همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غمینوح

صنایع غذایی مینو شرق (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,344 1,883.00 22.26 10,344 1,883.00 22.26 1399/12/18 - - - 118,028.09 8,461 10,900 - - 0 0 0 1 989,450 10,344 2.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550 10,000 - 10,550
هجرتح

پخش هجرت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 24,304 3,819.00 18.64 24,466 3,981.00 19.43 1400/01/25 13 33,841 827.96 میلیون 2,603.15 20,485 25,700 24,304 25,700 0 0 0 1 491,159 24,304 13.456 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,841 - - 8,841
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
دقاضیح

داروسازی قاضی (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 37,440 1,630.00 4.55 39,288 3,478.00 9.71 1400/01/25 2 2,568 100.89 میلیون - 35,810 40,300 39,000 40,300 1 261 38,000 1 497,432 38,900 46.475 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,568 - - 2,568
شجمح

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,400 233.00 2.85 8,902 735.00 9.00 1399/12/23 3 3,570 31.78 میلیون - 8,167 9,010 8,700 9,010 1 770 8,180 1 196,430 8,500 64.077 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,570 - - 3,570
ساذریح

آذریت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,860 444.00 5.99 7,860 444.00 5.99 1399/12/6 98 1.598 میلیون 12.56 میلیارد - 7,416 7,860 7,860 7,860 0 0 0 0 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.598 میلیون - - 1.598 میلیون
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/3 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
تشتادح

اشتاد ایران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,600 166.00 1.59 10,912 478.00 4.58 1399/09/1 36 161,423 1.76 میلیارد - 10,434 10,980 10,895 11,126 6 54,830 10,211 1 180,258 10,895 13.859 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 151,225 - - 151,225
ثترانح

سر. مسکن تهران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,572 122.00 4.98 2,555 105.00 4.29 1399/09/5 - - - 7,007.33 2,450 2,500 - - 42 1,048,356 2,572 21 23,373 2,572 977.2 میلیارد - - - - - - - - - - 24.302 میلیون 560,140 24.858 میلیون 3,665
تراک

ماشین آلات تراکتورسازی ایران

سهام فرابورس 1,916 174.00 9.99 1,803 61.00 3.50 1396/02/16 23 112,419 202.66 میلیون - 1,742 1,900 1,749 1,916 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 112,419 - 112,419 -
کایتاح

ایتالران (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 14,529 423.00 3.00 14,529 423.00 3.00 1399/09/11 40 246,702 3.58 میلیارد - 14,106 14,529 14,529 14,529 2 2,700 13,701 0 0 0 1.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,197 208,505 246,702 -
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/3 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/3 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,791 186.00 1.27 14,948 343.00 2.35 1400/01/25 1,972 9.98 میلیون 149.22 میلیارد 5,061.97 14,605 14,990 14,360 15,250 36 1,636,987 14,818 1 1,000 14,900 373.7 هزار میلیارد 422.685 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 9.7 5.05 3.9 10.99 میلیون 24.42 میلیون 9.739 میلیون 25.672 میلیون
وآداک

صنعت و تجارت آداک

سهام فرابورس 11,548 336.00 3.00 11,419 207.00 1.85 1398/09/2 232 268,112 3.06 میلیارد - 11,212 11,474 11,000 11,548 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 268,112 - 268,112 -
زفکاح

کشت و دامداری فکا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,598 26.00 0.34 7,704 132.00 1.74 1400/01/18 - - - 5,280.8 7,572 7,499 7,500 7,950 2 6,252 7,597 1 49,970 7,598 9.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.531 میلیون 3.241 میلیون 8.771 میلیون -
اجاد42

اجاره دولت واجد شرایط خاص991224

اوراق فرابورس 991,000 11,000.00 1.12 991,000 11,000.00 1.12 1399/10/10 1 4,000 3.96 میلیارد - 980,000 991,000 991,000 991,000 1 25,000 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 46,500 751.00 1.64 46,196 447.00 0.98 1400/01/25 4,819 7.06 میلیون 326.28 میلیارد 1,465.65 45,749 44,835 44,835 48,070 1 1,000 43,904 451 1,495,864 44,987 127.501 هزار میلیارد 147.864 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 65.81 14.94 16.68 187,906 - 63,715 124,191
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 88,401 81.00 0.09 89,213 731.00 0.83 1400/01/25 7,035 2.46 میلیون 219.3 میلیارد 353.58 88,482 89,620 86,813 91,260 95 346,965 88,712 1 114 88,712 817.876 هزار میلیارد 848.87 میلیون 112.767 میلیون 4.584 میلیون 30.994 میلیون 81.773 میلیون 137.583 میلیون 82.66 میلیون 9.89 10 5.94 3.496 میلیون 438,668 2.212 میلیون 1.722 میلیون
فسلیر

سولیران

سهام فرابورس 27,150 779.00 2.95 26,571 200.00 0.76 1399/04/4 310 1.105 میلیون 29.37 میلیارد - 26,371 25,580 25,580 27,162 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.105 میلیون - 1.105 میلیون -
بدکو

فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان

سهام فرابورس 701 3.00 0.43 708 4.00 0.57 1394/08/30 3 85,723 60.67 میلیون - 704 710 701 710 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 85,723 - 85,723 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 2,218 4.00 0.18 2,225 11.00 0.50 1400/01/25 1,448 24.32 میلیون 54.14 میلیارد 16,798.4 2,214 2,206 2,197 2,248 1 15,000 2,231 1 193,000 2,232 147.242 هزار میلیارد 154.471 میلیون 23.589 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 16.36 میلیون 11.419 میلیون 11.023 میلیون 13.36 9 12.89 18.955 میلیون 16.804 میلیون 32.183 میلیون 3.576 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 211,090 1,609.00 0.76 213,697 998.00 0.47 1400/01/25 1,012 331,212 70.94 میلیارد 327.28 212,699 214,830 210,000 216,490 1 1,725 213,000 3 3,514 213,300 512.873 هزار میلیارد 538.374 میلیون 86.788 میلیون 2.4 میلیون 25.502 میلیون 61.286 میلیون 116.023 میلیون 53.663 میلیون 9.56 8.37 4.42 423,234 7,057 236,487 193,804
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 32,400 128.00 0.40 32,357 85.00 0.26 1400/01/25 730 6.52 میلیون 211 میلیارد 8,932.82 32,272 32,297 32,226 32,800 3 350,450 32,225 3 37,641 32,500 1462.536 هزار میلیارد 1.47 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 138.37 30.54 132.4 1.395 میلیون 1.181 میلیون 1.454 میلیون 1.121 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 38,440 270.00 0.71 38,263 93.00 0.24 1400/01/25 381 735,813 28.21 میلیارد 1,931.27 38,170 39,000 38,001 38,739 1 100 38,345 1 4,637 38,550 76.526 هزار میلیارد 92.218 میلیون 26.21 میلیون 2 میلیون 15.692 میلیون 10.518 میلیون 42.656 میلیون 8.886 میلیون 8.61 7.28 1.79 588,674 86,873 503,964 171,583
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 7,000 24.00 0.34 7,031 7.00 0.10 1400/01/25 328 1.95 میلیون 13.75 میلیارد 5,948.46 7,024 7,094 7,000 7,148 1 821 7,110 1 59,923 7,130 8.437 هزار میلیارد 9.191 میلیون 3.375 میلیون 1.2 میلیون 753,722 2.621 میلیون 403,600 1.346 میلیون 6.27 3.22 20.9 2.755 میلیون 5,840 2.748 میلیون 13,000
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 47,839 42.00 0.09 47,835 38.00 0.08 1400/01/25 294 686,148 32.89 میلیارد 2,333.84 47,797 47,797 47,760 48,890 1 25 47,760 4 61,953 48,000 1195.875 هزار میلیارد 1.269 میلیارد 146.214 میلیون 12.3 میلیون 72.992 میلیون 73.222 میلیون 104.212 میلیون 43.269 میلیون 27.64 16.33 11.48 268,695 392,695 321,389 340,001
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 24,313 1,376.00 6.00 22,952 15.00 0.07 1400/01/25 1,636 23,510 571.6 میلیون 14.37 22,937 24,282 24,313 24,313 839 19,050,629 24,282 0 0 0 4.59 هزار میلیارد 5.058 میلیون 798,639 200,000 470,781 327,858 2.318 میلیون 82,397 55.71 14 1.98 46,488 - 34,460 12,028
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 31,953 1,808.00 6.00 30,166 21.00 0.07 1400/01/25 762 19,489 622.73 میلیون 25.58 30,145 31,842 31,953 31,953 623 2,819,322 31,842 0 0 0 21.116 هزار میلیارد 21.985 میلیون 2.247 میلیون 200,000 868,732 1.378 میلیون 4.293 میلیون 799,487 26.42 15.31 4.92 97,386 - 97,365 21
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,346 2.00 0.01 13,345 1.00 0.01 1400/01/25 1,006 23.63 میلیون 315.28 میلیارد 23,484.66 13,344 13,344 13,340 13,400 1 4,000 13,340 1 2,457 13,341 133.45 هزار میلیارد 451.733 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 45.75 8.83 2.7 3.35 میلیون 21.076 میلیون 7.139 میلیون 17.287 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 88,100 20.00 0.02 88,087 7.00 0.01 1400/01/25 1,164 1.72 میلیون 151.27 میلیارد 1,475.29 88,080 88,100 88,080 88,150 62 153,870 88,080 2 12,858 88,085 899.016 هزار میلیارد 991.808 میلیون 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 43.57 32.5 28.12 1.502 میلیون - 1.502 میلیون -
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 9,838 899.00 10.06 8,939 0.00 0.00 1400/01/25 75 516,032 4.13 میلیارد - 8,939 9,838 9,838 9,838 0 0 0 305 5,447,026 9,838 12.765 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23,290 - 23,290 -
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 54,790 7,712.00 16.38 47,078 0.00 0.00 1400/01/25 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 54,066 54,066 56,500 2 8,593 54,790 2 384 54,900 4.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 386,805 - 376,652 10,153
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 6,031 4,540.00 42.95 10,571 0.00 0.00 1400/01/25 44 71,349 732.47 میلیون - 10,571 6,031 6,031 6,031 0 0 0 1424 40,135,962 6,031 34.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58,523 - 58,523 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 17,828 354.00 1.95 18,182 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 1,007.86 18,182 17,828 17,828 17,828 0 0 0 507 4,430,419 17,828 63.637 هزار میلیارد 72.182 میلیون 12.224 میلیون 1.316 میلیون 8.545 میلیون 3.678 میلیون 5.673 میلیون 1.895 میلیون 33.61 17.31 11.22 64,503 - 64,503 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 65,431 1,335.00 2.00 66,765 1.00 0.00 1400/01/21 - - - 375 66,766 65,431 65,431 65,431 0 0 0 373 1,812,068 65,431 11.35 هزار میلیارد 12.933 میلیون 1.863 میلیون 170,000 1.583 میلیون 279,587 813,950 106,461 93.25 40.6 13.94 750 - 750 -
غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

سهام فرابورس 17,000 437.00 2.64 16,563 0.00 0.00 1399/12/20 10 322,857 5.35 میلیارد - 16,563 17,000 16,999 17,000 1 15,000 16,800 2 100,000 17,000 1.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550,000 - 550,000 -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 11,901 242.00 1.99 12,143 0.00 0.00 1400/01/25 7 7,071 84.15 میلیون 1,010.14 12,143 11,903 11,901 11,901 0 0 0 239 2,883,118 11,903 9.411 هزار میلیارد 9.883 میلیون 1.382 میلیون 775,000 472,082 909,895 984,701 147,757 63.69 10.34 9.56 41,494 - 41,494 -
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 51,773 7,253.00 16.29 44,520 0.00 0.00 1400/01/25 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 51,773 51,773 51,773 0 0 0 206 387,467 52,854 2.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 567 - 567 -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 27,970 570.00 2.00 28,540 0.00 0.00 1400/01/25 - - - 362.5 28,540 27,970 27,970 27,970 0 0 0 477 5,895,156 27,970 15.105 هزار میلیارد 16.443 میلیون 2.101 میلیون 529,248 1.338 میلیون 763,272 3.583 میلیون 205,437 73.52 19.79 4.22 1,450 - 1,450 -