همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سهام فرابورس 13,650 9,360.00 218.18 4,290 0.00 0.00 12:27 6 122,490 551.08 میلیون - 4,290 13,020 13,020 13,650 248 6,603,450 13,580 0 0 0 12.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,337 - 12,337 -
ضخاور121

اختیارخ خاور-3800-14030115

اختیار معامله فرابورس 844 444.00 111.00 844 444.00 111.00 11:58 1 1 844 - 400 844 844 844 1 10 255 1 200 850 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 47,100 19,594.00 71.24 27,506 0.00 0.00 12:21 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 45,000 44,600 47,100 1 275 21,650 2 4,122 21,750 3.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 649,621 - 649,621 -
ضکرمان1208

اختیارخ کرمان-1600-14021214

اختیار معامله فرابورس 148 42.00 39.62 148 42.00 39.62 12:16 3 52 7,673 - 106 185 88 185 1 30 67 1 100 149 - - - - - - - - - - - 52 - 52 -
ضخاور118

اختیارخ خاور-3200-14030115

اختیار معامله فرابورس 1,120 194.00 20.95 1,134 208.00 22.46 12:26 162 6,992 7.93 میلیون - 926 1,190 1,020 1,200 1 389 1,080 1 1 1,130 - - - - - - - - - - - 6,392 600 6,592 400
ضکرمان1205

اختیارخ کرمان-1300-14021214

اختیار معامله فرابورس 201 30.00 17.54 201 30.00 17.54 12:28 32 2,251 452,469 - 171 280 180 280 1 100 180 1 37 201 - - - - - - - - - - - 2,251 - 2,251 -
ضخپارس1202

اختیارخ خپارس-1400-14021220

اختیار معامله فرابورس 104 14.00 15.56 128 38.00 42.22 11:48 12 4,606 587,825 - 90 170 104 170 1 1 100 1 1,000 140 - - - - - - - - - - - 4,606 - 2,816 1,790
ضخپارس1200

اختیارخ خپارس-1200-14021220

اختیار معامله فرابورس 232 20.00 9.43 236 24.00 11.32 12:29 411 63,815 15.07 میلیون - 212 221 220 276 1 90 230 1 390 232 - - - - - - - - - - - 63,815 - 55,815 8,000
کابگن

آبگینه

سهام فرابورس 10,580 780.00 7.96 9,800 0.00 0.00 12:26 4 5,629 55.16 میلیون - 9,800 10,580 10,580 10,580 32 1,738,900 9,800 0 0 0 920.22 میلیارد - - - - - - - - - - 5,629 - 5,629 -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 6,120 400.00 6.99 6,050 330.00 5.77 12:29 1,708 29.843 میلیون 180.47 میلیارد 17,472.6 5,720 6,120 5,850 6,120 20 265,600 6,120 1 3,574 6,490 6.655 هزار میلیارد 7.041 میلیون 1.373 میلیون 673,597 419,233 954,142 829,912 228,122 29.17 6.97 8.02 28.14 میلیون 1.704 میلیون 26.334 میلیون 3.509 میلیون
وطوبی

سر. اقتصاد شهر طوبی

سهام فرابورس 2,573 168.00 6.99 2,544 139.00 5.78 12:25 1,281 55.942 میلیون 142.31 میلیارد 43,670.33 2,405 2,449 2,405 2,573 34 3,827,099 2,573 1 20,000 2,580 7.632 هزار میلیارد 8.001 میلیون 4.901 میلیون 3 میلیون 374,540 4.526 میلیون 1.425 میلیون 1.347 میلیون 5.66 1.69 5.36 55.657 میلیون 284,400 43.783 میلیون 12.159 میلیون
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 4,914 321.00 6.99 4,875 282.00 6.14 12:29 1,098 15.07 میلیون 73.46 میلیارد 13,724.5 4,593 4,600 4,600 4,914 15 224,521 4,914 2 1,077 4,917 7.313 هزار میلیارد 10.173 میلیون 5.315 میلیون 1.5 میلیون 2.887 میلیون 2.428 میلیون 7.592 میلیون 899,673 8.14 3.01 0.96 14.466 میلیون 603,501 11.696 میلیون 3.373 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,878 253.00 6.98 3,870 245.00 6.76 12:29 9,130 365.477 میلیون 1.414 هزار میلیارد 47,897.58 3,625 3,790 3,740 3,878 78 4,374,100 3,878 2 55,924 3,900 334.216 هزار میلیارد 530.458 میلیون 348.291 میلیون 86.361 میلیون 196.241 میلیون 152.05 میلیون 398.783 میلیون 72.66 میلیون 4.6 2.21 0.84 311.127 میلیون 54.35 میلیون 282.833 میلیون 82.643 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,868 187.00 6.98 2,839 158.00 5.89 12:29 1,647 39.798 میلیون 113.01 میلیارد 24,163.87 2,681 2,630 2,630 2,868 1 3,457 2,865 1 6,000 2,890 14.195 هزار میلیارد 16.502 میلیون 11.075 میلیون 5 میلیون 2.307 میلیون 8.768 میلیون 4.528 میلیون 4.396 میلیون 3.05 1.53 2.96 39.798 میلیون - 31.012 میلیون 8.786 میلیون
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 75,900 4,950.00 6.98 74,850 3,900.00 5.50 12:29 2,247 4.373 میلیون 327.35 میلیارد 1,946.13 70,950 66,950 66,950 75,900 2 10,067 75,850 1 1,000 77,100 18.713 هزار میلیارد 19.124 میلیون 2.049 میلیون 250,000 411,925 1.637 میلیون 516,051 334,156 53.08 10.84 34.37 4.373 میلیون - 4.341 میلیون 32,000
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 14,900 970.00 6.96 14,450 520.00 3.73 12:29 882 8.227 میلیون 118.89 میلیارد 9,327.76 13,930 13,930 13,930 14,900 9 138,279 14,900 1 1,000 15,000 14.45 هزار میلیارد 18.407 میلیون 5.18 میلیون 1,000,000 3.957 میلیون 1.224 میلیون 2.525 میلیون 129,674 111.43 11.81 5.72 8.026 میلیون 201,068 7.676 میلیون 551,057
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 7,730 500.00 6.92 7,710 480.00 6.64 12:27 911 14.101 میلیون 108.66 میلیارد 15,478.3 7,230 7,620 7,260 7,730 12 160,994 7,730 1 800 7,810 8.712 هزار میلیارد 11.632 میلیون 4.443 میلیون 1.13 میلیون 2.942 میلیون 1.501 میلیون 3.297 میلیون -316,815 -27.5 5.81 2.64 13.801 میلیون 300,000 13.101 میلیون 1,000,000
انتخاب

انتخاب الکترونیک آرمان

سهام فرابورس 29,450 1,900.00 6.90 29,100 1,550.00 5.63 12:29 1,134 5.854 میلیون 170.42 میلیارد 5,162.38 27,550 27,600 27,600 29,450 1 152 29,300 10 417,720 29,450 291 هزار میلیارد 360.534 میلیون 96.476 میلیون 10 میلیون 69.534 میلیون 26.942 میلیون 165.879 میلیون 38.531 میلیون 7.55 10.8 1.75 5.319 میلیون 535,404 2.868 میلیون 2.986 میلیون
رماس

رماس

صندوق فرابورس 15,940 804.00 5.31 15,819 683.00 4.51 14:20 91 268,576 4.25 میلیارد - 15,136 15,450 15,150 16,400 1 1,000 15,777 1 4,538 15,940 - - - - - - - - - - - 110,591 157,985 217,119 51,457
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,940 140.00 5.00 2,925 125.00 4.46 12:27 527 13.851 میلیون 40.51 میلیارد 26,283.42 2,800 2,778 2,777 2,940 23 787,040 2,940 1 1,700 2,957 58.5 هزار میلیارد 822.429 میلیون 727.77 میلیون 10 میلیون 763.929 میلیون -36,159,454 105.532 میلیون -17,019,004 -3.44 -1.62 0.56 13.651 میلیون 200,000 7.985 میلیون 5.866 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,791 228.00 5.00 4,729 166.00 3.64 12:29 1,484 45.67 میلیون 215.97 میلیارد 30,775.26 4,563 4,510 4,510 4,791 14 433,934 4,791 1 3,000 4,817 67.152 هزار میلیارد 74.588 میلیون 29.047 میلیون 14.2 میلیون 7.436 میلیون 21.61 میلیون - 3.938 میلیون 17.05 3.11 - 40.918 میلیون 4.753 میلیون 30.368 میلیون 15.302 میلیون
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 24,150 1,150.00 5.00 23,400 400.00 1.74 12:22 88 285,181 6.84 میلیارد 3,498.65 23,000 23,450 23,450 24,150 1 1,000 24,000 1 882 25,200 39.78 هزار میلیارد 48.317 میلیون 13.808 میلیون 1.7 میلیون 8.537 میلیون 5.27 میلیون 13.442 میلیون 5.899 میلیون 6.74 7.55 2.96 284,743 438 66,646 218,535
غگز

گز سکه

سهام فرابورس 5,530 263.00 4.99 5,530 263.00 4.99 12:10 39 577,639 3.19 میلیارد - 5,267 5,530 5,529 5,530 14 283,674 5,530 1 3,000 5,780 2.152 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 577,639 - 577,639 -
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام فرابورس 14,320 680.00 4.99 14,120 480.00 3.52 12:29 406 6.969 میلیون 98.39 میلیارد 17,165.62 13,640 13,760 13,550 14,320 57 4,261,115 14,320 1 48 14,390 22.592 هزار میلیارد 31.577 میلیون 12.197 میلیون 1.6 میلیون 8.985 میلیون 3.211 میلیون 5.519 میلیون 1.55 میلیون 14.58 7.04 4.09 6.542 میلیون 427,556 5.07 میلیون 1.9 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,410 350.00 4.96 7,400 340.00 4.82 12:29 454 12.631 میلیون 93.46 میلیارد 27,821.14 7,060 7,180 7,100 7,410 80 3,819,166 7,410 1 5,000 7,680 37 هزار میلیارد 85.313 میلیون 59.308 میلیون 5 میلیون 48.313 میلیون 10.995 میلیون 128.316 میلیون 5.136 میلیون 7.2 3.37 0.29 12.631 میلیون - 3.971 میلیون 8.66 میلیون
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 13,760 650.00 4.96 13,690 580.00 4.42 12:29 409 5.069 میلیون 69.39 میلیارد 12,394.44 13,110 12,810 12,810 13,760 10 435,216 13,760 0 0 0 12.321 هزار میلیارد 14.635 میلیون 4.603 میلیون 900,000 2.341 میلیون 2.262 میلیون 8.589 میلیون 816,470 15.09 5.45 1.43 5.069 میلیون - 4.489 میلیون 580,000
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 17,190 810.00 4.95 17,030 650.00 3.97 12:29 321 1.083 میلیون 18.45 میلیارد 3,374.44 16,380 16,690 16,590 17,190 2 35,687 16,920 1 10,000 17,190 64.714 هزار میلیارد 164.792 میلیون 110.431 میلیون 2.4 میلیون 100.078 میلیون 10.353 میلیون 190.485 میلیون 6.637 میلیون 9.75 6.25 0.34 853,005 230,189 764,477 318,717
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 5,290 249.00 4.94 5,250 209.00 4.15 12:29 1,547 50.523 میلیون 265.29 میلیارد 32,658.78 5,041 5,110 5,070 5,290 18 1,051,335 5,290 2 1,232 5,310 26.25 هزار میلیارد 27.098 میلیون 15.122 میلیون 5 میلیون 848,120 14.273 میلیون 7.817 میلیون 7.506 میلیون 3.5 1.84 3.36 50.523 میلیون - 20.57 میلیون 29.953 میلیون
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 7,020 330.00 4.93 6,980 290.00 4.33 12:29 1,212 25.841 میلیون 180.41 میلیارد 21,320.66 6,690 6,850 6,740 7,020 6 1,086,074 7,020 3 12,900 7,060 58.379 هزار میلیارد 103.548 میلیون 66.238 میلیون 8.364 میلیون 45.168 میلیون 21.07 میلیون 54.83 میلیون 6.719 میلیون 8.69 2.77 1.06 12.212 میلیون 13.629 میلیون 23.44 میلیون 2.401 میلیون
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام فرابورس 70,550 3,300.00 4.91 69,750 2,500.00 3.72 12:29 383 1.173 میلیون 81.84 میلیارد 3,063.37 67,250 67,250 67,050 70,600 1 896 70,150 3 76,056 70,600 16.74 هزار میلیارد 19.584 میلیون 7.812 میلیون 240,000 2.844 میلیون 4.967 میلیون 6.294 میلیون 1.457 میلیون 11.49 3.37 2.66 429,678 743,594 619,818 553,454
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 4,187 194.00 4.86 4,184 191.00 4.78 12:29 773 11.927 میلیون 49.9 میلیارد 15,429.22 3,993 4,080 4,071 4,192 1 1,204 4,173 1 9,812 4,188 25.104 هزار میلیارد 59.879 میلیون 32.536 میلیون 6 میلیون 34.775 میلیون -2,238,308 19.005 میلیون -9,180,896 -2.73 -11.22 1.32 11.927 میلیون - 10.233 میلیون 1.693 میلیون
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,050 280.00 4.85 6,050 280.00 4.85 12:29 262 5.769 میلیون 34.9 میلیارد 22,017.56 5,770 5,860 5,860 6,050 53 4,863,458 6,050 0 0 0 42.35 هزار میلیارد 54.748 میلیون 22.612 میلیون 7 میلیون 12.398 میلیون 10.214 میلیون 26.003 میلیون 2.881 میلیون 14.7 4.16 1.63 5.769 میلیون - 3.12 میلیون 2.649 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 44,900 1,950.00 4.54 44,700 1,750.00 4.07 12:29 3,649 11.499 میلیون 514.2 میلیارد 3,151.17 42,950 43,650 43,650 45,700 3 2,655 44,850 3 1,550 44,900 134.1 هزار میلیارد 137.186 میلیون 10.821 میلیون 3 میلیون 3.086 میلیون 7.735 میلیون 4.466 میلیون 11.269 میلیون 11.9 17.34 30.02 8.512 میلیون 2.987 میلیون 5.227 میلیون 6.271 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,775 119.00 4.48 2,758 102.00 3.84 12:29 875 29.338 میلیون 80.91 میلیارد 33,528.88 2,656 2,625 2,625 2,788 1 7,091 2,775 1 100,000 2,784 10.561 هزار میلیارد 11.425 میلیون 5.449 میلیون 3.829 میلیون 848,668 4.6 میلیون 2.462 میلیون 850,051 12.42 2.3 4.29 27.834 میلیون 1.504 میلیون 26.806 میلیون 2.532 میلیون
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 10,100 430.00 4.45 9,990 320.00 3.31 12:29 696 10.265 میلیون 102.54 میلیارد 14,748.77 9,670 9,780 9,710 10,100 4 570,730 10,000 7 277,442 10,100 14.985 هزار میلیارد 17.139 میلیون 6.151 میلیون 1.5 میلیون 2.154 میلیون 3.997 میلیون 8.906 میلیون 2.22 میلیون 6.75 3.75 1.68 6.775 میلیون 3.49 میلیون 3.907 میلیون 6.358 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,330 300.00 4.27 7,310 280.00 3.98 12:28 885 12.598 میلیون 92.06 میلیارد 14,235.31 7,030 7,010 7,010 7,380 2 2,083 7,310 3 104,631 7,370 56.492 هزار میلیارد 67.257 میلیون 27.998 میلیون 7.728 میلیون 10.766 میلیون 17.232 میلیون 8.14 میلیون 4.332 میلیون 13.04 3.28 6.94 12.173 میلیون 425,226 10.846 میلیون 1.752 میلیون
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,840 183.00 3.93 4,798 141.00 3.03 12:29 815 14.832 میلیون 71.16 میلیارد 18,199.01 4,657 4,658 4,658 4,860 1 6,810 4,810 2 102,200 4,850 6.333 هزار میلیارد 6.979 میلیون 4.452 میلیون 1.32 میلیون 652,106 3.8 میلیون 1.73 میلیون 1.59 میلیون 3.98 1.67 3.66 14.832 میلیون - 14.771 میلیون 61,666
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,393 90.00 3.91 2,383 80.00 3.47 12:29 349 4.791 میلیون 11.42 میلیارد 13,726.88 2,303 2,357 2,345 2,405 1 23,939 2,393 16 2,792,924 2,394 147.746 هزار میلیارد 153.107 میلیون 74.198 میلیون 62 میلیون 5.361 میلیون 68.837 میلیون 9.106 میلیون 8.547 میلیون 17.29 2.15 16.22 4.791 میلیون - 4.35 میلیون 440,891
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 27,150 1,000.00 3.82 27,050 900.00 3.44 12:29 472 2.99 میلیون 80.87 میلیارد 6,334.44 26,150 26,600 26,600 27,400 2 8,172 27,150 4 25,428 27,250 67.493 هزار میلیارد 77.361 میلیون 20.625 میلیون 2.495 میلیون 9.868 میلیون 10.757 میلیون 24.552 میلیون 8.647 میلیون 7.81 6.27 2.75 2.627 میلیون 362,915 2.049 میلیون 940,425
ضکرمان1200

اختیارخ کرمان-900-14021214

اختیار معامله فرابورس 489 17.00 3.60 481 9.00 1.91 12:29 215 13,988 6.72 میلیون - 472 594 456 594 1 107 472 2 50 495 - - - - - - - - - - - 13,788 200 13,988 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,204 145.00 3.57 4,179 120.00 2.96 12:29 741 13.047 میلیون 54.52 میلیارد 17,607.42 4,059 4,080 4,080 4,250 1 5,000 4,190 1 5,000 4,220 15.212 هزار میلیارد 18.153 میلیون 8.967 میلیون 3.64 میلیون 2.941 میلیون 6.026 میلیون 6.813 میلیون 2.123 میلیون 7.17 2.52 2.23 11.655 میلیون 1.392 میلیون 13.004 میلیون 43,492
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 16,320 560.00 3.55 16,280 520.00 3.30 12:29 1,107 3.985 میلیون 64.87 میلیارد 3,599.57 15,760 16,000 15,950 16,490 4 8,111 16,300 5 26,444 16,350 390.031 هزار میلیارد 463.483 میلیون 146.015 میلیون 23.958 میلیون 73.452 میلیون 72.563 میلیون 253.287 میلیون 57.452 میلیون 6.79 5.38 1.54 2.228 میلیون 1.757 میلیون 3.508 میلیون 477,000
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,351 114.00 3.52 3,374 137.00 4.23 12:29 845 15.379 میلیون 51.89 میلیارد 18,199.96 3,237 3,300 3,290 3,457 1 91,165 3,351 1 42,494 3,365 23.271 هزار میلیارد 26.657 میلیون 13.604 میلیون 6.897 میلیون 3.386 میلیون 10.219 میلیون 11.518 میلیون 3.071 میلیون 7.58 2.28 2.02 9.388 میلیون 5.991 میلیون 14.626 میلیون 753,208
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 13,020 440.00 3.50 12,610 30.00 0.24 12:29 165 493,152 6.33 میلیارد 2,653.24 12,580 12,580 12,580 13,190 1 3,461 13,020 1 10,000 13,030 126.1 هزار میلیارد 150.029 میلیون 54.547 میلیون 10 میلیون 23.929 میلیون 30.618 میلیون 7.619 میلیون 4.254 میلیون 29.65 4.12 16.55 352,982 140,170 456,611 36,541
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 23,050 770.00 3.46 22,900 620.00 2.78 12:29 2,544 6.336 میلیون 145.16 میلیارد 2,490.48 22,280 22,300 22,300 23,300 1 4,700 23,100 3 49,100 23,150 20.61 هزار میلیارد 24.335 میلیون 6.494 میلیون 900,000 3.725 میلیون 2.769 میلیون 9.391 میلیون 1.818 میلیون 11.34 7.44 2.19 4.386 میلیون 1.95 میلیون 5.082 میلیون 1.254 میلیون
غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

سهام فرابورس 6,030 200.00 3.43 6,010 180.00 3.09 12:29 978 11.011 میلیون 66.17 میلیارد 11,258.18 5,830 5,920 5,840 6,110 1 5,800 5,980 1 1,000 6,040 12.02 هزار میلیارد 14.168 میلیون 4.994 میلیون 2 میلیون 2.148 میلیون 2.845 میلیون 20.329 میلیون 1.198 میلیون 10.04 4.22 0.59 10.802 میلیون 208,726 10.906 میلیون 105,000
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 794,010 26,250.00 3.42 767,760 0.00 0.00 13:38 2 200 153.55 میلیون - 767,760 794,010 793,510 794,010 2 400 765,840 1 100 775,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,230 138.00 3.37 4,194 102.00 2.49 12:29 1,154 19.973 میلیون 83.77 میلیارد 17,307.27 4,092 4,091 4,085 4,247 1 43,090 4,213 1 8,800 4,230 20.945 هزار میلیارد 23.454 میلیون 9.14 میلیون 4.994 میلیون 2.51 میلیون 6.63 میلیون 7.636 میلیون 1.911 میلیون 10.96 3.16 2.74 19.807 میلیون 165,750 19.973 میلیون -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 9,540 310.00 3.36 9,560 330.00 3.58 12:29 511 4.128 میلیون 39.48 میلیارد 8,078.98 9,230 9,160 9,160 9,690 1 5,000 9,500 1 1,000 9,620 62.14 هزار میلیارد 67.592 میلیون 18.518 میلیون 6.5 میلیون 5.452 میلیون 13.066 میلیون 7.045 میلیون 6.872 میلیون 9.04 4.76 8.82 2.728 میلیون 1.4 میلیون 2.03 میلیون 2.099 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 120,950 3,800.00 3.24 121,200 4,050.00 3.46 12:28 102 23,604 2.86 میلیارد 229.81 117,150 124,000 119,250 124,000 2 150 120,300 4 4,014 121,000 10.181 هزار میلیارد 11.388 میلیون 2.075 میلیون 84,000 1.198 میلیون 876,436 2.241 میلیون 290,158 35.1 11.62 4.54 23,604 - 20,244 3,360
فراز

فراز

صندوق فرابورس 21,390 669.00 3.23 21,149 428.00 2.07 14:11 77 390,299 8.25 میلیارد - 20,721 20,990 20,710 21,499 1 10,000 21,070 1 1,201 21,484 - - - - - - - - - - - 390,299 - 286,299 104,000
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 5,060 157.00 3.20 4,844 59.00 1.20 12:29 1,753 42.43 میلیون 205.52 میلیارد 24,204.25 4,903 4,733 4,658 5,148 1 4,000 4,900 1 1,000 5,065 32.304 هزار میلیارد 37.976 میلیون 14.095 میلیون 6.669 میلیون 5.672 میلیون 8.424 میلیون 5.335 میلیون 854,397 37.58 3.81 6.02 39.43 میلیون 3 میلیون 42.347 میلیون 82,680
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 22,950 700.00 3.15 22,850 600.00 2.70 12:29 362 620,825 14.18 میلیارد 1,714.99 22,250 22,650 22,250 23,250 1 220 22,850 5 24,411 22,950 41.13 هزار میلیارد 170.371 میلیون 133.927 میلیون 1.8 میلیون 129.241 میلیون 4.686 میلیون 176.337 میلیون 6.729 میلیون 6.11 8.78 0.23 525,056 95,769 603,199 17,626
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 21,750 650.00 3.08 21,650 550.00 2.61 12:30 430 1.297 میلیون 28.12 میلیارد 3,017.41 21,100 21,450 21,200 22,100 2 19,243 21,500 3 1,508 21,850 119.508 هزار میلیارد 145.29 میلیون 45.005 میلیون 5.52 میلیون 25.782 میلیون 19.222 میلیون 17.859 میلیون 8.133 میلیون 14.69 6.22 6.69 1.021 میلیون 276,313 1.121 میلیون 176,485
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 142,550 4,150.00 3.00 141,050 2,650.00 1.91 12:29 552 765,779 108.02 میلیارد - 138,400 141,200 138,000 142,550 26 37,934 142,550 4 3,392 143,600 20.239 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 765,779 - 680,071 85,708
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 4,533 132.00 3.00 4,532 131.00 2.98 11:13 68 4.512 میلیون 20.45 میلیارد - 4,401 4,533 4,533 4,533 73 12,994,989 4,533 0 0 0 13.596 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.886 میلیون 1.626 میلیون 573,200 3.938 میلیون
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 4,645 135.00 2.99 4,628 118.00 2.62 12:29 710 24.651 میلیون 114.09 میلیارد - 4,510 4,418 4,418 4,645 14 1,799,948 4,645 0 0 0 11.57 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.651 میلیون - 24.456 میلیون 195,000
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,687 78.00 2.99 2,687 78.00 2.99 12:26 436 24.84 میلیون 66.74 میلیارد - 2,609 2,687 2,687 2,687 236 39,626,145 2,687 0 0 0 56.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.84 میلیون 2 میلیون 20.84 میلیون 4 میلیون
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 3,793 110.00 2.99 3,793 110.00 2.99 12:29 52 1.597 میلیون 6.06 میلیارد - 3,683 3,793 3,793 3,793 9 962,391 3,793 1 13,990 3,891 6.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.597 میلیون - 1.313 میلیون 283,833
سفاسی

فارسیت اهواز

سهام فرابورس 4,096 119.00 2.99 4,082 105.00 2.64 12:28 125 1.805 میلیون 7.37 میلیارد - 3,977 3,920 3,920 4,096 1 12,500 4,069 1 50,000 4,170 2.694 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.805 میلیون - 1.539 میلیون 265,514
گکیش

آبادگران ایران کیش

سهام فرابورس 10,360 300.00 2.98 10,110 50.00 0.50 12:28 39 298,945 3.1 میلیارد - 10,060 10,360 10,360 10,360 1 4,000 10,360 1 500 15,700 4.141 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 298,945 - 298,945 -
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 17,660 510.00 2.97 17,330 180.00 1.05 12:23 102 549,595 9.64 میلیارد - 17,150 17,300 17,200 17,660 1 3,000 17,660 1 2,604 17,690 2.183 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 514,411 35,184 549,595 -
خلیبل

مالیبل سایپا

سهام فرابورس 3,088 89.00 2.97 3,026 27.00 0.90 12:26 53 2.416 میلیون 7.46 میلیارد - 2,999 3,088 3,088 3,088 46 4,024,674 3,088 0 0 0 60.375 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.416 میلیون - 716,026 1.7 میلیون
ولیز

لیزینگ ایران

سهام فرابورس 1,741 50.00 2.96 1,738 47.00 2.78 12:29 305 11.794 میلیون 20.5 میلیارد 10,288.31 1,691 1,698 1,698 1,741 1 5,076 1,741 2 20,000 1,756 6.952 هزار میلیارد 10.756 میلیون 6.12 میلیون 4 میلیون 5.072 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.23 -3.37 37.43 11.794 میلیون - 11.526 میلیون 268,000
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,189 63.00 2.96 2,189 63.00 2.96 12:23 351 31.526 میلیون 69.01 میلیارد - 2,126 2,189 2,189 2,189 125 19,475,077 2,189 0 0 0 44.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.526 میلیون - 25.526 میلیون 6 میلیون
پلاست

پلاستیران

سهام فرابورس 16,020 460.00 2.96 15,590 30.00 0.19 12:29 12 96,893 1.55 میلیارد - 15,560 16,020 16,020 16,020 75 6,339,572 16,020 0 0 0 7.795 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 96,893 - 96,893 -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 5,560 160.00 2.96 5,560 160.00 2.96 12:28 75 3.928 میلیون 21.84 میلیارد - 5,400 5,560 5,560 5,560 60 8,467,762 5,560 1 100,000 5,580 328.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 713,587 3.214 میلیون 3.928 میلیون -
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 15,000 430.00 2.95 14,810 240.00 1.65 12:29 78 891,495 13.32 میلیارد - 14,570 14,980 14,650 15,000 1 1,123 14,820 4 133,836 15,000 18.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 852,351 39,144 884,061 7,434
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 14,680 420.00 2.95 14,330 70.00 0.49 12:15 17 229,805 3.37 میلیارد - 14,260 14,680 14,680 14,680 1 6,787 14,680 1 25,000 15,080 19.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,667 193,138 229,805 -
سباقر

سیمان باقران

سهام فرابورس 17,120 490.00 2.95 16,670 40.00 0.24 12:00 13 97,387 1.67 میلیارد - 16,630 17,120 17,120 17,120 19 1,154,915 17,120 1 1,500 18,350 10.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 97,387 - 97,387 -
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 8,750 250.00 2.94 8,750 250.00 2.94 12:29 161 2.911 میلیون 25.47 میلیارد - 8,500 8,750 8,750 8,750 97 12,686,653 8,750 1 12,019 8,780 65.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.711 میلیون 200,000 2.246 میلیون 665,000
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,191 34.00 2.94 1,191 34.00 2.94 12:29 2,253 175.385 میلیون 208.88 میلیارد 53,288.34 1,157 1,191 1,190 1,191 117 19,150,803 1,191 1 4,224 1,204 135.26 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 137.385 میلیون 38 میلیون 132.979 میلیون 42.406 میلیون
غشوکو

شوکوپارس

سهام فرابورس 11,290 320.00 2.92 11,070 100.00 0.91 12:28 52 618,621 6.96 میلیارد - 10,970 10,700 10,700 11,290 1 8,864 11,170 1 9,400 11,290 4.428 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 618,621 - 518,621 100,000
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 6,000 170.00 2.92 5,990 160.00 2.74 12:23 271 12.238 میلیون 73.35 میلیارد - 5,830 5,860 5,780 6,000 11 1,434,434 6,000 0 0 0 5.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.162 میلیون 8.075 میلیون 5.546 میلیون 6.692 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 1,832 52.00 2.92 1,830 50.00 2.81 12:29 544 32.306 میلیون 59.11 میلیارد - 1,780 1,782 1,782 1,833 2 103,852 1,823 1 162,000 1,832 18.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.255 میلیون 51,198 24.923 میلیون 7.383 میلیون
وثخوز

سر. توسعه خوزستان

سهام فرابورس 51,350 1,450.00 2.91 49,950 50.00 0.10 12:28 20 12,855 660.1 میلیون - 49,900 51,350 51,350 51,350 13 344,228 51,350 0 0 0 3.497 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,855 - 12,855 -
داراب

پتروشیمی داراب

سهام فرابورس 957 27.00 2.90 937 7.00 0.75 12:27 155 5.778 میلیون 5.52 میلیارد - 930 950 948 957 1 60,000 952 1 5,000 960 3.193 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.778 میلیون - 5.778 میلیون -
تمحرکه

ماشین سازی نیرو محرکه

سهام فرابورس 7,490 210.00 2.88 7,450 170.00 2.34 12:28 179 3.57 میلیون 26.61 میلیارد 3,100.69 7,280 7,200 7,200 7,490 1 50,000 7,410 1 41,182 7,940 2.646 هزار میلیارد 2.948 میلیون 103,691 121,843 53,291 50,400 21,852 26,681 - - - 975,598 2.594 میلیون 3.164 میلیون 406,403
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 26,800 750.00 2.88 26,800 750.00 2.88 12:29 166 1.297 میلیون 34.75 میلیارد - 26,050 26,800 26,500 26,800 2 4,706 26,800 1 230 35,000 2.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.066 میلیون 230,771 696,713 600,000
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,400 39.00 2.87 1,384 23.00 1.69 12:29 264 11.298 میلیون 15.63 میلیارد 42,795.01 1,361 1,384 1,360 1,404 1 200,000 1,388 1 114,845 1,400 22.214 هزار میلیارد 167.318 میلیون 130.088 میلیون 16.05 میلیون 145.104 میلیون -15,016,513 3.724 میلیون -10,549,202 -2.11 -1.48 5.97 11.206 میلیون 92,357 7.11 میلیون 4.188 میلیون
قیستو

قند بیستون

سهام فرابورس 10,410 290.00 2.87 10,180 60.00 0.59 12:27 57 428,830 4.46 میلیارد - 10,120 10,000 10,000 10,420 1 20,000 10,380 1 15,000 10,410 15.27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 414,430 14,400 255,930 172,900
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 5,740 160.00 2.87 5,700 120.00 2.15 12:25 167 3.329 میلیون 19.02 میلیارد - 5,580 5,720 5,520 5,740 7 414,155 5,740 1 10,004 5,890 12.54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.1 میلیون 228,533 2.131 میلیون 1.197 میلیون
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,108 114.00 2.85 4,108 114.00 2.85 12:29 330 3.768 میلیون 15.48 میلیارد 11,418.04 3,994 3,961 3,961 4,160 1 3,000 4,107 1 20,000 4,120 41.08 هزار میلیارد 45.105 میلیون 18.355 میلیون 6.5 میلیون 4.025 میلیون 14.33 میلیون 8.759 میلیون 8.39 میلیون 4.91 2.87 4.7 2.142 میلیون 1.626 میلیون 1.584 میلیون 2.184 میلیون
ضمان

ضمان

صندوق فرابورس 16,200 444.00 2.82 16,144 388.00 2.46 12:10 51 1.241 میلیون 20.04 میلیارد - 15,756 15,870 15,870 16,300 2 2,900 16,053 1 30,000 16,199 - - - - - - - - - - - 101,081 1.14 میلیون 213,370 1.028 میلیون
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 14,980 410.00 2.81 14,900 330.00 2.26 12:25 284 2.243 میلیون 33.41 میلیارد 7,897.88 14,570 14,800 14,550 15,080 1 594 14,660 2 2,238 14,960 20.86 هزار میلیارد 24.394 میلیون 8.645 میلیون 1.4 میلیون 3.534 میلیون 5.111 میلیون 2.811 میلیون 2.419 میلیون 8.62 4.08 7.42 853,009 1.39 میلیون 2.12 میلیون 123,341
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 35,750 950.00 2.73 35,200 400.00 1.15 12:29 411 906,238 31.89 میلیارد 2,204.96 34,800 34,300 34,300 35,750 1 1,000 35,750 5 29,261 35,750 5.28 هزار میلیارد 10.482 میلیون 5.627 میلیون 150,000 5.24 میلیون 387,321 2.565 میلیون 419,646 12.58 13.63 2.06 857,239 48,999 836,624 69,614
وکادو

تکادو

سهام فرابورس 8,800 230.00 2.68 8,770 200.00 2.33 12:29 204 2.685 میلیون 23.56 میلیارد - 8,570 8,780 8,630 8,820 2 210,546 8,700 1 10,000 8,800 34.961 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.685 میلیون - 2.585 میلیون 99,135
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 4,470 115.00 2.64 4,371 16.00 0.37 12:29 227 8.701 میلیون 38.04 میلیارد - 4,355 4,450 4,230 4,484 1 21,054 4,253 1 169,998 4,470 9.616 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.702 میلیون 999,046 8.701 میلیون -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 21,500 550.00 2.63 21,700 750.00 3.58 12:29 1,286 3.779 میلیون 82.02 میلیارد 2,938.79 20,950 21,050 21,050 22,300 5 21,064 21,450 4 32,120 21,700 75.95 هزار میلیارد 100.944 میلیون 37.448 میلیون 3.5 میلیون 24.994 میلیون 12.454 میلیون 35.81 میلیون 12.127 میلیون 6.26 6.1 2.12 2.748 میلیون 1.031 میلیون 1.775 میلیون 2.004 میلیون
تابا

تابان نیرو سپاهان

سهام فرابورس 27,800 700.00 2.58 27,150 50.00 0.18 12:27 39 85,155 2.34 میلیارد - 27,100 27,000 27,000 27,900 1 2,019 27,050 1 2,068 27,750 1.683 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 85,155 - 85,155 -
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 297,997 7,451.00 2.56 295,583 5,037.00 1.73 14:08 36 344,052 101.7 میلیارد - 290,546 293,022 293,022 298,900 3 3,194 295,556 1 137 297,997 - - - - - - - - - - - 1,778 342,274 4,611 339,441
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 13,170 329.00 2.56 13,297 456.00 3.55 14:21 97 3.789 میلیون 50.38 میلیارد - 12,841 12,931 12,920 13,303 1 400 13,174 1 24,431 13,176 - - - - - - - - - - - 65,368 3.723 میلیون 143,188 3.645 میلیون
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 9,260 230.00 2.55 9,240 210.00 2.33 12:29 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 6,111.71 9,030 9,070 9,060 9,490 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 9.664 میلیون 3.732 میلیون 1,000,000 344,263 3.388 میلیون 2.227 میلیون 2.22 میلیون 4.16 2.73 4.16 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
شملی

ملی شیمی کشاورز

سهام فرابورس 8,060 200.00 2.54 7,960 100.00 1.27 12:29 420 5.349 میلیون 42.59 میلیارد 12,735 7,860 7,900 7,720 8,160 1 50,000 7,970 1 5,000 8,040 16.716 هزار میلیارد 19.698 میلیون 6.605 میلیون 2.1 میلیون 2.982 میلیون 3.623 میلیون 5.474 میلیون 1.731 میلیون 9.66 4.62 3.05 4.576 میلیون 772,710 4.911 میلیون 438,115
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 8,100 200.00 2.53 8,090 190.00 2.41 12:29 314 2.963 میلیون 23.96 میلیارد 9,436.85 7,900 7,910 7,910 8,160 3 37,283 8,010 2 79,058 8,100 52.585 هزار میلیارد 65.47 میلیون 23.665 میلیون 6.5 میلیون 12.885 میلیون 10.78 میلیون 31.893 میلیون 3.283 میلیون 16.02 4.88 1.65 2.963 میلیون - 2.876 میلیون 86,963
ثمین

ثمین

صندوق فرابورس 20,040 484.00 2.47 20,004 448.00 2.29 13:32 55 125,231 2.51 میلیارد - 19,556 19,840 19,571 20,370 1 2,079 20,041 1 1,400 20,199 - - - - - - - - - - - 115,887 9,344 79,025 46,206
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,170 52.00 2.46 2,177 59.00 2.79 12:29 1,112 53.902 میلیون 117.36 میلیارد - 2,118 2,138 2,133 2,181 1 25,000 2,161 1 149,841 2,178 57.083 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 51.879 میلیون 2.023 میلیون 53.486 میلیون 415,806
وآفر

سر. ارزش آفرینان

سهام فرابورس 25,850 600.00 2.38 25,750 500.00 1.98 12:29 480 3.373 میلیون 86.89 میلیارد - 25,250 24,800 24,600 26,000 1 2,500 25,700 1 36,381 25,900 7.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.368 میلیون 4,200 2.783 میلیون 589,200
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 21,600 500.00 2.37 21,550 450.00 2.13 12:29 686 2.452 میلیون 52.86 میلیارد 3,574.62 21,100 21,250 21,000 22,100 1 500 21,250 2 10,111 21,600 12.93 هزار میلیارد 14.498 میلیون 3.12 میلیون 600,000 1.568 میلیون 1.552 میلیون 4.46 میلیون 905,374 14.28 8.33 2.9 1.53 میلیون 922,483 2.331 میلیون 121,123
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 4,675 107.00 2.34 4,729 161.00 3.52 12:29 968 16.243 میلیون 76.82 میلیارد 16,780.15 4,568 4,698 4,644 4,796 2 14,133 4,654 1 24,800 4,697 19.389 هزار میلیارد 28.203 میلیون 15.813 میلیون 4.1 میلیون 8.814 میلیون 6.999 میلیون 30.548 میلیون 1.697 میلیون 11.43 2.77 0.63 13.548 میلیون 2.695 میلیون 12.157 میلیون 4.086 میلیون