همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سهام فرابورس 72,350 68,060.00 1.00 4,290 0.00 0.00 09:17 6 122,490 551.08 میلیون - 4,290 72,350 72,350 72,350 248 6,603,450 13,580 0 0 0 12.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,337 - 12,337 -
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام فرابورس 74,900 67,531.00 916.42 7,369 0.00 0.00 09:04 1 381 2.89 میلیون - 7,369 74,900 74,900 74,900 32 285,689 45,050 0 0 0 1.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون
نبروج

نساجی بروجرد

سهام فرابورس 26,850 21,039.00 362.05 5,811 0.00 0.00 1401/07/09 1 5,000 31.25 میلیون 785 5,811 26,850 - - 22 828,197 19,350 0 0 0 1.796 هزار میلیارد 2.953 میلیون 2.469 میلیون 148,212 2.198 میلیون 270,725 1.998 میلیون 183,144 - - - 234 - 234 -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 605,499 386,651.00 176.68 218,848 0.00 0.00 1401/07/09 3 110 24.07 میلیون - 218,848 570,551 570,551 605,499 0 0 0 1 10 670,912 - - - - - - - - - - - 4 - 4 -
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 7,090 4,002.00 129.60 3,088 0.00 0.00 09:16 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 7,020 7,010 7,180 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 27,500 13,924.00 102.56 13,576 0.00 0.00 09:11 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 27,500 27,500 27,500 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 324.00 53.29 937 329.00 54.11 1400/07/28 - - - 50,369.64 608 954 925 964 0 0 0 0 - 670.651 میلیون 582.76 میلیون 135 میلیون 588.571 میلیون -5,811,268 40.265 میلیون -59,319,387 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
اخزا821

اسناد خزانه-م21بودجه98-020906

اوراق فرابورس 794,950 193,376.00 32.15 601,574 0.00 0.00 1401/07/09 7 499 300.19 میلیون - 601,574 794,950 794,950 794,950 1 25,000 779,720 1 100 786,000 - - - - - - - - - - - 100 4,400 4,500 -
ونچر

جسورانه فیروزه 10% تادیه

صندوق فرابورس 213,990 13,990.00 7.00 200,000 0.00 0.00 1399/10/14 - - - - 200,000 213,990 - 213,990 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000 -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 5,568 364.00 6.99 5,229 25.00 0.48 09:16 54 209,341 1.17 میلیارد 6,271.87 5,204 5,568 5,568 5,568 275 10,218,937 5,568 0 0 0 7.844 هزار میلیارد 9.231 میلیون 2.087 میلیون 300,000 1.425 میلیون 662,146 2.738 میلیون 219,805 33.19 11.02 2.66 208,132 - 208,123 9
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,217 210.00 6.98 3,007 0.00 0.00 09:17 126 5.571 میلیون 17.92 میلیارد 32,421.87 3,007 3,217 3,217 3,217 144 12,331,761 3,217 0 0 0 4.504 هزار میلیارد 6.567 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.357 میلیون 1.22 میلیون 723,364 216,137 19.48 3.45 5.82 2.709 میلیون 2.859 میلیون 4.309 میلیون 1.26 میلیون
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,462 69.00 4.95 1,393 0.00 0.00 09:14 6 214,879 314.15 میلیون 49,700.49 1,393 1,462 1,462 1,462 361 45,909,924 1,462 0 0 0 6.965 هزار میلیارد 18.036 میلیون 17.037 میلیون 5 میلیون 11.071 میلیون 5.967 میلیون 8.182 میلیون 382,977 17.73 1.14 0.83 14,879 - 14,879 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,680 0.00 0.00 09:16 298 3.646 میلیون 20.72 میلیارد 12,234.71 5,680 5,940 5,790 5,960 4 255,885 5,940 3 328,300 5,940 17.602 هزار میلیارد 25.044 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 8.68 3.03 1.91 2.326 میلیون 1.32 میلیون 3.633 میلیون 13,393
اراد31

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208

اوراق فرابورس 995,000 45,000.00 4.74 950,000 0.00 0.00 1401/07/09 1 100 95 میلیون - 950,000 995,000 995,000 995,000 0 0 0 1 200 997,000 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
اراد43

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0205

اوراق فرابورس 971,600 40,600.00 4.36 931,000 0.00 0.00 1401/07/09 1 1,000 931 میلیون - 931,000 1.01 میلیون 971,600 1.01 میلیون 2 50,000 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد49

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0206

اوراق فرابورس 974,090 40,570.00 4.35 933,520 0.00 0.00 1401/07/09 1 21 19.6 میلیون - 933,520 974,090 974,090 974,090 1 100 955,800 1 200 980,000 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
مبین015

اجاره اعتماد مبین تمدن011019

اوراق فرابورس 1,000,000 39,500.00 4.11 960,500 0.00 0.00 1401/07/09 1 100 96.05 میلیون - 960,500 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,200 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 17,230 590.00 3.55 16,640 0.00 0.00 09:17 91 659,260 11.18 میلیارد 3,172.02 16,640 16,940 16,730 17,350 2 7,123 17,160 1 10,107 17,170 93.509 هزار میلیارد 111.473 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.02 6.57 7.08 - - - -
اراد94

مرابحه عام دولت94-ش.خ030816

اوراق فرابورس 955,000 32,150.00 3.48 922,850 0.00 0.00 1401/07/09 81 16.014 میلیون 14.778 هزار میلیارد - 922,850 950,000 950,000 959,800 0 0 0 1 500 981,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اراد45

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0107

اوراق فرابورس 996,000 32,000.00 3.32 964,000 0.00 0.00 1401/07/09 1 10,000 9.64 میلیارد - 964,000 996,000 996,000 996,000 0 0 0 5 108,800 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.024 میلیون 32,294.00 3.25 992,160 0.00 0.00 09:08 78 603 598.27 میلیون - 992,160 1.024 میلیون 1.024 میلیون 1.024 میلیون 1 100 942,552 0 0 0 - - - - - - - - - - - 603 - 603 -
تابان03

اجاره تابان سپهر14021206

اوراق فرابورس 960,000 30,000.00 3.23 930,000 0.00 0.00 1401/07/09 - - - - 930,000 960,000 960,000 960,000 2 50,000 940,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اراد87

مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

اوراق فرابورس 956,520 29,720.00 3.21 926,800 0.00 0.00 1401/07/09 297 59.114 میلیون 54.787 هزار میلیارد - 926,800 956,520 956,520 956,520 1 1,000 931,000 4 89,000 985,000 - - - - - - - - - - - - 4,300 2,200 2,100
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
شلیا

مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 34,350 1,000.00 3.00 33,500 150.00 0.45 09:17 4 44,861 1.54 میلیارد - 33,350 34,350 34,350 34,350 94 2,979,074 34,350 0 0 0 2.699 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,861 - 8,861 -
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 15,850 460.00 2.99 15,850 460.00 2.99 09:15 31 751,991 11.92 میلیارد - 15,390 15,850 15,440 15,850 1 5,159 15,380 5 61,993 15,850 11.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 80,000 19,286 99,286 -
خلیبل

مالیبل سایپا

سهام فرابورس 245 7.00 2.94 238 0.00 0.00 1400/02/18 1 1,435 357,315 - 238 245 245 245 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,435 - 1,435 -
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 9,910 280.00 2.91 9,640 10.00 0.10 09:16 13 38,097 377.54 میلیون - 9,630 9,910 9,910 9,910 61 3,889,628 9,910 0 0 0 3.085 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35,647 - 35,647 -
ولراز

لیزینگ رازی

سهام فرابورس 25,150 700.00 2.86 24,500 50.00 0.20 09:17 11 17,664 444.25 میلیون - 24,450 25,150 25,150 25,150 2 5,400 24,850 3 9,066 25,150 1.495 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,664 - 17,664 -
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 1,574 43.00 2.81 1,531 0.00 0.00 09:15 1 40 63,040 - 1,531 1,576 1,574 1,632 243 685,602 172,600 0 0 0 1.619 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,200 5,000 58,200 -
کصدف

کاشی صدف سرام استقلال آباده

سهام فرابورس 41,200 1,100.00 2.74 40,100 0.00 0.00 09:15 3 840 34.6 میلیون - 40,100 41,200 40,550 41,200 3 12,782 40,500 5 6,488 41,150 4.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 840 - 840 -
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 974,800 25,850.00 2.72 948,950 0.00 0.00 1401/07/09 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 978,000 974,800 978,000 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 14,000 360.00 2.64 13,640 0.00 0.00 09:17 19 1,048 14.29 میلیون 996.58 13,640 13,640 13,640 14,170 1 1,307 13,640 2 395 13,800 9.548 هزار میلیارد 13.501 میلیون 5.517 میلیون 700,000 3.953 میلیون 1.564 میلیون 5.906 میلیون 694,644 13.75 6.1 1.62 1,017 - 1,017 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 180,050 4,600.00 2.62 175,450 0.00 0.00 09:17 3 3,600 633.6 میلیون 914.6 175,450 176,000 174,350 180,050 2 4,700 175,450 4 2,089 178,000 1403.6 هزار میلیارد 1.489 میلیارد 305.387 میلیون 8 میلیون 85.483 میلیون 219.904 میلیون 341.09 میلیون 130.46 میلیون 10.76 6.38 4.12 - 3,600 3,600 -
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 24,550 600.00 2.51 23,950 0.00 0.00 09:14 200 431,849 10.34 میلیارد - 23,950 24,600 23,300 24,600 1 1,550 23,400 4 3,694 24,600 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 409,349 22,500 383,450 48,399
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 31,500 750.00 2.44 30,750 0.00 0.00 09:16 286 467,649 14.37 میلیارد 1,635.14 30,750 29,250 29,200 31,500 2 11,735 29,200 1 1,000 30,650 6.15 هزار میلیارد 10.157 میلیون 4.458 میلیون 200,000 4.007 میلیون 451,837 11.53 میلیون 413,770 14.86 13.61 0.53 426,402 41,247 427,427 40,222
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,560 390.00 2.41 16,170 0.00 0.00 09:16 373 2.023 میلیون 32.71 میلیارد 5,423.32 16,170 16,080 16,080 16,600 2 1,320 15,700 2 3,675 16,500 9.75 هزار میلیارد 11.328 میلیون 3.508 میلیون 602,947 1.578 میلیون 1.93 میلیون 1.23 میلیون 1.071 میلیون 9.1 5.05 7.93 964,332 1.059 میلیون 1.838 میلیون 185,170
رماس

رماس

صندوق فرابورس 10,628 247.00 2.38 10,670 289.00 2.78 1401/07/09 50 165,175 1.76 میلیارد - 10,381 11,200 10,430 11,200 1 430 11,360 1 500 11,360 - - - - - - - - - - - 96,882 68,293 116,875 48,300
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 1,800 40.00 2.27 1,760 0.00 0.00 09:16 1 3,000 5.32 میلیون - 1,760 1,774 1,772 1,812 2 52,935 1,710 1 2,897 1,772 3.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000 -
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 4,470 98.00 2.24 4,372 0.00 0.00 09:17 5 19,500 85.43 میلیون 9,159.55 4,372 4,272 4,272 4,499 1 19,500 4,337 1 2,000 4,425 8.794 هزار میلیارد 11.299 میلیون 7.132 میلیون 2 میلیون 2.555 میلیون 4.577 میلیون 7.4 میلیون 2.021 میلیون 4.33 1.91 1.18 4,000 - 4,000 -
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 138,350 3,000.00 2.22 135,450 100.00 0.07 09:12 7 6,594 901.5 میلیون - 135,350 131,350 131,300 138,900 1 300 131,400 1 1,000 138,850 18.828 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,594 - 6,594 -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 6,580 140.00 2.17 6,440 0.00 0.00 09:17 2 1,894 12.3 میلیون 7,338.31 6,440 6,600 6,400 6,600 3 59,001 6,400 5 47,030 6,600 7.527 هزار میلیارد 11.048 میلیون 4.85 میلیون 1.16 میلیون 3.579 میلیون 1.271 میلیون 11.409 میلیون 672,157 11.11 5.87 0.65 895 - 895 -
اراد82

مرابحه عام دولت82-ش.خ010912

اوراق فرابورس 970,000 20,080.00 2.11 949,920 0.00 0.00 1401/07/09 8 1.6 میلیون 1.52 هزار میلیارد - 949,920 970,000 970,000 970,000 1 100 940,050 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,100 - 2,100
اخزا907

اسنادخزانه-م7بودجه99-020704

اوراق فرابورس 820,990 16,580.00 2.06 820,990 16,580.00 2.06 1401/07/09 1 1,200 985.19 میلیون - 804,410 820,990 820,990 820,990 1 25,000 779,960 1 2,200 828,000 - - - - - - - - - - - 1,200 - - 1,200
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 11,470 230.00 2.05 11,240 0.00 0.00 09:16 1 1,000 11.24 میلیون - 11,240 11,240 11,240 11,470 1 1,483 11,250 2 15,500 11,470 112.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 -
بتک

کابل تک

سهام فرابورس 287,800 5,600.00 1.98 282,200 0.00 0.00 09:00 4 267 76.82 میلیون - 282,200 287,800 287,800 287,800 73 52,944 287,800 1 21 287,800 2.54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 267 - 267 -
فنرژی

گسترش صنایع آذرآب

سهام فرابورس 10,890 210.00 1.97 10,680 0.00 0.00 09:15 3 1,135 12.36 میلیون - 10,680 10,890 10,890 10,890 39 812,680 10,890 0 0 0 1.743 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,135 - 1,135 -
وشمال

سر. توسعه شمال

سهام فرابورس 20,250 390.00 1.96 19,920 60.00 0.30 09:17 21 38,631 782.28 میلیون - 19,860 20,250 20,250 20,250 17 163,034 20,250 1 40 21,050 2.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,631 - 38,631 -
ثاژن

سخت آژند

سهام فرابورس 4,281 82.00 1.95 4,199 0.00 0.00 09:17 212 1.976 میلیون 8.3 میلیارد - 4,199 4,155 4,155 4,282 3 54,510 4,155 1 8,200 4,281 1.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.976 میلیون - 1.976 میلیون -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 57,750 1,100.00 1.94 56,650 0.00 0.00 09:17 20 53,144 3.03 میلیارد 2,024.55 56,650 56,750 56,700 58,000 1 393 57,050 3 9,455 57,500 5.68 هزار میلیارد 5.955 میلیون 781,614 100,000 295,420 486,194 1.115 میلیون 206,399 27.45 11.65 5.08 44,215 - 44,215 -
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام فرابورس 3,743 70.00 1.91 3,673 0.00 0.00 09:16 3 5,273 19.45 میلیون - 3,673 3,748 3,600 3,748 1 1,400 3,629 1 1,700 3,740 12.856 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 3,273 5,273 -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 14,700 260.00 1.80 14,440 0.00 0.00 09:14 2 16,426 235.31 میلیون 16,860.23 14,440 14,300 14,300 14,720 1 54,574 14,300 2 20,000 14,720 48.374 هزار میلیارد 52.416 میلیون 15.462 میلیون 3.35 میلیون 4.042 میلیون 11.42 میلیون 3.917 میلیون 3.82 میلیون 12.66 4.24 12.35 - 16,426 16,426 -
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 1,827 31.00 1.73 1,796 0.00 0.00 09:01 1 3,439 6.28 میلیون - 1,796 1,827 1,827 1,827 1 3,557 1,746 1 5,000 1,827 3.101 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 12,590 210.00 1.70 12,480 100.00 0.81 09:13 12 224,613 2.9 میلیارد 4,784.49 12,380 12,300 11,920 12,980 1 1,000 11,860 1 10,000 11,920 8.001 هزار میلیارد 9.215 میلیون 2.829 میلیون 641,116 1.278 میلیون 1.55 میلیون 3.955 میلیون 506,045 15.68 5.12 2.01 224,613 - 224,613 -
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 980,000 15,843.00 1.64 964,157 0.00 0.00 09:13 105 990 954.51 میلیون - 964,157 930,010 930,010 980,000 1 190 930,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 990 - 990 -
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,070 33.00 1.62 2,067 30.00 1.47 1401/07/09 71 5.772 میلیون 11.93 میلیارد 112,476.81 2,037 2,091 2,010 2,091 1 5,000 2,040 0 0 0 238.275 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.017 میلیون 2.755 میلیون - 5.772 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,730 90.00 1.60 5,640 0.00 0.00 09:10 164 1.643 میلیون 9.22 میلیارد 10,019.66 5,640 5,740 5,510 5,740 2 10,000 5,510 1 75,000 5,750 39.48 هزار میلیارد 43.26 میلیون 12.262 میلیون 7 میلیون 3.78 میلیون 8.482 میلیون 2.873 میلیون 1.642 میلیون 24.05 4.66 13.74 158,000 1.485 میلیون 831,524 811,700
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,322 36.00 1.57 2,286 0.00 0.00 09:17 4 175,552 400.26 میلیون - 2,286 2,280 2,280 2,353 3 30,551 2,280 1 10,000 2,350 3.658 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 175,552 - 175,552 -
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 13,600 190.00 1.42 13,410 0.00 0.00 09:04 72 296,813 3.91 میلیارد - 13,410 13,600 13,600 13,600 2 10,500 13,020 2 1,400 13,630 22.797 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 74,271 222,542 296,813 -
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 22,000 300.00 1.38 21,700 0.00 0.00 09:09 327 658,813 14.28 میلیارد 2,014.72 21,700 21,650 21,650 22,600 1 9,651 21,650 1 10,000 21,650 3.255 هزار میلیارد 6.658 میلیون 3.658 میلیون 150,000 3.403 میلیون 254,459 1.936 میلیون 21,088 154.35 12.79 1.68 567,635 91,178 648,813 10,000
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 807,500 10,980.00 1.38 806,720 10,200.00 1.28 1401/07/09 13 124,800 100.68 میلیارد - 796,520 802,510 802,510 807,500 1 1,000 766,410 1 500 829,990 - - - - - - - - - - - - 124,800 5,700 119,100
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 997,999 12,760.00 1.30 936,000 49,239.00 5.00 09:16 1 1 936,000 - 985,239 936,000 936,000 997,999 2 149 936,000 1 3 997,999 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 4,411 55.00 1.26 4,356 0.00 0.00 09:17 13 40,400 179.34 میلیون 7,536.3 4,356 4,380 4,380 4,500 3 23,500 4,401 1 5,000 4,469 8.878 هزار میلیارد 10.151 میلیون 5.749 میلیون 2 میلیون 1.439 میلیون 4.31 میلیون 7.522 میلیون 1.714 میلیون 5.08 2.02 1.16 39,200 1,200 40,400 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1,000,000 12,394.00 1.25 972,884 14,722.00 1.49 1401/07/09 92 698 679.07 میلیون - 987,606 938,320 938,320 1.037 میلیون 1 10 924,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 698 - 698 -
اخزا911

اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اوراق فرابورس 795,370 9,740.00 1.24 794,490 8,860.00 1.13 1401/07/09 14 251,000 199.42 میلیارد - 785,630 795,000 790,900 795,370 1 25,000 776,310 1 200 832,850 - - - - - - - - - - - 600 250,400 73,700 177,300
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,100 190.00 1.19 15,910 0.00 0.00 09:17 22 13,583 214.91 میلیون 2,274.09 15,910 15,730 15,730 16,400 1 6,242 15,960 2 1,071 16,240 55.37 هزار میلیارد 70.316 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.42 8.18 3.23 13,583 - 13,546 37
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 7,680 90.00 1.19 7,590 0.00 0.00 09:04 3 4,000 30.56 میلیون - 7,590 7,600 7,600 7,680 1 5,000 7,600 1 18,000 7,680 26.251 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000 -
اراد105

مرابحه عام دولت105-ش.خ030503

اوراق فرابورس 965,800 10,340.00 1.08 955,460 0.00 0.00 1401/07/09 8 200,000 191.09 میلیارد - 955,460 965,800 965,800 965,800 2 300 955,460 2 50,000 965,000 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 19,700 200.00 1.03 19,500 0.00 0.00 09:12 57 628,304 12.27 میلیارد 6,271.83 19,500 19,700 19,700 19,700 1 5,000 19,500 1 34,000 19,780 26.13 هزار میلیارد 34.76 میلیون 13.924 میلیون 1.34 میلیون 8.63 میلیون 5.293 میلیون 9.45 میلیون 3.537 میلیون 7.39 4.95 2.77 6,930 621,374 51,754 576,550
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,910 80.00 1.02 7,830 0.00 0.00 09:17 164 2.076 میلیون 16.43 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 1 4,140 7,970 1 50,000 7,980 66.444 هزار میلیارد 67.958 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.25 6.72 24.58 1.781 میلیون - 1.781 میلیون -
اراد74

مرابحه عام دولت74-ش.خ040226

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/07/09 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 60,000 - 60,000
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/07/09 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,173 20.00 0.93 2,163 10.00 0.46 09:17 115 5.147 میلیون 11.2 میلیارد - 2,153 2,096 2,096 2,217 9 1,461,874 2,216 22 2,464,243 2,217 56.349 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 706,917 800,000 1.307 میلیون 199,984
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 6,400 50.00 0.79 6,350 0.00 0.00 09:17 772 13.92 میلیون 88.41 میلیارد 18,031.25 6,350 6,330 6,260 6,590 1 1,601 6,220 1 3,000 6,330 9.525 هزار میلیارد 11.792 میلیون 4.595 میلیون 1.5 میلیون 2.267 میلیون 2.328 میلیون 4.682 میلیون 1.179 میلیون 8.08 4.09 2.03 7.958 میلیون 5.962 میلیون 10.04 میلیون 3.88 میلیون
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 980,000 7,273.00 0.75 972,727 0.00 0.00 09:14 72 500 486.36 میلیون - 972,727 965,000 965,000 980,000 1 188 965,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 500 - 500 -
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 999,998 7,342.00 0.74 980,000 12,656.00 1.27 09:17 26 800 784 میلیون - 992,656 980,000 973,000 999,999 1 86 980,000 4 248 999,999 - - - - - - - - - - - 700 - 700 -
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 21,500 150.00 0.70 21,350 0.00 0.00 09:15 80 203,438 4.3 میلیارد - 21,350 21,050 21,050 21,500 2 1,220 21,050 1 240 21,500 1.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 203,438 - 203,438 -
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 972,000 6,509.00 0.67 965,491 0.00 0.00 09:10 66 273 263.58 میلیون - 965,491 971,032 971,032 972,000 1 10 918,000 1 34 1,476,075 - - - - - - - - - - - 273 - 273 -
اخزا820

اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 808,410 5,410.00 0.67 808,610 5,610.00 0.70 1401/07/09 2 74,600 60.32 میلیارد - 803,000 809,000 808,410 809,000 1 1,000 768,200 1 100 835,000 - - - - - - - - - - - - 74,600 - 74,600
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 4,890 32.00 0.66 4,858 0.00 0.00 09:15 268 1.83 میلیون 8.8 میلیارد 6,829.26 4,858 4,643 4,643 4,890 1 2,000 4,641 1 3,000 4,856 4.664 هزار میلیارد 5.519 میلیون 2.509 میلیون 960,000 785,108 1.724 میلیون 2.95 میلیون 446,021 10.46 2.71 1.58 1.029 میلیون 801,301 1.47 میلیون 360,558
اخزا905

اسنادخزانه-م5بودجه99-020218

اوراق فرابورس 887,000 5,370.00 0.61 887,000 5,370.00 0.61 1401/07/09 4 4,000 3.55 میلیارد - 881,630 887,000 887,000 887,000 1 3,000 885,010 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,100 31.00 0.61 5,069 0.00 0.00 09:17 9 57,510 283.12 میلیون 15,572.19 5,069 4,920 4,920 5,181 1 25,522 4,933 2 20,000 5,055 85.666 هزار میلیارد 120.609 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.74 3.83 2.46 - - - -
اخزا903

اسنادخزانه-م3بودجه99-011110

اوراق فرابورس 935,500 5,470.00 0.59 935,620 5,590.00 0.60 1401/07/09 6 4,300 4.02 میلیارد - 930,030 935,500 935,500 936,500 1 200 936,000 1 300 945,000 - - - - - - - - - - - 500 3,800 600 3,700
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,420 60.00 0.58 10,360 0.00 0.00 09:17 54 963,466 10.1 میلیارد 9,443.39 10,360 10,010 10,010 10,770 1 3,000 10,480 2 10,246 10,520 25.763 هزار میلیارد 30.113 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.47 6.01 4.01 616,490 - 616,490 -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,060 40.00 0.57 7,020 0.00 0.00 09:17 19 37,030 265.61 میلیون 4,452.32 7,020 7,010 7,010 7,310 2 3,245 7,040 3 12,372 7,170 6.812 هزار میلیارد 9.818 میلیون 4.981 میلیون 950,000 3.149 میلیون 1.832 میلیون 7.393 میلیون 694,060 9.61 3.64 0.9 34,098 - 34,071 27
اراد69

مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

اوراق فرابورس 974,000 4,430.00 0.46 1,000,000 30,430.00 3.14 1401/07/09 1 1,000 1000 میلیون - 969,570 974,000 974,000 974,000 1 1,000 903,500 1 300 995,900 - - - - - - - - - - - - 2,400 2,400 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,575 11.00 0.43 2,564 0.00 0.00 09:16 331 4.313 میلیون 10.97 میلیارد 13,030.17 2,564 2,570 2,526 2,576 1 3,000 2,521 1 40,000 2,570 9.333 هزار میلیارد 10.731 میلیون 6.329 میلیون 3.64 میلیون 1.398 میلیون 4.931 میلیون 3.628 میلیون 1.107 میلیون 8.43 1.89 2.57 4.313 میلیون - 4.313 میلیون -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 5,230 20.00 0.38 5,210 0.00 0.00 09:16 321 1.776 میلیون 9.09 میلیارد 5,534.01 5,210 5,020 5,020 5,230 1 3,000 5,020 1 2,000 5,270 4.168 هزار میلیارد 5.453 میلیون 2.775 میلیون 800,000 1.165 میلیون 1.61 میلیون 779,170 294,736 14.55 2.66 5.5 1.75 میلیون 26,000 1.776 میلیون -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 8,390 30.00 0.36 8,460 100.00 1.20 09:14 5 2,885 24.41 میلیون 20,662.95 8,360 8,370 8,370 8,500 1 50,000 8,370 5 105,202 8,550 37.163 هزار میلیارد 43.204 میلیون 16.452 میلیون 4.44 میلیون 6.086 میلیون 10.367 میلیون 22.16 میلیون 3.95 میلیون 9.35 3.56 1.67 600 - 600 -
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,263 8.00 0.35 2,255 0.00 0.00 09:10 5 22,927 50.85 میلیون - 2,255 2,218 2,188 2,263 1 89,628 2,218 2 10,110 2,274 15.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22,555 - 22,555 -
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 29,200 100.00 0.34 29,100 0.00 0.00 09:17 6 3,064 87.17 میلیون 1,050.35 29,100 28,450 28,450 29,450 2 5,931 29,000 1 8,103 29,800 20.37 هزار میلیارد 26.552 میلیون 9.695 میلیون 700,000 6.182 میلیون 3.513 میلیون 14.087 میلیون 2.44 میلیون 8.35 5.8 1.45 3,064 - 3,064 -
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 10,057 30.00 0.30 10,055 28.00 0.28 1401/07/09 28 1.262 میلیون 12.69 میلیارد - 10,027 10,049 10,048 10,059 2 200,000 10,049 3 200,121 10,065 - - - - - - - - - - - 3,000 1.259 میلیون 68,530 1.193 میلیون
آسام

آرمان سپهر آشنا

صندوق فرابورس 14,350 41.00 0.29 14,350 41.00 0.29 1401/07/09 2 465 6.67 میلیون - 14,309 14,350 14,350 14,350 1 763 13,094 1 330 16,038 - - - - - - - - - - - 65 400 465 -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 4,080 12.00 0.29 4,058 10.00 0.25 09:16 49 503,209 1.99 میلیارد - 4,068 3,946 3,946 4,110 4 89,100 3,947 2 13,750 4,000 63.195 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 498,509 - 498,509 -
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,170 27.00 0.27 10,159 16.00 0.16 1401/07/09 46 536,875 5.45 میلیارد - 10,143 10,150 10,150 10,170 1 200,000 10,161 1 200,000 10,162 - - - - - - - - - - - 524,896 11,979 316,875 220,000
اخزا902

اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

اوراق فرابورس 947,190 2,500.00 0.26 947,170 2,480.00 0.26 1401/07/09 15 70,800 67.06 میلیارد - 944,690 948,000 947,000 949,000 1 3,000 942,010 1 900 950,000 - - - - - - - - - - - 2,700 68,100 5,900 64,900
اخزا904

اسنادخزانه-م4بودجه99-011215

اوراق فرابورس 918,350 2,280.00 0.25 918,340 2,270.00 0.25 1401/07/09 7 18,200 16.71 میلیارد - 916,070 917,500 917,500 918,400 1 1,000 910,510 0 0 0 - - - - - - - - - - - 300 17,900 700 17,500