همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 3,139 149.00 4.98 3,089 99.00 3.31 1400/03/29 2.532 میلیون 899.997 میلیون 2.691 هزار میلیارد 497.78 2,990 3,139 3,139 3,139 0 0 0 0 26.91 هزار میلیارد 31.24 میلیون 23.628 میلیون 9 میلیون 3.439 میلیون 20.189 میلیون 13.147 میلیون 12.999 میلیون 2.14 1.38 2.11 899.478 میلیون 521,989 - 900 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,078 78.00 0.77 10,078 78.00 0.77 1399/10/14 3,499 136.81 میلیون 1.379 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,077 10,079 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.092 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,210 290.00 2.92 10,090 170.00 1.71 1400/03/29 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 14,356.26 9,920 9,910 9,880 10,240 2 150,000 9,930 14 303,247 9,930 2862.61 هزار میلیارد 3.226 میلیارد 981.15 میلیون 209 میلیون 343.067 میلیون 638.083 میلیون 774.037 میلیون 328.461 میلیون 9 4.63 3.82 16.478 میلیون 97.142 میلیون 72.002 میلیون 41.618 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 6,900 100.00 1.43 7,000 0.00 0.00 1400/03/29 476 13.25 میلیون 100.1 میلیارد 44,263.66 7,000 7,000 6,810 7,180 2 265,792 7,000 1 4,500 7,010 113.4 هزار میلیارد 113.938 میلیون 35.088 میلیون 9 میلیون 8.938 میلیون 26.15 میلیون 13.217 میلیون 12.502 میلیون 8.4 4.02 7.94 2.432 میلیون 23.84 میلیون 4.259 میلیون 22.012 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 8,720 30.00 0.35 8,700 10.00 0.12 1400/03/29 5,277 41.66 میلیون 353.6 میلیارد 6,970.33 8,690 8,850 8,440 8,900 104 4,210,100 8,750 1 3,850 8,750 84.9 هزار میلیارد - - 10 میلیون - - 7.381 میلیون 13.474 میلیون 6.46 - 11.79 70.928 میلیون 7.218 میلیون 56.344 میلیون 21.802 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,043 32.00 2.98 1,045 30.00 2.79 1400/03/29 1,911 22.8 میلیون 127.5 میلیارد 40,271.67 1,075 1,045 1,023 1,086 1 5,000 1,064 2 14,998 1,064 127.006 هزار میلیارد 227.291 میلیون 166.21 میلیون 22.72 میلیون 108.612 میلیون 57.598 میلیون 42.498 میلیون -27,385,400 -4.33 2.06 2.79 270.998 میلیون 19.8 میلیون 271.653 میلیون 19.146 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 10,280 540.00 4.99 10,620 200.00 1.85 1400/03/29 - - - 15,549.61 10,820 10,280 10,280 10,990 2 60,500 10,260 72 2,283,623 10,260 102.857 هزار میلیارد 103.017 میلیون 20.485 میلیون 2.74 میلیون 6.343 میلیون 14.142 میلیون 9.558 میلیون 4.276 میلیون 22.61 6.84 10.11 87.398 میلیون 3.282 میلیون 71.788 میلیون 18.892 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,550 32.00 1.27 2,536 18.00 0.71 1400/03/29 14,542 707.83 میلیون 1.531 هزار میلیارد 29,270.63 2,518 2,560 2,425 2,629 195 18,017,590 2,556 2 7,329 2,560 85.666 هزار میلیارد 104.859 میلیون 66.093 میلیون 39.605 میلیون 4.421 میلیون 61.673 میلیون 14.113 میلیون 11.257 میلیون 8.92 1.63 7.12 576.984 میلیون 800,000 558.953 میلیون 18.831 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,900 119.00 3.15 3,895 114.00 3.02 1400/03/29 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 27,302.81 3,781 3,860 3,821 3,960 13 5,000,000 3,800 5 331,350 3,803 800.221 هزار میلیارد 806.596 میلیون 285.105 میلیون 207.043 میلیون 163,627 499.186 میلیون -99,289,778 96.681 میلیون 8.34 1.62 -8.11 89.171 میلیون 39.707 میلیون 111.306 میلیون 17.572 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,007 42.00 2.05 2,023 26.00 1.27 1400/03/29 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 35,902.58 2,049 2,029 1,960 2,090 2 800,000 2,038 11 1,346,313 2,038 587.324 هزار میلیارد 1.266 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون - 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -3.91 265.94 0.91 571.21 میلیون 28.794 میلیون 583.428 میلیون 16.576 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,890 610.00 4.97 12,650 370.00 3.01 1400/03/29 - - - 9,215.72 12,280 12,450 12,090 12,890 7 50,323 12,330 1 13,856 12,340 863.36 هزار میلیارد 1.071 میلیارد 283.52 میلیون 76 میلیون 109.115 میلیون 174.404 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 9.82 5.51 0.95 159.022 میلیون 34.949 میلیون 178.443 میلیون 15.528 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 12,503 796.00 6.80 12,505 798.00 6.82 1399/10/14 347 2.87 میلیون 35.9 میلیارد - 11,707 11,713 12,503 12,532 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 50.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,990 0.00 0.00 2,004 14.00 0.70 1400/03/29 4,158 108.9 میلیون 234.8 میلیارد 18,082.84 1,990 2,001 1,961 2,044 1 192,012 1,967 2 25,348 1,983 30.941 هزار میلیارد 42.206 میلیون 27.86 میلیون 14.351 میلیون 13.446 میلیون 14.414 میلیون 7.402 میلیون 571,222 50.35 2 3.89 48.035 میلیون 37.72 میلیون 72.105 میلیون 13.65 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,890 133.00 4.82 2,837 80.00 2.90 1400/03/29 162 1.92 میلیون 5.2 میلیارد 55,475.42 2,757 2,840 2,760 2,893 1 2,000 2,730 2 205,000 2,775 109.455 هزار میلیارد 112.228 میلیون 19.028 میلیون 26.843 میلیون 166,080 42.952 میلیون 3.938 میلیون 35.028 میلیون 3.2 2.61 28.46 2.588 میلیون 13.101 میلیون 2.682 میلیون 13.007 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,500 1,000.00 9.52 9,500 1,000.00 9.52 1399/10/30 163 10.29 میلیون 97.8 میلیارد 63,127.31 10,500 10,170 9,500 9,500 0 0 0 0 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 10.288 میلیون - 10.29 میلیون
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 1,000 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,544 216.00 4.99 4,493 165.00 3.81 1400/03/29 1,481 17.48 میلیون 75.9 میلیارد 24,376.58 4,328 4,300 4,300 4,544 2 220,483 4,340 3 11,200 4,356 132.169 هزار میلیارد - - 30.426 میلیون - - 24.594 میلیون 82.266 میلیون 1.66 - 5.56 18.823 میلیون 9.544 میلیون 19.394 میلیون 8.972 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,254 23.00 1.87 1,245 14.00 1.14 1400/03/29 4,885 186.6 میلیون 225.3 میلیارد 34,725.22 1,231 1,260 1,205 1,280 1 100,000 1,218 2 144,839 1,235 162.643 هزار میلیارد 178.075 میلیون 161.558 میلیون 10 میلیون 10.451 میلیون 26.469 میلیون 14.844 میلیون 14.913 میلیون 11.24 6.33 11.29 95.768 میلیون 16.684 میلیون 103.753 میلیون 8.699 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,880 510.00 4.92 10,740 370.00 3.57 1400/03/29 1,713 14.16 میلیون 146.4 میلیارد 15,665.32 10,370 10,300 10,300 10,880 1 150,000 10,440 12 264,346 10,440 744.48 هزار میلیارد 847.805 میلیون 199.849 میلیون 72 میلیون 74.525 میلیون 125.324 میلیون 77.478 میلیون 74.902 میلیون 10.32 6.17 9.98 4.426 میلیون 12.965 میلیون 9.191 میلیون 8.2 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,294 109.00 4.99 2,294 109.00 4.99 1400/03/29 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 58,566.24 2,185 2,294 2,294 2,294 3 1,144,565 2,172 1 48,001 2,176 491.742 هزار میلیارد 513.687 میلیون 112.762 میلیون 223.926 میلیون - 261.927 میلیون 117.872 میلیون 345.421 میلیون 1.49 1.96 4.37 55.037 میلیون 70.992 میلیون 117.829 میلیون 8.2 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 20,020 640.00 3.30 19,870 490.00 2.53 1400/03/29 339 1.76 میلیون 32.9 میلیارد 5,806.35 19,380 19,800 19,320 20,340 1 500 19,570 1 20,000 19,640 758.97 هزار میلیارد 867.751 میلیون 145.52 میلیون 40.5 میلیون 63.016 میلیون 82.504 میلیون 29.357 میلیون 28.645 میلیون 28.09 9.75 27.41 3.578 میلیون 7.632 میلیون 3.159 میلیون 8.051 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,240 440.00 5.00 9,190 390.00 4.43 1400/03/29 2,655 14.94 میلیون 126.6 میلیارد 9,577.77 8,800 9,220 9,010 9,240 655 30,491,190 8,860 1 602 8,860 211.75 هزار میلیارد 238.116 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 2.19 1.67 2.25 33.112 میلیون 483,300 26.704 میلیون 6.891 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 28,950 2,386.00 8.98 28,947 2,383.00 8.97 1399/10/14 2,783 59.82 میلیون 1.732 هزار میلیارد - 26,564 26,584 28,946 28,951 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 86.841 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 2,863 136.00 4.99 2,863 136.00 4.99 1400/03/29 2.91 میلیون 149.98 میلیون 330 میلیارد - 2,727 2,863 2,863 2,863 5581 314,893,896 2,727 1 1 2,727 3.3 هزار میلیارد 7.194 میلیون 5.007 میلیون 1.5 میلیون 2.9 میلیون 2.107 میلیون 1.15 میلیون 505,357 8.5 2.04 3.73 7.636 میلیون - 1.966 میلیون 5.67 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 8,410 100.00 1.20 8,360 50.00 0.60 1400/03/29 181 3.47 میلیون 29 میلیارد 7,418.17 8,310 8,440 8,380 8,540 2 241,227 8,300 1 6,989 8,360 125.25 هزار میلیارد - 35.327 میلیون 15 میلیون - 37.829 میلیون 10.516 میلیون 46.665 میلیون 2.69 3.31 11.92 1.62 میلیون 6.004 میلیون 2.123 میلیون 5.5 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,683 19.00 1.12 1,691 11.00 0.65 1400/03/29 17,359 704 میلیون 1.208 هزار میلیارد 36,265.71 1,702 1,685 1,642 1,733 3 1,000,000 1,700 2 106,000 1,700 335.301 هزار میلیارد 846.472 میلیون 562.562 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 159.821 میلیون -58,044,999 -5.7 7.08 2.07 393.345 میلیون 7.288 میلیون 395.577 میلیون 5.057 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,210 30.00 0.20 15,200 20.00 0.13 1400/03/29 1,617 25.16 میلیون 399.8 میلیارد 11,352.44 15,180 15,180 15,180 15,220 1 100,000 15,190 77 914,346 15,190 1041.113 هزار میلیارد 2.901 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 16.66 6.69 3.9 398,327 18.857 میلیون 14.218 میلیون 5.037 میلیون
پکویرح

کویر تایر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,920 250.00 1.70 15,020 350.00 2.39 1399/09/4 - - - 41,916.45 14,670 15,200 - - 10 953,204 14,920 12 1,161,714 15,200 22.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 238,286 4 میلیون - 4.238 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,076 78.00 0.77 10,076 78.00 0.77 1399/10/14 341 14.29 میلیون 144 میلیارد - 10,154 10,155 10,076 10,077 1 37,590 10,156 2 1,110 10,158 10.076 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.958 میلیون - 3.958 میلیون 4 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,221 105.00 4.96 2,181 65.00 3.07 1400/03/29 2,217 55.05 میلیون 118.4 میلیارد 19,544.92 2,116 2,126 2,126 2,221 1 28,000 2,140 3 455,984 2,148 78.339 هزار میلیارد 108.645 میلیون 73.902 میلیون 36.403 میلیون 29.251 میلیون 44.651 میلیون 20.012 میلیون 6.965 میلیون 11.4 1.78 3.97 36.092 میلیون - 32.092 میلیون 4 میلیون