همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

کمند

صندوق بورس 10,078 78.00 0.77 10,078 78.00 0.77 1399/10/14 3,499 136.81 میلیون 1.379 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,077 10,079 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.092 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,210 290.00 2.92 10,090 170.00 1.71 1400/03/29 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 14,356.26 9,920 9,910 9,880 10,240 2 150,000 9,930 14 303,247 9,930 2862.61 هزار میلیارد 3.226 میلیارد 981.15 میلیون 209 میلیون 343.067 میلیون 638.083 میلیون 774.037 میلیون 328.461 میلیون 9 4.63 3.82 16.478 میلیون 97.142 میلیون 72.002 میلیون 41.618 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,294 109.00 4.99 2,294 109.00 4.99 1400/03/29 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 58,566.24 2,185 2,294 2,294 2,294 3 1,144,565 2,172 1 48,001 2,176 491.742 هزار میلیارد 513.687 میلیون 112.762 میلیون 223.926 میلیون - 261.927 میلیون 117.872 میلیون 345.421 میلیون 1.49 1.96 4.37 55.037 میلیون 70.992 میلیون 117.829 میلیون 8.2 میلیون
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 621 32.00 4.90 626 27.00 4.13 1400/03/29 1,364 65.63 میلیون 50.3 میلیارد 56,476.51 653 621 621 623 2 591,462 652 5 239,603 657 200.094 هزار میلیارد 160.798 میلیون 311.218 میلیون 256.86 میلیون 3,429 311.214 میلیون 28.859 میلیون 28.849 میلیون 5.57 0.52 5.57 29.741 میلیون 66.744 میلیون 96.484 میلیون -
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 586 5.00 0.85 571 20.00 3.38 1400/03/29 1,867 108.94 میلیون 71.5 میلیارد 48,611.17 591 566 563 586 3 28,600 586 2 88,069 589 60.955 هزار میلیارد 53.059 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 -1.76 0.53 -1.76 36.565 میلیون 43.193 میلیون 79.758 میلیون -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,900 119.00 3.15 3,895 114.00 3.02 1400/03/29 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 27,302.81 3,781 3,860 3,821 3,960 13 5,000,000 3,800 5 331,350 3,803 800.221 هزار میلیارد 806.596 میلیون 285.105 میلیون 207.043 میلیون 163,627 499.186 میلیون -99,289,778 96.681 میلیون 8.34 1.62 -8.11 89.171 میلیون 39.707 میلیون 111.306 میلیون 17.572 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,990 0.00 0.00 2,004 14.00 0.70 1400/03/29 4,158 108.9 میلیون 234.8 میلیارد 18,082.84 1,990 2,001 1,961 2,044 1 192,012 1,967 2 25,348 1,983 30.941 هزار میلیارد 42.206 میلیون 27.86 میلیون 14.351 میلیون 13.446 میلیون 14.414 میلیون 7.402 میلیون 571,222 50.35 2 3.89 48.035 میلیون 37.72 میلیون 72.105 میلیون 13.65 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,890 610.00 4.97 12,650 370.00 3.01 1400/03/29 - - - 9,215.72 12,280 12,450 12,090 12,890 7 50,323 12,330 1 13,856 12,340 863.36 هزار میلیارد 1.071 میلیارد 283.52 میلیون 76 میلیون 109.115 میلیون 174.404 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 9.82 5.51 0.95 159.022 میلیون 34.949 میلیون 178.443 میلیون 15.528 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,007 42.00 2.05 2,023 26.00 1.27 1400/03/29 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 35,902.58 2,049 2,029 1,960 2,090 2 800,000 2,038 11 1,346,313 2,038 587.324 هزار میلیارد 1.266 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون - 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -3.91 265.94 0.91 571.21 میلیون 28.794 میلیون 583.428 میلیون 16.576 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 6,900 100.00 1.43 7,000 0.00 0.00 1400/03/29 476 13.25 میلیون 100.1 میلیارد 44,263.66 7,000 7,000 6,810 7,180 2 265,792 7,000 1 4,500 7,010 113.4 هزار میلیارد 113.938 میلیون 35.088 میلیون 9 میلیون 8.938 میلیون 26.15 میلیون 13.217 میلیون 12.502 میلیون 8.4 4.02 7.94 2.432 میلیون 23.84 میلیون 4.259 میلیون 22.012 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,043 32.00 2.98 1,045 30.00 2.79 1400/03/29 1,911 22.8 میلیون 127.5 میلیارد 40,271.67 1,075 1,045 1,023 1,086 1 5,000 1,064 2 14,998 1,064 127.006 هزار میلیارد 227.291 میلیون 166.21 میلیون 22.72 میلیون 108.612 میلیون 57.598 میلیون 42.498 میلیون -27,385,400 -4.33 2.06 2.79 270.998 میلیون 19.8 میلیون 271.653 میلیون 19.146 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,210 30.00 0.20 15,200 20.00 0.13 1400/03/29 1,617 25.16 میلیون 399.8 میلیارد 11,352.44 15,180 15,180 15,180 15,220 1 100,000 15,190 77 914,346 15,190 1041.113 هزار میلیارد 2.901 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 16.66 6.69 3.9 398,327 18.857 میلیون 14.218 میلیون 5.037 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,900 80.00 0.67 11,880 100.00 0.83 1400/03/29 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 5,030.01 11,980 11,880 11,750 12,010 1 2,000 11,940 3 10,566 11,950 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 114.361 میلیون 489.022 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 8.87 4.87 5.63 20.494 میلیون 17.729 میلیون 34.232 میلیون 3.991 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,254 23.00 1.87 1,245 14.00 1.14 1400/03/29 4,885 186.6 میلیون 225.3 میلیارد 34,725.22 1,231 1,260 1,205 1,280 1 100,000 1,218 2 144,839 1,235 162.643 هزار میلیارد 178.075 میلیون 161.558 میلیون 10 میلیون 10.451 میلیون 26.469 میلیون 14.844 میلیون 14.913 میلیون 11.24 6.33 11.29 95.768 میلیون 16.684 میلیون 103.753 میلیون 8.699 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 916 48.00 4.98 946 18.00 1.87 1400/03/29 3 23,375 22.9 میلیون 67,875.39 964 916 916 916 0 0 0 1 75,308 930 181.734 هزار میلیارد 166.916 میلیون 189.681 میلیون 176.441 میلیون 2,891 189.678 میلیون -20,407,522 -20,420,941 -8.17 0.88 -8.18 11,094 15.102 میلیون 15.113 میلیون -
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 13,070 0.00 0.00 13,070 0.00 0.00 1400/03/2 576 14.41 میلیون 188.3 میلیارد 25,015.26 13,070 13,070 13,070 13,070 0 0 0 0 37.25 هزار میلیارد 75.058 میلیون 46.272 میلیون 2.85 میلیون 37.809 میلیون 8.463 میلیون 16.087 میلیون 7.581 میلیون 4.91 4.41 2.32 848,902 13.56 میلیون 14.198 میلیون 210,610
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,890 133.00 4.82 2,837 80.00 2.90 1400/03/29 162 1.92 میلیون 5.2 میلیارد 55,475.42 2,757 2,840 2,760 2,893 1 2,000 2,730 2 205,000 2,775 109.455 هزار میلیارد 112.228 میلیون 19.028 میلیون 26.843 میلیون 166,080 42.952 میلیون 3.938 میلیون 35.028 میلیون 3.2 2.61 28.46 2.588 میلیون 13.101 میلیون 2.682 میلیون 13.007 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,880 510.00 4.92 10,740 370.00 3.57 1400/03/29 1,713 14.16 میلیون 146.4 میلیارد 15,665.32 10,370 10,300 10,300 10,880 1 150,000 10,440 12 264,346 10,440 744.48 هزار میلیارد 847.805 میلیون 199.849 میلیون 72 میلیون 74.525 میلیون 125.324 میلیون 77.478 میلیون 74.902 میلیون 10.32 6.17 9.98 4.426 میلیون 12.965 میلیون 9.191 میلیون 8.2 میلیون
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,500 1,000.00 9.52 9,500 1,000.00 9.52 1399/10/30 163 10.29 میلیون 97.8 میلیارد 63,127.31 10,500 10,170 9,500 9,500 0 0 0 0 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 10.288 میلیون - 10.29 میلیون
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 1,000 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 13,370 40.00 0.30 13,350 60.00 0.45 1400/03/29 2,764 12.72 میلیون 173.2 میلیارد 11,496.72 13,410 13,400 13,050 13,440 2 10,670 13,400 1 724 13,410 146.988 هزار میلیارد 169.56 میلیون 54.154 میلیون 10.8 میلیون 25.38 میلیون 28.774 میلیون 79.866 میلیون 16.283 میلیون 8.85 5.01 1.81 2.817 میلیون 9.977 میلیون 8.885 میلیون 3.908 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,544 216.00 4.99 4,493 165.00 3.81 1400/03/29 1,481 17.48 میلیون 75.9 میلیارد 24,376.58 4,328 4,300 4,300 4,544 2 220,483 4,340 3 11,200 4,356 132.169 هزار میلیارد - - 30.426 میلیون - - 24.594 میلیون 82.266 میلیون 1.66 - 5.56 18.823 میلیون 9.544 میلیون 19.394 میلیون 8.972 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 28,950 2,386.00 8.98 28,947 2,383.00 8.97 1399/10/14 2,783 59.82 میلیون 1.732 هزار میلیارد - 26,564 26,584 28,946 28,951 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 86.841 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 695 36.00 4.92 724 7.00 0.96 1400/03/29 205 10.86 میلیون 8 میلیارد 54,239.18 731 695 695 695 0 0 0 9 444,287 701 87.492 هزار میلیارد 82.912 میلیون 122.879 میلیون 114.518 میلیون 1,119 122.878 میلیون -13,186,013 -13,166,398 -6.3 0.67 -6.29 151,042 8 میلیون 8.151 میلیون -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 20,020 640.00 3.30 19,870 490.00 2.53 1400/03/29 339 1.76 میلیون 32.9 میلیارد 5,806.35 19,380 19,800 19,320 20,340 1 500 19,570 1 20,000 19,640 758.97 هزار میلیارد 867.751 میلیون 145.52 میلیون 40.5 میلیون 63.016 میلیون 82.504 میلیون 29.357 میلیون 28.645 میلیون 28.09 9.75 27.41 3.578 میلیون 7.632 میلیون 3.159 میلیون 8.051 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 19,210 160.00 0.84 19,130 80.00 0.42 1400/03/29 8,899 5.14 میلیون 98.7 میلیارد 368.52 19,050 19,100 19,060 19,240 7 77,000 19,050 41 667,354 19,050 384.2 هزار میلیارد 409.875 میلیون 54.25 میلیون 20 میلیون 27.275 میلیون 26.975 میلیون 16.546 میلیون 14.181 میلیون 26.98 14.18 23.12 669,188 7.591 میلیون 7.888 میلیون 371,625
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,683 19.00 1.12 1,691 11.00 0.65 1400/03/29 17,359 704 میلیون 1.208 هزار میلیارد 36,265.71 1,702 1,685 1,642 1,733 3 1,000,000 1,700 2 106,000 1,700 335.301 هزار میلیارد 846.472 میلیون 562.562 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 159.821 میلیون -58,044,999 -5.7 7.08 2.07 393.345 میلیون 7.288 میلیون 395.577 میلیون 5.057 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 8,720 30.00 0.35 8,700 10.00 0.12 1400/03/29 5,277 41.66 میلیون 353.6 میلیارد 6,970.33 8,690 8,850 8,440 8,900 104 4,210,100 8,750 1 3,850 8,750 84.9 هزار میلیارد - - 10 میلیون - - 7.381 میلیون 13.474 میلیون 6.46 - 11.79 70.928 میلیون 7.218 میلیون 56.344 میلیون 21.802 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,680 500.00 4.91 10,590 410.00 4.03 1400/03/29 7,558 24.23 میلیون 244.4 میلیارد 6,985.77 10,180 10,300 10,200 10,680 2 1,841 10,180 1 6,400 10,180 1432.78 هزار میلیارد 1.542 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 6.22 5.6 6.23 21.559 میلیون 6.932 میلیون 26.832 میلیون 1.658 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,700 280.00 2.97 9,660 240.00 2.55 1400/03/29 2,134 24.08 میلیون 234.8 میلیارد 12,165.07 9,420 9,480 9,430 9,890 3 549,394 9,460 5 54,281 9,470 2798.25 هزار میلیارد 3.259 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 12.9 6.65 12.36 7.714 میلیون 6.163 میلیون 10.127 میلیون 3.75 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 8,410 100.00 1.20 8,360 50.00 0.60 1400/03/29 181 3.47 میلیون 29 میلیارد 7,418.17 8,310 8,440 8,380 8,540 2 241,227 8,300 1 6,989 8,360 125.25 هزار میلیارد - 35.327 میلیون 15 میلیون - 37.829 میلیون 10.516 میلیون 46.665 میلیون 2.69 3.31 11.92 1.62 میلیون 6.004 میلیون 2.123 میلیون 5.5 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 31,060 610.00 1.93 31,630 40.00 0.13 1400/03/19 41,650 88.69 میلیون 2.805 هزار میلیارد 2,258.75 31,670 31,600 30,220 32,980 0 0 0 0 183.454 هزار میلیارد 195.579 میلیون 21.818 میلیون 5.8 میلیون 12.125 میلیون 9.693 میلیون 2.809 میلیون 2.497 میلیون 73.46 18.93 65.32 83.511 میلیون 5.178 میلیون 87.895 میلیون 794,378