همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد43

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0205

اوراق فرابورس 940,000 0.00 0.00 940,000 0.00 0.00 1399/08/7 1 2,000 1.88 میلیارد - - 940,000 940,000 940,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اخزا720

اسناد خزانه-م20بودجه97-000324

اوراق فرابورس 897,004 0.00 0.00 904,784 7,781.00 0.87 1399/08/7 2 478 432.49 میلیون - 897,003 912,500 897,004 912,500 0 19,762 871,408 1 - - - - - - - - - - - - - 240 238 240 238
اخزا718

اسناد خزانه-م18بودجه97-000525

اوراق فرابورس 871,504 0.00 0.00 871,479 462.00 0.05 1399/08/7 8 67,325 58.67 میلیارد - 871,017 871,489 871,400 871,522 6 10,000 871,200 1 5,306 900,000 - - - - - - - - - - - - 67,325 - 67,325
اخزا716

اسناد خزانه-م16بودجه97-000407

اوراق فرابورس 889,321 0.00 0.00 889,322 527.00 0.06 1399/08/7 10 70,506 62.7 میلیارد - 888,795 889,317 889,000 889,401 1 15,000 889,321 1 158 923,234 - - - - - - - - - - - 239 70,267 506 70,000
اخزا713

اسناد خزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 872,501 0.00 0.00 872,284 2,745.00 0.32 1399/08/7 9 6,616 5.77 میلیارد - 869,539 869,997 869,997 879,999 1 16,444 870,008 1 399 879,000 - - - - - - - - - - - 3,060 3,556 3,109 3,507
اخزا704

اسناد خزانه-م4بودجه97-991022

اوراق فرابورس 975,000 0.00 0.00 975,099 984.00 0.10 1399/08/7 4 61 59.48 میلیون - 974,115 975,001 975,000 976,000 1 10 972,000 1 2,451 975,000 - - - - - - - - - - - 61 - 12 49
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 4,248 0.00 0.00 4,380 90.00 2.01 1399/08/7 258 1.789 میلیون 7.6 میلیارد - 4,470 4,247 4,247 4,369 1 28,500 4,248 3 1,500 4,358 4.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.739 میلیون 50,000 1.788 میلیون 1,199
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,350 0.00 0.00 13,780 21.00 0.15 1399/08/7 3,017 9.164 میلیون 126.27 میلیارد 3,037.41 13,801 13,250 13,160 14,370 5 6,558 14,360 3 68,564 14,360 159.41 هزار میلیارد 158.564 میلیون 57.38 میلیون 10 میلیون 20.764 میلیون 36.616 میلیون 21.232 میلیون 20.642 میلیون 6.68 3.76 6.49 6.915 میلیون 2.249 میلیون 9.004 میلیون 160,351
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 14,051 0.00 0.00 14,447 0.00 0.00 1399/07/30 4,072 40.327 میلیون 582.63 میلیارد 9,903.57 14,447 14,700 14,050 14,740 5 8,490 14,090 5 20,566 14,090 144.47 هزار میلیارد 401.511 میلیون 264.805 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.984 میلیون 2.679 میلیون - - - 39.917 میلیون 410,000 36.165 میلیون 4.163 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 6,434 0.00 0.00 6,737 35.00 0.52 1399/08/7 113 821,300 5.28 میلیارد 7,268.14 6,772 6,434 6,434 6,434 284 8,000 6,434 1 5.296 میلیون 6,434 26.779 هزار میلیارد 72.717 میلیون 52.215 میلیون 1.5 میلیون 44.458 میلیون 7.757 میلیون 25.666 میلیون 3.16 میلیون 8.94 3.64 1.11 521,300 300,000 821,300 -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 6,808 0.00 0.00 7,146 20.00 0.28 1399/08/7 22 385,540 2.62 میلیارد 17,524.55 7,166 6,808 6,808 6,808 185 - - 0 3.192 میلیون 6,808 4.317 هزار میلیارد 5.434 میلیون 1.879 میلیون 600,000 1.146 میلیون 732,815 342,072 117,982 36.35 5.85 12.53 85,540 300,000 385,540 -
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 5,946 0.00 0.00 6,128 1.00 0.02 1399/08/7 9 13,534 80.47 میلیون - 6,129 5,946 5,946 5,946 101 - - 0 2.252 میلیون 5,946 3.689 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,534 - 13,534 -
اخزا721

اسناد خزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 848,688 0.00 0.00 848,157 646.00 0.08 1399/08/7 17 103,678 87.94 میلیارد - 847,511 847,688 847,600 848,688 1 120 611,111 1 1,673 848,688 - - - - - - - - - - - 3,694 99,984 864 102,814
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 9,121 0.00 0.00 9,550 51.00 0.53 1399/08/7 27 558,190 5.09 میلیارد 20,673.7 9,601 9,121 9,121 9,121 305 - - 0 6.954 میلیون 9,121 7.682 هزار میلیارد 9.081 میلیون 2.898 میلیون 800,000 1.441 میلیون 1.456 میلیون 1.711 میلیون 600,249 12.73 5.25 4.46 58,190 500,000 558,190 -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 20,846 0.00 0.00 21,889 54.00 0.25 1399/08/7 64 112,037 2.34 میلیارد 1,750.58 21,943 20,846 20,846 20,846 349 20,000 20,846 1 2.003 میلیون 20,846 8.82 هزار میلیارد 9.137 میلیون 2.432 میلیون 400,000 381,635 2.051 میلیون 1.824 میلیون 1.791 میلیون 4.89 4.27 4.8 112,037 - 112,037 -
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 16,892 0.00 0.00 16,631 143.00 0.87 1399/08/7 1,048 6.005 میلیون 99.87 میلیارد - 16,488 16,500 16,500 16,900 4 300 16,891 1 42,169 16,899 254.745 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.008 میلیون 1.997 میلیون 5.205 میلیون 800,000
وکادو

تکادو

سهام فرابورس 16,952 0.00 0.00 17,450 26.00 0.15 1399/08/7 23 56,969 965.74 میلیون - 17,476 16,952 16,952 16,952 226 - - 0 2.342 میلیون 16,952 14.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 56,969 - 56,969 -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 7,892 0.00 0.00 7,952 101.00 1.25 1399/08/7 72 3.92 میلیون 30.94 میلیارد - 8,053 7,892 7,892 7,892 4138 - - 0 289.112 میلیون 7,892 128.678 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 120,223 3.8 میلیون 3.92 میلیون -
وشمال

سر. توسعه شمال

سهام فرابورس 108,390 0.00 0.00 111,189 553.00 0.49 1399/08/7 44 29,323 3.18 میلیارد - 111,742 108,390 108,390 108,390 662 - - 0 2.326 میلیون 108,390 13.708 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29,323 - 29,323 -
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 15,912 0.00 0.00 16,400 4.00 0.02 1399/08/7 2 10,403 165.53 میلیون - 16,404 15,912 15,912 15,912 182 - - 0 3.06 میلیون 15,912 56.904 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,403 - 10,403 -
وسرمد

بیمه سرمد

سهام فرابورس 5,683 0.00 0.00 5,561 37.00 0.66 1399/08/7 221 1.484 میلیون 8.18 میلیارد - 5,598 5,700 5,431 5,700 1 5,000 5,458 1 1,000 5,687 14.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.083 میلیون 400,522 1.396 میلیون 88,415
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 12,198 0.00 0.00 11,867 172.00 1.47 1399/08/7 92,007 220.8 میلیون 2.62 هزار میلیارد 2,917.87 11,695 11,600 11,210 12,260 34 58,874 12,200 18 60,170 12,200 396.39 هزار میلیارد 402.265 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 9.59 5.62 9.57 220.537 میلیون 263,799 220.151 میلیون 649,798
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 9,800 0.00 0.00 9,998 0.00 0.00 1399/07/30 3,243 18.005 میلیون 180.01 میلیارد 5,551.81 9,998 10,000 9,700 10,360 9 18,017 9,800 7 18,672 9,800 12.997 هزار میلیارد 13.891 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون - - - 17.68 میلیون 325,000 17.973 میلیون 32,000
وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سهام فرابورس 4,283 0.00 0.00 4,159 0.00 0.00 1399/08/7 3 3,900 16.7 میلیون - 4,159 4,283 4,283 4,283 0 4.364 میلیون 4,283 106 - - 2.078 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,900 - 3,900 -
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 22,648 0.00 0.00 22,650 698.00 2.99 1399/08/7 236 1.3 میلیون 29.44 میلیارد - 23,348 22,648 22,648 22,982 2 366,015 22,648 5 100,000 22,648 2.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 994,653 305,000 1.3 میلیون -
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 14,804 0.00 0.00 15,255 6.00 0.04 1399/08/7 4 16,405 242.86 میلیون - 15,261 14,804 14,804 14,804 452 - - 0 18.695 میلیون 14,804 45.846 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,405 - 16,405 -
اخزا722

اسناد خزانه-م22بودجه97-000428

اوراق فرابورس 884,000 0.00 0.00 883,929 802.00 0.09 1399/08/7 10 90,422 79.93 میلیارد - 883,127 883,975 883,800 900,000 1 5,000 883,500 1 920 900,000 - - - - - - - - - - - 50 90,372 10 90,412
اخزا804

اسناد خزانه-م4بودجه98-000421

اوراق فرابورس 887,010 0.00 0.00 887,122 594.00 0.07 1399/08/7 26 55,239 49 میلیارد - 886,528 886,916 886,916 888,990 1 9,347 887,009 1 400 912,500 - - - - - - - - - - - 6,353 48,886 350 54,889
سخند

سپهرخبرگان نفت

صندوق فرابورس 10,119 0.00 0.00 10,104 3.00 0.03 1399/08/7 24 141,590 1.43 میلیارد - 10,101 10,100 10,080 10,119 1 11,000 10,110 1 18,500 10,119 - - - - - - - - - - - 141,590 - 41,590 100,000
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 990,076 0.00 0.00 990,076 0.00 0.00 1399/08/7 1 5 4.95 میلیون - 990,076 990,076 990,076 990,076 2 95 990,076 1 27 1.039 میلیون - - - - - - - - - - - - 5 5 -
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 985,004 0.00 0.00 985,004 1.00 0.00 1399/08/7 1 5 4.93 میلیون - 985,003 985,004 985,004 985,004 1 17 985,004 1 4 1.039 میلیون - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 957,000 0.00 0.00 957,000 0.00 0.00 1399/08/6 3 6,300 6.03 میلیارد - 957,000 957,000 957,000 957,000 1 200 947,000 1 1,300 960,000 - - - - - - - - - - - - 6,300 100 6,200
اخزا903

اسنادخزانه-م3بودجه99-011110

اوراق فرابورس 649,780 0.00 0.00 652,154 3,076.00 0.47 1399/08/7 36 72,263 47.13 میلیارد - 649,078 656,000 640,520 656,000 2 39,055 650,000 2 1,075 654,990 - - - - - - - - - - - 6,624 65,639 5,446 66,817
اخزا902

اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

اوراق فرابورس 657,000 0.00 0.00 656,381 100.00 0.02 1399/08/7 18 41,518 27.25 میلیارد - 656,481 654,204 654,140 657,500 1 810 654,137 2 4,000 659,000 - - - - - - - - - - - 8,996 32,522 30 41,488
اخزا821

اسناد خزانه-م21بودجه98-020906

اوراق فرابورس 560,000 0.00 0.00 559,839 6,827.00 1.23 1399/08/7 36 110,450 61.83 میلیارد - 553,012 558,600 555,001 560,000 1 89 557,001 1 2,000 562,000 - - - - - - - - - - - 2,238 108,212 10,450 100,000
اخزا820

اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 570,370 0.00 0.00 567,493 5,923.00 1.05 1399/08/7 25 14,368 8.15 میلیارد - 561,570 565,000 565,000 570,370 1 9,239 566,009 1 272 570,374 - - - - - - - - - - - 1,512 12,856 8,728 5,640
اخزا818

اسناد خزانه-م18بودجه98-010614

اوراق فرابورس 702,015 0.00 0.00 700,770 654.00 0.09 1399/08/7 67 68,300 47.86 میلیارد - 701,424 699,534 666,353 702,750 1 1,433 702,015 1 675 702,600 - - - - - - - - - - - 27,339 40,961 16,606 51,694
اخزا817

اسناد خزانه-م17بودجه98-010512

اوراق فرابورس 714,384 0.00 0.00 714,143 736.00 0.10 1399/08/7 104 167,998 119.97 میلیارد - 714,879 712,111 712,111 715,800 1 9,030 714,142 1 8,134 714,990 - - - - - - - - - - - 46,999 120,999 29,028 138,970
اخزا723

اسناد خزانه-م23بودجه97-000824

اوراق فرابورس 833,351 0.00 0.00 833,551 1,261.00 0.15 1399/08/7 11 45,944 38.3 میلیارد - 832,290 838,000 833,000 840,000 1 16,758 833,552 1 15 847,997 - - - - - - - - - - - 3,685 42,259 4,277 41,667
اخزا816

اسناد خزانه-م16بودجه98-010503

اوراق فرابورس 718,258 0.00 0.00 718,257 4,816.00 0.67 1399/08/7 90 209,911 150.77 میلیارد - 723,073 719,333 713,899 722,000 1 21,010 718,258 1 1,000 719,970 - - - - - - - - - - - 76,422 133,489 62,042 147,869