سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 29,350 0.00 0.00 30,360 0.00 0.00 1399/08/7 792 1.204 میلیون 35.35 میلیارد 1,520.8 30,360 29,350 29,350 29,350 8169 - - 0 56.211 میلیون 29,350 654.562 هزار میلیارد 920.899 میلیون 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 12.222 میلیون 5.53 میلیون 118.37 20.34 53.56 1.204 میلیون - 1.204 میلیون -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 21,290 0.00 0.00 20,580 0.00 0.00 1399/08/7 30,277 100.296 میلیون 2.064 هزار میلیارد 3,312.62 20,580 19,990 19,760 21,420 6 54,293 21,280 21 67,158 21,280 2086.812 هزار میلیارد 100.296 میلیون 2.087 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 285.693 میلیون 166.164 میلیون 12.56 6.45 7.3 58.837 میلیون 41.459 میلیون 97.822 میلیون 2.474 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 13,650 0.00 0.00 13,230 0.00 0.00 1399/08/7 14,051 61.619 میلیون 814.93 میلیارد 4,385.14 13,230 13,140 13,140 13,740 11 62,194 13,650 8 95,733 13,650 76.734 هزار میلیارد 83.711 میلیون 14.052 میلیون 5.8 میلیون 6.977 میلیون 7.075 میلیون 2.267 میلیون 1.988 میلیون 38.61 10.85 33.85 58.225 میلیون 3.394 میلیون 61.44 میلیون 179,000
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,910 0.00 0.00 12,440 0.00 0.00 1399/08/7 46,437 284.033 میلیون 3.533 هزار میلیارد 10,065.26 12,440 12,070 11,880 13,010 267 2.252 میلیون 12,990 26 3.535 میلیون 12,990 2599.96 هزار میلیارد 284.033 میلیون 2.6 میلیارد 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 15.82 6.25 5.72 161.312 میلیون 122.721 میلیون 250.747 میلیون 33.286 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,980 0.00 0.00 2,960 120.00 3.90 1399/08/7 42,625 186.108 میلیون 551.36 میلیارد 13,681.39 3,080 2,930 2,930 3,090 43 30,313 2,980 4 327,563 2,980 59.587 هزار میلیارد 65.278 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 40.4 2.77 14.98 179.129 میلیون 6.979 میلیون 184.607 میلیون 1.502 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 366,740 0.00 0.00 368,380 17,660.00 4.57 1399/08/7 6,417 1.916 میلیون 705.91 میلیارد - 386,040 366,740 366,740 380,000 211 2,000 366,740 10 170,427 366,740 251.448 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.842 میلیون 73,909 1.916 میلیون -
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 11,420 0.00 0.00 11,340 0.00 0.00 1399/08/7 28,729 22.4 میلیون 253.98 میلیارد 779.7 11,340 11,000 10,910 11,420 10 6.32 میلیون 11,420 1160 1,426 11,420 79.38 هزار میلیارد 83.932 میلیون 16.229 میلیون 7 میلیون 4.552 میلیون 11.676 میلیون 5.535 میلیون 4.289 میلیون 18.52 6.8 14.34 22.391 میلیون 9,000 21.698 میلیون 701,925
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 29,400 0.00 0.00 29,330 0.00 0.00 1399/08/7 5,085 18.966 میلیون 556.3 میلیارد 3,729.88 29,330 29,330 29,330 29,480 6 119,189 29,340 5 10,093 29,340 293.3 هزار میلیارد 335.069 میلیون 72.825 میلیون 10 میلیون 41.769 میلیون 31.056 میلیون 261.362 میلیون 12.077 میلیون 24.29 9.44 1.13 3.507 میلیون 15.46 میلیون 18.459 میلیون 507,081
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 104,200 0.00 0.00 103,410 3,170.00 2.97 1399/08/7 554 651,216 67.34 میلیارد 1,175.48 106,580 101,260 101,260 111,700 2 500 104,200 1 352 104,200 20.93 هزار میلیارد 21.591 میلیون 1.904 میلیون 202,400 660,563 1.244 میلیون 1.257 میلیون 937,342 22.33 16.83 16.65 215,328 435,888 569,803 81,413
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 12,380 0.00 0.00 12,070 0.00 0.00 1399/08/7 23,346 140.26 میلیون 1.693 هزار میلیارد 6,007.9 12,070 11,870 11,740 12,780 12 74,614 12,380 19 98,825 12,380 301.75 هزار میلیارد 309.594 میلیون 151.977 میلیون 20 میلیون 7.844 میلیون 144.133 میلیون 10.132 میلیون 115.074 میلیون 2.62 2.09 29.78 125.658 میلیون 14.602 میلیون 136.978 میلیون 3.282 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 9,800 0.00 0.00 9,680 0.00 0.00 1399/08/7 2,162 47.861 میلیون 463.36 میلیارد 22,137.32 9,680 9,680 9,680 9,870 1 7,800 9,800 1 1,500 9,800 300.08 هزار میلیارد 320.05 میلیون 54.263 میلیون 20 میلیون 19.97 میلیون 34.293 میلیون 21.626 میلیون 20.74 میلیون 14.47 8.75 13.88 5.761 میلیون 42.1 میلیون 42.014 میلیون 5.847 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,190 0.00 0.00 3,150 0.00 0.00 1399/08/7 11,263 297.757 میلیون 936.83 میلیارد 26,436.74 3,150 3,120 3,120 3,270 2 789,339 3,170 17 600,000 3,170 492.471 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 32.39 3.93 2.54 215.48 میلیون 82.277 میلیون 270.505 میلیون 27.252 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,850 0.00 0.00 4,780 150.00 3.04 1399/08/7 9,668 79.204 میلیون 378.32 میلیارد 8,192.44 4,930 4,690 4,690 5,140 2 76,865 4,840 3 10,707 4,840 29.191 هزار میلیارد 31.735 میلیون 9.041 میلیون 6.107 میلیون 2.544 میلیون 6.497 میلیون 5.396 میلیون 533,304 54.74 4.49 5.41 67.5 میلیون 11.705 میلیون 79.197 میلیون 7,364
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,330 0.00 0.00 3,270 0.00 0.00 1399/08/7 24,864 636.645 میلیون 2.082 هزار میلیارد 25,605.09 3,270 3,250 3,230 3,440 3 103,998 3,330 11 103,540 3,330 573.408 هزار میلیارد 636.645 میلیون 573.407 میلیون 175.354 میلیون 3.874 میلیارد 227.453 میلیون 397.192 میلیون 52.734 میلیون 10.87 2.52 1.44 530.181 میلیون 106.464 میلیون 590.493 میلیون 46.152 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 13,120 0.00 0.00 12,720 80.00 0.63 1399/08/7 908 4.247 میلیون 54 میلیارد 4,677 12,800 12,160 12,160 13,440 1 2,615 13,100 2 500 13,100 36.252 هزار میلیارد 77.699 میلیون 47.955 میلیون 2.85 میلیون 41.447 میلیون 6.508 میلیون 16.458 میلیون 3.087 میلیون 42.83 5.49 2.17 3.343 میلیون 904,149 3.906 میلیون 341,206
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 14,130 0.00 0.00 14,130 0.00 0.00 1399/08/7 7,427 59.357 میلیون 838.72 میلیارد 7,992.1 14,130 14,130 14,130 14,130 9999 2,535 14,130 4 94.055 میلیون 14,130 1073.88 هزار میلیارد 1.18 میلیارد 228.74 میلیون 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 800.428 میلیون 33.384 میلیون 32.17 8.77 1.34 34.272 میلیون 25.085 میلیون 56.007 میلیون 3.35 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 11,830 0.00 0.00 11,830 0.00 0.00 1399/08/7 6,156 44.977 میلیون 532.08 میلیارد 7,306.26 11,830 11,830 11,830 11,830 7491 19,406 11,830 5 51.005 میلیون 11,830 887.25 هزار میلیارد 958.884 میلیون 179.571 میلیون 44 میلیون 71.634 میلیون 107.937 میلیون 497.988 میلیون 30.641 میلیون 28.96 8.23 1.78 16.177 میلیون 28.8 میلیون 44.577 میلیون 400,000
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 20,210 0.00 0.00 19,870 0.00 0.00 1399/08/7 1,468 6.653 میلیون 132.17 میلیارد 4,531.85 19,870 20,110 19,670 20,940 14 45,000 20,700 1 50,048 20,700 17.883 هزار میلیارد 20.243 میلیون 4.591 میلیون 900,000 2.36 میلیون 2.23 میلیون 5.439 میلیون 1.383 میلیون 12.93 8.02 3.29 5.04 میلیون 1.613 میلیون 6.653 میلیون -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 11,240 0.00 0.00 10,810 0.00 0.00 1399/08/7 15,506 128.17 میلیون 1.385 هزار میلیارد 8,265.8 10,810 10,590 10,590 11,240 27 30,863 11,240 3 237,217 11,240 778.32 هزار میلیارد 804.27 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 15.77 6.02 15.1 60.325 میلیون 67.844 میلیون 112.714 میلیون 15.455 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 18,500 0.00 0.00 17,870 0.00 0.00 1399/08/7 1,015 6.024 میلیون 107.66 میلیارد 5,934.6 17,870 17,790 17,530 18,820 1 1,253 18,450 2 700 18,500 144.104 هزار میلیارد 167.546 میلیون 48.88 میلیون 8.064 میلیون 23.443 میلیون 25.437 میلیون 65.946 میلیون 10.562 میلیون 13.64 5.67 2.19 3.399 میلیون 2.625 میلیون 5.974 میلیون 50,000
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,670 0.00 0.00 5,690 240.00 4.05 1399/08/7 958 7.659 میلیون 43.58 میلیارد 7,995.13 5,930 5,640 5,640 6,050 2 2,000 5,690 1 71,539 5,690 22.76 هزار میلیارد 86.06 میلیون 68.259 میلیون 1.5 میلیون 63.3 میلیون 4.959 میلیون 46.228 میلیون 598,154 38.05 4.59 0.49 3.534 میلیون 4.125 میلیون 6.783 میلیون 876,500
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,780 0.00 0.00 4,590 0.00 0.00 1399/08/7 22,627 439.554 میلیون 2.017 هزار میلیارد 19,426.1 4,590 4,500 4,410 4,800 167 83.798 میلیون 4,810 439 4.768 میلیون 4,810 950.327 هزار میلیارد 439.554 میلیون 950.327 میلیون 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.424 میلیون 557.479 میلیون 79.112 میلیون 12.01 2.21 1.7 188.388 میلیون 251.167 میلیون 386.11 میلیون 53.445 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 28,530 0.00 0.00 28,460 0.00 0.00 1399/08/7 32,352 126.082 میلیون 3.588 هزار میلیارد 8,353.37 28,460 28,420 28,420 29,480 207 900,000 29,200 9 934,092 29,200 816.461 هزار میلیارد 911.087 میلیون 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 680.916 میلیون 21.523 میلیون 37.93 10.29 1.2 50.205 میلیون 75.877 میلیون 123.115 میلیون 2.967 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 15,960 0.00 0.00 15,490 0.00 0.00 1399/08/7 1,650 10.701 میلیون 165.78 میلیارد 6,485.51 15,490 15,240 15,240 16,740 4 1,246 15,970 1 54,582 16,000 619.6 هزار میلیارد 943.706 میلیون 380.741 میلیون 27 میلیون 324.106 میلیون 56.635 میلیون 64.955 میلیون 19.044 میلیون 32.54 10.94 9.54 4.572 میلیون 6.129 میلیون 4.197 میلیون 6.504 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,060 0.00 0.00 4,170 100.00 2.34 1399/08/7 386 5.67 میلیون 23.02 میلیارد 14,688.74 4,270 4,060 4,060 4,060 982 - - 0 15.147 میلیون 4,060 37.53 هزار میلیارد 46.812 میلیون 13.807 میلیون 6 میلیون 9.282 میلیون 4.524 میلیون 424,979 -701,027 -53.54 8.31 88.31 5.665 میلیون 5,000 5.67 میلیون -
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 13,600 0.00 0.00 14,300 10.00 0.07 1399/08/7 21 58,834 800.14 میلیون 2,801.62 14,310 13,600 13,600 13,600 350 - - 0 11.156 میلیون 13,600 64.35 هزار میلیارد 66.567 میلیون 11.857 میلیون 4.5 میلیون 2.217 میلیون 9.64 میلیون 4.782 میلیون 4.672 میلیون 13.77 6.68 13.46 58,834 - 58,834 -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 48,690 0.00 0.00 47,530 0.00 0.00 1399/08/7 787 994,508 48.03 میلیارد 1,263.67 47,530 48,400 46,000 48,830 1 4,037 48,690 4 818 48,690 206.756 هزار میلیارد 223.696 میلیون 26.072 میلیون 4.35 میلیون 16.94 میلیون 9.132 میلیون 18.866 میلیون 18.703 میلیون 11.05 22.64 10.96 643,793 350,715 889,090 105,418
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 23,850 0.00 0.00 24,900 0.00 0.00 1399/08/7 82 311,908 7.44 میلیارد 3,803.76 24,900 23,850 23,850 23,850 99 - - 0 635,325 23,850 74.7 هزار میلیارد 84.4 میلیون 17.477 میلیون 3 میلیون 9.7 میلیون 7.776 میلیون 30.599 میلیون 1.755 میلیون 42.58 9.61 2.44 111,908 200,000 311,908 -
وامید

سر. امید

سهام بورس 36,000 0.00 0.00 34,640 0.00 0.00 1399/08/7 836 2.562 میلیون 88.8 میلیارد 3,064.86 34,640 32,840 32,840 36,280 1 652 34,560 2 328 34,560 1039.2 هزار میلیارد 1.089 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 23.55 10.58 19.61 417,954 2.144 میلیون 1.503 میلیون 1.059 میلیون
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 14,500 0.00 0.00 14,190 10.00 0.07 1399/08/7 811 3.611 میلیون 51.24 میلیارد 4,452.47 14,180 13,990 13,990 14,650 2 400 14,320 1 6,912 14,650 116.985 هزار میلیارد 119.724 میلیون 19.166 میلیون 8.25 میلیون 2.656 میلیون 16.51 میلیون 5.996 میلیون 5.717 میلیون 20.48 7.09 19.53 1.509 میلیون 2.102 میلیون 3.611 میلیون -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 19,750 0.00 0.00 19,750 0.00 0.00 1399/08/7 1,482 14.655 میلیون 289.44 میلیارد 9,888.71 19,750 19,750 19,750 19,750 689 10,350 19,750 2 3.729 میلیون 19,750 197.5 هزار میلیارد 204.895 میلیون 27.408 میلیون 10 میلیون 7.395 میلیون 20.013 میلیون 11.2 میلیون 11.117 میلیون 17.77 9.87 17.63 2.638 میلیون 12.017 میلیون 14.521 میلیون 134,149
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 5,670 0.00 0.00 5,650 270.00 4.56 1399/08/7 8,894 90.884 میلیون 513.46 میلیارد 10,218.52 5,920 5,630 5,630 5,880 2 210,602 5,650 14 201,780 5,650 52.873 هزار میلیارد 57.067 میلیون 15.526 میلیون 9.358 میلیون 4.194 میلیون 11.333 میلیون 3.968 میلیون 1.128 میلیون 46.87 4.67 13.32 75.101 میلیون 15.782 میلیون 90.657 میلیون 226,590
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 17,120 0.00 0.00 16,960 0.00 0.00 1399/08/7 30,326 35.727 میلیون 605.85 میلیارد 1,178.1 16,960 16,700 16,020 17,120 12 6.059 میلیون 17,120 2072 3,519 17,120 186.56 هزار میلیارد 200.457 میلیون 27.978 میلیون 11 میلیون 13.897 میلیون 14.081 میلیون 8.582 میلیون 8.373 میلیون 22.28 13.25 21.74 35.655 میلیون 72,123 35.019 میلیون 708,200
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 71,500 0.00 0.00 70,720 510.00 0.72 1399/08/7 356 159,117 10.98 میلیارد 446.96 71,230 67,670 67,670 72,650 2 97 71,170 1 2,021 71,900 8.84 هزار میلیارد 9.815 میلیون 1.564 میلیون 125,000 975,314 588,236 2.074 میلیون 718,674 12.3 15.03 4.26 159,117 - 159,117 -
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 48,830 0.00 0.00 48,830 0.00 0.00 1399/08/7 962 2.803 میلیون 136.85 میلیارد 2,913.36 48,830 48,830 48,830 48,830 0 4.676 میلیون 48,830 1561 - - 41.506 هزار میلیارد 43.285 میلیون 2.839 میلیون 300,000 1.779 میلیون 1.06 میلیون 3.453 میلیون 238,408 174.09 39.17 12.02 2.803 میلیون - 2.802 میلیون 300
کگل

گل گهر

سهام بورس 14,990 0.00 0.00 14,570 0.00 0.00 1399/08/7 3,023 15.211 میلیون 221.64 میلیارد 5,031.87 14,570 13,860 13,760 15,050 1 1,669 14,990 2 9,186 14,990 1084.008 هزار میلیارد 1.193 میلیارد 250.539 میلیون 48 میلیون 109.16 میلیون 141.379 میلیون 182.214 میلیون 78.82 میلیون 13.75 7.67 5.95 8.352 میلیون 6.859 میلیون 7.661 میلیون 7.55 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 6,220 0.00 0.00 6,300 150.00 2.33 1399/08/7 784 4.106 میلیون 25.39 میلیارد 5,236.69 6,450 6,390 6,130 6,450 1 4,117 6,200 2 4,950 6,210 37.8 هزار میلیارد 46.563 میلیون 15.64 میلیون 3.643 میلیون 8.763 میلیون 6.877 میلیون 17.116 میلیون 2.435 میلیون 15.53 5.5 2.21 2.256 میلیون 1.85 میلیون 3.986 میلیون 120,000
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 6,140 0.00 0.00 6,060 0.00 0.00 1399/08/7 1,342 12.715 میلیون 77.06 میلیارد 9,474.83 6,060 5,900 5,850 6,230 1 25,451 6,130 4 3,872 6,150 36.36 هزار میلیارد 37.892 میلیون 20.874 میلیون 6 میلیون 1.532 میلیون 19.342 میلیون 11.416 میلیون 11.406 میلیون 3.19 1.88 3.19 12.658 میلیون 56,789 12.314 میلیون 401,542
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 29,280 0.00 0.00 30,320 500.00 1.62 1399/08/7 398 589,096 17.26 میلیارد 1,480.14 30,820 29,280 29,280 30,000 5 - - 0 10,789 29,280 136.44 هزار میلیارد 143.948 میلیون 15.994 میلیون 2.016 میلیون 7.508 میلیون 8.486 میلیون 13.007 میلیون 3.813 میلیون 35.79 16.08 10.49 389,096 200,000 589,096 -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,050 0.00 0.00 4,050 0.00 0.00 1399/08/7 4,747 100.882 میلیون 408.57 میلیارد 21,251.84 4,050 4,050 4,050 4,050 8609 54,014 4,050 7 240.144 میلیون 4,050 160.401 هزار میلیارد 164.299 میلیون 67.04 میلیون 39.605 میلیون 3.898 میلیون 63.142 میلیون 17.935 میلیون 17.831 میلیون 9 2.54 8.94 95.87 میلیون 5.013 میلیون 99.796 میلیون 1.087 میلیون