همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 965 2.00 0.21 967 0.00 0.00 12:29 46,004 2.98 میلیارد 3.076 هزار میلیارد 57,607.3 967 973 961 977 2 205,309 966 14 1,183,831 968 1624.561 هزار میلیارد 1.636 میلیارد 1.839 میلیارد 1.636 میلیارد 56.943 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.89 3.29 5.77 373.19 میلیون 151.699 میلیون 464.279 میلیون 60.609 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,533 6.00 0.17 3,527 0.00 0.00 12:29 26,015 1.68 میلیارد 5.255 هزار میلیارد 28,600.04 3,527 3,488 3,430 3,639 5 35,245 3,360 2 145,149 3,360 118.34 هزار میلیارد 145.29 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 29.12 2.19 27.21 316.631 میلیون 7.859 میلیون 312.122 میلیون 12.368 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,179 9.00 0.41 2,170 0.00 0.00 12:29 25,631 1.3 میلیارد 2.66 هزار میلیارد 61,653.1 2,170 2,110 2,107 2,179 6 499,422 2,025 1 400,000 2,025 407.053 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -6.88 24.04 1.54 1.117 میلیارد 53.752 میلیون 1.056 میلیارد 114.452 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,240 20.00 0.90 2,220 0.00 0.00 12:30 31,069 1.16 میلیارد 2.849 هزار میلیارد 42,426.72 2,220 2,169 2,161 2,257 6 557,880 2,101 1 88,995 2,101 770.43 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.9 -14.47 0.76 482.642 میلیون 42.424 میلیون 490.51 میلیون 34.556 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,820 21.00 1.17 1,799 0.00 0.00 12:29 14,101 743.77 میلیون 1.584 هزار میلیارد 41,049.82 1,799 1,765 1,750 1,837 1 300,000 1,726 1 10,000 1,729 459.272 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 2.74 1.47 0.66 576.799 میلیون 66.08 میلیون 534.598 میلیون 108.28 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,880 37.00 0.75 4,917 0.00 0.00 12:29 19,699 303.78 میلیون 1.622 هزار میلیارد 15,675.99 4,917 5,022 4,850 5,022 1 10,000 5,012 1 3,939 5,014 943.5 هزار میلیارد 948.443 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 5.86 3.63 0.82 64.131 میلیون 18.608 میلیون 79.48 میلیون 3.259 میلیون
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 20,060 170.00 0.85 19,890 0.00 0.00 12:29 1.58 میلیون 299.997 میلیون 1.998 هزار میلیارد 2,962.66 19,890 19,790 19,200 20,060 21 53,621 19,330 0 0 0 13.32 هزار میلیارد 44.615 میلیون 8.67 میلیون 2 میلیون 4.835 میلیون - - - - - - 13.17 میلیون 1.012 میلیون 12.581 میلیون 1.602 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,787 29.00 1.65 1,758 0.00 0.00 12:30 7,335 268.7 میلیون 556.7 میلیارد 40,286.35 1,758 1,725 1,714 1,793 4 74,796 1,680 1 400,000 1,680 364.035 هزار میلیارد 6.167 میلیارد 6.132 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.12 1.54 0.58 340.996 میلیون 122.201 میلیون 343.696 میلیون 119.501 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,246 24.00 0.74 3,222 0.00 0.00 12:30 10,373 258.44 میلیون 1.027 هزار میلیارد 28,391.57 3,222 3,190 3,160 3,320 2 9,258 3,140 1 15,247 3,144 828.378 هزار میلیارد - - 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 8.6 1.66 0.92 192.074 میلیون 58.017 میلیون 174.061 میلیون 76.031 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,869 7.00 0.37 1,876 0.00 0.00 12:29 5,734 211.53 میلیون 394.7 میلیارد 48,954.57 1,876 1,845 1,845 1,930 1 55,116 1,808 2 54,838 1,815 261.467 هزار میلیارد 269.201 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 28 1.68 33.51 125.367 میلیون 13.625 میلیون 127.876 میلیون 11.116 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,018 3.00 0.30 1,015 0.00 0.00 12:29 2,967 157.21 میلیون 129.8 میلیارد 53,173.22 1,015 1,020 1,007 1,031 2 14,946 1,002 4 1,246,528 1,002 14.483 هزار میلیارد 38.906 میلیون 38.578 میلیون 18.126 میلیون 20.508 میلیون 18.548 میلیون 5.646 میلیون -180,232 -102.08 0.99 3.26 106.373 میلیون 5.386 میلیون 111.759 میلیون -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,910 30.00 0.51 5,940 0.00 0.00 12:30 11,033 128.99 میلیون 881.4 میلیارد 14,440.96 5,940 6,060 5,830 6,060 11 110,637 6,070 2 25,701 6,070 979.111 هزار میلیارد 1.397 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 7.51 6.41 0.7 99.293 میلیون 74.905 میلیون 159.618 میلیون 14.579 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,130 29.00 0.29 10,129 30.00 0.30 1401/01/08 3,603 118.38 میلیون 1.199 هزار میلیارد - 10,159 10,124 10,129 10,130 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,584 11.00 0.69 1,595 0.00 0.00 12:30 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 24,174.97 1,595 1,600 1,566 1,650 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.839 میلیون 12.904 میلیون 6.7 میلیون 6.153 میلیون 6.695 میلیون 3.544 میلیون -45,788 -233.39 1.6 3.02 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 7,130 0.00 0.00 7,130 0.00 0.00 12:29 10,111 98.73 میلیون 756.8 میلیارد 12,234.4 7,130 7,330 7,020 7,330 2 4,696 7,350 7 49,272 7,360 1057.271 هزار میلیارد 1.296 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 5.38 4.08 0.65 68.359 میلیون 10.171 میلیون 74.426 میلیون 4.105 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,551 15.00 0.96 1,566 0.00 0.00 12:29 3,351 78.61 میلیون 147.2 میلیارد 16,537.74 1,566 1,598 1,545 1,598 1 3,400 1,584 1 7,562 1,585 6.619 هزار میلیارد 6.939 میلیون 5.564 میلیون 3.597 میلیون 1.306 میلیون 713,321 1.796 میلیون 318,235 17.7 7.9 3.14 8.556 میلیون 175,000 8.731 میلیون -
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,097 8.00 0.20 4,089 0.00 0.00 12:29 5,303 74.49 میلیون 341.7 میلیارد 15,539.78 4,089 4,130 4,030 4,230 1 100,000 4,067 1 33,680 4,067 84.244 هزار میلیارد 87.933 میلیون 63.796 میلیون 18.7 میلیون 11.469 میلیون 48.265 میلیون 15.766 میلیون 14.386 میلیون 5.32 1.58 4.85 47.254 میلیون 1.01 میلیون 45.635 میلیون 2.629 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,540 20.00 0.36 5,560 0.00 0.00 12:29 8,666 71.8 میلیون 826.6 میلیارد 14,655.03 5,560 5,600 5,500 5,650 2 46,167 5,590 1 1,000 5,590 3442.75 هزار میلیارد 3.704 میلیارد 1.576 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.67 3.17 2.54 41.263 میلیون 12.906 میلیون 45.517 میلیون 8.651 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,230 47.00 2.06 2,277 0.00 0.00 12:29 3,006 68.19 میلیون 153.3 میلیارد 35,106.67 2,277 2,195 2,181 2,350 1 2,328 2,180 1 213,151 2,180 158.83 هزار میلیارد 171.947 میلیون 151.978 میلیون 70 میلیون 12.557 میلیون 129.695 میلیون 12.303 میلیون 9.88 میلیون 16.13 1.23 12.96 214.614 میلیون 25.3 میلیون 126.127 میلیون 113.787 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,048 212.00 2.07 10,260 0.00 0.00 1401/01/08 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,051 10,046 10,052 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,959 15.00 0.76 1,974 0.00 0.00 12:29 2,662 67.9 میلیون 133.2 میلیارد 18,764.01 1,974 2,010 1,950 2,048 2 40,287 2,000 1 144,269 2,005 72.587 هزار میلیارد 123.529 میلیون 104.861 میلیون 36.403 میلیون 51.67 میلیون 45.313 میلیون 21.396 میلیون 7.1 میلیون 10.12 1.59 3.36 13.645 میلیون 3.876 میلیون 17.52 میلیون -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,833 38.00 1.32 2,871 0.00 0.00 12:29 3,100 63.27 میلیون 170.5 میلیارد 29,628.44 2,871 2,881 2,820 2,990 1 100,000 2,821 1 16,283 2,825 166.798 هزار میلیارد 405.72 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 5.47 1.93 0.62 246.849 میلیون 17.466 میلیون 195.149 میلیون 69.166 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,318 2.00 0.15 1,316 0.00 0.00 12:29 1,954 62.46 میلیون 87.9 میلیارد 35,119.61 1,316 1,318 1,300 1,357 1 24,000 1,328 1 30,000 1,335 29.656 هزار میلیارد 49.06 میلیون 44.159 میلیون 20.638 میلیون 21.9 میلیون 19.451 میلیون 11.349 میلیون 1.03 میلیون 26.37 1.4 2.39 51.626 میلیون - 51.601 میلیون 25,000
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 5,440 20.00 0.37 5,420 0.00 0.00 12:30 7,501 60.57 میلیون 450.9 میلیارد 9,000.83 5,420 5,460 5,380 5,490 6 313,509 5,440 1 153,676 5,460 3012 هزار میلیارد 2.781 میلیارد 1.103 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 5.34 3.31 3.55 21.108 میلیون 1.785 میلیون 21.884 میلیون 1.009 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,143 2.00 0.18 1,141 0.00 0.00 12:29 1,091 55.98 میلیون 69.3 میلیارد 37,867.04 1,141 1,170 1,134 1,170 1 5,000 1,137 1 24,900 1,142 36.359 هزار میلیارد 87.651 میلیون 89.752 میلیون 30.657 میلیون 52.671 میلیون 36.146 میلیون 16.205 میلیون 2.614 میلیون 13.38 0.97 2.16 9.665 میلیون 2.192 میلیون 11.856 میلیون -
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,416 10.00 0.71 1,406 0.00 0.00 12:30 1,364 51.88 میلیون 79 میلیارد 44,421.52 1,406 1,401 1,370 1,445 3 24,000 1,379 1 200,000 1,386 22.784 هزار میلیارد 44.434 میلیون 45.127 میلیون 14.54 میلیون 23.991 میلیون 17.535 میلیون 7.25 میلیون 3.815 میلیون 5.36 1.17 2.82 125.452 میلیون 15.749 میلیون 124.013 میلیون 17.187 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,271 18.00 1.40 1,289 0.00 0.00 12:29 1,485 46.3 میلیون 72.2 میلیارد 21,777.42 1,289 1,310 1,270 1,327 1 31,267 1,297 1 56,086 1,300 16.535 هزار میلیارد 17.313 میلیون 16.545 میلیون 11.082 میلیون 3.029 میلیون 12.8 میلیون 6.766 میلیون 1.749 میلیون 8.17 1.13 2.11 7.671 میلیون - 7.671 میلیون -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,283 25.00 1.08 2,308 0.00 0.00 12:29 1,678 40.44 میلیون 76.7 میلیارد 21,121.8 2,308 2,400 2,235 2,401 109 5,323,723 2,350 1 2,500 2,383 11.795 هزار میلیارد 16.708 میلیون 8.105 میلیون 6.463 میلیون 1.792 میلیون 6.453 میلیون 1.218 میلیون 286,901 51.99 2.31 12.25 25.219 میلیون - 22.763 میلیون 2.456 میلیون
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 6,430 40.00 0.62 6,470 0.00 0.00 12:29 1,646 39.99 میلیون 260.6 میلیارد 7,310.26 6,470 6,590 6,300 6,760 6 28,405 6,390 1 144 6,400 22.835 هزار میلیارد 24.666 میلیون 7.024 میلیون 3.671 میلیون 912,891 4.6 میلیون 2.923 میلیون 1.343 میلیون 17.68 5.16 8.14 7.806 میلیون 447,322 7.241 میلیون 1.013 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 972 7.00 0.72 979 0.00 0.00 12:29 1,111 39.57 میلیون 39.4 میلیارد 25,781.38 979 975 960 993 1 13,000 986 1 178,000 997 11.45 هزار میلیارد 13.527 میلیون 14.195 میلیون 11.939 میلیون 1.838 میلیون 12.139 میلیون 4.307 میلیون 159,845 73.13 0.96 2.71 9.24 میلیون - 9.24 میلیون -
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 3,690 23.00 0.63 3,667 0.00 0.00 12:30 1,831 39.02 میلیون 121.9 میلیارد 15,476.6 3,667 3,581 3,533 3,756 3 9,943 3,519 1 1,996 3,539 18.601 هزار میلیارد 30.952 میلیون 17.838 میلیون 5.734 میلیون 9.926 میلیون 7.731 میلیون 19.583 میلیون 1.739 میلیون 12.09 2.72 1.07 18.38 میلیون 389,832 17.889 میلیون 880,674
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,063 11.00 0.22 5,052 0.00 0.00 12:29 3,755 35.62 میلیون 313.3 میلیارد 12,318.64 5,052 4,850 4,850 5,141 0 0 0 0 121.94 هزار میلیارد 94.342 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 17.73 میلیون 8.355 میلیون 7.901 میلیون 11.64 5.19 11.01 17.397 میلیون 2.647 میلیون 19.144 میلیون 899,720
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,790 5.00 0.13 3,785 0.00 0.00 12:29 2,330 33.22 میلیون 134.5 میلیارد 19,581.62 3,785 3,701 3,701 3,880 3 22,240 3,690 2 16,057 3,696 127.606 هزار میلیارد 1.919 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 49.309 میلیون 181.946 میلیون 16.692 میلیون 6.9 2.34 0.63 59.421 میلیون 15.512 میلیون 51.635 میلیون 23.298 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,898 33.00 1.15 2,865 0.00 0.00 12:30 2,936 33.02 میلیون 240.4 میلیارد 37,549.84 2,865 2,800 2,760 2,899 263 10,841,092 2,743 7 340,281 5,160 58.463 هزار میلیارد 102.035 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 24.486 میلیون 22.145 میلیون 11.379 میلیون 6.97 3.24 3.58 130.608 میلیون 17.74 میلیون 115.911 میلیون 32.437 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 12,200 70.00 0.57 12,270 0.00 0.00 12:29 2,978 32.86 میلیون 246.2 میلیارد 7,461.38 12,270 12,020 11,940 12,600 1 500 11,980 1 1,000 12,120 43.244 هزار میلیارد 131.914 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 3.466 میلیون 57.921 میلیون -137,038 -495.13 19.58 1.17 41.261 میلیون 3.016 میلیون 38.587 میلیون 5.69 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,193 35.00 1.08 3,228 0.00 0.00 12:29 1,590 32.81 میلیون 82.6 میلیارد 21,852.3 3,228 3,150 3,150 3,340 1 7,349 3,089 2 52,980 3,100 15.758 هزار میلیارد 20.501 میلیون 9.769 میلیون 6.201 میلیون 483,413 7.451 میلیون 811,191 668,812 29.93 2.69 24.68 35.521 میلیون 239,000 34.131 میلیون 1.629 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 122,750 70,220.00 36.39 192,970 0.00 0.00 1401/01/08 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 117,010 116,600 123,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,129 1,304.00 11.41 10,129 1,304.00 11.41 1401/01/08 1,121 31.28 میلیون 316.8 میلیارد - 11,433 10,123 10,128 10,129 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,242 2.00 0.09 2,244 0.00 0.00 12:29 1,315 29.86 میلیون 57.5 میلیارد 32,988.07 2,244 2,243 2,198 2,288 2 38,465 2,231 1 5,000 2,239 17.325 هزار میلیارد 25.869 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.285 میلیون 2.85 میلیون 1.435 میلیون 14.07 2.19 7.09 13.471 میلیون 1.339 میلیون 14.761 میلیون 48,893
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,100 4.00 0.19 2,096 0.00 0.00 12:29 938 29.49 میلیون 50 میلیارد 25,972.77 2,096 2,140 2,080 2,149 13 2,035,548 2,086 1 50,000 2,096 49.764 هزار میلیارد 136.155 میلیون 120.374 میلیون 28.849 میلیون 75.688 میلیون 36.87 میلیون 48.964 میلیون 15.262 میلیون 3.96 1.64 1.23 22.943 میلیون 4.501 میلیون 19.449 میلیون 7.996 میلیون