همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دقاضیح

داروسازی قاضی (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 45,000 2,562.00 6.04 45,258 2,820.00 6.64 1399/10/30 44 20,454 925.71 میلیون - 42,438 45,350 44,049 45,370 1 120 44,120 1 105 45,100 46.475 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,454 - 20,454 -
اروند01

منفعت صبا اروند امید14001110

اوراق فرابورس 882,000 19,417.00 2.25 910,000 47,417.00 5.50 1399/10/14 - - - - 862,583 882,000 882,000 882,000 2 2,010 883,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 63,491 3,023.00 5.00 63,491 3,023.00 5.00 1399/10/30 1,278 1.28 میلیون 80.97 میلیارد 1,064.41 60,468 63,491 63,491 63,491 0 0 0 1785 3,010,773 58,661 38.095 هزار میلیارد 38.512 میلیون 5.526 میلیون 600,000 1.463 میلیون 4.062 میلیون 3.245 میلیون 3.622 میلیون 9.52 9.12 11.42 322,245 - 322,245 -
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 36,561 1,741.00 5.00 36,561 1,741.00 5.00 1399/10/30 715 1.87 میلیون 68.51 میلیارد 1,479.01 34,820 36,561 36,561 36,561 263 936,451 35,355 1 10,000 35,500 14.624 هزار میلیارد 14.214 میلیون 1.151 میلیون 400,000 745,125 405,568 1.947 میلیون -135,202 - 33.21 6.92 2.875 میلیون - 2.69 میلیون 185,000
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/3 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 23,655 1,126.00 5.00 23,643 1,114.00 4.94 1399/10/30 1,186 15.09 میلیون 356.83 میلیارد 5,959.03 22,529 23,000 23,000 23,655 2 1,540 22,980 1 540 23,000 11.349 هزار میلیارد 11.742 میلیون 1.626 میلیون 480,000 793,146 833,102 727,536 166,902 69.13 13.14 15.05 11.184 میلیون 3.801 میلیون 14.548 میلیون 437,064
وسناح

سر. نیروگاهی ایران سنا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,419 496.00 5.00 10,410 487.00 4.91 1399/09/11 312 1.543 میلیون 16.06 میلیارد - 9,923 10,419 9,511 10,419 8 206,559 10,419 1 60 12,913 45.636 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.541 میلیون - 1.541 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 181,136 8,625.00 5.00 180,854 8,343.00 4.84 1399/10/30 2,642 4.27 میلیون 771.81 میلیارد 1,582.07 172,511 171,000 171,000 181,136 1 35 163,875 71 86,959 172,439 434.05 هزار میلیارد 470.057 میلیون 69.277 میلیون 2.4 میلیون 34.423 میلیون 34.854 میلیون 80.451 میلیون 34.688 میلیون 8.09 12.5 5.41 703,161 3.825 میلیون 3.589 میلیون 938,699
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 80,221 3,820.00 5.00 79,978 3,577.00 4.68 1399/10/30 9,327 3.96 میلیون 316.63 میلیارد 420.26 76,401 76,500 76,500 80,221 1 500 76,540 2 5,057 76,600 733.213 هزار میلیارد 772.941 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 8.82 14.56 6.89 2.497 میلیون 2.882 میلیون 4.935 میلیون 444,012
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 62,803 2,990.00 5.00 62,550 2,737.00 4.58 1399/10/30 1,440 2.1 میلیون 131.2 میلیارد 2,405.78 59,813 61,690 60,466 62,803 361 688,139 60,198 1 7,859 61,360 9.383 هزار میلیارد 12.245 میلیون 3.899 میلیون 150,000 3.645 میلیون 254,569 1.408 میلیون 46,741 267.31 33.78 6.11 5.137 میلیون 5,900 4.958 میلیون 184,105
تشتادح

اشتاد ایران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,600 166.00 1.59 10,912 478.00 4.58 1399/09/1 36 161,423 1.76 میلیارد - 10,434 10,980 10,895 11,126 6 54,830 10,211 1 180,258 10,895 13.859 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 151,225 - - 151,225
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 96,132 4,577.00 5.00 95,731 4,176.00 4.56 1399/10/30 793 606,040 58.02 میلیارد 1,143.83 91,555 96,131 93,420 96,132 2 183,822 99,817 1 74 100,870 98.368 هزار میلیارد 131.58 میلیون 45.601 میلیون 1.028 میلیون 33.898 میلیون 11.704 میلیون 120.555 میلیون 2.174 میلیون 31.31 8.35 0.81 3,740 606,178 429,582 180,336
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 35,508 1,690.00 5.00 35,349 1,531.00 4.53 1399/10/30 470 1.42 میلیون 50.17 میلیارد 4,875.95 33,818 32,900 32,900 35,508 1 10,216 33,530 5 4,070 33,770 70.698 هزار میلیارد 82.703 میلیون 18.637 میلیون 2 میلیون 13.539 میلیون 5.097 میلیون 33.918 میلیون 4.038 میلیون 17.61 13.57 2.04 1.152 میلیون 904,475 1.849 میلیون 207,394
ثترانح

سر. مسکن تهران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,572 122.00 4.98 2,555 105.00 4.29 1399/09/5 - - - 7,007.33 2,450 2,500 - - 42 1,048,356 2,572 21 23,373 2,572 977.2 میلیارد - - - - - - - - - - 24.302 میلیون 560,140 24.858 میلیون 3,665
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,419 591.00 5.00 12,335 507.00 4.29 1399/10/30 2,219 13.26 میلیون 163.61 میلیارد 6,439.26 11,828 11,355 11,350 12,419 0 0 0 5 29,608 11,798 123.35 هزار میلیارد 148.195 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 6.95 2.99 5.07 2.517 میلیون 5.867 میلیون 7.457 میلیون 927,442
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 70,111 438.00 0.63 72,566 2,893.00 4.15 1399/10/30 3,953 4.99 میلیون 362.45 میلیارد 1,931.07 69,673 71,000 69,680 73,156 99 163,928 69,969 0 0 0 14.513 هزار میلیارد 15.042 میلیون 2.095 میلیون 200,000 1.714 میلیون 381,088 4.646 میلیون 180,987 76.87 33.58 2.75 4.541 میلیون 144,343 4.193 میلیون 491,500
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 20,992 999.00 5.00 20,816 823.00 4.12 1399/10/30 10,538 6.83 میلیون 142.23 میلیارد 615.34 19,993 20,000 20,000 20,992 0 0 0 39 132,493 19,843 89.509 هزار میلیارد 92.203 میلیون 9.079 میلیون 4.3 میلیون 2.389 میلیون 6.69 میلیون 4.251 میلیون 1.943 میلیون 46.99 13.43 21.13 5.029 میلیون 2.37 میلیون 7.185 میلیون 214,406
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 51,198 2,438.00 5.00 50,734 1,974.00 4.05 1399/10/30 792 1.39 میلیون 70.32 میلیارد 1,833.74 48,760 46,500 46,500 51,198 3 221,068 48,733 2 699 49,000 10.147 هزار میلیارد 11.011 میلیون 1.161 میلیون 200,000 751,872 409,445 1.53 میلیون 136,970 74.06 25.06 6.7 813,265 884,000 1.697 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 23,095 1,099.00 5.00 22,882 886.00 4.03 1399/10/30 3,107 10.3 میلیون 235.73 میلیارد 5,097.42 21,996 21,020 21,020 23,095 1 198 21,510 3 5,486 21,530 27.458 هزار میلیارد 31.261 میلیون 5.434 میلیون 400,000 4.379 میلیون 1.055 میلیون 3.868 میلیون 450,633 60.86 25.47 6.95 8.214 میلیون 950,000 9.053 میلیون 111,317
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 70,797 3,371.00 5.00 70,107 2,681.00 3.98 1399/10/30 1,664 2.72 میلیون 190.66 میلیارد 1,320.26 67,426 66,526 66,526 70,797 1 90,564 68,000 2 2,100 68,300 35.054 هزار میلیارد 40.358 میلیون 7.91 میلیون 500,000 5.084 میلیون 2.826 میلیون 7.469 میلیون 2.928 میلیون 15.41 12.48 4.72 2.25 میلیون 1.055 میلیون 2.933 میلیون 372,561
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 21,430 1,020.00 5.00 21,199 789.00 3.87 1399/10/30 917 2.27 میلیون 48.17 میلیارد 5,246.76 20,410 19,520 19,520 21,430 1 4,969 20,041 1 9,000 20,450 8.48 هزار میلیارد 8.752 میلیون 2.432 میلیون 400,000 381,635 2.051 میلیون 1.824 میلیون 1.791 میلیون 4.74 4.08 4.59 1.162 میلیون 262,672 1.336 میلیون 89,000
اراد37

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 38,800.00 3.84 1.05 میلیون 38,800.00 3.84 1399/09/24 1 1,000 1.05 میلیارد - 1.011 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تاپکیشح

تجارت الکترونیک پارسیان کیش (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 12,153 578.00 4.99 12,007 432.00 3.73 1399/09/8 - - - 4,562.92 11,575 11,600 - - 3 9,225 12,130 1 22,318 12,140 7.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.208 میلیون 420,000 6.628 میلیون -
تراک

ماشین آلات تراکتورسازی ایران

سهام فرابورس 1,916 174.00 9.99 1,803 61.00 3.50 1396/02/16 23 112,419 202.66 میلیون - 1,742 1,900 1,749 1,916 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 112,419 - 112,419 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 12,520 591.00 4.95 12,312 383.00 3.21 1399/10/30 1,672 15.6 میلیون 192.08 میلیارد 22,704.03 11,929 11,333 11,333 12,525 0 0 0 166 2,069,114 11,922 307.8 هزار میلیارد 353.442 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 19.39 5.12 4.07 9.254 میلیون 14.52 میلیون 19.954 میلیون 3.82 میلیون
کایتاح

ایتالران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 14,529 423.00 3.00 14,529 423.00 3.00 1399/09/11 40 246,702 3.58 میلیارد - 14,106 14,529 14,529 14,529 2 2,700 13,701 0 0 0 1.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,197 208,505 246,702 -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,176 579.00 4.99 11,941 344.00 2.97 1399/10/30 1,385 7.38 میلیون 88.08 میلیارد 10,544.01 11,597 11,055 11,055 12,176 0 0 0 240 1,879,114 11,554 143.292 هزار میلیارد 167.752 میلیون 53.704 میلیون 9 میلیون 21.808 میلیون 31.896 میلیون 53.981 میلیون 18.12 میلیون 11.7 4.58 2.7 1.302 میلیون 3.157 میلیون 4.458 میلیون 1,050
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 43,000 1,589.00 3.84 42,587 1,176.00 2.84 1399/10/30 1,341 3.9 میلیون 165.93 میلیارد 3,477.86 41,411 39,350 39,350 43,481 0 0 0 89 473,979 41,325 1064.675 هزار میلیارد 1.141 میلیارد 106.816 میلیون 12.3 میلیون 53.572 میلیون 53.243 میلیون 73.583 میلیون 26.234 میلیون 40.6 20.43 14.78 380,401 2.2 میلیون 1.804 میلیون 776,461
قیستو

قند بیستون

سهام فرابورس 800 22.00 2.83 800 22.00 2.83 1395/12/16 1 1,000 800,000 - 778 800 800 800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,980 294.00 4.40 6,871 185.00 2.77 1399/10/30 7,144 33.1 میلیون 227.44 میلیارد 5,097.24 6,686 6,400 6,400 7,020 0 0 0 1495 5,654,891 6,664 309.195 هزار میلیارد 361.199 میلیون 135.808 میلیون 15 میلیون 45.569 میلیون 90.239 میلیون 92.174 میلیون 90.417 میلیون 3.31 3.5 3.42 11.023 میلیون 5.319 میلیون 16.041 میلیون 300,811
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/3 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/3 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 97,500 3,542.00 3.77 96,362 2,404.00 2.56 1399/10/30 2,301 2.65 میلیون 255.02 میلیارد 2,288.01 93,958 93,958 93,958 98,655 4 97,857 94,100 1 100 94,155 983.471 هزار میلیارد 1.066 میلیارد 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 47.66 35.19 30.45 1.043 میلیون 6.377 میلیون 7.353 میلیون 67,000
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 46,286 2,204.00 5.00 45,139 1,057.00 2.40 1399/10/30 29,377 564,870 26.15 میلیارد 6.47 44,082 46,286 46,286 46,286 9089 44,814,822 45,175 1 7 45,175 9.028 هزار میلیارد 8.691 میلیون 873,211 200,000 86,371 786,840 642,241 638,658 14.05 10.94 13.4 579,584 - 221,598 357,986
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 51,661 2,460.00 5.00 50,252 1,051.00 2.14 1399/10/30 3,156 5.8 میلیون 291.46 میلیارد 2,178.55 49,201 46,750 46,750 51,661 2 5,958 47,350 3 5,690 47,352 60.302 هزار میلیارد 89.161 میلیون 32.165 میلیون 600,000 30.676 میلیون 1.489 میلیون 44.593 میلیون 1.083 میلیون 27.86 39.28 1.31 5.432 میلیون 299,474 5.728 میلیون 2,691
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 12,769 608.00 5.00 12,420 259.00 2.13 1399/10/30 3,525 17.81 میلیون 221.18 میلیارد 11,612.46 12,161 11,553 11,553 12,769 0 0 0 460 2,511,103 11,759 18.63 هزار میلیارد 20.88 میلیون 3.188 میلیون 300,000 2.314 میلیون 873,628 4.506 میلیون 749,531 4.99 21.1 4.09 7.827 میلیون 221,981 7.929 میلیون 119,433
اراد47

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0008

اوراق فرابورس 980,000 20,000.00 2.08 980,000 20,000.00 2.08 1399/08/24 1 10,000 9.8 میلیارد - 960,000 980,000 980,000 980,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
دتوزیعح

توزیع داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 35,948 1,710.00 4.99 34,933 695.00 2.03 1399/10/30 1,525 2.87 میلیون 100.43 میلیارد 3,096.26 34,238 32,527 32,527 35,949 2 24,328 35,947 5 3,621 35,948 20.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.315 میلیون 1.017 میلیون 2.332 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 30,930 1,459.00 4.95 30,020 549.00 1.86 1399/10/30 2,952 8.09 میلیون 242.85 میلیارد 3,186.6 29,471 27,998 27,998 30,944 1 720 27,648 456 1,847,927 28,718 23.115 هزار میلیارد 25.083 میلیون 2.643 میلیون 150,000 1.807 میلیون 836,091 3.599 میلیون 485,858 11.22 27.84 6.47 501,251 361,000 862,251 -
وآداک

صنعت و تجارت آداک

سهام فرابورس 11,548 336.00 3.00 11,419 207.00 1.85 1398/09/2 232 268,112 3.06 میلیارد - 11,212 11,474 11,000 11,548 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 268,112 - 268,112 -