همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 15,005 338.00 2.30 14,865 198.00 1.35 1399/08/1 734 2.673 میلیون 39.929 میلیارد 3,641.18 14,667 2.673 میلیون 14,610 39.929 میلیارد 25 335,080 15,270 7 332,700 15,270 11.892 هزار میلیارد 13.481 میلیون 2.687 میلیون 800,000 1.589 میلیون 1.098 میلیون 2.551 میلیون 182,430 65.19 10.83 4.66 2.544 میلیون 129,000 2.673 میلیون -
گدنا

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 14,629 696.00 5.00 14,172 239.00 1.72 1399/08/1 26,865 1.255 میلیون 18.361 میلیارد 46.72 13,933 1.255 میلیون 14,629 18.361 میلیارد 680 14.208 میلیون 14,629 2468 6,529 14,629 4.252 هزار میلیارد 4.509 میلیون 652,217 300,000 257,488 394,729 619,820 35,196 - - - 1.255 میلیون - 255,003 1 میلیون
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 9,800 307.00 3.04 9,998 109.00 1.08 1399/08/1 3,243 18.005 میلیون 180.01 میلیارد 5,551.81 10,107 18.005 میلیون 10,000 180.01 میلیارد 9 18,017 9,800 7 18,672 9,800 12.997 هزار میلیارد 13.891 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون 5.1 2.88 5 17.68 میلیون 325,000 17.973 میلیون 32,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 68,469 1,204.00 1.79 69,445 2,180.00 3.24 1399/08/1 6,981 9.629 میلیون 668.679 میلیارد 1,379.29 67,265 9.629 میلیون 67,800 668.679 میلیارد 16 26,346 68,469 13 46,393 68,469 194.446 هزار میلیارد 197.344 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 42.73 30.23 40.29 9.473 میلیون 156,298 7.693 میلیون 1.936 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,201 104.00 0.37 28,900 803.00 2.86 1399/08/1 33,857 13.033 میلیون 376.669 میلیارد 384.95 28,097 13.033 میلیون 29,501 376.669 میلیارد 551 67,267 28,240 20 29,339 28,240 124.27 هزار میلیارد 126.801 میلیون 9.182 میلیون 4.3 میلیون 2.531 میلیون 6.651 میلیون 4.251 میلیون 1.904 میلیون 65.27 18.68 29.23 11.981 میلیون 1.053 میلیون 11.924 میلیون 1.109 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 28,808 1,371.00 5.00 28,569 1,132.00 4.13 1399/08/1 2,511 18.643 میلیون 532.617 میلیارد 7,424.65 27,437 18.643 میلیون 27,200 532.617 میلیارد 3 14,102 28,808 4 1,880 28,808 37.711 هزار میلیارد 38.229 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 104.59 18.18 56.55 6.868 میلیون 11.776 میلیون 18.618 میلیون 25,000
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 22,280 824.00 3.84 22,119 663.00 3.09 1399/08/1 1,140 4.503 میلیون 99.612 میلیارد 3,950.38 21,456 4.503 میلیون 21,950 99.612 میلیارد 1 150 22,280 1 500 22,280 33.179 هزار میلیارد 52.487 میلیون 46.354 میلیون 1,000,000 19.308 میلیون 27.046 میلیون 9.551 میلیون 1.26 میلیون 26.33 1.23 3.47 2 میلیون 2.503 میلیون 3.113 میلیون 1.391 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 21,807 1,147.00 5.00 22,236 718.00 3.13 1399/08/1 3,527 26.349 میلیون 585.881 میلیارد 7,470.58 22,954 26.349 میلیون 21,807 585.881 میلیارد 22 1,860 21,807 2 20,373 21,807 71.155 هزار میلیارد 74.579 میلیون 9.944 میلیون 3.2 میلیون 3.424 میلیون 6.52 میلیون 7.125 میلیون 2.94 میلیون 24.21 10.91 9.99 24.211 میلیون 2.137 میلیون 24.509 میلیون 1.84 میلیون
بپیوند

برق و انرژی پیوندگستر پارس

سهام فرابورس 21,380 426.00 1.95 22,004 198.00 0.91 1399/08/1 37,680 15.204 میلیون 334.559 میلیارد 434.33 21,806 15.204 میلیون 22,537 334.559 میلیارد 972 159,700 21,999 7 178,415 21,999 66.012 هزار میلیارد 70.433 میلیون 8.317 میلیون 3 میلیون 4.421 میلیون 3.897 میلیون - - - 16.95 - 15.204 میلیون 250 14.609 میلیون 595,537
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,700 268.00 1.17 23,007 39.00 0.17 1399/08/1 5,021 40.19 میلیون 924.654 میلیارد 8,004.4 22,968 40.19 میلیون 23,700 924.654 میلیارد 16 100,250 22,880 2 198,888 22,880 103.532 هزار میلیارد 105.691 میلیون 15.733 میلیون 3 میلیون 2.159 میلیون 13.574 میلیون 3.344 میلیون 5.376 میلیون - - - 30.346 میلیون 9.845 میلیون 37.058 میلیون 3.133 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,934 216.00 4.19 5,089 61.00 1.18 1399/08/1 20,340 227.61 میلیون 1.158 هزار میلیارد 11,190.24 5,150 227.61 میلیون 5,151 1.158 هزار میلیارد 55 845,892 4,933 92 709,104 4,933 312.992 هزار میلیارد 430.951 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 36.73 5.01 2.36 214.565 میلیون 13.045 میلیون 221.984 میلیون 5.626 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 43,840 1,592.00 3.50 44,361 1,071.00 2.36 1399/08/1 608 538,218 23.309 میلیارد 885.23 45,432 538,218 43,250 23.309 میلیارد 1 5 43,840 1 2,000 43,840 26.617 هزار میلیارد 57.21 میلیون 32.083 میلیون 600,000 30.594 میلیون 1.489 میلیون 44.593 میلیون 1.083 میلیون 24.58 17.88 0.6 374,510 163,708 538,218 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 91,980 0.00 0.00 97,730 0.00 0.00 1399/08/1 713 1.986 میلیون 194.03 میلیارد 1,803.3 - 2.113 میلیون 97,190 197.099 میلیارد 163 - - 0 1.757 میلیون 97,720 559.56 هزار میلیارد 597.182 میلیون 89.491 میلیون 6 میلیون 37.622 میلیون 51.869 میلیون 64.595 میلیون 33.755 میلیون 16.58 10.79 8.66 593,391 1.392 میلیون 1.666 میلیون 318,933
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 42,620 0.00 0.00 46,900 0.00 0.00 1399/08/1 358 1.598 میلیون 74.2 میلیارد 3,328.05 - 2.303 میلیون 46,200 101.322 میلیارد 118 - - 0 1.157 میلیون 46,380 607.2 هزار میلیارد 694.604 میلیون 142.135 میلیون 13.8 میلیون 87.404 میلیون 54.73 میلیون 159.733 میلیون 43.471 میلیون 13.97 11.09 3.8 428,040 1.17 میلیون 564,926 1.033 میلیون
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 24,314 1,279.00 5.00 25,212 381.00 1.49 1399/08/1 583 841,824 20.834 میلیارد 1,443.95 25,593 841,824 25,580 20.834 میلیارد 4 1,300 24,314 1 20,017 24,314 10.085 هزار میلیارد 10.76 میلیون 2.127 میلیون 400,000 675,045 1.452 میلیون 1.732 میلیون 708,790 14.23 6.95 5.82 784,631 57,193 711,824 130,000
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 20,662 983.00 5.00 20,662 983.00 5.00 1399/08/1 25,534 3.402 میلیون 70.301 میلیارد 133.25 19,679 3.402 میلیون 20,662 70.301 میلیارد 580 45.714 میلیون 20,662 4348 66,973 20,662 14.463 هزار میلیارد 15.192 میلیون 1.675 میلیون 700,000 729,089 945,749 1.412 میلیون 278,829 - - - 3.402 میلیون - 400,643 3.002 میلیون
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 15,380 521.00 3.51 14,915 56.00 0.38 1399/08/1 642 2.432 میلیون 36.322 میلیارد 3,787.42 14,859 2.432 میلیون 15,500 36.322 میلیارد 6 1,648 15,380 2 48,880 15,380 7.458 هزار میلیارد 7.717 میلیون 1.141 میلیون 500,000 259,147 882,048 359,280 144,177 51.72 8.45 20.76 2.432 میلیون - 2.432 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 156,990 5,254.00 3.46 157,912 6,176.00 4.07 1399/08/1 1,918 1.389 میلیون 219.323 میلیارد 724.14 151,736 1.389 میلیون 158,900 219.323 میلیارد 8 4,063 157,850 2 11,820 157,850 378.989 هزار میلیارد 414.963 میلیون 72.084 میلیون 2.4 میلیون 35.974 میلیون 36.109 میلیون 80.451 میلیون 35.944 میلیون 10.54 10.5 4.71 1.238 میلیون 151,364 1.213 میلیون 176,157
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 20,000 799.00 3.84 20,316 483.00 2.32 1399/08/1 375 1.385 میلیون 27.684 میلیارد 3,692.46 20,799 1.385 میلیون 20,400 27.684 میلیارد 1 4,000 19,810 1 269 20,430 35.563 هزار میلیارد 65.377 میلیون 39.284 میلیون 1.751 میلیون 29.814 میلیون 9.47 میلیون 15.947 میلیون 7.248 میلیون 4.91 3.76 2.23 1.279 میلیون 105,338 726,220 658,451
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 166,864 7,945.00 5.00 166,667 7,748.00 4.88 1399/08/1 17,847 4.143 میلیون 690.526 میلیارد 232.15 158,919 4.143 میلیون 166,864 690.526 میلیارد 169 850,429 166,864 820 9,231 166,864 763.975 هزار میلیارد 810.258 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 12.45 15.3 7.24 4.082 میلیون 60,694 3.531 میلیون 611,791
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 33,714 1,605.00 5.00 32,227 118.00 0.37 1399/08/1 19,938 115,937 3.909 میلیارد 5.81 32,109 115,937 33,714 3.909 میلیارد 326 8.119 میلیون 33,714 1156 1,915 33,714 6.445 هزار میلیارد 6.777 میلیون 1.228 میلیون 200,000 331,995 895,651 1.212 میلیون 784,379 - - - 115,937 - 115,895 42
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 16,979 808.00 5.00 16,203 32.00 0.20 1399/08/1 6,857 124,854 2.12 میلیارد 18.21 16,171 124,854 16,979 2.12 میلیارد 59 8.178 میلیون 16,979 730 856 16,979 3.241 هزار میلیارد 3.67 میلیون 730,711 200,000 429,815 300,896 2.101 میلیون 93,036 34.83 10.77 1.54 124,854 - 124,572 282
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 51,850 1,625.00 3.04 53,601 126.00 0.24 1399/08/1 4,957 4.264 میلیون 228.571 میلیارد 860.26 53,475 4.264 میلیون 55,800 228.571 میلیارد 14 12,347 51,850 10 2,400 51,850 32.161 هزار میلیارد 33.624 میلیون 5.526 میلیون 600,000 1.463 میلیون 4.062 میلیون 3.245 میلیون 3.622 میلیون 8.89 7.92 9.91 4.25 میلیون 13,960 4.259 میلیون 5,712
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام فرابورس 39,430 0.00 0.00 41,520 0.00 0.00 1399/08/1 425 1.401 میلیون 58.16 میلیارد 1,328.87 - 1.149 میلیون 41,000 46.431 میلیارد 110 - - 0 437,932 41,480 118.573 هزار میلیارد 120.672 میلیون 16.113 میلیون 2.936 میلیون 2.1 میلیون 14.013 میلیون 10.347 میلیون 12.08 میلیون 9.82 8.47 11.46 400,756 1,000,000 1.401 میلیون -
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 8,245 305.00 3.57 8,322 228.00 2.67 1399/08/1 1,365 10.344 میلیون 86.083 میلیارد 7,577.72 8,550 10.344 میلیون 8,300 86.083 میلیارد 2 1,720 8,245 2 1,135 8,245 42.442 هزار میلیارد 46.902 میلیون 15.101 میلیون 5.1 میلیون 4.46 میلیون 10.641 میلیون 4.341 میلیون 3.815 میلیون 11.13 3.99 9.78 7.194 میلیون 3.15 میلیون 10.332 میلیون 11,400
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,925 42.00 1.06 3,985 18.00 0.45 1399/08/1 1,491 11.363 میلیون 45.279 میلیارد 7,621.22 3,967 11.363 میلیون 4,110 45.279 میلیارد 1 15,683 3,960 5 4,900 3,960 13.25 هزار میلیارد 16.668 میلیون 7.587 میلیون 3.325 میلیون 3.418 میلیون 4.169 میلیون 2.968 میلیون 354,868 37.35 3.18 4.46 10.563 میلیون 800,000 11.363 میلیون -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 15,660 95.00 0.60 15,527 228.00 1.45 1399/08/1 1,337 3.222 میلیون 50.026 میلیارد 2,409.94 15,755 3.222 میلیون 14,968 50.026 میلیارد 4 1,101 15,660 2 32,612 15,660 8.749 هزار میلیارد 9.331 میلیون 1.659 میلیون 563,488 581,616 1.077 میلیون 1.517 میلیون 399,594 21.9 8.12 5.77 2.914 میلیون 308,523 3.212 میلیون 10,000
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,816 253.00 4.99 4,944 125.00 2.47 1399/08/1 2,345 29.299 میلیون 144.851 میلیارد 12,494.16 5,069 29.299 میلیون 4,990 144.851 میلیارد 506 5,547 4,816 3 7.34 میلیون 4,816 22.804 هزار میلیارد 24.943 میلیون 8.59 میلیون 4.613 میلیون 2.139 میلیون 6.45 میلیون 2.14 میلیون 1.416 میلیون 16.11 3.54 10.65 29.299 میلیون - 28.899 میلیون 400,000
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 32,400 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 1399/08/1 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 2,067.77 - 3.455 میلیون 33,210 113.277 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 629.376 هزار میلیارد 918.882 میلیون 335.792 میلیون 19.2 میلیون 289.506 میلیون 46.286 میلیون 201.927 میلیون 37.505 میلیون 16.78 13.6 3.12 - - - -
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 9,329 491.00 5.00 9,462 358.00 3.65 1399/08/1 16,320 66.005 میلیون 624.516 میلیارد 4,044.44 9,820 66.005 میلیون 9,660 624.516 میلیارد 294 24,457 9,329 13 1.586 میلیون 9,329 425.79 هزار میلیارد 430.976 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 6.03 4.32 5.86 64.993 میلیون 1.012 میلیون 54.457 میلیون 11.548 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 59,450 1,131.00 1.87 58,026 2,555.00 4.22 1399/08/1 839 1.84 میلیون 106.751 میلیارد 2,192.74 60,581 1.84 میلیون 59,775 106.751 میلیارد 1 595 57,553 3 500 59,440 4.874 هزار میلیارد 5.409 میلیون 687,964 84,000 534,430 153,534 675,281 178,329 27.33 31.75 7.22 1.84 میلیون - 1.84 میلیون -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,770 193.00 1.67 11,847 270.00 2.33 1399/08/1 2,195 15.956 میلیون 189.04 میلیارد 7,269.29 11,577 15.956 میلیون 11,920 189.04 میلیارد 2 162,991 11,500 10 500 11,500 296.175 هزار میلیارد 335.892 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.8 4.82 3.85 15.137 میلیون 818,893 14.873 میلیون 1.083 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 55,184 2,904.00 5.00 56,233 1,855.00 3.19 1399/08/1 1,391 1.777 میلیون 99.902 میلیارد 1,277.17 58,088 1.777 میلیون 55,270 99.902 میلیارد 25 883 55,184 5 128,063 55,184 74.004 هزار میلیارد 81.589 میلیون 10.913 میلیون 1.316 میلیون 7.585 میلیون 3.328 میلیون 4.817 میلیون 1.938 میلیون 38.19 22.23 15.36 1.421 میلیون 355,656 1.74 میلیون 36,470
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 12,340 118.00 0.97 12,556 334.00 2.73 1399/08/1 1,354 5.269 میلیون 66.152 میلیارد 3,891.09 12,222 5.269 میلیون 12,750 66.152 میلیارد 1 6,450 12,340 2 300 12,340 7.534 هزار میلیارد 8.157 میلیون 3.375 میلیون 600,000 623,774 2.752 میلیون 2.262 میلیون 2.214 میلیون 3.4 2.74 3.33 5.069 میلیون 200,000 5.168 میلیون 100,500
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 53,090 2,086.00 4.09 52,808 1,804.00 3.54 1399/08/1 600 2.054 میلیون 108.454 میلیارد 3,422.92 51,004 2.054 میلیون 51,250 108.454 میلیارد 1 69 53,090 1 2,000 53,090 10.562 هزار میلیارد 11.238 میلیون 1.11 میلیون 200,000 676,151 433,440 1.26 میلیون 165,369 63.87 24.37 8.39 912,261 1.141 میلیون 977,165 1.077 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,080 20.00 0.49 4,178 118.00 2.91 1399/08/1 6,371 62.71 میلیون 262.007 میلیارد 9,841.66 4,060 62.71 میلیون 4,255 262.007 میلیارد 16 136,252 4,081 21 48,648 4,081 100.879 هزار میلیارد 103.133 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 133.63 3.67 31.41 62.69 میلیون 20,000 60.205 میلیون 2.504 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,393 3,336.00 5.00 63,677 3,052.00 4.57 1399/08/1 1,819 5.614 میلیون 357.472 میلیارد 3,086.23 66,729 5.614 میلیون 63,393 357.472 میلیارد 12 651,539 63,393 19 13,093 63,393 649.887 هزار میلیارد 732.302 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 42.44 30.2 23.62 1.792 میلیون 3.822 میلیون 5.614 میلیون 1
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,324 301.00 5.00 6,324 301.00 5.00 1399/08/1 894 10.384 میلیون 65.667 میلیارد 11,614.94 6,023 10.384 میلیون 6,324 65.667 میلیارد 6 6.108 میلیون 6,324 171 29,292 6,324 16.594 هزار میلیارد 38.321 میلیون 28.506 میلیون 2.624 میلیون 21.727 میلیون 6.78 میلیون 9.414 میلیون 3.711 میلیون - - - 9.384 میلیون 1,000,000 7.684 میلیون 2.7 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 43,890 2,103.00 4.57 45,225 768.00 1.67 1399/08/1 1,473 4.027 میلیون 182.135 میلیارد 2,734.07 45,993 4.027 میلیون 47,460 182.135 میلیارد 4 7,858 43,800 4 2,400 43,800 58.793 هزار میلیارد 65.375 میلیون 11.222 میلیون 1.3 میلیون 6.583 میلیون 4.639 میلیون 13.421 میلیون 4.329 میلیون 13.58 12.67 4.38 2.829 میلیون 1.199 میلیون 3.987 میلیون 40,000
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 47,646 2,507.00 5.00 48,333 1,820.00 3.63 1399/08/1 30,853 5.878 میلیون 284.088 میلیارد 190.51 50,153 5.878 میلیون 50,001 284.088 میلیارد 6673 2,159 47,646 7 1.45 میلیون 47,646 14.5 هزار میلیارد 15.234 میلیون 1.155 میلیون 300,000 734,249 420,283 628,254 210,177 68.99 34.5 23.08 5.878 میلیون 110 5.774 میلیون 104,245