همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غمینوح

صنایع غذایی مینو شرق (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,344 1,883.00 22.26 10,344 1,883.00 22.26 1399/12/18 - - - 118,028.09 8,461 10,900 - - 0 0 0 1 989,450 10,344 2.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550 10,000 - 10,550
زگلدشتح

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,149 807.00 15.11 6,131 789.00 14.77 1400/03/3 - - - 8,599.76 5,342 7,720 5,890 6,200 3 150,000 6,150 2 3,253 6,150 2.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
شجمح

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,400 233.00 2.85 8,902 735.00 9.00 1399/12/23 3 3,570 31.78 میلیون - 8,167 9,010 8,700 9,010 1 770 8,180 1 196,430 8,500 64.077 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,570 - - 3,570
ساذریح

آذریت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,860 444.00 5.99 7,860 444.00 5.99 1399/12/6 98 1.598 میلیون 12.56 میلیارد - 7,416 7,860 7,860 7,860 0 0 0 0 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.598 میلیون - - 1.598 میلیون
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/3 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,502 500.00 5.00 10,502 500.00 5.00 12:13 293 7.33 میلیون 76.98 میلیارد 25,400.11 10,002 10,502 10,502 10,502 352 16,314,662 9,532 0 0 0 54.61 هزار میلیارد 59.035 میلیون 12.862 میلیون 4 میلیون 4.424 میلیون 8.437 میلیون 4.205 میلیون 3.668 میلیون 11.44 5.87 11.78 60.633 میلیون 20.914 میلیون 30.92 میلیون 50.627 میلیون
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 9,114 434.00 5.00 9,114 434.00 5.00 12:10 12,574 2.09 میلیون 19.06 میلیارد 123.53 8,680 9,114 9,114 9,114 9999 51,968,600 8,346 51 2,553 8,346 18.593 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.705 میلیون 10,000 214,927 1.5 میلیون
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,054 335.00 4.99 7,054 335.00 4.99 1400/04/28 - - - 71,940.27 6,719 6,463 - - 0 0 0 0 211.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ثترانح

سر. مسکن تهران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,811 86.00 4.99 1,811 86.00 4.99 1400/04/15 - - - 95,768.92 1,725 2,500 1,811 1,811 14 525,865 1,811 0 0 0 692.64 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,380 351.00 4.99 7,380 351.00 4.99 12:10 305 7.04 میلیون 51.94 میلیارد 23,172.74 7,029 7,380 7,380 7,380 383 34,286,377 7,107 0 0 0 57.033 هزار میلیارد 67.211 میلیون 20.315 میلیون 728,000 10.178 میلیون 10.136 میلیون 3.795 میلیون 2.638 میلیون 2.04 5.43 16.08 1.374 میلیون - 1.074 میلیون 300,000
تشتادح

اشتاد ایران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,600 166.00 1.59 10,912 478.00 4.58 1399/09/1 36 161,423 1.76 میلیارد - 10,434 10,980 10,895 11,126 6 54,830 10,211 1 180,258 10,895 13.859 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 151,225 - - 151,225
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 37,448 1,783.00 5.00 37,267 1,602.00 4.49 12:10 10,648 46.28 میلیون 1.725 هزار میلیارد 4,916.79 35,665 36,480 36,480 37,448 0 0 0 0 260.869 هزار میلیارد 251.488 میلیون 11.012 میلیون 2.8 میلیون 1.833 میلیون 9.18 میلیون 4.662 میلیون 4.741 میلیون 55.05 27.2 53.55 7.709 میلیون 118,319 6.731 میلیون 1.096 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,176 246.00 4.99 5,149 219.00 4.44 12:09 1,432 29.55 میلیون 152.15 میلیارد 20,738.92 4,930 5,176 4,980 5,176 2 6,996 4,731 1 14,260 4,790 12.382 هزار میلیارد 14.202 میلیون 5.103 میلیون 2.405 میلیون 1.82 میلیون 3.283 میلیون 3.358 میلیون 782,540 15.82 3.77 3.69 6.008 میلیون 1.214 میلیون 3.865 میلیون 3.357 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,409 351.00 4.97 7,365 307.00 4.35 09:52 494,524 812.77 میلیون 5.986 هزار میلیارد 1,585.87 7,058 7,410 6,706 7,410 9999 323,056,151 6,722 60 85,609 6,722 294.6 هزار میلیارد 328.094 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.62 4.99 3.36 26.176 میلیون 199,999 18.356 میلیون 8.02 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,725 177.00 4.99 3,701 153.00 4.31 12:10 23,102 81.15 میلیون 300.41 میلیارد 2,776.16 3,548 3,538 3,510 3,725 0 0 0 6390 12,672,454 3,636 11.106 هزار میلیارد 14.034 میلیون 7.091 میلیون 3 میلیون 2.931 میلیون 4.16 میلیون - - - 2.67 - 22.055 میلیون 8.111 میلیون 29.415 میلیون 750,962
پخشح

پخش البرز (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 18,739 892.00 5.00 18,604 757.00 4.24 1400/05/16 - - - 2,282.8 17,847 17,173 17,800 18,739 11 250,665 18,739 1 710 18,739 8.372 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,513 405.00 5.00 8,449 341.00 4.21 12:10 8,577 31.89 میلیون 269.61 میلیارد 3,795.3 8,108 8,430 8,220 8,513 1 2,350 7,761 3 2,167 7,765 253.62 هزار میلیارد 374.237 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 14.31 10.02 14.16 10.595 میلیون 1,000 10.28 میلیون 316,050
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 27,688 1,301.00 4.93 27,491 1,104.00 4.18 12:10 1,641 4.63 میلیون 127.34 میلیارد 2,787.71 26,387 27,450 26,500 27,706 33 783,023 25,541 1 3,000 26,278 7.974 هزار میلیارد 14.185 میلیون 6.901 میلیون 290,000 6.222 میلیون 679,192 4.559 میلیون 19,643 405.38 11.72 1.75 1.457 میلیون 121,560 1.038 میلیون 540,579
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 4,462 212.00 4.99 4,424 174.00 4.09 09:53 557 3.68 میلیون 16.43 میلیارد 6,612.61 4,250 4,462 4,462 4,462 4388 31,177,573 4,048 0 0 0 32.861 هزار میلیارد 36.546 میلیون 12.546 میلیون 7.428 میلیون 3.684 میلیون 8.862 میلیون 2.002 میلیون 964,861 - 3.65 16.15 4.505 میلیون 30,000 34,500 4.5 میلیون
دتولیدح

داروسازی تولید دارو (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,764 512.00 4.99 10,652 400.00 3.90 1400/06/3 - - - 3,375.79 10,252 10,851 10,276 10,764 49 576,384 10,764 1 833 10,794 2.663 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 51,170 2,167.00 4.42 50,771 1,768.00 3.61 12:10 3,829 5.62 میلیون 285.49 میلیارد 1,514.45 49,003 50,000 48,182 51,453 1 45,489 47,050 4 23,315 47,500 15.233 هزار میلیارد 16.512 میلیون 2.044 میلیون 300,000 1.281 میلیون 763,078 32,435 175,513 86.78 19.96 469.59 2.515 میلیون 27,961 2.476 میلیون 66,990
تراک

ماشین آلات تراکتورسازی ایران

سهام فرابورس 1,916 174.00 9.99 1,803 61.00 3.50 1396/02/16 23 112,419 202.66 میلیون - 1,742 1,900 1,749 1,916 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 112,419 - 112,419 -
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 39,655 1,888.00 5.00 39,049 1,282.00 3.39 12:12 906 1.75 میلیون 68.41 میلیارد 2,052.32 37,767 36,800 35,972 39,655 1 5,000 36,660 1 140 37,200 5.859 هزار میلیارد 9.549 میلیون 3.963 میلیون 150,000 3.692 میلیون 270,691 1.645 میلیون 39,276 149.13 21.64 3.56 920,263 200,987 1.12 میلیون 1,164
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 21,275 1,013.00 5.00 20,946 684.00 3.38 12:09 3,374 11.68 میلیون 244.72 میلیارد 3,427.95 20,262 21,250 19,755 21,275 0 0 0 223 2,119,470 20,269 16.132 هزار میلیارد 17.995 میلیون 3.575 میلیون 150,000 1.867 میلیون 1.708 میلیون 6.348 میلیون 780,872 20.65 9.44 2.54 4.676 میلیون 100,000 4.776 میلیون -
زفکاح

کشت و دامداری فکا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,000 253.00 3.27 8,003 256.00 3.30 1400/05/5 - - - 61,492.35 7,747 7,520 - - 1 19,000 7,803 0 0 0 9.604 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کایتاح

ایتالران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 14,529 423.00 3.00 14,529 423.00 3.00 1399/09/11 40 246,702 3.58 میلیارد - 14,106 14,529 14,529 14,529 2 2,700 13,701 0 0 0 1.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,197 208,505 246,702 -
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/3 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/3 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 43,970 745.00 1.72 44,192 967.00 2.24 12:10 424 537,379 23.75 میلیارد 1,303.22 43,225 44,690 42,100 45,290 3 64,961 42,100 1 1,744 42,415 8.838 هزار میلیارد 11.494 میلیون 3.033 میلیون 200,000 2.655 میلیون 378,071 7.481 میلیون 242,779 36.41 23.38 1.18 507,600 30,427 476,032 61,995
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 22,980 957.00 4.35 22,473 450.00 2.04 12:10 2,042 3.81 میلیون 85.83 میلیارد 1,887.62 22,023 22,800 21,060 23,124 1 240 21,220 184 1,392,644 22,221 18.004 هزار میلیارد 19.886 میلیون 3.199 میلیون 800,000 1.908 میلیون 1.291 میلیون 3.922 میلیون 308,905 58.2 13.92 4.58 1.19 میلیون 74,000 1.264 میلیون -
وآداک

صنعت و تجارت آداک

سهام فرابورس 11,548 336.00 3.00 11,419 207.00 1.85 1398/09/2 232 268,112 3.06 میلیارد - 11,212 11,474 11,000 11,548 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 268,112 - 268,112 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 40,110 1,063.00 2.72 39,493 446.00 1.14 12:10 2,744 7.2 میلیون 285.17 میلیارد 2,662.92 39,047 40,400 37,900 40,765 0 0 0 865 8,168,202 39,178 23.885 هزار میلیارد 25.129 میلیون 2.24 میلیون 602,947 1.327 میلیون 913,237 398,500 -57,416 -414.55 26.06 59.73 335,686 432,000 767,686 -
اجاد42

اجاره دولت واجد شرایط خاص991224

اوراق فرابورس 991,000 11,000.00 1.12 991,000 11,000.00 1.12 1399/10/10 1 4,000 3.96 میلیارد - 980,000 991,000 991,000 991,000 1 25,000 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 12,020 190.00 1.61 11,953 123.00 1.04 12:10 743 4.16 میلیون 49.76 میلیارد 5,868.51 11,830 12,002 11,600 12,419 0 0 0 118 3,507,793 11,791 77.708 هزار میلیارد 84.698 میلیون 19.877 میلیون 6.5 میلیون 7.023 میلیون 12.854 میلیون 21.88 میلیون 6.496 میلیون 11.96 6.04 3.55 796,693 220,000 1.017 میلیون -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,174 52.00 2.45 2,139 17.00 0.80 12:09 1,861 50.11 میلیون 107.31 میلیارد 27,802.75 2,122 2,100 2,050 2,198 1 4,517 2,091 2 9,482 2,124 8.202 هزار میلیارد 8.571 میلیون 4.126 میلیون 3.829 میلیون 383,443 3.742 میلیون 365,730 -65,842 -124.34 2.19 22.39 15.565 میلیون 5.495 میلیون 17.076 میلیون 3.983 میلیون
فسلیر

سولیران

سهام فرابورس 27,150 779.00 2.95 26,571 200.00 0.76 1399/04/4 310 1.105 میلیون 29.37 میلیارد - 26,371 25,580 25,580 27,162 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.105 میلیون - 1.105 میلیون -
بدکو

فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان

سهام فرابورس 701 3.00 0.43 708 4.00 0.57 1394/08/30 3 85,723 60.67 میلیون - 704 710 701 710 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 85,723 - 85,723 -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 19,239 100.00 0.52 19,212 73.00 0.38 12:12 522 1.06 میلیون 20.34 میلیارد 2,063.87 19,139 19,020 18,472 19,950 0 0 0 74 623,045 19,467 19.22 هزار میلیارد 21.111 میلیون 5.306 میلیون 1,000,000 1.903 میلیون 3.403 میلیون 2.873 میلیون 1.146 میلیون 16.77 5.64 6.68 380,917 385,000 765,917 -
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 4,400 180.00 4.27 4,223 3.00 0.07 1400/06/13 - - - 3,999.44 4,220 4,288 4,100 4,400 1 10,000 4,225 1 24,601 4,400 2.873 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -