همه بازارها

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 4,316 282.00 6.99 4,316 282.00 6.99 1403/02/25 333 2.426 میلیون 15.34 میلیارد 45,351.1 4,034 4,316 4,316 4,316 2 46,482 6,350 2 6,018 6,410 9.48 هزار میلیارد 17.682 میلیون 8.217 میلیون 1.5 میلیون 5.165 میلیون 3.051 میلیون 2.118 میلیون 763,456 16.39 4.1 5.91 1.255 میلیون 1.17 میلیون 2.424 میلیون 155
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 29,350 720.00 2.51 30,190 1,560.00 5.45 1403/02/30 403 1.48 میلیون 25.17 میلیارد 4,580.83 28,630 30,100 28,100 30,830 2 54,866 16,820 1 776 16,830 8.505 هزار میلیارد 17.557 میلیون 3.36 میلیون 500,000 2.462 میلیون 897,900 105,482 191,214 78.94 16.81 143.1 1.374 میلیون 100,000 1.474 میلیون -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 241,710 8,990.00 3.86 241,890 9,170.00 3.94 1403/02/26 378 87,415 24.63 میلیارد 551.22 232,720 229,120 229,120 244,350 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 64.455 میلیون 11.881 میلیون 233,000 8.094 میلیون 3.787 میلیون 7.039 میلیون 3.341 میلیون 16.87 14.88 8.01 82,915 4,500 87,415 -
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 4,207 119.00 2.91 4,204 116.00 2.84 1403/03/01 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 79,476.57 4,088 4,204 4,139 4,207 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 62.168 میلیون 28.272 میلیون 13 میلیون 7.516 میلیون 20.756 میلیون 12.254 میلیون 11.999 میلیون 4.55 2.63 4.46 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام فرابورس 70,050 1,200.00 1.74 70,800 1,950.00 2.83 1403/02/18 48 30,426 2.32 میلیارد 802.75 68,850 70,850 68,100 72,250 2 14,165 75,450 1 1,895 76,900 18.264 هزار میلیارد 19.854 میلیون 8.42 میلیون 240,000 2.862 میلیون 5.559 میلیون 7.291 میلیون 1.712 میلیون 9.92 3.06 2.33 13,066 17,360 30,426 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 35,750 700.00 2.00 35,750 700.00 2.00 1403/03/01 42 69,183 2.06 میلیارد 4,567.98 35,050 35,650 35,650 35,750 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 99.995 میلیون 29.588 میلیون 2.495 میلیون 10.794 میلیون 18.794 میلیون 36.314 میلیون 13.969 میلیون 6.39 4.75 2.46 58,738 9,914 68,652 -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,650 110.00 1.99 5,650 110.00 1.99 1403/03/01 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 17,079.46 5,540 5,530 5,570 5,650 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.725 میلیون 1.732 میلیون 1.1 میلیون 510,238 1.222 میلیون 984,019 227,860 27.28 5.09 6.32 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,076 60.00 1.99 3,075 59.00 1.96 1403/03/01 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 46,252.43 3,016 3,076 3,031 3,076 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 175.566 میلیون 145.108 میلیون 13 میلیون 126.366 میلیون 18.742 میلیون 86.69 میلیون 2.238 میلیون 21.99 2.63 0.57 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 10,970 210.00 1.95 10,970 210.00 1.95 1403/03/01 40 88,032 1.14 میلیارد 3,333.33 10,760 10,960 10,900 10,970 1 510 12,980 1 6,001 13,190 22.23 هزار میلیارد 22.856 میلیون 10.412 میلیون 1.71 میلیون 4.098 میلیون 6.314 میلیون 16.254 میلیون 3.589 میلیون 5.23 2.97 1.15 30,576 57,456 88,032 -
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 15,050 120.00 0.80 15,220 290.00 1.94 1403/03/01 115 306,022 5.18 میلیارد 5,372.67 14,930 15,200 15,050 15,220 2 1,313 16,630 1 449 16,800 16.89 هزار میلیارد 31.647 میلیون 22.609 میلیون 1,000,000 16.427 میلیون 6.182 میلیون 43.485 میلیون 1.449 میلیون 10.5 2.46 0.35 289,172 16,850 277,621 28,401
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 14,690 280.00 1.94 14,690 280.00 1.94 1403/03/01 80 292,980 4.76 میلیارد 10,495.52 14,410 14,680 14,250 14,690 1 2,469 16,210 2 17,000 16,340 24.375 هزار میلیارد 28.873 میلیون 12.716 میلیون 1.5 میلیون 6.838 میلیون 5.878 میلیون 14.909 میلیون 3.785 میلیون 5.82 3.75 1.48 292,980 - 199,152 93,828
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,264 44.00 1.98 2,263 43.00 1.94 1403/03/01 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 66,775.68 2,220 2,195 2,195 2,264 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 32.898 میلیون 26.099 میلیون 9.358 میلیون 11.72 میلیون 14.379 میلیون 14.471 میلیون 400,524 52.87 1.47 1.46 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 4,150 81.00 1.99 4,148 79.00 1.94 1403/03/01 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 24,689.66 4,069 4,105 4,070 4,150 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 161.943 میلیون 98.911 میلیون 24 میلیون 62.391 میلیون 36.52 میلیون 64.041 میلیون 17.597 میلیون 5.66 2.73 1.55 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 17,490 340.00 1.98 17,480 330.00 1.92 1403/03/01 269 333,908 7 میلیارد 9,489.09 17,150 16,810 16,810 17,490 2 109,571 20,900 4 558 20,950 18.9 هزار میلیارد 19.244 میلیون 7.584 میلیون 900,000 3.512 میلیون 4.072 میلیون 10.808 میلیون 2.676 میلیون 5.88 3.86 1.46 208,408 125,500 168,836 165,072
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 25,650 500.00 1.99 25,630 480.00 1.91 1403/03/01 118 234,859 7.09 میلیارد 11,148.12 25,150 24,940 24,890 25,650 1 1,332 30,200 1 20,000 30,250 48.288 هزار میلیارد 61.896 میلیون 31.272 میلیون 1.6 میلیون 20.888 میلیون 10.384 میلیون 25.089 میلیون 7.977 میلیون 5.14 3.95 1.63 187,049 44,142 95,008 136,183
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,641 91.00 2.00 4,637 87.00 1.91 1403/03/01 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 26,637.64 4,550 4,641 4,552 4,641 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 74.69 میلیون 23.488 میلیون 10.5 میلیون 1.657 میلیون 21.831 میلیون 7.141 میلیون 8.175 میلیون 8.93 3.35 10.23 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,400 66.00 1.98 3,397 63.00 1.89 1403/03/01 196 2.233 میلیون 8.04 میلیارد 30,210.63 3,334 3,270 3,270 3,400 3 18,245 3,582 1 50,000 3,590 24.836 هزار میلیارد 25.247 میلیون 13.984 میلیون 6.897 میلیون 1.817 میلیون 12.166 میلیون 12.852 میلیون 4.04 میلیون 5.8 1.93 1.82 2.026 میلیون 207,750 2.233 میلیون -
کاما

باما

سهام بورس 3,553 69.00 1.98 3,549 65.00 1.87 1403/03/01 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 48,045.42 3,484 3,534 3,500 3,553 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 112.252 میلیون 43.999 میلیون 30 میلیون 5.782 میلیون 38.217 میلیون 7.76 میلیون 7.077 میلیون - 2.79 - 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 19,100 350.00 1.87 19,100 350.00 1.87 1403/03/01 32 46,573 1.09 میلیارد 18,982.87 18,750 18,450 18,400 19,100 1 900 23,350 2 9,929 23,450 16.38 هزار میلیارد 24.605 میلیون 13.383 میلیون 700,000 11.235 میلیون 2.148 میلیون 11.398 میلیون 1.315 میلیون 10.17 6.22 1.17 44,201 2,372 46,573 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 48,810 950.00 1.98 48,750 890.00 1.86 1403/03/01 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 1,720.93 47,860 47,270 47,270 48,810 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 20.256 میلیون 2.5 میلیون 400,000 756,307 1.743 میلیون 1.307 میلیون 1.109 میلیون 17.59 11.18 14.92 661,019 388,771 982,895 66,895
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,153 42.00 1.99 2,150 39.00 1.85 1403/03/01 86 1.062 میلیون 2.59 میلیارد 30,767.78 2,111 2,077 2,077 2,153 3 35,100 2,418 2 57,151 2,419 31.772 هزار میلیارد 43.744 میلیون 52.44 میلیون 14.04 میلیون 13.558 میلیون 38.882 میلیون - - - 0.78 - 1.062 میلیون - 1.062 میلیون -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,672 72.00 2.00 3,665 65.00 1.81 1403/03/01 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,551.53 3,600 3,670 3,616 3,672 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.124 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.29 2.38 2.1 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,253 83.00 1.99 4,245 75.00 1.80 1403/03/01 216 3.874 میلیون 17.99 میلیارد 32,490.58 4,170 4,180 4,180 4,253 4 30,497 4,637 1 29,218 4,674 93.06 هزار میلیارد 84.89 میلیون 29.607 میلیون 19.8 میلیون 838,595 28.768 میلیون 5.352 میلیون 4.892 میلیون 17.18 2.92 15.7 3.562 میلیون 311,950 3.806 میلیون 67,290
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 11,900 230.00 1.97 11,880 210.00 1.80 1403/03/01 62 797,541 8.73 میلیارد 10,004.78 11,670 11,440 11,440 11,900 2 48,749 10,930 1 9,700 11,080 34.5 هزار میلیارد 47.838 میلیون 20.837 میلیون 3.168 میلیون 10.202 میلیون 10.635 میلیون 38.355 میلیون 6.703 میلیون 5.61 3.54 0.98 718,064 78,307 796,371 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 3,911 76.00 1.98 3,904 69.00 1.80 1403/03/01 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 25,973.94 3,835 3,803 3,800 3,911 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 52.376 میلیون 36.205 میلیون 7.7 میلیون 22.315 میلیون 13.89 میلیون 37.025 میلیون 5.858 میلیون 5.13 2.16 0.81 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,661 32.00 1.96 1,658 29.00 1.78 1403/03/01 43 937,510 1.66 میلیارد 27,906.01 1,629 1,606 1,606 1,661 1 5,791 1,754 1 3,000 1,788 8.835 هزار میلیارد 62.588 میلیون 61.616 میلیون 5 میلیون 54.298 میلیون 7.318 میلیون 26.715 میلیون 375,978 22.05 1.13 0.31 741,258 65,000 806,258 -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,110 140.00 1.76 8,110 140.00 1.76 1403/03/01 53 646,387 5.4 میلیارد 63,920.18 7,970 8,090 7,830 8,110 2 9,640 8,340 2 29,824 8,350 564.3 هزار میلیارد 575.07 میلیون 119.447 میلیون 31 میلیون 27.645 میلیون 91.802 میلیون 71.45 میلیون 70.426 میلیون 7.77 5.96 7.66 554,651 89,736 632,097 12,290
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 5,810 110.00 1.93 5,800 100.00 1.75 1403/03/01 32 795,030 3.17 میلیارد 28,109.08 5,700 5,690 5,690 5,810 1 50,000 3,859 1 100,000 4,029 8.809 هزار میلیارد 21.362 میلیون 12.477 میلیون 2.2 میلیون 8.602 میلیون 3.875 میلیون 2.932 میلیون 1.447 میلیون 8.82 3.29 4.35 267,630 527,400 795,030 -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,030 130.00 1.88 7,020 120.00 1.74 1403/03/01 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 24,230.6 6,900 6,890 6,890 7,030 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 6.001 میلیارد 1.858 میلیارد 600 میلیون 525.732 میلیون 1.332 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.26 4.12 4.5 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
پی پاد

پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

سهام بورس 10,750 210.00 1.99 10,720 180.00 1.71 1403/03/01 298 1.218 میلیون 14.34 میلیارد 4,725.15 10,540 10,350 10,350 10,750 3 6,590 11,680 3 18,138 11,690 35.34 هزار میلیارد 43.745 میلیون 20.815 میلیون 3 میلیون 11.585 میلیون 9.23 میلیون 49.982 میلیون 3.972 میلیون 8.1 3.48 0.64 1.218 میلیون - 1.136 میلیون 81,838
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 6,600 120.00 1.85 6,590 110.00 1.70 1403/03/01 251 3.052 میلیون 26.26 میلیارد 9,840.26 6,480 6,420 6,420 6,600 6 225,973 8,430 1 9,976 8,450 38.7 هزار میلیارد 41.242 میلیون 19.985 میلیون 3 میلیون 11.587 میلیون 8.398 میلیون 18.605 میلیون 4.247 میلیون 6.98 3.53 1.59 2.873 میلیون 177,774 2.092 میلیون 959,245
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 29,470 570.00 1.97 29,390 490.00 1.70 1403/03/01 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 3,044.38 28,900 28,590 28,530 29,470 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 64.96 میلیون 10.431 میلیون 500,000 6.18 میلیون 4.251 میلیون 9.482 میلیون 2.851 میلیون 20.62 13.83 6.2 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
فسپا

صنعتی سپاهان

سهام بورس 8,420 160.00 1.94 8,400 140.00 1.69 1403/03/01 65 710,145 6.19 میلیارد 2,649.16 8,260 8,180 8,170 8,420 7 137,228 8,690 2 45,680 8,700 33.813 هزار میلیارد 40.82 میلیون 19.346 میلیون 3.9 میلیون 8.06 میلیون 11.286 میلیون 40.98 میلیون 7.315 میلیون 4.49 2.9 0.8 263,140 389,093 652,233 -
چافست

افست

سهام بورس 9,050 110.00 1.23 9,090 150.00 1.68 1403/03/01 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 12,198.85 8,940 9,090 9,050 9,110 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 28.85 میلیون 13.784 میلیون 1.93 میلیون 11.287 میلیون 2.497 میلیون 5.068 میلیون 411,334 42.65 7.03 3.46 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,180 230.00 1.92 12,150 200.00 1.67 1403/03/01 1,065 5.765 میلیون 87.28 میلیارد 11,434.24 11,950 11,810 11,810 12,180 1 277 14,980 1 9,762 14,990 18.168 هزار میلیارد 19.127 میلیون 7.494 میلیون 1.2 میلیون 4.547 میلیون 2.947 میلیون 2.015 میلیون 294,837 49.45 4.95 7.24 5.683 میلیون 78,000 5.761 میلیون -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,870 70.00 1.46 4,880 80.00 1.67 1403/03/01 126 1.014 میلیون 5.2 میلیارد 13,201.1 4,800 4,890 4,800 4,890 2 5,888 5,112 1 5,000 5,145 25.645 هزار میلیارد 24.637 میلیون 15.012 میلیون 5 میلیون 236,570 14.775 میلیون 5.914 میلیون 5.5 میلیون 4.45 1.65 4.13 952,589 61,258 1.014 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 2,653 52.00 2.00 2,644 43.00 1.65 1403/03/01 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 21,352.34 2,601 2,653 2,591 2,653 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 96.337 میلیون 74.004 میلیون 15 میلیون 43.457 میلیون 30.547 میلیون 14.15 میلیون 13.369 میلیون 3.96 1.73 3.74 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 24,650 450.00 1.86 24,600 400.00 1.65 1403/03/01 83 92,168 2.75 میلیارد 3,073.67 24,200 24,650 23,950 24,650 2 3,808 29,450 2 2,671 29,500 20.562 هزار میلیارد 21.003 میلیون 8.758 میلیون 690,000 4.029 میلیون 4.729 میلیون 8.772 میلیون 2.443 میلیون 6.95 3.59 1.94 71,710 20,226 91,936 -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,110 80.00 1.99 4,096 66.00 1.64 1403/03/01 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 35,408.07 4,030 4,105 4,048 4,110 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 168.047 میلیون 71.696 میلیون 39.605 میلیون 5.824 میلیون 65.871 میلیون 2.189 میلیون 1.131 میلیون 143.46 2.46 74.1 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 50,000 950.00 1.94 49,850 800.00 1.63 1403/03/01 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,418.55 49,050 50,000 49,450 50,000 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 168.112 میلیون 26.727 میلیون 3 میلیون 18.562 میلیون 8.165 میلیون 4.838 میلیون 23.821 میلیون 6.28 18.32 30.91 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,030 90.00 1.82 5,020 80.00 1.62 1403/03/01 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 15,121.71 4,940 4,890 4,890 5,030 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 94.918 میلیون 28.794 میلیون 18.2 میلیون 3.554 میلیون 25.24 میلیون 7.587 میلیون 5.036 میلیون 18.14 3.62 12.04 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
درازی

پخش رازی

سهام فرابورس 16,480 260.00 1.60 16,480 260.00 1.60 1403/03/01 42 55,283 1.07 میلیارد 2,765.94 16,220 16,460 16,460 16,480 3 4,000 19,130 1 937 19,200 19.34 هزار میلیارد 116.844 میلیون 105.051 میلیون 1,000,000 100.364 میلیون 4.687 میلیون 80.332 میلیون 1.688 میلیون 9.76 3.52 0.21 53,320 1,963 55,283 -
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,450 120.00 1.90 6,430 100.00 1.58 1403/03/01 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 23,633.09 6,330 6,420 6,230 6,450 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 77.34 میلیون 29.411 میلیون 11.675 میلیون 2.269 میلیون 27.142 میلیون 5.816 میلیون 5.257 میلیون 14.28 2.77 12.91 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 3,993 78.00 1.99 3,975 60.00 1.53 1403/03/01 71 1.376 میلیون 5.79 میلیارد 37,077.45 3,915 3,870 3,870 3,993 3 58,256 4,205 3 22,050 4,229 26.934 هزار میلیارد 31.854 میلیون 20.692 میلیون 6.33 میلیون 6.692 میلیون 14 میلیون 37.466 میلیون 4.408 میلیون 5.71 1.8 0.67 1.025 میلیون 350,344 1.376 میلیون -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,793 54.00 1.97 2,781 42.00 1.53 1403/03/01 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 38,678.16 2,739 2,702 2,702 2,793 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.606 میلیارد 1.027 میلیارد 301.656 میلیون 1.767 میلیارد -740,767,980 2.394 میلیارد -622,136,261 -1.35 -1.12 0.35 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 2,685 52.00 1.97 2,673 40.00 1.52 1403/03/01 208 2.802 میلیون 7.33 میلیارد 21,139.01 2,633 2,650 2,601 2,685 1 74,057 2,600 1 2,500 2,638 36.071 هزار میلیارد 39.296 میلیون 20.332 میلیون 13.679 میلیون 2.732 میلیون 17.6 میلیون 9.002 میلیون 2.024 میلیون 18.07 2.08 4.06 2.633 میلیون 169,720 2.711 میلیون 91,350
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 4,820 86.00 1.82 4,806 72.00 1.52 1403/03/01 84 680,046 5.17 میلیارد 18,917.17 4,734 4,650 4,650 4,828 3 28,501 7,590 2 6,085 7,670 49.966 هزار میلیارد 88.647 میلیون 53.797 میلیون 6.54 میلیون 41.646 میلیون 12.151 میلیون 46.388 میلیون 9.016 میلیون 5.21 3.87 1.01 302,081 377,965 680,036 10
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,920 37.00 1.96 1,911 28.00 1.49 1403/03/01 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 78,180.2 1,883 1,877 1,877 1,920 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 4.168 میلیارد 3.898 میلیارد 156.34 میلیون 3.869 میلیارد 28.678 میلیون 364.663 میلیون 34.389 میلیون 8.69 10.42 0.82 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,920 34.00 1.80 1,913 27.00 1.43 1403/03/01 92 1.388 میلیون 2.84 میلیارد 29,433.24 1,886 1,850 1,850 1,923 1 42,385 2,038 1 50 2,042 20.48 هزار میلیارد 19.756 میلیون 13.123 میلیون 10 میلیون 626,160 12.496 میلیون 6.367 میلیون 6.018 میلیون 3.18 1.53 3 1.388 میلیون - 987,005 400,790
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 8,690 160.00 1.88 8,650 120.00 1.41 1403/03/01 335 1.352 میلیون 15.56 میلیارد 5,796.61 8,530 8,690 8,550 8,700 1 800 11,560 1 5,000 11,570 9.656 هزار میلیارد 9.728 میلیون 3.485 میلیون 838,900 2.447 میلیون 1.038 میلیون 3.145 میلیون 147,593 49.17 6.99 2.31 1.185 میلیون 166,350 1.351 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 10,250 200.00 1.99 10,190 140.00 1.39 1403/03/01 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 3,823.16 10,050 10,000 9,940 10,250 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 30.708 میلیون 8.008 میلیون 2.6 میلیون 4.214 میلیون 3.795 میلیون 9.686 میلیون 1.065 میلیون 24.88 6.98 2.74 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 10,850 30.00 0.28 10,970 150.00 1.39 1403/03/01 44 178,733 1.86 میلیارد 7,171.03 10,820 10,610 10,610 11,030 1 299 10,450 4 4,429 10,540 62.28 هزار میلیارد 96.347 میلیون 42.861 میلیون 6 میلیون 30.527 میلیون 12.334 میلیون 49.66 میلیون 8.604 میلیون 7.65 5.34 1.33 14,611 164,122 178,733 -
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 6,030 110.00 1.86 6,000 80.00 1.35 1403/03/01 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 6,364.19 5,920 5,820 5,820 6,030 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 14.382 میلیون 6.367 میلیون 1.788 میلیون 3.653 میلیون 2.714 میلیون 9.09 میلیون 731,388 14.67 3.95 1.18 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 12,000 120.00 1.01 12,040 160.00 1.35 1403/03/01 108 442,527 5.08 میلیارد 6,121.61 11,880 12,090 11,690 12,110 1 5,000 11,430 3 209,365 11,560 13.844 هزار میلیارد 18.657 میلیون 11.314 میلیون 1.206 میلیون 4.139 میلیون 7.176 میلیون 3.746 میلیون 2.406 میلیون 6.03 2.02 3.88 395,294 43,131 438,425 -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 31,120 610.00 2.00 30,920 410.00 1.34 1403/03/01 98 127,294 4.48 میلیارد 3,096.79 30,510 30,020 30,010 31,120 2 770 35,000 2 26,816 35,100 45.591 هزار میلیارد 42.612 میلیون 23.634 میلیون 1.3 میلیون 2.416 میلیون 21.218 میلیون 40.419 میلیون 8.847 میلیون 4.54 1.89 0.99 121,514 5,550 127,064 -
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 4,218 36.00 0.86 4,237 55.00 1.32 1403/03/01 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 2,754.69 4,182 4,170 4,155 4,265 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 45.934 میلیون 22.328 میلیون 8.471 میلیون 10.043 میلیون 12.285 میلیون 7.234 میلیون 5.317 میلیون 6.75 2.92 4.96 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 3,633 71.00 1.99 3,609 47.00 1.32 1403/03/01 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 23,110.71 3,562 3,627 3,575 3,633 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 20.002 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون 6.108 میلیون 4.616 میلیون 10.245 میلیون 2.403 میلیون 5.78 3.01 1.36 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 13,060 120.00 0.93 13,110 170.00 1.31 1403/03/01 204 76,930 1.1 میلیارد 357.47 12,940 12,720 12,720 13,190 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 62.991 میلیون 15.357 میلیون 4.3 میلیون 6.618 میلیون 8.739 میلیون 10.654 میلیون 6.399 میلیون 8.81 6.45 5.29 76,880 - 76,880 -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 4,342 60.00 1.40 4,338 56.00 1.31 1403/03/01 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 38,581.14 4,282 4,337 4,271 4,367 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 299.385 میلیون 196.409 میلیون 25.673 میلیون 140.391 میلیون 56.019 میلیون 202.748 میلیون 24.154 میلیون 6.58 2.84 0.78 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 15,530 140.00 0.91 15,590 200.00 1.30 1403/03/01 135 259,305 3.92 میلیارد 7,707.73 15,390 15,540 15,200 15,690 1 1,000 14,950 1 30,726 15,040 5.278 هزار میلیارد 5.805 میلیون 1.389 میلیون 350,000 386,576 1.003 میلیون 1.661 میلیون 424,517 12.85 5.44 3.28 259,305 - 259,305 -
بکابل

سیم و کابل ابهر

سهام فرابورس 10,550 20.00 0.19 10,660 130.00 1.23 1403/03/01 69 194,176 2.36 میلیارد 10,478.5 10,530 10,700 10,420 10,740 1 1,000 12,110 1 10,000 12,260 24.898 هزار میلیارد 45.709 میلیون 29.464 میلیون 1.024 میلیون 23.882 میلیون 5.582 میلیون 37.927 میلیون 2.334 میلیون 9.35 3.91 0.58 144,942 - 144,942 -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,379 66.00 1.99 3,353 40.00 1.21 1403/03/01 239 2.172 میلیون 8.09 میلیارد 10,802.33 3,313 3,295 3,295 3,379 1 10,000 3,730 1 5,576 3,731 18.62 هزار میلیارد 17.014 میلیون 10.553 میلیون 5 میلیون 248,624 10.305 میلیون 4.699 میلیون 4.49 میلیون 3.73 1.63 3.57 2.122 میلیون 160 2.122 میلیون -
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,777 33.00 1.89 1,765 21.00 1.20 1403/03/01 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 15,918.36 1,744 1,730 1,730 1,778 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 81.078 میلیون 81.427 میلیون 33 میلیون 22.833 میلیون 58.594 میلیون 10.786 میلیون 10.274 میلیون 5.67 0.99 5.4 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,579 50.00 1.98 2,559 30.00 1.19 1403/03/01 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 36,070.27 2,529 2,510 2,510 2,579 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 225.856 میلیون 155.49 میلیون 52.164 میلیون 92.368 میلیون 63.122 میلیون 142.588 میلیون 18.147 میلیون 7.36 2.11 0.94 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
والماس

سر. الماس حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 3,004 41.00 1.38 2,998 35.00 1.18 1403/03/01 171 3.091 میلیون 9.07 میلیارد 13,297.28 2,963 2,952 2,952 3,022 1 3,630 2,953 1 15,000 2,959 11.732 هزار میلیارد 12.688 میلیون 9.099 میلیون 4 میلیون 695,679 8.403 میلیون 3.69 میلیون 3.582 میلیون 3.35 1.43 3.25 2.891 میلیون 200,000 3.091 میلیون -
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 6,240 120.00 1.96 6,190 70.00 1.14 1403/03/01 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 23,595.28 6,120 6,240 6,150 6,240 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 61.581 میلیون 42.478 میلیون 8.5 میلیون 8.966 میلیون 33.512 میلیون 18.718 میلیون 17.964 میلیون 2.93 1.57 2.81 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,497 88.00 2.00 4,459 50.00 1.13 1403/03/01 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 14,750.41 4,409 4,323 4,323 4,497 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 65.417 میلیون 30.234 میلیون 7.65 میلیون 13.47 میلیون 16.764 میلیون 15.936 میلیون 4.743 میلیون 10.95 3.1 3.26 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,690 110.00 1.97 5,640 60.00 1.08 1403/03/01 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 13,010.83 5,580 5,470 5,470 5,690 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 73.007 میلیون 29.317 میلیون 12 میلیون 5.327 میلیون 23.99 میلیون 8.803 میلیون 10.266 میلیون 6.59 2.82 7.69 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 1,971 11.00 0.56 1,981 21.00 1.07 1403/03/01 151 1.325 میلیون 2.91 میلیارد 18,420.86 1,960 1,931 1,931 1,999 1 497 2,177 2 80,910 2,190 10.468 هزار میلیارد 16.379 میلیون 11.908 میلیون 4.767 میلیون 6.336 میلیون 5.572 میلیون 4.76 میلیون 565,435 17.77 1.8 2.11 1.322 میلیون - 1.02 میلیون 302,097
وامید

سر. امید

سهام بورس 20,190 250.00 1.25 20,150 210.00 1.05 1403/02/26 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 15,280.18 19,940 20,000 19,940 20,340 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 2.097 میلیارد 552.4 میلیون 96.98 میلیون 140.781 میلیون 411.619 میلیون 226.693 میلیون 219.122 میلیون 8.82 4.7 8.53 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,920 80.00 1.65 4,890 50.00 1.03 1403/03/01 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,502.84 4,840 4,840 4,810 4,930 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.216 میلیارد 2.918 میلیارد 1.08 میلیارد 934.932 میلیون 1.983 میلیارد 2.255 میلیارد 984.294 میلیون 6.65 2.66 2.19 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,964 58.00 2.00 2,936 30.00 1.03 1403/03/01 327 5.103 میلیون 20.81 میلیارد 8,540.21 2,906 2,950 2,901 2,964 1 7,012 4,001 3 14,869 4,058 27.196 هزار میلیارد 24.131 میلیون 13.764 میلیون 6.669 میلیون 4.551 میلیون 9.212 میلیون 6.65 میلیون 1.342 میلیون 14.59 2.13 2.94 4.918 میلیون 181,200 5.099 میلیون -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 17,890 300.00 1.71 17,770 180.00 1.02 1403/03/01 62 98,482 2.3 میلیارد 1,482.23 17,590 17,250 17,250 17,940 2 11,887 23,150 4 2,819 23,250 14.04 هزار میلیارد 12.41 میلیون 3.996 میلیون 600,000 1.748 میلیون 2.248 میلیون 5.324 میلیون 1.203 میلیون 8.86 4.74 2 96,309 2,173 98,482 -
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 1,473 4.00 0.27 1,484 15.00 1.02 1403/03/01 518 13.878 میلیون 23.93 میلیارد 48,114.05 1,469 1,450 1,450 1,498 9 603,865 1,721 3 38,416 1,729 103.62 هزار میلیارد 94.793 میلیون 99.171 میلیون 60 میلیون 5.753 میلیون 93.418 میلیون 28.301 میلیون 26.327 میلیون 3.38 0.95 3.15 8.058 میلیون 5.519 میلیون 13.577 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 19,850 250.00 1.28 19,800 200.00 1.02 1403/03/01 36 61,544 1.62 میلیارد 3,797.81 19,600 19,950 19,400 19,950 2 417 26,200 2 2,130 26,250 42.08 هزار میلیارد 141.93 میلیون 119.757 میلیون 1.6 میلیون 110.25 میلیون 9.507 میلیون 164.927 میلیون 7.063 میلیون 4.49 3.33 0.19 61,544 - 33,507 28,037
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 3,019 59.00 1.99 2,989 29.00 0.98 1403/03/01 501 2.063 میلیون 11.34 میلیارد 24,046.47 2,960 2,906 2,905 3,019 2 1,606 5,480 1 15,002 5,490 22 هزار میلیارد 21.16 میلیون 9.298 میلیون 6 میلیون 3.226 میلیون 6.072 میلیون 1.895 میلیون 1.836 میلیون 9.77 2.95 9.48 34,298 2.028 میلیون 2.062 میلیون -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 3,610 70.00 1.98 3,574 34.00 0.96 1403/03/01 81 328,506 1.47 میلیارد 7,691.16 3,540 3,475 3,475 3,610 1 6,023 4,466 2 48,104 4,470 16.333 هزار میلیارد 15.3 میلیون 8.896 میلیون 3.64 میلیون 2.29 میلیون 6.606 میلیون 7.617 میلیون 2.22 میلیون 5.86 1.97 1.71 294,311 23,625 275,537 42,399
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 2,000 8.00 0.40 2,027 19.00 0.95 1403/02/29 87 1.821 میلیون 3.9 میلیارد 27,627.66 2,008 2,074 2,000 2,100 1 16,045 2,154 2 7,350 2,170 8.01 هزار میلیارد 10.181 میلیون 6.24 میلیون 3.75 میلیون 2.25 میلیون 3.991 میلیون 3.619 میلیون 77,614 97.94 1.9 2.1 1.75 میلیون 71,000 1.821 میلیون -
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 13,260 20.00 0.15 13,360 120.00 0.91 1403/03/01 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 4,046.38 13,240 13,000 13,000 13,500 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 22.911 میلیون 10.373 میلیون 1.4 میلیون 4.207 میلیون 6.166 میلیون 3.329 میلیون 2.707 میلیون 6.91 3.03 5.62 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 1,195 22.00 1.88 1,183 10.00 0.85 1403/03/01 2,893 14.034 میلیون 259.18 میلیارد 27,062.57 1,173 1,150 1,150 1,196 0 0 0 0 11.082 هزار میلیارد 9.578 میلیون 8.896 میلیون 6.357 میلیون 2.095 میلیون 6.801 میلیون 4.282 میلیون 417,685 18.02 1.12 1.76 13.946 میلیون 88,410 13.989 میلیون 44,977
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 3,654 66.00 1.84 3,617 29.00 0.81 1403/03/01 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 10,621.89 3,588 3,649 3,575 3,659 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 480.092 میلیون 341.993 میلیون 49 میلیون 176.264 میلیون 165.73 میلیون 303.223 میلیون 67.029 میلیون 4.53 1.83 1 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
فسوژ

سوژمیران

سهام فرابورس 18,810 100.00 0.53 18,860 150.00 0.80 1403/03/01 264 907,989 18.33 میلیارد 3,330.43 18,710 19,000 18,750 19,080 5 2,360 20,230 2 3,000 20,230 12.114 هزار میلیارد 13.064 میلیون 4.721 میلیون 600,000 1.748 میلیون 2.973 میلیون 2.688 میلیون 2.208 میلیون 5.12 3.81 4.21 827,989 80,000 897,989 10,000
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 9,960 10.00 0.10 10,030 80.00 0.80 1403/03/01 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 8,744.19 9,950 9,950 9,830 10,140 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد 5.783 میلیون 1.876 میلیون 450,000 1.247 میلیون 629,018 949,484 107,445 42.01 7.18 4.75 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,400 6.00 0.14 4,428 34.00 0.77 1403/03/01 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 21,407.4 4,394 4,450 4,354 4,481 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 48.674 میلیون 17.86 میلیون 9 میلیون 8.822 میلیون 9.038 میلیون 3.619 میلیون 2.467 میلیون 16.16 4.41 11.01 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 3,408 17.00 0.50 3,417 26.00 0.77 1403/03/01 161 1.322 میلیون 4.87 میلیارد 10,279.43 3,391 3,335 3,335 3,458 1 2,609 3,662 1 15,726 3,670 19.638 هزار میلیارد 31.589 میلیون 26.437 میلیون 5.332 میلیون 13.37 میلیون 13.067 میلیون 19.04 میلیون 6.635 میلیون 2.75 1.39 0.96 1.319 میلیون - 1.156 میلیون 163,554
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,939 47.00 1.63 2,914 22.00 0.76 1403/03/01 158 1.255 میلیون 4.51 میلیارد 7,447.61 2,892 2,860 2,860 2,949 1 1,842 3,573 5 10,913 3,587 25.179 هزار میلیارد 20.493 میلیون 16.148 میلیون 7 میلیون 95,264 16.053 میلیون 7.171 میلیون 7.013 میلیون 2.91 1.27 2.84 1.253 میلیون 1,827 1.255 میلیون -
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 8,070 150.00 1.89 7,980 60.00 0.76 1403/03/01 120 95,247 3.46 میلیارد 9,452 7,920 8,070 8,000 8,070 1 60 36,770 3 1,584 36,790 36.43 هزار میلیارد 38.704 میلیون 11.533 میلیون 1,000,000 6.784 میلیون 4.749 میلیون 9.905 میلیون 5.012 میلیون 6.37 6.72 3.22 36,384 58,863 88,697 6,550
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,940 10.00 0.08 12,020 90.00 0.75 1403/03/01 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 6,275.12 11,930 12,150 11,930 12,150 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 20.186 میلیون 9.227 میلیون 1.05 میلیون 7.565 میلیون 1.661 میلیون 5.03 میلیون 805,026 15.68 7.6 2.51 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,294 42.00 1.87 2,267 15.00 0.67 1403/03/01 48 731,201 1.61 میلیارد 15,392.96 2,252 2,295 2,230 2,295 2 37,336 2,197 2 113,679 2,198 136.152 هزار میلیارد 209.461 میلیون 83.611 میلیون 62 میلیون 14.499 میلیون 69.112 میلیون 7.248 میلیون 6.677 میلیون 29.2 2.82 26.9 709,993 16,208 595,359 130,842
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 17,030 330.00 1.98 16,810 110.00 0.66 1403/03/01 53 92,705 1.92 میلیارد 4,819.25 16,700 16,760 16,760 17,030 2 13,748 20,610 1 1,000 20,760 19.556 هزار میلیارد 25.17 میلیون 13.065 میلیون 952,095 9.165 میلیون 3.901 میلیون 17.647 میلیون 1.409 میلیون 11.36 4.1 0.91 91,708 - 91,708 -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,345 38.00 1.65 2,322 15.00 0.65 1403/03/01 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 31,984.77 2,307 2,269 2,269 2,350 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 227.146 میلیون 210.366 میلیون 33.5 میلیون 149.359 میلیون 61.006 میلیون 122.477 میلیون 24.256 میلیون 3.21 1.28 0.64 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 2,600 6.00 0.23 2,622 16.00 0.61 1403/03/01 129 395,732 1.09 میلیارد 4,280.17 2,606 2,555 2,555 2,657 2 16,850 2,770 2 13,105 2,791 8.292 هزار میلیارد 8.879 میلیون 6.202 میلیون 3 میلیون 979,663 5.223 میلیون 1.96 میلیون 1.858 میلیون 4.24 1.51 4.01 355,582 40,000 395,582 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 8,510 130.00 1.55 8,430 50.00 0.60 1403/03/01 34 95,580 769.66 میلیون 22,308.63 8,380 8,220 8,220 8,540 4 5,932 8,060 2 55,750 8,080 489.958 هزار میلیارد 818.152 میلیون 361.723 میلیون 20.238 میلیون 306.337 میلیون 55.386 میلیون 436.006 میلیون 37.492 میلیون 13.65 9.24 1.17 20,419 8,720 29,139 -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 6,690 10.00 0.15 6,720 40.00 0.60 1403/03/01 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 13,831.39 6,680 6,570 6,570 6,810 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 44.131 میلیون 18.991 میلیون 6.3 میلیون 1.795 میلیون 17.195 میلیون 5.556 میلیون 4.44 میلیون 9.54 2.46 7.62 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
دیران

ایران دارو

سهام بورس 6,850 70.00 1.03 6,820 40.00 0.59 1403/03/01 65 433,568 3.53 میلیارد 5,412.74 6,780 6,650 6,650 6,910 2 2,805 8,130 2 2,622 8,180 10.786 هزار میلیارد 14.485 میلیون 7.252 میلیون 880,000 5.414 میلیون 1.837 میلیون 5.809 میلیون 975,503 9.31 4.95 1.56 397,825 35,743 433,568 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 25,850 250.00 0.98 25,750 150.00 0.59 1403/03/01 81 66,961 2.02 میلیارد 1,453.89 25,600 25,700 25,450 26,050 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 140.567 میلیون 91.15 میلیون 2.4 میلیون 78.767 میلیون 12.383 میلیون 167.408 میلیون 13.531 میلیون 4.57 4.99 0.37 53,138 1,829 54,967 -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 2,055 2.00 0.10 2,069 12.00 0.58 1403/03/01 423 4.01 میلیون 9.55 میلیارد 11,704.75 2,057 2,089 2,055 2,098 3 7,483 2,383 3 4,628 2,384 58.555 هزار میلیارد 71.223 میلیون 52.679 میلیون 24.5 میلیون 20.532 میلیون 32.146 میلیون 59.607 میلیون 7.342 میلیون 6.9 1.58 0.85 2.33 میلیون 1.679 میلیون 4.01 میلیون -
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 5,410 100.00 1.88 5,340 30.00 0.56 1403/03/01 102 413,120 2.25 میلیارد 10,955.36 5,310 5,210 5,210 5,410 1 31 5,470 2 16,500 5,480 17.462 هزار میلیارد 23.127 میلیون 9.135 میلیون 3.204 میلیون 6.018 میلیون 3.117 میلیون 6.994 میلیون 96,982 176.42 5.49 2.46 413,120 - 370,329 42,791
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 3,788 67.00 1.80 3,742 21.00 0.56 1403/03/01 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 13,820.6 3,721 3,700 3,663 3,794 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 16.249 میلیون 6.671 میلیون 3.957 میلیون 1.442 میلیون 5.23 میلیون 4.063 میلیون 1.067 میلیون 13.88 2.83 3.64 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام فرابورس 14,650 190.00 1.31 14,540 80.00 0.55 1403/03/01 494 453,693 8.61 میلیارد 799.87 14,460 14,350 14,350 14,670 1 6,500 19,250 6 26,165 19,270 20.298 هزار میلیارد 18.959 میلیون 9.264 میلیون 1.07 میلیون 3.401 میلیون 5.863 میلیون 4.215 میلیون 2.583 میلیون 6.02 2.65 3.69 438,614 - 438,526 88