سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,631 25.00 1.51 1,640 16.00 0.97 1400/07/28 1,091 22.47 میلیون 36.8 میلیارد 20,595.33 1,656 1,670 1,600 1,687 1 2,833 1,668 1 4,000 1,695 33.846 هزار میلیارد 51.206 میلیون 31.761 میلیون 14.351 میلیون 17.36 میلیون 14.401 میلیون 8.93 میلیون 582,615 58.09 2.35 3.79 43.218 میلیون 116,662 39.28 میلیون 4.054 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 109,810 1,440.00 1.29 110,200 1,050.00 0.94 1400/07/28 3,857 2.19 میلیون 241.4 میلیارد 567.99 111,250 111,980 109,800 111,980 1 4,470 111,380 4 13,908 111,380 991.8 هزار میلیارد 1.366 میلیارد 459.498 میلیون 9 میلیون 374.441 میلیون 85.057 میلیون 523.581 میلیون 144.979 میلیون 33.74 5.89 1.89 1.932 میلیون 654,928 2.453 میلیون 134,194
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,620 88.00 3.25 2,677 31.00 1.14 1400/07/28 2,130 34.34 میلیون 91.9 میلیارد 16,123.46 2,708 2,700 2,620 2,750 1 268,500 2,674 2 281,143 2,680 17.301 هزار میلیارد 18.444 میلیون 7.496 میلیون 6.463 میلیون 1.143 میلیون 6.353 میلیون 976,204 88,523 195.44 2.72 17.72 52.539 میلیون 156,674 52.275 میلیون 421,074
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 18,510 660.00 3.44 18,930 240.00 1.25 1400/07/28 649 1.9 میلیون 35.8 میلیارد 2,920.35 19,170 18,850 18,470 19,330 1 10,578 19,100 1 6,000 19,100 106.481 هزار میلیارد 120.797 میلیون 23.601 میلیون 5.625 میلیون 14.316 میلیون 9.285 میلیون 13.687 میلیون 13.43 میلیون 7.93 11.47 7.78 1.838 میلیون 410,298 1.884 میلیون 364,098
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 13,470 350.00 2.53 13,530 290.00 2.10 1400/07/28 7,752 57.63 میلیون 779.7 میلیارد 7,434.56 13,820 13,600 13,460 13,660 1 99,694 13,700 2 10,317 13,700 2706 هزار میلیارد 2.731 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 245.689 میلیون 661.269 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 36.57 4.8 5.5 29.155 میلیون 33.095 میلیون 46.471 میلیون 15.778 میلیون
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 14,950 440.00 2.86 15,230 160.00 1.04 1400/07/28 1,169 3.84 میلیون 58.5 میلیارد 3,287.95 15,390 14,990 14,670 15,820 1 350 15,150 1 1,000 15,210 7.615 هزار میلیارد 9.185 میلیون 2.423 میلیون 150,000 1.57 میلیون 853,277 1.807 میلیون 368,043 20.69 8.92 4.22 7.902 میلیون - 7.622 میلیون 280,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,820 6,910.00 58.91 4,720 7,010.00 59.76 1400/07/28 14,051 210.38 میلیون 993 میلیارد 7,979.42 11,730 4,690 4,550 4,880 1 2,000 11,620 2 21,630 11,620 802.4 هزار میلیارد 932.844 میلیون 360.89 میلیون 75 میلیون 130.444 میلیون 230.446 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 5.62 3.48 0.78 157.812 میلیون 14.008 میلیون 159.984 میلیون 11.837 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 3,297 67.00 1.99 3,333 31.00 0.92 1400/07/28 2,053 17.92 میلیون 59.4 میلیارد 8,726.37 3,364 3,340 3,292 3,375 3 15,824 3,377 1 36,633 3,378 233.31 هزار میلیارد 246.65 میلیون 140.21 میلیون 25 میلیون 13.34 میلیون 126.87 میلیون 108.079 میلیون 1.051 میلیون 221.94 1.84 2.16 20.453 میلیون 3.757 میلیون 17.831 میلیون 6.379 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,174 63.00 2.82 2,207 30.00 1.34 1400/07/28 4,214 88.58 میلیون 195.5 میلیارد 21,019.87 2,237 2,250 2,161 2,270 1 10,000 2,227 4 409,831 2,228 87.409 هزار میلیارد 91.779 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 6.45 1.42 5.32 166.927 میلیون 3.35 میلیون 164.387 میلیون 5.89 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 25,600 560.00 2.24 25,170 130.00 0.52 1400/07/28 685 1.47 میلیون 36.9 میلیارد 2,141.43 25,040 25,300 24,230 25,600 75 2,654,986 25,060 2 4,199 26,950 75.51 هزار میلیارد 103.56 میلیون 40.443 میلیون 3 میلیون 28.05 میلیون 12.394 میلیون 49.153 میلیون 5.217 میلیون 14.47 6.09 1.54 1.241 میلیون 493,933 615,809 1.12 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 42,780 1,870.00 4.57 42,790 1,880.00 4.60 1400/07/28 828 873,405 37.4 میلیارد 1,054.84 40,910 42,010 40,050 42,950 1 377 41,500 1 3,000 41,500 21.395 هزار میلیارد 22.422 میلیون 2.589 میلیون 500,000 1.027 میلیون 1.562 میلیون 3.229 میلیون 935,318 22.87 13.69 6.63 722,474 310,995 1.026 میلیون 7,000
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,500 137.00 5.80 2,531 168.00 7.11 1400/07/28 2,632 58.83 میلیون 148.9 میلیارد 22,352.67 2,363 2,532 2,492 2,640 4 30,950 2,351 2 81,693 2,359 25.013 هزار میلیارد 29.22 میلیون 17.98 میلیون 9.883 میلیون 4.207 میلیون 13.774 میلیون 13.026 میلیون 3.947 میلیون 6.34 1.82 1.92 25.891 میلیون 1.109 میلیون 26.598 میلیون 402,500
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 6,100 100.00 1.67 5,990 10.00 0.17 1400/07/28 830 5.73 میلیون 34.3 میلیارد 6,899.7 6,000 6,080 5,730 6,270 3 46,429 5,970 1 900 6,040 7.188 هزار میلیارد 9.514 میلیون 3.063 میلیون 1.2 میلیون 2.326 میلیون 736,743 2.718 میلیون 243,314 260.43 9.79 2.65 4.994 میلیون 95,252 5.09 میلیون -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 19,070 0.00 0.00 18,960 110.00 0.58 1400/07/28 1,247 3.89 میلیون 73.8 میلیارد 3,120.04 19,070 19,370 18,760 19,440 5 35,516 19,130 2 10,100 19,380 24.648 هزار میلیارد 26.28 میلیون 8.839 میلیون 1.3 میلیون 1.632 میلیون 7.201 میلیون 12.218 میلیون 3.784 میلیون 6.51 3.42 2.02 3.757 میلیون 1,447 2.963 میلیون 795,802
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 10,930 50.00 0.46 10,670 310.00 2.82 1400/07/28 883 3.55 میلیون 37.9 میلیارد 4,023.83 10,980 10,510 10,440 10,960 3 47,692 10,790 2 21,687 10,800 5.335 هزار میلیارد 6.34 میلیون 1.608 میلیون 250,000 1.005 میلیون 602,395 1.617 میلیون 310,449 17.18 8.86 3.3 3.371 میلیون 32,500 2.816 میلیون 587,840
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 32,440 200.00 0.62 33,190 950.00 2.95 1400/07/28 382 461,690 15.3 میلیارد 1,208.61 32,240 33,240 31,500 33,850 1 273 33,090 1 800 33,120 27.88 هزار میلیارد 33.077 میلیون 7.201 میلیون 840,000 5.197 میلیون 2.004 میلیون 4.622 میلیون 2.743 میلیون 10.16 13.91 6.03 274,612 829 175,978 99,463
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 11,990 10.00 0.08 12,040 60.00 0.50 1400/07/28 6,634 7.95 میلیون 95.8 میلیارد 1,198.94 11,980 12,200 11,700 12,440 3 5,199 12,020 5 1,575 12,040 132.44 هزار میلیارد 139.473 میلیون 21.863 میلیون 7 میلیون 7.033 میلیون 14.83 میلیون 9.879 میلیون 8.069 میلیون 16.41 8.93 13.41 10.722 میلیون 217,489 9.339 میلیون 1.6 میلیون
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 3,722 176.00 4.52 3,832 66.00 1.69 1400/07/28 914 10.6 میلیون 40.6 میلیارد 11,596.62 3,898 3,978 3,721 3,978 1 19,153 3,901 1 187,276 3,920 6.206 هزار میلیارد 7.673 میلیون 3.453 میلیون 1.62 میلیون 1.467 میلیون 1.986 میلیون 2.344 میلیون 526,502 11.79 3.13 2.65 8.853 میلیون - 8.853 میلیون -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,940 390.00 3.16 11,880 450.00 3.65 1400/07/28 15,509 94.34 میلیون 1.121 هزار میلیارد 4,816.49 12,330 12,180 11,720 12,180 1 9,500 12,250 1 8,600 12,260 902.88 هزار میلیارد 1.172 میلیارد 425.238 میلیون 76 میلیون 269.257 میلیون 155.982 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.07 5.79 0.64 36.569 میلیون 9.715 میلیون 37.736 میلیون 8.547 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 61,900 2,390.00 3.72 65,060 770.00 1.20 1400/07/28 4,281 6.06 میلیون 394.1 میلیارد 1,414.97 64,290 67,000 61,080 67,500 175 936,646 64,800 1 4,150 91,360 390.36 هزار میلیارد 435.522 میلیون 82.646 میلیون 6 میلیون 45.162 میلیون 37.484 میلیون 79.8 میلیون 40.39 میلیون 13.41 7.12 6.23 1.883 میلیون 163,527 1.35 میلیون 696,654
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,730 10.00 0.04 22,730 10.00 0.04 1400/07/28 1,044 19.98 میلیون 454.1 میلیارد 19,136.69 22,720 22,750 22,700 22,800 1 360 22,540 3 900 22,550 2273 هزار میلیارد 2.3 میلیارد 430.716 میلیون 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.507 میلیون 423.471 میلیون 204.807 میلیون 47.85 7.02 5.37 2.152 میلیون 7.257 میلیون 2.382 میلیون 7.027 میلیون
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 48,100 580.00 1.22 49,050 1,530.00 3.22 1400/07/28 527 919,800 45.1 میلیارد 1,745.35 47,520 50,000 47,890 50,010 1 1,000 47,560 4 1,119 47,930 25.974 هزار میلیارد 28.202 میلیون 6.047 میلیون 529,550 2.227 میلیون 3.82 میلیون 6.4 میلیون 2.872 میلیون 9.04 6.8 4.06 277,922 10,557 270,479 18,000
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 5,160 160.00 3.01 5,220 100.00 1.88 1400/07/28 1,303 12.66 میلیون 66.1 میلیارد 9,717.76 5,320 5,200 5,110 5,350 3 5,610 5,260 1 122,730 5,280 9.641 هزار میلیارد 10.021 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 41.99 19.77 13.81 14.439 میلیون 3.6 میلیون 17.409 میلیون 630,000
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 453,840 23,880.00 5.00 462,090 15,630.00 3.27 1400/07/28 4,086 556,348 257.1 میلیارد 136.16 477,720 482,660 453,840 482,670 2 25 474,950 2 127 474,950 438.986 هزار میلیارد 520.126 میلیون 101.72 میلیون 950,000 81.14 میلیون 20.58 میلیون 79.936 میلیون 60.344 میلیون 7.27 21.33 5.49 467,600 83,729 404,259 147,070
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 29,010 1,510.00 4.95 30,550 30.00 0.10 1400/07/28 1,949 3.31 میلیون 101.2 میلیارد 1,699.7 30,520 32,040 29,000 32,040 115 482,797 31,290 1 1,000 32,050 9.682 هزار میلیارد 13.588 میلیون 4.24 میلیون 316,920 3.906 میلیون 333,842 7.126 میلیون 60,082 159.95 29.88 1.4 244,394 - 194,394 50,000
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 22,600 990.00 4.58 22,640 1,030.00 4.77 1400/07/28 1,287 7.18 میلیون 162.7 میلیارد 5,581.65 21,610 22,640 22,200 22,690 48 1,906,334 22,000 1 540 22,020 249.04 هزار میلیارد 274.069 میلیون 36.318 میلیون 4.35 میلیون 25.029 میلیون 11.289 میلیون 23.451 میلیون 23.229 میلیون 40.36 22.06 10.62 2.936 میلیون 234,988 1.497 میلیون 1.674 میلیون
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 4,500 79.00 1.79 4,453 32.00 0.72 1400/07/28 317 3.2 میلیون 14.3 میلیارد 10,100.21 4,421 4,438 4,300 4,550 1 67,136 4,452 1 10,000 4,492 4.898 هزار میلیارد 6.544 میلیون 3.021 میلیون 1.1 میلیون 1.646 میلیون 1.375 میلیون 1.541 میلیون 273,082 17.95 3.56 3.18 3.9 میلیون 70,000 3.97 میلیون -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 14,810 250.00 1.66 14,710 350.00 2.32 1400/07/28 647 2.16 میلیون 31.7 میلیارد 3,335.87 15,060 14,980 14,360 15,000 1 1,000 14,650 1 499 14,800 7.796 هزار میلیارد 8.319 میلیون 1.486 میلیون 530,000 522,672 962,893 200,271 198,465 39.28 8.1 38.93 4.37 میلیون 100,000 3.994 میلیون 476,000
کاما

باما

سهام بورس 9,290 370.00 3.83 9,280 380.00 3.93 1400/07/28 4,434 25.16 میلیون 233.4 میلیارد 5,673.43 9,660 9,500 9,190 9,500 1 3,333 9,570 2 94,652 9,570 92.8 هزار میلیارد 97.839 میلیون 27.685 میلیون 10 میلیون 5.039 میلیون 22.646 میلیون 7.701 میلیون 9.167 میلیون 10.12 4.1 12.05 26.534 میلیون 4.393 میلیون 27.958 میلیون 2.968 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 17,010 260.00 1.51 17,160 110.00 0.64 1400/07/28 1,156 2.64 میلیون 45 میلیارد 2,285.11 17,270 17,530 16,910 17,530 2 11,393 17,150 1 1,200 17,160 257.4 هزار میلیارد 338.09 میلیون 142.312 میلیون 15 میلیون 80.69 میلیون 61.621 میلیون 167.644 میلیون 39.064 میلیون 6.59 4.18 1.54 4.941 میلیون 1.179 میلیون 3.678 میلیون 2.442 میلیون
دکوثر

داروسازی کوثر

سهام بورس 3,920 104.00 2.73 3,884 68.00 1.78 1400/07/28 434 3.38 میلیون 13.2 میلیارد 7,784.92 3,816 3,960 3,765 3,980 1 2,000 3,836 1 9,239 3,865 6.603 هزار میلیارد 9.559 میلیون 5.328 میلیون 1.7 میلیون 2.956 میلیون 2.372 میلیون 2.198 میلیون 229,728 28.74 2.78 3 2.147 میلیون 100,000 2.246 میلیون 1,101
والبر

سر. البرز

سهام بورس 9,100 30.00 0.33 9,050 20.00 0.22 1400/07/28 306 1.57 میلیون 14.2 میلیارد 5,132.79 9,070 8,890 8,890 9,140 2 3,222 8,970 1 24,784 8,990 76.021 هزار میلیارد 81.249 میلیون 23.066 میلیون 4.8 میلیون 5.228 میلیون 17.838 میلیون 5.834 میلیون 8.404 میلیون 9.06 4.26 13.03 1.655 میلیون 20,000 1.626 میلیون 49,063
لخزر

پارس خزر

سهام بورس 149,900 10.00 0.01 149,660 230.00 0.15 1400/07/28 359 97,052 14.5 میلیارد 270.34 149,890 150,000 146,000 153,500 2 535 150,000 1 4,577 158,100 22.629 هزار میلیارد 27.575 میلیون 8.221 میلیون 151,200 4.946 میلیون 3.275 میلیون 10.362 میلیون 1.756 میلیون 12.88 6.91 2.19 379,573 90,000 415,863 53,710
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 21,350 250.00 1.18 21,490 390.00 1.85 1400/07/28 787 1.35 میلیون 29 میلیارد 1,714.59 21,100 22,000 20,950 22,000 1 85,477 21,400 1 500 21,430 6.339 هزار میلیارد 7.542 میلیون 2.593 میلیون 294,981 1.203 میلیون 1.389 میلیون 2.18 میلیون 726,919 8.73 4.56 2.91 4.066 میلیون 60,000 4.125 میلیون 1,310
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,960 50.00 0.39 12,920 10.00 0.08 1400/07/28 143 1.01 میلیون 13 میلیارد 7,037.5 12,910 12,630 12,630 13,200 1 34,000 12,950 1 5,530 13,020 1252.978 هزار میلیارد 1.297 میلیارد 278.679 میلیون 30 میلیون 43.706 میلیون 234.974 میلیون 118.833 میلیون 120.908 میلیون 10.36 5.33 10.54 252,218 1.038 میلیون 385,166 905,000
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 16,110 610.00 3.65 16,330 390.00 2.33 1400/07/28 824 5.59 میلیون 90.6 میلیارد 6,778.74 16,720 16,450 16,100 16,960 2 100,000 16,530 1 4,465 16,770 653.2 هزار میلیارد 1.187 میلیارد 619.841 میلیون 40 میلیون 534.06 میلیون 85.781 میلیون 134.722 میلیون 20.671 میلیون 31.6 7.61 4.85 1.876 میلیون 3.418 میلیون 1.661 میلیون 3.633 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 3,340 109.00 3.16 3,395 54.00 1.57 1400/07/28 941 9.68 میلیون 32.9 میلیارد 10,285.75 3,449 3,513 3,333 3,513 40 1,513,315 3,471 2 52,707 3,545 19.467 هزار میلیارد 26.95 میلیون 15.18 میلیون 5.734 میلیون 7.483 میلیون 7.697 میلیون 17.814 میلیون 1.652 میلیون 11.78 2.53 1.1 24.467 میلیون - 20.952 میلیون 3.515 میلیون
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 9,780 490.00 4.77 9,800 470.00 4.58 1400/07/28 380 1.96 میلیون 19.2 میلیارد 5,152.32 10,270 10,270 9,760 10,270 1 2,000 10,180 1 4,000 10,340 2.175 هزار میلیارد 2.433 میلیون 606,492 221,941 153,256 453,236 14,979 -8,606 -252.73 4.8 145.2 803,819 481,341 1.285 میلیون -
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 15,010 310.00 2.11 14,890 190.00 1.29 1400/07/28 921 3.69 میلیون 54.9 میلیارد 4,001.26 14,700 14,850 14,330 15,330 50 1,002,193 14,760 1 84 14,760 9.381 هزار میلیارد 17.211 میلیون 8.633 میلیون 630,000 7.83 میلیون 802,859 13.606 میلیون 137,849 68.05 11.68 0.69 2.638 میلیون - 2.152 میلیون 485,348
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 39,300 850.00 2.21 38,950 500.00 1.30 1400/07/28 417 570,406 22.2 میلیارد 1,367.88 38,450 38,850 37,850 39,690 1 898 38,800 3 1,896 38,900 27.265 هزار میلیارد 29.47 میلیون 6.142 میلیون 700,000 2.205 میلیون 3.937 میلیون 6.525 میلیون 4.365 میلیون 6.25 6.93 4.18 506,130 193,314 694,894 4,550