همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صیبا503

صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18

اوراق بورس 900,000 50,000.00 5.26 950,000 0.00 0.00 1403/03/30 303 3 میلیون 2.85 هزار میلیارد - 950,000 900,000 900,000 900,000 1 4,972 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 27,014 2,327.00 9.43 24,687 0.00 0.00 1403/03/30 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 27,013 27,013 27,014 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,714 91.00 1.97 4,698 75.00 1.62 1403/03/30 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,440.11 4,623 4,600 4,600 4,715 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.179 میلیارد 3.139 میلیارد 1.08 میلیارد 1.101 میلیارد 2.038 میلیارد 2.411 میلیارد 848.073 میلیون 5.98 2.5 2.1 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,229 221.00 2.21 10,008 0.00 0.00 1403/03/30 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,228 10,228 10,229 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,400 50.00 1.15 4,369 19.00 0.44 1403/03/30 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 20,448.19 4,350 4,263 4,263 4,433 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 70.409 میلیون 27.681 میلیون 15.75 میلیون 1.597 میلیون 26.084 میلیون 4.745 میلیون 5.732 میلیون 12 2.64 14.5 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 56,292 4,754.00 9.22 51,538 0.00 0.00 1403/03/30 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 56,291 56,291 56,293 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 23,873 1,968.00 8.98 21,905 0.00 0.00 1403/03/30 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 23,871 23,871 23,873 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 24,180 490.00 1.99 24,400 270.00 1.09 1403/03/30 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 2,855.46 24,670 24,180 24,180 24,180 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 56.137 میلیون 11.866 میلیون 2 میلیون 7.537 میلیون 4.33 میلیون 9.761 میلیون 2.181 میلیون 22.37 11.27 5 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 3,988 78.00 1.99 3,982 72.00 1.84 1403/03/30 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 28,033.32 3,910 3,863 3,863 3,988 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 316.082 میلیون 233.784 میلیون 36.651 میلیون 170.136 میلیون 63.648 میلیون 278.336 میلیون 30.44 میلیون 4.79 2.29 0.52 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,240 90.00 1.75 5,220 70.00 1.36 1403/03/30 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 17,219.4 5,150 5,200 5,160 5,250 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.129 میلیارد 371 میلیون 331.508 میلیون 797.952 میلیون 4.079 میلیارد 378.152 میلیون 5.12 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,790 640.00 3.13 20,430 0.00 0.00 1403/03/30 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,140 19,100 19,790 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,182 185.00 1.85 9,997 0.00 0.00 1403/03/30 377 38.096 میلیون 380.85 میلیارد - 9,997 10,171 10,171 10,187 21 10,034,968 10,000 11 611,849 10,001 - - - - - - - - - - - 3.783 میلیون 34.31 میلیون 38.057 میلیون 35,800
کارین

کارین

صندوق بورس 10,213 206.00 2.06 10,007 0.00 0.00 1403/03/30 185 34.776 میلیون 348.01 میلیارد - 10,007 10,205 10,205 10,213 107 101,452,490 10,007 99 98,444,388 10,008 - - - - - - - - - - - 13.931 میلیون 20.846 میلیون 23.053 میلیون 11.723 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,788 38.00 1.38 2,770 20.00 0.73 1403/03/30 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 40,143.74 2,750 2,722 2,722 2,804 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.688 میلیارد 1.032 میلیارد 301.656 میلیون 1.842 میلیارد -810,341,203 2.394 میلیارد -622,136,261 -2.25 -1.03 0.33 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 11,580 230.00 1.95 11,780 30.00 0.25 1403/03/30 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 19,301.6 11,810 11,580 11,580 11,580 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 12.249 میلیون 10.901 میلیون 981,249 680,121 10.221 میلیون 1.588 میلیون 201,931 57.29 1.13 7.28 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 8,780 1,320.00 13.07 10,100 0.00 0.00 1403/03/30 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 8,480 8,480 8,780 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 1,106 18.00 1.60 1,109 15.00 1.33 1403/03/30 2,893 14.034 میلیون 259.18 میلیارد 31,102.08 1,124 1,128 1,106 1,128 0 0 0 0 11.082 هزار میلیارد 9.196 میلیون 8.896 میلیون 6.357 میلیون 2.095 میلیون 6.801 میلیون 4.282 میلیون 417,685 16.88 1.04 1.65 13.946 میلیون 88,410 13.989 میلیون 44,977
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 60.00 0.88 6,834 14.00 0.21 1403/03/30 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 12,184.1 6,820 6,780 6,780 6,930 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 5.827 میلیارد 1.904 میلیارد 780 میلیون 436.858 میلیون 1.468 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.79 3.65 4.32 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,118 6.00 0.06 10,112 0.00 0.00 1403/03/30 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,118 10,115 10,118 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,263 7.00 0.31 2,258 2.00 0.09 1403/03/27 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 1.603 میلیارد 2,256 2,263 2,255 2,264 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 16.718 میلیارد 16.726 میلیارد 710 میلیون 15.115 میلیارد 1.611 میلیارد 1.764 میلیارد 556.329 میلیون 2.88 0.99 0.91 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 23,526 2,006.00 9.32 21,520 0.00 0.00 1403/03/30 288 9.811 میلیون 211.13 میلیارد - 21,520 23,525 23,525 23,526 1 227,250,628 21,519 1 54,203,571 21,520 - - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 4.679 میلیون 1.843 میلیون 4.898 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,853 31.00 1.10 2,847 25.00 0.89 1403/03/30 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 28,327.53 2,822 2,800 2,800 2,860 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.927 میلیارد 2.927 میلیارد 60.851 میلیون 2.753 میلیارد 173.927 میلیون 483.296 میلیون 89.649 میلیون 1.93 1 0.36 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,530 8.00 0.53 1,532 10.00 0.66 1403/03/29 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 101,420.19 1,522 1,523 1,523 1,548 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 9.596 میلیارد 10.716 میلیارد 335.889 میلیون 9.085 میلیارد 1.631 میلیارد 1.404 میلیارد 305.582 میلیون 1.68 0.32 0.37 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,340 100.00 1.91 5,280 40.00 0.76 1403/03/30 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 37,914.85 5,240 5,340 5,340 5,340 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 103.329 میلیون 49.814 میلیون 17 میلیون 13.229 میلیون 36.585 میلیون 33.015 میلیون 15.253 میلیون 5.88 2.46 2.72 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,360 60.00 0.20 30,420 0.00 0.00 1403/03/30 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 3,581.87 30,420 30,400 30,050 30,950 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.531 میلیارد 445.469 میلیون 40.5 میلیون 298.762 میلیون 146.707 میلیون 130.509 میلیون 121.707 میلیون 10.12 8.4 9.44 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 139,340 9,400.00 7.23 129,940 0.00 0.00 1403/03/30 1,938 1.312 میلیون 170.45 میلیارد - 129,940 134,880 134,600 139,390 1 469 129,840 3 1,672 129,850 - - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 144,462 1.127 میلیون 182,964
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,392 24.00 1.75 1,374 6.00 0.44 1403/03/30 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 36,503.02 1,368 1,343 1,341 1,395 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 43.886 میلیون 38.427 میلیون 30.843 میلیون 1.508 میلیون 36.919 میلیون 4.083 میلیون 3.73 میلیون 11.36 1.15 10.38 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 45,834 3,900.00 9.30 41,934 0.00 0.00 1403/03/30 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 45,833 45,833 45,834 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 3,277 4.00 0.12 3,250 31.00 0.94 1403/03/30 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 10,832.49 3,281 3,257 3,218 3,291 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 14.302 میلیون 6.671 میلیون 3.957 میلیون 1.442 میلیون 5.23 میلیون 4.063 میلیون 1.067 میلیون 12.05 2.46 3.17 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,820 57.00 1.98 2,823 54.00 1.88 1403/03/30 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 43,404.8 2,877 2,820 2,820 2,867 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 183.603 میلیون 154.96 میلیون 16 میلیون 138.435 میلیون 16.525 میلیون 98.251 میلیون 334,244 135.13 2.73 0.46 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
کاما

باما

سهام بورس 3,060 57.00 1.83 3,058 59.00 1.89 1403/03/30 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 47,850.14 3,117 3,055 3,055 3,093 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 97.522 میلیون 43.999 میلیون 30 میلیون 5.782 میلیون 38.217 میلیون 9.186 میلیون 4.634 میلیون 19.8 2.4 9.99 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 10,220 200.00 1.92 10,230 190.00 1.82 1403/03/30 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 11,955.72 10,420 10,220 10,220 10,380 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 65.683 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 23.95 4.56 19.55 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,750 29.00 0.78 3,731 10.00 0.27 1403/03/30 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 25,971.54 3,721 3,650 3,650 3,782 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 153.584 میلیون 73.479 میلیون 39.605 میلیون 5.818 میلیون 67.661 میلیون 3.143 میلیون 2.097 میلیون 70.47 2.19 47.02 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 31,959 2,209.00 7.43 29,750 0.00 0.00 1403/03/30 79 3.962 میلیون 117.88 میلیارد - 29,750 31,958 31,957 31,968 15 14,996,350 29,750 7 4,988,117 29,751 - - - - - - - - - - - 335,651 3.627 میلیون 211,705 3.751 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,470 10.00 0.15 6,460 0.00 0.00 1403/03/30 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 3,036.42 6,460 6,370 6,370 6,530 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 252.533 میلیون 135.092 میلیون 35 میلیون 26.433 میلیون 108.659 میلیون 44.049 میلیون 39.871 میلیون 5.67 2.08 5.13 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 154,990 7,110.00 4.39 162,100 0.00 0.00 1403/03/30 1,406 680,737 110.35 میلیارد - 162,100 149,420 149,000 154,990 1 1,250 161,870 1 284 161,900 - - - - - - - - - - - 654,533 - 602,375 52,158
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 29,250 100.00 0.34 29,320 170.00 0.58 1403/03/30 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 13,771.74 29,150 28,570 28,570 29,730 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 120.945 میلیون 9.644 میلیون 4.05 میلیون 2.199 میلیون 7.445 میلیون 230,989 -227,942 -520.95 15.95 514.09 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,111 4.00 0.04 10,107 0.00 0.00 1403/03/30 135 10.521 میلیون 106.34 میلیارد - 10,107 10,111 10,110 10,111 2 52,591,519 10,107 9 20,281,890 10,108 - - - - - - - - - - - 3.075 میلیون 7.438 میلیون 2.53 میلیون 7.983 میلیون
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,111 2.00 0.02 10,113 0.00 0.00 1403/03/30 13 9.91 میلیون 100.22 میلیارد - 10,113 10,111 10,110 10,111 1 20,000,000 10,113 1 20,000,000 10,114 - - - - - - - - - - - 30,099 9.88 میلیون 10,000 9.9 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,030 17.00 1.68 1,029 16.00 1.58 1403/03/30 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 62,781.78 1,013 1,011 1,008 1,033 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 1.872 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 5.37 0.95 4.99 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 6,730 130.00 1.90 6,730 130.00 1.90 1403/03/30 1,376 10.119 میلیون 98.5 میلیارد 9,093.46 6,860 6,730 6,730 6,740 1 1,044 9,520 3 297,422 9,580 17.425 هزار میلیارد 14.919 میلیون 5.985 میلیون 1.789 میلیون 2.879 میلیون 3.105 میلیون 61,245 -530 -22716.92 3.88 196.59 9.949 میلیون - 9.949 میلیون -
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق بورس 11,350 150.00 1.30 11,500 0.00 0.00 1403/03/30 294 8.215 میلیون 94.49 میلیارد - 11,500 11,120 11,080 11,400 1 90 11,510 1 20,000 11,530 - - - - - - - - - - - 6.947 میلیون 1.206 میلیون 7.751 میلیون 402,506
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,860 20.00 0.34 5,810 70.00 1.19 1403/03/30 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 23,627.46 5,880 5,770 5,770 5,900 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 70.105 میلیون 29.407 میلیون 11.675 میلیون 2.273 میلیون 27.134 میلیون 5.812 میلیون 5.249 میلیون 12.92 2.5 11.67 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 6,910 20.00 0.29 6,860 30.00 0.44 1403/03/21 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 7,416.82 6,890 6,900 6,760 6,910 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.385 میلیارد 268.785 میلیون 200 میلیون 15.148 میلیون 253.637 میلیون 44.252 میلیون 41.982 میلیون 32.68 5.41 31 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 19,600 390.00 1.95 19,690 300.00 1.50 1403/03/30 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 3,981.76 19,990 20,000 19,600 20,000 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 24.297 میلیون 12.487 میلیون 640,000 11.695 میلیون 792,131 16.515 میلیون 130,713 96.41 15.91 0.76 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 3,812 74.00 1.98 3,763 25.00 0.67 1403/03/30 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 42,365.14 3,738 3,664 3,664 3,812 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 42.698 میلیون 17.88 میلیون 9 میلیون 8.831 میلیون 9.049 میلیون 3.619 میلیون 2.477 میلیون 13.67 3.74 9.36 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 7,510 40.00 0.53 7,440 110.00 1.46 1403/03/30 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 8,232.13 7,550 7,400 7,400 7,600 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 13.502 میلیون 3.656 میلیون 1.72 میلیون 704,750 2.951 میلیون 6.487 میلیون 1.044 میلیون 12.26 4.34 1.97 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
جهش

جهش

صندوق بورس 9,300 2,220.00 19.27 11,520 0.00 0.00 1403/03/30 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 9,010 9,000 9,300 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 37,430 730.00 1.99 37,420 720.00 1.96 1403/03/30 357 1.951 میلیون 75.61 میلیارد 4,902.89 36,700 37,300 36,790 37,430 1 5,000 36,000 30 435,912 38,710 42.636 هزار میلیارد 46.653 میلیون 7.474 میلیون 1.1 میلیون 5.491 میلیون 1.983 میلیون 1.415 میلیون 750,247 54.86 20.76 29.09 1.29 میلیون 661,000 1.951 میلیون -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,900 100.00 1.72 5,820 20.00 0.34 1403/03/30 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 10,127.67 5,800 5,720 5,720 5,910 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 38.461 میلیون 18.991 میلیون 6.3 میلیون 1.795 میلیون 17.195 میلیون 5.556 میلیون 4.44 میلیون 8.26 2.13 6.6 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,670 180.00 1.90 9,640 150.00 1.58 1403/03/30 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 9,412.96 9,490 9,600 9,470 9,670 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.745 میلیارد 1.067 میلیارد 134.342 میلیون 450.059 میلیون 616.579 میلیون 3.311 میلیارد 262.658 میلیون 4.93 2.1 0.39 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 401 7.00 1.78 400 6.00 1.52 1403/03/30 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 106,939.59 394 396 391 401 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 746.287 میلیون 1.184 میلیارد 667.085 میلیون 479.453 میلیون 704.223 میلیون 573.195 میلیون -45,083,763 -5.92 0.38 0.47 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,086 21.00 1.97 1,078 13.00 1.22 1403/03/30 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 42,751.74 1,065 1,069 1,069 1,086 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 51.5 میلیون 55.168 میلیون 32.5 میلیون 16.465 میلیون 38.704 میلیون 12.926 میلیون 5.993 میلیون 5.85 0.91 2.71 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 135,460 2,650.00 2.00 134,530 1,720.00 1.30 1403/03/30 331 372,222 63.45 میلیارد 643.51 132,810 134,300 132,880 135,460 2 1,031 170,150 1 100 171,200 33.24 هزار میلیارد 29.635 میلیون 6.027 میلیون 195,000 3.401 میلیون 2.625 میلیون 18.362 میلیون 2.51 میلیون 10.45 9.99 1.43 358,618 13,116 371,734 -
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,040 34.00 0.85 4,018 12.00 0.30 1403/03/30 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 19,797.68 4,006 4,048 4,000 4,050 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 159.043 میلیون 79.889 میلیون 30.4 میلیون 36.896 میلیون 42.993 میلیون 39.658 میلیون 39.39 میلیون 3.1 2.84 3.08 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,118 5.00 0.05 10,113 0.00 0.00 1403/03/30 66 6.135 میلیون 62.04 میلیارد - 10,113 10,115 10,115 10,118 30 24,987,278 10,112 13 13,722,796 10,113 - - - - - - - - - - - 4.16 میلیون 1.975 میلیون 764,683 5.37 میلیون
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 7,910 150.00 1.86 7,900 160.00 1.99 1403/03/30 790 6.038 میلیون 59.77 میلیارد 4,736.64 8,060 7,900 7,900 8,060 2 19,896 9,720 2 3,536 9,730 9.9 هزار میلیارد 10.751 میلیون 4.613 میلیون 1,000,000 2.681 میلیون 1.933 میلیون 4.013 میلیون 834,035 9.48 4.09 1.97 6.024 میلیون - 6.011 میلیون 12,306
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,072 11.00 0.53 2,052 31.00 1.49 1403/03/30 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 14,452.96 2,083 2,088 2,042 2,099 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 92.062 میلیون 95.901 میلیون 20.131 میلیون 50.754 میلیون 45.147 میلیون 17.055 میلیون 10.366 میلیون 3.98 0.91 2.42 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
توسکا

توسکا

صندوق بورس 12,394 999.00 8.77 11,395 0.00 0.00 1403/03/30 41 5.116 میلیون 58.29 میلیارد - 11,395 12,395 12,394 12,395 22 20,232,019 11,395 11 9,418,485 11,396 - - - - - - - - - - - 1.262 میلیون 3.853 میلیون 527,258 4.588 میلیون
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 19,240 360.00 1.91 19,090 210.00 1.11 1403/03/30 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 4,435.94 18,880 18,980 18,870 19,250 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 51.743 میلیون 3.778 میلیون 2.7 میلیون 198,200 3.579 میلیون 775,135 746,105 69.08 14.41 66.5 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
چافست

افست

سهام بورس 8,630 170.00 1.93 8,630 170.00 1.93 1403/03/30 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 24,667.89 8,800 8,630 8,630 8,670 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 27.942 میلیون 13.784 میلیون 1.93 میلیون 11.287 میلیون 2.497 میلیون 5.068 میلیون 411,334 40.49 6.67 3.29 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 7,190 120.00 1.70 7,120 50.00 0.71 1403/03/30 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 14,781.21 7,070 7,070 6,970 7,210 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.196 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 3.53 6.34 2.88 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 87,250 1,790.00 2.01 88,830 210.00 0.24 1403/03/30 550 355,580 52.63 میلیارد 579.94 89,040 87,250 87,250 87,250 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 111.534 میلیون 12.196 میلیون 1.18 میلیون 6.75 میلیون 5.446 میلیون 11.723 میلیون 5.399 میلیون 19.41 19.25 8.94 354,980 500 352,775 2,705
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,651 51.00 1.96 2,618 18.00 0.69 1403/03/30 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 57,099.36 2,600 2,647 2,572 2,651 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.135 میلیارد 734.278 میلیون 390 میلیون 114.096 میلیون 620.182 میلیون 2.25 میلیارد 197.938 میلیون 5.16 1.65 0.45 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 6,220 120.00 1.97 6,200 100.00 1.64 1403/03/30 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 24,899.46 6,100 6,180 6,180 6,220 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 61.666 میلیون 42.478 میلیون 8.5 میلیون 8.966 میلیون 33.512 میلیون 18.718 میلیون 17.964 میلیون 2.93 1.57 2.82 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 22,910 440.00 1.96 22,530 60.00 0.27 1403/03/30 618 2.041 میلیون 50.95 میلیارد 2,528.6 22,470 22,910 22,910 22,910 0 0 0 0 35.942 هزار میلیارد 37.796 میلیون 8.312 میلیون 1.44 میلیون 5.324 میلیون 2.989 میلیون 11.443 میلیون 4.887 میلیون 6.64 10.85 2.84 1.891 میلیون 149,607 1.935 میلیون 106,230
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 44,130 900.00 2.00 45,000 30.00 0.07 1403/03/30 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 5,683 45,030 44,130 44,130 44,130 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 18.748 میلیون 2.5 میلیون 400,000 756,307 1.743 میلیون 1.307 میلیون 1.109 میلیون 16.23 10.32 13.77 661,019 388,771 982,895 66,895
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,480 100.00 1.36 7,390 10.00 0.14 1403/03/30 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 14,570.19 7,380 7,320 7,320 7,510 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 782.38 میلیون 387.753 میلیون 60 میلیون 338.98 میلیون 48.773 میلیون 109.677 میلیون 170,008 2608.11 9.09 4.04 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,125 6.00 0.28 2,131 0.00 0.00 1403/03/30 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 12,490.88 2,131 2,131 2,125 2,132 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 89.294 میلیون 51.893 میلیون 35 میلیون 14.709 میلیون 37.184 میلیون 18.304 میلیون 11.246 میلیون 6.63 2.01 4.07 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 6,710 130.00 1.98 6,710 130.00 1.98 1403/03/30 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 38,710.71 6,580 6,630 6,620 6,710 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 101.036 میلیون 34.548 میلیون 13.6 میلیون 9.78 میلیون 24.767 میلیون 10.553 میلیون 10.574 میلیون 8.64 3.68 8.65 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 4,121 8.00 0.19 4,126 3.00 0.07 1403/03/30 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 10,151.79 4,129 4,117 4,060 4,178 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 90.433 میلیون 52.486 میلیون 17.34 میلیون 18.888 میلیون 33.598 میلیون 3.893 میلیون 7.691 میلیون 9.31 2.13 18.38 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 3,848 41.00 1.08 3,859 52.00 1.37 1403/03/30 256 4.801 میلیون 39.99 میلیارد 7,627.61 3,807 3,883 3,830 3,883 2 2,900 8,290 1 2,166 8,310 70.455 هزار میلیارد 72.229 میلیون 49.927 میلیون 15 میلیون 14.344 میلیون 35.583 میلیون 61.848 میلیون 16.349 میلیون 3.54 1.63 0.94 525,126 4.276 میلیون 4.524 میلیون 277,376
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,531 51.00 1.98 2,581 1.00 0.04 1403/03/30 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 85,486.77 2,582 2,531 2,531 2,531 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 230.3 میلیون 166.459 میلیون 52.164 میلیون 98.273 میلیون 68.186 میلیون 150.417 میلیون 13.37 میلیون 10.07 1.97 0.9 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 163,100 420.00 0.26 163,050 470.00 0.29 1403/03/30 548 264,813 39.64 میلیارد 525.22 163,520 160,270 160,270 163,800 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 1.989 میلیارد 769.808 میلیون 9 میلیون 521.849 میلیون 247.959 میلیون 1.188 میلیارد 224.16 میلیون 6.55 5.92 1.23 57,030 207,382 214,203 50,209
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,681 5.00 0.30 1,675 1.00 0.06 1403/03/27 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 49,109.51 1,676 1,686 1,653 1,698 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 10.628 میلیارد 11.768 میلیارد 215.354 میلیون 10.268 میلیارد 1.501 میلیارد 986.074 میلیون 26.185 میلیون 13.78 0.24 0.37 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 1,909 17.00 0.88 1,912 14.00 0.73 1403/03/30 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 22,105.51 1,926 1,926 1,892 1,958 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 35.644 میلیون 29.025 میلیون 9.358 میلیون 17.751 میلیون 11.274 میلیون 14.437 میلیون -1,372,916 -13.03 1.59 1.24 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
وامید

سر. امید

سهام بورس 17,050 280.00 1.67 16,780 10.00 0.06 1403/03/30 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 32,806.96 16,770 16,710 16,710 17,050 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.722 میلیارد 535.975 میلیون 96.98 میلیون 94.681 میلیون 441.294 میلیون 261.53 میلیون 249.061 میلیون 6.53 3.69 6.22 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,487 23.00 1.57 1,478 14.00 0.96 1403/03/30 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 27,192.05 1,464 1,470 1,447 1,493 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 197.025 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.02 0.94 7.57 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 2,489 21.00 0.85 2,483 15.00 0.61 1403/03/30 859 7.956 میلیون 37.99 میلیارد 27,335.26 2,468 2,431 2,431 2,517 0 0 0 0 35.813 هزار میلیارد 53.081 میلیون 41.083 میلیون 12.3 میلیون 22.54 میلیون 18.542 میلیون 17.359 میلیون 8.19 میلیون 3.73 1.65 1.76 7.06 میلیون 895,256 7.903 میلیون 53,000
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,500 270.00 1.96 13,740 30.00 0.22 1403/03/30 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 11,042.93 13,770 13,500 13,500 13,770 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 430.232 میلیون 134.998 میلیون 25 میلیون 86.732 میلیون 48.267 میلیون 71.166 میلیون 20.233 میلیون 16.98 7.12 4.83 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
کگل

گل گهر

سهام بورس 3,990 44.00 1.09 4,022 12.00 0.30 1403/03/22 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 9,630.13 4,034 4,009 3,954 4,058 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.177 میلیارد 1.213 میلیارد 380 میلیون 648.811 میلیون 564.299 میلیون 670.827 میلیون 164.211 میلیون 9.31 2.71 2.28 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 34,580 670.00 1.98 34,200 290.00 0.86 1403/03/30 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 6,420.79 33,910 34,550 34,520 34,580 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 196.296 میلیون 25.981 میلیون 5.625 میلیون 3.809 میلیون 22.172 میلیون 27.539 میلیون 26.305 میلیون 7.3 8.66 6.97 866,285 206,954 175,062 898,177
کچاد

چادرملو

سهام بورس 3,890 63.00 1.65 3,835 8.00 0.21 1403/03/30 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 14,040.64 3,827 3,835 3,835 3,891 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.671 میلیارد 840.394 میلیون 324 میلیون 246.094 میلیون 594.3 میلیون 603.741 میلیون 254.175 میلیون 5.61 2.4 2.36 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
فلامی

لامیران

سهام بورس 6,600 50.00 0.76 6,550 0.00 0.00 1403/03/30 246 2.982 میلیون 36 میلیارد 15,865.27 6,550 6,520 6,520 6,660 5 83,295 12,110 1 1,500 12,200 7.242 هزار میلیارد 6.355 میلیون 1.365 میلیون 900,000 333,680 1.032 میلیون 687,198 302,624 19.48 5.71 8.58 2.882 میلیون 27,390 2.71 میلیون 199,200
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 19,800 380.00 1.96 19,640 220.00 1.13 1403/03/30 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 10,465.16 19,420 19,390 19,390 19,800 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.453 میلیارد 480.342 میلیون 72 میلیون 38.983 میلیون 441.358 میلیون 255.957 میلیون 244.997 میلیون 5.77 3.2 5.52 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 3,488 47.00 1.33 3,476 59.00 1.67 1403/03/30 386 5.803 میلیون 35.02 میلیارد 16,988.05 3,535 3,465 3,465 3,550 5 13,735 5,980 1 172,837 6,000 26.341 هزار میلیارد 25.498 میلیون 15.038 میلیون 5.554 میلیون 6.193 میلیون 8.845 میلیون 7.624 میلیون 2.17 میلیون 8.89 2.19 2.53 3.104 میلیون 2.672 میلیون 5.776 میلیون -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,110 140.00 1.93 7,240 10.00 0.14 1403/03/30 422 3.004 میلیون 34.33 میلیارد 2,461.09 7,250 7,110 7,110 7,110 0 0 0 100 4,320,244 11,320 30.061 هزار میلیارد 19.775 میلیون 2.349 میلیون 2.63 میلیون 733,646 1.616 میلیون 570,693 346,980 54.88 11.79 33.37 2.416 میلیون 574,131 2.99 میلیون -
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,604 51.00 2.00 2,572 19.00 0.74 1403/03/30 219 14.401 میلیون 34.28 میلیارد 59,833.46 2,553 2,554 2,554 2,604 1 131,165 2,367 3 15,000 2,374 109.618 هزار میلیارد 1.44 میلیارد 1.387 میلیارد 50 میلیون 1.312 میلیارد 75.957 میلیون 142.189 میلیون 18.251 میلیون 7.05 1.69 0.9 1.651 میلیون 12.674 میلیون 7.829 میلیون 6.496 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,050 290.00 1.96 14,800 40.00 0.27 1403/03/30 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 6,775.89 14,760 14,850 14,610 15,050 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.688 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 5.17 8.22 4.95 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,780 110.00 1.94 5,760 90.00 1.59 1403/03/30 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 14,034.17 5,670 5,780 5,630 5,780 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 72.952 میلیون 33.973 میلیون 12 میلیون 3.832 میلیون 30.141 میلیون 11.806 میلیون 13.341 میلیون 5.18 2.29 5.85 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
دامین

دارو امین

سهام بورس 9,310 190.00 2.00 9,310 190.00 2.00 1403/03/30 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 58,924.81 9,500 9,310 9,310 9,310 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 62.717 میلیون 22.202 میلیون 5.5 میلیون 11.512 میلیون 10.69 میلیون 12.39 میلیون 2.895 میلیون 17.7 4.79 4.13 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 29,900 610.00 2.00 29,900 610.00 2.00 1403/03/30 372 719,695 31.47 میلیارد 994.69 30,510 29,900 29,900 30,600 3 1,569 43,420 1 778 44,180 37.162 هزار میلیارد 36.5 میلیون 15.58 میلیون 850,000 11.085 میلیون 4.496 میلیون 12.819 میلیون 2.71 میلیون 9.39 5.65 1.98 232,813 486,882 523,287 196,408
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 4,602 90.00 1.99 4,558 46.00 1.02 1403/03/30 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 9,845.26 4,512 4,557 4,515 4,602 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 86.277 میلیون 29.655 میلیون 18.2 میلیون 3.321 میلیون 26.334 میلیون 7.183 میلیون 4.902 میلیون 16.93 3.15 11.55 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 4,443 0.00 0.00 4,435 8.00 0.18 1403/03/30 348 2.275 میلیون 29.82 میلیارد 4,246.7 4,443 4,443 4,355 4,443 9 145,932 13,030 1 172 13,040 300.84 هزار میلیارد 370.167 میلیون 198.866 میلیون 68 میلیون 68.587 میلیون 130.279 میلیون 207.252 میلیون 60.262 میلیون 5 2.31 1.46 347,310 1.927 میلیون 1.963 میلیون 312,129
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 6,250 120.00 1.88 6,360 10.00 0.16 1403/03/27 518 2.64 میلیون 29.6 میلیارد 5,154.76 6,370 6,250 6,250 6,250 513 15,331,996 11,070 218 14,495,154 11,070 29.461 هزار میلیارد 19.628 میلیون 6.151 میلیون 2.628 میلیون 2.939 میلیون 3.212 میلیون 6.473 میلیون 431,089 38.78 5.2 2.58 - - - -
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 13,740 150.00 1.10 13,620 30.00 0.22 1403/03/30 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 7,536.02 13,590 13,580 13,580 13,860 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 600.768 میلیون 202.666 میلیون 38.365 میلیون 78.236 میلیون 124.43 میلیون 41.473 میلیون 38.355 میلیون 13.62 4.2 12.6 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,267 67.00 2.01 3,268 66.00 1.98 1403/03/30 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 64,731.95 3,334 3,267 3,267 3,333 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.061 میلیارد 752.407 میلیون 190 میلیون 440.247 میلیون 312.16 میلیون 739.947 میلیون 81.39 میلیون 7.63 1.99 0.84 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 3,740 73.00 1.99 3,733 66.00 1.80 1403/03/30 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 30,857.73 3,667 3,739 3,650 3,740 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 56.045 میلیون 28.272 میلیون 13 میلیون 7.516 میلیون 20.756 میلیون 12.254 میلیون 11.999 میلیون 4.04 2.34 3.96 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 3,689 75.00 1.99 3,709 55.00 1.46 1403/03/30 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 12,503.75 3,764 3,689 3,689 3,689 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 114.534 میلیون 62.608 میلیون 24 میلیون 25.878 میلیون 36.73 میلیون 71.132 میلیون 8.357 میلیون 10.65 2.42 1.25 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 3,144 65.00 2.03 3,208 1.00 0.03 1403/03/30 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 1,881 3,209 3,144 3,144 3,144 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 11.277 میلیون 4.437 میلیون 3.5 میلیون 48,761 4.388 میلیون 737,332 617,460 18.18 2.56 15.23 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927