همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 22,404 1,236.00 5.84 22,403 1,235.00 5.83 1402/07/08 8,980 176.084 میلیون 3.945 هزار میلیارد - 21,168 22,404 22,403 22,404 84 208,512,485 22,403 4 28,216,834 22,404 - - - - - - - - - - - 80.411 میلیون 95.672 میلیون 85.976 میلیون 90.108 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 16,320 630.00 4.02 16,400 710.00 4.53 1402/07/08 18,432 133.151 میلیون 2.183 هزار میلیارد 8,612.02 15,690 16,780 15,200 16,780 1 3,437 16,320 7 186,079 16,400 103.163 هزار میلیارد 100.09 میلیون 15.115 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 343.58 7.8 178.28 131.404 میلیون 1.512 میلیون 129.246 میلیون 3.67 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 19,903 1,092.00 5.81 19,903 1,092.00 5.81 1402/07/08 5,166 103.561 میلیون 2.061 هزار میلیارد - 18,811 19,903 19,902 19,904 2 737,985 19,903 3 25,046,986 19,904 - - - - - - - - - - - 85.345 میلیون 18.216 میلیون 47.079 میلیون 56.483 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,157 44.00 0.43 10,157 44.00 0.43 1402/07/08 3,354 198.329 میلیون 2.014 هزار میلیارد - 10,201 10,157 10,157 10,158 3 84,975,858 10,157 59 18,755,493 10,158 - - - - - - - - - - - 68.339 میلیون 129.99 میلیون 128.544 میلیون 69.785 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 38,060 2,110.00 5.87 38,061 2,111.00 5.87 1402/07/08 982 50.841 میلیون 1.935 هزار میلیارد - 35,950 38,060 38,060 38,061 41 39,255,336 38,060 4 3,341,518 38,061 - - - - - - - - - - - 11.891 میلیون 38.95 میلیون 9.891 میلیون 40.95 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,054 41.00 0.41 10,053 42.00 0.42 1402/07/08 4,079 152.328 میلیون 1.531 هزار میلیارد - 10,095 10,053 10,053 10,054 2 199,999,975 10,053 1 49,496,400 10,054 - - - - - - - - - - - 108.123 میلیون 44.206 میلیون 115.069 میلیون 37.26 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 18,490 4,020.00 17.86 18,570 3,940.00 17.50 1402/07/08 8,253 74.404 میلیون 1.381 هزار میلیارد - 22,510 18,930 18,270 19,080 2 1,180 18,480 2 13,341 18,490 - - - - - - - - - - - 68.121 میلیون 6.283 میلیون 67.517 میلیون 6.887 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 46,887 2,560.00 5.78 46,887 2,560.00 5.78 1402/07/08 3,586 27.611 میلیون 1.295 هزار میلیارد - 44,327 46,887 46,886 46,888 2 1,229,679 46,887 2 601,767 46,888 - - - - - - - - - - - 10.554 میلیون 17.056 میلیون 20.575 میلیون 7.035 میلیون
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 33,290 1,750.00 4.99 33,320 1,720.00 4.91 1402/07/08 5,489 34.257 میلیون 1.141 هزار میلیارد 6,277.09 35,040 33,290 33,290 33,750 0 0 0 230 3,418,660 33,290 16.66 هزار میلیارد 20.918 میلیون 4.447 میلیون 221,941 3.398 میلیون 1.048 میلیون 108,030 189,639 75.12 19.86 131.87 33.992 میلیون 257,777 32.594 میلیون 1.656 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,050 41.00 0.41 10,051 40.00 0.40 1402/07/08 369 113.032 میلیون 1.136 هزار میلیارد - 10,091 10,051 10,050 10,051 66 64,231,213 10,050 71 69,116,621 10,051 - - - - - - - - - - - 5.998 میلیون 107.035 میلیون 3.132 میلیون 109.901 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 166,000 24,330.00 12.78 167,600 22,730.00 11.94 1402/07/08 6,936 4.289 میلیون 718.74 میلیارد - 190,330 170,400 165,110 171,200 1 240 165,990 3 7,848 166,000 - - - - - - - - - - - 3.878 میلیون 410,388 3.953 میلیون 335,381
فردا

فردا

صندوق بورس 17,753 987.00 5.89 17,753 987.00 5.89 1402/07/08 238 38.85 میلیون 689.7 میلیارد - 16,766 17,753 17,753 17,754 1 64,353,496 17,753 9 10,232,483 17,754 - - - - - - - - - - - 1.339 میلیون 37.51 میلیون 3.342 میلیون 35.507 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 6,330 2,150.00 25.35 6,420 2,060.00 24.29 1402/07/08 6,745 103.665 میلیون 667.41 میلیارد 14,599.58 8,480 6,640 6,320 6,800 1 9,402 6,340 1 191,264 6,360 165.335 هزار میلیارد 292.912 میلیون 167.423 میلیون 25.673 میلیون 118.592 میلیون 48.831 میلیون 209.353 میلیون 22.577 میلیون 7.3 3.38 0.79 68.435 میلیون 34.358 میلیون 71.91 میلیون 30.883 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 19,546 1,080.00 5.85 19,545 1,079.00 5.84 1402/07/08 1,126 33.903 میلیون 662.64 میلیارد - 18,466 19,546 19,545 19,546 2 208,904,023 19,545 2 109,984,120 19,546 - - - - - - - - - - - 10.469 میلیون 23.434 میلیون 6.078 میلیون 27.824 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,801 54.00 1.89 2,826 29.00 1.02 1402/07/08 6,696 225.088 میلیون 638.07 میلیارد 30,358.85 2,855 2,883 2,798 2,906 17 466,487 2,800 1 167,841 2,801 855.195 هزار میلیارد 2.226 میلیارد 833.65 میلیون 301.656 میلیون 1.313 میلیارد -448,982,759 1.882 میلیارد -318,763,827 -2.18 -1.61 0.43 169.02 میلیون 55.465 میلیون 198.292 میلیون 26.193 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,907.00 5.00 177,120 174,027.00 5.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,913.96 3,093 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.623 میلیارد 815.601 میلیون 476.049 میلیون 176.921 میلیون 701.977 میلیون 511.205 میلیون 143.981 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 154,000 8,130.00 5.01 155,950 6,180.00 3.81 1402/07/08 7,405 3.741 میلیون 583.45 میلیارد - 162,130 158,900 153,950 159,950 2 1,540 154,010 2 1,390 154,160 - - - - - - - - - - - 3.7 میلیون 41,535 3.732 میلیون 9,400
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,599 20.00 0.78 2,598 19.00 0.74 1402/07/08 2,941 205.951 میلیون 534.98 میلیارد 73,525.29 2,579 2,600 2,567 2,614 12 4,493,821 2,599 40 2,342,934 2,600 581.76 هزار میلیارد 7.829 میلیارد 7.686 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 829.858 میلیون 128.777 میلیون 4.58 1.35 0.71 24.547 میلیون 177.417 میلیون 122.912 میلیون 79.051 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 8,240 190.00 2.25 8,320 110.00 1.30 1402/07/08 4,006 59.301 میلیون 493.94 میلیارد 13,951.73 8,430 8,450 8,210 8,470 2 57,041 8,240 4 56,845 8,250 1890.91 هزار میلیارد 2.235 میلیارد 1.01 میلیارد 227 میلیون 320.905 میلیون 688.694 میلیون 3.399 میلیارد 385.46 میلیون 6.16 2.74 0.58 32.758 میلیون 26.518 میلیون 50.27 میلیون 9.006 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,360 140.00 2.55 5,410 90.00 1.64 1402/07/08 5,138 86.419 میلیون 468.26 میلیارد 24,241.17 5,500 5,510 5,360 5,550 75 2,176,349 5,360 6 162,720 5,370 4336 هزار میلیارد 5.159 میلیارد 2.593 میلیارد 800 میلیون 758.722 میلیون 1.834 میلیارد 1.607 میلیارد 547.304 میلیون 5.85 2.36 2.46 44.658 میلیون 41.639 میلیون 77.576 میلیون 8.721 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,164 43.00 0.42 10,163 44.00 0.43 1402/07/08 574 45.528 میلیون 462.71 میلیارد - 10,207 10,163 10,163 10,164 1 58,712,119 10,163 4 25,084,447 10,164 - - - - - - - - - - - 11.415 میلیون 34.113 میلیون 20.23 میلیون 25.298 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 6,390 260.00 3.91 6,380 270.00 4.06 1402/07/08 3,325 71.886 میلیون 458.54 میلیارد 21,255.47 6,650 6,490 6,200 6,650 2 198,541 6,390 9 413,626 6,400 66.99 هزار میلیارد 71.063 میلیون 22.623 میلیون 10.5 میلیون 1.598 میلیون 19.252 میلیون 7.244 میلیون 6.966 میلیون 9.62 3.13 9.25 42.3 میلیون 29.201 میلیون 68.198 میلیون 3.303 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,751 120.00 2.46 4,798 73.00 1.50 1402/07/08 4,528 91.582 میلیون 440.88 میلیارد 21,075.23 4,871 4,894 4,748 4,940 10 829,636 4,750 1 265,348 4,751 190.659 هزار میلیارد 199.224 میلیون 72.453 میلیون 39.605 میلیون 6.308 میلیون 66.145 میلیون 3.109 میلیون 2.018 میلیون 94.15 2.87 61.12 74.668 میلیون 16.766 میلیون 84.403 میلیون 7.03 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 1,998 12,062.00 85.79 1,998 12,062.00 85.79 1402/07/08 1,900 206.186 میلیون 411.9 میلیارد 107,205.22 14,060 1,998 1,931 1,998 722 122,572,169 1,998 0 0 0 39.459 هزار میلیارد 42.396 میلیون 23.877 میلیون 2.524 میلیون 4.813 میلیون 19.064 میلیون 12.923 میلیون 311,329 126.74 2.07 3.05 194.186 میلیون 12 میلیون 162.188 میلیون 43.997 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 17,837 920.00 5.44 17,835 918.00 5.43 1402/07/08 179 21.921 میلیون 390.97 میلیارد - 16,917 17,835 17,835 17,837 1 4,305,281 17,835 5 4,013,498 17,837 - - - - - - - - - - - 934,968 20.986 میلیون 1.638 میلیون 20.284 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,468 98.00 2.15 4,494 72.00 1.58 1402/07/08 3,208 85.893 میلیون 386.34 میلیارد 26,851.43 4,566 4,570 4,467 4,598 8 665,701 4,468 8 1,961,266 4,470 1587.794 هزار میلیارد 15.142 میلیارد 14.534 میلیارد 353 میلیون 12.873 میلیارد 1.074 میلیارد 1.355 میلیارد 449.56 میلیون 3.51 1.58 1.14 52.192 میلیون 32.945 میلیون 65.928 میلیون 19.209 میلیون
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 3,322 158.00 4.99 3,291 127.00 4.01 1402/07/08 3,648 114.165 میلیون 375.08 میلیارد 31,400.91 3,164 3,247 3,180 3,322 3 58,433 3,321 7 248,296 3,322 21.772 هزار میلیارد 35.858 میلیون 21.259 میلیون 6.628 میلیون 14.888 میلیون 6.372 میلیون 54.817 میلیون 495,282 44.04 3.42 0.4 107.851 میلیون 6.225 میلیون 108.284 میلیون 5.792 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,421 15.00 0.62 2,430 6.00 0.25 1402/07/08 3,035 148.594 میلیون 361.67 میلیارد 48,115.73 2,436 2,440 2,409 2,480 1 25,000 2,421 3 302,085 2,422 475.873 هزار میلیارد 1.513 میلیارد 748.463 میلیون 195.511 میلیون 937.588 میلیون -189,125,262 653.196 میلیون -152,654,549 -3.11 -2.25 0.73 124.235 میلیون 24.117 میلیون 131.253 میلیون 17.099 میلیون
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 46,090 2,970.00 6.89 46,110 2,990.00 6.93 1402/07/08 1,390 7.369 میلیون 339.81 میلیارد 1,620.2 43,120 46,130 45,230 46,130 2 774 46,020 2 5,147 46,090 30.433 هزار میلیارد 32.343 میلیون 8.823 میلیون 660,000 3.884 میلیون 4.939 میلیون 6.383 میلیون 2.654 میلیون 10.72 5.76 4.46 5.891 میلیون 1.478 میلیون 3.805 میلیون 3.564 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,050 160.00 2.22 7,080 130.00 1.80 1402/07/08 3,445 47.571 میلیون 336.95 میلیارد 14,112.28 7,210 7,170 7,040 7,240 69 1,210,960 7,040 3 155,252 7,050 4248 هزار میلیارد 4.647 میلیارد 1.619 میلیارد 600 میلیون 320.679 میلیون 1.299 میلیارد 883.681 میلیون 507.988 میلیون 8.06 3.27 4.74 17.955 میلیون 29.51 میلیون 33.73 میلیون 13.735 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,050 40.00 0.40 10,048 42.00 0.42 1402/07/08 128 33.142 میلیون 333.01 میلیارد - 10,090 10,048 10,047 10,050 2 28,899 10,049 6 5,064,971 10,050 - - - - - - - - - - - 632,844 32.509 میلیون 5.095 میلیون 28.047 میلیون
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 11,790 1,120.00 10.50 11,820 1,150.00 10.78 1402/07/08 3,274 27.971 میلیون 331.07 میلیارد 9,049.73 10,670 12,100 11,600 12,100 2 7,119 11,790 7 62,885 11,840 35.52 هزار میلیارد 41.61 میلیون 13.663 میلیون 3 میلیون 7.35 میلیون 6.314 میلیون 14.777 میلیون 2.618 میلیون 13.54 5.62 2.4 25.578 میلیون 2.322 میلیون 23.39 میلیون 4.51 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,294 11.00 0.84 1,298 7.00 0.54 1402/07/08 4,919 246.344 میلیون 319.81 میلیارد 61,259.19 1,305 1,305 1,292 1,310 51 4,665,926 1,293 1 195 1,294 2123.545 هزار میلیارد 2.262 میلیارد 2.201 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 313.013 میلیون 294.63 میلیون 10.43 1.22 9.64 149.081 میلیون 95.94 میلیون 198.038 میلیون 46.984 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 11,260 300.00 2.60 11,340 220.00 1.90 1402/07/08 2,861 24.798 میلیون 281.98 میلیارد 8,247.31 11,560 11,560 11,260 11,570 15 180,937 11,260 4 122,764 11,270 1527.468 هزار میلیارد 1.713 میلیارد 813.524 میلیون 134.342 میلیون 160.209 میلیون 653.315 میلیون 3.155 میلیارد 349.514 میلیون 4.67 2.33 0.48 12.521 میلیون 12.24 میلیون 23.415 میلیون 1.346 میلیون
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 7,380 90.00 1.23 7,350 60.00 0.82 1402/07/08 657 37.559 میلیون 275.02 میلیارد 10,415.18 7,290 7,320 7,280 7,500 2 23,479 7,370 2 80,048 7,400 39.016 هزار میلیارد 55.34 میلیون 23.823 میلیون 3.63 میلیون 16.484 میلیون 7.339 میلیون 14.672 میلیون 4.835 میلیون 8.1 5.34 2.67 3.1 میلیون 34.424 میلیون 2.085 میلیون 35.44 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 7,520 490.00 6.97 7,310 280.00 3.98 1402/07/08 1,489 35.762 میلیون 261.51 میلیارد 7,834.43 7,030 6,990 6,810 7,520 167 13,612,675 7,520 1 100,000 9,700 47.807 هزار میلیارد 65.245 میلیون 29.642 میلیون 4.36 میلیون 19.269 میلیون 10.373 میلیون 33.615 میلیون 4.272 میلیون 10.76 4.43 1.37 25.1 میلیون 10.662 میلیون 23.081 میلیون 12.681 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 6,150 80.00 1.32 6,180 110.00 1.81 1402/07/08 1,786 40.498 میلیون 250.45 میلیارد 21,935.64 6,070 6,160 6,120 6,270 18 385,201 6,140 3 223,856 6,150 188.031 هزار میلیارد 2.409 میلیارد 2.336 میلیارد 30.426 میلیون 2 میلیارد 92.92 میلیون 319.71 میلیون 48.807 میلیون 3.85 1.68 0.59 36.501 میلیون 3.9 میلیون 33.632 میلیون 6.769 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 4,960 140.00 2.75 4,930 170.00 3.33 1402/07/08 3,546 48.246 میلیون 237.62 میلیارد 15,149.2 5,100 5,090 4,770 5,270 2 12,908 4,950 2 20,582 4,960 17.735 هزار میلیارد 19.642 میلیون 6.031 میلیون 3.597 میلیون 1.21 میلیون 4.558 میلیون 3.308 میلیون 721,162 25.44 3.87 5.55 47.242 میلیون 1.004 میلیون 47.163 میلیون 1.083 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 33,740 550.00 1.60 34,020 270.00 0.79 1402/07/08 973 5.919 میلیون 201.65 میلیارد 6,049.86 34,290 33,440 33,440 34,530 1 3,710 33,550 3 22,124 33,740 61.326 هزار میلیارد 62.955 میلیون 7.052 میلیون 1.8 میلیون 1.15 میلیون 5.095 میلیون 4.372 میلیون 3.264 میلیون 18.77 10.52 14.01 1.8 میلیون 4.109 میلیون 5.616 میلیون 293,893
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 139,760 1,490.00 1.08 140,920 2,650.00 1.92 1402/07/08 5,123 1.334 میلیون 188.09 میلیارد 241.93 138,270 140,290 138,550 145,000 2 1,036 139,760 1 49,999 139,830 70.5 هزار میلیارد 74.869 میلیون 9.61 میلیون 500,000 5.734 میلیون 3.876 میلیون 8.394 میلیون 2.441 میلیون 28.86 18.18 8.39 1.332 میلیون 2,015 1.297 میلیون 36,897
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 27,037 1,521.00 5.96 27,038 1,522.00 5.96 1402/07/08 477 6.663 میلیون 180.14 میلیارد - 25,516 27,038 27,037 27,039 1 29,700 27,038 2 956,733 27,039 - - - - - - - - - - - 2.331 میلیون 4.331 میلیون 3.683 میلیون 2.98 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,390 68.00 1.53 4,413 45.00 1.01 1402/07/08 2,299 40.12 میلیون 177.31 میلیارد 17,861.59 4,458 4,410 4,390 4,490 8 135,054 4,390 4 20,128 4,391 1215.5 هزار میلیارد 1.546 میلیارد 722.363 میلیون 275 میلیون 134.84 میلیون 587.524 میلیون 2.201 میلیارد 300.032 میلیون 5.13 1.94 0.59 18.592 میلیون 20.97 میلیون 32.973 میلیون 6.588 میلیون
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 22,640 1,480.00 6.99 22,640 1,480.00 6.99 1402/07/08 962 7.79 میلیون 176.37 میلیارد 7,065.5 21,160 22,640 22,150 22,640 39 316,685 22,640 2 2,121 22,910 35.862 هزار میلیارد 46.698 میلیون 19.059 میلیون 1.584 میلیون 13.181 میلیون 5.878 میلیون 28.891 میلیون 4.399 میلیون 7.62 5.7 1.16 7.263 میلیون 100,000 3.492 میلیون 3.872 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,843 68.00 3.56 1,863 48.00 2.51 1402/07/08 2,511 93.527 میلیون 174.65 میلیارد 37,107.15 1,911 1,915 1,841 1,915 6 42,277 1,843 3 322,463 1,844 251.504 هزار میلیارد 269.789 میلیون 188.787 میلیون 134.638 میلیون 12.495 میلیون 176.292 میلیون 20.93 میلیون 19.822 میلیون 12.65 1.42 11.98 52.58 میلیون 40.918 میلیون 81.084 میلیون 12.415 میلیون
مانی

مانی

صندوق بورس 16,140 1,378.00 9.33 16,139 1,377.00 9.33 1402/07/08 406 10.661 میلیون 172.05 میلیارد - 14,762 16,139 16,137 16,140 3 990,609 16,137 17 423,474 16,140 - - - - - - - - - - - 2.539 میلیون 8.122 میلیون 3.903 میلیون 6.758 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,136 56.00 2.55 2,162 30.00 1.37 1402/07/08 1,242 77.014 میلیون 166.54 میلیارد 62,225.21 2,192 2,176 2,132 2,225 1 10,000 2,137 2 204,247 2,144 379.115 هزار میلیارد 8.004 میلیارد 7.769 میلیارد 175.354 میلیون 7.37 میلیارد 146.177 میلیون 682.505 میلیون 5.926 میلیون 64.87 2.58 0.57 20.948 میلیون 56.022 میلیون 68.628 میلیون 8.341 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,163 34.00 0.33 10,163 34.00 0.33 1402/07/08 167 16.282 میلیون 165.48 میلیارد - 10,197 10,163 10,163 10,164 17 16,937,712 10,163 15 14,000,412 10,164 - - - - - - - - - - - 4.715 میلیون 11.567 میلیون 3.965 میلیون 12.317 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 82,100 1,040.00 1.25 78,270 4,870.00 5.86 1402/04/15 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 926.8 83,140 82,700 81,400 85,270 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 20.77 میلیون 1.836 میلیون 250,000 1.665 میلیون 243,667 531,668 38,803 330.63 67.84 31.56 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 163,950 1,850.00 1.12 164,260 1,540.00 0.93 1402/07/08 1,387 986,514 162.17 میلیارد 708.64 165,800 169,990 163,010 169,990 1 330 163,370 3 9,277 163,950 986.34 هزار میلیارد 1.161 میلیارد 594.291 میلیون 6 میلیون 228.387 میلیون 356.358 میلیون 392.776 میلیون 231.865 میلیون 4.25 2.77 2.51 624,500 360,014 831,578 152,936
کاما

باما

سهام بورس 5,060 60.00 1.17 5,110 10.00 0.20 1402/07/08 1,749 31.588 میلیون 161.73 میلیارد 17,349.2 5,120 5,280 5,040 5,280 5 175,576 5,050 5 215,577 5,060 102.4 هزار میلیارد 107.67 میلیون 39.892 میلیون 20 میلیون 5.27 میلیون 34.623 میلیون 11.354 میلیون 7.517 میلیون 13.6 2.95 9 30.909 میلیون 321,622 29.917 میلیون 1.313 میلیون
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 6,430 90.00 1.42 5,180 1,160.00 18.30 1402/04/15 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 13,267.59 6,340 6,390 6,260 6,450 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 21.672 میلیون 8.513 میلیون 3.588 میلیون 2.656 میلیون 5.858 میلیون 6.833 میلیون 2.268 میلیون 8.19 3.17 2.72 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 6,035 37.00 0.61 4,788 1,284.00 21.15 1402/04/13 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 14,253.33 6,072 6,035 6,035 6,280 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 36.843 میلیون 15.079 میلیون 6.7 میلیون 5.983 میلیون 9.095 میلیون 17.112 میلیون 2.402 میلیون 13.36 3.53 1.87 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,020 5,630.00 48.33 6,130 5,520.00 47.38 1402/07/08 1,698 23.908 میلیون 146.91 میلیارد 13,678.64 11,650 6,480 5,980 6,480 6 22,132 6,020 4 18,521 6,070 18.42 هزار میلیارد 19.963 میلیون 3.63 میلیون 1.847 میلیون 468,275 2.924 میلیون 1.808 میلیون 911,969 16.82 6.22 8.85 19.807 میلیون 4.1 میلیون 22.577 میلیون 1.331 میلیون
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 18,010 1,170.00 6.95 17,940 1,100.00 6.53 1402/07/08 1,295 7.761 میلیون 139.18 میلیارد 6,178.44 16,840 17,600 17,570 18,010 118 1,482,164 18,010 2 120,000 18,370 20.73 هزار میلیارد 26.347 میلیون 9.648 میلیون 1.156 میلیون 6.876 میلیون 2.772 میلیون 33.483 میلیون 2.321 میلیون 8.94 7.48 0.62 7.73 میلیون 30,390 5.36 میلیون 2.4 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,800 170.00 2.85 5,830 140.00 2.35 1402/07/08 1,828 23.646 میلیون 137.91 میلیارد 12,528.79 5,970 5,960 5,760 6,050 4 77,431 5,790 3 20,617 5,800 106.106 هزار میلیارد 113.379 میلیون 28.776 میلیون 18.2 میلیون 4.725 میلیون 24.05 میلیون 6.706 میلیون 4.337 میلیون 24.47 4.41 15.82 15.861 میلیون 7.719 میلیون 23.425 میلیون 155,048
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 3,380 123.00 3.51 3,395 108.00 3.08 1402/07/08 2,052 39.075 میلیون 133.84 میلیارد 20,206.56 3,503 3,490 3,366 3,525 2 199,800 3,380 2 24,279 3,381 242.406 هزار میلیارد 667.617 میلیون 449.22 میلیون 70.776 میلیون 419.691 میلیون 29.529 میلیون 499.929 میلیون -54,080,912 -4.44 8.14 0.48 34.04 میلیون 4.889 میلیون 30.88 میلیون 8.049 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 11,680 10.00 0.09 11,720 50.00 0.43 1402/07/08 818 11.395 میلیون 133.54 میلیارد 13,188.49 11,670 11,640 11,550 11,800 14 146,737 11,680 3 55,796 11,690 5736.94 هزار میلیارد 5.834 میلیارد 1.694 میلیارد 489.5 میلیون 274.888 میلیون 993.891 میلیون 549.027 میلیون 714.323 میلیون 10.03 6.72 12.67 1.237 میلیون 10.144 میلیون 4.609 میلیون 6.772 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,951 22.00 1.12 1,949 24.00 1.22 1402/07/08 2,472 68.089 میلیون 132.92 میلیارد 27,825.34 1,973 1,970 1,929 2,001 1 42,949 1,951 1 100,000 1,960 195.2 هزار میلیارد 231.738 میلیون 191.742 میلیون 100 میلیون 34.438 میلیون 157.304 میلیون 18.654 میلیون 23.979 میلیون 8.14 1.24 10.45 59.655 میلیون 8.383 میلیون 58.81 میلیون 9.228 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,590 80.00 0.59 13,550 120.00 0.88 1402/07/08 2,356 9.741 میلیون 132.09 میلیارد 4,552.16 13,670 13,820 13,370 13,820 3 13,400 13,580 13 72,078 13,600 782.71 هزار میلیارد 1.216 میلیارد 657.559 میلیون 57.722 میلیون 426.845 میلیون 230.714 میلیون 220.971 میلیون 162.78 میلیون 4.8 3.39 3.54 7.288 میلیون 2.452 میلیون 9.741 میلیون -
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 5,030 40.00 0.79 5,060 10.00 0.20 1402/07/08 1,268 25.363 میلیون 128.64 میلیارد 20,834.03 5,070 5,060 5,010 5,180 19 354,535 5,020 2 23,000 5,030 100.386 هزار میلیارد 101.002 میلیون 28.674 میلیون 16 میلیون 564,482 26.825 میلیون 6.603 میلیون 6.095 میلیون 16.45 3.57 15.17 23.443 میلیون 1.738 میلیون 24.176 میلیون 1.004 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 5,980 150.00 2.45 6,030 100.00 1.63 1402/07/08 1,297 20.192 میلیون 121.96 میلیارد 15,343.68 6,130 6,100 5,970 6,230 9 1,101,614 5,980 1 15,729 5,990 37.456 هزار میلیارد 38.466 میلیون 10.758 میلیون 6.201 میلیون 276,665 10.423 میلیون 1.398 میلیون 1.171 میلیون 30.85 3.63 26.21 15.108 میلیون 4.975 میلیون 19.228 میلیون 855,041
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,047 4.00 0.04 10,041 2.00 0.02 1402/07/08 456 11.739 میلیون 117.86 میلیارد - 10,043 10,036 10,034 10,050 1 44,933 10,041 2 114,849 10,047 - - - - - - - - - - - 9.194 میلیون 2.544 میلیون 10.589 میلیون 1.15 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 7,020 200.00 2.77 7,080 140.00 1.94 1402/07/08 1,106 16.494 میلیون 117.62 میلیارد 15,628.58 7,220 7,250 7,000 7,360 3 36,281 7,020 2 16,648 7,050 83.244 هزار میلیارد 87.672 میلیون 26.768 میلیون 11.675 میلیون 3.378 میلیون 23.39 میلیون 2.333 میلیون 3.439 میلیون 21.73 3.53 30.14 15.659 میلیون 628,013 14.703 میلیون 1.584 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 51,050 900.00 1.73 51,320 630.00 1.21 1402/07/08 1,344 2.21 میلیون 113.57 میلیارد 1,613.95 51,950 51,950 51,050 52,680 4 1,285 51,050 3 1,085 51,060 737.59 هزار میلیارد 850.045 میلیون 240.771 میلیون 14.35 میلیون 104.562 میلیون 136.209 میلیون 486.168 میلیون 99.493 میلیون 7.4 5.41 1.51 719,304 1.46 میلیون 2.179 میلیون 1,007
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,640 50.00 0.88 5,670 20.00 0.35 1402/07/08 1,467 19.009 میلیون 108.18 میلیارد 13,749.45 5,690 5,670 5,630 5,750 4 87,486 5,640 1 63,771 5,650 106.403 هزار میلیارد 112.532 میلیون 87.858 میلیون 18.7 میلیون 6.129 میلیون 81.73 میلیون 30.228 میلیون 27.889 میلیون 3.8 1.3 3.51 17.407 میلیون 1.52 میلیون 18.889 میلیون 37,937
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,724 4.00 0.15 2,722 6.00 0.22 1402/07/08 913 39.151 میلیون 106.54 میلیارد 36,494.3 2,728 2,730 2,680 2,730 3 72,443 2,698 20 836,902 2,724 879.122 هزار میلیارد 6.26 میلیارد 5.957 میلیارد 272.969 میلیون 5.125 میلیارد 542.6 میلیون 813.017 میلیون 215.597 میلیون 4.09 1.52 1.08 2.623 میلیون 36.528 میلیون 37.727 میلیون 1.424 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,905 118.00 3.90 2,928 95.00 3.14 1402/07/08 2,065 35.537 میلیون 104.29 میلیارد 17,163.2 3,023 2,993 2,891 2,993 1 3,300 2,906 5 130,893 2,910 59.084 هزار میلیارد 85.136 میلیون 60.093 میلیون 20.131 میلیون 24.281 میلیون 35.812 میلیون 32 میلیون 17.332 میلیون 3.4 1.65 1.84 30.992 میلیون 4.498 میلیون 35.472 میلیون 18,012
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 29,230 240.00 0.83 28,360 630.00 2.17 1402/07/08 896 3.644 میلیون 103.35 میلیارد 3,819.88 28,990 28,990 27,730 29,890 1 3,170 29,200 2 40,000 29,240 77.99 هزار میلیارد 95.296 میلیون 28.429 میلیون 2.75 میلیون 15.573 میلیون 12.856 میلیون 5.636 میلیون 5.57 میلیون 14.31 6.2 14.15 3.604 میلیون 28,813 2.945 میلیون 688,245
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 10,070 0.00 0.00 10,050 20.00 0.20 1402/07/08 1,227 10.09 میلیون 101.22 میلیارد 8,397.43 10,070 10,230 9,840 10,230 4 75,029 10,070 2 8,202 10,160 17.944 هزار میلیارد 21.261 میلیون 6.444 میلیون 1.789 میلیون 3.246 میلیون 3.198 میلیون 478,070 285,433 -170.19 5.62 36.6 7.907 میلیون 2.159 میلیون 9.933 میلیون 132,938
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,934 30.00 1.03 2,948 44.00 1.52 1402/07/08 1,677 34.272 میلیون 101.14 میلیارد 20,210.48 2,904 2,945 2,910 3,022 3 162,086 2,934 3 11,889 2,939 107.425 هزار میلیارد 175.082 میلیون 132.156 میلیون 36.403 میلیون 69.368 میلیون 62.788 میلیون 36.984 میلیون 12.146 میلیون 8.84 1.71 2.9 30.863 میلیون 3.36 میلیون 30.959 میلیون 3.264 میلیون
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 17,140 850.00 5.22 16,270 20.00 0.12 1402/07/08 1,243 6.019 میلیون 97.95 میلیارد 4,873.08 16,290 16,590 15,210 17,190 1 350 17,050 3 55,500 17,130 32.54 هزار میلیارد 33.413 میلیون 4.663 میلیون 2 میلیون 568,235 4.132 میلیون 660,000 1.096 میلیون 28.28 8.51 44.3 5.951 میلیون 67,171 5.569 میلیون 449,453
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,349 45.00 1.88 2,357 37.00 1.55 1402/07/08 1,928 40.399 میلیون 95.37 میلیارد 21,503.98 2,394 2,405 2,340 2,422 7 246,743 2,344 4 100,979 2,349 70.83 هزار میلیارد 107.116 میلیون 104.235 میلیون 30 میلیون 35.296 میلیون 68.939 میلیون 46.149 میلیون 34.007 میلیون 2.08 1.03 1.53 37.494 میلیون 2.774 میلیون 39.216 میلیون 1.053 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 10,310 280.00 2.64 10,360 230.00 2.17 1402/07/08 1,410 8.852 میلیون 91.91 میلیارد 6,145.02 10,590 10,490 10,270 10,500 1 11,941 10,310 5 80,187 10,320 141.168 هزار میلیارد 209.864 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 6.658 میلیون 17.167 میلیون 7.527 میلیون 7.728 میلیون 18.23 8.22 18.72 6.843 میلیون 1.98 میلیون 8.706 میلیون 117,049
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 20,940 990.00 4.96 20,840 890.00 4.46 1402/07/08 480 4.36 میلیون 90.78 میلیارد 8,487.5 19,950 19,800 19,750 20,940 17 194,101 20,940 1 9,174 21,900 29.981 هزار میلیارد 32.236 میلیون 7.348 میلیون 1.44 میلیون 3.508 میلیون 3.84 میلیون 8.161 میلیون 4.051 میلیون 7.41 7.82 3.68 4.312 میلیون 47,360 2.393 میلیون 1.966 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 20,590 70.00 0.34 20,640 20.00 0.10 1402/07/08 748 4.374 میلیون 90.27 میلیارد 6,352.2 20,660 20,530 20,530 20,870 3 73,470 20,580 5 38,083 20,590 1486.08 هزار میلیارد 1.659 میلیارد 396.212 میلیون 72 میلیون 171.285 میلیون 224.927 میلیون 240.216 میلیون 225.218 میلیون 6.6 6.61 6.19 2.299 میلیون 2.074 میلیون 3.539 میلیون 834,221
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 19,980 1,300.00 6.96 19,880 1,200.00 6.42 1402/07/08 833 4.358 میلیون 86.65 میلیارد 5,219.9 18,680 18,400 18,400 19,980 81 854,124 19,980 1 400 20,000 19.88 هزار میلیارد 27.92 میلیون 14.467 میلیون 445,000 9.24 میلیون 5.227 میلیون 32.489 میلیون 1.124 میلیون 17.68 3.8 0.61 4.341 میلیون 17,100 3.736 میلیون 622,303
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,460 2,120.00 18.31 9,640 1,940.00 16.75 1402/07/08 1,003 8.638 میلیون 83.29 میلیارد 8,781.33 11,580 9,750 9,400 9,930 1 550 9,470 1 100,000 9,530 582.6 هزار میلیارد 866.618 میلیون 335.425 میلیون 60 میلیون 274.418 میلیون 61.007 میلیون 128.653 میلیون 6.982 میلیون 82.84 9.48 4.5 7.501 میلیون 1.118 میلیون 8.128 میلیون 490,558
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 32,430 440.00 1.34 32,480 390.00 1.19 1402/07/08 348 2.453 میلیون 79.66 میلیارد 6,847.43 32,870 32,850 32,400 32,870 3 38,202 32,430 2 12,000 32,440 182.7 هزار میلیارد 214.722 میلیون 51.087 میلیون 5.625 میلیون 29.828 میلیون 21.259 میلیون 27.136 میلیون 26.187 میلیون 7.06 8.7 6.81 290,458 2.109 میلیون 1.687 میلیون 712,491
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,540 20.00 1.28 1,572 12.00 0.77 1402/07/08 1,563 49.831 میلیون 78.82 میلیارد 31,896.73 1,560 1,630 1,535 1,630 1 200 1,540 1 48,998 1,541 25.312 هزار میلیارد 25.94 میلیون 15.36 میلیون 5 میلیون 934,568 9.689 میلیون 1.635 میلیون 1.528 میلیون 9.81 1.75 9.36 47.336 میلیون 2.194 میلیون 40.422 میلیون 9.108 میلیون
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 18,900 780.00 3.96 19,350 330.00 1.68 1402/07/08 1,263 3.997 میلیون 77.55 میلیارد 3,156.92 19,680 19,320 18,770 20,200 2 32,611 18,910 1 382 19,000 11.646 هزار میلیارد 15.358 میلیون 2.06 میلیون 600,000 1.621 میلیون 778,494 2.9 میلیون 129,992 89.31 14.91 4 3.923 میلیون 73,367 3.972 میلیون 25,185
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 4,306 91.00 2.07 4,302 95.00 2.16 1402/07/08 1,035 17.194 میلیون 74.1 میلیارد 17,823.01 4,397 4,355 4,273 4,440 2 156,398 4,306 2 10,868 4,309 17.552 هزار میلیارد 28.766 میلیون 9.188 میلیون 4.072 میلیون 5.477 میلیون 4.222 میلیون 13.127 میلیون 396,247 44.21 4.16 1.33 9.881 میلیون 7.03 میلیون 16.761 میلیون 149,464
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 138,110 170.00 0.12 138,220 60.00 0.04 1402/07/08 877 534,761 73.9 میلیارد 701.33 138,280 138,050 138,020 139,000 2 2,585 138,110 1 1,750 138,130 1243.98 هزار میلیارد 1.717 میلیارد 577.06 میلیون 9 میلیون 413.738 میلیون 173.003 میلیون 1.065 میلیارد 114.366 میلیون 10.84 8.99 1.2 455,120 63,570 475,092 43,598
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 108,870 4,110.00 3.64 111,230 1,750.00 1.55 1402/07/08 941 653,139 72.65 میلیارد 662.17 112,980 112,420 108,830 116,000 3 197 108,670 2 7,645 108,870 33.375 هزار میلیارد 37.331 میلیون 4.689 میلیون 300,000 3.437 میلیون 1.251 میلیون 903,463 443,359 64.85 27.09 30.59 639,855 8,182 630,986 17,051
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 38,580 1,830.00 4.98 38,150 1,400.00 3.81 1402/07/08 685 1.869 میلیون 71.28 میلیارد 2,658.56 36,750 37,200 36,410 38,580 58 717,015 38,580 2 22,641 38,800 53.218 هزار میلیارد 58.208 میلیون 12.069 میلیون 1.395 میلیون 6.929 میلیون 5.14 میلیون 6.986 میلیون 2.515 میلیون 21.16 10.36 7.62 1.855 میلیون 14,198 1.783 میلیون 85,802
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 2,311 110.00 5.00 2,305 104.00 4.73 1402/07/08 796 30.671 میلیون 70.68 میلیارد 38,513.65 2,201 2,230 2,224 2,311 30 2,203,735 2,311 3 66,625 4,206 8.64 هزار میلیارد 11.634 میلیون 5.993 میلیون 3.75 میلیون 2.253 میلیون 3.917 میلیون 4.067 میلیون 6,262 1380.35 2.21 2.13 26.603 میلیون 3.666 میلیون 26.706 میلیون 3.563 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 6,710 160.00 2.33 6,700 170.00 2.47 1402/07/08 1,696 10.379 میلیون 69.63 میلیارد 6,231.57 6,870 6,890 6,630 6,890 16 442,705 6,700 2 20,549 6,720 116.351 هزار میلیارد 175.13 میلیون 45.949 میلیون 7.34 میلیون 27.656 میلیون 20.173 میلیون 5.331 میلیون 8.155 میلیون 14.25 5.76 21.79 9.424 میلیون 947,996 9.521 میلیون 850,842
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 12,710 240.00 1.85 12,810 140.00 1.08 1402/07/08 1,105 5.456 میلیون 69.54 میلیارد 4,795.01 12,950 12,900 12,630 13,050 2 37,931 12,680 1 10,119 12,710 384.9 هزار میلیارد 577.325 میلیون 214.569 میلیون 30 میلیون 87.425 میلیون 127.145 میلیون 1.006 میلیارد 82.386 میلیون 6.65 5.24 0.43 3.496 میلیون 1.96 میلیون 5.221 میلیون 234,250
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 215,520 940.00 0.43 218,640 2,180.00 1.01 1402/07/08 1,038 313,619 68.75 میلیارد 301.89 216,460 224,990 213,000 224,990 1 191 215,520 1 429 216,680 54.229 هزار میلیارد 55.743 میلیون 2.759 میلیون 247,360 2.2 میلیون 559,343 904,960 784,215 67.83 96.69 58.82 282,769 29,580 305,449 6,900
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 68,427.00 1.00 73,000 68,927.00 1.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 14,925.18 4,073 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 75.333 میلیون 40.76 میلیون 14.288 میلیون 19.285 میلیون 21.475 میلیون 27.085 میلیون 5.179 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 5,290 10.00 0.19 5,160 140.00 2.64 1402/07/08 785 12.396 میلیون 63.65 میلیارد 15,608.22 5,300 5,480 5,010 5,480 2 29,700 5,250 1 11,934 5,290 102.182 هزار میلیارد 113.488 میلیون 39.94 میلیون 19.919 میلیون 7.92 میلیون 32.02 میلیون 20.164 میلیون 6.318 میلیون 16.27 3.21 5.1 9.066 میلیون 3.329 میلیون 12.395 میلیون -
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,523 185.00 4.99 3,562 146.00 3.94 1402/07/08 1,466 17.613 میلیون 63.09 میلیارد 15,023.66 3,708 3,670 3,523 3,738 2 5,000 3,467 44 6,042,687 3,523 133.465 هزار میلیارد 202.154 میلیون 126.787 میلیون 37.26 میلیون 63.994 میلیون 62.793 میلیون 134.623 میلیون 20.825 میلیون 6.37 2.11 0.99 12.299 میلیون 5.276 میلیون 17.575 میلیون -
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 27,800 570.00 2.01 28,040 330.00 1.16 1402/07/08 610 2.222 میلیون 62.75 میلیارد 2,655.66 28,370 28,500 27,500 29,000 5 35,478 27,700 3 9,986 27,900 19.257 هزار میلیارد 26.786 میلیون 5.564 میلیون 681,920 4.238 میلیون 1.072 میلیون 7.008 میلیون 181,799 105.18 17.84 2.73 964,598 1.251 میلیون 2.122 میلیون 92,798
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 17,860 120.00 0.67 17,970 10.00 0.06 1402/07/08 552 3.464 میلیون 62.22 میلیارد 5,630.96 17,980 18,100 17,750 18,110 8 11,037 17,860 1 20,170 17,890 1823.955 هزار میلیارد 1.874 میلیارد 488.665 میلیون 101.5 میلیون 49.338 میلیون 439.326 میلیون 296.596 میلیون 285.197 میلیون 6.4 4.16 6.15 2.41 میلیون 1.043 میلیون 2.591 میلیون 862,631
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 11,130 530.00 5.00 11,110 510.00 4.81 1402/07/08 667 5.489 میلیون 60.97 میلیارد 8,149.51 10,600 10,750 10,750 11,130 153 2,994,220 11,130 1 475 11,180 5.555 هزار میلیارد 6.204 میلیون 996,228 500,000 209,390 786,838 1.305 میلیون 256,864 18.43 6.59 4.18 5.489 میلیون - 4.761 میلیون 728,000
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 5,900 10.00 0.17 5,950 40.00 0.68 1402/07/08 1,034 10.208 میلیون 60.8 میلیارد 9,400.89 5,910 6,020 5,860 6,070 2 3,846 5,890 4 39,762 5,900 143.04 هزار میلیارد 169.521 میلیون 84.217 میلیون 24 میلیون 27.681 میلیون 56.537 میلیون 51.991 میلیون 24.004 میلیون 5.95 2.53 2.75 7.274 میلیون 2.76 میلیون 7.536 میلیون 2.498 میلیون
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 6,680 2,790.00 29.46 6,540 2,930.00 30.94 1402/07/08 772 9.124 میلیون 59.51 میلیارد 11,912.12 9,470 6,550 6,340 6,790 1 7,000 6,630 2 3,490 6,680 9.52 هزار میلیارد 15.402 میلیون 5.939 میلیون 1.46 میلیون 5.852 میلیون 86,320 29.021 میلیون -1,004,759 -9.5 110.63 0.33 8.551 میلیون 559,665 9.111 میلیون -
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 6,960 180.00 2.52 7,160 20.00 0.28 1402/07/08 416 8.268 میلیون 59.16 میلیارد 21,236.86 7,140 7,210 6,900 7,470 1 717 6,980 2 25,433 7,030 16.898 هزار میلیارد 19.934 میلیون 6.46 میلیون 2.36 میلیون 3.084 میلیون 3.376 میلیون 8.255 میلیون 1.284 میلیون 17.02 5.2 2.56 2.835 میلیون 5.433 میلیون 2.671 میلیون 5.597 میلیون
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 7,460 40.00 0.53 6,000 1,500.00 20.00 1402/04/15 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 5,042.2 7,500 7,370 7,350 7,590 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 25.916 میلیون 9.542 میلیون 3.204 میلیون 6.564 میلیون 2.978 میلیون 6.566 میلیون 264,090 72.8 6.45 2.93 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 5,620 360.00 6.84 5,600 340.00 6.46 1402/07/08 633 10.289 میلیون 57.58 میلیارد 16,016.82 5,260 5,600 5,420 5,620 65 5,637,356 5,620 1 25,000 5,810 8.4 هزار میلیارد 13.053 میلیون 6.177 میلیون 800,000 2.888 میلیون 2.931 میلیون 1.27 میلیون 1.008 میلیون 8.6 2.87 6.8 10.17 میلیون 112,300 6.818 میلیون 3.465 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,740 49.00 2.90 1,718 27.00 1.60 1402/07/08 1,003 33.427 میلیون 57.43 میلیارد 35,790.02 1,691 1,680 1,680 1,757 1 34,000 1,735 1 147,904 1,740 24.98 هزار میلیارد 51.199 میلیون 48.591 میلیون 14.54 میلیون 26.612 میلیون 21.98 میلیون 8.494 میلیون 2.302 میلیون 10.68 1.13 2.89 33.322 میلیون 50,000 32.373 میلیون 998,500