همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,030 17.00 1.68 1,029 16.00 1.58 1403/03/30 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 62,781.78 1,013 1,011 1,008 1,033 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 1.872 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 5.37 0.95 4.99 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 48,960 10.00 0.02 48,920 30.00 0.06 1403/03/30 42 192,759 8.96 میلیارد 963.63 48,950 47,980 47,980 49,390 2 3,868 46,550 4 52,209 46,600 830.16 هزار میلیارد 1.095 میلیارد 334.778 میلیون 18 میلیون 214.531 میلیون 120.247 میلیون 422.692 میلیون 87.637 میلیون 10.06 7.32 2.08 129,227 63,532 136,283 56,476
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 10,130 180.00 1.81 10,020 70.00 0.70 1403/03/30 124 786,904 9.63 میلیارد 14,476.87 9,950 9,950 9,950 10,140 7 56,881 12,200 2 25,246 12,230 735 هزار میلیارد 2.049 میلیارد 1.675 میلیارد 60 میلیون 1.448 میلیارد 227.244 میلیون 278.092 میلیون 76.421 میلیون 7.87 2.65 2.16 296,915 489,989 731,233 55,671
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,530 8.00 0.53 1,532 10.00 0.66 1403/03/29 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 101,420.19 1,522 1,523 1,523 1,548 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 9.596 میلیارد 10.716 میلیارد 335.889 میلیون 9.085 میلیارد 1.631 میلیارد 1.404 میلیارد 305.582 میلیون 1.68 0.32 0.37 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 26,400 150.00 0.57 26,250 0.00 0.00 1403/03/30 145 302,361 8.7 میلیارد 2,434.02 26,250 26,510 25,990 26,510 1 62 28,750 1 4,826 28,780 316.03 هزار میلیارد 350.287 میلیون 86.646 میلیون 11 میلیون 61.537 میلیون 25.109 میلیون 50.784 میلیون 49.157 میلیون 5.87 11.5 5.69 46,317 256,044 147,584 154,777
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,470 10.00 0.15 6,460 0.00 0.00 1403/03/30 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 3,036.42 6,460 6,370 6,370 6,530 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 252.533 میلیون 135.092 میلیون 35 میلیون 26.433 میلیون 108.659 میلیون 44.049 میلیون 39.871 میلیون 5.67 2.08 5.13 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,400 23.00 0.95 2,421 2.00 0.08 1403/03/30 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 15,768.38 2,423 2,379 2,377 2,430 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.348 میلیارد 869.836 میلیون 476.049 میلیون 195.552 میلیون 674.284 میلیون 643.708 میلیون 133.393 میلیون 8.64 1.71 1.79 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,750 29.00 0.78 3,731 10.00 0.27 1403/03/30 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 25,971.54 3,721 3,650 3,650 3,782 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 153.584 میلیون 73.479 میلیون 39.605 میلیون 5.818 میلیون 67.661 میلیون 3.143 میلیون 2.097 میلیون 70.47 2.19 47.02 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 4,437 4.00 0.09 4,428 5.00 0.11 1403/03/30 177 1.325 میلیون 6.63 میلیارد 11,772.22 4,433 4,440 4,387 4,490 1 662 5,008 1 34,200 5,010 153.852 هزار میلیارد 247.424 میلیون 159.327 میلیون 30.95 میلیون 110.378 میلیون 48.95 میلیون 101.797 میلیون 7.326 میلیون 18.71 2.8 1.35 1.233 میلیون 72,750 1.195 میلیون 110,496
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,757 6.00 0.34 1,750 1.00 0.06 1403/03/30 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 27,549.36 1,751 1,757 1,737 1,768 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 5.041 میلیارد 4.848 میلیارد 156.34 میلیون 4.764 میلیارد 84.359 میلیون 417.744 میلیون -18,557,885 -14.74 3.24 0.65 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 4,121 8.00 0.19 4,126 3.00 0.07 1403/03/30 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 10,151.79 4,129 4,117 4,060 4,178 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 90.433 میلیون 52.486 میلیون 17.34 میلیون 18.888 میلیون 33.598 میلیون 3.893 میلیون 7.691 میلیون 9.31 2.13 18.38 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,490 9.00 0.36 2,479 2.00 0.08 1403/03/30 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 19,680.78 2,481 2,450 2,432 2,490 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 8.834 میلیارد 8.809 میلیارد 322.969 میلیون 8.03 میلیارد 779.025 میلیون 1.209 میلیارد 260.706 میلیون 3.07 1.03 0.66 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 4,443 0.00 0.00 4,435 8.00 0.18 1403/03/30 348 2.275 میلیون 29.82 میلیارد 4,246.7 4,443 4,443 4,355 4,443 9 145,932 13,030 1 172 13,040 300.84 هزار میلیارد 370.167 میلیون 198.866 میلیون 68 میلیون 68.587 میلیون 130.279 میلیون 207.252 میلیون 60.262 میلیون 5 2.31 1.46 347,310 1.927 میلیون 1.963 میلیون 312,129
وامید

سر. امید

سهام بورس 17,050 280.00 1.67 16,780 10.00 0.06 1403/03/30 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 32,806.96 16,770 16,710 16,710 17,050 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.722 میلیارد 535.975 میلیون 96.98 میلیون 94.681 میلیون 441.294 میلیون 261.53 میلیون 249.061 میلیون 6.53 3.69 6.22 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 3,896 72.00 1.88 3,814 10.00 0.26 1403/03/30 216 3.874 میلیون 17.99 میلیارد 24,776.67 3,824 3,748 3,748 3,898 4 30,497 4,637 1 29,218 4,674 93.06 هزار میلیارد 76.085 میلیون 33.962 میلیون 19.8 میلیون 567,667 33.394 میلیون 7.52 میلیون 7.064 میلیون 10.69 2.26 10.04 3.562 میلیون 311,950 3.806 میلیون 67,290
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 6,710 130.00 1.98 6,710 130.00 1.98 1403/03/30 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 38,710.71 6,580 6,630 6,620 6,710 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 101.036 میلیون 34.548 میلیون 13.6 میلیون 9.78 میلیون 24.767 میلیون 10.553 میلیون 10.574 میلیون 8.64 3.68 8.65 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 6,900 140.00 1.99 7,040 0.00 0.00 1403/03/27 15 49,240 413.79 میلیون 8,358.21 7,040 6,900 6,900 6,900 1 3,700 8,340 1 2,000 8,410 58.451 هزار میلیارد 53.413 میلیون 16.312 میلیون 6.975 میلیون 4.379 میلیون 11.932 میلیون 4.794 میلیون 6.858 میلیون 7.16 4.12 10.24 19,240 30,000 49,240 -
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,998 95.00 1.94 4,915 12.00 0.24 1403/03/30 76 841,141 4.74 میلیارد 9,521.2 4,903 4,928 4,915 4,999 1 30,780 5,610 3 77,292 5,690 76.816 هزار میلیارد 75.077 میلیون 47.696 میلیون 13.5 میلیون 8.724 میلیون 38.972 میلیون 8.225 میلیون 14.499 میلیون 4.58 1.7 8.07 149,304 691,837 841,141 -
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 750 14.00 1.90 748 12.00 1.63 1403/03/30 322 7.961 میلیون 15.75 میلیارد 60,961.91 736 739 734 750 1 65,152 1,981 3 251,911 1,982 59.13 هزار میلیارد 87.107 میلیون 110.912 میلیون 30 میلیون 42.227 میلیون 68.685 میلیون 43.653 میلیون 27.505 میلیون 1.63 0.65 1.03 7.683 میلیون - 7.683 میلیون -
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 23,870 460.00 1.96 23,450 40.00 0.17 1403/03/30 11 32,821 1.11 میلیارد 1,198.63 23,410 23,640 23,600 23,870 1 1,990 32,620 3 17,250 33,700 74.228 هزار میلیارد 83.793 میلیون 44.344 میلیون 2.25 میلیون 31.031 میلیون 13.313 میلیون 37.704 میلیون 10.012 میلیون 5.27 3.96 1.4 32,821 - 20,321 12,500
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,125 6.00 0.28 2,131 0.00 0.00 1403/03/30 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 12,490.88 2,131 2,131 2,125 2,132 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 89.294 میلیون 51.893 میلیون 35 میلیون 14.709 میلیون 37.184 میلیون 18.304 میلیون 11.246 میلیون 6.63 2.01 4.07 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 15,600 90.00 0.57 15,630 60.00 0.38 1403/03/30 47 24,249 655.21 میلیون 3,169.21 15,690 15,790 15,380 15,850 1 300 26,950 2 9,486 27,020 71.214 هزار میلیارد 79.035 میلیون 45.402 میلیون 2.6 میلیون 38.397 میلیون 7.005 میلیون 36.065 میلیون 3.238 میلیون 12.55 5.8 1.13 24,249 - 20,767 3,482
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,860 20.00 0.34 5,810 70.00 1.19 1403/03/30 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 23,627.46 5,880 5,770 5,770 5,900 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 70.105 میلیون 29.407 میلیون 11.675 میلیون 2.273 میلیون 27.134 میلیون 5.812 میلیون 5.249 میلیون 12.92 2.5 11.67 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,695 51.00 1.07 4,730 16.00 0.34 1403/03/30 343 4.642 میلیون 21.43 میلیارد 24,741.95 4,746 4,661 4,652 4,750 5 97,211 4,601 2 142,500 4,603 258.776 هزار میلیارد 356.496 میلیون 204.633 میلیون 56 میلیون 91.616 میلیون 113.018 میلیون 232.581 میلیون 42.868 میلیون 6.18 2.34 1.14 245,324 3.891 میلیون 1.907 میلیون 2.23 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 15,590 160.00 1.02 15,740 10.00 0.06 1403/03/30 44 48,890 882.71 میلیون 2,343.98 15,750 15,850 15,590 15,900 1 291 18,050 2 14,398 18,100 152.376 هزار میلیارد 155.13 میلیون 48.733 میلیون 8.4 میلیون 22.914 میلیون 25.819 میلیون 12.126 میلیون 12.038 میلیون 10.98 5.12 10.9 48,890 - 48,890 -
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,340 100.00 1.91 5,280 40.00 0.76 1403/03/30 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 37,914.85 5,240 5,340 5,340 5,340 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 103.329 میلیون 49.814 میلیون 17 میلیون 13.229 میلیون 36.585 میلیون 33.015 میلیون 15.253 میلیون 5.88 2.46 2.72 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 4,410 4.00 0.09 4,410 4.00 0.09 1403/03/30 10 18,925 122.85 میلیون 6,626.56 4,406 4,446 4,403 4,450 2 33,143 6,430 2 15,000 6,510 62.13 هزار میلیارد 67.197 میلیون 43.306 میلیون 9.5 میلیون 25.302 میلیون 18.004 میلیون 31.453 میلیون 7.328 میلیون 5.72 2.33 1.33 8,925 10,000 18,925 -
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,500 270.00 1.96 13,740 30.00 0.22 1403/03/30 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 11,042.93 13,770 13,500 13,500 13,770 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 430.232 میلیون 134.998 میلیون 25 میلیون 86.732 میلیون 48.267 میلیون 71.166 میلیون 20.233 میلیون 16.98 7.12 4.83 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 3,654 71.00 1.98 3,610 27.00 0.75 1403/03/30 97 3.94 میلیون 9.55 میلیارد 28,655.84 3,583 3,654 3,601 3,654 1 100,000 2,407 2 65,287 2,440 74.65 هزار میلیارد 191.744 میلیون 120.792 میلیون 30.657 میلیون 81.071 میلیون 39.721 میلیون 39.402 میلیون 4.41 میلیون 25.1 2.79 2.81 3.306 میلیون 600,000 1.986 میلیون 1.92 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,190 160.00 1.99 8,060 30.00 0.37 1403/03/30 53 646,387 5.4 میلیارد 24,145.51 8,030 7,930 7,910 8,190 2 9,640 8,340 2 29,824 8,350 564.3 هزار میلیارد 571.695 میلیون 119.447 میلیون 31 میلیون 27.645 میلیون 91.802 میلیون 71.45 میلیون 70.426 میلیون 7.73 5.93 7.61 554,651 89,736 632,097 12,290
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 1,467 28.00 1.95 1,457 18.00 1.25 1403/03/30 518 13.878 میلیون 23.93 میلیارد 45,097.87 1,439 1,440 1,435 1,467 9 603,865 1,721 3 38,416 1,729 103.62 هزار میلیارد 93.173 میلیون 99.171 میلیون 60 میلیون 5.753 میلیون 93.418 میلیون 28.301 میلیون 26.327 میلیون 3.32 0.94 3.09 8.058 میلیون 5.519 میلیون 13.577 میلیون -
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 11,730 130.00 1.10 11,790 70.00 0.59 1403/03/30 134 191,417 3.45 میلیارد 20,355.96 11,860 11,840 11,700 11,890 1 1,000 17,570 1 5,015 18,980 49.304 هزار میلیارد 39.035 میلیون 18.221 میلیون 2.712 میلیون 7.061 میلیون 11.16 میلیون 4.134 میلیون 4.037 میلیون 7.92 2.87 7.73 134,657 56,760 105,934 85,483
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 163,100 420.00 0.26 163,050 470.00 0.29 1403/03/30 548 264,813 39.64 میلیارد 525.22 163,520 160,270 160,270 163,800 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 1.989 میلیارد 769.808 میلیون 9 میلیون 521.849 میلیون 247.959 میلیون 1.188 میلیارد 224.16 میلیون 6.55 5.92 1.23 57,030 207,382 214,203 50,209
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 21,610 400.00 1.89 21,620 410.00 1.93 1403/03/30 61 156,492 3.77 میلیارد 8,978.61 21,210 21,630 21,490 21,630 3 31,570 24,090 1 8,109 24,100 64.827 هزار میلیارد 67.231 میلیون 18.521 میلیون 2.7 میلیون 8.857 میلیون 9.664 میلیون 12.692 میلیون 6.027 میلیون 9.69 6.04 4.6 83,332 73,160 136,078 20,414
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 50,410 980.00 1.98 49,970 540.00 1.09 1403/03/30 12 16,819 934.75 میلیون 3,198.58 49,430 50,400 49,900 50,410 1 4,188 54,740 6 6,166 55,490 39.439 هزار میلیارد 51.529 میلیون 23.024 میلیون 715,000 15.801 میلیون 7.224 میلیون 19.223 میلیون 6.026 میلیون 5.93 4.95 1.86 1,820 14,999 16,819 -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 4,602 90.00 1.99 4,558 46.00 1.02 1403/03/30 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 9,845.26 4,512 4,557 4,515 4,602 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 86.277 میلیون 29.655 میلیون 18.2 میلیون 3.321 میلیون 26.334 میلیون 7.183 میلیون 4.902 میلیون 16.93 3.15 11.55 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 189,530 3,710.00 2.00 188,050 2,230.00 1.20 1403/03/30 396 72,413 18.72 میلیارد 378.14 185,820 182,140 182,140 189,530 3 645 257,020 3 232 257,700 64.225 هزار میلیارد 48.073 میلیون 3.2 میلیون 247,360 1.557 میلیون 1.643 میلیون 1.253 میلیون 1.087 میلیون 42.79 28.31 37.11 57,807 12,272 70,079 -
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 3,488 47.00 1.33 3,476 59.00 1.67 1403/03/30 386 5.803 میلیون 35.02 میلیارد 16,988.05 3,535 3,465 3,465 3,550 5 13,735 5,980 1 172,837 6,000 26.341 هزار میلیارد 25.498 میلیون 15.038 میلیون 5.554 میلیون 6.193 میلیون 8.845 میلیون 7.624 میلیون 2.17 میلیون 8.89 2.19 2.53 3.104 میلیون 2.672 میلیون 5.776 میلیون -
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 11,210 0.00 0.00 11,210 0.00 0.00 1403/03/30 39 154,886 2.02 میلیارد 4,384.57 11,210 11,260 11,170 11,260 2 4,640 13,020 1 644 13,060 29.484 هزار میلیارد 40.931 میلیون 23.598 میلیون 2.268 میلیون 15.506 میلیون 8.092 میلیون 10.635 میلیون 1.618 میلیون 15.72 3.14 2.39 137,192 - 137,192 -
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 12,300 240.00 1.99 12,300 240.00 1.99 1403/03/30 28 86,831 1.2 میلیارد 17,927.81 12,060 12,280 12,170 12,300 2 3,950 13,690 2 13,919 13,850 24.624 هزار میلیارد 39.146 میلیون 21.318 میلیون 1.8 میلیون 17.006 میلیون 4.312 میلیون 14.135 میلیون 1.853 میلیون 11.95 5.13 1.57 79,411 7,420 86,831 -
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 47,550 0.00 0.00 47,710 160.00 0.34 1403/03/30 18 8,337 513.74 میلیون 748.13 47,550 48,500 47,400 48,500 2 7,382 61,130 1 750 61,500 58.948 هزار میلیارد 57.722 میلیون 21.671 میلیون 950,000 12.397 میلیون 9.274 میلیون 12.105 میلیون 7.524 میلیون 6.02 4.89 3.74 8,205 - 8,205 -
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 5,110 10.00 0.20 5,120 0.00 0.00 1403/03/30 77 422,794 3.06 میلیارد 13,543.6 5,120 5,030 5,030 5,130 1 2,000 7,100 3 17,484 7,180 37.95 هزار میلیارد 45.308 میلیون 28.341 میلیون 5.33 میلیون 18.018 میلیون 10.322 میلیون 19.828 میلیون 4.802 میلیون 5.68 2.64 1.38 145,794 277,000 218,009 204,785
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 2,195 24.00 1.08 2,180 39.00 1.76 1403/03/30 197 3.279 میلیون 13.97 میلیارد 12,018.89 2,219 2,175 2,175 2,227 9 186,567 4,249 1 30,386 4,250 59.766 هزار میلیارد 48.914 میلیون 46.378 میلیون 14 میلیون 954,394 45.424 میلیون 20.04 میلیون 19.807 میلیون 2.42 1.06 2.39 520,095 2.759 میلیون 3.279 میلیون -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 56,170 1,140.00 1.99 56,380 930.00 1.62 1403/03/30 79 37,720 2.68 میلیارد 582.79 57,310 57,400 56,170 57,400 1 876 70,900 1 85 71,500 25.855 هزار میلیارد 44.525 میلیون 26.779 میلیون 360,000 24.228 میلیون 2.551 میلیون 43.924 میلیون 1.136 میلیون 17.87 7.95 0.46 32,675 4,036 36,711 -
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 9,770 30.00 0.31 9,720 20.00 0.21 1403/03/29 241 222,216 2.33 میلیارد 4,009.85 9,740 9,540 9,540 9,770 1 8,564 10,310 1 5,842 10,360 26.475 هزار میلیارد 32.088 میلیون 11.175 میلیون 2.5 میلیون 8.213 میلیون 2.962 میلیون 4.778 میلیون 122,014 199.36 8.22 5.09 200,562 5,569 206,131 -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 1,883 4.00 0.21 1,879 0.00 0.00 1403/03/30 153 2.92 میلیون 10.29 میلیارد 27,148.58 1,879 1,897 1,853 1,897 2 27,765 3,484 3 57,939 3,556 88.463 هزار میلیارد 977.567 میلیون 969.02 میلیون 40 میلیون 902.407 میلیون 66.612 میلیون 125.667 میلیون 18.886 میلیون 3.98 1.13 0.6 233,893 2.629 میلیون 2.527 میلیون 336,397
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 14,080 150.00 1.05 14,150 80.00 0.56 1403/03/30 130 400,990 8.25 میلیارد 3,625.17 14,230 14,190 13,950 14,390 6 24,550 20,520 3 16,825 20,530 245.095 هزار میلیارد 326.317 میلیون 123.434 میلیون 18 میلیون 71.617 میلیون 51.817 میلیون 210.976 میلیون 29.446 میلیون 8.65 4.92 1.21 175,569 224,950 400,519 -
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 8,520 90.00 1.05 8,600 10.00 0.12 1403/03/30 12 123,781 1.38 میلیارد 597.26 8,610 8,440 8,440 8,690 1 291 11,300 1 2,500 11,430 28.554 هزار میلیارد 27.066 میلیون 10.56 میلیون 2.529 میلیون 5.315 میلیون 5.245 میلیون 15.017 میلیون 2.419 میلیون 8.99 4.16 1.45 123,781 - 123,781 -
دسینا

سینادارو

سهام بورس 15,270 290.00 1.94 15,260 280.00 1.87 1403/03/30 11 26,186 471.87 میلیون 19,321.42 14,980 15,120 15,030 15,270 2 2,734 17,750 3 20,300 18,070 42.576 هزار میلیارد 44.458 میلیون 17.859 میلیون 2.4 میلیون 7.834 میلیون 10.026 میلیون 17.342 میلیون 5.635 میلیون 6.5 3.65 2.11 6,868 14,918 21,786 -
شپاکسا

پاکسان

سهام بورس 1,588 2.00 0.13 1,587 1.00 0.06 1403/03/30 70 1.058 میلیون 2.73 میلیارد 22,096.18 1,586 1,601 1,582 1,615 2 62,680 2,584 2 56,330 2,599 23.708 هزار میلیارد 36.161 میلیون 29.991 میلیون 12.3 میلیون 16.641 میلیون 13.35 میلیون 29.234 میلیون 3.489 میلیون 5.6 1.46 0.67 428,678 629,607 1.058 میلیون -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,900 100.00 1.72 5,820 20.00 0.34 1403/03/30 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 10,127.67 5,800 5,720 5,720 5,910 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 38.461 میلیون 18.991 میلیون 6.3 میلیون 1.795 میلیون 17.195 میلیون 5.556 میلیون 4.44 میلیون 8.26 2.13 6.6 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,735 35.00 1.98 1,763 7.00 0.40 1403/03/27 113 2.636 میلیون 4.79 میلیارد 19,775.52 1,770 1,735 1,735 1,735 4 322,334 1,813 3 104,265 1,814 20.003 هزار میلیارد 24.051 میلیون 17.692 میلیون 11.082 میلیون 4.524 میلیون 13.168 میلیون 4.414 میلیون -186,507 -104.76 1.48 4.43 847,095 1.729 میلیون 2.576 میلیون -
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 1,559 22.00 1.43 1,548 11.00 0.72 1403/03/30 324 10.862 میلیون 20.88 میلیارد 77,463.46 1,537 1,501 1,501 1,561 1 51,972 1,917 2 46,190 1,920 37.958 هزار میلیارد 35.672 میلیون 24.953 میلیون 19.749 میلیون 5.1 میلیون 19.852 میلیون 14.279 میلیون 1.363 میلیون 22.44 1.54 2.14 9.662 میلیون 1.2 میلیون 10.862 میلیون -
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 16,990 110.00 0.65 16,900 20.00 0.12 1403/03/30 156 782,677 13.99 میلیارد 1,913.41 16,880 17,190 16,950 17,200 4 57,734 18,000 3 6,446 18,040 189.095 هزار میلیارد 236.24 میلیون 146.626 میلیون 10.588 میلیون 57.31 میلیون 89.317 میلیون 78.84 میلیون 30.079 میلیون 5.95 2 2.27 171,968 610,709 718,150 64,527
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 135,460 2,650.00 2.00 134,530 1,720.00 1.30 1403/03/30 331 372,222 63.45 میلیارد 643.51 132,810 134,300 132,880 135,460 2 1,031 170,150 1 100 171,200 33.24 هزار میلیارد 29.635 میلیون 6.027 میلیون 195,000 3.401 میلیون 2.625 میلیون 18.362 میلیون 2.51 میلیون 10.45 9.99 1.43 358,618 13,116 371,734 -
دروز

روز دارو

سهام بورس 10,290 40.00 0.39 10,330 0.00 0.00 1403/03/30 74 188,838 2.24 میلیارد 2,581.35 10,330 10,390 10,280 10,430 2 3,000 11,880 1 2,287 12,100 16.866 هزار میلیارد 24.308 میلیون 11.463 میلیون 1.4 میلیون 9.849 میلیون 1.614 میلیون 7.443 میلیون 18,442 784.01 8.97 1.94 188,838 - 174,930 13,908
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 4,909 8.00 0.16 4,905 4.00 0.08 1403/03/30 102 413,120 2.25 میلیارد 3,568.9 4,901 4,950 4,909 4,950 1 31 5,470 2 16,500 5,480 17.462 هزار میلیارد 22.208 میلیون 16.946 میلیون 3.204 میلیون 6.493 میلیون 10.453 میلیون 6.217 میلیون 65,759 238.99 1.5 2.53 413,120 - 370,329 42,791
کطبس

ذغالسنگ نگین

سهام بورس 5,370 90.00 1.70 5,290 10.00 0.19 1403/03/30 40 259,919 4.86 میلیارد 6,002.35 5,280 5,360 5,280 5,370 1 3,678 18,630 2 8,121 19,060 14.766 هزار میلیارد 12.832 میلیون 5.996 میلیون 1.95 میلیون 2.516 میلیون 3.48 میلیون 5.232 میلیون 1.576 میلیون 6.54 2.96 1.97 259,919 - 159,919 100,000
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 6,910 20.00 0.29 6,860 30.00 0.44 1403/03/21 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 7,416.82 6,890 6,900 6,760 6,910 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.385 میلیارد 268.785 میلیون 200 میلیون 15.148 میلیون 253.637 میلیون 44.252 میلیون 41.982 میلیون 32.68 5.41 31 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 8,720 170.00 1.99 8,600 50.00 0.58 1403/03/30 123 519,825 5.76 میلیارد 10,414.7 8,550 8,700 8,400 8,720 1 114 11,090 3 16,000 11,180 22.06 هزار میلیارد 29.498 میلیون 25.458 میلیون 2 میلیون 12.298 میلیون 13.16 میلیون 10.532 میلیون 598,748 28.73 1.31 1.63 487,685 24,140 511,825 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 162,760 920.00 0.57 161,970 130.00 0.08 1403/03/30 67 8,681 1.52 میلیارد 194.92 161,840 161,060 161,060 164,470 2 490 174,590 1 203 174,620 346.24 هزار میلیارد 345.114 میلیون 77.883 میلیون 2 میلیون 21.174 میلیون 56.709 میلیون 107.341 میلیون 54.105 میلیون 5.99 5.71 3.02 1,940 6,741 5,556 3,125
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 8,650 160.00 1.88 8,570 80.00 0.94 1403/03/30 120 95,247 3.46 میلیارد 3,446.57 8,490 8,580 8,580 8,650 1 60 36,770 3 1,584 36,790 36.43 هزار میلیارد 40.242 میلیون 11.671 میلیون 4 میلیون 5.962 میلیون 5.709 میلیون 9.931 میلیون 3.809 میلیون 9 6 3.45 36,384 58,863 88,697 6,550
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 11,750 190.00 1.59 11,760 180.00 1.51 1403/03/30 298 600,938 18.58 میلیارد 5,887.03 11,940 11,710 11,710 11,990 0 0 0 232 5,086,696 30,920 18.552 هزار میلیارد 15.156 میلیون 4.007 میلیون 1.2 میلیون 1.044 میلیون 2.963 میلیون 4.735 میلیون 1.68 میلیون 8.4 4.76 2.98 486,738 114,000 600,738 -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 20,210 390.00 1.97 19,850 30.00 0.15 1403/03/30 43 36,087 1.44 میلیارد 32,403.65 19,820 20,210 20,210 20,210 1 3,000 40,050 3 5,722 40,470 101.515 هزار میلیارد 139.673 میلیون 70.356 میلیون 5.053 میلیون 37.552 میلیون 32.805 میلیون 100.964 میلیون 27.589 میلیون 3.64 3.06 0.99 35,587 - 28,713 6,874
ما

بیمه ما

سهام بورس 2,749 40.00 1.43 2,775 14.00 0.50 1403/03/30 28 338,098 1.32 میلیارد 17,859.42 2,789 2,754 2,745 2,754 1 1,300 3,900 1 1,500 3,964 31.584 هزار میلیارد 143.499 میلیون 131.577 میلیون 8 میلیون 115.749 میلیون 15.828 میلیون 52.683 میلیون 5.485 میلیون 5.06 1.75 0.53 279,598 58,500 338,098 -
ددام

زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 12,180 90.00 0.74 12,100 10.00 0.08 1403/03/30 114 264,989 4.32 میلیارد 1,944.06 12,090 12,320 12,170 12,330 1 11,370 16,280 3 6,185 16,400 18.642 هزار میلیارد 20.02 میلیون 10.9 میلیون 1.15 میلیون 6.105 میلیون 4.795 میلیون 6.429 میلیون 1.895 میلیون 7.34 2.9 2.16 263,419 1,570 264,989 -
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 65,800 1,190.00 1.84 65,310 700.00 1.08 1403/03/30 36 8,829 727.44 میلیون 1,097.12 64,610 65,850 65,740 65,900 2 129 82,410 2 1,893 82,930 41.2 هزار میلیارد 35.284 میلیون 10.115 میلیون 500,000 2.629 میلیون 7.487 میلیون 13.758 میلیون 6.38 میلیون 5.12 4.37 2.37 8,809 20 8,439 390
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 22,240 430.00 1.97 22,210 400.00 1.83 1403/03/30 118 234,859 7.09 میلیارد 6,686.32 21,810 22,010 22,000 22,240 1 1,332 30,200 1 20,000 30,250 48.288 هزار میلیارد 56.424 میلیون 31.272 میلیون 1.6 میلیون 20.888 میلیون 10.384 میلیون 25.089 میلیون 7.977 میلیون 4.45 3.42 1.42 187,049 44,142 95,008 136,183
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 19,690 3,380.00 14.65 19,730 3,340.00 14.48 1403/03/30 159 633,222 15.28 میلیارد 3,443.34 23,070 19,750 19,600 20,080 5 23,730 24,050 3 21,447 24,130 368.271 هزار میلیارد 417.2 میلیون 297.049 میلیون 15.3 میلیون 115.331 میلیون 181.718 میلیون 217.208 میلیون 55.862 میلیون 5.4 1.66 1.39 266,713 366,509 442,463 190,759
کپارس

کاشی پارس

سهام بورس 8,120 150.00 1.88 8,000 30.00 0.38 1403/03/30 60 410,785 4.37 میلیارد 3,672.7 7,970 8,000 8,000 8,120 1 4,354 10,660 5 39,372 10,750 17.467 هزار میلیارد 17.867 میلیون 13.265 میلیون 1.635 میلیون 4.784 میلیون 8.481 میلیون 10.729 میلیون 2.591 میلیون 5.05 1.54 1.22 260,678 137,170 381,110 16,738
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 2,306 15.00 0.65 2,300 21.00 0.90 1403/03/30 85 960,632 3.05 میلیارد 23,438.84 2,321 2,340 2,275 2,340 2 9,625 3,150 1 8,608 3,160 21.236 هزار میلیارد 22.089 میلیون 17.696 میلیون 6.735 میلیون 6.598 میلیون 11.098 میلیون 9.879 میلیون 931,223 16.63 1.4 1.57 960,632 - 846,632 114,000
کاما

باما

سهام بورس 3,060 57.00 1.83 3,058 59.00 1.89 1403/03/30 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 47,850.14 3,117 3,055 3,055 3,093 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 97.522 میلیون 43.999 میلیون 30 میلیون 5.782 میلیون 38.217 میلیون 9.186 میلیون 4.634 میلیون 19.8 2.4 9.99 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,082 22.00 1.99 1,083 21.00 1.90 1403/03/30 400 10.15 میلیون 16.63 میلیارد 77,677.72 1,104 1,082 1,082 1,099 1 255,461 1,640 2 83,166 1,650 29.691 هزار میلیارد 39.477 میلیون 38.958 میلیون 18.126 میلیون 19.846 میلیون 19.113 میلیون 10.092 میلیون -307,452 -63.85 1.03 1.95 6.467 میلیون 2.844 میلیون 9.311 میلیون -
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 1,287 26.00 1.98 1,287 26.00 1.98 1403/03/30 43 287,278 4.45 میلیارد 12,890.85 1,313 1,287 1,287 1,287 2 5,956 15,460 4 12,133 15,600 21.475 هزار میلیارد 41.688 میلیون 36.576 میلیون 13.313 میلیون 24.554 میلیون 12.022 میلیون 51.809 میلیون -1,974,937 -8.68 1.43 0.33 228,091 58,187 23,839 262,439
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 1,950 9.00 0.46 1,947 6.00 0.31 1403/03/30 423 4.01 میلیون 9.55 میلیارد 12,177.79 1,941 1,959 1,929 1,976 3 7,483 2,383 3 4,628 2,384 58.555 هزار میلیارد 68.234 میلیون 52.679 میلیون 24.5 میلیون 20.532 میلیون 32.146 میلیون 59.607 میلیون 7.342 میلیون 6.5 1.48 0.8 2.33 میلیون 1.679 میلیون 4.01 میلیون -
بکام

شهید قندی

سهام بورس 2,330 29.00 1.26 2,305 4.00 0.17 1403/03/30 208 2.802 میلیون 7.33 میلیارد 27,038.26 2,301 2,345 2,256 2,345 1 74,057 2,600 1 2,500 2,638 36.071 هزار میلیارد 34.262 میلیون 20.332 میلیون 13.679 میلیون 2.732 میلیون 17.6 میلیون 9.002 میلیون 2.024 میلیون 15.58 1.79 3.5 2.633 میلیون 169,720 2.711 میلیون 91,350
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 22,410 400.00 1.82 22,040 30.00 0.14 1403/03/30 53 107,752 3.31 میلیارد 2,159.01 22,010 22,450 22,010 22,450 2 976 30,630 1 21,000 30,900 27.576 هزار میلیارد 27.106 میلیون 12.211 میلیون 900,000 7.27 میلیون 4.941 میلیون 14.06 میلیون 3.78 میلیون 5.25 4.01 1.41 83,823 23,929 107,752 -
قمرو

قند مرودشت

سهام بورس 5,030 50.00 1.00 5,000 20.00 0.40 1403/03/30 43 1.211 میلیون 7.43 میلیارد 5,382.03 4,980 4,900 4,890 5,070 186 8,160,716 6,140 0 0 0 23.64 هزار میلیارد 20.938 میلیون 7.764 میلیون 4 میلیون 937,580 6.827 میلیون 12.365 میلیون 4.26 میلیون 4.7 2.93 1.62 1.211 میلیون - 210,570 1,000,000
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 10,710 20.00 0.19 10,710 20.00 0.19 1403/03/30 196 145,041 9.78 میلیارد 1,728.68 10,730 10,830 10,600 10,830 0 0 0 0 26.307 هزار میلیارد 26.307 میلیون 10.085 میلیون 2 میلیون 4.887 میلیون 5.198 میلیون 11.956 میلیون 3.104 میلیون 6.9 4.12 1.79 113,129 31,912 132,645 12,396
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 2,944 0.00 0.00 2,943 1.00 0.03 1403/03/30 467 3.418 میلیون 11.68 میلیارد 5,720.95 2,944 2,944 2,924 2,950 1 1,127 3,409 4 1,147 3,410 84.65 هزار میلیارد 90.917 میلیون 41.146 میلیون 18 میلیون 17.342 میلیون 23.804 میلیون 16.657 میلیون 2.465 میلیون 29.85 3.09 4.42 2.639 میلیون 779,000 2.22 میلیون 1.198 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,532 6.00 0.39 1,511 15.00 0.98 1403/03/30 420 8.688 میلیون 17.6 میلیارد 23,191.52 1,526 1,496 1,496 1,548 1 14,804 2,019 2 206,710 2,020 24.189 هزار میلیارد 20.072 میلیون 15.397 میلیون 11.939 میلیون 2.031 میلیون 13.366 میلیون 10.483 میلیون 1.063 میلیون 16.97 1.35 1.72 4.591 میلیون 4.097 میلیون 8.388 میلیون 300,000
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 54,440 1,060.00 1.99 53,880 500.00 0.94 1403/03/30 339 251,318 17.41 میلیارد 669.96 53,380 54,440 53,300 54,440 2 593 69,180 1 166 69,190 17.323 هزار میلیارد 14.787 میلیون 2.17 میلیون 250,000 1.317 میلیون 853,158 957,567 649,258 20.75 15.79 14.07 181,482 67,310 248,792 -
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 33,470 170.00 0.51 33,310 10.00 0.03 1403/03/30 9 39,810 1.61 میلیارد 459.23 33,300 33,630 33,470 33,630 4 41,322 40,440 1 498 40,950 20.22 هزار میلیارد 20.654 میلیون 7.692 میلیون 500,000 3.999 میلیون 3.693 میلیون 9.968 میلیون 2.961 میلیون 5.62 4.51 1.67 39,530 280 39,810 -
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 2,853 55.00 1.97 2,849 51.00 1.82 1403/03/30 78 1.177 میلیون 5.23 میلیارد 40,017.61 2,798 2,745 2,745 2,853 1 4,700 4,410 1 58,354 4,443 17.171 هزار میلیارد 22.79 میلیون 17.459 میلیون 5.134 میلیون 8.164 میلیون 9.295 میلیون 25.029 میلیون 2.638 میلیون 5.54 1.57 0.58 1.009 میلیون 168,244 1.177 میلیون -
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 88,620 650.00 0.74 87,680 290.00 0.33 1403/03/27 77 41,940 5.01 میلیارد 163.42 87,970 87,910 86,220 89,600 1 3,324 118,210 1 45 119,400 23.572 هزار میلیارد 21.238 میلیون 7.175 میلیون 200,000 3.702 میلیون 3.473 میلیون 10.124 میلیون 3.12 میلیون 5.62 5.05 1.73 41,940 - 38,990 2,950
سشمال

سیمان شمال

سهام بورس 14,870 290.00 1.99 14,660 80.00 0.55 1403/03/30 119 279,725 5.19 میلیارد 5,568.14 14,580 14,870 14,860 14,870 1 73,360 18,530 1 8,286 18,540 31.535 هزار میلیارد 28.065 میلیون 11.689 میلیون 1.7 میلیون 3.092 میلیون 8.596 میلیون 8.552 میلیون 4.658 میلیون 5.35 2.9 2.91 212,909 61,816 187,191 87,534
قزوین

قند قزوین

سهام بورس 7,350 100.00 1.38 7,260 10.00 0.14 1403/03/30 43 130,642 1.02 میلیارد 2,674.11 7,250 7,390 7,350 7,390 1 2,000 7,760 1 1,000 7,850 16.162 هزار میلیارد 16.23 میلیون 5.698 میلیون 2.069 میلیون 1.206 میلیون 4.492 میلیون 10.92 میلیون 2.046 میلیون 7.34 3.34 1.38 118,642 12,000 129,942 700
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 1,800 24.00 1.32 1,818 6.00 0.33 1403/03/30 73 783,456 2.27 میلیارد 9,035.63 1,824 1,800 1,790 1,831 1 19,233 2,886 2 27,000 2,899 20.265 هزار میلیارد 20.152 میلیون 14.991 میلیون 8.5 میلیون 4.699 میلیون 10.292 میلیون 9.771 میلیون 968,057 15.96 1.5 1.58 343,951 439,505 750,792 32,664
بسویچ

پارس سوئیچ

سهام بورس 4,761 96.00 1.98 4,821 36.00 0.74 1403/03/30 33 413,905 2.14 میلیارد 23,793.54 4,857 4,760 4,760 4,770 2 232,000 5,090 1 24,935 5,100 66.512 هزار میلیارد 73.292 میلیون 32.38 میلیون 12.89 میلیون 11.15 میلیون 21.231 میلیون 12.236 میلیون 5.661 میلیون 10.98 2.93 5.08 398,840 - 398,840 -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 192,040 3,910.00 2.00 193,140 2,810.00 1.43 1403/03/30 378 87,415 24.63 میلیارد 450.73 195,950 192,040 192,040 195,650 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 53.096 میلیون 11.881 میلیون 233,000 8.094 میلیون 3.787 میلیون 7.039 میلیون 3.341 میلیون 13.47 11.88 6.39 82,915 4,500 87,415 -
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 54,420 1,060.00 1.99 54,030 670.00 1.26 1403/03/30 18 39,418 2.47 میلیارد 3,246.42 53,360 54,420 54,290 54,420 2 755 62,410 1 85 63,590 45.353 هزار میلیارد 44.349 میلیون 16.722 میلیون 728,789 4.973 میلیون 11.75 میلیون 17.592 میلیون 7.781 میلیون 5.06 3.35 2.25 11,431 26,987 34,418 4,000
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 11,900 270.00 2.22 12,080 90.00 0.74 1403/03/30 25 14,066 223.95 میلیون 10,009.38 12,170 12,230 11,760 12,240 1 193 15,870 1 264 16,170 30.533 هزار میلیارد 31.469 میلیون 16.552 میلیون 1.9 میلیون 8.517 میلیون 8.034 میلیون 24.673 میلیون 3.702 میلیون 6.2 2.86 0.93 12,178 1,000 13,178 -
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 28,180 550.00 1.99 27,710 80.00 0.29 1403/03/30 122 128,186 4.35 میلیارد 1,826.5 27,630 28,180 28,110 28,180 1 1,396 33,920 2 4,526 34,200 17.015 هزار میلیارد 16.79 میلیون 5.943 میلیون 500,000 2.935 میلیون 3.008 میلیون 9.453 میلیون 2.411 میلیون 5.75 4.62 1.47 58,072 70,114 128,186 -
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 16,340 320.00 2.00 16,130 110.00 0.69 1403/03/30 70 474,499 8.99 میلیارد 4,947.26 16,020 16,000 16,000 16,340 1 86,848 19,200 3 20,639 19,300 28.939 هزار میلیارد 33.559 میلیون 16.642 میلیون 1.53 میلیون 8.887 میلیون 7.755 میلیون 16.142 میلیون 4.302 میلیون 5.74 3.18 1.53 388,348 15,807 172,327 231,828
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,400 50.00 1.15 4,369 19.00 0.44 1403/03/30 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 20,448.19 4,350 4,263 4,263 4,433 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 70.409 میلیون 27.681 میلیون 15.75 میلیون 1.597 میلیون 26.084 میلیون 4.745 میلیون 5.732 میلیون 12 2.64 14.5 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 3,346 2.00 0.06 3,350 2.00 0.06 1403/03/30 8 71,016 265.38 میلیون 9,907.53 3,348 3,381 3,346 3,381 1 50,000 3,720 1 25,963 3,760 80.778 هزار میلیارد 82.212 میلیون 42.289 میلیون 21.779 میلیون 9.252 میلیون 33.037 میلیون 16.341 میلیون 8.148 میلیون 8.95 2.21 4.46 12,332 58,684 71,016 -
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 23,950 230.00 0.97 23,670 50.00 0.21 1403/03/30 45 460,138 8.66 میلیارد 10,507.11 23,720 24,150 23,250 24,150 1 1,277 18,850 1 10,000 19,030 187.6 هزار میلیارد 248.978 میلیون 39.992 میلیون 10 میلیون 12.278 میلیون 27.713 میلیون 21.013 میلیون 18.166 میلیون 13.03 8.54 11.26 121,715 338,423 460,138 -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 20,070 390.00 1.91 20,060 400.00 1.96 1403/03/30 98 400,435 13.52 میلیارد 7,963.74 20,460 20,060 20,060 20,200 1 381 33,080 1 19,437 33,100 37.874 هزار میلیارد 27.608 میلیون 7.559 میلیون 1.12 میلیون 5.144 میلیون 2.416 میلیون 50.911 میلیون 200,659 111.95 9.31 0.44 399,872 - 399,872 -
دیران

ایران دارو

سهام بورس 6,310 0.00 0.00 6,300 10.00 0.16 1403/03/30 65 433,568 3.53 میلیارد 5,457.68 6,310 6,200 6,190 6,360 2 2,805 8,130 2 2,622 8,180 10.786 هزار میلیارد 13.793 میلیون 7.252 میلیون 880,000 5.414 میلیون 1.837 میلیون 5.809 میلیون 975,503 8.59 4.56 1.44 397,825 35,743 433,568 -
شگل

گلتاش

سهام بورس 5,070 0.00 0.00 5,020 50.00 0.99 1403/03/30 50 231,349 1.54 میلیارد 20,609.37 5,070 4,970 4,970 5,090 3 5,468 6,500 1 1,580 6,530 17.238 هزار میلیارد 25.156 میلیون 16.012 میلیون 2.6 میلیون 12.104 میلیون 3.908 میلیون 17.978 میلیون 1.462 میلیون 8.93 3.34 0.73 231,349 - 231,349 -