همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 56,447 33,608.00 147.15 22,839 0.00 0.00 12:27 202 1.356 میلیون 30.96 میلیارد - 22,839 56,447 56,447 56,447 280 8,033,912 56,447 0 0 0 4.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 116,761 - 116,761 -
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 69,434 41,073.00 144.82 28,361 0.00 0.00 12:29 1,202 3.359 میلیون 95.27 میلیارد - 28,361 69,434 69,434 69,434 449 2,411,253 69,434 0 0 0 1.702 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 384,343 - 384,343 -
سلار

سیمان لارستان

سهام فرابورس 65,843 38,592.00 141.62 27,251 0.00 0.00 12:23 2 1,500 39.65 میلیون - 27,251 65,843 65,843 65,843 0 0 0 404 3,407,747 65,843 6.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,553 - 264 19,289
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 13,186 7,119.00 117.34 6,067 0.00 0.00 12:29 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 13,186 13,186 13,186 1 470 11,017 1951 81,439,585 13,186 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.291 میلیون - 1.015 میلیون 275,780
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 22,765 12,164.00 114.74 10,601 0.00 0.00 12:28 104 496,051 5.11 میلیارد - 10,601 22,765 22,000 22,765 197 3,399,443 22,765 0 0 0 2.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.456 میلیون - 4.356 میلیون 100,000
وثخوز

سر. توسعه خوزستان

سهام فرابورس 67,810 35,475.00 109.71 32,335 0.00 0.00 1399/10/27 158 172,899 5.69 میلیارد - 32,335 67,810 67,810 71,168 0 0 0 160 591,194 67,810 2.263 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 410,589 150,000 560,589 -
ثجوان

تامین مسکن جوانان

سهام فرابورس 13,165 6,605.00 100.69 6,560 0.00 0.00 12:29 227 1.013 میلیون 6.67 میلیارد - 6,560 13,165 13,165 14,160 0 0 0 87 1,167,396 13,165 16.744 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.621 میلیون 1.5 میلیون 7.121 میلیون -
ثنور

سر. کوه نور

سهام فرابورس 14,300 6,960.00 94.82 7,340 0.00 0.00 12:29 30 304,200 2.17 میلیارد - 7,340 13,800 13,511 14,800 2 66,448 14,010 1 68,347 14,010 8.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.356 میلیون 686,868 31.381 میلیون 661,835
ثعتما

سر. ساختمانی اعتماد گستر

سهام فرابورس 63,122 29,143.00 85.77 33,979 0.00 0.00 12:28 1,707 5.34 میلیون 181.45 میلیارد - 33,979 63,122 63,122 63,122 134 892,557 63,122 0 0 0 2.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 202,302 100,000 247,302 55,000
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 235,385 108,134.00 84.98 127,251 0.00 0.00 09:58 390 242,849 30.9 میلیارد - 127,251 235,385 235,385 235,385 0 0 0 383 522,622 235,385 3.563 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,769 - 36,769 -
ولراز

لیزینگ رازی

سهام فرابورس 51,265 23,519.00 84.77 27,746 0.00 0.00 12:27 262 800,901 22.22 میلیارد - 27,746 51,265 51,265 51,265 0 0 0 329 929,891 51,265 1.693 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 103,855 - 103,855 -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 808,179 369,665.00 84.30 438,514 0.00 0.00 1399/11/1 3 21 9.21 میلیون - 438,514 808,179 808,179 808,179 0 0 0 7 181 850,714 - - - - - - - - - - - 6 - 6 -
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 218,801 99,531.00 83.45 119,270 0.00 0.00 12:29 334 270,268 32.23 میلیارد - 119,270 218,801 218,801 218,801 0 0 0 320 1,325,256 218,801 24.908 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29,581 - 29,581 -
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 24,671 11,095.00 81.73 13,576 0.00 0.00 12:29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 24,671 24,671 25,190 0 0 0 160 1,017,326 24,671 5.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.432 میلیون 1.352 میلیون 8.784 میلیون -
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 48,909 21,403.00 77.81 27,506 0.00 0.00 12:28 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 48,909 47,802 48,909 101 432,889 48,909 0 0 0 4.951 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 797,769 81,200 510,969 368,000
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 12,690 5,194.00 69.29 7,496 0.00 0.00 12:30 258 2.385 میلیون 17.95 میلیارد - 7,496 12,290 12,252 12,903 1 24,500 12,500 3 74,088 12,690 48.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.156 میلیون 985,262 9.729 میلیون 411,964
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 21,731 8,698.00 66.74 13,033 0.00 0.00 12:29 564 1.793 میلیون 23.37 میلیارد - 13,033 20,010 20,010 21,731 5 10,161 21,731 1 31,261 21,899 45.076 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.361 میلیون 142,327 3.653 میلیون 850,164
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 6,829 2,710.00 65.79 4,119 0.00 0.00 12:29 309 2.248 میلیون 9.26 میلیارد - 4,119 6,829 6,670 6,829 501 10,155,081 6,829 0 0 0 4.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37.078 میلیون 40,000 31.628 میلیون 5.49 میلیون
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 148,990 58,422.00 64.51 90,568 0.00 0.00 12:29 32 63,320 5.61 میلیارد - 90,568 155,020 147,334 159,700 2 615 147,334 1 951 148,990 5.434 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 445,028 159,973 595,001 10,000
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 9,700 3,759.00 63.27 5,941 0.00 0.00 12:30 63 433,020 2.51 میلیارد - 5,941 9,120 9,120 10,000 2 2,335 9,500 1 39,952 9,775 3.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.644 میلیون 150,800 5.744 میلیون 50,000
نتوس

پشم بافی توس

سهام فرابورس 17,996 6,898.00 62.16 11,098 0.00 0.00 12:28 31 54,682 577.44 میلیون - 11,098 17,150 17,150 17,996 161 10,078,220 17,996 1 9,000 18,600 3.073 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.6 میلیون - 2.2 میلیون 400,000
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 10,653 4,014.00 60.46 6,639 0.00 0.00 12:29 1,216 18.863 میلیون 125.22 میلیارد - 6,639 10,653 10,653 10,653 0 0 0 779 14,596,371 10,653 23.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 483,782 - 483,782 -
سفارود

فارسیت درود

سهام فرابورس 15,851 5,907.00 59.40 9,944 0.00 0.00 12:29 360 2.777 میلیون 27.62 میلیارد - 9,944 15,851 15,851 15,851 115 1,081,300 15,851 0 0 0 1.203 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 401,134 - 401,134 -
وجامی

سر. جامی

سهام فرابورس 14,230 5,245.00 58.38 8,985 0.00 0.00 12:25 121 1.271 میلیون 11.38 میلیارد - 8,985 14,230 14,230 14,230 144 5,340,236 14,230 0 0 0 2.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 886,628 - 886,628 -
سفاسی

فارسیت اهواز

سهام فرابورس 16,529 5,965.00 56.47 10,564 0.00 0.00 12:23 92 371,067 3.83 میلیارد - 10,564 16,529 16,529 16,529 0 0 0 1273 14,688,308 16,529 6.972 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 890,073 - 890,073 -
شرنگی

رنگین

سهام فرابورس 150,110 51,814.00 52.71 98,296 0.00 0.00 12:29 166 62,694 6.04 میلیارد - 98,296 141,366 141,366 150,110 150 139,952 150,110 1 500 152,000 4.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 946,492 167,615 751,492 362,615
وکادو

تکادو

سهام فرابورس 24,510 8,208.00 50.35 16,302 0.00 0.00 12:29 173 2.288 میلیون 37.29 میلیارد - 16,302 24,510 24,510 25,939 7 653,739 24,510 2 1,967 24,520 12.997 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.143 میلیون 1.13 میلیون 11.823 میلیون 1.45 میلیون
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 239,670 79,973.00 50.08 159,697 0.00 0.00 1399/10/11 175 104,835 16.74 میلیارد - 159,697 239,670 239,670 239,670 747 965,276 239,670 15 25,580 239,670 18.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 281,622 100,000 311,622 70,000
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 39,199 12,791.00 48.44 26,408 0.00 0.00 12:29 2,100 6.562 میلیون 173.28 میلیارد - 26,408 41,620 39,199 41,623 0 0 0 1 236 39,199 3.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.138 میلیون - 3.138 میلیون -
کصدف

کاشی صدف سرام استقلال آباده

سهام فرابورس 27,453 8,915.00 48.09 18,538 0.00 0.00 12:24 68 333,710 6.4 میلیارد - 18,538 27,453 27,453 27,453 114 755,725 27,453 0 0 0 2.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 163,060 - 163,060 -
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 19,535 6,339.00 48.04 13,196 0.00 0.00 12:27 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 17,700 17,675 19,535 21 1,527,713 19,535 1 28,000 22,356 7.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.893 میلیون 7,000 6.764 میلیون 4.136 میلیون
فنرژی

گسترش صنایع آذرآب

سهام فرابورس 15,922 5,144.00 47.73 10,778 0.00 0.00 12:28 21 110,766 1.17 میلیارد - 10,778 15,922 15,922 15,922 128 2,381,417 15,922 0 0 0 1.759 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 819,332 - 819,332 -
سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

سهام فرابورس 32,528 10,324.00 46.50 22,204 0.00 0.00 1399/10/23 90 79,717 1.76 میلیارد - 22,204 32,520 30,660 32,528 9 29,403 32,528 0 0 0 13.322 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.255 میلیون - 1.155 میلیون 100,000
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 35,781 11,082.00 44.87 24,699 0.00 0.00 1399/10/29 11 43,224 1.04 میلیارد - 24,699 37,986 35,781 37,986 1 200 29,394 145 741,559 35,781 2.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.658 میلیون 137,822 2.699 میلیون 97,621
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 12,931 3,961.00 44.16 8,970 0.00 0.00 1399/10/27 26 535,873 4.7 میلیارد - 8,970 13,680 12,931 13,729 0 0 0 27 1,598,842 12,931 7.894 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.393 میلیون 440,000 12.533 میلیون 300,000
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 4,406 1,318.00 42.68 3,088 0.00 0.00 12:26 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 4,406 4,406 4,406 0 0 0 525 13,856,107 4,406 5.566 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 700,885 2 میلیون 2.701 میلیون -
معیار

سر. معیار صنعت پارس

سهام فرابورس 41,899 12,492.00 42.48 29,407 0.00 0.00 1399/10/27 3 655 18.88 میلیون - 29,407 41,898 40,300 41,899 7 11,213 41,899 0 0 0 1.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.186 میلیون 1,700 1.187 میلیون -
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 63,410 18,890.00 42.43 44,520 0.00 0.00 12:30 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 58,364 58,364 64,506 2 7,392 63,200 1 571 63,410 2.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.747 میلیون 325,000 3.04 میلیون 32,500
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام فرابورس 78,432 22,949.00 41.36 55,483 0.00 0.00 12:24 156 1.492 میلیون 82.79 میلیارد - 55,483 78,432 78,432 78,432 82 3,621,200 78,432 1 105 86,500 199.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 225,000 46,277 21,277 250,000
پلاست

پلاستیران

سهام فرابورس 60,767 17,647.00 40.93 43,120 0.00 0.00 12:29 11 6,608 276.51 میلیون - 43,120 60,767 59,500 60,767 133 368,394 60,767 1 108 61,990 2.484 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 698,016 - 698,016 -