همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,090 140.00 1.94 7,230 0.00 0.00 12:29 1,721 13.35 میلیون 97 میلیارد 12,008.86 7,230 7,250 7,080 7,390 34 1,102,569 7,170 1 5,000 7,480 435.6 هزار میلیارد 681.855 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 72.992 میلیون 66.351 میلیون 9.613 میلیون 45.13 5.94 6.54 95.381 میلیون 22.121 میلیون 73.029 میلیون 44.474 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,242 2.00 0.09 2,244 0.00 0.00 12:29 1,315 29.86 میلیون 57.5 میلیارد 32,988.07 2,244 2,243 2,198 2,288 2 38,465 2,231 1 5,000 2,239 17.325 هزار میلیارد 25.869 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.285 میلیون 2.85 میلیون 1.435 میلیون 14.07 2.19 7.09 13.471 میلیون 1.339 میلیون 14.761 میلیون 48,893
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,090 120.00 1.46 8,210 0.00 0.00 12:29 - - - 21,689.68 8,210 8,020 8,000 8,310 1 198,736 8,080 4 197,276 8,100 3661.46 هزار میلیارد 4.43 میلیارد 932.061 میلیون 287 میلیون 318.545 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 10.15 5.22 10.4 3.283 میلیون 125,000 2.908 میلیون 500,000
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 56,600 240.00 0.42 56,840 0.00 0.00 12:29 - - - 721.26 56,840 58,100 56,200 58,170 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 14.191 میلیون 3.667 میلیون 125,000 2.823 میلیون 740,344 3.258 میلیون 1.16 میلیون 9.81 15.36 3.49 1.027 میلیون - 958,546 68,689
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 2,420 7.00 0.29 2,413 0.00 0.00 12:29 156 1.62 میلیون 3 میلیارد 41,545.63 2,413 2,370 2,370 2,448 1 30,000 2,321 1 30,000 2,419 17.67 هزار میلیارد 30.018 میلیون 20.218 میلیون 9.419 میلیون 7.291 میلیون 11.382 میلیون 6.223 میلیون 2.385 میلیون 9.53 2 3.65 120,080 1.216 میلیون 1.336 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 473,740 2,410.00 0.51 471,330 0.00 0.00 12:28 - - - 154.19 471,330 454,980 454,950 473,740 1 80 767,160 1 46 767,550 26.482 هزار میلیارد 26.849 میلیون 6.452 میلیون 54,173 1.316 میلیون 1.325 میلیون 16.956 میلیون 3.618 میلیون 7.06 19.28 1.51 137,524 - 117,504 20,020
کبورس

کارگزاران بورس اوراق بهادار

سهام بورس 7,020 360.00 4.88 7,380 0.00 0.00 1400/11/19 1 2,000 14 میلیون - 7,380 7,020 7,020 7,020 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 36,360 324,710.00 89.93 361,070 0.00 0.00 12:29 4 229 85.9 میلیون - 361,070 36,360 36,360 36,360 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397
اکالا

کارگزاران بورس کالای ایران

سهام بورس 20,000 280.00 1.38 20,280 0.00 0.00 1401/01/06 - - - - 20,280 20,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 845,000 - 845,000
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 6,230 20.00 0.32 6,210 0.00 0.00 12:29 374 1.87 میلیون 11.7 میلیارد 8,015.51 6,210 6,430 6,100 6,460 2 17,485 6,260 1 2,000 6,370 4.382 هزار میلیارد 6.303 میلیون 2.818 میلیون 700,000 1.956 میلیون 815,795 2.795 میلیون 352,018 12.35 5.33 1.56 1.387 میلیون 160,802 1.493 میلیون 54,600
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 2,188 16.00 0.73 2,204 0.00 0.00 12:29 789 16.07 میلیون 31 میلیارد 19,463.56 2,204 2,200 2,163 2,268 2 13,462 2,220 3 174,135 2,240 17.352 هزار میلیارد 29.155 میلیون 20.187 میلیون 9 میلیون 9.319 میلیون 10.143 میلیون 9.162 میلیون 1.455 میلیون 13.63 1.96 2.17 8.618 میلیون 1.724 میلیون 9.183 میلیون 1.159 میلیون
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,012 8.00 0.40 2,004 0.00 0.00 12:28 - - - 41,226.97 2,004 1,896 1,896 2,012 1 5,000 1,855 1 45,000 1,883 7.272 هزار میلیارد 16.286 میلیون 10.865 میلیون 4.456 میلیون 7.356 میلیون 1.95 میلیون 12.893 میلیون -7,831 -1140.24 4.58 0.69 26.523 میلیون 290,000 26.493 میلیون 320,000
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 2,595 30.00 1.17 2,565 0.00 0.00 12:29 - - - 12,422.42 2,565 2,589 2,538 2,618 6 210,537 2,560 1 63,799 2,589 6.569 هزار میلیارد 9.232 میلیون 6.529 میلیون 2.3 میلیون 1.537 میلیون 3.495 میلیون 2.153 میلیون 2.109 میلیون 3.65 2.21 3.57 3.552 میلیون 1.471 میلیون 5.023 میلیون -
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 3,302 36.00 1.10 3,266 0.00 0.00 12:29 750 10.35 میلیون 33.5 میلیارد 15,144.66 3,266 3,119 3,100 3,302 1 10,000 3,085 1 50,000 3,174 5.249 هزار میلیارد 6.693 میلیون 3.795 میلیون 1.62 میلیون 1.403 میلیون 1.986 میلیون 2.344 میلیون 526,502 10.06 2.66 2.26 3.674 میلیون 1.393 میلیون 5.067 میلیون -
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 15,300 50.00 0.33 15,250 0.00 0.00 12:29 - - - 4,383.14 15,250 15,020 14,880 15,490 1 1,285 15,140 2 6,709 15,150 15.015 هزار میلیارد 26.072 میلیون 7.477 میلیون 1.5 میلیون 3.197 میلیون 3.279 میلیون 3.45 میلیون 2.034 میلیون 11.25 6.98 6.63 293,064 591,392 564,701 319,755
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 12,960 40.00 0.31 12,920 0.00 0.00 12:29 - - - 6,615.47 12,920 13,000 12,810 13,120 1 500 13,090 3 27,842 13,090 23.008 هزار میلیارد 36.814 میلیون 11.002 میلیون 2.466 میلیون 4.953 میلیون 5.243 میلیون 7.982 میلیون 3.436 میلیون 9.27 6.08 3.99 606,705 343,668 847,030 103,343
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 33,660 560.00 1.64 34,220 0.00 0.00 12:29 1,215 1.65 میلیون 71.2 میلیارد 1,784.01 34,220 33,950 33,510 34,980 1 453 34,670 1 1,457 34,690 348.365 هزار میلیارد 319.58 میلیون 124.537 میلیون 8.064 میلیون 43.63 میلیون 46.129 میلیون 169.46 میلیون 57.853 میلیون 4.77 5.98 1.63 1.821 میلیون 672,020 2.493 میلیون -
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 35,240 3,660.00 9.41 38,900 0.00 0.00 1400/04/23 - - - - 38,900 35,240 35,240 35,240 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
نکالا

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 0.00 0.00 45,390 0.00 0.00 1400/06/23 - - - - 45,390 45,390 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 25 - 25
تکالا

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 19,570 0.00 0.00 19,570 0.00 0.00 1400/12/18 - - - - 19,570 19,500 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,540 20.00 0.36 5,560 0.00 0.00 12:29 8,666 71.8 میلیون 826.6 میلیارد 14,655.03 5,560 5,600 5,500 5,650 2 46,167 5,590 1 1,000 5,590 3442.75 هزار میلیارد 3.704 میلیارد 1.576 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.67 3.17 2.54 41.263 میلیون 12.906 میلیون 45.517 میلیون 8.651 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,880 37.00 0.75 4,917 0.00 0.00 12:29 19,699 303.78 میلیون 1.622 هزار میلیارد 15,675.99 4,917 5,022 4,850 5,022 1 10,000 5,012 1 3,939 5,014 943.5 هزار میلیارد 948.443 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 5.86 3.63 0.82 64.131 میلیون 18.608 میلیون 79.48 میلیون 3.259 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 5,440 20.00 0.37 5,420 0.00 0.00 12:30 7,501 60.57 میلیون 450.9 میلیارد 9,000.83 5,420 5,460 5,380 5,490 6 313,509 5,440 1 153,676 5,460 3012 هزار میلیارد 2.781 میلیارد 1.103 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 5.34 3.31 3.55 21.108 میلیون 1.785 میلیون 21.884 میلیون 1.009 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,240 20.00 0.90 2,220 0.00 0.00 12:30 31,069 1.16 میلیارد 2.849 هزار میلیارد 42,426.72 2,220 2,169 2,161 2,257 6 557,880 2,101 1 88,995 2,101 770.43 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.9 -14.47 0.76 482.642 میلیون 42.424 میلیون 490.51 میلیون 34.556 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 10,800 230.00 2.09 11,030 0.00 0.00 12:29 1,323 5.72 میلیون 74.3 میلیارد 5,127.2 11,030 10,790 10,680 11,100 1 1,323 10,780 1 26,292 10,790 2642 هزار میلیارد - - 100 میلیون 293.895 میلیون 279.511 میلیون 457.878 میلیون 203.334 میلیون 10.85 7.89 4.82 2.231 میلیون 212,500 1.809 میلیون 635,000
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 7,130 0.00 0.00 7,130 0.00 0.00 12:29 10,111 98.73 میلیون 756.8 میلیارد 12,234.4 7,130 7,330 7,020 7,330 2 4,696 7,350 7 49,272 7,360 1057.271 هزار میلیارد 1.296 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 5.38 4.08 0.65 68.359 میلیون 10.171 میلیون 74.426 میلیون 4.105 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,910 30.00 0.51 5,940 0.00 0.00 12:30 11,033 128.99 میلیون 881.4 میلیارد 14,440.96 5,940 6,060 5,830 6,060 11 110,637 6,070 2 25,701 6,070 979.111 هزار میلیارد 1.397 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 7.51 6.41 0.7 99.293 میلیون 74.905 میلیون 159.618 میلیون 14.579 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 12,930 180.00 1.37 13,110 0.00 0.00 12:29 2,643 5.17 میلیون 81.7 میلیارد 3,525.53 13,110 12,920 12,730 13,240 1 1,000 12,920 1 14,322 12,930 1917.09 هزار میلیارد 1.667 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 6.08 6.12 3.89 4.208 میلیون - 3.208 میلیون 1,000,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 15,170 210.00 1.37 15,380 0.00 0.00 12:29 1,781 4.07 میلیون 155.8 میلیارد 5,332.97 15,380 15,380 15,020 15,630 1 1,500 15,410 3 2,058 15,410 396.3 هزار میلیارد 571.18 میلیون 188.507 میلیون 10 میلیون 109.78 میلیون 55.347 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 6.92 8.34 0.86 3.378 میلیون 58,014 3.007 میلیون 429,257
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 14,300 10.00 0.07 14,310 0.00 0.00 12:29 1,893 12.95 میلیون 171.2 میلیارد 6,809.26 14,310 14,260 14,150 14,440 1 800 14,250 1 3,785 14,380 962.64 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 158.924 میلیون 91.064 میلیون 87.246 میلیون 11.81 6.48 11.31 2.699 میلیون 2.058 میلیون 4.207 میلیون 550,001
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,869 7.00 0.37 1,876 0.00 0.00 12:29 5,734 211.53 میلیون 394.7 میلیارد 48,954.57 1,876 1,845 1,845 1,930 1 55,116 1,808 2 54,838 1,815 261.467 هزار میلیارد 269.201 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 28 1.68 33.51 125.367 میلیون 13.625 میلیون 127.876 میلیون 11.116 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 172,180 1,760.00 1.01 173,940 0.00 0.00 12:29 1,604 1.22 میلیون 203.6 میلیارد 516.42 173,940 176,120 172,040 177,490 2 445 177,100 1 86 177,500 1007.82 هزار میلیارد 1.146 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 165.607 میلیون 197.399 میلیون 128.117 میلیون 8.15 6.3 5.29 330,735 90,296 296,469 124,562
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 23,320 130.00 0.56 23,190 0.00 0.00 12:29 3,916 21.9 میلیون 339.3 میلیارد 5,495.7 23,190 23,500 22,750 24,000 3 16,158 22,880 2 2,300 22,910 342.588 هزار میلیارد 843.173 میلیون 350.196 میلیون 21.56 میلیون 343.196 میلیون 46.218 میلیون 29.116 میلیون 15.569 میلیون 32.11 10.82 17.18 12.024 میلیون 2.484 میلیون 13.214 میلیون 1.295 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 5,020 90.00 1.76 5,110 0.00 0.00 12:29 1,552 13.12 میلیون 163.8 میلیارد 13,069.83 5,110 5,030 5,010 5,100 22 1,042,999 5,010 1 40,000 5,100 1056.72 هزار میلیارد 1.017 میلیارد 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 10.29 5.75 10.27 2.219 میلیون 11.299 میلیون 11.169 میلیون 2.349 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,179 9.00 0.41 2,170 0.00 0.00 12:29 25,631 1.3 میلیارد 2.66 هزار میلیارد 61,653.1 2,170 2,110 2,107 2,179 6 499,422 2,025 1 400,000 2,025 407.053 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -6.88 24.04 1.54 1.117 میلیارد 53.752 میلیون 1.056 میلیارد 114.452 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,246 24.00 0.74 3,222 0.00 0.00 12:30 10,373 258.44 میلیون 1.027 هزار میلیارد 28,391.57 3,222 3,190 3,160 3,320 2 9,258 3,140 1 15,247 3,144 828.378 هزار میلیارد - - 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 8.6 1.66 0.92 192.074 میلیون 58.017 میلیون 174.061 میلیون 76.031 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,790 5.00 0.13 3,785 0.00 0.00 12:29 2,330 33.22 میلیون 134.5 میلیارد 19,581.62 3,785 3,701 3,701 3,880 3 22,240 3,690 2 16,057 3,696 127.606 هزار میلیارد 1.919 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 49.309 میلیون 181.946 میلیون 16.692 میلیون 6.9 2.34 0.63 59.421 میلیون 15.512 میلیون 51.635 میلیون 23.298 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 18,180 50.00 0.28 18,130 0.00 0.00 12:29 1,964 7.2 میلیون 144.3 میلیارد 8,825.51 18,130 18,930 17,990 18,930 3 2,300 18,290 1 30,000 18,300 124.08 هزار میلیارد 116.781 میلیون 52.486 میلیون 6 میلیون 8.001 میلیون 21.938 میلیون 21.991 میلیون 14.645 میلیون 7.43 4.96 4.95 2.184 میلیون 1.906 میلیون 4.014 میلیون 75,672
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,109 17.00 0.42 4,092 0.00 0.00 12:29 2,809 29.05 میلیون 177.2 میلیارد 13,882.69 4,092 4,108 4,025 4,169 1 4,907 4,064 1 5,410 4,079 735.6 هزار میلیارد 664.137 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 3.47 2.56 1.24 10.387 میلیون 2.692 میلیون 12.083 میلیون 995,292
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 18,700 410.00 2.15 19,110 0.00 0.00 12:29 1,062 1.53 میلیون 33.4 میلیارد 1,502.8 19,110 18,630 18,600 18,900 1 346 18,640 2 800 18,800 447.4 هزار میلیارد 417.849 میلیون 78.543 میلیون 20 میلیون 36.249 میلیون 42.466 میلیون 32.59 میلیون 29.567 میلیون 12.93 9 11.73 128,979 283,985 250,964 162,000