همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضشگویا1206

اختیارخ شگویا-18000-14001222

اختیار معامله فرابورس 20,000 19,962.00 52.00 38 0.00 0.00 1400/11/2 1 1 38 - 38 20,000 20,000 20,000 0 0 0 1 1 20,000 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
غناب

ناب

سهام فرابورس 162,050 158,560.00 4.00 3,490 0.00 0.00 10:08 - - - - 3,490 162,050 162,050 162,050 106 68,587 161,600 0 0 0 69.8 میلیارد - - - - - - - - - - 4,695 - 4,695 -
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 3,902 3,380.00 647.51 522 0.00 0.00 09:36 - - - - 522 3,902 3,902 3,902 0 0 0 1 100,000 3,902 924 میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 - - 2,000
کایتا

ایتالران

سهام فرابورس 47,300 38,030.00 410.25 9,270 0.00 0.00 09:24 1 242 2.31 میلیون - 9,270 47,300 47,300 47,300 0 0 0 69 1,803,402 47,400 1.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,055 - 13,055 -
طذوب904

اختیارف ذوب-4500-14000917

اختیار معامله فرابورس 1,200 875.00 269.23 325 0.00 0.00 1400/09/16 4 200 65,000 - 325 1,200 1,200 1,200 1 10 800 1 10 1,070 - - - - - - - - - - - - - - -
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 3,286 2,286.00 228.60 1,000 0.00 0.00 09:54 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 3,286 3,286 3,286 1 5,000 2,844 418 27,299,847 3,387 - - - - - - - - - - - 7,500 - 7,500 -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 583,222 364,374.00 166.50 218,848 0.00 0.00 09:31 3 110 24.07 میلیون - 218,848 583,222 583,222 583,222 1 53 555,450 0 0 0 - - - - - - - - - - - 29 - 29 -
شرنگی

رنگین

سهام فرابورس 253,450 155,154.00 157.84 98,296 0.00 0.00 10:10 166 62,694 6.04 میلیارد - 98,296 253,300 249,500 253,450 3 1,186 248,000 1 33 248,500 4.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 90,093 - 90,093 -
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 31,500 19,165.00 155.37 12,335 0.00 0.00 10:09 9 369,282 4.56 میلیارد - 12,335 31,500 31,500 31,500 0 0 0 77 1,669,068 32,450 944.86 میلیارد - - - - - - - - - - 59,800 30,000 89,800 -
طکاریس304

اختیارف کاریس-15000-14010331

اختیار معامله فرابورس 1,200 700.00 140.00 500 0.00 0.00 09:41 1 10 5,000 - 500 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی808

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98

تسهیلات مسکن فرابورس 433,299 224,870.00 107.89 208,429 0.00 0.00 1400/11/6 1 24 5 میلیون - 208,429 433,299 433,299 433,299 6 99 433,299 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تسه0001

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.081 میلیون 555,313.00 105.70 525,368 0.00 0.00 10:10 919 19,853 10.43 میلیارد - 525,368 1.037 میلیون 1.037 میلیون 1.081 میلیون 1 80 1,036,000 1 1 1,050,000 - - - - - - - - - - - 2,093 - 2,093 -
ضذوب907

اختیارخ ذوب-7000-14000917

اختیار معامله فرابورس 440 220.00 100.00 220 0.00 0.00 1400/06/23 1 100 22,000 - 220 440 440 440 0 0 0 1 10 450 - - - - - - - - - - - - - - -
فبستم

بسته بندی مشهد

سهام فرابورس 1,567 774.00 97.60 793 0.00 0.00 09:00 2 25,000 20.4 میلیون - 793 1,567 1,567 1,567 53 1,838,954 1,493 0 0 0 224.19 میلیارد - - - - - - - - - - 583 - 583 -
تسه9910

امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.062 میلیون 523,514.00 97.19 538,665 0.00 0.00 10:11 11 80 43.09 میلیون - 538,665 1.056 میلیون 1.05 میلیون 1.09 میلیون 0 0 0 82 1,039 1,105,282 - - - - - - - - - - - 1,126 - 1,126 -
قیستو

قند بیستون

سهام فرابورس 21,150 10,280.00 94.57 10,870 0.00 0.00 10:11 82 12.502 میلیون 191.28 میلیارد - 10,870 20,800 20,800 21,950 0 0 0 63 468,312 21,450 5.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21,128 150,000 171,128 -
تسه9912

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.107 میلیون 537,256.00 94.37 569,314 0.00 0.00 10:11 25 437 248.79 میلیون - 569,314 1.107 میلیون 1.101 میلیون 1.107 میلیون 1 10 1,126,950 1 127 1,126,990 - - - - - - - - - - - 3,106 - 3,106 -
تماوندح

تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,084 3,424.00 93.55 3,660 0.00 0.00 1400/06/28 - - - - 3,660 3,660 - 3,660 1 810 6,666 0 0 0 38.409 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شسم

سموم علف کش

سهام فرابورس 157,150 74,439.00 90.00 82,711 0.00 0.00 09:00 2 139 11.73 میلیون - 82,711 157,150 157,150 157,150 33 24,815 152,600 0 0 0 827.11 میلیارد - - - - - - - - - - 1,558 - 1,558 -
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 64,500 30,230.00 88.21 34,270 0.00 0.00 10:02 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 64,500 64,500 65,000 1 300 58,800 17 4,646 66,450 5.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 388,700 80,000 432,700 36,000
تسه0002

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.065 میلیون 495,726.00 87.08 569,275 0.00 0.00 10:11 9 320 182.17 میلیون - 569,275 1.016 میلیون 1.014 میلیون 1.084 میلیون 1 48 1,045,000 1 2 1,119,700 - - - - - - - - - - - 3,234 - 3,234 -
تسه0003

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.062 میلیون 482,672.00 83.27 579,659 0.00 0.00 10:12 15 209 121.15 میلیون - 579,659 1.045 میلیون 1.01 میلیون 1.089 میلیون 1 5 1,055,000 1 5 1,059,999 - - - - - - - - - - - 3,350 - 3,328 22
تسه9909

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.06 میلیون 466,556.00 78.62 593,444 0.00 0.00 10:11 42 913 541.81 میلیون - 593,444 997,210 997,210 1.1 میلیون 1 45 1,037,010 1 1 1,129,000 - - - - - - - - - - - 2,006 - 2,006 -
تسه0004

امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.071 میلیون 469,553.00 78.14 600,947 0.00 0.00 10:11 19 568 341.34 میلیون - 600,947 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.084 میلیون 2 124 1,040,200 3 49 1,120,981 - - - - - - - - - - - 5,596 - 5,581 15
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 779,772 341,258.00 77.82 438,514 0.00 0.00 1400/10/25 3 21 9.21 میلیون - 438,514 779,772 779,772 779,772 0 0 0 5 290 779,772 - - - - - - - - - - - 250 - 250 -
تسه9911

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسهیلات مسکن فرابورس 1.057 میلیون 460,450.00 77.19 596,550 0.00 0.00 10:11 45 1,031 615.04 میلیون - 596,550 1.022 میلیون 1.001 میلیون 1.083 میلیون 1 33 1,050,000 1 6 1,110,000 - - - - - - - - - - - 2,266 - 2,266 -
طذوب903

اختیارف ذوب-4000-14000917

اختیار معامله فرابورس 350 150.00 75.00 200 0.00 0.00 1400/09/17 1 10 2,000 - 200 350 350 350 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
تسه0005

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.061 میلیون 453,415.00 74.57 608,045 0.00 0.00 10:11 185 6,163 3.75 میلیارد - 608,045 1.04 میلیون 1.002 میلیون 1.086 میلیون 2 105 1,040,000 1 2 1,107,000 - - - - - - - - - - - 5,362 - 5,344 18
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 132,600 56,061.00 73.25 76,539 0.00 0.00 09:43 97 99,609 7.64 میلیارد - 76,539 132,600 132,600 132,600 0 0 0 41 129,750 132,750 10.639 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,473 - 3,473 -
تسه0006

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.076 میلیون 452,824.00 72.66 623,176 0.00 0.00 10:12 599 11,539 7.19 میلیارد - 623,176 1.033 میلیون 1.033 میلیون 1.079 میلیون 1 40 1,040,015 1 5 1,098,000 - - - - - - - - - - - 13,072 - 13,048 24
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 30,700 12,700.00 70.56 18,000 0.00 0.00 1400/11/6 1,066 50 میلیون 900 میلیارد - 18,000 30,800 29,800 31,350 1 12,409 30,700 1 3,500 31,050 54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.86 میلیون 1.808 میلیون 1.829 میلیون 1.839 میلیون
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 22,200 8,624.00 63.52 13,576 0.00 0.00 10:10 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 21,850 21,850 22,200 5 26,964 21,600 0 0 0 5.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.199 میلیون - 1.649 میلیون 550,000
سپرمی

پرمیت

سهام فرابورس 13,320 5,029.00 60.66 8,291 0.00 0.00 09:00 2 700 5.75 میلیون - 8,291 13,320 13,320 13,320 20 299,638 13,060 0 0 0 291.84 میلیارد - - - - - - - - - - 6,676 - 6,676 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 753,911 281,254.00 59.50 472,657 0.00 0.00 1400/11/2 - - - - 472,657 833,269 753,911 833,269 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 37 - 37 -
کابگن

آبگینه

سهام فرابورس 7,760 2,890.00 59.34 4,870 0.00 0.00 09:42 81 285,627 1.4 میلیارد - 4,870 7,760 7,760 7,760 22 196,053 7,690 0 0 0 457.29 میلیارد - - - - - - - - - - 1,580 - 1,580 -
کباده

تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

سهام فرابورس 33,300 11,990.00 56.26 21,310 0.00 0.00 10:06 5 10,832 237.68 میلیون - 21,310 33,300 33,300 33,300 0 0 0 176 2,286,044 34,250 1.557 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 72,714 - 72,714 -
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 86,350 30,867.00 55.63 55,483 0.00 0.00 10:07 156 1.492 میلیون 82.79 میلیارد - 55,483 86,250 84,000 86,400 1 60 83,700 1 112 85,200 199.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 466,977 692,469 1.148 میلیون 11,617
تسه0007

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.07 میلیون 372,619.00 53.43 697,381 0.00 0.00 10:11 211 14,686 10.24 میلیارد - 697,381 1.04 میلیون 1.03 میلیون 1.081 میلیون 1 94 1,027,000 1 3 1,077,999 - - - - - - - - - - - 6,611 - 6,580 31
افاد72

منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204

اوراق فرابورس 999,990 325,890.00 48.34 674,100 0.00 0.00 1400/11/4 2 2,000 1.35 میلیارد - 674,100 999,990 999,990 999,990 1 2,000 948,522 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 33,000 10,161.00 44.49 22,839 0.00 0.00 10:01 202 1.356 میلیون 30.96 میلیارد - 22,839 33,000 33,000 33,000 47 4,481,668 32,900 0 0 0 4.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29,095 - 29,095 -