همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,138 18.00 0.83 2,145 11.00 0.51 1403/03/01 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 35,934.02 2,156 2,134 2,134 2,170 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 15.43 میلیارد 15.078 میلیارد 353 میلیون 13.907 میلیارد 1.171 میلیارد 1.62 میلیارد 553.102 میلیون 2.75 1.3 0.94 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,656 23.00 1.37 1,672 7.00 0.42 1403/03/01 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 27,746.48 1,679 1,671 1,650 1,699 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 8.574 میلیارد 8.341 میلیارد 175.354 میلیون 8.214 میلیارد 126.661 میلیون 816.537 میلیون 5.028 میلیون 71.61 2.84 0.44 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,214 14.00 1.14 1,218 10.00 0.81 1403/03/01 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 54,832.59 1,228 1,223 1,209 1,233 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 8.34 میلیارد 8.329 میلیارد 223.926 میلیون 7.931 میلیارد 397.848 میلیون 1.021 میلیارد 168.707 میلیون 2.42 1.03 0.4 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,558 30.00 1.16 2,584 4.00 0.15 1403/03/01 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 8,407.56 2,588 2,575 2,542 2,610 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 7.302 میلیارد 7.151 میلیارد 272.969 میلیون 6.467 میلیارد 683.547 میلیون 1.055 میلیارد 248.759 میلیون 3.35 1.22 0.79 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,920 37.00 1.96 1,911 28.00 1.49 1403/03/01 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 78,180.2 1,883 1,877 1,877 1,920 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 4.168 میلیارد 3.898 میلیارد 156.34 میلیون 3.869 میلیارد 28.678 میلیون 364.663 میلیون 34.389 میلیون 8.69 10.42 0.82 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,900 9.00 0.31 2,892 1.00 0.03 1403/03/01 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 34,507.87 2,891 2,891 2,872 2,943 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.929 میلیارد 2.927 میلیارد 60.851 میلیون 2.753 میلیارد 173.927 میلیون 483.296 میلیون 89.649 میلیون 1.96 1.01 0.36 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,793 54.00 1.97 2,781 42.00 1.53 1403/03/01 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 38,678.16 2,739 2,702 2,702 2,793 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.606 میلیارد 1.027 میلیارد 301.656 میلیون 1.767 میلیارد -740,767,980 2.394 میلیارد -622,136,261 -1.35 -1.12 0.35 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 10,650 60.00 0.56 10,720 10.00 0.09 1403/03/01 124 786,904 9.63 میلیارد 11,407.25 10,710 10,710 10,580 10,860 7 56,881 12,200 2 25,246 12,230 735 هزار میلیارد 2.091 میلیارد 1.675 میلیارد 60 میلیون 1.448 میلیارد 227.244 میلیون 340.31 میلیون 98.412 میلیون 6.54 2.83 1.89 296,915 489,989 731,233 55,671
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,497 21.00 0.83 2,512 6.00 0.24 1403/03/01 219 14.401 میلیون 34.28 میلیارد 31,354.41 2,518 2,518 2,497 2,518 1 131,165 2,367 3 15,000 2,374 109.618 هزار میلیارد 1.139 میلیارد 1.087 میلیارد 46 میلیون 1.014 میلیارد 73.485 میلیون 119.43 میلیون 17.099 میلیون 7.35 1.71 1.05 1.651 میلیون 12.674 میلیون 7.829 میلیون 6.496 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,920 80.00 1.65 4,890 50.00 1.03 1403/03/01 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,502.84 4,840 4,840 4,810 4,930 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.216 میلیارد 2.918 میلیارد 1.08 میلیارد 934.932 میلیون 1.983 میلیارد 2.255 میلیارد 984.294 میلیون 6.65 2.66 2.19 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 8,200 10.00 0.12 8,200 10.00 0.12 1403/03/01 105 1.109 میلیون 9.13 میلیارد 10,607.83 8,210 8,210 8,130 8,270 10 105,970 8,220 1 78,703 8,230 134.897 هزار میلیارد 1.059 میلیارد 1.014 میلیارد 16.391 میلیون 924.551 میلیون 89.927 میلیون 129.254 میلیون 40.445 میلیون 3.32 1.49 1.04 43,017 1.066 میلیون 973,454 135,753
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 1,965 26.00 1.31 1,980 11.00 0.55 1403/03/01 153 2.92 میلیون 10.29 میلیارد 11,769.63 1,991 1,989 1,952 1,997 2 27,765 3,484 3 57,939 3,556 88.463 هزار میلیارد 916.059 میلیون 898.064 میلیون 25.384 میلیون 836.859 میلیون 61.204 میلیون 115.575 میلیون 20.399 میلیون 3.88 1.29 0.69 233,893 2.629 میلیون 2.527 میلیون 336,397
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 3,950 64.00 1.59 4,009 5.00 0.12 1403/03/01 120 902,028 3.83 میلیارد 6,516.62 4,014 3,935 3,934 4,035 1 1,519 4,210 2 11,227 4,225 381.954 هزار میلیارد 1.069 میلیارد 842.793 میلیون 75.2 میلیون 711.028 میلیون 131.765 میلیون 473.918 میلیون 54.405 میلیون 6.57 2.71 0.75 884,806 - 834,806 50,000
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,270 28.00 0.85 3,281 17.00 0.52 1403/03/01 160 3.583 میلیون 12.51 میلیارد 9,841.65 3,298 3,293 3,233 3,293 5 101,492 3,486 2 57,660 3,487 174.75 هزار میلیارد 871.435 میلیون 807.591 میلیون 35 میلیون 707.385 میلیون 100.207 میلیون 114.11 میلیون 41.91 میلیون 3.91 1.64 1.44 36,309 3.434 میلیون 2.705 میلیون 765,115
کگل

گل گهر

سهام بورس 4,091 76.00 1.82 4,160 7.00 0.17 1403/03/01 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 11,856.93 4,167 4,166 4,090 4,249 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.23 میلیارد 1.213 میلیارد 380 میلیون 648.811 میلیون 564.299 میلیون 670.827 میلیون 164.211 میلیون 9.64 2.8 2.36 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 7,610 10.00 0.13 7,580 40.00 0.52 1403/03/01 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 9,603.2 7,620 7,700 7,470 7,700 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.234 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 3.76 6.75 3.07 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 178,730 3,640.00 2.00 178,800 3,570.00 1.96 1403/03/01 548 264,813 39.64 میلیارد 1,280.36 182,370 182,380 178,730 182,940 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 2.143 میلیارد 790.86 میلیون 9 میلیون 533.784 میلیون 257.075 میلیون 1.16 میلیارد 179.762 میلیون 6.9 6.26 1.36 57,030 207,382 214,203 50,209
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,030 130.00 1.88 7,020 120.00 1.74 1403/03/01 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 24,230.6 6,900 6,890 6,890 7,030 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 6.001 میلیارد 1.858 میلیارد 600 میلیون 525.732 میلیون 1.332 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.26 4.12 4.5 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,140 370.00 6.72 5,430 80.00 1.45 1403/02/30 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 12,225.86 5,510 5,430 5,430 5,430 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.531 میلیارد 1.207 میلیارد 227 میلیون 486.711 میلیون 720.108 میلیون 3.718 میلیارد 418.561 میلیون 4.88 2.84 0.56 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 418 18.00 4.13 419 17.00 3.90 1403/03/01 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 101,921.8 436 415 412 423 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 759.055 میلیون 1.184 میلیارد 667.085 میلیون 479.546 میلیون 704.223 میلیون 573.195 میلیون -45,083,763 -6.2 0.4 0.49 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,495 71.00 1.99 3,546 20.00 0.56 1403/03/01 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 12,150.85 3,566 3,559 3,495 3,559 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.108 میلیارد 739.562 میلیون 190 میلیون 434.75 میلیون 304.812 میلیون 702.673 میلیون 101.828 میلیون 6.62 2.21 0.96 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 10,250 260.00 2.47 10,420 90.00 0.86 1403/02/29 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 6,708.47 10,510 10,710 10,250 10,710 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.787 میلیارد 984.097 میلیون 134.342 میلیون 387.132 میلیون 596.965 میلیون 3.032 میلیارد 399.913 میلیون 5.69 2.33 0.42 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,990 110.00 1.55 7,070 30.00 0.42 1403/03/01 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 10,761.34 7,100 7,100 6,990 7,100 6 20,018 11,190 2 21,276 11,220 5482.4 هزار میلیارد 5.669 میلیارد 1.576 میلیارد 750 میلیون 366.609 میلیون 1.209 میلیارد 553.728 میلیون 568.799 میلیون 9.32 4.39 9.58 565,005 679,810 676,871 567,944
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,399 27.00 1.97 1,376 4.00 0.29 1403/03/01 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 42,876.5 1,372 1,345 1,345 1,399 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 361.852 میلیون 357.725 میلیون 35 میلیون 313.692 میلیون 44.033 میلیون 238.475 میلیون 4.192 میلیون 11.49 1.1 0.2 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,990 90.00 1.11 8,010 70.00 0.87 1403/03/01 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 10,901.61 8,080 7,960 7,930 8,090 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 794.148 میلیون 361.73 میلیون 60 میلیون 313.548 میلیون 48.183 میلیون 137.094 میلیون 11.032 میلیون 43.56 9.98 3.51 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 8,510 130.00 1.55 8,430 50.00 0.60 1403/03/01 34 95,580 769.66 میلیون 22,308.63 8,380 8,220 8,220 8,540 4 5,932 8,060 2 55,750 8,080 489.958 هزار میلیارد 818.152 میلیون 361.723 میلیون 20.238 میلیون 306.337 میلیون 55.386 میلیون 436.006 میلیون 37.492 میلیون 13.65 9.24 1.17 20,419 8,720 29,139 -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 4,155 177.00 4.09 4,270 62.00 1.43 1403/02/30 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 10,594.06 4,332 4,300 4,111 4,300 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.687 میلیارد 807.42 میلیون 192.5 میلیون 303.378 میلیون 504.042 میلیون 546.726 میلیون 252.913 میلیون 5.47 2.74 2.53 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 2,955 21.00 0.72 2,929 5.00 0.17 1403/03/01 456 8.692 میلیون 26.4 میلیارد 19,303.8 2,934 2,915 2,900 2,975 1 10,000 3,036 1 1,700 3,053 59.11 هزار میلیارد 357.034 میلیون 361.306 میلیون 19.457 میلیون 300.045 میلیون 61.261 میلیون 233.815 میلیون 7.549 میلیون 7.55 0.93 0.24 8.657 میلیون - 8.566 میلیون 91,000
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 31,710 1,000.00 3.06 31,450 1,260.00 3.85 1403/03/01 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 2,290.39 32,710 31,900 31,260 32,050 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.572 میلیارد 445.469 میلیون 40.5 میلیون 298.762 میلیون 146.707 میلیون 130.509 میلیون 121.707 میلیون 10.47 8.68 9.76 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 147,340 620.00 0.42 147,890 70.00 0.05 1403/03/01 292 128,626 18.9 میلیارد 252.95 147,960 150,880 147,320 150,910 1 1,130 147,460 1 100 147,500 879.78 هزار میلیارد 1.141 میلیارد 595.216 میلیون 6 میلیون 253.813 میلیون 341.403 میلیون 367.795 میلیون 196.258 میلیون 4.52 2.6 2.41 36,468 91,048 93,580 33,936
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 69,510 820.00 1.17 68,940 1,390.00 1.98 1403/03/01 525 411,441 24.07 میلیارد 1,910.36 70,330 68,930 68,930 69,800 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.207 میلیارد 328.853 میلیون 14.35 میلیون 217.311 میلیون 111.542 میلیون 528.127 میلیون 95.171 میلیون 10.39 8.87 1.87 302,671 106,646 205,584 203,733
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,026 0.00 0.00 1,027 1.00 0.10 1403/03/01 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 44,730.26 1,026 1,024 1,019 1,036 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 1.869 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 5.35 0.94 4.97 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,120 10.00 0.07 15,060 50.00 0.33 1403/03/01 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 5,065.47 15,110 14,990 14,900 15,150 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.714 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 5.26 8.35 5.04 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,636 83.00 3.05 2,677 42.00 1.54 1403/03/01 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 23,733.74 2,719 2,628 2,628 2,700 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 302.773 میلیون 258.808 میلیون 35 میلیون 179.631 میلیون 79.177 میلیون 140.357 میلیون 30.547 میلیون 4.03 1.56 0.88 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,480 35.00 1.39 2,509 6.00 0.24 1403/03/01 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 11,597.87 2,515 2,465 2,465 2,514 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.369 میلیارد 788.458 میلیون 476.049 میلیون 174.812 میلیون 613.646 میلیون 574.555 میلیون 139.301 میلیون 8.57 1.95 2.08 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 10,940 220.00 1.97 11,060 100.00 0.90 1403/03/01 113 988,096 11.68 میلیارد 7,788.29 11,160 11,090 10,940 11,380 2 84,139 11,810 3 112,266 11,820 376.32 هزار میلیارد 518.774 میلیون 284.694 میلیون 32 میلیون 164.854 میلیون 119.841 میلیون 334.317 میلیون 76.125 میلیون 4.66 2.95 1.06 127,386 860,710 759,513 228,583
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 50,190 600.00 1.18 50,760 30.00 0.06 1403/03/01 42 192,759 8.96 میلیارد 659.78 50,790 50,500 50,190 50,790 2 3,868 46,550 4 52,209 46,600 830.16 هزار میلیارد 1.075 میلیارد 240.577 میلیون 18 میلیون 160.972 میلیون 79.605 میلیون 398.963 میلیون 89.498 میلیون 10.22 11.48 2.29 129,227 63,532 136,283 56,476
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 21,370 130.00 0.60 21,500 0.00 0.00 1403/03/01 18 14,753 281.78 میلیون 6,969.69 21,500 21,070 21,070 21,930 1 3,926 19,040 3 2,853 19,070 371.475 هزار میلیارد 574.553 میلیون 269.301 میلیون 19.5 میلیون 153.743 میلیون 115.557 میلیون 174.848 میلیون 96.305 میلیون 4.35 3.63 2.4 4,939 4,725 9,664 -
وامید

سر. امید

سهام بورس 20,190 250.00 1.25 20,150 210.00 1.05 1403/02/26 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 15,280.18 19,940 20,000 19,940 20,340 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 2.097 میلیارد 552.4 میلیون 96.98 میلیون 140.781 میلیون 411.619 میلیون 226.693 میلیون 219.122 میلیون 8.82 4.7 8.53 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 4,342 60.00 1.40 4,338 56.00 1.31 1403/03/01 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 38,581.14 4,282 4,337 4,271 4,367 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 299.385 میلیون 196.409 میلیون 25.673 میلیون 140.391 میلیون 56.019 میلیون 202.748 میلیون 24.154 میلیون 6.58 2.84 0.78 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام بورس 2,890 59.00 2.00 2,944 5.00 0.17 1403/03/01 92 2.643 میلیون 11.54 میلیارد 27,985.75 2,949 2,889 2,888 2,945 0 0 0 1 61,196 4,440 52.572 هزار میلیارد 182.131 میلیون 160.866 میلیون 15 میلیون 137.971 میلیون 22.895 میلیون 43.265 میلیون 6.264 میلیون 7.05 1.93 1.02 225,999 2.417 میلیون 1.819 میلیون 823,855
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 7,290 140.00 1.88 7,410 20.00 0.27 1403/03/01 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 13,237.02 7,430 7,400 7,290 7,400 9 73,362 15,690 2 1,998 15,700 377.28 هزار میلیارد 560.651 میلیون 210.463 میلیون 24 میلیون 130.871 میلیون 79.592 میلیون 178.428 میلیون 45.206 میلیون 9.51 5.4 2.41 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 17,970 80.00 0.45 17,820 70.00 0.39 1403/03/01 26 115,828 2.15 میلیارد 7,048.12 17,890 17,500 17,500 17,980 3 1,582 18,400 3 7,021 18,500 365.6 هزار میلیارد 483.752 میلیون 171.316 میلیون 20 میلیون 127.352 میلیون 43.964 میلیون 561.739 میلیون 31.621 میلیون 11.27 8.11 0.63 115,828 - 115,828 -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,076 60.00 1.99 3,075 59.00 1.96 1403/03/01 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 46,252.43 3,016 3,076 3,031 3,076 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 175.566 میلیون 145.108 میلیون 13 میلیون 126.366 میلیون 18.742 میلیون 86.69 میلیون 2.238 میلیون 21.99 2.63 0.57 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 4,780 90.00 1.85 4,800 70.00 1.44 1403/03/01 177 1.325 میلیون 6.63 میلیارد 16,554.38 4,870 4,780 4,780 4,900 1 662 5,008 1 34,200 5,010 153.852 هزار میلیارد 266.492 میلیون 161.691 میلیون 30.95 میلیون 117.932 میلیون 43.759 میلیون 101.797 میلیون 2.135 میلیون 69.57 3.39 1.46 1.233 میلیون 72,750 1.195 میلیون 110,496
ما

بیمه ما

سهام بورس 3,094 155.00 4.77 3,238 11.00 0.34 1403/02/30 28 338,098 1.32 میلیارد 5,269.71 3,249 3,240 3,089 3,240 1 1,300 3,900 1 1,500 3,964 31.584 هزار میلیارد 148.129 میلیون 131.577 میلیون 8 میلیون 115.749 میلیون 15.828 میلیون 52.683 میلیون 5.485 میلیون 5.9 2.05 0.61 279,598 58,500 338,098 -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,620 161.00 5.79 2,702 79.00 2.84 1403/02/30 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 16,599.6 2,781 2,728 2,728 2,728 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.188 میلیارد 692.203 میلیون 275 میلیون 103.716 میلیون 588.487 میلیون 1.996 میلیارد 236.838 میلیون 4.58 1.84 0.54 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 24,850 490.00 1.93 25,100 240.00 0.95 1403/03/01 159 633,222 15.28 میلیارد 3,341.69 25,340 24,840 24,840 25,330 5 23,730 24,050 3 21,447 24,130 368.271 هزار میلیارد 487.378 میلیون 286.1 میلیون 15.3 میلیون 103.348 میلیون 182.751 میلیون 198.917 میلیون 76.795 میلیون 5 2.1 1.93 266,713 366,509 442,463 190,759
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 12,230 540.00 4.23 12,730 40.00 0.31 1403/02/30 214 1.041 میلیون 12.58 میلیارد 2,665.39 12,770 12,690 12,690 12,690 2 39,024 12,080 2 5,705 12,090 362.1 هزار میلیارد 483.879 میلیون 239.294 میلیون 30 میلیون 100.779 میلیون 138.516 میلیون 938.664 میلیون 76.917 میلیون 6.24 2.77 0.36 334,896 665,485 814,134 186,247
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 7,650 110.00 1.46 7,550 10.00 0.13 1403/03/01 106 398,591 2.89 میلیارد 5,462.83 7,540 7,540 7,400 7,690 6 227,244 7,250 3 20,966 7,260 145.8 هزار میلیارد 249.279 میلیون 133.461 میلیون 20 میلیون 98.279 میلیون 35.182 میلیون 209.417 میلیون 26.927 میلیون 5.61 4.29 0.72 156,263 241,835 398,098 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام بورس 12,370 650.00 4.99 12,800 220.00 1.69 1403/02/30 144 763,144 9.34 میلیارد 2,973.86 13,020 12,990 12,990 12,990 3 11,148 12,200 3 7,450 12,250 134.09 هزار میلیارد 239.939 میلیون 154.07 میلیون 11 میلیون 96.719 میلیون 57.351 میلیون 573.28 میلیون 27.801 میلیون 5.15 2.5 0.25 289,674 473,470 763,144 -
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,579 50.00 1.98 2,559 30.00 1.19 1403/03/01 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 36,070.27 2,529 2,510 2,510 2,579 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 225.856 میلیون 155.49 میلیون 52.164 میلیون 92.368 میلیون 63.122 میلیون 142.588 میلیون 18.147 میلیون 7.36 2.11 0.94 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,789 59.00 1.22 4,843 5.00 0.10 1403/03/01 343 4.642 میلیون 21.43 میلیارد 9,864.3 4,848 4,790 4,752 4,889 5 97,211 4,601 2 142,500 4,603 258.776 هزار میلیارد 361.159 میلیون 190.181 میلیون 56 میلیون 89.951 میلیون 100.23 میلیون 208.081 میلیون 45.016 میلیون 6.02 2.71 1.3 245,324 3.891 میلیون 1.907 میلیون 2.23 میلیون
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,830 280.00 1.98 14,090 20.00 0.14 1403/03/01 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 1,767.7 14,110 14,010 13,830 14,010 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 438.982 میلیون 134.998 میلیون 25 میلیون 86.732 میلیون 48.267 میلیون 71.166 میلیون 20.233 میلیون 17.41 7.3 4.95 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 3,050 8.00 0.26 3,036 6.00 0.20 1403/03/01 333 4.821 میلیون 23.41 میلیارد 6,754.15 3,042 2,982 2,982 3,058 1 4,318 4,851 1 12,491 4,852 933.853 هزار میلیارد 996.197 میلیون 482.532 میلیون 192.428 میلیون 85.397 میلیون 397.134 میلیون 144.802 میلیون 143.998 میلیون 6.33 2.29 6.29 711,435 4.047 میلیون 1.469 میلیون 3.289 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,730 7.00 0.41 1,722 1.00 0.06 1403/03/01 249 5.428 میلیون 14.84 میلیارد 30,213.48 1,723 1,744 1,689 1,748 1 2,700 2,733 1 50,562 2,760 99.853 هزار میلیارد 175.278 میلیون 154.919 میلیون 54.5 میلیون 81.429 میلیون 73.49 میلیون 50.051 میلیون 15.733 میلیون 5.97 1.28 1.88 2.136 میلیون 3.214 میلیون 5.35 میلیون -
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 3,672 39.00 1.07 3,650 17.00 0.47 1403/02/29 97 3.94 میلیون 9.55 میلیارد 19,637.48 3,633 3,619 3,578 3,730 1 100,000 2,407 2 65,287 2,440 74.65 هزار میلیارد 193.167 میلیون 119.049 میلیون 30.657 میلیون 81.269 میلیون 37.781 میلیون 36.709 میلیون 3.68 میلیون 30.4 2.96 3.05 3.306 میلیون 600,000 1.986 میلیون 1.92 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,500 1,140.00 3.72 30,320 320.00 1.04 1403/02/30 154 250,151 6.99 میلیارد 1,371.9 30,640 30,620 29,200 30,620 1 600 27,960 1 3,160 28,000 224.663 هزار میلیارد 322.927 میلیون 111.961 میلیون 8.064 میلیون 78.427 میلیون 33.535 میلیون 272.171 میلیون 31.078 میلیون 7.87 7.29 0.9 138,472 111,679 120,572 129,579
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 14,400 240.00 1.69 14,120 40.00 0.28 1403/03/01 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 20,255.73 14,160 13,880 13,880 14,440 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 619.95 میلیون 202.666 میلیون 38.365 میلیون 78.236 میلیون 124.43 میلیون 41.473 میلیون 38.355 میلیون 14.12 4.35 13.06 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 1,999 8.00 0.40 1,997 6.00 0.30 1403/03/01 89 1.46 میلیون 3.29 میلیارد 33,194.39 1,991 1,953 1,952 2,030 1 3,000 2,260 2 16,840 2,261 66.139 هزار میلیارد 146.841 میلیون 121.805 میلیون 35 میلیون 76.946 میلیون 44.859 میلیون 181.5 میلیون 6.675 میلیون 10.47 1.56 0.39 1.46 میلیون - 1.46 میلیون -
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 6,220 120.00 1.89 6,330 10.00 0.16 1403/03/01 65 600,814 3.45 میلیارد 7,741.93 6,340 6,300 6,220 6,310 2 12,256 5,750 11 40,046 5,760 284.5 هزار میلیارد 392.122 میلیون 160.973 میلیون 37.965 میلیون 75.622 میلیون 85.35 میلیون 162.887 میلیون 35.815 میلیون 8.84 3.71 1.94 127,866 472,948 256,224 344,590
صبا

سر. صبا تامین

سهام بورس 2,710 11.00 0.41 2,698 1.00 0.04 1403/03/01 188 5.068 میلیون 15.44 میلیارد 19,218.69 2,699 2,652 2,652 2,722 3 37,121 3,037 3 70,967 3,038 350.865 هزار میلیارد 382.947 میلیون 238.058 میلیون 115 میلیون 72.677 میلیون 165.38 میلیون 89.777 میلیون 81.439 میلیون 3.81 1.88 3.46 1.19 میلیون 3.877 میلیون 2.196 میلیون 2.872 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 4,548 92.00 1.98 4,628 12.00 0.26 1403/03/01 348 2.275 میلیون 29.82 میلیارد 13,458.14 4,640 4,548 4,548 4,550 9 145,932 13,030 1 172 13,040 300.84 هزار میلیارد 386.48 میلیون 182.644 میلیون 23 میلیون 72.456 میلیون 110.188 میلیون 158.305 میلیون 45.428 میلیون 6.93 2.86 1.99 347,310 1.927 میلیون 1.963 میلیون 312,129
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 14,760 210.00 1.40 14,940 30.00 0.20 1403/03/01 130 400,990 8.25 میلیارد 1,499.82 14,970 15,210 14,680 15,210 6 24,550 20,520 3 16,825 20,530 245.095 هزار میلیارد 341.128 میلیون 117.281 میلیون 11.95 میلیون 72.208 میلیون 45.073 میلیون 203.85 میلیون 38.708 میلیون 6.95 5.97 1.32 175,569 224,950 400,519 -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 4,179 63.00 1.49 4,229 13.00 0.31 1403/03/01 254 1.963 میلیون 9.41 میلیارد 7,631.66 4,242 4,240 4,169 4,240 3 36,892 4,787 1 279 4,788 260.465 هزار میلیارد 300.833 میلیون 135.928 میلیون 54.434 میلیون 70.633 میلیون 65.295 میلیون 86.289 میلیون 28.052 میلیون 8.22 3.53 2.67 584,484 1.368 میلیون 1.952 میلیون -
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 4,150 81.00 1.99 4,148 79.00 1.94 1403/03/01 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 24,689.66 4,069 4,105 4,070 4,150 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 161.943 میلیون 98.911 میلیون 24 میلیون 62.391 میلیون 36.52 میلیون 64.041 میلیون 17.597 میلیون 5.66 2.73 1.55 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 26,640 540.00 1.99 27,130 50.00 0.18 1403/03/01 145 302,361 8.7 میلیارد 1,042.73 27,180 26,750 26,640 27,180 1 62 28,750 1 4,826 28,780 316.03 هزار میلیارد 359.967 میلیون 86.646 میلیون 11 میلیون 61.537 میلیون 25.109 میلیون 50.784 میلیون 49.157 میلیون 6.07 11.89 5.88 46,317 256,044 147,584 154,777
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,660 30.00 0.22 13,640 10.00 0.07 1403/03/01 76 106,987 1.39 میلیارد 3,294.52 13,630 13,430 13,430 13,880 1 14,930 12,970 2 583 12,990 259.2 هزار میلیارد 330.335 میلیون 103.476 میلیون 20 میلیون 57.535 میلیون 45.94 میلیون 40.791 میلیون 35.435 میلیون 7.7 5.94 6.69 61,243 45,744 106,987 -
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 17,700 350.00 1.94 18,020 30.00 0.17 1403/03/01 156 782,677 13.99 میلیارد 1,072.97 18,050 17,710 17,690 18,030 4 57,734 18,000 3 6,446 18,040 189.095 هزار میلیارد 248.098 میلیون 146.626 میلیون 10.588 میلیون 57.31 میلیون 89.317 میلیون 78.84 میلیون 30.079 میلیون 6.34 2.14 2.42 171,968 610,709 718,150 64,527
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,730 110.00 1.88 5,810 30.00 0.51 1403/03/01 35 84,577 505.24 میلیون 42,988.2 5,840 5,730 5,730 5,750 2 1,770 5,960 1 32,992 6,010 291.36 هزار میلیارد 335.33 میلیون 131.513 میلیون 48 میلیون 56.45 میلیون 75.062 میلیون 88.389 میلیون 20.135 میلیون 13.85 3.72 3.16 83,727 - 83,727 -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,310 20.00 0.32 6,220 70.00 1.11 1403/03/01 164 2.441 میلیون 17.14 میلیارد 15,449.15 6,290 6,340 6,170 6,340 3 105,000 7,030 1 2,983 7,040 63.36 هزار میلیارد 111.794 میلیون 98.55 میلیون 9 میلیون 55.814 میلیون 42.736 میلیون 47.206 میلیون 13.06 میلیون 4.29 1.31 1.19 1.136 میلیون 1.304 میلیون 2.441 میلیون -
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,420 120.00 0.98 12,300 0.00 0.00 1403/03/01 153 2.29 میلیون 23.37 میلیارد 8,603.28 12,300 12,270 12,230 12,490 2 16,572 10,210 3 80,016 10,220 278.495 هزار میلیارد 388.73 میلیون 141.748 میلیون 27.25 میلیون 53.555 میلیون 88.193 میلیون 74.857 میلیون 72.641 میلیون 4.62 3.8 4.49 402,691 1.886 میلیون 670,986 1.618 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 5,570 110.00 1.94 5,670 10.00 0.18 1403/03/01 68 514,235 2.89 میلیارد 12,019.36 5,680 5,570 5,570 5,680 4 183,793 5,580 7 102,822 5,630 251.55 هزار میلیارد 306.689 میلیون 185.201 میلیون 45 میلیون 51.539 میلیون 133.662 میلیون 79.495 میلیون 67.59 میلیون 3.77 1.91 3.21 225,524 288,711 514,235 -
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,381 278.00 10.46 2,384 275.00 10.34 1403/03/01 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 38,179.47 2,659 2,380 2,352 2,400 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 98.746 میلیون 95.901 میلیون 20.131 میلیون 50.754 میلیون 45.147 میلیون 17.055 میلیون 10.366 میلیون 4.63 1.06 2.81 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,658 19.00 1.13 1,663 14.00 0.83 1403/03/01 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 24,746.23 1,677 1,653 1,644 1,692 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 215.525 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.9 1.06 8.52 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 7,000 480.00 6.42 7,070 410.00 5.48 1403/03/01 410 2.146 میلیون 17.57 میلیارد 8,959.65 7,480 7,020 6,970 7,110 5 29,749 8,110 5 34,384 8,140 72.99 هزار میلیارد 111.856 میلیون 69.212 میلیون 9 میلیون 48.226 میلیون 20.986 میلیون 116.367 میلیون 9.727 میلیون 6.54 3.03 0.56 1.491 میلیون 624,344 1.686 میلیون 429,530
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 18,260 290.00 1.56 18,480 70.00 0.38 1403/03/01 64 252,332 4.42 میلیارد 2,820.38 18,550 18,440 18,230 18,600 1 567 17,550 3 7,908 17,560 711.844 هزار میلیارد 798.692 میلیون 167.458 میلیون 40.77 میلیون 45.262 میلیون 122.195 میلیون 118.086 میلیون 108.791 میلیون 6.93 6.17 6.38 36,536 215,796 147,826 104,506
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 52,520 1,070.00 2.00 53,500 90.00 0.17 1403/03/01 109 153,621 6.94 میلیارد 4,386.37 53,590 52,520 52,520 52,520 2 5,140 45,090 1 2,000 45,130 270.24 هزار میلیارد 361.409 میلیون 88.908 میلیون 6 میلیون 42.569 میلیون 46.34 میلیون 140.495 میلیون 31.131 میلیون 10.31 6.93 2.28 7,183 146,438 153,621 -
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 835 12.00 1.42 841 6.00 0.71 1403/03/01 322 7.961 میلیون 15.75 میلیارد 43,204.99 847 840 833 860 1 65,152 1,981 3 251,911 1,982 59.13 هزار میلیارد 92.687 میلیون 110.912 میلیون 30 میلیون 42.227 میلیون 68.685 میلیون 43.653 میلیون 27.505 میلیون 1.83 0.73 1.16 7.683 میلیون - 7.683 میلیون -
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 4,820 86.00 1.82 4,806 72.00 1.52 1403/03/01 84 680,046 5.17 میلیارد 18,917.17 4,734 4,650 4,650 4,828 3 28,501 7,590 2 6,085 7,670 49.966 هزار میلیارد 88.647 میلیون 53.797 میلیون 6.54 میلیون 41.646 میلیون 12.151 میلیون 46.388 میلیون 9.016 میلیون 5.21 3.87 1.01 302,081 377,965 680,036 10
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 19,090 180.00 0.95 18,970 60.00 0.32 1403/03/01 43 36,087 1.44 میلیارد 4,455.73 18,910 18,550 18,550 19,280 1 3,000 40,050 3 5,722 40,470 101.515 هزار میلیارد 135.484 میلیون 59.492 میلیون 2.527 میلیون 39.628 میلیون 19.863 میلیون 90.751 میلیون 16.197 میلیون 5.92 4.83 1.06 35,587 - 28,713 6,874
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 19,600 320.00 1.66 19,340 60.00 0.31 1403/03/01 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 9,765.16 19,280 19,290 19,000 19,640 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.431 میلیارد 480.342 میلیون 72 میلیون 38.983 میلیون 441.358 میلیون 255.957 میلیون 244.997 میلیون 5.68 3.15 5.44 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 18,910 590.00 3.03 18,920 580.00 2.97 1403/03/01 47 24,249 655.21 میلیون 3,630.69 19,500 18,980 18,910 19,090 1 300 26,950 2 9,486 27,020 71.214 هزار میلیارد 87.589 میلیون 45.402 میلیون 2.6 میلیون 38.397 میلیون 7.005 میلیون 36.065 میلیون 3.238 میلیون 15.19 7.02 1.36 24,249 - 20,767 3,482
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 39,330 70.00 0.18 39,350 90.00 0.23 1403/03/01 334 388,981 15.28 میلیارد 2,291.16 39,260 39,170 39,040 39,570 2 764 39,190 2 645 39,200 155.88 هزار میلیارد 195.022 میلیون 59.072 میلیون 4 میلیون 37.622 میلیون 21.45 میلیون 105.742 میلیون 46.328 میلیون 3.4 7.34 1.49 214,254 172,565 386,819 -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 2,194 111.00 4.82 2,218 87.00 3.77 1403/03/01 105 1.661 میلیون 5.1 میلیارد 17,720.13 2,305 2,202 2,194 2,222 1 5,500 3,060 3 37,958 3,077 27.657 هزار میلیارد 59.619 میلیون 50.349 میلیون 10 میلیون 37.439 میلیون 12.91 میلیون 46.597 میلیون 2.24 میلیون 9.9 1.72 0.48 950,646 710,030 873,027 787,649
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 6,960 260.00 3.60 7,080 140.00 1.94 1403/03/01 118 848,510 6.74 میلیارد 13,286.7 7,220 6,990 6,960 6,990 3 10,300 7,920 1 37,774 7,930 158.4 هزار میلیارد 199.846 میلیون 81.772 میلیون 23 میلیون 37.006 میلیون 44.766 میلیون 120.32 میلیون 19.074 میلیون 8.5 3.62 1.35 178,221 670,289 723,940 124,570
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,146 27.00 0.66 4,102 17.00 0.41 1403/03/01 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 10,380.78 4,119 4,064 4,037 4,179 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 161.596 میلیون 79.889 میلیون 30.4 میلیون 36.896 میلیون 42.993 میلیون 39.658 میلیون 39.39 میلیون 3.17 2.9 3.14 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,446 4.00 0.28 1,445 5.00 0.34 1403/03/01 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 39,302.22 1,450 1,431 1,422 1,473 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 66.51 میلیون 62.854 میلیون 20.638 میلیون 36.689 میلیون 26.165 میلیون 27.411 میلیون 2.414 میلیون 12.35 1.14 1.1 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 20,530 410.00 1.96 20,750 190.00 0.91 1403/03/01 134 400,241 8.47 میلیارد 4,860.65 20,940 20,530 20,530 20,860 3 4,899 20,970 2 18,099 21,070 52.725 هزار میلیارد 86.711 میلیون 41.928 میلیون 2.5 میلیون 34.836 میلیون 7.092 میلیون 80.254 میلیون 3.272 میلیون 15.85 7.31 0.65 329,090 71,151 400,241 -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 16,050 370.00 2.25 16,340 80.00 0.49 1403/03/01 44 48,890 882.71 میلیون 3,803.07 16,420 16,050 16,050 16,050 1 291 18,050 2 14,398 18,100 152.376 هزار میلیارد 170.696 میلیون 48.421 میلیون 3.55 میلیون 34.28 میلیون 14.141 میلیون 25.242 میلیون 25.141 میلیون 5.46 9.72 5.44 48,890 - 48,890 -
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,013 6.00 0.60 1,005 2.00 0.20 1403/03/01 309 8.62 میلیون 9.72 میلیارد 42,540.17 1,007 1,001 990 1,021 19 995,087 1,129 2 40,112 1,131 22.161 هزار میلیارد 52.488 میلیون 54.996 میلیون 14.54 میلیون 32.761 میلیون 22.235 میلیون 10.106 میلیون 2.56 میلیون 7.71 0.89 1.95 3.887 میلیون 4.733 میلیون 7.609 میلیون 1.011 میلیون
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 26,840 310.00 1.17 26,540 10.00 0.04 1403/03/01 11 32,821 1.11 میلیارد 916.36 26,530 26,220 26,110 27,040 1 1,990 32,620 3 17,250 33,700 74.228 هزار میلیارد 90.746 میلیون 44.344 میلیون 2.25 میلیون 31.031 میلیون 13.313 میلیون 37.704 میلیون 10.012 میلیون 5.96 4.49 1.58 32,821 - 20,321 12,500
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 10,850 30.00 0.28 10,970 150.00 1.39 1403/03/01 44 178,733 1.86 میلیارد 7,171.03 10,820 10,610 10,610 11,030 1 299 10,450 4 4,429 10,540 62.28 هزار میلیارد 96.347 میلیون 42.861 میلیون 6 میلیون 30.527 میلیون 12.334 میلیون 49.66 میلیون 8.604 میلیون 7.65 5.34 1.33 14,611 164,122 178,733 -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 124,680 2,080.00 1.64 126,100 660.00 0.52 1403/03/01 71 31,722 4.16 میلیارد 874.6 126,760 124,010 124,010 124,900 0 0 0 0 231.346 هزار میلیارد 254.22 میلیون 70.719 میلیون 1.79 میلیون 28.512 میلیون 42.207 میلیون 65.136 میلیون 25.677 میلیون 8.79 5.35 3.47 25,428 6,294 31,722 -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,110 140.00 1.76 8,110 140.00 1.76 1403/03/01 53 646,387 5.4 میلیارد 63,920.18 7,970 8,090 7,830 8,110 2 9,640 8,340 2 29,824 8,350 564.3 هزار میلیارد 575.07 میلیون 119.447 میلیون 31 میلیون 27.645 میلیون 91.802 میلیون 71.45 میلیون 70.426 میلیون 7.77 5.96 7.66 554,651 89,736 632,097 12,290
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 7,600 80.00 1.04 7,680 0.00 0.00 1403/03/01 60 423,328 3.18 میلیارد 2,164.66 7,680 7,530 7,530 7,680 2 9,872 7,540 1 700 7,570 295.929 هزار میلیارد 329.179 میلیون 100.699 میلیون 12.771 میلیون 27.355 میلیون 73.343 میلیون 50.339 میلیون 33.343 میلیون - 4.12 - 255,240 168,088 422,038 1,290
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 80,390 1,650.00 2.01 82,040 0.00 0.00 1403/03/01 113 79,081 5.64 میلیارد 3,172.64 82,040 80,390 80,390 80,390 2 1,200 71,850 3 1,991 71,900 92.716 هزار میلیارد 132.396 میلیون 40.558 میلیون 1.3 میلیون 26.732 میلیون 13.826 میلیون 44.472 میلیون 15.582 میلیون 6.84 7.71 2.4 41,160 37,771 72,402 6,529
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,640 20.00 0.30 6,660 0.00 0.00 1403/03/01 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 8,682.44 6,660 6,660 6,620 6,700 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 259.533 میلیون 135.092 میلیون 35 میلیون 26.433 میلیون 108.659 میلیون 44.049 میلیون 39.871 میلیون 5.85 2.15 5.29 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 4,125 46.00 1.13 4,087 8.00 0.20 1403/03/01 40 353,875 1.61 میلیارد 8,687.59 4,079 3,998 3,998 4,160 2 30,558 4,521 3 19,493 4,600 29.008 هزار میلیارد 51.583 میلیون 34.536 میلیون 6.325 میلیون 25.731 میلیون 8.805 میلیون 34.453 میلیون 1.558 میلیون 16.59 2.94 0.75 353,875 - 353,875 -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 5,040 100.00 1.95 5,120 20.00 0.39 1403/03/01 10 18,925 122.85 میلیون 7,700.95 5,140 5,190 5,040 5,190 2 33,143 6,430 2 15,000 6,510 62.13 هزار میلیارد 73.942 میلیون 43.306 میلیون 9.5 میلیون 25.302 میلیون 18.004 میلیون 31.453 میلیون 7.328 میلیون 6.64 2.7 1.55 8,925 10,000 18,925 -