همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,920 80.00 1.65 4,890 50.00 1.03 1403/03/01 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,502.84 4,840 4,840 4,810 4,930 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.216 میلیارد 2.918 میلیارد 1.08 میلیارد 934.932 میلیون 1.983 میلیارد 2.255 میلیارد 984.294 میلیون 6.65 2.66 2.19 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,581 6.00 0.38 1,579 4.00 0.25 1403/03/01 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 27,372.27 1,575 1,559 1,544 1,597 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 50.237 میلیون 38.438 میلیون 30.843 میلیون 1.536 میلیون 36.902 میلیون 4.07 میلیون 3.718 میلیون 13.1 1.32 11.97 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
همای

همای

صندوق بورس 10,022 14.00 0.14 10,008 0.00 0.00 1403/03/01 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,021 10,021 10,022 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,214 14.00 1.14 1,218 10.00 0.81 1403/03/01 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 54,832.59 1,228 1,223 1,209 1,233 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 8.34 میلیارد 8.329 میلیارد 223.926 میلیون 7.931 میلیارد 397.848 میلیون 1.021 میلیارد 168.707 میلیون 2.42 1.03 0.4 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 4,342 60.00 1.40 4,338 56.00 1.31 1403/03/01 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 38,581.14 4,282 4,337 4,271 4,367 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 299.385 میلیون 196.409 میلیون 25.673 میلیون 140.391 میلیون 56.019 میلیون 202.748 میلیون 24.154 میلیون 6.58 2.84 0.78 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,641 91.00 2.00 4,637 87.00 1.91 1403/03/01 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 26,637.64 4,550 4,641 4,552 4,641 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 74.69 میلیون 23.488 میلیون 10.5 میلیون 1.657 میلیون 21.831 میلیون 7.141 میلیون 8.175 میلیون 8.93 3.35 10.23 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,140 370.00 6.72 5,430 80.00 1.45 1403/02/30 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 12,225.86 5,510 5,430 5,430 5,430 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.531 میلیارد 1.207 میلیارد 227 میلیون 486.711 میلیون 720.108 میلیون 3.718 میلیارد 418.561 میلیون 4.88 2.84 0.56 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 3,788 67.00 1.80 3,742 21.00 0.56 1403/03/01 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 13,820.6 3,721 3,700 3,663 3,794 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 16.249 میلیون 6.671 میلیون 3.957 میلیون 1.442 میلیون 5.23 میلیون 4.063 میلیون 1.067 میلیون 13.88 2.83 3.64 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,076 60.00 1.99 3,075 59.00 1.96 1403/03/01 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 46,252.43 3,016 3,076 3,031 3,076 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 175.566 میلیون 145.108 میلیون 13 میلیون 126.366 میلیون 18.742 میلیون 86.69 میلیون 2.238 میلیون 21.99 2.63 0.57 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,140 1.00 0.09 1,124 17.00 1.49 1403/03/01 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 46,925.24 1,141 1,121 1,119 1,159 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 51.816 میلیون 51.841 میلیون 29.1 میلیون 15.286 میلیون 36.555 میلیون 12.361 میلیون 5.612 میلیون 6.51 1 2.96 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,030 130.00 1.88 7,020 120.00 1.74 1403/03/01 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 24,230.6 6,900 6,890 6,890 7,030 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 6.001 میلیارد 1.858 میلیارد 600 میلیون 525.732 میلیون 1.332 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.26 4.12 4.5 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 9,540 560.00 5.54 10,100 0.00 0.00 1403/03/01 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 9,450 9,340 9,590 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,143 31.00 0.31 10,112 0.00 0.00 1403/03/01 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,140 10,140 10,143 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 26,397 1,710.00 6.93 24,687 0.00 0.00 1403/03/01 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 26,397 26,396 26,398 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,026 0.00 0.00 1,027 1.00 0.10 1403/03/01 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 44,730.26 1,026 1,024 1,019 1,036 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 1.869 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 5.35 0.94 4.97 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,138 18.00 0.83 2,145 11.00 0.51 1403/03/01 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 35,934.02 2,156 2,134 2,134 2,170 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 15.43 میلیارد 15.078 میلیارد 353 میلیون 13.907 میلیارد 1.171 میلیارد 1.62 میلیارد 553.102 میلیون 2.75 1.3 0.94 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 3,553 69.00 1.98 3,549 65.00 1.87 1403/03/01 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 48,045.42 3,484 3,534 3,500 3,553 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 112.252 میلیون 43.999 میلیون 30 میلیون 5.782 میلیون 38.217 میلیون 7.76 میلیون 7.077 میلیون - 2.79 - 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,793 54.00 1.97 2,781 42.00 1.53 1403/03/01 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 38,678.16 2,739 2,702 2,702 2,793 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.606 میلیارد 1.027 میلیارد 301.656 میلیون 1.767 میلیارد -740,767,980 2.394 میلیارد -622,136,261 -1.35 -1.12 0.35 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,381 278.00 10.46 2,384 275.00 10.34 1403/03/01 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 38,179.47 2,659 2,380 2,352 2,400 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 98.746 میلیون 95.901 میلیون 20.131 میلیون 50.754 میلیون 45.147 میلیون 17.055 میلیون 10.366 میلیون 4.63 1.06 2.81 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 20,640 210.00 1.03 20,430 0.00 0.00 1403/03/01 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 20,180 20,060 20,750 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 12,850 270.00 2.06 12,850 270.00 2.06 1403/03/01 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 16,391.11 13,120 12,850 12,850 12,850 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 13.289 میلیون 10.901 میلیون 981,249 680,121 10.221 میلیون 1.588 میلیون 201,931 62.44 1.23 7.94 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,110 80.00 1.99 4,096 66.00 1.64 1403/03/01 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 35,408.07 4,030 4,105 4,048 4,110 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 168.047 میلیون 71.696 میلیون 39.605 میلیون 5.824 میلیون 65.871 میلیون 2.189 میلیون 1.131 میلیون 143.46 2.46 74.1 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,264 44.00 1.98 2,263 43.00 1.94 1403/03/01 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 66,775.68 2,220 2,195 2,195 2,264 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 32.898 میلیون 26.099 میلیون 9.358 میلیون 11.72 میلیون 14.379 میلیون 14.471 میلیون 400,524 52.87 1.47 1.46 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,499 22.00 1.45 1,499 22.00 1.45 1403/03/01 372 15.591 میلیون 21.82 میلیارد 28,262.64 1,521 1,491 1,491 1,520 2 196,656 1,401 2 13,892 1,402 39.172 هزار میلیارد 42.676 میلیون 34.583 میلیون 28 میلیون 703,539 33.879 میلیون 8.954 میلیون 8.37 میلیون 5.01 1.24 4.7 14.262 میلیون 1.308 میلیون 15.471 میلیون 99,999
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 23,390 1,485.00 6.78 21,905 0.00 0.00 1403/03/01 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 23,388 23,388 23,390 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,400 6.00 0.14 4,428 34.00 0.77 1403/03/01 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 21,407.4 4,394 4,450 4,354 4,481 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 48.674 میلیون 17.86 میلیون 9 میلیون 8.822 میلیون 9.038 میلیون 3.619 میلیون 2.467 میلیون 16.16 4.41 11.01 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 1,195 22.00 1.88 1,183 10.00 0.85 1403/03/01 2,893 14.034 میلیون 259.18 میلیارد 27,062.57 1,173 1,150 1,150 1,196 0 0 0 0 11.082 هزار میلیارد 9.578 میلیون 8.896 میلیون 6.357 میلیون 2.095 میلیون 6.801 میلیون 4.282 میلیون 417,685 18.02 1.12 1.76 13.946 میلیون 88,410 13.989 میلیون 44,977
کارین

کارین

صندوق بورس 10,009 2.00 0.02 10,007 0.00 0.00 1403/03/01 185 34.776 میلیون 348.01 میلیارد - 10,007 10,010 10,007 10,018 107 101,452,490 10,007 99 98,444,388 10,008 - - - - - - - - - - - 13.931 میلیون 20.846 میلیون 23.053 میلیون 11.723 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,579 50.00 1.98 2,559 30.00 1.19 1403/03/01 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 36,070.27 2,529 2,510 2,510 2,579 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 225.856 میلیون 155.49 میلیون 52.164 میلیون 92.368 میلیون 63.122 میلیون 142.588 میلیون 18.147 میلیون 7.36 2.11 0.94 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,920 37.00 1.96 1,911 28.00 1.49 1403/03/01 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 78,180.2 1,883 1,877 1,877 1,920 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 4.168 میلیارد 3.898 میلیارد 156.34 میلیون 3.869 میلیارد 28.678 میلیون 364.663 میلیون 34.389 میلیون 8.69 10.42 0.82 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 29,470 570.00 1.97 29,390 490.00 1.70 1403/03/01 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 3,044.38 28,900 28,590 28,530 29,470 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 64.96 میلیون 10.431 میلیون 500,000 6.18 میلیون 4.251 میلیون 9.482 میلیون 2.851 میلیون 20.62 13.83 6.2 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,446 4.00 0.28 1,445 5.00 0.34 1403/03/01 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 39,302.22 1,450 1,431 1,422 1,473 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 66.51 میلیون 62.854 میلیون 20.638 میلیون 36.689 میلیون 26.165 میلیون 27.411 میلیون 2.414 میلیون 12.35 1.14 1.1 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 7,700 150.00 1.91 7,720 130.00 1.66 1403/03/01 1,376 10.119 میلیون 98.5 میلیارد 9,562.67 7,850 7,700 7,700 7,860 1 1,044 9,520 3 297,422 9,580 17.425 هزار میلیارد 16.682 میلیون 5.939 میلیون 1.789 میلیون 2.871 میلیون 3.068 میلیون 6,908 -65,716 -210.16 4.5 1999.29 9.949 میلیون - 9.949 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,658 19.00 1.13 1,663 14.00 0.83 1403/03/01 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 24,746.23 1,677 1,653 1,644 1,692 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 215.525 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.9 1.06 8.52 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 1,814 5.00 0.27 1,792 27.00 1.48 1403/03/01 324 10.862 میلیون 20.88 میلیارد 34,786.94 1,819 1,784 1,783 1,830 1 51,972 1,917 2 46,190 1,920 37.958 هزار میلیارد 40.491 میلیون 24.953 میلیون 19.749 میلیون 5.1 میلیون 19.852 میلیون 14.279 میلیون 1.363 میلیون 25.97 1.78 2.48 9.662 میلیون 1.2 میلیون 10.862 میلیون -
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,450 120.00 1.90 6,430 100.00 1.58 1403/03/01 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 23,633.09 6,330 6,420 6,230 6,450 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 77.34 میلیون 29.411 میلیون 11.675 میلیون 2.269 میلیون 27.142 میلیون 5.816 میلیون 5.257 میلیون 14.28 2.77 12.91 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 6,690 10.00 0.15 6,720 40.00 0.60 1403/03/01 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 13,831.39 6,680 6,570 6,570 6,810 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 44.131 میلیون 18.991 میلیون 6.3 میلیون 1.795 میلیون 17.195 میلیون 5.556 میلیون 4.44 میلیون 9.54 2.46 7.62 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 2,955 21.00 0.72 2,929 5.00 0.17 1403/03/01 456 8.692 میلیون 26.4 میلیارد 19,303.8 2,934 2,915 2,900 2,975 1 10,000 3,036 1 1,700 3,053 59.11 هزار میلیارد 357.034 میلیون 361.306 میلیون 19.457 میلیون 300.045 میلیون 61.261 میلیون 233.815 میلیون 7.549 میلیون 7.55 0.93 0.24 8.657 میلیون - 8.566 میلیون 91,000
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,146 27.00 0.66 4,102 17.00 0.41 1403/03/01 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 10,380.78 4,119 4,064 4,037 4,179 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 161.596 میلیون 79.889 میلیون 30.4 میلیون 36.896 میلیون 42.993 میلیون 39.658 میلیون 39.39 میلیون 3.17 2.9 3.14 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 11,850 150.00 1.25 11,880 120.00 1.00 1403/03/01 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 7,071.26 12,000 11,760 11,760 12,090 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 76.062 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 27.82 5.29 22.71 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 1,473 4.00 0.27 1,484 15.00 1.02 1403/03/01 518 13.878 میلیون 23.93 میلیارد 48,114.05 1,469 1,450 1,450 1,498 9 603,865 1,721 3 38,416 1,729 103.62 هزار میلیارد 94.793 میلیون 99.171 میلیون 60 میلیون 5.753 میلیون 93.418 میلیون 28.301 میلیون 26.327 میلیون 3.38 0.95 3.15 8.058 میلیون 5.519 میلیون 13.577 میلیون -
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 835 12.00 1.42 841 6.00 0.71 1403/03/01 322 7.961 میلیون 15.75 میلیارد 43,204.99 847 840 833 860 1 65,152 1,981 3 251,911 1,982 59.13 هزار میلیارد 92.687 میلیون 110.912 میلیون 30 میلیون 42.227 میلیون 68.685 میلیون 43.653 میلیون 27.505 میلیون 1.83 0.73 1.16 7.683 میلیون - 7.683 میلیون -
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,777 33.00 1.89 1,765 21.00 1.20 1403/03/01 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 15,918.36 1,744 1,730 1,730 1,778 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 81.078 میلیون 81.427 میلیون 33 میلیون 22.833 میلیون 58.594 میلیون 10.786 میلیون 10.274 میلیون 5.67 0.99 5.4 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 8,740 50.00 0.57 8,680 110.00 1.25 1403/03/01 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 4,541.52 8,790 8,860 8,620 8,880 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 15.813 میلیون 3.644 میلیون 1.72 میلیون 883,742 2.76 میلیون 6.074 میلیون 1.185 میلیون 12.6 5.41 2.46 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 2,643 24.00 0.92 2,628 9.00 0.34 1403/03/01 859 7.956 میلیون 37.99 میلیارد 16,140.82 2,619 2,670 2,583 2,670 0 0 0 0 35.813 هزار میلیارد 54.865 میلیون 41.083 میلیون 12.3 میلیون 22.54 میلیون 18.542 میلیون 17.359 میلیون 8.19 میلیون 3.95 1.74 1.86 7.06 میلیون 895,256 7.903 میلیون 53,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,620 161.00 5.79 2,702 79.00 2.84 1403/02/30 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 16,599.6 2,781 2,728 2,728 2,728 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.188 میلیارد 692.203 میلیون 275 میلیون 103.716 میلیون 588.487 میلیون 1.996 میلیارد 236.838 میلیون 4.58 1.84 0.54 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق بورس 11,640 140.00 1.22 11,500 0.00 0.00 1403/03/01 294 8.215 میلیون 94.49 میلیارد - 11,500 11,420 11,420 11,740 1 90 11,510 1 20,000 11,530 - - - - - - - - - - - 6.947 میلیون 1.206 میلیون 7.751 میلیون 402,506
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,900 9.00 0.31 2,892 1.00 0.03 1403/03/01 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 34,507.87 2,891 2,891 2,872 2,943 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.929 میلیارد 2.927 میلیارد 60.851 میلیون 2.753 میلیارد 173.927 میلیون 483.296 میلیون 89.649 میلیون 1.96 1.01 0.36 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,281 20.00 1.54 1,276 25.00 1.92 1403/03/01 400 10.15 میلیون 16.63 میلیارد 67,329.01 1,301 1,274 1,274 1,293 1 255,461 1,640 2 83,166 1,650 29.691 هزار میلیارد 42.975 میلیون 38.958 میلیون 18.126 میلیون 19.846 میلیون 19.113 میلیون 10.092 میلیون -307,452 -75.23 1.21 2.29 6.467 میلیون 2.844 میلیون 9.311 میلیون -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 4,890 20.00 0.41 4,870 0.00 0.00 1403/03/01 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 9,032.77 4,870 4,850 4,810 4,940 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 103.176 میلیون 47.708 میلیون 7.34 میلیون 18.731 میلیون 28.977 میلیون 5.327 میلیون 12.477 میلیون 6.77 2.91 15.85 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 9,310 190.00 2.00 9,410 90.00 0.95 1403/03/01 790 6.038 میلیون 59.77 میلیارد 3,827 9,500 9,310 9,310 9,470 2 19,896 9,720 2 3,536 9,730 9.9 هزار میلیارد 12.091 میلیون 4.613 میلیون 1,000,000 2.681 میلیون 1.933 میلیون 4.013 میلیون 834,035 11.28 4.87 2.34 6.024 میلیون - 6.011 میلیون 12,306
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,656 23.00 1.37 1,672 7.00 0.42 1403/03/01 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 27,746.48 1,679 1,671 1,650 1,699 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 8.574 میلیارد 8.341 میلیارد 175.354 میلیون 8.214 میلیارد 126.661 میلیون 816.537 میلیون 5.028 میلیون 71.61 2.84 0.44 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,030 90.00 1.82 5,020 80.00 1.62 1403/03/01 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 15,121.71 4,940 4,890 4,890 5,030 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 94.918 میلیون 28.794 میلیون 18.2 میلیون 3.554 میلیون 25.24 میلیون 7.587 میلیون 5.036 میلیون 18.14 3.62 12.04 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 3,436 70.00 2.00 3,495 11.00 0.31 1403/03/01 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 36,202.59 3,506 3,436 3,436 3,436 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 12.134 میلیون 4.437 میلیون 3.5 میلیون 52,801 4.408 میلیون 737,332 617,460 19.82 2.79 16.61 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,710 47.00 1.70 2,757 0.00 0.00 1403/02/30 348 5.401 میلیون 18.71 میلیارد 15,218.33 2,757 2,710 2,710 2,710 2 70,801 3,407 3 48,099 3,425 15.439 هزار میلیارد 22.515 میلیون 14.043 میلیون 4.456 میلیون 10.231 میلیون 3.812 میلیون 20.93 میلیون 19,326 635.64 3.22 0.59 5.401 میلیون - 5.401 میلیون -
جهش

جهش

صندوق بورس 10,300 1,220.00 10.59 11,520 0.00 0.00 1403/03/01 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 10,170 10,120 10,400 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 4,207 119.00 2.91 4,204 116.00 2.84 1403/03/01 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 79,476.57 4,088 4,204 4,139 4,207 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 62.168 میلیون 28.272 میلیون 13 میلیون 7.516 میلیون 20.756 میلیون 12.254 میلیون 11.999 میلیون 4.55 2.63 4.46 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,399 27.00 1.97 1,376 4.00 0.29 1403/03/01 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 42,876.5 1,372 1,345 1,345 1,399 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 361.852 میلیون 357.725 میلیون 35 میلیون 313.692 میلیون 44.033 میلیون 238.475 میلیون 4.192 میلیون 11.49 1.1 0.2 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 10,250 260.00 2.47 10,420 90.00 0.86 1403/02/29 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 6,708.47 10,510 10,710 10,250 10,710 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.787 میلیارد 984.097 میلیون 134.342 میلیون 387.132 میلیون 596.965 میلیون 3.032 میلیارد 399.913 میلیون 5.69 2.33 0.42 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,694 1.00 0.06 1,673 20.00 1.18 1403/03/01 420 8.688 میلیون 17.6 میلیارد 21,571.2 1,693 1,660 1,660 1,720 1 14,804 2,019 2 206,710 2,020 24.189 هزار میلیارد 22.006 میلیون 15.397 میلیون 11.939 میلیون 2.031 میلیون 13.366 میلیون 10.483 میلیون 1.063 میلیون 18.79 1.49 1.91 4.591 میلیون 4.097 میلیون 8.388 میلیون 300,000
چافست

افست

سهام بورس 9,050 110.00 1.23 9,090 150.00 1.68 1403/03/01 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 12,198.85 8,940 9,090 9,050 9,110 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 28.85 میلیون 13.784 میلیون 1.93 میلیون 11.287 میلیون 2.497 میلیون 5.068 میلیون 411,334 42.65 7.03 3.46 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 7,350 90.00 1.24 7,300 40.00 0.55 1403/03/01 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 9,885.12 7,260 7,190 7,190 7,390 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 109.06 میلیون 34.548 میلیون 13.6 میلیون 9.78 میلیون 24.767 میلیون 10.553 میلیون 10.574 میلیون 9.39 4.01 9.41 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,139 26.00 0.26 10,113 0.00 0.00 1403/03/01 66 6.135 میلیون 62.04 میلیارد - 10,113 10,137 10,137 10,139 30 24,987,278 10,112 13 13,722,796 10,113 - - - - - - - - - - - 4.16 میلیون 1.975 میلیون 764,683 5.37 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 418 18.00 4.13 419 17.00 3.90 1403/03/01 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 101,921.8 436 415 412 423 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 759.055 میلیون 1.184 میلیارد 667.085 میلیون 479.546 میلیون 704.223 میلیون 573.195 میلیون -45,083,763 -6.2 0.4 0.49 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
دامین

دارو امین

سهام بورس 10,170 320.00 3.05 10,320 170.00 1.62 1403/03/01 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 4,338.04 10,490 10,170 10,170 10,170 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 68.217 میلیون 22.202 میلیون 5.5 میلیون 11.512 میلیون 10.69 میلیون 12.39 میلیون 2.895 میلیون 19.61 5.31 4.58 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,013 6.00 0.60 1,005 2.00 0.20 1403/03/01 309 8.62 میلیون 9.72 میلیارد 42,540.17 1,007 1,001 990 1,021 19 995,087 1,129 2 40,112 1,131 22.161 هزار میلیارد 52.488 میلیون 54.996 میلیون 14.54 میلیون 32.761 میلیون 22.235 میلیون 10.106 میلیون 2.56 میلیون 7.71 0.89 1.95 3.887 میلیون 4.733 میلیون 7.609 میلیون 1.011 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 7,610 10.00 0.13 7,580 40.00 0.52 1403/03/01 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 9,603.2 7,620 7,700 7,470 7,700 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.234 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 3.76 6.75 3.07 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,006 9.00 0.09 9,997 0.00 0.00 1403/03/01 377 38.096 میلیون 380.85 میلیارد - 9,997 10,001 10,000 10,007 21 10,034,968 10,000 11 611,849 10,001 - - - - - - - - - - - 3.783 میلیون 34.31 میلیون 38.057 میلیون 35,800
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 2,902 19.00 0.65 2,912 9.00 0.31 1403/03/01 303 5.464 میلیون 19.15 میلیارد 14,408.5 2,921 2,888 2,873 2,967 1 236,470 3,500 1 1,500 3,506 35.05 هزار میلیارد 43.007 میلیون 22.425 میلیون 10 میلیون 8.063 میلیون 14.363 میلیون 19.528 میلیون 3.508 میلیون 9.97 2.44 1.79 3.765 میلیون 1.696 میلیون 5.462 میلیون -
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 1,035 5.00 0.49 1,035 5.00 0.49 1403/03/01 191 9.808 میلیون 10.36 میلیارد 86,981.92 1,030 1,016 1,015 1,046 5 173,872 1,055 1 390,817 1,060 36.995 هزار میلیارد 39.847 میلیون 41.528 میلیون 35 میلیون 3.622 میلیون 37.907 میلیون 5.851 میلیون 4.998 میلیون 7.25 0.96 6.19 3.569 میلیون 6.208 میلیون 9.777 میلیون -
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,253 83.00 1.99 4,245 75.00 1.80 1403/03/01 216 3.874 میلیون 17.99 میلیارد 32,490.58 4,170 4,180 4,180 4,253 4 30,497 4,637 1 29,218 4,674 93.06 هزار میلیارد 84.89 میلیون 29.607 میلیون 19.8 میلیون 838,595 28.768 میلیون 5.352 میلیون 4.892 میلیون 17.18 2.92 15.7 3.562 میلیون 311,950 3.806 میلیون 67,290
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,760 26.00 0.95 2,731 3.00 0.11 1403/03/01 241 3.558 میلیون 11.53 میلیارد 20,022.06 2,734 2,680 2,680 2,786 1 48,425 3,240 1 1,600 3,251 21.474 هزار میلیارد 40.257 میلیون 28.401 میلیون 6.628 میلیون 22.156 میلیون 6.245 میلیون 60.167 میلیون 103,399 175.05 2.9 0.3 3.558 میلیون - 3.558 میلیون -
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 6,660 130.00 1.91 6,690 100.00 1.47 1403/03/01 440 3.533 میلیون 25.77 میلیارد 12,564.21 6,790 6,660 6,660 6,900 1 5,000 7,180 3 14,999 7,250 12.367 هزار میلیارد 14.923 میلیون 6.545 میلیون 1.696 میلیون 3.574 میلیون 2.971 میلیون 3.823 میلیون 741,736 15.3 3.82 2.97 3.375 میلیون 133,400 3.508 میلیون -
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 3,381 33.00 0.99 3,333 15.00 0.45 1403/03/01 409 3.373 میلیون 15.63 میلیارد 43,149.76 3,348 3,286 3,285 3,410 0 0 0 0 10.966 هزار میلیارد 11.307 میلیون 4.514 میلیون 2.366 میلیون 1.45 میلیون 3.064 میلیون 3.479 میلیون 83,318 118.3 3.22 2.83 3.373 میلیون - 3.304 میلیون 69,243
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 4,150 81.00 1.99 4,148 79.00 1.94 1403/03/01 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 24,689.66 4,069 4,105 4,070 4,150 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 161.943 میلیون 98.911 میلیون 24 میلیون 62.391 میلیون 36.52 میلیون 64.041 میلیون 17.597 میلیون 5.66 2.73 1.55 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 3,672 39.00 1.07 3,650 17.00 0.47 1403/02/29 97 3.94 میلیون 9.55 میلیارد 19,637.48 3,633 3,619 3,578 3,730 1 100,000 2,407 2 65,287 2,440 74.65 هزار میلیارد 193.167 میلیون 119.049 میلیون 30.657 میلیون 81.269 میلیون 37.781 میلیون 36.709 میلیون 3.68 میلیون 30.4 2.96 3.05 3.306 میلیون 600,000 1.986 میلیون 1.92 میلیون
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 4,358 50.00 1.13 4,404 4.00 0.09 1403/03/01 288 3.237 میلیون 15.83 میلیارد 6,050.02 4,408 4,399 4,358 4,450 1 10 4,891 1 3,000 4,915 19.552 هزار میلیارد 20.264 میلیون 8.584 میلیون 4 میلیون 2.648 میلیون 5.936 میلیون 5.716 میلیون 1.783 میلیون 9.89 2.97 3.08 3.237 میلیون - 3.237 میلیون -
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,260 20.00 0.38 5,240 0.00 0.00 1403/03/01 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 5,470.56 5,240 5,230 5,220 5,340 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 102.716 میلیون 43.799 میلیون 17 میلیون 13.636 میلیون 30.163 میلیون 30.615 میلیون 13.316 میلیون 6.69 2.95 2.91 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 4,059 3.00 0.07 4,057 5.00 0.12 1403/03/01 386 5.803 میلیون 35.02 میلیارد 11,686.66 4,062 4,038 4,011 4,140 5 13,735 5,980 1 172,837 6,000 26.341 هزار میلیارد 26.85 میلیون 12.301 میلیون 4.368 میلیون 4.318 میلیون 7.983 میلیون 7.868 میلیون 2.389 میلیون 9.43 2.82 2.86 3.104 میلیون 2.672 میلیون 5.776 میلیون -
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,135 28.00 0.28 10,107 0.00 0.00 1403/03/01 135 10.521 میلیون 106.34 میلیارد - 10,107 10,133 10,133 10,135 2 52,591,519 10,107 9 20,281,890 10,108 - - - - - - - - - - - 3.075 میلیون 7.438 میلیون 2.53 میلیون 7.983 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 6,300 0.00 0.00 6,300 0.00 0.00 1403/03/01 421 3.127 میلیون 23.19 میلیارد 7,583.17 6,300 6,180 6,180 6,390 2 6,152 7,310 1 5,000 7,370 42.547 هزار میلیارد 51.717 میلیون 24.093 میلیون 5.734 میلیون 15.592 میلیون 8.5 میلیون 60.402 میلیون 541,031 66.77 4.25 0.6 3.027 میلیون 100,000 3.07 میلیون 56,584
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,690 110.00 1.97 5,640 60.00 1.08 1403/03/01 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 13,010.83 5,580 5,470 5,470 5,690 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 73.007 میلیون 29.317 میلیون 12 میلیون 5.327 میلیون 23.99 میلیون 8.803 میلیون 10.266 میلیون 6.59 2.82 7.69 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 44,861 2,927.00 6.98 41,934 0.00 0.00 1403/03/01 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 44,861 44,860 44,916 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
فلامی

لامیران

سهام بورس 6,700 190.00 2.76 6,780 110.00 1.60 1403/03/01 246 2.982 میلیون 36 میلیارد 3,974.03 6,890 6,880 6,700 6,900 5 83,295 12,110 1 1,500 12,200 7.242 هزار میلیارد 6.436 میلیون 1.365 میلیون 900,000 333,680 1.032 میلیون 687,198 302,624 20.16 5.92 8.89 2.882 میلیون 27,390 2.71 میلیون 199,200
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 6,600 120.00 1.85 6,590 110.00 1.70 1403/03/01 251 3.052 میلیون 26.26 میلیارد 9,840.26 6,480 6,420 6,420 6,600 6 225,973 8,430 1 9,976 8,450 38.7 هزار میلیارد 41.242 میلیون 19.985 میلیون 3 میلیون 11.587 میلیون 8.398 میلیون 18.605 میلیون 4.247 میلیون 6.98 3.53 1.59 2.873 میلیون 177,774 2.092 میلیون 959,245
تکاردان

تامین سرمایه کاردان

سهام بورس 2,198 29.00 1.30 2,223 4.00 0.18 1403/03/01 1,455 5.522 میلیون 13.87 میلیارد 2,448.52 2,227 2,184 2,183 2,210 1 38,722 2,494 2 28,183 2,495 62.975 هزار میلیارد 75.613 میلیون 55.327 میلیون 25 میلیون 20.038 میلیون 35.289 میلیون 22.054 میلیون 9.391 میلیون 5.92 1.57 2.52 2.796 میلیون 2.716 میلیون 3.405 میلیون 2.108 میلیون
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 22,120 290.00 1.29 22,050 360.00 1.61 1403/03/01 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 2,719.53 22,410 21,970 21,970 22,600 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 24.969 میلیون 11.665 میلیون 640,000 10.857 میلیون 808,056 16.515 میلیون 123,285 114.47 17.46 0.85 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 6,240 120.00 1.96 6,190 70.00 1.14 1403/03/01 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 23,595.28 6,120 6,240 6,150 6,240 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 61.581 میلیون 42.478 میلیون 8.5 میلیون 8.966 میلیون 33.512 میلیون 18.718 میلیون 17.964 میلیون 2.93 1.57 2.81 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 2,982 59.00 1.94 3,031 10.00 0.33 1403/03/01 467 3.418 میلیون 11.68 میلیارد 6,757.42 3,041 3,040 2,981 3,040 1 1,127 3,409 4 1,147 3,410 84.65 هزار میلیارد 99.188 میلیون 40.831 میلیون 18 میلیون 23.413 میلیون 17.418 میلیون 16.342 میلیون 2.15 میلیون 35.24 4.35 4.64 2.639 میلیون 779,000 2.22 میلیون 1.198 میلیون
بکام

شهید قندی

سهام بورس 2,685 52.00 1.97 2,673 40.00 1.52 1403/03/01 208 2.802 میلیون 7.33 میلیارد 21,139.01 2,633 2,650 2,601 2,685 1 74,057 2,600 1 2,500 2,638 36.071 هزار میلیارد 39.296 میلیون 20.332 میلیون 13.679 میلیون 2.732 میلیون 17.6 میلیون 9.002 میلیون 2.024 میلیون 18.07 2.08 4.06 2.633 میلیون 169,720 2.711 میلیون 91,350
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 3,059 48.00 1.59 3,015 4.00 0.13 1403/02/29 219 3.082 میلیون 10.87 میلیارد 17,418.26 3,011 3,100 2,985 3,131 2 28,158 3,507 1 6,000 3,540 18.608 هزار میلیارد 18.578 میلیون 10.276 میلیون 5.3 میلیون 2.599 میلیون 7.677 میلیون 7.824 میلیون 2.226 میلیون 7.18 2.08 2.04 2.493 میلیون 587,167 3.08 میلیون -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 30,990 0.00 0.00 30,830 160.00 0.52 1403/03/01 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 6,420.67 30,990 31,000 30,380 31,550 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 127.054 میلیون 9.684 میلیون 1.8 میلیون 2.192 میلیون 7.492 میلیون 230,989 -240,492 -519.19 16.68 540.55 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,770 160.00 2.02 7,800 130.00 1.64 1403/03/01 422 3.004 میلیون 34.33 میلیارد 14,905.63 7,930 7,770 7,770 8,040 0 0 0 100 4,320,244 11,320 30.061 هزار میلیارد 21.248 میلیون 2.349 میلیون 2.63 میلیون 733,646 1.616 میلیون 570,693 346,980 59.12 12.7 35.96 2.416 میلیون 574,131 2.99 میلیون -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 2,725 52.00 1.87 2,699 78.00 2.81 1403/03/01 157 2.441 میلیون 7.46 میلیارد 12,927.13 2,777 2,662 2,662 2,749 3 33,415 3,042 1 5,000 3,049 102.9 هزار میلیارد 112.647 میلیون 79.647 میلیون 24 میلیون 18.182 میلیون 61.465 میلیون 30.343 میلیون 20.496 میلیون 4.62 1.54 3.11 2.409 میلیون - 1.669 میلیون 740,199
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 21,790 60.00 0.28 21,790 60.00 0.28 1403/03/01 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 2,873.18 21,730 21,760 21,650 21,980 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 59.031 میلیون 3.778 میلیون 2.7 میلیون 198,200 3.579 میلیون 775,135 747,799 78.67 16.45 75.91 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 55,125 3,587.00 6.96 51,538 0.00 0.00 1403/03/01 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 55,125 55,125 55,128 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 2,055 2.00 0.10 2,069 12.00 0.58 1403/03/01 423 4.01 میلیون 9.55 میلیارد 11,704.75 2,057 2,089 2,055 2,098 3 7,483 2,383 3 4,628 2,384 58.555 هزار میلیارد 71.223 میلیون 52.679 میلیون 24.5 میلیون 20.532 میلیون 32.146 میلیون 59.607 میلیون 7.342 میلیون 6.9 1.58 0.85 2.33 میلیون 1.679 میلیون 4.01 میلیون -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,990 90.00 1.11 8,010 70.00 0.87 1403/03/01 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 10,901.61 8,080 7,960 7,930 8,090 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 794.148 میلیون 361.73 میلیون 60 میلیون 313.548 میلیون 48.183 میلیون 137.094 میلیون 11.032 میلیون 43.56 9.98 3.51 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,111 16.00 1.42 1,124 3.00 0.27 1403/03/01 101 3.928 میلیون 4.86 میلیارد 24,001.87 1,127 1,106 1,105 1,129 4 205,901 1,235 1 703 1,236 19.792 هزار میلیارد 19.604 میلیون 20.723 میلیون 16 میلیون 1.62 میلیون 19.104 میلیون 3.397 میلیون 3.233 میلیون 5.56 0.94 5.29 2.259 میلیون 1.669 میلیون 3.928 میلیون -
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 2,356 48.00 2.00 2,362 42.00 1.75 1403/03/01 275 2.316 میلیون 8.17 میلیارد 22,510.09 2,404 2,445 2,356 2,445 2 8,501 3,520 1 511 3,560 93.054 هزار میلیارد 76.989 میلیون 49.085 میلیون 26 میلیون 15.577 میلیون 33.508 میلیون 19.118 میلیون 5.451 میلیون 11.27 1.83 3.21 2.212 میلیون 100,000 2.312 میلیون -