همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش دفتری دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,409 20.00 1.40 1,418 11.00 0.77 1401/09/09 2,482 92.827 میلیون 131.6 میلیارد 37,399.95 1,429 1,425 1,405 1,446 1 29,453 1,409 2 210,000 1,415 317.527 هزار میلیارد 6.373 میلیارد 6.418 میلیارد 223.926 میلیون 6.099 میلیارد 318.326 میلیون 658.972 میلیون 45.944 میلیون 6.91 1 0.48 73.317 میلیون 19.51 میلیون 52.191 میلیون 40.635 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,389 16.00 1.14 1,396 9.00 0.64 1401/09/09 1,563 68.145 میلیون 95.09 میلیارد 43,598.95 1,405 1,402 1,385 1,419 3 223,932 1,388 1 183,348 1,395 244.794 هزار میلیارد 6.33 میلیارد 6.35 میلیارد 175.354 میلیون 6.115 میلیارد 235.508 میلیون 612.857 میلیون 3.603 میلیون 67.94 1.04 0.4 33.878 میلیون 34.267 میلیون 33.949 میلیون 34.196 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,200 80.00 1.27 6,250 30.00 0.48 1401/09/09 372 4.633 میلیون 28.48 میلیارد 12,454.35 6,280 6,280 6,080 6,280 1 1,095 6,090 2 16,230 6,200 819 هزار میلیارد 4.927 میلیارد 4.562 میلیارد 131.04 میلیون 4.158 میلیارد 404.228 میلیون 620.915 میلیون 187.272 میلیون 4.37 2.03 1.32 2.671 میلیون 1.962 میلیون 1.793 میلیون 2.84 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,550 3.00 0.19 1,551 2.00 0.13 1401/09/09 766 24.973 میلیون 38.67 میلیارد 32,601.33 1,553 1,567 1,536 1,567 4 127,190 1,548 3 202,364 1,550 242.483 هزار میلیارد 3.153 میلیارد 2.964 میلیارد 156.34 میلیون 2.923 میلیارد 41.273 میلیون 266.089 میلیون -7,573,569 -32.02 5.88 0.91 23.696 میلیون 1.277 میلیون 24.023 میلیون 950,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 853 4.00 0.47 860 3.00 0.35 1401/09/09 5,976 383.056 میلیون 329.62 میلیارد 54,070.87 857 862 851 864 5 140,174 852 4 506,447 854 1406.972 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 2.058 میلیارد 1.636 میلیارد 62.324 میلیون 1.996 میلیارد 221.105 میلیون 211.259 میلیون 6.67 0.71 6.37 139.209 میلیون 243.847 میلیون 303.948 میلیون 79.108 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,981 35.00 1.16 2,983 33.00 1.09 1401/09/09 823 11.442 میلیون 34.1 میلیارد 13,902.24 3,016 3,000 2,957 3,011 2 40,475 2,970 1 17,731 2,981 90.76 هزار میلیارد 2.029 میلیارد 2.015 میلیارد 30.426 میلیون 1.947 میلیارد 67.298 میلیون 262.133 میلیون 26.086 میلیون 3.48 1.35 0.35 5.94 میلیون 5.501 میلیون 7.45 میلیون 3.992 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,200 150.00 2.13 14,100 7,050.00 100.00 1401/09/09 - - - 13,531.95 7,050 7,200 7,200 7,200 0 0 0 0 3450.975 هزار میلیارد 3.27 میلیارد 1.38 میلیارد 489.5 میلیون 259.495 میلیون 1.12 میلیارد 525.005 میلیون 550.988 میلیون 6.26 3.08 6.57 - - - -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,140 120.00 1.99 6,150 130.00 2.16 1401/09/09 3,748 47.613 میلیون 292.89 میلیارد 12,703.48 6,020 6,090 6,040 6,230 3 29,048 6,110 15 566,760 6,150 2460 هزار میلیارد 2.374 میلیارد 1.33 میلیارد 400 میلیون 455.748 میلیون 874.027 میلیون 856.999 میلیون 485.986 میلیون 5.06 2.81 2.87 42.743 میلیون 4.87 میلیون 35.518 میلیون 12.094 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,370 90.00 0.62 14,460 0.00 0.00 1401/09/09 290 3.091 میلیون 44.72 میلیارد 10,660.24 14,460 14,170 14,170 14,600 2 14,224 14,210 1 5,000 14,370 578.4 هزار میلیارد 1.344 میلیارد 902.66 میلیون 40 میلیون 717.287 میلیون 93.738 میلیون 238.005 میلیون 56.966 میلیون 10.15 4.24 2.44 385,298 2.706 میلیون 1.238 میلیون 1.853 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,388 76.00 3.08 2,409 55.00 2.23 1401/09/09 9,376 330.743 میلیون 796.92 میلیارد 41,860.22 2,464 2,448 2,381 2,454 68 5,510,180 2,401 64 2,527,762 2,401 726.689 هزار میلیارد 1.65 میلیارد 809.157 میلیون 301.656 میلیون 923.778 میلیون -114,620,453 1.413 میلیارد -67,594,173 -10.75 -6.34 0.51 265.583 میلیون 65.16 میلیون 320.249 میلیون 10.494 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,768.00 7.00 177,120 174,888.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,137.44 2,232 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.287 میلیارد 806.327 میلیون 476.049 میلیون 226.491 میلیون 579.837 میلیون 546.945 میلیون 173.264 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,120 20.00 0.28 7,180 80.00 1.13 1401/09/09 5,179 82.619 میلیون 593.01 میلیارد 16,952.46 7,100 7,100 7,100 7,250 13 818,159 7,110 1 6,410 7,110 1364.2 هزار میلیارد 1.695 میلیارد 789.893 میلیون 190 میلیون 331.164 میلیون 458.729 میلیون 3.111 میلیارد 327.277 میلیون 4.17 2.97 0.44 49.215 میلیون 33.404 میلیون 70.089 میلیون 12.53 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,747 30.00 1.08 2,746 31.00 1.12 1401/09/09 2,690 89.161 میلیون 244.86 میلیارد 33,145.42 2,777 2,803 2,725 2,803 4 120,681 2,743 2 128,492 2,752 719.57 هزار میلیارد 143.031 میلیون 735.292 میلیون 262.043 میلیون 11.403 میلیارد 702 میلیون 1.108 میلیارد 242.381 میلیون 2.97 1.03 0.65 73.181 میلیون 15.98 میلیون 48.081 میلیون 41.08 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,090 30.00 0.33 9,140 20.00 0.22 1401/09/09 2,950 34.655 میلیون 316.69 میلیارد 11,747.47 9,120 9,160 9,060 9,220 3 113,647 9,080 1 1,127 9,090 1227.885 هزار میلیارد 1.522 میلیارد 729.387 میلیون 134.342 میلیون 294.438 میلیون 434.948 میلیون 2.832 میلیارد 369.31 میلیون 3.32 2.82 0.43 21.654 میلیون 13.001 میلیون 27.515 میلیون 7.14 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,440 90.00 1.22 1401/09/09 4,779 69.157 میلیون 514.48 میلیارد 15,990.47 7,350 7,410 7,320 7,680 11 81,279 7,490 4 481,276 7,510 1488 هزار میلیارد 1.852 میلیارد 684.477 میلیون 100 میلیون 352.414 میلیون 332.063 میلیون 430.867 میلیون 139.596 میلیون 10.66 4.49 3.45 46.082 میلیون 23.075 میلیون 14.135 میلیون 55.022 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,032 45.00 2.17 2,045 32.00 1.54 1401/09/09 6,173 258.05 میلیون 527.62 میلیارد 47,845.06 2,077 2,057 2,024 2,081 12 1,020,360 2,036 8 431,426 2,036 399.819 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 638.666 میلیون 195.511 میلیون 703.647 میلیون -64,981,058 543.16 میلیون -63,142,477 -6.33 -6.15 0.74 219.403 میلیون 38.648 میلیون 257.75 میلیون 300,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 94,600 1,090.00 1.17 94,870 1,360.00 1.45 1401/09/09 2,467 1.827 میلیون 173.3 میلیارد 740.45 93,510 95,500 93,800 96,550 1 9,959 94,600 2 1,150 94,690 853.83 هزار میلیارد 1.393 میلیارد 638.611 میلیون 9 میلیون 539.152 میلیون 99.46 میلیون 931.511 میلیون 134.197 میلیون 6.36 8.58 0.92 1.718 میلیون 108,300 1.827 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,562 8.00 0.23 3,604 50.00 1.41 1401/09/09 3,325 56.026 میلیون 201.91 میلیارد 16,849.83 3,554 3,620 3,560 3,648 1 5,181 3,561 2 57,777 3,562 991.1 هزار میلیارد 1.163 میلیارد 621.373 میلیون 170 میلیون 171.797 میلیون 449.577 میلیون 2.071 میلیارد 260.328 میلیون 3.81 2.21 0.48 47.196 میلیون 8.83 میلیون 48.992 میلیون 7.034 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,450 3.00 0.07 4,465 12.00 0.27 1401/09/09 309 6.56 میلیون 29.29 میلیارد 21,231.29 4,453 4,500 4,401 4,530 2 413,396 4,440 1 8,400 4,450 73.185 هزار میلیارد 640.385 میلیون 597.014 میلیون 16.391 میلیون 567.2 میلیون 29.814 میلیون 65.497 میلیون 18.009 میلیون 4.06 2.46 1.13 3.405 میلیون 3.156 میلیون 6.559 میلیون 1,500
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,999 5.00 0.13 3,995 1.00 0.03 1401/09/09 144 6.615 میلیون 26.43 میلیارد 45,937.31 3,994 3,937 3,937 3,999 3 6,983 3,937 6 1,610,520 3,999 139.825 هزار میلیارد 670.714 میلیون 590.998 میلیون 25 میلیون 530.889 میلیون 60.11 میلیون 72.489 میلیون 23.044 میلیون 6.07 2.33 1.93 114,972 6.5 میلیون 4.025 میلیون 2.589 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,060 1.00 0.05 2,051 10.00 0.49 1401/09/09 270 7.308 میلیون 14.96 میلیارد 27,065.73 2,061 2,062 2,020 2,090 1 5,000 2,033 1 50,000 2,061 52.062 هزار میلیارد 601.971 میلیون 590.153 میلیون 25.384 میلیون 549.908 میلیون 40.244 میلیون 75.461 میلیون 7.766 میلیون 6.7 1.29 0.69 4.032 میلیون 3.276 میلیون 5.005 میلیون 2.303 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,370 70.00 0.94 7,430 10.00 0.13 1401/09/09 341 2.057 میلیون 15.2 میلیارد 6,031.47 7,440 7,570 7,350 7,570 4 23,341 7,360 3 50,559 7,390 350.696 هزار میلیارد 827.39 میلیون 581.531 میلیون 47.2 میلیون 476.694 میلیون 104.837 میلیون 349.49 میلیون 52.581 میلیون 6.67 3.35 1 1.926 میلیون 130,740 2.057 میلیون -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 10,070 50.00 0.50 10,020 0.00 0.00 1401/09/09 608 6.901 میلیون 69.13 میلیارد 11,350.49 10,020 10,000 9,990 10,070 1 45,585 10,040 1 2,000 10,070 1192.38 هزار میلیارد 1.473 میلیارد 579.851 میلیون 119 میلیون 280.143 میلیون 299.708 میلیون 448.707 میلیون 234.628 میلیون 5.08 3.98 2.66 2.01 میلیون 4.891 میلیون 2.401 میلیون 4.5 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,622 27.00 0.75 3,596 1.00 0.03 1401/09/09 57 343,994 1.26 میلیارد 4,197.73 3,595 3,615 3,615 3,682 2 7,404 3,620 1 878 3,640 142.042 هزار میلیارد 629.971 میلیون 551.581 میلیون 39.5 میلیون 487.929 میلیون 63.652 میلیون 84.177 میلیون 13.628 میلیون 10.42 2.23 1.69 227,696 116,298 343,994 -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,230 9.00 0.41 2,224 3.00 0.14 1401/09/09 1,451 76.738 میلیون 170.68 میلیارد 52,886.27 2,221 2,220 2,215 2,245 2 162,463 2,230 4 488,298 2,231 422.56 هزار میلیارد 679.663 میلیون 505.706 میلیون 190 میلیون 257.103 میلیون 248.603 میلیون 538.138 میلیون 96.55 میلیون 4.38 1.7 0.79 41.151 میلیون 35.587 میلیون 11.474 میلیون 65.264 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 24,100 270.00 1.11 24,440 70.00 0.29 1401/09/09 1,576 7.613 میلیون 186.08 میلیارد 4,830.34 24,370 24,880 24,100 24,880 2 21,938 24,100 2 50,725 24,150 526.926 هزار میلیارد 867.795 میلیون 468.443 میلیون 21.56 میلیون 340.869 میلیون 127.574 میلیون 117.373 میلیون 82.658 میلیون 6.37 4.13 4.49 5.628 میلیون 1.984 میلیون 5.648 میلیون 1.965 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 195,000 250.00 0.13 194,970 220.00 0.11 1401/09/09 751 605,223 118 میلیارد 805.89 194,750 194,580 194,100 196,300 2 696 194,550 2 1,409 195,000 1169.82 هزار میلیارد 1.289 میلیارد 459.138 میلیون 6 میلیون 119.241 میلیون 339.897 میلیون 431.583 میلیون 256.465 میلیون 4.56 3.44 2.71 527,616 77,607 253,843 351,380
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,160 39.00 0.93 4,193 6.00 0.14 1401/09/09 630 7.522 میلیون 31.41 میلیارد 11,940.29 4,199 4,220 4,150 4,230 1 35,923 4,160 1 24,817 4,170 806.851 هزار میلیارد 851.126 میلیون 375.737 میلیون 84 میلیون 44.275 میلیون 331.462 میلیون 135.453 میلیون 136.577 میلیون 5.91 2.44 5.96 7.51 میلیون 12,300 2.575 میلیون 4.947 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,330 90.00 0.79 11,410 10.00 0.09 1401/09/09 304 1.286 میلیون 14.61 میلیارد 4,229.28 11,420 11,400 11,330 11,420 1 500 11,330 2 4,415 11,340 1158.115 هزار میلیارد 1.392 میلیارد 367.059 میلیون 81.5 میلیون 233.724 میلیون 133.335 میلیون 202.2 میلیون 194.827 میلیون 5.95 8.69 5.73 1.153 میلیون 132,684 1.085 میلیون 200,870
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,870 10.00 0.08 12,870 10.00 0.08 1401/09/09 233 9.264 میلیون 119.22 میلیارد 39,759.99 12,860 12,870 12,860 12,880 11 1,022,971 12,870 2 50,400 12,880 1248.129 هزار میلیارد 1.322 میلیارد 365.048 میلیون 96.98 میلیون 73.526 میلیون 291.522 میلیون 178.663 میلیون 177.913 میلیون 7 4.27 6.98 27,193 9.237 میلیون 208,036 9.056 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,369 3.00 0.13 2,377 5.00 0.21 1401/09/09 1,227 24.454 میلیون 58.12 میلیارد 19,930.15 2,372 2,370 2,352 2,400 1 2,500 2,355 1 10,000 2,369 146.194 هزار میلیارد 425.653 میلیون 357.683 میلیون 61.504 میلیون 279.459 میلیون 78.224 میلیون 405.28 میلیون -9,396,684 -15.56 1.87 0.36 18.019 میلیون 6.435 میلیون 23.694 میلیون 760,054
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,270 40.00 0.63 6,340 30.00 0.48 1401/09/09 4,468 70.294 میلیون 445.8 میلیارد 15,732.75 6,310 6,420 6,210 6,460 2 1,907 6,250 1 179,875 6,270 380.4 هزار میلیارد 672.667 میلیون 339.839 میلیون 60 میلیون 292.267 میلیون 47.573 میلیون 95.275 میلیون -7,670,700 -49.59 8 3.99 59.053 میلیون 11.241 میلیون 45.041 میلیون 25.253 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 36,500 10.00 0.03 36,470 20.00 0.05 1401/09/09 340 1.721 میلیون 62.74 میلیارد 5,061.31 36,490 36,320 36,200 36,790 1 17,000 36,440 1 1,000 36,520 1477.035 هزار میلیارد 1.565 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 7.42 6.93 7.51 331,514 1.389 میلیون 1.512 میلیون 208,827
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 28,000 360.00 1.30 27,680 40.00 0.14 1401/09/09 218 493,450 13.8 میلیارد 2,263.53 27,640 27,770 27,770 28,140 1 9,400 27,790 9 37,341 28,000 560.183 هزار میلیارد 772.958 میلیون 292.653 میلیون 20.238 میلیون 212.774 میلیون 79.879 میلیون 479.424 میلیون 170.098 میلیون 3.29 7 1.17 493,450 - 226,035 267,415
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 15,960 0.00 0.00 15,950 10.00 0.06 1401/09/09 623 5.518 میلیون 88.02 میلیارد 8,877.5 15,960 15,880 15,880 15,980 3 21,920 15,940 6 147,769 15,970 1148.4 هزار میلیارد 1.262 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 7.71 6.8 7.21 1.427 میلیون 4.091 میلیون 4.092 میلیون 1.426 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 32,010 330.00 1.02 32,230 110.00 0.34 1401/09/09 353 1.219 میلیون 39.08 میلیارد 3,452.69 32,340 32,060 31,950 32,330 2 10,078 32,000 2 17,000 32,040 580.14 هزار میلیارد 684.938 میلیون 281.389 میلیون 13.8 میلیون 104.798 میلیون 176.591 میلیون 383.907 میلیون 86.916 میلیون 6.69 3.29 1.51 343,817 874,981 932,127 286,671
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 26,200 490.00 1.91 26,410 700.00 2.72 1401/09/09 5,882 15.764 میلیون 416.28 میلیارد 4,883.07 25,710 26,950 25,900 26,950 6 5,296 26,150 1 2,000 26,220 378.984 هزار میلیارد 600.792 میلیون 264.309 میلیون 3.5 میلیون 221.809 میلیون 42.5 میلیون 403.448 میلیون 53.55 میلیون 7.08 8.92 0.94 14.879 میلیون 885,529 12.807 میلیون 2.957 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 11,880 110.00 0.92 11,970 20.00 0.17 1401/09/09 105 1.846 میلیون 21.98 میلیارد 17,581.74 11,990 11,880 11,880 11,970 3 33,063 11,880 1 3,700 11,930 488.017 هزار میلیارد 612.909 میلیون 234.74 میلیون 40.77 میلیون 124.892 میلیون 109.848 میلیون 108.581 میلیون 102.258 میلیون 4.78 4.45 4.5 164,926 1.681 میلیون 1.846 میلیون -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 74,980 480.00 0.64 75,440 20.00 0.03 1401/09/09 189 220,486 16.61 میلیارد 1,166.59 75,460 75,110 74,820 76,500 1 494 74,940 2 3,334 74,980 384.744 هزار میلیارد 478.855 میلیون 232.486 میلیون 5.1 میلیون 94.111 میلیون 138.375 میلیون 204.918 میلیون 96.228 میلیون 4 2.78 1.88 174,472 46,014 159,235 61,251
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,669 0.00 0.00 1,667 2.00 0.12 1401/09/09 165 4.133 میلیون 6.88 میلیارد 25,049.04 1,669 1,670 1,651 1,688 1 47,703 1,664 1 29,935 1,669 40.228 هزار میلیارد 227.98 میلیون 226.525 میلیون 24.132 میلیون 187.752 میلیون 38.773 میلیون 122.876 میلیون 5.674 میلیون 7.09 1.04 0.33 1.808 میلیون 2.325 میلیون 4.133 میلیون -
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 16,050 240.00 1.47 16,230 60.00 0.37 1401/09/09 830 3.354 میلیون 54.22 میلیارد 4,040.42 16,290 16,400 16,000 16,400 1 3,000 16,030 2 774 16,080 486.9 هزار میلیارد 600.047 میلیون 208.689 میلیون 10 میلیون 113.147 میلیون 95.542 میلیون 978.636 میلیون 98.823 میلیون 4.93 5.1 0.5 2.674 میلیون 679,083 2.014 میلیون 1.34 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 2,059.00 81.03 4,551 2,010.00 79.10 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 31,473.85 2,541 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 247.271 میلیون 196.352 میلیون 19.457 میلیون 196.858 میلیون -505,755 100.444 میلیون -19,510,504 - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 17,490 90.00 0.52 17,400 0.00 0.00 1401/09/09 129 967,577 16.85 میلیارد 7,500.6 17,400 17,220 17,220 17,550 1 250 17,490 1 14,464 17,490 339.3 هزار میلیارد 380.082 میلیون 177.654 میلیون 19.5 میلیون 40.782 میلیون 136.872 میلیون 164.822 میلیون 111.673 میلیون 3.04 2.48 2.06 515,176 452,401 643,758 323,819
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,658 17.00 1.01 1,660 15.00 0.90 1401/09/09 1,063 38.183 میلیون 63.16 میلیارد 35,919.87 1,675 1,660 1,637 1,685 1 173,582 1,658 3 340,000 1,660 223.499 هزار میلیارد 242.494 میلیون 175.551 میلیون 134.638 میلیون 18.995 میلیون 156.556 میلیون 8.896 میلیون 7.135 میلیون 31.32 1.43 25.12 22.758 میلیون 15.425 میلیون 37.183 میلیون 1,000,000
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 6,010 100.00 1.69 5,960 50.00 0.85 1401/09/09 907 20.882 میلیون 124.44 میلیارد 23,023.68 5,910 6,000 5,850 6,050 1 3,653 6,000 2 51,000 6,010 190.72 هزار میلیارد 298.569 میلیون 165.222 میلیون 32 میلیون 107.849 میلیون 57.373 میلیون 227.712 میلیون 33.632 میلیون 5.67 3.32 0.84 17.755 میلیون 3.128 میلیون 8.514 میلیون 12.368 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,903 14.00 0.73 1,913 4.00 0.21 1401/09/09 1,306 24.311 میلیون 46.48 میلیارد 18,615.18 1,917 1,919 1,900 1,944 1 13,088 1,903 1 23,712 1,903 133.91 هزار میلیارد 147.359 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.07 0.96 16.96 23.446 میلیون 865,000 18.91 میلیون 5.401 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 14,240 10.00 0.07 14,250 0.00 0.00 1401/09/09 231 1.2 میلیون 17.07 میلیارد 5,194.07 14,250 14,250 14,220 14,250 3 23,176 14,230 14 300,186 14,250 1995 هزار میلیارد 2.001 میلیارد 151.829 میلیون 60 میلیون 5.871 میلیون 145.958 میلیون 42.193 میلیون 41.203 میلیون 48.42 13.67 47.28 75,961 1.124 میلیون 1.2 میلیون -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,920 70.00 1.17 5,970 20.00 0.33 1401/09/09 648 4.141 میلیون 24.57 میلیارد 6,389.92 5,990 5,940 5,900 5,990 2 12,500 5,910 2 7,144 5,930 184.772 هزار میلیارد 291.46 میلیون 149.924 میلیون 30.95 میلیون 106.689 میلیون 43.235 میلیون 98.092 میلیون 11.328 میلیون 16.34 4.28 1.89 3.886 میلیون 254,408 4.058 میلیون 82,598
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,535 41.00 1.17 3,505 11.00 0.31 1401/09/09 390 8.059 میلیون 28.41 میلیارد 20,665.32 3,494 3,550 3,500 3,558 1 1,665 3,521 1 10,000 3,534 196.28 هزار میلیارد 251.921 میلیون 141.147 میلیون 56 میلیون 55.641 میلیون 85.506 میلیون 162.099 میلیون 34.372 میلیون 5.71 2.29 1.21 3.37 میلیون 4.69 میلیون 5.524 میلیون 2.536 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,700 2.00 0.12 1,700 2.00 0.12 1401/09/09 273 9.411 میلیون 15.99 میلیارد 34,473.85 1,702 1,720 1,674 1,739 1 10,000 1,690 1 30,000 1,706 59.5 هزار میلیارد 147.719 میلیون 133.224 میلیون 28.849 میلیون 88.219 میلیون 45.005 میلیون 67.157 میلیون 11.6 میلیون 5.13 1.32 0.89 5.691 میلیون 3.72 میلیون 4.295 میلیون 5.116 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,500 440.00 1.46 30,430 370.00 1.23 1401/09/09 761 1.692 میلیون 52.07 میلیارد 2,223.58 30,060 30,110 30,110 31,400 1 352 30,500 1 1,622 30,580 245.388 هزار میلیارد 334.378 میلیون 119.514 میلیون 8.064 میلیون 88.99 میلیون 30.523 میلیون 229.334 میلیون 40.638 میلیون 6.04 8.04 1.07 1.682 میلیون 10,000 1.189 میلیون 502,942
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 11,050 660.00 6.35 11,070 680.00 6.54 1401/09/09 4,906 115.065 میلیون 1.274 هزار میلیارد 17,787.43 10,390 10,670 10,420 11,110 3 97,974 11,050 1 5,000 11,050 301.658 هزار میلیارد 345.654 میلیون 119.066 میلیون 27.25 میلیون 43.996 میلیون 75.07 میلیون 56.594 میلیون 55.898 میلیون 5.4 4.02 5.33 90.981 میلیون 24.083 میلیون 58.958 میلیون 56.106 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 8,030 20.00 0.25 8,010 0.00 0.00 1401/09/09 199 1.349 میلیون 10.85 میلیارد 6,779.64 8,010 8,270 7,910 8,270 2 45,411 8,000 2 4,532 8,030 192.24 هزار میلیارد 262.127 میلیون 118.58 میلیون 24 میلیون 69.887 میلیون 48.693 میلیون 117.032 میلیون 37.178 میلیون 5.17 3.95 1.64 1.345 میلیون 3,716 1.065 میلیون 284,284
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,870 80.00 0.89 8,940 10.00 0.11 1401/09/09 189 2.444 میلیون 21.74 میلیارد 12,932.81 8,950 9,100 8,850 9,100 2 23,005 8,850 1 28 8,870 277.14 هزار میلیارد 326.773 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.7 4.04 4.58 573,126 1.871 میلیون 442,766 2.002 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 4,675 62.00 1.34 4,626 13.00 0.28 1401/09/09 187 2.086 میلیون 9.8 میلیارد 11,155.36 4,613 4,707 4,671 4,720 2 33,692 4,672 1 11,902 4,680 161.91 هزار میلیارد 195.891 میلیون 112.168 میلیون 17.5 میلیون 33.981 میلیون 78.187 میلیون 35.044 میلیون 32.621 میلیون 4.95 2.07 4.62 1.07 میلیون 1.016 میلیون 1.786 میلیون 300,000
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,876 43.00 2.24 1,905 14.00 0.73 1401/09/09 603 11.723 میلیون 22.3 میلیارد 19,441.76 1,919 1,938 1,875 1,938 2 55,000 1,875 5 134,482 1,900 69.347 هزار میلیارد 124.85 میلیون 107.782 میلیون 36.403 میلیون 55.503 میلیون 52.28 میلیون 30.495 میلیون 9.515 میلیون 7.29 1.33 2.27 11.262 میلیون 461,200 11.121 میلیون 602,608
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 4,375 82.00 1.84 4,443 14.00 0.31 1401/09/09 395 2.725 میلیون 11.93 میلیارد 6,897.51 4,457 4,430 4,350 4,430 1 2,000 4,360 1 22,105 4,376 168.679 هزار میلیارد 218.442 میلیون 105.845 میلیون 9.63 میلیون 49.763 میلیون 56.083 میلیون 132.886 میلیون 32.48 میلیون 5.19 3.01 1.27 2.719 میلیون 6,000 2.699 میلیون 25,991
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,365 25.00 1.05 2,392 2.00 0.08 1401/09/09 499 5.205 میلیون 12.47 میلیارد 10,431.59 2,390 2,390 2,345 2,440 1 12,643 2,364 1 7,810 2,391 89.126 هزار میلیارد 150.732 میلیون 105.622 میلیون 37.26 میلیون 61.606 میلیون 44.016 میلیون 126.172 میلیون 11.492 میلیون 7.76 2.02 0.71 5.2 میلیون 5,000 4.078 میلیون 1.127 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 13,470 190.00 1.39 13,530 130.00 0.95 1401/09/09 1,958 11.814 میلیون 159.84 میلیارد 6,033.83 13,660 13,530 13,380 13,740 2 17,366 13,470 3 22,048 13,500 74.819 هزار میلیارد 149.151 میلیون 103.491 میلیون 5.53 میلیون 74.332 میلیون 29.159 میلیون 131.387 میلیون 6.118 میلیون 12.23 2.57 0.57 11.621 میلیون 193,413 11.614 میلیون 200,000
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,950 40.00 0.67 5,990 0.00 0.00 1401/09/09 87 408,489 2.41 میلیارد 4,428.63 5,990 5,960 5,880 5,960 3 7,251 5,900 1 97,000 5,950 287.52 هزار میلیارد 329.635 میلیون 103.255 میلیون 48 میلیون 42.115 میلیون 61.14 میلیون 60.244 میلیون 6.344 میلیون 45.32 4.7 4.77 408,489 - 408,489 -
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 58,210 260.00 0.44 58,410 60.00 0.10 1401/09/09 246 413,841 24.11 میلیارد 1,682.28 58,470 59,110 58,100 59,150 1 383 58,210 1 8,972 58,210 206.141 هزار میلیارد 240.319 میلیون 98.747 میلیون 3.529 میلیون 34.178 میلیون 64.569 میلیون 78.044 میلیون 49.481 میلیون 4.17 3.19 2.64 215,898 197,943 208,126 205,715
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,470 29.00 1.16 2,504 5.00 0.20 1401/09/09 1,253 19.166 میلیون 47.99 میلیارد 15,296.01 2,499 2,560 2,465 2,570 1 20,000 2,470 1 20,000 2,478 73.868 هزار میلیارد 132.585 میلیون 97.972 میلیون 22 میلیون 58.717 میلیون 39.255 میلیون 118.368 میلیون 9.503 میلیون 7.77 1.88 0.62 16.836 میلیون 2.33 میلیون 17.234 میلیون 1.932 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,150 73.00 2.37 3,115 38.00 1.23 1401/09/09 217 2.926 میلیون 9.2 میلیارد 13,484.46 3,077 3,090 3,049 3,188 2 15,000 3,103 1 6,876 3,152 40.495 هزار میلیارد 119.737 میلیون 96.641 میلیون 12 میلیون 79.242 میلیون 17.399 میلیون 45.992 میلیون 4.192 میلیون 9.66 2.33 0.88 2.179 میلیون 747,400 1.43 میلیون 1.496 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,482 7.00 0.47 1,489 0.00 0.00 1401/09/09 190 10.088 میلیون 15.02 میلیارد 53,097.06 1,489 1,500 1,470 1,501 3 203,030 1,482 1 9,840 1,486 45.649 هزار میلیارد 102.686 میلیون 93.595 میلیون 30.657 میلیون 57.038 میلیون 36.557 میلیون 22.711 میلیون -875,859 -52.12 1.25 2.01 2.154 میلیون 7.934 میلیون 10.088 میلیون -
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 14,740 0.00 0.00 14,740 0.00 0.00 1401/09/09 254 901,035 13.28 میلیارد 3,547.38 14,740 14,770 14,680 14,870 2 29,179 14,720 5 114,004 14,740 184.25 هزار میلیارد 255.598 میلیون 87.862 میلیون 3 میلیون 71.348 میلیون 16.514 میلیون 286.629 میلیون 13.887 میلیون 13.27 11.16 0.64 37,537 863,498 307,761 593,274
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 37,580 80.00 0.21 37,650 10.00 0.03 1401/09/09 124 147,567 5.53 میلیارد 1,190.06 37,660 37,600 37,000 37,660 3 2,240 37,110 1 3,760 37,590 225.9 هزار میلیارد 277.094 میلیون 81.443 میلیون 6 میلیون 51.194 میلیون 30.249 میلیون 99.481 میلیون 22.761 میلیون 9.92 7.47 2.27 112,310 35,257 141,567 6,000
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 15,700 150.00 0.96 15,610 60.00 0.39 1401/09/09 309 3.709 میلیون 57.97 میلیارد 12,002.77 15,550 15,790 15,560 15,860 1 50,000 15,640 1 5,738 15,700 186.54 هزار میلیارد 232.594 میلیون 78.875 میلیون 11.95 میلیون 46.054 میلیون 32.82 میلیون 148.552 میلیون 30.694 میلیون 6.08 5.68 1.26 1.366 میلیون 2.343 میلیون 2.51 میلیون 1.199 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 3,589 0.00 0.00 3,604 15.00 0.42 1401/09/09 1,437 23.856 میلیون 85.98 میلیارد 16,601.55 3,589 3,600 3,580 3,634 1 3,900 3,589 3 11,342 3,601 67.395 هزار میلیارد 76.086 میلیون 77.436 میلیون 18.7 میلیون 8.691 میلیون 68.745 میلیون 25.68 میلیون 23.85 میلیون 2.82 0.98 2.62 23.748 میلیون 108,101 20.256 میلیون 3.6 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 16,310 440.00 2.63 16,730 20.00 0.12 1401/09/09 510 409,502 6.71 میلیارد 802.95 16,750 16,680 16,070 16,680 4 1,409 16,300 1 3,240 16,310 334.6 هزار میلیارد 364.962 میلیون 72.636 میلیون 20 میلیون 30.362 میلیون 42.274 میلیون 22.546 میلیون 33.407 میلیون 10.02 7.92 14.84 298,504 110,998 346,926 62,576
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,288 46.00 1.97 2,307 27.00 1.16 1401/09/09 2,874 64.109 میلیون 147.9 میلیارد 22,306.48 2,334 2,332 2,279 2,346 2 95,041 2,288 2 66,038 2,290 69.21 هزار میلیارد 95.933 میلیون 70.604 میلیون 27.677 میلیون 26.723 میلیون 43.88 میلیون 27.127 میلیون 21.721 میلیون 3.19 1.58 2.55 64.079 میلیون 30,250 58.007 میلیون 6.102 میلیون
ما

بیمه ما

سهام بورس 4,140 66.00 1.62 4,090 16.00 0.39 1401/09/09 84 677,479 2.82 میلیارد 8,422.42 4,074 4,050 4,050 4,251 1 28,047 4,100 1 9,269 4,140 20.45 هزار میلیارد 80.051 میلیون 70.439 میلیون 5 میلیون 59.601 میلیون 10.838 میلیون 22.83 میلیون 3.754 میلیون 5.45 1.89 0.9 677,479 - 677,479 -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,840 78.00 1.99 3,881 37.00 0.94 1401/09/09 8,172 165.897 میلیون 643.79 میلیارد 28,205.99 3,918 3,886 3,826 3,952 39 1,239,638 3,831 5 1,000,000 3,831 153.708 هزار میلیارد 158.973 میلیون 70.358 میلیون 39.605 میلیون 5.265 میلیون 65.093 میلیون 2.418 میلیون 1.718 میلیون 89.45 2.36 63.58 160.609 میلیون 5.288 میلیون 159.323 میلیون 6.574 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,270 0.00 0.00 9,170 100.00 1.08 1401/09/09 733 4.854 میلیون 44.24 میلیارد 6,621.5 9,270 9,270 9,020 9,270 1 10,000 9,270 4 17,925 9,270 176.801 هزار میلیارد 214.988 میلیون 69.054 میلیون 19.28 میلیون 38.187 میلیون 30.867 میلیون 64.328 میلیون 21.632 میلیون 8.17 5.73 2.75 2.975 میلیون 1.879 میلیون 3.358 میلیون 1.496 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,828 0.00 0.00 3,824 4.00 0.10 1401/09/09 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 11,831.38 3,828 3,785 3,784 3,898 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 160.813 میلیون 68.745 میلیون 36 میلیون 23.149 میلیون 45.597 میلیون 37.801 میلیون 14.371 میلیون 9.58 3.02 3.64 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 8,690 70.00 0.80 8,720 40.00 0.46 1401/09/09 1,135 3.807 میلیون 33.14 میلیارد 3,354.61 8,760 8,780 8,620 8,830 1 5,732 8,690 5 19,284 8,700 104.64 هزار میلیارد 150.161 میلیون 65.691 میلیون 3 میلیون 45.521 میلیون 20.17 میلیون 105.623 میلیون 10.505 میلیون 9.97 5.19 0.99 3.673 میلیون 134,844 3.453 میلیون 354,256
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,490 6.00 0.40 1,494 2.00 0.13 1401/09/09 1,042 10.65 میلیون 15.9 میلیارد 10,220.81 1,496 1,528 1,472 1,528 1 190,000 1,487 2 1,728 1,490 52.764 هزار میلیارد 66.681 میلیون 65.117 میلیون 35.317 میلیون 13.917 میلیون 51.2 میلیون 22.949 میلیون 15.864 میلیون 3.33 1.03 2.3 10.645 میلیون 5,000 10.332 میلیون 318,110
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 17,270 90.00 0.52 17,280 100.00 0.58 1401/09/09 588 2.115 میلیون 36.58 میلیارد 3,597.76 17,180 17,700 17,050 17,700 3 80,535 17,250 1 6,614 17,270 103.68 هزار میلیارد 121.422 میلیون 64.532 میلیون 6 میلیون 17.742 میلیون 46.79 میلیون 43.111 میلیون 25.99 میلیون 3.99 2.23 2.4 1.716 میلیون 399,398 1.931 میلیون 184,832
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 3,780 10.00 0.26 3,806 16.00 0.42 1401/09/09 433 4.19 میلیون 15.95 میلیارد 9,676.94 3,790 3,815 3,751 3,948 1 1,350 3,779 1 1,357 3,790 34.254 هزار میلیارد 70.81 میلیون 63.17 میلیون 9 میلیون 36.556 میلیون 26.614 میلیون 17.382 میلیون 2.641 میلیون 12.97 1.29 1.97 3.99 میلیون 199,844 4.19 میلیون -
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 7,170 50.00 0.69 7,200 20.00 0.28 1401/09/09 457 3.31 میلیون 23.79 میلیارد 7,242.63 7,220 7,170 7,130 7,290 1 82,694 7,170 2 15,000 7,180 120.176 هزار میلیارد 153.179 میلیون 61.798 میلیون 16.691 میلیون 33.003 میلیون 28.794 میلیون 80.484 میلیون 12.058 میلیون 9.98 4.17 1.49 2.411 میلیون 898,674 3.19 میلیون 120,000
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 118,550 1,400.00 1.17 119,690 260.00 0.22 1401/09/09 253 171,520 20.36 میلیارد 677.94 119,950 118,520 118,430 119,120 2 300 118,560 1 200 118,880 239.38 هزار میلیارد 276.592 میلیون 60.503 میلیون 2 میلیون 37.212 میلیون 23.291 میلیون 98 میلیون 43.1 میلیون 5.57 10.3 2.46 48,085 123,435 89,444 82,076
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 14,240 670.00 4.94 14,100 530.00 3.91 1401/09/09 929 5.857 میلیون 82.57 میلیارد 6,304.74 13,570 13,410 13,380 14,240 1 100,000 14,240 1 400 14,300 180.071 هزار میلیارد 208.976 میلیون 59.436 میلیون 12.771 میلیون 28.904 میلیون 30.532 میلیون 24.219 میلیون 18.807 میلیون 9.57 5.9 7.44 3.157 میلیون 2.7 میلیون 3.111 میلیون 2.746 میلیون
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 24,750 120.00 0.49 24,840 210.00 0.85 1401/09/09 400 1.26 میلیون 31.31 میلیارد 3,150.43 24,630 25,000 24,300 25,160 1 13,400 24,660 2 550 24,830 65.205 هزار میلیارد 113.916 میلیون 59.016 میلیون 2.625 میلیون 48.711 میلیون 10.305 میلیون 63.554 میلیون 12.601 میلیون 5.17 6.33 1.03 536,635 723,538 810,173 450,000
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 19,580 200.00 1.03 19,410 30.00 0.15 1401/09/09 255 885,986 17.29 میلیارد 3,474.45 19,380 19,500 19,250 19,930 1 2,000 19,550 1 1,000 19,740 213.51 هزار میلیارد 223.207 میلیون 58.564 میلیون 11 میلیون 9.697 میلیون 48.867 میلیون 34.056 میلیون 33.944 میلیون 6.29 4.37 6.27 740,759 145,227 545,537 340,449
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 3,397 101.00 2.89 3,477 21.00 0.60 1401/09/09 345 2.038 میلیون 6.93 میلیارد 5,905.97 3,498 3,430 3,350 3,461 1 1,612 3,400 1 5,590 3,400 85.187 هزار میلیارد 114.487 میلیون 56.203 میلیون 20 میلیون 29.3 میلیون 26.903 میلیون 13.997 میلیون 12.953 میلیون 6.58 3.17 6.09 2.031 میلیون 7,000 846,059 1.192 میلیون
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 11,570 10.00 0.09 11,570 10.00 0.09 1401/09/09 218 649,231 7.45 میلیارد 2,978.12 11,580 11,340 11,340 11,600 3 4,606 11,430 2 14,594 11,580 156.195 هزار میلیارد 189.392 میلیون 55.794 میلیون 4.5 میلیون 33.197 میلیون 22.597 میلیون 35.537 میلیون 10.693 میلیون 14.61 6.91 4.41 429,682 219,549 645,068 4,163
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 119,000 640.00 0.53 119,580 60.00 0.05 1401/09/09 116 92,440 11.02 میلیارد 796.9 119,640 119,630 118,500 119,900 1 133 118,820 1 4,356 119,000 214.038 هزار میلیارد 225.347 میلیون 55.285 میلیون 1.79 میلیون 11.31 میلیون 43.975 میلیون 78.274 میلیون 48.304 میلیون 4.43 4.87 2.74 83,940 8,500 71,146 21,294
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 4,500 1.00 0.02 4,500 1.00 0.02 1401/09/09 113 1.015 میلیون 4.57 میلیارد 8,980.03 4,499 4,620 4,451 4,620 2 56,832 4,500 1 7,429 4,505 108 هزار میلیارد 127.678 میلیون 53.275 میلیون 15 میلیون 19.678 میلیون 33.598 میلیون 18.52 میلیون 15.256 میلیون 7.08 3.21 5.83 1.015 میلیون - 1.015 میلیون -
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,048 9.00 0.22 4,039 0.00 0.00 1401/09/09 180 1.824 میلیون 7.36 میلیارد 10,130.67 4,039 4,040 4,024 4,050 1 10,593 4,038 2 7,650 4,048 94.513 هزار میلیارد 100.548 میلیون 50.815 میلیون 12 میلیون 6.035 میلیون 44.78 میلیون 24.587 میلیون 24.39 میلیون 3.88 2.11 3.84 1.794 میلیون 30,000 1.482 میلیون 341,058
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,228 4.00 0.32 1,233 1.00 0.08 1401/09/09 517 18.683 میلیون 23.04 میلیارد 36,137.34 1,232 1,250 1,220 1,250 1 10,000 1,229 2 13,891 1,230 17.928 هزار میلیارد 46.856 میلیون 48.111 میلیون 14.54 میلیون 28.928 میلیون 19.183 میلیون 9.769 میلیون 3.538 میلیون 5.07 0.93 1.84 18.683 میلیون - 18.181 میلیون 501,840
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 23,980 200.00 0.84 23,890 110.00 0.46 1401/09/09 462 2.225 میلیون 53.17 میلیارد 4,817.05 23,780 24,400 23,580 24,400 1 100,000 23,950 1 5,344 23,990 76.448 هزار میلیارد 103.006 میلیون 44.994 میلیون 3.2 میلیون 26.558 میلیون 18.436 میلیون 94.752 میلیون 9.877 میلیون 7.74 4.16 0.81 887,466 1.338 میلیون 957,206 1.268 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,336 13.00 0.98 1,352 29.00 2.19 1401/09/09 1,625 45.343 میلیون 61.3 میلیارد 27,903.09 1,323 1,325 1,302 1,383 1 11,000 1,336 1 345,000 1,339 27.902 هزار میلیارد 49.676 میلیون 44.738 میلیون 20.638 میلیون 21.773 میلیون 22.965 میلیون 18.925 میلیون 1.824 میلیون 15.29 1.22 1.47 45.343 میلیون - 43.13 میلیون 2.212 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,535 10.00 0.65 1,534 11.00 0.71 1401/09/09 1,106 14.079 میلیون 21.6 میلیارد 12,729.73 1,545 1,555 1,521 1,571 1 33,379 1,535 1 670 1,538 30.881 هزار میلیارد 49.512 میلیون 43.169 میلیون 20.131 میلیون 18.632 میلیون 24.538 میلیون 6.122 میلیون 4.511 میلیون 6.85 1.26 5.04 8.704 میلیون 5.375 میلیون 13.797 میلیون 281,819
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,290 130.00 1.16 11,220 60.00 0.54 1401/09/09 1,430 7.428 میلیون 83.37 میلیارد 5,194.47 11,160 11,010 11,000 11,360 1 3,000 11,250 1 91 11,290 82.355 هزار میلیارد 112.633 میلیون 42.199 میلیون 7.34 میلیون 30.278 میلیون 11.921 میلیون 14.616 میلیون 14.499 میلیون 5.68 6.91 5.63 4.406 میلیون 3.022 میلیون 6.818 میلیون 610,000
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 9,050 50.00 0.56 9,010 10.00 0.11 1401/09/09 822 995,492 9 میلیارد 1,211.06 9,000 9,000 9,000 9,120 2 2,648 9,050 21 27,328 9,060 99.11 هزار میلیارد 118.3 میلیون 37.95 میلیون 11 میلیون 19.19 میلیون 18.76 میلیون 16.667 میلیون 16.43 میلیون 6.03 5.28 5.94 589,793 405,699 788,176 207,316
فاذر

آذراب

سهام بورس 891 42.00 4.95 888 39.00 4.59 1401/09/09 768 65.371 میلیون 58.02 میلیارد 85,118.8 849 866 860 891 509 167,904,862 891 2 20,899 894 16.096 هزار میلیارد 35.955 میلیون 37.627 میلیون 18.126 میلیون 19.859 میلیون 17.769 میلیون 6.735 میلیون -778,894 -20.67 0.91 2.39 65.371 میلیون - 52.371 میلیون 13 میلیون
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 3,678 9.00 0.25 3,686 17.00 0.46 1401/09/09 527 2.146 میلیون 7.94 میلیارد 4,071.33 3,669 3,650 3,635 3,738 1 4,000 3,698 2 4,368 3,698 33.174 هزار میلیارد 42.099 میلیون 37.384 میلیون 9 میلیون 8.925 میلیون 28.459 میلیون 12.028 میلیون 11.805 میلیون 2.81 1.17 2.76 2.145 میلیون 735 1.644 میلیون 501,205
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 17,930 160.00 0.90 17,990 220.00 1.24 1401/09/09 366 2.441 میلیون 43.91 میلیارد 6,669.54 17,770 18,000 17,770 18,220 2 6,700 17,910 1 309 17,930 101.194 هزار میلیارد 119.818 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 4.45 5.43 4.3 1.038 میلیون 1.403 میلیون 1.346 میلیون 1.095 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 5,000 80.00 1.63 4,970 50.00 1.02 1401/09/09 316 3.248 میلیون 16.27 میلیارد 10,278.82 4,920 4,890 4,890 5,070 1 50,000 4,990 4 108,095 5,020 71.66 هزار میلیارد 81.652 میلیون 37.204 میلیون 14.419 میلیون 9.992 میلیون 27.212 میلیون 13.531 میلیون 7.601 میلیون 9.43 2.63 5.3 3.05 میلیون 198,466 3.248 میلیون -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 15,800 60.00 0.38 15,740 0.00 0.00 1401/09/09 119 277,646 4.37 میلیارد 2,333.16 15,740 16,320 15,500 16,320 2 35,376 15,800 1 1,100 15,900 39.767 هزار میلیارد 73.646 میلیون 36.943 میلیون 2.527 میلیون 33.879 میلیون 3.064 میلیون 57.997 میلیون 1.301 میلیون 30.57 12.98 0.69 96,103 181,543 277,646 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 54,200 1,440.00 2.59 54,750 890.00 1.60 1401/09/09 1,432 1.464 میلیون 80.14 میلیارد 1,022.16 55,640 56,000 54,000 56,000 1 100 54,020 1 4,303 54,200 71.175 هزار میلیارد 101.106 میلیون 36.5 میلیون 1.3 میلیون 29.931 میلیون 6.569 میلیون 40.701 میلیون 16.891 میلیون 4.21 10.83 1.75 1.161 میلیون 303,000 687,064 776,672