همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 13,300 30.00 0.23 13,270 0.00 0.00 1401/09/09 80 192,129 2.55 میلیارد 2,322.47 13,270 13,140 13,140 13,350 1 22 13,270 3 51,277 13,300 32.724 هزار میلیارد 35.864 میلیون 10.736 میلیون 2.466 میلیون 3.14 میلیون 7.596 میلیون 12.476 میلیون 5.642 میلیون 5.8 4.31 2.62 70,759 121,370 192,129 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,270 40.00 0.63 6,340 30.00 0.48 1401/09/09 4,468 70.294 میلیون 445.8 میلیارد 15,732.75 6,310 6,420 6,210 6,460 2 1,907 6,250 1 179,875 6,270 380.4 هزار میلیارد 672.667 میلیون 339.839 میلیون 60 میلیون 292.267 میلیون 47.573 میلیون 95.275 میلیون -7,670,700 -49.59 8 3.99 59.053 میلیون 11.241 میلیون 45.041 میلیون 25.253 میلیون
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,130 1.00 0.03 3,125 4.00 0.13 1401/09/09 313 3.573 میلیون 11.17 میلیارد 11,414.56 3,129 3,116 3,116 3,170 0 0 0 0 108 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.167 میلیون 2.406 میلیون 3.573 میلیون -
تکالا

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 19,570 0.00 0.00 19,570 0.00 0.00 1400/12/18 - - - - 19,570 19,500 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
نکالا

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 0.00 0.00 45,390 0.00 0.00 1400/06/23 - - - - 45,390 45,390 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 25 - 25
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 3,255 58.00 1.75 3,297 16.00 0.48 1401/09/09 293 2.85 میلیون 9.37 میلیارد 9,728.62 3,313 3,330 3,251 3,330 3 131,026 3,251 1 16,226 3,260 5.34 هزار میلیارد 7.101 میلیون 4.197 میلیون 1.62 میلیون 1.739 میلیون 2.459 میلیون 2.973 میلیون 603,055 8.85 2.17 1.8 2.85 میلیون - 2.795 میلیون 55,000
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,130 16.00 0.75 2,152 6.00 0.28 1401/09/09 477 6.848 میلیون 14.74 میلیارد 14,356.24 2,146 2,130 2,125 2,189 1 10,000 2,126 1 28,392 2,130 9.589 هزار میلیارد 16.671 میلیون 9.704 میلیون 4.456 میلیون 7.083 میلیون 2.622 میلیون 14.558 میلیون -1,137,813 -8.43 3.66 0.66 6.848 میلیون - 6.479 میلیون 369,254
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,500 440.00 1.46 30,430 370.00 1.23 1401/09/09 761 1.692 میلیون 52.07 میلیارد 2,223.58 30,060 30,110 30,110 31,400 1 352 30,500 1 1,622 30,580 245.388 هزار میلیارد 334.378 میلیون 119.514 میلیون 8.064 میلیون 88.99 میلیون 30.523 میلیون 229.334 میلیون 40.638 میلیون 6.04 8.04 1.07 1.682 میلیون 10,000 1.189 میلیون 502,942
اکالا

کارگزاران بورس کالای ایران

سهام بورس 20,000 280.00 1.38 20,280 0.00 0.00 1401/01/06 - - - - 20,280 20,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 845,000 - 845,000
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 7,090 40.00 0.57 7,070 20.00 0.28 1401/09/09 186 939,320 6.67 میلیارد 5,050.11 7,050 7,180 7,050 7,180 4 6,300 7,050 1 610 7,100 4.949 هزار میلیارد 7.012 میلیون 3.053 میلیون 700,000 2.077 میلیون 976,155 4.013 میلیون 479,155 10.33 5.07 1.23 939,320 - 939,320 -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,200 150.00 2.13 14,100 7,050.00 100.00 1401/09/09 - - - 13,531.95 7,050 7,200 7,200 7,200 0 0 0 0 3450.975 هزار میلیارد 3.27 میلیارد 1.38 میلیارد 489.5 میلیون 259.495 میلیون 1.12 میلیارد 525.005 میلیون 550.988 میلیون 6.26 3.08 6.57 - - - -
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 35,240 3,660.00 9.41 38,900 0.00 0.00 1400/04/23 - - - - 38,900 35,240 35,240 35,240 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 15,000 100.00 0.66 15,140 40.00 0.26 1401/09/09 298 2.273 میلیون 34.42 میلیارد 7,629.18 15,100 14,880 14,880 15,470 4 9,250 14,990 1 1,361 15,140 22.71 هزار میلیارد 24.893 میلیون 7.72 میلیون 1.5 میلیون 2.183 میلیون 5.538 میلیون 5.701 میلیون 3.619 میلیون 6.27 4.1 3.98 2.213 میلیون 60,000 2.007 میلیون 266,265
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 2,681 74.00 2.69 2,695 60.00 2.18 1401/09/09 772 11.451 میلیون 30.86 میلیارد 14,832.33 2,755 2,712 2,661 2,793 1 15,000 2,682 2 41,751 2,685 24.255 هزار میلیارد 34.151 میلیون 21.938 میلیون 9 میلیون 9.896 میلیون 12.041 میلیون 16.033 میلیون 2.708 میلیون 8.97 2.01 1.51 11.172 میلیون 278,267 11.451 میلیون -
دشیمیح

شیمی داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 12,930 430.00 3.22 13,180 180.00 1.35 1401/09/09 336 1.467 میلیون 19.34 میلیارد 4,366.66 13,360 13,530 13,250 13,700 1 50,000 12,920 1 29,265 12,930 13.806 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.225 میلیون 242,568 1.267 میلیون 200,000
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 34,010 327,060.00 90.58 361,070 0.00 0.00 1401/09/09 4 229 85.9 میلیون - 361,070 34,010 34,010 34,010 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 2,695 32.00 1.20 2,673 10.00 0.38 1401/09/09 75 1.784 میلیون 4.81 میلیارد 30,729.5 2,663 2,695 2,636 2,707 1 1,910 2,660 4 52,703 2,700 25.176 هزار میلیارد 33.34 میلیون 21.809 میلیون 9.419 میلیون 8.163 میلیون 13.646 میلیون 10.574 میلیون 3.121 میلیون 8.07 1.84 2.38 87,020 1.697 میلیون 1.784 میلیون -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,379 65.00 2.81 2,421 107.00 4.62 1401/09/09 1,808 55.856 میلیون 135.21 میلیارد 30,893.93 2,314 2,420 2,360 2,429 4 371,028 2,371 3 159,831 2,380 21.789 هزار میلیارد 27.462 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 17.79 2.26 9.66 45.179 میلیون 10.677 میلیون 46.834 میلیون 9.023 میلیون
کبورس

کارگزاران بورس اوراق بهادار

سهام بورس 7,020 360.00 4.88 7,380 0.00 0.00 1400/11/19 1 2,000 14 میلیون - 7,380 7,020 7,020 7,020 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 478,740 3,260.00 0.68 478,650 3,350.00 0.70 1401/09/09 - - - 121.62 482,000 481,730 477,340 483,500 1 80 767,160 1 46 767,550 26.482 هزار میلیارد 30.903 میلیون 6.76 میلیون 54,173 4.96 میلیون 1.8 میلیون 14.89 میلیون 3.784 میلیون 6.86 14.41 1.74 137,524 - 117,504 20,020
دابورح

دارو ابوریحان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,450 340.00 2.59 13,310 200.00 1.53 1401/09/09 102 140,142 1.87 میلیارد 1,373.94 13,110 13,200 13,200 13,200 1 28,311 13,450 1 5,328 13,460 28.746 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 67,150 72,992 140,142 -
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 2,570 14.00 0.54 2,577 7.00 0.27 1401/09/09 239 4.582 میلیون 11.8 میلیارد 19,170.49 2,584 2,600 2,560 2,610 1 3,000 2,567 1 2,000 2,579 7.731 هزار میلیارد 8.632 میلیون 6.785 میلیون 2.3 میلیون 901,314 5.884 میلیون 2.763 میلیون 2.704 میلیون 2.86 1.31 2.8 4.536 میلیون 45,297 4.582 میلیون -
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,500 20.00 0.27 7,470 10.00 0.13 1401/09/09 2,324 1.279 میلیون 9.55 میلیارد 550.23 7,480 7,480 7,450 7,560 1 16,024 7,500 23 12,451 7,510 160.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 127,322 1.151 میلیون 733,409 545,318
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 58,130 180.00 0.31 58,410 100.00 0.17 1401/09/09 - - - 436.41 58,310 58,020 58,020 59,870 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 14.213 میلیون 3.861 میلیون 125,000 2.531 میلیون 1.33 میلیون 4.856 میلیون 1.965 میلیون 5.95 8.78 2.41 1.027 میلیون - 958,546 68,689
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,562 8.00 0.23 3,604 50.00 1.41 1401/09/09 3,325 56.026 میلیون 201.91 میلیارد 16,849.83 3,554 3,620 3,560 3,648 1 5,181 3,561 2 57,777 3,562 991.1 هزار میلیارد 1.163 میلیارد 621.373 میلیون 170 میلیون 171.797 میلیون 449.577 میلیون 2.071 میلیارد 260.328 میلیون 3.81 2.21 0.48 47.196 میلیون 8.83 میلیون 48.992 میلیون 7.034 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,140 120.00 1.99 6,150 130.00 2.16 1401/09/09 3,748 47.613 میلیون 292.89 میلیارد 12,703.48 6,020 6,090 6,040 6,230 3 29,048 6,110 15 566,760 6,150 2460 هزار میلیارد 2.374 میلیارد 1.33 میلیارد 400 میلیون 455.748 میلیون 874.027 میلیون 856.999 میلیون 485.986 میلیون 5.06 2.81 2.87 42.743 میلیون 4.87 میلیون 35.518 میلیون 12.094 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,388 76.00 3.08 2,409 55.00 2.23 1401/09/09 9,376 330.743 میلیون 796.92 میلیارد 41,860.22 2,464 2,448 2,381 2,454 68 5,510,180 2,401 64 2,527,762 2,401 726.689 هزار میلیارد 1.65 میلیارد 809.157 میلیون 301.656 میلیون 923.778 میلیون -114,620,453 1.413 میلیارد -67,594,173 -10.75 -6.34 0.51 265.583 میلیون 65.16 میلیون 320.249 میلیون 10.494 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,440 90.00 1.22 1401/09/09 4,779 69.157 میلیون 514.48 میلیارد 15,990.47 7,350 7,410 7,320 7,680 11 81,279 7,490 4 481,276 7,510 1488 هزار میلیارد 1.852 میلیارد 684.477 میلیون 100 میلیون 352.414 میلیون 332.063 میلیون 430.867 میلیون 139.596 میلیون 10.66 4.49 3.45 46.082 میلیون 23.075 میلیون 14.135 میلیون 55.022 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,090 30.00 0.33 9,140 20.00 0.22 1401/09/09 2,950 34.655 میلیون 316.69 میلیارد 11,747.47 9,120 9,160 9,060 9,220 3 113,647 9,080 1 1,127 9,090 1227.885 هزار میلیارد 1.522 میلیارد 729.387 میلیون 134.342 میلیون 294.438 میلیون 434.948 میلیون 2.832 میلیارد 369.31 میلیون 3.32 2.82 0.43 21.654 میلیون 13.001 میلیون 27.515 میلیون 7.14 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,120 20.00 0.28 7,180 80.00 1.13 1401/09/09 5,179 82.619 میلیون 593.01 میلیارد 16,952.46 7,100 7,100 7,100 7,250 13 818,159 7,110 1 6,410 7,110 1364.2 هزار میلیارد 1.695 میلیارد 789.893 میلیون 190 میلیون 331.164 میلیون 458.729 میلیون 3.111 میلیارد 327.277 میلیون 4.17 2.97 0.44 49.215 میلیون 33.404 میلیون 70.089 میلیون 12.53 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 10,070 50.00 0.50 10,020 0.00 0.00 1401/09/09 608 6.901 میلیون 69.13 میلیارد 11,350.49 10,020 10,000 9,990 10,070 1 45,585 10,040 1 2,000 10,070 1192.38 هزار میلیارد 1.473 میلیارد 579.851 میلیون 119 میلیون 280.143 میلیون 299.708 میلیون 448.707 میلیون 234.628 میلیون 5.08 3.98 2.66 2.01 میلیون 4.891 میلیون 2.401 میلیون 4.5 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 16,050 240.00 1.47 16,230 60.00 0.37 1401/09/09 830 3.354 میلیون 54.22 میلیارد 4,040.42 16,290 16,400 16,000 16,400 1 3,000 16,030 2 774 16,080 486.9 هزار میلیارد 600.047 میلیون 208.689 میلیون 10 میلیون 113.147 میلیون 95.542 میلیون 978.636 میلیون 98.823 میلیون 4.93 5.1 0.5 2.674 میلیون 679,083 2.014 میلیون 1.34 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 15,960 0.00 0.00 15,950 10.00 0.06 1401/09/09 623 5.518 میلیون 88.02 میلیارد 8,877.5 15,960 15,880 15,880 15,980 3 21,920 15,940 6 147,769 15,970 1148.4 هزار میلیارد 1.262 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 7.71 6.8 7.21 1.427 میلیون 4.091 میلیون 4.092 میلیون 1.426 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,658 17.00 1.01 1,660 15.00 0.90 1401/09/09 1,063 38.183 میلیون 63.16 میلیارد 35,919.87 1,675 1,660 1,637 1,685 1 173,582 1,658 3 340,000 1,660 223.499 هزار میلیارد 242.494 میلیون 175.551 میلیون 134.638 میلیون 18.995 میلیون 156.556 میلیون 8.896 میلیون 7.135 میلیون 31.32 1.43 25.12 22.758 میلیون 15.425 میلیون 37.183 میلیون 1,000,000
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 195,000 250.00 0.13 194,970 220.00 0.11 1401/09/09 751 605,223 118 میلیارد 805.89 194,750 194,580 194,100 196,300 2 696 194,550 2 1,409 195,000 1169.82 هزار میلیارد 1.289 میلیارد 459.138 میلیون 6 میلیون 119.241 میلیون 339.897 میلیون 431.583 میلیون 256.465 میلیون 4.56 3.44 2.71 527,616 77,607 253,843 351,380
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 24,100 270.00 1.11 24,440 70.00 0.29 1401/09/09 1,576 7.613 میلیون 186.08 میلیارد 4,830.34 24,370 24,880 24,100 24,880 2 21,938 24,100 2 50,725 24,150 526.926 هزار میلیارد 867.795 میلیون 468.443 میلیون 21.56 میلیون 340.869 میلیون 127.574 میلیون 117.373 میلیون 82.658 میلیون 6.37 4.13 4.49 5.628 میلیون 1.984 میلیون 5.648 میلیون 1.965 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,160 39.00 0.93 4,193 6.00 0.14 1401/09/09 630 7.522 میلیون 31.41 میلیارد 11,940.29 4,199 4,220 4,150 4,230 1 35,923 4,160 1 24,817 4,170 806.851 هزار میلیارد 851.126 میلیون 375.737 میلیون 84 میلیون 44.275 میلیون 331.462 میلیون 135.453 میلیون 136.577 میلیون 5.91 2.44 5.96 7.51 میلیون 12,300 2.575 میلیون 4.947 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,032 45.00 2.17 2,045 32.00 1.54 1401/09/09 6,173 258.05 میلیون 527.62 میلیارد 47,845.06 2,077 2,057 2,024 2,081 12 1,020,360 2,036 8 431,426 2,036 399.819 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 638.666 میلیون 195.511 میلیون 703.647 میلیون -64,981,058 543.16 میلیون -63,142,477 -6.33 -6.15 0.74 219.403 میلیون 38.648 میلیون 257.75 میلیون 300,000
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,747 30.00 1.08 2,746 31.00 1.12 1401/09/09 2,690 89.161 میلیون 244.86 میلیارد 33,145.42 2,777 2,803 2,725 2,803 4 120,681 2,743 2 128,492 2,752 719.57 هزار میلیارد 143.031 میلیون 735.292 میلیون 262.043 میلیون 11.403 میلیارد 702 میلیون 1.108 میلیارد 242.381 میلیون 2.97 1.03 0.65 73.181 میلیون 15.98 میلیون 48.081 میلیون 41.08 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,981 35.00 1.16 2,983 33.00 1.09 1401/09/09 823 11.442 میلیون 34.1 میلیارد 13,902.24 3,016 3,000 2,957 3,011 2 40,475 2,970 1 17,731 2,981 90.76 هزار میلیارد 2.029 میلیارد 2.015 میلیارد 30.426 میلیون 1.947 میلیارد 67.298 میلیون 262.133 میلیون 26.086 میلیون 3.48 1.35 0.35 5.94 میلیون 5.501 میلیون 7.45 میلیون 3.992 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 17,270 90.00 0.52 17,280 100.00 0.58 1401/09/09 588 2.115 میلیون 36.58 میلیارد 3,597.76 17,180 17,700 17,050 17,700 3 80,535 17,250 1 6,614 17,270 103.68 هزار میلیارد 121.422 میلیون 64.532 میلیون 6 میلیون 17.742 میلیون 46.79 میلیون 43.111 میلیون 25.99 میلیون 3.99 2.23 2.4 1.716 میلیون 399,398 1.931 میلیون 184,832
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,230 9.00 0.41 2,224 3.00 0.14 1401/09/09 1,451 76.738 میلیون 170.68 میلیارد 52,886.27 2,221 2,220 2,215 2,245 2 162,463 2,230 4 488,298 2,231 422.56 هزار میلیارد 679.663 میلیون 505.706 میلیون 190 میلیون 257.103 میلیون 248.603 میلیون 538.138 میلیون 96.55 میلیون 4.38 1.7 0.79 41.151 میلیون 35.587 میلیون 11.474 میلیون 65.264 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 16,310 440.00 2.63 16,730 20.00 0.12 1401/09/09 510 409,502 6.71 میلیارد 802.95 16,750 16,680 16,070 16,680 4 1,409 16,300 1 3,240 16,310 334.6 هزار میلیارد 364.962 میلیون 72.636 میلیون 20 میلیون 30.362 میلیون 42.274 میلیون 22.546 میلیون 33.407 میلیون 10.02 7.92 14.84 298,504 110,998 346,926 62,576
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 26,200 490.00 1.91 26,410 700.00 2.72 1401/09/09 5,882 15.764 میلیون 416.28 میلیارد 4,883.07 25,710 26,950 25,900 26,950 6 5,296 26,150 1 2,000 26,220 378.984 هزار میلیارد 600.792 میلیون 264.309 میلیون 3.5 میلیون 221.809 میلیون 42.5 میلیون 403.448 میلیون 53.55 میلیون 7.08 8.92 0.94 14.879 میلیون 885,529 12.807 میلیون 2.957 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,330 90.00 0.79 11,410 10.00 0.09 1401/09/09 304 1.286 میلیون 14.61 میلیارد 4,229.28 11,420 11,400 11,330 11,420 1 500 11,330 2 4,415 11,340 1158.115 هزار میلیارد 1.392 میلیارد 367.059 میلیون 81.5 میلیون 233.724 میلیون 133.335 میلیون 202.2 میلیون 194.827 میلیون 5.95 8.69 5.73 1.153 میلیون 132,684 1.085 میلیون 200,870
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,470 29.00 1.16 2,504 5.00 0.20 1401/09/09 1,253 19.166 میلیون 47.99 میلیارد 15,296.01 2,499 2,560 2,465 2,570 1 20,000 2,470 1 20,000 2,478 73.868 هزار میلیارد 132.585 میلیون 97.972 میلیون 22 میلیون 58.717 میلیون 39.255 میلیون 118.368 میلیون 9.503 میلیون 7.77 1.88 0.62 16.836 میلیون 2.33 میلیون 17.234 میلیون 1.932 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,270 0.00 0.00 9,170 100.00 1.08 1401/09/09 733 4.854 میلیون 44.24 میلیارد 6,621.5 9,270 9,270 9,020 9,270 1 10,000 9,270 4 17,925 9,270 176.801 هزار میلیارد 214.988 میلیون 69.054 میلیون 19.28 میلیون 38.187 میلیون 30.867 میلیون 64.328 میلیون 21.632 میلیون 8.17 5.73 2.75 2.975 میلیون 1.879 میلیون 3.358 میلیون 1.496 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 11,880 110.00 0.92 11,970 20.00 0.17 1401/09/09 105 1.846 میلیون 21.98 میلیارد 17,581.74 11,990 11,880 11,880 11,970 3 33,063 11,880 1 3,700 11,930 488.017 هزار میلیارد 612.909 میلیون 234.74 میلیون 40.77 میلیون 124.892 میلیون 109.848 میلیون 108.581 میلیون 102.258 میلیون 4.78 4.45 4.5 164,926 1.681 میلیون 1.846 میلیون -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 36,500 10.00 0.03 36,470 20.00 0.05 1401/09/09 340 1.721 میلیون 62.74 میلیارد 5,061.31 36,490 36,320 36,200 36,790 1 17,000 36,440 1 1,000 36,520 1477.035 هزار میلیارد 1.565 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 7.42 6.93 7.51 331,514 1.389 میلیون 1.512 میلیون 208,827
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 23,980 200.00 0.84 23,890 110.00 0.46 1401/09/09 462 2.225 میلیون 53.17 میلیارد 4,817.05 23,780 24,400 23,580 24,400 1 100,000 23,950 1 5,344 23,990 76.448 هزار میلیارد 103.006 میلیون 44.994 میلیون 3.2 میلیون 26.558 میلیون 18.436 میلیون 94.752 میلیون 9.877 میلیون 7.74 4.16 0.81 887,466 1.338 میلیون 957,206 1.268 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 13,470 190.00 1.39 13,530 130.00 0.95 1401/09/09 1,958 11.814 میلیون 159.84 میلیارد 6,033.83 13,660 13,530 13,380 13,740 2 17,366 13,470 3 22,048 13,500 74.819 هزار میلیارد 149.151 میلیون 103.491 میلیون 5.53 میلیون 74.332 میلیون 29.159 میلیون 131.387 میلیون 6.118 میلیون 12.23 2.57 0.57 11.621 میلیون 193,413 11.614 میلیون 200,000
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,365 25.00 1.05 2,392 2.00 0.08 1401/09/09 499 5.205 میلیون 12.47 میلیارد 10,431.59 2,390 2,390 2,345 2,440 1 12,643 2,364 1 7,810 2,391 89.126 هزار میلیارد 150.732 میلیون 105.622 میلیون 37.26 میلیون 61.606 میلیون 44.016 میلیون 126.172 میلیون 11.492 میلیون 7.76 2.02 0.71 5.2 میلیون 5,000 4.078 میلیون 1.127 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 54,200 1,440.00 2.59 54,750 890.00 1.60 1401/09/09 1,432 1.464 میلیون 80.14 میلیارد 1,022.16 55,640 56,000 54,000 56,000 1 100 54,020 1 4,303 54,200 71.175 هزار میلیارد 101.106 میلیون 36.5 میلیون 1.3 میلیون 29.931 میلیون 6.569 میلیون 40.701 میلیون 16.891 میلیون 4.21 10.83 1.75 1.161 میلیون 303,000 687,064 776,672
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,690 14.00 0.84 1,679 3.00 0.18 1401/09/09 290 6.824 میلیون 11.46 میلیارد 23,531.09 1,676 1,664 1,664 1,699 1 26,446 1,679 2 52,406 1,690 30.222 هزار میلیارد 30.923 میلیون 32.912 میلیون 18 میلیون 700,939 32.211 میلیون 9.083 میلیون 8.748 میلیون 3.45 0.94 3.33 6.824 میلیون - 6.824 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,903 14.00 0.73 1,913 4.00 0.21 1401/09/09 1,306 24.311 میلیون 46.48 میلیارد 18,615.18 1,917 1,919 1,900 1,944 1 13,088 1,903 1 23,712 1,903 133.91 هزار میلیارد 147.359 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.07 0.96 16.96 23.446 میلیون 865,000 18.91 میلیون 5.401 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 24,870 280.00 1.14 24,910 320.00 1.30 1401/09/09 281 516,242 12.89 میلیارد 1,837.16 24,590 25,000 24,750 25,560 2 704 24,860 1 1,978 24,870 30.266 هزار میلیارد 32.53 میلیون 6.071 میلیون 1.215 میلیون 2.265 میلیون 3.806 میلیون 4.676 میلیون 3.35 میلیون 9.03 7.95 6.47 516,242 - 516,242 -
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 10,610 690.00 6.96 10,540 620.00 6.25 1401/09/09 815 7.361 میلیون 77.57 میلیارد 9,032 9,920 10,120 9,950 10,610 105 2,436,894 10,610 1 1,965 10,640 25.907 هزار میلیارد 37.288 میلیون 27.768 میلیون 2.458 میلیون 11.381 میلیون 16.387 میلیون 54.056 میلیون 4.652 میلیون 5.57 1.58 0.48 7.361 میلیون - 6.618 میلیون 742,631
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,876 43.00 2.24 1,905 14.00 0.73 1401/09/09 603 11.723 میلیون 22.3 میلیارد 19,441.76 1,919 1,938 1,875 1,938 2 55,000 1,875 5 134,482 1,900 69.347 هزار میلیارد 124.85 میلیون 107.782 میلیون 36.403 میلیون 55.503 میلیون 52.28 میلیون 30.495 میلیون 9.515 میلیون 7.29 1.33 2.27 11.262 میلیون 461,200 11.121 میلیون 602,608
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 6,010 100.00 1.69 5,960 50.00 0.85 1401/09/09 907 20.882 میلیون 124.44 میلیارد 23,023.68 5,910 6,000 5,850 6,050 1 3,653 6,000 2 51,000 6,010 190.72 هزار میلیارد 298.569 میلیون 165.222 میلیون 32 میلیون 107.849 میلیون 57.373 میلیون 227.712 میلیون 33.632 میلیون 5.67 3.32 0.84 17.755 میلیون 3.128 میلیون 8.514 میلیون 12.368 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 4,748 43.00 0.90 4,758 33.00 0.69 1401/09/09 323 5.647 میلیون 26.87 میلیارد 17,482.45 4,791 4,810 4,713 4,870 1 25,993 4,733 1 114,252 4,748 33.477 هزار میلیارد 42.664 میلیون 25.359 میلیون 7.036 میلیون 9.186 میلیون 16.173 میلیون 6.288 میلیون 7.301 میلیون 4.59 2.07 5.32 2.31 میلیون 3.337 میلیون 3.36 میلیون 2.287 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,369 3.00 0.13 2,377 5.00 0.21 1401/09/09 1,227 24.454 میلیون 58.12 میلیارد 19,930.15 2,372 2,370 2,352 2,400 1 2,500 2,355 1 10,000 2,369 146.194 هزار میلیارد 425.653 میلیون 357.683 میلیون 61.504 میلیون 279.459 میلیون 78.224 میلیون 405.28 میلیون -9,396,684 -15.56 1.87 0.36 18.019 میلیون 6.435 میلیون 23.694 میلیون 760,054
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 19,730 20.00 0.10 19,770 60.00 0.30 1401/09/09 220 719,664 14.24 میلیارد 3,271.2 19,710 19,200 19,200 19,980 1 10,000 19,720 1 10,000 19,840 47.724 هزار میلیارد 55.724 میلیون 18.88 میلیون 2.414 میلیون 8 میلیون 10.881 میلیون 8.531 میلیون 8.383 میلیون 5.69 4.39 5.59 385,323 334,341 719,664 -
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 16,360 80.00 0.49 16,380 100.00 0.61 1401/09/09 613 2.118 میلیون 34.69 میلیارد 3,454.64 16,280 16,310 16,280 16,700 1 317 16,300 1 26,025 16,390 32.76 هزار میلیارد 54.126 میلیون 28.657 میلیون 2 میلیون 21.366 میلیون 7.291 میلیون 27.914 میلیون 3.342 میلیون 9.81 4.49 1.17 2.108 میلیون 10,000 597,321 1.52 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,370 70.00 0.94 7,430 10.00 0.13 1401/09/09 341 2.057 میلیون 15.2 میلیارد 6,031.47 7,440 7,570 7,350 7,570 4 23,341 7,360 3 50,559 7,390 350.696 هزار میلیارد 827.39 میلیون 581.531 میلیون 47.2 میلیون 476.694 میلیون 104.837 میلیون 349.49 میلیون 52.581 میلیون 6.67 3.35 1 1.926 میلیون 130,740 2.057 میلیون -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,700 2.00 0.12 1,700 2.00 0.12 1401/09/09 273 9.411 میلیون 15.99 میلیارد 34,473.85 1,702 1,720 1,674 1,739 1 10,000 1,690 1 30,000 1,706 59.5 هزار میلیارد 147.719 میلیون 133.224 میلیون 28.849 میلیون 88.219 میلیون 45.005 میلیون 67.157 میلیون 11.6 میلیون 5.13 1.32 0.89 5.691 میلیون 3.72 میلیون 4.295 میلیون 5.116 میلیون
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 64,500 140.00 0.22 64,710 70.00 0.11 1401/09/09 199 427,433 27.67 میلیارد 2,147.9 64,640 64,780 64,000 65,000 1 525 64,500 1 3,478 64,700 90.292 هزار میلیارد 95.111 میلیون 8.073 میلیون 1.395 میلیون 4.819 میلیون 3.255 میلیون 4.409 میلیون 1.732 میلیون 52.12 27.74 20.48 75,522 351,911 302,166 125,267
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,669 0.00 0.00 1,667 2.00 0.12 1401/09/09 165 4.133 میلیون 6.88 میلیارد 25,049.04 1,669 1,670 1,651 1,688 1 47,703 1,664 1 29,935 1,669 40.228 هزار میلیارد 227.98 میلیون 226.525 میلیون 24.132 میلیون 187.752 میلیون 38.773 میلیون 122.876 میلیون 5.674 میلیون 7.09 1.04 0.33 1.808 میلیون 2.325 میلیون 4.133 میلیون -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,389 16.00 1.14 1,396 9.00 0.64 1401/09/09 1,563 68.145 میلیون 95.09 میلیارد 43,598.95 1,405 1,402 1,385 1,419 3 223,932 1,388 1 183,348 1,395 244.794 هزار میلیارد 6.33 میلیارد 6.35 میلیارد 175.354 میلیون 6.115 میلیارد 235.508 میلیون 612.857 میلیون 3.603 میلیون 67.94 1.04 0.4 33.878 میلیون 34.267 میلیون 33.949 میلیون 34.196 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 3,992 68.00 1.67 4,010 50.00 1.23 1401/09/09 562 6.642 میلیون 26.63 میلیارد 11,818.82 4,060 4,030 3,982 4,088 2 12,489 3,991 1 139,691 3,992 22.994 هزار میلیارد 34.317 میلیون 19.298 میلیون 5.734 میلیون 11.323 میلیون 7.974 میلیون 31.459 میلیون 530,398 43.35 2.88 0.73 6.422 میلیون 220,547 6.642 میلیون -
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,228 4.00 0.32 1,233 1.00 0.08 1401/09/09 517 18.683 میلیون 23.04 میلیارد 36,137.34 1,232 1,250 1,220 1,250 1 10,000 1,229 2 13,891 1,230 17.928 هزار میلیارد 46.856 میلیون 48.111 میلیون 14.54 میلیون 28.928 میلیون 19.183 میلیون 9.769 میلیون 3.538 میلیون 5.07 0.93 1.84 18.683 میلیون - 18.181 میلیون 501,840
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,403 24.00 0.99 2,408 19.00 0.78 1401/09/09 614 11.576 میلیون 27.88 میلیارد 18,853.95 2,427 2,442 2,390 2,450 1 6,011 2,403 1 39,000 2,404 22.534 هزار میلیارد 33.161 میلیون 24.133 میلیون 9.358 میلیون 10.626 میلیون 13.507 میلیون 12.955 میلیون 3.075 میلیون 7.33 1.67 1.74 10.061 میلیون 1.516 میلیون 11.576 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,336 13.00 0.98 1,352 29.00 2.19 1401/09/09 1,625 45.343 میلیون 61.3 میلیارد 27,903.09 1,323 1,325 1,302 1,383 1 11,000 1,336 1 345,000 1,339 27.902 هزار میلیارد 49.676 میلیون 44.738 میلیون 20.638 میلیون 21.773 میلیون 22.965 میلیون 18.925 میلیون 1.824 میلیون 15.29 1.22 1.47 45.343 میلیون - 43.13 میلیون 2.212 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 3,649 173.00 4.98 3,631 155.00 4.46 1401/09/09 544 16.024 میلیون 58.18 میلیارد 29,455.72 3,476 3,480 3,480 3,649 16 336,160 3,649 1 1,999 3,670 22.968 هزار میلیارد 37.544 میلیون 21.261 میلیون 6.325 میلیون 14.577 میلیون 6.684 میلیون 16.446 میلیون 316,568 72.55 3.44 1.4 15.574 میلیون 450,000 14.024 میلیون 2 میلیون
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 22,440 1,460.00 6.96 22,020 1,040.00 4.96 1401/09/09 370 1.429 میلیون 31.46 میلیارد 3,861.45 20,980 21,690 21,010 22,440 1 254 22,290 23 176,553 22,440 27.745 هزار میلیارد 31.248 میلیون 8.646 میلیون 1.26 میلیون 3.503 میلیون 5.143 میلیون 5.792 میلیون 3.606 میلیون 7.69 5.39 4.79 756,351 672,386 1.173 میلیون 255,399
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 11,050 660.00 6.35 11,070 680.00 6.54 1401/09/09 4,906 115.065 میلیون 1.274 هزار میلیارد 17,787.43 10,390 10,670 10,420 11,110 3 97,974 11,050 1 5,000 11,050 301.658 هزار میلیارد 345.654 میلیون 119.066 میلیون 27.25 میلیون 43.996 میلیون 75.07 میلیون 56.594 میلیون 55.898 میلیون 5.4 4.02 5.33 90.981 میلیون 24.083 میلیون 58.958 میلیون 56.106 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 21,190 10.00 0.05 21,260 80.00 0.38 1401/09/09 742 2.091 میلیون 44.45 میلیارد 2,818.14 21,180 21,610 21,010 21,770 1 423 21,180 1 750 21,250 27.638 هزار میلیارد 30.716 میلیون 14.802 میلیون 1.3 میلیون 3.078 میلیون 11.724 میلیون 18.968 میلیون 5.552 میلیون 4.99 2.36 1.46 2.052 میلیون 39,063 1.92 میلیون 170,815
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 21,140 140.00 0.66 21,270 10.00 0.05 1401/09/09 634 369,800 7.86 میلیارد 583.28 21,280 21,290 21,000 21,460 1 29,760 21,170 3 18,832 21,300 85.08 هزار میلیارد 103.774 میلیون 36.181 میلیون 4 میلیون 18.694 میلیون 17.486 میلیون 62.482 میلیون 17.362 میلیون 4.91 4.87 1.36 250,900 118,900 239,576 130,224
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 14,240 670.00 4.94 14,100 530.00 3.91 1401/09/09 929 5.857 میلیون 82.57 میلیارد 6,304.74 13,570 13,410 13,380 14,240 1 100,000 14,240 1 400 14,300 180.071 هزار میلیارد 208.976 میلیون 59.436 میلیون 12.771 میلیون 28.904 میلیون 30.532 میلیون 24.219 میلیون 18.807 میلیون 9.57 5.9 7.44 3.157 میلیون 2.7 میلیون 3.111 میلیون 2.746 میلیون
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 24,750 120.00 0.49 24,840 210.00 0.85 1401/09/09 400 1.26 میلیون 31.31 میلیارد 3,150.43 24,630 25,000 24,300 25,160 1 13,400 24,660 2 550 24,830 65.205 هزار میلیارد 113.916 میلیون 59.016 میلیون 2.625 میلیون 48.711 میلیون 10.305 میلیون 63.554 میلیون 12.601 میلیون 5.17 6.33 1.03 536,635 723,538 810,173 450,000
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,950 40.00 0.67 5,990 0.00 0.00 1401/09/09 87 408,489 2.41 میلیارد 4,428.63 5,990 5,960 5,880 5,960 3 7,251 5,900 1 97,000 5,950 287.52 هزار میلیارد 329.635 میلیون 103.255 میلیون 48 میلیون 42.115 میلیون 61.14 میلیون 60.244 میلیون 6.344 میلیون 45.32 4.7 4.77 408,489 - 408,489 -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 11,680 290.00 2.42 11,900 70.00 0.58 1401/09/09 351 1.546 میلیون 18.28 میلیارد 4,405.26 11,970 11,850 11,530 12,250 1 700 11,820 1 4,579 11,820 95.2 هزار میلیارد 103.636 میلیون 19.465 میلیون 3 میلیون 8.436 میلیون 11.029 میلیون 32.726 میلیون 4.878 میلیون 19.52 8.64 2.91 944,394 601,851 1.389 میلیون 157,555
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 66,940 1,940.00 2.82 67,470 1,410.00 2.05 1401/09/09 741 680,789 45.93 میلیارد 918.74 68,880 67,800 66,700 68,900 1 2,500 66,720 1 2,775 66,940 20.241 هزار میلیارد 22.524 میلیون 3.14 میلیون 300,000 2.283 میلیون 856,476 606,409 383,354 52.8 23.63 33.39 679,789 1,000 680,789 -
کمنگنز

معادن منگنز ایران

سهام بورس 10,000 20.00 0.20 10,040 60.00 0.60 1401/09/09 328 1.426 میلیون 14.31 میلیارد 4,346.23 9,980 9,990 9,900 10,170 2 3,335 9,990 1 1,698 10,000 14.859 هزار میلیارد 17.732 میلیون 6.152 میلیون 1.48 میلیون 2.873 میلیون 3.279 میلیون 3.713 میلیون 2.081 میلیون 7.14 4.53 4 1.426 میلیون - 1.426 میلیون -
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,480 40.00 0.54 7,520 80.00 1.08 1401/09/09 630 8.974 میلیون 67.47 میلیارد 14,244.93 7,440 7,390 7,390 7,690 0 0 0 0 30.08 هزار میلیارد 32.725 میلیون 12.658 میلیون 4 میلیون 2.645 میلیون 10.013 میلیون 3.967 میلیون 3.561 میلیون 8.45 3 7.58 2.183 میلیون 6.791 میلیون 4.21 میلیون 4.764 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 5,000 80.00 1.63 4,970 50.00 1.02 1401/09/09 316 3.248 میلیون 16.27 میلیارد 10,278.82 4,920 4,890 4,890 5,070 1 50,000 4,990 4 108,095 5,020 71.66 هزار میلیارد 81.652 میلیون 37.204 میلیون 14.419 میلیون 9.992 میلیون 27.212 میلیون 13.531 میلیون 7.601 میلیون 9.43 2.63 5.3 3.05 میلیون 198,466 3.248 میلیون -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 28,000 360.00 1.30 27,680 40.00 0.14 1401/09/09 218 493,450 13.8 میلیارد 2,263.53 27,640 27,770 27,770 28,140 1 9,400 27,790 9 37,341 28,000 560.183 هزار میلیارد 772.958 میلیون 292.653 میلیون 20.238 میلیون 212.774 میلیون 79.879 میلیون 479.424 میلیون 170.098 میلیون 3.29 7 1.17 493,450 - 226,035 267,415
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 4,375 82.00 1.84 4,443 14.00 0.31 1401/09/09 395 2.725 میلیون 11.93 میلیارد 6,897.51 4,457 4,430 4,350 4,430 1 2,000 4,360 1 22,105 4,376 168.679 هزار میلیارد 218.442 میلیون 105.845 میلیون 9.63 میلیون 49.763 میلیون 56.083 میلیون 132.886 میلیون 32.48 میلیون 5.19 3.01 1.27 2.719 میلیون 6,000 2.699 میلیون 25,991
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 6,910 120.00 1.71 7,020 10.00 0.14 1401/09/09 1,355 11.382 میلیون 79.95 میلیارد 8,400.26 7,030 7,040 6,900 7,220 2 134,328 6,880 1 6,240 6,910 28.127 هزار میلیارد 29.642 میلیون 13.551 میلیون 4.007 میلیون 1.515 میلیون 12.036 میلیون 1.678 میلیون 958,279 29.35 2.34 16.77 9.934 میلیون 1.448 میلیون 11.382 میلیون -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 119,000 640.00 0.53 119,580 60.00 0.05 1401/09/09 116 92,440 11.02 میلیارد 796.9 119,640 119,630 118,500 119,900 1 133 118,820 1 4,356 119,000 214.038 هزار میلیارد 225.347 میلیون 55.285 میلیون 1.79 میلیون 11.31 میلیون 43.975 میلیون 78.274 میلیون 48.304 میلیون 4.43 4.87 2.74 83,940 8,500 71,146 21,294
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 23,550 570.00 2.36 23,590 530.00 2.20 1401/09/09 754 1.522 میلیون 35.9 میلیارد 2,017.97 24,120 23,700 23,000 24,100 1 3,450 23,420 2 1,214 23,590 10.498 هزار میلیارد 18.655 میلیون 12.388 میلیون 445,000 8.158 میلیون 4.23 میلیون 22.642 میلیون 700,429 14.99 2.48 0.46 1.509 میلیون 12,804 1.495 میلیون 27,007
غسالم

سالمین

سهام بورس 3,582 69.00 1.89 3,626 25.00 0.68 1401/09/09 767 8.429 میلیون 30.57 میلیارد 10,990.15 3,651 3,615 3,530 3,710 2 15,031 3,580 1 1,500 3,600 16.259 هزار میلیارد 18.641 میلیون 9.338 میلیون 4.484 میلیون 2.382 میلیون 6.956 میلیون 9.121 میلیون 1.861 میلیون 8.73 2.34 1.78 8.419 میلیون 10,000 8.429 میلیون -
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,775 33.00 0.69 4,856 48.00 1.00 1401/09/09 1,366 16.437 میلیون 79.82 میلیارد 12,033.29 4,808 4,851 4,770 4,970 7 116,892 4,770 6 32,670 4,850 29.655 هزار میلیارد 33.141 میلیون 14.513 میلیون 6.107 میلیون 3.486 میلیون 11.027 میلیون 12.659 میلیون 3.878 میلیون 7.65 2.69 2.34 12.49 میلیون 3.947 میلیون 13.294 میلیون 3.144 میلیون
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 8,250 360.00 4.56 8,140 250.00 3.17 1401/09/09 671 6.993 میلیون 56.89 میلیارد 10,421.41 7,890 7,840 7,800 8,280 2 11,135 8,250 1 12,440 8,270 14.864 هزار میلیارد 19.097 میلیون 8.16 میلیون 1.826 میلیون 4.233 میلیون 3.927 میلیون 18.347 میلیون 2.387 میلیون 6.23 3.79 0.81 6.189 میلیون 803,436 5.909 میلیون 1.084 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 18,180 30.00 0.17 18,210 60.00 0.33 1401/09/09 825 1.295 میلیون 23.58 میلیارد 1,569.28 18,150 18,300 18,020 18,440 4 47,508 18,170 1 470 18,180 54.63 هزار میلیارد 69.951 میلیون 28.693 میلیون 3 میلیون 15.321 میلیون 13.372 میلیون 44.491 میلیون 9.16 میلیون 5.96 4.09 1.23 849,872 444,788 1.272 میلیون 22,687
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 16,540 150.00 0.92 16,430 40.00 0.24 1401/09/09 506 1.554 میلیون 25.53 میلیارد 3,071.73 16,390 16,450 16,260 16,670 1 6,670 16,420 3 2,131 16,540 18.073 هزار میلیارد 18.47 میلیون 5.931 میلیون 630,000 396,609 5.534 میلیون 2.715 میلیون 3.203 میلیون 5.64 3.27 6.66 1.164 میلیون 389,999 1.554 میلیون -
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,282 15.00 1.16 1,293 4.00 0.31 1401/09/09 371 7.026 میلیون 9.07 میلیارد 18,936.91 1,297 1,281 1,277 1,314 2 4,210 1,281 1 7,250 1,282 27.282 هزار میلیارد 37.787 میلیون 33.582 میلیون 16.88 میلیون 10.505 میلیون 23.077 میلیون 8.31 میلیون 3.732 میلیون 7.31 1.18 3.28 6.826 میلیون 200,000 6.921 میلیون 104,902
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 4,530 7.00 0.15 4,481 56.00 1.23 1401/09/09 507 7.417 میلیون 33.24 میلیارد 14,630.12 4,537 4,480 4,397 4,559 1 39,347 4,530 3 39,347 4,530 13.443 هزار میلیارد 20.524 میلیون 11.375 میلیون 3 میلیون 7.081 میلیون 4.294 میلیون 14.908 میلیون 1.685 میلیون 7.98 3.13 0.9 5.513 میلیون 1.905 میلیون 6.635 میلیون 782,206
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,999 5.00 0.13 3,995 1.00 0.03 1401/09/09 144 6.615 میلیون 26.43 میلیارد 45,937.31 3,994 3,937 3,937 3,999 3 6,983 3,937 6 1,610,520 3,999 139.825 هزار میلیارد 670.714 میلیون 590.998 میلیون 25 میلیون 530.889 میلیون 60.11 میلیون 72.489 میلیون 23.044 میلیون 6.07 2.33 1.93 114,972 6.5 میلیون 4.025 میلیون 2.589 میلیون
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 19,890 50.00 0.25 19,950 10.00 0.05 1401/09/09 421 1.79 میلیون 29.3 میلیارد 2,673.54 19,940 19,940 19,600 20,470 0 0 0 0 18.205 هزار میلیارد 25.124 میلیون 7.508 میلیون 1.1 میلیون 3.179 میلیون 4.329 میلیون 10.411 میلیون 3.812 میلیون 5.76 5.07 2.11 2.49 میلیون 441,170 2.931 میلیون 293
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 8,030 20.00 0.25 8,010 0.00 0.00 1401/09/09 199 1.349 میلیون 10.85 میلیارد 6,779.64 8,010 8,270 7,910 8,270 2 45,411 8,000 2 4,532 8,030 192.24 هزار میلیارد 262.127 میلیون 118.58 میلیون 24 میلیون 69.887 میلیون 48.693 میلیون 117.032 میلیون 37.178 میلیون 5.17 3.95 1.64 1.345 میلیون 3,716 1.065 میلیون 284,284