همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 965 2.00 0.21 967 0.00 0.00 12:29 46,004 2.98 میلیارد 3.076 هزار میلیارد 57,607.3 967 973 961 977 2 205,309 966 14 1,183,831 968 1624.561 هزار میلیارد 1.636 میلیارد 1.839 میلیارد 1.636 میلیارد 56.943 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.89 3.29 5.77 373.19 میلیون 151.699 میلیون 464.279 میلیون 60.609 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 39,390 590.00 1.48 39,980 0.00 0.00 12:29 1,096 2.68 میلیون 117.9 میلیارد 1,892.4 39,980 39,800 38,850 40,720 1 320 39,920 1 2,781 39,950 761.58 هزار میلیارد 838.483 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 89.675 میلیون 359.548 میلیون 121.23 میلیون 5.94 8.03 2 654,937 259,944 193,383 721,498
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 15,610 250.00 1.63 15,360 0.00 0.00 12:29 - - - 6,515.86 15,360 15,790 15,220 15,790 1 1,000 15,330 2 22,031 15,330 583.2 هزار میلیارد 1.332 میلیارد 836.847 میلیون 40 میلیون 717.287 میلیون 93.738 میلیون 145.981 میلیون 21.003 میلیون 29.25 6.55 4.21 2.473 میلیون 1.658 میلیون 3.781 میلیون 349,473
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,820 21.00 1.17 1,799 0.00 0.00 12:29 14,101 743.77 میلیون 1.584 هزار میلیارد 41,049.82 1,799 1,765 1,750 1,837 1 300,000 1,726 1 10,000 1,729 459.272 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 2.74 1.47 0.66 576.799 میلیون 66.08 میلیون 534.598 میلیون 108.28 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 21,600 470.00 2.13 22,070 0.00 0.00 12:26 1,369 10.54 میلیون 197.7 میلیارد 6,976.26 22,070 22,060 21,530 22,060 1 6,012 21,540 1 1,000 21,680 196.9 هزار میلیارد 255.912 میلیون 61.967 میلیون 11 میلیون 13.142 میلیون 11.336 میلیون 23.524 میلیون 23.353 میلیون 10.4 21.42 10.32 259,458 551,000 395,806 414,652
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 8,840 60.00 0.68 8,780 0.00 0.00 12:29 923 8.66 میلیون 82.2 میلیارد 6,934.18 8,780 8,680 8,590 8,940 2 1,535 8,720 1 19,482 8,730 158.375 هزار میلیارد 190.176 میلیون 102.605 میلیون 17.5 میلیون 36.526 میلیون 57.91 میلیون 24.54 میلیون 28.933 میلیون 5.31 2.65 6.26 1.386 میلیون 769,907 1.652 میلیون 504,208
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,663.00 7.00 177,120 174,783.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 28,832.64 2,337 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.432 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,533 6.00 0.17 3,527 0.00 0.00 12:29 26,015 1.68 میلیارد 5.255 هزار میلیارد 28,600.04 3,527 3,488 3,430 3,639 5 35,245 3,360 2 145,149 3,360 118.34 هزار میلیارد 145.29 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 29.12 2.19 27.21 316.631 میلیون 7.859 میلیون 312.122 میلیون 12.368 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 6,250 70.00 1.11 6,320 0.00 0.00 12:29 1,885 5.87 میلیون 70.6 میلیارد 7,828.93 6,320 5,970 5,900 6,440 1 960 6,000 2 161,374 6,010 362.734 هزار میلیارد 263.398 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 18.001 میلیون 79.936 میلیون 57.773 میلیون 3.39 10.87 2.46 38.802 میلیون 239,416 37.099 میلیون 1.943 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,912 17.00 0.90 1,895 0.00 0.00 12:30 368 19 میلیون 35.6 میلیارد 38,707.32 1,895 1,889 1,865 1,960 3 220,000 1,850 2 358,500 1,855 278.754 هزار میلیارد 2.702 میلیارد 2.474 میلیارد 156.34 میلیون 2.432 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -7.44 4.46 1.61 171.37 میلیون 14.996 میلیون 154.586 میلیون 31.779 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 13,890 210.00 1.54 13,680 0.00 0.00 12:29 6,067 19.5 میلیون 368.8 میلیارد 3,796.5 13,680 13,410 13,300 14,180 2 11,000 13,430 3 4,734 13,470 134.689 هزار میلیارد 119.182 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 7.644 میلیون 2.68 میلیون 2.365 میلیون 42.45 13.14 37.47 5.736 میلیون 150,194 5.886 میلیون -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 8,650 30.00 0.35 8,620 0.00 0.00 12:29 741 5.17 میلیون 45.1 میلیارد 14,973.49 8,620 8,440 8,440 8,700 4 274,750 8,610 1 80,523 8,620 1130.875 هزار میلیارد 4.534 میلیارد 3.716 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 10.99 4.85 2.91 642,706 2.725 میلیون 1.51 میلیون 1.857 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 18,040 550.00 2.96 18,590 0.00 0.00 12:29 91 1.52 میلیون 33.1 میلیارد 1,590.85 18,590 17,910 17,910 18,590 1 2,031 18,070 1 1,320 18,160 247.163 هزار میلیارد 267.855 میلیون 112.25 میلیون 11.9 میلیون 46.634 میلیون 45.355 میلیون 97.042 میلیون 32.921 میلیون 6.72 4.88 2.28 73,985 51,143 108,941 16,187
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,650 260.00 2.01 12,910 0.00 0.00 12:29 127 648,498 9.4 میلیارد 10,456.73 12,910 12,800 12,520 13,030 1 10,000 12,720 1 50,000 12,960 1366.445 هزار میلیارد 1.258 میلیارد 275.01 میلیون 96.98 میلیون 5.813 میلیون 223.114 میلیون 116.734 میلیون 114.441 میلیون 10.94 5.61 10.73 312,307 1.996 میلیون 751,748 1.557 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 5,540 50.00 0.89 5,590 0.00 0.00 12:29 341 9.27 میلیون 34.7 میلیارد 25,098.69 5,590 5,560 5,460 5,840 1 1,000 5,330 1 1,400 5,350 56.976 هزار میلیارد 90.146 میلیون 25.837 میلیون 16 میلیون 705,663 23.868 میلیون 3.441 میلیون 8.278 میلیون 10.8 3.75 25.99 94.004 میلیون 6.84 میلیون 97.736 میلیون 3.109 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 14,230 20.00 0.14 14,250 0.00 0.00 12:29 4,587 16.28 میلیون 361.1 میلیارد 4,162.98 14,250 14,340 14,000 14,650 1 5,000 13,920 1 182 13,920 108.15 هزار میلیارد 122.891 میلیون 14.811 میلیون 5 میلیون 4.616 میلیون 6.902 میلیون 3.375 میلیون 3.063 میلیون 38.62 17.14 35.05 9.107 میلیون 141,020 8.781 میلیون 467,532
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 6,500 110.00 1.66 6,610 0.00 0.00 12:29 493 2.57 میلیون 45.2 میلیارد 1,600.5 6,610 6,460 6,460 6,660 1 231 6,620 2 11,000 6,640 54.287 هزار میلیارد 51.616 میلیون 12.805 میلیون 3.241 میلیون 5.511 میلیون 7.191 میلیون 4.442 میلیون 5.869 میلیون 7.86 6.41 10.38 120,511 116,654 237,165 -
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,234 48.00 1.15 4,186 0.00 0.00 12:27 166 3.96 میلیون 24.6 میلیارد 6,749.06 4,186 4,200 4,200 4,340 0 0 0 0 49.729 هزار میلیارد 66.024 میلیون 28.489 میلیون 8.4 میلیون 9.513 میلیون 17.838 میلیون 5.565 میلیون 8.135 میلیون 6.95 3.17 10.15 1.396 میلیون 2.374 میلیون 3.77 میلیون -
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,898 33.00 1.15 2,865 0.00 0.00 12:30 2,936 33.02 میلیون 240.4 میلیارد 37,549.84 2,865 2,800 2,760 2,899 263 10,841,092 2,743 7 340,281 5,160 58.463 هزار میلیارد 102.035 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 24.486 میلیون 22.145 میلیون 11.379 میلیون 6.97 3.24 3.58 130.608 میلیون 17.74 میلیون 115.911 میلیون 32.437 میلیون
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 19,200 10.00 0.05 19,190 0.00 0.00 12:28 749 4.27 میلیون 180.4 میلیارد 1,557 19,190 19,050 18,980 19,700 5 96,209 19,200 1 3,000 19,280 45.349 هزار میلیارد 64.802 میلیون 25.298 میلیون 1.125 میلیون 21.625 میلیون 6.079 میلیون 16.908 میلیون 6.708 میلیون 6.44 7.1 2.55 232,649 683,925 511,324 405,250
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,402 16.00 0.67 2,386 0.00 0.00 12:29 727 10.56 میلیون 32.8 میلیارد 13,041.89 2,386 2,385 2,369 2,417 1 20,000 2,384 2 4,988 2,398 47.488 هزار میلیارد 57.657 میلیون 31.166 میلیون 11 میلیون 6.097 میلیون 15.723 میلیون 6.149 میلیون 5.458 میلیون 9.44 3.28 8.39 1.615 میلیون 1.556 میلیون 3.125 میلیون 45,765
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 13,780 100.00 0.73 13,680 0.00 0.00 12:29 338 1.38 میلیون 39.6 میلیارد 2,853.81 13,680 13,500 13,420 13,780 1 2,999 13,600 1 1,449 13,660 41.025 هزار میلیارد 64.439 میلیون 31.933 میلیون 1.5 میلیون 28.871 میلیون 4.906 میلیون 18.278 میلیون 4.454 میلیون 7.99 7.25 1.95 48,758 40,500 89,258 -
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,330 80.00 1.25 6,410 0.00 0.00 12:29 200 4.1 میلیون 15.5 میلیارد 22,058.25 6,410 6,290 6,230 6,600 8 60,073 6,000 3 23,062 6,030 42.077 هزار میلیارد 77.777 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 19.327 میلیون 5.469 میلیون 5.172 میلیون 14.47 3.87 13.68 114.439 میلیون 10.134 میلیون 101.556 میلیون 23.017 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,090 5.00 0.16 3,095 0.00 0.00 12:29 1,101 16.3 میلیون 49.8 میلیارد 22,104.88 3,095 3,134 3,061 3,135 1 200,000 3,123 1 75,000 3,130 168.672 هزار میلیارد 217.425 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 85.344 میلیون 112.8 میلیون 30.369 میلیون 5.71 2.03 1.54 8.545 میلیون 7.975 میلیون 10.96 میلیون 5.56 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 33,800 250.00 0.75 33,550 0.00 0.00 12:28 136 507,054 15.1 میلیارد 4,330.59 33,550 33,300 33,300 33,800 1 611 32,580 1 7,055 33,800 100.43 هزار میلیارد 124.523 میلیون 28.96 میلیون 3.55 میلیون 5.314 میلیون 5.186 میلیون 10.238 میلیون 10.224 میلیون 11.65 22.97 11.63 27,226 226,117 71,343 182,000
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 25,880 100.00 0.38 25,980 0.00 0.00 12:29 616 2.72 میلیون 62.4 میلیارد 3,431.25 25,980 25,620 25,620 26,200 1 2,067 25,930 2 3,861 25,980 38.325 هزار میلیارد 53.714 میلیون 19.257 میلیون 1.75 میلیون 8.249 میلیون 6.19 میلیون 10.298 میلیون 3.42 میلیون 13.29 7.35 4.41 314,437 52,242 366,679 -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 8,150 110.00 1.37 8,040 0.00 0.00 12:29 104 2.04 میلیون 16.5 میلیارد 4,409.41 8,040 8,040 8,040 8,260 1 700 8,030 1 700 8,110 35.358 هزار میلیارد 50.985 میلیون 23.383 میلیون 3.08 میلیون 14.162 میلیون 6.497 میلیون 11.157 میلیون 3.467 میلیون 10.62 5.67 3.3 243,180 9,988 216,168 37,000
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 29,450 170.00 0.58 29,280 0.00 0.00 12:29 373 731,993 16.1 میلیارد 3,230.66 29,280 28,510 28,510 29,580 1 12,727 29,000 1 1,536 29,290 95.22 هزار میلیارد 160.371 میلیون 47.297 میلیون 4.5 میلیون 28.611 میلیون 13.255 میلیون 20.737 میلیون 5.669 میلیون 23.24 9.94 6.35 115,701 111,966 227,667 -
درازک

دارو رازک

سهام بورس 12,200 40.00 0.33 12,160 0.00 0.00 12:29 603 1.81 میلیون 28.8 میلیارد 3,569.09 12,160 12,190 11,900 12,400 1 4,907 12,180 1 4,010 12,200 31.794 هزار میلیارد 37.918 میلیون 16.038 میلیون 889,500 12.382 میلیون 3.423 میلیون 9.076 میلیون 3.626 میلیون 7.04 7.46 2.81 42,331 - 42,331 -
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,143 2.00 0.18 1,141 0.00 0.00 12:29 1,091 55.98 میلیون 69.3 میلیارد 37,867.04 1,141 1,170 1,134 1,170 1 5,000 1,137 1 24,900 1,142 36.359 هزار میلیارد 87.651 میلیون 89.752 میلیون 30.657 میلیون 52.671 میلیون 36.146 میلیون 16.205 میلیون 2.614 میلیون 13.38 0.97 2.16 9.665 میلیون 2.192 میلیون 11.856 میلیون -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 10,250 90.00 0.87 10,340 0.00 0.00 12:29 707 5.55 میلیون 51.7 میلیارد 7,678.16 10,340 10,290 10,000 10,400 5 21,307 10,310 2 3,011 10,380 285.2 هزار میلیارد 330.48 میلیون 103.748 میلیون 31 میلیون 9.94 میلیون 51.011 میلیون 34.449 میلیون 33.962 میلیون 9.44 6.28 9.31 1.53 میلیون 3.968 میلیون 4.667 میلیون 831,756
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,097 8.00 0.20 4,089 0.00 0.00 12:29 5,303 74.49 میلیون 341.7 میلیارد 15,539.78 4,089 4,130 4,030 4,230 1 100,000 4,067 1 33,680 4,067 84.244 هزار میلیارد 87.933 میلیون 63.796 میلیون 18.7 میلیون 11.469 میلیون 48.265 میلیون 15.766 میلیون 14.386 میلیون 5.32 1.58 4.85 47.254 میلیون 1.01 میلیون 45.635 میلیون 2.629 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 18,350 180.00 0.99 18,170 0.00 0.00 12:29 713 8.6 میلیون 94.6 میلیارد 3,368.29 18,170 18,350 17,300 18,780 3 1,377 18,540 1 30,000 18,600 28.422 هزار میلیارد 57.184 میلیون 14.174 میلیون 2.712 میلیون 7.907 میلیون 3.773 میلیون 2.971 میلیون 3.193 میلیون 15.43 13.06 16.58 334,621 866,071 1.162 میلیون 38,900
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 10,140 60.00 0.60 10,080 0.00 0.00 12:29 340 2.33 میلیون 30.9 میلیارد 2,096.3 10,080 10,000 10,000 10,220 1 1,900 10,040 2 30,000 10,100 34.425 هزار میلیارد 33.5 میلیون 10.691 میلیون 840,000 6.284 میلیون 2.504 میلیون 5.201 میلیون 2.853 میلیون 9.54 10.87 5.23 99,658 115,000 214,657 1
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 90,030 440.00 0.49 90,470 0.00 0.00 12:29 5,273 3.75 میلیون 404.3 میلیارد 545.66 90,470 91,500 89,930 91,500 1 101 91,680 1 2,700 91,700 968.31 هزار میلیارد 1.347 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.28 8.92 1.35 1.287 میلیون 405,099 1.617 میلیون 75,000
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 31,380 270.00 0.87 31,110 0.00 0.00 12:25 1,059 3.83 میلیون 150.5 میلیارد 1,500.72 31,110 31,180 30,820 31,440 2 1,020 31,120 2 1,200 31,370 26.762 هزار میلیارد 32.89 میلیون 12.77 میلیون 715,000 10.646 میلیون 3.502 میلیون 9.271 میلیون 4.544 میلیون 4.91 6.35 2.4 183,926 43,697 217,623 10,000
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,063 11.00 0.22 5,052 0.00 0.00 12:29 3,755 35.62 میلیون 313.3 میلیارد 12,318.64 5,052 4,850 4,850 5,141 0 0 0 0 121.94 هزار میلیارد 94.342 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 17.73 میلیون 8.355 میلیون 7.901 میلیون 11.64 5.19 11.01 17.397 میلیون 2.647 میلیون 19.144 میلیون 899,720
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 120,160 990.00 0.83 119,170 0.00 0.00 12:27 1,639 770,801 99.4 میلیارد 675.22 119,170 117,420 114,440 120,160 1 500 114,020 1 45 114,450 30.722 هزار میلیارد 31.026 میلیون 1.879 میلیون 247,360 1.548 میلیون 323,751 262,714 234,215 125.86 91.05 112.21 140,190 160,000 300,190 -
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 6,430 40.00 0.62 6,470 0.00 0.00 12:29 1,646 39.99 میلیون 260.6 میلیارد 7,310.26 6,470 6,590 6,300 6,760 6 28,405 6,390 1 144 6,400 22.835 هزار میلیارد 24.666 میلیون 7.024 میلیون 3.671 میلیون 912,891 4.6 میلیون 2.923 میلیون 1.343 میلیون 17.68 5.16 8.14 7.806 میلیون 447,322 7.241 میلیون 1.013 میلیون
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 11,100 120.00 1.07 11,220 0.00 0.00 12:29 536 3.29 میلیون 31.9 میلیارد 3,037.06 11,220 11,470 11,000 11,680 91 2,528,321 14,230 0 0 0 20.979 هزار میلیارد 32.831 میلیون 12.051 میلیون 2.268 میلیون 7.384 میلیون 3.685 میلیون 4.248 میلیون 1.676 میلیون 15.18 6.9 5.99 1.765 میلیون 337,998 2.003 میلیون 100,000