همه بازارها

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,768.00 7.00 177,120 174,888.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,137.44 2,232 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.287 میلیارد 806.327 میلیون 476.049 میلیون 226.491 میلیون 579.837 میلیون 546.945 میلیون 173.264 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
ضهرم1212

اختیارخ اهرم-6500-1401/12/22

اختیار معامله بورس 4,200 508.00 10.79 200,000 195,292.00 4.00 1401/09/09 - - - - 4,708 4,200 4,200 4,200 1 300 4,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,855.00 2.00 73,000 70,355.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 13,955.95 2,645 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 50.473 میلیون 33.153 میلیون 14.288 میلیون 12.823 میلیون 20.33 میلیون 18.219 میلیون 4.392 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 76,110 73,095.00 2.00 77,180 74,165.00 2.00 1400/12/22 807 423,837 32.7 میلیارد 25,325.71 3,015 76,600 76,010 79,400 0 0 0 0 - 25.83 میلیون 13.767 میلیون 6.385 میلیون 5.749 میلیون 8.019 میلیون 13.639 میلیون 2.973 میلیون - - - 319,069 33,557 352,626 -
ضملی1170

اختیارخ فملی-5500-1401/11/12

اختیار معامله بورس 950 650.00 216.67 830 530.00 176.67 1401/09/09 3 25 20,755 - 300 950 950 950 1 50 800 1 15 900 - - - - - - - - - - - 25 - 25 -
طهای1005

اختیارف های وب-3000-1401/10/04

اختیار معامله بورس 600 400.00 200.00 490 290.00 145.00 1401/09/09 1 50 24,500 - 200 600 600 600 1 1 322 1 200 550 - - - - - - - - - - - 50 - 50 -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,200 150.00 2.13 14,100 7,050.00 100.00 1401/09/09 - - - 13,531.95 7,050 7,200 7,200 7,200 0 0 0 0 3450.975 هزار میلیارد 3.27 میلیارد 1.38 میلیارد 489.5 میلیون 259.495 میلیون 1.12 میلیارد 525.005 میلیون 550.988 میلیون 6.26 3.08 6.57 - - - -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 2,059.00 81.03 4,551 2,010.00 79.10 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 31,473.85 2,541 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 247.271 میلیون 196.352 میلیون 19.457 میلیون 196.858 میلیون -505,755 100.444 میلیون -19,510,504 - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
ضملی7025

اختیارخ فملی-5500-1402/07/05

اختیار معامله بورس 1,800 800.00 80.00 1,761 761.00 76.10 1401/09/09 2 2 3,523 - 1,000 1,800 1,800 1,800 1 3 555 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
طستا1104

اختیارف شستا-900-1401/11/05

اختیار معامله بورس 100 50.00 100.00 85 35.00 70.00 1401/09/09 2 200 17,000 - 50 100 100 100 1 5 52 0 0 0 - - - - - - - - - - - 200 - 200 -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 310.00 49.84 937 315.00 50.64 1400/07/28 - - - 49,086.46 622 954 925 964 0 0 0 0 - 691.425 میلیون 595.171 میلیون 135 میلیون 607.86 میلیون -12,689,358 53.524 میلیون -45,862,694 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
ضشنا1108

اختیارخ شپنا-8000-1401/11/19

اختیار معامله بورس 421 116.00 38.03 458 153.00 50.16 1401/09/09 12 393 179,983 - 305 270 270 450 1 12 460 1 40 570 - - - - - - - - - - - 393 - 393 -
ضفرابورس1000

اختیارخ فرابورس-10000-14011014

اختیار معامله فرابورس 2,100 422.00 25.15 2,500 822.00 48.99 1401/09/09 1 9 22,500 - 1,678 2,100 2,100 2,100 1 1 1,111 1 3 2,500 - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
ضهای3004

اختیارخ های وب-2800-1402/03/03

اختیار معامله بورس 455 115.00 33.82 500 160.00 47.06 1401/09/09 1 1 500 - 340 455 455 455 1 10 301 1 199 500 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
ضپلا1210

اختیارخ پالایش-120000-01/12/16

اختیار معامله بورس 3,900 1,185.00 43.65 3,900 1,185.00 43.65 1401/09/09 1 500 1.95 میلیون - 2,715 3,900 3,900 3,900 1 200 2,500 1 96 3,299 - - - - - - - - - - - 500 - 500 -
ضملت1145

اختیارخ وبملت-2800-1401/11/24

اختیار معامله بورس 310 1.00 0.32 393 82.00 26.37 1401/09/09 3 101 39,710 - 311 311 300 320 1 45 301 1 10 398 - - - - - - - - - - - 101 - 101 -
ضسپا3027

اختیارخ خساپا-2600-1402/03/24

اختیار معامله بورس 271 49.00 22.07 271 49.00 22.07 1401/09/09 1 20 5,420 - 222 271 271 271 1 40 73 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
ضسلا1205

اختیارخ سلام-9000-1401/12/22

اختیار معامله بورس 806 46.00 6.05 927 167.00 21.97 1401/09/09 7 2,015 1.87 میلیون - 760 810 806 810 1 20 781 3 1,550 990 - - - - - - - - - - - 340 1,675 15 2,000
ضهرم1202

اختیارخ اهرم-8000-1401/12/22

اختیار معامله بورس 3,300 390.00 13.40 3,500 590.00 20.27 1401/09/09 1 5 17,500 - 2,910 3,500 3,300 3,500 1 2 1,500 1 75 3,500 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
ضستا6007

اختیارخ شستا-1300-1402/06/08

اختیار معامله بورس 119 12.00 11.21 124 17.00 15.89 1401/09/09 8 2,596 320,718 - 107 124 119 128 1 100 114 1 590 135 - - - - - - - - - - - 2,596 - 596 2,000
ضحافرین1200

اختیارخ حافرین-1500-14011214

اختیار معامله فرابورس 2,900 360.00 14.17 2,940 400.00 15.75 1401/09/09 2 2 5,880 - 2,540 2,980 2,900 2,980 2 2 2,100 1 31 3,000 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
ضهرم7002

اختیارخ اهرم-7500-1402/07/23

اختیار معامله بورس 4,850 608.00 14.33 4,884 642.00 15.13 1401/09/09 2 21 102,560 - 4,242 4,850 4,850 4,850 1 1 1,500 1 5 4,890 - - - - - - - - - - - 21 - 21 -
طخود1204

اختیارف خودرو-1900-1401/12/03

اختیار معامله بورس 35 13.00 27.08 55 7.00 14.58 1401/09/09 6 652 35,860 - 48 26 26 35 1 20 50 1 50 69 - - - - - - - - - - - 652 - 652 -
ضدار1205

اختیارخ ص.دارا-100000-01/12/16

اختیار معامله بورس 8,990 990.00 12.38 8,974 974.00 12.18 1401/09/09 5 1,400 12.56 میلیون - 8,000 8,970 8,970 8,990 1 100 2,010 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,400 - 1,400 -
ضپلا1207

اختیارخ پالایش-90000-01/12/16

اختیار معامله بورس 15,000 1,391.00 10.22 15,020 1,411.00 10.37 1401/09/09 2 101 1.52 میلیون - 13,609 17,000 15,000 17,000 1 1 14,500 1 9 15,000 - - - - - - - - - - - 101 - 101 -
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 115,010 12,590.00 12.29 112,910 10,490.00 10.24 1401/01/08 30 2,632 297.2 میلیون - 102,420 115,030 114,900 116,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,466 7,050 9,516 -
ضپلا1209

اختیارخ پالایش-110000-01/12/16

اختیار معامله بورس 5,000 500.00 11.11 4,936 436.00 9.69 1401/09/09 8 4,512 22.27 میلیون - 4,500 6,000 4,800 6,000 1 500 4,800 1 1,000 6,000 - - - - - - - - - - - 4,512 - 4,512 -
ضستا6005

اختیارخ شستا-1100-1402/06/08

اختیار معامله بورس 166 8.00 5.06 173 15.00 9.49 1401/09/09 32 932 161,540 - 158 161 161 166 1 10 165 1 70 178 - - - - - - - - - - - 932 - 732 200
طسپا1204

اختیارف خساپا-1900-1401/12/10

اختیار معامله بورس 148 38.00 34.55 120 10.00 9.09 1401/09/09 1 174 20,880 - 110 120 120 148 2 200 90 1 50 150 - - - - - - - - - - - 174 - 174 -
ضستا1203

اختیارخ شستا-800-1401/12/03

اختیار معامله بورس 140 2.00 1.45 150 12.00 8.70 1401/09/09 26 4,986 746,765 - 138 150 140 150 3 1,600 130 5 5,000 145 - - - - - - - - - - - 3,886 1,100 1,013 3,973
ضخود1067

اختیارخ خودرو-2800-1401/10/07

اختیار معامله بورس 54 5.00 10.20 53 4.00 8.16 1401/09/09 53 23,832 1.27 میلیون - 49 54 53 85 1 35 53 1 125 76 - - - - - - - - - - - 23,832 - 12 23,820
ضملت1146

اختیارخ وبملت-3000-1401/11/24

اختیار معامله بورس 297 47.00 18.80 270 20.00 8.00 1401/09/09 2 126 33,994 - 250 296 296 297 1 5 210 1 3 290 - - - - - - - - - - - 126 - 126 -
طهای1006

اختیارف های وب-3250-1401/10/04

اختیار معامله بورس 610 40.00 6.15 700 50.00 7.69 1401/09/09 1 1 700 - 650 610 610 610 1 1 255 1 3 800 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضشنا1105

اختیارخ شپنا-6500-1401/11/19

اختیار معامله بورس 1,170 95.00 8.84 1,156 81.00 7.53 1401/09/09 18 641 741,270 - 1,075 1,300 1,170 1,400 2 42 1,150 1 50 1,340 - - - - - - - - - - - 731 - 731 -
ضملی7022

اختیارخ فملی-4000-1402/07/05

اختیار معامله بورس 2,900 200.00 7.41 2,900 200.00 7.41 1401/09/09 1 1,000 2.9 میلیون - 2,700 2,900 2,900 2,900 1 1 2,023 1 100 4,022 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
ضستا6001

اختیارخ شستا-700-1402/06/08

اختیار معامله بورس 391 16.00 4.27 402 27.00 7.20 1401/09/09 40 18,015 7.25 میلیون - 375 393 391 407 1 200 392 5 5,000 405 - - - - - - - - - - - 25 17,990 115 17,900
ضهرم1204

اختیارخ اهرم-10000-1401/12/22

اختیار معامله بورس 1,960 22.00 1.11 2,120 138.00 6.96 1401/09/09 18 76 161,145 - 1,982 2,200 1,960 2,200 1 1 2,070 1 5 2,400 - - - - - - - - - - - 45 31 76 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 61,650 4,000.00 6.94 61,650 4,000.00 6.94 1401/09/09 143 290,593 17.92 میلیارد 2,032.12 57,650 61,650 61,650 61,650 131 263,878 61,650 1 1,000 61,900 6.165 هزار میلیارد 7.477 میلیون 1.769 میلیون 100,000 1.312 میلیون 457,344 3.058 میلیون 44,657 129.1 12.61 1.89 290,593 - 275,830 14,763
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 6,160 390.00 6.76 6,150 380.00 6.59 1401/09/09 930 24.079 میلیون 148.08 میلیارد 25,891.04 5,770 5,940 5,760 6,170 3 58,633 6,150 0 0 0 9.68 هزار میلیارد 13.371 میلیون 6.183 میلیون 1.574 میلیون 3.691 میلیون 2.492 میلیون 9.702 میلیون 897,294 10.79 3.88 1 13.772 میلیون 10.307 میلیون 11.977 میلیون 12.102 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 11,050 660.00 6.35 11,070 680.00 6.54 1401/09/09 4,906 115.065 میلیون 1.274 هزار میلیارد 17,787.43 10,390 10,670 10,420 11,110 3 97,974 11,050 1 5,000 11,050 301.658 هزار میلیارد 345.654 میلیون 119.066 میلیون 27.25 میلیون 43.996 میلیون 75.07 میلیون 56.594 میلیون 55.898 میلیون 5.4 4.02 5.33 90.981 میلیون 24.083 میلیون 58.958 میلیون 56.106 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 10,620 670.00 6.73 10,590 640.00 6.43 1401/09/09 1,103 8.903 میلیون 94.26 میلیارد 8,071.4 9,950 10,150 10,060 10,640 1 11,624 10,500 1 10,555 10,620 7.413 هزار میلیارد 14.42 میلیون 8.116 میلیون 700,000 7.007 میلیون 1.109 میلیون 4.741 میلیون 631,379 11.74 6.68 1.56 6.708 میلیون 2.195 میلیون 8.214 میلیون 688,713
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,940 710.00 6.94 10,870 640.00 6.26 1401/09/09 7,002 50.2 میلیون 545.56 میلیارد 1,112.89 10,230 10,940 10,400 10,940 223 2,774,485 10,940 1 10 10,940 16.305 هزار میلیارد 18.076 میلیون 2.571 میلیون 300,000 1.771 میلیون 799,954 3.96 میلیون 357,496 45.61 20.38 4.12 49.6 میلیون 600,000 49.6 میلیون 600,049
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 10,610 690.00 6.96 10,540 620.00 6.25 1401/09/09 815 7.361 میلیون 77.57 میلیارد 9,032 9,920 10,120 9,950 10,610 105 2,436,894 10,610 1 1,965 10,640 25.907 هزار میلیارد 37.288 میلیون 27.768 میلیون 2.458 میلیون 11.381 میلیون 16.387 میلیون 54.056 میلیون 4.652 میلیون 5.57 1.58 0.48 7.361 میلیون - 6.618 میلیون 742,631
ضشنا1106

اختیارخ شپنا-7000-1401/11/19

اختیار معامله بورس 900 3.00 0.33 950 53.00 5.91 1401/09/09 213 9,445 8.97 میلیون - 897 910 900 1,030 2 110 931 1 300 980 - - - - - - - - - - - 9,283 162 7,486 1,959
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,570 490.00 6.92 7,490 410.00 5.79 1401/09/09 1,557 13.076 میلیون 97.91 میلیارد 8,398.4 7,080 7,140 7,020 7,570 111 4,107,783 7,570 4 204 7,620 7.116 هزار میلیارد 11.018 میلیون 5.894 میلیون 950,000 3.902 میلیون 1.991 میلیون 8.172 میلیون 776,184 9.17 3.57 0.87 13.064 میلیون 12,000 11.88 میلیون 1.196 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,430 248.00 5.93 4,423 241.00 5.76 1401/09/09 663 20.573 میلیون 90.99 میلیارد 31,029.62 4,182 4,254 4,141 4,474 1 5,000 4,401 2 4,256 4,472 26.317 هزار میلیارد 182.176 میلیون 168.76 میلیون 5.95 میلیون 155.859 میلیون 12.901 میلیون 37.255 میلیون 2.691 میلیون 9.78 2.04 0.71 7.882 میلیون 12.69 میلیون 16.016 میلیون 4.557 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 3,950 103.00 2.68 4,061 214.00 5.56 1401/09/09 1,158 21.144 میلیون 85.86 میلیارد 18,258.94 3,847 4,110 3,950 4,116 1 10,000 3,950 1 50,000 3,997 9.766 هزار میلیارد 12.488 میلیون 6.65 میلیون 2.405 میلیون 2.723 میلیون 3.927 میلیون 5.701 میلیون 1.061 میلیون 9.2 2.5 1.71 12.332 میلیون 8.812 میلیون 17.883 میلیون 3.261 میلیون
ضستا1012

اختیارخ شستا-765-1401/10/07

اختیار معامله بورس 118 5.00 4.42 119 6.00 5.31 1401/09/09 116 50,875 6.08 میلیون - 113 103 103 124 1 258 107 1 190 118 - - - - - - - - - - - 50,875 - 43,475 7,400
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 3,865 89.00 2.36 3,976 200.00 5.30 1401/09/09 1,493 26.475 میلیون 105.28 میلیارد 17,732.83 3,776 3,734 3,676 4,040 2 7,581 3,860 2 54,000 3,900 3.181 هزار میلیارد 3.303 میلیون 1.924 میلیون 400,000 563,518 1.36 میلیون -282,132 -661,050 -4.49 2.19 -10.53 26.475 میلیون - 26.405 میلیون 70,000
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 22,440 1,460.00 6.96 22,020 1,040.00 4.96 1401/09/09 370 1.429 میلیون 31.46 میلیارد 3,861.45 20,980 21,690 21,010 22,440 1 254 22,290 23 176,553 22,440 27.745 هزار میلیارد 31.248 میلیون 8.646 میلیون 1.26 میلیون 3.503 میلیون 5.143 میلیون 5.792 میلیون 3.606 میلیون 7.69 5.39 4.79 756,351 672,386 1.173 میلیون 255,399
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 15,830 750.00 4.97 15,810 730.00 4.84 1401/09/09 526 5.98 میلیون 94.53 میلیارد 11,368.09 15,080 15,830 15,300 15,830 13 428,400 15,830 1 8,700 15,890 14.229 هزار میلیارد 20.128 میلیون 9.152 میلیون 900,000 5.899 میلیون 3.253 میلیون 13.039 میلیون 1.584 میلیون 8.99 4.37 1.1 3.812 میلیون 2.168 میلیون 3.802 میلیون 2.178 میلیون
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 102,800 4,750.00 4.84 102,700 4,650.00 4.74 1401/09/09 533 294,169 30.21 میلیارد 551.91 98,050 100,250 100,250 102,950 1 2,868 102,550 1 125 102,750 51.35 هزار میلیارد 61.139 میلیون 16.801 میلیون 500,000 9.789 میلیون 7.012 میلیون 27.878 میلیون 8.936 میلیون 5.75 7.32 1.84 189,169 105,000 250,631 43,538
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 15,200 550.00 3.75 15,340 690.00 4.71 1401/09/09 683 5.835 میلیون 89.5 میلیارد 8,542.99 14,650 15,380 15,070 15,380 1 350 15,180 2 23,133 15,200 13.806 هزار میلیارد 18.209 میلیون 5.881 میلیون 455,000 4.403 میلیون 1.478 میلیون 4.77 میلیون 1.671 میلیون 8.26 9.34 2.89 5.485 میلیون 350,000 3.87 میلیون 1.965 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 8,110 380.00 4.92 8,090 360.00 4.66 1401/09/09 3,477 65.778 میلیون 531.86 میلیارد 18,918.06 7,730 7,920 7,890 8,110 8 192,100 8,110 0 0 0 14.562 هزار میلیارد 15.939 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 65.23 6.62 36.01 56.988 میلیون 8.79 میلیون 53.821 میلیون 11.958 میلیون
ضستا6009

اختیارخ شستا-1365-1402/06/08

اختیار معامله بورس 121 35.00 40.70 90 4.00 4.65 1401/09/09 18 1,534 138,119 - 86 80 80 121 1 10 83 1 10 91 - - - - - - - - - - - 1,534 - 1,534 -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,379 65.00 2.81 2,421 107.00 4.62 1401/09/09 1,808 55.856 میلیون 135.21 میلیارد 30,893.93 2,314 2,420 2,360 2,429 4 371,028 2,371 3 159,831 2,380 21.789 هزار میلیارد 27.462 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 17.79 2.26 9.66 45.179 میلیون 10.677 میلیون 46.834 میلیون 9.023 میلیون
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 12,520 590.00 4.95 12,480 550.00 4.61 1401/09/09 289 1.282 میلیون 15.99 میلیارد 4,434.63 11,930 11,780 11,780 12,520 9 76,354 12,520 1 39 12,530 8.001 هزار میلیارد 9.89 میلیون 3.426 میلیون 641,116 1.889 میلیون 1.537 میلیون 5.281 میلیون 634,157 12.62 5.2 1.51 1.221 میلیون 61,000 926,608 355,000
فاذر

آذراب

سهام بورس 891 42.00 4.95 888 39.00 4.59 1401/09/09 768 65.371 میلیون 58.02 میلیارد 85,118.8 849 866 860 891 509 167,904,862 891 2 20,899 894 16.096 هزار میلیارد 35.955 میلیون 37.627 میلیون 18.126 میلیون 19.859 میلیون 17.769 میلیون 6.735 میلیون -778,894 -20.67 0.91 2.39 65.371 میلیون - 52.371 میلیون 13 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,145 232.00 5.93 4,089 176.00 4.50 1401/09/09 5,538 113.934 میلیون 465.9 میلیارد 35,611.91 3,913 4,008 3,970 4,186 1 2,000 4,130 2 25,000 4,140 15.366 هزار میلیارد 18.156 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 17.77 2.82 6.37 96.17 میلیون 17.764 میلیون 88.941 میلیون 24.993 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 3,649 173.00 4.98 3,631 155.00 4.46 1401/09/09 544 16.024 میلیون 58.18 میلیارد 29,455.72 3,476 3,480 3,480 3,649 16 336,160 3,649 1 1,999 3,670 22.968 هزار میلیارد 37.544 میلیون 21.261 میلیون 6.325 میلیون 14.577 میلیون 6.684 میلیون 16.446 میلیون 316,568 72.55 3.44 1.4 15.574 میلیون 450,000 14.024 میلیون 2 میلیون
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 53,630 2,540.00 4.97 53,290 2,200.00 4.31 1401/09/09 1,087 3.221 میلیون 171.64 میلیارد 2,962.96 51,090 51,190 51,190 53,640 1 170 53,630 1 19,764 53,640 12.257 هزار میلیارد 13.6 میلیون 1.448 میلیون 230,000 1.343 میلیون 105,336 2.979 میلیون 19,438 630.55 116.36 4.12 3.197 میلیون 24,000 3.141 میلیون 80,000
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,090 160.00 2.70 6,180 250.00 4.22 1401/09/09 1,222 7.396 میلیون 45.69 میلیارد 6,052.75 5,930 6,000 5,890 6,290 1 10,000 6,080 1 27 6,130 6.18 هزار میلیارد 8.433 میلیون 4.263 میلیون 500,000 2.253 میلیون 2.009 میلیون 6.726 میلیون 732,006 8.44 3.08 0.92 7.346 میلیون 50,000 7.186 میلیون 210,083
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 24,920 850.00 3.53 25,080 1,010.00 4.20 1401/09/09 828 1.516 میلیون 38.02 میلیارد 1,830.64 24,070 24,000 24,000 25,270 1 21,517 24,780 1 3,000 24,950 7.524 هزار میلیارد 8.111 میلیون 1.503 میلیون 300,000 587,027 915,799 2.077 میلیون 409,465 18.38 8.23 3.62 1.516 میلیون - 1.39 میلیون 125,945
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 5,600 240.00 4.48 5,580 220.00 4.10 1401/09/09 763 13.894 میلیون 77.53 میلیارد 18,209.43 5,360 5,270 5,270 5,730 1 10,000 5,490 1 1,000 5,610 26.784 هزار میلیارد 28.332 میلیون 15.029 میلیون 4.8 میلیون 1.548 میلیون 13.481 میلیون 4.972 میلیون 4.787 میلیون 5.37 1.91 5.17 13.86 میلیون 34,109 7.7 میلیون 6.193 میلیون
ضستا6003

اختیارخ شستا-900-1402/06/08

اختیار معامله بورس 252 3.00 1.20 259 10.00 4.02 1401/09/09 120 35,948 9.32 میلیون - 249 259 250 259 1 10 257 11 10,610 259 - - - - - - - - - - - 25,948 10,000 7,218 28,730
ضسلا1206

اختیارخ سلام-10000-1401/12/22

اختیار معامله بورس 331 27.00 8.88 316 12.00 3.95 1401/09/09 8 2,005 633,270 - 304 331 331 331 1 10 273 2 122 330 - - - - - - - - - - - 2,000 5 5 2,000
ضشنا1103

اختیارخ شپنا-5500-1401/11/19

اختیار معامله بورس 1,999 118.00 6.27 1,955 74.00 3.93 1401/09/09 2 11 21,500 - 1,881 1,502 1,502 1,999 1 13 1,831 2 20 2,200 - - - - - - - - - - - 11 - 11 -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 14,240 670.00 4.94 14,100 530.00 3.91 1401/09/09 929 5.857 میلیون 82.57 میلیارد 6,304.74 13,570 13,410 13,380 14,240 1 100,000 14,240 1 400 14,300 180.071 هزار میلیارد 208.976 میلیون 59.436 میلیون 12.771 میلیون 28.904 میلیون 30.532 میلیون 24.219 میلیون 18.807 میلیون 9.57 5.9 7.44 3.157 میلیون 2.7 میلیون 3.111 میلیون 2.746 میلیون
ضستا6000

اختیارخ شستا-600-1402/06/08

اختیار معامله بورس 471 6.00 1.29 483 18.00 3.87 1401/09/09 59 25,076 12.11 میلیون - 465 475 471 489 1 20 480 3 2,163 486 - - - - - - - - - - - 1,038 24,038 175 24,901
ضستا6002

اختیارخ شستا-800-1402/06/08

اختیار معامله بورس 328 15.00 4.79 325 12.00 3.83 1401/09/09 58 27,217 8.85 میلیون - 313 310 310 328 1 2 320 5 4,961 328 - - - - - - - - - - - 8,917 18,300 3,238 23,979
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 13,660 630.00 4.83 13,510 480.00 3.68 1401/09/09 252 590,770 7.9 میلیارد 2,876.87 13,030 13,170 12,800 13,850 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 6.024 میلیون 1.937 میلیون 375,000 1.085 میلیون 851,254 1.799 میلیون 193,909 26.13 5.95 2.82 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
ضستا6006

اختیارخ شستا-1200-1402/06/08

اختیار معامله بورس 140 4.00 2.94 141 5.00 3.68 1401/09/09 180 75,893 10.69 میلیون - 136 140 131 145 1 10 146 1 798 150 - - - - - - - - - - - 4,893 71,000 2,172 73,721
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,140 290.00 4.96 6,060 210.00 3.59 1401/09/09 306 4.628 میلیون 28.07 میلیارد 15,124.08 5,850 5,770 5,700 6,140 78 609,977 6,140 1 840 6,150 28.547 هزار میلیارد 44.936 میلیون 25.072 میلیون 4.711 میلیون 16.389 میلیون 8.683 میلیون 19.474 میلیون 2.312 میلیون 12.35 3.29 1.47 4.628 میلیون - 4.628 میلیون -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 64,790 3,030.00 4.91 63,910 2,150.00 3.48 1401/09/09 1,295 4.69 میلیون 299.76 میلیارد 3,621.98 61,760 59,000 59,000 64,830 1 80 64,770 2 1,379 64,800 31.955 هزار میلیارد 34.561 میلیون 4.536 میلیون 500,000 2.606 میلیون 1.93 میلیون 4.312 میلیون 1.429 میلیون 22.75 16.84 7.54 1.713 میلیون 2.977 میلیون 4.204 میلیون 486,480
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 11,040 520.00 4.94 10,860 340.00 3.23 1401/09/09 910 10.866 میلیون 118.03 میلیارد 11,941.09 10,520 10,700 10,370 11,040 10 139,400 11,040 0 0 0 5.017 هزار میلیارد 7.444 میلیون 3.604 میلیون 462,000 2.427 میلیون 1.177 میلیون 3.896 میلیون 312,041 16.08 4.26 1.29 10.132 میلیون 734,316 10.217 میلیون 648,971
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,524 31.00 2.08 1,541 48.00 3.22 1401/09/09 554 12.481 میلیون 19.24 میلیارد 22,528.25 1,493 1,485 1,485 1,565 1 1,700 1,524 1 15,103 1,525 5.543 هزار میلیارد 6.901 میلیون 5.595 میلیون 3.597 میلیون 1.454 میلیون 4.141 میلیون 2.908 میلیون 496,864 11.16 1.34 1.91 12.481 میلیون - 11.646 میلیون 835,000
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 8,250 360.00 4.56 8,140 250.00 3.17 1401/09/09 671 6.993 میلیون 56.89 میلیارد 10,421.41 7,890 7,840 7,800 8,280 2 11,135 8,250 1 12,440 8,270 14.864 هزار میلیارد 19.097 میلیون 8.16 میلیون 1.826 میلیون 4.233 میلیون 3.927 میلیون 18.347 میلیون 2.387 میلیون 6.23 3.79 0.81 6.189 میلیون 803,436 5.909 میلیون 1.084 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 1,756 49.00 2.87 1,761 54.00 3.16 1401/09/09 2,462 53.187 میلیون 93.64 میلیارد 21,603.15 1,707 1,735 1,700 1,809 1 25,000 1,746 1 6,000 1,756 8.805 هزار میلیارد 10.988 میلیون 9.805 میلیون 5 میلیون 2.183 میلیون 7.622 میلیون 2.94 میلیون 2.857 میلیون 3.08 1.16 3 53.187 میلیون - 36.675 میلیون 16.512 میلیون
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,637 66.00 4.20 1,620 49.00 3.12 1401/09/09 533 10.629 میلیون 17.22 میلیارد 19,942.22 1,571 1,610 1,560 1,644 7 499,843 1,618 4 162,364 1,637 8.1 هزار میلیارد 20.091 میلیون 17.369 میلیون 5 میلیون 11.991 میلیون 5.378 میلیون 9.162 میلیون 266,950 30.34 1.51 0.88 7.256 میلیون 3.373 میلیون 10.332 میلیون 297,125
غچین

کشت و صنعت چین چین

سهام بورس 10,600 190.00 1.83 10,730 320.00 3.07 1401/09/09 424 2.72 میلیون 29.2 میلیارد 6,415.75 10,410 10,360 10,360 10,920 1 1,825 10,590 2 11,000 10,640 9.013 هزار میلیارد 9.781 میلیون 5.664 میلیون 840,000 767,835 4.896 میلیون 4.056 میلیون 1.019 میلیون 8.85 1.84 2.23 2.72 میلیون - 2.467 میلیون 253,000
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 11,450 540.00 4.95 11,240 330.00 3.02 1401/09/09 815 6.33 میلیون 71.18 میلیارد 7,767.43 10,910 10,910 10,660 11,450 1 2,000 11,430 2 79,855 11,450 112.4 هزار میلیارد 128.542 میلیون 33.829 میلیون 10 میلیون 16.142 میلیون 17.687 میلیون 25.266 میلیون 9.727 میلیون 11.56 6.35 4.45 2.398 میلیون 3.932 میلیون 6.33 میلیون -
کطبس

ذغالسنگ نگین

سهام بورس 14,000 360.00 2.64 14,050 410.00 3.01 1401/09/09 457 1.88 میلیون 26.41 میلیارد 4,112.74 13,640 14,060 13,970 14,190 1 12,105 13,970 1 17,284 14,000 11.029 هزار میلیارد 12.542 میلیون 4.923 میلیون 185,000 1.513 میلیون 3.41 میلیون 3.234 میلیون 1.376 میلیون 8.02 3.24 3.41 1.859 میلیون 20,871 1.83 میلیون 50,000
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 1,788 52.00 3.00 1,788 52.00 3.00 1401/09/09 111 7.124 میلیون 12.74 میلیارد - 1,736 1,788 1,788 1,788 10 1,298,464 1,788 1 1,500 1,842 3.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.124 میلیون - 6.124 میلیون 1,000,000
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 16,560 480.00 2.99 16,560 480.00 2.99 1401/09/09 195 2.485 میلیون 41.14 میلیارد - 16,080 16,540 16,470 16,560 42 693,416 16,560 0 0 0 5.299 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.485 میلیون - 1.461 میلیون 1.023 میلیون
آرمانح

بیمه آرمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,054 88.00 2.97 3,054 88.00 2.97 1401/09/09 9 32,182 98.28 میلیون - 2,966 3,054 3,054 3,054 1 3,000 2,929 0 0 0 11.832 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32,182 - 29,019 3,163
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 1,420 41.00 2.97 1,420 41.00 2.97 1401/09/09 400 21.985 میلیون 31.22 میلیارد - 1,379 1,420 1,420 1,420 976 149,140,961 1,420 0 0 0 42.585 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.585 میلیون 400,000 18.285 میلیون 3.7 میلیون
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 29,550 850.00 2.96 29,550 850.00 2.96 1401/09/09 192 1.058 میلیون 31.27 میلیارد - 28,700 29,550 29,500 29,550 35 409,522 29,550 0 0 0 2.264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.058 میلیون - 1.058 میلیون -
غناب

ناب

سهام فرابورس 479,450 13,950.00 3.00 479,250 13,750.00 2.95 1401/09/09 23 21,338 10.23 میلیارد - 465,500 479,450 479,450 479,450 63 45,643 479,450 0 0 0 9.585 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21,338 - 4,338 17,000
وکادو

تکادو

سهام فرابورس 14,710 420.00 2.94 14,710 420.00 2.94 1401/09/09 178 1.428 میلیون 21 میلیارد - 14,290 14,710 14,310 14,710 1 493 14,600 1 463 14,690 11.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.428 میلیون - 718,050 710,159
ثقزوی

عمران و سازندگی استان قزوین

سهام فرابورس 9,180 260.00 2.91 9,180 260.00 2.91 1401/09/09 207 1.35 میلیون 12.4 میلیارد - 8,920 9,180 9,150 9,180 34 791,494 9,180 1 550 9,210 1.836 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.35 میلیون - 650,311 700,000
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 13,280 170.00 1.30 13,490 380.00 2.90 1401/09/09 1,039 3.229 میلیون 43.55 میلیارد 3,107.96 13,110 13,120 13,110 13,830 1 150 13,280 1 8,227 13,330 37.098 هزار میلیارد 41.423 میلیون 11.757 میلیون 2.75 میلیون 4.326 میلیون 7.432 میلیون 4.197 میلیون 4.792 میلیون 7.74 4.99 8.84 2.629 میلیون 600,000 2.034 میلیون 1.195 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 9,620 280.00 3.00 9,610 270.00 2.89 1401/09/09 184 3.82 میلیون 36.75 میلیارد - 9,340 9,620 9,620 9,620 540 17,654,845 9,620 0 0 0 94.678 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.82 میلیون - 819,781 3 میلیون
غشوکو

شوکوپارس

سهام فرابورس 6,070 170.00 2.88 6,070 170.00 2.88 1401/09/09 157 2.651 میلیون 16.08 میلیارد - 5,900 6,020 5,990 6,070 3 212,684 6,070 1 20,000 6,260 2.428 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.004 میلیون 1.647 میلیون 2.311 میلیون 340,000
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 5,770 160.00 2.85 5,770 160.00 2.85 1401/09/09 65 2.597 میلیون 14.98 میلیارد - 5,610 5,770 5,770 5,770 42 3,657,688 5,770 2 4,406 5,820 3.751 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.597 میلیون - 2.147 میلیون 450,000
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 5,420 150.00 2.85 5,420 150.00 2.85 1401/09/09 96 2.167 میلیون 11.74 میلیارد - 5,270 5,420 5,420 5,420 177 23,046,410 5,420 0 0 0 7.046 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.967 میلیون 200,000 2.167 میلیون -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 3,520 132.00 3.90 3,484 96.00 2.83 1401/09/09 551 9.93 میلیون 34.6 میلیارد 18,021.24 3,388 3,389 3,388 3,547 1 10,000 3,475 2 100,000 3,520 6.271 هزار میلیارد 13.666 میلیون 9.185 میلیون 1.8 میلیون 7.395 میلیون 1.789 میلیون 2.924 میلیون 230,653 27.19 3.5 2.14 9.93 میلیون - 9.427 میلیون 502,203
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 45,600 1,300.00 2.93 45,550 1,250.00 2.82 1401/09/09 219 396,035 18.05 میلیارد - 44,300 44,400 44,400 45,600 8 34,939 45,600 1 1,000 47,000 2.733 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 396,035 - 226,035 170,000
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 6,820 80.00 1.19 6,930 190.00 2.82 1401/09/09 541 2.53 میلیون 17.54 میلیارد 4,675.66 6,740 6,850 6,700 7,120 1 1,956 6,800 1 130,873 6,820 5.336 هزار میلیارد 7.963 میلیون 3.549 میلیون 520,000 2.627 میلیون 922,549 2.375 میلیون 450,601 11.84 5.78 2.25 2.495 میلیون 34,142 2.074 میلیون 455,396
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 1,277 37.00 2.98 1,275 35.00 2.82 1401/09/09 368 12.76 میلیون 16.27 میلیارد - 1,240 1,275 1,260 1,277 1 105,787 1,277 1 21,500 1,297 5.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.76 میلیون - 11.962 میلیون 797,919