همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سنیرح

سیمان سفیدنی ریز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,960 260.00 1.51 16,760 460.00 2.67 1400/10/22 1,979 4.37 میلیون 73.2 میلیارد 2,208.03 17,220 34,000 16,100 17,330 0 0 0 0 2.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 380 5.00 1.30 380 5.00 1.30 1400/09/15 2,432 1.18 میلیارد 446.9 میلیارد 483,472.97 385 981 380 385 0 0 0 0 2.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,301 68.00 4.97 1,369 0.00 0.00 1400/11/6 - - - 3,888 1,369 1,301 1,301 1,301 0 0 0 392 24,951,014 1,301 93.893 هزار میلیارد 94 میلیون 71.551 میلیون 68.585 میلیون 63,754 76.137 میلیون -18,966,096 -18,973,292 - 1.23 -4.95 - 90,000 90,000 -
خموتورح

موتورسازان تراکتور (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,315 47.00 1.99 2,338 24.00 1.02 1400/10/15 1,291 19.45 میلیون 45.5 میلیارد 15,062.75 2,362 5,500 2,303 2,419 0 0 0 0 2.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دفاراح

دارو فارابی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,300 200.00 2.11 9,300 200.00 2.11 1400/11/4 - - - 6,585.38 9,500 14,000 9,300 9,300 2 2,220 9,130 10 990,246 9,300 9.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
میدکوح

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 43,610 370.00 0.86 43,370 130.00 0.30 1400/07/7 693 898,542 39 میلیارد 7,649.87 43,240 42,110 40,100 46,000 0 0 0 0 641.876 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسبوشهر

سر. استان بوشهر

سهام بورس 1,240 20.00 1.59 1,260 0.00 0.00 1399/12/19 - - - 7,547 1,260 1,240 - - 0 0 0 172 8,992,804 1,240 60.764 هزار میلیارد 60.766 میلیون 65.358 میلیون 48.225 میلیون 2,518 65.355 میلیون 31.622 میلیون 31.616 میلیون 1.92 0.93 1.92 10,000 - 10,000 -
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,216 64.00 5.00 1,280 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 10,000 1,280 1,216 - - 0 0 0 149 11,770,225 1,216 80.906 هزار میلیارد 80.913 میلیون 88.959 میلیون 63.208 میلیون 6,578 88.952 میلیون 7.158 میلیون 7.154 میلیون 11.31 0.91 11.3 10,000 - 10,000 -
وپخشح

داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 30,100 30.00 0.10 30,130 0.00 0.00 1400/10/1 116 5.07 میلیون 152.7 میلیارد 43,677.98 30,130 2,675 30,100 30,900 2 10,000 28,010 7 694,946 30,800 31.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
تیپیکوح

سر. دارویی تامین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,110 1,290.00 7.41 - 17,400.00 100.00 1400/09/16 - - - 41,941.57 17,400 14,300 - - 1 20,000 17,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
کفراح

فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,675 320.00 9.54 3,578 223.00 6.65 1400/11/6 - - - 10,482.66 3,355 6,000 3,180 3,689 1 1,142 3,646 1 77,203 3,675 4.294 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فسازانح

غلتک سازان سپاهان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,050 175.00 9.33 1,982 107.00 5.71 1400/11/6 - - - 12,919.83 1,875 3,299 1,875 2,050 1 92,906 2,050 1 240,000 2,050 2.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سشمال

سیمان شمال

سهام بورس 7,590 250.00 3.41 7,340 0.00 0.00 10:38 22 42,025 316.6 میلیون 2,423.17 7,340 7,600 7,300 7,600 4 430,447 7,500 1 7,300 7,560 9.469 هزار میلیارد 10.974 میلیون 4.793 میلیون 1.29 میلیون 1.504 میلیون 2.708 میلیون 3.026 میلیون 1.03 میلیون 9.19 3.5 3.13 66,350 595,726 462,076 200,000
وسپهح

سر. سپه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,900 110.00 1.83 5,900 110.00 1.83 1400/04/13 16 143,676 739.9 میلیون 54,602.45 6,010 5,080 5,150 5,150 1 170,000 5,920 0 0 0 17.041 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 587 30.00 4.86 617 0.00 0.00 1400/03/2 - - - 17,000 617 587 - - 0 0 0 91 7,278,194 587 97.622 هزار میلیارد 97.634 میلیون 169.824 میلیون 158.22 میلیون 12,082 169.812 میلیون -18,105,877 -18,122,495 -5.39 0.57 -5.39 17,000 - 17,000 -
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,216 58.00 4.55 1,280 6.00 0.47 1400/05/31 6 62,185 75.6 میلیون 72,853.88 1,274 1,211 1,216 1,216 0 0 0 106 4,816,274 1,211 76.178 هزار میلیارد 75.82 میلیون 64.586 میلیون 59.514 میلیون 11 64.586 میلیون 1.932 میلیون 1.931 میلیون - 1.17 39.24 63,259 - 63,259 -
کحافظح

کاشی حافظ (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,020 113.00 5.93 2,011 104.00 5.45 1400/08/15 4,486 73.54 میلیون 147.9 میلیارد 16,394.32 1,907 2,700 1,820 2,050 0 0 0 0 7.385 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 55,440 200.00 0.36 55,240 0.00 0.00 1400/11/6 2,279 4.24 میلیون 234.2 میلیارد 1,860.29 55,240 55,980 53,550 56,000 0 0 0 0 55.516 هزار میلیارد 64.6 میلیون 18.006 میلیون 1.005 میلیون 9.084 میلیون 6.642 میلیون 24.344 میلیون 6.17 میلیون 9 8.36 2.28 3.021 میلیون 1.219 میلیون 4.215 میلیون 25,067
وپخش

داروپخش

سهام بورس 31,990 270.00 0.85 31,720 0.00 0.00 10:41 30 41,530 1.3 میلیارد 1,552.17 31,720 31,770 30,350 31,990 1 1,000 30,550 1 9,565 31,860 112.606 هزار میلیارد 121.041 میلیون 13.606 میلیون 840,000 8.435 میلیون 5.186 میلیون 10.238 میلیون 10.224 میلیون 11.01 21.71 11 31,863 156,039 187,902 -
ومعادنح

سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)

حق تقدم بورس 6,320 60.00 0.94 6,370 10.00 0.16 1400/04/6 679 4.74 میلیون 27.4 میلیارد 7,032.38 6,380 15,400 5,700 5,850 0 0 0 0 139.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,185 107.00 9.93 1,137 59.00 5.47 1400/11/6 - - - 10,637.95 1,078 8,000 1,074 1,185 1 77,293 1,185 9 176,057 1,188 5.685 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رکیشح

کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 22.00 0.52 4,230 22.00 0.52 1400/07/18 279 43.24 میلیون 182.9 میلیارد 154,973.46 4,208 6,490 4,230 4,600 0 0 0 0 8.037 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خمهرح

مهرکام پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 398 11.00 2.69 393 16.00 3.91 1400/11/4 4,585 100.78 میلیون 39.6 میلیارد 21,980.5 409 735 370 422 0 0 0 0 738.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اکالا

کارگزاران بورس کالای ایران

سهام بورس 31,600 550.00 1.77 30,980 70.00 0.23 1400/04/9 - - - - 31,050 31,600 31,600 31,600 0 0 0 2 200,000 29,480 77.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
برکتح

دارویی برکت(حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,610 1,180.00 9.23 11,950 840.00 6.57 1400/10/8 - - - 2,904.45 12,790 18,850 - - 4 5,855 11,610 2 9,520 11,610 18.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 13,150 340.00 2.65 12,800 10.00 0.08 10:46 101 199,685 2.6 میلیارد 1,865.86 12,810 12,230 12,170 13,150 1 5,000 12,550 1 779 12,690 35.228 هزار میلیارد 36.308 میلیون 14.421 میلیون 2.75 میلیون 1.081 میلیون 13.34 میلیون 6.137 میلیون 6.103 میلیون 5.77 2.64 5.74 315,755 188,000 503,755 -
دشیمیح

شیمی داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 21,900 510.00 2.38 21,750 360.00 1.68 1400/05/18 - - - 13,375.4 21,390 16,720 - - 5 40,328 22,010 0 0 0 4.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دعبیدح

دارو عبیدی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 31,700 1,400.00 4.62 31,680 1,380.00 4.55 1399/09/16 - - - 15,651.89 30,300 33,330 - - 1 3,000 31,750 1 49,008 31,900 - - - - - - - - - - - - - - -
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 571 63.00 9.94 634 0.00 0.00 10:46 16 421,591 240.7 میلیون 11,770 634 571 571 571 0 0 0 1891 314,595,701 603 162.849 هزار میلیارد 162.852 میلیون 270.446 میلیون 256.86 میلیون 2,342 286.835 میلیون -68,068,885 -68,081,523 - 0.57 -2.39 10,070 - 10,070 -
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 35,240 3,660.00 9.41 38,900 0.00 0.00 1400/04/23 - - - - 38,900 35,240 35,240 35,240 0 0 0 4 180,000 33,780 155.6 هزار میلیارد - - - - - - - 130.1 - - - 20,000 - 20,000
وسکهبو

سر. استان کهگیلویه و بویراحمد

سهام بورس 1,100 30.00 2.65 1,130 0.00 0.00 1400/02/8 - - - 4,751 1,130 1,100 - - 0 0 0 117 7,867,665 1,100 44.165 هزار میلیارد 44.258 میلیون 56.829 میلیون 39.084 میلیون 92,965 56.736 میلیون 15.772 میلیون 15.766 میلیون 2.8 0.78 2.8 4,751 - 4,751 -
وسیلام

سر. استان ایلام

سهام بورس 1,178 62.00 5.00 1,240 0.00 0.00 1400/02/29 - - - 5,000 1,240 1,178 - - 0 0 0 266 14,128,447 1,178 36.322 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000 -
نکالا

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 2,990.00 7.05 45,390 2,990.00 7.05 1400/06/23 - - - - 42,400 45,390 - - 0 0 0 0 226.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 - 25
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
پردیسح

سر. پردیس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,165 45.00 3.72 1,210 0.00 0.00 1400/10/22 1,487 37.19 میلیون 44.3 میلیارد 25,011.88 1,210 1,700 1,120 1,230 0 0 0 0 1.252 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کنورح

توسعه معدنی و صنعتی صبانور (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,840 130.00 0.93 13,830 140.00 1.00 1400/07/21 709 6.63 میلیون 91.7 میلیارد 9,346.08 13,970 19,000 13,710 13,970 0 0 0 0 136.013 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 693 36.00 4.94 729 0.00 0.00 1400/11/6 - - - 21,671.33 729 693 693 693 0 0 0 920 83,155,637 693 168.582 هزار میلیارد 168.595 میلیون 255.761 میلیون 231.25 میلیون 13,139 255.748 میلیون -64,252,175 -64,263,816 - 0.66 -2.62 33,690 - 33,690 -
ولملتح

واسپاری ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 939 24.00 2.49 929 34.00 3.53 1400/10/29 691 13.95 میلیون 13 میلیارد 20,187.24 963 3,200 873 970 0 0 0 0 650.3 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رتکو

تکین کو

سهام بورس 6,730 50.00 0.75 6,680 0.00 0.00 10:41 57 173,060 1.2 میلیارد 2,679.76 6,680 6,540 6,500 6,860 1 111 6,470 2 5,834 6,520 1.336 هزار میلیارد 3.057 میلیون 939,350 200,000 1.721 میلیون -786,120 959,511 -343,910 -3.88 -1.7 1.39 449,677 - 449,677 -