همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام فرابورس 70,050 1,200.00 1.74 70,800 1,950.00 2.83 1403/02/18 48 30,426 2.32 میلیارد 802.75 68,850 70,850 68,100 72,250 2 14,165 75,450 1 1,895 76,900 18.264 هزار میلیارد 19.854 میلیون 8.42 میلیون 240,000 2.862 میلیون 5.559 میلیون 7.291 میلیون 1.712 میلیون 9.92 3.06 2.33 13,066 17,360 30,426 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 35,750 700.00 2.00 35,750 700.00 2.00 1403/03/01 42 69,183 2.06 میلیارد 4,567.98 35,050 35,650 35,650 35,750 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 99.995 میلیون 29.588 میلیون 2.495 میلیون 10.794 میلیون 18.794 میلیون 36.314 میلیون 13.969 میلیون 6.39 4.75 2.46 58,738 9,914 68,652 -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,650 110.00 1.99 5,650 110.00 1.99 1403/03/01 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 17,079.46 5,540 5,530 5,570 5,650 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.725 میلیون 1.732 میلیون 1.1 میلیون 510,238 1.222 میلیون 984,019 227,860 27.28 5.09 6.32 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 10,970 210.00 1.95 10,970 210.00 1.95 1403/03/01 40 88,032 1.14 میلیارد 3,333.33 10,760 10,960 10,900 10,970 1 510 12,980 1 6,001 13,190 22.23 هزار میلیارد 22.856 میلیون 10.412 میلیون 1.71 میلیون 4.098 میلیون 6.314 میلیون 16.254 میلیون 3.589 میلیون 5.23 2.97 1.15 30,576 57,456 88,032 -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 14,690 280.00 1.94 14,690 280.00 1.94 1403/03/01 80 292,980 4.76 میلیارد 10,495.52 14,410 14,680 14,250 14,690 1 2,469 16,210 2 17,000 16,340 24.375 هزار میلیارد 28.873 میلیون 12.716 میلیون 1.5 میلیون 6.838 میلیون 5.878 میلیون 14.909 میلیون 3.785 میلیون 5.82 3.75 1.48 292,980 - 199,152 93,828
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 17,490 340.00 1.98 17,480 330.00 1.92 1403/03/01 269 333,908 7 میلیارد 9,489.09 17,150 16,810 16,810 17,490 2 109,571 20,900 4 558 20,950 18.9 هزار میلیارد 19.244 میلیون 7.584 میلیون 900,000 3.512 میلیون 4.072 میلیون 10.808 میلیون 2.676 میلیون 5.88 3.86 1.46 208,408 125,500 168,836 165,072
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,400 66.00 1.98 3,397 63.00 1.89 1403/03/01 196 2.233 میلیون 8.04 میلیارد 30,210.63 3,334 3,270 3,270 3,400 3 18,245 3,582 1 50,000 3,590 24.836 هزار میلیارد 25.247 میلیون 13.984 میلیون 6.897 میلیون 1.817 میلیون 12.166 میلیون 12.852 میلیون 4.04 میلیون 5.8 1.93 1.82 2.026 میلیون 207,750 2.233 میلیون -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 19,100 350.00 1.87 19,100 350.00 1.87 1403/03/01 32 46,573 1.09 میلیارد 18,982.87 18,750 18,450 18,400 19,100 1 900 23,350 2 9,929 23,450 16.38 هزار میلیارد 24.605 میلیون 13.383 میلیون 700,000 11.235 میلیون 2.148 میلیون 11.398 میلیون 1.315 میلیون 10.17 6.22 1.17 44,201 2,372 46,573 -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,672 72.00 2.00 3,665 65.00 1.81 1403/03/01 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,551.53 3,600 3,670 3,616 3,672 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.124 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.29 2.38 2.1 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 3,911 76.00 1.98 3,904 69.00 1.80 1403/03/01 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 25,973.94 3,835 3,803 3,800 3,911 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 52.376 میلیون 36.205 میلیون 7.7 میلیون 22.315 میلیون 13.89 میلیون 37.025 میلیون 5.858 میلیون 5.13 2.16 0.81 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,661 32.00 1.96 1,658 29.00 1.78 1403/03/01 43 937,510 1.66 میلیارد 27,906.01 1,629 1,606 1,606 1,661 1 5,791 1,754 1 3,000 1,788 8.835 هزار میلیارد 62.588 میلیون 61.616 میلیون 5 میلیون 54.298 میلیون 7.318 میلیون 26.715 میلیون 375,978 22.05 1.13 0.31 741,258 65,000 806,258 -
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 5,810 110.00 1.93 5,800 100.00 1.75 1403/03/01 32 795,030 3.17 میلیارد 28,109.08 5,700 5,690 5,690 5,810 1 50,000 3,859 1 100,000 4,029 8.809 هزار میلیارد 21.362 میلیون 12.477 میلیون 2.2 میلیون 8.602 میلیون 3.875 میلیون 2.932 میلیون 1.447 میلیون 8.82 3.29 4.35 267,630 527,400 795,030 -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,180 230.00 1.92 12,150 200.00 1.67 1403/03/01 1,065 5.765 میلیون 87.28 میلیارد 11,434.24 11,950 11,810 11,810 12,180 1 277 14,980 1 9,762 14,990 18.168 هزار میلیارد 19.127 میلیون 7.494 میلیون 1.2 میلیون 4.547 میلیون 2.947 میلیون 2.015 میلیون 294,837 49.45 4.95 7.24 5.683 میلیون 78,000 5.761 میلیون -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,870 70.00 1.46 4,880 80.00 1.67 1403/03/01 126 1.014 میلیون 5.2 میلیارد 13,201.1 4,800 4,890 4,800 4,890 2 5,888 5,112 1 5,000 5,145 25.645 هزار میلیارد 24.637 میلیون 15.012 میلیون 5 میلیون 236,570 14.775 میلیون 5.914 میلیون 5.5 میلیون 4.45 1.65 4.13 952,589 61,258 1.014 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 2,653 52.00 2.00 2,644 43.00 1.65 1403/03/01 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 21,352.34 2,601 2,653 2,591 2,653 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 96.337 میلیون 74.004 میلیون 15 میلیون 43.457 میلیون 30.547 میلیون 14.15 میلیون 13.369 میلیون 3.96 1.73 3.74 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 24,650 450.00 1.86 24,600 400.00 1.65 1403/03/01 83 92,168 2.75 میلیارد 3,073.67 24,200 24,650 23,950 24,650 2 3,808 29,450 2 2,671 29,500 20.562 هزار میلیارد 21.003 میلیون 8.758 میلیون 690,000 4.029 میلیون 4.729 میلیون 8.772 میلیون 2.443 میلیون 6.95 3.59 1.94 71,710 20,226 91,936 -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 50,000 950.00 1.94 49,850 800.00 1.63 1403/03/01 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,418.55 49,050 50,000 49,450 50,000 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 168.112 میلیون 26.727 میلیون 3 میلیون 18.562 میلیون 8.165 میلیون 4.838 میلیون 23.821 میلیون 6.28 18.32 30.91 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
درازی

پخش رازی

سهام فرابورس 16,480 260.00 1.60 16,480 260.00 1.60 1403/03/01 42 55,283 1.07 میلیارد 2,765.94 16,220 16,460 16,460 16,480 3 4,000 19,130 1 937 19,200 19.34 هزار میلیارد 116.844 میلیون 105.051 میلیون 1,000,000 100.364 میلیون 4.687 میلیون 80.332 میلیون 1.688 میلیون 9.76 3.52 0.21 53,320 1,963 55,283 -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,920 34.00 1.80 1,913 27.00 1.43 1403/03/01 92 1.388 میلیون 2.84 میلیارد 29,433.24 1,886 1,850 1,850 1,923 1 42,385 2,038 1 50 2,042 20.48 هزار میلیارد 19.756 میلیون 13.123 میلیون 10 میلیون 626,160 12.496 میلیون 6.367 میلیون 6.018 میلیون 3.18 1.53 3 1.388 میلیون - 987,005 400,790
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 8,690 160.00 1.88 8,650 120.00 1.41 1403/03/01 335 1.352 میلیون 15.56 میلیارد 5,796.61 8,530 8,690 8,550 8,700 1 800 11,560 1 5,000 11,570 9.656 هزار میلیارد 9.728 میلیون 3.485 میلیون 838,900 2.447 میلیون 1.038 میلیون 3.145 میلیون 147,593 49.17 6.99 2.31 1.185 میلیون 166,350 1.351 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 10,250 200.00 1.99 10,190 140.00 1.39 1403/03/01 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 3,823.16 10,050 10,000 9,940 10,250 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 30.708 میلیون 8.008 میلیون 2.6 میلیون 4.214 میلیون 3.795 میلیون 9.686 میلیون 1.065 میلیون 24.88 6.98 2.74 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 6,030 110.00 1.86 6,000 80.00 1.35 1403/03/01 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 6,364.19 5,920 5,820 5,820 6,030 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 14.382 میلیون 6.367 میلیون 1.788 میلیون 3.653 میلیون 2.714 میلیون 9.09 میلیون 731,388 14.67 3.95 1.18 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 12,000 120.00 1.01 12,040 160.00 1.35 1403/03/01 108 442,527 5.08 میلیارد 6,121.61 11,880 12,090 11,690 12,110 1 5,000 11,430 3 209,365 11,560 13.844 هزار میلیارد 18.657 میلیون 11.314 میلیون 1.206 میلیون 4.139 میلیون 7.176 میلیون 3.746 میلیون 2.406 میلیون 6.03 2.02 3.88 395,294 43,131 438,425 -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 3,633 71.00 1.99 3,609 47.00 1.32 1403/03/01 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 23,110.71 3,562 3,627 3,575 3,633 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 20.002 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون 6.108 میلیون 4.616 میلیون 10.245 میلیون 2.403 میلیون 5.78 3.01 1.36 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 4,218 36.00 0.86 4,237 55.00 1.32 1403/03/01 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 2,754.69 4,182 4,170 4,155 4,265 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 45.934 میلیون 22.328 میلیون 8.471 میلیون 10.043 میلیون 12.285 میلیون 7.234 میلیون 5.317 میلیون 6.75 2.92 4.96 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 13,060 120.00 0.93 13,110 170.00 1.31 1403/03/01 204 76,930 1.1 میلیارد 357.47 12,940 12,720 12,720 13,190 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 62.991 میلیون 15.357 میلیون 4.3 میلیون 6.618 میلیون 8.739 میلیون 10.654 میلیون 6.399 میلیون 8.81 6.45 5.29 76,880 - 76,880 -
بکابل

سیم و کابل ابهر

سهام فرابورس 10,550 20.00 0.19 10,660 130.00 1.23 1403/03/01 69 194,176 2.36 میلیارد 10,478.5 10,530 10,700 10,420 10,740 1 1,000 12,110 1 10,000 12,260 24.898 هزار میلیارد 45.709 میلیون 29.464 میلیون 1.024 میلیون 23.882 میلیون 5.582 میلیون 37.927 میلیون 2.334 میلیون 9.35 3.91 0.58 144,942 - 144,942 -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,379 66.00 1.99 3,353 40.00 1.21 1403/03/01 239 2.172 میلیون 8.09 میلیارد 10,802.33 3,313 3,295 3,295 3,379 1 10,000 3,730 1 5,576 3,731 18.62 هزار میلیارد 17.014 میلیون 10.553 میلیون 5 میلیون 248,624 10.305 میلیون 4.699 میلیون 4.49 میلیون 3.73 1.63 3.57 2.122 میلیون 160 2.122 میلیون -
والماس

سر. الماس حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 3,004 41.00 1.38 2,998 35.00 1.18 1403/03/01 171 3.091 میلیون 9.07 میلیارد 13,297.28 2,963 2,952 2,952 3,022 1 3,630 2,953 1 15,000 2,959 11.732 هزار میلیارد 12.688 میلیون 9.099 میلیون 4 میلیون 695,679 8.403 میلیون 3.69 میلیون 3.582 میلیون 3.35 1.43 3.25 2.891 میلیون 200,000 3.091 میلیون -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,497 88.00 2.00 4,459 50.00 1.13 1403/03/01 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 14,750.41 4,409 4,323 4,323 4,497 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 65.417 میلیون 30.234 میلیون 7.65 میلیون 13.47 میلیون 16.764 میلیون 15.936 میلیون 4.743 میلیون 10.95 3.1 3.26 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 1,971 11.00 0.56 1,981 21.00 1.07 1403/03/01 151 1.325 میلیون 2.91 میلیارد 18,420.86 1,960 1,931 1,931 1,999 1 497 2,177 2 80,910 2,190 10.468 هزار میلیارد 16.379 میلیون 11.908 میلیون 4.767 میلیون 6.336 میلیون 5.572 میلیون 4.76 میلیون 565,435 17.77 1.8 2.11 1.322 میلیون - 1.02 میلیون 302,097
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,964 58.00 2.00 2,936 30.00 1.03 1403/03/01 327 5.103 میلیون 20.81 میلیارد 8,540.21 2,906 2,950 2,901 2,964 1 7,012 4,001 3 14,869 4,058 27.196 هزار میلیارد 24.131 میلیون 13.764 میلیون 6.669 میلیون 4.551 میلیون 9.212 میلیون 6.65 میلیون 1.342 میلیون 14.59 2.13 2.94 4.918 میلیون 181,200 5.099 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 19,850 250.00 1.28 19,800 200.00 1.02 1403/03/01 36 61,544 1.62 میلیارد 3,797.81 19,600 19,950 19,400 19,950 2 417 26,200 2 2,130 26,250 42.08 هزار میلیارد 141.93 میلیون 119.757 میلیون 1.6 میلیون 110.25 میلیون 9.507 میلیون 164.927 میلیون 7.063 میلیون 4.49 3.33 0.19 61,544 - 33,507 28,037
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 17,890 300.00 1.71 17,770 180.00 1.02 1403/03/01 62 98,482 2.3 میلیارد 1,482.23 17,590 17,250 17,250 17,940 2 11,887 23,150 4 2,819 23,250 14.04 هزار میلیارد 12.41 میلیون 3.996 میلیون 600,000 1.748 میلیون 2.248 میلیون 5.324 میلیون 1.203 میلیون 8.86 4.74 2 96,309 2,173 98,482 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 3,610 70.00 1.98 3,574 34.00 0.96 1403/03/01 81 328,506 1.47 میلیارد 7,691.16 3,540 3,475 3,475 3,610 1 6,023 4,466 2 48,104 4,470 16.333 هزار میلیارد 15.3 میلیون 8.896 میلیون 3.64 میلیون 2.29 میلیون 6.606 میلیون 7.617 میلیون 2.22 میلیون 5.86 1.97 1.71 294,311 23,625 275,537 42,399
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 13,260 20.00 0.15 13,360 120.00 0.91 1403/03/01 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 4,046.38 13,240 13,000 13,000 13,500 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 22.911 میلیون 10.373 میلیون 1.4 میلیون 4.207 میلیون 6.166 میلیون 3.329 میلیون 2.707 میلیون 6.91 3.03 5.62 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 3,654 66.00 1.84 3,617 29.00 0.81 1403/03/01 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 10,621.89 3,588 3,649 3,575 3,659 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 480.092 میلیون 341.993 میلیون 49 میلیون 176.264 میلیون 165.73 میلیون 303.223 میلیون 67.029 میلیون 4.53 1.83 1 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
فسوژ

سوژمیران

سهام فرابورس 18,810 100.00 0.53 18,860 150.00 0.80 1403/03/01 264 907,989 18.33 میلیارد 3,330.43 18,710 19,000 18,750 19,080 5 2,360 20,230 2 3,000 20,230 12.114 هزار میلیارد 13.064 میلیون 4.721 میلیون 600,000 1.748 میلیون 2.973 میلیون 2.688 میلیون 2.208 میلیون 5.12 3.81 4.21 827,989 80,000 897,989 10,000
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 9,960 10.00 0.10 10,030 80.00 0.80 1403/03/01 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 8,744.19 9,950 9,950 9,830 10,140 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد 5.783 میلیون 1.876 میلیون 450,000 1.247 میلیون 629,018 949,484 107,445 42.01 7.18 4.75 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 3,408 17.00 0.50 3,417 26.00 0.77 1403/03/01 161 1.322 میلیون 4.87 میلیارد 10,279.43 3,391 3,335 3,335 3,458 1 2,609 3,662 1 15,726 3,670 19.638 هزار میلیارد 31.589 میلیون 26.437 میلیون 5.332 میلیون 13.37 میلیون 13.067 میلیون 19.04 میلیون 6.635 میلیون 2.75 1.39 0.96 1.319 میلیون - 1.156 میلیون 163,554
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,939 47.00 1.63 2,914 22.00 0.76 1403/03/01 158 1.255 میلیون 4.51 میلیارد 7,447.61 2,892 2,860 2,860 2,949 1 1,842 3,573 5 10,913 3,587 25.179 هزار میلیارد 20.493 میلیون 16.148 میلیون 7 میلیون 95,264 16.053 میلیون 7.171 میلیون 7.013 میلیون 2.91 1.27 2.84 1.253 میلیون 1,827 1.255 میلیون -
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,940 10.00 0.08 12,020 90.00 0.75 1403/03/01 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 6,275.12 11,930 12,150 11,930 12,150 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 20.186 میلیون 9.227 میلیون 1.05 میلیون 7.565 میلیون 1.661 میلیون 5.03 میلیون 805,026 15.68 7.6 2.51 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,294 42.00 1.87 2,267 15.00 0.67 1403/03/01 48 731,201 1.61 میلیارد 15,392.96 2,252 2,295 2,230 2,295 2 37,336 2,197 2 113,679 2,198 136.152 هزار میلیارد 209.461 میلیون 83.611 میلیون 62 میلیون 14.499 میلیون 69.112 میلیون 7.248 میلیون 6.677 میلیون 29.2 2.82 26.9 709,993 16,208 595,359 130,842
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,345 38.00 1.65 2,322 15.00 0.65 1403/03/01 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 31,984.77 2,307 2,269 2,269 2,350 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 227.146 میلیون 210.366 میلیون 33.5 میلیون 149.359 میلیون 61.006 میلیون 122.477 میلیون 24.256 میلیون 3.21 1.28 0.64 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 2,600 6.00 0.23 2,622 16.00 0.61 1403/03/01 129 395,732 1.09 میلیارد 4,280.17 2,606 2,555 2,555 2,657 2 16,850 2,770 2 13,105 2,791 8.292 هزار میلیارد 8.879 میلیون 6.202 میلیون 3 میلیون 979,663 5.223 میلیون 1.96 میلیون 1.858 میلیون 4.24 1.51 4.01 355,582 40,000 395,582 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 25,850 250.00 0.98 25,750 150.00 0.59 1403/03/01 81 66,961 2.02 میلیارد 1,453.89 25,600 25,700 25,450 26,050 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 140.567 میلیون 91.15 میلیون 2.4 میلیون 78.767 میلیون 12.383 میلیون 167.408 میلیون 13.531 میلیون 4.57 4.99 0.37 53,138 1,829 54,967 -
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام فرابورس 14,650 190.00 1.31 14,540 80.00 0.55 1403/03/01 494 453,693 8.61 میلیارد 799.87 14,460 14,350 14,350 14,670 1 6,500 19,250 6 26,165 19,270 20.298 هزار میلیارد 18.959 میلیون 9.264 میلیون 1.07 میلیون 3.401 میلیون 5.863 میلیون 4.215 میلیون 2.583 میلیون 6.02 2.65 3.69 438,614 - 438,526 88
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 37,150 50.00 0.13 37,300 200.00 0.54 1403/03/01 664 46,192 8.78 میلیارد 1,455.1 37,100 36,650 36,600 37,800 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 62.432 میلیون 12.893 میلیون 266,930 9.192 میلیون 3.701 میلیون 11.436 میلیون 4.264 میلیون 12.49 14.38 4.66 31,364 14,600 37,090 8,874
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 40,200 200.00 0.50 40,200 200.00 0.50 1403/03/01 425 499,119 24.13 میلیارد 687.79 40,000 40,500 39,300 40,800 2 504 48,650 1 97 48,700 12.088 هزار میلیارد 13.077 میلیون 4.604 میلیون 250,000 3.027 میلیون 1.577 میلیون 7.919 میلیون 877,365 11.45 6.37 1.27 498,968 - 498,968 -
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,119 16.00 0.76 2,113 10.00 0.48 1403/03/01 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 33,356.49 2,103 2,062 2,062 2,145 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 429.304 میلیون 370.589 میلیون 86.361 میلیون 193.493 میلیون 177.095 میلیون 413.218 میلیون 77.347 میلیون 3.05 1.33 0.57 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 8,750 40.00 0.46 8,750 40.00 0.46 1403/03/01 333 1.234 میلیون 12.91 میلیارد 5,435.34 8,710 8,620 8,620 8,840 2 5,987 10,380 1 1,000 10,430 34.028 هزار میلیارد 57.246 میلیون 78.958 میلیون 3.25 میلیون 28.808 میلیون 50.15 میلیون 36.908 میلیون 4.697 میلیون 6.05 0.57 0.77 1.143 میلیون 89,084 1.233 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 6,890 10.00 0.15 6,910 30.00 0.44 1403/03/01 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,568.73 6,880 6,770 6,770 7,000 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 73.974 میلیون 15.995 میلیون 10.5 میلیون 1.419 میلیون 14.576 میلیون 4.127 میلیون 3.626 میلیون 20.02 4.99 17.58 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 2,280 44.00 1.97 2,245 9.00 0.40 1403/03/01 227 4.256 میلیون 10.5 میلیارد 20,822.32 2,236 2,193 2,193 2,280 1 24,914 2,442 1 12,200 2,485 18.51 هزار میلیارد 131.21 میلیون 120.857 میلیون 5.81 میلیون 114.373 میلیون 6.484 میلیون 48.109 میلیون 746,958 22.54 2.6 0.35 4.235 میلیون - 4.235 میلیون -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,095 21.00 1.01 2,081 7.00 0.34 1403/03/01 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 15,705.09 2,074 2,038 2,037 2,115 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 58.866 میلیون 42.554 میلیون 24.145 میلیون 8.62 میلیون 33.934 میلیون 8.791 میلیون 2.892 میلیون 17.37 1.48 5.72 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,544 48.00 1.37 3,505 9.00 0.26 1403/03/01 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 15,680.53 3,496 3,494 3,462 3,560 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 566.507 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.51 2.56 2.26 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 17,300 30.00 0.17 17,290 20.00 0.12 1403/03/01 180 980,772 16.72 میلیارد 4,753.5 17,270 16,930 16,930 17,590 5 49,208 17,000 3 24,154 17,090 22.165 هزار میلیارد 23.13 میلیون 4.136 میلیون 1.3 میلیون 653,200 3.482 میلیون 294,693 101,457 221.54 6.45 76.27 658,475 322,297 980,772 -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 8,390 80.00 0.96 8,320 10.00 0.12 1403/03/01 46 907,072 8.02 میلیارد 5,827.5 8,310 8,210 8,210 8,400 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 62.1 میلیون 19.885 میلیون 6.5 میلیون 8.02 میلیون 11.865 میلیون 7.036 میلیون 6.792 میلیون 7.96 4.56 7.69 2,098 904,974 807,072 100,000
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 3,289 41.00 1.26 3,252 4.00 0.12 1403/03/01 846 14.86 میلیون 65.13 میلیارد 8,251.98 3,248 3,205 3,186 3,296 3 21,325 4,275 2 12,713 4,288 15.779 هزار میلیارد 16.497 میلیون 9.074 میلیون 3.6 میلیون 4.79 میلیون 4.283 میلیون 5.554 میلیون -466,691 -25.09 2.73 2.11 13.186 میلیون 1.675 میلیون 14.86 میلیون 78
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,411 13.00 0.93 1,399 1.00 0.07 1403/02/25 38 375,618 443.56 میلیون 36,778.42 1,398 1,382 1,360 1,413 2 15,922 1,184 1 70,000 1,192 18.956 هزار میلیارد 179.734 میلیون 141.387 میلیون 16.05 میلیون 157.28 میلیون -15,892,999 4.402 میلیون -8,778,138 -2.56 -1.41 5.1 364,384 11,234 375,618 -
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,748 182.00 9.43 1,930 0.00 0.00 1403/03/01 161 4.53 میلیون 8.77 میلیارد - 1,930 1,748 1,748 1,748 1 200,000 1,916 2 165,770 1,933 50.607 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.53 میلیون - 4.53 میلیون -
تشتاد

اشتاد ایران

سهام فرابورس 4,920 220.00 4.28 5,140 0.00 0.00 1403/03/01 8 112,488 561.71 میلیون - 5,140 4,920 4,920 4,920 2 43,918 5,000 2 108,000 5,010 4.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112,488 - 112,488 -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 13,140 250.00 1.94 12,890 0.00 0.00 1403/03/01 22 68,272 896.54 میلیون 4,877.8 12,890 12,640 12,640 13,140 2 3,027 13,100 4 18,334 13,470 29.3 هزار میلیارد 30.111 میلیون 6.452 میلیون 2.232 میلیون 1.347 میلیون 5.105 میلیون 1.848 میلیون 1.363 میلیون 21.1 5.63 15.57 68,272 - 68,272 -
تابا

تابان نیرو سپاهان

سهام فرابورس 23,800 2,400.00 9.16 26,200 0.00 0.00 1403/03/01 4 23,838 607.87 میلیون - 26,200 23,800 23,800 23,800 0 0 0 3 47,654 25,500 1.624 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23,838 - 23,838 -
سفاسی

فارسیت اهواز

سهام فرابورس 3,969 11.00 0.28 3,958 0.00 0.00 1403/03/01 21 302,099 1.2 میلیارد - 3,958 3,968 3,968 4,128 1 22,397 3,902 1 870 3,970 2.612 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 302,099 - 302,099 -
پلاست

پلاستیران

سهام فرابورس 10,090 390.00 4.02 9,700 0.00 0.00 1403/03/01 18 163,818 1.6 میلیارد - 9,700 10,090 10,090 10,090 1 5,257 9,570 1 6,000 9,920 8.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 163,818 - 163,818 -
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 4,605 79,695.00 94.54 84,300 0.00 0.00 1403/03/01 111 236,065 19.94 میلیارد - 84,300 4,605 4,605 4,605 11 49,099 86,800 2 1,084 86,800 17.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 236,065 - 85,065 151,000
سمایه

بانک سرمایه

سهام فرابورس 4,666 2,024.00 30.25 6,690 0.00 0.00 1403/03/01 60 2.408 میلیون 16.23 میلیارد - 6,690 4,666 4,666 4,666 103 6,010,594 6,740 0 0 0 26.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.408 میلیون - 207,816 2.2 میلیون
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام فرابورس 44,400 4,300.00 10.72 40,100 0.00 0.00 1403/03/01 4 4,505 182.9 میلیون - 40,100 44,400 44,000 44,400 1 5,000 40,100 3 6,700 41,000 40.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,005 2,500 4,505 -
سنوین

سر. اقتصاد نوین

سهام فرابورس 6,880 300.00 4.56 6,580 0.00 0.00 1403/03/01 2 21,777 139.79 میلیون - 6,580 6,880 6,770 6,880 3 31,966 6,440 1 756 6,620 6.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21,777 - 21,777 -
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 55,600 300.00 0.54 55,300 0.00 0.00 1403/02/25 4 1,638 88 میلیون - 55,300 55,400 55,400 56,000 3 2,719 53,750 1 2,268 55,250 3.318 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,638 - 1,638 -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 768 350.00 31.31 1,118 0.00 0.00 1403/03/01 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 753 753 772 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
رتکو

تکین کو

سهام فرابورس 15,570 4,110.00 20.88 19,680 0.00 0.00 1403/02/30 15 10,739 205.54 میلیون 13,617.95 19,680 15,570 15,570 15,570 1 1,426 19,160 1 2,000 19,810 3.936 هزار میلیارد 3.621 میلیون 939,350 200,000 1.675 میلیون -786,120 959,511 -343,910 -5.47 -2.39 1.96 9,539 - 9,539 -
بتک

کابل تک

سهام فرابورس 196,700 9,150.00 4.44 205,850 0.00 0.00 1403/03/01 2 1,250 252.31 میلیون - 205,850 196,700 196,700 196,750 0 0 0 1 500 205,950 1.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,250 - 1,250 -
بمیلا

توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

سهام فرابورس 6,430 1,700.00 20.91 8,130 0.00 0.00 1403/02/30 45 1.405 میلیون 11.29 میلیارد - 8,130 6,430 6,430 6,430 0 0 0 1 2,000 8,450 9.228 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.405 میلیون - 1.405 میلیون -
پلوله

گازلوله

سهام فرابورس 5,480 29,770.00 84.45 35,250 0.00 0.00 1403/03/01 66 290,623 10.39 میلیارد - 35,250 5,480 5,480 5,530 1 22,955 35,750 0 0 0 7.931 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 290,623 - 290,623 -
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 939 122.00 11.50 1,061 0.00 0.00 1403/03/01 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 939 939 954 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 9,690 4,006.00 70.48 5,684 0.00 0.00 1403/03/01 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 9,690 9,690 9,690 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون 2 میلیون -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,933 378.00 16.36 2,311 0.00 0.00 1403/03/01 186 5.874 میلیون 13.58 میلیارد - 2,311 1,931 1,931 1,985 2 209,721 2,317 2 35,836 2,329 48.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.874 میلیون - 5.874 میلیون -
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 20,400 1,810.00 9.74 18,590 0.00 0.00 1403/03/01 11 83,383 1.59 میلیارد - 18,590 20,400 20,400 20,400 52 1,855,553 19,100 0 0 0 2.342 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 83,383 - 83,383 -
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 3,198 73.00 2.23 3,271 0.00 0.00 1403/03/01 373 12.645 میلیون 41.36 میلیارد - 3,271 3,198 3,198 3,263 0 0 0 1 40,000 3,420 5.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.601 میلیون 2.045 میلیون 12.645 میلیون -
خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

سهام فرابورس 5,070 300.00 5.59 5,370 0.00 0.00 1403/02/29 48 815,367 4.29 میلیارد - 5,370 5,070 5,070 5,070 3 32,879 5,240 1 9,380 5,340 7.521 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 734,967 80,400 435,033 380,334
ثاصفا

ساختمان اصفهان

سهام فرابورس 20,150 1,950.00 8.82 22,100 0.00 0.00 1403/03/01 19 84,429 1.78 میلیارد - 22,100 20,150 20,150 20,150 0 0 0 8 169,606 21,550 3.536 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63,919 20,510 84,429 -
سپرمی

پرمیت

سهام فرابورس 56,450 10,000.00 15.05 66,450 0.00 0.00 1403/03/01 6 30,000 1.98 میلیارد - 66,450 56,450 56,450 57,500 0 0 0 91 441,824 65,800 2.339 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000 -
غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

سهام فرابورس 4,787 973.00 16.89 5,760 0.00 0.00 1403/03/01 8 126,068 726.18 میلیون - 5,760 4,750 4,750 4,787 2 39,000 5,600 1 3,444 5,770 2.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,070 120,998 126,068 -
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 31,700 3,300.00 9.43 35,000 0.00 0.00 1403/03/01 36 258,546 9.03 میلیارد - 35,000 31,700 31,700 31,700 0 0 0 2 23,050 34,900 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 258,446 100 158,546 100,000
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 40,950 4,200.00 9.30 45,150 0.00 0.00 1403/02/24 238 4.145 میلیون 187.13 میلیارد - 45,150 40,950 40,950 40,950 0 0 0 3 377,228 43,800 13.094 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.745 میلیون 2.4 میلیون 4.145 میلیون -
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 20,800 1,500.00 7.77 19,300 0.00 0.00 1403/03/01 193 1.045 میلیون 20.17 میلیارد - 19,300 20,050 20,000 20,800 1 53 19,400 1 20,293 19,450 50.869 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.032 میلیون 6,000 1.038 میلیون -
داراب

پتروشیمی داراب

سهام فرابورس 829 50.00 5.69 879 0.00 0.00 1403/03/01 41 2.026 میلیون 1.76 میلیارد - 879 829 829 829 0 0 0 1 1,000 898 2.996 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.026 میلیون - 2.026 میلیون -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 4,380 6.00 0.14 4,374 0.00 0.00 1403/03/01 154 899,601 4.81 میلیارد 3,151.61 4,374 4,320 4,287 4,461 6 77,822 5,310 3 51,794 5,340 10.224 هزار میلیارد 16.826 میلیون 10.235 میلیون 1.611 میلیون 8.498 میلیون 1.737 میلیون 5.193 میلیون -54,744 -152.69 4.81 1.61 889,601 10,000 560,494 339,107
حرهشا

رهشاد سپاهان

سهام فرابورس 213,250 39,550.00 15.64 252,800 0.00 0.00 1403/03/01 29 35,128 9.03 میلیارد - 252,800 213,250 213,250 213,300 13 16,797 257,050 0 0 0 3.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,728 400 35,128 -
حاریا

کشتیرانی آریا

سهام فرابورس 6,720 870.00 11.46 7,590 0.00 0.00 1403/02/30 10 123,327 918.79 میلیون - 7,590 6,720 6,720 6,790 0 0 0 5 151,177 7,450 2.049 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 123,327 - 123,327 -
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 2,179 665.00 23.38 2,844 0.00 0.00 1403/02/30 61 1.779 میلیون 5.06 میلیارد - 2,844 2,212 2,179 2,212 1 42,398 2,859 2 13,000 2,879 42.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.162 میلیون 562,284 1.724 میلیون -
سخواف

سیمان مجد خواف

سهام فرابورس 2,045 614.00 23.09 2,659 0.00 0.00 1403/03/01 91 2.88 میلیون 7.52 میلیارد - 2,659 2,045 2,045 2,045 0 0 0 12 1,401,195 2,608 7.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.88 میلیون - 2.88 میلیون -
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 134,200 7,050.00 4.99 141,250 0.00 0.00 1403/03/01 6 11,334 1.64 میلیارد - 141,250 134,200 134,200 134,200 31 253,891 145,100 0 0 0 7.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,334 - 11,334 -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 8,320 90.00 1.09 8,230 0.00 0.00 1403/03/01 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 3,895.44 8,230 8,220 8,110 8,320 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 8.494 میلیون 4.382 میلیون 1,000,000 214,457 4.168 میلیون 2.382 میلیون 2.023 میلیون 4.07 1.97 3.45 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 46,850 1,950.00 4.00 48,800 0.00 0.00 1403/02/30 6 20,153 955.25 میلیون - 48,800 46,850 46,850 46,850 0 0 0 20 1,090,283 47,400 3.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,253 7,900 20,153 -
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 1,998 63.00 3.06 2,061 0.00 0.00 1403/03/01 256 10.085 میلیون 20.79 میلیارد - 2,061 2,001 1,998 2,037 3 457,317 2,006 1 4,759 2,025 4.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.792 میلیون - 8.792 میلیون 1,000,000
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 2,300 26.00 1.14 2,274 0.00 0.00 1403/03/01 14 324,211 737.14 میلیون - 2,274 2,300 2,300 2,300 1 122,440 2,250 2 21,015 2,265 13.928 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 161,761 162,450 324,211 -
ساذری

آذریت

سهام فرابورس 13,470 4,070.00 23.20 17,540 0.00 0.00 1403/03/01 2 6,000 102.12 میلیون - 17,540 13,040 13,040 13,540 0 0 0 266 9,430,639 17,020 3.999 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000 -
ثزاگرس

سر. توسعه و عمران زاگرس

سهام فرابورس 112,700 23,750.00 26.70 88,950 0.00 0.00 1403/03/01 10 1,528 135.92 میلیون - 88,950 112,700 112,700 112,700 38 837,101 88,950 0 0 0 5.871 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,528 - 1,528 -