همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 853 4.00 0.47 860 3.00 0.35 1401/09/09 5,976 383.056 میلیون 329.62 میلیارد 54,070.87 857 862 851 864 5 140,174 852 4 506,447 854 1406.972 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 2.058 میلیارد 1.636 میلیارد 62.324 میلیون 1.996 میلیارد 221.105 میلیون 211.259 میلیون 6.67 0.71 6.37 139.209 میلیون 243.847 میلیون 303.948 میلیون 79.108 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 32,010 330.00 1.02 32,230 110.00 0.34 1401/09/09 353 1.219 میلیون 39.08 میلیارد 3,452.69 32,340 32,060 31,950 32,330 2 10,078 32,000 2 17,000 32,040 580.14 هزار میلیارد 684.938 میلیون 281.389 میلیون 13.8 میلیون 104.798 میلیون 176.591 میلیون 383.907 میلیون 86.916 میلیون 6.69 3.29 1.51 343,817 874,981 932,127 286,671
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,370 90.00 0.62 14,460 0.00 0.00 1401/09/09 290 3.091 میلیون 44.72 میلیارد 10,660.24 14,460 14,170 14,170 14,600 2 14,224 14,210 1 5,000 14,370 578.4 هزار میلیارد 1.344 میلیارد 902.66 میلیون 40 میلیون 717.287 میلیون 93.738 میلیون 238.005 میلیون 56.966 میلیون 10.15 4.24 2.44 385,298 2.706 میلیون 1.238 میلیون 1.853 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,409 20.00 1.40 1,418 11.00 0.77 1401/09/09 2,482 92.827 میلیون 131.6 میلیارد 37,399.95 1,429 1,425 1,405 1,446 1 29,453 1,409 2 210,000 1,415 317.527 هزار میلیارد 6.373 میلیارد 6.418 میلیارد 223.926 میلیون 6.099 میلیارد 318.326 میلیون 658.972 میلیون 45.944 میلیون 6.91 1 0.48 73.317 میلیون 19.51 میلیون 52.191 میلیون 40.635 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 19,580 200.00 1.03 19,410 30.00 0.15 1401/09/09 255 885,986 17.29 میلیارد 3,474.45 19,380 19,500 19,250 19,930 1 2,000 19,550 1 1,000 19,740 213.51 هزار میلیارد 223.207 میلیون 58.564 میلیون 11 میلیون 9.697 میلیون 48.867 میلیون 34.056 میلیون 33.944 میلیون 6.29 4.37 6.27 740,759 145,227 545,537 340,449
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 4,675 62.00 1.34 4,626 13.00 0.28 1401/09/09 187 2.086 میلیون 9.8 میلیارد 11,155.36 4,613 4,707 4,671 4,720 2 33,692 4,672 1 11,902 4,680 161.91 هزار میلیارد 195.891 میلیون 112.168 میلیون 17.5 میلیون 33.981 میلیون 78.187 میلیون 35.044 میلیون 32.621 میلیون 4.95 2.07 4.62 1.07 میلیون 1.016 میلیون 1.786 میلیون 300,000
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,768.00 7.00 177,120 174,888.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,137.44 2,232 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.287 میلیارد 806.327 میلیون 476.049 میلیون 226.491 میلیون 579.837 میلیون 546.945 میلیون 173.264 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,840 78.00 1.99 3,881 37.00 0.94 1401/09/09 8,172 165.897 میلیون 643.79 میلیارد 28,205.99 3,918 3,886 3,826 3,952 39 1,239,638 3,831 5 1,000,000 3,831 153.708 هزار میلیارد 158.973 میلیون 70.358 میلیون 39.605 میلیون 5.265 میلیون 65.093 میلیون 2.418 میلیون 1.718 میلیون 89.45 2.36 63.58 160.609 میلیون 5.288 میلیون 159.323 میلیون 6.574 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,920 70.00 1.17 5,970 20.00 0.33 1401/09/09 648 4.141 میلیون 24.57 میلیارد 6,389.92 5,990 5,940 5,900 5,990 2 12,500 5,910 2 7,144 5,930 184.772 هزار میلیارد 291.46 میلیون 149.924 میلیون 30.95 میلیون 106.689 میلیون 43.235 میلیون 98.092 میلیون 11.328 میلیون 16.34 4.28 1.89 3.886 میلیون 254,408 4.058 میلیون 82,598
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,550 3.00 0.19 1,551 2.00 0.13 1401/09/09 766 24.973 میلیون 38.67 میلیارد 32,601.33 1,553 1,567 1,536 1,567 4 127,190 1,548 3 202,364 1,550 242.483 هزار میلیارد 3.153 میلیارد 2.964 میلیارد 156.34 میلیون 2.923 میلیارد 41.273 میلیون 266.089 میلیون -7,573,569 -32.02 5.88 0.91 23.696 میلیون 1.277 میلیون 24.023 میلیون 950,000
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,290 130.00 1.16 11,220 60.00 0.54 1401/09/09 1,430 7.428 میلیون 83.37 میلیارد 5,194.47 11,160 11,010 11,000 11,360 1 3,000 11,250 1 91 11,290 82.355 هزار میلیارد 112.633 میلیون 42.199 میلیون 7.34 میلیون 30.278 میلیون 11.921 میلیون 14.616 میلیون 14.499 میلیون 5.68 6.91 5.63 4.406 میلیون 3.022 میلیون 6.818 میلیون 610,000
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,200 80.00 1.27 6,250 30.00 0.48 1401/09/09 372 4.633 میلیون 28.48 میلیارد 12,454.35 6,280 6,280 6,080 6,280 1 1,095 6,090 2 16,230 6,200 819 هزار میلیارد 4.927 میلیارد 4.562 میلیارد 131.04 میلیون 4.158 میلیارد 404.228 میلیون 620.915 میلیون 187.272 میلیون 4.37 2.03 1.32 2.671 میلیون 1.962 میلیون 1.793 میلیون 2.84 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,870 10.00 0.08 12,870 10.00 0.08 1401/09/09 233 9.264 میلیون 119.22 میلیارد 39,759.99 12,860 12,870 12,860 12,880 11 1,022,971 12,870 2 50,400 12,880 1248.129 هزار میلیارد 1.322 میلیارد 365.048 میلیون 96.98 میلیون 73.526 میلیون 291.522 میلیون 178.663 میلیون 177.913 میلیون 7 4.27 6.98 27,193 9.237 میلیون 208,036 9.056 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,749 159.00 3.24 4,796 112.00 2.28 1401/09/09 1,797 31.953 میلیون 153.25 میلیارد 17,781.09 4,908 4,820 4,723 4,916 2 3,070 4,749 2 38,651 4,751 76.736 هزار میلیارد 78.207 میلیون 25.83 میلیون 16 میلیون 1.471 میلیون 24.359 میلیون 4.101 میلیون 3.724 میلیون 20.61 3.15 18.71 25.938 میلیون 6.015 میلیون 31.953 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 17,060 70.00 0.41 17,240 110.00 0.64 1401/09/09 3,049 11.11 میلیون 191.5 میلیارد 3,643.89 17,130 17,390 17,010 17,530 1 27 17,060 1 15,000 17,070 143.092 هزار میلیارد 148.189 میلیون 16.522 میلیون 5 میلیون 5.097 میلیون 11.425 میلیون 5.357 میلیون 5.023 میلیون 28.49 12.52 26.71 11.004 میلیون 106,400 10.756 میلیون 354,658
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 7,820 50.00 0.64 7,810 40.00 0.51 1401/09/09 109 642,023 5.09 میلیارد 5,890.12 7,770 7,870 7,750 8,010 2 5,831 7,820 2 3,278 7,900 54.475 هزار میلیارد 59.564 میلیون 13.214 میلیون 3.241 میلیون 5.089 میلیون 8.126 میلیون 3.051 میلیون 3.923 میلیون 13.89 6.7 17.86 65,823 576,200 232,144 409,879
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,805 143.00 3.07 4,676 14.00 0.30 1401/09/09 526 24.16 میلیون 112.98 میلیارد 45,931.87 4,662 4,725 4,662 4,825 1 4,222 4,800 2 4,500 4,806 63.126 هزار میلیارد 72.294 میلیون 29.244 میلیون 8.4 میلیون 9.167 میلیون 20.077 میلیون 6.299 میلیون 7.885 میلیون 8.01 3.14 10.02 2.684 میلیون 21.476 میلیون 1.516 میلیون 22.645 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,288 46.00 1.97 2,307 27.00 1.16 1401/09/09 2,874 64.109 میلیون 147.9 میلیارد 22,306.48 2,334 2,332 2,279 2,346 2 95,041 2,288 2 66,038 2,290 69.21 هزار میلیارد 95.933 میلیون 70.604 میلیون 27.677 میلیون 26.723 میلیون 43.88 میلیون 27.127 میلیون 21.721 میلیون 3.19 1.58 2.55 64.079 میلیون 30,250 58.007 میلیون 6.102 میلیون
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 20,000 40.00 0.20 20,000 40.00 0.20 1401/09/09 127 325,524 6.53 میلیارد 2,563.18 19,960 20,390 19,960 20,390 2 9,265 20,000 1 101 20,170 45 هزار میلیارد 65.818 میلیون 26.383 میلیون 1.125 میلیون 20.818 میلیون 5.565 میلیون 21.376 میلیون 7.069 میلیون 6.37 8.09 2.11 325,524 - 325,524 -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,911 4.00 0.14 2,907 0.00 0.00 1401/09/09 272 1.269 میلیون 3.69 میلیارد 4,664.4 2,907 2,939 2,900 2,939 1 2,979 2,909 2 5,850 2,911 62.791 هزار میلیارد 70.265 میلیون 33.747 میلیون 21.6 میلیون 7.473 میلیون 26.274 میلیون 8.054 میلیون 6.111 میلیون 10.28 2.39 7.8 246,718 1.022 میلیون 1.223 میلیون 45,539
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 15,550 20.00 0.13 15,560 10.00 0.06 1401/09/09 68 183,454 2.85 میلیارد 4,096.28 15,570 15,360 15,300 15,600 1 6,720 15,420 1 7,939 15,570 40.456 هزار میلیارد 69.839 میلیون 35.529 میلیون 1.5 میلیون 29.383 میلیون 6.146 میلیون 27.749 میلیون 5.863 میلیون 6.9 6.58 1.46 83,999 99,455 151,393 32,061
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,740 160.00 2.71 5,810 90.00 1.53 1401/09/09 2,428 35.154 میلیون 204.29 میلیارد 14,478.6 5,900 5,840 5,700 5,950 1 58,639 5,740 1 876 5,760 67.832 هزار میلیارد 70.772 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 20.91 3.38 18.9 34.354 میلیون 800,141 34.399 میلیون 754,909
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,535 41.00 1.17 3,505 11.00 0.31 1401/09/09 390 8.059 میلیون 28.41 میلیارد 20,665.32 3,494 3,550 3,500 3,558 1 1,665 3,521 1 10,000 3,534 196.28 هزار میلیارد 251.921 میلیون 141.147 میلیون 56 میلیون 55.641 میلیون 85.506 میلیون 162.099 میلیون 34.372 میلیون 5.71 2.29 1.21 3.37 میلیون 4.69 میلیون 5.524 میلیون 2.536 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 34,840 120.00 0.35 34,730 10.00 0.03 1401/09/09 24 55,219 1.93 میلیارد 1,571.1 34,720 34,800 34,740 35,000 1 280 34,840 2 18,280 35,000 123.292 هزار میلیارد 144.819 میلیون 28.54 میلیون 3.55 میلیون 21.528 میلیون 7.012 میلیون 18.902 میلیون 18.603 میلیون 6.62 17.57 6.52 53,219 2,000 48,504 6,715
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 29,000 450.00 1.58 28,670 120.00 0.42 1401/09/09 264 524,677 15.06 میلیارد 1,987.41 28,550 28,590 28,400 29,000 2 47,601 28,850 6 23,448 29,000 50.173 هزار میلیارد 63.629 میلیون 22.205 میلیون 1.75 میلیون 13.456 میلیون 8.749 میلیون 16.552 میلیون 7.173 میلیون 6.99 5.73 3.03 334,177 190,500 484,677 40,000
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 8,600 100.00 1.18 8,480 20.00 0.24 1401/09/09 177 561,076 4.73 میلیارد 3,169.92 8,500 8,640 8,280 8,640 1 8,000 8,380 2 6,632 8,500 38.838 هزار میلیارد 52.868 میلیون 24.636 میلیون 4.58 میلیون 14.03 میلیون 10.607 میلیون 18.719 میلیون 5.126 میلیون 7.58 3.66 2.07 239,900 321,176 453,846 107,230
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 11,570 10.00 0.09 11,570 10.00 0.09 1401/09/09 218 649,231 7.45 میلیارد 2,978.12 11,580 11,340 11,340 11,600 3 4,606 11,430 2 14,594 11,580 156.195 هزار میلیارد 189.392 میلیون 55.794 میلیون 4.5 میلیون 33.197 میلیون 22.597 میلیون 35.537 میلیون 10.693 میلیون 14.61 6.91 4.41 429,682 219,549 645,068 4,163
درازک

دارو رازک

سهام بورس 12,630 120.00 0.94 12,740 10.00 0.08 1401/09/09 132 486,828 6.2 میلیارد 3,688.09 12,750 12,700 12,420 12,900 2 12,000 12,570 2 7,120 12,900 26.754 هزار میلیارد 39.881 میلیون 17.861 میلیون 889,500 13.127 میلیون 4.734 میلیون 12.189 میلیون 3.709 میلیون 7.21 5.65 2.19 246,828 240,000 486,828 -
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,482 7.00 0.47 1,489 0.00 0.00 1401/09/09 190 10.088 میلیون 15.02 میلیارد 53,097.06 1,489 1,500 1,470 1,501 3 203,030 1,482 1 9,840 1,486 45.649 هزار میلیارد 102.686 میلیون 93.595 میلیون 30.657 میلیون 57.038 میلیون 36.557 میلیون 22.711 میلیون -875,859 -52.12 1.25 2.01 2.154 میلیون 7.934 میلیون 10.088 میلیون -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,870 80.00 0.89 8,940 10.00 0.11 1401/09/09 189 2.444 میلیون 21.74 میلیارد 12,932.81 8,950 9,100 8,850 9,100 2 23,005 8,850 1 28 8,870 277.14 هزار میلیارد 326.773 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.7 4.04 4.58 573,126 1.871 میلیون 442,766 2.002 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 3,589 0.00 0.00 3,604 15.00 0.42 1401/09/09 1,437 23.856 میلیون 85.98 میلیارد 16,601.55 3,589 3,600 3,580 3,634 1 3,900 3,589 3 11,342 3,601 67.395 هزار میلیارد 76.086 میلیون 77.436 میلیون 18.7 میلیون 8.691 میلیون 68.745 میلیون 25.68 میلیون 23.85 میلیون 2.82 0.98 2.62 23.748 میلیون 108,101 20.256 میلیون 3.6 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 12,990 230.00 1.74 13,000 220.00 1.66 1401/09/09 259 1.708 میلیون 22.2 میلیارد 6,594.88 13,220 12,910 12,890 13,200 1 5,000 12,900 1 320 12,990 35.256 هزار میلیارد 42.206 میلیون 13.284 میلیون 2.712 میلیون 6.95 میلیون 6.334 میلیون 5.814 میلیون 5.707 میلیون 6.18 5.57 6.06 578,075 1.13 میلیون 1.708 میلیون -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 94,600 1,090.00 1.17 94,870 1,360.00 1.45 1401/09/09 2,467 1.827 میلیون 173.3 میلیارد 740.45 93,510 95,500 93,800 96,550 1 9,959 94,600 2 1,150 94,690 853.83 هزار میلیارد 1.393 میلیارد 638.611 میلیون 9 میلیون 539.152 میلیون 99.46 میلیون 931.511 میلیون 134.197 میلیون 6.36 8.58 0.92 1.718 میلیون 108,300 1.827 میلیون -
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 8,490 90.00 1.05 8,520 60.00 0.70 1401/09/09 155 1.589 میلیون 13.53 میلیارد 10,253.22 8,580 8,790 8,480 8,790 1 1,000 8,490 1 90,450 8,550 23.004 هزار میلیارد 29.077 میلیون 11.453 میلیون 2.7 میلیون 6.073 میلیون 5.38 میلیون 6.825 میلیون 3.838 میلیون 5.99 4.28 3.37 785,999 803,250 1.011 میلیون 578,069
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 32,600 680.00 2.04 33,130 150.00 0.45 1401/09/09 115 156,137 5.13 میلیارد 1,357.71 33,280 32,820 32,600 33,760 1 5,411 32,600 1 8,060 32,750 23.688 هزار میلیارد 34.573 میلیون 14.202 میلیون 715,000 10.885 میلیون 3.317 میلیون 10.294 میلیون 3.846 میلیون 6.16 7.14 2.3 145,527 10,610 156,137 -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,280 60.00 1.12 5,320 20.00 0.37 1401/09/09 1,110 9.661 میلیون 51.42 میلیارد 8,704.05 5,340 5,310 5,250 5,410 2 34,459 5,270 1 6,900 5,280 96.824 هزار میلیارد 100.022 میلیون 23.268 میلیون 18.2 میلیون 3.198 میلیون 20.071 میلیون 4.535 میلیون 3.606 میلیون 26.85 4.82 21.35 9.661 میلیون - 8.933 میلیون 728,309
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 120,010 6,230.00 4.94 121,740 4,500.00 3.56 1401/09/09 1,331 541,722 65.95 میلیارد 407 126,240 124,040 119,980 128,220 4 5,325 120,000 1 12,300 120,250 30.114 هزار میلیارد 31.813 میلیون 2.037 میلیون 247,360 1.699 میلیون 337,502 526,459 414,474 72.66 89.23 57.2 514,722 27,000 524,697 17,025
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 5,360 160.00 2.90 5,440 80.00 1.45 1401/09/09 547 6.992 میلیون 38.07 میلیارد 12,782.83 5,520 5,560 5,350 5,650 1 58,143 5,360 1 1,923 5,420 19.972 هزار میلیارد 21.943 میلیون 7.789 میلیون 3.671 میلیون 1.972 میلیون 5.817 میلیون 4.885 میلیون 2.083 میلیون 9.59 3.43 4.09 6.435 میلیون 557,027 6.941 میلیون 51,179
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 9,600 120.00 1.23 9,580 140.00 1.44 1401/09/09 536 3.29 میلیون 31.9 میلیارد 6,069.71 9,720 9,590 9,530 9,850 91 2,528,321 14,230 0 0 0 20.979 هزار میلیارد 29.121 میلیون 12.843 میلیون 2.268 میلیون 7.393 میلیون 5.449 میلیون 5.659 میلیون 3.533 میلیون 6.15 3.99 3.84 1.765 میلیون 337,998 2.003 میلیون 100,000
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 15,730 270.00 1.69 15,970 30.00 0.19 1401/09/09 96 163,024 2.58 میلیارد 1,698.17 16,000 15,850 15,700 16,080 1 350 15,740 1 711 15,860 28.746 هزار میلیارد 40.732 میلیون 15.661 میلیون 900,000 11.986 میلیون 3.675 میلیون 13.103 میلیون 4.329 میلیون 6.64 7.82 2.19 157,024 6,000 163,024 -
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 28,150 810.00 2.80 28,600 360.00 1.24 1401/09/09 159 284,284 8.03 میلیارد 1,787.95 28,960 28,250 28,110 28,500 1 4,912 28,120 2 14,600 28,490 27.17 هزار میلیارد 38.846 میلیون 13.991 میلیون 950,000 11.676 میلیون 2.315 میلیون 7.253 میلیون 3.764 میلیون 7.26 11.8 3.77 279,985 4,299 284,284 -
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 7,930 40.00 0.50 7,970 0.00 0.00 1401/09/09 112 551,473 4.39 میلیارد 4,923.87 7,970 8,050 7,860 8,080 2 1,340 7,900 4 22,266 8,020 19.367 هزار میلیارد 27.959 میلیون 14.104 میلیون 2.43 میلیون 8.592 میلیون 5.512 میلیون 8.699 میلیون 2.378 میلیون 8.14 3.51 2.23 99,227 452,246 546,026 5,447
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 2,614 25.00 0.97 2,620 31.00 1.20 1401/09/09 203 2.364 میلیون 6.3 میلیارد 11,643.9 2,589 2,600 2,600 2,741 1 2,000 2,612 1 25,000 2,614 36.68 هزار میلیارد 38.931 میلیون 21.2 میلیون 14 میلیون 2.251 میلیون 18.949 میلیون 6.816 میلیون 6.693 میلیون 5.48 1.94 5.38 2.276 میلیون 88,000 2.364 میلیون -
کحافظ

کاشی حافظ

سهام بورس 4,850 44.00 0.90 4,813 81.00 1.66 1401/09/09 294 3.787 میلیون 18.23 میلیارد 12,880.99 4,894 4,891 4,750 4,891 3 28,800 4,760 1 58,582 4,800 24.745 هزار میلیارد 33.272 میلیون 17.637 میلیون 5.141 میلیون 8.527 میلیون 9.11 میلیون 7.578 میلیون 3.321 میلیون 7.45 2.72 3.27 2.762 میلیون 1.025 میلیون 3.787 میلیون -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 49,320 1,510.00 3.16 48,660 850.00 1.78 1401/09/09 296 652,017 31.73 میلیارد 2,202.76 47,810 48,460 47,210 49,520 2 262 48,220 1 2,329 49,320 17.518 هزار میلیارد 29.081 میلیون 13.777 میلیون 360,000 11.563 میلیون 2.214 میلیون 24.597 میلیون 1.169 میلیون 14.98 7.91 0.71 652,017 - 607,017 45,000
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 9,200 110.00 1.18 9,270 40.00 0.43 1401/09/09 908 978,067 9.04 میلیارد 1,077.17 9,310 9,310 9,180 9,370 2 2,550 9,180 1 714 9,200 23.175 هزار میلیارد 29.045 میلیون 8.509 میلیون 2.5 میلیون 5.87 میلیون 2.639 میلیون 2.885 میلیون 374,944 61.81 8.78 8.03 978,067 - 903,026 75,041
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,060 1.00 0.05 2,051 10.00 0.49 1401/09/09 270 7.308 میلیون 14.96 میلیارد 27,065.73 2,061 2,062 2,020 2,090 1 5,000 2,033 1 50,000 2,061 52.062 هزار میلیارد 601.971 میلیون 590.153 میلیون 25.384 میلیون 549.908 میلیون 40.244 میلیون 75.461 میلیون 7.766 میلیون 6.7 1.29 0.69 4.032 میلیون 3.276 میلیون 5.005 میلیون 2.303 میلیون
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 15,700 150.00 0.96 15,610 60.00 0.39 1401/09/09 309 3.709 میلیون 57.97 میلیارد 12,002.77 15,550 15,790 15,560 15,860 1 50,000 15,640 1 5,738 15,700 186.54 هزار میلیارد 232.594 میلیون 78.875 میلیون 11.95 میلیون 46.054 میلیون 32.82 میلیون 148.552 میلیون 30.694 میلیون 6.08 5.68 1.26 1.366 میلیون 2.343 میلیون 2.51 میلیون 1.199 میلیون
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 8,200 110.00 1.36 8,170 80.00 0.99 1401/09/09 44 1.612 میلیون 13.19 میلیارد 9,457.67 8,090 8,050 8,050 8,360 1 2,000 8,210 1 10,000 8,280 20.663 هزار میلیارد 26.482 میلیون 9.278 میلیون 2.529 میلیون 5.819 میلیون 3.458 میلیون 7.113 میلیون 1.038 میلیون 19.9 5.98 2.9 100,768 1.511 میلیون 1.592 میلیون 19,500
دسینا

سینادارو

سهام بورس 26,990 150.00 0.56 26,840 0.00 0.00 1401/09/09 71 198,733 5.33 میلیارد 3,715.99 26,840 26,600 26,510 27,000 1 1,533 26,990 3 46,558 27,000 21.472 هزار میلیارد 27.713 میلیون 10.223 میلیون 800,000 6.241 میلیون 3.982 میلیون 7.282 میلیون 2.451 میلیون 8.76 5.39 2.95 198,733 - 181,634 17,099
شپاکسا

پاکسان

سهام بورس 1,754 9.00 0.52 1,746 1.00 0.06 1401/09/09 198 2.168 میلیون 3.79 میلیارد 10,949.22 1,745 1,743 1,735 1,779 1 5,400 1,745 1 32,000 1,755 16.101 هزار میلیارد 29.047 میلیون 23.787 میلیون 9.221 میلیون 12.947 میلیون 10.84 میلیون 24.565 میلیون -1,404,790 -11.46 1.49 0.66 2.11 میلیون 57,701 2.168 میلیون -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 4,346 133.00 2.97 4,360 119.00 2.66 1401/09/09 2,200 46.28 میلیون 201.78 میلیارد 21,036.4 4,479 4,550 4,201 4,579 1 400,000 4,346 1 5,374 4,347 27.468 هزار میلیارد 28.33 میلیون 10.355 میلیون 6.3 میلیون 862,034 9.493 میلیون 1.719 میلیون 1.153 میلیون 24.24 2.94 16.27 36.486 میلیون 9.794 میلیون 42.875 میلیون 3.405 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,277 8.00 0.62 1,285 0.00 0.00 1401/09/09 855 20.36 میلیون 26.16 میلیارد 23,813.39 1,285 1,338 1,260 1,338 1 3,970 1,269 1 10,787 1,277 14.241 هزار میلیارد 18.47 میلیون 18.044 میلیون 11.082 میلیون 4.229 میلیون 13.815 میلیون 5.741 میلیون 1.135 میلیون 12.54 1.03 2.48 20.171 میلیون 189,400 20.279 میلیون 81,478
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 13,180 100.00 0.75 13,280 0.00 0.00 1401/09/09 516 2.162 میلیون 28.72 میلیارد 4,189.15 13,280 13,280 13,080 13,470 1 2,924 13,180 1 15,000 13,190 33.517 هزار میلیارد 38.472 میلیون 6.828 میلیون 2.524 میلیون 4.955 میلیون 1.873 میلیون 13.754 میلیون 129,973 257.88 17.89 2.44 1.5 میلیون 661,899 2.044 میلیون 117,961
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 58,210 260.00 0.44 58,410 60.00 0.10 1401/09/09 246 413,841 24.11 میلیارد 1,682.28 58,470 59,110 58,100 59,150 1 383 58,210 1 8,972 58,210 206.141 هزار میلیارد 240.319 میلیون 98.747 میلیون 3.529 میلیون 34.178 میلیون 64.569 میلیون 78.044 میلیون 49.481 میلیون 4.17 3.19 2.64 215,898 197,943 208,126 205,715
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 69,600 490.00 0.70 70,110 20.00 0.03 1401/09/09 150 48,637 3.41 میلیارد 324.25 70,090 70,050 69,540 71,850 1 349 69,600 2 500 70,400 13.671 هزار میلیارد 16.509 میلیون 3.192 میلیون 195,000 2.838 میلیون 353,705 10.707 میلیون 1.102 میلیون 12.41 38.65 1.28 48,637 - 48,637 -
دروز

روز دارو

سهام بورس 18,180 320.00 1.79 17,960 100.00 0.56 1401/09/09 94 188,664 3.45 میلیارد 2,043.62 17,860 18,200 18,120 18,540 1 5,000 18,180 1 2,500 18,180 12.569 هزار میلیارد 16.339 میلیون 5.223 میلیون 699,840 3.77 میلیون 1.453 میلیون 3.016 میلیون 524,717 23.95 8.65 4.17 149,126 39,538 188,664 -
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 4,350 100.00 2.25 4,422 28.00 0.63 1401/09/09 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 7,496.24 4,450 4,493 4,264 4,497 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 21.309 میلیون 9.967 میلیون 3.204 میلیون 7.141 میلیون 2.826 میلیون 6.728 میلیون 325,843 43.48 5.01 2.11 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
کطبس

ذغالسنگ نگین

سهام بورس 14,000 360.00 2.64 14,050 410.00 3.01 1401/09/09 457 1.88 میلیون 26.41 میلیارد 4,112.74 13,640 14,060 13,970 14,190 1 12,105 13,970 1 17,284 14,000 11.029 هزار میلیارد 12.542 میلیون 4.923 میلیون 185,000 1.513 میلیون 3.41 میلیون 3.234 میلیون 1.376 میلیون 8.02 3.24 3.41 1.859 میلیون 20,871 1.83 میلیون 50,000
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 33,040 280.00 0.84 33,260 60.00 0.18 1401/09/09 110 163,241 5.41 میلیارد 1,484.01 33,320 33,150 33,030 33,700 1 1,000 33,030 2 5,261 33,300 24.945 هزار میلیارد 30.15 میلیون 9.356 میلیون 750,000 5.205 میلیون 4.151 میلیون 6.278 میلیون 3.089 میلیون 8.08 6.01 3.97 158,911 4,330 62,795 100,446
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 6,570 290.00 4.23 6,600 260.00 3.79 1401/09/09 393 2.362 میلیون 15.6 میلیارد 6,011.38 6,860 6,840 6,520 6,840 16 536,588 6,520 1 6,826 6,570 13.2 هزار میلیارد 22.843 میلیون 12.657 میلیون 2 میلیون 9.643 میلیون 3.014 میلیون 9.532 میلیون 1.636 میلیون 8.07 4.38 1.38 1.973 میلیون 389,200 2.362 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 14,240 10.00 0.07 14,250 0.00 0.00 1401/09/09 231 1.2 میلیون 17.07 میلیارد 5,194.07 14,250 14,250 14,220 14,250 3 23,176 14,230 14 300,186 14,250 1995 هزار میلیارد 2.001 میلیارد 151.829 میلیون 60 میلیون 5.871 میلیون 145.958 میلیون 42.193 میلیون 41.203 میلیون 48.42 13.67 47.28 75,961 1.124 میلیون 1.2 میلیون -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 118,550 1,400.00 1.17 119,690 260.00 0.22 1401/09/09 253 171,520 20.36 میلیارد 677.94 119,950 118,520 118,430 119,120 2 300 118,560 1 200 118,880 239.38 هزار میلیارد 276.592 میلیون 60.503 میلیون 2 میلیون 37.212 میلیون 23.291 میلیون 98 میلیون 43.1 میلیون 5.57 10.3 2.46 48,085 123,435 89,444 82,076
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 21,790 190.00 0.88 21,730 130.00 0.60 1401/09/09 271 779,764 16.95 میلیارد 2,877.36 21,600 21,600 21,300 21,990 1 2,478 21,790 1 200 21,870 21.73 هزار میلیارد 23.404 میلیون 5.422 میلیون 1,000,000 1.674 میلیون 3.748 میلیون 7.127 میلیون 3.287 میلیون 6.61 5.8 3.05 357,492 422,272 777,264 2,500
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 24,920 850.00 3.53 25,080 1,010.00 4.20 1401/09/09 828 1.516 میلیون 38.02 میلیارد 1,830.64 24,070 24,000 24,000 25,270 1 21,517 24,780 1 3,000 24,950 7.524 هزار میلیارد 8.111 میلیون 1.503 میلیون 300,000 587,027 915,799 2.077 میلیون 409,465 18.38 8.23 3.62 1.516 میلیون - 1.39 میلیون 125,945
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 15,800 60.00 0.38 15,740 0.00 0.00 1401/09/09 119 277,646 4.37 میلیارد 2,333.16 15,740 16,320 15,500 16,320 2 35,376 15,800 1 1,100 15,900 39.767 هزار میلیارد 73.646 میلیون 36.943 میلیون 2.527 میلیون 33.879 میلیون 3.064 میلیون 57.997 میلیون 1.301 میلیون 30.57 12.98 0.69 96,103 181,543 277,646 -
ما

بیمه ما

سهام بورس 4,140 66.00 1.62 4,090 16.00 0.39 1401/09/09 84 677,479 2.82 میلیارد 8,422.42 4,074 4,050 4,050 4,251 1 28,047 4,100 1 9,269 4,140 20.45 هزار میلیارد 80.051 میلیون 70.439 میلیون 5 میلیون 59.601 میلیون 10.838 میلیون 22.83 میلیون 3.754 میلیون 5.45 1.89 0.9 677,479 - 677,479 -
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 42,710 180.00 0.42 42,860 30.00 0.07 1401/09/09 61 75,155 3.21 میلیارد 636.27 42,890 42,000 42,000 43,690 1 488 42,700 1 2,585 42,970 21.43 هزار میلیارد 23.239 میلیون 4.768 میلیون 500,000 1.809 میلیون 2.959 میلیون 7.247 میلیون 3.495 میلیون 6.13 7.24 2.96 33,977 41,178 75,155 -
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 15,230 580.00 3.67 15,160 650.00 4.11 1401/09/09 651 3.149 میلیون 47.75 میلیارد 4,837.03 15,810 15,790 15,020 15,790 1 400 15,130 1 1,000 15,220 24.256 هزار میلیارد 35.772 میلیون 13.926 میلیون 1.6 میلیون 11.516 میلیون 2.41 میلیون 8.388 میلیون 2.564 میلیون 9.47 10.07 2.89 2.386 میلیون 763,000 3.149 میلیون -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 74,980 480.00 0.64 75,440 20.00 0.03 1401/09/09 189 220,486 16.61 میلیارد 1,166.59 75,460 75,110 74,820 76,500 1 494 74,940 2 3,334 74,980 384.744 هزار میلیارد 478.855 میلیون 232.486 میلیون 5.1 میلیون 94.111 میلیون 138.375 میلیون 204.918 میلیون 96.228 میلیون 4 2.78 1.88 174,472 46,014 159,235 61,251
کپارس

کاشی پارس

سهام بورس 7,110 130.00 1.80 7,160 80.00 1.10 1401/09/09 739 3.259 میلیون 23.32 میلیارد 4,410.05 7,240 7,330 7,030 7,330 1 2,279 7,080 1 20,399 7,110 11.71 هزار میلیارد 15.007 میلیون 6.887 میلیون 1.635 میلیون 3.298 میلیون 3.589 میلیون 6.177 میلیون 1.884 میلیون 6.22 3.26 1.9 2.784 میلیون 475,315 3.109 میلیون 150,000
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 1,954 32.00 1.61 1,970 16.00 0.81 1401/09/09 329 7.135 میلیون 14.05 میلیارد 21,687.19 1,986 2,028 1,953 2,028 1 50,000 1,955 1 5,000 1,960 13.268 هزار میلیارد 16.698 میلیون 13.664 میلیون 6.735 میلیون 3.43 میلیون 10.234 میلیون 3.513 میلیون 1.316 میلیون 10.08 1.3 3.78 7.123 میلیون 12,500 7.135 میلیون -
فاذر

آذراب

سهام بورس 891 42.00 4.95 888 39.00 4.59 1401/09/09 768 65.371 میلیون 58.02 میلیارد 85,118.8 849 866 860 891 509 167,904,862 891 2 20,899 894 16.096 هزار میلیارد 35.955 میلیون 37.627 میلیون 18.126 میلیون 19.859 میلیون 17.769 میلیون 6.735 میلیون -778,894 -20.67 0.91 2.39 65.371 میلیون - 52.371 میلیون 13 میلیون
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 8,720 70.00 0.80 8,780 10.00 0.11 1401/09/09 195 716,079 6.28 میلیارد 3,672.2 8,790 8,680 8,650 8,980 2 3,727 8,720 1 3,556 8,730 12.165 هزار میلیارد 27.073 میلیون 15.63 میلیون 1.385 میلیون 14.908 میلیون 721,875 26.214 میلیون -549,355 -22.14 16.86 0.46 716,079 - 716,079 -
بکام

شهید قندی

سهام بورس 1,450 46.00 3.07 1,478 18.00 1.20 1401/09/09 373 6.236 میلیون 9.15 میلیارد 16,718.37 1,496 1,525 1,450 1,530 1 20,000 1,451 1 57,208 1,465 14.839 هزار میلیارد 20.193 میلیون 16.467 میلیون 10.04 میلیون 5.354 میلیون 11.113 میلیون 3.418 میلیون -346,822 -42.79 1.34 4.34 6.236 میلیون - 6.19 میلیون 45,770
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,076 47.00 2.21 2,101 22.00 1.04 1401/09/09 918 20.61 میلیون 43.29 میلیارد 22,450.92 2,123 2,100 2,068 2,160 1 2,000 2,076 2 33,296 2,080 13.578 هزار میلیارد 16.244 میلیون 8.872 میلیون 6.463 میلیون 2.666 میلیون 6.206 میلیون 3.3 میلیون -192,576 -70.51 2.19 4.12 16.753 میلیون 3.857 میلیون 15.952 میلیون 4.658 میلیون
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 15,200 550.00 3.75 15,340 690.00 4.71 1401/09/09 683 5.835 میلیون 89.5 میلیارد 8,542.99 14,650 15,380 15,070 15,380 1 350 15,180 2 23,133 15,200 13.806 هزار میلیارد 18.209 میلیون 5.881 میلیون 455,000 4.403 میلیون 1.478 میلیون 4.77 میلیون 1.671 میلیون 8.26 9.34 2.89 5.485 میلیون 350,000 3.87 میلیون 1.965 میلیون
قمرو

قند مرودشت

سهام بورس 8,650 10.00 0.12 8,640 20.00 0.23 1401/09/09 75 714,879 6.16 میلیارد 9,345.78 8,660 8,600 8,600 8,700 1 40,355 8,650 1 1,600 8,690 8.64 هزار میلیارد 9.406 میلیون 3.154 میلیون 1,000,000 766,381 2.388 میلیون 5.725 میلیون 1.477 میلیون 5.86 3.63 1.51 698,040 16,839 200,591 514,288
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 34,910 20.00 0.06 34,900 10.00 0.03 1401/09/09 194 340,747 13.6 میلیارد 1,412.66 34,890 35,100 34,310 35,500 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 17.314 میلیون 5.591 میلیون 392,000 3.633 میلیون 1.958 میلیون 6.068 میلیون 2.332 میلیون 5.87 6.99 2.25 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 9,050 170.00 1.91 8,910 30.00 0.34 1401/09/09 1,147 1.207 میلیون 10.91 میلیارد 1,052.18 8,880 8,880 8,880 9,080 2 3,652 9,040 11 32,998 9,050 160.38 هزار میلیارد 175.725 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 19.83 10.24 13.89 130,373 1.076 میلیون 714,597 492,249
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,056 10.00 0.94 1,067 1.00 0.09 1401/09/09 513 12.392 میلیون 13.22 میلیارد 24,156.66 1,066 1,064 1,048 1,091 3 232,917 1,054 1 25,463 1,056 12.739 هزار میلیارد 15.437 میلیون 14.94 میلیون 11.939 میلیون 2.698 میلیون 12.242 میلیون 7.265 میلیون 258,699 49.24 1.04 1.75 12.258 میلیون 134,743 12.133 میلیون 259,148
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 19,210 0.00 0.00 19,230 20.00 0.10 1401/09/09 49 91,466 1.77 میلیارد 2,945.45 19,210 19,130 19,130 19,670 1 5,000 19,150 1 1,540 19,410 9.615 هزار میلیارد 12.528 میلیون 4.646 میلیون 500,000 2.913 میلیون 1.733 میلیون 6.042 میلیون 1.667 میلیون 5.77 5.55 1.59 90,466 1,000 91,466 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 46,320 400.00 0.87 47,120 1,200.00 2.61 1401/09/09 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 950.07 45,920 46,710 46,110 47,990 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 13.353 میلیون 1.804 میلیون 250,000 1.573 میلیون 231,855 385,848 27,750 424.5 50.81 30.53 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 4,525 7.00 0.15 4,516 16.00 0.35 1401/09/09 756 8.08 میلیون 36.49 میلیارد 10,687.74 4,532 4,500 4,470 4,615 1 40,000 4,510 1 74,715 4,525 11.9 هزار میلیارد 16.352 میلیون 8.965 میلیون 2.635 میلیون 4.453 میلیون 4.512 میلیون 11.68 میلیون 1.354 میلیون 8.79 2.64 1.02 7.551 میلیون 528,555 8.021 میلیون 58,900
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 37,990 390.00 1.02 38,300 80.00 0.21 1401/09/09 205 335,805 12.86 میلیارد 1,638.07 38,380 37,660 37,660 38,960 1 20,000 38,020 2 7,486 38,390 7.66 هزار میلیارد 10.186 میلیون 3.018 میلیون 200,000 2.526 میلیون 492,639 4.65 میلیون 669,259 11.45 15.55 1.65 329,010 6,795 335,805 -
قزوین

قند قزوین

سهام بورس 4,144 29.00 0.69 4,168 5.00 0.12 1401/09/09 89 853,095 3.54 میلیارد 9,631.78 4,173 4,145 4,139 4,190 1 365,319 4,142 1 17,000 4,150 8.625 هزار میلیارد 10.777 میلیون 4.869 میلیون 2.069 میلیون 2.152 میلیون 2.717 میلیون 7.383 میلیون 1.216 میلیون 7.1 3.18 1.17 747,705 105,390 833,827 19,268
سشمال

سیمان شمال

سهام بورس 9,400 10.00 0.11 9,380 30.00 0.32 1401/09/09 96 442,789 4.11 میلیارد 4,612.39 9,410 9,300 9,200 9,450 1 80,267 9,270 1 7,859 9,450 15.946 هزار میلیارد 17.999 میلیون 6.388 میلیون 1.7 میلیون 2.053 میلیون 4.335 میلیون 5.029 میلیون 2.69 میلیون 5.93 3.68 3.17 215,560 227,229 442,789 -
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 2,556 6.00 0.24 2,557 7.00 0.27 1401/09/09 156 1.926 میلیون 4.95 میلیارد 12,346.64 2,550 2,618 2,550 2,618 2 52,000 2,555 1 594 2,570 17.899 هزار میلیارد 21.37 میلیون 12.612 میلیون 6.3 میلیون 3.471 میلیون 9.141 میلیون 8.446 میلیون 1.103 میلیون 16.23 1.96 2.12 1.926 میلیون - 1.925 میلیون 687
بسویچ

پارس سوئیچ

سهام بورس 3,487 72.00 2.11 3,424 9.00 0.26 1401/09/09 49 510,375 1.78 میلیارد 22,071 3,415 3,550 3,440 3,551 1 484 3,487 1 12,000 3,490 27.015 هزار میلیارد 35.52 میلیون 23.88 میلیون 7.89 میلیون 8.504 میلیون 15.376 میلیون 9.726 میلیون 4.61 میلیون 5.86 1.76 2.78 415,273 95,102 471,893 38,482
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 67,000 700.00 1.03 67,650 50.00 0.07 1401/09/09 95 34,453 2.32 میلیارد 371.82 67,700 68,390 66,500 68,390 1 200 67,000 1 200 67,500 15.762 هزار میلیارد 17.683 میلیون 3.321 میلیون 233,000 1.921 میلیون 1.4 میلیون 3.73 میلیون 1.569 میلیون 10.06 11.26 4.24 24,353 10,100 34,453 -
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 34,800 300.00 0.87 34,650 150.00 0.43 1401/09/09 61 181,426 6.32 میلیارد 329 34,500 34,100 34,100 35,170 1 28,762 34,600 1 5,000 35,150 25.253 هزار میلیارد 30.949 میلیون 10.708 میلیون 728,789 5.697 میلیون 5.012 میلیون 10.258 میلیون 4.715 میلیون 5.36 5.04 2.46 142,993 38,433 134,030 47,396
لابسا

آبسال

سهام بورس 6,190 70.00 1.12 6,240 20.00 0.32 1401/09/09 112 538,798 3.33 میلیارد 4,810.7 6,260 6,200 6,140 6,360 1 11,806 6,160 1 200,000 6,180 11.232 هزار میلیارد 14.273 میلیون 5.903 میلیون 1.8 میلیون 3.041 میلیون 2.863 میلیون 7.53 میلیون 523,765 21.44 3.92 1.49 404,020 134,778 538,798 -
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,671 33.00 2.01 1,668 30.00 1.83 1401/09/09 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 34,743.88 1,638 1,621 1,612 1,708 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.843 میلیون 12.807 میلیون 6.7 میلیون 5.668 میلیون 7.139 میلیون 10.765 میلیون 453,895 24.62 1.57 1.04 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 15,830 750.00 4.97 15,810 730.00 4.84 1401/09/09 526 5.98 میلیون 94.53 میلیارد 11,368.09 15,080 15,830 15,300 15,830 13 428,400 15,830 1 8,700 15,890 14.229 هزار میلیارد 20.128 میلیون 9.152 میلیون 900,000 5.899 میلیون 3.253 میلیون 13.039 میلیون 1.584 میلیون 8.99 4.37 1.1 3.812 میلیون 2.168 میلیون 3.802 میلیون 2.178 میلیون
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 22,450 480.00 2.09 22,690 240.00 1.05 1401/09/09 420 1.63 میلیون 34.3 میلیارد 1,175.5 22,930 22,980 22,020 23,480 0 0 0 0 10.215 هزار میلیارد 13.091 میلیون 3.127 میلیون 500,000 1.746 میلیون 1.381 میلیون 5.776 میلیون 1.309 میلیون 8.67 8.23 1.96 1.103 میلیون 20,421 1.096 میلیون 27,355
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 37,700 40.00 0.11 37,770 30.00 0.08 1401/09/09 68 62,068 2.35 میلیارد 1,985.33 37,740 37,800 37,700 38,390 1 5,455 37,650 1 500 37,890 20.001 هزار میلیارد 25.238 میلیون 9.43 میلیون 529,550 5.237 میلیون 4.193 میلیون 9.729 میلیون 2.979 میلیون 6.71 4.77 2.06 50,999 11,069 62,068 -
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,212 64.00 2.81 2,238 38.00 1.67 1401/09/09 462 13.244 میلیون 29.64 میلیارد 28,667.21 2,276 2,207 2,201 2,280 2 15,900 2,212 2 3,821 2,244 23.499 هزار میلیارد 25.183 میلیون 16.098 میلیون 10.5 میلیون 1.684 میلیون 14.415 میلیون 466,606 253,483 92.7 1.63 50.36 9.011 میلیون 4.233 میلیون 13.244 میلیون -
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 4,732 117.00 2.41 4,847 2.00 0.04 1401/09/09 62 137,679 654 میلیون 2,143.19 4,849 4,751 4,729 4,824 1 16,711 4,732 1 1,219 4,819 73.674 هزار میلیارد 79.29 میلیون 29.257 میلیون 9.5 میلیون 5.616 میلیون 23.642 میلیون 6.892 میلیون 5.158 میلیون 14.28 3.12 10.69 137,679 - 137,679 -
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 6,340 50.00 0.79 6,300 10.00 0.16 1401/09/09 41 1.315 میلیون 8.33 میلیارد 5,888.89 6,290 6,330 6,200 6,370 1 1,000 6,250 1 1,800 6,340 63 هزار میلیارد 66.735 میلیون 15.757 میلیون 10 میلیون 3.735 میلیون 12.022 میلیون 7.65 میلیون 5.504 میلیون 11.45 5.24 8.24 97,727 1.217 میلیون 714,608 600,000
خوساز

محورسازان

سهام بورس 12,870 330.00 2.50 13,010 190.00 1.44 1401/09/09 164 894,937 11.6 میلیارد 5,456.93 13,200 13,110 12,750 13,170 3 125,039 12,870 1 400 12,900 14.57 هزار میلیارد 17.288 میلیون 4.266 میلیون 1.12 میلیون 2.718 میلیون 1.548 میلیون 24.662 میلیون 325,953 44.7 9.41 0.59 819,937 75,000 894,937 -