همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,799 19.00 1.05 1,814 4.00 0.22 12:30 10,170 303.59 میلیون 550.8 میلیارد 29,851.53 1,818 1,822 1,783 1,849 1 10,000 1,810 1 400,000 1,810 354.656 هزار میلیارد 886.219 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.51 9.83 1.67 414.844 میلیون 43.71 میلیون 457.569 میلیون 984,851
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,919 25.00 1.29 1,944 0.00 0.00 12:30 11,719 300.78 میلیون 584.7 میلیارد 21,423.81 1,944 1,970 1,908 1,980 1 7,405 1,954 1 140,000 1,954 586.419 هزار میلیارد 1.311 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -4.03 -24.43 0.76 344.189 میلیون 75.357 میلیون 415.634 میلیون 3.912 میلیون
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 949 16.00 1.66 971 6.00 0.62 1400/06/20 10,392 287.71 میلیون 279.4 میلیارد 27,686 965 981 941 1,001 0 0 0 0 6.104 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 580 28.00 4.61 584 24.00 3.95 12:29 5,194 275.92 میلیون 161 میلیارد 53,122.07 608 578 578 598 0 0 0 413 38,797,070 606 50.042 هزار میلیارد 50.044 میلیون 82.349 میلیون 85.689 میلیون 1,769 82.347 میلیون -28,341,988 -30,551,394 -1.64 0.61 -1.77 95.571 میلیون 15 میلیون 110.571 میلیون -
کمند

کمند

صندوق بورس 10,077 79.00 0.78 10,077 79.00 0.78 1399/10/14 6,595 266.76 میلیون 2.688 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,077 10,079 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.078 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 539 25.00 4.86 529 15.00 2.92 12:29 3,872 262.89 میلیون 139.1 میلیارد 67,896.43 514 510 502 539 3 420,000 512 1 3,000 516 93.337 هزار میلیارد 93.34 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون -55,787,263 -55,800,934 -1.67 0.56 -1.67 237.053 میلیون 33.676 میلیون 270.729 میلیون -
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 470.00 10.00 4,313 387.00 8.23 1400/05/5 2,502 200.26 میلیون 863.7 میلیارد 80,040.57 4,700 4,800 4,230 5,170 0 0 0 0 6.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,116 11.00 0.98 1,123 4.00 0.35 12:30 4,995 176.6 میلیون 198.4 میلیارد 35,354.48 1,127 1,149 1,104 1,149 2 218,896 1,127 1 100,000 1,130 127.537 هزار میلیارد 259.999 میلیون 173.642 میلیون 113.568 میلیون 132.462 میلیون 41.179 میلیون 47.586 میلیون -40,839,984 -3.12 3.1 2.68 222.94 میلیون 15.6 میلیون 235.043 میلیون 3.497 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,622 28.00 1.06 2,641 9.00 0.34 12:29 7,436 152.52 میلیون 402.8 میلیارد 20,511.63 2,650 2,620 2,582 2,690 1 37,868 2,629 3 42,931 2,635 104.597 هزار میلیارد 108.967 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 7.72 1.7 6.36 199.553 میلیون 62.447 میلیون 253.782 میلیون 8.218 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,785 0.00 0.00 3,803 18.00 0.48 12:29 5,003 130.85 میلیون 497.7 میلیارد 26,155.12 3,785 3,800 3,753 3,870 9 64,981 3,780 1 17,843 3,780 787.384 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5.19 1.51 0.83 78.301 میلیون 45.287 میلیون 108.289 میلیون 15.298 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,080 150.00 2.53 6,050 120.00 2.02 12:29 8,214 113.83 میلیون 688.2 میلیارد 13,857.67 5,930 6,000 5,920 6,130 2 11,500 5,990 19 771,498 5,990 812.769 هزار میلیارد 919.259 میلیون 288.867 میلیون 28.688 میلیون 106.49 میلیون 182.376 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 6.06 4.46 0.91 90.568 میلیون 46.717 میلیون 134.712 میلیون 2.573 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,675 10.00 0.59 1,691 6.00 0.36 12:29 3,028 108.24 میلیون 183 میلیارد 35,744.82 1,685 1,723 1,662 1,723 1 24,000 1,703 2 11,527 1,706 227.673 هزار میلیارد 238.008 میلیون 162.85 میلیون 134.638 میلیون 10.335 میلیون 152.515 میلیون 13.766 میلیون 13.879 میلیون 16.4 1.49 16.54 106.522 میلیون 40.964 میلیون 145.647 میلیون 1.84 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 598 31.00 4.93 598 31.00 4.93 12:29 1,639 104.83 میلیون 62.7 میلیارد 63,957.89 629 598 598 599 0 0 0 630 62,396,597 618 94.936 هزار میلیارد 94.954 میلیون 152.918 میلیون 158.756 میلیون 10,139 172.46 میلیون -760,801 -773,612 - 0.6 -135.63 1.246 میلیون 40 میلیون 41.246 میلیون -
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,257 37.00 3.03 1,264 44.00 3.61 12:30 3,000 103.55 میلیون 130.9 میلیارد 34,516.94 1,220 1,223 1,223 1,281 1 20,000 1,230 1 50,000 1,230 22.912 هزار میلیارد 40.118 میلیون 18.84 میلیون 1,000,000 17.207 میلیون 1.633 میلیون 5.262 میلیون 30,181 759.15 14.03 4.35 105.154 میلیون 2 میلیون 106.354 میلیون 800,000
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,252 6.00 0.27 2,265 7.00 0.31 12:29 4,613 97.89 میلیون 221.7 میلیارد 21,221.23 2,258 2,240 2,238 2,294 1 2,332 2,256 1 26,799 2,256 507.193 هزار میلیارد 4.56 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.49 1.93 0.92 113.142 میلیون 62.223 میلیون 171.766 میلیون 3.599 میلیون
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 30,609 4,045.00 15.23 30,609 4,045.00 15.23 1399/10/14 4,161 96.99 میلیون 2.969 هزار میلیارد - 26,564 26,584 30,600 30,612 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 91.827 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,360 13.00 0.97 1,376 29.00 2.15 12:29 2,533 91.79 میلیون 126.3 میلیارد 36,237.04 1,347 1,383 1,347 1,409 33 2,131,608 1,372 1 50,000 1,397 42.184 هزار میلیارد 83.328 میلیون 48.873 میلیون 2.85 میلیون 41.144 میلیون 7.729 میلیون 19.042 میلیون 5.183 میلیون 8.14 5.46 2.23 195.444 میلیون 27.7 میلیون 212.167 میلیون 10.977 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 3,268 171.00 4.97 3,291 148.00 4.30 12:29 5,795 90.9 میلیون 299.2 میلیارد 15,686.38 3,439 3,268 3,268 3,407 0 0 0 449 21,561,730 3,434 21.269 هزار میلیارد 22.291 میلیون 1.265 میلیون 510,000 1.022 میلیون 243,585 993,290 -62,845 -338.44 87.32 21.41 28.32 میلیون 440,000 28.465 میلیون 294,866
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,090 290.00 5.00 6,050 250.00 4.31 12:30 5,083 88.18 میلیون 533.4 میلیارد 17,347.52 5,800 6,090 5,790 6,090 47 4,216,850 6,000 67 5,526,801 6,000 11.174 هزار میلیارد 11.554 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 48.67 22.9 16.02 52.128 میلیون 340,000 51.984 میلیون 483,956
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,211 31.00 1.42 2,215 35.00 1.61 12:29 3,676 86.24 میلیون 191 میلیارد 23,461.55 2,180 2,235 2,187 2,250 1 5,553 2,190 1 106,702 2,190 388.409 هزار میلیارد 5.526 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.33 1.86 0.7 76.746 میلیون 42.24 میلیون 118.864 میلیون 121,886
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,605 76.00 4.97 1,599 70.00 4.58 12:29 2,472 84.97 میلیون 135.8 میلیارد 34,373.97 1,529 1,550 1,550 1,605 1 5,000 1,532 1 33,818 1,545 26.991 هزار میلیارد 28.661 میلیون 5.291 میلیون 1.2 میلیون 1.67 میلیون 3.621 میلیون 5.015 میلیون 2.436 میلیون 11.08 7.45 5.38 70.939 میلیون 3.4 میلیون 68.514 میلیون 5.825 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,990 120.00 0.93 12,970 100.00 0.78 13:41 16,348 69.23 میلیون 898.1 میلیارد 8,327.58 12,870 13,130 12,850 13,170 6 292,875 13,010 3 101,944 13,010 1841.74 هزار میلیارد 1.914 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.91 3.84 5.85 104.917 میلیون 9.769 میلیون 106.427 میلیون 8.258 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,470 30.00 0.29 10,480 40.00 0.38 12:29 10,858 66.31 میلیون 694.8 میلیارد 5,584.47 10,440 10,410 10,390 10,590 2 11,800 10,390 2 705 10,390 3070.64 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 21.39 3.71 3.13 34.954 میلیون 42.386 میلیون 63.143 میلیون 14.197 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,736 194.00 4.94 3,817 113.00 2.88 12:29 5,206 59.43 میلیون 226.8 میلیارد 11,415.74 3,930 3,821 3,734 3,980 0 0 0 384 21,632,505 3,921 35.72 هزار میلیارد 42.51 میلیون 17.515 میلیون 9.358 میلیون 6.791 میلیون 10.725 میلیون 8.66 میلیون 2.028 میلیون 17.61 3.33 4.12 33.925 میلیون 9.515 میلیون 39.273 میلیون 4.168 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,400 220.00 1.81 12,350 170.00 1.40 12:29 9,928 57.73 میلیون 712.9 میلیارد 5,814.57 12,180 12,040 12,040 12,500 1 500 12,100 2 848 12,100 2470 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 7.71 4.37 5.01 45.473 میلیون 23.082 میلیون 64.943 میلیون 3.612 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,916 51.00 2.59 1,945 22.00 1.12 12:29 2,686 56.81 میلیون 110.5 میلیارد 21,148.88 1,967 1,920 1,897 2,010 1 5,385 1,850 119 22,376,492 1,942 40.14 هزار میلیارد 57.5 میلیون 31.761 میلیون 14.351 میلیون 17.36 میلیون 14.401 میلیون 8.93 میلیون 582,615 68.91 2.79 4.49 52.966 میلیون 9.34 میلیون 58.656 میلیون 3.65 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,485 45.00 1.31 3,554 114.00 3.31 12:29 3,161 52.21 میلیون 185.6 میلیارد 16,517.78 3,440 3,568 3,450 3,603 2 4,000 3,529 1 5,000 3,529 199.024 هزار میلیارد 219.656 میلیون 58.215 میلیون 9.5 میلیون 20.632 میلیون 37.583 میلیون 90.979 میلیون 22.865 میلیون 8.7 5.3 2.19 35 میلیون 23.108 میلیون 53.349 میلیون 4.759 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,841 5.00 0.18 2,857 11.00 0.39 12:29 2,089 50.36 میلیون 143.8 میلیارد 24,105 2,846 2,860 2,829 2,920 1 3,000 2,861 1 29,549 2,862 446.663 هزار میلیارد 2.707 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,060 -18.26 5.41 2.34 26.736 میلیون 88.216 میلیون 102.712 میلیون 12.24 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 6,250 290.00 4.87 6,150 190.00 3.19 12:29 3,074 50.31 میلیون 309.6 میلیارد 16,367.4 5,960 5,750 5,750 6,250 1 11,000 5,870 3 40,000 5,930 6.035 هزار میلیارد 6.51 میلیون 1.509 میلیون 981,249 680,970 827,882 510,915 -43,296 -139.38 7.29 11.81 13.886 میلیون 307,560 14.193 میلیون -
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,422 127.00 4.98 2,463 86.00 3.37 12:29 2,577 48.05 میلیون 118.3 میلیارد 18,646.45 2,549 2,451 2,422 2,600 1 3,000 2,145 128 7,080,819 2,500 15.274 هزار میلیارد 15.775 میلیون 7.985 میلیون 6.201 میلیون 501,304 7.484 میلیون 722,585 839,039 18.2 2.04 21.14 16.038 میلیون 4 میلیون 20.038 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,070 90.00 0.90 10,100 120.00 1.20 12:29 6,269 47.52 میلیون 480 میلیارد 7,579.87 9,980 10,040 10,000 10,230 2 85,932 10,030 2 15,769 10,040 757.5 هزار میلیارد 833.849 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 6.15 3.53 0.84 52.363 میلیون 28.263 میلیون 72.274 میلیون 8.352 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,280 40.00 0.76 5,330 90.00 1.72 12:29 4,295 46.76 میلیون 249.1 میلیارد 10,888.16 5,240 5,460 5,240 5,460 2 84,320 5,290 4 58,750 5,300 99.671 هزار میلیارد 102.991 میلیون 47.937 میلیون 12.5 میلیون 3.32 میلیون 44.616 میلیون 23.397 میلیون 22.049 میلیون 4.52 2.23 4.26 53.719 میلیون 21.447 میلیون 72.831 میلیون 2.335 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,079 1,331.00 11.67 10,079 1,331.00 11.67 1399/10/14 1,274 45.41 میلیون 457.6 میلیارد - 11,410 11,429 10,078 10,080 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 49.891 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 555 13.00 2.29 553 15.00 2.64 12:29 896 44.66 میلیون 24.7 میلیارد 49,839.03 568 545 541 577 0 0 0 3 459,543 566 63.329 هزار میلیارد 63.331 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 -1.67 0.58 -1.67 13.97 میلیون 30 میلیون 43.97 میلیون -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,801 9.00 0.50 1,822 12.00 0.66 12:29 1,834 40.86 میلیون 74.5 میلیارد 22,280.27 1,810 1,760 1,740 1,850 1 2,950 1,710 79 7,253,472 1,794 21.754 هزار میلیارد 23.15 میلیون 13.48 میلیون 11.939 میلیون 1.397 میلیون 12.083 میلیون 3.767 میلیون 184,295 118.04 1.8 5.77 25.984 میلیون 3.466 میلیون 29.446 میلیون 5,000
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,464 18.00 0.73 2,505 23.00 0.93 12:29 2,135 40.62 میلیون 101.8 میلیارد 19,027.93 2,482 2,500 2,451 2,550 0 0 0 50 5,048,575 2,479 22.545 هزار میلیارد 30.72 میلیون 16.734 میلیون 9 میلیون 8.175 میلیون 8.559 میلیون 2.387 میلیون 1.034 میلیون 21.8 2.63 9.45 29.623 میلیون 100,000 29.723 میلیون -