همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضفلا8081

اختیارخ فولاد-13000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1,140 928.00 437.74 1,225 1,013.00 477.83 1399/08/28 90 1,740 2.13 میلیون - 212 1,000 990 1,449 1 4 1,040 6 503 1,360 - - - - - - - - - - - 599 1,141 1,740 -
ضفلا8082

اختیارخ فولاد-14000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 240 182.00 313.79 274 216.00 372.41 1399/08/28 377 7,664 2.1 میلیون - 58 202 191 400 13 236 20 3 300 20 - - - - - - - - - - - 5,571 2,093 7,664 -
ضفلا8080

اختیارخ فولاد-12000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 2,250 1,659.00 280.71 2,240 1,649.00 279.02 1399/08/28 90 1,081 2.42 میلیون - 591 1,710 1,710 2,430 1 100 2,050 1 18 3,499 - - - - - - - - - - - 890 191 1,081 -
ضملت8028

اختیارخ وبملت-18000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 930 630.00 210.00 930 630.00 210.00 1399/08/28 6 242 225,060 - 300 930 930 930 1 100 856 1 1 1,000 - - - - - - - - - - - 242 - 242 -
ضفلا8076

اختیارخ فولاد-9000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 5,300 3,295.00 164.34 5,247 3,242.00 161.70 1399/08/28 105 1,216 6.38 میلیون - 2,005 5,050 4,950 5,420 1 95 5,300 1 9 5,500 - - - - - - - - - - - 1,216 - 1,216 -
ضفلا8075

اختیارخ فولاد-8500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 5,950 3,520.00 144.86 5,931 3,501.00 144.07 1399/08/28 8 35 207,600 - 2,430 5,900 5,800 5,955 1 14 5,600 0 0 0 - - - - - - - - - - - 35 - 35 -
ضفلا8079

اختیارخ فولاد-11000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 3,199 1,829.00 133.50 3,119 1,749.00 127.66 1399/08/28 103 817 2.55 میلیون - 1,370 2,850 2,850 3,255 2 4 3,060 1 10 3,378 - - - - - - - - - - - 817 - 817 -
ضفلا8073

اختیارخ فولاد-7500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,050 3,536.00 100.63 7,050 3,536.00 100.63 1399/08/28 1 8 56,400 - 3,514 7,050 7,050 7,050 1 10 5,700 1 20 7,100 - - - - - - - - - - - 8 - 8 -
ضگل8065

اختیارخ کگل-24000-1399/08/21

اختیار معامله بورس 1 0.00 0.00 2 1.00 100.00 1399/08/18 2 15 15 - 1 1 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ضفلا8071

اختیارخ فولاد-6500-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,800 3,720.00 91.18 7,800 3,720.00 91.18 1399/08/28 1 15 117,000 - 4,080 7,800 7,800 7,800 1 2 7,000 1 10 8,500 - - - - - - - - - - - 15 - 15 -
ضفلا8070

اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 8,250 3,168.00 62.34 8,150 3,068.00 60.37 1399/08/28 20 134 1.09 میلیون - 5,082 8,388 8,000 8,399 1 4 8,113 1 4 8,500 - - - - - - - - - - - 134 - 134 -
ضفلا8072

اختیارخ فولاد-7000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 7,500 2,500.00 50.00 7,333 2,333.00 46.66 1399/08/28 2 9 66,000 - 5,000 7,200 7,200 7,500 1 1 7,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 9 - 9 -
ضفلا8068

اختیارخ فولاد-8000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 9,300 3,001.00 47.64 9,178 2,879.00 45.71 1399/08/28 17 157 1.44 میلیون - 6,299 8,500 8,500 9,500 1 16 9,300 1 5 15,008 - - - - - - - - - - - 157 - 157 -
ضفلا8054

اختیارخ فولاد-4200-1399/08/28

اختیار معامله بورس 11,600 3,455.00 42.42 11,600 3,455.00 42.42 1399/08/28 1 3 34,800 - 8,145 11,600 11,600 11,600 1 1 11,550 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3 - 3 -
ضفلا8078

اختیارخ فولاد-10000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 4,051 1,250.00 44.63 3,984 1,183.00 42.23 1399/08/28 17 107 426,317 - 2,801 3,850 3,850 4,390 1 5 4,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 107 - 107 -
ضفلا8093

اختیارخ فولاد-29775-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1 4.00 80.00 7 2.00 40.00 1399/08/28 4 55 370 - 5 10 1 10 0 0 0 1 41 9 - - - - - - - - - - - 55 - 55 -
ضفلا8060

اختیارخ فولاد-6000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 10,779 3,279.00 43.72 10,402 2,902.00 38.69 1399/08/28 35 359 3.73 میلیون - 7,500 10,001 10,000 10,779 1 5 10,200 1 3 10,780 - - - - - - - - - - - 359 - 359 -
ضملت8029

اختیارخ وبملت-19000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 690 190.00 38.00 679 179.00 35.80 1399/08/28 7 60 40,716 - 500 600 600 690 1 41 635 0 0 0 - - - - - - - - - - - 60 - 60 -
ضملت8021

اختیارخ وبملت-11000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 2,500 627.00 33.48 2,500 627.00 33.48 1399/08/28 1 1 2,500 - 1,873 2,500 2,500 2,500 1 10 2,321 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ضملت8025

اختیارخ وبملت-15000-1399/08/28

اختیار معامله بورس 1,700 400.00 30.77 1,689 389.00 29.92 1399/08/28 17 320 540,400 - 1,300 1,688 1,500 1,700 1 10 1,450 1 10 1,780 - - - - - - - - - - - 320 - 320 -
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 198,100 32,250.00 19.45 198,630 32,780.00 19.76 1399/10/14 436 160,072 31.8 میلیارد - 165,850 164,970 197,000 201,000 2 249 163,350 1 300 164,360 19.863 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 186,478 212,609 325,464 73,623
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 14,536 2,154.00 17.40 14,538 2,156.00 17.41 1399/10/14 1,028 23.24 میلیون 337.8 میلیارد - 12,382 12,370 14,536 14,541 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 14.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 31,162 4,598.00 17.31 31,142 4,578.00 17.23 1399/10/14 2,576 16.66 میلیون 518.7 میلیارد - 26,564 26,584 31,131 31,169 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 93.426 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 12,984 1,894.00 17.08 12,982 1,892.00 17.06 1399/10/14 278 6.91 میلیون 89.8 میلیارد - 11,090 11,041 12,973 12,988 1 1,100 11,095 1 24,852 11,098 7.789 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 353,528 43,540 271,920 125,148
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 25,251 3,486.00 16.02 25,243 3,478.00 15.98 1399/10/14 45 193,017 4.9 میلیارد - 21,765 21,760 25,191 25,260 1 270 21,761 1 1,658 21,762 7.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 407,552 428,167 143,833 691,886
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 17,740 2,436.00 15.92 17,733 2,429.00 15.87 1399/10/14 579 20.97 میلیون 371.8 میلیارد - 15,304 15,314 17,728 17,740 1 35,504 15,314 1 30,000 15,314 8.867 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.241 میلیون 1.764 میلیون 350,944 2.655 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 13,379 1,672.00 14.28 13,375 1,668.00 14.25 1399/10/14 840 6.59 میلیون 88.1 میلیارد - 11,707 11,713 13,369 13,400 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 53.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 176,770 16,090.00 10.01 177,330 16,650.00 10.36 1399/10/14 106 17,061 3 میلیارد - 160,680 156,070 176,770 179,500 1 181 157,110 1 249 158,000 8.867 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 90,590 110,000 130,590 70,000
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 74,790 5,880.00 8.53 74,800 5,890.00 8.55 1399/10/14 1,474 1.22 میلیون 91.4 میلیارد - 68,910 67,310 74,270 75,890 1 400 69,000 1 2,044 69,270 29.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.193 میلیون 877,402 4.068 میلیون 2,939
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1399/11/15 1 100 102 میلیون - 940,500 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 75 824,624 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 147,530 10,450.00 7.62 148,360 11,280.00 8.23 1399/10/14 48 29,542 4.4 میلیارد - 137,080 136,050 147,500 149,950 2 2,552 136,000 1 500 137,760 7.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30,574 102,548 133,122 -
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,500 137.00 5.80 2,531 168.00 7.11 1400/07/28 2,632 58.83 میلیون 148.9 میلیارد 22,352.67 2,363 2,532 2,492 2,640 4 30,950 2,351 2 81,693 2,359 25.013 هزار میلیارد 29.22 میلیون 17.98 میلیون 9.883 میلیون 4.207 میلیون 13.774 میلیون 13.026 میلیون 3.947 میلیون 6.34 1.82 1.92 25.891 میلیون 1.109 میلیون 26.598 میلیون 402,500
نکالا

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 2,990.00 7.05 45,390 2,990.00 7.05 1400/06/23 - - - - 42,400 45,390 - - 0 0 0 0 226.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 - 25
وپخشح

داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 30,000 3,210.00 11.98 28,510 1,720.00 6.42 1400/07/7 261 335,320 9.6 میلیارد 1,284.75 26,790 2,675 27,100 30,000 0 0 0 0 29.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دالبرح

البرزدارو (حق تقدم)

حق تقدم بورس 11,000 490.00 4.66 11,150 640.00 6.09 1400/05/18 - - - 10,387.7 10,510 9,870 - - 1 19,900 10,960 0 0 0 9.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 52,330 3,660.00 7.52 51,530 2,860.00 5.88 1399/10/14 9 3,528 181.8 میلیون - 48,670 47,540 51,100 52,330 1 79 47,560 1 129 48,950 1.391 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,453 2,328 3,781 -
فباهنرح

مس باهنر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 16,500 100.00 0.61 17,310 910.00 5.55 1400/04/15 1,558 6.93 میلیون 95.4 میلیارد 4,032.57 16,400 15,380 13,160 14,290 1 2,448 16,620 1 550 16,700 20.655 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 32,550 1,550.00 5.00 32,550 1,550.00 5.00 1400/07/28 99 632,344 20.6 میلیارد 6,788.18 31,000 32,550 32,550 32,550 162 1,379,943 31,000 1 1,000 34,000 21.971 هزار میلیارد 23.923 میلیون 4.799 میلیون 675,000 1.952 میلیون 2.847 میلیون 1.915 میلیون 2.013 میلیون 199.69 7.39 10.99 740,706 - 310,101 430,605
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 11,450 540.00 4.95 11,450 540.00 4.95 1400/07/28 519 5.92 میلیون 67.8 میلیارد 11,402.74 10,910 11,450 11,450 11,450 318 10,619,138 11,130 1 1,306 11,130 63.548 هزار میلیارد 69.439 میلیون 14.35 میلیون 5.55 میلیون 5.891 میلیون 8.459 میلیون 62.25 میلیون 1.411 میلیون 20.93 7.14 1.01 1.179 میلیون 100,000 1.139 میلیون 140,000