همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 965 2.00 0.21 967 0.00 0.00 12:29 46,004 2.98 میلیارد 3.076 هزار میلیارد 57,607.3 967 973 961 977 2 205,309 966 14 1,183,831 968 1624.561 هزار میلیارد 1.636 میلیارد 1.839 میلیارد 1.636 میلیارد 56.943 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.89 3.29 5.77 373.19 میلیون 151.699 میلیون 464.279 میلیون 60.609 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,130 29.00 0.29 10,129 30.00 0.30 1401/01/08 3,603 118.38 میلیون 1.199 هزار میلیارد - 10,159 10,124 10,129 10,130 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,787 29.00 1.65 1,758 0.00 0.00 12:30 7,335 268.7 میلیون 556.7 میلیارد 40,286.35 1,758 1,725 1,714 1,793 4 74,796 1,680 1 400,000 1,680 364.035 هزار میلیارد 6.167 میلیارد 6.132 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.12 1.54 0.58 340.996 میلیون 122.201 میلیون 343.696 میلیون 119.501 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,910 30.00 0.51 5,940 0.00 0.00 12:30 11,033 128.99 میلیون 881.4 میلیارد 14,440.96 5,940 6,060 5,830 6,060 11 110,637 6,070 2 25,701 6,070 979.111 هزار میلیارد 1.397 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 7.51 6.41 0.7 99.293 میلیون 74.905 میلیون 159.618 میلیون 14.579 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,820 21.00 1.17 1,799 0.00 0.00 12:29 14,101 743.77 میلیون 1.584 هزار میلیارد 41,049.82 1,799 1,765 1,750 1,837 1 300,000 1,726 1 10,000 1,729 459.272 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 2.74 1.47 0.66 576.799 میلیون 66.08 میلیون 534.598 میلیون 108.28 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,246 24.00 0.74 3,222 0.00 0.00 12:30 10,373 258.44 میلیون 1.027 هزار میلیارد 28,391.57 3,222 3,190 3,160 3,320 2 9,258 3,140 1 15,247 3,144 828.378 هزار میلیارد - - 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 8.6 1.66 0.92 192.074 میلیون 58.017 میلیون 174.061 میلیون 76.031 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,179 9.00 0.41 2,170 0.00 0.00 12:29 25,631 1.3 میلیارد 2.66 هزار میلیارد 61,653.1 2,170 2,110 2,107 2,179 6 499,422 2,025 1 400,000 2,025 407.053 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -6.88 24.04 1.54 1.117 میلیارد 53.752 میلیون 1.056 میلیارد 114.452 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,240 20.00 0.90 2,220 0.00 0.00 12:30 31,069 1.16 میلیارد 2.849 هزار میلیارد 42,426.72 2,220 2,169 2,161 2,257 6 557,880 2,101 1 88,995 2,101 770.43 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.9 -14.47 0.76 482.642 میلیون 42.424 میلیون 490.51 میلیون 34.556 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,490 40.00 0.42 9,450 0.00 0.00 12:29 804 6.82 میلیون 56.7 میلیارد 8,601.81 9,450 9,210 9,200 9,690 2 10,000 9,510 147 10,273,391 9,520 227.265 هزار میلیارد 265.254 میلیون 119.826 میلیون 27.25 میلیون 7.741 میلیون 59.366 میلیون 43.877 میلیون 42.269 میلیون 6.09 4.34 5.87 26.115 میلیون 41.49 میلیون 31.206 میلیون 36.398 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 3,644.00 381.17 4,551 3,595.00 376.05 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 76,073.94 956 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 195.119 میلیون 173.803 میلیون 4 میلیون 175.409 میلیون 4.987 میلیون 61.301 میلیون 1.07 میلیون - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,230 47.00 2.06 2,277 0.00 0.00 12:29 3,006 68.19 میلیون 153.3 میلیارد 35,106.67 2,277 2,195 2,181 2,350 1 2,328 2,180 1 213,151 2,180 158.83 هزار میلیارد 171.947 میلیون 151.978 میلیون 70 میلیون 12.557 میلیون 129.695 میلیون 12.303 میلیون 9.88 میلیون 16.13 1.23 12.96 214.614 میلیون 25.3 میلیون 126.127 میلیون 113.787 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,090 140.00 1.94 7,230 0.00 0.00 12:29 1,721 13.35 میلیون 97 میلیارد 12,008.86 7,230 7,250 7,080 7,390 34 1,102,569 7,170 1 5,000 7,480 435.6 هزار میلیارد 681.855 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 72.992 میلیون 66.351 میلیون 9.613 میلیون 45.13 5.94 6.54 95.381 میلیون 22.121 میلیون 73.029 میلیون 44.474 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,048 212.00 2.07 10,260 0.00 0.00 1401/01/08 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,051 10,046 10,052 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
فجام

جام دارو

سهام بورس 4,596 40.00 0.86 4,636 0.00 0.00 12:29 363 3.07 میلیون 11.7 میلیارد 72,901.63 4,636 4,521 4,521 4,709 1 20,000 4,616 1 21,945 4,651 3.029 هزار میلیارد 4.249 میلیون 1.778 میلیون 800,000 546,084 949,307 975,744 311,272 11.91 3.91 3.8 726,003 20.051 میلیون 20.752 میلیون 25,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,880 37.00 0.75 4,917 0.00 0.00 12:29 19,699 303.78 میلیون 1.622 هزار میلیارد 15,675.99 4,917 5,022 4,850 5,022 1 10,000 5,012 1 3,939 5,014 943.5 هزار میلیارد 948.443 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 5.86 3.63 0.82 64.131 میلیون 18.608 میلیون 79.48 میلیون 3.259 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,898 33.00 1.15 2,865 0.00 0.00 12:30 2,936 33.02 میلیون 240.4 میلیارد 37,549.84 2,865 2,800 2,760 2,899 263 10,841,092 2,743 7 340,281 5,160 58.463 هزار میلیارد 102.035 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 24.486 میلیون 22.145 میلیون 11.379 میلیون 6.97 3.24 3.58 130.608 میلیون 17.74 میلیون 115.911 میلیون 32.437 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,833 38.00 1.32 2,871 0.00 0.00 12:29 3,100 63.27 میلیون 170.5 میلیارد 29,628.44 2,871 2,881 2,820 2,990 1 100,000 2,821 1 16,283 2,825 166.798 هزار میلیارد 405.72 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 5.47 1.93 0.62 246.849 میلیون 17.466 میلیون 195.149 میلیون 69.166 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,319 1.00 0.04 2,320 0.00 0.00 12:30 - - - 25,981.95 2,320 2,300 2,281 2,415 1 112,814 2,290 1 5,000 2,295 64.957 هزار میلیارد 579.471 میلیون 562.281 میلیون 25.384 میلیون 520.581 میلیون 36.069 میلیون 56.99 میلیون 6.874 میلیون 8.57 1.63 1.03 39.011 میلیون 16.168 میلیون 38.957 میلیون 16.222 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,416 10.00 0.71 1,406 0.00 0.00 12:30 1,364 51.88 میلیون 79 میلیارد 44,421.52 1,406 1,401 1,370 1,445 3 24,000 1,379 1 200,000 1,386 22.784 هزار میلیارد 44.434 میلیون 45.127 میلیون 14.54 میلیون 23.991 میلیون 17.535 میلیون 7.25 میلیون 3.815 میلیون 5.36 1.17 2.82 125.452 میلیون 15.749 میلیون 124.013 میلیون 17.187 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,790 5.00 0.13 3,785 0.00 0.00 12:29 2,330 33.22 میلیون 134.5 میلیارد 19,581.62 3,785 3,701 3,701 3,880 3 22,240 3,690 2 16,057 3,696 127.606 هزار میلیارد 1.919 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 49.309 میلیون 181.946 میلیون 16.692 میلیون 6.9 2.34 0.63 59.421 میلیون 15.512 میلیون 51.635 میلیون 23.298 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,591 9.00 0.35 2,600 0.00 0.00 12:29 1,592 25.51 میلیون 76.4 میلیارد 14,553.85 2,600 2,623 2,565 2,666 1 5,000 2,606 3 26,300 2,615 28.654 هزار میلیارد 33.483 میلیون 21.85 میلیون 9.358 میلیون 9.153 میلیون 11.29 میلیون 9.618 میلیون 2.314 میلیون 10.51 2.16 2.53 10.618 میلیون 15.115 میلیون 10.449 میلیون 15.284 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,912 17.00 0.90 1,895 0.00 0.00 12:30 368 19 میلیون 35.6 میلیارد 38,707.32 1,895 1,889 1,865 1,960 3 220,000 1,850 2 358,500 1,855 278.754 هزار میلیارد 2.702 میلیارد 2.474 میلیارد 156.34 میلیون 2.432 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -7.44 4.46 1.61 171.37 میلیون 14.996 میلیون 154.586 میلیون 31.779 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,656 14.00 0.85 1,642 0.00 0.00 12:29 582 13.43 میلیون 21.3 میلیارد 30,748.86 1,642 1,660 1,585 1,660 1 232,692 1,639 1 117,757 1,660 38.973 هزار میلیارد 205.856 میلیون 201.851 میلیون 24.132 میلیون 166.231 میلیون 35.655 میلیون 84.35 میلیون 8.599 میلیون 4.62 1.12 0.47 8.709 میلیون 14.182 میلیون 20.191 میلیون 2.7 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,869 7.00 0.37 1,876 0.00 0.00 12:29 5,734 211.53 میلیون 394.7 میلیارد 48,954.57 1,876 1,845 1,845 1,930 1 55,116 1,808 2 54,838 1,815 261.467 هزار میلیارد 269.201 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 28 1.68 33.51 125.367 میلیون 13.625 میلیون 127.876 میلیون 11.116 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,540 20.00 0.36 5,560 0.00 0.00 12:29 8,666 71.8 میلیون 826.6 میلیارد 14,655.03 5,560 5,600 5,500 5,650 2 46,167 5,590 1 1,000 5,590 3442.75 هزار میلیارد 3.704 میلیارد 1.576 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.67 3.17 2.54 41.263 میلیون 12.906 میلیون 45.517 میلیون 8.651 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 5,020 90.00 1.76 5,110 0.00 0.00 12:29 1,552 13.12 میلیون 163.8 میلیارد 13,069.83 5,110 5,030 5,010 5,100 22 1,042,999 5,010 1 40,000 5,100 1056.72 هزار میلیارد 1.017 میلیارد 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 10.29 5.75 10.27 2.219 میلیون 11.299 میلیون 11.169 میلیون 2.349 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 7,130 0.00 0.00 7,130 0.00 0.00 12:29 10,111 98.73 میلیون 756.8 میلیارد 12,234.4 7,130 7,330 7,020 7,330 2 4,696 7,350 7 49,272 7,360 1057.271 هزار میلیارد 1.296 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 5.38 4.08 0.65 68.359 میلیون 10.171 میلیون 74.426 میلیون 4.105 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,330 80.00 1.25 6,410 0.00 0.00 12:29 200 4.1 میلیون 15.5 میلیارد 22,058.25 6,410 6,290 6,230 6,600 8 60,073 6,000 3 23,062 6,030 42.077 هزار میلیارد 77.777 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 19.327 میلیون 5.469 میلیون 5.172 میلیون 14.47 3.87 13.68 114.439 میلیون 10.134 میلیون 101.556 میلیون 23.017 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,877 31.00 0.81 3,846 0.00 0.00 12:28 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 18,465.95 3,846 3,920 3,800 3,920 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 161.284 میلیون 64.838 میلیون 36 میلیون 22.828 میلیون 42.025 میلیون 29.885 میلیون 13.729 میلیون 10.09 3.29 4.63 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,480 60.00 0.64 9,420 0.00 0.00 12:29 1,431 3.64 میلیون 63.1 میلیارد 4,356.68 9,420 9,480 9,250 9,580 1 3,600 9,440 5 123,179 9,470 170.053 هزار میلیارد 218.196 میلیون 59.836 میلیون 9.64 میلیون 36.575 میلیون 40.91 میلیون 50.439 میلیون 32.168 میلیون 5.65 4.45 3.6 1.624 میلیون 9.947 میلیون 6.57 میلیون 5.002 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 33,918 7,341.00 27.62 33,919 7,342.00 27.63 1401/01/08 2,602 15.94 میلیون 540.6 میلیارد - 26,577 33,897 33,918 33,920 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,090 5.00 0.16 3,095 0.00 0.00 12:29 1,101 16.3 میلیون 49.8 میلیارد 22,104.88 3,095 3,134 3,061 3,135 1 200,000 3,123 1 75,000 3,130 168.672 هزار میلیارد 217.425 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 85.344 میلیون 112.8 میلیون 30.369 میلیون 5.71 2.03 1.54 8.545 میلیون 7.975 میلیون 10.96 میلیون 5.56 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,533 6.00 0.17 3,527 0.00 0.00 12:29 26,015 1.68 میلیارد 5.255 هزار میلیارد 28,600.04 3,527 3,488 3,430 3,639 5 35,245 3,360 2 145,149 3,360 118.34 هزار میلیارد 145.29 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 29.12 2.19 27.21 316.631 میلیون 7.859 میلیون 312.122 میلیون 12.368 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,553 11.00 0.71 1,542 0.00 0.00 12:30 679 20.81 میلیون 29.3 میلیارد 33,911.62 1,542 1,543 1,530 1,580 2 28,050 1,552 1 5,601 1,569 24.003 هزار میلیارد 31.645 میلیون 27.136 میلیون 16.88 میلیون 5.616 میلیون 20.268 میلیون 5.443 میلیون 2.624 میلیون 9.92 1.28 4.78 6.796 میلیون 7.014 میلیون 13.409 میلیون 400,000
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 5,540 50.00 0.89 5,590 0.00 0.00 12:29 341 9.27 میلیون 34.7 میلیارد 25,098.69 5,590 5,560 5,460 5,840 1 1,000 5,330 1 1,400 5,350 56.976 هزار میلیارد 90.146 میلیون 25.837 میلیون 16 میلیون 705,663 23.868 میلیون 3.441 میلیون 8.278 میلیون 10.8 3.75 25.99 94.004 میلیون 6.84 میلیون 97.736 میلیون 3.109 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,227 20.00 0.48 4,207 0.00 0.00 12:29 848 10.92 میلیون 38.6 میلیارد 25,249.27 4,207 4,290 4,163 4,290 3 217,269 4,200 2 2,819 4,220 58.056 هزار میلیارد 545.004 میلیون 506.175 میلیون 16.391 میلیون 476.048 میلیون 3.879 میلیون 40.053 میلیون 9.512 میلیون 7.25 17.78 1.72 6.957 میلیون 6.496 میلیون 13.441 میلیون 12,626
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 2,650 1.00 0.04 2,651 0.00 0.00 12:29 281 3.74 میلیون 9.2 میلیارد 29,101.45 2,651 2,646 2,610 2,674 1 61,856 2,646 3 39,600 2,655 29.268 هزار میلیارد 36.462 میلیون 32.093 میلیون 12 میلیون 4.65 میلیون 26.692 میلیون 12.555 میلیون 12.451 میلیون 2.56 1.19 2.53 2.573 میلیون 6.466 میلیون 9.039 میلیون -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 6,930 170.00 2.51 6,760 0.00 0.00 12:29 165 1.37 میلیون 7.7 میلیارد 5,692.03 6,760 7,010 6,730 7,010 22 1,596,280 6,690 0 0 0 84.45 هزار میلیارد 114.883 میلیون 43.552 میلیون 9 میلیون 13.483 میلیون 21.432 میلیون 12.957 میلیون 10.595 میلیون 9.57 4.74 7.83 776,513 5.904 میلیون 1.049 میلیون 5.632 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 6,030 30.00 0.50 6,000 0.00 0.00 12:29 159 1.71 میلیون 9.3 میلیارد 57,456.9 6,000 6,150 5,900 6,150 1 1,931 6,070 1 1,931 6,070 53.7 هزار میلیارد 67.95 میلیون 18.761 میلیون 10 میلیون 7.95 میلیون 11.055 میلیون 4.392 میلیون 5.805 میلیون 10.34 5.43 13.66 112,696 5.403 میلیون 515,862 5 میلیون