همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,400 6.00 0.14 4,428 34.00 0.77 1403/03/01 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 21,407.4 4,394 4,450 4,354 4,481 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 48.674 میلیون 17.86 میلیون 9 میلیون 8.822 میلیون 9.038 میلیون 3.619 میلیون 2.467 میلیون 16.16 4.41 11.01 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,500 1,140.00 3.72 30,320 320.00 1.04 1403/02/30 154 250,151 6.99 میلیارد 1,371.9 30,640 30,620 29,200 30,620 1 600 27,960 1 3,160 28,000 224.663 هزار میلیارد 322.927 میلیون 111.961 میلیون 8.064 میلیون 78.427 میلیون 33.535 میلیون 272.171 میلیون 31.078 میلیون 7.87 7.29 0.9 138,472 111,679 120,572 129,579
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 2,141 11.00 0.51 2,145 7.00 0.33 1403/03/01 180 2.367 میلیون 8.26 میلیارد 11,452.84 2,152 2,109 2,109 2,180 1 6,000 3,499 1 700 3,506 32.655 هزار میلیارد 45.046 میلیون 32.422 میلیون 9.419 میلیون 15.016 میلیون 17.406 میلیون 12.751 میلیون 4.333 میلیون 6.93 1.73 2.36 2.169 میلیون 194,771 2.363 میلیون -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,990 110.00 1.55 7,070 30.00 0.42 1403/03/01 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 10,761.34 7,100 7,100 6,990 7,100 6 20,018 11,190 2 21,276 11,220 5482.4 هزار میلیارد 5.669 میلیارد 1.576 میلیارد 750 میلیون 366.609 میلیون 1.209 میلیارد 553.728 میلیون 568.799 میلیون 9.32 4.39 9.58 565,005 679,810 676,871 567,944
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 2,933 125.00 4.09 2,943 115.00 3.76 1403/02/30 101 1.226 میلیون 3.9 میلیارد 18,722.51 3,058 3,003 2,907 3,055 1 151 3,160 4 177,937 3,162 34.771 هزار میلیارد 47.388 میلیون 33.31 میلیون 11 میلیون 15.015 میلیون 18.295 میلیون 30.763 میلیون 6.184 میلیون 5.23 1.77 1.05 813,717 412,207 1.226 میلیون -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,990 90.00 1.11 8,010 70.00 0.87 1403/03/01 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 10,901.61 8,080 7,960 7,930 8,090 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 794.148 میلیون 361.73 میلیون 60 میلیون 313.548 میلیون 48.183 میلیون 137.094 میلیون 11.032 میلیون 43.56 9.98 3.51 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 49,920 1,010.00 1.98 50,550 380.00 0.75 1403/03/01 186 228,321 10.42 میلیارد 1,743.16 50,930 51,900 49,920 51,900 2 6,980 46,080 1 348 46,200 46.997 هزار میلیارد 55.481 میلیون 10.874 میلیون 1.029 میلیون 3.451 میلیون 7.422 میلیون 17.888 میلیون 4.783 میلیون 10.88 7.01 2.91 123,786 99,115 91,132 131,769
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 21,200 310.00 1.44 21,480 30.00 0.14 1403/03/01 28 124,650 3.2 میلیارد 722.46 21,510 21,270 21,190 21,420 3 3,047 25,510 1 847 25,560 63.056 هزار میلیارد 67.055 میلیون 19.544 میلیون 2.466 میلیون 14.086 میلیون 5.458 میلیون 21.481 میلیون 10.222 میلیون 5.18 9.7 2.48 114,097 10,553 104,650 20,000
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 27,130 290.00 1.06 27,400 20.00 0.07 1403/03/01 11 11,108 334.81 میلیون 1,148.73 27,420 27,120 27,100 27,800 1 2,250 30,260 1 481 30,670 45.33 هزار میلیارد 52.626 میلیون 15.75 میلیون 1.5 میلیون 11.526 میلیون 4.224 میلیون 10.708 میلیون 8.23 میلیون 4.99 9.73 3.84 9,458 1,650 11,108 -
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 3,059 48.00 1.59 3,015 4.00 0.13 1403/02/29 219 3.082 میلیون 10.87 میلیارد 17,418.26 3,011 3,100 2,985 3,131 2 28,158 3,507 1 6,000 3,540 18.608 هزار میلیارد 18.578 میلیون 10.276 میلیون 5.3 میلیون 2.599 میلیون 7.677 میلیون 7.824 میلیون 2.226 میلیون 7.18 2.08 2.04 2.493 میلیون 587,167 3.08 میلیون -
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,710 47.00 1.70 2,757 0.00 0.00 1403/02/30 348 5.401 میلیون 18.71 میلیارد 15,218.33 2,757 2,710 2,710 2,710 2 70,801 3,407 3 48,099 3,425 15.439 هزار میلیارد 22.515 میلیون 14.043 میلیون 4.456 میلیون 10.231 میلیون 3.812 میلیون 20.93 میلیون 19,326 635.64 3.22 0.59 5.401 میلیون - 5.401 میلیون -
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 2,226 16.00 0.71 2,200 42.00 1.87 1403/03/01 195 2.618 میلیون 11.4 میلیارد 56,201.44 2,242 2,250 2,195 2,250 3 32,021 4,338 2 14,403 4,345 19.593 هزار میلیارد 21.314 میلیون 9.803 میلیون 4.5 میلیون 3.494 میلیون 6.31 میلیون 4.302 میلیون 4.178 میلیون 4.27 2.82 4.14 1.442 میلیون 1.174 میلیون 2.617 میلیون -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,920 80.00 1.65 4,890 50.00 1.03 1403/03/01 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,502.84 4,840 4,840 4,810 4,930 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.216 میلیارد 2.918 میلیارد 1.08 میلیارد 934.932 میلیون 1.983 میلیارد 2.255 میلیارد 984.294 میلیون 6.65 2.66 2.19 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,620 161.00 5.79 2,702 79.00 2.84 1403/02/30 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 16,599.6 2,781 2,728 2,728 2,728 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.188 میلیارد 692.203 میلیون 275 میلیون 103.716 میلیون 588.487 میلیون 1.996 میلیارد 236.838 میلیون 4.58 1.84 0.54 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,030 130.00 1.88 7,020 120.00 1.74 1403/03/01 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 24,230.6 6,900 6,890 6,890 7,030 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 6.001 میلیارد 1.858 میلیارد 600 میلیون 525.732 میلیون 1.332 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.26 4.12 4.5 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,793 54.00 1.97 2,781 42.00 1.53 1403/03/01 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 38,678.16 2,739 2,702 2,702 2,793 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.606 میلیارد 1.027 میلیارد 301.656 میلیون 1.767 میلیارد -740,767,980 2.394 میلیارد -622,136,261 -1.35 -1.12 0.35 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 4,091 76.00 1.82 4,160 7.00 0.17 1403/03/01 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 11,856.93 4,167 4,166 4,090 4,249 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.23 میلیارد 1.213 میلیارد 380 میلیون 648.811 میلیون 564.299 میلیون 670.827 میلیون 164.211 میلیون 9.64 2.8 2.36 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 10,250 260.00 2.47 10,420 90.00 0.86 1403/02/29 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 6,708.47 10,510 10,710 10,250 10,710 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.787 میلیارد 984.097 میلیون 134.342 میلیون 387.132 میلیون 596.965 میلیون 3.032 میلیارد 399.913 میلیون 5.69 2.33 0.42 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,140 370.00 6.72 5,430 80.00 1.45 1403/02/30 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 12,225.86 5,510 5,430 5,430 5,430 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.531 میلیارد 1.207 میلیارد 227 میلیون 486.711 میلیون 720.108 میلیون 3.718 میلیارد 418.561 میلیون 4.88 2.84 0.56 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 4,155 177.00 4.09 4,270 62.00 1.43 1403/02/30 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 10,594.06 4,332 4,300 4,111 4,300 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.687 میلیارد 807.42 میلیون 192.5 میلیون 303.378 میلیون 504.042 میلیون 546.726 میلیون 252.913 میلیون 5.47 2.74 2.53 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 12,230 540.00 4.23 12,730 40.00 0.31 1403/02/30 214 1.041 میلیون 12.58 میلیارد 2,665.39 12,770 12,690 12,690 12,690 2 39,024 12,080 2 5,705 12,090 362.1 هزار میلیارد 483.879 میلیون 239.294 میلیون 30 میلیون 100.779 میلیون 138.516 میلیون 938.664 میلیون 76.917 میلیون 6.24 2.77 0.36 334,896 665,485 814,134 186,247
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 19,600 320.00 1.66 19,340 60.00 0.31 1403/03/01 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 9,765.16 19,280 19,290 19,000 19,640 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.431 میلیارد 480.342 میلیون 72 میلیون 38.983 میلیون 441.358 میلیون 255.957 میلیون 244.997 میلیون 5.68 3.15 5.44 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 147,340 620.00 0.42 147,890 70.00 0.05 1403/03/01 292 128,626 18.9 میلیارد 252.95 147,960 150,880 147,320 150,910 1 1,130 147,460 1 100 147,500 879.78 هزار میلیارد 1.141 میلیارد 595.216 میلیون 6 میلیون 253.813 میلیون 341.403 میلیون 367.795 میلیون 196.258 میلیون 4.52 2.6 2.41 36,468 91,048 93,580 33,936
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 7,610 10.00 0.13 7,580 40.00 0.52 1403/03/01 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 9,603.2 7,620 7,700 7,470 7,700 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.234 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 3.76 6.75 3.07 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 3,050 8.00 0.26 3,036 6.00 0.20 1403/03/01 333 4.821 میلیون 23.41 میلیارد 6,754.15 3,042 2,982 2,982 3,058 1 4,318 4,851 1 12,491 4,852 933.853 هزار میلیارد 996.197 میلیون 482.532 میلیون 192.428 میلیون 85.397 میلیون 397.134 میلیون 144.802 میلیون 143.998 میلیون 6.33 2.29 6.29 711,435 4.047 میلیون 1.469 میلیون 3.289 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,138 18.00 0.83 2,145 11.00 0.51 1403/03/01 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 35,934.02 2,156 2,134 2,134 2,170 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 15.43 میلیارد 15.078 میلیارد 353 میلیون 13.907 میلیارد 1.171 میلیارد 1.62 میلیارد 553.102 میلیون 2.75 1.3 0.94 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,900 9.00 0.31 2,892 1.00 0.03 1403/03/01 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 34,507.87 2,891 2,891 2,872 2,943 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.929 میلیارد 2.927 میلیارد 60.851 میلیون 2.753 میلیارد 173.927 میلیون 483.296 میلیون 89.649 میلیون 1.96 1.01 0.36 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 4,150 81.00 1.99 4,148 79.00 1.94 1403/03/01 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 24,689.66 4,069 4,105 4,070 4,150 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 161.943 میلیون 98.911 میلیون 24 میلیون 62.391 میلیون 36.52 میلیون 64.041 میلیون 17.597 میلیون 5.66 2.73 1.55 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,495 71.00 1.99 3,546 20.00 0.56 1403/03/01 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 12,150.85 3,566 3,559 3,495 3,559 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.108 میلیارد 739.562 میلیون 190 میلیون 434.75 میلیون 304.812 میلیون 702.673 میلیون 101.828 میلیون 6.62 2.21 0.96 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,660 30.00 0.22 13,640 10.00 0.07 1403/03/01 76 106,987 1.39 میلیارد 3,294.52 13,630 13,430 13,430 13,880 1 14,930 12,970 2 583 12,990 259.2 هزار میلیارد 330.335 میلیون 103.476 میلیون 20 میلیون 57.535 میلیون 45.94 میلیون 40.791 میلیون 35.435 میلیون 7.7 5.94 6.69 61,243 45,744 106,987 -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 69,510 820.00 1.17 68,940 1,390.00 1.98 1403/03/01 525 411,441 24.07 میلیارد 1,910.36 70,330 68,930 68,930 69,800 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.207 میلیارد 328.853 میلیون 14.35 میلیون 217.311 میلیون 111.542 میلیون 528.127 میلیون 95.171 میلیون 10.39 8.87 1.87 302,671 106,646 205,584 203,733
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,120 10.00 0.07 15,060 50.00 0.33 1403/03/01 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 5,065.47 15,110 14,990 14,900 15,150 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.714 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 5.26 8.35 5.04 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 1,999 8.00 0.40 1,997 6.00 0.30 1403/03/01 89 1.46 میلیون 3.29 میلیارد 33,194.39 1,991 1,953 1,952 2,030 1 3,000 2,260 2 16,840 2,261 66.139 هزار میلیارد 146.841 میلیون 121.805 میلیون 35 میلیون 76.946 میلیون 44.859 میلیون 181.5 میلیون 6.675 میلیون 10.47 1.56 0.39 1.46 میلیون - 1.46 میلیون -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 4,179 63.00 1.49 4,229 13.00 0.31 1403/03/01 254 1.963 میلیون 9.41 میلیارد 7,631.66 4,242 4,240 4,169 4,240 3 36,892 4,787 1 279 4,788 260.465 هزار میلیارد 300.833 میلیون 135.928 میلیون 54.434 میلیون 70.633 میلیون 65.295 میلیون 86.289 میلیون 28.052 میلیون 8.22 3.53 2.67 584,484 1.368 میلیون 1.952 میلیون -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 18,260 290.00 1.56 18,480 70.00 0.38 1403/03/01 64 252,332 4.42 میلیارد 2,820.38 18,550 18,440 18,230 18,600 1 567 17,550 3 7,908 17,560 711.844 هزار میلیارد 798.692 میلیون 167.458 میلیون 40.77 میلیون 45.262 میلیون 122.195 میلیون 118.086 میلیون 108.791 میلیون 6.93 6.17 6.38 36,536 215,796 147,826 104,506
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 31,710 1,000.00 3.06 31,450 1,260.00 3.85 1403/03/01 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 2,290.39 32,710 31,900 31,260 32,050 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.572 میلیارد 445.469 میلیون 40.5 میلیون 298.762 میلیون 146.707 میلیون 130.509 میلیون 121.707 میلیون 10.47 8.68 9.76 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 4,342 60.00 1.40 4,338 56.00 1.31 1403/03/01 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 38,581.14 4,282 4,337 4,271 4,367 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 299.385 میلیون 196.409 میلیون 25.673 میلیون 140.391 میلیون 56.019 میلیون 202.748 میلیون 24.154 میلیون 6.58 2.84 0.78 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,579 50.00 1.98 2,559 30.00 1.19 1403/03/01 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 36,070.27 2,529 2,510 2,510 2,579 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 225.856 میلیون 155.49 میلیون 52.164 میلیون 92.368 میلیون 63.122 میلیون 142.588 میلیون 18.147 میلیون 7.36 2.11 0.94 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 80,390 1,650.00 2.01 82,040 0.00 0.00 1403/03/01 113 79,081 5.64 میلیارد 3,172.64 82,040 80,390 80,390 80,390 2 1,200 71,850 3 1,991 71,900 92.716 هزار میلیارد 132.396 میلیون 40.558 میلیون 1.3 میلیون 26.732 میلیون 13.826 میلیون 44.472 میلیون 15.582 میلیون 6.84 7.71 2.4 41,160 37,771 72,402 6,529
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,499 22.00 1.45 1,499 22.00 1.45 1403/03/01 372 15.591 میلیون 21.82 میلیارد 28,262.64 1,521 1,491 1,491 1,520 2 196,656 1,401 2 13,892 1,402 39.172 هزار میلیارد 42.676 میلیون 34.583 میلیون 28 میلیون 703,539 33.879 میلیون 8.954 میلیون 8.37 میلیون 5.01 1.24 4.7 14.262 میلیون 1.308 میلیون 15.471 میلیون 99,999
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,658 19.00 1.13 1,663 14.00 0.83 1403/03/01 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 24,746.23 1,677 1,653 1,644 1,692 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 215.525 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.9 1.06 8.52 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 28,660 350.00 1.24 28,300 10.00 0.04 1403/03/01 26 44,412 1.29 میلیارد 1,343.82 28,310 28,200 27,780 28,740 2 2,063 29,000 1 2,430 29,350 34.81 هزار میلیارد 39.397 میلیون 10.193 میلیون 1.215 میلیون 5.012 میلیون 5.181 میلیون 8.432 میلیون 3.869 میلیون 8.89 6.64 4.08 44,412 - 44,412 -
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 4,770 250.00 4.98 4,740 280.00 5.58 1403/03/01 256 4.801 میلیون 39.99 میلیارد 17,998.24 5,020 4,670 4,650 4,770 2 2,900 8,290 1 2,166 8,310 70.455 هزار میلیارد 85.444 میلیون 49.927 میلیون 15 میلیون 14.344 میلیون 35.583 میلیون 61.848 میلیون 16.349 میلیون 4.35 2 1.15 525,126 4.276 میلیون 4.524 میلیون 277,376
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,730 7.00 0.41 1,722 1.00 0.06 1403/03/01 249 5.428 میلیون 14.84 میلیارد 30,213.48 1,723 1,744 1,689 1,748 1 2,700 2,733 1 50,562 2,760 99.853 هزار میلیارد 175.278 میلیون 154.919 میلیون 54.5 میلیون 81.429 میلیون 73.49 میلیون 50.051 میلیون 15.733 میلیون 5.97 1.28 1.88 2.136 میلیون 3.214 میلیون 5.35 میلیون -
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 10,940 220.00 1.97 11,060 100.00 0.90 1403/03/01 113 988,096 11.68 میلیارد 7,788.29 11,160 11,090 10,940 11,380 2 84,139 11,810 3 112,266 11,820 376.32 هزار میلیارد 518.774 میلیون 284.694 میلیون 32 میلیون 164.854 میلیون 119.841 میلیون 334.317 میلیون 76.125 میلیون 4.66 2.95 1.06 127,386 860,710 759,513 228,583
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,690 110.00 1.97 5,640 60.00 1.08 1403/03/01 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 13,010.83 5,580 5,470 5,470 5,690 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 73.007 میلیون 29.317 میلیون 12 میلیون 5.327 میلیون 23.99 میلیون 8.803 میلیون 10.266 میلیون 6.59 2.82 7.69 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 418 18.00 4.13 419 17.00 3.90 1403/03/01 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 101,921.8 436 415 412 423 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 759.055 میلیون 1.184 میلیارد 667.085 میلیون 479.546 میلیون 704.223 میلیون 573.195 میلیون -45,083,763 -6.2 0.4 0.49 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 6,310 60.00 0.94 6,260 110.00 1.73 1403/03/01 394 2.256 میلیون 13.47 میلیارد 15,389.57 6,370 6,250 6,250 6,390 2 1,773 5,920 1 1,651 6,050 60 هزار میلیارد 75.088 میلیون 23.821 میلیون 10 میلیون 12.488 میلیون 11.333 میلیون 15.787 میلیون 15.533 میلیون 4.03 5.52 3.97 1.764 میلیون 492,053 1.871 میلیون 385,505
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 10,850 30.00 0.28 10,970 150.00 1.39 1403/03/01 44 178,733 1.86 میلیارد 7,171.03 10,820 10,610 10,610 11,030 1 299 10,450 4 4,429 10,540 62.28 هزار میلیارد 96.347 میلیون 42.861 میلیون 6 میلیون 30.527 میلیون 12.334 میلیون 49.66 میلیون 8.604 میلیون 7.65 5.34 1.33 14,611 164,122 178,733 -
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 3,950 64.00 1.59 4,009 5.00 0.12 1403/03/01 120 902,028 3.83 میلیارد 6,516.62 4,014 3,935 3,934 4,035 1 1,519 4,210 2 11,227 4,225 381.954 هزار میلیارد 1.069 میلیارد 842.793 میلیون 75.2 میلیون 711.028 میلیون 131.765 میلیون 473.918 میلیون 54.405 میلیون 6.57 2.71 0.75 884,806 - 834,806 50,000
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,636 83.00 3.05 2,677 42.00 1.54 1403/03/01 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 23,733.74 2,719 2,628 2,628 2,700 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 302.773 میلیون 258.808 میلیون 35 میلیون 179.631 میلیون 79.177 میلیون 140.357 میلیون 30.547 میلیون 4.03 1.56 0.88 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 30,410 40.00 0.13 30,420 30.00 0.10 1403/03/01 95 110,509 4.34 میلیارد 2,398.3 30,450 30,300 29,850 30,950 3 619 39,160 1 7,350 39,170 54.823 هزار میلیارد 53.59 میلیون 16.835 میلیون 1.395 میلیون 11.144 میلیون 5.691 میلیون 8.872 میلیون 2.042 میلیون 20.78 7.46 4.78 80,788 29,721 83,659 26,850
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,399 27.00 1.97 1,376 4.00 0.29 1403/03/01 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 42,876.5 1,372 1,345 1,345 1,399 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 361.852 میلیون 357.725 میلیون 35 میلیون 313.692 میلیون 44.033 میلیون 238.475 میلیون 4.192 میلیون 11.49 1.1 0.2 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,656 23.00 1.37 1,672 7.00 0.42 1403/03/01 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 27,746.48 1,679 1,671 1,650 1,699 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 8.574 میلیارد 8.341 میلیارد 175.354 میلیون 8.214 میلیارد 126.661 میلیون 816.537 میلیون 5.028 میلیون 71.61 2.84 0.44 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 6,300 0.00 0.00 6,300 0.00 0.00 1403/03/01 421 3.127 میلیون 23.19 میلیارد 7,583.17 6,300 6,180 6,180 6,390 2 6,152 7,310 1 5,000 7,370 42.547 هزار میلیارد 51.717 میلیون 24.093 میلیون 5.734 میلیون 15.592 میلیون 8.5 میلیون 60.402 میلیون 541,031 66.77 4.25 0.6 3.027 میلیون 100,000 3.07 میلیون 56,584
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,013 6.00 0.60 1,005 2.00 0.20 1403/03/01 309 8.62 میلیون 9.72 میلیارد 42,540.17 1,007 1,001 990 1,021 19 995,087 1,129 2 40,112 1,131 22.161 هزار میلیارد 52.488 میلیون 54.996 میلیون 14.54 میلیون 32.761 میلیون 22.235 میلیون 10.106 میلیون 2.56 میلیون 7.71 0.89 1.95 3.887 میلیون 4.733 میلیون 7.609 میلیون 1.011 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,264 44.00 1.98 2,263 43.00 1.94 1403/03/01 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 66,775.68 2,220 2,195 2,195 2,264 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 32.898 میلیون 26.099 میلیون 9.358 میلیون 11.72 میلیون 14.379 میلیون 14.471 میلیون 400,524 52.87 1.47 1.46 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,446 4.00 0.28 1,445 5.00 0.34 1403/03/01 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 39,302.22 1,450 1,431 1,422 1,473 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 66.51 میلیون 62.854 میلیون 20.638 میلیون 36.689 میلیون 26.165 میلیون 27.411 میلیون 2.414 میلیون 12.35 1.14 1.1 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 4,125 46.00 1.13 4,087 8.00 0.20 1403/03/01 40 353,875 1.61 میلیارد 8,687.59 4,079 3,998 3,998 4,160 2 30,558 4,521 3 19,493 4,600 29.008 هزار میلیارد 51.583 میلیون 34.536 میلیون 6.325 میلیون 25.731 میلیون 8.805 میلیون 34.453 میلیون 1.558 میلیون 16.59 2.94 0.75 353,875 - 353,875 -
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 33,540 740.00 2.16 33,950 330.00 0.96 1403/03/01 112 112,951 4.23 میلیارد 386.15 34,280 33,740 33,540 33,740 6 6,930 37,470 2 212 37,630 47.426 هزار میلیارد 44.372 میلیون 10.138 میلیون 1.26 میلیون 1.595 میلیون 8.544 میلیون 9.304 میلیون 6.076 میلیون 7.04 5.01 4.6 25,086 87,445 108,964 3,567
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,420 120.00 0.98 12,300 0.00 0.00 1403/03/01 153 2.29 میلیون 23.37 میلیارد 8,603.28 12,300 12,270 12,230 12,490 2 16,572 10,210 3 80,016 10,220 278.495 هزار میلیارد 388.73 میلیون 141.748 میلیون 27.25 میلیون 53.555 میلیون 88.193 میلیون 74.857 میلیون 72.641 میلیون 4.62 3.8 4.49 402,691 1.886 میلیون 670,986 1.618 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 31,120 610.00 2.00 30,920 410.00 1.34 1403/03/01 98 127,294 4.48 میلیارد 3,096.79 30,510 30,020 30,010 31,120 2 770 35,000 2 26,816 35,100 45.591 هزار میلیارد 42.612 میلیون 23.634 میلیون 1.3 میلیون 2.416 میلیون 21.218 میلیون 40.419 میلیون 8.847 میلیون 4.54 1.89 0.99 121,514 5,550 127,064 -
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 39,330 70.00 0.18 39,350 90.00 0.23 1403/03/01 334 388,981 15.28 میلیارد 2,291.16 39,260 39,170 39,040 39,570 2 764 39,190 2 645 39,200 155.88 هزار میلیارد 195.022 میلیون 59.072 میلیون 4 میلیون 37.622 میلیون 21.45 میلیون 105.742 میلیون 46.328 میلیون 3.4 7.34 1.49 214,254 172,565 386,819 -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 7,600 80.00 1.04 7,680 0.00 0.00 1403/03/01 60 423,328 3.18 میلیارد 2,164.66 7,680 7,530 7,530 7,680 2 9,872 7,540 1 700 7,570 295.929 هزار میلیارد 329.179 میلیون 100.699 میلیون 12.771 میلیون 27.355 میلیون 73.343 میلیون 50.339 میلیون 33.343 میلیون - 4.12 - 255,240 168,088 422,038 1,290
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 5,980 120.00 1.97 6,090 10.00 0.16 1403/03/01 128 824,712 7.54 میلیارد 6,237 6,100 5,980 5,980 6,000 8 55,851 9,070 1 30,484 9,110 73.44 هزار میلیارد 71.095 میلیون 35.028 میلیون 8 میلیون 22.455 میلیون 12.573 میلیون 45.603 میلیون 4.564 میلیون 10.68 3.88 1.07 54,033 770,679 154,082 670,630
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,730 110.00 1.88 5,810 30.00 0.51 1403/03/01 35 84,577 505.24 میلیون 42,988.2 5,840 5,730 5,730 5,750 2 1,770 5,960 1 32,992 6,010 291.36 هزار میلیارد 335.33 میلیون 131.513 میلیون 48 میلیون 56.45 میلیون 75.062 میلیون 88.389 میلیون 20.135 میلیون 13.85 3.72 3.16 83,727 - 83,727 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 26,930 440.00 1.61 27,240 130.00 0.47 1403/03/01 232 372,299 12.06 میلیارد 1,363.24 27,370 27,680 26,850 27,700 1 2,031 32,230 1 20,000 32,390 32.44 هزار میلیارد 30.318 میلیون 4.195 میلیون 300,000 3.078 میلیون 1.116 میلیون 1.189 میلیون 721,545 37.75 24.41 22.9 369,499 - 369,499 -
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 6,860 130.00 1.86 6,970 20.00 0.29 1403/03/01 72 189,590 2.89 میلیارد 4,086.37 6,990 6,980 6,860 6,980 8 30,500 15,210 1 27,962 15,220 22.6 هزار میلیارد 24.223 میلیون 8.106 میلیون 1.48 میلیون 3.313 میلیون 4.793 میلیون 4.606 میلیون 2.186 میلیون 9.57 4.37 4.54 80,184 93,955 174,139 -
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 1,035 5.00 0.49 1,035 5.00 0.49 1403/03/01 191 9.808 میلیون 10.36 میلیارد 86,981.92 1,030 1,016 1,015 1,046 5 173,872 1,055 1 390,817 1,060 36.995 هزار میلیارد 39.847 میلیون 41.528 میلیون 35 میلیون 3.622 میلیون 37.907 میلیون 5.851 میلیون 4.998 میلیون 7.25 0.96 6.19 3.569 میلیون 6.208 میلیون 9.777 میلیون -
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 2,356 48.00 2.00 2,362 42.00 1.75 1403/03/01 275 2.316 میلیون 8.17 میلیارد 22,510.09 2,404 2,445 2,356 2,445 2 8,501 3,520 1 511 3,560 93.054 هزار میلیارد 76.989 میلیون 49.085 میلیون 26 میلیون 15.577 میلیون 33.508 میلیون 19.118 میلیون 5.451 میلیون 11.27 1.83 3.21 2.212 میلیون 100,000 2.312 میلیون -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 8,510 130.00 1.55 8,430 50.00 0.60 1403/03/01 34 95,580 769.66 میلیون 22,308.63 8,380 8,220 8,220 8,540 4 5,932 8,060 2 55,750 8,080 489.958 هزار میلیارد 818.152 میلیون 361.723 میلیون 20.238 میلیون 306.337 میلیون 55.386 میلیون 436.006 میلیون 37.492 میلیون 13.65 9.24 1.17 20,419 8,720 29,139 -
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 6,220 120.00 1.89 6,330 10.00 0.16 1403/03/01 65 600,814 3.45 میلیارد 7,741.93 6,340 6,300 6,220 6,310 2 12,256 5,750 11 40,046 5,760 284.5 هزار میلیارد 392.122 میلیون 160.973 میلیون 37.965 میلیون 75.622 میلیون 85.35 میلیون 162.887 میلیون 35.815 میلیون 8.84 3.71 1.94 127,866 472,948 256,224 344,590
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 11,850 150.00 1.25 11,880 120.00 1.00 1403/03/01 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 7,071.26 12,000 11,760 11,760 12,090 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 76.062 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 27.82 5.29 22.71 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 124,680 2,080.00 1.64 126,100 660.00 0.52 1403/03/01 71 31,722 4.16 میلیارد 874.6 126,760 124,010 124,010 124,900 0 0 0 0 231.346 هزار میلیارد 254.22 میلیون 70.719 میلیون 1.79 میلیون 28.512 میلیون 42.207 میلیون 65.136 میلیون 25.677 میلیون 8.79 5.35 3.47 25,428 6,294 31,722 -
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 15,050 120.00 0.80 15,220 290.00 1.94 1403/03/01 115 306,022 5.18 میلیارد 5,372.67 14,930 15,200 15,050 15,220 2 1,313 16,630 1 449 16,800 16.89 هزار میلیارد 31.647 میلیون 22.609 میلیون 1,000,000 16.427 میلیون 6.182 میلیون 43.485 میلیون 1.449 میلیون 10.5 2.46 0.35 289,172 16,850 277,621 28,401
غسالم

سالمین

سهام بورس 4,170 4.00 0.10 4,173 1.00 0.02 1403/03/01 123 877,844 3.74 میلیارد 11,116.68 4,174 4,110 4,110 4,200 1 3,759 4,260 5 72,948 4,290 19.209 هزار میلیارد 23.258 میلیون 14.707 میلیون 4.484 میلیون 4.546 میلیون 10.16 میلیون 15.571 میلیون 2.346 میلیون 7.98 1.84 1.2 840,909 31,185 872,094 -
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 2,902 19.00 0.65 2,912 9.00 0.31 1403/03/01 303 5.464 میلیون 19.15 میلیارد 14,408.5 2,921 2,888 2,873 2,967 1 236,470 3,500 1 1,500 3,506 35.05 هزار میلیارد 43.007 میلیون 22.425 میلیون 10 میلیون 8.063 میلیون 14.363 میلیون 19.528 میلیون 3.508 میلیون 9.97 2.44 1.79 3.765 میلیون 1.696 میلیون 5.462 میلیون -
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 3,993 78.00 1.99 3,975 60.00 1.53 1403/03/01 71 1.376 میلیون 5.79 میلیارد 37,077.45 3,915 3,870 3,870 3,993 3 58,256 4,205 3 22,050 4,229 26.934 هزار میلیارد 31.854 میلیون 20.692 میلیون 6.33 میلیون 6.692 میلیون 14 میلیون 37.466 میلیون 4.408 میلیون 5.71 1.8 0.67 1.025 میلیون 350,344 1.376 میلیون -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 7,000 480.00 6.42 7,070 410.00 5.48 1403/03/01 410 2.146 میلیون 17.57 میلیارد 8,959.65 7,480 7,020 6,970 7,110 5 29,749 8,110 5 34,384 8,140 72.99 هزار میلیارد 111.856 میلیون 69.212 میلیون 9 میلیون 48.226 میلیون 20.986 میلیون 116.367 میلیون 9.727 میلیون 6.54 3.03 0.56 1.491 میلیون 624,344 1.686 میلیون 429,530
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 10,100 20.00 0.20 10,080 40.00 0.40 1403/03/01 113 362,465 4.27 میلیارد 2,416.99 10,120 10,290 9,940 10,290 2 6,994 11,750 1 10,957 11,760 25.916 هزار میلیارد 22.989 میلیون 8.895 میلیون 2.2 میلیون 813,360 8.082 میلیون 4.164 میلیون 4.789 میلیون 4.63 2.74 5.33 295,782 55,430 229,046 122,166
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,140 1.00 0.09 1,124 17.00 1.49 1403/03/01 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 46,925.24 1,141 1,121 1,119 1,159 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 51.816 میلیون 51.841 میلیون 29.1 میلیون 15.286 میلیون 36.555 میلیون 12.361 میلیون 5.612 میلیون 6.51 1 2.96 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 3,222 164.00 4.84 3,226 160.00 4.73 1403/02/30 109 1.962 میلیون 7.46 میلیارد 21,754.81 3,386 3,316 3,217 3,316 2 4,307 3,775 1 5,504 3,839 22.83 هزار میلیارد 33.436 میلیون 25.385 میلیون 6 میلیون 14.08 میلیون 11.305 میلیون 33.643 میلیون 3.116 میلیون 6.21 1.71 0.58 1.955 میلیون - 1.955 میلیون -
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,270 28.00 0.85 3,281 17.00 0.52 1403/03/01 160 3.583 میلیون 12.51 میلیارد 9,841.65 3,298 3,293 3,233 3,293 5 101,492 3,486 2 57,660 3,487 174.75 هزار میلیارد 871.435 میلیون 807.591 میلیون 35 میلیون 707.385 میلیون 100.207 میلیون 114.11 میلیون 41.91 میلیون 3.91 1.64 1.44 36,309 3.434 میلیون 2.705 میلیون 765,115
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 30,000 0.00 0.00 30,020 20.00 0.07 1403/03/01 157 278,214 9.93 میلیارد 2,663.95 30,000 29,800 29,800 30,200 1 153 35,380 3 2,590 35,490 39.006 هزار میلیارد 41.864 میلیون 16.869 میلیون 1.1 میلیون 8.842 میلیون 8.026 میلیون 18.628 میلیون 6.47 میلیون 5.1 4.12 1.77 278,214 - 176,700 101,514
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 7,290 140.00 1.88 7,410 20.00 0.27 1403/03/01 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 13,237.02 7,430 7,400 7,290 7,400 9 73,362 15,690 2 1,998 15,700 377.28 هزار میلیارد 560.651 میلیون 210.463 میلیون 24 میلیون 130.871 میلیون 79.592 میلیون 178.428 میلیون 45.206 میلیون 9.51 5.4 2.41 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 1,820 37.00 1.99 1,843 14.00 0.75 1403/03/01 153 2.041 میلیون 13.75 میلیارد 31,493.66 1,857 1,825 1,820 1,888 1 19,514 6,700 1 91,000 6,750 20.22 هزار میلیارد 25.548 میلیون 18.09 میلیون 3 میلیون 5.627 میلیون 12.463 میلیون 10.599 میلیون 1.268 میلیون 15.71 1.6 1.88 263,022 1.778 میلیون 1.932 میلیون 109,000
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 4,358 50.00 1.13 4,404 4.00 0.09 1403/03/01 288 3.237 میلیون 15.83 میلیارد 6,050.02 4,408 4,399 4,358 4,450 1 10 4,891 1 3,000 4,915 19.552 هزار میلیارد 20.264 میلیون 8.584 میلیون 4 میلیون 2.648 میلیون 5.936 میلیون 5.716 میلیون 1.783 میلیون 9.89 2.97 3.08 3.237 میلیون - 3.237 میلیون -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,770 160.00 2.02 7,800 130.00 1.64 1403/03/01 422 3.004 میلیون 34.33 میلیارد 14,905.63 7,930 7,770 7,770 8,040 0 0 0 100 4,320,244 11,320 30.061 هزار میلیارد 21.248 میلیون 2.349 میلیون 2.63 میلیون 733,646 1.616 میلیون 570,693 346,980 59.12 12.7 35.96 2.416 میلیون 574,131 2.99 میلیون -
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 3,486 68.00 1.99 3,430 12.00 0.35 1403/03/01 258 4.994 میلیون 19.48 میلیارد 31,563.97 3,418 3,486 3,486 3,486 4 103,974 3,897 3 41,891 3,915 47.253 هزار میلیارد 43.102 میلیون 30.976 میلیون 12.11 میلیون 1.48 میلیون 29.496 میلیون 12.003 میلیون 11.321 میلیون 3.67 1.41 3.46 279,214 4.714 میلیون 4.994 میلیون -
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 21,370 130.00 0.60 21,500 0.00 0.00 1403/03/01 18 14,753 281.78 میلیون 6,969.69 21,500 21,070 21,070 21,930 1 3,926 19,040 3 2,853 19,070 371.475 هزار میلیارد 574.553 میلیون 269.301 میلیون 19.5 میلیون 153.743 میلیون 115.557 میلیون 174.848 میلیون 96.305 میلیون 4.35 3.63 2.4 4,939 4,725 9,664 -
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 11,510 120.00 1.03 11,590 40.00 0.34 1403/03/01 110 117,953 1.38 میلیارد 8,324.25 11,630 11,400 11,400 11,630 2 4,713 11,840 4 3,858 11,870 70.5 هزار میلیارد 90.804 میلیون 35.309 میلیون 6 میلیون 21.264 میلیون 14.045 میلیون 37.89 میلیون 8.894 میلیون 7.82 4.95 1.84 55,181 62,772 75,111 42,842
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 8,200 10.00 0.12 8,200 10.00 0.12 1403/03/01 105 1.109 میلیون 9.13 میلیارد 10,607.83 8,210 8,210 8,130 8,270 10 105,970 8,220 1 78,703 8,230 134.897 هزار میلیارد 1.059 میلیارد 1.014 میلیارد 16.391 میلیون 924.551 میلیون 89.927 میلیون 129.254 میلیون 40.445 میلیون 3.32 1.49 1.04 43,017 1.066 میلیون 973,454 135,753
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 9,080 150.00 1.63 9,060 170.00 1.84 1403/03/01 463 1.997 میلیون 21.84 میلیارد 7,874.6 9,230 9,060 9,050 9,330 2 7,000 10,870 1 5,000 10,980 10.93 هزار میلیارد 9.955 میلیون 3.001 میلیون 1,000,000 884,843 2.116 میلیون 1.588 میلیون 399,520 22.68 4.28 5.71 1.997 میلیون - 1.997 میلیون -
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 22,540 450.00 1.96 22,860 130.00 0.57 1403/03/01 110 187,151 2.97 میلیارد 6,290.94 22,990 22,560 22,540 23,440 1 1,000 15,690 2 24,000 15,830 32.1 هزار میلیارد 46.331 میلیون 5.376 میلیون 2 میلیون 611,018 4.765 میلیون 75,499 1.123 میلیون 40.72 9.59 605.58 183,897 - 183,897 -
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 4,820 86.00 1.82 4,806 72.00 1.52 1403/03/01 84 680,046 5.17 میلیارد 18,917.17 4,734 4,650 4,650 4,828 3 28,501 7,590 2 6,085 7,670 49.966 هزار میلیارد 88.647 میلیون 53.797 میلیون 6.54 میلیون 41.646 میلیون 12.151 میلیون 46.388 میلیون 9.016 میلیون 5.21 3.87 1.01 302,081 377,965 680,036 10
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 29,470 570.00 1.97 29,390 490.00 1.70 1403/03/01 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 3,044.38 28,900 28,590 28,530 29,470 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 64.96 میلیون 10.431 میلیون 500,000 6.18 میلیون 4.251 میلیون 9.482 میلیون 2.851 میلیون 20.62 13.83 6.2 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 34,650 150.00 0.43 34,670 130.00 0.37 1403/03/01 63 77,764 2.9 میلیارد 2,784.88 34,800 34,110 34,110 35,030 2 1,360 37,240 3 11,037 37,400 67.358 هزار میلیارد 74.567 میلیون 17.077 میلیون 1.82 میلیون 11.468 میلیون 5.609 میلیون 7.77 میلیون 7.601 میلیون 8.31 11.25 8.12 68,284 9,480 77,764 -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 2,725 52.00 1.87 2,699 78.00 2.81 1403/03/01 157 2.441 میلیون 7.46 میلیارد 12,927.13 2,777 2,662 2,662 2,749 3 33,415 3,042 1 5,000 3,049 102.9 هزار میلیارد 112.647 میلیون 79.647 میلیون 24 میلیون 18.182 میلیون 61.465 میلیون 30.343 میلیون 20.496 میلیون 4.62 1.54 3.11 2.409 میلیون - 1.669 میلیون 740,199
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,310 20.00 0.32 6,220 70.00 1.11 1403/03/01 164 2.441 میلیون 17.14 میلیارد 15,449.15 6,290 6,340 6,170 6,340 3 105,000 7,030 1 2,983 7,040 63.36 هزار میلیارد 111.794 میلیون 98.55 میلیون 9 میلیون 55.814 میلیون 42.736 میلیون 47.206 میلیون 13.06 میلیون 4.29 1.31 1.19 1.136 میلیون 1.304 میلیون 2.441 میلیون -
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 34,530 1,610.00 4.89 32,920 0.00 0.00 1403/02/29 372 719,695 31.47 میلیارد 4,948.3 32,920 34,560 34,100 34,560 3 1,569 43,420 1 778 44,180 37.162 هزار میلیارد 40.467 میلیون 15.366 میلیون 850,000 11.108 میلیون 4.257 میلیون 11.34 میلیون 3.021 میلیون 9.26 6.57 2.48 232,813 486,882 523,287 196,408