همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,380 460.00 4.64 11:42 6,314 81.01 میلیون 841.2 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3041.34 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 11:43 5,144 55.54 میلیون 380.7 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.75 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,990 470.00 4.94 9,790 270.00 2.84 11:42 628 7.73 میلیون 77.2 میلیارد 12,267.46 9,520 9,900 9,800 9,990 40 2,355,624 9,610 1 4,850 10,000 2812.6 هزار میلیارد 3.24 میلیارد 1.079 میلیارد 287 میلیون 465.986 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 7.09 3.65 7.27 11.518 میلیون 11.626 میلیون 8.771 میلیون 14.373 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 26,690 1,270.00 5.00 26,410 990.00 3.89 11:42 505 4.23 میلیون 112.4 میلیارد 8,336.04 25,420 25,550 25,550 26,690 1 63,855 25,800 6 113,600 25,900 1071.225 هزار میلیارد 1.082 میلیارد 254.385 میلیون 40.5 میلیون 12.614 میلیون 208.81 میلیون 127.951 میلیون 125.845 میلیون 8.5 5.12 8.36 4.348 میلیون 10.808 میلیون 8.782 میلیون 6.374 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 12,540 590.00 4.94 12,410 460.00 3.85 11:41 555 8.46 میلیون 106 میلیارد 14,785.39 11,950 12,220 12,220 12,540 18 292,896 12,100 1 1,000 12,190 1013.86 هزار میلیارد 1.131 میلیارد 255.208 میلیون 81.5 میلیون 126.993 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 6.26 7.89 6.05 11.058 میلیون 7.254 میلیون 13.464 میلیون 4.849 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 133,920 6,370.00 4.99 133,910 6,360.00 4.99 11:41 700 1.21 میلیون 162.6 میلیارد 1,664.52 127,550 133,920 129,030 133,920 166 621,848 127,660 1 266 127,860 803.46 هزار میلیارد 870.642 میلیون 289.051 میلیون 6 میلیون 67.182 میلیون 165.607 میلیون 197.399 میلیون 128.117 میلیون 6.27 4.85 4.07 1.139 میلیون 372,118 173,837 1.338 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 11:42 3,000 59.24 میلیون 385.8 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 11:42 3,044 53.87 میلیون 302.8 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.22 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 93,180 4,430.00 4.99 92,350 3,600.00 4.06 11:41 1,621 2.54 میلیون 234.8 میلیارد 1,584.23 88,750 89,900 89,760 93,180 405 1,572,006 88,750 1 3,950 92,310 831.24 هزار میلیارد 1.165 میلیارد 452.488 میلیون 9 میلیون 333.873 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.39 9.11 1.38 6.277 میلیون 81,588 1.128 میلیون 5.231 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,979 88.00 4.65 11:42 6,511 350.06 میلیون 692.8 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,070 620.00 4.98 12,790 340.00 2.73 11:43 656 5.51 میلیون 71.9 میلیارد 8,653.48 12,450 12,900 12,800 13,070 83 2,083,160 12,510 1 6,163 12,600 920.88 هزار میلیارد 988.651 میلیون 227.415 میلیون 72 میلیون 68.491 میلیون 158.924 میلیون 91.064 میلیون 87.246 میلیون 10.55 5.79 10.11 14.901 میلیون 4.273 میلیون 17.27 میلیون 1.903 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,103 195.00 4.99 4,035 127.00 3.25 11:42 1,161 20.05 میلیون 82.2 میلیارد 17,871.98 3,908 4,103 4,103 4,103 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 685.95 هزار میلیارد 776.616 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 14.89 2.95 0.66 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 5,290 250.00 4.96 5,200 160.00 3.17 11:41 1,021 17.99 میلیون 94.8 میلیارد 17,048.78 5,040 5,160 5,150 5,290 60 5,421,999 5,080 1 2,000 5,180 625.2 هزار میلیارد 755.864 میلیون 364.442 میلیون 120 میلیون 133.064 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 4.41 3.25 1.57 16.439 میلیون 8.802 میلیون 16.707 میلیون 8.534 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 166,910 7,940.00 4.99 162,160 3,190.00 2.01 11:37 325 265,363 44.2 میلیارد 841.71 158,970 166,800 163,870 166,910 5 866 163,700 1 140 163,850 973.14 هزار میلیارد 1.122 میلیارد 256.521 میلیون 6 میلیون 148.723 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون 7.63 14.95 2.56 209,651 52,570 197,286 64,935
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,840 440.00 3.28 13,550 150.00 1.12 11:34 220 3.08 میلیون 42.7 میلیارد 14,580.04 13,400 13,430 13,420 13,950 1 53,570 13,510 1 10,000 13,640 1314.076 هزار میلیارد 1.353 میلیارد 265.231 میلیون 30 میلیون 42.117 میلیون 223.114 میلیون 116.734 میلیون 114.441 میلیون 11.47 5.88 11.24 770,756 4.73 میلیون 920,718 4.58 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 35,820 1,700.00 4.98 35,420 1,300.00 3.81 11:42 999 2.55 میلیون 90.7 میلیارد 2,595.04 34,120 35,000 34,650 35,820 15 155,078 34,570 1 2,000 34,990 354.4 هزار میلیارد 449.704 میلیون 168.308 میلیون 10 میلیون 95.604 میلیون 55.347 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 5.31 6.4 0.66 2.363 میلیون 291,588 2.65 میلیون 4,100
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,577 75.00 4.99 1,565 63.00 4.19 11:42 5,511 257.29 میلیون 402.8 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,577 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 305.974 هزار میلیارد 961.756 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.96 17.31 1.12 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 11,560 550.00 5.00 11,550 540.00 4.90 11:42 817 10.62 میلیون 122.7 میلیارد 13,449.16 11,010 11,410 11,250 11,560 1 2,500 11,250 1 2,000 11,250 249.018 هزار میلیارد 592.983 میلیون 383.209 میلیون 21.56 میلیون 343.965 میلیون 46.218 میلیون 29.116 میلیون 15.569 میلیون 15.99 5.39 8.56 6.488 میلیون 695,557 7.163 میلیون 20,000
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,290 660.00 4.84 13,880 250.00 1.83 11:42 381 4.06 میلیون 57.9 میلیارد 10,574.31 13,630 13,940 13,510 14,310 1 1,500 13,650 1 3,472 13,740 556.8 هزار میلیارد 1.197 میلیارد 739.57 میلیون 40 میلیون 644.58 میلیون 93.738 میلیون 145.981 میلیون 21.003 میلیون 26.42 5.92 3.8 1.797 میلیون 1.008 میلیون 1.768 میلیون 1.037 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,822 86.00 4.95 1,794 58.00 3.34 11:41 1,595 55.6 میلیون 100.6 میلیارد 35,526.72 1,736 1,788 1,750 1,822 1 27,700 1,764 1 2,000 1,764 314.76 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.22 1.57 0.59 59.866 میلیون - 56.299 میلیون 3.567 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,780 320.00 4.95 6,620 160.00 2.48 11:41 766 11.38 میلیون 76.7 میلیارد 14,539.05 6,460 6,480 6,480 6,780 2 400,000 6,480 1 9,000 6,530 397.8 هزار میلیارد 606.933 میلیون 279.654 میلیون 60 میلیون 210.333 میلیون 72.992 میلیون 66.351 میلیون 9.613 میلیون 41.26 5.43 5.98 8.403 میلیون 2.298 میلیون 9.701 میلیون 1,000,000
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 7,810 370.00 4.97 7,760 320.00 4.30 11:38 262 10.78 میلیون 84.2 میلیارد 41,909.81 7,440 7,630 7,630 7,810 1 99,200 7,550 1 77,290 7,600 240.56 هزار میلیارد 262.877 میلیون 73.329 میلیون 31 میلیون 22.317 میلیون 51.011 میلیون 34.449 میلیون 33.962 میلیون 7.08 4.72 6.98 3.155 میلیون 856,548 3.347 میلیون 665,281
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 44,130 1,110.00 2.58 43,400 380.00 0.88 11:42 349 849,029 37.7 میلیارد 2,422.05 43,020 44,480 43,070 45,160 1 505 43,150 1 10 43,390 783.36 هزار میلیارد 904.171 میلیون 229.69 میلیون 13.8 میلیون 122.971 میلیون 89.675 میلیون 359.548 میلیون 121.23 میلیون 6.44 8.72 2.17 597,868 259,718 306,517 551,069
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,812 86.00 4.98 1,792 66.00 3.82 11:41 1,692 60.38 میلیون 108.2 میلیارد 35,871.94 1,726 1,755 1,731 1,812 1 6,349 1,758 1 10,000 1,759 241.271 هزار میلیارد 262.702 میلیون 171.458 میلیون 134.638 میلیون 21.565 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 26.75 1.6 32.01 92.216 میلیون 20.785 میلیون 111.305 میلیون 1.696 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 39,190 1,860.00 4.98 38,360 1,030.00 2.76 11:37 283 1.52 میلیون 59.6 میلیارد 5,463.08 37,330 39,180 38,100 39,190 62 1,505,701 37,560 1 30,000 39,210 309.335 هزار میلیارد 372.866 میلیون 124.489 میلیون 8.064 میلیون 63.531 میلیون 46.129 میلیون 169.46 میلیون 57.853 میلیون 5.35 6.71 1.83 3.169 میلیون 529,542 2.398 میلیون 1.301 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,150 430.00 4.93 8,780 60.00 0.69 11:42 383 3.83 میلیون 35 میلیارد 6,449.27 8,720 9,090 8,810 9,150 1 3,200 8,920 1 600 8,970 742.56 هزار میلیارد 779.183 میلیون 217.164 میلیون 54.9 میلیون 41.663 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 7.72 4.31 7.7 5.839 میلیون 2.825 میلیون 5.447 میلیون 3.218 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 7,730 360.00 4.88 7,630 260.00 3.53 11:42 410 8.19 میلیون 63.2 میلیارد 20,641.44 7,370 7,430 7,430 7,730 12 204,780 7,450 1 2,918 7,450 207.918 هزار میلیارد 237.956 میلیون 89.359 میلیون 27.25 میلیون 30.038 میلیون 59.366 میلیون 43.877 میلیون 42.269 میلیون 4.92 3.5 4.74 7.36 میلیون 1.385 میلیون 6.532 میلیون 2.213 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,998 95.00 4.99 1,998 95.00 4.99 11:42 798 38.42 میلیون 76.8 میلیارد 25,012.53 1,903 1,998 1,998 1,998 271 23,760,340 1,903 1 200 1,930 139.86 هزار میلیارد 149.1 میلیون 142.715 میلیون 70 میلیون 13.02 میلیون 129.695 میلیون 12.303 میلیون 9.88 میلیون 27.37 1.04 10.98 48.576 میلیون - 45.952 میلیون 2.624 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,604 124.00 5.00 2,581 101.00 4.07 11:42 2,185 53.74 میلیون 138.7 میلیارد 25,091.72 2,480 2,551 2,500 2,604 2 59,646 2,543 2 10,536 2,545 158.742 هزار میلیارد 347.853 میلیون 280.686 میلیون 61.504 میلیون 189.174 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 4.92 1.74 0.57 90.788 میلیون 24.841 میلیون 101.739 میلیون 13.89 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 2,922 139.00 4.99 2,887 104.00 3.74 11:38 706 18.23 میلیون 53.2 میلیارد 25,185.07 2,783 2,859 2,820 2,922 1 10,483 2,815 1 3,000 2,819 162.008 هزار میلیارد 206.981 میلیون 136.488 میلیون 56 میلیون 45.533 میلیون 85.344 میلیون 112.8 میلیون 30.369 میلیون 5.32 1.89 1.43 13.682 میلیون 200,000 11.632 میلیون 2.25 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 56,770 2,700.00 4.99 55,230 1,160.00 2.15 1400/11/6 - - - 1,957.46 54,070 54,080 54,080 56,770 1 547 56,750 1 5,737 56,770 281.673 هزار میلیارد 345.33 میلیون 133.701 میلیون 5.1 میلیون 63.657 میلیون 62.323 میلیون 99.985 میلیون 39.282 میلیون 7.17 4.52 2.82 646,199 160,275 483,385 323,089
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,612 76.00 4.95 1,568 32.00 2.08 11:43 1,040 37.97 میلیون 60.7 میلیارد 35,443.99 1,536 1,570 1,540 1,612 2 43,000 1,539 1 215,721 1,540 246.079 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -6.15 3.69 1.33 23.523 میلیون 14.235 میلیون 32.458 میلیون 5.3 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,550 360.00 3.53 10,290 100.00 0.98 11:41 433 4.51 میلیون 47.5 میلیارد 9,704.59 10,190 10,500 10,200 10,690 7 189,144 10,150 2 108,901 10,180 420.746 هزار میلیارد 473.605 میلیون 148.901 میلیون 27 میلیون 55.305 میلیون 91.684 میلیون 87.375 میلیون 85.305 میلیون 4.91 4.57 4.8 1.826 میلیون 3.148 میلیون 682,629 4.291 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 24,080 1,140.00 4.97 23,990 1,050.00 4.58 11:41 1,317 7.34 میلیون 176.2 میلیارد 5,648.7 22,940 23,470 23,250 24,080 1 567 23,220 2 23,667 23,250 119.95 هزار میلیارد 123.689 میلیون 11.695 میلیون 5 میلیون 3.739 میلیون 6.902 میلیون 3.375 میلیون 3.063 میلیون 39.16 17.38 35.54 15.546 میلیون 709,306 16.048 میلیون 207,345
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 97,290 4,630.00 5.00 94,560 1,900.00 2.05 11:41 512 524,056 50.6 میلیارد 996.24 92,660 94,000 92,560 97,290 2 4,008 92,200 1 574 92,560 170.865 هزار میلیارد 176.048 میلیون 41.47 میلیون 1.79 میلیون 7.009 میلیون 21.348 میلیون 35.608 میلیون 22.815 میلیون 7.41 7.92 4.75 1.476 میلیون - 235,329 1.241 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 15,180 720.00 4.98 15,130 670.00 4.63 11:42 1,787 6.1 میلیون 92.4 میلیارد 3,467.44 14,460 15,140 14,860 15,180 1 10,325 14,780 2 2,500 14,790 111.128 هزار میلیارد 132.571 میلیون 29.087 میلیون 5.8 میلیون 21.517 میلیون 7.644 میلیون 2.68 میلیون 2.365 میلیون 46.95 14.53 41.44 9.37 میلیون 1.502 میلیون 10.863 میلیون 8,800
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 7,610 360.00 4.97 7,590 340.00 4.69 11:39 701 8.21 میلیون 62.3 میلیارد 11,849.8 7,250 7,450 7,390 7,610 1 6,408 7,390 7 88,293 7,400 106.26 هزار میلیارد 119.939 میلیون 32.406 میلیون 14 میلیون 13.679 میلیون 17.73 میلیون 8.355 میلیون 7.901 میلیون 13.45 5.99 12.72 21.894 میلیون 1.196 میلیون 23.008 میلیون 82,120
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 121,980 5,800.00 4.99 118,280 2,100.00 1.81 11:36 326 334,472 40.6 میلیارد 1,039.49 116,180 121,000 117,000 121,980 9 47,378 118,240 1 200 118,500 236.72 هزار میلیارد 249.232 میلیون 57.027 میلیون 2 میلیون 12.732 میلیون 29.691 میلیون 84.693 میلیون 40.101 میلیون 5.9 7.97 2.79 546,376 - 452,686 93,690
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,440 140.00 2.22 6,300 0.00 0.00 11:42 432 18.44 میلیون 117.9 میلیارد 9,444.03 6,300 6,280 6,250 6,440 1 200,000 6,290 4 13,617 6,310 306.72 هزار میلیارد 334.813 میلیون 88.746 میلیون 48 میلیون 32.413 میلیون 55.499 میلیون 46.543 میلیون 10.839 میلیون 27.9 5.45 6.5 244,649 1.4 میلیون 1.645 میلیون -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 19,710 930.00 4.95 18,980 200.00 1.06 11:40 165 1.57 میلیون 31 میلیارد 9,042.28 18,780 19,550 19,160 19,710 1 10,000 19,060 1 880 19,330 384.721 هزار میلیارد 484.275 میلیون 147.234 میلیون 20.238 میلیون 100.97 میلیون 41.084 میلیون 169.637 میلیون 39.147 میلیون 9.81 9.35 2.26 372,384 224,818 484,575 112,627