همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش دفتری دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,922 278.00 5.99 4,853 209.00 4.50 1400/02/15 - - - 24,516.96 4,644 4,660 - - 3 802,000 4,922 389 7,399,906 4,922 1004.779 هزار میلیارد 6.558 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 10.94 2.25 1.68 242.052 میلیون 152.346 میلیون 291.665 میلیون 102.733 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,185 67.00 2.98 2,214 38.00 1.69 1400/02/22 6,891 248.32 میلیون 549.7 میلیارد 36,034.75 2,252 2,240 2,185 2,270 1 9,000 2,166 11 394,255 2,185 388.234 هزار میلیارد 4.502 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 7.89 1.72 0.91 117.778 میلیون 130.538 میلیون 227.125 میلیون 21.191 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,430 64.00 2.57 2,489 5.00 0.20 1400/02/22 5,723 221.46 میلیون 551.2 میلیارد 38,697.2 2,494 2,520 2,429 2,530 1 75,000 2,425 12 333,807 2,430 557.352 هزار میلیارد 3.667 میلیارد 3.325 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 7.22 2.74 1.38 87.598 میلیون 133.866 میلیون 218.684 میلیون 2.78 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 17,050 290.00 1.73 17,030 270.00 1.61 1400/02/22 5,020 55.11 میلیون 938.3 میلیارد 10,978.51 16,760 16,700 17,010 17,080 1 10,000 17,060 7 307,499 17,060 1115.806 هزار میلیارد 2.937 میلیارد 2.012 میلیارد 7.38 1.098 میلیارد 18.38 255.522 میلیون 59.761 میلیون 18.68 7.5 4.37 19.68 میلیون 35.432 میلیون 21.127 میلیون 33.985 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,443 10.00 0.41 2,442 9.00 0.37 1400/02/22 2,951 128.91 میلیون 314.8 میلیارد 43,683.24 2,433 2,475 2,433 2,490 20 7,283,438 2,441 4 83,978 2,443 381.782 هزار میلیارد 2.152 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 49.97 3.43 1.9 26.142 میلیون 102.767 میلیون 120.789 میلیون 8.12 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,195 125.00 2.89 4,253 67.00 1.55 1400/02/22 1,614 20.69 میلیون 88 میلیارد 12,817.73 4,320 4,301 4,191 4,420 1 1,500 4,193 1 1,500 4,221 129.401 هزار میلیارد 1.17 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 5.07 2.77 1.08 13.559 میلیون 7.129 میلیون 20.538 میلیون 150,000
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,670 10.00 0.08 12,730 70.00 0.55 1400/02/22 11,861 77.85 میلیون 990.7 میلیارد 7,857.76 12,660 13,100 12,450 13,150 2 65,000 12,670 3 29,642 12,670 2660.57 هزار میلیارد 2.85 میلیارد 948.576 میلیون 5.1 2.646 میلیارد 10.73 589.882 میلیون 246.651 میلیون 10.79 5.12 4.51 45.157 میلیون 32.697 میلیون 68.85 میلیون 9.004 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,980 330.00 3.82 8,860 210.00 2.43 1400/02/22 3,404 26.77 میلیون 237.1 میلیارد 7,865.64 8,650 9,080 8,550 9,110 10 1,000,000 8,980 1 5,000 8,980 2542.82 هزار میلیارد 2.837 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 11.83 6.1 11.34 7.492 میلیون 19.282 میلیون 19.962 میلیون 6.813 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,889 56.00 2.88 1,936 9.00 0.46 1400/02/22 18,871 601.32 میلیون 1.164 هزار میلیارد 39,076.86 1,945 2,010 1,887 2,030 16 88,000 1,889 3 69,913 1,889 584.006 هزار میلیارد 1.179 میلیارد 638.913 میلیون 13.36 586.721 میلیون -6.73 550.268 میلیون -87,148,702 -6.7 13.3 1.06 498.611 میلیون 102.71 میلیون 598.81 میلیون 2.511 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,240 440.00 3.00 14,480 200.00 1.36 1400/02/22 1,115 4.69 میلیون 67.4 میلیارد 4,208.66 14,680 14,400 14,240 15,000 1 400 14,230 20 431,662 14,240 579.2 هزار میلیارد 1.069 میلیارد 563.039 میلیون 27 میلیون 489.673 میلیون 73.366 میلیون 83 میلیون 23.33 میلیون 24.83 7.89 6.98 3.238 میلیون 1.455 میلیون 4.635 میلیون 58,053
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,830 21.00 1.13 1,851 0.00 0.00 1400/02/22 22,879 742.18 میلیون 1.374 هزار میلیارد 45,279.67 1,851 1,860 1,770 1,919 0 0 0 0 361.89 هزار میلیارد 849.766 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -11.62 5.48 2.75 729.975 میلیون 12.205 میلیون 739.178 میلیون 3.001 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,950 0.00 0.00 12,990 40.00 0.31 1400/02/22 23,288 129.82 میلیون 1.687 هزار میلیارد 8,386.75 12,950 13,480 12,670 13,480 5 182,309 12,820 1 1,972 12,820 2598 هزار میلیارد 2.52 میلیارد 543.138 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 12.43 6.61 7.48 93.249 میلیون 36.569 میلیون 112.768 میلیون 17.049 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 22,400 350.00 1.54 22,720 30.00 0.13 1400/02/22 723 1.16 میلیون 26.3 میلیارد 1,606.89 22,750 22,650 22,380 23,430 4 12,768 22,370 1 2,000 22,450 436.224 هزار میلیارد 756.91 میلیون 391.361 میلیون 19.2 میلیون 320.686 میلیون 70.674 میلیون 234.333 میلیون 43.348 میلیون 10.06 6.17 1.86 1.008 میلیون 153,688 647,430 514,352
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 1,000 30.00 2.91 1,030 0.00 0.00 1400/02/12 314 18.41 میلیون 18.4 میلیارد 58,620.48 1,030 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 360.518 هزار میلیارد 360.519 میلیون 379.653 میلیون 350.018 میلیون 977 379.653 میلیون -42,073,104 -42,083,326 -8.57 0.95 -8.57 467,830 17.939 میلیون 17.98 میلیون 426,512
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,765 85.00 2.98 2,837 13.00 0.46 1400/02/22 254 4.04 میلیون 11.3 میلیارد 15,889.92 2,850 2,882 2,765 2,857 0 0 0 34 2,264,276 2,765 112.062 هزار میلیارد 452.673 میلیون 378.384 میلیون 26.843 میلیون 340.611 میلیون 37.773 میلیون 42.391 میلیون 8.263 میلیون 13.56 2.97 2.64 3.611 میلیون 424,800 4.036 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 15,680 480.00 2.97 15,950 210.00 1.30 1400/02/22 3,404 10.12 میلیون 161.4 میلیارد 2,972.67 16,160 15,840 15,680 16,600 0 0 0 577 4,899,491 15,680 343.882 هزار میلیارد 680.508 میلیون 369.798 میلیون 16.393 میلیون 336.626 میلیون 33.172 میلیون 18.003 میلیون 7.654 میلیون 44.93 10.37 19.11 9.819 میلیون 300,000 10.082 میلیون 36,677
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,800 270.00 2.44 10,960 110.00 0.99 1400/02/22 12,843 62.22 میلیون 682 میلیارد 4,541.2 11,070 11,200 10,740 11,340 2 10,600 10,790 2 15,600 10,800 1556.32 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 6.44 5.79 6.45 49.787 میلیون 12.432 میلیون 60.579 میلیون 1.641 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,551 77.00 2.93 2,598 30.00 1.14 1400/02/22 809 13.06 میلیون 33.8 میلیارد 16,143.96 2,628 2,660 2,550 2,749 10 3,560,793 2,550 1 32,000 2,565 65.947 هزار میلیارد 374.664 میلیون 342.159 میلیون 10 میلیون 308.717 میلیون 33.442 میلیون 43.486 میلیون 3.973 میلیون 16.61 1.97 1.52 10.688 میلیون 2.372 میلیون 10.153 میلیون 2.907 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 8,410 70.00 0.84 8,360 20.00 0.24 1400/02/22 236 1.49 میلیون 12.5 میلیارد 6,302 8,340 8,630 8,380 8,630 2 111,000 8,390 1 89,118 8,420 125.4 هزار میلیارد 437.516 میلیون 341.693 میلیون 15 میلیون 312.116 میلیون 29.577 میلیون 37.729 میلیون 13.014 میلیون 9.64 4.24 3.32 1.109 میلیون 378,687 1.367 میلیون 120,282
کگل

گل گهر

سهام بورس 13,980 270.00 1.97 13,820 110.00 0.80 1400/02/22 847 3.64 میلیون 50.9 میلیارد 4,293.81 13,710 13,550 13,760 14,390 1 470 13,970 2 68,543 13,980 1382 هزار میلیارد 1.451 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 12.25 7.41 5.78 1.693 میلیون 1.944 میلیون 2.286 میلیون 1.351 میلیون
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 941 29.00 2.99 970 0.00 0.00 1400/02/15 3 19,544 18.4 میلیون 6,514.67 970 941 941 941 0 0 0 0 249.154 هزار میلیارد 249.158 میلیون 311.218 میلیون 256.86 میلیون 3,429 311.214 میلیون 28.455 میلیون 28.446 میلیون 8.76 0.8 8.76 19,544 - - 19,544
کچاد

چادرملو

سهام بورس 20,980 270.00 1.30 21,030 320.00 1.55 1400/02/22 1,184 4.19 میلیون 88.6 میلیارد 3,534.82 20,710 21,190 20,770 21,700 1 1,111 20,980 3 16,551 21,000 1167.165 هزار میلیارد 1.228 میلیارد 292.528 میلیون 55.5 میلیون 60.492 میلیون 232.035 میلیون 261.103 میلیون 157.291 میلیون 7.42 5.03 4.47 3.223 میلیون 962,378 3.308 میلیون 877,248
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 58,980 500.00 0.85 59,330 850.00 1.45 1400/02/22 2,585 2.3 میلیون 136.3 میلیارد 888.8 58,480 60,000 58,630 60,800 2 198 58,970 1 3,414 58,980 533.97 هزار میلیارد 746.273 میلیون 289.678 میلیون 9 میلیون 212.303 میلیون 77.375 میلیون 326.264 میلیون 61.937 میلیون 8.62 6.9 1.64 1.87 میلیون 427,110 2.17 میلیون 127,449
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 19,090 590.00 3.00 19,120 560.00 2.85 1400/02/22 1,037 8.5 میلیون 162.6 میلیارد 8,200.8 19,680 19,090 19,090 19,650 1 300 17,820 238 2,420,487 19,090 61.824 هزار میلیارد 351.149 میلیون 289.156 میلیون 3.233 میلیون 289.326 میلیون -169,985 31.442 میلیون 6.848 میلیون 9.03 -363.7 1.97 7.429 میلیون 1.075 میلیون 7.891 میلیون 613,456
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 10,310 160.00 1.58 10,520 370.00 3.65 1400/02/22 23,535 211.89 میلیون 2.229 هزار میلیارد 11,106.02 10,150 10,500 10,070 10,750 2 102,166 10,340 5 115,340 10,340 799.52 هزار میلیارد 913.602 میلیون 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 10.48 4.72 0.86 192.826 میلیون 19.064 میلیون 191.711 میلیون 20.179 میلیون
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 1,000 30.00 2.91 1,030 0.00 0.00 1400/02/22 1 5,000 5 میلیون 5,000 1,030 1,000 1,000 1,000 0 0 0 507 34,697,217 1,000 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 282.719 میلیون 263.762 میلیون 14,054 282.705 میلیون -29,881,388 -29,896,898 -9.09 0.96 -9.09 5,000 - - 5,000
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 1,038 32.00 2.99 1,070 0.00 0.00 1400/02/13 6 39,000 40.5 میلیون 6,500 1,070 1,038 1,038 1,038 0 0 0 0 247.438 هزار میلیارد 247.46 میلیون 279.986 میلیون 231.25 میلیون 22,037 279.964 میلیون 25.79 میلیون 25.779 میلیون 9.6 0.88 9.59 39,000 - 39,000 -
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 950 20.00 2.06 970 0.00 0.00 1400/02/8 - - - 21,161.09 970 950 - - 0 0 0 273 21,394,909 950 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون - 0.7 1.5 222,772 10,000 232,772 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,770 270.00 2.99 8,860 180.00 1.99 1400/02/22 3,117 24.94 میلیون 221.1 میلیارد 8,002.07 9,040 9,000 8,770 9,160 0 0 0 80 947,915 8,770 531.6 هزار میلیارد 708.905 میلیون 243.574 میلیون 60 میلیون 177.305 میلیون 66.269 میلیون 57.508 میلیون -17,664,633 -30.09 8.02 9.24 17.701 میلیون 7.241 میلیون 19.976 میلیون 4.966 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,880 120.00 1.50 8,000 0.00 0.00 1400/02/22 13,448 126.34 میلیون 1.011 هزار میلیارد 13,386.89 8,000 8,100 7,760 8,390 1 1,000 7,880 1 240 7,890 600 هزار میلیارد 696.065 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 15.12 4.71 1.05 108.787 میلیون 17.557 میلیون 123.081 میلیون 3.263 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 941 29.00 2.99 970 0.00 0.00 1400/02/22 1 6,000 5.6 میلیون 6,000 970 941 941 941 0 0 0 235 13,617,451 941 198.344 هزار میلیارد 198.344 میلیون 216.972 میلیون 204.478 میلیون 748 216.971 میلیون -25,506,532 -25,514,743 -7.77 0.91 -7.78 6,000 - 6,000 -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,020 120.00 1.18 10,110 30.00 0.30 1400/02/22 3,020 17.25 میلیون 174.5 میلیارد 5,712.04 10,140 10,260 9,850 10,460 1 45,437 10,020 1 100 10,030 727.92 هزار میلیارد 802.445 میلیون 199.849 میلیون 72 میلیون 74.525 میلیون 125.324 میلیون 77.478 میلیون 74.902 میلیون 9.73 5.81 9.4 8.709 میلیون 8.541 میلیون 13.582 میلیون 3.668 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 14,750 270.00 1.80 14,920 100.00 0.67 1400/02/22 2,535 18.63 میلیون 278 میلیارد 7,347.37 15,020 14,520 14,610 15,350 1 50,000 14,740 2 14,763 14,900 746 هزار میلیارد 810.841 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 9.2 5.73 2.94 7.909 میلیون 10.716 میلیون 16.358 میلیون 2.267 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 1,000 30.00 2.91 1,030 0.00 0.00 1400/02/22 4 23,100 23.1 میلیون 5,775 1,030 1,000 1,000 1,000 0 0 0 349 23,647,774 1,000 181.734 هزار میلیارد 181.737 میلیون 189.681 میلیون 176.441 میلیون 2,891 189.678 میلیون -20,407,522 -20,420,941 -8.9 0.96 -8.91 23,100 - 23,100 -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,440 1,210.00 5.98 21,380 1,150.00 5.68 1400/02/22 11,417 86.46 میلیون 1.849 هزار میلیارد 7,572.92 20,230 21,390 20,750 21,440 165 2,067,404 21,440 1 23,027 22,150 613.349 هزار میلیارد 669.45 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 728.927 میلیون 57.285 میلیون 10.71 5.04 0.84 82.111 میلیون 4.349 میلیون 65.755 میلیون 20.705 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 9,920 150.00 1.49 10,100 30.00 0.30 1400/02/22 1,259 7.72 میلیون 78.1 میلیارد 6,134.2 10,070 10,390 9,910 10,490 3 5,004 9,920 3 12,439 10,000 823.15 هزار میلیارد 866.407 میلیون 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 12.11 6.41 11.69 5.229 میلیون 2.494 میلیون 6.958 میلیون 765,210
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,050 370.00 2.98 12,420 0.00 0.00 1400/02/22 14 18,252 219.9 میلیون 1,303.71 12,420 12,060 12,050 12,050 0 0 0 274 10,341,903 12,050 1204.488 هزار میلیارد 1.255 میلیارد 170.25 میلیون 30 میلیون 50.685 میلیون 119.565 میلیون 67.997 میلیون 66.079 میلیون 18.23 10.07 17.71 18,252 - 18,252 -
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 738 22.00 2.89 738 22.00 2.89 1400/02/22 1,037 70.05 میلیون 51.7 میلیارد 67,548.66 760 738 738 738 0 0 0 740 67,255,426 738 116.766 هزار میلیارد 116.778 میلیون 169.824 میلیون 158.22 میلیون 12,082 169.812 میلیون -18,105,877 -18,122,495 -6.44 0.69 -6.45 47,963 70 میلیون 70 میلیون 48,108
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 747 23.00 2.99 770 0.00 0.00 1400/02/13 5 77,862 58.2 میلیون 15,572.4 770 747 747 747 0 0 0 0 122.242 هزار میلیارد 122.252 میلیون 169.583 میلیون 158.756 میلیون 10,139 169.573 میلیون -761,403 -773,954 -157.94 0.72 -160.55 77,862 - 77,862 -
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,180 60.00 4.84 1,240 0.00 0.00 1399/10/21 2 11,718 13.8 میلیون 7,413 1,240 1,180 1,180 1,180 0 0 0 857 63,272,405 1,180 148.665 هزار میلیارد 149.009 میلیون 165.984 میلیون 119.891 میلیون 343,847 165.64 میلیون 46.054 میلیون 46.044 میلیون - 0.9 3.23 5,000 - 5,000 -