همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,099 41.00 3.88 1,090 32.00 3.02 11:48 9,395 361.74 میلیون 394.24 میلیارد 71,569.54 1,058 1,063 1,058 1,106 1 142,795 1,062 1 88,575 1,064 67.58 هزار میلیارد 67.955 میلیون 62.933 میلیون 10,000 374,643 - - - - - - 213.02 میلیون 122.866 میلیون 187.928 میلیون 147.958 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 9,680 460.00 4.99 9,660 440.00 4.77 11:47 568 18.74 میلیون 181.04 میلیارد 32,991.88 9,220 9,630 9,600 9,680 1 5,000 9,180 1 19,518 9,230 96.6 هزار میلیارد 98.18 میلیون 16.858 میلیون 10 میلیون 1.58 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 61.21 6.62 53.75 12.617 میلیون 27.728 میلیون 28.745 میلیون 11.6 میلیون
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 10,300 8,089.00 43.99 18,389 0.00 0.00 11:24 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 10,250 10,250 10,300 1 88,944 10,000 1 50,000 10,070 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.249 میلیون 22.16 میلیون 16.411 میلیون 10.998 میلیون
تابان05

اجاره تابان نوین14041015

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/15 200 20 میلیون 20 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 120,966 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,790 350.00 3.35 10,750 310.00 2.97 11:48 386 12.93 میلیون 139.01 میلیارد 33,858.46 10,440 10,440 10,200 10,800 2 173,519 10,540 2 7,125 10,550 55.9 هزار میلیارد 60.123 میلیون 13.869 میلیون 4 میلیون 4.223 میلیون 9.646 میلیون 2.661 میلیون 4.132 میلیون 13.53 5.8 21.01 1.651 میلیون 18.538 میلیون 8.252 میلیون 11.937 میلیون
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
اتکا تهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/13 44,784 1.447 میلیارد 723.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.436 میلیارد 11.285 میلیون - 1.447 میلیارد
تابان07

اجاره تابان لوتوس14041015

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/15 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
تابان06

اجاره تابان کاردان14041015

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/15 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 19,953 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,112 195.00 4.98 4,028 111.00 2.83 11:37 355 2.22 میلیون 9.11 میلیارد 6,246.1 3,917 4,112 4,080 4,112 1 17,250 4,068 1 16,233 4,082 30.852 هزار میلیارد 38.291 میلیون 19.146 میلیون 5.1 میلیون 7.477 میلیون 11.669 میلیون 5.903 میلیون 2.058 میلیون 14.97 2.64 5.22 1.083 میلیون 9.077 میلیون 7.692 میلیون 2.468 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,171 22.00 1.91 1,158 9.00 0.78 11:48 366 13.31 میلیون 15.52 میلیارد 35,862.46 1,149 1,160 1,151 1,194 2 105,000 1,157 2 5,150 1,168 76.632 هزار میلیارد 85.139 میلیون 86.999 میلیون 66.176 میلیون 8.573 میلیون 76.048 میلیون 9.235 میلیون 8.783 میلیون 27.57 1.01 8.29 2.912 میلیون 8.8 میلیون 11.71 میلیون 1,420
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,440 80.00 1.49 5,390 30.00 0.56 11:48 2,494 7.93 میلیون 43.01 میلیارد 3,176.53 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 215.6 هزار میلیارد 265.907 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.07 3.41 2.29 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 30,084 690.00 2.35 29,394 0.00 0.00 1399/10/14 457 13.502 میلیون 396.89 میلیارد - 29,394 30,085 30,080 30,090 14 1,370,976 30,060 1 56,000 30,060 - - - - - - - - - - - 1.359 میلیون 8.649 میلیون 983,376 9.024 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,020 560.00 4.49 11:48 1,688 13.21 میلیون 171.92 میلیارد 7,815.04 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.14 هزار میلیارد 92.802 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 29.86 10.32 25.05 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 810 38.00 4.92 805 33.00 4.27 11:47 2,877 106.95 میلیون 86.15 میلیارد 37,121.37 772 790 785 810 1 6,500 788 3 3,426 788 34.309 هزار میلیارد 34.659 میلیون 45.982 میلیون 42.62 میلیون 349,674 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 23.68 0.75 20.08 152.572 میلیون 8 میلیون 157.955 میلیون 2.616 میلیون
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/8 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - - 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 - - - 48,184.68 965 954 925 964 1 50,000 932 4 131,504 933 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون - 1.84 1.26 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 17,553 520.00 3.05 17,033 0.00 0.00 1399/10/14 63 749,006 12.76 میلیارد - 17,033 17,538 17,516 17,555 1 100,000 17,523 1 53,689 17,537 - - - - - - - - - - - 245,431 7.6 میلیون 61,854 7.784 میلیون
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/8 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,428 0.00 0.00 3,373 55.00 1.60 11:46 964 12.3 میلیون 41.49 میلیارد 12,763.31 3,428 3,418 3,260 3,499 0 0 0 56 3,239,353 3,428 56.97 هزار میلیارد 126.498 میلیون 94.492 میلیون 6.485 میلیون 69.562 میلیون 22.36 میلیون 33.343 میلیون 6.365 میلیون 2.1 2.55 1.71 1.726 میلیون 7 میلیون 8.726 میلیون -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 25,850 350.00 1.37 25,700 200.00 0.78 1400/11/5 - - - 2,711.81 25,500 25,550 25,500 26,600 1 947 25,900 10 13,469 25,900 52.428 هزار میلیارد 56.999 میلیون 8.974 میلیون 2.04 میلیون 4.571 میلیون 3.181 میلیون 2.883 میلیون 859,075 33.73 16.48 18.2 4.086 میلیون 6.59 میلیون 9.439 میلیون 1.238 میلیون
ومهر

بانک مهر اقتصاد

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 320 6.028 میلیون 6.03 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6.028 میلیون 6.028 میلیون -
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 950 32.00 3.49 927 9.00 0.98 11:48 294 7.23 میلیون 6.78 میلیارد 24,727.52 918 956 902 956 2 21,847 922 4 651,212 928 14.879 هزار میلیارد 103.143 میلیون 95.147 میلیون 16.05 میلیون 88.264 میلیون 6.884 میلیون 3.34 میلیون -4,440,055 -3.35 2.16 4.45 8.989 میلیون 5.491 میلیون 14.28 میلیون 200,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,030 250.00 4.33 5,940 160.00 2.77 11:48 1,661 11.96 میلیون 71.88 میلیارد 7,249.08 5,780 5,940 5,940 6,060 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 267.3 هزار میلیارد 367.582 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.78 3.89 3.64 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,249 107.00 5.00 2,210 68.00 3.17 11:40 161 4.89 میلیون 10.94 میلیارد 30,184.54 2,142 2,109 2,109 2,249 17 2,117,533 2,170 1 2,500 2,190 11.05 هزار میلیارد 12.933 میلیون 7.442 میلیون 3.9 میلیون 1.883 میلیون 5.559 میلیون 2.811 میلیون 2.729 میلیون 3.16 1.99 3.93 8.543 میلیون 5.181 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,495 3,629.00 70.82 5,124 0.00 0.00 11:29 10 47,158 234.52 میلیون - 5,124 1,508 1,442 1,508 1 25,000 1,462 1 15,000 1,490 12.81 میلیارد - - - - - - - - - - 4.336 میلیون 5.05 میلیون 9.386 میلیون -
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 6,710 160.00 2.44 6,620 70.00 1.07 11:48 3,080 11.94 میلیون 79.08 میلیارد 3,903.94 6,550 6,340 6,340 6,820 0 0 0 564 6,632,903 6,540 9.945 هزار میلیارد 12.039 میلیون 8.68 میلیون 1.5 میلیون 2.109 میلیون 6.493 میلیون 7.57 میلیون 7.507 میلیون 1.99 1.53 1.31 3.037 میلیون 5.007 میلیون 8.044 میلیون -
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 12,920 8,030.00 38.33 20,950 0.00 0.00 11:45 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 12,460 12,460 12,920 1 13,000 12,750 1 8,000 12,880 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 803,392 4.498 میلیون 3.401 میلیون 1.9 میلیون
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 2,892 17,367.00 85.72 20,259 0.00 0.00 11:48 107 1.263 میلیون 25.59 میلیارد - 20,259 2,854 2,810 2,892 3 12,796 2,800 1 88,845 2,880 30.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.217 میلیون 4.41 میلیون 5.335 میلیون 1.292 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,740 99.00 3.75 2,715 74.00 2.80 1400/10/29 - - - 7,509.45 2,641 2,697 2,620 2,768 3 528,139 2,736 4 192,715 2,740 8.145 هزار میلیارد 9.706 میلیون 7.957 میلیون 3 میلیون 1.561 میلیون 5.705 میلیون 3.851 میلیون 3.8 میلیون 2.73 1.43 2.11 14.323 میلیون 4.165 میلیون 17.353 میلیون 1.136 میلیون