همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,470 300.00 2.79 10,550 220.00 2.04 1400/07/28 6,227 53.76 میلیون 567.2 میلیارد 8,632.62 10,770 10,620 10,430 10,660 1 7,100 10,640 5 125,216 10,640 3091.15 هزار میلیارد 3.47 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 4.91 3.32 2.66 23.493 میلیون 28.536 میلیون 34.103 میلیون 17.926 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,950 340.00 2.56 12,970 320.00 2.41 1400/07/21 2,621 17.11 میلیون 222 میلیارد 6,529.36 13,290 13,400 12,720 13,500 0 0 0 0 3722.39 هزار میلیارد 3.952 میلیارد 1.108 میلیارد 287 میلیون 355.36 میلیون 753.48 میلیون 392.851 میلیون 386.714 میلیون 9.64 4.95 9.48 8.415 میلیون 8.699 میلیون 14.627 میلیون 2.486 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 13,470 350.00 2.53 13,530 290.00 2.10 1400/07/28 7,752 57.63 میلیون 779.7 میلیارد 7,434.56 13,820 13,600 13,460 13,660 1 99,694 13,700 2 10,317 13,700 2706 هزار میلیارد 2.731 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 245.689 میلیون 661.269 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 36.57 4.8 5.5 29.155 میلیون 33.095 میلیون 46.471 میلیون 15.778 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,970 140.00 1.09 13,000 170.00 1.33 1400/07/25 36,941 203.52 میلیون 2.646 هزار میلیارد 6,912.23 12,830 13,100 12,880 13,190 0 0 0 0 1846 هزار میلیارد 1.809 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.93 3.85 5.86 194.964 میلیون 8.558 میلیون 190.335 میلیون 13.187 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 27,960 110.00 0.39 28,030 40.00 0.14 1400/07/28 1,040 2.79 میلیون 78.2 میلیارد 2,684.48 28,070 28,550 27,780 28,550 2 1,280 28,010 1 4,008 28,340 1555.665 هزار میلیارد 1.621 میلیارد 383.237 میلیون 55.5 میلیون 202.356 میلیون 255.662 میلیون 401.211 میلیون 255.94 میلیون 6.08 6.08 3.88 1.614 میلیون 684,047 2.098 میلیون 200,000
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,730 10.00 0.04 22,730 10.00 0.04 1400/07/28 1,044 19.98 میلیون 454.1 میلیارد 19,136.69 22,720 22,750 22,700 22,800 1 360 22,540 3 900 22,550 2273 هزار میلیارد 2.3 میلیارد 430.716 میلیون 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.507 میلیون 423.471 میلیون 204.807 میلیون 47.85 7.02 5.37 2.152 میلیون 7.257 میلیون 2.382 میلیون 7.027 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,480 120.00 0.82 14,540 60.00 0.41 1400/07/28 1,338 11.77 میلیون 171.2 میلیارد 8,799.55 14,600 14,480 14,310 14,660 11 1,060,587 14,500 3 900 14,500 1185.01 هزار میلیارد 1.371 میلیارد 298.881 میلیون 81.5 میلیون 185.798 میلیون 113.083 میلیون 156.956 میلیون 152.447 میلیون 7.77 10.48 7.55 4.535 میلیون 4.59 میلیون 4.168 میلیون 4.957 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,485 76.00 2.13 3,503 58.00 1.63 1400/07/28 3,259 65.63 میلیون 229.9 میلیارد 20,136.6 3,561 3,540 3,460 3,570 7 816,369 3,522 1 376,995 3,522 725.271 هزار میلیارد 8.265 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 7.43 1.4 0.79 48.551 میلیون 9.837 میلیون 45.351 میلیون 13.037 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,940 390.00 3.16 11,880 450.00 3.65 1400/07/28 15,509 94.34 میلیون 1.121 هزار میلیارد 4,816.49 12,330 12,180 11,720 12,180 1 9,500 12,250 1 8,600 12,260 902.88 هزار میلیارد 1.172 میلیارد 425.238 میلیون 76 میلیون 269.257 میلیون 155.982 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.07 5.79 0.64 36.569 میلیون 9.715 میلیون 37.736 میلیون 8.547 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,005 40.00 1.96 2,021 24.00 1.17 1400/07/28 3,101 77.74 میلیون 157.1 میلیارد 25,070.84 2,045 2,025 2,000 2,060 1 1,264 2,040 4 59,148 2,041 452.555 هزار میلیارد 4.5 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.12 1.72 0.82 61.266 میلیون 13.416 میلیون 60.812 میلیون 13.869 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 109,810 1,440.00 1.29 110,200 1,050.00 0.94 1400/07/28 3,857 2.19 میلیون 241.4 میلیارد 567.99 111,250 111,980 109,800 111,980 1 4,470 111,380 4 13,908 111,380 991.8 هزار میلیارد 1.366 میلیارد 459.498 میلیون 9 میلیون 374.441 میلیون 85.057 میلیون 523.581 میلیون 144.979 میلیون 33.74 5.89 1.89 1.932 میلیون 654,928 2.453 میلیون 134,194
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 16,400 480.00 2.84 16,660 220.00 1.30 1400/07/28 1,468 6.1 میلیون 101.3 میلیارد 4,155.63 16,880 17,000 16,320 17,020 2 128,809 16,980 2 69,302 16,980 833 هزار میلیارد 926.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 367.44 میلیون 136.995 میلیون 6.08 4.03 2.27 3.002 میلیون 2.175 میلیون 4.328 میلیون 848,703
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,580 160.00 2.37 6,600 140.00 2.08 1400/07/28 7,462 100.37 میلیون 662 میلیارد 13,451.14 6,740 6,610 6,500 6,710 9 22,500 6,720 4 34,991 6,720 886.657 هزار میلیارد 989.751 میلیون 418.255 میلیون 134.342 میلیون 103.094 میلیون 315.16 میلیون 894.983 میلیون 134.072 میلیون 5.46 2.81 0.73 58.384 میلیون 47.964 میلیون 88.501 میلیون 17.846 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 203,390 200.00 0.10 203,260 330.00 0.16 1400/07/28 517 283,609 57.6 میلیارد 548.57 203,590 203,000 201,130 205,890 6 2,410 203,500 1 92 203,510 1219.56 هزار میلیارد 1.321 میلیارد 266.416 میلیون 6 میلیون 101.48 میلیون 164.936 میلیون 323.198 میلیون 131.247 میلیون 9.29 7.39 3.77 191,203 190,000 156,648 224,555
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 16,010 430.00 2.62 16,130 310.00 1.89 1400/07/28 2,311 11.48 میلیون 185.3 میلیارد 4,968.75 16,440 16,200 15,900 16,500 5 20,029 16,210 2 9,337 16,220 1161.36 هزار میلیارد 1.23 میلیارد 227.415 میلیون 72 میلیون 68.491 میلیون 158.924 میلیون 129.936 میلیون 126.118 میلیون 9.22 7.31 8.94 18.538 میلیون 12.057 میلیون 19.767 میلیون 10.828 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 19,800 100.00 0.50 19,910 10.00 0.05 1400/07/28 306 1.08 میلیون 21.6 میلیارد 3,526.65 19,900 20,420 19,660 20,420 1 35,072 20,000 1 1 20,000 537.57 هزار میلیارد 616.437 میلیون 170.551 میلیون 27 میلیون 78.867 میلیون 91.684 میلیون 127.995 میلیون 125.925 میلیون 4.27 5.86 4.2 1.414 میلیون 2.058 میلیون 1.623 میلیون 1.849 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 50,500 760.00 1.48 51,160 100.00 0.20 1400/07/28 256 548,615 27.9 میلیارد 2,143.03 51,260 51,000 50,400 52,000 5 106,086 52,000 2 2,137 52,130 920.88 هزار میلیارد 1.041 میلیارد 212.978 میلیون 13.8 میلیون 119.69 میلیون 93.288 میلیون 361.168 میلیون 124.843 میلیون 7.38 9.87 2.55 207,866 1.183 میلیون 1.161 میلیون 230,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,820 6,910.00 58.91 4,720 7,010.00 59.76 1400/07/28 14,051 210.38 میلیون 993 میلیارد 7,979.42 11,730 4,690 4,550 4,880 1 2,000 11,620 2 21,630 11,620 802.4 هزار میلیارد 932.844 میلیون 360.89 میلیون 75 میلیون 130.444 میلیون 230.446 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 5.62 3.48 0.78 157.812 میلیون 14.008 میلیون 159.984 میلیون 11.837 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,960 50.00 0.39 12,920 10.00 0.08 1400/07/28 143 1.01 میلیون 13 میلیارد 7,037.5 12,910 12,630 12,630 13,200 1 34,000 12,950 1 5,530 13,020 1252.978 هزار میلیارد 1.297 میلیارد 278.679 میلیون 30 میلیون 43.706 میلیون 234.974 میلیون 118.833 میلیون 120.908 میلیون 10.36 5.33 10.54 252,218 1.038 میلیون 385,166 905,000
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,012 37.00 1.81 2,028 21.00 1.02 1400/07/28 2,286 61.25 میلیون 124.2 میلیارد 26,794.3 2,049 2,032 2,010 2,070 2 260,000 2,045 1 43,266 2,050 355.618 هزار میلیارد 5.488 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.05 1.7 0.64 54.163 میلیون 1.853 میلیون 54.416 میلیون 1.6 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 34,730 1,020.00 2.85 35,230 520.00 1.45 1400/07/28 846 2.53 میلیون 88.4 میلیارد 2,985.57 35,750 34,960 34,620 36,000 1 25,000 35,380 1 1,346 35,390 1426.815 هزار میلیارد 1.472 میلیارد 202.428 میلیون 40.5 میلیون 45.474 میلیون 156.954 میلیون 117.275 میلیون 115.615 میلیون 12.34 9.09 12.17 1.804 میلیون 4.537 میلیون 2.46 میلیون 3.881 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 10,640 270.00 2.47 10,840 70.00 0.64 1400/07/28 877 5.13 میلیون 55.2 میلیارد 5,850.79 10,910 10,900 10,640 10,910 2 50,500 10,820 1 21,033 10,830 910.56 هزار میلیارد 952.344 میلیون 212.732 میلیون 54.9 میلیون 41.784 میلیون 170.948 میلیون 114.101 میلیون 112.295 میلیون 8.11 5.33 7.98 4.095 میلیون 5.374 میلیون 6.246 میلیون 3.223 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 188,930 9,940.00 5.00 189,880 8,990.00 4.52 1400/07/28 2,909 2.41 میلیون 457.6 میلیارد 828.51 198,870 197,000 188,930 197,000 4 384 197,060 1 46 197,100 1139.28 هزار میلیارد 1.189 میلیارد 172.618 میلیون 6 میلیون 49.742 میلیون 122.876 میلیون 164.926 میلیون 111.934 میلیون 10.18 9.27 6.91 870,012 744,836 737,912 876,936
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,410 10.00 0.07 14,410 10.00 0.07 1400/07/28 611 15.4 میلیون 221.9 میلیارد 25,199.55 14,420 14,410 14,400 14,420 19 1,513,677 14,420 23 455,032 14,430 944.143 هزار میلیارد 3.469 میلیارد 2.725 میلیارد 65.52 میلیون 2.504 میلیارد 220.259 میلیون 372.535 میلیون 109.776 میلیون 31.26 4.29 2.54 349,281 12.686 میلیون 4.705 میلیون 8.33 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 38,010 910.00 2.34 38,050 870.00 2.24 1400/07/28 1,361 2.78 میلیون 105.6 میلیارد 2,039.45 38,920 38,500 37,420 38,850 2 3,100 38,520 1 20,000 38,710 380.5 هزار میلیارد 453.995 میلیون 118.072 میلیون 10 میلیون 73.495 میلیون 44.577 میلیون 452.835 میلیون 62.978 میلیون 6.04 8.54 0.84 1.994 میلیون 892,489 1.819 میلیون 1.068 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 453,840 23,880.00 5.00 462,090 15,630.00 3.27 1400/07/28 4,086 556,348 257.1 میلیارد 136.16 477,720 482,660 453,840 482,670 2 25 474,950 2 127 474,950 438.986 هزار میلیارد 520.126 میلیون 101.72 میلیون 950,000 81.14 میلیون 20.58 میلیون 79.936 میلیون 60.344 میلیون 7.27 21.33 5.49 467,600 83,729 404,259 147,070
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 11,530 360.00 3.22 11,420 250.00 2.24 1400/07/28 3,127 30.2 میلیون 344.8 میلیارد 9,659.01 11,170 11,300 10,800 11,620 137 5,894,702 11,180 1 474 11,190 199.85 هزار میلیارد 218.702 میلیون 76.762 میلیون 17.5 میلیون 18.852 میلیون 57.91 میلیون 47.72 میلیون 52.113 میلیون 3.83 3.45 4.2 7.99 میلیون - 5.26 میلیون 2.73 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 51,490 2,710.00 5.00 52,050 2,150.00 3.97 1400/07/28 4,170 7.16 میلیون 372.6 میلیارد 1,716.72 54,200 53,800 51,490 53,800 1 113 53,490 1 38,339 53,500 419.731 هزار میلیارد 461.419 میلیون 102.3 میلیون 8.064 میلیون 41.688 میلیون 60.612 میلیون 138.285 میلیون 47.473 میلیون 8.84 6.92 3.04 6.323 میلیون 1.982 میلیون 7.81 میلیون 494,752
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 8,880 180.00 1.99 8,990 70.00 0.77 1400/07/28 848 6.08 میلیون 54.3 میلیارد 7,173.83 9,060 9,100 8,700 9,100 4 345,639 9,100 1 10,790 9,110 244.978 هزار میلیارد 277.594 میلیون 91.982 میلیون 27.25 میلیون 32.617 میلیون 59.366 میلیون 47.523 میلیون 45.914 میلیون 5.34 4.13 5.15 6.175 میلیون 2.052 میلیون 6.899 میلیون 1.327 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 8,780 10.00 0.11 8,790 0.00 0.00 1400/07/28 495 1.9 میلیون 16.7 میلیارد 3,837.96 8,790 8,720 8,700 8,980 1 90,584 8,900 1 1,499 8,980 414.888 هزار میلیارد 781.799 میلیون 407.532 میلیون 19.2 میلیون 366.911 میلیون 40.621 میلیون 248.803 میلیون 43.414 میلیون 9.56 10.22 1.67 3.453 میلیون 1.249 میلیون 4.335 میلیون 366,666
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 61,900 2,390.00 3.72 65,060 770.00 1.20 1400/07/28 4,281 6.06 میلیون 394.1 میلیارد 1,414.97 64,290 67,000 61,080 67,500 175 936,646 64,800 1 4,150 91,360 390.36 هزار میلیارد 435.522 میلیون 82.646 میلیون 6 میلیون 45.162 میلیون 37.484 میلیون 79.8 میلیون 40.39 میلیون 13.41 7.12 6.23 1.883 میلیون 163,527 1.35 میلیون 696,654
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 24,010 780.00 3.15 24,620 170.00 0.69 1400/07/28 317 1.99 میلیون 48.6 میلیارد 6,288.21 24,790 25,100 24,000 25,100 1 5,877 24,500 2 5,516 24,870 498.256 هزار میلیارد 520.853 میلیون 92.064 میلیون 20.238 میلیون 22.597 میلیون 69.467 میلیون 135.552 میلیون 39.082 میلیون 12.75 7.17 3.68 1.056 میلیون 2.499 میلیون 1.265 میلیون 2.291 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 17,010 260.00 1.51 17,160 110.00 0.64 1400/07/28 1,156 2.64 میلیون 45 میلیارد 2,285.11 17,270 17,530 16,910 17,530 2 11,393 17,150 1 1,200 17,160 257.4 هزار میلیارد 338.09 میلیون 142.312 میلیون 15 میلیون 80.69 میلیون 61.621 میلیون 167.644 میلیون 39.064 میلیون 6.59 4.18 1.54 4.941 میلیون 1.179 میلیون 3.678 میلیون 2.442 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 22,000 860.00 3.76 22,220 640.00 2.80 1400/07/28 1,425 4.68 میلیون 103.9 میلیارد 3,282.06 22,860 22,870 21,720 22,880 2 1,964 22,800 2 54,415 22,860 214.205 هزار میلیارد 244.524 میلیون 65.264 میلیون 9.64 میلیون 30.319 میلیون 34.945 میلیون 46.671 میلیون 33.441 میلیون 6.41 6.13 4.59 3.332 میلیون 165,116 2.555 میلیون 942,416
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 89,810 4,720.00 4.99 90,370 4,160.00 4.40 1400/07/28 761 1.25 میلیون 113.4 میلیارد 1,648.99 94,530 92,510 89,810 93,000 2 2,100 93,110 2 1,524 93,990 460.887 هزار میلیارد 523.176 میلیون 111.114 میلیون 5.1 میلیون 62.289 میلیون 48.825 میلیون 76.808 میلیون 33.176 میلیون 13.89 9.44 6 407,874 576,005 857,960 125,919
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 9,580 160.00 1.64 9,720 20.00 0.21 1400/07/28 441 4.56 میلیون 44.2 میلیارد 10,337.26 9,740 9,720 9,470 9,760 3 443,198 9,730 4 110,777 9,740 301.32 هزار میلیارد 329.023 میلیون 77.866 میلیون 31 میلیون 27.703 میلیون 50.164 میلیون 33.708 میلیون 33.084 میلیون 9.11 6.01 8.94 4.014 میلیون 5.662 میلیون 3.956 میلیون 5.72 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 25,640 370.00 1.42 25,990 20.00 0.08 1400/07/28 135 167,402 4.3 میلیارد 982.72 26,010 26,770 25,050 26,770 9 40,400 26,120 1 8,832 26,140 309.281 هزار میلیارد 358.77 میلیون 94.244 میلیون 11.9 میلیون 49.489 میلیون 44.745 میلیون 97.042 میلیون 32.322 میلیون 9.57 6.91 3.19 153,938 15,000 168,938 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 117,440 40.00 0.03 117,600 120.00 0.10 1400/07/28 409 241,024 28.4 میلیارد 589.3 117,480 119,700 117,000 119,700 1 1,031 117,540 1 32,020 117,580 235.2 هزار میلیارد 263.151 میلیون 49.318 میلیون 2 میلیون 27.951 میلیون 21.367 میلیون 84.693 میلیون 31.777 میلیون 7.4 11.01 2.78 266,622 56,258 199,900 122,980
وسبوشهر

سر. استان بوشهر

سهام بورس 1,240 20.00 1.59 1,260 0.00 0.00 1399/12/19 - - - 7,547 1,260 1,240 - - 0 0 0 172 8,992,804 1,240 60.764 هزار میلیارد 60.766 میلیون 65.358 میلیون 48.225 میلیون 2,518 65.355 میلیون 31.622 میلیون 31.616 میلیون 1.92 0.93 1.92 10,000 - 10,000 -