همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,370 80.00 3.49 2,330 40.00 1.75 1399/10/30 16,260 458.54 میلیون 1.066 هزار میلیارد 40,742.16 2,290 2,190 2,190 2,400 0 0 0 756 43,509,119 2,240 408.575 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 3.848 میلیارد 235.356 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون -28.07 1.75 1.02 258.743 میلیون 161.176 میلیون 372.146 میلیون 47.772 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,470 110.00 4.66 2,450 90.00 3.81 1399/10/30 15,803 584.51 میلیون 1.432 هزار میلیارد 748.107 میلیون 2,360 2,280 2,280 2,470 0 0 0 2834 203,961,863 2,330 739.057 هزار میلیارد 1.304 میلیارد 627.858 میلیون 301.656 میلیون 565.022 میلیون 62.836 میلیون 444.859 میلیون -95,530,249 -7.18 11.76 1.66 205.807 میلیون 166.32 میلیون 340.899 میلیون 31.229 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 8,920 420.00 4.94 8,870 370.00 4.35 1399/10/30 9,496 88.94 میلیون 789.2 میلیارد 9,423.76 8,500 8,530 8,530 8,920 14 30,634 8,610 1 29,000 8,610 110.875 هزار میلیارد 106.35 میلیون 37.335 میلیون 12.5 میلیون 3.6 میلیون 33.735 میلیون 16.7 میلیون 15.691 میلیون 86.12 3.05 6.15 175.036 میلیون 1.038 میلیون 152.904 میلیون 23.171 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,020 90.00 4.66 1,960 30.00 1.55 1399/10/30 33,988 1.52 میلیارد 2.988 هزار میلیارد 398.842 میلیون 1,930 1,840 1,840 2,020 0 0 0 4590 443,759,856 1,920 383.201 هزار میلیارد 823.047 میلیون 507.467 میلیون 195.511 میلیون 428.116 میلیون 79.351 میلیون 140.364 میلیون -20,510,819 -5.99 4.99 2.81 160.935 میلیون 44.26 میلیون 205.15 میلیون 45,492
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,700 34,170.00 92.68 3,510 33,360.00 90.48 1399/10/29 7,494 165.86 میلیون 432.5 میلیارد 1,760.49 36,870 2,580 2,460 2,700 0 0 0 0 84.703 هزار میلیارد 176.13 میلیون 98.967 میلیون 2.3 میلیون 91.329 میلیون 7.638 میلیون 60.82 میلیون 4.602 میلیون 117 11.1 1.39 159.008 میلیون 6.856 میلیون 160.876 میلیون 4.988 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/21 - - - 29,548.97 3,550 3,550 - - 19 362,569 3,550 1 1,400 3,630 17.75 هزار میلیارد 18.897 میلیون 3.989 میلیون 2 میلیون 1.147 میلیون 2.842 میلیون 591,280 537,069 33.05 6.25 30.02 111.509 میلیون 600,000 103.609 میلیون 8.5 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,084 72.00 0.71 10,083 73.00 0.72 1399/10/14 5,251 238.01 میلیون 2.4 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,082 10,086 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 120.996 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,690 100.00 2.79 3,600 10.00 0.28 1399/10/30 11,195 271.78 میلیون 978.4 میلیارد 31,643.79 3,590 3,420 3,420 3,760 0 0 0 2399 157,520,665 3,590 745.354 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.377 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 6.15 1.82 1.39 75.925 میلیون 41.752 میلیون 95.176 میلیون 22.5 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 3,660 170.00 4.87 3,620 130.00 3.72 1399/10/30 3,219 43.31 میلیون 156.7 میلیارد 26,425.58 3,490 3,400 3,400 3,660 1 1,450 3,480 21 900,660 3,480 32.725 هزار میلیارد 44.733 میلیون 26.982 میلیون 9.04 میلیون 11.646 میلیون 15.336 میلیون 6.83 میلیون 3.498 میلیون 16.02 2.16 4.84 63.27 میلیون 25.6 میلیون 88.77 میلیون 100,000
فجام

جام دارو

سهام بورس 10,850 560.00 4.91 11,060 350.00 3.07 1399/10/30 4,545 31.66 میلیون 350.1 میلیارد 12,680.48 11,410 10,840 10,840 11,680 3 6,063 10,800 4 85,070 10,840 7.3 هزار میلیارد 7.762 میلیون 622,609 120,000 310,253 312,356 593,747 181,498 75.24 23.86 12.55 62.079 میلیون 2,500 61.562 میلیون 518,822
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,180 60.00 2.68 2,200 40.00 1.79 1399/10/30 3,315 84.68 میلیون 186.6 میلیارد 19,919.42 2,240 2,070 2,020 2,370 2 69,972 2,280 5 74,692 2,290 27.845 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58.955 میلیون 270,000 58.955 میلیون 270,297
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,300 490.00 4.99 10,200 390.00 3.98 1399/10/30 12,768 124.12 میلیون 1.266 هزار میلیارد 12,003.35 9,810 9,400 9,390 10,300 1 500 9,810 643 16,173,382 9,810 2131.8 هزار میلیارد 2.776 میلیارد 848.309 میلیون 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 14.85 5.06 4.64 53.486 میلیون 118.457 میلیون 159.951 میلیون 11.991 میلیون
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,810 350.00 8.41 4,010 150.00 3.61 1399/09/5 - - - 10,255.6 4,160 4,190 - - 14 222,774 3,800 6 206,863 3,800 1.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.301 میلیون 13,178 40.314 میلیون 12 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 14,970 1,970.00 11.63 15,250 1,690.00 9.98 1399/10/30 2,352 16.25 میلیون 247.9 میلیارد 6,690.82 16,940 15,750 14,970 15,990 1 550 16,270 178 4,118,774 16,760 40.108 هزار میلیارد 44.915 میلیون 2.062 میلیون 2.63 میلیون 363,080 1.699 میلیون - 782,770 -185.98 26.23 - 51.156 میلیون 4.579 میلیون 49.643 میلیون 6.092 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 9,840 460.00 4.90 9,650 270.00 2.88 1399/10/30 6,937 63.14 میلیون 609.2 میلیارد 10,688.66 9,380 9,000 9,000 9,840 0 0 0 2 115,615 9,370 694.8 هزار میلیارد 735.87 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 26.81 5.49 13.77 46.78 میلیون 40.097 میلیون 69.657 میلیون 17.22 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 7,620 360.00 4.96 7,570 310.00 4.27 1399/10/30 18,198 22.85 میلیون 172.9 میلیارد 2,143.03 7,260 7,300 7,300 7,620 3 9,380 7,320 4 3,222 7,330 15.14 هزار میلیارد 18.558 میلیون 6.956 میلیون 2 میلیون 4.238 میلیون 2.718 میلیون 1.301 میلیون 664,112 151.4 5.27 11.01 39.358 میلیون 16.059 میلیون 50.593 میلیون 4.824 میلیون
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 27,290 1,430.00 4.98 27,290 1,430.00 4.98 1399/10/30 1,629 7.18 میلیون 195.9 میلیارد 5,584.79 28,720 27,290 27,290 27,290 0 0 0 1403 10,060,617 27,150 38.993 هزار میلیارد 43.501 میلیون 4.644 میلیون 1.429 میلیون 2.679 میلیون 1.965 میلیون 5.492 میلیون 392,344 183.15 20.77 7.43 37.837 میلیون 1.264 میلیون 36.901 میلیون 2.2 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,460 0.00 0.00 2,420 40.00 1.63 1399/10/30 34,040 1.14 میلیارد 2.745 هزار میلیارد 46,002.12 2,460 2,340 2,340 2,550 0 0 0 6756 466,977,446 2,460 541.901 هزار میلیارد 3.558 میلیارد 3.06 میلیارد 223.926 میلیون 2.909 میلیارد 151.228 میلیون 313.093 میلیون 22.32 میلیون 52.61 3.82 1.85 37.046 میلیون 41.2 میلیون 78.146 میلیون 100,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 19,800 900.00 4.76 19,330 430.00 2.28 1399/10/30 44,268 180.43 میلیون 3.488 هزار میلیارد 1.592 میلیارد 18,900 18,000 18,000 19,840 1 800 18,800 8898 54,034,751 18,850 1546.4 هزار میلیارد 1.571 میلیارد 385.656 میلیون 80 میلیون 61.449 میلیون 324.207 میلیون 233.364 میلیون 231.821 میلیون - 4.91 6.8 36.239 میلیون 36.193 میلیون 68.686 میلیون 3.746 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,330 440.00 4.95 9,130 240.00 2.70 1399/10/30 21,886 213.79 میلیون 1.951 هزار میلیارد 10,963.92 8,890 8,450 8,450 9,330 1 100 2,200 5031 82,694,980 8,880 693.88 هزار میلیارد 820.833 میلیون 237.711 میلیون 51 میلیون 110.993 میلیون 126.717 میلیون 791.908 میلیون 37.677 میلیون 11.16 5.6 0.9 33.744 میلیون 38.234 میلیون 64.758 میلیون 7.22 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,000 50.00 1.64 2,980 70.00 2.30 1399/10/30 23,921 329.14 میلیون 980.8 میلیارد 65.022 میلیون 3,050 2,900 2,900 3,170 2 8,331 3,010 9999 63,065,237 3,030 59.99 هزار میلیارد 69.707 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون - 2.97 16.09 31.171 میلیون 18.1 میلیون 49.271 میلیون 502
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,890 120.00 6.78 1,870 100.00 5.65 1399/10/30 18,585 180.05 میلیون 337.1 میلیارد 8,809.19 1,770 1,800 1,790 1,890 0 0 0 6177 67,734,579 1,770 66.043 هزار میلیارد 71.138 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - 1.79 - 27.147 میلیون 10.982 میلیون 38.129 میلیون -
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 9,960 470.00 4.95 9,690 200.00 2.11 1399/10/30 3,132 18.67 میلیون 180.9 میلیارد 11,423.31 9,490 9,350 9,020 9,960 5 42,604 9,540 2 6,494 10,270 7.752 هزار میلیارد 10.904 میلیون 4.751 میلیون 800,000 3.632 میلیون 1.119 میلیون 968,052 393,702 25.17 6.5 7.51 27.089 میلیون - 24.089 میلیون 3 میلیون
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,331 267.00 5.81 4,299 299.00 6.50 1399/10/17 7,348 39.09 میلیون 168.1 میلیارد 5,320.46 4,598 4,392 4,200 4,500 2 12,600 4,320 1 5,000 4,320 25.794 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.695 میلیون 12.4 میلیون 31.442 میلیون 7.653 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
ددام

زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 20,400 970.00 4.99 19,880 450.00 2.32 1399/10/30 1,657 8.39 میلیون 166.7 میلیارد 4,929.07 19,430 18,500 18,500 20,400 2 29,300 18,750 4 15,217 18,940 18.294 هزار میلیارد 18.213 میلیون 2.022 میلیون 920,223 783,544 1.238 میلیون 1.616 میلیون 548,637 95.58 14.07 10.79 24.794 میلیون - 24.794 میلیون -
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,000 210.00 4.99 4,020 190.00 4.51 1399/10/27 - - - 10,142.47 4,210 4,020 - - 0 0 0 1191 32,290,389 4,000 24.549 هزار میلیارد 27.268 میلیون 9.46 میلیون 6.107 میلیون 2.718 میلیون 6.742 میلیون 6.153 میلیون 557,169 55.83 3.64 3.99 23.836 میلیون 800,000 24.636 میلیون -
سشرق

سیمان شرق

سهام بورس 6,310 300.00 4.99 6,310 300.00 4.99 1399/10/30 1,617 21.93 میلیون 138.3 میلیارد 14,121.39 6,010 6,290 6,210 6,310 1 24,854 6,210 7 63,482 6,220 16.744 هزار میلیارد 19.663 میلیون 7.07 میلیون 2.654 میلیون 3.343 میلیون 3.726 میلیون 3.433 میلیون 898,280 29.35 4.38 4.75 22.824 میلیون 19.161 میلیون 39.151 میلیون 2.833 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,250 150.00 0.99 15,260 160.00 1.06 1399/10/30 14,995 25.46 میلیون 388.4 میلیارد 2,000.86 15,100 15,080 15,010 15,550 7 19,685 15,070 1 300 15,080 167.86 هزار میلیارد 177.845 میلیون 27.137 میلیون 11 میلیون 12.185 میلیون 14.953 میلیون 9.166 میلیون 8.997 میلیون - 11.08 18.07 22.34 میلیون 9.965 میلیون 30.67 میلیون 1.635 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 10,290 400.00 4.04 9,910 20.00 0.20 1399/10/30 36,765 267.39 میلیون 2.649 هزار میلیارد 11,913.56 9,890 9,400 9,400 10,380 1 500 9,890 6620 111,576,159 9,890 1982 هزار میلیارد 2.588 میلیارد 451.625 میلیون 101.4 میلیون 135.519 میلیون 316.106 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 26.78 6.59 7.29 22.084 میلیون 41.839 میلیون 61.013 میلیون 2.91 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,620 720.00 9.81 6,780 560.00 7.63 1399/10/30 3,992 34.07 میلیون 230.9 میلیارد 8,476.43 7,340 6,810 6,510 7,150 0 0 0 0 53.969 هزار میلیارد 60.328 میلیون 16.841 میلیون 7.96 میلیون 1.901 میلیون 14.939 میلیون 3.435 میلیون 3.2 میلیون 69.91 3.91 17.02 21.815 میلیون 6.793 میلیون 28.538 میلیون 70,000
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 10,370 490.00 4.96 10,050 170.00 1.72 1399/10/30 2,510 19.23 میلیون 193.2 میلیارد 12,757.66 9,880 9,400 9,400 10,370 0 0 0 103 3,685,287 9,850 551.745 هزار میلیارد 605 میلیون 120.474 میلیون 40.3 میلیون 36.236 میلیون 84.238 میلیون 31.82 میلیون 42.069 میلیون 26.8 6.75 17.87 21.281 میلیون 20.228 میلیون 28.597 میلیون 12.912 میلیون
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 24,770 1,300.00 4.99 24,980 1,090.00 4.18 1399/10/30 3,519 14.71 میلیون 367.4 میلیارد 7,837.73 26,070 25,100 24,770 26,500 2 6,023 26,110 1 10,000 26,270 14.988 هزار میلیارد 15.987 میلیون 1.561 میلیون 600,000 861,234 699,691 3.524 میلیون 140,504 268.61 21.62 4.29 21.174 میلیون 1.263 میلیون 21.833 میلیون 604,500
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 15,350 730.00 4.99 15,170 550.00 3.76 1399/10/30 3,351 26.84 میلیون 407 میلیارد 6,080.57 14,620 14,210 14,210 15,350 1 400 12,280 146 3,016,742 14,450 85.331 هزار میلیارد 90.165 میلیون 15.825 میلیون 5.625 میلیون 4.608 میلیون 11.217 میلیون 8.112 میلیون 7.948 میلیون 57.46 7.63 10.55 20.994 میلیون 724,800 21.529 میلیون 190,000
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 58,020 18,090.00 23.77 55,970 20,140.00 26.46 1399/10/14 28,504 29.03 میلیون 1.625 هزار میلیارد - 76,110 74,500 50,500 58,020 2 573 74,740 7 2,094 74,740 74.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 12,990 610.00 4.93 12,760 380.00 3.07 1399/10/30 3,254 21.36 میلیون 272.5 میلیارد 9,552.84 12,380 12,300 12,300 12,990 1 2,600 12,350 1 20,864 12,500 25.52 هزار میلیارد 26.528 میلیون 6.656 میلیون 2 میلیون 627,854 6.028 میلیون 808,215 2.614 میلیون 58.26 4.3 32.05 18.509 میلیون 8.139 میلیون 26.292 میلیون 357,000
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,890 150.00 4.93 2,920 120.00 3.95 1399/10/30 3,287 75 میلیون 219.2 میلیارد 17,781.78 3,040 2,890 2,890 3,090 0 0 0 453 17,042,361 3,010 13.863 هزار میلیارد 22.395 میلیون 7.467 میلیون 1.862 میلیون 7.392 میلیون 75,085 10.911 میلیون -502,465 -27.29 199.81 1.37 17.08 میلیون 1.8 میلیون 18.773 میلیون 106,584
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 6,850 30.00 0.44 6,870 10.00 0.15 1399/10/30 - - - 9,305.45 6,880 6,300 - - 0 0 0 0 7.557 هزار میلیارد 8.905 میلیون 2.534 میلیون 900,000 1.337 میلیون 1.197 میلیون 1.184 میلیون 116,025 70.82 6.32 6.39 15.475 میلیون 1.6 میلیون 17.05 میلیون 25,000
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون