همه بازارها

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضفلا8081

اختیارخ فولاد-13000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1,140 928.00 437.74 1,225 1,013.00 477.83 1399/08/28 90 1,740 2.13 میلیون - 212 1,000 990 1,449 1 4 1,040 6 503 1,360 - - - - - - - - - - - 599 1,141 1,740 -
ضفلا8082

اختیارخ فولاد-14000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 240 182.00 313.79 274 216.00 372.41 1399/08/28 377 7,664 2.1 میلیون - 58 202 191 400 13 236 20 3 300 20 - - - - - - - - - - - 5,571 2,093 7,664 -
ضفلا8080

اختیارخ فولاد-12000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 2,250 1,659.00 280.71 2,240 1,649.00 279.02 1399/08/28 90 1,081 2.42 میلیون - 591 1,710 1,710 2,430 1 100 2,050 1 18 3,499 - - - - - - - - - - - 890 191 1,081 -
ضملت8028

اختیارخ وبملت-18000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 930 630.00 210.00 930 630.00 210.00 1399/08/28 6 242 225,060 - 300 930 930 930 1 100 856 1 1 1,000 - - - - - - - - - - - 242 - 242 -
ضفلا8076

اختیارخ فولاد-9000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 5,300 3,295.00 164.34 5,247 3,242.00 161.70 1399/08/28 105 1,216 6.38 میلیون - 2,005 5,050 4,950 5,420 1 95 5,300 1 9 5,500 - - - - - - - - - - - 1,216 - 1,216 -
ضفلا8075

اختیارخ فولاد-8500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 5,950 3,520.00 144.86 5,931 3,501.00 144.07 1399/08/28 8 35 207,600 - 2,430 5,900 5,800 5,955 1 14 5,600 0 0 0 - - - - - - - - - - - 35 - 35 -
ضفلا8079

اختیارخ فولاد-11000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 3,199 1,829.00 133.50 3,119 1,749.00 127.66 1399/08/28 103 817 2.55 میلیون - 1,370 2,850 2,850 3,255 2 4 3,060 1 10 3,378 - - - - - - - - - - - 817 - 817 -
ضفلا8073

اختیارخ فولاد-7500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,050 3,536.00 100.63 7,050 3,536.00 100.63 1399/08/28 1 8 56,400 - 3,514 7,050 7,050 7,050 1 10 5,700 1 20 7,100 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
ضگل8065

اختیارخ کگل-24000-1399/08/21

اختیار معامله بورس 1 0.00 0.00 2 1.00 100.00 1399/08/18 2 15 15 - 1 1 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ضفلا8071

اختیارخ فولاد-6500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,800 3,720.00 91.18 7,800 3,720.00 91.18 1399/08/28 1 15 117,000 - 4,080 7,800 7,800 7,800 1 2 7,000 1 10 8,500 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ضفلا8070

اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 8,250 3,168.00 62.34 8,150 3,068.00 60.37 1399/08/28 20 134 1.09 میلیون - 5,082 8,388 8,000 8,399 1 4 8,113 1 4 8,500 - - - - - - - - - - - 134 - 134 -
ضفلا8072

اختیارخ فولاد-7000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,500 2,500.00 50.00 7,333 2,333.00 46.66 1399/08/28 2 9 66,000 - 5,000 7,200 7,200 7,500 1 1 7,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
ضفلا8068

اختیارخ فولاد-8000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 9,300 3,001.00 47.64 9,178 2,879.00 45.71 1399/08/28 17 157 1.44 میلیون - 6,299 8,500 8,500 9,500 1 16 9,300 1 5 15,008 - - - - - - - - - - - 157 - 157 -
ضفلا8054

اختیارخ فولاد-4200-1399/08/28

اختیار معامله بورس 11,600 3,455.00 42.42 11,600 3,455.00 42.42 1399/08/28 1 3 34,800 - 8,145 11,600 11,600 11,600 1 1 11,550 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3 - 3 -
ضفلا8078

اختیارخ فولاد-10000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 4,051 1,250.00 44.63 3,984 1,183.00 42.23 1399/08/28 17 107 426,317 - 2,801 3,850 3,850 4,390 1 5 4,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 107 - 107 -
ضفلا8093

اختیارخ فولاد-29775-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1 4.00 80.00 7 2.00 40.00 1399/08/28 4 55 370 - 5 10 1 10 0 0 0 1 41 9 - - - - - - - - - - - 55 - 55 -
ضفلا8060

اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 10,779 3,279.00 43.72 10,402 2,902.00 38.69 1399/08/28 35 359 3.73 میلیون - 7,500 10,001 10,000 10,779 1 5 10,200 1 3 10,780 - - - - - - - - - - - 359 - 359 -
ضملت8029

اختیارخ وبملت-19000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 690 190.00 38.00 679 179.00 35.80 1399/08/28 7 60 40,716 - 500 600 600 690 1 41 635 0 0 0 - - - - - - - - - - - 60 - 60 -
ضملت8021

اختیارخ وبملت-11000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 2,500 627.00 33.48 2,500 627.00 33.48 1399/08/28 1 1 2,500 - 1,873 2,500 2,500 2,500 1 10 2,321 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضملت8025

اختیارخ وبملت-15000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1,700 400.00 30.77 1,689 389.00 29.92 1399/08/28 17 320 540,400 - 1,300 1,688 1,500 1,700 1 10 1,450 1 10 1,780 - - - - - - - - - - - 320 - 320 -
غمینوح

صنایع غذایی مینو شرق (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,344 1,883.00 22.26 10,344 1,883.00 22.26 1399/12/18 - - - 118,028.09 8,461 10,900 - - 0 0 0 1 989,450 10,344 2.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550 10,000 - 10,550
زگلدشتح

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,149 807.00 15.11 6,131 789.00 14.77 1400/03/3 - - - 8,599.76 5,342 7,720 5,890 6,200 3 150,000 6,150 2 3,253 6,150 2.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,470 260.00 11.76 2,521 311.00 14.07 1400/03/3 4,785 32.66 میلیون 82.3 میلیارد 6,826.19 2,210 3,530 2,300 2,650 2 20,000 2,175 6 25,340 2,200 3.782 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 51,870 6,490.00 14.30 51,600 6,220.00 13.71 1400/03/3 725 1.72 میلیون 88.7 میلیارد 2,371.41 45,380 44,530 49,500 51,870 0 0 0 0 129 هزار میلیارد 146.359 میلیون 30.283 میلیون 2.5 میلیون 17.359 میلیون 12.924 میلیون 37.396 میلیون 9.284 میلیون 13.89 9.98 3.45 480,335 1.239 میلیون 997,036 722,239
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 13,577 1,195.00 9.65 13,578 1,196.00 9.66 1399/10/14 414 5.48 میلیون 74.4 میلیارد - 12,382 12,370 13,557 13,583 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 13.578 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
شجمح

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,400 233.00 2.85 8,902 735.00 9.00 1399/12/23 3 3,570 31.78 میلیون - 8,167 9,010 8,700 9,010 1 770 8,180 1 196,430 8,500 64.077 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,570 - - 3,570
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 28,950 2,386.00 8.98 28,947 2,383.00 8.97 1399/10/14 2,783 59.82 میلیون 1.732 هزار میلیارد - 26,564 26,584 28,946 28,951 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 86.841 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 12,073 983.00 8.86 12,073 983.00 8.86 1399/10/14 41 75,847 915.7 میلیون - 11,090 11,041 12,073 12,076 1 1,100 11,095 1 24,852 11,098 1.207 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 353,528 43,540 271,920 125,148
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 16,612 1,308.00 8.55 16,610 1,306.00 8.53 1399/10/14 218 1.49 میلیون 24.7 میلیارد - 15,304 15,314 16,608 16,613 1 35,504 15,314 1 30,000 15,314 8.305 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.241 میلیون 1.764 میلیون 350,944 2.655 میلیون
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1399/11/15 1 100 102 میلیون - 940,500 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 75 824,624 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 23,290 1,710.00 7.92 23,190 1,610.00 7.46 1400/03/29 1,932 2.41 میلیون 57.3 میلیارد 3,122.83 21,580 23,250 22,650 23,290 1 384 22,560 2 4,259 22,570 11.86 هزار میلیارد 12.549 میلیون 2.268 میلیون 500,000 953,569 1.315 میلیون 2.395 میلیون 743,361 15.6 8.82 4.84 2.426 میلیون 28,488 1.95 میلیون 504,199
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 23,301 1,536.00 7.06 23,341 1,576.00 7.24 1399/10/14 50 159,607 3.7 میلیارد - 21,765 21,760 23,300 23,350 1 270 21,761 1 1,658 21,762 7.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 407,552 428,167 143,833 691,886
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 12,503 796.00 6.80 12,505 798.00 6.82 1399/10/14 347 2.87 میلیون 35.9 میلیارد - 11,707 11,713 12,503 12,532 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 50.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 00

زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 00

آتی بورس کالا 94,200 5,976.00 6.77 93,584 5,360.00 6.08 1400/02/7 78 286 2.68 میلیارد - 88,224 91,400 91,100 94,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
ساذریح

آذریت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,860 444.00 5.99 7,860 444.00 5.99 1399/12/6 98 1.598 میلیون 12.56 میلیارد - 7,416 7,860 7,860 7,860 0 0 0 0 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.598 میلیون - - 1.598 میلیون
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/3 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 112,780 5,370.00 5.00 112,780 5,370.00 5.00 1400/03/25 - - - 833.55 107,410 112,780 112,780 112,780 598 642,290 112,780 0 0 0 25.575 هزار میلیارد 28.485 میلیون 801,082 30,000 290,035 511,047 427,888 213,958 131.78 55.17 65.89 148,372 - 28,372 120,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 74,190 3,530.00 5.00 74,190 3,530.00 5.00 1400/03/29 1,322 1.06 میلیون 68 میلیارد 4,784.81 70,660 74,190 74,190 74,190 897 8,388,335 70,660 1 72 70,700 579.96 هزار میلیارد 794.51 میلیون 274.408 میلیون 9 میلیون 126.8 میلیون 147.607 میلیون 326.264 میلیون 61.937 میلیون 5.34 4.52 1.55 2.65 میلیون 400,000 1.624 میلیون 1.426 میلیون