همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضخاور111

اختیارخ خاور-3700-14020116

اختیار معامله فرابورس 270 0.00 0.00 550 280.00 103.70 11:21 4 5 2,750 - 270 270 270 270 2 300 200 1 100 600 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
ضخاور112

اختیارخ خاور-3900-14020116

اختیار معامله فرابورس 600 330.00 122.22 357 87.00 32.22 13:40 3 72 25,700 - 270 600 270 270 1 500 100 1 10 500 - - - - - - - - - - - 72 - 72 -
ضخاور110

اختیارخ خاور-3500-14020116

اختیار معامله فرابورس 500 74.00 17.37 559 133.00 31.22 12:27 35 3,222 1.8 میلیون - 426 500 320 700 1 100 420 1 20 600 - - - - - - - - - - - 3,222 - 1,222 2,000
ضخاور109

اختیارخ خاور-3300-14020116

اختیار معامله فرابورس 430 3.00 0.70 550 123.00 28.81 12:27 2 350 192,500 - 427 420 420 480 1 200 550 1 50 750 - - - - - - - - - - - 350 - 350 -
ضدی211

اختیارخ دی-1000-14020217

اختیار معامله فرابورس 100 0.00 0.00 122 22.00 22.00 11:39 1 100 12,200 - 100 100 100 100 1 3 100 1 100 130 - - - - - - - - - - - 100 - - 100
ضدی201

اختیارخ دی-500-14020220

اختیار معامله فرابورس 600 120.00 25.00 566 86.00 17.92 12:04 8 62 35,075 - 480 487 412 600 1 11 382 5 139 600 - - - - - - - - - - - 62 - 62 -
ضدی205

اختیارخ دی-700-14020220

اختیار معامله فرابورس 200 8.00 4.17 219 27.00 14.06 10:26 2 197 43,150 - 192 250 200 250 1 148 202 1 75 300 - - - - - - - - - - - 197 - 197 -
ضدی200

اختیارخ دی-450-14020220

اختیار معامله فرابورس 442 12.00 2.79 487 57.00 13.26 12:17 6 240 116,886 - 430 430 430 485 1 36 436 1 40 490 - - - - - - - - - - - 240 - 240 -
ضخاور106

اختیارخ خاور-2700-14020116

اختیار معامله فرابورس 980 127.00 14.89 942 89.00 10.43 12:14 6 238 224,100 - 853 761 760 1,000 1 100 856 1 10 1,110 - - - - - - - - - - - 238 - 238 -
ضکاریس207

اختیارخ کاریس-18000-14020205

اختیار معامله فرابورس 1,000 297.00 42.25 776 73.00 10.38 11:41 2 110 85,350 - 703 700 700 1,000 2 101 673 1 90 875 - - - - - - - - - - - 110 - - 110
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 76.00 8.88 937 81.00 9.46 1400/07/28 - - - 59,374.23 856 954 925 964 0 0 0 0 - 740.324 میلیون 578.158 میلیون 135 میلیون 620.579 میلیون -42,421,089 52.774 میلیون -55,701,326 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 20,220 400.00 2.02 21,160 1,340.00 6.76 12:28 1,136 11.022 میلیون 233.21 میلیارد 9,702.19 19,820 19,000 18,010 20,220 159 15,135,600 21,200 1 240 21,300 24.747 هزار میلیارد 31.945 میلیون 11.513 میلیون 1.17 میلیون 7.197 میلیون 4.316 میلیون 13.174 میلیون 1.609 میلیون 15.38 5.73 1.88 10.655 میلیون 366,324 5.823 میلیون 5.199 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 8,000 430.00 5.68 8,080 510.00 6.74 12:29 256 2.68 میلیون 21.66 میلیارد 10,468.86 7,570 7,270 7,200 8,020 32 872,276 8,090 1 7,200 8,110 5.624 هزار میلیارد 6.91 میلیون 2.608 میلیون 696,000 1.287 میلیون 1.321 میلیون 1.369 میلیون 295,736 19.02 4.26 4.12 2.68 میلیون - 2.33 میلیون 350,503
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 24,100 1,550.00 6.87 24,050 1,500.00 6.65 12:29 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 3,750.47 22,550 24,100 23,300 24,100 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 10.012 میلیون 2.87 میلیون 336,309 1.924 میلیون 945,524 7.452 میلیون 519,198 15.58 8.56 1.1 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,452 75.00 3.16 2,531 154.00 6.48 12:29 1,755 55.186 میلیون 139.67 میلیارد 31,444.85 2,377 2,350 2,251 2,500 4 227,156 2,543 1 80,000 2,669 17.457 هزار میلیارد 19.833 میلیون 11.714 میلیون 6.897 میلیون 2.377 میلیون 9.337 میلیون 8.212 میلیون 1.678 میلیون 10.4 1.87 2.13 53.986 میلیون 1.2 میلیون 52.453 میلیون 2.733 میلیون
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 64,500 4,100.00 6.79 64,250 3,850.00 6.37 12:30 1,256 1.198 میلیون 77 میلیارد 953.97 60,400 63,550 62,700 64,600 1 79 64,050 8 33,958 64,500 12.85 هزار میلیارد 14.602 میلیون 3.457 میلیون 200,000 1.752 میلیون 1.705 میلیون 6.358 میلیون 1.478 میلیون 8.7 7.54 2.02 997,991 200,201 670,320 527,872
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,040 133.00 6.97 2,025 118.00 6.19 12:29 2,016 30.44 میلیون 61.63 میلیارد 15,099.13 1,907 1,994 1,970 2,040 1 107,583 2,038 1 3,000 2,090 10.125 هزار میلیارد 10.515 میلیون 8.488 میلیون 5 میلیون 390,019 8.098 میلیون 2.736 میلیون 2.642 میلیون 3.83 1.25 3.7 29.784 میلیون 655,355 23.18 میلیون 7.26 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 11,620 90.00 0.77 12,420 710.00 6.06 12:29 1,595 23.23 میلیون 288.52 میلیارد 14,564.09 11,710 11,200 10,870 12,400 42 1,536,009 12,520 0 0 0 16.146 هزار میلیارد 17.095 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 12.45 4.6 9.24 21.173 میلیون 2.057 میلیون 22.446 میلیون 783,370
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 9,600 620.00 6.90 9,520 540.00 6.01 12:29 1,727 13.732 میلیون 130.71 میلیارد 7,951.51 8,980 9,450 9,290 9,600 4 8,649 9,600 1 2,000 10,000 7.33 هزار میلیارد 9.957 میلیون 3.549 میلیون 520,000 2.627 میلیون 922,549 2.375 میلیون 450,601 16.27 7.95 3.09 13.66 میلیون 71,967 9.687 میلیون 4.045 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,800 410.00 6.42 6,760 370.00 5.79 12:29 2,390 15.947 میلیون 107.78 میلیارد 6,672.43 6,390 6,500 6,500 6,830 2 1,358 6,800 68 272,948 6,830 9.633 هزار میلیارد 12.899 میلیون 5.462 میلیون 950,000 3.266 میلیون 2.196 میلیون 8.071 میلیون 860,758 11.19 4.39 1.19 15.947 میلیون - 14.997 میلیون 950,076
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 7,410 300.00 4.22 7,510 400.00 5.63 12:29 560 6.115 میلیون 45.95 میلیارد 10,919.61 7,110 6,810 6,790 7,650 32 1,107,212 7,600 1 1,000 8,780 5.849 هزار میلیارد 8.798 میلیون 3.671 میلیون 778,872 2.948 میلیون 722,835 7.584 میلیون 296,247 19.74 8.09 0.77 5.282 میلیون 832,761 6.115 میلیون -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 4,780 310.00 6.94 4,720 250.00 5.59 12:29 1,255 19.958 میلیون 94.12 میلیارد 15,902.59 4,470 4,530 4,480 4,780 1 10,000 4,780 1 42,327 4,840 16.52 هزار میلیارد 28.5 میلیون 19.235 میلیون 3.5 میلیون 11.98 میلیون 7.254 میلیون 10.455 میلیون 2.023 میلیون 8.17 2.28 1.58 19.432 میلیون 526,000 18.548 میلیون 1.41 میلیون
تابان04

اجاره تابان سپهر14031126

اوراق فرابورس 1,000,000 41,920.00 4.38 1.01 میلیون 51,460.00 5.37 14:58 47 5.9 میلیون 5.956 هزار میلیارد - 958,080 999,980 999,980 1.019 میلیون 3 75,000 910,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5.9 میلیون 20,000 5.88 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 26,000 900.00 3.59 26,400 1,300.00 5.18 12:29 602 2.146 میلیون 56.65 میلیارد 3,564.74 25,100 25,600 24,250 26,600 1 10,000 25,700 2 497 25,850 18.216 هزار میلیارد 20.631 میلیون 5.288 میلیون 690,000 2.415 میلیون 2.874 میلیون 5.754 میلیون 1.341 میلیون 13.58 6.34 3.17 2.093 میلیون 52,504 2.146 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,230 470.00 6.06 8,160 400.00 5.15 12:29 2,833 10.658 میلیون 87.56 میلیارد 3,762.14 7,760 8,190 7,900 8,300 2 1,336 8,220 1 44,742 8,240 244.8 هزار میلیارد 377.384 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 10.08 6.26 9.93 9.585 میلیون 1.073 میلیون 8.684 میلیون 1.974 میلیون
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 14,690 630.00 4.48 14,780 720.00 5.12 12:29 252 590,770 7.9 میلیارد 2,742.29 14,060 14,680 14,310 15,040 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 6.861 میلیون 2.298 میلیون 375,000 1.319 میلیون 979,306 1.849 میلیون 244,440 22.67 5.66 3 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
ضدی212

اختیارخ دی-1100-14020217

اختیار معامله فرابورس 105 5.00 5.00 105 5.00 5.00 10:58 2 198 20,790 - 100 105 105 105 1 200 80 1 100 105 - - - - - - - - - - - 198 - - 198
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,956 8.00 0.20 4,145 197.00 4.99 12:29 278 8.868 میلیون 36.76 میلیارد 31,897.57 3,948 4,282 3,876 4,282 29 2,308,145 4,145 1 14,514 4,504 69.988 هزار میلیارد 174.738 میلیون 134.28 میلیون 16.885 میلیون 104.749 میلیون 29.53 میلیون 66.374 میلیون 8.298 میلیون 8.03 2.26 1 8.462 میلیون 405,940 2.953 میلیون 5.915 میلیون
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 32,850 1,250.00 3.96 33,150 1,550.00 4.91 12:29 471 1.716 میلیون 56.85 میلیارد 3,642.75 31,600 31,750 30,000 32,900 15 15,420 33,150 1 409 34,150 4.973 هزار میلیارد 8.491 میلیون 3.754 میلیون 150,000 3.518 میلیون 236,000 1.938 میلیون 20,378 244.01 21.07 2.57 1.716 میلیون - 1.293 میلیون 422,738
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 30,650 2,000.00 6.98 30,050 1,400.00 4.89 12:29 2,246 1.468 میلیون 44.12 میلیارد 653.57 28,650 29,600 29,000 30,650 2 13,297 29,950 1 35,000 30,650 6.01 هزار میلیارد 6.594 میلیون 1.225 میلیون 200,000 634,072 590,959 4.348 میلیون 531,353 11.31 10.17 1.38 1.462 میلیون 6,151 1.33 میلیون 138,096
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 9,520 450.00 4.96 9,510 440.00 4.85 12:29 342 2.678 میلیون 25.47 میلیارد 7,830.76 9,070 9,140 9,140 9,520 1 1,112 9,410 2 256,246 9,520 21.222 هزار میلیارد 22.941 میلیون 6.13 میلیون 2.232 میلیون 1.719 میلیون 4.411 میلیون 901,260 664,008 31.96 4.81 23.55 975,584 1.703 میلیون 2.463 میلیون 215,000
ضدی203

اختیارخ دی-600-14020220

اختیار معامله فرابورس 341 10.00 3.02 347 16.00 4.83 12:29 387 53,386 18.55 میلیون - 331 337 300 358 1 100 335 1 66 349 - - - - - - - - - - - 53,386 - 52,886 500
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,830 250.00 5.46 4,800 220.00 4.80 12:29 380 16.046 میلیون 77.02 میلیارد 42,226.09 4,580 4,590 4,370 4,830 159 7,371,133 4,800 1 3,000 4,960 36.72 هزار میلیارد 45.918 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 9.72 2.48 3.38 16.046 میلیون - 7.612 میلیون 8.434 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 5,870 150.00 2.62 5,990 270.00 4.72 12:29 424 4.586 میلیون 27.47 میلیارد 10,816.65 5,720 5,920 5,420 6,040 1 4,134 6,020 1 575 6,020 11.98 هزار میلیارد 16.049 میلیون 8.993 میلیون 2 میلیون 4.069 میلیون 4.924 میلیون 8.48 میلیون 1.591 میلیون 7.53 2.44 1.41 1.599 میلیون 2.987 میلیون 4.586 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,930 50.00 1.02 5,090 210.00 4.30 12:29 1,577 15.145 میلیون 77.11 میلیارد 9,603.95 4,880 4,950 4,680 5,040 2 2,443 5,040 1 100,000 5,130 19.127 هزار میلیارد 21.64 میلیون 8.399 میلیون 3.758 میلیون 2.513 میلیون 5.886 میلیون 2.46 میلیون 543,477 35.19 3.25 7.78 15.045 میلیون 100,000 14.645 میلیون 500,742
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 7,010 310.00 4.63 6,980 280.00 4.18 12:29 595 2.816 میلیون 19.66 میلیارد 4,733.09 6,700 6,770 6,700 7,140 1 4,981 7,000 1 82,705 7,010 7.887 هزار میلیارد 9.832 میلیون 3.989 میلیون 1.13 میلیون 1.945 میلیون 2.044 میلیون 2.815 میلیون 595,917 13.24 3.86 2.8 2.816 میلیون - 2.754 میلیون 62,000
ضدی215

اختیارخ دی-1400-14020217

اختیار معامله فرابورس 79 7.00 9.72 75 3.00 4.17 13:40 38 4,135 312,102 - 72 69 65 89 1 33 62 1 379 67 - - - - - - - - - - - 4,135 - 1,689 2,446
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,065 116.00 3.93 3,072 123.00 4.17 12:29 505 5.837 میلیون 17.93 میلیارد 11,557.49 2,949 3,098 2,990 3,149 1 3,943 3,050 1 915 3,066 4.301 هزار میلیارد 6.636 میلیون 3.562 میلیون 600,000 2.309 میلیون 1.253 میلیون 770,110 203,623 21.12 3.43 5.58 5.656 میلیون 180,835 5.821 میلیون 15,760
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 10,320 220.00 2.18 10,510 410.00 4.06 12:29 237 1.492 میلیون 15.68 میلیارد 6,295.66 10,100 10,380 10,210 10,790 1 1,000 10,310 1 18,251 10,320 26.224 هزار میلیارد 33.865 میلیون 12.976 میلیون 500,000 7.641 میلیون 5.335 میلیون 12.598 میلیون 3.141 میلیون 8.35 4.92 2.08 1.239 میلیون 252,924 762,129 729,942
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 17,210 660.00 3.99 17,220 670.00 4.05 12:29 2,289 2.882 میلیون 49.62 میلیارد 1,258.85 16,550 15,910 15,710 17,700 1 9,446 17,260 1 16 17,330 12.054 هزار میلیارد 17.365 میلیون 7.739 میلیون 700,000 5.311 میلیون 2.428 میلیون 10.194 میلیون 1.003 میلیون 12.02 4.96 1.18 2.882 میلیون - 2.861 میلیون 20,031
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 34,750 1,350.00 4.04 34,750 1,350.00 4.04 12:29 352 1.121 میلیون 38.94 میلیارد 3,183.43 33,400 34,200 33,550 35,050 1 150 34,150 1 4,637 34,150 62.55 هزار میلیارد 154.438 میلیون 100.219 میلیون 1.2 میلیون 91.888 میلیون 8.331 میلیون 122.883 میلیون 7.312 میلیون 8.56 7.51 0.51 412,718 707,848 1.093 میلیون 27,800
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,970 240.00 2.47 10,120 390.00 4.01 12:29 4,531 33.646 میلیون 340.5 میلیارد 7,425.76 9,730 9,990 9,430 10,230 50 743,628 10,410 1 1,000 10,790 24.854 هزار میلیارد 29.351 میلیون 9.279 میلیون 2.456 میلیون 4.497 میلیون 4.782 میلیون 9.46 میلیون 1.509 میلیون 16.47 5.2 2.63 33.259 میلیون 387,122 32.525 میلیون 1.121 میلیون
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,129 39.00 0.95 4,253 163.00 3.99 12:29 718 15.857 میلیون 67.44 میلیارد 22,085.62 4,090 4,160 4,077 4,363 4 209,649 4,294 1 107,096 4,560 8.719 هزار میلیارد 10.411 میلیون 6.137 میلیون 2.05 میلیون 1.693 میلیون 4.445 میلیون 1.957 میلیون 1.893 میلیون 4.62 1.96 4.46 10.211 میلیون 5.647 میلیون 10.736 میلیون 5.122 میلیون
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 2,557 89.00 3.61 2,559 91.00 3.69 12:29 208 2.472 میلیون 6.33 میلیارد 11,883.02 2,468 2,501 2,394 2,560 1 138,847 2,572 2 6,818 2,589 6.142 هزار میلیارد 13.058 میلیون 10.106 میلیون 2.4 میلیون 6.916 میلیون 3.19 میلیون 5.06 میلیون 667,263 9.2 1.93 1.21 2.314 میلیون 157,368 2.378 میلیون 93,401
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,479 85.00 2.50 3,519 125.00 3.68 12:29 2,195 31.515 میلیون 110.9 میلیارد 14,357.56 3,394 3,459 3,286 3,633 1 10,000 3,560 6 140,441 3,570 17.574 هزار میلیارد 19.754 میلیون 8.238 میلیون 4.994 میلیون 2.181 میلیون 6.057 میلیون 5.4 میلیون 1.113 میلیون 15.78 2.9 3.25 31.515 میلیون - 31.178 میلیون 336,683
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 13,740 10.00 0.07 14,230 500.00 3.64 12:29 355 2.013 میلیون 28.64 میلیارد 5,670.89 13,730 13,830 13,480 14,170 2 31,065 14,030 1 474 14,260 27.464 هزار میلیارد 45.971 میلیون 53.883 میلیون 1.93 میلیون 18.507 میلیون 35.375 میلیون 31.24 میلیون 3.551 میلیون 7.73 0.78 0.88 1.892 میلیون 120,820 1.891 میلیون 122,568
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 6,390 300.00 4.93 6,290 200.00 3.28 12:30 676 7.135 میلیون 44.85 میلیارد 10,554.61 6,090 6,080 6,080 6,390 1 50,000 6,350 5 810,000 6,680 106.301 هزار میلیارد 168.472 میلیون 89.666 میلیون 16.9 میلیون 62.171 میلیون 27.495 میلیون 65.769 میلیون 13.799 میلیون 7.7 3.87 1.62 5.505 میلیون 1.63 میلیون 5.809 میلیون 1.325 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,430 510.00 5.72 9,210 290.00 3.25 12:29 623 3.722 میلیون 34.29 میلیارد 5,974.98 8,920 8,590 8,580 9,450 2 11,000 9,120 1 4,317 9,160 7.829 هزار میلیارد 12.026 میلیون 5.346 میلیون 850,000 4.197 میلیون 1.148 میلیون 3.827 میلیون 195,381 40.07 6.82 2.05 3.546 میلیون 176,000 3.722 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 76,450 800.00 1.06 78,050 2,400.00 3.17 12:29 2,157 1.796 میلیون 140.16 میلیارد 832.68 75,650 74,800 74,500 76,650 2 3,565 77,950 8 5,197 78,300 1073.306 هزار میلیارد 1.152 میلیارد 168.084 میلیون 13.752 میلیون 78.92 میلیون 89.164 میلیون 277.498 میلیون 100.981 میلیون 10.63 12.04 3.87 404,029 1.392 میلیون 1.704 میلیون 91,600
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 70,800 2,400.00 3.51 70,550 2,150.00 3.14 12:29 703 1.002 میلیون 70.67 میلیارد 1,424.75 68,400 66,900 66,850 71,950 1 1,000 70,450 1 5,000 70,900 17.638 هزار میلیارد 21.096 میلیون 5.328 میلیون 250,000 3.459 میلیون 1.869 میلیون 4.008 میلیون 1.98 میلیون 8.91 9.44 4.41 748,473 253,125 757,685 243,913
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 24,800 900.00 3.77 24,650 750.00 3.14 12:29 469 1.002 میلیون 24.67 میلیارد 2,135.77 23,900 25,050 23,950 25,200 1 376 24,550 1 250 24,850 7.395 هزار میلیارد 8.492 میلیون 2.34 میلیون 300,000 1.097 میلیون 1.243 میلیون 3 میلیون 668,709 11.06 5.95 2.46 1.002 میلیون - 931,678 70,000
غناب

ناب

سهام فرابورس 627,150 0.00 0.00 645,950 18,800.00 3.00 12:29 116 58,997 38.11 میلیارد - 627,150 627,150 627,150 627,150 21 174,999 645,950 2 30 658,650 12.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54,922 4,075 31,796 27,201
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 17,700 640.00 3.75 17,570 510.00 2.99 12:29 282 5.456 میلیون 95.85 میلیارد - 17,060 16,950 16,870 17,700 2 8,726 17,570 2 20,000 18,950 25.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.439 میلیون 1.017 میلیون 2.609 میلیون 2.846 میلیون
آرمانح

بیمه آرمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,596 104.00 2.98 3,596 104.00 2.98 11:42 5 10,818 38.9 میلیون - 3,492 3,596 3,596 3,596 1 14,777 3,389 0 0 0 15.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,818 - 10,818 -
مروارید

مروارید

صندوق فرابورس 10,575 467.00 4.62 10,409 301.00 2.98 14:23 17 35,105 365.4 میلیون - 10,108 10,381 10,380 10,589 1 25,000 10,380 1 200 10,575 - - - - - - - - - - - 5,535 29,570 9,070 26,035
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 4,520 150.00 3.43 4,500 130.00 2.97 12:29 455 5.854 میلیون 26.32 میلیارد 12,864.95 4,370 4,350 4,320 4,610 1 1,250 4,520 2 16,983 4,530 3.6 هزار میلیارد 4.727 میلیون 2.308 میلیون 400,000 559,074 1.749 میلیون 465,250 87,417 41.18 2.06 7.74 5.677 میلیون 176,662 5.67 میلیون 184,048
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 2,485 57.00 2.35 2,500 72.00 2.97 12:29 534 32.463 میلیون 81.16 میلیارد - 2,428 2,391 2,381 2,499 49 6,125,125 2,500 1 4,000 2,525 120.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.463 میلیون - 25.253 میلیون 7.21 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,328 73.00 3.24 2,322 67.00 2.97 12:29 1,047 8.378 میلیون 19.45 میلیارد 8,001.5 2,255 2,336 2,280 2,369 1 9,373 2,328 1 60,453 2,330 16.254 هزار میلیارد 19.46 میلیون 15.653 میلیون 4 میلیون 3.206 میلیون 12.447 میلیون 4.636 میلیون 4.554 میلیون 3.57 1.31 3.51 8.357 میلیون 20,228 8.327 میلیون 50,228
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 3,522 6.00 0.17 3,620 104.00 2.96 17:15 361 18.176 میلیون 65.79 میلیارد - 3,516 3,522 3,415 3,522 15 1,347,286 3,621 0 0 0 6.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.89 میلیون 7.286 میلیون 11.176 میلیون 7 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,269 41.00 1.27 3,323 95.00 2.94 12:29 4,444 281.005 میلیون 933.91 میلیارد - 3,228 3,205 3,205 3,350 317 41,148,792 3,324 1 2,020 3,324 286.977 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 239.92 میلیون 41.085 میلیون 227.228 میلیون 53.777 میلیون
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 49,850 300.00 0.61 51,000 1,450.00 2.93 12:29 220 987,494 50.36 میلیارد - 49,550 49,850 47,200 49,850 87 626,316 51,000 0 0 0 17.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 987,494 - 923,494 64,000
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 51,150 1,450.00 2.92 51,150 1,450.00 2.92 12:29 201 408,670 20.9 میلیارد - 49,700 51,150 51,150 51,150 93 2,542,952 51,150 1 200 52,100 7.673 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 408,670 - 408,670 -
ولراز

لیزینگ رازی

سهام فرابورس 27,650 0.00 0.00 28,450 800.00 2.89 12:28 57 340,900 9.7 میلیارد - 27,650 27,650 27,650 27,650 80 1,972,618 28,450 1 200 28,600 1.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 340,900 - 180,900 160,000
وحکمت

بیمه حکمت صبا

سهام فرابورس 1,830 53.00 2.98 1,828 51.00 2.87 12:28 485 34.035 میلیون 62.23 میلیارد - 1,777 1,800 1,795 1,830 1 50,000 1,830 0 0 0 5.691 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.865 میلیون 30.169 میلیون 32.375 میلیون 1.66 میلیون
حبندر

خط دریا بندر

سهام فرابورس 16,020 460.00 2.96 16,000 440.00 2.83 12:29 1,240 4.759 میلیون 76.16 میلیارد - 15,560 16,020 15,680 16,020 5 39,719 16,020 2 1,019 16,050 12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.419 میلیون 340,000 4.176 میلیون 583,500
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,080 141.00 3.58 4,050 111.00 2.82 12:29 2,316 41.364 میلیون 167.52 میلیارد 17,860.04 3,939 4,040 3,955 4,170 1 1,240 4,080 1 100,000 4,098 14.742 هزار میلیارد 16.694 میلیون 7.248 میلیون 3.64 میلیون 1.952 میلیون 5.296 میلیون 5.028 میلیون 1.358 میلیون 10.86 2.78 2.93 41.074 میلیون 290,000 41.364 میلیون -
بمیلا

توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

سهام فرابورس 9,130 260.00 2.93 9,120 250.00 2.82 12:27 147 3.114 میلیون 28.4 میلیارد - 8,870 9,040 9,000 9,130 10 743,202 9,130 1 190,350 9,380 10.351 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.428 میلیون 1.686 میلیون 2.255 میلیون 858,721
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 8,860 130.00 1.49 8,970 240.00 2.75 12:29 196 1.601 میلیون 14.36 میلیارد 8,167.56 8,730 8,750 8,070 8,860 1 560 8,960 1 3,342 9,000 15.339 هزار میلیارد 17.587 میلیون 6.785 میلیون 1.71 میلیون 2.249 میلیون 4.537 میلیون 9.967 میلیون 2.061 میلیون 7.44 3.38 1.54 1.131 میلیون 470,000 1.521 میلیون 80,000
خبازرس

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

سهام فرابورس 19,530 560.00 2.95 19,490 520.00 2.74 12:29 43 1.006 میلیون 19.64 میلیارد - 18,970 19,530 19,530 19,530 33 1,434,567 19,530 0 0 0 2.924 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.006 میلیون - 215,834 790,000
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 13,860 320.00 2.36 13,910 370.00 2.73 12:29 505 191,124 24.89 میلیارد 7,078.85 13,540 13,900 13,800 14,210 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 228.324 میلیون 124.54 میلیون 11 میلیون 75.314 میلیون 49.227 میلیون 476.325 میلیون 41.808 میلیون 3.66 3.11 0.32 730,199 79,567 709,590 100,176
قشرین

قند شیرین خراسان

سهام فرابورس 8,980 110.00 1.24 9,110 240.00 2.71 12:29 384 6.253 میلیون 56.99 میلیارد - 8,870 8,710 8,650 9,120 53 7,824,126 9,130 1 2,000 9,670 18.841 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.696 میلیون 2.558 میلیون 5.252 میلیون 1.002 میلیون
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 6,480 150.00 2.37 6,500 170.00 2.69 12:29 759 6.816 میلیون 44.31 میلیارد 8,979.77 6,330 6,080 5,970 6,670 1 150 6,420 1 30,000 6,480 6.24 هزار میلیارد 7.6 میلیون 3.358 میلیون 960,000 1.36 میلیون 1.998 میلیون 3.946 میلیون 620,879 10.06 3.12 1.58 6.816 میلیون - 6.816 میلیون -
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

سهام فرابورس 5,400 150.00 2.86 5,390 140.00 2.67 12:29 296 6.895 میلیون 37.2 میلیارد - 5,250 5,400 5,250 5,400 1 9,954 5,400 1 1 5,790 7.549 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.895 میلیون - 1.146 میلیون 5.748 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,790 20.00 0.30 6,950 180.00 2.66 12:29 1,331 34.516 میلیون 239.91 میلیارد - 6,770 6,790 6,450 6,790 2 100,000 6,700 1 20,000 6,890 108.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.516 میلیون - 20.829 میلیون 13.687 میلیون
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 8,500 110.00 1.31 8,610 220.00 2.62 12:29 930 8.591 میلیون 73.97 میلیارد 9,237.81 8,390 8,520 8,410 8,960 2 50,216 8,440 2 15,477 8,500 12.915 هزار میلیارد 15.074 میلیون 5.592 میلیون 1.5 میلیون 2.159 میلیون 3.433 میلیون 6.879 میلیون 1.807 میلیون 7.15 3.76 1.88 7.33 میلیون 1.261 میلیون 8.482 میلیون 109,000
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 19,690 570.00 2.98 19,620 500.00 2.62 12:18 192 1.033 میلیون 20.27 میلیارد - 19,120 19,690 19,310 19,690 5 46,110 19,690 0 0 0 33.354 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.033 میلیون - 700,195 332,849
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 23,650 700.00 3.05 23,550 600.00 2.61 12:29 640 2.001 میلیون 47.14 میلیارد 3,126.47 22,950 23,250 23,050 24,300 1 1,546 23,550 1 11,511 23,650 14.199 هزار میلیارد 16.05 میلیون 6.927 میلیون 602,947 1.851 میلیون 5.077 میلیون 1.431 میلیون 4.223 میلیون 3.36 2.8 9.92 1.831 میلیون 170,108 1.752 میلیون 248,524
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 7,210 250.00 3.59 7,140 180.00 2.59 12:29 427 1.998 میلیون 14.26 میلیارد 4,679.96 6,960 7,350 6,940 7,350 3 4,964 7,210 2 12,617 7,250 5.99 هزار میلیارد 7.397 میلیون 1.622 میلیون 170,000 1.407 میلیون 214,953 1.855 میلیون 53,603 111.74 27.87 3.23 1.968 میلیون 30,000 1.981 میلیون 17,041
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 7,090 120.00 1.72 7,150 180.00 2.58 13:41 1,090 24.249 میلیون 173.34 میلیارد - 6,970 7,000 6,940 7,190 25 1,434,222 7,170 1 5,000 7,420 4.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.249 میلیون - 22.799 میلیون 1.45 میلیون
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 2,544 61.00 2.46 2,547 64.00 2.58 12:29 565 8.28 میلیون 21.09 میلیارد 14,655.01 2,483 2,593 2,423 2,740 1 12,000 2,555 3 87,449 2,581 3.362 هزار میلیارد 5.429 میلیون 3.748 میلیون 1.32 میلیون 885,885 2.863 میلیون 423,029 261,695 12.85 1.17 7.95 8.28 میلیون - 8.2 میلیون 80,000
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 9,380 30.00 0.32 9,650 240.00 2.55 12:29 14,372 107.442 میلیون 1.037 هزار میلیارد 9,077.17 9,410 9,710 9,320 10,060 2 6,248 9,380 1 19,000 9,390 14.475 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.38 میلیون 1.5 میلیون 2.22 میلیون 2.16 میلیون 5.055 میلیون 453,282 31.93 6.7 2.86 107.437 میلیون 5,000 104.662 میلیون 2.78 میلیون
شلیا

مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 48,900 1,650.00 3.49 48,450 1,200.00 2.54 12:29 107 364,818 17.75 میلیارد - 47,250 46,250 46,250 49,050 9 71,711 48,650 1 208 49,500 3.916 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 364,818 - 364,818 -
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 1,055 23.00 2.13 1,105 27.00 2.50 12:24 885 62.954 میلیون 69.56 میلیارد - 1,078 1,055 1,055 1,055 3 555,519 1,100 4 350,106 1,109 10.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.685 میلیون 269,000 62.954 میلیون -
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 56,050 1,050.00 1.91 56,350 1,350.00 2.45 12:25 112 294,283 16.67 میلیارد - 55,000 54,000 52,850 56,050 29 130,555 56,650 1 1,611 56,750 4.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 294,283 - 240,283 54,000
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 3,530 50.00 1.44 3,565 85.00 2.44 12:29 373 10.963 میلیون 39.08 میلیارد - 3,480 3,479 3,477 3,533 4 81,720 3,584 2 200,371 3,798 6.626 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.565 میلیون 4.398 میلیون 8.96 میلیون 2.003 میلیون
سلار

سیمان لارستان

سهام فرابورس 25,350 50.00 0.20 25,900 600.00 2.37 12:29 157 695,280 18.03 میلیارد - 25,300 25,300 25,300 25,350 1 194 26,050 0 0 0 6.081 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 685,365 9,915 655,280 40,000
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 6,010 100.00 1.69 6,050 140.00 2.37 12:29 1,532 18.283 میلیون 110.53 میلیارد 11,934.15 5,910 5,610 5,580 6,140 1 20,000 5,970 1 1,300 6,000 60.5 هزار میلیارد 87.005 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 5.55 2.56 6.1 15.101 میلیون 3.182 میلیون 17.592 میلیون 690,693
سمایه

بانک سرمایه

سهام فرابورس 5,450 120.00 2.25 5,450 120.00 2.25 12:29 429 5.047 میلیون 27.5 میلیارد - 5,330 5,480 5,250 5,480 1 10,000 5,440 2 16,457 5,470 21.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.047 میلیون - 5.047 میلیون -
وفتخارح

سرمایه گذاری افتخار سهام (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,900 55.00 2.98 1,886 41.00 2.22 12:21 104 3.801 میلیون 7.17 میلیارد - 1,845 1,793 1,793 1,892 2 291,117 1,900 1 200,000 1,940 7.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.801 میلیون - 3.801 میلیون -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 80,800 1,500.00 1.89 81,050 1,750.00 2.21 12:29 851 548,878 44.5 میلیارد 644.98 79,300 78,050 76,100 81,000 1 100 81,500 1 100 81,550 26.544 هزار میلیارد 29.478 میلیون 5.435 میلیون 327,500 2.934 میلیون 2.5 میلیون 7.238 میلیون 2.985 میلیون 8.89 10.62 3.67 548,878 - 543,650 5,228
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 308,359 9,588.00 3.21 305,377 6,606.00 2.21 14:59 821 506,933 154.81 میلیارد - 298,771 303,002 301,505 308,372 1 272 308,359 1 668 308,372 - - - - - - - - - - - 297,507 209,426 463,311 43,622
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,897 81.00 4.46 1,856 40.00 2.20 12:29 762 14.612 میلیون 27.12 میلیارد 19,176.38 1,816 1,884 1,820 1,897 1 28,901 1,898 1 7,904 1,898 11.328 هزار میلیارد 13.756 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 9.56 1.39 1.39 14.412 میلیون 200,000 14.612 میلیون -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 7,510 110.00 1.49 7,560 160.00 2.16 12:29 279 1.266 میلیون 9.57 میلیارد 4,535.87 7,400 7,740 7,160 7,870 1 6,669 7,470 1 1,720 7,590 49.14 هزار میلیارد 62.113 میلیون 21.748 میلیون 6.5 میلیون 12.973 میلیون 8.775 میلیون 27.921 میلیون 4.268 میلیون 11.51 5.6 1.76 928,101 337,407 1.131 میلیون 135,000
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 6,150 140.00 2.33 6,140 130.00 2.16 12:29 657 4.878 میلیون 29.95 میلیارد 7,425.19 6,010 6,200 5,970 6,340 2 4,800 6,140 1 884 6,170 9.892 هزار میلیارد 14.526 میلیون 6.364 میلیون 1.311 میلیون 4.635 میلیون 1.73 میلیون 3.996 میلیون 301,761 32.78 5.72 2.48 4.747 میلیون 131,638 4.856 میلیون 22,722
حآساح

آسیا سیر ارس (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 5,620 40.00 0.72 5,700 120.00 2.15 12:29 147 1.066 میلیون 6.07 میلیارد 7,251.33 5,580 5,780 5,710 5,860 1 20,000 5,460 1 5,000 5,700 15.858 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.066 میلیون - 1.066 میلیون -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 81,500 2,450.00 3.10 80,750 1,700.00 2.15 12:29 597 469,455 37.9 میلیارد 786.36 79,050 81,500 79,200 81,950 1 159 81,500 1 170 81,550 52.488 هزار میلیارد 56.534 میلیون 12.463 میلیون 650,000 4.046 میلیون 8.417 میلیون 17.48 میلیون 8.169 میلیون 6.43 6.24 3 341,370 128,085 300,238 169,217
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 21,500 500.00 2.38 21,450 450.00 2.14 12:29 436 1.302 میلیون 27.95 میلیارد 2,986.87 21,000 21,800 19,600 22,250 1 500 21,150 1 1,240 21,150 6.435 هزار میلیارد 7.408 میلیون 2.24 میلیون 300,000 973,266 1.267 میلیون 936,432 438,475 14.68 5.08 6.87 1.271 میلیون 31,118 1.299 میلیون 3,439