همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تملی701

تسهیلات مسکن ب ملی - فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 1.611 میلیون 0.00 0.00 1.457 میلیون 603,110.00 70.61 1399/08/7 1 4 5.83 میلیون - 854,198 1.611 میلیون 1.457 میلیون 1.611 میلیون 0 105 1.458 میلیون 1 - - - - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملیآذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 218,848 0.00 0.00 218,848 20,346.00 10.25 1399/08/7 1 2 437,696 - 198,502 218,848 218,848 218,848 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 22,282 0.00 0.00 21,941 1,684.00 8.31 1399/08/7 40,993 20.148 میلیون 442.08 میلیارد 164.5 20,257 21,400 21,023 22,282 22 5.66 میلیون 22,282 1649 1,511 22,282 66.012 هزار میلیارد 70.244 میلیون 8.317 میلیون 3 میلیون 4.421 میلیون 3.897 میلیون - - - 16.89 - 20.081 میلیون 66,787 19.104 میلیون 1.044 میلیون
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 638,881 0.00 0.00 638,881 30,422.00 5.00 1399/08/7 3 8 5.11 میلیون - 608,459 638,881 638,881 638,881 0 477 638,881 13 - - - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
تملی703

تسهیلات مسکن ب ملی - خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 798,011 0.00 0.00 798,011 38,000.00 5.00 1399/08/7 4 38 30.32 میلیون - 760,011 798,011 798,011 798,011 0 53 798,011 3 - - - - - - - - - - - - - 38 - 38 -
اجاد3

اجاره دولت واجد شرایط خاص991118

اوراق فرابورس 976,050 0.00 0.00 976,050 46,478.00 5.00 1399/08/6 2 100,000 97.61 میلیارد - 929,572 976,050 976,050 976,050 0 400,000 976,050 4 - - - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,985 0.00 0.00 500,985 23,856.00 5.00 1399/08/7 5 90 45.09 میلیون - 477,129 500,985 500,985 500,985 0 103 500,985 4 - - - - - - - - - - - - - 90 - 90 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 450,150 0.00 0.00 450,150 21,435.00 5.00 1399/08/7 2 9 4.05 میلیون - 428,715 450,150 450,150 450,150 0 61 450,150 2 - - - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 783,517 0.00 0.00 783,517 37,310.00 5.00 1399/08/7 6 40 31.34 میلیون - 746,207 783,517 783,517 783,517 0 1,029 783,517 24 - - - - - - - - - - - - - 40 - 40 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 840,000 0.00 0.00 840,000 40,000.00 5.00 1399/08/7 6 58 48.72 میلیون - 800,000 840,000 840,000 840,000 0 971 840,000 25 - - - - - - - - - - - - - 58 - 58 -
تملی808

تسهیلات مسکن ب. ملیآبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 198,504 0.00 0.00 198,504 9,452.00 5.00 1399/08/7 1 2 397,008 - 189,052 198,504 198,504 198,504 0 60 198,504 1 - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب ملی شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 685,927 0.00 0.00 685,927 32,663.00 5.00 1399/08/7 2 8 5.49 میلیون - 653,264 685,927 685,927 685,927 0 133 685,927 4 - - - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب ملی - آبان 97

تسهیلات مسکن فرابورس 509,593 0.00 0.00 509,593 24,266.00 5.00 1399/08/7 1 7 3.57 میلیون - 485,327 509,593 509,593 509,593 0 443 509,593 12 - - - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
کصدف

کاشی صدف سرام استقلال آباده

سهام فرابورس 18,887 0.00 0.00 18,887 899.00 5.00 1399/08/7 39 1.259 میلیون 23.79 میلیارد - 17,988 18,887 18,887 18,887 0 566,725 18,887 129 - - 2.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.259 میلیون - 1.259 میلیون -
تملی709

تسهیلات مسکن ب ملی - آذر 97

تسهیلات مسکن فرابورس 805,231 0.00 0.00 805,231 38,344.00 5.00 1399/08/7 3 8 6.44 میلیون - 766,887 805,231 805,231 805,231 0 67 805,231 5 - - - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 378,806 0.00 0.00 378,806 18,038.00 5.00 1399/08/7 1 7 2.65 میلیون - 360,768 378,806 378,806 378,806 0 1,003 378,806 20 - - - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 22,779 0.00 0.00 22,779 1,084.00 5.00 1399/08/5 3,925 11.438 میلیون 260.54 میلیارد 2,914.05 21,695 22,779 22,779 22,779 0 24.402 میلیون 22,779 2994 - - 14.463 هزار میلیارد 16.674 میلیون 1.675 میلیون 700,000 729,089 945,749 1.412 میلیون 278,829 57.19 16.86 11.3 11.438 میلیون - 11.338 میلیون 100,031
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 18,145 0.00 0.00 18,116 835.00 4.83 1399/08/7 1,048 3.378 میلیون 61.19 میلیارد 3,222.84 17,281 17,900 17,737 18,145 0 2.291 میلیون 18,145 324 - - 8.749 هزار میلیارد 10.79 میلیون 1.659 میلیون 563,488 581,616 1.077 میلیون 1.517 میلیون 399,594 25.55 9.48 6.73 3.358 میلیون 20,000 3.378 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 34,648 0.00 0.00 34,544 1,545.00 4.68 1399/08/7 2,115 7.701 میلیون 266.02 میلیارد 3,641.02 32,999 34,300 33,800 34,648 1 2.971 میلیون 34,648 525 2,690 34,648 37.711 هزار میلیارد 46.116 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 126.47 21.97 68.37 5.618 میلیون 2.083 میلیون 5.701 میلیون 2 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,260 0.00 0.00 28,150 1,235.00 4.59 1399/08/7 31,124 12.686 میلیون 357.11 میلیارد 292.08 26,915 27,430 27,000 28,260 16 771,345 28,260 216 10,905 28,260 124.27 هزار میلیارد 123.576 میلیون 9.182 میلیون 4.3 میلیون 2.531 میلیون 6.651 میلیون 4.251 میلیون 1.904 میلیون 63.58 18.2 28.48 12.296 میلیون 389,942 10.635 میلیون 2.051 میلیون
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 5,322 0.00 0.00 5,322 230.00 4.52 1399/08/7 73 1.764 میلیون 9.39 میلیارد - 5,092 5,322 5,322 5,322 0 616,364 5,346 13 - - 812.18 میلیارد - - - - - - - - - - 1.064 میلیون 700,000 1.76 میلیون 4,000
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 32,734 0.00 0.00 32,495 1,319.00 4.23 1399/08/7 1,116 3.69 میلیون 119.9 میلیارد 3,306.22 31,176 30,000 30,000 32,734 1 548,909 32,734 83 2 33,300 10.484 هزار میلیارد 10.608 میلیون 2.172 میلیون 300,000 859,809 1.312 میلیون 60,443 576,855 16.9 7.43 161.28 3.611 میلیون 78,482 1.74 میلیون 1.95 میلیون
شکف

کف

سهام فرابورس 74,015 0.00 0.00 74,015 2,846.00 4.00 1399/08/7 63 231,195 17.11 میلیارد - 71,169 74,015 74,015 74,015 1 919,831 74,015 302 402 74,015 17.221 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 131,195 100,000 231,195 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 156,696 0.00 0.00 155,107 5,872.00 3.93 1399/08/7 18,957 5.016 میلیون 778.05 میلیارد 264.61 149,235 150,600 146,011 156,696 5 330,849 156,696 353 245 156,696 763.975 هزار میلیارد 757.268 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 11.59 14.24 6.74 4.497 میلیون 519,082 4.49 میلیون 525,852
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 41,400 0.00 0.00 40,969 1,540.00 3.91 1399/08/7 1,274 4.41 میلیون 180.66 میلیارد 3,461.24 39,429 38,020 37,550 41,400 1 619,224 41,400 59 250 44,444 58.793 هزار میلیارد 59.842 میلیون 11.222 میلیون 1.3 میلیون 6.583 میلیون 4.639 میلیون 13.421 میلیون 4.329 میلیون 12.3 11.48 3.97 3.825 میلیون 584,312 4.178 میلیون 231,500
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 24,740 0.00 0.00 24,424 862.00 3.66 1399/08/7 1,756 4.11 میلیون 100.38 میلیارد 2,340.49 23,562 23,888 23,580 24,740 2 37,326 24,740 21 1,723 24,740 33.179 هزار میلیارد 55.944 میلیون 46.354 میلیون 1,000,000 19.308 میلیون 27.046 میلیون 9.551 میلیون 1.26 میلیون 29.07 1.35 3.84 3.91 میلیون 200,000 3.51 میلیون 600,000
ثزاگرس

سر. توسعه و عمران زاگرس

سهام فرابورس 36,848 0.00 0.00 36,379 1,285.00 3.66 1399/08/7 93 444,190 16.37 میلیارد - 35,094 36,848 36,848 36,848 0 884,534 36,848 160 - - 2.177 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 444,190 - 444,190 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 154,667 0.00 0.00 152,662 5,360.00 3.64 1399/08/7 2,751 2.825 میلیون 431.2 میلیارد 1,026.74 147,302 146,350 146,350 154,667 1 109,700 154,667 50 30 154,667 378.989 هزار میلیارد 402.363 میلیون 72.084 میلیون 2.4 میلیون 35.974 میلیون 36.109 میلیون 80.451 میلیون 35.944 میلیون 10.19 10.15 4.55 2.386 میلیون 438,904 1.985 میلیون 839,076
گپارس

کارگزاران پارس

سهام فرابورس 126,303 0.00 0.00 126,303 3,678.00 3.00 1399/08/7 118 685,913 86.63 میلیارد - 122,625 126,303 126,303 126,303 0 72,759 126,303 35 - - 1.817 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 685,913 - 35,913 650,000
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 112,815 0.00 0.00 112,815 3,285.00 3.00 1399/08/7 144 200,951 22.67 میلیارد - 109,530 112,815 112,815 112,815 0 191,665 112,815 72 - - 22.874 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 90,951 110,000 125,951 75,000
تشتاد

اشتاد ایران

سهام فرابورس 14,878 0.00 0.00 14,852 407.00 2.82 1399/08/7 845 4.422 میلیون 65.68 میلیارد - 14,445 14,850 14,210 14,878 0 7,046 14,878 2 - - 12.307 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.422 میلیون - 1.422 میلیون 3 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,411 0.00 0.00 12,151 331.00 2.80 1399/08/7 3,366 16.105 میلیون 195.69 میلیارد 4,784.5 11,820 11,820 11,410 12,411 1 4.55 میلیون 12,411 103 1,000 13,000 159.264 هزار میلیارد 165.355 میلیون 42.368 میلیون 9 میلیون 19.543 میلیون 22.825 میلیون 45.33 میلیون 13.667 میلیون 10.67 6.39 3.22 15.29 میلیون 814,731 15.105 میلیون 1,000,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,406 0.00 0.00 11,164 301.00 2.77 1399/08/7 2,067 14.764 میلیون 164.82 میلیارد 7,142.65 10,863 10,720 10,431 11,406 1 495,840 11,406 30 1,000 11,406 296.175 هزار میلیارد 318.817 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.18 4.54 3.62 11.087 میلیون 3.676 میلیون 13.987 میلیون 776,541
اشاد

دولت - با شرایط خاص 140010

اوراق فرابورس 1.025 میلیون 0.00 0.00 1.025 میلیون 25,000.00 2.50 1399/08/6 1 1,000 1.02 میلیارد - 1,000,000 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1 1,000 950,023 1 8,200 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد22

مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212

اوراق فرابورس 840,000 0.00 0.00 840,000 20,000.00 2.44 1399/08/7 1 3,000 2.52 میلیارد - 820,000 840,000 840,000 840,000 0 2,000 779,000 1 - - - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
وجامی

سر. جامی

سهام فرابورس 13,924 0.00 0.00 13,821 302.00 2.23 1399/08/7 121 1.103 میلیون 15.37 میلیارد - 13,519 13,924 13,924 13,924 0 2.277 میلیون 13,924 44 - - 2.569 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.103 میلیون - 1.103 میلیون -
خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

سهام فرابورس 15,640 0.00 0.00 15,511 326.00 2.15 1399/08/7 74 952,280 14.89 میلیارد - 15,185 15,640 15,640 15,640 0 81,900 15,640 41 - - 1.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 952,280 - 952,280 -
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 19,564 0.00 0.00 19,018 385.00 2.07 1399/08/7 148 451,611 8.84 میلیارد - 18,633 19,564 19,564 19,564 0 167,357 19,564 10 - - 3.872 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 451,611 - 451,611 -
شتولی

تولی پرس

سهام فرابورس 22,322 0.00 0.00 21,907 443.00 2.06 1399/08/7 42 242,592 5.42 میلیارد - 21,464 22,322 22,322 22,322 0 566,833 22,322 115 - - 5.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 242,592 - 242,592 -
دومینو4

اجاره دومینو 14040208

اوراق فرابورس 915,952 0.00 0.00 915,952 18,352.00 2.04 1399/08/7 1 1,000 915.95 میلیون - 897,600 915,952 915,952 915,952 0 1,500 915,000 1 - - - - - - - - - - - - - 1,000 - - 1,000