همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خعمراح

توسعه و عمران شهرستان نائین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,600 150.00 4.00 3,610 140.00 3.73 18:29 303 13.98 میلیون 50.41 میلیارد - 3,750 3,950 3,530 3,950 1 100,000 3,550 14 1,339,140 3,600 7.549 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.786 میلیون 7.775 میلیون - 18.561 میلیون
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 25,750 700.00 2.79 25,150 100.00 0.40 18:22 640 3.81 میلیون 95.78 میلیارد 5,944.5 25,050 25,600 24,400 26,300 1 239 25,450 2 16,553 25,750 27.162 هزار میلیارد 32.484 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 10.07 7.08 2.44 2.681 میلیون 1.13 میلیون 3.413 میلیون 397,890
ضدی202

اختیارخ دی-550-14020220

اختیار معامله فرابورس 353 21.00 5.61 366 8.00 2.14 17:38 59 6,641 2.43 میلیون - 374 398 349 407 1 500 370 2 1,200 400 - - - - - - - - - - - 6,154 500 6,654 -
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 8,050 0.00 0.00 7,920 130.00 1.61 17:16 1,495 27.375 میلیون 216.76 میلیارد - 8,050 8,050 8,050 8,190 3 114,510 7,810 4 33,859 7,860 59.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.811 میلیون 2.564 میلیون 25.751 میلیون 1.624 میلیون
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 3,522 6.00 0.17 3,620 104.00 2.96 17:15 361 18.176 میلیون 65.79 میلیارد - 3,516 3,522 3,415 3,522 15 1,347,286 3,621 0 0 0 6.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.89 میلیون 7.286 میلیون 11.176 میلیون 7 میلیون
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 36,000 350.00 0.96 36,850 500.00 1.38 17:15 65 1.303 میلیون 47.99 میلیارد - 36,350 35,300 35,300 36,700 2 12,000 36,000 1 543 36,700 110.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49,627 1.253 میلیون 115,369 1.187 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 13,243 1.00 0.01 13,250 8.00 0.06 16:18 3,388 308.03 میلیون 4.082 هزار میلیارد - 13,242 13,242 13,242 13,245 10 49,239,123 13,250 1 452,412 13,251 - - - - - - - - - - - 126.814 میلیون 181.216 میلیون 93.222 میلیون 214.808 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 10,965 7.00 0.06 10,966 8.00 0.07 15:45 1,196 51.11 میلیون 560.45 میلیارد - 10,958 10,965 10,965 10,966 101 99,959,623 10,965 10 9,473,179 10,966 - - - - - - - - - - - 34.275 میلیون 16.835 میلیون 16.236 میلیون 34.874 میلیون
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 96,061 2,031.00 2.16 95,163 1,133.00 1.20 14:59 3,925 4.895 میلیون 465.87 میلیارد - 94,030 95,176 93,941 96,270 1 593 96,061 1 104 96,075 - - - - - - - - - - - 4.396 میلیون 499,229 4.794 میلیون 101,087
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 14,039 9.00 0.06 14,039 9.00 0.06 14:59 662 24.373 میلیون 342.16 میلیارد - 14,030 14,038 14,038 14,039 8 31,784,210 14,038 5 3,967,161 14,039 - - - - - - - - - - - 19.157 میلیون 5.216 میلیون 10.525 میلیون 13.848 میلیون
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 308,359 9,588.00 3.21 305,377 6,606.00 2.21 14:59 821 506,933 154.81 میلیارد - 298,771 303,002 301,505 308,372 1 272 308,359 1 668 308,372 - - - - - - - - - - - 297,507 209,426 463,311 43,622
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 51,402 1.00 0.00 51,440 39.00 0.08 14:59 3,740 53.898 میلیون 2.772 هزار میلیارد - 51,401 51,401 51,401 51,403 41 40,362,378 51,439 1 841,191 51,440 - - - - - - - - - - - 29.199 میلیون 24.699 میلیون 15.697 میلیون 38.201 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 11,094 0.00 0.00 11,101 7.00 0.06 14:59 860 31.987 میلیون 355.1 میلیارد - 11,094 11,094 11,093 11,094 1 99,866,511 11,101 1 48,810,262 11,102 - - - - - - - - - - - 23.306 میلیون 8.681 میلیون 12.526 میلیون 19.461 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 14,565 1.00 0.01 14,575 11.00 0.08 14:59 91 2.308 میلیون 33.63 میلیارد - 14,564 14,565 14,563 14,565 1 6,359 14,575 2 1,497,438 14,576 - - - - - - - - - - - 1.939 میلیون 368,538 226,992 2.081 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 26,288 1.00 0.00 26,305 18.00 0.07 14:59 124 24.475 میلیون 643.8 میلیارد - 26,287 26,287 26,287 26,288 1 44,206,890 26,304 1 15,000,000 26,305 - - - - - - - - - - - 1.319 میلیون 23.156 میلیون 706,028 23.769 میلیون
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 16,367 181.00 1.12 16,333 147.00 0.91 14:59 401 4.103 میلیون 67.02 میلیارد - 16,186 16,252 16,050 16,487 1 2,891 16,367 2 11,532 16,410 - - - - - - - - - - - 3.668 میلیون 435,342 1.604 میلیون 2.499 میلیون
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 244,650 2,294.00 0.95 243,093 737.00 0.30 14:59 285 148,414 36.08 میلیارد - 242,356 245,500 240,552 246,830 1 1,028 243,900 1 50 244,650 - - - - - - - - - - - 111,952 36,462 88,128 60,286
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 11,400 291.00 2.62 11,279 170.00 1.53 14:59 503 8.388 میلیون 94.61 میلیارد - 11,109 11,360 11,150 11,560 1 10,000 11,365 1 78,237 11,470 - - - - - - - - - - - 5.485 میلیون 2.903 میلیون 5.821 میلیون 2.567 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 13,434 1.00 0.01 13,443 10.00 0.07 14:59 650 68.871 میلیون 925.79 میلیارد - 13,433 13,434 13,433 13,434 1 150,483,049 13,442 1 29,606,146 13,443 - - - - - - - - - - - 20.606 میلیون 48.264 میلیون 9.794 میلیون 59.076 میلیون
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.255 میلیون 6,169.00 0.49 1.251 میلیون 2,059.00 0.16 14:59 4,159 226,916 283.85 میلیارد - 1.249 میلیون 1.25 میلیون 1.244 میلیون 1.255 میلیون 1 4 1,253,500 49 7,816 1,255,000 - - - - - - - - - - - 226,916 - 155,989 70,927
اراد40

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 946,000 51,000.00 5.12 997,000 0.00 0.00 14:59 1 3,000 2.99 میلیارد - 997,000 946,000 946,000 946,000 0 0 0 1 500 980,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 8,942 77.00 0.87 9,024 159.00 1.79 14:59 62 354,592 3.2 میلیارد - 8,865 9,100 8,715 9,100 1 660 9,160 1 5,000 9,179 - - - - - - - - - - - 89,796 264,796 354,592 -
صنم

صنم

صندوق فرابورس 12,600 5.00 0.04 12,593 2.00 0.02 14:59 71 355,351 4.47 میلیارد - 12,595 12,690 12,480 12,700 2 10,127 12,550 1 4,110 12,640 - - - - - - - - - - - 207,799 147,552 294,985 60,366
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 44,889 1.00 0.00 44,920 32.00 0.07 14:59 1,225 8.809 میلیون 395.68 میلیارد - 44,888 44,888 44,888 44,889 11 23,749,057 44,919 6 1,424,944 44,920 - - - - - - - - - - - 6.078 میلیون 2.731 میلیون 3.858 میلیون 4.95 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 17,163 12.00 0.07 17,162 11.00 0.06 14:59 223 9.637 میلیون 165.39 میلیارد - 17,151 17,161 17,161 17,163 1 6,935 17,162 10 9,144,717 17,163 - - - - - - - - - - - 4.169 میلیون 5.468 میلیون 3.523 میلیون 6.114 میلیون
داریوش

داریوش

صندوق فرابورس 11,694 107.00 0.92 11,509 78.00 0.67 14:59 21 133,533 1.54 میلیارد - 11,587 11,650 11,500 11,699 1 1,000 11,570 1 9,527 11,694 - - - - - - - - - - - 133,322 211 133,533 -
آسام

آرمان سپهر آشنا

صندوق فرابورس 16,450 93.00 0.57 16,552 195.00 1.19 14:59 20 15,030 248.78 میلیون - 16,357 16,500 16,240 16,500 1 10 16,620 1 112,500 16,625 - - - - - - - - - - - 10,942 4,088 15,030 -
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,066 0.00 0.00 10,072 6.00 0.06 14:59 322 124.219 میلیون 1.251 هزار میلیارد - 10,066 10,066 10,065 10,066 83 81,634,983 10,072 5 4,994,893 10,073 - - - - - - - - - - - 9.346 میلیون 114.873 میلیون 1.277 میلیون 122.942 میلیون
فراز

فراز

صندوق فرابورس 17,206 350.00 1.99 17,206 350.00 1.99 14:59 172 2.75 میلیون 47.31 میلیارد - 17,556 17,246 17,199 17,669 1 81,089 17,206 1 505 17,239 - - - - - - - - - - - 377,280 2.373 میلیون 2.75 میلیون -
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 11,683 293.00 2.57 11,629 239.00 2.10 14:59 184 1.177 میلیون 13.69 میلیارد - 11,390 11,670 11,445 11,729 2 83,051 11,630 1 309 11,683 - - - - - - - - - - - 343,121 834,234 1.07 میلیون 107,794
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.291 میلیون 45,287.00 3.63 1.248 میلیون 1,909.00 0.15 14:59 193 1,763 2.2 میلیارد - 1.246 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 1.291 میلیون 1 256 1,245,000 1 1 1,285,000 - - - - - - - - - - - 1,763 - 1,763 -
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 10,313 7.00 0.07 10,312 6.00 0.06 14:59 84 1.967 میلیون 20.29 میلیارد - 10,306 10,312 10,312 10,313 106 101,878,422 10,312 21 19,929,568 10,313 - - - - - - - - - - - 740,775 1.226 میلیون 1.388 میلیون 579,443
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 14,454 1.00 0.01 14,461 8.00 0.06 14:59 122 30.827 میلیون 445.79 میلیارد - 14,453 14,453 14,453 14,454 1 49,962,727 14,461 9 44,521,383 14,462 - - - - - - - - - - - 841,783 29.985 میلیون 2.022 میلیون 28.805 میلیون
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.232 میلیون 23,182.00 1.85 1.246 میلیون 9,093.00 0.72 14:59 170 2,194 2.73 میلیارد - 1.255 میلیون 1.242 میلیون 1.21 میلیون 1.308 میلیون 1 292 1,245,000 1 9 1,260,000 - - - - - - - - - - - 2,194 - 2,194 -
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 652,700 2,280.00 0.35 651,960 1,540.00 0.24 14:59 49 131,200 85.54 میلیارد - 650,420 651,000 650,600 653,000 1 24,200 652,700 2 1,700 653,000 - - - - - - - - - - - 4,500 126,700 10,700 120,500
سخند

سپهرخبرگان نفت

صندوق فرابورس 9,156 63.00 0.69 9,129 36.00 0.40 14:58 127 694,176 6.34 میلیارد - 9,093 9,105 9,105 9,161 1 1,000 9,150 1 89 9,192 - - - - - - - - - - - 294,176 400,000 694,176 -
رشد

رشد

صندوق فرابورس 10,071 8.00 0.08 10,070 7.00 0.07 14:58 62 1.032 میلیون 10.4 میلیارد - 10,063 10,067 10,067 10,072 2 201,200 10,068 1 8,000,000 10,072 - - - - - - - - - - - 1.032 میلیون - 1.032 میلیون -
تابان04

اجاره تابان سپهر14031126

اوراق فرابورس 1,000,000 41,920.00 4.38 1.01 میلیون 51,460.00 5.37 14:58 47 5.9 میلیون 5.956 هزار میلیارد - 958,080 999,980 999,980 1.019 میلیون 3 75,000 910,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5.9 میلیون 20,000 5.88 میلیون
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,184 0.00 0.00 10,168 16.00 0.16 14:58 97 3.204 میلیون 32.58 میلیارد - 10,184 10,185 10,146 10,200 1 500 10,158 1 266 10,177 - - - - - - - - - - - 668,160 2.536 میلیون 1.204 میلیون 2 میلیون
یارا

یارا

صندوق فرابورس 12,857 8.00 0.06 12,857 8.00 0.06 14:58 67 6.695 میلیون 86.08 میلیارد - 12,849 12,857 12,856 12,857 1 16,994,031 12,856 1 4,949,270 12,857 - - - - - - - - - - - 3.689 میلیون 3.006 میلیون 434,613 6.261 میلیون
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 839,960 2,170.00 0.26 838,740 950.00 0.11 14:58 21 9,600 8.05 میلیارد - 837,790 837,400 837,400 840,000 1 8,300 838,280 1 600 842,900 - - - - - - - - - - - 6,400 3,200 3,400 6,200
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 709,010 2,300.00 0.33 708,340 1,630.00 0.23 14:57 11 22,400 15.87 میلیارد - 706,710 707,160 707,160 709,010 1 19,600 709,010 1 300 709,800 - - - - - - - - - - - 3,400 19,000 3,900 18,500
ضکاریس205

اختیارخ کاریس-16000-14020205

اختیار معامله فرابورس 1,850 144.00 8.44 1,708 2.00 0.12 14:57 16 672 1.15 میلیون - 1,706 1,816 1,600 1,995 2 100 1,600 1 100 1,860 - - - - - - - - - - - 572 100 472 200
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.233 میلیون 6,251.00 0.50 1.235 میلیون 3,934.00 0.32 14:57 160 2,627 3.25 میلیارد - 1.239 میلیون 1.202 میلیون 1.202 میلیون 1.265 میلیون 1 91 1,233,000 2 3 1,294,000 - - - - - - - - - - - 2,627 - 2,627 -
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 692,900 2,080.00 0.30 693,210 2,390.00 0.35 14:57 28 150,300 104.19 میلیارد - 690,820 691,000 690,960 693,970 1 49,900 692,900 1 900 693,800 - - - - - - - - - - - 2,000 148,300 79,200 71,100
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 677,150 1,230.00 0.18 676,600 680.00 0.10 14:56 54 99,800 67.52 میلیارد - 675,920 675,210 675,210 678,160 1 24,800 677,150 1 1,200 678,000 - - - - - - - - - - - 4,200 95,600 27,700 72,100
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 638,730 40.00 0.01 640,480 1,790.00 0.28 14:56 17 157,400 100.81 میلیارد - 638,690 638,270 638,270 638,730 1 25,000 640,800 1 500 643,830 - - - - - - - - - - - 12,000 145,400 15,700 141,700
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 642,010 80.00 0.01 644,250 2,320.00 0.36 14:55 19 160,400 103.34 میلیارد - 641,930 641,000 641,000 642,100 1 25,000 643,700 1 200 644,800 - - - - - - - - - - - 1,500 158,900 2,500 157,900
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 625,010 740.00 0.12 625,760 1,490.00 0.24 14:55 70 140,500 87.92 میلیارد - 624,270 622,200 622,200 625,400 1 20,000 626,210 1 100 626,900 - - - - - - - - - - - 33,100 107,400 22,900 117,600
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 666,060 1,090.00 0.16 665,860 890.00 0.13 14:54 27 117,400 78.17 میلیارد - 664,970 661,190 661,190 666,060 1 3,200 665,000 2 25,100 666,000 - - - - - - - - - - - 3,700 113,700 4,800 112,600
غدیر05

اجاره غدیر ایرانیان 14050114

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 14:54 3 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 15,000 990,000 3 15,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
اخزا908

اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اوراق فرابورس 874,000 930.00 0.11 873,640 570.00 0.07 14:53 6 2,400 2.1 میلیارد - 873,070 871,680 871,680 874,000 1 1,000 872,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,100 300 2,400 -
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 946,910 2,040.00 0.21 948,950 0.00 0.00 14:53 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 915,030 915,030 946,910 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.245 میلیون 901.00 0.07 1.248 میلیون 3,899.00 0.31 14:52 178 5,122 6.39 میلیارد - 1.244 میلیون 1.233 میلیون 1.21 میلیون 1.258 میلیون 2 10 1,246,000 2 205 1,251,999 - - - - - - - - - - - 5,122 - 5,122 -
زرین

زرین

صندوق فرابورس 13,964 89.00 0.64 14,035 160.00 1.15 14:52 29 68,184 956.93 میلیون - 13,875 13,962 13,721 14,141 2 10,135 13,870 1 5,241 13,966 - - - - - - - - - - - 54,361 13,823 41,769 26,415
اوج

اوج

صندوق فرابورس 10,398 31.00 0.30 10,486 119.00 1.15 14:52 7 154,061 1.62 میلیارد - 10,367 10,402 10,228 10,499 1 5,000 10,399 1 50,000 10,502 - - - - - - - - - - - 2,402 151,659 154,061 -
اراد61

مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 14:51 7 65,000 65 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 65,000 - 65,000
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.25 میلیون 6,711.00 0.54 1.244 میلیون 648.00 0.05 14:51 147 1,983 2.47 میلیارد - 1.243 میلیون 1.21 میلیون 1.202 میلیون 1.27 میلیون 1 83 1,246,931 1 1 1,299,111 - - - - - - - - - - - 1,983 - 1,983 -
اخزا911

اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اوراق فرابورس 822,400 200.00 0.02 822,400 200.00 0.02 14:51 1 100 82.24 میلیون - 822,200 822,400 822,400 822,400 1 1,000 822,000 1 1,000 822,400 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.245 میلیون 3,519.00 0.28 1.25 میلیون 1,128.00 0.09 14:49 124 1,230 1.54 میلیارد - 1.249 میلیون 1.225 میلیون 1.225 میلیون 1.279 میلیون 1 100 1,238,000 2 11 1,280,000 - - - - - - - - - - - 1,230 - 1,230 -
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 10,079 8.00 0.08 10,079 8.00 0.08 14:48 14 488,053 4.92 میلیارد - 10,071 10,078 10,078 10,079 1 980,025 10,078 2 954,437 10,079 - - - - - - - - - - - 344,078 143,975 20,975 467,078
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.249 میلیون 2,701.00 0.22 1.249 میلیون 2,651.00 0.21 14:48 94 813 1.02 میلیارد - 1.246 میلیون 1.22 میلیون 1.22 میلیون 1.251 میلیون 1 30 1,245,015 1 300 1,300,000 - - - - - - - - - - - 813 - 813 -
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 209,333 2,236.00 1.08 210,681 3,584.00 1.73 14:47 24 8,908 1.88 میلیارد - 207,097 208,670 204,056 211,950 1 133 210,502 2 756 211,943 - - - - - - - - - - - 1,097 7,811 8,908 -
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق فرابورس 132,954 459.00 0.34 132,422 991.00 0.74 14:46 84 12,988 1.72 میلیارد - 133,413 135,300 130,278 135,300 1 500 131,008 2 274 132,954 - - - - - - - - - - - 10,883 2,105 12,713 275
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.251 میلیون 6,321.00 0.51 1.243 میلیون 1,202.00 0.10 14:46 101 1,538 1.91 میلیارد - 1.245 میلیون 1.222 میلیون 1.222 میلیون 1.251 میلیون 1 147 1,241,000 1 47 1,258,000 - - - - - - - - - - - 1,538 - 1,538 -
اراد105

مرابحه عام دولت105-ش.خ030503

اوراق فرابورس 990,000 34,540.00 3.62 955,460 0.00 0.00 14:46 8 200,000 191.09 میلیارد - 955,460 990,000 990,000 990,000 2 300 955,460 2 50,000 965,000 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.242 میلیون 2,999.00 0.24 1.241 میلیون 1,722.00 0.14 14:43 79 630 781.66 میلیون - 1.239 میلیون 1.221 میلیون 1.221 میلیون 1.3 میلیون 1 58 1,246,010 1 50 1,297,000 - - - - - - - - - - - 630 - 630 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.243 میلیون 431.00 0.03 1.238 میلیون 4,372.00 0.35 14:42 66 578 715.68 میلیون - 1.243 میلیون 1.32 میلیون 1.21 میلیون 1.32 میلیون 1 20 1,240,002 1 20 1,299,990 - - - - - - - - - - - 578 - 578 -
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,060 6.00 0.06 10,060 6.00 0.06 14:42 58 6.773 میلیون 68.14 میلیارد - 10,054 10,061 10,060 10,061 1 40,000,000 10,060 1 20,000,000 10,061 - - - - - - - - - - - 689,921 6.083 میلیون 5.944 میلیون 828,546
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.243 میلیون 4,563.00 0.37 1.242 میلیون 4,048.00 0.33 14:42 55 375 465.93 میلیون - 1.238 میلیون 1.202 میلیون 1.202 میلیون 1.25 میلیون 1 214 1,240,000 3 30 1,300,000 - - - - - - - - - - - 375 - 375 -
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 617,000 1,360.00 0.22 617,870 2,230.00 0.36 14:38 15 20,000 12.36 میلیارد - 615,640 613,110 613,110 617,000 1 50,000 618,010 2 2,300 619,000 - - - - - - - - - - - 4,900 15,100 15,500 4,500
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.254 میلیون 1,182.00 0.09 1.255 میلیون 319.00 0.03 14:36 102 2,865 3.6 میلیارد - 1.255 میلیون 1.242 میلیون 1.242 میلیون 1.269 میلیون 1 150 1,245,300 1 6 1,259,000 - - - - - - - - - - - 2,865 - 2,865 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.251 میلیون 6,446.00 0.52 1.245 میلیون 45.00 0.00 14:36 62 427 531.44 میلیون - 1.245 میلیون 1.24 میلیون 1.222 میلیون 1.251 میلیون 1 20 1,240,101 1 4 1,279,444 - - - - - - - - - - - 427 - 427 -
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.239 میلیون 9,590.00 0.77 1.251 میلیون 2,368.00 0.19 14:24 123 2,439 3.05 میلیارد - 1.249 میلیون 1.243 میلیون 1.22 میلیون 1.269 میلیون 1 399 1,243,800 1 37 1,255,000 - - - - - - - - - - - 2,439 - 2,439 -
مروارید

مروارید

صندوق فرابورس 10,575 467.00 4.62 10,409 301.00 2.98 14:23 17 35,105 365.4 میلیون - 10,108 10,381 10,380 10,589 1 25,000 10,380 1 200 10,575 - - - - - - - - - - - 5,535 29,570 9,070 26,035
اخزا904

اسنادخزانه-م4بودجه99-011215

اوراق فرابورس 978,490 1,350.00 0.14 978,580 1,260.00 0.13 14:22 9 4,500 4.4 میلیارد - 979,840 979,990 978,400 980,000 1 2,000 978,500 1 1,400 980,000 - - - - - - - - - - - 1,200 3,300 4,400 100
ثمین

ثمین

صندوق فرابورس 12,950 50.00 0.39 12,966 66.00 0.51 14:21 10 422,500 5.48 میلیارد - 12,900 13,100 12,950 13,100 1 25,000 12,940 1 350,000 13,050 - - - - - - - - - - - 422,500 - 16,000 406,500
اراد110

مرابحه عام دولت110-ش.خ040401

اوراق فرابورس 1.04 میلیون 104,000.00 11.11 936,000 0.00 0.00 14:20 1 20,000 18.72 میلیارد - 936,000 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1 100 60,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
گنجین

گنجینه یکم آوید

صندوق فرابورس 17,584 2.00 0.01 17,592 6.00 0.03 14:20 8 35,628 626.76 میلیون - 17,586 17,587 17,581 17,587 3 498,347 17,591 1 500,000 17,597 - - - - - - - - - - - 33,682 1,946 3,833 31,795
اراد100

مرابحه عام دولت100-ش.خ021127

اوراق فرابورس 940,740 7,050.00 0.76 933,690 0.00 0.00 14:18 28 5.44 میلیون 5.079 هزار میلیارد - 933,690 940,740 940,740 940,740 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 795,600 500.00 0.06 795,590 490.00 0.06 14:15 2 700 556.91 میلیون - 795,100 795,030 795,030 795,600 1 300 797,670 1 3,000 800,000 - - - - - - - - - - - 200 500 700 -
رماس

رماس

صندوق فرابورس 12,353 281.00 2.33 12,262 190.00 1.57 14:12 39 264,192 3.24 میلیارد - 12,072 12,100 12,097 12,464 1 600 12,280 1 999 12,353 - - - - - - - - - - - 204,809 59,383 84,494 179,698
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 103,414 1,972.00 1.94 103,575 2,133.00 2.10 13:54 29 348,461 36.09 میلیارد - 101,442 103,458 103,265 104,300 1 60 103,420 1 1,539 103,936 - - - - - - - - - - - 141,480 206,981 208,435 140,026
اخزا909

اسنادخزانه-م9بودجه99-020316

اوراق فرابورس 922,010 30.00 0.00 921,840 140.00 0.02 13:49 11 5,200 4.79 میلیارد - 921,980 920,810 920,810 924,000 1 4,200 922,610 1 18,200 924,000 - - - - - - - - - - - 4,100 1,100 2,600 2,600
اراد46

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 13:49 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,079 0.00 0.00 10,085 6.00 0.06 13:47 6 1.399 میلیون 14.11 میلیارد - 10,079 10,077 10,077 10,079 2 1,956,722 10,083 1 1,000,000 10,085 - - - - - - - - - - - 1.355 میلیون 43,278 43,278 1.355 میلیون
ویستا

ویستا

صندوق فرابورس 12,460 176.00 1.43 12,456 172.00 1.40 13:47 4 45 560,508 - 12,284 12,611 12,436 12,460 1 691 12,460 1 30,000 12,579 - - - - - - - - - - - 37 8 45 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,359 109.00 2.44 4,317 151.00 3.38 13:44 927 10.79 میلیون 46.58 میلیارد 11,639.93 4,468 4,559 4,245 4,574 1 88,323 4,331 1 46,469 4,368 25.902 هزار میلیارد 31.888 میلیون 14.419 میلیون 6 میلیون 5.986 میلیون 8.432 میلیون 3.041 میلیون 1.123 میلیون 23.06 3.07 8.52 9.286 میلیون 1.504 میلیون 10.268 میلیون 522,709
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 7,090 120.00 1.72 7,150 180.00 2.58 13:41 1,090 24.249 میلیون 173.34 میلیارد - 6,970 7,000 6,940 7,190 25 1,434,222 7,170 1 5,000 7,420 4.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.249 میلیون - 22.799 میلیون 1.45 میلیون
ضدی215

اختیارخ دی-1400-14020217

اختیار معامله فرابورس 79 7.00 9.72 75 3.00 4.17 13:40 38 4,135 312,102 - 72 69 65 89 1 33 62 1 379 67 - - - - - - - - - - - 4,135 - 1,689 2,446
ضخاور112

اختیارخ خاور-3900-14020116

اختیار معامله فرابورس 600 330.00 122.22 357 87.00 32.22 13:40 3 72 25,700 - 270 600 270 270 1 500 100 1 10 500 - - - - - - - - - - - 72 - 72 -
اراد72

مرابحه عام دولت72-ش.خ0311

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 13:37 42 8 میلیون 8 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 200 959,000 1 1,000 979,990 - - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 60,050 1,100.00 1.87 59,650 700.00 1.19 13:31 483 538,561 32.13 میلیارد 1,115.03 58,950 56,100 56,100 61,650 1 2,787 59,650 1 631 59,850 17.895 هزار میلیارد 20.22 میلیون 4.886 میلیون 300,000 2.325 میلیون 2.562 میلیون 5.136 میلیون 2.5 میلیون 7.16 6.98 3.48 520,561 18,000 538,140 421
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 17,830 350.00 2.00 17,510 30.00 0.17 13:30 373 922,235 16.25 میلیارد 2,472.48 17,480 17,280 16,810 17,950 2 50,700 17,460 1 15,048 17,470 210.12 هزار میلیارد 272.987 میلیون 111.675 میلیون 12 میلیون 62.867 میلیون 48.808 میلیون 134.773 میلیون 30.858 میلیون 6.81 4.31 1.56 420,787 501,448 922,235 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 6,630 30.00 0.45 6,730 70.00 1.05 13:30 1,359 16.795 میلیون 112.96 میلیارد 12,358.69 6,660 6,630 6,630 7,050 2 40,297 6,580 1 4,449 6,700 6.73 هزار میلیارد 8.317 میلیون 2.667 میلیون 1,000,000 1.587 میلیون 1.079 میلیون 1.8 میلیون 24,352 261.99 5.91 3.54 16.603 میلیون 192,179 16.084 میلیون 711,300
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1,000,000 5,270.00 0.52 1,000,000 5,270.00 0.52 13:22 5 70,000 70 میلیارد - 1.005 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق فرابورس 940,410 59,590.00 5.96 1,000,000 0.00 0.00 13:19 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 940,410 940,410 940,410 1 1,000 903,500 1 300 995,900 - - - - - - - - - - - - 2,400 2,400 -
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 921,240 78,760.00 7.88 1,000,000 0.00 0.00 13:19 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 921,240 921,240 921,240 0 0 0 1 5,000 1,020,000 - - - - - - - - - - - 100 - - 100
اخزا820

اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 838,000 0.00 0.00 838,000 0.00 0.00 13:18 1 700 586.6 میلیون - 838,000 838,000 838,000 838,000 1 400 838,040 1 700 844,300 - - - - - - - - - - - 700 - - 700
اخزا009

اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اوراق فرابورس 622,720 460.00 0.07 621,460 800.00 0.13 13:11 14 54,100 33.62 میلیارد - 622,260 622,280 620,510 624,000 1 25,000 623,400 1 1,000 624,000 - - - - - - - - - - - 4,000 50,100 3,500 50,600