همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 18,180 370.00 1.99 18,200 350.00 1.89 11:16 18,319 64.39 میلیون 1.172 هزار میلیارد 2,982.16 18,550 18,340 18,180 18,550 5 6,376 18,550 2 51,000 18,550 1456 هزار میلیارد 69.943 میلیون 1.484 میلیارد 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون - 5.48 5.51 44.232 میلیون 25.71 میلیون 66.726 میلیون 3.216 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,520 220.00 1.87 11,590 150.00 1.28 11:16 6,215 40.3 میلیون 466.9 میلیارد 6,550.25 11,740 11,750 11,510 11,800 28 2,596,185 11,910 2 101,000 11,910 2422.31 هزار میلیارد 79.521 میلیون 2.454 میلیارد 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 589.882 میلیون 246.651 میلیون 16.87 4.74 4.16 14.487 میلیون 65.034 میلیون 59.708 میلیون 19.813 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,240 160.00 1.90 8,320 80.00 0.95 11:15 1,177 7.84 میلیون 64.6 میلیارد 6,728.18 8,400 8,250 8,240 8,350 1 1,000 8,370 11 97,677 8,390 2387.84 هزار میلیارد 2.934 میلیارد 923.278 میلیون 143.5 میلیون 522.888 میلیون 400.39 میلیون 225.5 میلیون 216.455 میلیون 26.08 6.02 10.69 5.4 میلیون 8.589 میلیون 11.849 میلیون 2.14 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,080 240.00 1.95 12,080 240.00 1.95 11:16 2,750 18.21 میلیون 220 میلیارد 6,712.71 12,320 12,080 12,080 12,200 17 1,700,000 12,310 1 1,025 12,310 2416 هزار میلیارد 124.17 میلیون 2.464 میلیارد 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 32.65 6.27 7.1 31.931 میلیون 92.239 میلیون 106.195 میلیون 17.975 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 960 10.00 1.03 970 0.00 0.00 10:44 2 7,600 7.3 میلیون 14,536.75 970 960 960 960 0 0 0 335 27,527,179 960 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 14,470 - 14,470 -
کگل

گل گهر

سهام بورس 17,790 60.00 0.34 17,840 10.00 0.06 11:16 902 2.85 میلیون 50.8 میلیارد 3,024.31 17,850 17,510 17,510 18,100 1 4,000 17,900 1 741 18,000 1327.296 هزار میلیارد 1.461 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 27.96 7.12 5.56 1.306 میلیون 6.314 میلیون 3.76 میلیون 3.86 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 740 30.00 3.90 770 0.00 0.00 1399/10/23 19 201,555 149.2 میلیون 39,400 770 740 740 740 0 0 0 1000 80,292,041 740 122.242 هزار میلیارد 122.247 میلیون 223.476 میلیون 158.756 میلیون 4,864 223.471 میلیون 112.219 میلیون 112.21 میلیون - 0.56 1.1 204,000 - 204,000 -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 19,720 230.00 1.15 19,860 90.00 0.45 11:16 800 2.98 میلیون 58.8 میلیارد 3,784.86 19,950 19,670 19,620 20,000 2 12,554 19,810 4 111,857 20,000 1102.23 هزار میلیارد 1.175 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 10.03 6.39 6 1.224 میلیون 8.534 میلیون 4.385 میلیون 5.373 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,150 200.00 2.23 9,120 170.00 1.90 11:16 6,636 27.16 میلیون 247.7 میلیارد 4,128.5 8,950 8,940 8,920 9,290 1 720 8,910 4 58,376 8,910 228 هزار میلیارد 238.137 میلیون 149.203 میلیون 20 میلیون 14.387 میلیون 134.816 میلیون 99.576 میلیون 102.238 میلیون 44.49 1.66 2.25 13.431 میلیون 5.844 میلیون 18.114 میلیون 1.161 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,520 70.00 1.95 3,520 70.00 1.95 11:16 3,391 105.98 میلیون 373.3 میلیارد 31,242.57 3,590 3,540 3,520 3,570 1 20,000 3,560 122 3,570,260 3,570 728.791 هزار میلیارد 6.34 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 8.09 1.66 1.24 57.692 میلیون 50.868 میلیون 94.882 میلیون 13.678 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 125,850 510.00 0.40 126,260 100.00 0.08 11:13 172 112,499 14.1 میلیارد 648.75 126,360 125,010 125,000 127,000 1 2,208 126,000 2 150 126,200 757.5 هزار میلیارد 840.052 میلیون 158.875 میلیون 6 میلیون 81.892 میلیون 76.983 میلیون 205.827 میلیون 81.17 میلیون 9.34 9.85 3.68 261,228 53,099 134,327 180,000
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 12,500 250.00 1.96 12,530 220.00 1.73 11:16 1,404 8.3 میلیون 103.8 میلیارد 5,850.49 12,750 12,500 12,500 12,740 4 43,159 12,740 1 3,812 12,750 626.5 هزار میلیارد 702.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 16.52 4.91 2.51 9.907 میلیون 12.468 میلیون 18.417 میلیون 3.959 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 960 10.00 1.03 970 0.00 0.00 1399/12/13 - - - 10,308.56 970 960 - - 0 0 0 224 14,113,091 960 198.344 هزار میلیارد 198.345 میلیون 285.453 میلیون 204.478 میلیون 1,618 285.451 میلیون 80.794 میلیون 80.786 میلیون 2.46 0.69 2.46 10,540 - 10,540 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 87,540 300.00 0.34 87,820 20.00 0.02 11:14 399 620,845 54.5 میلیارد 1,592.56 87,840 87,990 86,950 88,990 1 288 87,400 1 10,000 87,500 526.92 هزار میلیارد 593.583 میلیون 133.041 میلیون 6 میلیون 66.543 میلیون 66.498 میلیون 112.207 میلیون 80.392 میلیون 17.57 7.93 4.7 454,299 702,354 229,774 926,879
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,470 50.00 1.98 2,470 50.00 1.98 11:15 3,704 156.18 میلیون 386.1 میلیارد 42,394.57 2,520 2,480 2,470 2,500 0 0 0 508 30,936,859 2,520 553.098 هزار میلیارد 393.658 میلیون 564.294 میلیون 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 7.31 2.77 1.39 119.344 میلیون 274.313 میلیون 372.333 میلیون 21.324 میلیون
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 930 40.00 4.12 970 0.00 0.00 1399/11/2 17 800,550 744.5 میلیون 6,666.67 970 930 930 930 0 0 0 1077 81,979,785 930 249.154 هزار میلیارد 249.158 میلیون 261.59 میلیون 256.86 میلیون 3,276 358.193 میلیون 76.837 میلیون 76.828 میلیون - 0.7 2.46 109,859 - 109,859 -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,230 220.00 1.92 11,240 210.00 1.83 11:15 3,784 45.84 میلیون 515.4 میلیارد 12,198.17 11,450 11,230 11,230 11,420 1 60,000 11,350 2034 41,386,333 11,430 854.24 هزار میلیارد 984.282 میلیون 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 13.74 5.14 0.94 12.382 میلیون 25.22 میلیون 37.602 میلیون -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,590 210.00 1.94 10,610 190.00 1.76 11:16 2,626 16.19 میلیون 171.8 میلیارد 5,887.42 10,800 10,620 10,590 10,890 1 763 10,870 5 33,290 10,890 763.92 هزار میلیارد 793.63 میلیون 195.893 میلیون 72 میلیون 16.03 میلیون 179.863 میلیون 76.186 میلیون 73.662 میلیون 29.47 4.32 10.22 7.27 میلیون 14.714 میلیون 17.247 میلیون 4.737 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 290,990 8,920.00 3.16 285,450 3,380.00 1.20 11:15 604 167,858 48.5 میلیارد 251.37 282,070 288,500 283,010 293,000 2 455 284,900 1 3,609 285,000 271.178 هزار میلیارد 302.024 میلیون 102.603 میلیون 950,000 34.058 میلیون 68.546 میلیون 40.621 میلیون 67.344 میلیون 14.11 3.91 6.6 104,823 8,729 85,883 27,669
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 30,600 250.00 0.82 30,350 0.00 0.00 11:15 271 929,118 28.2 میلیارد 3,527.2 30,350 30,350 30,000 30,700 5 269,943 30,350 2 12,795 30,440 546.3 هزار میلیارد 618.596 میلیون 151.594 میلیون 13.8 میلیون 72.296 میلیون 79.298 میلیون 204.2 میلیون 64.62 میلیون 17.82 6.89 2.68 322,586 1.251 میلیون 984,012 589,908
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 10,680 80.00 0.74 10,690 70.00 0.65 11:16 1,424 7.55 میلیون 80.4 میلیارد 5,542.83 10,760 10,550 10,550 11,000 0 0 0 97 857,329 10,740 871.235 هزار میلیارد 930.909 میلیون 178.192 میلیون 81.5 میلیون 53.969 میلیون 124.223 میلیون 65.209 میلیون 63.477 میلیون 24.69 7.06 13.45 2.044 میلیون 7.376 میلیون 4.32 میلیون 5.1 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 50,170 190.00 0.38 49,590 390.00 0.78 11:16 1,370 1.82 میلیون 90.4 میلیارد 1,332.31 49,980 49,400 49,120 50,200 1 12,546 49,720 1 95 49,730 446.31 هزار میلیارد 662.123 میلیون 289.678 میلیون 9 میلیون 212.303 میلیون 77.375 میلیون 326.264 میلیون 61.937 میلیون 15.18 5.81 1.38 1.125 میلیون 174,659 1.158 میلیون 142,085
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 760 10.00 1.30 770 0.00 0.00 11:00 1 6,700 5.1 میلیون 20,666.67 770 760 760 760 0 0 0 1491 136,194,171 760 121.829 هزار میلیارد 121.835 میلیون 218.781 میلیون 158.22 میلیون 5,370 218.776 میلیون 61.726 میلیون 61.707 میلیون 1.97 0.57 1.97 7,000 - 7,000 -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,690 210.00 1.76 11,680 220.00 1.85 11:15 1,195 13.54 میلیون 158.2 میلیارد 10,961.27 11,900 11,670 11,670 11,890 10 950,427 11,910 19 423,356 11,920 765.274 هزار میلیارد 39.687 میلیون 779.688 میلیون 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 13.05 5.24 3.05 1.212 میلیون 38.475 میلیون 9.007 میلیون 30.68 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 24,090 490.00 1.99 24,280 300.00 1.22 11:15 2,412 14.61 میلیون 354.6 میلیارد 6,084.88 24,580 24,200 24,090 24,980 4 45,150 23,270 893 8,952,432 24,420 696.545 هزار میلیارد 761.251 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 728.927 میلیون 57.285 میلیون 16.14 5.8 0.97 8.559 میلیون 5.465 میلیون 14.024 میلیون -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 17,420 340.00 1.91 17,590 170.00 0.96 11:14 435 3.36 میلیون 58.5 میلیارد 7,913.27 17,760 17,430 17,410 17,440 1 1,000 17,410 22 189,249 17,620 712.395 هزار میلیارد 733.482 میلیون 147.617 میلیون 40.5 میلیون 14.202 میلیون 133.415 میلیون 57.954 میلیون 57.155 میلیون 17.4 5.39 12.41 1.234 میلیون 3.035 میلیون 2.601 میلیون 1.667 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,260 40.00 1.74 2,260 40.00 1.74 11:16 1,698 46.26 میلیون 104.6 میلیارد 27,574.42 2,300 2,260 2,260 2,290 2 300,000 2,180 664 35,063,654 2,300 396.3 هزار میلیارد 4.517 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 8.19 1.79 0.95 30.619 میلیون 70.022 میلیون 81.012 میلیون 19.628 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 35,670 720.00 1.98 36,380 10.00 0.03 11:07 23 66,694 2.4 میلیارد 3,025.14 36,390 35,670 35,670 35,670 0 0 0 50 371,366 35,760 1091.4 هزار میلیارد 1.142 میلیارد 150.197 میلیون 30 میلیون 50.166 میلیون 100.031 میلیون 60.118 میلیون 46.237 میلیون 23.61 10.91 18.16 15,234 400,693 415,927 -
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,180 60.00 4.84 1,240 0.00 0.00 1399/10/21 2 11,718 13.8 میلیون 7,413 1,240 1,180 1,180 1,180 0 0 0 857 63,272,405 1,180 148.665 هزار میلیارد 149.009 میلیون 165.984 میلیون 119.891 میلیون 343,847 165.64 میلیون 46.054 میلیون 46.044 میلیون - 0.9 3.23 5,000 - 5,000 -
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 770 10.00 1.28 780 0.00 0.00 10:46 3 75,630 58.2 میلیون 20,000 780 770 770 770 0 0 0 567 45,714,744 770 116.62 هزار میلیارد 116.657 میلیون 179.316 میلیون 149.513 میلیون 36,865 179.28 میلیون 45.804 میلیون 45.794 میلیون 2.55 0.65 2.55 9,000 - 9,000 -
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,180 40.00 1.80 2,220 0.00 0.00 1399/12/13 - - - 4,600 2,220 2,180 - - 0 0 0 945 77,845,573 2,180 136.305 هزار میلیارد 136.307 میلیون 86.286 میلیون 61.399 میلیون 1,185 86.285 میلیون 43.508 میلیون 43.504 میلیون 3.13 1.58 3.13 4,600 - 4,600 -
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 10,700 210.00 1.92 10,720 190.00 1.74 11:16 1,270 20.7 میلیون 222 میلیارد 16,870.83 10,910 10,700 10,700 10,950 3 170,030 10,900 2 18,877 10,910 588.528 هزار میلیارد 638.575 میلیون 125.398 میلیون 40.3 میلیون 39.616 میلیون 85.782 میلیون 41.028 میلیون 43.282 میلیون 28.59 6.98 14.6 3.903 میلیون 7.061 میلیون 8.047 میلیون 2.917 میلیون
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,260 20.00 1.56 1,280 0.00 0.00 1399/12/13 - - - 5,000 1,280 1,260 - - 0 0 0 134 8,611,471 1,260 76.178 هزار میلیارد 76.178 میلیون 80.53 میلیون 59.514 میلیون 44 80.53 میلیون 41.258 میلیون 41.257 میلیون 1.85 0.95 1.85 4,000 - 4,000 -
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 25,050 510.00 2.00 25,460 100.00 0.39 11:16 416 801,212 20.1 میلیارد 1,812.09 25,560 25,050 25,050 25,340 0 0 0 10 12,551 25,350 488.832 هزار میلیارد 798.085 میلیون 365.555 میلیون 19.2 میلیون 307.333 میلیون 58.222 میلیون 218.196 میلیون 40.319 میلیون 13.72 8.43 2.25 1.372 میلیون 854,320 2.226 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,100 160.00 1.94 8,200 60.00 0.73 11:16 809 5.82 میلیون 47.2 میلیارد 7,428.48 8,260 8,100 8,100 8,100 0 0 0 1040 15,119,617 8,260 615 هزار میلیارد 715.565 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 13.36 4.87 1.08 16.591 میلیون 20.801 میلیون 35.704 میلیون 1.688 میلیون
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 890 10.00 1.11 900 0.00 0.00 11:07 1 10,000 8.9 میلیون 6,000 900 890 890 890 0 0 0 1247 105,924,107 890 83.628 هزار میلیارد 83.653 میلیون 131.675 میلیون 92.92 میلیون 25,221 131.65 میلیون 37.973 میلیون 37.964 میلیون - 0.64 2.21 11,310 - 11,310 -
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 1,010 20.00 1.94 1,030 0.00 0.00 09:10 1 19,841 20 میلیون 19,841 1,030 1,010 1,010 1,010 0 0 0 850 55,757,628 1,010 360.518 هزار میلیارد 360.52 میلیون 423.745 میلیون 350.018 میلیون 1,148 423.744 میلیون 37.707 میلیون 37.699 میلیون 9.56 0.85 9.56 21,900 - 21,900 -
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 850 40.00 4.49 890 0.00 0.00 1399/11/6 6 32,389 27.5 میلیون 13,203.5 890 850 850 850 0 0 0 263 20,263,774 850 101.921 هزار میلیارد 101.923 میلیون 116.46 میلیون 114.518 میلیون 3,816 161.622 میلیون 35.262 میلیون 35.296 میلیون - 0.63 2.17 25,517 - 25,517 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 14,710 80.00 0.54 14,790 0.00 0.00 11:15 235 971,333 14.4 میلیارد 4,231.12 14,790 14,960 14,510 14,960 2 68,265 14,900 1 840 14,940 299.318 هزار میلیارد 348.859 میلیون 95.89 میلیون 14.252 میلیون 49.541 میلیون 46.349 میلیون 88.154 میلیون 31.969 میلیون 11.11 6.46 3.4 1.98 میلیون 343,538 2.164 میلیون 159,500
وسبوشهر

سر. استان بوشهر

سهام بورس 1,240 20.00 1.59 1,260 0.00 0.00 1399/12/13 - - - 7,547 1,260 1,240 - - 0 0 0 158 8,337,835 1,240 60.764 هزار میلیارد 60.766 میلیون 65.358 میلیون 48.225 میلیون 2,518 65.355 میلیون 31.622 میلیون 31.616 میلیون 1.92 0.93 1.92 7,547 - 7,547 -