همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,007 42.00 2.05 2,023 26.00 1.27 1400/03/29 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 35,902.58 2,049 2,029 1,960 2,090 2 800,000 2,038 11 1,346,313 2,038 587.324 هزار میلیارد 1.266 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون - 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -3.91 265.94 0.91 571.21 میلیون 28.794 میلیون 583.428 میلیون 16.576 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 51,870 6,490.00 14.30 51,600 6,220.00 13.71 1400/03/3 725 1.72 میلیون 88.7 میلیارد 2,371.41 45,380 44,530 49,500 51,870 0 0 0 0 129 هزار میلیارد 146.359 میلیون 30.283 میلیون 2.5 میلیون 17.359 میلیون 12.924 میلیون 37.396 میلیون 9.284 میلیون 13.89 9.98 3.45 480,335 1.239 میلیون 997,036 722,239
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,550 32.00 1.27 2,536 18.00 0.71 1400/03/29 14,542 707.83 میلیون 1.531 هزار میلیارد 29,270.63 2,518 2,560 2,425 2,629 195 18,017,590 2,556 2 7,329 2,560 85.666 هزار میلیارد 104.859 میلیون 66.093 میلیون 39.605 میلیون 4.421 میلیون 61.673 میلیون 14.113 میلیون 11.257 میلیون 8.92 1.63 7.12 576.984 میلیون 800,000 558.953 میلیون 18.831 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 61,880 0.00 0.00 61,610 270.00 0.44 1400/03/29 1,589 2.26 میلیون 166.1 میلیارد 1,463.28 61,880 62,370 60,400 63,210 1 22 61,290 1 83 61,440 95.524 هزار میلیارد 85.614 میلیون 20.504 میلیون 1.3 میلیون 5.521 میلیون 14.983 میلیون 25.751 میلیون 13.256 میلیون 6.04 5.35 3.11 282,076 308,336 412,942 177,470
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 10,280 540.00 4.99 10,620 200.00 1.85 1400/03/29 - - - 15,549.61 10,820 10,280 10,280 10,990 2 60,500 10,260 72 2,283,623 10,260 102.857 هزار میلیارد 103.017 میلیون 20.485 میلیون 2.74 میلیون 6.343 میلیون 14.142 میلیون 9.558 میلیون 4.276 میلیون 22.61 6.84 10.11 87.398 میلیون 3.282 میلیون 71.788 میلیون 18.892 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,683 19.00 1.12 1,691 11.00 0.65 1400/03/29 17,359 704 میلیون 1.208 هزار میلیارد 36,265.71 1,702 1,685 1,642 1,733 3 1,000,000 1,700 2 106,000 1,700 335.301 هزار میلیارد 846.472 میلیون 562.562 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 159.821 میلیون -58,044,999 -5.7 7.08 2.07 393.345 میلیون 7.288 میلیون 395.577 میلیون 5.057 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 27,000 1,010.00 3.61 27,320 690.00 2.46 1400/03/29 1,301 6.37 میلیون 164.5 میلیارد 2,526.54 28,010 28,250 26,840 28,250 1 403 27,720 1 180 27,800 63.515 هزار میلیارد 73.887 میلیون 20.928 میلیون 858,000 6.735 میلیون 14.193 میلیون 27.555 میلیون 11.641 میلیون 5.77 4.74 2.44 4.681 میلیون 324,055 4.274 میلیون 730,999
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,294 109.00 4.99 2,294 109.00 4.99 1400/03/29 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 58,566.24 2,185 2,294 2,294 2,294 3 1,144,565 2,172 1 48,001 2,176 491.742 هزار میلیارد 513.687 میلیون 112.762 میلیون 223.926 میلیون - 261.927 میلیون 117.872 میلیون 345.421 میلیون 1.49 1.96 4.37 55.037 میلیون 70.992 میلیون 117.829 میلیون 8.2 میلیون
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 586 5.00 0.85 571 20.00 3.38 1400/03/29 1,867 108.94 میلیون 71.5 میلیارد 48,611.17 591 566 563 586 3 28,600 586 2 88,069 589 60.955 هزار میلیارد 53.059 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 -1.76 0.53 -1.76 36.565 میلیون 43.193 میلیون 79.758 میلیون -
کخاک

خاک چینی ایران

سهام بورس 31,000 340.00 1.11 30,930 270.00 0.88 1400/03/29 445 1.11 میلیون 35.5 میلیارد 1,489.2 30,660 31,890 31,000 31,990 1 247 30,900 1 1,160 31,400 48.06 هزار میلیارد 51.092 میلیون 10.341 میلیون 500,000 4.697 میلیون 5.645 میلیون 3.931 میلیون 3.903 میلیون 11.89 8.23 11.8 198,024 - 172,092 25,932
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,254 23.00 1.87 1,245 14.00 1.14 1400/03/29 4,885 186.6 میلیون 225.3 میلیارد 34,725.22 1,231 1,260 1,205 1,280 1 100,000 1,218 2 144,839 1,235 162.643 هزار میلیارد 178.075 میلیون 161.558 میلیون 10 میلیون 10.451 میلیون 26.469 میلیون 14.844 میلیون 14.913 میلیون 11.24 6.33 11.29 95.768 میلیون 16.684 میلیون 103.753 میلیون 8.699 میلیون
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 119,950 3,740.00 3.22 116,320 110.00 0.09 1400/03/29 673 546,463 69.6 میلیارد 743.95 116,210 119,500 110,400 121,990 1 55 113,760 1 100 116,990 41.429 هزار میلیارد 39.337 میلیون 3.925 میلیون 325,340 2.171 میلیون 1.754 میلیون 2.362 میلیون 1.032 میلیون 36.67 21.57 16.02 43,773 17,649 61,422 -
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,860 170.00 1.24 13,810 120.00 0.88 1400/03/29 4,321 24.33 میلیون 337.9 میلیارد 5,215.85 13,690 13,690 13,280 14,100 1 1,000 13,540 1 8,993 13,550 299.468 هزار میلیارد 634.369 میلیون 369.798 میلیون 16.393 میلیون 336.626 میلیون 33.172 میلیون 18.003 میلیون 7.654 میلیون 38.9 8.98 16.54 12.88 میلیون 1.213 میلیون 12.77 میلیون 1.323 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 3,350 122.00 3.51 3,372 100.00 2.88 1400/03/29 818 22.26 میلیون 78.1 میلیارد 11,056.14 3,472 3,330 3,299 3,530 0 0 0 210 17,379,917 3,460 20.121 هزار میلیارد 25.844 میلیون 14.373 میلیون 5.734 میلیون 6.508 میلیون 7.864 میلیون 16.758 میلیون 1.762 میلیون 10.97 2.46 1.15 21.365 میلیون - 21.365 میلیون -
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 29,980 400.00 1.32 30,180 200.00 0.66 1400/03/29 1,323 2.4 میلیون 80.1 میلیارد 1,001.53 30,380 29,430 29,430 31,000 1 3,245 30,420 1 604 30,450 66.74 هزار میلیارد 72.694 میلیون 17.846 میلیون 1,000,000 12.334 میلیون 5.512 میلیون 18.044 میلیون 4.184 میلیون 14.43 10.95 3.35 136,653 313,444 449,850 247
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 23,500 260.00 1.12 23,150 90.00 0.39 1400/03/29 400 594,576 13.6 میلیارد 1,939.35 23,240 22,750 22,700 24,400 1 300 22,700 1 440 23,280 67.23 هزار میلیارد 75.822 میلیون 13.718 میلیون 3 میلیون 6.372 میلیون 7.346 میلیون 26.984 میلیون 4.335 میلیون 16.02 9.45 2.57 128,025 183,580 291,605 20,000
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 18,970 900.00 4.98 18,880 810.00 4.48 1400/03/29 1,553 4.84 میلیون 110.6 میلیارد 2,612.9 18,070 18,970 18,000 18,970 45 142,485 18,400 1 500 18,880 60.008 هزار میلیارد 66.361 میلیون 25.873 میلیون 1.125 میلیون 16.801 میلیون 9.072 میلیون 30.768 میلیون 6.376 میلیون 7.77 5.46 1.61 2.861 میلیون 809,563 3.405 میلیون 266,000
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 112,780 5,370.00 5.00 112,780 5,370.00 5.00 1400/03/25 - - - 833.55 107,410 112,780 112,780 112,780 598 642,290 112,780 0 0 0 25.575 هزار میلیارد 28.485 میلیون 801,082 30,000 290,035 511,047 427,888 213,958 131.78 55.17 65.89 148,372 - 28,372 120,000
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 2,566 19.00 0.75 2,562 15.00 0.59 1400/03/29 1,092 6.62 میلیون 33.3 میلیارد 12,709.56 2,547 2,600 2,535 2,600 1 4,756 2,523 1 19,262 2,530 30.18 هزار میلیارد 36.066 میلیون 22.909 میلیون 6 میلیون 5.322 میلیون 17.587 میلیون 13.245 میلیون 13.162 میلیون 2.34 1.75 2.32 4.545 میلیون 10,000 4.228 میلیون 327,207
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 13,370 40.00 0.30 13,350 60.00 0.45 1400/03/29 2,764 12.72 میلیون 173.2 میلیارد 11,496.72 13,410 13,400 13,050 13,440 2 10,670 13,400 1 724 13,410 146.988 هزار میلیارد 169.56 میلیون 54.154 میلیون 10.8 میلیون 25.38 میلیون 28.774 میلیون 79.866 میلیون 16.283 میلیون 8.85 5.01 1.81 2.817 میلیون 9.977 میلیون 8.885 میلیون 3.908 میلیون
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 164,900 1,140.00 0.70 163,890 130.00 0.08 1400/03/29 882 289,136 48.2 میلیارد 442.16 163,760 160,110 160,110 166,500 1 90 162,200 1 47 164,500 24.021 هزار میلیارد 25.363 میلیون 4.982 میلیون 144,000 1.763 میلیون 3.219 میلیون 14.54 میلیون 3.027 میلیون 7.8 7.33 1.62 45,229 993 46,222 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 134,820 7,090.00 5.00 136,540 5,370.00 3.78 1400/03/25 1,427 789,706 106.4 میلیارد 350.33 141,910 140,100 134,820 143,000 0 0 0 0 33.322 هزار میلیارد 35.021 میلیون 1.758 میلیون 247,360 1.246 میلیون 511,575 239,770 234,331 144.13 66.02 140.87 366,957 7,891 372,848 2,000
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,210 30.00 0.20 15,200 20.00 0.13 1400/03/29 1,617 25.16 میلیون 399.8 میلیارد 11,352.44 15,180 15,180 15,180 15,220 1 100,000 15,190 77 914,346 15,190 1041.113 هزار میلیارد 2.901 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 16.66 6.69 3.9 398,327 18.857 میلیون 14.218 میلیون 5.037 میلیون
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 660 19.00 2.80 674 5.00 0.74 1400/03/29 448 15.07 میلیون 10.8 میلیارد 33,545.02 679 646 646 662 1 10,000 654 1 53,283 657 104.958 هزار میلیارد 100.808 میلیون 157.894 میلیون 149.513 میلیون 36,175 157.857 میلیون -3,207,245 -3,217,297 -31.32 0.64 -31.42 9.151 میلیون 400,000 9.551 میلیون -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 4,653 26.00 0.56 4,648 21.00 0.45 1400/03/29 1,516 8.82 میلیون 41.2 میلیارد 4,361.87 4,627 4,675 4,628 4,690 2 137,270 4,616 1 30,000 4,618 51.359 هزار میلیارد 56.488 میلیون 22.904 میلیون 11 میلیون 5.36 میلیون 17.544 میلیون 5.982 میلیون 5.317 میلیون 9.62 2.91 8.56 3.289 میلیون 4.133 میلیون 5.851 میلیون 1.571 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,720 69.00 2.47 2,747 42.00 1.51 1400/03/29 3,536 73.77 میلیون 214.5 میلیارد 13,820.19 2,789 2,752 2,691 2,860 2 22,000 2,806 1 871 2,808 28.739 هزار میلیارد 31.504 میلیون 18.065 میلیون 9.883 میلیون 4.356 میلیون 13.71 میلیون 11.257 میلیون 3.538 میلیون 7.67 1.98 2.41 21.623 میلیون 1.368 میلیون 22.882 میلیون 108,561
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 318,290 15,150.00 5.00 318,040 14,900.00 4.92 1400/03/29 333 61,405 18.4 میلیارد 482.74 303,140 310,000 310,000 318,290 1 300 303,000 1 370 307,100 282.036 هزار میلیارد 328.731 میلیون 90.953 میلیون 950,000 26.593 میلیون 64.36 میلیون 55.21 میلیون 61.175 میلیون 4.95 4.7 5.47 193,266 30,494 97,025 126,735
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,075 98.00 4.96 2,073 96.00 4.86 1400/03/29 4,424 136.54 میلیون 276 میلیارد 51,190.42 1,977 2,040 2,010 2,075 4 323,943 1,960 1 20,000 1,979 354.566 هزار میلیارد 4.443 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 7.38 1.61 0.85 67.61 میلیون 2.503 میلیون 69.312 میلیون 800,000
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,068 98.00 4.97 2,063 93.00 4.72 1400/03/29 2,059 88.53 میلیون 173.9 میلیارد 23,583.68 1,970 2,060 1,990 2,068 2 700,000 2,020 31 873,823 2,020 12.186 هزار میلیارد 13.199 میلیون 8.031 میلیون 6.201 میلیون 406,014 7.625 میلیون 801,771 955,929 13.38 1.68 15.96 30.675 میلیون - 30.659 میلیون 15,569
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 150,000 1,520.00 1.02 149,800 1,320.00 0.89 1400/03/29 166 316,984 47.5 میلیارد 1,837.27 148,480 149,000 148,810 151,500 1 400 148,650 2 6,376 148,750 899.04 هزار میلیارد 974.227 میلیون 215.496 میلیون 6 میلیون 75.427 میلیون 140.069 میلیون 263.691 میلیون 124.84 میلیون 7.2 6.42 3.41 214,915 289,603 138,718 365,800
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 20,550 30.00 0.15 20,500 20.00 0.10 1400/03/29 649 3.33 میلیون 71.2 میلیارد 2,350.24 20,520 20,190 20,000 20,950 2 2,444 19,840 1 9,747 20,130 12.321 هزار میلیارد 15.257 میلیون 5.109 میلیون 576,000 3.449 میلیون 1.66 میلیون 2.414 میلیون 693,289 17.03 7.11 4.89 185,633 - 185,633 -
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 26,000 870.00 3.24 24,520 2,350.00 8.75 1400/03/29 537 557,042 14.4 میلیارد 550 26,870 26,000 26,000 26,000 0 0 0 0 43.826 هزار میلیارد 44.456 میلیون 9.861 میلیون 1.7 میلیون 2.774 میلیون 7.088 میلیون 3.459 میلیون 5.431 میلیون 7.68 5.88 12.05 1.237 میلیون 704,957 1.487 میلیون 454,801
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,776 93.00 4.98 1,802 67.00 3.58 1400/03/25 411 16.96 میلیون 29.7 میلیارد 23,878.48 1,869 1,823 1,776 1,889 0 0 0 0 8.299 هزار میلیارد 15.341 میلیون 10.154 میلیون 4.748 میلیون 6.785 میلیون 3.368 میلیون 14.702 میلیون 448,191 19.09 2.54 0.58 28.311 میلیون 200,000 28.411 میلیون 100,000
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 4,456 234.00 4.99 4,516 174.00 3.71 1400/03/29 1,353 11.25 میلیون 62.5 میلیارد 7,398.92 4,690 4,472 4,456 4,679 1 1,200 4,290 24 2,411,439 4,680 8.736 هزار میلیارد 8.641 میلیون 3.499 میلیون 1.574 میلیون 1.532 میلیون 1.967 میلیون 4.233 میلیون 303,592 23.41 3.61 1.68 5.939 میلیون 3 میلیون 8.938 میلیون 865
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 28,680 1,360.00 4.98 28,050 730.00 2.67 1400/03/29 337 528,139 13.3 میلیارد 2,452.67 27,320 26,200 26,200 28,680 1 1,000 27,620 1 5,231 28,000 125.1 هزار میلیارد 151.816 میلیون 22.636 میلیون 5 میلیون 11.566 میلیون 11.07 میلیون 26.094 میلیون 3.326 میلیون 42.17 12.67 5.37 560,196 424,498 947,194 37,500
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,990 0.00 0.00 2,004 14.00 0.70 1400/03/29 4,158 108.9 میلیون 234.8 میلیارد 18,082.84 1,990 2,001 1,961 2,044 1 192,012 1,967 2 25,348 1,983 30.941 هزار میلیارد 42.206 میلیون 27.86 میلیون 14.351 میلیون 13.446 میلیون 14.414 میلیون 7.402 میلیون 571,222 50.35 2 3.89 48.035 میلیون 37.72 میلیون 72.105 میلیون 13.65 میلیون
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 23,830 1,130.00 4.98 22,700 0.00 0.00 1400/03/29 1,020 3.97 میلیون 76.8 میلیارد 4,233.24 22,700 22,150 21,580 23,830 2 1,126 22,140 1 500 22,280 24.419 هزار میلیارد 30.584 میلیون 4.722 میلیون 1.26 میلیون 1.025 میلیون 3.697 میلیون 3.374 میلیون 2.105 میلیون 13.59 7.74 8.48 2.54 میلیون 71,500 2.612 میلیون -
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 5,069 105.00 2.12 5,018 54.00 1.09 1400/03/29 640 4.71 میلیون 22.9 میلیارد 7,148.72 4,964 5,050 4,853 5,097 1 1,926 4,870 1 28 4,910 13.138 هزار میلیارد 16.734 میلیون 10.23 میلیون 2.7 میلیون 3.186 میلیون 7.044 میلیون 5.032 میلیون 5.279 میلیون 2.57 1.92 2.69 801,528 194,786 960,632 35,682
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 18,390 630.00 3.31 18,850 170.00 0.89 1400/03/29 781 2.71 میلیون 51.3 میلیارد 7,575.2 19,020 19,030 18,200 19,090 1 36,516 18,800 2 1,039 18,850 49.192 هزار میلیارد 54.331 میلیون 11.283 میلیون 2.6 میلیون 5.321 میلیون 5.962 میلیون 6.34 میلیون 1.225 میلیون 40 8.23 7.73 180,343 1.731 میلیون 1.912 میلیون -