همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 11,700 160.00 1.39 11,870 330.00 2.86 1400/01/25 36,379 191.38 میلیون 2.271 هزار میلیارد 8,352.87 11,540 11,750 11,550 12,200 1983 54,567,929 11,540 1 2,500 11,540 1685.54 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 359.779 میلیون 80 میلیون 89.007 میلیون 270.773 میلیون 269.413 میلیون 269.16 میلیون 6.26 6.22 6.26 79.746 میلیون 11.1 میلیون 60.362 میلیون 30.484 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 23,830 130.00 0.55 24,090 390.00 1.65 1400/01/25 2,504 7.27 میلیون 175.3 میلیارد 2,905.29 23,700 24,250 23,500 24,800 4 2,720 23,720 2 9,723 23,740 1336.995 هزار میلیارد 1.405 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 12.11 7.71 7.25 7.294 میلیون 128,500 4.617 میلیون 2.805 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 14,890 30.00 0.20 15,040 180.00 1.21 1400/01/25 1,698 8.27 میلیون 124.3 میلیارد 4,867.89 14,860 14,820 14,750 15,400 2 5,312 15,020 1 346 15,030 1504 هزار میلیارد 1.624 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 13.33 8.07 6.29 4.886 میلیون 149,316 4.095 میلیون 939,997
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 36,650 690.00 1.92 36,530 570.00 1.59 1400/01/25 877 3.88 میلیون 141.8 میلیارد 4,426.04 35,960 35,960 35,960 37,000 1 560 36,030 2 4,761 36,180 657.54 هزار میلیارد 729.836 میلیون 151.594 میلیون 13.8 میلیون 72.296 میلیون 79.298 میلیون 204.2 میلیون 64.62 میلیون 10.18 8.29 3.22 957,358 1.017 میلیون 1.003 میلیون 971,079
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,300 180.00 1.90 9,510 30.00 0.32 1400/01/25 4,739 28.31 میلیون 269.2 میلیارد 5,974.86 9,480 9,410 9,300 9,660 2 65,000 9,390 3 2,497 9,400 2729.37 هزار میلیارد 3.327 میلیارد 923.278 میلیون 143.5 میلیون 522.888 میلیون 400.39 میلیون 225.5 میلیون 216.455 میلیون 12.61 6.82 12.1 19.664 میلیون 6.801 میلیون 17.231 میلیون 9.234 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 19,720 240.00 1.20 20,170 210.00 1.05 1400/01/25 912 6.21 میلیون 125.2 میلیارد 6,808.66 19,960 19,970 19,620 20,500 1 48,878 19,720 1 255 19,970 816.885 هزار میلیارد 831.087 میلیون 147.617 میلیون 40.5 میلیون 14.202 میلیون 133.415 میلیون 57.954 میلیون 57.155 میلیون 14.29 6.12 14.1 3.16 میلیون 1.031 میلیون 2.367 میلیون 1.824 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 14,870 60.00 0.41 14,980 170.00 1.15 1400/01/25 4,279 27.4 میلیون 410.3 میلیارد 6,402.55 14,810 15,000 14,730 15,420 142 5,635,049 14,840 4 9,000 15,000 749 هزار میلیارد 813.841 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 9.23 5.76 2.95 26.607 میلیون 3.616 میلیون 12.684 میلیون 17.538 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 93,190 610.00 0.65 95,160 1,360.00 1.45 1400/01/25 849 1.26 میلیون 120.2 میلیارد 1,487.44 93,800 95,490 92,510 96,990 1 47 94,920 1 57 94,930 570.96 هزار میلیارد 637.503 میلیون 133.041 میلیون 6 میلیون 66.543 میلیون 66.498 میلیون 112.207 میلیون 80.392 میلیون 7.1 8.59 5.09 376,173 189,753 368,209 197,717
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 32,850 220.00 0.67 33,400 770.00 2.36 1400/01/25 33,220 77.47 میلیون 2.588 هزار میلیارد 2,645.99 32,630 33,900 32,290 34,450 1686 6,614,976 32,840 1 2,000 32,840 193.72 هزار میلیارد 202.83 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 101.37 27.78 86.44 27.963 میلیون 3.355 میلیون 30.817 میلیون 501,006
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 22,250 900.00 4.22 22,200 850.00 3.98 1400/01/25 1,918 3.59 میلیون 79.7 میلیارد 1,872.35 21,350 21,730 21,600 22,630 1 597 21,970 1 4,579 21,970 111 هزار میلیارد 116.775 میلیون 15.567 میلیون 3 میلیون 5.775 میلیون 9.793 میلیون 23.85 میلیون 2.751 میلیون 40.35 11.33 4.66 1.694 میلیون 2.064 میلیون 2.715 میلیون 1.043 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 82,000 810.00 1.00 82,110 920.00 1.13 1399/12/19 - - - 1,113.51 81,190 80,000 - - 1 75,999 82,000 2 400 82,200 328.44 هزار میلیارد 345.205 میلیون 29.042 میلیون 4 میلیون 16.765 میلیون 12.277 میلیون 30.775 میلیون 11.499 میلیون 28.56 26.75 10.67 1.207 میلیون 1.749 میلیون 2.874 میلیون 82,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 62,020 630.00 1.01 62,980 330.00 0.53 1400/01/25 3,820 4.27 میلیون 268.7 میلیارد 1,117.09 62,650 63,260 61,500 64,810 69 155,894 62,850 1 10,000 63,000 566.82 هزار میلیارد 779.123 میلیون 289.678 میلیون 9 میلیون 212.303 میلیون 77.375 میلیون 326.264 میلیون 61.937 میلیون 9.15 7.33 1.74 6.776 میلیون 191,306 4.005 میلیون 2.962 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 37,520 1,020.00 2.79 37,540 1,040.00 2.85 1399/12/26 - - - 3,312.71 36,500 37,620 - - 45 2,242,585 36,500 2 5,434 36,510 102.857 هزار میلیارد 105.362 میلیون 11.848 میلیون 2.74 میلیون 5.354 میلیون 6.493 میلیون 7.763 میلیون 3.273 میلیون 320.86 15.84 13.25 1.016 میلیون 3.778 میلیون 4.039 میلیون 754,502
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 326,900 2,260.00 0.70 327,460 2,820.00 0.87 1400/01/25 679 221,195 72.7 میلیارد 325.77 324,640 317,900 324,010 333,100 1 802 332,150 2 1,188 332,150 311.087 هزار میلیارد 345.145 میلیون 102.603 میلیون 950,000 34.058 میلیون 68.546 میلیون 40.621 میلیون 67.344 میلیون 4.62 4.54 7.66 263,164 5,498 161,271 107,391
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 26,190 30.00 0.11 26,330 110.00 0.42 1400/01/25 625 1.87 میلیون 49.4 میلیارد 2,990.94 26,220 26,220 25,710 27,500 1 1,000 25,990 1 7,907 26,000 505.536 هزار میلیارد 825.717 میلیون 389.5 میلیون 19.2 میلیون 320.181 میلیون 69.319 میلیون 234.373 میلیون 41.993 میلیون 14.19 7.26 2.15 478,682 260,273 737,355 1,600
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,040 10.00 0.25 4,040 10.00 0.25 1400/01/25 6,265 167.27 میلیون 676 میلیارد 26,699.6 4,030 4,070 3,970 4,140 3 804,116 4,030 10 534,455 4,050 836.453 هزار میلیارد 6.413 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 9.11 1.87 1.4 79.425 میلیون 21.441 میلیون 80.913 میلیون 19.953 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 24,660 0.00 0.00 24,910 250.00 1.01 1400/01/25 697 2.27 میلیون 56.8 میلیارد 3,259.21 24,660 24,550 24,220 25,320 1 2,000 24,560 2 2,250 24,690 200.874 هزار میلیارد 237.911 میلیون 67.568 میلیون 8.064 میلیون 37.037 میلیون 30.531 میلیون 89.393 میلیون 21.858 میلیون 9.19 6.58 2.25 2.926 میلیون 24,994 1.471 میلیون 1.479 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 146,240 520.00 0.35 147,080 320.00 0.22 1400/01/25 378 372,200 54.8 میلیارد 984.66 146,760 143,800 146,230 150,470 1 500 147,540 1 311 147,800 882.48 هزار میلیارد 964.372 میلیون 158.875 میلیون 6 میلیون 81.892 میلیون 76.983 میلیون 205.827 میلیون 81.17 میلیون 10.87 11.46 4.29 279,393 78,561 83,415 274,539
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 45,050 20.00 0.04 45,260 190.00 0.42 1400/01/25 361 874,259 39.8 میلیارد 2,421.77 45,070 44,210 45,010 45,980 6 35,445 45,000 2 11,432 45,010 271.56 هزار میلیارد 293.734 میلیون 59.207 میلیون 6 میلیون 22.174 میلیون 37.033 میلیون 34.778 میلیون 29.103 میلیون 9.33 7.33 7.81 316,114 14,592 291,373 39,333
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 63,160 1,950.00 3.19 61,610 400.00 0.65 1399/12/23 - - - 1,264.32 61,210 62,000 - - 1 121 63,100 1 6,733 63,160 160.186 هزار میلیارد 187.076 میلیون 43.467 میلیون 2.6 میلیون 26.89 میلیون 16.577 میلیون 49.365 میلیون 14.961 میلیون 10.71 9.66 3.24 1.682 میلیون 1.276 میلیون 2.886 میلیون 70,985
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 19,500 190.00 0.98 19,410 100.00 0.52 1399/12/23 - - - 4,283.55 19,310 19,140 - - 2 1,880 19,450 2 32,448 19,500 194.1 هزار میلیارد 203.415 میلیون 31.15 میلیون 10 میلیون 9.315 میلیون 21.835 میلیون 11.689 میلیون 11.627 میلیون 16.7 8.89 16.61 33.978 میلیون 7.277 میلیون 30.808 میلیون 10.447 میلیون
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 18,100 1,020.00 5.97 17,870 790.00 4.63 1400/01/25 1,682 9.7 میلیون 173.3 میلیارد 5,767.47 17,080 16,750 16,740 18,100 1 400 16,900 1 4,573 16,990 22.516 هزار میلیارد 23.708 میلیون 4.292 میلیون 1.26 میلیون 1.192 میلیون 3.1 میلیون 2.916 میلیون 1.726 میلیون 58.98 6.94 7.38 2.044 میلیون 35,774 2.077 میلیون 2,611
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 80,000 300.00 0.37 80,670 370.00 0.46 1400/01/25 378 581,626 47 میلیارد 1,538.69 80,300 79,790 79,550 83,000 2 1,120 80,000 1 446 80,540 161.34 هزار میلیارد 181.063 میلیون 34 میلیون 2 میلیون 19.723 میلیون 14.277 میلیون 50.849 میلیون 14.972 میلیون 10.78 11.3 3.17 474,103 210,000 353,817 330,286
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 24,270 130.00 0.53 24,480 80.00 0.33 1400/01/15 - - - 4,131.87 24,400 24,860 - - 280 977,458 24,490 1 300 24,590 205.632 هزار میلیارد 221.291 میلیون 37.323 میلیون 8.4 میلیون 15.659 میلیون 21.663 میلیون 22.086 میلیون 10.652 میلیون 19.3 9.49 9.31 8.71 میلیون 12,004 6.087 میلیون 2.635 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 13,440 20.00 0.15 13,430 10.00 0.07 1400/01/25 2,029 26.27 میلیون 352.7 میلیارد 12,946.78 13,420 13,450 13,410 13,600 29 696,699 13,430 10 216,429 13,440 879.934 هزار میلیارد 2.734 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 14.72 5.92 3.44 9.154 میلیون 10.638 میلیون 11.029 میلیون 8.763 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 35,530 710.00 1.96 36,380 140.00 0.39 1400/01/25 500 1.92 میلیون 69.9 میلیارد 3,840.58 36,240 35,840 35,520 37,100 2 4,800 36,000 1 7,479 36,300 128.392 هزار میلیارد 139.207 میلیون 32.709 میلیون 3.529 میلیون 10.815 میلیون 21.894 میلیون 22.12 میلیون 11.192 میلیون 11.47 5.86 5.8 1.688 میلیون 134,120 601,700 1.22 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 27,500 270.00 0.97 28,010 240.00 0.86 1400/01/25 1,592 5.06 میلیون 141.8 میلیارد 3,179.65 27,770 28,880 27,360 28,880 26 130,554 28,300 1 173 28,950 54.62 هزار میلیارد 59.015 میلیون 10.493 میلیون 1.95 میلیون 4.396 میلیون 6.097 میلیون 4.319 میلیون 3.974 میلیون 13.74 8.97 12.65 3.642 میلیون 814,569 3.543 میلیون 914,343
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 54,810 620.00 1.12 55,520 90.00 0.16 1400/01/25 186 345,178 19.3 میلیارد 1,855.8 55,430 57,000 54,580 56,820 3 10,221 55,160 1 4,745 55,350 283.152 هزار میلیارد 334.104 میلیون 92.643 میلیون 5.1 میلیون 50.952 میلیون 41.691 میلیون 62.04 میلیون 27.062 میلیون 10.46 6.79 4.56 104,932 18,313 117,864 5,381
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 35,470 640.00 1.84 35,510 680.00 1.95 1400/01/25 624 1.52 میلیون 54.1 میلیارد 2,440.11 34,830 35,010 35,010 35,890 1 1,500 34,600 1 36,500 35,000 21.306 هزار میلیارد 23.99 میلیون 4.885 میلیون 600,000 2.684 میلیون 2.202 میلیون 11.333 میلیون 1.42 میلیون 15 9.68 1.88 962,095 40,000 685,239 316,856
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 69,970 3,960.00 6.00 66,310 300.00 0.45 1400/01/25 86 59,420 4.2 میلیارد 690.93 66,010 69,970 69,970 69,970 178 273,881 68,580 0 0 0 78.246 هزار میلیارد 80.145 میلیون 3.562 میلیون 1.18 میلیون 1.899 میلیون 1.663 میلیون 2.243 میلیون 943,392 82.94 47.06 34.89 261,582 - 261,582 -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,100 10.00 0.32 3,090 0.00 0.00 1400/01/25 2,131 68.16 میلیون 210.8 میلیارد 31,983.52 3,090 3,060 3,020 3,180 0 0 0 0 78.436 هزار میلیارد 387.153 میلیون 342.159 میلیون 10 میلیون 308.717 میلیون 33.442 میلیون 43.486 میلیون 3.973 میلیون 19.74 2.35 1.8 65.353 میلیون 2.804 میلیون 28.58 میلیون 39.577 میلیون
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 31,920 290.00 0.92 31,750 120.00 0.38 1400/01/25 3,550 10.08 میلیون 320.1 میلیارد 2,839.69 31,630 32,550 31,000 32,380 10 53,313 31,020 1 715 31,110 43.989 هزار میلیارد 48.759 میلیون 5.926 میلیون 1.385 میلیون 4.77 میلیون 1.156 میلیون 11.855 میلیون -83,063 -529.59 38.04 3.71 13.317 میلیون 1.589 میلیون 14.489 میلیون 416,516
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 20,000 170.00 0.84 20,300 130.00 0.64 1400/01/25 891 2.56 میلیون 52 میلیارد 2,872.84 20,170 20,600 19,880 20,810 1 252 20,380 1 16,913 20,440 16.443 هزار میلیارد 18.435 میلیون 4.744 میلیون 810,000 1.992 میلیون 2.753 میلیون 4.33 میلیون 1.804 میلیون 9.11 5.97 3.8 2.064 میلیون 218,840 1.584 میلیون 698,492
سشرق

سیمان شرق

سهام بورس 7,000 30.00 0.43 6,990 20.00 0.29 1400/01/25 1,508 11.17 میلیون 78.2 میلیارد 7,410.14 6,970 6,920 6,880 7,250 2 3,220 7,020 2 11,469 7,030 18.548 هزار میلیارد 21.889 میلیون 7.391 میلیون 2.654 میلیون 3.341 میلیون 4.05 میلیون 3.911 میلیون 1.068 میلیون 17.36 4.58 4.74 13.18 میلیون 803,163 13.983 میلیون -
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 23,000 460.00 1.96 23,470 10.00 0.04 1400/01/25 2,593 7.11 میلیون 166.8 میلیارد 2,741.39 23,460 24,180 23,000 24,440 261 2,673,635 23,460 1 500 23,500 28.164 هزار میلیارد 29.784 میلیون 5.106 میلیون 1.2 میلیون 1.62 میلیون 3.486 میلیون 4.038 میلیون 1.814 میلیون 15.52 8.08 6.98 4.772 میلیون 50,000 3.965 میلیون 856,984
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,744.5 0.00 0.00 2,744.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,744.5 2,745 2,745 2,745 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 486.5 0.00 0.00 486.5 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 486.5 487 487 487 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید نقدی

قلع خرید نقدی

آتی بورس 18,790 0.00 0.00 18,790 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 18,790 18,790 18,790 18,790 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,660 0.00 0.00 1,660 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 1,660 1,660 1,660 1,660 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 2,030 0.00 0.00 2,030 0.00 0.00 1399/09/5 - - - - 2,030 2,030 2,030 2,030 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -