همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,940 51.00 1.28 3,922 69.00 1.73 1400/04/27 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 30,938.02 3,991 4,005 3,880 4,005 0 0 0 0 800.221 هزار میلیارد 7.878 میلیارد 7.558 میلیارد 207.043 میلیون 7.059 میلیارد 501.839 میلیون 882.26 میلیون 136.61 میلیون 5.94 1.62 0.92 113.065 میلیون 131.531 میلیون 196.859 میلیون 47.737 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,239 56.00 2.44 2,233 62.00 2.70 1400/04/27 4,424 136.54 میلیون 276 میلیارد 30,109.28 2,295 2,255 2,206 2,283 0 0 0 0 354.566 هزار میلیارد 5.375 میلیارد 5.26 میلیارد 175.354 میلیون 4.995 میلیارد 264.551 میلیون 466.27 میلیون 60.39 میلیون 6.48 1.48 0.84 126.629 میلیون 30.752 میلیون 155.133 میلیون 2.248 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,740 11.00 0.40 2,730 1.00 0.04 1400/04/27 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 41,509.68 2,729 2,734 2,680 2,751 0 0 0 0 491.742 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 3.633 میلیارد 261.927 میلیون 515.543 میلیون 144.499 میلیون 4.24 2.33 1.19 139.445 میلیون 301.595 میلیون 322.551 میلیون 118.489 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,270 0.00 0.00 15,290 20.00 0.13 1400/04/23 1,617 25.16 میلیون 399.8 میلیارد 22,960.26 15,270 15,260 15,250 15,290 0 0 0 0 1041.113 هزار میلیارد 3.282 میلیارد 2.515 میلیارد 65.52 میلیون 2.285 میلیارد 229.592 میلیون 331.466 میلیون 126.38 میلیون 7.93 4.37 3.02 15.57 میلیون 60.015 میلیون 16.977 میلیون 58.608 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,830 4.00 0.14 2,834 0.00 0.00 1400/04/29 5,611 93.83 میلیون 265.9 میلیارد 16,722.08 2,834 2,905 2,784 2,905 0 0 0 0 443.068 هزار میلیارد - - 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,068 -18.12 5.37 2.33 81.452 میلیون 12.375 میلیون 91.809 میلیون 2.019 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,025 63.00 3.02 2,041 47.00 2.25 1400/04/27 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 31,962.7 2,088 2,088 2,022 2,097 0 0 0 0 587.324 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون 655.519 میلیون 2.295 میلیون 670.803 میلیون -156,120,600 -3.94 268.31 0.92 445.363 میلیون 97.14 میلیون 535.97 میلیون 6.533 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 17,860 60.00 0.34 17,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,508 33.43 میلیون 595.2 میلیارد 13,330.09 17,800 17,030 17,030 17,860 20 651,788 17,860 1 4,000 17,870 712 هزار میلیارد - - 40 میلیون 521.099 میلیون 84.542 میلیون 131.701 میلیون 19.966 میلیون 35.66 8.42 5.41 17.635 میلیون 15.797 میلیون 17.779 میلیون 15.653 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,560 50.00 0.47 10,610 0.00 0.00 1400/04/29 3,197 45.65 میلیون 484.2 میلیارد 14,279.74 10,610 10,510 10,490 10,780 3 600,000 10,680 18 846,610 10,680 3045.07 هزار میلیارد 3.529 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 14.17 7.3 13.58 14.388 میلیون 31.264 میلیون 19.774 میلیون 25.878 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,949 40.00 1.34 2,989 0.00 0.00 1400/04/29 1,025 25.67 میلیون 76.7 میلیارد 25,042.29 2,989 2,840 2,840 3,060 0 0 0 0 75.872 هزار میلیارد 451.46 میلیون 413.287 میلیون 25.384 میلیون 377.389 میلیون 35.897 میلیون 53.258 میلیون 5.696 میلیون 13 2.06 1.39 21.083 میلیون 4.585 میلیون 19.186 میلیون 6.483 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,330 4.00 0.12 3,320 6.00 0.18 1400/04/27 162 1.92 میلیون 5.2 میلیارد 26,165.82 3,326 3,227 3,202 3,365 0 0 0 0 109.455 هزار میلیارد 496.634 میلیون 418.442 میلیون 26.843 میلیون 365.494 میلیون 52.948 میلیون 49.102 میلیون 11.707 میلیون 11.2 2.48 2.67 1.569 میلیون 10.676 میلیون 4.232 میلیون 8.013 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 10,140 180.00 1.81 9,960 0.00 0.00 1400/04/23 181 3.47 میلیون 29 میلیارد 12,561.13 9,960 9,760 9,680 10,170 0 0 0 0 125.25 هزار میلیارد 514.562 میلیون 402.991 میلیون 15 میلیون 365.162 میلیون 37.829 میلیون 46.994 میلیون 16.627 میلیون 8.99 3.95 3.18 10.173 میلیون 7.626 میلیون 6.806 میلیون 10.993 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,580 80.00 0.75 10,490 170.00 1.59 1400/04/27 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 7,868.25 10,660 10,490 10,390 10,630 0 0 0 0 2862.61 هزار میلیارد 3.422 میلیارد 981.15 میلیون 293 میلیون 354.078 میلیون 692.396 میلیون 774.037 میلیون 382.775 میلیون 8.03 4.45 3.97 58.05 میلیون 38.21 میلیون 92.225 میلیون 4.035 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,680 100.00 0.54 18,580 0.00 0.00 1400/04/29 7,294 46.35 میلیون 861 میلیارد 6,354.03 18,580 17,980 17,880 18,710 1 300 18,670 4 56,646 18,680 400.585 هزار میلیارد 737.211 میلیون 369.798 میلیون 16.393 میلیون 336.626 میلیون 33.172 میلیون 18.003 میلیون 7.654 میلیون 52.34 12.08 22.25 39.157 میلیون 7.189 میلیون 40.615 میلیون 5.731 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 20,690 40.00 0.19 20,690 40.00 0.19 1400/04/23 286 1.02 میلیون 19.2 میلیارد 2,657.75 20,650 20,370 20,370 20,900 0 0 0 0 366.912 هزار میلیارد 717.934 میلیون 391.361 میلیون 19.2 میلیون 320.686 میلیون 70.674 میلیون 234.333 میلیون 43.348 میلیون 9.16 5.62 1.7 3.545 میلیون 500,000 2.884 میلیون 1.161 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 22,750 290.00 1.26 23,040 0.00 0.00 1400/04/29 1,408 5 میلیون 115.2 میلیارد 3,549.69 23,040 23,060 22,750 24,310 0 0 0 1 25,791 22,760 74.499 هزار میلیارد 383.924 میلیون 310.046 میلیون 3.233 میلیون 309.425 میلیون 620,587 36.551 میلیون 8.992 میلیون 8.28 120.05 2.04 4.694 میلیون 304,377 4.976 میلیون 21,677
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 79,830 160.00 0.20 79,670 0.00 0.00 1400/04/29 6,883 7.55 میلیون 601.2 میلیارد 1,096.42 79,670 78,990 77,230 81,000 5 2,093 79,800 1 50,000 79,800 717.03 هزار میلیارد 964.719 میلیون 416.164 میلیون 9 میلیون 247.689 میلیون 168.475 میلیون 431.945 میلیون 124.112 میلیون 4.95 4.26 1.81 5.159 میلیون 2.388 میلیون 5.52 میلیون 2.027 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,870 70.00 0.80 8,800 0.00 0.00 1400/04/29 1,860 27.55 میلیون 242.6 میلیارد 14,813.68 8,800 8,400 8,400 8,870 232 19,913,522 8,870 1 148,000 8,870 528 هزار میلیارد 739.097 میلیون 289.819 میلیون 60 میلیون 211.097 میلیون 78.723 میلیون 62.885 میلیون 15.022 میلیون 35.15 6.71 8.4 25.03 میلیون 2.523 میلیون 14.667 میلیون 12.887 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 50,310 260.00 0.51 50,570 0.00 0.00 1400/04/29 7,483 2.74 میلیون 138.7 میلیارد 366.53 50,570 50,100 49,010 52,000 1 982 50,310 2 108 50,320 176.995 هزار میلیارد 309.948 میلیون 165.923 میلیون 3.5 میلیون 132.953 میلیون 32.97 میلیون 162.17 میلیون 19.923 میلیون 8.89 5.37 1.1 2.213 میلیون 529,308 2.652 میلیون 90,271
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,630 120.00 0.94 12,659 91.00 0.71 1400/04/27 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 22.133 میلیون 12,750 12,600 12,530 12,880 0 0 0 0 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 121.743 میلیون 470.298 میلیون 422.22 میلیون 260.458 میلیون 9.72 5.38 5.99 66.884 میلیون 21.222 میلیون 74.278 میلیون 13.828 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,790 6.00 0.34 1,784 0.00 0.00 1400/04/29 1,568 49.12 میلیون 87.6 میلیارد 31,326.81 1,784 1,780 1,760 1,826 2 7,823 1,780 2 13,564 1,795 43.051 هزار میلیارد 154.97 میلیون 143.754 میلیون 23.901 میلیون 111.919 میلیون 31.835 میلیون 81.951 میلیون 7.965 میلیون 5.41 1.35 0.53 29.72 میلیون 19.4 میلیون 49.12 میلیون -
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,220 23.00 1.85 1,237 6.00 0.48 1400/04/26 1,911 22.8 میلیون 127.5 میلیارد 39,363.73 1,243 1,270 1,208 1,279 0 0 0 0 127.006 هزار میلیارد 249.096 میلیون 166.21 میلیون 22.72 میلیون 108.612 میلیون 57.598 میلیون 42.498 میلیون -27,385,400 -5.13 2.44 3.31 282.516 میلیون 28.103 میلیون 309.615 میلیون 1.004 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 19,230 430.00 2.29 18,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,697 53.76 میلیون 1.011 هزار میلیارد 19,934.6 18,800 18,740 18,570 19,400 3 6,668 19,230 2 58,387 19,240 1880 هزار میلیارد - - 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.419 میلیون 322.454 میلیون 141.603 میلیون 9.18 5.81 4.45 2.926 میلیون 50.838 میلیون 4.834 میلیون 48.929 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,960 70.00 0.54 13,030 0.00 0.00 1400/04/29 28,786 135.07 میلیون 1.76 هزار میلیارد 6,013.3 13,030 13,270 12,860 13,340 2 2,500 12,960 1 6,455 12,960 1850.26 هزار میلیارد 1.892 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 7.66 6.89 7.67 131.001 میلیون 4.069 میلیون 115.03 میلیون 20.04 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,310 50.00 0.33 15,260 0.00 0.00 1400/04/29 2,158 17.23 میلیون 262.8 میلیارد 7,983.42 15,260 15,100 15,000 15,350 5 18,300 15,290 7 700,000 15,300 763 هزار میلیارد 856.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 306.467 میلیون 111.658 میلیون 5.57 3.69 2.08 4.987 میلیون 12.242 میلیون 9.157 میلیون 8.071 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 12,900 30.00 0.23 12,930 0.00 0.00 1400/04/29 4,319 59.62 میلیون 770.7 میلیارد 13,804.57 12,930 12,780 12,620 13,050 1 20,000 12,900 1 35,592 12,900 930.96 هزار میلیارد 1.019 میلیارد 245.942 میلیون 72 میلیون 87.805 میلیون 158.137 میلیون 92.401 میلیون 89.313 میلیون 10.42 5.89 10.08 16.911 میلیون 42.71 میلیون 18.573 میلیون 41.049 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,360 10.00 0.05 19,370 0.00 0.00 1400/04/29 1,416 8.78 میلیون 170 میلیارد 6,197.4 19,370 19,650 18,800 19,650 1 1,000 19,340 1 11 19,360 290.55 هزار میلیارد 371.24 میلیون 142.312 میلیون 15 میلیون 80.69 میلیون 61.621 میلیون 167.644 میلیون 39.064 میلیون 7.44 4.72 1.73 3.178 میلیون 5.597 میلیون 6.442 میلیون 2.333 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 25,540 120.00 0.47 25,420 0.00 0.00 1400/04/29 1,390 4.11 میلیون 104.6 میلیارد 2,953.47 25,420 25,130 25,000 25,600 3 100,891 25,530 3 109,619 25,540 1410.81 هزار میلیارد - - 55.5 میلیون 77.43 میلیون 305.807 میلیون 261.103 میلیون 170.933 میلیون 8.91 4.62 5.94 1.801 میلیون 2.305 میلیون 2.714 میلیون 1.392 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 182,000 970.00 0.53 188,730 5,760.00 3.15 1400/04/23 166 316,984 47.5 میلیارد 1,006.48 182,970 180,110 180,110 185,600 0 0 0 0 899.04 هزار میلیارد 1.208 میلیارد 213.29 میلیون 6 میلیون 75.837 میلیون 137.453 میلیون 263.691 میلیون 122.223 میلیون 9.26 8.24 4.29 3.87 میلیون 1.343 میلیون 1.803 میلیون 3.41 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,680 30.00 0.53 5,710 0.00 0.00 1400/04/29 1,124 8.24 میلیون 47.1 میلیارد 7,334.67 5,710 5,660 5,520 5,820 3 18,911 5,680 3 77,399 5,700 22.84 هزار میلیارد 97.115 میلیون 79.622 میلیون 3.638 میلیون 74.275 میلیون 5.347 میلیون 59.173 میلیون 1.183 میلیون 19.31 4.27 0.39 8.044 میلیون 200,000 8.134 میلیون 110,000
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 13,620 450.00 3.42 13,760 590.00 4.48 1400/04/26 - - - 8,151.62 13,170 13,820 13,490 13,820 0 0 0 0 863.36 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.008 میلیارد 97.873 میلیون 7.04 4.66 0.94 308.084 میلیون 33.183 میلیون 254.579 میلیون 86.688 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 40,000 400.00 1.01 39,600 0.00 0.00 1400/04/29 607 1.71 میلیون 68 میلیارد 2,818.3 39,600 38,720 38,720 40,000 2 108,074 40,000 1 795 40,200 712.8 هزار میلیارد 780.615 میلیون 223.504 میلیون 13.8 میلیون 67.815 میلیون 155.689 میلیون 274.318 میلیون 100.412 میلیون 6.29 4.58 2.15 413,897 1.297 میلیون 1.211 میلیون 500,000
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 60,000 180.00 0.30 60,180 0.00 0.00 1400/04/29 886 3.26 میلیون 196.2 میلیارد 3,679.53 60,180 59,050 59,000 60,690 1 818 59,990 4 60,000 60,000 306.918 هزار میلیارد 369.207 میلیون 111.114 میلیون 5.1 میلیون 62.289 میلیون 48.825 میلیون 76.808 میلیون 33.176 میلیون 9.25 6.29 4 1.737 میلیون 1.523 میلیون 347,249 2.913 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 4,917 34.00 0.70 4,883 0.00 0.00 1400/04/29 2,771 37.64 میلیون 183.8 میلیارد 13,583.12 4,883 4,890 4,782 4,950 0 0 0 0 70.435 هزار میلیارد 130.243 میلیون 97.575 میلیون 14.424 میلیون 61.987 میلیون 35.589 میلیون 45.401 میلیون 18.812 میلیون 3.63 1.92 1.5 28.365 میلیون 9.274 میلیون 36.678 میلیون 960,919
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 8,990 40.00 0.44 9,030 0.00 0.00 1400/04/29 343 3.29 میلیون 29.7 میلیارد 9,578.83 9,030 9,200 8,990 9,350 1 28,359 8,990 3 4,045 9,130 45.15 هزار میلیارد 105.097 میلیون 66.999 میلیون 5 میلیون 59.947 میلیون 7.052 میلیون 31.282 میلیون 2.438 میلیون 18.52 6.4 1.44 2.184 میلیون 1.102 میلیون 1.034 میلیون 2.251 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 10,310 150.00 1.43 10,460 0.00 0.00 1400/04/29 475 3.24 میلیون 33.6 میلیارد 6,822.92 10,460 10,150 10,150 10,680 1 5,130 10,290 1 521 10,420 1014.408 هزار میلیارد 1.065 میلیارد 181.885 میلیون 30 میلیون 50.321 میلیون 131.564 میلیون 79.535 میلیون 78.211 میلیون 12.97 7.71 12.75 2.015 میلیون 1.226 میلیون 2.992 میلیون 248,977
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 132,480 2,030.00 1.56 130,450 0.00 0.00 1400/04/29 1,302 1.52 میلیون 198.4 میلیارد 1,168.18 130,450 132,000 125,000 132,960 1 200 132,450 1 798 132,480 782.7 هزار میلیارد 832.442 میلیون 172.618 میلیون 6 میلیون 49.742 میلیون 122.876 میلیون 164.926 میلیون 111.934 میلیون 6.99 6.37 4.75 825,030 695,940 608,478 912,492
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,090 360.00 3.44 10,120 330.00 3.16 1400/04/27 5,258 40.76 میلیون 328.3 میلیارد 7,639.1 10,450 10,300 10,010 10,300 0 0 0 0 603.75 هزار میلیارد 804.574 میلیون 234.739 میلیون 75 میلیون 45.574 میلیون 189.164 میلیون 645.795 میلیون 78.675 میلیون 6.85 4.01 1.05 98.625 میلیون 5.419 میلیون 101.043 میلیون 3.001 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 25,490 120.00 0.47 25,610 0.00 0.00 1400/04/29 1,236 13.2 میلیون 338.2 میلیارد 10,683.53 25,610 25,480 25,300 25,980 2 1,952 25,490 2 11,930 25,500 1037.205 هزار میلیارد 1.083 میلیارد 202.428 میلیون 40.5 میلیون 45.474 میلیون 156.954 میلیون 117.275 میلیون 115.615 میلیون 8.98 6.61 8.84 5.615 میلیون 7.59 میلیون 3.499 میلیون 9.706 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,390 50.00 0.35 14,340 0.00 0.00 1400/04/29 7,406 68.85 میلیون 987.4 میلیارد 9,296.41 14,340 14,260 14,060 14,630 2 2,036 14,390 1 6,529 14,390 1168.71 هزار میلیارد 1.18 میلیارد 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 17.2 9.1 16.59 51.091 میلیون 17.758 میلیون 47.943 میلیون 20.906 میلیون