سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,040 10.00 0.25 4,040 10.00 0.25 1400/01/25 6,265 167.27 میلیون 676 میلیارد 26,699.6 4,030 4,070 3,970 4,140 3 804,116 4,030 10 534,455 4,050 836.453 هزار میلیارد 6.413 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 9.11 1.87 1.4 79.425 میلیون 21.441 میلیون 80.913 میلیون 19.953 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,100 10.00 0.32 3,090 0.00 0.00 1400/01/25 2,131 68.16 میلیون 210.8 میلیارد 31,983.52 3,090 3,060 3,020 3,180 0 0 0 0 78.436 هزار میلیارد 387.153 میلیون 342.159 میلیون 10 میلیون 308.717 میلیون 33.442 میلیون 43.486 میلیون 3.973 میلیون 19.74 2.35 1.8 65.353 میلیون 2.804 میلیون 28.58 میلیون 39.577 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 32,850 220.00 0.67 33,400 770.00 2.36 1400/01/25 33,220 77.47 میلیون 2.588 هزار میلیارد 2,645.99 32,630 33,900 32,290 34,450 1686 6,614,976 32,840 1 2,000 32,840 193.72 هزار میلیارد 202.83 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 101.37 27.78 86.44 27.963 میلیون 3.355 میلیون 30.817 میلیون 501,006
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 5,120 100.00 1.92 5,130 90.00 1.72 1400/01/25 1,726 12.61 میلیون 64.7 میلیارد 7,304.28 5,220 5,170 5,120 5,230 2 54,278 5,220 2 2,000 5,230 56.43 هزار میلیارد 63.036 میلیون 22.507 میلیون 7 میلیون 6.606 میلیون 15.901 میلیون 5.545 میلیون 4.902 میلیون 11.51 3.55 10.18 10.652 میلیون 2.261 میلیون 10.04 میلیون 2.873 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,420 190.00 1.98 9,430 180.00 1.87 1400/01/25 4,189 21.16 میلیون 199.5 میلیارد 5,050.51 9,610 9,460 9,420 9,610 1 1,000 9,550 2 6,700 9,550 235.75 هزار میلیارد 244.116 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 2.25 1.71 2.31 72.37 میلیون 118,500 69.785 میلیون 2.703 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 24,230 490.00 1.98 24,260 460.00 1.86 1400/01/25 3,067 15.01 میلیون 364.3 میلیارد 4,895.21 24,720 24,400 24,230 24,700 1 1,073 24,340 5 29,133 24,350 695.971 هزار میلیارد 752.071 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 33.825 میلیون 834.821 میلیون 12.15 5.72 0.95 29.902 میلیون 1.511 میلیون 26.344 میلیون 5.07 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,320 40.00 1.69 2,330 30.00 1.27 1400/01/25 11,259 350.95 میلیون 816.4 میلیارد 33,183.77 2,360 2,370 2,320 2,370 22 274,698 2,340 1 984 2,340 702.859 هزار میلیارد 1.298 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 594.994 میلیون 43.919 میلیون 648.873 میلیون 766.206 میلیون -8.07 16 1.28 537.844 میلیون 6.364 میلیون 518.304 میلیون 25.904 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,770 210.00 1.62 12,950 30.00 0.23 1400/01/25 13,957 106.4 میلیون 1.378 هزار میلیارد 7,108.22 12,980 12,700 12,730 13,170 1 10,000 13,040 1 43 13,040 2706.55 هزار میلیارد 3.088 میلیارد 948.576 میلیون 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 207.811 میلیون 2.962 میلیارد 10.97 5.21 4.59 179.549 میلیون 14.538 میلیون 106.584 میلیون 87.503 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 13,440 20.00 0.15 13,430 10.00 0.07 1400/01/25 2,029 26.27 میلیون 352.7 میلیارد 12,946.78 13,420 13,450 13,410 13,600 29 696,699 13,430 10 216,429 13,440 879.934 هزار میلیارد 2.734 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 14.72 5.92 3.44 9.154 میلیون 10.638 میلیون 11.029 میلیون 8.763 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,500 230.00 1.96 11,600 130.00 1.11 1400/01/25 12,251 71.8 میلیون 832.8 میلیارد 5,419.58 11,730 11,740 11,500 11,960 7 19,244 11,730 34 127,638 11,750 2320 هزار میلیارد 2.532 میلیارد 543.138 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 92.347 میلیون 2.722 میلیارد 11.1 5.91 6.68 70.765 میلیون 2.021 میلیون 62.268 میلیون 10.518 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 7,270 140.00 1.89 7,280 130.00 1.75 1400/01/25 1,233 8.47 میلیون 61.7 میلیارد 6,873.31 7,410 7,270 7,270 7,400 1 1,970 7,390 2 10,463 7,400 65.52 هزار میلیارد 102.323 میلیون 65.307 میلیون 5.211 میلیون 36.803 میلیون 28.504 میلیون 10.209 میلیون 17.414 میلیون 3.76 2.3 6.42 21.524 میلیون 1.585 میلیون 21.41 میلیون 1.699 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,620 50.00 1.87 2,640 30.00 1.12 1400/01/25 9,617 330.41 میلیون 872 میلیارد 23,373.36 2,670 2,650 2,620 2,710 14 4,383,144 2,690 154 3,544,114 2,700 591.165 هزار میلیارد 3.735 میلیارد 3.325 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 7.65 2.91 1.46 248.242 میلیون 265.007 میلیون 454.615 میلیون 58.634 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 97,790 1,990.00 1.99 99,250 530.00 0.53 1400/01/25 209 132,899 13 میلیارد 635.88 99,780 98,000 97,790 99,770 0 0 0 1 5,000 98,390 83.37 هزار میلیارد 87.654 میلیون 7.959 میلیون 840,000 4.284 میلیون 3.675 میلیون 5.104 میلیون 6.926 میلیون 12.04 22.69 16.33 156,284 1.094 میلیون 1.212 میلیون 38,000
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,420 210.00 1.81 11,630 0.00 0.00 1400/01/25 2,837 26.39 میلیون 306.8 میلیارد 9,302.37 11,630 11,750 11,400 11,860 167 5,903,037 11,630 1 428 11,700 947.845 هزار میلیارد 991.102 میلیون 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 13.95 7.38 13.46 37.96 میلیون 939,133 15.269 میلیون 23.63 میلیون
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 13,800 280.00 1.99 14,000 80.00 0.57 1400/01/25 256 976,432 13.5 میلیارد 3,814.19 14,080 14,010 13,800 13,940 0 0 0 93 1,667,271 14,000 25.48 هزار میلیارد 29.623 میلیون 7.896 میلیون 1.82 میلیون 4.143 میلیون 3.754 میلیون 2.181 میلیون 2.352 میلیون 10.84 6.79 11.69 31,608 500,000 531,608 -
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 14,100 0.00 0.00 14,080 20.00 0.14 1400/01/25 2,273 12.01 میلیون 169 میلیارد 5,281.8 14,100 14,400 13,950 14,400 2 66,446 14,260 11 509,677 14,310 23.148 هزار میلیارد 24.588 میلیون 5.335 میلیون 1.644 میلیون 1.44 میلیون 3.894 میلیون 4.84 میلیون 1.931 میلیون 11.99 5.94 4.78 16.03 میلیون 6.806 میلیون 13.937 میلیون 8.899 میلیون
فسپا

صنعتی سپاهان

سهام بورس 37,790 450.00 1.18 38,170 70.00 0.18 1400/01/25 563 636,934 24.3 میلیارد 1,131.32 38,240 38,490 37,600 38,990 1 600 38,090 1 20,193 38,120 24.811 هزار میلیارد 27.795 میلیون 7.724 میلیون 650,000 2.984 میلیون 4.74 میلیون 14.331 میلیون 3.708 میلیون 6.69 5.23 1.73 1.855 میلیون 10,000 1.502 میلیون 362,911
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 5,590 110.00 1.93 5,590 110.00 1.93 1400/01/25 1,911 22.8 میلیون 127.5 میلیارد 11,929.12 5,700 5,620 5,590 5,650 4 190,100 5,650 5 74,660 5,660 127.006 هزار میلیارد 229.412 میلیون 84.199 میلیون 22.72 میلیون 102.406 میلیون -18,206,717 28.083 میلیون -3,100,145 -40.97 -6.98 4.52 85.285 میلیون 445,539 79.751 میلیون 5.98 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,000 360.00 1.96 18,230 130.00 0.71 1400/01/25 779 2.37 میلیون 42.8 میلیارد 3,048.45 18,360 18,050 18,000 18,200 9 72,690 18,010 1 350 18,050 393.039 هزار میلیارد 780.903 میلیون 419.987 میلیون 16.393 میلیون 387.864 میلیون 32.123 میلیون 12.788 میلیون 6.436 میلیون 61.07 12.24 30.73 30.744 میلیون 470,057 29.731 میلیون 1.483 میلیون
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام بورس 5,700 110.00 1.89 5,800 10.00 0.17 1400/01/25 124 740,876 4.2 میلیارد 5,974.81 5,810 5,780 5,700 5,730 1 1,125 5,560 5 34,335 5,790 17.4 هزار میلیارد 17.472 میلیون 9.621 میلیون 3 میلیون 72,285 9.549 میلیون 6.368 میلیون 6.27 میلیون 2.77 1.82 2.73 6.986 میلیون 31,730 7.009 میلیون 8,179
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 80,000 300.00 0.37 80,670 370.00 0.46 1400/01/25 378 581,626 47 میلیارد 1,538.69 80,300 79,790 79,550 83,000 2 1,120 80,000 1 446 80,540 161.34 هزار میلیارد 181.063 میلیون 34 میلیون 2 میلیون 19.723 میلیون 14.277 میلیون 50.849 میلیون 14.972 میلیون 10.78 11.3 3.17 474,103 210,000 353,817 330,286
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,350 40.00 1.67 2,360 30.00 1.26 1400/01/25 5,466 209.8 میلیون 494.8 میلیارد 38,381.9 2,390 2,380 2,350 2,420 217 51,187,099 2,370 2 152,209 2,380 413.835 هزار میلیارد 4.548 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 526.383 میلیون 469.949 میلیون 8.41 1.84 0.97 194.761 میلیون 62.664 میلیون 238.444 میلیون 18.981 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 39,900 790.00 1.94 40,550 140.00 0.34 1400/01/25 344 352,772 14.1 میلیارد 1,025.5 40,690 40,060 39,890 41,000 15 94,903 39,880 1 4,087 40,260 176.393 هزار میلیارد 188.712 میلیون 24.201 میلیون 4.35 میلیون 12.32 میلیون 11.881 میلیون 20.039 میلیون 19.827 میلیون 8.9 14.85 8.81 611,172 102,455 228,779 484,848
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 47,790 30.00 0.06 47,720 40.00 0.08 1400/01/25 380 301,844 14.4 میلیارد 794.33 47,760 47,000 46,820 49,500 1 138 48,030 2 10,020 48,800 140.126 هزار میلیارد 141.958 میلیون 19.352 میلیون 2.936 میلیون 1.832 میلیون 17.52 میلیون 13.219 میلیون 14.698 میلیون 9.53 8 10.6 544,180 10,600 441,477 113,303
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 13,250 270.00 2.00 13,480 40.00 0.30 1400/01/25 789 540,226 7.2 میلیارد 684.7 13,520 13,440 13,250 13,300 0 0 0 1201 382,894 13,440 33.7 هزار میلیارد 38.208 میلیون 8.853 میلیون 2.5 میلیون 4.508 میلیون 4.345 میلیون 2.283 میلیون 783,304 43.02 7.76 14.76 2.464 میلیون 302,254 2.765 میلیون 1,068
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 26,190 30.00 0.11 26,330 110.00 0.42 1400/01/25 625 1.87 میلیون 49.4 میلیارد 2,990.94 26,220 26,220 25,710 27,500 1 1,000 25,990 1 7,907 26,000 505.536 هزار میلیارد 825.717 میلیون 389.5 میلیون 19.2 میلیون 320.181 میلیون 69.319 میلیون 234.373 میلیون 41.993 میلیون 14.19 7.26 2.15 478,682 260,273 737,355 1,600
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,200 40.00 1.79 2,200 40.00 1.79 1400/01/25 10,647 443.75 میلیون 977.8 میلیارد 68,235.62 2,240 2,240 2,200 2,250 1 400,000 2,250 49 4,462,686 2,250 430.123 هزار میلیارد 917.999 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -13.81 6.51 3.26 1.322 میلیارد 138.429 میلیون 1.402 میلیارد 58.862 میلیون
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 8,690 170.00 1.92 8,820 40.00 0.45 1400/01/25 226 1.37 میلیون 11.9 میلیارد 6,055.92 8,860 8,800 8,690 8,760 1 9,400 8,790 4 7,165 8,810 39.69 هزار میلیارد 40 میلیون 19.629 میلیون 4.5 میلیون 309,588 19.32 میلیون 14.035 میلیون 13.919 میلیون 2.85 2.05 2.83 2.51 میلیون 638,004 2.948 میلیون 200,000
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 21,940 440.00 1.97 22,240 140.00 0.63 1400/01/25 310 736,827 16.2 میلیارد 2,376.86 22,380 22,060 21,940 22,640 1 2,323 22,060 1 12,576 22,270 11.12 هزار میلیارد 14.076 میلیون 3.51 میلیون 500,000 2.956 میلیون 553,993 2.87 میلیون 130,787 85.02 20.07 3.87 1.451 میلیون 20,029 1.444 میلیون 27,446
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 58,050 1,180.00 1.99 58,320 910.00 1.54 1400/01/25 478 696,848 40.5 میلیارد 1,457.84 59,230 60,000 58,050 59,900 1 265 58,530 2 7,027 59,400 50.039 هزار میلیارد 60.245 میلیون 19.62 میلیون 858,000 10.206 میلیون 9.414 میلیون 22.644 میلیون 7.509 میلیون 6.66 5.32 2.21 2.066 میلیون 56,308 1.886 میلیون 236,227
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,200 270.00 1.55 17,280 190.00 1.09 1400/01/25 7,926 7.95 میلیون 137.4 میلیارد 564.8 17,470 17,050 17,150 17,700 1 11,308 17,600 1 400 17,600 345.6 هزار میلیارد 359.047 میلیون 38.834 میلیون 20 میلیون 13.447 میلیون 25.386 میلیون 626,594 5.439 میلیون 63.54 13.61 551.55 8.755 میلیون 3.073 میلیون 10.943 میلیون 885,304
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,000 30.00 0.20 15,000 30.00 0.20 1400/01/25 5,068 7.76 میلیون 116.5 میلیارد 1,531.88 15,030 15,000 15,000 15,020 3 4,385 15,010 1 299 15,010 165 هزار میلیارد 172.972 میلیون 23.48 میلیون 11 میلیون 7.972 میلیون 15.508 میلیون 5.858 میلیون 5.693 میلیون 28.99 10.64 28.16 4.337 میلیون 1.156 میلیون 5.492 میلیون 900
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 28,690 580.00 1.98 29,030 240.00 0.82 1400/01/25 631 1.62 میلیون 46.7 میلیارد 2,570.74 29,270 28,920 28,690 29,240 1 1,264 28,750 2 17,226 28,800 290.3 هزار میلیارد 343.979 میلیون 96.377 میلیون 10 میلیون 53.679 میلیون 42.698 میلیون 298.49 میلیون 20.078 میلیون 14.46 6.8 0.97 6.61 میلیون 47,383 4.754 میلیون 1.904 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,480 70.00 1.54 4,510 40.00 0.88 1400/01/25 2,051 35.53 میلیون 160.2 میلیارد 17,324.42 4,550 4,550 4,460 4,650 35 7,798,540 4,580 2 32,914 4,630 137.22 هزار میلیارد 1.178 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 5.37 2.94 1.15 70.118 میلیون 45.707 میلیون 78.518 میلیون 37.308 میلیون
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 20,000 170.00 0.84 20,300 130.00 0.64 1400/01/25 891 2.56 میلیون 52 میلیارد 2,872.84 20,170 20,600 19,880 20,810 1 252 20,380 1 16,913 20,440 16.443 هزار میلیارد 18.435 میلیون 4.744 میلیون 810,000 1.992 میلیون 2.753 میلیون 4.33 میلیون 1.804 میلیون 9.11 5.97 3.8 2.064 میلیون 218,840 1.584 میلیون 698,492
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,540 10.00 0.39 2,540 10.00 0.39 1400/01/25 456 7.9 میلیون 19.9 میلیارد 17,328.57 2,550 2,520 2,500 2,580 1 5,000 2,580 2 429,223 2,580 100.33 هزار میلیارد 440.941 میلیون 378.384 میلیون 26.843 میلیون 340.611 میلیون 37.773 میلیون 42.391 میلیون 8.263 میلیون 12.14 2.66 2.37 3.275 میلیون 12.507 میلیون 12.765 میلیون 3.017 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,710 210.00 1.92 10,810 110.00 1.01 1400/01/25 3,186 19.87 میلیون 214.7 میلیارد 6,235.6 10,920 10,800 10,710 11,100 2 33,285 10,960 5 400,600 10,980 778.32 هزار میلیارد 794.35 میلیون 195.893 میلیون 72 میلیون 16.03 میلیون 179.863 میلیون 76.186 میلیون 73.662 میلیون 10.57 4.33 10.23 34.857 میلیون 2.539 میلیون 21.166 میلیون 16.23 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 9,680 190.00 1.93 9,700 170.00 1.72 1400/01/25 6,779 63.08 میلیون 611.8 میلیارد 9,305.42 9,870 9,840 9,680 9,900 3 7,821 9,760 2 9,797 9,780 727.5 هزار میلیارد 823.565 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 18.33 5.71 1.27 107.482 میلیون 12.556 میلیون 109.978 میلیون 10.059 میلیون
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 167,110 3,410.00 2.00 167,810 2,710.00 1.59 1400/01/25 114 235,498 39.4 میلیارد 2,065.77 170,520 169,000 167,110 167,160 1 250 165,020 1 1,467 165,020 54.595 هزار میلیارد 56.771 میلیون 3.81 میلیون 325,340 2.176 میلیون 1.634 میلیون 2.219 میلیون 934,696 58.41 33.41 24.6 566,271 92,945 569,089 90,127
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,270 250.00 2.00 12,330 190.00 1.52 1400/01/25 12,179 98.06 میلیون 1.209 هزار میلیارد 20,577.62 12,520 12,340 12,270 12,580 8 176,768 12,490 9 95,827 12,500 937.08 هزار میلیارد 1.051 میلیارد 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 174.305 میلیون 1.115 میلیارد 12.29 5.53 1.01 168.894 میلیون 7.409 میلیون 153.277 میلیون 23.026 میلیون