همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 22,300 390.00 1.78 21,910 0.00 0.00 16:46 70,932 330.6 میلیون 7.243 هزار میلیارد 8,864.25 21,910 22,300 20,810 22,300 5673 36,136,844 21,240 1 636 21,400 1752.8 هزار میلیارد 330.597 میلیون 1.699 میلیارد 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.51 6.47 6.51 32.498 میلیون 2 میلیون 10.339 میلیون 24.159 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 10,540 10.00 0.09 10,530 0.00 0.00 12:29 41,498 614.41 میلیون 6.472 هزار میلیارد 17,103.74 10,530 10,540 10,300 10,540 5901 266,732,668 10,040 1 2,000 10,200 800.28 هزار میلیارد 911.273 میلیون 237.711 میلیون 51 میلیون 110.993 میلیون 126.717 میلیون 791.908 میلیون 37.677 میلیون 21.24 6.32 1.01 15.18 میلیون 400,000 5.565 میلیون 10.015 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 74,480 1,630.00 2.14 74,360 1,750.00 2.30 1399/10/14 55,948 65.81 میلیون 4.894 هزار میلیارد - 76,110 74,500 70,150 74,480 2 573 74,740 7 2,094 74,740 98.473 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,150 60.00 2.71 2,210 0.00 0.00 12:29 47,318 1.94 میلیارد 4.277 هزار میلیارد 43,280.17 2,210 2,250 2,080 2,250 3779 218,567,988 2,150 2 800,000 2,150 432.078 هزار میلیارد 919.955 میلیون 553.952 میلیون 6.54 432.078 میلیون -13.87 131.808 میلیون -31,155,107 -13.87 6.54 3.28 84.709 میلیون 10.8 میلیون 72.067 میلیون 23.442 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,630 100.00 3.66 2,730 0.00 0.00 12:30 51,472 1.47 میلیارد 4.018 هزار میلیارد 29,653.19 2,730 2,810 2,570 2,810 3997 169,269,581 2,680 0 0 0 823.521 هزار میلیارد 1.419 میلیارد 638.913 میلیون 18.75 823.521 میلیون -9.45 444.859 میلیون -95,530,249 -9.44 18.75 1.5 100.728 میلیون 20 میلیون 107.216 میلیون 13.511 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,710 20.00 0.73 2,730 0.00 0.00 12:29 36,985 1.28 میلیارد 3.506 هزار میلیارد 39,899.28 2,730 2,750 2,620 2,750 3692 338,037,336 2,660 0 0 0 611.318 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 586.686 میلیون 3.01 611.318 میلیون 7.91 313.093 میلیون 22.32 میلیون 7.91 3.01 1.51 31.279 میلیون 1.2 میلیون 32.479 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,680 30.00 0.35 8,650 0.00 0.00 12:29 34,016 378.68 میلیون 3.274 هزار میلیارد 11,496.15 8,650 8,680 8,250 8,680 4350 104,120,030 8,290 1 2,000 8,480 648.75 هزار میلیارد 717.919 میلیون 175.836 میلیون 44 میلیون 69.169 میلیون 106.667 میلیون 500.369 میلیون 29.371 میلیون 22.09 6.08 1.3 13.695 میلیون 650,000 5.545 میلیون 8.8 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,111 45.00 0.44 10,111 45.00 0.44 1399/10/14 6,921 321.61 میلیون 3.252 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,100 10,115 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 121.332 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,440 180.00 1.55 11,620 0.00 0.00 12:30 34,078 248.09 میلیون 2.882 هزار میلیارد 26,170.97 11,620 11,770 11,160 11,770 4112 44,166,791 11,210 1 50,000 11,210 2428.58 هزار میلیارد 248.089 میلیون 2.343 میلیارد 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 9.85 4.68 4.12 32.036 میلیون 2.531 میلیون 8.367 میلیون 26.2 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,860 100.00 0.46 21,760 0.00 0.00 12:29 20,391 131.75 میلیون 2.867 هزار میلیارد 6,461.16 21,760 21,860 20,840 21,860 2120 43,648,726 20,820 1 2,000 20,840 624.251 هزار میلیارد 709.153 میلیون 168.609 میلیون 28.688 میلیون 84.902 میلیون 83.706 میلیون 691.762 میلیون 25.91 میلیون 24.09 7.46 0.9 6.796 میلیون 900,000 1.612 میلیون 6.084 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,430 260.00 2.33 11,170 0.00 0.00 12:44 38,266 238.36 میلیون 2.663 هزار میلیارد 24,928.67 11,170 11,430 10,570 11,430 5199 53,612,529 10,890 7 25,509 10,930 2234 هزار میلیارد 238.362 میلیون 2.178 میلیارد 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 10.69 5.69 6.43 15.13 میلیون 1.2 میلیون 9.55 میلیون 6.78 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,500 990.00 4.83 20,490 0.00 0.00 12:30 33,132 126.85 میلیون 2.6 هزار میلیارد 3,965.56 20,490 21,510 19,470 21,510 2811 14,683,167 20,490 1 490 20,530 118.842 هزار میلیارد 127.952 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 62.19 17.04 53.03 10.126 میلیون - 6.076 میلیون 4.05 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,020 120.00 3.82 3,140 0.00 0.00 12:30 31,680 802.13 میلیون 2.519 هزار میلیارد 25,319.65 3,140 3,320 3,020 3,320 1809 44,452,981 3,170 0 0 0 124.36 هزار میلیارد 128.713 میلیون 64.903 میلیون 39.605 میلیون 4.353 میلیون 60.55 میلیون 17.831 میلیون 15.144 میلیون 8.22 2.05 6.97 55.913 میلیون 94,072 46.607 میلیون 9.4 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 9,290 420.00 4.33 9,710 0.00 0.00 12:30 26,208 249.42 میلیون 2.421 هزار میلیارد 9,516.75 9,710 10,250 9,290 10,250 1958 27,816,962 9,770 3 3,564 9,940 121.375 هزار میلیارد 125.469 میلیون 41.027 میلیون 12.5 میلیون 4.094 میلیون 36.933 میلیون 20.397 میلیون 19.123 میلیون 6.35 3.29 5.95 14.937 میلیون 101,743 6.802 میلیون 8.236 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,590 50.00 1.89 2,640 0.00 0.00 12:30 21,487 755.07 میلیون 1.997 هزار میلیارد 35,140.56 2,640 2,670 2,490 2,670 2471 154,767,197 2,550 1 2,200 2,570 462.935 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون 9.4 2.05 1.1 43.401 میلیون 5.5 میلیون 20.901 میلیون 28 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,990 90.00 2.21 4,080 0.00 0.00 12:30 18,006 469.77 میلیون 1.917 هزار میلیارد 26,089.87 4,080 4,140 3,860 4,140 1840 119,006,602 3,950 1 2,000 3,960 844.735 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 9.2 1.89 1.41 53.2 میلیون 2.288 میلیون 51.98 میلیون 3.508 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,020 10.00 0.33 3,030 0.00 0.00 12:30 15,030 606.58 میلیون 1.837 هزار میلیارد 40,357.96 3,030 3,060 2,850 3,060 1723 179,032,455 2,960 0 0 0 473.71 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 31.15 3.78 2.44 29.106 میلیون 800,000 9.906 میلیون 20 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 194,000 1,060.00 0.55 192,940 0.00 0.00 1399/10/18 16,885 7.48 میلیون 1.443 هزار میلیارد 443.04 192,940 190,000 184,900 194,260 1 50 194,000 8 41,727 194,000 55.271 هزار میلیارد 60.452 میلیون 6.767 میلیون 286,469 5.181 میلیون 1.586 میلیون 7.374 میلیون 1.503 میلیون 36.78 34.85 7.5 7.479 میلیون 1,868 6.194 میلیون 1.287 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 19,680 870.00 4.23 20,550 0.00 0.00 12:29 14,525 66.7 میلیون 1.371 هزار میلیارد 4,592.16 20,550 21,720 19,660 21,720 1120 5,427,544 20,700 1 240 20,770 443.058 هزار میلیارد 830.922 میلیون 419.987 میلیون 16.393 میلیون 387.864 میلیون 32.123 میلیون 12.788 میلیون 6.436 میلیون 68.84 13.79 34.65 7.554 میلیون 50,000 5.404 میلیون 2.2 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,130 90.00 2.80 3,220 0.00 0.00 12:29 28,265 420.7 میلیون 1.354 هزار میلیارد 14,884.19 3,220 3,370 3,120 3,420 5 300,108 3,350 9 6,028 3,350 64.821 هزار میلیارد 70.512 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 43.95 3.01 16.29 422.321 میلیون 10.523 میلیون 361.768 میلیون 71.076 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 7,840 410.00 4.97 8,250 0.00 0.00 12:29 12,973 159.94 میلیون 1.319 هزار میلیارد 12,328.71 8,250 8,650 7,830 8,650 730 12,574,456 8,250 4 115,882 8,510 33 هزار میلیارد 99.63 میلیون 72.051 میلیون 1.5 میلیون 66.63 میلیون 5.421 میلیون 49.001 میلیون 819,564 40.28 6.09 0.67 37.002 میلیون - 31.886 میلیون 5.116 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,630 670.00 4.11 16,300 0.00 0.00 12:29 25,454 77.09 میلیون 1.256 هزار میلیارد 3,028.79 16,300 16,890 15,300 16,890 812 5,166,193 16,170 10 52,700 16,170 179.3 هزار میلیارد 191.485 میلیون 27.137 میلیون 11 میلیون 12.185 میلیون 14.953 میلیون 9.166 میلیون 8.997 میلیون 19.93 11.99 19.56 33.266 میلیون - 22.907 میلیون 10.359 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 18,510 360.00 1.91 18,870 0.00 0.00 12:29 14,920 64.16 میلیون 1.211 هزار میلیارد 4,300.1 18,870 19,480 18,510 20,110 1 300 19,230 5 98,909 19,250 188.7 هزار میلیارد 190.569 میلیون 24.977 میلیون 10 میلیون 1.869 میلیون 23.107 میلیون 8.07 میلیون 18.768 میلیون 10.06 8.17 23.38 95.19 میلیون 875,989 94.608 میلیون 1.458 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,870 160.00 1.45 11,030 0.00 0.00 12:29 9,855 108.7 میلیون 1.199 هزار میلیارد 11,029.66 11,030 11,150 10,410 11,150 1279 28,501,387 10,620 1 500 10,770 794.16 هزار میلیارد 820.11 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 16.09 6.15 15.41 16.044 میلیون 3.841 میلیون 2.327 میلیون 17.558 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 23,340 860.00 3.55 24,200 0.00 0.00 12:29 10,231 48.78 میلیون 1.18 هزار میلیارد 4,768.05 24,200 24,560 23,340 25,700 1 9,597 24,600 3 2,725 24,610 242 هزار میلیارد 251.315 میلیون 31.15 میلیون 10 میلیون 9.315 میلیون 21.835 میلیون 11.689 میلیون 11.627 میلیون 20.81 11.08 20.7 33.041 میلیون 9.528 میلیون 41.986 میلیون 583,523
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 106,680 1,060.00 1.00 105,620 0.00 0.00 12:29 8,646 10.66 میلیون 1.126 هزار میلیارد 1,232.71 105,620 103,670 103,670 113,000 0 0 0 643 2,925,773 108,070 21.124 هزار میلیارد 30.992 میلیون 11.451 میلیون 200,000 9.868 میلیون 1.583 میلیون 1.393 میلیون 1.355 میلیون 15.59 13.34 15.17 358,499 - 358,499 -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,930 280.00 2.74 10,210 0.00 0.00 12:29 15,662 106.35 میلیون 1.086 هزار میلیارد 6,790.46 10,210 10,540 9,640 10,540 1034 10,870,062 10,040 1 1,050 10,400 255.25 هزار میلیارد 270.037 میلیون 149.458 میلیون 20 میلیون 14.787 میلیون 134.671 میلیون 4.01 میلیون 102.093 میلیون 2.5 1.9 63.65 22.304 میلیون 300,000 9.075 میلیون 13.529 میلیون
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 40,000 1,000.00 2.44 41,000 0.00 0.00 12:29 15,370 25.62 میلیون 1.051 هزار میلیارد 1,667.1 41,000 41,200 38,530 42,570 1 100,000 40,710 2 49,982 40,710 32.8 هزار میلیارد 33.262 میلیون 1.526 میلیون 799,997 461,786 1.064 میلیون 1.502 میلیون 273,179 120.07 30.83 21.83 8.585 میلیون 146,025 8.131 میلیون 600,000
کاذر

فرآورده های نسوز آذر

سهام بورس 36,490 260.00 0.72 36,230 0.00 0.00 12:29 6,904 27.32 میلیون 989.8 میلیارد 3,956.97 36,230 36,490 34,000 36,490 187 1,536,803 37,190 1 95,000 37,190 29.129 هزار میلیارد 30.024 میلیون 2.342 میلیون 450,000 894,913 1.447 میلیون 1.894 میلیون 720,802 40.41 20.13 15.38 23.845 میلیون 136,124 23.979 میلیون 2,900
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 60,900 2,380.00 3.76 63,280 0.00 0.00 12:29 9,358 15.14 میلیون 958.2 میلیارد 1,617.98 63,280 65,000 60,420 66,780 1 5,000 64,000 6 12,358 64,000 22.148 هزار میلیارد 22.201 میلیون 1.409 میلیون 350,000 52,636 1.356 میلیون 207,240 885,020 25.03 16.33 106.87 18.017 میلیون 598,056 17.775 میلیون 840,618
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 26,874 310.00 1.17 26,875 311.00 1.17 1399/10/14 1,347 33.75 میلیون 907 میلیارد - 26,564 26,584 26,873 26,879 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 80.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
افقح

فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 81,000 20.00 0.02 81,140 120.00 0.15 1399/10/22 518 11.15 میلیون 904.4 میلیارد 21,516.39 81,020 83,000 81,000 83,000 1 70 81,200 5 486,013 82,300 162.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,987 - - 13,987
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 20,580 1,150.00 5.29 21,730 0.00 0.00 12:29 7,883 41.53 میلیون 902.3 میلیارد 5,268.79 21,730 22,610 20,580 22,740 4 380,000 22,490 23 389,934 22,490 70.263 هزار میلیارد 332.09 میلیون 260.395 میلیون 3.233 میلیون 261.827 میلیون -1,432,055 28.845 میلیون 6.417 میلیون 10.95 -49.06 2.44 78.668 میلیون 3.728 میلیون 74.615 میلیون 7.781 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 8,420 390.00 4.43 8,810 0.00 0.00 12:29 10,605 101.97 میلیون 898.8 میلیارد 9,614.86 8,810 9,260 8,380 9,260 644 8,537,264 8,870 1 1,000 8,890 48.718 هزار میلیارد 74.833 میلیون 30.293 میلیون 5.53 میلیون 26.115 میلیون 4.178 میلیون 33.773 میلیون 1.099 میلیون 44.35 11.66 1.44 17.046 میلیون - 15.746 میلیون 1.3 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 18,610 570.00 2.97 19,180 0.00 0.00 12:29 10,827 46.78 میلیون 897.2 میلیارد 4,321.04 19,180 20,420 18,480 20,420 489 2,258,217 19,700 1 20,000 19,700 76.847 هزار میلیارد 77.493 میلیون 7.929 میلیون 4.007 میلیون 645,593 7.283 میلیون 2.4 میلیون 2.224 میلیون 34.55 10.55 32.03 14.908 میلیون 2.087 میلیون 16.679 میلیون 315,000
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,380 130.00 3.70 3,510 0.00 0.00 12:29 13,011 251.22 میلیون 882.5 میلیارد 19,308.23 3,510 3,720 3,380 3,720 1099 23,348,204 3,590 1 200,000 3,590 127.774 هزار میلیارد 154.716 میلیون 67.765 میلیون 3.75 میلیون 26.943 میلیون 40.823 میلیون 13.281 میلیون 5.132 میلیون 24.9 3.13 9.62 237.99 میلیون 1.532 میلیون 232.433 میلیون 7.089 میلیون
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 73,400 2,910.00 3.81 76,310 0.00 0.00 12:29 5,819 11.51 میلیون 878.1 میلیارد 1,977.34 76,310 79,280 71,740 79,280 351 2,209,964 75,680 1 111 77,470 40.41 هزار میلیارد 43.06 میلیون 5.066 میلیون 529,550 2.65 میلیون 2.415 میلیون 4.815 میلیون 1.739 میلیون 23.23 16.73 8.39 9.909 میلیون 44,255 1.247 میلیون 8.706 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 62,130 880.00 1.40 63,010 0.00 0.00 12:29 3,400 13.89 میلیون 875.5 میلیارد 4,086.76 63,010 63,440 60,510 63,440 252 2,755,469 60,420 2 1,000 64,230 54.063 هزار میلیارد 64.269 میلیون 19.62 میلیون 858,000 10.206 میلیون 9.414 میلیون 22.644 میلیون 7.509 میلیون 7.2 5.74 2.39 581,846 298,492 100,338 780,000
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 13,260 440.00 3.21 13,700 0.00 0.00 12:29 9,544 62.76 میلیون 860.1 میلیارد 6,576.2 13,700 14,510 13,130 14,510 50 311,788 13,840 1 50,000 13,840 685 هزار میلیارد 749.841 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 8.45 5.26 2.7 28.299 میلیون 4.228 میلیون 18.109 میلیون 14.418 میلیون