همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 853 4.00 0.47 860 3.00 0.35 1401/09/09 5,976 383.056 میلیون 329.62 میلیارد 54,070.87 857 862 851 864 5 140,174 852 4 506,447 854 1406.972 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 2.058 میلیارد 1.636 میلیارد 62.324 میلیون 1.996 میلیارد 221.105 میلیون 211.259 میلیون 6.67 0.71 6.37 139.209 میلیون 243.847 میلیون 303.948 میلیون 79.108 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,388 76.00 3.08 2,409 55.00 2.23 1401/09/09 9,376 330.743 میلیون 796.92 میلیارد 41,860.22 2,464 2,448 2,381 2,454 68 5,510,180 2,401 64 2,527,762 2,401 726.689 هزار میلیارد 1.65 میلیارد 809.157 میلیون 301.656 میلیون 923.778 میلیون -114,620,453 1.413 میلیارد -67,594,173 -10.75 -6.34 0.51 265.583 میلیون 65.16 میلیون 320.249 میلیون 10.494 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,032 45.00 2.17 2,045 32.00 1.54 1401/09/09 6,173 258.05 میلیون 527.62 میلیارد 47,845.06 2,077 2,057 2,024 2,081 12 1,020,360 2,036 8 431,426 2,036 399.819 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 638.666 میلیون 195.511 میلیون 703.647 میلیون -64,981,058 543.16 میلیون -63,142,477 -6.33 -6.15 0.74 219.403 میلیون 38.648 میلیون 257.75 میلیون 300,000
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 18,324 15.00 0.08 18,325 16.00 0.09 1401/09/09 5,272 252.148 میلیون 4.621 هزار میلیارد - 18,309 18,325 18,324 18,325 2 109,323,219 18,324 2 35,244,732 18,325 - - - - - - - - - - - 97.327 میلیون 154.821 میلیون 41.74 میلیون 210.408 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,840 78.00 1.99 3,881 37.00 0.94 1401/09/09 8,172 165.897 میلیون 643.79 میلیارد 28,205.99 3,918 3,886 3,826 3,952 39 1,239,638 3,831 5 1,000,000 3,831 153.708 هزار میلیارد 158.973 میلیون 70.358 میلیون 39.605 میلیون 5.265 میلیون 65.093 میلیون 2.418 میلیون 1.718 میلیون 89.45 2.36 63.58 160.609 میلیون 5.288 میلیون 159.323 میلیون 6.574 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,146 8.00 0.08 10,145 7.00 0.07 1401/09/09 3,021 115.28 میلیون 1.17 هزار میلیارد - 10,138 10,144 10,144 10,147 3 17,110 10,145 1 1,964,183 10,146 - - - - - - - - - - - 72.046 میلیون 43.234 میلیون 35.252 میلیون 80.028 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 11,050 660.00 6.35 11,070 680.00 6.54 1401/09/09 4,906 115.065 میلیون 1.274 هزار میلیارد 17,787.43 10,390 10,670 10,420 11,110 3 97,974 11,050 1 5,000 11,050 301.658 هزار میلیارد 345.654 میلیون 119.066 میلیون 27.25 میلیون 43.996 میلیون 75.07 میلیون 56.594 میلیون 55.898 میلیون 5.4 4.02 5.33 90.981 میلیون 24.083 میلیون 58.958 میلیون 56.106 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,671 33.00 2.01 1,668 30.00 1.83 1401/09/09 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 34,743.88 1,638 1,621 1,612 1,708 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.843 میلیون 12.807 میلیون 6.7 میلیون 5.668 میلیون 7.139 میلیون 10.765 میلیون 453,895 24.62 1.57 1.04 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,409 20.00 1.40 1,418 11.00 0.77 1401/09/09 2,482 92.827 میلیون 131.6 میلیارد 37,399.95 1,429 1,425 1,405 1,446 1 29,453 1,409 2 210,000 1,415 317.527 هزار میلیارد 6.373 میلیارد 6.418 میلیارد 223.926 میلیون 6.099 میلیارد 318.326 میلیون 658.972 میلیون 45.944 میلیون 6.91 1 0.48 73.317 میلیون 19.51 میلیون 52.191 میلیون 40.635 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,747 30.00 1.08 2,746 31.00 1.12 1401/09/09 2,690 89.161 میلیون 244.86 میلیارد 33,145.42 2,777 2,803 2,725 2,803 4 120,681 2,743 2 128,492 2,752 719.57 هزار میلیارد 143.031 میلیون 735.292 میلیون 262.043 میلیون 11.403 میلیارد 702 میلیون 1.108 میلیارد 242.381 میلیون 2.97 1.03 0.65 73.181 میلیون 15.98 میلیون 48.081 میلیون 41.08 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,057 12.00 0.12 10,056 11.00 0.11 1401/09/09 3,328 83.37 میلیون 838.35 میلیارد - 10,045 10,055 10,055 10,057 7 78,508 10,056 1000 99,974,755 10,057 - - - - - - - - - - - 80.603 میلیون 2.767 میلیون 64.032 میلیون 19.338 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,120 20.00 0.28 7,180 80.00 1.13 1401/09/09 5,179 82.619 میلیون 593.01 میلیارد 16,952.46 7,100 7,100 7,100 7,250 13 818,159 7,110 1 6,410 7,110 1364.2 هزار میلیارد 1.695 میلیارد 789.893 میلیون 190 میلیون 331.164 میلیون 458.729 میلیون 3.111 میلیارد 327.277 میلیون 4.17 2.97 0.44 49.215 میلیون 33.404 میلیون 70.089 میلیون 12.53 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,230 9.00 0.41 2,224 3.00 0.14 1401/09/09 1,451 76.738 میلیون 170.68 میلیارد 52,886.27 2,221 2,220 2,215 2,245 2 162,463 2,230 4 488,298 2,231 422.56 هزار میلیارد 679.663 میلیون 505.706 میلیون 190 میلیون 257.103 میلیون 248.603 میلیون 538.138 میلیون 96.55 میلیون 4.38 1.7 0.79 41.151 میلیون 35.587 میلیون 11.474 میلیون 65.264 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,270 40.00 0.63 6,340 30.00 0.48 1401/09/09 4,468 70.294 میلیون 445.8 میلیارد 15,732.75 6,310 6,420 6,210 6,460 2 1,907 6,250 1 179,875 6,270 380.4 هزار میلیارد 672.667 میلیون 339.839 میلیون 60 میلیون 292.267 میلیون 47.573 میلیون 95.275 میلیون -7,670,700 -49.59 8 3.99 59.053 میلیون 11.241 میلیون 45.041 میلیون 25.253 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,440 90.00 1.22 1401/09/09 4,779 69.157 میلیون 514.48 میلیارد 15,990.47 7,350 7,410 7,320 7,680 11 81,279 7,490 4 481,276 7,510 1488 هزار میلیارد 1.852 میلیارد 684.477 میلیون 100 میلیون 352.414 میلیون 332.063 میلیون 430.867 میلیون 139.596 میلیون 10.66 4.49 3.45 46.082 میلیون 23.075 میلیون 14.135 میلیون 55.022 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,389 16.00 1.14 1,396 9.00 0.64 1401/09/09 1,563 68.145 میلیون 95.09 میلیارد 43,598.95 1,405 1,402 1,385 1,419 3 223,932 1,388 1 183,348 1,395 244.794 هزار میلیارد 6.33 میلیارد 6.35 میلیارد 175.354 میلیون 6.115 میلیارد 235.508 میلیون 612.857 میلیون 3.603 میلیون 67.94 1.04 0.4 33.878 میلیون 34.267 میلیون 33.949 میلیون 34.196 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 8,110 380.00 4.92 8,090 360.00 4.66 1401/09/09 3,477 65.778 میلیون 531.86 میلیارد 18,918.06 7,730 7,920 7,890 8,110 8 192,100 8,110 0 0 0 14.562 هزار میلیارد 15.939 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 65.23 6.62 36.01 56.988 میلیون 8.79 میلیون 53.821 میلیون 11.958 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 891 42.00 4.95 888 39.00 4.59 1401/09/09 768 65.371 میلیون 58.02 میلیارد 85,118.8 849 866 860 891 509 167,904,862 891 2 20,899 894 16.096 هزار میلیارد 35.955 میلیون 37.627 میلیون 18.126 میلیون 19.859 میلیون 17.769 میلیون 6.735 میلیون -778,894 -20.67 0.91 2.39 65.371 میلیون - 52.371 میلیون 13 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,053 6.00 0.06 10,052 5.00 0.05 1401/09/09 1,404 64.157 میلیون 644.92 میلیارد - 10,047 10,053 10,051 10,054 235 23,437,111 10,052 1 1,822 10,053 - - - - - - - - - - - 34.655 میلیون 29.502 میلیون 5.402 میلیون 58.755 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,288 46.00 1.97 2,307 27.00 1.16 1401/09/09 2,874 64.109 میلیون 147.9 میلیارد 22,306.48 2,334 2,332 2,279 2,346 2 95,041 2,288 2 66,038 2,290 69.21 هزار میلیارد 95.933 میلیون 70.604 میلیون 27.677 میلیون 26.723 میلیون 43.88 میلیون 27.127 میلیون 21.721 میلیون 3.19 1.58 2.55 64.079 میلیون 30,250 58.007 میلیون 6.102 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 999 2.00 0.20 994 7.00 0.70 1401/09/09 1,230 62.776 میلیون 62.38 میلیارد 51,037.37 1,001 1,000 975 1,021 1 100,000 996 5 1,130,000 1,000 30.658 هزار میلیارد 31.874 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 33.368 میلیون 1.345 میلیون 620,312 49.42 0.92 22.79 36.581 میلیون 26.195 میلیون 53.62 میلیون 9.156 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,018 17.00 0.17 10,012 11.00 0.11 1401/09/09 1,647 56.226 میلیون 562.95 میلیارد - 10,001 10,003 9,987 10,023 2 5,787 10,016 2 105,461 10,018 - - - - - - - - - - - 14.748 میلیون 41.478 میلیون 37.641 میلیون 18.585 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,562 8.00 0.23 3,604 50.00 1.41 1401/09/09 3,325 56.026 میلیون 201.91 میلیارد 16,849.83 3,554 3,620 3,560 3,648 1 5,181 3,561 2 57,777 3,562 991.1 هزار میلیارد 1.163 میلیارد 621.373 میلیون 170 میلیون 171.797 میلیون 449.577 میلیون 2.071 میلیارد 260.328 میلیون 3.81 2.21 0.48 47.196 میلیون 8.83 میلیون 48.992 میلیون 7.034 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,379 65.00 2.81 2,421 107.00 4.62 1401/09/09 1,808 55.856 میلیون 135.21 میلیارد 30,893.93 2,314 2,420 2,360 2,429 4 371,028 2,371 3 159,831 2,380 21.789 هزار میلیارد 27.462 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 17.79 2.26 9.66 45.179 میلیون 10.677 میلیون 46.834 میلیون 9.023 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,140 120.00 1.99 6,150 130.00 2.16 1401/09/09 3,748 47.613 میلیون 292.89 میلیارد 12,703.48 6,020 6,090 6,040 6,230 3 29,048 6,110 15 566,760 6,150 2460 هزار میلیارد 2.374 میلیارد 1.33 میلیارد 400 میلیون 455.748 میلیون 874.027 میلیون 856.999 میلیون 485.986 میلیون 5.06 2.81 2.87 42.743 میلیون 4.87 میلیون 35.518 میلیون 12.094 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 4,346 133.00 2.97 4,360 119.00 2.66 1401/09/09 2,200 46.28 میلیون 201.78 میلیارد 21,036.4 4,479 4,550 4,201 4,579 1 400,000 4,346 1 5,374 4,347 27.468 هزار میلیارد 28.33 میلیون 10.355 میلیون 6.3 میلیون 862,034 9.493 میلیون 1.719 میلیون 1.153 میلیون 24.24 2.94 16.27 36.486 میلیون 9.794 میلیون 42.875 میلیون 3.405 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,336 13.00 0.98 1,352 29.00 2.19 1401/09/09 1,625 45.343 میلیون 61.3 میلیارد 27,903.09 1,323 1,325 1,302 1,383 1 11,000 1,336 1 345,000 1,339 27.902 هزار میلیارد 49.676 میلیون 44.738 میلیون 20.638 میلیون 21.773 میلیون 22.965 میلیون 18.925 میلیون 1.824 میلیون 15.29 1.22 1.47 45.343 میلیون - 43.13 میلیون 2.212 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,658 17.00 1.01 1,660 15.00 0.90 1401/09/09 1,063 38.183 میلیون 63.16 میلیارد 35,919.87 1,675 1,660 1,637 1,685 1 173,582 1,658 3 340,000 1,660 223.499 هزار میلیارد 242.494 میلیون 175.551 میلیون 134.638 میلیون 18.995 میلیون 156.556 میلیون 8.896 میلیون 7.135 میلیون 31.32 1.43 25.12 22.758 میلیون 15.425 میلیون 37.183 میلیون 1,000,000
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,740 160.00 2.71 5,810 90.00 1.53 1401/09/09 2,428 35.154 میلیون 204.29 میلیارد 14,478.6 5,900 5,840 5,700 5,950 1 58,639 5,740 1 876 5,760 67.832 هزار میلیارد 70.772 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 20.91 3.38 18.9 34.354 میلیون 800,141 34.399 میلیون 754,909
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,090 30.00 0.33 9,140 20.00 0.22 1401/09/09 2,950 34.655 میلیون 316.69 میلیارد 11,747.47 9,120 9,160 9,060 9,220 3 113,647 9,080 1 1,127 9,090 1227.885 هزار میلیارد 1.522 میلیارد 729.387 میلیون 134.342 میلیون 294.438 میلیون 434.948 میلیون 2.832 میلیارد 369.31 میلیون 3.32 2.82 0.43 21.654 میلیون 13.001 میلیون 27.515 میلیون 7.14 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,808 57.00 3.06 1,825 40.00 2.14 1401/09/09 1,130 33.706 میلیون 61.5 میلیارد 29,828.33 1,865 1,870 1,790 1,872 2 25,544 1,797 1 30,000 1,809 12.096 هزار میلیارد 21.949 میلیون 14.828 میلیون 4.748 میلیون 9.853 میلیون 4.974 میلیون 32.609 میلیون 218,632 55.32 2.44 0.37 28.833 میلیون 4.873 میلیون 29.554 میلیون 4.152 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,749 159.00 3.24 4,796 112.00 2.28 1401/09/09 1,797 31.953 میلیون 153.25 میلیارد 17,781.09 4,908 4,820 4,723 4,916 2 3,070 4,749 2 38,651 4,751 76.736 هزار میلیارد 78.207 میلیون 25.83 میلیون 16 میلیون 1.471 میلیون 24.359 میلیون 4.101 میلیون 3.724 میلیون 20.61 3.15 18.71 25.938 میلیون 6.015 میلیون 31.953 میلیون -
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 31,361 23.00 0.07 31,361 23.00 0.07 1401/09/09 829 31.506 میلیون 988.05 میلیارد - 31,338 31,360 31,360 31,361 456 45,565,463 31,360 70 7,000,000 31,361 - - - - - - - - - - - 5.161 میلیون 26.345 میلیون 732,614 30.773 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,550 3.00 0.19 1,551 2.00 0.13 1401/09/09 766 24.973 میلیون 38.67 میلیارد 32,601.33 1,553 1,567 1,536 1,567 4 127,190 1,548 3 202,364 1,550 242.483 هزار میلیارد 3.153 میلیارد 2.964 میلیارد 156.34 میلیون 2.923 میلیارد 41.273 میلیون 266.089 میلیون -7,573,569 -32.02 5.88 0.91 23.696 میلیون 1.277 میلیون 24.023 میلیون 950,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,369 3.00 0.13 2,377 5.00 0.21 1401/09/09 1,227 24.454 میلیون 58.12 میلیارد 19,930.15 2,372 2,370 2,352 2,400 1 2,500 2,355 1 10,000 2,369 146.194 هزار میلیارد 425.653 میلیون 357.683 میلیون 61.504 میلیون 279.459 میلیون 78.224 میلیون 405.28 میلیون -9,396,684 -15.56 1.87 0.36 18.019 میلیون 6.435 میلیون 23.694 میلیون 760,054
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,903 14.00 0.73 1,913 4.00 0.21 1401/09/09 1,306 24.311 میلیون 46.48 میلیارد 18,615.18 1,917 1,919 1,900 1,944 1 13,088 1,903 1 23,712 1,903 133.91 هزار میلیارد 147.359 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.07 0.96 16.96 23.446 میلیون 865,000 18.91 میلیون 5.401 میلیون
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,805 143.00 3.07 4,676 14.00 0.30 1401/09/09 526 24.16 میلیون 112.98 میلیارد 45,931.87 4,662 4,725 4,662 4,825 1 4,222 4,800 2 4,500 4,806 63.126 هزار میلیارد 72.294 میلیون 29.244 میلیون 8.4 میلیون 9.167 میلیون 20.077 میلیون 6.299 میلیون 7.885 میلیون 8.01 3.14 10.02 2.684 میلیون 21.476 میلیون 1.516 میلیون 22.645 میلیون
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 6,160 390.00 6.76 6,150 380.00 6.59 1401/09/09 930 24.079 میلیون 148.08 میلیارد 25,891.04 5,770 5,940 5,760 6,170 3 58,633 6,150 0 0 0 9.68 هزار میلیارد 13.371 میلیون 6.183 میلیون 1.574 میلیون 3.691 میلیون 2.492 میلیون 9.702 میلیون 897,294 10.79 3.88 1 13.772 میلیون 10.307 میلیون 11.977 میلیون 12.102 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 3,589 0.00 0.00 3,604 15.00 0.42 1401/09/09 1,437 23.856 میلیون 85.98 میلیارد 16,601.55 3,589 3,600 3,580 3,634 1 3,900 3,589 3 11,342 3,601 67.395 هزار میلیارد 76.086 میلیون 77.436 میلیون 18.7 میلیون 8.691 میلیون 68.745 میلیون 25.68 میلیون 23.85 میلیون 2.82 0.98 2.62 23.748 میلیون 108,101 20.256 میلیون 3.6 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 6,010 100.00 1.69 5,960 50.00 0.85 1401/09/09 907 20.882 میلیون 124.44 میلیارد 23,023.68 5,910 6,000 5,850 6,050 1 3,653 6,000 2 51,000 6,010 190.72 هزار میلیارد 298.569 میلیون 165.222 میلیون 32 میلیون 107.849 میلیون 57.373 میلیون 227.712 میلیون 33.632 میلیون 5.67 3.32 0.84 17.755 میلیون 3.128 میلیون 8.514 میلیون 12.368 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,076 47.00 2.21 2,101 22.00 1.04 1401/09/09 918 20.61 میلیون 43.29 میلیارد 22,450.92 2,123 2,100 2,068 2,160 1 2,000 2,076 2 33,296 2,080 13.578 هزار میلیارد 16.244 میلیون 8.872 میلیون 6.463 میلیون 2.666 میلیون 6.206 میلیون 3.3 میلیون -192,576 -70.51 2.19 4.12 16.753 میلیون 3.857 میلیون 15.952 میلیون 4.658 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,277 8.00 0.62 1,285 0.00 0.00 1401/09/09 855 20.36 میلیون 26.16 میلیارد 23,813.39 1,285 1,338 1,260 1,338 1 3,970 1,269 1 10,787 1,277 14.241 هزار میلیارد 18.47 میلیون 18.044 میلیون 11.082 میلیون 4.229 میلیون 13.815 میلیون 5.741 میلیون 1.135 میلیون 12.54 1.03 2.48 20.171 میلیون 189,400 20.279 میلیون 81,478
فردا

فردا

صندوق بورس 14,619 12.00 0.08 14,620 13.00 0.09 1401/09/09 351 19.831 میلیون 289.93 میلیارد - 14,607 14,620 14,618 14,620 9 148,990,287 14,618 1 29,987,621 14,620 - - - - - - - - - - - 1.379 میلیون 18.453 میلیون 1.159 میلیون 18.672 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 10,470 40.00 0.38 10,560 50.00 0.48 1401/09/09 1,475 19.51 میلیون 206.03 میلیارد - 10,510 10,560 10,470 10,630 2 4,558 10,470 3 145,450 10,490 - - - - - - - - - - - 16.81 میلیون 2.7 میلیون 11.06 میلیون 8.45 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,135 7.00 0.07 10,134 6.00 0.06 1401/09/09 614 19.293 میلیون 195.53 میلیارد - 10,128 10,135 10,134 10,135 1 45,399,250 10,134 14 11,126,490 10,135 - - - - - - - - - - - 13.793 میلیون 5.501 میلیون 11.293 میلیون 8 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 38,802 26.00 0.07 38,802 26.00 0.07 1401/09/09 1,815 19.283 میلیون 748.21 میلیارد - 38,776 38,801 38,800 38,804 9 101,904 38,801 2 39,941 38,802 - - - - - - - - - - - 6.333 میلیون 12.95 میلیون 6.468 میلیون 12.815 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,470 29.00 1.16 2,504 5.00 0.20 1401/09/09 1,253 19.166 میلیون 47.99 میلیارد 15,296.01 2,499 2,560 2,465 2,570 1 20,000 2,470 1 20,000 2,478 73.868 هزار میلیارد 132.585 میلیون 97.972 میلیون 22 میلیون 58.717 میلیون 39.255 میلیون 118.368 میلیون 9.503 میلیون 7.77 1.88 0.62 16.836 میلیون 2.33 میلیون 17.234 میلیون 1.932 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,228 4.00 0.32 1,233 1.00 0.08 1401/09/09 517 18.683 میلیون 23.04 میلیارد 36,137.34 1,232 1,250 1,220 1,250 1 10,000 1,229 2 13,891 1,230 17.928 هزار میلیارد 46.856 میلیون 48.111 میلیون 14.54 میلیون 28.928 میلیون 19.183 میلیون 9.769 میلیون 3.538 میلیون 5.07 0.93 1.84 18.683 میلیون - 18.181 میلیون 501,840
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 8,130 250.00 2.98 8,210 170.00 2.03 1401/09/09 2,392 17.751 میلیون 145.7 میلیارد 7,421.05 8,380 8,270 8,070 8,350 9 60,262 8,100 3 203,778 8,150 8.21 هزار میلیارد 8.411 میلیون 1.887 میلیون 1,000,000 200,959 1.686 میلیون 516,312 535,013 15.35 4.87 15.9 17.239 میلیون 512,000 15.569 میلیون 2.182 میلیون
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 9,810 250.00 2.62 9,790 230.00 2.41 1401/09/09 1,452 17.12 میلیون 167.6 میلیارد 11,790.63 9,560 9,700 9,400 10,030 1 11,351 9,800 1 21,430 9,810 11.355 هزار میلیارد 13.93 میلیون 4.812 میلیون 1.16 میلیون 2.575 میلیون 2.237 میلیون 4.551 میلیون 976,290 11.63 5.07 2.5 16.56 میلیون 560,000 14.815 میلیون 2.305 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 1,210 41.00 3.28 1,226 25.00 2.00 1401/09/09 764 16.462 میلیون 20.19 میلیارد 21,546.77 1,251 1,250 1,210 1,265 4 55,648 1,210 1 4,200 1,221 15.938 هزار میلیارد 23.116 میلیون 20.66 میلیون 13 میلیون 7.178 میلیون 13.482 میلیون 16.778 میلیون 590,815 26.98 1.18 0.95 16.462 میلیون - 16.462 میلیون -
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,775 33.00 0.69 4,856 48.00 1.00 1401/09/09 1,366 16.437 میلیون 79.82 میلیارد 12,033.29 4,808 4,851 4,770 4,970 7 116,892 4,770 6 32,670 4,850 29.655 هزار میلیارد 33.141 میلیون 14.513 میلیون 6.107 میلیون 3.486 میلیون 11.027 میلیون 12.659 میلیون 3.878 میلیون 7.65 2.69 2.34 12.49 میلیون 3.947 میلیون 13.294 میلیون 3.144 میلیون
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 3,492 94.00 2.77 3,472 74.00 2.18 1401/09/09 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 14,159.55 3,398 3,409 3,340 3,524 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 10.889 میلیون 6.061 میلیون 2.588 میلیون 1.904 میلیون 4.157 میلیون 4.199 میلیون 1.092 میلیون 8.23 2.16 2.14 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,435 31.00 0.89 3,467 1.00 0.03 1401/09/09 1,120 16.28 میلیون 56.44 میلیارد 14,536.11 3,466 3,410 3,410 3,504 1 10,000 3,432 1 12,977 3,435 21.5 هزار میلیارد 21.896 میلیون 9.635 میلیون 6.201 میلیون 395,747 9.24 میلیون 2.162 میلیون 1.981 میلیون 10.85 2.33 9.94 15.63 میلیون 650,229 16.23 میلیون 50,000
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 3,649 173.00 4.98 3,631 155.00 4.46 1401/09/09 544 16.024 میلیون 58.18 میلیارد 29,455.72 3,476 3,480 3,480 3,649 16 336,160 3,649 1 1,999 3,670 22.968 هزار میلیارد 37.544 میلیون 21.261 میلیون 6.325 میلیون 14.577 میلیون 6.684 میلیون 16.446 میلیون 316,568 72.55 3.44 1.4 15.574 میلیون 450,000 14.024 میلیون 2 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,145 7.00 0.07 10,145 7.00 0.07 1401/09/09 312 15.829 میلیون 160.59 میلیارد - 10,138 10,145 10,144 10,147 1 11,887,566 10,144 9 880,290 10,145 - - - - - - - - - - - 4.588 میلیون 11.241 میلیون 977,440 14.852 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 26,200 490.00 1.91 26,410 700.00 2.72 1401/09/09 5,882 15.764 میلیون 416.28 میلیارد 4,883.07 25,710 26,950 25,900 26,950 6 5,296 26,150 1 2,000 26,220 378.984 هزار میلیارد 600.792 میلیون 264.309 میلیون 3.5 میلیون 221.809 میلیون 42.5 میلیون 403.448 میلیون 53.55 میلیون 7.08 8.92 0.94 14.879 میلیون 885,529 12.807 میلیون 2.957 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,535 10.00 0.65 1,534 11.00 0.71 1401/09/09 1,106 14.079 میلیون 21.6 میلیارد 12,729.73 1,545 1,555 1,521 1,571 1 33,379 1,535 1 670 1,538 30.881 هزار میلیارد 49.512 میلیون 43.169 میلیون 20.131 میلیون 18.632 میلیون 24.538 میلیون 6.122 میلیون 4.511 میلیون 6.85 1.26 5.04 8.704 میلیون 5.375 میلیون 13.797 میلیون 281,819
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 5,600 240.00 4.48 5,580 220.00 4.10 1401/09/09 763 13.894 میلیون 77.53 میلیارد 18,209.43 5,360 5,270 5,270 5,730 1 10,000 5,490 1 1,000 5,610 26.784 هزار میلیارد 28.332 میلیون 15.029 میلیون 4.8 میلیون 1.548 میلیون 13.481 میلیون 4.972 میلیون 4.787 میلیون 5.37 1.91 5.17 13.86 میلیون 34,109 7.7 میلیون 6.193 میلیون
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 16,220 20.00 0.12 16,480 240.00 1.48 1401/09/09 3,607 13.321 میلیون 219.54 میلیارد 3,693.09 16,240 16,380 16,000 16,940 1 5,000 16,370 3 63,062 16,370 32.96 هزار میلیارد 39.023 میلیون 10.061 میلیون 2 میلیون 6.063 میلیون 3.998 میلیون 10.456 میلیون 1.431 میلیون 23.03 8.24 3.15 12.637 میلیون 684,148 13.315 میلیون 6,039
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 4,350 100.00 2.25 4,422 28.00 0.63 1401/09/09 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 7,496.24 4,450 4,493 4,264 4,497 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 21.309 میلیون 9.967 میلیون 3.204 میلیون 7.141 میلیون 2.826 میلیون 6.728 میلیون 325,843 43.48 5.01 2.11 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,212 64.00 2.81 2,238 38.00 1.67 1401/09/09 462 13.244 میلیون 29.64 میلیارد 28,667.21 2,276 2,207 2,201 2,280 2 15,900 2,212 2 3,821 2,244 23.499 هزار میلیارد 25.183 میلیون 16.098 میلیون 10.5 میلیون 1.684 میلیون 14.415 میلیون 466,606 253,483 92.7 1.63 50.36 9.011 میلیون 4.233 میلیون 13.244 میلیون -
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,524 31.00 2.08 1,541 48.00 3.22 1401/09/09 554 12.481 میلیون 19.24 میلیارد 22,528.25 1,493 1,485 1,485 1,565 1 1,700 1,524 1 15,103 1,525 5.543 هزار میلیارد 6.901 میلیون 5.595 میلیون 3.597 میلیون 1.454 میلیون 4.141 میلیون 2.908 میلیون 496,864 11.16 1.34 1.91 12.481 میلیون - 11.646 میلیون 835,000
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,056 10.00 0.94 1,067 1.00 0.09 1401/09/09 513 12.392 میلیون 13.22 میلیارد 24,156.66 1,066 1,064 1,048 1,091 3 232,917 1,054 1 25,463 1,056 12.739 هزار میلیارد 15.437 میلیون 14.94 میلیون 11.939 میلیون 2.698 میلیون 12.242 میلیون 7.265 میلیون 258,699 49.24 1.04 1.75 12.258 میلیون 134,743 12.133 میلیون 259,148
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 16,114 16.00 0.10 16,114 16.00 0.10 1401/09/09 334 12.342 میلیون 198.88 میلیارد - 16,098 16,115 16,114 16,116 111 50,980,869 16,114 3 226,851 16,116 - - - - - - - - - - - 3.424 میلیون 8.917 میلیون 4.915 میلیون 7.427 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 13,470 190.00 1.39 13,530 130.00 0.95 1401/09/09 1,958 11.814 میلیون 159.84 میلیارد 6,033.83 13,660 13,530 13,380 13,740 2 17,366 13,470 3 22,048 13,500 74.819 هزار میلیارد 149.151 میلیون 103.491 میلیون 5.53 میلیون 74.332 میلیون 29.159 میلیون 131.387 میلیون 6.118 میلیون 12.23 2.57 0.57 11.621 میلیون 193,413 11.614 میلیون 200,000
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,876 43.00 2.24 1,905 14.00 0.73 1401/09/09 603 11.723 میلیون 22.3 میلیارد 19,441.76 1,919 1,938 1,875 1,938 2 55,000 1,875 5 134,482 1,900 69.347 هزار میلیارد 124.85 میلیون 107.782 میلیون 36.403 میلیون 55.503 میلیون 52.28 میلیون 30.495 میلیون 9.515 میلیون 7.29 1.33 2.27 11.262 میلیون 461,200 11.121 میلیون 602,608
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,403 24.00 0.99 2,408 19.00 0.78 1401/09/09 614 11.576 میلیون 27.88 میلیارد 18,853.95 2,427 2,442 2,390 2,450 1 6,011 2,403 1 39,000 2,404 22.534 هزار میلیارد 33.161 میلیون 24.133 میلیون 9.358 میلیون 10.626 میلیون 13.507 میلیون 12.955 میلیون 3.075 میلیون 7.33 1.67 1.74 10.061 میلیون 1.516 میلیون 11.576 میلیون -
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 2,681 74.00 2.69 2,695 60.00 2.18 1401/09/09 772 11.451 میلیون 30.86 میلیارد 14,832.33 2,755 2,712 2,661 2,793 1 15,000 2,682 2 41,751 2,685 24.255 هزار میلیارد 34.151 میلیون 21.938 میلیون 9 میلیون 9.896 میلیون 12.041 میلیون 16.033 میلیون 2.708 میلیون 8.97 2.01 1.51 11.172 میلیون 278,267 11.451 میلیون -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,981 35.00 1.16 2,983 33.00 1.09 1401/09/09 823 11.442 میلیون 34.1 میلیارد 13,902.24 3,016 3,000 2,957 3,011 2 40,475 2,970 1 17,731 2,981 90.76 هزار میلیارد 2.029 میلیارد 2.015 میلیارد 30.426 میلیون 1.947 میلیارد 67.298 میلیون 262.133 میلیون 26.086 میلیون 3.48 1.35 0.35 5.94 میلیون 5.501 میلیون 7.45 میلیون 3.992 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 6,910 120.00 1.71 7,020 10.00 0.14 1401/09/09 1,355 11.382 میلیون 79.95 میلیارد 8,400.26 7,030 7,040 6,900 7,220 2 134,328 6,880 1 6,240 6,910 28.127 هزار میلیارد 29.642 میلیون 13.551 میلیون 4.007 میلیون 1.515 میلیون 12.036 میلیون 1.678 میلیون 958,279 29.35 2.34 16.77 9.934 میلیون 1.448 میلیون 11.382 میلیون -
دکوثر

داروسازی کوثر

سهام بورس 3,929 295.00 6.98 4,000 224.00 5.30 1401/09/09 671 11.356 میلیون 45.43 میلیارد 16,923.46 4,224 4,300 3,929 4,311 0 0 0 11 487,374 3,929 6.8 هزار میلیارد 12.658 میلیون 8.239 میلیون 1.7 میلیون 5.858 میلیون 2.381 میلیون 3.544 میلیون 113,554 62.07 2.96 1.99 11.356 میلیون - 10.856 میلیون 500,000
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 2,413 4.00 0.17 2,434 25.00 1.04 1401/09/09 644 11.342 میلیون 27.61 میلیارد 17,612.41 2,409 2,440 2,370 2,482 1 8,114 2,413 2 177,507 2,430 12.17 هزار میلیارد 19.446 میلیون 16.555 میلیون 5 میلیون 7.276 میلیون 9.279 میلیون 1.585 میلیون 435,819 27.92 1.31 7.68 11.332 میلیون 10,000 11.342 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 17,060 70.00 0.41 17,240 110.00 0.64 1401/09/09 3,049 11.11 میلیون 191.5 میلیارد 3,643.89 17,130 17,390 17,010 17,530 1 27 17,060 1 15,000 17,070 143.092 هزار میلیارد 148.189 میلیون 16.522 میلیون 5 میلیون 5.097 میلیون 11.425 میلیون 5.357 میلیون 5.023 میلیون 28.49 12.52 26.71 11.004 میلیون 106,400 10.756 میلیون 354,658
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 11,040 520.00 4.94 10,860 340.00 3.23 1401/09/09 910 10.866 میلیون 118.03 میلیارد 11,941.09 10,520 10,700 10,370 11,040 10 139,400 11,040 0 0 0 5.017 هزار میلیارد 7.444 میلیون 3.604 میلیون 462,000 2.427 میلیون 1.177 میلیون 3.896 میلیون 312,041 16.08 4.26 1.29 10.132 میلیون 734,316 10.217 میلیون 648,971
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,490 6.00 0.40 1,494 2.00 0.13 1401/09/09 1,042 10.65 میلیون 15.9 میلیارد 10,220.81 1,496 1,528 1,472 1,528 1 190,000 1,487 2 1,728 1,490 52.764 هزار میلیارد 66.681 میلیون 65.117 میلیون 35.317 میلیون 13.917 میلیون 51.2 میلیون 22.949 میلیون 15.864 میلیون 3.33 1.03 2.3 10.645 میلیون 5,000 10.332 میلیون 318,110
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 16,352 20.00 0.12 16,355 23.00 0.14 1401/09/09 559 10.302 میلیون 168.49 میلیارد - 16,332 16,350 16,350 16,358 2 31,617 16,352 2 85,948 16,357 - - - - - - - - - - - 7.757 میلیون 2.545 میلیون 2.872 میلیون 7.429 میلیون
چدن

چدن سازان

سهام بورس 1,856 45.00 2.48 1,855 44.00 2.43 1401/09/09 592 10.296 میلیون 19.1 میلیارد 17,392.46 1,811 1,840 1,789 1,890 2 52,524 1,855 1 5,000 1,879 16.008 هزار میلیارد 24.472 میلیون 24.646 میلیون 8.63 میلیون 8.464 میلیون 16.182 میلیون 7.193 میلیون 1.906 میلیون 8.4 0.99 2.23 9.286 میلیون 1.01 میلیون 10.076 میلیون 220,503
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,482 7.00 0.47 1,489 0.00 0.00 1401/09/09 190 10.088 میلیون 15.02 میلیارد 53,097.06 1,489 1,500 1,470 1,501 3 203,030 1,482 1 9,840 1,486 45.649 هزار میلیارد 102.686 میلیون 93.595 میلیون 30.657 میلیون 57.038 میلیون 36.557 میلیون 22.711 میلیون -875,859 -52.12 1.25 2.01 2.154 میلیون 7.934 میلیون 10.088 میلیون -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,280 60.00 1.12 5,320 20.00 0.37 1401/09/09 1,110 9.661 میلیون 51.42 میلیارد 8,704.05 5,340 5,310 5,250 5,410 2 34,459 5,270 1 6,900 5,280 96.824 هزار میلیارد 100.022 میلیون 23.268 میلیون 18.2 میلیون 3.198 میلیون 20.071 میلیون 4.535 میلیون 3.606 میلیون 26.85 4.82 21.35 9.661 میلیون - 8.933 میلیون 728,309
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 36,700 60.00 0.16 37,220 460.00 1.25 1401/09/09 3,442 9.562 میلیون 355.88 میلیارد 2,777.9 36,760 38,590 35,700 38,590 1 26,890 36,690 1 4,472 36,900 25.381 هزار میلیارد 29.931 میلیون 5.932 میلیون 681,920 4.55 میلیون 1.383 میلیون 4.939 میلیون 549,685 46.17 18.36 5.14 9.561 میلیون 277 6.562 میلیون 3 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,700 2.00 0.12 1,700 2.00 0.12 1401/09/09 273 9.411 میلیون 15.99 میلیارد 34,473.85 1,702 1,720 1,674 1,739 1 10,000 1,690 1 30,000 1,706 59.5 هزار میلیارد 147.719 میلیون 133.224 میلیون 28.849 میلیون 88.219 میلیون 45.005 میلیون 67.157 میلیون 11.6 میلیون 5.13 1.32 0.89 5.691 میلیون 3.72 میلیون 4.295 میلیون 5.116 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,870 10.00 0.08 12,870 10.00 0.08 1401/09/09 233 9.264 میلیون 119.22 میلیارد 39,759.99 12,860 12,870 12,860 12,880 11 1,022,971 12,870 2 50,400 12,880 1248.129 هزار میلیارد 1.322 میلیارد 365.048 میلیون 96.98 میلیون 73.526 میلیون 291.522 میلیون 178.663 میلیون 177.913 میلیون 7 4.27 6.98 27,193 9.237 میلیون 208,036 9.056 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 95,000 80.00 0.08 95,150 230.00 0.24 1401/09/09 9,999 9.018 میلیون 858.03 میلیارد - 94,920 95,150 94,850 95,600 3 29,243 94,980 1 100 94,990 - - - - - - - - - - - 4.437 میلیون 4.581 میلیون 8.52 میلیون 498,277
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,480 40.00 0.54 7,520 80.00 1.08 1401/09/09 630 8.974 میلیون 67.47 میلیارد 14,244.93 7,440 7,390 7,390 7,690 0 0 0 0 30.08 هزار میلیارد 32.725 میلیون 12.658 میلیون 4 میلیون 2.645 میلیون 10.013 میلیون 3.967 میلیون 3.561 میلیون 8.45 3 7.58 2.183 میلیون 6.791 میلیون 4.21 میلیون 4.764 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 14,967 14.00 0.09 14,965 12.00 0.08 1401/09/09 198 8.631 میلیون 129.16 میلیارد - 14,953 14,966 14,965 14,967 51 5,028,201 14,965 51 5,027,153 14,967 - - - - - - - - - - - 1.659 میلیون 6.972 میلیون 7.169 میلیون 1.462 میلیون
غسالم

سالمین

سهام بورس 3,582 69.00 1.89 3,626 25.00 0.68 1401/09/09 767 8.429 میلیون 30.57 میلیارد 10,990.15 3,651 3,615 3,530 3,710 2 15,031 3,580 1 1,500 3,600 16.259 هزار میلیارد 18.641 میلیون 9.338 میلیون 4.484 میلیون 2.382 میلیون 6.956 میلیون 9.121 میلیون 1.861 میلیون 8.73 2.34 1.78 8.419 میلیون 10,000 8.429 میلیون -
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 2,701 2.00 0.07 2,717 18.00 0.67 1401/09/09 481 8.318 میلیون 22.6 میلیارد 17,293.19 2,699 2,700 2,700 2,730 5 23,599 2,700 1 400,000 2,720 32.604 هزار میلیارد 35.738 میلیون 36.118 میلیون 12 میلیون 3.134 میلیون 32.984 میلیون 11.835 میلیون 11.691 میلیون 2.77 0.98 2.74 8.318 میلیون - 6.307 میلیون 2.011 میلیون
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 4,525 7.00 0.15 4,516 16.00 0.35 1401/09/09 756 8.08 میلیون 36.49 میلیارد 10,687.74 4,532 4,500 4,470 4,615 1 40,000 4,510 1 74,715 4,525 11.9 هزار میلیارد 16.352 میلیون 8.965 میلیون 2.635 میلیون 4.453 میلیون 4.512 میلیون 11.68 میلیون 1.354 میلیون 8.79 2.64 1.02 7.551 میلیون 528,555 8.021 میلیون 58,900
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,535 41.00 1.17 3,505 11.00 0.31 1401/09/09 390 8.059 میلیون 28.41 میلیارد 20,665.32 3,494 3,550 3,500 3,558 1 1,665 3,521 1 10,000 3,534 196.28 هزار میلیارد 251.921 میلیون 141.147 میلیون 56 میلیون 55.641 میلیون 85.506 میلیون 162.099 میلیون 34.372 میلیون 5.71 2.29 1.21 3.37 میلیون 4.69 میلیون 5.524 میلیون 2.536 میلیون
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 2,434 28.00 1.14 2,448 14.00 0.57 1401/09/09 492 7.86 میلیون 19.24 میلیارد 15,974.88 2,462 2,484 2,418 2,484 1 50,000 2,433 1 32,602 2,435 6.854 هزار میلیارد 8.696 میلیون 6.47 میلیون 2.8 میلیون 1.842 میلیون 4.628 میلیون 2.985 میلیون 945,892 7.25 1.48 2.3 7.854 میلیون 6,000 7.793 میلیون 66,833
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 24,100 270.00 1.11 24,440 70.00 0.29 1401/09/09 1,576 7.613 میلیون 186.08 میلیارد 4,830.34 24,370 24,880 24,100 24,880 2 21,938 24,100 2 50,725 24,150 526.926 هزار میلیارد 867.795 میلیون 468.443 میلیون 21.56 میلیون 340.869 میلیون 127.574 میلیون 117.373 میلیون 82.658 میلیون 6.37 4.13 4.49 5.628 میلیون 1.984 میلیون 5.648 میلیون 1.965 میلیون
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 6,100 100.00 1.61 6,100 100.00 1.61 1401/09/09 1,023 7.61 میلیون 46.44 میلیارد 7,438.95 6,200 6,250 6,000 6,280 1 4,356 6,080 2 5,999 6,110 7.518 هزار میلیارد 10.529 میلیون 4.719 میلیون 1.232 میلیون 3.011 میلیون 1.708 میلیون 9.119 میلیون 432,875 17.37 4.41 0.82 7.253 میلیون 357,372 7.609 میلیون 832
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,160 39.00 0.93 4,193 6.00 0.14 1401/09/09 630 7.522 میلیون 31.41 میلیارد 11,940.29 4,199 4,220 4,150 4,230 1 35,923 4,160 1 24,817 4,170 806.851 هزار میلیارد 851.126 میلیون 375.737 میلیون 84 میلیون 44.275 میلیون 331.462 میلیون 135.453 میلیون 136.577 میلیون 5.91 2.44 5.96 7.51 میلیون 12,300 2.575 میلیون 4.947 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,290 130.00 1.16 11,220 60.00 0.54 1401/09/09 1,430 7.428 میلیون 83.37 میلیارد 5,194.47 11,160 11,010 11,000 11,360 1 3,000 11,250 1 91 11,290 82.355 هزار میلیارد 112.633 میلیون 42.199 میلیون 7.34 میلیون 30.278 میلیون 11.921 میلیون 14.616 میلیون 14.499 میلیون 5.68 6.91 5.63 4.406 میلیون 3.022 میلیون 6.818 میلیون 610,000
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 4,530 7.00 0.15 4,481 56.00 1.23 1401/09/09 507 7.417 میلیون 33.24 میلیارد 14,630.12 4,537 4,480 4,397 4,559 1 39,347 4,530 3 39,347 4,530 13.443 هزار میلیارد 20.524 میلیون 11.375 میلیون 3 میلیون 7.081 میلیون 4.294 میلیون 14.908 میلیون 1.685 میلیون 7.98 3.13 0.9 5.513 میلیون 1.905 میلیون 6.635 میلیون 782,206
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 10,610 690.00 6.96 10,540 620.00 6.25 1401/09/09 815 7.361 میلیون 77.57 میلیارد 9,032 9,920 10,120 9,950 10,610 105 2,436,894 10,610 1 1,965 10,640 25.907 هزار میلیارد 37.288 میلیون 27.768 میلیون 2.458 میلیون 11.381 میلیون 16.387 میلیون 54.056 میلیون 4.652 میلیون 5.57 1.58 0.48 7.361 میلیون - 6.618 میلیون 742,631
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,060 1.00 0.05 2,051 10.00 0.49 1401/09/09 270 7.308 میلیون 14.96 میلیارد 27,065.73 2,061 2,062 2,020 2,090 1 5,000 2,033 1 50,000 2,061 52.062 هزار میلیارد 601.971 میلیون 590.153 میلیون 25.384 میلیون 549.908 میلیون 40.244 میلیون 75.461 میلیون 7.766 میلیون 6.7 1.29 0.69 4.032 میلیون 3.276 میلیون 5.005 میلیون 2.303 میلیون
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 1,954 32.00 1.61 1,970 16.00 0.81 1401/09/09 329 7.135 میلیون 14.05 میلیارد 21,687.19 1,986 2,028 1,953 2,028 1 50,000 1,955 1 5,000 1,960 13.268 هزار میلیارد 16.698 میلیون 13.664 میلیون 6.735 میلیون 3.43 میلیون 10.234 میلیون 3.513 میلیون 1.316 میلیون 10.08 1.3 3.78 7.123 میلیون 12,500 7.135 میلیون -
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,282 15.00 1.16 1,293 4.00 0.31 1401/09/09 371 7.026 میلیون 9.07 میلیارد 18,936.91 1,297 1,281 1,277 1,314 2 4,210 1,281 1 7,250 1,282 27.282 هزار میلیارد 37.787 میلیون 33.582 میلیون 16.88 میلیون 10.505 میلیون 23.077 میلیون 8.31 میلیون 3.732 میلیون 7.31 1.18 3.28 6.826 میلیون 200,000 6.921 میلیون 104,902