همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 27,671 2,984.00 12.09 24,687 0.00 0.00 14:59 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 27,670 27,670 27,671 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,670 68.00 1.44 4,711 27.00 0.57 12:29 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 22.975 میلیون 4,738 4,775 4,666 4,810 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.848 میلیارد 3.619 میلیارد 1.08 میلیارد 1.232 میلیارد 2.387 میلیارد 134.982 میلیون 5.616 میلیارد 6.07 2.35 2.23 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,015 7.00 0.07 10,008 0.00 0.00 14:59 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,014 10,014 10,015 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 5,184 19.00 0.37 5,206 41.00 0.79 12:30 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 20,146.44 5,165 5,298 5,100 5,298 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 80.635 میلیون 27.556 میلیون 15.75 میلیون 1.554 میلیون 26.002 میلیون 4.507 میلیون 5.474 میلیون 14.45 3.04 17.55 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 57,682 6,144.00 11.92 51,538 0.00 0.00 14:59 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 57,683 57,682 57,685 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 24,462 2,557.00 11.67 21,905 0.00 0.00 14:59 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 24,461 24,461 24,463 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 23,800 40.00 0.17 23,610 230.00 0.96 12:29 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 1,799.65 23,840 23,690 23,500 24,180 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 53.596 میلیون 9.542 میلیون 2 میلیون 4.536 میلیون 5.006 میلیون 8.606 میلیون 2.017 میلیون 24.33 9.81 5.7 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 4,050 82.00 1.98 4,111 21.00 0.51 12:29 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 30 میلیون 4,132 4,172 4,044 4,275 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 321.744 میلیون 246.613 میلیون 36.651 میلیون 162.86 میلیون 83.753 میلیون 302.493 میلیون 39.421 میلیون 4.03 1.9 0.53 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 4,591 61.00 1.35 4,648 118.00 2.60 12:29 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 2.078 میلیارد 4,530 4,700 4,580 4,760 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.559 میلیارد 1.302 میلیارد 371 میلیون 481.031 میلیون 820.905 میلیون 91.724 میلیون 2.078 میلیارد 6.25 2.53 0.46 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,090 1,340.00 6.56 20,430 0.00 0.00 12:29 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,510 19,080 19,820 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,007 10.00 0.10 9,997 0.00 0.00 14:59 377 38.096 میلیون 380.85 میلیارد - 9,997 10,007 10,006 10,008 21 10,034,968 10,000 11 611,849 10,001 - - - - - - - - - - - 3.783 میلیون 34.31 میلیون 38.057 میلیون 35,800
کارین

کارین

صندوق بورس 10,226 219.00 2.19 10,007 0.00 0.00 14:51 185 34.776 میلیون 348.01 میلیارد - 10,007 10,226 10,226 10,227 107 101,452,490 10,007 99 98,444,388 10,008 - - - - - - - - - - - 13.931 میلیون 20.846 میلیون 23.053 میلیون 11.723 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,767 5.00 0.18 2,762 0.00 0.00 12:29 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 33,276.48 2,762 2,775 2,750 2,799 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.738 میلیارد 1.025 میلیارد 301.656 میلیون 1.885 میلیارد -860,316,651 144.6 میلیون 852.782 میلیون -2.59 - 0.32 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 10,560 220.00 2.04 10,710 70.00 0.65 12:29 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 5,836.23 10,780 10,650 10,450 11,100 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 12.808 میلیون 10.901 میلیون 981,249 680,121 10.221 میلیون 1.588 میلیون 201,931 60.06 1.19 7.64 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 9,110 990.00 9.80 10,100 0.00 0.00 12:29 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 9,340 9,100 9,450 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 1,308 74.00 6.00 1,293 59.00 4.78 12:29 2,893 14.034 میلیون 259.18 میلیارد 69,800.12 1,234 1,250 1,224 1,308 0 0 0 0 11.082 هزار میلیارد 10.235 میلیون 8.973 میلیون 6.357 میلیون 2.033 میلیون 6.94 میلیون 4.456 میلیون 501,603 16.36 1.18 1.84 13.946 میلیون 88,410 13.989 میلیون 44,977
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,660 30.00 0.39 7,660 30.00 0.39 1403/04/27 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 5.998 میلیارد 7,690 7,690 7,660 7,700 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 6.458 میلیارد 1.904 میلیارد 780 میلیون 455.239 میلیون 1.439 میلیارد 1.239 میلیارد 580.062 میلیون 4.84 - - 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,130 18.00 0.18 10,112 0.00 0.00 14:59 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,131 10,130 10,131 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,140 5.00 0.23 2,133 2.00 0.09 12:29 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 32.424 میلیون 2,135 2,154 2,136 2,158 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 17.517 میلیارد 17.585 میلیارد 710 میلیون 15.962 میلیارد 1.622 میلیارد 206.371 میلیون 1.555 میلیارد 1.62 0.96 0.64 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 24,138 2,618.00 12.17 21,520 0.00 0.00 14:59 288 9.811 میلیون 211.13 میلیارد - 21,520 24,137 24,137 24,138 1 227,250,628 21,519 1 54,203,571 21,520 - - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 4.679 میلیون 1.843 میلیون 4.898 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,050 58.00 1.94 3,043 51.00 1.70 12:29 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 41,498 2,992 3,005 3,004 3,065 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.846 میلیارد 2.871 میلیارد 60.851 میلیون 2.672 میلیارد 199.604 میلیون 499.469 میلیون 98.082 میلیون 1.77 0.87 0.35 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,380 6.00 0.43 1,386 0.00 0.00 12:29 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 40,657.38 1,386 1,386 1,363 1,402 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 10.144 میلیارد 11.34 میلیارد 335.889 میلیون 9.665 میلیارد 1.676 میلیارد 1.404 میلیارد 305.582 میلیون 1.56 0.29 0.32 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,870 110.00 1.91 5,820 60.00 1.04 12:29 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 12,165.6 5,760 5,970 5,790 5,970 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 124.913 میلیون 64.519 میلیون 17 میلیون 14.583 میلیون 49.936 میلیون 34.214 میلیون 15.784 میلیون 6.99 2.21 3.22 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 34,400 1,490.00 4.53 34,530 1,620.00 4.92 12:29 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 4,354.5 32,910 34,890 34,070 34,890 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.497 میلیارد 456.087 میلیون 40.5 میلیون 170.213 میلیون 285.874 میلیون 263.268 میلیون 254.154 میلیون 5.22 4.64 5.04 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 136,710 6,770.00 5.21 129,940 0.00 0.00 12:29 1,938 1.312 میلیون 170.45 میلیارد - 129,940 139,000 136,600 141,500 1 469 129,840 3 1,672 129,850 - - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 144,462 1.127 میلیون 182,964
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,450 58.00 4.17 1,455 63.00 4.53 12:29 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 35,867.17 1,392 1,414 1,400 1,475 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 46.359 میلیون 38.976 میلیون 30.843 میلیون 1.422 میلیون 37.554 میلیون 3.883 میلیون 3.518 میلیون 12.77 1.2 11.57 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 46,952 5,018.00 11.97 41,934 0.00 0.00 14:59 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 46,951 46,951 46,952 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 3,437 46.00 1.36 3,465 74.00 2.18 12:29 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 15,953.31 3,391 3,501 3,380 3,550 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 15.637 میلیون 6.906 میلیون 3.957 میلیون 1.371 میلیون 5.535 میلیون 4.495 میلیون 1.192 میلیون 11.97 2.58 3.17 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,340 213.00 5.99 3,358 195.00 5.49 12:29 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 27,278.88 3,553 3,341 3,340 3,490 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 225.073 میلیون 181.404 میلیون 16 میلیون 164.705 میلیون 16.699 میلیون 108.528 میلیون -1,394,774 -43.28 3.62 0.57 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
کاما

باما

سهام بورس 2,841 49.00 1.70 2,881 9.00 0.31 12:29 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 17,043.77 2,890 2,875 2,835 2,960 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 106.261 میلیون 48.821 میلیون 30 میلیون 10.081 میلیون 38.74 میلیون 6.578 میلیون 5.617 میلیون 17.12 2.48 14.62 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 10,170 90.00 0.88 10,320 60.00 0.58 12:29 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 7,363.26 10,260 10,490 10,100 10,610 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 68.64 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 25.05 4.77 20.45 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,492 28.00 0.80 3,537 17.00 0.48 12:29 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 21,227.85 3,520 3,580 3,478 3,628 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 157.716 میلیون 73.14 میلیون 39.605 میلیون 5.672 میلیون 67.468 میلیون 2.427 میلیون 1.323 میلیون 114.89 2.25 62.65 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 32,667 2,917.00 9.81 29,750 0.00 0.00 14:57 79 3.962 میلیون 117.88 میلیارد - 29,750 32,667 32,666 32,669 15 14,996,350 29,750 7 4,988,117 29,751 - - - - - - - - - - - 335,651 3.627 میلیون 211,705 3.751 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,430 60.00 0.92 6,490 0.00 0.00 12:28 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 4,691.22 6,490 6,520 6,430 6,580 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 284.987 میلیون 156.676 میلیون 35 میلیون 55.037 میلیون 101.639 میلیون 40.047 میلیون 35.557 میلیون 6.47 2.26 5.74 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 159,200 2,900.00 1.79 162,100 0.00 0.00 12:29 1,406 680,737 110.35 میلیارد - 162,100 161,100 159,200 164,000 1 1,250 161,870 1 284 161,900 - - - - - - - - - - - 654,533 - 602,375 52,158
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 34,500 10.00 0.03 35,020 510.00 1.48 12:29 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 8,101.13 34,510 35,300 34,450 35,800 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 143.759 میلیون 9.627 میلیون 4.05 میلیون 2.293 میلیون 7.335 میلیون 17.393 میلیون 141.467 میلیون -323.39 19.29 1777.35 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,129 22.00 0.22 10,107 0.00 0.00 14:59 135 10.521 میلیون 106.34 میلیارد - 10,107 10,129 10,128 10,129 2 52,591,519 10,107 9 20,281,890 10,108 - - - - - - - - - - - 3.075 میلیون 7.438 میلیون 2.53 میلیون 7.983 میلیون
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,130 17.00 0.17 10,113 0.00 0.00 14:56 13 9.91 میلیون 100.22 میلیارد - 10,113 10,129 10,129 10,130 1 20,000,000 10,113 1 20,000,000 10,114 - - - - - - - - - - - 30,099 9.88 میلیون 10,000 9.9 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,134 3.00 0.27 1,135 4.00 0.35 12:29 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 59,878.92 1,131 1,143 1,128 1,164 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 2.135 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 6.2 1.1 5.76 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 5,940 250.00 4.04 5,930 260.00 4.20 12:29 1,376 10.119 میلیون 98.5 میلیارد 14,192.68 6,190 6,150 5,820 6,180 1 1,044 9,520 3 297,422 9,580 17.425 هزار میلیارد 14.442 میلیون 5.977 میلیون 1.789 میلیون 2.885 میلیون 3.092 میلیون 61,245 -275 -725.3 3.74 248.39 9.949 میلیون - 9.949 میلیون -
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق بورس 12,700 1,200.00 10.43 11,500 0.00 0.00 12:29 294 8.215 میلیون 94.49 میلیارد - 11,500 12,740 12,610 12,980 1 90 11,510 1 20,000 11,530 - - - - - - - - - - - 6.947 میلیون 1.206 میلیون 7.751 میلیون 402,506
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,600 0.00 0.00 5,580 20.00 0.36 12:29 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 11,899.59 5,600 5,610 5,500 5,800 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 69.6 میلیون 29.18 میلیون 11.675 میلیون 1.768 میلیون 27.412 میلیون 5.22 میلیون 4.664 میلیون 14.54 2.48 13 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 5,530 0.00 0.00 5,520 10.00 0.18 12:30 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 9,132.91 5,530 5,600 5,340 5,600 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.404 میلیارد 269.811 میلیون 200 میلیون 54.802 میلیون 215.009 میلیون 44.243 میلیون 41.619 میلیون 32.41 6.27 30.49 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 18,990 260.00 1.35 19,230 20.00 0.10 12:29 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 1,410.45 19,250 19,740 18,950 19,740 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 23.371 میلیون 11.699 میلیون 640,000 10.91 میلیون 788,759 18.281 میلیون 94,954 131.23 15.8 0.68 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,079 5.00 0.12 4,149 65.00 1.59 12:29 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 18,694.32 4,084 4,005 4,005 4,249 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 45.917 میلیون 17.907 میلیون 9 میلیون 8.99 میلیون 8.917 میلیون 3.424 میلیون 2.239 میلیون 16.49 4.14 10.78 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 7,100 10.00 0.14 7,070 20.00 0.28 12:29 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 5,538.68 7,090 7,160 6,950 7,290 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 13.792 میلیون 3.859 میلیون 1.72 میلیون 840,895 3.018 میلیون 6.499 میلیون 1.018 میلیون 12.72 4.29 1.99 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
جهش

جهش

صندوق بورس 9,260 2,260.00 19.62 11,520 0.00 0.00 12:29 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 9,480 9,260 9,650 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 35,500 730.00 2.01 36,230 0.00 0.00 12:29 357 1.951 میلیون 75.61 میلیارد 4,200.69 36,230 36,290 34,560 38,400 1 5,000 36,000 30 435,912 38,710 42.636 هزار میلیارد 50.083 میلیون 7.762 میلیون 1.1 میلیون 5.456 میلیون 2.307 میلیون 1.956 میلیون 1.084 میلیون 41.15 19.34 22.82 1.29 میلیون 661,000 1.951 میلیون -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,920 10.00 0.17 5,950 40.00 0.68 12:29 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 7,575.56 5,910 6,000 5,920 6,070 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 39.032 میلیون 18.633 میلیون 6.3 میلیون 1.736 میلیون 16.898 میلیون 3.601 میلیون 2.362 میلیون 15.79 2.21 10.36 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 8,350 0.00 0.00 8,540 190.00 2.28 12:30 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 7,542.03 8,350 8,610 8,350 8,720 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.509 میلیارد 975.051 میلیون 134.342 میلیون 307.186 میلیون 667.865 میلیون 3.311 میلیارد 262.658 میلیون 4.24 1.8 0.33 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 440 10.00 2.33 434 4.00 0.93 1403/04/24 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 165,871.68 430 430 427 444 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 756.567 میلیون 1.175 میلیارد 667.085 میلیون 467.053 میلیون 707.835 میلیون 573.195 میلیون -41,472,175 -6.98 0.41 0.51 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,134 13.00 1.16 1,132 11.00 0.98 12:29 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 40,455.54 1,121 1,103 1,103 1,160 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 54.993 میلیون 57.521 میلیون 32.5 میلیون 18.073 میلیون 39.448 میلیون 12.704 میلیون 5.871 میلیون 6.29 0.94 2.91 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 137,640 2,570.00 1.83 139,240 970.00 0.69 12:29 331 372,222 63.45 میلیارد 391.17 140,210 137,000 137,000 142,970 2 1,031 170,150 1 100 171,200 33.24 هزار میلیارد 34.518 میلیون 41.132 میلیون 195,000 7.396 میلیون 33.736 میلیون 20.534 میلیون 3.145 میلیون 8.62 0.8 1.32 358,618 13,116 371,734 -
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,415 19.00 0.43 4,431 3.00 0.07 12:30 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 9,305.93 4,434 4,355 4,355 4,490 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 168.922 میلیون 78.629 میلیون 30.4 میلیون 31.94 میلیون 46.69 میلیون 36.073 میلیون 35.797 میلیون 3.83 2.93 3.8 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,136 23.00 0.23 10,113 0.00 0.00 14:56 66 6.135 میلیون 62.04 میلیارد - 10,113 10,135 10,135 10,136 30 24,987,278 10,112 13 13,722,796 10,113 - - - - - - - - - - - 4.16 میلیون 1.975 میلیون 764,683 5.37 میلیون
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 8,000 90.00 1.14 7,960 50.00 0.63 12:29 790 6.038 میلیون 59.77 میلیارد 4,080.95 7,910 7,830 7,830 8,150 2 19,896 9,720 2 3,536 9,730 9.9 هزار میلیارد 11.219 میلیون 4.848 میلیون 1,000,000 3.189 میلیون 1.659 میلیون 4.168 میلیون 949,563 8.47 4.84 1.93 6.024 میلیون - 6.011 میلیون 12,306
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,090 10.00 0.48 2,102 2.00 0.10 12:30 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 20,141.71 2,100 2,110 2,077 2,151 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 81.681 میلیون 80.335 میلیون 20.131 میلیون 39.447 میلیون 40.888 میلیون 19.151 میلیون 11.115 میلیون 3.8 1.03 2.21 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
توسکا

توسکا

صندوق بورس 12,708 1,313.00 11.52 11,395 0.00 0.00 14:54 41 5.116 میلیون 58.29 میلیارد - 11,395 12,707 12,707 12,708 22 20,232,019 11,395 11 9,418,485 11,396 - - - - - - - - - - - 1.262 میلیون 3.853 میلیون 527,258 4.588 میلیون
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 19,990 110.00 0.55 20,160 60.00 0.30 12:29 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 4,068.21 20,100 20,600 19,810 20,850 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 54.184 میلیون 4.182 میلیون 2.7 میلیون 319,009 3.863 میلیون 977,328 970,829 55.48 13.94 55.11 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
چافست

افست

سهام بورس 8,350 320.00 3.69 8,550 120.00 1.38 12:29 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 5,518.25 8,670 8,200 8,200 8,940 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 28.718 میلیون 18.984 میلیون 1.93 میلیون 13.471 میلیون 5.514 میلیون 7.588 میلیون 2.786 میلیون 5.47 2.77 2.01 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 8,960 100.00 1.13 8,990 130.00 1.47 12:29 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 8,092.09 8,860 9,030 8,910 9,200 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.347 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 4.45 7.97 3.63 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 45,600 2,600.00 6.05 44,060 1,060.00 2.47 12:29 550 355,580 52.63 میلیارد 5,356.26 43,000 45,600 45,600 45,600 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 108.588 میلیون 10.159 میلیون 1.18 میلیون 4.113 میلیون 6.045 میلیون 11.917 میلیون 5.459 میلیون 19.14 17.28 8.77 354,980 500 352,775 2,705
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,830 81.00 2.95 2,819 70.00 2.55 1403/04/27 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 1.069 میلیارد 2,749 2,790 2,770 2,848 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.179 میلیارد 784.145 میلیون 390 میلیون 109.867 میلیون 674.278 میلیون 2.27 میلیارد 252.14 میلیون 4.24 1.59 0.47 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 6,710 40.00 0.60 6,700 30.00 0.45 12:29 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 19,939.32 6,670 6,670 6,590 6,840 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 69.191 میلیون 33.636 میلیون 8.5 میلیون 11.476 میلیون 22.161 میلیون 18.797 میلیون 17.879 میلیون 3.23 2.6 3.07 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 24,650 320.00 1.32 24,350 20.00 0.08 12:29 618 2.041 میلیون 50.95 میلیارد 950.59 24,330 24,320 24,320 25,250 0 0 0 0 35.942 هزار میلیارد 39.912 میلیون 10.194 میلیون 1.44 میلیون 5.654 میلیون 4.539 میلیون 12.474 میلیون 5.098 میلیون 6.72 7.55 2.75 1.891 میلیون 149,607 1.935 میلیون 106,230
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 48,850 3,940.00 8.77 48,390 3,480.00 7.75 1403/04/24 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 6,835.45 44,910 48,850 48,850 48,850 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 20.268 میلیون 2.482 میلیون 400,000 727,723 1.754 میلیون 1.307 میلیون 1.12 میلیون 14.24 9.09 12.2 661,019 388,771 982,895 66,895
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,680 430.00 5.93 7,650 400.00 5.52 12:29 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 28,506.19 7,250 7,500 7,460 7,680 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 792.316 میلیون 428.598 میلیون 60 میلیون 336.316 میلیون 92.281 میلیون 153.591 میلیون 50.377 میلیون 9.06 4.95 2.97 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,157 25.00 1.17 2,130 2.00 0.09 12:29 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 14,169.46 2,132 2,131 2,088 2,163 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 89.679 میلیون 51.893 میلیون 35 میلیون 14.709 میلیون 37.184 میلیون 18.304 میلیون 11.246 میلیون 6.67 2.02 4.1 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 5,190 10.00 0.19 5,210 30.00 0.58 12:29 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 21,363.44 5,180 5,220 5,130 5,310 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 117.955 میلیون 40.325 میلیون 13.6 میلیون 12.201 میلیون 28.124 میلیون 11.594 میلیون 11.787 میلیون 8.98 3.76 9.12 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 4,069 21.00 0.52 4,089 41.00 1.01 12:29 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 11,464.79 4,048 4,054 4,050 4,120 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 95.953 میلیون 53.993 میلیون 17.34 میلیون 23.367 میلیون 30.626 میلیون 2.932 میلیون 6.657 میلیون 10.9 2.37 24.76 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 3,889 32.00 0.82 3,902 19.00 0.48 12:29 256 4.801 میلیون 39.99 میلیارد 15,836.88 3,921 3,998 3,850 4,000 2 2,900 8,290 1 2,166 8,310 70.455 هزار میلیارد 100.904 میلیون 60.852 میلیون 15 میلیون 34.754 میلیون 26.098 میلیون 63.316 میلیون 14.349 میلیون 4.62 2.53 1.04 525,126 4.276 میلیون 4.524 میلیون 277,376
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,281 161.00 6.59 2,383 59.00 2.42 12:29 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 23,682.81 2,442 2,272 2,272 2,350 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 253.545 میلیون 195.707 میلیون 52.164 میلیون 126.161 میلیون 69.546 میلیون 147.821 میلیون 8.467 میلیون 15.05 1.83 0.86 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 173,000 1,980.00 1.16 173,720 2,700.00 1.58 12:30 548 264,813 39.64 میلیارد 670.97 171,020 175,000 169,520 179,950 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 2.023 میلیارد 855.841 میلیون 9 میلیون 548.05 میلیون 307.791 میلیون 2.206 میلیون 1.475 میلیارد 5.82 4.79 1.12 57,030 207,382 214,203 50,209
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,580 11.00 0.69 1,586 5.00 0.31 12:29 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 47,275.74 1,591 1,614 1,572 1,615 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 11.003 میلیارد 11.981 میلیارد 215.354 میلیون 10.639 میلیارد 1.342 میلیارد 979.864 میلیون 26.185 میلیون 12.85 0.27 0.34 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 1,740 2.00 0.12 1,775 37.00 2.13 12:29 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 29,887.57 1,738 1,788 1,728 1,818 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 35.26 میلیون 29.025 میلیون 9.358 میلیون 17.751 میلیون 11.274 میلیون 14.437 میلیون -1,372,916 -12.75 1.55 1.21 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
وامید

سر. امید

سهام بورس 16,090 460.00 2.78 16,510 40.00 0.24 12:29 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 7,728.33 16,550 16,690 16,070 16,930 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.725 میلیارد 535.975 میلیون 96.98 میلیون 94.681 میلیون 441.294 میلیون 261.53 میلیون 249.061 میلیون 6.55 3.69 6.23 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,570 56.00 3.70 1,567 53.00 3.50 12:29 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 28,102.2 1,514 1,576 1,535 1,587 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 210.025 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.64 1.02 8.24 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 2,511 39.00 1.53 2,529 21.00 0.82 12:29 859 7.956 میلیون 37.99 میلیارد 21,246.24 2,550 2,513 2,500 2,615 0 0 0 0 35.813 هزار میلیارد 54.631 میلیون 41.083 میلیون 12.3 میلیون 22.54 میلیون 18.542 میلیون 17.359 میلیون 8.19 میلیون 3.92 1.73 1.85 7.06 میلیون 895,256 7.903 میلیون 53,000
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,180 440.00 3.23 13,580 40.00 0.29 12:29 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 3,850.39 13,620 13,580 13,000 13,580 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 427.79 میلیون 134.06 میلیون 25 میلیون 83.29 میلیون 50.77 میلیون 74.769 میلیون 18.403 میلیون 18.72 6.79 4.62 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
کگل

گل گهر

سهام بورس 3,427 36.00 1.04 3,460 3.00 0.09 12:29 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 9,319.27 3,463 3,539 3,410 3,539 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.246 میلیارد 1.343 میلیارد 380 میلیون 735.816 میلیون 607.519 میلیون 661.81 میلیون 159.174 میلیون 9.49 2.5 2.28 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 34,600 150.00 0.44 34,700 250.00 0.73 12:29 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 3,992.67 34,450 34,810 34,580 35,740 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 197.001 میلیون 64.033 میلیون 5.625 میلیون 6.763 میلیون 57.27 میلیون 37.006 میلیون 35.967 میلیون 5.29 3.32 5.14 866,285 206,954 175,062 898,177
کچاد

چادرملو

سهام بورس 3,100 19.00 0.61 3,118 1.00 0.03 12:29 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 14,193.77 3,119 3,091 3,086 3,149 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.363 میلیارد 890.073 میلیون 324 میلیون 196.226 میلیون 693.846 میلیون 602.321 میلیون 254.52 میلیون 4.59 1.68 1.94 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
فلامی

لامیران

سهام بورس 6,860 0.00 0.00 6,860 0.00 0.00 12:27 246 2.982 میلیون 36 میلیارد 11,838.29 6,860 6,770 6,770 6,900 5 83,295 12,110 1 1,500 12,200 7.242 هزار میلیارد 7.046 میلیون 1.517 میلیون 900,000 853,970 663,396 615,405 269,605 22.97 9.33 10.06 2.882 میلیون 27,390 2.71 میلیون 199,200
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 22,080 10.00 0.05 22,000 70.00 0.32 1403/05/01 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 2,982.71 22,070 22,040 21,760 22,410 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.728 میلیارد 388.403 میلیون 72 میلیون 141.821 میلیون 246.583 میلیون 247.141 میلیون 237.703 میلیون 6.67 6.43 6.42 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 3,435 208.00 5.71 3,417 226.00 6.20 12:29 386 5.803 میلیون 35.02 میلیارد 16,234.54 3,643 3,497 3,335 3,497 5 13,735 5,980 1 172,837 6,000 26.341 هزار میلیارد 25.499 میلیون 14.609 میلیون 5.554 میلیون 5.266 میلیون 9.343 میلیون 8.588 میلیون 2.347 میلیون 8.62 2.17 2.36 3.104 میلیون 2.672 میلیون 5.776 میلیون -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,170 60.00 0.84 7,310 200.00 2.81 12:26 422 3.004 میلیون 34.33 میلیارد 12,402.72 7,110 7,200 7,170 7,520 0 0 0 100 4,320,244 11,320 30.061 هزار میلیارد 21.176 میلیون 2.351 میلیون 2.63 میلیون 766,818 1.584 میلیون 325,780 112,818 180.9 12.88 62.65 2.416 میلیون 574,131 2.99 میلیون -
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,506 0.00 0.00 2,510 4.00 0.16 12:29 219 14.401 میلیون 34.28 میلیارد 79,722.51 2,506 2,506 2,461 2,578 1 131,165 2,367 3 15,000 2,374 109.618 هزار میلیارد 1.405 میلیارد 1.349 میلیارد 50 میلیون 1.268 میلیارد 81.679 میلیون 159.448 میلیون 20.474 میلیون 6.71 1.68 0.86 1.651 میلیون 12.674 میلیون 7.829 میلیون 6.496 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,870 420.00 2.58 15,550 740.00 4.54 1403/04/31 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 7,181.16 16,290 15,940 15,320 16,290 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.943 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 6.05 9.6 5.79 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 6,700 130.00 1.98 6,590 20.00 0.30 12:29 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 23,654.78 6,570 6,670 6,550 6,740 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 83.396 میلیون 37.92 میلیون 12 میلیون 5.036 میلیون 32.884 میلیون 13.665 میلیون 14.362 میلیون 5.46 2.38 5.73 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
دامین

دارو امین

سهام بورس 7,840 580.00 6.89 8,150 270.00 3.21 12:29 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 12,388.08 8,420 8,010 7,840 8,590 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 61.494 میلیون 22.349 میلیون 5.5 میلیون 11.774 میلیون 10.575 میلیون 12.558 میلیون 2.709 میلیون 18.36 4.7 3.96 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 31,180 310.00 1.00 31,740 870.00 2.82 12:27 372 719,695 31.47 میلیارد 1,806.11 30,870 30,790 30,790 32,700 3 1,569 43,420 1 778 44,180 37.162 هزار میلیارد 42.508 میلیون 20.753 میلیون 850,000 14.993 میلیون 5.76 میلیون 14.483 میلیون 3.271 میلیون 8.41 4.78 1.9 232,813 486,882 523,287 196,408
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 4,780 20.00 0.42 4,820 20.00 0.42 12:29 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 17,449.05 4,800 4,880 4,760 4,930 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 90.455 میلیون 30.44 میلیون 18.2 میلیون 3.696 میلیون 26.744 میلیون 5.282 میلیون 3.058 میلیون 28.38 3.24 16.43 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 3,820 212.00 5.26 4,011 21.00 0.52 12:29 348 2.275 میلیون 29.82 میلیارد 4,887 4,032 4,001 3,815 4,029 9 145,932 13,030 1 172 13,040 300.84 هزار میلیارد 356.055 میلیون 217.135 میلیون 68 میلیون 79.567 میلیون 137.569 میلیون 235.679 میلیون 55.94 میلیون 4.95 2.01 1.17 347,310 1.927 میلیون 1.963 میلیون 312,129
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 6,860 40.00 0.59 6,920 100.00 1.47 12:29 518 2.64 میلیون 29.6 میلیارد 5,985.87 6,820 6,920 6,790 7,180 513 15,331,996 11,070 218 14,495,154 11,070 29.461 هزار میلیارد 24.439 میلیون 7.475 میلیون 2.628 میلیون 4.229 میلیون 3.246 میلیون 6.758 میلیون 476,950 42.37 6.23 2.99 - - - -
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 15,070 10.00 0.07 15,070 10.00 0.07 12:29 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 6,911.45 15,060 15,490 14,950 15,490 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 616.231 میلیون 176.118 میلیون 38.365 میلیون 35.385 میلیون 140.733 میلیون 60.788 میلیون 58.012 میلیون 10.01 4.13 9.56 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,920 51.00 1.72 2,966 5.00 0.17 12:29 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 19,319.46 2,971 3,000 2,919 3,040 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.023 میلیارد 751.342 میلیون 190 میلیون 408.465 میلیون 342.877 میلیون 733.265 میلیون 66.178 میلیون 9.29 1.79 0.84 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 4,448 195.00 4.58 4,433 180.00 4.23 12:30 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 22,809.26 4,253 4,311 4,271 4,507 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 58.717 میلیون 29.446 میلیون 13 میلیون 6.574 میلیون 22.873 میلیون 11.191 میلیون 10.921 میلیون 4.77 2.28 4.66 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 3,529 5.00 0.14 3,529 5.00 0.14 1403/04/27 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 10,306.81 3,534 3,568 3,462 3,568 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 107.387 میلیون 65.094 میلیون 24 میلیون 22.571 میلیون 42.523 میلیون 71.132 میلیون 14.149 میلیون 5.99 1.99 1.19 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 2,555 65.00 2.48 2,573 47.00 1.79 12:29 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 18,135.44 2,620 2,600 2,523 2,700 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 10.104 میلیون 4.437 میلیون 3.5 میلیون 48,761 4.388 میلیون 737,332 617,460 16.29 2.29 13.64 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 2,630 156.00 5.60 2,678 108.00 3.88 12:29 456 8.692 میلیون 26.4 میلیارد 28,761.61 2,786 2,750 2,620 2,750 1 10,000 3,036 1 1,700 3,053 59.11 هزار میلیارد 439.377 میلیون 445.883 میلیون 19.457 میلیون 385.17 میلیون 60.713 میلیون 276.148 میلیون 7.303 میلیون 7.42 0.89 0.2 8.657 میلیون - 8.566 میلیون 91,000