همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,670 200.00 2.03 9,870 0.00 0.00 12:29 13,229 79.03 میلیون 780 میلیارد 5,974.28 9,870 10,000 9,500 10,300 527 8,009,194 9,450 2 30,224 9,450 2832.69 هزار میلیارد 3.549 میلیارد 785.442 میلیون 143.5 میلیون 522.888 میلیون 400.39 میلیون 225.5 میلیون 216.455 میلیون 13.09 7.07 12.56 23.441 میلیون 800,000 19.03 میلیون 5.211 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,440 180.00 1.55 11,620 0.00 0.00 12:30 34,078 248.09 میلیون 2.882 هزار میلیارد 26,170.97 11,620 11,770 11,160 11,770 4112 44,166,791 11,210 1 50,000 11,210 2428.58 هزار میلیارد 248.089 میلیون 2.343 میلیارد 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 9.85 4.68 4.12 32.036 میلیون 2.531 میلیون 8.367 میلیون 26.2 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,430 260.00 2.33 11,170 0.00 0.00 12:44 38,266 238.36 میلیون 2.663 هزار میلیارد 24,928.67 11,170 11,430 10,570 11,430 5199 53,612,529 10,890 7 25,509 10,930 2234 هزار میلیارد 238.362 میلیون 2.178 میلیارد 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 10.69 5.69 6.43 15.13 میلیون 1.2 میلیون 9.55 میلیون 6.78 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 22,300 390.00 1.78 21,910 0.00 0.00 16:46 70,932 330.6 میلیون 7.243 هزار میلیارد 8,864.25 21,910 22,300 20,810 22,300 5673 36,136,844 21,240 1 636 21,400 1752.8 هزار میلیارد 330.597 میلیون 1.699 میلیارد 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.51 6.47 6.51 32.498 میلیون 2 میلیون 10.339 میلیون 24.159 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 17,510 190.00 1.07 17,700 0.00 0.00 12:29 3,668 21.94 میلیون 388.4 میلیارد 5,981.81 17,700 18,040 16,840 18,040 307 3,331,444 17,190 1 400 17,540 1316.88 هزار میلیارد 1.412 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 11.68 7.06 5.51 7.895 میلیون 380,000 824,630 7.45 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 10,540 10.00 0.09 10,530 0.00 0.00 12:29 41,498 614.41 میلیون 6.472 هزار میلیارد 17,103.74 10,530 10,540 10,300 10,540 5901 266,732,668 10,040 1 2,000 10,200 800.28 هزار میلیارد 911.273 میلیون 237.711 میلیون 51 میلیون 110.993 میلیون 126.717 میلیون 791.908 میلیون 37.677 میلیون 21.24 6.32 1.01 15.18 میلیون 400,000 5.565 میلیون 10.015 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,870 160.00 1.45 11,030 0.00 0.00 12:29 9,855 108.7 میلیون 1.199 هزار میلیارد 11,029.66 11,030 11,150 10,410 11,150 1279 28,501,387 10,620 1 500 10,770 794.16 هزار میلیارد 820.11 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 16.09 6.15 15.41 16.044 میلیون 3.841 میلیون 2.327 میلیون 17.558 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,680 30.00 0.35 8,650 0.00 0.00 12:29 34,016 378.68 میلیون 3.274 هزار میلیارد 11,496.15 8,650 8,680 8,250 8,680 4350 104,120,030 8,290 1 2,000 8,480 648.75 هزار میلیارد 717.919 میلیون 175.836 میلیون 44 میلیون 69.169 میلیون 106.667 میلیون 500.369 میلیون 29.371 میلیون 22.09 6.08 1.3 13.695 میلیون 650,000 5.545 میلیون 8.8 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,860 100.00 0.46 21,760 0.00 0.00 12:29 20,391 131.75 میلیون 2.867 هزار میلیارد 6,461.16 21,760 21,860 20,840 21,860 2120 43,648,726 20,820 1 2,000 20,840 624.251 هزار میلیارد 709.153 میلیون 168.609 میلیون 28.688 میلیون 84.902 میلیون 83.706 میلیون 691.762 میلیون 25.91 میلیون 24.09 7.46 0.9 6.796 میلیون 900,000 1.612 میلیون 6.084 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,990 90.00 2.21 4,080 0.00 0.00 12:30 18,006 469.77 میلیون 1.917 هزار میلیارد 26,089.87 4,080 4,140 3,860 4,140 1840 119,006,602 3,950 1 2,000 3,960 844.735 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 9.2 1.89 1.41 53.2 میلیون 2.288 میلیون 51.98 میلیون 3.508 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 11,240 40.00 0.36 11,200 0.00 0.00 12:30 6,198 74.89 میلیون 838.9 میلیارد 12,082.79 11,200 11,240 10,800 11,240 629 12,813,965 11,020 1 1,000 11,430 614.88 هزار میلیارد 654.496 میلیون 125.398 میلیون 40.3 میلیون 39.616 میلیون 85.782 میلیون 41.028 میلیون 43.282 میلیون 14.21 7.17 14.99 3.922 میلیون 794,707 1.196 میلیون 3.521 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,710 20.00 0.73 2,730 0.00 0.00 12:29 36,985 1.28 میلیارد 3.506 هزار میلیارد 39,899.28 2,730 2,750 2,620 2,750 3692 338,037,336 2,660 0 0 0 611.318 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 586.686 میلیون 3.01 611.318 میلیون 7.91 313.093 میلیون 22.32 میلیون 7.91 3.01 1.51 31.279 میلیون 1.2 میلیون 32.479 میلیون -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 19,500 770.00 3.80 20,270 0.00 0.00 12:29 5,448 29.27 میلیون 593.2 میلیارد 5,372.35 20,270 20,840 19,010 20,840 434 5,966,043 19,850 1 3,000 20,400 1124.985 هزار میلیارد 1.193 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 10.19 6.49 6.1 11.798 میلیون 250,077 2.947 میلیون 9.101 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 16,700 140.00 0.83 16,840 0.00 0.00 12:29 2,009 15.11 میلیون 254.4 میلیارد 7,520.21 16,840 17,100 15,850 17,100 188 9,359,635 16,600 1 3,000 17,300 673.6 هزار میلیارد 1.11 میلیارد 508.671 میلیون 27 میلیون 436.812 میلیون 71.858 میلیون 81.097 میلیون 22.627 میلیون 29.77 9.37 8.31 3.923 میلیون 690,000 2.713 میلیون 1.9 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,020 10.00 0.33 3,030 0.00 0.00 12:30 15,030 606.58 میلیون 1.837 هزار میلیارد 40,357.96 3,030 3,060 2,850 3,060 1723 179,032,455 2,960 0 0 0 473.71 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 31.15 3.78 2.44 29.106 میلیون 800,000 9.906 میلیون 20 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,590 50.00 1.89 2,640 0.00 0.00 12:30 21,487 755.07 میلیون 1.997 هزار میلیارد 35,140.56 2,640 2,670 2,490 2,670 2471 154,767,197 2,550 1 2,200 2,570 462.935 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون 9.4 2.05 1.1 43.401 میلیون 5.5 میلیون 20.901 میلیون 28 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,630 100.00 3.66 2,730 0.00 0.00 12:30 51,472 1.47 میلیارد 4.018 هزار میلیارد 29,653.19 2,730 2,810 2,570 2,810 3997 169,269,581 2,680 0 0 0 823.521 هزار میلیارد 1.419 میلیارد 638.913 میلیون 18.75 823.521 میلیون -9.45 444.859 میلیون -95,530,249 -9.44 18.75 1.5 100.728 میلیون 20 میلیون 107.216 میلیون 13.511 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 12,210 190.00 1.53 12,400 0.00 0.00 12:29 5,792 55.55 میلیون 688.6 میلیارد 9,591.42 12,400 12,810 11,700 12,810 10 929,085 12,320 1 960 12,350 812.448 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 13.59 5.46 3.18 30.56 میلیون 20.441 میلیون 23.233 میلیون 27.768 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 286,660 280.00 0.10 286,380 0.00 0.00 12:29 2,814 2.73 میلیون 780.7 میلیارد 968.72 286,380 286,670 280,000 286,670 544 965,494 273,020 1 10,000 273,020 272.061 هزار میلیارد 306.119 میلیون 102.603 میلیون 950,000 34.058 میلیون 68.546 میلیون 40.621 میلیون 67.344 میلیون 4.04 3.97 6.7 446,409 - 11,409 435,000
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,340 440.00 3.74 11,780 0.00 0.00 12:29 6,958 58.5 میلیون 689.3 میلیارد 8,407.02 11,780 12,210 11,050 12,210 483 6,642,344 11,630 1 236 11,780 960.07 هزار میلیارد 1.014 میلیارد 178.192 میلیون 81.5 میلیون 53.969 میلیون 124.223 میلیون 65.209 میلیون 63.477 میلیون 15.12 7.73 14.72 12.617 میلیون 1.45 میلیون 5.938 میلیون 8.13 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 25,550 0.00 0.00 25,550 0.00 0.00 12:29 1,228 8.51 میلیون 217.4 میلیارد 6,930.56 25,550 25,550 25,550 25,550 988 30,258,038 24,930 1 126 25,350 255.5 هزار میلیارد 299.332 میلیون 74.394 میلیون 10 میلیون 43.832 میلیون 30.562 میلیون 261.148 میلیون 11.583 میلیون 13 7.96 0.93 2.006 میلیون - 506,474 1.5 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 18,380 240.00 1.29 18,620 0.00 0.00 12:29 4,628 43.46 میلیون 809.1 میلیارد 9,390.8 18,620 18,720 17,840 18,720 612 21,772,360 18,000 1 4,400 18,670 279.3 هزار میلیارد 367.048 میلیون 133.191 میلیون 15 میلیون 87.748 میلیون 45.443 میلیون 96.325 میلیون 26.712 میلیون 10.46 6.15 2.9 4.392 میلیون 300,000 491,945 4.2 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,150 60.00 2.71 2,210 0.00 0.00 12:29 47,318 1.94 میلیارد 4.277 هزار میلیارد 43,280.17 2,210 2,250 2,080 2,250 3779 218,567,988 2,150 2 800,000 2,150 432.078 هزار میلیارد 919.955 میلیون 553.952 میلیون 6.54 432.078 میلیون -13.87 131.808 میلیون -31,155,107 -13.87 6.54 3.28 84.709 میلیون 10.8 میلیون 72.067 میلیون 23.442 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 13,160 180.00 1.39 12,980 0.00 0.00 12:29 940 9.03 میلیون 117.5 میلیارد 9,603 12,980 13,230 12,120 13,230 119 3,525,588 12,670 1 1,488 13,320 350.46 هزار میلیارد 379.802 میلیون 91.372 میلیون 27 میلیون 29.342 میلیون 62.029 میلیون 30.465 میلیون 30.316 میلیون 11.56 5.65 11.5 8.737 میلیون - 435,316 8.302 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 368,000 550.00 0.15 367,450 0.00 0.00 12:30 1,759 397,796 146.2 میلیارد - 367,450 404,130 365,650 404,130 477 211,750 387,270 1 79 399,540 220.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 660,893 5,000 595,893 70,000
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 21,920 40.00 0.18 21,880 0.00 0.00 12:29 409 3.11 میلیون 68.2 میلیارد 7,612.64 21,880 21,920 21,920 21,920 250 9,373,451 21,450 1 500 21,550 176.44 هزار میلیارد 213.477 میلیون 67.568 میلیون 8.064 میلیون 37.037 میلیون 30.531 میلیون 89.393 میلیون 21.858 میلیون 8.07 5.78 1.97 1.417 میلیون - 596,882 820,502
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 9,510 380.00 3.84 9,890 0.00 0.00 12:29 1,982 23.46 میلیون 231.9 میلیارد 11,837.13 9,890 10,110 9,210 10,110 162 7,316,126 9,760 1 600 9,870 306.59 هزار میلیارد 321.005 میلیون 57.47 میلیون 20 میلیون 14.415 میلیون 43.055 میلیون 20.463 میلیون 19.69 میلیون 15.57 7.12 14.98 6.017 میلیون 2.75 میلیون 1.882 میلیون 6.885 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 52,700 2,000.00 3.66 54,700 0.00 0.00 12:29 761 2.39 میلیون 130.6 میلیارد 3,138.51 54,700 55,860 50,620 55,860 105 1,225,900 53,950 1 155 54,600 278.97 هزار میلیارد 329.922 میلیون 92.643 میلیون 5.1 میلیون 50.952 میلیون 41.691 میلیون 62.04 میلیون 27.062 میلیون 10.31 6.69 4.5 792,270 615,967 401,055 1.007 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 8,170 210.00 2.51 8,380 0.00 0.00 12:29 2,996 22.59 میلیون 189.2 میلیارد 7,540.64 8,380 8,520 7,850 8,520 257 5,345,680 8,120 1 12,200 8,370 228.355 هزار میلیارد 249.473 میلیون 67.284 میلیون 16.25 میلیون 21.118 میلیون 46.166 میلیون 22.722 میلیون 21.93 میلیون 10.41 4.95 10.06 14.884 میلیون 1,000,000 2.88 میلیون 13.004 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 10,960 550.00 4.78 11,510 0.00 0.00 12:29 3,982 26.21 میلیون 301.7 میلیارد 6,582.65 11,510 11,970 10,830 11,970 160 2,598,531 11,400 1 940 11,600 690.6 هزار میلیارد 860.355 میلیون 249.46 میلیون 60 میلیون 169.755 میلیون 79.705 میلیون 55.53 میلیون 16.259 میلیون 42.48 8.66 12.44 15.672 میلیون 250,896 10.923 میلیون 5 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,350 60.00 1.36 4,410 0.00 0.00 12:29 6,067 186.28 میلیون 821.6 میلیارد 30,704.56 4,410 4,460 4,130 4,460 528 44,826,004 4,250 1 5,549 4,290 134.178 هزار میلیارد 1.175 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 5.25 2.87 1.13 25.14 میلیون 4.573 میلیون 13.769 میلیون 15.945 میلیون
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 35,600 210.00 0.59 35,390 0.00 0.00 12:29 1,181 4.32 میلیون 153 میلیارد 3,661.33 35,390 33,910 33,910 35,600 0 0 0 188 1,113,349 33,630 106.17 هزار میلیارد 112.569 میلیون 12.76 میلیون 1.45 میلیون 6.399 میلیون 6.361 میلیون 25.81 میلیون 3.996 میلیون 26.57 16.7 4.12 10.531 میلیون 1.689 میلیون 11.93 میلیون 290,317
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,930 280.00 2.74 10,210 0.00 0.00 12:29 15,662 106.35 میلیون 1.086 هزار میلیارد 6,790.46 10,210 10,540 9,640 10,540 1034 10,870,062 10,040 1 1,050 10,400 255.25 هزار میلیارد 270.037 میلیون 149.458 میلیون 20 میلیون 14.787 میلیون 134.671 میلیون 4.01 میلیون 102.093 میلیون 2.5 1.9 63.65 22.304 میلیون 300,000 9.075 میلیون 13.529 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 78,700 800.00 1.01 79,500 0.00 0.00 12:29 1,342 1.56 میلیون 123.9 میلیارد 1,161.01 79,500 79,630 76,000 82,000 1 2,359 79,600 1 429 79,630 318 هزار میلیارد 334.765 میلیون 29.042 میلیون 4 میلیون 16.765 میلیون 12.277 میلیون 30.775 میلیون 11.499 میلیون 27.65 25.9 10.33 835,037 86,525 788,762 132,800
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 417,310 2,740.00 0.66 414,570 0.00 0.00 12:29 3,424 981,545 406.9 میلیارد 286.67 414,570 417,310 378,580 417,310 245 160,229 397,930 0 0 0 82.914 هزار میلیارد 83.872 میلیون 2.032 میلیون 200,000 958,067 1.074 میلیون 2.511 میلیون 642,564 129.04 77.19 33.03 916,333 14,080 467,717 462,696
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 16,690 450.00 2.63 17,140 0.00 0.00 12:29 4,337 29.91 میلیون 512.7 میلیارد 6,896.22 17,140 17,370 16,030 17,370 302 5,447,811 16,550 1 281 17,030 96.413 هزار میلیارد 101.021 میلیون 15.825 میلیون 5.625 میلیون 4.608 میلیون 11.217 میلیون 8.112 میلیون 7.948 میلیون 12.13 8.6 11.89 1.444 میلیون 2 میلیون 2.394 میلیون 1.05 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 5,840 130.00 2.18 5,970 0.00 0.00 12:29 1,839 28.12 میلیون 167.8 میلیارد 15,291.39 5,970 6,050 5,500 6,050 194 5,836,810 5,790 0 0 0 89.55 هزار میلیارد 99.19 میلیون 26.665 میلیون 9 میلیون 9.64 میلیون 17.025 میلیون 10.062 میلیون 9.296 میلیون 9.64 5.26 8.9 8.522 میلیون - 1.122 میلیون 7.4 میلیون
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 11,600 30.00 0.26 11,570 0.00 0.00 12:29 1,746 16.73 میلیون 193.5 میلیارد 9,580.86 11,570 11,600 11,070 11,600 246 5,701,572 11,300 3 2,100 11,580 52.065 هزار میلیارد 52.349 میلیون 19.604 میلیون 4.5 میلیون 283,645 19.32 میلیون 14.036 میلیون 13.919 میلیون 3.74 2.69 3.71 2.429 میلیون - 429,420 2 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,630 670.00 4.11 16,300 0.00 0.00 12:29 25,454 77.09 میلیون 1.256 هزار میلیارد 3,028.79 16,300 16,890 15,300 16,890 812 5,166,193 16,170 10 52,700 16,170 179.3 هزار میلیارد 191.485 میلیون 27.137 میلیون 11 میلیون 12.185 میلیون 14.953 میلیون 9.166 میلیون 8.997 میلیون 19.93 11.99 19.56 33.266 میلیون - 22.907 میلیون 10.359 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 194,000 1,060.00 0.55 192,940 0.00 0.00 1399/10/18 16,885 7.48 میلیون 1.443 هزار میلیارد 443.04 192,940 190,000 184,900 194,260 1 50 194,000 8 41,727 194,000 55.271 هزار میلیارد 60.452 میلیون 6.767 میلیون 286,469 5.181 میلیون 1.586 میلیون 7.374 میلیون 1.503 میلیون 36.78 34.85 7.5 7.479 میلیون 1,868 6.194 میلیون 1.287 میلیون