همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,620 50.00 1.87 2,640 30.00 1.12 1400/01/25 9,617 330.41 میلیون 872 میلیارد 23,373.36 2,670 2,650 2,620 2,710 14 4,383,144 2,690 154 3,544,114 2,700 591.165 هزار میلیارد 3.735 میلیارد 3.325 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 7.65 2.91 1.46 248.242 میلیون 265.007 میلیون 454.615 میلیون 58.634 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,200 40.00 1.79 2,200 40.00 1.79 1400/01/25 10,647 443.75 میلیون 977.8 میلیارد 68,235.62 2,240 2,240 2,200 2,250 1 400,000 2,250 49 4,462,686 2,250 430.123 هزار میلیارد 917.999 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -13.81 6.51 3.26 1.322 میلیارد 138.429 میلیون 1.402 میلیارد 58.862 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,056 100.00 0.98 10,056 100.00 0.98 1399/10/14 3,252 128.37 میلیون 1.291 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,055 10,058 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 120.672 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,350 40.00 1.67 2,360 30.00 1.26 1400/01/25 5,466 209.8 میلیون 494.8 میلیارد 38,381.9 2,390 2,380 2,350 2,420 217 51,187,099 2,370 2 152,209 2,380 413.835 هزار میلیارد 4.548 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 526.383 میلیون 469.949 میلیون 8.41 1.84 0.97 194.761 میلیون 62.664 میلیون 238.444 میلیون 18.981 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,480 70.00 1.54 4,510 40.00 0.88 1400/01/25 2,051 35.53 میلیون 160.2 میلیارد 17,324.42 4,550 4,550 4,460 4,650 35 7,798,540 4,580 2 32,914 4,630 137.22 هزار میلیارد 1.178 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 5.37 2.94 1.15 70.118 میلیون 45.707 میلیون 78.518 میلیون 37.308 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,340 60.00 1.76 3,350 50.00 1.47 1400/01/25 2,741 32.03 میلیون 107.2 میلیارد 11,686.91 3,400 3,290 3,340 3,490 6 49,674 3,390 13 82,521 3,400 20.458 هزار میلیارد 22.895 میلیون 9.412 میلیون 6.107 میلیون 2.437 میلیون 6.975 میلیون 6.609 میلیون 637,455 32.1 2.93 3.1 53.964 میلیون 25.888 میلیون 78.846 میلیون 1.006 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,040 10.00 0.25 4,040 10.00 0.25 1400/01/25 6,265 167.27 میلیون 676 میلیارد 26,699.6 4,030 4,070 3,970 4,140 3 804,116 4,030 10 534,455 4,050 836.453 هزار میلیارد 6.413 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 9.11 1.87 1.4 79.425 میلیون 21.441 میلیون 80.913 میلیون 19.953 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 10,190 200.00 1.92 10,210 180.00 1.73 1400/01/25 1,551 16.1 میلیون 164.4 میلیارد 10,382.33 10,390 10,200 10,190 10,470 1 1,900 10,380 5 108,487 10,400 316.51 هزار میلیارد 323.143 میلیون 56.04 میلیون 20 میلیون 6.633 میلیون 49.407 میلیون 21.917 میلیون 21.237 میلیون 14.9 6.41 14.44 27.793 میلیون 20.584 میلیون 36.315 میلیون 12.063 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,680 50.00 1.83 2,700 30.00 1.10 1400/01/25 3,545 122.39 میلیون 330.1 میلیارد 34,523.56 2,730 2,720 2,680 2,760 1 1,855 2,740 38 798,841 2,750 422.118 هزار میلیارد 2.214 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 55.25 3.8 2.11 81.952 میلیون 14.899 میلیون 86.505 میلیون 10.347 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,770 210.00 1.62 12,950 30.00 0.23 1400/01/25 13,957 106.4 میلیون 1.378 هزار میلیارد 7,108.22 12,980 12,700 12,730 13,170 1 10,000 13,040 1 43 13,040 2706.55 هزار میلیارد 3.088 میلیارد 948.576 میلیون 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 207.811 میلیون 2.962 میلیارد 10.97 5.21 4.59 179.549 میلیون 14.538 میلیون 106.584 میلیون 87.503 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 28,210 1,330.00 4.50 27,540 2,000.00 6.77 1400/01/25 - - - 19.87 29,540 25,510 - - 2 1,200 28,720 3 3,064 29,070 265.49 هزار میلیارد 275.117 میلیون 49.833 میلیون 8.066 میلیون 9.637 میلیون 40.196 میلیون 28.517 میلیون 28.218 میلیون 34.25 6.84 9.64 2.343 میلیون 13.561 میلیون 13.767 میلیون 2.138 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 9,680 190.00 1.93 9,700 170.00 1.72 1400/01/25 6,779 63.08 میلیون 611.8 میلیارد 9,305.42 9,870 9,840 9,680 9,900 3 7,821 9,760 2 9,797 9,780 727.5 هزار میلیارد 823.565 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 18.33 5.71 1.27 107.482 میلیون 12.556 میلیون 109.978 میلیون 10.059 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,540 10.00 0.39 2,540 10.00 0.39 1400/01/25 456 7.9 میلیون 19.9 میلیارد 17,328.57 2,550 2,520 2,500 2,580 1 5,000 2,580 2 429,223 2,580 100.33 هزار میلیارد 440.941 میلیون 378.384 میلیون 26.843 میلیون 340.611 میلیون 37.773 میلیون 42.391 میلیون 8.263 میلیون 12.14 2.66 2.37 3.275 میلیون 12.507 میلیون 12.765 میلیون 3.017 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 11,700 160.00 1.39 11,870 330.00 2.86 1400/01/25 36,379 191.38 میلیون 2.271 هزار میلیارد 8,352.87 11,540 11,750 11,550 12,200 1983 54,567,929 11,540 1 2,500 11,540 1685.54 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 359.779 میلیون 80 میلیون 89.007 میلیون 270.773 میلیون 269.413 میلیون 269.16 میلیون 6.26 6.22 6.26 79.746 میلیون 11.1 میلیون 60.362 میلیون 30.484 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 13,440 20.00 0.15 13,430 10.00 0.07 1400/01/25 2,029 26.27 میلیون 352.7 میلیارد 12,946.78 13,420 13,450 13,410 13,600 29 696,699 13,430 10 216,429 13,440 879.934 هزار میلیارد 2.734 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 14.72 5.92 3.44 9.154 میلیون 10.638 میلیون 11.029 میلیون 8.763 میلیون
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,500 1,000.00 9.52 9,500 1,000.00 9.52 1399/10/30 163 10.29 میلیون 97.8 میلیارد 63,127.31 10,500 10,170 9,500 9,500 0 0 0 0 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 10.288 میلیون - 10.29 میلیون
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 760 10.00 1.30 770 0.00 0.00 1400/01/25 173 10.28 میلیون 7.8 میلیارد 59,439.99 770 760 760 760 0 0 0 0 115.125 هزار میلیارد 115.162 میلیون 179.316 میلیون 149.513 میلیون 36,865 179.28 میلیون 45.804 میلیون 45.794 میلیون 2.51 0.64 2.51 219,118 10.064 میلیون 10.283 میلیون -
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 760 10.00 1.30 770 0.00 0.00 1400/01/25 13 251,358 191 میلیون 19,335.23 770 760 760 760 0 0 0 874 68,671,341 760 122.242 هزار میلیارد 122.252 میلیون 187.802 میلیون 158.756 میلیون 10,139 187.792 میلیون 44.527 میلیون 44.516 میلیون 2.75 0.65 2.75 719,132 10.064 میلیون 10.783 میلیون -
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 750 10.00 1.32 760 0.00 0.00 1400/01/25 13 254,907 191.2 میلیون 19,608.23 760 750 750 750 0 0 0 1514 122,050,538 750 120.247 هزار میلیارد 120.256 میلیون 189.295 میلیون 158.22 میلیون 8,583 189.287 میلیون 16.797 میلیون 16.779 میلیون 7.17 0.64 7.16 357,971 10.054 میلیون 10.412 میلیون -
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 1,000 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 6,280 120.00 1.88 6,360 40.00 0.63 1400/01/25 359 2.98 میلیون 18.7 میلیارد 8,289.99 6,400 6,290 6,280 6,400 0 0 0 3 50,110 6,400 42.119 هزار میلیارد 44.732 میلیون 11.977 میلیون 6.622 میلیون 2.614 میلیون 9.364 میلیون 6.479 میلیون 1.539 میلیون 27.36 4.5 6.5 10.483 میلیون 9.602 میلیون 20.085 میلیون -
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 27,955 1,391.00 5.24 27,957 1,393.00 5.24 1399/10/14 1,568 30.5 میلیون 852.6 میلیارد - 26,564 26,584 27,955 27,970 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 83.871 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 10,650 0.00 0.00 10,650 0.00 0.00 1400/01/24 677 9.05 میلیون 96.4 میلیارد 13,371.58 10,650 10,650 10,650 10,650 0 0 0 0 186.375 هزار میلیارد 194.958 میلیون 48.422 میلیون 17.5 میلیون 8.583 میلیون 39.839 میلیون 17.955 میلیون 21.193 میلیون 36.1 4.77 10.58 552,560 8.5 میلیون 7.692 میلیون 1.36 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,050 40.00 1.91 2,080 10.00 0.48 1400/01/25 334 5.81 میلیون 11.9 میلیارد 17,384.9 2,090 2,110 2,050 2,080 0 0 0 33 2,397,875 2,090 50.194 هزار میلیارد 144.689 میلیون 125.965 میلیون 2.3 میلیون 94.495 میلیون 31.47 میلیون 67.038 میلیون 6.316 میلیون 7.95 1.59 0.75 40.968 میلیون 7.849 میلیون 48.817 میلیون -
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 16,820 340.00 1.98 16,820 340.00 1.98 1400/01/25 776 10.14 میلیون 170.6 میلیارد 13,071.57 17,160 17,160 16,820 16,990 0 0 0 298 7,216,877 17,160 100.92 هزار میلیارد 109.029 میلیون 26.024 میلیون 6 میلیون 8.109 میلیون 17.915 میلیون 16.843 میلیون 11.074 میلیون 9.11 5.63 5.99 5.193 میلیون 7.418 میلیون 11.511 میلیون 1.1 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,270 250.00 2.00 12,330 190.00 1.52 1400/01/25 12,179 98.06 میلیون 1.209 هزار میلیارد 20,577.62 12,520 12,340 12,270 12,580 8 176,768 12,490 9 95,827 12,500 937.08 هزار میلیارد 1.051 میلیارد 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 174.305 میلیون 1.115 میلیارد 12.29 5.53 1.01 168.894 میلیون 7.409 میلیون 153.277 میلیون 23.026 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 19,500 190.00 0.98 19,410 100.00 0.52 1399/12/23 - - - 4,283.55 19,310 19,140 - - 2 1,880 19,450 2 32,448 19,500 194.1 هزار میلیارد 203.415 میلیون 31.15 میلیون 10 میلیون 9.315 میلیون 21.835 میلیون 11.689 میلیون 11.627 میلیون 16.7 8.89 16.61 33.978 میلیون 7.277 میلیون 30.808 میلیون 10.447 میلیون
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 14,100 0.00 0.00 14,080 20.00 0.14 1400/01/25 2,273 12.01 میلیون 169 میلیارد 5,281.8 14,100 14,400 13,950 14,400 2 66,446 14,260 11 509,677 14,310 23.148 هزار میلیارد 24.588 میلیون 5.335 میلیون 1.644 میلیون 1.44 میلیون 3.894 میلیون 4.84 میلیون 1.931 میلیون 11.99 5.94 4.78 16.03 میلیون 6.806 میلیون 13.937 میلیون 8.899 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,300 180.00 1.90 9,510 30.00 0.32 1400/01/25 4,739 28.31 میلیون 269.2 میلیارد 5,974.86 9,480 9,410 9,300 9,660 2 65,000 9,390 3 2,497 9,400 2729.37 هزار میلیارد 3.327 میلیارد 923.278 میلیون 143.5 میلیون 522.888 میلیون 400.39 میلیون 225.5 میلیون 216.455 میلیون 12.61 6.82 12.1 19.664 میلیون 6.801 میلیون 17.231 میلیون 9.234 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,320 40.00 1.69 2,330 30.00 1.27 1400/01/25 11,259 350.95 میلیون 816.4 میلیارد 33,183.77 2,360 2,370 2,320 2,370 22 274,698 2,340 1 984 2,340 702.859 هزار میلیارد 1.298 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 594.994 میلیون 43.919 میلیون 648.873 میلیون 766.206 میلیون -8.07 16 1.28 537.844 میلیون 6.364 میلیون 518.304 میلیون 25.904 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 7,180 140.00 1.91 7,310 10.00 0.14 1400/01/25 326 310,785 2.2 میلیارد 953.33 7,320 7,290 7,180 7,280 1 894 7,240 16 2,386 7,300 80.41 هزار میلیارد 86.224 میلیون 18.722 میلیون 7 میلیون 5.814 میلیون 12.908 میلیون 5.926 میلیون 4.671 میلیون 17.21 6.23 13.57 4.456 میلیون 5.641 میلیون 10.096 میلیون 1,006
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 3,330 60.00 1.77 3,380 10.00 0.29 1400/01/25 232 3.78 میلیون 12.6 میلیارد 16,304.72 3,390 3,390 3,330 3,410 6 89,364 3,390 5 77,675 3,410 30.555 هزار میلیارد 42.309 میلیون 27.847 میلیون 9.04 میلیون 11.754 میلیون 16.094 میلیون 6.445 میلیون 3.461 میلیون 8.83 1.9 4.74 38.79 میلیون 4.552 میلیون 39.609 میلیون 3.732 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 20,810 420.00 1.98 21,230 0.00 0.00 1400/01/25 14 22,459 467.4 میلیون 1,604.21 21,230 21,230 20,810 20,810 0 0 0 1013 17,511,316 21,230 229.284 هزار میلیارد 257.324 میلیون 50.535 میلیون 3.6 میلیون 28.04 میلیون 22.495 میلیون 67.71 میلیون 15.184 میلیون - 10.19 3.39 61,974 4.3 میلیون 4.362 میلیون -