همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد94

مرابحه عام دولت94-ش.خ030816

اوراق فرابورس 959,250 36,400.00 3.94 922,850 0.00 0.00 1402/03/11 81 16.014 میلیون 14.778 هزار میلیارد - 922,850 906,000 906,000 959,250 0 0 0 1 500 981,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 690,500 510.00 0.07 689,990 0.00 0.00 1402/03/11 21 147,500 101.77 میلیارد - 689,990 688,000 687,580 692,800 1 50,000 690,100 1 100 691,500 - - - - - - - - - - - 6,600 140,900 13,600 133,900
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 13,200 350.00 2.58 13,550 0.00 0.00 1402/03/11 1,365 13.899 میلیون 188.35 میلیارد 10,182.15 13,550 14,020 13,130 14,150 1 788 13,160 2 61,544 13,200 27.1 هزار میلیارد 31.536 میلیون 8.122 میلیون 2 میلیون 4.436 میلیون 3.685 میلیون 3.239 میلیون 1.859 میلیون 14.58 7.35 8.37 13.738 میلیون 160,300 13.212 میلیون 686,212
اراد60

مرابحه عام دولتی6-ش.خ0210

اوراق فرابورس 960,120 36,220.00 3.92 923,900 0.00 0.00 1402/03/11 3 200,000 184.78 میلیارد - 923,900 960,120 960,120 960,120 1 100 950,000 1 100 989,980 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 716,550 730.00 0.10 715,820 0.00 0.00 1402/03/11 10 8,500 6.08 میلیارد - 715,820 712,530 712,360 718,000 1 40,000 716,320 1 100 724,990 - - - - - - - - - - - 500 8,000 5,800 2,700
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 729,320 410.00 0.06 729,730 0.00 0.00 1402/03/11 10 22,400 16.35 میلیارد - 729,730 729,320 729,320 729,900 1 5,000 725,330 2 1,000 734,800 - - - - - - - - - - - - 22,400 2,500 19,900
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 758,100 20.00 0.00 758,120 0.00 0.00 1402/03/11 7 8,200 6.22 میلیارد - 758,120 757,510 757,510 758,990 1 50,000 757,700 2 700 762,840 - - - - - - - - - - - 200 8,000 600 7,600
اراد99

مرابحه عام دولت99-ش.خ050723

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/11 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 922,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 400 - 400
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 775,050 0.00 0.00 775,050 0.00 0.00 1402/03/11 2 1,300 1.01 میلیارد - 775,050 775,060 775,050 775,060 1 100 775,060 1 100 796,990 - - - - - - - - - - - 100 1,200 1,300 -
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 706,030 460.00 0.07 706,490 0.00 0.00 1402/03/11 3 33,800 23.88 میلیارد - 706,490 705,230 705,230 706,500 1 5,000 703,110 1 100 715,000 - - - - - - - - - - - 100 33,700 100 33,700
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 742,990 810.00 0.11 742,180 0.00 0.00 1402/03/11 10 5,200 3.86 میلیارد - 742,180 741,000 741,000 742,990 1 50,000 743,020 1 500 755,000 - - - - - - - - - - - 300 4,900 500 4,700
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 909,100 200.00 0.02 909,300 0.00 0.00 1402/03/11 8 16,300 14.82 میلیارد - 909,300 907,600 907,600 909,900 1 29,500 909,100 1 200 910,900 - - - - - - - - - - - 300 16,000 11,000 5,300
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 704,000 0.00 0.00 704,000 0.00 0.00 1402/03/11 1 38,100 26.82 میلیارد - 704,000 704,000 704,000 704,000 1 5,000 700,030 1 3,000 720,000 - - - - - - - - - - - - 38,100 - 38,100
اخزا906

اسنادخزانه-م6بودجه99-020321

اوراق فرابورس 994,280 388,605.00 64.16 605,675 0.00 0.00 1402/03/11 12 90,029 54.53 میلیارد - 605,675 994,280 994,280 994,280 1 24,300 854,860 1 200 858,790 - - - - - - - - - - - 200 700 100 800
اخزا907

اسنادخزانه-م7بودجه99-020704

اوراق فرابورس 928,860 1,580.00 0.17 927,280 0.00 0.00 1402/03/11 5 31,500 29.21 میلیارد - 927,280 926,920 926,890 928,860 1 1,000 927,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,900 29,600 31,500 -
اخزا908

اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اوراق فرابورس 946,130 1,430.00 0.15 944,700 0.00 0.00 1402/03/11 7 2,200 2.08 میلیارد - 944,700 944,210 944,210 946,130 1 2,000 944,500 1 100 945,900 - - - - - - - - - - - 1,700 500 2,200 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 22,150 100.00 0.45 22,050 0.00 0.00 1402/03/11 424 3.463 میلیون 76.32 میلیارد 8,167.77 22,050 22,100 21,550 22,200 1 3,000 22,000 6 161,866 22,150 1282.741 هزار میلیارد 1.502 میلیارد 313.213 میلیون 58.174 میلیون 219.049 میلیون 94.164 میلیون 64.279 میلیون 32.213 میلیون 39.82 13.62 19.96 811,839 2.651 میلیون 3.463 میلیون -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 50,900 400.00 0.78 51,300 0.00 0.00 1402/03/11 235 451,342 23.15 میلیارد 1,920.6 51,300 53,000 50,500 53,000 2 5,000 50,800 1 100 51,500 55.404 هزار میلیارد 60.726 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 20.55 14.44 4.96 149,899 301,443 451,342 -
پلاست

پلاستیران

سهام فرابورس 13,040 40.00 0.31 13,000 0.00 0.00 1402/03/11 170 1.806 میلیون 23.48 میلیارد - 13,000 13,100 12,700 13,230 1 5,286 13,000 1 100 13,050 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.691 میلیون 115,118 1.686 میلیون 120,000
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 12,480 80.00 0.64 12,560 0.00 0.00 1402/03/11 844 10.66 میلیون 133.93 میلیارد - 12,560 13,110 12,480 13,110 0 0 0 2 17,903 12,550 44.852 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.194 میلیون 2.466 میلیون 10.596 میلیون 63,930
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,690 10.00 0.15 6,700 0.00 0.00 1402/03/11 1,030 5.247 میلیون 35.14 میلیارد 5,093.86 6,700 6,690 6,540 7,040 3 18,722 6,680 2 13,435 6,750 46.9 هزار میلیارد 52.905 میلیون 16.571 میلیون 7 میلیون 6.005 میلیون 10.566 میلیون 19.135 میلیون 3.01 میلیون 15.58 4.45 2.46 4.499 میلیون 747,403 5.058 میلیون 188,345
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 30,800 50.00 0.16 30,750 0.00 0.00 1402/03/11 344 645,722 19.86 میلیارد 1,877.1 30,750 31,500 30,250 31,700 2 19,015 30,600 1 6,671 30,800 9.225 هزار میلیارد 10.274 میلیون 3.052 میلیون 300,000 808,700 2.243 میلیون 1.542 میلیون 1.12 میلیون 8.23 4.12 5.98 547,790 97,932 639,194 6,528
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 12,200 170.00 1.41 12,030 0.00 0.00 1402/03/11 542 5.721 میلیون 68.82 میلیارد 10,556.27 12,030 11,980 11,600 12,300 1 18,599 12,200 1 2,000 12,210 92.968 هزار میلیارد 103.185 میلیون 23.503 میلیون 7.728 میلیون 10.217 میلیون 13.286 میلیون 5.117 میلیون 2.196 میلیون 42.33 7 18.18 4.758 میلیون 963,854 2.72 میلیون 3.001 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 4,245 97.00 2.34 4,148 0.00 0.00 1402/03/11 793 26.187 میلیون 108.61 میلیارد - 4,148 4,220 4,125 4,245 1 100,922 4,230 1 3,739 4,245 6.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.927 میلیون 15.259 میلیون 14.593 میلیون 11.594 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,370 70.00 1.29 5,440 0.00 0.00 1402/03/11 8,284 240.501 میلیون 1.308 هزار میلیارد 29,032.04 5,440 5,500 5,350 5,620 1 3,000 5,370 1 98,539 5,370 469.803 هزار میلیارد 649.753 میلیون 312.6 میلیون 86.361 میلیون 179.95 میلیون 132.65 میلیون 354.176 میلیون 65.95 میلیون 7.12 3.54 1.33 150.311 میلیون 90.19 میلیون 232.522 میلیون 7.98 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 5,120 80.00 1.59 5,040 0.00 0.00 1402/03/11 730 16.779 میلیون 84.61 میلیارد - 5,040 5,210 5,010 5,250 3 79,030 5,030 4 400 5,120 297.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.754 میلیون 2.025 میلیون 16.535 میلیون 243,784
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 95,900 3,300.00 3.56 92,600 0.00 0.00 1402/03/11 485 1.086 میلیون 100.58 میلیارد 2,239.54 92,600 92,100 89,700 95,900 1 14,679 92,400 5 10,254 96,000 23.15 هزار میلیارد 26.756 میلیون 6.391 میلیون 250,000 3.606 میلیون 2.785 میلیون 5.405 میلیون 2.427 میلیون 9.54 8.31 4.28 398,424 687,754 1.019 میلیون 66,971
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,804 10.00 0.55 1,814 0.00 0.00 1402/03/11 6,159 244.75 میلیون 443.89 میلیارد 53,288.34 1,814 1,880 1,804 1,880 5 218,500 1,755 29 2,254,924 1,804 206.013 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 218.355 میلیون 26.394 میلیون 191.45 میلیون 53.3 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 27,400 350.00 1.26 27,750 0.00 0.00 1402/03/11 591 2.007 میلیون 55.69 میلیارد 3,395.61 27,750 28,300 27,050 28,400 2 2,185 27,350 1 9,167 27,550 19.425 هزار میلیارد 26.932 میلیون 8.973 میلیون 700,000 7.507 میلیون 1.466 میلیون 6.876 میلیون 670,786 28.96 13.25 2.83 897,608 1.109 میلیون 1.676 میلیون 331,013
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,500 58.00 2.38 2,442 0.00 0.00 1402/03/11 1,249 33.107 میلیون 80.85 میلیارد 26,506.84 2,442 2,438 2,393 2,511 1 4,916 2,499 1 3,000 2,510 151.404 هزار میلیارد 152.191 میلیون 71.409 میلیون 62 میلیون 786,600 70.622 میلیون 7.43 میلیون 6.906 میلیون 21.92 2.14 20.38 23.664 میلیون 9.443 میلیون 25.465 میلیون 7.643 میلیون
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 14,160 30.00 0.21 14,190 0.00 0.00 1402/03/11 945 4.097 میلیون 58.12 میلیارد 4,335.3 14,190 14,700 13,760 14,700 2 2,453 14,160 2 6,927 14,190 11.352 هزار میلیارد 13.09 میلیون 3.749 میلیون 800,000 1.738 میلیون 2.012 میلیون 2.126 میلیون 674,832 16.82 5.64 5.34 4.044 میلیون 53,250 4.097 میلیون -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 16,880 270.00 1.63 16,610 0.00 0.00 1402/03/11 1,615 6.623 میلیون 109.99 میلیارد 4,101 16,610 16,780 15,930 16,920 1 50,915 16,850 5 504,363 16,920 37.065 هزار میلیارد 38.785 میلیون 6.13 میلیون 2.232 میلیون 1.719 میلیون 4.411 میلیون 901,260 664,008 55.82 8.4 41.13 5.781 میلیون 841,685 6.566 میلیون 57,599
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 37,500 300.00 0.81 37,200 0.00 0.00 1402/03/11 1,459 6.496 میلیون 241.81 میلیارد 4,452.34 37,200 35,000 35,000 37,500 1 2,205 37,400 1 35,965 37,500 25.668 هزار میلیارد 27.961 میلیون 5.303 میلیون 690,000 2.293 میلیون 3.011 میلیون 6.516 میلیون 1.462 میلیون 17.55 8.53 3.94 6.103 میلیون 393,130 4.04 میلیون 2.456 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 8,420 20.00 0.24 8,440 0.00 0.00 1402/03/11 3,501 50.664 میلیون 427.8 میلیارد 14,471.34 8,440 8,980 8,400 9,100 2 34,417 8,420 4 6,373 8,470 84.4 هزار میلیارد 110.905 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 7.74 3.56 8.51 44.947 میلیون 5.717 میلیون 50.664 میلیون -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 22,400 450.00 2.05 21,950 0.00 0.00 1402/03/11 1,354 10.689 میلیون 234.66 میلیارد 7,894.09 21,950 22,300 20,800 22,800 1 84,754 22,500 10 27,964 22,550 32.925 هزار میلیارد 37.807 میلیون 9.052 میلیون 1.5 میلیون 4.882 میلیون 4.17 میلیون 10.547 میلیون 2.32 میلیون 14.19 7.9 3.12 5.281 میلیون 5.408 میلیون 9.956 میلیون 732,132
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,550 370.00 2.29 16,180 0.00 0.00 1402/03/11 684 2.027 میلیون 32.8 میلیارد 2,963.48 16,180 16,060 15,400 16,770 1 320 16,500 3 10,735 16,560 19.511 هزار میلیارد 24.419 میلیون 10.046 میلیون 1.206 میلیون 4.908 میلیون 5.138 میلیون 1.603 میلیون 3.658 میلیون 5.33 3.8 12.17 1.873 میلیون 153,652 1.768 میلیون 259,082
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 18,460 10.00 0.05 18,470 0.00 0.00 1402/03/11 1,366 752,859 13.91 میلیارد 551.14 18,470 18,840 18,160 18,840 3 1,123 18,340 1 10,742 18,460 79.421 هزار میلیارد 89.316 میلیون 16.663 میلیون 4.3 میلیون 9.895 میلیون 6.769 میلیون 7.617 میلیون 3.543 میلیون 22.42 11.73 10.43 709,755 43,104 725,563 27,296
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 96,800 1,850.00 1.95 94,950 0.00 0.00 1402/03/11 3,889 2.962 میلیون 281.2 میلیارد 761.52 94,950 95,500 91,150 96,800 68 305,460 96,800 1 6 96,900 18.99 هزار میلیارد 19.636 میلیون 1.457 میلیون 200,000 645,651 811,686 4.817 میلیون 643,293 29.52 23.4 3.94 2.883 میلیون 78,329 2.436 میلیون 525,778
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,609 8.00 0.17 4,617 0.00 0.00 1402/03/11 1,952 37.826 میلیون 174.63 میلیارد 19,378.32 4,617 4,900 4,609 4,900 1 4,000 4,351 1 160,000 4,609 11.081 هزار میلیارد 20.037 میلیون 12.359 میلیون 2.4 میلیون 8.956 میلیون 3.403 میلیون 6.28 میلیون 881,397 12.57 3.26 1.76 30.917 میلیون 6.909 میلیون 37.826 میلیون -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 6,950 10.00 0.14 6,960 0.00 0.00 1402/03/11 967 6.857 میلیون 47.75 میلیارد 7,091.24 6,960 7,100 6,800 7,220 2 22,178 6,940 1 33,025 6,950 15.66 هزار میلیارد 17.426 میلیون 5.355 میلیون 2.25 میلیون 1.766 میلیون 3.588 میلیون 6.915 میلیون 861,999 18.18 4.37 2.26 6.839 میلیون 17,750 6.457 میلیون 400,000
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 13,600 70.00 0.51 13,670 0.00 0.00 1402/03/11 571 2.333 میلیون 31.89 میلیارد 4,086.24 13,670 13,900 13,080 14,190 1 380 13,470 2 25,222 13,600 24.606 هزار میلیارد 27.428 میلیون 5.534 میلیون 800,000 2.822 میلیون 2.712 میلیون 5.492 میلیون 572,050 43.01 9.07 4.49 2.317 میلیون 16,636 2.261 میلیون 71,850
حبندر

خط دریا بندر

سهام فرابورس 16,180 130.00 0.80 16,310 0.00 0.00 1402/03/11 401 2.943 میلیون 48 میلیارد - 16,310 16,520 16,000 16,520 1 4,176 16,180 1 6,000 16,190 12.233 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.937 میلیون 6,486 2.921 میلیون 22,211
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 15,990 180.00 1.14 15,810 0.00 0.00 1402/03/11 851 2.88 میلیون 45.54 میلیارد 3,384.04 15,810 16,800 15,550 16,800 1 35,241 15,750 1 11,822 15,760 7.905 هزار میلیارد 10.026 میلیون 3.024 میلیون 500,000 1.556 میلیون 1.468 میلیون 3.177 میلیون 747,822 10.57 5.39 2.5 2.752 میلیون 127,901 2.88 میلیون -
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,725 6.00 0.22 2,731 0.00 0.00 1402/03/11 1,902 75.432 میلیون 205.98 میلیارد - 2,731 2,794 2,698 2,799 2 107,565 2,711 1 88,309 2,730 71.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 75.163 میلیون 268,500 75.432 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,600 4.00 0.11 3,604 0.00 0.00 1402/03/11 1,000 61.589 میلیون 221.95 میلیارد - 3,604 3,760 3,554 3,760 1 100,000 3,600 1 2,000 3,623 173.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 59.414 میلیون 2.175 میلیون 30.048 میلیون 31.541 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,340 100.00 1.60 6,240 0.00 0.00 1402/03/11 881 13.229 میلیون 82.55 میلیارد 15,015.84 6,240 6,140 6,070 6,390 1 1,000 6,250 1 5,999 6,340 25.584 هزار میلیارد 36.536 میلیون 18.601 میلیون 4.1 میلیون 10.952 میلیون 7.649 میلیون 33.809 میلیون 2.184 میلیون 11.71 3.34 0.76 8.927 میلیون 4.302 میلیون 13.229 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 22,850 0.00 0.00 22,850 0.00 0.00 1402/03/11 272 2.092 میلیون 47.81 میلیارد 7,691.69 22,850 22,850 22,850 22,850 1 1,000 21,000 624 9,190,992 22,850 10.283 هزار میلیارد 10.745 میلیون 995,121 450,000 462,150 532,971 2.19 میلیون 9,021 1224.65 20.73 5.05 1.942 میلیون 150,000 2.092 میلیون -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 12,790 60.00 0.47 12,730 0.00 0.00 1402/03/11 581 5.969 میلیون 76 میلیارد 10,273.06 12,730 12,740 12,380 13,070 1 547 12,760 1 60,000 12,990 63.65 هزار میلیارد 127.046 میلیون 75.152 میلیون 5 میلیون 63.396 میلیون 11.756 میلیون 26.527 میلیون 2.332 میلیون 27.29 5.41 2.4 2.723 میلیون 3.245 میلیون 1.642 میلیون 4.327 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 23,500 0.00 0.00 23,500 0.00 0.00 1402/03/11 1,795 4.51 میلیون 106.08 میلیارد 2,512.7 23,500 23,900 22,650 24,200 1 5,000 23,600 1 192 23,650 14.1 هزار میلیارد 15.287 میلیون 2.611 میلیون 300,000 1.187 میلیون 1.424 میلیون 3.512 میلیون 758,726 18.58 9.9 4.01 4.476 میلیون 34,412 4.43 میلیون 80,000
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 34,450 400.00 1.17 34,050 0.00 0.00 1402/03/11 1,669 3.256 میلیون 110.8 میلیارد 1,951.06 34,050 35,000 32,700 35,450 1 303 34,450 1 643 34,500 8.513 هزار میلیارد 9.101 میلیون 2.017 میلیون 250,000 538,409 1.479 میلیون 150,075 14,932 570.09 5.76 56.72 3.256 میلیون - 3.126 میلیون 130,745
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 11,000 10.00 0.09 11,010 0.00 0.00 1402/03/11 557 2.715 میلیون 29.9 میلیارد 4,873.84 11,010 11,870 10,970 11,870 1 7,548 10,990 1 4,097 11,000 51.864 هزار میلیارد 67.891 میلیون 24.52 میلیون 4.711 میلیون 16.027 میلیون 8.493 میلیون 21.517 میلیون 1.987 میلیون 26.11 6.11 2.41 2.387 میلیون 328,145 2.646 میلیون 69,055
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 35,450 50.00 0.14 35,500 0.00 0.00 1402/03/11 720 6.783 میلیون 240.75 میلیارد - 35,500 36,000 35,450 36,100 0 0 0 7 114,034 35,450 93.568 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.773 میلیون 9,302 6.543 میلیون 240,000
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 50,000 400.00 0.79 50,400 0.00 0.00 1402/03/11 985 1.336 میلیون 67.33 میلیارد 1,355.95 50,400 52,350 49,400 53,300 2 3,115 49,500 1 300 50,000 12.6 هزار میلیارد 14.855 میلیون 3.037 میلیون 250,000 2.255 میلیون 781,982 4.579 میلیون 378,779 33.26 16.11 2.75 1.141 میلیون 194,413 1.336 میلیون -
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 16,470 300.00 1.86 16,170 0.00 0.00 1402/03/11 743 1.282 میلیون 20.73 میلیارد 1,725.38 16,170 16,500 16,090 16,550 1 24,050 16,240 3 52,077 16,480 32.987 هزار میلیارد 45.396 میلیون 16.399 میلیون 2.04 میلیون 12.409 میلیون 3.99 میلیون 24.73 میلیون 1.249 میلیون 26.42 8.27 1.33 1.162 میلیون 120,250 1.259 میلیون 22,836
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 39,550 600.00 1.54 38,950 0.00 0.00 1402/03/11 359 529,931 20.65 میلیارد 1,476.13 38,950 39,500 37,800 39,600 1 3,038 39,550 2 6,464 39,600 70.11 هزار میلیارد 177.175 میلیون 117.626 میلیون 1.8 میلیون 107.065 میلیون 10.562 میلیون 146.05 میلیون 8.074 میلیون 8.68 6.64 0.48 418,615 111,316 529,931 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 89,200 350.00 0.39 89,550 0.00 0.00 1402/03/11 1,913 721,882 64.66 میلیارد 377.36 89,550 90,450 89,100 91,100 2 300 89,150 1 346 89,200 1231.449 هزار میلیارد 1.311 میلیارد 209.682 میلیون 13.752 میلیون 79.055 میلیون 130.627 میلیون 274.455 میلیون 110.261 میلیون 11.17 9.43 4.49 378,084 343,798 694,800 27,082
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 24,800 700.00 2.90 24,100 0.00 0.00 1402/03/11 9,053 62.743 میلیون 1.513 هزار میلیارد 1,520.24 24,100 24,800 22,500 24,800 85 1,417,190 24,800 0 0 0 19.28 هزار میلیارد 22.108 میلیون 3.974 میلیون 800,000 2.828 میلیون 1.145 میلیون 3.977 میلیون 261,271 73.8 16.83 4.85 54.471 میلیون 8.272 میلیون 60.878 میلیون 1.865 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 8,240 130.00 1.60 8,110 0.00 0.00 1402/03/11 2,130 29.024 میلیون 235.35 میلیارد 13,626.16 8,110 7,830 7,610 8,240 4 103,509 8,240 1 25,000 8,610 48.66 هزار میلیارد 53.564 میلیون 13.389 میلیون 6 میلیون 4.904 میلیون 8.485 میلیون 3.14 میلیون 896,004 54.31 5.73 15.5 28.557 میلیون 466,535 21.028 میلیون 7.996 میلیون
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 3,005 26.00 0.86 3,031 0.00 0.00 1402/03/11 376 8.884 میلیون 26.93 میلیارد - 3,031 3,090 2,998 3,120 2 41,135 3,005 1 13,354 3,006 18.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.402 میلیون 481,300 7.602 میلیون 1.281 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 34,300 300.00 0.87 34,600 0.00 0.00 1402/03/11 701 1.823 میلیون 63.11 میلیارد 2,600.16 34,600 34,500 33,850 35,000 1 5,400 34,250 1 372 34,400 83.04 هزار میلیارد 148.997 میلیون 76.775 میلیون 2.4 میلیون 65.957 میلیون 10.817 میلیون 117.187 میلیون 8.751 میلیون 9.49 7.68 0.71 1.743 میلیون 79,267 1.316 میلیون 506,983
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 2,727 60.00 2.25 2,667 0.00 0.00 1402/03/11 1,413 75.242 میلیون 200.7 میلیارد - 2,667 2,681 2,595 2,755 1 19,505 2,727 1 6,568 2,731 26.67 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 67.932 میلیون 7.31 میلیون 74.891 میلیون 351,158
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 6,090 0.00 0.00 6,090 0.00 0.00 1402/03/11 1,006 9.672 میلیون 58.9 میلیارد 9,614.69 6,090 5,910 5,830 6,190 3 9,320 6,070 2 20,935 6,110 36.54 هزار میلیارد 60.961 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 127.04 5.3 2.19 9.42 میلیون 252,340 9.334 میلیون 338,432
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 17,950 100.00 0.55 18,050 0.00 0.00 1402/03/11 1,925 9.261 میلیون 166.93 میلیارد 4,810.66 18,050 19,100 17,950 19,100 2 1,500 17,550 46 1,172,059 17,950 23.465 هزار میلیارد 24.414 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 18.09 6.68 13.43 9.261 میلیون - 9.261 میلیون -
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 9,220 50.00 0.55 9,170 0.00 0.00 1402/03/11 550 3.322 میلیون 30.45 میلیارد 6,039.23 9,170 9,340 8,940 9,430 2 10,520 9,200 1 2,400 9,220 10.362 هزار میلیارد 12.864 میلیون 3.686 میلیون 1.13 میلیون 2.502 میلیون 1.184 میلیون 3.002 میلیون -529,044 -19.59 8.75 3.45 3.265 میلیون 57,000 3.31 میلیون 11,332
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 25,700 150.00 0.58 25,850 0.00 0.00 1402/03/11 431 2.294 میلیون 59.21 میلیارد 5,322.26 25,850 25,950 25,650 26,050 23 174,649 25,650 7 11,644 25,700 310.2 هزار میلیارد 361.895 میلیون 111.008 میلیون 12 میلیون 51.695 میلیون 59.312 میلیون 135.646 میلیون 37.402 میلیون 8.33 5.25 2.3 789,085 1.505 میلیون 1.727 میلیون 567,292
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 10,960 130.00 1.17 11,090 0.00 0.00 1402/03/11 539 2.824 میلیون 31.32 میلیارد 5,238.63 11,090 11,260 10,900 11,580 2 9,664 10,950 1 493 10,960 11.09 هزار میلیارد 12.902 میلیون 2.927 میلیون 1,000,000 1.812 میلیون 1.115 میلیون 1.244 میلیون 48,460 228.85 9.95 8.91 2.824 میلیون - 2.824 میلیون -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 52,300 300.00 0.58 52,000 0.00 0.00 1402/03/11 1,377 1.447 میلیون 75.23 میلیارد 1,051.14 52,000 50,500 50,500 53,600 18 24,820 52,300 1 4,220 52,500 18.2 هزار میلیارد 19.725 میلیون 2.721 میلیون 350,000 1.525 میلیون 1.196 میلیون 2.555 میلیون 891,335 20.43 15.22 7.12 624,865 822,549 946,280 501,134
بهیر

سر. توسعه و تجارت هیرمند

سهام فرابورس 15,300 170.00 1.10 15,470 0.00 0.00 1402/03/11 2,167 29.523 میلیون 456.82 میلیارد - 15,470 16,120 15,200 16,120 3 115,257 15,220 1 17,532 15,330 9.282 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.523 میلیون - 29.374 میلیون 148,419
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 7,110 80.00 1.14 7,030 0.00 0.00 1402/03/11 1,496 28.771 میلیون 202.12 میلیارد - 7,030 6,940 6,940 7,300 2 138,036 7,080 2 6,128 7,110 69.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25.571 میلیون 3.2 میلیون 28.429 میلیون 341,477
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 16,080 160.00 1.01 15,920 0.00 0.00 1402/03/11 1,181 7.23 میلیون 115.07 میلیارد 6,121.61 15,920 15,960 15,140 16,690 1 500 15,530 4 130,064 16,080 28.656 هزار میلیارد 35.65 میلیون 9.147 میلیون 1.8 میلیون 6.994 میلیون 2.152 میلیون 5.619 میلیون 348,388 82.25 13.31 5.1 6.551 میلیون 678,951 7.23 میلیون -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,210 5.00 0.16 3,215 0.00 0.00 1402/03/11 2,384 56.679 میلیون 182.2 میلیارد 23,774.71 3,215 3,200 3,151 3,253 2 3,900 3,203 2 4,500 3,213 77.627 هزار میلیارد 84.907 میلیون 38.913 میلیون 24.145 میلیون 7.28 میلیون 31.633 میلیون 7.13 میلیون 2.715 میلیون 28.59 2.46 10.89 55.529 میلیون 1.15 میلیون 56.64 میلیون 39,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 24,850 150.00 0.61 24,700 0.00 0.00 1402/03/11 726 2.315 میلیون 57.22 میلیارد 3,189.38 24,700 24,200 24,150 25,350 1 3,890 24,850 4 16,863 24,950 136.344 هزار میلیارد 158.016 میلیون 37.095 میلیون 5.52 میلیون 21.672 میلیون 15.423 میلیون 13.829 میلیون 5.867 میلیون 23.24 8.84 9.86 1.915 میلیون 400,000 2.315 میلیون -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,576 38.00 1.45 2,614 0.00 0.00 1402/03/11 1,643 60.195 میلیون 157.35 میلیارد - 2,614 2,556 2,515 2,648 2 70,000 2,571 1 150,000 2,586 55.213 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 59.195 میلیون 1,000,000 52.716 میلیون 7.479 میلیون
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 77,900 450.00 0.58 77,450 0.00 0.00 1402/03/11 722 446,417 34.57 میلیارد 618.31 77,450 80,300 74,700 80,500 2 193 77,700 1 53 77,900 7.745 هزار میلیارد 8.299 میلیون 853,356 100,000 304,073 549,283 960,886 179,073 43.25 14.1 8.06 436,417 10,000 446,417 -
ثعتما

سر. ساختمانی اعتماد گستر

سهام فرابورس 14,650 300.00 2.01 14,950 0.00 0.00 1402/03/11 431 3.046 میلیون 45.53 میلیارد - 14,950 15,230 14,650 15,230 0 0 0 2 49,895 14,710 2.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.046 میلیون - 3.034 میلیون 11,514
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 22,250 450.00 1.98 22,700 0.00 0.00 1402/03/11 33 114,064 2.56 میلیارد - 22,700 23,000 22,200 23,000 1 238 22,250 1 597 22,500 38.59 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 114,064 - 114,064 -
تشتاد

اشتاد ایران

سهام فرابورس 7,480 20.00 0.27 7,500 0.00 0.00 1402/03/11 166 2.099 میلیون 15.67 میلیارد - 7,500 7,510 7,460 7,530 1 1,938 7,460 1 10,000 7,500 6.77 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.493 میلیون 606,000 2.099 میلیون -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 13,750 220.00 1.63 13,530 0.00 0.00 1402/03/11 285 2.261 میلیون 30.58 میلیارد 7,933.58 13,530 13,680 13,300 13,750 1 7,777 13,650 1 173,011 13,750 60.073 هزار میلیارد 74.33 میلیون 29.647 میلیون 4.44 میلیون 14.257 میلیون 15.39 میلیون 37.643 میلیون 6.657 میلیون 9.02 3.9 1.6 1.779 میلیون 482,004 890,373 1.371 میلیون
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 10,070 70.00 0.70 10,000 0.00 0.00 1402/03/11 831 6.156 میلیون 61.57 میلیارد 7,407.97 10,000 10,500 9,780 10,530 3 136,345 10,000 2 99,175 10,070 9.6 هزار میلیارد 10.757 میلیون 3.277 میلیون 960,000 1.128 میلیون 2.15 میلیون 4.535 میلیون 750,363 12.79 4.47 2.12 5.731 میلیون 425,414 5.549 میلیون 607,404
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 5,950 20.00 0.34 5,930 0.00 0.00 1402/03/11 550 7.783 میلیون 46.17 میلیارد 14,150.44 5,930 5,990 5,880 6,140 2 20,975 5,940 1 50,000 6,020 10.674 هزار میلیارد 17.765 میلیون 9.087 میلیون 1.8 میلیون 7.091 میلیون 1.996 میلیون 3.686 میلیون 214,263 49.82 5.35 2.9 7.212 میلیون 570,400 7.643 میلیون 140,100
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,723 9.00 0.52 1,732 0.00 0.00 1402/03/11 490 14.74 میلیون 25.53 میلیارد 30,081.48 1,732 1,755 1,700 1,768 2 24,752 1,723 1 114,157 1,726 27.799 هزار میلیارد 179.645 میلیون 142.533 میلیون 16.05 میلیون 151.846 میلیون -9,313,216 3.072 میلیون -7,286,243 -3.82 -2.98 9.06 7.36 میلیون 7.38 میلیون 14.74 میلیون -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 19,250 120.00 0.63 19,130 0.00 0.00 1402/03/11 628 1.682 میلیون 32.16 میلیارد 2,677.63 19,130 18,550 18,550 19,270 3 9,025 19,010 1 5,000 19,190 57.39 هزار میلیارد 63.481 میلیون 11.372 میلیون 3 میلیون 6.091 میلیون 5.281 میلیون 6.445 میلیون 2.872 میلیون 19.98 10.87 8.9 855,978 825,571 1.592 میلیون 89,766
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 9,420 80.00 0.86 9,340 0.00 0.00 1402/03/11 553 4.54 میلیون 42.39 میلیارد 8,209.97 9,340 9,420 9,110 9,630 4 21,726 9,400 1 545 9,430 15.047 هزار میلیارد 20.12 میلیون 7.123 میلیون 1.311 میلیون 5.073 میلیون 2.05 میلیون 5.657 میلیون 701,098 21.46 7.34 2.66 4.478 میلیون 62,188 4.505 میلیون 35,000
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 4,009 21.00 0.53 3,988 0.00 0.00 1402/03/11 1,692 27.12 میلیون 108.15 میلیارد 16,028.52 3,988 4,071 3,913 4,071 2 55,000 4,007 1 39,493 4,009 29.623 هزار میلیارد 40.694 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 11.08 3.06 3.69 21.823 میلیون 5.298 میلیون 24.879 میلیون 2.241 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 90,800 250.00 0.27 91,050 0.00 0.00 1402/03/11 309 215,774 19.58 میلیارد 698.3 91,050 90,250 90,250 91,800 1 60 90,500 1 1,134 90,800 182.1 هزار میلیارد 210.929 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 9.12 9.52 1.48 40,231 175,543 151,730 64,044
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 7,050 80.00 1.15 6,970 0.00 0.00 1402/03/11 210 1.651 میلیون 11.51 میلیارد 8,179.09 6,970 7,050 6,860 7,100 5 27,511 6,930 1 1,979 7,050 48.79 هزار میلیارد 57.552 میلیون 20.549 میلیون 7 میلیون 8.762 میلیون 11.787 میلیون 8.604 میلیون 4.462 میلیون 10.93 4.14 5.67 412,773 1.238 میلیون 1.651 میلیون -
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 43,900 800.00 1.86 43,100 0.00 0.00 1402/03/11 554 757,781 32.65 میلیارد 1,367.84 43,100 44,250 41,800 44,250 2 1,008 42,750 1 1,000 43,950 6.465 هزار میلیارد 11.65 میلیون 5.51 میلیون 150,000 5.185 میلیون 324,446 2.177 میلیون 52,383 123.42 19.93 2.97 757,781 - 724,281 33,500
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 9,630 100.00 1.03 9,730 0.00 0.00 1402/03/11 1,402 8.581 میلیون 83.45 میلیارد 6,120.8 9,730 9,910 9,480 9,910 2 12,849 9,590 3 55,124 9,640 63.245 هزار میلیارد 77.299 میلیون 23.594 میلیون 6.5 میلیون 14.054 میلیون 9.539 میلیون 31.843 میلیون 3.554 میلیون 17.8 6.63 1.99 8.565 میلیون 16,250 4.136 میلیون 4.445 میلیون
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 81,450 1,200.00 1.45 82,650 0.00 0.00 1402/03/11 667 1.026 میلیون 84.79 میلیارد 1,538.05 82,650 82,000 78,000 84,150 1 2,500 81,300 2 340 82,000 24.795 هزار میلیارد 27.403 میلیون 5.85 میلیون 300,000 2.608 میلیون 3.242 میلیون 5.516 میلیون 2.762 میلیون 8.98 7.65 4.49 306,831 719,049 987,078 38,802
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 169,150 150.00 0.09 169,300 0.00 0.00 1402/03/11 929 565,506 95.75 میلیارد 608.73 169,300 172,600 167,000 174,350 4 832 169,100 1 6,286 169,150 406.32 هزار میلیارد 482.788 میلیون 116.632 میلیون 2.4 میلیون 76.468 میلیون 40.164 میلیون 214.214 میلیون 31.622 میلیون 12.85 10.12 1.9 227,527 337,979 288,562 276,944
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 8,060 20.00 0.25 8,080 0.00 0.00 1402/03/11 327 5.315 میلیون 42.96 میلیارد - 8,080 8,210 8,050 8,210 1 67,891 8,050 1 20,000 8,120 60.238 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.593 میلیون 722,125 5.315 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 16,000 20.00 0.12 16,020 0.00 0.00 1402/03/11 1,459 1.84 میلیون 29.48 میلیارد 1,260.82 16,020 16,170 15,860 16,210 2 1,250 15,910 1 8,000 16,100 48.06 هزار میلیارد 53.727 میلیون 10.439 میلیون 3 میلیون 5.667 میلیون 4.772 میلیون 4.136 میلیون 1.545 میلیون 31.11 10.07 11.62 1.319 میلیون 520,560 1.839 میلیون 232
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 35,500 300.00 0.85 35,200 0.00 0.00 1402/03/11 404 1.095 میلیون 38.58 میلیارد 2,711.47 35,200 35,400 34,900 36,100 1 322 35,450 1 100 35,500 88 هزار میلیارد 94.853 میلیون 18.829 میلیون 2.5 میلیون 6.853 میلیون 11.977 میلیون 31.034 میلیون 9.4 میلیون 9.36 7.35 2.84 422,866 672,566 1.095 میلیون -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 151,350 1,150.00 0.75 152,500 0.00 0.00 1402/03/11 915 391,012 59.64 میلیارد 427.34 152,500 154,800 147,500 154,800 1 200 151,500 1 2,549 151,500 99.125 هزار میلیارد 104.636 میلیون 17.067 میلیون 650,000 5.511 میلیون 11.556 میلیون 21.157 میلیون 10.295 میلیون 9.64 8.58 4.7 342,043 48,969 327,310 63,702
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,175 6.00 0.14 4,169 0.00 0.00 1402/03/11 580 2.801 میلیون 11.68 میلیارد 4,829.51 4,169 4,279 4,100 4,279 1 3,000 4,168 2 1,978 4,195 12.715 هزار میلیارد 16.95 میلیون 8.296 میلیون 2.05 میلیون 4.234 میلیون 4.062 میلیون 3.065 میلیون 2.98 میلیون 4.27 3.13 4.16 2.675 میلیون 126,354 2.748 میلیون 53,000
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 12,290 40.00 0.33 12,250 0.00 0.00 1402/03/11 559 3.172 میلیون 38.87 میلیارد 5,675.29 12,250 12,990 12,170 12,990 3 18,949 12,290 1 4,000 12,390 39.813 هزار میلیارد 65.544 میلیون 70.103 میلیون 3.25 میلیون 25.731 میلیون 44.372 میلیون 33.146 میلیون 3.857 میلیون 10.32 0.9 1.2 2.798 میلیون 374,923 1.872 میلیون 1.301 میلیون
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 206,400 2,200.00 1.05 208,600 0.00 0.00 1402/03/11 181 96,828 20.2 میلیارد - 208,600 211,000 205,500 211,000 1 684 206,100 1 780 207,100 62.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 69,211 27,617 89,771 7,057
سمایه

بانک سرمایه

سهام فرابورس 6,100 100.00 1.67 6,000 0.00 0.00 1402/03/11 275 3.195 میلیون 19.17 میلیارد - 6,000 5,900 5,830 6,150 1 20,000 6,130 1 1,594 6,140 24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.195 میلیون - 3.195 میلیون 763
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 47,000 450.00 0.95 47,450 0.00 0.00 1402/03/11 244 639,800 30.37 میلیارد - 47,450 48,950 46,600 49,400 7 144,168 46,600 1 1,683 47,150 3.536 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 531,554 108,246 638,175 1,625
حرهشا

رهشاد سپاهان

سهام فرابورس 196,300 0.00 0.00 196,300 0.00 0.00 1402/03/11 13 21,062 4.13 میلیارد - 196,300 196,300 196,300 196,300 35 100,192 196,300 0 0 0 2.945 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21,062 - 18,062 3,000