همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پارس4

پتروشیمی پارس

سهام بورس 131,140 42,180.00 24.34 131,140 42,180.00 24.34 1399/07/13 1 152.509 میلیون 20 هزار میلیارد - 173,320 131,140 131,140 131,140 - - - - 786.84 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 152.509 میلیون - 152.509 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 21,240 0.00 0.00 21,240 0.00 0.00 1399/07/21 5 814.95 میلیون 17.31 هزار میلیارد - 21,240 21,240 21,240 21,240 0 - - 0 - - 1731.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 814.95 میلیون - 814.95 میلیون
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 6,480 0.00 0.00 6,480 0.00 0.00 1399/07/21 7 2.671 میلیارد 17.31 هزار میلیارد - 6,480 6,480 6,480 6,480 0 - - 0 - - 1341.638 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.671 میلیارد - 2.671 میلیارد
صفارس307

صکوک اجاره فارس307- 3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/07/13 1,301 13 میلیون 13 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 105,000 1,000,000 11 - - 13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13 میلیون - 13 میلیون
شستا4

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 8,600 0.00 0.00 8,600 0.00 0.00 1399/01/30 190 1.293 میلیارد 11.121 هزار میلیارد - 8,600 8,600 8,600 8,600 0 - - 0 - - 688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.293 میلیارد - 1.293 میلیارد
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
ثمسکن4

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 12,570 1,390.00 12.43 12,570 1,390.00 12.43 1399/05/26 1 747.9 میلیون 9.401 هزار میلیارد - 11,180 12,570 12,570 12,570 0 - - 0 - - 69.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 747.9 میلیون - 747.9 میلیون
تاصیکو4

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 973 1,750.00 64.27 972 1,751.00 64.30 1398/05/27 10 9.5 میلیارد 9.239 هزار میلیارد - 2,723 972 972 973 - - - - 30.132 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.5 میلیارد - 9.5 میلیارد
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 18,230 950.00 4.95 18,230 950.00 4.95 1399/07/27 3 412 میلیون 7.511 هزار میلیارد - 19,180 18,230 18,230 18,230 0 - - 0 - - 1093.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 412 میلیون - 412 میلیون
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 940 17,560.00 94.92 940 17,560.00 94.92 1399/06/12 17 7.333 میلیارد 6.893 هزار میلیارد - 18,500 940 940 940 0 - - 0 - - 196.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کرماشا4

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 21,260 16,170.00 43.20 21,260 16,170.00 43.20 1399/06/12 1 314.259 میلیون 6.681 هزار میلیارد - 37,430 21,260 21,260 21,260 - - - - 75.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 314.259 میلیون - 314.259 میلیون
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 955,000 49,236.00 4.90 977,500 26,736.00 2.66 1399/06/19 2 6.537 میلیون 6.39 هزار میلیارد - 1.004 میلیون 1,000,000 955,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3.421 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.537 میلیون - 6.537 میلیون
صفارس147

صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/07/13 603 6 میلیون 6 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 47 1,000,000 3 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26 6 میلیون - 6 میلیون
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - 131.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
وپترو4

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 17,557 3,585.00 16.96 17,557 3,585.00 16.96 1399/02/16 1 304.39 میلیون 5.344 هزار میلیارد - 21,142 17,557 17,557 17,557 0 - - 0 - - 31.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 304.39 میلیون - 304.39 میلیون
سیتا4

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 15,750 0.00 0.00 15,750 0.00 0.00 1399/04/14 596 328.506 میلیون 5.174 هزار میلیارد - 15,750 15,750 15,750 15,750 0 - - 0 - - 173.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 328.506 میلیون - 328.506 میلیون
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

سهام بورس 181,240 17,510.00 8.81 184,410 14,340.00 7.22 1399/07/28 63,719 21.929 میلیون 4.044 هزار میلیارد - 198,750 189,100 180,120 191,200 159 98,931 181,350 572 55,101 181,350 108.485 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.697 میلیون 231,857 21.457 میلیون 471,687
تاصیکو2

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 12,820 610.00 5.00 12,820 610.00 5.00 1399/06/22 2 309.9 میلیون 3.973 هزار میلیارد - 12,210 12,820 12,820 12,820 0 - - 0 - - 397.42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 309.9 میلیون - 309.9 میلیون
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
کروی4

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 2,011 1,472.00 42.26 2,912 571.00 16.39 1396/12/28 4 1.208 میلیارد 3.517 هزار میلیارد - 3,483 3,417 2,011 3,963 - - - - 7.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.208 میلیارد - 1.208 میلیارد
ستران2

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 60,280 2,870.00 5.00 60,280 2,870.00 5.00 1399/05/28 2 55.15 میلیون 3.324 هزار میلیارد - 57,410 60,280 60,280 60,280 0 - - 0 - - 105.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 55.15 میلیون - 55.15 میلیون
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 2,770 40,240.00 93.56 2,770 40,240.00 93.56 1399/06/31 3 1.2 میلیارد 3.324 هزار میلیارد - 43,010 2,770 2,770 2,770 4 - - 0 222,670 23,390 79.466 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.2 میلیارد - 1.2 میلیارد
شیراز4

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 30,710 29,130.00 48.68 30,710 29,130.00 48.68 1399/06/12 1 108.088 میلیون 3.319 هزار میلیارد - 59,840 30,710 30,710 30,710 - - - - 156.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 108.088 میلیون - 108.088 میلیون
بترانس4

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 3,045 16,627.00 84.52 3,045 16,627.00 84.52 1398/12/7 4 888.945 میلیون 2.707 هزار میلیارد - 19,672 3,045 3,045 3,045 - - - - 11.419 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 888.945 میلیون - 888.945 میلیون
خچرخش4

چرخشگر

سهام بورس 29,500 4,120.00 16.23 29,500 4,120.00 16.23 1399/06/2 1 85.593 میلیون 2.525 هزار میلیارد - 25,380 29,500 29,500 29,500 0 - - 0 - - 28.087 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 85.593 میلیون - 85.593 میلیون
وتوس4

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 2,260 26,080.00 92.03 2,090 26,250.00 92.63 1399/06/30 7 1.024 میلیارد 2.14 هزار میلیارد - 28,340 1,710 1,710 29,470 - - - - 3.344 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.024 میلیارد - 1.024 میلیارد
های وب4

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,500 1,426.00 15.72 10,500 1,426.00 15.72 1398/10/15 1 200 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 9,074 10,500 10,500 10,500 0 - - 0 - - 42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون 200 میلیون -
امین4

تامین سرمایه امین

سهام بورس 10,400 0.00 0.00 10,400 0.00 0.00 1399/05/19 354 194.573 میلیون 2.024 هزار میلیارد - 10,400 10,400 10,400 10,400 0 - - 0 - - 72.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 194.573 میلیون - 194.573 میلیون
پاساح

ح . ایران یاساتایرورابر

سهام بورس 24,000 2,470.00 9.33 23,840 2,630.00 9.94 1399/04/22 2,557 83.732 میلیون 1.996 هزار میلیارد - 26,470 23,820 - - 0 - - 0 - - - 83.732 میلیون - - - - - - - - - 10.19 میلیون 73.542 میلیون - 83.732 میلیون
آپ2

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 39,570 370.00 0.93 39,570 370.00 0.93 1399/04/29 2 50 میلیون 1.979 هزار میلیارد - 39,940 39,570 39,570 39,570 0 - - 0 - - 104.861 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50 میلیون 50 میلیون -
خگستر2

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 20,000 715.00 3.45 20,000 715.00 3.45 1398/12/24 1 97 میلیون 1.94 هزار میلیارد - 20,715 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 792.103 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 97 میلیون - 97 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 15,480 810.00 4.97 15,480 810.00 4.97 11:49 14,565 120.499 میلیون 1.865 هزار میلیارد 3.235 میلیارد 16,290 15,480 15,480 15,480 9999 103,900 15,480 81 170.531 میلیون 15,480 3235.32 هزار میلیارد 120.499 میلیون 3.235 میلیارد 209 میلیون 235.25 میلیون 411.059 میلیون 183.427 میلیون 3.559 میلیارد 21.65 7.87 7.66 47.223 میلیون 73.276 میلیون 110.917 میلیون 9.582 میلیون
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 105.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,090 10.00 0.10 10,080 0.00 0.00 12:29 3,535 163.193 میلیون 1.645 هزار میلیارد - 10,080 163.193 میلیون 10,090 1.645 هزار میلیارد 126 75,500 10,100 3 11.45 میلیون 10,100 80.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 134.776 میلیون 28.417 میلیون 26.1 میلیون 137.093 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 3,670 54,370.00 93.68 3,670 54,370.00 93.68 1399/06/31 1 442.5 میلیون 1.624 هزار میلیارد - 58,040 3,670 3,670 3,670 0 - - 0 - - 15.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 442.5 میلیون - 442.5 میلیون
ثامید4

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,750 0.00 0.00 1,750 0.00 0.00 1399/06/22 490 926.194 میلیون 1.621 هزار میلیارد - 1,750 1,750 1,750 1,750 0 - - 0 - - 61.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 926.194 میلیون - 926.194 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 38,650 1,840.00 5.00 38,640 1,830.00 4.97 1399/07/23 5,356 41.078 میلیون 1.587 هزار میلیارد 7,669.6 36,810 38,650 37,570 38,650 0 - - 0 - - 311.679 هزار میلیارد 321.089 میلیون 30.194 میلیون 8.066 میلیون 9.41 میلیون 20.784 میلیون 19.169 میلیون 13.535 میلیون 23.03 15 16.27 12.268 میلیون 28.811 میلیون 29.957 میلیون 11.121 میلیون