همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,799 19.00 1.05 1,814 4.00 0.22 12:30 10,170 303.59 میلیون 550.8 میلیارد 29,851.53 1,818 1,822 1,783 1,849 1 10,000 1,810 1 400,000 1,810 354.656 هزار میلیارد 886.219 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.51 9.83 1.67 414.844 میلیون 43.71 میلیون 457.569 میلیون 984,851
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 644 18.00 2.72 640 22.00 3.32 1400/05/31 - - - 61,874.61 662 640 - - 19 7,319,940 643 1 343,184 644 164.39 هزار میلیارد 164.393 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -5.7 0.6 -5.7 356.834 میلیون 50.486 میلیون 407.321 میلیون -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,919 25.00 1.29 1,944 0.00 0.00 12:30 11,719 300.78 میلیون 584.7 میلیارد 21,423.81 1,944 1,970 1,908 1,980 1 7,405 1,954 1 140,000 1,954 586.419 هزار میلیارد 1.311 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -4.03 -24.43 0.76 344.189 میلیون 75.357 میلیون 415.634 میلیون 3.912 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 539 25.00 4.86 529 15.00 2.92 12:29 3,872 262.89 میلیون 139.1 میلیارد 67,896.43 514 510 502 539 3 420,000 512 1 3,000 516 93.337 هزار میلیارد 93.34 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون -55,787,263 -55,800,934 -1.67 0.56 -1.67 237.053 میلیون 33.676 میلیون 270.729 میلیون -
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,116 11.00 0.98 1,123 4.00 0.35 12:30 4,995 176.6 میلیون 198.4 میلیارد 35,354.48 1,127 1,149 1,104 1,149 2 218,896 1,127 1 100,000 1,130 127.537 هزار میلیارد 259.999 میلیون 173.642 میلیون 113.568 میلیون 132.462 میلیون 41.179 میلیون 47.586 میلیون -40,839,984 -3.12 3.1 2.68 222.94 میلیون 15.6 میلیون 235.043 میلیون 3.497 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,622 28.00 1.06 2,641 9.00 0.34 12:29 7,435 152.52 میلیون 402.8 میلیارد 20,511.63 2,650 2,620 2,582 2,690 1 37,868 2,629 3 42,931 2,635 104.597 هزار میلیارد 108.967 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 7.72 1.7 6.36 199.553 میلیون 62.447 میلیون 253.782 میلیون 8.218 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,360 13.00 0.97 1,376 29.00 2.15 12:29 2,533 91.79 میلیون 126.3 میلیارد 36,237.04 1,347 1,383 1,347 1,409 33 2,131,608 1,372 1 50,000 1,397 42.184 هزار میلیارد 83.328 میلیون 48.873 میلیون 2.85 میلیون 41.144 میلیون 7.729 میلیون 19.042 میلیون 5.183 میلیون 8.14 5.46 2.23 195.444 میلیون 27.7 میلیون 212.167 میلیون 10.977 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 650 18.00 2.69 648 20.00 2.99 1400/05/31 - - - 57,632.78 668 650 - - 8 2,896,000 643 1 100,000 650 62.278 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -5.67 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,252 6.00 0.27 2,265 7.00 0.31 12:29 4,613 97.89 میلیون 221.7 میلیارد 21,221.23 2,258 2,240 2,238 2,294 1 2,332 2,256 1 26,799 2,256 507.193 هزار میلیارد 4.56 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.49 1.93 0.92 113.142 میلیون 62.223 میلیون 171.766 میلیون 3.599 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,675 10.00 0.59 1,691 6.00 0.36 12:29 3,028 108.24 میلیون 183 میلیارد 35,744.82 1,685 1,723 1,662 1,723 1 24,000 1,703 2 11,527 1,706 227.673 هزار میلیارد 238.008 میلیون 162.85 میلیون 134.638 میلیون 10.335 میلیون 152.515 میلیون 13.766 میلیون 13.879 میلیون 16.4 1.49 16.54 106.522 میلیون 40.964 میلیون 145.647 میلیون 1.84 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,257 37.00 3.03 1,264 44.00 3.61 12:30 3,000 103.55 میلیون 130.9 میلیارد 34,516.94 1,220 1,223 1,223 1,281 1 20,000 1,230 1 50,000 1,230 22.912 هزار میلیارد 40.118 میلیون 18.84 میلیون 1,000,000 17.207 میلیون 1.633 میلیون 5.262 میلیون 30,181 759.15 14.03 4.35 105.154 میلیون 2 میلیون 106.354 میلیون 800,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,990 120.00 0.93 12,970 100.00 0.78 13:41 16,348 69.23 میلیون 898.1 میلیارد 8,327.58 12,870 13,130 12,850 13,170 6 292,875 13,010 3 101,944 13,010 1841.74 هزار میلیارد 1.914 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.91 3.84 5.85 104.917 میلیون 9.769 میلیون 106.427 میلیون 8.258 میلیون
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 580 28.00 4.61 584 24.00 3.95 12:29 5,194 275.92 میلیون 161 میلیارد 53,122.07 608 578 578 598 0 0 0 413 38,797,070 606 50.042 هزار میلیارد 50.044 میلیون 82.349 میلیون 85.689 میلیون 1,769 82.347 میلیون -28,341,988 -30,551,394 -1.64 0.61 -1.77 95.571 میلیون 15 میلیون 110.571 میلیون -
کمند

کمند

صندوق بورس 10,077 79.00 0.78 10,077 79.00 0.78 1399/10/14 6,595 266.76 میلیون 2.688 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,077 10,079 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.078 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,080 150.00 2.53 6,050 120.00 2.02 12:29 8,214 113.83 میلیون 688.2 میلیارد 13,857.67 5,930 6,000 5,920 6,130 2 11,500 5,990 19 771,498 5,990 812.769 هزار میلیارد 919.259 میلیون 288.867 میلیون 28.688 میلیون 106.49 میلیون 182.376 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 6.06 4.46 0.91 90.568 میلیون 46.717 میلیون 134.712 میلیون 2.573 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,785 0.00 0.00 3,803 18.00 0.48 12:29 5,003 130.85 میلیون 497.7 میلیارد 26,155.12 3,785 3,800 3,753 3,870 9 64,981 3,780 1 17,843 3,780 787.384 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5.19 1.51 0.83 78.301 میلیون 45.287 میلیون 108.289 میلیون 15.298 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,211 31.00 1.42 2,215 35.00 1.61 12:29 3,676 86.24 میلیون 191 میلیارد 23,461.55 2,180 2,235 2,187 2,250 1 5,553 2,190 1 106,702 2,190 388.409 هزار میلیارد 5.526 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.33 1.86 0.7 76.746 میلیون 42.24 میلیون 118.864 میلیون 121,886
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,605 76.00 4.97 1,599 70.00 4.58 12:29 2,472 84.97 میلیون 135.8 میلیارد 34,373.97 1,529 1,550 1,550 1,605 1 5,000 1,532 1 33,818 1,545 26.991 هزار میلیارد 28.661 میلیون 5.291 میلیون 1.2 میلیون 1.67 میلیون 3.621 میلیون 5.015 میلیون 2.436 میلیون 11.08 7.45 5.38 70.939 میلیون 3.4 میلیون 68.514 میلیون 5.825 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,280 40.00 0.76 5,330 90.00 1.72 12:29 4,295 46.76 میلیون 249.1 میلیارد 10,888.16 5,240 5,460 5,240 5,460 2 84,320 5,290 4 58,750 5,300 99.671 هزار میلیارد 102.991 میلیون 47.937 میلیون 12.5 میلیون 3.32 میلیون 44.616 میلیون 23.397 میلیون 22.049 میلیون 4.52 2.23 4.26 53.719 میلیون 21.447 میلیون 72.831 میلیون 2.335 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,916 51.00 2.59 1,945 22.00 1.12 12:29 2,685 56.8 میلیون 110.5 میلیارد 21,148.88 1,967 1,920 1,897 2,010 1 5,385 1,850 119 22,376,492 1,942 40.14 هزار میلیارد 57.5 میلیون 31.761 میلیون 14.351 میلیون 17.36 میلیون 14.401 میلیون 8.93 میلیون 582,615 68.91 2.79 4.49 52.966 میلیون 9.34 میلیون 58.656 میلیون 3.65 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,070 90.00 0.90 10,100 120.00 1.20 12:29 6,269 47.52 میلیون 480 میلیارد 7,579.87 9,980 10,040 10,000 10,230 2 85,932 10,030 2 15,769 10,040 757.5 هزار میلیارد 833.849 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 6.15 3.53 0.84 52.363 میلیون 28.263 میلیون 72.274 میلیون 8.352 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,090 290.00 5.00 6,050 250.00 4.31 12:30 5,083 88.18 میلیون 533.4 میلیارد 17,347.52 5,800 6,090 5,790 6,090 47 4,216,850 6,000 67 5,526,801 6,000 11.174 هزار میلیارد 11.554 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 48.67 22.9 16.02 52.128 میلیون 340,000 51.984 میلیون 483,956
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 4,287 225.00 4.99 4,414 98.00 2.17 12:29 2,704 37.94 میلیون 167.5 میلیارد 14,030.83 4,512 4,670 4,287 4,670 2 124,024 4,573 1 5,000 4,580 27.92 هزار میلیارد 34.703 میلیون 13.436 میلیون 420,741 6.782 میلیون 6.654 میلیون 6.483 میلیون 326,579 85.49 4.2 4.31 50.155 میلیون 2.187 میلیون 50.571 میلیون 1.771 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,400 130.00 1.06 12,420 150.00 1.22 12:29 8,405 40.29 میلیون 500.6 میلیارد 4,794.15 12,270 12,440 12,300 12,570 2 5,000 12,380 4 12,336 12,380 943.92 هزار میلیارد 1.015 میلیارد 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.36 4.2 0.85 47.952 میلیون 27.528 میلیون 73.304 میلیون 2.177 میلیون
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 4,579 218.00 5.00 4,531 170.00 3.90 12:29 2,420 34.72 میلیون 157.3 میلیارد 14,348.37 4,361 4,210 4,210 4,579 1 1,546 4,288 1 1,150 4,305 7.338 هزار میلیارد 8.649 میلیون 3.132 میلیون 1.62 میلیون 1.311 میلیون 1.822 میلیون 1.811 میلیون 326,163 22.5 4.03 4.05 45.858 میلیون 198,800 44.678 میلیون 1.379 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,400 220.00 1.81 12,350 170.00 1.40 12:29 9,928 57.73 میلیون 712.9 میلیارد 5,814.57 12,180 12,040 12,040 12,500 1 500 12,100 2 848 12,100 2470 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 7.71 4.37 5.01 45.473 میلیون 23.082 میلیون 64.943 میلیون 3.612 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,413 16.00 0.66 2,432 3.00 0.12 12:29 1,939 28.04 میلیون 68.2 میلیارد 14,462.3 2,429 2,380 2,380 2,488 1 2,100 2,430 1 390,586 2,430 88.532 هزار میلیارد 120.169 میلیون 77.026 میلیون 36.403 میلیون 31.637 میلیون 45.389 میلیون 20.409 میلیون 7.382 میلیون 11.99 1.95 4.34 39.113 میلیون 13.588 میلیون 49.436 میلیون 3.265 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,124 20.00 0.95 2,133 29.00 1.38 12:29 5,704 38.19 میلیون 81.5 میلیارد 6,695.91 2,104 2,125 2,100 2,187 1 30,000 2,050 36 653,608 2,093 42.939 هزار میلیارد 50.779 میلیون 29.598 میلیون 20.131 میلیون 7.84 میلیون 21.757 میلیون 4.852 میلیون 1.667 میلیون 25.76 1.97 8.85 37.891 میلیون 5.956 میلیون 43.845 میلیون 670
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 3,945 207.00 4.99 3,971 181.00 4.36 12:28 1,206 20.66 میلیون 82 میلیارد 17,127.06 4,152 4,199 3,945 4,199 1 112,227 4,082 2 1,353 4,109 9.769 هزار میلیارد 10.329 میلیون 2.966 میلیون 2.46 میلیون 559,665 2.406 میلیون 1.429 میلیون -40,453 -241.49 4.06 6.83 36.067 میلیون 3.235 میلیون 39.102 میلیون 200,000
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,485 45.00 1.31 3,554 114.00 3.31 12:29 3,161 52.21 میلیون 185.6 میلیارد 16,517.78 3,440 3,568 3,450 3,603 2 4,000 3,529 1 5,000 3,529 199.024 هزار میلیارد 219.656 میلیون 58.215 میلیون 9.5 میلیون 20.632 میلیون 37.583 میلیون 90.979 میلیون 22.865 میلیون 8.7 5.3 2.19 35 میلیون 23.108 میلیون 53.349 میلیون 4.759 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,470 30.00 0.29 10,480 40.00 0.38 12:29 10,858 66.31 میلیون 694.8 میلیارد 5,584.47 10,440 10,410 10,390 10,590 2 11,800 10,390 2 705 10,390 3070.64 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 21.39 3.71 3.13 34.954 میلیون 42.386 میلیون 63.143 میلیون 14.197 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,648 2.00 0.08 2,646 0.00 0.00 12:29 1,104 37.58 میلیون 99.4 میلیارد 34,043.15 2,646 2,610 2,580 2,682 1 38,587 2,598 1 366,907 2,609 76.334 هزار میلیارد 138.321 میلیون 97.575 میلیون 14.424 میلیون 61.987 میلیون 35.589 میلیون 45.401 میلیون 18.812 میلیون 4.06 2.14 1.68 34.865 میلیون 31.743 میلیون 37.381 میلیون 29.226 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,595 54.00 3.50 1,581 40.00 2.60 12:29 5,229 36.34 میلیون 57.5 میلیارد 6,950.12 1,541 1,537 1,537 1,610 2 12,851 1,537 5 4,315 1,537 55.836 هزار میلیارد 63.058 میلیون 44.384 میلیون 35.317 میلیون 7.222 میلیون 37.162 میلیون 5.362 میلیون 2.789 میلیون 20.02 1.5 10.41 34.42 میلیون 300,000 31.674 میلیون 3.046 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,736 194.00 4.94 3,817 113.00 2.88 12:29 5,206 59.43 میلیون 226.8 میلیارد 11,415.74 3,930 3,821 3,734 3,980 0 0 0 384 21,632,505 3,921 35.72 هزار میلیارد 42.51 میلیون 17.515 میلیون 9.358 میلیون 6.791 میلیون 10.725 میلیون 8.66 میلیون 2.028 میلیون 17.61 3.33 4.12 33.925 میلیون 9.515 میلیون 39.273 میلیون 4.168 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 3,912 20.00 0.51 3,916 24.00 0.62 12:29 3,673 27.51 میلیون 107.7 میلیارد 7,489.71 3,892 3,930 3,880 3,990 1 2,500 3,930 2 19,774 3,940 274.12 هزار میلیارد 285.5 میلیون 143.612 میلیون 20 میلیون 11.38 میلیون 132.232 میلیون 105.757 میلیون 93.61 میلیون 2.93 2.07 2.59 33.784 میلیون 3.984 میلیون 35.683 میلیون 2.085 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,689 21.00 0.77 2,713 3.00 0.11 12:29 1,610 22.18 میلیون 60.2 میلیارد 13,777.02 2,710 2,750 2,680 2,780 4 292,655 2,702 1 100,000 2,702 26.812 هزار میلیارد 31.018 میلیون 17.98 میلیون 9.883 میلیون 4.207 میلیون 13.774 میلیون 13.026 میلیون 3.947 میلیون 6.79 1.95 2.06 32.4 میلیون 4.963 میلیون 36.943 میلیون 420,086
کاما

باما

سهام بورس 11,840 620.00 4.98 11,840 620.00 4.98 12:29 704 4.11 میلیون 48.7 میلیارد 5,840.61 12,460 11,840 11,840 11,840 0 0 0 0 118.4 هزار میلیارد 123.439 میلیون 27.685 میلیون 10 میلیون 5.039 میلیون 22.646 میلیون 7.701 میلیون 9.167 میلیون 47.36 5.5 16.18 31.217 میلیون 294,000 30.304 میلیون 1.208 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 36,260 1,600.00 4.23 36,890 970.00 2.56 12:29 21,726 38.24 میلیون 1.411 هزار میلیارد 2,059.07 37,860 36,800 36,010 38,300 1 300 37,010 1589 8,693,923 37,790 213.962 هزار میلیارد 228.797 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 89.75 22.49 79.57 30.731 میلیون 2.309 میلیون 32.829 میلیون 211,505
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,464 18.00 0.73 2,505 23.00 0.93 12:29 2,135 40.62 میلیون 101.8 میلیارد 19,027.93 2,482 2,500 2,451 2,550 0 0 0 50 5,048,575 2,479 22.545 هزار میلیارد 30.72 میلیون 16.734 میلیون 9 میلیون 8.175 میلیون 8.559 میلیون 2.387 میلیون 1.034 میلیون 21.8 2.63 9.45 29.623 میلیون 100,000 29.723 میلیون -