همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,714 91.00 1.97 4,698 75.00 1.62 1403/03/30 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,440.11 4,623 4,600 4,600 4,715 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.179 میلیارد 3.139 میلیارد 1.08 میلیارد 1.101 میلیارد 2.038 میلیارد 2.411 میلیارد 848.073 میلیون 5.98 2.5 2.1 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,788 38.00 1.38 2,770 20.00 0.73 1403/03/30 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 40,143.74 2,750 2,722 2,722 2,804 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.688 میلیارد 1.032 میلیارد 301.656 میلیون 1.842 میلیارد -810,341,203 2.394 میلیارد -622,136,261 -2.25 -1.03 0.33 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,263 7.00 0.31 2,258 2.00 0.09 1403/03/27 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 1.603 میلیارد 2,256 2,263 2,255 2,264 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 16.718 میلیارد 16.726 میلیارد 710 میلیون 15.115 میلیارد 1.611 میلیارد 1.764 میلیارد 556.329 میلیون 2.88 0.99 0.91 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,030 17.00 1.68 1,029 16.00 1.58 1403/03/30 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 62,781.78 1,013 1,011 1,008 1,033 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 1.872 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 5.37 0.95 4.99 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,229 221.00 2.21 10,008 0.00 0.00 1403/03/30 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,228 10,228 10,229 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,240 90.00 1.75 5,220 70.00 1.36 1403/03/30 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 17,219.4 5,150 5,200 5,160 5,250 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.129 میلیارد 371 میلیون 331.508 میلیون 797.952 میلیون 4.079 میلیارد 378.152 میلیون 5.12 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 27,014 2,327.00 9.43 24,687 0.00 0.00 1403/03/30 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 27,013 27,013 27,014 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,853 31.00 1.10 2,847 25.00 0.89 1403/03/30 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 28,327.53 2,822 2,800 2,800 2,860 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.927 میلیارد 2.927 میلیارد 60.851 میلیون 2.753 میلیارد 173.927 میلیون 483.296 میلیون 89.649 میلیون 1.93 1 0.36 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,530 8.00 0.53 1,532 10.00 0.66 1403/03/29 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 101,420.19 1,522 1,523 1,523 1,548 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 9.596 میلیارد 10.716 میلیارد 335.889 میلیون 9.085 میلیارد 1.631 میلیارد 1.404 میلیارد 305.582 میلیون 1.68 0.32 0.37 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,213 206.00 2.06 10,007 0.00 0.00 1403/03/30 185 34.776 میلیون 348.01 میلیارد - 10,007 10,205 10,205 10,213 107 101,452,490 10,007 99 98,444,388 10,008 - - - - - - - - - - - 13.931 میلیون 20.846 میلیون 23.053 میلیون 11.723 میلیون
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,111 2.00 0.02 10,113 0.00 0.00 1403/03/30 13 9.91 میلیون 100.22 میلیارد - 10,113 10,111 10,110 10,111 1 20,000,000 10,113 1 20,000,000 10,114 - - - - - - - - - - - 30,099 9.88 میلیون 10,000 9.9 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,681 5.00 0.30 1,675 1.00 0.06 1403/03/27 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 49,109.51 1,676 1,686 1,653 1,698 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 10.628 میلیارد 11.768 میلیارد 215.354 میلیون 10.268 میلیارد 1.501 میلیارد 986.074 میلیون 26.185 میلیون 13.78 0.24 0.37 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 6,910 20.00 0.29 6,860 30.00 0.44 1403/03/21 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 7,416.82 6,890 6,900 6,760 6,910 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.385 میلیارد 268.785 میلیون 200 میلیون 15.148 میلیون 253.637 میلیون 44.252 میلیون 41.982 میلیون 32.68 5.41 31 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,125 6.00 0.28 2,131 0.00 0.00 1403/03/30 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 12,490.88 2,131 2,131 2,125 2,132 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 89.294 میلیون 51.893 میلیون 35 میلیون 14.709 میلیون 37.184 میلیون 18.304 میلیون 11.246 میلیون 6.63 2.01 4.07 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,111 4.00 0.04 10,107 0.00 0.00 1403/03/30 135 10.521 میلیون 106.34 میلیارد - 10,107 10,111 10,110 10,111 2 52,591,519 10,107 9 20,281,890 10,108 - - - - - - - - - - - 3.075 میلیون 7.438 میلیون 2.53 میلیون 7.983 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,487 23.00 1.57 1,478 14.00 0.96 1403/03/30 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 27,192.05 1,464 1,470 1,447 1,493 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 197.025 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.02 0.94 7.57 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 60.00 0.88 6,834 14.00 0.21 1403/03/30 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 12,184.1 6,820 6,780 6,780 6,930 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 5.827 میلیارد 1.904 میلیارد 780 میلیون 436.858 میلیون 1.468 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.79 3.65 4.32 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,604 51.00 2.00 2,572 19.00 0.74 1403/03/30 219 14.401 میلیون 34.28 میلیارد 59,833.46 2,553 2,554 2,554 2,604 1 131,165 2,367 3 15,000 2,374 109.618 هزار میلیارد 1.44 میلیارد 1.387 میلیارد 50 میلیون 1.312 میلیارد 75.957 میلیون 142.189 میلیون 18.251 میلیون 7.05 1.69 0.9 1.651 میلیون 12.674 میلیون 7.829 میلیون 6.496 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 3,060 57.00 1.83 3,058 59.00 1.89 1403/03/30 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 47,850.14 3,117 3,055 3,055 3,093 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 97.522 میلیون 43.999 میلیون 30 میلیون 5.782 میلیون 38.217 میلیون 9.186 میلیون 4.634 میلیون 19.8 2.4 9.99 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,040 34.00 0.85 4,018 12.00 0.30 1403/03/30 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 19,797.68 4,006 4,048 4,000 4,050 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 159.043 میلیون 79.889 میلیون 30.4 میلیون 36.896 میلیون 42.993 میلیون 39.658 میلیون 39.39 میلیون 3.1 2.84 3.08 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,118 5.00 0.05 10,113 0.00 0.00 1403/03/30 66 6.135 میلیون 62.04 میلیارد - 10,113 10,115 10,115 10,118 30 24,987,278 10,112 13 13,722,796 10,113 - - - - - - - - - - - 4.16 میلیون 1.975 میلیون 764,683 5.37 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 23,526 2,006.00 9.32 21,520 0.00 0.00 1403/03/30 288 9.811 میلیون 211.13 میلیارد - 21,520 23,525 23,525 23,526 1 227,250,628 21,519 1 54,203,571 21,520 - - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 4.679 میلیون 1.843 میلیون 4.898 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 3,990 44.00 1.09 4,022 12.00 0.30 1403/03/22 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 9,630.13 4,034 4,009 3,954 4,058 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.177 میلیارد 1.213 میلیارد 380 میلیون 648.811 میلیون 564.299 میلیون 670.827 میلیون 164.211 میلیون 9.31 2.71 2.28 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,360 60.00 0.20 30,420 0.00 0.00 1403/03/30 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 3,581.87 30,420 30,400 30,050 30,950 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.531 میلیارد 445.469 میلیون 40.5 میلیون 298.762 میلیون 146.707 میلیون 130.509 میلیون 121.707 میلیون 10.12 8.4 9.44 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
توسکا

توسکا

صندوق بورس 12,394 999.00 8.77 11,395 0.00 0.00 1403/03/30 41 5.116 میلیون 58.29 میلیارد - 11,395 12,395 12,394 12,395 22 20,232,019 11,395 11 9,418,485 11,396 - - - - - - - - - - - 1.262 میلیون 3.853 میلیون 527,258 4.588 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 56,292 4,754.00 9.22 51,538 0.00 0.00 1403/03/30 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 56,291 56,291 56,293 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 8,780 1,320.00 13.07 10,100 0.00 0.00 1403/03/30 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 8,480 8,480 8,780 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 31,959 2,209.00 7.43 29,750 0.00 0.00 1403/03/30 79 3.962 میلیون 117.88 میلیارد - 29,750 31,958 31,957 31,968 15 14,996,350 29,750 7 4,988,117 29,751 - - - - - - - - - - - 335,651 3.627 میلیون 211,705 3.751 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,267 67.00 2.01 3,268 66.00 1.98 1403/03/30 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 64,731.95 3,334 3,267 3,267 3,333 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.061 میلیارد 752.407 میلیون 190 میلیون 440.247 میلیون 312.16 میلیون 739.947 میلیون 81.39 میلیون 7.63 1.99 0.84 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,400 50.00 1.15 4,369 19.00 0.44 1403/03/30 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 20,448.19 4,350 4,263 4,263 4,433 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 70.409 میلیون 27.681 میلیون 15.75 میلیون 1.597 میلیون 26.084 میلیون 4.745 میلیون 5.732 میلیون 12 2.64 14.5 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 2,962 57.00 1.96 2,925 20.00 0.69 1403/03/30 333 4.821 میلیون 23.41 میلیارد 38,750.49 2,905 2,900 2,875 2,963 1 4,318 4,851 1 12,491 4,852 933.853 هزار میلیارد 920.524 میلیون 496.548 میلیون 300 میلیون 43.024 میلیون 453.524 میلیون 76.512 میلیون 73.46 میلیون 11.95 1.93 11.47 711,435 4.047 میلیون 1.469 میلیون 3.289 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,118 6.00 0.06 10,112 0.00 0.00 1403/03/30 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,118 10,115 10,118 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 3,890 63.00 1.65 3,835 8.00 0.21 1403/03/30 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 14,040.64 3,827 3,835 3,835 3,891 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.671 میلیارد 840.394 میلیون 324 میلیون 246.094 میلیون 594.3 میلیون 603.741 میلیون 254.175 میلیون 5.61 2.4 2.36 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام بورس 2,689 36.00 1.36 2,672 19.00 0.72 1403/03/30 188 5.068 میلیون 15.44 میلیارد 33,014.7 2,653 2,632 2,632 2,706 3 37,121 3,037 3 70,967 3,038 350.865 هزار میلیارد 379.957 میلیون 238.058 میلیون 115 میلیون 72.677 میلیون 165.38 میلیون 89.777 میلیون 81.439 میلیون 3.77 1.86 3.42 1.19 میلیون 3.877 میلیون 2.196 میلیون 2.872 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,651 51.00 1.96 2,618 18.00 0.69 1403/03/30 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 57,099.36 2,600 2,647 2,572 2,651 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.135 میلیارد 734.278 میلیون 390 میلیون 114.096 میلیون 620.182 میلیون 2.25 میلیارد 197.938 میلیون 5.16 1.65 0.45 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,757 6.00 0.34 1,750 1.00 0.06 1403/03/30 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 27,549.36 1,751 1,757 1,737 1,768 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 5.041 میلیارد 4.848 میلیارد 156.34 میلیون 4.764 میلیارد 84.359 میلیون 417.744 میلیون -18,557,885 -14.74 3.24 0.65 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,400 23.00 0.95 2,421 2.00 0.08 1403/03/30 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 15,768.38 2,423 2,379 2,377 2,430 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.348 میلیارد 869.836 میلیون 476.049 میلیون 195.552 میلیون 674.284 میلیون 643.708 میلیون 133.393 میلیون 8.64 1.71 1.79 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 17,050 280.00 1.67 16,780 10.00 0.06 1403/03/30 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 32,806.96 16,770 16,710 16,710 17,050 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.722 میلیارد 535.975 میلیون 96.98 میلیون 94.681 میلیون 441.294 میلیون 261.53 میلیون 249.061 میلیون 6.53 3.69 6.22 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,790 640.00 3.13 20,430 0.00 0.00 1403/03/30 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,140 19,100 19,790 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 3,988 78.00 1.99 3,982 72.00 1.84 1403/03/30 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 28,033.32 3,910 3,863 3,863 3,988 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 316.082 میلیون 233.784 میلیون 36.651 میلیون 170.136 میلیون 63.648 میلیون 278.336 میلیون 30.44 میلیون 4.79 2.29 0.52 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,695 51.00 1.07 4,730 16.00 0.34 1403/03/30 343 4.642 میلیون 21.43 میلیارد 24,741.95 4,746 4,661 4,652 4,750 5 97,211 4,601 2 142,500 4,603 258.776 هزار میلیارد 356.496 میلیون 204.633 میلیون 56 میلیون 91.616 میلیون 113.018 میلیون 232.581 میلیون 42.868 میلیون 6.18 2.34 1.14 245,324 3.891 میلیون 1.907 میلیون 2.23 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 3,689 75.00 1.99 3,709 55.00 1.46 1403/03/30 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 12,503.75 3,764 3,689 3,689 3,689 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 114.534 میلیون 62.608 میلیون 24 میلیون 25.878 میلیون 36.73 میلیون 71.132 میلیون 8.357 میلیون 10.65 2.42 1.25 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
تکاردان

تامین سرمایه کاردان

سهام بورس 2,350 9.00 0.38 2,350 9.00 0.38 1403/03/30 1,455 5.522 میلیون 13.87 میلیارد 6,282.75 2,341 2,365 2,348 2,385 1 38,722 2,494 2 28,183 2,495 62.975 هزار میلیارد 78.729 میلیون 55.534 میلیون 25 میلیون 19.979 میلیون 35.555 میلیون 22.054 میلیون 9.657 میلیون 6.08 1.65 2.66 2.796 میلیون 2.716 میلیون 3.405 میلیون 2.108 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,646 25.00 0.95 2,620 1.00 0.04 1403/03/30 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 15,458.2 2,621 2,569 2,569 2,650 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 300.151 میلیون 258.808 میلیون 35 میلیون 179.631 میلیون 79.177 میلیون 140.357 میلیون 30.547 میلیون 3.95 1.52 0.86 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,264 24.00 1.94 1,263 23.00 1.85 1403/03/30 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 50,347.86 1,240 1,239 1,239 1,264 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 62.729 میلیون 62.829 میلیون 20.638 میلیون 36.663 میلیون 26.166 میلیون 27.411 میلیون 2.416 میلیون 10.79 1 0.95 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 3,654 71.00 1.98 3,610 27.00 0.75 1403/03/30 97 3.94 میلیون 9.55 میلیارد 28,655.84 3,583 3,654 3,601 3,654 1 100,000 2,407 2 65,287 2,440 74.65 هزار میلیارد 191.744 میلیون 120.792 میلیون 30.657 میلیون 81.071 میلیون 39.721 میلیون 39.402 میلیون 4.41 میلیون 25.1 2.79 2.81 3.306 میلیون 600,000 1.986 میلیون 1.92 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,670 180.00 1.90 9,640 150.00 1.58 1403/03/30 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 9,412.96 9,490 9,600 9,470 9,670 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.745 میلیارد 1.067 میلیارد 134.342 میلیون 450.059 میلیون 616.579 میلیون 3.311 میلیارد 262.658 میلیون 4.93 2.1 0.39 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 6,220 120.00 1.97 6,200 100.00 1.64 1403/03/30 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 24,899.46 6,100 6,180 6,180 6,220 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 61.666 میلیون 42.478 میلیون 8.5 میلیون 8.966 میلیون 33.512 میلیون 18.718 میلیون 17.964 میلیون 2.93 1.57 2.82 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,920 250.00 1.97 12,910 240.00 1.89 1403/03/30 153 2.29 میلیون 23.37 میلیارد 18,872.69 12,670 12,920 12,850 12,920 2 16,572 10,210 3 80,016 10,220 278.495 هزار میلیارد 396.86 میلیون 380.783 میلیون 27.25 میلیون 45.062 میلیون 335.721 میلیون 265.121 میلیون 264.927 میلیون 1.33 1.05 1.33 402,691 1.886 میلیون 670,986 1.618 میلیون
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 13,740 150.00 1.10 13,620 30.00 0.22 1403/03/30 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 7,536.02 13,590 13,580 13,580 13,860 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 600.768 میلیون 202.666 میلیون 38.365 میلیون 78.236 میلیون 124.43 میلیون 41.473 میلیون 38.355 میلیون 13.62 4.2 12.6 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
جهش

جهش

صندوق بورس 9,300 2,220.00 19.27 11,520 0.00 0.00 1403/03/30 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 9,010 9,000 9,300 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 11,580 230.00 1.95 11,780 30.00 0.25 1403/03/30 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 19,301.6 11,810 11,580 11,580 11,580 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 12.249 میلیون 10.901 میلیون 981,249 680,121 10.221 میلیون 1.588 میلیون 201,931 57.29 1.13 7.28 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,531 51.00 1.98 2,581 1.00 0.04 1403/03/30 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 85,486.77 2,582 2,531 2,531 2,531 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 230.3 میلیون 166.459 میلیون 52.164 میلیون 98.273 میلیون 68.186 میلیون 150.417 میلیون 13.37 میلیون 10.07 1.97 0.9 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,072 11.00 0.53 2,052 31.00 1.49 1403/03/30 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 14,452.96 2,083 2,088 2,042 2,099 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 92.062 میلیون 95.901 میلیون 20.131 میلیون 50.754 میلیون 45.147 میلیون 17.055 میلیون 10.366 میلیون 3.98 0.91 2.42 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 7,440 140.00 1.92 7,440 140.00 1.92 1403/03/30 184 2.356 میلیون 14.5 میلیارد 50,598.04 7,300 7,440 7,440 7,440 16 138,487 6,130 3 76,870 6,140 39.332 هزار میلیارد 54.08 میلیون 22.555 میلیون 6.385 میلیون 6.575 میلیون 15.981 میلیون 24.499 میلیون 8.577 میلیون 5.54 2.97 1.94 617,305 1.644 میلیون 953,019 1.308 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 2,944 0.00 0.00 2,943 1.00 0.03 1403/03/30 467 3.418 میلیون 11.68 میلیارد 5,720.95 2,944 2,944 2,924 2,950 1 1,127 3,409 4 1,147 3,410 84.65 هزار میلیارد 90.917 میلیون 41.146 میلیون 18 میلیون 17.342 میلیون 23.804 میلیون 16.657 میلیون 2.465 میلیون 29.85 3.09 4.42 2.639 میلیون 779,000 2.22 میلیون 1.198 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,050 290.00 1.96 14,800 40.00 0.27 1403/03/30 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 6,775.89 14,760 14,850 14,610 15,050 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.688 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 5.17 8.22 4.95 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
رایکا

رایکا

صندوق بورس 14,952 1,184.00 8.60 13,768 0.00 0.00 1403/03/30 16 1.318 میلیون 18.15 میلیارد - 13,768 14,952 14,932 14,952 35 34,933,826 13,767 11 10,030,133 13,768 - - - - - - - - - - - 1.054 میلیون 264,507 233,759 1.084 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 940 13.00 1.40 941 14.00 1.51 1403/03/21 309 8.62 میلیون 9.72 میلیارد 52,240.98 927 940 933 945 19 995,087 1,129 2 40,112 1,131 22.161 هزار میلیارد 53.478 میلیون 57.714 میلیون 19.629 میلیون 35.007 میلیون 22.707 میلیون 11.325 میلیون 1.361 میلیون 13.57 0.81 1.63 3.887 میلیون 4.733 میلیون 7.609 میلیون 1.011 میلیون
قمرو

قند مرودشت

سهام بورس 5,030 50.00 1.00 5,000 20.00 0.40 1403/03/30 43 1.211 میلیون 7.43 میلیارد 5,382.03 4,980 4,900 4,890 5,070 186 8,160,716 6,140 0 0 0 23.64 هزار میلیارد 20.938 میلیون 7.764 میلیون 4 میلیون 937,580 6.827 میلیون 12.365 میلیون 4.26 میلیون 4.7 2.93 1.62 1.211 میلیون - 210,570 1,000,000
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,792 29.00 1.64 1,753 10.00 0.57 1403/03/30 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 12,124.81 1,763 1,726 1,726 1,793 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 80.682 میلیون 81.427 میلیون 33 میلیون 22.833 میلیون 58.594 میلیون 10.786 میلیون 10.274 میلیون 5.63 0.99 5.36 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 6,580 120.00 1.86 6,570 110.00 1.70 1403/03/30 251 3.052 میلیون 26.26 میلیارد 13,483.3 6,460 6,500 6,500 6,580 6 225,973 8,430 1 9,976 8,450 38.7 هزار میلیارد 45.342 میلیون 26.003 میلیون 4.5 میلیون 15.777 میلیون 10.225 میلیون 20.939 میلیون 5.13 میلیون 5.76 2.89 1.41 2.873 میلیون 177,774 2.092 میلیون 959,245
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,490 9.00 0.36 2,479 2.00 0.08 1403/03/30 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 19,680.78 2,481 2,450 2,432 2,490 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 8.834 میلیارد 8.809 میلیارد 322.969 میلیون 8.03 میلیارد 779.025 میلیون 1.209 میلیارد 260.706 میلیون 3.07 1.03 0.66 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,254 245.00 2.45 10,009 0.00 0.00 1403/03/30 43 1.284 میلیون 12.86 میلیارد - 10,009 10,253 10,253 10,254 4 75,025,041 10,008 16 14,059,203 10,009 - - - - - - - - - - - 1.232 میلیون 52,696 331,957 952,537
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 7,230 140.00 1.90 7,370 0.00 0.00 1403/03/30 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 2,286.75 7,370 7,260 7,230 7,350 9 73,362 15,690 2 1,998 15,700 377.28 هزار میلیارد 558.331 میلیون 212.875 میلیون 24 میلیون 130.871 میلیون 82.004 میلیون 178.428 میلیون 47.618 میلیون 8.98 5.21 2.4 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 34,580 670.00 1.98 34,200 290.00 0.86 1403/03/30 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 6,420.79 33,910 34,550 34,520 34,580 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 196.296 میلیون 25.981 میلیون 5.625 میلیون 3.809 میلیون 22.172 میلیون 27.539 میلیون 26.305 میلیون 7.3 8.66 6.97 866,285 206,954 175,062 898,177
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام بورس 2,753 56.00 1.99 2,756 53.00 1.89 1403/03/29 92 2.643 میلیون 11.54 میلیارد 214,536.21 2,809 2,753 2,753 2,756 0 0 0 1 61,196 4,440 52.572 هزار میلیارد 179.787 میلیون 161.342 میلیون 15 میلیون 138.447 میلیون 22.895 میلیون 43.265 میلیون 6.264 میلیون 6.6 1.81 0.96 225,999 2.417 میلیون 1.819 میلیون 823,855
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 2,059 34.00 1.62 2,064 29.00 1.39 1403/03/30 105 1.661 میلیون 5.1 میلیارد 12,142.84 2,093 2,059 2,041 2,060 1 5,500 3,060 3 37,958 3,077 27.657 هزار میلیارد 58.079 میلیون 50.349 میلیون 10 میلیون 37.439 میلیون 12.91 میلیون 46.597 میلیون 2.24 میلیون 9.22 1.6 0.44 950,646 710,030 873,027 787,649
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,340 100.00 1.91 5,280 40.00 0.76 1403/03/30 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 37,914.85 5,240 5,340 5,340 5,340 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 103.329 میلیون 49.814 میلیون 17 میلیون 13.229 میلیون 36.585 میلیون 33.015 میلیون 15.253 میلیون 5.88 2.46 2.72 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,453 67.00 1.98 3,451 65.00 1.92 1403/03/30 160 3.583 میلیون 12.51 میلیارد 91,165.06 3,386 3,387 3,387 3,453 5 101,492 3,486 2 57,660 3,487 174.75 هزار میلیارد 1.047 میلیارد 1.003 میلیارد 50 میلیون 874.303 میلیون 128.459 میلیون 140.8 میلیون 53.438 میلیون 3.23 1.34 1.23 36,309 3.434 میلیون 2.705 میلیون 765,115
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 2,052 10.00 0.49 2,046 4.00 0.20 1403/03/30 157 2.441 میلیون 7.46 میلیارد 22,570.66 2,042 2,072 2,051 2,075 3 33,415 3,042 1 5,000 3,049 102.9 هزار میلیارد 89.792 میلیون 79.647 میلیون 24 میلیون 18.182 میلیون 61.465 میلیون 30.343 میلیون 20.496 میلیون 3.49 1.17 2.36 2.409 میلیون - 1.669 میلیون 740,199
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 45,834 3,900.00 9.30 41,934 0.00 0.00 1403/03/30 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 45,833 45,833 45,834 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,820 57.00 1.98 2,823 54.00 1.88 1403/03/30 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 43,404.8 2,877 2,820 2,820 2,867 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 183.603 میلیون 154.96 میلیون 16 میلیون 138.435 میلیون 16.525 میلیون 98.251 میلیون 334,244 135.13 2.73 0.46 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,392 24.00 1.75 1,374 6.00 0.44 1403/03/30 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 36,503.02 1,368 1,343 1,341 1,395 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 43.886 میلیون 38.427 میلیون 30.843 میلیون 1.508 میلیون 36.919 میلیون 4.083 میلیون 3.73 میلیون 11.36 1.15 10.38 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 5,830 100.00 1.69 5,930 0.00 0.00 1403/03/30 128 824,712 7.54 میلیارد 2,132.67 5,930 5,830 5,830 5,930 8 55,851 9,070 1 30,484 9,110 73.44 هزار میلیارد 69.895 میلیون 35.028 میلیون 8 میلیون 22.455 میلیون 12.573 میلیون 45.603 میلیون 4.564 میلیون 10.4 3.77 1.04 54,033 770,679 154,082 670,630
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام بورس 1,854 2.00 0.11 1,847 5.00 0.27 1403/03/30 169 2.196 میلیون 4.79 میلیارد 10,516.44 1,852 1,816 1,815 1,857 6 258,129 2,100 1 33,693 2,100 19.539 هزار میلیارد 16.735 میلیون 16.427 میلیون 9 میلیون 517,588 14.05 میلیون 5.531 میلیون 5.366 میلیون 3.1 1.02 3.01 2.196 میلیون - 1.539 میلیون 657,386
چدن

چدن سازان

سهام بورس 2,066 40.00 1.97 2,038 12.00 0.59 1403/03/30 141 3.202 میلیون 8.19 میلیارد 12,466.13 2,026 2,030 2,009 2,066 2 129,320 2,556 2 62,282 2,560 35.798 هزار میلیارد 39.342 میلیون 33.503 میلیون 14 میلیون 10.81 میلیون 22.693 میلیون 15.807 میلیون 5.105 میلیون 5.59 1.26 1.81 1.176 میلیون 2.026 میلیون 2.55 میلیون 652,000
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,470 10.00 0.15 6,460 0.00 0.00 1403/03/30 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 3,036.42 6,460 6,370 6,370 6,530 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 252.533 میلیون 135.092 میلیون 35 میلیون 26.433 میلیون 108.659 میلیون 44.049 میلیون 39.871 میلیون 5.67 2.08 5.13 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 4,602 90.00 1.99 4,558 46.00 1.02 1403/03/30 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 9,845.26 4,512 4,557 4,515 4,602 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 86.277 میلیون 29.655 میلیون 18.2 میلیون 3.321 میلیون 26.334 میلیون 7.183 میلیون 4.902 میلیون 16.93 3.15 11.55 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,770 10.00 0.15 6,760 0.00 0.00 1403/03/30 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 7,331.31 6,760 6,750 6,660 6,800 6 20,018 11,190 2 21,276 11,220 5482.4 هزار میلیارد 5.459 میلیارد 1.576 میلیارد 750 میلیون 366.609 میلیون 1.209 میلیارد 553.728 میلیون 568.799 میلیون 8.91 4.2 9.16 565,005 679,810 676,871 567,944
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 19,800 380.00 1.96 19,640 220.00 1.13 1403/03/30 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 10,465.16 19,420 19,390 19,390 19,800 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.453 میلیارد 480.342 میلیون 72 میلیون 38.983 میلیون 441.358 میلیون 255.957 میلیون 244.997 میلیون 5.77 3.2 5.52 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 10,220 200.00 1.92 10,230 190.00 1.82 1403/03/30 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 11,955.72 10,420 10,220 10,220 10,380 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 65.683 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 23.95 4.56 19.55 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,086 21.00 1.97 1,078 13.00 1.22 1403/03/30 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 42,751.74 1,065 1,069 1,069 1,086 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 51.5 میلیون 55.168 میلیون 32.5 میلیون 16.465 میلیون 38.704 میلیون 12.926 میلیون 5.993 میلیون 5.85 0.91 2.71 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,780 110.00 1.94 5,760 90.00 1.59 1403/03/30 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 14,034.17 5,670 5,780 5,630 5,780 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 72.952 میلیون 33.973 میلیون 12 میلیون 3.832 میلیون 30.141 میلیون 11.806 میلیون 13.341 میلیون 5.18 2.29 5.85 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,860 20.00 0.34 5,810 70.00 1.19 1403/03/30 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 23,627.46 5,880 5,770 5,770 5,900 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 70.105 میلیون 29.407 میلیون 11.675 میلیون 2.273 میلیون 27.134 میلیون 5.812 میلیون 5.249 میلیون 12.92 2.5 11.67 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
فروس

فروسیلیس ایران

سهام بورس 2,292 3.00 0.13 2,292 3.00 0.13 1403/03/30 170 4.442 میلیون 14.02 میلیارد 7,189.44 2,289 2,327 2,289 2,327 7 220,869 3,150 4 356,226 3,160 25.232 هزار میلیارد 29.177 میلیون 22.114 میلیون 8 میلیون 10.841 میلیون 11.273 میلیون 12.833 میلیون 2.67 میلیون 6.87 1.63 1.43 843,601 3.587 میلیون 3.931 میلیون 500,000
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 7,190 120.00 1.70 7,120 50.00 0.71 1403/03/30 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 14,781.21 7,070 7,070 6,970 7,210 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.196 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 3.53 6.34 2.88 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
مانی

مانی

صندوق بورس 19,009 1,231.00 6.92 17,778 0.00 0.00 1403/03/30 128 1.29 میلیون 22.93 میلیارد - 17,778 19,008 19,004 19,010 3 6,024,969 17,778 4 158,513 17,779 - - - - - - - - - - - 1.232 میلیون 57,161 839,439 450,100
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 6,370 60.00 0.95 6,350 40.00 0.63 1403/03/30 410 2.146 میلیون 17.57 میلیارد 3,442.01 6,310 6,420 6,310 6,430 5 29,749 8,110 5 34,384 8,140 72.99 هزار میلیارد 105.376 میلیون 69.212 میلیون 9 میلیون 48.226 میلیون 20.986 میلیون 116.367 میلیون 9.727 میلیون 5.88 2.72 0.49 1.491 میلیون 624,344 1.686 میلیون 429,530
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,195 11.00 0.91 1,207 1.00 0.08 1403/03/30 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 27,359.34 1,206 1,184 1,184 1,230 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 355.937 میلیون 357.725 میلیون 35 میلیون 313.692 میلیون 44.033 میلیون 238.475 میلیون 4.192 میلیون 10.08 0.96 0.18 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق بورس 11,350 150.00 1.30 11,500 0.00 0.00 1403/03/30 294 8.215 میلیون 94.49 میلیارد - 11,500 11,120 11,080 11,400 1 90 11,510 1 20,000 11,530 - - - - - - - - - - - 6.947 میلیون 1.206 میلیون 7.751 میلیون 402,506
چافست

افست

سهام بورس 8,630 170.00 1.93 8,630 170.00 1.93 1403/03/30 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 24,667.89 8,800 8,630 8,630 8,670 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 27.942 میلیون 13.784 میلیون 1.93 میلیون 11.287 میلیون 2.497 میلیون 5.068 میلیون 411,334 40.49 6.67 3.29 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,500 270.00 1.96 13,740 30.00 0.22 1403/03/30 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 11,042.93 13,770 13,500 13,500 13,770 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 430.232 میلیون 134.998 میلیون 25 میلیون 86.732 میلیون 48.267 میلیون 71.166 میلیون 20.233 میلیون 16.98 7.12 4.83 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 6,710 130.00 1.98 6,710 130.00 1.98 1403/03/30 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 38,710.71 6,580 6,630 6,620 6,710 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 101.036 میلیون 34.548 میلیون 13.6 میلیون 9.78 میلیون 24.767 میلیون 10.553 میلیون 10.574 میلیون 8.64 3.68 8.65 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 5,700 90.00 1.55 5,730 60.00 1.04 1403/03/30 394 2.256 میلیون 13.47 میلیارد 5,817.9 5,790 5,680 5,680 5,840 2 1,773 5,920 1 1,651 6,050 60 هزار میلیارد 58.913 میلیون 15.503 میلیون 10 میلیون 1.613 میلیون 13.89 میلیون 2.803 میلیون 2.533 میلیون 22.62 4.13 20.45 1.764 میلیون 492,053 1.871 میلیون 385,505
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 28,620 560.00 2.00 28,110 50.00 0.18 1403/03/30 106 427,629 11.48 میلیارد 1,674.52 28,060 28,610 28,600 28,620 1 3,000 26,630 1 484 26,900 48.683 هزار میلیارد 63.497 میلیون 22.367 میلیون 1.824 میلیون 12.224 میلیون 10.143 میلیون 22.647 میلیون 9.057 میلیون 5.75 7.67 2.56 246,387 181,242 64,878 362,751
استیل

استیل

صندوق بورس 10,960 190.00 1.76 10,770 0.00 0.00 1403/03/30 127 827,806 8.91 میلیارد - 10,770 10,710 10,710 11,050 1 115 10,780 12 23,630 10,790 - - - - - - - - - - - 103,733 724,073 471,381 356,425
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 6,250 30.00 0.48 6,280 0.00 0.00 1403/03/30 65 600,814 3.45 میلیارد 1,257.3 6,280 6,250 6,210 6,310 2 12,256 5,750 11 40,046 5,760 284.5 هزار میلیارد 375.613 میلیون 156.824 میلیون 50 میلیون 61.613 میلیون 95.211 میلیون 189.919 میلیون 36.348 میلیون 8.64 3.3 1.65 127,866 472,948 256,224 344,590
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 1,883 4.00 0.21 1,879 0.00 0.00 1403/03/30 153 2.92 میلیون 10.29 میلیارد 27,148.58 1,879 1,897 1,853 1,897 2 27,765 3,484 3 57,939 3,556 88.463 هزار میلیارد 977.567 میلیون 969.02 میلیون 40 میلیون 902.407 میلیون 66.612 میلیون 125.667 میلیون 18.886 میلیون 3.98 1.13 0.6 233,893 2.629 میلیون 2.527 میلیون 336,397
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 4,443 0.00 0.00 4,435 8.00 0.18 1403/03/30 348 2.275 میلیون 29.82 میلیارد 4,246.7 4,443 4,443 4,355 4,443 9 145,932 13,030 1 172 13,040 300.84 هزار میلیارد 370.167 میلیون 198.866 میلیون 68 میلیون 68.587 میلیون 130.279 میلیون 207.252 میلیون 60.262 میلیون 5 2.31 1.46 347,310 1.927 میلیون 1.963 میلیون 312,129