همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,029 264.00 4.99 5,289 4.00 0.08 12:27 35 140,275 705.443 میلیون 4,007.86 5,293 140,275 5,029 705.443 میلیون 224 2,000 5,029 1 11.104 میلیون 5,029 7.955 هزار میلیارد 11.196 میلیون 4.1 میلیون 1.5 میلیون 3.262 میلیون 837,443 2.403 میلیون -257,828 -30.79 9.48 3.3 140,275 - 140,275 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 29,172 1,530.00 4.98 30,702 0.00 0.00 12:20 1 172 5.017 میلیون 417.58 30,702 5,011 29,172 146.181 میلیون 117 - - 0 760,050 29,167 9.211 هزار میلیارد 9.396 میلیون 751,870 300,000 185,204 566,666 1.296 میلیون 202,303 45.53 16.25 7.11 172 - 172 -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 5,780 0.00 0.00 6,060 0.00 0.00 12:13 42 439,042 2.54 میلیارد 9,190.24 - 468,702 5,780 2.709 میلیارد 135 - - 0 2.071 میلیون 5,780 6.666 هزار میلیارد 7.775 میلیون 2.043 میلیون 900,000 1.109 میلیون 933,821 554,365 -9,018 -739.19 7.14 12.02 439,042 - 439,042 -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 52,370 2,756.00 5.00 55,125 1.00 0.00 11:57 2 290 15.187 میلیون 244.71 55,126 290 52,370 15.187 میلیون 73 - - 0 337,306 52,370 11.025 هزار میلیارد 12.732 میلیون 2.005 میلیون 200,000 1.707 میلیون 298,292 4.322 میلیون 129,438 85.18 36.96 2.55 290 - 290 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 195,542 10,291.00 5.00 202,744 3,089.00 1.50 11:12 236 72,994 14.304 میلیارد 309.3 205,833 72,994 195,542 14.304 میلیارد 104 - - 0 74,246 195,542 20.274 هزار میلیارد 21.091 میلیون 1.274 میلیون 100,000 816,835 457,498 1.912 میلیون 278,472 72.81 44.32 10.61 67,994 5,000 72,994 -
پارتین

ص.ج.پارتیان15%تادیه

صندوق فرابورس 170,000 0.00 0.00 170,000 0.00 0.00 10:26 1 5,890 1.001 میلیارد - 170,000 5,890 170,000 1.001 میلیارد 1 - - 0 1,000 340,000 34 میلیارد - - - - - - - - - - - 5,890 5,890 -
تملی704

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.983 میلیون 94,411.00 5.00 1.983 میلیون 94,411.00 5.00 10:05 4 21 41.635 میلیون - 1.888 میلیون 1.983 میلیون 1.983 میلیون 1.983 میلیون 0 101 1.983 میلیون 9 - - 20.035 میلیارد - - - - - - - - - - 21 - 21 -
اخزا713

اسنادخزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 870,001 15.00 0.00 870,001 15.00 0.00 09:56 1 37 32.19 میلیون - 869,986 870,001 870,001 870,001 2 24,963 854,156 1 316 873,500 15.367 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37 - 37
تملی701

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.325 میلیون 63,101.00 5.00 1.325 میلیون 63,101.00 5.00 09:53 1 10 13.251 میلیون - 1.262 میلیون 1.325 میلیون 1.325 میلیون 1.325 میلیون 0 254 1.325 میلیون 10 - - 9.154 میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تسه9710

امتیاز تسهیلات مسکن دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 900,160 17,292.00 1.88 917,763 311.00 0.03 09:52 44 732 671.803 میلیون - 917,452 732 915,000 671.803 میلیون 1 23 900,160 1 213 939,981 1.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 734 - 734 -
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99

تسهیلات مسکن فرابورس 925,000 205.00 0.02 924,501 294.00 0.03 09:52 83 749 692.452 میلیون - 924,795 756 919,980 698.927 میلیون 2 34 925,000 2 19 930,000 1.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 756 - 756 -
تسه9712

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 920,000 4,249.00 0.46 910,760 4,991.00 0.55 09:52 32 212 193.081 میلیون - 915,751 212 900,000 193.081 میلیون 2 117 920,000 1 15 925,000 1.439 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 216 - 216 -
تسه9807

امتیاز تسهیلات مسکن مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 915,001 5,710.00 0.62 916,639 4,072.00 0.44 09:52 30 230 210.827 میلیون - 920,711 230 891,122 210.827 میلیون 1 31 915,001 1 11 929,999 904.129 میلیارد - - - - - - - - - - 252 - 252 -
تسه9708

امتیاز تسهیلات مسکن آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 927,930 16,074.00 1.76 911,652 204.00 0.02 09:52 79 1,440 1.313 میلیارد - 911,856 1,455 910,000 1.327 میلیارد 1 50 910,300 1 95 927,920 1.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,455 - 1,455 -
تسه9803

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 915,668 0.00 0.00 919,242 3,574.00 0.39 09:52 40 527 484.44 میلیون - 915,668 542 915,668 498.175 میلیون 1 52 915,668 1 78 930,000 1.547 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 542 - 542 -
تسه9810

امتیاز تسهیلات مسکن دی98

تسهیلات مسکن فرابورس 920,000 5,144.00 0.56 921,055 4,089.00 0.44 09:52 109 2,476 2.281 میلیارد - 925,144 2,530 915,000 2.33 میلیارد 1 105 920,001 1 7 929,000 1.415 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,530 - 2,530 -
تسه9808

امتیاز تسهیلات مسکن آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 915,001 6,149.00 0.67 918,385 2,765.00 0.30 09:52 49 1,081 992.774 میلیون - 921,150 1,082 898,888 993.689 میلیون 1 257 915,000 2 5 928,000 1.501 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,082 - 1,082 -
تسه9901

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99

تسهیلات مسکن فرابورس 925,000 1,596.00 0.17 922,086 1,318.00 0.14 09:52 89 1,972 1.818 میلیارد - 923,404 2,230 920,000 2.056 میلیارد 1 80 920,000 1 3 925,000 1.356 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,209 - 2,209 -
تسه9805

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 916,000 3,567.00 0.39 909,370 10,197.00 1.11 09:51 21 95 86.39 میلیون - 919,567 100 900,010 90.97 میلیون 1 31 915,000 2 2 920,000 679.82 میلیارد - - - - - - - - - - 101 - 101 -
صباح

ح . سرمایه گذاری صبا تامین

حق تقدم فرابورس 6,372 256.00 3.86 6,369 259.00 3.91 09:51 3,927 15.095 میلیون 96.146 میلیارد 3,395.36 6,628 6,481 6,298 6,500 1 41,346 6,371 1 632 6,373 191.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.01 میلیون 5.119 میلیون 14.272 میلیون 855,880
تسه9802

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 915,120 2,257.00 0.25 921,819 4,442.00 0.48 09:51 44 326 300.513 میلیون - 917,377 350 915,000 322.486 میلیون 1 33 915,120 1 5 917,377 1.571 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 350 - 350 -
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 32,929 20.00 0.06 32,929 20.00 0.06 09:51 375 10.267 میلیون 338.072 میلیارد - 32,909 32,930 32,920 32,930 10 2.52 میلیون 32,927 36 821,150 32,929 32.929 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.748 میلیون 1.047 میلیون 2.716 میلیون 8.078 میلیون
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 9,970 22.00 0.22 10,090 142.00 1.43 09:51 1,413 8.515 میلیون 85.921 میلیارد 8,333.66 9,948 10,290 9,803 10,290 1 5,999 9,970 2 77,001 10,000 12.908 هزار میلیارد 13.954 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون 5.12 2.89 5.03 8.45 میلیون 146,388 8.396 میلیون 200,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 67,265 3,540.00 5.00 68,697 2,108.00 2.98 09:51 110 667,054 44.869 میلیارد 11,282.09 70,805 67,265 67,265 67,265 1132 97 63,622 1 5.685 میلیون 67,265 198.254 هزار میلیارد 199.719 میلیون 6.113 میلیون 1.4 میلیون 1.465 میلیون 4.648 میلیون 3.326 میلیون 2.875 میلیون 66.98 41.42 57.89 67,498 600,000 667,498 -
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 63,002 1,933.00 2.98 63,003 1,932.00 2.98 09:51 933 3.556 میلیون 224.059 میلیارد - 64,935 63,000 63,000 63,500 1 80 63,002 1 329 63,003 50.402 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 387,069 3.17 میلیون 2.946 میلیون 611,029
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 36,597 1,926.00 5.00 38,325 198.00 0.51 09:51 30 131,531 4.814 میلیارد 11,027 38,523 36,597 36,597 36,597 603 - - 0 3.926 میلیون 36,597 23.115 هزار میلیارد 25.718 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.714 میلیون 864,195 2.62 میلیون 588,673 39.08 26.62 8.78 11,531 120,000 - 131,531
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 14,500 5.00 0.03 14,482 23.00 0.16 09:51 432 2.417 میلیون 34.968 میلیارد 5,888.04 14,505 14,950 14,310 14,950 8 46,525 14,469 2 14,938 14,500 11.465 هزار میلیارد 13.098 میلیون 2.542 میلیون 800,000 1.488 میلیون 1.054 میلیون 2.359 میلیون 164,144 70.73 11.01 4.92 2.418 میلیون - 2.398 میلیون 20,225
شصدفح

ح . صنعتی دوده فام

حق تقدم فرابورس 17,430 140.00 0.80 17,431 139.00 0.79 09:51 831 219,243 3.822 میلیارد 351.62 17,570 17,500 17,220 17,570 1 25 17,432 1 52 17,433 8.716 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 168,926 51,412 220,338 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 27,830 526.00 1.93 26,939 365.00 1.34 09:51 14,910 4.101 میلیون 110.482 میلیارد 151.48 27,304 4.444 میلیون 26,000 120.059 میلیارد 4 215 27,999 1 40,570 28,000 117.553 هزار میلیارد 118.472 میلیون 7.685 میلیون 4.3 میلیون 2.14 میلیون 5.545 میلیون 3.851 میلیون 1.567 میلیون 74.07 20.93 30.14 4.028 میلیون 403,675 4.134 میلیون 297,533
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 155,001 5,524.00 3.44 152,891 7,634.00 4.76 09:51 8,495 1.824 میلیون 278.874 میلیارد 131.44 160,525 1.843 میلیون 152,600 281.793 میلیارد 1 498 155,500 2 56 155,510 736.486 هزار میلیارد 782.104 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 11.4 14.01 6.63 1.752 میلیون 89,925 1.811 میلیون 30,910
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 16,820 8.00 0.05 16,822 10.00 0.06 09:51 30 1.512 میلیون 25.441 میلیارد - 16,812 16,815 16,815 16,929 1 508,110 16,819 6 5,500 16,925 1.682 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,393 1.993 میلیون 4,284 2 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 34,000 549.00 1.59 33,136 1,413.00 4.09 09:51 740 2.784 میلیون 92.258 میلیارد 4,586.33 34,549 34,549 32,822 34,700 3 2,985 34,000 2 15,992 34,260 34.53 هزار میلیارد 35.843 میلیون 4.188 میلیون 1,000,000 1.294 میلیون 2.894 میلیون 2.375 میلیون 1.861 میلیون 18.56 11.94 14.55 1.686 میلیون 1.1 میلیون 2.054 میلیون 732,608
تسه9709

امتیاز تسهیلات مسکن آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 912,120 4,898.00 0.53 921,567 4,549.00 0.50 09:51 76 1,032 951.057 میلیون - 917,018 875,000 875,000 962,867 2 48 912,510 1 78 961,000 1.709 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,032 - 1,032 -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 15,845 827.00 4.96 15,839 833.00 5.00 09:51 1,214 14.336 میلیون 227.077 میلیارد 5,712.43 16,672 15,839 15,839 15,950 2 126,946 15,840 5 65,000 15,844 166.72 هزار میلیارد 173.473 میلیون 43.128 میلیون 10 میلیون 6.753 میلیون 36.375 میلیون 17.864 میلیون 17.563 میلیون 9.07 4.38 8.91 1.625 میلیون 12.814 میلیون 13.314 میلیون 1.125 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 14,119 672.00 5.00 13,939 492.00 3.66 09:51 2,290 35.438 میلیون 493.972 میلیارد - 13,447 13,500 13,102 14,119 2 39.379 میلیون 14,119 686 10,982 14,830 139.39 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 33.792 میلیون 1.649 میلیون 25.279 میلیون 10.163 میلیون
بپیوند

برق و انرژی پیوندگستر پارس

سهام فرابورس 20,393 1,073.00 5.00 21,057 409.00 1.91 09:51 1,988 863,304 17.605 میلیارد 286.04 21,466 865,766 20,393 17.656 میلیارد 9999 - - 0 3.482 میلیون 20,393 64.458 هزار میلیارد 71.148 میلیون 7.423 میلیون 10 6.75 میلیون - - - - - - 814,766 51,000 865,766 -
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 13,525 711.00 4.99 14,181 55.00 0.39 09:51 303 609,513 8.244 میلیارد - 14,236 13,525 13,525 13,525 5300 - - 0 66.747 میلیون 13,525 339.744 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 606,969 3,000 609,969 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,760 3,355.00 5.00 66,979 136.00 0.20 09:51 61 58,635 3.739 میلیارد 1,261.57 67,115 58,435 63,760 3.726 میلیارد 555 350 53,446 1 3.168 میلیون 63,760 688.313 هزار میلیارد 767.39 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 44.68 31.8 24.87 43,635 15,000 58,635 -
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 13,619 716.00 4.99 14,250 85.00 0.59 09:51 92 568,035 7.736 میلیارد 7,705.71 14,335 13,619 13,619 13,619 484 - - 0 11.178 میلیون 13,619 172.02 هزار میلیارد 186.457 میلیون 31.374 میلیون 9 میلیون 14.437 میلیون 16.937 میلیون 37.581 میلیون 9.188 میلیون 18.68 10.14 4.56 170,971 400,000 570,971 -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 14,608 768.00 4.99 15,141 235.00 1.53 09:51 337 1.112 میلیون 16.28 میلیارد - 15,376 14,621 14,608 15,300 1 369 13,600 1 1,120 14,625 98.19 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.112 میلیون - 1.112 میلیون -