همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 4,500 3,978.00 762.07 522 0.00 0.00 1400/01/18 - - - - 522 4,500 - - 0 0 0 0 924 میلیارد - - - - - - - - - - 22.4 میلیون 1.6 میلیون - 24 میلیون
زگلدشتح

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,700 6,700.00 670.00 1,000 0.00 0.00 12:29 - - - - 1,000 7,502 7,421 7,952 2 49,999 7,670 2 2,339 7,690 460 میلیارد - - - - - - - - - - 1.017 میلیون 26,150 1.043 میلیون -
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 71,331 48,492.00 212.32 22,839 0.00 0.00 1400/01/25 202 1.356 میلیون 30.96 میلیارد - 22,839 71,331 71,331 71,331 0 0 0 580 3,607,385 71,331 4.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 500 - 500 -
شرنگی

رنگین

سهام فرابورس 242,687 144,391.00 146.89 98,296 0.00 0.00 1400/01/25 166 62,694 6.04 میلیارد - 98,296 242,687 242,687 242,687 79 136,824 237,076 0 0 0 4.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,156 - 12,156 -
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 32,135 18,559.00 136.70 13,576 0.00 0.00 1400/01/25 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 32,135 32,135 32,135 0 0 0 232 3,502,217 32,810 5.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,570 - 5,570 -
سلار

سیمان لارستان

سهام فرابورس 58,834 31,583.00 115.90 27,251 0.00 0.00 1400/01/25 2 1,500 39.65 میلیون - 27,251 58,834 58,834 58,834 0 0 0 252 1,746,773 58,834 6.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 924 - 924 -
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 42,593 22,335.00 110.25 20,258 0.00 0.00 1400/01/15 815 1.708 میلیون 34.6 میلیارد - 20,258 42,490 41,560 42,593 72 135,104 41,596 0 0 0 2.026 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.145 میلیون - 1.975 میلیون 170,140
وثخوز

سر. توسعه خوزستان

سهام فرابورس 67,146 34,811.00 107.66 32,335 0.00 0.00 1400/01/25 158 172,899 5.69 میلیارد - 32,335 67,146 67,146 67,146 0 0 0 231 1,230,625 67,146 2.263 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,762 - 2,762 -
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 8,281 4,162.00 101.04 4,119 0.00 0.00 1400/01/25 309 2.248 میلیون 9.26 میلیارد - 4,119 8,281 8,281 8,281 0 0 0 999 28,365,115 8,281 4.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32,148 162,000 194,148 -
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 48,863 24,164.00 97.83 24,699 0.00 0.00 1400/01/25 11 43,224 1.04 میلیارد - 24,699 48,863 48,863 48,863 0 0 0 484 3,966,293 48,863 2.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 382 - 382 -
ولراز

لیزینگ رازی

سهام فرابورس 53,877 26,131.00 94.18 27,746 0.00 0.00 1400/01/22 262 800,901 22.22 میلیارد - 27,746 53,877 53,877 53,877 0 0 0 310 2,078,746 54,999 1.693 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - 100 -
معیار

سر. معیار صنعت پارس

سهام فرابورس 57,100 27,693.00 94.17 29,407 0.00 0.00 1400/01/25 3 655 18.88 میلیون - 29,407 57,144 54,385 57,144 7 89,646 57,144 4 7,552 57,144 1.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.661 میلیون - 2.511 میلیون 150,000
نتوس

پشم بافی توس

سهام فرابورس 21,523 10,425.00 93.94 11,098 0.00 0.00 1400/01/21 31 54,682 577.44 میلیون - 11,098 21,523 21,523 21,523 0 0 0 320 5,230,002 21,523 3.073 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ثعتما

سر. ساختمانی اعتماد گستر

سهام فرابورس 65,899 31,920.00 93.94 33,979 0.00 0.00 1400/01/25 1,707 5.34 میلیون 181.45 میلیارد - 33,979 65,899 65,899 65,899 0 0 0 243 1,799,957 65,899 2.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,455 - 1,455 -
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 52,835 25,329.00 92.09 27,506 0.00 0.00 1400/01/25 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 52,835 52,835 52,835 0 0 0 406 3,413,224 52,835 4.951 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,631 - 11,631 -
کهرام

بهسرام

سهام فرابورس 111,349 49,636.00 80.43 61,713 0.00 0.00 1400/01/25 43 82,147 5.26 میلیارد - 61,713 111,349 111,349 111,349 0 0 0 179 462,403 111,354 4.628 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 361 - 361 -
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 225,314 98,063.00 77.06 127,251 0.00 0.00 1400/01/25 390 242,849 30.9 میلیارد - 127,251 225,314 225,314 225,314 0 0 0 369 722,228 230,013 3.563 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 98 - 98 -
سفارود

فارسیت درود

سهام فرابورس 17,398 7,454.00 74.96 9,944 0.00 0.00 1400/01/25 360 2.777 میلیون 27.62 میلیارد - 9,944 17,398 17,398 17,398 0 0 0 212 2,102,633 17,398 1.203 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,660 - 12,660 -
فنرژی

گسترش صنایع آذرآب

سهام فرابورس 18,694 7,916.00 73.45 10,778 0.00 0.00 1400/01/25 21 110,766 1.17 میلیارد - 10,778 18,694 18,694 18,694 0 0 0 129 856,033 18,694 1.759 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,837 - 4,837 -
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 18,381 7,780.00 73.39 10,601 0.00 0.00 1400/01/25 104 496,051 5.11 میلیارد - 10,601 18,381 18,381 18,381 0 0 0 236 1,013,035 18,381 2.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 604,287 - 604,287 -
تملی809

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 374,296 155,448.00 71.03 218,848 0.00 0.00 1400/01/25 3 110 24.07 میلیون - 218,848 374,296 - - 3 192 374,296 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 740,592 302,078.00 68.89 438,514 0.00 0.00 1400/01/14 3 21 9.21 میلیون - 438,514 740,592 740,592 740,592 0 0 0 7 102 740,592 - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
ثجوان

تامین مسکن جوانان

سهام فرابورس 10,902 4,342.00 66.19 6,560 0.00 0.00 1400/01/25 227 1.013 میلیون 6.67 میلیارد - 6,560 10,902 10,902 10,902 0 0 0 71 1,250,681 10,902 16.744 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,000 - 13,000 -
وجامی

سر. جامی

سهام فرابورس 14,791 5,806.00 64.62 8,985 0.00 0.00 1400/01/25 121 1.271 میلیون 11.38 میلیارد - 8,985 14,791 14,791 14,791 0 0 0 140 2,333,902 14,791 2.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,689 - 8,689 -
پلاست

پلاستیران

سهام فرابورس 70,547 27,427.00 63.61 43,120 0.00 0.00 1400/01/25 11 6,608 276.51 میلیون - 43,120 70,547 70,547 70,547 0 0 0 281 712,024 69,141 2.484 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,320 - 3,320 -
تابا

تابان نیرو سپاهان

سهام فرابورس 55,099 20,977.00 61.48 34,122 0.00 0.00 1400/01/25 24 43,634 1.42 میلیارد - 34,122 55,099 55,099 55,099 0 0 0 341 1,321,170 55,099 2.116 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 153 - 153 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 760,441 287,784.00 60.89 472,657 0.00 0.00 1400/01/24 - - - - 472,657 760,441 760,441 760,441 0 0 0 7 133 760,441 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 88,879 33,396.00 60.19 55,483 0.00 0.00 1400/01/25 156 1.492 میلیون 82.79 میلیارد - 55,483 87,351 87,351 90,530 1 60 88,250 1 926 89,997 199.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73,151 15,000 34,640 53,511
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 9,049 3,365.00 59.20 5,684 0.00 0.00 1400/01/25 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 9,049 9,049 9,049 0 0 0 1 417 9,055 917.78 میلیارد - - - - - - - - - - 550,183 - 450,183 100,000
قیستو

قند بیستون

سهام فرابورس 17,079 6,209.00 57.12 10,870 0.00 0.00 1400/01/24 82 12.502 میلیون 191.28 میلیارد - 10,870 17,079 17,079 17,079 169 10,810,292 17,079 0 0 0 5.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 155,269 - 155,269 -
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 13,939 4,969.00 55.40 8,970 0.00 0.00 1400/01/14 26 535,873 4.7 میلیارد - 8,970 13,939 13,939 13,939 158 2,176,991 13,939 0 0 0 7.894 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.14 میلیون - 640,235 500,000
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 42,826 14,465.00 51.00 28,361 0.00 0.00 1400/01/25 1,202 3.359 میلیون 95.27 میلیارد - 28,361 45,009 42,826 45,009 0 0 0 152 1,249,857 42,826 1.702 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.166 میلیون - 3.166 میلیون -
گپارس

کارگزاران پارس

سهام فرابورس 200,315 67,014.00 50.27 133,301 0.00 0.00 1400/01/22 293 119,039 15.82 میلیارد - 133,301 200,315 200,315 200,315 0 0 0 130 170,010 204,495 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 155 - 155 -
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 239,670 79,973.00 50.08 159,697 0.00 0.00 1399/10/11 175 104,835 16.74 میلیارد - 159,697 239,670 239,670 239,670 747 965,276 239,670 15 25,580 239,670 18.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 281,622 100,000 311,622 70,000
شکف

کف

سهام فرابورس 110,587 36,446.00 49.16 74,141 0.00 0.00 1400/01/25 35 27,076 1.98 میلیارد - 74,141 102,081 102,081 110,587 1 250 103,539 50 119,173 104,891 18.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32,559 - 32,559 -
شتولی

تولی پرس

سهام فرابورس 33,375 10,558.00 46.27 22,817 0.00 0.00 1400/01/25 45 401,901 9.16 میلیارد - 22,817 33,375 33,375 33,997 0 0 0 64 216,534 34,185 5.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 47,083 - 47,083 -
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 174,396 55,126.00 46.22 119,270 0.00 0.00 1400/01/25 334 270,268 32.23 میلیارد - 119,270 174,396 174,396 174,396 0 0 0 217 904,474 174,396 24.908 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 60 - 60 -
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 8,567 2,500.00 41.21 6,067 0.00 0.00 1400/01/25 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 8,567 8,567 8,567 0 0 0 559 22,159,748 8,756 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 87,886 - 87,886 -
خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

سهام فرابورس 23,316 6,774.00 40.95 16,542 0.00 0.00 1400/01/25 88 603,206 10.23 میلیارد - 16,542 23,316 23,316 23,316 20 313,883 23,316 0 0 0 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,396 - 7,396 -
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 230,968 65,169.00 39.31 165,799 0.00 0.00 1400/01/25 43 14,547 2.35 میلیارد - 165,799 230,968 230,968 230,968 0 0 0 122 58,947 230,968 8.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,405 - 8,405 -