همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 19,819 39.00 0.20 19,817 37.00 0.19 1402/01/09 10,123 389.896 میلیون 7.727 هزار میلیارد - 19,780 19,817 19,816 19,819 2 6,317 19,818 10 20,840,243 19,819 - - - - - - - - - - - 164.536 میلیون 225.359 میلیون 102.041 میلیون 287.855 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,152 12.00 0.12 10,151 11.00 0.11 1402/01/09 4,419 530.731 میلیون 5.388 هزار میلیارد - 10,140 10,151 10,150 10,153 27 2,641,238 10,151 4 18,417,194 10,152 - - - - - - - - - - - 156.511 میلیون 374.219 میلیون 112.206 میلیون 418.525 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 22,720 960.00 4.41 22,350 590.00 2.71 1402/01/09 13,660 209.514 میلیون 4.682 هزار میلیارد - 21,760 22,300 21,830 22,820 9 14,629 22,720 6 24,842 22,720 - - - - - - - - - - - 187.792 میلیون 21.722 میلیون 184.467 میلیون 25.048 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,357 64.00 4.95 1,340 47.00 3.63 1402/01/09 31,378 2.24 میلیارد 3.002 هزار میلیارد 55,934.87 1,293 1,314 1,290 1,357 406 84,001,179 1,357 1 222,000 1,357 2192.258 هزار میلیارد 2.327 میلیارد 1.987 میلیارد 1.636 میلیارد 209.958 میلیون 1.777 میلیارد 223.642 میلیون 211.754 میلیون 10.35 1.23 9.81 1.679 میلیارد 560.976 میلیون 1.561 میلیارد 678.856 میلیون
صیبا503

صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18

اوراق بورس 994,500 44,500.00 4.68 950,000 0.00 0.00 1402/01/09 303 3 میلیون 2.85 هزار میلیارد - 950,000 994,500 994,500 994,500 1 4,972 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 178,460 4,030.00 2.31 178,650 4,220.00 2.42 1402/01/09 13,913 12.914 میلیون 2.307 هزار میلیارد - 174,430 179,620 177,500 181,290 8 3,147 178,440 5 4,994 178,440 - - - - - - - - - - - 11.168 میلیون 1.746 میلیون 12.179 میلیون 734,593
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,658 221.00 4.98 4,655 218.00 4.91 1402/01/09 9,034 495.366 میلیون 2.306 هزار میلیارد 54,833.54 4,437 4,658 4,589 4,658 180 7,800,632 4,658 1 2,100 5,000 329.46 هزار میلیارد 660.783 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.94 6.01 0.8 360.525 میلیون 134.841 میلیون 189.116 میلیون 306.25 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,582 137.00 3.98 3,543 98.00 2.84 1402/01/09 21,237 646.617 میلیون 2.291 هزار میلیارد 25,742.75 3,445 3,479 3,447 3,588 5 227,900 3,582 2 800,000 3,582 1068.767 هزار میلیارد 2.128 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 356.211 میلیون -22,035,826 -51.15 -9.76 0.65 556.309 میلیون 90.308 میلیون 564.906 میلیون 81.711 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 180,300 810.00 0.45 180,440 950.00 0.53 1402/01/09 16,551 12.221 میلیون 2.205 هزار میلیارد - 179,490 180,720 178,200 181,880 6 22,067 180,900 19 50,313 180,900 - - - - - - - - - - - 8.218 میلیون 4.002 میلیون 11.452 میلیون 768,716
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,782 132.00 4.98 2,749 99.00 3.74 1402/01/09 18,113 710.379 میلیون 1.953 هزار میلیارد 33,474.13 2,650 2,675 2,650 2,782 22 2,297,984 2,782 2 10,000 2,782 537.459 هزار میلیارد 1.298 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -9.28 -6.42 0.92 554.603 میلیون 155.776 میلیون 634.573 میلیون 75.806 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 33,800 112.00 0.33 33,724 36.00 0.11 1402/01/09 402 54.041 میلیون 1.822 هزار میلیارد - 33,688 33,723 33,723 33,947 1 550 33,725 2 2,800 33,849 - - - - - - - - - - - 18.747 میلیون 35.294 میلیون 4.391 میلیون 49.65 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,390 590.00 5.00 12,390 590.00 5.00 1402/01/09 4,482 144.867 میلیون 1.795 هزار میلیارد 32,322.05 11,800 12,390 12,390 12,390 217 13,255,606 12,390 0 0 0 6064.905 هزار میلیارد 5.78 میلیارد 1.299 میلیارد 489.5 میلیون 395.564 میلیون 903.771 میلیون 526.764 میلیون 590.026 میلیون 9.79 6.39 10.97 112.625 میلیون 32.243 میلیون 10.038 میلیون 134.83 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 18,270 1,190.00 6.97 18,140 1,060.00 6.21 1402/01/09 7,488 98.383 میلیون 1.785 هزار میلیارد 13,138.7 17,080 17,750 17,460 18,270 501 9,111,314 18,270 1 313 18,360 544.2 هزار میلیارد 664.287 میلیون 225.385 میلیون 10 میلیون 120.087 میلیون 105.298 میلیون 1.046 میلیارد 86.375 میلیون 6.3 5.17 0.52 80.429 میلیون 17.953 میلیون 37.893 میلیون 60.49 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,109 18.00 0.18 10,109 18.00 0.18 1402/01/09 4,322 171.672 میلیون 1.735 هزار میلیارد - 10,091 10,108 10,108 10,110 2 10,417 10,109 100 99,870,067 10,110 - - - - - - - - - - - 133.252 میلیون 38.421 میلیون 144.392 میلیون 27.281 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 41,623 47.00 0.11 41,622 46.00 0.11 1402/01/09 4,301 40.647 میلیون 1.692 هزار میلیارد - 41,576 41,619 41,619 41,624 6 234,708 41,621 2 728,210 41,623 - - - - - - - - - - - 23.143 میلیون 17.504 میلیون 14.773 میلیون 25.874 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 6,320 10.00 0.16 6,310 0.00 0.00 1402/01/09 21,753 261.768 میلیون 1.652 هزار میلیارد 4.712 میلیارد 6,310 6,330 6,250 6,400 1 200,000 6,320 4 223,489 6,320 5048 هزار میلیارد 5.667 میلیارد 2.231 میلیارد 530 میلیون 954.682 میلیون 1.276 میلیارد 1.563 میلیارد 663.007 میلیون 7.61 3.96 3.23 231.552 میلیون 30.216 میلیون 217.289 میلیون 44.479 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,916 185.00 3.91 4,868 137.00 2.90 1402/01/09 15,702 323.388 میلیون 1.574 هزار میلیارد 20,045.36 4,731 4,780 4,700 4,955 15 467,130 4,913 1 400,000 4,913 192.798 هزار میلیارد 198.088 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 122.49 2.97 91.51 309.01 میلیون 14.378 میلیون 302.885 میلیون 20.504 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,010 100.00 1.12 8,990 80.00 0.90 1402/01/09 14,430 170.009 میلیون 1.529 هزار میلیارد 9,503.52 8,910 9,020 8,880 9,120 9 450,504 9,010 1 200,000 9,010 2040.73 هزار میلیارد 2.239 میلیارد 778.641 میلیون 190 میلیون 264.175 میلیون 514.466 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 6.15 3.97 0.63 104.441 میلیون 65.568 میلیون 109.23 میلیون 60.78 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,998 115.00 2.36 4,970 87.00 1.78 1402/01/09 12,788 294.988 میلیون 1.466 هزار میلیارد 23,067.57 4,883 4,930 4,860 5,046 2 292,500 4,998 1 6,196 4,998 1366.75 هزار میلیارد 1.512 میلیارد 661.641 میلیون 275 میلیون 144.828 میلیون 516.813 میلیون 2.206 میلیارد 278.102 میلیون 4.91 2.64 0.62 256.818 میلیون 38.17 میلیون 213.684 میلیون 81.304 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,190 80.00 1.52 5,240 30.00 0.57 1402/01/09 12,875 233.53 میلیون 1.223 هزار میلیارد 17,691 5,270 5,270 5,150 5,360 6 47,917 5,190 4 400,000 5,190 134.527 هزار میلیارد 206.663 میلیون 104.924 میلیون 5.53 میلیون 72.136 میلیون 32.788 میلیون 153.266 میلیون 9.789 میلیون 13.74 4.1 0.88 196.971 میلیون 36.559 میلیون 149.424 میلیون 84.105 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,410 7.00 0.21 3,392 11.00 0.32 1402/01/09 12,004 356.322 میلیون 1.209 هزار میلیارد 29,683.58 3,403 3,420 3,354 3,433 2 47,490 3,410 2 57,083 3,411 1197.376 هزار میلیارد 13.528 میلیارد 13.089 میلیارد 262.043 میلیون 12.332 میلیارد 756.865 میلیون 867.531 میلیون 945.451 میلیون 4.27 1.58 0.98 256.268 میلیون 100.054 میلیون 319.028 میلیون 37.294 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,132 10.00 0.47 2,124 2.00 0.09 1402/01/09 11,333 568.772 میلیون 1.208 هزار میلیارد 50,187.23 2,122 2,170 2,090 2,170 1 50,000 2,134 3 496,357 2,134 372.452 هزار میلیارد 6.827 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 106.08 1.59 0.59 383.203 میلیون 185.569 میلیون 418.983 میلیون 149.789 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,950 660.00 4.97 13,750 460.00 3.46 1402/01/09 9,561 83.873 میلیون 1.153 هزار میلیارد 8,772.41 13,290 13,260 13,050 13,950 1 8,852 13,940 1 100,000 13,940 793.678 هزار میلیارد 1.24 میلیارد 472.968 میلیون 21.56 میلیون 446.146 میلیون 26.823 میلیون 114.415 میلیون 92.792 میلیون 8.56 29.59 6.94 51.619 میلیون 32.254 میلیون 66.751 میلیون 17.122 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 11,340 540.00 5.00 11,230 430.00 3.98 1402/01/09 10,394 98.665 میلیون 1.108 هزار میلیارد 9,492.5 10,800 11,340 10,840 11,340 1 2,155 11,340 1 4,025 14,500 20.09 هزار میلیارد 22.851 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 492,781 292,611 68.66 6.23 40.78 96.905 میلیون 1.76 میلیون 89.495 میلیون 9.17 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 8,070 30.00 0.37 8,040 0.00 0.00 1402/01/09 14,898 136.812 میلیون 1.099 هزار میلیارد 8,273.18 8,040 8,040 7,960 8,120 1 800 8,070 39 412,386 8,070 4824 هزار میلیارد 4.788 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 11.15 5.04 5.79 98.979 میلیون 37.833 میلیون 109.692 میلیون 27.12 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 55,030 210.00 0.38 54,630 610.00 1.10 1402/01/09 11,761 19.117 میلیون 1.044 هزار میلیارد - 55,240 54,800 52,850 56,480 1 1,000 55,080 3 2,414 55,080 98.334 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.609 میلیون 1.508 میلیون 15.85 میلیون 3.267 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,232 146.00 7.00 2,189 103.00 4.94 1402/01/09 10,297 467.768 میلیون 1.024 هزار میلیارد 45,427.65 2,086 2,128 2,091 2,232 72 8,509,930 2,232 1 172,240 2,232 294.723 هزار میلیارد 310.203 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 42.19 1.89 33.5 386.642 میلیون 81.126 میلیون 372.386 میلیون 95.382 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 12,200 90.00 0.74 12,170 60.00 0.50 1402/01/09 10,632 80.216 میلیون 975.84 میلیارد 7,544.74 12,110 12,330 12,000 12,330 1 4,899 12,200 9 131,578 12,210 1634.941 هزار میلیارد 1.89 میلیارد 720.651 میلیون 134.342 میلیون 254.915 میلیون 465.736 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 4.74 3.51 0.54 69.397 میلیون 10.818 میلیون 60.71 میلیون 19.505 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 55,000 2,610.00 4.98 54,890 2,500.00 4.77 1402/01/09 6,547 15.706 میلیون 862.08 میلیارد 2,399.02 52,390 54,490 53,000 55,000 114 282,685 55,000 0 0 0 787.672 هزار میلیارد 952.233 میلیون 238.292 میلیون 14.35 میلیون 164.561 میلیون 73.73 میلیون 434.18 میلیون 62.293 میلیون 12.64 10.68 1.81 12.017 میلیون 3.69 میلیون 9.128 میلیون 6.578 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 185,620 7,050.00 3.95 181,940 3,370.00 1.89 1402/01/09 3,934 4.174 میلیون 759.46 میلیارد 1,061.09 178,570 179,570 178,010 188,420 1 100 185,700 3 7,384 185,700 1091.64 هزار میلیارد 1.213 میلیارد 539.108 میلیون 6 میلیون 121.777 میلیون 417.331 میلیون 448.038 میلیون 277.535 میلیون 3.93 2.62 2.44 3.299 میلیون 875,118 2.184 میلیون 1.99 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 142,500 5,590.00 4.08 142,550 5,640.00 4.12 1402/01/09 6,133 4.929 میلیون 702.66 میلیارد 803.73 136,910 141,000 137,500 143,750 2 2,603 142,550 1 4,241 142,550 1282.95 هزار میلیارد 1.921 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 984.651 میلیون 112.075 میلیون 11.45 12.25 1.3 3.96 میلیون 969,015 4.097 میلیون 832,269
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 21,100 310.00 1.49 21,120 330.00 1.59 1402/01/09 7,962 32.93 میلیون 695.52 میلیارد 4,135.95 20,790 20,960 20,630 21,540 2 10,255 21,100 2 11,390 21,100 175.296 هزار میلیارد 181.03 میلیون 18.54 میلیون 8.3 میلیون 5.734 میلیون 12.806 میلیون 5.687 میلیون 5.361 میلیون 32.71 13.69 30.82 32.144 میلیون 786,225 31.535 میلیون 1.396 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 204,010 9,710.00 5.00 203,960 9,660.00 4.97 1402/01/09 3,742 3.378 میلیون 688.93 میلیارد 902.67 194,300 203,500 200,000 204,010 2 30,848 204,010 0 0 0 101.98 هزار میلیارد 105.434 میلیون 5.781 میلیون 500,000 3.454 میلیون 2.327 میلیون 5.221 میلیون 1.678 میلیون 60.74 43.82 19.53 3.093 میلیون 285,248 2.475 میلیون 902,620
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,200 90.00 1.43 6,260 30.00 0.48 1402/01/09 6,559 109.762 میلیون 687.52 میلیارد 16,734.55 6,290 6,280 6,200 6,350 1 810 6,230 1 40,769 6,230 1204.599 هزار میلیارد 1.249 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 9.06 3.63 8.99 57.547 میلیون 52.215 میلیون 59.866 میلیون 49.896 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,161 19.00 0.89 2,145 3.00 0.14 1402/01/09 8,985 310.446 میلیون 665.87 میلیارد 34,551.62 2,142 2,150 2,125 2,170 1 200,000 2,161 8 658,152 2,162 480.322 هزار میلیارد 6.842 میلیارد 6.709 میلیارد 223.926 میلیون 6.388 میلیارد 320.719 میلیون 710.06 میلیون 46.149 میلیون 10.39 1.49 0.68 249.261 میلیون 61.185 میلیون 310.346 میلیون 100,005
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,300 100.00 1.06 9,290 110.00 1.17 1402/01/09 5,468 70.283 میلیون 652.64 میلیارد 12,853.56 9,400 9,400 9,130 9,500 1 200,000 9,300 3 257,754 9,300 557.4 هزار میلیارد 829.687 میلیون 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -87.49 12.47 5.06 52.988 میلیون 17.296 میلیون 47.463 میلیون 22.82 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 8,090 20.00 0.25 8,050 20.00 0.25 1402/01/09 7,722 79.515 میلیون 640.16 میلیارد 10,297.26 8,070 8,010 7,860 8,200 12 185,526 8,070 1 24,183 8,070 146.51 هزار میلیارد 149.639 میلیون 23.698 میلیون 18.2 میلیون 3.129 میلیون 20.568 میلیون 4.325 میلیون 3.101 میلیون 47.25 7.12 33.87 72.475 میلیون 7.041 میلیون 61.814 میلیون 17.701 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 17,338 34.00 0.20 17,337 33.00 0.19 1402/01/09 845 36.287 میلیون 629.13 میلیارد - 17,304 17,337 17,337 17,338 1 72,156,016 17,337 32 79,938,350 17,338 - - - - - - - - - - - 11.889 میلیون 24.398 میلیون 10.689 میلیون 25.598 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,502.00 5.00 177,120 173,622.00 4.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,370.35 3,498 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.807 میلیارد 728.588 میلیون 476.049 میلیون 130.47 میلیون 598.118 میلیون 515.02 میلیون 148.804 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 17,702 14.00 0.08 17,704 16.00 0.09 1402/01/09 2,441 31.551 میلیون 558.58 میلیارد - 17,688 17,701 17,699 17,717 11 10,000,200 17,699 1 637,556 17,707 - - - - - - - - - - - 27.808 میلیون 3.744 میلیون 25.741 میلیون 5.811 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 41,000 2,680.00 6.99 40,640 2,320.00 6.05 1402/01/09 1,802 12.856 میلیون 522.49 میلیارد 7,134.54 38,320 38,200 38,200 41,000 48 1,115,358 41,000 4 5,408 41,220 327.721 هزار میلیارد 404.488 میلیون 113.144 میلیون 8.064 میلیون 76.767 میلیون 36.377 میلیون 231.462 میلیون 31.662 میلیون 10.35 9.01 1.42 6.303 میلیون 6.554 میلیون 5.341 میلیون 7.516 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,917 42.00 1.46 2,923 48.00 1.67 1402/01/09 6,719 175.48 میلیون 512.97 میلیارد 26,116.96 2,875 2,928 2,837 2,995 3 36,000 2,915 5 526,056 2,920 204.61 هزار میلیارد 220.043 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 16.83 1.42 17.41 143.432 میلیون 32.048 میلیون 144.767 میلیون 30.713 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 3,000 172.00 6.08 2,967 139.00 4.92 1402/01/09 7,068 172.51 میلیون 511.91 میلیارد 24,407.2 2,828 2,940 2,905 3,020 2 402,000 2,998 1 138,749 3,000 89.01 هزار میلیارد 115.899 میلیون 71.598 میلیون 30 میلیون 26.889 میلیون 44.71 میلیون 24.428 میلیون 20.458 میلیون 4.35 1.99 3.64 166.936 میلیون 5.574 میلیون 156.814 میلیون 15.696 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 2,260 0.00 0.00 2,251 9.00 0.40 1402/01/09 6,653 220.481 میلیون 496.38 میلیارد 33,140.08 2,260 2,260 2,200 2,300 2 13,155 2,260 2 75,284 2,261 40.803 هزار میلیارد 60.731 میلیون 37.779 میلیون 18.126 میلیون 19.928 میلیون 17.851 میلیون 7.309 میلیون -410,273 -99.45 2.29 5.58 216.685 میلیون 3.796 میلیون 186.564 میلیون 33.917 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,000 540.00 4.71 11,890 430.00 3.75 1402/01/09 3,102 40.821 میلیون 485.45 میلیارد 13,159.47 11,460 11,460 11,460 12,250 1 50,000 12,030 5 57,704 12,030 324.003 هزار میلیارد 367.055 میلیون 118.541 میلیون 27.25 میلیون 43.053 میلیون 75.488 میلیون 56.847 میلیون 56.307 میلیون 5.75 4.29 5.7 32.094 میلیون 8.727 میلیون 16.216 میلیون 24.605 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 19,680 930.00 4.96 19,570 820.00 4.37 1402/01/09 2,834 24.632 میلیون 481.94 میلیارد 8,691.5 18,750 19,400 18,880 19,680 32 260,083 19,680 0 0 0 1986.355 هزار میلیارد 2.084 میلیارد 267.279 میلیون 81.5 میلیون 97.755 میلیون 169.524 میلیون 206.754 میلیون 198.193 میلیون 10.02 11.72 9.61 16.119 میلیون 8.513 میلیون 12.934 میلیون 11.698 میلیون
دیران

ایران دارو

سهام بورس 14,270 380.00 2.74 14,390 500.00 3.60 1402/01/09 5,595 33.154 میلیون 477.13 میلیارد 5,925.6 13,890 14,580 14,020 14,580 1 63,749 14,230 1 1,574 14,270 12.663 هزار میلیارد 16.173 میلیون 5.093 میلیون 880,000 3.51 میلیون 1.583 میلیون 3.495 میلیون 599,256 21.13 8 3.62 32.776 میلیون 377,424 32.804 میلیون 350,000
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,936 192.00 7.00 2,918 174.00 6.34 1402/01/09 5,804 159.703 میلیون 466.03 میلیارد 27,516.09 2,744 2,825 2,825 2,936 105 5,142,103 2,936 0 0 0 106.223 هزار میلیارد 169.339 میلیون 116.574 میلیون 36.403 میلیون 63.116 میلیون 53.458 میلیون 32.565 میلیون 9.609 میلیون 11.05 1.99 3.26 159.116 میلیون 587,393 136.472 میلیون 23.231 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 11,340 50.00 0.44 11,420 130.00 1.15 1402/01/09 6,428 40.609 میلیون 463.78 میلیارد 6,317.5 11,290 11,600 11,270 11,680 2 2,300 11,320 1 10,252 11,340 11.42 هزار میلیارد 11.687 میلیون 1.978 میلیون 1,000,000 266,592 1.711 میلیون 523,577 539,338 21.17 6.67 21.81 40.191 میلیون 417,981 35.831 میلیون 4.777 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 12,100 200.00 1.68 11,990 90.00 0.76 1402/01/09 3,299 37.142 میلیون 445.45 میلیارد 11,258.63 11,900 12,000 11,850 12,370 1 2,501 12,080 1 22,000 12,140 30.262 هزار میلیارد 35.212 میلیون 6.737 میلیون 2.524 میلیون 4.95 میلیون 1.786 میلیون 14.294 میلیون 95,560 316.68 16.95 2.12 21.398 میلیون 15.744 میلیون 15.547 میلیون 21.595 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 17,470 250.00 1.45 17,270 50.00 0.29 1402/01/09 4,623 25.523 میلیون 440.84 میلیارد 5,520.94 17,220 17,500 16,670 17,750 1 30,000 17,360 1 1,155 17,470 24.705 هزار میلیارد 26.076 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 61.92 12.21 6.95 18.683 میلیون 6.84 میلیون 23.543 میلیون 1.981 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 4,717 13.00 0.28 4,670 34.00 0.72 1402/01/09 6,149 92.649 میلیون 432.7 میلیارد 15,067.3 4,704 4,745 4,574 4,748 2 7,000 4,711 1 1,220 4,715 93.4 هزار میلیارد 98.621 میلیون 35.479 میلیون 10 میلیون 5.221 میلیون 30.258 میلیون 9.658 میلیون 5.159 میلیون 18.11 3.09 9.67 89.235 میلیون 3.414 میلیون 91.409 میلیون 1.24 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 15,350 380.00 2.54 15,540 570.00 3.81 1402/01/09 6,887 27.692 میلیون 430.32 میلیارد 4,020.91 14,970 15,950 15,210 15,950 1 1,763 15,270 1 25,000 15,300 114.064 هزار میلیارد 142.838 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 7.78 9.5 7.8 24.534 میلیون 3.158 میلیون 25.773 میلیون 1.919 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 7,420 350.00 4.95 7,260 190.00 2.69 1402/01/09 3,863 58.419 میلیون 423.85 میلیارد 15,122.73 7,070 7,020 7,000 7,470 2 21,000 7,370 5 184,097 7,420 84.761 هزار میلیارد 87.865 میلیون 23.886 میلیون 11.675 میلیون 3.104 میلیون 20.782 میلیون 2.312 میلیون 1.959 میلیون 43.28 4.08 36.67 57.571 میلیون 848,490 52.719 میلیون 5.7 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 36,420 2,330.00 6.83 36,140 2,050.00 6.01 1402/01/09 2,855 11.638 میلیون 420.63 میلیارد 4,076.5 34,090 35,090 34,630 36,470 1 615 36,420 1 3,584 36,420 552.942 هزار میلیارد 641.401 میلیون 263.059 میلیون 5.1 میلیون 88.459 میلیون 174.6 میلیون 236.494 میلیون 124.338 میلیون 4.45 3.17 2.34 10.995 میلیون 643,585 5.217 میلیون 6.421 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,159 6.00 0.19 3,161 8.00 0.25 1402/01/09 4,821 128.759 میلیون 406.98 میلیارد 26,707.9 3,153 3,180 3,145 3,191 1 1,000 3,160 1 12,000 3,160 862.855 هزار میلیارد 5.13 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.38 1.96 1.3 101.62 میلیون 27.139 میلیون 107.482 میلیون 21.277 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 30,060 1,960.00 6.98 29,940 1,840.00 6.55 1402/01/09 3,369 13.498 میلیون 404.14 میلیارد 4,006.41 28,100 29,900 28,820 30,060 21 181,383 30,060 1 300 30,060 38.922 هزار میلیارد 41.453 میلیون 15.681 میلیون 1.3 میلیون 2.531 میلیون 13.15 میلیون 20.867 میلیون 5.034 میلیون 7.73 2.96 1.87 9.254 میلیون 4.244 میلیون 12.403 میلیون 1.095 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,200 920.00 6.93 13,860 580.00 4.37 1402/01/09 2,392 29.043 میلیون 402.49 میلیارد 12,141.63 13,280 13,210 13,050 14,200 108 5,727,103 14,200 1 640 14,230 831.6 هزار میلیارد 1.613 میلیارد 920.43 میلیون 40 میلیون 781.421 میلیون 139.009 میلیون 246.696 میلیون 57.346 میلیون 14.5 5.98 3.37 23.891 میلیون 5.152 میلیون 18.503 میلیون 10.54 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 6,180 130.00 2.15 6,140 90.00 1.49 1402/01/09 4,967 64.502 میلیون 395.73 میلیارد 12,986.05 6,050 6,040 6,020 6,280 3 97,742 6,170 2 8,474 6,190 38.076 هزار میلیارد 38.413 میلیون 9.552 میلیون 6.201 میلیون 336,798 9.215 میلیون 2.176 میلیون 1.997 میلیون 19.07 4.13 17.5 62 میلیون 2.502 میلیون 62.814 میلیون 1.688 میلیون
اگ020318

گام بانک تجارت0203

اوراق بورس 943,000 4,500.00 0.48 942,500 4,000.00 0.43 1402/01/09 5 400,000 377 میلیارد - 938,500 942,000 942,000 943,000 2 200,000 943,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 200 399,800 - 400,000
فردا

فردا

صندوق بورس 15,737 33.00 0.21 15,736 32.00 0.20 1402/01/09 193 23.696 میلیون 372.88 میلیارد - 15,704 15,736 15,733 15,737 1 147,575,116 15,733 1 1,944,372 15,737 - - - - - - - - - - - 1.265 میلیون 22.431 میلیون 1.474 میلیون 22.222 میلیون
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 42,000 470.00 1.13 41,670 140.00 0.34 1402/01/09 4,858 8.903 میلیون 370.97 میلیارد 1,832.57 41,530 41,900 41,020 42,450 1 271 42,000 1 123 42,100 6.626 هزار میلیارد 6.753 میلیون 1.004 میلیون 159,000 347,311 657,135 1.114 میلیون 310,378 21.35 10.08 5.95 8.724 میلیون 178,855 5.319 میلیون 3.583 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 8,310 70.00 0.84 8,320 60.00 0.72 1402/01/09 4,676 43.715 میلیون 363.89 میلیارد 9,348.84 8,380 8,480 8,250 8,480 3 14,440 8,310 1 73,951 8,330 199.68 هزار میلیارد 226.937 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 7.2 4.66 3.77 38.452 میلیون 5.263 میلیون 32.099 میلیون 11.616 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 7,470 480.00 6.87 7,410 420.00 6.01 1402/01/09 3,382 49.089 میلیون 363.57 میلیارد 14,514.75 6,990 7,180 7,170 7,470 168 12,529,257 7,470 0 0 0 42.49 هزار میلیارد 55.133 میلیون 20.666 میلیون 5.734 میلیون 12.644 میلیون 8.022 میلیون 36.776 میلیون 619,295 68.61 5.3 1.16 46.599 میلیون 2.489 میلیون 46.504 میلیون 2.585 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 12,770 50.00 0.39 12,730 90.00 0.70 1402/01/09 3,899 28.51 میلیون 362.89 میلیارد 7,312.18 12,820 12,930 12,580 13,100 1 100,000 12,740 1 34,782 12,770 245.439 هزار میلیارد 277.693 میلیون 76.04 میلیون 19.28 میلیون 32.255 میلیون 43.785 میلیون 73.453 میلیون 30.473 میلیون 8.06 5.61 3.34 21.001 میلیون 7.509 میلیون 24.24 میلیون 4.27 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,148 21.00 0.21 10,148 21.00 0.21 1402/01/09 541 34.052 میلیون 345.55 میلیارد - 10,127 10,147 10,147 10,149 1 41,912,666 10,147 1 9,900,872 10,149 - - - - - - - - - - - 21.947 میلیون 12.105 میلیون 9.842 میلیون 24.21 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,550 20.00 0.36 5,540 10.00 0.18 1402/01/09 4,695 62.024 میلیون 343.54 میلیارد 13,210.55 5,530 5,440 5,410 5,660 8 23,457 5,520 1 26,758 5,520 103.598 هزار میلیارد 118.085 میلیون 78.921 میلیون 18.7 میلیون 14.487 میلیون 64.435 میلیون 26.079 میلیون 23.96 میلیون 4.32 1.61 3.97 60.775 میلیون 1.249 میلیون 54.568 میلیون 7.455 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 23,400 690.00 3.04 23,230 520.00 2.29 1402/01/09 3,915 14.421 میلیون 334.95 میلیارد 3,683.64 22,710 23,300 22,900 23,840 1 844 23,350 1 131 23,360 69.69 هزار میلیارد 90.013 میلیون 35.3 میلیون 3 میلیون 20.323 میلیون 14.978 میلیون 53.759 میلیون 8.456 میلیون 8.24 4.66 1.3 13.319 میلیون 1.102 میلیون 12.032 میلیون 2.389 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,145 20.00 0.20 10,132 7.00 0.07 1402/01/09 136 32.471 میلیون 329 میلیارد - 10,125 10,132 10,131 10,145 1 45,625 10,134 1 9,400,000 10,145 - - - - - - - - - - - 2.471 میلیون 30 میلیون 1.074 میلیون 31.397 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,100 270.00 4.63 6,020 190.00 3.26 1402/01/09 3,601 54.477 میلیون 328.05 میلیارد 15,128.33 5,830 5,890 5,840 6,100 2 71,496 6,080 2 200,832 6,100 96.32 هزار میلیارد 96.896 میلیون 24.913 میلیون 16 میلیون 576,358 24.337 میلیون 4.101 میلیون 3.706 میلیون 25.99 3.96 23.49 53.106 میلیون 1.371 میلیون 53.455 میلیون 1.022 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 9,770 340.00 3.61 9,570 140.00 1.48 1402/01/09 3,086 33.974 میلیون 325.21 میلیارد 11,009.08 9,430 9,430 9,230 9,990 1 100,000 9,770 3 27,617 9,770 17.675 هزار میلیارد 18.295 میلیون 3.268 میلیون 1.847 میلیون 620,166 2.647 میلیون 1.629 میلیون 703,528 25.12 6.68 10.85 29.951 میلیون 4.023 میلیون 32.039 میلیون 1.935 میلیون
خوساز

محورسازان

سهام بورس 22,810 1,080.00 4.97 22,810 1,080.00 4.97 1402/01/09 1,538 14.147 میلیون 322.64 میلیارد 9,198.34 21,730 22,810 22,220 22,810 140 702,309 22,810 1 1,950 22,810 25.544 هزار میلیارد 28.474 میلیون 4.555 میلیون 1.12 میلیون 2.93 میلیون 1.625 میلیون 30.312 میلیون 411,729 62.04 15.72 0.84 14.097 میلیون 50,000 13.427 میلیون 720,000
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 5,563 264.00 4.98 5,563 264.00 4.98 1402/01/09 461 57.74 میلیون 321.21 میلیارد 125,249.19 5,299 5,563 5,563 5,563 903 81,522,080 5,563 0 0 0 418.338 هزار میلیارد 919.739 میلیون 615.144 میلیون 47.2 میلیون 501.401 میلیون 113.743 میلیون 359.769 میلیون 51.55 میلیون 7.12 3.23 1.02 52.74 میلیون 5 میلیون 916,942 56.823 میلیون
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 17,100 500.00 3.01 16,790 190.00 1.14 1402/01/09 970 18.663 میلیون 313.35 میلیارد 19,240.43 16,600 16,960 16,450 17,200 1 585 17,000 1 10,000 17,130 226.665 هزار میلیارد 260.596 میلیون 63.63 میلیون 13.5 میلیون 33.931 میلیون 29.699 میلیون 44.021 میلیون 15.085 میلیون 15.03 7.63 5.15 5.666 میلیون 12.998 میلیون 2.763 میلیون 15.9 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 18,310 870.00 4.99 18,220 780.00 4.47 1402/01/09 1,904 16.831 میلیون 306.59 میلیارد 8,839.81 17,440 17,870 17,870 18,310 273 17,864,253 18,310 1 15,892 18,700 32.796 هزار میلیارد 34.17 میلیون 3.623 میلیون 1.8 میلیون 1.374 میلیون 2.248 میلیون 335,218 123,493 265.42 14.58 97.78 14.304 میلیون 2.527 میلیون 12.869 میلیون 3.962 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,211 200.00 4.99 4,131 120.00 2.99 1402/01/09 2,354 73.104 میلیون 301.97 میلیارد 31,055.15 4,011 4,050 3,972 4,211 1 10,000 4,200 80 3,822,929 4,211 125.689 هزار میلیارد 1.989 میلیارد 1.937 میلیارد 30.426 میلیون 1.864 میلیارد 73.052 میلیون 270.391 میلیون 26.123 میلیون 4.81 1.72 0.46 26.979 میلیون 46.125 میلیون 37.023 میلیون 36.081 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,058 37.00 0.90 4,069 26.00 0.63 1402/01/09 3,843 73.96 میلیون 300.93 میلیارد 19,245.37 4,095 4,081 4,031 4,130 2 5,000 4,050 1 200,000 4,058 773.11 هزار میلیارد 1.034 میلیارد 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 13.23 3.11 1.45 51.951 میلیون 22.009 میلیون 49.518 میلیون 24.442 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 39,910 2,610.00 7.00 38,910 1,610.00 4.32 1402/01/09 1,602 7.664 میلیون 298.24 میلیارد 4,784.17 37,300 37,200 36,800 39,910 1 500 39,910 26 379,172 39,910 1575.855 هزار میلیارد 1.605 میلیارد 355.956 میلیون 40.5 میلیون 29.27 میلیون 326.686 میلیون 229.996 میلیون 227.881 میلیون 6.92 4.82 6.85 6.819 میلیون 845,457 4.326 میلیون 3.338 میلیون
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 5,840 140.00 2.34 5,900 80.00 1.34 1402/01/09 4,667 47.47 میلیون 279.96 میلیارد 10,171.5 5,980 6,360 5,680 6,360 1 10,000 5,840 2 35,000 5,860 29.5 هزار میلیارد 32.464 میلیون 8.637 میلیون 5 میلیون 2.964 میلیون 5.673 میلیون 2.825 میلیون 2.529 میلیون 12.2 5.44 10.92 44.156 میلیون 3.315 میلیون 46.388 میلیون 1.083 میلیون
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 6,479 19.00 0.29 6,607 109.00 1.68 1402/01/09 3,981 42.085 میلیون 278.04 میلیارد 10,571.52 6,498 6,700 6,420 6,800 1 21,406 6,470 1 24,529 6,470 28.861 هزار میلیارد 30.921 میلیون 7.886 میلیون 3.671 میلیون 2.06 میلیون 5.827 میلیون 4.724 میلیون 1.94 میلیون 14.87 4.95 6.11 40.755 میلیون 1.331 میلیون 41.928 میلیون 156,850
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 3,800 76.00 1.96 3,838 38.00 0.98 1402/01/09 4,737 70.241 میلیون 269.58 میلیارد 14,828.07 3,876 3,935 3,701 3,950 3 223,259 3,800 8 684,202 3,800 34.542 هزار میلیارد 41.646 میلیون 15.757 میلیون 9 میلیون 7.104 میلیون 8.653 میلیون 1.882 میلیون 1.29 میلیون 26.78 3.99 18.36 64.174 میلیون 6.067 میلیون 69.711 میلیون 530,000
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 24,550 60.00 0.24 24,530 40.00 0.16 1402/01/09 2,666 10.973 میلیون 269.17 میلیارد 4,115.83 24,490 24,700 24,140 25,000 1 398 24,540 1 14,359 24,590 1766.16 هزار میلیارد 1.88 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 11.85 10.45 11.08 7.379 میلیون 3.593 میلیون 8.273 میلیون 2.699 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,222 210.00 6.97 3,144 132.00 4.38 1402/01/09 2,242 84.692 میلیون 266.28 میلیارد 37,775.36 3,012 3,000 2,970 3,222 4 44,005 3,220 1 88,641 3,222 33.012 هزار میلیارد 34.775 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 130.99 2.27 67.89 43.965 میلیون 40.727 میلیون 50.978 میلیون 33.715 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,080 99.00 5.00 2,062 81.00 4.09 1402/01/09 7,088 125.673 میلیون 259.09 میلیارد 17,730.37 1,981 2,050 1,987 2,080 25 3,178,340 2,080 1 864 2,080 72.824 هزار میلیارد 91.757 میلیون 70.523 میلیون 35.317 میلیون 18.934 میلیون 51.589 میلیون 17.948 میلیون 12.391 میلیون 5.88 1.41 4.06 123.846 میلیون 1.827 میلیون 119.67 میلیون 6.003 میلیون
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 11,240 120.00 1.08 11,220 100.00 0.90 1402/01/09 5,098 23.062 میلیون 258.74 میلیارد 3,961.96 11,120 11,200 11,000 11,390 1 11,131 11,250 3 95,371 11,250 33.66 هزار میلیارد 37.151 میلیون 10.762 میلیون 2 میلیون 6.251 میلیون 4.511 میلیون 11.447 میلیون 1.608 میلیون 19.27 6.87 2.71 22.748 میلیون 314,437 22.86 میلیون 202,157
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,677 175.00 5.00 3,663 161.00 4.60 1402/01/09 2,819 68.972 میلیون 252.65 میلیارد 24,466.66 3,502 3,555 3,555 3,677 56 2,850,411 3,677 0 0 0 136.483 هزار میلیارد 188.992 میلیون 98.818 میلیون 37.26 میلیون 52.509 میلیون 46.309 میلیون 124.66 میلیون 10.585 میلیون 12.89 2.95 1.1 63.991 میلیون 4.98 میلیون 55.504 میلیون 13.468 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,001 117.00 3.01 4,002 118.00 3.04 1402/01/09 6,444 60.857 میلیون 243.54 میلیارد 9,444.01 3,884 4,037 3,931 4,037 2 6,739 4,000 2 60,854 4,004 72.036 هزار میلیارد 86.511 میلیون 30.342 میلیون 8 میلیون 14.475 میلیون 15.867 میلیون 37.16 میلیون 5.279 میلیون 13.65 4.54 1.94 55.301 میلیون 5.556 میلیون 53.543 میلیون 7.314 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,487 35.00 1.43 2,502 50.00 2.04 1402/01/09 7,690 93.834 میلیون 234.76 میلیارد 12,202.07 2,452 2,540 2,457 2,561 1 1,961 2,487 2 108,065 2,498 50.367 هزار میلیارد 70.344 میلیون 57.25 میلیون 20.131 میلیون 19.977 میلیون 37.273 میلیون 27.697 میلیون 14.011 میلیون 3.59 1.35 1.82 91.839 میلیون 1.995 میلیون 93.425 میلیون 408,962
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 39,560 900.00 2.33 40,080 1,420.00 3.67 1402/01/09 2,930 5.759 میلیون 230.82 میلیارد 1,965.66 38,660 38,660 37,600 40,590 1 5,000 39,560 1 300 39,740 5.619 هزار میلیارد 5.172 میلیون 784,901 140,200 453,001 331,900 803,429 109,565 51.29 16.93 6.99 5.738 میلیون 21,395 5.739 میلیون 20,028
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 117,470 1,940.00 1.68 116,370 840.00 0.73 1402/01/09 1,455 1.847 میلیون 214.97 میلیارد - 115,530 115,530 115,200 117,500 2 5,251 117,470 1 14,950 117,470 - - - - - - - - - - - 1.379 میلیون 468,654 1.416 میلیون 431,141
غسالم

سالمین

سهام بورس 5,620 360.00 6.84 5,570 310.00 5.89 1402/01/09 2,706 37.355 میلیون 208.14 میلیارد 13,804.66 5,260 5,310 5,310 5,620 22 1,920,758 5,620 0 0 0 24.976 هزار میلیارد 28.035 میلیون 10.819 میلیون 4.484 میلیون 3.059 میلیون 7.76 میلیون 11.122 میلیون 2.413 میلیون 10.35 3.22 2.25 29.825 میلیون 7.531 میلیون 33.011 میلیون 4.344 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 20,480 950.00 4.86 20,460 930.00 4.76 1402/01/09 1,674 10.151 میلیون 207.72 میلیارد 6,063.72 19,530 20,500 19,860 20,500 1 630 20,480 12 339,444 20,500 55.488 هزار میلیارد 61.668 میلیون 12.538 میلیون 2.712 میلیون 6.18 میلیون 6.358 میلیون 5.814 میلیون 5.771 میلیون 9.61 8.73 9.54 10.062 میلیون 89,102 5.048 میلیون 5.102 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,768 81.00 4.80 1,751 64.00 3.79 1402/01/09 3,001 117.593 میلیون 205.93 میلیارد 39,184.58 1,687 1,737 1,721 1,790 1 5,000 1,765 1 40,100 1,768 25.46 هزار میلیارد 54.214 میلیون 48.274 میلیون 14.54 میلیون 28.754 میلیون 19.52 میلیون 9.432 میلیون 2.917 میلیون 8.73 1.3 2.7 114.165 میلیون 3.428 میلیون 108.641 میلیون 8.952 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 2,164 23.00 1.07 2,159 18.00 0.84 1402/01/09 3,384 95.271 میلیون 205.7 میلیارد 28,153.24 2,141 2,140 2,100 2,199 1 9,246 2,155 2 296,287 2,165 44.557 هزار میلیارد 69.91 میلیون 48.761 میلیون 20.638 میلیون 25.353 میلیون 23.408 میلیون 19.923 میلیون 1.703 میلیون 26.17 1.9 2.25 71.056 میلیون 24.215 میلیون 88.927 میلیون 6.344 میلیون
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 3,754 245.00 6.98 3,733 224.00 6.38 1402/01/09 1,743 54.543 میلیون 203.62 میلیارد 31,292.36 3,509 3,650 3,580 3,754 70 10,681,390 3,754 1 4,060 3,799 12.916 هزار میلیارد 14.723 میلیون 6.797 میلیون 2.8 میلیون 1.807 میلیون 4.989 میلیون 3.577 میلیون 1.234 میلیون 10.47 2.59 3.61 54.143 میلیون 400,000 49.454 میلیون 5.089 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,490 540.00 4.93 11,300 350.00 3.20 1402/01/09 1,457 17.789 میلیون 201.06 میلیارد 12,209.2 10,950 10,830 10,830 11,490 43 3,648,910 11,490 4 21,946 11,700 361.6 هزار میلیارد 479.62 میلیون 183.81 میلیون 32 میلیون 118.02 میلیون 65.79 میلیون 226.988 میلیون 32.893 میلیون 10.99 5.5 1.59 10.377 میلیون 7.411 میلیون 9.595 میلیون 8.194 میلیون
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 6,200 400.00 6.90 6,100 300.00 5.17 1402/01/09 2,241 32.051 میلیون 195.41 میلیارد 14,302.06 5,800 5,850 5,830 6,200 1 3,000 6,190 46 1,901,836 6,200 9.879 هزار میلیارد 11.174 میلیون 4 میلیون 1.62 میلیون 1.343 میلیون 2.656 میلیون 3.295 میلیون 582,742 16.95 3.72 3 25.752 میلیون 6.299 میلیون 28.424 میلیون 3.627 میلیون
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 32,500 1,770.00 5.76 32,520 1,790.00 5.82 1402/01/09 1,719 5.89 میلیون 191.55 میلیارد 3,426.36 30,730 31,000 31,000 32,880 1 1,000 32,590 2 6,530 32,590 21.463 هزار میلیارد 24.703 میلیون 6.224 میلیون 660,000 3.239 میلیون 2.985 میلیون 3.225 میلیون 1.188 میلیون 18.07 7.19 6.66 5.027 میلیون 862,836 4.254 میلیون 1.636 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,853 183.00 4.99 3,838 168.00 4.58 1402/01/09 2,068 49.085 میلیون 188.39 میلیارد 23,735.51 3,670 3,700 3,673 3,853 6 521,625 3,853 0 0 0 35.916 هزار میلیارد 45.07 میلیون 23.513 میلیون 9.358 میلیون 9.154 میلیون 14.359 میلیون 14.923 میلیون 2.831 میلیون 12.68 2.5 2.41 40.564 میلیون 8.521 میلیون 34.794 میلیون 14.291 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,014 17.00 0.17 10,006 9.00 0.09 1402/01/09 704 18.308 میلیون 183.19 میلیارد - 9,997 10,005 10,002 10,014 1 24,407 10,012 2 187,307 10,014 - - - - - - - - - - - 8.859 میلیون 9.449 میلیون 12.912 میلیون 5.396 میلیون