همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 5,130 4,608.00 882.76 522 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 522 5,336 5,026 5,336 9 1,570,000 5,336 6 197,801 5,336 924 میلیارد - - - - - - - - - - 38.596 میلیون 19.42 میلیون 56.016 میلیون 2 میلیون
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 776,982 558,134.00 255.03 218,848 0.00 0.00 1400/03/29 3 110 24.07 میلیون - 218,848 702,984 702,984 776,982 2 17 776,982 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
شرنگی

رنگین

سهام فرابورس 239,503 141,207.00 143.65 98,296 0.00 0.00 1400/03/29 166 62,694 6.04 میلیارد - 98,296 239,503 239,503 239,503 0 0 0 29 9,450 241,938 4.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,286 - 13,286 -
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 30,385 16,809.00 123.81 13,576 0.00 0.00 1400/03/29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 30,385 30,385 30,385 0 0 0 218 7,402,123 30,387 5.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 495 - 495 -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 936,949 498,435.00 113.66 438,514 0.00 0.00 1400/03/29 3 21 9.21 میلیون - 438,514 936,949 936,949 936,949 0 0 0 1 10 939,143 - - - - - - - - - - - 107 - 107 -
سلار

سیمان لارستان

سهام فرابورس 57,026 29,775.00 109.26 27,251 0.00 0.00 1400/03/17 2 1,500 39.65 میلیون - 27,251 57,026 57,026 57,026 0 0 0 220 3,249,086 57,026 6.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178 - 178 -
وثخوز

سر. توسعه خوزستان

سهام فرابورس 66,649 34,314.00 106.12 32,335 0.00 0.00 1400/03/26 158 172,899 5.69 میلیارد - 32,335 66,649 66,649 66,649 0 0 0 1214 1,316,343 66,649 2.263 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 162 - 162 -
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 46,554 23,715.00 103.84 22,839 0.00 0.00 1400/03/29 202 1.356 میلیون 30.96 میلیارد - 22,839 46,554 46,554 46,554 0 0 0 228 1,505,358 45,565 4.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.452 میلیون - 2.142 میلیون 309,997
ولراز

لیزینگ رازی

سهام فرابورس 53,241 25,495.00 91.89 27,746 0.00 0.00 1400/03/23 262 800,901 22.22 میلیارد - 27,746 53,241 53,241 53,241 0 0 0 353 3,126,233 53,241 1.693 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,152 - 2,152 -
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 46,743 22,044.00 89.25 24,699 0.00 0.00 1400/03/25 11 43,224 1.04 میلیارد - 24,699 46,743 46,743 46,743 0 0 0 127 1,616,795 46,743 2.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 141 - 141 -
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 51,624 24,118.00 87.68 27,506 0.00 0.00 1400/03/29 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 51,624 51,624 51,624 0 0 0 424 6,227,500 52,847 4.951 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 728 15,000 15,728 -
خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

سهام فرابورس 29,844 13,302.00 80.41 16,542 0.00 0.00 1400/03/29 88 603,206 10.23 میلیارد - 16,542 29,844 29,844 29,844 36 501,004 29,626 0 0 0 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 104,063 - 104,063 -
نتوس

پشم بافی توس

سهام فرابورس 19,821 8,723.00 78.60 11,098 0.00 0.00 1400/03/29 31 54,682 577.44 میلیون - 11,098 19,821 19,821 19,821 0 0 0 257 5,934,001 19,418 3.073 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 3,000 -
کهرام

بهسرام

سهام فرابورس 110,035 48,322.00 78.30 61,713 0.00 0.00 1400/03/24 43 82,147 5.26 میلیارد - 61,713 110,035 110,035 110,035 0 0 0 154 464,928 110,035 4.628 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 46 - 46 -
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 10,698 4,631.00 76.33 6,067 0.00 0.00 1400/03/29 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 10,698 10,698 10,698 10 904,000 10,000 2 110,000 10,030 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 75.143 میلیون 3.633 میلیون 78.461 میلیون 315,000
سفارود

فارسیت درود

سهام فرابورس 17,486 7,542.00 75.84 9,944 0.00 0.00 1400/03/29 360 2.777 میلیون 27.62 میلیارد - 9,944 17,486 17,486 17,486 0 0 0 182 3,706,495 17,133 1.203 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,400 - 1,400 -
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 7,226 3,107.00 75.43 4,119 0.00 0.00 1400/03/29 309 2.248 میلیون 9.26 میلیارد - 4,119 7,226 7,226 7,226 0 0 0 769 26,652,344 7,378 4.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000 -
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 958,096 405,761.00 73.46 552,335 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 552,335 958,096 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
فنرژی

گسترش صنایع آذرآب

سهام فرابورس 17,789 7,011.00 65.05 10,778 0.00 0.00 1400/03/24 21 110,766 1.17 میلیارد - 10,778 17,789 17,789 17,789 0 0 0 145 1,758,606 17,789 1.759 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14,099 - 14,099 -
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 91,315 35,832.00 64.58 55,483 0.00 0.00 1400/03/29 156 1.492 میلیون 82.79 میلیارد - 55,483 90,340 88,650 91,315 2 11,438 88,710 1 10,000 88,710 199.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 65,013 570,186 465,456 169,743
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 9,300 3,616.00 63.62 5,684 0.00 0.00 1400/03/26 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 9,300 9,300 9,300 0 0 0 4 150,155 9,300 917.78 میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
معیار

سر. معیار صنعت پارس

سهام فرابورس 47,880 18,473.00 62.82 29,407 0.00 0.00 1400/03/29 3 655 18.88 میلیون - 29,407 47,880 47,880 47,880 0 0 0 9 17,931 49,123 1.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 322,943 150,000 472,943 -
وجامی

سر. جامی

سهام فرابورس 14,500 5,515.00 61.38 8,985 0.00 0.00 1400/03/29 121 1.271 میلیون 11.38 میلیارد - 8,985 14,500 14,500 14,500 0 0 0 215 3,293,072 14,518 2.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26,985 - 26,985 -
پلاست

پلاستیران

سهام فرابورس 69,452 26,332.00 61.07 43,120 0.00 0.00 1400/03/25 11 6,608 276.51 میلیون - 43,120 69,452 69,452 69,452 0 0 0 287 1,458,478 69,452 2.484 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - 100 -
تابا

تابان نیرو سپاهان

سهام فرابورس 54,223 20,101.00 58.91 34,122 0.00 0.00 1400/03/26 24 43,634 1.42 میلیارد - 34,122 54,223 54,223 54,223 0 0 0 291 1,858,548 54,223 2.116 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 595 - 595 -
ثجوان

تامین مسکن جوانان

سهام فرابورس 10,218 3,658.00 55.76 6,560 0.00 0.00 1400/03/18 227 1.013 میلیون 6.67 میلیارد - 6,560 10,218 10,218 10,218 0 0 0 96 5,591,591 10,218 16.744 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 500 - 500 -
گپارس

کارگزاران پارس

سهام فرابورس 202,325 69,024.00 51.78 133,301 0.00 0.00 1400/03/19 293 119,039 15.82 میلیارد - 133,301 202,325 202,325 202,325 0 0 0 114 107,900 202,325 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25 - 25 -
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 40,602 12,241.00 43.16 28,361 0.00 0.00 1400/03/29 1,202 3.359 میلیون 95.27 میلیارد - 28,361 40,602 40,602 40,602 0 0 0 220 1,693,758 40,612 1.702 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,015 - 2,015 -
شتولی

تولی پرس

سهام فرابورس 32,529 9,712.00 42.56 22,817 0.00 0.00 1400/03/29 45 401,901 9.16 میلیارد - 22,817 32,529 32,529 32,529 0 0 0 79 1,198,879 33,208 5.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 156 - 156 -
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 169,029 49,759.00 41.72 119,270 0.00 0.00 1400/02/29 334 270,268 32.23 میلیارد - 119,270 169,029 169,029 169,029 0 0 0 248 2,039,559 172,571 24.908 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40 - 40 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب ملی - آبان 97

تسهیلات مسکن فرابورس 835,216 245,300.00 41.58 589,916 0.00 0.00 1400/03/29 4 33 19.47 میلیون - 589,916 835,216 835,216 835,216 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
پلوله

گازلوله

سهام فرابورس 26,636 7,770.00 41.19 18,866 0.00 0.00 1400/03/3 13 95,835 1.8 میلیارد - 18,866 26,636 26,636 26,636 1 4,026 25,869 1 180 27,806 4.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.315 میلیون - 3.115 میلیون 200,000
قیستو

قند بیستون

سهام فرابورس 15,312 4,442.00 40.86 10,870 0.00 0.00 1400/03/29 82 12.502 میلیون 191.28 میلیارد - 10,870 15,312 15,312 15,898 0 0 0 4 59,330 15,386 5.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29,399 50,000 79,399 -
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 28,368 8,110.00 40.03 20,258 0.00 0.00 1400/03/29 815 1.708 میلیون 34.6 میلیارد - 20,258 28,368 28,368 28,368 0 0 0 276 2,027,594 28,785 2.026 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 194,135 30,000 224,135 -
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 8,841 2,202.00 33.17 6,639 0.00 0.00 1400/03/29 1,216 18.863 میلیون 125.22 میلیارد - 6,639 8,841 8,841 8,841 0 0 0 773 27,882,332 9,027 23.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,220 - 2,220 -
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 216,862 51,063.00 30.80 165,799 0.00 0.00 1400/03/23 43 14,547 2.35 میلیارد - 165,799 216,862 216,862 216,862 0 0 0 136 147,207 216,862 8.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 86 - 86 -
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 4,038 950.00 30.76 3,088 0.00 0.00 1400/03/29 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 4,038 4,038 4,038 0 0 0 368 16,647,851 4,122 5.566 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,300 - 1,300 -
سفاسی

فارسیت اهواز

سهام فرابورس 13,687 3,123.00 29.56 10,564 0.00 0.00 1400/03/29 92 371,067 3.83 میلیارد - 10,564 13,687 13,687 13,687 0 0 0 1179 22,560,966 13,976 6.972 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 859 - 859 -
کصدف

کاشی صدف سرام استقلال آباده

سهام فرابورس 23,983 5,445.00 29.37 18,538 0.00 0.00 1400/03/23 68 333,710 6.4 میلیارد - 18,538 23,983 23,983 23,983 0 0 0 133 1,502,936 23,983 2.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,210 - 1,210 -
شکف

کف

سهام فرابورس 95,891 21,750.00 29.34 74,141 0.00 0.00 1400/03/24 35 27,076 1.98 میلیارد - 74,141 95,891 95,891 95,891 0 0 0 57 541,663 95,891 18.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 608 - 608 -