همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کگلح

گل گهر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,690 40.00 0.34 11,730 0.00 0.00 12:29 3,247 6.58 میلیون 77.2 میلیارد 2,027.38 11,730 11,750 11,690 12,170 1 29,446 11,720 13 11,792 11,730 300.288 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.745 میلیون 630,065 4.025 میلیون 349,504
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 17,910 360.00 1.97 18,270 0.00 0.00 1400/01/25 12 10,865 194.6 میلیون 905.42 18,270 17,920 17,910 17,910 1 300 17,200 457 3,842,663 17,920 23.751 هزار میلیارد 25.579 میلیون 6.368 میلیون 1.3 میلیون 1.828 میلیون 4.54 میلیون 14.619 میلیون 1.341 میلیون 17.71 5.23 1.62 79,569 - 79,569 -
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 18,990 380.00 1.96 19,370 0.00 0.00 1400/01/25 2 795 15.1 میلیون 397.5 19,370 18,990 18,990 18,990 0 0 0 950 15,721,115 18,990 12.43 هزار میلیارد 14.39 میلیون 2.606 میلیون 641,697 1.96 میلیون 645,345 2.469 میلیون 218,756 56.82 19.27 5.03 25,049 - 25,049 -
دلرح

دارو اکسیر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 27,140 1,000.00 3.55 27,330 810.00 2.88 1399/12/6 - - - 1,839.03 28,140 28,980 - - 2 12,749 27,100 1 2,250 27,140 - - - - - - - - - - - 1.173 میلیون - 1.173 میلیون -
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 40,040 810.00 1.98 40,850 0.00 0.00 1400/01/25 2 850 34 میلیون 425 40,850 40,040 40,040 40,040 0 0 0 170 1,250,090 40,040 20.425 هزار میلیارد 21.394 میلیون 2.788 میلیون 500,000 968,655 1.819 میلیون 3.215 میلیون 1.496 میلیون 13.65 11.23 6.35 6,634 - 6,634 -
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 70,790 1,440.00 1.99 72,230 0.00 0.00 1400/01/25 8 2,225 157.5 میلیون 278.13 72,230 70,820 70,790 70,790 0 0 0 217 507,155 70,820 18.058 هزار میلیارد 18.556 میلیون 2.151 میلیون 250,000 498,169 1.653 میلیون 1.792 میلیون 1.338 میلیون 13.5 10.93 10.08 16,255 - 16,255 -
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 9,600 190.00 1.94 9,790 0.00 0.00 1400/01/25 2 2,500 24 میلیون 1,250 9,790 9,600 9,600 9,600 0 0 0 236 3,259,510 9,600 21.538 هزار میلیارد 23.099 میلیون 3.301 میلیون 2.2 میلیون 1.561 میلیون 1.739 میلیون 2.153 میلیون 494,674 43.54 12.38 10 86,740 - 86,740 -
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 24,470 490.00 1.96 24,960 0.00 0.00 1400/01/25 3 1,760 43.1 میلیون 586.67 24,960 24,470 24,470 24,470 1 500 23,860 138 1,304,957 24,470 27.057 هزار میلیارد 30.669 میلیون 6.156 میلیون 1.084 میلیون 3.612 میلیون 2.544 میلیون 5.701 میلیون 1.997 میلیون 13.55 10.63 4.75 7,700 - 7,700 -
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 11,010 220.00 1.96 11,230 0.00 0.00 1400/01/25 1 700 7.7 میلیون 700 11,230 11,010 11,010 11,010 0 0 0 305 7,247,663 11,010 13.476 هزار میلیارد 15.486 میلیون 2.68 میلیون 1.2 میلیون 2.01 میلیون 670,464 1.749 میلیون 45,759 294.5 20.11 7.71 1,137 - 1,137 -
افقح

فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 81,000 20.00 0.02 81,140 120.00 0.15 1399/10/22 518 11.15 میلیون 904.4 میلیارد 21,516.39 81,020 83,000 81,000 83,000 1 70 81,200 5 486,013 82,300 162.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,987 - - 13,987
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 30,020 610.00 1.99 30,630 0.00 0.00 1400/01/25 2 1,170 35.1 میلیون 585 30,630 30,060 30,020 30,020 0 0 0 385 1,871,988 30,060 15.315 هزار میلیارد 16.296 میلیون 2.256 میلیون 500,000 980,658 1.275 میلیون 2.499 میلیون 687,726 22.27 12.01 6.13 1,161 100,000 101,161 -
شگل

گلتاش

سهام بورس 10,100 200.00 1.94 10,300 0.00 0.00 1400/01/25 9 74,947 757 میلیون 8,327.44 10,300 10,120 10,100 10,100 0 0 0 145 1,594,964 10,120 26.78 هزار میلیارد 30.597 میلیون 7.703 میلیون 1,000,000 3.817 میلیون 3.885 میلیون 8.196 میلیون 2.056 میلیون 13.03 6.89 3.27 40,697 500,000 540,697 -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 21,540 430.00 1.96 21,970 0.00 0.00 1400/01/25 6 7,600 163.7 میلیون 1,266.67 21,970 21,570 21,540 21,540 0 0 0 409 2,130,477 21,570 13.182 هزار میلیارد 14.135 میلیون 1.248 میلیون 160,000 953,231 295,028 507,126 14,918 883.63 44.68 25.99 206,962 - 206,962 -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 28,210 1,330.00 4.50 27,540 2,000.00 6.77 1400/01/25 - - - 19.87 29,540 25,510 - - 2 1,200 28,720 3 3,064 29,070 265.49 هزار میلیارد 275.117 میلیون 49.833 میلیون 8.066 میلیون 9.637 میلیون 40.196 میلیون 28.517 میلیون 28.218 میلیون 34.25 6.84 9.64 2.343 میلیون 13.561 میلیون 13.767 میلیون 2.138 میلیون
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 54,840 1,110.00 1.98 55,950 0.00 0.00 1400/01/25 2 213 11.7 میلیون 106.5 55,950 54,850 54,840 54,840 0 0 0 598 3,583,074 54,850 8.896 هزار میلیارد 9.022 میلیون 394,791 75,000 125,962 268,829 431,105 106,789 83.3 33.1 20.64 9,568 - 9,568 -
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 19,830 400.00 1.98 20,230 0.00 0.00 1400/01/25 14 5,287 104.8 میلیون 377.64 20,230 19,830 19,830 19,830 0 0 0 428 2,364,638 19,840 9.346 هزار میلیارد 10.637 میلیون 2.05 میلیون 350,000 1.291 میلیون 759,257 1.226 میلیون 20,577 454.21 12.31 7.62 54,489 - 54,489 -
غسالم

سالمین

سهام بورس 4,280 80.00 1.83 4,360 0.00 0.00 1400/01/25 55 206,486 883.8 میلیون 3,754.29 4,360 4,290 4,280 4,280 0 0 0 570 7,523,555 4,290 19.55 هزار میلیارد 20.178 میلیون 5.798 میلیون 4.484 میلیون 628,216 5.17 میلیون 2.881 میلیون 356,580 54.83 3.78 6.79 1.4 میلیون - 1.4 میلیون -
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 9,800 200.00 2.00 10,000 0.00 0.00 1400/01/25 6 12,993 127.3 میلیون 2,165.5 10,000 9,800 9,800 9,800 0 0 0 333 8,813,332 9,800 12.324 هزار میلیارد 13.384 میلیون 1.789 میلیون 600,000 1.06 میلیون 729,049 3.805 میلیون 137,700 89.5 16.9 3.24 6,367 - 6,367 -
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 990 40.00 3.88 - 1,030.00 100.00 1399/12/10 - - - 45,310.22 1,030 990 - - 0 0 0 716 58,337,699 990 - - - - - - - - - - - 9.36 میلیون 12,500 9.372 میلیون -
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 152,830 3,110.00 1.99 155,940 0.00 0.00 1400/01/25 4 396 60.5 میلیون 99 155,940 152,830 152,830 152,830 0 0 0 493 620,486 152,860 19.493 هزار میلیارد 20.254 میلیون 1.6 میلیون 125,000 761,913 837,911 2.568 میلیون 800,953 24.34 23.26 7.59 2,626 - 2,626 -
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 7,130 140.00 1.93 7,270 0.00 0.00 1400/01/25 5 9,648 68.8 میلیون 1,929.6 7,270 7,130 7,130 7,130 0 0 0 167 3,043,665 7,130 5.955 هزار میلیارد 6.043 میلیون 1.797 میلیون 819,175 87,698 1.71 میلیون 292,954 183,495 32.46 3.48 20.33 142,637 - 142,637 -
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 8,560 170.00 1.95 8,730 0.00 0.00 1400/01/25 9 29,062 248.8 میلیون 3,229.11 8,730 8,560 8,560 8,560 1 1,000 8,030 376 2,810,746 8,560 27.971 هزار میلیارد 33.955 میلیون 7.467 میلیون 2.504 میلیون 5.984 میلیون 1.483 میلیون 4.91 میلیون 378,915 73.82 18.86 5.7 78,468 - 78,468 -
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 33,360 680.00 2.00 34,040 0.00 0.00 1400/01/25 8 3,147 105 میلیون 393.38 34,040 33,360 33,360 33,360 1 500 32,170 39 149,996 33,360 51.06 هزار میلیارد 63.54 میلیون 15.834 میلیون 750,000 12.48 میلیون 3.354 میلیون 10.948 میلیون 2.884 میلیون 17.71 15.22 4.66 1,629 - 1,629 -
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 36,640 740.00 1.98 37,380 0.00 0.00 1400/01/25 1 137 5 میلیون 137 37,380 36,640 36,640 36,640 0 0 0 407 1,697,476 36,640 28.035 هزار میلیارد 32.108 میلیون 6.513 میلیون 750,000 4.073 میلیون 2.441 میلیون 3.058 میلیون 1.226 میلیون 22.87 11.49 9.17 1,146 137 1,283 -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 14,880 300.00 1.98 15,180 0.00 0.00 1400/01/25 10 11,565 172.1 میلیون 1,156.5 15,180 14,890 14,880 14,880 1 340 14,760 116 1,250,693 14,890 46.754 هزار میلیارد 55.278 میلیون 14.58 میلیون 2.2 میلیون 8.524 میلیون 6.056 میلیون 8.035 میلیون 3.4 میلیون 13.75 7.72 5.82 62,674 30,000 7,055 85,619
دامین

دارو امین

سهام بورس 5,130 100.00 1.91 5,230 0.00 0.00 1400/01/25 35 163,332 837.9 میلیون 4,666.63 5,230 5,130 5,130 5,130 1 3,300 1,550 243 4,953,956 5,130 20.502 هزار میلیارد 23.845 میلیون 6.849 میلیون 1.35 میلیون 3.343 میلیون 3.506 میلیون 4.141 میلیون 1.217 میلیون 16.86 5.85 4.95 258,766 - 258,766 -
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 19,870 400.00 1.97 20,270 0.00 0.00 1400/01/25 3 23,252 462 میلیون 7,750.67 20,270 19,870 19,870 19,870 0 0 0 326 3,127,370 19,870 45.972 هزار میلیارد 49.685 میلیون 7.085 میلیون 1.134 میلیون 3.713 میلیون 3.373 میلیون 3.093 میلیون 1.578 میلیون 29.13 13.63 14.86 6,902 252 7,154 -
ددام

زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 21,750 440.00 1.98 22,190 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 260 22,190 21,750 - - 0 0 0 599 6,632,171 21,750 20.42 هزار میلیارد 21.968 میلیون 3.092 میلیون 920,223 1.548 میلیون 1.544 میلیون 1.909 میلیون 712,160 28.67 13.23 10.69 520 - 520 -
درازک

دارو رازک

سهام بورس 32,920 520.00 1.56 33,440 0.00 0.00 1400/01/25 403 439,059 14.7 میلیارد 1,089.48 33,440 33,600 32,800 34,380 1 318 32,990 1 724 33,100 29.745 هزار میلیارد 36.914 میلیون 10.457 میلیون 889,500 7.169 میلیون 3.289 میلیون 6.712 میلیون 2.528 میلیون 11.76 9.06 4.43 337,927 10,628 307,596 40,959
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 30,220 610.00 1.98 30,830 0.00 0.00 1400/01/25 13 5,843 176.6 میلیون 449.46 30,830 30,220 30,220 30,220 0 0 0 245 1,354,701 30,230 14.028 هزار میلیارد 15.608 میلیون 2.501 میلیون 255,000 1.58 میلیون 921,012 2.406 میلیون 706,020 19.87 15.23 5.83 18,386 - 18,386 -
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 58,260 1,180.00 1.99 59,440 0.00 0.00 1400/01/25 2 230 13.4 میلیون 115 59,440 58,260 58,260 58,260 0 0 0 425 2,733,797 58,260 23.301 هزار میلیارد 24.915 میلیون 3.048 میلیون 392,000 1.615 میلیون 1.434 میلیون 3.042 میلیون 1.187 میلیون 19.64 16.25 7.66 2,100 120 2,220 -
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 63,420 2,640.00 4.00 66,060 0.00 0.00 1400/01/25 7 1,228 77.9 میلیون 175.43 66,060 63,420 63,420 63,420 0 0 0 417 2,617,122 64,740 39.636 هزار میلیارد 48.291 میلیون 11.185 میلیون 600,000 8.655 میلیون 2.53 میلیون 7.629 میلیون 2.492 میلیون 15.91 15.67 5.2 1,809 - 1,809 -
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 29,420 600.00 2.00 30,020 0.00 0.00 1400/01/25 3 540 15.9 میلیون 180 30,020 29,420 29,420 29,420 0 0 0 189 2,694,638 29,420 17.292 هزار میلیارد 20.988 میلیون 5.365 میلیون 576,000 3.697 میلیون 1.669 میلیون 2.368 میلیون 967,425 17.87 10.36 7.3 - 170 170 -
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 35,410 720.00 1.99 36,130 0.00 0.00 1400/01/25 185 80,629 2.9 میلیارد 435.83 36,130 35,480 35,410 36,990 0 0 0 1 38,680 35,480 40.646 هزار میلیارد 47.561 میلیون 10.49 میلیون 450,000 6.914 میلیون 3.575 میلیون 9.8 میلیون 3.474 میلیون 11.7 11.37 4.16 37,203 112,263 149,466 -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 7,250 140.00 1.89 7,390 0.00 0.00 1400/01/25 10 25,464 184.6 میلیون 2,546.4 7,390 7,250 7,250 7,250 0 0 0 253 2,437,707 7,250 44.34 هزار میلیارد 55.133 میلیون 18.384 میلیون 3.643 میلیون 10.793 میلیون 7.591 میلیون 19.829 میلیون 2.688 میلیون 16.5 5.84 2.25 104,363 - 104,363 -
رتکو

تکین کو

سهام بورس 17,940 360.00 1.97 18,300 0.00 0.00 1400/01/25 3 14,500 260.1 میلیون 4,833.33 18,300 17,990 17,940 17,940 0 0 0 209 1,932,578 17,990 3.66 هزار میلیارد 5.211 میلیون 1.092 میلیون 200,000 1.551 میلیون -459,434 854,261 -291,614 -12.55 -7.97 4.28 5,500 350,000 355,500 -
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 21,220 430.00 1.99 21,650 0.00 0.00 1400/01/25 8 8,826 187.3 میلیون 1,103.25 21,650 21,250 21,220 21,220 1 284 20,380 1080 3,466,627 21,250 59.538 هزار میلیارد 62.618 میلیون 8.35 میلیون 2.75 میلیون 3.08 میلیون 5.27 میلیون 3.106 میلیون 2.996 میلیون 19.88 11.3 19.18 155,039 10,000 165,039 -
چکاوهح

کاغذ سازی کاوه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,990 370.00 3.95 8,990 370.00 3.95 1399/12/9 - - - 7,605.09 9,360 9,340 - - 0 0 0 193 2,328,512 8,990 - - - - - - - - - - - 11.035 میلیون 100,000 10.069 میلیون 1.066 میلیون
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 40,150 810.00 1.98 40,960 0.00 0.00 1400/01/25 4 840 33.7 میلیون 210 40,960 40,150 40,150 40,150 0 0 0 476 3,622,499 40,150 28.672 هزار میلیارد 29.721 میلیون 3.684 میلیون 700,000 1.049 میلیون 2.636 میلیون 3.92 میلیون 1.862 میلیون 15.4 10.88 7.31 622 - 622 -
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 27,440 560.00 2.00 28,000 0.00 0.00 1400/01/25 8 5,387 147.8 میلیون 673.38 28,000 27,440 27,440 27,440 1 200 26,810 70 864,290 27,440 23.403 هزار میلیارد 26.449 میلیون 4.47 میلیون 835,821 3.046 میلیون 1.424 میلیون 12.205 میلیون 534,314 43.8 16.43 1.92 5,059 - 5,059 -