همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,580 80.00 0.75 10,490 170.00 1.59 1400/04/27 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 7,868.25 10,660 10,490 10,390 10,630 0 0 0 0 2862.61 هزار میلیارد 3.422 میلیارد 981.15 میلیون 293 میلیون 354.078 میلیون 692.396 میلیون 774.037 میلیون 382.775 میلیون 8.03 4.45 3.97 58.05 میلیون 38.21 میلیون 92.225 میلیون 4.035 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,630 120.00 0.94 12,659 91.00 0.71 1400/04/27 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 22.133 میلیون 12,750 12,600 12,530 12,880 0 0 0 0 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 121.743 میلیون 470.298 میلیون 422.22 میلیون 260.458 میلیون 9.72 5.38 5.99 66.884 میلیون 21.222 میلیون 74.278 میلیون 13.828 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,960 70.00 0.54 13,030 0.00 0.00 1400/04/29 28,786 135.07 میلیون 1.76 هزار میلیارد 6,013.3 13,030 13,270 12,860 13,340 2 2,500 12,960 1 6,455 12,960 1850.26 هزار میلیارد 1.892 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 7.66 6.89 7.67 131.001 میلیون 4.069 میلیون 115.03 میلیون 20.04 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,560 50.00 0.47 10,610 0.00 0.00 1400/04/29 3,197 45.65 میلیون 484.2 میلیارد 14,279.74 10,610 10,510 10,490 10,780 3 600,000 10,680 18 846,610 10,680 3045.07 هزار میلیارد 3.529 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 14.17 7.3 13.58 14.388 میلیون 31.264 میلیون 19.774 میلیون 25.878 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 25,540 120.00 0.47 25,420 0.00 0.00 1400/04/29 1,390 4.11 میلیون 104.6 میلیارد 2,953.47 25,420 25,130 25,000 25,600 3 100,891 25,530 3 109,619 25,540 1410.81 هزار میلیارد - - 55.5 میلیون 77.43 میلیون 305.807 میلیون 261.103 میلیون 170.933 میلیون 8.91 4.62 5.94 1.801 میلیون 2.305 میلیون 2.714 میلیون 1.392 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,740 11.00 0.40 2,730 1.00 0.04 1400/04/27 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 41,509.68 2,729 2,734 2,680 2,751 0 0 0 0 491.742 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 3.633 میلیارد 261.927 میلیون 515.543 میلیون 144.499 میلیون 4.24 2.33 1.19 139.445 میلیون 301.595 میلیون 322.551 میلیون 118.489 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 19,230 430.00 2.29 18,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,697 53.76 میلیون 1.011 هزار میلیارد 19,934.6 18,800 18,740 18,570 19,400 3 6,668 19,230 2 58,387 19,240 1880 هزار میلیارد - - 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.419 میلیون 322.454 میلیون 141.603 میلیون 9.18 5.81 4.45 2.926 میلیون 50.838 میلیون 4.834 میلیون 48.929 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,940 51.00 1.28 3,922 69.00 1.73 1400/04/27 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 30,938.02 3,991 4,005 3,880 4,005 0 0 0 0 800.221 هزار میلیارد 7.878 میلیارد 7.558 میلیارد 207.043 میلیون 7.059 میلیارد 501.839 میلیون 882.26 میلیون 136.61 میلیون 5.94 1.62 0.92 113.065 میلیون 131.531 میلیون 196.859 میلیون 47.737 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,270 0.00 0.00 15,290 20.00 0.13 1400/04/23 1,617 25.16 میلیون 399.8 میلیارد 22,960.26 15,270 15,260 15,250 15,290 0 0 0 0 1041.113 هزار میلیارد 3.282 میلیارد 2.515 میلیارد 65.52 میلیون 2.285 میلیارد 229.592 میلیون 331.466 میلیون 126.38 میلیون 7.93 4.37 3.02 15.57 میلیون 60.015 میلیون 16.977 میلیون 58.608 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 79,830 160.00 0.20 79,670 0.00 0.00 1400/04/29 6,883 7.55 میلیون 601.2 میلیارد 1,096.42 79,670 78,990 77,230 81,000 5 2,093 79,800 1 50,000 79,800 717.03 هزار میلیارد 964.719 میلیون 416.164 میلیون 9 میلیون 247.689 میلیون 168.475 میلیون 431.945 میلیون 124.112 میلیون 4.95 4.26 1.81 5.159 میلیون 2.388 میلیون 5.52 میلیون 2.027 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 182,000 970.00 0.53 188,730 5,760.00 3.15 1400/04/23 166 316,984 47.5 میلیارد 1,006.48 182,970 180,110 180,110 185,600 0 0 0 0 899.04 هزار میلیارد 1.208 میلیارد 213.29 میلیون 6 میلیون 75.837 میلیون 137.453 میلیون 263.691 میلیون 122.223 میلیون 9.26 8.24 4.29 3.87 میلیون 1.343 میلیون 1.803 میلیون 3.41 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 25,490 120.00 0.47 25,610 0.00 0.00 1400/04/29 1,236 13.2 میلیون 338.2 میلیارد 10,683.53 25,610 25,480 25,300 25,980 2 1,952 25,490 2 11,930 25,500 1037.205 هزار میلیارد 1.083 میلیارد 202.428 میلیون 40.5 میلیون 45.474 میلیون 156.954 میلیون 117.275 میلیون 115.615 میلیون 8.98 6.61 8.84 5.615 میلیون 7.59 میلیون 3.499 میلیون 9.706 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 132,480 2,030.00 1.56 130,450 0.00 0.00 1400/04/29 1,302 1.52 میلیون 198.4 میلیارد 1,168.18 130,450 132,000 125,000 132,960 1 200 132,450 1 798 132,480 782.7 هزار میلیارد 832.442 میلیون 172.618 میلیون 6 میلیون 49.742 میلیون 122.876 میلیون 164.926 میلیون 111.934 میلیون 6.99 6.37 4.75 825,030 695,940 608,478 912,492
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,310 50.00 0.33 15,260 0.00 0.00 1400/04/29 2,158 17.23 میلیون 262.8 میلیارد 7,983.42 15,260 15,100 15,000 15,350 5 18,300 15,290 7 700,000 15,300 763 هزار میلیارد 856.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 306.467 میلیون 111.658 میلیون 5.57 3.69 2.08 4.987 میلیون 12.242 میلیون 9.157 میلیون 8.071 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,310 10.00 0.11 9,300 0.00 0.00 1400/04/29 5,931 31.26 میلیون 290.6 میلیارد 5,270.4 9,300 9,290 9,180 9,490 1 546 9,320 4 6,199 9,320 232.5 هزار میلیارد 240.866 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 2.23 1.69 2.28 29.684 میلیون 1.575 میلیون 31.035 میلیون 224,000
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 40,000 400.00 1.01 39,600 0.00 0.00 1400/04/29 607 1.71 میلیون 68 میلیارد 2,818.3 39,600 38,720 38,720 40,000 2 108,074 40,000 1 795 40,200 712.8 هزار میلیارد 780.615 میلیون 223.504 میلیون 13.8 میلیون 67.815 میلیون 155.689 میلیون 274.318 میلیون 100.412 میلیون 6.29 4.58 2.15 413,897 1.297 میلیون 1.211 میلیون 500,000
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 13,620 450.00 3.42 13,760 590.00 4.48 1400/04/26 - - - 8,151.62 13,170 13,820 13,490 13,820 0 0 0 0 863.36 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.008 میلیارد 97.873 میلیون 7.04 4.66 0.94 308.084 میلیون 33.183 میلیون 254.579 میلیون 86.688 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,900 150.00 1.54 9,800 50.00 0.51 1400/04/23 825 6.76 میلیون 54 میلیارد 11,912.78 9,750 9,760 9,630 9,920 2 1,030 9,800 5 23,162 9,910 679.56 هزار میلیارد 856.977 میلیون 197.847 میلیون 54.9 میلیون 33.777 میلیون 164.07 میلیون 86.185 میلیون 94.579 میلیون 8.7 5.02 9.56 24.032 میلیون 22.059 میلیون 36.64 میلیون 9.45 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 12,900 30.00 0.23 12,930 0.00 0.00 1400/04/29 4,319 59.62 میلیون 770.7 میلیارد 13,804.57 12,930 12,780 12,620 13,050 1 20,000 12,900 1 35,592 12,900 930.96 هزار میلیارد 1.019 میلیارد 245.942 میلیون 72 میلیون 87.805 میلیون 158.137 میلیون 92.401 میلیون 89.313 میلیون 10.42 5.89 10.08 16.911 میلیون 42.71 میلیون 18.573 میلیون 41.049 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,090 360.00 3.44 10,120 330.00 3.16 1400/04/27 5,258 40.76 میلیون 328.3 میلیارد 7,639.1 10,450 10,300 10,010 10,300 0 0 0 0 603.75 هزار میلیارد 804.574 میلیون 234.739 میلیون 75 میلیون 45.574 میلیون 189.164 میلیون 645.795 میلیون 78.675 میلیون 6.85 4.01 1.05 98.625 میلیون 5.419 میلیون 101.043 میلیون 3.001 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 10,310 150.00 1.43 10,460 0.00 0.00 1400/04/29 475 3.24 میلیون 33.6 میلیارد 6,822.92 10,460 10,150 10,150 10,680 1 5,130 10,290 1 521 10,420 1014.408 هزار میلیارد 1.065 میلیارد 181.885 میلیون 30 میلیون 50.321 میلیون 131.564 میلیون 79.535 میلیون 78.211 میلیون 12.97 7.71 12.75 2.015 میلیون 1.226 میلیون 2.992 میلیون 248,977
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 305,600 4,330.00 1.44 301,270 0.00 0.00 1400/04/29 1,888 366,039 110.3 میلیارد 193.88 301,270 297,200 291,900 306,160 1 1,036 305,600 1 20 305,760 286.207 هزار میلیارد 310.511 میلیون 99.75 میلیون 950,000 24.305 میلیون 75.446 میلیون 67.145 میلیون 69.926 میلیون 4.09 3.79 4.26 349,877 16,162 218,837 147,202
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,390 50.00 0.35 14,340 0.00 0.00 1400/04/29 7,406 68.85 میلیون 987.4 میلیارد 9,296.41 14,340 14,260 14,060 14,630 2 2,036 14,390 1 6,529 14,390 1168.71 هزار میلیارد 1.18 میلیارد 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 17.2 9.1 16.59 51.091 میلیون 17.758 میلیون 47.943 میلیون 20.906 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 16,800 0.00 0.00 16,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,081 23.25 میلیون 390.6 میلیارد 11,170.84 16,800 16,260 16,260 16,990 0 0 0 0 453.6 هزار میلیارد 429.694 میلیون 141.147 میلیون 27 میلیون 30.121 میلیون 111.026 میلیون 61.928 میلیون 60.813 میلیون 6.57 3.6 6.45 17.41 میلیون 5.836 میلیون 4.507 میلیون 18.739 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,239 56.00 2.44 2,233 62.00 2.70 1400/04/27 4,424 136.54 میلیون 276 میلیارد 30,109.28 2,295 2,255 2,206 2,283 0 0 0 0 354.566 هزار میلیارد 5.375 میلیارد 5.26 میلیارد 175.354 میلیون 4.995 میلیارد 264.551 میلیون 466.27 میلیون 60.39 میلیون 6.48 1.48 0.84 126.629 میلیون 30.752 میلیون 155.133 میلیون 2.248 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 37,300 620.00 1.69 36,680 0.00 0.00 1400/04/29 4,940 12.57 میلیون 461.1 میلیارد 2,544.65 36,680 35,590 35,590 37,350 0 0 0 0 366.8 هزار میلیارد 346.198 میلیون 94.58 میلیون 10 میلیون 21.158 میلیون 73.422 میلیون 356.671 میلیون 50.553 میلیون 5.84 4.43 0.91 12.091 میلیون 480,000 9.145 میلیون 3.426 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,290 640.00 2.23 28,650 0.00 0.00 1400/04/29 1,136 4.45 میلیون 127.5 میلیارد 3,918.98 28,650 28,160 27,520 29,300 2 21,701 29,100 1 8,777 29,290 231.034 هزار میلیارد - - 8.064 میلیون - - 138.285 میلیون 47.473 میلیون 4.87 - 1.67 2.361 میلیون 2.091 میلیون 2.698 میلیون 1.754 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 20,690 40.00 0.19 20,690 40.00 0.19 1400/04/23 286 1.02 میلیون 19.2 میلیارد 2,657.75 20,650 20,370 20,370 20,900 0 0 0 0 366.912 هزار میلیارد 717.934 میلیون 391.361 میلیون 19.2 میلیون 320.686 میلیون 70.674 میلیون 234.333 میلیون 43.348 میلیون 9.16 5.62 1.7 3.545 میلیون 500,000 2.884 میلیون 1.161 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 7,710 30.00 0.39 7,680 0.00 0.00 1400/04/29 2,529 22.99 میلیون 176.6 میلیارد 9,090.06 7,680 7,600 7,510 7,860 1 13,023 7,650 2 21,063 7,650 209.28 هزار میلیارد 218.191 میلیون 92.478 میلیون 27.25 میلیون 8.911 میلیون 83.567 میلیون 44.429 میلیون 42.885 میلیون 4.88 2.5 4.71 12.581 میلیون 10.408 میلیون 22.279 میلیون 710,266
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,360 10.00 0.05 19,370 0.00 0.00 1400/04/29 1,416 8.78 میلیون 170 میلیارد 6,197.4 19,370 19,650 18,800 19,650 1 1,000 19,340 1 11 19,360 290.55 هزار میلیارد 371.24 میلیون 142.312 میلیون 15 میلیون 80.69 میلیون 61.621 میلیون 167.644 میلیون 39.064 میلیون 7.44 4.72 1.73 3.178 میلیون 5.597 میلیون 6.442 میلیون 2.333 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 10,470 40.00 0.38 10,510 0.00 0.00 1400/04/29 968 10.13 میلیون 106.6 میلیارد 10,468.48 10,510 10,500 10,340 10,640 3 41,000 10,460 1 2,236 10,470 325.81 هزار میلیارد 328.572 میلیون 78.073 میلیون 31 میلیون 2.762 میلیون 75.311 میلیون 35.552 میلیون 34.962 میلیون 9.32 4.33 9.16 7.737 میلیون 2.396 میلیون 6.571 میلیون 3.563 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 51,000 380.00 0.75 50,880 260.00 0.51 1400/04/26 182 177,584 7.4 میلیارد 1,872.09 50,620 50,650 50,020 51,790 0 0 0 0 250.92 هزار میلیارد 317.743 میلیون 60.401 میلیون 6 میلیون 12.463 میلیون 47.938 میلیون 51.706 میلیون 33.819 میلیون 9.03 6.37 5.9 3.412 میلیون 23,500 2.769 میلیون 666,677
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 60,000 180.00 0.30 60,180 0.00 0.00 1400/04/29 886 3.26 میلیون 196.2 میلیارد 3,679.53 60,180 59,050 59,000 60,690 1 818 59,990 4 60,000 60,000 306.918 هزار میلیارد 369.207 میلیون 111.114 میلیون 5.1 میلیون 62.289 میلیون 48.825 میلیون 76.808 میلیون 33.176 میلیون 9.25 6.29 4 1.737 میلیون 1.523 میلیون 347,249 2.913 میلیون
وسبوشهر

سر. استان بوشهر

سهام بورس 1,240 20.00 1.59 1,260 0.00 0.00 1399/12/19 - - - 7,547 1,260 1,240 - - 0 0 0 172 8,992,804 1,240 60.764 هزار میلیارد 60.766 میلیون 65.358 میلیون 48.225 میلیون 2,518 65.355 میلیون 31.622 میلیون 31.616 میلیون 1.92 0.93 1.92 10,000 - 10,000 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 17,500 180.00 1.04 17,320 0.00 0.00 1400/04/29 715 4.63 میلیون 80.9 میلیارد 6,477.66 17,320 16,810 16,810 17,690 1 1,000 17,350 1 279 17,610 350.519 هزار میلیارد 373.117 میلیون 92.064 میلیون 20.238 میلیون 22.597 میلیون 69.467 میلیون 135.552 میلیون 30.081 میلیون 11.65 5.05 2.59 1.418 میلیون 3.214 میلیون 1.701 میلیون 2.931 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 81,400 610.00 0.76 80,790 0.00 0.00 1400/04/29 293 253,743 20.5 میلیارد 866.02 80,790 80,100 79,510 81,790 1 250 81,300 1 100 81,590 161.58 هزار میلیارد 200.445 میلیون 51.988 میلیون 2 میلیون 38.865 میلیون 13.123 میلیون 78.097 میلیون 28.168 میلیون 5.74 12.31 2.07 165,194 88,549 253,743 -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 18,240 530.00 2.99 18,190 480.00 2.71 1400/04/26 401 982,966 13.4 میلیارد 4,732.43 17,710 17,700 17,600 18,420 0 0 0 0 167.16 هزار میلیارد 244.812 میلیون 65.28 میلیون 12 میلیون 26.532 میلیون 38.748 میلیون 64.207 میلیون 25.01 میلیون 8.73 5.63 3.4 6.238 میلیون 3.298 میلیون 7.207 میلیون 2.329 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 21,810 580.00 2.59 22,390 0.00 0.00 1400/04/29 527 648,718 14.2 میلیارد 1,230.96 22,390 21,370 21,370 22,300 3 11,517 21,800 1 2,065 21,980 266.441 هزار میلیارد 293.554 میلیون 81.166 میلیون 11.9 میلیون 27.113 میلیون 54.053 میلیون 93.936 میلیون 21.981 میلیون 12.12 4.93 2.84 618,718 30,000 539,783 108,935