همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 380 5.00 1.30 380 5.00 1.30 1400/09/15 2,432 1.18 میلیارد 446.9 میلیارد 483,472.97 385 981 380 385 0 0 0 0 2.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بیمه پردیس

بیمه پردیس

سهام بورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/28 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,976 85.00 4.49 10:12 5,922 333.64 میلیون 660.2 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 470.00 10.00 4,313 387.00 8.23 1400/05/5 2,502 200.26 میلیون 863.7 میلیارد 80,040.57 4,700 4,800 4,230 5,170 0 0 0 0 6.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,568 66.00 4.39 1,544 42.00 2.80 10:12 3,095 119.99 میلیون 186.5 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,570 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 304.019 هزار میلیارد 958.041 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.92 17.18 1.11 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,138 18.00 0.18 10,138 18.00 0.18 1399/10/14 2,695 109.94 میلیون 1.115 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,138 10,139 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
خمهرح

مهرکام پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 398 11.00 2.69 393 16.00 3.91 1400/11/4 4,585 100.78 میلیون 39.6 میلیارد 21,980.5 409 735 370 422 0 0 0 0 738.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 965 29.00 3.10 960 24.00 2.56 10:11 1,617 99.56 میلیون 95.8 میلیارد 62,132.19 936 960 945 969 1 87,835 941 1 400,000 950 109.253 هزار میلیارد 227.112 میلیون 155.846 میلیون 113.568 میلیون 118.087 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.04 2.74 1.49 156.293 میلیون 1.886 میلیون 157.92 میلیون 259,318
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 603 124.00 25.89 601 122.00 25.47 1400/05/9 1,874 85.42 میلیون 51.3 میلیارد 70,573.31 479 461 590 611 8 503,862 459 1 280,157 460 55.845 هزار میلیارد 43.767 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 - 0.44 -1.45 13.584 میلیون 4.2 میلیون 17.784 میلیون -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,300 89.00 4.03 2,288 77.00 3.48 10:12 2,074 74.34 میلیون 170.3 میلیارد 38,814.58 2,211 2,266 2,220 2,318 80 19,474,213 2,238 2 40,554 2,238 90.696 هزار میلیارد 94.978 میلیون 68.089 میلیون 39.605 میلیون 4.322 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 18.9 1.42 17.66 185.762 میلیون 1.517 میلیون 186.443 میلیون 836,203
کحافظح

کاشی حافظ (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,020 113.00 5.93 2,011 104.00 5.45 1400/08/15 4,486 73.54 میلیون 147.9 میلیارد 16,394.32 1,907 2,700 1,820 2,050 0 0 0 0 7.385 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,960 537.00 37.74 1,964 541.00 38.02 1400/11/4 2,320 67.35 میلیون 132.3 میلیارد 19,405.08 1,423 1,361 1,870 1,971 0 0 0 0 21.765 هزار میلیارد 18.132 میلیون 16.024 میلیون 11.082 میلیون 2.961 میلیون 12.8 میلیون 6.766 میلیون 1.749 میلیون 61.38 1.19 2.25 7.15 میلیون 1,000,000 8.15 میلیون -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
بکامح

شهید قندی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 398 25.00 5.91 386 37.00 8.75 1400/10/28 1,864 65.87 میلیون 25.5 میلیارد 35,339 423 850 381 419 0 0 0 0 772 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 612 56.00 8.38 597 71.00 10.63 1400/05/31 1,394 62.94 میلیون 37.6 میلیارد 57,632.78 668 650 594 619 8 2,896,000 643 1 100,000 650 57.376 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 - 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 10:12 2,600 54.47 میلیون 354.6 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,129 1,281.00 11.23 10,129 1,281.00 11.23 1399/10/14 1,267 54.33 میلیون 550.3 میلیارد - 11,410 11,429 10,125 10,130 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 101.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,330 410.00 4.13 10:12 4,849 52.32 میلیون 542.6 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3038.41 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.81 3.26 2.61 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 10:11 2,724 52.07 میلیون 292.7 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.22 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,604 124.00 5.00 2,514 34.00 1.37 10:11 1,947 50.79 میلیون 131 میلیارد 18,744.54 2,480 2,551 2,500 2,604 2 59,646 2,543 2 10,536 2,545 158.619 هزار میلیارد 343.794 میلیون 280.686 میلیون 61.504 میلیون 189.174 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 4.81 1.7 0.54 90.788 میلیون 24.841 میلیون 101.739 میلیون 13.89 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 657 146.00 28.57 657 146.00 28.57 1400/07/10 788 49.03 میلیون 32.2 میلیارد 52,352.04 511 501 657 657 1 100,000 506 4 775,308 517 75.239 هزار میلیارد 58.75 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 - 0.53 -1.55 16.968 میلیون 9.941 میلیون 26.909 میلیون -
دزهراویح

دارو زهراوی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,250 1.00 0.03 3,029 220.00 6.77 1400/08/5 1,127 47.21 میلیون 143 میلیارد 41,891.65 3,249 4,320 3,000 3,250 0 0 0 0 2.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,810 250.00 3.81 10:12 4,237 46.99 میلیون 321.8 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.72 4.16 4.47 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,822 86.00 4.95 1,744 8.00 0.46 10:12 1,333 44.09 میلیون 79.6 میلیارد 24,080.32 1,736 1,788 1,750 1,822 1 27,700 1,764 1 2,000 1,764 312.13 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.1 1.54 0.58 59.866 میلیون - 56.299 میلیون 3.567 میلیون
رکیشح

کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 22.00 0.52 4,230 22.00 0.52 1400/07/18 279 43.24 میلیون 182.9 میلیارد 154,973.46 4,208 6,490 4,230 4,600 0 0 0 0 8.037 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شفنح

پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,580 620.00 7.79 7,960 0.00 0.00 1400/10/22 4,597 43.05 میلیون 357.7 میلیارد 9,365.03 7,960 13,990 7,900 8,650 0 0 0 0 249.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فاذر

آذراب

سهام بورس 867 17.00 2.00 869 19.00 2.24 10:10 918 41.47 میلیون 35.9 میلیارد 37,674.19 850 853 850 888 1 10,000 851 1 29,258 855 15.698 هزار میلیارد 34.747 میلیون 37.227 میلیون 18.126 میلیون 18.959 میلیون 18.548 میلیون 5.646 میلیون -180,232 -87.6 0.85 2.8 91.796 میلیون 4 میلیون 65.708 میلیون 30.088 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,640 23.00 1.42 1,623 6.00 0.37 10:12 1,638 39.53 میلیون 64.8 میلیارد 22,348.26 1,617 1,620 1,573 1,689 1 15,339 1,615 2 420,000 1,619 5.9 هزار میلیارد 7.017 میلیون 5.237 میلیون 3.597 میلیون 1.139 میلیون 713,321 1.796 میلیون 318,235 18.47 8.24 3.27 139.972 میلیون 2.1 میلیون 141.007 میلیون 1.065 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 391 18.00 4.83 380 7.00 1.88 10:11 563 39.13 میلیون 15.3 میلیارد 71,735.32 373 380 379 391 70 18,385,686 374 1 100,000 387 60.962 هزار میلیارد 60.502 میلیون 168.794 میلیون 158.756 میلیون 16,064 179.405 میلیون -42,006,349 -42,007,369 -1.44 0.34 -1.44 118.301 میلیون 11.013 میلیون 128.046 میلیون 1.268 میلیون
پردیسح

سر. پردیس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,165 45.00 3.72 1,210 0.00 0.00 1400/10/22 1,487 37.19 میلیون 44.3 میلیارد 25,011.88 1,210 1,700 1,120 1,230 0 0 0 0 1.252 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 396 18.00 4.76 385 7.00 1.85 10:11 328 33.65 میلیون 13.3 میلیارد 107,933.19 378 390 385 396 101 36,466,997 385 2 216,866 385 68.106 هزار میلیارد 67.933 میلیون 185.068 میلیون 176.441 میلیون 3,710 197.157 میلیون -49,108,920 -49,118,901 -1.38 0.34 -1.38 35.627 میلیون 14.456 میلیون 50.083 میلیون -
اتکامح

بیمه اتکائی امین(حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,070 11.00 0.36 3,063 4.00 0.13 1400/10/6 167 33.06 میلیون 101.3 میلیارد 197,972.16 3,059 2,509 3,063 3,070 0 0 0 0 3.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 74,240 1,870.00 2.46 72,930 3,180.00 4.18 1399/10/14 20,989 32.27 میلیون 2.353 هزار میلیارد - 76,110 74,500 71,200 74,300 2 573 74,740 7 2,094 74,740 96.579 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 394 18.00 4.79 385 9.00 2.39 10:11 435 31.22 میلیون 12.3 میلیارد 77,838.95 376 381 381 394 71 23,199,806 376 1 100,000 404 35.484 هزار میلیارد 35.23 میلیون 102.078 میلیون 91.218 میلیون 19,973 102.058 میلیون 4.553 میلیون -22,865,119 -1.54 0.34 7.73 76.926 میلیون - 75.607 میلیون 1.32 میلیون