همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش دفتری دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,160 20.00 0.63 3,119 61.00 1.92 12:29 2,393 58.59 میلیون 182.7 میلیارد 24,483.97 3,180 3,174 3,080 3,174 3 7,000 3,134 2 33,824 3,141 645.767 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 6.58 1.27 0.7 53.017 میلیون 26.343 میلیون 74.107 میلیون 5.253 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,921 13.00 0.67 1,902 32.00 1.65 12:29 2,253 74.57 میلیون 141.8 میلیارد 33,098.1 1,934 1,880 1,880 1,949 47 1,953,610 1,908 1 35,327 1,915 333.523 هزار میلیارد 5.786 میلیارد 5.634 میلیارد 175.354 میلیون 5.434 میلیارد 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.54 1.67 0.63 39.347 میلیون 71.244 میلیون 109.38 میلیون 1.211 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,853 6.00 0.32 1,839 20.00 1.08 12:29 2,548 78.78 میلیون 144.9 میلیارد 30,918.03 1,859 1,850 1,800 1,866 3 49,548 1,834 4 13,222 1,837 411.8 هزار میلیارد 4.848 میلیارد 4.69 میلیارد 223.926 میلیون 4.416 میلیارد 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 2.8 1.5 0.68 71.054 میلیون 31.567 میلیون 101.944 میلیون 675,974
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,050 40.00 0.29 14,020 10.00 0.07 1400/10/15 1,127 30.49 میلیون 427.6 میلیارد 27,054.72 14,010 14,010 14,010 14,120 0 0 0 0 918.59 هزار میلیارد 3.537 میلیارد 2.921 میلیارد 65.52 میلیون 2.688 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 30.41 3.95 2.36 2.839 میلیون 27.652 میلیون 10.964 میلیون 19.526 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,818 15.00 0.82 1,823 10.00 0.55 12:29 1,008 25.87 میلیون 46.8 میلیارد 25,668.41 1,833 1,769 1,769 1,859 1 300,000 1,789 4 246,929 1,795 285.008 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -7.15 4.3 1.55 22.943 میلیون 500,000 23.443 میلیون -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,366 78.00 2.26 3,411 33.00 0.96 12:29 583 6.6 میلیون 22.3 میلیارد 11,314.45 3,444 3,442 3,345 3,444 1 336,599 3,375 2 78,053 3,400 103.782 هزار میلیارد 1.817 میلیارد 1.762 میلیارد 30.426 میلیون 1.713 میلیارد 49.309 میلیون 181.946 میلیون 16.692 میلیون 6.22 2.1 0.57 8.137 میلیون 6.494 میلیون 14.345 میلیون 286,036
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,030 20.00 0.20 9,990 60.00 0.60 12:29 5,531 39.83 میلیون 398.1 میلیارد 13,410.89 10,050 10,060 9,890 10,100 98 455,960 9,970 5 447,444 9,970 2927.07 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 437.194 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.64 3.15 2.52 16.692 میلیون 41.623 میلیون 44.21 میلیون 14.105 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,120 50.00 0.49 10,130 40.00 0.39 12:29 353 3.45 میلیون 35 میلیارد 11,136.26 10,170 10,120 10,110 10,220 2 550 10,170 1 2,000 10,190 2907.31 هزار میلیارد 3.24 میلیارد 1.079 میلیارد 287 میلیون 310.075 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 31.76 3.79 7.55 1.991 میلیون 4.338 میلیون 5.627 میلیون 701,512
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,080 30.00 0.42 7,040 70.00 0.98 12:29 4,138 32.86 میلیون 231.5 میلیارد 7,940.34 7,110 7,110 6,980 7,120 15 1,812,516 7,090 25 530,763 7,100 2816 هزار میلیارد 3.061 میلیارد 880.714 میلیون 200 میلیون 225.011 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.93 4.29 4.62 21.008 میلیون 31.72 میلیون 43.379 میلیون 9.348 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,988 31.00 1.58 1,957 0.00 0.00 12:29 9,792 314.51 میلیون 615.4 میلیارد 34,871.36 1,957 1,930 1,882 2,011 1 8,200 1,956 9 398,601 1,958 590.341 هزار میلیارد 1.478 میلیارد 841.283 میلیون 301.656 میلیون 887.553 میلیون -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.2 -12.76 0.67 270.04 میلیون 143.267 میلیون 405.787 میلیون 7.52 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 15,760 360.00 2.23 15,880 240.00 1.49 12:29 581 4.05 میلیون 63.6 میلیارد 6,975.39 16,120 15,390 15,390 16,180 7 295,415 15,700 1 12,000 15,970 635.2 هزار میلیارد 1.281 میلیارد 739.57 میلیون 40 میلیون 644.58 میلیون 93.738 میلیون 145.981 میلیون 21.003 میلیون 30.24 6.78 4.35 1.185 میلیون 1.786 میلیون 2.213 میلیون 758,810
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,638 11.00 0.68 1,624 3.00 0.18 12:29 5,409 157.84 میلیون 256.3 میلیارد 24,516.13 1,627 1,624 1,575 1,655 1 104,965 1,625 9 532,732 1,630 317.509 هزار میلیارد 875.534 میلیون 556.119 میلیون 195.511 میلیون 558.025 میلیون 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -5.15 17.99 1.15 238.06 میلیون 32.864 میلیون 270.284 میلیون 640,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 21,820 300.00 1.36 21,940 180.00 0.81 12:29 862 2.78 میلیون 60.6 میلیارد 3,227.79 22,120 22,080 21,330 22,130 4 5,866 21,500 1 13,850 21,500 2194 هزار میلیارد 2.49 میلیارد 529.686 میلیون 100 میلیون 250.175 میلیون 279.511 میلیون 457.878 میلیون 203.334 میلیون 10.79 7.85 4.79 1.443 میلیون 1.567 میلیون 1.861 میلیون 1.149 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,210 85.00 3.70 2,277 18.00 0.78 12:29 316 3.41 میلیون 7.5 میلیارد 10,803.42 2,295 2,234 2,196 2,260 1 5,000 2,232 1 2,236 2,235 89.942 هزار میلیارد 525.974 میلیون 499.081 میلیون 39.5 میلیون 436.032 میلیون 63.049 میلیون 62.181 میلیون 14.999 میلیون 6 1.43 1.45 1.821 میلیون 1,000,000 2.695 میلیون 125,806
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,300 80.00 1.25 6,250 130.00 2.04 12:29 4,416 47.39 میلیون 296.3 میلیارد 10,731.71 6,380 6,250 6,180 6,350 1 1,293 6,270 2 81,452 6,280 839.637 هزار میلیارد 1.093 میلیارد 487.753 میلیون 134.342 میلیون 252.872 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.72 3.57 0.57 50.059 میلیون 14.661 میلیون 63.131 میلیون 1.59 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,800 20.00 0.26 7,820 0.00 0.00 12:29 386 2.83 میلیون 22.1 میلیارد 7,324.83 7,820 7,620 7,620 7,910 1 700 7,650 1 59,556 7,670 369.104 هزار میلیارد 770.432 میلیون 481.483 میلیون 47.2 میلیون 401.328 میلیون 80.155 میلیون 261.101 میلیون 45.772 میلیون 8.06 4.6 1.41 1.041 میلیون 511,800 1.552 میلیون 1,213
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 102,670 690.00 0.67 102,120 1,240.00 1.20 12:29 3,115 2.01 میلیون 204.8 میلیارد 643.88 103,360 103,450 100,610 103,450 1 1,300 102,750 1 26,332 102,750 919.08 هزار میلیارد 1.29 میلیارد 462.562 میلیون 9 میلیون 371.299 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.96 10.07 1.52 1.014 میلیون 621,150 1.63 میلیون 5,100
کچاد

چادرملو

سهام بورس 29,080 660.00 2.22 29,380 360.00 1.21 12:29 783 2.91 میلیون 85.2 میلیارد 3,721.29 29,740 29,660 29,000 29,780 4 54,461 29,380 1 1,838 29,390 1630.59 هزار میلیارد 1.858 میلیارد 457.43 میلیون 55.5 میلیون 202.319 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 6.35 6.39 4.06 270,800 1.606 میلیون 959,311 917,504
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,394 13.00 0.55 2,415 34.00 1.43 1400/10/8 - - - 51,252.51 2,381 2,430 - - 3 201,091 2,394 1 56,761 2,395 61.302 هزار میلیارد 475.819 میلیون 450.586 میلیون 25.384 میلیون 414.517 میلیون 36.069 میلیون 56.99 میلیون 6.874 میلیون 8.92 1.7 1.08 12.682 میلیون 14.584 میلیون 12.016 میلیون 15.25 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 5,000 28.00 0.56 4,975 3.00 0.06 12:28 315 8.1 میلیون 40.3 میلیارد 25,719.21 4,972 4,880 4,880 5,030 1 1,334 4,945 1 18 4,955 124.375 هزار میلیارد 509.887 میلیون 427.12 میلیون 15 میلیون 385.512 میلیون 41.608 میلیون 54.805 میلیون 17.205 میلیون 7.23 2.99 2.27 350,771 1.468 میلیون 1.739 میلیون 80,030
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,550 20.00 0.36 5,450 120.00 2.15 12:29 7,963 76.48 میلیون 416.8 میلیارد 7,420.62 5,570 5,570 5,350 5,570 5 25,017 5,490 1 15,370 5,500 760.136 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 417.188 میلیون 76 میلیون 241.222 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.06 4.32 0.47 71.198 میلیون 14.387 میلیون 83.344 میلیون 2.242 میلیون
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 689 36.00 4.97 725 0.00 0.00 1400/10/21 2 16,066 11.1 میلیون 26,434.67 725 689 689 689 0 0 0 0 253.763 هزار میلیارد 253.764 میلیون 397.754 میلیون 350.018 میلیون 965 397.753 میلیون -90,972,992 -90,984,647 - 0.64 -2.79 384,744 - 384,744 -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 16,590 870.00 4.98 16,790 670.00 3.84 1400/09/21 867 5.29 میلیون 88.9 میلیارد 6,106 17,460 17,470 16,590 17,470 0 0 0 0 54.29 هزار میلیارد 415.257 میلیون 364.847 میلیون 3.233 میلیون 360.967 میلیون 3.879 میلیون 40.053 میلیون 9.512 میلیون 5.71 14 1.36 2.989 میلیون 2.305 میلیون 5.292 میلیون 1,731
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,617 27.00 0.74 3,586 58.00 1.59 12:29 10,277 72.38 میلیون 259.6 میلیارد 11,415.75 3,644 3,620 3,515 3,670 1 113,960 3,610 4 27,468 3,610 609.62 هزار میلیارد 737.077 میلیون 357.862 میلیون 75 میلیون 127.457 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 4.27 2.65 0.59 82.281 میلیون 21.324 میلیون 103.378 میلیون 228,065
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,210 320.00 2.37 13,310 220.00 1.63 12:29 1,305 5.16 میلیون 67.9 میلیارد 3,955.28 13,530 13,340 12,910 13,450 1 400 13,360 12 393,927 13,390 286.964 هزار میلیارد 585.169 میلیون 344.423 میلیون 21.56 میلیون 298.205 میلیون 46.218 میلیون 29.116 میلیون 15.569 میلیون 18.43 6.21 9.86 5.081 میلیون 2.796 میلیون 7.877 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 5,950 50.00 0.83 5,950 50.00 0.83 12:29 1,044 11.75 میلیون 69.6 میلیارد 11,254.88 6,000 5,940 5,840 6,010 6 26,085 5,920 2 13,456 5,940 714 هزار میلیارد 849.182 میلیون 327.161 میلیون 50 میلیون 135.182 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 5.04 3.72 1.8 3.88 میلیون 8.777 میلیون 8.288 میلیون 4.37 میلیون
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 979 51.00 4.95 1,030 0.00 0.00 1400/10/25 - - - 6,000 1,030 979 - - 0 0 0 991 77,897,726 979 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 297.909 میلیون 263.762 میلیون 14,054 282.705 میلیون -29,881,388 -29,896,898 - 0.96 -9.09 5,200 - 5,200 -
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 603 31.00 4.89 634 0.00 0.00 11:52 4 121,134 73 میلیون 18,652.84 634 603 603 603 0 0 0 1979 308,549,813 603 162.849 هزار میلیارد 162.853 میلیون 286.838 میلیون 256.86 میلیون 3,655 286.835 میلیون -68,068,885 -68,081,523 - 0.57 -2.39 64,616 - 64,616 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,000 30.00 0.43 7,010 20.00 0.28 12:29 627 9.29 میلیون 64.9 میلیارد 14,808.8 7,030 6,950 6,780 7,200 1 1,000 6,880 1 44,000 6,960 420.6 هزار میلیارد 628.383 میلیون 280.774 میلیون 60 میلیون 207.783 میلیون 72.992 میلیون 66.351 میلیون 9.613 میلیون 43.75 5.76 6.34 2.937 میلیون 2.48 میلیون 3.597 میلیون 1.82 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 14,000 210.00 1.48 14,080 130.00 0.91 12:27 352 3.82 میلیون 53.2 میلیارد 10,854.11 14,210 14,210 13,500 14,210 1 3,129 13,750 2 51,064 13,850 1365.475 هزار میلیارد 1.408 میلیارد 265.231 میلیون 30 میلیون 42.117 میلیون 223.114 میلیون 116.734 میلیون 114.441 میلیون 11.93 6.12 11.7 465,838 578,445 458,134 586,149
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 31,000 110.00 0.35 30,520 590.00 1.90 12:29 915 3.65 میلیون 111.3 میلیارد 3,989.39 31,110 31,050 29,910 31,200 1 170 30,250 1 36,800 30,480 1236.06 هزار میلیارد 1.259 میلیارد 264.024 میلیون 40.5 میلیون 22.49 میلیون 208.81 میلیون 127.951 میلیون 125.845 میلیون 9.82 5.92 9.66 1.545 میلیون 1.237 میلیون 1.115 میلیون 1.667 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 3,160 63.00 1.95 3,143 80.00 2.48 12:29 1,856 23.6 میلیون 74.1 میلیارد 12,717.24 3,223 3,159 3,101 3,222 5 42,987 3,170 1 20,000 3,170 193.307 هزار میلیارد 360.744 میلیون 258.749 میلیون 61.504 میلیون 167.439 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 5.99 2.12 0.68 18.496 میلیون 1.372 میلیون 18.837 میلیون 1.031 میلیون
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 693 36.00 4.94 729 0.00 0.00 11:32 4 29,086 20.2 میلیون 21,671.33 729 693 693 693 0 0 0 915 81,229,687 693 168.582 هزار میلیارد 168.595 میلیون 255.761 میلیون 231.25 میلیون 13,139 255.748 میلیون -64,252,175 -64,263,816 - 0.66 -2.62 10,000 - 10,000 -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 13,360 140.00 1.04 13,350 150.00 1.11 12:29 801 5.56 میلیون 73.7 میلیارد 6,938.78 13,500 13,400 13,070 13,410 2 5,300 13,350 1 20,000 13,390 1088.025 هزار میلیارد 1.215 میلیارد 255.208 میلیون 81.5 میلیون 126.993 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 6.73 8.49 6.51 2.094 میلیون 4.004 میلیون 5.984 میلیون 114,370
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 168,800 3,810.00 2.31 167,730 2,740.00 1.66 12:29 1,424 738,404 123.8 میلیارد 518.54 164,990 164,810 160,000 172,000 2 1,176 162,820 1 200 162,830 1006.38 هزار میلیارد 1.188 میلیارد 247.122 میلیون 6 میلیون 182.065 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون 7.89 15.47 2.65 208,873 65,047 182,420 91,500
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,540 260.00 1.88 13,540 260.00 1.88 12:29 1,714 9.41 میلیون 127.5 میلیارد 5,492.7 13,800 13,700 13,310 13,800 3 1,771 13,700 1 147 13,710 974.88 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 227.415 میلیون 72 میلیون 68.491 میلیون 158.924 میلیون 91.064 میلیون 87.246 میلیون 11.17 6.13 10.71 4.491 میلیون 2.367 میلیون 6.662 میلیون 195,673
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 420 14.00 3.23 432 2.00 0.46 12:29 218 11.13 میلیون 4.7 میلیارد 51,056.16 434 416 414 420 3 745,392 420 1 40,000 422 88.334 هزار میلیارد 88.336 میلیون 226.298 میلیون 204.478 میلیون 2,021 226.296 میلیون -56,573,736 -56,583,056 - 0.39 -1.57 8.248 میلیون 2.748 میلیون 9.796 میلیون 1.2 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,180 70.00 0.76 9,160 90.00 0.97 12:29 905 9.99 میلیون 91.2 میلیارد 11,037.04 9,250 9,200 9,000 9,220 14 189,758 9,110 1 29,521 9,200 769.44 هزار میلیارد 812.089 میلیون 213.67 میلیون 54.9 میلیون 42.649 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 8.06 4.5 8.04 1.143 میلیون 7.001 میلیون 2.681 میلیون 5.463 میلیون