سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 87,030 5,170.00 6.32 85,710 3,850.00 4.70 1399/08/1 2,588 3.423 میلیون 293.379 میلیارد 1,322.59 81,860 3.423 میلیون 83,000 293.379 میلیارد 7 4,034 87,030 18 1,881 87,030 342.84 هزار میلیارد 361.34 میلیون 26.846 میلیون 2 میلیون 18.5 میلیون 8.346 میلیون 25.181 میلیون 10.438 میلیون 32.85 41.08 13.62 2.672 میلیون 751,200 2.031 میلیون 1.392 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 10,100 410.00 4.23 10,030 340.00 3.51 1399/08/1 4,799 62.998 میلیون 632.092 میلیارد 13,127.41 9,690 62.998 میلیون 9,760 632.092 میلیارد 39 123,373 10,100 11 707,533 10,100 657.166 هزار میلیارد 69.928 میلیون 666.338 میلیون 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 12.23 4.7 2.66 28.692 میلیون 34.307 میلیون 46.4 میلیون 16.598 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,260 60.00 1.88 3,320 120.00 3.75 1399/08/1 90,355 2.495 میلیارد 8.278 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 3,200 2.495 میلیارد 3,310 8.278 هزار میلیارد 162 6.414 میلیون 3,260 277 4.315 میلیون 3,260 1001.498 هزار میلیارد 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد 301.656 میلیون - - 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد -10.48 15.94 2.25 2.358 میلیارد 136.413 میلیون 2.408 میلیارد 86.998 میلیون
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 17,950 60.00 0.34 18,160 270.00 1.51 1399/08/1 40,621 43.946 میلیون 797.878 میلیارد 1,409.78 17,890 43.946 میلیون 18,350 797.878 میلیارد 353 159,532 17,990 18 285,750 17,990 199.76 هزار میلیارد 213.657 میلیون 27.978 میلیون 11 میلیون 13.897 میلیون 14.081 میلیون 8.582 میلیون 8.373 میلیون 23.86 14.19 23.28 43.697 میلیون 248,934 43.475 میلیون 470,483
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 32,900 730.00 2.17 33,880 250.00 0.74 1399/08/1 5,752 13.396 میلیون 453.854 میلیارد 2,328.99 33,630 13.396 میلیون 34,500 453.854 میلیارد 45 708,526 33,500 24 744,922 33,500 645.37 هزار میلیارد 728.777 میلیون 175.208 میلیون 19.049 میلیون 83.407 میلیون 91.801 میلیون 191.058 میلیون 45.101 میلیون 14.31 7.03 3.38 9.79 میلیون 3.606 میلیون 10.871 میلیون 2.525 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,690 170.00 4.83 3,680 160.00 4.55 1399/08/1 12,707 461.891 میلیون 1.702 هزار میلیارد 36,349.34 3,520 461.891 میلیون 3,690 1.702 هزار میلیارد 36 15.424 میلیون 3,690 442 1.073 میلیون 3,690 87.437 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.535 میلیارد 114.793 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 37.85 4.59 2.96 356.76 میلیون 105.131 میلیون 396.709 میلیون 65.182 میلیون
آبادا

تولید نیروی برق آبادان

سهام بورس 19,660 80.00 0.41 20,210 470.00 2.38 1399/08/1 34,483 13.439 میلیون 271.603 میلیارد 445.56 19,740 13.439 میلیون 20,720 271.603 میلیارد 445 10,385 19,670 8 26,430 19,670 50.525 هزار میلیارد 54.803 میلیون 8.522 میلیون 2.5 میلیون 4.278 میلیون 4.245 میلیون 2.227 میلیون 835,980 60.44 11.9 22.69 12.339 میلیون 1.1 میلیون 13.089 میلیون 350,071
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,440 120.00 4.69 2,530 30.00 1.17 1399/08/1 60,528 1.562 میلیارد 3.949 هزار میلیارد 494.642 میلیون 2,560 1.562 میلیارد 2,510 3.949 هزار میلیارد 736 2.352 میلیون 2,440 135 43.498 میلیون 2,440 99.345 هزار میلیارد 918.795 میلیون 507.03 میلیون 195.511 میلیون - - 142.027 میلیون -16,985,440 -29.12 5.97 3.48 1.522 میلیارد 39.711 میلیون 1.526 میلیارد 35.909 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام بورس 6,650 330.00 4.73 6,780 200.00 2.87 1399/08/1 12,021 95.772 میلیون 649.397 میلیارد 7,967.04 6,980 95.772 میلیون 7,050 649.397 میلیارد 28 45,218 6,660 9 229,081 6,660 63.448 هزار میلیارد 67.642 میلیون 15.526 میلیون 9.358 میلیون 4.194 میلیون 11.333 میلیون 3.968 میلیون 1.128 میلیون 56.25 5.6 15.99 78.232 میلیون 17.54 میلیون 95.357 میلیون 414,366
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,470 40.00 1.14 3,550 40.00 1.14 1399/08/1 37,338 161.031 میلیون 571.399 میلیارد 6,126.76 3,510 161.031 میلیون 3,580 571.399 میلیارد 514 1.169 میلیون 3,480 21 738,100 3,480 8.203 هزار میلیارد 77.155 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 48.45 3.32 17.96 156.327 میلیون 4.704 میلیون 157.318 میلیون 3.713 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 14,360 350.00 2.38 14,330 380.00 2.58 1399/08/1 69,251 359.35 میلیون 5.15 هزار میلیارد 2.995 میلیارد 14,710 359.35 میلیون 14,500 5.15 هزار میلیارد 73 230,658 14,350 133 168,860 14,350 2994.97 هزار میلیارد 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 209 میلیون - - 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 17.8 7.03 6.44 292.299 میلیون 67.051 میلیون 309.58 میلیون 49.77 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,810 880.00 4.97 17,330 360.00 2.04 1399/08/1 51,609 305.322 میلیون 5.291 هزار میلیارد 1.317 میلیارد 17,690 305.322 میلیون 17,700 5.291 هزار میلیارد 1237 219,893 16,810 83 17.494 میلیون 16,810 1317.08 هزار میلیارد 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 39.46 10.76 1.65 265.08 میلیون 40.242 میلیون 281.75 میلیون 23.571 میلیون
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 30,700 1,570.00 4.87 32,050 220.00 0.68 1399/08/1 601 366,927 11.453 میلیارد 610.53 32,270 366,927 30,820 11.453 میلیارد 2 163 30,700 1 280 30,700 144.225 هزار میلیارد 151.733 میلیون 15.994 میلیون 2.016 میلیون 7.508 میلیون 8.486 میلیون 13.007 میلیون 3.813 میلیون 37.83 17 11.09 366,927 - 366,927 -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,060 10.00 0.33 3,140 90.00 2.95 1399/08/1 26,306 869.907 میلیون 2.729 هزار میلیارد 33,068.77 3,050 869.907 میلیون 3,190 2.729 هزار میلیارد 137 53.697 میلیون 3,050 457 4.577 میلیون 3,050 703.128 هزار میلیارد 869.907 میلیون 703.128 میلیون 223.926 میلیون - - 869.907 میلیون 703.128 میلیون 31.5 4.66 2.25 521.531 میلیون 348.376 میلیون 823.927 میلیون 45.981 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 180,570 2,820.00 1.54 186,100 2,710.00 1.48 1399/08/1 9,930 5.199 میلیون 967.537 میلیارد 523.57 183,390 5.199 میلیون 186,000 967.537 میلیارد 1 26,132 179,300 83 25,000 179,300 186.1 هزار میلیارد 187.354 میلیون 21.267 میلیون 1,000,000 1.254 میلیون 20.014 میلیون 4.99 میلیون 15.996 میلیون 11.63 9.31 37.29 5.015 میلیون 183,928 4.372 میلیون 827,161
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 12,900 360.00 2.71 13,060 200.00 1.51 1399/08/1 1,612 6.278 میلیون 81.981 میلیارد 3,894.56 13,260 6.278 میلیون 13,200 81.981 میلیارد 9 3,317 12,900 2 65,197 12,900 87.384 هزار میلیارد 90.793 میلیون 20.311 میلیون 6.691 میلیون 3.409 میلیون 16.902 میلیون 8.538 میلیون 8.438 میلیون 10.36 5.17 10.23 4.832 میلیون 1.446 میلیون 5.678 میلیون 600,319
وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

سهام بورس 157,000 290.00 0.19 151,230 5,480.00 3.50 1399/08/1 1,705 1.557 میلیون 235.523 میلیارد 913.42 156,710 1.557 میلیون 148,880 235.523 میلیارد 15 36,633 157,000 9 10,633 157,000 30.246 هزار میلیارد 34.395 میلیون 5.618 میلیون 200,000 4.149 میلیون 1.469 میلیون 1.358 میلیون 1.325 میلیون 22.82 20.59 22.27 1.172 میلیون 385,485 1.542 میلیون 15,837
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,240 50.00 0.96 5,340 150.00 2.89 1399/08/1 27,573 521.097 میلیون 2.781 هزار میلیارد 18,898.81 5,190 521.097 میلیون 5,300 2.781 هزار میلیارد 52 1.611 میلیون 5,240 87 476,891 5,240 1105.609 هزار میلیارد 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 50 میلیون 4.438 میلیارد 367.142 میلیون 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 13.98 2.57 1.98 439.541 میلیون 81.556 میلیون 444.32 میلیون 76.777 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 23,730 120.00 0.51 23,990 380.00 1.61 1399/08/1 45,582 148.497 میلیون 3.562 هزار میلیارد 2.433 میلیارد 23,610 148.497 میلیون 23,610 3.562 هزار میلیارد 113 380,205 23,800 173 255,990 23,800 2432.586 هزار میلیارد 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 14.64 7.51 8.51 104.622 میلیون 43.874 میلیون 132.301 میلیون 16.196 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 7,890 410.00 4.94 7,970 330.00 3.98 1399/08/1 5,734 48.196 میلیون 384.348 میلیارد 8,405.34 8,300 48.196 میلیون 8,100 384.348 میلیارد 175 10,196 7,890 6 6.33 میلیون 7,890 50.104 هزار میلیارد 57.589 میلیون 13.239 میلیون 6.287 میلیون 7.486 میلیون 5.754 میلیون 3.91 میلیون -30,210 -1658.52 8.72 12.82 46.188 میلیون 2.008 میلیون 46.407 میلیون 1.789 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 17,290 130.00 0.75 17,590 170.00 0.98 1399/08/1 1,118 2.77 میلیون 48.737 میلیارد 2,477.6 17,420 2.77 میلیون 18,100 48.737 میلیارد 4 1,540 17,290 2 87,260 17,290 46.614 هزار میلیارد 51.772 میلیون 12.619 میلیون 2.65 میلیون 5.158 میلیون 7.46 میلیون 59.669 میلیون 2.544 میلیون 18.32 6.25 0.78 2.729 میلیون 40,626 2.77 میلیون -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,850 30.00 0.79 3,890 70.00 1.83 1399/08/1 29,945 624.34 میلیون 2.426 هزار میلیارد 20,849.55 3,820 624.34 میلیون 3,870 2.426 هزار میلیارد 83 2.26 میلیون 3,850 72 1.59 میلیون 3,850 682.127 هزار میلیارد 624.34 میلیون 682.127 میلیون 175.354 میلیون 3.442 میلیارد 160.261 میلیون 624.34 میلیون 682.127 میلیون 12.94 3 1.72 570.881 میلیون 53.459 میلیون 561.494 میلیون 62.846 میلیون
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 19,370 1,010.00 4.96 20,310 70.00 0.34 1399/08/1 39 176,017 3.409 میلیارد 4,513.26 20,380 176,017 19,370 3.409 میلیارد 166 2,550 19,370 2 709,860 19,370 4.671 هزار میلیارد 5.21 میلیون 774,250 230,000 538,526 235,724 1.062 میلیون 98,537 47.41 19.82 4.41 176,017 - 176,017 -
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 132,380 6,960.00 4.99 133,120 6,220.00 4.46 1399/08/1 748 996,353 132.637 میلیارد 1,332.02 139,340 996,353 132,380 132.637 میلیارد 16 17,381 133,380 3 17,662 133,380 42.865 هزار میلیارد 45.379 میلیون 3.243 میلیون 322,000 2.514 میلیون 728,811 2.339 میلیون 154,063 278.23 58.81 18.32 656,353 340,000 995,903 450
زکوثر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سهام بورس 20,200 920.00 4.36 20,650 470.00 2.23 1399/08/1 4,188 9.662 میلیون 199.483 میلیارد 2,306.57 21,120 9.662 میلیون 21,150 199.483 میلیارد 8 963 20,190 3 1,331 20,190 56.788 هزار میلیارد 59.596 میلیون 7.821 میلیون 2.75 میلیون 2.808 میلیون 5.012 میلیون 2.833 میلیون 2.699 میلیون 21.04 11.33 20.05 9.051 میلیون 610,616 9.579 میلیون 83,078
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 3,890 90.00 2.37 3,890 90.00 2.37 1399/08/1 2,283 14.946 میلیون 58.195 میلیارد 6,546.78 3,800 14.946 میلیون 3,990 58.195 میلیارد 6 40,461 3,890 11 17,525 3,890 9.203 هزار میلیارد 9.684 میلیون 2.974 میلیون 2.366 میلیون 480,864 2.494 میلیون 928,504 43,364 212.23 3.69 9.91 14.946 میلیون - 14.936 میلیون 9,810
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 6,460 340.00 5.00 6,680 120.00 1.76 1399/08/1 611 2.89 میلیون 18.777 میلیارد 4,729.91 6,800 2.89 میلیون 6,460 18.777 میلیارد 5 2,183 6,460 2 37,072 6,460 5.472 هزار میلیارد 5.718 میلیون 1.824 میلیون 819,175 246,342 1.577 میلیون 136,458 129,808 42.16 3.47 40.1 2.71 میلیون 179,671 2.288 میلیون 602,000
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 121,310 5,770.00 4.99 117,950 2,410.00 2.09 1399/08/1 514 341,015 40.487 میلیارد 663.45 115,540 341,015 120,950 40.487 میلیارد 44 10,218 121,310 3 47,529 121,310 61.924 هزار میلیارد 67.371 میلیون 7.175 میلیون 525,000 5.448 میلیون 1.727 میلیون 5.602 میلیون 3.279 میلیون 18.89 35.86 11.05 163,015 178,000 305,002 36,013
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 56,390 280.00 0.49 57,100 430.00 0.76 1399/08/1 1,483 1.92 میلیون 109.622 میلیارد 1,294.54 56,670 1.92 میلیون 57,890 109.622 میلیارد 9 16,000 56,400 5 1,190 56,400 57.1 هزار میلیارد 66.154 میلیون 12.142 میلیون 1,000,000 9.054 میلیون 3.087 میلیون 12.227 میلیون 3.329 میلیون 17.15 18.49 4.67 1.69 میلیون 230,000 1.695 میلیون 225,002
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 22,630 1,190.00 5.00 22,910 910.00 3.82 1399/08/1 3,201 23.113 میلیون 529.452 میلیارد 7,220.65 23,820 23.113 میلیون 22,920 529.452 میلیارد 216 6,940 22,630 2 4.726 میلیون 22,630 927.855 هزار میلیارد 966.39 میلیون 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 37.48 10.09 36.53 16.367 میلیون 6.746 میلیون 21.337 میلیون 1.777 میلیون
دکوثر

داروسازی‌ کوثر

سهام بورس 21,450 1,020.00 4.99 21,050 620.00 3.03 1399/08/1 1,337 3.769 میلیون 79.328 میلیارد 2,819.27 20,430 3.769 میلیون 20,690 79.328 میلیارد 3 596,654 21,450 109 2,507 21,450 11.367 هزار میلیارد 14.029 میلیون 4.86 میلیون 540,000 2.662 میلیون 2.198 میلیون 1.853 میلیون 1.106 میلیون 10.28 5.17 6.13 3.769 میلیون - 3.769 میلیون 287
غزر

صنعتی زر ماکارون

سهام بورس 45,800 1,370.00 2.90 46,940 230.00 0.49 1399/08/1 28,501 3.711 میلیون 174.198 میلیارد 130.2 47,170 3.711 میلیون 48,000 174.198 میلیارد 401 12,257 45,920 11 19,249 45,920 75.104 هزار میلیارد 82.774 میلیون 13.081 میلیون 1.6 میلیون 7.67 میلیون 5.411 میلیون 12.428 میلیون 3.213 میلیون 23.37 13.88 6.04 3.648 میلیون 62,900 3.643 میلیون 67,512
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 50,300 880.00 1.78 50,500 1,080.00 2.19 1399/08/1 5,506 10.618 میلیون 536.209 میلیارد 1,928.46 49,420 10.618 میلیون 48,000 536.209 میلیارد 6 3,557 50,300 11 10,320 50,300 126.25 هزار میلیارد 129.188 میلیون 7.383 میلیون 2.5 میلیون 2.938 میلیون 4.445 میلیون 1.826 میلیون 1.998 میلیون 63.17 28.4 69.13 10.239 میلیون 379,500 10.294 میلیون 324,053
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 5,050 260.00 4.90 5,190 120.00 2.26 1399/08/1 11,819 88.705 میلیون 460.045 میلیارد 7,505.1 5,310 88.705 میلیون 5,080 460.045 میلیارد 50 304,550 5,050 24 322,921 5,050 31.694 هزار میلیارد 34.239 میلیون 9.041 میلیون 6.107 میلیون 2.544 میلیون 6.497 میلیون 5.396 میلیون 533,304 59.43 4.88 5.87 88.65 میلیون 55,000 88.294 میلیون 411,716
سصوفی

سیمان‌ صوفیان‌

سهام بورس 13,440 210.00 1.54 13,720 70.00 0.51 1399/08/1 1,314 3.669 میلیون 50.326 میلیارد 2,792.41 13,650 3.669 میلیون 14,330 50.326 میلیارد 7 6,389 13,440 5 9,023 13,440 15.092 هزار میلیارد 16.647 میلیون 3.531 میلیون 1.1 میلیون 1.555 میلیون 1.976 میلیون 3.776 میلیون 914,829 16.5 7.64 4 3.634 میلیون 34,971 3.663 میلیون 5,900
زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 64,500 2,910.00 4.32 66,680 730.00 1.08 1399/08/1 253 180,285 11.62 میلیارد 712.59 67,410 180,285 64,130 11.62 میلیارد 1 657 64,500 1 500 65,000 21.694 هزار میلیارد 23.513 میلیون 2.836 میلیون 325,340 1.819 میلیون 1.017 میلیون 2.452 میلیون 579,907 37.41 21.33 8.85 80,285 100,000 180,285 -
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,060 20.00 0.10 19,370 290.00 1.52 1399/08/1 3,545 32.302 میلیون 625.753 میلیارد 9,112.01 19,080 32.302 میلیون 19,400 625.753 میلیارد 8 13,800 19,090 3 168,400 19,090 290.55 هزار میلیارد 370.802 میلیون 112.668 میلیون 15 میلیون 80.252 میلیون 32.417 میلیون 68.979 میلیون 15.901 میلیون 18.27 8.97 4.21 26.453 میلیون 5.849 میلیون 20.022 میلیون 12.28 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 19,990 290.00 1.47 20,230 530.00 2.69 1399/08/1 1,703 5.791 میلیون 117.128 میلیارد 3,400.19 19,700 5.791 میلیون 20,590 117.128 میلیارد 3 777 20,130 2 190,459 20,130 121.38 هزار میلیارد 135.162 میلیون 33.338 میلیون 6 میلیون 13.782 میلیون 19.556 میلیون 46.99 میلیون 11.213 میلیون 10.83 6.21 2.58 4.139 میلیون 1.652 میلیون 5.245 میلیون 545,114
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 28,360 0.00 0.00 27,750 610.00 2.15 1399/08/1 6,516 19.614 میلیون 544.352 میلیارد 3,010.07 28,360 19.614 میلیون 27,800 544.352 میلیارد 17 5,179 28,400 5 19,161 28,400 111 هزار میلیارد 122.411 میلیون 25.305 میلیون 4 میلیون 11.411 میلیون 13.894 میلیون 11.71 میلیون 5.386 میلیون 20.61 7.99 9.48 16.948 میلیون 2.666 میلیون 15.751 میلیون 3.863 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 34,100 1,790.00 4.99 34,100 1,790.00 4.99 1399/08/1 13,752 54.186 میلیون 1.848 هزار میلیارد 3,940.25 35,890 54.186 میلیون 34,100 1.848 هزار میلیارد 5277 5.387 میلیون 34,100 87 28.85 میلیون 34,100 735.196 هزار میلیارد 1.002 میلیارد 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 12.222 میلیون 5.53 میلیون 132.95 22.84 60.15 43.39 میلیون 10.796 میلیون 39.192 میلیون 14.994 میلیون