همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,235 24.00 1.91 1,259 0.00 0.00 1400/04/29 56,224 1.75 میلیارد 2.2 هزار میلیارد 39,222.62 1,259 1,284 1,230 1,323 2 8,249 1,236 2 2,692 1,236 169.965 هزار میلیارد 613.051 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 4.31 2.48 1.7 1.729 میلیارد 18.162 میلیون 1.724 میلیارد 23.365 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,366 17.00 1.23 1,383 0.00 0.00 1400/04/29 6,953 239.67 میلیون 331.5 میلیارد 34,469.93 1,383 1,391 1,361 1,425 1 107,522 1,366 5 440,000 1,368 58.944 هزار میلیارد 60.305 میلیون 45.434 میلیون 1.11 میلیون 1.361 میلیون 44.073 میلیون 1.372 میلیون 1.241 میلیون 47.5 1.34 42.95 233.526 میلیون 6.143 میلیون 211.101 میلیون 28.568 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,599 12.00 0.33 3,611 0.00 0.00 1400/04/29 5,406 74.6 میلیون 269.34 میلیارد 13,798.77 3,611 3,600 3,561 3,700 1 10,000 3,590 6 215,121 3,600 222.089 هزار میلیارد 369.369 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 167.476 میلیون 13.703 میلیون 16.2 2.65 0.91 69.696 میلیون 4.9 میلیون 72.596 میلیون 2 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,305 2,966.00 56.27 5,271 0.00 0.00 1400/04/29 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 2,331 2,304 2,351 4 27,824 2,304 1 13,445 2,319 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43.278 میلیون 11.157 میلیون 54.435 میلیون -
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,930 11.00 0.28 3,941 0.00 0.00 1400/04/29 3,500 37.64 میلیون 148.34 میلیارد 10,754.56 3,941 3,827 3,825 4,098 1 45,000 3,929 1 10,000 3,930 5.912 هزار میلیارد 11.316 میلیون 4.659 میلیون 1.5 میلیون 5.405 میلیون -745,005 3.103 میلیون -1,207,137 -4.9 -7.93 1.91 36.853 میلیون 787,775 37.367 میلیون 274,000
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,611 36.00 0.99 3,647 0.00 0.00 1400/04/29 2,942 36.2 میلیون 132.04 میلیارد 12,305.28 3,647 3,539 3,420 3,750 3 45,387 3,611 1 50,000 3,617 16.822 هزار میلیارد 18.499 میلیون 8.526 میلیون 4.613 میلیون 1.677 میلیون 6.849 میلیون 3.041 میلیون 1.325 میلیون 12.69 2.46 5.53 27.646 میلیون 8.556 میلیون 34.101 میلیون 2.101 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 9,684 3,617.00 59.62 6,067 0.00 0.00 1400/04/23 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 9,306 9,306 9,684 153 4,512,405 9,684 1 1,700 9,730 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 33.144 میلیون 700,000 33.672 میلیون 172,042
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,691 16.00 0.94 1,707 0.00 0.00 1400/04/29 1,732 31.86 میلیون 54.38 میلیارد 18,394.45 1,707 1,700 1,673 1,747 1 158,322 1,688 1 3,187 1,691 27.398 هزار میلیارد 116.002 میلیون 105.865 میلیون 16.05 میلیون 88.604 میلیون 17.261 میلیون 3.345 میلیون 3.023 میلیون 9.06 1.59 8.19 31.859 میلیون - 31.859 میلیون -
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 7,543 5,036.00 40.03 12,579 0.00 0.00 1400/04/29 729 8.579 میلیون 107.93 میلیارد - 12,579 7,543 7,543 7,640 0 0 0 196 5,082,976 7,543 8.176 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25.153 میلیون 3.677 میلیون 28.559 میلیون 271,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,587 13.00 0.51 2,574 0.00 0.00 1400/04/29 1,924 26.81 میلیون 69.03 میلیارد 13,937.06 2,574 2,470 2,470 2,630 1 5,240 2,580 1 3,000 2,580 62.15 هزار میلیارد 64.879 میلیون 31.594 میلیون 24.145 میلیون 2.729 میلیون 28.865 میلیون 4.091 میلیون 2.208 میلیون 28.15 2.15 15.19 25.615 میلیون 1.2 میلیون 26.787 میلیون 27,956
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 29,430 1,717.00 5.51 30,149 998.00 3.20 1400/04/15 - - - 2,317.84 31,147 31,265 29,750 32,100 113 1,423,686 31,203 1 5,000 31,240 84.417 هزار میلیارد 87.829 میلیون 10.971 میلیون 2.8 میلیون 2.292 میلیون 8.679 میلیون 5.882 میلیون 5.62 میلیون 15.18 9.86 14.54 26.488 میلیون 1.067 میلیون 26.264 میلیون 1.29 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,840 77.00 0.86 8,917 0.00 0.00 1400/04/29 5,472 28.75 میلیون 256.33 میلیارد 5,253.3 8,917 8,880 8,730 9,046 1 600 8,849 1 16,352 8,849 401.265 هزار میلیارد 453.193 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 4.27 4.09 4.2 27.931 میلیون 815,178 25.303 میلیون 3.443 میلیون
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 3,417 7,154.00 67.68 10,571 0.00 0.00 1400/04/23 44 71,349 732.47 میلیون - 10,571 3,479 3,368 3,520 1 31,818 3,401 1 2,627 3,418 34.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25.175 میلیون 675,000 24.755 میلیون 1.095 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 9,700 8,979.00 48.07 18,679 0.00 0.00 1400/04/26 45 49,012 888.73 میلیون - 18,679 9,565 9,565 9,760 2 10,829 9,610 1 47,809 9,700 94.142 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.274 میلیون 9.005 میلیون 23.879 میلیون 400,000
وحکمت

بیمه حکمت صبا

سهام فرابورس 4,300 1,561.00 26.63 5,861 0.00 0.00 1400/04/27 21 52,755 300.12 میلیون - 5,861 4,303 4,053 4,303 1 1,890 4,229 1 22,973 4,303 8.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.219 میلیون 2.755 میلیون 22.924 میلیون 50,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,708 13.00 0.77 1,695 0.00 0.00 1400/04/29 1,284 24.59 میلیون 41.66 میلیارد 19,147.46 1,695 1,660 1,660 1,733 2 232,091 1,707 1 117,099 1,708 112.169 هزار میلیارد 119.677 میلیون 84.389 میلیون 66.176 میلیون 7.508 میلیون 76.881 میلیون 11.698 میلیون 11.253 میلیون 9.98 1.46 9.59 22.11 میلیون 2.476 میلیون 22.767 میلیون 1.818 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 10,448 88.00 0.85 10,360 0.00 0.00 1400/04/29 5,148 24.89 میلیون 257.83 میلیارد 4,834.14 10,360 10,150 10,100 10,520 2 25,000 10,440 2 50,500 10,440 248.201 هزار میلیارد 295.06 میلیون 81.007 میلیون 23.958 میلیون 46.859 میلیون 34.148 میلیون 128.226 میلیون 28.48 میلیون 8.73 7.27 1.94 14.747 میلیون 10.139 میلیون 22.643 میلیون 2.244 میلیون
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 13,880 394.00 2.92 13,486 0.00 0.00 1400/04/27 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 13,669 13,669 14,000 1 721 13,876 1 370 13,876 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.07 میلیون 16.713 میلیون 22.344 میلیون 10.44 میلیون
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 3,671 16,588.00 81.88 20,259 0.00 0.00 1400/04/27 107 1.263 میلیون 25.59 میلیارد - 20,259 3,671 3,671 3,779 0 0 0 93 4,152,294 3,671 30.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.081 میلیون 18.8 میلیون 22.238 میلیون 17.642 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 12,000 12,605.00 51.23 24,605 0.00 0.00 1400/04/29 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 12,030 11,937 12,427 2 950 11,976 1 50,000 11,976 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.124 میلیون 1.006 میلیون 21.627 میلیون 502,163
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 18,738 986.00 5.00 19,163 561.00 2.84 1400/04/26 - - - 6,267.27 19,724 19,900 18,738 20,478 1 294 17,985 26 805,518 18,738 20.696 هزار میلیارد 22.522 میلیون 4.082 میلیون 1.08 میلیون 1.826 میلیون 2.256 میلیون 4.039 میلیون 1.154 میلیون 18.16 9.57 5.34 13.039 میلیون 8.971 میلیون 21.536 میلیون 474,843
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,486 62.00 0.84 7,424 0.00 0.00 1400/04/29 3,513 20.76 میلیون 154.14 میلیارد 5,910.48 7,424 7,400 7,277 7,650 2 1,327 7,480 1 20,000 7,490 60.877 هزار میلیارد 84.353 میلیون 38.58 میلیون 8.2 میلیون 23.477 میلیون 15.103 میلیون 22.457 میلیون 6.344 میلیون 9.6 4.03 2.71 20.354 میلیون 409,630 20.763 میلیون 606
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 4,583 306.00 7.15 4,277 0.00 0.00 1400/04/29 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 4,527 4,527 4,730 1 2,000 4,582 1 21,917 4,628 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.246 میلیون 3.528 میلیون 20.585 میلیون 189,150
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 7,534 184.00 2.38 7,718 0.00 0.00 1400/04/26 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 7,579 7,378 7,579 1 14,904 7,521 2 53,102 7,535 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.99 میلیون 20,800 20.042 میلیون 1.968 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 24,302 128.00 0.53 24,077 97.00 0.40 1400/04/27 - - - 6,082.16 24,174 24,000 23,551 24,699 3 2,330 24,301 1 4,468 24,302 108.347 هزار میلیارد 109.441 میلیون 15.192 میلیون 4.5 میلیون 1.095 میلیون 14.097 میلیون 2.328 میلیون 4.224 میلیون 25.65 7.69 46.53 10.814 میلیون 7.913 میلیون 18.698 میلیون 29,270
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,371 13,872.00 91.01 15,243 0.00 0.00 1400/04/13 5 1,450 21.44 میلیون - 15,243 1,360 1,322 1,371 154 13,483,909 1,371 0 0 0 45.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.002 میلیون - 18.502 میلیون 500,000
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
سمایه

بانک سرمایه

سهام فرابورس 4,780 4,690.00 49.52 9,470 0.00 0.00 1400/04/27 47 123,400 1.14 میلیارد - 9,470 4,500 4,326 4,780 10 506,140 4,780 0 0 0 37.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.919 میلیون 102,371 17.022 میلیون -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,330 9.00 0.39 2,321 0.00 0.00 1400/04/29 997 17.56 میلیون 40.75 میلیارد 17,612.87 2,321 2,276 2,276 2,370 1 20,101 2,320 2 218,589 2,330 8.888 هزار میلیارد 9.271 میلیون 4.126 میلیون 3.829 میلیون 383,443 3.742 میلیون 365,730 -65,842 -134.99 2.38 24.3 10.786 میلیون 6.775 میلیون 16.387 میلیون 1.173 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 8,390 52.00 0.62 8,338 0.00 0.00 1400/04/29 2,163 27.51 میلیون 229.34 میلیارد 12,717.22 8,338 8,100 7,900 8,390 40 1,853,018 8,390 0 0 0 49.611 هزار میلیارد 132.632 میلیون 99.151 میلیون 2.5 میلیون 83.021 میلیون 16.13 میلیون 20.276 میلیون 11.399 میلیون 4.35 3.08 2.46 12.588 میلیون 14.919 میلیون 15.984 میلیون 11.523 میلیون
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,860 28.00 0.19 14,888 0.00 0.00 1400/04/29 33,765 16.7 میلیون 248.7 میلیارد 1,101.09 14,888 14,100 14,100 15,450 1 10,000 14,900 38 26,562 14,900 7.444 هزار میلیارد 8.918 میلیون 2.232 میلیون 500,000 1.474 میلیون 757,805 4.733 میلیون -51,803 -143.69 9.82 1.57 15.691 میلیون 1.014 میلیون 15.584 میلیون 1.121 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 27,816 335.00 1.22 27,481 0.00 0.00 1400/04/29 6,904 15.54 میلیون 426.92 میلیارد 2,250.2 27,481 26,700 26,700 28,311 8 21,892 27,815 1 2,073 27,821 21.985 هزار میلیارد 23.893 میلیون 3.199 میلیون 800,000 1.908 میلیون 1.291 میلیون 3.922 میلیون 308,905 71.17 17.03 5.61 15.485 میلیون 50,610 15.535 میلیون -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 13,070 179.00 1.35 13,249 0.00 0.00 1400/04/29 5,802 27.08 میلیون 358.75 میلیارد 4,667.04 13,249 13,200 13,069 13,700 1 810 13,249 1 43,550 13,249 5.3 هزار میلیارد 5.63 میلیون 2.348 میلیون 400,000 330,630 2.018 میلیون 1.116 میلیون 1.07 میلیون 4.95 2.63 4.75 26.989 میلیون 89,509 15.335 میلیون 11.744 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 9,754 513.00 5.00 9,900 367.00 3.57 1400/04/26 - - - 3,712.29 10,267 10,312 9,754 10,450 0 0 0 51 444,325 9,754 7.673 هزار میلیارد 8.328 میلیون 1.621 میلیون 775,000 655,949 964,607 997,754 164,654 46.7 7.95 7.69 13.968 میلیون 20,000 13.979 میلیون 9,349
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 67,508 1,872.00 2.85 65,636 0.00 0.00 1400/04/29 158,463 14.22 میلیون 933.49 میلیارد 41.83 65,636 63,500 62,366 68,410 1 25,006 67,500 18 178 67,500 13.127 هزار میلیارد 14.522 میلیون 1.823 میلیون 200,000 1.395 میلیون 428,574 2.575 میلیون 812,368 16.16 30.63 5.1 13.607 میلیون 615,000 13.892 میلیون 330,555
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,157 70.00 1.12 6,227 0.00 0.00 1400/04/29 2,405 13.87 میلیون 86.39 میلیارد 5,768.4 6,227 6,171 6,157 6,470 3 30,274 6,157 1 78,763 6,169 7.472 هزار میلیارد 9.172 میلیون 2.97 میلیون 1.2 میلیون 1.699 میلیون 1.271 میلیون 659,690 120,243 62.14 5.88 11.33 13.703 میلیون 170,000 13.873 میلیون -
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 4,800 472.00 8.95 5,272 0.00 0.00 1400/04/29 39 339,224 1.74 میلیارد - 5,272 4,925 4,720 4,925 1 27,091 4,798 1 20,000 4,810 13.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.792 میلیون 537,707 13.836 میلیون 3.494 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,427 3.00 0.09 3,430 0.00 0.00 1400/04/29 405 13.26 میلیون 45.47 میلیارد 32,729.67 3,430 3,436 3,330 3,436 5 37,801 3,401 2 15,000 3,425 12.889 هزار میلیارد 14.885 میلیون 6.947 میلیون 3.758 میلیون 1.996 میلیون 4.951 میلیون 1.983 میلیون 1.6 میلیون 8.06 2.6 6.5 12.817 میلیون 438,261 13.256 میلیون -