همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 8,390 0.00 0.00 8,830 0.00 0.00 1399/08/7 8 16,152 135.52 میلیون 2,019 8,830 8,390 8,390 8,390 292 - - 0 6.608 میلیون 8,390 8.07 هزار میلیارد 10.616 میلیون 3.062 میلیون 913,939 2.546 میلیون 516,728 5.162 میلیون 42,518 189.8 15.62 1.56 16,152 - 16,152 -
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,180 0.00 0.00 1,240 0.00 0.00 1399/08/7 33 386,767 456.39 میلیون 11,720.21 1,240 1,180 1,180 1,180 118 - - 0 7.277 میلیون 1,180 148.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 386,767 - 386,767 -
قمرو

قند مرودشت

سهام بورس 33,470 0.00 0.00 35,230 0.00 0.00 1399/08/7 3 2,045 68.45 میلیون 681.67 35,230 33,470 33,470 33,470 260 - - 0 3.176 میلیون 33,470 14.092 هزار میلیارد 14.411 میلیون 1.037 میلیون 400,000 318,900 718,254 1.455 میلیون 269,429 52.3 19.62 9.68 2,045 - 2,045 -
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 19,300 0.00 0.00 20,310 0.00 0.00 1399/08/7 4 1,144 22.08 میلیون 286 20,310 19,300 19,300 19,300 248 - - 0 938,991 19,300 4.671 هزار میلیارد 5.21 میلیون 774,250 230,000 538,526 235,724 1.062 میلیون 98,537 47.41 19.82 4.41 1,144 - 1,144 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 54,770 0.00 0.00 57,650 0.00 0.00 1399/08/7 5 1,118 61.23 میلیون 223.6 57,650 54,770 54,770 54,770 20 - - 0 25,712 54,770 7.322 هزار میلیارد 7.533 میلیون 409,370 127,000 211,287 198,083 211,114 27,436 266.86 36.96 34.68 1,118 - 1,118 -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 9,270 0.00 0.00 9,750 0.00 0.00 1399/08/7 16 39,056 362.05 میلیون 2,441 9,750 9,270 9,270 9,270 499 - - 0 6.623 میلیون 9,270 9.75 هزار میلیارد 11.8 میلیون 3.402 میلیون 1,000,000 2.05 میلیون 1.352 میلیون 938,485 580,537 16.79 7.21 10.39 39,056 - 39,056 -
وسبوشهر

سر. استان بوشهر

سهام بورس 1,320 0.00 0.00 1,260 0.00 0.00 1399/08/7 74 1.842 میلیون 2.43 میلیارد 24,897.27 1,260 1,320 1,320 1,320 0 1.042 میلیون 1,320 71 - - 60.764 هزار میلیارد 60.765 میلیون 79.263 میلیون 18 1,872 79.261 میلیون - - - 0.77 - 1.842 میلیون - 1.842 میلیون -
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 2,690 0.00 0.00 2,630 0.00 0.00 1399/08/7 1,223 9.122 میلیون 23.95 میلیارد 7,458.76 2,630 2,500 2,500 2,700 7 2,000 2,700 1 65,039 2,700 13.15 هزار میلیارد 13.357 میلیون 2.478 میلیون 750,000 207,281 2.271 میلیون 326,497 282,586 46.53 5.79 40.28 5.992 میلیون 3.13 میلیون 9.122 میلیون -
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 38,570 0.00 0.00 40,590 0.00 0.00 1399/08/7 5 2,152 83 میلیون 430.4 40,590 38,570 38,570 38,570 255 - - 0 1.317 میلیون 38,570 13.156 هزار میلیارد 17.627 میلیون 5.484 میلیون 100,000 4.471 میلیون 1.014 میلیون 9.472 میلیون 293,513 44.82 12.98 1.39 2,152 - 2,152 -
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,230 0.00 0.00 1,290 0.00 0.00 1399/08/7 22 162,815 200.26 میلیون 7,400.68 1,290 1,230 1,230 1,230 70 - - 0 3.175 میلیون 1,230 81.538 هزار میلیارد 81.544 میلیون 63.837 میلیون 5 6,296 63.831 میلیون 965,989 962,591 84.71 1.28 84.41 162,815 - 162,815 -
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,140 0.00 0.00 2,250 0.00 0.00 1399/08/7 8 132,936 284.48 میلیون 16,617 2,250 2,140 2,140 2,140 1075 - - 0 75.932 میلیون 2,140 138.148 هزار میلیارد 138.149 میلیون 102.888 میلیون 61.399 میلیون 1,185 102.886 میلیون - - - 1.34 - 132,936 - 132,936 -
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,330 0.00 0.00 1,390 0.00 0.00 1399/08/7 6 31,220 41.52 میلیون 5,203.33 1,390 1,330 1,330 1,330 741 - - 0 56.953 میلیون 1,330 95.333 هزار میلیارد 97.547 میلیون 6.877 میلیون 5,000 2.214 میلیون 4.663 میلیون - - - 20.45 - 31,220 - 31,220 -
وسزنجان

سر. استان زنجان

سهام بورس 1,360 0.00 0.00 1,430 0.00 0.00 1399/08/7 20 339,295 461.44 میلیون 16,964.75 1,430 1,360 1,360 1,360 40 - - 0 1.57 میلیون 1,360 67.286 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 339,295 - 339,295 -
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 1,240 0.00 0.00 1,300 0.00 0.00 1399/08/7 7 87,000 107.88 میلیون 12,428.57 1,300 1,240 1,240 1,240 144 - - 0 8.436 میلیون 1,240 111.396 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 87,000 - 87,000 -
وسمرکز

سر. استان مرکزی

سهام بورس 1,330 0.00 0.00 1,400 0.00 0.00 1399/08/7 6 58,970 78.43 میلیون 9,828.33 1,400 1,330 1,330 1,330 89 - - 0 3.612 میلیون 1,330 109.161 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58,970 - 58,970 -
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,900 0.00 0.00 10,474 0.00 0.00 1399/08/7 673 2.366 میلیون 24.78 میلیارد 3,516.01 10,474 11,450 9,350 11,330 1 201 10,830 1 17,511 10,840 3.666 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسیلام

سر. استان ایلام

سهام بورس 1,180 0.00 0.00 1,240 0.00 0.00 1399/08/7 22 538,657 635.62 میلیون 24,484.41 1,240 1,180 1,180 1,180 955 - - 0 55.832 میلیون 1,180 36.322 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 538,657 - 538,657 -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 8,740 0.00 0.00 9,200 0.00 0.00 1399/08/7 14 16,270 142.2 میلیون 1,162.14 9,200 8,740 8,740 8,740 559 - - 0 5.481 میلیون 8,740 10.303 هزار میلیارد 11.44 میلیون 2.088 میلیون 1.12 میلیون 1.137 میلیون 950,871 4.885 میلیون 24,752 416.24 10.84 2.11 16,270 - 16,270 -
پکویرح

کویر تایر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,000 0.00 0.00 11,000 0.00 0.00 1399/08/7 70 2.03 میلیون 22.33 میلیارد 29,001.26 11,000 11,000 11,000 11,000 7 1,000 10,530 1 631,710 11,000 16.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 14,600 0.00 0.00 15,360 0.00 0.00 1399/08/7 3 1,412 20.62 میلیون 470.67 15,360 14,600 14,600 14,600 268 - - 0 4.755 میلیون 14,600 3.772 هزار میلیارد 4.052 میلیون 436,154 245,549 280,005 156,149 121,033 12,327 305.98 24.15 31.16 1,412 - 1,412 -
کگازح

شیشه و گاز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,990 0.00 0.00 13,680 0.00 0.00 1399/08/7 835 2.835 میلیون 38.79 میلیارد 3,395.1 13,680 14,500 13,120 14,200 2 4,700 13,990 2 12,032 13,990 5.472 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دتمادح

مواد داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 36,150 0.00 0.00 35,310 0.00 0.00 1399/08/7 364 312,540 11.03 میلیارد 858.63 35,310 34,990 34,010 36,200 3 200 36,200 1 2,878 36,200 - - - - - - - - - - - - - - -
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,360 0.00 0.00 1,330 0.00 0.00 1399/08/7 1,230 24.639 میلیون 32.72 میلیارد 20,031.48 1,330 1,530 1,250 1,380 1 582,936 1,350 4 750 1,350 3.99 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 35,600 0.00 0.00 37,470 0.00 0.00 1399/08/7 12 2,324 82.73 میلیون 193.67 - 35,600 35,600 35,600 604 - - 0 7.198 میلیون 35,600 23.606 هزار میلیارد 23.869 میلیون 1.567 میلیون 630,000 263,062 1.304 میلیون 509,328 624,528 37.8 18.11 46.35 2,324 - 2,324 -
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,410 0.00 0.00 9,100 40.00 0.44 1399/08/7 237 1.037 میلیون 9.43 میلیارد 4,374.64 9,140 10,500 8,650 9,500 1 1,690 9,410 1 837 9,420 9.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,610 0.00 0.00 4,450 0.00 0.00 1399/08/7 1,133 7.92 میلیون 35.23 میلیارد 6,990.67 4,450 4,880 4,080 4,690 1 1,110 4,610 1 1,000 4,620 1.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کخاکح

خاک چینی ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 40,490 0.00 0.00 39,940 0.00 0.00 1399/08/7 401 910,949 36.38 میلیارد 2,271.69 39,940 39,590 36,000 40,490 1 193,341 40,490 25 166 41,030 - - - - - - - - - - - - - - -
رتاپح

تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,130 0.00 0.00 4,080 0.00 0.00 1399/08/7 2,165 5.169 میلیون 21.1 میلیارد 2,387.3 4,080 3,760 3,760 4,130 2 3.83 میلیون 4,130 128 945 4,130 4.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 202,990 0.00 0.00 193,330 0.00 0.00 1399/08/7 227 74,232 14.87 میلیارد 355.94 193,330 202,990 - - 0 1.184 میلیون 200,370 2143 - - 48.338 هزار میلیارد 48.649 میلیون 390,551 30,000 221,883 168,668 177,624 57,908 836.28 287.12 272.64 74,232 - 73,732 500
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 17,030 0.00 0.00 17,920 0.00 0.00 1399/08/7 9 12,364 210.56 میلیون 1,373.78 17,920 17,030 17,030 17,030 244 1,500 16,000 1 1.422 میلیون 17,030 8.96 هزار میلیارد 10.116 میلیون 1.472 میلیون 150,000 1.156 میلیون 315,486 1.364 میلیون 285,000 31.44 28.4 6.57 12,364 - 12,364 -
دسبحانح

سبحان دارو (حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,790 0.00 0.00 18,550 0.00 0.00 1399/08/7 106 226,013 4.19 میلیارد 2,132.2 18,550 14,360 17,200 18,790 0 84,899 18,790 71 - - 5.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 4,560 0.00 0.00 4,790 0.00 0.00 1399/08/7 29 100,590 458.69 میلیون 3,468.62 4,790 4,560 4,560 4,560 214 - - 0 6.305 میلیون 4,560 128.578 هزار میلیارد 418.353 میلیون 326.566 میلیون 26.843 میلیون 289.775 میلیون 36.791 میلیون 36.568 میلیون 5.867 میلیون 21.92 3.49 3.52 100,590 - 100,590 -
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 5,610 0.00 0.00 5,900 0.00 0.00 1399/08/7 9 10,422 58.47 میلیون 1,158 5,900 5,610 5,610 5,610 222 - - 0 9.847 میلیون 5,610 6.49 هزار میلیارد 7.599 میلیون 2.043 میلیون 900,000 1.109 میلیون 933,821 554,365 -9,018 -719.67 6.95 11.71 10,422 - 10,422 -
چافست

افست

سهام بورس 25,170 0.00 0.00 26,490 0.00 0.00 1399/08/7 4 1,000 25.17 میلیون 250 26,490 25,170 25,170 25,170 389 - - 0 3.729 میلیون 25,170 26.225 هزار میلیارد 30.415 میلیون 6.16 میلیون 990,000 4.19 میلیون 1.971 میلیون 2.453 میلیون 590,483 44.41 13.31 10.69 1,000 - 1,000 -
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 10,180 0.00 0.00 10,710 0.00 0.00 1399/08/7 15 18,354 186.84 میلیون 1,223.6 10,710 10,180 10,180 10,180 436 - - 0 8.198 میلیون 10,180 19.278 هزار میلیارد 19.418 میلیون 1.897 میلیون 1.8 میلیون 139,793 1.757 میلیون 498,546 113,575 169.74 10.97 38.67 18,354 - 18,354 -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 18,290 0.00 0.00 19,250 0.00 0.00 1399/08/7 2 2,000 36.58 میلیون 1,000 19,250 18,290 18,290 18,290 483 - - 0 7.037 میلیون 18,290 18.328 هزار میلیارد 20.448 میلیون 3.184 میلیون 952,095 2.12 میلیون 1.064 میلیون 1.563 میلیون 3,788 4838.4 17.23 11.73 2,000 - 2,000 -
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 4,840 0.00 0.00 5,090 0.00 0.00 1399/08/7 34 103,487 500.88 میلیون 3,043.74 5,090 4,840 4,840 4,840 996 - - 0 27.648 میلیون 4,840 7.952 هزار میلیارد 9.092 میلیون 2.054 میلیون 1.562 میلیون 1.141 میلیون 913,093 681,815 -147,638 -53.86 8.72 11.66 103,487 - 103,487 -
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 11,600 0.00 0.00 12,210 0.00 0.00 1399/08/7 3 4,987 57.85 میلیون 1,662.33 12,210 11,600 11,600 11,600 465 - - 0 6.982 میلیون 11,600 17.446 هزار میلیارد 19.696 میلیون 4.166 میلیون 1.429 میلیون 2.25 میلیون 1.916 میلیون 4.604 میلیون 364,619 47.85 9.1 3.79 4,987 - 4,987 -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 47,510 0.00 0.00 50,010 0.00 0.00 1399/08/7 3 444 21.09 میلیون 148 50,010 47,510 47,510 47,510 402 - - 0 5.235 میلیون 47,510 10.36 هزار میلیارد 10.548 میلیون 575,454 207,166 187,418 388,036 740,962 94,203 109.98 26.7 13.98 444 - 444 -
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 18,420 0.00 0.00 19,380 0.00 0.00 1399/08/7 11 7,171 132.09 میلیون 651.91 19,380 18,420 18,420 18,420 109 - - 0 722,548 18,420 9.69 هزار میلیارد 10.779 میلیون 2.063 میلیون 500,000 1.089 میلیون 973,772 2.04 میلیون 613,319 15.8 9.95 4.75 7,171 - 7,171 -