همه بازارها

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضفلا8081

اختیارخ فولاد-13000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1,140 928.00 437.74 1,225 1,013.00 477.83 1399/08/28 90 1,740 2.13 میلیون - 212 1,000 990 1,449 1 4 1,040 6 503 1,360 - - - - - - - - - - - 599 1,141 1,740 -
ضفلا8082

اختیارخ فولاد-14000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 240 182.00 313.79 274 216.00 372.41 1399/08/28 377 7,664 2.1 میلیون - 58 202 191 400 13 236 20 3 300 20 - - - - - - - - - - - 5,571 2,093 7,664 -
ضفلا8080

اختیارخ فولاد-12000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 2,250 1,659.00 280.71 2,240 1,649.00 279.02 1399/08/28 90 1,081 2.42 میلیون - 591 1,710 1,710 2,430 1 100 2,050 1 18 3,499 - - - - - - - - - - - 890 191 1,081 -
ضملت8028

اختیارخ وبملت-18000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 930 630.00 210.00 930 630.00 210.00 1399/08/28 6 242 225,060 - 300 930 930 930 1 100 856 1 1 1,000 - - - - - - - - - - - 242 - 242 -
ضفلا8076

اختیارخ فولاد-9000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 5,300 3,295.00 164.34 5,247 3,242.00 161.70 1399/08/28 105 1,216 6.38 میلیون - 2,005 5,050 4,950 5,420 1 95 5,300 1 9 5,500 - - - - - - - - - - - 1,216 - 1,216 -
ضفلا8075

اختیارخ فولاد-8500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 5,950 3,520.00 144.86 5,931 3,501.00 144.07 1399/08/28 8 35 207,600 - 2,430 5,900 5,800 5,955 1 14 5,600 0 0 0 - - - - - - - - - - - 35 - 35 -
ضفلا8079

اختیارخ فولاد-11000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 3,199 1,829.00 133.50 3,119 1,749.00 127.66 1399/08/28 103 817 2.55 میلیون - 1,370 2,850 2,850 3,255 2 4 3,060 1 10 3,378 - - - - - - - - - - - 817 - 817 -
ضفلا8073

اختیارخ فولاد-7500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,050 3,536.00 100.63 7,050 3,536.00 100.63 1399/08/28 1 8 56,400 - 3,514 7,050 7,050 7,050 1 10 5,700 1 20 7,100 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
ضگل8065

اختیارخ کگل-24000-1399/08/21

اختیار معامله بورس 1 0.00 0.00 2 1.00 100.00 1399/08/18 2 15 15 - 1 1 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ضفلا8071

اختیارخ فولاد-6500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,800 3,720.00 91.18 7,800 3,720.00 91.18 1399/08/28 1 15 117,000 - 4,080 7,800 7,800 7,800 1 2 7,000 1 10 8,500 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ضفلا8070

اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 8,250 3,168.00 62.34 8,150 3,068.00 60.37 1399/08/28 20 134 1.09 میلیون - 5,082 8,388 8,000 8,399 1 4 8,113 1 4 8,500 - - - - - - - - - - - 134 - 134 -
ضفلا8072

اختیارخ فولاد-7000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,500 2,500.00 50.00 7,333 2,333.00 46.66 1399/08/28 2 9 66,000 - 5,000 7,200 7,200 7,500 1 1 7,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
ضفلا8068

اختیارخ فولاد-8000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 9,300 3,001.00 47.64 9,178 2,879.00 45.71 1399/08/28 17 157 1.44 میلیون - 6,299 8,500 8,500 9,500 1 16 9,300 1 5 15,008 - - - - - - - - - - - 157 - 157 -
ضفلا8054

اختیارخ فولاد-4200-1399/08/28

اختیار معامله بورس 11,600 3,455.00 42.42 11,600 3,455.00 42.42 1399/08/28 1 3 34,800 - 8,145 11,600 11,600 11,600 1 1 11,550 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3 - 3 -
ضفلا8078

اختیارخ فولاد-10000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 4,051 1,250.00 44.63 3,984 1,183.00 42.23 1399/08/28 17 107 426,317 - 2,801 3,850 3,850 4,390 1 5 4,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 107 - 107 -
ضفلا8093

اختیارخ فولاد-29775-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1 4.00 80.00 7 2.00 40.00 1399/08/28 4 55 370 - 5 10 1 10 0 0 0 1 41 9 - - - - - - - - - - - 55 - 55 -
ضفلا8060

اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 10,779 3,279.00 43.72 10,402 2,902.00 38.69 1399/08/28 35 359 3.73 میلیون - 7,500 10,001 10,000 10,779 1 5 10,200 1 3 10,780 - - - - - - - - - - - 359 - 359 -
ضملت8029

اختیارخ وبملت-19000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 690 190.00 38.00 679 179.00 35.80 1399/08/28 7 60 40,716 - 500 600 600 690 1 41 635 0 0 0 - - - - - - - - - - - 60 - 60 -
ضملت8021

اختیارخ وبملت-11000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 2,500 627.00 33.48 2,500 627.00 33.48 1399/08/28 1 1 2,500 - 1,873 2,500 2,500 2,500 1 10 2,321 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضملت8025

اختیارخ وبملت-15000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1,700 400.00 30.77 1,689 389.00 29.92 1399/08/28 17 320 540,400 - 1,300 1,688 1,500 1,700 1 10 1,450 1 10 1,780 - - - - - - - - - - - 320 - 320 -
دزهراویح

دارو زهراوی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,400 930.00 20.81 5,630 1,160.00 25.95 1400/06/29 - - - 4,439.06 4,470 4,320 - - 1 1,110 5,110 1 175,931 5,400 3.941 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غمینوح

صنایع غذایی مینو شرق (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,344 1,883.00 22.26 10,344 1,883.00 22.26 1399/12/18 - - - 118,028.09 8,461 10,900 - - 0 0 0 1 989,450 10,344 2.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550 10,000 - 10,550
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 14,316 1,934.00 15.62 14,315 1,933.00 15.61 1399/10/14 906 21.77 میلیون 311.7 میلیارد - 12,382 12,370 14,312 14,336 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 14.315 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 30,627 4,063.00 15.30 30,626 4,062.00 15.29 1399/10/14 2,532 20.1 میلیون 615.6 میلیارد - 26,564 26,584 30,624 30,628 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 91.878 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 12,776 1,686.00 15.20 12,775 1,685.00 15.19 1399/10/14 151 1.86 میلیون 23.8 میلیارد - 11,090 11,041 12,775 12,777 1 1,100 11,095 1 24,852 11,098 7.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 353,528 43,540 271,920 125,148
زگلدشتح

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,149 807.00 15.11 6,131 789.00 14.77 1400/03/3 - - - 8,599.76 5,342 7,720 5,890 6,200 3 150,000 6,150 2 3,253 6,150 2.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 24,990 3,225.00 14.82 24,969 3,204.00 14.72 1399/10/14 72 200,007 5 میلیارد - 21,765 21,760 24,930 25,000 1 270 21,761 1 1,658 21,762 7.491 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 407,552 428,167 143,833 691,886
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 187,800 21,950.00 13.23 189,050 23,200.00 13.99 1399/10/14 359 427,018 80.7 میلیارد - 165,850 164,970 186,010 192,570 2 249 163,350 1 300 164,360 18.905 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 186,478 212,609 325,464 73,623
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 17,421 2,117.00 13.83 17,421 2,117.00 13.83 1399/10/14 542 17.49 میلیون 304.8 میلیارد - 15,304 15,314 17,418 17,425 1 35,504 15,314 1 30,000 15,314 8.711 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.241 میلیون 1.764 میلیون 350,944 2.655 میلیون
پسته تحویل مرداد 00

پسته تحویل مرداد 00

آتی بورس کالا 1.798 میلیون 209,790.00 13.21 1.798 میلیون 209,790.00 13.21 1400/04/24 2 2 359.6 میلیون - 1.588 میلیون 1.798 میلیون 1.798 میلیون 1.798 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 13,177 1,470.00 12.56 13,164 1,457.00 12.45 1399/10/14 400 2.38 میلیون 31.3 میلیارد - 11,707 11,713 13,150 13,180 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 52.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
شجمح

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,400 233.00 2.85 8,902 735.00 9.00 1399/12/23 3 3,570 31.78 میلیون - 8,167 9,010 8,700 9,010 1 770 8,180 1 196,430 8,500 64.077 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,570 - - 3,570
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1399/11/15 1 100 102 میلیون - 940,500 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 75 824,624 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 74,200 5,290.00 7.68 74,560 5,650.00 8.20 1399/10/14 1,887 1.64 میلیون 122.3 میلیارد - 68,910 67,310 73,900 76,820 1 400 69,000 1 2,044 69,270 29.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.193 میلیون 877,402 4.068 میلیون 2,939
نکالا

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 2,990.00 7.05 45,390 2,990.00 7.05 1400/06/23 - - - - 42,400 45,390 - - 0 0 0 0 226.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 - 25
زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00

زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00

آتی بورس کالا 115,500 7,606.00 7.05 115,466 7,572.00 7.02 1400/04/24 13 33 381.04 میلیون - 107,894 115,400 115,100 115,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نقره تحویل مرداد 00

نقره تحویل مرداد 00

آتی بورس کالا 204,400 14,160.00 7.44 203,506 13,266.00 6.97 1400/04/24 427 1,094 22.26 میلیارد - 190,240 203,900 202,400 204,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 145,000 7,920.00 5.78 145,680 8,600.00 6.27 1399/10/14 62 27,969 4.1 میلیارد - 137,080 136,050 144,010 149,000 2 2,552 136,000 1 500 137,760 7.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30,574 102,548 133,122 -