همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,768.00 7.00 177,120 174,888.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,137.44 2,232 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.287 میلیارد 806.327 میلیون 476.049 میلیون 226.491 میلیون 579.837 میلیون 546.945 میلیون 173.264 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
ضهرم1212

اختیارخ اهرم-6500-1401/12/22

اختیار معامله بورس 4,200 508.00 10.79 200,000 195,292.00 4.00 1401/09/09 - - - - 4,708 4,200 4,200 4,200 1 300 4,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,855.00 2.00 73,000 70,355.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 13,955.95 2,645 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 50.473 میلیون 33.153 میلیون 14.288 میلیون 12.823 میلیون 20.33 میلیون 18.219 میلیون 4.392 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 76,110 73,095.00 2.00 77,180 74,165.00 2.00 1400/12/22 807 423,837 32.7 میلیارد 25,325.71 3,015 76,600 76,010 79,400 0 0 0 0 - 25.83 میلیون 13.767 میلیون 6.385 میلیون 5.749 میلیون 8.019 میلیون 13.639 میلیون 2.973 میلیون - - - 319,069 33,557 352,626 -
ضملی1170

اختیارخ فملی-5500-1401/11/12

اختیار معامله بورس 950 650.00 216.67 830 530.00 176.67 1401/09/09 3 25 20,755 - 300 950 950 950 1 50 800 1 15 900 - - - - - - - - - - - 25 - 25 -
طهای1005

اختیارف های وب-3000-1401/10/04

اختیار معامله بورس 600 400.00 200.00 490 290.00 145.00 1401/09/09 1 50 24,500 - 200 600 600 600 1 1 322 1 200 550 - - - - - - - - - - - 50 - 50 -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,200 150.00 2.13 14,100 7,050.00 100.00 1401/09/09 - - - 13,531.95 7,050 7,200 7,200 7,200 0 0 0 0 3450.975 هزار میلیارد 3.27 میلیارد 1.38 میلیارد 489.5 میلیون 259.495 میلیون 1.12 میلیارد 525.005 میلیون 550.988 میلیون 6.26 3.08 6.57 - - - -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 2,059.00 81.03 4,551 2,010.00 79.10 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 31,473.85 2,541 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 247.271 میلیون 196.352 میلیون 19.457 میلیون 196.858 میلیون -505,755 100.444 میلیون -19,510,504 - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
ضملی7025

اختیارخ فملی-5500-1402/07/05

اختیار معامله بورس 1,800 800.00 80.00 1,761 761.00 76.10 1401/09/09 2 2 3,523 - 1,000 1,800 1,800 1,800 1 3 555 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
طستا1104

اختیارف شستا-900-1401/11/05

اختیار معامله بورس 100 50.00 100.00 85 35.00 70.00 1401/09/09 2 200 17,000 - 50 100 100 100 1 5 52 0 0 0 - - - - - - - - - - - 200 - 200 -
ضشنا1108

اختیارخ شپنا-8000-1401/11/19

اختیار معامله بورس 421 116.00 38.03 458 153.00 50.16 1401/09/09 12 393 179,983 - 305 270 270 450 1 12 460 1 40 570 - - - - - - - - - - - 393 - 393 -
ضهای3004

اختیارخ های وب-2800-1402/03/03

اختیار معامله بورس 455 115.00 33.82 500 160.00 47.06 1401/09/09 1 1 500 - 340 455 455 455 1 10 301 1 199 500 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
ضپلا1210

اختیارخ پالایش-120000-01/12/16

اختیار معامله بورس 3,900 1,185.00 43.65 3,900 1,185.00 43.65 1401/09/09 1 500 1.95 میلیون - 2,715 3,900 3,900 3,900 1 200 2,500 1 96 3,299 - - - - - - - - - - - 500 - 500 -
ضملت1145

اختیارخ وبملت-2800-1401/11/24

اختیار معامله بورس 310 1.00 0.32 393 82.00 26.37 1401/09/09 3 101 39,710 - 311 311 300 320 1 45 301 1 10 398 - - - - - - - - - - - 101 - 101 -
ضسپا3027

اختیارخ خساپا-2600-1402/03/24

اختیار معامله بورس 271 49.00 22.07 271 49.00 22.07 1401/09/09 1 20 5,420 - 222 271 271 271 1 40 73 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
ضسلا1205

اختیارخ سلام-9000-1401/12/22

اختیار معامله بورس 806 46.00 6.05 927 167.00 21.97 1401/09/09 7 2,015 1.87 میلیون - 760 810 806 810 1 20 781 3 1,550 990 - - - - - - - - - - - 340 1,675 15 2,000
ضهرم1202

اختیارخ اهرم-8000-1401/12/22

اختیار معامله بورس 3,300 390.00 13.40 3,500 590.00 20.27 1401/09/09 1 5 17,500 - 2,910 3,500 3,300 3,500 1 2 1,500 1 75 3,500 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
ضستا6007

اختیارخ شستا-1300-1402/06/08

اختیار معامله بورس 119 12.00 11.21 124 17.00 15.89 1401/09/09 8 2,596 320,718 - 107 124 119 128 1 100 114 1 590 135 - - - - - - - - - - - 2,596 - 596 2,000
ضهرم7002

اختیارخ اهرم-7500-1402/07/23

اختیار معامله بورس 4,850 608.00 14.33 4,884 642.00 15.13 1401/09/09 2 21 102,560 - 4,242 4,850 4,850 4,850 1 1 1,500 1 5 4,890 - - - - - - - - - - - 21 - 21 -
طخود1204

اختیارف خودرو-1900-1401/12/03

اختیار معامله بورس 35 13.00 27.08 55 7.00 14.58 1401/09/09 6 652 35,860 - 48 26 26 35 1 20 50 1 50 69 - - - - - - - - - - - 652 - 652 -
ضدار1205

اختیارخ ص.دارا-100000-01/12/16

اختیار معامله بورس 8,990 990.00 12.38 8,974 974.00 12.18 1401/09/09 5 1,400 12.56 میلیون - 8,000 8,970 8,970 8,990 1 100 2,010 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1,400 - 1,400 -
ضپلا1207

اختیارخ پالایش-90000-01/12/16

اختیار معامله بورس 15,000 1,391.00 10.22 15,020 1,411.00 10.37 1401/09/09 2 101 1.52 میلیون - 13,609 17,000 15,000 17,000 1 1 14,500 1 9 15,000 - - - - - - - - - - - 101 - 101 -
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 115,010 12,590.00 12.29 112,910 10,490.00 10.24 1401/01/08 30 2,632 297.2 میلیون - 102,420 115,030 114,900 116,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,466 7,050 9,516 -
ضپلا1209

اختیارخ پالایش-110000-01/12/16

اختیار معامله بورس 5,000 500.00 11.11 4,936 436.00 9.69 1401/09/09 8 4,512 22.27 میلیون - 4,500 6,000 4,800 6,000 1 500 4,800 1 1,000 6,000 - - - - - - - - - - - 4,512 - 4,512 -
ضستا6005

اختیارخ شستا-1100-1402/06/08

اختیار معامله بورس 166 8.00 5.06 173 15.00 9.49 1401/09/09 32 932 161,540 - 158 161 161 166 1 10 165 1 70 178 - - - - - - - - - - - 932 - 732 200
طسپا1204

اختیارف خساپا-1900-1401/12/10

اختیار معامله بورس 148 38.00 34.55 120 10.00 9.09 1401/09/09 1 174 20,880 - 110 120 120 148 2 200 90 1 50 150 - - - - - - - - - - - 174 - 174 -
ضستا1203

اختیارخ شستا-800-1401/12/03

اختیار معامله بورس 140 2.00 1.45 150 12.00 8.70 1401/09/09 26 4,986 746,765 - 138 150 140 150 3 1,600 130 5 5,000 145 - - - - - - - - - - - 3,886 1,100 1,013 3,973
ضخود1067

اختیارخ خودرو-2800-1401/10/07

اختیار معامله بورس 54 5.00 10.20 53 4.00 8.16 1401/09/09 53 23,832 1.27 میلیون - 49 54 53 85 1 35 53 1 125 76 - - - - - - - - - - - 23,832 - 12 23,820
ضملت1146

اختیارخ وبملت-3000-1401/11/24

اختیار معامله بورس 297 47.00 18.80 270 20.00 8.00 1401/09/09 2 126 33,994 - 250 296 296 297 1 5 210 1 3 290 - - - - - - - - - - - 126 - 126 -
طهای1006

اختیارف های وب-3250-1401/10/04

اختیار معامله بورس 610 40.00 6.15 700 50.00 7.69 1401/09/09 1 1 700 - 650 610 610 610 1 1 255 1 3 800 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضشنا1105

اختیارخ شپنا-6500-1401/11/19

اختیار معامله بورس 1,170 95.00 8.84 1,156 81.00 7.53 1401/09/09 18 641 741,270 - 1,075 1,300 1,170 1,400 2 42 1,150 1 50 1,340 - - - - - - - - - - - 731 - 731 -
ضملی7022

اختیارخ فملی-4000-1402/07/05

اختیار معامله بورس 2,900 200.00 7.41 2,900 200.00 7.41 1401/09/09 1 1,000 2.9 میلیون - 2,700 2,900 2,900 2,900 1 1 2,023 1 100 4,022 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
ضستا6001

اختیارخ شستا-700-1402/06/08

اختیار معامله بورس 391 16.00 4.27 402 27.00 7.20 1401/09/09 40 18,015 7.25 میلیون - 375 393 391 407 1 200 392 5 5,000 405 - - - - - - - - - - - 25 17,990 115 17,900
ضهرم1204

اختیارخ اهرم-10000-1401/12/22

اختیار معامله بورس 1,960 22.00 1.11 2,120 138.00 6.96 1401/09/09 18 76 161,145 - 1,982 2,200 1,960 2,200 1 1 2,070 1 5 2,400 - - - - - - - - - - - 45 31 76 -
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 6,160 390.00 6.76 6,150 380.00 6.59 1401/09/09 930 24.079 میلیون 148.08 میلیارد 25,891.04 5,770 5,940 5,760 6,170 3 58,633 6,150 0 0 0 9.68 هزار میلیارد 13.371 میلیون 6.183 میلیون 1.574 میلیون 3.691 میلیون 2.492 میلیون 9.702 میلیون 897,294 10.79 3.88 1 13.772 میلیون 10.307 میلیون 11.977 میلیون 12.102 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 11,050 660.00 6.35 11,070 680.00 6.54 1401/09/09 4,906 115.065 میلیون 1.274 هزار میلیارد 17,787.43 10,390 10,670 10,420 11,110 3 97,974 11,050 1 5,000 11,050 301.658 هزار میلیارد 345.654 میلیون 119.066 میلیون 27.25 میلیون 43.996 میلیون 75.07 میلیون 56.594 میلیون 55.898 میلیون 5.4 4.02 5.33 90.981 میلیون 24.083 میلیون 58.958 میلیون 56.106 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 10,610 690.00 6.96 10,540 620.00 6.25 1401/09/09 815 7.361 میلیون 77.57 میلیارد 9,032 9,920 10,120 9,950 10,610 105 2,436,894 10,610 1 1,965 10,640 25.907 هزار میلیارد 37.288 میلیون 27.768 میلیون 2.458 میلیون 11.381 میلیون 16.387 میلیون 54.056 میلیون 4.652 میلیون 5.57 1.58 0.48 7.361 میلیون - 6.618 میلیون 742,631
ضشنا1106

اختیارخ شپنا-7000-1401/11/19

اختیار معامله بورس 900 3.00 0.33 950 53.00 5.91 1401/09/09 213 9,445 8.97 میلیون - 897 910 900 1,030 2 110 931 1 300 980 - - - - - - - - - - - 9,283 162 7,486 1,959
ضستا1012

اختیارخ شستا-765-1401/10/07

اختیار معامله بورس 118 5.00 4.42 119 6.00 5.31 1401/09/09 116 50,875 6.08 میلیون - 113 103 103 124 1 258 107 1 190 118 - - - - - - - - - - - 50,875 - 43,475 7,400
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 22,440 1,460.00 6.96 22,020 1,040.00 4.96 1401/09/09 370 1.429 میلیون 31.46 میلیارد 3,861.45 20,980 21,690 21,010 22,440 1 254 22,290 23 176,553 22,440 27.745 هزار میلیارد 31.248 میلیون 8.646 میلیون 1.26 میلیون 3.503 میلیون 5.143 میلیون 5.792 میلیون 3.606 میلیون 7.69 5.39 4.79 756,351 672,386 1.173 میلیون 255,399
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 15,830 750.00 4.97 15,810 730.00 4.84 1401/09/09 526 5.98 میلیون 94.53 میلیارد 11,368.09 15,080 15,830 15,300 15,830 13 428,400 15,830 1 8,700 15,890 14.229 هزار میلیارد 20.128 میلیون 9.152 میلیون 900,000 5.899 میلیون 3.253 میلیون 13.039 میلیون 1.584 میلیون 8.99 4.37 1.1 3.812 میلیون 2.168 میلیون 3.802 میلیون 2.178 میلیون
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 15,200 550.00 3.75 15,340 690.00 4.71 1401/09/09 683 5.835 میلیون 89.5 میلیارد 8,542.99 14,650 15,380 15,070 15,380 1 350 15,180 2 23,133 15,200 13.806 هزار میلیارد 18.209 میلیون 5.881 میلیون 455,000 4.403 میلیون 1.478 میلیون 4.77 میلیون 1.671 میلیون 8.26 9.34 2.89 5.485 میلیون 350,000 3.87 میلیون 1.965 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 8,110 380.00 4.92 8,090 360.00 4.66 1401/09/09 3,477 65.778 میلیون 531.86 میلیارد 18,918.06 7,730 7,920 7,890 8,110 8 192,100 8,110 0 0 0 14.562 هزار میلیارد 15.939 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 65.23 6.62 36.01 56.988 میلیون 8.79 میلیون 53.821 میلیون 11.958 میلیون
ضستا6009

اختیارخ شستا-1365-1402/06/08

اختیار معامله بورس 121 35.00 40.70 90 4.00 4.65 1401/09/09 18 1,534 138,119 - 86 80 80 121 1 10 83 1 10 91 - - - - - - - - - - - 1,534 - 1,534 -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,379 65.00 2.81 2,421 107.00 4.62 1401/09/09 1,808 55.856 میلیون 135.21 میلیارد 30,893.93 2,314 2,420 2,360 2,429 4 371,028 2,371 3 159,831 2,380 21.789 هزار میلیارد 27.462 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 17.79 2.26 9.66 45.179 میلیون 10.677 میلیون 46.834 میلیون 9.023 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 891 42.00 4.95 888 39.00 4.59 1401/09/09 768 65.371 میلیون 58.02 میلیارد 85,118.8 849 866 860 891 509 167,904,862 891 2 20,899 894 16.096 هزار میلیارد 35.955 میلیون 37.627 میلیون 18.126 میلیون 19.859 میلیون 17.769 میلیون 6.735 میلیون -778,894 -20.67 0.91 2.39 65.371 میلیون - 52.371 میلیون 13 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 3,649 173.00 4.98 3,631 155.00 4.46 1401/09/09 544 16.024 میلیون 58.18 میلیارد 29,455.72 3,476 3,480 3,480 3,649 16 336,160 3,649 1 1,999 3,670 22.968 هزار میلیارد 37.544 میلیون 21.261 میلیون 6.325 میلیون 14.577 میلیون 6.684 میلیون 16.446 میلیون 316,568 72.55 3.44 1.4 15.574 میلیون 450,000 14.024 میلیون 2 میلیون
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 53,630 2,540.00 4.97 53,290 2,200.00 4.31 1401/09/09 1,087 3.221 میلیون 171.64 میلیارد 2,962.96 51,090 51,190 51,190 53,640 1 170 53,630 1 19,764 53,640 12.257 هزار میلیارد 13.6 میلیون 1.448 میلیون 230,000 1.343 میلیون 105,336 2.979 میلیون 19,438 630.55 116.36 4.12 3.197 میلیون 24,000 3.141 میلیون 80,000
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 24,920 850.00 3.53 25,080 1,010.00 4.20 1401/09/09 828 1.516 میلیون 38.02 میلیارد 1,830.64 24,070 24,000 24,000 25,270 1 21,517 24,780 1 3,000 24,950 7.524 هزار میلیارد 8.111 میلیون 1.503 میلیون 300,000 587,027 915,799 2.077 میلیون 409,465 18.38 8.23 3.62 1.516 میلیون - 1.39 میلیون 125,945
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 5,600 240.00 4.48 5,580 220.00 4.10 1401/09/09 763 13.894 میلیون 77.53 میلیارد 18,209.43 5,360 5,270 5,270 5,730 1 10,000 5,490 1 1,000 5,610 26.784 هزار میلیارد 28.332 میلیون 15.029 میلیون 4.8 میلیون 1.548 میلیون 13.481 میلیون 4.972 میلیون 4.787 میلیون 5.37 1.91 5.17 13.86 میلیون 34,109 7.7 میلیون 6.193 میلیون
ضستا6003

اختیارخ شستا-900-1402/06/08

اختیار معامله بورس 252 3.00 1.20 259 10.00 4.02 1401/09/09 120 35,948 9.32 میلیون - 249 259 250 259 1 10 257 11 10,610 259 - - - - - - - - - - - 25,948 10,000 7,218 28,730
ضسلا1206

اختیارخ سلام-10000-1401/12/22

اختیار معامله بورس 331 27.00 8.88 316 12.00 3.95 1401/09/09 8 2,005 633,270 - 304 331 331 331 1 10 273 2 122 330 - - - - - - - - - - - 2,000 5 5 2,000
ضشنا1103

اختیارخ شپنا-5500-1401/11/19

اختیار معامله بورس 1,999 118.00 6.27 1,955 74.00 3.93 1401/09/09 2 11 21,500 - 1,881 1,502 1,502 1,999 1 13 1,831 2 20 2,200 - - - - - - - - - - - 11 - 11 -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 14,240 670.00 4.94 14,100 530.00 3.91 1401/09/09 929 5.857 میلیون 82.57 میلیارد 6,304.74 13,570 13,410 13,380 14,240 1 100,000 14,240 1 400 14,300 180.071 هزار میلیارد 208.976 میلیون 59.436 میلیون 12.771 میلیون 28.904 میلیون 30.532 میلیون 24.219 میلیون 18.807 میلیون 9.57 5.9 7.44 3.157 میلیون 2.7 میلیون 3.111 میلیون 2.746 میلیون
ضستا6000

اختیارخ شستا-600-1402/06/08

اختیار معامله بورس 471 6.00 1.29 483 18.00 3.87 1401/09/09 59 25,076 12.11 میلیون - 465 475 471 489 1 20 480 3 2,163 486 - - - - - - - - - - - 1,038 24,038 175 24,901
ضستا6002

اختیارخ شستا-800-1402/06/08

اختیار معامله بورس 328 15.00 4.79 325 12.00 3.83 1401/09/09 58 27,217 8.85 میلیون - 313 310 310 328 1 2 320 5 4,961 328 - - - - - - - - - - - 8,917 18,300 3,238 23,979
ضستا6006

اختیارخ شستا-1200-1402/06/08

اختیار معامله بورس 140 4.00 2.94 141 5.00 3.68 1401/09/09 180 75,893 10.69 میلیون - 136 140 131 145 1 10 146 1 798 150 - - - - - - - - - - - 4,893 71,000 2,172 73,721
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 64,790 3,030.00 4.91 63,910 2,150.00 3.48 1401/09/09 1,295 4.69 میلیون 299.76 میلیارد 3,621.98 61,760 59,000 59,000 64,830 1 80 64,770 2 1,379 64,800 31.955 هزار میلیارد 34.561 میلیون 4.536 میلیون 500,000 2.606 میلیون 1.93 میلیون 4.312 میلیون 1.429 میلیون 22.75 16.84 7.54 1.713 میلیون 2.977 میلیون 4.204 میلیون 486,480
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 11,040 520.00 4.94 10,860 340.00 3.23 1401/09/09 910 10.866 میلیون 118.03 میلیارد 11,941.09 10,520 10,700 10,370 11,040 10 139,400 11,040 0 0 0 5.017 هزار میلیارد 7.444 میلیون 3.604 میلیون 462,000 2.427 میلیون 1.177 میلیون 3.896 میلیون 312,041 16.08 4.26 1.29 10.132 میلیون 734,316 10.217 میلیون 648,971
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,524 31.00 2.08 1,541 48.00 3.22 1401/09/09 554 12.481 میلیون 19.24 میلیارد 22,528.25 1,493 1,485 1,485 1,565 1 1,700 1,524 1 15,103 1,525 5.543 هزار میلیارد 6.901 میلیون 5.595 میلیون 3.597 میلیون 1.454 میلیون 4.141 میلیون 2.908 میلیون 496,864 11.16 1.34 1.91 12.481 میلیون - 11.646 میلیون 835,000
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 8,250 360.00 4.56 8,140 250.00 3.17 1401/09/09 671 6.993 میلیون 56.89 میلیارد 10,421.41 7,890 7,840 7,800 8,280 2 11,135 8,250 1 12,440 8,270 14.864 هزار میلیارد 19.097 میلیون 8.16 میلیون 1.826 میلیون 4.233 میلیون 3.927 میلیون 18.347 میلیون 2.387 میلیون 6.23 3.79 0.81 6.189 میلیون 803,436 5.909 میلیون 1.084 میلیون
غچین

کشت و صنعت چین چین

سهام بورس 10,600 190.00 1.83 10,730 320.00 3.07 1401/09/09 424 2.72 میلیون 29.2 میلیارد 6,415.75 10,410 10,360 10,360 10,920 1 1,825 10,590 2 11,000 10,640 9.013 هزار میلیارد 9.781 میلیون 5.664 میلیون 840,000 767,835 4.896 میلیون 4.056 میلیون 1.019 میلیون 8.85 1.84 2.23 2.72 میلیون - 2.467 میلیون 253,000
کطبس

ذغالسنگ نگین

سهام بورس 14,000 360.00 2.64 14,050 410.00 3.01 1401/09/09 457 1.88 میلیون 26.41 میلیارد 4,112.74 13,640 14,060 13,970 14,190 1 12,105 13,970 1 17,284 14,000 11.029 هزار میلیارد 12.542 میلیون 4.923 میلیون 185,000 1.513 میلیون 3.41 میلیون 3.234 میلیون 1.376 میلیون 8.02 3.24 3.41 1.859 میلیون 20,871 1.83 میلیون 50,000
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 13,280 170.00 1.30 13,490 380.00 2.90 1401/09/09 1,039 3.229 میلیون 43.55 میلیارد 3,107.96 13,110 13,120 13,110 13,830 1 150 13,280 1 8,227 13,330 37.098 هزار میلیارد 41.423 میلیون 11.757 میلیون 2.75 میلیون 4.326 میلیون 7.432 میلیون 4.197 میلیون 4.792 میلیون 7.74 4.99 8.84 2.629 میلیون 600,000 2.034 میلیون 1.195 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 26,200 490.00 1.91 26,410 700.00 2.72 1401/09/09 5,882 15.764 میلیون 416.28 میلیارد 4,883.07 25,710 26,950 25,900 26,950 6 5,296 26,150 1 2,000 26,220 378.984 هزار میلیارد 600.792 میلیون 264.309 میلیون 3.5 میلیون 221.809 میلیون 42.5 میلیون 403.448 میلیون 53.55 میلیون 7.08 8.92 0.94 14.879 میلیون 885,529 12.807 میلیون 2.957 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 46,320 400.00 0.87 47,120 1,200.00 2.61 1401/09/09 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 950.07 45,920 46,710 46,110 47,990 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 13.353 میلیون 1.804 میلیون 250,000 1.573 میلیون 231,855 385,848 27,750 424.5 50.81 30.53 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 22,610 590.00 2.68 22,590 570.00 2.59 1401/09/09 293 1.225 میلیون 27.68 میلیارد 4,182.45 22,020 21,770 21,770 23,120 1 800 22,640 2 10,876 22,990 4.925 هزار میلیارد 6.707 میلیون 2.359 میلیون 218,000 1.9 میلیون 458,608 1.26 میلیون 215,717 22.83 10.74 3.91 1.225 میلیون - 1.165 میلیون 60,000
ضستا6004

اختیارخ شستا-1000-1402/06/08

اختیار معامله بورس 191 11.00 5.45 207 5.00 2.48 1401/09/09 466 89,260 18.5 میلیون - 202 203 189 208 1 100 204 2 1,875 207 - - - - - - - - - - - 83,960 5,300 76,284 12,976
چدن

چدن سازان

سهام بورس 1,856 45.00 2.48 1,855 44.00 2.43 1401/09/09 592 10.296 میلیون 19.1 میلیارد 17,392.46 1,811 1,840 1,789 1,890 2 52,524 1,855 1 5,000 1,879 16.008 هزار میلیارد 24.472 میلیون 24.646 میلیون 8.63 میلیون 8.464 میلیون 16.182 میلیون 7.193 میلیون 1.906 میلیون 8.4 0.99 2.23 9.286 میلیون 1.01 میلیون 10.076 میلیون 220,503
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 6,610 20.00 0.30 6,750 160.00 2.43 1401/09/09 725 4.627 میلیون 31.25 میلیارد 6,382.33 6,590 6,600 6,600 6,890 9 81,127 6,600 1 800 6,670 37.463 هزار میلیارد 44.874 میلیون 16.772 میلیون 5.55 میلیون 7.411 میلیون 9.361 میلیون 69.642 میلیون 1.373 میلیون 27.29 4 0.54 4.612 میلیون 15,000 4.627 میلیون -
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 9,810 250.00 2.62 9,790 230.00 2.41 1401/09/09 1,452 17.12 میلیون 167.6 میلیارد 11,790.63 9,560 9,700 9,400 10,030 1 11,351 9,800 1 21,430 9,810 11.355 هزار میلیارد 13.93 میلیون 4.812 میلیون 1.16 میلیون 2.575 میلیون 2.237 میلیون 4.551 میلیون 976,290 11.63 5.07 2.5 16.56 میلیون 560,000 14.815 میلیون 2.305 میلیون
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 9,700 220.00 2.32 9,690 210.00 2.22 1401/09/09 430 2.276 میلیون 22.06 میلیارد 5,292.64 9,480 9,700 9,530 9,880 2 2,000 9,510 1 2,940 9,700 24.225 هزار میلیارد 47.291 میلیون 26.816 میلیون 2.5 میلیون 23.066 میلیون 3.75 میلیون 47.929 میلیون 1.418 میلیون 17.08 6.46 0.51 2.058 میلیون 217,606 2.177 میلیون 99,000
طخود1064

اختیارف خودرو-2200-1401/10/07

اختیار معامله بورس 50 5.00 11.11 46 1.00 2.22 1401/09/09 2 200 9,200 - 45 55 50 80 1 500 23 1 55 49 - - - - - - - - - - - 200 - 200 -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,336 13.00 0.98 1,352 29.00 2.19 1401/09/09 1,625 45.343 میلیون 61.3 میلیارد 27,903.09 1,323 1,325 1,302 1,383 1 11,000 1,336 1 345,000 1,339 27.902 هزار میلیارد 49.676 میلیون 44.738 میلیون 20.638 میلیون 21.773 میلیون 22.965 میلیون 18.925 میلیون 1.824 میلیون 15.29 1.22 1.47 45.343 میلیون - 43.13 میلیون 2.212 میلیون
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 3,492 94.00 2.77 3,472 74.00 2.18 1401/09/09 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 14,159.55 3,398 3,409 3,340 3,524 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 10.889 میلیون 6.061 میلیون 2.588 میلیون 1.904 میلیون 4.157 میلیون 4.199 میلیون 1.092 میلیون 8.23 2.16 2.14 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,140 120.00 1.99 6,150 130.00 2.16 1401/09/09 3,748 47.613 میلیون 292.89 میلیارد 12,703.48 6,020 6,090 6,040 6,230 3 29,048 6,110 15 566,760 6,150 2460 هزار میلیارد 2.374 میلیارد 1.33 میلیارد 400 میلیون 455.748 میلیون 874.027 میلیون 856.999 میلیون 485.986 میلیون 5.06 2.81 2.87 42.743 میلیون 4.87 میلیون 35.518 میلیون 12.094 میلیون
ضصاد1123

اختیارخ وبصادر-1300-1401/11/19

اختیار معامله بورس 245 2.00 0.82 248 5.00 2.06 1401/09/09 3 129 32,000 - 243 245 245 245 2 11 207 2 28 250 - - - - - - - - - - - 129 - 100 29
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,671 33.00 2.01 1,668 30.00 1.83 1401/09/09 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 34,743.88 1,638 1,621 1,612 1,708 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.843 میلیون 12.807 میلیون 6.7 میلیون 5.668 میلیون 7.139 میلیون 10.765 میلیون 453,895 24.62 1.57 1.04 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
دیران

ایران دارو

سهام بورس 12,750 10.00 0.08 12,990 230.00 1.80 1401/09/09 741 3.107 میلیون 40.36 میلیارد 4,193.65 12,760 12,810 12,610 13,220 1 784 12,710 3 13,859 12,750 11.431 هزار میلیارد 15.105 میلیون 5.042 میلیون 880,000 3.674 میلیون 1.368 میلیون 3.142 میلیون 555,021 20.6 8.36 3.64 3.073 میلیون 34,000 2.95 میلیون 157,602
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 49,320 1,510.00 3.16 48,660 850.00 1.78 1401/09/09 296 652,017 31.73 میلیارد 2,202.76 47,810 48,460 47,210 49,520 2 262 48,220 1 2,329 49,320 17.518 هزار میلیارد 29.081 میلیون 13.777 میلیون 360,000 11.563 میلیون 2.214 میلیون 24.597 میلیون 1.169 میلیون 14.98 7.91 0.71 652,017 - 607,017 45,000
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 13,760 240.00 1.78 13,740 220.00 1.63 1401/09/09 1,316 4.731 میلیون 65.01 میلیارد 3,594.71 13,520 13,230 13,230 14,000 1 2,650 13,710 1 4,600 13,760 8.656 هزار میلیارد 21.7 میلیون 14.241 میلیون 630,000 13.043 میلیون 1.197 میلیون 19.223 میلیون 598,408 14.47 7.23 0.45 4.731 میلیون - 4.429 میلیون 301,990
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 8,550 150.00 1.72 8,840 140.00 1.61 1401/09/09 295 1.454 میلیون 12.91 میلیارد 4,928.72 8,700 8,970 8,550 9,100 2 68,871 8,590 1 28,637 8,710 4.42 هزار میلیارد 6.457 میلیون 2.882 میلیون 500,000 2.072 میلیون 810,761 2.308 میلیون 442,517 9.99 5.45 1.92 1.388 میلیون 65,677 1.454 میلیون -
دابورح

دارو ابوریحان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,450 340.00 2.59 13,310 200.00 1.53 1401/09/09 102 140,142 1.87 میلیارد 1,373.94 13,110 13,200 13,200 13,200 1 28,311 13,450 1 5,328 13,460 28.746 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 67,150 72,992 140,142 -
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 16,220 20.00 0.12 16,480 240.00 1.48 1401/09/09 3,607 13.321 میلیون 219.54 میلیارد 3,693.09 16,240 16,380 16,000 16,940 1 5,000 16,370 3 63,062 16,370 32.96 هزار میلیارد 39.023 میلیون 10.061 میلیون 2 میلیون 6.063 میلیون 3.998 میلیون 10.456 میلیون 1.431 میلیون 23.03 8.24 3.15 12.637 میلیون 684,148 13.315 میلیون 6,039
شگل

گلتاش

سهام بورس 4,714 186.00 4.11 4,595 67.00 1.48 1401/09/09 231 1.226 میلیون 5.77 میلیارد 5,306.52 4,528 4,617 4,617 4,778 1 6,351 4,686 1 11,999 4,716 11.947 هزار میلیارد 19.24 میلیون 11.385 میلیون 2.6 میلیون 7.293 میلیون 4.092 میلیون 9.408 میلیون 146,921 81.32 2.92 1.27 1.226 میلیون - 1.226 میلیون -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 94,600 1,090.00 1.17 94,870 1,360.00 1.45 1401/09/09 2,467 1.827 میلیون 173.3 میلیارد 740.45 93,510 95,500 93,800 96,550 1 9,959 94,600 2 1,150 94,690 853.83 هزار میلیارد 1.393 میلیارد 638.611 میلیون 9 میلیون 539.152 میلیون 99.46 میلیون 931.511 میلیون 134.197 میلیون 6.36 8.58 0.92 1.718 میلیون 108,300 1.827 میلیون -
بذر

بذر امید آفرین

صندوق بورس 105,700 10.00 0.01 107,230 1,520.00 1.44 1401/09/09 519 91,901 9.85 میلیارد - 105,710 108,490 105,700 108,500 1 31,599 105,700 1 525 107,190 - - - - - - - - - - - 90,500 1,401 91,901 -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,562 8.00 0.23 3,604 50.00 1.41 1401/09/09 3,325 56.026 میلیون 201.91 میلیارد 16,849.83 3,554 3,620 3,560 3,648 1 5,181 3,561 2 57,777 3,562 991.1 هزار میلیارد 1.163 میلیارد 621.373 میلیون 170 میلیون 171.797 میلیون 449.577 میلیون 2.071 میلیارد 260.328 میلیون 3.81 2.21 0.48 47.196 میلیون 8.83 میلیون 48.992 میلیون 7.034 میلیون
ضبدر1176

اختیارخ شبندر-8000-1401/11/24

اختیار معامله بورس 1,850 50.00 2.78 1,825 25.00 1.39 1401/09/09 11 286 521,870 - 1,800 1,800 1,780 2,000 1 10 1,740 4 3,825 1,850 - - - - - - - - - - - 286 - 7 279
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 11,890 190.00 1.62 11,860 160.00 1.37 1401/09/09 360 1.76 میلیون 22 میلیارد 4,464.68 11,700 12,130 11,610 12,130 0 0 0 0 11.59 هزار میلیارد 14.982 میلیون 5.815 میلیون 950,000 3.715 میلیون 2.1 میلیون 10.458 میلیون 1.649 میلیون 6.83 5.36 1.08 4.057 میلیون 50,000 3.924 میلیون 183,000
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 24,870 280.00 1.14 24,910 320.00 1.30 1401/09/09 281 516,242 12.89 میلیارد 1,837.16 24,590 25,000 24,750 25,560 2 704 24,860 1 1,978 24,870 30.266 هزار میلیارد 32.53 میلیون 6.071 میلیون 1.215 میلیون 2.265 میلیون 3.806 میلیون 4.676 میلیون 3.35 میلیون 9.03 7.95 6.47 516,242 - 516,242 -
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 36,700 60.00 0.16 37,220 460.00 1.25 1401/09/09 3,442 9.562 میلیون 355.88 میلیارد 2,777.9 36,760 38,590 35,700 38,590 1 26,890 36,690 1 4,472 36,900 25.381 هزار میلیارد 29.931 میلیون 5.932 میلیون 681,920 4.55 میلیون 1.383 میلیون 4.939 میلیون 549,685 46.17 18.36 5.14 9.561 میلیون 277 6.562 میلیون 3 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 17,930 160.00 0.90 17,990 220.00 1.24 1401/09/09 366 2.441 میلیون 43.91 میلیارد 6,669.54 17,770 18,000 17,770 18,220 2 6,700 17,910 1 309 17,930 101.194 هزار میلیارد 119.818 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 4.45 5.43 4.3 1.038 میلیون 1.403 میلیون 1.346 میلیون 1.095 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,150 73.00 2.37 3,115 38.00 1.23 1401/09/09 217 2.926 میلیون 9.2 میلیارد 13,484.46 3,077 3,090 3,049 3,188 2 15,000 3,103 1 6,876 3,152 40.495 هزار میلیارد 119.737 میلیون 96.641 میلیون 12 میلیون 79.242 میلیون 17.399 میلیون 45.992 میلیون 4.192 میلیون 9.66 2.33 0.88 2.179 میلیون 747,400 1.43 میلیون 1.496 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,500 440.00 1.46 30,430 370.00 1.23 1401/09/09 761 1.692 میلیون 52.07 میلیارد 2,223.58 30,060 30,110 30,110 31,400 1 352 30,500 1 1,622 30,580 245.388 هزار میلیارد 334.378 میلیون 119.514 میلیون 8.064 میلیون 88.99 میلیون 30.523 میلیون 229.334 میلیون 40.638 میلیون 6.04 8.04 1.07 1.682 میلیون 10,000 1.189 میلیون 502,942
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,440 90.00 1.22 1401/09/09 4,779 69.157 میلیون 514.48 میلیارد 15,990.47 7,350 7,410 7,320 7,680 11 81,279 7,490 4 481,276 7,510 1488 هزار میلیارد 1.852 میلیارد 684.477 میلیون 100 میلیون 352.414 میلیون 332.063 میلیون 430.867 میلیون 139.596 میلیون 10.66 4.49 3.45 46.082 میلیون 23.075 میلیون 14.135 میلیون 55.022 میلیون
طخود1205

اختیارف خودرو-2000-1401/12/03

اختیار معامله بورس 82 0.00 0.00 83 1.00 1.22 1401/09/09 171 28,882 2.39 میلیون - 82 89 79 89 1 20 83 1 269 84 - - - - - - - - - - - 28,887 - 28,887 -
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 2,614 25.00 0.97 2,620 31.00 1.20 1401/09/09 203 2.364 میلیون 6.3 میلیارد 11,643.9 2,589 2,600 2,600 2,741 1 2,000 2,612 1 25,000 2,614 36.68 هزار میلیارد 38.931 میلیون 21.2 میلیون 14 میلیون 2.251 میلیون 18.949 میلیون 6.816 میلیون 6.693 میلیون 5.48 1.94 5.38 2.276 میلیون 88,000 2.364 میلیون -
سپاها

سیمان سپاهان

سهام بورس 9,310 90.00 0.98 9,330 110.00 1.19 1401/09/09 390 2.38 میلیون 22.2 میلیارد 6,101.62 9,220 9,310 9,170 9,460 1 5,403 9,220 1 1,570 9,320 22.859 هزار میلیارد 26.857 میلیون 12.773 میلیون 2.45 میلیون 3.999 میلیون 8.774 میلیون 14.98 میلیون 4.825 میلیون 4.74 2.61 1.53 1.879 میلیون 501,000 2.318 میلیون 62,000
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 43,870 190.00 0.43 44,580 520.00 1.18 1401/09/09 444 581,370 25.92 میلیارد 1,309.39 44,060 44,990 43,450 45,450 1 446 43,870 2 6,250 44,600 7.088 هزار میلیارد 7.362 میلیون 832,943 159,000 274,133 558,810 873,068 225,584 31.42 12.68 8.12 538,370 43,000 581,370 -