همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 12,460 765.00 6.54 11,867 172.00 1.47 12:12 92,007 220.8 میلیون 2.62 هزار میلیارد 2,917.87 11,695 12,200 12,010 12,460 34 58,874 12,200 18 60,170 12,200 396.39 هزار میلیارد 417.805 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 10.01 5.86 9.99 220.537 میلیون 263,799 220.151 میلیون 649,798
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,684 293.00 6.67 4,461 70.00 1.59 12:12 18,954 252.228 میلیون 1.125 هزار میلیارد 18,971.44 4,391 4,684 4,610 4,684 4 28.808 میلیون 4,610 321 22,500 4,610 312.992 هزار میلیارد 405.919 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 33.8 4.62 2.17 200.036 میلیون 52.192 میلیون 210.496 میلیون 41.732 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,130 612.00 5.21 11,198 544.00 4.63 12:12 23,207 147.089 میلیون 1.647 هزار میلیارد 4,306.18 11,742 11,290 10,916 11,720 9 63,809 11,219 6 29,169 11,219 315.786 هزار میلیارد 295.372 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 22.566 میلیون 34.87 میلیون 72.875 میلیون 9.698 میلیون 28.12 7.82 3.74 129.631 میلیون 17.458 میلیون 144.572 میلیون 2.517 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,830 113.00 3.04 3,689 28.00 0.75 12:12 7,665 75.674 میلیون 279.13 میلیارد 9,974.57 3,717 3,840 3,755 3,873 6 71,082 3,795 3 49,991 3,795 100.879 هزار میلیارد 95.213 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 123.08 3.38 28.93 74.885 میلیون 788,514 75.672 میلیون 1,493
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,429 659.00 7.25 8,649 439.00 4.83 12:12 17,188 74.307 میلیون 642.69 میلیارد 3,160.21 9,088 8,520 8,420 8,930 2 34,617 8,652 2 33,850 8,652 425.79 هزار میلیارد 397.136 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 5.55 3.98 5.39 62.484 میلیون 11.824 میلیون 67.732 میلیون 6.576 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 13,510 642.00 4.54 13,447 705.00 4.98 12:12 1,516 94.342 میلیون 1.269 هزار میلیارد - 14,152 13,500 13,060 13,700 95 500 13,050 1 5.431 میلیون 13,445 283.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.227 میلیون 81.115 میلیون 44.444 میلیون 49.898 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 14,051 396.00 2.74 14,447 0.00 0.00 1399/07/30 4,072 40.327 میلیون 582.63 میلیارد 9,903.57 14,447 14,700 14,050 14,740 5 8,490 14,090 5 20,566 14,090 144.47 هزار میلیارد 401.511 میلیون 264.805 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.984 میلیون 2.679 میلیون - - - 39.917 میلیون 410,000 36.165 میلیون 4.163 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,358 35.00 0.55 6,056 267.00 4.22 12:12 3,038 38.611 میلیون 233.83 میلیارد 13,495.23 6,323 6,045 6,045 6,358 1 885 6,043 1 1,000 6,099 16.594 هزار میلیارد 38.3 میلیون 28.506 میلیون 2.624 میلیون 21.727 میلیون 6.78 میلیون 9.414 میلیون 3.711 میلیون 4.47 2.44 1.76 31.219 میلیون 7.393 میلیون 34.293 میلیون 4.319 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,213 679.00 7.64 8,466 426.00 4.79 12:12 2,791 31.22 میلیون 264.3 میلیارد - 8,892 8,350 8,213 8,666 221 707 8,448 1 5.087 میلیون 8,448 87.669 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.119 میلیون 4.101 میلیون 31.22 میلیون -
آرمان

بیمه آرمان

سهام فرابورس 6,290 150.00 2.33 6,484 44.00 0.68 12:02 1,866 36.954 میلیون 239.59 میلیارد - 6,440 6,290 6,290 6,500 4 114,403 6,290 2 787,790 6,290 9.522 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.803 میلیون 12.15 میلیون 28.004 میلیون 8.95 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 18,500 1,705.00 8.44 19,208 997.00 4.93 12:12 3,050 27.966 میلیون 537.19 میلیارد 3,964.76 20,205 19,600 18,248 19,700 6 100,000 19,290 1 21,281 19,300 103.532 هزار میلیارد 87.385 میلیون 15.733 میلیون 3 میلیون 2.159 میلیون 13.574 میلیون 3.344 میلیون 5.376 میلیون 15.85 6.28 25.48 17.476 میلیون 10.491 میلیون 27.946 میلیون 20,305
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 6,032 509.00 7.78 6,218 323.00 4.94 12:12 1,813 27.822 میلیون 172.99 میلیارد - 6,541 6,200 6,032 6,390 84 170,000 6,214 1 2.284 میلیون 6,214 24.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.822 میلیون - 27.222 میلیون 600,000
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 35,000 2,520.00 6.72 35,847 1,673.00 4.46 12:12 2,734 25.321 میلیون 907.66 میلیارد 5,711.63 37,520 36,000 34,055 36,700 55 1.174 میلیون 37,639 9 469,952 37,639 62.006 هزار میلیارد 65.761 میلیون 16.937 میلیون 1.57 میلیون 11.121 میلیون 5.816 میلیون 7.412 میلیون 3.709 میلیون 14.73 9.39 7.37 9.566 میلیون 15.755 میلیون 25.021 میلیون 300,000
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 33,098 64.00 0.19 33,059 25.00 0.08 12:13 2,794 49.636 میلیون 1.641 هزار میلیارد - 33,034 33,093 33,092 33,100 2 102,600 33,065 3 149,520 33,070 - - - - - - - - - - - 34.264 میلیون 15.372 میلیون 21.41 میلیون 28.226 میلیون
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,742 54.00 1.42 3,641 155.00 4.08 12:12 1,845 21.081 میلیون 76.76 میلیارد 9,842.93 3,796 3,700 3,650 3,823 2 1,600 3,650 1 93,000 3,650 13.25 هزار میلیارد 15.93 میلیون 7.587 میلیون 3.325 میلیون 3.418 میلیون 4.169 میلیون 2.968 میلیون 354,868 35.26 3 4.22 19.166 میلیون 1.915 میلیون 21.081 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 24,135 3,878.00 19.14 21,941 1,684.00 8.31 12:12 40,993 20.148 میلیون 442.08 میلیارد 780.81 20,257 24,100 23,038 24,135 22 5.66 میلیون 22,282 1649 1,511 22,282 66.012 هزار میلیارد 76.517 میلیون 8.317 میلیون 3 میلیون 4.421 میلیون 3.897 میلیون - - - 18.5 - 20.081 میلیون 66,787 19.104 میلیون 1.044 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 9,214 784.00 7.84 9,998 0.00 0.00 12:12 3,243 18.005 میلیون 180.01 میلیارد 14,648.23 9,998 9,520 9,214 9,520 9 18,017 9,800 7 18,672 9,800 12.997 هزار میلیارد 12.881 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون 4.7 2.66 4.62 17.68 میلیون 325,000 17.973 میلیون 32,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 29,320 713.00 2.49 27,924 683.00 2.39 12:12 4,399 15.489 میلیون 432.51 میلیارد 3,102.79 28,607 29,320 28,440 29,320 5 100,000 29,320 1 10,398 29,320 102.816 هزار میلیارد 109.899 میلیون 25.457 میلیون 3.2 میلیون 16.372 میلیون 9.085 میلیون 16.659 میلیون 4.595 میلیون 20.36 10.3 5.61 14.157 میلیون 1.332 میلیون 15.367 میلیون 122,000
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,759 501.00 4.88 10,324 66.00 0.64 12:13 2,956 15.413 میلیون 159.12 میلیارد - 10,258 10,550 10,494 10,950 1 13,568 10,430 3 900 10,430 - - - - - - - - - - - 15.063 میلیون 350,000 15.341 میلیون 72,300
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 5,944 36.00 0.61 5,771 137.00 2.32 12:11 1,595 15.342 میلیون 88.53 میلیارد - 5,908 5,944 5,944 5,944 1 3,800 5,770 3 78,000 5,770 21.959 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.242 میلیون 100,000 15.339 میلیون 3,034
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,758 938.00 7.94 12,151 331.00 2.80 12:11 3,366 16.105 میلیون 195.69 میلیارد 11,797.59 11,820 12,758 12,412 12,758 1 4.55 میلیون 12,411 103 1,000 13,000 159.264 هزار میلیارد 172.591 میلیون 42.368 میلیون 9 میلیون 19.543 میلیون 22.825 میلیون 45.33 میلیون 13.667 میلیون 11.2 6.71 3.38 15.29 میلیون 814,731 15.105 میلیون 1,000,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,684 821.00 7.56 11,164 301.00 2.77 12:12 2,067 14.764 میلیون 164.82 میلیارد 7,629.26 10,863 11,351 11,351 11,722 1 495,840 11,406 30 1,000 11,406 296.175 هزار میلیارد 331.142 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.63 4.74 3.78 11.087 میلیون 3.676 میلیون 13.987 میلیون 776,541
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 8,990 453.00 4.80 9,229 214.00 2.27 12:12 1,280 13.934 میلیون 128.59 میلیارد - 9,443 9,485 8,960 9,485 3 800 9,450 1 85,270 9,450 115.644 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.161 میلیون 10.773 میلیون 13.833 میلیون 100,843
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,600 338.00 1.54 21,005 933.00 4.25 12:12 1,751 13.69 میلیون 287.55 میلیارد 5,984.2 21,938 21,140 21,140 22,055 37 4.998 میلیون 22,055 26 264,278 22,055 57.345 هزار میلیارد 116.03 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 8.43 5.72 4.46 12.045 میلیون 1.645 میلیون 13.654 میلیون 35,700
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,330 283.00 3.72 7,259 354.00 4.65 12:12 1,347 13.439 میلیون 97.56 میلیارد 5,275.79 7,613 7,102 7,102 7,619 4 50,000 7,360 1 40,987 7,360 42.442 هزار میلیارد 42.073 میلیون 15.101 میلیون 5.1 میلیون 4.46 میلیون 10.641 میلیون 4.341 میلیون 3.815 میلیون 9.86 3.53 8.66 10.015 میلیون 3.425 میلیون 13.439 میلیون 500
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 5,807 237.00 4.25 5,638 68.00 1.22 12:11 1,280 14.523 میلیون 81.89 میلیارد - 5,570 5,807 5,640 5,807 1 728,601 5,737 87 1,000 5,737 12.828 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.523 میلیون - 12.523 میلیون 2 میلیون
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 21,641 54.00 0.25 22,779 1,084.00 5.00 12:12 3,925 11.438 میلیون 260.54 میلیارد 2,914.05 21,695 22,900 21,641 23,917 0 24.402 میلیون 22,779 2994 - - 14.463 هزار میلیارد 16.725 میلیون 1.675 میلیون 700,000 729,089 945,749 1.412 میلیون 278,829 57.65 17 11.39 11.438 میلیون - 11.338 میلیون 100,031
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,145 1,230.00 4.57 28,150 1,235.00 4.59 12:12 31,124 12.686 میلیون 357.11 میلیارد 506.15 26,915 28,602 27,720 29,500 16 771,345 28,260 216 10,905 28,260 124.27 هزار میلیارد 125.111 میلیون 9.182 میلیون 4.3 میلیون 2.531 میلیون 6.651 میلیون 4.251 میلیون 1.904 میلیون 64.37 18.43 28.83 12.296 میلیون 389,942 10.635 میلیون 2.051 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,460 659.00 4.78 13,780 21.00 0.15 12:12 3,017 9.164 میلیون 126.27 میلیارد 4,133.82 13,801 14,300 14,000 14,469 5 6,558 14,360 3 68,564 14,360 159.41 هزار میلیارد 164.894 میلیون 57.38 میلیون 10 میلیون 20.764 میلیون 36.616 میلیون 21.232 میلیون 20.642 میلیون 6.98 3.94 6.79 6.915 میلیون 2.249 میلیون 9.004 میلیون 160,351
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 58,944 1,251.00 2.08 57,420 2,775.00 4.61 12:12 3,813 9.227 میلیون 529.84 میلیارد 1,294.55 60,195 59,400 57,200 60,291 146 3,099 57,186 2 688,790 57,186 194.446 هزار میلیارد 168.439 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 36.37 25.73 34.29 7.83 میلیون 1.398 میلیون 8.584 میلیون 642,928
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 28,210 645.00 2.34 27,565 0.00 0.00 1399/08/6 1,981 8.784 میلیون 242.14 میلیارد - 27,565 27,020 26,739 28,391 22 3,131 27,329 3 300,139 27,329 3.392 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.679 میلیون 104,913 8.502 میلیون 281,966
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 47,725 509.00 1.08 45,453 1,763.00 3.73 12:12 4,989 7.274 میلیون 330.61 میلیارد 926.89 47,216 46,900 45,530 47,725 4 120 46,300 1 1,390 46,300 32.161 هزار میلیارد 29.973 میلیون 5.526 میلیون 600,000 1.463 میلیون 4.062 میلیون 3.245 میلیون 3.622 میلیون 7.87 7.02 8.79 6.87 میلیون 403,400 7.27 میلیون 3,451
قشرین

قند شیرین خراسان

سهام فرابورس 16,168 462.00 2.78 16,154 476.00 2.86 1399/08/7 1,054 6.732 میلیون 108.75 میلیارد - 16,630 16,132 16,132 16,790 1 600 16,136 1 799 16,168 16.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.652 میلیون 80,000 6.608 میلیون 124,077
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 7,960 457.00 6.09 7,477 26.00 0.35 12:13 1,017 6.441 میلیون 48.16 میلیارد - 7,503 7,700 7,600 8,090 1 27,573 7,640 2 28,000 7,650 - - - - - - - - - - - 5.737 میلیون 703,787 6.431 میلیون 10,000
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,815 311.00 1.38 22,561 57.00 0.25 12:12 833 7.363 میلیون 166.12 میلیارد 4,520.44 22,504 22,590 22,135 22,845 3 543 22,680 1 41,986 22,690 1004.48 هزار میلیارد 1.04 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 94.99 26.6 92.72 1.904 میلیون 5.459 میلیون 6.066 میلیون 1.297 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 36,271 3,272.00 9.92 34,544 1,545.00 4.68 12:11 2,115 7.701 میلیون 266.02 میلیارد 2,613.27 32,999 36,271 36,271 36,271 1 2.971 میلیون 34,648 525 2,690 34,648 37.711 هزار میلیارد 48.395 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 132.79 23.07 71.8 5.618 میلیون 2.083 میلیون 5.701 میلیون 2 میلیون
فبستم

بسته بندی مشهد

سهام فرابورس 816 0.00 0.00 793 0.00 0.00 11:11 353 5.566 میلیون 23.11 میلیارد - - 816 816 816 0 113,215 4,171 13 - - 224.19 میلیارد - - - - - - - - - - 5.566 میلیون - 5.566 میلیون -
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 17,129 641.00 3.89 16,631 143.00 0.87 12:12 1,048 6.005 میلیون 99.87 میلیارد - 16,488 17,120 16,700 17,129 4 300 16,891 1 42,169 16,899 254.745 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.008 میلیون 1.997 میلیون 5.205 میلیون 800,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 49,934 5,394.00 9.75 52,562 2,766.00 5.00 12:12 1,820 5.258 میلیون 276.35 میلیارد 1,415.69 55,328 49,934 49,934 49,934 9999 4,950 52,562 7 142.57 میلیون 52,562 354.099 هزار میلیارد 693.858 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 79.502 میلیون 26.353 میلیون 12.13 -4.8 4.02 1.858 میلیون 3.4 میلیون 4.658 میلیون 600,000
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 31,000 44.00 0.14 30,501 543.00 1.75 12:12 1,457 5.028 میلیون 153.36 میلیارد 3,362.93 31,044 31,499 29,820 32,020 1 390 31,890 1 1,500 31,890 35.294 هزار میلیارد 32.592 میلیون 4.188 میلیون 1,000,000 1.294 میلیون 2.894 میلیون 2.375 میلیون 1.861 میلیون 16.82 10.82 13.18 3.347 میلیون 1.681 میلیون 4.553 میلیون 475,035