همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 27,800 1,460.00 4.99 27,980 1,280.00 4.37 1399/09/5 198,763 580.48 میلیون 16.242 هزار میلیارد 2.238 میلیارد 29,260 27,800 27,800 28,990 140 834,603 27,800 268 624,405 27,800 2238.4 هزار میلیارد 266.631 میلیون 2.341 میلیارد 80 میلیون 61.449 میلیون 324.207 میلیون 233.364 میلیون 231.821 میلیون 9.66 6.9 9.59 502.484 میلیون 77.995 میلیون 549.175 میلیون 31.305 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,270 260.00 2.16 11,960 50.00 0.42 1399/09/5 11,013 46.08 میلیون 551.3 میلیارد 4,172.01 12,010 11,600 11,410 12,300 11 39,062 12,260 7 26,400 12,260 3432.52 هزار میلیارد 111.254 میلیون 3.651 میلیارد 143.5 میلیون 349.328 میلیون 436.114 میلیون 211.602 میلیون 208.653 میلیون 16.45 7.87 16.22 31.572 میلیون 14.362 میلیون 40.344 میلیون 5.59 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 13,270 630.00 4.98 13,120 480.00 3.80 1399/09/5 33,058 280.1 میلیون 3.674 هزار میلیارد 8,473.14 12,640 12,350 12,350 13,270 3369 52,518,094 13,270 18 84,066 13,270 2742.08 هزار میلیارد 327.024 میلیون 2.642 میلیارد 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 16.3 6.44 5.9 266.51 میلیون 13.612 میلیون 187.506 میلیون 92.616 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 27,380 1,300.00 4.98 27,080 1,000.00 3.83 1399/09/5 57,161 208.1 میلیون 5.635 هزار میلیارد 2.746 میلیارد 26,080 25,450 25,260 27,380 563 4,240,202 27,380 16 8,054 27,380 2745.912 هزار میلیارد 226.37 میلیون 2.645 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 285.693 میلیون 166.164 میلیون 16.53 8.48 9.61 177.452 میلیون 30.644 میلیون 176.644 میلیون 31.451 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 12,430 250.00 1.97 12,290 390.00 3.08 1399/09/5 23,763 134.02 میلیون 1.647 هزار میلیارد 5,639.74 12,680 12,200 12,050 12,590 22 71,078 12,430 18 91,912 12,430 307.25 هزار میلیارد 315.094 میلیون 151.977 میلیون 20 میلیون 7.844 میلیون 144.133 میلیون 10.132 میلیون 115.074 میلیون 2.67 2.13 30.33 127.765 میلیون 6.252 میلیون 128.716 میلیون 5.301 میلیون
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 860 40.00 4.44 900 0.00 0.00 1399/09/5 125 3.59 میلیون 3.1 میلیارد 28,704.53 900 860 860 880 0 0 0 6 480,411 860 134.561 هزار میلیارد 134.597 میلیون 208.094 میلیون 149.513 میلیون 35,222 208.059 میلیون 103.04 میلیون 103.028 میلیون 1.31 0.65 1.31 3.588 میلیون - 3.588 میلیون -
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 940 40.00 4.08 980 0.00 0.00 1399/09/5 46 575,994 541.4 میلیون 12,521.61 980 940 940 940 0 0 0 98 6,345,122 940 251.723 هزار میلیارد 251.726 میلیون 358.196 میلیون 256.86 میلیون 3,276 358.193 میلیون 101.292 میلیون 101.283 میلیون 2.5 0.7 2.5 575,994 - 575,994 -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,660 130.00 2.35 5,580 50.00 0.90 1399/09/5 29,706 515.01 میلیون 2.874 هزار میلیارد 17,340.23 5,530 5,410 5,350 5,730 28 463,289 5,650 20 538,876 5,650 1155.299 هزار میلیارد 755.9 میلیون 1.145 میلیارد 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.424 میلیون 557.479 میلیون 79.112 میلیون 14.6 2.69 2.07 334.143 میلیون 181.122 میلیون 432.787 میلیون 82.478 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 18,950 90.00 0.47 18,930 110.00 0.58 1399/09/5 5,197 15.78 میلیون 298.7 میلیارد 3,035.92 19,040 18,120 18,090 19,650 4 1,876 18,910 6 2,915 18,910 1408.392 هزار میلیارد 1.518 میلیارد 250.539 میلیون 48 میلیون 109.16 میلیون 141.379 میلیون 182.214 میلیون 78.82 میلیون 17.87 9.97 7.73 10.922 میلیون 4.855 میلیون 14.352 میلیون 1.426 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 151,540 4,170.00 2.83 149,970 2,600.00 1.76 1399/09/5 684 1.42 میلیون 213 میلیارد 2,076.38 147,370 147,370 144,230 152,900 1 35 151,580 1 40 151,580 899.82 هزار میلیارد 971.124 میلیون 129.332 میلیون 6 میلیون 71.304 میلیون 58.028 میلیون 166.54 میلیون 72.45 میلیون 12.42 15.51 5.4 151,353 1.269 میلیون 748,578 671,665
کچاد

چادرملو

سهام بورس 19,900 230.00 1.14 19,800 330.00 1.64 1399/09/5 8,625 37.94 میلیون 751.2 میلیارد 4,398.69 20,130 19,140 19,130 20,980 2 14,252 20,090 9 64,363 20,090 1098.9 هزار میلیارد 1.156 میلیارد 179.111 میلیون 55.5 میلیون 57.074 میلیون 122.037 میلیون 122.617 میلیون 66.553 میلیون 16.52 9 8.97 22.667 میلیون 15.272 میلیون 35.202 میلیون 2.737 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 13,830 190.00 1.39 13,460 180.00 1.32 1399/09/5 12,698 64.2 میلیون 863.8 میلیارد 5,057.49 13,640 13,050 12,960 14,000 7 39,402 13,820 2 23,000 13,820 1096.99 هزار میلیارد 1.114 میلیارد 188.686 میلیون 81.5 میلیون 16.677 میلیون 172.008 میلیون 63.933 میلیون 62.334 میلیون 17.61 6.38 17.16 56.296 میلیون 7.93 میلیون 56.164 میلیون 8.061 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 180,890 3,700.00 2.09 180,630 3,440.00 1.94 1399/09/5 8,517 4.32 میلیون 780.7 میلیارد 507.38 177,190 179,410 177,710 182,000 4 588 180,890 2 690 180,890 541.89 هزار میلیارد 742.107 میلیون 267.132 میلیون 3 میلیون 200.217 میلیون 66.915 میلیون 290.105 میلیون 60.092 میلیون 9.02 8.1 1.87 3.976 میلیون 346,137 2.448 میلیون 1.874 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 106,080 5,050.00 5.00 104,250 3,220.00 3.19 1399/09/5 1,301 3.1 میلیون 323 میلیارد 2,381.19 101,030 104,000 99,320 106,080 18 40,111 106,080 1 50 106,080 625.5 هزار میلیارد 658.014 میلیون 110.987 میلیون 6 میلیون 32.514 میلیون 78.473 میلیون 78.34 میلیون 57.484 میلیون 10.88 7.97 7.98 775,821 2.322 میلیون 1.241 میلیون 1.857 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,360 370.00 3.37 11,270 280.00 2.55 1399/09/5 4,977 51.98 میلیون 585.7 میلیارد 10,449.49 10,990 11,140 10,990 11,420 4 44,082 11,360 1 5,000 11,360 738.41 هزار میلیارد 69.928 میلیون 666.338 میلیون 65.52 میلیون 1.716 میلیارد 139.833 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 13.74 5.28 2.99 17.064 میلیون 34.985 میلیون 32.483 میلیون 19.566 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,800 180.00 4.97 3,760 140.00 3.87 1399/09/5 29,078 736.81 میلیون 2.773 هزار میلیارد 25,339.1 3,620 3,660 3,500 3,800 839 36,540,501 3,800 21 942,911 3,800 659.331 هزار میلیارد 931.14 میلیون 455.92 میلیون 175.354 میلیون 3.874 میلیارد 227.453 میلیون 397.192 میلیون 52.734 میلیون 12.5 2.9 1.66 672.019 میلیون 64.791 میلیون 612.61 میلیون 124.201 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 12,550 60.00 0.48 12,560 70.00 0.56 1399/09/5 12,531 73.52 میلیون 923.2 میلیارد 5,861.08 12,490 12,020 11,870 12,950 10 187,023 12,550 7 15,384 12,550 904.32 هزار میلیارد 930.27 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 18.32 7 17.54 56.38 میلیون 17.059 میلیون 67.094 میلیون 6.345 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 890 10.00 1.11 900 0.00 0.00 1399/09/5 158 2.97 میلیون 2.6 میلیارد 18,816.49 900 870 860 900 1 25,000 870 8 244,463 890 103.067 هزار میلیارد 103.07 میلیون 161.245 میلیون 114.518 میلیون 3,816 161.241 میلیون 46.634 میلیون 46.683 میلیون 2.21 0.64 2.21 2.973 میلیون - 2.973 میلیون -
وامید

سر. امید

سهام بورس 37,150 310.00 0.83 37,490 30.00 0.08 1399/09/5 638 1.37 میلیون 51.4 میلیارد 2,145.7 37,460 35,600 35,600 38,200 1 986 37,090 1 397 37,150 1124.7 هزار میلیارد 1.175 میلیارد 150.197 میلیون 30 میلیون 50.166 میلیون 100.031 میلیون 60.118 میلیون 46.237 میلیون 24.32 11.24 18.71 506,753 862,203 981,457 387,499
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,180 60.00 4.84 1,240 0.00 0.00 1399/09/5 3 84,395 99.6 میلیون 15,078.25 1,240 1,180 1,180 1,180 0 0 0 586 37,105,397 1,180 148.665 هزار میلیارد 149.009 میلیون 165.984 میلیون 119.891 میلیون 343,847 165.64 میلیون 46.054 میلیون 46.044 میلیون 3.23 0.9 3.23 123,000 - 123,000 -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 36,430 1,730.00 4.99 36,210 1,510.00 4.35 1399/09/5 6,287 26.35 میلیون 954.1 میلیارد 4,191.5 34,700 34,000 33,500 36,430 354 1,467,467 36,430 2 7,180 36,430 689.753 هزار میلیارد 773.161 میلیون 175.208 میلیون 19.049 میلیون 83.407 میلیون 91.801 میلیون 191.058 میلیون 45.101 میلیون 15.29 7.51 3.61 23.939 میلیون 2.413 میلیون 13.67 میلیون 12.682 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 43,610 2,070.00 4.98 42,630 1,090.00 2.62 1399/09/5 1,267 3.02 میلیون 128.7 میلیارد 2,441.36 41,540 39,510 39,510 43,610 2 4,120 43,610 5 11,335 43,610 587.88 هزار میلیارد 675.698 میلیون 142.135 میلیون 13.8 میلیون 87.404 میلیون 54.73 میلیون 159.733 میلیون 43.471 میلیون 13.53 10.75 3.68 1.554 میلیون 1.562 میلیون 2.488 میلیون 627,560
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 33,780 110.00 0.33 33,380 290.00 0.86 1399/09/5 1,648 3.03 میلیون 101.3 میلیارد 1,840.88 33,670 32,110 32,110 34,350 3 506 33,780 3 4,532 33,780 640.896 هزار میلیارد 930.402 میلیون 335.792 میلیون 19.2 میلیون 289.506 میلیون 46.286 میلیون 201.927 میلیون 37.505 میلیون 17.09 13.85 3.17 2.715 میلیون 319,160 3.034 میلیون -
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 13,690 320.00 2.28 13,780 230.00 1.64 1399/09/5 7,612 48.8 میلیون 672.3 میلیارد 6,410.65 14,010 13,330 13,330 14,250 3 8,794 13,700 8 16,980 13,700 756.522 هزار میلیارد 790.759 میلیون 110.318 میلیون 40.3 میلیون 34.237 میلیون 76.081 میلیون 34.14 میلیون 33.912 میلیون 22.31 9.94 22.16 36.341 میلیون 12.457 میلیون 46.19 میلیون 2.608 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 18,150 860.00 4.97 17,790 500.00 2.89 1399/09/5 75,325 514.53 میلیون 9.152 هزار میلیارد 1.352 میلیارد 17,290 17,000 16,510 18,150 1070 22,476,173 18,150 17 26,910 18,150 1352.04 هزار میلیارد 1.458 میلیارد 228.74 میلیون 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 800.428 میلیون 33.384 میلیون 40.5 11.04 1.69 462.775 میلیون 51.759 میلیون 434.766 میلیون 79.768 میلیون
وسبوشهر

سر. استان بوشهر

سهام بورس 1,200 60.00 4.76 1,260 0.00 0.00 1399/09/5 5 37,692 45.2 میلیون 6,696 1,260 1,200 1,200 1,200 0 0 0 105 3,279,160 1,200 60.764 هزار میلیارد 60.766 میلیون 65.363 میلیون 48.225 میلیون 2,518 65.361 میلیون 31.623 میلیون 31.618 میلیون 1.92 0.93 1.92 37,692 - 37,692 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 21,730 130.00 0.59 21,860 0.00 0.00 1399/09/5 481 2.2 میلیون 48.1 میلیارد 4,573.28 21,860 22,190 21,110 22,270 1 4,584 21,730 1 600 21,730 311.549 هزار میلیارد 359.644 میلیون 87.772 میلیون 14.252 میلیون 48.095 میلیون 39.677 میلیون 75.776 میلیون 31.33 میلیون 9.94 7.85 4.12 602,698 1.597 میلیون 1.563 میلیون 636,579
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 16,250 800.00 4.69 16,440 610.00 3.58 1399/09/5 2,558 17.06 میلیون 280.4 میلیارد 6,666.84 17,050 16,950 16,200 17,400 3 68,495 16,250 3 8,049 16,250 443.88 هزار میلیارد 476.518 میلیون 93.018 میلیون 27 میلیون 32.638 میلیون 60.38 میلیون 29.654 میلیون 29.483 میلیون 15.06 7.35 14.97 8.846 میلیون 8.214 میلیون 16.081 میلیون 979,735
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 14,460 680.00 4.93 14,210 430.00 3.12 1399/09/5 38,228 214.14 میلیون 3.043 هزار میلیارد 1.034 میلیارد 13,780 13,500 13,120 14,460 716 10,398,673 14,460 10 18,301 14,460 1065.75 هزار میلیارد 1.135 میلیارد 175.836 میلیون 44 میلیون 69.169 میلیون 106.667 میلیون 500.369 میلیون 29.371 میلیون 36.29 9.99 2.13 192.843 میلیون 21.296 میلیون 196.844 میلیون 17.295 میلیون
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,310 60.00 4.38 1,370 0.00 0.00 1399/09/5 11 109,888 144 میلیون 5,642.67 1,370 1,310 1,310 1,310 0 0 0 638 43,017,190 1,310 93.961 هزار میلیارد 93.966 میلیون 95.97 میلیون 68.585 میلیون 4,524 95.966 میلیون 27.451 میلیون 27.445 میلیون 3.42 0.98 3.42 109,888 - 109,888 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 13,600 100.00 0.74 13,590 90.00 0.67 1399/09/5 4,494 31.71 میلیون 431.1 میلیارد 7,061.01 13,500 12,900 12,900 14,000 3 60,310 13,600 1 2,000 13,600 815.4 هزار میلیارد 974.689 میلیون 248.05 میلیون 60 میلیون 159.289 میلیون 88.76 میلیون 53.296 میلیون 25.837 میلیون 31.56 9.19 15.3 25.034 میلیون 6.797 میلیون 25.256 میلیون 6.575 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 20,670 230.00 1.10 20,460 440.00 2.11 1399/09/5 2,928 16.21 میلیون 331.6 میلیارد 5,536.86 20,900 20,020 19,860 21,100 3 34,165 20,670 2 4,307 20,670 828.63 هزار میلیارد 867.165 میلیون 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 33.47 9.01 32.61 11.258 میلیون 4.954 میلیون 13.124 میلیون 3.088 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 5,150 10.00 0.19 5,150 10.00 0.19 1399/09/5 8,388 161.56 میلیون 832.1 میلیارد 19,258.81 5,140 5,010 5,010 5,270 9 143,899 5,140 1 9,097 5,140 156.693 هزار میلیارد 1.007 میلیارد 893.574 میلیون 30.426 میلیون 850.359 میلیون 43.215 میلیون 106.199 میلیون 24.506 میلیون 6.39 3.63 1.48 121.061 میلیون 40.502 میلیون 149.399 میلیون 12.164 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 41,740 700.00 1.71 41,110 70.00 0.17 1399/09/5 796 1.18 میلیون 48.6 میلیارد 1,482.57 41,040 39,250 39,250 42,600 2 700 41,560 1 437 41,740 246.66 هزار میلیارد 274.368 میلیون 56.144 میلیون 6 میلیون 27.708 میلیون 28.436 میلیون 25.512 میلیون 23.312 میلیون 10.58 8.67 9.67 1.034 میلیون 145,892 858,127 322,000
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 276,010 12,820.00 4.44 279,580 9,250.00 3.20 1399/09/5 1,539 377,127 105.4 میلیارد 245.05 288,830 288,820 274,500 294,000 1 75 276,510 1 17 278,000 265.601 هزار میلیارد 302.285 میلیون 58.206 میلیون 950,000 36.684 میلیون 21.522 میلیون 31.017 میلیون 22.673 میلیون 11.71 12.34 8.56 364,127 13,000 332,488 44,639
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,830 180.00 4.93 3,790 140.00 3.84 1399/09/5 62,235 2.23 میلیارد 8.437 هزار میلیارد 848.68 میلیون 3,650 3,670 3,530 3,830 3061 204,056,262 3,830 67 930,306 3,830 848.68 هزار میلیارد 4.012 میلیارد 817.33 میلیون 223.926 میلیون 2.904 میلیارد 151.228 میلیون 313.093 میلیون 22.32 میلیون 38.03 5.61 2.71 2.082 میلیارد 146.051 میلیون 1.744 میلیارد 484.305 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,350 100.00 1.06 9,370 80.00 0.85 1399/09/5 2,729 13.09 میلیون 122.6 میلیارد 4,795.68 9,450 9,190 9,080 9,590 1 510 9,390 3 9,360 9,390 255.333 هزار میلیارد 277.181 میلیون 67.584 میلیون 16.25 میلیون 21.848 میلیون 45.736 میلیون 23.077 میلیون 22.308 میلیون 11.45 5.58 11.06 9.798 میلیون 3.294 میلیون 12.069 میلیون 1.023 میلیون
وسقم

سر. استان قم

سهام بورس 1,340 70.00 4.96 1,410 0.00 0.00 1399/09/5 7 96,453 129.2 میلیون 30,119 1,410 1,340 1,340 1,340 0 0 0 415 18,295,062 1,340 73.766 هزار میلیارد 73.766 میلیون 74.187 میلیون 52.316 میلیون 113 74.187 میلیون 21.815 میلیون 21.812 میلیون - 0.99 3.38 96,453 - 96,453 -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 27,630 1,050.00 3.66 27,940 740.00 2.58 1399/09/5 52,963 195.12 میلیون 5.452 هزار میلیارد 801.543 میلیون 28,680 27,250 27,250 29,250 36 72,144 27,660 20 100,813 27,660 801.543 هزار میلیارد 896.17 میلیون 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 680.916 میلیون 21.523 میلیون 37.24 10.11 1.18 178.457 میلیون 16.804 میلیون 188.498 میلیون 6.763 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 10,090 10.00 0.10 10,090 10.00 0.10 1399/09/5 1,900 11.69 میلیون 117.9 میلیارد 6,152.39 10,080 9,600 9,580 10,340 3 2,000 10,090 2 1,414 10,090 312.79 هزار میلیارد 332.76 میلیون 54.263 میلیون 20 میلیون 19.97 میلیون 34.293 میلیون 21.626 میلیون 20.74 میلیون 15.08 9.12 14.46 8.754 میلیون 2.936 میلیون 10.699 میلیون 990,170