همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,460 17.00 0.38 4,443 0.00 0.00 1401/11/13 1,849 32.548 میلیون 144.6 میلیارد 17,602.96 4,443 4,590 4,453 4,700 0 0 0 0 12.63 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.548 میلیون - 32.547 میلیون 1,209
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 35,240 3,660.00 9.41 38,900 0.00 0.00 1400/04/23 - - - - 38,900 35,240 35,240 35,240 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
نکالا

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 0.00 0.00 45,390 0.00 0.00 1400/06/23 - - - - 45,390 45,390 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 25 - 25
اکالا

کارگزاران بورس کالای ایران

سهام بورس 20,000 280.00 1.38 20,280 0.00 0.00 1401/01/06 - - - - 20,280 20,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 845,000 - 845,000
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 4,269 236.00 5.85 4,169 136.00 3.37 1402/01/09 1,627 27.748 میلیون 115.68 میلیارد 17,054.95 4,033 4,100 4,053 4,287 2 113,112 4,249 1 11,270 4,269 37.521 هزار میلیارد 48.02 میلیون 23.921 میلیون 9 میلیون 10.499 میلیون 13.422 میلیون 19.558 میلیون 3.716 میلیون 10.1 2.8 1.92 21.503 میلیون 6.245 میلیون 26.59 میلیون 1.158 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,710 70.00 0.90 7,530 250.00 3.21 1401/11/19 556 3.279 میلیون 24.7 میلیارد 5,898.12 7,780 7,150 7,150 7,900 0 0 0 0 246.79 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.279 میلیون - 1.906 میلیون 1.373 میلیون
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 89,010 3,950.00 4.64 89,150 4,090.00 4.81 1402/01/09 - - - 919.07 85,060 86,990 85,600 89,310 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 19.856 میلیون 3.979 میلیون 200,000 2.026 میلیون 1.953 میلیون 5.446 میلیون 2.137 میلیون 8.34 9.14 3.27 1.027 میلیون - 958,546 68,689
کبورس

کارگزاران بورس اوراق بهادار

سهام بورس 7,020 360.00 4.88 7,380 0.00 0.00 1400/11/19 1 2,000 14 میلیون - 7,380 7,020 7,020 7,020 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 6,200 400.00 6.90 6,100 300.00 5.17 1402/01/09 2,241 32.051 میلیون 195.41 میلیارد 14,302.06 5,800 5,850 5,830 6,200 1 3,000 6,190 46 1,901,836 6,200 9.879 هزار میلیارد 11.174 میلیون 4 میلیون 1.62 میلیون 1.343 میلیون 2.656 میلیون 3.295 میلیون 582,742 16.95 3.72 3 25.752 میلیون 6.299 میلیون 28.424 میلیون 3.627 میلیون
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 3,025 118.00 4.06 2,994 87.00 2.99 1402/01/09 1,662 31.993 میلیون 95.77 میلیارد 19,249.58 2,907 2,970 2,900 3,028 1 9,250 3,024 1 108,543 3,025 13.34 هزار میلیارد 21.361 میلیون 10.385 میلیون 4.456 میلیون 8.021 میلیون 2.365 میلیون 16.268 میلیون -1,425,788 -9.36 5.64 0.82 31.955 میلیون 37,430 30.393 میلیون 1.6 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,300 100.00 1.06 9,290 110.00 1.17 1402/01/09 5,468 70.283 میلیون 652.64 میلیارد 12,853.56 9,400 9,400 9,130 9,500 1 200,000 9,300 3 257,754 9,300 557.4 هزار میلیارد 829.687 میلیون 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -87.49 12.47 5.06 52.988 میلیون 17.296 میلیون 47.463 میلیون 22.82 میلیون
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 55,240 305,830.00 84.70 361,070 0.00 0.00 1402/01/09 4 229 85.9 میلیون - 361,070 55,240 55,240 55,240 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 23,650 1,540.00 6.97 23,210 1,100.00 4.98 1402/01/09 229 1.047 میلیون 24.31 میلیارد 952.82 22,110 22,140 22,130 23,650 12 353,304 23,650 1 11,563 23,710 34.815 هزار میلیارد 37.172 میلیون 8.352 میلیون 1.5 میلیون 2.357 میلیون 5.995 میلیون 6.522 میلیون 4.053 میلیون 8.59 5.81 5.34 1.047 میلیون - 1.044 میلیون 3,007
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,100 23.00 1.08 2,100 23.00 1.08 1401/11/19 60 4.804 میلیون 10.09 میلیارد 80,071.67 2,123 2,123 2,100 2,123 0 0 0 0 43.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.718 میلیون 3.087 میلیون - 4.804 میلیون
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 20,300 130.00 0.64 20,130 40.00 0.20 1402/01/09 628 1.563 میلیون 31.47 میلیارد 2,489.54 20,170 19,510 19,510 20,350 2 2,220 20,040 1 851 20,300 49.641 هزار میلیارد 52.438 میلیون 13.244 میلیون 2.466 میلیون 2.798 میلیون 10.446 میلیون 14.086 میلیون 7.14 میلیون 6.95 4.75 3.52 1.229 میلیون 334,644 1.471 میلیون 92,907
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 5,164 337.00 6.98 5,163 336.00 6.96 1402/01/09 242 6.889 میلیون 35.57 میلیارد 27,113.79 4,827 5,164 5,100 5,164 140 16,631,542 5,164 0 0 0 48.629 هزار میلیارد 57.588 میلیون 23.064 میلیون 9.419 میلیون 8.959 میلیون 14.105 میلیون 10.013 میلیون 2.853 میلیون 16.73 3.38 4.77 3.889 میلیون 3 میلیون 3.826 میلیون 3.063 میلیون
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 13,590 240.00 1.80 13,690 340.00 2.55 1402/01/09 854 4.401 میلیون 60.26 میلیارد 5,153.32 13,350 13,740 13,550 13,980 1 4,000 13,560 1 5,000 13,600 9.583 هزار میلیارد 11.809 میلیون 3.146 میلیون 700,000 2.226 میلیون 920,224 4.079 میلیون 339,807 28.2 10.41 2.35 4.338 میلیون 63,125 4.383 میلیون 17,500
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 34,580 170.00 0.49 34,320 90.00 0.26 1402/01/09 - - - 1,786.73 34,410 34,020 33,980 35,150 1 80 767,160 1 46 767,550 26.482 هزار میلیارد 37.903 میلیون 4.25 میلیون 54,173 2.578 میلیون 1.672 میلیون 14.584 میلیون 3.731 میلیون 9.48 21.12 2.42 137,524 - 117,504 20,020
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,390 590.00 5.00 12,390 590.00 5.00 1402/01/09 4,482 144.867 میلیون 1.795 هزار میلیارد 32,322.05 11,800 12,390 12,390 12,390 217 13,255,606 12,390 0 0 0 6064.905 هزار میلیارد 5.78 میلیارد 1.299 میلیارد 489.5 میلیون 395.564 میلیون 903.771 میلیون 526.764 میلیون 590.026 میلیون 9.79 6.39 10.97 112.625 میلیون 32.243 میلیون 10.038 میلیون 134.83 میلیون
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 5,191 339.00 6.99 5,133 281.00 5.79 1402/01/09 743 26.653 میلیون 136.8 میلیارد 35,871.55 4,852 4,900 4,897 5,191 76 1,545,565 5,191 0 0 0 15.399 هزار میلیارد 15.614 میلیون 6.891 میلیون 3 میلیون 214,975 6.676 میلیون 2.782 میلیون 2.72 میلیون 5.66 2.31 5.54 18.673 میلیون 7.98 میلیون 19.745 میلیون 6.908 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 41,000 2,680.00 6.99 40,640 2,320.00 6.05 1402/01/09 1,802 12.856 میلیون 522.49 میلیارد 7,134.54 38,320 38,200 38,200 41,000 48 1,115,358 41,000 4 5,408 41,220 327.721 هزار میلیارد 404.488 میلیون 113.144 میلیون 8.064 میلیون 76.767 میلیون 36.377 میلیون 231.462 میلیون 31.662 میلیون 10.35 9.01 1.42 6.303 میلیون 6.554 میلیون 5.341 میلیون 7.516 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 3,800 76.00 1.96 3,838 38.00 0.98 1402/01/09 4,737 70.241 میلیون 269.58 میلیارد 14,828.07 3,876 3,935 3,701 3,950 3 223,259 3,800 8 684,202 3,800 34.542 هزار میلیارد 41.646 میلیون 15.757 میلیون 9 میلیون 7.104 میلیون 8.653 میلیون 1.882 میلیون 1.29 میلیون 26.78 3.99 18.36 64.174 میلیون 6.067 میلیون 69.711 میلیون 530,000
تکالا

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 19,570 0.00 0.00 19,570 0.00 0.00 1400/12/18 - - - - 19,570 19,500 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 6,320 10.00 0.16 6,310 0.00 0.00 1402/01/09 21,753 261.768 میلیون 1.652 هزار میلیارد 4.712 میلیارد 6,310 6,330 6,250 6,400 1 200,000 6,320 4 223,489 6,320 5048 هزار میلیارد 5.667 میلیارد 2.231 میلیارد 530 میلیون 954.682 میلیون 1.276 میلیارد 1.563 میلیارد 663.007 میلیون 7.61 3.96 3.23 231.552 میلیون 30.216 میلیون 217.289 میلیون 44.479 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,998 115.00 2.36 4,970 87.00 1.78 1402/01/09 12,788 294.988 میلیون 1.466 هزار میلیارد 23,067.57 4,883 4,930 4,860 5,046 2 292,500 4,998 1 6,196 4,998 1366.75 هزار میلیارد 1.512 میلیارد 661.641 میلیون 275 میلیون 144.828 میلیون 516.813 میلیون 2.206 میلیارد 278.102 میلیون 4.91 2.64 0.62 256.818 میلیون 38.17 میلیون 213.684 میلیون 81.304 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 8,070 30.00 0.37 8,040 0.00 0.00 1402/01/09 14,898 136.812 میلیون 1.099 هزار میلیارد 8,273.18 8,040 8,040 7,960 8,120 1 800 8,070 39 412,386 8,070 4824 هزار میلیارد 4.788 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 11.15 5.04 5.79 98.979 میلیون 37.833 میلیون 109.692 میلیون 27.12 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,582 137.00 3.98 3,543 98.00 2.84 1402/01/09 21,237 646.617 میلیون 2.291 هزار میلیارد 25,742.75 3,445 3,479 3,447 3,588 5 227,900 3,582 2 800,000 3,582 1068.767 هزار میلیارد 2.128 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 356.211 میلیون -22,035,826 -51.15 -9.76 0.65 556.309 میلیون 90.308 میلیون 564.906 میلیون 81.711 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 12,200 90.00 0.74 12,170 60.00 0.50 1402/01/09 10,632 80.216 میلیون 975.84 میلیارد 7,544.74 12,110 12,330 12,000 12,330 1 4,899 12,200 9 131,578 12,210 1634.941 هزار میلیارد 1.89 میلیارد 720.651 میلیون 134.342 میلیون 254.915 میلیون 465.736 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 4.74 3.51 0.54 69.397 میلیون 10.818 میلیون 60.71 میلیون 19.505 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,010 100.00 1.12 8,990 80.00 0.90 1402/01/09 14,430 170.009 میلیون 1.529 هزار میلیارد 9,503.52 8,910 9,020 8,880 9,120 9 450,504 9,010 1 200,000 9,010 2040.73 هزار میلیارد 2.239 میلیارد 778.641 میلیون 190 میلیون 264.175 میلیون 514.466 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 6.15 3.97 0.63 104.441 میلیون 65.568 میلیون 109.23 میلیون 60.78 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 9,950 20.00 0.20 9,890 40.00 0.40 1402/01/09 2,787 18.097 میلیون 178.91 میلیارد 6,493.38 9,930 10,000 9,720 10,000 2 141,359 9,940 1 8,110 9,950 1903.825 هزار میلیارد 2.128 میلیارد 569.585 میلیون 119 میلیون 224.183 میلیون 345.401 میلیون 430.237 میلیون 227.267 میلیون 8.39 5.51 4.43 11.09 میلیون 7.007 میلیون 15.535 میلیون 2.562 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 18,270 1,190.00 6.97 18,140 1,060.00 6.21 1402/01/09 7,488 98.383 میلیون 1.785 هزار میلیارد 13,138.7 17,080 17,750 17,460 18,270 501 9,111,314 18,270 1 313 18,360 544.2 هزار میلیارد 664.287 میلیون 225.385 میلیون 10 میلیون 120.087 میلیون 105.298 میلیون 1.046 میلیارد 86.375 میلیون 6.3 5.17 0.52 80.429 میلیون 17.953 میلیون 37.893 میلیون 60.49 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 24,550 60.00 0.24 24,530 40.00 0.16 1402/01/09 2,666 10.973 میلیون 269.17 میلیارد 4,115.83 24,490 24,700 24,140 25,000 1 398 24,540 1 14,359 24,590 1766.16 هزار میلیارد 1.88 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 11.85 10.45 11.08 7.379 میلیون 3.593 میلیون 8.273 میلیون 2.699 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,232 146.00 7.00 2,189 103.00 4.94 1402/01/09 10,297 467.768 میلیون 1.024 هزار میلیارد 45,427.65 2,086 2,128 2,091 2,232 72 8,509,930 2,232 1 172,240 2,232 294.723 هزار میلیارد 310.203 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 42.19 1.89 33.5 386.642 میلیون 81.126 میلیون 372.386 میلیون 95.382 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 185,620 7,050.00 3.95 181,940 3,370.00 1.89 1402/01/09 3,934 4.174 میلیون 759.46 میلیارد 1,061.09 178,570 179,570 178,010 188,420 1 100 185,700 3 7,384 185,700 1091.64 هزار میلیارد 1.213 میلیارد 539.108 میلیون 6 میلیون 121.777 میلیون 417.331 میلیون 448.038 میلیون 277.535 میلیون 3.93 2.62 2.44 3.299 میلیون 875,118 2.184 میلیون 1.99 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,950 660.00 4.97 13,750 460.00 3.46 1402/01/09 9,561 83.873 میلیون 1.153 هزار میلیارد 8,772.41 13,290 13,260 13,050 13,950 1 8,852 13,940 1 100,000 13,940 793.678 هزار میلیارد 1.24 میلیارد 472.968 میلیون 21.56 میلیون 446.146 میلیون 26.823 میلیون 114.415 میلیون 92.792 میلیون 8.56 29.59 6.94 51.619 میلیون 32.254 میلیون 66.751 میلیون 17.122 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,200 90.00 1.43 6,260 30.00 0.48 1402/01/09 6,559 109.762 میلیون 687.52 میلیارد 16,734.55 6,290 6,280 6,200 6,350 1 810 6,230 1 40,769 6,230 1204.599 هزار میلیارد 1.249 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 9.06 3.63 8.99 57.547 میلیون 52.215 میلیون 59.866 میلیون 49.896 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,782 132.00 4.98 2,749 99.00 3.74 1402/01/09 18,113 710.379 میلیون 1.953 هزار میلیارد 33,474.13 2,650 2,675 2,650 2,782 22 2,297,984 2,782 2 10,000 2,782 537.459 هزار میلیارد 1.298 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -9.28 -6.42 0.92 554.603 میلیون 155.776 میلیون 634.573 میلیون 75.806 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,410 7.00 0.21 3,392 11.00 0.32 1402/01/09 12,004 356.322 میلیون 1.209 هزار میلیارد 29,683.58 3,403 3,420 3,354 3,433 2 47,490 3,410 2 57,083 3,411 1197.376 هزار میلیارد 13.528 میلیارد 13.089 میلیارد 262.043 میلیون 12.332 میلیارد 756.865 میلیون 867.531 میلیون 945.451 میلیون 4.27 1.58 0.98 256.268 میلیون 100.054 میلیون 319.028 میلیون 37.294 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,211 200.00 4.99 4,131 120.00 2.99 1402/01/09 2,354 73.104 میلیون 301.97 میلیارد 31,055.15 4,011 4,050 3,972 4,211 1 10,000 4,200 80 3,822,929 4,211 125.689 هزار میلیارد 1.989 میلیارد 1.937 میلیارد 30.426 میلیون 1.864 میلیارد 73.052 میلیون 270.391 میلیون 26.123 میلیون 4.81 1.72 0.46 26.979 میلیون 46.125 میلیون 37.023 میلیون 36.081 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 8,310 70.00 0.84 8,320 60.00 0.72 1402/01/09 4,676 43.715 میلیون 363.89 میلیارد 9,348.84 8,380 8,480 8,250 8,480 3 14,440 8,310 1 73,951 8,330 199.68 هزار میلیارد 226.937 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 7.2 4.66 3.77 38.452 میلیون 5.263 میلیون 32.099 میلیون 11.616 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,058 37.00 0.90 4,069 26.00 0.63 1402/01/09 3,843 73.96 میلیون 300.93 میلیارد 19,245.37 4,095 4,081 4,031 4,130 2 5,000 4,050 1 200,000 4,058 773.11 هزار میلیارد 1.034 میلیارد 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 13.23 3.11 1.45 51.951 میلیون 22.009 میلیون 49.518 میلیون 24.442 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,030 10.00 0.06 17,020 0.00 0.00 1402/01/09 2,085 5.079 میلیون 86.42 میلیارد 2,436.02 17,020 17,280 16,830 17,280 1 2,349 17,030 3 18,462 17,040 340.4 هزار میلیارد 370.762 میلیون 72.636 میلیون 20 میلیون 30.362 میلیون 42.274 میلیون 22.546 میلیون 33.407 میلیون 10.19 8.06 15.1 4.946 میلیون 133,191 5.011 میلیون 67,853
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 55,000 2,610.00 4.98 54,890 2,500.00 4.77 1402/01/09 6,547 15.706 میلیون 862.08 میلیارد 2,399.02 52,390 54,490 53,000 55,000 114 282,685 55,000 0 0 0 787.672 هزار میلیارد 952.233 میلیون 238.292 میلیون 14.35 میلیون 164.561 میلیون 73.73 میلیون 434.18 میلیون 62.293 میلیون 12.64 10.68 1.81 12.017 میلیون 3.69 میلیون 9.128 میلیون 6.578 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 19,680 930.00 4.96 19,570 820.00 4.37 1402/01/09 2,834 24.632 میلیون 481.94 میلیارد 8,691.5 18,750 19,400 18,880 19,680 32 260,083 19,680 0 0 0 1986.355 هزار میلیارد 2.084 میلیارد 267.279 میلیون 81.5 میلیون 97.755 میلیون 169.524 میلیون 206.754 میلیون 198.193 میلیون 10.02 11.72 9.61 16.119 میلیون 8.513 میلیون 12.934 میلیون 11.698 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,295 76.00 2.36 3,280 61.00 1.89 1402/01/09 1,406 44.508 میلیون 145.98 میلیارد 31,655.41 3,219 3,210 3,200 3,323 1 39,119 3,294 1 82,876 3,299 96.76 هزار میلیارد 157.421 میلیون 102.333 میلیون 29.5 میلیون 60.661 میلیون 41.672 میلیون 152.385 میلیون 11.477 میلیون 8.43 2.32 0.63 22.914 میلیون 21.594 میلیون 26.085 میلیون 18.423 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 12,770 50.00 0.39 12,730 90.00 0.70 1402/01/09 3,899 28.51 میلیون 362.89 میلیارد 7,312.18 12,820 12,930 12,580 13,100 1 100,000 12,740 1 34,782 12,770 245.439 هزار میلیارد 277.693 میلیون 76.04 میلیون 19.28 میلیون 32.255 میلیون 43.785 میلیون 73.453 میلیون 30.473 میلیون 8.06 5.61 3.34 21.001 میلیون 7.509 میلیون 24.24 میلیون 4.27 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 18,740 330.00 1.79 18,380 30.00 0.16 1402/01/09 475 6.87 میلیون 126.23 میلیارد 14,462.18 18,410 17,760 17,760 18,780 1 3,579 18,740 2 9,271 18,750 749.353 هزار میلیارد 826.521 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 7.51 6.86 6.99 1.231 میلیون 5.638 میلیون 861,276 6.008 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 39,910 2,610.00 7.00 38,910 1,610.00 4.32 1402/01/09 1,602 7.664 میلیون 298.24 میلیارد 4,784.17 37,300 37,200 36,800 39,910 1 500 39,910 26 379,172 39,910 1575.855 هزار میلیارد 1.605 میلیارد 355.956 میلیون 40.5 میلیون 29.27 میلیون 326.686 میلیون 229.996 میلیون 227.881 میلیون 6.92 4.82 6.85 6.819 میلیون 845,457 4.326 میلیون 3.338 میلیون
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 38,160 560.00 1.45 38,140 580.00 1.50 1402/01/09 881 1.26 میلیون 48.06 میلیارد 1,430.55 38,720 38,170 37,800 39,600 2 1,635 38,160 1 2,624 38,680 122.048 هزار میلیارد 160.584 میلیون 59.423 میلیون 3.2 میلیون 38.536 میلیون 20.888 میلیون 115.659 میلیون 11.833 میلیون 10.31 5.84 1.06 678,659 581,656 1.26 میلیون -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,190 80.00 1.52 5,240 30.00 0.57 1402/01/09 12,875 233.53 میلیون 1.223 هزار میلیارد 17,691 5,270 5,270 5,150 5,360 6 47,917 5,190 4 400,000 5,190 134.527 هزار میلیارد 206.663 میلیون 104.924 میلیون 5.53 میلیون 72.136 میلیون 32.788 میلیون 153.266 میلیون 9.789 میلیون 13.74 4.1 0.88 196.971 میلیون 36.559 میلیون 149.424 میلیون 84.105 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,677 175.00 5.00 3,663 161.00 4.60 1402/01/09 2,819 68.972 میلیون 252.65 میلیارد 24,466.66 3,502 3,555 3,555 3,677 56 2,850,411 3,677 0 0 0 136.483 هزار میلیارد 188.992 میلیون 98.818 میلیون 37.26 میلیون 52.509 میلیون 46.309 میلیون 124.66 میلیون 10.585 میلیون 12.89 2.95 1.1 63.991 میلیون 4.98 میلیون 55.504 میلیون 13.468 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 87,500 810.00 0.93 87,100 410.00 0.47 1402/01/09 1,400 1.941 میلیون 169.06 میلیارد 1,386.37 86,690 86,690 86,370 88,050 7 27,500 87,100 1 50,000 87,100 113.23 هزار میلیارد 137.083 میلیون 34.452 میلیون 1.3 میلیون 23.853 میلیون 10.599 میلیون 41.643 میلیون 15.853 میلیون 7.15 10.69 2.72 1.363 میلیون 578,037 625,622 1.315 میلیون
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 2,290 63.00 2.83 2,264 37.00 1.66 1402/01/09 1,073 22.111 میلیون 50.05 میلیارد 20,607.17 2,227 2,240 2,230 2,294 1 11,892 2,289 1 50,000 2,291 40.752 هزار میلیارد 41.463 میلیون 31.58 میلیون 18 میلیون 710,798 30.87 میلیون 8.741 میلیون 8.511 میلیون 4.79 1.32 4.66 22.111 میلیون - 21.091 میلیون 1.02 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,917 42.00 1.46 2,923 48.00 1.67 1402/01/09 6,719 175.48 میلیون 512.97 میلیارد 26,116.96 2,875 2,928 2,837 2,995 3 36,000 2,915 5 526,056 2,920 204.61 هزار میلیارد 220.043 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 16.83 1.42 17.41 143.432 میلیون 32.048 میلیون 144.767 میلیون 30.713 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 34,410 1,620.00 4.94 34,400 1,610.00 4.91 1402/01/09 1,344 3.839 میلیون 132.07 میلیارد 2,856.52 32,790 34,000 33,200 34,420 1 1,500 34,390 2 39,659 34,410 41.796 هزار میلیارد 43.594 میلیون 5.716 میلیون 1.215 میلیون 1.798 میلیون 3.918 میلیون 3.356 میلیون 2.345 میلیون 17.82 10.67 12.45 3.837 میلیون 1,930 2.57 میلیون 1.269 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 6,590 20.00 0.30 6,630 20.00 0.30 1402/01/09 1,697 24.241 میلیون 160.64 میلیارد 14,284.57 6,610 6,520 6,510 6,840 1 19,005 6,600 1 2,094 6,600 56.077 هزار میلیارد 71.698 میلیون 32.591 میلیون 2.458 میلیون 15.621 میلیون 16.97 میلیون 49.036 میلیون 3.365 میلیون 16.68 3.3 1.14 14.643 میلیون 9.597 میلیون 16.472 میلیون 7.769 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,936 192.00 7.00 2,918 174.00 6.34 1402/01/09 5,804 159.703 میلیون 466.03 میلیارد 27,516.09 2,744 2,825 2,825 2,936 105 5,142,103 2,936 0 0 0 106.223 هزار میلیارد 169.339 میلیون 116.574 میلیون 36.403 میلیون 63.116 میلیون 53.458 میلیون 32.565 میلیون 9.609 میلیون 11.05 1.99 3.26 159.116 میلیون 587,393 136.472 میلیون 23.231 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,490 540.00 4.93 11,300 350.00 3.20 1402/01/09 1,457 17.789 میلیون 201.06 میلیارد 12,209.2 10,950 10,830 10,830 11,490 43 3,648,910 11,490 4 21,946 11,700 361.6 هزار میلیارد 479.62 میلیون 183.81 میلیون 32 میلیون 118.02 میلیون 65.79 میلیون 226.988 میلیون 32.893 میلیون 10.99 5.5 1.59 10.377 میلیون 7.411 میلیون 9.595 میلیون 8.194 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 6,620 220.00 3.44 6,580 180.00 2.81 1402/01/09 551 6.602 میلیون 43.42 میلیارد 11,982.16 6,400 6,500 6,330 6,700 2 51,214 6,620 2 46,582 6,630 46.297 هزار میلیارد 53.913 میلیون 24.906 میلیون 7.036 میلیون 7.616 میلیون 17.29 میلیون 5.859 میلیون 7.132 میلیون 6.49 2.68 7.9 6.163 میلیون 438,955 6.552 میلیون 50,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,658 221.00 4.98 4,655 218.00 4.91 1402/01/09 9,034 495.366 میلیون 2.306 هزار میلیارد 54,833.54 4,437 4,658 4,589 4,658 180 7,800,632 4,658 1 2,100 5,000 329.46 هزار میلیارد 660.783 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.94 6.01 0.8 360.525 میلیون 134.841 میلیون 189.116 میلیون 306.25 میلیون
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 33,800 20.00 0.06 33,480 300.00 0.89 1402/01/09 994 3.364 میلیون 112.62 میلیارد 3,384.71 33,780 33,780 32,950 33,910 2 4,276 33,800 1 641 33,810 80.819 هزار میلیارد 88.872 میلیون 18.95 میلیون 2.414 میلیون 8.053 میلیون 10.897 میلیون 8.506 میلیون 8.35 میلیون 9.68 7.42 9.5 2.115 میلیون 1.25 میلیون 1.915 میلیون 1.449 میلیون
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 11,980 80.00 0.67 11,970 70.00 0.59 1402/01/09 1,310 4.136 میلیون 49.51 میلیارد 3,157.36 11,900 12,050 11,760 12,200 1 1,540 11,980 6 43,128 12,000 47.88 هزار میلیارد 71.458 میلیون 31.425 میلیون 2 میلیون 23.578 میلیون 7.847 میلیون 32.784 میلیون 4.678 میلیون 10.24 6.1 1.46 2.809 میلیون 1.327 میلیون 3.488 میلیون 647,879
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 5,563 264.00 4.98 5,563 264.00 4.98 1402/01/09 461 57.74 میلیون 321.21 میلیارد 125,249.19 5,299 5,563 5,563 5,563 903 81,522,080 5,563 0 0 0 418.338 هزار میلیارد 919.739 میلیون 615.144 میلیون 47.2 میلیون 501.401 میلیون 113.743 میلیون 359.769 میلیون 51.55 میلیون 7.12 3.23 1.02 52.74 میلیون 5 میلیون 916,942 56.823 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,463 161.00 6.99 2,383 81.00 3.52 1402/01/09 1,575 60.557 میلیون 144.32 میلیارد 38,448.81 2,302 2,300 2,283 2,463 1 31,586 2,405 1 100,000 2,460 83.405 هزار میلیارد 176.857 میلیون 140.887 میلیون 35 میلیون 93.452 میلیون 47.434 میلیون 71.62 میلیون 12.043 میلیون 6.93 1.76 1.16 24.61 میلیون 35.947 میلیون 49.992 میلیون 10.564 میلیون
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 62,520 1,500.00 2.34 63,250 770.00 1.20 1402/01/09 497 296,748 18.57 میلیارد 597.08 64,020 62,700 62,200 63,960 2 700 62,510 2 14,164 62,600 88.255 هزار میلیارد 91.907 میلیون 7.709 میلیون 1.395 میلیون 3.652 میلیون 4.057 میلیون 4.923 میلیون 1.787 میلیون 49.39 21.75 17.93 283,397 13,351 269,837 26,911
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,893 44.00 2.38 1,875 26.00 1.41 1402/01/09 937 26.136 میلیون 49 میلیارد 27,893.17 1,849 1,875 1,820 1,919 1 10,544 1,890 2 53,631 1,900 58.125 هزار میلیارد 259.174 میلیون 238.479 میلیون 24.132 میلیون 201.049 میلیون 37.429 میلیون 134.954 میلیون 3.981 میلیون 14.6 1.55 0.43 14.648 میلیون 11.488 میلیون 24.665 میلیون 1.471 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,132 10.00 0.47 2,124 2.00 0.09 1402/01/09 11,333 568.772 میلیون 1.208 هزار میلیارد 50,187.23 2,122 2,170 2,090 2,170 1 50,000 2,134 3 496,357 2,134 372.452 هزار میلیارد 6.827 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 106.08 1.59 0.59 383.203 میلیون 185.569 میلیون 418.983 میلیون 149.789 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 7,470 480.00 6.87 7,410 420.00 6.01 1402/01/09 3,382 49.089 میلیون 363.57 میلیارد 14,514.75 6,990 7,180 7,170 7,470 168 12,529,257 7,470 0 0 0 42.49 هزار میلیارد 55.133 میلیون 20.666 میلیون 5.734 میلیون 12.644 میلیون 8.022 میلیون 36.776 میلیون 619,295 68.61 5.3 1.16 46.599 میلیون 2.489 میلیون 46.504 میلیون 2.585 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,768 81.00 4.80 1,751 64.00 3.79 1402/01/09 3,001 117.593 میلیون 205.93 میلیارد 39,184.58 1,687 1,737 1,721 1,790 1 5,000 1,765 1 40,100 1,768 25.46 هزار میلیارد 54.214 میلیون 48.274 میلیون 14.54 میلیون 28.754 میلیون 19.52 میلیون 9.432 میلیون 2.917 میلیون 8.73 1.3 2.7 114.165 میلیون 3.428 میلیون 108.641 میلیون 8.952 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,853 183.00 4.99 3,838 168.00 4.58 1402/01/09 2,068 49.085 میلیون 188.39 میلیارد 23,735.51 3,670 3,700 3,673 3,853 6 521,625 3,853 0 0 0 35.916 هزار میلیارد 45.07 میلیون 23.513 میلیون 9.358 میلیون 9.154 میلیون 14.359 میلیون 14.923 میلیون 2.831 میلیون 12.68 2.5 2.41 40.564 میلیون 8.521 میلیون 34.794 میلیون 14.291 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 2,164 23.00 1.07 2,159 18.00 0.84 1402/01/09 3,384 95.271 میلیون 205.7 میلیارد 28,153.24 2,141 2,140 2,100 2,199 1 9,246 2,155 2 296,287 2,165 44.557 هزار میلیارد 69.91 میلیون 48.761 میلیون 20.638 میلیون 25.353 میلیون 23.408 میلیون 19.923 میلیون 1.703 میلیون 26.17 1.9 2.25 71.056 میلیون 24.215 میلیون 88.927 میلیون 6.344 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 4,500 181.00 4.19 4,460 141.00 3.26 1402/01/09 657 12.962 میلیون 57.81 میلیارد 19,728.46 4,319 4,370 4,160 4,530 1 10,000 4,500 1 7,318 4,500 28.211 هزار میلیارد 42.118 میلیون 20.671 میلیون 6.325 میلیون 13.906 میلیون 6.765 میلیون 20.773 میلیون 374,322 73.46 4.06 1.32 11.151 میلیون 1.811 میلیون 12.791 میلیون 170,850
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 28,540 1,430.00 5.27 28,410 1,300.00 4.80 1402/01/09 271 646,152 18.36 میلیارد 1,330.14 27,110 28,610 27,150 29,000 1 1,000 28,530 1 650 28,550 35.797 هزار میلیارد 38.933 میلیون 9.621 میلیون 1.26 میلیون 3.137 میلیون 6.485 میلیون 6.287 میلیون 4.01 میلیون 8.93 5.52 5.69 646,152 - 629,345 16,807
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,000 540.00 4.71 11,890 430.00 3.75 1402/01/09 3,102 40.821 میلیون 485.45 میلیارد 13,159.47 11,460 11,460 11,460 12,250 1 50,000 12,030 5 57,704 12,030 324.003 هزار میلیارد 367.055 میلیون 118.541 میلیون 27.25 میلیون 43.053 میلیون 75.488 میلیون 56.847 میلیون 56.307 میلیون 5.75 4.29 5.7 32.094 میلیون 8.727 میلیون 16.216 میلیون 24.605 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 30,060 1,960.00 6.98 29,940 1,840.00 6.55 1402/01/09 3,369 13.498 میلیون 404.14 میلیارد 4,006.41 28,100 29,900 28,820 30,060 21 181,383 30,060 1 300 30,060 38.922 هزار میلیارد 41.453 میلیون 15.681 میلیون 1.3 میلیون 2.531 میلیون 13.15 میلیون 20.867 میلیون 5.034 میلیون 7.73 2.96 1.87 9.254 میلیون 4.244 میلیون 12.403 میلیون 1.095 میلیون
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 28,040 10.00 0.04 28,010 40.00 0.14 1402/01/09 2,853 4.775 میلیون 133.76 میلیارد 1,673.65 28,050 27,610 27,610 28,400 3 14,247 28,030 3 344 28,030 112.04 هزار میلیارد 127.111 میلیون 37.116 میلیون 4 میلیون 15.071 میلیون 22.044 میلیون 57.612 میلیون 14.324 میلیون 7.82 5.08 1.94 2.709 میلیون 2.066 میلیون 1.875 میلیون 2.9 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 21,410 30.00 0.14 21,410 30.00 0.14 1402/01/09 379 1.635 میلیون 35.1 میلیارد 4,315.2 21,380 21,100 21,040 21,680 2 4,145 21,400 1 14,389 21,410 273.428 هزار میلیارد 297.848 میلیون 61.291 میلیون 12.771 میلیون 24.421 میلیون 36.87 میلیون 27.998 میلیون 20.153 میلیون 13.57 7.42 9.77 1.118 میلیون 517,534 1.01 میلیون 625,000
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 12,000 130.00 1.10 11,900 30.00 0.25 1402/01/09 230 520,187 6.27 میلیارد 4,683.53 11,870 12,290 11,880 12,290 1 4,570 12,000 1 11,859 12,120 95.2 هزار میلیارد 102.885 میلیون 19.678 میلیون 8 میلیون 7.685 میلیون 11.993 میلیون 34.049 میلیون 4.623 میلیون 20.59 7.94 2.8 428,356 91,831 520,187 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,330 270.00 4.46 6,160 100.00 1.65 1402/01/09 580 6.902 میلیون 43.69 میلیارد 11,900.13 6,060 6,310 6,200 6,360 1 302 6,330 1 12,000 6,350 295.68 هزار میلیارد 341.911 میلیون 109.798 میلیون 48 میلیون 46.231 میلیون 63.567 میلیون 65.943 میلیون 7.993 میلیون 36.69 4.62 4.45 2.048 میلیون 4.854 میلیون 4.423 میلیون 2.479 میلیون
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 100,080 4,760.00 4.99 99,540 4,220.00 4.43 1402/01/09 1,881 1.643 میلیون 163.58 میلیارد 873.69 95,320 97,700 97,500 100,080 151 432,106 100,080 1 50 120,000 29.862 هزار میلیارد 31.814 میلیون 2.869 میلیون 300,000 1.952 میلیون 917,585 556,479 324,187 92.11 32.54 53.66 1.433 میلیون 210,438 1.513 میلیون 130,005
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 19,570 840.00 4.48 19,360 630.00 3.36 1402/01/09 1,227 4.195 میلیون 81.2 میلیارد 3,418.83 18,730 19,400 18,540 19,790 1 16,624 19,600 2 8,000 19,640 28.653 هزار میلیارد 31.164 میلیون 6.162 میلیون 1.48 میلیون 2.511 میلیون 3.651 میلیون 3.465 میلیون 1.821 میلیون 15.74 7.85 8.27 4.17 میلیون 25,000 3.882 میلیون 313,264
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 10,170 430.00 4.41 10,060 320.00 3.29 1402/01/09 1,078 6.032 میلیون 60.68 میلیارد 5,595.58 9,740 9,950 9,800 10,300 1 1,000 10,160 1 873 10,160 40.24 هزار میلیارد 45.624 میلیون 12.355 میلیون 4 میلیون 5.384 میلیون 6.97 میلیون 3.959 میلیون 3.489 میلیون 11.53 5.77 10.16 4.82 میلیون 1.212 میلیون 5.982 میلیون 50,000
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 4,794 313.00 6.99 4,758 277.00 6.18 1402/01/09 1,142 33.274 میلیون 158.33 میلیارد 29,136.34 4,481 4,609 4,560 4,794 183 19,152,959 4,794 0 0 0 94.773 هزار میلیارد 102.376 میلیون 42.117 میلیون 14.419 میلیون 7.604 میلیون 34.514 میلیون 15.57 میلیون 7.352 میلیون 12.89 2.75 6.09 30.274 میلیون 3 میلیون 33.274 میلیون -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 34,750 1,550.00 4.67 33,690 490.00 1.48 1402/01/09 532 1.467 میلیون 50.5 میلیارد 2,757.36 33,200 33,250 33,240 34,860 1 429 34,590 1 150 34,750 681.813 هزار میلیارد 862.246 میلیون 284.512 میلیون 20.238 میلیون 180.433 میلیون 104.079 میلیون 491.514 میلیون 191.118 میلیون 3.57 6.55 1.39 1.018 میلیون 449,039 770,321 696,596
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 6,970 330.00 4.97 6,920 280.00 4.22 1402/01/09 576 13.944 میلیون 96.9 میلیارد 24,208.45 6,640 6,810 6,800 6,970 151 14,108,070 6,970 1 734 7,050 262.718 هزار میلیارد 315.541 میلیون 111.817 میلیون 37.965 میلیون 52.822 میلیون 58.995 میلیون 136.915 میلیون 27.776 میلیون 9.43 4.45 1.91 9.035 میلیون 4.909 میلیون 3.786 میلیون 10.158 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 14,320 930.00 6.95 14,320 930.00 6.95 1402/01/09 149 4.178 میلیون 59.83 میلیارد 28,040.65 13,390 14,320 14,320 14,320 620 18,120,173 14,320 0 0 0 57.375 هزار میلیارد 58.987 میلیون 13.544 میلیون 4.007 میلیون 1.612 میلیون 11.932 میلیون 1.831 میلیون 1.137 میلیون 44.13 4.2 27.39 4.178 میلیون - 4.133 میلیون 44,850
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 138,360 6,580.00 4.99 135,680 3,900.00 2.96 1402/01/09 684 442,004 61.04 میلیارد 646.2 131,780 135,930 133,730 138,360 10 15,152 138,360 0 0 0 242.855 هزار میلیارد 254.681 میلیون 67.545 میلیون 1.79 میلیون 11.825 میلیون 55.72 میلیون 77.878 میلیون 46.964 میلیون 5.17 4.37 3.12 422,505 19,499 325,105 116,899
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 38,410 1,820.00 4.97 38,110 1,520.00 4.15 1402/01/09 1,437 3.105 میلیون 118.31 میلیارد 2,160.51 36,590 36,460 36,450 38,410 1 1,297 38,410 0 0 0 16.959 هزار میلیارد 24.541 میلیون 12.061 میلیون 445,000 7.582 میلیون 4.479 میلیون 25.583 میلیون 699,849 24.23 3.79 0.66 3.004 میلیون 101,025 2.95 میلیون 154,686
غسالم

سالمین

سهام بورس 5,620 360.00 6.84 5,570 310.00 5.89 1402/01/09 2,706 37.355 میلیون 208.14 میلیارد 13,804.66 5,260 5,310 5,310 5,620 22 1,920,758 5,620 0 0 0 24.976 هزار میلیارد 28.035 میلیون 10.819 میلیون 4.484 میلیون 3.059 میلیون 7.76 میلیون 11.122 میلیون 2.413 میلیون 10.35 3.22 2.25 29.825 میلیون 7.531 میلیون 33.011 میلیون 4.344 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,690 95.00 2.07 4,647 52.00 1.13 1402/01/09 3,089 34.798 میلیون 161.71 میلیارد 11,265.26 4,595 4,600 4,541 4,729 1 4,548 4,663 4 229,738 4,690 46.47 هزار میلیارد 50.707 میلیون 15.702 میلیون 6.107 میلیون 4.237 میلیون 11.465 میلیون 13.218 میلیون 3.847 میلیون 12.08 4.05 3.52 27.196 میلیون 7.603 میلیون 34.343 میلیون 455,000
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 13,700 650.00 4.98 13,480 430.00 3.30 1402/01/09 660 7.199 میلیون 97.03 میلیارد 10,907.55 13,050 13,200 12,900 13,700 34 1,583,719 13,700 1 362 14,090 24.614 هزار میلیارد 28.783 میلیون 8.971 میلیون 1.826 میلیون 4.168 میلیون 4.803 میلیون 21.273 میلیون 2.993 میلیون 8.23 5.13 1.16 6.853 میلیون 345,903 7.139 میلیون 59,861
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 23,400 690.00 3.04 23,230 520.00 2.29 1402/01/09 3,915 14.421 میلیون 334.95 میلیارد 3,683.64 22,710 23,300 22,900 23,840 1 844 23,350 1 131 23,360 69.69 هزار میلیارد 90.013 میلیون 35.3 میلیون 3 میلیون 20.323 میلیون 14.978 میلیون 53.759 میلیون 8.456 میلیون 8.24 4.66 1.3 13.319 میلیون 1.102 میلیون 12.032 میلیون 2.389 میلیون
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 26,040 840.00 3.33 25,820 620.00 2.46 1402/01/09 419 1.103 میلیون 28.47 میلیارد 2,631.92 25,200 24,900 24,900 26,200 1 4,000 26,050 1 3,469 26,050 28.402 هزار میلیارد 29.582 میلیون 5.901 میلیون 1.1 میلیون 1.18 میلیون 4.721 میلیون 2.701 میلیون 3.232 میلیون 8.79 6.02 10.51 674,629 428,144 796,395 306,378
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,765 5.00 0.28 1,771 11.00 0.63 1402/01/09 2,972 94.601 میلیون 167.5 میلیارد 31,830.72 1,760 1,757 1,705 1,823 1 400,000 1,773 8 354,208 1,773 37.368 هزار میلیارد 47.783 میلیون 34.39 میلیون 21.1 میلیون 10.415 میلیون 23.974 میلیون 8.635 میلیون 3.829 میلیون 9.76 1.56 4.33 81.027 میلیون 13.574 میلیون 94.264 میلیون 336,778
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 8,680 410.00 4.96 8,670 400.00 4.84 1402/01/09 934 13.901 میلیون 120.58 میلیارد 14,883.07 8,270 8,680 8,500 8,680 13 315,462 8,680 0 0 0 26.01 هزار میلیارد 32.595 میلیون 11.519 میلیون 3 میلیون 6.585 میلیون 4.934 میلیون 17.961 میلیون 2.196 میلیون 11.84 5.27 1.45 13.253 میلیون 647,870 9.986 میلیون 3.914 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 4,685 3.00 0.06 4,725 37.00 0.79 1402/01/09 723 22.89 میلیون 108.15 میلیارد 31,659.11 4,688 4,785 4,615 4,785 2 25,534 4,686 1 40,000 4,749 165.375 هزار میلیارد 670.039 میلیون 570.153 میلیون 25 میلیون 504.664 میلیون 65.489 میلیون 77.44 میلیون 24.664 میلیون 6.7 2.53 2.14 12.853 میلیون 10.036 میلیون 14.725 میلیون 8.165 میلیون
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 32,950 190.00 0.58 32,940 180.00 0.55 1402/01/09 421 1.79 میلیون 29.3 میلیارد 1,906.7 32,760 33,580 32,370 33,700 0 0 0 0 18.205 هزار میلیارد 39.311 میلیون 8.354 میلیون 1.1 میلیون 3.077 میلیون 5.277 میلیون 11.368 میلیون 3.99 میلیون 9.08 6.87 3.19 2.49 میلیون 441,170 2.931 میلیون 293
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 17,300 710.00 4.28 16,900 310.00 1.87 1402/01/09 644 4.333 میلیون 74.07 میلیارد 6,728.88 16,590 16,560 16,560 17,550 1 393 17,190 1 3,572 17,300 405.6 هزار میلیارد 470.797 میلیون 125.097 میلیون 24 میلیون 65.197 میلیون 59.901 میلیون 122.901 میلیون 40.399 میلیون 10.04 6.77 3.3 847,620 3.486 میلیون 3.023 میلیون 1.31 میلیون
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 4,740 115.00 2.49 4,707 82.00 1.77 1402/01/09 1,146 16.218 میلیون 76.34 میلیارد 14,152.03 4,625 4,510 4,510 4,770 1 20,000 4,710 2 160,714 4,740 11.109 هزار میلیارد 14.658 میلیون 6.596 میلیون 2.187 میلیون 3.549 میلیون 3.046 میلیون 5.922 میلیون 1.068 میلیون 10.4 3.65 1.88 15.545 میلیون 673,536 9.791 میلیون 6.427 میلیون
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 57,290 2,720.00 4.98 57,280 2,710.00 4.97 1402/01/09 380 578,974 33.16 میلیارد 1,523.62 54,570 55,540 55,540 57,290 2 4,115 57,290 0 0 0 14.32 هزار میلیارد 15.797 میلیون 2.826 میلیون 250,000 1.477 میلیون 1.348 میلیون 3.225 میلیون 1.231 میلیون 11.63 10.62 4.45 578,974 - 420,557 158,417