همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,220 170.00 4.20 4,190 140.00 3.46 11:38 31,858 556.99 میلیون 2.332 هزار میلیارد 21,251.84 4,050 4,010 3,950 4,250 8609 54,014 4,050 7 240.144 میلیون 4,050 165.946 هزار میلیارد 169.843 میلیون 67.04 میلیون 39.605 میلیون 3.898 میلیون 63.142 میلیون 17.935 میلیون 17.831 میلیون 9.31 2.63 9.25 95.87 میلیون 5.013 میلیون 99.796 میلیون 1.087 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,790 50.00 1.82 2,700 40.00 1.46 11:38 114,044 445.8 میلیون 1.204 هزار میلیارد 14,778.88 2,740 2,610 2,610 2,870 9999 225,597 2,740 5 298.965 میلیون 2,740 95.356 هزار میلیارد 101.157 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - 2.61 - 13.713 میلیون 6.002 میلیون 18.914 میلیون 800,863
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,420 150.00 4.59 3,410 140.00 4.28 11:38 15,233 440.49 میلیون 1.501 هزار میلیارد 29,896.56 3,270 3,300 3,270 3,430 3 103,998 3,330 11 103,540 3,330 597.957 هزار میلیارد 636.645 میلیون 573.407 میلیون 175.354 میلیون 3.874 میلیارد 227.453 میلیون 397.192 میلیون 52.734 میلیون 11.34 2.63 1.51 530.181 میلیون 106.464 میلیون 590.493 میلیون 46.152 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,990 150.00 4.78 3,000 140.00 4.46 1399/08/3 8,367 352.628 میلیون 1.058 هزار میلیارد 42,145.12 3,140 3,020 2,990 3,100 6467 1.462 میلیون 2,990 36 384.29 میلیون 2,990 703.128 هزار میلیارد 352.628 میلیون 671.778 میلیون 223.926 میلیون - - 352.628 میلیون 671.778 میلیون 168.17 5.07 2.63 120.48 میلیون 232.148 میلیون 335.385 میلیون 17.243 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,410 100.00 4.33 2,250 60.00 2.60 11:38 9,185 273.252 میلیون 614.81 میلیارد 29,749.79 2,310 2,420 2,400 2,420 - - - - 99.345 هزار میلیارد 864.052 میلیون 507.03 میلیون 195.511 میلیون 424.154 میلیون 82.877 میلیون 142.027 میلیون -16,985,440 -25.9 5.31 3.1 272.669 میلیون 582,810 267.985 میلیون 5.267 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,810 220.00 4.79 4,800 210.00 4.58 11:38 10,727 253.38 میلیون 1.217 هزار میلیارد 21,424.5 4,590 4,770 4,630 4,810 167 83.798 میلیون 4,810 439 4.768 میلیون 4,810 993.806 هزار میلیارد 439.554 میلیون 950.327 میلیون 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.424 میلیون 557.479 میلیون 79.112 میلیون 12.56 2.31 1.78 188.388 میلیون 251.167 میلیون 386.11 میلیون 53.445 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 14,460 330.00 2.34 14,450 320.00 2.26 11:38 38,955 221.7 میلیون 3.203 هزار میلیارد 7,992.1 14,130 14,190 13,700 14,830 9999 2,535 14,130 4 94.055 میلیون 14,130 1098.2 هزار میلیارد 1.18 میلیارد 228.74 میلیون 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 800.428 میلیون 33.384 میلیون 32.92 8.98 1.37 34.272 میلیون 25.085 میلیون 56.007 میلیون 3.35 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,290 140.00 4.44 3,290 140.00 4.44 11:38 6,038 181.26 میلیون 595.5 میلیارد 29,693.16 3,150 3,170 3,100 3,300 2 789,339 3,170 17 600,000 3,170 514.359 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 33.72 4.09 2.64 215.48 میلیون 82.277 میلیون 270.505 میلیون 27.252 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 13,060 620.00 4.98 13,010 570.00 4.58 11:38 25,392 161.65 میلیون 2.103 هزار میلیارد 6,576.88 12,440 12,900 12,450 13,060 267 2.252 میلیون 12,990 26 3.535 میلیون 12,990 2719.09 هزار میلیارد 284.033 میلیون 2.6 میلیارد 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 16.16 6.38 5.85 161.312 میلیون 122.721 میلیون 250.747 میلیون 33.286 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,040 40.00 1.30 3,050 30.00 0.97 11:38 28,697 135.67 میلیون 413.7 میلیارد 5,231.83 3,080 2,970 2,930 3,100 43 30,313 2,980 4 327,563 2,980 61.399 هزار میلیارد 67.291 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 41.76 2.86 15.48 179.129 میلیون 6.979 میلیون 184.607 میلیون 1.502 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 12,000 170.00 1.44 12,100 270.00 2.28 11:38 25,589 110.93 میلیون 1.342 هزار میلیارد 7,306.26 11,830 11,450 11,410 12,420 7491 19,406 11,830 5 51.005 میلیون 11,830 907.5 هزار میلیارد 979.884 میلیون 179.571 میلیون 44 میلیون 71.634 میلیون 107.937 میلیون 497.988 میلیون 30.641 میلیون 29.64 8.41 1.82 16.177 میلیون 28.8 میلیون 44.577 میلیون 400,000
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 12,670 600.00 4.97 12,580 510.00 4.23 11:38 11,894 84.74 میلیون 1.066 هزار میلیارد 6,810.55 12,070 12,130 12,070 12,670 12 74,614 12,380 19 98,825 12,380 314.5 هزار میلیارد 321.844 میلیون 151.977 میلیون 20 میلیون 7.844 میلیون 144.133 میلیون 10.132 میلیون 115.074 میلیون 2.73 2.19 31.02 125.658 میلیون 14.602 میلیون 136.978 میلیون 3.282 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 10,180 0.00 0.00 10,390 0.00 0.00 11:38 13,028 84.68 میلیون 879.6 میلیارد 6,860.05 - 10,160 10,160 10,900 2089 1,863 10,690 1 49.811 میلیون 10,690 129.875 هزار میلیارد 133.85 میلیون 37.335 میلیون 12.5 میلیون 3.6 میلیون 33.735 میلیون 16.7 میلیون 15.691 میلیون 100.87 3.85 7.78 4.624 میلیون 8.819 میلیون 13.443 میلیون -
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,210 10.00 0.10 10,200 0.00 0.00 11:39 2,235 79.402 میلیون 810.06 میلیارد - 10,200 10,210 10,200 10,220 55 3.157 میلیون 10,200 35 4.992 میلیون 10,210 - - - - - - - - - - - 55.423 میلیون 23.979 میلیون 61.972 میلیون 17.43 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,900 40.00 1.04 3,840 20.00 0.52 11:38 4,458 68.13 میلیون 261.9 میلیارد 13,085.5 3,860 3,570 3,570 3,900 1075 - - 0 17.111 میلیون 3,670 23.813 هزار میلیارد 24.494 میلیون 7.562 میلیون 6.201 میلیون 680,734 6.881 میلیون 873,574 398,397 59.77 3.46 27.26 4.586 میلیون 5 میلیون 9.585 میلیون 1,000
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 21,600 1,020.00 4.96 21,520 940.00 4.57 11:38 16,523 65.18 میلیون 1.403 هزار میلیارد 4,226.36 20,580 21,300 20,650 21,600 6 54,293 21,280 21 67,158 21,280 2182.128 هزار میلیارد 100.296 میلیون 2.087 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 285.693 میلیون 166.164 میلیون 13.14 6.74 7.64 58.837 میلیون 41.459 میلیون 97.822 میلیون 2.474 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 7,090 380.00 5.09 7,180 290.00 3.88 11:38 9,625 64.69 میلیون 464.5 میلیارد 7,065.8 7,470 7,030 7,030 7,610 2058 - - 0 30.434 میلیون 7,100 41.171 هزار میلیارد 46.07 میلیون 10.937 میلیون 5.734 میلیون 4.841 میلیون 6.095 میلیون 11.419 میلیون 460,458 89.41 6.75 3.61 1.222 میلیون - 1.222 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 7,390 380.00 4.89 7,500 270.00 3.47 11:38 6,349 56.01 میلیون 420.2 میلیارد 10,166.15 7,770 7,390 7,390 7,880 1345 - - 0 29.943 میلیون 7,440 47.149 هزار میلیارد 54.635 میلیون 13.239 میلیون 6.287 میلیون 7.486 میلیون 5.754 میلیون 3.91 میلیون -30,210 -1560.71 8.19 12.06 1.029 میلیون - 1.029 میلیون -
کمند

کمند

صندوق بورس 10,159 9.00 0.09 10,156 6.00 0.06 11:39 1,189 51.33 میلیون 521.3 میلیارد - 10,150 10,150 10,148 10,160 1 3.647 میلیون 10,160 37 90,000 10,160 81.248 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.349 میلیون 32.611 میلیون 45.019 میلیون 48.941 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 5,640 280.00 4.73 5,750 170.00 2.87 11:38 5,517 48.04 میلیون 276.1 میلیارد 93 میلیون 5,920 5,690 5,500 5,900 2 210,602 5,650 14 201,780 5,650 53.809 هزار میلیارد 58.096 میلیون 15.526 میلیون 9.358 میلیون 4.194 میلیون 11.333 میلیون 3.968 میلیون 1.128 میلیون - 4.77 13.63 75.101 میلیون 15.782 میلیون 90.657 میلیون 226,590
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 17,800 840.00 4.95 17,720 760.00 4.48 11:38 25,832 46.84 میلیون 829.9 میلیارد 1,178.1 16,960 17,800 17,120 17,800 12 6.059 میلیون 17,120 2072 3,519 17,120 194.92 هزار میلیارد 209.147 میلیون 27.978 میلیون 11 میلیون 13.897 میلیون 14.081 میلیون 8.582 میلیون 8.373 میلیون 23.29 13.85 22.73 35.655 میلیون 72,123 35.019 میلیون 708,200
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,960 30.00 0.61 4,950 20.00 0.41 11:38 6,283 46.49 میلیون 230.2 میلیارد 7,657.84 4,930 4,700 4,700 5,010 2 76,865 4,840 3 10,707 4,840 30.229 هزار میلیارد 32.834 میلیون 9.041 میلیون 6.107 میلیون 2.544 میلیون 6.497 میلیون 5.396 میلیون 533,304 56.8 4.66 5.61 67.5 میلیون 11.705 میلیون 79.197 میلیون 7,364
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 11,310 500.00 4.63 11,290 480.00 4.44 11:38 6,967 43.89 میلیون 495.4 میلیارد 4,982.56 10,810 11,200 10,910 11,350 27 30,863 11,240 3 237,217 11,240 812.88 هزار میلیارد 839.55 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 16.47 6.29 15.77 60.325 میلیون 67.844 میلیون 112.714 میلیون 15.455 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 5,530 350.00 5.95 5,610 270.00 4.59 11:38 4,661 42.97 میلیون 241 میلیارد 10,636.91 5,880 5,530 5,530 6,080 1458 1,915 5,200 1 29.905 میلیون 5,590 45.105 هزار میلیارد 48.377 میلیون 11.596 میلیون 8.041 میلیون 3.272 میلیون 8.325 میلیون 3.577 میلیون 446,666 100.98 5.42 12.61 1.845 میلیون - 1.845 میلیون -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,060 210.00 4.92 4,130 140.00 3.28 11:38 4,306 42.18 میلیون 174.2 میلیارد 9,793.8 4,270 4,040 3,970 4,300 982 - - 0 15.147 میلیون 4,060 37.17 هزار میلیارد 46.542 میلیون 13.807 میلیون 6 میلیون 9.282 میلیون 4.524 میلیون 424,979 -701,027 -53.15 8.24 87.67 5.665 میلیون 5,000 5.67 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 28,950 490.00 1.72 28,950 490.00 1.72 11:38 20,147 40.16 میلیون 1.163 هزار میلیارد 2,027.42 28,460 28,030 28,010 29,870 207 900,000 29,200 9 934,092 29,200 830.518 هزار میلیارد 927.726 میلیون 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 680.916 میلیون 21.523 میلیون 38.65 10.49 1.22 50.205 میلیون 75.877 میلیون 123.115 میلیون 2.967 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 10,990 150.00 1.38 10,840 0.00 0.00 1399/07/30 5,527 39.401 میلیون 427.22 میلیارد 7,128.85 10,840 10,800 10,140 10,990 13 438,189 10,990 40 23,168 10,990 56.485 هزار میلیارد 87.723 میلیون 51.066 میلیون 5.211 میلیون 31.238 میلیون 19.828 میلیون 5.17 میلیون 9.617 میلیون - - - 36.785 میلیون 2.616 میلیون 37.294 میلیون 2.107 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 9,070 300.00 3.42 9,090 320.00 3.65 11:38 3,269 39.28 میلیون 356.9 میلیارد 8,537.22 8,770 8,820 8,810 9,200 11 100,000 8,970 1 483,701 8,990 595.577 هزار میلیارد 69.928 میلیون 666.338 میلیون 65.52 میلیون 1.716 میلیارد 139.833 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 11.09 4.26 2.41 42.197 میلیون 33.535 میلیون 70.871 میلیون 4.861 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 13,800 570.00 4.31 13,760 530.00 4.01 11:38 8,796 37.9 میلیون 521.5 میلیارد 4,417.58 13,230 13,580 13,300 13,890 11 62,194 13,650 8 95,733 13,650 79.808 هزار میلیارد 86.901 میلیون 14.052 میلیون 5.8 میلیون 6.977 میلیون 7.075 میلیون 2.267 میلیون 1.988 میلیون 40.21 11.3 35.26 58.225 میلیون 3.394 میلیون 61.44 میلیون 179,000
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 3,640 50.00 1.39 3,620 30.00 0.84 11:38 2,061 37.42 میلیون 135.5 میلیارد 17,940.89 3,590 3,490 3,490 3,640 3 3,000 3,530 1 84,391 3,530 32.725 هزار میلیارد 43.928 میلیون 26.412 میلیون 9.04 میلیون 11.113 میلیون 15.299 میلیون 6.811 میلیون 3.461 میلیون 9.45 2.14 4.8 69.374 میلیون 5.489 میلیون 71.495 میلیون 3.368 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 200,000 12,270.00 6.54 190,730 3,000.00 1.60 11:39 61,075 32.187 میلیون 6.139 هزار میلیارد - 187,730 195,510 195,500 203,400 57 59,667 192,950 34 45,073 192,950 - - - - - - - - - - - 32.177 میلیون 9,912 31.809 میلیون 378,468
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 7,680 440.00 5.42 7,750 370.00 4.56 11:38 3,513 30.33 میلیون 235.2 میلیارد 9,451.83 8,120 7,630 7,630 8,280 592 - - 0 9.886 میلیون 7,720 13.95 هزار میلیارد 15.702 میلیون 3.86 میلیون 1.8 میلیون 1.716 میلیون 2.144 میلیون 1.318 میلیون 205,119 68.19 6.52 10.61 1.28 میلیون 50,000 1.33 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 35,090 1,670.00 5.00 35,040 1,620.00 4.85 11:38 3,990 29.5 میلیون 1.034 هزار میلیارد 8,299.76 33,420 34,390 33,900 35,090 1 5.949 میلیون 33,630 215 1,000 33,630 667.466 هزار میلیارد 750.683 میلیون 175.208 میلیون 19.049 میلیون 83.407 میلیون 91.801 میلیون 191.058 میلیون 45.101 میلیون 14.8 7.27 3.49 31.195 میلیون 3.027 میلیون 14.041 میلیون 20.181 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,708 8.00 0.07 11,711 11.00 0.09 11:36 786 28.93 میلیون 338.8 میلیارد - 11,700 11,735 11,700 11,740 4 8.561 میلیون 11,700 99 381,140 11,710 57.969 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.911 میلیون 4.134 میلیون 4.997 میلیون 16.049 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 8,740 620.00 6.62 8,770 590.00 6.30 11:36 2,463 28.85 میلیون 252.9 میلیارد 11,650.81 9,360 8,740 8,740 9,150 813 - - 0 23.368 میلیون 8,900 23.065 هزار میلیارد 23.955 میلیون 2.137 میلیون 2.63 میلیون 890,057 1.247 میلیون - 61,305 376.24 18.49 - 486,415 1.3 میلیون 1.786 میلیون -
پترولح

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,880 5,660.00 36.42 15,540 0.00 0.00 1399/08/3 4,845 28.801 میلیون 447.56 میلیارد 6,346.85 15,540 10,060 9,880 10,970 2 114,785 15,290 13 10,527 15,300 335 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,400 70.00 5.26 1,410 80.00 6.02 11:38 1,224 28.49 میلیون 40.3 میلیارد 23,695.75 1,330 1,530 1,370 1,450 1 582,936 1,350 4 750 1,350 4.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,870 460.00 4.42 10,410 0.00 0.00 1399/07/15 4,889 27.997 میلیون 291.37 میلیارد 6,466.74 10,410 9,100 9,100 10,870 4 4.628 میلیون 10,870 164 55,396 10,920 155.196 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 20,270 960.00 4.97 20,210 900.00 4.66 11:38 2,716 26.62 میلیون 538 میلیارد 10,227.63 19,310 19,890 19,320 20,280 2 3.259 میلیون 19,710 129 1,500 20,030 303.15 هزار میلیارد 383.702 میلیون 112.668 میلیون 15 میلیون 80.252 میلیون 32.417 میلیون 68.979 میلیون 15.901 میلیون 19.07 9.36 4.41 20.971 میلیون 1.346 میلیون 17.387 میلیون 4.93 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 11,900 560.00 4.94 11,890 550.00 4.85 11:38 18,692 24.75 میلیون 294.2 میلیارد 968.88 11,340 11,900 11,570 11,900 10 6.32 میلیون 11,420 1160 1,426 11,420 83.23 هزار میلیارد 87.852 میلیون 16.229 میلیون 7 میلیون 4.552 میلیون 11.676 میلیون 5.535 میلیون 4.289 میلیون 19.41 7.13 15.04 22.391 میلیون 9,000 21.698 میلیون 701,925