همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,470 79.00 0.75 10,501 48.00 0.46 1399/10/30 32,005 122.64 میلیون 1.288 هزار میلیارد 317.58 میلیون 10,549 10,549 10,241 10,710 1 20,000 10,320 5 122,580 10,320 315.03 هزار میلیارد 359.64 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.29 میلیون 63.349 میلیون 37.199 میلیون 37.098 میلیون 8.48 4.95 8.42 69.781 میلیون 50.594 میلیون 119.488 میلیون 886,696
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,465 84.00 1.28 6,416 133.00 2.03 1399/09/12 - - - 3,751.87 6,549 6,410 6,250 6,648 2 201,181 6,460 10 108,374 6,460 192.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.374 میلیون 36.083 میلیون 103.615 میلیون 5.842 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 20,628 3,977.00 16.16 24,605 0.00 0.00 1399/10/14 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 19,820 19,820 20,628 440 3,508,058 20,628 2 4,503 20,636 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.01 میلیون 59.045 میلیون 100.256 میلیون 28.799 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 5,586 172.00 2.99 5,590 168.00 2.92 1399/04/23 9,669 93.764 میلیون 524.1 میلیارد - 5,758 5,586 5,586 5,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 93.146 میلیون 617,820 93.623 میلیون 141,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,505 237.00 5.00 4,529 213.00 4.49 1399/10/23 - - - 15,347.45 4,742 4,750 4,505 4,760 1 10,000 4,500 1218 62,351,526 4,505 278.55 هزار میلیارد 393.721 میلیون 177.657 میلیون 61.504 میلیون 115.172 میلیون 62.485 میلیون 132.537 میلیون 8.524 میلیون 32.58 4.46 2.1 63.207 میلیون 36.306 میلیون 85.685 میلیون 13.828 میلیون
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 9,986 103.00 1.04 9,883 0.00 0.00 1399/10/18 - - - 5,989.76 9,883 9,986 9,500 9,986 324 4,896,537 9,986 0 0 0 13.046 هزار میلیارد 13.669 میلیون 3.375 میلیون 600,000 623,774 2.752 میلیون 2.262 میلیون 2.214 میلیون 2.68 4.74 5.77 40.461 میلیون 150,000 40.458 میلیون 153,000
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,390 281.00 4.21 6,671 0.00 0.00 1399/10/30 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 6,700 6,220 6,700 1 100,000 6,537 1 132,710 6,537 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.319 میلیون 15.457 میلیون 38.776 میلیون -
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 3,270 6,529.00 66.63 3,266 6,533.00 66.67 1399/10/11 - - - 5,490.85 9,799 9,699 - - 212 2,580,359 9,817 71 1,130,038 9,817 12.737 هزار میلیارد 13.212 میلیون 5.108 میلیون 1.3 میلیون 473,153 4.635 میلیون 2.471 میلیون 2.423 میلیون 1.75 2.75 5.15 31.504 میلیون 117,637 31.218 میلیون 403,675
ثترانح

سر. مسکن تهران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,572 122.00 4.98 2,555 105.00 4.29 1399/09/5 - - - 7,007.33 2,450 2,500 - - 42 1,048,356 2,572 21 23,373 2,572 977.2 میلیارد - - - - - - - - - - 24.302 میلیون 560,140 24.858 میلیون 3,665
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 49,254 2,592.00 5.00 49,254 2,592.00 5.00 1399/10/30 731 1.26 میلیون 62.04 میلیارد 6.93 51,846 49,254 49,254 49,254 4 2,172 49,254 37 542,143 49,254 9.851 هزار میلیارد 10.556 میلیون 949,976 200,000 530,404 419,572 2.045 میلیون 271,900 36.24 23.89 4.91 27.236 میلیون 144,319 22.052 میلیون 5.328 میلیون
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 3,310 1,814.00 35.40 5,124 0.00 0.00 1399/10/30 10 47,158 234.52 میلیون - 5,124 3,310 3,310 3,370 0 0 0 128 5,023,284 3,408 12.81 میلیارد - - - - - - - - - - 17.539 میلیون 3 میلیون 20.539 میلیون -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 12,520 591.00 4.95 12,312 383.00 3.21 1399/10/30 1,672 15.6 میلیون 192.08 میلیارد 22,704.03 11,929 11,333 11,333 12,525 0 0 0 166 2,069,114 11,922 307.8 هزار میلیارد 353.442 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 19.39 5.12 4.07 9.254 میلیون 14.52 میلیون 19.954 میلیون 3.82 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 3,825 1,446.00 27.43 5,271 0.00 0.00 1399/10/24 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 3,825 3,825 3,825 1 1,373 3,772 234 6,424,031 3,825 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.154 میلیون 3.512 میلیون 19.566 میلیون 100,000
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 13,205 7,138.00 117.65 6,067 0.00 0.00 1399/10/30 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 13,205 13,205 14,021 1 470 11,017 3011 70,985,567 13,613 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.951 میلیون 451,220 19.402 میلیون 2 میلیون
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 13,570 96.00 0.70 13,808 142.00 1.04 1399/10/27 - - - 4,380.41 13,666 13,994 12,983 14,349 2 31,000 13,600 2 36,827 13,660 6.904 هزار میلیارد 7.542 میلیون 1.233 میلیون 500,000 638,265 594,772 209,729 19,632 328.76 11.61 32.92 19.107 میلیون - 19.026 میلیون 81,401
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام فرابورس 6,400 323.00 4.80 6,396 327.00 4.86 1399/10/27 - - - 14,504.36 6,723 6,644 6,387 6,718 1 2,000 6,645 2 1,189 6,675 24.944 هزار میلیارد 29.515 میلیون 11.463 میلیون 3.9 میلیون 4.571 میلیون 6.893 میلیون 1.421 میلیون 2.466 میلیون 10.12 3.62 17.56 13.163 میلیون 4.965 میلیون 18.128 میلیون -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 14,943 1,703.00 12.86 13,240 0.00 0.00 1399/10/30 920 11.532 میلیون 152.68 میلیارد - 13,240 14,944 14,358 14,944 166 6,441,108 14,660 0 0 0 52.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.803 میلیون 6.629 میلیون 16.09 میلیون 11.341 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,980 294.00 4.40 6,871 185.00 2.77 1399/10/30 7,144 33.1 میلیون 227.44 میلیارد 5,097.24 6,686 6,400 6,400 7,020 0 0 0 1495 5,654,891 6,664 309.195 هزار میلیارد 361.199 میلیون 135.808 میلیون 15 میلیون 45.569 میلیون 90.239 میلیون 92.174 میلیون 90.417 میلیون 3.31 3.5 3.42 11.023 میلیون 5.319 میلیون 16.041 میلیون 300,811
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,849 120.00 1.37 8,663 66.00 0.76 1399/10/30 9,932 46.3 میلیون 401.11 میلیارد 7,056.62 8,729 8,293 8,293 9,080 0 0 0 3415 22,695,407 8,729 207.545 هزار میلیارد 244.98 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 24.857 میلیون 32.58 میلیون 72.875 میلیون 9.694 میلیون 21.39 6.76 3.02 3.971 میلیون 12.202 میلیون 16.018 میلیون 155,523
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 12,706 5,210.00 69.50 7,496 0.00 0.00 1399/10/30 258 2.385 میلیون 17.95 میلیارد - 7,496 12,487 12,487 12,859 1 514 10,280 123 3,891,729 12,871 48.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.013 میلیون 5.82 میلیون 14.571 میلیون 262,420
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 23,655 1,126.00 5.00 23,643 1,114.00 4.94 1399/10/30 1,186 15.09 میلیون 356.83 میلیارد 5,959.03 22,529 23,000 23,000 23,655 2 1,540 22,980 1 540 23,000 11.349 هزار میلیارد 11.742 میلیون 1.626 میلیون 480,000 793,146 833,102 727,536 166,902 69.13 13.14 15.05 11.184 میلیون 3.801 میلیون 14.548 میلیون 437,064
بمیلا

توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

سهام فرابورس 26,031 5,321.00 25.69 20,710 0.00 0.00 1399/10/27 469 4.751 میلیون 98.4 میلیارد - 20,710 26,031 26,031 27,950 0 0 0 417 4,758,921 26,031 13.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.187 میلیون 910,000 13.727 میلیون 370,000
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 12,931 3,961.00 44.16 8,970 0.00 0.00 1399/10/27 26 535,873 4.7 میلیارد - 8,970 13,680 12,931 13,729 0 0 0 27 1,598,842 12,931 7.894 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.393 میلیون 440,000 12.533 میلیون 300,000
ثنور

سر. کوه نور

سهام فرابورس 13,969 6,629.00 90.31 7,340 0.00 0.00 1399/10/30 30 304,200 2.17 میلیارد - 7,340 13,969 13,969 14,780 0 0 0 542 9,276,521 14,386 8.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.056 میلیون 550,000 12.506 میلیون 100,000
زفکاح

کشت و دامداری فکا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,700 510.00 5.00 9,767 443.00 4.34 1399/10/30 2,014 15.27 میلیون 149.18 میلیارد 6,981.36 10,210 11,790 9,700 10,205 2 18,264 9,901 1 522 9,905 11.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.351 میلیون 200,000 12.343 میلیون 208,052
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 37,000 1,401.00 3.94 35,878 279.00 0.78 1399/10/30 2,616 7.52 میلیون 269.9 میلیارد 4,645.76 35,599 33,820 33,820 37,378 0 0 0 44 1,335,835 35,599 143.512 هزار میلیارد 157.676 میلیون 15.661 میلیون 4 میلیون 7.788 میلیون 7.873 میلیون 4.194 میلیون 3.829 میلیون 37.49 19.04 35.73 989,375 11.1 میلیون 11.484 میلیون 605,173
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 19,460 1,024.00 5.00 20,161 323.00 1.58 1399/10/24 - - - 3,822.65 20,484 20,500 19,460 21,390 1 1,000 18,110 42 252,724 19,460 10.081 هزار میلیارد 10.327 میلیون 1.239 میلیون 500,000 246,367 992,964 504,853 281,879 38.62 10.15 19.97 10.974 میلیون 337,147 11.311 میلیون -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 16,350 574.00 3.64 15,910 134.00 0.85 1399/10/30 2,394 21.88 میلیون 348.14 میلیارد 8,520.75 15,776 14,988 14,988 16,559 0 0 0 170 4,902,450 15,770 159.1 هزار میلیارد 451.908 میلیون 301.173 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.903 میلیون 2.679 میلیون 69.48 10.87 3.54 4.444 میلیون 6.764 میلیون 10.824 میلیون 384,287
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 23,095 1,099.00 5.00 22,882 886.00 4.03 1399/10/30 3,107 10.3 میلیون 235.73 میلیارد 5,097.42 21,996 21,020 21,020 23,095 1 198 21,510 3 5,486 21,530 27.458 هزار میلیارد 31.261 میلیون 5.434 میلیون 400,000 4.379 میلیون 1.055 میلیون 3.868 میلیون 450,633 60.86 25.47 6.95 8.214 میلیون 950,000 9.053 میلیون 111,317
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 4,277 610.00 16.63 3,667 0.00 0.00 1399/10/30 1,077 20.176 میلیون 73.98 میلیارد - 3,667 4,277 4,277 4,277 109 1,222,647 4,246 0 0 0 1.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.297 میلیون - 8.297 میلیون -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 12,769 608.00 5.00 12,420 259.00 2.13 1399/10/30 3,525 17.81 میلیون 221.18 میلیارد 11,612.46 12,161 11,553 11,553 12,769 0 0 0 460 2,511,103 11,759 18.63 هزار میلیارد 20.88 میلیون 3.188 میلیون 300,000 2.314 میلیون 873,628 4.506 میلیون 749,531 4.99 21.1 4.09 7.827 میلیون 221,981 7.929 میلیون 119,433
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,419 591.00 5.00 12,335 507.00 4.29 1399/10/30 2,219 13.26 میلیون 163.61 میلیارد 6,439.26 11,828 11,355 11,350 12,419 0 0 0 5 29,608 11,798 123.35 هزار میلیارد 148.195 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 6.95 2.99 5.07 2.517 میلیون 5.867 میلیون 7.457 میلیون 927,442
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 5,372 1,095.00 25.60 4,277 0.00 0.00 1399/10/30 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 5,372 5,372 5,372 0 0 0 753 48,149,112 5,538 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.22 میلیون 3.2 میلیون 7.42 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 97,500 3,542.00 3.77 96,362 2,404.00 2.56 1399/10/30 2,301 2.65 میلیون 255.02 میلیارد 2,288.01 93,958 93,958 93,958 98,655 4 97,857 94,100 1 100 94,155 983.471 هزار میلیارد 1.066 میلیارد 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 47.66 35.19 30.45 1.043 میلیون 6.377 میلیون 7.353 میلیون 67,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,070 60.00 1.92 3,054 76.00 2.43 1399/10/30 5,773 74.85 میلیون 228.59 میلیارد 12,493.18 3,130 2,974 2,974 3,199 0 0 0 1297 24,929,747 3,048 73.74 هزار میلیارد 79.815 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 98.52 2.81 23.3 4.786 میلیون 2.5 میلیون 7.286 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 20,992 999.00 5.00 20,816 823.00 4.12 1399/10/30 10,538 6.83 میلیون 142.23 میلیارد 615.34 19,993 20,000 20,000 20,992 0 0 0 39 132,493 19,843 89.509 هزار میلیارد 92.203 میلیون 9.079 میلیون 4.3 میلیون 2.389 میلیون 6.69 میلیون 4.251 میلیون 1.943 میلیون 46.99 13.43 21.13 5.029 میلیون 2.37 میلیون 7.185 میلیون 214,406
دی

بانک دی

سهام فرابورس 30,818 0.00 0.00 30,818 0.00 0.00 1399/10/22 - - - 2,023.62 30,818 30,818 30,818 30,818 0 0 0 9392 87,191,625 30,818 197.235 هزار میلیارد 571.515 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 374.28 میلیون -66,548,627 79.502 میلیون 26.353 میلیون 7.12 -2.96 2.48 6.919 میلیون 255,230 7.084 میلیون 90,000