همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 12,740 20.00 0.16 12,740 20.00 0.16 15:04 1,387 199.611 میلیون 2.543 هزار میلیارد - 12,720 12,740 12,740 12,741 1 195,944,143 12,740 37 24,989,835 12,741 - - - - - - - - - - - 33.677 میلیون 165.934 میلیون 84.424 میلیون 115.187 میلیون
توان

توان

صندوق فرابورس 17,788 370.00 2.12 18,071 653.00 3.75 14:59 5,862 46.395 میلیون 838.4 میلیارد - 17,418 17,700 17,620 18,500 2 25,084 17,782 1 13,611 17,788 - - - - - - - - - - - 40.47 میلیون 5.925 میلیون 41.95 میلیون 4.445 میلیون
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 22,396 289.00 1.31 22,530 423.00 1.91 14:59 1,233 2.131 میلیون 48.02 میلیارد - 22,107 22,350 22,300 22,924 3 15,067 22,333 1 53,892 22,396 - - - - - - - - - - - 1.555 میلیون 576,428 610,733 1.521 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 62,269 58.00 0.09 62,266 55.00 0.09 14:59 2,843 77.813 میلیون 4.845 هزار میلیارد - 62,211 62,265 62,265 62,269 2 25,203 62,268 1 1,546,184 62,269 - - - - - - - - - - - 19.061 میلیون 58.752 میلیون 20.625 میلیون 57.187 میلیون
ارزش مسکن

ارزش مسکن

صندوق فرابورس 11,921 4.00 0.03 11,969 52.00 0.44 14:59 1,682 2.134 میلیون 25.55 میلیارد - 11,917 11,895 11,892 12,050 1 66 11,921 1 450 11,924 - - - - - - - - - - - 2.134 میلیون - 2.131 میلیون 3,461
آوند

آوند

صندوق فرابورس 13,415 11.00 0.08 13,414 10.00 0.07 14:59 1,862 115.558 میلیون 1.55 هزار میلیارد - 13,404 13,414 13,414 13,415 6 105,947,840 13,414 1 49,661,052 13,415 - - - - - - - - - - - 68.231 میلیون 47.327 میلیون 41.626 میلیون 73.932 میلیون
اونیکس

اونیکس

صندوق فرابورس 10,695 17.00 0.16 10,693 15.00 0.14 14:59 107 16.498 میلیون 176.42 میلیارد - 10,678 10,695 10,693 10,695 74 73,691,600 10,693 100 99,459,327 10,695 - - - - - - - - - - - 722,151 15.776 میلیون 3.683 میلیون 12.815 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 16,193 24.00 0.15 16,193 24.00 0.15 14:59 3,673 515.835 میلیون 8.353 هزار میلیارد - 16,169 16,193 16,193 16,194 2 84,487,822 16,193 68 12,614,696 16,194 - - - - - - - - - - - 37.583 میلیون 478.252 میلیون 152.924 میلیون 362.911 میلیون
آلا

آلا

صندوق فرابورس 11,162 16.00 0.14 11,162 16.00 0.14 14:59 262 12.784 میلیون 142.69 میلیارد - 11,146 11,161 11,161 11,162 18 16,619,258 11,161 3 2,819,913 11,162 - - - - - - - - - - - 8.285 میلیون 4.499 میلیون 5.927 میلیون 6.857 میلیون
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 127,839 1,799.00 1.43 128,530 2,490.00 1.98 14:59 3,893 6.882 میلیون 884.58 میلیارد - 126,040 127,404 127,404 130,451 1 715 127,839 2 388 127,840 - - - - - - - - - - - 6.504 میلیون 378,532 5.904 میلیون 977,929
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 17,364 16.00 0.09 17,364 16.00 0.09 14:59 565 55.337 میلیون 960.88 میلیارد - 17,348 17,364 17,364 17,365 1 24,116,187 17,364 2 4,614,249 17,365 - - - - - - - - - - - 3.24 میلیون 52.097 میلیون 5.292 میلیون 50.045 میلیون
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 15,989 159.00 1.00 16,062 232.00 1.47 14:59 1,062 14.137 میلیون 227.07 میلیارد - 15,830 15,950 15,900 16,246 1 15,000 15,950 1 16,565 15,989 - - - - - - - - - - - 10.982 میلیون 1.895 میلیون 7.469 میلیون 5.408 میلیون
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 371,999 4,183.00 1.14 373,177 5,361.00 1.46 14:59 658 373,052 139.21 میلیارد - 367,816 371,001 370,501 376,299 1 27 371,909 1 11,378 371,999 - - - - - - - - - - - 354,119 18,933 302,943 70,109
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 13,975 13.00 0.09 13,975 13.00 0.09 14:59 2,684 108.62 میلیون 1.518 هزار میلیارد - 13,962 13,975 13,975 13,976 41 35,069,900 13,975 9 8,678,601 13,976 - - - - - - - - - - - 55.232 میلیون 53.388 میلیون 49.309 میلیون 59.31 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 13,400 17.00 0.13 13,399 16.00 0.12 14:59 2,450 152.693 میلیون 2.046 هزار میلیارد - 13,383 13,399 13,399 13,400 157 150,013,663 13,399 41 40,055,463 13,400 - - - - - - - - - - - 44.56 میلیون 108.133 میلیون 55.625 میلیون 97.068 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 18,353 22.00 0.12 18,351 20.00 0.11 14:59 1,634 47.916 میلیون 879.32 میلیارد - 18,331 18,351 18,351 18,353 1 54,479 18,352 7 5,796,458 18,353 - - - - - - - - - - - 15.33 میلیون 32.586 میلیون 37.345 میلیون 10.571 میلیون
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 41,766 394.00 0.95 42,220 848.00 2.05 14:59 1,352 4.437 میلیون 187.32 میلیارد - 41,372 41,999 41,690 42,790 1 2,350 41,743 1 2,390 41,766 - - - - - - - - - - - 4.249 میلیون 188,138 2.181 میلیون 2.256 میلیون
اخزا101

اسناد خزانه-م1بودجه01-040326

اوراق فرابورس 697,800 670.00 0.10 697,850 720.00 0.10 14:59 60 165,500 115.49 میلیارد - 697,130 696,520 696,520 699,460 1 20,300 697,760 1 36,400 698,990 - - - - - - - - - - - 80,400 85,100 38,900 126,600
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 12,256 22.00 0.18 12,255 21.00 0.17 14:59 242 16.858 میلیون 206.6 میلیارد - 12,234 12,234 12,234 12,256 15 14,001,134 12,255 15 14,305,773 12,256 - - - - - - - - - - - 2.846 میلیون 14.012 میلیون 9.643 میلیون 7.215 میلیون
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.075 میلیون 10,325.00 0.97 1.081 میلیون 16,198.00 1.52 14:59 339 8,414 9.09 میلیارد - 1.065 میلیون 1.056 میلیون 1.056 میلیون 1.094 میلیون 1 68 1,075,002 2 4 1,075,111 - - - - - - - - - - - 8,414 - 8,288 126
ساحل

ساحل

صندوق فرابورس 13,410 17.00 0.13 13,410 17.00 0.13 14:59 87 1.918 میلیون 25.72 میلیارد - 13,393 13,409 13,409 13,410 4 49,723,070 13,409 1 18,901,184 13,410 - - - - - - - - - - - 1.303 میلیون 615,156 818,874 1.099 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 16,406 21.00 0.13 16,406 21.00 0.13 14:59 917 217.503 میلیون 3.568 هزار میلیارد - 16,385 16,406 16,406 16,407 1 200,275,614 16,406 1 50,000,000 16,407 - - - - - - - - - - - 13.415 میلیون 204.088 میلیون 14.854 میلیون 202.649 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 20,843 38.00 0.18 20,843 38.00 0.18 14:59 138 6.284 میلیون 130.98 میلیارد - 20,805 20,843 20,843 20,844 2 1,213,365 20,843 8 2,550,265 20,844 - - - - - - - - - - - 497,296 5.787 میلیون 5.184 میلیون 1.1 میلیون
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,078 15.00 0.15 10,077 14.00 0.14 14:59 72 11.904 میلیون 119.96 میلیارد - 10,063 10,077 10,077 10,078 36 35,205,431 10,077 9 7,961,310 10,078 - - - - - - - - - - - 4.109 میلیون 7.795 میلیون 479,916 11.424 میلیون
رشد

رشد

صندوق فرابورس 10,073 22.00 0.22 10,070 19.00 0.19 14:59 53 5.756 میلیون 57.96 میلیارد - 10,051 10,070 10,070 10,073 1 5,000 10,071 5 9,840,085 10,073 - - - - - - - - - - - 378,307 5.378 میلیون 5.596 میلیون 159,915
ضتوان1201

اختیارخ توان-16000-14021214

اختیار معامله فرابورس 4,450 450.00 11.25 4,000 0.00 0.00 14:59 3 4 16,000 - 4,000 3,400 3,300 4,450 1 1 4,055 0 0 0 - - - - - - - - - - - 4 - 4 -
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 295,556 5,010.00 1.72 295,583 5,037.00 1.73 14:59 37 344,222 101.75 میلیارد - 290,546 293,022 293,022 298,900 3 3,024 295,556 1 137 297,997 - - - - - - - - - - - 1,778 342,444 4,781 339,441
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 54,635 89.00 0.16 54,634 88.00 0.16 14:58 1,191 17.3 میلیون 945.19 میلیارد - 54,546 54,634 54,634 54,635 13 12,190,007 54,634 5 4,146,756 54,635 - - - - - - - - - - - 2.806 میلیون 14.494 میلیون 5.881 میلیون 11.419 میلیون
صنم

صنم

صندوق فرابورس 16,847 164.00 0.98 16,821 138.00 0.83 14:58 379 193,491 3.25 میلیارد - 16,683 16,750 16,744 16,893 1 6,652 16,851 1 6,978 16,886 - - - - - - - - - - - 119,068 74,423 112,061 81,430
صبا1404

اجاره صبا تامین14040125

اوراق فرابورس 968,000 70,420.00 6.78 968,000 70,420.00 6.78 14:58 1 100,000 96.8 میلیارد - 1.038 میلیون 968,000 968,000 968,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
سخند

سپهرخبرگان نفت

صندوق فرابورس 9,699 6.00 0.06 9,702 9.00 0.09 14:58 29 257,375 2.5 میلیارد - 9,693 9,707 9,689 9,707 1 181 9,695 1 5,915 9,700 - - - - - - - - - - - 17,375 240,000 257,375 -
بازده

بازده

صندوق فرابورس 12,625 25.00 0.20 12,624 24.00 0.19 14:58 20 1.536 میلیون 19.38 میلیارد - 12,600 12,623 12,623 12,625 2 1,141,107 12,623 2 610,661 12,625 - - - - - - - - - - - 476,607 1.059 میلیون 264,925 1.271 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 32,096 52.00 0.16 32,096 52.00 0.16 14:58 163 67.177 میلیون 2.156 هزار میلیارد - 32,044 32,096 32,096 32,097 1 35,974,158 32,096 1 21,943,340 32,097 - - - - - - - - - - - 259,768 66.917 میلیون 986,658 66.19 میلیون
سام

سام

صندوق فرابورس 10,074 15.00 0.15 10,075 16.00 0.16 14:58 149 42.189 میلیون 425.03 میلیارد - 10,059 10,074 10,074 10,075 1 7,512,049 10,074 1 7,993,065 10,075 - - - - - - - - - - - 325,416 41.863 میلیون 6.219 میلیون 35.97 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,075 14.00 0.14 10,074 13.00 0.13 14:58 71 5.837 میلیون 58.8 میلیارد - 10,061 10,074 10,074 10,075 1 96,343,651 10,074 1 8,433,601 10,075 - - - - - - - - - - - 710,658 5.126 میلیون 3.47 میلیون 2.366 میلیون
اعتبار

اعتبار

صندوق فرابورس 12,790 20.00 0.16 12,790 20.00 0.16 14:58 58 9.147 میلیون 116.99 میلیارد - 12,770 12,790 12,789 12,790 1 747,364 12,789 1 452,630 12,790 - - - - - - - - - - - 214,460 8.932 میلیون 805,407 8.341 میلیون
رماس

رماس

صندوق فرابورس 15,777 641.00 4.23 15,819 683.00 4.51 14:57 93 268,590 4.25 میلیارد - 15,136 15,450 15,150 16,400 1 533 15,777 1 65 15,934 - - - - - - - - - - - 110,605 157,985 217,133 51,457
تسه1402

امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسهیلات مسکن فرابورس 1.084 میلیون 2,678.00 0.25 1.092 میلیون 10,410.00 0.96 14:57 4,286 340,854 372.12 میلیارد - 1.081 میلیون 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1.1 میلیون 3 1,787 1,084,001 7 6,704 1,089,999 - - - - - - - - - - - 340,854 - 199,074 141,780
آسام

آرمان سپهر آشنا

صندوق فرابورس 25,200 138.00 0.55 25,305 243.00 0.97 14:56 71 135,380 3.43 میلیارد - 25,062 25,190 24,997 25,550 2 10,000 25,150 1 204,186 25,545 - - - - - - - - - - - 113,288 22,092 129,566 5,814
هیوا

هیوا

صندوق فرابورس 14,982 241.00 1.63 14,739 2.00 0.01 14:56 10 12,479 183.93 میلیون - 14,741 14,650 14,650 14,997 3 15,114 14,651 1 2,822 14,982 - - - - - - - - - - - 3,344 9,135 12,479 -
نشان

نشان

صندوق فرابورس 14,052 19.00 0.14 14,052 19.00 0.14 14:56 29 5.68 میلیون 79.81 میلیارد - 14,033 14,052 14,052 14,053 5 5,000,000 14,052 1 500,000 14,053 - - - - - - - - - - - 3,697 5.676 میلیون 219,999 5.46 میلیون
ضمان

ضمان

صندوق فرابورس 16,199 443.00 2.81 16,144 388.00 2.46 14:56 53 1.245 میلیون 20.1 میلیارد - 15,756 15,870 15,870 16,300 2 2,900 16,053 1 25,951 16,199 - - - - - - - - - - - 105,130 1.14 میلیون 217,419 1.028 میلیون
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.099 میلیون 23,452.00 2.18 1.088 میلیون 12,284.00 1.14 14:56 101 1,410 1.53 میلیارد - 1.076 میلیون 1.07 میلیون 1.07 میلیون 1.11 میلیون 1 39 1,085,501 1 13 1,100,000 - - - - - - - - - - - 1,410 - 1,221 189
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,967 16.00 0.81 1,989 6.00 0.30 14:55 476 11.063 میلیون 22.01 میلیارد 23,242.38 1,983 1,983 1,962 2,030 2 274,499 1,967 3 264,800 1,970 9.945 هزار میلیارد 33.107 میلیون 28.578 میلیون 5 میلیون 23.162 میلیون 5.416 میلیون 17.416 میلیون 487,032 20.43 1.84 0.57 11.063 میلیون - 11.063 میلیون -
داریوش

داریوش

صندوق فرابورس 18,410 417.00 2.32 18,394 401.00 2.23 14:55 175 837,543 15.41 میلیارد - 17,993 18,150 18,150 18,498 1 5,203 18,320 1 2,472 18,410 - - - - - - - - - - - 687,543 150,000 695,530 142,013
اکسیژن

اکسیژن

صندوق فرابورس 13,960 93.00 0.67 14,087 220.00 1.59 14:53 42 222,178 3.13 میلیارد - 13,867 13,998 13,960 14,190 1 166 13,960 3 5,750 14,080 - - - - - - - - - - - 221,539 639 221,798 380
ضکرمان1204

اختیارخ کرمان-1200-14021214

اختیار معامله فرابورس 210 52.00 19.85 282 20.00 7.63 14:53 3 81 22,809 - 262 110 250 349 2 51 200 1 177 450 - - - - - - - - - - - 81 - 81 -
آکام

آکام

صندوق فرابورس 10,144 14.00 0.14 10,144 14.00 0.14 14:52 48 1.786 میلیون 18.12 میلیارد - 10,130 10,145 10,144 10,145 1 20,000,000 10,144 1 2,837,150 10,145 - - - - - - - - - - - 359,708 1.426 میلیون 903,724 882,061
کاج

کاج

صندوق فرابورس 13,001 17.00 0.13 13,001 17.00 0.13 14:52 195 17.509 میلیون 227.64 میلیارد - 12,984 13,001 13,001 13,002 2 81,708,597 13,001 10 9,930,290 13,002 - - - - - - - - - - - 4.479 میلیون 13.03 میلیون 5.561 میلیون 11.948 میلیون
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 13,164 323.00 2.52 13,297 456.00 3.55 14:51 100 3.79 میلیون 50.4 میلیارد - 12,841 12,931 12,920 13,303 1 10,000 13,120 1 7 13,164 - - - - - - - - - - - 66,412 3.724 میلیون 145,202 3.645 میلیون
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 22,550 200.00 0.89 22,650 300.00 1.34 14:51 444 1.22 میلیون 27.62 میلیارد 2,748.48 22,350 22,300 22,100 23,100 1 27,800 22,350 2 24,873 22,600 67.95 هزار میلیارد 74.829 میلیون 12.826 میلیون 3 میلیون 6.879 میلیون 5.948 میلیون 8.073 میلیون 2.148 میلیون 31.64 11.42 8.42 233,528 986,796 416,424 803,900
رابین

رابین

صندوق فرابورس 12,411 17.00 0.14 12,411 17.00 0.14 14:51 162 8.117 میلیون 100.74 میلیارد - 12,394 12,411 12,410 12,412 1 15,151 12,411 20 4,316,250 12,412 - - - - - - - - - - - 2.115 میلیون 6.002 میلیون 5.655 میلیون 2.462 میلیون
طلوع

طلوع

صندوق فرابورس 35,824 39.00 0.11 35,824 39.00 0.11 14:49 43 6.216 میلیون 222.68 میلیارد - 35,785 35,824 35,824 35,825 2 2,000,000 35,824 1 60,000 35,826 - - - - - - - - - - - 86,833 6.129 میلیون 783,699 5.432 میلیون
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.088 میلیون 7,064.00 0.65 1.091 میلیون 9,872.00 0.91 14:49 754 38,765 42.3 میلیارد - 1.081 میلیون 1.1 میلیون 1.08 میلیون 1.1 میلیون 1 455 1,088,400 1 117 1,089,000 - - - - - - - - - - - 38,765 - 38,077 688
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 805,020 260.00 0.03 805,000 280.00 0.03 14:49 23 45,100 36.31 میلیارد - 805,280 803,030 803,030 805,820 2 99,800 805,010 1 200 805,690 - - - - - - - - - - - 1,000 44,100 1,700 43,400
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 17,043 22.00 0.13 17,043 22.00 0.13 14:48 215 7.824 میلیون 133.34 میلیارد - 17,021 17,042 17,042 17,044 3 22,740 17,043 1 3,413,178 17,044 - - - - - - - - - - - 2.172 میلیون 5.651 میلیون 4.4 میلیون 3.423 میلیون
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 16,632 110.00 0.67 16,690 168.00 1.02 14:48 88 159,719 2.67 میلیارد - 16,522 16,750 16,632 16,750 1 61 16,633 1 1,000 16,690 - - - - - - - - - - - 82,754 76,965 159,719 -
نیلی

نیلی

صندوق فرابورس 10,170 14.00 0.14 10,170 14.00 0.14 14:47 56 11.058 میلیون 112.46 میلیارد - 10,156 10,170 10,170 10,171 30 29,977,947 10,170 5 4,010,000 10,171 - - - - - - - - - - - 1.036 میلیون 10.022 میلیون 3.052 میلیون 8.006 میلیون
گنجین

گنجینه یکم آوید

صندوق فرابورس 20,440 37.00 0.18 20,438 35.00 0.17 14:46 4 773 15.8 میلیون - 20,403 20,434 20,434 20,440 1 499,716 20,434 1 499,621 20,440 - - - - - - - - - - - 489 284 394 379
فاخر

فاخر

صندوق فرابورس 11,038 14.00 0.13 11,038 14.00 0.13 14:46 205 61.014 میلیون 673.48 میلیارد - 11,024 11,039 11,038 11,039 47 46,793,767 11,038 37 33,511,830 11,039 - - - - - - - - - - - 3.423 میلیون 57.591 میلیون 2.553 میلیون 58.461 میلیون
یارا

یارا

صندوق فرابورس 15,699 28.00 0.18 15,700 29.00 0.19 14:46 106 4.729 میلیون 74.24 میلیارد - 15,671 15,699 15,699 15,700 1 12,914,090 15,699 1 3,000,000 15,700 - - - - - - - - - - - 642,844 4.086 میلیون 1.392 میلیون 3.337 میلیون
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 834,000 860.00 0.10 833,510 370.00 0.04 14:44 13 34,200 28.51 میلیارد - 833,140 833,000 833,000 834,000 1 10,000 833,130 2 200 833,980 - - - - - - - - - - - 800 33,400 4,400 29,800
ثمین

ثمین

صندوق فرابورس 20,040 484.00 2.47 20,004 448.00 2.29 14:42 57 125,772 2.52 میلیارد - 19,556 19,840 19,571 20,370 2 530 20,040 1 1,129 20,199 - - - - - - - - - - - 116,428 9,344 79,566 46,206
اخزا104

اسنادخزانه-م4بودجه01-040917

اوراق فرابورس 624,960 2,870.00 0.46 623,010 920.00 0.15 14:39 57 288,000 179.43 میلیارد - 622,090 622,800 621,000 624,960 1 300 622,910 1 500 624,700 - - - - - - - - - - - 25,200 262,800 92,500 195,500
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 795,990 28,230.00 3.68 767,760 0.00 0.00 14:37 2 200 153.55 میلیون - 767,760 794,010 793,510 795,990 2 400 765,840 1 100 775,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
ویستا

ویستا

صندوق فرابورس 18,910 98.00 0.52 18,991 179.00 0.95 14:37 33 248,962 4.73 میلیارد - 18,812 19,157 18,891 19,160 2 597 18,910 1 3,100 19,040 - - - - - - - - - - - 156,528 92,434 236,962 12,000
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 763,020 2,670.00 0.35 762,030 1,680.00 0.22 14:37 3 8,900 6.78 میلیارد - 760,350 762,000 762,000 763,020 1 300 761,130 1 100 766,690 - - - - - - - - - - - 300 8,600 8,100 800
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.083 میلیون 2,522.00 0.23 1.09 میلیون 9,083.00 0.84 14:34 164 3,161 3.44 میلیارد - 1.081 میلیون 1.075 میلیون 1.075 میلیون 1.1 میلیون 1 99 1,083,060 1 80 1,099,798 - - - - - - - - - - - 3,161 - 3,047 114
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.092 میلیون 21,424.00 2.00 1.093 میلیون 22,109.00 2.07 14:28 166 5,452 5.96 میلیارد - 1.071 میلیون 1.068 میلیون 1.068 میلیون 1.1 میلیون 1 305 1,091,997 1 24 1,099,487 - - - - - - - - - - - 5,452 - 5,255 197
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 819,000 200.00 0.02 818,600 600.00 0.07 14:27 7 11,600 9.5 میلیارد - 819,200 818,010 818,010 819,000 1 6,900 818,620 1 100 819,990 - - - - - - - - - - - 2,100 9,500 200 11,400
دانیک

دانیک

صندوق فرابورس 10,219 134.00 1.33 10,144 59.00 0.59 14:27 102 436,116 4.42 میلیارد - 10,085 10,250 10,097 10,250 3 6,200 10,122 1 25,000 10,216 - - - - - - - - - - - 426,116 10,000 426,116 10,000
اخزا105

اسنادخزانه-م5بودجه01-041015

اوراق فرابورس 613,790 2,000.00 0.33 611,830 40.00 0.01 14:22 31 541,400 331.25 میلیارد - 611,790 612,000 611,450 613,790 1 50,000 612,710 1 500 613,800 - - - - - - - - - - - 17,500 523,900 - 541,400
پایا

پایا

صندوق فرابورس 12,498 17.00 0.14 12,498 17.00 0.14 14:21 133 36.842 میلیون 460.45 میلیارد - 12,481 12,497 12,497 12,498 52 51,129,333 12,497 2 1,614,984 12,498 - - - - - - - - - - - 1.257 میلیون 35.584 میلیون 1.509 میلیون 35.333 میلیون
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 11,128 9.00 0.08 11,129 10.00 0.09 14:21 29 1.014 میلیون 11.28 میلیارد - 11,119 11,129 11,128 11,129 102 100,044,244 11,128 14 13,072,251 11,129 - - - - - - - - - - - 509,014 504,988 199,181 814,821
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 774,000 1,220.00 0.16 773,300 520.00 0.07 14:21 26 25,900 20.03 میلیارد - 772,780 770,210 770,210 774,000 1 5,000 773,220 1 100 773,990 - - - - - - - - - - - 400 25,500 11,200 14,700
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق فرابورس 944,450 15,250.00 1.64 1,000,000 70,800.00 7.62 14:13 1 1,000 1000 میلیون - 929,200 944,450 944,450 944,450 1 1,000 903,500 1 300 995,900 - - - - - - - - - - - - 2,400 2,400 -
فراز

فراز

صندوق فرابورس 21,390 669.00 3.23 21,149 428.00 2.07 14:11 77 390,299 8.25 میلیارد - 20,721 20,990 20,710 21,499 2 2,671 21,078 1 12,374 21,340 - - - - - - - - - - - 390,299 - 286,299 104,000
اخزا107

اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

اوراق فرابورس 648,800 1,160.00 0.18 647,910 270.00 0.04 14:07 14 223,700 144.94 میلیارد - 647,640 646,620 646,620 648,980 1 500 648,310 1 21,200 648,800 - - - - - - - - - - - 6,200 217,500 - 223,700
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 144,776 2,903.00 2.05 145,106 3,233.00 2.28 14:05 17 37,193 5.4 میلیارد - 141,873 145,000 144,776 145,999 1 75 144,776 2 26 145,999 - - - - - - - - - - - 1,281 35,912 2,151 35,042
اخزا108

اسنادخزانه-م8بودجه01-040728

اوراق فرابورس 652,820 50.00 0.01 645,160 7,710.00 1.18 13:59 21 44,300 28.58 میلیارد - 652,870 640,830 640,830 652,820 1 50,000 643,800 1 1,000 652,820 - - - - - - - - - - - 12,800 31,500 14,900 29,400
درین

درین

صندوق فرابورس 12,047 12.00 0.10 12,047 12.00 0.10 13:58 37 8.307 میلیون 100.07 میلیارد - 12,035 12,047 12,047 12,048 1 50,000 12,047 1 1,500,000 12,048 - - - - - - - - - - - 374,278 7.932 میلیون 454,818 7.852 میلیون
پاسار04

اجاره انرژی پاسارگاد14040302

اوراق فرابورس 925,000 75,000.00 7.50 1,000,000 0.00 0.00 13:57 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 925,000 925,000 925,000 3 67,500 990,000 1 18,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 130,000 - 130,000
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق فرابورس 183,085 3,261.00 1.81 185,459 5,635.00 3.13 13:53 68 46,654 8.65 میلیارد - 179,824 182,768 182,768 185,999 3 974 182,850 1 100 183,466 - - - - - - - - - - - 45,918 736 3,600 43,054
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 850,920 1,280.00 0.15 851,000 1,200.00 0.14 13:40 3 4,300 3.66 میلیارد - 852,200 853,000 850,770 853,000 1 6,400 850,920 1 1,800 856,990 - - - - - - - - - - - 200 4,100 200 4,100
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 998,990 990.00 0.10 999,980 0.00 0.00 13:37 1 115,000 115 میلیارد - 999,980 998,990 998,990 998,990 0 0 0 1 20,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 115,000 - 115,000
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 869,950 2,300.00 0.27 869,950 2,300.00 0.27 13:35 1 100 87 میلیون - 867,650 869,950 869,950 869,950 1 50,000 870,000 1 2,900 873,000 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
اخزا103

اسناد خزانه-م3بودجه01-040520

اوراق فرابورس 672,550 1,160.00 0.17 672,500 1,110.00 0.17 13:17 19 147,200 98.99 میلیارد - 671,390 673,000 671,920 673,000 1 500 672,560 1 100 673,000 - - - - - - - - - - - 7,700 139,500 300 146,900
اوج

اوج

صندوق فرابورس 16,767 226.00 1.37 16,626 85.00 0.51 13:02 38 1.07 میلیون 17.8 میلیارد - 16,541 16,763 16,566 16,767 2 21,000 16,633 1 600 16,766 - - - - - - - - - - - 32,863 1.037 میلیون 1.07 میلیون -
پرتو

پرتو

صندوق فرابورس 14,065 316.00 2.30 13,916 167.00 1.21 12:41 103 429,386 5.98 میلیارد - 13,749 13,840 13,800 14,300 2 20,413 14,065 1 2,587 14,200 - - - - - - - - - - - 80,404 348,982 183,811 245,575
اراد46

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 12:35 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
مروارید

مروارید

صندوق فرابورس 13,011 21.00 0.16 13,042 10.00 0.08 12:33 13 20,839 271.79 میلیون - 13,032 13,000 13,000 13,250 2 2,000 13,018 1 736 13,220 - - - - - - - - - - - 5,627 15,212 20,839 -
پادا

پادا

صندوق فرابورس 141,473 2,941.00 2.12 142,728 4,196.00 3.03 12:31 32 14,593 2.08 میلیارد - 138,532 139,501 139,501 143,218 1 676 141,772 2 25,120 142,412 - - - - - - - - - - - 5,428 9,165 9,296 5,297
تکیمیا

تامین سرمایه کیمیا

سهام فرابورس 1,950 5.00 0.26 1,958 3.00 0.15 12:30 769 35.455 میلیون 69.4 میلیارد - 1,955 1,960 1,941 1,970 1 53,000 1,940 1 2,580 1,951 39.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.482 میلیون 31.973 میلیون 24.961 میلیون 10.494 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 21,750 650.00 3.08 21,650 550.00 2.61 12:30 430 1.297 میلیون 28.12 میلیارد 3,017.41 21,100 21,450 21,200 22,100 2 19,243 21,500 3 1,508 21,850 119.508 هزار میلیارد 145.29 میلیون 45.005 میلیون 5.52 میلیون 25.782 میلیون 19.222 میلیون 17.859 میلیون 8.133 میلیون 14.69 6.22 6.69 1.021 میلیون 276,313 1.121 میلیون 176,485
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.49 6,070 170.00 2.72 12:30 681 4.425 میلیون 26.88 میلیارد 6,497.96 6,240 6,140 5,940 6,240 1 16,802 5,960 1 56,967 6,080 37.634 هزار میلیارد 54.316 میلیون 25.679 میلیون 6.2 میلیون 16.682 میلیون 8.997 میلیون 23.452 میلیون 1.587 میلیون 23.71 4.18 1.6 4.198 میلیون 227,387 4.4 میلیون 24,945
غبهار

کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان

سهام فرابورس 18,230 0.00 0.00 18,270 40.00 0.22 12:29 158 957,605 17.49 میلیارد - 18,230 18,000 18,000 18,560 1 5,514 18,060 1 9,900 18,230 7.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 957,605 - 957,605 -
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 2,380 65.00 2.66 2,411 34.00 1.39 12:29 195 6.869 میلیون 16.52 میلیارد - 2,445 2,375 2,375 2,450 1 190,657 2,375 1 110,435 2,380 14.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.71 میلیون 1.159 میلیون 6.419 میلیون 450,000
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 17,610 229,190.00 92.86 246,800 0.00 0.00 12:29 500 350,592 86.52 میلیارد - 246,800 17,850 17,140 17,850 0 0 0 0 4.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 308,203 42,389 321,592 29,000
وآفر

سر. ارزش آفرینان

سهام فرابورس 25,850 600.00 2.38 25,750 500.00 1.98 12:29 480 3.373 میلیون 86.89 میلیارد - 25,250 24,800 24,600 26,000 1 2,500 25,700 1 36,381 25,900 7.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.368 میلیون 4,200 2.783 میلیون 589,200
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 21,600 500.00 2.37 21,550 450.00 2.13 12:29 686 2.452 میلیون 52.86 میلیارد 3,574.62 21,100 21,250 21,000 22,100 1 500 21,250 2 10,111 21,600 12.93 هزار میلیارد 14.498 میلیون 3.12 میلیون 600,000 1.568 میلیون 1.552 میلیون 4.46 میلیون 905,374 14.28 8.33 2.9 1.53 میلیون 922,483 2.331 میلیون 121,123