همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پخشح

پخش البرز (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 23,910 6,063.00 33.97 23,910 6,063.00 33.97 1400/05/16 - - - 2,282.8 17,847 17,173 23,910 23,910 1 56,132 23,910 0 0 0 10.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غمینوح

صنایع غذایی مینو شرق (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,344 1,883.00 22.26 10,344 1,883.00 22.26 1399/12/18 - - - 118,028.09 8,461 10,900 - - 0 0 0 1 989,450 10,344 2.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550 10,000 - 10,550
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
شجمح

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,400 233.00 2.85 8,902 735.00 9.00 1399/12/23 3 3,570 31.78 میلیون - 8,167 9,010 8,700 9,010 1 770 8,180 1 196,430 8,500 64.077 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,570 - - 3,570
ساذریح

آذریت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,860 444.00 5.99 7,860 444.00 5.99 1399/12/6 98 1.598 میلیون 12.56 میلیارد - 7,416 7,860 7,860 7,860 0 0 0 0 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.598 میلیون - - 1.598 میلیون
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/3 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
ثترانح

سر. مسکن تهران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,811 86.00 4.99 1,811 86.00 4.99 1400/04/15 - - - 95,768.92 1,725 2,500 1,811 1,811 14 525,865 1,811 0 0 0 692.64 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,054 335.00 4.99 7,054 335.00 4.99 1400/04/28 - - - 71,940.27 6,719 6,463 - - 0 0 0 0 211.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دتولیدح

داروسازی تولید دارو (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,372 303.00 4.99 6,372 303.00 4.99 1400/09/20 - - - 28,574.29 6,069 10,851 6,372 6,372 1 9,800 6,250 1 600,060 6,400 1.593 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,580 500.00 4.96 10,580 500.00 4.96 10:19 49 2.14 میلیون 22.65 میلیارد 3,953.63 10,080 10,580 10,580 10,580 53 4,795,699 10,080 0 0 0 52.9 هزار میلیارد 97.875 میلیون 58.418 میلیون 2.055 میلیون 47.375 میلیون 10.827 میلیون 15.581 میلیون 4.112 میلیون 3.71 4.66 3.24 2.073 میلیون - 72,709 2 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 11,310 530.00 4.92 11,310 530.00 4.92 09:57 134 1.66 میلیون 18.82 میلیارد 12,416.1 10,780 11,310 11,310 11,310 24 2,112,017 10,840 0 0 0 27.777 هزار میلیارد 29.938 میلیون 5.865 میلیون 2.456 میلیون 2.161 میلیون 3.344 میلیون 4.094 میلیون 769,998 37.08 8.31 6.79 9.75 میلیون - 9.75 میلیون -
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 3,358 159.00 4.97 3,356 157.00 4.91 10:18 184 4.75 میلیون 15.95 میلیارد 26,182.76 3,199 3,358 3,268 3,358 1 255 3,267 1 56,954 3,270 8.07 هزار میلیارد 9.824 میلیون 5.221 میلیون 2.405 میلیون 1.753 میلیون 3.468 میلیون 3.484 میلیون 868,043 9.31 2.33 2.32 5.867 میلیون 270,000 5.297 میلیون 839,986
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 101,550 4,800.00 4.96 101,450 4,700.00 4.86 10:23 330 464,257 47.09 میلیارد 1,411.89 96,750 99,900 97,300 101,550 24 57,111 97,650 1 250 102,300 50.725 هزار میلیارد 54.32 میلیون 12.326 میلیون 500,000 3.595 میلیون 6.747 میلیون 20.686 میلیون 9.105 میلیون 5.05 7.52 2.46 791,088 234,526 825,425 200,189
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,300 1,300.00 5.00 27,250 1,250.00 4.81 10:21 92 920,862 25.12 میلیارد 9,569.91 26,000 26,000 26,000 27,300 1 22,253 26,200 2 19,393 26,500 27.3 هزار میلیارد 66.438 میلیون 44.333 میلیون 1,000,000 39.588 میلیون 3.181 میلیون 51.938 میلیون 3.134 میلیون 6.43 8.44 0.52 325,418 172,633 258,809 239,242
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 30,750 1,450.00 4.95 30,700 1,400.00 4.78 10:23 977 2.55 میلیون 78.32 میلیارد 2,619.8 29,300 29,700 29,700 30,750 1 452 29,750 1 14,260 29,850 7.675 هزار میلیارد 7.996 میلیون 1.777 میلیون 250,000 321,255 1.652 میلیون 713,069 647,878 - 4.64 10.76 3.976 میلیون 100,000 4.051 میلیون 24,642
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 9,680 460.00 4.99 9,660 440.00 4.77 10:23 517 18.16 میلیون 175.46 میلیارد 35,359.2 9,220 9,630 9,600 9,680 1 5,000 9,180 1 19,518 9,230 96.6 هزار میلیارد 98.18 میلیون 16.858 میلیون 10 میلیون 1.58 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 61.21 6.62 53.75 12.617 میلیون 27.728 میلیون 28.745 میلیون 11.6 میلیون
تشتادح

اشتاد ایران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,600 166.00 1.59 10,912 478.00 4.58 1399/09/1 36 161,423 1.76 میلیارد - 10,434 10,980 10,895 11,126 6 54,830 10,211 1 180,258 10,895 13.859 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 151,225 - - 151,225
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,010 550.00 4.41 10:23 1,567 12.64 میلیون 164.51 میلیارد 8,188.84 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.14 هزار میلیارد 92.732 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 29.86 10.31 25.03 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,367 112.00 3.44 3,391 136.00 4.18 10:22 744 16.78 میلیون 56.9 میلیارد 23,366.81 3,255 3,286 3,200 3,417 1 169,577 3,250 1 4,790 3,307 25.188 هزار میلیارد 33.706 میلیون 18.962 میلیون 7.428 میلیون 8.518 میلیون 9.276 میلیون 2.901 میلیون 1.923 میلیون 7.45 2.72 8.68 21.26 میلیون 894,149 20.217 میلیون 1.938 میلیون
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 37,600 1,350.00 3.72 37,750 1,500.00 4.14 10:22 127 607,572 22.94 میلیارد 5,035.14 36,250 37,000 37,000 37,950 1 25,000 36,250 1 850 36,450 7.55 هزار میلیارد 10.767 میلیون 3.821 میلیون 200,000 3.217 میلیون 495,955 8.866 میلیون 277,867 21.97 15.22 0.85 1.033 میلیون 7,540 900,480 140,081
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 26,600 1,250.00 4.93 26,400 1,050.00 4.14 10:22 173 525,608 13.95 میلیارد 3,038.2 25,350 25,950 25,550 26,600 23 229,497 25,650 1 200 25,750 31.68 هزار میلیارد 86.401 میلیون 60.228 میلیون 1.2 میلیون 54.721 میلیون 3.696 میلیون 74.64 میلیون 3.681 میلیون 6.49 8.57 0.42 772,599 - 762,469 10,130
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,603 171.00 4.98 3,571 139.00 4.05 10:19 334 4.84 میلیون 17.35 میلیارد 13,475.89 3,432 3,554 3,432 3,603 7 704,384 3,472 1 16,071 3,506 21.337 هزار میلیارد 81.469 میلیون 73.262 میلیون 5.95 میلیون 60.263 میلیون 13.027 میلیون 22.284 میلیون 6.265 میلیون 3.38 1.63 0.95 7.573 میلیون 3.5 میلیون 10.421 میلیون 651,800
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 30,550 1,450.00 4.98 30,250 1,150.00 3.95 10:22 205 426,945 13.01 میلیارد 2,082.66 29,100 29,650 29,650 30,550 14 27,476 29,150 1 168 30,400 9.075 هزار میلیارد 10.488 میلیون 2.783 میلیون 200,000 1.413 میلیون 924,933 2.717 میلیون 1.104 میلیون 8.23 9.81 3.34 1.077 میلیون - 940,987 136,163
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 84,500 3,400.00 4.19 84,250 3,150.00 3.88 10:24 536 303,105 25.53 میلیارد 557.89 81,100 82,000 81,850 85,100 1 69 81,450 1 200 81,550 27.592 هزار میلیارد 29.64 میلیون 3.392 میلیون 327,500 2.064 میلیون 806,432 3.335 میلیون 928,478 21.34 34.19 8.27 639,397 - 639,283 114
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 810 38.00 4.92 801 29.00 3.76 10:24 2,061 76.21 میلیون 61.25 میلیارد 40,238.57 772 790 785 810 1 6,500 788 3 3,426 788 34.267 هزار میلیارد 34.574 میلیون 45.982 میلیون 42.62 میلیون 349,674 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 23.65 0.75 20.03 152.572 میلیون 8 میلیون 157.955 میلیون 2.616 میلیون
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 28,200 1,050.00 3.87 28,150 1,000.00 3.68 10:24 790 485,627 13.74 میلیارد 999.76 27,150 28,000 27,800 28,500 1 111 27,850 2 12,281 28,000 5.63 هزار میلیارد 6.22 میلیون 1.111 میلیون 200,000 600,327 376,783 3.442 میلیون 617,586 9.1 14.92 1.63 1.94 میلیون 250 1.88 میلیون 59,541
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 73,750 2,500.00 3.51 10:24 1,470 1.03 میلیون 77.13 میلیارد 877.94 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1014.175 هزار میلیارد 1.062 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.48 12.67 4.33 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
تراک

ماشین آلات تراکتورسازی ایران

سهام فرابورس 1,916 174.00 9.99 1,803 61.00 3.50 1396/02/16 23 112,419 202.66 میلیون - 1,742 1,900 1,749 1,916 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 112,419 - 112,419 -
زفکاح

کشت و دامداری فکا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,000 253.00 3.27 8,003 256.00 3.30 1400/05/5 - - - 61,492.35 7,747 7,520 - - 1 19,000 7,803 0 0 0 9.604 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 9,850 460.00 4.90 9,690 300.00 3.19 10:23 146 1.19 میلیون 11.65 میلیارد 8,140.88 9,390 9,800 9,400 9,850 22 1,753,078 9,400 1 500 10,340 10.465 هزار میلیارد 14.219 میلیون 7.136 میلیون 1.08 میلیون 3.754 میلیون 3.152 میلیون 5.139 میلیون 1.799 میلیون 5.65 3.32 2.04 2.137 میلیون 2.723 میلیون 4.671 میلیون 188,726
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 160,950 7,650.00 4.99 158,150 4,850.00 3.16 10:20 444 415,360 66.84 میلیارد 941.33 153,300 160,950 160,000 160,950 25 47,006 153,650 1 35 157,400 379.56 هزار میلیارد 407.112 میلیون 89.596 میلیون 2.4 میلیون 27.552 میلیون 52.575 میلیون 206.016 میلیون 73.235 میلیون 5.18 7.22 1.84 1.211 میلیون 8,423 479,405 740,136
کایتاح

ایتالران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 14,529 423.00 3.00 14,529 423.00 3.00 1399/09/11 40 246,702 3.58 میلیارد - 14,106 14,529 14,529 14,529 2 2,700 13,701 0 0 0 1.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,197 208,505 246,702 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 47,700 2,250.00 4.95 46,800 1,350.00 2.97 10:23 223 257,950 12.19 میلیارد 1,121.92 45,450 46,200 45,500 47,700 2 16,276 45,600 2 6,500 46,100 4.72 هزار میلیارد 5.002 میلیون 700,211 100,000 322,072 349,774 1.386 میلیون 244,003 20.89 13.38 3.38 1.745 میلیون 131,000 1.856 میلیون 20,000
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,824 182.00 5.00 3,749 107.00 2.94 10:20 340 3.03 میلیون 11.51 میلیارد 8,277.57 3,642 3,720 3,640 3,824 1 1,675 3,607 1 3,583 3,642 13.164 هزار میلیارد 21.863 میلیون 14.103 میلیون 3.5 میلیون 8.742 میلیون 5.361 میلیون 6.458 میلیون 525,394 25.07 2.46 2.03 3.773 میلیون - 3.746 میلیون 26,419
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,249 107.00 5.00 2,203 61.00 2.85 10:22 135 4.48 میلیون 10.03 میلیارد 33,664.43 2,142 2,109 2,109 2,249 17 2,117,533 2,170 1 2,500 2,190 11.035 هزار میلیارد 12.898 میلیون 7.442 میلیون 3.9 میلیون 1.883 میلیون 5.559 میلیون 2.811 میلیون 2.729 میلیون 3.15 1.98 3.92 8.543 میلیون 5.181 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,740 99.00 3.75 2,715 74.00 2.80 1400/10/29 - - - 7,509.45 2,641 2,697 2,620 2,768 3 528,139 2,736 4 192,715 2,740 8.145 هزار میلیارد 9.706 میلیون 7.957 میلیون 3 میلیون 1.561 میلیون 5.705 میلیون 3.851 میلیون 3.8 میلیون 2.73 1.43 2.11 14.323 میلیون 4.165 میلیون 17.353 میلیون 1.136 میلیون
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 6,470 280.00 4.52 6,360 170.00 2.75 10:23 241 1.62 میلیون 10.41 میلیارد 6,751.28 6,190 6,300 6,300 6,490 1 2,000 6,210 1 3,260 6,300 7.187 هزار میلیارد 9.668 میلیون 4.383 میلیون 770,000 2.492 میلیون 1.665 میلیون 6.757 میلیون 739,563 9.14 4.31 1.06 2.779 میلیون - 2.517 میلیون 261,740
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/3 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,085 161.00 4.10 4,029 105.00 2.68 10:23 426 3.58 میلیون 14.48 میلیارد 8,766.73 3,924 4,080 3,965 4,112 39 5,972,831 3,971 1 261 4,177 33.103 هزار میلیارد 48.068 میلیون 28.127 میلیون 8.2 میلیون 15.039 میلیون 13.318 میلیون 16.597 میلیون 3.805 میلیون - 2.48 1.99 14.331 میلیون 100,000 11.362 میلیون 3.068 میلیون
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/3 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون