همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 18,324 15.00 0.08 18,325 16.00 0.09 1401/09/09 5,272 252.148 میلیون 4.621 هزار میلیارد - 18,309 18,325 18,324 18,325 2 109,323,219 18,324 2 35,244,732 18,325 - - - - - - - - - - - 97.327 میلیون 154.821 میلیون 41.74 میلیون 210.408 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,146 8.00 0.08 10,145 7.00 0.07 1401/09/09 3,021 115.28 میلیون 1.17 هزار میلیارد - 10,138 10,144 10,144 10,147 3 17,110 10,145 1 1,964,183 10,146 - - - - - - - - - - - 72.046 میلیون 43.234 میلیون 35.252 میلیون 80.028 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 853 4.00 0.47 860 3.00 0.35 1401/09/09 5,976 383.056 میلیون 329.62 میلیارد 54,070.87 857 862 851 864 5 140,174 852 4 506,447 854 1406.972 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 2.058 میلیارد 1.636 میلیارد 62.324 میلیون 1.996 میلیارد 221.105 میلیون 211.259 میلیون 6.67 0.71 6.37 139.209 میلیون 243.847 میلیون 303.948 میلیون 79.108 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,230 9.00 0.41 2,224 3.00 0.14 1401/09/09 1,451 76.738 میلیون 170.68 میلیارد 52,886.27 2,221 2,220 2,215 2,245 2 162,463 2,230 4 488,298 2,231 422.56 هزار میلیارد 679.663 میلیون 505.706 میلیون 190 میلیون 257.103 میلیون 248.603 میلیون 538.138 میلیون 96.55 میلیون 4.38 1.7 0.79 41.151 میلیون 35.587 میلیون 11.474 میلیون 65.264 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,053 6.00 0.06 10,052 5.00 0.05 1401/09/09 1,404 64.157 میلیون 644.92 میلیارد - 10,047 10,053 10,051 10,054 235 23,437,111 10,052 1 1,822 10,053 - - - - - - - - - - - 34.655 میلیون 29.502 میلیون 5.402 میلیون 58.755 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 11,050 660.00 6.35 11,070 680.00 6.54 1401/09/09 4,906 115.065 میلیون 1.274 هزار میلیارد 17,787.43 10,390 10,670 10,420 11,110 3 97,974 11,050 1 5,000 11,050 301.658 هزار میلیارد 345.654 میلیون 119.066 میلیون 27.25 میلیون 43.996 میلیون 75.07 میلیون 56.594 میلیون 55.898 میلیون 5.4 4.02 5.33 90.981 میلیون 24.083 میلیون 58.958 میلیون 56.106 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,440 90.00 1.22 1401/09/09 4,779 69.157 میلیون 514.48 میلیارد 15,990.47 7,350 7,410 7,320 7,680 11 81,279 7,490 4 481,276 7,510 1488 هزار میلیارد 1.852 میلیارد 684.477 میلیون 100 میلیون 352.414 میلیون 332.063 میلیون 430.867 میلیون 139.596 میلیون 10.66 4.49 3.45 46.082 میلیون 23.075 میلیون 14.135 میلیون 55.022 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,747 30.00 1.08 2,746 31.00 1.12 1401/09/09 2,690 89.161 میلیون 244.86 میلیارد 33,145.42 2,777 2,803 2,725 2,803 4 120,681 2,743 2 128,492 2,752 719.57 هزار میلیارد 143.031 میلیون 735.292 میلیون 262.043 میلیون 11.403 میلیارد 702 میلیون 1.108 میلیارد 242.381 میلیون 2.97 1.03 0.65 73.181 میلیون 15.98 میلیون 48.081 میلیون 41.08 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,409 20.00 1.40 1,418 11.00 0.77 1401/09/09 2,482 92.827 میلیون 131.6 میلیارد 37,399.95 1,429 1,425 1,405 1,446 1 29,453 1,409 2 210,000 1,415 317.527 هزار میلیارد 6.373 میلیارد 6.418 میلیارد 223.926 میلیون 6.099 میلیارد 318.326 میلیون 658.972 میلیون 45.944 میلیون 6.91 1 0.48 73.317 میلیون 19.51 میلیون 52.191 میلیون 40.635 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,389 16.00 1.14 1,396 9.00 0.64 1401/09/09 1,563 68.145 میلیون 95.09 میلیارد 43,598.95 1,405 1,402 1,385 1,419 3 223,932 1,388 1 183,348 1,395 244.794 هزار میلیارد 6.33 میلیارد 6.35 میلیارد 175.354 میلیون 6.115 میلیارد 235.508 میلیون 612.857 میلیون 3.603 میلیون 67.94 1.04 0.4 33.878 میلیون 34.267 میلیون 33.949 میلیون 34.196 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 31,361 23.00 0.07 31,361 23.00 0.07 1401/09/09 829 31.506 میلیون 988.05 میلیارد - 31,338 31,360 31,360 31,361 456 45,565,463 31,360 70 7,000,000 31,361 - - - - - - - - - - - 5.161 میلیون 26.345 میلیون 732,614 30.773 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,270 40.00 0.63 6,340 30.00 0.48 1401/09/09 4,468 70.294 میلیون 445.8 میلیارد 15,732.75 6,310 6,420 6,210 6,460 2 1,907 6,250 1 179,875 6,270 380.4 هزار میلیارد 672.667 میلیون 339.839 میلیون 60 میلیون 292.267 میلیون 47.573 میلیون 95.275 میلیون -7,670,700 -49.59 8 3.99 59.053 میلیون 11.241 میلیون 45.041 میلیون 25.253 میلیون
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,805 143.00 3.07 4,676 14.00 0.30 1401/09/09 526 24.16 میلیون 112.98 میلیارد 45,931.87 4,662 4,725 4,662 4,825 1 4,222 4,800 2 4,500 4,806 63.126 هزار میلیارد 72.294 میلیون 29.244 میلیون 8.4 میلیون 9.167 میلیون 20.077 میلیون 6.299 میلیون 7.885 میلیون 8.01 3.14 10.02 2.684 میلیون 21.476 میلیون 1.516 میلیون 22.645 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,057 12.00 0.12 10,056 11.00 0.11 1401/09/09 3,328 83.37 میلیون 838.35 میلیارد - 10,045 10,055 10,055 10,057 7 78,508 10,056 1000 99,974,755 10,057 - - - - - - - - - - - 80.603 میلیون 2.767 میلیون 64.032 میلیون 19.338 میلیون
فردا

فردا

صندوق بورس 14,619 12.00 0.08 14,620 13.00 0.09 1401/09/09 351 19.831 میلیون 289.93 میلیارد - 14,607 14,620 14,618 14,620 9 148,990,287 14,618 1 29,987,621 14,620 - - - - - - - - - - - 1.379 میلیون 18.453 میلیون 1.159 میلیون 18.672 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,018 17.00 0.17 10,012 11.00 0.11 1401/09/09 1,647 56.226 میلیون 562.95 میلیارد - 10,001 10,003 9,987 10,023 2 5,787 10,016 2 105,461 10,018 - - - - - - - - - - - 14.748 میلیون 41.478 میلیون 37.641 میلیون 18.585 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,145 7.00 0.07 10,145 7.00 0.07 1401/09/09 312 15.829 میلیون 160.59 میلیارد - 10,138 10,145 10,144 10,147 1 11,887,566 10,144 9 880,290 10,145 - - - - - - - - - - - 4.588 میلیون 11.241 میلیون 977,440 14.852 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 891 42.00 4.95 888 39.00 4.59 1401/09/09 768 65.371 میلیون 58.02 میلیارد 85,118.8 849 866 860 891 509 167,904,862 891 2 20,899 894 16.096 هزار میلیارد 35.955 میلیون 37.627 میلیون 18.126 میلیون 19.859 میلیون 17.769 میلیون 6.735 میلیون -778,894 -20.67 0.91 2.39 65.371 میلیون - 52.371 میلیون 13 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 38,802 26.00 0.07 38,802 26.00 0.07 1401/09/09 1,815 19.283 میلیون 748.21 میلیارد - 38,776 38,801 38,800 38,804 9 101,904 38,801 2 39,941 38,802 - - - - - - - - - - - 6.333 میلیون 12.95 میلیون 6.468 میلیون 12.815 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,120 20.00 0.28 7,180 80.00 1.13 1401/09/09 5,179 82.619 میلیون 593.01 میلیارد 16,952.46 7,100 7,100 7,100 7,250 13 818,159 7,110 1 6,410 7,110 1364.2 هزار میلیارد 1.695 میلیارد 789.893 میلیون 190 میلیون 331.164 میلیون 458.729 میلیون 3.111 میلیارد 327.277 میلیون 4.17 2.97 0.44 49.215 میلیون 33.404 میلیون 70.089 میلیون 12.53 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 6,010 100.00 1.69 5,960 50.00 0.85 1401/09/09 907 20.882 میلیون 124.44 میلیارد 23,023.68 5,910 6,000 5,850 6,050 1 3,653 6,000 2 51,000 6,010 190.72 هزار میلیارد 298.569 میلیون 165.222 میلیون 32 میلیون 107.849 میلیون 57.373 میلیون 227.712 میلیون 33.632 میلیون 5.67 3.32 0.84 17.755 میلیون 3.128 میلیون 8.514 میلیون 12.368 میلیون
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 6,160 390.00 6.76 6,150 380.00 6.59 1401/09/09 930 24.079 میلیون 148.08 میلیارد 25,891.04 5,770 5,940 5,760 6,170 3 58,633 6,150 0 0 0 9.68 هزار میلیارد 13.371 میلیون 6.183 میلیون 1.574 میلیون 3.691 میلیون 2.492 میلیون 9.702 میلیون 897,294 10.79 3.88 1 13.772 میلیون 10.307 میلیون 11.977 میلیون 12.102 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,140 120.00 1.99 6,150 130.00 2.16 1401/09/09 3,748 47.613 میلیون 292.89 میلیارد 12,703.48 6,020 6,090 6,040 6,230 3 29,048 6,110 15 566,760 6,150 2460 هزار میلیارد 2.374 میلیارد 1.33 میلیارد 400 میلیون 455.748 میلیون 874.027 میلیون 856.999 میلیون 485.986 میلیون 5.06 2.81 2.87 42.743 میلیون 4.87 میلیون 35.518 میلیون 12.094 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 8,110 380.00 4.92 8,090 360.00 4.66 1401/09/09 3,477 65.778 میلیون 531.86 میلیارد 18,918.06 7,730 7,920 7,890 8,110 8 192,100 8,110 0 0 0 14.562 هزار میلیارد 15.939 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 65.23 6.62 36.01 56.988 میلیون 8.79 میلیون 53.821 میلیون 11.958 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,388 76.00 3.08 2,409 55.00 2.23 1401/09/09 9,376 330.743 میلیون 796.92 میلیارد 41,860.22 2,464 2,448 2,381 2,454 68 5,510,180 2,401 64 2,527,762 2,401 726.689 هزار میلیارد 1.65 میلیارد 809.157 میلیون 301.656 میلیون 923.778 میلیون -114,620,453 1.413 میلیارد -67,594,173 -10.75 -6.34 0.51 265.583 میلیون 65.16 میلیون 320.249 میلیون 10.494 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 999 2.00 0.20 994 7.00 0.70 1401/09/09 1,230 62.776 میلیون 62.38 میلیارد 51,037.37 1,001 1,000 975 1,021 1 100,000 996 5 1,130,000 1,000 30.658 هزار میلیارد 31.874 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 33.368 میلیون 1.345 میلیون 620,312 49.42 0.92 22.79 36.581 میلیون 26.195 میلیون 53.62 میلیون 9.156 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,870 10.00 0.08 12,870 10.00 0.08 1401/09/09 233 9.264 میلیون 119.22 میلیارد 39,759.99 12,860 12,870 12,860 12,880 11 1,022,971 12,870 2 50,400 12,880 1248.129 هزار میلیارد 1.322 میلیارد 365.048 میلیون 96.98 میلیون 73.526 میلیون 291.522 میلیون 178.663 میلیون 177.913 میلیون 7 4.27 6.98 27,193 9.237 میلیون 208,036 9.056 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,379 65.00 2.81 2,421 107.00 4.62 1401/09/09 1,808 55.856 میلیون 135.21 میلیارد 30,893.93 2,314 2,420 2,360 2,429 4 371,028 2,371 3 159,831 2,380 21.789 هزار میلیارد 27.462 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 17.79 2.26 9.66 45.179 میلیون 10.677 میلیون 46.834 میلیون 9.023 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 10,470 40.00 0.38 10,560 50.00 0.48 1401/09/09 1,475 19.51 میلیون 206.03 میلیارد - 10,510 10,560 10,470 10,630 2 4,558 10,470 3 145,450 10,490 - - - - - - - - - - - 16.81 میلیون 2.7 میلیون 11.06 میلیون 8.45 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,135 7.00 0.07 10,134 6.00 0.06 1401/09/09 614 19.293 میلیون 195.53 میلیارد - 10,128 10,135 10,134 10,135 1 45,399,250 10,134 14 11,126,490 10,135 - - - - - - - - - - - 13.793 میلیون 5.501 میلیون 11.293 میلیون 8 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 16,352 20.00 0.12 16,355 23.00 0.14 1401/09/09 559 10.302 میلیون 168.49 میلیارد - 16,332 16,350 16,350 16,358 2 31,617 16,352 2 85,948 16,357 - - - - - - - - - - - 7.757 میلیون 2.545 میلیون 2.872 میلیون 7.429 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 16,114 16.00 0.10 16,114 16.00 0.10 1401/09/09 334 12.342 میلیون 198.88 میلیارد - 16,098 16,115 16,114 16,116 111 50,980,869 16,114 3 226,851 16,116 - - - - - - - - - - - 3.424 میلیون 8.917 میلیون 4.915 میلیون 7.427 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,090 30.00 0.33 9,140 20.00 0.22 1401/09/09 2,950 34.655 میلیون 316.69 میلیارد 11,747.47 9,120 9,160 9,060 9,220 3 113,647 9,080 1 1,127 9,090 1227.885 هزار میلیارد 1.522 میلیارد 729.387 میلیون 134.342 میلیون 294.438 میلیون 434.948 میلیون 2.832 میلیارد 369.31 میلیون 3.32 2.82 0.43 21.654 میلیون 13.001 میلیون 27.515 میلیون 7.14 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,562 8.00 0.23 3,604 50.00 1.41 1401/09/09 3,325 56.026 میلیون 201.91 میلیارد 16,849.83 3,554 3,620 3,560 3,648 1 5,181 3,561 2 57,777 3,562 991.1 هزار میلیارد 1.163 میلیارد 621.373 میلیون 170 میلیون 171.797 میلیون 449.577 میلیون 2.071 میلیارد 260.328 میلیون 3.81 2.21 0.48 47.196 میلیون 8.83 میلیون 48.992 میلیون 7.034 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,840 78.00 1.99 3,881 37.00 0.94 1401/09/09 8,172 165.897 میلیون 643.79 میلیارد 28,205.99 3,918 3,886 3,826 3,952 39 1,239,638 3,831 5 1,000,000 3,831 153.708 هزار میلیارد 158.973 میلیون 70.358 میلیون 39.605 میلیون 5.265 میلیون 65.093 میلیون 2.418 میلیون 1.718 میلیون 89.45 2.36 63.58 160.609 میلیون 5.288 میلیون 159.323 میلیون 6.574 میلیون
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 5,600 240.00 4.48 5,580 220.00 4.10 1401/09/09 763 13.894 میلیون 77.53 میلیارد 18,209.43 5,360 5,270 5,270 5,730 1 10,000 5,490 1 1,000 5,610 26.784 هزار میلیارد 28.332 میلیون 15.029 میلیون 4.8 میلیون 1.548 میلیون 13.481 میلیون 4.972 میلیون 4.787 میلیون 5.37 1.91 5.17 13.86 میلیون 34,109 7.7 میلیون 6.193 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,288 46.00 1.97 2,307 27.00 1.16 1401/09/09 2,874 64.109 میلیون 147.9 میلیارد 22,306.48 2,334 2,332 2,279 2,346 2 95,041 2,288 2 66,038 2,290 69.21 هزار میلیارد 95.933 میلیون 70.604 میلیون 27.677 میلیون 26.723 میلیون 43.88 میلیون 27.127 میلیون 21.721 میلیون 3.19 1.58 2.55 64.079 میلیون 30,250 58.007 میلیون 6.102 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,903 14.00 0.73 1,913 4.00 0.21 1401/09/09 1,306 24.311 میلیون 46.48 میلیارد 18,615.18 1,917 1,919 1,900 1,944 1 13,088 1,903 1 23,712 1,903 133.91 هزار میلیارد 147.359 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.07 0.96 16.96 23.446 میلیون 865,000 18.91 میلیون 5.401 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,700 2.00 0.12 1,700 2.00 0.12 1401/09/09 273 9.411 میلیون 15.99 میلیارد 34,473.85 1,702 1,720 1,674 1,739 1 10,000 1,690 1 30,000 1,706 59.5 هزار میلیارد 147.719 میلیون 133.224 میلیون 28.849 میلیون 88.219 میلیون 45.005 میلیون 67.157 میلیون 11.6 میلیون 5.13 1.32 0.89 5.691 میلیون 3.72 میلیون 4.295 میلیون 5.116 میلیون
تکالا

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 19,570 0.00 0.00 19,570 0.00 0.00 1400/12/18 - - - - 19,570 19,500 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,056 10.00 0.10 10,056 10.00 0.10 1401/09/09 118 5.138 میلیون 51.66 میلیارد - 10,046 10,055 10,054 10,056 19 1,865,875 10,056 3 168,250 10,059 - - - - - - - - - - - 1.204 میلیون 3.934 میلیون 177,341 4.961 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,160 39.00 0.93 4,193 6.00 0.14 1401/09/09 630 7.522 میلیون 31.41 میلیارد 11,940.29 4,199 4,220 4,150 4,230 1 35,923 4,160 1 24,817 4,170 806.851 هزار میلیارد 851.126 میلیون 375.737 میلیون 84 میلیون 44.275 میلیون 331.462 میلیون 135.453 میلیون 136.577 میلیون 5.91 2.44 5.96 7.51 میلیون 12,300 2.575 میلیون 4.947 میلیون
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,480 40.00 0.54 7,520 80.00 1.08 1401/09/09 630 8.974 میلیون 67.47 میلیارد 14,244.93 7,440 7,390 7,390 7,690 0 0 0 0 30.08 هزار میلیارد 32.725 میلیون 12.658 میلیون 4 میلیون 2.645 میلیون 10.013 میلیون 3.967 میلیون 3.561 میلیون 8.45 3 7.58 2.183 میلیون 6.791 میلیون 4.21 میلیون 4.764 میلیون
مانی

مانی

صندوق بورس 13,021 7.00 0.05 13,021 7.00 0.05 1401/09/09 145 5.959 میلیون 77.6 میلیارد - 13,014 13,021 13,021 13,025 1 180,716 13,021 6 960,627 13,022 - - - - - - - - - - - 2.069 میلیون 3.89 میلیون 1.239 میلیون 4.72 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,076 47.00 2.21 2,101 22.00 1.04 1401/09/09 918 20.61 میلیون 43.29 میلیارد 22,450.92 2,123 2,100 2,068 2,160 1 2,000 2,076 2 33,296 2,080 13.578 هزار میلیارد 16.244 میلیون 8.872 میلیون 6.463 میلیون 2.666 میلیون 6.206 میلیون 3.3 میلیون -192,576 -70.51 2.19 4.12 16.753 میلیون 3.857 میلیون 15.952 میلیون 4.658 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 10,070 50.00 0.50 10,020 0.00 0.00 1401/09/09 608 6.901 میلیون 69.13 میلیارد 11,350.49 10,020 10,000 9,990 10,070 1 45,585 10,040 1 2,000 10,070 1192.38 هزار میلیارد 1.473 میلیارد 579.851 میلیون 119 میلیون 280.143 میلیون 299.708 میلیون 448.707 میلیون 234.628 میلیون 5.08 3.98 2.66 2.01 میلیون 4.891 میلیون 2.401 میلیون 4.5 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,808 57.00 3.06 1,825 40.00 2.14 1401/09/09 1,130 33.706 میلیون 61.5 میلیارد 29,828.33 1,865 1,870 1,790 1,872 2 25,544 1,797 1 30,000 1,809 12.096 هزار میلیارد 21.949 میلیون 14.828 میلیون 4.748 میلیون 9.853 میلیون 4.974 میلیون 32.609 میلیون 218,632 55.32 2.44 0.37 28.833 میلیون 4.873 میلیون 29.554 میلیون 4.152 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,981 35.00 1.16 2,983 33.00 1.09 1401/09/09 823 11.442 میلیون 34.1 میلیارد 13,902.24 3,016 3,000 2,957 3,011 2 40,475 2,970 1 17,731 2,981 90.76 هزار میلیارد 2.029 میلیارد 2.015 میلیارد 30.426 میلیون 1.947 میلیارد 67.298 میلیون 262.133 میلیون 26.086 میلیون 3.48 1.35 0.35 5.94 میلیون 5.501 میلیون 7.45 میلیون 3.992 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 3,589 0.00 0.00 3,604 15.00 0.42 1401/09/09 1,437 23.856 میلیون 85.98 میلیارد 16,601.55 3,589 3,600 3,580 3,634 1 3,900 3,589 3 11,342 3,601 67.395 هزار میلیارد 76.086 میلیون 77.436 میلیون 18.7 میلیون 8.691 میلیون 68.745 میلیون 25.68 میلیون 23.85 میلیون 2.82 0.98 2.62 23.748 میلیون 108,101 20.256 میلیون 3.6 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 4,346 133.00 2.97 4,360 119.00 2.66 1401/09/09 2,200 46.28 میلیون 201.78 میلیارد 21,036.4 4,479 4,550 4,201 4,579 1 400,000 4,346 1 5,374 4,347 27.468 هزار میلیارد 28.33 میلیون 10.355 میلیون 6.3 میلیون 862,034 9.493 میلیون 1.719 میلیون 1.153 میلیون 24.24 2.94 16.27 36.486 میلیون 9.794 میلیون 42.875 میلیون 3.405 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,775 33.00 0.69 4,856 48.00 1.00 1401/09/09 1,366 16.437 میلیون 79.82 میلیارد 12,033.29 4,808 4,851 4,770 4,970 7 116,892 4,770 6 32,670 4,850 29.655 هزار میلیارد 33.141 میلیون 14.513 میلیون 6.107 میلیون 3.486 میلیون 11.027 میلیون 12.659 میلیون 3.878 میلیون 7.65 2.69 2.34 12.49 میلیون 3.947 میلیون 13.294 میلیون 3.144 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,828 0.00 0.00 3,824 4.00 0.10 1401/09/09 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 11,831.38 3,828 3,785 3,784 3,898 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 160.813 میلیون 68.745 میلیون 36 میلیون 23.149 میلیون 45.597 میلیون 37.801 میلیون 14.371 میلیون 9.58 3.02 3.64 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 36,700 60.00 0.16 37,220 460.00 1.25 1401/09/09 3,442 9.562 میلیون 355.88 میلیارد 2,777.9 36,760 38,590 35,700 38,590 1 26,890 36,690 1 4,472 36,900 25.381 هزار میلیارد 29.931 میلیون 5.932 میلیون 681,920 4.55 میلیون 1.383 میلیون 4.939 میلیون 549,685 46.17 18.36 5.14 9.561 میلیون 277 6.562 میلیون 3 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 26,200 490.00 1.91 26,410 700.00 2.72 1401/09/09 5,882 15.764 میلیون 416.28 میلیارد 4,883.07 25,710 26,950 25,900 26,950 6 5,296 26,150 1 2,000 26,220 378.984 هزار میلیارد 600.792 میلیون 264.309 میلیون 3.5 میلیون 221.809 میلیون 42.5 میلیون 403.448 میلیون 53.55 میلیون 7.08 8.92 0.94 14.879 میلیون 885,529 12.807 میلیون 2.957 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,200 80.00 1.27 6,250 30.00 0.48 1401/09/09 372 4.633 میلیون 28.48 میلیارد 12,454.35 6,280 6,280 6,080 6,280 1 1,095 6,090 2 16,230 6,200 819 هزار میلیارد 4.927 میلیارد 4.562 میلیارد 131.04 میلیون 4.158 میلیارد 404.228 میلیون 620.915 میلیون 187.272 میلیون 4.37 2.03 1.32 2.671 میلیون 1.962 میلیون 1.793 میلیون 2.84 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 14,240 670.00 4.94 14,100 530.00 3.91 1401/09/09 929 5.857 میلیون 82.57 میلیارد 6,304.74 13,570 13,410 13,380 14,240 1 100,000 14,240 1 400 14,300 180.071 هزار میلیارد 208.976 میلیون 59.436 میلیون 12.771 میلیون 28.904 میلیون 30.532 میلیون 24.219 میلیون 18.807 میلیون 9.57 5.9 7.44 3.157 میلیون 2.7 میلیون 3.111 میلیون 2.746 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,999 5.00 0.13 3,995 1.00 0.03 1401/09/09 144 6.615 میلیون 26.43 میلیارد 45,937.31 3,994 3,937 3,937 3,999 3 6,983 3,937 6 1,610,520 3,999 139.825 هزار میلیارد 670.714 میلیون 590.998 میلیون 25 میلیون 530.889 میلیون 60.11 میلیون 72.489 میلیون 23.044 میلیون 6.07 2.33 1.93 114,972 6.5 میلیون 4.025 میلیون 2.589 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,535 41.00 1.17 3,505 11.00 0.31 1401/09/09 390 8.059 میلیون 28.41 میلیارد 20,665.32 3,494 3,550 3,500 3,558 1 1,665 3,521 1 10,000 3,534 196.28 هزار میلیارد 251.921 میلیون 141.147 میلیون 56 میلیون 55.641 میلیون 85.506 میلیون 162.099 میلیون 34.372 میلیون 5.71 2.29 1.21 3.37 میلیون 4.69 میلیون 5.524 میلیون 2.536 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,768.00 7.00 177,120 174,888.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,137.44 2,232 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.287 میلیارد 806.327 میلیون 476.049 میلیون 226.491 میلیون 579.837 میلیون 546.945 میلیون 173.264 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 34,010 110.00 0.32 33,830 290.00 0.85 1401/09/09 1 27 9.8 میلیون 1,570.87 34,120 34,010 34,010 34,010 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 61.135 میلیون 2.834 میلیون 1.8 میلیون 240,981 2.593 میلیون 531,292 618,480 98.46 23.49 114.61 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 9,810 250.00 2.62 9,790 230.00 2.41 1401/09/09 1,452 17.12 میلیون 167.6 میلیارد 11,790.63 9,560 9,700 9,400 10,030 1 11,351 9,800 1 21,430 9,810 11.355 هزار میلیارد 13.93 میلیون 4.812 میلیون 1.16 میلیون 2.575 میلیون 2.237 میلیون 4.551 میلیون 976,290 11.63 5.07 2.5 16.56 میلیون 560,000 14.815 میلیون 2.305 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,060 1.00 0.05 2,051 10.00 0.49 1401/09/09 270 7.308 میلیون 14.96 میلیارد 27,065.73 2,061 2,062 2,020 2,090 1 5,000 2,033 1 50,000 2,061 52.062 هزار میلیارد 601.971 میلیون 590.153 میلیون 25.384 میلیون 549.908 میلیون 40.244 میلیون 75.461 میلیون 7.766 میلیون 6.7 1.29 0.69 4.032 میلیون 3.276 میلیون 5.005 میلیون 2.303 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 4,748 43.00 0.90 4,758 33.00 0.69 1401/09/09 323 5.647 میلیون 26.87 میلیارد 17,482.45 4,791 4,810 4,713 4,870 1 25,993 4,733 1 114,252 4,748 33.477 هزار میلیارد 42.664 میلیون 25.359 میلیون 7.036 میلیون 9.186 میلیون 16.173 میلیون 6.288 میلیون 7.301 میلیون 4.59 2.07 5.32 2.31 میلیون 3.337 میلیون 3.36 میلیون 2.287 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 2,059.00 81.03 4,551 2,010.00 79.10 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 31,473.85 2,541 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 247.271 میلیون 196.352 میلیون 19.457 میلیون 196.858 میلیون -505,755 100.444 میلیون -19,510,504 - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,336 13.00 0.98 1,352 29.00 2.19 1401/09/09 1,625 45.343 میلیون 61.3 میلیارد 27,903.09 1,323 1,325 1,302 1,383 1 11,000 1,336 1 345,000 1,339 27.902 هزار میلیارد 49.676 میلیون 44.738 میلیون 20.638 میلیون 21.773 میلیون 22.965 میلیون 18.925 میلیون 1.824 میلیون 15.29 1.22 1.47 45.343 میلیون - 43.13 میلیون 2.212 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 8,130 250.00 2.98 8,210 170.00 2.03 1401/09/09 2,392 17.751 میلیون 145.7 میلیارد 7,421.05 8,380 8,270 8,070 8,350 9 60,262 8,100 3 203,778 8,150 8.21 هزار میلیارد 8.411 میلیون 1.887 میلیون 1,000,000 200,959 1.686 میلیون 516,312 535,013 15.35 4.87 15.9 17.239 میلیون 512,000 15.569 میلیون 2.182 میلیون
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 15,830 750.00 4.97 15,810 730.00 4.84 1401/09/09 526 5.98 میلیون 94.53 میلیارد 11,368.09 15,080 15,830 15,300 15,830 13 428,400 15,830 1 8,700 15,890 14.229 هزار میلیارد 20.128 میلیون 9.152 میلیون 900,000 5.899 میلیون 3.253 میلیون 13.039 میلیون 1.584 میلیون 8.99 4.37 1.1 3.812 میلیون 2.168 میلیون 3.802 میلیون 2.178 میلیون
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 2,701 2.00 0.07 2,717 18.00 0.67 1401/09/09 481 8.318 میلیون 22.6 میلیارد 17,293.19 2,699 2,700 2,700 2,730 5 23,599 2,700 1 400,000 2,720 32.604 هزار میلیارد 35.738 میلیون 36.118 میلیون 12 میلیون 3.134 میلیون 32.984 میلیون 11.835 میلیون 11.691 میلیون 2.77 0.98 2.74 8.318 میلیون - 6.307 میلیون 2.011 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,870 80.00 0.89 8,940 10.00 0.11 1401/09/09 189 2.444 میلیون 21.74 میلیارد 12,932.81 8,950 9,100 8,850 9,100 2 23,005 8,850 1 28 8,870 277.14 هزار میلیارد 326.773 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.7 4.04 4.58 573,126 1.871 میلیون 442,766 2.002 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 3,649 173.00 4.98 3,631 155.00 4.46 1401/09/09 544 16.024 میلیون 58.18 میلیارد 29,455.72 3,476 3,480 3,480 3,649 16 336,160 3,649 1 1,999 3,670 22.968 هزار میلیارد 37.544 میلیون 21.261 میلیون 6.325 میلیون 14.577 میلیون 6.684 میلیون 16.446 میلیون 316,568 72.55 3.44 1.4 15.574 میلیون 450,000 14.024 میلیون 2 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 24,100 270.00 1.11 24,440 70.00 0.29 1401/09/09 1,576 7.613 میلیون 186.08 میلیارد 4,830.34 24,370 24,880 24,100 24,880 2 21,938 24,100 2 50,725 24,150 526.926 هزار میلیارد 867.795 میلیون 468.443 میلیون 21.56 میلیون 340.869 میلیون 127.574 میلیون 117.373 میلیون 82.658 میلیون 6.37 4.13 4.49 5.628 میلیون 1.984 میلیون 5.648 میلیون 1.965 میلیون
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 15,200 550.00 3.75 15,340 690.00 4.71 1401/09/09 683 5.835 میلیون 89.5 میلیارد 8,542.99 14,650 15,380 15,070 15,380 1 350 15,180 2 23,133 15,200 13.806 هزار میلیارد 18.209 میلیون 5.881 میلیون 455,000 4.403 میلیون 1.478 میلیون 4.77 میلیون 1.671 میلیون 8.26 9.34 2.89 5.485 میلیون 350,000 3.87 میلیون 1.965 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,470 29.00 1.16 2,504 5.00 0.20 1401/09/09 1,253 19.166 میلیون 47.99 میلیارد 15,296.01 2,499 2,560 2,465 2,570 1 20,000 2,470 1 20,000 2,478 73.868 هزار میلیارد 132.585 میلیون 97.972 میلیون 22 میلیون 58.717 میلیون 39.255 میلیون 118.368 میلیون 9.503 میلیون 7.77 1.88 0.62 16.836 میلیون 2.33 میلیون 17.234 میلیون 1.932 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,370 90.00 0.62 14,460 0.00 0.00 1401/09/09 290 3.091 میلیون 44.72 میلیارد 10,660.24 14,460 14,170 14,170 14,600 2 14,224 14,210 1 5,000 14,370 578.4 هزار میلیارد 1.344 میلیارد 902.66 میلیون 40 میلیون 717.287 میلیون 93.738 میلیون 238.005 میلیون 56.966 میلیون 10.15 4.24 2.44 385,298 2.706 میلیون 1.238 میلیون 1.853 میلیون
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 16,360 80.00 0.49 16,380 100.00 0.61 1401/09/09 613 2.118 میلیون 34.69 میلیارد 3,454.64 16,280 16,310 16,280 16,700 1 317 16,300 1 26,025 16,390 32.76 هزار میلیارد 54.126 میلیون 28.657 میلیون 2 میلیون 21.366 میلیون 7.291 میلیون 27.914 میلیون 3.342 میلیون 9.81 4.49 1.17 2.108 میلیون 10,000 597,321 1.52 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,150 73.00 2.37 3,115 38.00 1.23 1401/09/09 217 2.926 میلیون 9.2 میلیارد 13,484.46 3,077 3,090 3,049 3,188 2 15,000 3,103 1 6,876 3,152 40.495 هزار میلیارد 119.737 میلیون 96.641 میلیون 12 میلیون 79.242 میلیون 17.399 میلیون 45.992 میلیون 4.192 میلیون 9.66 2.33 0.88 2.179 میلیون 747,400 1.43 میلیون 1.496 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,270 0.00 0.00 9,170 100.00 1.08 1401/09/09 733 4.854 میلیون 44.24 میلیارد 6,621.5 9,270 9,270 9,020 9,270 1 10,000 9,270 4 17,925 9,270 176.801 هزار میلیارد 214.988 میلیون 69.054 میلیون 19.28 میلیون 38.187 میلیون 30.867 میلیون 64.328 میلیون 21.632 میلیون 8.17 5.73 2.75 2.975 میلیون 1.879 میلیون 3.358 میلیون 1.496 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 14,967 14.00 0.09 14,965 12.00 0.08 1401/09/09 198 8.631 میلیون 129.16 میلیارد - 14,953 14,966 14,965 14,967 51 5,028,201 14,965 51 5,027,153 14,967 - - - - - - - - - - - 1.659 میلیون 6.972 میلیون 7.169 میلیون 1.462 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 15,960 0.00 0.00 15,950 10.00 0.06 1401/09/09 623 5.518 میلیون 88.02 میلیارد 8,877.5 15,960 15,880 15,880 15,980 3 21,920 15,940 6 147,769 15,970 1148.4 هزار میلیارد 1.262 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 7.71 6.8 7.21 1.427 میلیون 4.091 میلیون 4.092 میلیون 1.426 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 16,050 240.00 1.47 16,230 60.00 0.37 1401/09/09 830 3.354 میلیون 54.22 میلیارد 4,040.42 16,290 16,400 16,000 16,400 1 3,000 16,030 2 774 16,080 486.9 هزار میلیارد 600.047 میلیون 208.689 میلیون 10 میلیون 113.147 میلیون 95.542 میلیون 978.636 میلیون 98.823 میلیون 4.93 5.1 0.5 2.674 میلیون 679,083 2.014 میلیون 1.34 میلیون
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 2,791 17.00 0.61 2,802 28.00 1.01 1401/09/09 376 4.06 میلیون 11.41 میلیارد 10,797.97 2,774 2,751 2,751 2,865 1 150,000 2,790 2 15,218 2,800 4.203 هزار میلیارد 4.657 میلیون 1.912 میلیون 530,000 626,525 1.286 میلیون 617,499 374,849 11.21 3.27 6.81 4.06 میلیون - 2.753 میلیون 1.307 میلیون
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 23,980 200.00 0.84 23,890 110.00 0.46 1401/09/09 462 2.225 میلیون 53.17 میلیارد 4,817.05 23,780 24,400 23,580 24,400 1 100,000 23,950 1 5,344 23,990 76.448 هزار میلیارد 103.006 میلیون 44.994 میلیون 3.2 میلیون 26.558 میلیون 18.436 میلیون 94.752 میلیون 9.877 میلیون 7.74 4.16 0.81 887,466 1.338 میلیون 957,206 1.268 میلیون
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 15,700 150.00 0.96 15,610 60.00 0.39 1401/09/09 309 3.709 میلیون 57.97 میلیارد 12,002.77 15,550 15,790 15,560 15,860 1 50,000 15,640 1 5,738 15,700 186.54 هزار میلیارد 232.594 میلیون 78.875 میلیون 11.95 میلیون 46.054 میلیون 32.82 میلیون 148.552 میلیون 30.694 میلیون 6.08 5.68 1.26 1.366 میلیون 2.343 میلیون 2.51 میلیون 1.199 میلیون
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 13,280 170.00 1.30 13,490 380.00 2.90 1401/09/09 1,039 3.229 میلیون 43.55 میلیارد 3,107.96 13,110 13,120 13,110 13,830 1 150 13,280 1 8,227 13,330 37.098 هزار میلیارد 41.423 میلیون 11.757 میلیون 2.75 میلیون 4.326 میلیون 7.432 میلیون 4.197 میلیون 4.792 میلیون 7.74 4.99 8.84 2.629 میلیون 600,000 2.034 میلیون 1.195 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 3,397 101.00 2.89 3,477 21.00 0.60 1401/09/09 345 2.038 میلیون 6.93 میلیارد 5,905.97 3,498 3,430 3,350 3,461 1 1,612 3,400 1 5,590 3,400 85.187 هزار میلیارد 114.487 میلیون 56.203 میلیون 20 میلیون 29.3 میلیون 26.903 میلیون 13.997 میلیون 12.953 میلیون 6.58 3.17 6.09 2.031 میلیون 7,000 846,059 1.192 میلیون
مداران

داده پردازی ایران

سهام بورس 18,520 970.00 4.98 18,630 860.00 4.41 1401/09/09 1,771 6.398 میلیون 119.17 میلیارد 3,612.49 19,490 19,250 18,520 19,300 4 54,759 18,520 1 411 18,560 12.11 هزار میلیارد 15.347 میلیون 5.949 میلیون 650,000 3.237 میلیون 2.712 میلیون 4.573 میلیون 1.159 میلیون 10.45 4.47 2.65 4.708 میلیون 1.69 میلیون 5.228 میلیون 1.17 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 4,768 71.00 1.51 4,738 41.00 0.87 1401/09/09 305 3.562 میلیون 16.88 میلیارد 11,679.26 4,697 4,740 4,614 4,809 2 176,449 4,732 1 3,470 4,768 20.658 هزار میلیارد 33.662 میلیون 20.812 میلیون 4.36 میلیون 13.005 میلیون 7.807 میلیون 24.077 میلیون 1.156 میلیون 17.87 2.65 0.86 3.464 میلیون 98,239 2.415 میلیون 1.147 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,365 25.00 1.05 2,392 2.00 0.08 1401/09/09 499 5.205 میلیون 12.47 میلیارد 10,431.59 2,390 2,390 2,345 2,440 1 12,643 2,364 1 7,810 2,391 89.126 هزار میلیارد 150.732 میلیون 105.622 میلیون 37.26 میلیون 61.606 میلیون 44.016 میلیون 126.172 میلیون 11.492 میلیون 7.76 2.02 0.71 5.2 میلیون 5,000 4.078 میلیون 1.127 میلیون
فروس

فروسیلیس ایران

سهام بورس 5,500 30.00 0.54 5,560 30.00 0.54 1401/09/09 267 2.948 میلیون 16.38 میلیارد 11,042.36 5,530 5,590 5,490 5,640 2 4,629 5,490 1 13,477 5,570 22.24 هزار میلیارد 25.287 میلیون 12.096 میلیون 4 میلیون 3.047 میلیون 9.05 میلیون 11.257 میلیون 5.456 میلیون 4.08 2.46 1.98 2.348 میلیون 600,000 1.844 میلیون 1.105 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 17,930 160.00 0.90 17,990 220.00 1.24 1401/09/09 366 2.441 میلیون 43.91 میلیارد 6,669.54 17,770 18,000 17,770 18,220 2 6,700 17,910 1 309 17,930 101.194 هزار میلیارد 119.818 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 4.45 5.43 4.3 1.038 میلیون 1.403 میلیون 1.346 میلیون 1.095 میلیون
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 8,250 360.00 4.56 8,140 250.00 3.17 1401/09/09 671 6.993 میلیون 56.89 میلیارد 10,421.41 7,890 7,840 7,800 8,280 2 11,135 8,250 1 12,440 8,270 14.864 هزار میلیارد 19.097 میلیون 8.16 میلیون 1.826 میلیون 4.233 میلیون 3.927 میلیون 18.347 میلیون 2.387 میلیون 6.23 3.79 0.81 6.189 میلیون 803,436 5.909 میلیون 1.084 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,658 17.00 1.01 1,660 15.00 0.90 1401/09/09 1,063 38.183 میلیون 63.16 میلیارد 35,919.87 1,675 1,660 1,637 1,685 1 173,582 1,658 3 340,000 1,660 223.499 هزار میلیارد 242.494 میلیون 175.551 میلیون 134.638 میلیون 18.995 میلیون 156.556 میلیون 8.896 میلیون 7.135 میلیون 31.32 1.43 25.12 22.758 میلیون 15.425 میلیون 37.183 میلیون 1,000,000
درسا

درسا

صندوق بورس 10,990 130.00 1.20 10,950 90.00 0.83 1401/09/09 25 1.14 میلیون 12.48 میلیارد - 10,860 10,800 10,800 11,000 1 770 10,950 1 11,938 10,990 - - - - - - - - - - - 8,831 1.131 میلیون 139,758 1,000,000
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,550 3.00 0.19 1,551 2.00 0.13 1401/09/09 766 24.973 میلیون 38.67 میلیارد 32,601.33 1,553 1,567 1,536 1,567 4 127,190 1,548 3 202,364 1,550 242.483 هزار میلیارد 3.153 میلیارد 2.964 میلیارد 156.34 میلیون 2.923 میلیارد 41.273 میلیون 266.089 میلیون -7,573,569 -32.02 5.88 0.91 23.696 میلیون 1.277 میلیون 24.023 میلیون 950,000
اکالا

کارگزاران بورس کالای ایران

سهام بورس 20,000 280.00 1.38 20,280 0.00 0.00 1401/01/06 - - - - 20,280 20,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 845,000 - 845,000
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,524 31.00 2.08 1,541 48.00 3.22 1401/09/09 554 12.481 میلیون 19.24 میلیارد 22,528.25 1,493 1,485 1,485 1,565 1 1,700 1,524 1 15,103 1,525 5.543 هزار میلیارد 6.901 میلیون 5.595 میلیون 3.597 میلیون 1.454 میلیون 4.141 میلیون 2.908 میلیون 496,864 11.16 1.34 1.91 12.481 میلیون - 11.646 میلیون 835,000
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 3,602 90.00 2.44 3,604 88.00 2.38 1401/09/09 494 5.685 میلیون 20.49 میلیارد 11,507.33 3,692 3,652 3,540 3,688 2 17,375 3,600 1 8,000 3,603 18.02 هزار میلیارد 21.8 میلیون 9.381 میلیون 5 میلیون 3.78 میلیون 5.601 میلیون 2.73 میلیون 2.452 میلیون 7.35 3.22 6.6 3.43 میلیون 2.255 میلیون 4.869 میلیون 815,621
سشرق

سیمان شرق

سهام بورس 7,290 20.00 0.28 7,260 10.00 0.14 1401/09/09 187 1.625 میلیون 11.8 میلیارد 8,690.79 7,270 7,340 7,200 7,340 4 12,876 7,230 1 2,000 7,280 19.265 هزار میلیارد 23.824 میلیون 12.221 میلیون 2.654 میلیون 4.559 میلیون 7.661 میلیون 7.183 میلیون 4.074 میلیون 4.74 2.51 2.68 654,529 970,649 826,787 798,391
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 4,530 7.00 0.15 4,481 56.00 1.23 1401/09/09 507 7.417 میلیون 33.24 میلیارد 14,630.12 4,537 4,480 4,397 4,559 1 39,347 4,530 3 39,347 4,530 13.443 هزار میلیارد 20.524 میلیون 11.375 میلیون 3 میلیون 7.081 میلیون 4.294 میلیون 14.908 میلیون 1.685 میلیون 7.98 3.13 0.9 5.513 میلیون 1.905 میلیون 6.635 میلیون 782,206
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 54,200 1,440.00 2.59 54,750 890.00 1.60 1401/09/09 1,432 1.464 میلیون 80.14 میلیارد 1,022.16 55,640 56,000 54,000 56,000 1 100 54,020 1 4,303 54,200 71.175 هزار میلیارد 101.106 میلیون 36.5 میلیون 1.3 میلیون 29.931 میلیون 6.569 میلیون 40.701 میلیون 16.891 میلیون 4.21 10.83 1.75 1.161 میلیون 303,000 687,064 776,672