همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

کمند

صندوق بورس 10,083 73.00 0.72 10,082 74.00 0.73 1399/10/14 6,320 252.62 میلیون 2.547 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,082 10,085 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.148 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 728 38.00 4.96 733 33.00 4.31 1400/05/31 - - - 60,249.41 766 728 - - 1 400,000 728 29 3,760,804 728 256.563 هزار میلیارد 256.564 میلیون 337.375 میلیون 350.018 میلیون 813 337.374 میلیون -115,619,779 -115,630,600 -2.22 0.76 -2.22 22.728 میلیون 100 میلیون 122.519 میلیون 208,938
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,720 137.00 4.80 2,731 126.00 4.41 12:23 2,731 117.77 میلیون 321.7 میلیارد 44,328.3 2,857 2,900 2,715 2,900 1 3,000 2,861 1 29,549 2,862 426.965 هزار میلیارد 2.707 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,060 75.86 5.17 2.25 26.736 میلیون 88.216 میلیون 102.712 میلیون 12.24 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,847 97.00 4.99 1,856 88.00 4.53 12:23 14,299 368.37 میلیون 683.4 میلیارد 23,982.85 1,944 1,910 1,847 1,940 1 7,405 1,954 1 140,000 1,954 559.572 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -5.44 -23.33 0.72 344.189 میلیون 75.357 میلیون 415.634 میلیون 3.912 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,509 132.00 5.00 2,522 119.00 4.51 12:23 4,149 120.83 میلیون 304.7 میلیارد 29,342.06 2,641 2,620 2,509 2,622 1 37,868 2,629 3 42,931 2,635 99.884 هزار میلیارد 104.254 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 840.67 1.62 6.08 199.553 میلیون 62.447 میلیون 253.782 میلیون 8.218 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,152 113.00 4.99 2,159 106.00 4.68 12:23 5,617 136.56 میلیون 294.9 میلیارد 22,892.74 2,265 2,261 2,152 2,261 1 2,332 2,256 1 26,799 2,256 483.457 هزار میلیارد 4.56 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.33 1.84 0.87 113.142 میلیون 62.223 میلیون 171.766 میلیون 3.599 میلیون
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 644 18.00 2.72 640 22.00 3.32 1400/05/31 - - - 61,874.61 662 640 - - 19 7,319,940 643 1 343,184 644 164.39 هزار میلیارد 164.393 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -5.7 0.6 -5.7 356.834 میلیون 50.486 میلیون 407.321 میلیون -
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 524 27.00 4.90 542 9.00 1.63 12:23 536 27.16 میلیون 14.4 میلیارد 49,840.88 551 550 524 558 0 0 0 1 75,308 561 80.886 هزار میلیارد 81.52 میلیون 142.985 میلیون 149.513 میلیون 35,708 142.949 میلیون -47,588,070 -47,596,122 - 0.57 -1.71 24.054 میلیون 47.2 میلیون 71.254 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 5,870 180.00 2.98 5,850 200.00 3.31 12:23 10,192 129.55 میلیون 757.8 میلیارد 12,627.58 6,050 6,070 5,760 6,080 2 11,500 5,990 19 771,498 5,990 785.9 هزار میلیارد 892.391 میلیون 288.867 میلیون 28.688 میلیون 106.49 میلیون 182.376 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 18.22 4.31 0.88 90.568 میلیون 46.717 میلیون 134.712 میلیون 2.573 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,638 165.00 4.34 3,665 138.00 3.63 12:23 6,885 148.73 میلیون 544.9 میلیارد 21,832.62 3,803 3,800 3,618 3,805 9 64,981 3,780 1 17,843 3,780 758.605 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5 1.45 0.8 78.301 میلیون 45.287 میلیون 108.289 میلیون 15.298 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,724 90.00 4.96 1,735 79.00 4.36 12:23 10,746 332.44 میلیون 576.5 میلیارد 30,499.39 1,814 1,797 1,724 1,800 1 10,000 1,810 1 400,000 1,810 339.015 هزار میلیارد 870.773 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.3 9.4 1.59 414.844 میلیون 43.71 میلیون 457.569 میلیون 984,851
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,140 340.00 3.24 10,150 330.00 3.15 12:23 12,710 81.79 میلیون 829.6 میلیارد 6,419.98 10,480 10,480 9,980 10,580 2 11,800 10,390 2 705 10,390 2971.02 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 20.69 3.58 3.02 34.954 میلیون 42.386 میلیون 63.143 میلیون 14.197 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,105 110.00 4.97 2,114 101.00 4.56 12:23 4,048 101.49 میلیون 214.5 میلیارد 24,967.26 2,215 2,196 2,105 2,217 1 5,553 2,190 1 106,702 2,190 370.698 هزار میلیارد 5.526 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.18 1.78 0.67 76.746 میلیون 42.24 میلیون 118.864 میلیون 121,886
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,607 84.00 4.97 1,613 78.00 4.61 12:23 3,554 180.64 میلیون 291.4 میلیارد 50,307.32 1,691 1,700 1,607 1,700 1 24,000 1,703 2 11,527 1,706 217.171 هزار میلیارد 227.641 میلیون 162.85 میلیون 134.638 میلیون 10.335 میلیون 152.515 میلیون 13.766 میلیون 13.879 میلیون 15.66 1.42 15.79 106.522 میلیون 40.964 میلیون 145.647 میلیون 1.84 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 569 29.00 4.85 571 27.00 4.52 12:23 929 58.5 میلیون 33.3 میلیارد 63,057.48 598 569 569 570 0 0 0 630 62,396,597 618 90.65 هزار میلیارد 92.414 میلیون 152.918 میلیون 158.756 میلیون 10,139 172.46 میلیون -760,801 -773,612 - 0.6 -135.63 1.246 میلیون 40 میلیون 41.246 میلیون -
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 18,320 80.00 0.44 18,240 0.00 0.00 1400/06/28 - - - 22,409.21 18,240 18,900 - - 5 23,267 18,300 1 7,000 18,310 729.6 هزار میلیارد 1.264 میلیارد 619.841 میلیون 40 میلیون 534.06 میلیون 85.781 میلیون 134.669 میلیون 20.527 میلیون 35.54 8.51 5.42 4.013 میلیون 39.976 میلیون 28.168 میلیون 15.821 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 511 18.00 3.40 515 14.00 2.65 12:23 2,678 139.4 میلیون 71.8 میلیارد 52,604.58 529 539 503 547 3 420,000 512 1 3,000 516 90.867 هزار میلیارد 90.87 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون -55,787,263 -55,800,934 - 0.53 -1.63 237.053 میلیون 33.676 میلیون 270.729 میلیون -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,550 96.00 3.63 2,580 66.00 2.49 12:23 881 21.44 میلیون 55.3 میلیارد 23,909.72 2,646 2,648 2,521 2,648 1 38,587 2,598 1 366,907 2,609 74.43 هزار میلیارد 136.503 میلیون 97.575 میلیون 14.424 میلیون 61.987 میلیون 35.589 میلیون 45.401 میلیون 18.812 میلیون 3.96 2.09 1.64 34.865 میلیون 31.743 میلیون 37.381 میلیون 29.226 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 526 27.00 4.88 543 10.00 1.81 12:23 444 19.66 میلیون 10.4 میلیارد 38,989.18 553 534 526 554 0 0 0 3 459,543 566 62.069 هزار میلیارد 62.529 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 - 0.57 -1.65 13.97 میلیون 30 میلیون 43.97 میلیون -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,615 137.00 4.98 2,626 126.00 4.58 12:23 646 16.21 میلیون 42.6 میلیارد 25,409.25 2,752 2,820 2,615 2,820 0 0 0 13 2,331,024 2,742 66.658 هزار میلیارد 444.047 میلیون 413.287 میلیون 25.384 میلیون 377.389 میلیون 35.897 میلیون 53.258 میلیون 5.696 میلیون 62.52 1.86 1.25 10.255 میلیون 28.542 میلیون 35.76 میلیون 3.037 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,150 50.00 0.50 10,050 50.00 0.50 12:23 11,615 109.74 میلیون 1.103 هزار میلیارد 9,450.38 10,100 10,250 9,830 10,300 2 85,932 10,030 2 15,769 10,040 753.75 هزار میلیارد 829.349 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 16.37 3.51 0.84 52.363 میلیون 28.263 میلیون 72.274 میلیون 8.352 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,308 68.00 4.94 1,311 65.00 4.72 12:23 2,649 109.43 میلیون 143.5 میلیارد 40,066.73 1,376 1,360 1,308 1,370 33 2,131,608 1,372 1 50,000 1,397 40.192 هزار میلیارد 81.335 میلیون 48.873 میلیون 2.85 میلیون 41.144 میلیون 7.729 میلیون 19.042 میلیون 5.183 میلیون 7.75 5.2 2.11 195.444 میلیون 27.7 میلیون 212.167 میلیون 10.977 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,100 320.00 2.58 12,080 340.00 2.74 12:23 10,451 76.04 میلیون 918.4 میلیارد 7,259.35 12,420 12,440 11,810 12,440 2 5,000 12,380 4 12,336 12,380 918.08 هزار میلیارد 989.152 میلیون 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 14.77 4.08 0.83 47.952 میلیون 27.528 میلیون 73.304 میلیون 2.177 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 553 29.00 4.98 575 7.00 1.20 12:23 369 20.18 میلیون 11.2 میلیارد 55,267.57 582 560 553 560 0 0 0 9 554,570 577 117.575 هزار میلیارد 117.576 میلیون 194.884 میلیون 204.478 میلیون 1,062 194.883 میلیون -67,791,274 -67,799,643 - 0.61 -1.75 13.544 میلیون 23.9 میلیون 37.444 میلیون -
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,382 172.00 4.84 3,398 156.00 4.39 12:23 3,138 59.87 میلیون 203.4 میلیارد 19,185.21 3,554 3,550 3,377 3,550 2 4,000 3,529 1 5,000 3,529 190.288 هزار میلیارد 210.92 میلیون 58.215 میلیون 9.5 میلیون 20.632 میلیون 37.583 میلیون 90.979 میلیون 22.865 میلیون 15.88 5.06 2.09 35 میلیون 23.108 میلیون 53.349 میلیون 4.759 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,060 290.00 2.35 12,000 350.00 2.83 12:23 10,047 54.1 میلیون 649.5 میلیارد 4,878.56 12,350 12,350 11,800 12,420 1 500 12,100 2 848 12,100 2402 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 32.46 4.25 4.87 45.473 میلیون 23.082 میلیون 64.943 میلیون 3.612 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,640 440.00 3.13 13,700 380.00 2.70 12:23 2,321 18.37 میلیون 251.6 میلیارد 7,914.4 14,080 14,100 13,560 14,380 3 79,697 13,990 1 150 13,990 985.68 هزار میلیارد 1.074 میلیارد 245.942 میلیون 72 میلیون 87.805 میلیون 158.137 میلیون 92.401 میلیون 89.313 میلیون 38.03 6.24 10.68 7.47 میلیون 22.719 میلیون 19.581 میلیون 10.608 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,028 211.00 4.98 4,065 174.00 4.10 12:23 2,244 58.85 میلیون 239.1 میلیارد 26,435.91 4,239 4,233 4,028 4,259 1 63,100 4,199 1 1,250 4,200 123.62 هزار میلیارد 1.674 میلیارد 1.604 میلیارد 30.426 میلیون 1.55 میلیارد 54.297 میلیون 162.145 میلیون 22.747 میلیون -51.43 2.28 0.76 15.215 میلیون 22.654 میلیون 26.254 میلیون 11.615 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,460 129.00 4.98 2,464 125.00 4.83 12:22 897 27.58 میلیون 67.9 میلیارد 30,898.85 2,589 2,522 2,460 2,564 0 0 0 102 13,120,211 2,636 97.328 هزار میلیارد 484.01 میلیون 444.83 میلیون 26.843 میلیون 386.682 میلیون 58.149 میلیون 54.648 میلیون 13.254 میلیون 49.28 1.67 1.78 16.424 میلیون 22 میلیون 38.424 میلیون -
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,070 260.00 4.88 5,100 230.00 4.32 12:23 4,043 50.79 میلیون 258.9 میلیارد 12,668.02 5,330 5,310 5,070 5,320 2 84,320 5,290 4 58,750 5,300 95.37 هزار میلیارد 98.69 میلیون 47.937 میلیون 12.5 میلیون 3.32 میلیون 44.616 میلیون 23.397 میلیون 22.049 میلیون 73.91 2.14 4.08 53.719 میلیون 21.447 میلیون 72.831 میلیون 2.335 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,510 400.00 2.68 14,850 60.00 0.40 12:23 1,345 27.94 میلیون 414.7 میلیارد 21,829.55 14,910 14,920 14,500 14,930 7 668,663 14,880 2 13,978 14,880 972.972 هزار میلیارد 3.484 میلیارد 2.725 میلیارد 65.52 میلیون 2.504 میلیارد 220.259 میلیون 372.535 میلیون 109.776 میلیون 32.21 4.45 2.62 772,080 18.412 میلیون 10.984 میلیون 8.2 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,850 390.00 3.81 9,770 470.00 4.59 12:23 2,131 26.19 میلیون 256 میلیارد 12,487.11 10,240 10,200 9,730 10,360 3 132,383 10,200 1 25,762 10,270 820.68 هزار میلیارد 854.217 میلیون 198.547 میلیون 54.9 میلیون 33.537 میلیون 165.01 میلیون 83.734 میلیون 92.655 میلیون 39.89 4.97 9.81 9.639 میلیون 16.891 میلیون 21.787 میلیون 4.743 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 4,810 250.00 4.94 4,850 210.00 4.15 12:23 6,345 30.6 میلیون 148.3 میلیارد 4,679.4 5,060 5,010 4,810 5,050 3 182,938 5,100 2 736 5,100 43.56 هزار میلیارد 46.489 میلیون 24.478 میلیون 9 میلیون 2.839 میلیون 21.638 میلیون 10.339 میلیون 10.173 میلیون - 2.02 4.22 20.992 میلیون 15.845 میلیون 35.297 میلیون 1.54 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,078 45.00 4.01 1,077 46.00 4.10 12:23 6,445 241.63 میلیون 260.2 میلیارد 37,457.15 1,123 1,135 1,067 1,135 2 218,896 1,127 1 100,000 1,130 122.313 هزار میلیارد 254.775 میلیون 173.642 میلیون 113.568 میلیون 132.462 میلیون 41.179 میلیون 47.586 میلیون -40,839,984 -5.33 2.97 2.57 222.94 میلیون 15.6 میلیون 235.043 میلیون 3.497 میلیون
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 555 29.00 4.97 557 27.00 4.62 12:23 2,426 144.1 میلیون 80.2 میلیارد 60,277.03 584 561 555 580 0 0 0 413 38,797,070 606 47.643 هزار میلیارد 47.73 میلیون 82.349 میلیون 85.689 میلیون 1,769 82.347 میلیون -28,341,988 -30,551,394 - 0.58 -1.68 95.571 میلیون 15 میلیون 110.571 میلیون -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,320 112.00 4.61 2,325 107.00 4.40 12:23 2,202 35.4 میلیون 82.3 میلیارد 15,824.15 2,432 2,401 2,311 2,479 1 2,100 2,430 1 390,586 2,430 84.636 هزار میلیارد 116.274 میلیون 77.026 میلیون 36.403 میلیون 31.637 میلیون 45.389 میلیون 20.409 میلیون 7.382 میلیون 48.44 1.86 4.16 39.113 میلیون 13.588 میلیون 49.436 میلیون 3.265 میلیون