همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش دفتری دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,130 10.00 0.20 5,120 0.00 0.00 12:29 8,297 231.979 میلیون 1.187 هزار میلیارد 25,858.49 5,120 5,080 5,030 5,160 2 355,000 5,130 25 1,397,033 5,140 1807.36 هزار میلیارد 14.702 میلیارد 13.917 میلیارد 353 میلیون 12.937 میلیارد 979.795 میلیون 1.226 میلیارد 280.791 میلیون 4.22 1.84 1.29 198.149 میلیون 33.83 میلیون 188.597 میلیون 43.382 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,116 20.00 0.65 3,096 0.00 0.00 12:29 8,543 302.194 میلیون 935.51 میلیارد 27,961.32 3,096 3,045 3,006 3,125 3 82,694 3,115 1 125,252 3,117 693.275 هزار میلیارد 7.035 میلیارد 6.709 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 710.06 میلیون 46.149 میلیون 5.38 1.58 0.84 244.593 میلیون 57.601 میلیون 263.485 میلیون 38.709 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,895 27.00 0.94 2,868 0.00 0.00 12:29 3,221 120.371 میلیون 345.17 میلیارد 37,370.81 2,868 2,826 2,826 2,898 1 3,410 2,890 1 267,299 2,895 502.915 هزار میلیارد 6.967 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 143.24 2.14 0.79 112.977 میلیون 7.395 میلیون 109.965 میلیون 10.407 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,554 11.00 0.31 3,543 0.00 0.00 12:30 2,970 56.566 میلیون 200.39 میلیارد 19,045.95 3,543 3,504 3,504 3,570 0 0 0 0 967.129 هزار میلیارد 5.326 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.92 2.21 1.46 30.203 میلیون 26.363 میلیون 55.682 میلیون 884,746
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,452 12.00 0.49 2,464 0.00 0.00 12:29 1,745 55.472 میلیون 136.66 میلیارد 31,788.97 2,464 2,410 2,400 2,509 1 20,483 2,432 2 89,009 2,452 385.222 هزار میلیارد 4.024 میلیارد 3.733 میلیارد 156.34 میلیون 3.639 میلیارد 93.437 میلیون 285.047 میلیون 5.181 میلیون 74.36 4.12 1.35 51.401 میلیون 4.07 میلیون 47.237 میلیون 8.234 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 6,100 20.00 0.33 6,120 0.00 0.00 12:29 5,756 67.823 میلیون 414.74 میلیارد 11,782.94 6,120 6,140 6,090 6,160 5 57,260 6,100 18 566,195 6,110 4896 هزار میلیارد 5.656 میلیارد 2.191 میلیارد 800 میلیون 744.064 میلیون 1.447 میلیارد 1.563 میلیارد 663.007 میلیون 8.92 3.37 3.04 36.595 میلیون 31.227 میلیون 59.294 میلیون 8.528 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 5,110 35.00 0.68 5,145 0.00 0.00 12:29 3,971 174.066 میلیون 895.52 میلیارد 43,834.31 5,145 5,168 5,045 5,168 3 41,000 5,108 3 292,729 5,110 156.54 هزار میلیارد 2.02 میلیارد 1.937 میلیارد 30.426 میلیون 1.864 میلیارد 73.052 میلیون 270.391 میلیون 26.123 میلیون 5.99 2.14 0.58 164.257 میلیون 9.809 میلیون 135.205 میلیون 38.861 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,353 1.00 0.07 1,354 0.00 0.00 12:29 7,066 342.448 میلیون 463.67 میلیارد 47,987.67 1,354 1,353 1,345 1,363 12 2,600,188 1,353 1 5,000 1,353 2215.162 هزار میلیارد 2.338 میلیارد 1.895 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 223.641 میلیون 206.523 میلیون 10.72 1.25 9.9 200.852 میلیون 141.596 میلیون 321.297 میلیون 21.151 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 14,060 0.00 0.00 14,060 0.00 0.00 12:29 1,090 11.55 میلیون 162.39 میلیارد 10,596.51 14,060 14,050 14,030 14,120 7 434,314 14,050 1 165 14,060 6882.37 هزار میلیارد 7.045 میلیارد 1.269 میلیارد 489.5 میلیون 274.888 میلیون 993.891 میلیون 526.781 میلیون 665.853 میلیون 10.28 6.89 13 2.313 میلیون 9.238 میلیون 11.3 میلیون 250,000
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,500 0.00 0.00 7,500 0.00 0.00 12:29 3,942 46.517 میلیون 348.96 میلیارد 11,800.32 7,500 7,480 7,470 7,530 49 1,440,911 7,490 19 2,323,318 7,510 4500 هزار میلیارد 4.8 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 10.38 4.7 5.39 30.352 میلیون 16.165 میلیون 31.763 میلیون 14.754 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,500 51.00 1.48 3,449 0.00 0.00 17:02 8,961 282.559 میلیون 974.63 میلیارد 40,866.49 3,449 3,420 3,366 3,505 1 9,999 3,499 2 305,454 3,500 1040.412 هزار میلیارد 2.1 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 1.64 میلیارد -20,893,021 -49.8 -9.5 0.63 205.528 میلیون 77.031 میلیون 249.081 میلیون 33.478 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,660 80.00 0.54 14,740 0.00 0.00 12:29 1,372 14.822 میلیون 218.43 میلیارد 10,803.09 14,740 15,000 14,500 15,100 3 7,558 14,650 1 350 14,710 884.4 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 920.43 میلیون 40 میلیون 781.421 میلیون 139.009 میلیون 246.696 میلیون 57.346 میلیون 15.42 6.36 3.58 7.096 میلیون 7.725 میلیون 11.151 میلیون 3.671 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,430 10.00 0.11 9,420 0.00 0.00 14:32 3,975 45.594 میلیون 429.28 میلیارد 11,470.16 9,420 9,370 9,290 9,450 5 222,992 9,430 45 636,727 9,440 2138.34 هزار میلیارد 2.439 میلیارد 910.165 میلیون 227 میلیون 278.05 میلیون 632.116 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 5.59 3.38 0.63 15.278 میلیون 30.316 میلیون 42.84 میلیون 2.753 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 6,810 60.00 0.87 6,870 0.00 0.00 12:30 1,557 32.803 میلیون 225.23 میلیارد 21,068.18 6,870 6,810 6,790 7,000 14 143,678 6,800 1 1,305 6,810 2267.1 هزار میلیارد 2.685 میلیارد 857.607 میلیون 281.5 میلیون 451.228 میلیون 406.379 میلیون 444.555 میلیون 111.642 میلیون 20.31 5.58 5.1 8.488 میلیون 24.315 میلیون 24.349 میلیون 8.454 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 9,400 240.00 2.49 9,640 0.00 0.00 12:29 416 3.501 میلیون 33.73 میلیارد 8,416.34 9,640 9,800 9,400 9,800 5 80,540 9,300 1 100,000 9,300 158.008 هزار میلیارد 928.856 میلیون 813.773 میلیون 16.391 میلیون 770.848 میلیون 42.925 میلیون 85.747 میلیون 24.169 میلیون 6.54 3.68 1.84 2.626 میلیون 875,000 2.407 میلیون 1.094 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 13,850 20.00 0.14 13,830 0.00 0.00 12:29 3,806 33.102 میلیون 457.89 میلیارد 8,697.3 13,830 13,810 13,580 13,950 51 1,782,097 13,840 2 25,522 13,850 1857.949 هزار میلیارد 2.04 میلیارد 745.263 میلیون 134.342 میلیون 182.116 میلیون 563.147 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 5.32 3.3 0.59 14.299 میلیون 18.803 میلیون 30.62 میلیون 2.482 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 142,170 190.00 0.13 142,360 0.00 0.00 12:30 1,680 1.036 میلیون 147.49 میلیارد 616.69 142,360 142,860 141,500 143,900 1 100 142,160 2 6,310 142,170 1281.24 هزار میلیارد 1.919 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 984.651 میلیون 112.075 میلیون 11.43 12.24 1.3 573,825 462,213 1.036 میلیون -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,726.00 5.00 177,120 173,846.00 5.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 37,190.64 3,274 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.689 میلیارد 728.588 میلیون 476.049 میلیون 130.47 میلیون 598.118 میلیون 515.02 میلیون 148.804 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,730 10.00 0.17 5,740 0.00 0.00 12:29 5,085 102.527 میلیون 588.08 میلیارد 20,162.63 5,740 5,790 5,680 5,790 67 3,090,010 5,720 1 14,584 5,730 1578.5 هزار میلیارد 1.713 میلیارد 722.363 میلیون 275 میلیون 134.84 میلیون 587.524 میلیون 2.201 میلیارد 300.032 میلیون 5.26 2.69 0.72 39.065 میلیون 63.462 میلیون 86.751 میلیون 15.776 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,163 40.00 1.28 3,123 0.00 0.00 12:30 7,220 200.716 میلیون 626.92 میلیارد 27,762.29 3,123 3,080 3,045 3,185 9 3,310,409 3,163 2 5,666 3,164 610.579 هزار میلیارد 1.371 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -10.56 -7.29 1.04 163.052 میلیون 37.664 میلیون 182.578 میلیون 18.138 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 6,790 120.00 1.80 6,670 0.00 0.00 12:29 1,196 12.019 میلیون 81.15 میلیارد 10,049.64 6,670 6,530 6,430 6,850 1 15,000 6,780 1 5,000 6,790 501.584 هزار میلیارد 1.041 میلیارد 671.027 میلیون 75.2 میلیون 539.374 میلیون 131.653 میلیون 382.275 میلیون 52.161 میلیون 9.62 3.81 1.31 12.019 میلیون - 11.969 میلیون 50,000
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 4,899 36.00 0.74 4,863 0.00 0.00 12:29 566 13.884 میلیون 67.52 میلیارد 24,529.75 4,863 4,770 4,770 5,120 1 20,000 4,802 1 73,427 4,899 123.442 هزار میلیارد 697.175 میلیون 615.665 میلیون 25.384 میلیون 573.733 میلیون 41.932 میلیون 79.985 میلیون 7.671 میلیون 16.09 2.94 1.54 13.516 میلیون 367,928 5.756 میلیون 8.128 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,100 10.00 0.06 18,090 0.00 0.00 12:29 2,605 19.602 میلیون 354.56 میلیارد 7,524.81 18,090 17,930 17,930 18,300 3 105,458 18,100 4 72,924 18,110 1044.191 هزار میلیارد 1.569 میلیارد 582.84 میلیون 57.722 میلیون 524.969 میلیون 57.871 میلیون 126.884 میلیون 115.193 میلیون 9.06 18.04 8.23 15.002 میلیون 4.601 میلیون 12.543 میلیون 7.059 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 166,150 1,010.00 0.60 167,160 0.00 0.00 12:29 2,386 1.107 میلیون 185.04 میلیارد 463.94 167,160 167,000 166,000 169,650 1 232 166,480 1 5,579 166,500 1002.96 هزار میلیارد 1.28 میلیارد 582.062 میلیون 6 میلیون 277.491 میلیون 304.571 میلیون 451.396 میلیون 266.721 میلیون 3.76 3.29 2.23 997,956 109,000 784,628 322,328
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,825 0.00 0.00 2,825 0.00 0.00 12:29 560 10.125 میلیون 28.73 میلیارد 18,080.7 2,825 2,880 2,792 2,880 1 6,000 2,825 1 20,000 2,829 129.95 هزار میلیارد 641.545 میلیون 576.408 میلیون 39.5 میلیون 511.595 میلیون 64.814 میلیون 83.949 میلیون 13.178 میلیون 9.86 2 1.55 10.125 میلیون - 10.125 میلیون -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 7,040 140.00 2.03 6,900 0.00 0.00 12:29 1,039 8.396 میلیون 58.48 میلیارد 8,080.51 6,900 7,030 6,840 7,060 3 3,690 7,030 2 50,000 7,040 1873.35 هزار میلیارد 1.966 میلیارد 573.873 میلیون 192.5 میلیون 92.211 میلیون 481.662 میلیون 410.501 میلیون 204.467 میلیون 9.16 3.89 4.56 7.442 میلیون 953,823 8.109 میلیون 286,692
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 5,140 10.00 0.19 5,130 0.00 0.00 12:29 166 1.657 میلیون 8.55 میلیارد 9,921.57 5,130 5,120 5,090 5,210 5 293,649 5,140 3 328,022 5,180 179.55 هزار میلیارد 684.214 میلیون 570.153 میلیون 25 میلیون 504.664 میلیون 65.489 میلیون 77.44 میلیون 24.664 میلیون 7.28 2.74 2.32 1.155 میلیون 502,231 1.657 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,100 4.00 0.10 4,096 0.00 0.00 12:29 1,111 15.731 میلیون 64.56 میلیارد 14,158.96 4,096 4,180 4,087 4,180 2 19,964 4,100 2 95,543 4,110 778.24 هزار میلیارد 1.039 میلیارد 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 13.24 3.11 1.45 12.554 میلیون 3.177 میلیون 15.681 میلیون 50,000
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 23,330 160.00 0.68 23,490 0.00 0.00 12:29 1,580 18.287 میلیون 429.58 میلیارد 11,573.97 23,490 23,210 23,160 23,870 3 40,626 23,320 3 54,953 23,400 1691.28 هزار میلیارد 1.758 میلیارد 432.644 میلیون 72 میلیون 67.18 میلیون 365.464 میلیون 233.845 میلیون 219.092 میلیون 7.72 4.63 7.23 3.872 میلیون 14.415 میلیون 5.633 میلیون 12.654 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,211 10.00 0.24 4,221 0.00 0.00 12:30 2,843 56.851 میلیون 239.97 میلیارد 19,996.92 4,221 4,179 4,153 4,279 1 1,192 4,204 1 30,000 4,212 298.744 هزار میلیارد 630.066 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.02 5.46 0.72 47.881 میلیون 8.97 میلیون 51.651 میلیون 5.2 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 16,830 110.00 0.65 16,940 0.00 0.00 12:29 359 2.479 میلیون 41.92 میلیارد 6,904.28 16,940 16,920 16,520 17,120 1 4,000 16,830 1 1,178 16,840 1642.837 هزار میلیارد 1.689 میلیارد 384.268 میلیون 96.98 میلیون 45.956 میلیون 338.312 میلیون 187.554 میلیون 183.26 میلیون 8.97 4.87 8.76 316,228 2.162 میلیون 1.556 میلیون 922,731
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,010 20.00 0.33 6,030 0.00 0.00 12:29 2,556 30.085 میلیون 181.39 میلیارد 11,770.35 6,030 6,050 5,950 6,160 21 179,632 5,990 1 4,436 6,020 1160.341 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 8.7 3.49 8.64 26.548 میلیون 3.537 میلیون 17.086 میلیون 12.999 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 38,540 70.00 0.18 38,470 0.00 0.00 12:29 285 896,382 34.48 میلیارد 3,145.2 38,470 38,470 38,280 38,960 1 222 38,500 1 708 38,500 1558.035 هزار میلیارد 1.791 میلیارد 355.064 میلیون 40.5 میلیون 233.372 میلیون 121.692 میلیون 104.952 میلیون 105.726 میلیون 14.74 12.8 14.85 263,404 632,978 334,260 562,122
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 13,100 90.00 0.69 13,010 0.00 0.00 12:29 3,523 31.753 میلیون 413.22 میلیارد 9,012.94 13,010 12,500 12,230 13,220 2 92,851 13,080 2 12,711 13,100 780.6 هزار میلیارد 1.053 میلیارد 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -122.53 17.46 7.09 25.732 میلیون 6.021 میلیون 26.63 میلیون 5.122 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 37,180 10.00 0.03 37,190 0.00 0.00 12:29 239 598,271 22.21 میلیارد 2,503.23 37,190 36,620 36,620 37,900 1 3,116 37,180 4 195,669 37,200 752.645 هزار میلیارد 933.079 میلیون 284.512 میلیون 20.238 میلیون 180.433 میلیون 104.079 میلیون 491.514 میلیون 191.118 میلیون 3.94 7.23 1.53 202,757 395,514 261,158 337,113
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,612 42.00 1.63 2,570 0.00 0.00 12:29 1,390 59.567 میلیون 153.08 میلیارد 42,854.11 2,570 2,400 2,400 2,612 6 1,154,516 2,612 1 10,000 2,648 79.67 هزار میلیارد 306.997 میلیون 267.843 میلیون 31 میلیون 227.327 میلیون 40.516 میلیون 147.035 میلیون 6.063 میلیون 13.14 1.97 0.54 56.289 میلیون 3.278 میلیون 53.504 میلیون 6.063 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 18,500 110.00 0.59 18,610 0.00 0.00 12:29 1,076 9.217 میلیون 171.53 میلیارد 8,565.73 18,610 18,910 18,490 18,910 1 10,000 18,510 1 56,364 18,610 1888.915 هزار میلیارد 1.987 میلیارد 267.279 میلیون 81.5 میلیون 97.755 میلیون 169.524 میلیون 206.754 میلیون 198.193 میلیون 9.53 11.14 9.14 6.188 میلیون 3.029 میلیون 4.039 میلیون 5.177 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 33,870 50.00 0.15 33,920 0.00 0.00 12:29 885 2.257 میلیون 76.55 میلیارد 2,550.53 33,920 33,950 33,550 34,400 2 1,500 33,870 4 14,776 33,990 518.976 هزار میلیارد 585.204 میلیون 260.823 میلیون 15.3 میلیون 66.228 میلیون 194.595 میلیون 226.75 میلیون 116.581 میلیون 4.45 2.67 2.29 1.971 میلیون 286,586 1.919 میلیون 338,111
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 500.00 9.80 4,551 549.00 10.76 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 26,649.5 5,100 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 288.827 میلیون 245.844 میلیون 19.457 میلیون 189.596 میلیون 56.248 میلیون 121.558 میلیون 36.857 میلیون - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 53,420 210.00 0.39 53,630 0.00 0.00 14:31 2,506 2.233 میلیون 119.78 میلیارد 891.2 53,630 53,870 52,800 54,100 1 105 53,400 1 6,669 53,420 769.591 هزار میلیارد 910.984 میلیون 235.562 میلیون 14.35 میلیون 141.393 میلیون 94.169 میلیون 483.394 میلیون 78.18 میلیون 9.84 8.17 1.59 1.071 میلیون 1.163 میلیون 2.229 میلیون 4,295
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 60,580 40.00 0.07 60,540 0.00 0.00 12:29 197 864,171 52.27 میلیارد 4,386.65 60,540 60,590 60,200 60,990 1 5,980 60,200 1 49,820 60,570 1089.72 هزار میلیارد 1.239 میلیارد 234.872 میلیون 18 میلیون 149.366 میلیون 85.507 میلیون 389.064 میلیون 86.788 میلیون 12.59 12.78 2.81 72,517 791,654 153,943 710,228
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 18,270 30.00 0.16 18,300 0.00 0.00 12:29 2,571 10.17 میلیون 186.15 میلیارد 3,955.77 18,300 18,580 18,210 18,590 2 1,025 18,270 10 52,783 18,280 549 هزار میلیارد 636.425 میلیون 214.569 میلیون 30 میلیون 87.425 میلیون 127.145 میلیون 1.046 میلیارد 86.375 میلیون 6.66 4.32 0.56 9.25 میلیون 920,445 9.342 میلیون 827,820
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,850 20.00 0.17 11,830 0.00 0.00 12:29 668 7.477 میلیون 88.24 میلیارد 11,193.01 11,830 11,600 11,500 11,900 2 3,444 11,840 2 71,752 11,850 378.56 هزار میلیارد 514.369 میلیون 208.849 میلیون 32 میلیون 135.809 میلیون 73.039 میلیون 226.549 میلیون 33.777 میلیون 11.21 5.18 1.67 2.37 میلیون 5.107 میلیون 7.477 میلیون -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 20,320 70.00 0.34 20,390 0.00 0.00 12:29 800 10.542 میلیون 215 میلیارد 13,177.74 20,390 19,850 19,850 20,600 2 34,943 20,320 1 50,000 20,360 831.3 هزار میلیارد 908.469 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 8.33 7.61 7.75 858,606 9.684 میلیون 3.192 میلیون 7.35 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,432 36.00 1.50 2,396 0.00 0.00 12:29 2,341 72.083 میلیون 172.72 میلیارد 30,791.7 2,396 2,350 2,350 2,433 2 7,242 2,430 2 13,000 2,430 322.593 هزار میلیارد 338.073 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 46.18 2.07 36.67 65.921 میلیون 6.163 میلیون 61.282 میلیون 10.802 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 7,840 30.00 0.38 7,810 0.00 0.00 12:29 825 5.205 میلیون 40.86 میلیارد 6,308.73 7,810 7,780 7,730 7,950 4 5,970 7,830 2 1,640 7,900 241.72 هزار میلیارد 341.299 میلیون 169.37 میلیون 30.95 میلیون 99.579 میلیون 69.791 میلیون 82.896 میلیون 31.759 میلیون 7.61 3.46 2.92 5.205 میلیون - 5.205 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,402 15.00 0.63 2,387 0.00 0.00 12:29 3,367 71.606 میلیون 170.92 میلیارد 21,266.95 2,387 2,379 2,315 2,437 1 100,000 2,400 1 1,909 2,402 238.7 هزار میلیارد 254.133 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 19.64 1.66 20.31 69.756 میلیون 1.849 میلیون 69.764 میلیون 1.842 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 18,900 20.00 0.11 18,880 0.00 0.00 12:29 226 1.169 میلیون 22.08 میلیارد 5,174.54 18,880 18,880 18,840 19,150 1 25,000 18,840 1 2,000 18,900 453.12 هزار میلیارد 527.331 میلیون 145.498 میلیون 24 میلیون 74.211 میلیون 71.287 میلیون 130.5 میلیون 41.406 میلیون 10.94 6.36 3.47 214,355 955,090 923,003 246,442
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 24,970 210.00 0.85 24,760 0.00 0.00 12:29 206 731,498 18.22 میلیارد 3,550.96 24,760 25,190 24,610 25,190 2 13,242 24,850 1 30,068 24,970 482.82 هزار میلیارد 542.953 میلیون 143.412 میلیون 19.5 میلیون 60.133 میلیون 83.28 میلیون 123.702 میلیون 64.228 میلیون 7.52 5.8 3.9 571,906 159,592 722,544 8,954
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 6,150 120.00 1.99 6,030 0.00 0.00 12:29 559 8.076 میلیون 48.8 میلیارد 14,447.62 6,030 6,100 5,920 6,150 1 4,865 6,150 7 504,000 6,160 337.68 هزار میلیارد 385.663 میلیون 140.747 میلیون 56 میلیون 47.983 میلیون 92.764 میلیون 167.979 میلیون 35.409 میلیون 9.54 3.64 2.01 2.833 میلیون 5.244 میلیون 6.709 میلیون 1.367 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 9,090 80.00 0.89 9,010 0.00 0.00 12:29 359 2.712 میلیون 24.56 میلیارد 7,553.69 9,010 9,090 8,930 9,210 1 50,000 9,060 5 12,120 9,100 270.3 هزار میلیارد 317.917 میلیون 134.689 میلیون 30 میلیون 47.617 میلیون 87.072 میلیون 48.051 میلیون 42.037 میلیون 6.43 3.1 5.63 1.138 میلیون 1.574 میلیون 2.284 میلیون 427,548
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 9,180 0.00 0.00 9,180 0.00 0.00 12:29 5,408 62.448 میلیون 572.97 میلیارد 11,547.4 9,180 9,260 9,030 9,480 1 4,000 9,180 3 284,569 9,190 235.679 هزار میلیارد 321.036 میلیون 127.081 میلیون 25.673 میلیون 85.357 میلیون 41.724 میلیون 174.152 میلیون 15.394 میلیون 15.31 5.65 1.35 59.021 میلیون 3.427 میلیون 61.218 میلیون 1.23 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,070 35.00 1.15 3,035 0.00 0.00 12:29 1,888 49.314 میلیون 149.68 میلیارد 26,119.67 3,035 2,917 2,911 3,089 2 200,471 3,070 4 193,760 3,080 110.482 هزار میلیارد 174.874 میلیون 125.79 میلیون 36.403 میلیون 64.392 میلیون 61.398 میلیون 34.387 میلیون 11.658 میلیون 9.48 1.8 3.21 48.904 میلیون 409,661 38.22 میلیون 11.094 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 14,400 400.00 2.70 14,800 0.00 0.00 12:29 320 582,211 8.43 میلیارد 1,819.41 14,800 14,400 14,390 14,590 2 8,449 14,390 1 90,378 14,400 340.4 هزار میلیارد 401.753 میلیون 121.913 میلیون 11.9 میلیون 61.353 میلیون 60.56 میلیون 121.595 میلیون 23.9 میلیون 14.26 5.63 2.8 478,381 103,830 582,211 -
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,120 60.00 0.50 12,060 0.00 0.00 12:29 727 4.439 میلیون 53.66 میلیارد 6,105.58 12,060 11,900 11,900 12,220 1 1,436 12,120 2 14,753 12,130 328.635 هزار میلیارد 371.688 میلیون 118.541 میلیون 27.25 میلیون 43.053 میلیون 75.488 میلیون 56.847 میلیون 56.307 میلیون 5.84 4.35 5.78 3.17 میلیون 1.269 میلیون 4.004 میلیون 434,734
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 9,100 120.00 1.34 8,980 0.00 0.00 12:28 317 2.205 میلیون 19.86 میلیارد 6,954.51 8,980 8,870 8,870 9,100 1 612 9,060 2 11,121 9,110 340.926 هزار میلیارد 393.749 میلیون 111.817 میلیون 37.965 میلیون 52.822 میلیون 58.995 میلیون 136.915 میلیون 27.776 میلیون 12.27 5.78 2.5 621,720 1.583 میلیون 2.165 میلیون 40,000
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,780 130.00 1.88 6,910 0.00 0.00 12:29 374 2.06 میلیون 13.99 میلیارد 5,507.17 6,910 6,830 6,750 7,000 1 6,895 6,780 2 55,000 6,790 331.68 هزار میلیارد 377.911 میلیون 109.798 میلیون 48 میلیون 46.231 میلیون 63.567 میلیون 65.943 میلیون 7.993 میلیون 41.5 5.22 5.03 1.899 میلیون 160,608 2.044 میلیون 16,000
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 43,490 190.00 0.44 43,300 0.00 0.00 12:29 1,002 3.174 میلیون 137.46 میلیارد 3,168.08 43,300 43,000 42,260 43,500 1 7,000 43,430 1 1,000 43,600 349.171 هزار میلیارد 411.388 میلیون 109.446 میلیون 8.064 میلیون 62.217 میلیون 47.23 میلیون 232.716 میلیون 33.825 میلیون 10.32 7.39 1.5 2.556 میلیون 618,564 2.814 میلیون 360,000
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 8,200 10.00 0.12 8,210 0.00 0.00 12:29 327 2.243 میلیون 18.37 میلیارد 6,857.94 8,210 7,970 7,970 8,280 1 22,917 8,200 3 33,694 8,210 287.35 هزار میلیارد 307.093 میلیون 109.305 میلیون 17.5 میلیون 19.743 میلیون 89.561 میلیون 31.879 میلیون 28.591 میلیون 10.06 3.21 9.01 833,185 1.409 میلیون 1.785 میلیون 457,917
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 75,990 670.00 0.87 76,660 0.00 0.00 12:29 1,050 1.231 میلیون 94.33 میلیارد 1,171.98 76,660 78,490 75,930 78,490 3 2,179 75,950 2 61,366 76,000 270.548 هزار میلیارد 292.617 میلیون 108.598 میلیون 3.529 میلیون 22.069 میلیون 86.529 میلیون 79.282 میلیون 46.582 میلیون 5.81 3.13 3.41 806,080 424,502 645,987 584,595
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 4,220 30.00 0.72 4,190 0.00 0.00 12:29 2,482 30.012 میلیون 125.75 میلیارد 12,091.97 4,190 4,288 4,146 4,338 1 200,000 4,224 6 239,754 4,225 156.119 هزار میلیارد 206.798 میلیون 106.23 میلیون 37.26 میلیون 50.678 میلیون 55.552 میلیون 121.379 میلیون 16.422 میلیون 9.51 2.81 1.29 25.995 میلیون 4.017 میلیون 30.012 میلیون -
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 17,070 160.00 0.95 16,910 0.00 0.00 12:29 1,020 2.835 میلیون 48.39 میلیارد 2,778.93 16,910 17,200 16,200 17,200 1 300 17,050 4 4,376 17,100 202.92 هزار میلیارد 269.252 میلیون 104.57 میلیون 12 میلیون 66.332 میلیون 38.238 میلیون 186.688 میلیون 24.655 میلیون 8.23 5.31 1.1 2.404 میلیون 430,355 2.554 میلیون 280,495
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 4,268 3.00 0.07 4,265 0.00 0.00 12:29 1,664 45.359 میلیون 193.45 میلیارد 27,258.95 4,265 4,311 4,190 4,397 1 88,427 4,267 1 13,273 4,268 125.818 هزار میلیارد 180.206 میلیون 100.723 میلیون 29.5 میلیون 54.389 میلیون 46.334 میلیون 193.749 میلیون 15.276 میلیون 8.24 2.72 0.65 34.991 میلیون 10.368 میلیون 41.871 میلیون 3.488 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,604 15.00 0.93 1,619 0.00 0.00 12:29 511 12.303 میلیون 19.92 میلیارد 24,076.82 1,619 1,604 1,600 1,690 3 321,990 1,600 1 10,000 1,610 49.634 هزار میلیارد 111.636 میلیون 97.676 میلیون 30.657 میلیون 62.002 میلیون 35.673 میلیون 23.316 میلیون -1,008,291 -49.23 1.39 2.13 11.961 میلیون 342,166 11.069 میلیون 1.234 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,990 30.00 0.33 9,020 0.00 0.00 12:29 372 3.236 میلیون 29.16 میلیارد 8,698.66 9,020 8,910 8,910 9,060 1 2,200 8,990 1 10,000 9,000 608.85 هزار میلیارد 634.539 میلیون 96.815 میلیون 31 میلیون 25.689 میلیون 71.126 میلیون 62.419 میلیون 61.38 میلیون 9.92 8.56 9.75 505,091 2.731 میلیون 1.758 میلیون 1.478 میلیون
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 21,760 480.00 2.26 21,280 0.00 0.00 12:29 507 1.409 میلیون 30.19 میلیارد 2,778.35 21,280 20,970 20,800 21,850 1 10,900 21,740 2 2,550 21,770 266 هزار میلیارد 334.216 میلیون 87.682 میلیون 12.5 میلیون 68.216 میلیون 19.466 میلیون 314.35 میلیون 14.82 میلیون 17.95 13.66 0.85 334,387 1.074 میلیون 1.267 میلیون 141,236
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 27,470 110.00 0.40 27,580 0.00 0.00 12:29 518 1.732 میلیون 47.74 میلیارد 3,342.85 27,580 27,700 27,210 28,110 1 528 27,460 2 530 27,500 329.581 هزار میلیارد 372.695 میلیون 86.12 میلیون 11.95 میلیون 43.114 میلیون 43.005 میلیون 161.61 میلیون 35.014 میلیون 9.41 7.66 2.04 1.052 میلیون 680,056 1.726 میلیون 5,335
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 15,420 20.00 0.13 15,400 0.00 0.00 12:29 1,289 6.647 میلیون 102.33 میلیارد 5,156.37 15,400 15,210 15,210 15,550 1 1,000 15,410 6 70,900 15,430 296.917 هزار میلیارد 353.102 میلیون 85.137 میلیون 19.28 میلیون 56.185 میلیون 28.952 میلیون 87.148 میلیون 35.742 میلیون 8.31 10.26 3.41 6.261 میلیون 385,899 6.615 میلیون 31,500
ما

بیمه ما

سهام بورس 4,299 40.00 0.94 4,259 0.00 0.00 12:29 195 2.106 میلیون 8.98 میلیارد 10,799.82 4,259 4,200 4,200 4,357 1 54,268 4,287 1 7,533 4,299 34.072 هزار میلیارد 105.274 میلیون 82.847 میلیون 8 میلیون 71.202 میلیون 11.646 میلیون 26.135 میلیون 4.121 میلیون 8.27 2.93 1.3 2.106 میلیون - 1.986 میلیون 120,000
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,170 240.00 1.42 16,930 0.00 0.00 12:29 1,160 1.785 میلیون 30.65 میلیارد 1,539.18 16,930 16,920 16,650 17,400 3 5,880 17,160 1 300 17,180 338.6 هزار میلیارد 377.369 میلیون 81.274 میلیون 20 میلیون 38.769 میلیون 42.505 میلیون 16.757 میلیون 11.011 میلیون 30.75 7.97 20.21 1.576 میلیون 209,805 1.585 میلیون 200,000
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,840 20.00 0.34 5,820 0.00 0.00 12:29 1,654 18.934 میلیون 110.13 میلیارد 11,447.68 5,820 5,700 5,700 5,880 1 6,776 5,830 3 88,154 5,850 108.834 هزار میلیارد 119.116 میلیون 79.237 میلیون 18.7 میلیون 10.282 میلیون 68.955 میلیون 25.504 میلیون 23.279 میلیون 4.68 1.58 4.27 16.92 میلیون 2.014 میلیون 16.999 میلیون 1.935 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 65,080 470.00 0.72 65,550 0.00 0.00 14:32 1,263 3.227 میلیون 211.52 میلیارد 2,554.95 65,550 62,850 62,850 68,100 1 5,000 65,090 2 68,916 65,090 393.3 هزار میلیارد 418.422 میلیون 78.725 میلیون 6 میلیون 25.122 میلیون 53.602 میلیون 111.798 میلیون 38.474 میلیون 10.23 7.34 3.52 427,060 2.8 میلیون 2.124 میلیون 1.103 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,790 13.00 0.46 2,803 0.00 0.00 12:29 3,323 35.036 میلیون 98.2 میلیارد 10,543.52 2,803 2,730 2,730 2,870 1 50,000 2,775 1 2,098 2,790 98.994 هزار میلیارد 117.425 میلیون 76.386 میلیون 35.317 میلیون 18.432 میلیون 57.954 میلیون 14.956 میلیون 8.304 میلیون 11.92 1.71 6.62 30.439 میلیون 4.597 میلیون 34.93 میلیون 106,469
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 23,890 670.00 2.73 24,560 0.00 0.00 12:29 389 1.244 میلیون 30.11 میلیارد 3,197.45 24,560 24,000 23,580 25,000 1 2,020 23,850 1 34,539 24,000 331.56 هزار میلیارد 372.256 میلیون 72.979 میلیون 13.5 میلیون 40.696 میلیون 32.283 میلیون 51.036 میلیون 18.557 میلیون 17.87 10.27 6.5 931,615 312,194 1.244 میلیون -
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 5,400 10.00 0.18 5,410 0.00 0.00 12:29 1,853 16.729 میلیون 90.45 میلیارد 9,027.94 5,410 5,430 5,220 5,560 2 17,096 5,390 8 604,186 5,400 132.996 هزار میلیارد 164.315 میلیون 72.31 میلیون 24.583 میلیون 31.319 میلیون 40.991 میلیون 76.409 میلیون 14.835 میلیون 8.98 3.24 1.74 16.069 میلیون 659,507 14.288 میلیون 2.44 میلیون
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 10,420 220.00 2.16 10,200 0.00 0.00 12:29 543 3.789 میلیون 39.28 میلیارد 6,977.9 10,200 10,150 10,150 10,500 2 1,283 10,400 2 2,300 10,450 204 هزار میلیارد 232.064 میلیون 70.792 میلیون 20 میلیون 28.064 میلیون 42.728 میلیون 92.584 میلیون 21.52 میلیون 9.48 4.77 2.21 3.325 میلیون 463,695 2.956 میلیون 833,303
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 5,820 60.00 1.04 5,760 0.00 0.00 12:29 8,337 148.677 میلیون 856.7 میلیارد 20,979.57 5,760 5,630 5,540 5,860 3 191,656 5,800 1 107,684 5,800 228.126 هزار میلیارد 233.416 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 144.94 3.52 108.28 140.752 میلیون 7.925 میلیون 143.798 میلیون 4.879 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 7,090 30.00 0.42 7,060 0.00 0.00 12:29 1,734 19.131 میلیون 135.04 میلیارد 11,032.66 7,060 7,170 6,960 7,170 4 110,978 7,080 2 81,144 7,090 169.44 هزار میلیارد 196.697 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 6.11 3.95 3.2 15.337 میلیون 3.793 میلیون 14.669 میلیون 4.462 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 25,350 20.00 0.08 25,330 0.00 0.00 12:29 193 564,220 14.24 میلیارد 2,923.42 25,330 24,320 24,320 25,700 7 255,383 25,350 1 250 25,360 323.49 هزار میلیارد 348.487 میلیون 68.268 میلیون 12.771 میلیون 24.997 میلیون 43.272 میلیون 27.149 میلیون 18.785 میلیون 17.22 7.48 11.92 207,361 356,859 564,220 -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,530 30.00 0.46 6,500 0.00 0.00 12:29 1,795 54.642 میلیون 355.05 میلیارد 30,441.45 6,500 6,370 6,370 6,600 2 37,000 6,410 7 788,391 6,530 58.5 هزار میلیارد 96.468 میلیون 67.255 میلیون 9 میلیون 37.968 میلیون 29.288 میلیون 18.512 میلیون 4.718 میلیون 12.4 2 3.16 49.807 میلیون 4.836 میلیون 39.075 میلیون 15.567 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 6,980 30.00 0.43 6,950 0.00 0.00 12:29 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 20,697.52 6,950 6,520 6,500 7,020 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 264.259 میلیون 67.116 میلیون 36 میلیون 14.059 میلیون 53.058 میلیون 39.74 میلیون 12.699 میلیون 19.7 4.72 6.3 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 3,968 71.00 1.76 4,039 0.00 0.00 12:29 228 1.969 میلیون 7.8 میلیارد 8,636.28 4,039 3,905 3,905 4,030 1 3,000 3,967 3 51,633 3,971 141.365 هزار میلیارد 175.652 میلیون 64.233 میلیون 24 میلیون 34.287 میلیون 29.946 میلیون 22.812 میلیون 17.501 میلیون 8.08 4.72 6.2 1.908 میلیون 61,550 1.969 میلیون -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 175,600 10.00 0.01 175,610 0.00 0.00 12:39 355 199,142 34.91 میلیارد 560.96 175,610 173,500 173,000 176,700 3 393 173,900 1 200 175,610 351.22 هزار میلیارد 369.935 میلیون 63.319 میلیون 2 میلیون 18.715 میلیون 44.604 میلیون 94.372 میلیون 42.189 میلیون 8.32 7.87 3.72 40,909 158,233 134,488 64,654
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 11,130 70.00 0.63 11,060 0.00 0.00 12:29 925 7.337 میلیون 81.11 میلیارد 7,931.63 11,060 10,680 10,680 11,200 1 36,000 11,130 1 2,894 11,170 141.568 هزار میلیارد 180.104 میلیون 59.423 میلیون 3.2 میلیون 38.536 میلیون 20.888 میلیون 115.659 میلیون 11.833 میلیون 11.96 6.78 1.22 7.337 میلیون - 3.467 میلیون 3.87 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,579 0.00 0.00 3,579 0.00 0.00 12:29 4,792 89.067 میلیون 318.79 میلیارد 18,586.62 3,579 3,501 3,500 3,649 1 3,000 3,580 1 9,000 3,580 72.048 هزار میلیارد 90.511 میلیون 57.931 میلیون 20.131 میلیون 18.463 میلیون 39.468 میلیون 30.36 میلیون 15.88 میلیون 4.54 1.83 2.37 87.048 میلیون 2.019 میلیون 87.115 میلیون 1.952 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 2,390 4.00 0.17 2,394 0.00 0.00 12:29 1,550 45.118 میلیون 108 میلیارد 29,108.32 2,394 2,372 2,372 2,436 1 5,000 2,385 1 18,921 2,388 49.407 هزار میلیارد 79.112 میلیون 53.922 میلیون 20.638 میلیون 29.705 میلیون 24.217 میلیون 20.129 میلیون 2.381 میلیون 20.75 2.04 2.46 44.687 میلیون 431,346 41.881 میلیون 3.237 میلیون
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 5,770 70.00 1.23 5,700 0.00 0.00 12:29 426 7.532 میلیون 43.05 میلیارد 17,681.06 5,700 5,640 5,580 5,830 1 5,288 5,710 1 179,202 5,770 133.38 هزار میلیارد 153.019 میلیون 53.496 میلیون 23.4 میلیون 19.639 میلیون 33.858 میلیون 24.424 میلیون 24.241 میلیون 5.5 3.94 5.46 5.276 میلیون 2.257 میلیون 4.836 میلیون 2.696 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,600 40.00 0.88 4,560 0.00 0.00 12:29 187 2.965 میلیون 13.66 میلیارد 15,858.08 4,560 4,550 4,550 4,640 1 76,204 4,600 2 40,000 4,630 111.72 هزار میلیارد 123.198 میلیون 50.44 میلیون 24.5 میلیون 11.478 میلیون 38.962 میلیون 22.541 میلیون 18.582 میلیون 6.01 2.87 4.96 1.21 میلیون 1.756 میلیون 2.741 میلیون 224,799
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 34,300 480.00 1.42 33,820 0.00 0.00 12:28 169 453,806 15.5 میلیارد 2,685.24 33,820 33,900 33,550 34,400 1 37,198 34,000 4 12,515 34,400 372.02 هزار میلیارد 403.631 میلیون 50.022 میلیون 11 میلیون 31.611 میلیون 18.411 میلیون 33.982 میلیون 33.71 میلیون 11.04 20.21 10.95 241,004 212,802 213,705 240,101
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 2,230 19.00 0.86 2,211 0.00 0.00 12:29 1,201 35.573 میلیون 78.64 میلیارد 29,619.31 2,211 2,180 2,171 2,238 1 140,580 2,230 1 20,000 2,236 32.148 هزار میلیارد 60.902 میلیون 48.274 میلیون 14.54 میلیون 28.754 میلیون 19.52 میلیون 9.432 میلیون 2.917 میلیون 11.02 1.65 3.41 32.294 میلیون 3.279 میلیون 32.863 میلیون 2.71 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 40,180 90.00 0.22 40,090 0.00 0.00 12:29 769 3.829 میلیون 153.5 میلیارد 4,978.79 40,090 38,650 38,650 41,200 1 500 40,130 3 6,375 40,180 225.506 هزار میلیارد 227.942 میلیون 45.966 میلیون 5.625 میلیون 2.435 میلیون 43.53 میلیون 29.997 میلیون 29.077 میلیون 7.76 5.18 7.52 2.286 میلیون 1.543 میلیون 2.389 میلیون 1.439 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,895 6.00 0.21 2,889 0.00 0.00 12:29 769 8.241 میلیون 23.89 میلیارد 10,715.92 2,889 2,867 2,857 2,929 1 2,000 2,893 1 212 2,910 78.003 هزار میلیارد 92.358 میلیون 45.652 میلیون 21.6 میلیون 14.355 میلیون 31.297 میلیون 12.009 میلیون 8.48 میلیون 9.2 2.5 6.5 8.223 میلیون 17,500 8.24 میلیون 913
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 29,390 770.00 2.69 28,620 0.00 0.00 12:29 303 974,601 27.84 میلیارد 3,216.5 28,620 29,000 28,000 29,400 1 172 29,200 1 20,606 29,400 74.412 هزار میلیارد 106.456 میلیون 43.953 میلیون 2.6 میلیون 32.044 میلیون 11.909 میلیون 33.069 میلیون 8.577 میلیون 8.68 6.25 2.25 283,251 691,350 927,195 47,406
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 16,940 30.00 0.18 16,970 0.00 0.00 12:29 505 1.376 میلیون 23.36 میلیارد 2,724.51 16,970 16,850 16,380 17,180 3 31,554 16,940 6 42,312 16,990 67.88 هزار میلیارد 96.813 میلیون 40.819 میلیون 4 میلیون 28.933 میلیون 11.887 میلیون 37.692 میلیون 6.606 میلیون 10.28 5.71 1.8 1.077 میلیون 299,032 1.03 میلیون 345,651
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,950 560.00 2.89 19,390 0.00 0.00 12:29 2,793 10.296 میلیون 199.65 میلیارد 3,686.5 19,390 19,300 18,890 19,990 1 1,927 19,950 1 530 19,950 142.323 هزار میلیارد 171.097 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 9.72 11.86 9.74 8.055 میلیون 2.241 میلیون 10.015 میلیون 281,570
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 68,564.00 1.00 73,000 69,064.00 1.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 16,949.9 3,936 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 76.291 میلیون 40.774 میلیون 14.288 میلیون 20.051 میلیون 20.722 میلیون 26.963 میلیون 6.031 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 5,900 20.00 0.34 5,880 0.00 0.00 12:29 1,249 11.466 میلیون 67.43 میلیارد 9,179.81 5,880 5,880 5,750 5,990 1 74,328 5,900 1 5,821 5,930 117.121 هزار میلیارد 126.244 میلیون 40.496 میلیون 19.919 میلیون 9.123 میلیون 31.373 میلیون 19.17 میلیون 8.027 میلیون 14.59 3.73 6.11 11.466 میلیون - 11.466 میلیون -
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 6,980 10.00 0.14 6,970 0.00 0.00 12:29 2,763 11.519 میلیون 80.28 میلیارد 4,169 6,970 6,960 6,910 7,070 4 114,294 6,970 1 251 6,980 125.46 هزار میلیارد 146.873 میلیون 39.913 میلیون 11 میلیون 21.413 میلیون 18.5 میلیون 15.18 میلیون 7.723 میلیون 16.24 6.78 8.26 10.834 میلیون 684,542 10.921 میلیون 598,376
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 6,060 40.00 0.66 6,020 0.00 0.00 12:29 235 2.597 میلیون 15.66 میلیارد 11,050 6,020 6,200 5,910 6,200 1 20,000 5,950 1 6,538 6,090 91.504 هزار میلیارد 103.442 میلیون 39.866 میلیون 15.2 میلیون 11.938 میلیون 27.928 میلیون 10.309 میلیون 6.952 میلیون 13.16 3.28 8.89 2.566 میلیون 31,100 2.53 میلیون 66,941
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,518 63.00 1.41 4,455 0.00 0.00 12:29 4,086 38.334 میلیون 170.77 میلیارد 9,381.82 4,455 4,350 4,312 4,550 3 10,690 4,512 13 123,517 4,520 80.19 هزار میلیارد 93.278 میلیون 39.006 میلیون 18 میلیون 13.088 میلیون 25.919 میلیون 46.336 میلیون 8.109 میلیون 9.89 3.09 1.73 38.334 میلیون - 37.883 میلیون 451,485