همه بازارها

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,663.00 7.00 177,120 174,783.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 28,832.64 2,337 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.432 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,462.00 2.00 73,000 69,962.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 7,384.96 3,038 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 58.033 میلیون 34.962 میلیون 14.288 میلیون 14.624 میلیون 7.239 میلیون 14.969 میلیون 5.619 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 76,110 72,855.00 2.00 77,180 73,925.00 2.00 1400/12/22 807 423,837 32.7 میلیارد 12,149.43 3,255 76,600 76,010 79,400 0 0 0 0 - 27.005 میلیون 13.524 میلیون 6.385 میلیون 6.221 میلیون 1.361 میلیون 8.904 میلیون 2.327 میلیون - - - 319,069 33,557 352,626 -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 3,644.00 381.17 4,551 3,595.00 376.05 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 76,073.94 956 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 195.119 میلیون 173.803 میلیون 4 میلیون 175.409 میلیون 4.987 میلیون 61.301 میلیون 1.07 میلیون - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 216.00 30.17 937 221.00 30.87 1400/07/28 - - - 44,925.19 716 954 925 964 0 0 0 0 - 685.231 میلیون 582.76 میلیون 135 میلیون 588.571 میلیون 58.841 میلیون 66.607 میلیون -920,717 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 15,883 3,492.00 28.18 15,883 3,492.00 28.18 1401/01/08 1,384 18.5 میلیون 293.8 میلیارد - 12,391 15,874 15,882 15,885 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 14,107 3,068.00 27.79 14,102 3,063.00 27.75 1401/01/08 321 11.45 میلیون 161.4 میلیارد - 11,039 14,101 14,070 14,163 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 353,528 43,540 271,920 125,148
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 33,918 7,341.00 27.62 33,919 7,342.00 27.63 1401/01/08 2,602 15.94 میلیون 540.6 میلیارد - 26,577 33,897 33,918 33,920 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 19,238 3,927.00 25.65 19,240 3,929.00 25.66 1401/01/08 221 4.07 میلیون 78.3 میلیارد - 15,311 19,234 19,000 19,267 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.241 میلیون 1.764 میلیون 350,944 2.655 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 27,272 5,482.00 25.16 27,272 5,482.00 25.16 1401/01/08 118 3.95 میلیون 107.6 میلیارد - 21,790 27,256 27,271 27,272 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 407,552 428,167 143,833 691,886
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 14,465 2,751.00 23.48 14,460 2,746.00 23.44 1401/01/08 390 3.84 میلیون 55.5 میلیارد - 11,714 14,457 14,456 14,465 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 115,010 12,590.00 12.29 112,910 10,490.00 10.24 1401/01/08 30 2,632 297.2 میلیون - 102,420 115,030 114,900 116,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,466 7,050 9,516 -
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 51,830 3,090.00 6.34 51,950 3,210.00 6.59 1401/01/08 8 2,369 123.1 میلیون - 48,740 52,300 51,830 52,100 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,453 2,328 3,781 -
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 189,020 21,260.00 12.67 173,900 6,140.00 3.66 1401/01/08 294 102,265 17.8 میلیارد - 167,760 188,000 186,010 189,300 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 186,478 212,609 325,464 73,623
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,090 5.00 0.16 3,095 0.00 0.00 12:29 1,101 16.3 میلیون 49.8 میلیارد 22,104.88 3,095 3,134 3,061 3,135 1 200,000 3,123 1 75,000 3,130 168.672 هزار میلیارد 217.425 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 85.344 میلیون 112.8 میلیون 30.369 میلیون 5.71 2.03 1.54 8.545 میلیون 7.975 میلیون 10.96 میلیون 5.56 میلیون
شسم

سموم علف کش

سهام فرابورس 263,700 180,989.00 218.82 82,711 0.00 0.00 12:29 2 139 11.73 میلیون - 82,711 263,700 263,700 263,700 0 0 0 76 67,706 269,200 1.794 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62 - 62 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 44,100 1,350.00 2.97 45,450 0.00 0.00 12:29 485 524,788 22.87 میلیارد 1,637.54 45,450 46,000 44,100 46,000 2 610 45,750 1 30 45,800 87.7 هزار میلیارد 112.768 میلیون 45.46 میلیون 2 میلیون 21.868 میلیون 11.344 میلیون 71.558 میلیون 16.123 میلیون 5.64 8.01 1.27 168,720 23,400 191,120 1,000
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 33,050 50.00 0.15 33,000 0.00 0.00 12:29 1,148 1.32 میلیون 42.05 میلیارد 1,223.19 33,000 33,100 32,450 33,550 1 171 33,000 3 38,586 33,100 22.26 هزار میلیارد 29.282 میلیون 9.695 میلیون 700,000 6.182 میلیون 2.099 میلیون 8.071 میلیون 1.496 میلیون 15.44 11 2.86 467,708 114,865 582,573 -
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 127,200 35,944.00 39.39 91,256 0.00 0.00 12:23 30 100,170 9.22 میلیارد - 91,256 127,200 127,200 127,200 33 182,483 125,450 0 0 0 30.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 85,415 - 15,415 70,000
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 70,490 160.00 0.23 70,650 0.00 0.00 12:29 905 602,190 51.5 میلیارد 1,026.94 70,650 71,500 70,250 71,850 1 75 70,950 1 2,000 71,690 112.801 هزار میلیارد 125.523 میلیون 38.93 میلیون 1.3 میلیون 33.678 میلیون 10.852 میلیون 35.53 میلیون 19.243 میلیون 4.77 8.47 2.58 281,480 96,351 372,825 5,006
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 42,500 4,514.00 11.88 37,986 0.00 0.00 12:29 173 1.224 میلیون 46.5 میلیارد - 37,986 42,400 42,400 43,200 0 0 0 14 64,308 42,500 111.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 86,357 - 86,357 -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 972 7.00 0.72 979 0.00 0.00 12:29 1,111 39.57 میلیون 39.4 میلیارد 25,781.38 979 975 960 993 1 13,000 986 1 178,000 997 11.45 هزار میلیارد 13.527 میلیون 14.195 میلیون 11.939 میلیون 1.838 میلیون 12.139 میلیون 4.307 میلیون 159,845 73.13 0.96 2.71 9.24 میلیون - 9.24 میلیون -
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 4,365 907.00 17.20 5,272 0.00 0.00 12:29 39 339,224 1.74 میلیارد - 5,272 4,370 4,260 4,379 1 1,500 4,220 1 250 4,301 14.862 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.624 میلیون - 1.321 میلیون 303,667
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 12,040 130.00 1.09 11,910 0.00 0.00 12:29 505 191,124 24.89 میلیارد 6,552.19 11,910 12,250 11,840 12,400 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 177.855 میلیون 103.334 میلیون 1.028 میلیون 46.845 میلیون 22.229 میلیون 216.451 میلیون 25.058 میلیون 5.23 5.89 0.61 730,199 79,567 709,590 100,176
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 6,250 70.00 1.11 6,320 0.00 0.00 12:29 1,885 5.87 میلیون 70.6 میلیارد 7,828.93 6,320 5,970 5,900 6,440 1 960 6,000 2 161,374 6,010 362.734 هزار میلیارد 263.398 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 18.001 میلیون 79.936 میلیون 57.773 میلیون 3.39 10.87 2.46 38.802 میلیون 239,416 37.099 میلیون 1.943 میلیون
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 73,000 17,517.00 31.57 55,483 0.00 0.00 12:29 156 1.492 میلیون 82.79 میلیارد - 55,483 70,850 70,800 73,400 2 9,544 73,000 1 211 73,550 308.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,829 73,394 82,223 -
شکف

کف

سهام فرابورس 34,450 39,691.00 53.53 74,141 0.00 0.00 12:25 35 27,076 1.98 میلیارد - 74,141 34,450 34,450 34,450 0 0 0 2 4,392 34,950 8.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 247,722 - 247,722 -
شگل

گلتاش

سهام بورس 4,274 89.00 2.04 4,363 0.00 0.00 12:25 301 3.2 میلیون 13.1 میلیارد 4,410.69 4,363 4,373 4,251 4,380 1 5,500 4,290 2 12,300 4,338 10.332 هزار میلیارد 18.584 میلیون 10.935 میلیون 2.6 میلیون 7.24 میلیون 4.595 میلیون 11.081 میلیون 1.776 میلیون 6.39 2.48 1.02 586,676 100,000 686,676 -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,560 130.00 1.34 9,690 0.00 0.00 12:30 2,254 9.22 میلیون 101.94 میلیارد 5,269.68 9,690 9,770 9,520 9,770 1 17,666 9,650 1 1,544 9,710 264.732 هزار میلیارد 334.237 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 42.309 میلیون 142.183 میلیون 33.03 میلیون 7.03 5.49 1.63 2.718 میلیون 2.022 میلیون 4.515 میلیون 225,000
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 10,140 2,422.00 31.38 7,718 0.00 0.00 12:29 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 10,310 10,040 10,350 1 80,889 10,260 1 1,651 10,260 111.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.678 میلیون 243,761 4.353 میلیون 568,909
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 4,715 53.00 1.14 4,662 0.00 0.00 12:29 806 5.71 میلیون 26.8 میلیارد 5,553.68 4,662 4,730 4,660 4,800 1 1,200 4,656 1 3,000 4,680 2.816 هزار میلیارد 3.903 میلیون 1.779 میلیون 600,000 1.131 میلیون 648,078 872,657 33,903 82.51 4.32 3.21 2.471 میلیون 2,850 2.304 میلیون 170,000
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 73,750 9,323.00 14.47 64,427 0.00 0.00 12:29 30 8,673 531.59 میلیون - 64,427 73,750 73,750 74,700 0 0 0 50 1,092,480 74,050 10.676 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,936 - 11,936 -
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 18,350 180.00 0.99 18,170 0.00 0.00 12:29 713 8.6 میلیون 94.6 میلیارد 3,368.29 18,170 18,350 17,300 18,780 3 1,377 18,540 1 30,000 18,600 28.422 هزار میلیارد 57.184 میلیون 14.174 میلیون 2.712 میلیون 7.907 میلیون 3.773 میلیون 2.971 میلیون 3.193 میلیون 15.43 13.06 16.58 334,621 866,071 1.162 میلیون 38,900
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 11,790 170.00 1.42 11,960 0.00 0.00 12:28 360 1.76 میلیون 22 میلیارد 2,146.9 11,960 12,190 11,790 12,190 0 0 0 0 11.59 هزار میلیارد 15.279 میلیون 5.427 میلیون 474,522 3.917 میلیون 1.214 میلیون 5.772 میلیون 1.189 میلیون 9.56 9.36 1.97 4.057 میلیون 50,000 3.924 میلیون 183,000
ضخود6007

اختیارخ خودرو-2400-1401/06/02

اختیار معامله بورس 20 18.00 900.00 2 0.00 0.00 1401/05/26 1 100 200 - 2 3 3 20 2 2,000 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 8,090 30.00 0.37 8,060 0.00 0.00 12:29 1,257 8.83 میلیون 94.87 میلیارد 3,916.12 8,060 7,900 7,900 8,180 1 5,924 7,950 1 1,262 7,990 69.81 هزار میلیارد 62.927 میلیون 22.046 میلیون 6.5 میلیون 10.537 میلیون 14.149 میلیون 25.217 میلیون 7.006 میلیون 7.48 3.7 2.08 1.917 میلیون 1.854 میلیون 1.971 میلیون 1.8 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 6,030 30.00 0.50 6,000 0.00 0.00 12:29 159 1.71 میلیون 9.3 میلیارد 57,456.9 6,000 6,150 5,900 6,150 1 1,931 6,070 1 1,931 6,070 53.7 هزار میلیارد 67.95 میلیون 18.761 میلیون 10 میلیون 7.95 میلیون 11.055 میلیون 4.392 میلیون 5.805 میلیون 10.34 5.43 13.66 112,696 5.403 میلیون 515,862 5 میلیون
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 7,870 50.00 0.64 7,820 0.00 0.00 12:29 193 966,498 5.1 میلیارد 10,939.78 7,820 7,600 7,400 7,870 1 700 7,510 1 19,274 7,590 6.156 هزار میلیارد 12.216 میلیون 3.987 میلیون 1.2 میلیون 2.832 میلیون 653,574 3.013 میلیون 20,751 452.22 14.36 3.11 1.427 میلیون - 1.427 میلیون -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 20,340 30.00 0.15 20,370 0.00 0.00 12:29 984 2.98 میلیون 72.4 میلیارد 2,458.82 20,370 20,620 20,200 20,900 1 1,062 20,630 1 2,521 20,670 32.123 هزار میلیارد 29.011 میلیون 13.082 میلیون 1.3 میلیون 2.53 میلیون 7.206 میلیون 12.218 میلیون 3.784 میلیون 7 3.67 2.17 1.684 میلیون 15,000 1.699 میلیون -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 33,660 560.00 1.64 34,220 0.00 0.00 12:29 1,215 1.65 میلیون 71.2 میلیارد 1,784.01 34,220 33,950 33,510 34,980 1 453 34,670 1 1,457 34,690 348.365 هزار میلیارد 319.58 میلیون 124.537 میلیون 8.064 میلیون 43.63 میلیون 46.129 میلیون 169.46 میلیون 57.853 میلیون 4.77 5.98 1.63 1.821 میلیون 672,020 2.493 میلیون -