همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 0.00 0.00 45,390 0.00 0.00 1400/06/24 - - - 4,089.81 45,390 45,390 - - 2623 28,707,319 45,390 0 0 0 226.95 هزار میلیارد 230.082 میلیون 9.47 میلیون 5 میلیون 3.132 میلیون 6.338 میلیون 3.107 میلیون 3.209 میلیون - 29.41 59.99 7.254 میلیون 300,000 4.536 میلیون 3.017 میلیون
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 37,000 1,760.00 4.99 37,000 1,760.00 4.99 12:29 23,531 5.61 میلیون 207.4 میلیارد 257.81 35,240 37,000 37,000 37,000 9999 96,223,808 35,240 0 0 0 148 هزار میلیارد 158.935 میلیون 30.964 میلیون 4 میلیون 10.935 میلیون 20.029 میلیون 42.753 میلیون 19.753 میلیون - - - 1.678 میلیون 100,000 1.275 میلیون 502,202
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 267,770 1,500.00 0.56 266,270 0.00 0.00 1400/06/28 - - - 510.61 266,270 267,770 - - 675 523,016 267,770 0 0 0 65.865 هزار میلیارد 67.299 میلیون 1.758 میلیون 247,360 1.434 میلیون 324,111 251,646 234,481 280.9 203.22 261.74 3.841 میلیون 102 3.805 میلیون 36,128
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 35,620 1,690.00 4.98 35,620 1,690.00 4.98 09:03 23,073 7.11 میلیون 253.2 میلیارد 101.17 33,930 35,620 35,620 35,620 5714 65,168,153 33,930 4 284 33,930 53.43 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.039 میلیون 300,000 4.312 میلیون 10.027 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 29,290 1,380.00 4.94 29,220 1,310.00 4.69 1400/05/5 1,147 3.04 میلیون 88.8 میلیارد 2,649.44 27,910 28,490 28,490 29,300 0 0 0 0 49.674 هزار میلیارد 56.436 میلیون 17.05 میلیون 1.7 میلیون 6.762 میلیون 10.288 میلیون 3.942 میلیون 5.613 میلیون 8.85 4.83 12.6 3.034 میلیون 5,000 2.489 میلیون 550,000
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 10,030 190.00 1.93 9,990 150.00 1.52 12:29 5,971 4.11 میلیون 41 میلیارد 687.56 9,840 9,990 9,970 10,070 9 284,846 9,860 1 120 9,860 109.89 هزار میلیارد 116.923 میلیون 21.863 میلیون 7 میلیون 7.033 میلیون 14.83 میلیون 9.879 میلیون 8.069 میلیون - 7.3 10.96 1.091 میلیون 1.975 میلیون 3.066 میلیون 642
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 47,320 30.00 0.06 47,310 20.00 0.04 12:29 985 8.35 میلیون 395.1 میلیارد 8,478.7 47,290 47,310 47,280 47,360 3 4,375 47,290 1 124 47,290 2838.6 هزار میلیارد 2.845 میلیارد 70.089 میلیون 45.2 میلیون 19.423 میلیون 50.666 میلیون 19.594 میلیون 17.35 میلیون - 56 144.81 745,358 9.141 میلیون 6.394 میلیون 3.492 میلیون
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 60,150 600.00 1.01 59,970 420.00 0.71 1400/05/23 660 1.5 میلیون 89.7 میلیارد 2,267.02 59,550 60,600 59,610 60,600 0 0 0 0 149.925 هزار میلیارد 173.974 میلیون 32.672 میلیون 2.5 میلیون 24.049 میلیون 8.623 میلیون 47.428 میلیون 11.305 میلیون 13.26 17.39 3.16 538,079 958,151 1.171 میلیون 325,000
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 547,050 26,050.00 5.00 540,190 19,190.00 3.68 12:27 818 107,647 58.1 میلیارد 131.6 521,000 540,000 526,000 547,050 7 5,774 532,800 1 10 540,000 29.264 هزار میلیارد 29.445 میلیون 4.207 میلیون 54,173 181,643 4.025 میلیون 15.48 میلیون 3.541 میلیون 8.26 7.27 1.89 50,547 - 50,047 500
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 27,060 1,280.00 4.97 27,020 1,240.00 4.81 12:26 601 2.07 میلیون 56 میلیارد 3,451.07 25,780 26,150 25,500 27,060 22 66,352 25,500 1 1,377 25,550 22.584 هزار میلیارد 26.516 میلیون 5.264 میلیون 835,821 3.932 میلیون 1.332 میلیون 15.296 میلیون 647,275 34.89 16.96 1.48 816,789 32,596 849,376 9
لخزر

پارس خزر

سهام بورس 162,660 7,740.00 5.00 161,670 6,750.00 4.36 12:29 783 316,549 51.2 میلیارد 404.28 154,920 159,700 154,940 162,660 1 4,822 154,040 1 396 155,000 24.445 هزار میلیارد 29.391 میلیون 8.221 میلیون 151,200 4.946 میلیون 3.275 میلیون 10.362 میلیون 1.756 میلیون 13.92 7.46 2.36 577,024 6,152 576,089 7,087
فاما

اما

سهام بورس 19,990 130.00 0.65 20,430 570.00 2.87 12:29 1,640 7.49 میلیون 153 میلیارد 4,567.08 19,860 20,800 19,520 20,850 93 620,307 19,880 1 666 20,000 30.645 هزار میلیارد 32.604 میلیون 6.319 میلیون 1.5 میلیون 1.959 میلیون 4.36 میلیون 7.148 میلیون 2.547 میلیون 12.03 7.03 4.29 1.714 میلیون - 1.261 میلیون 453,220
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 3,455 164.00 4.98 3,422 131.00 3.98 12:29 6,768 115.45 میلیون 395.1 میلیارد 17,058.65 3,291 3,250 3,250 3,455 0 0 0 82 5,320,438 3,268 22.116 هزار میلیارد 23.137 میلیون 1.265 میلیون 510,000 1.022 میلیون 243,585 993,290 -62,845 -351.91 90.79 22.27 89.127 میلیون 1.776 میلیون 90.903 میلیون -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 28,400 540.00 1.94 28,110 250.00 0.90 12:30 7,419 6.06 میلیون 170.3 میلیارد 816.6 27,860 28,500 26,900 29,000 23 260,186 27,940 1 64 27,940 89.952 هزار میلیارد 102.512 میلیون 23.044 میلیون 3.2 میلیون 12.56 میلیون 10.484 میلیون 19.09 میلیون 5.406 میلیون 16.64 8.58 4.71 3.76 میلیون - 3.559 میلیون 200,944
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 72,290 3,440.00 5.00 70,800 1,950.00 2.83 12:27 2,197 2.07 میلیون 146.8 میلیارد 943.59 68,850 72,290 65,410 72,290 141 295,984 69,240 1 18,849 72,350 25.488 هزار میلیارد 32.94 میلیون 9.268 میلیون 360,000 7.452 میلیون 1.816 میلیون 14.573 میلیون 1.243 میلیون 150.32 14.31 1.78 1.17 میلیون 9,963 872,716 306,777
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 20,400 480.00 2.30 21,070 190.00 0.91 12:29 1,346 5.7 میلیون 120.2 میلیارد 4,237.36 20,880 21,840 20,190 21,850 9 59,741 21,150 1 2,000 28,500 68.288 هزار میلیارد 73.3 میلیون 12.166 میلیون 3.241 میلیون 5.012 میلیون 7.154 میلیون 4.439 میلیون 6.135 میلیون 11.13 9.54 15.38 4.562 میلیون 3.684 میلیون 4.494 میلیون 3.752 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 42,810 1,210.00 2.91 43,140 1,540.00 3.70 12:29 6,315 14.1 میلیون 608.1 میلیارد 2,232.13 41,600 43,680 40,400 43,680 269 881,812 41,820 1 48 41,820 15.099 هزار میلیارد 15.253 میلیون 1.417 میلیون 350,000 153,704 1.264 میلیون 390,899 915,636 16.49 11.95 38.64 1.533 میلیون - 1.533 میلیون -
قهکمت

قند هگمتان

سهام بورس 39,560 1,880.00 4.99 39,000 1,320.00 3.50 1400/06/1 865 1.83 میلیون 71.5 میلیارد 2,119.89 37,680 38,000 37,000 39,560 0 0 0 0 16.006 هزار میلیارد 17.65 میلیون 3.135 میلیون 410,400 1.644 میلیون 1.491 میلیون 5.05 میلیون 900,269 17.78 10.74 3.17 1.408 میلیون 425,231 1.328 میلیون 505,746
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 21,740 1,030.00 4.97 21,330 620.00 2.99 12:29 9,148 38.75 میلیون 826.5 میلیارد 4,235.81 20,710 21,740 20,080 21,740 282 2,644,411 20,890 3 1,245 20,970 17.064 هزار میلیارد 18.347 میلیون 2.488 میلیون 799,997 1.284 میلیون 1.205 میلیون 1.953 میلیون 410,772 41.54 14.16 8.74 10.98 میلیون - 8.785 میلیون 2.195 میلیون
درازک

دارو رازک

سهام بورس 46,680 1,600.00 3.55 45,610 530.00 1.18 12:29 679 1.14 میلیون 52 میلیارد 1,678 45,080 44,010 43,040 46,960 2 3,413 44,890 2 18,067 44,900 40.57 هزار میلیارد 51.367 میلیون 13.37 میلیون 889,500 10.797 میلیون 2.574 میلیون 8.17 میلیون 3.528 میلیون 11.5 15.76 4.97 944,231 66,000 734,214 276,017
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,350 300.00 4.96 6,300 250.00 4.13 12:29 7,559 95.84 میلیون 604.1 میلیارد 12,678.5 6,050 6,350 6,100 6,350 375 18,324,159 6,090 1 14,242 6,160 11.635 هزار میلیارد 12.016 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 50.68 23.84 16.68 87.236 میلیون 941,465 61.767 میلیون 26.41 میلیون
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 205,520 7,380.00 3.72 201,090 2,950.00 1.49 12:29 1,685 619,832 124.6 میلیارد 367.85 198,140 198,140 195,400 207,880 1 137 197,130 1 31 199,010 28.957 هزار میلیارد 34.405 میلیون 7.157 میلیون 144,000 5.448 میلیون 1.708 میلیون 17.553 میلیون 3.631 میلیون 7.97 16.95 1.65 327,861 - 322,861 5,000
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 13,600 640.00 4.94 13,250 290.00 2.24 12:29 5,060 33.23 میلیون 440.2 میلیارد 6,566.23 12,960 13,600 12,530 13,600 240 2,906,167 13,040 0 0 0 18.932 هزار میلیارد 22.31 میلیون 5.69 میلیون 1.429 میلیون 3.378 میلیون 2.312 میلیون 7.605 میلیون 775,346 24.42 8.19 2.5 1.144 میلیون - 1.144 میلیون -
قلرست

قند لرستان

سهام بورس 23,280 1,100.00 4.96 23,210 1,030.00 4.64 12:29 1,304 3.77 میلیون 87.5 میلیارد 2,892.15 22,180 23,150 22,200 23,280 1 427 22,700 1 3,605 22,710 9.284 هزار میلیارد 9.727 میلیون 2.057 میلیون 400,000 443,210 1.613 میلیون 1.492 میلیون 672,246 13.81 5.75 6.22 1.956 میلیون - 1.956 میلیون -
دسینا

سینادارو

سهام بورس 20,890 990.00 4.97 20,360 460.00 2.31 12:29 297 1.68 میلیون 34.3 میلیارد 5,667.63 19,900 20,050 19,650 20,890 1 481 19,880 2 2,984 20,180 16.288 هزار میلیارد 20.919 میلیون 8.018 میلیون 800,000 4.631 میلیون 3.387 میلیون 4.473 میلیون 1.259 میلیون 12.94 4.81 3.64 289,665 138,376 273,324 154,717
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 4,460 209.00 4.92 4,396 145.00 3.41 12:29 2,096 32.36 میلیون 142.3 میلیارد 15,439.55 4,251 4,463 4,237 4,463 32 5,511,340 4,296 1 10,000 4,350 11.095 هزار میلیارد 13.993 میلیون 4.843 میلیون 2.524 میلیون 2.898 میلیون 1.945 میلیون 4.78 میلیون 643,179 17.25 5.71 2.32 12.75 میلیون 65,116 12.299 میلیون 515,891
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 9,900 420.00 4.43 9,740 260.00 2.74 12:29 1,868 10.93 میلیون 106.5 میلیارد 5,852.34 9,480 9,950 9,200 9,950 1 871 9,760 3 9,705 9,840 11.688 هزار میلیارد 14.014 میلیون 3.063 میلیون 1.2 میلیون 2.326 میلیون 736,743 2.718 میلیون 243,314 48.04 15.86 4.3 7.12 میلیون 2.31 میلیون 9.419 میلیون 11,128
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 21,500 550.00 2.63 21,570 620.00 2.96 12:29 3,399 11.92 میلیون 257.1 میلیارد 3,506.29 20,950 21,990 20,400 21,990 224 1,856,172 20,950 1 600 21,650 10.785 هزار میلیارد 12.355 میلیون 2.423 میلیون 150,000 1.57 میلیون 853,277 1.807 میلیون 368,043 29.3 12.64 5.97 1.599 میلیون - 1.319 میلیون 280,000
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 4,059 193.00 4.99 4,043 177.00 4.58 12:29 2,665 66.84 میلیون 270.2 میلیارد 25,081.85 3,866 4,059 3,882 4,059 140 11,197,984 3,882 1 6,000 4,002 6.316 هزار میلیارد 8.093 میلیون 2.923 میلیون 1.562 میلیون 1.777 میلیون 1.146 میلیون 2.232 میلیون 216,983 29.11 5.51 2.83 7.864 میلیون - 5.464 میلیون 2.4 میلیون
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 28,020 1,320.00 4.94 27,610 910.00 3.41 12:29 2,457 6.37 میلیون 175.9 میلیارد 2,592.42 26,700 28,030 26,010 28,030 180 1,326,589 26,840 1 245 29,000 8.144 هزار میلیارد 9.127 میلیون 2.263 میلیون 294,981 982,411 1.281 میلیون 2.094 میلیون 719,378 11.32 6.36 3.89 2.968 میلیون 1.023 میلیون 3.69 میلیون 301,000
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 24,880 590.00 2.43 24,740 450.00 1.85 12:29 436 1.73 میلیون 42.9 میلیارد 3,513.87 24,290 24,300 24,300 25,370 1 211 24,010 1 2,000 24,290 14.25 هزار میلیارد 18.772 میلیون 5.802 میلیون 576,000 4.522 میلیون 1.28 میلیون 2.677 میلیون 827,832 17.21 11.13 5.32 283,470 - 283,470 -
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 8,490 40.00 0.47 8,600 70.00 0.82 12:28 249 1.3 میلیون 11.2 میلیارد 5,228.45 8,530 8,770 8,380 8,900 3 41,772 8,660 1 4,400 8,770 21.751 هزار میلیارد 23.266 میلیون 5.6 میلیون 2.529 میلیون 1.516 میلیون 4.084 میلیون 4.809 میلیون 940,761 23.12 5.33 4.52 784,222 1.121 میلیون 1.705 میلیون 200,000
فمراد

آلومراد

سهام بورس 22,620 1,070.00 4.97 22,420 870.00 4.04 12:28 2,439 7.71 میلیون 172.9 میلیارد 3,162.48 21,550 21,510 21,510 22,620 1 3,000 21,560 1 1,000 21,750 4.484 هزار میلیارد 4.881 میلیون 462,982 49,535 215,351 247,631 781,797 170,037 26.37 18.11 5.74 7.736 میلیون 510,000 8.236 میلیون 10,000
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 13,930 470.00 3.49 13,770 310.00 2.30 12:29 1,892 7.63 میلیون 105 میلیارد 4,030.98 13,460 13,580 13,220 14,130 87 590,287 13,500 1 1,000 13,770 6.362 هزار میلیارد 7.886 میلیون 2.474 میلیون 462,000 1.524 میلیون 949,750 1.682 میلیون 206,417 30.82 6.7 3.78 4.104 میلیون 13,809 3.817 میلیون 301,359
ولیز

لیزینگ ایران

سهام بورس 2,003 95.00 4.98 1,939 31.00 1.62 12:27 108 2.68 میلیون 5.4 میلیارد 6,712.08 1,908 2,003 2,003 2,003 370 23,931,259 2,000 0 0 0 7.756 هزار میلیارد 11.437 میلیون 2.223 میلیون 600,000 3.681 میلیون -1,458,160 155,330 -675,854 -51.03 -5.15 48.34 247,483 - 247,483 -
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 85,000 3,230.00 3.66 88,610 380.00 0.43 12:29 2,856 2.7 میلیون 239.1 میلیارد 944.84 88,230 92,640 83,820 92,640 210 370,031 89,700 0 0 0 28.72 هزار میلیارد 38.595 میلیون 10.664 میلیون 324,120 9.874 میلیون 789,960 23.819 میلیون 521,035 64.92 37.64 1.25 126,155 - 126,155 -
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 27,900 900.00 3.33 27,260 260.00 0.96 12:29 515 1.55 میلیون 42.3 میلیارد 3,015.8 27,000 27,870 26,530 28,270 1 1,072 26,890 1 100,000 27,000 12.403 هزار میلیارد 15.385 میلیون 3.876 میلیون 255,000 2.982 میلیون 894,273 2.793 میلیون 943,738 13.14 13.87 4.45 368,853 157,193 526,046 -
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 6,680 70.00 1.06 6,630 20.00 0.30 12:29 269 1.55 میلیون 10.3 میلیارد 5,750.04 6,610 6,770 6,350 6,940 1 50,000 6,650 2 6,553 6,700 31.824 هزار میلیارد 32.84 میلیون 9.932 میلیون 4.8 میلیون 1.016 میلیون 8.916 میلیون 3.571 میلیون 3.453 میلیون 9.23 3.57 8.91 1.004 میلیون 1.575 میلیون 1.737 میلیون 841,862
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 110,440 2,040.00 1.81 112,850 370.00 0.33 12:29 5,667 4.25 میلیون 480.1 میلیارد 750.79 112,480 118,000 106,860 118,000 400 645,301 112,570 0 0 0 17.33 هزار میلیارد 17.571 میلیون 1.057 میلیون 153,563 241,753 815,235 1.513 میلیون 395,643 43.8 21.26 11.45 3.116 میلیون 33,866 2.51 میلیون 639,842
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 61,600 560.00 0.92 61,230 190.00 0.31 12:29 397 265,277 16.2 میلیارد 668.2 61,040 64,090 59,100 64,090 16 24,926 61,490 1 12,511 67,850 15.308 هزار میلیارد 17.347 میلیون 2.75 میلیون 250,000 2.04 میلیون 710,663 2.103 میلیون 1.547 میلیون 9.89 21.54 7.28 598,887 - 238,887 360,000