همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 21,000 700.00 3.23 21,550 150.00 0.69 10:47 105 170,958 3.67 میلیارد 1,783.05 21,700 21,650 20,900 22,600 3 4,300 20,950 1 470 21,150 3.225 هزار میلیارد 6.628 میلیون 3.658 میلیون 150,000 3.403 میلیون 254,459 1.936 میلیون 21,088 153.29 12.7 1.67 154,958 14,000 168,958 -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 12,190 140.00 1.14 12,000 330.00 2.68 10:47 89 437,018 5.26 میلیارد 3,456.84 12,330 12,320 11,920 12,330 1 1,000 11,970 1 3,381 12,190 5.418 هزار میلیارد 5.753 میلیون 925,184 450,000 357,886 567,298 1.327 میلیون 64,080 84.27 9.52 4.07 437,018 - 437,018 -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,230 190.00 1.66 11,410 10.00 0.09 10:47 126 412,042 4.65 میلیارد 3,427.68 11,420 11,120 11,120 11,390 2 1,890 11,160 1 13,237 11,240 136.92 هزار میلیارد 214.418 میلیون 108.019 میلیون 12 میلیون 77.498 میلیون 30.522 میلیون 109.189 میلیون 24.425 میلیون 5.61 4.49 1.25 127,851 284,191 324,454 87,588
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 5,250 250.00 4.55 5,470 30.00 0.55 10:47 58 327,228 1.72 میلیارد 4,775.71 5,500 5,270 5,230 5,340 0 0 0 2 81,001 5,230 12.308 هزار میلیارد 14.594 میلیون 5.304 میلیون 1,000,000 2.286 میلیون 3.017 میلیون 4.861 میلیون 254,516 48.44 4.09 2.54 321,218 2,200 323,418 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 65,500 1,250.00 1.87 66,400 350.00 0.52 10:47 817 890,117 58.78 میلیارد 1,080.03 66,750 63,550 63,550 66,700 1 120 65,850 3 510 65,950 911.726 هزار میلیارد 1.048 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 48.55 میلیون 294.896 میلیون 139.348 میلیون 6.55 18.81 3.1 194,647 694,170 806,256 82,561
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,290 440.00 4.52 9,720 10.00 0.10 10:47 20 62,441 587.97 میلیون 2,926.13 9,730 9,260 9,260 9,500 1 660 9,330 1 10,794 9,500 48.6 هزار میلیارد 103.059 میلیون 67.32 میلیون 5 میلیون 54.459 میلیون 12.861 میلیون 22.56 میلیون 3.071 میلیون 15.82 3.78 2.15 52,441 - 52,441 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,727 36.00 2.04 1,732 31.00 1.76 10:47 281 3.825 میلیون 6.62 میلیارد 13,962.73 1,763 1,735 1,711 1,780 1 20,796 1,718 1 20,000 1,728 41.796 هزار میلیارد 47.981 میلیون 37.354 میلیون 24.145 میلیون 6.162 میلیون 31.192 میلیون 5.971 میلیون 2.525 میلیون 16.56 1.34 7 3.825 میلیون - 3.825 میلیون -
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 2,710 89.00 3.18 2,731 68.00 2.43 10:47 60 712,148 1.94 میلیارد 12,794.49 2,799 2,743 2,702 2,779 2 6,670 2,705 1 1,900 2,710 5.59 هزار میلیارد 7.428 میلیون 5.671 میلیون 2.05 میلیون 1.838 میلیون 3.833 میلیون 1.709 میلیون 1.651 میلیون 3.39 1.46 3.28 583,879 124,588 708,467 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 11,580 380.00 3.18 11,940 20.00 0.17 10:47 406 139,607 1.63 میلیارد 337.47 11,960 11,620 11,540 11,800 5 3,544 11,540 2 9,850 11,590 51.299 هزار میلیارد 55.874 میلیون 11.837 میلیون 4.3 میلیون 4.532 میلیون 7.305 میلیون 6.895 میلیون 3.548 میلیون 14.47 7.03 7.45 103,565 35,672 138,278 959
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,010 330.00 3.96 8,220 120.00 1.44 10:47 485 517,445 4.25 میلیارد 1,142.01 8,340 8,200 8,000 8,310 3 17,839 8,110 4 3,524 8,150 24.63 هزار میلیارد 31.23 میلیون 10.245 میلیون 3 میلیون 6.57 میلیون 3.675 میلیون 3.533 میلیون 1.952 میلیون 12.63 6.71 6.98 508,309 - 508,232 77
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 6,420 120.00 1.83 6,530 10.00 0.15 10:47 101 1.873 میلیون 12.09 میلیارد - 6,540 6,450 6,400 6,580 1 18,500 6,440 6 328,000 6,530 261.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.118 میلیون 711,468 1.629 میلیون 200,302
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 7,010 3,922.00 127.01 3,088 0.00 0.00 10:46 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 7,020 7,010 7,180 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,901 134.00 3.32 3,888 147.00 3.64 10:46 108 1.126 میلیون 4.38 میلیارد 10,417.03 4,035 3,876 3,876 4,000 1 737 3,881 2 85,589 3,882 3.887 هزار میلیارد 5.383 میلیون 2.354 میلیون 1,000,000 1.301 میلیون 1.053 میلیون 896,137 -243,515 -15.97 3.69 4.34 1.005 میلیون 118,401 1.122 میلیون 1,300
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 980,000 12,656.00 1.27 987,108 5,548.00 0.56 10:46 1,699 57,566 56.82 میلیارد - 992,656 980,000 955,100 1,000,000 3 450 965,000 1 5 965,001 - - - - - - - - - - - 56,866 - 50,431 6,435
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 985,000 1,775.00 0.18 966,549 16,676.00 1.70 10:46 69 823 795.47 میلیون - 983,225 934,065 934,065 999,999 1 134 980,001 1 158 985,000 - - - - - - - - - - - 823 - 823 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 980,050 3,608.00 0.37 1.003 میلیون 26,261.00 2.69 10:46 52 697 698.88 میلیون - 976,442 976,001 976,001 1.025 میلیون 1 141 980,001 1 21 1,025,264 - - - - - - - - - - - 697 - 697 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,622 184.00 4.83 3,780 26.00 0.68 10:46 183 1.214 میلیون 4.48 میلیارد 6,567.99 3,806 3,700 3,620 3,806 2 11,211 3,646 1 1,380 3,690 22.626 هزار میلیارد 44.237 میلیون 29.13 میلیون 6 میلیون 21.557 میلیون 7.573 میلیون 13.169 میلیون 995,804 22.79 3 1.72 1.159 میلیون 50,000 1.209 میلیون -
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 992,000 6,761.00 0.69 992,968 7,729.00 0.78 10:46 86 1,110 1.1 میلیارد - 985,239 936,000 936,000 1.028 میلیون 1 77 985,001 2 35 999,000 - - - - - - - - - - - 1,110 - 1,110 -
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 980,001 16,677.00 1.67 994,036 2,642.00 0.27 10:46 88 887 881.71 میلیون - 996,678 1.043 میلیون 947,000 1.047 میلیون 1 245 970,091 1 1 971,000 - - - - - - - - - - - 887 - 887 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 3,702 173.00 4.46 3,766 109.00 2.81 10:45 104 749,723 2.82 میلیارد 7,540.79 3,875 3,739 3,701 3,899 2 2,800 3,733 1 5,000 3,750 22.572 هزار میلیارد 27.823 میلیون 13.741 میلیون 6 میلیون 5.251 میلیون 8.49 میلیون 2.772 میلیون 1.319 میلیون 17.14 2.66 8.15 744,723 - 744,723 -
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 980,000 20,853.00 2.17 952,767 6,380.00 0.67 10:45 29 352 335.37 میلیون - 959,147 952,000 911,190 990,000 1 278 980,000 2 32 1,007,104 - - - - - - - - - - - 335 - 335 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 980,000 7,116.00 0.73 966,292 6,592.00 0.68 10:45 37 503 486.04 میلیون - 972,884 950,103 950,103 999,999 1 333 980,000 1 1 1,000,000 - - - - - - - - - - - 503 - 503 -
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 621,500 20.00 0.00 621,100 420.00 0.07 10:45 55 99,200 61.61 میلیارد - 621,520 621,020 620,830 621,550 1 36,300 621,500 1 600 621,520 - - - - - - - - - - - 35,300 63,900 14,500 84,700
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 6,000 90.00 1.48 6,090 0.00 0.00 10:45 279 1.438 میلیون 8.76 میلیارد 5,152.45 6,090 6,060 5,990 6,060 3 14,444 6,060 4 17,038 6,060 5.177 هزار میلیارد 9.388 میلیون 5.266 میلیون 850,000 4.211 میلیون 1.055 میلیون 2.6 میلیون 44,761 115.65 4.91 1.99 1.331 میلیون 106,851 1.435 میلیون 2,267
سباقر

سیمان باقران

سهام فرابورس 10,560 320.00 2.94 10,770 110.00 1.01 10:45 50 335,322 3.55 میلیارد - 10,880 10,660 10,560 10,660 1 480 10,470 1 25,357 10,560 6.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 271,409 62,913 292,519 41,803
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 6,300 140.00 2.17 6,440 0.00 0.00 10:45 107 894,714 5.74 میلیارد 6,890.38 6,440 6,600 6,300 6,600 1 2,361 6,330 1 5,000 6,450 7.446 هزار میلیارد 11.025 میلیون 4.85 میلیون 1.16 میلیون 3.579 میلیون 1.271 میلیون 11.409 میلیون 672,157 11.11 5.87 0.65 752,382 140,332 890,214 2,500
ثقزوی

عمران و سازندگی استان قزوین

سهام فرابورس 6,970 210.00 2.92 7,060 120.00 1.67 10:45 169 682,926 4.78 میلیارد - 7,180 7,120 6,970 7,230 10 137,369 6,970 1 1,000 6,990 1.412 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 682,926 - 682,926 -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 17,000 540.00 3.08 16,950 590.00 3.36 10:45 208 477,104 8.08 میلیارد 2,042.6 17,540 17,530 16,730 17,530 2 898 16,770 1 600 17,050 5.079 هزار میلیارد 6.174 میلیون 2.239 میلیون 300,000 1.095 میلیون 1.144 میلیون 716,281 410,487 12.39 4.45 7.1 471,910 - 471,910 -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,123 149.00 3.49 4,234 38.00 0.89 10:45 434 978,162 4.03 میلیارد 2,637.1 4,272 4,153 4,051 4,279 1 5,266 4,107 3 1,157 4,108 21.145 هزار میلیارد 22.271 میلیون 14.199 میلیون 5 میلیون 1.121 میلیون 13.078 میلیون 7.938 میلیون 7.836 میلیون 2.7 1.62 2.67 601,105 376,631 977,736 -
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,330 44.00 1.92 2,327 41.00 1.79 10:45 235 4.441 میلیون 10.33 میلیارد - 2,286 2,280 2,280 2,353 4 60,533 2,331 2 2,414 2,339 3.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.332 میلیون 108,678 4.362 میلیون 79,291
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,020 110.00 0.69 16,090 180.00 1.13 10:45 600 1.024 میلیون 16.54 میلیارد 1,610.56 15,910 15,730 15,530 16,400 1 3,423 16,100 2 19,720 16,150 56.525 هزار میلیارد 71.156 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.56 8.31 3.27 836,203 187,873 943,954 80,122
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,200 36.00 2.91 1,203 33.00 2.67 10:45 896 28.741 میلیون 34.57 میلیارد - 1,236 1,210 1,199 1,234 2 12,178 1,200 5 368,700 1,207 25.41 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.741 میلیون - 28.741 میلیون -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 22,250 1,650.00 6.90 22,400 1,500.00 6.28 10:45 436 1.598 میلیون 35.81 میلیارد 3,886.7 23,900 23,500 22,250 23,600 4 9,544 22,250 1 4,411 22,300 6.72 هزار میلیارد 7.362 میلیون 1.729 میلیون 300,000 641,567 1.088 میلیون 2.059 میلیون 453,988 14.8 6.18 3.26 1.352 میلیون 220,000 1.572 میلیون -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 16,360 890.00 5.16 16,640 610.00 3.54 10:45 271 809,457 13.33 میلیارد 3,079.56 17,250 16,230 16,230 16,800 2 2,861 16,360 1 727 16,440 4.12 هزار میلیارد 5.114 میلیون 2.118 میلیون 250,000 571,937 1.546 میلیون 36,701 -57,204 -72.77 2.69 113.42 809,457 - 809,457 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,960 130.00 1.66 8,020 190.00 2.43 10:45 2,006 14.808 میلیون 118.53 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 1 5,000 7,930 2 3,745 7,940 67.284 هزار میلیارد 69.554 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.91 6.89 25.18 14.799 میلیون - 14.299 میلیون 500,000
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,723 32.00 1.82 1,688 67.00 3.82 10:45 195 5.09 میلیون 8.6 میلیارد 26,861.21 1,755 1,709 1,636 1,750 3 7,180 1,686 1 20,000 1,710 5.405 هزار میلیارد 9.083 میلیون 7.207 میلیون 1.8 میلیون 3.678 میلیون 3.529 میلیون 7.134 میلیون 1.571 میلیون 3.44 1.53 0.76 4.948 میلیون 141,471 5.09 میلیون -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 8,370 10.00 0.12 8,360 0.00 0.00 10:45 149 6.025 میلیون 50.38 میلیارد 42,228.53 8,360 8,370 8,350 8,500 2 68,882 8,370 5 23,943 8,450 37.118 هزار میلیارد 43.204 میلیون 16.452 میلیون 4.44 میلیون 6.086 میلیون 10.367 میلیون 22.16 میلیون 3.95 میلیون 9.4 3.58 1.68 274,990 5.746 میلیون 1.872 میلیون 4.149 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 10,230 290.00 2.76 10,220 300.00 2.85 10:45 96 389,380 3.98 میلیارد 3,861.75 10,520 10,500 10,110 10,500 2 1,873 10,210 1 500 10,390 8.176 هزار میلیارد 10.719 میلیون 4.307 میلیون 800,000 2.543 میلیون 1.764 میلیون 5.132 میلیون 576,610 14.18 4.64 1.59 369,680 - 369,680 -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,230 71.00 3.09 2,294 7.00 0.30 10:45 188 2.024 میلیون 4.57 میلیارد 9,167.12 2,301 2,295 2,220 2,295 1 5,500 2,240 2 8,000 2,274 45.82 هزار میلیارد 607.092 میلیون 550.513 میلیون 10 میلیون 561.252 میلیون -10,738,814 76.137 میلیون -14,200,817 -3.23 -4.26 0.6 1.26 میلیون 764,750 2.004 میلیون 20,000
جهرم

پتروشیمی جهرم

سهام فرابورس 750 23.00 2.98 770 3.00 0.39 10:45 76 1.709 میلیون 1.28 میلیارد - 773 761 750 761 0 0 0 17 3,018,220 750 2.551 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.709 میلیون - 1.709 میلیون -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,780 270.00 4.46 5,950 100.00 1.65 10:45 108 498,580 2.95 میلیارد 5,816.94 6,050 6,000 5,740 6,040 1 500 5,820 1 100 5,840 7.761 هزار میلیارد 12.388 میلیون 6.141 میلیون 1.311 میلیون 4.614 میلیون 1.527 میلیون 4.842 میلیون 341,926 22.81 5.12 1.61 478,480 7,600 486,080 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 88,800 50.00 0.06 88,650 100.00 0.11 10:45 184 198,366 17.61 میلیارد 775.37 88,750 87,800 87,800 89,650 6 6,365 88,800 5 2,637 89,050 44.4 هزار میلیارد 56.932 میلیون 17.192 میلیون 500,000 12.557 میلیون 4.635 میلیون 26.266 میلیون 10.011 میلیون 4.43 9.56 1.69 101,839 95,318 107,834 89,323
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 739 5.00 0.67 744 0.00 0.00 10:45 977 43.682 میلیون 32.46 میلیارد 44,448.4 744 733 733 756 1 75,092 739 12 1,615,911 740 31.667 هزار میلیارد 32.038 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 328,754 45.589 میلیون 1.708 میلیون 1.516 میلیون 20.91 0.7 18.56 43.512 میلیون - 41.426 میلیون 2.085 میلیون
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 37,900 900.00 2.32 38,800 0.00 0.00 10:45 219 47,278 1.83 میلیارد 245.64 38,800 39,200 37,650 39,200 1 112 37,800 2 569 38,000 7.76 هزار میلیارد 9.719 میلیون 2.635 میلیون 200,000 1.959 میلیون 675,017 5.176 میلیون 928,442 8.36 11.5 1.5 17,269 30,000 47,269 -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 27,100 550.00 2.07 26,550 0.00 0.00 10:45 454 205,943 5.55 میلیارد 141.7 26,550 26,900 26,050 27,450 1 3,735 27,300 2 387 27,400 5.34 هزار میلیارد 6.306 میلیون 1.325 میلیون 200,000 965,989 359,275 4.053 میلیون 560,430 9.48 14.78 1.31 199,796 6 199,802 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,710 70.00 1.24 5,540 100.00 1.77 10:45 740 7.711 میلیون 42.87 میلیارد 8,298.62 5,640 5,440 5,390 5,710 2 2,906 5,550 3 8,625 5,600 55.6 هزار میلیارد 84.058 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 22.227 میلیون 9.813 میلیون 11.303 میلیون 4.91 2.5 5.66 5.885 میلیون 25,410 5.711 میلیون 200,000
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 50,650 2,500.00 4.70 52,550 600.00 1.13 10:45 97 82,642 4.19 میلیارد 839.99 53,150 51,100 50,300 51,550 1 100 50,850 3 710 51,150 5.24 هزار میلیارد 6.424 میلیون 1.569 میلیون 100,000 1.184 میلیون 385,111 3.214 میلیون 35,586 147.67 13.65 1.63 82,642 - 82,642 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,350 10.00 0.10 10,490 130.00 1.25 10:45 454 4.189 میلیون 43.87 میلیارد 9,980.84 10,360 10,010 10,010 10,770 1 184 10,200 1 5,500 10,300 25.714 هزار میلیارد 30.432 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.73 6.09 4.06 3.847 میلیون 342,386 4.189 میلیون -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 10,790 360.00 3.23 11,110 40.00 0.36 10:45 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,364.31 11,150 11,000 10,700 11,000 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 5.497 میلیون 2.27 میلیون 336,309 1.76 میلیون 509,441 4.901 میلیون 187,901 19.88 7.33 0.76 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,660 50.00 0.88 5,690 20.00 0.35 10:45 107 1.836 میلیون 10.43 میلیارد 17,233.8 5,710 5,620 5,560 5,730 1 99,221 5,630 1 4,310 5,650 43.895 هزار میلیارد 53.288 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.316 میلیون 12.863 میلیون 5.356 میلیون 2.946 میلیون 14.93 3.42 8.22 1.154 میلیون 550,210 1.583 میلیون 121,711
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 1,971 33.00 1.65 2,001 3.00 0.15 10:45 237 1.172 میلیون 2.32 میلیارد 4,012.87 2,004 1,946 1,946 2,003 2 64,544 1,980 2 12,097 1,981 14.007 هزار میلیارد 18.087 میلیون 15.723 میلیون 4 میلیون 4.08 میلیون 11.642 میلیون 5.335 میلیون 5.256 میلیون 2.66 1.2 2.63 870,668 181,272 951,940 100,000
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,200 35.00 2.83 1,204 31.00 2.51 10:45 362 15.898 میلیون 19.14 میلیارد - 1,235 1,217 1,198 1,238 3 137,360 1,202 1 50,000 1,208 24.273 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.755 میلیون 141,042 15.896 میلیون -
ولراز

لیزینگ رازی

سهام فرابورس 25,150 700.00 2.86 25,150 700.00 2.86 10:45 193 878,866 22.1 میلیارد - 24,450 25,150 24,700 25,150 4 15,646 24,700 1 2,909 24,800 1.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 877,713 - 727,713 150,000
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 1,575 44.00 2.87 1,531 0.00 0.00 10:45 1 40 63,040 - 1,531 1,576 1,574 1,632 243 685,602 172,600 0 0 0 1.619 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,200 5,000 58,200 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,044 54.00 4.92 1,045 53.00 4.83 10:45 429 23.118 میلیون 24.17 میلیارد 55,432.91 1,098 1,044 1,044 1,060 3 91,502 1,044 1 4,500 1,046 16.773 هزار میلیارد 110.384 میلیون 92.738 میلیون 16.05 میلیون 93.611 میلیون -873,601 3.028 میلیون -9,140,346 -1.84 -19.2 5.54 22.005 میلیون 1.1 میلیون 23.105 میلیون -
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 9,030 150.00 1.63 9,060 120.00 1.31 10:45 402 3.256 میلیون 29.47 میلیارد - 9,180 9,000 8,960 9,110 3 116,479 9,030 1 22,117 9,080 81.63 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.955 میلیون 300,000 3.212 میلیون 42,285
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,750 110.00 0.81 14,000 360.00 2.64 10:45 438 377,062 5.26 میلیارد 761.48 13,640 13,640 13,640 14,170 1 18,924 13,700 1 733 13,790 9.765 هزار میلیارد 13.732 میلیون 5.517 میلیون 700,000 3.953 میلیون 1.564 میلیون 5.906 میلیون 694,644 14.11 6.26 1.66 356,856 175 325,391 31,640
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 10,850 570.00 4.99 11,330 90.00 0.79 10:45 118 1.773 میلیون 19.33 میلیارد 7,192.8 11,420 11,550 10,850 11,550 1 1,000 10,840 2 107,509 10,850 15.26 هزار میلیارد 26.647 میلیون 12.45 میلیون 700,000 10.911 میلیون 1.539 میلیون 9.607 میلیون 2.67 میلیون 5.94 10.3 1.65 383,699 1.354 میلیون 1.737 میلیون -
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 5,440 120.00 2.16 5,520 40.00 0.72 10:45 487 1.33 میلیون 7.21 میلیارد 2,646.92 5,560 5,450 5,380 5,550 3 118,196 5,390 3 42,914 5,400 8.235 هزار میلیارد 9.99 میلیون 6.794 میلیون 1.5 میلیون 1.74 میلیون 5.054 میلیون 2.267 میلیون 2.184 میلیون 3.79 1.64 3.65 1.11 میلیون 212,500 1.323 میلیون -
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 678,600 210.00 0.03 678,360 30.00 0.00 10:45 44 121,600 82.49 میلیارد - 678,390 678,400 676,060 679,000 1 44,400 678,520 1 3,000 679,390 - - - - - - - - - - - 19,800 101,800 3,800 117,800
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 28,700 400.00 1.37 29,150 50.00 0.17 10:45 226 247,003 7.18 میلیارد 1,066.66 29,100 28,450 28,450 29,450 1 381 28,650 1 305 28,900 20.37 هزار میلیارد 26.552 میلیون 9.695 میلیون 700,000 6.182 میلیون 3.513 میلیون 14.087 میلیون 2.44 میلیون 8.36 5.81 1.45 176,982 70,000 246,982 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,505 57.00 1.60 3,545 17.00 0.48 10:45 201 2.006 میلیون 7.06 میلیارد 10,414.5 3,562 3,435 3,435 3,600 1 44,252 3,505 1 300 3,528 12.39 هزار میلیارد 22.383 میلیون 16.648 میلیون 3.5 میلیون 9.986 میلیون 6.662 میلیون 7.989 میلیون 1.452 میلیون 8.54 1.86 1.55 1.95 میلیون - 1.95 میلیون -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,387 124.00 4.94 2,474 37.00 1.47 10:45 420 7.197 میلیون 17.32 میلیارد 14,147.92 2,511 2,457 2,386 2,508 2 8,918 2,387 1 568 2,388 34.165 هزار میلیارد 44.453 میلیون 28.117 میلیون 8.2 میلیون 9.635 میلیون 18.482 میلیون 731,062 1.585 میلیون 22.06 1.89 47.82 4.001 میلیون 3.143 میلیون 7.144 میلیون -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,460 180.00 2.08 8,600 40.00 0.46 10:45 458 2.393 میلیون 20.26 میلیارد 5,384.07 8,640 8,460 8,380 8,610 1 5,161 8,480 3 27,928 8,490 206.036 هزار میلیارد 308.123 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 36.268 میلیون 184.238 میلیون 32.565 میلیون 6.33 5.68 1.13 1.269 میلیون 1.118 میلیون 2.298 میلیون 88,700
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 0.00 0.00 6,850 0.00 0.00 10:45 481 1.529 میلیون 10.47 میلیارد 3,432.85 6,850 6,850 6,850 6,860 80 15,814,025 6,850 44 96,576 6,860 205.5 هزار میلیارد 345.25 میلیون 172.817 میلیون 30 میلیون 139.75 میلیون 33.068 میلیون 32.65 میلیون 32.379 میلیون 6.35 6.21 6.29 49,787 1.478 میلیون 1.526 میلیون 2,062
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 19,110 170.00 0.90 18,700 240.00 1.27 10:45 857 2.38 میلیون 44.81 میلیارد 2,703.62 18,940 18,750 18,550 19,450 2 4,650 19,340 6 8,780 19,400 56.43 هزار میلیارد 68.757 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون 6.59 میلیون 2.308 میلیون 20.803 میلیون 2.7 8.51 24.29 2.245 میلیون 131,781 2.277 میلیون 100,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,460 104.00 4.06 2,543 21.00 0.82 10:45 154 1.944 میلیون 4.85 میلیارد 13,542.42 2,564 2,570 2,451 2,576 3 18,289 2,463 1 101,608 2,464 9.246 هزار میلیارد 10.643 میلیون 6.329 میلیون 3.64 میلیون 1.398 میلیون 4.931 میلیون 3.628 میلیون 1.107 میلیون 8.37 1.88 2.55 1.935 میلیون - 1.935 میلیون -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 1,722 31.00 1.77 1,749 4.00 0.23 10:45 276 1.235 میلیون 2.13 میلیارد 5,042.45 1,753 1,731 1,711 1,731 1 4,675 1,719 1 8,232 1,720 8.74 هزار میلیارد 11.767 میلیون 9.056 میلیون 3 میلیون 3.022 میلیون 6.034 میلیون 3.261 میلیون 3.193 میلیون 2.74 1.45 2.68 1.207 میلیون 27,226 1.235 میلیون -
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,133 13.00 1.13 1,137 9.00 0.79 10:45 142 1.503 میلیون 1.71 میلیارد 11,159.35 1,146 1,144 1,120 1,144 1 10,000 1,130 1 10,173 1,132 45.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 108,755 1.395 میلیون 1.503 میلیون -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 5,480 200.00 3.52 5,660 20.00 0.35 10:45 67 394,815 2.18 میلیارد 5,705.82 5,680 5,700 5,410 5,750 1 2,000 5,480 1 2,356 5,550 3.939 هزار میلیارد 5.348 میلیون 2.445 میلیون 696,000 1.255 میلیون 1.19 میلیون 1.203 میلیون 183,128 21.51 3.31 3.28 390,815 - 390,815 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,984 85.00 1.68 5,102 33.00 0.65 10:45 586 8.944 میلیون 45.54 میلیارد 15,441.08 5,069 4,920 4,920 5,181 1 163,111 5,010 2 37,000 5,073 86.072 هزار میلیارد 121.099 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.8 3.85 2.48 6.442 میلیون 2.378 میلیون 7.342 میلیون 1.479 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 81,800 1,650.00 1.98 83,400 50.00 0.06 10:45 16 4,227 346.38 میلیون 102.83 83,450 81,050 81,050 85,100 1 400 82,550 1 150 84,250 7.006 هزار میلیارد 7.907 میلیون 1.468 میلیون 84,000 901,146 566,637 1.495 میلیون 290,791 24.09 12.36 4.7 4,137 90 4,227 -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 5,850 220.00 3.62 5,890 180.00 2.97 10:45 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 4,150.82 6,070 6,010 5,680 6,030 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 10.082 میلیون 5.874 میلیون 770,000 3.482 میلیون 2.391 میلیون 8.964 میلیون 905,951 7.35 2.78 0.74 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 58,300 1,650.00 2.91 57,900 1,250.00 2.21 10:45 676 1.478 میلیون 86.41 میلیارد 2,016.33 56,650 56,750 56,700 60,100 1 350 58,250 3 3,438 59,000 5.845 هزار میلیارد 6.14 میلیون 781,614 100,000 295,420 486,194 1.115 میلیون 206,399 28.08 11.92 5.2 1.469 میلیون 5,900 1.472 میلیون 2,782
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,390 370.00 2.21 16,740 20.00 0.12 10:45 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 2,625.6 16,760 16,310 16,310 16,770 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 163.591 میلیون 83.38 میلیون 8 میلیون 29.671 میلیون 53.709 میلیون 393.72 میلیون 36.973 میلیون 3.62 2.5 0.34 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 7,900 330.00 4.01 7,940 290.00 3.52 10:45 249 494,214 3.92 میلیارد 2,111.44 8,230 8,020 7,820 8,140 2 1,216 7,890 2 112 7,910 16.198 هزار میلیارد 30.332 میلیون 17.454 میلیون 2.04 میلیون 14.134 میلیون 3.32 میلیون 19.754 میلیون 219,271 73.87 4.88 0.82 444,106 50,000 494,050 56
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 9,780 510.00 4.96 10,230 60.00 0.58 10:45 431 414,550 4.08 میلیارد 775.17 10,290 9,870 9,780 10,240 7 54,930 9,780 1 7 9,790 8.128 هزار میلیارد 9.984 میلیون 2.708 میلیون 300,000 1.848 میلیون 860,494 2.569 میلیون 368,397 22.19 9.5 3.18 413,750 - 413,736 14
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 980,000 7,095.00 0.73 968,830 4,075.00 0.42 10:45 62 726 703.37 میلیون - 972,905 940,000 940,000 980,001 1 80 961,000 2 25 980,000 - - - - - - - - - - - 726 - 726 -
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 28,650 2,100.00 6.83 29,100 1,650.00 5.37 10:45 154 278,225 8.09 میلیارد 1,187.4 30,750 29,250 28,600 31,500 1 215 27,700 1 136 28,600 5.82 هزار میلیارد 9.857 میلیون 4.458 میلیون 200,000 4.007 میلیون 451,837 11.53 میلیون 413,770 14.86 13.61 0.53 133,034 70,000 203,034 -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,559 92.00 3.47 2,648 3.00 0.11 10:45 447 1.563 میلیون 4.01 میلیارد 3,279.86 2,651 2,635 2,550 2,635 1 95,510 2,559 1 1,451 2,562 171.99 هزار میلیارد 263.401 میلیون 157.983 میلیون 40 میلیون 91.281 میلیون 66.702 میلیون 106.428 میلیون 10.203 میلیون 16.87 2.58 1.62 1.172 میلیون 337,598 1.51 میلیون -
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 9,910 280.00 2.91 9,710 80.00 0.83 10:45 50 302,783 3 میلیارد - 9,630 9,910 9,910 9,910 57 3,025,171 9,910 0 0 0 3.107 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 302,783 - 302,783 -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,200 180.00 2.56 7,180 160.00 2.28 10:45 414 1.071 میلیون 7.69 میلیارد 2,637.08 7,020 7,010 7,010 7,310 3 12,451 7,190 4 21,747 7,230 6.821 هزار میلیارد 9.961 میلیون 4.981 میلیون 950,000 3.149 میلیون 1.832 میلیون 7.393 میلیون 694,060 9.83 3.72 0.92 1.051 میلیون - 911,141 140,027
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 1,148 33.00 2.79 1,176 5.00 0.42 10:45 59 1.342 میلیون 1.54 میلیارد - 1,181 1,208 1,146 1,208 3 63,997 1,146 1 19,410 1,147 4.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 873,107 468,615 1.342 میلیون -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,064 113.00 3.56 3,168 9.00 0.28 10:45 601 4.041 میلیون 12.49 میلیارد 7,461.12 3,177 3,132 3,061 3,134 1 19,000 3,064 1 42,607 3,065 237.375 هزار میلیارد 297.237 میلیون 200.916 میلیون 45 میلیون 59.712 میلیون 141.205 میلیون 59.91 میلیون 51.781 میلیون 4.59 1.68 3.97 2.052 میلیون 1.934 میلیون 3.986 میلیون -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 77,350 500.00 0.64 77,800 50.00 0.06 10:45 160 64,100 4.98 میلیارد 366.41 77,850 76,500 76,500 78,100 1 283 77,350 1 966 77,550 25.48 هزار میلیارد 29.096 میلیون 4.438 میلیون 327,500 3.617 میلیون 821,099 5.452 میلیون 2.16 میلیون 11.79 31.03 4.67 61,467 - 61,467 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 35,550 1,300.00 3.53 36,900 50.00 0.14 10:45 110 562,704 20.73 میلیارد 5,907.24 36,850 37,150 35,150 37,150 1 500 35,550 1 4,942 35,600 9.213 هزار میلیارد 11.211 میلیون 3.627 میلیون 250,000 1.999 میلیون 1.629 میلیون 2.492 میلیون 1.183 میلیون 7.8 5.66 3.7 539,915 21,139 561,054 -
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 4,508 156.00 3.34 4,556 108.00 2.32 10:45 64 378,045 1.72 میلیارد 5,036.41 4,664 4,573 4,500 4,648 1 2,000 4,511 3 5,671 4,590 3.501 هزار میلیارد 5.482 میلیون 2.812 میلیون 520,000 1.973 میلیون 839,335 2.279 میلیون 449,878 7.8 4.18 1.54 280,295 97,750 378,045 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,215 8.00 0.65 1,203 20.00 1.64 10:45 452 9.11 میلیون 10.96 میلیارد 19,055.2 1,223 1,193 1,191 1,220 1 35,071 1,201 3 210,000 1,217 74.586 هزار میلیارد 75.224 میلیون 66.295 میلیون 62 میلیون 638,381 65.656 میلیون 3.92 میلیون 3.722 میلیون 20.04 1.14 19.02 2.226 میلیون 6.865 میلیون 7.853 میلیون 1.237 میلیون
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 970,004 17,015.00 1.72 971,066 15,953.00 1.62 10:45 36 329 319.48 میلیون - 987,019 950,001 950,001 990,000 1 459 970,004 1 19 980,000 - - - - - - - - - - - 328 - 328 -
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 7,760 240.00 3.00 7,760 240.00 3.00 10:45 122 1.25 میلیون 9.7 میلیارد - 8,000 7,810 7,760 7,830 1 1,000 7,630 1 4,029 7,760 9.878 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.239 میلیون - 1.239 میلیون -
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 12,840 330.00 2.51 13,090 80.00 0.61 10:45 131 823,498 10.59 میلیارد - 13,170 13,160 12,830 13,160 1 17,284 12,860 1 60 12,870 104.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 823,498 - 823,498 -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,802 43.00 1.51 2,841 4.00 0.14 10:45 101 1.341 میلیون 3.75 میلیارد 11,019.18 2,845 2,850 2,773 2,934 2 26,340 2,802 1 7,000 2,832 14.17 هزار میلیارد 14.511 میلیون 11.187 میلیون 5 میلیون 341,294 10.846 میلیون 4.883 میلیون 5.343 میلیون 2.66 1.31 2.91 568,150 772,523 1.341 میلیون -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 9,820 170.00 1.70 9,930 60.00 0.60 10:45 49 206,333 2.05 میلیارد 4,078.34 9,990 9,970 9,800 10,050 1 6,349 9,840 2 35,047 10,050 5.255 هزار میلیارد 7.731 میلیون 3.366 میلیون 529,248 2.476 میلیون 889,877 7.254 میلیون 533,560 9.86 5.91 0.73 204,791 1,542 186,333 20,000
وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سهام فرابورس 72,350 68,060.00 1.00 4,290 0.00 0.00 10:45 6 122,490 551.08 میلیون - 4,290 72,350 72,350 72,350 248 6,603,450 13,580 0 0 0 12.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,337 - 12,337 -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,038 45.00 2.16 2,045 38.00 1.82 10:45 221 4.508 میلیون 9.22 میلیارد 20,267.67 2,083 2,080 2,031 2,099 2 49,035 2,042 1 142,426 2,048 9.433 هزار میلیارد 11.377 میلیون 9.944 میلیون 4.613 میلیون 1.944 میلیون 8 میلیون 6.254 میلیون 1.428 میلیون 6.61 1.18 1.51 4.308 میلیون 200,000 4.508 میلیون -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,408 75.00 3.02 2,435 48.00 1.93 10:45 143 1.582 میلیون 3.85 میلیارد 11,210.83 2,483 2,501 2,401 2,510 1 10,000 2,409 1 5,000 2,452 9.077 هزار میلیارد 13.654 میلیون 9.523 میلیون 3.732 میلیون 4.577 میلیون 4.946 میلیون 5.276 میلیون 649,512 13.99 1.84 1.72 1.083 میلیون 498,558 1.569 میلیون 12,106
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 1,493 43.00 2.80 1,513 23.00 1.50 10:45 186 3.482 میلیون 5.2 میلیارد - 1,536 1,500 1,490 1,538 2 17,050 1,491 2 255,976 1,500 15.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.482 میلیون - 3.482 میلیون -
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 2,297 71.00 3.00 2,314 54.00 2.28 10:45 147 3.206 میلیون 7.37 میلیارد - 2,368 2,300 2,297 2,393 0 0 0 2 198,518 2,297 8.099 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.011 میلیون 1.195 میلیون 3.151 میلیون 55,000
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 5,568 364.00 6.99 5,368 164.00 3.15 10:45 383 1.389 میلیون 7.73 میلیارد 4,225.5 5,204 5,568 5,568 5,568 439 11,229,682 5,568 0 0 0 8.052 هزار میلیارد 9.47 میلیون 2.087 میلیون 300,000 1.425 میلیون 662,146 2.738 میلیون 219,805 33.19 11.02 2.66 1.389 میلیون - 789,075 600,029
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,426 44.00 2.99 1,434 36.00 2.45 10:45 115 6.354 میلیون 9.07 میلیارد - 1,470 1,426 1,426 1,460 0 0 0 81 12,356,846 1,426 27.303 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.354 میلیون 3 میلیون 6.354 میلیون -