همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صنفت312

صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/20 3,003 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 8 73,983 990,000 7 61,958 999,900 - - - - - - - - - - - - 12 12 -
صنفت0312

صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/7 1,001 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 23,256 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1.035 میلیون 35,100.00 3.51 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/28 1,000 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.035 میلیون 1.035 میلیون 1.035 میلیون 3 25,000 1,000,000 1 100 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 30,609 4,045.00 15.23 30,609 4,045.00 15.23 1399/10/14 4,161 96.99 میلیون 2.969 هزار میلیارد - 26,564 26,584 30,600 30,612 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 91.827 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,077 79.00 0.78 10,077 79.00 0.78 1399/10/14 6,595 266.76 میلیون 2.688 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,077 10,079 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.078 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 76,050 60.00 0.08 76,750 640.00 0.84 1399/10/14 25,944 29.11 میلیون 2.234 هزار میلیارد - 76,110 74,500 75,860 77,640 2 573 74,740 7 2,094 74,740 101.638 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 36,260 1,600.00 4.23 36,890 970.00 2.56 12:29 21,726 38.24 میلیون 1.411 هزار میلیارد 2,059.07 37,860 36,800 36,010 38,300 1 300 37,010 1589 8,693,923 37,790 213.962 هزار میلیارد 228.797 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 89.75 22.49 79.57 30.731 میلیون 2.309 میلیون 32.829 میلیون 211,505
صیدک404

صکوک مرابحه صیدک404-3ماهه18

اوراق بورس 944,300 9,300.00 0.99 935,000 0.00 0.00 1400/06/16 150 1.5 میلیون 1.403 هزار میلیارد - 935,000 944,300 944,300 944,300 1 10,000 935,000 1 9,998 944,300 - - - - - - - - - - - 2 - - 2
صنفت311

صکوک مرابحه شنفت311-3ماهه18

اوراق بورس 981,000 1,000.00 0.10 980,000 0.00 0.00 1400/01/30 100 1,000,000 980 میلیارد - 980,000 980,000 980,000 981,000 5 20 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 10,000 - 10,001
افقح

فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 81,000 20.00 0.02 81,140 120.00 0.15 1399/10/22 518 11.15 میلیون 904.4 میلیارد 21,516.39 81,020 83,000 81,000 83,000 1 70 81,200 5 486,013 82,300 162.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,987 - - 13,987
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,990 120.00 0.93 12,970 100.00 0.78 13:41 16,348 69.23 میلیون 898.1 میلیارد 8,327.58 12,870 13,130 12,850 13,170 6 292,875 13,010 3 101,944 13,010 1841.74 هزار میلیارد 1.914 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.91 3.84 5.85 104.917 میلیون 9.769 میلیون 106.427 میلیون 8.258 میلیون
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 470.00 10.00 4,313 387.00 8.23 1400/05/5 2,502 200.26 میلیون 863.7 میلیارد 80,040.57 4,700 4,800 4,230 5,170 0 0 0 0 6.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,400 220.00 1.81 12,350 170.00 1.40 12:29 9,928 57.73 میلیون 712.9 میلیارد 5,814.57 12,180 12,040 12,040 12,500 1 500 12,100 2 848 12,100 2470 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 7.71 4.37 5.01 45.473 میلیون 23.082 میلیون 64.943 میلیون 3.612 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 169,590 8,920.00 5.00 172,010 6,500.00 3.64 12:29 8,895 4.07 میلیون 700.3 میلیارد 457.7 178,510 169,590 169,590 182,380 0 0 0 781 728,544 178,510 43.003 هزار میلیارد 43.375 میلیون 916,370 30,000 372,034 544,336 621,459 249,786 172.16 79 69.2 198,166 100,000 298,166 -
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,470 30.00 0.29 10,480 40.00 0.38 12:29 10,858 66.31 میلیون 694.8 میلیارد 5,584.47 10,440 10,410 10,390 10,590 2 11,800 10,390 2 705 10,390 3070.64 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 21.39 3.71 3.13 34.954 میلیون 42.386 میلیون 63.143 میلیون 14.197 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,080 150.00 2.53 6,050 120.00 2.02 12:29 8,214 113.83 میلیون 688.2 میلیارد 13,857.67 5,930 6,000 5,920 6,130 2 11,500 5,990 19 771,498 5,990 812.769 هزار میلیارد 919.259 میلیون 288.867 میلیون 28.688 میلیون 106.49 میلیون 182.376 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 6.06 4.46 0.91 90.568 میلیون 46.717 میلیون 134.712 میلیون 2.573 میلیون
صعبید312

صکوک اجاره دعبید-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/22 67 639,554 639.6 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,200 996,000 1 3,200 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,919 25.00 1.29 1,944 0.00 0.00 12:30 11,719 300.78 میلیون 584.7 میلیارد 21,423.81 1,944 1,970 1,908 1,980 1 7,405 1,954 1 140,000 1,954 586.419 هزار میلیارد 1.311 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -4.03 -24.43 0.76 344.189 میلیون 75.357 میلیون 415.634 میلیون 3.912 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,799 19.00 1.05 1,814 4.00 0.22 12:30 10,170 303.59 میلیون 550.8 میلیارد 29,851.53 1,818 1,822 1,783 1,849 1 10,000 1,810 1 400,000 1,810 354.656 هزار میلیارد 886.219 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.51 9.83 1.67 414.844 میلیون 43.71 میلیون 457.569 میلیون 984,851
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 59,980 2,810.00 4.92 59,700 2,530.00 4.43 12:29 15,798 9.05 میلیون 540.2 میلیارد 1,015.47 57,170 58,840 57,360 60,020 1 50,000 57,800 7 307 57,800 59.999 هزار میلیارد 65.323 میلیون 13.43 میلیون 1.005 میلیون 5.325 میلیون 8.106 میلیون 21.208 میلیون 5.415 میلیون 11.08 7.4 2.83 9.919 میلیون 1.243 میلیون 10.523 میلیون 639,538
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,090 290.00 5.00 6,050 250.00 4.31 12:30 5,083 88.18 میلیون 533.4 میلیارد 17,347.52 5,800 6,090 5,790 6,090 47 4,216,850 6,000 67 5,526,801 6,000 11.174 هزار میلیارد 11.554 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 48.67 22.9 16.02 52.128 میلیون 340,000 51.984 میلیون 483,956
دلرح

دارو اکسیر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 24,500 280.00 1.13 24,510 270.00 1.09 1400/02/21 705 21.51 میلیون 527.1 میلیارد 30,505.95 24,780 28,980 24,500 25,000 0 0 0 0 16.544 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,400 130.00 1.06 12,420 150.00 1.22 12:29 8,405 40.29 میلیون 500.6 میلیارد 4,794.15 12,270 12,440 12,300 12,570 2 5,000 12,380 4 12,336 12,380 943.92 هزار میلیارد 1.015 میلیارد 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.36 4.2 0.85 47.952 میلیون 27.528 میلیون 73.304 میلیون 2.177 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,785 0.00 0.00 3,803 18.00 0.48 12:29 5,003 130.85 میلیون 497.7 میلیارد 26,155.12 3,785 3,800 3,753 3,870 9 64,981 3,780 1 17,843 3,780 787.384 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5.19 1.51 0.83 78.301 میلیون 45.287 میلیون 108.289 میلیون 15.298 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 22,620 1,060.00 4.92 22,560 1,000.00 4.64 12:29 1,941 21.88 میلیون 493.6 میلیارد 11,273.87 21,560 21,220 21,220 22,630 1 1,080 21,350 1 250 21,770 456.566 هزار میلیارد 479.163 میلیون 92.064 میلیون 20.238 میلیون 22.597 میلیون 69.467 میلیون 135.552 میلیون 39.082 میلیون 11.68 6.57 3.37 796,233 2.479 میلیون 3.048 میلیون 226,994
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 33,930 1,610.00 4.98 33,930 1,610.00 4.98 12:29 59,279 14.34 میلیون 486.5 میلیارد 101.17 32,320 33,930 33,930 33,930 6722 96,498,601 32,320 2 144 32,320 50.895 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.573 میلیون - 1.572 میلیون 1.001 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,070 90.00 0.90 10,100 120.00 1.20 12:29 6,269 47.52 میلیون 480 میلیارد 7,579.87 9,980 10,040 10,000 10,230 2 85,932 10,030 2 15,769 10,040 757.5 هزار میلیارد 833.849 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 6.15 3.53 0.84 52.363 میلیون 28.263 میلیون 72.274 میلیون 8.352 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 37,000 510.00 1.40 36,490 0.00 0.00 1400/04/29 5,706 13.07 میلیون 477.2 میلیارد 2,291.44 36,490 37,290 35,370 37,400 0 0 0 0 145.96 هزار میلیارد 148.441 میلیون 22.047 میلیون 4 میلیون 4.283 میلیون 17.764 میلیون 10.61 میلیون 10.528 میلیون 13.69 8.12 13.59 12.291 میلیون 783,656 12.214 میلیون 861,014
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 47,300 170.00 0.36 47,290 160.00 0.34 12:29 937 9.89 میلیون 467.5 میلیارد 10,550.89 47,130 47,350 47,130 47,350 1 1,000 47,130 13 288,947 47,140 2837.4 هزار میلیارد 2.845 میلیارد 70.089 میلیون 45.2 میلیون 19.423 میلیون 50.666 میلیون 19.594 میلیون 17.35 میلیون - 55.81 144.32 3.435 میلیون 7.896 میلیون 4.865 میلیون 6.466 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,079 1,331.00 11.67 10,079 1,331.00 11.67 1399/10/14 1,274 45.41 میلیون 457.6 میلیارد - 11,410 11,429 10,078 10,080 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 49.891 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
مصفها012

مشارکت ش اصفهان012-3ماهه20

اوراق بورس 1.03 میلیون 45,000.00 4.57 985,000 0.00 0.00 1400/06/24 44 438,000 431.4 میلیارد - 985,000 1.03 میلیون - - 2 15,000 1,009,242 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 600 - 600
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,622 28.00 1.06 2,641 9.00 0.34 12:29 7,435 152.52 میلیون 402.8 میلیارد 20,511.63 2,650 2,620 2,582 2,690 1 37,868 2,629 3 42,931 2,635 104.597 هزار میلیارد 108.967 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 7.72 1.7 6.36 199.553 میلیون 62.447 میلیون 253.782 میلیون 8.218 میلیون
مشهد0212

مشارکت ش مشهد0212-3ماهه18

اوراق بورس 990,001 9,999.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/28 74 386,700 386.7 میلیارد - 1,000,000 990,001 990,001 990,001 5 50,000 990,000 5 50,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 112,570 5,360.00 5.00 112,480 5,270.00 4.92 12:29 2,422 3.15 میلیون 354.3 میلیارد 1,300.61 107,210 112,570 110,810 112,570 470 516,904 107,610 0 0 0 17.273 هزار میلیارد 17.514 میلیون 1.057 میلیون 153,563 241,753 815,235 1.513 میلیون 395,643 135.53 21.19 11.42 138,224 - 138,224 -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,990 40.00 0.29 14,080 50.00 0.36 12:29 2,558 25.12 میلیون 353.6 میلیارد 9,818.63 14,030 14,010 13,980 14,490 3 79,697 13,990 1 150 13,990 1013.76 هزار میلیارد 1.102 میلیارد 245.942 میلیون 72 میلیون 87.805 میلیون 158.137 میلیون 92.401 میلیون 89.313 میلیون 11.35 6.41 10.97 7.47 میلیون 22.719 میلیون 19.581 میلیون 10.608 میلیون