همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صایپا409

صکوک مرابحه صایپا409-3ماهه 18

اوراق بورس 940,000 0.00 0.00 940,000 0.00 0.00 1400/09/24 750 7.5 میلیون 7.05 هزار میلیارد - - 940,000 940,000 940,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 7.5 میلیون - 7.5 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/10 641 3.2 میلیون 3.201 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,525 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3.201 میلیون - 3.201 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 74,260 1,850.00 2.43 72,970 3,140.00 4.13 1399/10/14 21,884 33.39 میلیون 2.437 هزار میلیارد - 76,110 74,500 71,200 74,300 2 573 74,740 7 2,094 74,740 96.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کمند

کمند

صندوق بورس 10,139 17.00 0.17 10,138 18.00 0.18 1399/10/14 2,774 112.25 میلیون 1.138 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,138 10,139 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
افقح

فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 81,000 20.00 0.02 81,140 120.00 0.15 1399/10/22 518 11.15 میلیون 904.4 میلیارد 21,516.39 81,020 83,000 81,000 83,000 1 70 81,200 5 486,013 82,300 162.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,987 - - 13,987
وخارزمح

سر. خوارزمی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 470.00 10.00 4,313 387.00 8.23 1400/05/5 2,502 200.26 میلیون 863.7 میلیارد 80,040.57 4,700 4,800 4,230 5,170 0 0 0 0 6.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,979 88.00 4.65 10:18 6,022 339.16 میلیون 671.2 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,129 1,281.00 11.23 10,129 1,281.00 11.23 1399/10/14 1,278 54.45 میلیون 551.5 میلیارد - 11,410 11,429 10,125 10,130 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 101.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,370 450.00 4.54 10:18 4,918 52.63 میلیون 545.8 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3038.41 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
دلرح

دارو اکسیر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 24,500 280.00 1.13 24,510 270.00 1.09 1400/02/21 705 21.51 میلیون 527.1 میلیارد 30,505.95 24,780 28,980 24,500 25,000 0 0 0 0 16.544 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 32,861 6,297.00 23.71 32,860 6,296.00 23.70 1399/10/14 1,533 14.37 میلیون 472.2 میلیارد - 26,564 26,584 32,860 32,865 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 98.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 380 5.00 1.30 380 5.00 1.30 1400/09/15 2,432 1.18 میلیارد 446.9 میلیارد 483,472.97 385 981 380 385 0 0 0 0 2.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 5,203 247.00 4.53 4,406 1,044.00 19.16 1400/03/3 2,052 97.26 میلیون 428.6 میلیارد 47,398.58 5,450 4,190 4,400 5,203 1 10,000 5,390 44 4,305,596 5,430 1.939 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بیمه پردیس

بیمه پردیس

سهام بورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/28 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
اگ010155

گام بانک اقتصاد نوین0101

اوراق بورس 950,000 40,000.00 4.40 910,000 0.00 0.00 1400/11/4 48 430,000 391.3 میلیارد - 910,000 950,000 950,000 950,000 1 10 949,000 1 3 950,000 - - - - - - - - - - - 30 - 30 -
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 15,370 2,988.00 24.13 15,369 2,987.00 24.12 1399/10/14 862 24.17 میلیون 371.5 میلیارد - 12,382 12,370 15,369 15,370 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 30.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
فباهنرح

مس باهنر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 21,000 1,460.00 7.47 20,030 490.00 2.51 1400/09/9 887 18.28 میلیون 366.1 میلیارد 20,608.47 19,540 15,380 19,540 21,490 0 0 0 0 30.045 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شفنح

پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,580 620.00 7.79 7,960 0.00 0.00 1400/10/22 4,597 43.05 میلیون 357.7 میلیارد 9,365.03 7,960 13,990 7,900 8,650 0 0 0 0 249.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 10:18 2,639 54.63 میلیون 355.6 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 60,750 930.00 1.51 58,820 2,860.00 4.64 10:19 3,295 5.82 میلیون 342.7 میلیارد 3,492.86 61,680 58,600 58,600 60,770 0 0 0 333 2,532,320 59,290 4.125 هزار میلیارد 4.273 میلیون 382,042 70,100 150,676 222,457 436,842 76,321 54.01 18.53 9.44 44,992 10,000 54,992 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,880 11,970.00 21.80 65,860 10,950.00 19.94 1400/10/29 5,185 5.19 میلیون 341.6 میلیارد 990.82 54,910 53,400 62,800 68,000 1 500 55,920 6 26,348 56,000 16.465 هزار میلیارد 15.665 میلیون 2.323 میلیون 250,000 1.88 میلیون 442,926 717,120 306,302 319.71 31.12 19.22 3.84 میلیون 10,000 3.835 میلیون 15,000
اگ010518

گام بانک تجارت 0105

اوراق بورس 881,500 10,586.00 1.22 870,914 0.00 0.00 1400/11/6 38 380,000 330.95 میلیارد - 870,914 880,010 880,010 881,500 3 20,020 880,601 15 149,782 881,500 - - - - - - - - - - - 218 10 - 228
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 10:18 4,313 47.88 میلیون 328 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.75 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 10:18 2,746 52.12 میلیون 292.9 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.22 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 57,730 2,960.00 5.40 54,770 0.00 0.00 10:18 4,229 4.95 میلیون 271.1 میلیارد - 54,770 56,000 54,990 57,730 1 2,000 55,540 1 2,977 55,600 98.586 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.674 میلیون 108,307 6.716 میلیون 67,188
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 55,440 200.00 0.36 55,240 0.00 0.00 1400/11/6 2,279 4.24 میلیون 234.2 میلیارد 1,860.29 55,240 55,980 53,550 56,000 0 0 0 0 55.516 هزار میلیارد 64.6 میلیون 18.006 میلیون 1.005 میلیون 9.084 میلیون 6.642 میلیون 24.344 میلیون 6.17 میلیون 9 8.36 2.28 3.021 میلیون 1.219 میلیون 4.215 میلیون 25,067
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 93,180 4,430.00 4.99 92,350 3,600.00 4.06 10:16 1,566 2.52 میلیون 232.6 میلیارد 3,004.93 88,750 89,900 89,760 93,180 405 1,572,006 88,750 1 3,950 92,310 831.15 هزار میلیارد 1.165 میلیارد 452.488 میلیون 9 میلیون 333.873 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.39 9.11 1.38 6.277 میلیون 81,588 1.128 میلیون 5.231 میلیون
ددامح

زاگرس فارمد پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,600 0.00 0.00 15,600 0.00 0.00 1400/07/10 439 14.12 میلیون 220.3 میلیارد 32,172.72 15,600 15,600 15,600 15,600 0 0 0 0 229.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 14,071 2,364.00 20.19 14,071 2,364.00 20.19 1399/10/14 372 14.68 میلیون 206.6 میلیارد - 11,707 11,713 14,071 14,079 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 56.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
تهران112

مشارکت ش تهران112-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/11 21 201,000 201 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,999 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 201,000 - 201,000
صنفت0312

صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/29 20 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 3 25,000 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,568 66.00 4.39 1,555 53.00 3.53 10:18 3,260 127.07 میلیون 197.7 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,570 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 304.019 هزار میلیارد 959.996 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.93 17.21 1.11 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
رکیشح

کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,230 22.00 0.52 4,230 22.00 0.52 1400/07/18 279 43.24 میلیون 182.9 میلیارد 154,973.46 4,208 6,490 4,230 4,600 0 0 0 0 8.037 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اگ001254

گام بانک پارسیان0012

اوراق بورس 968,000 77,000.00 8.64 891,000 0.00 0.00 1400/11/5 23 200,006 178.21 میلیارد - 891,000 968,000 968,000 968,000 1 11 968,000 1 100 980,000 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -