همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صنفت312

صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/20 3,003 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 8 73,983 990,000 7 61,958 999,900 - - - - - - - - - - - - 12 12 -
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1.035 میلیون 35,100.00 3.51 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/28 1,000 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.035 میلیون 1.035 میلیون 1.035 میلیون 3 25,000 1,000,000 1 100 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صنفت0312

صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/7 1,001 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 23,256 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کمند

کمند

صندوق بورس 10,083 73.00 0.72 10,082 74.00 0.73 1399/10/14 7,043 281.71 میلیون 2.84 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,082 10,085 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.148 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 168,400 230.00 0.14 167,170 1,000.00 0.59 12:29 21,598 13.82 میلیون 2.311 هزار میلیارد 584.03 168,170 176,570 159,770 176,570 170 1,115,823 160,330 0 0 0 50.151 هزار میلیارد 50.517 میلیون 1.281 میلیون 300,000 365,612 915,426 211,799 201,207 133.53 57.68 249.31 850,692 8,919 855,611 4,000
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 73,660 2,450.00 3.22 74,120 1,990.00 2.61 1399/10/14 27,373 27.26 میلیون 2.021 هزار میلیارد - 76,110 74,500 72,880 76,120 2 573 74,740 7 2,094 74,740 98.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,460 510.00 3.93 12,440 530.00 4.09 12:29 24,110 115.28 میلیون 1.434 هزار میلیارد 8,327.58 12,970 12,930 12,330 12,990 6 292,875 13,010 3 101,944 13,010 1766.48 هزار میلیارد 1.839 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.67 3.68 5.61 104.917 میلیون 9.769 میلیون 106.427 میلیون 8.258 میلیون
صیدک404

صکوک مرابحه صیدک404-3ماهه18

اوراق بورس 944,300 9,300.00 0.99 935,000 0.00 0.00 1400/06/16 150 1.5 میلیون 1.403 هزار میلیارد - 935,000 944,300 944,300 944,300 1 10,000 935,000 1 9,998 944,300 - - - - - - - - - - - 2 - - 2
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 35,050 1,840.00 4.99 35,160 1,730.00 4.69 12:30 13,166 38 میلیون 1.336 هزار میلیارد 2,886.56 36,890 36,500 35,050 36,760 1 300 37,010 1589 8,693,923 37,790 203.928 هزار میلیارد 218.763 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 85.55 21.43 75.84 30.731 میلیون 2.309 میلیون 32.829 میلیون 211,505
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,180 80.00 0.79 10,060 40.00 0.40 12:29 12,230 114.2 میلیون 1.148 هزار میلیارد 9,337.54 10,100 10,250 9,830 10,300 2 85,932 10,030 2 15,769 10,040 754.5 هزار میلیارد 830.849 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 6.13 3.52 0.84 52.363 میلیون 28.263 میلیون 72.274 میلیون 8.352 میلیون
صنفت311

صکوک مرابحه شنفت311-3ماهه18

اوراق بورس 981,000 1,000.00 0.10 980,000 0.00 0.00 1400/01/30 100 1,000,000 980 میلیارد - 980,000 980,000 980,000 981,000 5 20 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 10,000 - 10,001
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,110 310.00 2.50 12,080 340.00 2.74 12:29 10,876 78.92 میلیون 953.2 میلیارد 7,256.19 12,420 12,440 11,810 12,440 2 5,000 12,380 4 12,336 12,380 918.08 هزار میلیارد 989.152 میلیون 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.18 4.08 0.83 47.952 میلیون 27.528 میلیون 73.304 میلیون 2.177 میلیون
افقح

فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 81,000 20.00 0.02 81,140 120.00 0.15 1399/10/22 518 11.15 میلیون 904.4 میلیارد 21,516.39 81,020 83,000 81,000 83,000 1 70 81,200 5 486,013 82,300 162.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,987 - - 13,987
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 239,680 12,610.00 5.00 250,990 1,300.00 0.52 12:29 7,461 3.53 میلیون 885.3 میلیارد 472.77 252,290 264,900 239,680 264,900 564 341,538 240,280 0 0 0 17.594 هزار میلیارد 17.809 میلیون 435,720 24,100 214,298 221,422 388,060 79,519 1742.99 74.37 42.43 99,418 - 99,418 -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,160 320.00 3.05 10,140 340.00 3.24 12:29 13,281 86.62 میلیون 878.7 میلیارد 6,521.88 10,480 10,480 9,980 10,580 2 11,800 10,390 2 705 10,390 2971.02 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 6.16 3.58 3.02 34.954 میلیون 42.386 میلیون 63.143 میلیون 14.197 میلیون
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 470.00 10.00 4,313 387.00 8.23 1400/05/5 2,502 200.26 میلیون 863.7 میلیارد 80,040.57 4,700 4,800 4,230 5,170 0 0 0 0 6.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 21,740 1,030.00 4.97 21,330 620.00 2.99 12:29 9,148 38.75 میلیون 826.5 میلیارد 4,235.81 20,710 21,740 20,080 21,740 5 12,861 19,890 2 22,299 19,900 17.064 هزار میلیارد 18.347 میلیون 2.488 میلیون 799,997 1.284 میلیون 1.205 میلیون 1.953 میلیون 410,772 41.54 14.16 8.74 17.453 میلیون 853,163 18.306 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 5,890 160.00 2.64 5,850 200.00 3.31 12:29 10,798 141 میلیون 825.2 میلیارد 13,057.57 6,050 6,070 5,760 6,080 2 11,500 5,990 19 771,498 5,990 785.9 هزار میلیارد 892.391 میلیون 288.867 میلیون 28.688 میلیون 106.49 میلیون 182.376 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 5.86 4.31 0.88 90.568 میلیون 46.717 میلیون 134.712 میلیون 2.573 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,861 83.00 4.27 1,855 89.00 4.58 12:29 14,961 389.77 میلیون 723 میلیارد 23,982.85 1,944 1,910 1,847 1,940 1 7,405 1,954 1 140,000 1,954 559.572 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -3.85 -23.31 0.72 344.189 میلیون 75.357 میلیون 415.634 میلیون 3.912 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,060 290.00 2.35 12,010 340.00 2.75 12:29 10,575 59.3 میلیون 712.3 میلیارد 5,607.79 12,350 12,350 11,800 12,420 1 500 12,100 2 848 12,100 2402 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 7.5 4.25 4.87 45.473 میلیون 23.082 میلیون 64.943 میلیون 3.612 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 30,628 4,064.00 15.30 30,626 4,062.00 15.29 1399/10/14 2,922 22.99 میلیون 704 میلیارد - 26,564 26,584 30,624 30,628 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 91.878 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
صعبید312

صکوک اجاره دعبید-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/22 67 639,554 639.6 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,200 996,000 1 3,200 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,727 87.00 4.80 1,734 80.00 4.41 12:30 11,245 352.04 میلیون 610.3 میلیارد 31,306.68 1,814 1,797 1,724 1,800 1 10,000 1,810 1 400,000 1,810 339.015 هزار میلیارد 870.578 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.27 9.39 1.59 414.844 میلیون 43.71 میلیون 457.569 میلیون 984,851
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 42,810 1,210.00 2.91 43,140 1,540.00 3.70 12:29 6,315 14.1 میلیون 608.1 میلیارد 2,232.13 41,600 43,680 40,400 43,680 78 417,908 39,970 3 10,676 41,700 15.099 هزار میلیارد 15.253 میلیون 1.417 میلیون 350,000 153,704 1.264 میلیون 390,899 915,636 16.49 11.95 38.64 9.872 میلیون 445,779 10.312 میلیون 4,986
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,350 300.00 4.96 6,300 250.00 4.13 12:29 7,559 95.84 میلیون 604.1 میلیارد 12,678.5 6,050 6,350 6,100 6,350 47 4,216,850 6,000 67 5,526,801 6,000 11.635 هزار میلیارد 12.016 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 50.68 23.84 16.68 52.128 میلیون 340,000 51.984 میلیون 483,956
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 18,380 960.00 4.96 18,620 720.00 3.72 12:30 4,810 31.38 میلیون 584.3 میلیارد 6,524.31 19,340 20,010 18,380 20,280 460 10,502,903 19,510 0 0 0 22.912 هزار میلیارد 23.301 میلیون 1.026 میلیون 207,166 388,136 638,156 1.2 میلیون 244,360 93.76 35.9 19.09 8.961 میلیون 35,108 8.211 میلیون 785,245
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,180 80.00 0.65 12,110 150.00 1.22 12:30 2,792 48.22 میلیون 583.8 میلیارد 17,269.74 12,260 12,400 11,900 12,550 1 41,000 12,140 2 1,383 12,180 3475.57 هزار میلیارد 3.993 میلیارد 1.108 میلیارد 287 میلیون 356.33 میلیون 751.542 میلیون 392.612 میلیون 385.818 میلیون 9.01 4.62 8.85 3.595 میلیون 10.648 میلیون 9.74 میلیون 4.504 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,658 145.00 3.81 3,663 140.00 3.68 12:30 7,166 154 میلیون 564.1 میلیارد 21,490.46 3,803 3,800 3,618 3,805 9 64,981 3,780 1 17,843 3,780 758.398 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5 1.45 0.8 78.301 میلیون 45.287 میلیون 108.289 میلیون 15.298 میلیون
دلرح

دارو اکسیر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 24,500 280.00 1.13 24,510 270.00 1.09 1400/02/21 705 21.51 میلیون 527.1 میلیارد 30,505.95 24,780 28,980 24,500 25,000 0 0 0 0 16.544 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 110,440 2,040.00 1.81 112,850 370.00 0.33 12:29 5,667 4.25 میلیون 480.1 میلیارد 750.79 112,480 118,000 106,860 118,000 470 516,904 107,610 0 0 0 17.33 هزار میلیارد 17.571 میلیون 1.057 میلیون 153,563 241,753 815,235 1.513 میلیون 395,643 43.8 21.26 11.45 138,224 - 138,224 -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 37,000 510.00 1.40 36,490 0.00 0.00 1400/04/29 5,706 13.07 میلیون 477.2 میلیارد 2,291.44 36,490 37,290 35,370 37,400 0 0 0 0 145.96 هزار میلیارد 148.441 میلیون 22.047 میلیون 4 میلیون 4.283 میلیون 17.764 میلیون 10.61 میلیون 10.528 میلیون 13.69 8.12 13.59 12.291 میلیون 783,656 12.214 میلیون 861,014
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 37,420 1,460.00 3.76 37,180 1,700.00 4.37 12:29 2,548 12.46 میلیون 463.4 میلیارد 4,891.66 38,880 39,150 36,940 39,150 1 25,877 38,580 1 1,000 38,580 371.8 هزار میلیارد 392.958 میلیون 94.58 میلیون 10 میلیون 21.158 میلیون 73.422 میلیون 358.665 میلیون 55.678 میلیون 6.68 5.06 1.04 4.888 میلیون 731,623 5.211 میلیون 408,906
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,085 1,325.00 11.61 10,085 1,325.00 11.61 1399/10/14 1,292 45.54 میلیون 459.3 میلیارد - 11,410 11,429 10,084 10,092 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 49.921 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 13,600 640.00 4.94 13,250 290.00 2.24 12:29 5,060 33.23 میلیون 440.2 میلیارد 6,566.23 12,960 13,600 12,530 13,600 149 3,501,954 12,420 0 0 0 18.932 هزار میلیارد 22.31 میلیون 5.69 میلیون 1.429 میلیون 3.378 میلیون 2.312 میلیون 7.605 میلیون 775,346 24.42 8.19 2.5 3.001 میلیون - 2.919 میلیون 81,637
مصفها012

مشارکت ش اصفهان012-3ماهه20

اوراق بورس 1.009 میلیون 24,242.00 2.46 985,000 0.00 0.00 11:49 44 438,000 431.4 میلیارد - 985,000 1.009 میلیون 1.009 میلیون 1.009 میلیون 2 15,000 1,009,242 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 600 - 600
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -