.562 میلیون 135 میلیون 635.041 میلیون 26.521 میلیون 47.58 میلیون -49,525,064 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,490 6.00 0.40 1,485 1.00 0.07 11:59 242 9.608 میلیون 14.25 میلیارد 39,778.53 1,484 1,495 1,435 1,496 2 29,656 1,483 6 454,914 1,490 23.803 هزار میلیارد 173.525 میلیون 131.44 میلیون 16.05 میلیون 149.947 میلیون -18,506,990 3.362 میلیون -16,137,972 -1.48 -1.29 7.09 2.12 میلیون 7.482 میلیون 4.447 میلیون 5.156 میلیون
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 5,500 80.00 1.43 5,440 140.00 2.51 12:06 1,427 13.546 میلیون 73.75 میلیارد 13,651.22 5,580 5,430 5,250 5,560 1 5,088 5,500 5 24,755 5,530 408 هزار میلیارد 529.074 میلیون 193.895 میلیون 30 میلیون 113.574 میلیون 80.321 میلیون 34.375 میلیون 33.912 میلیون 12.25 5.17 12.09 6.898 میلیون 6.579 میلیون 13.256 میلیون 219,999
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 14,720 50.00 0.34 14,740 30.00 0.20 12:00 1,178 11.412 میلیون 169.38 میلیارد 9,564.23 14,770 14,900 14,370 15,220 1 353 14,700 1 215 14,720 29.68 هزار میلیارد 32.699 میلیون 7.902 میلیون 2 میلیون 4.159 میلیون 3.743 میلیون 3.239 میلیون 1.859 میلیون 24.51 7.88 12.98 5.571 میلیون 5.842 میلیون 9.158 میلیون 2.254 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,429 28.00 0.82 3,397 4.00 0.12 12:02 1,085 25.21 میلیون 87.99 میلیارد 18,306.24 3,401 3,320 3,320 3,536 1 6,702 3,420 1 1,360 3,428 87.25 هزار میلیارد 205.068 میلیون 171.052 میلیون 16.885 میلیون 120.718 میلیون 50.335 میلیون 85.952 میلیون 19.656 میلیون 4.32 1.69 0.99 20.1 میلیون 5.11 میلیون 23.395 میلیون 1.815 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 4,850 140.00 2.81 4,850 140.00 2.81 12:05 179 8.296 میلیون 40.23 میلیارد - 4,990 4,850 4,850 4,850 0 0 0 1015 128,196,716 4,850 145.448 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.285 میلیون 5 میلیون 8.085 میلیون 200,000
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 10,500 130.00 1.25 10,360 10.00 0.10 12:05 309 5.347 میلیون 55.25 میلیارد 17,160.17 10,370 10,010 10,010 10,550 1 500 10,370 1 9,523 10,500 61.464 هزار میلیارد 132.849 میلیون 99.209 میلیون 5.95 میلیون 269.866 میلیون 15.384 میلیون 42.403 میلیون 4.892 میلیون 12.6 4.01 1.45 569,455 4.777 میلیون 4.428 میلیون 918,891
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 11,730 690.00 6.25 11,730 690.00 6.25 1402/07/08 224 8.445 میلیون 99.06 میلیارد - 11,040 11,730 11,729 11,730 17 10,192,181 11,729 10 9,025,116 11,730 - - - - - - - - - - - 3.678 میلیون 4.767 میلیون 3.926 میلیون 4.519 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 9,060 10.00 0.11 9,080 30.00 0.33 12:02 364 6.043 میلیون 54.86 میلیارد - 9,050 9,060 9,000 9,230 5 52,672 9,010 1 328 9,060 68.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.796 میلیون 4.202 میلیون 5.898 میلیون 100,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,139 31.00 0.98 3,167 3.00 0.09 12:03 745 9.298 میلیون 29.23 میلیارد 11,771.91 3,170 3,141 3,125 3,160 5 89,351 3,139 11 67,963 3,144 361.56 هزار میلیارد 497.949 میلیون 188.932 میلیون 75 میلیون 76.014 میلیون 112.917 میلیون 91.942 میلیون 82.886 میلیون 4.39 2.73 3.96 5.424 میلیون 3.861 میلیون 9.285 میلیون -
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,423 13.00 0.54 2,431 21.00 0.87 12:01 999 29.762 میلیون 72.34 میلیارد - 2,410 2,435 2,370 2,474 1 192,529 2,407 1 200,000 2,420 63.743 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.317 میلیون 3.108 میلیون 26.112 میلیون 3.313 میلیون
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,053 44.00 0.44 10,046 51.00 0.51 1402/07/08 15 2.914 میلیون 29.27 میلیارد - 10,097 10,046 10,046 10,054 24 23,986,667 10,053 9 8,045,000 10,054 - - - - - - - - - - - 6,926 2.907 میلیون 124,397 2.789 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 20,250 50.00 0.25 20,200 0.00 0.00 11:59 176 2.886 میلیون 58.28 میلیارد 12,010.22 20,200 20,200 19,950 20,250 1 100,000 20,000 28 639,620 20,250 1236.967 هزار میلیارد 1.554 میلیارد 313.213 میلیون 58.174 میلیون 252.574 میلیون 90.549 میلیون 73.759 میلیون 34.54 میلیون 41.45 14.18 20.77 92,379 2.794 میلیون 2.886 میلیون -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,200 10.00 0.19 4,657 553.00 10.61 1402/04/15 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 7,471.66 5,210 5,200 5,140 5,300 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 501.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 157.55 میلیون 30.601 میلیون 11.41 3.49 2.23 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 10,170 20.00 0.20 10,150 0.00 0.00 12:04 193 3.342 میلیون 34.13 میلیارد 5,818.34 10,150 10,030 10,030 10,290 1 80,875 10,170 1 5,000 10,190 15.315 هزار میلیارد 18.225 میلیون 6.547 میلیون 1.5 میلیون 2.005 میلیون 4.116 میلیون 8.71 میلیون 2.369 میلیون 6.43 4.26 1.75 665,745 2.65 میلیون 2.789 میلیون 525,844
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,673 582.00 5.77 10,673 582.00 5.77 1402/07/08 31 2.614 میلیون 27.9 میلیارد - 10,091 10,673 10,672 10,673 40 40,000,000 10,672 2 1,480,115 10,673 - - - - - - - - - - - 157,306 2.456 میلیون 1.207 میلیون 1.407 میلیون
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,770 330.00 4.65 7,090 10.00 0.14 12:00 816 5.073 میلیون 34.7 میلیارد 8,977.41 7,100 6,900 6,740 7,090 12 123,108 6,770 2 7,000 6,790 42.408 هزار میلیارد 59.006 میلیون 23.506 میلیون 6.2 میلیون 13.312 میلیون 10.194 میلیون 24.249 میلیون 3.029 میلیون 14.51 4.31 1.81 2.621 میلیون 2.375 میلیون 4.996 میلیون -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,214 24.00 1.94 1,237 1.00 0.08 12:05 2,360 88.847 میلیون 109.12 میلیارد 37,759.85 1,238 1,230 1,211 1,255 1 55,137 1,215 1 192,839 1,216 52.338 هزار میلیارد 54.184 میلیون 46.474 میلیون 42.62 میلیون 591,139 45.327 میلیون 231,712 130,311 101.77 1.15 84.62 86.495 میلیون 2.264 میلیون 87.581 میلیون 1.178 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 3,739 16.00 0.43 3,760 5.00 0.13 12:01 284 4.996 میلیون 18.72 میلیارد 16,028.68 3,755 3,786 3,676 3,853 1 15,000 3,691 1 10,876 3,739 13.639 هزار میلیارد 15.121 میلیون 7.818 میلیون 3.64 میلیون 1.831 میلیون 5.986 میلیون 6.224 میلیون 1.601 میلیون 8.56 2.29 2.21 2.908 میلیون 2.088 میلیون 4.014 میلیون 982,091
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 5,140 190.00 3.56 5,150 180.00 3.38 11:57 113 2.634 میلیون 13.57 میلیارد - 5,330 5,140 5,140 5,340 0 0 0 5 109,475 5,140 8.892 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 548,027 2.086 میلیون 2.634 میلیون 168
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,044 60.00 2.85 2,102 2.00 0.10 11:59 349 5.868 میلیون 12.07 میلیارد 14,094.1 2,104 2,150 2,040 2,150 10 149,454 2,044 2 31,081 2,079 127.596 هزار میلیارد 136.624 میلیون 72.933 میلیون 62 میلیون 5.742 میلیون 67.191 میلیون 7.065 میلیون 6.495 میلیون 20.07 1.94 18.45 3.801 میلیون 2.066 میلیون 4.159 میلیون 1.709 میلیون
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 5,990 320.00 5.07 6,300 10.00 0.16 11:59 443 6.145 میلیون 37.05 میلیارد 15,420.6 6,310 6,130 5,990 6,230 8 482,644 5,990 1 2,729 6,030 42.21 هزار میلیارد 52.87 میلیون 20.746 میلیون 7 میلیون 10.38 میلیون 10.366 میلیون 21.631 میلیون 3.263 میلیون 13.51 4.25 2.04 4.082 میلیون 2.063 میلیون 5.654 میلیون 491,096
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,081 77.00 1.85 4,157 1.00 0.02 12:06 516 7.29 میلیون 30.3 میلیارد 16,609.87 4,158 4,150 4,081 4,229 1 8,550 4,080 1 4,000 4,082 59.029 هزار میلیارد 62.87 میلیون 28.418 میلیون 14.2 میلیون 5.19 میلیون 23.228 میلیون - 3.85 میلیون 15.69 2.54 -368933.75 5.193 میلیون 2.06 میلیون 5.864 میلیون 1.388 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 8,150 230.00 2.74 8,360 20.00 0.24 12:03 657 4.058 میلیون 33.56 میلیارد 9,336.7 8,380 8,420 8,110 8,530 2 32,500 8,150 1 5,865 8,160 63.266 هزار میلیارد 79.462 میلیون 32.189 میلیون 7.65 میلیون 13.825 میلیون 18.365 میلیون 13.935 میلیون 4.675 میلیون 13.68 3.48 4.59 1.931 میلیون 2.056 میلیون 3.799 میلیون 188,431
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 23,650 550.00 2.27 24,150 50.00 0.21 11:58 271 3.115 میلیون 75.5 میلیارد 4,104.25 24,200 24,550 23,550 24,650 3 23,000 23,650 10 75,485 23,950 133.86 هزار میلیارد 149.446 میلیون 37.092 میلیون 5.52 میلیون 22.044 میلیون 18.308 میلیون 15.726 میلیون 7.078 میلیون 18.83 7.28 8.48 1.103 میلیون 2.012 میلیون 1.882 میلیون 1.232 میلیون
ولیز

لیزینگ ایران

سهام فرابورس 1,965 60.00 2.96 1,980 45.00 2.22 12:05 229 8.694 میلیون 17.21 میلیارد 10,288.31 2,025 2,000 1,965 2,040 0 0 0 25 1,545,325 1,965 7.92 هزار میلیارد 10.756 میلیون 6.12 میلیون 4 میلیون 5.072 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.23 -3.37 37.43 6.694 میلیون 2 میلیون 8.694 میلیون -
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 2,307 3.00 0.13 2,319 15.00 0.65 12:06 318 8.438 میلیون 19.56 میلیارد - 2,304 2,270 2,269 2,350 1 19,408 2,307 1 20,000 2,310 4.638 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.388 میلیون 2 میلیون 8.388 میلیون -
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 4,012 41.00 1.01 4,053 0.00 0.00 12:05 126 3.036 میلیون 12.22 میلیارد 10,013.73 4,053 4,038 4,010 4,110 2 30,000 4,012 4 65,288 4,055 20.925 هزار میلیارد 27.343 میلیون 11.329 میلیون 3.2 میلیون 6.241 میلیون 5.088 میلیون 13.497 میلیون 2.198 میلیون 9.59 4.14 1.56 1.169 میلیون 1.858 میلیون 3.026 میلیون -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 5,150 20.00 0.39 5,120 10.00 0.19 12:02 636 10.9 میلیون 56.06 میلیارد 19,494.98 5,130 5,180 5,090 5,200 3 124,550 5,090 1 124,550 5,150 25.7 هزار میلیارد 26.189 میلیون 13.473 میلیون 5 میلیون 291,136 9.875 میلیون 6.181 میلیون 5.91 میلیون 4.33 1.92 4.14 8.894 میلیون 1.833 میلیون 8.395 میلیون 2.332 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 40,800 150.00 0.37 40,950 0.00 0.00 12:04 931 2.878 میلیون 117.51 میلیارد 2,799.66 40,950 40,950 40,500 41,500 3 12,608 40,750 1 5,660 40,800 122.55 هزار میلیارد 128.743 میلیون 12.331 میلیون 3 میلیون 6.043 میلیون 6.289 میلیون 3.289 میلیون 10.213 میلیون 12.03 19.53 37.35 1.14 میلیون 1.707 میلیون 1.47 میلیون 1.377 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 2,923 40.00 1.35 2,953 10.00 0.34 11:56 146 5.962 میلیون 17.49 میلیارد - 2,963 2,922 2,916 2,965 2 268,151 2,924 1 14,768 2,930 142.541 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.372 میلیون 1.59 میلیون 5.962 میلیون -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 18,200 1,000.00 5.21 19,150 50.00 0.26 12:04 839 4.15 میلیون 75.7 میلیارد 5,140.19 19,200 18,950 18,200 19,250 0 0 0 25 770,645 18,200 8.943 هزار میلیارد 17.453 میلیون 9.138 میلیون 490,000 7.629 میلیون 1.509 میلیون 5.181 میلیون 625,990 14.99 6.22 1.81 2.632 میلیون 1.518 میلیون 4.133 میلیون 17,315
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 2,458 76.00 3.00 2,498 36.00 1.42 11:40 129 4.22 میلیون 10.41 میلیارد - 2,534 2,501 2,458 2,510 2 52,000 2,405 26 3,409,810 2,458 14.683 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.711 میلیون 1.509 میلیون 4.22 میلیون -
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 19,988 1,102.00 5.84 19,988 1,102.00 5.84 1402/07/08 195 3.149 میلیون 62.94 میلیارد - 18,886 19,988 19,987 19,989 29 28,729,835 19,987 1 1,266 19,988 - - - - - - - - - - - 1.667 میلیون 1.482 میلیون 2.411 میلیون 738,278
ولقمان

سر. لقمان

سهام فرابورس 2,170 30.00 1.40 2,146 6.00 0.28 11:55 64 1.574 میلیون 3.43 میلیارد - 2,140 2,150 2,140 2,189 1 43,402 2,170 4 28,230 2,179 11.654 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100,000 1.474 میلیون 1.574 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,584 8.00 0.50 1,586 6.00 0.38 12:04 113 2.294 میلیون 3.61 میلیارد 26,533.26 1,592 1,590 1,565 1,594 2 15,914 1,571 2 249,488 1,584 119.978 هزار میلیارد 132.059 میلیون 97.632 میلیون 66.176 میلیون 10.329 میلیون 87.303 میلیون 4.093 میلیون 3.614 میلیون 33.43 1.38 29.52 880,953 1.413 میلیون 2.294 میلیون -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,400 120.00 4.76 2,508 12.00 0.48 12:04 501 14.728 میلیون 35.65 میلیارد 23,783.08 2,520 2,490 2,390 2,539 1 10,000 2,399 2 101,490 2,400 9.267 هزار میلیارد 11.811 میلیون 4.633 میلیون 3.829 میلیون 464,970 4.168 میلیون 1.656 میلیون 381,068 16.45 2.14 4.66 13.317 میلیون 1.411 میلیون 12.671 میلیون 2.057 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 15,990 870.00 5.16 16,830 30.00 0.18 12:05 692 5.434 میلیون 87.31 میلیارد 7,628.1 16,860 16,630 15,990 16,630 1 63,125 15,990 1 150,000 16,000 24.105 هزار میلیارد 34.101 میلیون 11.709 میلیون 1.5 میلیون 9.846 میلیون 1.863 میلیون 5.719 میلیون 6.143 میلیون 4.12 13.55 4.41 4.05 میلیون 1.353 میلیون 5.303 میلیون 100,000
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 16,371 876.00 5.65 16,369 874.00 5.64 1402/07/08 353 3.333 میلیون 54.56 میلیارد - 15,495 16,371 16,369 16,371 1 2,605 16,370 5 3,245,799 16,371 - - - - - - - - - - - 2.02 میلیون 1.313 میلیون 3.049 میلیون 284,201
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,510 46.00 2.96 1,515 41.00 2.63 12:06 623 32.674 میلیون 49.52 میلیارد - 1,556 1,550 1,510 1,550 14 2,646,846 1,510 1 25,123 1,514 28.864 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.987 میلیون 1.287 میلیون 32.074 میلیون 200,000
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 21,893 1,479.00 6.33 22,013 1,359.00 5.81 1402/07/08 141 1.468 میلیون 32.32 میلیارد - 23,372 22,120 21,801 22,135 2 36,652 21,800 1 10,000 21,876 - - - - - - - - - - - 218,253 1.25 میلیون 1.11 میلیون 358,345
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 3,823 109.00 2.93 3,805 91.00 2.45 12:04 209 4.747 میلیون 18.11 میلیارد - 3,714 3,700 3,700 3,826 1 15,393 3,823 1 16,070 3,915 8.371 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.55 میلیون 1.197 میلیون 4.747 میلیون -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 14,550 50.00 0.34 14,530 30.00 0.21 12:06 171 1.757 میلیون 25.53 میلیارد - 14,500 14,510 14,510 14,580 1 24,239 14,550 6 150,251 14,560 226.273 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 513,371 1.177 میلیون 1.691 میلیون -
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 11,170 320.00 2.79 11,180 310.00 2.70 12:04 233 3.171 میلیون 35.44 میلیارد - 11,490 11,420 11,140 11,570 1 41,250 11,170 4 35,229 11,180 66.797 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.996 میلیون 1.156 میلیون 1.09 میلیون 2.062 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 2,424 62.00 2.49 2,504 18.00 0.72 12:05 213 2.957 میلیون 7.41 میلیارد 24,131.75 2,486 2,500 2,362 2,559 1 5,000 2,430 1 5,000 2,486 14.548 هزار میلیارد 103.063 میلیون 94.893 میلیون 5.81 میلیون 87.91 میلیون 6.983 میلیون 37.773 میلیون -170,472 -88.89 2.17 0.4 1.828 میلیون 1.128 میلیون 2.857 میلیون 100,000
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 5,470 260.00 4.54 5,730 0.00 0.00 12:02 230 3.597 میلیون 20.09 میلیارد 16,201.49 5,730 5,700 5,460 5,820 1 1,100 5,480 1 5,221 5,550 16.77 هزار میلیارد 18.21 میلیون 7.765 میلیون 3 میلیون 1.59 میلیون 6.175 میلیون 8.141 میلیون 2.789 میلیون 6.16 2.78 2.11 2.49 میلیون 1.107 میلیون 3.597 میلیون -
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 6,550 130.00 1.95 6,560 120.00 1.80 12:00 268 4.786 میلیون 31.39 میلیارد - 6,680 6,590 6,490 6,700 1 8,293 6,520 2 77,485 6,550 48.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.716 میلیون 1.07 میلیون 4.786 میلیون -
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 15,571 1,400.00 8.25 15,526 1,445.00 8.51 1402/07/08 236 1.763 میلیون 27.38 میلیارد - 16,971 15,524 15,500 15,690 1 325 15,502 1 2,138 15,571 - - - - - - - - - - - 743,062 1.02 میلیون 1.718 میلیون 45,620
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 5,690 50.00 0.87 5,690 50.00 0.87 11:44 27 1.069 میلیون 6.08 میلیارد - 5,740 5,690 5,690 5,690 0 0 0 20 960,815 5,690 22.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 68,510 1,000,000 774,510 294,000
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 4,227 140.00 3.43 4,225 138.00 3.38 11:57 142 3.559 میلیون 15.04 میلیارد - 4,087 4,227 4,122 4,227 34 3,321,847 4,227 4 40,000 4,248 249.275 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.673 میلیون 886,376 2.317 میلیون 1.242 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,170 41.00 0.99 4,175 46.00 1.11 11:23 54 1.055 میلیون 4.45 میلیارد 2,842 4,129 4,270 4,141 4,300 1 50,000 4,171 1 100,000 4,200 59.01 هزار میلیارد 64.334 میلیون 19.555 میلیون 7 میلیون 6.094 میلیون 13.461 میلیون 10.203 میلیون 5.323 میلیون 10.98 4.34 5.73 174,978 880,208 238,579 816,607
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,450 260.00 4.55 5,710 0.00 0.00 12:00 616 10.45 میلیون 58.77 میلیارد 10,095.51 5,710 5,700 5,430 5,820 2 54,281 5,450 1 40,000 5,480 13.512 هزار میلیارد 18.779 میلیون 11.108 میلیون 2.4 میلیون 10.124 میلیون 3.772 میلیون 6.615 میلیون 950,732 14.41 3.63 2.07 9.271 میلیون 879,532 8.016 میلیون 2.134 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 8,180 240.00 2.85 8,420 0.00 0.00 12:04 871 6.813 میلیون 56.18 میلیارد 9,155.05 8,420 8,310 8,150 8,500 3 8,392 8,170 4 16,837 8,180 28.875 هزار میلیارد 32.711 میلیون 9.165 میلیون 3.5 میلیون 3.381 میلیون 5.784 میلیون 13.52 میلیون 1.919 میلیون 15.36 5.1 2.19 5.94 میلیون 872,161 6.673 میلیون 139,096
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 22,250 50.00 0.22 18,350 3,950.00 17.71 1402/04/15 247 2.495 میلیون 45.78 میلیارد - 22,300 22,450 22,100 22,700 1 500 16,960 1 25,000 18,950 146.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.629 میلیون 865,535 1.427 میلیون 1.068 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 29,000 100.00 0.34 23,050 6,050.00 20.79 1402/04/15 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 4,784.38 29,100 29,250 28,800 29,400 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 255.81 میلیون 111.098 میلیون 8 میلیون 68.61 میلیون 42.488 میلیون 414.015 میلیون 30.408 میلیون 6.06 4.34 0.45 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,969 6.00 0.20 2,965 2.00 0.07 12:02 1,249 21.979 میلیون 66.19 میلیارد 21,841.58 2,963 3,067 2,927 3,088 1 10,000 2,968 1 911 2,970 20.774 هزار میلیارد 21.032 میلیون 12.552 میلیون 6.897 میلیون 1.693 میلیون 10.86 میلیون 10.644 میلیون 2.728 میلیون 7.5 1.88 1.92 21.007 میلیون 840,545 21.018 میلیون 829,704
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 20,000 5,000.00 20.00 25,000 0.00 0.00 1400/12/28 - - - - 25,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 837,000 - 837,000
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 23,500 50.00 0.21 23,500 50.00 0.21 12:01 269 1.185 میلیون 27.87 میلیارد 1,679.95 23,550 23,200 23,100 23,850 1 17,165 23,450 4 14,891 23,500 42.3 هزار میلیارد 176.275 میلیون 117.626 میلیون 1.8 میلیون 107.065 میلیون 10.562 میلیون 166.268 میلیون 7.742 میلیون 5.46 11.4 0.25 361,126 823,176 1.173 میلیون 11,250
آرمان

بیمه آرمان

سهام فرابورس 6,500 10.00 0.15 6,510 0.00 0.00 09:43 20 804,761 5.23 میلیارد - 6,510 6,320 6,320 6,500 5 125,426 6,320 3 27,782 6,500 19.53 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,761 800,000 104,761 700,000
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,218 51.00 1.61 3,179 12.00 0.38 12:01 1,211 17.617 میلیون 56.29 میلیارد 21,175.33 3,167 3,230 3,169 3,250 1 6,900 3,206 1 50 3,218 23.732 هزار میلیارد 33.988 میلیون 21.938 میلیون 7.428 میلیون 11.057 میلیون 10.881 میلیون 8.638 میلیون 2.27 میلیون 10.4 2.17 2.73 16.436 میلیون 770,000 16.863 میلیون 343,389
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 6,480 230.00 3.43 6,680 30.00 0.45 12:00 259 2.511 میلیون 16.38 میلیارد 11,850.25 6,710 6,510 6,370 6,730 2 103,478 6,410 1 85,000 6,470 11.736 هزار میلیارد 21.074 میلیون 10.322 میلیون 1.8 میلیون 8.906 میلیون 1.416 میلیون 3.321 میلیون -470,581 -25.55 8.49 3.62 1.754 میلیون 757,740 2.434 میلیون 77,691
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,941 144.00 4.67 3,080 5.00 0.16 12:05 419 5.176 میلیون 15.26 میلیارد 13,103.31 3,085 2,980 2,926 3,050 1 191,127 2,932 2 107,259 2,941 58.98 هزار میلیارد 738.655 میلیون 650.991 میلیون 10 میلیون 676.435 میلیون -25,444,369 96.541 میلیون -13,778,224 -4.47 -2.42 0.64 4.432 میلیون 743,893 5.142 میلیون 34,000
وجامی

سر. جامی

سهام فرابورس 1,980 67.00 3.27 1,978 69.00 3.37 12:05 360 16.718 میلیون 33.08 میلیارد - 2,047 1,983 1,973 2,000 1 26,000 1,978 1 27,000 1,980 3.956 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.944 میلیون 723,589 16.668 میلیون -
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,183 12.00 1.00 1,191 4.00 0.33 12:01 1,218 66.632 میلیون 79.33 میلیارد 53,288.34 1,195 1,194 1,179 1,207 1 39,883 1,183 1 200,000 1,187 135.26 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 65.51 میلیون 718,196 61.072 میلیون 5.157 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,550 230.00 2.96 7,780 0.00 0.00 12:04 578 2.469 میلیون 18.77 میلیارد 3,838.49 7,780 7,840 7,430 7,890 1 36,120 7,450 1 27,120 7,550 10.83 هزار میلیارد 17.749 میلیون 7.318 میلیون 1.425 میلیون 3.793 میلیون 2.922 میلیون 7.967 میلیون 2.225 میلیون 4.99 3.79 1.39 1.747 میلیون 712,878 2.46 میلیون 548
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 5,260 320.00 5.73 5,570 10.00 0.18 12:04 841 6.955 میلیون 37.02 میلیارد 8,341.77 5,580 5,590 5,250 5,590 8 485,532 5,250 1 40,737 5,260 7.98 هزار میلیارد 10.242 میلیون 3.65 میلیون 1.5 میلیون 1.835 میلیون 2.746 میلیون 7.319 میلیون 961,062 8.69 3.04 1.14 6.217 میلیون 708,900 6.183 میلیون 742,319
فن آوا

فن آوا

سهام فرابورس 5,180 160.00 3.00 5,270 70.00 1.31 11:33 95 1.61 میلیون 8.35 میلیارد - 5,340 5,410 5,180 5,410 1 10,000 5,010 7 384,002 5,180 11.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 909,531 700,700 1.61 میلیون -
اوج

اوج

صندوق فرابورس 16,230 1,343.00 7.64 16,118 1,455.00 8.28 1402/07/08 12 666,066 10.74 میلیارد - 17,573 16,134 16,085 16,230 1 400 16,068 1 29,117 16,219 - - - - - - - - - - - 810 665,256 20,936 645,130
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,770 48.00 2.64 1,816 2.00 0.11 12:04 299 6.533 میلیون 11.71 میلیارد 26,442.72 1,818 1,828 1,770 1,834 3 28,000 1,765 3 600,000 1,782 8.96 هزار میلیارد 53.398 میلیون 50.925 میلیون 5 میلیون 44.248 میلیون 6.677 میلیون 19.748 میلیون -800,705 -11.34 1.36 0.46 5.883 میلیون 650,000 5.1 میلیون 1.433 میلیون
رشد

رشد

صندوق فرابورس 10,053 32.00 0.32 10,051 34.00 0.34 1402/07/08 57 1.651 میلیون 16.59 میلیارد - 10,085 10,050 10,050 10,053 1 9,678,477 10,050 1 7,282,435 10,053 - - - - - - - - - - - 1.02 میلیون 630,960 1.1 میلیون 551,288
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 6,490 20.00 0.31 6,510 0.00 0.00 11:59 116 1.039 میلیون 6.71 میلیارد 9,577.95 6,510 6,440 6,360 6,500 2 8,298 6,450 20 3,570,862 6,500 17.134 هزار میلیارد 18.599 میلیون 5.161 میلیون 1.32 میلیون 1.011 میلیون 4.163 میلیون 1.445 میلیون 1.141 میلیون 21.18 4.37 15.66 439,151 600,192 1.039 میلیون -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 26,900 100.00 0.37 26,700 100.00 0.37 12:01 344 970,544 25.67 میلیارد 1,435.48 26,800 26,500 26,100 27,000 2 9,310 26,900 2 3,495 26,950 66.125 هزار میلیارد 82.018 میلیون 22.719 میلیون 2.5 میلیون 14.768 میلیون 7.95 میلیون 33.582 میلیون 10.333 میلیون 6.46 8.4 1.99 375,633 594,911 970,544 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,271 30.00 0.93 3,239 2.00 0.06 12:04 734 11.794 میلیون 38.93 میلیارد 12,338.1 3,241 3,349 3,244 3,350 3 134,300 3,270 2 2,520 3,280 23.107 هزار میلیارد 35.903 میلیون 20.189 میلیون 7 میلیون 12.229 میلیون 7.96 میلیون 14.678 میلیون 1.421 میلیون 15.96 2.85 1.54 11.152 میلیون 574,830 11.112 میلیون 615,242
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,769 83.00 1.71 4,840 12.00 0.25 12:02 578 6.355 میلیون 30.6 میلیارد 11,488.06 4,852 4,970 4,730 4,993 1 3,000 4,768 1 5,500 4,769 18.094 هزار میلیارد 21.359 میلیون 8.59 میلیون 3.758 میلیون 2.645 میلیون 5.945 میلیون 3.045 میلیون 604,630 30.08 3.06 5.97 5.774 میلیون 566,723 5.795 میلیون 545,731
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,920 150.00 1.86 8,080 10.00 0.12 12:01 82 997,946 7.94 میلیارد 8,320.87 8,070 8,000 7,900 8,080 1 640 7,910 1 89,527 7,920 51.74 هزار میلیارد 66.272 میلیون 24.367 میلیون 6.5 میلیون 13.817 میلیون 10.549 میلیون 32.417 میلیون 4.462 میلیون 11.77 4.99 1.62 443,816 554,130 994,346 3,600
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,240 150.00 2.78 5,380 10.00 0.19 12:05 258 1.536 میلیون 8.12 میلیارد 5,312.07 5,390 5,300 5,220 5,460 1 2,765 5,240 4 14,831 5,280 34.32 هزار میلیارد 41.482 میلیون 16.347 میلیون 6.5 میلیون 6.252 میلیون 10.096 میلیون 6.996 میلیون 6.66 میلیون 5.25 3.46 5 971,816 544,456 1.516 میلیون -