همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سهام فرابورس 58,900 54,610.00 1.00 4,290 0.00 0.00 12:29 6 122,490 551.08 میلیون - 4,290 55,500 55,500 58,900 248 6,603,450 13,580 0 0 0 12.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,337 - 12,337 -
پشاهن

پلاستیک شاهین

سهام فرابورس 64,000 56,631.00 768.50 7,369 0.00 0.00 12:03 1 381 2.89 میلیون - 7,369 64,000 64,000 64,000 32 285,689 45,050 0 0 0 1.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 9,330 6,242.00 202.14 3,088 0.00 0.00 12:29 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 9,330 9,330 9,420 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 37,600 24,024.00 176.96 13,576 0.00 0.00 12:29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 36,600 36,400 38,600 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
ضخاور112

اختیارخ خاور-3900-14020116

اختیار معامله فرابورس 600 330.00 122.22 357 87.00 32.22 13:40 3 72 25,700 - 270 600 270 270 1 500 100 1 10 500 - - - - - - - - - - - 72 - 72 -
فلات

سر. فلات ایرانیان

سهام فرابورس 27,500 13,132.00 91.40 14,368 0.00 0.00 12:12 96 1.597 میلیون 22.95 میلیارد - 14,368 27,500 27,500 27,500 39 649,511 9,910 1 1,530 15,400 3.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 814,854 - 514,854 300,000
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 91,850 32,667.00 55.20 59,183 0.00 0.00 12:00 5 5,314 305.21 میلیون - 59,183 91,850 89,350 91,850 7 48,476 58,850 0 0 0 941 میلیارد - - - - - - - - - - 214,354 3,055 217,409 -
اخزا906

اسنادخزانه-م6بودجه99-020321

اوراق فرابورس 919,990 314,315.00 51.89 605,675 0.00 0.00 13:02 12 90,029 54.53 میلیارد - 605,675 919,990 919,990 919,990 1 24,300 854,860 1 200 858,790 - - - - - - - - - - - 200 700 100 800
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 2,294 763.00 49.84 1,531 0.00 0.00 12:29 1 40 63,040 - 1,531 2,294 2,294 2,294 243 685,602 172,600 0 0 0 1.619 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,200 5,000 58,200 -
ضکاریس207

اختیارخ کاریس-18000-14020205

اختیار معامله فرابورس 1,000 297.00 42.25 776 73.00 10.38 11:41 2 110 85,350 - 703 700 700 1,000 2 101 673 1 90 875 - - - - - - - - - - - 110 - - 110
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 7,666 1,982.00 34.87 5,684 0.00 0.00 1400/11/30 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 7,666 7,666 7,666 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون 2 میلیون -
ضدی201

اختیارخ دی-500-14020220

اختیار معامله فرابورس 600 120.00 25.00 566 86.00 17.92 12:04 8 62 35,075 - 480 487 412 600 1 11 382 5 139 600 - - - - - - - - - - - 62 - 62 -
ضخاور110

اختیارخ خاور-3500-14020116

اختیار معامله فرابورس 500 74.00 17.37 559 133.00 31.22 12:27 35 3,222 1.8 میلیون - 426 500 320 700 1 100 420 1 20 600 - - - - - - - - - - - 3,222 - 1,222 2,000
ضخاور106

اختیارخ خاور-2700-14020116

اختیار معامله فرابورس 980 127.00 14.89 942 89.00 10.43 12:14 6 238 224,100 - 853 761 760 1,000 1 100 856 1 10 1,110 - - - - - - - - - - - 238 - 238 -
شگامرن

پترو گامرون

سهام فرابورس 268,488 30,388.00 12.76 238,100 0.00 0.00 1400/10/14 3 42,000 10 میلیارد - 238,100 268,488 268,488 268,488 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 37 - - 37
اراد110

مرابحه عام دولت110-ش.خ040401

اوراق فرابورس 1.04 میلیون 104,000.00 11.11 936,000 0.00 0.00 14:20 1 20,000 18.72 میلیارد - 936,000 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1 100 60,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
ضدی215

اختیارخ دی-1400-14020217

اختیار معامله فرابورس 79 7.00 9.72 75 3.00 4.17 13:40 38 4,135 312,102 - 72 69 65 89 1 33 62 1 379 67 - - - - - - - - - - - 4,135 - 1,689 2,446
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 76.00 8.88 937 81.00 9.46 1400/07/28 - - - 59,374.23 856 954 925 964 0 0 0 0 - 740.324 میلیون 578.158 میلیون 135 میلیون 620.579 میلیون -42,421,089 52.774 میلیون -55,701,326 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
ضکاریس205

اختیارخ کاریس-16000-14020205

اختیار معامله فرابورس 1,850 144.00 8.44 1,708 2.00 0.12 14:57 16 672 1.15 میلیون - 1,706 1,816 1,600 1,995 2 100 1,600 1 100 1,860 - - - - - - - - - - - 572 100 472 200
ضدی207

اختیارخ دی-800-14020220

اختیار معامله فرابورس 206 15.00 7.85 182 9.00 4.71 12:27 14 1,380 251,103 - 191 220 175 220 1 200 170 2 149 240 - - - - - - - - - - - 1,380 - 1,380 -
ونچر

جسورانه فیروزه 10% تادیه

صندوق فرابورس 213,990 13,990.00 7.00 200,000 0.00 0.00 1399/10/14 - - - - 200,000 213,990 - 213,990 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000 -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 30,650 2,000.00 6.98 30,050 1,400.00 4.89 12:29 2,246 1.468 میلیون 44.12 میلیارد 653.57 28,650 29,600 29,000 30,650 2 13,297 29,950 1 35,000 30,650 6.01 هزار میلیارد 6.594 میلیون 1.225 میلیون 200,000 634,072 590,959 4.348 میلیون 531,353 11.31 10.17 1.38 1.462 میلیون 6,151 1.33 میلیون 138,096
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,040 133.00 6.97 2,025 118.00 6.19 12:29 2,016 30.44 میلیون 61.63 میلیارد 15,099.13 1,907 1,994 1,970 2,040 1 107,583 2,038 1 3,000 2,090 10.125 هزار میلیارد 10.515 میلیون 8.488 میلیون 5 میلیون 390,019 8.098 میلیون 2.736 میلیون 2.642 میلیون 3.83 1.25 3.7 29.784 میلیون 655,355 23.18 میلیون 7.26 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 4,780 310.00 6.94 4,720 250.00 5.59 12:29 1,255 19.958 میلیون 94.12 میلیارد 15,902.59 4,470 4,530 4,480 4,780 1 10,000 4,780 1 42,327 4,840 16.52 هزار میلیارد 28.5 میلیون 19.235 میلیون 3.5 میلیون 11.98 میلیون 7.254 میلیون 10.455 میلیون 2.023 میلیون 8.17 2.28 1.58 19.432 میلیون 526,000 18.548 میلیون 1.41 میلیون
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 9,600 620.00 6.90 9,520 540.00 6.01 12:29 1,727 13.732 میلیون 130.71 میلیارد 7,951.51 8,980 9,450 9,290 9,600 4 8,649 9,600 1 2,000 10,000 7.33 هزار میلیارد 9.957 میلیون 3.549 میلیون 520,000 2.627 میلیون 922,549 2.375 میلیون 450,601 16.27 7.95 3.09 13.66 میلیون 71,967 9.687 میلیون 4.045 میلیون
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 24,100 1,550.00 6.87 24,050 1,500.00 6.65 12:29 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 3,750.47 22,550 24,100 23,300 24,100 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 10.012 میلیون 2.87 میلیون 336,309 1.924 میلیون 945,524 7.452 میلیون 519,198 15.58 8.56 1.1 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 64,500 4,100.00 6.79 64,250 3,850.00 6.37 12:30 1,256 1.198 میلیون 77 میلیارد 953.97 60,400 63,550 62,700 64,600 1 79 64,050 8 33,958 64,500 12.85 هزار میلیارد 14.602 میلیون 3.457 میلیون 200,000 1.752 میلیون 1.705 میلیون 6.358 میلیون 1.478 میلیون 8.7 7.54 2.02 997,991 200,201 670,320 527,872
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.065 میلیون 65,000.00 6.50 1,000,000 0.00 0.00 1400/11/12 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.065 میلیون 1.065 میلیون 1.065 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,800 410.00 6.42 6,760 370.00 5.79 12:29 2,390 15.947 میلیون 107.78 میلیارد 6,672.43 6,390 6,500 6,500 6,830 2 1,358 6,800 68 272,948 6,830 9.633 هزار میلیارد 12.899 میلیون 5.462 میلیون 950,000 3.266 میلیون 2.196 میلیون 8.071 میلیون 860,758 11.19 4.39 1.19 15.947 میلیون - 14.997 میلیون 950,076
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,230 470.00 6.06 8,160 400.00 5.15 12:29 2,833 10.658 میلیون 87.56 میلیارد 3,762.14 7,760 8,190 7,900 8,300 2 1,336 8,220 1 44,742 8,240 244.8 هزار میلیارد 377.384 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 10.08 6.26 9.93 9.585 میلیون 1.073 میلیون 8.684 میلیون 1.974 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,430 510.00 5.72 9,210 290.00 3.25 12:29 623 3.722 میلیون 34.29 میلیارد 5,974.98 8,920 8,590 8,580 9,450 2 11,000 9,120 1 4,317 9,160 7.829 هزار میلیارد 12.026 میلیون 5.346 میلیون 850,000 4.197 میلیون 1.148 میلیون 3.827 میلیون 195,381 40.07 6.82 2.05 3.546 میلیون 176,000 3.722 میلیون -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 8,000 430.00 5.68 8,080 510.00 6.74 12:29 256 2.68 میلیون 21.66 میلیارد 10,468.86 7,570 7,270 7,200 8,020 32 872,276 8,090 1 7,200 8,110 5.624 هزار میلیارد 6.91 میلیون 2.608 میلیون 696,000 1.287 میلیون 1.321 میلیون 1.369 میلیون 295,736 19.02 4.26 4.12 2.68 میلیون - 2.33 میلیون 350,503
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,830 250.00 5.46 4,800 220.00 4.80 12:29 380 16.046 میلیون 77.02 میلیارد 42,226.09 4,580 4,590 4,370 4,830 159 7,371,133 4,800 1 3,000 4,960 36.72 هزار میلیارد 45.918 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 9.72 2.48 3.38 16.046 میلیون - 7.612 میلیون 8.434 میلیون
کورز

ورزیران

سهام فرابورس 36,919 1,757.00 5.00 35,162 0.00 0.00 1399/11/11 2 360 13.29 میلیون - 35,162 36,919 36,919 36,919 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 360 - 360 -
ضدی212

اختیارخ دی-1100-14020217

اختیار معامله فرابورس 105 5.00 5.00 105 5.00 5.00 10:58 2 198 20,790 - 100 105 105 105 1 200 80 1 100 105 - - - - - - - - - - - 198 - - 198
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 9,520 450.00 4.96 9,510 440.00 4.85 12:29 342 2.678 میلیون 25.47 میلیارد 7,830.76 9,070 9,140 9,140 9,520 1 1,112 9,410 2 256,246 9,520 21.222 هزار میلیارد 22.941 میلیون 6.13 میلیون 2.232 میلیون 1.719 میلیون 4.411 میلیون 901,260 664,008 31.96 4.81 23.55 975,584 1.703 میلیون 2.463 میلیون 215,000
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 6,390 300.00 4.93 6,290 200.00 3.28 12:30 676 7.135 میلیون 44.85 میلیارد 10,554.61 6,090 6,080 6,080 6,390 1 50,000 6,350 5 810,000 6,680 106.301 هزار میلیارد 168.472 میلیون 89.666 میلیون 16.9 میلیون 62.171 میلیون 27.495 میلیون 65.769 میلیون 13.799 میلیون 7.7 3.87 1.62 5.505 میلیون 1.63 میلیون 5.809 میلیون 1.325 میلیون
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 7,010 310.00 4.63 6,980 280.00 4.18 12:29 595 2.816 میلیون 19.66 میلیارد 4,733.09 6,700 6,770 6,700 7,140 1 4,981 7,000 1 82,705 7,010 7.887 هزار میلیارد 9.832 میلیون 3.989 میلیون 1.13 میلیون 1.945 میلیون 2.044 میلیون 2.815 میلیون 595,917 13.24 3.86 2.8 2.816 میلیون - 2.754 میلیون 62,000
مروارید

مروارید

صندوق فرابورس 10,575 467.00 4.62 10,409 301.00 2.98 14:23 17 35,105 365.4 میلیون - 10,108 10,381 10,380 10,589 1 25,000 10,380 1 200 10,575 - - - - - - - - - - - 5,535 29,570 9,070 26,035
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 14,690 630.00 4.48 14,780 720.00 5.12 12:29 252 590,770 7.9 میلیارد 2,742.29 14,060 14,680 14,310 15,040 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 6.861 میلیون 2.298 میلیون 375,000 1.319 میلیون 979,306 1.849 میلیون 244,440 22.67 5.66 3 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,897 81.00 4.46 1,856 40.00 2.20 12:29 762 14.612 میلیون 27.12 میلیارد 19,176.38 1,816 1,884 1,820 1,897 1 28,901 1,898 1 7,904 1,898 11.328 هزار میلیارد 13.756 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 9.56 1.39 1.39 14.412 میلیون 200,000 14.612 میلیون -
تابان04

اجاره تابان سپهر14031126

اوراق فرابورس 1,000,000 41,920.00 4.38 1.01 میلیون 51,460.00 5.37 14:58 47 5.9 میلیون 5.956 هزار میلیارد - 958,080 999,980 999,980 1.019 میلیون 3 75,000 910,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5.9 میلیون 20,000 5.88 میلیون
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 972,000 40,740.00 4.37 931,260 0.00 0.00 11:48 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 972,000 972,000 972,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 44,200 - 44,200
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 7,410 300.00 4.22 7,510 400.00 5.63 12:29 560 6.115 میلیون 45.95 میلیارد 10,919.61 7,110 6,810 6,790 7,650 32 1,107,212 7,600 1 1,000 8,780 5.849 هزار میلیارد 8.798 میلیون 3.671 میلیون 778,872 2.948 میلیون 722,835 7.584 میلیون 296,247 19.74 8.09 0.77 5.282 میلیون 832,761 6.115 میلیون -
ضدی205

اختیارخ دی-700-14020220

اختیار معامله فرابورس 200 8.00 4.17 219 27.00 14.06 10:26 2 197 43,150 - 192 250 200 250 1 148 202 1 75 300 - - - - - - - - - - - 197 - 197 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 34,750 1,350.00 4.04 34,750 1,350.00 4.04 12:29 352 1.121 میلیون 38.94 میلیارد 3,183.43 33,400 34,200 33,550 35,050 1 150 34,150 1 4,637 34,150 62.55 هزار میلیارد 154.438 میلیون 100.219 میلیون 1.2 میلیون 91.888 میلیون 8.331 میلیون 122.883 میلیون 7.312 میلیون 8.56 7.51 0.51 412,718 707,848 1.093 میلیون 27,800
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 17,210 660.00 3.99 17,220 670.00 4.05 12:29 2,289 2.882 میلیون 49.62 میلیارد 1,258.85 16,550 15,910 15,710 17,700 1 9,446 17,260 1 16 17,330 12.054 هزار میلیارد 17.365 میلیون 7.739 میلیون 700,000 5.311 میلیون 2.428 میلیون 10.194 میلیون 1.003 میلیون 12.02 4.96 1.18 2.882 میلیون - 2.861 میلیون 20,031
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 32,850 1,250.00 3.96 33,150 1,550.00 4.91 12:29 471 1.716 میلیون 56.85 میلیارد 3,642.75 31,600 31,750 30,000 32,900 15 15,420 33,150 1 409 34,150 4.973 هزار میلیارد 8.491 میلیون 3.754 میلیون 150,000 3.518 میلیون 236,000 1.938 میلیون 20,378 244.01 21.07 2.57 1.716 میلیون - 1.293 میلیون 422,738
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,065 116.00 3.93 3,072 123.00 4.17 12:29 505 5.837 میلیون 17.93 میلیارد 11,557.49 2,949 3,098 2,990 3,149 1 3,943 3,050 1 915 3,066 4.301 هزار میلیارد 6.636 میلیون 3.562 میلیون 600,000 2.309 میلیون 1.253 میلیون 770,110 203,623 21.12 3.43 5.58 5.656 میلیون 180,835 5.821 میلیون 15,760
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 25,200 950.00 3.92 24,700 450.00 1.86 12:29 1,380 549,616 13.57 میلیارد 398.27 24,250 24,250 23,700 25,200 1 475 25,200 1 24 25,400 17.29 هزار میلیارد 17.528 میلیون 2.3 میلیون 700,000 237,542 2.062 میلیون 1.88 میلیون 1.661 میلیون 10.41 8.39 9.2 153,548 396,068 519,588 30,028
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 24,800 900.00 3.77 24,650 750.00 3.14 12:29 469 1.002 میلیون 24.67 میلیارد 2,135.77 23,900 25,050 23,950 25,200 1 376 24,550 1 250 24,850 7.395 هزار میلیارد 8.492 میلیون 2.34 میلیون 300,000 1.097 میلیون 1.243 میلیون 3 میلیون 668,709 11.06 5.95 2.46 1.002 میلیون - 931,678 70,000
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 17,700 640.00 3.75 17,570 510.00 2.99 12:29 282 5.456 میلیون 95.85 میلیارد - 17,060 16,950 16,870 17,700 2 8,726 17,570 2 20,000 18,950 25.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.439 میلیون 1.017 میلیون 2.609 میلیون 2.846 میلیون
تسه1400

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1400

تسهیلات مسکن فرابورس 1.291 میلیون 45,287.00 3.63 1.248 میلیون 1,909.00 0.15 14:59 193 1,763 2.2 میلیارد - 1.246 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 1.291 میلیون 1 256 1,245,000 1 1 1,285,000 - - - - - - - - - - - 1,763 - 1,763 -
اراد105

مرابحه عام دولت105-ش.خ030503

اوراق فرابورس 990,000 34,540.00 3.62 955,460 0.00 0.00 14:46 8 200,000 191.09 میلیارد - 955,460 990,000 990,000 990,000 2 300 955,460 2 50,000 965,000 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 2,557 89.00 3.61 2,559 91.00 3.69 12:29 208 2.472 میلیون 6.33 میلیارد 11,883.02 2,468 2,501 2,394 2,560 1 138,847 2,572 2 6,818 2,589 6.142 هزار میلیارد 13.058 میلیون 10.106 میلیون 2.4 میلیون 6.916 میلیون 3.19 میلیون 5.06 میلیون 667,263 9.2 1.93 1.21 2.314 میلیون 157,368 2.378 میلیون 93,401
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 12,900 450.00 3.61 12,480 30.00 0.24 12:29 371 1.143 میلیون 14.27 میلیارد 3,082.17 12,450 12,370 12,350 13,390 1 28 12,450 1 1,500 12,470 5.616 هزار میلیارد 6.221 میلیون 966,930 450,000 434,019 532,911 1.843 میلیون 16,751 335.26 10.54 3.05 1.046 میلیون 97,572 1.127 میلیون 16,457
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 26,000 900.00 3.59 26,400 1,300.00 5.18 12:29 602 2.146 میلیون 56.65 میلیارد 3,564.74 25,100 25,600 24,250 26,600 1 10,000 25,700 2 497 25,850 18.216 هزار میلیارد 20.631 میلیون 5.288 میلیون 690,000 2.415 میلیون 2.874 میلیون 5.754 میلیون 1.341 میلیون 13.58 6.34 3.17 2.093 میلیون 52,504 2.146 میلیون -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 7,210 250.00 3.59 7,140 180.00 2.59 12:29 427 1.998 میلیون 14.26 میلیارد 4,679.96 6,960 7,350 6,940 7,350 3 4,964 7,210 2 12,617 7,250 5.99 هزار میلیارد 7.397 میلیون 1.622 میلیون 170,000 1.407 میلیون 214,953 1.855 میلیون 53,603 111.74 27.87 3.23 1.968 میلیون 30,000 1.981 میلیون 17,041
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,080 141.00 3.58 4,050 111.00 2.82 12:29 2,316 41.364 میلیون 167.52 میلیارد 17,860.04 3,939 4,040 3,955 4,170 1 1,240 4,080 1 100,000 4,098 14.742 هزار میلیارد 16.694 میلیون 7.248 میلیون 3.64 میلیون 1.952 میلیون 5.296 میلیون 5.028 میلیون 1.358 میلیون 10.86 2.78 2.93 41.074 میلیون 290,000 41.364 میلیون -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 70,800 2,400.00 3.51 70,550 2,150.00 3.14 12:29 703 1.002 میلیون 70.67 میلیارد 1,424.75 68,400 66,900 66,850 71,950 1 1,000 70,450 1 5,000 70,900 17.638 هزار میلیارد 21.096 میلیون 5.328 میلیون 250,000 3.459 میلیون 1.869 میلیون 4.008 میلیون 1.98 میلیون 8.91 9.44 4.41 748,473 253,125 757,685 243,913
شلیا

مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 48,900 1,650.00 3.49 48,450 1,200.00 2.54 12:29 107 364,818 17.75 میلیارد - 47,250 46,250 46,250 49,050 9 71,711 48,650 1 208 49,500 3.916 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 364,818 - 364,818 -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 4,520 150.00 3.43 4,500 130.00 2.97 12:29 455 5.854 میلیون 26.32 میلیارد 12,864.95 4,370 4,350 4,320 4,610 1 1,250 4,520 2 16,983 4,530 3.6 هزار میلیارد 4.727 میلیون 2.308 میلیون 400,000 559,074 1.749 میلیون 465,250 87,417 41.18 2.06 7.74 5.677 میلیون 176,662 5.67 میلیون 184,048
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 9,700 320.00 3.41 9,560 180.00 1.92 12:29 269 2.152 میلیون 20.58 میلیارد 8,000.35 9,380 9,430 9,380 9,780 1 33,000 9,650 1 10,000 9,730 12.619 هزار میلیارد 12.935 میلیون 3.388 میلیون 1.32 میلیون 315,691 3.072 میلیون 1.174 میلیون 881,079 14.32 4.12 10.75 2.035 میلیون 116,968 2.152 میلیون -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,757 152.00 3.30 4,633 28.00 0.61 12:29 256 775,488 3.66 میلیارد 3,029.25 4,605 4,790 4,700 4,790 1 10,000 4,704 1 5,000 4,758 30.115 هزار میلیارد 30.857 میلیون 12.705 میلیون 3.888 میلیون 742,424 11.962 میلیون 6.373 میلیون 6.149 میلیون 4.87 2.5 4.7 720,276 55,212 775,488 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,700 340.00 3.28 10,570 210.00 2.03 12:29 1,027 5.6 میلیون 59.22 میلیارد 5,452.84 10,360 10,630 10,260 10,870 1 15,407 10,700 1 4,166 10,710 52.85 هزار میلیارد 116.246 میلیون 75.152 میلیون 5 میلیون 63.396 میلیون 11.756 میلیون 26.527 میلیون 2.332 میلیون 22.66 4.5 1.99 3.528 میلیون 2.072 میلیون 5.576 میلیون 24,333
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 12,720 400.00 3.25 12,190 130.00 1.06 12:30 782 5.735 میلیون 69.92 میلیارد 7,333.91 12,320 12,430 12,210 13,020 2 12,000 11,990 1 5,206 12,060 18.285 هزار میلیارد 23.837 میلیون 9.173 میلیون 1.5 میلیون 5.552 میلیون 3.621 میلیون 8.93 میلیون 1.952 میلیون 9.36 5.05 2.05 5.125 میلیون 610,050 5.623 میلیون 112,099
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,328 73.00 3.24 2,322 67.00 2.97 12:29 1,047 8.378 میلیون 19.45 میلیارد 8,001.5 2,255 2,336 2,280 2,369 1 9,373 2,328 1 60,453 2,330 16.254 هزار میلیارد 19.46 میلیون 15.653 میلیون 4 میلیون 3.206 میلیون 12.447 میلیون 4.636 میلیون 4.554 میلیون 3.57 1.31 3.51 8.357 میلیون 20,228 8.327 میلیون 50,228
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 308,359 9,588.00 3.21 305,377 6,606.00 2.21 14:59 821 506,933 154.81 میلیارد - 298,771 303,002 301,505 308,372 1 272 308,359 1 668 308,372 - - - - - - - - - - - 297,507 209,426 463,311 43,622
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 8,470 260.00 3.17 8,370 160.00 1.95 12:29 548 2.407 میلیون 20.14 میلیارد 4,392.46 8,210 8,810 8,090 8,810 1 200 8,380 2 43,097 8,480 15.066 هزار میلیارد 19.319 میلیون 6.222 میلیون 1.2 میلیون 4.253 میلیون 1.968 میلیون 6.01 میلیون 527,868 28.54 7.65 2.51 2.347 میلیون 60,000 2.36 میلیون 46,919
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,452 75.00 3.16 2,531 154.00 6.48 12:29 1,755 55.186 میلیون 139.67 میلیارد 31,444.85 2,377 2,350 2,251 2,500 4 227,156 2,543 1 80,000 2,669 17.457 هزار میلیارد 19.833 میلیون 11.714 میلیون 6.897 میلیون 2.377 میلیون 9.337 میلیون 8.212 میلیون 1.678 میلیون 10.4 1.87 2.13 53.986 میلیون 1.2 میلیون 52.453 میلیون 2.733 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 81,500 2,450.00 3.10 80,750 1,700.00 2.15 12:29 597 469,455 37.9 میلیارد 786.36 79,050 81,500 79,200 81,950 1 159 81,500 1 170 81,550 52.488 هزار میلیارد 56.534 میلیون 12.463 میلیون 650,000 4.046 میلیون 8.417 میلیون 17.48 میلیون 8.169 میلیون 6.43 6.24 3 341,370 128,085 300,238 169,217
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,190 180.00 1.63 12:29 1,201 7.628 میلیون 85.37 میلیارد 6,351.38 11,010 10,690 10,680 11,370 2 5,746 11,230 2 10,100 11,310 268.086 هزار میلیارد 333.712 میلیون 114.615 میلیون 23.958 میلیون 65.625 میلیون 48.989 میلیون 210.068 میلیون 26.408 میلیون 10.15 5.47 1.28 2.323 میلیون 5.305 میلیون 5.186 میلیون 2.442 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,673 50.00 3.08 1,633 10.00 0.62 12:29 202 2.443 میلیون 4.05 میلیارد 12,095.13 1,623 1,610 1,604 1,696 1 5,000 1,650 1 3,100 1,674 9.488 هزار میلیارد 84.697 میلیون 82.253 میلیون 4.195 میلیون 75.21 میلیون 7.044 میلیون 33.342 میلیون 908,654 10.44 1.35 0.29 2.443 میلیون - 2.443 میلیون -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 23,650 700.00 3.05 23,550 600.00 2.61 12:29 640 2.001 میلیون 47.14 میلیارد 3,126.47 22,950 23,250 23,050 24,300 1 1,546 23,550 1 11,511 23,650 14.199 هزار میلیارد 16.05 میلیون 6.927 میلیون 602,947 1.851 میلیون 5.077 میلیون 1.431 میلیون 4.223 میلیون 3.36 2.8 9.92 1.831 میلیون 170,108 1.752 میلیون 248,524
ضدی203

اختیارخ دی-600-14020220

اختیار معامله فرابورس 341 10.00 3.02 347 16.00 4.83 12:29 387 53,386 18.55 میلیون - 331 337 300 358 1 100 335 1 66 349 - - - - - - - - - - - 53,386 - 52,886 500
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
دحاوی

داروسازی الحاوی

سهام فرابورس 12,370 360.00 3.00 12,050 40.00 0.33 12:29 46 182,729 2.26 میلیارد - 12,010 12,370 12,370 12,370 51 5,468,692 12,370 0 0 0 13.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 182,729 - 182,729 -
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
وحکمت

بیمه حکمت صبا

سهام فرابورس 1,830 53.00 2.98 1,828 51.00 2.87 12:28 485 34.035 میلیون 62.23 میلیارد - 1,777 1,800 1,795 1,830 1 50,000 1,830 0 0 0 5.691 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.865 میلیون 30.169 میلیون 32.375 میلیون 1.66 میلیون
وفتخارح

سرمایه گذاری افتخار سهام (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,900 55.00 2.98 1,886 41.00 2.22 12:21 104 3.801 میلیون 7.17 میلیارد - 1,845 1,793 1,793 1,892 2 291,117 1,900 1 200,000 1,940 7.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.801 میلیون - 3.801 میلیون -
غشوکو

شوکوپارس

سهام فرابورس 8,290 240.00 2.98 8,170 120.00 1.49 12:27 134 1.476 میلیون 12.15 میلیارد - 8,050 8,210 7,880 8,290 1 623 8,240 2 18,000 8,290 3.268 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.118 میلیون 358,000 1.071 میلیون 404,582
چنوپاح

نئوپان 22 بهمن (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 25,590 740.00 2.98 24,270 580.00 2.33 12:29 138 1.472 میلیون 35.73 میلیارد - 24,850 25,000 24,250 25,750 11 529,092 25,590 0 0 0 10.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.009 میلیون 462,882 1.407 میلیون 64,950
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 19,690 570.00 2.98 19,620 500.00 2.62 12:18 192 1.033 میلیون 20.27 میلیارد - 19,120 19,690 19,310 19,690 5 46,110 19,690 0 0 0 33.354 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.033 میلیون - 700,195 332,849
آرمانح

بیمه آرمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,596 104.00 2.98 3,596 104.00 2.98 11:42 5 10,818 38.9 میلیون - 3,492 3,596 3,596 3,596 1 14,777 3,389 0 0 0 15.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,818 - 10,818 -
حبندر

خط دریا بندر

سهام فرابورس 16,020 460.00 2.96 16,000 440.00 2.83 12:29 1,240 4.759 میلیون 76.16 میلیارد - 15,560 16,020 15,680 16,020 5 39,719 16,020 2 1,019 16,050 12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.419 میلیون 340,000 4.176 میلیون 583,500
خبازرس

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

سهام فرابورس 19,530 560.00 2.95 19,490 520.00 2.74 12:29 43 1.006 میلیون 19.64 میلیارد - 18,970 19,530 19,530 19,530 33 1,434,567 19,530 0 0 0 2.924 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.006 میلیون - 215,834 790,000
خلیبل

مالیبل سایپا

سهام فرابورس 245 7.00 2.94 238 0.00 0.00 1400/02/18 1 1,435 357,315 - 238 245 245 245 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,435 - 1,435 -
بمیلا

توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

سهام فرابورس 9,130 260.00 2.93 9,120 250.00 2.82 12:27 147 3.114 میلیون 28.4 میلیارد - 8,870 9,040 9,000 9,130 10 743,202 9,130 1 190,350 9,380 10.351 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.428 میلیون 1.686 میلیون 2.255 میلیون 858,721
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 51,150 1,450.00 2.92 51,150 1,450.00 2.92 12:29 201 408,670 20.9 میلیارد - 49,700 51,150 51,150 51,150 93 2,542,952 51,150 1 200 52,100 7.673 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 408,670 - 408,670 -
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 5,330 150.00 2.90 5,210 30.00 0.58 12:30 946 16.176 میلیون 84.36 میلیارد - 5,180 5,180 5,050 5,330 3 404,670 5,310 1 2,000 5,480 38.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.146 میلیون 30,000 14.069 میلیون 2.108 میلیون
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 23,100 650.00 2.90 22,800 350.00 1.56 12:25 842 4.802 میلیون 109.43 میلیارد - 22,450 21,900 21,800 23,100 3 175,214 23,100 1 1,000 23,800 2.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.79 میلیون 12,000 4.802 میلیون -
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 6,070 170.00 2.88 5,870 30.00 0.51 12:29 469 13.382 میلیون 78.53 میلیارد - 5,900 5,730 5,730 6,070 36 4,840,948 6,070 1 500 6,200 15.441 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.431 میلیون 1.95 میلیون 13.332 میلیون 49,891
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 26,850 750.00 2.87 26,250 150.00 0.57 12:27 53 142,021 3.81 میلیارد - 26,100 26,850 26,850 26,850 54 2,091,840 26,850 0 0 0 2.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 142,021 - 142,021 -
خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

سهام فرابورس 5,400 150.00 2.86 5,390 140.00 2.67 12:29 296 6.895 میلیون 37.2 میلیارد - 5,250 5,400 5,250 5,400 1 9,954 5,400 1 1 5,790 7.549 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.895 میلیون - 1.146 میلیون 5.748 میلیون
سنوین

سر. اقتصاد نوین

سهام فرابورس 6,490 180.00 2.85 6,380 70.00 1.11 12:25 124 1.307 میلیون 8.48 میلیارد - 6,310 6,490 6,390 6,490 1 10,000 6,490 0 0 0 6.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.307 میلیون - 855,874 451,438
لخانه

لوازم خانگی پارس

سهام فرابورس 21,900 600.00 2.82 21,100 200.00 0.94 12:29 357 3.392 میلیون 71.51 میلیارد - 21,300 20,700 20,700 21,900 3 220,000 21,700 1 300 22,400 18.99 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.457 میلیون 935,734 2.504 میلیون 888,564
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 25,750 700.00 2.79 25,150 100.00 0.40 18:22 640 3.81 میلیون 95.78 میلیارد 5,944.5 25,050 25,600 24,400 26,300 1 239 25,450 2 16,553 25,750 27.162 هزار میلیارد 32.484 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 10.07 7.08 2.44 2.681 میلیون 1.13 میلیون 3.413 میلیون 397,890
ضدی200

اختیارخ دی-450-14020220

اختیار معامله فرابورس 442 12.00 2.79 487 57.00 13.26 12:17 6 240 116,886 - 430 430 430 485 1 36 436 1 40 490 - - - - - - - - - - - 240 - 240 -