همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

کمند

صندوق بورس 10,111 45.00 0.44 10,111 45.00 0.44 1399/10/14 6,921 321.61 میلیون 3.252 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,100 10,115 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 121.332 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 12,210 190.00 1.53 12,400 0.00 0.00 12:29 5,792 55.55 میلیون 688.6 میلیارد 9,591.42 12,400 12,810 11,700 12,810 10 929,085 12,320 1 960 12,350 812.448 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 13.59 5.46 3.18 30.56 میلیون 20.441 میلیون 23.233 میلیون 27.768 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,630 100.00 3.66 2,730 0.00 0.00 12:30 51,472 1.47 میلیارد 4.018 هزار میلیارد 29,653.19 2,730 2,810 2,570 2,810 3997 169,269,581 2,680 0 0 0 823.521 هزار میلیارد 1.419 میلیارد 638.913 میلیون 18.75 823.521 میلیون -9.45 444.859 میلیون -95,530,249 -9.44 18.75 1.5 100.728 میلیون 20 میلیون 107.216 میلیون 13.511 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,331 267.00 5.81 4,299 299.00 6.50 1399/10/17 7,348 39.09 میلیون 168.1 میلیارد 5,320.46 4,598 4,392 4,200 4,500 2 12,600 4,320 1 5,000 4,320 25.794 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.695 میلیون 12.4 میلیون 31.442 میلیون 7.653 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 26,180 330.00 1.24 26,510 0.00 0.00 12:29 5,627 22.37 میلیون 593.1 میلیارد 3,975.63 26,510 28,300 26,180 28,300 7 8,609 27,870 1 185 28,600 106.04 هزار میلیارد 122.389 میلیون 31.982 میلیون 4 میلیون 16.349 میلیون 15.633 میلیون 14.948 میلیون 6.712 میلیون 15.8 6.78 7.09 24.749 میلیون 12.22 میلیون 23.743 میلیون 13.226 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 7,680 50.00 0.65 7,730 0.00 0.00 12:29 3,854 18.07 میلیون 139.6 میلیارد 4,689.3 7,730 8,010 7,680 8,010 4 127,521 8,090 6 15,013 8,090 15.46 هزار میلیارد 19.698 میلیون 6.956 میلیون 2 میلیون 4.238 میلیون 2.718 میلیون 1.301 میلیون 664,112 23.28 5.69 11.89 56.821 میلیون 12.035 میلیون 62.387 میلیون 6.468 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 3,760 100.00 2.59 3,860 0.00 0.00 12:29 3,599 66.69 میلیون 257.2 میلیارد 18,529.82 3,860 4,040 3,760 4,140 56 2,534,125 3,970 1 1,270 4,020 34.894 هزار میلیارد 46.648 میلیون 27.847 میلیون 9.04 میلیون 11.754 میلیون 16.094 میلیون 6.445 میلیون 3.461 میلیون 10.08 2.17 5.41 32.476 میلیون 11.346 میلیون 30.647 میلیون 13.175 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,150 60.00 2.71 2,210 0.00 0.00 12:29 47,318 1.94 میلیارد 4.277 هزار میلیارد 43,280.17 2,210 2,250 2,080 2,250 3779 218,567,988 2,150 2 800,000 2,150 432.078 هزار میلیارد 919.955 میلیون 553.952 میلیون 6.54 432.078 میلیون -13.87 131.808 میلیون -31,155,107 -13.87 6.54 3.28 84.709 میلیون 10.8 میلیون 72.067 میلیون 23.442 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,130 90.00 2.80 3,220 0.00 0.00 12:29 28,265 420.7 میلیون 1.354 هزار میلیارد 14,884.19 3,220 3,370 3,120 3,420 5 300,108 3,350 9 6,028 3,350 64.821 هزار میلیارد 70.512 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 43.95 3.01 16.29 422.321 میلیون 10.523 میلیون 361.768 میلیون 71.076 میلیون
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,500 1,000.00 9.52 9,500 1,000.00 9.52 1399/10/30 163 10.29 میلیون 97.8 میلیارد 63,127.31 10,500 10,170 9,500 9,500 0 0 0 0 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 10.288 میلیون - 10.29 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 23,340 860.00 3.55 24,200 0.00 0.00 12:29 10,231 48.78 میلیون 1.18 هزار میلیارد 4,768.05 24,200 24,560 23,340 25,700 1 9,597 24,600 3 2,725 24,610 242 هزار میلیارد 251.315 میلیون 31.15 میلیون 10 میلیون 9.315 میلیون 21.835 میلیون 11.689 میلیون 11.627 میلیون 20.81 11.08 20.7 33.041 میلیون 9.528 میلیون 41.986 میلیون 583,523
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 26,874 310.00 1.17 26,875 311.00 1.17 1399/10/14 1,347 33.75 میلیون 907 میلیارد - 26,564 26,584 26,873 26,879 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 80.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 10,560 50.00 0.47 10,610 0.00 0.00 12:29 1,816 19.31 میلیون 204.8 میلیارد 10,634.39 10,610 10,810 10,560 11,000 2 110,000 10,770 3 212,528 10,800 159.15 هزار میلیارد 471.266 میلیون 341.693 میلیون 15 میلیون 312.116 میلیون 29.577 میلیون 37.729 میلیون 13.014 میلیون 12.23 5.38 4.22 14.389 میلیون 5.56 میلیون 12.172 میلیون 7.776 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,590 50.00 1.89 2,640 0.00 0.00 12:30 21,487 755.07 میلیون 1.997 هزار میلیارد 35,140.56 2,640 2,670 2,490 2,670 2471 154,767,197 2,550 1 2,200 2,570 462.935 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون 9.4 2.05 1.1 43.401 میلیون 5.5 میلیون 20.901 میلیون 28 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,100 80.00 2.52 3,180 0.00 0.00 12:29 1,471 24.98 میلیون 79.3 میلیارد 16,981.83 3,180 3,380 3,100 3,400 67 3,332,835 3,290 1 10,000 3,440 125.61 هزار میلیارد 466.221 میلیون 378.384 میلیون 26.843 میلیون 340.611 میلیون 37.773 میلیون 42.391 میلیون 8.263 میلیون 15.2 3.33 2.96 30.829 میلیون 4.701 میلیون 32.428 میلیون 3.102 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,350 60.00 1.36 4,410 0.00 0.00 12:29 6,067 186.28 میلیون 821.6 میلیارد 30,704.56 4,410 4,460 4,130 4,460 528 44,826,004 4,250 1 5,549 4,290 134.178 هزار میلیارد 1.175 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 5.25 2.87 1.13 25.14 میلیون 4.573 میلیون 13.769 میلیون 15.945 میلیون
ما

بیمه ما

سهام بورس 8,020 180.00 2.20 8,200 0.00 0.00 12:29 858 8.68 میلیون 71.1 میلیارد 10,110.8 8,200 8,260 8,020 8,500 1 1,243 8,370 2 7,519 8,380 32.8 هزار میلیارد 62.724 میلیون 37.554 میلیون 4 میلیون 29.924 میلیون 7.63 میلیون 11.547 میلیون 3.172 میلیون 10.34 4.3 2.84 2.714 میلیون 4.3 میلیون 4.664 میلیون 2.35 میلیون
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 29,440 380.00 1.27 29,820 0.00 0.00 12:29 1,163 5.84 میلیون 174.1 میلیارد 5,021.16 29,820 32,520 29,440 32,520 2 1,334 31,670 3 200,960 31,680 95.424 هزار میلیارد 110.593 میلیون 23.206 میلیون 3.2 میلیون 15.169 میلیون 8.037 میلیون 30.178 میلیون 6.03 میلیون 15.82 11.87 3.16 5.063 میلیون 4.243 میلیون 5.916 میلیون 3.391 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 13,260 440.00 3.21 13,700 0.00 0.00 12:29 9,544 62.76 میلیون 860.1 میلیارد 6,576.2 13,700 14,510 13,130 14,510 50 311,788 13,840 1 50,000 13,840 685 هزار میلیارد 749.841 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 8.45 5.26 2.7 28.299 میلیون 4.228 میلیون 18.109 میلیون 14.418 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 3,350 40.00 1.18 3,390 0.00 0.00 12:28 1,890 33.15 میلیون 112.4 میلیارد 17,537.21 3,390 3,350 3,350 3,540 4 78,258 3,430 1 10,000 3,450 16.95 هزار میلیارد 18.004 میلیون 5.934 میلیون 2 میلیون 1.054 میلیون 4.88 میلیون 633,192 576,463 29.4 3.47 26.77 31.525 میلیون 4.22 میلیون 35.545 میلیون 200,000
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 8,560 30.00 0.35 8,590 0.00 0.00 12:29 2,430 23.94 میلیون 205.7 میلیارد 9,851.03 8,590 8,850 8,560 8,990 1 5,000 8,730 126 1,979,521 8,730 56.887 هزار میلیارد 59.5 میلیون 11.977 میلیون 6.622 میلیون 2.614 میلیون 9.364 میلیون 6.479 میلیون 1.539 میلیون 36.96 6.08 8.78 46.224 میلیون 4.116 میلیون 50.34 میلیون -
پکویرح

کویر تایر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,920 250.00 1.70 15,020 350.00 2.39 1399/09/4 - - - 41,916.45 14,670 15,200 - - 10 953,204 14,920 12 1,161,714 15,200 22.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 238,286 4 میلیون - 4.238 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 3,040 80.00 2.56 3,120 0.00 0.00 12:29 7,325 126.38 میلیون 394.9 میلیارد 17,252.93 3,120 3,210 3,040 3,320 44 540,905 3,130 3 417,217 3,130 75.291 هزار میلیارد 169.786 میلیون 125.965 میلیون 2.3 میلیون 94.495 میلیون 31.47 میلیون 67.038 میلیون 6.316 میلیون 11.92 2.39 1.13 325.979 میلیون 3.862 میلیون 314.306 میلیون 15.535 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,870 160.00 1.45 11,030 0.00 0.00 12:29 9,855 108.7 میلیون 1.199 هزار میلیارد 11,029.66 11,030 11,150 10,410 11,150 1279 28,501,387 10,620 1 500 10,770 794.16 هزار میلیارد 820.11 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 16.09 6.15 15.41 16.044 میلیون 3.841 میلیون 2.327 میلیون 17.558 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 20,580 1,150.00 5.29 21,730 0.00 0.00 12:29 7,883 41.53 میلیون 902.3 میلیارد 5,268.79 21,730 22,610 20,580 22,740 4 380,000 22,490 23 389,934 22,490 70.263 هزار میلیارد 332.09 میلیون 260.395 میلیون 3.233 میلیون 261.827 میلیون -1,432,055 28.845 میلیون 6.417 میلیون 10.95 -49.06 2.44 78.668 میلیون 3.728 میلیون 74.615 میلیون 7.781 میلیون
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 21,670 20.00 0.09 21,690 0.00 0.00 12:29 2,027 18.42 میلیون 399.5 میلیارد 9,087.45 21,690 21,670 21,670 22,090 1 1,000 21,700 2 8,447 21,730 59.648 هزار میلیارد 60.598 میلیون 8.993 میلیون 2.75 میلیون 950,018 8.043 میلیون 3.353 میلیون 3.598 میلیون 16.58 7.42 17.79 13.644 میلیون 3.496 میلیون 16.815 میلیون 324,953
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 11,800 93.00 0.79 11,801 94.00 0.80 1399/10/14 585 12.87 میلیون 151.9 میلیارد - 11,707 11,713 11,786 11,806 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 47.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 3,770 80.00 2.08 3,850 0.00 0.00 12:29 5,272 65.97 میلیون 253.9 میلیارد 12,512.8 3,850 4,090 3,770 4,110 7 230,256 4,000 6 1,143,423 4,010 30.954 هزار میلیارد 34.674 میلیون 12.235 میلیون 8.04 میلیون 3.719 میلیون 8.515 میلیون 4.066 میلیون 598,626 51.71 3.64 7.61 68.141 میلیون 3.238 میلیون 71.379 میلیون -
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 16,170 810.00 4.77 16,980 0.00 0.00 12:29 3,281 11.89 میلیون 201.8 میلیارد 3,622.9 16,980 17,620 16,170 17,870 1 345 17,450 3 45,182 17,460 37.016 هزار میلیارد 42.091 میلیون 8.395 میلیون 700,000 5.074 میلیون 3.321 میلیون 8.084 میلیون 1.186 میلیون 31.21 11.15 4.58 8.911 میلیون 3.214 میلیون 11.938 میلیون 187,000
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 32,120 710.00 2.16 32,830 0.00 0.00 12:30 3,269 14.37 میلیون 471.8 میلیارد 4,396.31 32,830 33,210 30,050 33,210 160 4,541,054 31,770 1 10,000 33,980 21.668 هزار میلیارد 22.855 میلیون 2.656 میلیون 660,000 1.187 میلیون 1.469 میلیون 2.292 میلیون 742,227 29.19 14.75 9.47 2.539 میلیون 2.947 میلیون 3.345 میلیون 2.14 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 9,510 380.00 3.84 9,890 0.00 0.00 12:29 1,982 23.46 میلیون 231.9 میلیارد 11,837.13 9,890 10,110 9,210 10,110 162 7,316,126 9,760 1 600 9,870 306.59 هزار میلیارد 321.005 میلیون 57.47 میلیون 20 میلیون 14.415 میلیون 43.055 میلیون 20.463 میلیون 19.69 میلیون 15.57 7.12 14.98 6.017 میلیون 2.75 میلیون 1.882 میلیون 6.885 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,301 109.00 0.96 11,301 109.00 0.96 1399/10/14 774 49.16 میلیون 555.5 میلیارد - 11,410 11,429 11,300 11,315 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 55.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,440 180.00 1.55 11,620 0.00 0.00 12:30 34,078 248.09 میلیون 2.882 هزار میلیارد 26,170.97 11,620 11,770 11,160 11,770 4112 44,166,791 11,210 1 50,000 11,210 2428.58 هزار میلیارد 248.089 میلیون 2.343 میلیارد 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 9.85 4.68 4.12 32.036 میلیون 2.531 میلیون 8.367 میلیون 26.2 میلیون
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 13,060 570.00 4.18 13,630 0.00 0.00 1399/11/5 - - - 5,280.74 13,630 14,000 - - 2 103,291 13,050 1 2,223 13,060 27.26 هزار میلیارد 27.888 میلیون 6.656 میلیون 2 میلیون 627,854 6.028 میلیون 808,215 2.614 میلیون 10.43 4.52 33.73 24.25 میلیون 2.487 میلیون 26.136 میلیون 600,000
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 12,538 156.00 1.26 12,540 158.00 1.28 1399/10/14 180 3.82 میلیون 47.9 میلیارد - 12,382 12,370 12,530 12,550 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 3.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,990 90.00 2.21 4,080 0.00 0.00 12:30 18,006 469.77 میلیون 1.917 هزار میلیارد 26,089.87 4,080 4,140 3,860 4,140 1840 119,006,602 3,950 1 2,000 3,960 844.735 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 9.2 1.89 1.41 53.2 میلیون 2.288 میلیون 51.98 میلیون 3.508 میلیون