همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 3,950 1,671.00 73.32 3,759 1,480.00 64.94 1402/01/22 772 47.272 میلیون 177.7 میلیارد 61,233.08 2,279 3,950 3,950 3,950 1 5,000 3,760 0 0 0 32.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.842 میلیون 28.43 میلیون - 47.272 میلیون
ضتفارس607

اختیارخ تفارس-7500-14020629

اختیار معامله فرابورس 340 238.00 233.33 158 56.00 54.90 1402/03/13 3 15 2,370 - 102 67 67 340 1 20 121 1 5 340 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ضفرابورس607

اختیارخ فرابورس-15000-14020606

اختیار معامله فرابورس 2,100 727.00 52.95 2,100 727.00 52.95 1402/03/13 1 16 33,600 - 1,373 2,100 2,100 2,100 1 1 777 1 84 2,100 - - - - - - - - - - - 16 - 16 -
ضخاور118

اختیارخ خاور-3200-14030115

اختیار معامله فرابورس 3,499 977.00 38.74 3,501 979.00 38.82 1402/03/13 49 4,075 14.27 میلیون - 2,522 3,510 2,535 3,539 1 60 2,556 1 10 4,000 - - - - - - - - - - - 4,075 - 4,075 -
ضحسیر616

اختیارخ حسیر-22000-14020627

اختیار معامله فرابورس 1,000 271.00 37.17 1,009 280.00 38.41 1402/03/13 6 551 556,000 - 729 1,000 1,000 1,010 1 1 810 1 33 1,000 - - - - - - - - - - - 551 - 551 -
ضبتهران800

اختیارخ بتهران-1400-14020810

اختیار معامله فرابورس 1,001 251.00 33.47 1,001 251.00 33.47 1402/03/13 1 1 1,001 - 750 1,001 1,001 1,001 1 100 38 1 299 1,001 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضتوان1203

اختیارخ توان-18000-14021214

اختیار معامله فرابورس 10,000 2,422.00 31.96 10,000 2,422.00 31.96 1402/03/13 1 5 50,000 - 7,578 10,000 10,000 10,000 2 20 5,000 1 5 10,900 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
ضدی1107

اختیارخ دی-1300-14021118

اختیار معامله فرابورس 739 115.00 18.43 770 146.00 23.40 1402/03/13 1 1 770 - 624 770 670 770 1 300 650 1 10 770 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضدی509

اختیارخ دی-1500-14020518

اختیار معامله فرابورس 291 63.00 27.63 254 26.00 11.40 1402/03/13 30 3,305 838,446 - 228 199 199 300 1 50 288 1 10 340 - - - - - - - - - - - 2,836 - 2,736 100
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,180 214.00 10.89 2,180 214.00 10.89 1402/01/09 2,520 410.442 میلیون 894.66 میلیارد - 1,966 2,170 2,170 2,180 1 26,000 2,173 0 0 0 150.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 399.664 میلیون 10.778 میلیون - 410.442 میلیون
ضخپارس306

اختیارخ خپارس-1800-14020321

اختیار معامله فرابورس 140 41.00 41.41 105 6.00 6.06 1402/03/13 2 8 840 - 99 100 100 140 1 33 6 1 47 80 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
ضتفارس600

اختیارخ تفارس-4000-14020629

اختیار معامله فرابورس 1,980 214.00 12.12 1,871 105.00 5.95 1402/03/13 3 3 5,612 - 1,766 1,690 1,690 1,980 0 0 0 1 99 1,980 - - - - - - - - - - - 3 - 1 2
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
وهورح

مدیریت انرژی امید تابان هور(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 640 30.00 4.92 640 30.00 4.92 1402/01/27 413 11.904 میلیون 7.62 میلیارد 28,822.92 610 640 640 640 2 198,178 640 0 0 0 143.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.904 میلیون - 11.894 میلیون 9,779
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 842,541 40,121.00 5.00 839,474 37,054.00 4.62 1402/03/13 57 434 364.33 میلیون - 802,420 802,011 802,011 842,541 3 398 842,541 0 0 0 - - - - - - - - - - - 434 - 434 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 840,558 40,026.00 5.00 837,294 36,762.00 4.59 1402/03/13 66 690 577.73 میلیون - 800,532 780,000 780,000 840,558 5 712 840,558 0 0 0 - - - - - - - - - - - 690 - 690 -
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 858,091 40,861.00 5.00 852,693 35,463.00 4.34 1402/03/13 751 25,789 21.99 میلیارد - 817,230 822,000 800,000 858,091 36 8,336 858,091 1 78 967,054 - - - - - - - - - - - 25,789 - 25,087 702
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 836,122 39,815.00 5.00 830,244 33,937.00 4.26 1402/03/13 80 777 645.1 میلیون - 796,307 800,000 790,000 836,122 8 618 836,122 0 0 0 - - - - - - - - - - - 777 - 777 -
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 873,890 41,613.00 5.00 865,088 32,811.00 3.94 1402/03/13 63 792 685.15 میلیون - 832,277 811,200 811,200 873,890 6 365 873,890 0 0 0 - - - - - - - - - - - 792 - 792 -
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 824,562 39,264.00 5.00 816,130 30,832.00 3.93 1402/03/13 84 641 523.14 میلیون - 785,298 824,562 746,034 824,562 13 2,641 824,562 1 9 871,596 - - - - - - - - - - - 641 - 641 -
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 836,926 39,853.00 5.00 827,927 30,854.00 3.87 1402/03/13 83 654 541.46 میلیون - 797,073 790,000 790,000 836,926 5 810 836,926 0 0 0 - - - - - - - - - - - 654 - 654 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 903,959 43,045.00 5.00 891,668 30,754.00 3.57 1402/03/13 109 1,416 1.26 میلیارد - 860,914 837,889 837,889 903,959 1 295 903,959 1 3 981,870 - - - - - - - - - - - 1,416 - 1,416 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 863,354 41,112.00 5.00 850,336 28,094.00 3.42 1402/03/13 204 5,535 4.71 میلیارد - 822,242 840,000 800,022 863,354 3 675 863,354 1 20 911,936 - - - - - - - - - - - 5,535 - 5,514 21
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 891,001 32,642.00 3.80 886,795 28,436.00 3.31 1402/03/13 142 3,537 3.14 میلیارد - 858,359 843,333 843,333 901,276 1 60 890,000 1 6 900,000 - - - - - - - - - - - 3,537 - 3,537 -
چنوپاح

نئوپان 22 بهمن (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 33,050 40.00 0.12 33,950 940.00 2.85 1402/01/06 12 29,502 1.05 میلیارد - 33,010 34,640 33,000 34,650 0 0 0 0 23.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,982 - 25,982 -
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
ثمین

ثمین

صندوق فرابورس 20,790 586.00 2.90 20,640 436.00 2.16 1402/03/13 34 123,490 2.55 میلیارد - 20,204 20,200 20,200 20,800 2 28,000 20,411 1 4,899 20,790 - - - - - - - - - - - 100,021 23,469 80,181 43,309
دسانکوح

سبحان آنکولوژی(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,200 120.00 1.49 8,210 130.00 1.61 1402/03/13 5 107,500 882.18 میلیون 2,311 8,080 8,500 8,200 8,500 1 10,000 8,010 5 892,500 8,200 15.546 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 107,500 - - 107,500
داریوش

داریوش

صندوق فرابورس 21,300 853.00 4.17 20,755 308.00 1.51 1402/03/13 241 1.008 میلیون 20.93 میلیارد - 20,447 20,500 20,400 21,300 1 500 20,851 1 21,574 21,300 - - - - - - - - - - - 934,015 74,199 710,308 297,906
ضدی508

اختیارخ دی-1400-14020518

اختیار معامله فرابورس 325 22.00 7.26 307 4.00 1.32 1402/03/13 5 344 105,509 - 303 280 280 395 1 500 222 1 90 395 - - - - - - - - - - - 334 - 1 333
ضدی800

اختیارخ دی-800-14020817

اختیار معامله فرابورس 870 23.00 2.72 857 10.00 1.18 1402/03/13 7 164 140,573 - 847 883 835 890 1 25 850 1 450 900 - - - - - - - - - - - 164 - 164 -
سخند

سپهرخبرگان نفت

صندوق فرابورس 9,626 124.00 1.30 9,606 104.00 1.09 1402/03/13 56 68,482 657.84 میلیون - 9,502 9,587 9,444 9,629 1 3,177 9,624 2 774 9,626 - - - - - - - - - - - 68,482 - 68,482 -
ضدی500

اختیارخ دی-800-14020518

اختیار معامله فرابورس 750 12.00 1.63 746 8.00 1.08 1402/03/13 204 14,672 10.95 میلیون - 738 771 723 789 1 85 768 1 85 782 - - - - - - - - - - - 13,893 - 11,910 1,983
پادا

پادا

صندوق فرابورس 169,207 1,921.00 1.15 169,036 1,750.00 1.05 1402/03/13 20 14,440 2.44 میلیارد - 167,286 168,700 167,042 169,207 1 1,127 169,207 2 1,321 169,593 - - - - - - - - - - - - 14,440 68 14,372
ویستا

ویستا

صندوق فرابورس 18,803 235.00 1.27 18,756 188.00 1.01 1402/03/13 41 280,745 5.27 میلیارد - 18,568 18,722 18,469 18,980 1 500,000 18,802 1 1,821 18,979 - - - - - - - - - - - 129,474 151,271 108,735 172,010
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 14,585 196.00 1.36 14,522 133.00 0.92 1402/03/13 75 224,975 3.27 میلیارد - 14,389 14,800 14,225 14,800 2 1,311 14,550 1 200 14,584 - - - - - - - - - - - 153,757 71,218 224,975 -
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 681,490 6,060.00 0.90 681,490 6,060.00 0.90 1402/03/13 2 1,200 817.79 میلیون - 675,430 681,490 681,490 681,490 1 50,000 675,560 1 600 687,800 - - - - - - - - - - - - 1,200 1,200 -
ضخاور402

اختیارخ خاور-3600-14020411

اختیار معامله فرابورس 2,000 17.00 0.84 2,035 18.00 0.89 1402/03/13 3 27 54,944 - 2,017 2,076 2,000 2,076 2 20 1,900 1 1 1,900 - - - - - - - - - - - 27 - 27 -
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 23,674 118.00 0.50 23,750 194.00 0.82 1402/03/13 464 5.482 میلیون 130.2 میلیارد - 23,556 23,390 23,390 24,050 2 3,409 23,680 1 17,000 23,726 - - - - - - - - - - - 1.512 میلیون 3.97 میلیون 1.87 میلیون 3.612 میلیون
اوج

اوج

صندوق فرابورس 17,297 292.00 1.72 17,136 131.00 0.77 1402/03/13 28 747,638 12.81 میلیارد - 17,005 16,982 16,982 17,299 1 800 17,176 2 2,921 17,298 - - - - - - - - - - - 5,347 742,291 747,637 1
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 17,000 254.00 1.52 16,869 123.00 0.73 1402/03/13 554 6.975 میلیون 117.66 میلیارد - 16,746 16,522 16,516 17,000 2 39,940 16,950 1 936 17,027 - - - - - - - - - - - 5.888 میلیون 1.086 میلیون 5.68 میلیون 1.295 میلیون
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 17,658 164.00 0.94 17,615 121.00 0.69 1402/03/13 190 1.077 میلیون 18.97 میلیارد - 17,494 17,900 17,450 17,900 3 30,000 17,578 2 16,335 17,658 - - - - - - - - - - - 829,367 247,448 527,783 549,032
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 372,500 2,470.00 0.67 372,525 2,495.00 0.67 1402/03/13 286 94,723 35.29 میلیارد - 370,030 369,841 366,190 374,000 1 1,536 371,405 1 4,862 373,900 - - - - - - - - - - - 94,723 - 27,528 67,195
زرین

زرین

صندوق فرابورس 19,554 109.00 0.56 19,567 122.00 0.63 1402/03/13 151 268,602 5.26 میلیارد - 19,445 19,470 19,459 19,650 1 500 19,530 1 11,997 19,554 - - - - - - - - - - - 6,102 262,500 47,602 221,000
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 134,286 1,330.00 1.00 133,662 706.00 0.53 1402/03/13 1,727 1.403 میلیون 187.51 میلیارد - 132,956 132,250 132,250 134,400 2 400 133,952 2 4,254 134,286 - - - - - - - - - - - 1.186 میلیون 216,584 1.382 میلیون 20,767
مروارید

مروارید

صندوق فرابورس 14,699 189.00 1.30 14,569 59.00 0.41 1402/03/13 6 2,906 42.34 میلیون - 14,510 14,704 14,520 14,704 1 1,000 14,522 1 56 14,695 - - - - - - - - - - - 2,406 500 2,406 500
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 720,000 4,180.00 0.58 718,610 2,790.00 0.39 1402/03/13 15 46,000 33.06 میلیارد - 715,820 716,010 716,010 720,000 1 50,000 717,420 1 200 725,000 - - - - - - - - - - - - 46,000 7,100 38,900
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 761,290 3,170.00 0.42 760,700 2,580.00 0.34 1402/03/13 5 31,900 24.27 میلیارد - 758,120 760,600 760,600 761,290 1 300 761,000 1 100 761,750 - - - - - - - - - - - - 31,900 - 31,900
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 744,080 1,900.00 0.26 744,570 2,390.00 0.32 1402/03/13 8 5,600 4.17 میلیارد - 742,180 742,990 742,990 745,000 1 30,000 744,080 1 100 748,000 - - - - - - - - - - - 3,600 2,000 900 4,700
اخزا908

اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اوراق فرابورس 947,590 2,890.00 0.31 947,590 2,890.00 0.31 1402/03/13 3 3,000 2.84 میلیارد - 944,700 945,940 945,940 950,530 1 400 946,400 1 14,100 950,530 - - - - - - - - - - - 1,400 1,600 3,000 -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 55,531 165.00 0.30 55,532 166.00 0.30 1402/03/13 3,518 49.302 میلیون 2.738 هزار میلیارد - 55,366 55,531 55,531 55,532 52 62,627,901 55,531 1 8,886,354 55,532 - - - - - - - - - - - 19.602 میلیون 29.701 میلیون 14.697 میلیون 34.606 میلیون
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 870,000 6,260.00 0.72 866,280 2,540.00 0.29 1402/03/13 7 800 693.02 میلیون - 863,740 865,000 865,000 870,000 1 30,000 866,020 1 2,300 886,000 - - - - - - - - - - - 100 700 600 200
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 910,500 1,200.00 0.13 911,940 2,640.00 0.29 1402/03/13 3 700 638.36 میلیون - 909,300 912,000 910,500 914,800 1 700 910,000 1 600 914,800 - - - - - - - - - - - 700 - 700 -
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 708,120 1,630.00 0.23 708,480 1,990.00 0.28 1402/03/13 7 13,200 9.35 میلیارد - 706,490 708,000 708,000 710,000 1 20,000 708,120 1 1,400 715,000 - - - - - - - - - - - - 13,200 700 12,500
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 777,000 1,950.00 0.25 777,010 1,960.00 0.25 1402/03/13 11 9,800 7.61 میلیارد - 775,050 777,160 775,620 777,220 1 50,000 772,940 1 100 778,900 - - - - - - - - - - - 700 9,100 2,400 7,400
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,092 25.00 0.25 10,092 25.00 0.25 1402/03/13 13 3.407 میلیون 34.39 میلیارد - 10,067 10,092 10,092 10,092 1 99,500 10,091 3 2,592,507 10,092 - - - - - - - - - - - 100 3.407 میلیون - 3.407 میلیون
یارا

یارا

صندوق فرابورس 13,635 47.00 0.35 13,620 32.00 0.24 1402/03/13 44 554,256 7.55 میلیارد - 13,588 13,600 13,600 13,635 4 2,726,771 13,630 1 22,000 13,632 - - - - - - - - - - - 81,027 473,229 554,256 -
کارا

کارا

صندوق فرابورس 14,357 34.00 0.24 14,357 34.00 0.24 1402/03/13 2,579 183.783 میلیون 2.639 هزار میلیارد - 14,323 14,356 14,356 14,359 1 3,000 14,358 1 1,105,435 14,359 - - - - - - - - - - - 81.149 میلیون 102.634 میلیون 45.675 میلیون 138.108 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 11,965 27.00 0.23 11,965 27.00 0.23 1402/03/13 1,249 51.576 میلیون 617.08 میلیارد - 11,938 11,964 11,964 11,965 2 201,000,000 11,964 1 45,952,377 11,965 - - - - - - - - - - - 35.566 میلیون 16.01 میلیون 18.75 میلیون 32.826 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 11,279 25.00 0.22 11,279 25.00 0.22 1402/03/13 218 30.099 میلیون 339.47 میلیارد - 11,254 11,278 11,278 11,279 107 106,042,059 11,278 24 20,303,281 11,279 - - - - - - - - - - - 9.527 میلیون 20.572 میلیون 4.436 میلیون 25.663 میلیون
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 434,034 1,504.00 0.35 433,444 914.00 0.21 1402/03/13 827 174,895 75.81 میلیارد - 432,530 434,990 430,001 435,896 1 20 434,012 1 839 434,034 - - - - - - - - - - - 104,835 70,060 164,133 10,762
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 11,882 24.00 0.20 11,883 25.00 0.21 1402/03/13 1,793 69.495 میلیون 825.78 میلیارد - 11,858 11,882 11,882 11,883 10 100,039,854 11,882 22 20,363,151 11,883 - - - - - - - - - - - 46.138 میلیون 23.357 میلیون 22.242 میلیون 47.254 میلیون
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 710,000 6,000.00 0.85 705,420 1,420.00 0.20 1402/03/13 5 1,100 775.96 میلیون - 704,000 699,930 699,930 710,000 1 2,000 705,490 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,100 - 1,100 -
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 28,496 57.00 0.20 28,495 56.00 0.20 1402/03/13 113 32.873 میلیون 936.71 میلیارد - 28,439 28,494 28,494 28,496 3 34,574,983 28,494 1 999,947 28,496 - - - - - - - - - - - 313,517 32.56 میلیون 316,443 32.557 میلیون
رشد

رشد

صندوق فرابورس 10,080 24.00 0.24 10,076 20.00 0.20 1402/03/13 34 642,395 6.47 میلیارد - 10,056 10,073 10,073 10,080 1 30,000 10,078 2 6,009,434 10,080 - - - - - - - - - - - 409,441 232,954 642,395 -
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 14,547 30.00 0.21 14,546 29.00 0.20 1402/03/13 654 161.134 میلیون 2.344 هزار میلیارد - 14,517 14,547 14,546 14,547 1 150,298,576 14,546 1 30,495,994 14,547 - - - - - - - - - - - 7.439 میلیون 153.695 میلیون 24.696 میلیون 136.438 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,091 19.00 0.19 10,091 19.00 0.19 1402/03/13 100 8.164 میلیون 82.38 میلیارد - 10,072 10,090 10,090 10,091 1 99,605,725 10,090 1 2,843,260 10,091 - - - - - - - - - - - 7.77 میلیون 394,275 1.007 میلیون 7.157 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 48,526 88.00 0.18 48,526 88.00 0.18 1402/03/13 1,134 18.631 میلیون 904.08 میلیارد - 48,438 48,525 48,524 48,528 1 2,960,142 48,525 1 63,781 48,526 - - - - - - - - - - - 3.16 میلیون 15.471 میلیون 3.83 میلیون 14.801 میلیون
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,081 16.00 0.16 10,083 18.00 0.18 1402/03/13 37 3.748 میلیون 37.79 میلیارد - 10,065 10,080 10,080 10,091 1 11,385 10,081 1 20,000,000 10,091 - - - - - - - - - - - 262,224 3.485 میلیون 206,713 3.541 میلیون
نشان

نشان

صندوق فرابورس 12,543 22.00 0.18 12,544 23.00 0.18 1402/03/13 5 61,717 774.15 میلیون - 12,521 12,543 12,543 12,544 7 6,973,683 12,543 4 3,964,600 12,544 - - - - - - - - - - - 35,400 26,317 26,317 35,400
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 18,478 28.00 0.15 18,479 29.00 0.16 1402/03/13 203 10.479 میلیون 193.65 میلیارد - 18,450 18,478 18,478 18,513 27 26,782,839 18,478 5 13,821 18,513 - - - - - - - - - - - 2.157 میلیون 8.322 میلیون 1.438 میلیون 9.042 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 15,551 24.00 0.15 15,551 24.00 0.15 1402/03/13 505 61.753 میلیون 960.35 میلیارد - 15,527 15,551 15,551 15,552 1 58,000,000 15,551 1 10,000,000 15,552 - - - - - - - - - - - 3.967 میلیون 57.786 میلیون 1.693 میلیون 60.06 میلیون
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 308,500 2,054.00 0.67 306,861 415.00 0.14 1402/03/13 84 4,576 1.4 میلیارد - 306,446 307,214 305,670 310,301 3 2,555 305,670 1 11 308,500 - - - - - - - - - - - 1,193 3,383 4,576 -
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 15,173 20.00 0.13 15,172 19.00 0.13 1402/03/13 431 5.725 میلیون 86.85 میلیارد - 15,153 15,171 15,171 15,173 9 65,517 15,172 2 110,452 15,173 - - - - - - - - - - - 4.509 میلیون 1.216 میلیون 2.734 میلیون 2.99 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 16,301 22.00 0.14 16,300 21.00 0.13 1402/03/13 1,911 35.414 میلیون 577.26 میلیارد - 16,279 16,299 16,299 16,301 41 822,798 16,300 12 8,787,838 16,301 - - - - - - - - - - - 31.137 میلیون 4.277 میلیون 25.704 میلیون 9.71 میلیون
گنجین

گنجینه یکم آوید

صندوق فرابورس 18,539 21.00 0.11 18,539 21.00 0.11 1402/03/13 4 588 10.9 میلیون - 18,518 18,539 18,539 18,539 3 501,082 18,539 1 500,000 18,545 - - - - - - - - - - - 110 478 588 -
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 10,805 18.00 0.17 10,798 11.00 0.10 1402/03/13 9 35,892 387.57 میلیون - 10,787 10,797 10,797 10,805 5 4,983,998 10,797 5 4,995,396 10,805 - - - - - - - - - - - 19,890 16,002 31,288 4,604
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 731,110 1,380.00 0.19 730,220 490.00 0.07 1402/03/13 6 47,500 34.69 میلیارد - 729,730 729,780 729,140 731,180 1 30,000 731,180 1 100 734,000 - - - - - - - - - - - - 47,500 15,100 32,400
اخزا820

اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 911,900 2,200.00 0.24 910,380 680.00 0.07 1402/03/13 6 20,200 18.39 میلیارد - 909,700 909,700 909,700 911,900 1 25,000 910,610 1 7,900 915,000 - - - - - - - - - - - 7,200 13,000 5,200 15,000
طحسیر616

اختیارف حسیر-22000-14020627

اختیار معامله فرابورس 4,442 2.00 0.05 4,442 2.00 0.05 1402/03/13 3 2,250 9.99 میلیون - 4,440 4,442 4,442 4,442 1 5 2,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,250 - 2,250
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 690,030 40.00 0.01 690,170 180.00 0.03 1402/03/13 12 4,600 3.17 میلیارد - 689,990 689,000 689,000 692,000 1 1,800 690,040 1 100 691,880 - - - - - - - - - - - 2,300 2,300 800 3,800
پتروما

پتروما

صندوق فرابورس 15,690 27.00 0.17 15,664 1.00 0.01 1402/03/13 22 526,917 8.25 میلیارد - 15,663 15,600 15,600 15,690 6 460,076 15,600 2 86,549 15,690 - - - - - - - - - - - 23,261 503,656 10,346 516,571
سخواف

سیمان مجد خواف

سهام فرابورس 2,000 0.00 0.00 2,000 0.00 0.00 12:23 93 3.635 میلیون 7.27 میلیارد - 2,000 2,000 2,000 2,000 332 48,778,548 2,000 0 0 0 5.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.635 میلیون - 3.635 میلیون -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 36,400 150.00 0.41 36,250 0.00 0.00 12:27 1,649 3.637 میلیون 131.85 میلیارد 2,205.75 36,250 35,000 34,100 36,400 12 172,125 36,400 1 500 36,750 9.063 هزار میلیارد 9.051 میلیون 2.017 میلیون 250,000 538,409 1.479 میلیون 150,075 14,932 606.92 6.13 60.39 3.617 میلیون 20,000 3.237 میلیون 400,000
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 50,000 450.00 0.89 50,450 0.00 0.00 12:29 176 378,680 18.96 میلیارد - 50,450 50,000 49,550 51,400 1 7,990 49,950 4 39,236 50,000 127.086 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 334,880 43,800 88,661 290,019
سپرمی

پرمیت

سهام فرابورس 48,800 0.00 0.00 48,800 0.00 0.00 12:20 83 59,649 2.91 میلیارد - 48,800 48,800 48,800 48,800 19 140,102 48,800 0 0 0 1.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 59,649 - 59,649 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 11,700 100.00 0.85 11,800 0.00 0.00 12:29 2,230 45.303 میلیون 534.71 میلیارد 20,315.22 11,800 11,810 11,650 11,810 3 579,142 11,700 3 239,654 11,720 90.27 هزار میلیارد 99.468 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 25.03 6.37 8.73 41.452 میلیون 3.851 میلیون 34.365 میلیون 10.938 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,420 0.00 0.00 6,420 0.00 0.00 12:29 1,890 16.683 میلیون 107.08 میلیارد 8,826.82 6,420 6,750 6,310 6,750 2 16,028 6,420 2 3,812 6,440 24.125 هزار میلیارد 26.604 میلیون 8.22 میلیون 3.758 میلیون 2.479 میلیون 5.741 میلیون 2.71 میلیون 484,690 49.77 4.2 8.9 16.654 میلیون 29,080 16.435 میلیون 247,803
سباقر

سیمان باقران

سهام فرابورس 23,250 200.00 0.87 23,050 0.00 0.00 12:29 69 400,968 9.2 میلیارد - 23,050 22,800 22,800 23,250 1 15,000 23,200 1 4,629 23,250 13.83 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 400,968 - 300,968 100,000
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 51,100 100.00 0.20 51,000 0.00 0.00 12:29 578 835,286 42.58 میلیارد 1,445.13 51,000 47,800 47,800 52,400 1 4,010 51,050 1 303 51,350 12.75 هزار میلیارد 15.005 میلیون 3.037 میلیون 250,000 2.255 میلیون 781,982 4.579 میلیون 378,779 33.66 16.3 2.78 803,506 31,780 835,286 -
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,972 25.00 0.83 2,997 0.00 0.00 12:28 80 1.171 میلیون 3.5 میلیارد - 2,997 2,915 2,915 3,048 1 17,000 2,951 1 2,000 2,998 19.987 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 968,052 203,083 1.171 میلیون -
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 70,650 100.00 0.14 70,550 0.00 0.00 12:29 173 214,523 15.13 میلیارد - 70,550 70,650 68,800 70,650 18 35,301 70,650 1 150 72,950 14.733 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 206,062 8,461 174,523 40,000
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 8,510 30.00 0.35 8,540 0.00 0.00 12:29 1,697 12.682 میلیون 108.32 میلیارد 7,473.28 8,540 8,450 8,450 8,700 1 5,000 8,500 2 24,632 8,530 85.4 هزار میلیارد 111.905 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 7.83 3.61 8.61 12.282 میلیون 400,000 12.482 میلیون 200,000
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 14,660 210.00 1.45 14,450 0.00 0.00 12:29 147 254,772 3.68 میلیارد 1,594.41 14,450 13,890 13,890 14,840 1 650 14,490 1 3,520 14,660 13.005 هزار میلیارد 15.643 میلیون 4.733 میلیون 900,000 2.638 میلیون 2.094 میلیون 7.596 میلیون 1.007 میلیون 12.92 6.21 1.71 254,772 - 254,772 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 91,800 750.00 0.82 91,050 0.00 0.00 12:29 151 221,912 20.21 میلیارد 1,987.8 91,050 93,000 90,250 93,000 2 22,369 91,100 2 3,000 91,850 182.1 هزار میلیارد 210.929 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 9.11 9.51 1.48 77,519 144,393 178,968 42,944
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 18,080 290.00 1.63 17,790 0.00 0.00 12:29 505 191,124 24.89 میلیارد 5,896.95 17,790 17,620 17,620 18,100 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 261.832 میلیون 120.739 میلیون 11 میلیون 66.142 میلیون 54.597 میلیون 482.69 میلیون 36.433 میلیون 5.37 3.58 0.41 730,199 79,567 709,590 100,176
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 9,320 40.00 0.43 9,360 0.00 0.00 12:29 732 6.143 میلیون 57.5 میلیارد 8,391.63 9,360 9,350 9,300 9,660 1 2,000 9,320 1 5,479 9,350 60.84 هزار میلیارد 74.894 میلیون 23.594 میلیون 6.5 میلیون 14.054 میلیون 9.539 میلیون 31.843 میلیون 3.554 میلیون 17.12 6.38 1.91 2.721 میلیون 3.421 میلیون 2.933 میلیون 3.21 میلیون
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 23,850 300.00 1.24 24,150 0.00 0.00 12:29 252 590,770 7.9 میلیارد 2,480.3 24,150 23,150 23,150 24,800 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 10.486 میلیون 2.699 میلیون 375,000 1.523 میلیون 1.176 میلیون 2.338 میلیون 409,626 22.11 7.7 3.87 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
شسم

سموم علف کش

سهام فرابورس 257,600 3,150.00 1.24 254,450 0.00 0.00 12:18 63 17,872 4.59 میلیارد - 254,450 248,000 248,000 257,600 1 80 257,600 1 100 269,750 2.545 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,872 - 17,872 -
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 12,190 70.00 0.57 12,260 0.00 0.00 12:29 1,197 16.792 میلیون 205.85 میلیارد - 12,260 12,610 12,190 12,650 5 44,934 12,190 1 35 12,200 43.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.823 میلیون 1.97 میلیون 16.392 میلیون 400,000