همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقیقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,330 0.00 0.00 3,270 0.00 0.00 1399/08/7 24,864 636.645 میلیون 2.082 هزار میلیارد 25,605.09 3,270 3,250 3,230 3,440 3 103,998 3,330 11 103,540 3,330 573.408 هزار میلیارد 636.645 میلیون 573.407 میلیون 175.354 میلیون 3.874 میلیارد 227.453 میلیون 397.192 میلیون 52.734 میلیون 10.87 2.52 1.44 530.181 میلیون 106.464 میلیون 590.493 میلیون 46.152 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,200 0.00 0.00 2,250 60.00 2.60 1399/08/6 9,185 273.252 میلیون 614.81 میلیارد 29,749.79 2,310 2,300 2,200 2,350 - - - - 99.345 هزار میلیارد 864.052 میلیون 507.03 میلیون 195.511 میلیون 424.154 میلیون 82.877 میلیون 142.027 میلیون -16,985,440 -25.9 5.31 3.1 272.669 میلیون 582,810 267.985 میلیون 5.267 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,190 0.00 0.00 3,150 0.00 0.00 1399/08/7 11,263 297.757 میلیون 936.83 میلیارد 26,436.74 3,150 3,120 3,120 3,270 2 789,339 3,170 17 600,000 3,170 492.471 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 32.39 3.93 2.54 215.48 میلیون 82.277 میلیون 270.505 میلیون 27.252 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,780 0.00 0.00 4,590 0.00 0.00 1399/08/7 22,627 439.554 میلیون 2.017 هزار میلیارد 19,426.1 4,590 4,500 4,410 4,800 167 83.798 میلیون 4,810 439 4.768 میلیون 4,810 950.327 هزار میلیارد 439.554 میلیون 950.327 میلیون 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.424 میلیون 557.479 میلیون 79.112 میلیون 12.01 2.21 1.7 188.388 میلیون 251.167 میلیون 386.11 میلیون 53.445 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,980 0.00 0.00 2,960 120.00 3.90 1399/08/7 42,625 186.108 میلیون 551.36 میلیارد 13,681.39 3,080 2,930 2,930 3,090 43 30,313 2,980 4 327,563 2,980 59.587 هزار میلیارد 65.278 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 40.4 2.77 14.98 179.129 میلیون 6.979 میلیون 184.607 میلیون 1.502 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,910 0.00 0.00 12,440 0.00 0.00 1399/08/7 46,437 284.033 میلیون 3.533 هزار میلیارد 10,065.26 12,440 12,070 11,880 13,010 267 2.252 میلیون 12,990 26 3.535 میلیون 12,990 2599.96 هزار میلیارد 284.033 میلیون 2.6 میلیارد 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 15.82 6.25 5.72 161.312 میلیون 122.721 میلیون 250.747 میلیون 33.286 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 12,380 0.00 0.00 12,070 0.00 0.00 1399/08/7 23,346 140.26 میلیون 1.693 هزار میلیارد 6,007.9 12,070 11,870 11,740 12,780 12 74,614 12,380 19 98,825 12,380 301.75 هزار میلیارد 309.594 میلیون 151.977 میلیون 20 میلیون 7.844 میلیون 144.133 میلیون 10.132 میلیون 115.074 میلیون 2.62 2.09 29.78 125.658 میلیون 14.602 میلیون 136.978 میلیون 3.282 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,990 0.00 0.00 3,000 140.00 4.46 1399/08/3 8,367 352.628 میلیون 1.058 هزار میلیارد 42,145.12 3,140 3,020 2,990 3,100 6467 1.462 میلیون 2,990 36 384.29 میلیون 2,990 703.128 هزار میلیارد 352.628 میلیون 671.778 میلیون 223.926 میلیون - - 352.628 میلیون 671.778 میلیون 168.17 5.07 2.63 120.48 میلیون 232.148 میلیون 335.385 میلیون 17.243 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,020 0.00 0.00 3,950 0.00 0.00 1399/08/7 4,654 134.764 میلیون 531.72 میلیارد 28,956.69 3,950 3,800 3,650 4,020 1 64.438 میلیون 4,020 296 2,317 4,020 120.182 هزار میلیارد 970.54 میلیون 893.574 میلیون 30.426 میلیون 850.359 میلیون 43.215 میلیون 106.199 میلیون 24.506 میلیون 4.91 2.78 1.13 97.027 میلیون 37.737 میلیون 114.181 میلیون 20.583 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,050 0.00 0.00 4,050 0.00 0.00 1399/08/7 4,747 100.882 میلیون 408.57 میلیارد 21,251.84 4,050 4,050 4,050 4,050 8609 54,014 4,050 7 240.144 میلیون 4,050 160.401 هزار میلیارد 164.299 میلیون 67.04 میلیون 39.605 میلیون 3.898 میلیون 63.142 میلیون 17.935 میلیون 17.831 میلیون 9 2.54 8.94 95.87 میلیون 5.013 میلیون 99.796 میلیون 1.087 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 5,670 0.00 0.00 5,650 270.00 4.56 1399/08/7 8,894 90.884 میلیون 513.46 میلیارد 10,218.52 5,920 5,630 5,630 5,880 2 210,602 5,650 14 201,780 5,650 52.873 هزار میلیارد 57.067 میلیون 15.526 میلیون 9.358 میلیون 4.194 میلیون 11.333 میلیون 3.968 میلیون 1.128 میلیون 46.87 4.67 13.32 75.101 میلیون 15.782 میلیون 90.657 میلیون 226,590
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 3,530 0.00 0.00 3,470 120.00 3.34 1399/08/7 3,956 74.863 میلیون 259.42 میلیارد 18,923.89 3,590 3,420 3,420 3,660 3 3,000 3,530 1 84,391 3,530 31.369 هزار میلیارد 42.482 میلیون 26.412 میلیون 9.04 میلیون 11.113 میلیون 15.299 میلیون 6.811 میلیون 3.461 میلیون 9.06 2.05 4.62 69.374 میلیون 5.489 میلیون 71.495 میلیون 3.368 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,850 0.00 0.00 4,780 150.00 3.04 1399/08/7 9,668 79.204 میلیون 378.32 میلیارد 8,192.44 4,930 4,690 4,690 5,140 2 76,865 4,840 3 10,707 4,840 29.191 هزار میلیارد 31.735 میلیون 9.041 میلیون 6.107 میلیون 2.544 میلیون 6.497 میلیون 5.396 میلیون 533,304 54.74 4.49 5.41 67.5 میلیون 11.705 میلیون 79.197 میلیون 7,364
کمند

کمند

صندوق بورس 10,160 0.00 0.00 10,150 0.00 0.00 1399/08/7 2,091 93.961 میلیون 953.78 میلیارد - 10,150 10,160 10,140 10,160 1 3.647 میلیون 10,160 37 90,000 10,160 81.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.349 میلیون 32.611 میلیون 45.019 میلیون 48.941 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 11,240 0.00 0.00 10,810 0.00 0.00 1399/08/7 15,506 128.17 میلیون 1.385 هزار میلیارد 8,265.8 10,810 10,590 10,590 11,240 27 30,863 11,240 3 237,217 11,240 778.32 هزار میلیارد 804.27 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 15.77 6.02 15.1 60.325 میلیون 67.844 میلیون 112.714 میلیون 15.455 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 21,290 0.00 0.00 20,580 0.00 0.00 1399/08/7 30,277 100.296 میلیون 2.064 هزار میلیارد 3,312.62 20,580 19,990 19,760 21,420 6 54,293 21,280 21 67,158 21,280 2086.812 هزار میلیارد 100.296 میلیون 2.087 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 285.693 میلیون 166.164 میلیون 12.56 6.45 7.3 58.837 میلیون 41.459 میلیون 97.822 میلیون 2.474 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 13,650 0.00 0.00 13,230 0.00 0.00 1399/08/7 14,051 61.619 میلیون 814.93 میلیارد 4,385.14 13,230 13,140 13,140 13,740 11 62,194 13,650 8 95,733 13,650 76.734 هزار میلیارد 83.711 میلیون 14.052 میلیون 5.8 میلیون 6.977 میلیون 7.075 میلیون 2.267 میلیون 1.988 میلیون 38.61 10.85 33.85 58.225 میلیون 3.394 میلیون 61.44 میلیون 179,000
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,210 0.00 0.00 10,200 0.00 0.00 1399/08/7 2,235 79.402 میلیون 810.06 میلیارد - 10,200 10,210 10,190 10,210 55 3.157 میلیون 10,200 35 4.992 میلیون 10,210 - - - - - - - - - - - 55.423 میلیون 23.979 میلیون 61.972 میلیون 17.43 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 28,530 0.00 0.00 28,460 0.00 0.00 1399/08/7 32,352 126.082 میلیون 3.588 هزار میلیارد 8,353.37 28,460 28,420 28,420 29,480 207 900,000 29,200 9 934,092 29,200 816.461 هزار میلیارد 911.087 میلیون 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 680.916 میلیون 21.523 میلیون 37.93 10.29 1.2 50.205 میلیون 75.877 میلیون 123.115 میلیون 2.967 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 8,950 0.00 0.00 8,770 0.00 0.00 1399/08/7 5,102 75.732 میلیون 663.99 میلیارد 14,843.59 8,770 8,760 8,740 9,140 11 100,000 8,970 1 483,701 8,990 574.61 هزار میلیارد 69.928 میلیون 666.338 میلیون 65.52 میلیون 1.716 میلیارد 139.833 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 10.69 4.12 2.32 42.197 میلیون 33.535 میلیون 70.871 میلیون 4.861 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 10,990 0.00 0.00 10,840 0.00 0.00 1399/07/30 5,527 39.401 میلیون 427.22 میلیارد 7,128.85 10,840 10,800 10,140 10,990 13 438,189 10,990 40 23,168 10,990 56.485 هزار میلیارد 87.723 میلیون 51.066 میلیون 5.211 میلیون 31.238 میلیون 19.828 میلیون 5.17 میلیون 9.617 میلیون - - - 36.785 میلیون 2.616 میلیون 37.294 میلیون 2.107 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 17,120 0.00 0.00 16,960 0.00 0.00 1399/08/7 30,326 35.727 میلیون 605.85 میلیارد 1,178.1 16,960 16,700 16,020 17,120 12 6.059 میلیون 17,120 2072 3,519 17,120 186.56 هزار میلیارد 200.457 میلیون 27.978 میلیون 11 میلیون 13.897 میلیون 14.081 میلیون 8.582 میلیون 8.373 میلیون 22.28 13.25 21.74 35.655 میلیون 72,123 35.019 میلیون 708,200
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 14,130 0.00 0.00 14,130 0.00 0.00 1399/08/7 7,427 59.357 میلیون 838.72 میلیارد 7,992.1 14,130 14,130 14,130 14,130 9999 2,535 14,130 4 94.055 میلیون 14,130 1073.88 هزار میلیارد 1.18 میلیارد 228.74 میلیون 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 800.428 میلیون 33.384 میلیون 32.17 8.77 1.34 34.272 میلیون 25.085 میلیون 56.007 میلیون 3.35 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 192,950 0.00 0.00 190,730 3,000.00 1.60 1399/08/7 61,075 32.187 میلیون 6.139 هزار میلیارد - 187,730 188,500 183,000 195,000 57 59,667 192,950 34 45,073 192,950 - - - - - - - - - - - 32.177 میلیون 9,912 31.809 میلیون 378,468
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 33,630 0.00 0.00 33,420 0.00 0.00 1399/08/7 6,080 34.222 میلیون 1.144 هزار میلیارد 1,118.45 33,420 32,400 31,500 33,630 1 5.949 میلیون 33,630 215 1,000 33,630 636.608 هزار میلیارد 720.015 میلیون 175.208 میلیون 19.049 میلیون 83.407 میلیون 91.801 میلیون 191.058 میلیون 45.101 میلیون 14.2 6.98 3.35 31.195 میلیون 3.027 میلیون 14.041 میلیون 20.181 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,250 0.00 0.00 15,090 0.00 0.00 1399/08/7 11,421 81.183 میلیون 1.225 هزار میلیارد 7,108.26 15,090 14,870 14,870 15,890 5 9,943 15,240 3 15,844 15,240 1229.835 هزار میلیارد 127.749 میلیون 1.785 میلیارد 81.5 میلیون 16.677 میلیون 172.008 میلیون 63.933 میلیون 62.334 میلیون 19.73 7.15 19.24 28.347 میلیون 52.837 میلیون 76.37 میلیون 4.814 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 13,350 0.00 0.00 13,200 0.00 0.00 1399/08/7 6,555 58.852 میلیون 776.66 میلیارد 8,978.15 13,200 13,110 13,110 13,750 29 300,000 13,690 3 1.048 میلیون 13,690 792 هزار میلیارد 951.289 میلیون 248.05 میلیون 60 میلیون 159.289 میلیون 88.76 میلیون 53.296 میلیون 25.837 میلیون 30.65 8.92 14.86 24.516 میلیون 34.336 میلیون 52.037 میلیون 6.815 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 11,420 0.00 0.00 11,340 0.00 0.00 1399/08/7 28,729 22.4 میلیون 253.98 میلیارد 779.7 11,340 11,000 10,910 11,420 10 6.32 میلیون 11,420 1160 1,426 11,420 79.38 هزار میلیارد 83.932 میلیون 16.229 میلیون 7 میلیون 4.552 میلیون 11.676 میلیون 5.535 میلیون 4.289 میلیون 18.52 6.8 14.34 22.391 میلیون 9,000 21.698 میلیون 701,925
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,710 0.00 0.00 19,320 10.00 0.05 1399/08/7 4,257 22.317 میلیون 431.09 میلیارد 5,242.47 19,310 18,840 18,250 19,710 2 3.259 میلیون 19,710 129 1,500 20,030 289.65 هزار میلیارد 370.052 میلیون 112.668 میلیون 15 میلیون 80.252 میلیون 32.417 میلیون 68.979 میلیون 15.901 میلیون 18.23 8.94 4.2 20.971 میلیون 1.346 میلیون 17.387 میلیون 4.93 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 14,220 0.00 0.00 14,110 0.00 0.00 1399/08/7 3,027 23.056 میلیون 325.27 میلیارد 7,616.64 14,110 13,600 13,210 14,220 1 4.664 میلیون 14,220 124 600 14,830 783.105 هزار میلیارد 840.179 میلیون 179.111 میلیون 55.5 میلیون 57.074 میلیون 122.037 میلیون 122.617 میلیون 66.553 میلیون 11.77 6.42 6.39 19.088 میلیون 3.968 میلیون 17.889 میلیون 5.167 میلیون
غسالم

سالمین

سهام بورس 4,740 0.00 0.00 4,760 170.00 3.45 1399/08/7 4,073 31.764 میلیون 151.08 میلیارد 7,798.79 4,930 4,690 4,690 5,140 4 1,859 4,750 1 15,461 4,750 21.344 هزار میلیارد 22.003 میلیون 5.728 میلیون 4.484 میلیون 659,317 5.068 میلیون 2.585 میلیون 354,515 60.21 4.21 8.26 18.984 میلیون 12.78 میلیون 23.87 میلیون 7.894 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,710 0.00 0.00 11,700 0.00 0.00 1399/08/7 747 21.045 میلیون 246.24 میلیارد - 11,700 11,710 11,660 11,750 4 8.561 میلیون 11,700 99 381,140 11,710 57.915 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.911 میلیون 4.134 میلیون 4.997 میلیون 16.049 میلیون
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 7,460 0.00 0.00 7,300 0.00 0.00 1399/08/7 2,640 18.215 میلیون 132.98 میلیارد 6,899.44 7,300 7,200 7,190 7,560 19 800,000 7,540 4 858,494 7,540 43.8 هزار میلیارد 44.042 میلیون 20.876 میلیون 6 میلیون 241,618 20.634 میلیون 12.849 میلیون 12.714 میلیون 3.45 2.12 3.41 16.584 میلیون 1.63 میلیون 17.121 میلیون 1.093 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 11,830 0.00 0.00 11,830 0.00 0.00 1399/08/7 6,156 44.977 میلیون 532.08 میلیارد 7,306.26 11,830 11,830 11,830 11,830 7491 19,406 11,830 5 51.005 میلیون 11,830 887.25 هزار میلیارد 958.884 میلیون 179.571 میلیون 44 میلیون 71.634 میلیون 107.937 میلیون 497.988 میلیون 30.641 میلیون 28.96 8.23 1.78 16.177 میلیون 28.8 میلیون 44.577 میلیون 400,000
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 19,850 0.00 0.00 19,220 310.00 1.64 1399/08/7 46,668 15.212 میلیون 292.44 میلیارد 2,144.98 18,910 18,500 17,970 19,850 17 203,704 19,850 59 773 19,850 48.05 هزار میلیارد 52.328 میلیون 8.522 میلیون 2.5 میلیون 4.278 میلیون 4.245 میلیون 2.227 میلیون 835,980 57.48 11.32 21.57 14.971 میلیون 240,924 14.711 میلیون 501,008
ارزش

ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 9,620 0.00 0.00 9,450 60.00 0.64 1399/08/7 2,390 14.767 میلیون 139.56 میلیارد - 9,390 9,380 9,100 9,660 2 55,000 9,620 2 2,680 9,620 3.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.767 میلیون - 14.167 میلیون 600,000
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,950 0.00 0.00 5,870 280.00 4.55 1399/08/7 1,088 15.072 میلیون 88.45 میلیارد 13,853.1 6,150 5,850 5,850 6,190 2 17,157 5,850 1 14,978 5,860 32.285 هزار میلیارد 32.905 میلیون 9.249 میلیون 5.5 میلیون 620,216 8.629 میلیون 2.021 میلیون 1.771 میلیون 18.23 3.74 15.97 14.672 میلیون 400,000 15.049 میلیون 22,900
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 8,640 0.00 0.00 8,390 10.00 0.12 1399/08/7 2,468 20.588 میلیون 172.66 میلیارد 8,342.01 8,380 8,360 8,310 9,000 14 10,000 8,560 1 105,801 9,000 33.52 هزار میلیارد 36.456 میلیون 8.268 میلیون 4 میلیون 2.896 میلیون 5.372 میلیون 2.588 میلیون 2.078 میلیون 16.15 6.25 12.97 14.207 میلیون 6.381 میلیون 19.425 میلیون 1.163 میلیون
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 3,390 0.00 0.00 3,380 150.00 4.25 1399/08/7 1,951 13.827 میلیون 46.78 میلیارد 7,087.19 3,530 3,360 3,360 3,530 5 154,740 3,400 2 98,784 3,400 7.997 هزار میلیارد 8.477 میلیون 2.974 میلیون 2.366 میلیون 480,864 2.494 میلیون 928,504 43,364 184.4 3.21 8.61 13.827 میلیون - 13.827 میلیون -
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,740 0.00 0.00 2,740 0.00 0.00 1399/08/7 1,334 19.715 میلیون 54.02 میلیارد 14,778.88 2,740 2,740 2,740 2,740 9999 225,597 2,740 5 298.965 میلیون 2,740 96.769 هزار میلیارد 102.217 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - 2.64 - 13.713 میلیون 6.002 میلیون 18.914 میلیون 800,863