همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.078 میلیون 112,784.00 9.47 1.191 میلیون 0.00 0.00 11:31 1,520 78,684 93.7 میلیارد - 1.191 میلیون 1.051 میلیون 1.051 میلیون 1.089 میلیون 2 75 1,049,001 1 5 1,059,580 - - - - - - - - - - - 78,630 164 54,095 24,699
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 585,730 224,270.00 27.69 810,000 0.00 0.00 11:31 - - - - 810,000 584,300 584,300 586,800 1 48 585,010 1 222 585,490 - - - - - - - - - - - 8,495 83,012 2,119 89,388
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.071 میلیون 491,144.00 84.73 579,659 0.00 0.00 11:31 15 209 121.15 میلیون - 579,659 1.045 میلیون 1.01 میلیون 1.089 میلیون 1 5 1,055,000 1 5 1,059,999 - - - - - - - - - - - 3,350 - 3,328 22
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 73,900 2,650.00 3.72 11:31 1,751 1.09 میلیون 81.48 میلیارد 645.81 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1016.237 هزار میلیارد 1.064 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.5 12.7 4.34 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 18,670 880.00 4.95 17,960 170.00 0.96 11:31 1,318 215,673 3.99 میلیارد 175.02 17,790 18,000 18,000 18,670 1 2,845 17,510 1 16,690 18,280 12.579 هزار میلیارد 12.735 میلیون 1.859 میلیون 700,000 163,073 1.354 میلیون 1.084 میلیون 1.177 میلیون 10.68 9.29 11.59 689,158 363,680 1.023 میلیون 30,093
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 64,500 30,230.00 88.21 34,270 0.00 0.00 11:31 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 64,500 64,500 65,000 1 300 58,800 17 4,646 66,450 5.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 388,700 80,000 432,700 36,000
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.082 میلیون 182,982.00 20.35 899,017 0.00 0.00 11:31 2,838 132,830 119.42 میلیارد - 899,017 1.04 میلیون 1.026 میلیون 1.082 میلیون 1 22 1,046,710 142 62,178 1,050,000 - - - - - - - - - - - 116,235 - 40,232 76,003
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 3,234 154.00 5.00 3,134 54.00 1.75 11:31 699 2.12 میلیون 6.8 میلیارد 3,137.57 3,080 3,106 3,106 3,234 1 13,843 3,163 1 228 3,163 12.556 هزار میلیارد 16.867 میلیون 13.127 میلیون 4 میلیون 4.335 میلیون 8.793 میلیون 4.605 میلیون 4.549 میلیون 2.75 1.43 2.72 2.798 میلیون - 2.797 میلیون 228
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 12,150 570.00 4.92 11,740 160.00 1.38 11:31 938 354,659 4.31 میلیارد 420.16 11,580 12,150 12,150 12,150 111 13,860,937 11,890 1 15 12,000 8.218 هزار میلیارد 11.518 میلیون 5.017 میلیون 700,000 3.307 میلیون 1.384 میلیون 3.351 میلیون 665,123 10.03 5.86 2.42 531,693 - 531,647 46
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,014 3,538.00 63.72 5,552 0.00 0.00 11:31 417 2.917 میلیون 15.98 میلیارد - 5,552 1,991 1,991 2,024 0 0 0 834 97,945,113 2,019 117.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.952 میلیون - 3.952 میلیون -
بمیلا

توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

سهام فرابورس 7,870 12,840.00 62.00 20,710 0.00 0.00 11:31 469 4.751 میلیون 98.4 میلیارد - 20,710 7,600 7,600 7,900 2 21,856 7,770 3 238,419 7,900 13.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.441 میلیون 400,000 1.841 میلیون -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 3,240 95.00 3.02 3,140 5.00 0.16 11:31 391 4.03 میلیون 12.68 میلیارد 10,408.52 3,145 3,026 3,026 3,272 0 0 0 3 118,342 3,076 6.296 هزار میلیارد 9.32 میلیون 5.544 میلیون 2 میلیون 3.04 میلیون 2.506 میلیون 1.005 میلیون 343,836 18.27 2.51 6.25 2.703 میلیون 25,000 1.726 میلیون 1.002 میلیون
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 14,440 680.00 4.94 14,320 560.00 4.07 11:31 961 1.26 میلیون 18.03 میلیارد 1,317.64 13,760 13,850 13,850 14,440 1 1,904 13,960 2 1,844 13,980 4.819 هزار میلیارد 5.954 میلیون 1.675 میلیون 336,309 1.138 میلیون 474,006 3.426 میلیون 136,801 35.21 10.16 1.41 1.456 میلیون 632,074 2.048 میلیون 40,056
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 9,060 50.00 0.55 9,020 10.00 0.11 11:31 286 1.8 میلیون 16.26 میلیارد 6,370.83 9,010 8,770 8,690 9,240 1 3,062 8,990 1 70,361 9,000 90.2 هزار میلیارد 580.667 میلیون 497.593 میلیون 10 میلیون 452.369 میلیون 13.56 میلیون 67.941 میلیون -2,116,752 -42.57 6.64 1.33 337,801 422,930 750,731 10,000
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 1,288 126,020.00 98.99 127,308 0.00 0.00 11:30 877 122,818 15.64 میلیارد - 127,308 1,214 1,214 1,288 4 210,593 1,247 1 100,000 1,247 7.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 163.483 میلیون - 151.397 میلیون 12.086 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,040 260.00 4.50 5,920 140.00 2.42 11:30 1,553 11.26 میلیون 67.66 میلیارد 7,693.76 5,780 5,940 5,940 6,060 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 266.4 هزار میلیارد 366.232 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.76 3.87 3.62 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.079 میلیون 455,939.00 73.16 623,176 0.00 0.00 11:30 599 11,539 7.19 میلیارد - 623,176 1.033 میلیون 1.033 میلیون 1.079 میلیون 1 40 1,040,015 1 5 1,098,000 - - - - - - - - - - - 13,072 - 13,048 24
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 884 20,116.00 95.79 21,000 0.00 0.00 11:30 817 5.502 میلیون 115.55 میلیارد - 21,000 830 825 884 1 5,960 841 173 7,101,976 841 83.599 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 68.755 میلیون 1,000,000 66.944 میلیون 2.811 میلیون
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.08 میلیون 510,725.00 89.71 569,275 0.00 0.00 11:30 9 320 182.17 میلیون - 569,275 1.016 میلیون 1.014 میلیون 1.084 میلیون 1 48 1,045,000 1 2 1,119,700 - - - - - - - - - - - 3,234 - 3,234 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,170 130.00 0.81 16,300 260.00 1.62 11:30 1,395 1.62 میلیون 26.42 میلیارد 1,219.12 16,040 15,590 15,590 16,800 1 600 16,100 1 20 16,150 57.05 هزار میلیارد 67.477 میلیون 17.984 میلیون 2 میلیون 10.427 میلیون 7.161 میلیون 16.286 میلیون 8.319 میلیون 6.86 7.97 3.5 1.775 میلیون 801,178 2.394 میلیون 182,114
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 8,270 370.00 4.68 7,960 60.00 0.76 11:30 1,070 432,916 3.55 میلیارد 418.55 7,900 7,920 7,920 8,280 2 1,808 8,050 10 2,497 8,060 19.925 هزار میلیارد 20.115 میلیون 13.51 میلیون 2.5 میلیون 214,598 11.94 میلیون 7.095 میلیون 7.009 میلیون 2.84 1.67 2.8 369,823 202,448 364,955 207,316
حبندر

خط دریا بندر

سهام فرابورس 16,930 8,167.00 32.54 25,097 0.00 0.00 11:30 2,382 10.214 میلیون 256.34 میلیارد - 25,097 16,440 16,440 16,930 11 1,435,834 16,460 0 0 0 3.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.628 میلیون - 1.627 میلیون 1.001 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,178 4,519.00 79.32 5,697 0.00 0.00 11:30 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 1,178 1,166 1,178 199 16,776,844 1,144 1 7,288 1,144 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54.847 میلیون - 53.395 میلیون 1.453 میلیون
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 4,606 7,973.00 63.38 12,579 0.00 0.00 11:30 729 8.579 میلیون 107.93 میلیارد - 12,579 4,794 4,606 4,794 42 6,167,329 4,790 0 0 0 8.176 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.677 میلیون 465,910 3.543 میلیون 600,000
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 3,811 181.00 4.99 3,668 38.00 1.05 11:30 205 2.22 میلیون 8.39 میلیارد 9,038.84 3,630 3,780 3,502 3,811 2 6,859 3,623 1 42,731 3,700 5.564 هزار میلیارد 6.724 میلیون 3.463 میلیون 1.5 میلیون 1.23 میلیون 1.935 میلیون 3.084 میلیون 653,288 8.41 2.84 1.78 3.583 میلیون - 1.983 میلیون 1.6 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 12,890 250.00 1.98 12,690 50.00 0.40 11:30 926 339,307 4.37 میلیارد 376.74 12,640 12,530 12,530 12,990 1 435 12,760 1 56 12,820 54.567 هزار میلیارد 61.17 میلیون 12.655 میلیون 4.3 میلیون 6.646 میلیون 7.822 میلیون 5.71 میلیون 2.895 میلیون 18.84 6.97 9.56 154,496 134,576 288,871 201
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 84,100 3,000.00 3.70 84,300 3,200.00 3.95 11:30 726 406,559 34.28 میلیارد 572.23 81,100 82,000 81,850 85,100 1 69 81,450 1 200 81,550 27.608 هزار میلیارد 29.672 میلیون 3.392 میلیون 327,500 2.064 میلیون 806,432 3.335 میلیون 928,478 29.73 34.24 8.28 639,397 - 639,283 114
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,102 44.00 4.16 1,089 31.00 2.93 11:30 8,807 346.88 میلیون 377.89 میلیارد 71,569.54 1,058 1,063 1,058 1,106 1 142,795 1,062 1 88,575 1,064 67.518 هزار میلیارد 67.893 میلیون 62.933 میلیون 10,000 374,643 - - - - - - 213.02 میلیون 122.866 میلیون 187.928 میلیون 147.958 میلیون
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.061 میلیون 278,029.00 35.50 783,092 0.00 0.00 11:30 5,368 133,071 104.21 میلیارد - 783,092 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.061 میلیون 1 158 1,050,000 1 8 1,104,030 - - - - - - - - - - - 80,059 - 28,721 51,338
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 96,100 69,699.00 42.04 165,799 0.00 0.00 11:30 43 14,547 2.35 میلیارد - 165,799 96,100 96,100 96,100 0 0 0 52 53,384 101,150 8.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 350 - 350 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 15,430 700.00 4.75 15,010 280.00 1.90 11:30 701 2.23 میلیون 33.57 میلیارد 3,259.59 14,730 14,350 14,350 15,460 3 5,571 14,540 3 8,979 14,550 83.076 هزار میلیارد 102.281 میلیون 30.966 میلیون 5.52 میلیون 19.426 میلیون 9.787 میلیون 10.26 میلیون 3.998 میلیون 20.72 8.48 8.08 1.653 میلیون 250,000 1.863 میلیون 40,000
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 13,310 176.00 1.31 13,486 0.00 0.00 11:30 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 12,760 12,760 13,450 1 3,998 13,170 3 208,500 13,200 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.575 میلیون 3.53 میلیون 4.954 میلیون 151,000
حرهشا

رهشاد سپاهان

سهام فرابورس 76,500 14,385.00 23.16 62,115 0.00 0.00 11:30 4 2,872 169.55 میلیون - 62,115 76,500 76,500 77,900 0 0 0 143 151,185 76,550 931.73 میلیارد - - - - - - - - - - 1,357 - 1,357 -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,440 80.00 1.49 5,390 30.00 0.56 11:30 2,384 7.63 میلیون 41.37 میلیارد 3,257.7 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 215.6 هزار میلیارد 265.507 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.07 3.41 2.29 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 7,110 220.00 3.19 7,000 110.00 1.60 11:30 248 1.19 میلیون 8.44 میلیارد 4,753.3 6,890 7,150 7,040 7,230 1 4,255 6,910 1 2,871 7,030 15.621 هزار میلیارد 17.086 میلیون 5.693 میلیون 2.232 میلیون 1.487 میلیون 4.351 میلیون 539,293 161,893 96.35 3.58 28.92 813,875 1.718 میلیون 2.532 میلیون -
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 10,030 2,312.00 29.96 7,718 0.00 0.00 11:30 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 9,970 9,910 10,040 1 1,050 9,870 1 26,046 9,890 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.174 میلیون 3.716 میلیون 23.612 میلیون 1.278 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,070 10.00 0.14 7,080 20.00 0.28 11:30 1,390 3.23 میلیون 22.99 میلیارد 1,991.81 7,060 7,060 7,060 7,250 78 13,125,101 7,060 56 125,451 7,070 212.4 هزار میلیارد 327.692 میلیون 155.022 میلیون 30 میلیون 115.592 میلیون 33.141 میلیون 13.512 میلیون 13.309 میلیون 15.96 6.41 15.72 569,414 2.209 میلیون 2.776 میلیون 2,143
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 7,990 5,043.00 38.69 13,033 0.00 0.00 11:30 564 1.793 میلیون 23.37 میلیارد - 13,033 7,920 7,900 8,290 1 1,000 7,930 1 11,670 8,120 45.076 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 302,799 327,604 526,785 103,618
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 8,220 220.00 2.75 8,020 20.00 0.25 11:30 84 253,286 2.07 میلیارد 3,066.87 8,000 8,260 7,940 8,260 2 6,000 7,890 1 3,648 8,030 5.614 هزار میلیارد 10.161 میلیون 5.652 میلیون 200,000 4.547 میلیون 939,588 2.619 میلیون 438,978 12.79 5.97 2.14 840,220 95,917 900,256 35,881
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 7,280 110.00 1.53 7,190 20.00 0.28 11:30 1,016 456,921 3.33 میلیارد 468.45 7,170 7,390 7,000 7,390 1 5,763 7,050 1 7 7,070 5.76 هزار میلیارد 7.374 میلیون 2.247 میلیون 300,000 1.622 میلیون 519,356 1.851 میلیون 324,074 17.75 11.08 3.11 429,494 18,439 447,898 35