همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 24,851 164.00 0.66 24,687 0.00 0.00 1402/12/09 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 24,851 24,851 24,852 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,454 1,476.00 24.89 4,467 1,463.00 24.67 1402/12/09 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 22,253.58 5,930 4,460 4,421 4,500 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 5.98 میلیارد 3.01 میلیارد 800 میلیون 1.157 میلیارد 1.853 میلیارد 2.255 میلیارد 984.294 میلیون 4.91 2.6 2.14 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,069 61.00 0.61 10,008 0.00 0.00 1402/12/09 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,068 10,068 10,069 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,829 119.00 2.53 4,835 125.00 2.65 1402/12/09 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 14,184.77 4,710 4,896 4,750 4,900 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 77.808 میلیون 23.488 میلیون 10.5 میلیون 1.657 میلیون 21.831 میلیون 7.141 میلیون 8.175 میلیون 9.32 3.49 10.66 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 51,854 316.00 0.61 51,538 0.00 0.00 1402/12/09 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 51,827 51,827 51,856 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 22,041 136.00 0.62 21,905 0.00 0.00 1402/12/09 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 22,039 22,039 22,041 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 32,480 790.00 2.37 33,880 610.00 1.83 1402/12/09 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 5,560.32 33,270 32,980 32,350 35,100 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 73.44 میلیون 10.431 میلیون 500,000 6.18 میلیون 4.251 میلیون 9.482 میلیون 2.851 میلیون 23.8 15.96 7.16 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 4,377 55.00 1.27 4,371 49.00 1.13 1402/12/09 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 16,328.04 4,322 4,388 4,281 4,490 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 300.594 میلیون 196.409 میلیون 25.673 میلیون 140.391 میلیون 56.019 میلیون 202.748 میلیون 24.154 میلیون 6.63 2.86 0.79 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 4,719 2,981.00 38.71 4,731 2,969.00 38.56 1402/12/09 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 11,836.43 7,700 4,750 4,708 4,800 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.207 میلیارد 227 میلیون 486.711 میلیون 720.108 میلیون 3.718 میلیارد 418.561 میلیون 4.2 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,560 870.00 4.26 20,430 0.00 0.00 1402/12/09 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,830 19,520 20,100 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,050 53.00 0.53 9,997 0.00 0.00 1402/12/09 377 38.096 میلیون 380.85 میلیارد - 9,997 10,048 10,048 10,060 21 10,034,968 10,000 11 611,849 10,001 - - - - - - - - - - - 3.783 میلیون 34.31 میلیون 38.057 میلیون 35,800
کارین

کارین

صندوق بورس 10,076 69.00 0.69 10,007 0.00 0.00 1402/12/09 185 34.776 میلیون 348.01 میلیارد - 10,007 10,075 10,075 10,076 107 101,452,490 10,007 99 98,444,388 10,008 - - - - - - - - - - - 13.931 میلیون 20.846 میلیون 23.053 میلیون 11.723 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,441 6.00 0.25 2,481 46.00 1.89 1402/12/09 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 47,841.06 2,435 2,492 2,439 2,525 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.516 میلیارد 1.027 میلیارد 301.656 میلیون 1.767 میلیارد -740,767,980 2.394 میلیارد -622,136,261 -1.2 -1.01 0.31 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 16,000 760.00 4.99 15,990 750.00 4.92 1402/12/09 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 9,689.42 15,240 15,260 15,260 16,000 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 16.292 میلیون 10.804 میلیون 1.6 16.328 میلیون 78.84 1.563 میلیون 207,108 75.77 1.54 10.04 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 9,650 450.00 4.46 10,100 0.00 0.00 1402/12/09 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 9,750 9,610 9,850 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 5,610 1,680.00 23.05 7,290 0.00 0.00 1402/12/09 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 24,236.22 7,290 5,610 5,580 5,630 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 4.894 میلیارد 1.858 میلیارد 600 میلیون 525.732 میلیون 1.332 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 6.6 3.28 3.6 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,174 62.00 0.61 10,112 0.00 0.00 1402/12/09 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,169 10,168 10,174 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,200 30.00 1.35 2,202 28.00 1.26 1402/12/09 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 50,046.9 2,230 2,195 2,188 2,221 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 15.468 میلیارد 15.078 میلیارد 353 میلیون 13.907 میلیارد 1.171 میلیارد 1.62 میلیارد 553.102 میلیون 2.83 1.34 0.96 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 21,655 135.00 0.63 21,520 0.00 0.00 1402/12/09 288 9.811 میلیون 211.13 میلیارد - 21,520 21,655 21,655 21,656 1 227,250,628 21,519 1 54,203,571 21,520 - - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 4.679 میلیون 1.843 میلیون 4.898 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,940 8.00 0.27 2,940 8.00 0.27 1402/12/09 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 26,361.08 2,948 2,942 2,917 2,999 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.663 میلیارد 2.617 میلیارد 30.426 میلیون 2.484 میلیارد 133.454 میلیون 403.813 میلیون 70.764 میلیون 2.53 1.34 0.44 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,250 60.00 1.16 5,250 60.00 1.16 1402/12/09 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 31,129.06 5,190 5,170 5,170 5,300 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 102.886 میلیون 43.799 میلیون 17 میلیون 13.636 میلیون 30.163 میلیون 30.615 میلیون 13.316 میلیون 6.7 2.96 2.92 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 34,640 300.00 0.86 34,640 300.00 0.86 1402/12/09 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 3,761.43 34,940 34,870 34,530 35,000 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.446 میلیارد 470.581 میلیون 40.5 میلیون 42.808 میلیون 427.773 میلیون 312.849 میلیون 307.637 میلیون 4.56 3.28 4.49 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 128,300 1,640.00 1.26 129,940 0.00 0.00 1402/12/09 1,938 1.312 میلیون 170.45 میلیارد - 129,940 129,000 127,950 130,600 1 469 129,840 3 1,672 129,850 - - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 144,462 1.127 میلیون 182,964
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,838 40.00 2.22 1,856 58.00 3.23 1402/12/09 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 28,058.09 1,798 1,850 1,812 1,889 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 57.9 میلیون 36.804 میلیون 30.843 میلیون 656,300 36.148 میلیون 2.054 میلیون 1.678 میلیون 34.12 1.58 27.87 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 42,196 262.00 0.62 41,934 0.00 0.00 1402/12/09 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 42,195 42,195 42,196 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 4,166 272.00 6.99 4,149 255.00 6.55 1402/12/09 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 22,562.21 3,894 3,925 3,925 4,166 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 18.068 میلیون 6.601 میلیون 3.597 میلیون 1.651 میلیون 4.951 میلیون 3.593 میلیون 1.023 میلیون 16.05 3.32 4.57 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,523 230.00 6.98 3,293 0.00 0.00 1402/12/09 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 52,727.54 3,293 3,523 3,523 3,523 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 182.734 میلیون 145.108 میلیون 13 میلیون 126.366 میلیون 18.742 میلیون 86.69 میلیون 2.238 میلیون 23.55 2.81 0.61 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 14,540 550.00 3.93 14,640 650.00 4.65 1402/12/09 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 5,364.21 13,990 14,300 14,270 14,920 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 93.527 میلیون 15.287 میلیون 6.29 میلیون 1.436 میلیون 13.851 میلیون 2.777 میلیون 2.231 میلیون 41.28 6.65 33.16 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,200 81.00 1.97 4,247 128.00 3.11 1402/12/09 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 20,546.19 4,119 4,200 4,186 4,320 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 174.027 میلیون 71.696 میلیون 39.605 میلیون 5.824 میلیون 65.871 میلیون 2.189 میلیون 1.131 میلیون 148.75 2.55 76.83 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 29,918 168.00 0.56 29,750 0.00 0.00 1402/12/09 79 3.962 میلیون 117.88 میلیارد - 29,750 29,917 29,917 29,918 15 14,996,350 29,750 7 4,988,117 29,751 - - - - - - - - - - - 335,651 3.627 میلیون 211,705 3.751 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 7,270 30.00 0.41 7,240 0.00 0.00 1402/12/09 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 10,309.54 7,240 7,290 7,230 7,290 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 293.44 میلیون 140.766 میلیون 35 میلیون 40.04 میلیون 100.726 میلیون 44.66 میلیون 40.039 میلیون 6.33 2.52 5.67 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 153,180 8,920.00 5.50 162,100 0.00 0.00 1402/12/09 1,406 680,737 110.35 میلیارد - 162,100 154,990 152,690 156,490 1 1,250 161,870 1 284 161,900 - - - - - - - - - - - 654,533 - 602,375 52,158
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 25,550 0.00 0.00 25,920 370.00 1.45 1402/12/09 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 3,040.87 25,550 25,550 25,480 26,660 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 106.908 میلیون 9.243 میلیون 1.8 میلیون 1.932 میلیون 7.312 میلیون 4.241 میلیون 2.888 میلیون 36.35 14.36 24.75 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,165 58.00 0.57 10,107 0.00 0.00 1402/12/09 135 10.521 میلیون 106.34 میلیارد - 10,107 10,162 10,162 10,165 2 52,591,519 10,107 9 20,281,890 10,108 - - - - - - - - - - - 3.075 میلیون 7.438 میلیون 2.53 میلیون 7.983 میلیون
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,168 55.00 0.54 10,113 0.00 0.00 1402/12/09 13 9.91 میلیون 100.22 میلیارد - 10,113 10,167 10,167 10,168 1 20,000,000 10,113 1 20,000,000 10,114 - - - - - - - - - - - 30,099 9.88 میلیون 10,000 9.9 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,084 3.00 0.28 1,096 9.00 0.83 1402/12/09 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 32,285.3 1,087 1,092 1,079 1,113 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 2.096 میلیارد 2.091 میلیارد 1.636 میلیارد 303.31 میلیون 1.788 میلیارد 337.979 میلیون 313.281 میلیون 5.72 1 5.31 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 9,220 70.00 0.77 9,220 70.00 0.77 1402/12/09 1,376 10.119 میلیون 98.5 میلیارد 11,101.06 9,150 9,050 9,050 9,310 1 1,044 9,520 3 297,422 9,580 17.425 هزار میلیارد 19.366 میلیون 5.939 میلیون 1.789 میلیون 2.871 میلیون 3.068 میلیون 6,908 -65,716 -251 5.38 2387.75 9.949 میلیون - 9.949 میلیون -
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق بورس 11,400 100.00 0.87 11,500 0.00 0.00 1402/12/09 294 8.215 میلیون 94.49 میلیارد - 11,500 11,410 11,360 11,490 1 90 11,510 1 20,000 11,530 - - - - - - - - - - - 6.947 میلیون 1.206 میلیون 7.751 میلیون 402,506
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,460 140.00 2.22 6,520 200.00 3.16 1402/12/09 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 11,312.56 6,320 6,590 6,390 6,700 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 79.208 میلیون 30.447 میلیون 11.675 میلیون 3.087 میلیون 27.36 میلیون 5.966 میلیون 6.975 میلیون 10.91 2.78 12.76 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 5,780 230.00 4.14 5,890 340.00 6.13 1402/12/09 1,160 14.305 میلیون 84.45 میلیارد 14,459.81 5,550 5,700 5,700 5,930 1 27,490 5,890 2 102,885 5,900 36.588 هزار میلیارد 36.864 میلیون 10.558 میلیون 6.201 میلیون 337,981 10.22 میلیون 1.457 میلیون 1.197 میلیون 30.52 3.57 25.08 12.086 میلیون 2.189 میلیون 14.142 میلیون 132,200
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,180 60.00 0.74 8,120 0.00 0.00 1402/12/09 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 11,352.68 8,120 8,110 8,090 8,180 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.645 میلیارد 230.956 میلیون 200 میلیون 20.673 میلیون 210.283 میلیون 48.487 میلیون 46.536 میلیون 34.9 7.72 33.49 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 24,200 290.00 1.21 24,140 230.00 0.96 1402/12/09 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 3,567.71 23,910 24,300 23,810 24,920 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 23.852 میلیون 9.289 میلیون 640,000 8.402 میلیون 886,304 14.813 میلیون 221,233 69.83 17.43 1.04 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,710 133.00 2.91 4,793 216.00 4.72 1402/12/09 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 18,617.96 4,577 4,750 4,613 4,805 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 51.483 میلیون 17.711 میلیون 9 میلیون 8.346 میلیون 9.365 میلیون 3.484 میلیون 711,919 60.59 4.62 12.38 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 10,240 190.00 1.89 10,270 220.00 2.19 1402/12/09 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 5,397.49 10,050 10,270 10,130 10,440 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 18.548 میلیون 3.644 میلیون 1.72 میلیون 883,742 2.76 میلیون 6.074 میلیون 1.185 میلیون 14.91 6.4 2.91 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
جهش

جهش

صندوق بورس 11,050 470.00 4.08 11,520 0.00 0.00 1402/12/09 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 11,150 10,980 11,280 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 34,470 4,280.00 11.05 34,460 4,290.00 11.07 1402/12/09 357 1.951 میلیون 75.61 میلیارد 3,953.72 38,750 34,470 33,730 34,470 1 5,000 36,000 30 435,912 38,710 42.636 هزار میلیارد 43.016 میلیون 7.264 میلیون 1.1 میلیون 5.11 میلیون 2.155 میلیون 1.521 میلیون 696,333 54.44 17.59 24.92 1.29 میلیون 661,000 1.951 میلیون -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 7,700 230.00 3.08 7,780 310.00 4.15 1402/12/09 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 8,932.13 7,470 7,600 7,600 7,940 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 50.688 میلیون 19.231 میلیون 6.3 میلیون 1.674 میلیون 17.557 میلیون 7.697 میلیون 6.742 میلیون 7.27 2.79 6.37 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,470 0.00 0.00 9,460 10.00 0.11 1402/12/09 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 8,996.78 9,470 9,470 9,450 9,580 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.663 میلیارد 984.097 میلیون 134.342 میلیون 387.132 میلیون 596.965 میلیون 3.032 میلیارد 399.913 میلیون 3.18 2.13 0.42 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,315 2.00 0.05 4,343 26.00 0.60 1402/12/09 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 27,017.02 4,317 4,383 4,299 4,414 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 774.124 میلیون 474.246 میلیون 70.776 میلیون 466.746 میلیون 7.5 میلیون 560.356 میلیون -46,258,225 -6.64 40.98 0.56 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,319 3.00 0.23 1,326 4.00 0.30 1402/12/09 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 28,030.82 1,322 1,340 1,315 1,365 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 58.381 میلیون 51.841 میلیون 29.1 میلیون 15.286 میلیون 36.555 میلیون 12.361 میلیون 5.612 میلیون 7.68 1.18 3.49 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
صفولا06

صکوک مرابحه فولاد06-بدون ضامن

اوراق بورس 1,000,000 670.00 0.07 1.001 میلیون 0.00 0.00 1402/12/09 2 64,000 64.04 میلیارد - 1.001 میلیون 998,863 998,863 1,000,000 1 5,000 999,900 1 5,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 64,000 - 64,000
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 164,230 490.00 0.30 165,310 1,570.00 0.96 1402/12/09 331 372,222 63.45 میلیارد 290.42 163,740 161,000 161,000 169,990 2 1,031 170,150 1 100 171,200 33.24 هزار میلیارد 38.073 میلیون 8.112 میلیون 195,000 5.838 میلیون 2.274 میلیون 20.476 میلیون 2.281 میلیون 14.13 14.18 1.57 358,618 13,116 371,734 -
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 3,915 32.00 0.82 3,928 45.00 1.16 1402/12/09 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 10,259.46 3,883 3,890 3,890 3,970 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 120.52 میلیون 73.861 میلیون 23.4 میلیون 1.109 میلیون 72.753 میلیون 40.434 میلیون 40.193 میلیون 2.97 1.64 2.95 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,173 60.00 0.59 10,113 0.00 0.00 1402/12/09 66 6.135 میلیون 62.04 میلیارد - 10,113 10,171 10,171 10,173 30 24,987,278 10,112 13 13,722,796 10,113 - - - - - - - - - - - 4.16 میلیون 1.975 میلیون 764,683 5.37 میلیون
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 9,160 20.00 0.22 9,230 50.00 0.54 1402/12/09 790 6.038 میلیون 59.77 میلیارد 7,782.36 9,180 9,330 9,110 9,420 2 19,896 9,720 2 3,536 9,730 9.9 هزار میلیارد 11.863 میلیون 4.334 میلیون 500,000 2.653 میلیون 1.681 میلیون 3.947 میلیون 708,860 13.02 5.49 2.34 6.024 میلیون - 6.011 میلیون 12,306
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,925 77.00 2.70 2,950 102.00 3.58 1402/12/09 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 16,798.34 2,848 2,873 2,873 2,997 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 96.71 میلیون 80.919 میلیون 20.131 میلیون 37.324 میلیون 43.595 میلیون 16.89 میلیون 12.361 میلیون 4.8 1.36 3.52 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
توسکا

توسکا

صندوق بورس 11,475 80.00 0.70 11,395 0.00 0.00 1402/12/09 41 5.116 میلیون 58.29 میلیارد - 11,395 11,474 11,474 11,475 22 20,232,019 11,395 11 9,418,485 11,396 - - - - - - - - - - - 1.262 میلیون 3.853 میلیون 527,258 4.588 میلیون
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 22,900 100.00 0.44 23,070 270.00 1.18 1402/12/09 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 3,409.18 22,800 23,000 22,800 23,400 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 62.466 میلیون 3.567 میلیون 2.7 میلیون 177,172 3.39 میلیون 688,441 700,840 88.88 18.37 90.48 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
چافست

افست

سهام بورس 10,650 690.00 6.93 10,400 440.00 4.42 1402/12/09 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 6,851.35 9,960 9,990 9,990 10,650 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 30.007 میلیون 14.829 میلیون 1.93 میلیون 9.935 میلیون 4.894 میلیون 6.187 میلیون 2.329 میلیون 8.62 4.1 3.24 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 11,340 10.00 0.09 11,380 30.00 0.26 1402/12/09 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 5,402.04 11,350 11,490 11,240 11,680 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.245 میلیارد 684.969 میلیون 57.722 میلیون 588.579 میلیون 96.391 میلیون 221.623 میلیون 200.843 میلیون 3.27 6.81 2.96 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 153,700 11,560.00 7.00 155,730 9,530.00 5.77 1402/12/09 550 355,580 52.63 میلیارد 731.83 165,260 164,700 153,700 164,700 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 190.487 میلیون 10.922 میلیون 1.18 میلیون 6.725 میلیون 4.196 میلیون 10.544 میلیون 5.049 میلیون 36.39 43.79 17.43 354,980 500 352,775 2,705
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,769 1.00 0.04 2,776 6.00 0.22 1402/12/09 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 16,325.75 2,770 2,779 2,764 2,815 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.186 میلیارد 692.203 میلیون 275 میلیون 103.716 میلیون 588.487 میلیون 1.996 میلیارد 236.838 میلیون 4.57 1.84 0.54 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 8,050 50.00 0.62 8,140 40.00 0.49 1402/12/09 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 13,164.77 8,100 8,240 8,050 8,400 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 79.143 میلیون 26.17 میلیون 4.5 میلیون 9.953 میلیون 16.217 میلیون 13.361 میلیون 12.769 میلیون 5.42 4.27 5.18 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 21,200 310.00 1.48 20,980 90.00 0.43 1402/12/09 618 2.041 میلیون 50.95 میلیارد 960.42 20,890 21,310 20,730 21,920 0 0 0 0 35.942 هزار میلیارد 33.721 میلیون 10.025 میلیون 1.44 میلیون 3.51 میلیون 6.516 میلیون 10.93 میلیون 4.794 میلیون 6.3 4.64 2.76 1.891 میلیون 149,607 1.935 میلیون 106,230
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 41,600 70.00 0.17 41,620 50.00 0.12 1402/12/09 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 1,054.94 41,670 42,000 41,130 42,250 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 17.462 میلیون 2.115 میلیون 400,000 813,541 1.301 میلیون 1.126 میلیون 827,732 20.11 12.8 14.79 661,019 388,771 982,895 66,895
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 10,310 50.00 0.48 10,380 20.00 0.19 1402/12/09 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 10,060.9 10,360 10,490 10,300 10,600 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 936.348 میلیون 361.73 میلیون 60 میلیون 313.548 میلیون 48.183 میلیون 137.094 میلیون 11.032 میلیون 56.45 12.93 4.54 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,265 12.00 0.53 2,276 1.00 0.04 1402/12/09 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 14,355.75 2,277 2,277 2,259 2,348 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 94.816 میلیون 50.598 میلیون 27 میلیون 15.156 میلیون 35.441 میلیون 17.971 میلیون 11.272 میلیون 7.07 2.25 4.43 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 7,880 50.00 0.64 7,960 130.00 1.66 1402/12/09 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 8,401.09 7,830 7,960 7,840 8,200 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 118.141 میلیون 30.944 میلیون 13.6 میلیون 9.885 میلیون 21.06 میلیون 9.648 میلیون 9.329 میلیون 11.6 5.14 11.22 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 5,290 60.00 1.15 5,310 80.00 1.53 1402/12/09 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 8,083.98 5,230 5,260 5,260 5,390 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 110.806 میلیون 47.708 میلیون 7.34 میلیون 18.731 میلیون 28.977 میلیون 5.327 میلیون 12.477 میلیون 7.38 3.18 17.29 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 8,350 320.00 3.99 8,310 280.00 3.49 1402/12/09 256 4.801 میلیون 39.99 میلیارد 7,739.11 8,030 8,070 8,060 8,450 2 2,900 8,290 1 2,166 8,310 70.455 هزار میلیارد 84.412 میلیون 46.625 میلیون 8.458 میلیون 14.126 میلیون 32.5 میلیون 63.008 میلیون 20.182 میلیون 3.48 2.16 1.13 525,126 4.276 میلیون 4.524 میلیون 277,376
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,274 3.00 0.13 2,281 10.00 0.44 1402/12/09 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 12,765.59 2,271 2,290 2,263 2,350 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 211.354 میلیون 155.49 میلیون 52.164 میلیون 92.368 میلیون 63.122 میلیون 142.588 میلیون 18.147 میلیون 6.56 1.89 0.83 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 148,710 660.00 0.44 148,160 1,210.00 0.81 1402/12/09 548 264,813 39.64 میلیارد 702.76 149,370 147,560 147,560 149,880 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 1.941 میلیارد 769.897 میلیون 9 میلیون 604.247 میلیون 165.651 میلیون 1.16 میلیارد 179.762 میلیون 7.42 8.06 1.15 57,030 207,382 214,203 50,209
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,690 5.00 0.30 1,692 7.00 0.42 1402/12/09 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 47,183.74 1,685 1,700 1,687 1,714 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 8.58 میلیارد 8.341 میلیارد 175.354 میلیون 8.214 میلیارد 126.661 میلیون 816.537 میلیون 5.028 میلیون 72.46 2.88 0.45 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,550 2.00 0.08 2,587 35.00 1.37 1402/12/09 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 19,170.28 2,552 2,590 2,543 2,645 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 36.696 میلیون 26.444 میلیون 9.358 میلیون 12.486 میلیون 13.958 میلیون 14.458 میلیون 846,859 28.59 1.73 1.67 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
وامید

سر. امید

سهام بورس 15,000 0.00 0.00 15,020 20.00 0.13 1402/12/09 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 12,064.93 15,000 15,100 14,950 15,200 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.61 میلیارد 497.954 میلیون 96.98 میلیون 154.086 میلیون 343.868 میلیون 210.011 میلیون 206.098 میلیون 7.07 4.24 6.94 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,760 6.00 0.34 1,763 9.00 0.51 1402/12/09 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 34,940.27 1,754 1,767 1,752 1,791 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 221.434 میلیون 197.333 میلیون 100 میلیون 45.134 میلیون 152.198 میلیون 14.582 میلیون 16.286 میلیون 10.82 1.16 12.09 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 3,060 92.00 3.10 3,057 89.00 3.00 1402/12/09 859 7.956 میلیون 37.99 میلیارد 18,264.18 2,968 2,950 2,950 3,110 0 0 0 0 35.813 هزار میلیارد 56.796 میلیون 36.016 میلیون 7.5 میلیون 19.195 میلیون 16.82 میلیون 16.247 میلیون 7.651 میلیون 4.91 2.25 2.31 7.06 میلیون 895,256 7.903 میلیون 53,000
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 15,300 40.00 0.26 15,310 30.00 0.20 1402/12/09 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 7,059.62 15,340 15,400 15,080 15,500 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 450.865 میلیون 113.372 میلیون 25 میلیون 65.615 میلیون 47.757 میلیون 66.351 میلیون 21.163 میلیون 18.09 - 5.77 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
کگل

گل گهر

سهام بورس 4,964 4.00 0.08 5,020 60.00 1.21 1402/12/09 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 35,757.44 4,960 5,060 4,949 5,080 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.237 میلیارد 1.074 میلیارد 330 میلیون 579.92 میلیون 493.967 میلیون 688.404 میلیون 194.453 میلیون 8.52 3.35 2.41 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 33,900 10.00 0.03 33,920 30.00 0.09 1402/12/09 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 2,436.82 33,890 34,000 33,780 34,500 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 198.946 میلیون 29.672 میلیون 5.625 میلیون 8.146 میلیون 21.526 میلیون 26.872 میلیون 25.867 میلیون 7.38 8.86 7.1 866,285 206,954 175,062 898,177
کچاد

چادرملو

سهام بورس 4,950 4.00 0.08 4,952 2.00 0.04 1402/12/09 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 13,225.05 4,954 4,950 4,934 4,989 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.648 میلیارد 807.42 میلیون 192.5 میلیون 303.378 میلیون 504.042 میلیون 546.726 میلیون 252.913 میلیون 5.32 2.67 2.46 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 21,590 150.00 0.69 21,610 130.00 0.60 1402/12/09 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 3,334.05 21,740 21,540 21,540 22,040 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.655 میلیارد 324.588 میلیون 72 میلیون 99.229 میلیون 225.358 میلیون 240.425 میلیون 225.458 میلیون 6.9 6.9 6.47 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 10,600 500.00 4.95 10,590 490.00 4.85 1402/12/09 422 3.004 میلیون 34.33 میلیارد 12,962.14 10,100 10,500 10,400 10,600 0 0 0 100 4,320,244 11,320 30.061 هزار میلیارد 28.49 میلیون 2.362 میلیون 2.63 میلیون 638,546 1.723 میلیون 570,693 414,118 67.27 16.16 48.8 2.416 میلیون 574,131 2.99 میلیون -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,680 80.00 0.55 14,650 50.00 0.34 1402/12/09 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 10,408.53 14,600 14,900 14,540 14,900 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.762 میلیارد 461.903 میلیون 101.5 میلیون 277.388 میلیون 184.514 میلیون 302.688 میلیون 290.302 میلیون 5.12 8.06 4.91 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,390 20.00 0.37 5,380 10.00 0.19 1402/12/09 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 19,875.71 5,370 5,300 5,300 5,530 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 69.887 میلیون 29.317 میلیون 12 میلیون 5.327 میلیون 23.99 میلیون 8.803 میلیون 10.266 میلیون 6.29 2.69 7.33 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 5,480 30.00 0.54 5,540 30.00 0.54 1402/12/09 628 5.357 میلیون 32.66 میلیارد 12,757.1 5,510 5,630 5,430 5,640 6 108,520 6,060 1 16,659 6,080 12.993 هزار میلیارد 15.563 میلیون 6.331 میلیون 1.63 میلیون 3.763 میلیون 2.568 میلیون 1.79 میلیون 424,726 27.78 4.59 6.59 4.779 میلیون 530,492 5.309 میلیون 820
دامین

دارو امین

سهام بورس 6,300 20.00 0.32 6,120 160.00 2.55 1402/12/09 441 4.986 میلیون 32.64 میلیارد 7,033.14 6,280 6,110 5,960 6,370 1 1,100 6,520 1 35,267 6,560 36.025 هزار میلیارد 44.945 میلیون 21.976 میلیون 5.5 میلیون 11.285 میلیون 10.691 میلیون 13.244 میلیون 3.956 میلیون 8.51 3.15 2.54 3.921 میلیون 1.065 میلیون 4.764 میلیون 221,783
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,980 310.00 4.65 6,970 300.00 4.50 1402/12/09 258 5.039 میلیون 31.99 میلیارد 16,053.7 6,670 6,950 6,780 7,050 3 95,689 6,330 1 838 6,340 19.05 هزار میلیارد 21.577 میلیون 4.012 میلیون 3 میلیون 666,598 3.346 میلیون 2.796 میلیون 1.619 میلیون 12.92 6.25 7.48 2.839 میلیون 2.194 میلیون 5.034 میلیون -
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 36,650 2,110.00 5.44 36,790 1,970.00 5.08 1402/12/09 372 719,695 31.47 میلیارد 3,881.48 38,760 37,230 36,650 38,600 3 1,569 43,420 1 778 44,180 37.162 هزار میلیارد 42.38 میلیون 15.366 میلیون 850,000 11.108 میلیون 4.257 میلیون 11.34 میلیون 3.021 میلیون 10.35 7.35 2.76 232,813 486,882 523,287 196,408
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,100 30.00 0.59 5,120 50.00 0.99 1402/12/09 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 13,019.73 5,070 5,080 5,050 5,220 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 96.738 میلیون 28.794 میلیون 18.2 میلیون 3.554 میلیون 25.24 میلیون 7.587 میلیون 5.036 میلیون 18.5 3.69 12.28 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 12,430 230.00 1.82 12,660 0.00 0.00 1402/12/09 518 2.64 میلیون 29.6 میلیارد 7,376.53 12,660 12,430 12,430 12,430 513 15,331,996 11,070 218 14,495,154 11,070 29.461 هزار میلیارد 34.851 میلیون 3.049 میلیون 628,104 2.184 میلیون 865,633 6.092 میلیون 565,402 58.85 38.44 5.46 - - - -
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 13,370 20.00 0.15 13,380 10.00 0.07 1402/12/09 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 4,822.37 13,390 13,360 13,330 13,450 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 572.236 میلیون 176.586 میلیون 38.365 میلیون 58.912 میلیون 117.673 میلیون 79.95 میلیون 75.748 میلیون 6.78 4.37 6.42 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,750 19.00 0.50 3,739 30.00 0.80 1402/12/09 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 29,670.15 3,769 3,740 3,710 3,783 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.145 میلیارد 739.562 میلیون 190 میلیون 434.75 میلیون 304.812 میلیون 702.673 میلیون 101.828 میلیون 6.98 2.33 1.01 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 3,376 46.00 1.38 3,343 13.00 0.39 1402/12/09 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 17,980.11 3,330 3,330 3,330 3,388 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 48.825 میلیون 29.263 میلیون 13 میلیون 5.249 میلیون 24.013 میلیون 10.401 میلیون 10.163 میلیون 4.28 1.81 4.18 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 4,200 9.00 0.21 4,203 12.00 0.29 1402/12/09 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 13,507.19 4,191 4,378 4,172 4,378 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 163.263 میلیون 98.911 میلیون 24 میلیون 62.391 میلیون 36.52 میلیون 64.041 میلیون 17.597 میلیون 5.73 2.76 1.58 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 2,270 14.00 0.61 2,284 0.00 0.00 1402/12/09 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 14,439.16 2,284 2,249 2,220 2,330 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 9.508 میلیون 4.461 میلیون 3.5 میلیون 51,449 4.41 میلیون 1.921 میلیون 1.828 میلیون 4.37 1.81 4.16 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 7,800 170.00 2.23 7,630 0.00 0.00 1402/12/09 251 3.052 میلیون 26.26 میلیارد 6,935.89 7,630 7,400 7,400 8,070 6 225,973 8,430 1 9,976 8,450 38.7 هزار میلیارد 46.462 میلیون 19.985 میلیون 3 میلیون 11.587 میلیون 8.398 میلیون 18.605 میلیون 4.247 میلیون 8.09 4.09 1.85 2.873 میلیون 177,774 2.092 میلیون 959,245
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 6,820 10.00 0.15 6,840 30.00 0.44 1402/12/09 440 3.533 میلیون 25.77 میلیارد 6,930.79 6,810 6,930 6,740 7,040 1 5,000 7,180 3 14,999 7,250 12.367 هزار میلیارد 15.027 میلیون 6.364 میلیون 1.696 میلیون 3.423 میلیون 2.94 میلیون 4.312 میلیون 1.004 میلیون 11.56 3.95 2.69 3.375 میلیون 133,400 3.508 میلیون -
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 15,410 730.00 4.97 15,390 710.00 4.84 1402/12/09 403 1.48 میلیون 25.17 میلیارد 6,503.03 14,680 15,000 14,840 15,410 2 54,866 16,820 1 776 16,830 8.505 هزار میلیارد 11.335 میلیون 3.719 میلیون 500,000 2.745 میلیون 974,049 114,009 266,214 28.91 7.9 67.49 1.374 میلیون 100,000 1.474 میلیون -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 285,600 2,270.00 0.80 294,160 10,830.00 3.82 1402/12/09 378 87,415 24.63 میلیارد 229.01 283,330 288,000 281,510 302,990 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 76.92 میلیون 11.683 میلیون 233,000 8.381 میلیون 3.302 میلیون 6.579 میلیون 3.684 میلیون 18.61 20.76 10.42 82,915 4,500 87,415 -