همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,560 80.00 1.46 5,610 130.00 2.37 12:29 7,381 188.413 میلیون 1.057 هزار میلیارد 10 میلیون 5,480 5,560 5,540 5,700 1 12,745 5,560 8 64,565 5,570 4488 هزار میلیارد 5.61 میلیارد 2.841 میلیارد 800 میلیون 1.122 میلیارد 1.719 میلیارد 2.035 میلیارد 933.755 میلیون 4.82 2.62 2.21 96.035 میلیون 92.378 میلیون 72.458 میلیون 115.954 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,480 60.00 0.58 10,480 60.00 0.58 12:29 983 6.995 میلیون 73.57 میلیارد 7,116 10,420 10,590 10,460 10,590 3 54,996 10,470 1 45,910 10,490 5129.96 هزار میلیارد 5.267 میلیارد 1.676 میلیارد 489.5 میلیون 136.617 میلیون 1.539 میلیارد 552.699 میلیون 671.635 میلیون 7.59 3.31 9.23 4.447 میلیون 2.548 میلیون 3.155 میلیون 3.84 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,110 90.00 1.28 7,130 110.00 1.57 12:29 3,125 45.478 میلیون 324.07 میلیارد 14,552.99 7,020 7,080 7,080 7,200 4 38,135 7,110 14 1,356,909 7,120 4278 هزار میلیارد 4.929 میلیارد 1.834 میلیارد 600 میلیون 650.824 میلیون 1.183 میلیارد 1.058 میلیارد 601.77 میلیون 7 3.56 3.98 26.235 میلیون 19.243 میلیون 37.471 میلیون 8.007 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,622 85.00 1.87 4,657 120.00 2.64 12:30 4,518 126.511 میلیون 589.21 میلیارد 28,001.55 4,537 4,585 4,585 4,748 2 10,438 4,622 2 44,933 4,629 1643.921 هزار میلیارد 15.25 میلیارد 14.644 میلیارد 353 میلیون 13.605 میلیارد 1.039 میلیارد 1.507 میلیارد 515.674 میلیون 3.19 1.58 1.1 91.239 میلیون 35.272 میلیون 103.927 میلیون 22.584 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 8,440 100.00 1.20 8,500 160.00 1.92 12:29 4,275 61.902 میلیون 526.37 میلیارد 14,270.6 8,340 8,400 8,380 8,610 3 98,532 8,440 1 117,375 8,460 1929.5 هزار میلیارد 2.434 میلیارد 1.139 میلیارد 227 میلیون 504.262 میلیون 634.386 میلیون 3.408 میلیارد 380.189 میلیون 4.93 2.96 0.56 41.904 میلیون 19.998 میلیون 45.984 میلیون 15.918 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,219 19.00 1.58 1,226 26.00 2.17 12:30 7,373 463.543 میلیون 568.32 میلیارد 92.143 میلیون 1,200 1,198 1,198 1,238 9 1,636,206 1,218 1 7,959 1,219 2005.753 هزار میلیارد 2.124 میلیارد 2.223 میلیارد 1.636 میلیارد 118.695 میلیون 2.104 میلیارد 343.511 میلیون 324.377 میلیون 6.18 0.95 5.84 265.088 میلیون 198.454 میلیون 340.294 میلیون 123.249 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 10,050 210.00 2.13 10,120 280.00 2.85 12:29 3,033 30.06 میلیون 304.34 میلیارد 9,910.95 9,840 9,950 9,950 10,260 2 1,000 10,040 1 27,084 10,050 1359.54 هزار میلیارد 1.778 میلیارد 895.645 میلیون 134.342 میلیون 417.985 میلیون 477.661 میلیون 2.85 میلیارد 311.396 میلیون 4.37 2.85 0.48 18.669 میلیون 11.391 میلیون 20.831 میلیون 9.229 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 41,000 280.00 0.69 41,120 400.00 0.98 12:29 788 3.243 میلیون 133.35 میلیارد 4,115.31 40,720 41,300 40,910 41,500 1 2,000 40,990 2 100,000 41,000 1665.36 هزار میلیارد 1.802 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 136.745 میلیون 307.119 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 5.53 5.41 5.48 2.007 میلیون 1.236 میلیون 1.942 میلیون 1.301 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 17,440 420.00 2.47 17,200 180.00 1.06 12:29 531 2.726 میلیون 47.68 میلیارد 5,134.11 17,020 17,280 17,250 17,750 1 504 17,350 7 46,200 17,450 1745.8 هزار میلیارد 1.795 میلیارد 488.665 میلیون 101.5 میلیون 49.338 میلیون 439.326 میلیون 296.596 میلیون 285.197 میلیون 6.12 3.97 5.89 2.215 میلیون 511,605 1.326 میلیون 1.4 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,210 23.00 0.55 4,229 42.00 1.00 12:29 2,479 40.594 میلیون 171.68 میلیارد 16,375.12 4,187 4,295 4,202 4,295 4 77,602 4,209 4 841,457 4,210 1162.975 هزار میلیارد 1.388 میلیارد 760.096 میلیون 275 میلیون 224.941 میلیون 535.155 میلیون 1.946 میلیارد 249.789 میلیون 4.66 2.17 0.6 35.648 میلیون 4.946 میلیون 35.245 میلیون 5.349 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 5,820 0.00 0.00 5,850 30.00 0.52 15:11 1,214 16.34 میلیون 95.66 میلیارد 13,459.42 5,820 5,910 5,780 5,980 1 1,063 5,820 2 114,605 5,850 1588.275 هزار میلیارد 1.906 میلیارد 763.388 میلیون 192.5 میلیون 317.597 میلیون 445.791 میلیون 503.123 میلیون 238.34 میلیون 6.66 3.56 3.16 8.717 میلیون 7.623 میلیون 5.086 میلیون 11.253 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 168,750 2,100.00 1.26 169,170 2,520.00 1.51 12:29 898 651,430 110.2 میلیارد 725.42 166,650 169,770 167,200 171,170 1 4,189 168,670 5 8,216 168,750 1015.02 هزار میلیارد 1.243 میلیارد 584.745 میلیون 6 میلیون 228.387 میلیون 356.358 میلیون 392.776 میلیون 231.865 میلیون 4.38 2.85 2.58 566,950 84,480 482,929 168,501
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,930 136.00 4.87 2,848 54.00 1.93 12:50 1,002 49.865 میلیون 142.04 میلیارد 49,765.29 2,794 2,802 2,802 2,930 2 70,000 2,905 2 3,800 2,939 919.816 هزار میلیارد 6.683 میلیارد 6.397 میلیارد 272.969 میلیون 5.767 میلیارد 630.003 میلیون 925.142 میلیون 231.187 میلیون 3.98 1.46 0.99 23.2 میلیون 26.665 میلیون 32.755 میلیون 17.11 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 21,540 10.00 0.05 21,690 140.00 0.65 12:29 1,703 14.143 میلیون 306.81 میلیارد 8,304.71 21,550 21,800 21,510 21,980 1 5,000 21,540 4 45,760 21,550 1561.68 هزار میلیارد 1.661 میلیارد 324.588 میلیون 72 میلیون 99.229 میلیون 225.358 میلیون 240.425 میلیون 225.458 میلیون 6.88 6.89 6.45 6.952 میلیون 7.191 میلیون 5.078 میلیون 9.065 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,680 10.00 0.07 13,680 10.00 0.07 12:29 205 1.487 میلیون 20.42 میلیارد 7,374.48 13,670 13,970 13,660 13,970 1 7,085 13,680 1 2,100 13,710 1326.683 هزار میلیارد 1.481 میلیارد 497.954 میلیون 96.98 میلیون 154.086 میلیون 343.868 میلیون 210.011 میلیون 206.098 میلیون 6.44 3.86 6.32 969,498 517,802 380,863 1.106 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 5,790 10.00 0.17 5,810 30.00 0.52 12:29 528 11.751 میلیون 68.65 میلیارد 22,255.44 5,780 5,880 5,770 5,880 6 20,280 5,770 4 200,927 5,790 1917.3 هزار میلیارد 2.391 میلیارد 914.277 میلیون 281.5 میلیون 474.113 میلیون 440.164 میلیون 621.097 میلیون 170.581 میلیون 11.16 4.33 3.07 2.265 میلیون 9.486 میلیون 4.652 میلیون 7.099 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 11,570 550.00 4.99 11,560 540.00 4.90 12:29 1,591 43.042 میلیون 497.62 میلیارد 27,053.31 11,020 11,500 11,410 11,570 655 18,668,202 11,570 3 51,433 11,670 667.266 هزار میلیارد 1.121 میلیارد 685.768 میلیون 57.722 میلیون 453.742 میلیون 232.026 میلیون 217.607 میلیون 165.503 میلیون 4.03 2.88 3.07 42.042 میلیون 1,000,000 11.95 میلیون 31.092 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,363 71.00 3.10 2,389 97.00 4.23 12:30 3,756 157.942 میلیون 377.31 میلیارد 42,050.66 2,292 2,359 2,320 2,430 2 298,483 2,360 3 198,527 2,363 534.96 هزار میلیارد 7.984 میلیارد 7.838 میلیارد 223.926 میلیون 7.449 میلیارد 389.186 میلیون 945.6 میلیون 159.032 میلیون 3.36 1.37 0.57 120.112 میلیون 37.83 میلیون 115.861 میلیون 42.082 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,812 276.00 6.08 4,758 222.00 4.89 12:29 2,584 42.009 میلیون 199.87 میلیارد 16,257.52 4,536 4,616 4,616 4,816 1 4,669 4,812 1 4,139 4,815 915.572 هزار میلیارد 1.006 میلیارد 486.404 میلیون 192.428 میلیون 90.317 میلیون 396.087 میلیون 139.342 میلیون 139.072 میلیون 6.58 2.31 6.57 29.379 میلیون 12.631 میلیون 39.482 میلیون 2.527 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,377 24.00 1.02 2,368 15.00 0.64 12:29 800 15.93 میلیون 38.26 میلیارد 19,912.19 2,353 2,400 2,375 2,439 1 5,000 2,376 1 51,883 2,398 1127.284 هزار میلیارد 1.355 میلیارد 817.828 میلیون 476.049 میلیون 228.074 میلیون 589.754 میلیون 513.469 میلیون 133.874 میلیون 8.42 1.91 2.21 15.924 میلیون 5,900 8.239 میلیون 7.691 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 15,410 80.00 0.52 15,410 80.00 0.52 12:28 331 3.374 میلیون 52.35 میلیارد 10,191.97 15,330 15,660 15,400 15,700 3 27,492 15,400 3 171,642 15,410 628.266 هزار میلیارد 707.458 میلیون 203.141 میلیون 40.77 میلیون 79.193 میلیون 123.948 میلیون 118.258 میلیون 109.212 میلیون 5.74 5.06 5.3 1.191 میلیون 2.183 میلیون 812,705 2.561 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 59,990 2,000.00 3.45 59,950 1,960.00 3.38 12:29 2,186 2.572 میلیون 154.16 میلیارد 1,176.43 57,990 60,750 59,000 60,750 10 6,434 59,980 1 1,725 59,990 860.283 هزار میلیارد 1.07 میلیارد 287.448 میلیون 14.35 میلیون 209.98 میلیون 77.468 میلیون 469.77 میلیون 104.478 میلیون 8.23 11.11 1.83 1.921 میلیون 651,000 1.623 میلیون 948,451
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 40,350 40.00 0.10 40,400 10.00 0.02 12:29 353 539,261 21.81 میلیارد 1,527.65 40,390 40,300 40,300 40,950 3 18,586 40,340 2 20,000 40,350 727.2 هزار میلیارد 937.678 میلیون 287.482 میلیون 18 میلیون 210.478 میلیون 77.003 میلیون 426.721 میلیون 104.174 میلیون 6.98 9.44 1.7 249,607 289,654 395,857 143,404
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 12,340 180.00 1.44 12,560 40.00 0.32 12:29 1,743 14.596 میلیون 183.39 میلیارد 8,373.8 12,520 12,600 12,320 12,790 3 45,051 12,320 1 17,790 12,350 753.6 هزار میلیارد 2.184 میلیارد 1.644 میلیارد 60 میلیون 1.43 میلیارد 213.556 میلیون 292.798 میلیون 97.852 میلیون 7.7 3.53 2.57 6.535 میلیون 8.061 میلیون 12.157 میلیون 2.438 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 22,270 270.00 1.23 22,160 160.00 0.73 12:30 660 1.768 میلیون 39.62 میلیارد 2,678.67 22,000 22,060 22,060 22,580 2 729 22,250 2 37,508 22,270 339.048 هزار میلیارد 489.145 میلیون 310.173 میلیون 15.3 میلیون 150.097 میلیون 160.076 میلیون 203.461 میلیون 93.735 میلیون 3.62 2.12 1.67 1.622 میلیون 145,781 1.544 میلیون 224,350
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,274 42.00 1.30 3,295 63.00 1.95 12:29 1,630 25.305 میلیون 84.11 میلیارد 15,524.23 3,232 3,357 3,264 3,413 6 540,172 3,264 1 216,600 3,274 626.05 هزار میلیارد 1.026 میلیارد 681.599 میلیون 190 میلیون 399.574 میلیون 282.025 میلیون 630.344 میلیون 85.275 میلیون 7.34 2.23 0.99 16.338 میلیون 8.967 میلیون 17.653 میلیون 7.651 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 12,030 140.00 1.18 12,040 150.00 1.26 12:29 967 5.464 میلیون 66.47 میلیارد 5,650.38 11,890 12,100 12,000 12,340 3 135,498 12,010 3 54,133 12,110 361.2 هزار میلیارد 496.999 میلیون 241 میلیون 30 میلیون 135.799 میلیون 105.2 میلیون 841.787 میلیون 76.18 میلیون 4.74 3.43 0.43 4.291 میلیون 1.173 میلیون 4.434 میلیون 1.03 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,180 50.00 0.62 8,180 50.00 0.62 12:30 615 6.857 میلیون 56.52 میلیارد 11,149.93 8,130 8,190 8,170 8,400 4 23,430 8,170 1 4,817 8,180 552.15 هزار میلیارد 563.857 میلیون 162.013 میلیون 31 میلیون 11.707 میلیون 150.306 میلیون 72.364 میلیون 71.901 میلیون 7.68 3.67 7.63 3.501 میلیون 3.356 میلیون 4.376 میلیون 2.482 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 10,590 140.00 1.34 10,540 90.00 0.86 12:29 578 4.756 میلیون 50.67 میلیارد 8,228.84 10,450 10,590 10,500 10,750 4 73,057 10,590 1 2,669 10,600 287.215 هزار میلیارد 375.164 میلیون 171.347 میلیون 27.25 میلیون 87.949 میلیون 83.398 میلیون 70.187 میلیون 68.177 میلیون 4.21 3.44 4.09 3.691 میلیون 1.065 میلیون 4.102 میلیون 654,468
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,140 80.00 0.72 11,220 160.00 1.45 12:29 877 8.425 میلیون 94.97 میلیارد 9,606.86 11,060 11,240 11,130 11,490 1 1,001 11,130 3 233,024 11,140 359.04 هزار میلیارد 531.771 میلیون 274.046 میلیون 32 میلیون 172.731 میلیون 101.315 میلیون 294.031 میلیون 66.065 میلیون 5.43 3.54 1.22 6.413 میلیون 2.012 میلیون 4.461 میلیون 3.964 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 3,648 32.00 0.87 3,684 4.00 0.11 12:29 1,656 31.484 میلیون 115.97 میلیارد 19,012.23 3,680 3,700 3,636 3,745 1 5,000 3,644 1 388,500 3,650 71.68 هزار میلیارد 367.328 میلیون 355.363 میلیون 19.457 میلیون 295.648 میلیون 59.715 میلیون 211.997 میلیون 63.339 میلیون 1.13 1.2 0.34 28.753 میلیون 2.731 میلیون 31.434 میلیون 50,000
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 5,820 140.00 2.46 5,810 130.00 2.29 12:29 1,185 29.101 میلیون 169.2 میلیارد 22,594.02 5,680 5,800 5,730 5,900 2 12,000 5,790 2 30,054 5,830 176.774 هزار میلیارد 2.748 میلیارد 2.686 میلیارد 30.426 میلیون 2.571 میلیارد 115.155 میلیون 357.605 میلیون 59.25 میلیون 2.98 1.53 0.49 11.804 میلیون 17.297 میلیون 24.314 میلیون 4.787 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 8,590 230.00 2.75 8,440 80.00 0.96 14:02 484 7.995 میلیون 67.85 میلیارد 16,519.23 8,360 8,490 8,370 8,600 1 75,985 8,550 1 8,412 8,590 253.2 هزار میلیارد 314.797 میلیون 166.809 میلیون 30 میلیون 61.597 میلیون 105.212 میلیون 68.021 میلیون 58.192 میلیون 4.35 2.41 3.72 1.659 میلیون 6.337 میلیون 5.376 میلیون 2.619 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 186,020 3,030.00 1.66 183,080 90.00 0.05 12:16 100 14,572 2.72 میلیارد 156.73 182,990 186,000 186,000 188,000 2 138 186,020 1 100 186,800 366.16 هزار میلیارد 384.15 میلیون 52.884 میلیون 2 میلیون 17.99 میلیون 34.894 میلیون 102.286 میلیون 53.602 میلیون 6.83 10.49 3.58 14,572 - 14,572 -
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 5,095 121.00 2.43 5,051 77.00 1.55 12:30 1,166 12.345 میلیون 63.27 میلیارد 10,587.89 4,974 5,090 5,043 5,183 1 79,416 5,095 1 4,100 5,100 379.835 هزار میلیارد 1.089 میلیارد 832.118 میلیون 75.2 میلیون 709.136 میلیون 122.982 میلیون 434.588 میلیون 52.329 میلیون 7.26 3.09 0.87 11.269 میلیون 1.076 میلیون 8.972 میلیون 3.374 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 15,290 480.00 3.24 14,870 60.00 0.41 12:29 452 2.341 میلیون 35.16 میلیارد 5,180.24 14,810 14,760 14,650 15,400 7 43,408 15,020 1 20,226 15,290 356.88 هزار میلیارد 482.715 میلیون 181.982 میلیون 24 میلیون 125.835 میلیون 56.147 میلیون 154.967 میلیون 50.697 میلیون 7.04 6.36 2.3 616,201 1.725 میلیون 2.127 میلیون 214,222
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 14,200 230.00 1.65 14,230 260.00 1.86 12:29 1,331 8.561 میلیون 121.82 میلیارد 6,432.15 13,970 14,000 14,000 14,380 1 39,003 14,200 4 29,599 14,220 545.934 هزار میلیارد 605.544 میلیون 152.86 میلیون 38.365 میلیون 59.61 میلیون 93.25 میلیون 54.915 میلیون 50.377 میلیون 10.84 5.85 9.94 1.511 میلیون 7.05 میلیون 3.738 میلیون 4.823 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 29,190 30.00 0.10 29,220 60.00 0.21 12:29 383 1.179 میلیون 34.58 میلیارد 3,225.18 29,160 29,390 29,100 29,500 1 1,000 29,130 2 29,739 29,190 321.42 هزار میلیارد 349.162 میلیون 93.875 میلیون 11 میلیون 27.742 میلیون 66.134 میلیون 48.893 میلیون 47.521 میلیون 6.76 4.87 6.57 843,003 335,888 1.095 میلیون 84,216
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,788 74.00 1.57 4,732 18.00 0.38 12:29 570 6.667 میلیون 31.84 میلیارد 11,696.2 4,714 4,770 4,749 4,830 1 71,795 4,780 1 20,771 4,788 264.992 هزار میلیارد 370.243 میلیون 200.773 میلیون 56 میلیون 105.251 میلیون 95.522 میلیون 190.454 میلیون 47.418 میلیون 5.58 2.77 1.39 3.968 میلیون 2.699 میلیون 4.197 میلیون 2.47 میلیون
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 22,800 120.00 0.52 22,920 0.00 0.00 12:29 701 2.021 میلیون 46.3 میلیارد 2,883.09 22,920 23,000 22,680 23,250 1 220 22,760 1 1,304 22,840 273.894 هزار میلیارد 361.147 میلیون 130.829 میلیون 11.95 میلیون 87.253 میلیون 43.576 میلیون 199.163 میلیون 47.409 میلیون 5.78 6.29 1.38 1.737 میلیون 284,226 2.021 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,580 140.00 1.66 8,480 40.00 0.47 12:30 420 8.195 میلیون 69.77 میلیارد 19,512.02 8,440 8,530 8,400 8,580 2 1,355 8,460 3 181,754 8,580 1696 هزار میلیارد 1.718 میلیارد 215.314 میلیون 140 میلیون 21.635 میلیون 193.679 میلیون 48.487 میلیون 47.022 میلیون 35.98 8.74 34.9 632,934 7.562 میلیون 4.413 میلیون 3.782 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,808 86.00 4.99 1,808 86.00 4.99 12:29 813 74.731 میلیون 135.11 میلیارد 91,920.44 1,722 1,808 1,808 1,808 907 260,494,585 1,808 1 10,000 1,850 282.663 هزار میلیارد 4.174 میلیارد 3.96 میلیارد 156.34 میلیون 3.892 میلیارد 68.715 میلیون 353.904 میلیون 44.782 میلیون 6.31 4.12 0.8 67.731 میلیون 7 میلیون 18.082 میلیون 56.65 میلیون
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 17,890 240.00 1.32 18,080 50.00 0.28 12:29 304 1.189 میلیون 21.3 میلیارد 3,911.88 18,130 17,790 17,750 18,140 1 300 17,780 2 19,467 17,980 352.56 هزار میلیارد 488.594 میلیون 166.71 میلیون 19.5 میلیون 136.034 میلیون 30.676 میلیون 121.04 میلیون 42.963 میلیون 8.22 11.49 2.91 585,433 603,780 378,516 810,697
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 11,660 30.00 0.26 11,640 10.00 0.09 12:27 327 1.27 میلیون 14.84 میلیارد 3,883.02 11,630 11,900 11,630 11,900 1 450 11,650 3 17,495 11,700 267.72 هزار میلیارد 340.063 میلیون 172.818 میلیون 23 میلیون 72.343 میلیون 100.475 میلیون 151.613 میلیون 41.247 میلیون 6.49 2.66 1.77 1.177 میلیون 92,290 398,467 871,281
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,630 180.00 2.79 6,550 100.00 1.55 12:29 680 5.937 میلیون 39.76 میلیارد 8,730.18 6,450 6,650 6,600 6,830 2 131,295 6,630 1 591 6,640 229.25 هزار میلیارد 269.29 میلیون 140.766 میلیون 35 میلیون 40.04 میلیون 100.726 میلیون 44.66 میلیون 40.039 میلیون 5.73 2.28 5.13 5.104 میلیون 832,243 3.907 میلیون 2.029 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,920 33.00 1.75 1,942 55.00 2.91 12:29 2,882 97.749 میلیون 189.84 میلیارد 33,917.1 1,887 1,933 1,905 1,984 13 4,146,137 1,920 1 24,999 1,920 261.467 هزار میلیارد 305.258 میلیون 234.834 میلیون 134.638 میلیون 43.791 میلیون 191.042 میلیون 42.322 میلیون 39.87 میلیون 6.56 1.37 6.18 54.159 میلیون 43.59 میلیون 78.933 میلیون 18.816 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 4,870 5.00 0.10 4,906 41.00 0.84 12:29 1,269 26.783 میلیون 131.38 میلیارد 21,105.64 4,865 4,900 4,827 4,998 1 5,000 4,868 1 7,577 4,870 267.051 هزار میلیارد 306.195 میلیون 118.628 میلیون 54.434 میلیون 39.143 میلیون 79.484 میلیون 84.657 میلیون 38.443 میلیون 6.95 3.36 3.15 23.165 میلیون 3.618 میلیون 26.694 میلیون 88,950
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,760 48.00 1.02 4,789 77.00 1.63 12:29 827 11.395 میلیون 54.63 میلیارد 13,778.8 4,712 4,740 4,740 4,840 1 2,000 4,758 1 1,200 4,768 145.586 هزار میلیارد 149.656 میلیون 68.491 میلیون 23.4 میلیون 4.071 میلیون 64.42 میلیون 38.454 میلیون 38.25 میلیون 3.74 2.23 3.72 9.555 میلیون 1.84 میلیون 8.772 میلیون 2.623 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,795 23.00 0.61 3,797 25.00 0.66 12:29 913 27.974 میلیون 106.22 میلیارد 30,639.69 3,772 3,770 3,761 3,847 1 13,143 3,790 2 58,660 3,795 189.85 هزار میلیارد 839.848 میلیون 740.59 میلیون 35 میلیون 649.998 میلیون 90.592 میلیون 100.84 میلیون 37.315 میلیون 5.09 2.1 1.88 22.112 میلیون 5.862 میلیون 9.826 میلیون 18.148 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 9,470 20.00 0.21 9,490 40.00 0.42 12:27 395 3.461 میلیون 32.99 میلیارد 8,761.75 9,450 9,610 9,340 9,750 1 879 9,380 2 52,152 9,500 155.549 هزار میلیارد 956.359 میلیون 870.307 میلیون 16.391 میلیون 800.81 میلیون 69.498 میلیون 109.651 میلیون 36 میلیون 4.32 2.25 1.42 2.821 میلیون 640,132 2.628 میلیون 833,292
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 45,140 850.00 1.92 44,780 490.00 1.11 12:29 1,000 1.024 میلیون 46.15 میلیارد 1,024.44 44,290 44,200 44,200 45,340 2 333 45,060 1 6,727 45,140 179.12 هزار میلیارد 186.418 میلیون 47.673 میلیون 4 میلیون 7.298 میلیون 40.375 میلیون 81.68 میلیون 35.799 میلیون 5 4.45 2.19 1.001 میلیون 23,763 548,400 476,038
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 17,550 20.00 0.11 17,650 80.00 0.46 12:29 999 2.374 میلیون 42.08 میلیارد 2,376.73 17,570 17,840 17,500 17,980 2 1,704 17,550 1 30,000 17,610 186.871 هزار میلیارد 248.464 میلیون 132.392 میلیون 10.588 میلیون 61.593 میلیون 70.799 میلیون 75.027 میلیون 35.664 میلیون 5.24 2.64 2.5 2.195 میلیون 179,197 1.34 میلیون 1.034 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 45,700 130.00 0.29 45,590 20.00 0.04 12:28 196 225,122 10.3 میلیارد 1,020.54 45,570 46,450 45,410 46,450 1 26 45,700 1 2,700 45,800 273.54 هزار میلیارد 325.28 میلیون 79.374 میلیون 6 میلیون 51.74 میلیون 27.634 میلیون 116.431 میلیون 35.564 میلیون 7.69 9.9 2.35 89,823 135,299 205,122 20,000
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 143,400 2,250.00 1.54 144,950 700.00 0.48 12:28 340 245,329 35.25 میلیارد 721.56 145,650 143,100 143,100 145,980 1 38 143,400 2 3,021 143,400 259.448 هزار میلیارد 310.513 میلیون 82.15 میلیون 1.79 میلیون 51.066 میلیون 31.084 میلیون 68.082 میلیون 35.433 میلیون 7.35 8.39 3.82 61,684 183,645 67,620 177,709
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 7,570 80.00 1.05 7,650 0.00 0.00 12:29 217 1.469 میلیون 11.25 میلیارد 6,700.93 7,650 7,520 7,520 7,750 2 5,819 7,570 1 461 7,630 290.433 هزار میلیارد 363.416 میلیون 153.32 میلیون 37.965 میلیون 72.983 میلیون 80.336 میلیون 157.694 میلیون 35.07 میلیون 8.28 3.62 1.84 561,945 907,244 1.118 میلیون 351,275
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,740 430.00 1.42 30,580 270.00 0.89 12:30 627 1.457 میلیون 45.03 میلیارد 2,324.05 30,310 30,840 30,150 31,310 2 633 30,640 1 350 30,740 246.597 هزار میلیارد 330.739 میلیون 109.161 میلیون 8.064 میلیون 84.142 میلیون 25.019 میلیون 235.547 میلیون 33.898 میلیون 7.27 9.86 1.05 1.199 میلیون 258,177 1.389 میلیون 68,590
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 18,310 320.00 1.72 18,430 200.00 1.07 12:29 959 5.644 میلیون 104.01 میلیارد 5,885.81 18,630 18,980 18,260 18,980 1 279 18,320 1 5,652 18,580 235.37 هزار میلیارد 279.087 میلیون 82.303 میلیون 12.771 میلیون 43.717 میلیون 38.586 میلیون 44.711 میلیون 30.79 میلیون 7.64 6.1 5.26 3.503 میلیون 2.141 میلیون 424,228 5.22 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,570 150.00 2.77 5,550 130.00 2.40 12:29 1,663 27.799 میلیون 154.17 میلیارد 16,716.36 5,420 5,470 5,430 5,650 1 1,000 5,560 1 20,145 5,580 171.773 هزار میلیارد 294.727 میلیون 167.744 میلیون 30.95 میلیون 122.955 میلیون 44.789 میلیون 84.802 میلیون 30.412 میلیون 5.65 3.84 2.03 24.516 میلیون 3.283 میلیون 8.384 میلیون 19.415 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام بورس 13,770 80.00 0.58 13,720 30.00 0.22 12:29 157 449,583 6.27 میلیارد 2,063.3 13,690 14,240 13,760 14,240 1 5,043 13,760 4 26,788 13,930 150.92 هزار میلیارد 269.406 میلیون 161.253 میلیون 11 میلیون 118.486 میلیون 42.767 میلیون 493.53 میلیون 28.906 میلیون 5.22 3.53 0.31 412,531 37,052 399,583 50,000
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,136 8.00 0.37 2,157 13.00 0.61 12:29 3,214 93.81 میلیون 202.33 میلیارد 29,188.04 2,144 2,169 2,127 2,188 1 4,000 2,136 1 38,059 2,140 64.71 هزار میلیارد 105.784 میلیون 109.314 میلیون 30 میلیون 41.074 میلیون 68.24 میلیون 44.437 میلیون 27.859 میلیون 2.32 0.95 1.46 88.667 میلیون 5.144 میلیون 90.829 میلیون 2.982 میلیون
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 17,630 360.00 2.08 17,280 10.00 0.06 12:29 144 538,048 9.38 میلیارد 3,210.18 17,270 17,240 17,240 17,630 2 42,000 17,580 2 11,000 17,640 345.6 هزار میلیارد 462.49 میلیون 152.254 میلیون 12.5 میلیون 116.89 میلیون 35.363 میلیون 469.342 میلیون 27.191 میلیون 12.71 9.77 0.74 107,954 430,094 538,048 -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 17,690 840.00 4.99 17,610 760.00 4.51 12:29 883 3.969 میلیون 70.22 میلیارد 4,495.21 16,850 17,690 17,690 17,690 232 14,089,055 17,690 1 50,000 28,000 193.71 هزار میلیارد 226.219 میلیون 52.382 میلیون 11 میلیون 32.509 میلیون 19.874 میلیون 26.396 میلیون 27.048 میلیون 7.13 9.72 7.31 3.969 میلیون - 1.444 میلیون 2.526 میلیون
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 8,500 340.00 4.17 8,250 90.00 1.10 15:11 453 3.65 میلیون 30.47 میلیارد 8,058.47 8,160 8,430 8,210 8,530 1 4,407 8,420 4 80,536 8,500 165 هزار میلیارد 206.975 میلیون 80.872 میلیون 20 میلیون 41.975 میلیون 38.897 میلیون 104.989 میلیون 26.932 میلیون 6.13 4.24 1.57 1.927 میلیون 1.723 میلیون 1.721 میلیون 1.93 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 7,360 80.00 1.10 7,330 50.00 0.69 12:29 832 5.052 میلیون 37.21 میلیارد 6,072.68 7,280 7,310 7,280 7,480 2 1,206 7,360 1 493 7,370 146.6 هزار میلیارد 229.371 میلیون 113.312 میلیون 20 میلیون 82.771 میلیون 30.541 میلیون 199.793 میلیون 26.571 میلیون 5.52 4.8 0.73 4.717 میلیون 335,639 3.756 میلیون 1.297 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 39,530 2,580.00 6.98 39,480 2,530.00 6.85 12:28 1,723 17.117 میلیون 675.83 میلیارد 9,934.47 36,950 37,020 37,020 39,530 26 630,572 39,530 0 0 0 222.075 هزار میلیارد 251.903 میلیون 51.087 میلیون 5.625 میلیون 29.828 میلیون 21.259 میلیون 27.136 میلیون 26.187 میلیون 8.48 10.45 8.18 12.951 میلیون 4.166 میلیون 4.888 میلیون 12.229 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 19,480 190.00 0.98 19,320 30.00 0.16 12:29 126 561,674 10.95 میلیارد 2,853.24 19,290 19,260 19,260 19,660 1 20,000 19,390 1 10,000 19,490 162.288 هزار میلیارد 196.514 میلیون 48.285 میلیون 3.55 میلیون 34.226 میلیون 14.06 میلیون 25.225 میلیون 25.125 میلیون 6.45 11.53 6.43 499,477 62,197 278,207 283,467
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 5,190 40.00 0.78 5,200 50.00 0.97 12:29 1,274 18.47 میلیون 96.06 میلیارد 14,497.42 5,150 5,170 5,150 5,270 2 11,000 5,170 3 182,681 5,200 124.8 هزار میلیارد 179.51 میلیون 92.744 میلیون 24 میلیون 54.71 میلیون 38.034 میلیون 66.729 میلیون 24.977 میلیون 5 3.28 1.87 15.763 میلیون 2.707 میلیون 13.277 میلیون 5.193 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,900 24.00 1.28 1,920 44.00 2.35 12:29 2,836 98.754 میلیون 189.64 میلیارد 34,821.76 1,876 1,905 1,888 1,948 4 229,757 1,895 4 118,947 1,900 192 هزار میلیارد 226.438 میلیون 191.742 میلیون 100 میلیون 34.438 میلیون 157.304 میلیون 18.654 میلیون 23.979 میلیون 8.01 1.22 10.29 85.289 میلیون 13.465 میلیون 94.098 میلیون 4.656 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,880 120.00 2.08 5,980 220.00 3.82 12:29 4,537 92.495 میلیون 552.96 میلیارد 20,386.74 5,760 5,920 5,830 6,100 2 50,971 5,880 3 60,538 5,890 153.525 هزار میلیارد 287.07 میلیون 184.293 میلیون 25.673 میلیون 133.545 میلیون 50.747 میلیون 215.168 میلیون 22.574 میلیون 6.8 3.03 0.71 82.724 میلیون 9.771 میلیون 87.253 میلیون 5.242 میلیون
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 15,030 710.00 4.96 14,930 610.00 4.26 12:29 682 7.727 میلیون 115.79 میلیارد 11,329.91 14,320 14,700 14,340 15,030 10 843,206 15,030 4 2,519 15,050 373.25 هزار میلیارد 427.899 میلیون 96.399 میلیون 25 میلیون 54.649 میلیون 41.75 میلیون 62.667 میلیون 22.258 میلیون 16.77 8.94 5.96 3.41 میلیون 4.317 میلیون 5.506 میلیون 2.221 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,327 62.00 1.83 3,368 21.00 0.62 12:29 952 15.471 میلیون 52.11 میلیارد 16,251.43 3,389 3,417 3,323 3,430 2 8,517 3,327 1 38,600 3,338 125.492 هزار میلیارد 191.866 میلیون 128.769 میلیون 37.26 میلیون 66.374 میلیون 62.395 میلیون 134.666 میلیون 19.694 میلیون 6.37 2.01 0.93 14.338 میلیون 1.133 میلیون 13.572 میلیون 1.9 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,960 2.00 0.07 3,000 42.00 1.42 12:29 2,680 50.049 میلیون 150.15 میلیارد 18,675.14 2,958 2,960 2,943 3,046 1 100,000 2,970 1 670 2,970 60.392 هزار میلیارد 92.118 میلیون 69.774 میلیون 20.131 میلیون 31.726 میلیون 38.048 میلیون 36.096 میلیون 19.55 میلیون 3.09 1.59 1.67 47.513 میلیون 2.537 میلیون 49.647 میلیون 402,308
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 3,630 56.00 1.57 3,585 11.00 0.31 12:29 270 1.988 میلیون 7.26 میلیارد 7,363.11 3,574 3,550 3,550 3,690 1 4,307 3,620 2 92,496 3,650 125.475 هزار میلیارد 152.367 میلیون 77.078 میلیون 24 میلیون 26.892 میلیون 50.186 میلیون 26.329 میلیون 19.293 میلیون 6.5 2.5 4.77 1.271 میلیون 716,984 1.246 میلیون 742,077
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 8,360 200.00 2.45 8,390 230.00 2.82 12:29 899 7.212 میلیون 60.52 میلیارد 8,022.6 8,160 8,250 8,230 8,470 2 5,000 8,360 4 120,237 8,380 70.963 هزار میلیارد 87.299 میلیون 46.148 میلیون 8.458 میلیون 16.336 میلیون 29.812 میلیون 63.206 میلیون 18.077 میلیون 3.93 2.38 1.13 6.462 میلیون 750,177 5.879 میلیون 1.333 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,580 140.00 2.08 6,710 10.00 0.15 12:29 367 1.9 میلیون 12.51 میلیارد 5,178.08 6,720 6,560 6,510 6,650 2 2,278 6,550 2 19,234 6,580 322.08 هزار میلیارد 377.715 میلیون 125.958 میلیون 48 میلیون 55.635 میلیون 70.324 میلیون 80.412 میلیون 17.824 میلیون 18.07 4.58 4.01 1.9 میلیون - 1.9 میلیون -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,029 17.00 0.56 3,047 35.00 1.16 12:29 563 15.639 میلیون 47.66 میلیارد 27,777.84 3,012 3,069 2,999 3,100 1 167,466 3,000 1 6,929 3,030 106.645 هزار میلیارد 254.853 میلیون 206.119 میلیون 35 میلیون 148.208 میلیون 57.911 میلیون 102.395 میلیون 17.806 میلیون 5.99 1.84 1.04 4.637 میلیون 11.002 میلیون 15.532 میلیون 106,800
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,097 7.00 0.33 2,108 18.00 0.86 12:29 734 24.334 میلیون 51.29 میلیارد 33,152.84 2,090 2,120 2,092 2,141 1 20,409 2,096 1 5,000 2,098 96.968 هزار میلیارد 934.122 میلیون 908.877 میلیون 46 میلیون 837.154 میلیون 71.723 میلیون 103.508 میلیون 17.091 میلیون 5.67 1.35 0.94 24.254 میلیون 80,500 10.531 میلیون 13.803 میلیون
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 8,100 130.00 1.63 8,140 170.00 2.13 12:29 671 7.639 میلیون 62.16 میلیارد 11,384.27 7,970 8,050 8,040 8,290 1 1,000 8,050 1 50,000 8,080 104.192 هزار میلیارد 152.854 میلیون 78.836 میلیون 12.8 میلیون 48.662 میلیون 30.174 میلیون 173.507 میلیون 16.931 میلیون 6.15 3.45 0.6 6.583 میلیون 1.056 میلیون 6.877 میلیون 762,121
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,810 35.00 0.93 3,815 40.00 1.06 12:29 356 6.908 میلیون 26.48 میلیارد 19,405.03 3,775 3,844 3,775 3,931 2 2,104 3,807 1 1,447 3,810 96.839 هزار میلیارد 878.738 میلیون 837.441 میلیون 25.384 میلیون 781.898 میلیون 55.543 میلیون 101.888 میلیون 16.425 میلیون 5.9 1.74 0.95 3.667 میلیون 3.242 میلیون 3.183 میلیون 3.725 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 64,600 30.00 0.05 64,870 240.00 0.37 12:29 391 353,394 22.97 میلیارد 903.82 64,630 65,800 64,400 66,000 1 120 64,460 1 6,000 64,850 84.331 هزار میلیارد 111.458 میلیون 37.582 میلیون 1.3 میلیون 27.127 میلیون 10.454 میلیون 45.336 میلیون 16.241 میلیون 5.19 8.07 1.86 294,078 59,316 170,543 182,851
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 6,680 110.00 1.67 6,660 90.00 1.37 12:29 451 3.138 میلیون 20.98 میلیارد 6,958.35 6,570 6,670 6,610 6,760 2 17,107 6,680 1 524 6,690 66.6 هزار میلیارد 82.575 میلیون 27.375 میلیون 10 میلیون 15.975 میلیون 11.399 میلیون 15.813 میلیون 15.582 میلیون 4.27 5.84 4.21 2.883 میلیون 255,253 3.13 میلیون 7,875
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 4,200 61.00 1.47 4,206 67.00 1.62 12:29 1,647 19.591 میلیون 82.4 میلیارد 11,895.14 4,139 4,190 4,174 4,239 6 736,398 4,199 2 16,664 4,200 103.397 هزار میلیارد 156.601 میلیون 86.983 میلیون 24.583 میلیون 53.203 میلیون 33.78 میلیون 94.479 میلیون 15.406 میلیون 6.6 3.01 1.08 18.09 میلیون 1.501 میلیون 13.591 میلیون 6 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 2,254 26.00 1.14 2,280 0.00 0.00 12:29 300 3.124 میلیون 7.12 میلیارد 10,413.49 2,280 2,296 2,250 2,321 1 536 2,254 1 150,000 2,266 87.78 هزار میلیارد 108.827 میلیون 52.769 میلیون 24.5 میلیون 21.047 میلیون 31.722 میلیون 18.575 میلیون 13.635 میلیون 6.44 2.77 4.74 2.552 میلیون 572,156 3.124 میلیون -
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 5,320 90.00 1.72 5,260 30.00 0.57 12:29 353 2.238 میلیون 12.13 میلیارد 6,340.79 5,230 5,360 5,300 5,550 2 4,008 5,320 1 8,438 5,400 189.36 هزار میلیارد 205.146 میلیون 67.409 میلیون 36 میلیون 15.786 میلیون 51.624 میلیون 44.833 میلیون 13.587 میلیون 13.94 3.67 4.22 1.559 میلیون 679,130 2.238 میلیون -
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,600 360.00 6.87 5,560 320.00 6.11 12:29 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 26,588.18 5,240 5,290 5,280 5,600 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 114.647 میلیون 47.736 میلیون 17 میلیون 20.127 میلیون 27.609 میلیون 27.595 میلیون 13.504 میلیون 7 3.42 3.43 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 15,800 700.00 4.64 15,400 300.00 1.99 12:29 172 1.115 میلیون 17.55 میلیارد 9,483.26 15,100 15,850 15,360 15,850 1 1,000 15,470 1 4,146 15,800 92.4 هزار میلیارد 103.655 میلیون 25.754 میلیون 6 میلیون 11.255 میلیون 14.498 میلیون 13.463 میلیون 13.227 میلیون 6.99 6.37 6.86 742,651 372,347 614,198 500,800
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,190 130.00 1.00 13,100 40.00 0.31 12:28 622 1.824 میلیون 24.14 میلیارد 2,931.82 13,060 13,050 12,970 13,460 1 13,072 13,160 2 17,780 13,190 262 هزار میلیارد 292.783 میلیون 75.112 میلیون 20 میلیون 30.783 میلیون 44.329 میلیون 19.269 میلیون 12.855 میلیون 20.38 5.91 13.6 1.824 میلیون - 1.823 میلیون 400
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 9,950 650.00 6.99 9,910 610.00 6.56 12:29 1,716 26.993 میلیون 267.37 میلیارد 15,730.1 9,300 9,520 9,320 9,950 26 1,920,202 9,950 0 0 0 84.235 هزار میلیارد 94.188 میلیون 26.17 میلیون 4.5 میلیون 9.953 میلیون 16.217 میلیون 13.361 میلیون 12.769 میلیون 6.6 5.19 6.3 25.441 میلیون 1.552 میلیون 19.619 میلیون 7.374 میلیون
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,892 7.00 0.37 1,905 6.00 0.32 12:29 3,236 47.148 میلیون 89.83 میلیارد 14,569.99 1,899 1,891 1,889 1,934 3 482,543 1,891 1 158,980 1,892 62.865 هزار میلیارد 86.427 میلیون 75.75 میلیون 33 میلیون 23.562 میلیون 52.188 میلیون 13.716 میلیون 12.739 میلیون 4.93 1.2 4.58 31.63 میلیون 15.518 میلیون 42.815 میلیون 4.334 میلیون
والبر

سر. البرز

سهام بورس 6,000 70.00 1.15 6,070 0.00 0.00 12:29 439 3.13 میلیون 18.98 میلیارد 7,129.33 6,070 6,110 5,990 6,240 2 5,086 5,990 3 405,000 6,050 81.946 هزار میلیارد 91.272 میلیون 36.571 میلیون 13.5 میلیون 9.326 میلیون 27.245 میلیون 7.227 میلیون 12.628 میلیون 6.49 3.01 11.34 2.021 میلیون 1.109 میلیون 3.097 میلیون 32,450
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 3,660 29.00 0.80 3,652 21.00 0.58 12:29 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 12,232.73 3,631 3,606 3,606 3,697 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 54.833 میلیون 31.008 میلیون 8 میلیون 7.357 میلیون 23.651 میلیون 12.43 میلیون 12.227 میلیون 3.88 2.01 3.82 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
تکاردان

تامین سرمایه کاردان

سهام بورس 7,240 60.00 0.82 7,270 30.00 0.41 12:29 4,303 6.24 میلیون 45.36 میلیارد 1,450.26 7,300 7,240 7,220 7,340 1 1,466 7,240 22 29,113 7,250 65.43 هزار میلیارد 83.164 میلیون 49.074 میلیون 9 میلیون 17.734 میلیون 31.34 میلیون 21.2 میلیون 11.86 میلیون 5.54 2.1 3.1 5.049 میلیون 1.191 میلیون 6.077 میلیون 163,150
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,646 22.00 0.84 2,680 56.00 2.13 12:29 1,037 21.272 میلیون 57.01 میلیارد 20,512.86 2,624 2,669 2,635 2,730 1 69,756 2,646 3 332,370 2,648 97.559 هزار میلیارد 185.87 میلیون 148.797 میلیون 36.403 میلیون 88.31 میلیون 60.486 میلیون 41.148 میلیون 11.847 میلیون 8.24 1.61 2.37 20.458 میلیون 813,607 21.262 میلیون 9,746
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 18,290 10.00 0.05 18,310 30.00 0.16 12:26 134 1.078 میلیون 19.8 میلیارد 8,693.94 18,280 18,290 18,280 18,510 1 609 18,300 2 43,770 18,460 183.1 هزار میلیارد 189.422 میلیون 21.516 میلیون 10 میلیون 6.322 میلیون 15.195 میلیون 13.854 میلیون 11.722 میلیون 15.61 12.04 13.21 290,942 786,689 873,122 204,509
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,620 40.00 0.60 6,690 30.00 0.45 12:29 1,131 17.208 میلیون 115.14 میلیارد 15,215.2 6,660 6,700 6,620 6,830 5 224,673 6,620 1 3,043 6,630 60.21 هزار میلیارد 107.917 میلیون 84.71 میلیون 9 میلیون 47.707 میلیون 37.003 میلیون 31.677 میلیون 11.206 میلیون 5.37 1.63 1.9 10.058 میلیون 7.15 میلیون 16.414 میلیون 794,076
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,240 16.00 0.71 2,269 13.00 0.58 12:29 1,068 16.266 میلیون 36.9 میلیارد 15,230.34 2,256 2,217 2,217 2,310 1 50,000 2,235 1 40,000 2,240 80.134 هزار میلیارد 101.327 میلیون 76.776 میلیون 35.317 میلیون 21.192 میلیون 55.584 میلیون 17.831 میلیون 11.2 میلیون 7.16 1.44 4.49 10.84 میلیون 5.426 میلیون 16.263 میلیون 3,454
سآبیک

سیمان آبیک

سهام بورس 27,590 1,310.00 4.98 27,390 1,110.00 4.22 12:29 962 3.249 میلیون 89 میلیارد 3,377.53 26,280 26,270 26,270 27,590 1 8,570 27,440 1 195 27,590 81.055 هزار میلیارد 89.888 میلیون 20.089 میلیون 2.959 میلیون 8.833 میلیون 11.257 میلیون 23.91 میلیون 10.966 میلیون 7.39 7.2 3.39 1.143 میلیون 2.106 میلیون 1.333 میلیون 1.916 میلیون
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 43,150 550.00 1.29 42,920 320.00 0.75 12:29 533 837,895 35.96 میلیارد 1,572.04 42,600 43,000 42,520 43,400 1 2,000 42,810 1 2,500 43,150 60.088 هزار میلیارد 67.686 میلیون 14.219 میلیون 1.4 میلیون 7.598 میلیون 6.622 میلیون 22.446 میلیون 10.826 میلیون 5.54 9.06 2.67 305,929 531,966 290,347 547,548
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 32,100 430.00 1.36 31,850 180.00 0.57 12:27 233 648,052 20.71 میلیارد 1.422 میلیون 31,670 32,000 31,620 32,420 1 250 32,010 2 5,735 32,100 80.469 هزار میلیارد 114.614 میلیون 46.373 میلیون 2.527 میلیون 34.145 میلیون 12.228 میلیون 81.372 میلیون 10.553 میلیون 7.63 6.58 0.99 586,093 61,959 648,052 -
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 31,810 10.00 0.03 31,970 150.00 0.47 12:22 245 682,641 21.85 میلیارد 2,786.29 31,820 31,990 31,790 32,490 1 500 31,800 1 10,049 31,810 71.933 هزار میلیارد 107.98 میلیون 45.294 میلیون 2.25 میلیون 36.047 میلیون 9.246 میلیون 33.372 میلیون 10.34 میلیون 6.96 7.78 2.16 211,778 470,863 310,037 372,604