همه بازارها

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضفلا8081

اختیارخ فولاد-13000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1,140 928.00 437.74 1,225 1,013.00 477.83 1399/08/28 90 1,740 2.13 میلیون - 212 1,000 990 1,449 1 4 1,040 6 503 1,360 - - - - - - - - - - - 599 1,141 1,740 -
ضفلا8082

اختیارخ فولاد-14000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 240 182.00 313.79 274 216.00 372.41 1399/08/28 377 7,664 2.1 میلیون - 58 202 191 400 13 236 20 3 300 20 - - - - - - - - - - - 5,571 2,093 7,664 -
ضفلا8080

اختیارخ فولاد-12000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 2,250 1,659.00 280.71 2,240 1,649.00 279.02 1399/08/28 90 1,081 2.42 میلیون - 591 1,710 1,710 2,430 1 100 2,050 1 18 3,499 - - - - - - - - - - - 890 191 1,081 -
ضملت8028

اختیارخ وبملت-18000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 930 630.00 210.00 930 630.00 210.00 1399/08/28 6 242 225,060 - 300 930 930 930 1 100 856 1 1 1,000 - - - - - - - - - - - 242 - 242 -
ضفلا8076

اختیارخ فولاد-9000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 5,300 3,295.00 164.34 5,247 3,242.00 161.70 1399/08/28 105 1,216 6.38 میلیون - 2,005 5,050 4,950 5,420 1 95 5,300 1 9 5,500 - - - - - - - - - - - 1,216 - 1,216 -
ضفلا8075

اختیارخ فولاد-8500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 5,950 3,520.00 144.86 5,931 3,501.00 144.07 1399/08/28 8 35 207,600 - 2,430 5,900 5,800 5,955 1 14 5,600 0 0 0 - - - - - - - - - - - 35 - 35 -
ضفلا8079

اختیارخ فولاد-11000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 3,199 1,829.00 133.50 3,119 1,749.00 127.66 1399/08/28 103 817 2.55 میلیون - 1,370 2,850 2,850 3,255 2 4 3,060 1 10 3,378 - - - - - - - - - - - 817 - 817 -
ضفلا8073

اختیارخ فولاد-7500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,050 3,536.00 100.63 7,050 3,536.00 100.63 1399/08/28 1 8 56,400 - 3,514 7,050 7,050 7,050 1 10 5,700 1 20 7,100 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
ضگل8065

اختیارخ کگل-24000-1399/08/21

اختیار معامله بورس 1 0.00 0.00 2 1.00 100.00 1399/08/18 2 15 15 - 1 1 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ضفلا8071

اختیارخ فولاد-6500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,800 3,720.00 91.18 7,800 3,720.00 91.18 1399/08/28 1 15 117,000 - 4,080 7,800 7,800 7,800 1 2 7,000 1 10 8,500 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ضفلا8070

اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 8,250 3,168.00 62.34 8,150 3,068.00 60.37 1399/08/28 20 134 1.09 میلیون - 5,082 8,388 8,000 8,399 1 4 8,113 1 4 8,500 - - - - - - - - - - - 134 - 134 -
ضفلا8072

اختیارخ فولاد-7000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,500 2,500.00 50.00 7,333 2,333.00 46.66 1399/08/28 2 9 66,000 - 5,000 7,200 7,200 7,500 1 1 7,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
ضفلا8068

اختیارخ فولاد-8000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 9,300 3,001.00 47.64 9,178 2,879.00 45.71 1399/08/28 17 157 1.44 میلیون - 6,299 8,500 8,500 9,500 1 16 9,300 1 5 15,008 - - - - - - - - - - - 157 - 157 -
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,022 282.00 38.11 1,055 315.00 42.57 1400/05/9 335 18.36 میلیون 18.8 میلیارد 16,000 740 703 1,022 1,022 0 0 0 1520 125,597,658 703 126.485 هزار میلیارد 89.063 میلیون 129.504 میلیون 119.891 میلیون 343,398 129.161 میلیون -13,434,299 -13,444,873 - 0.69 -6.6 48,000 - 48,000 -
ضفلا8054

اختیارخ فولاد-4200-1399/08/28

اختیار معامله بورس 11,600 3,455.00 42.42 11,600 3,455.00 42.42 1399/08/28 1 3 34,800 - 8,145 11,600 11,600 11,600 1 1 11,550 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3 - 3 -
ضفلا8078

اختیارخ فولاد-10000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 4,051 1,250.00 44.63 3,984 1,183.00 42.23 1399/08/28 17 107 426,317 - 2,801 3,850 3,850 4,390 1 5 4,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 107 - 107 -
ضفلا8093

اختیارخ فولاد-29775-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1 4.00 80.00 7 2.00 40.00 1399/08/28 4 55 370 - 5 10 1 10 0 0 0 1 41 9 - - - - - - - - - - - 55 - 55 -
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 23,560 6,500.00 38.10 23,740 6,680.00 39.16 1400/11/5 743 1.22 میلیون 29 میلیارد 4,819.36 17,060 17,580 23,260 24,130 2 83,012 16,880 3 9,673 16,890 58.353 هزار میلیارد 58.857 میلیون 35.42 میلیون 2.458 میلیون 18.62 میلیون 14.93 میلیون 39.766 میلیون 12.602 میلیون 27.83 2.7 1.01 2.905 میلیون 2.454 میلیون 4.703 میلیون 656,331
ضفلا8060

اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 10,779 3,279.00 43.72 10,402 2,902.00 38.69 1399/08/28 35 359 3.73 میلیون - 7,500 10,001 10,000 10,779 1 5 10,200 1 3 10,780 - - - - - - - - - - - 359 - 359 -
شگل

گلتاش

سهام بورس 4,522 215.00 4.99 5,960 1,653.00 38.38 10:20 454 3.84 میلیون 22.9 میلیارد 13,294.15 4,307 4,522 4,522 4,522 4 25,740 4,215 1 1,200 4,228 15.496 هزار میلیارد 18.512 میلیون 11.857 میلیون 2.6 میلیون 7.314 میلیون 4.595 میلیون 11.081 میلیون 1.776 میلیون 11.29 2.44 1.01 1.113 میلیون 775,000 1.792 میلیون 95,711
ضملت8029

اختیارخ وبملت-19000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 690 190.00 38.00 679 179.00 35.80 1399/08/28 7 60 40,716 - 500 600 600 690 1 41 635 0 0 0 - - - - - - - - - - - 60 - 60 -
پخشح

پخش البرز (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 23,910 6,063.00 33.97 23,910 6,063.00 33.97 1400/05/16 - - - 2,282.8 17,847 17,173 23,910 23,910 1 56,132 23,910 0 0 0 10.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ضملت8021

اختیارخ وبملت-11000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 2,500 627.00 33.48 2,500 627.00 33.48 1399/08/28 1 1 2,500 - 1,873 2,500 2,500 2,500 1 10 2,321 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضملت8025

اختیارخ وبملت-15000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1,700 400.00 30.77 1,689 389.00 29.92 1399/08/28 17 320 540,400 - 1,300 1,688 1,500 1,700 1 10 1,450 1 10 1,780 - - - - - - - - - - - 320 - 320 -
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 36,020 8,450.00 30.65 35,690 8,120.00 29.45 1400/11/4 844 816,321 29.1 میلیارد 7,077.22 27,570 26,900 35,020 36,930 0 0 0 0 7.138 هزار میلیارد 7.549 میلیون 5.368 میلیون 200,000 2.237 میلیون 3.172 میلیون 1.865 میلیون 1.802 میلیون -549.08 1.67 2.85 651,597 3.007 میلیون 721,742 2.937 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 657 146.00 28.57 657 146.00 28.57 1400/07/10 788 49.03 میلیون 32.2 میلیارد 52,352.04 511 501 657 657 1 100,000 506 4 775,308 517 75.239 هزار میلیارد 58.75 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 - 0.53 -1.55 16.968 میلیون 9.941 میلیون 26.909 میلیون -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 4,190 906.00 27.59 4,187 903.00 27.50 1400/11/5 915 11.82 میلیون 49.5 میلیارد 27,796.24 3,284 3,221 4,054 4,250 1 2,000 3,133 2 2,490 3,160 37.683 هزار میلیارد 58.762 میلیون 57.488 میلیون 9 میلیون 30.547 میلیون 28.847 میلیون 15.555 میلیون 5.869 میلیون 15.39 0.98 1.81 7.357 میلیون 9.154 میلیون 12.416 میلیون 4.095 میلیون
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 603 124.00 25.89 601 122.00 25.47 1400/05/9 1,874 85.42 میلیون 51.3 میلیارد 70,573.31 479 461 590 611 8 503,862 459 1 280,157 460 55.845 هزار میلیارد 43.767 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 - 0.44 -1.45 13.584 میلیون 4.2 میلیون 17.784 میلیون -
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 15,370 2,988.00 24.13 15,369 2,987.00 24.12 1399/10/14 862 24.17 میلیون 371.5 میلیارد - 12,382 12,370 15,369 15,370 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 30.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 32,861 6,297.00 23.71 32,860 6,296.00 23.70 1399/10/14 1,533 14.37 میلیون 472.2 میلیارد - 26,564 26,584 32,860 32,865 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 98.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 13,675 2,585.00 23.31 13,675 2,585.00 23.31 1399/10/14 93 1.3 میلیون 17.7 میلیارد - 11,090 11,041 13,675 13,677 1 1,100 11,095 1 24,852 11,098 8.205 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 353,528 43,540 271,920 125,148
غمینوح

صنایع غذایی مینو شرق (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,344 1,883.00 22.26 10,344 1,883.00 22.26 1399/12/18 - - - 118,028.09 8,461 10,900 - - 0 0 0 1 989,450 10,344 2.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550 10,000 - 10,550
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 18,695 3,391.00 22.16 18,692 3,388.00 22.14 1399/10/14 100 774,560 14.5 میلیارد - 15,304 15,314 18,690 18,705 1 35,504 15,314 1 30,000 15,314 9.346 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.241 میلیون 1.764 میلیون 350,944 2.655 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 26,471 4,706.00 21.62 26,471 4,706.00 21.62 1399/10/14 19 195,555 5.2 میلیارد - 21,765 21,760 26,470 26,480 1 270 21,761 1 1,658 21,762 7.941 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 407,552 428,167 143,833 691,886
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 14,071 2,364.00 20.19 14,071 2,364.00 20.19 1399/10/14 372 14.68 میلیون 206.6 میلیارد - 11,707 11,713 14,071 14,079 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 56.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,880 11,970.00 21.80 65,860 10,950.00 19.94 1400/10/29 5,185 5.19 میلیون 341.6 میلیارد 990.82 54,910 53,400 62,800 68,000 1 500 55,920 6 26,348 56,000 16.465 هزار میلیارد 15.665 میلیون 2.323 میلیون 250,000 1.88 میلیون 442,926 717,120 306,302 319.71 31.12 19.22 3.84 میلیون 10,000 3.835 میلیون 15,000
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 511,000 66,680.00 15.01 510,420 66,100.00 14.88 1400/10/29 379 41,712 21.3 میلیارد 79.61 444,320 442,800 505,090 519,780 1 115 431,000 1 2 435,780 27.651 هزار میلیارد 26.419 میلیون 4.698 میلیون 54,173 3.319 میلیون 1.325 میلیون 16.956 میلیون 3.618 میلیون 225.95 17.45 1.36 38,129 400 35,529 3,000
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 115,220 12,690.00 12.38 117,390 14,860.00 14.49 1400/08/15 525 411,286 48.3 میلیارد 744.04 102,530 104,990 113,840 124,810 0 0 0 0 38.192 هزار میلیارد 37.537 میلیون 4.579 میلیون 325,340 2.553 میلیون 2.026 میلیون 2.766 میلیون 1.196 میلیون 78.16 17.27 12.65 140,932 40,613 112,584 68,961
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون