همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضفلا8081

اختیارخ فولاد-13000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1,140 928.00 437.74 1,225 1,013.00 477.83 1399/08/28 90 1,740 2.13 میلیون - 212 1,000 990 1,449 1 4 1,040 6 503 1,360 - - - - - - - - - - - 599 1,141 1,740 -
ضفلا8082

اختیارخ فولاد-14000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 240 182.00 313.79 274 216.00 372.41 1399/08/28 377 7,664 2.1 میلیون - 58 202 191 400 13 236 20 3 300 20 - - - - - - - - - - - 5,571 2,093 7,664 -
ضفلا8080

اختیارخ فولاد-12000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 2,250 1,659.00 280.71 2,240 1,649.00 279.02 1399/08/28 90 1,081 2.42 میلیون - 591 1,710 1,710 2,430 1 100 2,050 1 18 3,499 - - - - - - - - - - - 890 191 1,081 -
ضملت8028

اختیارخ وبملت-18000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 930 630.00 210.00 930 630.00 210.00 1399/08/28 6 242 225,060 - 300 930 930 930 1 100 856 1 1 1,000 - - - - - - - - - - - 242 - 242 -
ضفلا8076

اختیارخ فولاد-9000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 5,300 3,295.00 164.34 5,247 3,242.00 161.70 1399/08/28 105 1,216 6.38 میلیون - 2,005 5,050 4,950 5,420 1 95 5,300 1 9 5,500 - - - - - - - - - - - 1,216 - 1,216 -
ضفلا8075

اختیارخ فولاد-8500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 5,950 3,520.00 144.86 5,931 3,501.00 144.07 1399/08/28 8 35 207,600 - 2,430 5,900 5,800 5,955 1 14 5,600 0 0 0 - - - - - - - - - - - 35 - 35 -
ضفلا8079

اختیارخ فولاد-11000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 3,199 1,829.00 133.50 3,119 1,749.00 127.66 1399/08/28 103 817 2.55 میلیون - 1,370 2,850 2,850 3,255 2 4 3,060 1 10 3,378 - - - - - - - - - - - 817 - 817 -
ضفلا8073

اختیارخ فولاد-7500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,050 3,536.00 100.63 7,050 3,536.00 100.63 1399/08/28 1 8 56,400 - 3,514 7,050 7,050 7,050 1 10 5,700 1 20 7,100 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
ضگل8065

اختیارخ کگل-24000-1399/08/21

اختیار معامله بورس 1 0.00 0.00 2 1.00 100.00 1399/08/18 2 15 15 - 1 1 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ضفلا8071

اختیارخ فولاد-6500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,800 3,720.00 91.18 7,800 3,720.00 91.18 1399/08/28 1 15 117,000 - 4,080 7,800 7,800 7,800 1 2 7,000 1 10 8,500 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ضفلا8070

اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 8,250 3,168.00 62.34 8,150 3,068.00 60.37 1399/08/28 20 134 1.09 میلیون - 5,082 8,388 8,000 8,399 1 4 8,113 1 4 8,500 - - - - - - - - - - - 134 - 134 -
ضفلا8072

اختیارخ فولاد-7000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,500 2,500.00 50.00 7,333 2,333.00 46.66 1399/08/28 2 9 66,000 - 5,000 7,200 7,200 7,500 1 1 7,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
ضفلا8068

اختیارخ فولاد-8000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 9,300 3,001.00 47.64 9,178 2,879.00 45.71 1399/08/28 17 157 1.44 میلیون - 6,299 8,500 8,500 9,500 1 16 9,300 1 5 15,008 - - - - - - - - - - - 157 - 157 -
ضفلا8054

اختیارخ فولاد-4200-1399/08/28

اختیار معامله بورس 11,600 3,455.00 42.42 11,600 3,455.00 42.42 1399/08/28 1 3 34,800 - 8,145 11,600 11,600 11,600 1 1 11,550 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3 - 3 -
ضفلا8078

اختیارخ فولاد-10000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 4,051 1,250.00 44.63 3,984 1,183.00 42.23 1399/08/28 17 107 426,317 - 2,801 3,850 3,850 4,390 1 5 4,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 107 - 107 -
ضفلا8093

اختیارخ فولاد-29775-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1 4.00 80.00 7 2.00 40.00 1399/08/28 4 55 370 - 5 10 1 10 0 0 0 1 41 9 - - - - - - - - - - - 55 - 55 -
ضفلا8060

اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 10,779 3,279.00 43.72 10,402 2,902.00 38.69 1399/08/28 35 359 3.73 میلیون - 7,500 10,001 10,000 10,779 1 5 10,200 1 3 10,780 - - - - - - - - - - - 359 - 359 -
ضملت8029

اختیارخ وبملت-19000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 690 190.00 38.00 679 179.00 35.80 1399/08/28 7 60 40,716 - 500 600 600 690 1 41 635 0 0 0 - - - - - - - - - - - 60 - 60 -
ضملت8021

اختیارخ وبملت-11000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 2,500 627.00 33.48 2,500 627.00 33.48 1399/08/28 1 1 2,500 - 1,873 2,500 2,500 2,500 1 10 2,321 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضملت8025

اختیارخ وبملت-15000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1,700 400.00 30.77 1,689 389.00 29.92 1399/08/28 17 320 540,400 - 1,300 1,688 1,500 1,700 1 10 1,450 1 10 1,780 - - - - - - - - - - - 320 - 320 -
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1399/11/15 1 100 102 میلیون - 940,500 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 75 824,624 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,320 1,139.00 9.35 13,175 994.00 8.16 1399/09/19 - - - 3,711.96 12,181 13,600 - - 4 14,500 13,381 3 59,628 13,381 - - - - - - - - - - - 11.31 میلیون - 11.31 میلیون -
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 11,744 654.00 5.90 11,744 654.00 5.90 1399/10/14 148 861,064 10.1 میلیارد - 11,090 11,041 11,743 11,746 1 1,100 11,095 1 24,852 11,098 1.174 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 353,528 43,540 271,920 125,148
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 13,084 702.00 5.67 13,083 701.00 5.66 1399/10/14 432 14.75 میلیون 193 میلیارد - 12,382 12,370 13,082 13,089 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 6.542 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 16,135 831.00 5.43 16,126 822.00 5.37 1399/10/14 299 3.18 میلیون 51.2 میلیارد - 15,304 15,314 16,113 16,135 1 35,504 15,314 1 30,000 15,314 8.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.241 میلیون 1.764 میلیون 350,944 2.655 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 27,955 1,391.00 5.24 27,957 1,393.00 5.24 1399/10/14 1,568 30.5 میلیون 852.6 میلیارد - 26,564 26,584 27,955 27,970 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 83.871 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
صمعاد412

صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

اوراق بورس 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1399/11/14 1 10,000 10.3 میلیارد - 980,100 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1 10,000 980,003 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 18,100 1,020.00 5.97 17,870 790.00 4.63 1400/01/25 1,682 9.7 میلیون 173.3 میلیارد 5,767.47 17,080 16,750 16,740 18,100 1 400 16,900 1 4,573 16,990 22.516 هزار میلیارد 23.708 میلیون 4.292 میلیون 1.26 میلیون 1.192 میلیون 3.1 میلیون 2.916 میلیون 1.726 میلیون 58.98 6.94 7.38 2.044 میلیون 35,774 2.077 میلیون 2,611
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 12,249 542.00 4.63 12,248 541.00 4.62 1399/10/14 380 2.55 میلیون 31.3 میلیارد - 11,707 11,713 12,243 12,263 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 48.992 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
دعبیدح

دارو عبیدی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 31,700 1,400.00 4.62 31,680 1,380.00 4.55 1399/09/16 - - - 15,651.89 30,300 33,330 - - 1 3,000 31,750 1 49,008 31,900 - - - - - - - - - - - - - - -
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 22,729 964.00 4.43 22,696 931.00 4.28 1399/10/14 73 1.33 میلیون 30.2 میلیارد - 21,765 21,760 22,591 22,746 1 270 21,761 1 1,658 21,762 6.809 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 407,552 428,167 143,833 691,886
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 22,250 900.00 4.22 22,200 850.00 3.98 1400/01/25 1,918 3.59 میلیون 79.7 میلیارد 1,872.35 21,350 21,730 21,600 22,630 1 597 21,970 1 4,579 21,970 111 هزار میلیارد 116.775 میلیون 15.567 میلیون 3 میلیون 5.775 میلیون 9.793 میلیون 23.85 میلیون 2.751 میلیون 40.35 11.33 4.66 1.694 میلیون 2.064 میلیون 2.715 میلیون 1.043 میلیون
ضفلا8077

اختیارخ فولاد-9500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 4,800 200.00 4.35 4,752 152.00 3.30 1399/08/28 12 49 232,830 - 4,600 4,750 4,500 4,890 1 3 4,800 0 0 0 - - - - - - - - - - - 49 - 49 -
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 106,700 4,180.00 4.08 105,750 3,230.00 3.15 1399/10/14 57 6,608 698.8 میلیون - 102,520 103,990 105,100 107,000 1 12,950 102,500 2 567 102,550 10.575 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,466 7,050 9,516 -
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس-3 ماهه 16

اوراق بورس 942,000 28,000.00 3.06 942,000 28,000.00 3.06 1399/12/4 1 200 188.4 میلیون - 914,000 957,000 942,000 942,000 2 12,500 925,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 11,700 160.00 1.39 11,870 330.00 2.86 1400/01/25 36,379 191.38 میلیون 2.271 هزار میلیارد 8,352.87 11,540 11,750 11,550 12,200 1983 54,567,929 11,540 1 2,500 11,540 1685.54 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 359.779 میلیون 80 میلیون 89.007 میلیون 270.773 میلیون 269.413 میلیون 269.16 میلیون 6.26 6.22 6.26 79.746 میلیون 11.1 میلیون 60.362 میلیون 30.484 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 37,520 1,020.00 2.79 37,540 1,040.00 2.85 1399/12/26 - - - 3,312.71 36,500 37,620 - - 45 2,242,585 36,500 2 5,434 36,510 102.857 هزار میلیارد 105.362 میلیون 11.848 میلیون 2.74 میلیون 5.354 میلیون 6.493 میلیون 7.763 میلیون 3.273 میلیون 320.86 15.84 13.25 1.016 میلیون 3.778 میلیون 4.039 میلیون 754,502
مگچسا104

مشارکت پتروشیمی گچساران-3 ماه 18

اوراق بورس 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1399/10/14 1 7 7 میلیون - 976,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1 3 1,001,920 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 - - 7
پکویرح

کویر تایر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 14,920 250.00 1.70 15,020 350.00 2.39 1399/09/4 - - - 41,916.45 14,670 15,200 - - 10 953,204 14,920 12 1,161,714 15,200 22.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 238,286 4 میلیون - 4.238 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 32,850 220.00 0.67 33,400 770.00 2.36 1400/01/25 33,220 77.47 میلیون 2.588 هزار میلیارد 2,645.99 32,630 33,900 32,290 34,450 1686 6,614,976 32,840 1 2,000 32,840 193.72 هزار میلیارد 202.83 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 101.37 27.78 86.44 27.963 میلیون 3.355 میلیون 30.817 میلیون 501,006