همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,246 4,451.00 78.13 5,697 0.00 0.00 1400/10/20 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 1,218 1,218 1,273 1 20,000 1,248 3 78,853 1,248 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 609.18 میلیون 20,000 601.145 میلیون 8.055 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 - - - 48,184.68 965 954 925 964 1 50,000 932 4 131,504 933 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون - 1.84 1.26 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 856 55.00 6.04 852 59.00 6.48 12:29 - - - 41,446.32 911 854 824 870 1 50,000 903 12 670,208 905 38.657 هزار میلیارد 36.685 میلیون 46.035 میلیون 42.62 میلیون 372,161 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 24.65 0.8 21.25 208.296 میلیون 4.511 میلیون 199.391 میلیون 13.416 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 987 20,013.00 95.30 21,000 0.00 0.00 12:29 817 5.502 میلیون 115.55 میلیارد - 21,000 1,020 985 1,020 3 150,000 1,018 1 50,000 1,018 83.599 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.094 میلیون - 43.544 میلیون 550,000
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,963 3,308.00 62.76 5,271 0.00 0.00 1400/10/25 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 2,008 1,947 2,011 1 4,300 1,955 1 17,122 1,963 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43.653 میلیون 1.05 میلیون 42.839 میلیون 1.864 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 10,210 10.00 0.10 9,950 250.00 2.45 12:29 5,708 41.67 میلیون 424.94 میلیارد 10,111.88 10,200 9,900 9,690 10,210 1 9,000 10,070 3 8,314 10,080 102 هزار میلیارد 100.918 میلیون 16.001 میلیون 10 میلیون 1.418 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 63.05 6.82 55.36 40.194 میلیون 1.473 میلیون 39.931 میلیون 1.737 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 4,367 906.00 17.18 5,273 0.00 0.00 12:29 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 4,298 4,206 4,367 1 70,060 4,201 1 6,478 4,208 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36.868 میلیون 230,000 36.873 میلیون 225,000
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 2,327 110.00 4.96 2,264 47.00 2.12 12:29 1,334 25.09 میلیون 55.62 میلیارد 15,342.41 2,217 2,228 2,131 2,327 1 8,500 2,218 4 37,088 2,218 11.072 هزار میلیارد 12.499 میلیون 6.695 میلیون 4.994 میلیون 1.193 میلیون 5.503 میلیون 2.842 میلیون 743,980 15.2 2.05 3.98 25.085 میلیون 3,890 25.089 میلیون -
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 836 9,735.00 92.09 10,571 0.00 0.00 12:29 44 71,349 732.47 میلیون - 10,571 840 836 856 0 0 0 114 12,570,364 859 34.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.529 میلیون - 22.529 میلیون -
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,583 17,096.00 91.53 18,679 0.00 0.00 12:29 45 49,012 888.73 میلیون - 18,679 1,570 1,548 1,630 0 0 0 1 200,000 1,581 94.142 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.753 میلیون - 21.753 میلیون -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,026 30.00 2.84 1,040 16.00 1.52 12:29 699 25.63 میلیون 27.06 میلیارد 23,716.09 1,056 1,020 1,007 1,049 1 5,600 1,047 3 382,090 1,050 16.949 هزار میلیارد 104.956 میلیون 95.147 میلیون 16.05 میلیون 88.264 میلیون 6.884 میلیون 3.34 میلیون -4,440,055 -3.76 2.42 5 11.897 میلیون 13.736 میلیون 21.161 میلیون 4.472 میلیون
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 3,050 46.00 1.53 3,116 112.00 3.73 1400/10/22 - - - 14,286.78 3,004 3,095 3,022 3,168 2 67,316 3,050 1 200 3,063 5.609 هزار میلیارد 11.488 میلیون 7.48 میلیون 1.8 میلیون 5.88 میلیون 1.612 میلیون 3.244 میلیون 417,482 13.43 3.48 1.73 18.535 میلیون 166,000 17.783 میلیون 918,543
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 7,130 19,487.00 73.21 26,617 0.00 0.00 12:29 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 7,570 7,130 7,570 188 11,769,487 7,350 1 10,000 7,660 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.011 میلیون 13.2 میلیون 16.961 میلیون 5.25 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,316 28.00 1.22 2,254 34.00 1.49 12:29 736 16.1 میلیون 36.83 میلیارد 17,252.67 2,288 2,197 2,174 2,342 1 1,280 2,250 1 100,000 2,250 8.328 هزار میلیارد 9.929 میلیون 6.148 میلیون 3.64 میلیون 1.724 میلیون 4.424 میلیون 2.612 میلیون 782,671 10.48 1.85 3.14 16.1 میلیون - 16.05 میلیون 50,000
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,352 3,200.00 57.64 5,552 0.00 0.00 12:29 417 2.917 میلیون 15.98 میلیارد - 5,552 2,352 2,352 2,352 2 5,500 2,418 331 20,339,864 2,423 117.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.937 میلیون - 15.937 میلیون -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,170 40.00 0.64 6,170 40.00 0.64 12:29 2,031 17.34 میلیون 107.64 میلیارد 10,543.88 6,210 6,140 6,090 6,240 1 1,000 6,150 1 800 6,200 279.45 هزار میلیارد 378.832 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.93 4.05 3.78 5.411 میلیون 11.927 میلیون 15.266 میلیون 2.073 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,500 0.00 0.00 5,500 0.00 0.00 12:29 3,458 15.16 میلیون 83.4 میلیارد 4,563.73 5,500 5,420 5,420 5,510 9 1,690,562 5,500 242 811,012 5,510 220 هزار میلیارد 259.239 میلیون 102.466 میلیون 40 میلیون 39.239 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.26 3.48 2.34 891,744 14.272 میلیون 15.157 میلیون 7,255
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 34,850 750.00 2.20 34,200 100.00 0.29 12:29 6,010 13.8 میلیون 470.49 میلیارد 1,718.28 34,100 34,800 32,400 35,550 2 665 34,600 8 252,198 34,900 8.525 هزار میلیارد 8.888 میلیون 2.09 میلیون 250,000 437,630 1.652 میلیون 713,069 647,878 13.51 5.3 12.27 13.797 میلیون - 13.747 میلیون 50,588
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,557 74.00 4.99 1,464 19.00 1.28 12:23 286 13.28 میلیون 19.7 میلیارد 32,420.09 1,483 1,454 1,409 1,557 114 4,966,632 1,483 2 400,000 1,483 10.228 هزار میلیارد 12.289 میلیون 9.897 میلیون 700,000 1.792 میلیون 8.105 میلیون 4.177 میلیون 776,507 12.91 1.24 2.4 13.281 میلیون - 13.281 میلیون -
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 10,290 8,099.00 44.04 18,389 0.00 0.00 12:29 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 10,270 10,100 10,330 4 309,784 10,250 2 1,000 10,260 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.515 میلیون 10.177 میلیون 11.858 میلیون 833,213
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 14,030 690.00 4.69 14,040 680.00 4.62 12:30 3,066 11.68 میلیون 171.94 میلیارد 6,043.18 14,720 14,300 13,990 14,460 0 0 0 450 7,384,228 14,510 103.04 هزار میلیارد 101.013 میلیون 11.568 میلیون 2.8 میلیون 2.733 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 27.9 11.12 27.01 11.387 میلیون 295,000 11.682 میلیون -
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 5,500 7,079.00 56.28 12,579 0.00 0.00 1400/10/20 729 8.579 میلیون 107.93 میلیارد - 12,579 5,370 5,370 5,540 1 14,000 5,500 1 5,000 5,530 8.176 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.801 میلیون 8.68 میلیون 10.46 میلیون 20,900
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 11,370 3,652.00 47.32 7,718 0.00 0.00 12:29 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 11,370 11,370 11,370 1 5,311 11,752 1 500 11,752 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.213 میلیون 837,112 10.441 میلیون 609,851
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 2,056 3,497.00 62.97 5,553 0.00 0.00 12:03 1,094 2.181 میلیون 12.11 میلیارد - 5,553 2,056 2,056 2,056 40 392,311 1,997 1 10,000 2,120 666.36 میلیارد - - - - - - - - - - 9.948 میلیون - 9.948 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,137 41.00 3.48 1,154 24.00 2.04 12:29 419 10.67 میلیون 12.38 میلیارد 28,704.58 1,178 1,140 1,120 1,168 1 18,021 1,144 1 100,000 1,154 77.956 هزار میلیارد 81.919 میلیون 81.599 میلیون 66.176 میلیون 5.552 میلیون 76.048 میلیون 9.235 میلیون 8.783 میلیون 8.69 1 8.27 9.134 میلیون 1.537 میلیون 9.472 میلیون 1.2 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 7,070 1,003.00 16.53 6,067 0.00 0.00 1400/10/22 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 7,060 7,000 7,070 71 5,035,407 7,070 0 0 0 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.177 میلیون - 9.427 میلیون 750,000
ثنور

سر. کوه نور

سهام فرابورس 7,320 20.00 0.27 7,340 0.00 0.00 12:29 30 304,200 2.17 میلیارد - 7,340 7,390 7,320 7,560 2 4,000 7,460 1 574 7,530 8.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.61 میلیون 261,382 8.854 میلیون 17,500
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,565 103.00 2.81 3,625 43.00 1.17 12:29 973 11.46 میلیون 42.04 میلیارد 12,230.2 3,668 3,720 3,520 3,736 1 12,123 3,619 2 53,751 3,669 27.246 هزار میلیارد 35.623 میلیون 17.973 میلیون 7.428 میلیون 8.697 میلیون 9.276 میلیون 2.901 میلیون 1.923 میلیون 14 2.9 9.28 3.213 میلیون 8.249 میلیون 8.623 میلیون 2.839 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,700 210.00 2.21 9,610 120.00 1.26 12:30 1,142 8.59 میلیون 81.53 میلیارد 6,584.85 9,490 9,450 9,220 9,940 40 3,670,591 9,570 0 0 0 23.307 هزار میلیارد 25.212 میلیون 4.954 میلیون 2.456 میلیون 1.61 میلیون 3.344 میلیون 4.094 میلیون 769,998 30.65 7.06 5.77 8.593 میلیون - 8.59 میلیون 3,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 1,780 30.00 1.71 1,748 2.00 0.11 12:29 569 8.3 میلیون 14.52 میلیارد 12,616.87 1,750 1,681 1,681 1,787 3 82,781 1,750 1 6,000 1,756 6.576 هزار میلیارد 8.708 میلیون 7.722 میلیون 3.758 میلیون 2.139 میلیون 5.623 میلیون 2.368 میلیون 1.084 میلیون 6.06 1.17 2.77 6.051 میلیون 2.245 میلیون 8.296 میلیون -
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,151 14,092.00 92.45 15,243 0.00 0.00 12:28 5 1,450 21.44 میلیون - 15,243 1,151 1,151 1,180 1 5,000 1,160 79 6,634,362 1,186 45.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.106 میلیون 3 میلیون 8.106 میلیون -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 4,557 211.00 4.43 4,558 210.00 4.40 12:29 1,026 7.83 میلیون 37.35 میلیارد 7,164.51 4,768 4,742 4,530 4,742 0 0 0 6 181,584 4,684 16.688 هزار میلیارد 24.695 میلیون 14.103 میلیون 3.5 میلیون 8.742 میلیون 5.361 میلیون 6.458 میلیون 525,394 30.36 2.98 2.48 7.429 میلیون 404,270 7.834 میلیون -
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 1,893 3,299.00 63.54 5,192 0.00 0.00 12:25 343 6.336 میلیون 32.9 میلیارد - 5,192 1,889 1,852 1,893 44 7,191,376 1,841 1 100,000 1,878 12.357 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.309 میلیون - 7.306 میلیون 2,942
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 2,275 1,844.00 44.77 4,119 0.00 0.00 12:29 309 2.248 میلیون 9.26 میلیارد - 4,119 2,350 2,223 2,350 1 30,581 2,352 2 6,000 2,353 4.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.72 میلیون 455,000 7.173 میلیون 2,118
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
دمعیار

ص. س. با درآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,070 30.00 0.30 10,100 0.00 0.00 1399/10/14 149 4.394 میلیون 44.38 میلیارد - 10,100 10,080 10,068 10,080 7 634,770 10,063 2 3,988 10,074 - - - - - - - - - - - 3.165 میلیون 3.247 میلیون 6.412 میلیون -