همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضخاور121

اختیارخ خاور-3800-14030115

اختیار معامله فرابورس 844 444.00 111.00 844 444.00 111.00 11:58 1 1 844 - 400 844 844 844 1 10 255 1 200 850 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضخپارس1202

اختیارخ خپارس-1400-14021220

اختیار معامله فرابورس 104 14.00 15.56 128 38.00 42.22 11:48 12 4,606 587,825 - 90 170 104 170 1 1 100 1 1,000 140 - - - - - - - - - - - 4,606 - 2,816 1,790
ضکرمان1208

اختیارخ کرمان-1600-14021214

اختیار معامله فرابورس 148 42.00 39.62 148 42.00 39.62 12:16 3 52 7,673 - 106 185 88 185 1 30 67 1 100 149 - - - - - - - - - - - 52 - 52 -
ضخاور118

اختیارخ خاور-3200-14030115

اختیار معامله فرابورس 1,120 194.00 20.95 1,134 208.00 22.46 12:26 162 6,992 7.93 میلیون - 926 1,190 1,020 1,200 1 389 1,080 1 1 1,130 - - - - - - - - - - - 6,392 600 6,592 400
ضکرمان1205

اختیارخ کرمان-1300-14021214

اختیار معامله فرابورس 201 30.00 17.54 201 30.00 17.54 12:28 32 2,251 452,469 - 171 280 180 280 1 100 180 1 37 201 - - - - - - - - - - - 2,251 - 2,251 -
ضخپارس1200

اختیارخ خپارس-1200-14021220

اختیار معامله فرابورس 232 20.00 9.43 236 24.00 11.32 12:29 411 63,815 15.07 میلیون - 212 221 220 276 1 90 230 1 390 232 - - - - - - - - - - - 63,815 - 55,815 8,000
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,878 253.00 6.98 3,870 245.00 6.76 12:29 9,130 365.477 میلیون 1.414 هزار میلیارد 47,897.58 3,625 3,790 3,740 3,878 76 4,324,134 3,878 2 55,924 3,900 334.216 هزار میلیارد 530.458 میلیون 348.291 میلیون 86.361 میلیون 196.241 میلیون 152.05 میلیون 398.783 میلیون 72.66 میلیون 4.6 2.21 0.84 311.127 میلیون 54.35 میلیون 282.833 میلیون 82.643 میلیون
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 7,730 500.00 6.92 7,710 480.00 6.64 12:27 911 14.101 میلیون 108.66 میلیارد 15,478.3 7,230 7,620 7,260 7,730 12 160,994 7,730 1 800 7,810 8.712 هزار میلیارد 11.632 میلیون 4.443 میلیون 1.13 میلیون 2.942 میلیون 1.501 میلیون 3.297 میلیون -316,815 -27.5 5.81 2.64 13.801 میلیون 300,000 13.101 میلیون 1,000,000
ضکرمان1204

اختیارخ کرمان-1200-14021214

اختیار معامله فرابورس 210 52.00 19.85 279 17.00 6.49 12:27 5 83 23,129 - 262 110 110 349 2 51 200 1 177 450 - - - - - - - - - - - 83 - 83 -
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 4,914 321.00 6.99 4,875 282.00 6.14 12:29 1,098 15.07 میلیون 73.46 میلیارد 13,724.5 4,593 4,600 4,600 4,914 15 224,521 4,914 2 1,077 4,917 7.313 هزار میلیارد 10.173 میلیون 5.315 میلیون 1.5 میلیون 2.887 میلیون 2.428 میلیون 7.592 میلیون 899,673 8.14 3.01 0.96 14.466 میلیون 603,501 11.696 میلیون 3.373 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,868 187.00 6.98 2,839 158.00 5.89 12:29 1,647 39.798 میلیون 113.01 میلیارد 24,163.87 2,681 2,630 2,630 2,868 1 3,457 2,865 1 6,000 2,890 14.195 هزار میلیارد 16.502 میلیون 11.075 میلیون 5 میلیون 2.307 میلیون 8.768 میلیون 4.528 میلیون 4.396 میلیون 3.05 1.53 2.96 39.798 میلیون - 31.012 میلیون 8.786 میلیون
وطوبی

سر. اقتصاد شهر طوبی

سهام فرابورس 2,573 168.00 6.99 2,544 139.00 5.78 12:25 1,281 55.942 میلیون 142.31 میلیارد 43,670.33 2,405 2,449 2,405 2,573 34 3,827,099 2,573 1 20,000 2,580 7.632 هزار میلیارد 8.001 میلیون 4.901 میلیون 3 میلیون 374,540 4.526 میلیون 1.425 میلیون 1.347 میلیون 5.66 1.69 5.36 55.657 میلیون 284,400 43.783 میلیون 12.159 میلیون
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 6,120 400.00 6.99 6,050 330.00 5.77 12:29 1,708 29.843 میلیون 180.47 میلیارد 17,472.6 5,720 6,120 5,850 6,120 19 215,600 6,120 1 3,574 6,490 6.655 هزار میلیارد 7.041 میلیون 1.373 میلیون 673,597 419,233 954,142 829,912 228,122 29.17 6.97 8.02 28.14 میلیون 1.704 میلیون 26.334 میلیون 3.509 میلیون
انتخاب

انتخاب الکترونیک آرمان

سهام فرابورس 29,450 1,900.00 6.90 29,100 1,550.00 5.63 12:29 1,134 5.854 میلیون 170.42 میلیارد 5,162.38 27,550 27,600 27,600 29,450 1 152 29,300 10 417,720 29,450 291 هزار میلیارد 360.534 میلیون 96.476 میلیون 10 میلیون 69.534 میلیون 26.942 میلیون 165.879 میلیون 38.531 میلیون 7.55 10.8 1.75 5.319 میلیون 535,404 2.868 میلیون 2.986 میلیون
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 75,900 4,950.00 6.98 74,850 3,900.00 5.50 12:29 2,247 4.373 میلیون 327.35 میلیارد 1,946.13 70,950 66,950 66,950 75,900 2 10,067 75,850 1 1,000 77,100 18.713 هزار میلیارد 19.124 میلیون 2.049 میلیون 250,000 411,925 1.637 میلیون 516,051 334,156 53.08 10.84 34.37 4.373 میلیون - 4.341 میلیون 32,000
غگز

گز سکه

سهام فرابورس 5,530 263.00 4.99 5,530 263.00 4.99 12:10 39 577,639 3.19 میلیارد - 5,267 5,530 5,529 5,530 13 277,908 5,530 1 3,000 5,780 2.152 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 577,639 - 577,639 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,050 280.00 4.85 6,050 280.00 4.85 12:29 262 5.769 میلیون 34.9 میلیارد 22,017.56 5,770 5,860 5,860 6,050 52 4,853,458 6,050 0 0 0 42.35 هزار میلیارد 54.748 میلیون 22.612 میلیون 7 میلیون 12.398 میلیون 10.214 میلیون 26.003 میلیون 2.881 میلیون 14.7 4.16 1.63 5.769 میلیون - 3.12 میلیون 2.649 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,410 350.00 4.96 7,400 340.00 4.82 12:29 454 12.631 میلیون 93.46 میلیارد 27,821.14 7,060 7,180 7,100 7,410 78 3,584,702 7,410 1 5,000 7,680 37 هزار میلیارد 85.313 میلیون 59.308 میلیون 5 میلیون 48.313 میلیون 10.995 میلیون 128.316 میلیون 5.136 میلیون 7.2 3.37 0.29 12.631 میلیون - 3.971 میلیون 8.66 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 4,187 194.00 4.86 4,184 191.00 4.78 12:29 773 11.927 میلیون 49.9 میلیارد 15,429.22 3,993 4,080 4,071 4,192 1 1,204 4,173 1 9,812 4,188 25.104 هزار میلیارد 59.879 میلیون 32.536 میلیون 6 میلیون 34.775 میلیون -2,238,308 19.005 میلیون -9,180,896 -2.73 -11.22 1.32 11.927 میلیون - 10.233 میلیون 1.693 میلیون
رماس

رماس

صندوق فرابورس 15,940 804.00 5.31 15,819 683.00 4.51 14:20 92 268,583 4.25 میلیارد - 15,136 15,450 15,150 16,400 1 6,480 15,775 3 770 15,939 - - - - - - - - - - - 110,598 157,985 217,126 51,457
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,940 140.00 5.00 2,925 125.00 4.46 12:27 527 13.851 میلیون 40.51 میلیارد 26,283.42 2,800 2,778 2,777 2,940 23 787,040 2,940 1 1,700 2,957 58.5 هزار میلیارد 822.429 میلیون 727.77 میلیون 10 میلیون 763.929 میلیون -36,159,454 105.532 میلیون -17,019,004 -3.44 -1.62 0.56 13.651 میلیون 200,000 7.985 میلیون 5.866 میلیون
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 13,760 650.00 4.96 13,690 580.00 4.42 12:29 409 5.069 میلیون 69.39 میلیارد 12,394.44 13,110 12,810 12,810 13,760 9 415,216 13,760 0 0 0 12.321 هزار میلیارد 14.635 میلیون 4.603 میلیون 900,000 2.341 میلیون 2.262 میلیون 8.589 میلیون 816,470 15.09 5.45 1.43 5.069 میلیون - 4.489 میلیون 580,000
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 7,020 330.00 4.93 6,980 290.00 4.33 12:29 1,212 25.841 میلیون 180.41 میلیارد 21,320.66 6,690 6,850 6,740 7,020 6 1,086,074 7,020 3 12,900 7,060 58.379 هزار میلیارد 103.548 میلیون 66.238 میلیون 8.364 میلیون 45.168 میلیون 21.07 میلیون 54.83 میلیون 6.719 میلیون 8.69 2.77 1.06 12.212 میلیون 13.629 میلیون 23.44 میلیون 2.401 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,351 114.00 3.52 3,374 137.00 4.23 12:29 845 15.379 میلیون 51.89 میلیارد 18,199.96 3,237 3,300 3,290 3,457 1 91,165 3,351 1 42,494 3,365 23.271 هزار میلیارد 26.657 میلیون 13.604 میلیون 6.897 میلیون 3.386 میلیون 10.219 میلیون 11.518 میلیون 3.071 میلیون 7.58 2.28 2.02 9.388 میلیون 5.991 میلیون 14.626 میلیون 753,208
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 5,290 249.00 4.94 5,250 209.00 4.15 12:29 1,547 50.523 میلیون 265.29 میلیارد 32,658.78 5,041 5,110 5,070 5,290 16 802,228 5,290 2 1,232 5,310 26.25 هزار میلیارد 27.098 میلیون 15.122 میلیون 5 میلیون 848,120 14.273 میلیون 7.817 میلیون 7.506 میلیون 3.5 1.84 3.36 50.523 میلیون - 20.57 میلیون 29.953 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 44,900 1,950.00 4.54 44,700 1,750.00 4.07 12:29 3,649 11.499 میلیون 514.2 میلیارد 3,151.17 42,950 43,650 43,650 45,700 3 2,655 44,850 3 1,550 44,900 134.1 هزار میلیارد 137.186 میلیون 10.821 میلیون 3 میلیون 3.086 میلیون 7.735 میلیون 4.466 میلیون 11.269 میلیون 11.9 17.34 30.02 8.512 میلیون 2.987 میلیون 5.227 میلیون 6.271 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,330 300.00 4.27 7,310 280.00 3.98 12:28 885 12.598 میلیون 92.06 میلیارد 14,235.31 7,030 7,010 7,010 7,380 2 2,083 7,310 3 104,631 7,370 56.492 هزار میلیارد 67.257 میلیون 27.998 میلیون 7.728 میلیون 10.766 میلیون 17.232 میلیون 8.14 میلیون 4.332 میلیون 13.04 3.28 6.94 12.173 میلیون 425,226 10.846 میلیون 1.752 میلیون
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 13,390 280.00 2.14 13,630 520.00 3.97 12:29 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 6,501.35 13,110 14,000 13,250 14,000 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 29.191 میلیون 7.629 میلیون 1.8 میلیون 4.657 میلیون 2.973 میلیون 8.064 میلیون 1.04 میلیون 23.58 8.25 3.04 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 17,190 810.00 4.95 17,030 650.00 3.97 12:29 321 1.083 میلیون 18.45 میلیارد 3,374.44 16,380 16,690 16,590 17,190 1 700 16,920 1 10,000 17,190 64.714 هزار میلیارد 164.792 میلیون 110.431 میلیون 2.4 میلیون 100.078 میلیون 10.353 میلیون 190.485 میلیون 6.637 میلیون 9.75 6.25 0.34 853,005 230,189 764,477 318,717
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,775 119.00 4.48 2,758 102.00 3.84 12:29 875 29.338 میلیون 80.91 میلیارد 33,528.88 2,656 2,625 2,625 2,788 1 7,091 2,775 1 100,000 2,784 10.561 هزار میلیارد 11.425 میلیون 5.449 میلیون 3.829 میلیون 848,668 4.6 میلیون 2.462 میلیون 850,051 12.42 2.3 4.29 27.834 میلیون 1.504 میلیون 26.806 میلیون 2.532 میلیون
توان

توان

صندوق فرابورس 17,731 313.00 1.80 18,075 657.00 3.77 14:50 5,767 45.773 میلیون 827.35 میلیارد - 17,418 17,700 17,620 18,500 1 172 17,735 2 222,122 17,742 - - - - - - - - - - - 40.023 میلیون 5.566 میلیون 41.143 میلیون 4.445 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 14,900 970.00 6.96 14,450 520.00 3.73 12:29 882 8.227 میلیون 118.89 میلیارد 9,327.76 13,930 13,930 13,930 14,900 9 138,279 14,900 1 1,000 15,000 14.45 هزار میلیارد 18.407 میلیون 5.18 میلیون 1,000,000 3.957 میلیون 1.224 میلیون 2.525 میلیون 129,674 111.43 11.81 5.72 8.026 میلیون 201,068 7.676 میلیون 551,057
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام فرابورس 70,550 3,300.00 4.91 69,750 2,500.00 3.72 12:29 383 1.173 میلیون 81.84 میلیارد 3,063.37 67,250 67,250 67,050 70,600 1 896 70,150 3 76,056 70,600 16.74 هزار میلیارد 19.584 میلیون 7.812 میلیون 240,000 2.844 میلیون 4.967 میلیون 6.294 میلیون 1.457 میلیون 11.49 3.37 2.66 429,678 743,594 619,818 553,454
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,791 228.00 5.00 4,729 166.00 3.64 12:29 1,484 45.67 میلیون 215.97 میلیارد 30,775.26 4,563 4,510 4,510 4,791 14 433,934 4,791 1 3,000 4,817 67.152 هزار میلیارد 74.588 میلیون 29.047 میلیون 14.2 میلیون 7.436 میلیون 21.61 میلیون - 3.938 میلیون 17.05 3.11 - 40.918 میلیون 4.753 میلیون 30.368 میلیون 15.302 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 21,500 550.00 2.63 21,700 750.00 3.58 12:29 1,286 3.779 میلیون 82.02 میلیارد 2,938.79 20,950 21,050 21,050 22,300 5 21,064 21,450 4 32,120 21,700 75.95 هزار میلیارد 100.944 میلیون 37.448 میلیون 3.5 میلیون 24.994 میلیون 12.454 میلیون 35.81 میلیون 12.127 میلیون 6.26 6.1 2.12 2.748 میلیون 1.031 میلیون 1.775 میلیون 2.004 میلیون
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 9,540 310.00 3.36 9,560 330.00 3.58 12:29 511 4.128 میلیون 39.48 میلیارد 8,078.98 9,230 9,160 9,160 9,690 1 5,000 9,500 1 1,000 9,620 62.14 هزار میلیارد 67.592 میلیون 18.518 میلیون 6.5 میلیون 5.452 میلیون 13.066 میلیون 7.045 میلیون 6.872 میلیون 9.04 4.76 8.82 2.728 میلیون 1.4 میلیون 2.03 میلیون 2.099 میلیون
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 13,170 329.00 2.56 13,297 456.00 3.55 14:21 99 3.79 میلیون 50.4 میلیارد - 12,841 12,931 12,920 13,303 2 840 13,116 1 8 13,164 - - - - - - - - - - - 66,411 3.724 میلیون 145,201 3.645 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 4,675 107.00 2.34 4,729 161.00 3.52 12:29 968 16.243 میلیون 76.82 میلیارد 16,780.15 4,568 4,698 4,644 4,796 2 14,133 4,654 1 24,800 4,697 19.389 هزار میلیارد 28.203 میلیون 15.813 میلیون 4.1 میلیون 8.814 میلیون 6.999 میلیون 30.548 میلیون 1.697 میلیون 11.43 2.77 0.63 13.548 میلیون 2.695 میلیون 12.157 میلیون 4.086 میلیون
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام فرابورس 14,320 680.00 4.99 14,120 480.00 3.52 12:29 406 6.969 میلیون 98.39 میلیارد 17,165.62 13,640 13,760 13,550 14,320 57 4,261,115 14,320 1 48 14,390 22.592 هزار میلیارد 31.577 میلیون 12.197 میلیون 1.6 میلیون 8.985 میلیون 3.211 میلیون 5.519 میلیون 1.55 میلیون 14.58 7.04 4.09 6.542 میلیون 427,556 5.07 میلیون 1.9 میلیون
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,393 90.00 3.91 2,383 80.00 3.47 12:29 349 4.791 میلیون 11.42 میلیارد 13,726.88 2,303 2,357 2,345 2,405 1 23,939 2,393 16 2,792,924 2,394 147.746 هزار میلیارد 153.107 میلیون 74.198 میلیون 62 میلیون 5.361 میلیون 68.837 میلیون 9.106 میلیون 8.547 میلیون 17.29 2.15 16.22 4.791 میلیون - 4.35 میلیون 440,891
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 120,950 3,800.00 3.24 121,200 4,050.00 3.46 12:28 102 23,604 2.86 میلیارد 229.81 117,150 124,000 119,250 124,000 2 150 120,300 4 4,014 121,000 10.181 هزار میلیارد 11.388 میلیون 2.075 میلیون 84,000 1.198 میلیون 876,436 2.241 میلیون 290,158 35.1 11.62 4.54 23,604 - 20,244 3,360
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 27,150 1,000.00 3.82 27,050 900.00 3.44 12:29 472 2.99 میلیون 80.87 میلیارد 6,334.44 26,150 26,600 26,600 27,400 2 8,172 27,150 4 25,428 27,250 67.493 هزار میلیارد 77.361 میلیون 20.625 میلیون 2.495 میلیون 9.868 میلیون 10.757 میلیون 24.552 میلیون 8.647 میلیون 7.81 6.27 2.75 2.627 میلیون 362,915 2.049 میلیون 940,425
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,651 22.00 0.48 4,783 154.00 3.33 12:29 565 9.521 میلیون 45.54 میلیارد 16,850.5 4,629 4,899 4,633 4,899 1 2,950 4,632 2 25,000 4,713 11.479 هزار میلیارد 22.02 میلیون 14.375 میلیون 2.4 میلیون 10.541 میلیون 3.835 میلیون 6.885 میلیون 1.274 میلیون 9.01 2.99 1.67 9.115 میلیون 405,342 8.968 میلیون 552,085
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 10,100 430.00 4.45 9,990 320.00 3.31 12:29 696 10.265 میلیون 102.54 میلیارد 14,748.77 9,670 9,780 9,710 10,100 4 570,730 10,000 7 277,442 10,100 14.985 هزار میلیارد 17.139 میلیون 6.151 میلیون 1.5 میلیون 2.154 میلیون 3.997 میلیون 8.906 میلیون 2.22 میلیون 6.75 3.75 1.68 6.775 میلیون 3.49 میلیون 3.907 میلیون 6.358 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 16,320 560.00 3.55 16,280 520.00 3.30 12:29 1,107 3.985 میلیون 64.87 میلیارد 3,599.57 15,760 16,000 15,950 16,490 4 8,111 16,300 5 26,444 16,350 390.031 هزار میلیارد 463.483 میلیون 146.015 میلیون 23.958 میلیون 73.452 میلیون 72.563 میلیون 253.287 میلیون 57.452 میلیون 6.79 5.38 1.54 2.228 میلیون 1.757 میلیون 3.508 میلیون 477,000
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق فرابورس 183,085 3,261.00 1.81 185,459 5,635.00 3.13 13:53 68 46,654 8.65 میلیارد - 179,824 182,768 182,768 185,999 3 974 182,850 1 100 183,466 - - - - - - - - - - - 45,918 736 3,600 43,054
غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

سهام فرابورس 6,030 200.00 3.43 6,010 180.00 3.09 12:29 978 11.011 میلیون 66.17 میلیارد 11,258.18 5,830 5,920 5,840 6,110 1 5,800 5,980 1 1,000 6,040 12.02 هزار میلیارد 14.168 میلیون 4.994 میلیون 2 میلیون 2.148 میلیون 2.845 میلیون 20.329 میلیون 1.198 میلیون 10.04 4.22 0.59 10.802 میلیون 208,726 10.906 میلیون 105,000
پادا

پادا

صندوق فرابورس 141,473 2,941.00 2.12 142,728 4,196.00 3.03 12:31 32 14,593 2.08 میلیارد - 138,532 139,501 139,501 143,218 1 665 141,737 2 25,120 142,412 - - - - - - - - - - - 5,428 9,165 9,296 5,297
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,840 183.00 3.93 4,798 141.00 3.03 12:29 815 14.832 میلیون 71.16 میلیارد 18,199.01 4,657 4,658 4,658 4,860 1 6,810 4,810 2 102,200 4,850 6.333 هزار میلیارد 6.979 میلیون 4.452 میلیون 1.32 میلیون 652,106 3.8 میلیون 1.73 میلیون 1.59 میلیون 3.98 1.67 3.66 14.832 میلیون - 14.771 میلیون 61,666
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,687 78.00 2.99 2,687 78.00 2.99 12:26 436 24.84 میلیون 66.74 میلیارد - 2,609 2,687 2,687 2,687 233 39,376,145 2,687 0 0 0 56.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.84 میلیون 2 میلیون 20.84 میلیون 4 میلیون
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 3,793 110.00 2.99 3,793 110.00 2.99 12:29 52 1.597 میلیون 6.06 میلیارد - 3,683 3,793 3,793 3,793 9 962,391 3,793 1 13,990 3,891 6.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.597 میلیون - 1.313 میلیون 283,833
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 4,533 132.00 3.00 4,532 131.00 2.98 11:13 68 4.512 میلیون 20.45 میلیارد - 4,401 4,533 4,533 4,533 73 12,994,989 4,533 0 0 0 13.596 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.886 میلیون 1.626 میلیون 573,200 3.938 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,204 145.00 3.57 4,179 120.00 2.96 12:29 741 13.047 میلیون 54.52 میلیارد 17,607.42 4,059 4,080 4,080 4,250 1 5,000 4,190 1 5,000 4,220 15.212 هزار میلیارد 18.153 میلیون 8.967 میلیون 3.64 میلیون 2.941 میلیون 6.026 میلیون 6.813 میلیون 2.123 میلیون 7.17 2.52 2.23 11.655 میلیون 1.392 میلیون 13.004 میلیون 43,492
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 5,560 160.00 2.96 5,560 160.00 2.96 12:28 75 3.928 میلیون 21.84 میلیارد - 5,400 5,560 5,560 5,560 56 8,427,002 5,560 1 100,000 5,580 328.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 713,587 3.214 میلیون 3.928 میلیون -
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,189 63.00 2.96 2,189 63.00 2.96 12:23 351 31.526 میلیون 69.01 میلیارد - 2,126 2,189 2,189 2,189 124 19,445,077 2,189 0 0 0 44.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.526 میلیون - 25.526 میلیون 6 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,191 34.00 2.94 1,191 34.00 2.94 12:29 2,253 175.385 میلیون 208.88 میلیارد 53,288.34 1,157 1,191 1,190 1,191 116 19,030,803 1,191 1 4,224 1,204 135.26 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 137.385 میلیون 38 میلیون 132.979 میلیون 42.406 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 8,750 250.00 2.94 8,750 250.00 2.94 12:29 161 2.911 میلیون 25.47 میلیارد - 8,500 8,750 8,750 8,750 97 12,686,653 8,750 1 12,019 8,780 65.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.711 میلیون 200,000 2.246 میلیون 665,000
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 3,355 72.00 2.19 3,379 96.00 2.92 12:29 739 5.394 میلیون 18.22 میلیارد 7,298.63 3,283 3,315 3,315 3,440 1 102,544 3,355 6 160,679 3,360 23.653 هزار میلیارد 28.377 میلیون 18.409 میلیون 7 میلیون 4.724 میلیون 13.685 میلیون 6.993 میلیون 6.864 میلیون 3.45 1.73 3.38 5.138 میلیون 256,173 4.682 میلیون 711,435
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 26,800 750.00 2.88 26,800 750.00 2.88 12:29 166 1.297 میلیون 34.75 میلیارد - 26,050 26,800 26,500 26,800 2 4,706 26,800 1 230 35,000 2.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.066 میلیون 230,771 696,713 600,000
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 10,300 200.00 1.98 10,390 290.00 2.87 12:29 952 5.077 میلیون 52.77 میلیارد 5,333.33 10,100 10,290 10,040 10,740 2 15,000 10,280 1 39,481 10,320 12.468 هزار میلیارد 17.622 میلیون 6.802 میلیون 850,000 5.154 میلیون 1.648 میلیون 5.527 میلیون 603,135 20.67 7.57 2.26 5.072 میلیون 4,885 4.473 میلیون 604,818
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,108 114.00 2.85 4,108 114.00 2.85 12:29 330 3.768 میلیون 15.48 میلیارد 11,418.04 3,994 3,961 3,961 4,160 1 3,000 4,107 1 20,000 4,120 41.08 هزار میلیارد 45.105 میلیون 18.355 میلیون 6.5 میلیون 4.025 میلیون 14.33 میلیون 8.759 میلیون 8.39 میلیون 4.91 2.87 4.7 2.142 میلیون 1.626 میلیون 1.584 میلیون 2.184 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 12,550 160.00 1.29 12,740 350.00 2.82 12:28 750 3.454 میلیون 44 میلیارد 4,605.68 12,390 12,450 12,450 12,850 1 47 12,550 3 15,057 12,580 15.363 هزار میلیارد 19.773 میلیون 9.852 میلیون 1.206 میلیون 4.41 میلیون 5.442 میلیون 2.72 میلیون 3.968 میلیون 3.87 2.82 5.65 3.439 میلیون 15,656 3.454 میلیون -
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 1,832 52.00 2.92 1,830 50.00 2.81 12:29 544 32.306 میلیون 59.11 میلیارد - 1,780 1,782 1,782 1,833 2 103,852 1,823 1 162,000 1,832 18.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.255 میلیون 51,198 24.923 میلیون 7.383 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,170 52.00 2.46 2,177 59.00 2.79 12:29 1,112 53.902 میلیون 117.36 میلیارد - 2,118 2,138 2,133 2,181 1 25,000 2,161 1 149,841 2,178 57.083 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 51.879 میلیون 2.023 میلیون 53.486 میلیون 415,806
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 23,050 770.00 3.46 22,900 620.00 2.78 12:29 2,544 6.336 میلیون 145.16 میلیارد 2,490.48 22,280 22,300 22,300 23,300 1 4,700 23,100 3 49,100 23,150 20.61 هزار میلیارد 24.335 میلیون 6.494 میلیون 900,000 3.725 میلیون 2.769 میلیون 9.391 میلیون 1.818 میلیون 11.34 7.44 2.19 4.386 میلیون 1.95 میلیون 5.082 میلیون 1.254 میلیون
ولیز

لیزینگ ایران

سهام فرابورس 1,741 50.00 2.96 1,738 47.00 2.78 12:29 305 11.794 میلیون 20.5 میلیارد 10,288.31 1,691 1,698 1,698 1,741 1 5,076 1,741 2 20,000 1,756 6.952 هزار میلیارد 10.756 میلیون 6.12 میلیون 4 میلیون 5.072 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.23 -3.37 37.43 11.794 میلیون - 11.526 میلیون 268,000
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 6,000 170.00 2.92 5,990 160.00 2.74 12:23 271 12.238 میلیون 73.35 میلیارد - 5,830 5,860 5,780 6,000 11 1,434,434 6,000 0 0 0 5.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.162 میلیون 8.075 میلیون 5.546 میلیون 6.692 میلیون
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 22,950 700.00 3.15 22,850 600.00 2.70 12:29 362 620,825 14.18 میلیارد 1,714.99 22,250 22,650 22,250 23,250 1 220 22,850 5 24,411 22,950 41.13 هزار میلیارد 170.371 میلیون 133.927 میلیون 1.8 میلیون 129.241 میلیون 4.686 میلیون 176.337 میلیون 6.729 میلیون 6.11 8.78 0.23 525,056 95,769 603,199 17,626
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 44,100 950.00 2.20 44,300 1,150.00 2.67 12:29 436 1.022 میلیون 45.28 میلیارد 2,344.27 43,150 43,500 43,450 45,200 1 2,000 43,600 2 9,823 44,100 11.075 هزار میلیارد 13.496 میلیون 3.61 میلیون 250,000 2.409 میلیون 1.201 میلیون 6.701 میلیون 808,740 13.69 9.23 1.65 953,955 68,147 601,259 420,843
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام فرابورس 19,830 330.00 1.69 20,020 520.00 2.67 12:29 2,123 1.764 میلیون 35.32 میلیارد 830.96 19,500 19,950 19,550 20,200 1 167 19,830 7 312 19,840 21.421 هزار میلیارد 23.308 میلیون 4.518 میلیون 1.07 میلیون 1.887 میلیون 2.632 میلیون 2.985 میلیون 1.894 میلیون 11.31 8.14 7.18 1.764 میلیون - 1.555 میلیون 208,934
سفاسی

فارسیت اهواز

سهام فرابورس 4,096 119.00 2.99 4,082 105.00 2.64 12:28 125 1.805 میلیون 7.37 میلیارد - 3,977 3,920 3,920 4,096 1 12,500 4,069 1 50,000 4,170 2.694 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.805 میلیون - 1.539 میلیون 265,514
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 57,950 650.00 1.13 58,800 1,500.00 2.62 12:29 787 264,937 15.58 میلیارد 336.64 57,300 58,450 56,900 60,100 1 4,512 57,900 6 125 58,400 11.76 هزار میلیارد 12.625 میلیون 1.781 میلیون 200,000 1.165 میلیون 616,986 5.482 میلیون 721,285 16.3 19.06 2.15 264,937 - 237,795 27,142
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 4,645 135.00 2.99 4,628 118.00 2.62 12:29 710 24.651 میلیون 114.09 میلیارد - 4,510 4,418 4,418 4,645 14 1,799,948 4,645 0 0 0 11.57 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.651 میلیون - 24.456 میلیون 195,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 21,750 650.00 3.08 21,650 550.00 2.61 12:30 430 1.297 میلیون 28.12 میلیارد 3,017.41 21,100 21,450 21,200 22,100 2 19,243 21,500 3 1,508 21,850 119.508 هزار میلیارد 145.29 میلیون 45.005 میلیون 5.52 میلیون 25.782 میلیون 19.222 میلیون 17.859 میلیون 8.133 میلیون 14.69 6.22 6.69 1.021 میلیون 276,313 1.121 میلیون 176,485
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 17,760 60.00 0.34 18,160 460.00 2.60 12:29 1,397 7.277 میلیون 132.13 میلیارد 5,208.68 17,700 18,350 17,570 18,800 1 576 17,710 1 1,417 17,760 9.08 هزار میلیارد 11.067 میلیون 3.814 میلیون 500,000 2.367 میلیون 1.447 میلیون 3.499 میلیون 594,750 15.27 6.28 2.59 6.407 میلیون 869,665 7.101 میلیون 175,335
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 15,020 110.00 0.74 15,290 380.00 2.55 12:29 856 4.076 میلیون 62.3 میلیارد 4,761.54 14,910 15,290 14,800 15,640 1 10,000 14,970 1 400 15,080 12.232 هزار میلیارد 14.803 میلیون 5.152 میلیون 800,000 2.467 میلیون 2.685 میلیون 2.61 میلیون 938,499 13.03 4.56 4.7 3.896 میلیون 179,612 3.884 میلیون 191,607
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 2,900 62.00 2.18 2,910 72.00 2.54 12:29 1,129 21.97 میلیون 63.92 میلیارد 19,459.36 2,838 2,887 2,834 2,973 2 103,670 2,900 2 17,906 2,909 20.37 هزار میلیارد 33.147 میلیون 20.78 میلیون 7 میلیون 12.777 میلیون 8.003 میلیون 13.513 میلیون 881,805 23.1 2.55 1.51 20.073 میلیون 1.896 میلیون 21.722 میلیون 248,000
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 6,530 140.00 2.19 6,550 160.00 2.50 12:29 448 2.952 میلیون 19.33 میلیارد 6,589.05 6,390 6,370 6,370 6,680 2 46,132 6,520 2 41,355 6,550 10.552 هزار میلیارد 19.297 میلیون 11.108 میلیون 1.611 میلیون 8.745 میلیون 2.363 میلیون 6.256 میلیون 842,006 12.53 4.47 1.69 2.83 میلیون 121,554 2.882 میلیون 70,150
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,230 138.00 3.37 4,194 102.00 2.49 12:29 1,154 19.973 میلیون 83.77 میلیارد 17,307.27 4,092 4,091 4,085 4,247 1 43,090 4,213 1 8,800 4,230 20.945 هزار میلیارد 23.454 میلیون 9.14 میلیون 4.994 میلیون 2.51 میلیون 6.63 میلیون 7.636 میلیون 1.911 میلیون 10.96 3.16 2.74 19.807 میلیون 165,750 19.973 میلیون -
ضمان

ضمان

صندوق فرابورس 16,200 444.00 2.82 16,144 388.00 2.46 12:10 51 1.241 میلیون 20.04 میلیارد - 15,756 15,870 15,870 16,300 3 6,012 16,053 1 30,000 16,199 - - - - - - - - - - - 101,081 1.14 میلیون 213,370 1.028 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 4,769 76.00 1.62 4,808 115.00 2.45 12:29 390 5.363 میلیون 25.79 میلیارد 13,751.37 4,693 4,780 4,640 4,880 1 13,000 4,740 1 11,528 4,769 14.424 هزار میلیارد 20.978 میلیون 10.729 میلیون 3 میلیون 6.554 میلیون 4.175 میلیون 9.168 میلیون 1.791 میلیون 8.06 3.45 1.57 3.79 میلیون 1.573 میلیون 4.159 میلیون 1.204 میلیون
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 8,100 200.00 2.53 8,090 190.00 2.41 12:29 314 2.963 میلیون 23.96 میلیارد 9,436.85 7,900 7,910 7,910 8,160 3 37,283 8,010 2 79,058 8,100 52.585 هزار میلیارد 65.47 میلیون 23.665 میلیون 6.5 میلیون 12.885 میلیون 10.78 میلیون 31.893 میلیون 3.283 میلیون 16.02 4.88 1.65 2.963 میلیون - 2.876 میلیون 86,963
تمحرکه

ماشین سازی نیرو محرکه

سهام فرابورس 7,490 210.00 2.88 7,450 170.00 2.34 12:28 179 3.57 میلیون 26.61 میلیارد 3,100.69 7,280 7,200 7,200 7,490 1 50,000 7,410 1 41,182 7,940 2.646 هزار میلیارد 2.948 میلیون 103,691 121,843 53,291 50,400 21,852 26,681 - - - 975,598 2.594 میلیون 3.164 میلیون 406,403
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 9,260 230.00 2.55 9,240 210.00 2.33 12:29 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 6,111.71 9,030 9,070 9,060 9,490 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 9.664 میلیون 3.732 میلیون 1,000,000 344,263 3.388 میلیون 2.227 میلیون 2.22 میلیون 4.16 2.73 4.16 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
وکادو

تکادو

سهام فرابورس 8,800 230.00 2.68 8,770 200.00 2.33 12:29 204 2.685 میلیون 23.56 میلیارد - 8,570 8,780 8,630 8,820 2 210,546 8,700 1 10,000 8,800 34.961 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.685 میلیون - 2.585 میلیون 99,135
ثمین

ثمین

صندوق فرابورس 20,040 484.00 2.47 20,004 448.00 2.29 14:42 57 125,772 2.52 میلیارد - 19,556 19,840 19,571 20,370 2 530 20,040 1 1,129 20,199 - - - - - - - - - - - 116,428 9,344 79,566 46,206
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 144,776 2,903.00 2.05 145,106 3,233.00 2.28 14:05 17 37,193 5.4 میلیارد - 141,873 145,000 144,776 145,999 1 75 144,776 2 26 145,999 - - - - - - - - - - - 1,281 35,912 2,151 35,042
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 7,550 60.00 0.80 7,660 170.00 2.27 12:28 276 2.552 میلیون 19.54 میلیارد 9,246.72 7,490 7,740 7,530 7,850 2 180,669 7,530 1 100 7,550 20.222 هزار میلیارد 21.139 میلیون 4.86 میلیون 2.64 میلیون 916,132 3.944 میلیون 700,447 464,833 43.5 5.13 28.87 2.492 میلیون 59,700 2.35 میلیون 201,696
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 14,980 410.00 2.81 14,900 330.00 2.26 12:25 284 2.243 میلیون 33.41 میلیارد 7,897.88 14,570 14,800 14,550 15,080 1 594 14,660 2 2,238 14,960 20.86 هزار میلیارد 24.394 میلیون 8.645 میلیون 1.4 میلیون 3.534 میلیون 5.111 میلیون 2.811 میلیون 2.419 میلیون 8.62 4.08 7.42 853,009 1.39 میلیون 2.12 میلیون 123,341
داریوش

داریوش

صندوق فرابورس 18,400 407.00 2.26 18,394 401.00 2.23 14:50 168 799,305 14.7 میلیارد - 17,993 18,150 18,150 18,498 1 4,385 18,302 1 7,000 18,350 - - - - - - - - - - - 679,305 120,000 657,292 142,013
ثاصفا

ساختمان اصفهان

سهام فرابورس 22,400 300.00 1.32 23,200 500.00 2.20 12:29 91 1.414 میلیون 32.8 میلیارد - 22,700 22,100 22,050 23,350 1 150 22,350 3 5,000 22,800 3.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 702,327 711,500 890,086 523,741
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 4,908 62.00 1.28 4,950 104.00 2.15 12:29 916 10.35 میلیون 51.24 میلیارد 11,299.58 4,846 4,878 4,870 5,050 1 1,400 4,890 1 13,638 4,908 11.138 هزار میلیارد 14.897 میلیون 7.604 میلیون 2.25 میلیون 3.722 میلیون 3.882 میلیون 6.718 میلیون 868,270 12.83 2.87 1.66 10.35 میلیون - 9.995 میلیون 355,000
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 5,740 160.00 2.87 5,700 120.00 2.15 12:25 167 3.329 میلیون 19.02 میلیارد - 5,580 5,720 5,520 5,740 7 414,155 5,740 1 10,004 5,890 12.54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.1 میلیون 228,533 2.131 میلیون 1.197 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 21,600 500.00 2.37 21,550 450.00 2.13 12:29 686 2.452 میلیون 52.86 میلیارد 3,574.62 21,100 21,250 21,000 22,100 1 500 21,250 2 10,111 21,600 12.93 هزار میلیارد 14.498 میلیون 3.12 میلیون 600,000 1.568 میلیون 1.552 میلیون 4.46 میلیون 905,374 14.28 8.33 2.9 1.53 میلیون 922,483 2.331 میلیون 121,123
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,160 110.00 1.37 8,220 170.00 2.11 12:29 562 5.741 میلیون 47.16 میلیارد 10,214.74 8,050 8,060 8,060 8,320 2 2,000 8,140 1 3,773 8,170 14.796 هزار میلیارد 23.412 میلیون 10.029 میلیون 1.8 میلیون 8.616 میلیون 1.412 میلیون 4.691 میلیون -349,075 -42.39 10.48 3.15 5.641 میلیون 100,000 5.643 میلیون 97,968
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 8,610 30.00 0.35 8,760 180.00 2.10 12:29 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,338.75 8,580 8,740 8,600 8,900 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 94.668 میلیون 15.535 میلیون 8.4 میلیون 2.688 میلیون 12.847 میلیون 4.051 میلیون 3.075 میلیون 29.91 7.16 22.71 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 29,250 500.00 1.74 29,350 600.00 2.09 12:29 189 377,504 11.07 میلیارد 1,910.7 28,750 29,300 28,850 29,550 2 107,729 29,250 1 3,729 29,350 70.44 هزار میلیارد 138.376 میلیون 79.695 میلیون 2.4 میلیون 67.936 میلیون 11.759 میلیون 159.635 میلیون 17.067 میلیون 4.13 5.99 0.44 377,504 - 377,504 -
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 22,396 289.00 1.31 22,570 463.00 2.09 14:47 1,222 2.278 میلیون 51.42 میلیارد - 22,107 22,350 22,300 22,950 1 30,000 22,321 1 91,872 22,396 - - - - - - - - - - - 1.501 میلیون 776,792 543,286 1.734 میلیون
فراز

فراز

صندوق فرابورس 21,390 669.00 3.23 21,149 428.00 2.07 14:11 77 390,299 8.25 میلیارد - 20,721 20,990 20,710 21,499 1 779 21,078 1 13 21,349 - - - - - - - - - - - 390,299 - 286,299 104,000
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.092 میلیون 21,424.00 2.00 1.093 میلیون 22,109.00 2.07 14:28 166 5,452 5.96 میلیارد - 1.071 میلیون 1.068 میلیون 1.068 میلیون 1.1 میلیون 1 305 1,091,997 1 64 1,099,995 - - - - - - - - - - - 5,452 - 5,255 197