همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بیمه پردیس

بیمه پردیس

سهام بورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/28 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,139 17.00 0.17 10,138 18.00 0.18 1399/10/14 3,703 148.59 میلیون 1.506 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,138 10,139 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 7,430 120.00 1.64 7,320 10.00 0.14 11:00 282 3.41 میلیون 25.1 میلیارد 10,874.94 7,310 7,330 7,310 7,450 1 2,000 7,330 6 340,646 7,330 959.213 هزار میلیارد 3.537 میلیارد 2.921 میلیارد 65.52 میلیون 2.688 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 9.32 4.12 2.48 622,736 97.393 میلیون 3.516 میلیون 94.5 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,103 195.00 4.99 4,030 122.00 3.12 11:00 1,054 19.19 میلیون 78.7 میلیارد 18,941.5 3,908 4,103 4,103 4,103 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 685.1 هزار میلیارد 775.936 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 14.87 2.95 0.66 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 11:00 2,919 53.42 میلیون 300.3 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.22 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,979 88.00 4.65 11:01 6,338 346.8 میلیون 686.3 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 861 11.00 1.29 859 9.00 1.06 11:00 2,014 110.99 میلیون 95.3 میلیارد 53,524.43 850 853 849 888 1 10,000 851 1 29,258 855 15.571 هزار میلیارد 34.511 میلیون 37.227 میلیون 18.126 میلیون 18.959 میلیون 18.548 میلیون 5.646 میلیون -180,232 -86.29 0.84 2.75 91.796 میلیون 4 میلیون 65.708 میلیون 30.088 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,370 450.00 4.54 11:00 5,410 61.03 میلیون 633.2 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3041.34 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,394 13.00 0.55 2,415 34.00 1.43 1400/10/8 - - - 51,252.51 2,381 2,430 - - 3 201,091 2,394 1 56,761 2,395 61.302 هزار میلیارد 475.819 میلیون 450.586 میلیون 25.384 میلیون 414.517 میلیون 36.069 میلیون 56.99 میلیون 6.874 میلیون 8.92 1.7 1.08 12.682 میلیون 14.584 میلیون 12.016 میلیون 15.25 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,990 470.00 4.94 9,760 240.00 2.52 10:59 592 7.32 میلیون 73 میلیارد 11,788.56 9,520 9,900 9,800 9,990 40 2,355,624 9,610 1 4,850 10,000 2806.86 هزار میلیارد 3.24 میلیارد 1.079 میلیارد 287 میلیون 465.986 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 7.07 3.64 7.25 11.518 میلیون 11.626 میلیون 8.771 میلیون 14.373 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,604 124.00 5.00 2,580 100.00 4.03 11:01 2,096 53.05 میلیون 136.9 میلیارد 25,643.61 2,480 2,551 2,500 2,604 2 59,646 2,543 2 10,536 2,545 158.68 هزار میلیارد 347.853 میلیون 280.686 میلیون 61.504 میلیون 189.174 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 4.92 1.74 0.57 90.788 میلیون 24.841 میلیون 101.739 میلیون 13.89 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 14,071 2,364.00 20.19 14,071 2,364.00 20.19 1399/10/14 458 15.46 میلیون 217.6 میلیارد - 11,707 11,713 14,071 14,079 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 56.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 11:00 2,835 57.26 میلیون 372.8 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 11:01 4,752 51.73 میلیون 354.5 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.75 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,450 142.00 4.29 3,322 14.00 0.42 11:00 201 3.29 میلیون 11.2 میلیارد 13,158.05 3,308 3,320 3,310 3,454 1 400,000 3,292 1 4,357 3,320 119.988 هزار میلیارد 139.353 میلیون 64.34 میلیون 36 میلیون 19.761 میلیون 42.025 میلیون 29.885 میلیون 13.729 میلیون 8.72 2.85 4 6.286 میلیون 20 میلیون 15.92 میلیون 10.366 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 14,130 670.00 4.98 13,960 500.00 3.71 10:55 273 1.83 میلیون 25.8 میلیارد 6,409.17 13,460 14,100 13,800 14,130 1 200 13,650 1 2,130 13,700 78.694 هزار میلیارد 86.487 میلیون 17.739 میلیون 5.625 میلیون 8.131 میلیون 9.608 میلیون 12.061 میلیون 11.784 میلیون 6.65 8.16 6.5 6.232 میلیون 6.629 میلیون 3.331 میلیون 9.53 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 5,290 250.00 4.96 5,190 150.00 2.98 11:00 946 16 میلیون 84.2 میلیارد 17,084.61 5,040 5,160 5,150 5,290 60 5,421,999 5,080 1 2,000 5,180 622.8 هزار میلیارد 754.664 میلیون 364.442 میلیون 120 میلیون 133.064 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 4.41 3.24 1.57 16.439 میلیون 8.802 میلیون 16.707 میلیون 8.534 میلیون
صایپا409

صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18

اوراق بورس 940,000 0.00 0.00 940,000 0.00 0.00 1400/09/24 750 7.5 میلیون 7.05 هزار میلیارد - - 940,000 940,000 940,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 7.5 میلیون - 7.5 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,577 75.00 4.99 1,563 61.00 4.06 11:00 4,857 214.91 میلیون 335.9 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,577 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 305.583 هزار میلیارد 960.973 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.96 17.31 1.12 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 30,040 2,560.00 9.32 30,010 2,530.00 9.21 1400/11/5 651 3.24 میلیون 97.4 میلیارد 6,814.6 27,480 27,500 29,530 30,110 1 3,591 27,740 1 300 27,740 1665.555 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 472.081 میلیون 55.5 میلیون 163.752 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 43.56 5.86 3.72 2.431 میلیون 12.397 میلیون 8.295 میلیون 6.534 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 26,690 1,270.00 5.00 26,400 980.00 3.86 10:59 482 4.07 میلیون 108.1 میلیارد 8,504.78 25,420 25,550 25,550 26,690 1 63,855 25,800 6 113,600 25,900 1069.605 هزار میلیارد 1.082 میلیارد 254.385 میلیون 40.5 میلیون 12.614 میلیون 208.81 میلیون 127.951 میلیون 125.845 میلیون 8.5 5.12 8.36 4.348 میلیون 10.808 میلیون 8.782 میلیون 6.374 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 71,550 3,400.00 4.99 68,660 510.00 0.75 11:00 1,800 2.65 میلیون 182.3 میلیارد 1,528.15 68,150 66,660 66,660 71,550 95 677,408 68,180 1 74 69,800 240.52 هزار میلیارد 399.082 میلیون 194.829 میلیون 3.5 میلیون 158.842 میلیون 24.649 میلیون 197.073 میلیون 34.296 میلیون 7.01 9.75 1.22 7.11 میلیون 319,000 1.178 میلیون 6.251 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 32,860 6,296.00 23.70 32,860 6,296.00 23.70 1399/10/14 1,953 16.88 میلیون 554.6 میلیارد - 26,564 26,584 32,860 32,865 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 98.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 412 19.00 4.83 405 12.00 3.05 10:56 444 27.46 میلیون 11.3 میلیارد 59,993.98 393 397 397 412 19 3,922,012 397 1 100,000 436 34.79 هزار میلیارد 34.621 میلیون 90.059 میلیون 85.689 میلیون 3,259 95.584 میلیون -23,776,450 -23,790,693 -1.46 0.36 -1.46 30.518 میلیون 6 میلیون 30.737 میلیون 5.78 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,612 76.00 4.95 1,560 24.00 1.56 11:00 845 28.28 میلیون 45.1 میلیارد 35,052.25 1,536 1,570 1,540 1,612 2 43,000 1,539 1 215,721 1,540 244.359 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -6.12 3.68 1.33 23.523 میلیون 14.235 میلیون 32.458 میلیون 5.3 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 93,180 4,430.00 4.99 92,350 3,600.00 4.06 11:00 1,591 2.53 میلیون 234.1 میلیارد 1,597.39 88,750 89,900 89,760 93,180 405 1,572,006 88,750 1 3,950 92,310 831.15 هزار میلیارد 1.165 میلیارد 452.488 میلیون 9 میلیون 333.873 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.39 9.11 1.38 6.277 میلیون 81,588 1.128 میلیون 5.231 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 12,540 590.00 4.94 12,320 370.00 3.10 11:00 493 6.44 میلیون 80.6 میلیارد 13,177.22 11,950 12,220 12,220 12,540 18 292,896 12,100 1 1,000 12,190 1004.08 هزار میلیارد 1.13 میلیارد 255.208 میلیون 81.5 میلیون 126.993 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 6.21 7.83 6 11.058 میلیون 7.254 میلیون 13.464 میلیون 4.849 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,880 480.00 3.58 13,470 70.00 0.52 11:00 173 2.4 میلیون 33.2 میلیارد 12,041.07 13,400 13,430 13,420 13,950 1 53,570 13,510 1 10,000 13,640 1311.166 هزار میلیارد 1.344 میلیارد 265.231 میلیون 30 میلیون 42.117 میلیون 223.114 میلیون 116.734 میلیون 114.441 میلیون 11.41 5.85 11.18 770,756 4.73 میلیون 920,718 4.58 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,550 360.00 3.53 10,230 40.00 0.39 10:56 346 3.1 میلیون 32.5 میلیارد 8,432.11 10,190 10,500 10,200 10,690 7 189,144 10,150 2 108,901 10,180 418.3 هزار میلیارد 471.974 میلیون 148.901 میلیون 27 میلیون 55.305 میلیون 91.684 میلیون 87.375 میلیون 85.305 میلیون 4.89 4.55 4.77 1.826 میلیون 3.148 میلیون 682,629 4.291 میلیون