همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,788 38.00 1.38 2,770 20.00 0.73 1403/03/30 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 40,143.74 2,750 2,722 2,722 2,804 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.688 میلیارد 1.032 میلیارد 301.656 میلیون 1.842 میلیارد -810,341,203 2.394 میلیارد -622,136,261 -2.25 -1.03 0.33 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,263 7.00 0.31 2,258 2.00 0.09 1403/03/27 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 1.603 میلیارد 2,256 2,263 2,255 2,264 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 16.718 میلیارد 16.726 میلیارد 710 میلیون 15.115 میلیارد 1.611 میلیارد 1.764 میلیارد 556.329 میلیون 2.88 0.99 0.91 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,030 17.00 1.68 1,029 16.00 1.58 1403/03/30 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 62,781.78 1,013 1,011 1,008 1,033 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 1.872 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 5.37 0.95 4.99 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,714 91.00 1.97 4,698 75.00 1.62 1403/03/30 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,440.11 4,623 4,600 4,600 4,715 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.179 میلیارد 3.139 میلیارد 1.08 میلیارد 1.101 میلیارد 2.038 میلیارد 2.411 میلیارد 848.073 میلیون 5.98 2.5 2.1 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,182 185.00 1.85 9,997 0.00 0.00 1403/03/30 377 38.096 میلیون 380.85 میلیارد - 9,997 10,171 10,171 10,187 21 10,034,968 10,000 11 611,849 10,001 - - - - - - - - - - - 3.783 میلیون 34.31 میلیون 38.057 میلیون 35,800
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,530 8.00 0.53 1,532 10.00 0.66 1403/03/29 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 101,420.19 1,522 1,523 1,523 1,548 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 9.596 میلیارد 10.716 میلیارد 335.889 میلیون 9.085 میلیارد 1.631 میلیارد 1.404 میلیارد 305.582 میلیون 1.68 0.32 0.37 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,400 50.00 1.15 4,369 19.00 0.44 1403/03/30 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 20,448.19 4,350 4,263 4,263 4,433 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 70.409 میلیون 27.681 میلیون 15.75 میلیون 1.597 میلیون 26.084 میلیون 4.745 میلیون 5.732 میلیون 12 2.64 14.5 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,853 31.00 1.10 2,847 25.00 0.89 1403/03/30 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 28,327.53 2,822 2,800 2,800 2,860 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.927 میلیارد 2.927 میلیارد 60.851 میلیون 2.753 میلیارد 173.927 میلیون 483.296 میلیون 89.649 میلیون 1.93 1 0.36 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,213 206.00 2.06 10,007 0.00 0.00 1403/03/30 185 34.776 میلیون 348.01 میلیارد - 10,007 10,205 10,205 10,213 107 101,452,490 10,007 99 98,444,388 10,008 - - - - - - - - - - - 13.931 میلیون 20.846 میلیون 23.053 میلیون 11.723 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,681 5.00 0.30 1,675 1.00 0.06 1403/03/27 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 49,109.51 1,676 1,686 1,653 1,698 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 10.628 میلیارد 11.768 میلیارد 215.354 میلیون 10.268 میلیارد 1.501 میلیارد 986.074 میلیون 26.185 میلیون 13.78 0.24 0.37 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 3,988 78.00 1.99 3,982 72.00 1.84 1403/03/30 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 28,033.32 3,910 3,863 3,863 3,988 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 316.082 میلیون 233.784 میلیون 36.651 میلیون 170.136 میلیون 63.648 میلیون 278.336 میلیون 30.44 میلیون 4.79 2.29 0.52 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 27,014 2,327.00 9.43 24,687 0.00 0.00 1403/03/30 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 27,013 27,013 27,014 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,392 24.00 1.75 1,374 6.00 0.44 1403/03/30 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 36,503.02 1,368 1,343 1,341 1,395 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 43.886 میلیون 38.427 میلیون 30.843 میلیون 1.508 میلیون 36.919 میلیون 4.083 میلیون 3.73 میلیون 11.36 1.15 10.38 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,470 10.00 0.15 6,460 0.00 0.00 1403/03/30 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 3,036.42 6,460 6,370 6,370 6,530 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 252.533 میلیون 135.092 میلیون 35 میلیون 26.433 میلیون 108.659 میلیون 44.049 میلیون 39.871 میلیون 5.67 2.08 5.13 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 401 7.00 1.78 400 6.00 1.52 1403/03/30 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 106,939.59 394 396 391 401 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 746.287 میلیون 1.184 میلیارد 667.085 میلیون 479.453 میلیون 704.223 میلیون 573.195 میلیون -45,083,763 -5.92 0.38 0.47 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,750 29.00 0.78 3,731 10.00 0.27 1403/03/30 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 25,971.54 3,721 3,650 3,650 3,782 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 153.584 میلیون 73.479 میلیون 39.605 میلیون 5.818 میلیون 67.661 میلیون 3.143 میلیون 2.097 میلیون 70.47 2.19 47.02 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,604 51.00 2.00 2,572 19.00 0.74 1403/03/30 219 14.401 میلیون 34.28 میلیارد 59,833.46 2,553 2,554 2,554 2,604 1 131,165 2,367 3 15,000 2,374 109.618 هزار میلیارد 1.44 میلیارد 1.387 میلیارد 50 میلیون 1.312 میلیارد 75.957 میلیون 142.189 میلیون 18.251 میلیون 7.05 1.69 0.9 1.651 میلیون 12.674 میلیون 7.829 میلیون 6.496 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,125 6.00 0.28 2,131 0.00 0.00 1403/03/30 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 12,490.88 2,131 2,131 2,125 2,132 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 89.294 میلیون 51.893 میلیون 35 میلیون 14.709 میلیون 37.184 میلیون 18.304 میلیون 11.246 میلیون 6.63 2.01 4.07 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,487 23.00 1.57 1,478 14.00 0.96 1403/03/30 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 27,192.05 1,464 1,470 1,447 1,493 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 197.025 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.02 0.94 7.57 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,240 90.00 1.75 5,220 70.00 1.36 1403/03/30 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 17,219.4 5,150 5,200 5,160 5,250 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.129 میلیارد 371 میلیون 331.508 میلیون 797.952 میلیون 4.079 میلیارد 378.152 میلیون 5.12 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,111 2.00 0.02 10,113 0.00 0.00 1403/03/30 13 9.91 میلیون 100.22 میلیارد - 10,113 10,111 10,110 10,111 1 20,000,000 10,113 1 20,000,000 10,114 - - - - - - - - - - - 30,099 9.88 میلیون 10,000 9.9 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 60.00 0.88 6,834 14.00 0.21 1403/03/30 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 12,184.1 6,820 6,780 6,780 6,930 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 5.827 میلیارد 1.904 میلیارد 780 میلیون 436.858 میلیون 1.468 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.79 3.65 4.32 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 6,910 20.00 0.29 6,860 30.00 0.44 1403/03/21 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 7,416.82 6,890 6,900 6,760 6,910 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.385 میلیارد 268.785 میلیون 200 میلیون 15.148 میلیون 253.637 میلیون 44.252 میلیون 41.982 میلیون 32.68 5.41 31 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,651 51.00 1.96 2,618 18.00 0.69 1403/03/30 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 57,099.36 2,600 2,647 2,572 2,651 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.135 میلیارد 734.278 میلیون 390 میلیون 114.096 میلیون 620.182 میلیون 2.25 میلیارد 197.938 میلیون 5.16 1.65 0.45 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,111 4.00 0.04 10,107 0.00 0.00 1403/03/30 135 10.521 میلیون 106.34 میلیارد - 10,107 10,111 10,110 10,111 2 52,591,519 10,107 9 20,281,890 10,108 - - - - - - - - - - - 3.075 میلیون 7.438 میلیون 2.53 میلیون 7.983 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,490 9.00 0.36 2,479 2.00 0.08 1403/03/30 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 19,680.78 2,481 2,450 2,432 2,490 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 8.834 میلیارد 8.809 میلیارد 322.969 میلیون 8.03 میلیارد 779.025 میلیون 1.209 میلیارد 260.706 میلیون 3.07 1.03 0.66 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,086 21.00 1.97 1,078 13.00 1.22 1403/03/30 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 42,751.74 1,065 1,069 1,069 1,086 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 51.5 میلیون 55.168 میلیون 32.5 میلیون 16.465 میلیون 38.704 میلیون 12.926 میلیون 5.993 میلیون 5.85 0.91 2.71 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
کاما

باما

سهام بورس 3,060 57.00 1.83 3,058 59.00 1.89 1403/03/30 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 47,850.14 3,117 3,055 3,055 3,093 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 97.522 میلیون 43.999 میلیون 30 میلیون 5.782 میلیون 38.217 میلیون 9.186 میلیون 4.634 میلیون 19.8 2.4 9.99 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 56,292 4,754.00 9.22 51,538 0.00 0.00 1403/03/30 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 56,291 56,291 56,293 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 3,990 44.00 1.09 4,022 12.00 0.30 1403/03/22 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 9,630.13 4,034 4,009 3,954 4,058 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.177 میلیارد 1.213 میلیارد 380 میلیون 648.811 میلیون 564.299 میلیون 670.827 میلیون 164.211 میلیون 9.31 2.71 2.28 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,267 67.00 2.01 3,268 66.00 1.98 1403/03/30 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 64,731.95 3,334 3,267 3,267 3,333 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.061 میلیارد 752.407 میلیون 190 میلیون 440.247 میلیون 312.16 میلیون 739.947 میلیون 81.39 میلیون 7.63 1.99 0.84 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,820 57.00 1.98 2,823 54.00 1.88 1403/03/30 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 43,404.8 2,877 2,820 2,820 2,867 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 183.603 میلیون 154.96 میلیون 16 میلیون 138.435 میلیون 16.525 میلیون 98.251 میلیون 334,244 135.13 2.73 0.46 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 950 15.00 1.60 950 15.00 1.60 1403/03/30 191 9.808 میلیون 10.36 میلیارد 69,790.52 935 935 935 953 5 173,872 1,055 1 390,817 1,060 36.995 هزار میلیارد 36.872 میلیون 41.528 میلیون 35 میلیون 3.622 میلیون 37.907 میلیون 5.851 میلیون 4.998 میلیون 6.65 0.88 5.68 3.569 میلیون 6.208 میلیون 9.777 میلیون -
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 23,873 1,968.00 8.98 21,905 0.00 0.00 1403/03/30 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 23,871 23,871 23,873 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
کچاد

چادرملو

سهام بورس 3,890 63.00 1.65 3,835 8.00 0.21 1403/03/30 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 14,040.64 3,827 3,835 3,835 3,891 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.671 میلیارد 840.394 میلیون 324 میلیون 246.094 میلیون 594.3 میلیون 603.741 میلیون 254.175 میلیون 5.61 2.4 2.36 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,400 23.00 0.95 2,421 2.00 0.08 1403/03/30 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 15,768.38 2,423 2,379 2,377 2,430 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.348 میلیارد 869.836 میلیون 476.049 میلیون 195.552 میلیون 674.284 میلیون 643.708 میلیون 133.393 میلیون 8.64 1.71 1.79 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,646 25.00 0.95 2,620 1.00 0.04 1403/03/30 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 15,458.2 2,621 2,569 2,569 2,650 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 300.151 میلیون 258.808 میلیون 35 میلیون 179.631 میلیون 79.177 میلیون 140.357 میلیون 30.547 میلیون 3.95 1.52 0.86 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 1,467 28.00 1.95 1,457 18.00 1.25 1403/03/30 518 13.878 میلیون 23.93 میلیارد 45,097.87 1,439 1,440 1,435 1,467 9 603,865 1,721 3 38,416 1,729 103.62 هزار میلیارد 93.173 میلیون 99.171 میلیون 60 میلیون 5.753 میلیون 93.418 میلیون 28.301 میلیون 26.327 میلیون 3.32 0.94 3.09 8.058 میلیون 5.519 میلیون 13.577 میلیون -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,195 11.00 0.91 1,207 1.00 0.08 1403/03/30 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 27,359.34 1,206 1,184 1,184 1,230 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 355.937 میلیون 357.725 میلیون 35 میلیون 313.692 میلیون 44.033 میلیون 238.475 میلیون 4.192 میلیون 10.08 0.96 0.18 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,360 60.00 0.20 30,420 0.00 0.00 1403/03/30 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 3,581.87 30,420 30,400 30,050 30,950 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.531 میلیارد 445.469 میلیون 40.5 میلیون 298.762 میلیون 146.707 میلیون 130.509 میلیون 121.707 میلیون 10.12 8.4 9.44 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 940 13.00 1.40 941 14.00 1.51 1403/03/21 309 8.62 میلیون 9.72 میلیارد 52,240.98 927 940 933 945 19 995,087 1,129 2 40,112 1,131 22.161 هزار میلیارد 53.478 میلیون 57.714 میلیون 19.629 میلیون 35.007 میلیون 22.707 میلیون 11.325 میلیون 1.361 میلیون 13.57 0.81 1.63 3.887 میلیون 4.733 میلیون 7.609 میلیون 1.011 میلیون
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 3,473 13.00 0.37 3,476 10.00 0.29 1403/03/30 258 4.994 میلیون 19.48 میلیارد 17,896.2 3,486 3,500 3,451 3,550 4 103,974 3,897 3 41,891 3,915 47.253 هزار میلیارد 43.549 میلیون 30.982 میلیون 12.11 میلیون 1.454 میلیون 29.528 میلیون 12.009 میلیون 11.353 میلیون 3.71 1.43 3.51 279,214 4.714 میلیون 4.994 میلیون -
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 23,526 2,006.00 9.32 21,520 0.00 0.00 1403/03/30 288 9.811 میلیون 211.13 میلیارد - 21,520 23,525 23,525 23,526 1 227,250,628 21,519 1 54,203,571 21,520 - - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 4.679 میلیون 1.843 میلیون 4.898 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 3,848 41.00 1.08 3,859 52.00 1.37 1403/03/30 256 4.801 میلیون 39.99 میلیارد 7,627.61 3,807 3,883 3,830 3,883 2 2,900 8,290 1 2,166 8,310 70.455 هزار میلیارد 72.229 میلیون 49.927 میلیون 15 میلیون 14.344 میلیون 35.583 میلیون 61.848 میلیون 16.349 میلیون 3.54 1.63 0.94 525,126 4.276 میلیون 4.524 میلیون 277,376
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,532 6.00 0.39 1,511 15.00 0.98 1403/03/30 420 8.688 میلیون 17.6 میلیارد 23,191.52 1,526 1,496 1,496 1,548 1 14,804 2,019 2 206,710 2,020 24.189 هزار میلیارد 20.072 میلیون 15.397 میلیون 11.939 میلیون 2.031 میلیون 13.366 میلیون 10.483 میلیون 1.063 میلیون 16.97 1.35 1.72 4.591 میلیون 4.097 میلیون 8.388 میلیون 300,000
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 2,962 57.00 1.96 2,925 20.00 0.69 1403/03/30 333 4.821 میلیون 23.41 میلیارد 38,750.49 2,905 2,900 2,875 2,963 1 4,318 4,851 1 12,491 4,852 933.853 هزار میلیارد 920.524 میلیون 496.548 میلیون 300 میلیون 43.024 میلیون 453.524 میلیون 76.512 میلیون 73.46 میلیون 11.95 1.93 11.47 711,435 4.047 میلیون 1.469 میلیون 3.289 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,695 51.00 1.07 4,730 16.00 0.34 1403/03/30 343 4.642 میلیون 21.43 میلیارد 24,741.95 4,746 4,661 4,652 4,750 5 97,211 4,601 2 142,500 4,603 258.776 هزار میلیارد 356.496 میلیون 204.633 میلیون 56 میلیون 91.616 میلیون 113.018 میلیون 232.581 میلیون 42.868 میلیون 6.18 2.34 1.14 245,324 3.891 میلیون 1.907 میلیون 2.23 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام بورس 2,689 36.00 1.36 2,672 19.00 0.72 1403/03/30 188 5.068 میلیون 15.44 میلیارد 33,014.7 2,653 2,632 2,632 2,706 3 37,121 3,037 3 70,967 3,038 350.865 هزار میلیارد 379.957 میلیون 238.058 میلیون 115 میلیون 72.677 میلیون 165.38 میلیون 89.777 میلیون 81.439 میلیون 3.77 1.86 3.42 1.19 میلیون 3.877 میلیون 2.196 میلیون 2.872 میلیون
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,040 34.00 0.85 4,018 12.00 0.30 1403/03/30 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 19,797.68 4,006 4,048 4,000 4,050 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 159.043 میلیون 79.889 میلیون 30.4 میلیون 36.896 میلیون 42.993 میلیون 39.658 میلیون 39.39 میلیون 3.1 2.84 3.08 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
توسکا

توسکا

صندوق بورس 12,394 999.00 8.77 11,395 0.00 0.00 1403/03/30 41 5.116 میلیون 58.29 میلیارد - 11,395 12,395 12,394 12,395 22 20,232,019 11,395 11 9,418,485 11,396 - - - - - - - - - - - 1.262 میلیون 3.853 میلیون 527,258 4.588 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 31,959 2,209.00 7.43 29,750 0.00 0.00 1403/03/30 79 3.962 میلیون 117.88 میلیارد - 29,750 31,958 31,957 31,968 15 14,996,350 29,750 7 4,988,117 29,751 - - - - - - - - - - - 335,651 3.627 میلیون 211,705 3.751 میلیون
فروس

فروسیلیس ایران

سهام بورس 2,292 3.00 0.13 2,292 3.00 0.13 1403/03/30 170 4.442 میلیون 14.02 میلیارد 7,189.44 2,289 2,327 2,289 2,327 7 220,869 3,150 4 356,226 3,160 25.232 هزار میلیارد 29.177 میلیون 22.114 میلیون 8 میلیون 10.841 میلیون 11.273 میلیون 12.833 میلیون 2.67 میلیون 6.87 1.63 1.43 843,601 3.587 میلیون 3.931 میلیون 500,000
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 6,220 120.00 1.97 6,200 100.00 1.64 1403/03/30 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 24,899.46 6,100 6,180 6,180 6,220 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 61.666 میلیون 42.478 میلیون 8.5 میلیون 8.966 میلیون 33.512 میلیون 18.718 میلیون 17.964 میلیون 2.93 1.57 2.82 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,453 67.00 1.98 3,451 65.00 1.92 1403/03/30 160 3.583 میلیون 12.51 میلیارد 91,165.06 3,386 3,387 3,387 3,453 5 101,492 3,486 2 57,660 3,487 174.75 هزار میلیارد 1.047 میلیارد 1.003 میلیارد 50 میلیون 874.303 میلیون 128.459 میلیون 140.8 میلیون 53.438 میلیون 3.23 1.34 1.23 36,309 3.434 میلیون 2.705 میلیون 765,115
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,860 20.00 0.34 5,810 70.00 1.19 1403/03/30 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 23,627.46 5,880 5,770 5,770 5,900 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 70.105 میلیون 29.407 میلیون 11.675 میلیون 2.273 میلیون 27.134 میلیون 5.812 میلیون 5.249 میلیون 12.92 2.5 11.67 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
کمند

کمند

صندوق بورس 10,118 6.00 0.06 10,112 0.00 0.00 1403/03/30 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,118 10,115 10,118 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,666 1.00 0.06 1,674 9.00 0.54 1403/03/29 249 5.428 میلیون 14.84 میلیارد 14,160.48 1,665 1,697 1,658 1,698 1 2,700 2,733 1 50,562 2,760 99.853 هزار میلیارد 172.662 میلیون 154.919 میلیون 54.5 میلیون 81.429 میلیون 73.49 میلیون 50.051 میلیون 15.733 میلیون 5.8 1.24 1.82 2.136 میلیون 3.214 میلیون 5.35 میلیون -
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 3,689 75.00 1.99 3,709 55.00 1.46 1403/03/30 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 12,503.75 3,764 3,689 3,689 3,689 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 114.534 میلیون 62.608 میلیون 24 میلیون 25.878 میلیون 36.73 میلیون 71.132 میلیون 8.357 میلیون 10.65 2.42 1.25 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,082 22.00 1.99 1,083 21.00 1.90 1403/03/30 400 10.15 میلیون 16.63 میلیارد 77,677.72 1,104 1,082 1,082 1,099 1 255,461 1,640 2 83,166 1,650 29.691 هزار میلیارد 39.477 میلیون 38.958 میلیون 18.126 میلیون 19.846 میلیون 19.113 میلیون 10.092 میلیون -307,452 -63.85 1.03 1.95 6.467 میلیون 2.844 میلیون 9.311 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,670 180.00 1.90 9,640 150.00 1.58 1403/03/30 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 9,412.96 9,490 9,600 9,470 9,670 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.745 میلیارد 1.067 میلیارد 134.342 میلیون 450.059 میلیون 616.579 میلیون 3.311 میلیارد 262.658 میلیون 4.93 2.1 0.39 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 2,195 24.00 1.08 2,180 39.00 1.76 1403/03/30 197 3.279 میلیون 13.97 میلیارد 12,018.89 2,219 2,175 2,175 2,227 9 186,567 4,249 1 30,386 4,250 59.766 هزار میلیارد 48.914 میلیون 46.378 میلیون 14 میلیون 954,394 45.424 میلیون 20.04 میلیون 19.807 میلیون 2.42 1.06 2.39 520,095 2.759 میلیون 3.279 میلیون -
تکاردان

تامین سرمایه کاردان

سهام بورس 2,350 9.00 0.38 2,350 9.00 0.38 1403/03/30 1,455 5.522 میلیون 13.87 میلیارد 6,282.75 2,341 2,365 2,348 2,385 1 38,722 2,494 2 28,183 2,495 62.975 هزار میلیارد 78.729 میلیون 55.534 میلیون 25 میلیون 19.979 میلیون 35.555 میلیون 22.054 میلیون 9.657 میلیون 6.08 1.65 2.66 2.796 میلیون 2.716 میلیون 3.405 میلیون 2.108 میلیون
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 3,488 47.00 1.33 3,476 59.00 1.67 1403/03/30 386 5.803 میلیون 35.02 میلیارد 16,988.05 3,535 3,465 3,465 3,550 5 13,735 5,980 1 172,837 6,000 26.341 هزار میلیارد 25.498 میلیون 15.038 میلیون 5.554 میلیون 6.193 میلیون 8.845 میلیون 7.624 میلیون 2.17 میلیون 8.89 2.19 2.53 3.104 میلیون 2.672 میلیون 5.776 میلیون -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 1,883 4.00 0.21 1,879 0.00 0.00 1403/03/30 153 2.92 میلیون 10.29 میلیارد 27,148.58 1,879 1,897 1,853 1,897 2 27,765 3,484 3 57,939 3,556 88.463 هزار میلیارد 977.567 میلیون 969.02 میلیون 40 میلیون 902.407 میلیون 66.612 میلیون 125.667 میلیون 18.886 میلیون 3.98 1.13 0.6 233,893 2.629 میلیون 2.527 میلیون 336,397
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,531 51.00 1.98 2,581 1.00 0.04 1403/03/30 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 85,486.77 2,582 2,531 2,531 2,531 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 230.3 میلیون 166.459 میلیون 52.164 میلیون 98.273 میلیون 68.186 میلیون 150.417 میلیون 13.37 میلیون 10.07 1.97 0.9 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام بورس 2,753 56.00 1.99 2,756 53.00 1.89 1403/03/29 92 2.643 میلیون 11.54 میلیارد 214,536.21 2,809 2,753 2,753 2,756 0 0 0 1 61,196 4,440 52.572 هزار میلیارد 179.787 میلیون 161.342 میلیون 15 میلیون 138.447 میلیون 22.895 میلیون 43.265 میلیون 6.264 میلیون 6.6 1.81 0.96 225,999 2.417 میلیون 1.819 میلیون 823,855
شتاب

شتاب

صندوق بورس 8,780 1,320.00 13.07 10,100 0.00 0.00 1403/03/30 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 8,480 8,480 8,780 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,480 100.00 1.36 7,390 10.00 0.14 1403/03/30 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 14,570.19 7,380 7,320 7,320 7,510 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 782.38 میلیون 387.753 میلیون 60 میلیون 338.98 میلیون 48.773 میلیون 109.677 میلیون 170,008 2608.11 9.09 4.04 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
وامید

سر. امید

سهام بورس 17,050 280.00 1.67 16,780 10.00 0.06 1403/03/30 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 32,806.96 16,770 16,710 16,710 17,050 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.722 میلیارد 535.975 میلیون 96.98 میلیون 94.681 میلیون 441.294 میلیون 261.53 میلیون 249.061 میلیون 6.53 3.69 6.22 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 13,740 150.00 1.10 13,620 30.00 0.22 1403/03/30 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 7,536.02 13,590 13,580 13,580 13,860 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 600.768 میلیون 202.666 میلیون 38.365 میلیون 78.236 میلیون 124.43 میلیون 41.473 میلیون 38.355 میلیون 13.62 4.2 12.6 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 2,759 56.00 1.99 2,813 2.00 0.07 1403/03/30 501 2.063 میلیون 11.34 میلیارد 37,333.33 2,815 2,759 2,759 2,759 2 1,606 5,480 1 15,002 5,490 22 هزار میلیارد 20.086 میلیون 9.298 میلیون 6 میلیون 3.226 میلیون 6.072 میلیون 1.895 میلیون 1.836 میلیون 9.19 2.78 8.91 34,298 2.028 میلیون 2.062 میلیون -
چدن

چدن سازان

سهام بورس 2,066 40.00 1.97 2,038 12.00 0.59 1403/03/30 141 3.202 میلیون 8.19 میلیارد 12,466.13 2,026 2,030 2,009 2,066 2 129,320 2,556 2 62,282 2,560 35.798 هزار میلیارد 39.342 میلیون 33.503 میلیون 14 میلیون 10.81 میلیون 22.693 میلیون 15.807 میلیون 5.105 میلیون 5.59 1.26 1.81 1.176 میلیون 2.026 میلیون 2.55 میلیون 652,000
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,118 5.00 0.05 10,113 0.00 0.00 1403/03/30 66 6.135 میلیون 62.04 میلیارد - 10,113 10,115 10,115 10,118 30 24,987,278 10,112 13 13,722,796 10,113 - - - - - - - - - - - 4.16 میلیون 1.975 میلیون 764,683 5.37 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 4,443 0.00 0.00 4,435 8.00 0.18 1403/03/30 348 2.275 میلیون 29.82 میلیارد 4,246.7 4,443 4,443 4,355 4,443 9 145,932 13,030 1 172 13,040 300.84 هزار میلیارد 370.167 میلیون 198.866 میلیون 68 میلیون 68.587 میلیون 130.279 میلیون 207.252 میلیون 60.262 میلیون 5 2.31 1.46 347,310 1.927 میلیون 1.963 میلیون 312,129
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,920 250.00 1.97 12,910 240.00 1.89 1403/03/30 153 2.29 میلیون 23.37 میلیارد 18,872.69 12,670 12,920 12,850 12,920 2 16,572 10,210 3 80,016 10,220 278.495 هزار میلیارد 396.86 میلیون 380.783 میلیون 27.25 میلیون 45.062 میلیون 335.721 میلیون 265.121 میلیون 264.927 میلیون 1.33 1.05 1.33 402,691 1.886 میلیون 670,986 1.618 میلیون
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 1,825 34.00 1.90 1,798 7.00 0.39 1403/03/30 153 2.041 میلیون 13.75 میلیارد 31,188.79 1,791 1,821 1,793 1,826 1 19,514 6,700 1 91,000 6,750 20.22 هزار میلیارد 25.112 میلیون 18.129 میلیون 10.809 میلیون 5.677 میلیون 12.452 میلیون 10.599 میلیون 1.258 میلیون 15.45 1.56 1.83 263,022 1.778 میلیون 1.932 میلیون 109,000
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,050 290.00 1.96 14,800 40.00 0.27 1403/03/30 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 6,775.89 14,760 14,850 14,610 15,050 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.688 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 5.17 8.22 4.95 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,735 35.00 1.98 1,763 7.00 0.40 1403/03/27 113 2.636 میلیون 4.79 میلیارد 19,775.52 1,770 1,735 1,735 1,735 4 322,334 1,813 3 104,265 1,814 20.003 هزار میلیارد 24.051 میلیون 17.692 میلیون 11.082 میلیون 4.524 میلیون 13.168 میلیون 4.414 میلیون -186,507 -104.76 1.48 4.43 847,095 1.729 میلیون 2.576 میلیون -
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 2,698 52.00 1.97 2,678 32.00 1.21 1403/03/30 303 5.464 میلیون 19.15 میلیارد 29,002.8 2,646 2,698 2,698 2,698 1 236,470 3,500 1 1,500 3,506 35.05 هزار میلیارد 40.247 میلیون 22.425 میلیون 10 میلیون 8.063 میلیون 14.363 میلیون 22.615 میلیون 4.994 میلیون 6.43 2.25 1.42 3.765 میلیون 1.696 میلیون 5.462 میلیون -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 1,950 9.00 0.46 1,947 6.00 0.31 1403/03/30 423 4.01 میلیون 9.55 میلیارد 12,177.79 1,941 1,959 1,929 1,976 3 7,483 2,383 3 4,628 2,384 58.555 هزار میلیارد 68.234 میلیون 52.679 میلیون 24.5 میلیون 20.532 میلیون 32.146 میلیون 59.607 میلیون 7.342 میلیون 6.5 1.48 0.8 2.33 میلیون 1.679 میلیون 4.01 میلیون -
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,065 21.00 1.93 1,084 2.00 0.18 1403/03/27 101 3.928 میلیون 4.86 میلیارد 3,155.44 1,086 1,065 1,065 1,086 4 205,901 1,235 1 703 1,236 19.792 هزار میلیارد 18.823 میلیون 20.583 میلیون 16 میلیون 1.479 میلیون 19.104 میلیون 3.397 میلیون 3.234 میلیون 5.36 0.91 5.12 2.259 میلیون 1.669 میلیون 3.928 میلیون -
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 7,440 140.00 1.92 7,440 140.00 1.92 1403/03/30 184 2.356 میلیون 14.5 میلیارد 50,598.04 7,300 7,440 7,440 7,440 16 138,487 6,130 3 76,870 6,140 39.332 هزار میلیارد 54.08 میلیون 22.555 میلیون 6.385 میلیون 6.575 میلیون 15.981 میلیون 24.499 میلیون 8.577 میلیون 5.54 2.97 1.94 617,305 1.644 میلیون 953,019 1.308 میلیون
جهش

جهش

صندوق بورس 9,300 2,220.00 19.27 11,520 0.00 0.00 1403/03/30 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 9,010 9,000 9,300 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 11,580 230.00 1.95 11,780 30.00 0.25 1403/03/30 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 19,301.6 11,810 11,580 11,580 11,580 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 12.249 میلیون 10.901 میلیون 981,249 680,121 10.221 میلیون 1.588 میلیون 201,931 57.29 1.13 7.28 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 3,812 74.00 1.98 3,763 25.00 0.67 1403/03/30 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 42,365.14 3,738 3,664 3,664 3,812 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 42.698 میلیون 17.88 میلیون 9 میلیون 8.831 میلیون 9.049 میلیون 3.619 میلیون 2.477 میلیون 13.67 3.74 9.36 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 29,250 100.00 0.34 29,320 170.00 0.58 1403/03/30 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 13,771.74 29,150 28,570 28,570 29,730 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 120.945 میلیون 9.644 میلیون 4.05 میلیون 2.199 میلیون 7.445 میلیون 230,989 -227,942 -520.95 15.95 514.09 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,780 110.00 1.94 5,760 90.00 1.59 1403/03/30 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 14,034.17 5,670 5,780 5,630 5,780 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 72.952 میلیون 33.973 میلیون 12 میلیون 3.832 میلیون 30.141 میلیون 11.806 میلیون 13.341 میلیون 5.18 2.29 5.85 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 7,230 140.00 1.90 7,370 0.00 0.00 1403/03/30 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 2,286.75 7,370 7,260 7,230 7,350 9 73,362 15,690 2 1,998 15,700 377.28 هزار میلیارد 558.331 میلیون 212.875 میلیون 24 میلیون 130.871 میلیون 82.004 میلیون 178.428 میلیون 47.618 میلیون 8.98 5.21 2.4 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,072 11.00 0.53 2,052 31.00 1.49 1403/03/30 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 14,452.96 2,083 2,088 2,042 2,099 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 92.062 میلیون 95.901 میلیون 20.131 میلیون 50.754 میلیون 45.147 میلیون 17.055 میلیون 10.366 میلیون 3.98 0.91 2.42 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 4,021 30.00 0.74 4,046 5.00 0.12 1403/03/30 254 1.963 میلیون 9.41 میلیارد 5,996.16 4,051 4,070 4,003 4,070 3 36,892 4,787 1 279 4,788 260.465 هزار میلیارد 290.871 میلیون 135.928 میلیون 54.434 میلیون 70.633 میلیون 65.295 میلیون 86.289 میلیون 28.052 میلیون 7.85 3.37 2.55 584,484 1.368 میلیون 1.952 میلیون -
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,387 3.00 0.22 1,385 1.00 0.07 1403/03/30 372 15.591 میلیون 21.82 میلیارد 6,753.22 1,384 1,399 1,385 1,400 2 196,656 1,401 2 13,892 1,402 39.172 هزار میلیارد 39.612 میلیون 35.868 میلیون 28 میلیون 831,669 35.036 میلیون 9.276 میلیون 8.601 میلیون 4.51 1.12 4.18 14.262 میلیون 1.308 میلیون 15.471 میلیون 99,999
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,930 90.00 1.54 5,950 110.00 1.88 1403/03/30 164 2.441 میلیون 17.14 میلیارد 21,190.2 5,840 5,890 5,850 5,950 3 105,000 7,030 1 2,983 7,040 63.36 هزار میلیارد 109.364 میلیون 98.55 میلیون 9 میلیون 55.814 میلیون 42.736 میلیون 47.206 میلیون 13.06 میلیون 4.1 1.25 1.13 1.136 میلیون 1.304 میلیون 2.441 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,757 6.00 0.34 1,750 1.00 0.06 1403/03/30 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 27,549.36 1,751 1,757 1,737 1,768 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 5.041 میلیارد 4.848 میلیارد 156.34 میلیون 4.764 میلیارد 84.359 میلیون 417.744 میلیون -18,557,885 -14.74 3.24 0.65 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,264 24.00 1.94 1,263 23.00 1.85 1403/03/30 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 50,347.86 1,240 1,239 1,239 1,264 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 62.729 میلیون 62.829 میلیون 20.638 میلیون 36.663 میلیون 26.166 میلیون 27.411 میلیون 2.416 میلیون 10.79 1 0.95 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,790 640.00 3.13 20,430 0.00 0.00 1403/03/30 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,140 19,100 19,790 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق بورس 11,350 150.00 1.30 11,500 0.00 0.00 1403/03/30 294 8.215 میلیون 94.49 میلیارد - 11,500 11,120 11,080 11,400 1 90 11,510 1 20,000 11,530 - - - - - - - - - - - 6.947 میلیون 1.206 میلیون 7.751 میلیون 402,506
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 1,559 22.00 1.43 1,548 11.00 0.72 1403/03/30 324 10.862 میلیون 20.88 میلیارد 77,463.46 1,537 1,501 1,501 1,561 1 51,972 1,917 2 46,190 1,920 37.958 هزار میلیارد 35.672 میلیون 24.953 میلیون 19.749 میلیون 5.1 میلیون 19.852 میلیون 14.279 میلیون 1.363 میلیون 22.44 1.54 2.14 9.662 میلیون 1.2 میلیون 10.862 میلیون -
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 2,206 0.00 0.00 2,224 18.00 0.82 1403/03/30 195 2.618 میلیون 11.4 میلیارد 19,911.06 2,206 2,177 2,175 2,247 3 32,021 4,338 2 14,403 4,345 19.593 هزار میلیارد 21.508 میلیون 9.803 میلیون 4.5 میلیون 3.494 میلیون 6.31 میلیون 4.302 میلیون 4.178 میلیون 4.31 2.86 4.2 1.442 میلیون 1.174 میلیون 2.617 میلیون -
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 3,909 79.00 1.98 3,988 0.00 0.00 1403/03/30 333 2.426 میلیون 15.34 میلیارد 55,587.25 3,988 3,909 3,909 3,909 2 46,482 6,350 2 6,018 6,410 9.48 هزار میلیارد 16.731 میلیون 8.217 میلیون 1.5 میلیون 5.165 میلیون 3.051 میلیون 2.118 میلیون 763,456 15.17 3.79 5.47 1.255 میلیون 1.17 میلیون 2.424 میلیون 155
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 8,880 170.00 1.95 8,820 110.00 1.26 1403/03/30 105 1.109 میلیون 9.13 میلیارد 14,700.74 8,710 8,750 8,750 8,880 10 105,970 8,220 1 78,703 8,230 134.897 هزار میلیارد 1.069 میلیارد 1.014 میلیارد 16.391 میلیون 924.551 میلیون 89.927 میلیون 129.213 میلیون 40.445 میلیون 3.57 1.61 1.13 43,017 1.066 میلیون 973,454 135,753