همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

کمند

صندوق بورس 10,084 72.00 0.71 10,082 74.00 0.73 1399/10/14 6,876 277.14 میلیون 2.794 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,082 10,085 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.148 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,540 106.00 4.01 2,573 73.00 2.76 12:29 978 25.98 میلیون 66.9 میلیارد 26,565.62 2,646 2,648 2,521 2,648 1 38,587 2,598 1 366,907 2,609 74.228 هزار میلیارد 136.215 میلیون 97.575 میلیون 14.424 میلیون 61.987 میلیون 35.589 میلیون 45.401 میلیون 18.812 میلیون 3.95 2.09 1.63 34.865 میلیون 31.743 میلیون 37.381 میلیون 29.226 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 18,320 80.00 0.44 18,240 0.00 0.00 1400/06/28 - - - 22,409.21 18,240 18,900 - - 5 23,267 18,300 1 7,000 18,310 729.6 هزار میلیارد 1.264 میلیارد 619.841 میلیون 40 میلیون 534.06 میلیون 85.781 میلیون 134.669 میلیون 20.527 میلیون 35.54 8.51 5.42 4.013 میلیون 39.976 میلیون 28.168 میلیون 15.821 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,658 145.00 3.81 3,663 140.00 3.68 12:30 7,166 154 میلیون 564.1 میلیارد 21,490.46 3,803 3,800 3,618 3,805 9 64,981 3,780 1 17,843 3,780 758.398 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5 1.45 0.8 78.301 میلیون 45.287 میلیون 108.289 میلیون 15.298 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,160 320.00 3.05 10,140 340.00 3.24 12:29 13,281 86.62 میلیون 878.7 میلیارد 6,521.88 10,480 10,480 9,980 10,580 2 11,800 10,390 2 705 10,390 2971.02 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 6.16 3.58 3.02 34.954 میلیون 42.386 میلیون 63.143 میلیون 14.197 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 13,174 1,467.00 12.53 13,164 1,457.00 12.45 1399/10/14 444 2.58 میلیون 34 میلیارد - 11,707 11,713 13,150 13,180 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 52.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,719 138.00 4.83 2,731 126.00 4.41 12:29 2,829 120.2 میلیون 328.3 میلیارد 42,488.15 2,857 2,900 2,715 2,900 1 3,000 2,861 1 29,549 2,862 426.965 هزار میلیارد 2.707 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,060 -17.46 5.17 2.25 26.736 میلیون 88.216 میلیون 102.712 میلیون 12.24 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,028 211.00 4.98 4,062 177.00 4.18 12:28 2,313 60.82 میلیون 247.1 میلیارد 26,295.61 4,239 4,233 4,028 4,259 1 63,100 4,199 1 1,250 4,200 123.589 هزار میلیارد 1.674 میلیارد 1.604 میلیارد 30.426 میلیون 1.55 میلیارد 54.297 میلیون 162.145 میلیون 22.747 میلیون 5.43 2.28 0.76 15.215 میلیون 22.654 میلیون 26.254 میلیون 11.615 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,308 68.00 4.94 1,311 65.00 4.72 12:29 2,696 112.21 میلیون 147.1 میلیارد 41,619.44 1,376 1,360 1,308 1,370 33 2,131,608 1,372 1 50,000 1,397 40.192 هزار میلیارد 81.335 میلیون 48.873 میلیون 2.85 میلیون 41.144 میلیون 7.729 میلیون 19.042 میلیون 5.183 میلیون 7.75 5.2 2.11 195.444 میلیون 27.7 میلیون 212.167 میلیون 10.977 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,900 180.00 1.28 13,700 380.00 2.70 12:29 2,480 20.27 میلیون 277.6 میلیارد 8,172.19 14,080 14,100 13,560 14,380 3 79,697 13,990 1 150 13,990 986.4 هزار میلیارد 1.073 میلیارد 245.942 میلیون 72 میلیون 87.805 میلیون 158.137 میلیون 92.401 میلیون 89.313 میلیون 11.04 6.24 10.68 7.47 میلیون 22.719 میلیون 19.581 میلیون 10.608 میلیون
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,500 1,000.00 9.52 9,500 1,000.00 9.52 1399/10/30 163 10.29 میلیون 97.8 میلیارد 63,127.31 10,500 10,170 9,500 9,500 0 0 0 0 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 10.288 میلیون - 10.29 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,180 80.00 0.79 10,060 40.00 0.40 12:29 12,230 114.2 میلیون 1.148 هزار میلیارد 9,337.54 10,100 10,250 9,830 10,300 2 85,932 10,030 2 15,769 10,040 754.5 هزار میلیارد 830.849 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 6.13 3.52 0.84 52.363 میلیون 28.263 میلیون 72.274 میلیون 8.352 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,460 510.00 3.93 12,440 530.00 4.09 12:29 24,110 115.28 میلیون 1.434 هزار میلیارد 8,327.58 12,970 12,930 12,330 12,990 6 292,875 13,010 3 101,944 13,010 1766.48 هزار میلیارد 1.839 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.67 3.68 5.61 104.917 میلیون 9.769 میلیون 106.427 میلیون 8.258 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,509 132.00 5.00 2,522 119.00 4.51 12:29 4,216 121.53 میلیون 306.5 میلیارد 28,826.38 2,641 2,620 2,509 2,622 1 37,868 2,629 3 42,931 2,635 99.884 هزار میلیارد 104.254 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 7.38 1.62 6.08 199.553 میلیون 62.447 میلیون 253.782 میلیون 8.218 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,520 390.00 2.62 14,840 70.00 0.47 12:29 1,382 28.18 میلیون 418.3 میلیارد 20,391.24 14,910 14,920 14,500 14,930 7 668,663 14,880 2 13,978 14,880 972.317 هزار میلیارد 3.484 میلیارد 2.725 میلیارد 65.52 میلیون 2.504 میلیارد 220.259 میلیون 372.535 میلیون 109.776 میلیون 32.19 4.45 2.62 772,080 18.412 میلیون 10.984 میلیون 8.2 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 47,320 30.00 0.06 47,310 20.00 0.04 12:29 985 8.35 میلیون 395.1 میلیارد 8,478.7 47,290 47,310 47,280 47,360 1 1,000 47,130 13 288,947 47,140 2838.6 هزار میلیارد 2.845 میلیارد 70.089 میلیون 45.2 میلیون 19.423 میلیون 50.666 میلیون 19.594 میلیون 17.35 میلیون - 56 144.81 3.435 میلیون 7.896 میلیون 4.865 میلیون 6.466 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 16,310 720.00 4.23 16,340 690.00 4.05 12:30 3,117 23.58 میلیون 385.3 میلیارد 7,565.43 17,030 17,090 16,180 17,290 2 4,488 16,970 1 50 16,970 817 هزار میلیارد 910.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 367.44 میلیون 136.995 میلیون 5.96 3.95 2.23 4.458 میلیون 13.555 میلیون 11.85 میلیون 6.162 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 30,627 4,063.00 15.30 30,626 4,062.00 15.29 1399/10/14 2,828 22.54 میلیون 690.2 میلیارد - 26,564 26,584 30,624 30,628 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 91.878 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,544 55.00 3.44 1,546 53.00 3.31 12:29 3,028 86.83 میلیون 134.2 میلیارد 28,675.42 1,599 1,620 1,520 1,630 1 5,000 1,532 1 33,818 1,545 26.097 هزار میلیارد 27.766 میلیون 5.291 میلیون 1.2 میلیون 1.67 میلیون 3.621 میلیون 5.015 میلیون 2.436 میلیون 10.71 7.21 5.2 70.939 میلیون 3.4 میلیون 68.514 میلیون 5.825 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,386 168.00 4.73 3,397 157.00 4.42 12:29 3,297 64.9 میلیون 220.4 میلیارد 19,684.09 3,554 3,550 3,377 3,550 2 4,000 3,529 1 5,000 3,529 190.232 هزار میلیارد 210.864 میلیون 58.215 میلیون 9.5 میلیون 20.632 میلیون 37.583 میلیون 90.979 میلیون 22.865 میلیون 8.32 5.06 2.09 35 میلیون 23.108 میلیون 53.349 میلیون 4.759 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 8,000 210.00 2.56 8,000 210.00 2.56 12:29 2,651 13.98 میلیون 111.8 میلیارد 5,272.52 8,210 8,070 7,900 8,290 4 273,620 8,100 1 1,000 8,120 218 هزار میلیارد 226.911 میلیون 92.478 میلیون 27.25 میلیون 8.911 میلیون 83.567 میلیون 44.429 میلیون 42.885 میلیون 5.08 2.61 4.91 15.722 میلیون 2.865 میلیون 13.833 میلیون 4.753 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,790 450.00 4.39 9,780 460.00 4.49 12:29 2,210 26.89 میلیون 262.9 میلیارد 12,168.58 10,240 10,200 9,730 10,360 3 132,383 10,200 1 25,762 10,270 821.52 هزار میلیارد 855.057 میلیون 198.547 میلیون 54.9 میلیون 33.537 میلیون 165.01 میلیون 83.734 میلیون 92.655 میلیون 8.87 4.99 9.81 9.639 میلیون 16.891 میلیون 21.787 میلیون 4.743 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,330 350.00 4.56 7,450 230.00 2.99 12:29 1,643 14.73 میلیون 109.7 میلیارد 8,965.12 7,680 7,600 7,300 7,920 0 0 0 205 8,621,304 7,870 19.594 هزار میلیارد 20.204 میلیون 2.397 میلیون 2.63 میلیون 610,132 1.787 میلیون 504,453 691,125 28.35 10.97 38.85 13.313 میلیون 60,000 8.786 میلیون 4.586 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,180 80.00 0.65 12,110 150.00 1.22 12:30 2,792 48.22 میلیون 583.8 میلیارد 17,269.74 12,260 12,400 11,900 12,550 1 41,000 12,140 2 1,383 12,180 3475.57 هزار میلیارد 3.993 میلیارد 1.108 میلیارد 287 میلیون 356.33 میلیون 751.542 میلیون 392.612 میلیون 385.818 میلیون 9.01 4.62 8.85 3.595 میلیون 10.648 میلیون 9.74 میلیون 4.504 میلیون
پکویرح

کویر تایر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,920 250.00 1.70 15,020 350.00 2.39 1399/09/4 - - - 41,916.45 14,670 15,200 - - 10 953,204 14,920 12 1,161,714 15,200 22.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 238,286 4 میلیون - 4.238 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,627 190.00 4.98 3,648 169.00 4.43 12:28 2,015 26.1 میلیون 95.2 میلیارد 12,950.51 3,817 3,706 3,627 3,805 0 0 0 384 21,632,505 3,921 34.138 هزار میلیارد 40.929 میلیون 17.515 میلیون 9.358 میلیون 6.791 میلیون 10.725 میلیون 8.66 میلیون 2.028 میلیون 16.83 3.18 3.94 33.925 میلیون 9.515 میلیون 39.273 میلیون 4.168 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,083 71.00 0.70 10,083 71.00 0.70 1399/10/14 138 3.3 میلیون 33.3 میلیارد - 10,154 10,155 10,082 10,086 1 37,590 10,156 2 1,110 10,158 10.083 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.958 میلیون - 3.958 میلیون 4 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 28,670 1,230.00 4.11 28,660 1,240.00 4.15 12:29 1,201 12.58 میلیون 360.5 میلیارد 10,475.39 29,900 29,710 28,410 30,350 2 85,603 29,400 2 29,130 29,880 1160.73 هزار میلیارد 1.206 میلیارد 202.428 میلیون 40.5 میلیون 45.474 میلیون 156.954 میلیون 117.275 میلیون 115.615 میلیون 10.04 7.4 9.9 1.179 میلیون 12.191 میلیون 9.403 میلیون 3.967 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,861 83.00 4.27 1,855 89.00 4.58 12:29 14,961 389.77 میلیون 723 میلیارد 23,982.85 1,944 1,910 1,847 1,940 1 7,405 1,954 1 140,000 1,954 559.572 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -3.85 -23.31 0.72 344.189 میلیون 75.357 میلیون 415.634 میلیون 3.912 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,858 87.00 4.47 1,859 86.00 4.42 12:29 2,595 75.89 میلیون 141.1 میلیارد 29,245.26 1,945 1,910 1,848 1,950 1 5,385 1,850 119 22,376,492 1,942 38.366 هزار میلیارد 55.725 میلیون 31.761 میلیون 14.351 میلیون 17.36 میلیون 14.401 میلیون 8.93 میلیون 582,615 65.85 2.66 4.3 52.966 میلیون 9.34 میلیون 58.656 میلیون 3.65 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,060 290.00 2.35 12,010 340.00 2.75 12:29 10,575 59.3 میلیون 712.3 میلیارد 5,607.79 12,350 12,350 11,800 12,420 1 500 12,100 2 848 12,100 2402 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 7.5 4.25 4.87 45.473 میلیون 23.082 میلیون 64.943 میلیون 3.612 میلیون