سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,906 90.00 4.96 1,891 75.00 4.13 1400/11/6 9,746 463.6 میلیون 876.9 میلیارد 34,470.99 1,816 1,880 1,830 1,906 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 570.432 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.03 -12.33 0.65 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 55,600 37,770.00 40.45 54,770 38,600.00 41.34 1400/11/6 4,229 4.95 میلیون 271.1 میلیارد - 93,370 56,100 53,370 58,000 1 2,000 55,540 1 2,977 55,600 98.586 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.674 میلیون 108,307 6.716 میلیون 67,188
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,489 40.00 1.63 2,444 5.00 0.20 1400/11/6 1,962 47.96 میلیون 117.2 میلیارد 24,443.44 2,449 2,466 2,342 2,542 13 5,000,000 2,480 1 113,726 2,485 15.156 هزار میلیارد 15.569 میلیون 7.824 میلیون 6.201 میلیون 413,213 7.451 میلیون 811,191 668,812 22.66 2.03 18.68 47.516 میلیون 441,823 47.579 میلیون 378,548
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,615 64.00 3.81 1,617 62.00 3.69 1400/11/6 4,201 142.07 میلیون 229.7 میلیارد 33,818.64 1,679 1,635 1,596 1,745 1 15,339 1,615 2 420,000 1,619 5.817 هزار میلیارد 6.956 میلیون 5.237 میلیون 3.597 میلیون 1.139 میلیون 713,321 1.796 میلیون 318,235 18.28 8.15 3.24 139.972 میلیون 2.1 میلیون 141.007 میلیون 1.065 میلیون
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 23,540 0.00 0.00 23,730 190.00 0.81 1400/11/6 672 1.17 میلیون 27.7 میلیارد 1,739.01 23,540 24,490 23,000 24,710 1 8,677 23,320 3 6,480 23,640 47.46 هزار میلیارد 61.953 میلیون 20.125 میلیون 1,000,000 14.493 میلیون 5.93 میلیون 21.75 میلیون 3.477 میلیون 13.65 8 2.19 959,370 209,246 1.168 میلیون 251
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,260 36.00 2.94 1,235 11.00 0.90 1400/11/6 1,233 7.48 میلیون 9.3 میلیارد 6,065.39 1,224 1,250 1,226 1,260 2 28,998 1,250 3 6,090 1,260 43.617 هزار میلیارد 52.802 میلیون 53.131 میلیون 35.317 میلیون 9.185 میلیون 39.645 میلیون 7.509 میلیون 4.768 میلیون 9.15 1.11 5.81 3.874 میلیون 3.605 میلیون 7.476 میلیون 2,590
فاذر

آذراب

سهام بورس 855 39.00 4.78 850 34.00 4.17 1400/11/6 1,849 95.8 میلیون 81.4 میلیارد 51,809.69 816 851 828 856 1 10,000 851 1 29,258 855 15.408 هزار میلیارد 34.366 میلیون 37.227 میلیون 18.126 میلیون 18.959 میلیون 18.548 میلیون 5.646 میلیون -180,232 -85.49 0.83 2.73 91.796 میلیون 4 میلیون 65.708 میلیون 30.088 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 2,139 81.00 3.65 2,140 80.00 3.60 1400/11/6 594 9.99 میلیون 21.4 میلیارد 16,819.21 2,220 2,150 2,109 2,275 1 29,455 2,139 2 205,392 2,140 3.488 هزار میلیارد 6.476 میلیون 5.285 میلیون 1.63 میلیون 2.987 میلیون 2.129 میلیون 781,697 274,642 12.7 1.64 4.46 9.551 میلیون 440,000 9.891 میلیون 100,000
قهکمت

قند هگمتان

سهام بورس 4,597 64.00 1.41 4,534 1.00 0.02 1400/11/6 98 472,950 2.1 میلیارد 4,826.02 4,533 4,680 4,430 4,680 1 7,137 4,521 1 12,678 4,597 12.901 هزار میلیارد 15.666 میلیون 8.091 میلیون 2.845 میلیون 2.765 میلیون 4.244 میلیون 5.878 میلیون 1.147 میلیون 11.25 3.04 2.19 472,950 - 472,950 -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 6,700 130.00 1.98 6,680 110.00 1.67 1400/11/6 1,763 22.35 میلیون 149.2 میلیارد 12,678.15 6,570 6,710 6,410 6,880 2 200,000 6,690 1 7,776 6,700 36.94 هزار میلیارد 87.756 میلیون 54.378 میلیون 5.53 میلیون 50.817 میلیون 3.466 میلیون 57.921 میلیون -137,038 -269.56 10.66 0.64 22.352 میلیون - 22.304 میلیون 47,559
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 6,660 350.00 4.99 6,750 260.00 3.71 1400/11/6 273 1.69 میلیون 11.3 میلیارد 6,179.69 7,010 6,660 6,660 6,960 0 0 0 54 1,312,202 6,660 2.892 هزار میلیارد 3.187 میلیون 815,434 153,000 278,382 482,255 937,628 352,180 8.22 6 3.08 1.428 میلیون 258,714 1.687 میلیون -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,430 3.00 0.12 2,451 24.00 0.99 1400/11/6 502 4.72 میلیون 11.6 میلیارد 9,403.58 2,427 2,429 2,427 2,500 1 100,000 2,428 1 44,642 2,450 39.216 هزار میلیارد 48.455 میلیون 26.169 میلیون 11 میلیون 9.239 میلیون 15.723 میلیون 6.149 میلیون 5.458 میلیون 7.19 2.5 6.38 1.821 میلیون 2.9 میلیون 4.244 میلیون 476,599
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 23,250 490.00 2.15 22,940 180.00 0.79 1400/11/6 4,508 16.26 میلیون 372.9 میلیارد 3,605.97 22,760 23,200 22,100 23,820 1 567 23,220 2 23,667 23,250 114.7 هزار میلیارد 118.439 میلیون 11.695 میلیون 5 میلیون 3.739 میلیون 6.902 میلیون 3.375 میلیون 3.063 میلیون 37.46 16.62 33.99 15.546 میلیون 709,306 16.048 میلیون 207,345
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 2,780 79.00 2.76 2,847 12.00 0.42 1400/11/6 110 598,079 1.6 میلیارد 5,437.08 2,859 2,800 2,717 2,878 1 2,000 2,734 1 50,000 2,809 5.125 هزار میلیارد 5.588 میلیون 2.607 میلیون 800,000 463,200 2.144 میلیون 1.318 میلیون 1.292 میلیون 3.97 2.39 3.89 546,999 51,080 598,079 -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,759 63.00 3.71 1,726 30.00 1.77 1400/11/6 2,774 113 میلیون 195 میلیارد 40,735.82 1,696 1,720 1,698 1,780 1 6,349 1,758 1 10,000 1,759 232.385 هزار میلیارد 253.95 میلیون 171.458 میلیون 134.638 میلیون 21.565 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 25.76 1.55 30.83 92.216 میلیون 20.785 میلیون 111.305 میلیون 1.696 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 20,510 50.00 0.24 20,230 330.00 1.61 1400/11/6 687 1.61 میلیون 32.5 میلیارد 2,336.54 20,560 20,060 19,720 21,580 1 500 20,510 2 49,647 20,580 24.579 هزار میلیارد 25.235 میلیون 3.734 میلیون 1.215 میلیون 655,442 1.963 میلیون 774,973 634,119 38.76 12.52 31.72 1.325 میلیون 279,984 1.605 میلیون -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 14,790 670.00 4.75 14,460 340.00 2.41 1400/11/6 3,420 10.87 میلیون 157.2 میلیارد 3,179.02 14,120 14,500 14,150 14,800 1 10,325 14,780 2 2,500 14,790 106.136 هزار میلیارد 127.653 میلیون 29.087 میلیون 5.8 میلیون 21.517 میلیون 7.644 میلیون 2.68 میلیون 2.365 میلیون 44.87 13.89 39.61 9.37 میلیون 1.502 میلیون 10.863 میلیون 8,800
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 4,600 3.00 0.07 4,599 2.00 0.04 1400/11/6 124 493,339 2.3 میلیارد 3,978.54 4,597 4,377 4,377 4,770 1 2,800 4,551 1 3,000 4,715 10.118 هزار میلیارد 11.931 میلیون 4.369 میلیون 2.2 میلیون 1.813 میلیون 2.411 میلیون 3.108 میلیون 716,318 14.12 4.2 3.26 260,347 232,992 493,339 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 21,130 220.00 1.03 21,280 70.00 0.33 1400/11/6 217 180,818 3.8 میلیارد 833.26 21,350 22,000 20,700 22,300 1 8,389 21,120 1 10,408 21,500 10.64 هزار میلیارد 12.172 میلیون 3.12 میلیون 500,000 1.532 میلیون 1.441 میلیون 3.563 میلیون 981,832 10.84 7.38 2.99 180,818 - 180,818 -
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 4,495 11.00 0.25 4,493 9.00 0.20 1400/11/6 348 4.03 میلیون 18.1 میلیارد 11,566.76 4,484 4,322 4,322 4,650 2 248,000 4,437 1 22,692 4,495 4.409 هزار میلیارد 5.217 میلیون 1.644 میلیون 981,249 808,391 840,588 592,593 -25,448 -173.25 5.24 7.44 1.368 میلیون 2.657 میلیون 3.915 میلیون 110,000
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,540 12.00 0.79 1,536 8.00 0.52 1400/11/6 1,151 37.76 میلیون 58.2 میلیارد 32,804.69 1,528 1,550 1,524 1,580 2 43,000 1,539 1 215,721 1,540 240.138 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -6.03 3.62 1.31 23.523 میلیون 14.235 میلیون 32.458 میلیون 5.3 میلیون
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 11,580 320.00 2.84 11,080 180.00 1.60 1400/11/6 1,408 9 میلیون 99.6 میلیارد 6,389.62 11,260 10,700 10,700 11,730 1 600 11,470 2 1,713 11,580 3.656 هزار میلیارد 4.494 میلیون 1.802 میلیون 330,000 837,906 799,878 3.234 میلیون 370,885 9.86 4.57 1.13 5.559 میلیون 3.437 میلیون 8.246 میلیون 750,096
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 20,030 1,050.00 4.98 20,180 900.00 4.27 1400/11/6 452 631,855 12.8 میلیارد 1,397.91 21,080 20,030 20,030 21,020 0 0 0 13 111,085 20,030 4.641 هزار میلیارد 5.269 میلیون 918,603 100,000 627,555 218,361 1.611 میلیون 371,909 12.48 21.26 2.88 616,855 15,000 631,855 -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 13,800 360.00 2.54 13,940 220.00 1.55 1400/11/6 2,942 15.9 میلیون 221.6 میلیارد 5,402.81 14,160 14,000 13,460 14,860 1 14,500 13,730 1 100,000 13,800 17.154 هزار میلیارد 17.751 میلیون 2.272 میلیون 1.231 میلیون 596,991 1.62 میلیون 1.337 میلیون 225,409 357.44 11.1 13.45 15.672 میلیون 222,720 15.637 میلیون 258,000
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 3,840 10.00 0.26 3,790 60.00 1.56 1400/11/6 504 3.36 میلیون 12.7 میلیارد 6,675.21 3,850 3,760 3,670 3,970 1 3,149 3,820 1 6,223 3,840 2.274 هزار میلیارد 3.455 میلیون 1.843 میلیون 600,000 1.169 میلیون 648,078 872,657 33,903 67.07 3.51 2.61 3.286 میلیون 78,297 3.251 میلیون 112,817
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 55,440 200.00 0.36 55,240 0.00 0.00 1400/11/6 2,279 4.24 میلیون 234.2 میلیارد 1,860.29 55,240 55,980 53,550 56,000 0 0 0 0 55.516 هزار میلیارد 64.6 میلیون 18.006 میلیون 1.005 میلیون 9.084 میلیون 6.642 میلیون 24.344 میلیون 6.17 میلیون 9 8.36 2.28 3.021 میلیون 1.219 میلیون 4.215 میلیون 25,067
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,380 250.00 4.87 5,380 250.00 4.87 1400/11/6 7,283 207.34 میلیون 1.115 هزار میلیارد 14,732.92 5,130 5,370 5,300 5,380 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 750.373 هزار میلیارد 1.01 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5 4.26 0.46 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,519 61.00 4.18 1,502 44.00 3.02 1400/11/6 7,506 311.97 میلیون 468.6 میلیارد 31,183.01 1,458 1,502 1,458 1,530 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 293.657 هزار میلیارد 949.829 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.76 16.64 1.07 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 8,590 200.00 2.38 8,180 210.00 2.50 1400/11/6 498 2.77 میلیون 22.7 میلیارد 5,570.43 8,390 8,000 7,980 8,610 1 10,000 8,600 1 3,657 8,600 14.888 هزار میلیارد 23.285 میلیون 11.208 میلیون 1.82 میلیون 8.398 میلیون 2.81 میلیون 5.058 میلیون 811,807 18.34 5.3 2.94 1.857 میلیون 917,285 1.674 میلیون 1.1 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 2,818 83.00 3.03 2,783 48.00 1.76 1400/11/6 903 13.88 میلیون 39 میلیارد 15,373.21 2,735 2,801 2,772 2,860 1 10,483 2,815 1 3,000 2,819 155.848 هزار میلیارد 201.381 میلیون 136.488 میلیون 56 میلیون 45.533 میلیون 85.344 میلیون 112.8 میلیون 30.369 میلیون 5.13 1.83 1.38 13.682 میلیون 200,000 11.632 میلیون 2.25 میلیون
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 80,920 3,850.00 5.00 79,740 2,670.00 3.46 1400/11/6 1,869 1.22 میلیون 97.5 میلیارد 654.09 77,070 78,000 76,000 80,920 2 110 80,720 28 32,538 80,920 23.922 هزار میلیارد 25.329 میلیون 2.324 میلیون 300,000 1.407 میلیون 797,122 252,124 328,335 72.86 30.01 94.88 1.222 میلیون - 1.222 میلیون -
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 1,765 32.00 1.85 1,744 11.00 0.63 1400/11/6 430 4.56 میلیون 8 میلیارد 10,615.07 1,733 1,740 1,684 1,816 2 288,198 1,752 1 270 1,766 15.696 هزار میلیارد 22.638 میلیون 17.458 میلیون 6.622 میلیون 6.942 میلیون 10.143 میلیون 9.162 میلیون 1.455 میلیون 10.78 1.55 1.71 4.564 میلیون - 3.564 میلیون 1,000,000
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 39,500 180.00 0.45 38,800 880.00 2.22 1400/11/6 2,233 3.09 میلیون 119.9 میلیارد 1,384.02 39,680 38,000 37,710 40,750 1 15,502 39,490 1 74 39,490 116.4 هزار میلیارد 134.114 میلیون 30.423 میلیون 3 میلیون 17.714 میلیون 10.865 میلیون 68.822 میلیون 11.94 میلیون 9.75 10.71 1.69 2.234 میلیون 856,356 2.92 میلیون 170,844
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 37,880 1,160.00 3.16 37,060 340.00 0.93 1400/11/6 163 155,412 5.8 میلیارد 953.45 36,720 37,690 36,840 38,500 1 280 37,440 5 1,620 37,900 7.412 هزار میلیارد 9.181 میلیون 3.111 میلیون 200,000 1.769 میلیون 941,754 3.689 میلیون 1.23 میلیون 6.02 7.87 2.01 145,412 10,000 155,412 -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,238 106.00 4.97 2,211 79.00 3.71 1400/11/6 4,615 187.28 میلیون 414.1 میلیارد 40,580.5 2,132 2,200 2,139 2,238 80 19,474,213 2,238 2 40,554 2,238 87.567 هزار میلیارد 91.889 میلیون 68.089 میلیون 39.605 میلیون 4.322 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 18.25 1.37 17.06 185.762 میلیون 1.517 میلیون 186.443 میلیون 836,203
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,569 67.00 2.68 2,549 47.00 1.88 1400/11/6 1,000 11.56 میلیون 29.5 میلیارد 11,556.18 2,502 2,546 2,500 2,605 3 20,800 2,564 2 85,337 2,569 23.854 هزار میلیارد 33.312 میلیون 20.748 میلیون 9.358 میلیون 9.458 میلیون 11.29 میلیون 9.618 میلیون 2.314 میلیون 10.31 2.11 2.48 7.461 میلیون 4.095 میلیون 11.316 میلیون 240,000
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 11,590 550.00 4.98 11,340 300.00 2.72 1400/11/6 139 742,300 8.6 میلیارد 5,340.29 11,040 11,590 11,300 11,590 13 49,712 11,590 1 2,600 12,030 10.773 هزار میلیارد 12.253 میلیون 3.036 میلیون 474,522 1.48 میلیون 1.214 میلیون 5.772 میلیون 1.189 میلیون 9.06 8.87 1.87 742,300 - 507,507 234,793
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 2,660 71.00 2.74 2,608 19.00 0.73 1400/11/6 362 3.32 میلیون 8.7 میلیارد 9,178.02 2,589 2,520 2,520 2,669 1 93 2,655 1 1,994 2,660 13.04 هزار میلیارد 18.781 میلیون 16.054 میلیون 2.7 میلیون 5.741 میلیون 10.313 میلیون 6.152 میلیون 6.095 میلیون 2.14 1.26 2.12 3.322 میلیون - 3.322 میلیون -
فنوال

نورد آلومینیوم

سهام بورس 20,700 430.00 2.12 20,520 250.00 1.23 1400/11/6 207 404,576 8.4 میلیارد 1,954.47 20,270 19,870 19,870 21,120 1 10,000 20,700 2 1,402 21,000 13.92 هزار میلیارد 16.964 میلیون 6.531 میلیون 678,347 3.044 میلیون 3.034 میلیون 7.088 میلیون 2.054 میلیون 6.78 4.59 1.96 404,576 - 404,576 -
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,215 116.00 4.98 2,225 106.00 4.55 1400/11/6 1,651 68.42 میلیون 152.2 میلیارد 41,440.14 2,331 2,220 2,215 2,377 1 10,000 1,900 1 2,352 2,230 23.363 هزار میلیارد 25.132 میلیون 16.487 میلیون 10.5 میلیون 1.769 میلیون 14.686 میلیون 1.256 میلیون 1.073 میلیون 21.78 1.59 18.61 42.764 میلیون 25.653 میلیون 68.418 میلیون -