همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,410 7.00 0.21 3,392 11.00 0.32 1402/01/09 12,004 356.322 میلیون 1.209 هزار میلیارد 29,683.58 3,403 3,420 3,354 3,433 2 47,490 3,410 2 57,083 3,411 1197.376 هزار میلیارد 13.528 میلیارد 13.089 میلیارد 262.043 میلیون 12.332 میلیارد 756.865 میلیون 867.531 میلیون 945.451 میلیون 4.27 1.58 0.98 256.268 میلیون 100.054 میلیون 319.028 میلیون 37.294 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 6,320 10.00 0.16 6,310 0.00 0.00 1402/01/09 21,753 261.768 میلیون 1.652 هزار میلیارد 4.712 میلیارد 6,310 6,330 6,250 6,400 1 200,000 6,320 4 223,489 6,320 5048 هزار میلیارد 5.667 میلیارد 2.231 میلیارد 530 میلیون 954.682 میلیون 1.276 میلیارد 1.563 میلیارد 663.007 میلیون 7.61 3.96 3.23 231.552 میلیون 30.216 میلیون 217.289 میلیون 44.479 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,390 590.00 5.00 12,390 590.00 5.00 1402/01/09 4,482 144.867 میلیون 1.795 هزار میلیارد 32,322.05 11,800 12,390 12,390 12,390 217 13,255,606 12,390 0 0 0 6064.905 هزار میلیارد 5.78 میلیارد 1.299 میلیارد 489.5 میلیون 395.564 میلیون 903.771 میلیون 526.764 میلیون 590.026 میلیون 9.79 6.39 10.97 112.625 میلیون 32.243 میلیون 10.038 میلیون 134.83 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 8,070 30.00 0.37 8,040 0.00 0.00 1402/01/09 14,898 136.812 میلیون 1.099 هزار میلیارد 8,273.18 8,040 8,040 7,960 8,120 1 800 8,070 39 412,386 8,070 4824 هزار میلیارد 4.788 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 11.15 5.04 5.79 98.979 میلیون 37.833 میلیون 109.692 میلیون 27.12 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 12,200 90.00 0.74 12,170 60.00 0.50 1402/01/09 10,632 80.216 میلیون 975.84 میلیارد 7,544.74 12,110 12,330 12,000 12,330 1 4,899 12,200 9 131,578 12,210 1634.941 هزار میلیارد 1.89 میلیارد 720.651 میلیون 134.342 میلیون 254.915 میلیون 465.736 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 4.74 3.51 0.54 69.397 میلیون 10.818 میلیون 60.71 میلیون 19.505 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,010 100.00 1.12 8,990 80.00 0.90 1402/01/09 14,430 170.009 میلیون 1.529 هزار میلیارد 9,503.52 8,910 9,020 8,880 9,120 9 450,504 9,010 1 200,000 9,010 2040.73 هزار میلیارد 2.239 میلیارد 778.641 میلیون 190 میلیون 264.175 میلیون 514.466 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 6.15 3.97 0.63 104.441 میلیون 65.568 میلیون 109.23 میلیون 60.78 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,998 115.00 2.36 4,970 87.00 1.78 1402/01/09 12,788 294.988 میلیون 1.466 هزار میلیارد 23,067.57 4,883 4,930 4,860 5,046 2 292,500 4,998 1 6,196 4,998 1366.75 هزار میلیارد 1.512 میلیارد 661.641 میلیون 275 میلیون 144.828 میلیون 516.813 میلیون 2.206 میلیارد 278.102 میلیون 4.91 2.64 0.62 256.818 میلیون 38.17 میلیون 213.684 میلیون 81.304 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 185,620 7,050.00 3.95 181,940 3,370.00 1.89 1402/01/09 3,934 4.174 میلیون 759.46 میلیارد 1,061.09 178,570 179,570 178,010 188,420 1 100 185,700 3 7,384 185,700 1091.64 هزار میلیارد 1.213 میلیارد 539.108 میلیون 6 میلیون 121.777 میلیون 417.331 میلیون 448.038 میلیون 277.535 میلیون 3.93 2.62 2.44 3.299 میلیون 875,118 2.184 میلیون 1.99 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 39,910 2,610.00 7.00 38,910 1,610.00 4.32 1402/01/09 1,602 7.664 میلیون 298.24 میلیارد 4,784.17 37,300 37,200 36,800 39,910 1 500 39,910 26 379,172 39,910 1575.855 هزار میلیارد 1.605 میلیارد 355.956 میلیون 40.5 میلیون 29.27 میلیون 326.686 میلیون 229.996 میلیون 227.881 میلیون 6.92 4.82 6.85 6.819 میلیون 845,457 4.326 میلیون 3.338 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 9,950 20.00 0.20 9,890 40.00 0.40 1402/01/09 2,787 18.097 میلیون 178.91 میلیارد 6,493.38 9,930 10,000 9,720 10,000 2 141,359 9,940 1 8,110 9,950 1903.825 هزار میلیارد 2.128 میلیارد 569.585 میلیون 119 میلیون 224.183 میلیون 345.401 میلیون 430.237 میلیون 227.267 میلیون 8.39 5.51 4.43 11.09 میلیون 7.007 میلیون 15.535 میلیون 2.562 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,357 64.00 4.95 1,340 47.00 3.63 1402/01/09 31,378 2.24 میلیارد 3.002 هزار میلیارد 55,934.87 1,293 1,314 1,290 1,357 406 84,001,179 1,357 1 222,000 1,357 2192.258 هزار میلیارد 2.327 میلیارد 1.987 میلیارد 1.636 میلیارد 209.958 میلیون 1.777 میلیارد 223.642 میلیون 211.754 میلیون 10.35 1.23 9.81 1.679 میلیارد 560.976 میلیون 1.561 میلیارد 678.856 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 19,680 930.00 4.96 19,570 820.00 4.37 1402/01/09 2,834 24.632 میلیون 481.94 میلیارد 8,691.5 18,750 19,400 18,880 19,680 32 260,083 19,680 0 0 0 1986.355 هزار میلیارد 2.084 میلیارد 267.279 میلیون 81.5 میلیون 97.755 میلیون 169.524 میلیون 206.754 میلیون 198.193 میلیون 10.02 11.72 9.61 16.119 میلیون 8.513 میلیون 12.934 میلیون 11.698 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,159 6.00 0.19 3,161 8.00 0.25 1402/01/09 4,821 128.759 میلیون 406.98 میلیارد 26,707.9 3,153 3,180 3,145 3,191 1 1,000 3,160 1 12,000 3,160 862.855 هزار میلیارد 5.13 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.38 1.96 1.3 101.62 میلیون 27.139 میلیون 107.482 میلیون 21.277 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 34,750 1,550.00 4.67 33,690 490.00 1.48 1402/01/09 532 1.467 میلیون 50.5 میلیارد 2,757.36 33,200 33,250 33,240 34,860 1 429 34,590 1 150 34,750 681.813 هزار میلیارد 862.246 میلیون 284.512 میلیون 20.238 میلیون 180.433 میلیون 104.079 میلیون 491.514 میلیون 191.118 میلیون 3.57 6.55 1.39 1.018 میلیون 449,039 770,321 696,596
وامید

سر. امید

سهام بورس 14,500 180.00 1.26 14,390 70.00 0.49 1402/01/09 666 6.617 میلیون 95.34 میلیارد 9,934.73 14,320 14,240 14,210 14,650 1 410 14,490 2 20,059 14,500 1395.538 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 365.048 میلیون 96.98 میلیون 73.526 میلیون 291.522 میلیون 178.663 میلیون 177.913 میلیون 7.84 4.79 7.81 2.282 میلیون 4.335 میلیون 2.521 میلیون 4.095 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 24,550 60.00 0.24 24,530 40.00 0.16 1402/01/09 2,666 10.973 میلیون 269.17 میلیارد 4,115.83 24,490 24,700 24,140 25,000 1 398 24,540 1 14,359 24,590 1766.16 هزار میلیارد 1.88 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 11.85 10.45 11.08 7.379 میلیون 3.593 میلیون 8.273 میلیون 2.699 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,502.00 5.00 177,120 173,622.00 4.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,370.35 3,498 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.807 میلیارد 728.588 میلیون 476.049 میلیون 130.47 میلیون 598.118 میلیون 515.02 میلیون 148.804 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,200 90.00 1.43 6,260 30.00 0.48 1402/01/09 6,559 109.762 میلیون 687.52 میلیارد 16,734.55 6,290 6,280 6,200 6,350 1 810 6,230 1 40,769 6,230 1204.599 هزار میلیارد 1.249 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 9.06 3.63 8.99 57.547 میلیون 52.215 میلیون 59.866 میلیون 49.896 میلیون
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 23,280 510.00 2.24 22,840 70.00 0.31 1402/01/09 275 768,533 17.81 میلیارد 2,794.67 22,770 22,710 22,710 23,450 1 443 23,280 1 443 23,280 445.38 هزار میلیارد 541.277 میلیون 162.664 میلیون 19.5 میلیون 95.897 میلیون 66.767 میلیون 187.729 میلیون 126.265 میلیون 3.53 6.67 2.37 767,783 750 656,431 112,102
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 36,420 2,330.00 6.83 36,140 2,050.00 6.01 1402/01/09 2,855 11.638 میلیون 420.63 میلیارد 4,076.5 34,090 35,090 34,630 36,470 1 615 36,420 1 3,584 36,420 552.942 هزار میلیارد 641.401 میلیون 263.059 میلیون 5.1 میلیون 88.459 میلیون 174.6 میلیون 236.494 میلیون 124.338 میلیون 4.45 3.17 2.34 10.995 میلیون 643,585 5.217 میلیون 6.421 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 142,500 5,590.00 4.08 142,550 5,640.00 4.12 1402/01/09 6,133 4.929 میلیون 702.66 میلیارد 803.73 136,910 141,000 137,500 143,750 2 2,603 142,550 1 4,241 142,550 1282.95 هزار میلیارد 1.921 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 984.651 میلیون 112.075 میلیون 11.45 12.25 1.3 3.96 میلیون 969,015 4.097 میلیون 832,269
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 18,740 330.00 1.79 18,380 30.00 0.16 1402/01/09 475 6.87 میلیون 126.23 میلیارد 14,462.18 18,410 17,760 17,760 18,780 1 3,579 18,740 2 9,271 18,750 749.353 هزار میلیارد 826.521 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 7.51 6.86 6.99 1.231 میلیون 5.638 میلیون 861,276 6.008 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,950 660.00 4.97 13,750 460.00 3.46 1402/01/09 9,561 83.873 میلیون 1.153 هزار میلیارد 8,772.41 13,290 13,260 13,050 13,950 1 8,852 13,940 1 100,000 13,940 793.678 هزار میلیارد 1.24 میلیارد 472.968 میلیون 21.56 میلیون 446.146 میلیون 26.823 میلیون 114.415 میلیون 92.792 میلیون 8.56 29.59 6.94 51.619 میلیون 32.254 میلیون 66.751 میلیون 17.122 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 51,510 540.00 1.04 52,100 50.00 0.10 1402/01/09 880 2.955 میلیون 153.96 میلیارد 3,358.15 52,050 51,500 51,500 52,700 2 28,625 51,510 2 1,215 52,500 937.8 هزار میلیارد 1.087 میلیارد 234.872 میلیون 18 میلیون 149.366 میلیون 85.507 میلیون 389.064 میلیون 86.788 میلیون 10.8 10.96 2.41 757,085 2.198 میلیون 949,280 2.006 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 18,270 1,190.00 6.97 18,140 1,060.00 6.21 1402/01/09 7,488 98.383 میلیون 1.785 هزار میلیارد 13,138.7 17,080 17,750 17,460 18,270 501 9,111,314 18,270 1 313 18,360 544.2 هزار میلیارد 664.287 میلیون 225.385 میلیون 10 میلیون 120.087 میلیون 105.298 میلیون 1.046 میلیارد 86.375 میلیون 6.3 5.17 0.52 80.429 میلیون 17.953 میلیون 37.893 میلیون 60.49 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 55,000 2,610.00 4.98 54,890 2,500.00 4.77 1402/01/09 6,547 15.706 میلیون 862.08 میلیارد 2,399.02 52,390 54,490 53,000 55,000 114 282,685 55,000 0 0 0 787.672 هزار میلیارد 952.233 میلیون 238.292 میلیون 14.35 میلیون 164.561 میلیون 73.73 میلیون 434.18 میلیون 62.293 میلیون 12.64 10.68 1.81 12.017 میلیون 3.69 میلیون 9.128 میلیون 6.578 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 17,220 510.00 3.05 16,790 80.00 0.48 1402/01/09 809 4.365 میلیون 73.5 میلیارد 5,396.16 16,710 16,510 16,450 17,500 1 5,000 17,100 1 20,000 17,210 520.49 هزار میلیارد 546.179 میلیون 96.815 میلیون 31 میلیون 25.689 میلیون 71.126 میلیون 62.419 میلیون 61.38 میلیون 8.48 7.32 8.34 1.641 میلیون 2.724 میلیون 3.501 میلیون 864,917
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 80,500 2,150.00 2.74 79,950 1,600.00 2.04 1402/01/09 1,458 1.429 میلیون 114.24 میلیارد 980.12 78,350 79,500 77,130 82,480 1 1,000 80,460 1 21,389 80,500 282.16 هزار میلیارد 309.504 میلیون 106.831 میلیون 3.529 میلیون 27.345 میلیون 79.486 میلیون 87.118 میلیون 59.503 میلیون 4.74 3.55 3.24 1.361 میلیون 67,893 855,118 573,893
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,058 37.00 0.90 4,069 26.00 0.63 1402/01/09 3,843 73.96 میلیون 300.93 میلیارد 19,245.37 4,095 4,081 4,031 4,130 2 5,000 4,050 1 200,000 4,058 773.11 هزار میلیارد 1.034 میلیارد 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 13.23 3.11 1.45 51.951 میلیون 22.009 میلیون 49.518 میلیون 24.442 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,200 920.00 6.93 13,860 580.00 4.37 1402/01/09 2,392 29.043 میلیون 402.49 میلیارد 12,141.63 13,280 13,210 13,050 14,200 108 5,727,103 14,200 1 640 14,230 831.6 هزار میلیارد 1.613 میلیارد 920.43 میلیون 40 میلیون 781.421 میلیون 139.009 میلیون 246.696 میلیون 57.346 میلیون 14.5 5.98 3.37 23.891 میلیون 5.152 میلیون 18.503 میلیون 10.54 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,000 540.00 4.71 11,890 430.00 3.75 1402/01/09 3,102 40.821 میلیون 485.45 میلیارد 13,159.47 11,460 11,460 11,460 12,250 1 50,000 12,030 5 57,704 12,030 324.003 هزار میلیارد 367.055 میلیون 118.541 میلیون 27.25 میلیون 43.053 میلیون 75.488 میلیون 56.847 میلیون 56.307 میلیون 5.75 4.29 5.7 32.094 میلیون 8.727 میلیون 16.216 میلیون 24.605 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 5,563 264.00 4.98 5,563 264.00 4.98 1402/01/09 461 57.74 میلیون 321.21 میلیارد 125,249.19 5,299 5,563 5,563 5,563 903 81,522,080 5,563 0 0 0 418.338 هزار میلیارد 919.739 میلیون 615.144 میلیون 47.2 میلیون 501.401 میلیون 113.743 میلیون 359.769 میلیون 51.55 میلیون 7.12 3.23 1.02 52.74 میلیون 5 میلیون 916,942 56.823 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 138,360 6,580.00 4.99 135,680 3,900.00 2.96 1402/01/09 684 442,004 61.04 میلیارد 646.2 131,780 135,930 133,730 138,360 10 15,152 138,360 0 0 0 242.855 هزار میلیارد 254.681 میلیون 67.545 میلیون 1.79 میلیون 11.825 میلیون 55.72 میلیون 77.878 میلیون 46.964 میلیون 5.17 4.37 3.12 422,505 19,499 325,105 116,899
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,161 19.00 0.89 2,145 3.00 0.14 1402/01/09 8,985 310.446 میلیون 665.87 میلیارد 34,551.62 2,142 2,150 2,125 2,170 1 200,000 2,161 8 658,152 2,162 480.322 هزار میلیارد 6.842 میلیارد 6.709 میلیارد 223.926 میلیون 6.388 میلیارد 320.719 میلیون 710.06 میلیون 46.149 میلیون 10.39 1.49 0.68 249.261 میلیون 61.185 میلیون 310.346 میلیون 100,005
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 11,270 110.00 0.99 11,220 60.00 0.54 1402/01/09 2,612 13.878 میلیون 155.74 میلیارد 5,313.31 11,160 11,350 11,150 11,350 4 4,606 11,240 6 271,061 11,270 1570.8 هزار میلیارد 1.573 میلیارد 148.026 میلیون 140 میلیون 2.279 میلیون 145.747 میلیون 42.192 میلیون 41.271 میلیون 37.86 10.72 37.03 12.49 میلیون 1.388 میلیون 13.878 میلیون 11
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 17,300 710.00 4.28 16,900 310.00 1.87 1402/01/09 644 4.333 میلیون 74.07 میلیارد 6,728.88 16,590 16,560 16,560 17,550 1 393 17,190 1 3,572 17,300 405.6 هزار میلیارد 470.797 میلیون 125.097 میلیون 24 میلیون 65.197 میلیون 59.901 میلیون 122.901 میلیون 40.399 میلیون 10.04 6.77 3.3 847,620 3.486 میلیون 3.023 میلیون 1.31 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 182,390 4,150.00 2.33 178,890 650.00 0.36 1402/01/09 375 131,617 23.84 میلیارد 350.98 178,240 181,000 177,500 183,000 2 130 180,200 1 30 182,380 357.78 هزار میلیارد 375.188 میلیون 49.695 میلیون 2 میلیون 17.408 میلیون 32.287 میلیون 87.313 میلیون 37.492 میلیون 9.54 11.08 4.1 105,980 25,637 121,547 10,070
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 1,320.00 40.24 4,551 1,271.00 38.75 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 24,203.18 3,280 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 252.617 میلیون 245.844 میلیون 19.457 میلیون 189.596 میلیون 56.248 میلیون 121.558 میلیون 36.857 میلیون - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 7,200 120.00 1.69 7,110 30.00 0.42 1402/01/09 679 5.622 میلیون 40.2 میلیارد 8,279.73 7,080 7,080 7,000 7,240 3 180,700 7,190 1 122,851 7,200 213.3 هزار میلیارد 262.246 میلیون 121.384 میلیون 30 میلیون 48.946 میلیون 72.438 میلیون 40.657 میلیون 35.807 میلیون 5.96 2.94 5.25 4.501 میلیون 1.121 میلیون 5.422 میلیون 200,015
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 5,740 240.00 4.36 5,610 110.00 2.00 1402/01/09 1,439 24.555 میلیون 137.84 میلیارد 17,064.24 5,500 5,550 5,500 5,750 3 59,672 5,740 1 1,000 5,740 314.16 هزار میلیارد 362.143 میلیون 140.747 میلیون 56 میلیون 47.983 میلیون 92.764 میلیون 167.979 میلیون 35.409 میلیون 8.87 3.39 1.87 5.864 میلیون 18.692 میلیون 19.435 میلیون 5.121 میلیون
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 28,000 130.00 0.46 27,970 160.00 0.57 1402/01/09 1,392 3.131 میلیون 87.41 میلیارد 2,248.96 28,130 27,890 27,700 28,070 1 190 27,940 4 5,091 28,000 334.242 هزار میلیارد 377.356 میلیون 86.12 میلیون 11.95 میلیون 43.114 میلیون 43.005 میلیون 161.61 میلیون 35.014 میلیون 9.6 7.82 2.08 2.664 میلیون 466,877 2.344 میلیون 786,430
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 29,430 1,550.00 5.56 28,180 300.00 1.08 1402/01/09 276 736,013 21.59 میلیارد 2,666.71 27,880 29,230 28,520 29,680 1 7,949 29,430 3 4,159 29,470 309.98 هزار میلیارد 341.591 میلیون 50.022 میلیون 11 میلیون 31.611 میلیون 18.411 میلیون 33.982 میلیون 33.71 میلیون 9.2 16.84 9.12 264,143 471,870 438,320 297,693
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,030 10.00 0.06 17,020 0.00 0.00 1402/01/09 2,085 5.079 میلیون 86.42 میلیارد 2,436.02 17,020 17,280 16,830 17,280 1 2,349 17,030 3 18,462 17,040 340.4 هزار میلیارد 370.762 میلیون 72.636 میلیون 20 میلیون 30.362 میلیون 42.274 میلیون 22.546 میلیون 33.407 میلیون 10.19 8.06 15.1 4.946 میلیون 133,191 5.011 میلیون 67,853
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,490 540.00 4.93 11,300 350.00 3.20 1402/01/09 1,457 17.789 میلیون 201.06 میلیارد 12,209.2 10,950 10,830 10,830 11,490 43 3,648,910 11,490 4 21,946 11,700 361.6 هزار میلیارد 479.62 میلیون 183.81 میلیون 32 میلیون 118.02 میلیون 65.79 میلیون 226.988 میلیون 32.893 میلیون 10.99 5.5 1.59 10.377 میلیون 7.411 میلیون 9.595 میلیون 8.194 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 41,000 2,680.00 6.99 40,640 2,320.00 6.05 1402/01/09 1,802 12.856 میلیون 522.49 میلیارد 7,134.54 38,320 38,200 38,200 41,000 48 1,115,358 41,000 4 5,408 41,220 327.721 هزار میلیارد 404.488 میلیون 113.144 میلیون 8.064 میلیون 76.767 میلیون 36.377 میلیون 231.462 میلیون 31.662 میلیون 10.35 9.01 1.42 6.303 میلیون 6.554 میلیون 5.341 میلیون 7.516 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 12,770 50.00 0.39 12,730 90.00 0.70 1402/01/09 3,899 28.51 میلیون 362.89 میلیارد 7,312.18 12,820 12,930 12,580 13,100 1 100,000 12,740 1 34,782 12,770 245.439 هزار میلیارد 277.693 میلیون 76.04 میلیون 19.28 میلیون 32.255 میلیون 43.785 میلیون 73.453 میلیون 30.473 میلیون 8.06 5.61 3.34 21.001 میلیون 7.509 میلیون 24.24 میلیون 4.27 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 7,990 270.00 3.50 7,790 70.00 0.91 1402/01/09 668 5.845 میلیون 46.15 میلیارد 8,750.33 7,720 8,000 7,700 8,100 1 876 7,990 1 15,422 7,990 272.65 هزار میلیارد 304.669 میلیون 115.363 میلیون 17.5 میلیون 32.019 میلیون 83.345 میلیون 33.532 میلیون 30.426 میلیون 8.97 3.27 8.14 3.825 میلیون 2.02 میلیون 5.552 میلیون 293,213
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 6,970 330.00 4.97 6,920 280.00 4.22 1402/01/09 576 13.944 میلیون 96.9 میلیارد 24,208.45 6,640 6,810 6,800 6,970 151 14,108,070 6,970 1 734 7,050 262.718 هزار میلیارد 315.541 میلیون 111.817 میلیون 37.965 میلیون 52.822 میلیون 58.995 میلیون 136.915 میلیون 27.776 میلیون 9.43 4.45 1.91 9.035 میلیون 4.909 میلیون 3.786 میلیون 10.158 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 8,310 70.00 0.84 8,320 60.00 0.72 1402/01/09 4,676 43.715 میلیون 363.89 میلیارد 9,348.84 8,380 8,480 8,250 8,480 3 14,440 8,310 1 73,951 8,330 199.68 هزار میلیارد 226.937 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 7.2 4.66 3.77 38.452 میلیون 5.263 میلیون 32.099 میلیون 11.616 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,211 200.00 4.99 4,131 120.00 2.99 1402/01/09 2,354 73.104 میلیون 301.97 میلیارد 31,055.15 4,011 4,050 3,972 4,211 1 10,000 4,200 80 3,822,929 4,211 125.689 هزار میلیارد 1.989 میلیارد 1.937 میلیارد 30.426 میلیون 1.864 میلیارد 73.052 میلیون 270.391 میلیون 26.123 میلیون 4.81 1.72 0.46 26.979 میلیون 46.125 میلیون 37.023 میلیون 36.081 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 4,685 3.00 0.06 4,725 37.00 0.79 1402/01/09 723 22.89 میلیون 108.15 میلیارد 31,659.11 4,688 4,785 4,615 4,785 2 25,534 4,686 1 40,000 4,749 165.375 هزار میلیارد 670.039 میلیون 570.153 میلیون 25 میلیون 504.664 میلیون 65.489 میلیون 77.44 میلیون 24.664 میلیون 6.7 2.53 2.14 12.853 میلیون 10.036 میلیون 14.725 میلیون 8.165 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,550 20.00 0.36 5,540 10.00 0.18 1402/01/09 4,695 62.024 میلیون 343.54 میلیارد 13,210.55 5,530 5,440 5,410 5,660 8 23,457 5,520 1 26,758 5,520 103.598 هزار میلیارد 118.085 میلیون 78.921 میلیون 18.7 میلیون 14.487 میلیون 64.435 میلیون 26.079 میلیون 23.96 میلیون 4.32 1.61 3.97 60.775 میلیون 1.249 میلیون 54.568 میلیون 7.455 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 13,930 660.00 4.97 13,370 100.00 0.75 1402/01/09 184 1.433 میلیون 19.96 میلیارد 8,416.91 13,270 13,930 13,850 13,930 75 2,779,856 13,930 0 0 0 307.51 هزار میلیارد 368.863 میلیون 121.913 میلیون 11.9 میلیون 61.353 میلیون 60.56 میلیون 121.595 میلیون 23.9 میلیون 12.53 4.95 2.46 768,859 663,999 742,858 690,000
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 30,060 150.00 0.50 29,890 20.00 0.07 1402/01/09 1,136 3.191 میلیون 95.39 میلیارد 2,809.12 29,910 29,780 29,330 30,570 2 2,335 29,850 3 6,365 30,060 168.131 هزار میلیارد 173.589 میلیون 24.819 میلیون 5.625 میلیون 5.458 میلیون 19.361 میلیون 23.923 میلیون 23.017 میلیون 7.3 8.68 7.03 2.359 میلیون 831,721 2.91 میلیون 281,344
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 58,200 800.00 1.36 58,400 600.00 1.02 1402/01/09 641 1.502 میلیون 87.64 میلیارد 2,343.83 59,000 59,780 58,200 59,780 6 5,690 58,180 1 124 58,200 350.4 هزار میلیارد 378.861 میلیون 65.118 میلیون 6 میلیون 28.461 میلیون 36.657 میلیون 109.797 میلیون 21.321 میلیون 16.43 9.56 3.19 1.057 میلیون 445,308 1.382 میلیون 120,005
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 5,910 50.00 0.84 5,910 50.00 0.84 1402/01/09 996 8.519 میلیون 50.33 میلیارد 8,553.32 5,960 6,070 5,860 6,070 2 1,818 5,900 1 4,279 5,930 138.294 هزار میلیارد 139.291 میلیون 46.441 میلیون 23.4 میلیون 996,873 45.445 میلیون 20.658 میلیون 20.47 میلیون 6.76 3.04 6.69 7.213 میلیون 1.306 میلیون 7.75 میلیون 769,433
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 3,000 172.00 6.08 2,967 139.00 4.92 1402/01/09 7,068 172.51 میلیون 511.91 میلیارد 24,407.2 2,828 2,940 2,905 3,020 2 402,000 2,998 1 138,749 3,000 89.01 هزار میلیارد 115.899 میلیون 71.598 میلیون 30 میلیون 26.889 میلیون 44.71 میلیون 24.428 میلیون 20.458 میلیون 4.35 1.99 3.64 166.936 میلیون 5.574 میلیون 156.814 میلیون 15.696 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 21,410 30.00 0.14 21,410 30.00 0.14 1402/01/09 379 1.635 میلیون 35.1 میلیارد 4,315.2 21,380 21,100 21,040 21,680 2 4,145 21,400 1 14,389 21,410 273.428 هزار میلیارد 297.848 میلیون 61.291 میلیون 12.771 میلیون 24.421 میلیون 36.87 میلیون 27.998 میلیون 20.153 میلیون 13.57 7.42 9.77 1.118 میلیون 517,534 1.01 میلیون 625,000
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 6,970 330.00 4.97 6,940 300.00 4.52 1402/01/09 1,046 22.002 میلیون 152.71 میلیارد 21,034.11 6,640 6,780 6,560 6,970 1 5,000 6,970 0 0 0 113.752 هزار میلیارد 778.139 میلیون 699.205 میلیون 16.391 میلیون 664.386 میلیون 34.818 میلیون 75.044 میلیون 20.105 میلیون 5.66 3.27 1.52 18.266 میلیون 3.735 میلیون 14.155 میلیون 7.846 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,248 172.00 4.22 4,224 148.00 3.63 1402/01/09 1,098 16.8 میلیون 70.97 میلیارد 15,300.95 4,076 4,150 4,150 4,257 1 15,571 4,230 1 14,683 4,249 103.488 هزار میلیارد 125.854 میلیون 58.009 میلیون 20 میلیون 22.366 میلیون 35.643 میلیون 20.324 میلیون 19.645 میلیون 5.26 2.9 5.09 11.461 میلیون 5.339 میلیون 10.545 میلیون 6.256 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 42,900 1,870.00 4.56 41,230 200.00 0.49 1402/01/09 198 342,657 14.35 میلیارد 6,728.76 41,030 41,950 40,590 42,900 1 456 42,420 1 22,304 42,900 146.367 هزار میلیارد 166.29 میلیون 26.98 میلیون 3.55 میلیون 19.923 میلیون 7.057 میلیون 18.707 میلیون 18.622 میلیون 7.86 20.74 7.82 233,969 108,688 188,370 154,287
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 14,020 100.00 0.72 14,040 120.00 0.86 1402/01/09 3,403 6.266 میلیون 87.96 میلیارد 1,841.29 13,920 13,920 13,800 14,350 1 7,800 14,020 2 93,961 14,030 154.44 هزار میلیارد 160.814 میلیون 25.904 میلیون 11 میلیون 6.374 میلیون 19.53 میلیون 16.289 میلیون 16.037 میلیون 9.64 7.91 9.48 3.752 میلیون 2.514 میلیون 3.805 میلیون 2.461 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 87,500 810.00 0.93 87,100 410.00 0.47 1402/01/09 1,400 1.941 میلیون 169.06 میلیارد 1,386.37 86,690 86,690 86,370 88,050 7 27,500 87,100 1 50,000 87,100 113.23 هزار میلیارد 137.083 میلیون 34.452 میلیون 1.3 میلیون 23.853 میلیون 10.599 میلیون 41.643 میلیون 15.853 میلیون 7.15 10.69 2.72 1.363 میلیون 578,037 625,622 1.315 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 4,998 149.00 3.07 4,872 23.00 0.47 1402/01/09 261 1.446 میلیون 7.23 میلیارد 6,586.21 4,849 4,856 4,856 5,020 1 2,000 5,000 2 6,292 5,000 116.928 هزار میلیارد 133.33 میلیون 55.53 میلیون 24 میلیون 16.402 میلیون 39.129 میلیون 20.463 میلیون 15.789 میلیون 7.41 2.99 5.71 1.446 میلیون - 1.238 میلیون 207,800
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 17,100 500.00 3.01 16,790 190.00 1.14 1402/01/09 970 18.663 میلیون 313.35 میلیارد 19,240.43 16,600 16,960 16,450 17,200 1 585 17,000 1 10,000 17,130 226.665 هزار میلیارد 260.596 میلیون 63.63 میلیون 13.5 میلیون 33.931 میلیون 29.699 میلیون 44.021 میلیون 15.085 میلیون 15.03 7.63 5.15 5.666 میلیون 12.998 میلیون 2.763 میلیون 15.9 میلیون
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 18,750 840.00 4.69 18,330 420.00 2.35 1402/01/09 591 3.222 میلیون 59.78 میلیارد 5,451.53 17,910 17,950 17,890 18,790 1 80,701 18,750 3 64,670 18,780 229.125 هزار میلیارد 297.341 میلیون 87.682 میلیون 12.5 میلیون 68.216 میلیون 19.466 میلیون 314.35 میلیون 14.82 میلیون 15.46 11.77 0.73 733,265 2.489 میلیون 2.369 میلیون 852,591
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 5,769 377.00 6.99 5,724 332.00 6.16 1402/01/09 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 21,528.31 5,392 5,678 5,510 5,769 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 228.452 میلیون 70.927 میلیون 36 میلیون 22.388 میلیون 48.539 میلیون 39.599 میلیون 14.76 میلیون 13.96 4.25 5.2 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 15,350 380.00 2.54 15,540 570.00 3.81 1402/01/09 6,887 27.692 میلیون 430.32 میلیارد 4,020.91 14,970 15,950 15,210 15,950 1 1,763 15,270 1 25,000 15,300 114.064 هزار میلیارد 142.838 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 7.78 9.5 7.8 24.534 میلیون 3.158 میلیون 25.773 میلیون 1.919 میلیون
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 28,040 10.00 0.04 28,010 40.00 0.14 1402/01/09 2,853 4.775 میلیون 133.76 میلیارد 1,673.65 28,050 27,610 27,610 28,400 3 14,247 28,030 3 344 28,030 112.04 هزار میلیارد 127.111 میلیون 37.116 میلیون 4 میلیون 15.071 میلیون 22.044 میلیون 57.612 میلیون 14.324 میلیون 7.82 5.08 1.94 2.709 میلیون 2.066 میلیون 1.875 میلیون 2.9 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,487 35.00 1.43 2,502 50.00 2.04 1402/01/09 7,690 93.834 میلیون 234.76 میلیارد 12,202.07 2,452 2,540 2,457 2,561 1 1,961 2,487 2 108,065 2,498 50.367 هزار میلیارد 70.344 میلیون 57.25 میلیون 20.131 میلیون 19.977 میلیون 37.273 میلیون 27.697 میلیون 14.011 میلیون 3.59 1.35 1.82 91.839 میلیون 1.995 میلیون 93.425 میلیون 408,962
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 7,840 20.00 0.26 7,850 30.00 0.38 1402/01/09 641 4.911 میلیون 38.67 میلیارد 7,661.22 7,820 7,890 7,780 8,000 1 100,000 7,830 1 97,500 7,840 157 هزار میلیارد 188.764 میلیون 64.504 میلیون 16.691 میلیون 31.764 میلیون 32.74 میلیون 86.186 میلیون 13.518 میلیون 11.61 4.8 1.82 4.911 میلیون - 4.411 میلیون 500,019
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,661 239.00 6.98 3,478 56.00 1.64 1402/01/09 299 13.501 میلیون 47.23 میلیارد 45,155.34 3,422 3,440 3,440 3,661 2 24,736 3,661 0 0 0 159.988 هزار میلیارد 671.583 میلیون 576.408 میلیون 39.5 میلیون 511.595 میلیون 64.814 میلیون 83.949 میلیون 13.178 میلیون 12.14 2.48 1.91 5.254 میلیون 8.248 میلیون 3.922 میلیون 9.579 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 13,050 460.00 3.65 12,850 260.00 2.07 1402/01/09 1,826 12.835 میلیون 164.95 میلیارد 7,028.82 12,590 12,550 12,550 13,050 1 389 13,040 3 94,877 13,050 154.2 هزار میلیارد 217.62 میلیون 87.967 میلیون 12 میلیون 63.42 میلیون 24.547 میلیون 137.087 میلیون 13.039 میلیون 11.83 6.28 1.13 4.841 میلیون 7.994 میلیون 4.546 میلیون 8.289 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 17,500 1,090.00 6.64 17,200 790.00 4.81 1402/01/09 1,062 7.136 میلیون 122.72 میلیارد 6,719.27 16,410 16,700 16,510 17,550 1 1,944 17,500 9 37,900 17,550 77.4 هزار میلیارد 86.404 میلیون 32.772 میلیون 4.5 میلیون 9.004 میلیون 23.768 میلیون 13.384 میلیون 12.846 میلیون 6.03 3.26 5.78 5.186 میلیون 1.95 میلیون 5.375 میلیون 1.761 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,080 99.00 5.00 2,062 81.00 4.09 1402/01/09 7,088 125.673 میلیون 259.09 میلیارد 17,730.37 1,981 2,050 1,987 2,080 25 3,178,340 2,080 1 864 2,080 72.824 هزار میلیارد 91.757 میلیون 70.523 میلیون 35.317 میلیون 18.934 میلیون 51.589 میلیون 17.948 میلیون 12.391 میلیون 5.88 1.41 4.06 123.846 میلیون 1.827 میلیون 119.67 میلیون 6.003 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,917 42.00 1.46 2,923 48.00 1.67 1402/01/09 6,719 175.48 میلیون 512.97 میلیارد 26,116.96 2,875 2,928 2,837 2,995 3 36,000 2,915 5 526,056 2,920 204.61 هزار میلیارد 220.043 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 16.83 1.42 17.41 143.432 میلیون 32.048 میلیون 144.767 میلیون 30.713 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,463 161.00 6.99 2,383 81.00 3.52 1402/01/09 1,575 60.557 میلیون 144.32 میلیارد 38,448.81 2,302 2,300 2,283 2,463 1 31,586 2,405 1 100,000 2,460 83.405 هزار میلیارد 176.857 میلیون 140.887 میلیون 35 میلیون 93.452 میلیون 47.434 میلیون 71.62 میلیون 12.043 میلیون 6.93 1.76 1.16 24.61 میلیون 35.947 میلیون 49.992 میلیون 10.564 میلیون
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 38,160 560.00 1.45 38,140 580.00 1.50 1402/01/09 881 1.26 میلیون 48.06 میلیارد 1,430.55 38,720 38,170 37,800 39,600 2 1,635 38,160 1 2,624 38,680 122.048 هزار میلیارد 160.584 میلیون 59.423 میلیون 3.2 میلیون 38.536 میلیون 20.888 میلیون 115.659 میلیون 11.833 میلیون 10.31 5.84 1.06 678,659 581,656 1.26 میلیون -
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,295 76.00 2.36 3,280 61.00 1.89 1402/01/09 1,406 44.508 میلیون 145.98 میلیارد 31,655.41 3,219 3,210 3,200 3,323 1 39,119 3,294 1 82,876 3,299 96.76 هزار میلیارد 157.421 میلیون 102.333 میلیون 29.5 میلیون 60.661 میلیون 41.672 میلیون 152.385 میلیون 11.477 میلیون 8.43 2.32 0.63 22.914 میلیون 21.594 میلیون 26.085 میلیون 18.423 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,677 175.00 5.00 3,663 161.00 4.60 1402/01/09 2,819 68.972 میلیون 252.65 میلیارد 24,466.66 3,502 3,555 3,555 3,677 56 2,850,411 3,677 0 0 0 136.483 هزار میلیارد 188.992 میلیون 98.818 میلیون 37.26 میلیون 52.509 میلیون 46.309 میلیون 124.66 میلیون 10.585 میلیون 12.89 2.95 1.1 63.991 میلیون 4.98 میلیون 55.504 میلیون 13.468 میلیون
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 3,738 82.00 2.24 3,709 53.00 1.45 1402/01/09 785 14.751 میلیون 54.71 میلیارد 18,791.28 3,656 3,700 3,640 3,738 1 6,240 3,720 1 92,176 3,738 51.926 هزار میلیارد 54.157 میلیون 27.528 میلیون 14 میلیون 2.231 میلیون 25.297 میلیون 10.337 میلیون 10.208 میلیون 5.09 2.05 5.02 14.252 میلیون 499,202 10.685 میلیون 4.066 میلیون
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 4,885 303.00 6.61 4,755 173.00 3.78 1402/01/09 949 10.582 میلیون 50.32 میلیارد 11,150.92 4,582 4,700 4,593 4,895 1 1,200 4,885 1 100,643 4,885 38.04 هزار میلیارد 39.68 میلیون 23.9 میلیون 8 میلیون 1.64 میلیون 22.26 میلیون 10.278 میلیون 10.098 میلیون 3.77 1.71 3.7 8.567 میلیون 2.015 میلیون 10.275 میلیون 306,800
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,190 80.00 1.52 5,240 30.00 0.57 1402/01/09 12,875 233.53 میلیون 1.223 هزار میلیارد 17,691 5,270 5,270 5,150 5,360 6 47,917 5,190 4 400,000 5,190 134.527 هزار میلیارد 206.663 میلیون 104.924 میلیون 5.53 میلیون 72.136 میلیون 32.788 میلیون 153.266 میلیون 9.789 میلیون 13.74 4.1 0.88 196.971 میلیون 36.559 میلیون 149.424 میلیون 84.105 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,936 192.00 7.00 2,918 174.00 6.34 1402/01/09 5,804 159.703 میلیون 466.03 میلیارد 27,516.09 2,744 2,825 2,825 2,936 105 5,142,103 2,936 0 0 0 106.223 هزار میلیارد 169.339 میلیون 116.574 میلیون 36.403 میلیون 63.116 میلیون 53.458 میلیون 32.565 میلیون 9.609 میلیون 11.05 1.99 3.26 159.116 میلیون 587,393 136.472 میلیون 23.231 میلیون
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 4,411 209.00 4.97 4,365 163.00 3.88 1402/01/09 1,734 9.832 میلیون 42.91 میلیارد 5,670.21 4,202 4,206 4,206 4,412 1 3,682 4,409 5 141,072 4,411 39.285 هزار میلیارد 42.375 میلیون 37.778 میلیون 9 میلیون 3.09 میلیون 34.688 میلیون 9.543 میلیون 9.318 میلیون 4.22 1.13 4.12 4.135 میلیون 5.698 میلیون 9.018 میلیون 814,051
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 3,450 120.00 3.60 3,473 143.00 4.29 1402/01/09 766 15.545 میلیون 53.99 میلیارد 20,294.34 3,330 3,440 3,382 3,560 1 35,000 3,429 1 20,000 3,450 41.676 هزار میلیارد 42.246 میلیون 34.603 میلیون 12 میلیون 569,666 34.033 میلیون 9.126 میلیون 8.963 میلیون 4.66 1.22 4.57 10.409 میلیون 5.137 میلیون 10.891 میلیون 4.654 میلیون
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 53,200 460.00 0.87 53,020 280.00 0.53 1402/01/09 798 900,207 47.73 میلیارد 1,128.08 52,740 53,490 52,350 54,490 1 95 53,100 1 560 53,200 92.785 هزار میلیارد 105.8 میلیون 24.073 میلیون 1.75 میلیون 13.015 میلیون 11.058 میلیون 19.808 میلیون 8.68 میلیون 10.69 8.39 4.68 744,638 155,569 854,136 46,071
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 2,290 63.00 2.83 2,264 37.00 1.66 1402/01/09 1,073 22.111 میلیون 50.05 میلیارد 20,607.17 2,227 2,240 2,230 2,294 1 11,892 2,289 1 50,000 2,291 40.752 هزار میلیارد 41.463 میلیون 31.58 میلیون 18 میلیون 710,798 30.87 میلیون 8.741 میلیون 8.511 میلیون 4.79 1.32 4.66 22.111 میلیون - 21.091 میلیون 1.02 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 23,400 690.00 3.04 23,230 520.00 2.29 1402/01/09 3,915 14.421 میلیون 334.95 میلیارد 3,683.64 22,710 23,300 22,900 23,840 1 844 23,350 1 131 23,360 69.69 هزار میلیارد 90.013 میلیون 35.3 میلیون 3 میلیون 20.323 میلیون 14.978 میلیون 53.759 میلیون 8.456 میلیون 8.24 4.66 1.3 13.319 میلیون 1.102 میلیون 12.032 میلیون 2.389 میلیون
والبر

سر. البرز

سهام بورس 6,770 150.00 2.27 6,680 60.00 0.91 1402/01/09 1,208 9.425 میلیون 62.91 میلیارد 7,801.78 6,620 6,730 6,590 6,800 1 3,070 6,740 2 29,615 6,760 90.181 هزار میلیارد 96.494 میلیون 29.497 میلیون 8.4 میلیون 6.313 میلیون 23.183 میلیون 8.304 میلیون 8.413 میلیون 10.72 3.89 10.86 8.663 میلیون 761,782 8.718 میلیون 706,540
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 33,800 20.00 0.06 33,480 300.00 0.89 1402/01/09 994 3.364 میلیون 112.62 میلیارد 3,384.71 33,780 33,780 32,950 33,910 2 4,276 33,800 1 641 33,810 80.819 هزار میلیارد 88.872 میلیون 18.95 میلیون 2.414 میلیون 8.053 میلیون 10.897 میلیون 8.506 میلیون 8.35 میلیون 9.68 7.42 9.5 2.115 میلیون 1.25 میلیون 1.915 میلیون 1.449 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,330 270.00 4.46 6,160 100.00 1.65 1402/01/09 580 6.902 میلیون 43.69 میلیارد 11,900.13 6,060 6,310 6,200 6,360 1 302 6,330 1 12,000 6,350 295.68 هزار میلیارد 341.911 میلیون 109.798 میلیون 48 میلیون 46.231 میلیون 63.567 میلیون 65.943 میلیون 7.993 میلیون 36.69 4.62 4.45 2.048 میلیون 4.854 میلیون 4.423 میلیون 2.479 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 4,249 46.00 1.07 4,261 34.00 0.79 1402/01/09 1,931 35.535 میلیون 151.43 میلیارد 18,402.15 4,295 4,400 4,160 4,500 2 491,566 4,249 3 125,578 4,260 108.161 هزار میلیارد 681.893 میلیون 615.665 میلیون 25.384 میلیون 573.733 میلیون 41.932 میلیون 79.985 میلیون 7.671 میلیون 14.1 2.58 1.35 20.552 میلیون 14.983 میلیون 34.271 میلیون 1.264 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 4,794 313.00 6.99 4,758 277.00 6.18 1402/01/09 1,142 33.274 میلیون 158.33 میلیارد 29,136.34 4,481 4,609 4,560 4,794 183 19,152,959 4,794 0 0 0 94.773 هزار میلیارد 102.376 میلیون 42.117 میلیون 14.419 میلیون 7.604 میلیون 34.514 میلیون 15.57 میلیون 7.352 میلیون 12.89 2.75 6.09 30.274 میلیون 3 میلیون 33.274 میلیون -
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 8,580 0.00 0.00 8,580 0.00 0.00 1402/01/09 2,544 1.159 میلیون 9.94 میلیارد 455.52 8,580 8,580 8,550 8,600 2 6,677 8,570 3 435 8,580 154.44 هزار میلیارد 171.023 میلیون 35.212 میلیون 11 میلیون 16.583 میلیون 18.629 میلیون 13.604 میلیون 7.221 میلیون 21.39 8.29 11.35 692,321 466,525 1.159 میلیون 161
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 20,300 130.00 0.64 20,130 40.00 0.20 1402/01/09 628 1.563 میلیون 31.47 میلیارد 2,489.54 20,170 19,510 19,510 20,350 2 2,220 20,040 1 851 20,300 49.641 هزار میلیارد 52.438 میلیون 13.244 میلیون 2.466 میلیون 2.798 میلیون 10.446 میلیون 14.086 میلیون 7.14 میلیون 6.95 4.75 3.52 1.229 میلیون 334,644 1.471 میلیون 92,907
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 6,620 220.00 3.44 6,580 180.00 2.81 1402/01/09 551 6.602 میلیون 43.42 میلیارد 11,982.16 6,400 6,500 6,330 6,700 2 51,214 6,620 2 46,582 6,630 46.297 هزار میلیارد 53.913 میلیون 24.906 میلیون 7.036 میلیون 7.616 میلیون 17.29 میلیون 5.859 میلیون 7.132 میلیون 6.49 2.68 7.9 6.163 میلیون 438,955 6.552 میلیون 50,000
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 7,380 80.00 1.10 7,410 110.00 1.51 1402/01/09 2,364 18.828 میلیون 139.59 میلیارد 7,964.41 7,300 7,360 7,270 7,480 1 4,771 7,400 2 57,075 7,400 229.34 هزار میلیارد 335.443 میلیون 154.799 میلیون 30.95 میلیون 106.104 میلیون 48.695 میلیون 83.782 میلیون 6.993 میلیون 32.8 4.71 2.74 18.43 میلیون 397,641 14.484 میلیون 4.344 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,232 146.00 7.00 2,189 103.00 4.94 1402/01/09 10,297 467.768 میلیون 1.024 هزار میلیارد 45,427.65 2,086 2,128 2,091 2,232 72 8,509,930 2,232 1 172,240 2,232 294.723 هزار میلیارد 310.203 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 42.19 1.89 33.5 386.642 میلیون 81.126 میلیون 372.386 میلیون 95.382 میلیون
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 48,290 1,080.00 2.29 48,340 1,130.00 2.39 1402/01/09 212 465,085 22.59 میلیارد 3,328.43 47,210 48,930 47,500 48,930 1 42 48,200 1 20,000 48,280 67.676 هزار میلیارد 72.248 میلیون 12.471 میلیون 1.4 میلیون 4.572 میلیون 7.899 میلیون 17.243 میلیون 6.95 میلیون 9.74 8.57 3.92 221,956 243,129 253,363 211,722