همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 20,701 42.00 0.20 20,700 41.00 0.20 1402/03/13 7,494 181.422 میلیون 3.756 هزار میلیارد - 20,659 20,701 20,700 20,701 25 123,743,674 20,700 10 19,746,114 20,701 - - - - - - - - - - - 106.165 میلیون 75.257 میلیون 53.458 میلیون 127.964 میلیون
صیبا503

صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18

اوراق بورس 1,000,000 50,000.00 5.26 950,000 0.00 0.00 1402/03/13 303 3 میلیون 2.85 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 4,972 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 43,432 96.00 0.22 43,431 95.00 0.22 1402/03/13 3,402 47.853 میلیون 2.078 هزار میلیارد - 43,336 43,431 43,430 43,433 6 518,819 43,431 1 25,095 43,432 - - - - - - - - - - - 17.695 میلیون 30.158 میلیون 18.978 میلیون 28.876 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 225,770 3,010.00 1.35 224,400 1,640.00 0.74 1402/03/13 11,896 9.133 میلیون 2.049 هزار میلیارد - 222,760 221,470 220,840 225,950 6 2,871 225,720 2 1,122 225,770 - - - - - - - - - - - 8.772 میلیون 360,755 8.346 میلیون 786,552
کمند

کمند

صندوق بورس 10,195 24.00 0.24 10,196 25.00 0.25 1402/03/13 2,537 154.07 میلیون 1.571 هزار میلیارد - 10,171 10,195 10,195 10,197 17 81,018,931 10,195 2 4,125,210 10,196 - - - - - - - - - - - 90.893 میلیون 63.177 میلیون 98.645 میلیون 55.425 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,130 10.00 0.20 5,120 0.00 0.00 12:29 8,297 231.979 میلیون 1.187 هزار میلیارد 25,858.49 5,120 5,080 5,030 5,160 2 355,000 5,130 25 1,397,033 5,140 1807.36 هزار میلیارد 14.702 میلیارد 13.917 میلیارد 353 میلیون 12.937 میلیارد 979.795 میلیون 1.226 میلیارد 280.791 میلیون 4.22 1.84 1.29 198.149 میلیون 33.83 میلیون 188.597 میلیون 43.382 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 22,460 580.00 2.65 22,100 220.00 1.01 1402/03/13 5,650 51.748 میلیون 1.144 هزار میلیارد - 21,880 21,700 21,390 22,480 1 52,884 22,440 1 665 22,460 - - - - - - - - - - - 35.957 میلیون 15.792 میلیون 44.174 میلیون 7.575 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,087 19.00 0.19 10,087 19.00 0.19 1402/03/13 3,392 99.165 میلیون 1 هزار میلیارد - 10,068 10,086 10,086 10,087 165 102,548,342 10,086 99 98,545,804 10,087 - - - - - - - - - - - 80.788 میلیون 18.377 میلیون 66.555 میلیون 32.61 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,523 21.00 0.47 4,502 0.00 0.00 12:29 3,676 219.162 میلیون 986.68 میلیارد 59,619.72 4,502 4,170 4,165 4,523 247 33,030,735 4,523 1 3,270 4,565 45.02 هزار میلیارد 48.913 میلیون 15.478 میلیون 10 میلیون 3.893 میلیون 11.585 میلیون 14.642 میلیون 4.028 میلیون 11.18 3.89 3.07 204.092 میلیون 15.07 میلیون 31.595 میلیون 187.567 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,500 51.00 1.48 3,449 0.00 0.00 17:02 8,961 282.559 میلیون 974.63 میلیارد 40,866.49 3,449 3,420 3,366 3,505 1 9,999 3,499 2 305,454 3,500 1040.412 هزار میلیارد 2.1 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 1.64 میلیارد -20,893,021 -49.8 -9.5 0.63 205.528 میلیون 77.031 میلیون 249.081 میلیون 33.478 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,116 20.00 0.65 3,096 0.00 0.00 12:29 8,543 302.194 میلیون 935.51 میلیارد 27,961.32 3,096 3,045 3,006 3,125 3 82,694 3,115 1 125,252 3,117 693.275 هزار میلیارد 7.035 میلیارد 6.709 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 710.06 میلیون 46.149 میلیون 5.38 1.58 0.84 244.593 میلیون 57.601 میلیون 263.485 میلیون 38.709 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 5,110 35.00 0.68 5,145 0.00 0.00 12:29 3,971 174.066 میلیون 895.52 میلیارد 43,834.31 5,145 5,168 5,045 5,168 3 41,000 5,108 3 292,729 5,110 156.54 هزار میلیارد 2.02 میلیارد 1.937 میلیارد 30.426 میلیون 1.864 میلیارد 73.052 میلیون 270.391 میلیون 26.123 میلیون 5.99 2.14 0.58 164.257 میلیون 9.809 میلیون 135.205 میلیون 38.861 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 5,820 60.00 1.04 5,760 0.00 0.00 12:29 8,337 148.677 میلیون 856.7 میلیارد 20,979.57 5,760 5,630 5,540 5,860 3 191,656 5,800 1 107,684 5,800 228.126 هزار میلیارد 233.416 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 144.94 3.52 108.28 140.752 میلیون 7.925 میلیون 143.798 میلیون 4.879 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 35,213 76.00 0.22 35,183 46.00 0.13 1402/03/13 513 23.003 میلیون 809.32 میلیارد - 35,137 35,183 35,182 35,384 1 15,630 35,183 1 15,279 35,213 - - - - - - - - - - - 14.624 میلیون 8.379 میلیون 2.018 میلیون 20.986 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,580 60.00 0.92 6,520 0.00 0.00 12:29 5,816 115.73 میلیون 754.94 میلیارد 19,898.52 6,520 6,080 6,080 6,580 155 5,704,905 6,580 1 60,875 6,710 129.096 هزار میلیارد 129.672 میلیون 24.913 میلیون 5.3 129.096 میلیون 34.83 4.101 میلیون 3.706 میلیون 34.83 5.3 31.48 114.514 میلیون 1.215 میلیون 75.705 میلیون 40.024 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 18,079 36.00 0.20 18,078 35.00 0.19 1402/03/13 824 39.565 میلیون 715.27 میلیارد - 18,043 18,078 18,078 18,079 3 211,381,052 18,078 1 39,992,251 18,079 - - - - - - - - - - - 14.473 میلیون 25.092 میلیون 5.369 میلیون 34.196 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 18,427 35.00 0.19 18,426 34.00 0.18 1402/03/13 2,441 38.499 میلیون 709.4 میلیارد - 18,392 18,425 18,425 18,427 68 50,182,660 18,425 50 49,733,884 18,427 - - - - - - - - - - - 27.926 میلیون 10.573 میلیون 17.683 میلیون 20.816 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,163 40.00 1.28 3,123 0.00 0.00 12:30 7,220 200.716 میلیون 626.92 میلیارد 27,762.29 3,123 3,080 3,045 3,185 9 3,310,409 3,163 2 5,666 3,164 610.579 هزار میلیارد 1.371 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -10.56 -7.29 1.04 163.052 میلیون 37.664 میلیون 182.578 میلیون 18.138 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,726.00 5.00 177,120 173,846.00 5.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 37,190.64 3,274 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.689 میلیارد 728.588 میلیون 476.049 میلیون 130.47 میلیون 598.118 میلیون 515.02 میلیون 148.804 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 184,290 1,400.00 0.75 184,370 1,320.00 0.71 1402/03/13 7,893 3.346 میلیون 616.9 میلیارد - 185,690 184,000 182,000 185,990 1 130 184,270 1 400 184,280 - - - - - - - - - - - 3.142 میلیون 204,000 3.197 میلیون 149,068
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 23,060 440.00 1.95 22,620 0.00 0.00 12:29 5,610 26.965 میلیون 609.95 میلیارد 4,806.62 22,620 22,000 21,520 23,340 1 3,000 23,040 1 414 23,040 90.63 هزار میلیارد 92.18 میلیون 13.374 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 337.61 7.66 175.19 26.759 میلیون 205,924 26.337 میلیون 627,898
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,730 10.00 0.17 5,740 0.00 0.00 12:29 5,085 102.527 میلیون 588.08 میلیارد 20,162.63 5,740 5,790 5,680 5,790 67 3,090,010 5,720 1 14,584 5,730 1578.5 هزار میلیارد 1.713 میلیارد 722.363 میلیون 275 میلیون 134.84 میلیون 587.524 میلیون 2.201 میلیارد 300.032 میلیون 5.26 2.69 0.72 39.065 میلیون 63.462 میلیون 86.751 میلیون 15.776 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 10,170 70.00 0.68 10,240 0.00 0.00 12:29 5,706 56.453 میلیون 578.02 میلیارد 9,893.63 10,240 10,210 10,090 10,490 0 0 0 0 58.717 هزار میلیارد 73.707 میلیون 23.433 میلیون 5.734 میلیون 14.99 میلیون 8.443 میلیون 45.814 میلیون 582,820 100.75 6.95 1.28 51.298 میلیون 5.155 میلیون 56.372 میلیون 80,600
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 9,180 0.00 0.00 9,180 0.00 0.00 12:29 5,408 62.448 میلیون 572.97 میلیارد 11,547.4 9,180 9,260 9,030 9,480 1 4,000 9,180 3 284,569 9,190 235.679 هزار میلیارد 321.036 میلیون 127.081 میلیون 25.673 میلیون 85.357 میلیون 41.724 میلیون 174.152 میلیون 15.394 میلیون 15.31 5.65 1.35 59.021 میلیون 3.427 میلیون 61.218 میلیون 1.23 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,689 105.00 2.77 3,794 0.00 0.00 12:29 4,585 146.65 میلیون 556.35 میلیارد 31,984.84 3,794 3,839 3,620 3,839 1 8,122 3,680 1 69,864 3,689 39.837 هزار میلیارد 41.6 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 158.09 2.74 81.93 127.246 میلیون 19.404 میلیون 139.82 میلیون 6.831 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 16,970 400.00 2.41 16,570 0.00 0.00 12:29 5,505 32.825 میلیون 543.92 میلیارد 5,962.73 16,570 15,890 15,800 17,120 1 422 16,970 5 38,386 17,000 28.5 هزار میلیارد 29.871 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 71.44 14.09 8.02 31.41 میلیون 1.415 میلیون 30.236 میلیون 2.589 میلیون
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 41,380 160.00 0.39 41,220 0.00 0.00 12:29 2,648 11.811 میلیون 486.9 میلیارد 4,460.4 41,220 41,380 39,550 41,380 3 5,888 41,380 0 0 0 9.148 هزار میلیارد 11.591 میلیون 3.125 میلیون 221,941 2.407 میلیون 717,810 103,767 162,490 48.24 12.74 84.68 11.654 میلیون 157,462 11.444 میلیون 366,907
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 7,990 30.00 0.37 8,020 0.00 0.00 12:29 4,367 58.009 میلیون 465.07 میلیارد 13,283.48 8,020 8,090 7,870 8,210 3 24,727 7,990 3 226,022 8,000 49.735 هزار میلیارد 50.011 میلیون 10.699 میلیون 6.201 میلیون 336,798 9.215 میلیون 1.398 میلیون 1.171 میلیون 42.46 4.77 35.57 56.626 میلیون 1.383 میلیون 57.709 میلیون 300,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,353 1.00 0.07 1,354 0.00 0.00 12:29 7,066 342.448 میلیون 463.67 میلیارد 47,987.67 1,354 1,353 1,345 1,363 12 2,600,188 1,353 1 5,000 1,353 2215.162 هزار میلیارد 2.338 میلیارد 1.895 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 223.641 میلیون 206.523 میلیون 10.72 1.25 9.9 200.852 میلیون 141.596 میلیون 321.297 میلیون 21.151 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,054 7.00 0.07 10,055 8.00 0.08 1402/03/13 692 45.647 میلیون 458.97 میلیارد - 10,047 10,059 10,050 10,059 1 10 9,072 1 980,000 10,056 - - - - - - - - - - - 11.249 میلیون 34.398 میلیون 8.922 میلیون 36.724 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 13,850 20.00 0.14 13,830 0.00 0.00 12:29 3,806 33.102 میلیون 457.89 میلیارد 8,697.3 13,830 13,810 13,580 13,950 51 1,782,097 13,840 2 25,522 13,850 1857.949 هزار میلیارد 2.04 میلیارد 745.263 میلیون 134.342 میلیون 182.116 میلیون 563.147 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 5.32 3.3 0.59 14.299 میلیون 18.803 میلیون 30.62 میلیون 2.482 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 26,760 30.00 0.11 26,790 0.00 0.00 12:29 2,882 16.996 میلیون 455.39 میلیارد 5,897.4 26,790 26,760 26,760 27,470 1 100,000 26,360 98 639,292 26,760 80.37 هزار میلیارد 103.314 میلیون 37.204 میلیون 3 میلیون 22.944 میلیون 14.26 میلیون 64.447 میلیون 6.359 میلیون 12.64 5.64 1.25 8.747 میلیون 8.25 میلیون 13.094 میلیون 3.903 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 23,330 160.00 0.68 23,490 0.00 0.00 12:29 1,580 18.287 میلیون 429.58 میلیارد 11,573.97 23,490 23,210 23,160 23,870 3 40,626 23,320 3 54,953 23,400 1691.28 هزار میلیارد 1.758 میلیارد 432.644 میلیون 72 میلیون 67.18 میلیون 365.464 میلیون 233.845 میلیون 219.092 میلیون 7.72 4.63 7.23 3.872 میلیون 14.415 میلیون 5.633 میلیون 12.654 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,430 10.00 0.11 9,420 0.00 0.00 14:32 3,975 45.594 میلیون 429.28 میلیارد 11,470.16 9,420 9,370 9,290 9,450 5 222,992 9,430 45 636,727 9,440 2138.34 هزار میلیارد 2.439 میلیارد 910.165 میلیون 227 میلیون 278.05 میلیون 632.116 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 5.59 3.38 0.63 15.278 میلیون 30.316 میلیون 42.84 میلیون 2.753 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 6,100 20.00 0.33 6,120 0.00 0.00 12:29 5,756 67.823 میلیون 414.74 میلیارد 11,782.94 6,120 6,140 6,090 6,160 5 57,260 6,100 18 566,195 6,110 4896 هزار میلیارد 5.656 میلیارد 2.191 میلیارد 800 میلیون 744.064 میلیون 1.447 میلیارد 1.563 میلیارد 663.007 میلیون 8.92 3.37 3.04 36.595 میلیون 31.227 میلیون 59.294 میلیون 8.528 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 13,100 90.00 0.69 13,010 0.00 0.00 12:29 3,523 31.753 میلیون 413.22 میلیارد 9,012.94 13,010 12,500 12,230 13,220 2 92,851 13,080 2 12,711 13,100 780.6 هزار میلیارد 1.053 میلیارد 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -122.53 17.46 7.09 25.732 میلیون 6.021 میلیون 26.63 میلیون 5.122 میلیون
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 23,410 60.00 0.26 23,350 0.00 0.00 12:28 2,665 16.94 میلیون 395.54 میلیارد 6,356.59 23,350 22,990 22,700 23,410 55 299,514 23,410 0 0 0 14.01 هزار میلیارد 15.346 میلیون 2.06 میلیون 600,000 1.336 میلیون 723,799 2.476 میلیون 108,492 129.13 19.36 5.66 16.136 میلیون 804,000 13.641 میلیون 3.299 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 8,240 130.00 1.60 8,110 0.00 0.00 12:29 3,317 46.59 میلیون 377.97 میلیارد 14,045.83 8,110 7,740 7,720 8,240 2 46,086 8,240 1 611 8,400 94.685 هزار میلیارد 97.883 میلیون 25.725 میلیون 11.675 میلیون 3.198 میلیون 22.527 میلیون 2.333 میلیون 3.439 میلیون 27.53 4.2 40.6 45.284 میلیون 1.306 میلیون 34.978 میلیون 11.612 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,082 19.00 0.19 10,081 18.00 0.18 1402/03/13 308 37.236 میلیون 375.38 میلیارد - 10,063 10,093 10,081 10,093 2 101,825 10,082 2 10,000 10,085 - - - - - - - - - - - 4.173 میلیون 33.063 میلیون 2.476 میلیون 34.76 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,530 30.00 0.46 6,500 0.00 0.00 12:29 1,795 54.642 میلیون 355.05 میلیارد 30,441.45 6,500 6,370 6,370 6,600 2 37,000 6,410 7 788,391 6,530 58.5 هزار میلیارد 96.468 میلیون 67.255 میلیون 9 میلیون 37.968 میلیون 29.288 میلیون 18.512 میلیون 4.718 میلیون 12.4 2 3.16 49.807 میلیون 4.836 میلیون 39.075 میلیون 15.567 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,100 10.00 0.06 18,090 0.00 0.00 12:29 2,605 19.602 میلیون 354.56 میلیارد 7,524.81 18,090 17,930 17,930 18,300 3 105,458 18,100 4 72,924 18,110 1044.191 هزار میلیارد 1.569 میلیارد 582.84 میلیون 57.722 میلیون 524.969 میلیون 57.871 میلیون 126.884 میلیون 115.193 میلیون 9.06 18.04 8.23 15.002 میلیون 4.601 میلیون 12.543 میلیون 7.059 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,500 0.00 0.00 7,500 0.00 0.00 12:29 3,942 46.517 میلیون 348.96 میلیارد 11,800.32 7,500 7,480 7,470 7,530 49 1,440,911 7,490 19 2,323,318 7,510 4500 هزار میلیارد 4.8 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 10.38 4.7 5.39 30.352 میلیون 16.165 میلیون 31.763 میلیون 14.754 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,895 27.00 0.94 2,868 0.00 0.00 12:29 3,221 120.371 میلیون 345.17 میلیارد 37,370.81 2,868 2,826 2,826 2,898 1 3,410 2,890 1 267,299 2,895 502.915 هزار میلیارد 6.967 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 143.24 2.14 0.79 112.977 میلیون 7.395 میلیون 109.965 میلیون 10.407 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,197 23.00 0.23 10,196 22.00 0.22 1402/03/13 383 32.312 میلیون 329.44 میلیارد - 10,174 10,195 10,195 10,197 2 43,126,717 10,195 2 21,785,001 10,197 - - - - - - - - - - - 10.71 میلیون 21.602 میلیون 7.949 میلیون 24.362 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,579 0.00 0.00 3,579 0.00 0.00 12:29 4,792 89.067 میلیون 318.79 میلیارد 18,586.62 3,579 3,501 3,500 3,649 1 3,000 3,580 1 9,000 3,580 72.048 هزار میلیارد 90.511 میلیون 57.931 میلیون 20.131 میلیون 18.463 میلیون 39.468 میلیون 30.36 میلیون 15.88 میلیون 4.54 1.83 2.37 87.048 میلیون 2.019 میلیون 87.115 میلیون 1.952 میلیون
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 36,230 0.00 0.00 36,230 0.00 0.00 12:28 603 8.515 میلیون 308.51 میلیارد 14,121.44 36,230 36,230 36,010 36,230 238 6,605,694 36,230 1 200 36,520 57.968 هزار میلیارد 71.298 میلیون 22.911 میلیون 1.6 میلیون 13.33 میلیون 9.581 میلیون 17.128 میلیون 7.667 میلیون 7.2 5.76 3.22 7.645 میلیون 870,000 670,285 7.845 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 83,820 130.00 0.16 83,690 0.00 0.00 12:29 1,150 3.605 میلیون 301.67 میلیارد 3,134.66 83,690 81,500 81,000 83,820 78 394,537 83,820 1 143 83,820 108.797 هزار میلیارد 123.725 میلیون 29.728 میلیون 1.3 میلیون 14.928 میلیون 14.8 میلیون 42.582 میلیون 14.195 میلیون 7.66 7.35 2.55 3.604 میلیون 1,200 950,218 2.655 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 12,870 60.00 0.47 12,810 0.00 0.00 12:29 2,953 22.527 میلیون 288.57 میلیارد 7,628.5 12,810 12,750 12,180 12,970 1 1,556 12,870 1 58,831 12,870 22.917 هزار میلیارد 25.677 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 492,781 292,611 78.32 7.11 46.51 21.883 میلیون 643,536 19.514 میلیون 3.013 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 6,070 10.00 0.17 6,060 0.00 0.00 12:29 3,328 47.057 میلیون 285.33 میلیارد 14,139.74 6,060 6,010 6,000 6,200 1 145,151 6,070 1 88,417 6,070 121.2 هزار میلیارد 125.59 میلیون 38.068 میلیون 20 میلیون 4.39 میلیون 33.678 میلیون 11.731 میلیون 8.588 میلیون 14.11 3.6 10.33 44.57 میلیون 2.487 میلیون 35.933 میلیون 11.124 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 6,860 20.00 0.29 6,880 0.00 0.00 12:29 3,016 40.522 میلیون 278.83 میلیارد 13,435.78 6,880 6,860 6,860 7,110 0 0 0 169 4,178,648 6,860 12.384 هزار میلیارد 12.411 میلیون 4.29 میلیون 1.8 میلیون 27,256 4.263 میلیون 2.152 میلیون 2.099 میلیون 5.9 2.91 5.76 36.416 میلیون 4.106 میلیون 40.289 میلیون 233,132
فردا

فردا

صندوق بورس 16,416 34.00 0.21 16,416 34.00 0.21 1402/03/13 150 16.681 میلیون 273.84 میلیارد - 16,382 16,415 16,415 16,416 1 67,961,427 16,415 1 19,636,925 16,416 - - - - - - - - - - - 1.087 میلیون 15.595 میلیون 501,796 16.18 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 23,330 390.00 1.70 22,940 0.00 0.00 12:29 2,667 11.68 میلیون 267.91 میلیارد 4,379.53 22,940 22,500 22,100 23,370 1 92,523 23,330 1 5,000 23,340 190.402 هزار میلیارد 196.086 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 5.684 میلیون 15.124 میلیون 6.591 میلیون 6.806 میلیون 27.98 12.59 28.89 3.969 میلیون 193,535 3.262 میلیون 900,896
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 2,959 21.00 0.71 2,938 0.00 0.00 12:29 3,018 87.414 میلیون 256.79 میلیارد 28,964.07 2,938 2,882 2,810 2,959 2 105,550 2,959 0 0 0 32.559 هزار میلیارد 38.546 میلیون 19.274 میلیون 11.082 میلیون 5.987 میلیون 13.287 میلیون 5.397 میلیون -6,184 -5265.08 2.46 6.03 87.414 میلیون - 71.605 میلیون 15.808 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 5,290 50.00 0.94 5,340 0.00 0.00 12:29 3,922 47.69 میلیون 254.83 میلیارد 12,159.61 5,340 5,450 5,240 5,610 2 10,600 5,280 1 66,518 5,290 19.209 هزار میلیارد 20.421 میلیون 5.768 میلیون 3.597 میلیون 1.212 میلیون 4.556 میلیون 3.116 میلیون 623,933 30.79 4.22 6.17 45.717 میلیون 1.973 میلیون 47.607 میلیون 82,500
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 4,741 2.00 0.04 4,739 0.00 0.00 12:28 1,623 52.032 میلیون 246.59 میلیارد 32,059.01 4,739 4,741 4,660 4,741 703 17,934,205 4,741 1 9,577 6,074 19.299 هزار میلیارد 24.266 میلیون 9.164 میلیون 320,857 4.967 میلیون 4.197 میلیون 11.707 میلیون 257,398 74.98 4.6 1.65 51.297 میلیون 735,000 50.039 میلیون 1.993 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,211 10.00 0.24 4,221 0.00 0.00 12:30 2,843 56.851 میلیون 239.97 میلیارد 19,996.92 4,221 4,179 4,153 4,279 1 1,192 4,204 1 30,000 4,212 298.744 هزار میلیارد 630.066 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.02 5.46 0.72 47.881 میلیون 8.97 میلیون 51.651 میلیون 5.2 میلیون
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 58,870 400.00 0.68 58,470 0.00 0.00 12:29 2,050 3.865 میلیون 225.99 میلیارد 1,885.55 58,470 56,200 56,200 58,870 2 11,189 58,870 0 0 0 26.019 هزار میلیارد 32.669 میلیون 11.562 میلیون 445,000 6.65 میلیون 4.912 میلیون 29.253 میلیون 974,872 26.69 5.3 0.89 3.845 میلیون 20,701 3.76 میلیون 105,000
کگل

گل گهر

سهام بورس 6,810 60.00 0.87 6,870 0.00 0.00 12:30 1,557 32.803 میلیون 225.23 میلیارد 21,068.18 6,870 6,810 6,790 7,000 14 143,678 6,800 1 1,305 6,810 2267.1 هزار میلیارد 2.685 میلیارد 857.607 میلیون 281.5 میلیون 451.228 میلیون 406.379 میلیون 444.555 میلیون 111.642 میلیون 20.31 5.58 5.1 8.488 میلیون 24.315 میلیون 24.349 میلیون 8.454 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 12,950 170.00 1.30 13,120 0.00 0.00 12:29 1,996 16.707 میلیون 219.2 میلیارد 8,370.13 13,120 12,850 12,400 13,760 1 640 12,910 1 10,000 12,910 24.231 هزار میلیارد 24.699 میلیون 3.392 میلیون 1.847 میلیون 468,275 2.924 میلیون 1.808 میلیون 911,969 26.59 8.29 13.41 14.054 میلیون 2.653 میلیون 16.339 میلیون 368,000
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,660 80.00 0.54 14,740 0.00 0.00 12:29 1,372 14.822 میلیون 218.43 میلیارد 10,803.09 14,740 15,000 14,500 15,100 3 7,558 14,650 1 350 14,710 884.4 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 920.43 میلیون 40 میلیون 781.421 میلیون 139.009 میلیون 246.696 میلیون 57.346 میلیون 15.42 6.36 3.58 7.096 میلیون 7.725 میلیون 11.151 میلیون 3.671 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 20,320 70.00 0.34 20,390 0.00 0.00 12:29 800 10.542 میلیون 215 میلیارد 13,177.74 20,390 19,850 19,850 20,600 2 34,943 20,320 1 50,000 20,360 831.3 هزار میلیارد 908.469 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 8.33 7.61 7.75 858,606 9.684 میلیون 3.192 میلیون 7.35 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 65,080 470.00 0.72 65,550 0.00 0.00 14:32 1,263 3.227 میلیون 211.52 میلیارد 2,554.95 65,550 62,850 62,850 68,100 1 5,000 65,090 2 68,916 65,090 393.3 هزار میلیارد 418.422 میلیون 78.725 میلیون 6 میلیون 25.122 میلیون 53.602 میلیون 111.798 میلیون 38.474 میلیون 10.23 7.34 3.52 427,060 2.8 میلیون 2.124 میلیون 1.103 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 24,975 35.00 0.14 24,974 34.00 0.14 1402/03/13 441 8.376 میلیون 209.17 میلیارد - 24,940 24,973 24,973 24,975 22 17,449,794 24,973 2 1,084,005 24,975 - - - - - - - - - - - 4.669 میلیون 3.707 میلیون 2.662 میلیون 5.714 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,554 11.00 0.31 3,543 0.00 0.00 12:30 2,970 56.566 میلیون 200.39 میلیارد 19,045.95 3,543 3,504 3,504 3,570 0 0 0 0 967.129 هزار میلیارد 5.326 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.92 2.21 1.46 30.203 میلیون 26.363 میلیون 55.682 میلیون 884,746
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,950 560.00 2.89 19,390 0.00 0.00 12:29 2,793 10.296 میلیون 199.65 میلیارد 3,686.5 19,390 19,300 18,890 19,990 1 1,927 19,950 1 530 19,950 142.323 هزار میلیارد 171.097 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 9.72 11.86 9.74 8.055 میلیون 2.241 میلیون 10.015 میلیون 281,570
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 4,268 3.00 0.07 4,265 0.00 0.00 12:29 1,664 45.359 میلیون 193.45 میلیارد 27,258.95 4,265 4,311 4,190 4,397 1 88,427 4,267 1 13,273 4,268 125.818 هزار میلیارد 180.206 میلیون 100.723 میلیون 29.5 میلیون 54.389 میلیون 46.334 میلیون 193.749 میلیون 15.276 میلیون 8.24 2.72 0.65 34.991 میلیون 10.368 میلیون 41.871 میلیون 3.488 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 18,270 30.00 0.16 18,300 0.00 0.00 12:29 2,571 10.17 میلیون 186.15 میلیارد 3,955.77 18,300 18,580 18,210 18,590 2 1,025 18,270 10 52,783 18,280 549 هزار میلیارد 636.425 میلیون 214.569 میلیون 30 میلیون 87.425 میلیون 127.145 میلیون 1.046 میلیارد 86.375 میلیون 6.66 4.32 0.56 9.25 میلیون 920,445 9.342 میلیون 827,820
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 166,150 1,010.00 0.60 167,160 0.00 0.00 12:29 2,386 1.107 میلیون 185.04 میلیارد 463.94 167,160 167,000 166,000 169,650 1 232 166,480 1 5,579 166,500 1002.96 هزار میلیارد 1.28 میلیارد 582.062 میلیون 6 میلیون 277.491 میلیون 304.571 میلیون 451.396 میلیون 266.721 میلیون 3.76 3.29 2.23 997,956 109,000 784,628 322,328
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,010 20.00 0.33 6,030 0.00 0.00 12:29 2,556 30.085 میلیون 181.39 میلیارد 11,770.35 6,030 6,050 5,950 6,160 21 179,632 5,990 1 4,436 6,020 1160.341 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 8.7 3.49 8.64 26.548 میلیون 3.537 میلیون 17.086 میلیون 12.999 میلیون
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 11,890 280.00 2.41 11,610 0.00 0.00 12:29 1,818 15.6 میلیون 181.19 میلیارد 8,580.78 11,610 12,000 11,400 12,000 1 2,200 11,830 1 1,000 11,880 46.44 هزار میلیارد 49.662 میلیون 10.186 میلیون 4 میلیون 3.222 میلیون 6.964 میلیون 3.934 میلیون 3.378 میلیون 13.75 6.67 11.8 10.547 میلیون 5.053 میلیون 9.425 میلیون 6.175 میلیون
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 38,700 1,120.00 2.81 39,820 0.00 0.00 12:29 1,694 4.39 میلیون 174.83 میلیارد 2,591.64 39,820 39,810 38,600 40,170 1 300 38,660 1 2,576 39,150 33.847 هزار میلیارد 44.34 میلیون 13.188 میلیون 850,000 10.493 میلیون 2.695 میلیون 6.222 میلیون 1.19 میلیون 28.44 12.56 5.44 4.035 میلیون 354,865 4.28 میلیون 109,806
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,432 36.00 1.50 2,396 0.00 0.00 12:29 2,341 72.083 میلیون 172.72 میلیارد 30,791.7 2,396 2,350 2,350 2,433 2 7,242 2,430 2 13,000 2,430 322.593 هزار میلیارد 338.073 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 46.18 2.07 36.67 65.921 میلیون 6.163 میلیون 61.282 میلیون 10.802 میلیون
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 7,050 80.00 1.15 6,970 0.00 0.00 12:29 2,294 24.637 میلیون 171.71 میلیارد 10,739.91 6,970 6,600 6,600 7,050 1 1,018 7,040 1 198,758 7,050 26.865 هزار میلیارد 33.622 میلیون 11.514 میلیون 2.635 میلیون 6.756 میلیون 4.757 میلیون 12.992 میلیون 1.489 میلیون 18.04 5.65 2.07 23.436 میلیون 1.202 میلیون 18.635 میلیون 6.002 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 18,500 110.00 0.59 18,610 0.00 0.00 12:29 1,076 9.217 میلیون 171.53 میلیارد 8,565.73 18,610 18,910 18,490 18,910 1 10,000 18,510 1 56,364 18,610 1888.915 هزار میلیارد 1.987 میلیارد 267.279 میلیون 81.5 میلیون 97.755 میلیون 169.524 میلیون 206.754 میلیون 198.193 میلیون 9.53 11.14 9.14 6.188 میلیون 3.029 میلیون 4.039 میلیون 5.177 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,402 15.00 0.63 2,387 0.00 0.00 12:29 3,367 71.606 میلیون 170.92 میلیارد 21,266.95 2,387 2,379 2,315 2,437 1 100,000 2,400 1 1,909 2,402 238.7 هزار میلیارد 254.133 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 19.64 1.66 20.31 69.756 میلیون 1.849 میلیون 69.764 میلیون 1.842 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,518 63.00 1.41 4,455 0.00 0.00 12:29 4,086 38.334 میلیون 170.77 میلیارد 9,381.82 4,455 4,350 4,312 4,550 3 10,690 4,512 13 123,517 4,520 80.19 هزار میلیارد 93.278 میلیون 39.006 میلیون 18 میلیون 13.088 میلیون 25.919 میلیون 46.336 میلیون 8.109 میلیون 9.89 3.09 1.73 38.334 میلیون - 37.883 میلیون 451,485
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 29,860 0.00 0.00 29,860 0.00 0.00 12:29 469 5.643 میلیون 168.5 میلیارد 12,032.25 29,860 29,860 29,860 29,860 399 17,257,479 29,860 0 0 0 53.748 هزار میلیارد 55.1 میلیون 6.497 میلیون 1.8 میلیون 1.352 میلیون 5.145 میلیون 4.227 میلیون 3.024 میلیون 16.93 9.95 12.11 5.443 میلیون 200,000 3.641 میلیون 2.002 میلیون
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 5,168 59.00 1.15 5,109 0.00 0.00 12:29 2,009 32.324 میلیون 165.16 میلیارد 16,089.61 5,109 4,940 4,800 5,168 41 3,111,054 5,168 1 20,000 5,210 48.121 هزار میلیارد 57.079 میلیون 23.064 میلیون 9.419 میلیون 8.959 میلیون 14.105 میلیون 10.013 میلیون 2.853 میلیون 16.87 3.41 4.81 30.324 میلیون 2 میلیون 30.861 میلیون 1.463 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 14,060 0.00 0.00 14,060 0.00 0.00 12:29 1,090 11.55 میلیون 162.39 میلیارد 10,596.51 14,060 14,050 14,030 14,120 7 434,314 14,050 1 165 14,060 6882.37 هزار میلیارد 7.045 میلیارد 1.269 میلیارد 489.5 میلیون 274.888 میلیون 993.891 میلیون 526.781 میلیون 665.853 میلیون 10.28 6.89 13 2.313 میلیون 9.238 میلیون 11.3 میلیون 250,000
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 6,330 50.00 0.80 6,280 0.00 0.00 12:29 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 10,621.4 6,280 6,050 6,030 6,450 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 24.513 میلیون 7.309 میلیون 3.588 میلیون 1.98 میلیون 5.328 میلیون 6.224 میلیون 1.665 میلیون 13.53 4.24 3.62 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 7,790 40.00 0.52 7,750 0.00 0.00 12:29 2,107 19.927 میلیون 154.49 میلیارد 9,457.32 7,750 7,640 7,530 7,930 3 7,903 7,780 1 2,000 7,790 141.05 هزار میلیارد 144.02 میلیون 24.713 میلیون 18.2 میلیون 2.97 میلیون 21.743 میلیون 5.203 میلیون 2.835 میلیون 49.75 6.49 27.11 19.827 میلیون 100,000 19.414 میلیون 512,565
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 40,180 90.00 0.22 40,090 0.00 0.00 12:29 769 3.829 میلیون 153.5 میلیارد 4,978.79 40,090 38,650 38,650 41,200 1 500 40,130 3 6,375 40,180 225.506 هزار میلیارد 227.942 میلیون 45.966 میلیون 5.625 میلیون 2.435 میلیون 43.53 میلیون 29.997 میلیون 29.077 میلیون 7.76 5.18 7.52 2.286 میلیون 1.543 میلیون 2.389 میلیون 1.439 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,612 42.00 1.63 2,570 0.00 0.00 12:29 1,390 59.567 میلیون 153.08 میلیارد 42,854.11 2,570 2,400 2,400 2,612 6 1,154,516 2,612 1 10,000 2,648 79.67 هزار میلیارد 306.997 میلیون 267.843 میلیون 31 میلیون 227.327 میلیون 40.516 میلیون 147.035 میلیون 6.063 میلیون 13.14 1.97 0.54 56.289 میلیون 3.278 میلیون 53.504 میلیون 6.063 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 4,191 41.00 0.97 4,232 0.00 0.00 12:29 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 13,662.05 4,232 4,400 4,112 4,410 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 34.939 میلیون 15.324 میلیون 6.7 میلیون 6.585 میلیون 8.739 میلیون 14.596 میلیون 2.01 میلیون 14.1 3.24 1.94 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 146,200 1,460.00 1.01 144,740 0.00 0.00 12:30 2,278 1.039 میلیون 150.45 میلیارد 456.32 144,740 140,000 137,710 149,000 1 3 146,180 1 45 146,250 43.422 هزار میلیارد 45.374 میلیون 2.869 میلیون 300,000 1.952 میلیون 917,585 556,479 324,187 133.94 47.32 78.03 1.003 میلیون 36,858 1.027 میلیون 12,102
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,070 35.00 1.15 3,035 0.00 0.00 12:29 1,888 49.314 میلیون 149.68 میلیارد 26,119.67 3,035 2,917 2,911 3,089 2 200,471 3,070 4 193,760 3,080 110.482 هزار میلیارد 174.874 میلیون 125.79 میلیون 36.403 میلیون 64.392 میلیون 61.398 میلیون 34.387 میلیون 11.658 میلیون 9.48 1.8 3.21 48.904 میلیون 409,661 38.22 میلیون 11.094 میلیون
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 105,770 240.00 0.23 106,010 0.00 0.00 12:29 1,065 1.397 میلیون 148.14 میلیارد 1,312.16 106,010 115,990 105,770 115,990 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 25.685 میلیون 567,515 240,000 242,682 324,833 64,679 11,291 2253.33 78.32 393.36 1.207 میلیون 190,000 1.397 میلیون 888
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 142,170 190.00 0.13 142,360 0.00 0.00 12:30 1,680 1.036 میلیون 147.49 میلیارد 616.69 142,360 142,860 141,500 143,900 1 100 142,160 2 6,310 142,170 1281.24 هزار میلیارد 1.919 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 984.651 میلیون 112.075 میلیون 11.43 12.24 1.3 573,825 462,213 1.036 میلیون -
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 11,390 270.00 2.32 11,660 0.00 0.00 12:29 2,655 12.501 میلیون 145.81 میلیارد 4,708.62 11,660 12,300 11,330 12,300 3 5,882 11,340 1 18,112 11,390 9.552 هزار میلیارد 10.01 میلیون 2.325 میلیون 819,175 155,353 2.17 میلیون 699,743 443,858 21.52 4.41 13.65 12.284 میلیون 217,139 12.415 میلیون 86,377
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 7,780 70.00 0.91 7,710 0.00 0.00 12:29 998 18.802 میلیون 144.98 میلیارد 18,839.45 7,710 7,630 7,410 7,780 21 1,363,026 7,780 1 700 7,970 48.769 هزار میلیارد 62.632 میلیون 21.523 میلیون 6.325 میلیون 13.863 میلیون 7.66 میلیون 28.022 میلیون 1.055 میلیون 46.21 6.37 1.74 14.959 میلیون 3.842 میلیون 17.645 میلیون 1.157 میلیون
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 16,700 160.00 0.97 16,540 0.00 0.00 12:28 1,091 8.461 میلیون 139.97 میلیارد 7,755.48 16,540 15,260 15,260 16,700 17 84,011 16,700 1 10,000 16,780 19.184 هزار میلیارد 22.004 میلیون 6.275 میلیون 1.16 میلیون 2.82 میلیون 3.455 میلیون 6.754 میلیون 1.781 میلیون 10.77 5.55 2.84 7.588 میلیون 873,303 6.971 میلیون 1.49 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,730 30.00 0.39 7,760 0.00 0.00 12:29 1,273 17.738 میلیون 137.73 میلیارد 13,933.92 7,760 7,620 7,580 7,900 1 2,000 7,730 1 1,000 7,770 20.409 هزار میلیارد 21.037 میلیون 2.372 میلیون 2.63 میلیون 628,688 1.743 میلیون - -42,956 -475.11 11.71 - 16.554 میلیون 1.184 میلیون 15.088 میلیون 2.65 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 43,490 190.00 0.44 43,300 0.00 0.00 12:29 1,002 3.174 میلیون 137.46 میلیارد 3,168.08 43,300 43,000 42,260 43,500 1 7,000 43,430 1 1,000 43,600 349.171 هزار میلیارد 411.388 میلیون 109.446 میلیون 8.064 میلیون 62.217 میلیون 47.23 میلیون 232.716 میلیون 33.825 میلیون 10.32 7.39 1.5 2.556 میلیون 618,564 2.814 میلیون 360,000
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,452 12.00 0.49 2,464 0.00 0.00 12:29 1,745 55.472 میلیون 136.66 میلیارد 31,788.97 2,464 2,410 2,400 2,509 1 20,483 2,432 2 89,009 2,452 385.222 هزار میلیارد 4.024 میلیارد 3.733 میلیارد 156.34 میلیون 3.639 میلیارد 93.437 میلیون 285.047 میلیون 5.181 میلیون 74.36 4.12 1.35 51.401 میلیون 4.07 میلیون 47.237 میلیون 8.234 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 2,427 14.00 0.57 2,441 0.00 0.00 12:29 1,843 55.898 میلیون 136.47 میلیارد 30,329.99 2,441 2,390 2,350 2,477 1 3,073 2,426 3 436,874 2,430 44.247 هزار میلیارد 64.629 میلیون 38.409 میلیون 18.126 میلیون 20.382 میلیون 18.027 میلیون 7.237 میلیون -428,855 -103.17 2.46 6.11 36.048 میلیون 19.85 میلیون 55.448 میلیون 450,222
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 7,090 30.00 0.42 7,060 0.00 0.00 12:29 1,734 19.131 میلیون 135.04 میلیارد 11,032.66 7,060 7,170 6,960 7,170 4 110,978 7,080 2 81,144 7,090 169.44 هزار میلیارد 196.697 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 6.11 3.95 3.2 15.337 میلیون 3.793 میلیون 14.669 میلیون 4.462 میلیون
خوساز

محورسازان

سهام بورس 36,590 230.00 0.63 36,360 0.00 0.00 12:29 1,511 3.683 میلیون 133.89 میلیارد 2,437.18 36,360 36,570 35,270 36,590 27 46,142 36,590 1 13,000 37,300 40.719 هزار میلیارد 43.49 میلیون 5.053 میلیون 1.12 میلیون 2.771 میلیون 2.282 میلیون 37.733 میلیون 651,904 62.46 17.84 1.08 3.654 میلیون 28,798 3.154 میلیون 528,240
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 7,370 30.00 0.41 7,340 0.00 0.00 12:29 1,530 18.066 میلیون 132.64 میلیارد 11,807.66 7,340 7,110 7,050 7,370 53 4,484,506 7,370 1 610 8,270 11.01 هزار میلیارد 11.821 میلیون 3.027 میلیون 1.5 میلیون 811,073 2.216 میلیون 691,245 417,792 26.35 4.97 15.93 17.84 میلیون 225,575 16.883 میلیون 1.183 میلیون
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 10,010 90.00 0.89 10,100 0.00 0.00 12:29 1,452 12.589 میلیون 127.12 میلیارد 8,670.42 10,100 10,050 10,010 10,480 1 1,000 9,350 2 97,363 10,020 30.3 هزار میلیارد 40.334 میلیون 16.123 میلیون 3 میلیون 10.034 میلیون 6.089 میلیون 21.185 میلیون 2.959 میلیون 10.24 4.99 1.43 10.056 میلیون 2.533 میلیون 12.306 میلیون 283,698
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 13,150 80.00 0.60 13,230 0.00 0.00 12:29 1,866 9.61 میلیون 127.11 میلیارد 5,149.87 13,230 12,800 12,800 13,400 1 47,700 13,140 3 123,988 13,150 13.23 هزار میلیارد 13.718 میلیون 2.273 میلیون 1,000,000 488,370 1.785 میلیون 451,277 575,658 22.98 7.41 29.32 9.572 میلیون 37,472 9.513 میلیون 96,184