همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 4,316 282.00 6.99 4,316 282.00 6.99 1403/02/25 333 2.426 میلیون 15.34 میلیارد 45,351.1 4,034 4,316 4,316 4,316 2 46,482 6,350 2 6,018 6,410 9.48 هزار میلیارد 17.682 میلیون 8.217 میلیون 1.5 میلیون 5.165 میلیون 3.051 میلیون 2.118 میلیون 763,456 16.39 4.1 5.91 1.255 میلیون 1.17 میلیون 2.424 میلیون 155
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 29,350 720.00 2.51 30,190 1,560.00 5.45 1403/02/30 403 1.48 میلیون 25.17 میلیارد 4,580.83 28,630 30,100 28,100 30,830 2 54,866 16,820 1 776 16,830 8.505 هزار میلیارد 17.557 میلیون 3.36 میلیون 500,000 2.462 میلیون 897,900 105,482 191,214 78.94 16.81 143.1 1.374 میلیون 100,000 1.474 میلیون -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 241,710 8,990.00 3.86 241,890 9,170.00 3.94 1403/02/26 378 87,415 24.63 میلیارد 551.22 232,720 229,120 229,120 244,350 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 64.455 میلیون 11.881 میلیون 233,000 8.094 میلیون 3.787 میلیون 7.039 میلیون 3.341 میلیون 16.87 14.88 8.01 82,915 4,500 87,415 -
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 4,207 119.00 2.91 4,204 116.00 2.84 1403/03/01 628 5.192 میلیون 28.26 میلیارد 79,476.57 4,088 4,204 4,139 4,207 0 0 0 0 43.52 هزار میلیارد 62.168 میلیون 28.272 میلیون 13 میلیون 7.516 میلیون 20.756 میلیون 12.254 میلیون 11.999 میلیون 4.55 2.63 4.46 4.841 میلیون 350,666 5.192 میلیون -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,076 60.00 1.99 3,075 59.00 1.96 1403/03/01 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 46,252.43 3,016 3,076 3,031 3,076 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 175.566 میلیون 145.108 میلیون 13 میلیون 126.366 میلیون 18.742 میلیون 86.69 میلیون 2.238 میلیون 21.99 2.63 0.57 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,264 44.00 1.98 2,263 43.00 1.94 1403/03/01 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 66,775.68 2,220 2,195 2,195 2,264 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 32.898 میلیون 26.099 میلیون 9.358 میلیون 11.72 میلیون 14.379 میلیون 14.471 میلیون 400,524 52.87 1.47 1.46 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 4,150 81.00 1.99 4,148 79.00 1.94 1403/03/01 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 24,689.66 4,069 4,105 4,070 4,150 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 161.943 میلیون 98.911 میلیون 24 میلیون 62.391 میلیون 36.52 میلیون 64.041 میلیون 17.597 میلیون 5.66 2.73 1.55 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 15,050 120.00 0.80 15,220 290.00 1.94 1403/03/01 115 306,022 5.18 میلیارد 5,372.67 14,930 15,200 15,050 15,220 2 1,313 16,630 1 449 16,800 16.89 هزار میلیارد 31.647 میلیون 22.609 میلیون 1,000,000 16.427 میلیون 6.182 میلیون 43.485 میلیون 1.449 میلیون 10.5 2.46 0.35 289,172 16,850 277,621 28,401
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 25,650 500.00 1.99 25,630 480.00 1.91 1403/03/01 118 234,859 7.09 میلیارد 11,148.12 25,150 24,940 24,890 25,650 1 1,332 30,200 1 20,000 30,250 48.288 هزار میلیارد 61.896 میلیون 31.272 میلیون 1.6 میلیون 20.888 میلیون 10.384 میلیون 25.089 میلیون 7.977 میلیون 5.14 3.95 1.63 187,049 44,142 95,008 136,183
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,641 91.00 2.00 4,637 87.00 1.91 1403/03/01 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 26,637.64 4,550 4,641 4,552 4,641 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 74.69 میلیون 23.488 میلیون 10.5 میلیون 1.657 میلیون 21.831 میلیون 7.141 میلیون 8.175 میلیون 8.93 3.35 10.23 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 3,553 69.00 1.98 3,549 65.00 1.87 1403/03/01 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 48,045.42 3,484 3,534 3,500 3,553 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 112.252 میلیون 43.999 میلیون 30 میلیون 5.782 میلیون 38.217 میلیون 7.76 میلیون 7.077 میلیون - 2.79 - 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 48,810 950.00 1.98 48,750 890.00 1.86 1403/03/01 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 1,720.93 47,860 47,270 47,270 48,810 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 20.256 میلیون 2.5 میلیون 400,000 756,307 1.743 میلیون 1.307 میلیون 1.109 میلیون 17.59 11.18 14.92 661,019 388,771 982,895 66,895
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,153 42.00 1.99 2,150 39.00 1.85 1403/03/01 86 1.062 میلیون 2.59 میلیارد 30,767.78 2,111 2,077 2,077 2,153 3 35,100 2,418 2 57,151 2,419 31.772 هزار میلیارد 43.744 میلیون 52.44 میلیون 14.04 میلیون 13.558 میلیون 38.882 میلیون - - - 0.78 - 1.062 میلیون - 1.062 میلیون -
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 11,900 230.00 1.97 11,880 210.00 1.80 1403/03/01 62 797,541 8.73 میلیارد 10,004.78 11,670 11,440 11,440 11,900 2 48,749 10,930 1 9,700 11,080 34.5 هزار میلیارد 47.838 میلیون 20.837 میلیون 3.168 میلیون 10.202 میلیون 10.635 میلیون 38.355 میلیون 6.703 میلیون 5.61 3.54 0.98 718,064 78,307 796,371 -
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,253 83.00 1.99 4,245 75.00 1.80 1403/03/01 216 3.874 میلیون 17.99 میلیارد 32,490.58 4,170 4,180 4,180 4,253 4 30,497 4,637 1 29,218 4,674 93.06 هزار میلیارد 84.89 میلیون 29.607 میلیون 19.8 میلیون 838,595 28.768 میلیون 5.352 میلیون 4.892 میلیون 17.18 2.92 15.7 3.562 میلیون 311,950 3.806 میلیون 67,290
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,110 140.00 1.76 8,110 140.00 1.76 1403/03/01 53 646,387 5.4 میلیارد 63,920.18 7,970 8,090 7,830 8,110 2 9,640 8,340 2 29,824 8,350 564.3 هزار میلیارد 575.07 میلیون 119.447 میلیون 31 میلیون 27.645 میلیون 91.802 میلیون 71.45 میلیون 70.426 میلیون 7.77 5.96 7.66 554,651 89,736 632,097 12,290
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,030 130.00 1.88 7,020 120.00 1.74 1403/03/01 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 24,230.6 6,900 6,890 6,890 7,030 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 6.001 میلیارد 1.858 میلیارد 600 میلیون 525.732 میلیون 1.332 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.26 4.12 4.5 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
پی پاد

پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

سهام بورس 10,750 210.00 1.99 10,720 180.00 1.71 1403/03/01 298 1.218 میلیون 14.34 میلیارد 4,725.15 10,540 10,350 10,350 10,750 3 6,590 11,680 3 18,138 11,690 35.34 هزار میلیارد 43.745 میلیون 20.815 میلیون 3 میلیون 11.585 میلیون 9.23 میلیون 49.982 میلیون 3.972 میلیون 8.1 3.48 0.64 1.218 میلیون - 1.136 میلیون 81,838
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 29,470 570.00 1.97 29,390 490.00 1.70 1403/03/01 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 3,044.38 28,900 28,590 28,530 29,470 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 64.96 میلیون 10.431 میلیون 500,000 6.18 میلیون 4.251 میلیون 9.482 میلیون 2.851 میلیون 20.62 13.83 6.2 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 6,600 120.00 1.85 6,590 110.00 1.70 1403/03/01 251 3.052 میلیون 26.26 میلیارد 9,840.26 6,480 6,420 6,420 6,600 6 225,973 8,430 1 9,976 8,450 38.7 هزار میلیارد 41.242 میلیون 19.985 میلیون 3 میلیون 11.587 میلیون 8.398 میلیون 18.605 میلیون 4.247 میلیون 6.98 3.53 1.59 2.873 میلیون 177,774 2.092 میلیون 959,245
فسپا

صنعتی سپاهان

سهام بورس 8,420 160.00 1.94 8,400 140.00 1.69 1403/03/01 65 710,145 6.19 میلیارد 2,649.16 8,260 8,180 8,170 8,420 7 137,228 8,690 2 45,680 8,700 33.813 هزار میلیارد 40.82 میلیون 19.346 میلیون 3.9 میلیون 8.06 میلیون 11.286 میلیون 40.98 میلیون 7.315 میلیون 4.49 2.9 0.8 263,140 389,093 652,233 -
چافست

افست

سهام بورس 9,050 110.00 1.23 9,090 150.00 1.68 1403/03/01 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 12,198.85 8,940 9,090 9,050 9,110 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 28.85 میلیون 13.784 میلیون 1.93 میلیون 11.287 میلیون 2.497 میلیون 5.068 میلیون 411,334 42.65 7.03 3.46 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,110 80.00 1.99 4,096 66.00 1.64 1403/03/01 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 35,408.07 4,030 4,105 4,048 4,110 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 168.047 میلیون 71.696 میلیون 39.605 میلیون 5.824 میلیون 65.871 میلیون 2.189 میلیون 1.131 میلیون 143.46 2.46 74.1 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,030 90.00 1.82 5,020 80.00 1.62 1403/03/01 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 15,121.71 4,940 4,890 4,890 5,030 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 94.918 میلیون 28.794 میلیون 18.2 میلیون 3.554 میلیون 25.24 میلیون 7.587 میلیون 5.036 میلیون 18.14 3.62 12.04 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,450 120.00 1.90 6,430 100.00 1.58 1403/03/01 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 23,633.09 6,330 6,420 6,230 6,450 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 77.34 میلیون 29.411 میلیون 11.675 میلیون 2.269 میلیون 27.142 میلیون 5.816 میلیون 5.257 میلیون 14.28 2.77 12.91 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 3,993 78.00 1.99 3,975 60.00 1.53 1403/03/01 71 1.376 میلیون 5.79 میلیارد 37,077.45 3,915 3,870 3,870 3,993 3 58,256 4,205 3 22,050 4,229 26.934 هزار میلیارد 31.854 میلیون 20.692 میلیون 6.33 میلیون 6.692 میلیون 14 میلیون 37.466 میلیون 4.408 میلیون 5.71 1.8 0.67 1.025 میلیون 350,344 1.376 میلیون -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,793 54.00 1.97 2,781 42.00 1.53 1403/03/01 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 38,678.16 2,739 2,702 2,702 2,793 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.606 میلیارد 1.027 میلیارد 301.656 میلیون 1.767 میلیارد -740,767,980 2.394 میلیارد -622,136,261 -1.35 -1.12 0.35 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 4,820 86.00 1.82 4,806 72.00 1.52 1403/03/01 84 680,046 5.17 میلیارد 18,917.17 4,734 4,650 4,650 4,828 3 28,501 7,590 2 6,085 7,670 49.966 هزار میلیارد 88.647 میلیون 53.797 میلیون 6.54 میلیون 41.646 میلیون 12.151 میلیون 46.388 میلیون 9.016 میلیون 5.21 3.87 1.01 302,081 377,965 680,036 10
بکام

شهید قندی

سهام بورس 2,685 52.00 1.97 2,673 40.00 1.52 1403/03/01 208 2.802 میلیون 7.33 میلیارد 21,139.01 2,633 2,650 2,601 2,685 1 74,057 2,600 1 2,500 2,638 36.071 هزار میلیارد 39.296 میلیون 20.332 میلیون 13.679 میلیون 2.732 میلیون 17.6 میلیون 9.002 میلیون 2.024 میلیون 18.07 2.08 4.06 2.633 میلیون 169,720 2.711 میلیون 91,350
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,920 37.00 1.96 1,911 28.00 1.49 1403/03/01 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 78,180.2 1,883 1,877 1,877 1,920 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 4.168 میلیارد 3.898 میلیارد 156.34 میلیون 3.869 میلیارد 28.678 میلیون 364.663 میلیون 34.389 میلیون 8.69 10.42 0.82 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 10,850 30.00 0.28 10,970 150.00 1.39 1403/03/01 44 178,733 1.86 میلیارد 7,171.03 10,820 10,610 10,610 11,030 1 299 10,450 4 4,429 10,540 62.28 هزار میلیارد 96.347 میلیون 42.861 میلیون 6 میلیون 30.527 میلیون 12.334 میلیون 49.66 میلیون 8.604 میلیون 7.65 5.34 1.33 14,611 164,122 178,733 -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 31,120 610.00 2.00 30,920 410.00 1.34 1403/03/01 98 127,294 4.48 میلیارد 3,096.79 30,510 30,020 30,010 31,120 2 770 35,000 2 26,816 35,100 45.591 هزار میلیارد 42.612 میلیون 23.634 میلیون 1.3 میلیون 2.416 میلیون 21.218 میلیون 40.419 میلیون 8.847 میلیون 4.54 1.89 0.99 121,514 5,550 127,064 -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 4,342 60.00 1.40 4,338 56.00 1.31 1403/03/01 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 38,581.14 4,282 4,337 4,271 4,367 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 299.385 میلیون 196.409 میلیون 25.673 میلیون 140.391 میلیون 56.019 میلیون 202.748 میلیون 24.154 میلیون 6.58 2.84 0.78 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 15,530 140.00 0.91 15,590 200.00 1.30 1403/03/01 135 259,305 3.92 میلیارد 7,707.73 15,390 15,540 15,200 15,690 1 1,000 14,950 1 30,726 15,040 5.278 هزار میلیارد 5.805 میلیون 1.389 میلیون 350,000 386,576 1.003 میلیون 1.661 میلیون 424,517 12.85 5.44 3.28 259,305 - 259,305 -
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,777 33.00 1.89 1,765 21.00 1.20 1403/03/01 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 15,918.36 1,744 1,730 1,730 1,778 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 81.078 میلیون 81.427 میلیون 33 میلیون 22.833 میلیون 58.594 میلیون 10.786 میلیون 10.274 میلیون 5.67 0.99 5.4 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,579 50.00 1.98 2,559 30.00 1.19 1403/03/01 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 36,070.27 2,529 2,510 2,510 2,579 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 225.856 میلیون 155.49 میلیون 52.164 میلیون 92.368 میلیون 63.122 میلیون 142.588 میلیون 18.147 میلیون 7.36 2.11 0.94 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 6,240 120.00 1.96 6,190 70.00 1.14 1403/03/01 449 6.242 میلیون 51.41 میلیارد 23,595.28 6,120 6,240 6,150 6,240 3 107,529 8,190 1 50,000 8,230 70.04 هزار میلیارد 61.581 میلیون 42.478 میلیون 8.5 میلیون 8.966 میلیون 33.512 میلیون 18.718 میلیون 17.964 میلیون 2.93 1.57 2.81 2.667 میلیون 3.575 میلیون 4.565 میلیون 1.678 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,690 110.00 1.97 5,640 60.00 1.08 1403/03/01 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 13,010.83 5,580 5,470 5,470 5,690 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 73.007 میلیون 29.317 میلیون 12 میلیون 5.327 میلیون 23.99 میلیون 8.803 میلیون 10.266 میلیون 6.59 2.82 7.69 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
وامید

سر. امید

سهام بورس 20,190 250.00 1.25 20,150 210.00 1.05 1403/02/26 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 15,280.18 19,940 20,000 19,940 20,340 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 2.097 میلیارد 552.4 میلیون 96.98 میلیون 140.781 میلیون 411.619 میلیون 226.693 میلیون 219.122 میلیون 8.82 4.7 8.53 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,920 80.00 1.65 4,890 50.00 1.03 1403/03/01 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,502.84 4,840 4,840 4,810 4,930 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.216 میلیارد 2.918 میلیارد 1.08 میلیارد 934.932 میلیون 1.983 میلیارد 2.255 میلیارد 984.294 میلیون 6.65 2.66 2.19 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 1,473 4.00 0.27 1,484 15.00 1.02 1403/03/01 518 13.878 میلیون 23.93 میلیارد 48,114.05 1,469 1,450 1,450 1,498 9 603,865 1,721 3 38,416 1,729 103.62 هزار میلیارد 94.793 میلیون 99.171 میلیون 60 میلیون 5.753 میلیون 93.418 میلیون 28.301 میلیون 26.327 میلیون 3.38 0.95 3.15 8.058 میلیون 5.519 میلیون 13.577 میلیون -
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 3,019 59.00 1.99 2,989 29.00 0.98 1403/03/01 501 2.063 میلیون 11.34 میلیارد 24,046.47 2,960 2,906 2,905 3,019 2 1,606 5,480 1 15,002 5,490 22 هزار میلیارد 21.16 میلیون 9.298 میلیون 6 میلیون 3.226 میلیون 6.072 میلیون 1.895 میلیون 1.836 میلیون 9.77 2.95 9.48 34,298 2.028 میلیون 2.062 میلیون -
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 2,000 8.00 0.40 2,027 19.00 0.95 1403/02/29 87 1.821 میلیون 3.9 میلیارد 27,627.66 2,008 2,074 2,000 2,100 1 16,045 2,154 2 7,350 2,170 8.01 هزار میلیارد 10.181 میلیون 6.24 میلیون 3.75 میلیون 2.25 میلیون 3.991 میلیون 3.619 میلیون 77,614 97.94 1.9 2.1 1.75 میلیون 71,000 1.821 میلیون -
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 1,195 22.00 1.88 1,183 10.00 0.85 1403/03/01 2,893 14.034 میلیون 259.18 میلیارد 27,062.57 1,173 1,150 1,150 1,196 0 0 0 0 11.082 هزار میلیارد 9.578 میلیون 8.896 میلیون 6.357 میلیون 2.095 میلیون 6.801 میلیون 4.282 میلیون 417,685 18.02 1.12 1.76 13.946 میلیون 88,410 13.989 میلیون 44,977
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,400 6.00 0.14 4,428 34.00 0.77 1403/03/01 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 21,407.4 4,394 4,450 4,354 4,481 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 48.674 میلیون 17.86 میلیون 9 میلیون 8.822 میلیون 9.038 میلیون 3.619 میلیون 2.467 میلیون 16.16 4.41 11.01 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 8,070 150.00 1.89 7,980 60.00 0.76 1403/03/01 120 95,247 3.46 میلیارد 9,452 7,920 8,070 8,000 8,070 1 60 36,770 3 1,584 36,790 36.43 هزار میلیارد 38.704 میلیون 11.533 میلیون 1,000,000 6.784 میلیون 4.749 میلیون 9.905 میلیون 5.012 میلیون 6.37 6.72 3.22 36,384 58,863 88,697 6,550
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 17,030 330.00 1.98 16,810 110.00 0.66 1403/03/01 53 92,705 1.92 میلیارد 4,819.25 16,700 16,760 16,760 17,030 2 13,748 20,610 1 1,000 20,760 19.556 هزار میلیارد 25.17 میلیون 13.065 میلیون 952,095 9.165 میلیون 3.901 میلیون 17.647 میلیون 1.409 میلیون 11.36 4.1 0.91 91,708 - 91,708 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 8,510 130.00 1.55 8,430 50.00 0.60 1403/03/01 34 95,580 769.66 میلیون 22,308.63 8,380 8,220 8,220 8,540 4 5,932 8,060 2 55,750 8,080 489.958 هزار میلیارد 818.152 میلیون 361.723 میلیون 20.238 میلیون 306.337 میلیون 55.386 میلیون 436.006 میلیون 37.492 میلیون 13.65 9.24 1.17 20,419 8,720 29,139 -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 6,690 10.00 0.15 6,720 40.00 0.60 1403/03/01 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 13,831.39 6,680 6,570 6,570 6,810 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 44.131 میلیون 18.991 میلیون 6.3 میلیون 1.795 میلیون 17.195 میلیون 5.556 میلیون 4.44 میلیون 9.54 2.46 7.62 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
دیران

ایران دارو

سهام بورس 6,850 70.00 1.03 6,820 40.00 0.59 1403/03/01 65 433,568 3.53 میلیارد 5,412.74 6,780 6,650 6,650 6,910 2 2,805 8,130 2 2,622 8,180 10.786 هزار میلیارد 14.485 میلیون 7.252 میلیون 880,000 5.414 میلیون 1.837 میلیون 5.809 میلیون 975,503 9.31 4.95 1.56 397,825 35,743 433,568 -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 2,055 2.00 0.10 2,069 12.00 0.58 1403/03/01 423 4.01 میلیون 9.55 میلیارد 11,704.75 2,057 2,089 2,055 2,098 3 7,483 2,383 3 4,628 2,384 58.555 هزار میلیارد 71.223 میلیون 52.679 میلیون 24.5 میلیون 20.532 میلیون 32.146 میلیون 59.607 میلیون 7.342 میلیون 6.9 1.58 0.85 2.33 میلیون 1.679 میلیون 4.01 میلیون -
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 5,410 100.00 1.88 5,340 30.00 0.56 1403/03/01 102 413,120 2.25 میلیارد 10,955.36 5,310 5,210 5,210 5,410 1 31 5,470 2 16,500 5,480 17.462 هزار میلیارد 23.127 میلیون 9.135 میلیون 3.204 میلیون 6.018 میلیون 3.117 میلیون 6.994 میلیون 96,982 176.42 5.49 2.46 413,120 - 370,329 42,791
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 3,788 67.00 1.80 3,742 21.00 0.56 1403/03/01 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 13,820.6 3,721 3,700 3,663 3,794 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 16.249 میلیون 6.671 میلیون 3.957 میلیون 1.442 میلیون 5.23 میلیون 4.063 میلیون 1.067 میلیون 13.88 2.83 3.64 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
کطبس

ذغالسنگ نگین

سهام بورس 5,550 50.00 0.91 5,530 30.00 0.55 1403/03/01 40 259,919 4.86 میلیارد 17,908.18 5,500 5,610 5,490 5,610 1 3,678 18,630 2 8,121 19,060 14.766 هزار میلیارد 13.3 میلیون 5.996 میلیون 1.95 میلیون 2.516 میلیون 3.48 میلیون 5.232 میلیون 1.576 میلیون 6.84 3.1 2.06 259,919 - 159,919 100,000
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 7,350 90.00 1.24 7,300 40.00 0.55 1403/03/01 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 9,885.12 7,260 7,190 7,190 7,390 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 109.06 میلیون 34.548 میلیون 13.6 میلیون 9.78 میلیون 24.767 میلیون 10.553 میلیون 10.574 میلیون 9.39 4.01 9.41 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 14,840 150.00 1.02 14,770 80.00 0.54 1403/03/01 25 14,066 223.95 میلیون 4,505.94 14,690 14,400 14,400 14,980 1 193 15,870 1 264 16,170 30.533 هزار میلیارد 36.58 میلیون 16.552 میلیون 1.9 میلیون 8.517 میلیون 8.034 میلیون 24.673 میلیون 3.702 میلیون 7.58 3.49 1.14 12,178 1,000 13,178 -
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 1,035 5.00 0.49 1,035 5.00 0.49 1403/03/01 191 9.808 میلیون 10.36 میلیارد 86,981.92 1,030 1,016 1,015 1,046 5 173,872 1,055 1 390,817 1,060 36.995 هزار میلیارد 39.847 میلیون 41.528 میلیون 35 میلیون 3.622 میلیون 37.907 میلیون 5.851 میلیون 4.998 میلیون 7.25 0.96 6.19 3.569 میلیون 6.208 میلیون 9.777 میلیون -
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 3,672 39.00 1.07 3,650 17.00 0.47 1403/02/29 97 3.94 میلیون 9.55 میلیارد 19,637.48 3,633 3,619 3,578 3,730 1 100,000 2,407 2 65,287 2,440 74.65 هزار میلیارد 193.167 میلیون 119.049 میلیون 30.657 میلیون 81.269 میلیون 37.781 میلیون 36.709 میلیون 3.68 میلیون 30.4 2.96 3.05 3.306 میلیون 600,000 1.986 میلیون 1.92 میلیون
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 50,590 990.00 2.00 49,810 210.00 0.42 1403/03/01 18 8,337 513.74 میلیون 3,560.55 49,600 49,220 49,220 50,590 2 7,382 61,130 1 750 61,500 58.948 هزار میلیارد 64.553 میلیون 22.331 میلیون 950,000 17.233 میلیون 5.098 میلیون 13.642 میلیون 9.07 میلیون 5.22 9.28 3.47 8,205 - 8,205 -
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 3,486 68.00 1.99 3,430 12.00 0.35 1403/03/01 258 4.994 میلیون 19.48 میلیارد 31,563.97 3,418 3,486 3,486 3,486 4 103,974 3,897 3 41,891 3,915 47.253 هزار میلیارد 43.102 میلیون 30.976 میلیون 12.11 میلیون 1.48 میلیون 29.496 میلیون 12.003 میلیون 11.321 میلیون 3.67 1.41 3.46 279,214 4.714 میلیون 4.994 میلیون -
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 2,643 24.00 0.92 2,628 9.00 0.34 1403/03/01 859 7.956 میلیون 37.99 میلیارد 16,140.82 2,619 2,670 2,583 2,670 0 0 0 0 35.813 هزار میلیارد 54.865 میلیون 41.083 میلیون 12.3 میلیون 22.54 میلیون 18.542 میلیون 17.359 میلیون 8.19 میلیون 3.95 1.74 1.86 7.06 میلیون 895,256 7.903 میلیون 53,000
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 32,700 230.00 0.70 33,040 110.00 0.33 1403/03/01 97 78,649 3.02 میلیارد 2,138.72 32,930 33,000 32,600 33,580 1 190 38,460 1 1,589 38,510 25.192 هزار میلیارد 26.348 میلیون 11.282 میلیون 660,000 4.541 میلیون 6.74 میلیون 13.354 میلیون 4.049 میلیون 5.39 3.24 1.63 58,278 20,311 78,589 -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 19,090 180.00 0.95 18,970 60.00 0.32 1403/03/01 43 36,087 1.44 میلیارد 4,455.73 18,910 18,550 18,550 19,280 1 3,000 40,050 3 5,722 40,470 101.515 هزار میلیارد 135.484 میلیون 59.492 میلیون 2.527 میلیون 39.628 میلیون 19.863 میلیون 90.751 میلیون 16.197 میلیون 5.92 4.83 1.06 35,587 - 28,713 6,874
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 19,600 320.00 1.66 19,340 60.00 0.31 1403/03/01 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 9,765.16 19,280 19,290 19,000 19,640 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.431 میلیارد 480.342 میلیون 72 میلیون 38.983 میلیون 441.358 میلیون 255.957 میلیون 244.997 میلیون 5.68 3.15 5.44 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 1,999 8.00 0.40 1,997 6.00 0.30 1403/03/01 89 1.46 میلیون 3.29 میلیارد 33,194.39 1,991 1,953 1,952 2,030 1 3,000 2,260 2 16,840 2,261 66.139 هزار میلیارد 146.841 میلیون 121.805 میلیون 35 میلیون 76.946 میلیون 44.859 میلیون 181.5 میلیون 6.675 میلیون 10.47 1.56 0.39 1.46 میلیون - 1.46 میلیون -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,399 27.00 1.97 1,376 4.00 0.29 1403/03/01 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 42,876.5 1,372 1,345 1,345 1,399 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 361.852 میلیون 357.725 میلیون 35 میلیون 313.692 میلیون 44.033 میلیون 238.475 میلیون 4.192 میلیون 11.49 1.1 0.2 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 21,790 60.00 0.28 21,790 60.00 0.28 1403/03/01 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 2,873.18 21,730 21,760 21,650 21,980 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 59.031 میلیون 3.778 میلیون 2.7 میلیون 198,200 3.579 میلیون 775,135 747,799 78.67 16.45 75.91 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 7,250 0.00 0.00 7,270 20.00 0.28 1403/03/01 377 1.796 میلیون 17.29 میلیارد 8,362.2 7,250 7,110 7,110 7,390 1 2,450 9,700 6 810,339 9,710 16.593 هزار میلیارد 19.922 میلیون 10.959 میلیون 1.723 میلیون 7.396 میلیون 3.563 میلیون 10.81 میلیون 1.543 میلیون 8.12 3.52 1.16 1.623 میلیون 172,733 1.771 میلیون 24,584
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,581 6.00 0.38 1,579 4.00 0.25 1403/03/01 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 27,372.27 1,575 1,559 1,544 1,597 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 50.237 میلیون 38.438 میلیون 30.843 میلیون 1.536 میلیون 36.902 میلیون 4.07 میلیون 3.718 میلیون 13.1 1.32 11.97 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 39,330 70.00 0.18 39,350 90.00 0.23 1403/03/01 334 388,981 15.28 میلیارد 2,291.16 39,260 39,170 39,040 39,570 2 764 39,190 2 645 39,200 155.88 هزار میلیارد 195.022 میلیون 59.072 میلیون 4 میلیون 37.622 میلیون 21.45 میلیون 105.742 میلیون 46.328 میلیون 3.4 7.34 1.49 214,254 172,565 386,819 -
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 4,125 46.00 1.13 4,087 8.00 0.20 1403/03/01 40 353,875 1.61 میلیارد 8,687.59 4,079 3,998 3,998 4,160 2 30,558 4,521 3 19,493 4,600 29.008 هزار میلیارد 51.583 میلیون 34.536 میلیون 6.325 میلیون 25.731 میلیون 8.805 میلیون 34.453 میلیون 1.558 میلیون 16.59 2.94 0.75 353,875 - 353,875 -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 21,400 120.00 0.56 21,560 40.00 0.19 1403/03/01 98 400,435 13.52 میلیارد 3,785.24 21,520 21,270 21,270 21,950 1 381 33,080 1 19,437 33,100 37.874 هزار میلیارد 27.765 میلیون 5.92 میلیون 1.12 میلیون 3.62 میلیون 2.3 میلیون 48.346 میلیون 591,230 40.85 10.5 0.5 399,872 - 399,872 -
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 6,080 110.00 1.84 5,980 10.00 0.17 1403/03/01 286 1.671 میلیون 9.55 میلیارد 1,589.67 5,970 5,890 5,890 6,080 7 165,980 5,800 4 4,352 5,830 11.5 هزار میلیارد 19.952 میلیون 11.231 میلیون 2 میلیون 7.992 میلیون 3.239 میلیون 2.65 میلیون 595,760 20.08 3.69 4.51 929,430 741,816 1.671 میلیون -
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 56,850 20.00 0.04 56,920 90.00 0.16 1403/02/25 12 16,819 934.75 میلیون 1,188.08 56,830 56,700 56,400 57,500 1 4,188 54,740 6 6,166 55,490 39.439 هزار میلیارد 56.477 میلیون 23.024 میلیون 715,000 15.801 میلیون 7.224 میلیون 19.223 میلیون 6.026 میلیون 6.75 5.63 2.12 1,820 14,999 16,819 -
فنوال

نورد آلومینیوم

سهام بورس 6,830 50.00 0.74 6,790 10.00 0.15 1403/03/01 177 623,552 4.02 میلیارد 6,238.74 6,780 6,740 6,740 6,880 3 4,000 6,400 2 8,693 6,450 33.171 هزار میلیارد 40.901 میلیون 16.39 میلیون 5.088 میلیون 6.356 میلیون 10.034 میلیون 16.764 میلیون 4.665 میلیون 7.41 3.44 2.06 595,177 - 595,177 -
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 3,059 48.00 1.59 3,015 4.00 0.13 1403/02/29 219 3.082 میلیون 10.87 میلیارد 17,418.26 3,011 3,100 2,985 3,131 2 28,158 3,507 1 6,000 3,540 18.608 هزار میلیارد 18.578 میلیون 10.276 میلیون 5.3 میلیون 2.599 میلیون 7.677 میلیون 7.824 میلیون 2.226 میلیون 7.18 2.08 2.04 2.493 میلیون 587,167 3.08 میلیون -
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 7,650 110.00 1.46 7,550 10.00 0.13 1403/03/01 106 398,591 2.89 میلیارد 5,462.83 7,540 7,540 7,400 7,690 6 227,244 7,250 3 20,966 7,260 145.8 هزار میلیارد 249.279 میلیون 133.461 میلیون 20 میلیون 98.279 میلیون 35.182 میلیون 209.417 میلیون 26.927 میلیون 5.61 4.29 0.72 156,263 241,835 398,098 -
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 65,400 20.00 0.03 65,460 80.00 0.12 1403/03/01 36 8,829 727.44 میلیون 413.75 65,380 66,650 65,400 66,680 2 129 82,410 2 1,893 82,930 41.2 هزار میلیارد 35.359 میلیون 10.115 میلیون 500,000 2.629 میلیون 7.487 میلیون 13.758 میلیون 6.38 میلیون 5.13 4.37 2.38 8,809 20 8,439 390
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 44,100 40.00 0.09 44,190 50.00 0.11 1403/03/01 35 25,375 1.14 میلیارد 879.31 44,140 44,140 44,100 44,650 2 509 44,940 1 9,025 45,000 36.45 هزار میلیارد 48.987 میلیون 20.51 میلیون 810,000 13.193 میلیون 7.316 میلیون 17.513 میلیون 6.02 میلیون 5.95 4.89 2.04 21,136 4,239 25,375 -
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 2,846 22.00 0.78 2,827 3.00 0.11 1403/03/01 119 1.2 میلیون 3.91 میلیارد 16,640.31 2,824 2,869 2,796 2,880 1 30,000 3,267 4 24,662 3,299 16.45 هزار میلیارد 17.033 میلیون 10.884 میلیون 3.46 میلیون 2.898 میلیون 7.986 میلیون 6.851 میلیون 3.239 میلیون 4.37 1.77 2.06 1.065 میلیون 115,077 1.18 میلیون -
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 9,840 90.00 0.92 9,760 10.00 0.10 1403/03/01 164 1.211 میلیون 13.46 میلیارد 7,395.66 9,750 9,620 9,620 9,910 1 781 11,080 5 210,347 11,110 27.775 هزار میلیارد 28.702 میلیون 10.062 میلیون 1.5 میلیون 4.302 میلیون 5.76 میلیون 9.03 میلیون 3.172 میلیون 7.69 4.24 2.7 600,998 610,380 991,746 219,632
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,026 0.00 0.00 1,027 1.00 0.10 1403/03/01 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 44,730.26 1,026 1,024 1,019 1,036 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 1.869 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 5.35 0.94 4.97 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 10,650 60.00 0.56 10,720 10.00 0.09 1403/03/01 124 786,904 9.63 میلیارد 11,407.25 10,710 10,710 10,580 10,860 7 56,881 12,200 2 25,246 12,230 735 هزار میلیارد 2.091 میلیارد 1.675 میلیارد 60 میلیون 1.448 میلیارد 227.244 میلیون 340.31 میلیون 98.412 میلیون 6.54 2.83 1.89 296,915 489,989 731,233 55,671
فمراد

آلومراد

سهام بورس 11,530 30.00 0.26 11,510 10.00 0.09 1403/03/01 114 591,875 7.85 میلیارد 5,758.16 11,500 11,660 11,270 11,730 4 13,409 13,300 2 2,500 13,390 6.615 هزار میلیارد 6.849 میلیون 1.804 میلیون 500,000 1.099 میلیون 704,843 5.745 میلیون 90,200 63.8 8.16 1 341,249 245,238 586,487 -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,660 30.00 0.22 13,640 10.00 0.07 1403/03/01 76 106,987 1.39 میلیارد 3,294.52 13,630 13,430 13,430 13,880 1 14,930 12,970 2 583 12,990 259.2 هزار میلیارد 330.335 میلیون 103.476 میلیون 20 میلیون 57.535 میلیون 45.94 میلیون 40.791 میلیون 35.435 میلیون 7.7 5.94 6.69 61,243 45,744 106,987 -
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 30,000 0.00 0.00 30,020 20.00 0.07 1403/03/01 157 278,214 9.93 میلیارد 2,663.95 30,000 29,800 29,800 30,200 1 153 35,380 3 2,590 35,490 39.006 هزار میلیارد 41.864 میلیون 16.869 میلیون 1.1 میلیون 8.842 میلیون 8.026 میلیون 18.628 میلیون 6.47 میلیون 5.1 4.12 1.77 278,214 - 176,700 101,514
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 1,925 4.00 0.21 1,930 1.00 0.05 1403/03/01 73 783,456 2.27 میلیارد 11,605.16 1,929 1,920 1,913 1,967 1 19,233 2,886 2 27,000 2,899 20.265 هزار میلیارد 21.104 میلیون 14.991 میلیون 8.5 میلیون 4.699 میلیون 10.292 میلیون 9.771 میلیون 968,057 16.95 1.59 1.68 343,951 439,505 750,792 32,664
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 44,500 860.00 1.90 45,380 20.00 0.04 1403/03/01 56 55,471 2.85 میلیارد 765.73 45,360 44,510 44,460 46,260 4 334 51,150 1 500 51,790 8.179 هزار میلیارد 7.962 میلیون 934,159 160,000 699,487 234,672 2.533 میلیون 90,494 80.24 30.94 2.87 55,471 - 55,471 -
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 26,840 310.00 1.17 26,540 10.00 0.04 1403/03/01 11 32,821 1.11 میلیارد 916.36 26,530 26,220 26,110 27,040 1 1,990 32,620 3 17,250 33,700 74.228 هزار میلیارد 90.746 میلیون 44.344 میلیون 2.25 میلیون 31.031 میلیون 13.313 میلیون 37.704 میلیون 10.012 میلیون 5.96 4.49 1.58 32,821 - 20,321 12,500
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,900 9.00 0.31 2,892 1.00 0.03 1403/03/01 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 34,507.87 2,891 2,891 2,872 2,943 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.929 میلیارد 2.927 میلیارد 60.851 میلیون 2.753 میلیارد 173.927 میلیون 483.296 میلیون 89.649 میلیون 1.96 1.01 0.36 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 46,550 660.00 1.44 45,900 10.00 0.02 1403/03/01 335 233,759 14.34 میلیارد 1,005.89 45,890 45,430 45,390 46,700 3 519 61,530 3 8,441 61,780 14.058 هزار میلیارد 11.479 میلیون 2.478 میلیون 230,000 922,487 1.555 میلیون 3.864 میلیون 1.267 میلیون 8.33 6.79 2.73 233,690 - 233,690 -
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 59,100 1,150.00 1.91 60,250 0.00 0.00 1403/03/01 16 4,141 261.55 میلیون 366.96 60,250 61,450 59,050 61,450 2 2,159 62,500 1 2,540 64,000 21.966 هزار میلیارد 23.998 میلیون 7.214 میلیون 350,000 2.9 میلیون 4.315 میلیون 7.421 میلیون 3.282 میلیون 6.43 4.89 2.84 4,141 - 4,141 -
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,710 47.00 1.70 2,757 0.00 0.00 1403/02/30 348 5.401 میلیون 18.71 میلیارد 15,218.33 2,757 2,710 2,710 2,710 2 70,801 3,407 3 48,099 3,425 15.439 هزار میلیارد 22.515 میلیون 14.043 میلیون 4.456 میلیون 10.231 میلیون 3.812 میلیون 20.93 میلیون 19,326 635.64 3.22 0.59 5.401 میلیون - 5.401 میلیون -
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 40,070 810.00 1.98 40,880 0.00 0.00 1403/03/01 4 1,800 72.42 میلیون 16,542.92 40,880 40,070 40,070 40,070 3 9,317 39,940 1 800 40,730 56.21 هزار میلیارد 59.811 میلیون 12.266 میلیون 1.4 میلیون 3.713 میلیون 8.554 میلیون 10.742 میلیون 6.093 میلیون 9.39 6.69 5.33 1,800 - 1,800 -
فجام

جام دارو

سهام بورس 7,240 10.00 0.14 7,230 0.00 0.00 1403/03/01 59 219,089 1.74 میلیارد 5,002.19 7,230 7,130 7,130 7,280 8 75,287 7,940 2 1,300 8,000 7.97 هزار میلیارد 7.926 میلیون 2.355 میلیون 1,000,000 695,902 1.659 میلیون 2.122 میلیون 602,582 12 4.37 3.41 99,676 119,413 219,089 -
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 21,370 130.00 0.60 21,500 0.00 0.00 1403/03/01 18 14,753 281.78 میلیون 6,969.69 21,500 21,070 21,070 21,930 1 3,926 19,040 3 2,853 19,070 371.475 هزار میلیارد 574.553 میلیون 269.301 میلیون 19.5 میلیون 153.743 میلیون 115.557 میلیون 174.848 میلیون 96.305 میلیون 4.35 3.63 2.4 4,939 4,725 9,664 -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 4,890 20.00 0.41 4,870 0.00 0.00 1403/03/01 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 9,032.77 4,870 4,850 4,810 4,940 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 103.176 میلیون 47.708 میلیون 7.34 میلیون 18.731 میلیون 28.977 میلیون 5.327 میلیون 12.477 میلیون 6.77 2.91 15.85 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 10,190 80.00 0.78 10,270 0.00 0.00 1403/03/01 208 183,663 1.71 میلیارد 999.53 10,270 10,260 10,180 10,280 1 33,118 9,330 8 84,652 9,340 205.7 هزار میلیارد 235.208 میلیون 36.998 میلیون 11 میلیون 9.268 میلیون 27.73 میلیون 28.821 میلیون 30.123 میلیون 7.5 8.15 7.84 69,917 113,446 183,363 -
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 3,407 22.00 0.64 3,429 0.00 0.00 1403/03/01 8 71,016 265.38 میلیون 4,587.43 3,429 3,361 3,361 3,472 1 50,000 3,720 1 25,963 3,760 80.778 هزار میلیارد 83.932 میلیون 42.289 میلیون 21.779 میلیون 9.252 میلیون 33.037 میلیون 16.341 میلیون 8.148 میلیون 9.17 2.26 4.57 12,332 58,684 71,016 -
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 7,140 80.00 1.13 7,060 0.00 0.00 1403/03/01 184 2.356 میلیون 14.5 میلیارد 8,822 7,060 6,930 6,930 7,190 16 138,487 6,130 3 76,870 6,140 39.332 هزار میلیارد 52.5 میلیون 18.436 میلیون 6.385 میلیون 7.421 میلیون 11.014 میلیون 20.912 میلیون 5.84 میلیون 7.72 4.09 2.16 617,305 1.644 میلیون 953,019 1.308 میلیون