سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 9,340 240.00 2.51 9,580 0.00 0.00 1399/11/2 3,194 11.35 میلیون 108.7 میلیارد 3,552.92 9,580 9,170 9,170 9,980 1 2,000 9,330 1 53,716 9,390 30.694 هزار میلیارد 36.679 میلیون 7.467 میلیون 2.504 میلیون 5.984 میلیون 1.483 میلیون 4.91 میلیون 116,188 264.18 20.7 6.25 11.348 میلیون - 11.148 میلیون 200,000
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 7,860 0.00 0.00 7,860 0.00 0.00 1399/11/2 17,640 237.7 میلیون 1.869 هزار میلیارد 17,693.01 7,860 7,760 7,760 8,280 2 400,000 7,900 34 525,950 7,900 31.44 هزار میلیارد 98.07 میلیون 72.051 میلیون 1.5 میلیون 66.63 میلیون 5.421 میلیون 50.837 میلیون 819,564 38.36 5.8 0.62 228.282 میلیون 9.414 میلیون 217.356 میلیون 20.339 میلیون
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 8,600 50.00 0.58 8,650 0.00 0.00 1399/11/2 1,392 10.72 میلیون 92.7 میلیارد 7,700 8,650 8,600 8,300 8,810 2 92,032 8,590 1 1,000 8,590 19.03 هزار میلیارد 20.591 میلیون 3.301 میلیون 2.2 میلیون 1.561 میلیون 1.739 میلیون 2.153 میلیون 494,674 38.47 10.94 8.84 5.759 میلیون 4.959 میلیون 9.518 میلیون 1.2 میلیون
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 100,790 2,110.00 2.05 102,900 0.00 0.00 1399/11/2 6,777 3.19 میلیون 328.6 میلیارد 471.19 102,900 100,010 100,000 107,220 1 7 100,790 1 3,424 100,850 30.87 هزار میلیارد 31.662 میلیون 1.676 میلیون 300,000 791,585 884,135 282,893 216,270 142.74 34.92 109.12 3.179 میلیون 14,471 3.177 میلیون 16,245
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 6,210 10.00 0.16 6,200 0.00 0.00 1399/11/2 5,194 40.01 میلیون 247.9 میلیارد 7,702.25 6,200 6,000 6,000 6,350 3 5,000 6,200 1 82,090 6,200 38.977 هزار میلیارد 51.724 میلیون 18.78 میلیون 6.287 میلیون 12.748 میلیون 6.033 میلیون 5.738 میلیون 477,910 81.56 6.46 6.79 39.905 میلیون 100,000 38.312 میلیون 1.693 میلیون
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 17,860 280.00 1.54 18,140 0.00 0.00 1399/11/2 1,979 4.94 میلیون 89.5 میلیارد 2,494.72 18,140 18,010 17,860 19,070 0 0 0 2 6,573 17,860 15.419 هزار میلیارد 21.107 میلیون 7.257 میلیون 450,000 5.688 میلیون 1.569 میلیون 2.288 میلیون 809,411 19.05 9.83 6.74 4.332 میلیون 605,284 4.755 میلیون 181,751
سپاها

سیمان سپاهان

سهام بورس 8,710 140.00 1.63 8,570 0.00 0.00 1399/11/2 1,573 10.71 میلیون 91.8 میلیارد 6,810.06 8,570 8,500 8,230 8,710 10 79,786 8,710 1 1,158 9,000 20.997 هزار میلیارد 23.966 میلیون 6.698 میلیون 2.45 میلیون 2.969 میلیون 3.729 میلیون 4.833 میلیون 1.32 میلیون 15.9 5.63 4.34 8.479 میلیون 2.233 میلیون 9.102 میلیون 1.61 میلیون
غچین

کشت و صنعت چین چین

سهام بورس 69,090 740.00 1.06 69,830 0.00 0.00 1399/11/2 3,212 3.21 میلیون 224.2 میلیارد 999.62 69,830 70,000 69,090 74,500 0 0 0 68 184,623 69,090 16.759 هزار میلیارد 17.936 میلیون 2.417 میلیون 240,000 1.176 میلیون 1.24 میلیون 2.2 میلیون 797,755 21.01 13.51 7.62 2.512 میلیون 698,977 2.955 میلیون 255,451
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 14,300 110.00 0.76 14,410 0.00 0.00 1399/11/2 5,323 33.18 میلیون 478.1 میلیارد 6,232.78 14,410 14,500 14,150 15,300 1 383 14,300 1 500 14,350 14.41 هزار میلیارد 16.395 میلیون 3.512 میلیون 1,000,000 1.985 میلیون 1.527 میلیون 442,354 586,491 24.57 9.44 32.58 26.032 میلیون 7.145 میلیون 32.446 میلیون 731,177
فجام

جام دارو

سهام بورس 10,680 330.00 3.00 11,010 0.00 0.00 1399/11/2 3,907 18.61 میلیون 204.9 میلیارد 4,762.61 11,010 11,000 10,550 11,530 1 936 10,650 3 14,498 10,680 7.267 هزار میلیارد 7.596 میلیون 1.249 میلیون 660,000 328,905 919,599 654,949 210,958 34.46 7.9 11.09 18.423 میلیون 185,000 18.608 میلیون -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,400 20.00 0.58 3,420 0.00 0.00 1399/11/2 13,340 361.23 میلیون 1.234 هزار میلیارد 27,078.71 3,420 3,400 3,400 3,540 3 6,650 3,400 1095 37,865,832 3,400 124.497 هزار میلیارد 148.257 میلیون 63.793 میلیون 3.75 میلیون 23.76 میلیون 40.034 میلیون 13.281 میلیون 5.132 میلیون 24.26 3.11 9.37 338.372 میلیون 22.858 میلیون 350.268 میلیون 10.962 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 11,140 200.00 1.76 11,340 0.00 0.00 1399/11/2 2,331 12.81 میلیون 145.3 میلیارد 5,496.66 11,340 11,130 11,130 11,890 3 254,951 11,140 2 7,201 11,160 102.06 هزار میلیارد 109.721 میلیون 22.718 میلیون 6 میلیون 7.661 میلیون 15.056 میلیون 8.548 میلیون 6.741 میلیون 15.14 6.78 11.94 10.781 میلیون 2.032 میلیون 12.783 میلیون 29,711
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 48,780 860.00 1.73 49,640 0.00 0.00 1399/11/2 8,635 12.15 میلیون 603.2 میلیارد 1,407.33 49,640 48,620 48,500 52,500 1 105 48,690 1 2,000 48,780 60.313 هزار میلیارد 61.563 میلیون 2.713 میلیون 1.215 میلیون 1.25 میلیون 1.463 میلیون - 3,695 1799.52 41.23 - 12.064 میلیون 87,978 11.919 میلیون 233,217
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 94,490 2,580.00 2.66 97,070 0.00 0.00 1399/11/2 5,128 7.75 میلیون 752.5 میلیارد 1,511.72 97,070 94,090 93,660 103,000 2 9,252 93,670 5 5,642 95,000 20.11 هزار میلیارد 20.462 میلیون 822,224 207,166 352,597 469,627 877,061 123,421 162.94 42.82 22.93 6.442 میلیون 1.31 میلیون 7.18 میلیون 572,435
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,850 10.00 0.08 11,840 0.00 0.00 1399/11/2 3,304 52.49 میلیون 621.4 میلیارد 15,887.82 11,840 11,300 11,300 11,850 18 1,749,240 11,850 1 8,000 11,900 775.757 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 12.98 5.21 3.04 21.181 میلیون 31.313 میلیون 11.568 میلیون 40.925 میلیون
دیران

ایران دارو

سهام بورس 34,850 1,290.00 3.57 36,140 0.00 0.00 1399/11/2 6,719 12.17 میلیون 439.8 میلیارد 1,810.91 36,140 36,480 34,750 37,990 1 720 34,820 2 99 35,000 20.961 هزار میلیارد 22.841 میلیون 2.97 میلیون 530,000 1.88 میلیون 1.09 میلیون 1.977 میلیون 577,466 36.3 19.23 10.6 11.515 میلیون 652,371 11.782 میلیون 385,223
بموتو

موتوژن

سهام بورس 52,030 1,590.00 2.97 53,620 0.00 0.00 1399/11/2 3,328 6.55 میلیون 351.3 میلیارد 1,969.09 53,620 52,090 51,620 56,900 1 2,800 52,000 1 2,000 52,000 36.483 هزار میلیارد 45.152 میلیون 11.392 میلیون 680,400 8.669 میلیون 2.723 میلیون 10.204 میلیون 3.58 میلیون 10.19 13.4 3.58 5.802 میلیون 751,248 6.255 میلیون 297,948
کاما

باما

سهام بورس 19,500 210.00 1.07 19,710 0.00 0.00 1399/11/2 17,111 76.16 میلیون 1.501 هزار میلیارد 2,807.45 19,710 20,400 19,380 20,400 1 500 19,500 2 5,248 19,510 197.1 هزار میلیارد 198.969 میلیون 24.977 میلیون 10 میلیون 1.869 میلیون 23.107 میلیون 8.07 میلیون 18.768 میلیون 10.5 8.53 24.43 75.672 میلیون 490,800 73.135 میلیون 3.028 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 10,810 20.00 0.19 10,790 0.00 0.00 1399/11/2 1,239 12.73 میلیون 137.3 میلیارد 10,274.25 10,790 10,690 10,360 10,830 1 100,000 10,820 5 463,486 10,820 161.85 هزار میلیارد 473.966 میلیون 341.693 میلیون 15 میلیون 312.116 میلیون 29.577 میلیون 37.729 میلیون 13.014 میلیون 12.44 5.47 4.29 5.22 میلیون 7.51 میلیون 6.214 میلیون 6.516 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,690 10.00 0.15 6,700 0.00 0.00 1399/11/2 4,056 33 میلیون 221.1 میلیارد 8,136.27 6,700 6,510 6,500 6,980 2 49,600 6,670 1 10,000 6,670 53.332 هزار میلیارد 55.233 میلیون 16.841 میلیون 7.96 میلیون 1.901 میلیون 14.939 میلیون 3.435 میلیون 3.2 میلیون 16.68 3.57 15.53 31.241 میلیون 1.76 میلیون 31.921 میلیون 1.08 میلیون
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 7,080 50.00 0.71 7,030 0.00 0.00 1399/11/2 1,849 10.32 میلیون 72.5 میلیارد 5,580.98 7,030 7,010 6,800 7,260 1 68,575 7,080 8 248,636 7,100 18.981 هزار میلیارد 20.05 میلیون 6.912 میلیون 1.8 میلیون 1.069 میلیون 5.843 میلیون 3.457 میلیون 3.331 میلیون 5.7 3.25 5.49 8.74 میلیون 1.579 میلیون 10.319 میلیون -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 76,000 1,560.00 2.01 77,560 0.00 0.00 1399/11/2 1,555 1.6 میلیون 123.8 میلیارد 1,026.26 77,560 77,780 74,500 79,990 2 800 75,250 2 5,099 76,990 310.24 هزار میلیارد 327.005 میلیون 29.042 میلیون 4 میلیون 16.765 میلیون 12.277 میلیون 30.775 میلیون 11.499 میلیون 26.98 25.27 10.08 1.473 میلیون 122,476 777,453 818,388
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 261,200 4,620.00 1.74 265,820 0.00 0.00 1399/11/2 4,473 1.49 میلیون 396.6 میلیارد 333.55 265,820 274,500 257,290 284,300 1 41 261,000 1 60 261,000 38.278 هزار میلیارد 40.471 میلیون 3.949 میلیون 144,000 2.193 میلیون 1.756 میلیون 11.486 میلیون 2.471 میلیون 15.49 21.8 3.33 1.422 میلیون 70,000 1.492 میلیون -
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 5,210 200.00 3.99 5,010 0.00 0.00 1399/11/2 4,647 78.19 میلیون 391.7 میلیارد 16,826.21 5,010 4,730 4,730 5,210 175 5,809,150 5,210 1 20,000 5,250 12.645 هزار میلیارد 15.571 میلیون 5.456 میلیون 2.524 میلیون 2.926 میلیون 2.529 میلیون 5.128 میلیون 1.184 میلیون 10.68 5 2.48 77.273 میلیون 918,066 67.382 میلیون 10.809 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,710 30.00 0.28 10,680 0.00 0.00 1399/11/2 4,431 37.1 میلیون 396.1 میلیارد 8,372.08 10,680 10,550 10,450 10,710 2750 46,855,380 10,710 1 1,000 10,720 2232.12 هزار میلیارد 2.776 میلیارد 848.309 میلیون 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 9.06 5.24 3.78 33.772 میلیون 3.325 میلیون 23.245 میلیون 13.852 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 19,310 330.00 1.68 19,640 0.00 0.00 1399/11/2 2,175 6.87 میلیون 135 میلیارد 3,160.76 19,640 20,000 19,310 20,950 1 3,729 19,310 1 24,000 19,330 4.823 هزار میلیارد 5.464 میلیون 436,531 245,549 320,517 154,189 121,033 12,218 156.56 31.28 37.9 6.367 میلیون 507,392 6.819 میلیون 55,535
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 114,890 210.00 0.18 115,100 0.00 0.00 1399/11/2 1,271 648,639 74.7 میلیارد 510.34 115,100 110,720 110,720 121,500 1 392 112,360 1 717 114,890 23.02 هزار میلیارد 25.002 میلیون 3.143 میلیون 200,000 1.982 میلیون 1.161 میلیون 3.64 میلیون 524,542 43.89 19.82 6.32 624,493 24,146 638,523 10,116
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 31,820 540.00 1.67 32,360 0.00 0.00 1399/11/2 3,678 6.85 میلیون 221.5 میلیارد 1,861.4 32,360 31,550 31,540 33,810 1 2,222 31,820 1 2,000 31,820 27.506 هزار میلیارد 29.709 میلیون 3.572 میلیون 300,000 2.203 میلیون 1.369 میلیون 4.361 میلیون 371,215 74.1 20.11 6.31 6.82 میلیون 26,566 6.657 میلیون 188,732
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 27,730 80.00 0.29 27,650 0.00 0.00 1399/11/2 1,786 7.97 میلیون 220.4 میلیارد 4,462.93 27,650 26,410 26,410 27,730 72 1,841,252 27,730 1 500 28,800 53.918 هزار میلیارد 58.313 میلیون 10.493 میلیون 1.95 میلیون 4.396 میلیون 6.097 میلیون 4.319 میلیون 3.974 میلیون 13.57 8.84 12.48 6.97 میلیون 1.001 میلیون 6.421 میلیون 1.55 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 58,700 1,930.00 3.18 60,630 0.00 0.00 1399/11/2 5,376 5.75 میلیون 348.7 میلیارد 1,069.68 60,630 61,120 58,020 64,100 1 634 58,700 1 253 58,870 30.921 هزار میلیارد 32.008 میلیون 1.241 میلیون 510,000 1.087 میلیون 153,680 328,893 -200,364 -154.33 201.21 94.02 5.095 میلیون 655,965 5.315 میلیون 435,159
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 158,500 920.00 0.58 157,580 0.00 0.00 1399/11/2 1,623 405,323 63.9 میلیارد 249.74 157,580 153,700 153,700 159,990 1 264 158,500 1 3,165 158,500 30.728 هزار میلیارد 32.088 میلیون 1.765 میلیون 195,000 1.36 میلیون 405,763 5.73 میلیون 765,056 40.16 75.73 5.36 405,003 320 400,323 5,000
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 423,600 15,100.00 3.44 438,700 0.00 0.00 1399/11/2 1,518 176,047 77.2 میلیارد 115.97 438,700 423,170 423,170 465,000 1 5 423,600 1 14 426,000 23.766 هزار میلیارد 23.938 میلیون 837,686 54,173 172,219 665,467 10.108 میلیون 346,337 68.62 35.71 2.35 146,047 30,000 169,102 6,945
بکام

شهید قندی

سهام بورس 3,870 60.00 1.53 3,930 0.00 0.00 1399/11/2 7,148 87.71 میلیون 344.8 میلیارد 12,270.95 3,930 3,990 3,820 4,130 3 19,241 3,850 2 17,703 3,880 31.598 هزار میلیارد 35.317 میلیون 12.235 میلیون 8.04 میلیون 3.719 میلیون 8.515 میلیون 4.066 میلیون 598,626 52.78 3.71 7.77 81.801 میلیون 5.912 میلیون 86.257 میلیون 1.456 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,270 40.00 0.75 5,310 0.00 0.00 1399/11/2 963 7.2 میلیون 38.4 میلیارد 7,478.12 5,310 5,200 5,200 5,430 3 77,736 5,250 1 37,868 5,290 29.205 هزار میلیارد 29.825 میلیون 9.249 میلیون 5.5 میلیون 620,216 8.629 میلیون 2.021 میلیون 1.771 میلیون 16.49 3.38 14.45 6.451 میلیون 750,000 6.08 میلیون 1.122 میلیون
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 24,340 10.00 0.04 24,350 0.00 0.00 1399/11/2 1,461 4.27 میلیون 103.9 میلیارد 2,921.5 24,350 24,010 24,010 26,300 1 51 24,290 1 1,196 24,340 26.395 هزار میلیارد 28.706 میلیون 5.636 میلیون 1.084 میلیون 2.311 میلیون 3.325 میلیون 5.137 میلیون 1.742 میلیون 15.15 7.94 5.14 3.541 میلیون 727,000 3.395 میلیون 873,086
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 23,600 250.00 1.05 23,850 0.00 0.00 1399/11/2 2,591 10.93 میلیون 260.6 میلیارد 4,216.56 23,850 23,500 23,470 25,660 1 34,000 23,600 1 7,998 23,600 62.01 هزار میلیارد 67.287 میلیون 11.005 میلیون 2.6 میلیون 5.277 میلیون 5.727 میلیون 5.922 میلیون 1.321 میلیون 46.95 10.83 10.47 5.825 میلیون 5.1 میلیون 10.536 میلیون 389,312
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 38,800 1,410.00 3.51 40,210 0.00 0.00 1399/11/2 5,223 9.21 میلیون 370.4 میلیارد 1,763.67 40,210 39,990 38,800 42,000 5 9,163 38,800 1 100,000 38,900 100.525 هزار میلیارد 102.504 میلیون 7.051 میلیون 2.5 میلیون 1.979 میلیون 5.072 میلیون 2.177 میلیون 2.287 میلیون 43.95 19.82 46.17 8.867 میلیون 344,318 9.154 میلیون 57,319
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 25,490 400.00 1.54 25,890 0.00 0.00 1399/11/2 1,591 3.59 میلیون 92.9 میلیارد 2,256.35 25,890 25,530 25,490 27,200 0 0 0 67 358,276 25,490 17.476 هزار میلیارد 18.781 میلیون 5.07 میلیون 675,000 1.305 میلیون 3.765 میلیون 1.708 میلیون 3.204 میلیون 5.45 4.64 10.23 3.59 میلیون - 3.39 میلیون 200,000
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 21,750 590.00 2.64 22,340 0.00 0.00 1399/11/2 5,062 10.37 میلیون 231.6 میلیارد 2,048.44 22,340 21,730 21,620 23,100 1 1,700 21,730 1 15,207 21,750 61.435 هزار میلیارد 64.515 میلیون 8.35 میلیون 2.75 میلیون 3.08 میلیون 5.27 میلیون 3.106 میلیون 2.996 میلیون 20.51 11.66 19.78 9.482 میلیون 887,056 10.307 میلیون 61,904
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 29,730 530.00 1.75 30,260 0.00 0.00 1399/11/2 2,603 7.53 میلیون 227.9 میلیارد 2,893.95 30,260 29,750 29,730 31,920 4 153,441 29,730 2 889 29,770 19.972 هزار میلیارد 21.159 میلیون 2.656 میلیون 660,000 1.187 میلیون 1.469 میلیون 2.292 میلیون 742,227 26.91 13.6 8.73 5.873 میلیون 1.66 میلیون 7.533 میلیون -