همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,020 90.00 4.66 1,960 30.00 1.55 1399/10/30 33,988 1.52 میلیارد 2.988 هزار میلیارد 398.842 میلیون 1,930 1,840 1,840 2,020 0 0 0 4590 443,759,856 1,920 383.201 هزار میلیارد 823.047 میلیون 507.467 میلیون 195.511 میلیون 428.116 میلیون 79.351 میلیون 140.364 میلیون -20,510,819 -5.99 4.99 2.81 160.935 میلیون 44.26 میلیون 205.15 میلیون 45,492
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,460 0.00 0.00 2,420 40.00 1.63 1399/10/30 34,040 1.14 میلیارد 2.745 هزار میلیارد 46,002.12 2,460 2,340 2,340 2,550 0 0 0 6756 466,977,446 2,460 541.901 هزار میلیارد 3.558 میلیارد 3.06 میلیارد 223.926 میلیون 2.909 میلیارد 151.228 میلیون 313.093 میلیون 22.32 میلیون 52.61 3.82 1.85 37.046 میلیون 41.2 میلیون 78.146 میلیون 100,000
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,470 110.00 4.66 2,450 90.00 3.81 1399/10/30 15,803 584.51 میلیون 1.432 هزار میلیارد 748.107 میلیون 2,360 2,280 2,280 2,470 0 0 0 2834 203,961,863 2,330 739.057 هزار میلیارد 1.304 میلیارد 627.858 میلیون 301.656 میلیون 565.022 میلیون 62.836 میلیون 444.859 میلیون -95,530,249 -7.18 11.76 1.66 205.807 میلیون 166.32 میلیون 340.899 میلیون 31.229 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,370 80.00 3.49 2,330 40.00 1.75 1399/10/30 16,260 458.54 میلیون 1.066 هزار میلیارد 40,742.16 2,290 2,190 2,190 2,400 0 0 0 756 43,509,119 2,240 408.575 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 3.848 میلیارد 235.356 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون -28.07 1.75 1.02 258.743 میلیون 161.176 میلیون 372.146 میلیون 47.772 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,910 130.00 4.68 2,900 120.00 4.32 1399/10/30 13,639 384.65 میلیون 1.115 هزار میلیارد 27,967.24 2,780 2,830 2,830 2,910 0 0 0 4841 274,652,114 2,710 114.855 هزار میلیارد 115.418 میلیون 63.126 میلیون 39.605 میلیون 2.543 میلیون 60.583 میلیون 17.935 میلیون 15.272 میلیون 966.67 1.86 6.29 8.491 میلیون 5,000 8.496 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,760 40.00 1.47 2,700 20.00 0.74 1399/10/30 10,131 361.45 میلیون 975.8 میلیارد 40,250.22 2,720 2,590 2,590 2,840 0 0 0 2042 154,263,494 2,670 422.118 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 75 3.51 2.26 7.399 میلیون 20.005 میلیون 5.591 میلیون 21.813 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,000 50.00 1.64 2,980 70.00 2.30 1399/10/30 23,921 329.14 میلیون 980.8 میلیارد 65.022 میلیون 3,050 2,900 2,900 3,170 2 8,331 3,010 9999 63,065,237 3,030 59.99 هزار میلیارد 69.707 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون - 2.97 16.09 31.171 میلیون 18.1 میلیون 49.271 میلیون 502
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,690 100.00 2.79 3,600 10.00 0.28 1399/10/30 11,195 271.78 میلیون 978.4 میلیارد 31,643.79 3,590 3,420 3,420 3,760 0 0 0 2399 157,520,665 3,590 745.354 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.377 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 6.15 1.82 1.39 75.925 میلیون 41.752 میلیون 95.176 میلیون 22.5 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 10,290 400.00 4.04 9,910 20.00 0.20 1399/10/30 36,765 267.39 میلیون 2.649 هزار میلیارد 11,913.56 9,890 9,400 9,400 10,380 1 500 9,890 6620 111,576,159 9,890 1982 هزار میلیارد 2.588 میلیارد 451.625 میلیون 101.4 میلیون 135.519 میلیون 316.106 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 26.78 6.59 7.29 22.084 میلیون 41.839 میلیون 61.013 میلیون 2.91 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,084 72.00 0.71 10,083 73.00 0.72 1399/10/14 5,251 238.01 میلیون 2.4 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,082 10,086 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 120.996 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,780 370.00 4.99 7,540 130.00 1.75 1399/10/30 29,315 233.43 میلیون 1.759 هزار میلیارد 8,886.42 7,410 7,040 7,040 7,780 128 381,168 7,410 4299 62,494,257 7,410 565.5 هزار میلیارد 654.169 میلیون 175.836 میلیون 44 میلیون 69.169 میلیون 106.667 میلیون 500.369 میلیون 29.371 میلیون 12.28 5.48 1.17 6.047 میلیون 9.401 میلیون 15.255 میلیون 193,327
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,330 440.00 4.95 9,130 240.00 2.70 1399/10/30 21,886 213.79 میلیون 1.951 هزار میلیارد 10,963.92 8,890 8,450 8,450 9,330 1 100 2,200 5031 82,694,980 8,880 693.88 هزار میلیارد 820.833 میلیون 237.711 میلیون 51 میلیون 110.993 میلیون 126.717 میلیون 791.908 میلیون 37.677 میلیون 11.16 5.6 0.9 33.744 میلیون 38.234 میلیون 64.758 میلیون 7.22 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,200 20.00 1.69 1,200 20.00 1.69 1399/08/28 6,437 197.21 میلیون 236.4 میلیارد 30,636.89 1,180 1,450 1,170 1,230 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 19,800 900.00 4.76 19,330 430.00 2.28 1399/10/30 44,268 180.43 میلیون 3.488 هزار میلیارد 1.592 میلیارد 18,900 18,000 18,000 19,840 1 800 18,800 8898 54,034,751 18,850 1546.4 هزار میلیارد 1.571 میلیارد 385.656 میلیون 80 میلیون 61.449 میلیون 324.207 میلیون 233.364 میلیون 231.821 میلیون - 4.91 6.8 36.239 میلیون 36.193 میلیون 68.686 میلیون 3.746 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,890 120.00 6.78 1,870 100.00 5.65 1399/10/30 18,585 180.05 میلیون 337.1 میلیارد 8,809.19 1,770 1,800 1,790 1,890 0 0 0 6177 67,734,579 1,770 66.043 هزار میلیارد 71.138 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - 1.79 - 27.147 میلیون 10.982 میلیون 38.129 میلیون -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,700 34,170.00 92.68 3,510 33,360.00 90.48 1399/10/29 7,494 165.86 میلیون 432.5 میلیارد 1,760.49 36,870 2,580 2,460 2,700 0 0 0 0 84.703 هزار میلیارد 176.13 میلیون 98.967 میلیون 2.3 میلیون 91.329 میلیون 7.638 میلیون 60.82 میلیون 4.602 میلیون 117 11.1 1.39 159.008 میلیون 6.856 میلیون 160.876 میلیون 4.988 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 18,800 710.00 3.64 18,720 790.00 4.05 1399/10/30 31,853 133.93 میلیون 2.508 هزار میلیارد 4,987.85 19,510 18,540 18,540 19,490 0 0 0 5599 43,777,645 19,510 108.576 هزار میلیارد 126.051 میلیون 14.052 میلیون 5.8 میلیون 6.977 میلیون 7.075 میلیون 2.267 میلیون 1.988 میلیون 279.4 16.83 52.53 1.477 میلیون 7.7 میلیون 8.977 میلیون 200,000
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,300 490.00 4.99 10,200 390.00 3.98 1399/10/30 12,768 124.12 میلیون 1.266 هزار میلیارد 12,003.35 9,810 9,400 9,390 10,300 1 500 9,810 643 16,173,382 9,810 2131.8 هزار میلیارد 2.776 میلیارد 848.309 میلیون 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 14.85 5.06 4.64 53.486 میلیون 118.457 میلیون 159.951 میلیون 11.991 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,730 40.00 1.44 2,690 80.00 2.89 1399/10/30 6,153 123.94 میلیون 333.8 میلیارد 16,955.36 2,770 2,640 2,640 2,830 0 0 0 928 29,886,657 2,660 16.682 هزار میلیارد 17.774 میلیون 7.289 میلیون 6.201 میلیون 410,177 6.879 میلیون 526,049 426,437 896.67 2.52 33.01 4.013 میلیون - 4.013 میلیون -
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 5,690 170.00 3.08 5,580 60.00 1.09 1399/10/30 8,135 121.38 میلیون 677.7 میلیارد 11,512.36 5,520 5,250 5,250 5,790 1 1,000 5,230 1451 39,689,577 5,520 126.779 هزار میلیارد 230.842 میلیون 83.876 میلیون 22.72 میلیون 98.837 میلیون -14,960,556 21.092 میلیون -2,388,187 -5.54 -8.82 6.26 12.17 میلیون - 11.97 میلیون 200,000
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,710 350.00 4.96 6,770 290.00 4.11 1399/10/30 7,414 118.64 میلیون 803.4 میلیارد 14,891.18 7,060 6,710 6,710 7,040 0 0 0 2005 70,964,992 6,740 72.27 هزار میلیارد 81.282 میلیون 21.634 میلیون 10.675 میلیون 5.596 میلیون 16.038 میلیون 3.37 میلیون 3.191 میلیون 120.89 4.72 22.46 544,838 20,000 564,838 -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 8,450 440.00 4.95 8,530 360.00 4.05 1399/10/30 8,410 99.32 میلیون 847.5 میلیارد 11,893.49 8,890 8,450 8,450 8,860 1 100 1,280 2051 48,525,363 8,520 47.17 هزار میلیارد 70.375 میلیون 25.008 میلیون 5.53 میلیون 20.828 میلیون 4.181 میلیون 32.768 میلیون 1.413 میلیون -69.92 11.85 1.51 810,343 1,200 811,543 -
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 8,920 420.00 4.94 8,870 370.00 4.35 1399/10/30 9,496 88.94 میلیون 789.2 میلیارد 9,423.76 8,500 8,530 8,530 8,920 14 30,634 8,610 1 29,000 8,610 110.875 هزار میلیارد 106.35 میلیون 37.335 میلیون 12.5 میلیون 3.6 میلیون 33.735 میلیون 16.7 میلیون 15.691 میلیون 86.12 3.05 6.15 175.036 میلیون 1.038 میلیون 152.904 میلیون 23.171 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,950 50.00 1.28 3,870 30.00 0.77 1399/10/30 3,792 87.87 میلیون 339.9 میلیارد 33,503.16 3,900 3,710 3,710 4,040 0 0 0 971 40,446,414 3,900 117.748 هزار میلیارد 975.111 میلیون 893.388 میلیون 30.426 میلیون 850.365 میلیون 43.023 میلیون 106.199 میلیون 24.313 میلیون -48.99 2.9 1.17 6.786 میلیون 11.01 میلیون 16.596 میلیون 1.2 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 4,330 220.00 4.84 4,360 190.00 4.18 1399/10/30 3,989 87.62 میلیون 382 میلیارد 15,344.13 4,550 4,330 4,330 4,580 0 0 0 1022 57,029,471 4,400 62.891 هزار میلیارد 119.684 میلیون 82 میلیون 14.424 میلیون 52.899 میلیون 29.1 میلیون 36.268 میلیون 13.367 میلیون 88.98 2.29 1.84 934,807 2.5 میلیون 3.435 میلیون -
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,940 120.00 3.92 2,930 130.00 4.25 1399/10/30 4,455 85.41 میلیون 250.4 میلیارد 15,532.45 3,060 2,910 2,910 3,060 0 0 0 838 40,849,631 2,930 30.765 هزار میلیارد 33.722 میلیون 15.253 میلیون 9.35 میلیون 1.382 میلیون 13.871 میلیون 3.706 میلیون 3.586 میلیون 32.21 2.33 8.73 1.833 میلیون 302,000 2.135 میلیون -
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,180 60.00 2.68 2,200 40.00 1.79 1399/10/30 3,315 84.68 میلیون 186.6 میلیارد 19,919.42 2,240 2,070 2,020 2,370 2 69,972 2,280 5 74,692 2,290 27.845 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58.955 میلیون 270,000 58.955 میلیون 270,297
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 6,070 310.00 4.86 6,120 260.00 4.08 1399/10/30 5,765 82.33 میلیون 503.5 میلیارد 13,156.46 6,380 6,070 6,070 6,350 1 2,000 6,070 1435 36,195,177 6,230 57.271 هزار میلیارد 65.489 میلیون 15.526 میلیون 9.358 میلیون 4.194 میلیون 11.333 میلیون 3.968 میلیون 1.128 میلیون - 5.41 15.45 1.065 میلیون 3 میلیون 4.065 میلیون -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,550 390.00 3.49 11,290 130.00 1.16 1399/10/30 4,698 81.54 میلیون 920.5 میلیارد 19,509.5 11,160 10,610 10,610 11,590 0 0 0 1024 22,099,277 10,710 739.721 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.716 میلیارد 139.833 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 24.49 5.28 2.99 1.193 میلیون 871,000 2.064 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,390 320.00 3.53 9,130 60.00 0.66 1399/10/30 12,117 81.38 میلیون 742.9 میلیارد 6,941.32 9,070 8,620 8,620 9,520 0 0 0 2701 43,710,085 9,070 228.25 هزار میلیارد 253.287 میلیون 149.458 میلیون 20 میلیون 14.787 میلیون 134.671 میلیون 4.01 میلیون 102.093 میلیون 44.54 1.77 59.48 10.249 میلیون 13.715 میلیون 22.864 میلیون 1.1 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 3,990 200.00 4.77 4,020 170.00 4.06 1399/10/30 4,500 78.27 میلیون 314.3 میلیارد 17,151.16 4,190 3,990 3,990 4,150 0 0 0 1161 45,074,907 4,120 32.321 هزار میلیارد 38.533 میلیون 12.235 میلیون 8.04 میلیون 3.719 میلیون 8.515 میلیون 4.066 میلیون 598,626 - 4.09 8.56 1.288 میلیون 5.9 میلیون 7.188 میلیون -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,890 150.00 4.93 2,920 120.00 3.95 1399/10/30 3,287 75 میلیون 219.2 میلیارد 17,781.78 3,040 2,890 2,890 3,090 0 0 0 453 17,042,361 3,010 13.863 هزار میلیارد 22.395 میلیون 7.467 میلیون 1.862 میلیون 7.392 میلیون 75,085 10.911 میلیون -502,465 -27.29 199.81 1.37 17.08 میلیون 1.8 میلیون 18.773 میلیون 106,584
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,030 250.00 2.69 9,000 280.00 3.02 1399/10/30 10,501 69.98 میلیون 629.7 میلیارد 8,390.17 9,280 8,820 8,820 9,400 0 0 0 2613 37,607,303 9,100 2583 هزار میلیارد 3.549 میلیارد 785.442 میلیون 143.5 میلیون 349.328 میلیون 436.114 میلیون 211.602 میلیون 208.653 میلیون 28.21 6.3 12.98 1.46 میلیون 5.8 میلیون 6.06 میلیون 1.2 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 23,510 1,230.00 4.97 23,590 1,150.00 4.65 1399/10/30 10,116 68.25 میلیون 1.61 هزار میلیارد 3,077.54 24,740 23,510 23,510 24,500 0 0 0 2904 56,234,789 23,580 235.9 هزار میلیارد 255.591 میلیون 27.854 میلیون 10 میلیون 7.391 میلیون 20.463 میلیون 11.2 میلیون 11.117 میلیون 92.87 12.13 22.16 258,161 - 258,161 -
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
رتاپح

تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,320 270.00 4.83 5,590 0.00 0.00 1399/09/30 9,550 63.98 میلیون 357.6 میلیارد 6,699.98 5,590 6,100 5,310 6,220 0 0 0 581 6,147,019 5,930 6.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.41 میلیون 322,565 3.733 میلیون -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 9,840 460.00 4.90 9,650 270.00 2.88 1399/10/30 6,937 63.14 میلیون 609.2 میلیارد 10,688.66 9,380 9,000 9,000 9,840 0 0 0 2 115,615 9,370 694.8 هزار میلیارد 735.87 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 26.81 5.49 13.77 46.78 میلیون 40.097 میلیون 69.657 میلیون 17.22 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 19,010 290.00 1.50 18,830 470.00 2.44 1399/10/30 14,221 60.25 میلیون 1.135 هزار میلیارد 4,393.74 19,300 18,340 18,340 19,940 0 0 0 2635 17,856,744 18,810 405.975 هزار میلیارد 693.01 میلیون 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 12.222 میلیون 5.53 میلیون 319.15 13.26 34.91 1.068 میلیون 1.847 میلیون 2.915 میلیون -
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 5,020 170.00 3.28 5,030 160.00 3.08 1399/10/30 6,438 58.16 میلیون 292.8 میلیارد 7,374.78 5,190 4,940 4,940 5,300 0 0 0 1189 23,315,274 5,010 28.843 هزار میلیارد 35.244 میلیون 11.127 میلیون 5.734 میلیون 5.025 میلیون 6.102 میلیون 11.453 میلیون 467,049 558.89 4.95 2.64 825,036 2 میلیون 2.825 میلیون -
غسالم

سالمین

سهام بورس 4,280 180.00 4.04 4,290 170.00 3.81 1399/10/30 4,656 54.05 میلیون 231.7 میلیارد 11,779.29 4,460 4,240 4,240 4,470 0 0 0 850 18,774,547 4,340 19.236 هزار میلیارد 21.075 میلیون 5.798 میلیون 4.484 میلیون 628,216 5.17 میلیون 2.881 میلیون 356,580 126.18 3.95 7.1 1.334 میلیون 3.502 میلیون 4.836 میلیون 17