همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,353 1.00 0.07 1,354 0.00 0.00 12:29 7,066 342.448 میلیون 463.67 میلیارد 47,987.67 1,354 1,353 1,345 1,363 12 2,600,188 1,353 1 5,000 1,353 2215.162 هزار میلیارد 2.338 میلیارد 1.895 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 223.641 میلیون 206.523 میلیون 10.72 1.25 9.9 200.852 میلیون 141.596 میلیون 321.297 میلیون 21.151 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 60,580 40.00 0.07 60,540 0.00 0.00 12:29 197 864,171 52.27 میلیارد 4,386.65 60,540 60,590 60,200 60,990 1 5,980 60,200 1 49,820 60,570 1089.72 هزار میلیارد 1.239 میلیارد 234.872 میلیون 18 میلیون 149.366 میلیون 85.507 میلیون 389.064 میلیون 86.788 میلیون 12.59 12.78 2.81 72,517 791,654 153,943 710,228
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,660 80.00 0.54 14,740 0.00 0.00 12:29 1,372 14.822 میلیون 218.43 میلیارد 10,803.09 14,740 15,000 14,500 15,100 3 7,558 14,650 1 350 14,710 884.4 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 920.43 میلیون 40 میلیون 781.421 میلیون 139.009 میلیون 246.696 میلیون 57.346 میلیون 15.42 6.36 3.58 7.096 میلیون 7.725 میلیون 11.151 میلیون 3.671 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,116 20.00 0.65 3,096 0.00 0.00 12:29 8,543 302.194 میلیون 935.51 میلیارد 27,961.32 3,096 3,045 3,006 3,125 3 82,694 3,115 1 125,252 3,117 693.275 هزار میلیارد 7.035 میلیارد 6.709 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 710.06 میلیون 46.149 میلیون 5.38 1.58 0.84 244.593 میلیون 57.601 میلیون 263.485 میلیون 38.709 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 34,300 480.00 1.42 33,820 0.00 0.00 12:28 169 453,806 15.5 میلیارد 2,685.24 33,820 33,900 33,550 34,400 1 37,198 34,000 4 12,515 34,400 372.02 هزار میلیارد 403.631 میلیون 50.022 میلیون 11 میلیون 31.611 میلیون 18.411 میلیون 33.982 میلیون 33.71 میلیون 11.04 20.21 10.95 241,004 212,802 213,705 240,101
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 8,200 10.00 0.12 8,210 0.00 0.00 12:29 327 2.243 میلیون 18.37 میلیارد 6,857.94 8,210 7,970 7,970 8,280 1 22,917 8,200 3 33,694 8,210 287.35 هزار میلیارد 307.093 میلیون 109.305 میلیون 17.5 میلیون 19.743 میلیون 89.561 میلیون 31.879 میلیون 28.591 میلیون 10.06 3.21 9.01 833,185 1.409 میلیون 1.785 میلیون 457,917
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,726.00 5.00 177,120 173,846.00 5.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 37,190.64 3,274 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.689 میلیارد 728.588 میلیون 476.049 میلیون 130.47 میلیون 598.118 میلیون 515.02 میلیون 148.804 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 5,820 60.00 1.04 5,760 0.00 0.00 12:29 8,337 148.677 میلیون 856.7 میلیارد 20,979.57 5,760 5,630 5,540 5,860 3 191,656 5,800 1 107,684 5,800 228.126 هزار میلیارد 233.416 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 144.94 3.52 108.28 140.752 میلیون 7.925 میلیون 143.798 میلیون 4.879 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 7,840 30.00 0.38 7,810 0.00 0.00 12:29 825 5.205 میلیون 40.86 میلیارد 6,308.73 7,810 7,780 7,730 7,950 4 5,970 7,830 2 1,640 7,900 241.72 هزار میلیارد 341.299 میلیون 169.37 میلیون 30.95 میلیون 99.579 میلیون 69.791 میلیون 82.896 میلیون 31.759 میلیون 7.61 3.46 2.92 5.205 میلیون - 5.205 میلیون -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,452 12.00 0.49 2,464 0.00 0.00 12:29 1,745 55.472 میلیون 136.66 میلیارد 31,788.97 2,464 2,410 2,400 2,509 1 20,483 2,432 2 89,009 2,452 385.222 هزار میلیارد 4.024 میلیارد 3.733 میلیارد 156.34 میلیون 3.639 میلیارد 93.437 میلیون 285.047 میلیون 5.181 میلیون 74.36 4.12 1.35 51.401 میلیون 4.07 میلیون 47.237 میلیون 8.234 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,950 560.00 2.89 19,390 0.00 0.00 12:29 2,793 10.296 میلیون 199.65 میلیارد 3,686.5 19,390 19,300 18,890 19,990 1 1,927 19,950 1 530 19,950 142.323 هزار میلیارد 171.097 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 9.72 11.86 9.74 8.055 میلیون 2.241 میلیون 10.015 میلیون 281,570
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,554 11.00 0.31 3,543 0.00 0.00 12:30 2,970 56.566 میلیون 200.39 میلیارد 19,045.95 3,543 3,504 3,504 3,570 0 0 0 0 967.129 هزار میلیارد 5.326 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.92 2.21 1.46 30.203 میلیون 26.363 میلیون 55.682 میلیون 884,746
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 14,400 400.00 2.70 14,800 0.00 0.00 12:29 320 582,211 8.43 میلیارد 1,819.41 14,800 14,400 14,390 14,590 2 8,449 14,390 1 90,378 14,400 340.4 هزار میلیارد 401.753 میلیون 121.913 میلیون 11.9 میلیون 61.353 میلیون 60.56 میلیون 121.595 میلیون 23.9 میلیون 14.26 5.63 2.8 478,381 103,830 582,211 -
وامید

سر. امید

سهام بورس 16,830 110.00 0.65 16,940 0.00 0.00 12:29 359 2.479 میلیون 41.92 میلیارد 6,904.28 16,940 16,920 16,520 17,120 1 4,000 16,830 1 1,178 16,840 1642.837 هزار میلیارد 1.689 میلیارد 384.268 میلیون 96.98 میلیون 45.956 میلیون 338.312 میلیون 187.554 میلیون 183.26 میلیون 8.97 4.87 8.76 316,228 2.162 میلیون 1.556 میلیون 922,731
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,580 60.00 0.92 6,520 0.00 0.00 12:29 5,816 115.73 میلیون 754.94 میلیارد 19,898.52 6,520 6,080 6,080 6,580 155 5,704,905 6,580 1 60,875 6,710 129.096 هزار میلیارد 129.672 میلیون 24.913 میلیون 5.3 129.096 میلیون 34.83 4.101 میلیون 3.706 میلیون 34.83 5.3 31.48 114.514 میلیون 1.215 میلیون 75.705 میلیون 40.024 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 23,330 390.00 1.70 22,940 0.00 0.00 12:29 2,667 11.68 میلیون 267.91 میلیارد 4,379.53 22,940 22,500 22,100 23,370 1 92,523 23,330 1 5,000 23,340 190.402 هزار میلیارد 196.086 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 5.684 میلیون 15.124 میلیون 6.591 میلیون 6.806 میلیون 27.98 12.59 28.89 3.969 میلیون 193,535 3.262 میلیون 900,896
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 11,950 130.00 1.10 11,820 0.00 0.00 12:29 1,196 8.116 میلیون 95.92 میلیارد 6,785.86 11,820 11,680 11,310 12,210 0 0 0 0 82.445 هزار میلیارد 85.358 میلیون 13.217 میلیون 3.241 میلیون 2.914 میلیون 10.303 میلیون 3.051 میلیون 3.987 میلیون 20.68 8 27.02 2.938 میلیون 5.178 میلیون 7.336 میلیون 779,999
والبر

سر. البرز

سهام بورس 7,450 100.00 1.36 7,350 0.00 0.00 12:29 561 3.677 میلیون 27.07 میلیارد 6,555.22 7,350 7,420 7,250 7,470 1 47,709 7,450 1 3,000 7,460 99.226 هزار میلیارد 105.539 میلیون 29.497 میلیون 8.4 میلیون 6.313 میلیون 23.183 میلیون 8.304 میلیون 8.413 میلیون 11.79 4.28 11.95 1.729 میلیون 1.949 میلیون 3.677 میلیون -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,895 6.00 0.21 2,889 0.00 0.00 12:29 769 8.241 میلیون 23.89 میلیارد 10,715.92 2,889 2,867 2,857 2,929 1 2,000 2,893 1 212 2,910 78.003 هزار میلیارد 92.358 میلیون 45.652 میلیون 21.6 میلیون 14.355 میلیون 31.297 میلیون 12.009 میلیون 8.48 میلیون 9.2 2.5 6.5 8.223 میلیون 17,500 8.24 میلیون 913
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 29,390 770.00 2.69 28,620 0.00 0.00 12:29 303 974,601 27.84 میلیارد 3,216.5 28,620 29,000 28,000 29,400 1 172 29,200 1 20,606 29,400 74.412 هزار میلیارد 106.456 میلیون 43.953 میلیون 2.6 میلیون 32.044 میلیون 11.909 میلیون 33.069 میلیون 8.577 میلیون 8.68 6.25 2.25 283,251 691,350 927,195 47,406
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 8,240 130.00 1.60 8,110 0.00 0.00 12:29 3,317 46.59 میلیون 377.97 میلیارد 14,045.83 8,110 7,740 7,720 8,240 2 46,086 8,240 1 611 8,400 94.685 هزار میلیارد 97.883 میلیون 25.725 میلیون 11.675 میلیون 3.198 میلیون 22.527 میلیون 2.333 میلیون 3.439 میلیون 27.53 4.2 40.6 45.284 میلیون 1.306 میلیون 34.978 میلیون 11.612 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 6,150 120.00 1.99 6,030 0.00 0.00 12:29 559 8.076 میلیون 48.8 میلیارد 14,447.62 6,030 6,100 5,920 6,150 1 4,865 6,150 7 504,000 6,160 337.68 هزار میلیارد 385.663 میلیون 140.747 میلیون 56 میلیون 47.983 میلیون 92.764 میلیون 167.979 میلیون 35.409 میلیون 9.54 3.64 2.01 2.833 میلیون 5.244 میلیون 6.709 میلیون 1.367 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 28,210 1,460.00 5.46 26,750 0.00 0.00 12:27 94 687,951 19.41 میلیارد 2,047.94 26,750 28,210 28,210 28,210 108 1,595,391 28,210 0 0 0 224.7 هزار میلیارد 244.623 میلیون 26.98 میلیون 3.55 میلیون 19.923 میلیون 7.057 میلیون 18.707 میلیون 18.622 میلیون 11.63 30.7 11.58 687,951 - 102,791 585,160
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 64,000 240.00 0.38 63,760 0.00 0.00 12:29 558 1.032 میلیون 65.79 میلیارد 1,849.1 63,760 65,670 63,000 65,670 1 100 63,410 2 721 64,000 111.58 هزار میلیارد 124.595 میلیون 24.073 میلیون 1.75 میلیون 13.015 میلیون 11.058 میلیون 19.808 میلیون 8.68 میلیون 12.86 10.09 5.63 836,738 195,061 893,437 138,362
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 23,890 670.00 2.73 24,560 0.00 0.00 12:29 389 1.244 میلیون 30.11 میلیارد 3,197.45 24,560 24,000 23,580 25,000 1 2,020 23,850 1 34,539 24,000 331.56 هزار میلیارد 372.256 میلیون 72.979 میلیون 13.5 میلیون 40.696 میلیون 32.283 میلیون 51.036 میلیون 18.557 میلیون 17.87 10.27 6.5 931,615 312,194 1.244 میلیون -
درازک

دارو رازک

سهام بورس 18,500 160.00 0.87 18,340 0.00 0.00 12:29 766 3.921 میلیون 71.9 میلیارد 5,118.39 18,340 18,220 17,950 18,790 2 1,103 18,460 1 20,435 18,500 38.514 هزار میلیارد 51.833 میلیون 21.216 میلیون 2.1 میلیون 13.319 میلیون 7.897 میلیون 14.602 میلیون 4.477 میلیون 8.6 4.88 2.64 3.666 میلیون 254,620 3.052 میلیون 869,057
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,604 15.00 0.93 1,619 0.00 0.00 12:29 511 12.303 میلیون 19.92 میلیارد 24,076.82 1,619 1,604 1,600 1,690 3 321,990 1,600 1 10,000 1,610 49.634 هزار میلیارد 111.636 میلیون 97.676 میلیون 30.657 میلیون 62.002 میلیون 35.673 میلیون 23.316 میلیون -1,008,291 -49.23 1.39 2.13 11.961 میلیون 342,166 11.069 میلیون 1.234 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,990 30.00 0.33 9,020 0.00 0.00 12:29 372 3.236 میلیون 29.16 میلیارد 8,698.66 9,020 8,910 8,910 9,060 1 2,200 8,990 1 10,000 9,000 608.85 هزار میلیارد 634.539 میلیون 96.815 میلیون 31 میلیون 25.689 میلیون 71.126 میلیون 62.419 میلیون 61.38 میلیون 9.92 8.56 9.75 505,091 2.731 میلیون 1.758 میلیون 1.478 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,840 20.00 0.34 5,820 0.00 0.00 12:29 1,654 18.934 میلیون 110.13 میلیارد 11,447.68 5,820 5,700 5,700 5,880 1 6,776 5,830 3 88,154 5,850 108.834 هزار میلیارد 119.116 میلیون 79.237 میلیون 18.7 میلیون 10.282 میلیون 68.955 میلیون 25.504 میلیون 23.279 میلیون 4.68 1.58 4.27 16.92 میلیون 2.014 میلیون 16.999 میلیون 1.935 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 23,240 100.00 0.43 23,140 0.00 0.00 12:29 601 3.269 میلیون 75.65 میلیارد 5,439.52 23,140 23,370 22,500 23,370 3 9,566 23,100 1 3,507 23,240 62.756 هزار میلیارد 67.217 میلیون 17.281 میلیون 2.712 میلیون 4.462 میلیون 12.819 میلیون 7.645 میلیون 7.617 میلیون 8.24 4.91 8.22 2.913 میلیون 355,870 2.869 میلیون 400,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 142,170 190.00 0.13 142,360 0.00 0.00 12:30 1,680 1.036 میلیون 147.49 میلیارد 616.69 142,360 142,860 141,500 143,900 1 100 142,160 2 6,310 142,170 1281.24 هزار میلیارد 1.919 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 984.651 میلیون 112.075 میلیون 11.43 12.24 1.3 573,825 462,213 1.036 میلیون -
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 21,440 140.00 0.65 21,580 0.00 0.00 12:29 455 2.259 میلیون 48.76 میلیارد 4,965.93 21,580 22,100 21,170 22,150 2 2,995 21,440 1 400 21,450 58.266 هزار میلیارد 63.191 میلیون 12.424 میلیون 2.7 میلیون 4.925 میلیون 7.499 میلیون 8.046 میلیون 3.832 میلیون 15.21 7.77 7.24 2.173 میلیون 86,759 2.157 میلیون 102,444
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 58,590 350.00 0.60 58,240 0.00 0.00 12:29 558 1.292 میلیون 75.24 میلیارد 2,315.42 58,240 56,000 55,500 59,490 0 0 0 0 41.642 هزار میلیارد 51.758 میلیون 15.933 میلیون 715,000 10.116 میلیون 5.817 میلیون 13.085 میلیون 4.67 میلیون 8.92 7.16 3.18 1.15 میلیون 142,488 1.267 میلیون 25,273
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 7,790 40.00 0.52 7,750 0.00 0.00 12:29 2,107 19.927 میلیون 154.49 میلیارد 9,457.32 7,750 7,640 7,530 7,930 3 7,903 7,780 1 2,000 7,790 141.05 هزار میلیارد 144.02 میلیون 24.713 میلیون 18.2 میلیون 2.97 میلیون 21.743 میلیون 5.203 میلیون 2.835 میلیون 49.75 6.49 27.11 19.827 میلیون 100,000 19.414 میلیون 512,565
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 314,740 0.00 0.00 314,740 0.00 0.00 12:28 334 300,494 94.58 میلیارد 899.68 314,740 314,740 314,740 314,740 501 942,360 314,740 0 0 0 77.854 هزار میلیارد 79.473 میلیون 2.744 میلیون 247,360 1.619 میلیون 1.125 میلیون 533,562 418,411 177.21 217.17 138.97 193,908 106,586 130,494 170,000
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 8,120 0.00 0.00 8,120 0.00 0.00 12:29 1,288 10.801 میلیون 87.69 میلیارد 8,385.75 8,120 8,130 8,020 8,330 1 969 8,120 3 80,522 8,130 35.47 هزار میلیارد 37.53 میلیون 7.886 میلیون 3.671 میلیون 2.06 میلیون 5.827 میلیون 4.724 میلیون 1.94 میلیون 18.28 6.09 7.51 10.524 میلیون 276,736 10.36 میلیون 440,804
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 17,890 120.00 0.68 17,770 0.00 0.00 12:29 536 3.29 میلیون 31.9 میلیارد 1,224.16 17,770 18,200 17,160 18,200 91 2,528,321 14,230 0 0 0 20.979 هزار میلیارد 49.875 میلیون 17.433 میلیون 2.268 میلیون 9.572 میلیون 7.861 میلیون 7.34 میلیون 3.885 میلیون 10.37 5.13 5.49 1.765 میلیون 337,998 2.003 میلیون 100,000
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 23,090 260.00 1.14 22,830 0.00 0.00 12:27 76 143,853 3.3 میلیارد 749.22 22,830 22,530 22,530 23,160 1 4,765 22,890 1 3,192 23,090 41.094 هزار میلیارد 52.868 میلیون 18.817 میلیون 900,000 11.774 میلیون 7.043 میلیون 15.031 میلیون 4.811 میلیون 8.54 5.83 2.73 62,957 80,896 100,143 43,710
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 63,590 190.00 0.30 63,400 0.00 0.00 12:29 392 1.581 میلیون 100.23 میلیارد 4,032.81 63,400 62,560 61,550 63,590 2 400 63,570 1 9,100 63,800 60.23 هزار میلیارد 71.486 میلیون 14.474 میلیون 950,000 11.256 میلیون 3.219 میلیون 8.498 میلیون 4.044 میلیون 14.89 18.71 7.09 1.086 میلیون 494,364 412,596 1.168 میلیون
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 10,050 140.00 1.41 9,910 0.00 0.00 11:32 580 4.156 میلیون 41.19 میلیارد 7,164.98 9,910 9,490 9,490 10,390 1 10,000 10,060 2 23,172 10,160 35.973 هزار میلیارد 47.409 میلیون 19.121 میلیون 3.63 میلیون 11.436 میلیون 7.685 میلیون 12.355 میلیون 3.826 میلیون 9.4 4.68 2.91 2.079 میلیون 2.077 میلیون 4.012 میلیون 143,943
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 5,170 80.00 1.52 5,250 0.00 0.00 12:30 494 4.522 میلیون 23.63 میلیارد 9,152.98 5,250 5,330 5,150 5,420 1 11,758 5,160 2 12,241 5,170 73.5 هزار میلیارد 75.777 میلیون 29.539 میلیون 14 میلیون 2.277 میلیون 27.262 میلیون 11.86 میلیون 11.729 میلیون 6.27 2.7 6.2 4.128 میلیون 393,832 4.44 میلیون 81,250
کحافظ

کاشی حافظ

سهام بورس 7,920 60.00 0.76 7,860 0.00 0.00 12:29 271 1.606 میلیون 12.63 میلیارد 5,926.61 7,860 7,800 7,760 8,010 2 27,227 7,850 1 3,000 7,940 40.41 هزار میلیارد 50.048 میلیون 19.634 میلیون 5.141 میلیون 9.638 میلیون 9.996 میلیون 9.687 میلیون 4.009 میلیون 10.08 4.04 4.17 1.068 میلیون 538,585 1.558 میلیون 48,000
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 78,620 1,800.00 2.24 80,420 0.00 0.00 12:29 825 811,290 65.24 میلیارد 983.38 80,420 81,500 77,800 82,800 2 8,103 78,500 1 75 78,620 28.951 هزار میلیارد 41.571 میلیون 14.428 میلیون 360,000 12.62 میلیون 1.808 میلیون 28.555 میلیون 397,208 72.89 16.02 1.01 811,290 - 811,290 -
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 15,240 70.00 0.46 15,310 0.00 0.00 12:29 3,207 6.007 میلیون 91.99 میلیارد 1,873.11 15,310 15,250 15,240 15,900 2 6,209 15,240 2 6,778 15,410 38.275 هزار میلیارد 44.472 میلیون 8.722 میلیون 2.5 میلیون 6.197 میلیون 2.525 میلیون 2.645 میلیون -264,078 -144.94 15.16 14.47 5.664 میلیون 342,666 5.873 میلیون 134,027
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 4,899 36.00 0.74 4,863 0.00 0.00 12:29 566 13.884 میلیون 67.52 میلیارد 24,529.75 4,863 4,770 4,770 5,120 1 20,000 4,802 1 73,427 4,899 123.442 هزار میلیارد 697.175 میلیون 615.665 میلیون 25.384 میلیون 573.733 میلیون 41.932 میلیون 79.985 میلیون 7.671 میلیون 16.09 2.94 1.54 13.516 میلیون 367,928 5.756 میلیون 8.128 میلیون
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 27,470 110.00 0.40 27,580 0.00 0.00 12:29 518 1.732 میلیون 47.74 میلیارد 3,342.85 27,580 27,700 27,210 28,110 1 528 27,460 2 530 27,500 329.581 هزار میلیارد 372.695 میلیون 86.12 میلیون 11.95 میلیون 43.114 میلیون 43.005 میلیون 161.61 میلیون 35.014 میلیون 9.41 7.66 2.04 1.052 میلیون 680,056 1.726 میلیون 5,335
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 13,900 90.00 0.65 13,810 0.00 0.00 12:29 244 1.043 میلیون 14.43 میلیارد 4,274.79 13,810 13,030 13,030 14,060 1 1,737 13,760 1 7,907 13,900 34.927 هزار میلیارد 38.878 میلیون 8.052 میلیون 2.529 میلیون 3.95 میلیون 4.102 میلیون 10.704 میلیون 1.013 میلیون 34.46 8.52 3.26 1.043 میلیون - 863,048 180,000
شپاکسا

پاکسان

سهام بورس 3,270 26.00 0.79 3,296 0.00 0.00 12:29 552 10.881 میلیون 35.86 میلیارد 19,711.23 3,296 3,342 3,250 3,344 2 22,376 3,270 1 3,586 3,280 30.394 هزار میلیارد 46.376 میلیون 26.121 میلیون 9.221 میلیون 15.983 میلیون 10.138 میلیون 24.267 میلیون -1,829,339 -16.61 3 1.25 10.021 میلیون 859,584 10.681 میلیون 200,000
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 6,900 20.00 0.29 6,880 0.00 0.00 12:29 602 5.356 میلیون 36.88 میلیارد 8,897.06 6,880 6,990 6,720 6,990 2 56,216 6,820 1 800 6,900 43.344 هزار میلیارد 44.575 میلیون 14.661 میلیون 6.3 میلیون 1.231 میلیون 13.43 میلیون 5.649 میلیون 4.931 میلیون 8.79 3.23 7.67 5.034 میلیون 322,042 5.266 میلیون 90,425
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 2,959 21.00 0.71 2,938 0.00 0.00 12:29 3,018 87.414 میلیون 256.79 میلیارد 28,964.07 2,938 2,882 2,810 2,959 2 105,550 2,959 0 0 0 32.559 هزار میلیارد 38.546 میلیون 19.274 میلیون 11.082 میلیون 5.987 میلیون 13.287 میلیون 5.397 میلیون -6,184 -5265.08 2.46 6.03 87.414 میلیون - 71.605 میلیون 15.808 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 75,990 670.00 0.87 76,660 0.00 0.00 12:29 1,050 1.231 میلیون 94.33 میلیارد 1,171.98 76,660 78,490 75,930 78,490 3 2,179 75,950 2 61,366 76,000 270.548 هزار میلیارد 292.617 میلیون 108.598 میلیون 3.529 میلیون 22.069 میلیون 86.529 میلیون 79.282 میلیون 46.582 میلیون 5.81 3.13 3.41 806,080 424,502 645,987 584,595
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 155,990 650.00 0.41 156,640 0.00 0.00 12:28 485 194,493 30.47 میلیارد 401.02 156,640 161,990 152,050 161,990 1 50 154,550 1 3,000 156,890 30.545 هزار میلیارد 33.034 میلیون 3.852 میلیون 195,000 2.489 میلیون 1.363 میلیون 14.721 میلیون 1.28 میلیون 23.86 22.42 2.07 178,532 15,961 191,593 2,900
دروز

روز دارو

سهام بورس 23,940 240.00 1.01 23,700 0.00 0.00 12:29 475 914,405 21.67 میلیارد 1,925.06 23,700 22,170 22,170 23,940 4 7,416 23,940 1 4,167 23,990 16.586 هزار میلیارد 22.788 میلیون 7.969 میلیون 699,840 6.202 میلیون 1.767 میلیون 5.235 میلیون 370,405 44.78 9.39 3.17 884,405 30,000 854,405 60,000
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 7,680 70.00 0.92 7,610 0.00 0.00 12:29 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 4,839.15 7,610 7,290 7,290 7,710 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 31.631 میلیون 10.241 میلیون 3.204 میلیون 7.249 میلیون 2.992 میلیون 6.652 میلیون 84,989 286.89 8.15 3.67 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
کطبس

ذغالسنگ نگین

سهام بورس 22,000 50.00 0.23 22,050 0.00 0.00 12:28 239 504,193 11.18 میلیارد 2,109.59 22,050 22,000 22,000 22,390 1 1,000 21,900 1 268 22,310 17.309 هزار میلیارد 19.24 میلیون 5.203 میلیون 785,000 1.931 میلیون 3.273 میلیون 3.947 میلیون 1.551 میلیون 11.16 5.29 4.39 504,193 - 369,774 134,419
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 48,000 430.00 0.89 48,430 0.00 0.00 12:29 184 183,362 8.82 میلیارد 996.53 48,430 47,500 47,500 49,490 1 13,677 47,800 1 350 48,030 36.323 هزار میلیارد 42.301 میلیون 11.994 میلیون 750,000 5.978 میلیون 6.016 میلیون 7.405 میلیون 3.627 میلیون 10.02 6.04 4.91 171,839 11,523 183,362 -
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 11,200 60.00 0.53 11,260 0.00 0.00 12:29 258 982,045 11.05 میلیارد 3,806.38 11,260 11,070 11,060 11,410 1 2,594 11,140 1 7,160 11,200 22.52 هزار میلیارد 30.922 میلیون 11.992 میلیون 2 میلیون 8.402 میلیون 3.59 میلیون 10.04 میلیون 1.329 میلیون 16.95 6.27 2.25 866,104 115,941 873,452 108,593
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 175,600 10.00 0.01 175,610 0.00 0.00 12:39 355 199,142 34.91 میلیارد 560.96 175,610 173,500 173,000 176,700 3 393 173,900 1 200 175,610 351.22 هزار میلیارد 369.935 میلیون 63.319 میلیون 2 میلیون 18.715 میلیون 44.604 میلیون 94.372 میلیون 42.189 میلیون 8.32 7.87 3.72 40,909 158,233 134,488 64,654
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 46,180 890.00 1.97 45,290 0.00 0.00 12:40 855 2.613 میلیون 118.34 میلیارد 3,056.31 45,290 41,010 41,010 46,180 3 1,046 46,180 1 8,000 46,810 45.29 هزار میلیارد 50.448 میلیون 8.489 میلیون 1,000,000 5.158 میلیون 3.331 میلیون 8.44 میلیون 4.399 میلیون 9.58 12.66 5 2.6 میلیون 13,346 1.421 میلیون 1.192 میلیون
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 22,910 120.00 0.53 22,790 0.00 0.00 12:29 871 1.624 میلیون 37.02 میلیارد 1,864.45 22,790 23,000 22,450 23,400 1 1,903 22,900 1 2,500 22,950 13.674 هزار میلیارد 14.278 میلیون 1.994 میلیون 300,000 603,808 1.39 میلیون 2.606 میلیون 632,750 21.61 9.84 5.25 1.578 میلیون 45,600 1.624 میلیون -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 26,300 180.00 0.68 26,480 0.00 0.00 12:29 211 469,296 12.25 میلیارد 2,224.15 26,480 25,760 25,760 26,880 1 200 26,240 1 2,000 26,400 66.902 هزار میلیارد 99.301 میلیون 37.455 میلیون 2.527 میلیون 32.399 میلیون 5.056 میلیون 63.564 میلیون 3.442 میلیون 19.45 13.23 1.05 300,483 168,813 459,130 10,166
ما

بیمه ما

سهام بورس 4,299 40.00 0.94 4,259 0.00 0.00 12:29 195 2.106 میلیون 8.98 میلیارد 10,799.82 4,259 4,200 4,200 4,357 1 54,268 4,287 1 7,533 4,299 34.072 هزار میلیارد 105.274 میلیون 82.847 میلیون 8 میلیون 71.202 میلیون 11.646 میلیون 26.135 میلیون 4.121 میلیون 8.27 2.93 1.3 2.106 میلیون - 1.986 میلیون 120,000
ددام

زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 15,150 100.00 0.66 15,050 0.00 0.00 12:22 366 1.145 میلیون 17.23 میلیارد 3,128.13 15,050 14,800 14,450 15,150 44 211,342 15,150 1 644 15,560 17.308 هزار میلیارد 21.593 میلیون 6.328 میلیون 1.15 میلیون 4.286 میلیون 2.042 میلیون 4.16 میلیون 819,359 21.12 8.48 4.16 1.079 میلیون 66,221 934,895 210,000
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 96,990 50.00 0.05 96,940 0.00 0.00 12:29 129 44,672 4.34 میلیارد 259.05 96,940 91,000 91,000 98,800 1 522 96,100 2 125 96,990 48.47 هزار میلیارد 50.175 میلیون 8.363 میلیون 500,000 1.705 میلیون 6.658 میلیون 10.949 میلیون 5.852 میلیون 8.28 7.28 4.43 41,973 2,699 44,672 -
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 36,230 0.00 0.00 36,230 0.00 0.00 12:28 603 8.515 میلیون 308.51 میلیارد 14,121.44 36,230 36,230 36,010 36,230 238 6,605,694 36,230 1 200 36,520 57.968 هزار میلیارد 71.298 میلیون 22.911 میلیون 1.6 میلیون 13.33 میلیون 9.581 میلیون 17.128 میلیون 7.667 میلیون 7.2 5.76 3.22 7.645 میلیون 870,000 670,285 7.845 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 33,870 50.00 0.15 33,920 0.00 0.00 12:29 885 2.257 میلیون 76.55 میلیارد 2,550.53 33,920 33,950 33,550 34,400 2 1,500 33,870 4 14,776 33,990 518.976 هزار میلیارد 585.204 میلیون 260.823 میلیون 15.3 میلیون 66.228 میلیون 194.595 میلیون 226.75 میلیون 116.581 میلیون 4.45 2.67 2.29 1.971 میلیون 286,586 1.919 میلیون 338,111
کپارس

کاشی پارس

سهام بورس 10,580 0.00 0.00 10,580 0.00 0.00 12:29 737 4.441 میلیون 47 میلیارد 6,026.4 10,580 10,560 10,410 10,930 1 500 10,550 1 9,500 10,580 17.303 هزار میلیارد 20.491 میلیون 10.599 میلیون 1.635 میلیون 3.188 میلیون 7.411 میلیون 7.441 میلیون 2.193 میلیون 7.89 2.33 2.33 3.652 میلیون 789,537 4.315 میلیون 126,089
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 3,431 28.00 0.81 3,459 0.00 0.00 12:29 462 6.72 میلیون 23.24 میلیارد 14,544.88 3,459 3,500 3,408 3,530 1 164,088 3,431 1 200,000 3,442 23.297 هزار میلیارد 27.816 میلیون 15.493 میلیون 6.735 میلیون 4.519 میلیون 10.974 میلیون 7.549 میلیون 1.954 میلیون 11.92 2.12 3.09 6.643 میلیون 76,380 6.583 میلیون 136,566
کاما

باما

سهام بورس 6,070 10.00 0.17 6,060 0.00 0.00 12:29 3,328 47.057 میلیون 285.33 میلیارد 14,139.74 6,060 6,010 6,000 6,200 1 145,151 6,070 1 88,417 6,070 121.2 هزار میلیارد 125.59 میلیون 38.068 میلیون 20 میلیون 4.39 میلیون 33.678 میلیون 11.731 میلیون 8.588 میلیون 14.11 3.6 10.33 44.57 میلیون 2.487 میلیون 35.933 میلیون 11.124 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 2,427 14.00 0.57 2,441 0.00 0.00 12:29 1,843 55.898 میلیون 136.47 میلیارد 30,329.99 2,441 2,390 2,350 2,477 1 3,073 2,426 3 436,874 2,430 44.247 هزار میلیارد 64.629 میلیون 38.409 میلیون 18.126 میلیون 20.382 میلیون 18.027 میلیون 7.237 میلیون -428,855 -103.17 2.46 6.11 36.048 میلیون 19.85 میلیون 55.448 میلیون 450,222
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 21,380 620.00 2.99 20,760 0.00 0.00 12:29 617 2.54 میلیون 52.73 میلیارد 4,116.15 20,760 20,210 20,210 21,380 1 300 21,380 1 6,000 21,450 28.763 هزار میلیارد 42.075 میلیون 14.736 میلیون 1.385 میلیون 13.312 میلیون 1.424 میلیون 30.224 میلیون 65,482 439.25 20.21 0.95 2.54 میلیون - 1.512 میلیون 1.027 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,518 63.00 1.41 4,455 0.00 0.00 12:29 4,086 38.334 میلیون 170.77 میلیارد 9,381.82 4,455 4,350 4,312 4,550 3 10,690 4,512 13 123,517 4,520 80.19 هزار میلیارد 93.278 میلیون 39.006 میلیون 18 میلیون 13.088 میلیون 25.919 میلیون 46.336 میلیون 8.109 میلیون 9.89 3.09 1.73 38.334 میلیون - 37.883 میلیون 451,485
بکام

شهید قندی

سهام بورس 4,310 16.00 0.37 4,326 0.00 0.00 12:29 1,066 12.046 میلیون 52.11 میلیارد 11,300.19 4,326 4,380 4,210 4,490 0 0 0 0 43.433 هزار میلیارد 50.334 میلیون 19.34 میلیون 10.04 میلیون 6.901 میلیون 12.44 میلیون 4.763 میلیون 1.171 میلیون 37.1 3.49 9.12 11.073 میلیون 973,346 12.046 میلیون -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 3,580 7.00 0.20 3,573 0.00 0.00 12:29 1,984 31.344 میلیون 111.98 میلیارد 15,798.4 3,573 3,439 3,439 3,620 1 1,426 3,577 1 2,000 3,600 23.092 هزار میلیارد 26.046 میلیون 8.917 میلیون 6.463 میلیون 2.954 میلیون 5.963 میلیون 5.801 میلیون -193,168 -119.54 3.87 3.98 30.226 میلیون 1.118 میلیون 30.613 میلیون 731,127
قمرو

قند مرودشت

سهام بورس 8,820 10.00 0.11 8,830 0.00 0.00 12:29 294 1.314 میلیون 11.6 میلیارد 4,470.99 8,830 8,760 8,710 9,030 1 32,653 8,820 2 25,000 8,900 17.66 هزار میلیارد 20.781 میلیون 5.696 میلیون 2 میلیون 3.121 میلیون 2.575 میلیون 5.289 میلیون 1.13 میلیون 15.63 6.86 3.34 886,470 428,002 1.178 میلیون 136,958
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 51,020 490.00 0.95 51,510 0.00 0.00 12:29 194 340,747 13.6 میلیارد 1,119.8 51,510 50,820 50,000 52,400 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 23.361 میلیون 6.007 میلیون 392,000 3.169 میلیون 2.838 میلیون 6.556 میلیون 2.246 میلیون 8.99 7.11 3.08 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 6,980 10.00 0.14 6,970 0.00 0.00 12:29 2,763 11.519 میلیون 80.28 میلیارد 4,169 6,970 6,960 6,910 7,070 4 114,294 6,970 1 251 6,980 125.46 هزار میلیارد 146.873 میلیون 39.913 میلیون 11 میلیون 21.413 میلیون 18.5 میلیون 15.18 میلیون 7.723 میلیون 16.24 6.78 8.26 10.834 میلیون 684,542 10.921 میلیون 598,376
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 2,169 8.00 0.37 2,161 0.00 0.00 12:29 1,878 55.003 میلیون 118.86 میلیارد 29,288.16 2,161 2,075 2,065 2,211 1 6,550 2,165 4 686,540 2,169 25.801 هزار میلیارد 28.004 میلیون 14.598 میلیون 11.939 میلیون 2.203 میلیون 12.395 میلیون 8.001 میلیون 300,681 85.81 2.08 3.22 54.635 میلیون 367,753 42.438 میلیون 12.565 میلیون
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 41,360 240.00 0.58 41,120 0.00 0.00 12:29 587 1.5 میلیون 61.67 میلیارد 2,555.13 41,120 40,200 40,100 41,560 1 500 41,290 1 4,578 41,360 20.56 هزار میلیارد 22.691 میلیون 4.707 میلیون 500,000 2.131 میلیون 2.576 میلیون 7.146 میلیون 1.948 میلیون 10.56 7.98 2.88 1.471 میلیون 28,596 1.204 میلیون 295,585
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 7,050 80.00 1.15 6,970 0.00 0.00 12:29 2,294 24.637 میلیون 171.71 میلیارد 10,739.91 6,970 6,600 6,600 7,050 1 1,018 7,040 1 198,758 7,050 26.865 هزار میلیارد 33.622 میلیون 11.514 میلیون 2.635 میلیون 6.756 میلیون 4.757 میلیون 12.992 میلیون 1.489 میلیون 18.04 5.65 2.07 23.436 میلیون 1.202 میلیون 18.635 میلیون 6.002 میلیون
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 94,150 360.00 0.38 94,510 0.00 0.00 12:28 604 650,650 61.5 میلیارد 1,077.24 94,510 95,400 94,150 97,900 2 423 89,020 117 369,931 94,150 18.902 هزار میلیارد 21.253 میلیون 4.149 میلیون 200,000 2.351 میلیون 1.797 میلیون 5.8 میلیون 1.472 میلیون 12.84 10.52 3.26 371,195 279,455 484,864 165,786
سشمال

سیمان شمال

سهام بورس 17,490 60.00 0.34 17,430 0.00 0.00 12:29 226 869,494 15.15 میلیارد 3,847.32 17,430 17,300 17,080 17,960 1 10,000 17,280 2 2,643 17,490 29.631 هزار میلیارد 34.186 میلیون 8.623 میلیون 1.7 میلیون 4.555 میلیون 4.069 میلیون 5.786 میلیون 3.794 میلیون 7.81 7.28 5.12 797,462 72,032 859,491 10,003
قزوین

قند قزوین

سهام بورس 8,030 30.00 0.38 8,000 0.00 0.00 12:23 505 7.459 میلیون 59.64 میلیارد 14,769.61 8,000 7,680 7,680 8,030 40 423,617 8,030 2 17,000 8,460 16.556 هزار میلیارد 17.707 میلیون 5.062 میلیون 2.069 میلیون 1.151 میلیون 3.91 میلیون 8.584 میلیون 1.588 میلیون 10.43 4.24 1.93 7.459 میلیون - 3.808 میلیون 3.651 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 4,713 5.00 0.11 4,708 0.00 0.00 12:29 727 8.499 میلیون 40.01 میلیارد 11,690.79 4,708 4,850 4,620 4,880 1 1,200 4,712 1 50,000 4,719 32.956 هزار میلیارد 36.827 میلیون 13.195 میلیون 7 میلیون 3.871 میلیون 9.324 میلیون 8.892 میلیون 347,306 94.89 3.53 3.71 6.255 میلیون 2.244 میلیون 7.627 میلیون 872,224
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 177,350 2,150.00 1.23 175,200 0.00 0.00 12:29 349 167,921 29.42 میلیارد 481.15 175,200 170,000 170,000 181,000 3 3,226 177,000 1 4,997 177,350 40.822 هزار میلیارد 42.521 میلیون 4.491 میلیون 233,000 1.699 میلیون 2.792 میلیون 4.848 میلیون 2.422 میلیون 16.86 14.62 8.42 111,494 56,427 149,709 18,212
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 56,100 200.00 0.36 55,900 0.00 0.00 12:29 174 361,675 20.22 میلیارد 2,078.59 55,900 55,110 55,020 56,500 2 772 56,000 1 7,627 56,100 40.739 هزار میلیارد 47.501 میلیون 10.791 میلیون 728,789 6.761 میلیون 4.03 میلیون 11.446 میلیون 5.57 میلیون 7.31 10.11 3.56 264,830 96,845 257,862 103,813
لابسا

آبسال

سهام بورس 10,240 30.00 0.29 10,210 0.00 0.00 12:10 305 2.279 میلیون 23.27 میلیارد 7,470.86 10,210 9,500 9,500 10,240 95 1,126,663 10,240 1 500 10,500 27.567 هزار میلیارد 31.871 میلیون 7.999 میلیون 2.7 میلیون 4.304 میلیون 3.696 میلیون 9.046 میلیون 860,533 32.03 7.46 3.05 2.279 میلیون - 1.784 میلیون 495,000
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 4,191 41.00 0.97 4,232 0.00 0.00 12:29 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 13,662.05 4,232 4,400 4,112 4,410 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 34.939 میلیون 15.324 میلیون 6.7 میلیون 6.585 میلیون 8.739 میلیون 14.596 میلیون 2.01 میلیون 14.1 3.24 1.94 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 13,900 420.00 2.93 14,320 0.00 0.00 12:29 353 2.032 میلیون 29.09 میلیارد 5,756.12 14,320 14,700 13,760 14,700 1 91,603 14,000 1 20,000 14,300 27.208 هزار میلیارد 32.845 میلیون 10.221 میلیون 1.9 میلیون 5.637 میلیون 4.584 میلیون 17.595 میلیون 2.584 میلیون 10.53 5.93 1.55 1.305 میلیون 726,746 1.696 میلیون 335,988
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 37,460 420.00 1.11 37,880 0.00 0.00 12:29 420 1.63 میلیون 34.3 میلیارد 1,689.42 37,880 37,210 36,810 39,720 0 0 0 0 10.215 هزار میلیارد 20.726 میلیون 4.113 میلیون 500,000 1.786 میلیون 2.327 میلیون 6.768 میلیون 1.788 میلیون 10.59 8.14 2.8 1.103 میلیون 20,421 1.096 میلیون 27,355
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 77,790 650.00 0.84 77,140 0.00 0.00 12:25 144 503,479 38.84 میلیارد 1,494.59 77,140 76,000 76,000 80,450 1 9,101 76,550 1 9,964 77,790 40.849 هزار میلیارد 46.337 میلیون 12.224 میلیون 529,550 5.487 میلیون 6.737 میلیون 12.269 میلیون 3.955 میلیون 10.33 6.06 3.33 298,019 205,460 221,253 282,226
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,689 105.00 2.77 3,794 0.00 0.00 12:29 4,585 146.65 میلیون 556.35 میلیارد 31,984.84 3,794 3,839 3,620 3,839 1 8,122 3,680 1 69,864 3,689 39.837 هزار میلیارد 41.6 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 158.09 2.74 81.93 127.246 میلیون 19.404 میلیون 139.82 میلیون 6.831 میلیون
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 6,060 40.00 0.66 6,020 0.00 0.00 12:29 235 2.597 میلیون 15.66 میلیارد 11,050 6,020 6,200 5,910 6,200 1 20,000 5,950 1 6,538 6,090 91.504 هزار میلیارد 103.442 میلیون 39.866 میلیون 15.2 میلیون 11.938 میلیون 27.928 میلیون 10.309 میلیون 6.952 میلیون 13.16 3.28 8.89 2.566 میلیون 31,100 2.53 میلیون 66,941
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 14,790 150.00 1.02 14,640 0.00 0.00 12:29 481 3.696 میلیون 54.36 میلیارد 7,684.06 14,640 13,900 13,800 14,790 25 263,787 14,790 2 3,060 15,030 146.4 هزار میلیارد 153.535 میلیون 25.801 میلیون 10 میلیون 7.135 میلیون 18.666 میلیون 11.058 میلیون 8.323 میلیون 17.59 7.84 13.24 3.485 میلیون 210,838 1.172 میلیون 2.524 میلیون
خوساز

محورسازان

سهام بورس 36,590 230.00 0.63 36,360 0.00 0.00 12:29 1,511 3.683 میلیون 133.89 میلیارد 2,437.18 36,360 36,570 35,270 36,590 27 46,142 36,590 1 13,000 37,300 40.719 هزار میلیارد 43.49 میلیون 5.053 میلیون 1.12 میلیون 2.771 میلیون 2.282 میلیون 37.733 میلیون 651,904 62.46 17.84 1.08 3.654 میلیون 28,798 3.154 میلیون 528,240
دیران

ایران دارو

سهام بورس 15,940 60.00 0.38 15,880 0.00 0.00 12:13 996 4.882 میلیون 77.55 میلیارد 4,901.75 15,880 15,750 15,460 15,940 7 394,544 15,940 0 0 0 13.974 هزار میلیارد 17.928 میلیون 5.167 میلیون 880,000 3.953 میلیون 1.214 میلیون 3.621 میلیون 558,015 25.04 11.51 3.86 4.565 میلیون 317,000 4.444 میلیون 438,484
شگل

گلتاش

سهام بورس 8,070 30.00 0.37 8,100 0.00 0.00 12:29 297 2.267 میلیون 18.36 میلیارد 7,633.56 8,100 7,920 7,920 8,180 1 12,000 7,980 3 12,782 8,080 21.06 هزار میلیارد 32.766 میلیون 15.192 میلیون 2.6 میلیون 11.706 میلیون 3.486 میلیون 13.678 میلیون 1.351 میلیون 15.59 6.04 1.54 2.267 میلیون - 2.157 میلیون 110,621
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 6,980 30.00 0.43 6,950 0.00 0.00 12:29 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 20,697.52 6,950 6,520 6,500 7,020 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 264.259 میلیون 67.116 میلیون 36 میلیون 14.059 میلیون 53.058 میلیون 39.74 میلیون 12.699 میلیون 19.7 4.72 6.3 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
کاذر

فرآورده های نسوز آذر

سهام بورس 6,830 90.00 1.34 6,740 0.00 0.00 12:29 1,082 12.965 میلیون 87.34 میلیارد 11,982.46 6,740 6,350 6,300 6,830 19 778,241 6,830 1 5,000 6,880 13.48 هزار میلیارد 15.066 میلیون 4.935 میلیون 2 میلیون 1.586 میلیون 3.349 میلیون 4.208 میلیون 1.036 میلیون 13.01 4.02 3.2 12.965 میلیون - 8.307 میلیون 4.658 میلیون
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 16,500 70.00 0.42 16,570 0.00 0.00 12:29 360 1.76 میلیون 22 میلیارد 5,307.05 16,570 16,500 16,300 16,900 0 0 0 0 11.59 هزار میلیارد 18.466 میلیون 5.973 میلیون 950,000 2.725 میلیون 3.248 میلیون 11.032 میلیون 1.831 میلیون 8.6 4.85 1.43 4.057 میلیون 50,000 3.924 میلیون 183,000