همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,219 19.00 1.58 1,226 26.00 2.17 12:30 7,373 463.543 میلیون 568.32 میلیارد 92.143 میلیون 1,200 1,198 1,198 1,238 9 1,636,206 1,218 1 7,959 1,219 2005.753 هزار میلیارد 2.124 میلیارد 2.223 میلیارد 1.636 میلیارد 118.695 میلیون 2.104 میلیارد 343.511 میلیون 324.377 میلیون 6.18 0.95 5.84 265.088 میلیون 198.454 میلیون 340.294 میلیون 123.249 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 40,350 40.00 0.10 40,400 10.00 0.02 12:29 353 539,261 21.81 میلیارد 1,527.65 40,390 40,300 40,300 40,950 3 18,586 40,340 2 20,000 40,350 727.2 هزار میلیارد 937.678 میلیون 287.482 میلیون 18 میلیون 210.478 میلیون 77.003 میلیون 426.721 میلیون 104.174 میلیون 6.98 9.44 1.7 249,607 289,654 395,857 143,404
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 12,340 180.00 1.44 12,560 40.00 0.32 12:29 1,743 14.596 میلیون 183.39 میلیارد 8,373.8 12,520 12,600 12,320 12,790 3 45,051 12,320 1 17,790 12,350 753.6 هزار میلیارد 2.184 میلیارد 1.644 میلیارد 60 میلیون 1.43 میلیارد 213.556 میلیون 292.798 میلیون 97.852 میلیون 7.7 3.53 2.57 6.535 میلیون 8.061 میلیون 12.157 میلیون 2.438 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,363 71.00 3.10 2,389 97.00 4.23 12:30 3,756 157.942 میلیون 377.31 میلیارد 42,050.66 2,292 2,359 2,320 2,430 2 298,483 2,360 3 198,527 2,363 534.96 هزار میلیارد 7.984 میلیارد 7.838 میلیارد 223.926 میلیون 7.449 میلیارد 389.186 میلیون 945.6 میلیون 159.032 میلیون 3.36 1.37 0.57 120.112 میلیون 37.83 میلیون 115.861 میلیون 42.082 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 29,190 30.00 0.10 29,220 60.00 0.21 12:29 383 1.179 میلیون 34.58 میلیارد 3,225.18 29,160 29,390 29,100 29,500 1 1,000 29,130 2 29,739 29,190 321.42 هزار میلیارد 349.162 میلیون 93.875 میلیون 11 میلیون 27.742 میلیون 66.134 میلیون 48.893 میلیون 47.521 میلیون 6.76 4.87 6.57 843,003 335,888 1.095 میلیون 84,216
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,630 180.00 2.79 6,550 100.00 1.55 12:29 680 5.937 میلیون 39.76 میلیارد 8,730.18 6,450 6,650 6,600 6,830 2 131,295 6,630 1 591 6,640 229.25 هزار میلیارد 269.29 میلیون 140.766 میلیون 35 میلیون 40.04 میلیون 100.726 میلیون 44.66 میلیون 40.039 میلیون 5.73 2.28 5.13 5.104 میلیون 832,243 3.907 میلیون 2.029 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,377 24.00 1.02 2,368 15.00 0.64 12:29 800 15.93 میلیون 38.26 میلیارد 19,912.19 2,353 2,400 2,375 2,439 1 5,000 2,376 1 51,883 2,398 1127.284 هزار میلیارد 1.355 میلیارد 817.828 میلیون 476.049 میلیون 228.074 میلیون 589.754 میلیون 513.469 میلیون 133.874 میلیون 8.42 1.91 2.21 15.924 میلیون 5,900 8.239 میلیون 7.691 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,610 106.00 2.35 4,689 185.00 4.11 12:30 8,282 195.914 میلیون 918.63 میلیارد 25,952.17 4,504 4,576 4,576 4,801 1 10,000 4,606 2 7,368 4,620 185.708 هزار میلیارد 191.965 میلیون 72.207 میلیون 39.605 میلیون 6.257 میلیون 65.95 میلیون 2.063 میلیون 1.016 میلیون 182.82 2.82 90.03 176.931 میلیون 18.983 میلیون 179.885 میلیون 16.029 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,570 150.00 2.77 5,550 130.00 2.40 12:29 1,663 27.799 میلیون 154.17 میلیارد 16,716.36 5,420 5,470 5,430 5,650 1 1,000 5,560 1 20,145 5,580 171.773 هزار میلیارد 294.727 میلیون 167.744 میلیون 30.95 میلیون 122.955 میلیون 44.789 میلیون 84.802 میلیون 30.412 میلیون 5.65 3.84 2.03 24.516 میلیون 3.283 میلیون 8.384 میلیون 19.415 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,808 86.00 4.99 1,808 86.00 4.99 12:29 813 74.731 میلیون 135.11 میلیارد 91,920.44 1,722 1,808 1,808 1,808 907 260,494,585 1,808 1 10,000 1,850 282.663 هزار میلیارد 4.174 میلیارد 3.96 میلیارد 156.34 میلیون 3.892 میلیارد 68.715 میلیون 353.904 میلیون 44.782 میلیون 6.31 4.12 0.8 67.731 میلیون 7 میلیون 18.082 میلیون 56.65 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 6,310 70.00 1.12 6,390 150.00 2.40 12:29 1,518 15.567 میلیون 99.46 میلیارد 10,254.75 6,240 6,290 6,270 6,450 1 1,000 6,300 1 33,552 6,310 110.803 هزار میلیارد 138.731 میلیون 43.998 میلیون 7.34 میلیون 27.928 میلیون 16.07 میلیون 5.326 میلیون 8.038 میلیون 13.78 6.9 20.8 15.485 میلیون 82,171 15.235 میلیون 332,200
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,930 136.00 4.87 2,848 54.00 1.93 12:50 1,002 49.865 میلیون 142.04 میلیارد 49,765.29 2,794 2,802 2,802 2,930 2 70,000 2,905 2 3,800 2,939 919.816 هزار میلیارد 6.687 میلیارد 6.397 میلیارد 272.969 میلیون 5.767 میلیارد 630.003 میلیون 925.142 میلیون 231.187 میلیون 3.98 1.46 0.99 23.2 میلیون 26.665 میلیون 32.755 میلیون 17.11 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 11,660 30.00 0.26 11,640 10.00 0.09 12:27 327 1.27 میلیون 14.84 میلیارد 3,883.02 11,630 11,900 11,630 11,900 1 450 11,650 3 17,495 11,700 267.72 هزار میلیارد 340.063 میلیون 172.818 میلیون 23 میلیون 72.343 میلیون 100.475 میلیون 151.613 میلیون 41.247 میلیون 6.49 2.66 1.77 1.177 میلیون 92,290 398,467 871,281
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,680 10.00 0.07 13,680 10.00 0.07 12:29 205 1.487 میلیون 20.42 میلیارد 7,374.48 13,670 13,970 13,660 13,970 1 7,085 13,680 1 2,100 13,710 1326.683 هزار میلیارد 1.481 میلیارد 497.954 میلیون 96.98 میلیون 154.086 میلیون 343.868 میلیون 210.011 میلیون 206.098 میلیون 6.44 3.86 6.32 969,498 517,802 380,863 1.106 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,915 30.00 0.61 5,025 140.00 2.87 12:29 2,638 59.046 میلیون 296.7 میلیارد 22,382.74 4,885 5,080 4,912 5,141 1 91,546 4,915 1 60,000 4,921 99.495 هزار میلیارد 100.557 میلیون 29.777 میلیون 19.8 میلیون 1.062 میلیون 28.714 میلیون 5.296 میلیون 4.82 میلیون 20.64 3.46 18.79 58.496 میلیون 550,000 58.995 میلیون 50,491
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 9,120 130.00 1.45 9,220 230.00 2.56 12:29 2,442 19.867 میلیون 183.2 میلیارد 8,135.5 8,990 9,000 9,000 9,420 2 31,232 9,100 1 13,223 9,100 125.392 هزار میلیارد 133.71 میلیون 26.792 میلیون 13.6 میلیون 8.318 میلیون 18.473 میلیون 8.536 میلیون 8.234 میلیون 15.23 6.79 14.69 16.333 میلیون 3.534 میلیون 18.996 میلیون 871,000
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 8,810 170.00 1.97 8,760 120.00 1.39 12:27 316 1.675 میلیون 14.81 میلیارد 5,299.96 8,640 8,720 8,720 8,970 1 2,857 8,750 2 48,695 8,810 61.101 هزار میلیارد 66.633 میلیون 16.734 میلیون 6.975 میلیون 5.532 میلیون 11.202 میلیون 4.79 میلیون 6.172 میلیون 9.9 5.45 12.76 1.415 میلیون 259,685 1.105 میلیون 570,178
والبر

سر. البرز

سهام بورس 6,000 70.00 1.15 6,070 0.00 0.00 12:29 439 3.13 میلیون 18.98 میلیارد 7,129.33 6,070 6,110 5,990 6,240 2 5,086 5,990 3 405,000 6,050 81.946 هزار میلیارد 91.272 میلیون 36.571 میلیون 13.5 میلیون 9.326 میلیون 27.245 میلیون 7.227 میلیون 12.628 میلیون 6.49 3.01 11.34 2.021 میلیون 1.109 میلیون 3.097 میلیون 32,450
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,136 8.00 0.37 2,157 13.00 0.61 12:29 3,214 93.81 میلیون 202.33 میلیارد 29,188.04 2,144 2,169 2,127 2,188 1 4,000 2,136 1 38,059 2,140 64.71 هزار میلیارد 105.784 میلیون 109.314 میلیون 30 میلیون 41.074 میلیون 68.24 میلیون 44.437 میلیون 27.859 میلیون 2.32 0.95 1.46 88.667 میلیون 5.144 میلیون 90.829 میلیون 2.982 میلیون
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 31,810 10.00 0.03 31,970 150.00 0.47 12:22 245 682,641 21.85 میلیارد 2,786.29 31,820 31,990 31,790 32,490 1 500 31,800 1 10,049 31,810 71.933 هزار میلیارد 107.98 میلیون 45.294 میلیون 2.25 میلیون 36.047 میلیون 9.246 میلیون 33.372 میلیون 10.34 میلیون 6.96 7.78 2.16 211,778 470,863 310,037 372,604
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,747 14.00 0.51 2,747 14.00 0.51 12:29 403 11.923 میلیون 32.75 میلیارد 29,585.57 2,733 2,740 2,732 2,775 1 200,000 2,748 1 25,000 2,758 74.169 هزار میلیارد 89.773 میلیون 51.654 میلیون 27 میلیون 15.604 میلیون 36.051 میلیون 15.934 میلیون 9.905 میلیون 7.48 2.06 4.66 947,331 10.976 میلیون 7.869 میلیون 4.053 میلیون
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 28,780 290.00 1.02 28,550 60.00 0.21 12:29 225 236,759 6.81 میلیارد 1,079.82 28,490 28,800 28,700 28,800 2 503 28,700 5 61,846 28,800 74.23 هزار میلیارد 117.144 میلیون 50.38 میلیون 2.6 میلیون 42.914 میلیون 7.465 میلیون 40.672 میلیون 9.406 میلیون 7.89 9.94 1.82 113,698 123,061 227,712 9,047
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,220 310.00 5.25 6,260 350.00 5.92 12:29 3,240 72.877 میلیون 455.95 میلیارد 22,492.86 5,910 6,090 6,030 6,320 1 20,000 6,210 1 1,000 6,240 73.086 هزار میلیارد 76.464 میلیون 26.768 میلیون 11.675 میلیون 3.378 میلیون 23.39 میلیون 2.742 میلیون 3.805 میلیون 19.21 3.12 26.65 68.295 میلیون 4.582 میلیون 67.971 میلیون 4.906 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,788 74.00 1.57 4,732 18.00 0.38 12:29 570 6.667 میلیون 31.84 میلیارد 11,696.2 4,714 4,770 4,749 4,830 1 71,795 4,780 1 20,771 4,788 264.992 هزار میلیارد 370.243 میلیون 200.773 میلیون 56 میلیون 105.251 میلیون 95.522 میلیون 190.454 میلیون 47.418 میلیون 5.58 2.77 1.39 3.968 میلیون 2.699 میلیون 4.197 میلیون 2.47 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 19,480 190.00 0.98 19,320 30.00 0.16 12:29 126 561,674 10.95 میلیارد 2,853.24 19,290 19,260 19,260 19,660 1 20,000 19,390 1 10,000 19,490 162.288 هزار میلیارد 196.514 میلیون 48.285 میلیون 3.55 میلیون 34.226 میلیون 14.06 میلیون 25.225 میلیون 25.125 میلیون 6.45 11.53 6.43 499,477 62,197 278,207 283,467
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,600 360.00 6.87 5,560 320.00 6.11 12:29 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 26,588.18 5,240 5,290 5,280 5,600 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 114.647 میلیون 47.736 میلیون 17 میلیون 20.127 میلیون 27.609 میلیون 27.595 میلیون 13.504 میلیون 7 3.42 3.43 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 5,980 80.00 1.36 5,950 50.00 0.85 12:29 149 1.219 میلیون 7.37 میلیارد 8,315.06 5,900 6,000 5,980 6,100 3 12,360 5,970 1 9,780 5,980 56.525 هزار میلیارد 80.424 میلیون 40.081 میلیون 9.5 میلیون 23.899 میلیون 16.182 میلیون 28.931 میلیون 9.843 میلیون 5.72 3.48 1.95 1.099 میلیون 120,099 997,289 221,500
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 15,030 710.00 4.96 14,930 610.00 4.26 12:29 682 7.727 میلیون 115.79 میلیارد 11,329.91 14,320 14,700 14,340 15,030 10 843,206 15,030 4 2,519 15,050 373.25 هزار میلیارد 427.899 میلیون 96.399 میلیون 25 میلیون 54.649 میلیون 41.75 میلیون 62.667 میلیون 22.258 میلیون 16.77 8.94 5.96 3.41 میلیون 4.317 میلیون 5.506 میلیون 2.221 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,771 19.00 1.06 1,793 3.00 0.17 12:29 1,005 32.641 میلیون 58.52 میلیارد 32,478.97 1,790 1,752 1,752 1,817 1 21,349 1,771 1 10,000 1,773 54.968 هزار میلیارد 123.985 میلیون 106.31 میلیون 30.657 میلیون 69.016 میلیون 37.293 میلیون 31.543 میلیون 3.559 میلیون 15.45 1.47 1.74 32.441 میلیون 200,000 32.633 میلیون 8,793
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,180 50.00 0.62 8,180 50.00 0.62 12:30 615 6.857 میلیون 56.52 میلیارد 11,149.93 8,130 8,190 8,170 8,400 4 23,430 8,170 1 4,817 8,180 552.15 هزار میلیارد 563.857 میلیون 162.013 میلیون 31 میلیون 11.707 میلیون 150.306 میلیون 72.364 میلیون 71.901 میلیون 7.68 3.67 7.63 3.501 میلیون 3.356 میلیون 4.376 میلیون 2.482 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 21,090 1,000.00 4.98 20,500 410.00 2.04 12:28 90 457,394 9.63 میلیارد 11,023.29 20,090 21,090 20,600 21,090 1 17 21,090 0 0 0 55.596 هزار میلیارد 65.383 میلیون 16.977 میلیون 2.712 میلیون 9.787 میلیون 7.19 میلیون 6.631 میلیون 6.556 میلیون 8.48 7.73 8.39 457,394 - 381,383 76,011
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 21,960 1,040.00 4.97 21,820 900.00 4.30 12:29 598 4.093 میلیون 89.33 میلیارد 6,844.48 20,920 21,190 20,930 21,960 1 433 21,800 0 0 0 58.914 هزار میلیارد 68.366 میلیون 16.037 میلیون 2.7 میلیون 9.452 میلیون 6.585 میلیون 10.328 میلیون 5.066 میلیون 11.63 8.95 5.7 2.031 میلیون 2.062 میلیون 2.573 میلیون 1.52 میلیون
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 48,500 1,430.00 3.04 47,990 920.00 1.95 12:29 161 260,862 12.57 میلیارد 1,519.94 47,070 47,980 47,600 49,360 1 1,204 47,600 1 1,271 48,750 34.313 هزار میلیارد 50.909 میلیون 20.427 میلیون 715,000 16.596 میلیون 3.83 میلیون 15.367 میلیون 5.089 میلیون 6.74 8.97 2.23 165,599 95,263 86,216 174,646
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,920 0.00 0.00 6,000 80.00 1.35 12:29 3,025 51.575 میلیون 309.29 میلیارد 17,049.63 5,920 5,940 5,860 6,150 1 5,082 5,910 2 121,198 5,920 109.2 هزار میلیارد 113.276 میلیون 28.617 میلیون 18.2 میلیون 4.076 میلیون 24.541 میلیون 7.253 میلیون 4.802 میلیون 22.74 4.45 15.06 42.183 میلیون 9.392 میلیون 48.674 میلیون 2.901 میلیون
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 197,740 9,410.00 5.00 197,490 9,160.00 4.86 12:27 830 740,754 146.29 میلیارد 892.47 188,330 190,000 190,000 197,740 60 156,600 197,740 0 0 0 48.851 هزار میلیارد 50.553 میلیون 2.266 میلیون 247,360 1.702 میلیون 563,324 910,142 780,377 62.6 86.72 53.67 719,682 21,072 694,754 46,000
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 6,550 50.00 0.77 6,540 40.00 0.62 12:29 1,500 19.804 میلیون 129.42 میلیارد 13,202.88 6,500 6,530 6,450 6,670 2 17,651 6,510 4 51,946 6,580 28.569 هزار میلیارد 31.8 میلیون 10.655 میلیون 4.368 میلیون 3.232 میلیون 7.424 میلیون 6.565 میلیون 1.987 میلیون 14.38 3.85 4.35 13.987 میلیون 5.817 میلیون 19.589 میلیون 214,975
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 16,010 580.00 3.76 15,870 440.00 2.85 12:29 208 727,025 11.64 میلیارد 3,714.64 15,430 15,500 15,450 16,260 2 1,012 16,000 1 5,094 16,050 35.993 هزار میلیارد 51.377 میلیون 21.894 میلیون 2.268 میلیون 15.383 میلیون 6.51 میلیون 12.124 میلیون 3.627 میلیون 9.92 5.53 2.97 554,397 172,628 717,949 9,076
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 13,600 230.00 1.66 13,750 80.00 0.58 12:29 383 2.141 میلیون 29.44 میلیارد 5,589.1 13,830 14,200 13,580 14,200 1 1,000 13,590 1 600 13,600 24.75 هزار میلیارد 41.908 میلیون 20.506 میلیون 1.8 میلیون 17.158 میلیون 3.348 میلیون 14.462 میلیون 3.249 میلیون 7.62 7.39 1.71 1.65 میلیون 490,582 1.105 میلیون 1.036 میلیون
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 62,000 1,740.00 2.89 62,090 1,830.00 3.04 12:29 198 319,188 19.93 میلیارد 1,692.02 60,260 61,450 61,260 63,270 1 1,861 62,100 2 1,355 62,700 58.986 هزار میلیارد 76.509 میلیون 21.781 میلیون 950,000 17.524 میلیون 4.257 میلیون 13.143 میلیون 9.132 میلیون 6.46 13.86 4.49 224,381 94,807 192,235 126,953
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 7,630 130.00 1.68 7,700 60.00 0.77 12:29 337 2.773 میلیون 21.35 میلیارد 8,228.7 7,760 7,610 7,600 7,910 2 6,000 7,630 1 4,066 7,690 41.041 هزار میلیارد 59.326 میلیون 27.573 میلیون 5.33 میلیون 18.285 میلیون 9.288 میلیون 17.472 میلیون 5.84 میلیون 7.03 4.42 2.35 1.037 میلیون 1.736 میلیون 2.608 میلیون 165,450
کحافظ

کاشی حافظ

سهام بورس 6,850 50.00 0.74 6,940 140.00 2.06 12:29 451 7.225 میلیون 50.15 میلیارد 16,019.93 6,800 6,720 6,720 7,010 2 52,212 6,820 1 42,961 6,850 35.68 هزار میلیارد 45.343 میلیون 23.29 میلیون 5.141 میلیون 9.663 میلیون 13.628 میلیون 14.425 میلیون 5.4 میلیون 6.61 2.62 2.48 2.365 میلیون 4.86 میلیون 3.697 میلیون 3.528 میلیون
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 80,750 1,360.00 1.66 82,230 120.00 0.15 12:29 347 384,247 31.6 میلیارد 1,107.34 82,110 83,850 80,750 83,880 1 250 80,740 1 123 81,390 29.603 هزار میلیارد 47.22 میلیون 21.345 میلیون 360,000 17.617 میلیون 3.728 میلیون 38.759 میلیون 1.91 میلیون 15.5 7.94 0.76 302,517 81,730 369,247 15,000
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 10,810 30.00 0.28 10,980 200.00 1.86 12:29 881 1.123 میلیون 12.38 میلیارد 1,274.94 10,780 11,000 10,720 11,220 1 6,932 10,810 1 1,000 10,870 27.45 هزار میلیارد 35 میلیون 10.423 میلیون 2.5 میلیون 7.55 میلیون 2.873 میلیون 3.887 میلیون 184,151 149.06 9.56 7.06 1.123 میلیون - 1.107 میلیون 16,685
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,810 35.00 0.93 3,815 40.00 1.06 12:29 356 6.908 میلیون 26.48 میلیارد 19,405.03 3,775 3,844 3,775 3,931 2 2,104 3,807 1 1,447 3,810 96.839 هزار میلیارد 878.738 میلیون 837.441 میلیون 25.384 میلیون 781.898 میلیون 55.543 میلیون 101.888 میلیون 16.425 میلیون 5.9 1.74 0.95 3.667 میلیون 3.242 میلیون 3.183 میلیون 3.725 میلیون
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 22,800 120.00 0.52 22,920 0.00 0.00 12:29 701 2.021 میلیون 46.3 میلیارد 2,883.09 22,920 23,000 22,680 23,250 1 220 22,760 1 1,304 22,840 273.894 هزار میلیارد 361.147 میلیون 130.829 میلیون 11.95 میلیون 87.253 میلیون 43.576 میلیون 199.163 میلیون 47.409 میلیون 5.78 6.29 1.38 1.737 میلیون 284,226 2.021 میلیون -
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 11,970 350.00 2.84 12,290 30.00 0.24 12:29 308 413,943 5.06 میلیارد 1,343.97 12,320 12,640 11,940 12,660 1 600 11,980 1 1,300 12,150 31.083 هزار میلیارد 38.669 میلیون 12.976 میلیون 2.529 میلیون 7.586 میلیون 5.39 میلیون 14.655 میلیون 1.955 میلیون 15.9 5.77 2.12 292,093 121,850 390,777 23,166
دسینا

سینادارو

سهام بورس 15,030 120.00 0.80 14,930 20.00 0.13 10:22 76 97,827 1.48 میلیارد 1,287.2 14,910 15,320 15,030 15,340 2 15,519 15,290 5 11,825 15,290 35.832 هزار میلیارد 44.568 میلیون 16.006 میلیون 2.4 میلیون 8.736 میلیون 7.269 میلیون 15.727 میلیون 6.018 میلیون 5.95 4.93 2.28 15,877 81,950 97,827 -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 7,540 250.00 3.43 7,620 330.00 4.53 12:29 1,404 22.945 میلیون 174.92 میلیارد 16,342.51 7,290 7,340 7,340 7,740 2 78,969 7,530 1 63,000 7,540 48.006 هزار میلیارد 49.892 میلیون 17.237 میلیون 6.3 میلیون 1.886 میلیون 15.351 میلیون 7.005 میلیون 6.173 میلیون 7.78 3.13 6.85 15.844 میلیون 7.101 میلیون 20.255 میلیون 2.69 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 2,000 71.00 3.68 2,008 79.00 4.10 12:29 1,176 26.109 میلیون 52.42 میلیارد 22,201.5 1,929 1,942 1,942 2,050 3 30,000 1,985 1 8,421 2,000 22.253 هزار میلیارد 27.108 میلیون 18.327 میلیون 11.082 میلیون 4.855 میلیون 13.472 میلیون 6.402 میلیون -315,510 -70.53 1.65 3.48 26.109 میلیون - 23.585 میلیون 2.524 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,330 57.00 2.39 2,371 16.00 0.67 15:15 3,106 99.175 میلیون 235.12 میلیارد 31,930.19 2,387 2,400 2,315 2,436 1 300,000 2,325 1 161,161 2,334 46.826 هزار میلیارد 52.505 میلیون 26.153 میلیون 19.749 میلیون 5.68 میلیون 20.474 میلیون 11.93 میلیون 1.588 میلیون 29.48 2.29 3.93 98.593 میلیون 582,000 97.513 میلیون 1.662 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 17,550 20.00 0.11 17,650 80.00 0.46 12:29 999 2.374 میلیون 42.08 میلیارد 2,376.73 17,570 17,840 17,500 17,980 2 1,704 17,550 1 30,000 17,610 186.871 هزار میلیارد 248.464 میلیون 132.392 میلیون 10.588 میلیون 61.593 میلیون 70.799 میلیون 75.027 میلیون 35.664 میلیون 5.24 2.64 2.5 2.195 میلیون 179,197 1.34 میلیون 1.034 میلیون
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 145,020 6,900.00 5.00 145,010 6,890.00 4.99 12:29 690 2.762 میلیون 400.46 میلیارد 4,002.38 138,120 139,550 139,550 145,020 127 1,070,022 145,020 1 10,000 147,050 28.277 هزار میلیارد 33.625 میلیون 6.045 میلیون 195,000 5.349 میلیون 696,750 16.737 میلیون 1.537 میلیون 18.4 40.58 1.69 2.757 میلیون 4,243 260,944 2.501 میلیون
دروز

روز دارو

سهام بورس 11,220 140.00 1.26 11,180 100.00 0.90 12:29 662 3.275 میلیون 36.6 میلیارد 4,947.7 11,080 11,110 10,800 11,480 3 21,929 11,100 1 625 11,220 15.648 هزار میلیارد 24.667 میلیون 11.272 میلیون 699,840 9.019 میلیون 2.253 میلیون 7.778 میلیون 965,671 16.2 6.95 2.01 3.252 میلیون 23,809 3.265 میلیون 10,600
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 5,840 0.00 0.00 5,940 100.00 1.71 12:30 380 2.327 میلیون 13.84 میلیارد 6,122.72 5,840 5,810 5,800 6,040 1 1,000 5,800 1 36,405 5,850 19.032 هزار میلیارد 25.733 میلیون 9.857 میلیون 3.204 میلیون 6.733 میلیون 3.123 میلیون 6.65 میلیون 285,642 66.52 6.08 2.86 2.272 میلیون 54,951 2.327 میلیون -
کطبس

ذغالسنگ نگین

سهام بورس 19,390 450.00 2.38 19,430 490.00 2.59 12:29 362 1.541 میلیون 29.94 میلیارد 4,256.69 18,940 18,810 18,810 19,780 1 28,000 19,310 1 2,500 19,390 15.253 هزار میلیارد 18.681 میلیون 6.47 میلیون 785,000 3.428 میلیون 3.042 میلیون 5.055 میلیون 1.804 میلیون 8.45 5.01 3.02 1.462 میلیون 78,482 962,294 578,626
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 41,240 1,240.00 3.10 40,390 390.00 0.98 12:29 118 116,503 4.81 میلیارد 935.86 40,000 39,600 39,600 41,530 2 2,217 41,240 3 4,778 41,450 30.293 هزار میلیارد 42.049 میلیون 16.619 میلیون 750,000 11.756 میلیون 4.863 میلیون 9.5 میلیون 3.635 میلیون 8.33 6.23 3.19 115,503 1,000 94,203 22,300
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,580 140.00 1.66 8,480 40.00 0.47 12:30 420 8.195 میلیون 69.77 میلیارد 19,512.02 8,440 8,530 8,400 8,580 2 1,355 8,460 3 181,754 8,580 1696 هزار میلیارد 1.718 میلیارد 215.314 میلیون 140 میلیون 21.635 میلیون 193.679 میلیون 48.487 میلیون 47.022 میلیون 35.98 8.74 34.9 632,934 7.562 میلیون 4.413 میلیون 3.782 میلیون
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 10,170 90.00 0.89 10,190 110.00 1.09 12:29 925 5.221 میلیون 53.19 میلیارد 5,644.25 10,080 9,900 9,830 10,420 2 1,000 10,130 1 336 10,190 20.38 هزار میلیارد 32.216 میلیون 14.412 میلیون 2 میلیون 11.836 میلیون 2.576 میلیون 10.066 میلیون 862,146 23.64 7.91 2.02 4.371 میلیون 850,261 4.951 میلیون 270,000
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 186,020 3,030.00 1.66 183,080 90.00 0.05 12:16 100 14,572 2.72 میلیارد 156.73 182,990 186,000 186,000 188,000 2 138 186,020 1 100 186,800 366.16 هزار میلیارد 384.15 میلیون 52.884 میلیون 2 میلیون 17.99 میلیون 34.894 میلیون 102.286 میلیون 53.602 میلیون 6.83 10.49 3.58 14,572 - 14,572 -
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 42,000 110.00 0.26 42,030 80.00 0.19 12:29 348 659,242 27.71 میلیارد 1,894.37 42,110 43,250 41,650 43,260 1 120 41,700 1 200 42,280 42.03 هزار میلیارد 44.377 میلیون 8.698 میلیون 1,000,000 2.347 میلیون 6.351 میلیون 9.739 میلیون 5.629 میلیون 7.47 6.62 4.32 231,128 428,114 657,122 2,120
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 17,520 140.00 0.79 17,790 130.00 0.74 12:27 384 1.263 میلیون 22.46 میلیارد 3,288.14 17,660 18,000 17,490 18,360 2 800 17,500 1 1,500 17,670 10.674 هزار میلیارد 11.595 میلیون 2.59 میلیون 600,000 867,432 1.722 میلیون 3.037 میلیون 901,381 11.84 6.2 3.51 1.142 میلیون 120,335 1.23 میلیون 32,670
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 32,100 430.00 1.36 31,850 180.00 0.57 12:27 233 648,052 20.71 میلیارد 1.422 میلیون 31,670 32,000 31,620 32,420 1 250 32,010 2 5,735 32,100 80.469 هزار میلیارد 114.614 میلیون 46.373 میلیون 2.527 میلیون 34.145 میلیون 12.228 میلیون 81.372 میلیون 10.553 میلیون 7.63 6.58 0.99 586,093 61,959 648,052 -
ما

بیمه ما

سهام بورس 4,380 7.00 0.16 4,392 19.00 0.43 12:28 101 1.088 میلیون 4.82 میلیارد 7,567.15 4,373 4,343 4,343 4,487 1 25,000 4,373 2 75,000 4,450 35.136 هزار میلیارد 130.928 میلیون 111.184 میلیون 8 میلیون 95.792 میلیون 15.392 میلیون 37.336 میلیون 6.047 میلیون 5.81 2.28 0.94 454,744 633,578 1.088 میلیون -
ددام

زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 16,010 500.00 3.03 15,960 550.00 3.33 12:29 1,123 5.076 میلیون 81.03 میلیارد 4,519.98 16,510 16,700 15,690 17,100 3 27,130 16,010 2 12,074 16,080 18.354 هزار میلیارد 24.023 میلیون 8.395 میلیون 1.15 میلیون 5.669 میلیون 2.727 میلیون 6.176 میلیون 1.759 میلیون 10.43 6.73 2.97 4.964 میلیون 111,900 5.075 میلیون 591
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 81,150 800.00 1.00 80,870 520.00 0.65 12:29 124 81,109 6.62 میلیارد 618.08 80,350 81,320 80,970 82,980 1 240 81,160 1 300 82,210 40.435 هزار میلیارد 43.311 میلیون 7.471 میلیون 500,000 2.876 میلیون 4.596 میلیون 13.582 میلیون 7.178 میلیون 5.63 8.81 2.98 78,712 2,397 76,332 4,777
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 32,610 760.00 2.39 32,630 780.00 2.45 15:13 434 807,150 26.33 میلیارد 1,859.79 31,850 32,500 32,000 33,070 1 3,684 32,610 1 426 32,750 52.208 هزار میلیارد 70.663 میلیون 23.287 میلیون 1.6 میلیون 18.455 میلیون 4.831 میلیون 24.126 میلیون 9.261 میلیون 5.64 10.81 2.16 370,618 436,532 763,650 43,500
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 22,270 270.00 1.23 22,160 160.00 0.73 12:30 660 1.768 میلیون 39.62 میلیارد 2,678.67 22,000 22,060 22,060 22,580 2 729 22,250 2 37,508 22,270 339.048 هزار میلیارد 489.145 میلیون 310.173 میلیون 15.3 میلیون 150.097 میلیون 160.076 میلیون 203.461 میلیون 93.735 میلیون 3.62 2.12 1.67 1.622 میلیون 145,781 1.544 میلیون 224,350
کپارس

کاشی پارس

سهام بورس 10,900 170.00 1.58 10,940 210.00 1.96 12:26 253 1.783 میلیون 19.51 میلیارد 7,045.91 10,730 10,690 10,690 11,060 1 18,772 10,840 1 5,000 10,900 17.892 هزار میلیارد 21.841 میلیون 11.571 میلیون 1.635 میلیون 3.949 میلیون 7.622 میلیون 9.843 میلیون 3.004 میلیون 5.96 2.35 1.82 607,628 1.175 میلیون 1.729 میلیون 53,900
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 2,868 48.00 1.70 2,866 46.00 1.63 12:29 283 3.405 میلیون 9.85 میلیارد 12,031.39 2,820 2,882 2,850 2,928 1 14,500 2,865 2 40,000 2,880 19.303 هزار میلیارد 26.658 میلیون 18.316 میلیون 6.735 میلیون 7.356 میلیون 10.96 میلیون 11.557 میلیون 1.535 میلیون 12.58 1.76 1.67 2.687 میلیون 718,323 3.405 میلیون -
کاما

باما

سهام بورس 5,000 270.00 5.71 5,016 286.00 6.05 12:29 4,482 97.641 میلیون 489.74 میلیارد 21,785.12 4,730 4,933 4,927 5,061 1 12,250 4,999 7 219,200 5,000 100.32 هزار میلیارد 107.037 میلیون 42.629 میلیون 20 میلیون 6.717 میلیون 35.912 میلیون 10.28 میلیون 8.334 میلیون 12.04 2.79 9.76 95.172 میلیون 2.469 میلیون 84.803 میلیون 12.838 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,963 31.00 1.55 1,973 21.00 1.05 12:29 3,335 172.111 میلیون 339.63 میلیارد 51,607.64 1,994 2,014 1,945 2,060 5 433,784 1,961 1 49,955 1,963 35.764 هزار میلیارد 59.837 میلیون 43.194 میلیون 18.126 میلیون 24.073 میلیون 19.121 میلیون 8.221 میلیون -62,500 -572.22 1.87 4.35 153.377 میلیون 18.734 میلیون 171.801 میلیون 310,000
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 16,200 280.00 1.76 16,180 260.00 1.63 12:29 308 1.131 میلیون 18.3 میلیارد 3,670.91 15,920 15,880 15,870 16,480 1 1,000 16,020 1 1,894 16,200 22.417 هزار میلیارد 39.641 میلیون 31.721 میلیون 1.385 میلیون 17.224 میلیون 14.497 میلیون 55.267 میلیون 1.268 میلیون 17.68 1.55 0.41 1.13 میلیون 700 1.131 میلیون -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 3,444 48.00 1.41 3,487 91.00 2.68 12:29 2,777 46.978 میلیون 163.82 میلیارد 16,916.77 3,396 3,455 3,405 3,550 1 10,000 3,441 1 22,775 3,444 62.766 هزار میلیارد 80.74 میلیون 46.581 میلیون 18 میلیون 17.974 میلیون 28.607 میلیون 56.071 میلیون 8.758 میلیون 7.17 2.19 1.13 45.851 میلیون 1.127 میلیون 37.132 میلیون 9.846 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 3,014 8.00 0.27 3,086 80.00 2.66 12:29 938 22.206 میلیون 68.53 میلیارد 23,674.2 3,006 3,058 3,006 3,150 1 98,000 3,014 4 21,177 3,020 42.213 هزار میلیارد 47.428 میلیون 21.759 میلیون 10.04 میلیون 5.215 میلیون 16.544 میلیون 6.603 میلیون 2.295 میلیون 18.4 2.55 6.39 21.385 میلیون 821,284 22.206 میلیون -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,790 12.00 0.43 2,830 52.00 1.87 12:29 1,589 35.087 میلیون 99.28 میلیارد 22,080.91 2,778 2,814 2,757 2,890 1 2,000 2,787 1 166,966 2,790 18.29 هزار میلیارد 24.737 میلیون 11.621 میلیون 6.463 میلیون 6.447 میلیون 5.174 میلیون 6.491 میلیون -930,056 -19.67 3.54 2.82 34.383 میلیون 703,212 28.798 میلیون 6.288 میلیون
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 30,080 120.00 0.40 30,450 250.00 0.83 12:29 375 704,789 21.46 میلیارد 1,879.44 30,200 29,110 29,110 31,460 1 3,000 29,920 1 1,070 30,080 27.405 هزار میلیارد 36.185 میلیون 12.092 میلیون 900,000 8.78 میلیون 3.312 میلیون 14.638 میلیون 4.132 میلیون 6.63 8.27 1.87 538,595 166,194 694,983 9,806
قمرو

قند مرودشت

سهام بورس 9,890 180.00 1.85 9,780 70.00 0.72 12:29 179 1.142 میلیون 11.2 میلیارد 5,314.91 9,710 9,700 9,700 9,890 1 15,500 9,800 4 3,720 9,900 19.56 هزار میلیارد 21.364 میلیون 6.869 میلیون 2 میلیون 1.804 میلیون 5.065 میلیون 10.053 میلیون 3.218 میلیون 6.05 3.85 1.94 393,237 748,835 1.142 میلیون -
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 71,600 2,410.00 3.26 72,890 1,120.00 1.51 12:29 176 139,355 10.09 میلیارد 774.54 74,010 73,500 71,590 74,290 4 83,337 71,600 1 8,521 71,800 28.573 هزار میلیارد 33.24 میلیون 7.34 میلیون 392,000 4.667 میلیون 2.673 میلیون 9.504 میلیون 2.954 میلیون 9.67 10.69 3.01 110,305 29,050 127,836 11,519
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 5,420 100.00 1.88 5,370 50.00 0.94 12:29 1,049 4.065 میلیون 21.98 میلیارد 3,875.51 5,320 5,320 5,320 5,440 4 25,682 5,400 8 44,102 5,420 96.66 هزار میلیارد 120.695 میلیون 43.765 میلیون 18 میلیون 24.035 میلیون 19.73 میلیون 16.284 میلیون 6.792 میلیون 14.23 4.91 5.94 4.065 میلیون - 3.55 میلیون 514,979
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,970 63.00 3.30 2,017 110.00 5.77 12:29 3,355 181.079 میلیون 365.22 میلیارد 53,972.9 1,907 1,993 1,937 2,040 1 2,316 1,954 4 502,590 1,970 24.082 هزار میلیارد 26.309 میلیون 15.027 میلیون 11.939 میلیون 2.227 میلیون 12.8 میلیون 9.004 میلیون 796,298 30.24 1.88 2.67 176.97 میلیون 4.109 میلیون 152.152 میلیون 28.927 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,890 1,430.00 2.18 67,520 2,060.00 3.15 12:29 1,360 1.472 میلیون 99.36 میلیارد 1,082.1 65,460 66,210 65,370 68,400 1 935 66,890 1 205 66,900 16.88 هزار میلیارد 18.315 میلیون 1.751 میلیون 250,000 1.435 میلیون 315,406 754,138 148,824 113.42 53.52 22.38 1.472 میلیون - 1.472 میلیون -
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 42,440 400.00 0.95 42,180 140.00 0.33 12:26 207 476,259 20.09 میلیارد 1,462.68 42,040 42,060 41,900 42,500 1 4,733 41,940 1 500 42,440 21.09 هزار میلیارد 24.018 میلیون 5.722 میلیون 500,000 2.928 میلیون 2.795 میلیون 8.869 میلیون 2.876 میلیون 7.32 7.53 2.37 409,974 66,285 251,290 224,969
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 4,713 23.00 0.49 4,735 45.00 0.96 12:29 710 9.09 میلیون 43.04 میلیارد 12,803.04 4,690 4,792 4,677 4,840 1 40,083 4,713 2 4,349 4,715 18.251 هزار میلیارد 25.988 میلیون 14.888 میلیون 3.854 میلیون 7.737 میلیون 7.151 میلیون 20.368 میلیون 1.501 میلیون 12.16 2.55 0.9 8.666 میلیون 424,308 8.707 میلیون 382,858
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 108,910 670.00 0.62 109,550 1,310.00 1.21 12:29 195 144,515 15.83 میلیارد 765.09 108,240 110,730 108,310 110,730 2 362 108,910 8 51,903 109,970 21.91 هزار میلیارد 25.011 میلیون 4.673 میلیون 200,000 3.101 میلیون 1.572 میلیون 8.071 میلیون 2.476 میلیون 8.85 13.94 2.71 115,082 29,433 144,515 -
سشمال

سیمان شمال

سهام بورس 15,790 60.00 0.38 15,770 40.00 0.25 12:29 53 301,492 4.78 میلیارد 5,810.65 15,730 15,710 15,710 16,000 1 1,000 15,740 1 2,603 15,980 26.809 هزار میلیارد 31.919 میلیون 11.01 میلیون 1.7 میلیون 5.11 میلیون 5.9 میلیون 7.049 میلیون 4.398 میلیون 6.08 4.54 3.8 263,928 37,564 152,466 149,026
قزوین

قند قزوین

سهام بورس 8,400 140.00 1.69 8,480 220.00 2.66 12:29 346 5.019 میلیون 42.55 میلیارد 14,505.66 8,260 8,120 8,120 8,600 1 606 8,390 1 12,069 8,400 17.549 هزار میلیارد 18.708 میلیون 4.589 میلیون 2.069 میلیون 1.16 میلیون 3.43 میلیون 10.587 میلیون 2.148 میلیون 8.17 5.12 1.66 1.713 میلیون 3.306 میلیون 1.693 میلیون 3.326 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,340 34.00 1.03 3,377 71.00 2.15 12:29 462 8.382 میلیون 28.3 میلیارد 18,142.57 3,306 3,325 3,321 3,450 1 4,000 3,340 1 42,736 3,358 23.639 هزار میلیارد 28.581 میلیون 14.318 میلیون 7 میلیون 4.942 میلیون 9.375 میلیون 9.104 میلیون 193,058 122.45 2.52 2.6 8.257 میلیون 124,400 8.254 میلیون 127,400
بسویچ

پارس سوئیچ

سهام بورس 5,030 20.00 0.40 5,040 10.00 0.20 12:29 259 2.736 میلیون 13.75 میلیارد 10,563.9 5,050 5,040 4,980 5,140 1 10,000 5,000 1 8,507 5,030 64.966 هزار میلیارد 76.094 میلیون 29.582 میلیون 12.89 میلیون 11.128 میلیون 18.454 میلیون 12.064 میلیون 5.469 میلیون 11.88 3.52 5.39 1.022 میلیون 1.714 میلیون 2.693 میلیون 43,048
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 370,890 5,270.00 1.44 368,290 2,670.00 0.73 12:29 435 210,399 77.49 میلیارد 483.68 365,620 372,290 360,890 378,870 1 30 363,000 2 2,145 370,890 85.812 هزار میلیارد 93.623 میلیون 10.203 میلیون 233,000 7.811 میلیون 2.392 میلیون 6.207 میلیون 3.349 میلیون 25.63 35.87 13.82 81,278 129,121 182,274 28,125
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 58,890 1,120.00 1.94 58,460 690.00 1.19 12:29 349 199,969 11.75 میلیارد 572.98 57,770 57,260 57,260 59,000 1 14,000 58,890 2 6,430 58,990 42.605 هزار میلیارد 46.057 میلیون 11.661 میلیون 728,789 3.452 میلیون 8.209 میلیون 13.888 میلیون 6.896 میلیون 6.18 5.19 3.07 43,420 156,549 145,747 54,222
لابسا

آبسال

سهام بورس 9,750 330.00 3.27 10,070 10.00 0.10 12:29 969 7.065 میلیون 71.12 میلیارد 7,290.77 10,080 10,080 9,650 10,570 4 33,485 9,750 1 90 9,780 27.189 هزار میلیارد 31.686 میلیون 8.885 میلیون 2.7 میلیون 4.497 میلیون 4.388 میلیون 10.885 میلیون 1.647 میلیون 16.66 6.25 2.52 6.729 میلیون 335,308 7.022 میلیون 43,107
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 3,779 63.00 1.64 3,863 21.00 0.55 12:29 4,293 96.824 میلیون 373.99 میلیارد 22,554 3,842 3,900 3,770 3,999 1 3,208 3,775 1 32,099 3,779 25.882 هزار میلیارد 35.413 میلیون 19.428 میلیون 6.7 میلیون 9.531 میلیون 9.897 میلیون 18.525 میلیون 3.108 میلیون 8.33 2.62 1.4 93.262 میلیون 3.562 میلیون 95.341 میلیون 1.483 میلیون
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 19,010 480.00 2.59 18,940 410.00 2.21 12:25 197 1.012 میلیون 19.18 میلیارد 5,335.35 18,530 18,720 18,400 19,190 2 20,762 18,680 2 6,701 19,040 35.986 هزار میلیارد 42.358 میلیون 12.643 میلیون 1.9 میلیون 6.372 میلیون 6.271 میلیون 20.63 میلیون 3.271 میلیون 11 5.74 1.74 482,546 529,834 521,301 491,079
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 40,230 1,220.00 2.94 40,570 880.00 2.12 12:29 1,136 1.488 میلیون 60.38 میلیارد 1,310.18 41,450 41,300 40,000 43,450 1 130 39,960 1 27,635 40,230 20.285 هزار میلیارد 22.738 میلیون 4.415 میلیون 500,000 2.453 میلیون 1.963 میلیون 8.137 میلیون 2.284 میلیون 8.89 10.34 2.5 1.483 میلیون 4,879 1.488 میلیون 150
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 57,000 1,390.00 2.50 56,110 500.00 0.90 12:26 129 95,376 5.44 میلیارد 698.98 55,610 57,000 55,570 57,400 1 351 56,660 3 1,928 57,000 29.713 هزار میلیارد 41.324 میلیون 16.601 میلیون 529,550 11.611 میلیون 4.99 میلیون 14.88 میلیون 4.101 میلیون 7.25 5.95 2 26,175 69,201 79,291 16,085
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 7,040 280.00 4.14 7,070 310.00 4.59 12:29 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 13,477.89 6,760 7,040 6,910 7,220 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 75.961 میلیون 22.272 میلیون 10.5 میلیون 1.726 میلیون 20.546 میلیون 7.159 میلیون 6.818 میلیون 10.89 3.61 10.37 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 3,610 89.00 2.53 3,534 13.00 0.37 12:29 158 1.539 میلیون 5.53 میلیارد 10,686.94 3,521 3,557 3,540 3,644 2 15,157 3,600 1 1,400 3,625 76.967 هزار میلیارد 88.199 میلیون 41.335 میلیون 15.2 میلیون 11.232 میلیون 30.103 میلیون 15.167 میلیون 9.178 میلیون 8.39 2.56 5.07 1.464 میلیون 75,121 1.493 میلیون 46,190
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 18,290 10.00 0.05 18,310 30.00 0.16 12:26 134 1.078 میلیون 19.8 میلیارد 8,693.94 18,280 18,290 18,280 18,510 1 609 18,300 2 43,770 18,460 183.1 هزار میلیارد 189.422 میلیون 21.516 میلیون 10 میلیون 6.322 میلیون 15.195 میلیون 13.854 میلیون 11.722 میلیون 15.61 12.04 13.21 290,942 786,689 873,122 204,509
خوساز

محورسازان

سهام بورس 35,000 300.00 0.86 35,410 710.00 2.05 12:29 273 664,953 23.54 میلیارد 2,435.73 34,700 34,050 34,050 35,940 1 1,784 35,000 2 10,570 35,380 39.655 هزار میلیارد 43.036 میلیون 5.642 میلیون 1.12 میلیون 3.381 میلیون 2.261 میلیون 45.621 میلیون 629,176 63.03 17.54 0.87 584,953 80,000 654,820 10,133
دیران

ایران دارو

سهام بورس 8,680 130.00 1.52 8,730 180.00 2.11 12:28 450 3.425 میلیون 29.88 میلیارد 7,610.73 8,550 8,650 8,650 8,830 2 3,300 8,670 1 3,154 8,690 11.611 هزار میلیارد 15.566 میلیون 6.077 میلیون 880,000 3.955 میلیون 2.122 میلیون 4.767 میلیون 896,710 12.95 5.47 2.44 3.425 میلیون - 3.386 میلیون 38,700