سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,379 65.00 2.81 2,421 107.00 4.62 1401/09/09 1,808 55.856 میلیون 135.21 میلیارد 30,893.93 2,314 2,420 2,360 2,429 4 371,028 2,371 3 159,831 2,380 21.789 هزار میلیارد 27.462 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 17.79 2.26 9.66 45.179 میلیون 10.677 میلیون 46.834 میلیون 9.023 میلیون
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 8,250 360.00 4.56 8,140 250.00 3.17 1401/09/09 671 6.993 میلیون 56.89 میلیارد 10,421.41 7,890 7,840 7,800 8,280 2 11,135 8,250 1 12,440 8,270 14.864 هزار میلیارد 19.097 میلیون 8.16 میلیون 1.826 میلیون 4.233 میلیون 3.927 میلیون 18.347 میلیون 2.387 میلیون 6.23 3.79 0.81 6.189 میلیون 803,436 5.909 میلیون 1.084 میلیون
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 29,000 450.00 1.58 28,670 120.00 0.42 1401/09/09 264 524,677 15.06 میلیارد 1,987.41 28,550 28,590 28,400 29,000 2 47,601 28,850 6 23,448 29,000 50.173 هزار میلیارد 63.629 میلیون 22.205 میلیون 1.75 میلیون 13.456 میلیون 8.749 میلیون 16.552 میلیون 7.173 میلیون 6.99 5.73 3.03 334,177 190,500 484,677 40,000
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,120 20.00 0.28 7,180 80.00 1.13 1401/09/09 5,179 82.619 میلیون 593.01 میلیارد 16,952.46 7,100 7,100 7,100 7,250 13 818,159 7,110 1 6,410 7,110 1364.2 هزار میلیارد 1.695 میلیارد 789.893 میلیون 190 میلیون 331.164 میلیون 458.729 میلیون 3.111 میلیارد 327.277 میلیون 4.17 2.97 0.44 49.215 میلیون 33.404 میلیون 70.089 میلیون 12.53 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 853 4.00 0.47 860 3.00 0.35 1401/09/09 5,976 383.056 میلیون 329.62 میلیارد 54,070.87 857 862 851 864 5 140,174 852 4 506,447 854 1406.972 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 2.058 میلیارد 1.636 میلیارد 62.324 میلیون 1.996 میلیارد 221.105 میلیون 211.259 میلیون 6.67 0.71 6.37 139.209 میلیون 243.847 میلیون 303.948 میلیون 79.108 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 14,240 670.00 4.94 14,100 530.00 3.91 1401/09/09 929 5.857 میلیون 82.57 میلیارد 6,304.74 13,570 13,410 13,380 14,240 1 100,000 14,240 1 400 14,300 180.071 هزار میلیارد 208.976 میلیون 59.436 میلیون 12.771 میلیون 28.904 میلیون 30.532 میلیون 24.219 میلیون 18.807 میلیون 9.57 5.9 7.44 3.157 میلیون 2.7 میلیون 3.111 میلیون 2.746 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,749 159.00 3.24 4,796 112.00 2.28 1401/09/09 1,797 31.953 میلیون 153.25 میلیارد 17,781.09 4,908 4,820 4,723 4,916 2 3,070 4,749 2 38,651 4,751 76.736 هزار میلیارد 78.207 میلیون 25.83 میلیون 16 میلیون 1.471 میلیون 24.359 میلیون 4.101 میلیون 3.724 میلیون 20.61 3.15 18.71 25.938 میلیون 6.015 میلیون 31.953 میلیون -
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 24,920 850.00 3.53 25,080 1,010.00 4.20 1401/09/09 828 1.516 میلیون 38.02 میلیارد 1,830.64 24,070 24,000 24,000 25,270 1 21,517 24,780 1 3,000 24,950 7.524 هزار میلیارد 8.111 میلیون 1.503 میلیون 300,000 587,027 915,799 2.077 میلیون 409,465 18.38 8.23 3.62 1.516 میلیون - 1.39 میلیون 125,945
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 36,700 60.00 0.16 37,220 460.00 1.25 1401/09/09 3,442 9.562 میلیون 355.88 میلیارد 2,777.9 36,760 38,590 35,700 38,590 1 26,890 36,690 1 4,472 36,900 25.381 هزار میلیارد 29.931 میلیون 5.932 میلیون 681,920 4.55 میلیون 1.383 میلیون 4.939 میلیون 549,685 46.17 18.36 5.14 9.561 میلیون 277 6.562 میلیون 3 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 4,375 82.00 1.84 4,443 14.00 0.31 1401/09/09 395 2.725 میلیون 11.93 میلیارد 6,897.51 4,457 4,430 4,350 4,430 1 2,000 4,360 1 22,105 4,376 168.679 هزار میلیارد 218.442 میلیون 105.845 میلیون 9.63 میلیون 49.763 میلیون 56.083 میلیون 132.886 میلیون 32.48 میلیون 5.19 3.01 1.27 2.719 میلیون 6,000 2.699 میلیون 25,991
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 26,200 490.00 1.91 26,410 700.00 2.72 1401/09/09 5,882 15.764 میلیون 416.28 میلیارد 4,883.07 25,710 26,950 25,900 26,950 6 5,296 26,150 1 2,000 26,220 378.984 هزار میلیارد 600.792 میلیون 264.309 میلیون 3.5 میلیون 221.809 میلیون 42.5 میلیون 403.448 میلیون 53.55 میلیون 7.08 8.92 0.94 14.879 میلیون 885,529 12.807 میلیون 2.957 میلیون
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 70,380 20.00 0.03 70,380 20.00 0.03 1401/09/09 130 405,110 28.51 میلیارد 3,116.23 70,360 71,580 70,030 71,580 1 211 70,360 1 2,581 70,380 11.402 هزار میلیارد 13.764 میلیون 4.104 میلیون 162,000 2.362 میلیون 1.741 میلیون 3.816 میلیون 928,100 12.28 6.55 2.99 405,110 - 55,110 350,000
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,876 43.00 2.24 1,905 14.00 0.73 1401/09/09 603 11.723 میلیون 22.3 میلیارد 19,441.76 1,919 1,938 1,875 1,938 2 55,000 1,875 5 134,482 1,900 69.347 هزار میلیارد 124.85 میلیون 107.782 میلیون 36.403 میلیون 55.503 میلیون 52.28 میلیون 30.495 میلیون 9.515 میلیون 7.29 1.33 2.27 11.262 میلیون 461,200 11.121 میلیون 602,608
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 58,130 180.00 0.31 58,410 100.00 0.17 1401/09/09 - - - 436.41 58,310 58,020 58,020 59,870 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 14.213 میلیون 3.861 میلیون 125,000 2.531 میلیون 1.33 میلیون 4.856 میلیون 1.965 میلیون 5.95 8.78 2.41 1.027 میلیون - 958,546 68,689
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 33,460 550.00 1.62 33,830 180.00 0.53 1401/09/09 983 1.544 میلیون 52.23 میلیارد - 34,010 34,050 33,220 34,240 3 4,923 33,450 1 1,000 33,530 60.894 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.487 میلیون 57,604 1.544 میلیون -
کپارس

کاشی پارس

سهام بورس 7,110 130.00 1.80 7,160 80.00 1.10 1401/09/09 739 3.259 میلیون 23.32 میلیارد 4,410.05 7,240 7,330 7,030 7,330 1 2,279 7,080 1 20,399 7,110 11.71 هزار میلیارد 15.007 میلیون 6.887 میلیون 1.635 میلیون 3.298 میلیون 3.589 میلیون 6.177 میلیون 1.884 میلیون 6.22 3.26 1.9 2.784 میلیون 475,315 3.109 میلیون 150,000
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 24,460 350.00 1.45 24,200 90.00 0.37 1401/09/09 95 266,360 6.48 میلیارد 881.43 24,110 24,000 24,000 24,460 1 10,000 24,360 1 1,244 24,460 33.88 هزار میلیارد 40.689 میلیون 12.136 میلیون 1.4 میلیون 6.809 میلیون 5.327 میلیون 15.709 میلیون 6.426 میلیون 5.27 6.36 2.16 262,939 3,421 127,604 138,756
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 64,790 3,030.00 4.91 63,910 2,150.00 3.48 1401/09/09 1,295 4.69 میلیون 299.76 میلیارد 3,621.98 61,760 59,000 59,000 64,830 1 80 64,770 2 1,379 64,800 31.955 هزار میلیارد 34.561 میلیون 4.536 میلیون 500,000 2.606 میلیون 1.93 میلیون 4.312 میلیون 1.429 میلیون 22.75 16.84 7.54 1.713 میلیون 2.977 میلیون 4.204 میلیون 486,480
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 6,640 140.00 2.06 6,730 50.00 0.74 1401/09/09 305 1.669 میلیون 11.21 میلیارد 5,472.54 6,780 6,720 6,600 6,900 2 7,021 6,610 1 8,949 6,640 6.033 هزار میلیارد 8.005 میلیون 3.813 میلیون 896,407 1.972 میلیون 1.841 میلیون 3.074 میلیون 801,603 7.53 3.28 1.96 1.609 میلیون 60,000 1.669 میلیون -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 28,200 70.00 0.25 28,260 130.00 0.46 1401/09/09 458 593,609 16.77 میلیارد 1,296.09 28,130 27,990 27,980 28,570 1 1,416 28,180 1 1,347 28,200 6.5 هزار میلیارد 7.15 میلیون 1.196 میلیون 230,000 664,224 531,983 1.566 میلیون 322,864 20.13 12.22 4.16 593,609 - 593,609 -
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,277 8.00 0.62 1,285 0.00 0.00 1401/09/09 855 20.36 میلیون 26.16 میلیارد 23,813.39 1,285 1,338 1,260 1,338 1 3,970 1,269 1 10,787 1,277 14.241 هزار میلیارد 18.47 میلیون 18.044 میلیون 11.082 میلیون 4.229 میلیون 13.815 میلیون 5.741 میلیون 1.135 میلیون 12.54 1.03 2.48 20.171 میلیون 189,400 20.279 میلیون 81,478
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 34,010 327,060.00 90.58 361,070 0.00 0.00 1401/09/09 4 229 85.9 میلیون - 361,070 34,010 34,010 34,010 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 32,660 80.00 0.25 32,650 70.00 0.21 1401/09/09 176 177,346 5.81 میلیارد 1,007.65 32,580 32,200 32,050 33,900 1 28,473 32,080 2 7,773 32,660 15.672 هزار میلیارد 17.859 میلیون 5.275 میلیون 480,000 2.187 میلیون 3.088 میلیون 5.766 میلیون 2.531 میلیون 6.19 5.08 2.72 140,505 36,841 177,346 -
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 11,050 660.00 6.35 11,070 680.00 6.54 1401/09/09 4,906 115.065 میلیون 1.274 هزار میلیارد 17,787.43 10,390 10,670 10,420 11,110 3 97,974 11,050 1 5,000 11,050 301.658 هزار میلیارد 345.654 میلیون 119.066 میلیون 27.25 میلیون 43.996 میلیون 75.07 میلیون 56.594 میلیون 55.898 میلیون 5.4 4.02 5.33 90.981 میلیون 24.083 میلیون 58.958 میلیون 56.106 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 1,210 41.00 3.28 1,226 25.00 2.00 1401/09/09 764 16.462 میلیون 20.19 میلیارد 21,546.77 1,251 1,250 1,210 1,265 4 55,648 1,210 1 4,200 1,221 15.938 هزار میلیارد 23.116 میلیون 20.66 میلیون 13 میلیون 7.178 میلیون 13.482 میلیون 16.778 میلیون 590,815 26.98 1.18 0.95 16.462 میلیون - 16.462 میلیون -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 11,680 290.00 2.42 11,900 70.00 0.58 1401/09/09 351 1.546 میلیون 18.28 میلیارد 4,405.26 11,970 11,850 11,530 12,250 1 700 11,820 1 4,579 11,820 95.2 هزار میلیارد 103.636 میلیون 19.465 میلیون 3 میلیون 8.436 میلیون 11.029 میلیون 32.726 میلیون 4.878 میلیون 19.52 8.64 2.91 944,394 601,851 1.389 میلیون 157,555
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 9,050 50.00 0.56 9,010 10.00 0.11 1401/09/09 822 995,492 9 میلیارد 1,211.06 9,000 9,000 9,000 9,120 2 2,648 9,050 21 27,328 9,060 99.11 هزار میلیارد 118.3 میلیون 37.95 میلیون 11 میلیون 19.19 میلیون 18.76 میلیون 16.667 میلیون 16.43 میلیون 6.03 5.28 5.94 589,793 405,699 788,176 207,316
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 15,200 550.00 3.75 15,340 690.00 4.71 1401/09/09 683 5.835 میلیون 89.5 میلیارد 8,542.99 14,650 15,380 15,070 15,380 1 350 15,180 2 23,133 15,200 13.806 هزار میلیارد 18.209 میلیون 5.881 میلیون 455,000 4.403 میلیون 1.478 میلیون 4.77 میلیون 1.671 میلیون 8.26 9.34 2.89 5.485 میلیون 350,000 3.87 میلیون 1.965 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,440 90.00 1.22 1401/09/09 4,779 69.157 میلیون 514.48 میلیارد 15,990.47 7,350 7,410 7,320 7,680 11 81,279 7,490 4 481,276 7,510 1488 هزار میلیارد 1.852 میلیارد 684.477 میلیون 100 میلیون 352.414 میلیون 332.063 میلیون 430.867 میلیون 139.596 میلیون 10.66 4.49 3.45 46.082 میلیون 23.075 میلیون 14.135 میلیون 55.022 میلیون
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام بورس 2,298 11.00 0.48 2,296 13.00 0.56 1401/09/09 241 3.408 میلیون 7.79 میلیارد 14,139.07 2,309 2,321 2,270 2,330 1 5,000 2,276 1 2,281 2,298 13.776 هزار میلیارد 14.756 میلیون 11.391 میلیون 3 میلیون 980,336 10.41 میلیون 4.811 میلیون 4.655 میلیون 2.96 1.32 2.86 3.295 میلیون 112,500 3.408 میلیون -
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,535 10.00 0.65 1,534 11.00 0.71 1401/09/09 1,106 14.079 میلیون 21.6 میلیارد 12,729.73 1,545 1,555 1,521 1,571 1 33,379 1,535 1 670 1,538 30.881 هزار میلیارد 49.512 میلیون 43.169 میلیون 20.131 میلیون 18.632 میلیون 24.538 میلیون 6.122 میلیون 4.511 میلیون 6.85 1.26 5.04 8.704 میلیون 5.375 میلیون 13.797 میلیون 281,819
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,840 78.00 1.99 3,881 37.00 0.94 1401/09/09 8,172 165.897 میلیون 643.79 میلیارد 28,205.99 3,918 3,886 3,826 3,952 39 1,239,638 3,831 5 1,000,000 3,831 153.708 هزار میلیارد 158.973 میلیون 70.358 میلیون 39.605 میلیون 5.265 میلیون 65.093 میلیون 2.418 میلیون 1.718 میلیون 89.45 2.36 63.58 160.609 میلیون 5.288 میلیون 159.323 میلیون 6.574 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,550 3.00 0.19 1,551 2.00 0.13 1401/09/09 766 24.973 میلیون 38.67 میلیارد 32,601.33 1,553 1,567 1,536 1,567 4 127,190 1,548 3 202,364 1,550 242.483 هزار میلیارد 3.153 میلیارد 2.964 میلیارد 156.34 میلیون 2.923 میلیارد 41.273 میلیون 266.089 میلیون -7,573,569 -32.02 5.88 0.91 23.696 میلیون 1.277 میلیون 24.023 میلیون 950,000
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 2,355 15.00 0.63 2,374 4.00 0.17 1401/09/09 279 5.925 میلیون 14.07 میلیارد 21,236.81 2,370 2,407 2,326 2,412 1 26,228 2,355 1 1,000 2,360 5.616 هزار میلیارد 7.612 میلیون 4.929 میلیون 2.366 میلیون 1.996 میلیون 2.933 میلیون 3.723 میلیون 297,358 18.89 1.92 1.51 5.925 میلیون - 5.925 میلیون -
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 6,570 290.00 4.23 6,600 260.00 3.79 1401/09/09 393 2.362 میلیون 15.6 میلیارد 6,011.38 6,860 6,840 6,520 6,840 16 536,588 6,520 1 6,826 6,570 13.2 هزار میلیارد 22.843 میلیون 12.657 میلیون 2 میلیون 9.643 میلیون 3.014 میلیون 9.532 میلیون 1.636 میلیون 8.07 4.38 1.38 1.973 میلیون 389,200 2.362 میلیون -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,200 80.00 1.27 6,250 30.00 0.48 1401/09/09 372 4.633 میلیون 28.48 میلیارد 12,454.35 6,280 6,280 6,080 6,280 1 1,095 6,090 2 16,230 6,200 819 هزار میلیارد 4.927 میلیارد 4.562 میلیارد 131.04 میلیون 4.158 میلیارد 404.228 میلیون 620.915 میلیون 187.272 میلیون 4.37 2.03 1.32 2.671 میلیون 1.962 میلیون 1.793 میلیون 2.84 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 122,740 6,460.00 5.00 124,260 4,940.00 3.82 1401/09/09 3,457 1.981 میلیون 246.14 میلیارد 573 129,200 125,000 122,740 129,200 1 163 122,000 10 19,958 122,740 24.852 هزار میلیارد 27.586 میلیون 6.004 میلیون 200,000 2.734 میلیون 3.269 میلیون 347,660 285,551 87.03 7.6 71.48 1.922 میلیون 58,414 1.968 میلیون 13,000
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,420 70.00 0.95 1401/09/09 90 1.116 میلیون 8.37 میلیارد 9,832.86 7,350 7,380 7,320 7,530 1 5,000 7,430 1 50,000 7,500 44.52 هزار میلیارد 50.291 میلیون 18.143 میلیون 6 میلیون 5.771 میلیون 12.372 میلیون 6.74 میلیون 6.539 میلیون 6.81 3.6 6.61 1.116 میلیون - 912,836 203,247
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,130 16.00 0.75 2,152 6.00 0.28 1401/09/09 477 6.848 میلیون 14.74 میلیارد 14,356.24 2,146 2,130 2,125 2,189 1 10,000 2,126 1 28,392 2,130 9.589 هزار میلیارد 16.671 میلیون 9.704 میلیون 4.456 میلیون 7.083 میلیون 2.622 میلیون 14.558 میلیون -1,137,813 -8.43 3.66 0.66 6.848 میلیون - 6.479 میلیون 369,254
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,270 0.00 0.00 9,170 100.00 1.08 1401/09/09 733 4.854 میلیون 44.24 میلیارد 6,621.5 9,270 9,270 9,020 9,270 1 10,000 9,270 4 17,925 9,270 176.801 هزار میلیارد 214.988 میلیون 69.054 میلیون 19.28 میلیون 38.187 میلیون 30.867 میلیون 64.328 میلیون 21.632 میلیون 8.17 5.73 2.75 2.975 میلیون 1.879 میلیون 3.358 میلیون 1.496 میلیون
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 16,220 20.00 0.12 16,480 240.00 1.48 1401/09/09 3,607 13.321 میلیون 219.54 میلیارد 3,693.09 16,240 16,380 16,000 16,940 1 5,000 16,370 3 63,062 16,370 32.96 هزار میلیارد 39.023 میلیون 10.061 میلیون 2 میلیون 6.063 میلیون 3.998 میلیون 10.456 میلیون 1.431 میلیون 23.03 8.24 3.15 12.637 میلیون 684,148 13.315 میلیون 6,039
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 13,470 190.00 1.39 13,530 130.00 0.95 1401/09/09 1,958 11.814 میلیون 159.84 میلیارد 6,033.83 13,660 13,530 13,380 13,740 2 17,366 13,470 3 22,048 13,500 74.819 هزار میلیارد 149.151 میلیون 103.491 میلیون 5.53 میلیون 74.332 میلیون 29.159 میلیون 131.387 میلیون 6.118 میلیون 12.23 2.57 0.57 11.621 میلیون 193,413 11.614 میلیون 200,000
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 34,010 110.00 0.32 33,830 290.00 0.85 1401/09/09 1 27 9.8 میلیون 1,570.87 34,120 34,010 34,010 34,010 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 61.135 میلیون 2.834 میلیون 1.8 میلیون 240,981 2.593 میلیون 531,292 618,480 98.46 23.49 114.61 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 6,160 390.00 6.76 6,150 380.00 6.59 1401/09/09 930 24.079 میلیون 148.08 میلیارد 25,891.04 5,770 5,940 5,760 6,170 3 58,633 6,150 0 0 0 9.68 هزار میلیارد 13.371 میلیون 6.183 میلیون 1.574 میلیون 3.691 میلیون 2.492 میلیون 9.702 میلیون 897,294 10.79 3.88 1 13.772 میلیون 10.307 میلیون 11.977 میلیون 12.102 میلیون
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 23,190 280.00 1.22 23,130 220.00 0.96 1401/09/09 261 1.257 میلیون 29.08 میلیارد 4,816.54 22,910 23,350 22,280 23,490 3 12,419 22,900 1 234 23,190 15.266 هزار میلیارد 18.375 میلیون 5.761 میلیون 660,000 3.109 میلیون 2.652 میلیون 4.494 میلیون 1.637 میلیون 9.33 5.76 3.4 1.007 میلیون 250,000 1.192 میلیون 65,000
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,336 13.00 0.98 1,352 29.00 2.19 1401/09/09 1,625 45.343 میلیون 61.3 میلیارد 27,903.09 1,323 1,325 1,302 1,383 1 11,000 1,336 1 345,000 1,339 27.902 هزار میلیارد 49.676 میلیون 44.738 میلیون 20.638 میلیون 21.773 میلیون 22.965 میلیون 18.925 میلیون 1.824 میلیون 15.29 1.22 1.47 45.343 میلیون - 43.13 میلیون 2.212 میلیون
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 9,470 120.00 1.28 9,420 70.00 0.75 1401/09/09 506 1.234 میلیون 11.66 میلیارد 2,438.75 9,350 9,360 9,360 9,500 1 522 9,470 2 15,773 9,480 37.68 هزار میلیارد 51.139 میلیون 20.875 میلیون 4 میلیون 13.459 میلیون 7.416 میلیون 21.804 میلیون 5.01 میلیون 7.5 5.07 1.72 503,398 730,612 1.227 میلیون 6,792
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,911 4.00 0.14 2,907 0.00 0.00 1401/09/09 272 1.269 میلیون 3.69 میلیارد 4,664.4 2,907 2,939 2,900 2,939 1 2,979 2,909 2 5,850 2,911 62.791 هزار میلیارد 70.265 میلیون 33.747 میلیون 21.6 میلیون 7.473 میلیون 26.274 میلیون 8.054 میلیون 6.111 میلیون 10.28 2.39 7.8 246,718 1.022 میلیون 1.223 میلیون 45,539
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 3,119 3.00 0.10 3,145 29.00 0.93 1401/09/09 612 6.998 میلیون 22.01 میلیارد 11,434.76 3,116 3,056 3,056 3,196 1 9,954 3,090 1 1,430 3,119 5.808 هزار میلیارد 6.401 میلیون 3.111 میلیون 1.847 میلیون 605,096 2.505 میلیون 1.471 میلیون 635,277 9.14 2.32 3.95 6.496 میلیون 501,893 6.998 میلیون -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 120,010 6,230.00 4.94 121,740 4,500.00 3.56 1401/09/09 1,331 541,722 65.95 میلیارد 407 126,240 124,040 119,980 128,220 4 5,325 120,000 1 12,300 120,250 30.114 هزار میلیارد 31.813 میلیون 2.037 میلیون 247,360 1.699 میلیون 337,502 526,459 414,474 72.66 89.23 57.2 514,722 27,000 524,697 17,025
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 22,440 1,460.00 6.96 22,020 1,040.00 4.96 1401/09/09 370 1.429 میلیون 31.46 میلیارد 3,861.45 20,980 21,690 21,010 22,440 1 254 22,290 23 176,553 22,440 27.745 هزار میلیارد 31.248 میلیون 8.646 میلیون 1.26 میلیون 3.503 میلیون 5.143 میلیون 5.792 میلیون 3.606 میلیون 7.69 5.39 4.79 756,351 672,386 1.173 میلیون 255,399
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,828 0.00 0.00 3,824 4.00 0.10 1401/09/09 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 11,831.38 3,828 3,785 3,784 3,898 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 160.813 میلیون 68.745 میلیون 36 میلیون 23.149 میلیون 45.597 میلیون 37.801 میلیون 14.371 میلیون 9.58 3.02 3.64 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
کلوند

کاشی الوند

سهام بورس 27,680 260.00 0.95 27,310 110.00 0.40 1401/09/09 206 1.073 میلیون 29.3 میلیارد 5,208.03 27,420 27,170 26,600 27,880 4 60,000 27,030 3 13,776 27,690 10.924 هزار میلیارد 14.757 میلیون 5.34 میلیون 400,000 3.833 میلیون 1.506 میلیون 7.457 میلیون 1.423 میلیون 7.68 7.25 1.46 494,463 578,391 846,210 226,644
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 3,992 68.00 1.67 4,010 50.00 1.23 1401/09/09 562 6.642 میلیون 26.63 میلیارد 11,818.82 4,060 4,030 3,982 4,088 2 12,489 3,991 1 139,691 3,992 22.994 هزار میلیارد 34.317 میلیون 19.298 میلیون 5.734 میلیون 11.323 میلیون 7.974 میلیون 31.459 میلیون 530,398 43.35 2.88 0.73 6.422 میلیون 220,547 6.642 میلیون -
قشهد

شهد

سهام بورس 13,210 60.00 0.46 13,110 40.00 0.30 1401/09/09 29 280,381 3.64 میلیارد 2,497.76 13,150 13,010 12,920 13,210 1 1,000 13,150 1 3,584 13,230 9.109 هزار میلیارد 12.222 میلیون 5.354 میلیون 694,832 3.113 میلیون 2.241 میلیون 7.139 میلیون 1.176 میلیون 7.75 4.07 1.28 45,965 234,416 280,381 -
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 3,606 128.00 3.43 3,642 92.00 2.46 1401/09/09 344 5.238 میلیون 19.07 میلیارد 15,226.61 3,734 3,735 3,602 3,735 1 10,000 3,605 1 28,246 3,645 4.006 هزار میلیارد 5.94 میلیون 3.618 میلیون 1.1 میلیون 2.092 میلیون 1.527 میلیون 1.696 میلیون 203,811 19.66 2.62 2.36 5.238 میلیون - 5.238 میلیون -
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,870 10.00 0.08 12,870 10.00 0.08 1401/09/09 233 9.264 میلیون 119.22 میلیارد 39,759.99 12,860 12,870 12,860 12,880 11 1,022,971 12,870 2 50,400 12,880 1248.129 هزار میلیارد 1.322 میلیارد 365.048 میلیون 96.98 میلیون 73.526 میلیون 291.522 میلیون 178.663 میلیون 177.913 میلیون 7 4.27 6.98 27,193 9.237 میلیون 208,036 9.056 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,388 76.00 3.08 2,409 55.00 2.23 1401/09/09 9,376 330.743 میلیون 796.92 میلیارد 41,860.22 2,464 2,448 2,381 2,454 68 5,510,180 2,401 64 2,527,762 2,401 726.689 هزار میلیارد 1.65 میلیارد 809.157 میلیون 301.656 میلیون 923.778 میلیون -114,620,453 1.413 میلیارد -67,594,173 -10.75 -6.34 0.51 265.583 میلیون 65.16 میلیون 320.249 میلیون 10.494 میلیون
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 38,410 190.00 0.50 38,390 170.00 0.44 1401/09/09 - - - 957.33 38,220 39,490 37,940 39,490 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 6.229 میلیون 437,624 160,000 173,136 264,488 1.174 میلیون 55,674 110.33 23.22 5.23 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
لابسا

آبسال

سهام بورس 6,190 70.00 1.12 6,240 20.00 0.32 1401/09/09 112 538,798 3.33 میلیارد 4,810.7 6,260 6,200 6,140 6,360 1 11,806 6,160 1 200,000 6,180 11.232 هزار میلیارد 14.273 میلیون 5.903 میلیون 1.8 میلیون 3.041 میلیون 2.863 میلیون 7.53 میلیون 523,765 21.44 3.92 1.49 404,020 134,778 538,798 -
سپاها

سیمان سپاهان

سهام بورس 9,310 90.00 0.98 9,330 110.00 1.19 1401/09/09 390 2.38 میلیون 22.2 میلیارد 6,101.62 9,220 9,310 9,170 9,460 1 5,403 9,220 1 1,570 9,320 22.859 هزار میلیارد 26.857 میلیون 12.773 میلیون 2.45 میلیون 3.999 میلیون 8.774 میلیون 14.98 میلیون 4.825 میلیون 4.74 2.61 1.53 1.879 میلیون 501,000 2.318 میلیون 62,000
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 23,790 270.00 1.12 23,960 100.00 0.42 1401/09/09 362 465,429 11.13 میلیارد 1,285.72 24,060 23,970 23,630 24,250 3 930 23,790 2 3,009 23,890 3.359 هزار میلیارد - - 140,200 313,035 321,406 634,816 111,200 30.21 10.45 5.29 465,429 - 465,429 -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 11,180 130.00 1.15 11,230 80.00 0.71 1401/09/09 879 3.097 میلیون 34.77 میلیارد 3,523.08 11,310 11,350 11,040 11,420 3 33,479 11,100 1 6,440 11,180 16.065 هزار میلیارد 16.412 میلیون 2.259 میلیون 1.231 میلیون 347,680 1.911 میلیون 2.998 میلیون 333,806 48.13 8.41 5.36 3.048 میلیون 48,600 2.529 میلیون 567,427
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,435 31.00 0.89 3,467 1.00 0.03 1401/09/09 1,120 16.28 میلیون 56.44 میلیارد 14,536.11 3,466 3,410 3,410 3,504 1 10,000 3,432 1 12,977 3,435 21.5 هزار میلیارد 21.896 میلیون 9.635 میلیون 6.201 میلیون 395,747 9.24 میلیون 2.162 میلیون 1.981 میلیون 10.85 2.33 9.94 15.63 میلیون 650,229 16.23 میلیون 50,000
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 5,545 8.00 0.14 5,516 21.00 0.38 1401/09/09 154 2.64 میلیون 14.56 میلیارد 17,142.18 5,537 5,512 5,441 5,600 1 10,000 5,430 2 92,764 5,545 5.413 هزار میلیارد 5.951 میلیون 1.471 میلیون 981,249 560,125 911,115 876,061 71,199 76.02 5.94 6.18 2.59 میلیون 50,000 2.546 میلیون 94,000
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,090 30.00 0.33 9,140 20.00 0.22 1401/09/09 2,950 34.655 میلیون 316.69 میلیارد 11,747.47 9,120 9,160 9,060 9,220 3 113,647 9,080 1 1,127 9,090 1227.885 هزار میلیارد 1.522 میلیارد 729.387 میلیون 134.342 میلیون 294.438 میلیون 434.948 میلیون 2.832 میلیارد 369.31 میلیون 3.32 2.82 0.43 21.654 میلیون 13.001 میلیون 27.515 میلیون 7.14 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 46,320 400.00 0.87 47,120 1,200.00 2.61 1401/09/09 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 950.07 45,920 46,710 46,110 47,990 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 13.353 میلیون 1.804 میلیون 250,000 1.573 میلیون 231,855 385,848 27,750 424.5 50.81 30.53 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,775 33.00 0.69 4,856 48.00 1.00 1401/09/09 1,366 16.437 میلیون 79.82 میلیارد 12,033.29 4,808 4,851 4,770 4,970 7 116,892 4,770 6 32,670 4,850 29.655 هزار میلیارد 33.141 میلیون 14.513 میلیون 6.107 میلیون 3.486 میلیون 11.027 میلیون 12.659 میلیون 3.878 میلیون 7.65 2.69 2.34 12.49 میلیون 3.947 میلیون 13.294 میلیون 3.144 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 24,100 270.00 1.11 24,440 70.00 0.29 1401/09/09 1,576 7.613 میلیون 186.08 میلیارد 4,830.34 24,370 24,880 24,100 24,880 2 21,938 24,100 2 50,725 24,150 526.926 هزار میلیارد 867.795 میلیون 468.443 میلیون 21.56 میلیون 340.869 میلیون 127.574 میلیون 117.373 میلیون 82.658 میلیون 6.37 4.13 4.49 5.628 میلیون 1.984 میلیون 5.648 میلیون 1.965 میلیون
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 2,972 26.00 0.87 2,988 10.00 0.33 1401/09/09 520 6.697 میلیون 20.01 میلیارد 12,879.2 2,998 3,029 2,907 3,118 1 5,000 2,951 1 6,250 2,972 8.964 هزار میلیارد 17.37 میلیون 12.48 میلیون 3 میلیون 8.406 میلیون 4.074 میلیون 27.973 میلیون 501,098 17.89 2.21 0.32 6.521 میلیون 176,000 6.647 میلیون 50,000
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,290 130.00 1.16 11,220 60.00 0.54 1401/09/09 1,430 7.428 میلیون 83.37 میلیارد 5,194.47 11,160 11,010 11,000 11,360 1 3,000 11,250 1 91 11,290 82.355 هزار میلیارد 112.633 میلیون 42.199 میلیون 7.34 میلیون 30.278 میلیون 11.921 میلیون 14.616 میلیون 14.499 میلیون 5.68 6.91 5.63 4.406 میلیون 3.022 میلیون 6.818 میلیون 610,000
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 3,589 0.00 0.00 3,604 15.00 0.42 1401/09/09 1,437 23.856 میلیون 85.98 میلیارد 16,601.55 3,589 3,600 3,580 3,634 1 3,900 3,589 3 11,342 3,601 67.395 هزار میلیارد 76.086 میلیون 77.436 میلیون 18.7 میلیون 8.691 میلیون 68.745 میلیون 25.68 میلیون 23.85 میلیون 2.82 0.98 2.62 23.748 میلیون 108,101 20.256 میلیون 3.6 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,562 8.00 0.23 3,604 50.00 1.41 1401/09/09 3,325 56.026 میلیون 201.91 میلیارد 16,849.83 3,554 3,620 3,560 3,648 1 5,181 3,561 2 57,777 3,562 991.1 هزار میلیارد 1.163 میلیارد 621.373 میلیون 170 میلیون 171.797 میلیون 449.577 میلیون 2.071 میلیارد 260.328 میلیون 3.81 2.21 0.48 47.196 میلیون 8.83 میلیون 48.992 میلیون 7.034 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 195,000 250.00 0.13 194,970 220.00 0.11 1401/09/09 751 605,223 118 میلیارد 805.89 194,750 194,580 194,100 196,300 2 696 194,550 2 1,409 195,000 1169.82 هزار میلیارد 1.289 میلیارد 459.138 میلیون 6 میلیون 119.241 میلیون 339.897 میلیون 431.583 میلیون 256.465 میلیون 4.56 3.44 2.71 527,616 77,607 253,843 351,380
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 15,550 20.00 0.13 15,560 10.00 0.06 1401/09/09 68 183,454 2.85 میلیارد 4,096.28 15,570 15,360 15,300 15,600 1 6,720 15,420 1 7,939 15,570 40.456 هزار میلیارد 69.839 میلیون 35.529 میلیون 1.5 میلیون 29.383 میلیون 6.146 میلیون 27.749 میلیون 5.863 میلیون 6.9 6.58 1.46 83,999 99,455 151,393 32,061
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 18,180 30.00 0.17 18,210 60.00 0.33 1401/09/09 825 1.295 میلیون 23.58 میلیارد 1,569.28 18,150 18,300 18,020 18,440 4 47,508 18,170 1 470 18,180 54.63 هزار میلیارد 69.951 میلیون 28.693 میلیون 3 میلیون 15.321 میلیون 13.372 میلیون 44.491 میلیون 9.16 میلیون 5.96 4.09 1.23 849,872 444,788 1.272 میلیون 22,687
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 9,810 250.00 2.62 9,790 230.00 2.41 1401/09/09 1,452 17.12 میلیون 167.6 میلیارد 11,790.63 9,560 9,700 9,400 10,030 1 11,351 9,800 1 21,430 9,810 11.355 هزار میلیارد 13.93 میلیون 4.812 میلیون 1.16 میلیون 2.575 میلیون 2.237 میلیون 4.551 میلیون 976,290 11.63 5.07 2.5 16.56 میلیون 560,000 14.815 میلیون 2.305 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 4,748 43.00 0.90 4,758 33.00 0.69 1401/09/09 323 5.647 میلیون 26.87 میلیارد 17,482.45 4,791 4,810 4,713 4,870 1 25,993 4,733 1 114,252 4,748 33.477 هزار میلیارد 42.664 میلیون 25.359 میلیون 7.036 میلیون 9.186 میلیون 16.173 میلیون 6.288 میلیون 7.301 میلیون 4.59 2.07 5.32 2.31 میلیون 3.337 میلیون 3.36 میلیون 2.287 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 6,910 120.00 1.71 7,020 10.00 0.14 1401/09/09 1,355 11.382 میلیون 79.95 میلیارد 8,400.26 7,030 7,040 6,900 7,220 2 134,328 6,880 1 6,240 6,910 28.127 هزار میلیارد 29.642 میلیون 13.551 میلیون 4.007 میلیون 1.515 میلیون 12.036 میلیون 1.678 میلیون 958,279 29.35 2.34 16.77 9.934 میلیون 1.448 میلیون 11.382 میلیون -
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 6,100 100.00 1.61 6,100 100.00 1.61 1401/09/09 1,023 7.61 میلیون 46.44 میلیارد 7,438.95 6,200 6,250 6,000 6,280 1 4,356 6,080 2 5,999 6,110 7.518 هزار میلیارد 10.529 میلیون 4.719 میلیون 1.232 میلیون 3.011 میلیون 1.708 میلیون 9.119 میلیون 432,875 17.37 4.41 0.82 7.253 میلیون 357,372 7.609 میلیون 832
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,490 6.00 0.40 1,494 2.00 0.13 1401/09/09 1,042 10.65 میلیون 15.9 میلیارد 10,220.81 1,496 1,528 1,472 1,528 1 190,000 1,487 2 1,728 1,490 52.764 هزار میلیارد 66.681 میلیون 65.117 میلیون 35.317 میلیون 13.917 میلیون 51.2 میلیون 22.949 میلیون 15.864 میلیون 3.33 1.03 2.3 10.645 میلیون 5,000 10.332 میلیون 318,110
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 11,200 140.00 1.27 11,060 0.00 0.00 1401/09/09 81 169,542 1.88 میلیارد 2,167.77 11,060 10,910 10,900 11,270 1 1,964 10,950 2 28,293 11,200 2.455 هزار میلیارد 4.397 میلیون 2.627 میلیون 221,941 1.94 میلیون 687,400 227,588 80,927 30.33 3.57 10.79 166,542 3,000 169,542 -
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 11,010 400.00 3.51 11,210 200.00 1.75 1401/09/09 526 1.723 میلیون 19.31 میلیارد 3,275.03 11,410 11,790 10,960 11,800 2 3,017 11,010 1 3,927 11,160 20.402 هزار میلیارد 31.372 میلیون 14.653 میلیون 1.82 میلیون 10.969 میلیون 3.683 میلیون 3.796 میلیون 2.415 میلیون 8.45 5.54 5.37 1.454 میلیون 268,517 1.606 میلیون 117,097
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,032 45.00 2.17 2,045 32.00 1.54 1401/09/09 6,173 258.05 میلیون 527.62 میلیارد 47,845.06 2,077 2,057 2,024 2,081 12 1,020,360 2,036 8 431,426 2,036 399.819 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 638.666 میلیون 195.511 میلیون 703.647 میلیون -64,981,058 543.16 میلیون -63,142,477 -6.33 -6.15 0.74 219.403 میلیون 38.648 میلیون 257.75 میلیون 300,000
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 999 2.00 0.20 994 7.00 0.70 1401/09/09 1,230 62.776 میلیون 62.38 میلیارد 51,037.37 1,001 1,000 975 1,021 1 100,000 996 5 1,130,000 1,000 30.658 هزار میلیارد 31.874 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 33.368 میلیون 1.345 میلیون 620,312 49.42 0.92 22.79 36.581 میلیون 26.195 میلیون 53.62 میلیون 9.156 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,076 47.00 2.21 2,101 22.00 1.04 1401/09/09 918 20.61 میلیون 43.29 میلیارد 22,450.92 2,123 2,100 2,068 2,160 1 2,000 2,076 2 33,296 2,080 13.578 هزار میلیارد 16.244 میلیون 8.872 میلیون 6.463 میلیون 2.666 میلیون 6.206 میلیون 3.3 میلیون -192,576 -70.51 2.19 4.12 16.753 میلیون 3.857 میلیون 15.952 میلیون 4.658 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,671 33.00 2.01 1,668 30.00 1.83 1401/09/09 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 34,743.88 1,638 1,621 1,612 1,708 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.843 میلیون 12.807 میلیون 6.7 میلیون 5.668 میلیون 7.139 میلیون 10.765 میلیون 453,895 24.62 1.57 1.04 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 43,870 190.00 0.43 44,580 520.00 1.18 1401/09/09 444 581,370 25.92 میلیارد 1,309.39 44,060 44,990 43,450 45,450 1 446 43,870 2 6,250 44,600 7.088 هزار میلیارد 7.362 میلیون 832,943 159,000 274,133 558,810 873,068 225,584 31.42 12.68 8.12 538,370 43,000 581,370 -
فسپا

صنعتی سپاهان

سهام بورس 10,790 170.00 1.60 10,660 40.00 0.38 1401/09/09 209 756,991 8.1 میلیارد 3,621.97 10,620 10,740 10,610 10,850 1 12,249 10,740 1 2,200 10,800 13.858 هزار میلیارد 22.798 میلیون 15.521 میلیون 1.3 میلیون 8.94 میلیون 6.581 میلیون 33.978 میلیون 3.144 میلیون 4.41 2.11 0.41 681,969 75,022 726,741 30,250
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 12,680 490.00 3.72 12,740 430.00 3.26 1401/09/09 897 2.388 میلیون 30.42 میلیارد 2,662.46 13,170 13,090 12,620 13,090 1 2,000 12,670 1 17,910 12,750 20.18 هزار میلیارد 27.677 میلیون 10.689 میلیون 1.584 میلیون 7.497 میلیون 3.192 میلیون 26.708 میلیون 4.052 میلیون 4.99 6.32 0.76 2.384 میلیون 4,000 2.388 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,903 14.00 0.73 1,913 4.00 0.21 1401/09/09 1,306 24.311 میلیون 46.48 میلیارد 18,615.18 1,917 1,919 1,900 1,944 1 13,088 1,903 1 23,712 1,903 133.91 هزار میلیارد 147.359 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.07 0.96 16.96 23.446 میلیون 865,000 18.91 میلیون 5.401 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,270 40.00 0.63 6,340 30.00 0.48 1401/09/09 4,468 70.294 میلیون 445.8 میلیارد 15,732.75 6,310 6,420 6,210 6,460 2 1,907 6,250 1 179,875 6,270 380.4 هزار میلیارد 672.667 میلیون 339.839 میلیون 60 میلیون 292.267 میلیون 47.573 میلیون 95.275 میلیون -7,670,700 -49.59 8 3.99 59.053 میلیون 11.241 میلیون 45.041 میلیون 25.253 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 14,240 10.00 0.07 14,250 0.00 0.00 1401/09/09 231 1.2 میلیون 17.07 میلیارد 5,194.07 14,250 14,250 14,220 14,250 3 23,176 14,230 14 300,186 14,250 1995 هزار میلیارد 2.001 میلیارد 151.829 میلیون 60 میلیون 5.871 میلیون 145.958 میلیون 42.193 میلیون 41.203 میلیون 48.42 13.67 47.28 75,961 1.124 میلیون 1.2 میلیون -
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 33,040 280.00 0.84 33,260 60.00 0.18 1401/09/09 110 163,241 5.41 میلیارد 1,484.01 33,320 33,150 33,030 33,700 1 1,000 33,030 2 5,261 33,300 24.945 هزار میلیارد 30.15 میلیون 9.356 میلیون 750,000 5.205 میلیون 4.151 میلیون 6.278 میلیون 3.089 میلیون 8.08 6.01 3.97 158,911 4,330 62,795 100,446
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,288 46.00 1.97 2,307 27.00 1.16 1401/09/09 2,874 64.109 میلیون 147.9 میلیارد 22,306.48 2,334 2,332 2,279 2,346 2 95,041 2,288 2 66,038 2,290 69.21 هزار میلیارد 95.933 میلیون 70.604 میلیون 27.677 میلیون 26.723 میلیون 43.88 میلیون 27.127 میلیون 21.721 میلیون 3.19 1.58 2.55 64.079 میلیون 30,250 58.007 میلیون 6.102 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 94,600 1,090.00 1.17 94,870 1,360.00 1.45 1401/09/09 2,467 1.827 میلیون 173.3 میلیارد 740.45 93,510 95,500 93,800 96,550 1 9,959 94,600 2 1,150 94,690 853.83 هزار میلیارد 1.393 میلیارد 638.611 میلیون 9 میلیون 539.152 میلیون 99.46 میلیون 931.511 میلیون 134.197 میلیون 6.36 8.58 0.92 1.718 میلیون 108,300 1.827 میلیون -
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,524 31.00 2.08 1,541 48.00 3.22 1401/09/09 554 12.481 میلیون 19.24 میلیارد 22,528.25 1,493 1,485 1,485 1,565 1 1,700 1,524 1 15,103 1,525 5.543 هزار میلیارد 6.901 میلیون 5.595 میلیون 3.597 میلیون 1.454 میلیون 4.141 میلیون 2.908 میلیون 496,864 11.16 1.34 1.91 12.481 میلیون - 11.646 میلیون 835,000
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,740 160.00 2.71 5,810 90.00 1.53 1401/09/09 2,428 35.154 میلیون 204.29 میلیارد 14,478.6 5,900 5,840 5,700 5,950 1 58,639 5,740 1 876 5,760 67.832 هزار میلیارد 70.772 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 20.91 3.38 18.9 34.354 میلیون 800,141 34.399 میلیون 754,909
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,808 57.00 3.06 1,825 40.00 2.14 1401/09/09 1,130 33.706 میلیون 61.5 میلیارد 29,828.33 1,865 1,870 1,790 1,872 2 25,544 1,797 1 30,000 1,809 12.096 هزار میلیارد 21.949 میلیون 14.828 میلیون 4.748 میلیون 9.853 میلیون 4.974 میلیون 32.609 میلیون 218,632 55.32 2.44 0.37 28.833 میلیون 4.873 میلیون 29.554 میلیون 4.152 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 17,930 160.00 0.90 17,990 220.00 1.24 1401/09/09 366 2.441 میلیون 43.91 میلیارد 6,669.54 17,770 18,000 17,770 18,220 2 6,700 17,910 1 309 17,930 101.194 هزار میلیارد 119.818 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 4.45 5.43 4.3 1.038 میلیون 1.403 میلیون 1.346 میلیون 1.095 میلیون