همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسبوشهر

سر. استان بوشهر

سهام بورس 1,240 20.00 1.59 1,260 0.00 0.00 1399/12/19 - - - 7,547 1,260 1,240 - - 0 0 0 172 8,992,804 1,240 60.764 هزار میلیارد 60.766 میلیون 65.358 میلیون 48.225 میلیون 2,518 65.355 میلیون 31.622 میلیون 31.616 میلیون 1.92 0.93 1.92 10,000 - 10,000 -
زمگسا

مگسال

سهام بورس 30,400 1,600.00 5.00 32,000 0.00 0.00 1400/03/25 4 1,004 30.5 میلیون 150 32,000 30,400 30,400 30,400 0 0 0 493 3,734,128 30,400 9.6 هزار میلیارد 10.806 میلیون 1.78 میلیون 300,000 1.206 میلیون 574,018 1.712 میلیون 244,972 39.19 16.72 5.61 150 - 150 -
دتمادح

مواد داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 36,200 360.00 0.98 36,250 310.00 0.85 1399/12/18 - - - 18,444.8 36,560 36,500 - - 3 6,541 36,000 5 432,708 36,200 - - - - - - - - - - - 267,292 100,000 - 367,292
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,500 1,100.00 7.53 14,600 0.00 0.00 1400/03/24 32 89,268 1.5 میلیارد 15,338.44 14,600 13,600 16,600 17,300 35 225,564 13,870 0 0 0 5.817 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غمهراح

مهرام (حق تقدم)

حق تقدم بورس 115,000 0.00 0.00 - 115,000.00 100.00 1399/12/25 - - - 37,618.44 115,000 128,800 - - 1 2,000 67,500 7 326,167 115,000 - - - - - - - - - - - 633 173,200 - 173,833
پکویرح

کویر تایر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,920 250.00 1.70 15,020 350.00 2.39 1399/09/4 - - - 41,916.45 14,670 15,200 - - 10 953,204 14,920 12 1,161,714 15,200 22.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 238,286 4 میلیون - 4.238 میلیون
کگازح

شیشه و گاز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 20,380 2,260.00 9.98 - 22,640.00 100.00 1399/09/12 - - - 2,104.02 22,640 18,670 - - 1 250 20,070 162 1,184,598 20,380 - - - - - - - - - - - 5.567 میلیون - 5.567 میلیون -
تکشاح

خدمات کشاورزی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 41,760 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1399/12/25 - - - 37,324.57 - 48,000 - - 10 106,895 41,760 4 197,428 43,500 - - - - - - - - - - - 2,572 - - 2,572
وامیدح

سر. امید (حق تقدم)

حق تقدم بورس 6,840 40.00 0.58 6,800 80.00 1.16 1400/03/29 151 634,441 4.6 میلیارد 11,020 6,880 8,020 7,020 7,310 1 7,926 6,810 2 10,000 7,000 396.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 43,730 320.00 0.74 43,500 90.00 0.21 1400/03/29 182 177,584 7.4 میلیارد 1,152.8 43,410 44,440 43,000 44,640 10 15,831 43,980 1 100 45,000 250.92 هزار میلیارد 273.463 میلیون 60.511 میلیون 6 میلیون 12.463 میلیون 48.049 میلیون 51.706 میلیون 33.818 میلیون 7.72 5.43 5.05 4.214 میلیون 25,024 1.826 میلیون 2.413 میلیون
شپارس

بین المللی محصولات پارس

سهام بورس 20,420 1,070.00 4.98 21,490 0.00 0.00 1400/03/29 2 2,160 45.2 میلیون 434.5 21,490 20,420 20,420 20,420 0 0 0 352 8,535,365 20,420 17.069 هزار میلیارد 20.893 میلیون 5.494 میلیون 515,000 4.228 میلیون 1.266 میلیون 6.58 میلیون 539,597 30.89 13.17 2.53 491 - 491 -
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 28,360 1,350.00 5.00 28,250 1,240.00 4.59 1400/03/29 998 3.26 میلیون 81 میلیارد 6,316.6 27,010 27,600 27,500 28,360 294 14,994,300 27,210 1 962 27,440 248.4 هزار میلیارد 336.179 میلیون 96.377 میلیون 10 میلیون 53.679 میلیون 42.698 میلیون 298.49 میلیون 20.078 میلیون 14.07 6.62 0.95 7.892 میلیون 121,141 4.708 میلیون 3.305 میلیون
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 23,560 1,240.00 5.00 24,800 0.00 0.00 1400/03/26 - - - 360 24,800 23,560 23,560 23,560 0 0 0 146 1,292,467 23,560 26.883 هزار میلیارد 30.495 میلیون 6.156 میلیون 1.084 میلیون 3.612 میلیون 2.544 میلیون 5.701 میلیون 1.997 میلیون 13.46 10.57 4.72 720 - 720 -
کبورس

کارگزاران بورس اوراق بهادار

سهام بورس 36,510 1,910.00 4.97 36,510 1,910.00 4.97 1400/01/22 - - - - 38,420 36,510 - - 0 0 0 30 3,000,000 40,720 146.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 527,000 - 527,000
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 6,400 330.00 4.90 6,720 10.00 0.15 1400/03/29 - - - 1,616.15 6,730 6,400 6,400 6,400 0 0 0 194 2,858,296 6,460 21.384 هزار میلیارد 16.43 میلیون 3.311 میلیون 2.2 میلیون 1.646 میلیون 1.665 میلیون 2.238 میلیون 390,620 37.85 8.89 6.61 262,463 - 262,063 400
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 50,310 2,640.00 4.99 52,950 0.00 0.00 1400/03/29 1 100 5 میلیون 200 52,950 50,310 50,310 50,310 0 0 0 384 3,935,366 50,310 25.45 هزار میلیارد 26.589 میلیون 2.126 میلیون 480,000 1.173 میلیون 953,248 2.542 میلیون 1.039 میلیون 24.46 26.66 10 416 - 416 -
رتکو

تکین کو

سهام بورس 16,350 860.00 5.00 17,210 0.00 0.00 1400/03/25 - - - 750 17,210 16,350 16,350 16,350 0 0 0 180 2,092,332 16,350 3.444 هزار میلیارد 5.073 میلیون 1.198 میلیون 200,000 1.631 میلیون -432,562 769,384 -217,211 -15.85 -7.96 4.47 1,500 - 1,500 -
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 22,970 90.00 0.39 22,970 90.00 0.39 1400/03/29 73 64,334 1.5 میلیارد 1,117 22,880 23,710 22,530 23,750 1 1,001 22,900 1 23 23,340 15.813 هزار میلیارد 16.601 میلیون 3.186 میلیون 700,000 521,512 2.664 میلیون 2.773 میلیون 1.667 میلیون 9.65 6.03 5.8 43,124 - 43,124 -
ددام

زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 14,430 750.00 4.94 15,180 0.00 0.00 1400/03/26 2 4,484 71.9 میلیون 700.8 15,180 14,430 14,430 14,430 0 0 0 434 6,860,306 14,430 19.412 هزار میلیارد 19.389 میلیون 3.893 میلیون 920,223 1.932 میلیون 1.962 میلیون 2.5 میلیون 990,975 17.62 8.9 6.98 3,504 - 3,504 -
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,216 64.00 5.00 1,280 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 10,000 1,280 1,216 - - 0 0 0 149 11,770,225 1,216 80.906 هزار میلیارد 80.913 میلیون 88.959 میلیون 63.208 میلیون 6,578 88.952 میلیون 7.158 میلیون 7.154 میلیون 11.31 0.91 11.3 10,000 - 10,000 -
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 19,240 1,010.00 4.99 20,240 10.00 0.05 1400/03/29 2 1,500 29.3 میلیون 1,673 20,250 19,240 19,240 19,240 0 0 0 536 17,928,780 19,240 14.707 هزار میلیارد 15.443 میلیون 4.945 میلیون 716,000 951,388 3.994 میلیون 1.426 میلیون 1.164 میلیون 12.45 3.63 10.17 2,350 - 2,350 -
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 9,960 520.00 4.96 9,970 510.00 4.87 1400/03/29 - - - 5,788.57 10,480 9,960 9,960 10,300 0 0 0 116 1,810,460 10,210 9.041 هزار میلیارد 13.92 میلیون 8.434 میلیون 630,000 7.639 میلیون 795,520 11.683 میلیون 113,172 55.5 7.9 0.54 507,088 - 507,088 -
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 38,010 2,000.00 5.00 39,920 90.00 0.22 1400/03/26 1 242 9.9 میلیون 3,092.4 40,010 38,010 38,010 38,010 0 0 0 2024 17,525,645 38,010 34.528 هزار میلیارد 32.95 میلیون 2.152 میلیون 799,997 1.014 میلیون 1.138 میلیون 1.704 میلیون 310,639 102.81 28.07 18.75 15,462 - 15,462 -
شگلح

گلتاش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,520 760.00 12.10 5,540 740.00 11.78 1400/02/7 1,076 3.45 میلیون 19.1 میلیارد 3,224.85 6,280 6,350 5,370 5,670 0 0 0 0 4.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 57,050 3,000.00 5.00 58,850 1,200.00 2.00 1400/03/29 - - - 10,028.9 60,050 57,050 57,050 57,050 0 0 0 0 19.486 هزار میلیارد 24.464 میلیون 6.453 میلیون 324,120 5.389 میلیون 1.064 میلیون 20.676 میلیون 419,688 45.45 17.93 0.92 2,987 - 2,987 -
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 19,460 1,020.00 4.98 20,450 30.00 0.15 1400/03/29 4 2,312 45 میلیون 2,443.1 20,480 19,460 19,460 19,460 0 0 0 640 7,540,549 19,460 6.762 هزار میلیارد 7.362 میلیون 1.268 میلیون 330,000 613,925 654,540 2.103 میلیون 271,007 24.9 10.31 3.21 1,500 - - 1,500
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 51,220 2,690.00 4.99 53,910 0.00 0.00 1400/03/29 2 199 10.2 میلیون 300 53,910 51,220 51,220 51,220 0 0 0 371 6,331,004 51,220 10.782 هزار میلیارد 11.897 میلیون 1.282 میلیون 200,000 1.115 میلیون 166,454 781,464 -90,809 -118.73 64.77 13.8 100 - 100 -
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 10,120 530.00 4.98 10,120 530.00 4.98 1400/03/29 3 1,645 20.3 میلیون 4,404.22 10,650 10,120 10,120 10,120 0 0 0 158 1,945,976 10,640 23.4 هزار میلیارد 18.499 میلیون 2.162 میلیون 1.8 میلیون 282,649 1.88 میلیون 735,314 204,159 89.22 9.69 24.77 21.329 میلیون 150,000 21.479 میلیون -
چافست

افست

سهام بورس 14,720 770.00 4.97 15,490 0.00 0.00 1400/03/29 3 1,353 21 میلیون 908 15,490 14,720 14,720 14,720 0 0 0 302 4,863,463 14,720 16.147 هزار میلیارد 18.196 میلیون 5.073 میلیون 990,000 2.861 میلیون 2.211 میلیون 3.058 میلیون 604,732 25.36 6.93 5.01 4,272 - 4,272 -
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,130 1,760.00 4.98 37,130 1,760.00 4.98 1400/03/29 253 2.73 میلیون 96 میلیارد 6,305 35,370 37,130 37,100 37,130 1 145 35,760 1 200 35,820 632.16 هزار میلیارد 724.638 میلیون 190.787 میلیون 13.8 میلیون 56.298 میلیون 134.489 میلیون 274.318 میلیون 100.412 میلیون 6.66 4.97 2.44 472,853 3.021 میلیون 626,456 2.867 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 11,320 1,250.00 9.94 12,410 160.00 1.27 1400/03/29 - - - 3,340.16 12,570 11,320 11,320 11,320 0 0 0 1114 48,975,977 11,950 33.059 هزار میلیارد 33.256 میلیون 2.423 میلیون 2.63 میلیون 617,575 1.805 میلیون 504,453 740,073 44.1 18.08 64.7 839 - 839 -
شاملاح

معدنی املاح ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 44,800 710.00 1.56 44,820 690.00 1.52 1399/12/17 - - - 10,955.68 45,510 46,000 - - 6 3,845 44,000 10 429,065 45,000 - - - - - - - - - - - 200 - - 200
کخاکح

خاک چینی ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 38,020 0.00 0.00 38,020 0.00 0.00 1400/01/21 28 388,289 14.8 میلیارد 13,867.46 38,020 38,020 38,020 38,020 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 388,289 - - 388,289
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 21,570 1,130.00 4.98 22,700 0.00 0.00 1400/03/29 3 2,462 53.1 میلیون 725 22,700 21,570 21,570 21,570 0 0 0 379 3,631,279 21,570 5.038 هزار میلیارد 5.189 میلیون 624,838 221,941 150,922 473,916 225,997 69,703 72.28 10.63 22.29 240 - 240 -
دالبرح

البرزدارو (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,260 70.00 0.85 8,270 80.00 0.98 1400/02/21 881 1.32 میلیون 10.9 میلیارد 1,492.8 8,190 9,870 8,120 8,480 0 0 0 0 7.278 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 6,390 140.00 2.24 6,350 100.00 1.60 1400/03/29 226 746,589 4.8 میلیارد 9,725.06 6,250 6,370 6,260 6,460 1 6,000 6,240 2 5,800 6,260 76.8 هزار میلیارد 87.89 میلیون 24.616 میلیون 6.691 میلیون 11.69 میلیون 12.927 میلیون 11.602 میلیون 11.461 میلیون 6.65 5.89 6.57 1.689 میلیون 400,000 1.589 میلیون 500,000
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,109 111.00 5.00 2,220 0.00 0.00 1400/02/29 - - - 5,000 2,220 2,109 - - 0 0 0 659 64,084,028 2,109 136.305 هزار میلیارد 136.307 میلیون 86.286 میلیون 61.399 میلیون 1,185 86.285 میلیون 43.508 میلیون 43.504 میلیون 3.13 1.58 3.13 5,000 - 5,000 -
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,760 237.00 4.74 4,650 347.00 6.94 1400/03/3 15,018 13.77 میلیون 64 میلیارد 916.74 4,997 4,760 4,510 4,880 1 8 4,969 3 2,182 5,030 18.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسکهبو

سر. استان کهگیلویه و بویراحمد

سهام بورس 1,100 30.00 2.65 1,130 0.00 0.00 1400/02/8 - - - 4,751 1,130 1,100 - - 0 0 0 117 7,867,665 1,100 44.165 هزار میلیارد 44.258 میلیون 56.829 میلیون 39.084 میلیون 92,965 56.736 میلیون 15.772 میلیون 15.766 میلیون 2.8 0.78 2.8 4,751 - 4,751 -