همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 122,750 70,220.00 36.39 192,970 0.00 0.00 1401/01/08 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 117,010 116,600 123,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,533 6.00 0.17 3,527 0.00 0.00 12:29 26,015 1.68 میلیارد 5.255 هزار میلیارد 28,600.04 3,527 3,488 3,430 3,639 5 35,245 3,360 2 145,149 3,360 118.34 هزار میلیارد 145.29 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 29.12 2.19 27.21 316.631 میلیون 7.859 میلیون 312.122 میلیون 12.368 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 965 2.00 0.21 967 0.00 0.00 12:29 46,004 2.98 میلیارد 3.076 هزار میلیارد 57,607.3 967 973 961 977 2 205,309 966 14 1,183,831 968 1624.561 هزار میلیارد 1.636 میلیارد 1.839 میلیارد 1.636 میلیارد 56.943 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.89 3.29 5.77 373.19 میلیون 151.699 میلیون 464.279 میلیون 60.609 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,240 20.00 0.90 2,220 0.00 0.00 12:30 31,069 1.16 میلیارد 2.849 هزار میلیارد 42,426.72 2,220 2,169 2,161 2,257 6 557,880 2,101 1 88,995 2,101 770.43 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.9 -14.47 0.76 482.642 میلیون 42.424 میلیون 490.51 میلیون 34.556 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,179 9.00 0.41 2,170 0.00 0.00 12:29 25,631 1.3 میلیارد 2.66 هزار میلیارد 61,653.1 2,170 2,110 2,107 2,179 6 499,422 2,025 1 400,000 2,025 407.053 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -6.88 24.04 1.54 1.117 میلیارد 53.752 میلیون 1.056 میلیارد 114.452 میلیون
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 20,060 170.00 0.85 19,890 0.00 0.00 12:29 1.58 میلیون 299.997 میلیون 1.998 هزار میلیارد 2,962.66 19,890 19,790 19,200 20,060 21 53,621 19,330 0 0 0 13.32 هزار میلیارد 44.615 میلیون 8.67 میلیون 2 میلیون 4.835 میلیون - - - - - - 13.17 میلیون 1.012 میلیون 12.581 میلیون 1.602 میلیون
اگ020318

گام بانک تجارت0203

اوراق بورس 838,900 15,141.00 1.84 823,759 0.00 0.00 1401/05/26 387 2.32 میلیون 1.911 هزار میلیارد - 823,759 834,500 834,500 838,900 11 101,000 830,000 1 492 840,000 - - - - - - - - - - - - 1,200 - 1,200
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 72,510 3,050.00 4.04 72,690 2,870.00 3.80 1401/01/08 18,062 24.07 میلیون 1.749 هزار میلیارد - 75,560 73,010 72,200 73,250 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,880 37.00 0.75 4,917 0.00 0.00 12:29 19,699 303.78 میلیون 1.622 هزار میلیارد 15,675.99 4,917 5,022 4,850 5,022 1 10,000 5,012 1 3,939 5,014 943.5 هزار میلیارد 948.443 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 5.86 3.63 0.82 64.131 میلیون 18.608 میلیون 79.48 میلیون 3.259 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,820 21.00 1.17 1,799 0.00 0.00 12:29 14,101 743.77 میلیون 1.584 هزار میلیارد 41,049.82 1,799 1,765 1,750 1,837 1 300,000 1,726 1 10,000 1,729 459.272 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 2.74 1.47 0.66 576.799 میلیون 66.08 میلیون 534.598 میلیون 108.28 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,130 29.00 0.29 10,129 30.00 0.30 1401/01/08 3,603 118.38 میلیون 1.199 هزار میلیارد - 10,159 10,124 10,129 10,130 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,246 24.00 0.74 3,222 0.00 0.00 12:30 10,373 258.44 میلیون 1.027 هزار میلیارد 28,391.57 3,222 3,190 3,160 3,320 2 9,258 3,140 1 15,247 3,144 828.378 هزار میلیارد - - 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 8.6 1.66 0.92 192.074 میلیون 58.017 میلیون 174.061 میلیون 76.031 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,910 30.00 0.51 5,940 0.00 0.00 12:30 11,033 128.99 میلیون 881.4 میلیارد 14,440.96 5,940 6,060 5,830 6,060 11 110,637 6,070 2 25,701 6,070 979.111 هزار میلیارد 1.397 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 7.51 6.41 0.7 99.293 میلیون 74.905 میلیون 159.618 میلیون 14.579 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,540 20.00 0.36 5,560 0.00 0.00 12:29 8,666 71.8 میلیون 826.6 میلیارد 14,655.03 5,560 5,600 5,500 5,650 2 46,167 5,590 1 1,000 5,590 3442.75 هزار میلیارد 3.704 میلیارد 1.576 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.67 3.17 2.54 41.263 میلیون 12.906 میلیون 45.517 میلیون 8.651 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 7,130 0.00 0.00 7,130 0.00 0.00 12:29 10,111 98.73 میلیون 756.8 میلیارد 12,234.4 7,130 7,330 7,020 7,330 2 4,696 7,350 7 49,272 7,360 1057.271 هزار میلیارد 1.296 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 5.38 4.08 0.65 68.359 میلیون 10.171 میلیون 74.426 میلیون 4.105 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,048 212.00 2.07 10,260 0.00 0.00 1401/01/08 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,051 10,046 10,052 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,663.00 7.00 177,120 174,783.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 28,832.64 2,337 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.432 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,787 29.00 1.65 1,758 0.00 0.00 12:30 7,335 268.7 میلیون 556.7 میلیارد 40,286.35 1,758 1,725 1,714 1,793 4 74,796 1,680 1 400,000 1,680 364.035 هزار میلیارد 6.167 میلیارد 6.132 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.12 1.54 0.58 340.996 میلیون 122.201 میلیون 343.696 میلیون 119.501 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 33,918 7,341.00 27.62 33,919 7,342.00 27.63 1401/01/08 2,602 15.94 میلیون 540.6 میلیارد - 26,577 33,897 33,918 33,920 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 5,440 20.00 0.37 5,420 0.00 0.00 12:30 7,501 60.57 میلیون 450.9 میلیارد 9,000.83 5,420 5,460 5,380 5,490 6 313,509 5,440 1 153,676 5,460 3012 هزار میلیارد 2.781 میلیارد 1.103 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 5.34 3.31 3.55 21.108 میلیون 1.785 میلیون 21.884 میلیون 1.009 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 90,030 440.00 0.49 90,470 0.00 0.00 12:29 5,273 3.75 میلیون 404.3 میلیارد 545.66 90,470 91,500 89,930 91,500 1 101 91,680 1 2,700 91,700 968.31 هزار میلیارد 1.347 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.28 8.92 1.35 1.287 میلیون 405,099 1.617 میلیون 75,000
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,869 7.00 0.37 1,876 0.00 0.00 12:29 5,734 211.53 میلیون 394.7 میلیارد 48,954.57 1,876 1,845 1,845 1,930 1 55,116 1,808 2 54,838 1,815 261.467 هزار میلیارد 269.201 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 28 1.68 33.51 125.367 میلیون 13.625 میلیون 127.876 میلیون 11.116 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 13,890 210.00 1.54 13,680 0.00 0.00 12:29 6,067 19.5 میلیون 368.8 میلیارد 3,796.5 13,680 13,410 13,300 14,180 2 11,000 13,430 3 4,734 13,470 134.689 هزار میلیارد 119.182 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 7.644 میلیون 2.68 میلیون 2.365 میلیون 42.45 13.14 37.47 5.736 میلیون 150,194 5.886 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 14,230 20.00 0.14 14,250 0.00 0.00 12:29 4,587 16.28 میلیون 361.1 میلیارد 4,162.98 14,250 14,340 14,000 14,650 1 5,000 13,920 1 182 13,920 108.15 هزار میلیارد 122.891 میلیون 14.811 میلیون 5 میلیون 4.616 میلیون 6.902 میلیون 3.375 میلیون 3.063 میلیون 38.62 17.14 35.05 9.107 میلیون 141,020 8.781 میلیون 467,532
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,097 8.00 0.20 4,089 0.00 0.00 12:29 5,303 74.49 میلیون 341.7 میلیارد 15,539.78 4,089 4,130 4,030 4,230 1 100,000 4,067 1 33,680 4,067 84.244 هزار میلیارد 87.933 میلیون 63.796 میلیون 18.7 میلیون 11.469 میلیون 48.265 میلیون 15.766 میلیون 14.386 میلیون 5.32 1.58 4.85 47.254 میلیون 1.01 میلیون 45.635 میلیون 2.629 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 23,320 130.00 0.56 23,190 0.00 0.00 12:29 3,916 21.9 میلیون 339.3 میلیارد 5,495.7 23,190 23,500 22,750 24,000 3 16,158 22,880 2 2,300 22,910 342.588 هزار میلیارد 843.173 میلیون 350.196 میلیون 21.56 میلیون 343.196 میلیون 46.218 میلیون 29.116 میلیون 15.569 میلیون 32.11 10.82 17.18 12.024 میلیون 2.484 میلیون 13.214 میلیون 1.295 میلیون
اگ010518

گام بانک تجارت 0105

اوراق بورس 996,500 125,586.00 14.42 870,914 0.00 0.00 1401/05/26 38 380,000 330.95 میلیارد - 870,914 996,500 996,500 996,500 1 100 990,000 1 100 996,490 - - - - - - - - - - - - 100 100 -
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,129 1,304.00 11.41 10,129 1,304.00 11.41 1401/01/08 1,121 31.28 میلیون 316.8 میلیارد - 11,433 10,123 10,128 10,129 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,063 11.00 0.22 5,052 0.00 0.00 12:29 3,755 35.62 میلیون 313.3 میلیارد 12,318.64 5,052 4,850 4,850 5,141 0 0 0 0 121.94 هزار میلیارد 94.342 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 17.73 میلیون 8.355 میلیون 7.901 میلیون 11.64 5.19 11.01 17.397 میلیون 2.647 میلیون 19.144 میلیون 899,720
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 15,883 3,492.00 28.18 15,883 3,492.00 28.18 1401/01/08 1,384 18.5 میلیون 293.8 میلیارد - 12,391 15,874 15,882 15,885 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 6,430 40.00 0.62 6,470 0.00 0.00 12:29 1,646 39.99 میلیون 260.6 میلیارد 7,310.26 6,470 6,590 6,300 6,760 6 28,405 6,390 1 144 6,400 22.835 هزار میلیارد 24.666 میلیون 7.024 میلیون 3.671 میلیون 912,891 4.6 میلیون 2.923 میلیون 1.343 میلیون 17.68 5.16 8.14 7.806 میلیون 447,322 7.241 میلیون 1.013 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 12,200 70.00 0.57 12,270 0.00 0.00 12:29 2,978 32.86 میلیون 246.2 میلیارد 7,461.38 12,270 12,020 11,940 12,600 1 500 11,980 1 1,000 12,120 43.244 هزار میلیارد 131.914 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 3.466 میلیون 57.921 میلیون -137,038 -495.13 19.58 1.17 41.261 میلیون 3.016 میلیون 38.587 میلیون 5.69 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,898 33.00 1.15 2,865 0.00 0.00 12:30 2,936 33.02 میلیون 240.4 میلیارد 37,549.84 2,865 2,800 2,760 2,899 263 10,841,092 2,743 7 340,281 5,160 58.463 هزار میلیارد 102.035 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 24.486 میلیون 22.145 میلیون 11.379 میلیون 6.97 3.24 3.58 130.608 میلیون 17.74 میلیون 115.911 میلیون 32.437 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 35,450 19,000.00 34.89 54,450 0.00 0.00 12:29 4,099 4.12 میلیون 224.2 میلیارد - 54,450 36,260 35,210 36,900 2 282 35,730 1 250 35,730 100.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.31 میلیون 30,000 2.308 میلیون 31,952
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 172,180 1,760.00 1.01 173,940 0.00 0.00 12:29 1,604 1.22 میلیون 203.6 میلیارد 516.42 173,940 176,120 172,040 177,490 2 445 177,100 1 86 177,500 1007.82 هزار میلیارد 1.146 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 165.607 میلیون 197.399 میلیون 128.117 میلیون 8.15 6.3 5.29 330,735 90,296 296,469 124,562
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 21,600 470.00 2.13 22,070 0.00 0.00 12:26 1,369 10.54 میلیون 197.7 میلیارد 6,976.26 22,070 22,060 21,530 22,060 1 6,012 21,540 1 1,000 21,680 196.9 هزار میلیارد 255.912 میلیون 61.967 میلیون 11 میلیون 13.142 میلیون 11.336 میلیون 23.524 میلیون 23.353 میلیون 10.4 21.42 10.32 259,458 551,000 395,806 414,652
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 19,200 10.00 0.05 19,190 0.00 0.00 12:28 749 4.27 میلیون 180.4 میلیارد 1,557 19,190 19,050 18,980 19,700 5 96,209 19,200 1 3,000 19,280 45.349 هزار میلیارد 64.802 میلیون 25.298 میلیون 1.125 میلیون 21.625 میلیون 6.079 میلیون 16.908 میلیون 6.708 میلیون 6.44 7.1 2.55 232,649 683,925 511,324 405,250
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,109 17.00 0.42 4,092 0.00 0.00 12:29 2,809 29.05 میلیون 177.2 میلیارد 13,882.69 4,092 4,108 4,025 4,169 1 4,907 4,064 1 5,410 4,079 735.6 هزار میلیارد 664.137 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 3.47 2.56 1.24 10.387 میلیون 2.692 میلیون 12.083 میلیون 995,292
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/08/13 694 17.527 میلیون 175.27 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.267 میلیون 16.26 میلیون - 17.527 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 14,300 10.00 0.07 14,310 0.00 0.00 12:29 1,893 12.95 میلیون 171.2 میلیارد 6,809.26 14,310 14,260 14,150 14,440 1 800 14,250 1 3,785 14,380 962.64 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 158.924 میلیون 91.064 میلیون 87.246 میلیون 11.81 6.48 11.31 2.699 میلیون 2.058 میلیون 4.207 میلیون 550,001