همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 6,020 40.00 0.67 5,990 10.00 0.17 12:29 1,112 12.123 میلیون 72.58 میلیارد 10,902.11 5,980 6,000 5,840 6,150 1 3,315 6,000 2 172,948 6,020 9.701 هزار میلیارد 11.963 میلیون 5.213 میلیون 1.62 میلیون 2.294 میلیون 2.919 میلیون 3.41 میلیون 510,170 19.02 3.32 2.85 11.895 میلیون 227,881 10.513 میلیون 1.61 میلیون
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 17,900 430.00 2.46 18,040 570.00 3.26 12:29 471 1.98 میلیون 35.73 میلیارد 4,203.83 17,470 17,650 17,650 18,280 1 1,811 17,820 1 1,500 17,950 12.628 هزار میلیارد 15.891 میلیون 4.079 میلیون 700,000 3.263 میلیون 815,654 4.282 میلیون -20,506 -615.82 15.48 2.95 1.98 میلیون - 1.928 میلیون 52,500
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 89,670 910.00 1.03 90,060 1,300.00 1.46 12:29 261 272,965 24.58 میلیارد 1,045.84 88,760 91,730 89,000 91,730 2 200 89,650 2 1,860 89,670 18.012 هزار میلیارد 21.147 میلیون 4.67 میلیون 200,000 3.135 میلیون 1.535 میلیون 6.828 میلیون 2.467 میلیون 7.3 11.74 2.64 231,610 41,355 145,465 127,500
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 3,703 52.00 1.38 3,774 19.00 0.51 12:29 450 7.081 میلیون 26.72 میلیارد 15,735.5 3,755 3,764 3,701 3,855 1 6,922 3,701 1 7 3,703 33.966 هزار میلیارد 44.934 میلیون 25.285 میلیون 9 میلیون 10.968 میلیون 14.317 میلیون 24.202 میلیون 4.462 میلیون 7.61 2.37 1.4 5.612 میلیون 1.469 میلیون 6.725 میلیون 355,821
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 30,560 650.00 2.17 30,240 330.00 1.10 12:29 156 302,698 9.25 میلیارد 2,010.21 29,910 29,400 29,400 30,900 1 7 30,560 4 3,547 30,680 45.36 هزار میلیارد 50.995 میلیون 14.377 میلیون 1.5 میلیون 5.635 میلیون 8.742 میلیون 9.15 میلیون 7.331 میلیون 6.19 5.19 4.96 180,620 122,078 255,381 47,317
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 24,490 450.00 1.87 24,840 800.00 3.33 12:28 296 1.457 میلیون 36.19 میلیارد 4,922.02 24,040 24,300 23,750 25,300 1 120 24,480 3 60,233 24,690 61.255 هزار میلیارد 70.285 میلیون 19.809 میلیون 2.466 میلیون 9.03 میلیون 10.78 میلیون 17.44 میلیون 10.187 میلیون 6.01 5.68 3.51 407,302 1.05 میلیون 428,875 1.028 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 11,040 30.00 0.27 11,040 30.00 0.27 12:30 1,017 16.683 میلیون 184.17 میلیارد 16,403.89 11,070 11,010 11,010 11,100 5 597,783 11,010 4 80,929 11,040 662.4 هزار میلیارد 978.612 میلیون 362.542 میلیون 60 میلیون 316.212 میلیون 46.331 میلیون 136.08 میلیون 7.996 میلیون 83.07 14.34 4.88 16.537 میلیون 145,650 13.088 میلیون 3.595 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,740 430.00 1.42 30,580 270.00 0.89 12:30 627 1.457 میلیون 45.03 میلیارد 2,324.05 30,310 30,840 30,150 31,310 2 633 30,640 1 350 30,740 246.597 هزار میلیارد 330.739 میلیون 109.161 میلیون 8.064 میلیون 84.142 میلیون 25.019 میلیون 235.547 میلیون 33.898 میلیون 7.27 9.86 1.05 1.199 میلیون 258,177 1.389 میلیون 68,590
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 3,985 9.00 0.23 4,015 21.00 0.53 12:29 768 8.905 میلیون 35.75 میلیارد 11,594.55 3,994 3,965 3,948 4,125 1 10,000 3,955 1 12,228 3,985 37.816 هزار میلیارد 52.496 میلیون 31.231 میلیون 9.419 میلیون 14.68 میلیون 16.552 میلیون 12.018 میلیون 3.877 میلیون 9.75 2.28 3.15 8.147 میلیون 757,678 8.355 میلیون 549,957
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,480 60.00 0.58 10,480 60.00 0.58 12:29 983 6.995 میلیون 73.57 میلیارد 7,116 10,420 10,590 10,460 10,590 3 54,996 10,470 1 45,910 10,490 5129.96 هزار میلیارد 5.267 میلیارد 1.676 میلیارد 489.5 میلیون 136.617 میلیون 1.539 میلیارد 552.699 میلیون 671.635 میلیون 7.59 3.31 9.23 4.447 میلیون 2.548 میلیون 3.155 میلیون 3.84 میلیون
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 5,510 80.00 1.43 5,540 50.00 0.89 12:29 999 13.865 میلیون 76.88 میلیارد 13,878.95 5,590 5,500 5,450 5,760 1 400 5,490 1 14,500 5,590 24.93 هزار میلیارد 26.118 میلیون 9.966 میلیون 4.5 میلیون 1.188 میلیون 8.778 میلیون 4.211 میلیون 4.119 میلیون 6.05 2.84 5.92 11.864 میلیون 2.001 میلیون 13.622 میلیون 243,145
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,731 124.00 2.69 4,811 204.00 4.43 12:29 3,173 120.435 میلیون 579.4 میلیارد 37,956.09 4,607 4,750 4,691 4,837 4 87,546 4,730 1 50,000 4,730 43.299 هزار میلیارد 52.446 میلیون 15.914 میلیون 9 میلیون 9.147 میلیون 6.768 میلیون 1.589 میلیون -878,979 -49.26 6.4 27.25 109.164 میلیون 11.27 میلیون 84.659 میلیون 35.776 میلیون
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 49,240 300.00 0.61 49,440 100.00 0.20 12:29 495 606,000 29.96 میلیارد 1,224.24 49,540 49,430 48,700 50,090 1 1,018 48,910 2 3,017 49,240 50.888 هزار میلیارد 56.666 میلیون 8.741 میلیون 1.029 میلیون 5.779 میلیون 2.962 میلیون 20.043 میلیون 2.946 میلیون 17.27 17.18 2.54 545,710 60,290 606,000 -
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 3,311 174.00 4.99 3,393 92.00 2.64 12:30 2,791 63.619 میلیون 215.83 میلیارد 22,794.16 3,485 3,510 3,311 3,588 1 60,000 3,233 1 306,329 3,311 15.118 هزار میلیارد 25.118 میلیون 13.444 میلیون 4.456 میلیون 9.999 میلیون 3.444 میلیون 22.605 میلیون 822,428 18.38 4.39 0.67 61.949 میلیون 1.67 میلیون 63.201 میلیون 417,400
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,560 80.00 1.46 5,610 130.00 2.37 12:29 7,381 188.413 میلیون 1.057 هزار میلیارد 10 میلیون 5,480 5,560 5,540 5,700 1 12,745 5,560 8 64,565 5,570 4488 هزار میلیارد 5.61 میلیارد 2.841 میلیارد 800 میلیون 1.122 میلیارد 1.719 میلیارد 2.035 میلیارد 933.755 میلیون 4.82 2.62 2.21 96.035 میلیون 92.378 میلیون 72.458 میلیون 115.954 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,210 23.00 0.55 4,229 42.00 1.00 12:29 2,479 40.594 میلیون 171.68 میلیارد 16,375.12 4,187 4,295 4,202 4,295 4 77,602 4,209 4 841,457 4,210 1162.975 هزار میلیارد 1.388 میلیارد 760.096 میلیون 275 میلیون 224.941 میلیون 535.155 میلیون 1.946 میلیارد 249.789 میلیون 4.66 2.17 0.6 35.648 میلیون 4.946 میلیون 35.245 میلیون 5.349 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,110 90.00 1.28 7,130 110.00 1.57 12:29 3,125 45.478 میلیون 324.07 میلیارد 14,552.99 7,020 7,080 7,080 7,200 4 38,135 7,110 14 1,356,909 7,120 4278 هزار میلیارد 4.929 میلیارد 1.834 میلیارد 600 میلیون 650.824 میلیون 1.183 میلیارد 1.058 میلیارد 601.77 میلیون 7 3.56 3.98 26.235 میلیون 19.243 میلیون 37.471 میلیون 8.007 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,691 39.00 1.47 2,725 73.00 2.75 12:29 6,841 335.149 میلیون 913.28 میلیارد 50 میلیون 2,652 2,675 2,670 2,778 1 3,967 2,687 2 261,647 2,691 822.013 هزار میلیارد 2.525 میلیارد 1.033 میلیارد 301.656 میلیون 1.703 میلیارد -670,624,074 2.211 میلیارد -542,848,053 -1.51 -1.23 0.37 248.491 میلیون 86.658 میلیون 256.576 میلیون 78.574 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 5,790 10.00 0.17 5,810 30.00 0.52 12:29 528 11.751 میلیون 68.65 میلیارد 22,255.44 5,780 5,880 5,770 5,880 6 20,280 5,770 4 200,927 5,790 1917.3 هزار میلیارد 2.391 میلیارد 914.277 میلیون 281.5 میلیون 474.113 میلیون 440.164 میلیون 621.097 میلیون 170.581 میلیون 11.16 4.33 3.07 2.265 میلیون 9.486 میلیون 4.652 میلیون 7.099 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 10,050 210.00 2.13 10,120 280.00 2.85 12:29 3,033 30.06 میلیون 304.34 میلیارد 9,910.95 9,840 9,950 9,950 10,260 2 1,000 10,040 1 27,084 10,050 1359.54 هزار میلیارد 1.778 میلیارد 895.645 میلیون 134.342 میلیون 417.985 میلیون 477.661 میلیون 2.85 میلیارد 311.396 میلیون 4.37 2.85 0.48 18.669 میلیون 11.391 میلیون 20.831 میلیون 9.229 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 8,440 100.00 1.20 8,500 160.00 1.92 12:29 4,275 61.902 میلیون 526.37 میلیارد 14,270.6 8,340 8,400 8,380 8,610 3 98,532 8,440 1 117,375 8,460 1929.5 هزار میلیارد 2.434 میلیارد 1.139 میلیارد 227 میلیون 504.262 میلیون 634.386 میلیون 3.408 میلیارد 380.189 میلیون 4.93 2.96 0.56 41.904 میلیون 19.998 میلیون 45.984 میلیون 15.918 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 5,820 0.00 0.00 5,850 30.00 0.52 15:10 1,214 16.34 میلیون 95.66 میلیارد 13,459.42 5,820 5,910 5,780 5,980 1 1,063 5,820 2 114,605 5,850 1588.275 هزار میلیارد 1.906 میلیارد 763.388 میلیون 192.5 میلیون 317.597 میلیون 445.791 میلیون 503.123 میلیون 238.34 میلیون 6.66 3.56 3.16 8.717 میلیون 7.623 میلیون 5.086 میلیون 11.253 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 12,030 140.00 1.18 12,040 150.00 1.26 12:29 967 5.464 میلیون 66.47 میلیارد 5,650.38 11,890 12,100 12,000 12,340 3 135,498 12,010 3 54,133 12,110 361.2 هزار میلیارد 496.999 میلیون 241 میلیون 30 میلیون 135.799 میلیون 105.2 میلیون 841.787 میلیون 76.18 میلیون 4.74 3.43 0.43 4.291 میلیون 1.173 میلیون 4.434 میلیون 1.03 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 21,540 10.00 0.05 21,690 140.00 0.65 12:29 1,703 14.143 میلیون 306.81 میلیارد 8,304.71 21,550 21,800 21,510 21,980 1 5,000 21,540 4 45,760 21,550 1561.68 هزار میلیارد 1.661 میلیارد 324.588 میلیون 72 میلیون 99.229 میلیون 225.358 میلیون 240.425 میلیون 225.458 میلیون 6.88 6.89 6.45 6.952 میلیون 7.191 میلیون 5.078 میلیون 9.065 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,920 33.00 1.75 1,942 55.00 2.91 12:29 2,882 97.749 میلیون 189.84 میلیارد 33,917.1 1,887 1,933 1,905 1,984 13 4,146,137 1,920 1 24,999 1,920 261.467 هزار میلیارد 305.258 میلیون 234.834 میلیون 134.638 میلیون 43.791 میلیون 191.042 میلیون 42.322 میلیون 39.87 میلیون 6.56 1.37 6.18 54.159 میلیون 43.59 میلیون 78.933 میلیون 18.816 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 168,750 2,100.00 1.26 169,170 2,520.00 1.51 12:29 898 651,430 110.2 میلیارد 725.42 166,650 169,770 167,200 171,170 1 4,189 168,670 5 8,216 168,750 1015.02 هزار میلیارد 1.243 میلیارد 584.745 میلیون 6 میلیون 228.387 میلیون 356.358 میلیون 392.776 میلیون 231.865 میلیون 4.38 2.85 2.58 566,950 84,480 482,929 168,501
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 11,570 550.00 4.99 11,560 540.00 4.90 12:29 1,591 43.042 میلیون 497.62 میلیارد 27,053.31 11,020 11,500 11,410 11,570 655 18,668,202 11,570 3 51,433 11,670 667.266 هزار میلیارد 1.121 میلیارد 685.768 میلیون 57.722 میلیون 453.742 میلیون 232.026 میلیون 217.607 میلیون 165.503 میلیون 4.03 2.88 3.07 42.042 میلیون 1,000,000 11.95 میلیون 31.092 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,812 276.00 6.08 4,758 222.00 4.89 12:29 2,584 42.009 میلیون 199.87 میلیارد 16,257.52 4,536 4,616 4,616 4,816 1 4,669 4,812 1 4,139 4,815 915.572 هزار میلیارد 1.006 میلیارد 486.404 میلیون 192.428 میلیون 90.317 میلیون 396.087 میلیون 139.342 میلیون 139.072 میلیون 6.58 2.31 6.57 29.379 میلیون 12.631 میلیون 39.482 میلیون 2.527 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,574 6.00 0.23 2,612 44.00 1.71 12:29 5,089 215.932 میلیون 564.04 میلیارد 42,431.19 2,568 2,608 2,572 2,667 1 60,000 2,573 1 30,030 2,574 510.674 هزار میلیارد 1.565 میلیارد 794.848 میلیون 195.511 میلیون 1.054 میلیارد -259,095,611 705.583 میلیون -196,361,723 -2.6 -1.97 0.72 179.578 میلیون 36.354 میلیون 168.236 میلیون 47.697 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,622 85.00 1.87 4,657 120.00 2.64 12:30 4,518 126.511 میلیون 589.21 میلیارد 28,001.55 4,537 4,585 4,585 4,748 2 10,438 4,622 2 44,933 4,629 1643.921 هزار میلیارد 15.25 میلیارد 14.644 میلیارد 353 میلیون 13.605 میلیارد 1.039 میلیارد 1.507 میلیارد 515.674 میلیون 3.19 1.58 1.1 91.239 میلیون 35.272 میلیون 103.927 میلیون 22.584 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 5,820 140.00 2.46 5,810 130.00 2.29 12:29 1,185 29.101 میلیون 169.2 میلیارد 22,594.02 5,680 5,800 5,730 5,900 2 12,000 5,790 2 30,054 5,830 176.774 هزار میلیارد 2.748 میلیارد 2.686 میلیارد 30.426 میلیون 2.571 میلیارد 115.155 میلیون 357.605 میلیون 59.25 میلیون 2.98 1.53 0.49 11.804 میلیون 17.297 میلیون 24.314 میلیون 4.787 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 5,190 40.00 0.78 5,200 50.00 0.97 12:29 1,274 18.47 میلیون 96.06 میلیارد 14,497.42 5,150 5,170 5,150 5,270 2 11,000 5,170 3 182,681 5,200 124.8 هزار میلیارد 179.51 میلیون 92.744 میلیون 24 میلیون 54.71 میلیون 38.034 میلیون 66.729 میلیون 24.977 میلیون 5 3.28 1.87 15.763 میلیون 2.707 میلیون 13.277 میلیون 5.193 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,274 42.00 1.30 3,295 63.00 1.95 12:29 1,630 25.305 میلیون 84.11 میلیارد 15,524.23 3,232 3,357 3,264 3,413 6 540,172 3,264 1 216,600 3,274 626.05 هزار میلیارد 1.026 میلیارد 681.599 میلیون 190 میلیون 399.574 میلیون 282.025 میلیون 630.344 میلیون 85.275 میلیون 7.34 2.23 0.99 16.338 میلیون 8.967 میلیون 17.653 میلیون 7.651 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,190 130.00 1.00 13,100 40.00 0.31 12:28 622 1.824 میلیون 24.14 میلیارد 2,931.82 13,060 13,050 12,970 13,460 1 13,072 13,160 2 17,780 13,190 262 هزار میلیارد 292.783 میلیون 75.112 میلیون 20 میلیون 30.783 میلیون 44.329 میلیون 19.269 میلیون 12.855 میلیون 20.38 5.91 13.6 1.824 میلیون - 1.823 میلیون 400
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 59,990 2,000.00 3.45 59,950 1,960.00 3.38 12:29 2,186 2.572 میلیون 154.16 میلیارد 1,176.43 57,990 60,750 59,000 60,750 10 6,434 59,980 1 1,725 59,990 860.283 هزار میلیارد 1.07 میلیارد 287.448 میلیون 14.35 میلیون 209.98 میلیون 77.468 میلیون 469.77 میلیون 104.478 میلیون 8.23 11.11 1.83 1.921 میلیون 651,000 1.623 میلیون 948,451
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 17,440 420.00 2.47 17,200 180.00 1.06 12:29 531 2.726 میلیون 47.68 میلیارد 5,134.11 17,020 17,280 17,250 17,750 1 504 17,350 7 46,200 17,450 1745.8 هزار میلیارد 1.795 میلیارد 488.665 میلیون 101.5 میلیون 49.338 میلیون 439.326 میلیون 296.596 میلیون 285.197 میلیون 6.12 3.97 5.89 2.215 میلیون 511,605 1.326 میلیون 1.4 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,726 58.00 2.17 2,759 91.00 3.41 12:29 935 21.78 میلیون 60.1 میلیارد 23,293.85 2,668 2,664 2,664 2,850 1 3,015 2,710 1 4,537 2,726 81.391 هزار میلیارد 147.045 میلیون 109.457 میلیون 29.5 میلیون 65.655 میلیون 43.802 میلیون 189.05 میلیون 9.686 میلیون 8.4 1.86 0.43 17.901 میلیون 3.879 میلیون 20.178 میلیون 1.602 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 4,870 5.00 0.10 4,906 41.00 0.84 12:29 1,269 26.783 میلیون 131.38 میلیارد 21,105.64 4,865 4,900 4,827 4,998 1 5,000 4,868 1 7,577 4,870 267.051 هزار میلیارد 306.195 میلیون 118.628 میلیون 54.434 میلیون 39.143 میلیون 79.484 میلیون 84.657 میلیون 38.443 میلیون 6.95 3.36 3.15 23.165 میلیون 3.618 میلیون 26.694 میلیون 88,950
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 15,410 80.00 0.52 15,410 80.00 0.52 12:28 331 3.374 میلیون 52.35 میلیارد 10,191.97 15,330 15,660 15,400 15,700 3 27,492 15,400 3 171,642 15,410 628.266 هزار میلیارد 707.458 میلیون 203.141 میلیون 40.77 میلیون 79.193 میلیون 123.948 میلیون 118.258 میلیون 109.212 میلیون 5.74 5.06 5.3 1.191 میلیون 2.183 میلیون 812,705 2.561 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 41,000 280.00 0.69 41,120 400.00 0.98 12:29 788 3.243 میلیون 133.35 میلیارد 4,115.31 40,720 41,300 40,910 41,500 1 2,000 40,990 2 100,000 41,000 1665.36 هزار میلیارد 1.802 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 136.745 میلیون 307.119 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 5.53 5.41 5.48 2.007 میلیون 1.236 میلیون 1.942 میلیون 1.301 میلیون
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 8,100 130.00 1.63 8,140 170.00 2.13 12:29 671 7.639 میلیون 62.16 میلیارد 11,384.27 7,970 8,050 8,040 8,290 1 1,000 8,050 1 50,000 8,080 104.192 هزار میلیارد 152.854 میلیون 78.836 میلیون 12.8 میلیون 48.662 میلیون 30.174 میلیون 173.507 میلیون 16.931 میلیون 6.15 3.45 0.6 6.583 میلیون 1.056 میلیون 6.877 میلیون 762,121
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,880 120.00 2.08 5,980 220.00 3.82 12:29 4,537 92.495 میلیون 552.96 میلیارد 20,386.74 5,760 5,920 5,830 6,100 2 50,971 5,880 3 60,538 5,890 153.525 هزار میلیارد 287.07 میلیون 184.293 میلیون 25.673 میلیون 133.545 میلیون 50.747 میلیون 215.168 میلیون 22.574 میلیون 6.8 3.03 0.71 82.724 میلیون 9.771 میلیون 87.253 میلیون 5.242 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,327 62.00 1.83 3,368 21.00 0.62 12:29 952 15.471 میلیون 52.11 میلیارد 16,251.43 3,389 3,417 3,323 3,430 2 8,517 3,327 1 38,600 3,338 125.492 هزار میلیارد 191.866 میلیون 128.769 میلیون 37.26 میلیون 66.374 میلیون 62.395 میلیون 134.666 میلیون 19.694 میلیون 6.37 2.01 0.93 14.338 میلیون 1.133 میلیون 13.572 میلیون 1.9 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 64,600 30.00 0.05 64,870 240.00 0.37 12:29 391 353,394 22.97 میلیارد 903.82 64,630 65,800 64,400 66,000 1 120 64,460 1 6,000 64,850 84.331 هزار میلیارد 111.458 میلیون 37.582 میلیون 1.3 میلیون 27.127 میلیون 10.454 میلیون 45.336 میلیون 16.241 میلیون 5.19 8.07 1.86 294,078 59,316 170,543 182,851
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,881 26.00 1.40 1,873 18.00 0.97 12:29 361 7.711 میلیون 14.45 میلیارد 21,360.93 1,855 1,871 1,855 1,911 1 5,000 1,866 2 5,650 1,884 33.714 هزار میلیارد 34.398 میلیون 36.039 میلیون 18 میلیون 683,596 35.355 میلیون 8.939 میلیون 8.538 میلیون 3.95 0.95 3.77 6.681 میلیون 1.031 میلیون 7.711 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,900 24.00 1.28 1,920 44.00 2.35 12:29 2,836 98.754 میلیون 189.64 میلیارد 34,821.76 1,876 1,905 1,888 1,948 4 229,757 1,895 4 118,947 1,900 192 هزار میلیارد 226.438 میلیون 191.742 میلیون 100 میلیون 34.438 میلیون 157.304 میلیون 18.654 میلیون 23.979 میلیون 8.01 1.22 10.29 85.289 میلیون 13.465 میلیون 94.098 میلیون 4.656 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 31,140 900.00 2.98 30,710 470.00 1.55 12:29 520 823,683 25.3 میلیارد 1,584.01 30,240 30,200 30,200 31,270 1 12,000 30,870 1 1,500 31,140 37.313 هزار میلیارد 41.514 میلیون 8.381 میلیون 1.215 میلیون 4.201 میلیون 4.18 میلیون 4.472 میلیون 2.98 میلیون 12.52 8.93 8.34 788,063 35,620 530,219 293,464
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 8,360 200.00 2.45 8,390 230.00 2.82 12:29 899 7.212 میلیون 60.52 میلیارد 8,022.6 8,160 8,250 8,230 8,470 2 5,000 8,360 4 120,237 8,380 70.963 هزار میلیارد 87.299 میلیون 46.148 میلیون 8.458 میلیون 16.336 میلیون 29.812 میلیون 63.206 میلیون 18.077 میلیون 3.93 2.38 1.13 6.462 میلیون 750,177 5.879 میلیون 1.333 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,646 22.00 0.84 2,680 56.00 2.13 12:29 1,037 21.272 میلیون 57.01 میلیارد 20,512.86 2,624 2,669 2,635 2,730 1 69,756 2,646 3 332,370 2,648 97.559 هزار میلیارد 185.87 میلیون 148.797 میلیون 36.403 میلیون 88.31 میلیون 60.486 میلیون 41.148 میلیون 11.847 میلیون 8.24 1.61 2.37 20.458 میلیون 813,607 21.262 میلیون 9,746
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,140 80.00 0.72 11,220 160.00 1.45 12:29 877 8.425 میلیون 94.97 میلیارد 9,606.86 11,060 11,240 11,130 11,490 1 1,001 11,130 3 233,024 11,140 359.04 هزار میلیارد 531.771 میلیون 274.046 میلیون 32 میلیون 172.731 میلیون 101.315 میلیون 294.031 میلیون 66.065 میلیون 5.43 3.54 1.22 6.413 میلیون 2.012 میلیون 4.461 میلیون 3.964 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,050 69.00 1.39 5,084 103.00 2.07 12:29 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 11,968.27 4,981 5,030 5,000 5,150 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 68.281 میلیون 29.198 میلیون 12 میلیون 7.273 میلیون 21.925 میلیون 7.439 میلیون 9.351 میلیون 6.52 2.78 8.2 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,027 62.00 1.52 4,092 3.00 0.07 12:29 5,606 157.897 میلیون 646.12 میلیارد 38,137.03 4,089 4,090 4,026 4,178 2 462,030 4,027 2 10,005 4,032 289.614 هزار میلیارد 748.498 میلیون 484.824 میلیون 70.776 میلیون 458.885 میلیون 25.939 میلیون 536.278 میلیون -51,410,781 -5.63 11.17 0.54 83.554 میلیون 74.343 میلیون 130.916 میلیون 26.981 میلیون
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 6,680 110.00 1.67 6,660 90.00 1.37 12:29 451 3.138 میلیون 20.98 میلیارد 6,958.35 6,570 6,670 6,610 6,760 2 17,107 6,680 1 524 6,690 66.6 هزار میلیارد 82.575 میلیون 27.375 میلیون 10 میلیون 15.975 میلیون 11.399 میلیون 15.813 میلیون 15.582 میلیون 4.27 5.84 4.21 2.883 میلیون 255,253 3.13 میلیون 7,875
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 11,000 30.00 0.27 11,100 130.00 1.19 12:29 470 2.337 میلیون 25.95 میلیارد 4,972.64 10,970 10,700 10,700 11,580 2 4,254 10,980 2 40,663 11,020 66.6 هزار میلیارد 97.896 میلیون 42.875 میلیون 4 میلیون 31.296 میلیون 11.579 میلیون 45.295 میلیون 7.918 میلیون 8.41 5.75 1.47 936,327 1.401 میلیون 1.168 میلیون 1.17 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 5,095 121.00 2.43 5,051 77.00 1.55 12:30 1,166 12.345 میلیون 63.27 میلیارد 10,587.89 4,974 5,090 5,043 5,183 1 79,416 5,095 1 4,100 5,100 379.835 هزار میلیارد 1.089 میلیارد 832.118 میلیون 75.2 میلیون 709.136 میلیون 122.982 میلیون 434.588 میلیون 52.329 میلیون 7.26 3.09 0.87 11.269 میلیون 1.076 میلیون 8.972 میلیون 3.374 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,029 17.00 0.56 3,047 35.00 1.16 12:29 563 15.639 میلیون 47.66 میلیارد 27,777.84 3,012 3,069 2,999 3,100 1 167,466 3,000 1 6,929 3,030 106.645 هزار میلیارد 254.853 میلیون 206.119 میلیون 35 میلیون 148.208 میلیون 57.911 میلیون 102.395 میلیون 17.806 میلیون 5.99 1.84 1.04 4.637 میلیون 11.002 میلیون 15.532 میلیون 106,800
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 38,120 920.00 2.47 37,960 760.00 2.04 12:29 578 1.619 میلیون 61.47 میلیارد 2,801.35 37,200 37,800 37,020 38,310 4 13,713 37,600 1 134 38,130 52.967 هزار میلیارد 60.982 میلیون 13.162 میلیون 1.395 میلیون 8.015 میلیون 5.147 میلیون 6.764 میلیون 2.221 میلیون 23.85 10.29 7.83 1.55 میلیون 68,737 947,684 671,494
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,001 51.00 2.62 2,008 58.00 2.97 12:29 633 32.673 میلیون 65.61 میلیارد 51,615.93 1,950 1,979 1,933 2,048 26 10,369,910 2,000 1 120,900 2,005 62.248 هزار میلیارد 329.105 میلیون 309.572 میلیون 31 میلیون 266.857 میلیون 42.715 میلیون 181.921 میلیون 4.378 میلیون 14.22 1.46 0.34 16.914 میلیون 15.759 میلیون 19.307 میلیون 13.366 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,070 98.00 4.97 2,069 97.00 4.92 12:29 4,655 530.266 میلیون 1.097 هزار میلیارد 113,913.22 1,972 2,020 2,020 2,070 96 19,549,096 2,070 0 0 0 362.807 هزار میلیارد 8.328 میلیارد 8.1 میلیارد 175.354 میلیون 7.965 میلیارد 134.659 میلیون 771.008 میلیون 8.903 میلیون 40.75 2.69 0.47 413.851 میلیون 116.415 میلیون 205.949 میلیون 324.317 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 7,760 140.00 1.84 7,940 320.00 4.20 12:29 1,738 20.026 میلیون 159.08 میلیارد 11,522.49 7,620 7,700 7,700 8,150 6 76,038 7,750 1 38,873 7,760 45.529 هزار میلیارد 60.805 میلیون 23.746 میلیون 5.734 میلیون 15.276 میلیون 8.47 میلیون 56.573 میلیون 558,170 81.57 5.38 0.8 19.765 میلیون 261,034 19.25 میلیون 776,568
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,640 38.00 2.37 1,665 63.00 3.93 12:29 918 37.455 میلیون 62.37 میلیارد 40,800.36 1,602 1,601 1,601 1,686 1 400,000 1,640 1 3,200 1,648 24.209 هزار میلیارد 54.107 میلیون 51.933 میلیون 14.54 میلیون 29.898 میلیون 22.035 میلیون 9.339 میلیون 2.696 میلیون 8.98 1.11 2.59 35.482 میلیون 1.972 میلیون 33.084 میلیون 4.371 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,221 32.00 1.00 3,256 67.00 2.10 12:29 1,286 24.466 میلیون 79.66 میلیارد 19,025 3,189 3,248 3,211 3,360 1 1,600 3,249 1 5,000 3,251 30.47 هزار میلیارد 43.956 میلیون 27.75 میلیون 9.358 میلیون 13.486 میلیون 14.264 میلیون 14.875 میلیون 2.021 میلیون 15.08 2.14 2.05 18.165 میلیون 6.301 میلیون 23.002 میلیون 1.464 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,790 20.00 1.13 1,817 47.00 2.66 12:29 1,614 59.446 میلیون 107.99 میلیارد 36,831.2 1,770 1,797 1,772 1,854 1 4,000 1,787 2 246,089 1,790 37.499 هزار میلیارد 68.731 میلیون 56.69 میلیون 20.638 میلیون 31.233 میلیون 25.458 میلیون 25.081 میلیون 2.919 میلیون 12.85 1.47 1.5 57.861 میلیون 1.584 میلیون 54.446 میلیون 5 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 5,370 90.00 1.70 5,490 210.00 3.98 12:29 772 14.549 میلیون 79.87 میلیارد 18,845.24 5,280 5,540 5,310 5,540 1 994 5,340 1 122,401 5,370 34.727 هزار میلیارد 55.953 میلیون 28.873 میلیون 6.325 میلیون 21.227 میلیون 7.646 میلیون 34.501 میلیون 1.563 میلیون 22.22 4.54 1.01 13.081 میلیون 1.468 میلیون 13.452 میلیون 1.096 میلیون
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 32,660 90.00 0.28 32,590 20.00 0.06 12:24 79 56,996 1.87 میلیارد 553.21 32,570 32,910 32,160 33,080 3 930 32,640 2 4,175 32,970 41.063 هزار میلیارد 46.671 میلیون 12.523 میلیون 1.26 میلیون 5.607 میلیون 6.916 میلیون 8.595 میلیون 5.756 میلیون 7.13 5.94 4.78 17,116 39,880 38,930 18,066
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 10,590 140.00 1.34 10,540 90.00 0.86 12:29 578 4.756 میلیون 50.67 میلیارد 8,228.84 10,450 10,590 10,500 10,750 4 73,057 10,590 1 2,669 10,600 287.215 هزار میلیارد 375.164 میلیون 171.347 میلیون 27.25 میلیون 87.949 میلیون 83.398 میلیون 70.187 میلیون 68.177 میلیون 4.21 3.44 4.09 3.691 میلیون 1.065 میلیون 4.102 میلیون 654,468
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 32,000 230.00 0.72 32,060 290.00 0.91 12:29 506 2.081 میلیون 66.71 میلیارد 4,111.85 31,770 31,310 31,310 32,250 1 200 31,970 1 2,929 32,000 41.678 هزار میلیارد 45.012 میلیون 19.402 میلیون 1.3 میلیون 3.334 میلیون 16.068 میلیون 33.715 میلیون 5.868 میلیون 7.1 2.59 1.24 1.635 میلیون 445,939 1.188 میلیون 892,178
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 45,140 850.00 1.92 44,780 490.00 1.11 12:29 1,000 1.024 میلیون 46.15 میلیارد 1,024.44 44,290 44,200 44,200 45,340 2 333 45,060 1 6,727 45,140 179.12 هزار میلیارد 186.418 میلیون 47.673 میلیون 4 میلیون 7.298 میلیون 40.375 میلیون 81.68 میلیون 35.799 میلیون 5 4.45 2.19 1.001 میلیون 23,763 548,400 476,038
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 18,310 320.00 1.72 18,430 200.00 1.07 12:29 959 5.644 میلیون 104.01 میلیارد 5,885.81 18,630 18,980 18,260 18,980 1 279 18,320 1 5,652 18,580 235.37 هزار میلیارد 279.087 میلیون 82.303 میلیون 12.771 میلیون 43.717 میلیون 38.586 میلیون 44.711 میلیون 30.79 میلیون 7.64 6.1 5.26 3.503 میلیون 2.141 میلیون 424,228 5.22 میلیون
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 4,200 61.00 1.47 4,206 67.00 1.62 12:29 1,647 19.591 میلیون 82.4 میلیارد 11,895.14 4,139 4,190 4,174 4,239 6 736,398 4,199 2 16,664 4,200 103.397 هزار میلیارد 156.601 میلیون 86.983 میلیون 24.583 میلیون 53.203 میلیون 33.78 میلیون 94.479 میلیون 15.406 میلیون 6.6 3.01 1.08 18.09 میلیون 1.501 میلیون 13.591 میلیون 6 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,580 140.00 2.08 6,710 10.00 0.15 12:29 367 1.9 میلیون 12.51 میلیارد 5,178.08 6,720 6,560 6,510 6,650 2 2,278 6,550 2 19,234 6,580 322.08 هزار میلیارد 377.715 میلیون 125.958 میلیون 48 میلیون 55.635 میلیون 70.324 میلیون 80.412 میلیون 17.824 میلیون 18.07 4.58 4.01 1.9 میلیون - 1.9 میلیون -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 9,350 210.00 2.20 9,550 10.00 0.10 12:29 75 110,716 1.04 میلیارد 1,839.57 9,560 9,260 9,260 9,510 2 598 9,310 3 16,656 9,430 76.4 هزار میلیارد 93.253 میلیون 29.643 میلیون 8 میلیون 16.853 میلیون 12.79 میلیون 29.287 میلیون 3.441 میلیون 22.2 5.97 2.61 110,716 - 110,716 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 97,500 750.00 0.76 99,190 940.00 0.96 12:29 1,369 994,797 98.67 میلیارد 726.66 98,250 98,250 97,220 101,430 1 52 97,300 1 1,875 97,760 29.757 هزار میلیارد 33.417 میلیون 4.51 میلیون 300,000 3.66 میلیون 850,748 1.313 میلیون 532,117 55.92 34.98 22.66 988,233 6,564 932,365 62,432
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 14,240 390.00 2.82 14,250 400.00 2.89 12:29 387 1.151 میلیون 16.4 میلیارد 2,974.57 13,850 14,150 14,100 14,420 2 6,804 14,150 1 55,509 14,240 21.09 هزار میلیارد 24.084 میلیون 7.195 میلیون 1.48 میلیون 2.994 میلیون 4.201 میلیون 3.615 میلیون 1.967 میلیون 10.72 5.02 5.83 1.042 میلیون 108,901 1.101 میلیون 50,000
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 1,177 14.00 1.18 1,196 5.00 0.42 12:29 1,572 52.135 میلیون 62.33 میلیارد 30,653.24 1,191 1,208 1,173 1,215 1 10,126 1,176 2 29,169 1,177 41.86 هزار میلیارد 45.591 میلیون 45.843 میلیون 35 میلیون 3.731 میلیون 42.112 میلیون 5.701 میلیون 4.995 میلیون 8.42 1 7.38 48.884 میلیون 3.251 میلیون 50.335 میلیون 1.8 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 4,250 62.00 1.44 4,339 27.00 0.63 12:29 739 10.621 میلیون 46.09 میلیارد 14,372.48 4,312 4,320 4,248 4,440 2 16,200 4,248 1 10,000 4,290 112.814 هزار میلیارد 131.099 میلیون 49.809 میلیون 19.919 میلیون 18.285 میلیون 31.524 میلیون 20.018 میلیون 7.214 میلیون 15.64 3.58 5.64 7.886 میلیون 2.735 میلیون 10.421 میلیون 200,000
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 7,570 80.00 1.05 7,650 0.00 0.00 12:29 217 1.469 میلیون 11.25 میلیارد 6,700.93 7,650 7,520 7,520 7,750 2 5,819 7,570 1 461 7,630 290.433 هزار میلیارد 363.416 میلیون 153.32 میلیون 37.965 میلیون 72.983 میلیون 80.336 میلیون 157.694 میلیون 35.07 میلیون 8.28 3.62 1.84 561,945 907,244 1.118 میلیون 351,275
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 13,950 40.00 0.29 14,090 180.00 1.29 12:29 5,231 36.44 میلیون 513.5 میلیارد 7,621.3 13,910 14,100 13,870 14,450 1 400 13,940 1 562 13,950 88.632 هزار میلیارد 90.031 میلیون 15.228 میلیون 6.26 86.556 میلیون 44.33 2.221 میلیون 1.953 میلیون 45.39 6.41 39.9 35.843 میلیون 596,073 28.207 میلیون 8.233 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 143,400 2,250.00 1.54 144,950 700.00 0.48 12:28 340 245,329 35.25 میلیارد 721.56 145,650 143,100 143,100 145,980 1 38 143,400 2 3,021 143,400 259.448 هزار میلیارد 310.513 میلیون 82.15 میلیون 1.79 میلیون 51.066 میلیون 31.084 میلیون 68.082 میلیون 35.433 میلیون 7.35 8.39 3.82 61,684 183,645 67,620 177,709
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 16,440 90.00 0.54 16,700 170.00 1.03 12:29 511 1.806 میلیون 30.16 میلیارد 3,533.59 16,530 16,740 16,440 16,990 2 16,580 16,430 1 19,389 16,510 16.7 هزار میلیارد 30.606 میلیون 19.118 میلیون 1,000,000 13.906 میلیون 5.213 میلیون 37.21 میلیون 1.139 میلیون 14.66 3.2 0.45 1.533 میلیون 272,321 1.678 میلیون 128,020
غسالم

سالمین

سهام بورس 4,710 136.00 2.97 4,719 145.00 3.17 12:29 1,076 16.841 میلیون 79.47 میلیارد 15,651.03 4,574 4,561 4,561 4,820 1 1,024 4,710 1 11,876 4,727 21.16 هزار میلیارد 24.552 میلیون 11.942 میلیون 4.484 میلیون 3.392 میلیون 8.551 میلیون 14.166 میلیون 2.267 میلیون 9.33 2.48 1.49 15.807 میلیون 1.034 میلیون 16.672 میلیون 169,000
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 5,120 123.00 2.35 5,220 23.00 0.44 12:29 865 10.77 میلیون 56.24 میلیارد 12,450.59 5,243 5,100 5,100 5,440 5 15,070 5,110 2 5,002 5,160 33.043 هزار میلیارد 42.027 میلیون 19.634 میلیون 1.826 میلیون 8.984 میلیون 10.649 میلیون 30.768 میلیون 3.938 میلیون 8.39 3.1 1.07 7.788 میلیون 2.982 میلیون 10.443 میلیون 327,142
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 26,020 240.00 0.93 26,040 260.00 1.01 12:29 749 2.763 میلیون 71.95 میلیارد 3,688.97 25,780 26,200 25,040 26,300 3 15,000 26,000 1 2 26,020 78.12 هزار میلیارد 109.375 میلیون 48.577 میلیون 3 میلیون 31.255 میلیون 17.322 میلیون 88.708 میلیون 7.073 میلیون 11.04 4.51 0.88 694,240 2.069 میلیون 2.508 میلیون 254,803
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 12,800 10.00 0.08 12,960 170.00 1.33 12:29 299 1.334 میلیون 17.29 میلیارد 4,462.05 12,790 12,700 12,700 13,200 3 13,283 12,800 3 41,005 12,950 28.512 هزار میلیارد 28.897 میلیون 9.807 میلیون 2.2 میلیون 385,398 9.422 میلیون 4.171 میلیون 4.724 میلیون 6.04 3.03 6.84 1.018 میلیون 316,419 1.082 میلیون 252,549
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,600 11.00 0.68 1,620 9.00 0.56 12:29 1,006 23.248 میلیون 37.67 میلیارد 23,108.88 1,611 1,625 1,598 1,647 1 5,000 1,598 1 51,513 1,607 47.142 هزار میلیارد 59.864 میلیون 47.603 میلیون 29.1 میلیون 12.722 میلیون 34.881 میلیون 10.538 میلیون 4.856 میلیون 9.72 1.35 4.47 19.938 میلیون 3.309 میلیون 22.704 میلیون 543,633
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 4,050 18.00 0.45 4,174 142.00 3.52 12:29 1,075 17.936 میلیون 74.86 میلیارد 16,684.69 4,032 3,960 3,960 4,314 1 4,000 4,051 1 7,000 4,090 25.044 هزار میلیارد 34.5 میلیون 18.837 میلیون 3 میلیون 9.456 میلیون 9.381 میلیون 25.789 میلیون 3.169 میلیون 7.9 2.67 0.97 16.383 میلیون 1.553 میلیون 15.355 میلیون 2.581 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,795 23.00 0.61 3,797 25.00 0.66 12:29 913 27.974 میلیون 106.22 میلیارد 30,639.69 3,772 3,770 3,761 3,847 1 13,143 3,790 2 58,660 3,795 189.85 هزار میلیارد 839.848 میلیون 740.59 میلیون 35 میلیون 649.998 میلیون 90.592 میلیون 100.84 میلیون 37.315 میلیون 5.09 2.1 1.88 22.112 میلیون 5.862 میلیون 9.826 میلیون 18.148 میلیون
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 31,600 220.00 0.70 31,660 280.00 0.89 12:29 746 2.068 میلیون 65.47 میلیارد 2,772.29 31,380 31,630 31,300 31,990 1 180 31,570 1 4,500 31,610 34.826 هزار میلیارد 40.707 میلیون 11.143 میلیون 1.1 میلیون 5.881 میلیون 5.262 میلیون 14.972 میلیون 5.213 میلیون 6.68 6.61 2.32 872,185 1.196 میلیون 736,784 1.331 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 15,290 480.00 3.24 14,870 60.00 0.41 12:29 452 2.341 میلیون 35.16 میلیارد 5,180.24 14,810 14,760 14,650 15,400 7 43,408 15,020 1 20,226 15,290 356.88 هزار میلیارد 482.715 میلیون 181.982 میلیون 24 میلیون 125.835 میلیون 56.147 میلیون 154.967 میلیون 50.697 میلیون 7.04 6.36 2.3 616,201 1.725 میلیون 2.127 میلیون 214,222
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 5,880 40.00 0.68 5,960 120.00 2.05 12:29 613 10.287 میلیون 61.34 میلیارد 16,781.84 5,840 5,970 5,850 6,100 1 867 5,850 2 63,746 5,880 17.88 هزار میلیارد 22.384 میلیون 8.221 میلیون 2.36 میلیون 4.504 میلیون 3.717 میلیون 9.312 میلیون 1.555 میلیون 11.5 4.81 1.92 2.822 میلیون 7.465 میلیون 5.939 میلیون 4.348 میلیون
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 5,650 140.00 2.42 5,750 40.00 0.69 12:29 993 7.825 میلیون 44.96 میلیارد 7,880.01 5,790 5,710 5,600 5,990 7 118,799 5,620 1 80,200 5,660 23 هزار میلیارد 26.008 میلیون 8.149 میلیون 4 میلیون 3.008 میلیون 5.14 میلیون 4.493 میلیون 1.705 میلیون 13.49 4.47 5.12 7.619 میلیون 206,105 7.825 میلیون -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 8,230 40.00 0.48 8,280 10.00 0.12 12:29 1,178 10.224 میلیون 84.65 میلیارد 8,678.74 8,270 8,230 8,020 8,660 1 6,000 8,230 1 1,000 8,340 21.776 هزار میلیارد 22.62 میلیون 2.519 میلیون 2.63 میلیون 843,705 1.675 میلیون 570,693 487,836 44.64 13 38.16 8.879 میلیون 1.344 میلیون 10.133 میلیون 90,669
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 4,630 135.00 3.00 4,630 135.00 3.00 12:30 726 10.197 میلیون 47.22 میلیارد 14,045.58 4,495 4,651 4,515 4,745 1 1,826 4,602 1 27,380 4,630 56.069 هزار میلیارد 58.288 میلیون 20.884 میلیون 4.03 میلیون 2.219 میلیون 18.665 میلیون 5.435 میلیون 4.885 میلیون 11.48 3 10.32 9.676 میلیون 520,672 8.998 میلیون 1.2 میلیون
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 8,950 0.00 0.00 9,000 50.00 0.56 12:29 305 1.117 میلیون 10.09 میلیارد 3,663.09 8,950 9,000 8,900 9,160 1 221 8,920 1 15,082 8,950 19.8 هزار میلیارد 22.384 میلیون 7.008 میلیون 2.2 میلیون 2.584 میلیون 4.424 میلیون 7.473 میلیون 2.213 میلیون 8.95 4.49 2.65 968,291 148,950 1.117 میلیون -
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 10,990 290.00 2.71 10,840 140.00 1.31 12:29 517 1.129 میلیون 12.41 میلیارد 2,182.95 10,700 10,870 10,870 11,080 1 1,000 10,960 1 1,669 11,000 65.04 هزار میلیارد 87.519 میلیون 33.772 میلیون 4 میلیون 22.479 میلیون 11.293 میلیون 34.014 میلیون 7.477 میلیون 8.67 5.74 1.91 903,312 225,272 1.084 میلیون 44,344
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 17,890 240.00 1.32 18,080 50.00 0.28 12:29 304 1.189 میلیون 21.3 میلیارد 3,911.88 18,130 17,790 17,750 18,140 1 300 17,780 2 19,467 17,980 352.56 هزار میلیارد 488.594 میلیون 166.71 میلیون 19.5 میلیون 136.034 میلیون 30.676 میلیون 121.04 میلیون 42.963 میلیون 8.22 11.49 2.91 585,433 603,780 378,516 810,697
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 9,470 20.00 0.21 9,490 40.00 0.42 12:27 395 3.461 میلیون 32.99 میلیارد 8,761.75 9,450 9,610 9,340 9,750 1 879 9,380 2 52,152 9,500 155.549 هزار میلیارد 956.359 میلیون 870.307 میلیون 16.391 میلیون 800.81 میلیون 69.498 میلیون 109.651 میلیون 36 میلیون 4.32 2.25 1.42 2.821 میلیون 640,132 2.628 میلیون 833,292
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 18,390 490.00 2.60 18,650 230.00 1.22 12:29 616 1.926 میلیون 35.92 میلیارد 3,126.06 18,880 19,010 18,240 19,350 1 1,000 18,380 2 4,062 18,460 37.3 هزار میلیارد 38.097 میلیون 4.63 میلیون 2 میلیون 797,146 3.833 میلیون 735,499 1.16 میلیون 32.17 9.73 50.71 1.902 میلیون 23,950 1.926 میلیون -
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 12,030 190.00 1.55 11,980 240.00 1.96 12:29 2,899 19.088 میلیون 228.62 میلیارد 6,584.42 12,220 12,350 11,630 12,400 4 40,373 12,010 1 1,055 12,030 11.98 هزار میلیارد 11.84 میلیون 1.995 میلیون 1,000,000 280,112 1.715 میلیون 614,623 60,438 198.22 6.99 19.49 16.163 میلیون 2.925 میلیون 19.073 میلیون 15,000
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 7,300 130.00 1.81 7,210 40.00 0.56 12:29 714 10.654 میلیون 76.76 میلیارد 14,921.4 7,170 7,120 7,110 7,300 3 66,572 7,230 2 10,000 7,290 47.153 هزار میلیارد 71.293 میلیون 35.628 میلیون 6.54 میلیون 24.14 میلیون 11.488 میلیون 34.332 میلیون 4.918 میلیون 9.59 4.1 1.37 6.535 میلیون 4.119 میلیون 10.254 میلیون 400,000