همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بیمه پردیس

بیمه پردیس

سهام بورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/28 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,979 88.00 4.65 11:03 6,353 347.09 میلیون 686.9 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,577 75.00 4.99 1,563 61.00 4.06 11:03 4,877 215.66 میلیون 337.1 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,577 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 305.583 هزار میلیارد 960.973 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.96 17.31 1.12 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,103 195.00 4.99 4,030 122.00 3.12 11:03 1,060 19.23 میلیون 78.9 میلیارد 18,941.5 3,908 4,103 4,103 4,103 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 685.1 هزار میلیارد 775.936 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 14.87 2.95 0.66 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,321 110.00 4.98 2,300 89.00 4.03 11:03 3,123 116.45 میلیون 267.9 میلیارد 38,814.58 2,211 2,266 2,220 2,321 80 19,474,213 2,238 2 40,554 2,238 91.092 هزار میلیارد 95.414 میلیون 68.089 میلیون 39.605 میلیون 4.322 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 18.99 1.43 17.75 185.762 میلیون 1.517 میلیون 186.443 میلیون 836,203
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 11:03 2,929 53.49 میلیون 300.7 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.22 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 612 56.00 8.38 597 71.00 10.63 1400/05/31 1,394 62.94 میلیون 37.6 میلیارد 57,632.78 668 650 594 619 8 2,896,000 643 1 100,000 650 57.376 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 - 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 982 46.00 4.91 966 30.00 3.21 11:03 3,175 198.96 میلیون 193 میلیارد 59,725.61 936 960 945 982 1 87,835 941 1 400,000 950 110.161 هزار میلیارد 227.567 میلیون 155.846 میلیون 113.568 میلیون 118.087 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.05 2.76 1.5 156.293 میلیون 1.886 میلیون 157.92 میلیون 259,318
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,659 42.00 2.60 1,642 25.00 1.55 11:03 2,202 52.54 میلیون 86.3 میلیارد 23,779.53 1,617 1,620 1,573 1,689 1 15,339 1,615 2 420,000 1,619 5.91 هزار میلیارد 7.046 میلیون 5.237 میلیون 3.597 میلیون 1.139 میلیون 713,321 1.796 میلیون 318,235 46.94 8.28 3.29 139.972 میلیون 2.1 میلیون 141.007 میلیون 1.065 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 391 18.00 4.83 386 13.00 3.49 11:03 746 50.85 میلیون 19.9 میلیارد 68,524.83 373 380 379 391 70 18,385,686 374 1 100,000 387 61.439 هزار میلیارد 61.296 میلیون 168.794 میلیون 158.756 میلیون 16,064 179.405 میلیون -42,006,349 -42,007,369 -1.46 0.34 -1.46 118.301 میلیون 11.013 میلیون 128.046 میلیون 1.268 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 11:03 2,843 57.33 میلیون 373.3 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,139 17.00 0.17 10,138 18.00 0.18 1399/10/14 3,703 148.59 میلیون 1.506 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,138 10,139 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,812 86.00 4.98 1,791 65.00 3.77 11:04 1,622 57.78 میلیون 103.5 میلیارد 35,322.17 1,726 1,755 1,731 1,812 1 6,349 1,758 1 10,000 1,759 241.137 هزار میلیارد 260.143 میلیون 171.458 میلیون 134.638 میلیون 21.565 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 26.73 1.6 31.99 92.216 میلیون 20.785 میلیون 111.305 میلیون 1.696 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 868 18.00 2.12 859 9.00 1.06 11:04 2,058 113.29 میلیون 97.3 میلیارد 53,524.43 850 853 849 888 1 10,000 851 1 29,258 855 15.571 هزار میلیارد 34.511 میلیون 37.227 میلیون 18.126 میلیون 18.959 میلیون 18.548 میلیون 5.646 میلیون -180,232 -86.29 0.84 2.75 91.796 میلیون 4 میلیون 65.708 میلیون 30.088 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,604 124.00 5.00 2,580 100.00 4.03 11:04 2,109 53.26 میلیون 137.4 میلیارد 25,643.61 2,480 2,551 2,500 2,604 2 59,646 2,543 2 10,536 2,545 158.68 هزار میلیارد 347.853 میلیون 280.686 میلیون 61.504 میلیون 189.174 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون - 1.74 0.57 90.788 میلیون 24.841 میلیون 101.739 میلیون 13.89 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,380 460.00 4.64 11:03 5,502 65.41 میلیون 678.8 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3041.34 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 394 18.00 4.79 392 16.00 4.26 11:03 552 39.06 میلیون 15.4 میلیارد 70,877.73 376 381 381 394 71 23,199,806 376 1 100,000 404 35.849 هزار میلیارد 35.686 میلیون 102.078 میلیون 91.218 میلیون 19,973 102.058 میلیون 4.553 میلیون -22,865,119 -1.56 0.35 7.83 76.926 میلیون - 75.607 میلیون 1.32 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,822 86.00 4.95 1,791 55.00 3.17 11:03 1,507 52.98 میلیون 95.8 میلیارد 33,916.68 1,736 1,788 1,750 1,822 1 27,700 1,764 1 2,000 1,764 314.059 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.2 1.57 0.59 59.866 میلیون - 56.299 میلیون 3.567 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 11:03 4,773 51.88 میلیون 355.5 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.75 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,998 95.00 4.99 1,944 41.00 2.15 11:03 477 12.02 میلیون 24 میلیارد 26,078.98 1,903 1,998 1,998 1,998 271 23,760,340 1,903 1 200 1,930 136.08 هزار میلیارد 148.96 میلیون 142.715 میلیون 70 میلیون 13.02 میلیون 129.695 میلیون 12.303 میلیون 9.88 میلیون 26.63 1.04 10.98 48.576 میلیون - 45.952 میلیون 2.624 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 2,566 122.00 4.99 2,554 110.00 4.50 11:02 969 34.79 میلیون 88.9 میلیارد 36,121.36 2,444 2,460 2,460 2,566 13 5,000,000 2,480 1 113,726 2,485 15.838 هزار میلیارد 16.251 میلیون 7.824 میلیون 6.201 میلیون 413,213 7.451 میلیون 811,191 668,812 23.68 2.13 19.52 47.516 میلیون 441,823 47.579 میلیون 378,548
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,249 24.00 1.08 2,254 29.00 1.30 11:03 657 10.28 میلیون 23.2 میلیارد 16,069.8 2,225 2,200 2,200 2,290 1 10,000 1,900 1 2,352 2,230 23.667 هزار میلیارد 25.478 میلیون 16.487 میلیون 10.5 میلیون 1.769 میلیون 14.686 میلیون 1.256 میلیون 1.073 میلیون 22.1 1.61 18.88 42.764 میلیون 25.653 میلیون 68.418 میلیون -
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,226 201.00 4.99 4,203 178.00 4.42 11:03 1,163 23.55 میلیون 99 میلیارد 20,688.87 4,025 4,061 4,061 4,226 57 4,436,686 4,049 1 11 4,049 78.615 هزار میلیارد 84.891 میلیون 53.521 میلیون 18.7 میلیون 6.295 میلیون 48.265 میلیون 15.766 میلیون 14.386 میلیون 5.46 1.63 4.99 39.113 میلیون 129,134 38.285 میلیون 957,583
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 396 18.00 4.76 387 9.00 2.38 11:03 415 40.61 میلیون 16 میلیارد 100,105.09 378 390 385 396 101 36,466,997 385 2 216,866 385 68.459 هزار میلیارد 68.286 میلیون 185.068 میلیون 176.441 میلیون 3,710 197.157 میلیون -49,108,920 -49,118,901 -1.39 0.35 -1.39 35.627 میلیون 14.456 میلیون 50.083 میلیون -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,665 79.00 4.98 1,596 10.00 0.63 11:02 85 1.83 میلیون 3 میلیارد 22,215.62 1,586 1,665 1,665 1,665 47 4,503,191 1,589 1 3,017 1,600 58.099 هزار میلیارد 101.782 میلیون 90.153 میلیون 36.403 میلیون 43.756 میلیون 45.313 میلیون 21.396 میلیون 7.1 میلیون 33.25 1.27 2.7 32.775 میلیون 1.2 میلیون 30.677 میلیون 3.298 میلیون
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 412 19.00 4.83 405 12.00 3.05 11:01 447 27.54 میلیون 11.3 میلیارد 59,993.98 393 397 397 412 19 3,922,012 397 1 100,000 436 34.79 هزار میلیارد 34.621 میلیون 90.059 میلیون 85.689 میلیون 3,259 95.584 میلیون -23,776,450 -23,790,693 -1.46 0.36 -1.46 30.518 میلیون 6 میلیون 30.737 میلیون 5.78 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 5,260 250.00 4.99 5,120 110.00 2.20 11:03 108 1.7 میلیون 9 میلیارد 17,301.2 5,010 5,260 5,260 5,260 103 7,625,130 5,020 1 1,100 5,220 51.2 هزار میلیارد 57.854 میلیون 32.215 میلیون 10 میلیون 6.754 میلیون 25.115 میلیون 9.513 میلیون 6.655 میلیون 7.68 2.03 5.37 28.783 میلیون 7.456 میلیون 36.073 میلیون 165,767
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 1,729 82.00 4.98 1,716 69.00 4.19 11:03 455 9.97 میلیون 17.1 میلیارد 22,451.16 1,647 1,690 1,672 1,729 6 1,405,908 1,681 1 10,000 1,683 15.444 هزار میلیارد 20.932 میلیون 14.852 میلیون 9 میلیون 5.488 میلیون 9.285 میلیون 2.85 میلیون 1.435 میلیون 10.76 1.66 5.42 28.374 میلیون 16.196 میلیون 41.176 میلیون 3.394 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 5,710 270.00 4.96 5,670 230.00 4.23 11:03 435 11.82 میلیون 67 میلیارد 27,741.56 5,440 5,710 5,620 5,710 2 166,100 5,680 1 49,771 5,710 14.311 هزار میلیارد 17.441 میلیون 5.16 میلیون 2.524 میلیون 3.131 میلیون 2.027 میلیون 6.107 میلیون 904,329 15.82 7.06 2.34 26.307 میلیون 6.555 میلیون 31.242 میلیون 1.62 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,233 58.00 4.94 1,230 55.00 4.68 11:02 397 13.21 میلیون 16.2 میلیارد 34,071.67 1,175 1,214 1,186 1,233 28 3,204,558 1,183 1 30,000 1,200 25.384 هزار میلیارد 43.537 میلیون 40.128 میلیون 14.351 میلیون 18.152 میلیون 19.451 میلیون 11.349 میلیون 1.03 میلیون 24.64 1.31 2.25 25.785 میلیون - 25.785 میلیون -
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,178 53.00 4.71 1,150 25.00 2.22 11:03 399 10.13 میلیون 11.7 میلیارد 25,306.59 1,125 1,149 1,130 1,179 9 503,140 1,142 1 300,000 1,149 19.412 هزار میلیارد 23.111 میلیون 24.803 میلیون 16.88 میلیون 3.818 میلیون 20.268 میلیون 5.443 میلیون 2.624 میلیون 7.35 0.95 3.54 23.544 میلیون - 22.544 میلیون 1,000,000
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,612 76.00 4.95 1,567 31.00 2.02 11:04 895 31.37 میلیون 50.1 میلیارد 35,052.25 1,536 1,570 1,540 1,612 2 43,000 1,539 1 215,721 1,540 244.985 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -6.12 3.68 1.33 23.523 میلیون 14.235 میلیون 32.458 میلیون 5.3 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 2,280 93.00 4.25 2,270 83.00 3.80 11:02 573 10.3 میلیون 23.4 میلیارد 17,681.2 2,187 2,200 2,177 2,290 1 2,500 2,207 1 66,504 2,210 4.192 هزار میلیارد 4.526 میلیون 2.606 میلیون 1.847 میلیون 337,335 2.133 میلیون 833,453 175,069 108.1 1.96 5.03 23.058 میلیون 240,000 23.298 میلیون -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 7,000 320.00 4.79 6,940 260.00 3.89 11:03 1,517 22.22 میلیون 154.1 میلیارد 12,128.12 6,680 6,850 6,760 7,010 2 200,000 6,690 1 7,776 6,700 38.378 هزار میلیارد 88.918 میلیون 54.378 میلیون 5.53 میلیون 50.817 میلیون 3.466 میلیون 57.921 میلیون -137,038 -278.02 10.99 0.66 22.352 میلیون - 22.304 میلیون 47,559