همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غمینوح

صنایع غذایی مینو شرق (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,344 1,883.00 22.26 10,344 1,883.00 22.26 1399/12/18 - - - 118,028.09 8,461 10,900 - - 0 0 0 1 989,450 10,344 2.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550 10,000 - 10,550
زگلدشتح

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,149 807.00 15.11 6,131 789.00 14.77 1400/03/3 - - - 8,599.76 5,342 7,720 5,890 6,200 3 150,000 6,150 2 3,253 6,150 2.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
شجمح

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,400 233.00 2.85 8,902 735.00 9.00 1399/12/23 3 3,570 31.78 میلیون - 8,167 9,010 8,700 9,010 1 770 8,180 1 196,430 8,500 64.077 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,570 - - 3,570
ساذریح

آذریت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,860 444.00 5.99 7,860 444.00 5.99 1399/12/6 98 1.598 میلیون 12.56 میلیارد - 7,416 7,860 7,860 7,860 0 0 0 0 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.598 میلیون - - 1.598 میلیون
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/3 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,588 694.00 4.99 14,588 694.00 4.99 1400/03/29 38,917 31.44 میلیون 458.65 میلیارد - 13,894 14,588 14,588 14,588 1362 15,743,310 13,894 2 54 13,894 7.294 هزار میلیارد 8.395 میلیون 2.169 میلیون 500,000 1.101 میلیون 1.068 میلیون 4.111 میلیون 529,709 13.77 6.83 1.77 11.959 میلیون 298,765 2.055 میلیون 10.203 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 13,596 647.00 5.00 13,587 638.00 4.93 1400/03/29 1,014 11.85 میلیون 161.03 میلیارد 11,688.66 12,949 13,450 13,330 13,596 1 3,774 13,190 11 4,807 13,804 88.112 هزار میلیارد 137.258 میلیون 70.021 میلیون 6.485 میلیون 49.146 میلیون 20.875 میلیون 34.082 میلیون 13.034 میلیون 6.76 4.22 2.59 8.975 میلیون 1.787 میلیون 9.778 میلیون 984,532
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 18,389 875.00 5.00 18,376 862.00 4.92 1400/03/29 899 3.04 میلیون 55.95 میلیارد 3,386.88 17,514 18,389 18,145 18,389 69 1,041,695 18,141 1 265 19,530 27.564 هزار میلیارد 47.371 میلیون 46.083 میلیون 1.5 میلیون 19.807 میلیون 26.276 میلیون 17.271 میلیون 1.795 میلیون 15.36 1.05 1.6 3.548 میلیون 340,000 2.636 میلیون 1.252 میلیون
تشتادح

اشتاد ایران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,600 166.00 1.59 10,912 478.00 4.58 1399/09/1 36 161,423 1.76 میلیارد - 10,434 10,980 10,895 11,126 6 54,830 10,211 1 180,258 10,895 13.859 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 151,225 - - 151,225
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,714 700.00 5.00 14,639 625.00 4.46 1400/03/29 26,297 14.9 میلیون 218.09 میلیارد 1,275.43 14,014 14,600 14,038 14,714 124 542,994 14,038 1 27 14,038 7.32 هزار میلیارد 8.495 میلیون 2.232 میلیون 500,000 1.176 میلیون 1.056 میلیون 4.357 میلیون 533,768 13.71 6.93 1.68 14.702 میلیون 168,626 8.782 میلیون 6.089 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 6,402 304.00 4.99 6,368 270.00 4.43 1400/03/29 790 6.49 میلیون 41.32 میلیارد 8,213.37 6,098 6,170 6,002 6,402 7 59,871 6,137 1 10,000 6,199 5.094 هزار میلیارد 6.845 میلیون 3.783 میلیون 800,000 1.751 میلیون 2.032 میلیون 3.266 میلیون 814,407 6.26 2.51 1.56 3.741 میلیون 600,000 3.241 میلیون 1.1 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 30,835 1,468.00 5.00 30,656 1,289.00 4.39 1400/03/29 3,519 6.46 میلیون 197.94 میلیارد 1,834.83 29,367 30,158 30,000 30,835 155 928,559 30,178 1 3,000 30,178 27.59 هزار میلیارد 27.922 میلیون 5.637 میلیون 600,000 331,864 5.305 میلیون 5.375 میلیون 4.163 میلیون 6.63 5.2 5.13 5.99 میلیون 51,886 5.646 میلیون 395,388
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 19,112 910.00 5.00 18,919 717.00 3.94 1400/03/29 361 963,240 18.22 میلیارد 2,668.25 18,202 17,320 17,320 19,112 1 29,385 17,760 1 500 18,199 38.879 هزار میلیارد 73.508 میلیون 45.034 میلیون 2.055 میلیون 34.629 میلیون 10.405 میلیون 16.719 میلیون 7.401 میلیون 5.25 3.59 2.25 387,717 42,519 430,236 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,304 300.00 5.00 6,230 226.00 3.76 1400/03/29 839 9.48 میلیون 59.08 میلیارد 11,301.56 6,004 6,120 6,000 6,304 1 5,264 6,059 1 2,000 6,160 19.307 هزار میلیارد 22.377 میلیون 7.896 میلیون 500,000 3.07 میلیون 4.826 میلیون 4.435 میلیون 1.226 میلیون 15.75 4 4.35 9.216 میلیون 3.277 میلیون 9.843 میلیون 2.65 میلیون
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 60,431 2,877.00 5.00 59,643 2,089.00 3.63 1400/03/29 2,488 657,160 39.2 میلیارد 264.13 57,554 58,390 56,100 60,431 44 73,671 58,372 1 13 58,580 30.418 هزار میلیارد 39.082 میلیون 13.328 میلیون 510,000 8.665 میلیون 4.663 میلیون 13.099 میلیون 3.22 میلیون 9.45 6.52 2.32 418,591 20,000 370,265 68,326
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 21,531 1,025.00 5.00 21,229 723.00 3.53 1400/03/26 - - - 3,814.13 20,506 20,110 20,091 21,531 1 545 21,531 2 500 23,094 22.927 هزار میلیارد 24.327 میلیون 4.125 میلیون 1.08 میلیون 1.4 میلیون 2.725 میلیون 4.735 میلیون 1.429 میلیون 16.04 8.41 4.84 301,830 937,763 1.059 میلیون 180,933
تراک

ماشین آلات تراکتورسازی ایران

سهام فرابورس 1,916 174.00 9.99 1,803 61.00 3.50 1396/02/16 23 112,419 202.66 میلیون - 1,742 1,900 1,749 1,916 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 112,419 - 112,419 -
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 13,300 354.00 2.73 13,393 447.00 3.45 1400/03/29 1,979 7.63 میلیون 102.23 میلیارد 3,856.88 12,946 13,100 12,592 13,593 1 1,000 13,251 1 13,000 13,260 14.063 هزار میلیارد 15.422 میلیون 4.033 میلیون 1.05 میلیون 1.36 میلیون 2.673 میلیون 4.247 میلیون 1.558 میلیون 9.03 5.26 3.31 7.202 میلیون 2.561 میلیون 9.5 میلیون 263,248
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,818 636.00 3.00 21,908 726.00 3.43 1400/03/29 928 3.19 میلیون 69.97 میلیارد 3,441.86 21,182 21,186 21,186 22,190 1 950 20,986 1 6,129 21,250 54.77 هزار میلیارد - - 2.5 میلیون - - 22.546 میلیون 11.808 میلیون 4.64 - 2.44 3.124 میلیون 1.749 میلیون 2.816 میلیون 2.056 میلیون
کایتاح

ایتالران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 14,529 423.00 3.00 14,529 423.00 3.00 1399/09/11 40 246,702 3.58 میلیارد - 14,106 14,529 14,529 14,529 2 2,700 13,701 0 0 0 1.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,197 208,505 246,702 -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 9,651 146.00 1.54 9,778 273.00 2.87 1400/03/29 1,257 4.95 میلیون 48.36 میلیارد 3,934.73 9,505 9,910 9,252 9,980 73 1,612,547 9,653 1 510 10,127 6.845 هزار میلیارد 9.609 میلیون 3.48 میلیون 200,000 2.765 میلیون 715,750 1.909 میلیون 417,451 16.4 9.56 3.59 4.25 میلیون - 3.386 میلیون 864,454
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,129 91.00 4.47 2,094 56.00 2.75 1400/03/29 1,162 12.82 میلیون 26.83 میلیارد 11,029.21 2,038 2,050 2,050 2,135 2 40,000 2,028 1 751 2,030 50.56 هزار میلیارد 53.205 میلیون 31.237 میلیون 24.145 میلیون 2.645 میلیون 28.592 میلیون 3.714 میلیون 1.983 میلیون 25.5 1.77 13.61 10.291 میلیون 5,000 10.296 میلیون -
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/3 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/3 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 26,644 1,268.00 5.00 26,041 665.00 2.62 1400/03/29 190 309,930 8.26 میلیارد 1,631.21 25,376 26,644 26,644 26,644 2 20,694 26,644 2 7,380 26,644 3.906 هزار میلیارد 4.513 میلیون 1.193 میلیون 150,000 606,821 585,938 1.097 میلیون 308,215 12.67 6.67 3.56 1.857 میلیون - 1.772 میلیون 85,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,480 107.00 3.17 3,446 73.00 2.16 1400/03/29 3,885 62.01 میلیون 213.64 میلیارد 15,960.22 3,373 3,400 3,350 3,520 1 10,000 3,356 1 10,000 3,364 211.941 هزار میلیارد 345.714 میلیون 205.845 میلیون 61.504 میلیون 133.773 میلیون 72.072 میلیون 200.419 میلیون 15.095 میلیون 14.04 2.94 1.06 42.39 میلیون 28.175 میلیون 67.679 میلیون 2.886 میلیون
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 81,790 2,651.00 3.35 80,836 1,697.00 2.14 1400/03/25 - - - 923.08 79,139 79,211 78,851 82,000 1 796 81,490 1 9,958 81,790 40.418 هزار میلیارد 42.945 میلیون 7.861 میلیون 330,000 2.527 میلیون 5.333 میلیون 14.35 میلیون 4.668 میلیون 8.66 7.58 2.82 485,540 - 359,573 125,967
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,110 64.00 3.13 2,086 40.00 1.96 1400/03/29 679 12.29 میلیون 25.63 میلیارد 18,100.82 2,046 2,007 2,007 2,140 1 200,000 2,030 5 382,553 2,030 7.988 هزار میلیارد 8.374 میلیون 4.128 میلیون 3.829 میلیون 386,428 3.742 میلیون 272,710 -106,804 -74.79 2.13 29.29 22.589 میلیون 6.32 میلیون 28.529 میلیون 380,347
وآداک

صنعت و تجارت آداک

سهام فرابورس 11,548 336.00 3.00 11,419 207.00 1.85 1398/09/2 232 268,112 3.06 میلیارد - 11,212 11,474 11,000 11,548 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 268,112 - 268,112 -
زفکاح

کشت و دامداری فکا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,598 26.00 0.34 7,704 132.00 1.74 1400/01/18 - - - 5,280.8 7,572 7,499 7,500 7,950 2 6,252 7,597 1 49,970 7,598 9.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.531 میلیون 3.241 میلیون 8.771 میلیون -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 13,680 375.00 2.67 14,268 213.00 1.52 1400/03/29 1,833 10.74 میلیون 153.3 میلیارد 5,861.61 14,055 14,757 13,511 14,757 125 4,685,975 14,055 1 5,000 14,300 45.658 هزار میلیارد 50.618 میلیون 12.594 میلیون 3.2 میلیون 4.961 میلیون 7.633 میلیون 9.401 میلیون 3.193 میلیون 14.3 5.98 4.87 1.445 میلیون - 1.445 میلیون -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,866 174.00 2.60 6,789 97.00 1.45 1400/03/29 436 2.64 میلیون 17.9 میلیارد 6,046.71 6,692 6,850 6,741 6,866 2 110,800 6,830 2 24,550 6,839 34.624 هزار میلیارد 41.305 میلیون 18.8 میلیون 5.1 میلیون 6.681 میلیون 12.119 میلیون 1.777 میلیون -1,320,456 -26.22 2.86 19.48 1.53 میلیون 1.065 میلیون 2.418 میلیون 176,979
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 74,520 1,064.00 1.45 74,456 1,000.00 1.36 1400/03/29 232 180,414 13.71 میلیارد 777.65 73,456 75,000 73,000 77,123 1 54,255 73,600 2 1,950 74,479 85.135 هزار میلیارد 107.708 میلیون 34.644 میلیون 1.143 میلیون 22.573 میلیون 12.07 میلیون 123.726 میلیون 9.214 میلیون 9.24 7.05 0.69 262,523 82,357 232,554 112,326
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 16,400 595.00 3.76 16,005 200.00 1.27 1400/03/29 199 484,160 7.84 میلیارد 2,432.96 15,805 16,290 16,000 16,400 1 373 15,702 2 2,388 15,940 38.412 هزار میلیارد 52.573 میلیون 21.302 میلیون 2.4 میلیون 14.161 میلیون 7.141 میلیون 49.199 میلیون 2.909 میلیون 13.2 5.38 0.78 293,288 14,855 293,143 15,000
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 18,180 63.00 0.35 18,345 228.00 1.26 1400/03/29 495 1.2 میلیون 22.08 میلیارد 2,431.49 18,117 18,117 18,100 18,790 3 28,229 18,070 2 1,607 18,089 18.345 هزار میلیارد 19.69 میلیون 4.518 میلیون 1,000,000 1.345 میلیون 3.174 میلیون 2.594 میلیون 1.685 میلیون 10.89 5.78 7.07 909,257 414,334 1.324 میلیون -
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 27,490 1,144.00 4.34 26,670 324.00 1.23 1400/03/29 232 214,980 5.85 میلیارد 926.64 26,346 26,420 26,400 27,500 1 58 26,050 2 3,590 26,400 14.402 هزار میلیارد 15.403 میلیون 3.878 میلیون 540,000 1.001 میلیون 2.877 میلیون 5.828 میلیون 1.761 میلیون 8.18 5.01 2.48 209,659 171,005 364,664 16,000
اجاد42

اجاره دولت واجد شرایط خاص991224

اوراق فرابورس 991,000 11,000.00 1.12 991,000 11,000.00 1.12 1399/10/10 1 4,000 3.96 میلیارد - 980,000 991,000 991,000 991,000 1 25,000 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 94,210 1,647.00 1.78 93,507 944.00 1.02 1400/03/29 224 161,390 15.33 میلیارد 720.49 92,563 95,900 91,582 97,191 3 2,097 94,000 2 990 94,824 96.083 هزار میلیارد 124.967 میلیون 47.354 میلیون 1.028 میلیون 28.884 میلیون 18.47 میلیون 126.254 میلیون 13.304 میلیون 7.22 5.2 0.76 257,393 34,895 103,513 188,775
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 2,667 15.00 0.57 2,676 24.00 0.90 1400/03/29 819 8.33 میلیون 22.29 میلیارد 10,173.1 2,652 2,700 2,630 2,720 5 137,388 2,640 1 4,900 2,641 10.056 هزار میلیارد 12.064 میلیون 6.787 میلیون 3.758 میلیون 2.008 میلیون 4.779 میلیون 1.589 میلیون 1.417 میلیون 7.1 2.1 6.33 15.06 میلیون 543,820 15.604 میلیون -