همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,040 10.00 0.25 4,040 10.00 0.25 1400/01/25 6,265 167.27 میلیون 676 میلیارد 26,699.6 4,030 4,070 3,970 4,140 3 804,116 4,030 10 534,455 4,050 836.453 هزار میلیارد 6.413 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 9.11 1.87 1.4 79.425 میلیون 21.441 میلیون 80.913 میلیون 19.953 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,350 40.00 1.67 2,360 30.00 1.26 1400/01/25 5,466 209.8 میلیون 494.8 میلیارد 38,381.9 2,390 2,380 2,350 2,420 217 51,187,099 2,370 2 152,209 2,380 413.835 هزار میلیارد 4.548 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 526.383 میلیون 469.949 میلیون 8.41 1.84 0.97 194.761 میلیون 62.664 میلیون 238.444 میلیون 18.981 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,620 50.00 1.87 2,640 30.00 1.12 1400/01/25 9,617 330.41 میلیون 872 میلیارد 23,373.36 2,670 2,650 2,620 2,710 14 4,383,144 2,690 154 3,544,114 2,700 591.165 هزار میلیارد 3.735 میلیارد 3.325 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 7.65 2.91 1.46 248.242 میلیون 265.007 میلیون 454.615 میلیون 58.634 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 13,440 20.00 0.15 13,430 10.00 0.07 1400/01/25 2,029 26.27 میلیون 352.7 میلیارد 12,946.78 13,420 13,450 13,410 13,600 29 696,699 13,430 10 216,429 13,440 879.934 هزار میلیارد 2.734 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 14.72 5.92 3.44 9.154 میلیون 10.638 میلیون 11.029 میلیون 8.763 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,680 50.00 1.83 2,700 30.00 1.10 1400/01/25 3,545 122.39 میلیون 330.1 میلیارد 34,523.56 2,730 2,720 2,680 2,760 1 1,855 2,740 38 798,841 2,750 422.118 هزار میلیارد 2.214 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 55.25 3.8 2.11 81.952 میلیون 14.899 میلیون 86.505 میلیون 10.347 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,480 70.00 1.54 4,510 40.00 0.88 1400/01/25 2,051 35.53 میلیون 160.2 میلیارد 17,324.42 4,550 4,550 4,460 4,650 35 7,798,540 4,580 2 32,914 4,630 137.22 هزار میلیارد 1.178 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 5.37 2.94 1.15 70.118 میلیون 45.707 میلیون 78.518 میلیون 37.308 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,320 40.00 1.69 2,330 30.00 1.27 1400/01/25 11,259 350.95 میلیون 816.4 میلیارد 33,183.77 2,360 2,370 2,320 2,370 22 274,698 2,340 1 984 2,340 702.859 هزار میلیارد 1.298 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 594.994 میلیون 43.919 میلیون 648.873 میلیون 766.206 میلیون -8.07 16 1.28 537.844 میلیون 6.364 میلیون 518.304 میلیون 25.904 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,300 180.00 1.90 9,510 30.00 0.32 1400/01/25 4,739 28.31 میلیون 269.2 میلیارد 5,974.86 9,480 9,410 9,300 9,660 2 65,000 9,390 3 2,497 9,400 2729.37 هزار میلیارد 3.327 میلیارد 923.278 میلیون 143.5 میلیون 522.888 میلیون 400.39 میلیون 225.5 میلیون 216.455 میلیون 12.61 6.82 12.1 19.664 میلیون 6.801 میلیون 17.231 میلیون 9.234 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 17,240 300.00 1.71 17,460 80.00 0.46 1400/01/25 1,355 6.41 میلیون 111.9 میلیارد 4,732.01 17,540 17,350 17,190 17,880 2 5,127 17,480 1 240 17,510 698.4 هزار میلیارد 1.188 میلیارد 563.039 میلیون 27 میلیون 489.673 میلیون 73.366 میلیون 83 میلیون 23.33 میلیون 29.94 9.52 8.41 6.081 میلیون 3.058 میلیون 4.828 میلیون 4.311 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,200 40.00 1.79 2,200 40.00 1.79 1400/01/25 10,647 443.75 میلیون 977.8 میلیارد 68,235.62 2,240 2,240 2,200 2,250 1 400,000 2,250 49 4,462,686 2,250 430.123 هزار میلیارد 917.999 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -13.81 6.51 3.26 1.322 میلیارد 138.429 میلیون 1.402 میلیارد 58.862 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,770 210.00 1.62 12,950 30.00 0.23 1400/01/25 13,957 106.4 میلیون 1.378 هزار میلیارد 7,108.22 12,980 12,700 12,730 13,170 1 10,000 13,040 1 43 13,040 2706.55 هزار میلیارد 3.088 میلیارد 948.576 میلیون 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 207.811 میلیون 2.962 میلیارد 10.97 5.21 4.59 179.549 میلیون 14.538 میلیون 106.584 میلیون 87.503 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,000 360.00 1.96 18,230 130.00 0.71 1400/01/25 779 2.37 میلیون 42.8 میلیارد 3,048.45 18,360 18,050 18,000 18,200 9 72,690 18,010 1 350 18,050 393.039 هزار میلیارد 780.903 میلیون 419.987 میلیون 16.393 میلیون 387.864 میلیون 32.123 میلیون 12.788 میلیون 6.436 میلیون 61.07 12.24 30.73 30.744 میلیون 470,057 29.731 میلیون 1.483 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,540 10.00 0.39 2,540 10.00 0.39 1400/01/25 456 7.9 میلیون 19.9 میلیارد 17,328.57 2,550 2,520 2,500 2,580 1 5,000 2,580 2 429,223 2,580 100.33 هزار میلیارد 440.941 میلیون 378.384 میلیون 26.843 میلیون 340.611 میلیون 37.773 میلیون 42.391 میلیون 8.263 میلیون 12.14 2.66 2.37 3.275 میلیون 12.507 میلیون 12.765 میلیون 3.017 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 26,190 30.00 0.11 26,330 110.00 0.42 1400/01/25 625 1.87 میلیون 49.4 میلیارد 2,990.94 26,220 26,220 25,710 27,500 1 1,000 25,990 1 7,907 26,000 505.536 هزار میلیارد 825.717 میلیون 389.5 میلیون 19.2 میلیون 320.181 میلیون 69.319 میلیون 234.373 میلیون 41.993 میلیون 14.19 7.26 2.15 478,682 260,273 737,355 1,600
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 8,650 170.00 1.93 8,650 170.00 1.93 1400/01/25 388 10.01 میلیون 86.6 میلیارد 25,791.99 8,820 8,930 8,650 8,930 1 1,000 8,810 2 299,099 8,820 129.75 هزار میلیارد 441.866 میلیون 341.693 میلیون 15 میلیون 312.116 میلیون 29.577 میلیون 37.729 میلیون 13.014 میلیون 9.98 4.39 3.44 760,407 3.801 میلیون 2.307 میلیون 2.254 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,100 10.00 0.32 3,090 0.00 0.00 1400/01/25 2,131 68.16 میلیون 210.8 میلیارد 31,983.52 3,090 3,060 3,020 3,180 0 0 0 0 78.436 هزار میلیارد 387.153 میلیون 342.159 میلیون 10 میلیون 308.717 میلیون 33.442 میلیون 43.486 میلیون 3.973 میلیون 19.74 2.35 1.8 65.353 میلیون 2.804 میلیون 28.58 میلیون 39.577 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 22,360 450.00 1.97 22,360 450.00 1.97 1400/01/25 311 5.35 میلیون 119.7 میلیارد 17,209.77 22,810 22,390 22,360 22,360 1 300 17,820 689 10,375,977 22,390 72.3 هزار میلیارد 334.127 میلیون 260.395 میلیون 3.233 میلیون 261.827 میلیون -1,432,055 28.845 میلیون 6.417 میلیون 11.27 -50.49 2.51 89,384 54,000 143,384 -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 62,020 630.00 1.01 62,980 330.00 0.53 1400/01/25 3,820 4.27 میلیون 268.7 میلیارد 1,117.09 62,650 63,260 61,500 64,810 69 155,894 62,850 1 10,000 63,000 566.82 هزار میلیارد 779.123 میلیون 289.678 میلیون 9 میلیون 212.303 میلیون 77.375 میلیون 326.264 میلیون 61.937 میلیون 9.15 7.33 1.74 6.776 میلیون 191,306 4.005 میلیون 2.962 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 10,310 210.00 2.00 10,520 0.00 0.00 1400/01/25 42 68,731 708.6 میلیون 1,636.45 10,520 10,330 10,310 10,310 1 1,000 9,560 737 13,542,573 10,330 631.2 هزار میلیارد 800.955 میلیون 249.46 میلیون 60 میلیون 169.755 میلیون 79.705 میلیون 55.53 میلیون 16.259 میلیون 38.82 7.92 11.37 1.07 میلیون 4,000 973,610 100,000
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,500 230.00 1.96 11,600 130.00 1.11 1400/01/25 12,251 71.8 میلیون 832.8 میلیارد 5,419.58 11,730 11,740 11,500 11,960 7 19,244 11,730 34 127,638 11,750 2320 هزار میلیارد 2.532 میلیارد 543.138 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 92.347 میلیون 2.722 میلیارد 11.1 5.91 6.68 70.765 میلیون 2.021 میلیون 62.268 میلیون 10.518 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 14,890 30.00 0.20 15,040 180.00 1.21 1400/01/25 1,698 8.27 میلیون 124.3 میلیارد 4,867.89 14,860 14,820 14,750 15,400 2 5,312 15,020 1 346 15,030 1504 هزار میلیارد 1.624 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 13.33 8.07 6.29 4.886 میلیون 149,316 4.095 میلیون 939,997
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,270 250.00 2.00 12,330 190.00 1.52 1400/01/25 12,179 98.06 میلیون 1.209 هزار میلیارد 20,577.62 12,520 12,340 12,270 12,580 8 176,768 12,490 9 95,827 12,500 937.08 هزار میلیارد 1.051 میلیارد 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 174.305 میلیون 1.115 میلیارد 12.29 5.53 1.01 168.894 میلیون 7.409 میلیون 153.277 میلیون 23.026 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 5,590 110.00 1.93 5,590 110.00 1.93 1400/01/25 1,911 22.8 میلیون 127.5 میلیارد 11,929.12 5,700 5,620 5,590 5,650 4 190,100 5,650 5 74,660 5,660 127.006 هزار میلیارد 229.412 میلیون 84.199 میلیون 22.72 میلیون 102.406 میلیون -18,206,717 28.083 میلیون -3,100,145 -40.97 -6.98 4.52 85.285 میلیون 445,539 79.751 میلیون 5.98 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 9,680 190.00 1.93 9,700 170.00 1.72 1400/01/25 6,779 63.08 میلیون 611.8 میلیارد 9,305.42 9,870 9,840 9,680 9,900 3 7,821 9,760 2 9,797 9,780 727.5 هزار میلیارد 823.565 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 18.33 5.71 1.27 107.482 میلیون 12.556 میلیون 109.978 میلیون 10.059 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,050 40.00 1.91 2,080 10.00 0.48 1400/01/25 334 5.81 میلیون 11.9 میلیارد 17,384.9 2,090 2,110 2,050 2,080 0 0 0 33 2,397,875 2,090 50.194 هزار میلیارد 144.689 میلیون 125.965 میلیون 2.3 میلیون 94.495 میلیون 31.47 میلیون 67.038 میلیون 6.316 میلیون 7.95 1.59 0.75 40.968 میلیون 7.849 میلیون 48.817 میلیون -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 42,920 870.00 1.99 42,960 830.00 1.90 1400/01/25 5,001 2.37 میلیون 101.9 میلیارد 474.51 43,790 42,510 42,920 43,790 1 848 43,610 1 126 43,640 150.36 هزار میلیارد 242.712 میلیون 108.912 میلیون 3.5 میلیون 92.352 میلیون 16.56 میلیون 95.656 میلیون 14.837 میلیون 10.14 9.08 1.57 2.376 میلیون 355,751 2.442 میلیون 289,240
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 11,700 160.00 1.39 11,870 330.00 2.86 1400/01/25 36,379 191.38 میلیون 2.271 هزار میلیارد 8,352.87 11,540 11,750 11,550 12,200 1983 54,567,929 11,540 1 2,500 11,540 1685.54 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 359.779 میلیون 80 میلیون 89.007 میلیون 270.773 میلیون 269.413 میلیون 269.16 میلیون 6.26 6.22 6.26 79.746 میلیون 11.1 میلیون 60.362 میلیون 30.484 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 21,170 70.00 0.33 21,230 10.00 0.05 1400/01/25 2,013 9.25 میلیون 196.4 میلیارد 4,595.83 21,240 20,500 20,820 21,640 75 952,263 21,270 1 248 21,380 318.45 هزار میلیارد 406.198 میلیون 133.191 میلیون 15 میلیون 87.748 میلیون 45.443 میلیون 96.325 میلیون 26.712 میلیون 11.92 7.01 3.31 15.873 میلیون 2.51 میلیون 8.557 میلیون 9.825 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 146,240 520.00 0.35 147,080 320.00 0.22 1400/01/25 378 372,200 54.8 میلیارد 984.66 146,760 143,800 146,230 150,470 1 500 147,540 1 311 147,800 882.48 هزار میلیارد 964.372 میلیون 158.875 میلیون 6 میلیون 81.892 میلیون 76.983 میلیون 205.827 میلیون 81.17 میلیون 10.87 11.46 4.29 279,393 78,561 83,415 274,539
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 36,650 690.00 1.92 36,530 570.00 1.59 1400/01/25 877 3.88 میلیون 141.8 میلیارد 4,426.04 35,960 35,960 35,960 37,000 1 560 36,030 2 4,761 36,180 657.54 هزار میلیارد 729.836 میلیون 151.594 میلیون 13.8 میلیون 72.296 میلیون 79.298 میلیون 204.2 میلیون 64.62 میلیون 10.18 8.29 3.22 957,358 1.017 میلیون 1.003 میلیون 971,079
کچاد

چادرملو

سهام بورس 23,830 130.00 0.55 24,090 390.00 1.65 1400/01/25 2,504 7.27 میلیون 175.3 میلیارد 2,905.29 23,700 24,250 23,500 24,800 4 2,720 23,720 2 9,723 23,740 1336.995 هزار میلیارد 1.405 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 12.11 7.71 7.25 7.294 میلیون 128,500 4.617 میلیون 2.805 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 6,510 130.00 1.96 6,640 0.00 0.00 1400/01/25 24 135,729 883.6 میلیون 5,655.38 6,640 6,510 6,510 6,510 0 0 0 511 20,459,771 6,510 26.56 هزار میلیارد 93.19 میلیون 72.051 میلیون 1.5 میلیون 66.63 میلیون 5.421 میلیون 49.001 میلیون 819,727 32.4 4.91 0.54 152,426 70,000 222,426 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 93,190 610.00 0.65 95,160 1,360.00 1.45 1400/01/25 849 1.26 میلیون 120.2 میلیارد 1,487.44 93,800 95,490 92,510 96,990 1 47 94,920 1 57 94,930 570.96 هزار میلیارد 637.503 میلیون 133.041 میلیون 6 میلیون 66.543 میلیون 66.498 میلیون 112.207 میلیون 80.392 میلیون 7.1 8.59 5.09 376,173 189,753 368,209 197,717
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 14,870 60.00 0.41 14,980 170.00 1.15 1400/01/25 4,279 27.4 میلیون 410.3 میلیارد 6,402.55 14,810 15,000 14,730 15,420 142 5,635,049 14,840 4 9,000 15,000 749 هزار میلیارد 813.841 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 9.23 5.76 2.95 26.607 میلیون 3.616 میلیون 12.684 میلیون 17.538 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 24,230 490.00 1.98 24,260 460.00 1.86 1400/01/25 3,067 15.01 میلیون 364.3 میلیارد 4,895.21 24,720 24,400 24,230 24,700 1 1,073 24,340 5 29,133 24,350 695.971 هزار میلیارد 752.071 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 33.825 میلیون 834.821 میلیون 12.15 5.72 0.95 29.902 میلیون 1.511 میلیون 26.344 میلیون 5.07 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 28,690 580.00 1.98 29,030 240.00 0.82 1400/01/25 631 1.62 میلیون 46.7 میلیارد 2,570.74 29,270 28,920 28,690 29,240 1 1,264 28,750 2 17,226 28,800 290.3 هزار میلیارد 343.979 میلیون 96.377 میلیون 10 میلیون 53.679 میلیون 42.698 میلیون 298.49 میلیون 20.078 میلیون 14.46 6.8 0.97 6.61 میلیون 47,383 4.754 میلیون 1.904 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,660 70.00 1.88 3,690 40.00 1.07 1400/01/25 592 7.49 میلیون 27.5 میلیارد 12,657.31 3,730 3,710 3,660 3,700 1 1,635 3,700 1 1,000 3,710 53.226 هزار میلیارد 106.125 میلیون 82 میلیون 14.424 میلیون 52.899 میلیون 29.1 میلیون 36.268 میلیون 13.367 میلیون 3.98 1.83 1.47 9.967 میلیون 1.75 میلیون 11.289 میلیون 427,866
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 54,810 620.00 1.12 55,520 90.00 0.16 1400/01/25 186 345,178 19.3 میلیارد 1,855.8 55,430 57,000 54,580 56,820 3 10,221 55,160 1 4,745 55,350 283.152 هزار میلیارد 334.104 میلیون 92.643 میلیون 5.1 میلیون 50.952 میلیون 41.691 میلیون 62.04 میلیون 27.062 میلیون 10.46 6.79 4.56 104,932 18,313 117,864 5,381
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 10,220 200.00 1.92 10,370 50.00 0.48 1400/01/25 319 1.76 میلیون 18.1 میلیارد 5,515.17 10,420 10,570 10,220 10,610 2 1,900 10,360 8 163,001 10,500 51.85 هزار میلیارد 102.122 میلیون 57.643 میلیون 4 میلیون 50.272 میلیون 7.371 میلیون 25.222 میلیون 2.019 میلیون 25.68 7.03 2.06 1.337 میلیون 500,483 1.837 میلیون -
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,640 250.00 1.94 12,860 30.00 0.23 1400/01/25 34 1.01 میلیون 12.8 میلیارد 29,687.12 12,890 12,670 12,640 12,640 1 16,103 12,420 250 8,815,017 12,670 1247.16 هزار میلیارد 1.297 میلیارد 150.197 میلیون 30 میلیون 50.166 میلیون 100.031 میلیون 60.118 میلیون 46.237 میلیون 26.97 12.47 20.75 20,449 1.002 میلیون 1.022 میلیون -