همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,740 720.00 5.99 12,600 580.00 4.83 12:29 9,587 85.08 میلیون 1.073 هزار میلیارد 7,857.76 12,020 11,410 12,090 12,740 17 77,437 11,580 7 26,758 11,590 2637.58 هزار میلیارد 2.85 میلیارد 948.576 میلیون 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 589.882 میلیون 246.651 میلیون 10.19 4.84 4.26 16.055 میلیون 43.572 میلیون 58.521 میلیون 1.107 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 11,110 440.00 4.12 11,080 410.00 3.84 12:29 10,287 50.14 میلیون 555.3 میلیارد 4,541.2 10,670 10,110 10,710 11,290 20 854,886 10,270 20 58,612 10,280 1573.36 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 6.27 5.64 6.28 25.565 میلیون 35.367 میلیون 59.789 میلیون 1.143 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,650 360.00 4.34 8,660 370.00 4.46 12:30 2,864 23.58 میلیون 204.2 میلیارد 8,298.84 8,290 7,990 8,500 8,730 0 0 0 82 3,402,450 8,170 2485.42 هزار میلیارد 2.837 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 11.07 5.71 10.61 3.175 میلیون 13.05 میلیون 11.647 میلیون 4.578 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 13,090 740.00 5.99 12,736 386.00 3.13 12:29 18,616 151.48 میلیون 1.96 هزار میلیارد 8,386.75 12,350 11,790 12,470 13,090 2 80,000 11,710 861 11,704,871 11,820 2588 هزار میلیارد 2.52 میلیارد 543.138 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 11.82 6.29 7.11 30.428 میلیون 21.73 میلیون 51.077 میلیون 1.081 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 950 20.00 2.06 970 0.00 0.00 1400/02/8 - - - 21,161.09 970 950 - - 0 0 0 273 21,394,909 950 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون - 0.7 1.5 222,772 10,000 232,772 -
کگل

گل گهر

سهام بورس 13,700 480.00 3.63 13,430 210.00 1.59 12:29 719 5.13 میلیون 70.3 میلیارد 6,118.45 13,220 12,830 13,400 13,950 55 552,897 12,960 1 17,889 12,970 1350 هزار میلیارد 1.451 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 11.72 7.09 5.53 1.219 میلیون 3.758 میلیون 2.92 میلیون 2.058 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 20,810 540.00 2.66 20,560 290.00 1.43 12:29 808 3.31 میلیون 69.1 میلیارد 4,267.7 20,270 20,000 20,560 21,170 5 206,477 20,020 4 47,579 20,030 1143.3 هزار میلیارد 1.193 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 10.19 6.49 6.1 2.267 میلیون 2.886 میلیون 3.453 میلیون 1.7 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 8,630 480.00 5.89 8,620 470.00 5.77 11:41 1,946 18.61 میلیون 160.3 میلیارد 9,517.21 8,150 8,610 8,510 8,630 8 56,412 7,710 1 4,000 7,720 215.5 هزار میلیارد 212.116 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 1.95 1.48 1.99 25.734 میلیون 6.775 میلیون 31.583 میلیون 925,166
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 92,400 2,380.00 2.64 91,000 980.00 1.09 12:29 473 483,181 44.7 میلیارد 1,078.78 90,020 88,610 90,500 93,810 1 100 88,910 1 238 89,210 546.66 هزار میلیارد 596.116 میلیون 149.989 میلیون 6 میلیون 55.996 میلیون 93.993 میلیون 134.748 میلیون 93.969 میلیون 5.75 5.75 4.01 202,028 368,703 364,812 205,919
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,922 278.00 5.99 4,853 209.00 4.50 1400/02/15 - - - 24,516.96 4,644 4,660 - - 3 802,000 4,922 389 7,399,906 4,922 1004.779 هزار میلیارد 6.558 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 10.94 2.25 1.68 242.052 میلیون 152.346 میلیون 291.665 میلیون 102.733 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 143,000 1,860.00 1.32 141,560 420.00 0.30 12:29 237 161,417 23.1 میلیارد 728.42 141,140 138,250 142,370 143,990 1 9,000 140,180 1 4,000 141,720 849.42 هزار میلیارد 928.732 میلیون 158.875 میلیون 6 میلیون 81.892 میلیون 76.983 میلیون 205.827 میلیون 81.17 میلیون 10.43 11 4.12 47,185 217,793 175,688 89,290
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,200 750.00 5.19 14,960 510.00 3.53 12:29 2,043 14.49 میلیون 217.3 میلیارد 7,524.29 14,450 13,770 14,520 15,250 3 4,866 13,760 23 1,046,352 14,070 749.5 هزار میلیارد 787.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 8.91 5.55 2.85 4.153 میلیون 7.952 میلیون 10.259 میلیون 1.846 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,493 40.00 1.63 2,493 40.00 1.63 12:29 6,393 163.11 میلیون 406.8 میلیارد 25,734.06 2,453 2,435 2,400 2,570 132 52,287,662 2,397 4 195,395 2,398 558.472 هزار میلیارد 3.667 میلیارد 3.325 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 7.11 2.7 1.36 82.896 میلیون 294.191 میلیون 342.01 میلیون 35.077 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 10,210 570.00 5.91 10,130 490.00 5.08 12:29 6,336 64.42 میلیون 653.2 میلیارد 9,597.31 9,640 9,410 9,900 10,210 0 0 0 2738 59,611,640 9,700 770.64 هزار میلیارد 846.722 میلیون 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 9.61 4.33 0.79 3.029 میلیون 18 میلیون 20.351 میلیون 678,420
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,190 510.00 5.27 10,110 430.00 4.44 12:29 2,949 21.51 میلیون 217.6 میلیارد 7,528.18 9,680 9,110 9,700 10,260 2 178,059 9,280 8 368,522 9,290 728.64 هزار میلیارد 771.485 میلیون 199.849 میلیون 72 میلیون 74.525 میلیون 125.324 میلیون 77.478 میلیون 74.902 میلیون 9.31 5.56 9 19.116 میلیون 17.153 میلیون 22.211 میلیون 14.058 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 10,150 320.00 3.26 10,010 180.00 1.83 12:29 971 7.25 میلیون 73.7 میلیارد 7,484.14 9,830 9,800 9,900 10,290 3 96,707 9,750 10 66,275 9,760 818.26 هزار میلیارد 844.402 میلیون 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 11.79 6.24 11.37 4.817 میلیون 12.256 میلیون 15.464 میلیون 1.609 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 305,000 370.00 0.12 304,780 150.00 0.05 12:29 472 112,588 34.4 میلیارد 231.27 304,630 298,080 298,310 312,000 0 0 0 12 6,380 300,970 289.598 هزار میلیارد 323.456 میلیون 102.603 میلیون 950,000 34.058 میلیون 68.546 میلیون 40.621 میلیون 67.344 میلیون 4.3 4.22 7.12 53,868 49,480 103,331 17
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,060 370.00 2.98 12,430 0.00 0.00 12:29 44 170,631 2.1 میلیارد 3,295.16 12,430 12,100 12,060 12,060 0 0 0 311 13,476,954 12,100 1204.488 هزار میلیارد 1.256 میلیارد 170.25 میلیون 30 میلیون 50.685 میلیون 119.565 میلیون 67.997 میلیون 66.079 میلیون 18.24 10.08 17.73 8,243 - 8,243 -
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 35,500 440.00 1.25 35,090 30.00 0.09 12:26 455 1.4 میلیون 49.2 میلیارد 3,736.05 35,060 34,260 34,500 35,540 1 150 34,300 4 61,260 34,410 631.98 هزار میلیارد 703.376 میلیون 151.594 میلیون 13.8 میلیون 72.296 میلیون 79.298 میلیون 204.2 میلیون 64.62 میلیون 9.77 7.96 3.09 271,965 314,381 202,124 384,222
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 58,640 3,220.00 5.81 58,410 2,990.00 5.40 12:29 1,744 2.96 میلیون 173.3 میلیارد 1,771.4 55,420 53,010 55,830 58,740 0 0 0 57 147,920 54,500 525.96 هزار میلیارد 711.083 میلیون 289.678 میلیون 9 میلیون 212.303 میلیون 77.375 میلیون 326.264 میلیون 61.937 میلیون 8.06 6.45 1.53 1.535 میلیون 1.573 میلیون 1.499 میلیون 1.609 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 16,790 230.00 1.39 16,750 190.00 1.15 12:29 3,618 40.77 میلیون 683.1 میلیارد 10,775.98 16,560 16,510 16,600 16,800 1 1,000 16,690 1 1,000 16,690 1097.46 هزار میلیارد 2.937 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 36.33 7.29 4.25 29.203 میلیون 130.328 میلیون 103.532 میلیون 55.999 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 20,280 1,140.00 5.96 20,230 1,090.00 5.69 12:29 3,126 21.36 میلیون 432.1 میلیارد 7,035.11 19,140 18,610 19,770 20,280 0 0 0 1557 10,934,595 19,180 580.358 هزار میلیارد 605.189 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 728.927 میلیون 57.285 میلیون 13.45 4.51 0.75 1.079 میلیون 5.219 میلیون 5.769 میلیون 529,428
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,237 5.00 0.22 2,257 25.00 1.12 12:29 6,158 176.63 میلیون 398.4 میلیارد 29,406.04 2,232 2,215 2,216 2,319 383 133,956,640 2,215 1 400,000 2,215 395.599 هزار میلیارد 4.502 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 7.95 1.74 0.92 83.118 میلیون 372.618 میلیون 312.262 میلیون 143.474 میلیون
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,180 60.00 4.84 1,240 0.00 0.00 1399/10/21 2 11,718 13.8 میلیون 7,413 1,240 1,180 1,180 1,180 0 0 0 857 63,272,405 1,180 148.665 هزار میلیارد 149.009 میلیون 165.984 میلیون 119.891 میلیون 343,847 165.64 میلیون 46.054 میلیون 46.044 میلیون - 0.9 3.23 5,000 - 5,000 -
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,160 60.00 2.70 2,220 0.00 0.00 1400/02/12 - - - 25,600 2,220 2,160 - - 0 0 0 767 67,186,912 2,160 136.305 هزار میلیارد 136.307 میلیون 86.286 میلیون 61.399 میلیون 1,185 86.285 میلیون 43.508 میلیون 43.504 میلیون 3.13 1.58 3.13 102,400 - 102,400 -
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 7,420 420.00 6.00 7,400 400.00 5.71 12:29 1,965 32.81 میلیون 242.9 میلیارد 16,858.86 7,000 6,750 7,110 7,420 10 780,331 6,940 2 100,086 6,950 621.6 هزار میلیارد 627.616 میلیون 125.398 میلیون 40.3 میلیون 39.616 میلیون 85.782 میلیون 41.028 میلیون 43.282 میلیون 13.59 6.85 14.33 1.978 میلیون 19.105 میلیون 17.233 میلیون 3.851 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 22,860 220.00 0.97 22,710 70.00 0.31 12:30 532 1.1 میلیون 25.3 میلیارد 2,199.89 22,640 22,310 22,640 23,190 0 0 0 67 487,794 22,480 436.224 هزار میلیارد 754.869 میلیون 389.5 میلیون 19.2 میلیون 320.181 میلیون 69.319 میلیون 234.373 میلیون 41.993 میلیون 10.35 6.27 1.85 368,951 710,222 629,173 450,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,040 450.00 5.93 8,000 410.00 5.40 12:29 4,837 66.86 میلیون 535 میلیارد 14,183.93 7,590 7,440 7,740 8,040 0 0 0 1261 21,685,906 7,670 600 هزار میلیارد 665.315 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 14.34 4.47 0.99 3.969 میلیون 17.301 میلیون 20.651 میلیون 618,917
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 20,450 1,150.00 5.96 20,150 850.00 4.40 12:29 1,218 6.26 میلیون 127.6 میلیارد 3,710.75 19,300 19,070 19,520 20,450 0 0 0 295 3,788,868 19,430 196.37 هزار میلیارد 200.36 میلیون 62.076 میلیون 9.64 میلیون 14.305 میلیون 47.772 میلیون 35.748 میلیون 33.067 میلیون 5.63 3.89 5.2 619,107 1.806 میلیون 2.422 میلیون 2,987
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 16,050 600.00 3.88 15,510 60.00 0.39 12:28 257 1.1 میلیون 17.4 میلیارد 4,610 15,450 15,530 15,460 16,300 2 64,321 15,070 1 739 15,290 314.091 هزار میلیارد 362.216 میلیون 95.89 میلیون 14.252 میلیون 49.541 میلیون 46.349 میلیون 88.154 میلیون 31.969 میلیون 9.78 6.75 3.55 507,435 666,103 661,612 511,926
وسبوشهر

سر. استان بوشهر

سهام بورس 1,240 20.00 1.59 1,260 0.00 0.00 1399/12/19 - - - 7,547 1,260 1,240 - - 0 0 0 172 8,992,804 1,240 60.764 هزار میلیارد 60.766 میلیون 65.358 میلیون 48.225 میلیون 2,518 65.355 میلیون 31.622 میلیون 31.616 میلیون 1.92 0.93 1.92 10,000 - 10,000 -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 13,850 60.00 0.43 13,920 10.00 0.07 12:27 342 3.55 میلیون 49.5 میلیارد 10,065.64 13,910 13,590 13,700 14,090 1 1,000 13,410 10 179,745 13,730 375.84 هزار میلیارد 404.912 میلیون 91.372 میلیون 27 میلیون 29.342 میلیون 62.029 میلیون 30.465 میلیون 30.316 میلیون 24.51 6.05 12.33 52,382 2.72 میلیون 690,652 2.082 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 42,400 460.00 1.07 42,850 10.00 0.02 12:29 332 610,135 26.1 میلیارد 1,942.65 42,860 41,920 42,000 43,440 0 0 0 13 18,593 42,090 257.04 هزار میلیارد 279.334 میلیون 59.207 میلیون 6 میلیون 22.174 میلیون 37.033 میلیون 34.778 میلیون 29.103 میلیون 8.84 6.94 7.39 82,797 237,727 230,524 90,000
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 18,040 790.00 4.58 17,500 250.00 1.45 12:29 804 6.6 میلیون 117.5 میلیارد 6,217.21 17,250 16,640 17,200 18,150 1 88,044 17,090 2 1,285 17,100 720.495 هزار میلیارد 761.641 میلیون 145.52 میلیون 40.5 میلیون 63.016 میلیون 82.504 میلیون 29.357 میلیون 28.645 میلیون 24.39 8.48 23.8 2.726 میلیون 3.391 میلیون 4.288 میلیون 1.829 میلیون
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 941 29.00 2.99 970 0.00 0.00 1400/02/15 3 19,544 18.4 میلیون 6,514.67 970 941 941 941 0 0 0 0 249.154 هزار میلیارد 249.158 میلیون 311.218 میلیون 256.86 میلیون 3,429 311.214 میلیون 28.455 میلیون 28.446 میلیون 8.76 0.8 8.76 19,544 - - 19,544
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,329 41.00 2.99 1,370 0.00 0.00 1400/02/18 1 5,622 7.5 میلیون 5,622 1,370 1,329 1,329 1,329 0 0 0 0 93.961 هزار میلیارد 93.966 میلیون 95.97 میلیون 68.585 میلیون 4,525 95.966 میلیون 27.451 میلیون 27.445 میلیون 3.42 0.98 3.42 5,622 - 5,622 -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 50,970 390.00 0.76 51,400 40.00 0.08 12:29 298 644,542 32.6 میلیارد 1,276.13 51,360 50,210 49,820 52,200 0 0 0 8 31,872 50,620 260.61 هزار میلیارد 312.888 میلیون 92.643 میلیون 5.1 میلیون 50.952 میلیون 41.691 میلیون 62.04 میلیون 27.062 میلیون 9.68 6.28 4.22 74,772 444,000 234,020 284,752
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 20,000 710.00 3.68 19,780 490.00 2.54 12:29 1,005 5.74 میلیون 113.9 میلیارد 6,218.89 19,290 18,850 19,300 20,230 1 100,000 18,830 76 1,986,426 19,040 297.3 هزار میلیارد 377.098 میلیون 133.191 میلیون 15 میلیون 87.748 میلیون 45.443 میلیون 96.325 میلیون 26.712 میلیون 10.83 6.37 3 1.151 میلیون 2.416 میلیون 2.367 میلیون 1.2 میلیون
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 1,038 32.00 2.99 1,070 0.00 0.00 1400/02/13 6 39,000 40.5 میلیون 6,500 1,070 1,038 1,038 1,038 0 0 0 0 247.438 هزار میلیارد 247.46 میلیون 279.986 میلیون 231.25 میلیون 22,037 279.964 میلیون 25.79 میلیون 25.779 میلیون 9.6 0.88 9.59 39,000 - 39,000 -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,324 93.00 2.20 4,325 94.00 2.22 12:29 1,397 22.31 میلیون 96.3 میلیارد 14,492.35 4,231 4,120 4,130 4,450 0 0 0 160 10,033,623 4,232 131.348 هزار میلیارد 1.17 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 5.04 2.76 1.08 9.305 میلیون 18.111 میلیون 23.412 میلیون 4.005 میلیون