همه بازارها

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,907.00 5.00 177,120 174,027.00 5.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,913.96 3,093 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.623 میلیارد 815.601 میلیون 476.049 میلیون 176.921 میلیون 701.977 میلیون 511.205 میلیون 143.981 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 68,427.00 1.00 73,000 68,927.00 1.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 14,925.18 4,073 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 75.333 میلیون 40.76 میلیون 14.288 میلیون 19.285 میلیون 21.475 میلیون 27.085 میلیون 5.179 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 76,110 71,318.00 1.00 77,180 72,388.00 1.00 1400/12/22 807 423,837 32.7 میلیارد 10,339.83 4,792 76,600 76,010 79,400 0 0 0 0 - 41.586 میلیون 17.435 میلیون 6.385 میلیون 9.086 میلیون 8.349 میلیون 17.918 میلیون 4.506 میلیون - - - 319,069 33,557 352,626 -
ضخود7097

اختیارخ خودرو-3750-1402/07/05

اختیار معامله بورس 700 367.00 110.21 700 367.00 110.21 1402/04/13 1 1 700 - 333 700 700 700 1 1 99 1 100 330 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضسپا1011

اختیارخ خساپا-5500-1402/10/20

اختیار معامله بورس 400 178.00 80.18 400 178.00 80.18 1402/03/29 1 1 400 - 222 400 400 400 1 1 111 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضهرم1225

اختیارخ اهرم-22000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 10,000 4,400.00 78.57 10,000 4,400.00 78.57 1402/04/14 1 1 10,000 - 5,600 10,000 10,000 10,000 1 1 5,555 1 5 9,400 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
ضترا7004

اختیارخ شتران-5500-1402/07/23

اختیار معامله بورس 500 178.00 55.28 525 203.00 63.04 1402/04/12 8 1,028 540,065 - 322 1,000 500 1,000 1 1 255 1 1,000 600 - - - - - - - - - - - 28 1,000 25 1,003
طتوسن708

اختیارف توسن-23000-14020716

اختیار معامله فرابورس 5,490 2,000.00 57.31 5,490 2,000.00 57.31 1402/02/30 1 1 5,490 - 3,490 5,490 5,490 5,490 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضبتهران808

اختیارخ بتهران-2400-14020810

اختیار معامله فرابورس 680 230.00 51.11 688 238.00 52.89 1402/04/13 4 130 89,400 - 450 700 600 700 1 50 350 1 100 650 - - - - - - - - - - - 130 - 100 30
ضملت7006

اختیارخ وبملت-6000-1402/07/26

اختیار معامله بورس 381 131.00 52.40 380 130.00 52.00 1402/04/13 4 51 19,401 - 250 380 380 381 1 2 201 1 18 380 - - - - - - - - - - - 51 - 51 -
رتکو

تکین کو

سهام فرابورس 26,300 8,580.00 48.42 26,250 8,530.00 48.14 1402/07/08 104 479,238 12.59 میلیارد 13,617.95 17,720 25,550 25,450 26,750 1 2,000 25,800 3 120,400 26,400 5.25 هزار میلیارد 3.621 میلیون 939,350 200,000 1.675 میلیون -786,120 959,511 -343,910 -5.47 -2.39 1.96 479,238 - 479,238 -
ضسلا7008

اختیارخ سلام-14000-1402/07/19

اختیار معامله بورس 4,350 1,074.00 32.78 4,427 1,151.00 35.13 1402/04/13 2 600 2.66 میلیون - 3,276 4,813 4,350 4,813 1 150 3,724 1 50 4,813 - - - - - - - - - - - - 600 - 600
ضخود8028

اختیارخ خودرو-6000-1402/08/03

اختیار معامله بورس 90 23.00 34.33 90 23.00 34.33 1402/04/07 1 80 7,200 - 67 90 90 90 1 1 41 1 4 250 - - - - - - - - - - - 80 - 80 -
ضصاد7010

اختیارخ وبصادر-3250-1402/07/12

اختیار معامله بورس 150 36.00 31.58 150 36.00 31.58 1402/04/14 3 134 20,150 - 114 150 150 200 1 10 130 1 1,000 160 - - - - - - - - - - - 134 - 134 -
ضملی7021

اختیارخ فملی-3750-1402/07/05

اختیار معامله بورس 4,444 973.00 28.03 4,444 973.00 28.03 1402/04/04 1 1 4,444 - 3,471 4,444 4,444 4,444 1 5 4,010 1 10 6,000 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضهای7013

اختیارخ های وب-2800-1402/07/19

اختیار معامله بورس 601 51.00 9.27 697 147.00 26.73 1402/04/12 4 32 22,302 - 550 750 601 750 1 50 620 1 100 930 - - - - - - - - - - - 32 - 32 -
ضذوب7003

اختیارخ ذوب-4000-1402/07/12

اختیار معامله بورس 1,000 207.00 26.10 1,000 207.00 26.10 1402/04/12 1 1 1,000 - 793 1,000 1,000 1,000 1 585 205 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضهای7012

اختیارخ های وب-2600-1402/07/19

اختیار معامله بورس 800 97.00 13.80 882 179.00 25.46 1402/04/14 4 31 27,348 - 703 898 800 898 1 2 752 1 100 877 - - - - - - - - - - - 31 - 31 -
ضسپا1002

اختیارخ خساپا-2600-1402/10/20

اختیار معامله بورس 801 149.00 22.85 814 162.00 24.85 1402/04/06 4 215 175,030 - 652 1,008 801 1,008 1 10 452 1 100 980 - - - - - - - - - - - 215 - 215 -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 38,730 7,420.00 23.70 38,920 7,610.00 24.31 1402/07/08 416 954,767 37.03 میلیارد 2,223.59 31,310 38,800 38,610 39,000 4 27,194 38,710 1 637 38,720 1576.26 هزار میلیارد 1.715 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 233.372 میلیون 121.692 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 11.99 10.42 12.08 658,254 296,513 791,937 162,830
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,650 1,036.00 22.45 5,710 1,096.00 23.75 1402/07/08 663 6.866 میلیون 39.22 میلیارد 10,095.51 4,614 5,690 5,480 5,810 2 85,695 5,640 2 11,991 5,650 13.704 هزار میلیارد 18.779 میلیون 11.108 میلیون 2.4 میلیون 10.124 میلیون 3.772 میلیون 6.615 میلیون 950,732 14.41 3.63 2.07 6.712 میلیون 146,122 6.426 میلیون 432,686
ضترا7010

اختیارخ شتران-9000-1402/07/23

اختیار معامله بورس 125 20.00 19.05 125 20.00 19.05 1402/04/05 2 2 250 - 105 125 125 125 1 109 6 1 500 120 - - - - - - - - - - - 2 - - 2
ضستا1219

اختیارخ شستا-1700-1402/12/09

اختیار معامله بورس 195 30.00 18.18 195 30.00 18.18 1402/04/14 1 1 195 - 165 195 195 195 1 1 161 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضتاب 8004

اختیارخ شتاب-9000-1402/08/07

اختیار معامله بورس 3,650 540.00 17.36 3,650 540.00 17.36 1402/04/14 1 10 36,500 - 3,110 3,650 3,650 3,650 1 10 2,750 1 20 3,700 - - - - - - - - - - - 10 - - 10
ضدی801

اختیارخ دی-850-14020817

اختیار معامله فرابورس 760 110.00 16.92 760 110.00 16.92 1402/04/12 1 1 760 - 650 760 760 760 1 3 350 1 99 760 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 21,030 120.00 0.57 24,720 3,570.00 16.88 1402/04/15 105 48,689 3.1 میلیارد 6,074.03 21,150 21,630 20,800 21,630 0 0 0 0 20.818 هزار میلیارد 67.333 میلیون 32.613 میلیون 1.764 میلیون 23.09 میلیون 9.523 میلیون 40.345 میلیون 5.86 میلیون 7.44 4.58 1.08 777,755 25,000 802,755 -
ضخود7094

اختیارخ خودرو-3000-1402/07/05

اختیار معامله بورس 695 94.00 15.64 695 94.00 15.64 1402/04/13 3 19 13,209 - 601 699 695 699 3 70 392 1 100 675 - - - - - - - - - - - 19 - 19 -
ضهرم1220

اختیارخ اهرم-14000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 12,000 1,400.00 13.21 12,216 1,616.00 15.25 1402/04/11 7 157 1.92 میلیون - 10,600 10,000 10,000 12,500 1 1 10,710 1 10 11,999 - - - - - - - - - - - 157 - 57 100
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 17,500 350.00 1.96 20,570 2,720.00 15.24 1402/04/15 360 1.76 میلیون 22 میلیارد 3,072.44 17,850 18,490 17,410 18,490 0 0 0 0 11.59 هزار میلیارد 19.682 میلیون 5.973 میلیون 950,000 3.821 میلیون 2.393 میلیون 11.594 میلیون 2.183 میلیون 8.95 8.17 1.69 4.057 میلیون 50,000 3.924 میلیون 183,000
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 50,900 1,050.00 2.11 57,050 7,200.00 14.44 1402/04/13 394 2.066 میلیون 117.91 میلیارد - 49,850 50,350 48,250 51,000 1 1,397 57,000 1 2,000 57,000 16.545 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.066 میلیون - 2.066 میلیون -
طملی7029

اختیارف فملی-7500-1402/07/05

اختیار معامله بورس 80 10.00 14.29 80 10.00 14.29 1401/12/08 1 100 8,000 - 70 80 80 80 1 390 80 0 0 0 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 31,210 4,290.00 15.94 30,730 3,810.00 14.15 1402/07/08 175 355,003 11.01 میلیارد 1,969.55 26,920 30,500 30,400 31,400 2 8,000 31,220 3 1,037 31,390 77.488 هزار میلیارد 107.843 میلیون 40.986 میلیون 2.527 میلیون 30.836 میلیون 10.151 میلیون 79.529 میلیون 8.646 میلیون 8.98 7.65 0.98 194,151 160,852 335,003 20,000
سپرمی

پرمیت

سهام فرابورس 58,600 300.00 0.51 66,450 8,150.00 13.98 1402/04/15 6 30,000 1.98 میلیارد - 58,300 58,600 58,600 58,600 0 0 0 161 1,134,918 65,800 2.339 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000 -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 16,700 1,890.00 12.76 16,830 2,020.00 13.64 1402/07/08 1,212 9.482 میلیون 159.83 میلیارد 7,628.1 14,810 16,970 16,300 16,970 1 1,000 16,640 1 4,884 16,700 25.29 هزار میلیارد 34.101 میلیون 11.709 میلیون 1.5 میلیون 9.846 میلیون 1.863 میلیون 5.719 میلیون 6.143 میلیون 4.12 13.55 4.41 9.235 میلیون 242,477 8.587 میلیون 890,300
ضصاد1145

اختیارخ وبصادر-4000-1402/11/11

اختیار معامله بورس 320 35.00 12.28 321 36.00 12.63 1402/04/14 7 10 3,209 - 285 329 320 329 1 10 201 1 299 320 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
سحرخیز

سحرخیز

صندوق بورس کالا 24,750 2,574.00 11.61 24,697 2,521.00 11.37 1402/07/08 264 771,629 19.06 میلیارد - 22,176 24,998 24,500 24,998 5 9,397 24,700 1 1,000 24,749 - - - - - - - - - - - 247,803 523,826 771,629 -
ضسلا7010

اختیارخ سلام-16000-1402/07/19

اختیار معامله بورس 2,790 386.00 16.06 2,677 273.00 11.36 1402/04/12 2 90 240,900 - 2,404 2,450 2,450 2,790 1 20 2,220 1 99 2,950 - - - - - - - - - - - 90 - 90 -
ضهرم7012

اختیارخ اهرم-18000-1402/07/23

اختیار معامله بورس 6,700 609.00 10.00 6,762 671.00 11.02 1402/04/14 4 24 162,299 - 6,091 6,700 6,700 8,199 1 10 6,004 1 5 7,000 - - - - - - - - - - - 23 1 24 -
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 11,790 1,120.00 10.50 11,820 1,150.00 10.78 1402/07/08 3,274 27.971 میلیون 331.07 میلیارد 9,049.73 10,670 12,100 11,600 12,100 2 7,119 11,790 7 62,885 11,840 35.52 هزار میلیارد 41.61 میلیون 13.663 میلیون 3 میلیون 7.35 میلیون 6.314 میلیون 14.777 میلیون 2.618 میلیون 13.54 5.62 2.4 25.578 میلیون 2.322 میلیون 23.39 میلیون 4.51 میلیون
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 115,010 12,590.00 12.29 112,910 10,490.00 10.24 1401/01/08 30 2,632 297.2 میلیون - 102,420 115,030 114,900 116,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,466 7,050 9,516 -
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 71,740 1,790.00 2.56 76,490 6,540.00 9.35 1402/04/15 194 340,747 13.6 میلیارد 1,246.9 69,950 68,150 67,600 72,500 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 35.844 میلیون 7.389 میلیون 392,000 5.731 میلیون 1.659 میلیون 7.455 میلیون 2.591 میلیون 11.57 18.08 4.02 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
مانی

مانی

صندوق بورس 16,140 1,378.00 9.33 16,139 1,377.00 9.33 1402/07/08 406 10.661 میلیون 172.05 میلیارد - 14,762 16,139 16,137 16,140 3 990,609 16,137 17 423,474 16,140 - - - - - - - - - - - 2.539 میلیون 8.122 میلیون 3.903 میلیون 6.758 میلیون
ضتاب 8001

اختیارخ شتاب-7000-1402/08/07

اختیار معامله بورس 5,300 450.00 9.28 5,300 450.00 9.28 1402/04/14 1 1 5,300 - 4,850 4,400 5,300 5,300 1 30 4,850 1 9 5,300 - - - - - - - - - - - 1 20 - 21
ضهای7015

اختیارخ های وب-3250-1402/07/19

اختیار معامله بورس 470 49.00 11.64 459 38.00 9.03 1402/04/14 3 31 14,240 - 421 450 450 470 3 50 372 2 160 1,500 - - - - - - - - - - - 31 - 31 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 894,004 59,338.00 7.11 901,148 66,482.00 7.97 1402/07/08 168 2,074 1.87 میلیارد - 834,666 875,022 875,022 914,260 1 200 894,000 1 6 910,000 - - - - - - - - - - - 2,074 - 2,074 -
ضتوسن705

اختیارخ توسن-17000-14020716

اختیار معامله فرابورس 4,000 400.00 11.11 3,869 269.00 7.47 1402/03/31 5 16 61,900 - 3,600 3,650 3,650 4,000 1 24 3,650 1 500 4,400 - - - - - - - - - - - 16 - 16 -
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 24,850 1,350.00 5.74 25,250 1,750.00 7.45 1402/07/08 116 202,036 5.05 میلیارد 1,735.62 23,500 25,500 24,500 25,500 2 3,283 24,850 4 14,284 24,950 43.35 هزار میلیارد 52.524 میلیون 12.401 میلیون 1.7 میلیون 8.834 میلیون 3.567 میلیون 12.356 میلیون 5.109 میلیون 8.4 12.03 3.47 154,776 47,260 202,036 -
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 22,640 1,480.00 6.99 22,640 1,480.00 6.99 1402/07/08 962 7.79 میلیون 176.37 میلیارد 7,065.5 21,160 22,640 22,150 22,640 39 316,685 22,640 2 2,121 22,910 35.862 هزار میلیارد 46.698 میلیون 19.059 میلیون 1.584 میلیون 13.181 میلیون 5.878 میلیون 28.891 میلیون 4.399 میلیون 7.62 5.7 1.16 7.263 میلیون 100,000 3.492 میلیون 3.872 میلیون
نهال

نهال

صندوق بورس کالا 18,945 1,286.00 7.28 18,890 1,231.00 6.97 1402/07/08 227 682,393 12.89 میلیارد - 17,659 18,900 18,590 19,170 1 627 18,887 2 1,531 18,950 - - - - - - - - - - - 208,197 474,196 682,393 -
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 46,090 2,970.00 6.89 46,110 2,990.00 6.93 1402/07/08 1,390 7.369 میلیون 339.81 میلیارد 1,620.2 43,120 46,130 45,230 46,130 2 774 46,020 2 5,147 46,090 30.433 هزار میلیارد 32.343 میلیون 8.823 میلیون 660,000 3.884 میلیون 4.939 میلیون 6.383 میلیون 2.654 میلیون 10.72 5.76 4.46 5.891 میلیون 1.478 میلیون 3.805 میلیون 3.564 میلیون
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 895,000 46,055.00 5.42 907,755 58,810.00 6.93 1402/07/08 199 2,191 1.99 میلیارد - 848,945 870,000 870,000 938,664 1 601 895,000 2 58 930,000 - - - - - - - - - - - 2,191 - 2,191 -
ضستا1210

اختیارخ شستا-800-1402/12/09

اختیار معامله بورس 790 52.00 7.05 787 49.00 6.64 1402/04/05 4 70 55,095 - 738 790 770 790 1 1,000 720 1 945 790 - - - - - - - - - - - 70 - 5 65
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 18,010 1,170.00 6.95 17,940 1,100.00 6.53 1402/07/08 1,295 7.761 میلیون 139.18 میلیارد 6,178.44 16,840 17,600 17,570 18,010 118 1,482,164 18,010 2 120,000 18,370 20.73 هزار میلیارد 26.347 میلیون 9.648 میلیون 1.156 میلیون 6.876 میلیون 2.772 میلیون 33.483 میلیون 2.321 میلیون 8.94 7.48 0.62 7.73 میلیون 30,390 5.36 میلیون 2.4 میلیون
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 5,620 360.00 6.84 5,600 340.00 6.46 1402/07/08 633 10.289 میلیون 57.58 میلیارد 16,016.82 5,260 5,600 5,420 5,620 65 5,637,356 5,620 1 25,000 5,810 8.4 هزار میلیارد 13.053 میلیون 6.177 میلیون 800,000 2.888 میلیون 2.931 میلیون 1.27 میلیون 1.008 میلیون 8.6 2.87 6.8 10.17 میلیون 112,300 6.818 میلیون 3.465 میلیون
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 19,980 1,300.00 6.96 19,880 1,200.00 6.42 1402/07/08 833 4.358 میلیون 86.65 میلیارد 5,219.9 18,680 18,400 18,400 19,980 81 854,124 19,980 1 400 20,000 19.88 هزار میلیارد 27.92 میلیون 14.467 میلیون 445,000 9.24 میلیون 5.227 میلیون 32.489 میلیون 1.124 میلیون 17.68 3.8 0.61 4.341 میلیون 17,100 3.736 میلیون 622,303
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,880 380.00 6.91 5,850 350.00 6.36 1402/07/08 1,087 22.806 میلیون 133.4 میلیارد 9,295.6 5,500 5,460 5,460 5,880 17 546,495 5,880 1 5,202 5,890 14.068 هزار میلیارد 17.008 میلیون 12.918 میلیون 2.405 میلیون 3.781 میلیون 9.136 میلیون 8.745 میلیون 1.549 میلیون 9.08 1.54 1.61 21.455 میلیون 1.351 میلیون 12.472 میلیون 10.334 میلیون
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 11,730 690.00 6.25 11,730 690.00 6.25 1402/07/08 224 8.445 میلیون 99.06 میلیارد - 11,040 11,730 11,729 11,730 17 10,192,181 11,729 10 9,025,116 11,730 - - - - - - - - - - - 3.678 میلیون 4.767 میلیون 3.926 میلیون 4.519 میلیون
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 13,342 781.00 6.22 13,342 781.00 6.22 1402/07/08 1,370 43.763 میلیون 583.88 میلیارد - 12,561 13,341 13,341 13,342 80 44,104,179 13,341 4 4,000,000 13,342 - - - - - - - - - - - 28.534 میلیون 15.229 میلیون 16.889 میلیون 26.874 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 27,037 1,521.00 5.96 27,038 1,522.00 5.96 1402/07/08 477 6.663 میلیون 180.14 میلیارد - 25,516 27,038 27,037 27,039 1 29,700 27,038 2 956,733 27,039 - - - - - - - - - - - 2.331 میلیون 4.331 میلیون 3.683 میلیون 2.98 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 15,528 872.00 5.95 15,528 872.00 5.95 1402/07/08 4,516 305.343 میلیون 4.741 هزار میلیارد - 14,656 15,528 15,528 15,529 4 74,190,235 15,528 2 3,237,585 15,529 - - - - - - - - - - - 57.393 میلیون 247.95 میلیون 98.647 میلیون 206.696 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 12,215 683.00 5.92 12,215 683.00 5.92 1402/07/08 1,231 165.686 میلیون 2.024 هزار میلیارد - 11,532 12,215 12,215 12,216 1 103,012,443 12,215 19 6,039,091 12,216 - - - - - - - - - - - 15.602 میلیون 150.084 میلیون 48.788 میلیون 116.899 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 15,735 879.00 5.92 15,734 878.00 5.91 1402/07/08 1,237 259.515 میلیون 4.083 هزار میلیارد - 14,856 15,734 15,734 15,735 1 200,592,293 15,734 1 30,121,690 15,735 - - - - - - - - - - - 14.627 میلیون 244.888 میلیون 40.237 میلیون 219.278 میلیون
فردا

فردا

صندوق بورس 17,753 987.00 5.89 17,753 987.00 5.89 1402/07/08 238 38.85 میلیون 689.7 میلیارد - 16,766 17,753 17,753 17,754 1 64,353,496 17,753 9 10,232,483 17,754 - - - - - - - - - - - 1.339 میلیون 37.51 میلیون 3.342 میلیون 35.507 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 38,060 2,110.00 5.87 38,061 2,111.00 5.87 1402/07/08 982 50.841 میلیون 1.935 هزار میلیارد - 35,950 38,060 38,060 38,061 41 39,255,336 38,060 4 3,341,518 38,061 - - - - - - - - - - - 11.891 میلیون 38.95 میلیون 9.891 میلیون 40.95 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 12,846 711.00 5.86 12,846 711.00 5.86 1402/07/08 2,573 153.74 میلیون 1.975 هزار میلیارد - 12,135 12,846 12,846 12,847 161 149,594,225 12,846 44 39,293,772 12,847 - - - - - - - - - - - 35.57 میلیون 118.17 میلیون 40.29 میلیون 113.45 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 19,988 1,102.00 5.84 19,988 1,102.00 5.84 1402/07/08 195 3.149 میلیون 62.94 میلیارد - 18,886 19,988 19,987 19,989 29 28,729,835 19,987 1 1,266 19,988 - - - - - - - - - - - 1.667 میلیون 1.482 میلیون 2.411 میلیون 738,278
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 19,546 1,080.00 5.85 19,545 1,079.00 5.84 1402/07/08 1,126 33.903 میلیون 662.64 میلیارد - 18,466 19,546 19,545 19,546 2 208,904,023 19,545 2 109,984,120 19,546 - - - - - - - - - - - 10.469 میلیون 23.434 میلیون 6.078 میلیون 27.824 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 22,404 1,236.00 5.84 22,403 1,235.00 5.83 1402/07/08 8,980 176.084 میلیون 3.945 هزار میلیارد - 21,168 22,404 22,403 22,404 84 208,512,485 22,403 4 28,216,834 22,404 - - - - - - - - - - - 80.411 میلیون 95.672 میلیون 85.976 میلیون 90.108 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 19,903 1,092.00 5.81 19,903 1,092.00 5.81 1402/07/08 5,166 103.561 میلیون 2.061 هزار میلیارد - 18,811 19,903 19,902 19,904 2 737,985 19,903 3 25,046,986 19,904 - - - - - - - - - - - 85.345 میلیون 18.216 میلیون 47.079 میلیون 56.483 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 30,793 1,693.00 5.82 30,792 1,692.00 5.81 1402/07/08 125 21.55 میلیون 663.57 میلیارد - 29,100 30,793 30,792 30,793 1 38,679,492 30,792 1 10,635,283 30,793 - - - - - - - - - - - 490,435 21.059 میلیون 1.029 میلیون 20.521 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 52,384 2,877.00 5.81 52,384 2,877.00 5.81 1402/07/08 1,431 21.687 میلیون 1.136 هزار میلیارد - 49,507 52,383 52,383 52,384 3 2,006,481 52,383 3 2,810,302 52,384 - - - - - - - - - - - 3.87 میلیون 17.817 میلیون 4.708 میلیون 16.979 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 46,887 2,560.00 5.78 46,887 2,560.00 5.78 1402/07/08 3,586 27.611 میلیون 1.295 هزار میلیارد - 44,327 46,887 46,886 46,888 2 1,229,679 46,887 2 601,767 46,888 - - - - - - - - - - - 10.554 میلیون 17.056 میلیون 20.575 میلیون 7.035 میلیون
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,673 582.00 5.77 10,673 582.00 5.77 1402/07/08 31 2.614 میلیون 27.9 میلیارد - 10,091 10,673 10,672 10,673 40 40,000,000 10,672 2 1,480,115 10,673 - - - - - - - - - - - 157,306 2.456 میلیون 1.207 میلیون 1.407 میلیون
یارا

یارا

صندوق فرابورس 15,065 819.00 5.75 15,064 818.00 5.74 1402/07/08 134 40.423 میلیون 608.94 میلیارد - 14,246 15,064 15,064 15,065 1 13,576,061 15,064 1 2,771,776 15,065 - - - - - - - - - - - 632,557 39.79 میلیون 1.306 میلیون 39.116 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,000 196.00 6.99 2,965 161.00 5.74 1402/07/08 2,186 47.318 میلیون 140.18 میلیارد 21,841.58 2,804 2,823 2,823 3,000 79 4,854,236 3,000 2 89,000 3,050 20.436 هزار میلیارد 21.032 میلیون 12.552 میلیون 6.897 میلیون 1.693 میلیون 10.86 میلیون 10.644 میلیون 2.728 میلیون 7.5 1.88 1.92 42.53 میلیون 4.781 میلیون 42.522 میلیون 4.788 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 17,639 959.00 5.75 17,638 958.00 5.74 1402/07/08 2,476 46.477 میلیون 819.75 میلیارد - 16,680 17,637 17,637 17,639 5 25,838 17,638 3 2,850,556 17,639 - - - - - - - - - - - 22.783 میلیون 23.693 میلیون 25.201 میلیون 21.275 میلیون
نشان

نشان

صندوق فرابورس 13,521 730.00 5.71 13,521 730.00 5.71 1402/07/08 8 214,474 2.9 میلیارد - 12,791 13,521 13,521 13,522 5 4,786,359 13,521 5 3,300,500 13,522 - - - - - - - - - - - 833 213,641 214,474 -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 17,710 1,150.00 6.94 17,500 940.00 5.68 1402/07/08 875 9.364 میلیون 163.12 میلیارد 12,447.37 16,560 17,050 16,610 17,710 229 8,472,302 17,710 1 229 17,720 26.13 هزار میلیارد 32.403 میلیون 10.419 میلیون 1.5 میلیون 7.563 میلیون 2.856 میلیون 11.933 میلیون 2.752 میلیون 9.54 9.19 2.21 9.075 میلیون 289,435 6.093 میلیون 3.271 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 11,203 601.00 5.67 11,203 601.00 5.67 1402/07/08 20 535,321 6 میلیارد - 10,602 11,187 11,187 11,203 2 47,060 11,202 1 10,000,000 11,203 - - - - - - - - - - - 495,249 40,072 84,583 450,738
اخزا820

اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 984,800 52,800.00 5.67 984,800 52,800.00 5.67 1402/07/08 5 203,000 199.91 میلیارد - 932,000 984,800 984,800 984,800 1 10,000 983,020 1 1,000 992,000 - - - - - - - - - - - - 203,000 - 203,000
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 16,371 876.00 5.65 16,369 874.00 5.64 1402/07/08 353 3.333 میلیون 54.56 میلیارد - 15,495 16,371 16,369 16,371 1 2,605 16,370 5 3,245,799 16,371 - - - - - - - - - - - 2.02 میلیون 1.313 میلیون 3.049 میلیون 284,201
ضستا1215

اختیارخ شستا-1300-1402/12/09

اختیار معامله بورس 375 20.00 5.63 375 20.00 5.63 1402/04/14 1 14 5,250 - 355 375 375 375 1 4 375 1 100 420 - - - - - - - - - - - 14 - 14 -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 59,841 3,186.00 5.62 59,840 3,185.00 5.62 1402/07/08 3,394 49.459 میلیون 2.96 هزار میلیارد - 56,655 59,840 59,840 59,841 2 71,396,125 59,840 1 7,709,643 59,841 - - - - - - - - - - - 16.295 میلیون 33.164 میلیون 20.518 میلیون 28.941 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 12,877 685.00 5.62 12,876 684.00 5.61 1402/07/08 1,300 37.29 میلیون 480.16 میلیارد - 12,192 12,876 12,876 12,877 1 177,603,074 12,876 1 46,835,977 12,877 - - - - - - - - - - - 10.529 میلیون 26.761 میلیون 15.305 میلیون 21.986 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 17,837 920.00 5.44 17,835 918.00 5.43 1402/07/08 179 21.921 میلیون 390.97 میلیارد - 16,917 17,835 17,835 17,837 1 4,305,281 17,835 5 4,013,498 17,837 - - - - - - - - - - - 934,968 20.986 میلیون 1.638 میلیون 20.284 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 16,702 849.00 5.36 16,702 849.00 5.36 1402/07/08 788 67.376 میلیون 1.125 هزار میلیارد - 15,853 16,702 16,702 16,703 1 7,078,844 16,702 1 6,973,629 16,703 - - - - - - - - - - - 3.735 میلیون 63.641 میلیون 5.757 میلیون 61.62 میلیون
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 982,420 49,540.00 5.31 982,410 49,530.00 5.31 1402/07/08 6 5,100 5.01 میلیارد - 932,880 981,800 981,800 982,420 1 4,900 982,420 1 100 990,000 - - - - - - - - - - - - 5,100 4,600 500
ضملت7005

اختیارخ وبملت-5500-1402/07/26

اختیار معامله بورس 600 30.00 5.26 600 30.00 5.26 1402/04/14 1 4 2,400 - 570 600 600 600 1 2 302 1 19 599 - - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,287 248.00 6.14 4,250 211.00 5.22 1402/07/08 1,808 23.387 میلیون 97.84 میلیارد 16,510.43 4,039 4,039 3,950 4,300 1 29,975 4,287 2 104,540 4,288 20.895 هزار میلیارد 22.244 میلیون 8.792 میلیون 4.994 میلیون 2.074 میلیون 6.718 میلیون 7.034 میلیون 1.378 میلیون 15.4 3.16 3.02 22.904 میلیون 462,290 22.576 میلیون 790,140
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 937,000 46,200.00 5.19 937,000 46,200.00 5.19 1402/07/08 1 400 374.8 میلیون - 890,800 937,000 937,000 937,000 1 10,000 936,670 1 100 949,900 - - - - - - - - - - - 400 - - 400
ضدی808

اختیارخ دی-1400-14020817

اختیار معامله فرابورس 310 3.00 0.96 329 16.00 5.11 1402/04/13 5 95 31,250 - 313 350 310 350 2 101 255 1 49 370 - - - - - - - - - - - 95 - 95 -
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 866,000 63,610.00 7.93 843,140 40,750.00 5.08 1402/07/08 6 900 758.83 میلیون - 802,390 835,540 835,540 866,000 1 200 840,000 1 2,500 865,000 - - - - - - - - - - - 900 - 400 500
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 12,950 660.00 5.37 12,910 620.00 5.04 1402/07/08 2,243 16.684 میلیون 215.33 میلیارد 7,237.84 12,290 12,900 12,090 13,150 2 8,335 12,930 1 400 12,950 8.985 هزار میلیارد 10.186 میلیون 3.028 میلیون 696,000 1.361 میلیون 1.667 میلیون 1.403 میلیون 512,892 17.45 5.38 5.73 16.612 میلیون 70,000 16.674 میلیون 7,577
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 896,005 36,773.00 4.28 901,413 42,181.00 4.91 1402/07/08 1,345 67,381 60.74 میلیارد - 859,232 886,100 886,100 910,000 2 1,235 896,005 5 153 900,000 - - - - - - - - - - - 67,381 - 67,219 162
گنجین

گنجینه یکم آوید

صندوق فرابورس 19,732 907.00 4.82 19,732 907.00 4.82 1402/07/08 9 7,273 143.51 میلیون - 18,825 19,738 19,732 19,738 5 496,157 19,732 1 499,835 19,738 - - - - - - - - - - - 1,482 5,791 7,108 165
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 11,130 530.00 5.00 11,110 510.00 4.81 1402/07/08 667 5.489 میلیون 60.97 میلیارد 8,149.51 10,600 10,750 10,750 11,130 153 2,994,220 11,130 1 475 11,180 5.555 هزار میلیارد 6.204 میلیون 996,228 500,000 209,390 786,838 1.305 میلیون 256,864 18.43 6.59 4.18 5.489 میلیون - 4.761 میلیون 728,000
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 8,530 390.00 4.79 8,530 390.00 4.79 1402/07/08 650 5.261 میلیون 44.75 میلیارد 8,126.25 8,140 8,100 8,100 8,700 1 55,786 8,530 1 1,000 8,580 8.17 هزار میلیارد 10.88 میلیون 3.219 میلیون 960,000 1.04 میلیون 2.179 میلیون 5.154 میلیون 897,275 9.14 3.36 1.59 5.231 میلیون 10,433 4.422 میلیون 819,199
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 2,311 110.00 5.00 2,305 104.00 4.73 1402/07/08 796 30.671 میلیون 70.68 میلیارد 38,513.65 2,201 2,230 2,224 2,311 30 2,203,735 2,311 3 66,625 4,206 8.64 هزار میلیارد 11.634 میلیون 5.993 میلیون 3.75 میلیون 2.253 میلیون 3.917 میلیون 4.067 میلیون 6,262 1380.35 2.21 2.13 26.603 میلیون 3.666 میلیون 26.706 میلیون 3.563 میلیون
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 885,000 30,463.00 3.56 894,243 39,706.00 4.65 1402/07/08 174 1,921 1.72 میلیارد - 854,537 890,000 870,000 905,999 1 800 885,001 1 19 900,000 - - - - - - - - - - - 1,921 - 1,921 -