همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام فرابورس 4,101 140.00 3.30 4,219 22.00 0.52 1400/03/29 108 518,205 2.12 میلیارد 4,798.19 4,241 4,060 4,060 4,179 1 2,640 4,062 1 2,183 4,097 16.454 هزار میلیارد 22.243 میلیون 11.862 میلیون 3.9 میلیون 5.789 میلیون 6.074 میلیون 2.105 میلیون 3.103 میلیون 5.3 2.71 7.82 399,476 - 346,976 52,500
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,480 107.00 3.17 3,446 73.00 2.16 1400/03/29 3,885 62.01 میلیون 213.64 میلیارد 15,960.22 3,373 3,400 3,350 3,520 1 10,000 3,356 1 10,000 3,364 211.941 هزار میلیارد 345.714 میلیون 205.845 میلیون 61.504 میلیون 133.773 میلیون 72.072 میلیون 200.419 میلیون 15.095 میلیون 14.04 2.94 1.06 42.39 میلیون 28.175 میلیون 67.679 میلیون 2.886 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,588 694.00 4.99 14,588 694.00 4.99 1400/03/29 38,917 31.44 میلیون 458.65 میلیارد - 13,894 14,588 14,588 14,588 1362 15,743,310 13,894 2 54 13,894 7.294 هزار میلیارد 8.395 میلیون 2.169 میلیون 500,000 1.101 میلیون 1.068 میلیون 4.111 میلیون 529,709 13.77 6.83 1.77 11.959 میلیون 298,765 2.055 میلیون 10.203 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,480 312.00 4.00 7,491 301.00 3.86 1400/03/29 1,743 13.64 میلیون 102.17 میلیارد 7,825.41 7,792 7,425 7,403 7,700 1 5,000 7,620 130 7,418,203 7,760 61.426 هزار میلیارد 79.949 میلیون 33.227 میلیون 8.2 میلیون 18.522 میلیون 14.704 میلیون 22.269 میلیون 6.196 میلیون 9.91 4.18 2.76 7.848 میلیون 2.381 میلیون 8.216 میلیون 2.013 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,818 636.00 3.00 21,908 726.00 3.43 1400/03/29 928 3.19 میلیون 69.97 میلیارد 3,441.86 21,182 21,186 21,186 22,190 1 950 20,986 1 6,129 21,250 54.77 هزار میلیارد - - 2.5 میلیون - - 22.546 میلیون 11.808 میلیون 4.64 - 2.44 3.124 میلیون 1.749 میلیون 2.816 میلیون 2.056 میلیون
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,980 193.00 4.62 4,002 171.00 4.10 1400/03/29 2,065 25.7 میلیون 102.84 میلیارد 12,443.17 4,173 3,980 3,965 4,199 0 0 0 119 2,803,473 4,155 14.936 هزار میلیارد 18.644 میلیون 8.012 میلیون 3.732 میلیون 3.708 میلیون 4.304 میلیون 3.551 میلیون 416,284 35.89 3.47 4.21 13.131 میلیون - 13.131 میلیون -
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 14,239 6,711.00 32.03 20,950 0.00 0.00 1400/03/29 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 13,800 13,800 14,240 1 53,678 13,900 2 1,687 13,940 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.257 میلیون 3.119 میلیون 4.245 میلیون 131,127
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 76,971 4,051.00 5.00 77,038 3,984.00 4.92 1400/03/29 8,518 2.12 میلیون 162.98 میلیارد 248.36 81,022 76,971 76,971 78,000 1 80 77,700 2 12 78,000 15.408 هزار میلیارد 15.992 میلیون 1.995 میلیون 200,000 584,266 1.41 میلیون 1.834 میلیون 1.162 میلیون 13.26 10.92 8.4 3.377 میلیون 120,320 3.391 میلیون 106,170
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 8,750 18.00 0.21 8,732 0.00 0.00 1400/03/29 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 8,670 8,469 8,756 1 1,000 8,750 1 10,000 8,750 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.368 میلیون 115,200 3.456 میلیون 27,519
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,440 6.00 0.42 1,430 4.00 0.28 1400/03/29 782 14.89 میلیون 21.29 میلیارد 19,036.78 1,434 1,456 1,402 1,460 2 7,190 1,429 1 187,500 1,440 22.952 هزار میلیارد 111.556 میلیون 105.865 میلیون 16.05 میلیون 88.604 میلیون 17.261 میلیون 3.345 میلیون 3.023 میلیون 7.59 1.33 6.86 34.166 میلیون 1.181 میلیون 35.347 میلیون -
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 5,130 4,608.00 882.76 522 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 522 5,336 5,026 5,336 9 1,570,000 5,336 6 197,801 5,336 924 میلیارد - - - - - - - - - - 38.596 میلیون 19.42 میلیون 56.016 میلیون 2 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 147,000 5,627.00 3.98 142,534 1,161.00 0.82 1400/03/29 168 163,573 23.95 میلیارد 973.65 141,373 144,500 143,800 148,440 2 10,050 141,000 3 579 144,000 1140.272 هزار میلیارد 1.17 میلیارد 171.65 میلیون 8 میلیون 29.655 میلیون 141.995 میلیون 214.813 میلیون 110.513 میلیون 10.32 8.03 5.31 28,098 162,000 67,804 122,294
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 31,380 193.00 0.62 31,272 85.00 0.27 1400/03/29 5,812 2.42 میلیون 75.83 میلیارد 417.22 31,187 31,041 30,971 31,790 1 240 31,400 1 60 31,400 62.544 هزار میلیارد 68.277 میلیون 15.933 میلیون 2 میلیون 5.733 میلیون 10.2 میلیون 14.304 میلیون 8.227 میلیون 7.6 6.13 4.37 2.055 میلیون 766,377 2.693 میلیون 128,353
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 9,651 146.00 1.54 9,778 273.00 2.87 1400/03/29 1,257 4.95 میلیون 48.36 میلیارد 3,934.73 9,505 9,910 9,252 9,980 73 1,612,547 9,653 1 510 10,127 6.845 هزار میلیارد 9.609 میلیون 3.48 میلیون 200,000 2.765 میلیون 715,750 1.909 میلیون 417,451 16.4 9.56 3.59 4.25 میلیون - 3.386 میلیون 864,454
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 41,808 622.00 1.51 41,266 80.00 0.19 1400/03/29 770 7.77 میلیون 320.51 میلیارد 10,087.02 41,186 41,000 39,127 42,011 1 35,000 41,187 6 55,173 41,187 1865.223 هزار میلیارد 1.865 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 107.38 28.43 95.2 88,242 5.786 میلیون 1.714 میلیون 4.16 میلیون
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 13,300 354.00 2.73 13,393 447.00 3.45 1400/03/29 1,979 7.63 میلیون 102.23 میلیارد 3,856.88 12,946 13,100 12,592 13,593 1 1,000 13,251 1 13,000 13,260 14.063 هزار میلیارد 15.422 میلیون 4.033 میلیون 1.05 میلیون 1.36 میلیون 2.673 میلیون 4.247 میلیون 1.558 میلیون 9.03 5.26 3.31 7.202 میلیون 2.561 میلیون 9.5 میلیون 263,248
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 15,723 217.00 1.40 15,542 36.00 0.23 1400/03/29 598 2.15 میلیون 33.62 میلیارد 3,595.5 15,506 15,500 15,400 15,880 1 20,112 15,420 3 16,134 15,430 388.55 هزار میلیارد 450.693 میلیون 154.403 میلیون 25 میلیون 62.143 میلیون 92.26 میلیون 134.522 میلیون 52.028 میلیون 7.47 4.21 2.89 1.248 میلیون 999,150 1.681 میلیون 566,207
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,113 250.00 2.02 12,366 3.00 0.02 1400/03/29 695 2.01 میلیون 24.85 میلیارد 2,890.16 12,363 12,100 12,100 12,610 2 11,236 12,250 1 248 12,280 123.66 هزار میلیارد 159.171 میلیون 81.551 میلیون 10 میلیون 35.511 میلیون 46.04 میلیون 25.631 میلیون 23.881 میلیون 5.18 2.69 4.82 595,295 815,000 1.41 میلیون 789
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 15,150 757.00 4.76 15,488 419.00 2.63 1400/03/29 2,950 1.44 میلیون 22.25 میلیارد 487.04 15,907 15,610 15,117 16,160 8 11,260 15,780 1 7,000 15,780 5.209 هزار میلیارد 5.696 میلیون 850,948 200,000 486,776 364,172 2.685 میلیون 123,941 42.03 14.3 1.94 1.353 میلیون 120,000 1.273 میلیون 200,044
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 30,835 1,468.00 5.00 30,656 1,289.00 4.39 1400/03/29 3,519 6.46 میلیون 197.94 میلیارد 1,834.83 29,367 30,158 30,000 30,835 155 928,559 30,178 1 3,000 30,178 27.59 هزار میلیارد 27.922 میلیون 5.637 میلیون 600,000 331,864 5.305 میلیون 5.375 میلیون 4.163 میلیون 6.63 5.2 5.13 5.99 میلیون 51,886 5.646 میلیون 395,388
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,154 21.00 1.79 1,170 5.00 0.43 1400/03/29 9,141 280.99 میلیون 328.83 میلیارد 30,739.57 1,175 1,199 1,122 1,228 6 267,640 1,193 1 94,500 1,194 49.866 هزار میلیارد 51.227 میلیون 45.434 میلیون 1.11 میلیون 1.361 میلیون 44.073 میلیون 1.372 میلیون 1.241 میلیون 40.19 1.13 36.35 309.08 میلیون - 308.15 میلیون 929,703
وارس

سر. ارس صبا

سهام فرابورس 12,830 64,637.00 83.44 77,467 0.00 0.00 1400/03/29 43 150,337 11.8 میلیارد - 77,467 12,799 12,084 12,830 0 0 0 1 1,000 12,455 7.747 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 779,225 - 661,225 118,000
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 13,021 20.00 0.15 13,069 28.00 0.21 1400/03/29 536 3.51 میلیون 45.84 میلیارد 6,539.46 13,041 12,620 12,620 13,300 2 29,500 12,800 2 56,450 12,900 156.828 هزار میلیارد 175.793 میلیون 61.482 میلیون 12 میلیون 18.965 میلیون 42.517 میلیون 69.199 میلیون 25.959 میلیون 6.04 3.69 2.27 1.079 میلیون 1.008 میلیون 2.081 میلیون 6,500
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 10,202 164.00 1.58 10,313 53.00 0.51 1400/03/29 594 2.38 میلیون 24.59 میلیارد 4,013.97 10,366 10,420 9,890 10,600 1 5,000 10,400 1 10,000 10,480 13.613 هزار میلیارد 14.122 میلیون 2.562 میلیون 1.32 میلیون 508,696 2.053 میلیون 271,996 114,385 119.01 6.63 50.05 4.918 میلیون - 4.918 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,115 115.00 3.56 3,140 90.00 2.79 1400/03/29 2,105 20.22 میلیون 63.5 میلیارد 9,607.93 3,230 3,120 3,082 3,213 0 0 0 128 10,357,979 3,213 14.483 هزار میلیارد 16.191 میلیون 8.447 میلیون 4.613 میلیون 1.707 میلیون 6.74 میلیون 2.539 میلیون 1.438 میلیون 10.07 2.15 5.7 18.741 میلیون - 16.681 میلیون 2.06 میلیون
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,714 700.00 5.00 14,639 625.00 4.46 1400/03/29 26,297 14.9 میلیون 218.09 میلیارد 1,275.43 14,014 14,600 14,038 14,714 124 542,994 14,038 1 27 14,038 7.32 هزار میلیارد 8.495 میلیون 2.232 میلیون 500,000 1.176 میلیون 1.056 میلیون 4.357 میلیون 533,768 13.71 6.93 1.68 14.702 میلیون 168,626 8.782 میلیون 6.089 میلیون
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 15,865 802.00 4.81 16,113 554.00 3.32 1400/03/29 1,669 4.41 میلیون 71.04 میلیارد 2,641.84 16,667 16,050 15,834 17,380 28 934,424 16,795 0 0 0 5.317 هزار میلیارد 6.499 میلیون 1.644 میلیون 330,000 1.182 میلیون 462,438 3.035 میلیون 120,496 44.15 11.89 1.81 2.743 میلیون 300,000 3.042 میلیون 862
اخزا817

اسناد خزانه-م17بودجه98-010512

اوراق فرابورس 798,106 21,877.00 2.82 776,229 0.00 0.00 1400/03/29 23 112,920 87.65 میلیارد - 776,229 794,295 794,295 798,106 1 19,100 798,106 1 500 799,950 - - - - - - - - - - - 400 4,402 930 3,872
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,168 141.00 2.01 7,082 55.00 0.78 1400/03/29 1,963 7.85 میلیون 56.13 میلیارد 4,001.5 7,027 6,914 6,914 7,360 1 750 6,950 1 811 6,960 318.69 هزار میلیارد 370.618 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 3.39 3.25 3.33 3.543 میلیون 12,289 3.326 میلیون 230,000
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,866 174.00 2.60 6,789 97.00 1.45 1400/03/29 436 2.64 میلیون 17.9 میلیارد 6,046.71 6,692 6,850 6,741 6,866 2 110,800 6,830 2 24,550 6,839 34.624 هزار میلیارد 41.305 میلیون 18.8 میلیون 5.1 میلیون 6.681 میلیون 12.119 میلیون 1.777 میلیون -1,320,456 -26.22 2.86 19.48 1.53 میلیون 1.065 میلیون 2.418 میلیون 176,979
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,710 178.00 0.90 19,981 93.00 0.47 1400/03/29 2,333 7.05 میلیون 140.93 میلیارد 3,023.26 19,888 19,500 19,500 20,600 4 107,468 19,860 1 100,000 19,899 89.915 هزار میلیارد 91.009 میلیون 15.192 میلیون 4.5 میلیون 1.095 میلیون 14.097 میلیون 1.996 میلیون 4.224 میلیون 21.29 6.38 45.05 6.862 میلیون 6.744 میلیون 12.941 میلیون 665,000
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 8,390 311.00 3.57 8,462 239.00 2.75 1400/03/29 683 2.8 میلیون 23.69 میلیارد 4,098.7 8,701 8,900 8,266 8,900 1 10,880 8,421 1 600 8,490 8.462 هزار میلیارد 9.642 میلیون 2.818 میلیون 563,488 1.18 میلیون 1.638 میلیون 2.243 میلیون 592,834 14.27 5.17 3.77 7.4 میلیون - 7.4 میلیون -
خبازرس

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

سهام فرابورس 24,570 9,554.00 28.00 34,124 0.00 0.00 1400/03/29 62 687,176 23.45 میلیارد - 34,124 24,076 24,076 25,530 118 549,559 24,820 1 921 25,340 4.485 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 721,744 - 221,744 500,000
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 9,095 1.00 0.01 9,095 1.00 0.01 1400/03/29 3,220 7.79 میلیون 70.89 میلیارد 2,420.46 9,094 9,095 9,094 9,103 386 73,713,439 9,094 7 5,546 9,095 272.85 هزار میلیارد 364.603 میلیون 144.027 میلیون 30 میلیون 91.753 میلیون 52.273 میلیون 35.312 میلیون 35.158 میلیون 7.76 5.22 7.73 1.004 میلیون 7.248 میلیون 8.248 میلیون 3,475
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 17,065 9,552.00 35.89 26,617 0.00 0.00 1400/03/29 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 17,270 17,065 17,500 1 290 17,272 2 41,784 17,273 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.062 میلیون 2.946 میلیون 6.008 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 25,090 963.00 3.70 24,908 1,145.00 4.39 1400/03/29 11,430 52.75 میلیون 1.314 هزار میلیارد 477.09 26,053 24,751 24,751 25,760 0 0 0 1049 13,623,693 26,053 69.742 هزار میلیارد - - 2.8 میلیون - - 5.882 میلیون 5.62 میلیون 12.41 - 11.86 475,521 4 میلیون 3.67 میلیون 805,723
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 27,490 1,144.00 4.34 26,670 324.00 1.23 1400/03/29 232 214,980 5.85 میلیارد 926.64 26,346 26,420 26,400 27,500 1 58 26,050 2 3,590 26,400 14.402 هزار میلیارد 15.403 میلیون 3.878 میلیون 540,000 1.001 میلیون 2.877 میلیون 5.828 میلیون 1.761 میلیون 8.18 5.01 2.48 209,659 171,005 364,664 16,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,620 10.00 0.62 1,603 7.00 0.43 1400/03/29 758 17.17 میلیون 27.46 میلیارد 22,654.77 1,610 1,600 1,551 1,622 5 842,742 1,636 3 300,000 1,636 106.081 هزار میلیارد 114.238 میلیون 84.636 میلیون 66.176 میلیون 8.158 میلیون 76.479 میلیون 11.42 میلیون 10.984 میلیون 9.66 1.39 9.29 11.815 میلیون 5.964 میلیون 17.779 میلیون -
تسه9810

امتیاز مسکن دی 98

تسهیلات مسکن فرابورس 590,000 217,826.00 26.96 807,826 0.00 0.00 1400/03/29 230 5,525 4.46 میلیارد - 807,826 619,998 580,010 637,290 2 216 603,200 1 3 619,998 - - - - - - - - - - - 2,595 - 2,595 -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 15,130 309.00 2.08 14,823 2.00 0.01 1400/03/29 272 599,437 8.89 میلیارد 2,203.81 14,821 14,346 14,080 15,400 1 3,000 14,348 2 23,500 14,530 20.752 هزار میلیارد 50.3 میلیون 32.411 میلیون 950,000 29.547 میلیون 2.863 میلیون 43.387 میلیون 1.75 میلیون 11.86 7.25 0.48 394,513 45,100 439,613 -