همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,040 22.00 2.07 1,042 20.00 1.88 1400/07/28 4,118 143.16 میلیون 149.12 میلیارد 34,763.51 1,062 1,050 1,030 1,062 2 112,000 1,058 6 108,994 1,060 44.41 هزار میلیارد 44.823 میلیون 46.106 میلیون 42.62 میلیون 412,546 45.694 میلیون 3.417 میلیون 3.219 میلیون 13.8 0.97 13 123.271 میلیون 136,425 118.068 میلیون 5.339 میلیون
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 1,232 9,339.00 88.35 10,571 0.00 0.00 1400/07/28 44 71,349 732.47 میلیون - 10,571 1,284 1,232 1,284 1 45,902 1,259 2 298,942 1,260 34.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 66.277 میلیون 254,427 66.491 میلیون 40,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 14,453 471.1 میلیون 441.64 میلیارد 48,184.68 965 954 925 964 56 7,918,562 964 2 400,000 964 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.21 1.84 1.26 65.868 میلیون - 65.611 میلیون 257,375
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 1,170 19,830.00 94.43 21,000 0.00 0.00 1400/07/28 817 5.502 میلیون 115.55 میلیارد - 21,000 1,168 1,115 1,170 704 28,819,736 1,115 1 10,000 1,172 83.599 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 57.311 میلیون - 57.011 میلیون 300,000
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 6,150 155.00 2.59 5,990 5.00 0.08 1400/07/28 16,012 68.04 میلیون 407.58 میلیارد 2,800.55 5,995 5,940 5,881 6,152 16 2,976,765 6,010 1 1,105 6,010 239.6 هزار میلیارد 273.094 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 10.26 4.05 2.73 32.876 میلیون 22.989 میلیون 55.853 میلیون 11,062
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 19,398 5,912.00 43.84 13,486 0.00 0.00 1400/07/28 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 19,440 19,272 19,677 1 39,731 19,400 1 3,440 19,400 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.036 میلیون 58.788 میلیون 46.058 میلیون 19.766 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 10,602 2,884.00 37.37 7,718 0.00 0.00 1400/07/28 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 10,602 10,602 10,790 1 823 10,720 2 6,918 10,720 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 48.311 میلیون 1.383 میلیون 43.907 میلیون 5.788 میلیون
جهرم

پتروشیمی جهرم

سهام فرابورس 1,460 1,790.00 55.08 3,250 0.00 0.00 1400/07/25 84 1.115 میلیون 3.47 میلیارد - 3,250 1,588 1,438 1,588 4 184,617 1,450 1 34,355 1,473 10.767 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43.495 میلیون - 43.495 میلیون -
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 2,221 13,022.00 85.43 15,243 0.00 0.00 1400/07/28 5 1,450 21.44 میلیون - 15,243 2,250 2,201 2,311 11 500,251 2,234 1 7,425 2,234 45.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 79.955 میلیون 2.5 میلیون 36.884 میلیون 45.571 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,982 106.00 2.59 4,006 82.00 2.01 1400/07/28 2,788 37.69 میلیون 150.98 میلیارد 13,518.79 4,088 3,986 3,980 4,099 5 64,104 4,060 1 27,300 4,061 246.383 هزار میلیارد 393.725 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 10 2.94 1.01 31.97 میلیون 8.464 میلیون 34.225 میلیون 6.209 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 23,000 1,072.00 4.89 22,374 446.00 2.03 1400/07/28 11,335 40.1 میلیون 897.22 میلیارد 3,067.38 21,928 21,330 21,150 23,024 1 2,000 21,304 1 5,000 21,330 156.618 هزار میلیارد 159.351 میلیون 11.568 میلیون 2.8 میلیون 2.733 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 44.46 17.73 43.04 31.689 میلیون 543,631 30.959 میلیون 1.274 میلیون
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام فرابورس 4,420 230.00 4.95 4,650 0.00 0.00 1400/07/28 3,613 18 میلیون 83.7 میلیارد - 4,650 4,557 4,420 4,599 1 1,000 4,472 1 20,000 4,588 11.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.354 میلیون 6.182 میلیون 28.536 میلیون -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,712 2,840.00 51.15 5,552 0.00 0.00 1400/07/28 417 2.917 میلیون 15.98 میلیارد - 5,552 2,763 2,680 2,763 380 26,662,638 2,685 1 5,000 2,700 117.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.916 میلیون - 26.916 میلیون -
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 2,145 2,979.00 58.14 5,124 0.00 0.00 1400/07/28 10 47,158 234.52 میلیون - 5,124 2,139 2,084 2,145 22 933,621 2,089 1 10,000 2,100 12.81 میلیارد - - - - - - - - - - 25.955 میلیون 150,000 26.105 میلیون -
فسا

پتروشیمی فسا

سهام فرابورس 1,330 1,688.00 55.93 3,018 0.00 0.00 1400/07/25 63 286,129 822.33 میلیون - 3,018 1,398 1,318 1,398 1 17,000 1,160 1 120,000 1,343 10.521 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.536 میلیون - 24.536 میلیون -
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 21,592 8.00 0.04 22,251 667.00 3.09 1400/07/28 4,587 8.94 میلیون 198.88 میلیارد 1,948.53 21,584 22,400 21,500 22,663 1 50,000 22,300 1 1,000 22,300 7.483 هزار میلیارد 8.205 میلیون 1.161 میلیون 200,000 722,146 439,250 3.026 میلیون 135,785 55.11 17.04 2.48 22.064 میلیون - 21.715 میلیون 349,536
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,786 21.00 0.76 2,763 2.00 0.07 1400/07/28 928 11.12 میلیون 30.72 میلیارد 11,980.13 2,765 2,800 2,680 2,800 6 663,799 2,778 1 1,764 2,860 12.744 هزار میلیارد 14.422 میلیون 8.526 میلیون 4.613 میلیون 1.677 میلیون 6.849 میلیون 3.041 میلیون 1.325 میلیون 9.62 1.86 4.2 21.123 میلیون 100,000 21.223 میلیون -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 5,457 287.00 5.00 5,481 263.00 4.58 1400/07/28 1,168 10.95 میلیون 59.99 میلیارد 9,371.62 5,744 5,700 5,457 5,780 0 0 0 74 1,172,955 5,720 8.222 هزار میلیارد 9.309 میلیون 3.023 میلیون 1,000,000 1.088 میلیون 1.935 میلیون 3.084 میلیون 653,288 12.58 4.25 2.67 25.31 میلیون 1.05 میلیون 20.796 میلیون 5.565 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 8,380 2,313.00 38.12 6,067 0.00 0.00 1400/07/21 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 8,371 8,371 8,810 1 47,622 8,420 1 18,236 8,440 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.431 میلیون 1.2 میلیون 19.602 میلیون 28,985
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 12,000 418.00 3.37 12,000 418.00 3.37 1400/07/28 1,462 12.37 میلیون 148.46 میلیارد 8,462.48 12,418 12,390 11,815 12,390 1 30,000 12,390 1 1,500 12,419 120 هزار میلیارد 121.418 میلیون 15.998 میلیون 4.5 میلیون 1.418 میلیون 14.58 میلیون 2.838 میلیون 2.619 میلیون 45.82 8.23 42.28 14.309 میلیون 4.397 میلیون 18.707 میلیون -
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 4,079 40.00 0.97 4,119 0.00 0.00 1400/07/28 309 2.248 میلیون 9.26 میلیارد - 4,119 4,000 3,936 4,079 1 33,618 3,953 1 93,862 3,960 4.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.758 میلیون 63,143 18.691 میلیون 130,000
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 2,777 77.00 2.70 2,809 45.00 1.58 1400/07/28 711 6.09 میلیون 17.1 میلیارد 8,562.24 2,854 2,899 2,751 2,899 1 1,800 2,842 2 83,060 2,850 10.556 هزار میلیارد 12.551 میلیون 6.947 میلیون 3.758 میلیون 1.996 میلیون 4.951 میلیون 1.983 میلیون 1.6 میلیون 6.6 2.13 5.32 16.212 میلیون 430,000 15.989 میلیون 652,787
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,162 19.00 1.61 1,162 19.00 1.61 1400/07/28 605 15.69 میلیون 18.24 میلیارد 25,933.6 1,181 1,170 1,140 1,197 5 813,588 1,190 2 58,725 1,199 18.651 هزار میلیارد 106.47 میلیون 96.086 میلیون 16.05 میلیون 87.819 میلیون 8.267 میلیون 3.457 میلیون -4,927,293 -3.79 2.26 5.39 18.066 میلیون - 14.813 میلیون 3.253 میلیون
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 9,043 475.00 4.99 9,106 412.00 4.33 1400/07/28 1,530 7.5 میلیون 68.29 میلیارد 4,901.61 9,518 9,590 9,043 9,590 1 10,000 9,495 28 1,559,609 9,495 3.642 هزار میلیارد 4.136 میلیون 2.348 میلیون 400,000 555,242 1.779 میلیون 561,108 541,613 -5.51 2.05 -5.89 16.325 میلیون - 14.724 میلیون 1.602 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,400 8.00 0.57 1,393 1.00 0.07 1400/07/28 431 9.99 میلیون 13.93 میلیارد 23,187.71 1,392 1,361 1,360 1,425 1 14,285 1,395 3 600,000 1,400 92.184 هزار میلیارد 97.735 میلیون 81.599 میلیون 66.176 میلیون 5.552 میلیون 76.048 میلیون 9.853 میلیون 9.401 میلیون 9.81 1.21 9.36 13.269 میلیون 3.959 میلیون 14.508 میلیون 2.72 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,159 14.00 0.64 2,139 34.00 1.56 1400/07/28 1,063 10.45 میلیون 22.36 میلیارد 9,834 2,173 2,170 2,118 2,179 2 9,000 2,165 1 7,000 2,171 51.647 هزار میلیارد 55.556 میلیون 33.738 میلیون 24.145 میلیون 3.909 میلیون 29.829 میلیون 4.592 میلیون 2.57 میلیون 20.11 1.73 11.25 13.78 میلیون 100,000 13.032 میلیون 847,773
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 4,860 96.00 2.02 4,956 192.00 4.03 1400/07/28 2,728 40.98 میلیون 203.09 میلیارد 15,021.65 4,764 4,942 4,800 5,002 99 2,281,002 4,794 1 2,000 4,834 8.921 هزار میلیارد 13.244 میلیون 5.689 میلیون 1.2 میلیون 4.323 میلیون 1.365 میلیون 2.874 میلیون 685,542 13.01 6.53 3.1 12.86 میلیون - 12.809 میلیون 50,371
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 5,278 277.00 4.99 5,297 258.00 4.64 1400/07/28 677 9.72 میلیون 51.5 میلیارد 14,360.38 5,555 5,600 5,278 5,600 1 30,500 5,610 1 10,000 5,610 10.594 هزار میلیارد 14.257 میلیون 5.795 میلیون 1.65 میلیون 3.663 میلیون 2.132 میلیون 567,520 159,387 66.47 4.97 18.68 12.57 میلیون 100,000 12.59 میلیون 80,000
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 4,601 324.00 7.58 4,277 0.00 0.00 1400/07/28 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 4,700 4,524 4,700 1 27,960 4,625 1 10,000 4,644 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.63 میلیون 947,217 12.577 میلیون -
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 13,508 13,109.00 49.25 26,617 0.00 0.00 1400/07/19 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 13,199 13,199 13,508 6 78,441 13,508 1 14,560 13,857 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.221 میلیون 1.981 میلیون 12.252 میلیون 3.95 میلیون
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,720 284.00 4.73 5,714 290.00 4.83 1400/07/26 - - - 14,572.99 6,004 5,800 5,704 5,929 1 1,000 5,730 3 31,719 5,788 6.571 هزار میلیارد 7.829 میلیون 4.102 میلیون 1.15 میلیون 1.257 میلیون 2.845 میلیون 1.886 میلیون 1.85 میلیون 3.55 2.31 3.48 7.313 میلیون 5.249 میلیون 11.952 میلیون 610,000
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 15,060 224.00 1.47 14,816 468.00 3.06 1400/07/28 22,966 14.82 میلیون 219.58 میلیارد 1,816.4 15,284 15,000 14,520 15,326 1 2,050 15,306 4 204 15,306 30.225 هزار میلیارد 34.259 میلیون 7.016 میلیون 2.04 میلیون 4.034 میلیون 2.982 میلیون 2.88 میلیون 1.187 میلیون 25.46 10.14 10.5 7.35 میلیون 4.82 میلیون 11.853 میلیون 316,284
سمایه

بانک سرمایه

سهام فرابورس 5,134 4,336.00 45.79 9,470 0.00 0.00 1400/07/28 47 123,400 1.14 میلیارد - 9,470 5,134 5,134 5,134 109 4,164,908 5,010 1 955 5,298 37.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.43 میلیون - 11.43 میلیون 20 میلیون
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 9,800 3,440.00 25.98 13,240 0.00 0.00 1400/07/28 920 11.532 میلیون 152.68 میلیارد - 13,240 10,026 9,751 10,026 16 278,370 9,883 1 500 10,262 52.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.292 میلیون 10.201 میلیون 11.203 میلیون 290,000
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 5,820 125.00 2.10 5,814 131.00 2.20 1400/07/28 1,280 10.34 میلیون 60.11 میلیارد 8,077.78 5,945 5,856 5,750 5,944 1 1,264 5,885 2 22,846 5,900 20.349 هزار میلیارد 28.767 میلیون 13.725 میلیون 3.458 میلیون 8.418 میلیون 5.307 میلیون 6.597 میلیون 1.244 میلیون 16.36 3.83 3.08 9.736 میلیون 1.35 میلیون 10.683 میلیون 403,122
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,290 4.00 0.06 6,288 6.00 0.10 1400/07/28 2,523 17.53 میلیون 110.25 میلیارد 6,949.94 6,294 6,350 6,200 6,358 2 9,448 6,340 1 100,824 6,343 282.96 هزار میلیارد 305.742 میلیون 171.108 میلیون 15 میلیون 22.782 میلیون 148.326 میلیون 92.931 میلیون 90.466 میلیون 3.13 1.91 3.04 10.442 میلیون 210,177 10.54 میلیون 112,588