همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
جمح

پتروشیمی جم (حق تقدم)

حق تقدم بورس 28,010 10.00 0.04 28,000 0.00 0.00 1400/02/1 - - - 2,523.18 28,000 28,230 - - 1 2,800 27,810 1 722 27,990 - - - - - - - - - - - 217,337 460,000 158,772 518,565
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 587 30.00 4.86 617 0.00 0.00 1400/03/2 - - - 17,000 617 587 - - 0 0 0 91 7,278,194 587 97.622 هزار میلیارد 97.634 میلیون 169.824 میلیون 158.22 میلیون 12,082 169.812 میلیون -18,105,877 -18,122,495 -5.39 0.57 -5.39 17,000 - 17,000 -
کاذرح

فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 29,570 2,750.00 10.25 - 26,820.00 100.00 1399/12/25 - - - 32,627.18 26,820 31,700 - - 269 13,345,171 29,570 134 13,333,555 31,400 - - - - - - - - - - - 10,960 - - 10,960
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,105 110.00 4.97 2,215 0.00 0.00 1400/05/31 - - - 13,726.14 2,215 2,105 - - 0 0 0 820 74,162,868 2,105 135.998 هزار میلیارد 136 میلیون 59.73 میلیون 61.399 میلیون 1,278 59.729 میلیون -19,570,504 -19,576,311 - 2.28 -6.95 47,107 - 47,107 -
وسبوشهر

سر. استان بوشهر

سهام بورس 1,240 20.00 1.59 1,260 0.00 0.00 1399/12/19 - - - 7,547 1,260 1,240 - - 0 0 0 172 8,992,804 1,240 60.764 هزار میلیارد 60.766 میلیون 65.358 میلیون 48.225 میلیون 2,518 65.355 میلیون 31.622 میلیون 31.616 میلیون 1.92 0.93 1.92 10,000 - 10,000 -
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,216 64.00 5.00 1,280 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 10,000 1,280 1,216 - - 0 0 0 149 11,770,225 1,216 80.906 هزار میلیارد 80.913 میلیون 88.959 میلیون 63.208 میلیون 6,578 88.952 میلیون 7.158 میلیون 7.154 میلیون 11.31 0.91 11.3 10,000 - 10,000 -
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 5,050 70.00 1.37 5,120 0.00 0.00 12:29 1,704 12.66 میلیون 64.8 میلیارد 7,427.85 5,120 5,100 5,000 5,280 18 285,654 5,060 1 1,709 5,100 54.656 هزار میلیارد 56.155 میلیون 25.526 میلیون 10.675 میلیون 1.499 میلیون 24.027 میلیون 3.959 میلیون 8.841 میلیون 6.18 2.27 13.81 15.98 میلیون 2.688 میلیون 18.668 میلیون -
رکیشح

کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,290 90.00 1.73 5,300 100.00 1.92 12:29 171 911,486 4.8 میلیارد 13,165.88 5,200 6,490 5,010 5,490 1 1,991 5,080 1 1,000 5,170 10.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
ثشرقح

سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,460 30.00 0.68 4,510 80.00 1.81 1399/10/2 - - - 26,179.4 4,430 4,870 - - 2 9,000 4,660 3 566,053 4,670 902 میلیارد - - - - - - - - - - 1.434 میلیون - - 1.434 میلیون
چکاوهح

کاغذ سازی کاوه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,210 1,130.00 9.96 10,260 1,080.00 9.52 1400/06/27 - - - 18,609.61 11,340 9,340 - - 2 4,000 12,470 0 0 0 4.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 949 16.00 1.66 971 6.00 0.62 1400/06/20 10,392 287.71 میلیون 279.4 میلیارد 27,686 965 981 941 1,001 0 0 0 0 6.104 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 60,740 970.00 1.57 61,710 0.00 0.00 09:51 - - - 759.05 61,710 66,400 - - 0 0 0 76 263,932 60,740 12.342 هزار میلیارد 21.911 میلیون 11.08 میلیون 200,000 9.569 میلیون 1.511 میلیون 147,785 181,834 -949.38 8.17 83.51 538,250 15,100 534,950 18,400
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,301 68.00 4.97 1,369 0.00 0.00 1400/05/24 - - - 3,804.5 1,369 1,301 - - 0 0 0 420 24,859,697 1,301 93.893 هزار میلیارد 93.938 میلیون 65.274 میلیون 68.585 میلیون 44,971 65.229 میلیون -23,273,679 -23,280,423 - 1.44 -4.03 3,905 - 3,905 -
تیپیکوح

سر. دارویی تامین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 19,100 500.00 2.69 19,070 470.00 2.53 1400/06/24 1,506 4.37 میلیون 83.4 میلیارد 2,904.37 18,600 14,300 18,490 19,390 0 0 0 0 70.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 10,250 150.00 1.49 10,100 0.00 0.00 12:29 818 4.13 میلیون 41.7 میلیارد 5,049.54 10,100 9,830 9,830 10,300 3 47,497 9,900 2 15,364 9,950 476.72 هزار میلیارد 843.631 میلیون 407.532 میلیون 19.2 میلیون 366.911 میلیون 40.621 میلیون 248.803 میلیون 43.414 میلیون 10.98 11.74 1.92 2.088 میلیون 426,527 2.415 میلیون 100,000
وپخشح

داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 29,000 580.00 1.96 29,650 70.00 0.24 12:24 150 266,200 7.9 میلیارد 830.25 29,580 2,675 28,500 30,900 1 1,040 27,710 2 550 29,410 31.133 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
میدکوح

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 44,690 430.00 0.97 44,430 170.00 0.38 12:29 167 271,057 12 میلیارد 429.33 44,260 42,110 43,250 44,690 2 2,338 44,500 1 4,490 44,640 657.564 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دفاراح

دارو فارابی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,500 80.00 0.55 14,540 40.00 0.27 12:29 234 659,251 9.6 میلیارد 2,817.31 14,580 14,000 14,500 15,000 1 400 14,450 2 373 14,500 14.54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 552 13.00 2.30 565 0.00 0.00 1400/03/2 - - - 57,207.86 565 555 - - 1 186,501 552 7 668,533 555 51.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.602 میلیون - 1.602 میلیون -
دلرح

دارو اکسیر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 24,500 280.00 1.13 24,510 270.00 1.09 1400/02/21 705 21.51 میلیون 527.1 میلیارد 30,505.95 24,780 28,980 24,500 25,000 0 0 0 0 16.544 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تاصیکوح

سر. صدر تامین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,800 160.00 2.01 - 7,960.00 100.00 1399/10/27 - - - 25,182.68 7,960 8,880 - - 13 7,800 8,760 0 0 0 - - - - - - - - - - - 629,567 - - 629,567
کهمداح

شیشه همدان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,700 0.00 0.00 7,700 0.00 0.00 1400/02/19 - - - 24,322.3 7,700 8,400 - - 1 1,144 7,700 0 0 0 5.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ددامح

زاگرس فارمد پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,600 0.00 0.00 15,600 0.00 0.00 11:00 11 14,657 228.6 میلیون 605 15,600 15,600 15,600 15,600 0 0 0 143 14,224,726 15,600 229.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 2,950 12.00 0.41 2,962 0.00 0.00 12:29 590 10.02 میلیون 29.7 میلیارد 16,986.62 2,962 3,000 2,931 3,065 1 9,250 2,995 1 10,000 3,014 35.544 هزار میلیارد 39.814 میلیون 26.185 میلیون 12 میلیون 4.27 میلیون 21.916 میلیون 15.35 میلیون 15.257 میلیون 2.33 1.62 2.32 12.494 میلیون 5.09 میلیون 16.143 میلیون 1.44 میلیون
دابورح

دارو ابوریحان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 25,400 740.00 3.00 25,320 660.00 2.68 12:29 344 365,038 9.2 میلیارد 1,061.16 24,660 23,050 24,350 25,990 1 800 24,440 1 347 24,440 7.596 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسقم

سر. استان قم

سهام بورس 1,284 67.00 4.96 1,351 0.00 0.00 11:30 3 19,902 25.6 میلیون 7,234.67 1,351 1,284 1,284 1,284 0 0 0 450 23,555,347 1,284 70.68 هزار میلیارد 70.68 میلیون 54.15 میلیون 52.316 میلیون 352 54.15 میلیون -8,149,321 -8,152,690 - 1.31 -8.67 8,485 - - 8,485
داروح

کارخانجات داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,800 610.00 3.50 16,390 1,020.00 5.86 1400/02/20 397 8.22 میلیون 134.6 میلیارد 20,695.32 17,410 26,140 16,370 18,600 0 0 0 0 12.293 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غمهراح

مهرام (حق تقدم)

حق تقدم بورس 115,000 0.00 0.00 - 115,000.00 100.00 1399/12/25 - - - 37,618.44 115,000 128,800 - - 1 2,000 67,500 7 326,167 115,000 - - - - - - - - - - - 633 173,200 - 173,833
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,500 1,100.00 7.53 14,600 0.00 0.00 1400/03/24 32 89,268 1.5 میلیارد 15,338.44 14,600 13,600 16,600 17,300 35 225,564 13,870 0 0 0 5.817 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دتمادح

مواد داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 36,200 360.00 0.98 36,250 310.00 0.85 1399/12/18 - - - 18,444.8 36,560 36,500 - - 3 6,541 36,000 5 432,708 36,200 - - - - - - - - - - - 267,292 100,000 - 367,292
شاملاح

معدنی املاح ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 44,800 710.00 1.56 44,820 690.00 1.52 1399/12/17 - - - 10,955.68 45,510 46,000 - - 6 3,845 44,000 10 429,065 45,000 - - - - - - - - - - - 200 - - 200
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کخاکح

خاک چینی ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 38,020 0.00 0.00 38,020 0.00 0.00 1400/01/21 28 388,289 14.8 میلیارد 13,867.46 38,020 38,020 38,020 38,020 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 388,289 - - 388,289
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
رتاپح

تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,440 220.00 3.89 - 5,660.00 100.00 1400/01/29 - - - 13,153.5 5,660 6,330 - - 2 16,200 5,440 5 485,665 5,720 - - - - - - - - - - - 14,335 - - 14,335
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون