همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 17,385 133.00 0.76 17,518 0.00 0.00 1399/11/2 151,766 95.99 میلیون 1.682 هزار میلیارد 1,678.9 17,518 17,010 17,010 18,400 2 1,500 17,385 3 8,367 17,385 43.795 هزار میلیارد 45.71 میلیون 8.138 میلیون 2.5 میلیون 1.915 میلیون 6.223 میلیون 4.094 میلیون 4.036 میلیون 10.85 7.04 10.7 94.92 میلیون 1.074 میلیون 93.309 میلیون 2.685 میلیون
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 9,700 3,759.00 63.27 5,941 0.00 0.00 1399/11/2 63 433,020 2.51 میلیارد - 5,941 9,120 9,120 10,000 2 2,335 9,500 1 39,952 9,775 3.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.644 میلیون 150,800 5.744 میلیون 50,000
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 13,220 412.00 3.22 12,808 0.00 0.00 1399/11/2 4,964 25.75 میلیون 329.78 میلیارد 5,186.9 12,808 12,254 12,254 13,369 1 2,330 13,220 1 13,000 13,220 9.926 هزار میلیارد 10.398 میلیون 1.382 میلیون 775,000 472,082 909,895 984,701 147,757 67.19 10.91 10.08 25.528 میلیون 220,000 25.711 میلیون 37,000
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 7,106 1,422.00 25.02 5,684 0.00 0.00 1399/11/2 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 7,106 - 7,106 43 1,976,500 7,106 1 50,000 999,999 917.78 میلیارد - - - - - - - - - - 807,000 - 650,000 157,000
آرمان

بیمه آرمان

سهام فرابورس 9,500 1,359.00 16.69 8,141 0.00 0.00 1399/11/2 42 1.619 میلیون 13.44 میلیارد - 8,141 9,200 9,200 9,610 1 700 9,499 3 21,869 9,500 12.212 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.663 میلیون 10,000 13.683 میلیون 990,000
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 5,800 16.00 0.28 5,784 0.00 0.00 1399/11/2 1,932 21.94 میلیون 126.9 میلیارد 11,356.18 5,784 5,639 5,550 5,800 1 52,202 5,726 2 3,237 5,800 24.262 هزار میلیارد 76.581 میلیون 60.263 میلیون 4.195 میلیون 52.318 میلیون 7.945 میلیون 24.49 میلیون 3.251 میلیون 7.46 3.05 0.99 21.549 میلیون 390,750 21.34 میلیون 600,000
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 42,152 1,932.00 4.80 40,220 0.00 0.00 1399/11/2 7,837 46,759 1.97 میلیارد 5.97 40,220 42,152 42,152 42,152 931 11,919,730 42,152 1 6 42,152 8.044 هزار میلیارد 8.618 میلیون 1.78 میلیون 200,000 574,080 1.206 میلیون 1.559 میلیون 1.026 میلیون - 8.9 6.57 46,759 - 45,623 1,136
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 12,690 5,194.00 69.29 7,496 0.00 0.00 1399/11/2 258 2.385 میلیون 17.95 میلیارد - 7,496 12,290 12,252 12,903 1 24,500 12,500 3 74,088 12,690 48.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.156 میلیون 985,262 9.729 میلیون 411,964
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 63,410 18,890.00 42.43 44,520 0.00 0.00 1399/11/2 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 58,364 58,364 64,506 2 7,392 63,200 1 571 63,410 2.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.747 میلیون 325,000 3.04 میلیون 32,500
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 19,969 780.00 3.76 20,749 0.00 0.00 1399/11/2 4,574 23.9 میلیون 495.92 میلیارد 5,225.46 20,749 20,250 19,969 22,000 0 0 0 104 3,513,901 19,969 134.558 هزار میلیارد 181.154 میلیون 67.514 میلیون 6.485 میلیون 46.596 میلیون 20.918 میلیون 33.194 میلیون 14.224 میلیون 9.47 6.43 4.05 21.193 میلیون 2.708 میلیون 22.835 میلیون 1.066 میلیون
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 30,267 1,082.00 3.45 31,349 0.00 0.00 1399/11/2 3,657 8.76 میلیون 274.5 میلیارد 2,394.38 31,349 30,600 30,267 32,500 1 5,100 22,143 29 181,706 30,267 100.317 هزار میلیارد 104.883 میلیون 11.616 میلیون 3.2 میلیون 4.566 میلیون 7.05 میلیون 7.754 میلیون 3.144 میلیون 31.91 14.23 12.94 8.643 میلیون 113,590 8.756 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 16,580 205.00 1.25 16,375 0.00 0.00 1399/11/2 7,232 45.77 میلیون 749.52 میلیارد 6,329.21 16,375 15,764 15,764 17,390 1 523 16,550 1 12,341 16,580 47.898 هزار میلیارد 59.515 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 18.93 8.48 1.33 40.806 میلیون 4.967 میلیون 44.709 میلیون 1.064 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 25,100 417.00 1.63 25,517 0.00 0.00 1399/11/2 1,693 4.29 میلیون 109.36 میلیارد 2,531.51 25,517 24,878 24,878 26,679 1 2,000 25,090 5 9,566 25,125 44.668 هزار میلیارد 75.775 میلیون 40.789 میلیون 1.751 میلیون 31.108 میلیون 9.681 میلیون 16.364 میلیون 7.312 میلیون 6.11 4.62 2.73 4.05 میلیون 236,100 4.198 میلیون 87,625
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 22,800 623.00 2.66 23,423 0.00 0.00 1399/11/2 5,409 18.1 میلیون 423.99 میلیارد 3,346.51 23,423 22,210 22,210 23,956 1 8,307 22,845 1 8,806 22,845 25.297 هزار میلیارد 26.648 میلیون 3.225 میلیون 650,000 1.351 میلیون 1.874 میلیون 3.196 میلیون 894,574 28.28 13.5 7.92 18.019 میلیون 82,492 17.451 میلیون 650,317
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 5,211 934.00 21.84 4,277 0.00 0.00 1399/11/2 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 5,211 5,211 5,211 0 0 0 413 11,417,334 5,211 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.79 میلیون 3.2 میلیون 10.99 میلیون -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 9,282 400.00 4.13 9,682 0.00 0.00 1399/11/2 505 2.35 میلیون 22.18 میلیارد 4,647.45 9,682 9,770 9,282 9,770 0 0 0 862 12,144,252 9,282 12.78 هزار میلیارد 13.386 میلیون 3.619 میلیون 1.32 میلیون 606,174 3.013 میلیون 2.415 میلیون 2.331 میلیون 5.48 4.24 5.29 2.347 میلیون - 2.347 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 28,751 611.00 2.08 29,362 0.00 0.00 1399/11/2 2,098 3.55 میلیون 104.22 میلیارد 1,691.93 29,362 29,000 28,500 30,270 1 2,980 28,750 1 420 28,900 20.553 هزار میلیارد 21.758 میلیون 2.593 میلیون 700,000 1.205 میلیون 1.388 میلیون 4.696 میلیون 587,375 34.99 14.81 4.38 3.547 میلیون 2,740 3.283 میلیون 266,424
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,612 45.00 0.42 10,657 0.00 0.00 1399/11/2 24,215 61.35 میلیون 653.86 میلیارد 317.58 میلیون 10,657 10,502 10,502 10,920 1 3,000 10,614 2 2,067 10,618 319.71 هزار میلیارد 421.371 میلیون 165.684 میلیون 30 میلیون 101.661 میلیون 64.023 میلیون 35.795 میلیون 35.672 میلیون 8.97 4.99 8.93 60.505 میلیون 849,221 60.809 میلیون 545,569
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 40,690 477.00 1.16 41,167 0.00 0.00 1399/11/2 5,276 9.73 میلیون 400.4 میلیارد 1,843.49 41,167 41,000 40,000 42,180 1 613 40,600 2 22,188 40,690 115.268 هزار میلیارد 117.663 میلیون 9.948 میلیون 2.8 میلیون 2.395 میلیون 7.552 میلیون 5.597 میلیون 5.266 میلیون 21.89 15.26 20.59 9.454 میلیون 272,280 9.691 میلیون 35,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 44,260 555.00 1.27 43,705 0.00 0.00 1399/11/2 543 1.15 میلیون 50.43 میلیارد 2,125.18 43,705 44,413 43,000 44,413 1 20,000 43,810 1 10,000 44,200 21.853 هزار میلیارد 24.164 میلیون 3.482 میلیون 500,000 2.312 میلیون 1.17 میلیون 5.088 میلیون 467,756 46.72 18.68 4.3 1.096 میلیون 58,000 1.041 میلیون 112,780
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 6,338 67.00 1.07 6,271 0.00 0.00 1399/11/2 10,189 171.71 میلیون 1.077 هزار میلیارد 16,852.39 6,271 6,235 6,235 6,480 4 11,131 6,331 1 140,333 6,338 20.851 هزار میلیارد 24.24 میلیون 7.564 میلیون 3.325 میلیون 3.389 میلیون 4.175 میلیون 3.204 میلیون 486,686 42.84 4.99 6.51 137.708 میلیون 34.001 میلیون 170.875 میلیون 834,000
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,129 413.00 2.50 16,542 0.00 0.00 1399/11/2 1,732 4.93 میلیون 81.56 میلیارد 2,846.53 16,542 15,800 15,750 17,200 1 657 16,002 1 2,576 16,129 9.974 هزار میلیارد 11.188 میلیون 2.139 میلیون 602,947 1.214 میلیون 925,006 232,416 215,925 46.19 10.78 42.91 4.93 میلیون 320 4.93 میلیون -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 51,716 1,577.00 3.15 50,139 0.00 0.00 1399/11/2 128,673 25.29 میلیون 1.268 هزار میلیارد 6.93 50,139 46,792 46,792 51,716 578 980,922 51,716 1 7 51,716 10.028 هزار میلیارد 10.579 میلیون 1.146 میلیون 200,000 551,399 594,615 2.33 میلیون 400,153 25.06 16.86 4.3 25.118 میلیون 168,958 23.234 میلیون 2.054 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 35,606 0.00 0.00 35,606 0.00 0.00 1399/11/2 522 3.57 میلیون 127.23 میلیارد 6,845.5 35,606 35,606 35,606 35,606 0 0 0 9999 14,683,713 35,606 10.682 هزار میلیارد 10.93 میلیون 654,811 300,000 248,278 406,533 605,258 36,002 - 29 18.36 3.573 میلیون - 3.269 میلیون 304,483
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 25,000 726.00 2.99 24,274 0.00 0.00 1399/11/2 2,504 6.74 میلیون 163.72 میلیارد 2,693.59 24,274 23,465 23,465 25,360 4 66,004 24,999 1 4,000 24,999 24.274 هزار میلیارد 25.383 میلیون 4.457 میلیون 1,000,000 1.109 میلیون 3.348 میلیون 2.512 میلیون 2.21 میلیون 10.98 7.25 9.66 4.813 میلیون 1.932 میلیون 6.745 میلیون -
سمایه

بانک سرمایه

سهام فرابورس 7,297 2,173.00 22.95 9,470 0.00 0.00 1399/11/2 47 123,400 1.14 میلیارد - 9,470 7,297 7,297 7,297 0 0 0 870 13,068,355 7,297 37.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.21 میلیون - 1.21 میلیون -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 31,524 1,079.00 3.31 32,603 0.00 0.00 1399/11/2 1,365 1.7 میلیون 55.42 میلیارد 1,245.24 32,603 34,200 31,524 34,400 1 265 29,351 3 4,210 31,650 9.455 هزار میلیارد 17.416 میلیون 8.978 میلیون 290,000 7.961 میلیون 1.017 میلیون 4.05 میلیون 489,997 19.3 9.31 2.33 1.601 میلیون 99,000 1.7 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 29,005 1,265.00 4.18 30,270 0.00 0.00 1399/11/2 4,041 8.49 میلیون 256.84 میلیارد 2,099.76 30,270 31,439 28,519 31,521 2 64,951 29,200 3 137,691 29,200 23.308 هزار میلیارد 25.091 میلیون 2.799 میلیون 150,000 1.783 میلیون 1.016 میلیون 4.388 میلیون 549,420 42.42 22.95 5.31 8.422 میلیون 63,326 7.286 میلیون 1.199 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,214 48.00 0.67 7,166 0.00 0.00 1399/11/2 2,691 15.3 میلیون 110 میلیارد 5,687.1 7,166 7,030 6,900 7,214 305 4,574,745 7,214 1 1,050 7,290 322.47 هزار میلیارد 368.039 میلیون 135.808 میلیون 15 میلیون 45.569 میلیون 90.239 میلیون 92.174 میلیون 90.417 میلیون 3.57 3.57 3.5 15.288 میلیون 15,611 9.731 میلیون 5.573 میلیون
سخواف

سیمان مجد خواف

سهام فرابورس 21,860 5,269.00 31.76 16,591 0.00 0.00 1399/11/2 3 4,500 72.43 میلیون - 16,591 20,196 20,196 22,280 1 139,000 21,890 10 152,574 21,890 8.798 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.446 میلیون - 16.3 میلیون 145,251
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 73,990 2,416.00 3.16 76,406 0.00 0.00 1399/11/2 14,676 16.97 میلیون 1.296 هزار میلیارد 1,361.9 76,406 77,002 73,400 80,800 2 3,639 73,770 1 2,000 73,770 84.834 هزار میلیارد 85.12 میلیون 3.114 میلیون 1.11 میلیون 286,772 2.828 میلیون 1.372 میلیون 1.356 میلیون 62.58 30 61.82 16.692 میلیون 273,285 16.938 میلیون 27,640
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 70,695 13.00 0.02 70,708 0.00 0.00 1399/11/2 1,512 1.65 میلیون 116.44 میلیارد 1,089.16 70,708 70,107 69,000 73,472 2 5,000 70,695 2 5,931 70,850 35.354 هزار میلیارد 40.438 میلیون 7.91 میلیون 500,000 5.084 میلیون 2.826 میلیون 7.469 میلیون 2.928 میلیون 12.07 12.51 4.74 1.309 میلیون 337,927 1.635 میلیون 11,796
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 100,000 620.00 0.62 99,380 0.00 0.00 1399/11/2 2,348 3.9 میلیون 387.5 میلیارد 1,660.64 99,380 96,363 96,363 100,000 2 2,092 99,999 15 237,155 100,000 1014.272 هزار میلیارد 1.107 میلیارد 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 49.15 36.67 31.73 3.381 میلیون 518,268 3.734 میلیون 165,143
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,090 11.00 0.27 4,101 0.00 0.00 1399/11/2 3,532 32.66 میلیون 133.93 میلیارد 9,246.02 4,101 3,980 3,965 4,190 7 63,762 4,090 9 80,650 4,110 18.916 هزار میلیارد 21.363 میلیون 8.846 میلیون 4.613 میلیون 2.447 میلیون 6.398 میلیون 2.23 میلیون 1.434 میلیون 13.19 2.96 8.48 32.657 میلیون - 30.159 میلیون 2.498 میلیون
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 13,450 7,500.00 35.80 20,950 0.00 0.00 1399/11/2 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 13,300 12,722 14,060 2 100,000 13,419 1 645 13,450 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 41.997 میلیون 9.46 میلیون 51.177 میلیون 280,000
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 8,040 143.00 1.81 7,897 0.00 0.00 1399/11/2 3,373 18.36 میلیون 145.02 میلیارد 5,444.56 7,897 7,810 7,805 8,180 6 776,008 7,990 1 5,738 8,080 47.382 هزار میلیارد 52.765 میلیون 12.804 میلیون 3 میلیون 5.383 میلیون 7.422 میلیون 1.617 میلیون 721,457 65.69 6.38 29.3 17.593 میلیون 771,882 18.347 میلیون 17,000
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 17,220 199.00 1.17 17,021 0.00 0.00 1399/11/2 3,214 7.82 میلیون 133.06 میلیارد 2,432.43 17,021 16,600 16,500 17,460 1 45,015 17,140 2 2,258 17,220 37.982 هزار میلیارد 39.184 میلیون 5.846 میلیون 2.232 میلیون 1.201 میلیون 4.645 میلیون 2.4 میلیون 2.076 میلیون 18.3 8.18 15.83 7.318 میلیون 500,000 7.818 میلیون -
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,100 382.00 4.95 7,718 0.00 0.00 1399/11/2 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 7,861 7,861 8,179 3 8,498 8,090 1 19,667 8,100 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.692 میلیون 2.061 میلیون 21.753 میلیون 1,000,000
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 95,932 227.00 0.24 95,705 0.00 0.00 1399/11/2 664 502,734 48.11 میلیارد 757.13 95,705 95,930 93,500 95,932 35 42,176 95,932 1 57 98,653 31.583 هزار میلیارد 35.472 میلیون 6.633 میلیون 330,000 3.889 میلیون 2.744 میلیون 11.252 میلیون 2.368 میلیون 13.34 11.51 2.81 502,734 - 245,637 257,097
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 3,327 26.00 0.78 3,353 0.00 0.00 1399/11/2 13,888 243.1 میلیون 815.05 میلیارد 17,504.18 3,353 3,327 3,327 3,466 0 0 0 210 7,458,300 3,327 12.84 هزار میلیارد 13.187 میلیون 4.111 میلیون 3.829 میلیون 347,336 3.763 میلیون 229,667 -96,030 -133.71 3.41 55.91 239.924 میلیون 3.174 میلیون 242.083 میلیون 1.015 میلیون