همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پارس4

پتروشیمی پارس

سهام بورس 131,140 42,180.00 24.34 131,140 42,180.00 24.34 1399/07/13 1 152.509 میلیون 20 هزار میلیارد - 173,320 131,140 131,140 131,140 - - - - 786.84 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 152.509 میلیون - 152.509 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 21,240 0.00 0.00 21,240 0.00 0.00 1399/07/21 5 814.95 میلیون 17.31 هزار میلیارد - 21,240 21,240 21,240 21,240 0 - - 0 - - 1731.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 814.95 میلیون - 814.95 میلیون
صفارس307

صکوک اجاره فارس307- 3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/07/13 1,301 13 میلیون 13 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 105,000 1,000,000 11 - - 13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13 میلیون - 13 میلیون
شستا4

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 8,600 0.00 0.00 8,600 0.00 0.00 1399/01/30 190 1.293 میلیارد 11.121 هزار میلیارد - 8,600 8,600 8,600 8,600 0 - - 0 - - 688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.293 میلیارد - 1.293 میلیارد
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
ثمسکن4

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 12,570 1,390.00 12.43 12,570 1,390.00 12.43 1399/05/26 1 747.9 میلیون 9.401 هزار میلیارد - 11,180 12,570 12,570 12,570 0 - - 0 - - 69.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 747.9 میلیون - 747.9 میلیون
تاصیکو4

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 973 1,750.00 64.27 972 1,751.00 64.30 1398/05/27 10 9.5 میلیارد 9.239 هزار میلیارد - 2,723 972 972 973 - - - - 30.132 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.5 میلیارد - 9.5 میلیارد
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,260 60.00 1.88 3,320 120.00 3.75 1399/08/1 90,355 2.495 میلیارد 8.278 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 3,200 2.495 میلیارد 3,310 8.278 هزار میلیارد 162 6.414 میلیون 3,260 277 4.315 میلیون 3,260 1001.498 هزار میلیارد 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد 301.656 میلیون - - 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد -10.48 15.94 2.25 2.358 میلیارد 136.413 میلیون 2.408 میلیارد 86.998 میلیون
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 18,230 950.00 4.95 18,230 950.00 4.95 1399/07/27 3 412 میلیون 7.511 هزار میلیارد - 19,180 18,230 18,230 18,230 0 - - 0 - - 1093.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 412 میلیون - 412 میلیون
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 940 17,560.00 94.92 940 17,560.00 94.92 1399/06/12 17 7.333 میلیارد 6.893 هزار میلیارد - 18,500 940 940 940 0 - - 0 - - 196.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کرماشا4

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 21,260 16,170.00 43.20 21,260 16,170.00 43.20 1399/06/12 1 314.259 میلیون 6.681 هزار میلیارد - 37,430 21,260 21,260 21,260 - - - - 75.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 314.259 میلیون - 314.259 میلیون
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 955,000 49,236.00 4.90 977,500 26,736.00 2.66 1399/06/19 2 6.537 میلیون 6.39 هزار میلیارد - 1.004 میلیون 1,000,000 955,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3.421 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.537 میلیون - 6.537 میلیون
دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

سهام بورس 199,260 12,180.00 6.51 200,050 12,970.00 6.93 1399/07/30 69,163 30.473 میلیون 6.096 هزار میلیارد - 187,080 200,110 193,820 205,000 234 101,391 199,250 307 50,168 199,250 117.686 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.283 میلیون 189,548 30.242 میلیون 230,986
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - 131.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
وپترو4

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 17,557 3,585.00 16.96 17,557 3,585.00 16.96 1399/02/16 1 304.39 میلیون 5.344 هزار میلیارد - 21,142 17,557 17,557 17,557 0 - - 0 - - 31.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 304.39 میلیون - 304.39 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,810 880.00 4.97 17,330 360.00 2.04 1399/08/1 51,609 305.322 میلیون 5.291 هزار میلیارد 1.317 میلیارد 17,690 305.322 میلیون 17,700 5.291 هزار میلیارد 1237 219,893 16,810 83 17.494 میلیون 16,810 1317.08 هزار میلیارد 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 39.46 10.76 1.65 265.08 میلیون 40.242 میلیون 281.75 میلیون 23.571 میلیون
سیتا4

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 15,750 0.00 0.00 15,750 0.00 0.00 1399/04/14 596 328.506 میلیون 5.174 هزار میلیارد - 15,750 15,750 15,750 15,750 0 - - 0 - - 173.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 328.506 میلیون - 328.506 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 14,360 350.00 2.38 14,330 380.00 2.58 1399/08/1 69,251 359.35 میلیون 5.15 هزار میلیارد 2.995 میلیارد 14,710 359.35 میلیون 14,500 5.15 هزار میلیارد 73 230,658 14,350 133 168,860 14,350 2994.97 هزار میلیارد 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 209 میلیون - - 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 17.8 7.03 6.44 292.299 میلیون 67.051 میلیون 309.58 میلیون 49.77 میلیون
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
تاصیکو2

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 12,820 610.00 5.00 12,820 610.00 5.00 1399/06/22 2 309.9 میلیون 3.973 هزار میلیارد - 12,210 12,820 12,820 12,820 0 - - 0 - - 397.42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 309.9 میلیون - 309.9 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,440 120.00 4.69 2,530 30.00 1.17 1399/08/1 60,528 1.562 میلیارد 3.949 هزار میلیارد 494.642 میلیون 2,560 1.562 میلیارد 2,510 3.949 هزار میلیارد 736 2.352 میلیون 2,440 135 43.498 میلیون 2,440 99.345 هزار میلیارد 918.795 میلیون 507.03 میلیون 195.511 میلیون - - 142.027 میلیون -16,985,440 -29.12 5.97 3.48 1.522 میلیارد 39.711 میلیون 1.526 میلیارد 35.909 میلیون
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 23,730 120.00 0.51 23,990 380.00 1.61 1399/08/1 45,582 148.497 میلیون 3.562 هزار میلیارد 2.433 میلیارد 23,610 148.497 میلیون 23,610 3.562 هزار میلیارد 113 380,205 23,800 173 255,990 23,800 2432.586 هزار میلیارد 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 14.64 7.51 8.51 104.622 میلیون 43.874 میلیون 132.301 میلیون 16.196 میلیون
کروی4

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 2,011 1,472.00 42.26 2,912 571.00 16.39 1396/12/28 4 1.208 میلیارد 3.517 هزار میلیارد - 3,483 3,417 2,011 3,963 - - - - 7.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.208 میلیارد - 1.208 میلیارد
ستران2

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 60,280 2,870.00 5.00 60,280 2,870.00 5.00 1399/05/28 2 55.15 میلیون 3.324 هزار میلیارد - 57,410 60,280 60,280 60,280 0 - - 0 - - 105.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 55.15 میلیون - 55.15 میلیون
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 2,770 40,240.00 93.56 2,770 40,240.00 93.56 1399/06/31 3 1.2 میلیارد 3.324 هزار میلیارد - 43,010 2,770 2,770 2,770 4 - - 0 222,670 23,390 79.466 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.2 میلیارد - 1.2 میلیارد
شیراز4

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 30,710 29,130.00 48.68 30,710 29,130.00 48.68 1399/06/12 1 108.088 میلیون 3.319 هزار میلیارد - 59,840 30,710 30,710 30,710 - - - - 156.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 108.088 میلیون - 108.088 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 14,040 660.00 4.93 14,020 640.00 4.78 1399/07/30 30,471 209.88 میلیون 2.941 هزار میلیارد - 13,380 14,040 13,600 14,040 20 2.961 میلیون 14,040 332 36,767 14,040 350.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 203.708 میلیون 6.172 میلیون 182 میلیون 27.88 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,240 50.00 0.96 5,340 150.00 2.89 1399/08/1 27,573 521.097 میلیون 2.781 هزار میلیارد 18,898.81 5,190 521.097 میلیون 5,300 2.781 هزار میلیارد 52 1.611 میلیون 5,240 87 476,891 5,240 1105.609 هزار میلیارد 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 50 میلیون 4.438 میلیارد 367.142 میلیون 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 13.98 2.57 1.98 439.541 میلیون 81.556 میلیون 444.32 میلیون 76.777 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,060 10.00 0.33 3,140 90.00 2.95 1399/08/1 26,306 869.907 میلیون 2.729 هزار میلیارد 33,068.77 3,050 869.907 میلیون 3,190 2.729 هزار میلیارد 137 53.697 میلیون 3,050 457 4.577 میلیون 3,050 703.128 هزار میلیارد 869.907 میلیون 703.128 میلیون 223.926 میلیون - - 869.907 میلیون 703.128 میلیون 31.5 4.66 2.25 521.531 میلیون 348.376 میلیون 823.927 میلیون 45.981 میلیون
بترانس4

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 3,045 16,627.00 84.52 3,045 16,627.00 84.52 1398/12/7 4 888.945 میلیون 2.707 هزار میلیارد - 19,672 3,045 3,045 3,045 - - - - 11.419 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 888.945 میلیون - 888.945 میلیون
خچرخش4

چرخشگر

سهام بورس 29,500 4,120.00 16.23 29,500 4,120.00 16.23 1399/06/2 1 85.593 میلیون 2.525 هزار میلیارد - 25,380 29,500 29,500 29,500 0 - - 0 - - 28.087 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 85.593 میلیون - 85.593 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,850 30.00 0.79 3,890 70.00 1.83 1399/08/1 29,945 624.34 میلیون 2.426 هزار میلیارد 20,849.55 3,820 624.34 میلیون 3,870 2.426 هزار میلیارد 83 2.26 میلیون 3,850 72 1.59 میلیون 3,850 682.127 هزار میلیارد 624.34 میلیون 682.127 میلیون 175.354 میلیون 3.442 میلیارد 160.261 میلیون 624.34 میلیون 682.127 میلیون 12.94 3 1.72 570.881 میلیون 53.459 میلیون 561.494 میلیون 62.846 میلیون
وتوس4

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 2,260 26,080.00 92.03 2,090 26,250.00 92.63 1399/06/30 7 1.024 میلیارد 2.14 هزار میلیارد - 28,340 1,710 1,710 29,470 - - - - 3.344 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.024 میلیارد - 1.024 میلیارد
های وب4

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,500 1,426.00 15.72 10,500 1,426.00 15.72 1398/10/15 1 200 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 9,074 10,500 10,500 10,500 0 - - 0 - - 42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون 200 میلیون -
امین4

تامین سرمایه امین

سهام بورس 10,400 0.00 0.00 10,400 0.00 0.00 1399/05/19 354 194.573 میلیون 2.024 هزار میلیارد - 10,400 10,400 10,400 10,400 0 - - 0 - - 72.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 194.573 میلیون - 194.573 میلیون
پاساح

ح . ایران یاساتایرورابر

سهام بورس 24,000 2,470.00 9.33 23,840 2,630.00 9.94 1399/04/22 2,557 83.732 میلیون 1.996 هزار میلیارد - 26,470 23,820 - - 0 - - 0 - - - 83.732 میلیون - - - - - - - - - 10.19 میلیون 73.542 میلیون - 83.732 میلیون
آپ2

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 39,570 370.00 0.93 39,570 370.00 0.93 1399/04/29 2 50 میلیون 1.979 هزار میلیارد - 39,940 39,570 39,570 39,570 0 - - 0 - - 104.861 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50 میلیون 50 میلیون -