همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دکپسولح

تولید ژلاتین کپسول ایران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 23,601 580.00 2.52 23,021 0.00 0.00 12:29 1,031 1.53 میلیون 35.27 میلیارد 1,485.93 23,021 23,510 22,712 24,390 3 3,321 23,002 1 75 23,390 2.302 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.111 میلیون - 1.111 میلیون 106
زگلدشتح

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,700 6,700.00 670.00 1,000 0.00 0.00 12:29 - - - - 1,000 7,502 7,421 7,952 2 49,999 7,670 2 2,339 7,690 460 میلیارد - - - - - - - - - - 1.017 میلیون 26,150 1.043 میلیون -
سجامح

سیمان غرب آسیا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,919 12.00 0.63 1,907 0.00 0.00 12:29 104 585,914 1.12 میلیارد - 1,907 1,904 1,903 1,930 2 69,466 1,909 3 9,232 1,910 30.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 564,948 - 564,948 -
قجامح

قند تربت جام (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 5,788 20.00 0.34 5,808 0.00 0.00 12:29 283 2.586 میلیون 15.02 میلیارد - 5,808 6,022 5,788 6,022 0 0 0 6 242,897 5,788 10.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.586 میلیون - 2.586 میلیون -
گکیشح

آبادگران ایران کیش (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 31,505 0.00 0.00 31,505 0.00 0.00 12:28 11 20,824 656.06 میلیون - 31,505 31,505 31,505 31,505 0 0 0 79 325,424 31,505 10.911 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,824 - 20,824 -
وسناح

سر. نیروگاهی ایران سنا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 11,492 100.00 0.86 11,592 0.00 0.00 11:23 5 12,000 139.1 میلیون - 11,592 11,732 11,492 11,732 0 0 0 1 988,000 11,492 45.636 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,000 - - 8,000
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 32,400 128.00 0.40 32,357 85.00 0.26 1400/01/25 730 6.52 میلیون 211 میلیارد 8,932.82 32,272 32,297 32,226 32,800 3 350,450 32,225 3 37,641 32,500 1462.536 هزار میلیارد 1.47 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 138.37 30.54 132.4 1.395 میلیون 1.181 میلیون 1.454 میلیون 1.121 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 17,120 3,823.00 28.75 13,297 0.00 0.00 1400/01/25 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 16,809 16,623 17,121 1 400 16,610 1 154 16,700 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 408,890 667,289 775,966 300,213
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 13,108 267.00 2.00 13,140 235.00 1.76 1400/01/25 702 5.11 میلیون 67.14 میلیارد 7,278.64 13,375 13,110 13,108 13,380 2 400,000 13,364 137 1,910,074 13,364 38.436 هزار میلیارد 50.053 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 15.18 6.81 1.07 17.748 میلیون 15.364 میلیون 29.594 میلیون 3.518 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,760 76.00 1.98 3,775 61.00 1.59 1400/01/25 4,461 61.99 میلیون 234.02 میلیارد 13,894.89 3,836 3,804 3,760 3,880 2 171,754 3,840 1 9,746 3,845 232.176 هزار میلیارد 356.832 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 17.9 3.46 1.41 147.11 میلیون 7.754 میلیون 144.117 میلیون 10.747 میلیون
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 9,049 3,365.00 59.20 5,684 0.00 0.00 1400/01/25 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 9,049 9,049 9,049 0 0 0 1 417 9,055 917.78 میلیارد - - - - - - - - - - 550,183 - 450,183 100,000
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 18,381 7,780.00 73.39 10,601 0.00 0.00 1400/01/25 104 496,051 5.11 میلیارد - 10,601 18,381 18,381 18,381 0 0 0 236 1,013,035 18,381 2.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 604,287 - 604,287 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 88,100 20.00 0.02 88,087 7.00 0.01 1400/01/25 1,164 1.72 میلیون 151.27 میلیارد 1,475.29 88,080 88,100 88,080 88,150 62 153,870 88,080 2 12,858 88,085 899.016 هزار میلیارد 991.808 میلیون 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 43.57 32.5 28.12 1.502 میلیون - 1.502 میلیون -
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 146,840 40,251.00 21.51 187,091 0.00 0.00 1400/01/25 50 115,942 21.23 میلیارد - 187,091 144,431 144,431 151,000 3 3,000 146,841 1 1,434 147,400 206.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.604 میلیون 244,061 1.088 میلیون 760,000
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 71,295 5,244.00 6.85 76,539 0.00 0.00 1400/01/25 97 99,609 7.64 میلیارد - 76,539 71,295 71,295 71,295 0 0 0 31 200,490 71,295 10.639 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,331 - 34,331 -
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 607,550 20,857.00 3.56 586,693 0.00 0.00 1400/01/25 131 246,121 144.4 میلیارد - 586,693 610,000 606,200 613,390 1 11 609,010 1 30 613,000 - - - - - - - - - - - 23,430 63,412 44,166 42,676
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 20,778 424.00 2.00 21,198 4.00 0.02 1400/01/25 722 3.43 میلیون 72.73 میلیارد 4,752.06 21,202 20,886 20,778 22,219 0 0 0 245 1,424,374 20,886 10.599 هزار میلیارد 11.041 میلیون 1.039 میلیون 500,000 442,448 596,730 315,486 20,873 504.71 17.77 33.6 607,070 - 607,070 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 68,579 1,398.00 2.00 69,269 708.00 1.01 1400/01/25 459 584,268 40.39 میلیارد 1,275.48 69,977 71,500 68,578 71,500 1 734 70,700 2 566 70,790 34.635 هزار میلیارد 39.718 میلیون 7.91 میلیون 500,000 5.084 میلیون 2.826 میلیون 7.469 میلیون 2.928 میلیون 11.83 12.26 4.64 301,799 10,650 257,217 55,232
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 2,218 4.00 0.18 2,225 11.00 0.50 1400/01/25 1,448 24.32 میلیون 54.14 میلیارد 16,798.4 2,214 2,206 2,197 2,248 1 15,000 2,231 1 193,000 2,232 147.242 هزار میلیارد 154.471 میلیون 23.589 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 16.36 میلیون 11.419 میلیون 11.023 میلیون 13.36 9 12.89 18.955 میلیون 16.804 میلیون 32.183 میلیون 3.576 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,875 2,396.00 45.46 5,271 0.00 0.00 1400/01/25 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 2,900 2,875 2,978 1 115,000 2,934 1 57,728 2,942 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 69.334 میلیون 1.517 میلیون 69.937 میلیون 913,680
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,791 186.00 1.27 14,948 343.00 2.35 1400/01/25 1,972 9.98 میلیون 149.22 میلیارد 5,061.97 14,605 14,990 14,360 15,250 36 1,636,987 14,818 1 1,000 14,900 373.7 هزار میلیارد 422.685 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 9.7 5.05 3.9 10.99 میلیون 24.42 میلیون 9.739 میلیون 25.672 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 88,401 81.00 0.09 89,213 731.00 0.83 1400/01/25 7,035 2.46 میلیون 219.3 میلیارد 353.58 88,482 89,620 86,813 91,260 95 346,965 88,712 1 114 88,712 817.876 هزار میلیارد 848.87 میلیون 112.767 میلیون 4.584 میلیون 30.994 میلیون 81.773 میلیون 137.583 میلیون 82.66 میلیون 9.89 10 5.94 3.496 میلیون 438,668 2.212 میلیون 1.722 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 9,899 1,167.00 13.36 8,732 0.00 0.00 1400/01/25 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 9,601 9,601 9,950 1 4,394 9,850 1 5,100 9,899 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.138 میلیون 4.202 میلیون 8.34 میلیون -
وحکمت

بیمه حکمت صبا

سهام فرابورس 3,788 2,073.00 35.37 5,861 0.00 0.00 1400/01/25 21 52,755 300.12 میلیون - 5,861 3,970 3,788 3,970 5 401,628 3,788 1 2,584 3,837 8.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.151 میلیون 1.404 میلیون 5.5 میلیون 55,276
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 19,595 1,114.00 6.03 18,481 0.00 0.00 1400/01/25 42 82,024 1.48 میلیارد - 18,481 19,100 19,050 20,020 1 2,860 19,208 1 500 19,210 24.765 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 220,084 40,000 260,084 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 46,500 751.00 1.64 46,196 447.00 0.98 1400/01/25 4,819 7.06 میلیون 326.28 میلیارد 1,465.65 45,749 44,835 44,835 48,070 1 1,000 43,904 451 1,495,864 44,987 127.501 هزار میلیارد 147.864 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 65.81 14.94 16.68 187,906 - 63,715 124,191
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 14,911 82.00 0.55 14,968 25.00 0.17 1400/01/25 797 2.98 میلیون 44.56 میلیارد 3,738.71 14,993 14,919 14,710 15,379 2 8,000 15,080 1 35,333 15,100 179.616 هزار میلیارد 201.424 میلیون 53.704 میلیون 9 میلیون 21.808 میلیون 31.896 میلیون 53.981 میلیون 18.12 میلیون 9.91 5.63 3.33 2.18 میلیون 1.706 میلیون 2.581 میلیون 1.306 میلیون
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 5,772 7,424.00 56.26 13,196 0.00 0.00 1400/01/25 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 5,680 5,680 6,020 1 2,650 5,770 2 8,377 6,036 7.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.077 میلیون - 4.065 میلیون 11,537
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 54,790 7,712.00 16.38 47,078 0.00 0.00 1400/01/25 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 54,066 54,066 56,500 2 8,593 54,790 2 384 54,900 4.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 386,805 - 376,652 10,153
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,623 1,048.00 15.71 6,671 0.00 0.00 1400/01/25 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,400 5,400 5,640 1 30,000 5,451 1 23,461 5,499 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.556 میلیون 5.362 میلیون 16.918 میلیون -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 10,867 2,619.00 19.42 13,486 0.00 0.00 1400/01/25 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 10,815 10,780 11,000 2 16,604 10,900 1 7,500 10,970 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.11 میلیون 2.335 میلیون 13.61 میلیون 835,000
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 17,084 1,305.00 7.10 18,389 0.00 0.00 1400/01/25 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 17,084 17,084 17,084 0 0 0 173 6,279,456 17,084 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24,553 - 24,553 -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,702 108.00 0.84 12,777 33.00 0.26 1400/01/25 1,153 6.19 میلیون 79.06 میلیارد 5,366.42 12,810 12,675 12,620 13,070 3 6,867 12,715 1 370 12,722 127.77 هزار میلیارد 151.785 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 5.46 3.08 5.22 3.085 میلیون - 2.389 میلیون 695,143
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 20,923 426.00 2.00 21,345 4.00 0.02 1400/01/25 11 23,443 490.5 میلیون 2,131.18 21,349 21,158 20,923 20,923 0 0 0 56 455,659 21,158 21.345 هزار میلیارد 22.454 میلیون 4.457 میلیون 1,000,000 1.109 میلیون 3.348 میلیون 2.512 میلیون 2.21 میلیون 9.66 6.38 8.5 189,870 1.1 میلیون 1.289 میلیون 1,000
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,346 2.00 0.01 13,345 1.00 0.01 1400/01/25 1,006 23.63 میلیون 315.28 میلیارد 23,484.66 13,344 13,344 13,340 13,400 1 4,000 13,340 1 2,457 13,341 133.45 هزار میلیارد 451.733 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 45.75 8.83 2.7 3.35 میلیون 21.076 میلیون 7.139 میلیون 17.287 میلیون
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 7,000 24.00 0.34 7,031 7.00 0.10 1400/01/25 328 1.95 میلیون 13.75 میلیارد 5,948.46 7,024 7,094 7,000 7,148 1 821 7,110 1 59,923 7,130 8.437 هزار میلیارد 9.191 میلیون 3.375 میلیون 1.2 میلیون 753,722 2.621 میلیون 403,600 1.346 میلیون 6.27 3.22 20.9 2.755 میلیون 5,840 2.748 میلیون 13,000
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 21,400 427.00 1.96 21,712 115.00 0.53 1400/01/25 3,705 775,674 16.67 میلیارد 209.29 21,827 21,421 21,400 22,040 1 17,364 22,000 3 140 22,010 93.362 هزار میلیارد 97.611 میلیون 9.652 میلیون 4.3 میلیون 4.25 میلیون 5.402 میلیون 4.553 میلیون 2.147 میلیون 43.48 17.28 20.5 781,336 689,960 1.471 میلیون 50
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,904 79.00 1.98 3,981 2.00 0.05 1400/01/25 43 269,009 1.05 میلیارد 6,256.02 3,983 3,911 3,904 3,904 1 3,680 3,896 310 5,167,746 3,911 18.362 هزار میلیارد 20.81 میلیون 8.846 میلیون 4.613 میلیون 2.447 میلیون 6.398 میلیون 2.23 میلیون 1.434 میلیون 12.8 2.87 8.23 992,100 50,000 1.042 میلیون -
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 119,738 29,170.00 32.21 90,568 0.00 0.00 1400/01/25 32 63,320 5.61 میلیارد - 90,568 119,738 119,738 119,738 0 0 0 54 137,751 123,925 5.434 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,906 100,000 107,906 -
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 483,000 113,550.00 19.03 596,550 0.00 0.00 1400/01/25 45 1,031 615.04 میلیون - 596,550 510,099 483,000 529,990 0 0 0 1 200 500,000 - - - - - - - - - - - 15,730 - 3,751 11,979