سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 38,000 220.00 0.58 37,780 0.00 0.00 1400/04/29 1,726 3.72 میلیون 140.7 میلیارد 2,157.83 37,780 38,200 36,710 38,280 1 200 37,870 1 750 37,990 26.446 هزار میلیارد 30.048 میلیون 6.108 میلیون 700,000 3.602 میلیون 2.506 میلیون 5.127 میلیون 3.539 میلیون 7.47 10.55 5.16 2.75 میلیون 974,567 3.446 میلیون 278,833
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 4,723 82.00 1.77 4,641 0.00 0.00 1400/04/29 415 2.63 میلیون 12.2 میلیارد 6,327.08 4,641 4,550 4,550 4,799 1 397 4,652 1 408 4,723 25.526 هزار میلیارد 26.475 میلیون 9.616 میلیون 5.5 میلیون 949,431 8.666 میلیون 1.179 میلیون 844,815 30.21 2.95 21.65 2.576 میلیون 50,000 2.626 میلیون -
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 102,340 1,480.00 1.47 100,860 0.00 0.00 1400/04/29 786 737,884 74.4 میلیارد 938.78 100,860 98,260 97,560 102,340 3 7,622 102,320 1 50 102,340 25.215 هزار میلیارد 28.731 میلیون 4.101 میلیون 250,000 3.516 میلیون 585,870 7.701 میلیون 1.952 میلیون 12.92 43.04 3.27 541,069 196,815 614,497 123,387
کگل

گل گهر

سهام بورس 19,230 430.00 2.29 18,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,697 53.76 میلیون 1.011 هزار میلیارد 19,934.6 18,800 18,740 18,570 19,400 3 6,668 19,230 2 58,387 19,240 1880 هزار میلیارد - - 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.419 میلیون 322.454 میلیون 141.603 میلیون 9.18 5.81 4.45 2.926 میلیون 50.838 میلیون 4.834 میلیون 48.929 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 24,710 190.00 0.77 24,520 0.00 0.00 1400/04/29 1,753 4.78 میلیون 117.3 میلیارد 2,729.49 24,520 24,490 24,060 24,800 2 4,428 24,700 1 8,245 24,710 236.377 هزار میلیارد 267.353 میلیون 65.921 میلیون 9.64 میلیون 30.976 میلیون 34.945 میلیون 46.671 میلیون 19.412 میلیون 12.18 6.76 5.06 4.479 میلیون 306,141 3.795 میلیون 989,587
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 17,960 70.00 0.39 17,890 0.00 0.00 1400/04/29 926 3.87 میلیون 69.3 میلیارد 4,184.53 17,890 17,650 17,020 18,440 2 5,099 17,950 4 33,855 18,000 17.737 هزار میلیارد 20.007 میلیون 5.003 میلیون 991,440 2.27 میلیون 2.733 میلیون 3.142 میلیون 601,397 29.49 6.49 5.64 2.414 میلیون 1.461 میلیون 3.626 میلیون 248,795
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,807 4.00 0.22 1,811 0.00 0.00 1400/04/29 14,236 426.06 میلیون 771.4 میلیارد 28,114.89 1,811 1,815 1,790 1,860 0 0 0 0 354.07 هزار میلیارد 885.632 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون - - 139.631 میلیون 4.109 میلیون -52.98 9.81 1.66 405.929 میلیون 20.129 میلیون 409.94 میلیون 16.118 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,830 4.00 0.14 2,834 0.00 0.00 1400/04/29 5,611 93.83 میلیون 265.9 میلیارد 16,722.08 2,834 2,905 2,784 2,905 0 0 0 0 443.068 هزار میلیارد - - 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,068 -18.12 5.37 2.33 81.452 میلیون 12.375 میلیون 91.809 میلیون 2.019 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 15,730 40.00 0.25 15,770 0.00 0.00 1400/04/29 2,018 6.2 میلیون 97.7 میلیارد 3,070.23 15,770 16,050 15,590 16,380 0 0 0 0 151.861 هزار میلیارد 174.341 میلیون 56.574 میلیون 9.63 میلیون 22.48 میلیون 34.094 میلیون 59.69 میلیون 14.82 میلیون 10.25 4.45 2.54 5.814 میلیون 381,345 5.181 میلیون 1.015 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 537 1.00 0.19 536 0.00 0.00 1400/04/29 2,160 99.59 میلیون 53.3 میلیارد 46,105.32 536 530 526 559 2 34,327 536 3 180,933 538 51.514 هزار میلیارد 51.59 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -4.69 0.5 -4.69 79.587 میلیون 20 میلیون 99.587 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,310 50.00 0.33 15,260 0.00 0.00 1400/04/29 2,158 17.23 میلیون 262.8 میلیارد 7,983.42 15,260 15,100 15,000 15,350 5 18,300 15,290 7 700,000 15,300 763 هزار میلیارد 856.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 306.467 میلیون 111.658 میلیون 5.57 3.69 2.08 4.987 میلیون 12.242 میلیون 9.157 میلیون 8.071 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,469 16.00 0.64 2,485 0.00 0.00 1400/04/29 2,443 58.18 میلیون 144.6 میلیارد 23,815.33 2,485 2,450 2,443 2,522 1 33,448 2,465 1 80,000 2,469 90.461 هزار میلیارد 122.098 میلیون 77.026 میلیون 36.403 میلیون 31.637 میلیون 45.389 میلیون 20.409 میلیون 7.382 میلیون 12.26 1.99 4.43 48.177 میلیون 10.004 میلیون 58.181 میلیون -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 16,510 960.00 6.17 16,070 520.00 3.34 1400/04/29 420 1.55 میلیون 25 میلیارد 3,702.12 15,550 14,990 14,950 16,510 52 233,223 16,510 2 50,348 32,420 3.946 هزار میلیارد 4.219 میلیون 445,198 245,549 272,578 172,620 186,956 6,229 2678.33 22.86 21.11 1.545 میلیون 10,000 1.525 میلیون 30,000
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 40,400 220.00 0.54 40,620 0.00 0.00 1400/04/29 23,920 42.56 میلیون 1.729 هزار میلیارد 2,690.27 40,620 41,180 39,900 41,590 13 22,652 40,200 1 20,000 40,200 235.596 هزار میلیارد 250.431 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 98.83 24.76 87.62 38.192 میلیون 4.364 میلیون 42.327 میلیون 228,538
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,680 100.00 0.54 18,580 0.00 0.00 1400/04/29 7,294 46.35 میلیون 861 میلیارد 6,354.03 18,580 17,980 17,880 18,710 1 300 18,670 4 56,646 18,680 400.585 هزار میلیارد 737.211 میلیون 369.798 میلیون 16.393 میلیون 336.626 میلیون 33.172 میلیون 18.003 میلیون 7.654 میلیون 52.34 12.08 22.25 39.157 میلیون 7.189 میلیون 40.615 میلیون 5.731 میلیون
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 20,630 750.00 3.51 21,380 0.00 0.00 1400/04/29 2,985 7.96 میلیون 170.2 میلیارد 2,666.86 21,380 21,200 20,500 21,820 4 36,535 20,600 1 1,033 20,630 7.055 هزار میلیارد 7.756 میلیون 1.423 میلیون 330,000 700,642 722,728 2.71 میلیون 338,284 20.86 9.76 2.6 7.864 میلیون 96,698 7.416 میلیون 545,000
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,701 21.00 1.22 1,722 0.00 0.00 1400/04/29 6,461 53.81 میلیون 92.7 میلیارد 8,329.05 1,722 1,688 1,660 1,750 3 233,175 1,701 2 91,452 1,702 60.816 هزار میلیارد 68.039 میلیون 44.925 میلیون 35.317 میلیون 7.223 میلیون 37.701 میلیون 5.362 میلیون 3.328 میلیون 18.27 1.61 11.34 28.342 میلیون 25.472 میلیون 43.38 میلیون 10.434 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,262 23.00 1.01 2,285 0.00 0.00 1400/04/29 1,767 32.56 میلیون 74.4 میلیارد 18,424.34 2,285 2,283 2,260 2,324 2 2,537 2,262 2 236,162 2,267 20.565 هزار میلیارد 28.74 میلیون 16.734 میلیون 9 میلیون 8.175 میلیون 8.559 میلیون 2.387 میلیون 1.034 میلیون 19.88 2.4 8.62 30.045 میلیون 2.51 میلیون 32.075 میلیون 480,600
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 37,000 510.00 1.40 36,490 0.00 0.00 1400/04/29 5,706 13.07 میلیون 477.2 میلیارد 2,291.44 36,490 37,290 35,370 37,400 0 0 0 0 145.96 هزار میلیارد 150.243 میلیون 22.047 میلیون 4 میلیون 4.283 میلیون 17.764 میلیون 10.61 میلیون 10.528 میلیون 13.86 8.23 13.76 12.291 میلیون 783,656 12.214 میلیون 861,014
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,200 40.00 0.65 6,160 0.00 0.00 1400/04/29 2,983 49.4 میلیون 304.2 میلیارد 16,559.33 6,160 6,180 5,910 6,290 0 0 0 0 295.68 هزار میلیارد 311.343 میلیون 78.903 میلیون 48 میلیون 15.663 میلیون 63.239 میلیون 40.666 میلیون -703,715 -420.17 4.68 7.27 16.006 میلیون 33.391 میلیون 42.482 میلیون 6.915 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,765 6.00 0.34 1,759 0.00 0.00 1400/04/29 938 14.87 میلیون 26.2 میلیارد 15,857.43 1,759 1,740 1,735 1,810 1 8,734 1,746 1 29,280 1,780 8.795 هزار میلیارد 9.717 میلیون 7.057 میلیون 5 میلیون 921,896 6.135 میلیون 739,558 671,140 13.1 1.43 11.89 13.604 میلیون 1.27 میلیون 14.874 میلیون -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,289 28.00 1.21 2,317 0.00 0.00 1400/04/29 1,847 59.44 میلیون 137.8 میلیارد 32,182.42 2,317 2,190 2,181 2,343 2 66,126 2,282 1 85,500 2,289 11.001 هزار میلیارد 18.675 میلیون 11.204 میلیون 4.748 میلیون 7.674 میلیون 3.53 میلیون 17.208 میلیون 627,699 17.53 3.12 0.64 58.165 میلیون 1.276 میلیون 53.685 میلیون 5.756 میلیون
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 105,700 920.00 0.86 106,620 0.00 0.00 1400/04/29 667 227,630 24.3 میلیارد 341.27 106,620 108,000 105,130 108,000 8 280,000 109,280 97 81,846 109,280 17.272 هزار میلیارد 19.384 میلیون 3.382 میلیون 162,000 2.111 میلیون 1.271 میلیون 2.886 میلیون 804,930 21.46 13.59 5.98 227,530 100 227,630 -
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 16,000 150.00 0.95 15,850 0.00 0.00 1400/04/29 828 1.49 میلیون 23.6 میلیارد 1,796.37 15,850 15,320 15,320 16,030 1 13,075 15,980 4 12,804 16,000 9.986 هزار میلیارد 10.246 میلیون 1.575 میلیون 630,000 260,320 1.315 میلیون 393,156 550,323 18.14 7.59 25.4 1.487 میلیون - 1.445 میلیون 42,444
خوساز

محورسازان

سهام بورس 7,070 50.00 0.70 7,120 0.00 0.00 1400/04/29 1,257 12.55 میلیون 89.3 میلیارد 9,982.15 7,120 6,760 6,750 7,210 1 30,000 7,070 1 16,000 7,130 7.974 هزار میلیارد 9.59 میلیون 2.915 میلیون 1.12 میلیون 1.617 میلیون 1.299 میلیون 10.269 میلیون 249,494 31.96 6.14 0.78 12.353 میلیون 195,000 11.095 میلیون 1.452 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,750 51.00 1.82 2,801 0.00 0.00 1400/04/29 563 19.75 میلیون 55.3 میلیارد 35,076.35 2,801 2,850 2,725 2,850 1 9,381 2,750 1 110,000 2,760 29.411 هزار میلیارد 30.346 میلیون 16.013 میلیون 10.5 میلیون 935,553 15.077 میلیون 3.41 میلیون 3.232 میلیون 9.1 1.95 8.64 16.748 میلیون 3 میلیون 18.264 میلیون 1.484 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 79,830 160.00 0.20 79,670 0.00 0.00 1400/04/29 6,883 7.55 میلیون 601.2 میلیارد 1,096.42 79,670 78,990 77,230 81,000 5 2,093 79,800 1 50,000 79,800 717.03 هزار میلیارد 964.719 میلیون 416.164 میلیون 9 میلیون 247.689 میلیون 168.475 میلیون 431.945 میلیون 124.112 میلیون 4.95 4.26 1.81 5.159 میلیون 2.388 میلیون 5.52 میلیون 2.027 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,360 10.00 0.05 19,370 0.00 0.00 1400/04/29 1,416 8.78 میلیون 170 میلیارد 6,197.4 19,370 19,650 18,800 19,650 1 1,000 19,340 1 11 19,360 290.55 هزار میلیارد 371.24 میلیون 142.312 میلیون 15 میلیون 80.69 میلیون 61.621 میلیون 167.644 میلیون 39.064 میلیون 7.44 4.72 1.73 3.178 میلیون 5.597 میلیون 6.442 میلیون 2.333 میلیون
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 22,930 90.00 0.39 23,020 0.00 0.00 1400/04/29 952 1.45 میلیون 33.3 میلیارد 1,519.91 23,020 23,900 22,600 23,900 1 273 22,880 1 241 22,930 5.295 هزار میلیارد 6.059 میلیون 738,479 230,000 764,242 -25,763 1.509 میلیون 15,972 331.49 -205.51 3.51 1.447 میلیون - 1.447 میلیون -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,560 50.00 0.47 10,610 0.00 0.00 1400/04/29 3,197 45.65 میلیون 484.2 میلیارد 14,279.74 10,610 10,510 10,490 10,780 3 600,000 10,680 18 846,610 10,680 3045.07 هزار میلیارد 3.529 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 14.17 7.3 13.58 14.388 میلیون 31.264 میلیون 19.774 میلیون 25.878 میلیون
غچین

کشت و صنعت چین چین

سهام بورس 18,150 230.00 1.28 17,920 0.00 0.00 1400/04/29 2,384 9.56 میلیون 171.4 میلیارد 4,011.92 17,920 17,980 17,610 18,150 8 209,279 18,150 0 0 0 15.053 هزار میلیارد 15.827 میلیون 2.453 میلیون 840,000 774,259 1.679 میلیون 2.88 میلیون 1.022 میلیون 14.73 8.98 5.23 9.296 میلیون 268,410 7.338 میلیون 2.226 میلیون
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 32,220 910.00 2.91 31,310 0.00 0.00 1400/04/29 4,586 8.45 میلیون 264.6 میلیارد 1,842.58 31,310 30,350 30,350 32,500 1 160 32,190 3 6,514 32,230 4.978 هزار میلیارد 5.169 میلیون 523,868 159,000 190,519 333,349 487,067 113,634 43.81 14.93 10.23 8.322 میلیون 128,049 8.431 میلیون 19,345
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 38,900 920.00 2.31 39,820 0.00 0.00 1400/04/29 661 770,058 30.7 میلیارد 1,164.99 39,820 38,640 38,640 41,490 1 130 38,880 1 116 39,360 46.965 هزار میلیارد 52.361 میلیون 9.181 میلیون 1.179 میلیون 5.397 میلیون 3.784 میلیون 3.314 میلیون 3.522 میلیون 13.33 12.41 14.17 562,120 207,938 763,150 6,908
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 9,670 210.00 2.22 9,460 0.00 0.00 1400/04/29 1,021 7.69 میلیون 72.7 میلیارد 7,532.17 9,460 9,250 9,170 9,740 1 126 9,670 1 2,000 9,680 27.245 هزار میلیارد 38.122 میلیون 16.041 میلیون 1.152 میلیون 10.877 میلیون 5.164 میلیون 3.739 میلیون 2.369 میلیون 11.5 5.28 7.29 6.692 میلیون 998,835 3.156 میلیون 4.534 میلیون
دامین

دارو امین

سهام بورس 3,900 34.00 0.88 3,866 0.00 0.00 1400/04/29 760 9.87 میلیون 38.2 میلیارد 12,988.38 3,866 3,770 3,765 3,921 1 5,135 3,880 2 146,011 3,920 15.155 هزار میلیارد 19.544 میلیون 9.562 میلیون 3.92 میلیون 4.389 میلیون 5.173 میلیون 4.472 میلیون 1.11 میلیون 13.65 2.93 3.39 9.302 میلیون 568,889 9.871 میلیون -
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 13,200 210.00 1.62 12,990 0.00 0.00 1400/04/29 673 2.85 میلیون 37.7 میلیارد 4,240.26 12,990 13,350 12,950 13,490 3 28,504 13,100 1 11,114 13,200 155.231 هزار میلیارد 196.948 میلیون 61.525 میلیون 11.95 میلیون 41.718 میلیون 19.807 میلیون 71.142 میلیون 18.198 میلیون 8.53 7.84 2.19 2.854 میلیون - 2.459 میلیون 395,000
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 18,140 190.00 1.04 18,330 0.00 0.00 1400/04/29 2,088 8.85 میلیون 162.3 میلیارد 4,240.76 18,330 18,600 18,140 18,990 1 30,000 15,030 3 1,522 18,140 20.163 هزار میلیارد 23.161 میلیون 4.856 میلیون 1.1 میلیون 2.998 میلیون 1.859 میلیون 5.159 میلیون 1.724 میلیون 11.7 10.85 3.91 7.454 میلیون 1.401 میلیون 8.759 میلیون 96,000
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 66,260 1,460.00 2.25 64,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,159 3.04 میلیون 197.1 میلیارد 1,409.16 64,800 63,110 63,110 66,260 2 302 66,250 1 100,000 66,250 32.4 هزار میلیارد 33.427 میلیون 2.589 میلیون 500,000 1.027 میلیون 1.562 میلیون 3.229 میلیون 935,318 34.64 20.74 10.03 3.042 میلیون - 2.042 میلیون 1,000,000
سشرق

سیمان شرق

سهام بورس 7,880 30.00 0.38 7,850 0.00 0.00 1400/04/29 2,055 17.19 میلیون 134.9 میلیارد 8,366.76 7,850 7,940 7,510 8,100 1 1,660 7,870 1 3,945 7,880 20.83 هزار میلیارد 24.495 میلیون 8.292 میلیون 2.654 میلیون 3.665 میلیون 4.627 میلیون 5.228 میلیون 1.472 میلیون 14.15 4.5 3.98 11.063 میلیون 6.131 میلیون 16.636 میلیون 557,276
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 41,450 2,150.00 4.93 42,400 1,200.00 2.75 1400/04/29 1,312 2.09 میلیون 88.4 میلیارد 1,589.84 43,600 44,500 40,470 44,710 1 1,000 41,330 1 1,000 41,480 16.621 هزار میلیارد 18.764 میلیون 3.183 میلیون 392,000 2.143 میلیون 1.04 میلیون 3.967 میلیون 1.097 میلیون 56.68 - 4.2 1.947 میلیون 139,044 1.846 میلیون 239,777