همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,485 76.00 2.13 3,503 58.00 1.63 1400/07/28 3,259 65.63 میلیون 229.9 میلیارد 20,136.6 3,561 3,540 3,460 3,570 7 816,369 3,522 1 376,995 3,522 725.271 هزار میلیارد 8.265 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 7.43 1.4 0.79 48.551 میلیون 9.837 میلیون 45.351 میلیون 13.037 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,012 37.00 1.81 2,028 21.00 1.02 1400/07/28 2,286 61.25 میلیون 124.2 میلیارد 26,794.3 2,049 2,032 2,010 2,070 2 260,000 2,045 1 43,266 2,050 355.618 هزار میلیارد 5.488 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.05 1.7 0.64 54.163 میلیون 1.853 میلیون 54.416 میلیون 1.6 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,005 40.00 1.96 2,021 24.00 1.17 1400/07/28 3,101 77.74 میلیون 157.1 میلیارد 25,070.84 2,045 2,025 2,000 2,060 1 1,264 2,040 4 59,148 2,041 452.555 هزار میلیارد 4.5 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.12 1.72 0.82 61.266 میلیون 13.416 میلیون 60.812 میلیون 13.869 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,410 10.00 0.07 14,410 10.00 0.07 1400/07/28 611 15.4 میلیون 221.9 میلیارد 25,199.55 14,420 14,410 14,400 14,420 19 1,513,677 14,420 23 455,032 14,430 944.143 هزار میلیارد 3.469 میلیارد 2.725 میلیارد 65.52 میلیون 2.504 میلیارد 220.259 میلیون 372.535 میلیون 109.776 میلیون 31.26 4.29 2.54 349,281 12.686 میلیون 4.705 میلیون 8.33 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,338 13.00 0.55 2,311 40.00 1.70 1400/07/26 2,164 68.39 میلیون 158.1 میلیارد 31,604.79 2,351 2,330 2,266 2,375 0 0 0 0 361.302 هزار میلیارد 2.673 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,060 -14.77 4.38 1.9 29.024 میلیون 39.368 میلیون 47.59 میلیون 20.803 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,740 79.00 2.07 3,762 57.00 1.49 1400/07/28 1,028 12.47 میلیون 46.9 میلیارد 12,126.84 3,819 3,803 3,715 3,818 15 1,254,264 3,800 1 30,000 3,805 114.462 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 1.604 میلیارد 30.426 میلیون 1.55 میلیارد 54.297 میلیون 162.145 میلیون 22.747 میلیون 5.03 2.11 0.71 27.017 میلیون 7.942 میلیون 19.758 میلیون 15.2 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,738 42.00 2.36 1,758 22.00 1.24 1400/07/28 7,384 203.67 میلیون 358 میلیارد 27,582.33 1,780 1,789 1,725 1,813 4 57,388 1,791 2 31,439 1,791 530.311 هزار میلیارد 1.255 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -3.65 -22.09 0.68 363.124 میلیون 62.22 میلیون 397.856 میلیون 27.488 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 16,110 610.00 3.65 16,330 390.00 2.33 1400/07/28 824 5.59 میلیون 90.6 میلیارد 6,778.74 16,720 16,450 16,100 16,960 2 100,000 16,530 1 4,465 16,770 653.2 هزار میلیارد 1.187 میلیارد 619.841 میلیون 40 میلیون 534.06 میلیون 85.781 میلیون 134.722 میلیون 20.671 میلیون 31.6 7.61 4.85 1.876 میلیون 3.418 میلیون 1.661 میلیون 3.633 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,620 61.00 3.63 1,647 34.00 2.02 1400/07/28 6,631 215.19 میلیون 354.4 میلیارد 32,451.5 1,681 1,680 1,616 1,700 1 5,950 1,685 3 56,312 1,685 322.006 هزار میلیارد 853.568 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5 8.92 1.51 399.605 میلیون 11.05 میلیون 348.268 میلیون 62.387 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,740 47.00 1.75 2,745 52.00 1.93 1400/07/28 534 13.33 میلیون 36.7 میلیارد 24,960.62 2,693 2,733 2,653 2,819 1 60,000 2,697 1 10,000 2,710 108.428 هزار میلیارد 541.839 میلیون 497.329 میلیون 26.843 میلیون 433.411 میلیون 63.918 میلیون 54.648 میلیون 13.254 میلیون 8.18 1.7 1.98 4.837 میلیون 13.384 میلیون 14.207 میلیون 4.014 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,470 300.00 2.79 10,550 220.00 2.04 1400/07/28 6,227 53.76 میلیون 567.2 میلیارد 8,632.62 10,770 10,620 10,430 10,660 1 7,100 10,640 5 125,216 10,640 3091.15 هزار میلیارد 3.47 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 4.91 3.32 2.66 23.493 میلیون 28.536 میلیون 34.103 میلیون 17.926 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 5,410 100.00 1.81 5,500 10.00 0.18 1400/07/28 118 1.13 میلیون 6.1 میلیارد 9,875.89 5,510 5,410 5,400 5,560 1 1,534 5,560 6 159,507 5,590 137.5 هزار میلیارد 517.813 میلیون 421.019 میلیون 15 میلیون 380.313 میلیون 40.707 میلیون 52.136 میلیون 17.443 میلیون 7.88 3.38 2.64 3.337 میلیون 3.158 میلیون 3.539 میلیون 2.957 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,360 24.00 1.01 2,385 1.00 0.04 1400/07/28 292 5.08 میلیون 12.1 میلیارد 17,413.11 2,384 2,384 2,340 2,448 13 2,558,303 2,420 0 0 0 60.541 هزار میلیارد 437.93 میلیون 413.287 میلیون 25.384 میلیون 377.389 میلیون 35.897 میلیون 53.258 میلیون 5.696 میلیون 10.63 1.69 1.14 19.423 میلیون 6.269 میلیون 11.029 میلیون 14.664 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 109,810 1,440.00 1.29 110,200 1,050.00 0.94 1400/07/28 3,857 2.19 میلیون 241.4 میلیارد 567.99 111,250 111,980 109,800 111,980 1 4,470 111,380 4 13,908 111,380 991.8 هزار میلیارد 1.366 میلیارد 459.498 میلیون 9 میلیون 374.441 میلیون 85.057 میلیون 523.581 میلیون 144.979 میلیون 33.74 5.89 1.89 1.932 میلیون 654,928 2.453 میلیون 134,194
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 8,780 10.00 0.11 8,790 0.00 0.00 1400/07/28 495 1.9 میلیون 16.7 میلیارد 3,837.96 8,790 8,720 8,700 8,980 1 90,584 8,900 1 1,499 8,980 414.888 هزار میلیارد 781.799 میلیون 407.532 میلیون 19.2 میلیون 366.911 میلیون 40.621 میلیون 248.803 میلیون 43.414 میلیون 9.56 10.22 1.67 3.453 میلیون 1.249 میلیون 4.335 میلیون 366,666
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 22,210 1,050.00 4.96 22,180 1,020.00 4.82 1400/07/28 1,212 6.29 میلیون 139.6 میلیارد 5,192.71 21,160 22,170 21,330 22,210 103 1,390,746 21,210 1 680 21,310 71.718 هزار میلیارد 432.685 میلیون 364.847 میلیون 3.233 میلیون 360.967 میلیون 3.879 میلیون 40.053 میلیون 9.512 میلیون 7.54 18.49 1.79 1.441 میلیون 400,000 1.336 میلیون 505,000
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,950 340.00 2.56 12,970 320.00 2.41 1400/07/21 2,621 17.11 میلیون 222 میلیارد 6,529.36 13,290 13,400 12,720 13,500 0 0 0 0 3722.39 هزار میلیارد 3.952 میلیارد 1.108 میلیارد 287 میلیون 355.36 میلیون 753.48 میلیون 392.851 میلیون 386.714 میلیون 9.64 4.95 9.48 8.415 میلیون 8.699 میلیون 14.627 میلیون 2.486 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 14,100 420.00 2.89 14,380 140.00 0.96 1400/07/28 3,201 14.11 میلیون 203 میلیارد 4,409.22 14,520 14,750 14,020 14,750 372 6,365,042 14,560 1 8,200 15,500 310.033 هزار میلیارد 607.548 میلیون 344.026 میلیون 21.56 میلیون 297.515 میلیون 46.511 میلیون 29.058 میلیون 15.613 میلیون 19.86 6.67 10.67 7.539 میلیون - 5.757 میلیون 1.782 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,940 390.00 3.16 11,880 450.00 3.65 1400/07/28 15,509 94.34 میلیون 1.121 هزار میلیارد 4,816.49 12,330 12,180 11,720 12,180 1 9,500 12,250 1 8,600 12,260 902.88 هزار میلیارد 1.172 میلیارد 425.238 میلیون 76 میلیون 269.257 میلیون 155.982 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.07 5.79 0.64 36.569 میلیون 9.715 میلیون 37.736 میلیون 8.547 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 13,470 350.00 2.53 13,530 290.00 2.10 1400/07/28 7,752 57.63 میلیون 779.7 میلیارد 7,434.56 13,820 13,600 13,460 13,660 1 99,694 13,700 2 10,317 13,700 2706 هزار میلیارد 2.731 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 245.689 میلیون 661.269 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 36.57 4.8 5.5 29.155 میلیون 33.095 میلیون 46.471 میلیون 15.778 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,100 50.00 0.62 8,150 100.00 1.24 1400/07/28 3,424 49.33 میلیون 402.1 میلیارد 14,405.9 8,050 8,250 7,920 8,270 179 20,782,157 8,170 0 0 0 489 هزار میلیارد 700.097 میلیون 289.819 میلیون 60 میلیون 211.097 میلیون 78.723 میلیون 62.885 میلیون 15.022 میلیون 32.55 6.21 7.78 68.914 میلیون 1.83 میلیون 11.144 میلیون 59.6 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 27,960 110.00 0.39 28,030 40.00 0.14 1400/07/28 1,040 2.79 میلیون 78.2 میلیارد 2,684.48 28,070 28,550 27,780 28,550 2 1,280 28,010 1 4,008 28,340 1555.665 هزار میلیارد 1.621 میلیارد 383.237 میلیون 55.5 میلیون 202.356 میلیون 255.662 میلیون 401.211 میلیون 255.94 میلیون 6.08 6.08 3.88 1.614 میلیون 684,047 2.098 میلیون 200,000
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,480 120.00 0.82 14,540 60.00 0.41 1400/07/28 1,338 11.77 میلیون 171.2 میلیارد 8,799.55 14,600 14,480 14,310 14,660 11 1,060,587 14,500 3 900 14,500 1185.01 هزار میلیارد 1.371 میلیارد 298.881 میلیون 81.5 میلیون 185.798 میلیون 113.083 میلیون 156.956 میلیون 152.447 میلیون 7.77 10.48 7.55 4.535 میلیون 4.59 میلیون 4.168 میلیون 4.957 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,902 46.00 2.48 1,902 46.00 2.48 1400/07/28 849 29.06 میلیون 55.3 میلیارد 34,224.53 1,856 1,823 1,823 1,933 4 22,186 1,830 1 1,328 1,834 45.899 هزار میلیارد 180.003 میلیون 169.76 میلیون 24.132 میلیون 134.104 میلیون 35.655 میلیون 84.35 میلیون 7.419 میلیون 6.19 1.29 0.54 7.439 میلیون 1.073 میلیون 8.06 میلیون 451,644
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 74,150 420.00 0.56 74,090 480.00 0.64 1400/07/28 3,161 1.3 میلیون 95.9 میلیارد 409.69 74,570 75,000 73,450 75,000 2 278 74,500 1 78 74,500 259.315 هزار میلیارد 392.268 میلیون 165.923 میلیون 3.5 میلیون 132.953 میلیون 32.97 میلیون 162.17 میلیون 29.097 میلیون - 7.87 1.6 785,303 220,331 975,402 30,232
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,077 34.00 3.06 1,091 20.00 1.80 1400/07/28 3,375 120.08 میلیون 131 میلیارد 35,579.73 1,111 1,095 1,071 1,132 4 253,015 1,101 1 123,659 1,105 123.903 هزار میلیارد 256.365 میلیون 173.642 میلیون 113.568 میلیون 132.462 میلیون 41.179 میلیون 47.586 میلیون -40,839,984 -3.03 3.01 2.6 275.844 میلیون 2.134 میلیون 277.578 میلیون 400,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,820 6,910.00 58.91 4,720 7,010.00 59.76 1400/07/28 14,051 210.38 میلیون 993 میلیارد 7,979.42 11,730 4,690 4,550 4,880 1 2,000 11,620 2 21,630 11,620 802.4 هزار میلیارد 932.844 میلیون 360.89 میلیون 75 میلیون 130.444 میلیون 230.446 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 5.62 3.48 0.78 157.812 میلیون 14.008 میلیون 159.984 میلیون 11.837 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 50,500 760.00 1.48 51,160 100.00 0.20 1400/07/28 256 548,615 27.9 میلیارد 2,143.03 51,260 51,000 50,400 52,000 5 106,086 52,000 2 2,137 52,130 920.88 هزار میلیارد 1.041 میلیارد 212.978 میلیون 13.8 میلیون 119.69 میلیون 93.288 میلیون 361.168 میلیون 124.843 میلیون 7.38 9.87 2.55 207,866 1.183 میلیون 1.161 میلیون 230,000
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,730 10.00 0.04 22,730 10.00 0.04 1400/07/28 1,044 19.98 میلیون 454.1 میلیارد 19,136.69 22,720 22,750 22,700 22,800 1 360 22,540 3 900 22,550 2273 هزار میلیارد 2.3 میلیارد 430.716 میلیون 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.507 میلیون 423.471 میلیون 204.807 میلیون 47.85 7.02 5.37 2.152 میلیون 7.257 میلیون 2.382 میلیون 7.027 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,580 160.00 2.37 6,600 140.00 2.08 1400/07/28 7,462 100.37 میلیون 662 میلیارد 13,451.14 6,740 6,610 6,500 6,710 9 22,500 6,720 4 34,991 6,720 886.657 هزار میلیارد 989.751 میلیون 418.255 میلیون 134.342 میلیون 103.094 میلیون 315.16 میلیون 894.983 میلیون 134.072 میلیون 5.46 2.81 0.73 58.384 میلیون 47.964 میلیون 88.501 میلیون 17.846 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 203,390 200.00 0.10 203,260 330.00 0.16 1400/07/28 517 283,609 57.6 میلیارد 548.57 203,590 203,000 201,130 205,890 6 2,410 203,500 1 92 203,510 1219.56 هزار میلیارد 1.321 میلیارد 266.416 میلیون 6 میلیون 101.48 میلیون 164.936 میلیون 323.198 میلیون 131.247 میلیون 9.29 7.39 3.77 191,203 190,000 156,648 224,555
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 16,400 480.00 2.84 16,660 220.00 1.30 1400/07/28 1,468 6.1 میلیون 101.3 میلیارد 4,155.63 16,880 17,000 16,320 17,020 2 128,809 16,980 2 69,302 16,980 833 هزار میلیارد 926.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 367.44 میلیون 136.995 میلیون 6.08 4.03 2.27 3.002 میلیون 2.175 میلیون 4.328 میلیون 848,703
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 453,840 23,880.00 5.00 462,090 15,630.00 3.27 1400/07/28 4,086 556,348 257.1 میلیارد 136.16 477,720 482,660 453,840 482,670 2 25 474,950 2 127 474,950 438.986 هزار میلیارد 520.126 میلیون 101.72 میلیون 950,000 81.14 میلیون 20.58 میلیون 79.936 میلیون 60.344 میلیون 7.27 21.33 5.49 467,600 83,729 404,259 147,070
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 17,010 260.00 1.51 17,160 110.00 0.64 1400/07/28 1,156 2.64 میلیون 45 میلیارد 2,285.11 17,270 17,530 16,910 17,530 2 11,393 17,150 1 1,200 17,160 257.4 هزار میلیارد 338.09 میلیون 142.312 میلیون 15 میلیون 80.69 میلیون 61.621 میلیون 167.644 میلیون 39.064 میلیون 6.59 4.18 1.54 4.941 میلیون 1.179 میلیون 3.678 میلیون 2.442 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 19,800 100.00 0.50 19,910 10.00 0.05 1400/07/28 306 1.08 میلیون 21.6 میلیارد 3,526.65 19,900 20,420 19,660 20,420 1 35,072 20,000 1 1 20,000 537.57 هزار میلیارد 616.437 میلیون 170.551 میلیون 27 میلیون 78.867 میلیون 91.684 میلیون 127.995 میلیون 125.925 میلیون 4.27 5.86 4.2 1.414 میلیون 2.058 میلیون 1.623 میلیون 1.849 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,000 91.00 1.85 5,073 164.00 3.34 1400/07/28 725 7.93 میلیون 40.2 میلیارد 10,940.81 4,909 5,030 4,780 5,154 1 1,528 4,892 2 5,133 4,910 20.292 هزار میلیارد 94.567 میلیون 79.622 میلیون 3.638 میلیون 74.275 میلیون 5.347 میلیون 59.173 میلیون 1.183 میلیون 17.16 3.79 0.34 5.082 میلیون 100,000 5.082 میلیون 100,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 38,010 910.00 2.34 38,050 870.00 2.24 1400/07/28 1,361 2.78 میلیون 105.6 میلیارد 2,039.45 38,920 38,500 37,420 38,850 2 3,100 38,520 1 20,000 38,710 380.5 هزار میلیارد 453.995 میلیون 118.072 میلیون 10 میلیون 73.495 میلیون 44.577 میلیون 452.835 میلیون 62.978 میلیون 6.04 8.54 0.84 1.994 میلیون 892,489 1.819 میلیون 1.068 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,970 140.00 1.09 13,000 170.00 1.33 1400/07/25 36,941 203.52 میلیون 2.646 هزار میلیارد 6,912.23 12,830 13,100 12,880 13,190 0 0 0 0 1846 هزار میلیارد 1.809 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.93 3.85 5.86 194.964 میلیون 8.558 میلیون 190.335 میلیون 13.187 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,388 125.00 4.97 2,404 109.00 4.34 1400/07/28 1,209 62.31 میلیون 149.8 میلیارد 51,534.55 2,513 2,540 2,388 2,543 1 2,000 2,517 1 78,985 2,517 69.353 هزار میلیارد 139.743 میلیون 107.261 میلیون 14.424 میلیون 70.391 میلیون 36.87 میلیون 48.964 میلیون 15.281 میلیون 4.54 1.88 1.42 32.107 میلیون 10.355 میلیون 23.572 میلیون 18.89 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 16,010 430.00 2.62 16,130 310.00 1.89 1400/07/28 2,311 11.48 میلیون 185.3 میلیارد 4,968.75 16,440 16,200 15,900 16,500 5 20,029 16,210 2 9,337 16,220 1161.36 هزار میلیارد 1.23 میلیارد 227.415 میلیون 72 میلیون 68.491 میلیون 158.924 میلیون 129.936 میلیون 126.118 میلیون 9.22 7.31 8.94 18.538 میلیون 12.057 میلیون 19.767 میلیون 10.828 میلیون