همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 4,029 3,507.00 671.84 522 0.00 0.00 1400/05/13 - - - - 522 4,029 4,029 4,029 0 0 0 127 7,644,669 4,029 924 میلیارد - - - - - - - - - - 78,191 - 78,191 -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 677,251 458,403.00 209.46 218,848 0.00 0.00 11:13 3 110 24.07 میلیون - 218,848 677,251 677,251 677,251 1 29 645,001 0 0 0 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,912 1,912.00 191.20 1,000 0.00 0.00 11:53 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 3,010 2,912 3,040 1 5,000 3,073 424 1,791,147 3,073 - - - - - - - - - - - 11.918 میلیون 3.791 میلیون 15.46 میلیون 248,186
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 35,131 22,796.00 184.81 12,335 0.00 0.00 11:52 9 369,282 4.56 میلیارد - 12,335 35,500 35,131 37,303 0 0 0 67 615,662 36,273 944.86 میلیارد - - - - - - - - - - 1.21 میلیون - 1.21 میلیون -
ضذوب906

اختیارخ ذوب-6000-14000917

اختیار معامله فرابورس 400 250.00 166.67 150 0.00 0.00 1400/06/24 - - - - 150 400 400 400 1 20 111 1 10 500 - - - - - - - - - - - - - - -
شرنگی

رنگین

سهام فرابورس 255,942 157,646.00 160.38 98,296 0.00 0.00 1400/06/28 166 62,694 6.04 میلیارد - 98,296 255,942 255,942 255,942 136 66,829 255,942 0 0 0 4.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 193,465 - 141,465 52,000
ضذوب907

اختیارخ ذوب-7000-14000917

اختیار معامله فرابورس 440 220.00 100.00 220 0.00 0.00 1400/06/23 1 100 22,000 - 220 440 440 440 0 0 0 1 10 450 - - - - - - - - - - - - - - -
ضاریان1204

اختیارخ آریان-18000-14001211

اختیار معامله فرابورس 4,990 2,490.00 99.60 2,500 0.00 0.00 1400/06/24 1 2 5,000 - 2,500 4,990 4,990 4,990 1 15 3,050 1 2 5,555 - - - - - - - - - - - - - - -
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 44,301 21,462.00 93.97 22,839 0.00 0.00 11:51 202 1.356 میلیون 30.96 میلیارد - 22,839 42,201 42,016 44,301 1 5,910 43,420 1 880 43,490 4.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 60,892 170,799 211,691 20,000
تماوندح

تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,084 3,424.00 93.55 3,660 0.00 0.00 1400/06/28 - - - - 3,660 3,660 - 3,660 1 810 6,666 0 0 0 38.409 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 819,744 381,230.00 86.94 438,514 0.00 0.00 1400/06/24 3 21 9.21 میلیون - 438,514 819,000 - - 3 64 819,744 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 45,700 21,001.00 85.03 24,699 0.00 0.00 11:50 11 43,224 1.04 میلیارد - 24,699 45,700 45,700 45,700 220 4,354,035 44,756 0 0 0 2.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.089 میلیون - 2.007 میلیون 82,160
قیستو

قند بیستون

سهام فرابورس 19,885 9,015.00 82.93 10,870 0.00 0.00 11:50 82 12.502 میلیون 191.28 میلیارد - 10,870 18,838 18,838 19,999 39 657,271 19,509 0 0 0 5.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.858 میلیون 155,000 3.673 میلیون 1.34 میلیون
حرهشا

رهشاد سپاهان

سهام فرابورس 111,626 49,511.00 79.71 62,115 0.00 0.00 1400/06/29 4 2,872 169.55 میلیون - 62,115 111,626 111,626 111,626 28 176,939 108,381 0 0 0 931.73 میلیارد - - - - - - - - - - 303,163 - 286,863 16,300
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 10,836 4,769.00 78.61 6,067 0.00 0.00 1400/06/15 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 11,160 10,836 11,160 0 0 0 101 4,196,659 10,836 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.999 میلیون - 15.999 میلیون -
فن آوا

فن آوا

سهام فرابورس 25,670 11,126.00 76.50 14,544 0.00 0.00 11:14 3 5,500 77.61 میلیون - 14,544 25,670 25,670 25,670 0 0 0 27 550,805 26,200 12.799 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.578 میلیون 120,000 3.58 میلیون 3.118 میلیون
معیار

سر. معیار صنعت پارس

سهام فرابورس 50,303 20,896.00 71.06 29,407 0.00 0.00 11:53 3 655 18.88 میلیون - 29,407 51,227 48,561 51,227 0 0 0 11 40,461 49,802 1.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 69,176 150,000 219,176 -
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 47,022 19,516.00 70.95 27,506 0.00 0.00 1400/06/25 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 47,020 45,700 47,022 44 234,920 47,022 1 1,000 48,490 4.951 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.338 میلیون 72,000 2.045 میلیون 364,724
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 93,390 37,907.00 68.32 55,483 0.00 0.00 11:50 156 1.492 میلیون 82.79 میلیارد - 55,483 92,069 91,810 93,950 1 1,980 92,550 1 503 92,600 199.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 160,721 34,812 72,301 123,232
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 914,600 362,265.00 65.59 552,335 0.00 0.00 1400/06/24 - - - - 552,335 914,600 - 914,600 0 0 0 1 35 899,000 - - - - - - - - - - - - - - -
سفارود

فارسیت درود

سهام فرابورس 16,157 6,213.00 62.48 9,944 0.00 0.00 11:49 360 2.777 میلیون 27.62 میلیارد - 9,944 16,157 16,157 16,157 0 0 0 231 4,811,663 16,160 1.203 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 789 - 789 -
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 16,357 5,756.00 54.30 10,601 0.00 0.00 1400/06/25 104 496,051 5.11 میلیارد - 10,601 17,000 16,357 17,367 0 0 0 1 6,618 16,357 2.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.589 میلیون 4,000 2.589 میلیون 4,000
پلوله

گازلوله

سهام فرابورس 28,786 9,920.00 52.58 18,866 0.00 0.00 11:15 13 95,835 1.8 میلیارد - 18,866 28,786 28,786 29,300 0 0 0 1 838 30,389 4.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 909,634 - 909,634 -
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 138,985 47,729.00 52.30 91,256 0.00 0.00 11:52 30 100,170 9.22 میلیارد - 91,256 138,990 138,985 142,000 1 500 132,584 23 247,321 141,780 27.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23,370 46,000 69,370 -
ضاریا1200

اختیارخ آریا-87000-14001215

اختیار معامله فرابورس 46,700 14,663.00 45.77 32,037 0.00 0.00 1400/06/17 3 3 96,111 - 32,037 46,700 46,700 46,700 1 1 11,112 1 4 46,700 - - - - - - - - - - - - - - -
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 26,132 8,132.00 45.18 18,000 0.00 0.00 11:50 1,066 50 میلیون 900 میلیارد - 18,000 26,120 25,252 26,132 1 1,205 24,800 2 20,407 25,000 54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.141 میلیون 357,735 1.291 میلیون 207,735
ساذری

آذریت

سهام فرابورس 8,342 2,540.00 43.78 5,802 0.00 0.00 11:18 6 29,527 176.42 میلیون - 5,802 8,342 8,342 8,342 76 2,460,320 8,163 0 0 0 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 33,868 - 33,868 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 678,037 205,380.00 43.45 472,657 0.00 0.00 10:44 - - - - 472,657 678,037 678,037 678,037 1 25 615,001 1 14 654,088 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
سباقر

سیمان باقران

سهام فرابورس 19,500 5,849.00 42.85 13,651 0.00 0.00 11:53 528 1.832 میلیون 25.01 میلیارد - 13,651 19,256 18,590 19,710 97 3,486,092 18,945 0 0 0 8.191 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.983 میلیون 472,349 14.806 میلیون 4.65 میلیون
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 7,777 2,224.00 40.05 5,553 0.00 0.00 1400/06/13 1,094 2.181 میلیون 12.11 میلیارد - 5,553 7,777 7,777 7,777 1771 3,419,474 7,777 0 0 0 666.36 میلیارد - - - - - - - - - - 166,708 2,000 168,708 -
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 7,380 2,108.00 39.98 5,272 0.00 0.00 11:53 39 339,224 1.74 میلیارد - 5,272 7,730 7,365 7,743 1 2,877 7,440 2 9,877 7,445 13.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.323 میلیون 986,451 17.269 میلیون 40,211
کهرام

بهسرام

سهام فرابورس 85,459 23,746.00 38.48 61,713 0.00 0.00 09:21 43 82,147 5.26 میلیارد - 61,713 85,459 85,459 85,459 0 0 0 142 370,829 87,250 4.628 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62 - 62 -
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام فرابورس 6,298 1,648.00 35.44 4,650 0.00 0.00 1400/06/29 3,613 18 میلیون 83.7 میلیارد - 4,650 6,298 6,298 6,298 3917 19,263,071 6,298 0 0 0 11.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.262 میلیون 90,000 7.352 میلیون -
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 46,365 12,095.00 35.29 34,270 0.00 0.00 1400/06/24 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 46,365 46,365 46,365 1841 548,543 46,365 0 0 0 5.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 107,150 600 7,750 100,000
فنرژی

گسترش صنایع آذرآب

سهام فرابورس 14,472 3,694.00 34.27 10,778 0.00 0.00 11:31 21 110,766 1.17 میلیارد - 10,778 14,472 14,472 14,472 0 0 0 62 1,486,904 14,894 1.759 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31,236 - 31,236 -
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 7,624 1,927.00 33.82 5,697 0.00 0.00 11:51 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 7,890 7,624 7,990 1 10,000 7,155 242 12,330,646 8,250 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.964 میلیون 4.461 میلیون 10.425 میلیون -
پلاست

پلاستیران

سهام فرابورس 57,470 14,350.00 33.28 43,120 0.00 0.00 1400/06/16 11 6,608 276.51 میلیون - 43,120 57,470 57,470 57,470 101 535,204 57,470 0 0 0 2.484 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49,807 - 49,807 -
شکف

کف

سهام فرابورس 96,986 22,845.00 30.81 74,141 0.00 0.00 1400/06/28 35 27,076 1.98 میلیارد - 74,141 96,986 96,986 96,986 0 0 0 122 1,020,489 96,977 18.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 200 - 200 -
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 7,400 1,716.00 30.19 5,684 0.00 0.00 1400/06/28 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 7,400 7,400 7,400 0 0 0 6 300,000 8,600 917.78 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000 -
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 36,241 7,880.00 27.78 28,361 0.00 0.00 11:52 1,202 3.359 میلیون 95.27 میلیارد - 28,361 36,000 35,511 36,500 2 99,580 35,040 1 18,173 35,041 1.702 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.902 میلیون - 3.902 میلیون -