سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,090 10.00 0.48 2,102 2.00 0.10 1403/05/02 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 20,141.71 2,100 2,110 2,077 2,151 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 81.681 میلیون 80.335 میلیون 20.131 میلیون 39.447 میلیون 40.888 میلیون 19.151 میلیون 11.115 میلیون 3.8 1.03 2.21 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 8,350 0.00 0.00 8,540 190.00 2.28 1403/05/02 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 7,542.03 8,350 8,610 8,350 8,720 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.509 میلیارد 975.051 میلیون 134.342 میلیون 307.186 میلیون 667.865 میلیون 3.311 میلیارد 262.658 میلیون 4.24 1.8 0.33 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 173,000 1,980.00 1.16 173,720 2,700.00 1.58 1403/05/02 548 264,813 39.64 میلیارد 670.97 171,020 175,000 169,520 179,950 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 2.023 میلیارد 855.841 میلیون 9 میلیون 548.05 میلیون 307.791 میلیون 2.206 میلیون 1.475 میلیارد 5.82 4.79 1.12 57,030 207,382 214,203 50,209
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 4,448 195.00 4.58 4,433 180.00 4.23 1403/05/02 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 22,809.26 4,253 4,311 4,271 4,507 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 58.717 میلیون 29.446 میلیون 13 میلیون 6.574 میلیون 22.873 میلیون 11.191 میلیون 10.921 میلیون 4.77 2.28 4.66 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 1,152 61.00 5.03 1,174 39.00 3.22 1403/05/02 43 287,278 4.45 میلیارد 33,468.63 1,213 1,179 1,142 1,233 2 5,956 15,460 4 12,133 15,600 21.475 هزار میلیارد 40.3 میلیون 35.819 میلیون 13.313 میلیون 23.925 میلیون 11.894 میلیون 49.512 میلیون -2,113,167 -7.75 1.38 0.33 228,091 58,187 23,839 262,439
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 4,660 290.00 5.86 4,880 70.00 1.41 1403/05/02 129 1.203 میلیون 6.24 میلیارد 11,555.47 4,950 4,910 4,660 4,910 2 21,209 5,190 2 10,436 5,240 188.28 هزار میلیارد 204.548 میلیون 83.431 میلیون 36 میلیون 23.828 میلیون 59.603 میلیون 61.691 میلیون 26.279 میلیون 6.88 3.03 2.93 582,705 620,441 1.203 میلیون -
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,415 19.00 0.43 4,431 3.00 0.07 1403/05/02 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 9,305.93 4,434 4,355 4,355 4,490 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 168.922 میلیون 78.629 میلیون 30.4 میلیون 31.94 میلیون 46.69 میلیون 36.073 میلیون 35.797 میلیون 3.83 2.93 3.8 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 5,530 0.00 0.00 5,520 10.00 0.18 1403/05/02 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 9,132.91 5,530 5,600 5,340 5,600 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.404 میلیارد 269.811 میلیون 200 میلیون 54.802 میلیون 215.009 میلیون 44.243 میلیون 41.619 میلیون 32.41 6.27 30.49 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 5,184 19.00 0.37 5,206 41.00 0.79 1403/05/02 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 20,146.44 5,165 5,298 5,100 5,298 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 80.635 میلیون 27.556 میلیون 15.75 میلیون 1.554 میلیون 26.002 میلیون 4.507 میلیون 5.474 میلیون 14.45 3.04 17.55 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
کپارس

کاشی پارس

سهام بورس 8,900 190.00 2.18 8,830 120.00 1.38 1403/05/02 60 410,785 4.37 میلیارد 6,778.6 8,710 8,970 8,620 9,100 1 4,354 10,660 5 39,372 10,750 17.467 هزار میلیارد 19.519 میلیون 13.265 میلیون 1.635 میلیون 4.784 میلیون 8.481 میلیون 10.729 میلیون 2.591 میلیون 5.69 1.74 1.37 260,678 137,170 381,110 16,738
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 1,308 74.00 6.00 1,293 59.00 4.78 1403/05/02 2,893 14.034 میلیون 259.18 میلیارد 69,800.12 1,234 1,250 1,224 1,308 0 0 0 0 11.082 هزار میلیارد 10.235 میلیون 8.973 میلیون 6.357 میلیون 2.033 میلیون 6.94 میلیون 4.456 میلیون 501,603 16.36 1.18 1.84 13.946 میلیون 88,410 13.989 میلیون 44,977
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 221,360 1,500.00 0.68 223,740 3,880.00 1.76 1403/05/02 378 87,415 24.63 میلیارد 556.21 219,860 223,780 212,820 231,500 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 62.936 میلیون 12.803 میلیون 233,000 10.635 میلیون 2.168 میلیون 7.072 میلیون 3.251 میلیون 16.09 24.12 7.4 82,915 4,500 87,415 -
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 37,990 760.00 1.96 38,620 130.00 0.34 1403/05/02 63 77,764 2.9 میلیارد 3,857.05 38,750 38,950 37,980 39,000 2 1,360 37,240 3 11,037 37,400 67.358 هزار میلیارد 79.645 میلیون 17.077 میلیون 1.82 میلیون 11.468 میلیون 5.609 میلیون 7.77 میلیون 7.601 میلیون 8.98 12.15 8.77 68,284 9,480 77,764 -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,580 11.00 0.69 1,586 5.00 0.31 1403/05/02 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 47,275.74 1,591 1,614 1,572 1,615 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 11.003 میلیارد 11.981 میلیارد 215.354 میلیون 10.639 میلیارد 1.342 میلیارد 979.864 میلیون 26.185 میلیون 12.85 0.27 0.34 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 4,337 276.00 5.98 4,368 245.00 5.31 1403/05/02 288 3.237 میلیون 15.83 میلیارد 10,069.65 4,613 4,358 4,337 4,520 1 10 4,891 1 3,000 4,915 19.552 هزار میلیارد 20.882 میلیون 9.254 میلیون 4 میلیون 3.682 میلیون 5.572 میلیون 6.446 میلیون 2.139 میلیون 8.04 3.09 2.67 3.237 میلیون - 3.237 میلیون -
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 8,340 460.00 5.23 8,520 280.00 3.18 1403/05/02 62 797,541 8.73 میلیارد 1,638.07 8,800 9,040 8,320 9,040 2 48,749 10,930 1 9,700 11,080 34.5 هزار میلیارد 47.45 میلیون 23.394 میلیون 3.168 میلیون 17.702 میلیون 5.691 میلیون 36.365 میلیون 5.209 میلیون 5.71 5.23 0.82 718,064 78,307 796,371 -
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 11,410 720.00 5.94 12,100 30.00 0.25 1403/05/02 196 613,445 11.6 میلیارد 5,150.13 12,130 12,290 11,410 12,600 1 2,241 18,860 1 5,000 19,020 22.644 هزار میلیارد 20.48 میلیون 8.178 میلیون 1.2 میلیون 4.724 میلیون 3.454 میلیون 9.13 میلیون 1.368 میلیون 11.52 4.56 1.73 602,740 - 602,740 -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 1,922 19.00 1.00 1,911 8.00 0.42 1403/05/02 423 4.01 میلیون 9.55 میلیارد 18,962.39 1,903 1,930 1,890 1,954 3 7,483 2,383 3 4,628 2,384 58.555 هزار میلیارد 69.086 میلیون 56.639 میلیون 24.5 میلیون 21.605 میلیون 35.034 میلیون 56.55 میلیون 7.678 میلیون 6.18 1.36 0.84 2.33 میلیون 1.679 میلیون 4.01 میلیون -
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 11,020 250.00 2.32 10,680 90.00 0.84 1403/05/02 463 1.997 میلیون 21.84 میلیارد 8,077.23 10,770 10,510 10,230 11,080 2 7,000 10,870 1 5,000 10,980 10.93 هزار میلیارد 11.579 میلیون 2.906 میلیون 1,000,000 679,298 2.227 میلیون 1.866 میلیون 507,989 21.46 4.89 5.84 1.997 میلیون - 1.997 میلیون -
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,511 87.00 3.35 2,553 45.00 1.73 1403/05/02 348 5.401 میلیون 18.71 میلیارد 17,157 2,598 2,573 2,511 2,669 2 70,801 3,407 3 48,099 3,425 15.439 هزار میلیارد 24.063 میلیون 14.071 میلیون 4.456 میلیون 11.173 میلیون 2.898 میلیون 22.801 میلیون -774,658 -16.64 4.45 0.57 5.401 میلیون - 5.401 میلیون -
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 2,159 13.00 0.61 2,158 12.00 0.56 1403/05/02 195 2.618 میلیون 11.4 میلیارد 9,177.53 2,146 2,269 2,100 2,269 3 32,021 4,338 2 14,403 4,345 19.593 هزار میلیارد 21.717 میلیون 10.658 میلیون 4.5 میلیون 3.508 میلیون 7.15 میلیون 3.718 میلیون 3.586 میلیون 5.08 2.55 4.91 1.442 میلیون 1.174 میلیون 2.617 میلیون -
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 3,493 175.00 5.27 3,432 114.00 3.44 1403/05/02 212 1.717 میلیون 7.35 میلیارد 18,179.14 3,318 3,382 3,334 3,495 1 2,000 4,251 2 39,095 4,293 17.552 هزار میلیارد 21.176 میلیون 12.225 میلیون 4.072 میلیون 7.676 میلیون 4.549 میلیون 16.895 میلیون 399,932 33.76 2.97 0.8 1.717 میلیون - 1.717 میلیون -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,492 28.00 0.80 3,537 17.00 0.48 1403/05/02 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 21,227.85 3,520 3,580 3,478 3,628 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 157.716 میلیون 73.14 میلیون 39.605 میلیون 5.672 میلیون 67.468 میلیون 2.427 میلیون 1.323 میلیون 114.89 2.25 62.65 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,140 5.00 0.23 2,133 2.00 0.09 1403/05/02 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 32.424 میلیون 2,135 2,154 2,136 2,158 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 17.517 میلیارد 17.585 میلیارد 710 میلیون 15.962 میلیارد 1.622 میلیارد 206.371 میلیون 1.555 میلیارد 1.62 0.96 0.64 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 3,427 36.00 1.04 3,460 3.00 0.09 1403/05/02 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 9,319.27 3,463 3,539 3,410 3,539 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.246 میلیارد 1.343 میلیارد 380 میلیون 735.816 میلیون 607.519 میلیون 661.81 میلیون 159.174 میلیون 9.49 2.5 2.28 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 3,437 46.00 1.36 3,465 74.00 2.18 1403/05/02 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 15,953.31 3,391 3,501 3,380 3,550 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 15.637 میلیون 6.906 میلیون 3.957 میلیون 1.371 میلیون 5.535 میلیون 4.495 میلیون 1.192 میلیون 11.97 2.58 3.17 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
صبا

سر. صبا تامین

سهام بورس 2,919 65.00 2.28 2,874 20.00 0.70 1403/05/02 188 5.068 میلیون 15.44 میلیارد 11,623.7 2,854 2,865 2,865 2,955 3 37,121 3,037 3 70,967 3,038 350.865 هزار میلیارد 413.077 میلیون 238.058 میلیون 115 میلیون 72.677 میلیون 165.38 میلیون 89.777 میلیون 81.439 میلیون 4.18 2.06 3.79 1.19 میلیون 3.877 میلیون 2.196 میلیون 2.872 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 1,978 50.00 2.47 2,022 6.00 0.30 1403/05/02 105 1.661 میلیون 5.1 میلیارد 11,653.96 2,028 2,033 1,971 2,036 1 5,500 3,060 3 37,958 3,077 27.657 هزار میلیارد 48.061 میلیون 39.113 میلیون 10 میلیون 27.641 میلیون 11.471 میلیون 50.109 میلیون 2.007 میلیون 10.17 1.78 0.41 950,646 710,030 873,027 787,649
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 4,069 21.00 0.52 4,089 41.00 1.01 1403/05/02 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 11,464.79 4,048 4,054 4,050 4,120 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 95.953 میلیون 53.993 میلیون 17.34 میلیون 23.367 میلیون 30.626 میلیون 2.932 میلیون 6.657 میلیون 10.9 2.37 24.76 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 4,780 20.00 0.42 4,820 20.00 0.42 1403/05/02 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 17,449.05 4,800 4,880 4,760 4,930 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 90.455 میلیون 30.44 میلیون 18.2 میلیون 3.696 میلیون 26.744 میلیون 5.282 میلیون 3.058 میلیون 28.38 3.24 16.43 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 24,370 30.00 0.12 24,470 70.00 0.29 1403/05/02 43 36,087 1.44 میلیارد 3,205.52 24,400 24,460 24,280 25,010 1 3,000 40,050 3 5,722 40,470 101.515 هزار میلیارد 167.611 میلیون 80.562 میلیون 5.053 میلیون 42.453 میلیون 38.11 میلیون 106.09 میلیون 29.334 میلیون 4.27 3.28 1.18 35,587 - 28,713 6,874
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 2,655 2.00 0.08 2,655 2.00 0.08 1403/05/02 501 2.063 میلیون 11.34 میلیارد 10,814.54 2,653 2,515 2,515 2,740 2 1,606 5,480 1 15,002 5,490 22 هزار میلیارد 20.149 میلیون 11.135 میلیون 6 میلیون 3.685 میلیون 7.451 میلیون 2.053 میلیون 2.084 میلیون 7.9 2.21 8.02 34,298 2.028 میلیون 2.062 میلیون -
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 42,110 90.00 0.21 42,090 70.00 0.17 1403/05/02 334 388,981 15.28 میلیارد 3,375.29 42,020 42,060 41,850 42,600 2 764 39,190 2 645 39,200 155.88 هزار میلیارد 192.741 میلیون 60.197 میلیون 4 میلیون 25.101 میلیون 35.096 میلیون 107.083 میلیون 44.711 میلیون 3.75 4.78 1.57 214,254 172,565 386,819 -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,050 58.00 1.94 3,043 51.00 1.70 1403/05/02 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 41,498 2,992 3,005 3,004 3,065 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.846 میلیارد 2.871 میلیارد 60.851 میلیون 2.672 میلیارد 199.604 میلیون 499.469 میلیون 98.082 میلیون 1.77 0.87 0.35 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 3,889 32.00 0.82 3,902 19.00 0.48 1403/05/02 256 4.801 میلیون 39.99 میلیارد 15,836.88 3,921 3,998 3,850 4,000 2 2,900 8,290 1 2,166 8,310 70.455 هزار میلیارد 100.904 میلیون 60.852 میلیون 15 میلیون 34.754 میلیون 26.098 میلیون 63.316 میلیون 14.349 میلیون 4.62 2.53 1.04 525,126 4.276 میلیون 4.524 میلیون 277,376
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 4,591 61.00 1.35 4,648 118.00 2.60 1403/05/02 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 2.078 میلیارد 4,530 4,700 4,580 4,760 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.559 میلیارد 1.302 میلیارد 371 میلیون 481.031 میلیون 820.905 میلیون 91.724 میلیون 2.078 میلیارد 6.25 2.53 0.46 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 56,500 260.00 0.46 57,030 270.00 0.48 1403/05/02 339 251,318 17.41 میلیارد 891.28 56,760 57,990 56,200 57,990 2 593 69,180 1 166 69,190 17.323 هزار میلیارد 15.644 میلیون 2.17 میلیون 250,000 1.317 میلیون 853,158 957,567 649,258 22.07 16.79 14.96 181,482 67,310 248,792 -
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 28,450 160.00 0.56 28,470 140.00 0.49 1403/05/02 125 151,250 5.51 میلیارد 1,575.88 28,610 27,500 27,010 29,580 1 1,000 36,020 1 1,000 36,100 7.172 هزار میلیارد 6.391 میلیون 1.694 میلیون 200,000 651,164 1.043 میلیون 862,589 171,255 33.53 5.5 6.65 151,250 - 151,250 -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,380 6.00 0.43 1,386 0.00 0.00 1403/05/02 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 40,657.38 1,386 1,386 1,363 1,402 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 10.144 میلیارد 11.34 میلیارد 335.889 میلیون 9.665 میلیارد 1.676 میلیارد 1.404 میلیارد 305.582 میلیون 1.56 0.29 0.32 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 5,840 200.00 3.31 6,000 40.00 0.66 1403/05/02 286 1.671 میلیون 9.55 میلیارد 2,134.46 6,040 5,850 5,820 6,160 7 165,980 5,800 4 4,352 5,830 11.5 هزار میلیارد 20.312 میلیون 11.231 میلیون 2 میلیون 7.992 میلیون 3.239 میلیون 2.65 میلیون 595,760 20.68 3.8 4.66 929,430 741,816 1.671 میلیون -
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 1,585 20.00 1.25 1,599 6.00 0.37 1403/05/02 73 783,456 2.27 میلیارد 23,020.45 1,605 1,620 1,566 1,648 1 19,233 2,886 2 27,000 2,899 20.265 هزار میلیارد 24.572 میلیون 17.679 میلیون 8.5 میلیون 7.552 میلیون 10.127 میلیون 10.762 میلیون 1.439 میلیون 11.83 1.68 1.58 343,951 439,505 750,792 32,664
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 3,700 173.00 4.91 3,589 62.00 1.76 1403/05/02 66 849,188 3.71 میلیارد 14,602.85 3,527 3,700 3,510 3,700 1 3,800 4,379 1 2,000 4,383 21.396 هزار میلیارد 22.316 میلیون 11.859 میلیون 4.938 میلیون 3.729 میلیون 8.13 میلیون 16.673 میلیون 2.272 میلیون 8.18 2.29 1.12 844,638 - 844,638 -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,134 3.00 0.27 1,135 4.00 0.35 1403/05/02 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 59,878.92 1,131 1,143 1,128 1,164 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 2.135 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 6.2 1.1 5.76 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,281 161.00 6.59 2,383 59.00 2.42 1403/05/02 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 23,682.81 2,442 2,272 2,272 2,350 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 253.545 میلیون 195.707 میلیون 52.164 میلیون 126.161 میلیون 69.546 میلیون 147.821 میلیون 8.467 میلیون 15.05 1.83 0.86 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 3,680 33.00 0.89 3,718 5.00 0.13 1403/05/02 216 3.874 میلیون 17.99 میلیارد 18,146.66 3,713 3,774 3,655 3,791 4 30,497 4,637 1 29,218 4,674 93.06 هزار میلیارد 75.816 میلیون 33.895 میلیون 19.8 میلیون 595,530 33.299 میلیون 6.216 میلیون 5.736 میلیون 13.11 2.26 12.1 3.562 میلیون 311,950 3.806 میلیون 67,290
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 20,220 100.00 0.49 20,300 20.00 0.10 1403/05/02 313 330,561 7.77 میلیارد 2,336.61 20,320 20,320 20,010 20,560 2 1,290 23,000 1 78,811 23,500 64.955 هزار میلیارد 69.247 میلیون 31.715 میلیون 2.75 میلیون 12.432 میلیون 19.283 میلیون 8.509 میلیون 9.463 میلیون 6 2.95 6.68 275,038 55,523 330,561 -
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 14,910 30.00 0.20 14,890 50.00 0.33 1403/05/02 135 259,305 3.92 میلیارد 5,792.6 14,940 15,090 14,550 15,200 1 1,000 14,950 1 30,726 15,040 5.278 هزار میلیارد 6.032 میلیون 1.742 میلیون 350,000 634,781 1.108 میلیون 1.791 میلیون 439,057 12.29 4.87 3.01 259,305 - 259,305 -
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 2,270 36.00 1.56 2,303 3.00 0.13 1403/05/02 197 3.279 میلیون 13.97 میلیارد 23,490.31 2,306 2,339 2,270 2,339 9 186,567 4,249 1 30,386 4,250 59.766 هزار میلیارد 53.641 میلیون 47.211 میلیون 22 میلیون 3.723 میلیون 43.488 میلیون 19.772 میلیون 19.533 میلیون 2.56 1.15 2.52 520,095 2.759 میلیون 3.279 میلیون -
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 5,900 220.00 3.59 6,020 100.00 1.63 1403/05/02 440 3.533 میلیون 25.77 میلیارد 7,317.06 6,120 6,080 5,830 6,120 1 5,000 7,180 3 14,999 7,250 12.367 هزار میلیارد 15.498 میلیون 7.632 میلیون 1.696 میلیون 4.557 میلیون 3.076 میلیون 3.825 میلیون 658,647 16.61 3.56 2.86 3.375 میلیون 133,400 3.508 میلیون -
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 2,511 39.00 1.53 2,529 21.00 0.82 1403/05/02 859 7.956 میلیون 37.99 میلیارد 21,246.24 2,550 2,513 2,500 2,615 0 0 0 0 35.813 هزار میلیارد 54.631 میلیون 41.083 میلیون 12.3 میلیون 22.54 میلیون 18.542 میلیون 17.359 میلیون 8.19 میلیون 3.92 1.73 1.85 7.06 میلیون 895,256 7.903 میلیون 53,000
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 6,860 40.00 0.59 6,920 100.00 1.47 1403/05/02 518 2.64 میلیون 29.6 میلیارد 5,985.87 6,820 6,920 6,790 7,180 513 15,331,996 11,070 218 14,495,154 11,070 29.461 هزار میلیارد 24.439 میلیون 7.475 میلیون 2.628 میلیون 4.229 میلیون 3.246 میلیون 6.758 میلیون 476,950 42.37 6.23 2.99 - - - -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 24,400 430.00 1.79 24,620 650.00 2.71 1403/05/02 159 633,222 15.28 میلیارد 7,855.84 23,970 24,190 24,190 25,330 5 23,730 24,050 3 21,447 24,130 368.271 هزار میلیارد 523.558 میلیون 312.38 میلیون 15.3 میلیون 161.713 میلیون 150.666 میلیون 229.6 میلیون 55.178 میلیون 6.56 2.4 1.58 266,713 366,509 442,463 190,759
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 58,630 610.00 1.05 59,450 1,430.00 2.46 1403/05/02 525 411,441 24.07 میلیارد 1,200.04 58,020 61,420 58,380 61,420 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.049 میلیارد 400.985 میلیون 14.35 میلیون 227.498 میلیون 173.486 میلیون 544.816 میلیون 99.481 میلیون 8.26 4.74 1.51 302,671 106,646 205,584 203,733
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 6,700 130.00 1.98 6,590 20.00 0.30 1403/05/02 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 23,654.78 6,570 6,670 6,550 6,740 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 83.396 میلیون 37.92 میلیون 12 میلیون 5.036 میلیون 32.884 میلیون 13.665 میلیون 14.362 میلیون 5.46 2.38 5.73 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 1,740 2.00 0.12 1,775 37.00 2.13 1403/05/02 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 29,887.57 1,738 1,788 1,728 1,818 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 35.26 میلیون 29.025 میلیون 9.358 میلیون 17.751 میلیون 11.274 میلیون 14.437 میلیون -1,372,916 -12.75 1.55 1.21 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
کاما

باما

سهام بورس 2,841 49.00 1.70 2,881 9.00 0.31 1403/05/02 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 17,043.77 2,890 2,875 2,835 2,960 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 106.261 میلیون 48.821 میلیون 30 میلیون 10.081 میلیون 38.74 میلیون 6.578 میلیون 5.617 میلیون 17.12 2.48 14.62 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,920 51.00 1.72 2,966 5.00 0.17 1403/05/02 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 19,319.46 2,971 3,000 2,919 3,040 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.023 میلیارد 751.342 میلیون 190 میلیون 408.465 میلیون 342.877 میلیون 733.265 میلیون 66.178 میلیون 9.29 1.79 0.84 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 25,230 90.00 0.36 25,000 140.00 0.56 1403/05/02 61 156,492 3.77 میلیارد 3,772.36 25,140 25,350 24,980 25,400 3 31,570 24,090 1 8,109 24,100 64.827 هزار میلیارد 81.274 میلیون 21.258 میلیون 2.7 میلیون 14.233 میلیون 7.024 میلیون 16.481 میلیون 7.298 میلیون 9.19 9.54 4.07 83,332 73,160 136,078 20,414
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 26,120 990.00 3.65 26,440 670.00 2.47 1403/05/02 97 78,649 3.02 میلیارد 972.11 27,110 26,500 26,090 27,280 1 190 38,460 1 1,589 38,510 25.192 هزار میلیارد 25.392 میلیون 12.988 میلیون 660,000 6.054 میلیون 6.934 میلیون 11.315 میلیون 2.293 میلیون 8.43 2.79 1.71 58,278 20,311 78,589 -
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 6,260 0.00 0.00 6,250 10.00 0.16 1403/05/02 15 49,240 413.79 میلیون 3,695.36 6,260 6,180 6,070 6,260 1 3,700 8,340 1 2,000 8,410 58.451 هزار میلیارد 53.448 میلیون 21.94 میلیون 6.975 میلیون 8.32 میلیون 13.62 میلیون 5.808 میلیون 6.841 میلیون 6.6 3.31 7.77 19,240 30,000 49,240 -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,160 3.00 0.14 2,165 2.00 0.09 1403/05/02 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 32,128.69 2,163 2,181 2,154 2,230 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.259 میلیارد 924.633 میلیون 476.049 میلیون 221.31 میلیون 703.323 میلیون 680.12 میلیون 125.119 میلیون 8.29 1.47 1.53 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,410 9.00 0.37 2,486 85.00 3.54 1403/05/02 324 10.862 میلیون 20.88 میلیارد 46.727 میلیون 2,401 2,459 2,351 2,542 1 51,972 1,917 2 46,190 1,920 37.958 هزار میلیارد 51.759 میلیون 24.897 میلیون 19.749 میلیون 5.032 میلیون 19.865 میلیون 16.646 میلیون 1.491 میلیون 31.33 2.35 2.81 9.662 میلیون 1.2 میلیون 10.862 میلیون -
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 1,750 59.00 3.26 1,802 7.00 0.39 1403/05/02 87 1.821 میلیون 3.9 میلیارد 12,637.2 1,809 1,780 1,750 1,804 1 16,045 2,154 2 7,350 2,170 8.01 هزار میلیارد 9.408 میلیون 6.498 میلیون 3.75 میلیون 2.535 میلیون 3.963 میلیون 4.409 میلیون 45,615 150.69 1.73 1.56 1.75 میلیون 71,000 1.821 میلیون -
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 1,836 2.00 0.11 1,833 1.00 0.05 1403/05/02 153 2.041 میلیون 13.75 میلیارد 32,607.72 1,834 1,836 1,772 1,864 1 19,514 6,700 1 91,000 6,750 20.22 هزار میلیارد 27.092 میلیون 19.126 میلیون 10.809 میلیون 6.803 میلیون 12.323 میلیون 10.882 میلیون 1.267 میلیون 16.02 1.65 1.86 263,022 1.778 میلیون 1.932 میلیون 109,000
سآبیک

سیمان آبیک

سهام بورس 26,960 110.00 0.41 27,200 130.00 0.48 1403/05/02 151 301,557 8.57 میلیارد 1,594.4 27,070 27,560 26,840 27,560 1 2,498 28,430 1 10,436 28,500 83.511 هزار میلیارد 108.261 میلیون 32.358 میلیون 2.959 میلیون 24.01 میلیون 8.348 میلیون 31.09 میلیون 13.002 میلیون 6.48 10.09 2.71 294,811 - 294,619 192
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 19,330 1,090.00 5.98 19,230 990.00 5.43 1403/05/02 53 92,705 1.92 میلیارد 4,347.3 18,240 19,140 18,550 19,330 2 13,748 20,610 1 1,000 20,760 19.556 هزار میلیارد 26.426 میلیون 11.19 میلیون 952,095 7.746 میلیون 3.444 میلیون 17.016 میلیون 1.267 میلیون 14.74 5.42 1.11 91,708 - 91,708 -
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 4,660 43.00 0.93 4,661 44.00 0.95 1403/05/02 71 1.376 میلیون 5.79 میلیارد 16,528.6 4,617 4,545 4,545 4,720 3 58,256 4,205 3 22,050 4,229 26.934 هزار میلیارد 37.338 میلیون 24.171 میلیون 6.33 میلیون 9.625 میلیون 14.546 میلیون 41.832 میلیون 5.577 میلیون 4.97 1.91 0.66 1.025 میلیون 350,344 1.376 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 48,720 400.00 0.81 49,020 100.00 0.20 1403/05/02 186 228,321 10.42 میلیارد 803.67 49,120 47,610 47,610 50,000 2 6,980 46,080 1 348 46,200 46.997 هزار میلیارد 54.925 میلیون 11.653 میلیون 1.029 میلیون 4.82 میلیون 6.833 میلیون 21.445 میلیون 4.413 میلیون 11.35 7.33 2.34 123,786 99,115 91,132 131,769
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 186,980 690.00 0.37 187,860 190.00 0.10 1403/05/02 396 72,413 18.72 میلیارد 376.86 187,670 185,410 185,410 192,000 3 645 257,020 3 232 257,700 64.225 هزار میلیارد 51.485 میلیون 3.207 میلیون 247,360 2.797 میلیون 409,778 1.271 میلیون 1.087 میلیون 44.78 118.82 38.3 57,807 12,272 70,079 -
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 3,400 36.00 1.05 3,411 25.00 0.73 1403/05/02 38 243,612 1.77 میلیارد 8,015.89 3,436 3,530 3,330 3,530 1 13,742 7,250 3 21,236 7,300 12.559 هزار میلیارد 15.106 میلیون 9.197 میلیون 2.363 میلیون 6.217 میلیون 2.98 میلیون 19.028 میلیون 777,171 11.44 2.98 0.47 243,612 - 243,612 -
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 6,740 80.00 1.20 6,680 20.00 0.30 1403/05/02 160 1.185 میلیون 10.19 میلیارد 9,646.31 6,660 6,610 6,560 6,800 3 12,442 8,610 3 26,999 8,630 12.631 هزار میلیارد 14.865 میلیون 6.611 میلیون 1.46 میلیون 5.198 میلیون 1.412 میلیون 47.51 میلیون 1.326 میلیون 7.29 6.85 0.2 1.081 میلیون 98,668 1.18 میلیون -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 34,500 10.00 0.03 35,020 510.00 1.48 1403/05/02 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 8,101.13 34,510 35,300 34,450 35,800 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 143.759 میلیون 9.627 میلیون 4.05 میلیون 2.293 میلیون 7.335 میلیون 17.393 میلیون 141.467 میلیون -323.39 19.29 1777.35 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,079 5.00 0.12 4,149 65.00 1.59 1403/05/02 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 18,694.32 4,084 4,005 4,005 4,249 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 45.917 میلیون 17.907 میلیون 9 میلیون 8.99 میلیون 8.917 میلیون 3.424 میلیون 2.239 میلیون 16.49 4.14 10.78 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 3,100 14.00 0.45 3,115 1.00 0.03 1403/05/02 74 365,578 1.71 میلیارد 10,593.36 3,114 3,080 3,079 3,170 1 10,000 4,679 1 10,000 4,701 6.986 هزار میلیارد 6.773 میلیون 4.802 میلیون 1.5 میلیون 2.042 میلیون 2.76 میلیون 1.231 میلیون 598,795 7.9 1.71 3.84 257,835 7,390 265,225 -
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 6,100 40.00 0.66 6,100 40.00 0.66 1403/05/02 70 872,797 3.55 میلیارد 11,794.01 6,060 6,180 5,970 6,210 1 90 4,098 3 17,272 4,100 22.642 هزار میلیارد 39.624 میلیون 15.839 میلیون 5.594 میلیون 7.796 میلیون 8.043 میلیون 19.925 میلیون 5.342 میلیون 5.96 3.96 1.6 866,187 6,610 572,797 300,000
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 10,170 90.00 0.88 10,320 60.00 0.58 1403/05/02 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 7,363.26 10,260 10,490 10,100 10,610 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 68.64 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 25.05 4.77 20.45 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 5,700 70.00 1.21 5,740 30.00 0.52 1403/05/02 421 3.127 میلیون 23.19 میلیارد 10,602.52 5,770 5,940 5,650 5,950 2 6,152 7,310 1 5,000 7,370 42.547 هزار میلیارد 51.219 میلیون 26.746 میلیون 5.734 میلیون 18.248 میلیون 8.498 میلیون 61.763 میلیون 57,250 575.91 3.88 0.53 3.027 میلیون 100,000 3.07 میلیون 56,584
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 6,300 30.00 0.47 6,320 10.00 0.16 1403/05/02 60 423,328 3.18 میلیارد 11,641.96 6,330 6,400 6,200 6,550 2 9,872 7,540 1 700 7,570 295.929 هزار میلیارد 302.912 میلیون 110.079 میلیون 12.771 میلیون 51.785 میلیون 58.294 میلیون 62.879 میلیون 36.712 میلیون 6.84 4.31 3.99 255,240 168,088 422,038 1,290
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 35,500 730.00 2.01 36,230 0.00 0.00 1403/05/02 357 1.951 میلیون 75.61 میلیارد 4,200.69 36,230 36,290 34,560 38,400 1 5,000 36,000 30 435,912 38,710 42.636 هزار میلیارد 50.083 میلیون 7.762 میلیون 1.1 میلیون 5.456 میلیون 2.307 میلیون 1.956 میلیون 1.084 میلیون 41.15 19.34 22.82 1.29 میلیون 661,000 1.951 میلیون -
بسویچ

پارس سوئیچ

سهام بورس 4,588 259.00 5.98 4,555 226.00 5.22 1403/05/02 33 413,905 2.14 میلیارد 21,724.2 4,329 4,268 4,259 4,588 2 232,000 5,090 1 24,935 5,100 66.512 هزار میلیارد 66.582 میلیون 32.064 میلیون 12.89 میلیون 10.189 میلیون 21.875 میلیون 14.05 میلیون 5.358 میلیون 10.52 2.58 4.01 398,840 - 398,840 -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,767 5.00 0.18 2,762 0.00 0.00 1403/05/02 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 33,276.48 2,762 2,775 2,750 2,799 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.738 میلیارد 1.025 میلیارد 301.656 میلیون 1.885 میلیارد -860,316,651 144.6 میلیون 852.782 میلیون -2.59 - 0.32 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 16,090 460.00 2.78 16,510 40.00 0.24 1403/05/02 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 7,728.33 16,550 16,690 16,070 16,930 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.725 میلیارد 535.975 میلیون 96.98 میلیون 94.681 میلیون 441.294 میلیون 261.53 میلیون 249.061 میلیون 6.55 3.69 6.23 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 14,260 800.00 5.94 14,120 660.00 4.90 1403/05/02 28 86,831 1.2 میلیارد 22,340.31 13,460 13,540 13,540 14,260 2 3,950 13,690 2 13,919 13,850 24.624 هزار میلیارد 43.472 میلیون 22.829 میلیون 1.8 میلیون 18.902 میلیون 3.927 میلیون 17.283 میلیون 2.238 میلیون 10.98 6.26 1.42 79,411 7,420 86,831 -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 7,100 10.00 0.14 7,070 20.00 0.28 1403/05/02 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 5,538.68 7,090 7,160 6,950 7,290 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 13.792 میلیون 3.859 میلیون 1.72 میلیون 840,895 3.018 میلیون 6.499 میلیون 1.018 میلیون 12.72 4.29 1.99 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 2,063 55.00 2.60 2,118 0.00 0.00 1403/05/02 275 2.316 میلیون 8.17 میلیارد 17,790.63 2,118 1,954 1,954 2,149 2 8,501 3,520 1 511 3,560 93.054 هزار میلیارد 70.853 میلیون 49.085 میلیون 26 میلیون 15.577 میلیون 33.508 میلیون 19.118 میلیون 5.451 میلیون 10.14 1.65 2.89 2.212 میلیون 100,000 2.312 میلیون -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 41,480 200.00 0.48 41,260 20.00 0.05 1403/05/02 335 233,759 14.34 میلیارد 583.8 41,280 41,180 41,000 42,370 3 519 61,530 3 8,441 61,780 14.058 هزار میلیارد 11.941 میلیون 6.056 میلیون 230,000 2.244 میلیون 3.813 میلیون 3.9 میلیون 1.138 میلیون 8.52 2.54 2.5 233,690 - 233,690 -
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 12,160 30.00 0.25 12,150 20.00 0.16 1403/05/02 298 600,938 18.58 میلیارد 5,576.6 12,130 12,050 11,870 12,400 0 0 0 232 5,086,696 30,920 18.552 هزار میلیارد 15.989 میلیون 4.195 میلیون 1.2 میلیون 1.109 میلیون 3.086 میلیون 4.621 میلیون 1.628 میلیون 9.14 4.82 3.22 486,738 114,000 600,738 -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 4,180 91.00 2.13 4,269 2.00 0.05 1403/05/02 10 18,925 122.85 میلیون 2,801.18 4,271 4,268 4,150 4,268 2 33,143 6,430 2 15,000 6,510 62.13 هزار میلیارد 71.144 میلیون 44.843 میلیون 9.5 میلیون 30.18 میلیون 14.663 میلیون 31.349 میلیون 6.583 میلیون 6.22 2.79 1.31 8,925 10,000 18,925 -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 2,321 103.00 4.64 2,226 8.00 0.36 1403/05/02 157 2.441 میلیون 7.46 میلیارد 12,995.01 2,218 2,322 2,262 2,324 3 33,415 3,042 1 5,000 3,049 102.9 هزار میلیارد 95.217 میلیون 79.647 میلیون 24 میلیون 18.182 میلیون 61.465 میلیون 30.343 میلیون 20.496 میلیون 3.76 1.25 2.54 2.409 میلیون - 1.669 میلیون 740,199
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 28,670 1,620.00 5.99 27,050 0.00 0.00 1403/05/02 403 1.48 میلیون 25.17 میلیارد 2,950.15 27,050 28,570 28,530 28,670 2 54,866 16,820 1 776 16,830 8.505 هزار میلیارد 14.446 میلیون 2.796 میلیون 500,000 2.001 میلیون 794,611 61,729 -228,753 -54.4 15.66 201.61 1.374 میلیون 100,000 1.474 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,854 16.00 0.86 1,844 26.00 1.39 1403/05/02 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 37,011.75 1,870 1,801 1,794 1,870 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 5.032 میلیارد 4.782 میلیارد 156.34 میلیون 4.726 میلیارد 55.815 میلیون 468.252 میلیون -17,187,547 -17.79 5.48 0.65 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 8,960 100.00 1.13 8,990 130.00 1.47 1403/05/02 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 8,092.09 8,860 9,030 8,910 9,200 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.347 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 4.45 7.97 3.63 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 6,488 310.00 5.02 6,455 277.00 4.48 1403/05/02 40 353,875 1.61 میلیارد 16,790.98 6,178 6,450 6,230 6,522 2 30,558 4,521 3 19,493 4,600 29.008 هزار میلیارد 61.551 میلیون 32.541 میلیون 6.325 میلیون 24.402 میلیون 8.139 میلیون 32.562 میلیون 1.774 میلیون 20.94 4.56 1.14 353,875 - 353,875 -
دروز

روز دارو

سهام بورس 9,740 70.00 0.71 9,800 10.00 0.10 1403/05/02 74 188,838 2.24 میلیارد 680 9,810 9,800 9,300 9,860 2 3,000 11,880 1 2,287 12,100 16.866 هزار میلیارد 23.569 میلیون 11.628 میلیون 1.4 میلیون 9.838 میلیون 1.79 میلیون 7.443 میلیون 194,340 70.66 7.67 1.84 188,838 - 174,930 13,908
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 3,435 208.00 5.71 3,417 226.00 6.20 1403/05/02 386 5.803 میلیون 35.02 میلیارد 16,234.54 3,643 3,497 3,335 3,497 5 13,735 5,980 1 172,837 6,000 26.341 هزار میلیارد 25.499 میلیون 14.609 میلیون 5.554 میلیون 5.266 میلیون 9.343 میلیون 8.588 میلیون 2.347 میلیون 8.62 2.17 2.36 3.104 میلیون 2.672 میلیون 5.776 میلیون -
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 1,863 4.00 0.21 1,873 6.00 0.32 1403/05/02 55 596,139 1.29 میلیارد 35,120.03 1,867 1,834 1,800 1,913 3 30,129 2,170 1 5,000 2,184 17.449 هزار میلیارد 19.714 میلیون 17.011 میلیون 8.15 میلیون 3.373 میلیون 13.638 میلیون 2.227 میلیون 2.228 میلیون 7.33 1.2 7.34 596,139 - 596,139 -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,560 81.00 3.07 2,614 27.00 1.02 1403/05/02 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 22,999.93 2,641 2,627 2,503 2,627 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 329.586 میلیون 289.043 میلیون 46 میلیون 203.684 میلیون 85.36 میلیون 155.626 میلیون 31.523 میلیون 3.99 1.47 0.81 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,021 14.00 1.35 1,037 2.00 0.19 1403/05/02 400 10.15 میلیون 16.63 میلیارد 42,269.18 1,035 1,060 1,017 1,060 1 255,461 1,640 2 83,166 1,650 29.691 هزار میلیارد 42.913 میلیون 41.809 میلیون 18.126 میلیون 23.083 میلیون 18.726 میلیون 10.466 میلیون -431,465 -45.96 1.06 1.89 6.467 میلیون 2.844 میلیون 9.311 میلیون -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,670 68.00 1.44 4,711 27.00 0.57 1403/05/02 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 22.975 میلیون 4,738 4,775 4,666 4,810 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.848 میلیارد 3.619 میلیارد 1.08 میلیارد 1.232 میلیارد 2.387 میلیارد 134.982 میلیون 5.616 میلیارد 6.07 2.35 2.23 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 23,800 40.00 0.17 23,610 230.00 0.96 1403/05/02 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 1,799.65 23,840 23,690 23,500 24,180 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 53.596 میلیون 9.542 میلیون 2 میلیون 4.536 میلیون 5.006 میلیون 8.606 میلیون 2.017 میلیون 24.33 9.81 5.7 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -