همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کابگن

آبگینه

سهام فرابورس 24,300 14,500.00 147.96 9,800 0.00 0.00 1403/04/27 4 5,629 55.16 میلیون - 9,800 24,300 24,300 24,300 32 1,738,900 9,800 0 0 0 920.22 میلیارد - - - - - - - - - - 5,629 - 5,629 -
بپردیس

بیمه پردیس

سهام فرابورس 1,224 724.00 144.80 500 0.00 0.00 1403/04/27 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - 500 1,223 1,223 1,224 0 0 0 0 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 59,600 32,094.00 116.68 27,506 0.00 0.00 12:25 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 59,600 59,600 59,600 1 275 21,650 2 4,122 21,750 3.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 649,621 - 649,621 -
وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سهام فرابورس 7,120 2,830.00 65.97 4,290 0.00 0.00 1403/04/27 6 122,490 551.08 میلیون - 4,290 7,150 7,120 7,170 248 6,603,450 13,580 0 0 0 12.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,337 - 12,337 -
چنوپا

نئوپان 22 بهمن

سهام فرابورس 35,400 13,150.00 59.10 22,250 0.00 0.00 12:29 43 244,340 5.24 میلیارد - 22,250 35,000 33,900 35,400 1 10,000 21,100 59 930,004 21,450 11.57 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 244,340 - 244,340 -
معیار

سر. معیار صنعت پارس

سهام فرابورس 5,380 1,668.00 44.94 3,712 0.00 0.00 10:20 45 258,000 985.04 میلیون - 3,712 5,380 5,380 5,380 34 4,822,191 3,818 0 0 0 5.568 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 258,000 - 20,000 238,000
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 3,622 1,055.00 41.10 2,567 0.00 0.00 12:26 57 1.494 میلیون 3.83 میلیارد - 2,567 3,622 3,622 3,622 2 219,764 2,575 1 5,556 2,590 17.012 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.075 میلیون 419,329 1.494 میلیون -
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 7,840 2,156.00 37.93 5,684 0.00 0.00 12:29 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 8,120 7,770 8,120 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون 2 میلیون -
غگز

گز سکه

سهام فرابورس 10,000 2,523.00 33.74 7,477 0.00 0.00 1403/04/24 29 349,364 2.61 میلیارد - 7,477 9,680 9,480 10,350 1 4,468 7,461 1 20,000 7,619 2.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 349,364 - 349,364 -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 15,980 3,540.00 28.46 12,440 0.00 0.00 1403/04/27 211 3.273 میلیون 40.72 میلیارد - 12,440 15,930 15,600 15,980 2 54,085 12,250 1 4,355 12,360 193.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 768,463 2.505 میلیون 3.248 میلیون 25,000
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 48,500 10,700.00 28.31 37,800 0.00 0.00 12:27 16 113,677 4.3 میلیارد - 37,800 48,700 48,400 49,650 1 2,395 39,000 1 1,500 39,650 113.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38,087 75,585 113,672 -
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,612 313.00 24.10 1,299 0.00 0.00 1403/04/27 117 4.792 میلیون 6.22 میلیارد - 1,299 1,550 1,550 1,612 1 50,423 1,288 2 17,239 1,299 24.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.582 میلیون 200,000 4.782 میلیون -
ثزاگرس

سر. توسعه و عمران زاگرس

سهام فرابورس 109,100 20,150.00 22.65 88,950 0.00 0.00 09:17 10 1,528 135.92 میلیون - 88,950 109,100 109,100 109,100 38 837,101 88,950 0 0 0 5.871 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,528 - 1,528 -
کایتا

ایتالران

سهام فرابورس 51,600 9,050.00 21.27 42,550 0.00 0.00 12:27 1 11,970 494.96 میلیون - 42,550 48,800 48,600 51,600 0 0 0 12 804,327 41,350 8.51 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11,970 11,970 -
استقلال

استقلال

سهام فرابورس 1,840 302.00 19.64 1,538 0.00 0.00 1403/05/01 92 1.013 میلیون 1.53 میلیارد - 1,538 1,840 1,840 1,840 2 56,028 1,513 4 3,059 1,550 16.597 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.01 میلیون - 708,634 301,030
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 13,000 2,030.00 18.51 10,970 0.00 0.00 1403/04/20 23 155,974 1.71 میلیارد - 10,970 13,310 12,700 13,310 2 24,990 10,880 2 20,500 10,980 65.543 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 155,974 - 136,974 19,000
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 908,000 140,240.00 18.27 767,760 0.00 0.00 11:36 2 200 153.55 میلیون - 767,760 906,960 906,960 908,000 2 400 765,840 1 100 775,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 4,870 663.00 15.76 4,207 0.00 0.00 12:29 30 996,541 4.11 میلیارد - 4,207 4,870 4,870 4,870 1 12,368 4,110 2 17,500 4,149 9.255 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 935,241 61,300 996,541 -
ثقزوی

عمران و سازندگی استان قزوین

سهام فرابورس 17,800 2,270.00 14.62 15,530 0.00 0.00 12:27 15 39,456 630.51 میلیون - 15,530 17,000 17,000 17,800 14 280,327 15,980 0 0 0 3.106 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 39,456 - 39,456 -
اونیکس

اونیکس

صندوق فرابورس 12,853 1,526.00 13.47 11,327 0.00 0.00 14:59 133 2.321 میلیون 26.29 میلیارد - 11,327 12,851 12,851 12,860 148 141,791,061 11,327 10 4,878,911 11,328 - - - - - - - - - - - 2.242 میلیون 76,454 2.088 میلیون 230,416
اخزا103

اسناد خزانه-م3بودجه01-040520

اوراق فرابورس 755,000 82,520.00 12.27 672,480 0.00 0.00 12:45 1 200 134.5 میلیون - 672,480 755,000 755,000 755,000 1 300 674,250 2 2,500 679,990 - - - - - - - - - - - 200 - - 200
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 944,890 102,120.00 12.12 842,770 0.00 0.00 14:06 8 94,700 79.81 میلیارد - 842,770 939,630 939,630 949,390 1 300 840,780 1 300 846,860 - - - - - - - - - - - - 94,700 3,600 91,100
رابین

رابین

صندوق فرابورس 14,702 1,586.00 12.09 13,116 0.00 0.00 14:59 124 4.364 میلیون 57.24 میلیارد - 13,116 14,702 14,702 14,703 62 61,723,471 13,116 16 9,499,737 13,117 - - - - - - - - - - - 1.088 میلیون 3.277 میلیون 4.164 میلیون 200,263
ساحل

ساحل

صندوق فرابورس 15,789 1,685.00 11.95 14,104 0.00 0.00 14:38 19 2.916 میلیون 41.13 میلیارد - 14,104 15,788 15,788 15,794 1 47,203,859 14,104 1 19,890,411 14,105 - - - - - - - - - - - 119,983 2.796 میلیون 2.807 میلیون 109,589
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 19,399 2,070.00 11.95 17,329 0.00 0.00 14:59 257 7.09 میلیون 122.87 میلیارد - 17,329 19,398 19,393 19,399 203 201,833,860 17,329 3 30,098,537 17,330 - - - - - - - - - - - 3.452 میلیون 3.639 میلیون 3.856 میلیون 3.234 میلیون
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 20,127 2,146.00 11.93 17,981 0.00 0.00 14:58 59 979,573 17.61 میلیارد - 17,981 20,128 20,127 20,128 1 9,659,377 17,980 1 3,196,238 17,982 - - - - - - - - - - - 638,950 340,623 431,173 548,400
فاخر

فاخر

صندوق فرابورس 13,059 1,390.00 11.91 11,669 0.00 0.00 14:53 21 9.812 میلیون 114.5 میلیارد - 11,669 13,058 13,058 13,059 78 95,316,017 11,669 27 24,365,061 11,670 - - - - - - - - - - - 648,814 9.163 میلیون 27,165 9.785 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 64,611 6,877.00 11.91 57,734 0.00 0.00 14:58 199 2.26 میلیون 130.5 میلیارد - 57,734 64,611 64,611 64,612 10 8,704,748 57,734 3 563,508 57,735 - - - - - - - - - - - 623,866 1.637 میلیون 1.775 میلیون 485,741
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 921,480 98,000.00 11.90 823,480 0.00 0.00 14:41 9 55,100 45.37 میلیارد - 823,480 921,000 921,000 921,510 1 100 825,000 1 1,500 826,000 - - - - - - - - - - - 30,100 25,000 5,100 50,000
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 960,120 101,850.00 11.87 858,270 0.00 0.00 11:43 12 165,800 142.3 میلیارد - 858,270 959,250 959,250 960,120 1 200 858,020 2 20,800 860,000 - - - - - - - - - - - 900 164,900 - 165,800
اعتبار

اعتبار

صندوق فرابورس 15,110 1,598.00 11.83 13,512 0.00 0.00 14:59 83 6.18 میلیون 83.5 میلیارد - 13,512 15,109 15,109 15,120 27 16,622,069 13,512 5 4,904,930 13,513 - - - - - - - - - - - 3.343 میلیون 2.836 میلیون 4.386 میلیون 1.794 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 15,830 1,674.00 11.83 14,156 0.00 0.00 14:59 999 35.284 میلیون 499.48 میلیارد - 14,156 15,829 15,829 15,830 201 195,820,337 14,156 90 51,950,030 14,157 - - - - - - - - - - - 11.545 میلیون 23.739 میلیون 26.482 میلیون 8.802 میلیون
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 882,960 93,120.00 11.79 789,840 0.00 0.00 14:45 6 4,700 3.71 میلیارد - 789,840 878,000 878,000 882,960 1 200 790,000 1 100 792,800 - - - - - - - - - - - 500 4,200 1,800 2,900
یارا

یارا

صندوق فرابورس 18,517 1,953.00 11.79 16,564 0.00 0.00 14:59 21 1.165 میلیون 19.3 میلیارد - 16,564 18,516 18,516 18,517 3 5,062,553 16,563 1 926,031 16,564 - - - - - - - - - - - 1.07 میلیون 94,848 1.081 میلیون 84,374
آوند

آوند

صندوق فرابورس 15,834 1,669.00 11.78 14,165 0.00 0.00 14:59 829 21.771 میلیون 308.4 میلیارد - 14,165 15,833 15,833 15,834 8 197,222,201 14,165 1 46,556,354 14,166 - - - - - - - - - - - 16.531 میلیون 4.16 میلیون 7.275 میلیون 13.417 میلیون
پایا

پایا

صندوق فرابورس 14,737 1,552.00 11.77 13,185 0.00 0.00 14:57 15 1.206 میلیون 15.9 میلیارد - 13,185 14,737 14,737 14,738 73 70,183,320 13,185 5 1,464,460 13,186 - - - - - - - - - - - 326,202 879,703 932,114 273,791
طلوع

طلوع

صندوق فرابورس 42,325 4,449.00 11.75 37,876 0.00 0.00 14:57 14 37,378 1.42 میلیارد - 37,876 42,325 42,323 42,325 20 19,983,106 37,876 6 6,000,000 37,878 - - - - - - - - - - - 4,173 33,205 33,205 4,173
نشان

نشان

صندوق فرابورس 16,501 1,732.00 11.73 14,769 0.00 0.00 14:59 1 1 14,769 - 14,769 16,502 16,501 16,502 5 5,000,000 14,768 3 2,006,843 14,769 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
آلا

آلا

صندوق فرابورس 13,187 1,377.00 11.66 11,810 0.00 0.00 14:59 88 7.46 میلیون 88.1 میلیارد - 11,810 13,186 13,186 13,187 20 19,540,262 11,810 14 3,996,576 11,811 - - - - - - - - - - - 3.248 میلیون 4.211 میلیون 1.532 میلیون 5.928 میلیون
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 13,110 1,369.00 11.66 11,741 0.00 0.00 14:59 11 113,587 1.33 میلیارد - 11,741 13,110 13,109 13,110 100 100,000,000 11,740 20 20,000,000 11,741 - - - - - - - - - - - 69,787 43,800 49,719 63,868
کاج

کاج

صندوق فرابورس 15,323 1,599.00 11.65 13,724 0.00 0.00 14:55 54 6.105 میلیون 83.78 میلیارد - 13,724 15,322 15,322 15,323 2 120,198,952 13,724 17 15,545,826 13,725 - - - - - - - - - - - 1.624 میلیون 4.445 میلیون 750,127 5.319 میلیون
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 16,488 1,719.00 11.64 14,769 0.00 0.00 14:59 678 9.883 میلیون 145.96 میلیارد - 14,769 16,487 16,487 16,488 47 2,421,837 14,769 12 2,243,472 14,770 - - - - - - - - - - - 8.904 میلیون 917,689 9.722 میلیون 99,977
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 11,629 1,211.00 11.62 10,418 0.00 0.00 14:49 35 11.564 میلیون 120.47 میلیارد - 10,418 11,629 11,628 11,629 42 40,463,550 10,418 13 11,137,660 10,419 - - - - - - - - - - - 22,440 11.541 میلیون 1.564 میلیون 10 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 73,213 7,612.00 11.60 65,601 0.00 0.00 14:59 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 73,212 73,212 73,213 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
سام

سام

صندوق فرابورس 11,165 1,158.00 11.57 10,007 0.00 0.00 14:55 113 28.094 میلیون 281.14 میلیارد - 10,007 11,164 11,164 11,165 1 15,000,000 10,007 4 9,607,834 10,008 - - - - - - - - - - - 1.199 میلیون 26.895 میلیون 17.789 میلیون 10.304 میلیون
رشد

رشد

صندوق فرابورس 11,381 1,176.00 11.52 10,205 0.00 0.00 12:44 14 593,253 6.05 میلیارد - 10,205 11,379 11,379 11,381 3 19,502,721 10,205 5 10,021,010 10,207 - - - - - - - - - - - 95,383 497,870 513,581 79,672
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 14,455 1,492.00 11.51 12,963 0.00 0.00 14:58 50 948,155 12.29 میلیارد - 12,963 14,454 14,454 14,455 15 14,626,622 12,963 17 16,688,684 12,964 - - - - - - - - - - - 574,777 319,378 460,189 433,966
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 14,993 1,544.00 11.48 13,449 0.00 0.00 14:59 321 16.461 میلیون 221.39 میلیارد - 13,449 14,992 14,992 14,993 2 200,000,204 13,449 22 20,397,790 13,450 - - - - - - - - - - - 4.615 میلیون 11.831 میلیون 12.324 میلیون 4.123 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 37,764 3,882.00 11.46 33,882 0.00 0.00 14:52 43 5.468 میلیون 185.25 میلیارد - 33,882 37,763 37,763 37,764 1 49,758,578 33,881 1 24,808,358 33,882 - - - - - - - - - - - 66,117 5.401 میلیون 145,857 5.322 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 19,052 1,950.00 11.40 17,102 0.00 0.00 14:59 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 19,052 19,052 19,054 6 107,373,281 17,102 11 3,158,640 17,103 - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 866,110 88,090.00 11.32 778,020 0.00 0.00 11:55 2 10,100 7.86 میلیارد - 778,020 866,000 866,000 866,110 2 29,000 778,020 1 100 781,890 - - - - - - - - - - - - 10,100 100 10,000
اخزا104

اسنادخزانه-م4بودجه01-040917

اوراق فرابورس 690,000 69,900.00 11.27 620,100 0.00 0.00 14:56 5 16,400 10.17 میلیارد - 620,100 690,000 690,000 692,000 2 39,000 620,010 1 25,000 626,000 - - - - - - - - - - - 16,400 - 200 16,200
اخزا101

اسناد خزانه-م1بودجه01-040326

اوراق فرابورس 785,500 79,470.00 11.26 706,030 0.00 0.00 12:33 8 8,200 5.79 میلیارد - 706,030 788,800 784,510 788,990 1 30,000 705,410 1 2,500 708,500 - - - - - - - - - - - 1,600 6,600 100 8,100
اخزا107

اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

اوراق فرابورس 725,000 72,250.00 11.07 652,750 0.00 0.00 14:24 9 320,400 209.14 میلیارد - 652,750 721,040 721,040 725,000 1 300 646,010 1 25,000 654,890 - - - - - - - - - - - - 320,400 - 320,400
درین

درین

صندوق فرابورس 14,089 1,390.00 10.95 12,699 0.00 0.00 14:28 3 20,570 261.22 میلیون - 12,699 14,089 14,089 14,090 1 979,430 12,699 4 1,704,225 12,700 - - - - - - - - - - - - 15,270 15,270 -
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 21,476 2,110.00 10.90 19,366 0.00 0.00 14:59 384 5.877 میلیون 113.82 میلیارد - 19,366 21,475 21,475 21,476 113 106,550,609 19,366 13 9,060,683 19,367 - - - - - - - - - - - 3.774 میلیون 2.078 میلیون 4.915 میلیون 937,423
اخزا105

اسنادخزانه-م5بودجه01-041015

اوراق فرابورس 677,500 66,490.00 10.88 611,010 0.00 0.00 13:23 3 28,000 17.11 میلیارد - 611,010 681,590 677,500 681,590 1 42,000 611,510 1 100 616,940 - - - - - - - - - - - - 28,000 - 28,000
اخزا108

اسنادخزانه-م8بودجه01-040728

اوراق فرابورس 716,060 70,170.00 10.86 645,890 0.00 0.00 14:54 8 30,600 19.76 میلیارد - 645,890 715,000 715,000 716,500 1 1,000 617,030 1 300 652,700 - - - - - - - - - - - 3,000 27,600 200 30,400
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 24,337 2,374.00 10.81 21,963 0.00 0.00 14:43 10 54,589 1.2 میلیارد - 21,963 24,335 24,335 24,337 5 4,948,572 21,963 4 35,484 21,964 - - - - - - - - - - - 3,161 51,428 54,589 -
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 985,300 92,370.00 10.34 892,930 0.00 0.00 14:40 1 30,000 26.79 میلیارد - 892,930 984,000 985,000 985,360 1 400 877,640 1 600 892,900 - - - - - - - - - - - 30,000 - - 30,000
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 20,061 1,819.00 9.97 18,242 0.00 0.00 14:55 54 699,314 12.76 میلیارد - 18,242 20,060 20,060 20,061 2 49,840,364 18,242 3 10,004,742 18,243 - - - - - - - - - - - 161,294 537,820 546,811 152,303
بازده

بازده

صندوق فرابورس 14,573 1,321.00 9.97 13,252 0.00 0.00 13:58 12 204,894 2.72 میلیارد - 13,252 14,571 14,571 14,573 4 2,151,000 13,259 1 52,027 13,260 - - - - - - - - - - - 169,235 35,659 36,159 168,735
پتروما

پتروما

صندوق فرابورس 16,446 1,478.00 9.87 14,968 0.00 0.00 11:18 10 335,601 5.02 میلیارد - 14,968 16,432 16,342 16,480 1 100,000 14,839 1 100,000 14,929 - - - - - - - - - - - 334 335,267 330,031 5,570
غبهار

کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان

سهام فرابورس 18,970 1,630.00 9.40 17,340 0.00 0.00 12:20 59 315,518 5.47 میلیارد - 17,340 18,970 18,970 18,970 2 11,549 17,030 2 2,477 17,440 6.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 297,518 18,000 315,518 -
شلیا

مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 7,570 650.00 9.39 6,920 0.00 0.00 1403/05/01 10 111,534 750.62 میلیون - 6,920 7,570 7,570 7,570 0 0 0 29 3,102,677 6,720 3.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 111,534 - 111,534 -
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 2,270 194.00 9.34 2,076 0.00 0.00 1403/04/23 342 13.419 میلیون 27.86 میلیارد - 2,076 2,250 2,220 2,270 1 20,000 1,851 1 15,000 2,123 8.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.209 میلیون 209,867 13.1 میلیون 318,992
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 4,128 349.00 9.24 3,779 0.00 0.00 12:29 20 328,302 1.24 میلیارد - 3,779 4,128 4,001 4,128 1 2,324 3,762 1 10,000 3,849 18.895 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 111,119 210,376 321,495 -
گنجین

گنجینه یکم آوید

صندوق فرابورس 23,227 1,877.00 8.79 21,350 0.00 0.00 12:26 4 1,356 28.95 میلیون - 21,350 23,227 23,227 23,233 2 499,962 21,348 1 499,532 21,354 - - - - - - - - - - - 768 588 888 468
آسام

آرمان سپهر آشنا

صندوق فرابورس 26,900 1,930.00 7.73 24,970 0.00 0.00 11:46 4 1,857 46.37 میلیون - 24,970 26,634 26,630 26,900 3 195 24,974 2 2,232 25,270 - - - - - - - - - - - 1,857 - 1,857 -
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 136,120 9,729.00 7.70 126,391 0.00 0.00 12:29 546 1.477 میلیون 186.66 میلیارد - 126,391 136,050 136,050 138,000 1 196 126,363 1 313 126,364 - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون 16,570 1.45 میلیون 25,579
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 23,989 1,688.00 7.57 22,301 0.00 0.00 12:28 48 540,411 12.05 میلیارد - 22,301 24,095 23,721 24,095 1 30 22,300 1 1,389 22,309 - - - - - - - - - - - 8,771 531,640 331,946 208,465
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 317,000 21,599.00 7.31 295,401 0.00 0.00 11:39 6 1,059 312.83 میلیون - 295,401 315,090 315,090 317,250 2 2,245 294,618 2 2,443 297,578 - - - - - - - - - - - 552 507 1,007 52
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,850 860.00 7.17 12,750 760.00 6.34 12:29 1,065 5.765 میلیون 87.28 میلیارد 10,431.45 11,990 12,580 12,440 13,050 1 277 14,980 1 9,762 14,990 18.168 هزار میلیارد 18.789 میلیون 7.863 میلیون 1.2 میلیون 4.833 میلیون 3.03 میلیون 2.028 میلیون 484,378 28.81 4.62 6.88 5.683 میلیون 78,000 5.761 میلیون -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 8,980 590.00 7.03 9,050 660.00 7.87 1403/04/27 9 26,466 188.68 میلیون 10,709.57 8,390 9,200 8,740 9,210 1 1,500 7,150 2 71,330 7,200 44.206 هزار میلیارد 73.096 میلیون 37.431 میلیون 6.2 میلیون 19.218 میلیون 18.213 میلیون 32.744 میلیون 9.259 میلیون 5.82 2.96 1.65 26,466 - 26,466 -
بازرگام

پست پیشگامان بادپا

سهام فرابورس 9,630 630.00 7.00 9,000 0.00 0.00 1403/04/27 39 2.339 میلیون 21.05 میلیارد - 9,000 9,960 9,630 9,960 8 1,270,617 9,000 1 1,000 9,150 27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.139 میلیون 2.139 میلیون -
دانیک

دانیک

صندوق فرابورس 11,211 721.00 6.87 10,490 0.00 0.00 14:10 1 10,437 109.48 میلیون - 10,490 11,259 11,160 11,305 1 5,000 10,405 2 8,890 10,490 - - - - - - - - - - - 10,437 - 10,437 -
ثروتم

ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 152,660 9,631.00 6.73 143,029 0.00 0.00 09:04 3 3,100 443.39 میلیون - 143,029 152,660 152,660 152,660 1 17 142,800 1 300 143,000 - - - - - - - - - - - 7 3,093 3,100 -
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 16,200 990.00 6.51 16,410 1,200.00 7.89 12:29 165 4.201 میلیون 42.27 میلیارد 6,907.93 15,210 16,000 15,910 16,540 1 500 70,000 0 0 0 25.15 هزار میلیارد 47.639 میلیون 7.13 میلیون 2.5 میلیون 3.839 میلیون 3.291 میلیون 9.445 میلیون 647,820 67.61 13.31 4.64 4.201 میلیون - 1.841 میلیون 2.361 میلیون
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 15,550 940.00 6.43 14,610 0.00 0.00 09:40 1 4,000 56.72 میلیون - 14,610 15,550 15,550 15,550 0 0 0 5 15,119 14,180 20.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000 -
ثمین

ثمین

صندوق فرابورس 21,200 1,273.00 6.39 19,927 0.00 0.00 12:26 5 10,037 200.01 میلیون - 19,927 21,090 20,840 21,348 1 559 19,912 1 4,531 20,137 - - - - - - - - - - - 1,873 8,164 10,037 -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 5,660 320.00 5.99 5,650 310.00 5.81 12:29 1,069 5.806 میلیون 44.37 میلیارد 7,596.17 5,340 5,420 5,420 5,660 6 65,854 7,610 1 36 7,620 11.46 هزار میلیارد 12.731 میلیون 7.075 میلیون 1.5 میلیون 4.406 میلیون 2.669 میلیون 10.426 میلیون 367,105 22.68 3.12 0.8 5.755 میلیون 35,604 5.79 میلیون -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 19,650 1,110.00 5.99 19,450 910.00 4.91 12:29 62 98,482 2.3 میلیارد 6,367.07 18,540 19,000 18,530 19,650 2 11,887 23,150 4 2,819 23,250 14.04 هزار میلیارد 14.102 میلیون 4.562 میلیون 600,000 1.934 میلیون 2.628 میلیون 5.749 میلیون 1.326 میلیون 9.17 4.63 2.12 96,309 2,173 98,482 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,080 400.00 5.99 7,040 360.00 5.39 1403/04/27 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 24,785.96 6,680 6,630 6,630 7,080 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 71.562 میلیون 16.007 میلیون 10.5 میلیون 1.422 میلیون 14.585 میلیون 4.127 میلیون 3.724 میلیون 18.83 4.81 17 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,320 300.00 5.98 5,300 280.00 5.58 12:29 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 14,956.81 5,020 5,000 5,000 5,320 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.443 میلیون 1.82 میلیون 1.1 میلیون 491,717 1.328 میلیون 1.088 میلیون 309,494 19.23 4.49 5.47 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 2,657 150.00 5.98 2,650 143.00 5.70 12:29 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 37,191.36 2,507 2,578 2,516 2,657 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 18.992 میلیون 11.035 میلیون 5.166 میلیون 4.992 میلیون 6.042 میلیون 9.727 میلیون 460,188 30.42 2.32 1.44 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
فرود

فولاد شاهرود

سهام فرابورس 3,686 208.00 5.98 3,610 132.00 3.80 12:29 176 1.762 میلیون 7.39 میلیارد 21,779.65 3,478 3,550 3,462 3,686 2 41,581 4,191 2 13,179 4,200 22.664 هزار میلیارد 27.717 میلیون 13.651 میلیون 5.4 میلیون 6.883 میلیون 6.768 میلیون 28.245 میلیون 2.24 میلیون 9.31 3.08 0.74 1.635 میلیون 126,825 1.762 میلیون -
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 4,144 234.00 5.98 4,104 194.00 4.96 12:29 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 6,329 3,910 3,870 3,870 4,144 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 44.154 میلیون 23.249 میلیون 8.471 میلیون 9.999 میلیون 13.25 میلیون 7.866 میلیون 4.921 میلیون 6.94 2.58 4.34 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 4,271 241.00 5.98 4,240 210.00 5.21 12:29 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 40,068.35 4,030 4,147 4,072 4,271 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 81.048 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 5.59 1.4 0.54 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 4,855 274.00 5.98 4,812 231.00 5.04 12:29 128 1.383 میلیون 10.01 میلیارد 33,034.94 4,581 4,645 4,596 4,855 6 158,258 7,230 1 12,000 7,250 8.109 هزار میلیارد 9.172 میلیون 4.438 میلیون 1.6 میلیون 1.707 میلیون 2.731 میلیون 10.644 میلیون 846,424 8.82 2.73 0.7 277,113 1.106 میلیون 1.383 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 113,550 6,400.00 5.97 113,550 6,400.00 5.97 12:29 234 105,282 13.16 میلیارد 3,734.67 107,150 113,550 113,400 113,550 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 401.589 میلیون 167.85 میلیون 2.4 میلیون 146.109 میلیون 21.741 میلیون 258.735 میلیون 13.255 میلیون 19.27 11.75 0.99 10,458 94,783 88,339 16,902
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 10,120 570.00 5.97 10,110 560.00 5.86 12:29 333 1.234 میلیون 12.91 میلیارد 29,851.52 9,550 10,120 9,660 10,120 2 5,987 10,380 1 1,000 10,430 34.028 هزار میلیارد 56.763 میلیون 83.618 میلیون 3.25 میلیون 28.845 میلیون 54.773 میلیون 41.803 میلیون 5.625 میلیون 4.96 0.51 0.67 1.143 میلیون 89,084 1.233 میلیون -
اکسیژن

اکسیژن

صندوق فرابورس 14,200 800.00 5.97 13,400 0.00 0.00 09:23 1 12,380 165.89 میلیون - 13,400 14,360 14,200 14,380 1 1,000 13,410 5 202,186 13,700 - - - - - - - - - - - 12,380 - 12,380 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 3,034 171.00 5.97 3,026 163.00 5.69 11:52 35 366,517 1.51 میلیارد 26,141.93 2,863 2,900 2,899 3,034 1 6,176 4,102 1 45,000 4,155 47.219 هزار میلیارد 45.516 میلیون 32.457 میلیون 11.5 میلیون 11.12 میلیون 21.338 میلیون 7.04 میلیون 5.418 میلیون 6.35 1.61 4.89 366,517 - 366,517 -
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 8,540 480.00 5.96 8,330 270.00 3.35 12:29 117 344,723 3.27 میلیارد 6,225.6 8,060 8,030 7,970 8,540 1 150 9,420 2 49,705 9,430 7.384 هزار میلیارد 8.582 میلیون 3.039 میلیون 778,872 2.608 میلیون 430,891 9.45 میلیون 374,321 15.96 13.86 0.63 302,040 42,683 294,723 50,000
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 1,781 100.00 5.95 1,762 81.00 4.82 1403/05/01 151 1.325 میلیون 2.91 میلیارد 17,361.87 1,681 1,645 1,640 1,781 1 497 2,177 2 80,910 2,190 10.468 هزار میلیارد 13.949 میلیون 11.277 میلیون 5.07 میلیون 5.061 میلیون 6.215 میلیون 4.886 میلیون 606,450 14.66 1.43 1.82 1.322 میلیون - 1.02 میلیون 302,097
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,950 670.00 5.94 11,940 660.00 5.85 12:14 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 8,911.23 11,280 11,950 11,710 11,950 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 19.212 میلیون 9.43 میلیون 1.05 میلیون 7.504 میلیون 1.926 میلیون 5.235 میلیون 968,751 12.09 6.08 2.25 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,930 500.00 5.93 8,880 450.00 5.34 12:29 904 10.059 میلیون 111.48 میلیارد 14,875.51 8,430 8,620 8,540 8,930 0 0 0 194 16,101,403 10,970 19.944 هزار میلیارد 23.734 میلیون 10.7 میلیون 1.8 میلیون 9.73 میلیون 970,634 6.002 میلیون -491,706 -28.48 14.43 2.33 8.483 میلیون 1.577 میلیون 10.059 میلیون -
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 44,800 2,500.00 5.91 44,600 2,300.00 5.44 12:29 664 46,192 8.78 میلیارد 3,469.99 42,300 42,400 42,400 44,800 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 76.678 میلیون 19.926 میلیون 1.427 میلیون 16.8 میلیون 3.126 میلیون 15.612 میلیون 6.561 میلیون 9.14 19.15 3.84 31,364 14,600 37,090 8,874
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 6,860 380.00 5.86 6,840 360.00 5.56 12:29 105 370,136 6.41 میلیارد 8,519.42 6,480 6,650 6,570 6,860 1 50,000 17,350 1 6,488 17,510 11.008 هزار میلیارد 12.501 میلیون 5.898 میلیون 1.115 میلیون 4.217 میلیون 1.682 میلیون 15.09 میلیون 728,094 11.38 4.93 0.56 370,136 - 370,136 -
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 5,610 310.00 5.85 5,580 280.00 5.28 12:28 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 12,011.01 5,300 5,400 5,400 5,610 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 12.826 میلیون 6.528 میلیون 1.788 میلیون 3.623 میلیون 2.905 میلیون 9.555 میلیون 750,729 12.26 3.17 0.96 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221