همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 324.00 53.29 937 329.00 54.11 1400/07/28 - - - 50,369.64 608 954 925 964 0 0 0 0 - 670.651 میلیون 582.76 میلیون 135 میلیون 588.571 میلیون -5,811,268 40.265 میلیون -59,319,387 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
تملی710

تسهیلات مسکن ب ملی - دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 662,037 34,844.00 5.00 947,237 250,356.00 35.93 1401/07/09 6 73 69.15 میلیون - 696,881 662,037 662,037 662,037 0 0 0 3 101 721,421 - - - - - - - - - - - 65 - 65 -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,217 210.00 6.98 3,217 210.00 6.98 09:26 158 6.334 میلیون 20.38 میلیارد 32,421.87 3,007 3,217 3,217 3,217 196 16,087,940 3,217 0 0 0 4.504 هزار میلیارد 6.567 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.357 میلیون 1.22 میلیون 723,364 216,137 19.48 3.45 5.82 2.914 میلیون 3.318 میلیون 4.948 میلیون 1.285 میلیون
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 960,045 36,633.00 3.68 1.043 میلیون 45,877.00 4.60 09:30 3 13 13.55 میلیون - 996,678 1.043 میلیون 947,000 1.043 میلیون 1 42 1,042,555 1 5 1,046,505 - - - - - - - - - - - 13 - 13 -
داریوش

داریوش

صندوق فرابورس 9,800 199.00 2.07 10,030 429.00 4.47 09:09 4 2,233 22.4 میلیون - 9,601 10,100 9,800 10,100 1 10,000 9,401 1 24,480 9,800 - - - - - - - - - - - 520 1,713 1,713 520
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,870 190.00 3.35 09:31 80 1.855 میلیون 11.02 میلیارد 12,234.71 5,680 5,940 5,790 5,960 82 6,338,678 5,960 1 25,554 6,200 18.191 هزار میلیارد 25.044 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 8.98 3.13 1.98 1.855 میلیون - 1.178 میلیون 676,200
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق فرابورس 974,000 4,430.00 0.46 1,000,000 30,430.00 3.14 1401/07/09 1 1,000 1000 میلیون - 969,570 974,000 974,000 974,000 1 1,000 903,500 1 300 995,900 - - - - - - - - - - - - 2,400 2,400 -
شلیا

مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 34,350 1,000.00 3.00 34,350 1,000.00 3.00 09:18 17 310,039 10.65 میلیارد - 33,350 34,350 34,350 34,350 84 2,629,377 34,350 0 0 0 2.776 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 310,039 - 196,039 114,000
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 15,850 460.00 2.99 15,850 460.00 2.99 09:28 57 1.03 میلیون 16.32 میلیارد - 15,390 15,850 15,440 15,850 44 848,416 15,850 0 0 0 11.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 365,225 664,712 379,937 650,000
تسه9908

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسهیلات مسکن فرابورس 951,350 20,897.00 2.15 998,888 26,641.00 2.74 09:30 6 560 559.38 میلیون - 972,247 998,888 941,016 998,888 1 180 923,800 1 31 997,999 - - - - - - - - - - - 560 - 560 -
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 17,280 640.00 3.85 17,070 430.00 2.58 09:29 459 1.75 میلیون 29.89 میلیارد 3,172.02 16,640 16,940 16,730 17,350 3 28,714 17,230 3 18,953 17,250 94.226 هزار میلیارد 111.473 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.02 6.57 7.08 44,801 1.581 میلیون 1.626 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,950 120.00 1.53 8,020 190.00 2.43 09:29 1,014 9.304 میلیون 74.62 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 2 17,522 7,940 1 25,997 7,950 67.368 هزار میلیارد 67.958 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.25 6.72 24.58 9.285 میلیون - 8.785 میلیون 500,000
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,150 130.00 1.85 7,190 170.00 2.42 09:29 111 530,211 3.81 میلیارد 4,452.32 7,020 7,010 7,010 7,310 1 19,694 7,120 1 2,768 7,160 6.831 هزار میلیارد 9.818 میلیون 4.981 میلیون 950,000 3.149 میلیون 1.832 میلیون 7.393 میلیون 694,060 9.61 3.64 0.9 530,211 - 390,184 140,027
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,560 390.00 2.41 16,540 370.00 2.29 09:26 37 206,710 3.42 میلیارد 5,423.32 16,170 16,080 15,870 16,600 1 325 16,020 1 2,000 16,550 9.973 هزار میلیارد 11.328 میلیون 3.508 میلیون 602,947 1.578 میلیون 1.93 میلیون 1.23 میلیون 1.071 میلیون 9.1 5.05 7.93 3,560 202,830 206,390 -
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,110 43.00 2.08 2,110 43.00 2.08 09:26 1 2,501 5.28 میلیون 112,476.81 2,067 2,110 2,110 2,110 1 4,750 2,060 1 1,997,499 2,110 237.975 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,501 - - 2,501
اخزا907

اسنادخزانه-م7بودجه99-020704

اوراق فرابورس 820,990 16,580.00 2.06 820,990 16,580.00 2.06 1401/07/09 1 1,200 985.19 میلیون - 804,410 820,990 820,990 820,990 1 25,000 779,960 1 2,200 828,000 - - - - - - - - - - - 1,200 - - 1,200
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 5,568 364.00 6.99 5,308 104.00 2.00 09:29 147 879,395 4.9 میلیارد 6,271.87 5,204 5,568 5,568 5,568 348 12,199,049 5,568 0 0 0 7.962 هزار میلیارد 9.231 میلیون 2.087 میلیون 300,000 1.425 میلیون 662,146 2.738 میلیون 219,805 33.19 11.02 2.66 879,345 - 279,336 600,009
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,220 140.00 1.35 10,560 200.00 1.93 09:29 190 2.133 میلیون 22.53 میلیارد 9,443.39 10,360 10,010 10,010 10,770 1 4,697 10,460 2 6,425 10,540 25.935 هزار میلیارد 30.113 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.47 6.01 4.01 1.876 میلیون 252,386 2.128 میلیون -
پادا

پادا

صندوق فرابورس 96,100 1,810.00 1.92 96,100 1,810.00 1.92 09:00 1 50 4.8 میلیون - 94,290 96,100 96,100 96,100 1 12,500 93,982 1 10,000 96,179 - - - - - - - - - - - - 50 - 50
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 4,385 29.00 0.67 4,432 76.00 1.74 09:29 71 363,569 1.61 میلیارد 7,536.3 4,356 4,380 4,380 4,500 3 10,528 4,400 2 3,996 4,410 8.864 هزار میلیارد 10.151 میلیون 5.749 میلیون 2 میلیون 1.439 میلیون 4.31 میلیون 7.522 میلیون 1.714 میلیون 5.08 2.02 1.16 349,059 14,510 363,569 -
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 4,395 23.00 0.53 4,448 76.00 1.74 09:28 81 388,092 1.73 میلیارد 9,159.55 4,372 4,272 4,272 4,499 2 11,150 4,383 1 51,204 4,469 8.896 هزار میلیارد 11.299 میلیون 7.132 میلیون 2 میلیون 2.555 میلیون 4.577 میلیون 7.4 میلیون 2.021 میلیون 4.33 1.91 1.18 388,092 - 388,092 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,100 190.00 1.19 16,170 260.00 1.63 09:29 126 180,559 2.92 میلیارد 2,274.09 15,910 15,730 15,530 16,400 2 17,480 16,000 1 1,230 16,090 56.63 هزار میلیارد 70.316 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.42 8.18 3.23 175,099 - 155,062 20,037
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,116 37.00 1.72 2,187 34.00 1.58 09:29 374 13.822 میلیون 30.23 میلیارد - 2,153 2,096 2,096 2,217 1 20,215 2,173 1 13,335 2,174 57.345 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.377 میلیون 7.4 میلیون 13.577 میلیون 199,984
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 58,000 1,350.00 2.38 57,450 800.00 1.41 09:29 101 154,834 8.9 میلیارد 2,024.55 56,650 56,750 56,700 58,200 1 151 57,550 1 10 57,950 5.745 هزار میلیارد 5.955 میلیون 781,614 100,000 295,420 486,194 1.115 میلیون 206,399 27.45 11.65 5.08 154,023 - 154,023 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 24,450 600.00 2.40 25,400 350.00 1.40 09:29 43 102,446 2.56 میلیارد 2,459 25,050 25,050 24,100 25,750 1 1,000 24,450 1 24,986 24,600 22.59 هزار میلیارد 33.143 میلیون 15.988 میلیون 900,000 10.598 میلیون 5.389 میلیون 21.835 میلیون 3.738 میلیون 6.12 4.24 1.05 81,432 - 81,432 -
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 807,500 10,980.00 1.38 806,720 10,200.00 1.28 1401/07/09 13 124,800 100.68 میلیارد - 796,520 802,510 802,510 807,500 1 1,000 766,410 1 500 829,990 - - - - - - - - - - - - 124,800 5,700 119,100
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 6,440 0.00 0.00 6,520 80.00 1.24 09:29 34 102,126 666.13 میلیون 7,338.31 6,440 6,600 6,400 6,600 1 6,414 6,440 1 10,000 6,570 7.562 هزار میلیارد 11.048 میلیون 4.85 میلیون 1.16 میلیون 3.579 میلیون 1.271 میلیون 11.409 میلیون 672,157 11.11 5.87 0.65 54,876 46,250 98,626 2,500
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 8,400 40.00 0.48 8,460 100.00 1.20 09:27 12 26,146 219.42 میلیون 2,178.83 8,360 8,370 8,370 8,500 1 28,010 8,390 2 11,000 8,490 37.252 هزار میلیارد 43.204 میلیون 16.452 میلیون 4.44 میلیون 6.086 میلیون 10.367 میلیون 22.16 میلیون 3.95 میلیون 9.43 3.59 1.68 26,146 - 26,146 -
اخزا911

اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اوراق فرابورس 795,370 9,740.00 1.24 794,490 8,860.00 1.13 1401/07/09 14 251,000 199.42 میلیارد - 785,630 795,000 790,900 795,370 1 25,000 776,310 1 200 832,850 - - - - - - - - - - - 600 250,400 73,700 177,300
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,110 41.00 0.81 5,124 55.00 1.09 09:29 256 3.679 میلیون 18.85 میلیارد 15,572.19 5,069 4,920 4,920 5,181 1 15,620 5,049 1 36,416 5,100 86.629 هزار میلیارد 120.609 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.74 3.83 2.46 2.589 میلیون 870,658 2.957 میلیون 503,000
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 12,590 210.00 1.70 12,500 120.00 0.97 09:13 41 389,283 4.96 میلیارد 9,494.71 12,380 12,300 11,920 12,980 1 570 12,220 1 2,000 12,550 8.014 هزار میلیارد 9.215 میلیون 2.829 میلیون 641,116 1.278 میلیون 1.55 میلیون 3.955 میلیون 506,045 15.68 5.12 2.01 389,283 - 389,283 -
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 21,350 350.00 1.61 21,900 200.00 0.92 09:31 327 658,813 14.28 میلیارد 2,256.86 21,700 21,650 21,300 22,600 1 9,651 21,650 1 10,000 21,650 3.255 هزار میلیارد 6.658 میلیون 3.658 میلیون 150,000 3.403 میلیون 254,459 1.936 میلیون 21,088 155.78 12.91 1.7 567,635 91,178 648,813 10,000
شسم

سموم علف کش

سهام فرابورس 242,300 4,900.00 1.98 249,300 2,100.00 0.85 1401/07/09 305 58,441 14.57 میلیارد - 247,200 252,100 242,300 252,100 0 0 0 1 1,120 244,300 2.493 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58,441 - 58,441 -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 6,410 60.00 0.94 6,400 50.00 0.79 09:27 64 387,505 2.48 میلیارد 18,031.25 6,350 6,330 6,260 6,590 1 170 6,420 2 15,000 6,540 9.585 هزار میلیارد 11.792 میلیون 4.595 میلیون 1.5 میلیون 2.267 میلیون 2.328 میلیون 4.682 میلیون 1.179 میلیون 8.08 4.09 2.03 185,276 200,600 385,876 -
اخزا820

اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 808,410 5,410.00 0.67 808,610 5,610.00 0.70 1401/07/09 2 74,600 60.32 میلیارد - 803,000 809,000 808,410 809,000 1 1,000 768,200 1 100 835,000 - - - - - - - - - - - - 74,600 - 74,600
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 36,600 250.00 0.68 37,100 250.00 0.68 09:29 51 472,021 17.49 میلیارد 21,579.79 36,850 37,150 35,150 37,150 1 10,661 36,650 3 4,300 36,700 9.263 هزار میلیارد 11.211 میلیون 3.627 میلیون 250,000 1.999 میلیون 1.629 میلیون 2.492 میلیون 1.183 میلیون 7.84 5.7 3.72 470,035 - 470,035 -
وشمال

سر. توسعه شمال

سهام فرابورس 20,250 390.00 1.96 19,990 130.00 0.65 09:26 34 84,684 1.71 میلیارد - 19,860 20,250 20,250 20,250 15 74,281 20,250 1 40 21,050 2.437 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 84,684 - 84,684 -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,420 63.00 2.54 2,499 16.00 0.64 09:27 30 412,988 1.02 میلیارد 12,670.85 2,483 2,501 2,401 2,510 1 30,000 2,441 1 18,941 2,450 9.252 هزار میلیارد 13.844 میلیون 9.523 میلیون 3.732 میلیون 4.577 میلیون 4.946 میلیون 5.276 میلیون 649,512 14.36 1.89 1.77 232,988 150,000 382,988 -
اخزا903

اسنادخزانه-م3بودجه99-011110

اوراق فرابورس 935,500 5,470.00 0.59 935,620 5,590.00 0.60 1401/07/09 6 4,300 4.02 میلیارد - 930,030 935,500 935,500 936,500 1 200 936,000 1 300 945,000 - - - - - - - - - - - 500 3,800 600 3,700
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 9,910 280.00 2.91 9,680 50.00 0.52 09:27 22 171,051 1.7 میلیارد - 9,630 9,910 9,910 9,910 59 3,532,752 9,910 0 0 0 3.098 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 171,051 - 171,051 -
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,301 15.00 0.66 2,297 11.00 0.48 09:27 79 1.52 میلیون 3.52 میلیارد - 2,286 2,280 2,280 2,353 1 1,417 2,310 1 75,000 2,322 3.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.385 میلیون 75,000 1.46 میلیون -
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,240 180.00 2.80 6,450 30.00 0.47 09:29 94 547,528 3.41 میلیارد 1,934.55 6,420 6,550 6,180 6,550 4 29,771 6,180 2 4,636 6,190 6.24 هزار میلیارد 8.347 میلیون 3.638 میلیون 500,000 1.927 میلیون 1.712 میلیون 6.143 میلیون 602,474 10.49 3.69 1.03 401,811 100,000 501,783 28
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,660 8.00 0.22 3,667 15.00 0.41 09:13 21 943,896 3.46 میلیارد 44,947.43 3,652 3,552 3,552 3,678 2 8,800 3,605 1 16,000 3,659 27.238 هزار میلیارد 35.209 میلیون 20.049 میلیون 7.428 میلیون 8.082 میلیون 11.968 میلیون 5.96 میلیون 4.077 میلیون 6.68 2.28 4.57 2,000 941,896 419,761 524,135
ولراز

لیزینگ رازی

سهام فرابورس 25,150 700.00 2.86 24,550 100.00 0.41 09:29 37 80,007 2.01 میلیارد - 24,450 25,150 25,150 25,150 47 217,994 25,150 1 1,039 25,200 1.498 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42,007 - 34,007 8,000
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 739 5.00 0.67 747 3.00 0.40 09:29 384 18.409 میلیون 13.74 میلیارد 43,693.05 744 733 733 756 1 9,953 737 4 186,090 740 31.837 هزار میلیارد 32.038 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 328,754 45.589 میلیون 1.708 میلیون 1.516 میلیون 20.91 0.7 18.56 17.789 میلیون - 17.789 میلیون -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 180,000 4,550.00 2.59 176,050 600.00 0.34 09:27 48 121,186 21.62 میلیارد 2,345.79 175,450 176,000 174,350 180,050 2 2,030 179,000 2 10,900 180,050 1408.4 هزار میلیارد 1.489 میلیارد 305.387 میلیون 8 میلیون 85.483 میلیون 219.904 میلیون 341.09 میلیون 130.46 میلیون 10.76 6.38 4.12 330 110,156 100,486 10,000
آسام

آرمان سپهر آشنا

صندوق فرابورس 14,350 41.00 0.29 14,350 41.00 0.29 1401/07/09 2 465 6.67 میلیون - 14,309 14,350 14,350 14,350 1 3,000 14,000 2 112,500 14,274 - - - - - - - - - - - 65 400 465 -
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 10,057 30.00 0.30 10,055 28.00 0.28 1401/07/09 28 1.262 میلیون 12.69 میلیارد - 10,027 10,049 10,048 10,059 2 200,000 10,049 3 200,121 10,065 - - - - - - - - - - - 3,000 1.259 میلیون 68,530 1.193 میلیون
اخزا902

اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

اوراق فرابورس 947,190 2,500.00 0.26 947,170 2,480.00 0.26 1401/07/09 15 70,800 67.06 میلیارد - 944,690 948,000 947,000 949,000 1 3,000 942,010 1 900 950,000 - - - - - - - - - - - 2,700 68,100 5,900 64,900
اخزا904

اسنادخزانه-م4بودجه99-011215

اوراق فرابورس 918,350 2,280.00 0.25 918,340 2,270.00 0.25 1401/07/09 7 18,200 16.71 میلیارد - 916,070 917,500 917,500 918,400 1 1,000 910,510 0 0 0 - - - - - - - - - - - 300 17,900 700 17,500
کصدف

کاشی صدف سرام استقلال آباده

سهام فرابورس 41,200 1,100.00 2.74 40,200 100.00 0.25 09:24 20 22,649 932.37 میلیون - 40,100 41,200 40,550 41,200 2 201 41,050 4 3,348 41,200 4.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22,649 - 22,649 -
قیستو

قند بیستون

سهام فرابورس 25,300 0.00 0.00 25,350 50.00 0.20 09:16 20 27,277 706.38 میلیون - 25,300 26,000 25,250 26,050 1 203 25,050 1 2,722 25,850 12.168 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,277 10,000 27,277 -
گنجین

گنجینه یکم آوید

صندوق فرابورس 16,671 31.00 0.19 16,670 30.00 0.18 1401/07/09 9 13,570 226.22 میلیون - 16,640 16,671 16,665 16,671 1 22,183 16,676 5 500,000 16,681 - - - - - - - - - - - 13,445 125 1,328 12,242
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 10,112 16.00 0.16 10,113 17.00 0.17 1401/07/09 18 262,682 2.66 میلیارد - 10,096 10,112 10,112 10,113 44 44,000,000 10,118 12 11,599,863 10,119 - - - - - - - - - - - 159,505 103,177 103,177 159,505
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,049 17.00 0.17 10,049 17.00 0.17 1401/07/09 35 922,147 9.27 میلیارد - 10,032 10,049 10,049 10,050 1 40,000,000 10,054 1 20,000,000 10,055 - - - - - - - - - - - 204,285 717,862 717,862 204,285
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,050 66.00 2.12 3,121 5.00 0.16 09:29 84 1.294 میلیون 4.05 میلیارد 30,797.6 3,116 3,167 3,050 3,167 1 10,000 3,066 1 15,213 3,070 4.679 هزار میلیارد 11.736 میلیون 4.727 میلیون 1.5 میلیون 7.062 میلیون -2,335,116 4.388 میلیون -3,454,196 -1.36 -2 1.07 1.163 میلیون - 1.085 میلیون 78,119
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 37,900 900.00 2.32 38,850 50.00 0.13 09:29 51 32,871 1.29 میلیارد 158.5 38,800 39,200 37,700 39,200 1 134 37,800 3 8,168 38,000 7.77 هزار میلیارد 9.719 میلیون 2.635 میلیون 200,000 1.959 میلیون 675,017 5.176 میلیون 928,442 8.36 11.5 1.5 2,852 30,000 32,852 -
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 13,521 18.00 0.13 13,521 18.00 0.13 1401/07/09 8 69,540 940.27 میلیون - 13,503 13,521 13,521 13,523 1 200,000 13,527 2 150,000 13,529 - - - - - - - - - - - 22,904 46,636 62,290 7,250
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 131,500 3,850.00 2.84 135,500 150.00 0.11 09:25 8 6,634 907.03 میلیون - 135,350 131,350 131,300 138,900 1 378 131,450 4 6,332 138,200 18.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,634 - 6,634 -
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 1,740 20.00 1.14 1,762 2.00 0.11 09:29 42 561,699 1000 میلیون - 1,760 1,774 1,740 1,812 2 10,330 1,740 1 9,511 1,789 3.124 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 561,699 - 461,699 100,000
ثاژن

سخت آژند

سهام فرابورس 4,282 83.00 1.98 4,203 4.00 0.10 09:27 14 67,544 288.69 میلیون - 4,199 4,155 4,155 4,282 1 1,476 4,240 2 31,376 4,280 1.681 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 67,544 - 67,544 -
فنرژی

گسترش صنایع آذرآب

سهام فرابورس 10,890 210.00 1.97 10,690 10.00 0.09 09:29 10 28,898 314.7 میلیون - 10,680 10,890 10,890 10,890 38 763,186 10,890 0 0 0 1.744 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28,898 - 28,898 -
الماس

امین تدبیرگران فردا

صندوق فرابورس 109,000 435.00 0.40 109,522 87.00 0.08 1401/07/09 16 28,896 3.16 میلیارد - 109,435 110,000 109,000 110,000 1 10,000 108,000 2 10,001 112,000 - - - - - - - - - - - 5,393 23,503 28,896 -
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام فرابورس 3,680 7.00 0.19 3,676 3.00 0.08 09:22 15 371,658 1.37 میلیارد - 3,673 3,748 3,600 3,748 4 92,500 3,680 3 55,000 3,744 12.866 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 160,885 210,773 371,658 -
کارا

کارا

صندوق فرابورس 12,298 8.00 0.07 12,298 8.00 0.07 09:11 45 9.833 میلیون 120.93 میلیارد - 12,290 12,298 12,298 12,300 10 51,778,586 12,298 6 509,719 12,299 - - - - - - - - - - - 581,973 9.239 میلیون 5.532 میلیون 4.288 میلیون
رشد

رشد

صندوق فرابورس 10,056 5.00 0.05 10,058 7.00 0.07 09:06 5 88,045 885.54 میلیون - 10,051 10,058 10,056 10,058 6 51,800 10,056 1 2,571,955 10,058 - - - - - - - - - - - 88,045 - 10,000 78,045
آوند

آوند

صندوق فرابورس 10,378 6.00 0.06 10,379 7.00 0.07 09:11 104 7.214 میلیون 74.87 میلیارد - 10,372 10,379 10,378 10,379 1 98,556,744 10,378 2 23,361,078 10,379 - - - - - - - - - - - 5.751 میلیون 403,981 535,034 5.62 میلیون
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,462 69.00 4.95 1,394 1.00 0.07 09:28 8 239,898 350.73 میلیون 31,411.29 1,393 1,462 1,462 1,462 365 44,793,324 1,462 0 0 0 6.975 هزار میلیارد 18.036 میلیون 17.037 میلیون 5 میلیون 11.071 میلیون 5.967 میلیون 8.182 میلیون 382,977 18.2 1.17 0.85 239,898 - 39,898 200,000
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 10,197 7.00 0.07 10,197 7.00 0.07 09:11 22 144,047 1.47 میلیارد - 10,190 10,197 10,196 10,197 102 100,976,244 10,196 5 3,460,122 10,197 - - - - - - - - - - - 118,291 24,756 53,735 89,312
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 47,909 31.00 0.06 47,908 30.00 0.06 09:09 201 2.288 میلیون 109.62 میلیارد - 47,878 47,908 47,908 47,909 2 6,810 47,909 24 2,313,058 47,910 - - - - - - - - - - - 2.12 میلیون 4,800 1.815 میلیون 310,000
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 13,509 9.00 0.07 13,508 8.00 0.06 09:11 12 69,221 935.05 میلیون - 13,500 13,508 13,508 13,509 50 49,948,210 13,508 7 6,992,962 13,509 - - - - - - - - - - - 393 34,606 34,999 -
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 41,826 25.00 0.06 41,827 26.00 0.06 09:10 34 513,554 21.48 میلیارد - 41,801 41,827 41,826 41,827 4 2,882,647 41,826 6 2,877,826 41,827 - - - - - - - - - - - 293,642 183,457 187,004 290,095
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 16,004 10.00 0.06 16,003 9.00 0.06 09:09 26 1.171 میلیون 18.74 میلیارد - 15,994 16,003 16,003 16,005 29 28,965,041 16,003 2 65,231 16,004 - - - - - - - - - - - 136,316 1.035 میلیون 338,588 832,687
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,062 6.00 0.06 10,062 6.00 0.06 09:11 10 56,013 563.61 میلیون - 10,056 10,063 10,062 10,063 110 109,956,019 10,062 11 10,088,311 10,063 - - - - - - - - - - - 12,032 43,981 44,931 11,082
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 12,513 8.00 0.06 12,512 7.00 0.06 09:11 32 1.253 میلیون 15.68 میلیارد - 12,505 12,512 12,512 12,513 150 149,763,930 12,512 22 19,824,657 12,513 - - - - - - - - - - - 720,391 132,074 477,922 374,543
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 24,481 14.00 0.06 24,481 14.00 0.06 09:05 4 40,617 994.34 میلیون - 24,467 24,482 24,481 24,482 2 49,982,059 24,481 1 14,999,792 24,482 - - - - - - - - - - - 2,256 38,361 40,409 208
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 13,054 8.00 0.06 13,053 7.00 0.05 09:11 45 1.06 میلیون 13.84 میلیارد - 13,046 13,054 13,053 13,054 2 14,528,775 13,053 8 4,134,090 13,054 - - - - - - - - - - - 510,525 444,888 955,413 -
یارا

یارا

صندوق فرابورس 11,974 6.00 0.05 11,974 6.00 0.05 09:02 1 1,200 14.37 میلیون - 11,968 11,974 11,974 11,974 7 6,998,800 11,974 1 200,000 11,976 - - - - - - - - - - - - 1,200 1,200 -
نشان

نشان

صندوق فرابورس 10,845 5.00 0.05 10,845 5.00 0.05 09:11 2 8,123 88.09 میلیون - 10,840 10,845 10,845 10,845 3 2,691,877 10,845 3 1,400,000 10,846 - - - - - - - - - - - - 923 923 -
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 9,990 3.00 0.03 9,997 4.00 0.04 1401/07/09 14 611,688 6.12 میلیارد - 9,993 10,001 9,990 10,001 12 1,200,000 9,990 2 100,766 10,010 - - - - - - - - - - - 9,997 601,691 121,242 490,446
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,170 11.00 0.11 10,162 3.00 0.03 09:06 3 230,000 2.34 میلیارد - 10,159 10,161 10,161 10,170 2 180,500 10,161 1 368,512 10,169 - - - - - - - - - - - 210,000 20,000 20,000 210,000
سخند

سپهرخبرگان نفت

صندوق فرابورس 10,035 0.00 0.00 10,036 1.00 0.01 09:09 3 12,000 120.44 میلیون - 10,035 10,034 10,034 10,039 1 3,000 10,025 2 16,948 10,039 - - - - - - - - - - - - 5,000 5,000 -
فراز

فراز

صندوق فرابورس 15,551 1.00 0.01 15,551 1.00 0.01 09:04 2 4,478 69.64 میلیون - 15,550 15,551 15,551 15,551 1 95,522 15,551 2 125,000 15,552 - - - - - - - - - - - - 4,478 4,478 -
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 770,700 70.00 0.01 770,710 80.00 0.01 1401/07/09 5 27,800 21.43 میلیارد - 770,630 770,710 770,700 770,710 2 400 761,550 1 1,000 799,480 - - - - - - - - - - - 900 26,900 100 27,700
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,230 40.00 0.76 5,270 0.00 0.00 09:28 7 90,175 472.08 میلیون 14,580.83 5,270 5,240 5,230 5,240 1 366 5,230 2 78,957 5,240 20.49 هزار میلیارد 24.516 میلیون 11.159 میلیون 3.888 میلیون 4.027 میلیون 7.132 میلیون 5.767 میلیون 5.582 میلیون 3.67 2.87 3.55 - 90,175 90,175 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,447 64.00 2.55 2,511 0.00 0.00 09:29 40 416,672 1.03 میلیارد 4,766.2 2,511 2,457 2,447 2,508 1 26,527 2,461 3 17,625 2,480 35.614 هزار میلیارد 45.291 میلیون 28.117 میلیون 8.2 میلیون 9.635 میلیون 18.482 میلیون 731,062 1.585 میلیون 22.49 1.93 48.77 343,199 - 343,199 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,640 70.00 1.23 5,710 0.00 0.00 09:28 285 3.886 میلیون 22.19 میلیارد 13,636.05 5,710 5,620 5,610 5,730 1 21,578 5,600 1 5,000 5,740 44.127 هزار میلیارد 53.442 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.316 میلیون 12.863 میلیون 5.356 میلیون 2.946 میلیون 14.98 3.43 8.24 2.336 میلیون 1.55 میلیون 3.688 میلیون 198,380
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 17,710 9,796.00 35.61 27,506 0.00 0.00 09:28 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 17,370 17,340 17,710 1 275 21,650 2 4,122 21,750 3.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 649,621 - 649,621 -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 4,850 8.00 0.16 4,858 0.00 0.00 09:23 21 149,205 722.94 میلیون 5,678 4,858 4,643 4,643 4,890 1 20,000 4,671 1 4,000 4,884 4.663 هزار میلیارد 5.519 میلیون 2.509 میلیون 960,000 785,108 1.724 میلیون 2.95 میلیون 446,021 10.46 2.71 1.58 48,746 100,459 109,205 40,000
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,700 60.00 1.06 5,640 0.00 0.00 09:27 3 6,490 36.59 میلیون 2,163.33 5,640 5,740 5,510 5,740 1 15,000 5,640 1 14,525 5,710 39.48 هزار میلیارد 43.26 میلیون 12.262 میلیون 7 میلیون 3.78 میلیون 8.482 میلیون 2.873 میلیون 1.642 میلیون 24.05 4.66 13.74 2,745 3,745 6,490 -
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 70,500 1,850.00 2.56 72,350 0.00 0.00 09:28 3 1,150 80.94 میلیون - 72,350 70,450 70,250 70,500 2 4,050 70,250 1 212 70,500 260.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,150 - 1,150 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,200 100.00 1.59 6,300 0.00 0.00 09:30 6 12,256 76.11 میلیون 2,042.67 6,300 6,300 6,070 6,300 1 15,916 6,200 4 39,199 6,260 20.16 هزار میلیارد 26.254 میلیون 14.195 میلیون 3.2 میلیون 6.094 میلیون 8.101 میلیون 13.851 میلیون 2.215 میلیون 9.1 2.5 1.46 12,256 - 12,256 -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 5,080 130.00 2.50 5,210 0.00 0.00 09:31 321 1.776 میلیون 9.09 میلیارد 5,534.01 5,210 5,020 5,020 5,230 1 3,000 5,020 1 2,000 5,270 4.168 هزار میلیارد 5.453 میلیون 2.775 میلیون 800,000 1.165 میلیون 1.61 میلیون 779,170 294,736 14.55 2.66 5.5 1.75 میلیون 26,000 1.776 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 6,010 160.00 2.59 6,170 0.00 0.00 09:25 11 26,977 162 میلیون 2,607.7 6,170 5,780 5,780 6,120 1 4,100 6,010 2 6,357 6,060 8.144 هزار میلیارد 8.7 میلیون 3.27 میلیون 1.32 میلیون 555,160 2.715 میلیون 1.03 میلیون 751,752 10.83 3 7.91 26,977 - 26,977 -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 8,150 160.00 1.93 8,310 0.00 0.00 09:29 2 5,910 48.17 میلیون 2,955 8,310 8,150 8,150 8,160 1 800 8,160 2 3,890 8,350 4.072 هزار میلیارد 9.408 میلیون 6.375 میلیون 290,000 5.336 میلیون 1.039 میلیون 7.572 میلیون 491,778 8.28 3.92 0.54 5,910 - 5,910 -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,976 101.00 3.28 3,077 0.00 0.00 09:27 8 52,101 157.89 میلیون 6,512.63 3,077 3,039 2,976 3,040 1 23,394 3,001 2 11,848 3,029 51.955 هزار میلیارد 132.869 میلیون 109.36 میلیون 16.885 میلیون 80.914 میلیون 28.445 میلیون 54.43 میلیون 9.106 میلیون 5.71 1.83 0.95 12,101 40,000 52,101 -
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 48,100 1,450.00 2.93 49,550 0.00 0.00 09:30 6 1,376 68.44 میلیون - 49,550 50,000 48,100 50,000 1 200 49,200 1 3,868 49,700 2.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,266 - 1,266 -