همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش دفتری دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,760 70.00 1.83 3,780 50.00 1.31 1399/12/6 5,596 125.04 میلیون 473 میلیارد 22,344.97 3,830 3,830 3,760 3,880 2 8,800 3,760 622 41,133,344 3,760 782.622 هزار میلیارد 6.38 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 8.52 1.75 1.31 76.641 میلیون 48.401 میلیون 111.114 میلیون 13.929 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,450 50.00 2.00 2,460 40.00 1.60 1399/12/6 3,858 102.32 میلیون 251.4 میلیارد 26,522.31 2,500 2,490 2,450 2,530 1 140,000 2,400 1108 72,569,620 2,450 431.371 هزار میلیارد 4.545 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 8.76 1.91 1.01 61.492 میلیون 40.831 میلیون 101.723 میلیون 600,000
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,690 50.00 1.82 2,700 40.00 1.46 1399/12/6 5,775 172.73 میلیون 466.5 میلیارد 29,909.79 2,740 2,720 2,690 2,780 0 0 0 2580 161,023,079 2,690 604.601 هزار میلیارد 3.726 میلیارد 3.325 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 7.83 2.97 1.49 104.076 میلیون 68.653 میلیون 155.961 میلیون 16.768 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 12,250 190.00 1.53 12,210 230.00 1.85 1399/12/6 4,463 85.13 میلیون 1.039 هزار میلیارد 19,073.77 12,440 12,200 12,200 12,290 179 8,028,075 12,200 5 125,792 12,200 799.999 هزار میلیارد 2.663 میلیارد 2.012 میلیارد 5.38 799.999 میلیون 13.39 255.522 میلیون 59.761 میلیون 13.39 5.38 3.13 1.273 میلیون 84.111 میلیون 44.43 میلیون 40.954 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,360 30.00 0.90 3,330 0.00 0.00 1399/12/6 12,352 525.34 میلیون 1.749 هزار میلیارد 42,531.04 3,330 3,440 3,270 3,470 18 5,163,374 3,360 11 428,211 3,360 520.612 هزار میلیارد 2.226 میلیارد 1.831 میلیارد 4.16 520.612 میلیون 34.24 194.173 میلیون 15.205 میلیون 34.24 4.16 2.68 120 میلیون 405.343 میلیون 498.135 میلیون 27.208 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,750 70.00 1.83 3,770 50.00 1.31 1399/12/6 3,142 55.4 میلیون 209 میلیارد 17,630.49 3,820 3,930 3,750 3,950 22 2,582,381 3,750 2 2,231 3,760 114.705 هزار میلیارد 1.156 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 4.49 2.46 0.96 36.873 میلیون 18.522 میلیون 51.105 میلیون 4.29 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,640 170.00 1.44 11,830 20.00 0.17 1399/12/6 16,434 77.69 میلیون 919.2 میلیارد 4,957.66 11,810 12,240 11,580 12,240 1 3,972 11,650 20 87,749 11,650 2472.47 هزار میلیارد 2.902 میلیارد 948.576 میلیون 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 77.692 میلیون 2.472 میلیارد 10.02 4.76 4.2 69.818 میلیون 7.873 میلیون 64.415 میلیون 13.277 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,710 160.00 1.80 8,830 40.00 0.45 1399/12/6 4,501 23.32 میلیون 205.9 میلیارد 5,180.68 8,870 9,050 8,700 9,150 10 287,857 8,700 1 70,130 8,700 2534.21 هزار میلیارد 3.057 میلیارد 923.278 میلیون 143.5 میلیون 522.888 میلیون 400.39 میلیون 225.5 میلیون 216.455 میلیون 11.71 6.33 11.24 8.576 میلیون 14.742 میلیون 17.621 میلیون 5.697 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,620 50.00 1.87 2,640 30.00 1.12 1399/12/6 4,950 113.83 میلیون 300.2 میلیارد 22,996.96 2,670 2,650 2,620 2,710 3 7,250 2,620 3305 211,083,871 2,620 796.372 هزار میلیارد 1.391 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 594.994 میلیون 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,701 -9.14 18.13 1.45 113.035 میلیون 800,000 109.517 میلیون 4.317 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 16,110 320.00 1.95 16,220 210.00 1.28 1399/12/6 482 4.69 میلیون 75.6 میلیارد 9,729.9 16,430 16,500 16,110 16,600 0 0 0 81 1,559,699 16,110 648.8 هزار میلیارد 1.138 میلیارد 563.039 میلیون 27 میلیون 489.673 میلیون 73.366 میلیون 83 میلیون 23.33 میلیون 27.81 8.84 7.82 889,810 3.8 میلیون 3.09 میلیون 1.6 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,370 40.00 1.66 2,400 10.00 0.41 1399/12/6 6,122 233.34 میلیون 560.7 میلیارد 38,114.49 2,410 2,430 2,370 2,480 1 4,838 2,370 3312 270,076,603 2,370 469.225 هزار میلیارد 957.102 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -15.06 7.1 3.56 226.237 میلیون 7.1 میلیون 228.847 میلیون 4.489 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,970 180.00 1.37 13,230 80.00 0.61 1399/12/6 38,314 188.63 میلیون 2.496 هزار میلیارد 17,746.29 13,150 13,600 12,890 13,750 20 165,338 12,960 11 218,063 12,960 2646 هزار میلیارد 2.796 میلیارد 543.138 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 188.63 میلیون 2.646 میلیارد 12.66 6.74 7.62 181.649 میلیون 6.981 میلیون 180.944 میلیون 7.686 میلیون
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 1,010 20.00 1.94 1,030 0.00 0.00 1399/12/6 223 10.63 میلیون 10.7 میلیارد 47,660.43 1,030 1,010 1,010 1,010 0 0 0 1033 66,823,801 1,010 360.518 هزار میلیارد 360.52 میلیون 423.745 میلیون 350.018 میلیون 1,148 423.744 میلیون 37.707 میلیون 37.699 میلیون 9.56 0.85 9.56 383,277 10.245 میلیون 10.628 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 20,220 410.00 1.99 20,580 50.00 0.24 1399/12/6 255 640,890 13 میلیارد 2,513.29 20,630 20,220 20,220 20,220 1 290 19,500 2195 16,765,504 20,220 443.705 هزار میلیارد 831.569 میلیون 419.987 میلیون 16.393 میلیون 387.864 میلیون 32.123 میلیون 12.788 میلیون 6.436 میلیون 68.94 13.81 34.71 640,890 - 640,890 -
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,480 50.00 1.98 2,530 0.00 0.00 1399/12/6 42 478,219 1.2 میلیارد 11,386.17 2,530 2,480 2,480 2,480 0 0 0 148 26,056,711 2,480 99.935 هزار میلیارد 440.546 میلیون 378.384 میلیون 26.843 میلیون 340.611 میلیون 37.773 میلیون 42.391 میلیون 8.263 میلیون 12.09 2.65 2.36 478,219 - 478,219 -
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 26,480 540.00 2.00 26,840 180.00 0.67 1399/12/6 849 1.7 میلیون 45.3 میلیارد 2,006.69 27,020 26,750 26,480 27,400 1 500 26,130 14 10,196 26,480 515.328 هزار میلیارد 822.661 میلیون 365.555 میلیون 19.2 میلیون 307.333 میلیون 58.222 میلیون 218.196 میلیون 40.319 میلیون 12.78 8.85 2.36 1.031 میلیون 673,131 1.313 میلیون 390,779
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,420 60.00 1.72 3,430 50.00 1.44 1399/12/6 630 13.31 میلیون 45.6 میلیارد 21,126.64 3,480 3,420 3,420 3,520 1 2,000 3,420 135 2,674,363 3,420 87.067 هزار میلیارد 395.783 میلیون 342.159 میلیون 10 میلیون 308.717 میلیون 33.442 میلیون 43.486 میلیون 3.973 میلیون 21.92 2.6 2 10.41 میلیون 2.9 میلیون 12.235 میلیون 1.074 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 8,960 10.00 0.11 9,010 40.00 0.45 1399/12/6 618 3.95 میلیون 35.7 میلیارد 6,394.63 8,970 9,000 8,900 9,150 3 3,327 8,960 1 26,883 8,980 135.15 هزار میلیارد 447.266 میلیون 341.693 میلیون 15 میلیون 312.116 میلیون 29.577 میلیون 37.729 میلیون 13.014 میلیون 10.39 4.57 3.58 3.951 میلیون 1,000 3.358 میلیون 593,487
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 20,090 410.00 2.00 20,210 290.00 1.41 1399/12/6 14,713 47.8 میلیون 965.9 میلیارد 3,249.07 20,500 20,630 20,090 20,910 3 3,047 20,090 3636 18,648,501 20,090 1616.8 هزار میلیارد 1.681 میلیارد 334.779 میلیون 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.01 5.97 6 42.829 میلیون 4.975 میلیون 47.21 میلیون 593,456
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 1,010 20.00 1.94 1,030 0.00 0.00 1399/12/6 12 285,546 288.4 میلیون 25,504.18 1,030 1,010 1,010 1,010 0 0 0 969 69,731,862 1,010 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 319.894 میلیون 263.762 میلیون 13,993 319.88 میلیون 29.998 میلیون 29.985 میلیون 9.06 0.85 9.06 285,546 - 285,546 -
کگل

گل گهر

سهام بورس 17,390 60.00 0.34 17,470 20.00 0.11 1399/12/6 1,263 4.37 میلیون 76.5 میلیارد 3,463.86 17,450 17,320 17,270 17,900 1 570 17,450 7 152,200 17,450 1299.768 هزار میلیارد 1.433 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 11.52 6.97 5.44 1.007 میلیون 3.368 میلیون 3.432 میلیون 942,644
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 50,850 310.00 0.61 51,170 10.00 0.02 1399/12/6 2,621 2.15 میلیون 109.8 میلیارد 818.96 51,160 52,860 50,150 52,860 1 200 50,850 1 600 50,850 460.53 هزار میلیارد 672.833 میلیون 289.678 میلیون 9 میلیون 212.303 میلیون 77.375 میلیون 326.264 میلیون 61.937 میلیون 7.44 5.95 1.41 1.968 میلیون 178,000 2.027 میلیون 119,145
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 960 10.00 1.03 970 0.00 0.00 1399/12/6 7 33,623 32.3 میلیون 5,300 970 960 960 960 0 0 0 224 13,642,337 960 198.344 هزار میلیارد 198.345 میلیون 285.453 میلیون 204.478 میلیون 1,618 285.451 میلیون 80.794 میلیون 80.786 میلیون 2.46 0.69 2.46 33,623 - 33,623 -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,960 760.00 5.97 12,160 560.00 4.40 1399/12/6 7,784 77.23 میلیون 939.1 میلیارد 9,922.21 12,720 12,200 11,960 12,450 1 749 11,960 2513 47,666,811 11,960 924.16 هزار میلیارد 1.038 میلیارد 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 77.234 میلیون 924.16 میلیون 12.12 5.46 1 54.934 میلیون 22.3 میلیون 69.539 میلیون 7.695 میلیون
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 1,050 20.00 1.87 1,070 0.00 0.00 1399/12/6 2 10,525 11.1 میلیون 5,180 1,070 1,050 1,050 1,050 0 0 0 601 32,969,802 1,050 247.438 هزار میلیارد 247.46 میلیون 279.986 میلیون 231.25 میلیون 22,037 279.964 میلیون - - - 0.88 - 10,525 - 10,525 -
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 960 10.00 1.03 970 0.00 0.00 1399/12/6 3 20,500 19.7 میلیون 5,200 970 960 960 960 0 0 0 396 27,515,578 960 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 10,500 10,000 20,500 -
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 930 40.00 4.12 970 0.00 0.00 1399/11/2 17 800,550 744.5 میلیون 6,666.67 970 930 930 930 0 0 0 1077 81,979,785 930 249.154 هزار میلیارد 249.158 میلیون 261.59 میلیون 256.86 میلیون 3,276 358.193 میلیون 76.837 میلیون 76.828 میلیون - 0.7 2.46 109,859 - 109,859 -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 16,860 340.00 1.98 16,970 230.00 1.34 1399/12/6 99 1.85 میلیون 31.2 میلیارد 18,697.94 17,200 16,860 16,860 16,860 1 500 15,620 319 2,598,832 16,860 54.872 هزار میلیارد 316.699 میلیون 260.395 میلیون 3.233 میلیون 261.827 میلیون -1,432,055 28.845 میلیون 6.417 میلیون 8.56 -38.32 1.9 551,096 1.3 میلیون 1.851 میلیون -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 10,460 210.00 1.97 10,610 60.00 0.56 1399/12/6 184 3.12 میلیون 32.6 میلیارد 16,949.98 10,670 10,460 10,460 10,460 0 0 0 646 14,708,885 10,460 636.6 هزار میلیارد 806.355 میلیون 249.46 میلیون 60 میلیون 169.755 میلیون 79.705 میلیون 55.53 میلیون 16.259 میلیون 39.15 7.99 11.46 718,796 2.4 میلیون 2.819 میلیون 300,000
کچاد

چادرملو

سهام بورس 19,950 630.00 3.26 19,650 330.00 1.71 1399/12/6 1,900 6.49 میلیون 127.6 میلیارد 3,417.26 19,320 20,350 19,320 20,350 2 847 19,370 3 25,921 19,950 1090.575 هزار میلیارد 1.158 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 9.89 6.29 5.91 4.026 میلیون 2.466 میلیون 4.022 میلیون 2.471 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,820 180.00 2.00 8,870 130.00 1.44 1399/12/6 10,987 75.73 میلیون 671.4 میلیارد 6,893.05 9,000 9,150 8,820 9,250 2 1,580 8,820 1043 16,600,556 8,820 665.25 هزار میلیارد 761.315 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 16.77 5.22 1.16 66.22 میلیون 9.514 میلیون 72.263 میلیون 3.471 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 740 30.00 3.90 770 0.00 0.00 1399/10/23 19 201,555 149.2 میلیون 39,400 770 740 740 740 0 0 0 1000 80,292,041 740 122.242 هزار میلیارد 122.247 میلیون 223.476 میلیون 158.756 میلیون 4,864 223.471 میلیون 112.219 میلیون 112.21 میلیون - 0.56 1.1 204,000 - 204,000 -
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 760 10.00 1.30 770 0.00 0.00 1399/12/6 4 46,658 35.5 میلیون 11,052.67 770 760 760 760 0 0 0 1375 125,681,769 760 121.829 هزار میلیارد 121.835 میلیون 218.781 میلیون 158.22 میلیون 5,370 218.776 میلیون 61.726 میلیون 61.707 میلیون 1.97 0.57 1.97 46,658 - 46,658 -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 12,410 210.00 1.66 12,470 150.00 1.19 1399/12/6 2,246 11.96 میلیون 149.1 میلیارد 5,323.64 12,620 12,750 12,380 12,750 12 117,234 12,400 3 14,033 12,430 623.5 هزار میلیارد 688.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 7.69 4.79 2.46 11.096 میلیون 860,464 11.943 میلیون 13,936
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 1,010 20.00 1.94 1,030 0.00 0.00 1399/12/6 6 115,406 116.6 میلیون 10,000 1,030 1,010 1,010 1,010 0 0 0 647 45,872,147 1,010 181.734 هزار میلیارد 181.737 میلیون 179.539 میلیون 176.441 میلیون 3,490 179.536 میلیون 2.363 میلیون 2.35 میلیون 77.35 1.01 76.91 115,406 - 75,878 39,528
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 770 10.00 1.28 780 0.00 0.00 1399/12/6 165 8.79 میلیون 6.8 میلیارد 53,273.39 780 770 770 770 0 0 0 196 15,316,063 770 116.62 هزار میلیارد 116.657 میلیون 179.316 میلیون 149.513 میلیون 36,865 179.28 میلیون 45.804 میلیون 45.794 میلیون 2.55 0.65 2.55 8.78 میلیون 10,000 8.79 میلیون -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,330 230.00 1.99 11,510 50.00 0.43 1399/12/6 2,059 9.17 میلیون 105.5 میلیارد 4,452.89 11,560 11,840 11,330 11,960 1 1,000 11,210 67 2,309,593 11,330 938.065 هزار میلیارد 992.034 میلیون 178.192 میلیون 81.5 میلیون 53.969 میلیون 124.223 میلیون 65.209 میلیون 63.477 میلیون 14.78 7.55 14.39 7.244 میلیون 1.925 میلیون 7.115 میلیون 2.053 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 23,960 480.00 1.96 24,380 60.00 0.25 1399/12/6 8,949 29.64 میلیون 722.7 میلیارد 3,312.02 24,440 25,000 23,960 25,410 4 2,869 23,960 535 5,058,978 23,960 699.413 هزار میلیارد 755.514 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 728.927 میلیون 57.285 میلیون 12.21 5.75 0.96 24.294 میلیون 5.345 میلیون 28.592 میلیون 1.048 میلیون
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,180 60.00 4.84 1,240 0.00 0.00 1399/10/21 2 11,718 13.8 میلیون 7,413 1,240 1,180 1,180 1,180 0 0 0 857 63,272,405 1,180 148.665 هزار میلیارد 149.009 میلیون 165.984 میلیون 119.891 میلیون 343,847 165.64 میلیون 46.054 میلیون 46.044 میلیون - 0.9 3.23 5,000 - 5,000 -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 124,950 1,860.00 1.47 126,840 30.00 0.02 1399/12/6 406 443,449 56.3 میلیارد 1,092.24 126,810 126,820 124,300 130,000 1 376 124,930 1 7,619 124,950 761.04 هزار میلیارد 842.932 میلیون 158.875 میلیون 6 میلیون 81.892 میلیون 76.983 میلیون 205.827 میلیون 81.17 میلیون 9.39 9.89 3.7 274,048 169,401 161,429 282,020