همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 945 17,868.00 94.98 924 17,889.00 95.09 1399/12/25 - - - 6,725.28 18,813 18,437 - - 1368 5,831,469 19,941 1 250 20,000 124.74 هزار میلیارد 540.297 میلیون 344.709 میلیون 6.4 میلیون 415.586 میلیون -70,877,369 86.101 میلیون 33.317 میلیون 0.13 -1.7 1.4 226.831 میلیون 11.408 میلیون 228.918 میلیون 9.321 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,760 76.00 1.98 3,775 61.00 1.59 1400/01/25 4,461 61.99 میلیون 234.02 میلیارد 13,894.89 3,836 3,804 3,760 3,880 2 171,754 3,840 1 9,746 3,845 232.176 هزار میلیارد 356.832 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 17.9 3.46 1.41 147.11 میلیون 7.754 میلیون 144.117 میلیون 10.747 میلیون
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,465 84.00 1.28 6,416 133.00 2.03 1399/09/12 - - - 3,751.87 6,549 6,410 6,250 6,648 2 201,181 6,460 10 108,374 6,460 192.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.374 میلیون 36.083 میلیون 103.615 میلیون 5.842 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,875 2,396.00 45.46 5,271 0.00 0.00 1400/01/25 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 2,900 2,875 2,978 1 115,000 2,934 1 57,728 2,942 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 69.334 میلیون 1.517 میلیون 69.937 میلیون 913,680
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,732 55.00 1.97 2,738 49.00 1.76 1400/01/25 2,044 24.06 میلیون 65.89 میلیارد 11,773.23 2,787 2,770 2,732 2,771 1 25,000 2,794 2 6,492 2,795 66.11 هزار میلیارد 68.467 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 88.83 2.4 19.89 33.321 میلیون 6.199 میلیون 38.487 میلیون 1.034 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,645 33.00 1.97 1,671 7.00 0.42 1400/01/25 399 5.91 میلیون 9.72 میلیارد 14,803.86 1,678 1,646 1,645 1,675 0 0 0 56 1,359,551 1,671 26.82 هزار میلیارد 122.236 میلیون 106.363 میلیون 16.05 میلیون 95.415 میلیون 10.947 میلیون 3.248 میلیون -3,504,367 -7.65 2.46 8.26 33.321 میلیون 200,000 33.521 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 2,218 4.00 0.18 2,225 11.00 0.50 1400/01/25 1,448 24.32 میلیون 54.14 میلیارد 16,798.4 2,214 2,206 2,197 2,248 1 15,000 2,231 1 193,000 2,232 147.242 هزار میلیارد 154.471 میلیون 23.589 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 16.36 میلیون 11.419 میلیون 11.023 میلیون 13.36 9 12.89 18.955 میلیون 16.804 میلیون 32.183 میلیون 3.576 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 13,108 267.00 2.00 13,140 235.00 1.76 1400/01/25 702 5.11 میلیون 67.14 میلیارد 7,278.64 13,375 13,110 13,108 13,380 2 400,000 13,364 137 1,910,074 13,364 38.436 هزار میلیارد 50.053 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 15.18 6.81 1.07 17.748 میلیون 15.364 میلیون 29.594 میلیون 3.518 میلیون
ثترانح

سر. مسکن تهران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,572 122.00 4.98 2,555 105.00 4.29 1399/09/5 - - - 7,007.33 2,450 2,500 - - 42 1,048,356 2,572 21 23,373 2,572 977.2 میلیارد - - - - - - - - - - 24.302 میلیون 560,140 24.858 میلیون 3,665
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,257 188.00 1.99 9,296 149.00 1.58 1400/01/25 3,413 16.85 میلیون 156.6 میلیارد 4,935.6 9,445 9,350 9,257 9,500 1 4,353 9,410 1 1,000 9,412 222.71 هزار میلیارد 256.918 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 15.32 5.71 2.66 21.588 میلیون 3.156 میلیون 23.626 میلیون 1.118 میلیون
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,436 49.00 1.97 2,464 21.00 0.85 1400/01/25 407 8.66 میلیون 21.11 میلیارد 21,278.43 2,485 2,432 2,436 2,500 1 8,097 2,461 1 50,000 2,480 9.435 هزار میلیارد 9.783 میلیون 4.111 میلیون 3.829 میلیون 347,336 3.763 میلیون 229,667 -96,030 -98.26 2.51 41.08 20.32 میلیون 582,786 19.654 میلیون 1.248 میلیون
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 3,928 663.00 14.44 4,591 0.00 0.00 1400/01/25 726 10.193 میلیون 46.79 میلیارد - 4,591 4,000 3,923 4,039 1 9,213 4,039 2 16,500 4,040 22.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.25 میلیون 1.02 میلیون 19.191 میلیون 5.08 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 8,171 166.00 1.99 8,302 35.00 0.42 1400/01/25 287 1.23 میلیون 10.07 میلیارد 4,294.11 8,337 8,312 8,171 8,172 0 0 0 121 2,607,057 8,312 68.076 هزار میلیارد 84.448 میلیون 27.573 میلیون 3.2 میلیون 16.371 میلیون 11.202 میلیون 19.49 میلیون 5.958 میلیون 11.43 6.08 3.49 13.863 میلیون 4.242 میلیون 17.805 میلیون 299,997
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,623 1,048.00 15.71 6,671 0.00 0.00 1400/01/25 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,400 5,400 5,640 1 30,000 5,451 1 23,461 5,499 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.556 میلیون 5.362 میلیون 16.918 میلیون -
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 6,934 784.00 10.16 7,718 0.00 0.00 1400/01/25 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 6,934 6,599 6,934 16 145,356 6,934 1 1,200 7,400 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.779 میلیون 5,262 16.785 میلیون 3 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,493 71.00 1.99 3,493 71.00 1.99 1400/01/25 844 13.73 میلیون 47.97 میلیارد 16,270.74 3,564 3,493 3,493 3,550 0 0 0 146 2,228,460 3,563 13.126 هزار میلیارد 14.955 میلیون 6.593 میلیون 3.758 میلیون 1.829 میلیون 4.765 میلیون 1.26 میلیون 1.285 میلیون 10.23 2.75 10.42 16.049 میلیون 2,806 16.021 میلیون 31,619
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,276 47,601.00 97.39 1,251 47,626.00 97.44 1400/01/11 - - - 1,376.33 48,877 47,930 47,900 49,018 2 390,259 48,990 1 2,025 49,000 53.318 هزار میلیارد 54.52 میلیون 3.86 میلیون 1.11 میلیون 1.181 میلیون 2.679 میلیون 1.372 میلیون 1.349 میلیون - 19.91 38.87 14.74 میلیون 488,245 15.18 میلیون 47,839
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 10,867 2,619.00 19.42 13,486 0.00 0.00 1400/01/25 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 10,815 10,780 11,000 2 16,604 10,900 1 7,500 10,970 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.11 میلیون 2.335 میلیون 13.61 میلیون 835,000
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 9,717 5,526.00 36.25 15,243 0.00 0.00 1400/01/14 5 1,450 21.44 میلیون - 15,243 9,440 8,793 9,717 831 30,424,096 9,717 1 700 9,837 45.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.104 میلیون 400,000 11.279 میلیون 1.225 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,612 103.00 1.34 7,702 13.00 0.17 1400/01/25 2,982 9.68 میلیون 74.47 میلیارد 3,245.46 7,715 7,850 7,572 7,850 1 37,020 7,660 1 800 7,665 346.59 هزار میلیارد 398.518 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 3.69 3.54 3.62 12.203 میلیون 206,351 9.825 میلیون 2.584 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,791 186.00 1.27 14,948 343.00 2.35 1400/01/25 1,972 9.98 میلیون 149.22 میلیارد 5,061.97 14,605 14,990 14,360 15,250 36 1,636,987 14,818 1 1,000 14,900 373.7 هزار میلیارد 422.685 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 9.7 5.05 3.9 10.99 میلیون 24.42 میلیون 9.739 میلیون 25.672 میلیون
زفکاح

کشت و دامداری فکا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,598 26.00 0.34 7,704 132.00 1.74 1400/01/18 - - - 5,280.8 7,572 7,499 7,500 7,950 2 6,252 7,597 1 49,970 7,598 9.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.531 میلیون 3.241 میلیون 8.771 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 9,899 1,167.00 13.36 8,732 0.00 0.00 1400/01/25 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 9,601 9,601 9,950 1 4,394 9,850 1 5,100 9,899 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.138 میلیون 4.202 میلیون 8.34 میلیون -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,346 2.00 0.01 13,345 1.00 0.01 1400/01/25 1,006 23.63 میلیون 315.28 میلیارد 23,484.66 13,344 13,344 13,340 13,400 1 4,000 13,340 1 2,457 13,341 133.45 هزار میلیارد 451.733 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 45.75 8.83 2.7 3.35 میلیون 21.076 میلیون 7.139 میلیون 17.287 میلیون
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,520 133.00 2.00 6,640 13.00 0.20 1400/01/25 126 702,969 4.58 میلیارد 5,579.12 6,653 6,633 6,520 6,520 2 2,000 6,267 42 529,189 6,633 33.864 هزار میلیارد 38.715 میلیون 15.642 میلیون 5.1 میلیون 4.851 میلیون 10.791 میلیون 5.097 میلیون 3.876 میلیون 8.74 3.14 6.64 6.325 میلیون 566,229 6.526 میلیون 364,723
دمعیار

ص. س. با درآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,070 30.00 0.30 10,100 0.00 0.00 1399/10/14 149 4.394 میلیون 44.38 میلیارد - 10,100 10,080 10,068 10,080 7 634,770 10,063 2 3,988 10,074 - - - - - - - - - - - 3.165 میلیون 3.247 میلیون 6.412 میلیون -
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 23,120 3,497.00 13.14 26,617 0.00 0.00 1400/01/24 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 22,600 22,600 23,180 1 430 23,075 1 631 23,130 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.802 میلیون 1.533 میلیون 6.335 میلیون 221
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,853 156.00 2.74 5,697 0.00 0.00 1399/12/23 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 5,853 5,853 5,853 0 0 0 438 8,832,110 5,853 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.299 میلیون 5 میلیون 6.299 میلیون -
ومهر

بانک مهر اقتصاد

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 320 6.028 میلیون 6.03 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6.028 میلیون 6.028 میلیون -
وحکمت

بیمه حکمت صبا

سهام فرابورس 3,788 2,073.00 35.37 5,861 0.00 0.00 1400/01/25 21 52,755 300.12 میلیون - 5,861 3,970 3,788 3,970 5 401,628 3,788 1 2,584 3,837 8.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.151 میلیون 1.404 میلیون 5.5 میلیون 55,276
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 10,941 223.00 2.00 11,012 152.00 1.36 1400/01/25 6,499 3.33 میلیون 36.47 میلیارد 511.92 11,164 11,070 10,941 11,110 48 110,199 11,040 1 56 11,170 27.53 هزار میلیارد 29.445 میلیون 8.138 میلیون 2.5 میلیون 1.915 میلیون 6.223 میلیون 4.094 میلیون 4.036 میلیون 6.82 4.42 6.72 5.27 میلیون 145,226 5.415 میلیون 168
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 5,866 119.00 1.99 5,979 6.00 0.10 1400/01/25 47 415,391 2.44 میلیارد 8,838.11 5,985 5,936 5,866 5,866 0 0 0 190 6,271,670 5,936 15.689 هزار میلیارد 39.544 میلیون 30.959 میلیون 2.624 میلیون 23.855 میلیون 7.104 میلیون 10.719 میلیون 4.011 میلیون 3.91 2.21 1.46 4.891 میلیون 228,185 5.119 میلیون -
وارس

سر. ارس صبا

سهام فرابورس 16,968 60,499.00 78.10 77,467 0.00 0.00 1400/01/25 43 150,337 11.8 میلیارد - 77,467 17,832 16,967 17,832 2 767 16,967 1 818 17,199 7.747 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.208 میلیون 49,057 5.069 میلیون 1.188 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 13,150 268.00 2.00 13,271 147.00 1.10 1400/01/25 2,896 2.19 میلیون 28.85 میلیارد 756.81 13,418 13,420 13,150 13,310 1 2,000 13,270 1 77 13,273 39.813 هزار میلیارد 44.053 میلیون 8.414 میلیون 3 میلیون 4.24 میلیون 4.174 میلیون 2.616 میلیون 1.323 میلیون 30.1 9.54 15.22 3.969 میلیون 494,540 4.464 میلیون 156
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 5,772 7,424.00 56.26 13,196 0.00 0.00 1400/01/25 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 5,680 5,680 6,020 1 2,650 5,770 2 8,377 6,036 7.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.077 میلیون - 4.065 میلیون 11,537
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 9,944 56.00 0.56 10,000 0.00 0.00 1399/10/14 357 14.54 میلیون 145.4 میلیارد - 10,000 9,933 9,920 9,960 4 396,040 9,934 1 8,490 9,939 - - - - - - - - - - - 2.203 میلیون 1.782 میلیون 3.986 میلیون -