همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
کمند

کمند

صندوق بورس 10,090 66.00 0.65 10,089 67.00 0.66 1399/10/14 4,844 212.66 میلیون 2.146 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,085 10,092 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 121.068 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 7,860 0.00 0.00 7,860 0.00 0.00 12:30 17,640 237.7 میلیون 1.869 هزار میلیارد 17,693.01 7,860 7,760 7,760 8,280 2 400,000 7,900 34 525,950 7,900 31.44 هزار میلیارد 98.07 میلیون 72.051 میلیون 1.5 میلیون 66.63 میلیون 5.421 میلیون 50.837 میلیون 819,564 38.36 5.8 0.62 228.282 میلیون 9.414 میلیون 217.356 میلیون 20.339 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 19,500 210.00 1.07 19,710 0.00 0.00 12:30 17,111 76.16 میلیون 1.501 هزار میلیارد 2,807.45 19,710 20,400 19,380 20,400 1 500 19,500 2 5,248 19,510 197.1 هزار میلیارد 198.969 میلیون 24.977 میلیون 10 میلیون 1.869 میلیون 23.107 میلیون 8.07 میلیون 18.768 میلیون 10.5 8.53 24.43 75.672 میلیون 490,800 73.135 میلیون 3.028 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 194,000 1,060.00 0.55 192,940 0.00 0.00 1399/10/18 16,885 7.48 میلیون 1.443 هزار میلیارد 443.04 192,940 190,000 184,900 194,260 1 50 194,000 8 41,727 194,000 55.271 هزار میلیارد 60.452 میلیون 6.767 میلیون 286,469 5.181 میلیون 1.586 میلیون 7.374 میلیون 1.503 میلیون 36.78 34.85 7.5 7.479 میلیون 1,868 6.194 میلیون 1.287 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 24,500 30.00 0.12 24,530 0.00 0.00 12:29 9,332 53.97 میلیون 1.324 هزار میلیارد 5,783.84 24,530 23,000 23,000 24,760 1 883 24,500 2 17,876 24,530 245.3 هزار میلیارد 254.615 میلیون 31.15 میلیون 10 میلیون 9.315 میلیون 21.835 میلیون 11.689 میلیون 11.627 میلیون 21.1 11.23 20.99 44.453 میلیون 9.522 میلیون 47.731 میلیون 6.244 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,400 20.00 0.58 3,420 0.00 0.00 12:30 13,340 361.23 میلیون 1.234 هزار میلیارد 27,078.71 3,420 3,400 3,400 3,540 3 6,650 3,400 1095 37,865,832 3,400 124.497 هزار میلیارد 148.257 میلیون 63.793 میلیون 3.75 میلیون 23.76 میلیون 40.034 میلیون 13.281 میلیون 5.132 میلیون 24.26 3.11 9.37 338.372 میلیون 22.858 میلیون 350.268 میلیون 10.962 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 20,290 60.00 0.30 20,230 0.00 0.00 12:29 10,440 60.7 میلیون 1.228 هزار میلیارد 5,813.81 20,230 19,990 19,500 20,290 3231 31,445,185 20,290 1 193 20,290 1618.4 هزار میلیارد 1.571 میلیارد 385.656 میلیون 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.01 5.98 6.01 49.857 میلیون 10.839 میلیون 31.291 میلیون 29.406 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 385,700 6,710.00 1.77 378,990 0.00 0.00 12:29 7,157 3.09 میلیون 1.171 هزار میلیارد 431.87 378,990 376,420 376,420 396,210 2 88 385,600 1 31 385,600 75.798 هزار میلیارد 76.756 میلیون 2.032 میلیون 200,000 958,067 1.074 میلیون 2.511 میلیون 642,564 117.96 70.56 30.19 2.915 میلیون 175,528 2.76 میلیون 331,148
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,570 10.00 0.39 2,560 0.00 0.00 12:29 9,472 381.67 میلیون 976.9 میلیارد 40,294.8 2,560 2,490 2,480 2,570 513 40,172,687 2,470 1 200,000 2,470 772.24 هزار میلیارد 1.367 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 565.022 میلیون 62.836 میلیون 444.859 میلیون -95,530,249 -8.86 17.58 1.4 511.432 میلیون 87.162 میلیون 537.498 میلیون 61.096 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 8,400 50.00 0.59 8,450 0.00 0.00 12:29 11,456 110.87 میلیون 937.3 میلیارد 9,677.6 8,450 8,310 8,180 8,780 3 83,847 8,400 5 128,500 8,420 46.728 هزار میلیارد 67.555 میلیون 25.008 میلیون 5.53 میلیون 20.828 میلیون 4.181 میلیون 33.773 میلیون 1.092 میلیون 42.78 11.18 1.38 109.314 میلیون 1.553 میلیون 106.37 میلیون 4.497 میلیون
افقح

فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 81,000 20.00 0.02 81,140 120.00 0.15 1399/10/22 518 11.15 میلیون 904.4 میلیارد 21,516.39 81,020 83,000 81,000 83,000 1 70 81,200 5 486,013 82,300 162.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,987 - - 13,987
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 39,690 100.00 0.25 39,790 0.00 0.00 12:29 7,028 21.66 میلیون 861.6 میلیارد 3,081.32 39,790 39,690 39,690 40,490 0 0 0 826 4,298,555 39,690 13.131 هزار میلیارد 13.745 میلیون 1.19 میلیون 330,000 614,468 575,194 1.774 میلیون 229,586 57.19 22.83 7.4 20.772 میلیون 883,687 21.576 میلیون 80,000
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 207,610 2,090.00 1.00 209,700 0.00 0.00 12:29 9,042 3.84 میلیون 805.7 میلیارد 424.92 209,700 207,610 207,610 220,000 0 0 0 19 81,108 207,610 51.871 هزار میلیارد 53.669 میلیون 2.076 میلیون 247,360 1.798 میلیون 277,537 48,178 43,777 1187.21 186.9 1067.47 3.567 میلیون 274,691 3.48 میلیون 361,930
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 26,830 266.00 1.00 26,820 256.00 0.96 1399/10/14 1,310 30 میلیون 804.6 میلیارد - 26,564 26,584 26,790 26,830 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 80.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 112,700 1,050.00 0.92 113,750 0.00 0.00 12:29 4,268 7.01 میلیون 797.1 میلیارد 1,641.85 113,750 112,700 112,700 117,500 0 0 0 370 1,853,516 112,700 22.75 هزار میلیارد 32.618 میلیون 11.451 میلیون 200,000 9.868 میلیون 1.583 میلیون 1.393 میلیون 1.355 میلیون 16.79 14.37 16.34 6.798 میلیون 209,500 6.372 میلیون 635,065
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 94,490 2,580.00 2.66 97,070 0.00 0.00 12:30 5,128 7.75 میلیون 752.5 میلیارد 1,511.72 97,070 94,090 93,660 103,000 2 9,252 93,670 5 5,642 95,000 20.11 هزار میلیارد 20.462 میلیون 822,224 207,166 352,597 469,627 877,061 123,421 162.94 42.82 22.93 6.442 میلیون 1.31 میلیون 7.18 میلیون 572,435
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 26,950 390.00 1.47 26,560 0.00 0.00 12:29 6,749 28.14 میلیون 747.4 میلیارد 4,169.95 26,560 25,800 25,670 26,950 3 2,536 26,940 1 802 26,950 106.24 هزار میلیارد 122.589 میلیون 31.982 میلیون 4 میلیون 16.349 میلیون 15.633 میلیون 11.71 میلیون 5.349 میلیون 19.86 6.8 9.07 26.932 میلیون 1.211 میلیون 18.871 میلیون 9.272 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 18,280 490.00 2.61 18,770 0.00 0.00 12:29 11,040 35.41 میلیون 664.6 میلیارد 3,207.09 18,770 18,800 18,210 19,490 1 2,000 18,350 4 26,140 18,350 75.205 هزار میلیارد 75.85 میلیون 7.929 میلیون 4.007 میلیون 645,593 7.283 میلیون 2.4 میلیون 2.224 میلیون 33.81 10.33 31.34 32.766 میلیون 2.64 میلیون 35.406 میلیون -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 12,790 750.00 5.54 13,540 0.00 0.00 12:29 5,790 47.9 میلیون 648.5 میلیارد 8,273.73 13,540 13,050 12,510 13,760 5 67,077 12,630 7 96,658 12,800 24.372 هزار میلیارد 25.858 میلیون 3.852 میلیون 1.8 میلیون 1.486 میلیون 2.366 میلیون 820,919 268,220 90.87 10.3 29.69 43.886 میلیون 4.019 میلیون 46.305 میلیون 1.6 میلیون
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 25,710 140.00 0.55 25,570 0.00 0.00 12:29 5,497 25.32 میلیون 647.3 میلیارد 4,605.99 25,570 24,000 24,000 25,710 77 1,899,181 25,710 1 360 25,990 32.704 هزار میلیارد 33.34 میلیون 2.575 میلیون 1.279 میلیون 635,907 1.939 میلیون 1.748 میلیون 831,777 39.32 16.87 18.71 24.68 میلیون 638,879 24.919 میلیون 400,420
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,650 130.00 0.67 19,520 0.00 0.00 12:29 6,723 32.64 میلیون 637 میلیارد 4,854.23 19,520 18,940 18,720 19,650 2158 15,681,909 19,650 1 20 19,650 113.216 هزار میلیارد 122.326 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 59.24 16.24 50.52 32.13 میلیون 505,000 28.835 میلیون 3.8 میلیون
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 23,600 730.00 3.19 22,870 0.00 0.00 12:29 2,902 27.42 میلیون 627 میلیارد 9,448.25 22,870 22,640 22,640 23,790 2 7,653 23,200 1 67,820 23,600 62.893 هزار میلیارد 63.843 میلیون 8.993 میلیون 2.75 میلیون 950,018 8.043 میلیون 3.353 میلیون 3.598 میلیون 17.48 7.82 18.77 12.278 میلیون 15.14 میلیون 26.319 میلیون 1.1 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,850 10.00 0.08 11,840 0.00 0.00 12:30 3,304 52.49 میلیون 621.4 میلیارد 15,887.82 11,840 11,300 11,300 11,850 18 1,749,240 11,850 1 8,000 11,900 775.757 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.716 میلیارد 139.833 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 12.98 5.21 3.04 21.181 میلیون 31.313 میلیون 11.568 میلیون 40.925 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 15,550 310.00 1.95 15,860 0.00 0.00 12:29 5,391 39.17 میلیون 621.2 میلیارد 7,265.11 15,860 15,660 15,550 17,170 1 100,000 15,550 17 253,898 15,550 45.201 هزار میلیارد 89.014 میلیون 51.688 میلیون 2.85 میلیون 43.813 میلیون 7.875 میلیون 18.977 میلیون 4.454 میلیون 10.15 5.74 2.38 30.136 میلیون 9.03 میلیون 38.813 میلیون 353,109
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 13,240 50.00 0.38 13,190 0.00 0.00 12:29 3,682 46.87 میلیون 618.2 میلیارد 12,729.88 13,190 12,620 12,300 13,240 102 3,217,466 13,240 1 60,000 13,240 659.5 هزار میلیارد 724.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 8.14 5.07 2.6 35.852 میلیون 11.019 میلیون 34.074 میلیون 12.797 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 48,780 860.00 1.73 49,640 0.00 0.00 12:30 8,635 12.15 میلیون 603.2 میلیارد 1,407.33 49,640 48,620 48,500 52,500 1 105 48,690 1 2,000 48,780 60.313 هزار میلیارد 61.563 میلیون 2.713 میلیون 1.215 میلیون 1.25 میلیون 1.463 میلیون - 3,695 1799.52 41.23 - 12.064 میلیون 87,978 11.919 میلیون 233,217
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,040 20.00 0.66 3,020 0.00 0.00 12:29 6,323 196.49 میلیون 593.5 میلیارد 31,075.64 3,020 2,910 2,850 3,040 1004 26,754,110 3,040 0 0 0 119.608 هزار میلیارد 123.96 میلیون 64.903 میلیون 39.605 میلیون 4.353 میلیون 60.55 میلیون 17.831 میلیون 15.144 میلیون 7.9 1.98 6.71 196.391 میلیون 100,000 193.273 میلیون 3.218 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 16,800 130.00 0.78 16,670 0.00 0.00 12:29 5,663 30.41 میلیون 506.8 میلیارد 5,369.66 16,670 16,540 16,540 17,200 2 3,500 16,740 1 6,000 16,800 36.341 هزار میلیارد 41.415 میلیون 8.395 میلیون 700,000 5.074 میلیون 3.321 میلیون 8.084 میلیون 1.186 میلیون 30.64 10.94 4.5 19.802 میلیون 10.607 میلیون 29.908 میلیون 500,000
صگل039

صکوک اجاره گل گهر039-3ماهه20

اوراق بورس 1.06 میلیون 59,999.00 6.00 1 میلیون 0.00 0.00 1399/10/30 102 500,011 500.01 میلیارد - 1 میلیون 1.06 میلیون - - 1 100 990,079 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 10,400 20.00 0.19 10,380 0.00 0.00 12:29 7,284 48.01 میلیون 498.5 میلیارد 6,591.62 10,380 10,350 10,120 10,400 3173 25,280,438 10,400 4 52,606 10,410 2076 هزار میلیارد 2.588 میلیارد 451.625 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 9.93 5.29 5.98 42.884 میلیون 5.129 میلیون 39.325 میلیون 8.688 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 14,530 10.00 0.07 14,540 0.00 0.00 12:29 4,369 33.42 میلیون 486.1 میلیارد 7,650.32 14,540 14,490 14,490 15,060 11 1,100,000 14,510 1 7,270 14,540 38.24 هزار میلیارد 38.683 میلیون 2.151 میلیون 2.63 میلیون 442,699 1.709 میلیون - 782,770 58.22 22.38 - 25.396 میلیون 8.028 میلیون 33.384 میلیون 40,103
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 14,300 110.00 0.76 14,410 0.00 0.00 12:30 5,323 33.18 میلیون 478.1 میلیارد 6,232.78 14,410 14,500 14,150 15,300 1 383 14,300 1 500 14,350 14.41 هزار میلیارد 16.395 میلیون 3.512 میلیون 1,000,000 1.985 میلیون 1.527 میلیون 442,354 586,491 24.57 9.44 32.58 26.032 میلیون 7.145 میلیون 32.446 میلیون 731,177
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,050 0.00 0.00 2,050 0.00 0.00 12:29 5,117 232.38 میلیون 475.7 میلیارد 45,414.11 2,050 2,040 2,000 2,050 2917 185,158,453 2,050 2 2,250 2,050 400.797 هزار میلیارد 888.673 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 428.116 میلیون 79.351 میلیون 131.808 میلیون -31,155,104 -12.86 6.07 3.04 214.925 میلیون 17.459 میلیون 215.774 میلیون 16.61 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 6,420 90.00 1.42 6,330 0.00 0.00 12:29 5,898 73.41 میلیون 464.8 میلیارد 12,446.27 6,330 6,190 6,060 6,420 7 136,029 6,420 1 5,000 6,500 59.237 هزار میلیارد 63.43 میلیون 15.526 میلیون 9.358 میلیون 4.194 میلیون 11.333 میلیون 3.968 میلیون 1.128 میلیون 52.51 5.23 14.93 66.966 میلیون 6.443 میلیون 70.011 میلیون 3.397 میلیون
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 33,510 290.00 0.86 33,800 0.00 0.00 12:29 5,618 13.53 میلیون 457.3 میلیارد 2,408.4 33,800 33,080 33,080 35,490 3 4,442 33,510 2 551 33,520 81.592 هزار میلیارد 83.768 میلیون 8.167 میلیون 2.414 میلیون 2.176 میلیون 5.991 میلیون 2.131 میلیون 2.007 میلیون 40.66 13.62 38.28 8.867 میلیون 4.664 میلیون 13.022 میلیون 508,251
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,830 0.00 0.00 6,830 0.00 0.00 12:29 6,655 64.59 میلیون 441.2 میلیارد 9,705.38 6,830 6,550 6,550 7,000 2 8,006 6,800 8 188,735 6,830 72.91 هزار میلیارد 77.33 میلیون 21.559 میلیون 10.675 میلیون 4.419 میلیون 17.139 میلیون 4.277 میلیون 4.114 میلیون 17.72 4.25 17.05 61.427 میلیون 3.162 میلیون 64.581 میلیون 8,700
دیران

ایران دارو

سهام بورس 34,850 1,290.00 3.57 36,140 0.00 0.00 12:30 6,719 12.17 میلیون 439.8 میلیارد 1,810.91 36,140 36,480 34,750 37,990 1 720 34,820 2 99 35,000 20.961 هزار میلیارد 22.841 میلیون 2.97 میلیون 530,000 1.88 میلیون 1.09 میلیون 1.977 میلیون 577,466 36.3 19.23 10.6 11.515 میلیون 652,371 11.782 میلیون 385,223
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,700 34,170.00 92.68 3,510 33,360.00 90.48 1399/10/29 7,494 165.86 میلیون 432.5 میلیارد 1,760.49 36,870 2,580 2,460 2,700 0 0 0 0 84.703 هزار میلیارد 176.13 میلیون 98.967 میلیون 2.3 میلیون 91.329 میلیون 7.638 میلیون 60.82 میلیون 4.602 میلیون 117 11.1 1.39 159.008 میلیون 6.856 میلیون 160.876 میلیون 4.988 میلیون