همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,650 110.00 1.99 5,650 110.00 1.99 1403/03/01 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 17,079.46 5,540 5,530 5,570 5,650 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.725 میلیون 1.732 میلیون 1.1 میلیون 510,238 1.222 میلیون 984,019 227,860 27.28 5.09 6.32 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 7,530 1,940.00 20.49 9,470 0.00 0.00 1403/03/01 3 9,423 89.24 میلیون - 9,470 7,550 7,310 7,550 1 14,107 9,470 1 15,000 9,610 3.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,423 - 9,423 -
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,730 1,700.00 21.17 8,030 0.00 0.00 1403/03/01 34 273,455 2.2 میلیارد - 8,030 9,540 9,540 9,920 188 13,258,718 8,030 0 0 0 128.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 273,455 - 273,455 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 10,460 140.00 1.32 10,560 40.00 0.38 1403/03/01 140 220,963 4.19 میلیارد 8,455.09 10,600 10,520 10,390 10,810 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 38.74 میلیون 15.654 میلیون 3 میلیون 7.06 میلیون 8.594 میلیون 10.504 میلیون 3.313 میلیون 9.56 3.69 3.02 191,684 29,205 113,072 107,817
ساذری

آذریت

سهام فرابورس 13,470 4,070.00 23.20 17,540 0.00 0.00 1403/03/01 2 6,000 102.12 میلیون - 17,540 13,040 13,040 13,540 0 0 0 266 9,430,639 17,020 3.999 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000 -
فراز

فراز

صندوق فرابورس 18,675 1,381.00 6.89 20,056 0.00 0.00 1403/03/01 9 15,271 306.28 میلیون - 20,056 19,199 18,675 19,200 1 10,000 20,008 2 10,835 20,099 - - - - - - - - - - - 8,931 6,340 15,271 -
توان

توان

صندوق فرابورس 17,609 696.00 3.80 18,305 0.00 0.00 1403/03/01 607 3.739 میلیون 68.44 میلیارد - 18,305 17,280 17,099 17,637 1 60 18,223 1 5,000 18,224 - - - - - - - - - - - 2.192 میلیون 1.525 میلیون 2.091 میلیون 1.627 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 15,129 973.00 6.87 14,156 0.00 0.00 1403/03/01 999 35.284 میلیون 499.48 میلیارد - 14,156 15,128 15,128 15,129 201 195,820,337 14,156 90 51,950,030 14,157 - - - - - - - - - - - 11.545 میلیون 23.739 میلیون 26.482 میلیون 8.802 میلیون
ارزش مسکن

ارزش مسکن

صندوق فرابورس 14,132 1,035.00 7.90 13,097 0.00 0.00 1403/03/01 355 494,030 6.47 میلیارد - 13,097 13,880 13,704 14,200 1 1,000 13,032 1 1,000 13,069 - - - - - - - - - - - 494,030 - 494,030 -
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 912,990 54,720.00 6.38 858,270 0.00 0.00 1403/03/01 12 165,800 142.3 میلیارد - 858,270 903,910 902,000 912,990 1 200 858,020 2 20,800 860,000 - - - - - - - - - - - 900 164,900 - 165,800
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 69,916 4,315.00 6.58 65,601 0.00 0.00 1403/03/01 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 69,917 69,916 69,917 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
هیوا

هیوا

صندوق فرابورس 14,069 381.00 2.64 14,450 0.00 0.00 1403/03/01 1 10,000 144.5 میلیون - 14,450 14,101 13,920 14,200 2 1,414 14,450 1 7,776 14,690 - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000 -
اونیکس

اونیکس

صندوق فرابورس 12,259 932.00 8.23 11,327 0.00 0.00 1403/03/01 133 2.321 میلیون 26.29 میلیارد - 11,327 12,247 12,243 12,259 148 141,791,061 11,327 10 4,878,911 11,328 - - - - - - - - - - - 2.242 میلیون 76,454 2.088 میلیون 230,416
تسه1402

امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسهیلات مسکن فرابورس 1.205 میلیون 204,410.00 14.50 1.41 میلیون 0.00 0.00 1403/03/01 4,702 301,226 424.65 میلیارد - 1.41 میلیون 1.29 میلیون 1.192 میلیون 1.29 میلیون 1 160 1,410,000 3 149 1,418,000 - - - - - - - - - - - 300,681 - 208,691 91,990
رابین

رابین

صندوق فرابورس 14,037 921.00 7.02 13,116 0.00 0.00 1403/03/01 124 4.364 میلیون 57.24 میلیارد - 13,116 14,035 14,034 14,037 62 61,723,471 13,116 16 9,499,737 13,117 - - - - - - - - - - - 1.088 میلیون 3.277 میلیون 4.164 میلیون 200,263
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 61,683 3,949.00 6.84 57,734 0.00 0.00 1403/03/01 199 2.26 میلیون 130.5 میلیارد - 57,734 61,682 61,682 61,683 10 8,704,748 57,734 3 563,508 57,735 - - - - - - - - - - - 623,866 1.637 میلیون 1.775 میلیون 485,741
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 14,344 895.00 6.65 13,449 0.00 0.00 1403/03/01 321 16.461 میلیون 221.39 میلیارد - 13,449 14,342 14,342 14,344 2 200,000,204 13,449 22 20,397,790 13,450 - - - - - - - - - - - 4.615 میلیون 11.831 میلیون 12.324 میلیون 4.123 میلیون
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 15,761 992.00 6.72 14,769 0.00 0.00 1403/03/01 678 9.883 میلیون 145.96 میلیارد - 14,769 15,761 15,760 15,761 47 2,421,837 14,769 12 2,243,472 14,770 - - - - - - - - - - - 8.904 میلیون 917,689 9.722 میلیون 99,977
کارا

کارا

صندوق فرابورس 18,229 1,127.00 6.59 17,102 0.00 0.00 1403/03/01 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 18,230 18,229 18,233 6 107,373,281 17,102 11 3,158,640 17,103 - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
ضمان

ضمان

صندوق فرابورس 16,340 90.00 0.55 16,430 0.00 0.00 1403/03/01 2 316 5.19 میلیون - 16,430 16,340 16,061 16,340 1 308 16,261 1 1,890 16,380 - - - - - - - - - - - 316 - - 316
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 18,535 1,206.00 6.96 17,329 0.00 0.00 1403/03/01 257 7.09 میلیون 122.87 میلیارد - 17,329 18,534 18,534 18,535 203 201,833,860 17,329 3 30,098,537 17,330 - - - - - - - - - - - 3.452 میلیون 3.639 میلیون 3.856 میلیون 3.234 میلیون
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 41,350 40.00 0.10 41,390 0.00 0.00 1403/03/01 78 91,047 3.77 میلیارد - 41,390 41,600 41,111 41,600 1 361 41,360 3 3,075 41,399 - - - - - - - - - - - 91,047 - 91,047 -
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 20,610 1,244.00 6.42 19,366 0.00 0.00 1403/03/01 384 5.877 میلیون 113.82 میلیارد - 19,366 20,610 20,609 20,611 113 106,550,609 19,366 13 9,060,683 19,367 - - - - - - - - - - - 3.774 میلیون 2.078 میلیون 4.915 میلیون 937,423
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 126,930 539.00 0.43 126,391 0.00 0.00 1403/03/01 546 1.477 میلیون 186.66 میلیارد - 126,391 125,249 124,500 126,938 1 196 126,363 1 313 126,364 - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون 16,570 1.45 میلیون 25,579
اکسیژن

اکسیژن

صندوق فرابورس 13,799 399.00 2.98 13,400 0.00 0.00 1403/03/01 1 12,380 165.89 میلیون - 13,400 12,860 12,860 13,799 1 1,000 13,410 5 202,186 13,700 - - - - - - - - - - - 12,380 - 12,380 -
داریوش

داریوش

صندوق فرابورس 15,630 1,920.00 10.94 17,550 0.00 0.00 1403/03/01 16 40,092 703.61 میلیون - 17,550 15,216 15,213 15,700 1 5,589 17,600 2 928 17,640 - - - - - - - - - - - 34,192 5,398 26,970 12,620
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 37,349 133.00 0.35 37,482 0.00 0.00 1403/03/01 117 424,535 15.91 میلیارد - 37,482 36,911 36,911 37,350 1 106 37,472 1 986 37,499 - - - - - - - - - - - 168,667 255,749 403,226 21,190
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 19,214 1,233.00 6.86 17,981 0.00 0.00 1403/03/01 59 979,573 17.61 میلیارد - 17,981 19,215 19,214 19,215 1 9,659,377 17,980 1 3,196,238 17,982 - - - - - - - - - - - 638,950 340,623 431,173 548,400
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 938,020 45,090.00 5.05 892,930 0.00 0.00 1403/03/01 1 30,000 26.79 میلیارد - 892,930 939,770 931,370 939,770 1 400 877,640 1 600 892,900 - - - - - - - - - - - 30,000 - - 30,000
آوند

آوند

صندوق فرابورس 15,127 962.00 6.79 14,165 0.00 0.00 1403/03/01 829 21.771 میلیون 308.4 میلیارد - 14,165 15,127 15,126 15,127 8 197,222,201 14,165 1 46,556,354 14,166 - - - - - - - - - - - 16.531 میلیون 4.16 میلیون 7.275 میلیون 13.417 میلیون
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 14,807 947.00 6.01 15,754 0.00 0.00 1403/03/01 56 410,838 6.47 میلیارد - 15,754 14,702 14,700 14,898 1 64 15,664 1 7,366 15,710 - - - - - - - - - - - 348,687 62,151 333,891 76,947
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 22,200 101.00 0.45 22,301 0.00 0.00 1403/03/01 48 540,411 12.05 میلیارد - 22,301 22,369 22,010 22,480 1 30 22,300 1 1,389 22,309 - - - - - - - - - - - 8,771 531,640 331,946 208,465
رماس

رماس

صندوق فرابورس 13,715 1,342.00 8.91 15,057 0.00 0.00 1403/03/01 19 302,611 4.56 میلیارد - 15,057 13,870 13,707 13,900 1 1,558 14,751 2 57,110 15,045 - - - - - - - - - - - 1,821 300,790 105,271 197,340
اراد139

مرابحه عام دولت139-ش.خ040804

اوراق فرابورس 958,000 32,000.00 3.23 990,000 0.00 0.00 1403/03/01 1 870,000 861.3 میلیارد - 990,000 958,000 958,000 958,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 870,000 - 870,000
اعتبار

اعتبار

صندوق فرابورس 14,452 940.00 6.96 13,512 0.00 0.00 1403/03/01 83 6.18 میلیون 83.5 میلیارد - 13,512 14,415 14,415 14,452 27 16,622,069 13,512 5 4,904,930 13,513 - - - - - - - - - - - 3.343 میلیون 2.836 میلیون 4.386 میلیون 1.794 میلیون
مروارید

مروارید

صندوق فرابورس 12,000 1,132.00 8.62 13,132 0.00 0.00 1403/03/01 3 3,385 44.45 میلیون - 13,132 12,200 11,994 12,240 2 5,465 12,811 1 5,000 13,000 - - - - - - - - - - - 3,385 - 3,385 -
پایا

پایا

صندوق فرابورس 14,080 895.00 6.79 13,185 0.00 0.00 1403/03/01 15 1.206 میلیون 15.9 میلیارد - 13,185 14,079 14,079 14,080 73 70,183,320 13,185 5 1,464,460 13,186 - - - - - - - - - - - 326,202 879,703 932,114 273,791
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,021 14.00 0.14 10,007 0.00 0.00 1403/03/01 88 3.723 میلیون 37.26 میلیارد - 10,007 10,010 10,007 10,022 7 98,653,102 10,007 1 18,763,868 10,008 - - - - - - - - - - - 2.226 میلیون 1.487 میلیون 2.477 میلیون 1.236 میلیون
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 301,174 5,773.00 1.95 295,401 0.00 0.00 1403/03/01 6 1,059 312.83 میلیون - 295,401 296,898 296,898 301,174 2 2,245 294,618 2 2,443 297,578 - - - - - - - - - - - 552 507 1,007 52
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 19,321 1,079.00 5.91 18,242 0.00 0.00 1403/03/01 54 699,314 12.76 میلیارد - 18,242 19,321 19,320 19,321 2 49,840,364 18,242 3 10,004,742 18,243 - - - - - - - - - - - 161,294 537,820 546,811 152,303
دانیک

دانیک

صندوق فرابورس 10,750 260.00 2.48 10,490 0.00 0.00 1403/03/01 1 10,437 109.48 میلیون - 10,490 10,500 10,301 10,812 1 5,000 10,405 2 8,890 10,490 - - - - - - - - - - - 10,437 - 10,437 -
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 36,137 2,255.00 6.66 33,882 0.00 0.00 1403/03/01 43 5.468 میلیون 185.25 میلیارد - 33,882 36,138 36,137 36,138 1 49,758,578 33,881 1 24,808,358 33,882 - - - - - - - - - - - 66,117 5.401 میلیون 145,857 5.322 میلیون
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 13,824 861.00 6.64 12,963 0.00 0.00 1403/03/01 50 948,155 12.29 میلیارد - 12,963 13,824 13,815 13,824 15 14,626,622 12,963 17 16,688,684 12,964 - - - - - - - - - - - 574,777 319,378 460,189 433,966
کاج

کاج

صندوق فرابورس 14,660 936.00 6.82 13,724 0.00 0.00 1403/03/01 54 6.105 میلیون 83.78 میلیارد - 13,724 14,660 14,660 14,665 2 120,198,952 13,724 17 15,545,826 13,725 - - - - - - - - - - - 1.624 میلیون 4.445 میلیون 750,127 5.319 میلیون
نشان

نشان

صندوق فرابورس 15,707 938.00 6.35 14,769 0.00 0.00 1403/03/01 1 1 14,769 - 14,769 15,703 15,703 15,707 5 5,000,000 14,768 3 2,006,843 14,769 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
آلا

آلا

صندوق فرابورس 12,610 800.00 6.77 11,810 0.00 0.00 1403/03/01 88 7.46 میلیون 88.1 میلیارد - 11,810 12,610 12,609 12,610 20 19,540,262 11,810 14 3,996,576 11,811 - - - - - - - - - - - 3.248 میلیون 4.211 میلیون 1.532 میلیون 5.928 میلیون
سام

سام

صندوق فرابورس 10,689 682.00 6.82 10,007 0.00 0.00 1403/03/01 113 28.094 میلیون 281.14 میلیارد - 10,007 10,680 10,680 10,689 1 15,000,000 10,007 4 9,607,834 10,008 - - - - - - - - - - - 1.199 میلیون 26.895 میلیون 17.789 میلیون 10.304 میلیون
یارا

یارا

صندوق فرابورس 17,720 1,156.00 6.98 16,564 0.00 0.00 1403/03/01 21 1.165 میلیون 19.3 میلیارد - 16,564 17,685 17,685 17,724 3 5,062,553 16,563 1 926,031 16,564 - - - - - - - - - - - 1.07 میلیون 94,848 1.081 میلیون 84,374
نیلی

نیلی

صندوق فرابورس 10,133 26.00 0.26 10,107 0.00 0.00 1403/03/01 2 99,399 1000 میلیون - 10,107 10,129 10,129 10,136 4 50,004,813 10,107 1 5,000,000 10,108 - - - - - - - - - - - - 99,399 99,399 -
صنم

صنم

صندوق فرابورس 17,407 51.00 0.29 17,356 0.00 0.00 1403/03/01 3 1,346 23.36 میلیون - 17,356 17,278 17,258 17,407 1 15,878 17,268 1 758 17,304 - - - - - - - - - - - 1,346 - - 1,346
بازده

بازده

صندوق فرابورس 14,040 788.00 5.95 13,252 0.00 0.00 1403/03/01 12 204,894 2.72 میلیارد - 13,252 14,020 14,020 14,042 4 2,151,000 13,259 1 52,027 13,260 - - - - - - - - - - - 169,235 35,659 36,159 168,735
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 12,504 763.00 6.50 11,741 0.00 0.00 1403/03/01 11 113,587 1.33 میلیارد - 11,741 12,497 12,497 12,516 100 100,000,000 11,740 20 20,000,000 11,741 - - - - - - - - - - - 69,787 43,800 49,719 63,868
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 11,117 699.00 6.71 10,418 0.00 0.00 1403/03/01 35 11.564 میلیون 120.47 میلیارد - 10,418 11,125 11,116 11,125 42 40,463,550 10,418 13 11,137,660 10,419 - - - - - - - - - - - 22,440 11.541 میلیون 1.564 میلیون 10 میلیون
اخزا101

اسناد خزانه-م1بودجه01-040326

اوراق فرابورس 720,000 13,970.00 1.98 706,030 0.00 0.00 1403/03/01 8 8,200 5.79 میلیارد - 706,030 682,920 682,920 724,990 1 30,000 705,410 1 2,500 708,500 - - - - - - - - - - - 1,600 6,600 100 8,100
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 855,000 87,240.00 11.36 767,760 0.00 0.00 1403/03/01 2 200 153.55 میلیون - 767,760 846,200 846,200 855,000 2 400 765,840 1 100 775,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
فاخر

فاخر

صندوق فرابورس 12,470 801.00 6.86 11,669 0.00 0.00 1403/03/01 21 9.812 میلیون 114.5 میلیارد - 11,669 12,470 12,470 12,471 78 95,316,017 11,669 27 24,365,061 11,670 - - - - - - - - - - - 648,814 9.163 میلیون 27,165 9.785 میلیون
پتروما

پتروما

صندوق فرابورس 14,920 48.00 0.32 14,968 0.00 0.00 1403/03/01 10 335,601 5.02 میلیارد - 14,968 14,906 14,906 15,009 1 100,000 14,839 1 100,000 14,929 - - - - - - - - - - - 334 335,267 330,031 5,570
اخزا107

اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

اوراق فرابورس 651,250 1,500.00 0.23 652,750 0.00 0.00 1403/03/01 9 320,400 209.14 میلیارد - 652,750 659,990 648,030 659,990 1 300 646,010 1 25,000 654,890 - - - - - - - - - - - - 320,400 - 320,400
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 886,990 44,220.00 5.25 842,770 0.00 0.00 1403/03/01 8 94,700 79.81 میلیارد - 842,770 882,100 882,010 886,990 1 300 840,780 1 300 846,860 - - - - - - - - - - - - 94,700 3,600 91,100
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 143,874 845.00 0.59 143,029 0.00 0.00 1403/03/01 3 3,100 443.39 میلیون - 143,029 144,200 143,833 145,312 1 17 142,800 1 300 143,000 - - - - - - - - - - - 7 3,093 3,100 -
درین

درین

صندوق فرابورس 13,523 824.00 6.49 12,699 0.00 0.00 1403/03/01 3 20,570 261.22 میلیون - 12,699 13,523 13,522 13,523 1 979,430 12,699 4 1,704,225 12,700 - - - - - - - - - - - - 15,270 15,270 -
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 869,000 45,520.00 5.53 823,480 0.00 0.00 1403/03/01 9 55,100 45.37 میلیارد - 823,480 864,050 862,050 873,960 1 100 825,000 1 1,500 826,000 - - - - - - - - - - - 30,100 25,000 5,100 50,000
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 16,648 170.00 1.01 16,818 0.00 0.00 1403/03/01 42 92,567 1.56 میلیارد - 16,818 16,390 16,390 16,660 1 2,500 16,797 1 1,145 16,811 - - - - - - - - - - - - 92,567 90,067 2,500
رشد

رشد

صندوق فرابورس 10,892 687.00 6.73 10,205 0.00 0.00 1403/03/01 14 593,253 6.05 میلیارد - 10,205 10,892 10,890 10,892 3 19,502,721 10,205 5 10,021,010 10,207 - - - - - - - - - - - 95,383 497,870 513,581 79,672
تابان06

اجاره تابان کاردان14041015

اوراق فرابورس 874,520 125,480.00 12.55 1,000,000 0.00 0.00 1403/03/01 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 906,950 906,950 906,950 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
سخند

سپهرخبرگان نفت

صندوق فرابورس 10,090 13.00 0.13 10,077 0.00 0.00 1403/03/01 9 37,755 380.44 میلیون - 10,077 10,090 10,090 10,090 1 20,000 10,082 2 200,000 10,083 - - - - - - - - - - - 828 36,927 37,755 -
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 818,490 28,650.00 3.63 789,840 0.00 0.00 1403/03/01 6 4,700 3.71 میلیارد - 789,840 820,000 817,070 820,000 1 200 790,000 1 100 792,800 - - - - - - - - - - - 500 4,200 1,800 2,900
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.195 میلیون 214,318.00 15.21 1.409 میلیون 0.00 0.00 1403/03/01 281 12,638 17.81 میلیارد - 1.409 میلیون 1.231 میلیون 1.19 میلیون 1.3 میلیون 2 771 1,410,000 1 1 1,429,999 - - - - - - - - - - - 12,532 - 9,917 2,615
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 23,336 1,373.00 6.25 21,963 0.00 0.00 1403/03/01 10 54,589 1.2 میلیارد - 21,963 23,398 23,336 23,398 5 4,948,572 21,963 4 35,484 21,964 - - - - - - - - - - - 3,161 51,428 54,589 -
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 966,930 68,800.00 7.66 898,130 0.00 0.00 1403/03/01 2 22,600 20.3 میلیارد - 898,130 960,000 958,000 966,930 1 1,000 898,200 1 6,400 904,500 - - - - - - - - - - - 6,200 16,400 16,400 6,200
اخزا103

اسناد خزانه-م3بودجه01-040520

اوراق فرابورس 695,000 22,520.00 3.35 672,480 0.00 0.00 1403/03/01 1 200 134.5 میلیون - 672,480 683,000 680,150 695,000 1 300 674,250 2 2,500 679,990 - - - - - - - - - - - 200 - - 200
اخزا009

اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اوراق فرابورس 815,930 31,910.00 4.07 784,020 0.00 0.00 1403/03/01 1 100 78.4 میلیون - 784,020 810,630 810,630 815,930 2 28,900 784,050 1 400 789,970 - - - - - - - - - - - - 100 100 -
آکام

آکام

صندوق فرابورس 10,104 28.00 0.28 10,076 0.00 0.00 1403/03/01 17 278,038 2.8 میلیارد - 10,076 10,103 10,103 10,104 1 20,000,000 10,076 1 3,000,000 10,077 - - - - - - - - - - - 94,740 183,298 220,576 57,462
ساحل

ساحل

صندوق فرابورس 15,044 940.00 6.66 14,104 0.00 0.00 1403/03/01 19 2.916 میلیون 41.13 میلیارد - 14,104 15,043 15,021 15,044 1 47,203,859 14,104 1 19,890,411 14,105 - - - - - - - - - - - 119,983 2.796 میلیون 2.807 میلیون 109,589
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 5,810 110.00 1.93 5,800 100.00 1.75 1403/03/01 32 795,030 3.17 میلیارد 28,109.08 5,700 5,690 5,690 5,810 1 50,000 3,859 1 100,000 4,029 8.809 هزار میلیارد 21.362 میلیون 12.477 میلیون 2.2 میلیون 8.602 میلیون 3.875 میلیون 2.932 میلیون 1.447 میلیون 8.82 3.29 4.35 267,630 527,400 795,030 -
اخزا105

اسنادخزانه-م5بودجه01-041015

اوراق فرابورس 602,500 8,510.00 1.39 611,010 0.00 0.00 1403/03/01 3 28,000 17.11 میلیارد - 611,010 610,000 598,010 610,000 1 42,000 611,510 1 100 616,940 - - - - - - - - - - - - 28,000 - 28,000
ثمین

ثمین

صندوق فرابورس 19,550 377.00 1.89 19,927 0.00 0.00 1403/03/01 5 10,037 200.01 میلیون - 19,927 19,450 19,320 19,580 1 559 19,912 1 4,531 20,137 - - - - - - - - - - - 1,873 8,164 10,037 -
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 12,120 580.00 4.57 12,700 0.00 0.00 1403/03/01 11 4,213 53.51 میلیون - 12,700 12,150 12,012 12,300 1 690 12,681 1 310 12,894 - - - - - - - - - - - 4,213 - 4,213 -
اخزا108

اسنادخزانه-م8بودجه01-040728

اوراق فرابورس 653,310 7,420.00 1.15 645,890 0.00 0.00 1403/03/01 8 30,600 19.76 میلیارد - 645,890 653,310 653,310 653,310 1 1,000 617,030 1 300 652,700 - - - - - - - - - - - 3,000 27,600 200 30,400
اخزا104

اسنادخزانه-م4بودجه01-040917

اوراق فرابورس 617,000 3,100.00 0.50 620,100 0.00 0.00 1403/03/01 5 16,400 10.17 میلیارد - 620,100 620,500 617,000 620,500 2 39,000 620,010 1 25,000 626,000 - - - - - - - - - - - 16,400 - 200 16,200
طلوع

طلوع

صندوق فرابورس 40,449 2,573.00 6.79 37,876 0.00 0.00 1403/03/01 14 37,378 1.42 میلیارد - 37,876 40,448 40,448 40,450 20 19,983,106 37,876 6 6,000,000 37,878 - - - - - - - - - - - 4,173 33,205 33,205 4,173
پادا

پادا

صندوق فرابورس 139,784 3,877.00 2.70 143,661 0.00 0.00 1403/03/01 1 200 28.73 میلیون - 143,661 139,290 137,916 139,784 1 620 142,201 2 25,120 143,662 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
اوج

اوج

صندوق فرابورس 16,315 650.00 3.83 16,965 0.00 0.00 1403/03/01 7 8,559 145.2 میلیون - 16,965 16,124 16,124 16,315 1 2,950 16,910 1 85,000 16,956 - - - - - - - - - - - 8,559 - 600 7,959
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 7,780 30.00 0.39 7,710 40.00 0.52 1403/03/01 117 344,723 3.27 میلیارد 6,155.08 7,750 7,600 7,600 7,900 1 150 9,420 2 49,705 9,430 7.384 هزار میلیارد 7.909 میلیون 2.593 میلیون 778,872 1.943 میلیون 649,374 9.856 میلیون -23,473 -255.83 9.25 0.61 302,040 42,683 294,723 50,000
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,063 156.00 8.18 1,907 0.00 0.00 1403/03/01 147 7.331 میلیون 13.98 میلیارد - 1,907 1,989 1,983 2,063 0 0 0 1 54,928 1,950 38.445 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.131 میلیون 200,000 7.331 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 1,657 30.00 1.78 1,659 28.00 1.66 1403/03/01 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 16,779.36 1,687 1,662 1,655 1,679 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 2.738 میلیارد 2.761 میلیارد 48.27 میلیون 2.606 میلیارد 155.188 میلیون 290.593 میلیون 46.729 میلیون 2.84 0.86 0.46 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 3,229 40.00 1.25 3,184 5.00 0.16 1403/03/01 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 12,747.04 3,189 3,228 3,150 3,230 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 193.54 میلیون 141.573 میلیون 34.978 میلیون 82.17 میلیون 59.403 میلیون 126.688 میلیون 30.69 میلیون 3.63 1.87 0.88 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 41,800 650.00 1.53 42,000 450.00 1.06 1403/03/01 146 249,854 11.01 میلیارد 1,782.2 42,450 41,800 41,650 43,250 1 264 44,150 1 5,000 44,300 28.853 هزار میلیارد 31.621 میلیون 8.521 میلیون 655,000 4.111 میلیون 4.41 میلیون 10.637 میلیون 3.784 میلیون 7.27 6.24 2.59 77,020 172,834 249,854 -
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 3,710 71.00 1.88 3,706 75.00 1.98 1403/03/01 165 803,555 3.96 میلیارد 25,570.42 3,781 3,706 3,706 3,799 1 56,199 4,934 1 1,009 4,959 7.4 هزار میلیارد 8.424 میلیون 3.792 میلیون 1.95 میلیون 1.197 میلیون 2.594 میلیون 10.238 میلیون 441,465 16.37 2.79 0.71 131,195 672,320 803,515 -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 13,810 730.00 5.02 13,620 920.00 6.33 1403/03/01 149 130,560 6.33 میلیارد 7,159.84 14,540 13,620 13,620 13,840 1 583 48,600 2 2,040 48,900 14.051 هزار میلیارد 17.927 میلیون 9.923 میلیون 700,000 8.393 میلیون 1.53 میلیون 26.462 میلیون 704,324 13.54 6.23 0.36 111,550 18,593 130,143 -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,345 26.00 0.77 3,350 21.00 0.62 1403/03/01 296 1.922 میلیون 7.03 میلیارد 3,385.96 3,371 3,438 3,340 3,438 2 2,108 3,659 1 924 3,717 36.6 هزار میلیارد 33.55 میلیون 24.112 میلیون 10 میلیون 50,475 24.062 میلیون 6.567 میلیون 6.357 میلیون 5.27 1.39 5.1 530,605 1.39 میلیون 1.921 میلیون -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 8,690 160.00 1.88 8,650 120.00 1.41 1403/03/01 335 1.352 میلیون 15.56 میلیارد 5,796.61 8,530 8,690 8,550 8,700 1 800 11,560 1 5,000 11,570 9.656 هزار میلیارد 9.728 میلیون 3.485 میلیون 838,900 2.447 میلیون 1.038 میلیون 3.145 میلیون 147,593 49.17 6.99 2.31 1.185 میلیون 166,350 1.351 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 8,750 40.00 0.46 8,750 40.00 0.46 1403/03/01 333 1.234 میلیون 12.91 میلیارد 5,435.34 8,710 8,620 8,620 8,840 2 5,987 10,380 1 1,000 10,430 34.028 هزار میلیارد 57.246 میلیون 78.958 میلیون 3.25 میلیون 28.808 میلیون 50.15 میلیون 36.908 میلیون 4.697 میلیون 6.05 0.57 0.77 1.143 میلیون 89,084 1.233 میلیون -
فرود

فولاد شاهرود

سهام فرابورس 3,874 1.00 0.03 3,832 43.00 1.11 1403/03/01 176 1.762 میلیون 7.39 میلیارد 18,894.46 3,875 3,798 3,798 3,935 2 41,581 4,191 2 13,179 4,200 22.664 هزار میلیارد 23.658 میلیون 12.007 میلیون 5.4 میلیون 2.965 میلیون 9.042 میلیون 28.343 میلیون 3.174 میلیون 6.52 2.29 0.73 1.635 میلیون 126,825 1.762 میلیون -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 31,600 250.00 0.78 31,300 550.00 1.73 1403/03/01 1,158 2.168 میلیون 110.34 میلیارد 1,728.23 31,850 31,250 31,250 32,450 2 4,658 51,300 2 10,596 51,400 12.725 هزار میلیارد 8.107 میلیون 2.076 میلیون 250,000 269,881 1.806 میلیون 550,006 362,584 21.58 4.33 14.23 2.062 میلیون 88,919 2.151 میلیون 150
دی

بانک دی

سهام فرابورس 768 350.00 31.31 1,118 0.00 0.00 1403/03/01 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 753 753 772 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 37,150 50.00 0.13 37,300 200.00 0.54 1403/03/01 664 46,192 8.78 میلیارد 1,455.1 37,100 36,650 36,600 37,800 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 62.432 میلیون 12.893 میلیون 266,930 9.192 میلیون 3.701 میلیون 11.436 میلیون 4.264 میلیون 12.49 14.38 4.66 31,364 14,600 37,090 8,874
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,600 17.00 0.47 3,567 16.00 0.45 1403/03/01 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 6,620.86 3,583 3,513 3,513 3,600 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 194.361 میلیون 110.898 میلیون 50 میلیون 16.011 میلیون 94.886 میلیون 153.709 میلیون 42.845 میلیون 4.16 1.88 1.16 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,880 30.00 0.62 4,770 80.00 1.65 1403/03/01 90 1.048 میلیون 5.28 میلیارد 19,779.83 4,850 4,760 4,760 4,890 1 3,565 5,070 1 20,000 5,090 30.252 هزار میلیارد 32.536 میلیون 13.196 میلیون 6 میلیون 3.916 میلیون 9.28 میلیون 4.593 میلیون 1.448 میلیون 19.77 3.08 6.23 1.046 میلیون - 1.046 میلیون -
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 4,218 36.00 0.86 4,237 55.00 1.32 1403/03/01 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 2,754.69 4,182 4,170 4,155 4,265 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 45.934 میلیون 22.328 میلیون 8.471 میلیون 10.043 میلیون 12.285 میلیون 7.234 میلیون 5.317 میلیون 6.75 2.92 4.96 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717