همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کارا

کارا

صندوق فرابورس 12,748 9.00 0.07 12,748 9.00 0.07 1401/09/09 2,237 243.377 میلیون 3.103 هزار میلیارد - 12,739 12,748 12,747 12,751 1 48,597,255 12,747 2 1,273,433 12,748 - - - - - - - - - - - 118.454 میلیون 124.923 میلیون 35.397 میلیون 207.98 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 25,334 16.00 0.06 25,334 16.00 0.06 1401/09/09 203 87.32 میلیون 2.212 هزار میلیارد - 25,318 25,334 25,333 25,334 1 49,968,403 25,333 1 3,968,814 25,334 - - - - - - - - - - - 27.83 میلیون 59.49 میلیون 112,713 87.207 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 13,962 9.00 0.06 13,961 8.00 0.06 1401/09/09 156 42.453 میلیون 592.69 میلیارد - 13,953 13,961 13,961 13,962 51 50,001,948 13,961 4 3,598,926 13,962 - - - - - - - - - - - 490,361 41.962 میلیون 506,816 41.946 میلیون
وگسترح

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,400 56.00 2.39 2,400 56.00 2.39 1401/09/09 206 39.6 میلیون 95.05 میلیارد 192,233.01 2,344 2,455 2,455 2,455 2 103,000 2,508 0 0 0 3.181 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 524,011 39.076 میلیون - 39.6 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,339 1.00 0.07 1,331 7.00 0.52 1401/09/09 662 24.646 میلیون 32.8 میلیارد 37,230.1 1,338 1,284 1,284 1,350 2 198,000 1,295 1 169,179 1,339 88.081 هزار میلیارد 104.069 میلیون 92.385 میلیون 66.176 میلیون 15.989 میلیون 76.397 میلیون 3.237 میلیون 2.805 میلیون 31.4 1.15 27.21 2.623 میلیون 22.023 میلیون 23.687 میلیون 958,971
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 12,953 9.00 0.07 12,953 9.00 0.07 1401/09/09 500 43.847 میلیون 567.95 میلیارد - 12,944 12,952 12,951 12,957 150 150,000,000 12,952 2 700,000 12,953 - - - - - - - - - - - 22.424 میلیون 21.423 میلیون 7.641 میلیون 36.206 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,145 232.00 5.93 4,089 176.00 4.50 1401/09/09 5,538 113.934 میلیون 465.9 میلیارد 35,611.91 3,913 4,008 3,970 4,186 1 2,000 4,130 2 25,000 4,140 15.366 هزار میلیارد 18.156 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 17.77 2.82 6.37 96.17 میلیون 17.764 میلیون 88.941 میلیون 24.993 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 49,578 38.00 0.08 49,577 37.00 0.07 1401/09/09 2,449 34.13 میلیون 1.692 هزار میلیارد - 49,540 49,577 49,576 49,578 57 48,422,222 49,576 2 1,644,965 49,578 - - - - - - - - - - - 16.384 میلیون 17.746 میلیون 9.726 میلیون 24.404 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,985 44.00 2.27 1,982 41.00 2.11 1401/09/09 1,802 53.288 میلیون 105.63 میلیارد - 1,941 1,942 1,930 1,999 1 3,800 1,976 1 126,866 1,985 51.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36.536 میلیون 16.752 میلیون 48.688 میلیون 4.6 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,053 7.00 0.07 10,053 7.00 0.07 1401/09/09 79 16.783 میلیون 168.72 میلیارد - 10,046 10,053 10,052 10,053 105 103,796,013 10,052 9 8,685,416 10,053 - - - - - - - - - - - 463,913 16.32 میلیون 286,706 16.497 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,909 25.00 0.64 3,930 46.00 1.18 1401/09/09 1,181 25.038 میلیون 98.4 میلیارد 21,200.91 3,884 3,880 3,765 4,000 6 339,920 3,884 3 50,218 3,910 29.192 هزار میلیارد 39.462 میلیون 18.872 میلیون 7.428 میلیون 10.27 میلیون 8.602 میلیون 6.701 میلیون 3.271 میلیون 8.92 3.39 4.37 8.868 میلیون 16.171 میلیون 19.875 میلیون 5.163 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,965 938.00 32.31 1,947 956.00 32.93 1401/09/09 1,487 67.02 میلیون 130.52 میلیارد 45,070.71 2,903 1,991 1,884 1,991 1 48,939 1,886 3 310,455 1,967 15.187 هزار میلیارد 18.017 میلیون 11.299 میلیون 5 میلیون 2.83 میلیون 8.469 میلیون 4.938 میلیون 5.383 میلیون 2.82 1.79 3.08 52.08 میلیون 14.94 میلیون 40.504 میلیون 26.517 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,295 10.00 0.43 2,291 14.00 0.61 1401/09/09 1,878 59.803 میلیون 136.99 میلیارد - 2,305 2,282 2,279 2,311 1 47,000 2,295 1 50,000 2,295 197.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 46.553 میلیون 13.251 میلیون 58.553 میلیون 1.25 میلیون
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 950,000 1,050.00 0.11 948,950 0.00 0.00 1401/09/09 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 930,010 928,290 950,000 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 13,518 9.00 0.07 13,518 9.00 0.07 1401/09/09 524 28.163 میلیون 380.71 میلیارد - 13,509 13,518 13,517 13,518 7 15,624,398 13,517 10 4,971,111 13,518 - - - - - - - - - - - 15.303 میلیون 12.86 میلیون 3.092 میلیون 25.071 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,430 248.00 5.93 4,423 241.00 5.76 1401/09/09 663 20.573 میلیون 90.99 میلیارد 31,029.62 4,182 4,254 4,141 4,474 1 5,000 4,401 2 4,256 4,472 26.317 هزار میلیارد 182.176 میلیون 168.76 میلیون 5.95 میلیون 155.859 میلیون 12.901 میلیون 37.255 میلیون 2.691 میلیون 9.78 2.04 0.71 7.882 میلیون 12.69 میلیون 16.016 میلیون 4.557 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,219 11.00 0.91 1,225 17.00 1.41 1401/09/09 611 18.683 میلیون 22.88 میلیارد 30,577.63 1,208 1,208 1,182 1,240 2 30,891 1,219 1 11,050 1,224 19.662 هزار میلیارد 114.18 میلیون 92.238 میلیون 16.05 میلیون 94.518 میلیون -2,280,447 3.44 میلیون -8,635,528 -2.27 -8.61 5.72 6.403 میلیون 12.28 میلیون 18.383 میلیون 300,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 22,700 50.00 0.22 22,700 50.00 0.22 1401/09/09 361 10.297 میلیون 233.64 میلیارد 28,524.69 22,750 22,700 22,350 22,750 1 250 22,550 15 312,112 22,700 1320.554 هزار میلیارد 1.506 میلیارد 259.597 میلیون 58.174 میلیون 185.415 میلیون 74.182 میلیون 60.398 میلیون 30.733 میلیون 42.97 17.8 21.86 342,524 9.955 میلیون 9.276 میلیون 1.022 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 10,712 6.00 0.06 10,712 6.00 0.06 1401/09/09 632 22.113 میلیون 236.87 میلیارد - 10,706 10,712 10,711 10,712 2 93,294,712 10,711 3 44,601,102 10,712 - - - - - - - - - - - 12.413 میلیون 9.701 میلیون 12.939 میلیون 9.174 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 10,564 8.00 0.08 10,565 9.00 0.09 1401/09/09 623 26.203 میلیون 276.84 میلیارد - 10,556 10,563 10,563 10,586 102 100,015,388 10,563 7 6,420,173 10,564 - - - - - - - - - - - 17.117 میلیون 9.086 میلیون 14.404 میلیون 11.799 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 10,116 11.00 0.11 10,116 11.00 0.11 1401/09/09 71 10.46 میلیون 105.81 میلیارد - 10,105 10,116 10,115 10,116 114 107,023,249 10,115 16 14,834,398 10,116 - - - - - - - - - - - 1.644 میلیون 8.816 میلیون 2.246 میلیون 8.214 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 3,950 103.00 2.68 4,061 214.00 5.56 1401/09/09 1,158 21.144 میلیون 85.86 میلیارد 18,258.94 3,847 4,110 3,950 4,116 1 10,000 3,950 1 50,000 3,997 9.766 هزار میلیارد 12.488 میلیون 6.65 میلیون 2.405 میلیون 2.723 میلیون 3.927 میلیون 5.701 میلیون 1.061 میلیون 9.2 2.5 1.71 12.332 میلیون 8.812 میلیون 17.883 میلیون 3.261 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 4,494 130.00 2.98 4,476 112.00 2.57 1401/09/09 417 21.025 میلیون 94.4 میلیارد - 4,364 4,449 4,400 4,494 167 27,160,175 4,494 1 6,135 4,499 264.084 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.694 میلیون 8.331 میلیون 6.41 میلیون 14.615 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 310.00 49.84 937 315.00 50.64 1400/07/28 - - - 49,086.46 622 954 925 964 0 0 0 0 - 691.425 میلیون 595.171 میلیون 135 میلیون 607.86 میلیون -12,689,358 53.524 میلیون -45,862,694 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,049 6.00 0.06 10,050 7.00 0.07 1401/09/09 29 6.905 میلیون 69.39 میلیارد - 10,043 10,050 10,049 10,050 1 40,000,000 10,049 1 20,000,000 10,050 - - - - - - - - - - - 419,175 6.486 میلیون 108,746 6.796 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,190 100.00 1.89 5,210 80.00 1.51 1401/09/09 623 9.585 میلیون 49.94 میلیارد 15,385.22 5,290 5,220 5,130 5,310 1 980 5,190 4 331,873 5,200 88.049 هزار میلیارد 130.523 میلیون 66.189 میلیون 16.9 میلیون 42.474 میلیون 23.715 میلیون 48.971 میلیون 13.22 میلیون 6.66 3.71 1.8 3.636 میلیون 5.949 میلیون 5.374 میلیون 4.211 میلیون
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 2,480 39.00 1.60 2,491 50.00 2.05 1401/09/09 429 11.82 میلیون 29.45 میلیارد - 2,441 2,490 2,441 2,514 1 30,000 2,470 1 50,000 2,480 4.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.811 میلیون 5.009 میلیون 11.82 میلیون -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,194 22.00 1.81 1,191 25.00 2.06 1401/09/09 1,065 29.934 میلیون 35.66 میلیارد - 1,216 1,216 1,180 1,216 1 5,638 1,194 1 10,000 1,197 25.156 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.934 میلیون 5 میلیون 25.134 میلیون 4.8 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 11,450 540.00 4.95 11,240 330.00 3.02 1401/09/09 815 6.33 میلیون 71.18 میلیارد 7,767.43 10,910 10,910 10,660 11,450 1 2,000 11,430 2 79,855 11,450 112.4 هزار میلیارد 128.542 میلیون 33.829 میلیون 10 میلیون 16.142 میلیون 17.687 میلیون 25.266 میلیون 9.727 میلیون 11.56 6.35 4.45 2.398 میلیون 3.932 میلیون 6.33 میلیون -
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,637 66.00 4.20 1,620 49.00 3.12 1401/09/09 533 10.629 میلیون 17.22 میلیارد 19,942.22 1,571 1,610 1,560 1,644 7 499,843 1,618 4 162,364 1,637 8.1 هزار میلیارد 20.091 میلیون 17.369 میلیون 5 میلیون 11.991 میلیون 5.378 میلیون 9.162 میلیون 266,950 30.34 1.51 0.88 7.256 میلیون 3.373 میلیون 10.332 میلیون 297,125
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 5,440 20.00 0.37 5,420 0.00 0.00 1401/09/09 304 7.327 میلیون 39.68 میلیارد 24,102.18 5,420 5,480 5,350 5,530 1 950 5,430 1 9,001 5,440 10.84 هزار میلیارد 14.964 میلیون 8.776 میلیون 2 میلیون 4.124 میلیون 4.652 میلیون 7.958 میلیون 2.136 میلیون 5.08 2.33 1.36 4.146 میلیون 3.181 میلیون 3.863 میلیون 3.464 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,450 0.00 0.00 9,460 10.00 0.11 1401/09/09 1,038 6.573 میلیون 62.2 میلیارد 6,332.59 9,450 9,450 9,350 9,590 1 800 9,410 2 1,650 9,450 226.64 هزار میلیارد 306.5 میلیون 125.647 میلیون 23.958 میلیون 79.86 میلیون 45.787 میلیون 202.15 میلیون 33.325 میلیون 6.8 4.95 1.13 3.45 میلیون 3.123 میلیون 2.945 میلیون 3.628 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 835 14.00 1.65 847 2.00 0.24 1401/09/09 4,432 190.487 میلیون 161.43 میلیارد 42,979.9 849 869 832 869 1 200,000 835 4 555,140 835 36.099 هزار میلیارد 36.475 میلیون 46.045 میلیون 42.62 میلیون 376,045 45.669 میلیون 297,945 167,811 215.12 0.79 121.16 187.447 میلیون 3.04 میلیون 178.283 میلیون 12.204 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,239 52.00 1.58 3,288 3.00 0.09 1401/09/09 799 6.037 میلیون 19.78 میلیارد 7,555.96 3,291 3,335 3,237 3,335 1 21,372 3,237 1 10,000 3,246 246.6 هزار میلیارد 306.312 میلیون 200.916 میلیون 45 میلیون 59.712 میلیون 141.205 میلیون 59.91 میلیون 51.781 میلیون 4.76 1.75 4.12 3.015 میلیون 3.023 میلیون 5.933 میلیون 104,055
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 2,382 127.00 5.06 2,410 99.00 3.95 1401/09/09 428 8.386 میلیون 20.21 میلیارد 19,594.26 2,509 2,406 2,370 2,477 2 20,049 2,382 1 30,000 2,387 5.784 هزار میلیارد 11.794 میلیون 8.854 میلیون 2.4 میلیون 6.01 میلیون 2.844 میلیون 4.136 میلیون 396,905 14.57 2.03 1.4 5.769 میلیون 2.618 میلیون 7.111 میلیون 1.276 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,963 98.00 4.75 1,966 95.00 4.61 1401/09/09 1,322 39.419 میلیون 77.49 میلیارد 29,817.88 2,061 2,000 1,917 2,060 5 138,160 1,960 1 100,000 1,969 6.291 هزار میلیارد 10.016 میلیون 7.777 میلیون 3.2 میلیون 3.725 میلیون 4.052 میلیون 7.078 میلیون 1.867 میلیون 3.37 1.55 0.89 36.923 میلیون 2.496 میلیون 38.397 میلیون 1.023 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 10,380 300.00 2.98 10,250 170.00 1.69 1401/09/09 1,089 14.56 میلیون 149.23 میلیارد - 10,080 10,000 9,800 10,380 102 2,781,260 10,380 1 8,263 11,030 27.016 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.139 میلیون 2.421 میلیون 14.305 میلیون 255,000
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 5,680 10.00 0.18 5,640 30.00 0.53 1401/09/09 360 4.262 میلیون 24.05 میلیارد 11,840.27 5,670 5,680 5,580 5,710 2 28,682 5,600 4 221,663 5,680 45.12 هزار میلیارد 53.101 میلیون 21.955 میلیون 8 میلیون 7.981 میلیون 13.975 میلیون 4.176 میلیون 5.369 میلیون 8.4 3.23 10.8 1.881 میلیون 2.381 میلیون 3.283 میلیون 979,225
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 6,650 100.00 1.48 6,700 50.00 0.74 1401/09/09 636 5.562 میلیون 37.27 میلیارد - 6,750 6,600 6,580 6,870 1 36,728 6,640 1 45,509 6,650 50.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.344 میلیون 2.218 میلیون 5.439 میلیون 122,850
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 10,620 670.00 6.73 10,590 640.00 6.43 1401/09/09 1,103 8.903 میلیون 94.26 میلیارد 8,071.4 9,950 10,150 10,060 10,640 1 11,624 10,500 1 10,555 10,620 7.413 هزار میلیارد 14.42 میلیون 8.116 میلیون 700,000 7.007 میلیون 1.109 میلیون 4.741 میلیون 631,379 11.74 6.68 1.56 6.708 میلیون 2.195 میلیون 8.214 میلیون 688,713
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,562 19.00 0.41 4,625 44.00 0.96 1401/09/09 1,254 3.483 میلیون 16.11 میلیارد 2,777.81 4,581 4,640 4,532 4,662 1 1,689 4,562 1 112 4,570 23.125 هزار میلیارد 24.062 میلیون 16.611 میلیون 5 میلیون 936,826 15.674 میلیون 4.945 میلیون 4.834 میلیون 4.78 1.48 4.68 1.339 میلیون 2.144 میلیون 3.375 میلیون 108,336
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,410 140.00 2.23 6,380 110.00 1.75 1401/09/09 447 7.723 میلیون 49.29 میلیارد 17,276.61 6,270 6,350 6,290 6,530 1 25,695 6,410 1 1,877 6,470 19.772 هزار میلیارد 27.412 میلیون 14 میلیون 3.099 میلیون 7.64 میلیون 6.36 میلیون 15.213 میلیون 2.063 میلیون 9.59 3.11 1.3 5.956 میلیون 1.766 میلیون 6.523 میلیون 1.2 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 5,090 90.00 1.74 5,143 37.00 0.71 1401/09/09 355 2.848 میلیون 14.65 میلیارد 8,023.62 5,180 5,240 5,050 5,250 1 3,000 5,080 2 25,069 5,170 10.286 هزار میلیارد 13.128 میلیون 6.864 میلیون 2 میلیون 2.842 میلیون 4.022 میلیون 8.603 میلیون 1.739 میلیون 5.91 2.56 1.2 1.095 میلیون 1.754 میلیون 2.734 میلیون 114,829
رشد

رشد

صندوق فرابورس 10,049 8.00 0.08 10,047 6.00 0.06 1401/09/09 89 2.369 میلیون 23.8 میلیارد - 10,041 10,049 10,046 10,049 1 4,503 10,048 1 6,978,050 10,049 - - - - - - - - - - - 691,157 1.678 میلیون 2.347 میلیون 21,950
غشوکو

شوکوپارس

سهام فرابورس 6,070 170.00 2.88 6,070 170.00 2.88 1401/09/09 157 2.651 میلیون 16.08 میلیارد - 5,900 6,020 5,990 6,070 3 212,684 6,070 1 20,000 6,260 2.428 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.004 میلیون 1.647 میلیون 2.311 میلیون 340,000
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,940 14.00 0.36 3,989 63.00 1.60 1401/09/09 1,783 18.923 میلیون 75.49 میلیارد 10,612.85 3,926 3,932 3,926 4,100 1 50,000 3,932 1 5,500 3,947 19.921 هزار میلیارد 21.959 میلیون 7.906 میلیون 4.994 میلیون 2.038 میلیون 5.868 میلیون 4.633 میلیون 1.064 میلیون 18.72 3.39 4.3 17.299 میلیون 1.624 میلیون 18.621 میلیون 301,329
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 10,340 40.00 0.39 10,370 10.00 0.10 1401/09/09 144 2.3 میلیون 23.86 میلیارد 15,971.46 10,380 10,210 10,030 10,500 1 16,300 10,340 2 1,500 10,450 46.043 هزار میلیارد 55.088 میلیون 20.575 میلیون 4.44 میلیون 9.046 میلیون 11.529 میلیون 29.041 میلیون 4.907 میلیون 9.39 3.99 1.59 683,142 1.617 میلیون 521,760 1.778 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,533 20.00 0.80 2,517 4.00 0.16 1401/09/09 900 6.319 میلیون 16 میلیارد 7,021.42 2,513 2,512 2,510 2,568 1 963 2,523 2 3,500 2,533 163.605 هزار میلیارد 245.841 میلیون 166.378 میلیون 40 میلیون 82.236 میلیون 84.141 میلیون 115.764 میلیون 10.852 میلیون 15.08 1.94 1.41 4.719 میلیون 1.6 میلیون 5.636 میلیون 683,665
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 6,120 450.00 6.85 6,190 380.00 5.78 1401/09/09 1,433 13.857 میلیون 85.8 میلیارد 9,669.91 6,570 6,450 6,120 6,550 1 3,000 5,370 18 1,803,869 6,120 4.797 هزار میلیارد 6.897 میلیون 2.849 میلیون 775,000 2.014 میلیون 835,152 2.453 میلیون 311,202 15.42 5.74 1.96 12.336 میلیون 1.521 میلیون 13.018 میلیون 838,675
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,172 10.00 0.31 3,179 3.00 0.09 1401/09/09 305 3.899 میلیون 12.39 میلیارد 12,783.29 3,182 3,224 3,154 3,224 2 4,500 3,171 1 78,257 3,172 19.074 هزار میلیارد 42.123 میلیون 30.202 میلیون 6 میلیون 23.049 میلیون 7.153 میلیون 14.255 میلیون 576,185 33.1 2.67 1.34 2.469 میلیون 1.43 میلیون 3.899 میلیون -
وثخوز

سر. توسعه خوزستان

سهام فرابورس 30,900 700.00 2.32 30,200 0.00 0.00 1401/09/09 47 1.404 میلیون 42.4 میلیارد - 30,200 30,200 30,200 31,050 1 11,509 30,300 1 5,000 31,000 2.114 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26,607 1.377 میلیون 1.391 میلیون 12,820
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 14,550 61.00 0.42 14,524 35.00 0.24 1401/09/09 118 1.658 میلیون 24.07 میلیارد - 14,489 14,630 14,461 14,630 1 15 14,490 2 500 14,560 - - - - - - - - - - - 336,855 1.321 میلیون 702,759 954,806
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,141 26.00 1.23 2,149 34.00 1.61 1401/09/09 840 26.616 میلیون 57.19 میلیارد 31,685.31 2,115 2,158 2,112 2,182 1 10,000 2,131 1 64,323 2,143 14.822 هزار میلیارد 17.576 میلیون 11.556 میلیون 6.897 میلیون 2.754 میلیون 8.802 میلیون 7.107 میلیون 1.388 میلیون 10.68 1.68 2.09 25.416 میلیون 1.2 میلیون 22.478 میلیون 4.137 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 16,549 16.00 0.10 16,544 11.00 0.07 1401/09/09 152 2.955 میلیون 48.89 میلیارد - 16,533 16,544 16,542 16,549 1 16,849 16,544 6 4,678,425 16,549 - - - - - - - - - - - 1.757 میلیون 1.198 میلیون 1.102 میلیون 1.853 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,426 23.00 0.52 4,429 26.00 0.59 1401/09/09 275 5.477 میلیون 24.43 میلیارد 19,917.42 4,403 4,404 4,404 4,484 1 1,500 4,423 1 10,000 4,483 132.87 هزار میلیارد 188.013 میلیون 123.163 میلیون 30 میلیون 55.143 میلیون 68.019 میلیون 35.838 میلیون 32.009 میلیون 4.16 1.95 3.71 4.386 میلیون 1.092 میلیون 5.476 میلیون 1,107
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 3,228 22.00 0.69 3,210 4.00 0.12 1401/09/09 129 2.172 میلیون 6.97 میلیارد 16,836.39 3,206 3,200 3,153 3,250 1 28,000 3,228 1 30,000 3,229 6.581 هزار میلیارد 8.273 میلیون 6.137 میلیون 2.05 میلیون 1.693 میلیون 4.445 میلیون 1.957 میلیون 1.893 میلیون 3.48 1.48 3.36 1.087 میلیون 1.085 میلیون 2.17 میلیون 2,000
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 20.00 0.29 6,870 0.00 0.00 1401/09/09 908 1.556 میلیون 10.66 میلیارد 1,713.24 6,870 6,860 6,850 6,870 1 1,454 6,860 18 23,639 6,860 206.1 هزار میلیارد 342.442 میلیون 173.002 میلیون 30 میلیون 136.342 میلیون 36.66 میلیون 28.44 میلیون 28.119 میلیون 7.33 5.62 7.25 490,206 1.065 میلیون 1.556 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 7,280 370.00 4.84 7,270 380.00 4.97 1401/09/09 478 3.526 میلیون 25.64 میلیارد 7,375.85 7,650 7,600 7,130 7,600 2 9,254 7,280 1 10,000 7,330 9.596 هزار میلیارد 10.152 میلیون 3.27 میلیون 1.32 میلیون 555,160 2.715 میلیون 1.03 میلیون 751,752 12.77 3.53 9.32 2.519 میلیون 1.007 میلیون 3.476 میلیون 50,000
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 24,100 600.00 2.43 24,150 550.00 2.23 1401/09/09 1,911 5.57 میلیون 134.49 میلیارد 2,914.53 24,700 24,250 23,650 24,650 15 70,839 24,000 1 3,200 24,250 72.45 هزار میلیارد 75.474 میلیون 10.004 میلیون 3 میلیون 3.024 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 3.47 10.38 29.42 4.563 میلیون 1.007 میلیون 4.819 میلیون 750,967
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 6,690 20.00 0.30 6,760 90.00 1.35 1401/09/09 216 1.619 میلیون 11 میلیارد 7,496.18 6,670 6,790 6,690 6,850 3 7,347 6,690 1 734 6,720 7.639 هزار میلیارد 9.584 میلیون 3.989 میلیون 1.13 میلیون 1.945 میلیون 2.044 میلیون 2.815 میلیون 595,917 12.82 3.74 2.71 619,174 1,000,000 951,448 667,726
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,900 6.00 0.15 3,892 2.00 0.05 1401/09/09 96 969,085 3.76 میلیارد 10,192.66 3,894 3,890 3,850 3,900 1 45,000 3,890 4 34,188 3,900 65.717 هزار میلیارد 160.842 میلیون 123.24 میلیون 16.885 میلیون 95.125 میلیون 28.115 میلیون 62.082 میلیون 9.453 میلیون 6.96 2.34 1.06 53,085 916,000 969,085 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 3,768 53.00 1.43 3,721 6.00 0.16 1401/09/09 205 1.842 میلیون 6.86 میلیارد 8,983.92 3,715 3,700 3,680 3,796 2 10,000 3,700 1 15,323 3,768 28.466 هزار میلیارد 37.178 میلیون 22.955 میلیون 7.65 میلیون 8.712 میلیون 14.243 میلیون 9.364 میلیون 3.722 میلیون 7.65 2 3.04 933,454 908,250 1.842 میلیون -
دتوزیعح

توزیع داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 21,000 590.00 2.89 20,900 490.00 2.40 1401/09/09 222 950,711 19.87 میلیارد 4,282.48 20,410 19,410 19,410 21,180 1 25,890 21,000 1 4,973 21,050 43.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 96,391 854,320 728,317 222,394
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 8,080 570.00 6.59 8,190 460.00 5.32 1401/09/09 869 5.823 میلیون 47.68 میلیارد 6,701.26 8,650 8,650 8,060 8,650 2 12,000 8,070 1 50,000 8,150 9.828 هزار میلیارد 12.374 میلیون 4.285 میلیون 1.2 میلیون 2.546 میلیون 1.739 میلیون 1.249 میلیون 321,026 30.61 5.65 7.87 4.979 میلیون 844,257 5.378 میلیون 445,558
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 19,800 70.00 0.35 19,880 10.00 0.05 1401/09/09 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 2,713.62 19,870 19,840 19,710 20,110 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 206.847 میلیون 91.698 میلیون 8 میلیون 47.807 میلیون 43.891 میلیون 452.165 میلیون 41.921 میلیون 3.79 3.62 0.35 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 14,130 350.00 2.54 13,870 90.00 0.65 1401/09/09 402 1.494 میلیون 21.04 میلیارد 3,717.29 13,780 14,070 13,850 14,130 1 800 14,080 4 51,310 14,140 166.44 هزار میلیارد 237.359 میلیون 110.964 میلیون 12 میلیون 70.919 میلیون 40.045 میلیون 114.903 میلیون 25.181 میلیون 6.61 4.16 1.45 656,826 837,525 1.371 میلیون 123,007
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 8,360 80.00 0.97 8,430 150.00 1.81 1401/09/09 158 1.247 میلیون 10.51 میلیارد 7,893.91 8,280 8,520 8,250 8,520 3 21,444 8,360 3 15,672 8,370 54.795 هزار میلیارد 63.597 میلیون 21.626 میلیون 6.5 میلیون 8.802 میلیون 12.824 میلیون 27.331 میلیون 5.693 میلیون 9.64 4.27 2 413,573 833,664 1.147 میلیون 100,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,500 47.00 1.85 2,509 38.00 1.49 1401/09/09 945 14.704 میلیون 36.89 میلیارد 15,559.64 2,547 2,550 2,485 2,587 3 20,299 2,500 1 40,570 2,535 35.628 هزار میلیارد 45.26 میلیون 28.26 میلیون 8.2 میلیون 9.632 میلیون 18.628 میلیون 579 1.641 میلیون 21.71 1.91 61533.33 13.983 میلیون 720,846 13.963 میلیون 740,978
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 43,279 37.00 0.09 43,277 35.00 0.08 1401/09/09 728 6.754 میلیون 292.3 میلیارد - 43,242 43,276 43,276 43,279 12 11,207,355 43,276 2 581,849 43,279 - - - - - - - - - - - 6.04 میلیون 714,332 1.988 میلیون 4.766 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,150 100.00 0.14 74,000 50.00 0.07 1401/09/09 1,078 879,195 65.06 میلیارد 815.58 74,050 73,450 73,450 74,800 1 31,522 74,200 16 32,857 74,200 1017.612 هزار میلیارد 1.12 میلیارد 174.255 میلیون 13.752 میلیون 102.319 میلیون 71.937 میلیون 298.847 میلیون 121.178 میلیون 8.4 14.15 3.41 172,417 706,778 876,695 2,500
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,790 36.00 0.94 3,824 2.00 0.05 1401/09/09 299 4.412 میلیون 16.87 میلیارد 14,754.26 3,826 3,820 3,720 3,916 1 7,000 3,750 1 8,680 3,829 5.736 هزار میلیارد 16.086 میلیون 5.32 میلیون 1.5 میلیون 10.35 میلیون -5,030,191 3.565 میلیون -4,016,140 -1.43 -1.13 1.61 3.707 میلیون 705,000 4.14 میلیون 271,214
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 19,400 290.00 1.52 19,560 450.00 2.35 1401/09/09 198 1.148 میلیون 22.46 میلیارد 5,799.64 19,110 19,110 19,110 19,690 1 3,639 19,320 1 5,000 19,450 11.794 هزار میلیارد 13.489 میلیون 3.54 میلیون 602,947 1.696 میلیون 1.844 میلیون 1.315 میلیون 1.057 میلیون 11.16 6.4 8.98 463,455 684,873 578,465 569,863
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 23,800 400.00 1.71 23,900 500.00 2.14 1401/09/09 304 2.146 میلیون 51.29 میلیارد 7,057.95 23,400 24,000 23,400 24,050 1 281 23,750 1 2,022 23,800 43.02 هزار میلیارد 114.593 میلیون 76.652 میلیون 1.2 میلیون 71.573 میلیون 5.08 میلیون 101.965 میلیون 6.471 میلیون 6.65 8.48 0.42 1.467 میلیون 678,186 1.546 میلیون 600,000
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,310 110.00 2.03 5,340 80.00 1.48 1401/09/09 1,211 11.434 میلیون 61.06 میلیارد 9,441.66 5,420 5,460 5,270 5,460 3 3,024 5,300 2 20,000 5,320 53.4 هزار میلیارد 83.508 میلیون 52.663 میلیون 10 میلیون 30.108 میلیون 22.555 میلیون 9.161 میلیون 10.473 میلیون 5.1 2.37 5.83 10.757 میلیون 676,572 7.826 میلیون 3.608 میلیون
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 13,980 0.00 0.00 14,030 50.00 0.36 1401/09/09 437 804,999 11.29 میلیارد 1,842.1 13,980 13,980 13,920 14,150 1 757 13,990 6 410 14,000 42.09 هزار میلیارد 46.249 میلیون 9.159 میلیون 3 میلیون 4.159 میلیون 5 میلیون 5.354 میلیون 2.696 میلیون 15.61 8.42 7.86 134,597 670,402 794,851 10,148
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,420 70.00 0.43 16,490 140.00 0.86 1401/09/09 714 1.382 میلیون 22.79 میلیارد 1,935.9 16,350 16,320 16,300 16,690 1 2,715 16,420 1 45 16,420 57.715 هزار میلیارد 72.449 میلیون 23.989 میلیون 2 میلیون 14.734 میلیون 9.254 میلیون 19.998 میلیون 6.942 میلیون 8.31 6.24 2.89 735,102 647,133 1.382 میلیون 180
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 2,929 0.00 0.00 2,948 19.00 0.65 1401/09/09 233 3.288 میلیون 9.69 میلیارد - 2,929 2,930 2,929 2,979 1 200,000 2,929 1 6,236 2,949 14.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.651 میلیون 636,412 2.836 میلیون 451,332
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 7,210 220.00 2.96 7,260 170.00 2.29 1401/09/09 75 1.087 میلیون 7.84 میلیارد - 7,430 7,210 7,210 7,210 0 0 0 20 1,725,623 7,210 25.109 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 487,238 600,000 937,238 150,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,530 90.00 0.94 9,640 20.00 0.21 1401/09/09 1,776 12.916 میلیون 124.48 میلیارد 7,272.4 9,620 9,700 9,500 9,780 1 21,523 9,540 2 62,633 9,540 80.976 هزار میلیارد 82.532 میلیون 11.222 میلیون 8.4 میلیون 1.556 میلیون 9.666 میلیون 2.346 میلیون 2.248 میلیون 36.03 8.39 34.51 12.316 میلیون 600,000 11.095 میلیون 1.821 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,700 26.00 0.97 2,723 49.00 1.83 1401/09/09 491 10.873 میلیون 29.61 میلیارد 22,145.08 2,674 2,744 2,680 2,798 1 8,000 2,689 2 96,311 2,700 9.912 هزار میلیارد 11.903 میلیون 7.095 میلیون 3.64 میلیون 1.991 میلیون 5.104 میلیون 4.247 میلیون 1.226 میلیون 8.08 1.94 2.33 10.273 میلیون 600,000 10.598 میلیون 275,000
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,940 710.00 6.94 10,870 640.00 6.26 1401/09/09 7,002 50.2 میلیون 545.56 میلیارد 1,112.89 10,230 10,940 10,400 10,940 223 2,774,485 10,940 1 10 10,940 16.305 هزار میلیارد 18.076 میلیون 2.571 میلیون 300,000 1.771 میلیون 799,954 3.96 میلیون 357,496 45.61 20.38 4.12 49.6 میلیون 600,000 49.6 میلیون 600,049
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,110 44.00 1.06 4,108 46.00 1.11 1401/09/09 237 2.237 میلیون 9.19 میلیارد 9,439.51 4,154 4,058 4,054 4,193 1 200,000 4,100 1 1,250 4,120 24.648 هزار میلیارد 30.549 میلیون 14.173 میلیون 6 میلیون 5.901 میلیون 8.271 میلیون 2.911 میلیون 1.219 میلیون 20.22 2.98 8.48 1.656 میلیون 581,180 2.237 میلیون -
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 13,370 360.00 2.77 13,330 320.00 2.46 1401/09/09 232 1.298 میلیون 17.31 میلیارد - 13,010 13,400 13,040 13,400 1 121 13,290 1 10,000 13,370 1.679 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 731,055 567,000 1.298 میلیون -
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,240 10.00 0.12 8,240 10.00 0.12 1401/09/09 572 4.063 میلیون 33.47 میلیارد - 8,250 8,350 8,190 8,350 1 24,553 8,240 3 13,085 8,250 74.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.527 میلیون 536,017 4.063 میلیون -
سنوین

سر. اقتصاد نوین

سهام فرابورس 4,627 143.00 3.00 4,642 128.00 2.68 1401/09/09 201 2.558 میلیون 11.87 میلیارد - 4,770 4,753 4,627 4,895 0 0 0 1 197,972 4,627 4.642 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.023 میلیون 535,000 656,950 1.901 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,462 34.00 2.27 1,481 15.00 1.00 1401/09/09 381 6.768 میلیون 9.97 میلیارد 17,764.31 1,496 1,501 1,460 1,540 1 40,313 1,462 1 3,300 1,479 7.405 هزار میلیارد 43.319 میلیون 43.426 میلیون 5 میلیون 35.914 میلیون 7.512 میلیون 14.652 میلیون -312,152 -23.72 0.99 0.51 6.256 میلیون 512,000 5.028 میلیون 1.74 میلیون
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 1,923 0.00 0.00 1,924 1.00 0.05 1401/09/09 59 739,120 1.42 میلیارد - 1,923 1,934 1,923 1,947 1 2,659 1,920 1 5,293 1,939 12.831 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 231,203 507,917 739,120 -
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,180 28.00 0.28 10,180 28.00 0.28 1401/09/09 50 990,231 10.08 میلیارد - 10,152 10,158 10,158 10,187 6 1,364,007 10,180 1 7 10,188 - - - - - - - - - - - 499,218 491,013 990,231 -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 2,854 17.00 0.60 2,869 32.00 1.13 1401/09/09 304 4.117 میلیون 11.81 میلیارد 13,542.66 2,837 2,870 2,794 2,920 1 5,000 2,818 1 8,000 2,855 4.017 هزار میلیارد 6.315 میلیون 3.562 میلیون 600,000 2.309 میلیون 1.253 میلیون 770,110 203,623 19.73 3.21 5.22 3.643 میلیون 473,666 4.094 میلیون 23,435
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 13,946 9.00 0.06 13,944 7.00 0.05 1401/09/09 13 520,672 7.26 میلیارد - 13,937 13,944 13,944 13,946 4 2,054,292 13,944 3 1,492,426 13,946 - - - - - - - - - - - 71,379 449,293 453,098 67,574
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 631,010 670.00 0.11 631,680 0.00 0.00 14:26 66 519,500 328.16 میلیارد - 631,680 625,500 625,490 634,970 2 100,000 631,200 1 21,600 634,950 - - - - - - - - - - - 78,800 440,700 161,800 357,700
وحکمت

بیمه حکمت صبا

سهام فرابورس 1,548 45.00 2.99 1,519 16.00 1.06 1401/09/09 194 3.552 میلیون 5.45 میلیارد - 1,503 1,527 1,510 1,548 1 93,385 1,548 1 11,842 1,611 4.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.112 میلیون 440,000 3.319 میلیون 233,256
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 6,450 80.00 1.23 6,450 80.00 1.23 1401/09/09 1,260 9.79 میلیون 63.14 میلیارد 7,769.7 6,530 6,650 6,270 6,730 2 4,815 6,400 1 9,532 6,450 25.8 هزار میلیارد 41.617 میلیون 22.193 میلیون 900,000 15.817 میلیون 6.376 میلیون 25.832 میلیون 4.691 میلیون 5.5 4.05 1 9.355 میلیون 435,200 9.365 میلیون 425,000
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 5,890 80.00 1.38 5,850 40.00 0.69 1401/09/09 669 10.083 میلیون 59.03 میلیارد 15,072.06 5,810 6,090 5,650 6,170 2 9,000 5,810 1 10,342 5,890 4.556 هزار میلیارد 7.361 میلیون 3.152 میلیون 778,872 2.804 میلیون 347,658 5.875 میلیون -161,926 -27.95 13.02 0.77 9.652 میلیون 431,564 10.083 میلیون -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 12,780 280.00 2.14 12,990 70.00 0.54 1401/09/09 267 1.076 میلیون 13.98 میلیارد 4,028.75 13,060 13,110 12,750 13,300 2 1,182 12,740 1 20,000 12,750 6.875 هزار میلیارد 9.732 میلیون 4.021 میلیون 529,248 2.857 میلیون 1.164 میلیون 8.131 میلیون 670,429 10.25 5.9 0.85 651,815 423,861 1.076 میلیون -
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 1,420 41.00 2.97 1,420 41.00 2.97 1401/09/09 400 21.985 میلیون 31.22 میلیارد - 1,379 1,420 1,420 1,420 976 149,140,961 1,420 0 0 0 42.585 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.585 میلیون 400,000 18.285 میلیون 3.7 میلیون
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,610 10.00 0.18 5,620 20.00 0.36 1401/09/09 468 3.293 میلیون 18.5 میلیارد 7,035.94 5,600 5,790 5,510 5,790 2 23,401 5,570 1 8,000 5,630 9.054 هزار میلیارد 13.688 میلیون 6.364 میلیون 1.311 میلیون 4.635 میلیون 1.73 میلیون 3.996 میلیون 301,761 30 5.23 2.27 2.909 میلیون 383,876 3.236 میلیون 57,238
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 34,600 250.00 0.72 34,950 100.00 0.29 1401/09/09 184 440,883 15.4 میلیارد 2,396.1 34,850 35,050 34,300 35,800 2 1,300 34,350 1 5,800 34,750 48.93 هزار میلیارد 110.697 میلیون 67.228 میلیون 1.4 میلیون 61.767 میلیون 5.461 میلیون 97.344 میلیون 4.814 میلیون 10.17 8.97 0.5 68,955 371,928 380,647 60,236