همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام فرابورس 73,250 65,881.00 894.03 7,369 0.00 0.00 09:59 1 381 2.89 میلیون - 7,369 73,250 73,250 73,250 32 285,689 45,050 0 0 0 1.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون
فلات

سر. فلات ایرانیان

سهام فرابورس 50,500 36,132.00 251.48 14,368 0.00 0.00 12:24 96 1.597 میلیون 22.95 میلیارد - 14,368 50,500 49,100 50,500 39 649,511 9,910 1 1,530 15,400 3.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 814,854 - 514,854 300,000
ضتفارس607

اختیارخ تفارس-7500-14020629

اختیار معامله فرابورس 340 238.00 233.33 158 56.00 54.90 1402/03/13 3 15 2,370 - 102 67 67 340 1 20 121 1 5 340 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 192,600 133,417.00 225.43 59,183 0.00 0.00 12:29 5 5,314 305.21 میلیون - 59,183 181,550 181,550 192,600 7 48,476 58,850 0 0 0 941 میلیارد - - - - - - - - - - 214,354 3,055 217,409 -
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 6,930 3,842.00 124.42 3,088 0.00 0.00 12:29 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 7,010 6,930 7,140 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 26,150 12,574.00 92.62 13,576 0.00 0.00 12:29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 25,650 25,650 26,600 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 3,950 1,671.00 73.32 3,759 1,480.00 64.94 1402/01/22 772 47.272 میلیون 177.7 میلیارد 61,233.08 2,279 3,950 3,950 3,950 1 5,000 3,760 0 0 0 32.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.842 میلیون 28.43 میلیون - 47.272 میلیون
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 46,850 19,344.00 70.33 27,506 0.00 0.00 12:29 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 46,850 46,850 46,850 1 275 21,650 2 4,122 21,750 3.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 649,621 - 649,621 -
ضفرابورس607

اختیارخ فرابورس-15000-14020606

اختیار معامله فرابورس 2,100 727.00 52.95 2,100 727.00 52.95 1402/03/13 1 16 33,600 - 1,373 2,100 2,100 2,100 1 1 777 1 84 2,100 - - - - - - - - - - - 16 - 16 -
ضخپارس306

اختیارخ خپارس-1800-14020321

اختیار معامله فرابورس 140 41.00 41.41 105 6.00 6.06 1402/03/13 2 8 840 - 99 100 100 140 1 33 6 1 47 80 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
ضخاور118

اختیارخ خاور-3200-14030115

اختیار معامله فرابورس 3,499 977.00 38.74 3,501 979.00 38.82 1402/03/13 49 4,075 14.27 میلیون - 2,522 3,510 2,535 3,539 1 60 2,556 1 10 4,000 - - - - - - - - - - - 4,075 - 4,075 -
ضحسیر616

اختیارخ حسیر-22000-14020627

اختیار معامله فرابورس 1,000 271.00 37.17 1,009 280.00 38.41 1402/03/13 6 551 556,000 - 729 1,000 1,000 1,010 1 1 810 1 33 1,000 - - - - - - - - - - - 551 - 551 -
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 7,666 1,982.00 34.87 5,684 0.00 0.00 1400/11/30 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 7,666 7,666 7,666 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون 2 میلیون -
ضدی510

اختیارخ دی-1600-14020518

اختیار معامله فرابورس 242 61.00 33.70 176 5.00 2.76 1402/03/13 24 5,844 1.03 میلیون - 181 169 165 299 1 5 203 1 500 367 - - - - - - - - - - - 5,844 - 500 5,344
ضبتهران800

اختیارخ بتهران-1400-14020810

اختیار معامله فرابورس 1,001 251.00 33.47 1,001 251.00 33.47 1402/03/13 1 1 1,001 - 750 1,001 1,001 1,001 1 100 38 1 299 1,001 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضتوان1203

اختیارخ توان-18000-14021214

اختیار معامله فرابورس 10,000 2,422.00 31.96 10,000 2,422.00 31.96 1402/03/13 1 5 50,000 - 7,578 10,000 10,000 10,000 2 20 5,000 1 5 10,900 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
ضکرمان605

اختیارخ کرمان-1300-14020606

اختیار معامله فرابورس 666 161.00 31.88 505 0.00 0.00 1402/03/13 2 200 101,000 - 505 719 666 719 0 0 0 1 621 999 - - - - - - - - - - - 200 - - 200
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 57,850 13,330.00 29.94 44,520 0.00 0.00 12:29 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 57,600 57,500 58,800 1 2,510 19,890 0 0 0 2.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.935 میلیون 250,000 2.185 میلیون -
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 1,959 428.00 27.96 1,531 0.00 0.00 12:29 1 40 63,040 - 1,531 1,959 1,959 1,988 243 685,602 172,600 0 0 0 1.619 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,200 5,000 58,200 -
ضدی509

اختیارخ دی-1500-14020518

اختیار معامله فرابورس 291 63.00 27.63 254 26.00 11.40 1402/03/13 30 3,305 838,446 - 228 199 199 300 1 50 288 1 10 340 - - - - - - - - - - - 2,836 - 2,736 100
ضدی1107

اختیارخ دی-1300-14021118

اختیار معامله فرابورس 739 115.00 18.43 770 146.00 23.40 1402/03/13 1 1 770 - 624 770 670 770 1 300 650 1 10 770 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضدی506

اختیارخ دی-1200-14020518

اختیار معامله فرابورس 473 71.00 17.66 402 0.00 0.00 1402/03/13 9 413 166,150 - 402 473 473 473 1 40 413 1 960 460 - - - - - - - - - - - 413 - 413 -
ضدی507

اختیارخ دی-1300-14020518

اختیار معامله فرابورس 380 56.00 17.28 324 0.00 0.00 1402/03/13 31 3,691 1.2 میلیون - 324 370 340 390 1 4 345 1 150 398 - - - - - - - - - - - 3,595 96 3,691 -
شگامرن

پترو گامرون

سهام فرابورس 268,488 30,388.00 12.76 238,100 0.00 0.00 1400/10/14 3 42,000 10 میلیارد - 238,100 268,488 268,488 268,488 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 37 - - 37
اراد110

مرابحه عام دولت110-ش.خ040401

اوراق فرابورس 1.052 میلیون 116,000.00 12.39 936,000 0.00 0.00 1402/03/13 1 20,000 18.72 میلیارد - 936,000 1.052 میلیون 1.052 میلیون 1.052 میلیون 1 100 60,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
ضتفارس600

اختیارخ تفارس-4000-14020629

اختیار معامله فرابورس 1,980 214.00 12.12 1,871 105.00 5.95 1402/03/13 3 3 5,612 - 1,766 1,690 1,690 1,980 0 0 0 1 99 1,980 - - - - - - - - - - - 3 - 1 2
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,180 214.00 10.89 2,180 214.00 10.89 1402/01/09 2,520 410.442 میلیون 894.66 میلیارد - 1,966 2,170 2,170 2,180 1 26,000 2,173 0 0 0 150.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 399.664 میلیون 10.778 میلیون - 410.442 میلیون
ضفزر704

اختیارخ فزر-40000-14020730

اختیار معامله فرابورس 12,000 1,000.00 9.09 11,000 0.00 0.00 1402/03/13 1 1 11,000 - 11,000 12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1 1 -
ضدی508

اختیارخ دی-1400-14020518

اختیار معامله فرابورس 325 22.00 7.26 307 4.00 1.32 1402/03/13 5 344 105,509 - 303 280 280 395 1 500 222 1 90 395 - - - - - - - - - - - 334 - 1 333
اراد86

مرابحه عام دولت86-ش.خ020404

اوراق فرابورس 996,000 62,000.00 6.64 934,000 0.00 0.00 1402/03/13 5 1,000,000 934 میلیارد - 934,000 996,000 996,000 996,000 1 200 961,520 1 19,900 980,000 - - - - - - - - - - - - 1,200 100 1,100
ضکرمان608

اختیارخ کرمان-1600-14020606

اختیار معامله فرابورس 382 20.00 5.52 362 0.00 0.00 1402/03/13 8 855 309,681 - 362 382 382 382 1 10 341 1 30 390 - - - - - - - - - - - 855 - 855 -
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 873,890 41,613.00 5.00 865,088 32,811.00 3.94 1402/03/13 63 792 685.15 میلیون - 832,277 811,200 811,200 873,890 6 365 873,890 0 0 0 - - - - - - - - - - - 792 - 792 -
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 842,541 40,121.00 5.00 839,474 37,054.00 4.62 1402/03/13 57 434 364.33 میلیون - 802,420 802,011 802,011 842,541 3 398 842,541 0 0 0 - - - - - - - - - - - 434 - 434 -
طتوسن709

اختیارف توسن-25000-14020716

اختیار معامله فرابورس 3,675 175.00 5.00 3,500 0.00 0.00 1402/03/13 3 4 14,000 - 3,500 3,675 3,675 3,675 1 3 2,508 1 3 4,470 - - - - - - - - - - - 4 - 4 -
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 840,558 40,026.00 5.00 837,294 36,762.00 4.59 1402/03/13 66 690 577.73 میلیون - 800,532 780,000 780,000 840,558 5 712 840,558 0 0 0 - - - - - - - - - - - 690 - 690 -
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 836,926 39,853.00 5.00 827,927 30,854.00 3.87 1402/03/13 83 654 541.46 میلیون - 797,073 790,000 790,000 836,926 5 810 836,926 0 0 0 - - - - - - - - - - - 654 - 654 -
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
تسه0011

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسهیلات مسکن فرابورس 824,562 39,264.00 5.00 816,130 30,832.00 3.93 1402/03/13 84 641 523.14 میلیون - 785,298 824,562 746,034 824,562 13 2,641 824,562 1 9 871,596 - - - - - - - - - - - 641 - 641 -
کورز

ورزیران

سهام فرابورس 36,919 1,757.00 5.00 35,162 0.00 0.00 1399/11/11 2 360 13.29 میلیون - 35,162 36,919 36,919 36,919 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 360 - 360 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 863,354 41,112.00 5.00 850,336 28,094.00 3.42 1402/03/13 204 5,535 4.71 میلیارد - 822,242 840,000 800,022 863,354 3 675 863,354 1 20 911,936 - - - - - - - - - - - 5,535 - 5,514 21
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 836,122 39,815.00 5.00 830,244 33,937.00 4.26 1402/03/13 80 777 645.1 میلیون - 796,307 800,000 790,000 836,122 8 618 836,122 0 0 0 - - - - - - - - - - - 777 - 777 -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 903,959 43,045.00 5.00 891,668 30,754.00 3.57 1402/03/13 109 1,416 1.26 میلیارد - 860,914 837,889 837,889 903,959 1 295 903,959 1 3 981,870 - - - - - - - - - - - 1,416 - 1,416 -
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 858,091 40,861.00 5.00 852,693 35,463.00 4.34 1402/03/13 751 25,789 21.99 میلیارد - 817,230 822,000 800,000 858,091 36 8,336 858,091 1 78 967,054 - - - - - - - - - - - 25,789 - 25,087 702
وهورح

مدیریت انرژی امید تابان هور(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 640 30.00 4.92 640 30.00 4.92 1402/01/27 413 11.904 میلیون 7.62 میلیارد 28,822.92 610 640 640 640 2 198,178 640 0 0 0 143.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.904 میلیون - 11.894 میلیون 9,779
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 52,350 2,200.00 4.39 50,150 0.00 0.00 12:29 578 3.026 میلیون 151.79 میلیارد - 50,150 49,600 49,600 52,600 1 1,000 51,900 1 8,950 52,400 5.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.982 میلیون 43,433 3.026 میلیون -
داریوش

داریوش

صندوق فرابورس 21,300 853.00 4.17 20,755 308.00 1.51 1402/03/13 241 1.008 میلیون 20.93 میلیارد - 20,447 20,500 20,400 21,300 1 500 20,851 1 21,574 21,300 - - - - - - - - - - - 934,015 74,199 710,308 297,906
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 891,001 32,642.00 3.80 886,795 28,436.00 3.31 1402/03/13 142 3,537 3.14 میلیارد - 858,359 843,333 843,333 901,276 1 60 890,000 1 6 900,000 - - - - - - - - - - - 3,537 - 3,537 -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 16,020 570.00 3.69 15,450 0.00 0.00 12:29 1,099 8.695 میلیون 134.31 میلیارد 7,911.78 15,450 15,070 15,070 16,480 1 3,000 16,000 1 10,000 16,020 17.919 هزار میلیارد 21.985 میلیون 6.318 میلیون 1.16 میلیون 4.066 میلیون 2.251 میلیون 20.018 میلیون 1.172 میلیون 15.29 7.96 0.9 8.068 میلیون 627,000 4.732 میلیون 3.963 میلیون
ضدی501

اختیارخ دی-850-14020518

اختیار معامله فرابورس 734 26.00 3.67 708 0.00 0.00 1402/03/13 35 1,404 994,638 - 708 719 700 734 1 25 700 1 30 820 - - - - - - - - - - - 1,404 - 1,404 -
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
غناب

ناب

سهام فرابورس 872,400 25,050.00 2.96 847,350 0.00 0.00 12:27 56 13,487 11.77 میلیارد - 847,350 872,400 872,400 872,400 116 86,557 872,400 1 7 876,200 16.947 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,487 - 6,987 6,500
خلیبل

مالیبل سایپا

سهام فرابورس 245 7.00 2.94 238 0.00 0.00 1400/02/18 1 1,435 357,315 - 238 245 245 245 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,435 - 1,435 -
ثمین

ثمین

صندوق فرابورس 20,790 586.00 2.90 20,640 436.00 2.16 1402/03/13 34 123,490 2.55 میلیارد - 20,204 20,200 20,200 20,800 2 28,000 20,411 1 4,899 20,790 - - - - - - - - - - - 100,021 23,469 80,181 43,309
وثخوز

سر. توسعه خوزستان

سهام فرابورس 39,950 1,100.00 2.83 38,850 0.00 0.00 11:49 18 31,902 1.27 میلیارد - 38,850 39,950 39,950 39,950 16 603,117 39,950 0 0 0 2.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31,902 - 31,902 -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 10,610 290.00 2.81 10,320 0.00 0.00 12:29 129 657,770 6.89 میلیارد 1,222.17 10,320 10,780 10,280 10,780 1 4,800 10,370 1 1,000 10,610 67.08 هزار میلیارد 72.55 میلیون 18.277 میلیون 6.5 میلیون 5.47 میلیون 12.808 میلیون 6.993 میلیون 6.839 میلیون 9.81 5.24 9.59 595,690 62,080 420,770 237,000
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 42,400 1,150.00 2.79 41,250 0.00 0.00 12:29 22 165,093 7 میلیارد - 41,250 42,400 42,400 42,400 33 1,115,084 42,400 0 0 0 3.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 165,093 - 114,093 51,000
اراد76

مرابحه عام دولت76-ش.خ030406

اوراق فرابورس 959,200 25,550.00 2.74 933,650 0.00 0.00 1402/03/13 1 25,000 23.34 میلیارد - 933,650 936,600 936,600 959,200 1 1,000 927,010 1 1,000 1,012,200 - - - - - - - - - - - - 14,100 - 14,100
ضدی800

اختیارخ دی-800-14020817

اختیار معامله فرابورس 870 23.00 2.72 857 10.00 1.18 1402/03/13 7 164 140,573 - 847 883 835 890 1 25 850 1 450 900 - - - - - - - - - - - 164 - 164 -
لخانه

لوازم خانگی پارس

سهام فرابورس 30,300 800.00 2.71 29,500 0.00 0.00 12:29 87 349,596 10.34 میلیارد - 29,500 28,600 28,600 30,300 1 20,000 30,250 6 49,531 30,300 26.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 267,952 81,644 344,596 5,000
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,124 52.00 2.51 2,072 0.00 0.00 12:29 1,258 53.174 میلیون 110.19 میلیارد - 2,072 2,031 2,002 2,124 46 8,544,602 2,124 2 204,096 2,187 41.772 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.717 میلیون 457,393 53.134 میلیون 40,940
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 25,050 600.00 2.45 24,450 0.00 0.00 12:29 32 93,466 2.34 میلیارد - 24,450 25,050 25,050 25,050 56 2,737,314 25,050 0 0 0 3.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 93,466 - 93,466 -
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 20,900 500.00 2.45 20,400 0.00 0.00 12:29 1,070 4.215 میلیون 86.06 میلیارد 3,939.63 20,400 20,100 19,800 21,400 1 248 20,750 3 5,973 20,900 9.996 هزار میلیارد 16.364 میلیون 8.665 میلیون 490,000 6.368 میلیون 2.297 میلیون 3.757 میلیون 1.365 میلیون 7.32 4.35 2.66 3.845 میلیون 370,024 4.116 میلیون 99,481
کایتا

ایتالران

سهام فرابورس 40,500 950.00 2.40 39,550 0.00 0.00 12:28 12 79,513 3.22 میلیارد - 39,550 40,500 40,500 40,500 20 569,733 40,500 0 0 0 7.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 79,513 - 15,513 64,000
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 12,350 290.00 2.40 12,060 0.00 0.00 12:29 505 2.938 میلیون 35.43 میلیارد 5,817.55 12,060 11,450 11,450 12,400 2 105,000 12,100 1 418 12,370 9.347 هزار میلیارد 10.834 میلیون 2.605 میلیون 775,000 1.635 میلیون 970,252 3 میلیون 277,081 33.73 9.64 3.12 2.744 میلیون 193,890 2.739 میلیون 198,533
داراب

پتروشیمی داراب

سهام فرابورس 1,467 34.00 2.37 1,433 0.00 0.00 12:25 55 2.642 میلیون 3.88 میلیارد - 1,433 1,467 1,467 1,467 37 3,220,192 1,467 0 0 0 4.884 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.642 میلیون - 2.642 میلیون -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 10,840 250.00 2.36 10,590 0.00 0.00 12:29 492 2.659 میلیون 28.16 میلیارد 5,403.5 10,590 10,460 10,460 10,920 1 5,541 10,840 1 5,000 10,880 49.886 هزار میلیارد 65.912 میلیون 24.52 میلیون 4.711 میلیون 16.027 میلیون 8.493 میلیون 21.517 میلیون 1.987 میلیون 25.11 5.87 2.32 2.659 میلیون - 2.657 میلیون 1,516
فبستم

بسته بندی مشهد

سهام فرابورس 12,290 280.00 2.33 12,010 0.00 0.00 12:29 92 566,721 6.78 میلیارد - 12,010 11,700 11,680 12,390 1 4,300 11,900 1 1,622 12,380 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 566,721 - 566,721 -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 14,490 320.00 2.26 14,170 0.00 0.00 12:29 1,919 23.22 میلیون 329.04 میلیارد 12,100 14,170 12,700 12,700 14,490 105 12,923,060 14,490 1 55,448 14,500 28.34 هزار میلیارد 32.776 میلیون 8.122 میلیون 2 میلیون 4.436 میلیون 3.685 میلیون 3.239 میلیون 1.859 میلیون 14.58 7.35 8.37 21.847 میلیون 1.373 میلیون 21.115 میلیون 2.105 میلیون
ساذری

آذریت

سهام فرابورس 12,660 260.00 2.10 12,400 0.00 0.00 12:29 81 465,980 5.9 میلیارد - 12,400 12,660 12,660 12,660 10 82,660 12,660 0 0 0 2.827 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 465,980 - 465,980 -
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 4,145 83.00 2.04 4,062 0.00 0.00 12:27 53 1.539 میلیون 6.38 میلیارد - 4,062 4,145 4,145 4,145 22 2,122,289 4,145 0 0 0 8.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.539 میلیون - 926,319 613,000
سلار

سیمان لارستان

سهام فرابورس 51,100 1,000.00 2.00 50,100 0.00 0.00 12:26 38 129,723 6.63 میلیارد - 50,100 51,100 51,100 51,100 5 58,781 51,100 1 1 53,000 11.763 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 74,465 55,258 49,723 80,000
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 14,620 280.00 1.95 14,340 0.00 0.00 12:29 1,464 9.475 میلیون 135.87 میلیارد 6,472.24 14,340 13,550 13,230 14,620 50 475,031 14,620 1 350 14,740 25.812 هزار میلیارد 28.634 میلیون 5.534 میلیون 800,000 2.822 میلیون 2.712 میلیون 5.492 میلیون 572,050 42.79 9.03 4.46 9.475 میلیون - 8.038 میلیون 1.437 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 7,480 140.00 1.91 7,340 0.00 0.00 12:29 561 7.632 میلیون 55.99 میلیارد 13,605.12 7,340 7,490 7,170 7,640 1 5,000 7,400 3 45,000 7,480 43.673 هزار میلیارد 158.597 میلیون 127.608 میلیون 5.95 میلیون 114.924 میلیون 12.685 میلیون 36.594 میلیون 2.161 میلیون 20.21 3.44 1.19 3.093 میلیون 4.539 میلیون 6.115 میلیون 1.518 میلیون
وجامی

سر. جامی

سهام فرابورس 2,730 51.00 1.90 2,679 0.00 0.00 12:29 185 5.92 میلیون 15.86 میلیارد - 2,679 2,650 2,646 2,796 1 36,848 2,704 1 154,420 2,732 5.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.84 میلیون 80,000 5.915 میلیون 4,566
کباده

تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

سهام فرابورس 17,280 320.00 1.89 16,960 0.00 0.00 12:29 38 440,508 7.61 میلیارد - 16,960 17,280 17,280 17,280 40 2,105,359 17,280 0 0 0 12.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 440,508 - 272,508 168,000
وامیر

گروه صنعتی و معدنی امیر

سهام فرابورس 411,600 7,450.00 1.84 404,150 0.00 0.00 12:27 274 136,973 55.36 میلیارد - 404,150 388,200 387,700 411,600 12 9,414 411,600 1 110 432,000 33.949 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 121,973 15,000 128,473 8,500
گکیش

آبادگران ایران کیش

سهام فرابورس 15,160 270.00 1.81 14,890 0.00 0.00 12:21 82 513,096 7.78 میلیارد - 14,890 15,160 15,160 15,160 43 630,873 15,160 0 0 0 6.099 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 513,096 - 513,096 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 197,000 3,350.00 1.73 193,650 0.00 0.00 12:29 132 44,216 8.62 میلیارد 194.94 193,650 190,600 190,600 197,000 1 200 194,500 1 4,417 197,000 1549.2 هزار میلیارد 1.742 میلیارد 354.886 میلیون 8 میلیون 192.975 میلیون 161.911 میلیون 331.593 میلیون 109.041 میلیون 14.21 9.57 4.67 21,054 23,162 35,133 9,083
اوج

اوج

صندوق فرابورس 17,297 292.00 1.72 17,136 131.00 0.77 1402/03/13 28 747,638 12.81 میلیارد - 17,005 16,982 16,982 17,299 1 800 17,176 2 2,921 17,298 - - - - - - - - - - - 5,347 742,291 747,637 1
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 86,050 1,450.00 1.71 84,600 0.00 0.00 12:29 670 939,221 79.46 میلیارد 1,401.82 84,600 83,900 79,550 86,200 1 349 86,000 2 2,100 86,150 25.38 هزار میلیارد 27.988 میلیون 5.85 میلیون 300,000 2.608 میلیون 3.242 میلیون 5.516 میلیون 2.762 میلیون 9.19 7.83 4.6 241,869 697,352 923,408 15,813
ضدی500

اختیارخ دی-800-14020518

اختیار معامله فرابورس 750 12.00 1.63 746 8.00 1.08 1402/03/13 204 14,672 10.95 میلیون - 738 771 723 789 1 85 768 1 85 782 - - - - - - - - - - - 13,893 - 11,910 1,983
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 18,080 290.00 1.63 17,790 0.00 0.00 12:29 505 191,124 24.89 میلیارد 5,896.95 17,790 17,620 17,620 18,100 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 261.832 میلیون 120.739 میلیون 11 میلیون 66.142 میلیون 54.597 میلیون 482.69 میلیون 36.433 میلیون 5.37 3.58 0.41 730,199 79,567 709,590 100,176
معیار

سر. معیار صنعت پارس

سهام فرابورس 22,000 350.00 1.62 21,650 0.00 0.00 12:25 330 3.329 میلیون 72.11 میلیارد - 21,650 22,000 20,800 22,000 33 889,667 22,000 0 0 0 6.495 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.329 میلیون - 2.008 میلیون 1.321 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 18,900 300.00 1.61 18,600 0.00 0.00 12:29 1,940 803,916 14.96 میلیارد 414.39 18,600 18,340 17,940 18,990 1 423 18,690 7 732 18,950 79.98 هزار میلیارد 89.568 میلیون 16.351 میلیون 4.3 میلیون 9.588 میلیون 6.763 میلیون 7.762 میلیون 3.542 میلیون 22.58 11.83 10.3 803,916 - 588,988 214,928
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 17,000 254.00 1.52 16,869 123.00 0.73 1402/03/13 554 6.975 میلیون 117.66 میلیارد - 16,746 16,522 16,516 17,000 2 39,940 16,950 1 936 17,027 - - - - - - - - - - - 5.888 میلیون 1.086 میلیون 5.68 میلیون 1.295 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 12,180 180.00 1.50 12,000 0.00 0.00 12:29 550 2.849 میلیون 34.2 میلیارد 5,179.47 12,000 11,490 11,320 12,180 1 5,000 12,010 3 26,600 12,760 8.352 هزار میلیارد 9.284 میلیون 2.608 میلیون 696,000 1.287 میلیون 1.321 میلیون 1.369 میلیون 295,736 28.24 6.32 6.1 2.849 میلیون - 2.308 میلیون 541,000
تابا

تابان نیرو سپاهان

سهام فرابورس 34,000 500.00 1.49 33,500 0.00 0.00 12:24 120 217,903 7.39 میلیارد - 33,500 32,450 32,450 34,200 1 951 33,600 2 3,767 34,000 2.077 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 217,903 - 217,903 -
دسانکوح

سبحان آنکولوژی(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 8,200 120.00 1.49 8,210 130.00 1.61 1402/03/13 5 107,500 882.18 میلیون 2,311 8,080 8,500 8,200 8,500 1 10,000 8,010 5 892,500 8,200 15.546 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 107,500 - - 107,500
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 6,900 100.00 1.47 6,800 0.00 0.00 12:29 1,007 12.66 میلیون 86.06 میلیارد 12,572.12 6,800 6,550 6,180 7,000 1 100,528 6,900 1 522 6,940 16.353 هزار میلیارد 19.887 میلیون 7.372 میلیون 2.405 میلیون 3.534 میلیون 3.838 میلیون 7.856 میلیون 1.303 میلیون 11.89 4.04 1.97 12.535 میلیون 125,000 7.516 میلیون 5.144 میلیون
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 14,660 210.00 1.45 14,450 0.00 0.00 12:29 147 254,772 3.68 میلیارد 1,594.41 14,450 13,890 13,890 14,840 1 650 14,490 1 3,520 14,660 13.005 هزار میلیارد 15.643 میلیون 4.733 میلیون 900,000 2.638 میلیون 2.094 میلیون 7.596 میلیون 1.007 میلیون 12.92 6.21 1.71 254,772 - 254,772 -
ثعتما

سر. ساختمانی اعتماد گستر

سهام فرابورس 14,870 210.00 1.43 14,660 0.00 0.00 12:29 128 1.265 میلیون 18.55 میلیارد - 14,660 14,710 14,660 14,870 0 0 0 6 830,291 14,900 2.074 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 643,387 621,660 1.245 میلیون 20,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,550 90.00 1.39 6,460 0.00 0.00 12:29 914 8.288 میلیون 53.55 میلیارد 9,067.61 6,460 6,340 6,270 6,550 1 2,285 6,540 1 25,655 6,550 26.486 هزار میلیارد 37.438 میلیون 18.601 میلیون 4.1 میلیون 10.952 میلیون 7.649 میلیون 33.809 میلیون 2.184 میلیون 12.13 3.46 0.78 7.101 میلیون 1.187 میلیون 7.136 میلیون 1.152 میلیون
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 14,585 196.00 1.36 14,522 133.00 0.92 1402/03/13 75 224,975 3.27 میلیارد - 14,389 14,800 14,225 14,800 2 1,311 14,550 1 200 14,584 - - - - - - - - - - - 153,757 71,218 224,975 -
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 3,070 41.00 1.35 3,029 0.00 0.00 12:29 238 4.35 میلیون 13.18 میلیارد - 3,029 3,090 2,945 3,090 1 17,000 3,022 2 22,953 3,073 18.553 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.275 میلیون 75,241 4.35 میلیون -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,810 90.00 1.34 6,720 0.00 0.00 12:29 507 3.661 میلیون 24.61 میلیارد 7,220.95 6,720 6,560 6,430 6,990 1 1,478 6,790 1 10,964 6,810 47.04 هزار میلیارد 53.045 میلیون 16.571 میلیون 7 میلیون 6.005 میلیون 10.566 میلیون 19.135 میلیون 3.01 میلیون 15.63 4.45 2.46 3.649 میلیون 11,764 3.601 میلیون 60,184
سخند

سپهرخبرگان نفت

صندوق فرابورس 9,626 124.00 1.30 9,606 104.00 1.09 1402/03/13 56 68,482 657.84 میلیون - 9,502 9,587 9,444 9,629 1 3,177 9,624 2 774 9,626 - - - - - - - - - - - 68,482 - 68,482 -
رماس

رماس

صندوق فرابورس 16,522 212.00 1.30 16,265 45.00 0.28 1402/03/13 136 393,758 6.4 میلیارد - 16,310 16,025 16,000 16,522 1 2,000 16,410 1 2,000 16,521 - - - - - - - - - - - 291,973 101,785 196,948 196,810
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,110 130.00 1.30 9,980 0.00 0.00 12:29 1,551 10.391 میلیون 103.66 میلیارد 6,699.31 9,980 9,710 9,710 10,130 2 327,029 10,070 4 16,298 10,110 34.93 هزار میلیارد 38.097 میلیون 8.275 میلیون 3.5 میلیون 3.167 میلیون 5.108 میلیون 10.75 میلیون 1.273 میلیون 27.45 6.84 3.25 10.316 میلیون 74,350 10.253 میلیون 137,759
مروارید

مروارید

صندوق فرابورس 14,699 189.00 1.30 14,569 59.00 0.41 1402/03/13 6 2,906 42.34 میلیون - 14,510 14,704 14,520 14,704 1 1,000 14,522 1 56 14,695 - - - - - - - - - - - 2,406 500 2,406 500