همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,581 17.00 0.65 2,598 0.00 0.00 09:01 4,407 98.505 میلیون 255.88 میلیارد 21,915.7 2,598 2,598 2,581 2,598 4 13,237 2,540 1 11,693 2,540 680.787 هزار میلیارد 11.434 میلیارد 11.402 میلیارد 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 672.26 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 3.03 1.01 0.66 32.921 میلیون 65.584 میلیون 95.695 میلیون 2.81 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,420 4.00 0.28 1,416 0.00 0.00 09:01 3,220 96.544 میلیون 136.72 میلیارد 29,982.67 1,416 1,420 1,420 1,420 3 124,782 1,400 5 34,110 1,400 248.301 هزار میلیارد 6.212 میلیارد 6.19 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 229.212 میلیون 578.941 میلیون 5.147 میلیون 48.24 1.08 0.43 42.294 میلیون 54.25 میلیون 90.954 میلیون 5.59 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,386 69.00 4.74 1,403 52.00 3.57 1401/07/09 3,346 108.221 میلیون 151.87 میلیارد 32,343.26 1,455 1,440 1,385 1,445 1 29,197 1,380 1 3,958 1,420 314.168 هزار میلیارد 5.989 میلیارد 5.979 میلیارد 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 306.514 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 6.86 1.02 0.5 76.7 میلیون 31.521 میلیون 102.156 میلیون 6.065 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,790 210.00 3.00 7,000 0.00 0.00 09:01 593 7.663 میلیون 52.85 میلیارد 12,921.97 7,000 6,780 6,780 6,790 1 2,000 6,780 1 5,000 6,780 917.28 هزار میلیارد 4.667 میلیارد 4.046 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 384.107 میلیون 547.6 میلیون 167.841 میلیون 5.47 2.39 1.68 1.677 میلیون 5.986 میلیون 3.739 میلیون 3.924 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,574 50.00 3.08 1,624 0.00 0.00 09:00 1,572 70.35 میلیون 114.22 میلیارد 44,752.08 1,624 1,574 1,574 1,574 1 30,000 1,571 2 160,544 1,571 253.896 هزار میلیارد 3.082 میلیارد 2.906 میلیارد 156.34 میلیون 2.828 میلیارد 78.126 میلیون 266.4 میلیون 3.014 میلیون 84.25 3.25 0.95 26.003 میلیون 44.347 میلیون 64.419 میلیون 5.931 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,015 46.00 1.50 3,061 0.00 0.00 09:01 1,094 24.397 میلیون 74.68 میلیارد 22,300.77 3,061 3,000 3,000 3,015 1 1,880 2,916 1 1,462 2,916 93.133 هزار میلیارد 1.897 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 71.236 میلیون 251.079 میلیون 27.56 میلیون 3.38 1.31 0.37 9.073 میلیون 15.324 میلیون 23.497 میلیون 900,000
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,988 2.00 0.10 1,986 0.00 0.00 09:01 8,291 340.165 میلیون 675.63 میلیارد 31,371 1,986 2,000 1,987 2,000 34 1,147,604 1,889 10 1,125,761 1,889 599.089 هزار میلیارد 1.484 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -130,172,054 883.439 میلیون -113,421,959 -5.81 -4.59 0.45 170.149 میلیون 170.017 میلیون 328.267 میلیون 11.898 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,796 0.00 0.00 1,796 0.00 0.00 09:01 9,235 340.783 میلیون 612.11 میلیارد 20 میلیون 1,796 1,796 1,775 1,796 116 12,291,126 1,707 39 12,403,882 1,707 351.137 هزار میلیارد 1.044 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون -58,073,976 484.626 میلیون -94,145,044 -3.73 -6.05 0.72 220.713 میلیون 120.071 میلیون 333.014 میلیون 7.77 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 87,290 1,320.00 1.49 88,120 490.00 0.55 1401/07/09 2,802 2.383 میلیون 209.99 میلیارد 850.44 88,610 90,000 86,470 90,000 1 100 86,690 1 11,340 88,300 793.08 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 184.647 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.77 4.3 0.93 1.57 میلیون 812,603 2.277 میلیون 106,000
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,060 41.00 1.95 2,063 38.00 1.81 1401/07/09 223 13.678 میلیون 28.22 میلیارد 61,337.02 2,101 2,040 2,040 2,073 1 15,741 2,014 1 10,000 2,060 52.367 هزار میلیارد 572.948 میلیون 562.281 میلیون 25.384 میلیون 520.581 میلیون 41.701 میلیون 70.333 میلیون 7.537 میلیون 7.02 1.27 0.75 1.795 میلیون 11.883 میلیون 10.517 میلیون 3.161 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,326 0.00 0.00 3,326 0.00 0.00 09:00 170 2.955 میلیون 9.99 میلیارد 17,379.55 3,326 3,326 3,326 3,326 3 84,801 3,326 1 400,000 3,390 131.377 هزار میلیارد 622.264 میلیون 556.723 میلیون 39.5 میلیون 490.887 میلیون 65.836 میلیون 81.172 میلیون 14.392 میلیون 9.11 1.99 1.62 688,182 2.266 میلیون 1.474 میلیون 1.481 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,758 71.00 1.85 3,803 26.00 0.68 1401/07/09 206 3.562 میلیون 13.27 میلیارد 17,292.13 3,829 3,753 3,660 3,793 1 5,000 3,815 2 259,570 3,815 133.105 هزار میلیارد 605.805 میلیون 533.307 میلیون 25 میلیون 472.7 میلیون 60.607 میلیون 67.496 میلیون 22.442 میلیون 5.93 2.21 1.97 1.613 میلیون 1.949 میلیون 3.562 میلیون -
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,030 300.00 4.09 7,330 0.00 0.00 09:00 512 3.981 میلیون 28.27 میلیارد 7,775.5 7,330 7,030 7,030 7,030 4 13,515 7,000 1 30,000 7,000 345.976 هزار میلیارد 813.693 میلیون 557.802 میلیون 47.2 میلیون 467.717 میلیون 90.085 میلیون 320.199 میلیون 49.364 میلیون 7.01 3.84 1.08 1.681 میلیون 2.3 میلیون 3.981 میلیون -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,890 40.00 0.81 4,930 0.00 0.00 09:01 3,400 42.451 میلیون 209.32 میلیارد 12,485.61 4,930 4,920 4,890 4,920 3 8,173 4,930 11 424,538 4,930 2612.9 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 19.863 میلیون 22.588 میلیون 34.733 میلیون 7.718 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,690 110.00 1.62 6,800 0.00 0.00 09:01 6,205 63.392 میلیون 431.35 میلیارد 18,846.68 6,800 6,700 6,690 6,720 1 152,700 6,700 3 109,571 6,700 913.525 هزار میلیارد 1.252 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 508.425 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 3.08 1.8 0.41 40.606 میلیون 22.786 میلیون 58.816 میلیون 4.576 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,755.00 7.00 177,120 174,875.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 19,360.19 2,245 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.386 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 557.996 میلیون 521.27 میلیون 171.544 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 8,800 250.00 2.76 9,050 0.00 0.00 09:01 577 2.841 میلیون 25.25 میلیارد 4,922.94 9,050 8,940 8,800 8,940 1 903 8,950 1 4,000 8,950 1810 هزار میلیارد 2.208 میلیارد 742.418 میلیون 100 میلیون 293.895 میلیون 448.523 میلیون 438.772 میلیون 156.181 میلیون 11.59 4.04 4.13 1.124 میلیون 1.717 میلیون 2.041 میلیون 800,000
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,340 100.00 1.84 5,440 0.00 0.00 09:01 5,534 93.805 میلیون 510.7 میلیارد 14,318.99 5,440 5,340 5,330 5,350 8 504,279 5,330 4 379,939 5,330 1033.6 هزار میلیارد 1.302 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 505.262 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 3.8 2.05 0.39 53.181 میلیون 40.624 میلیون 85.228 میلیون 8.576 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,950 0.00 0.00 6,950 0.00 0.00 09:00 1,863 29.49 میلیون 204.98 میلیارد 15,829.07 6,950 6,950 6,950 6,950 7 1,400,000 7,280 42 1,442,158 7,280 3402.025 هزار میلیارد 3.694 میلیارد 1.373 میلیارد 489.5 میلیون 260.393 میلیون 1.113 میلیارد 523.109 میلیون 559.24 میلیون 6.11 3.07 6.53 9.044 میلیون 20.445 میلیون 18.035 میلیون 11.454 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,000 200.00 3.23 6,200 0.00 0.00 09:01 1,105 11.505 میلیون 70.15 میلیارد 10,412.07 6,200 6,000 5,990 6,000 1 5,000 5,960 1 5,000 6,070 372 هزار میلیارد 620.055 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 62.679 میلیون 98.711 میلیون -2,594,126 -143.4 5.94 3.77 8.325 میلیون 3.181 میلیون 11.425 میلیون 80,000
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 4,836 44.00 0.90 4,880 0.00 0.00 09:01 2,853 22.259 میلیون 108.45 میلیارد 7,801.82 4,880 4,835 4,835 4,840 7 36,153 4,820 5 21,784 4,820 1952 هزار میلیارد 2.252 میلیارد 1.271 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 1.031 میلیارد 610.027 میلیون 406.19 میلیون 3.69 1.89 2.19 13.635 میلیون 8.624 میلیون 21.859 میلیون 400,000
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 9,650 120.00 1.23 9,770 0.00 0.00 09:00 712 4.052 میلیون 39.07 میلیارد 5,690.38 9,770 9,670 9,650 9,670 5 335,535 9,500 8 365,519 9,750 991.655 هزار میلیارد 1.225 میلیارد 367.059 میلیون 81.5 میلیون 233.724 میلیون 133.335 میلیون 202.2 میلیون 194.827 میلیون 5.09 7.44 4.91 2.639 میلیون 1.413 میلیون 2.65 میلیون 1.402 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,305 87.00 3.64 2,392 0.00 0.00 09:01 1,622 66.584 میلیون 159.27 میلیارد 41,050.59 2,392 2,305 2,303 2,310 7 98,622 2,276 3 71,800 2,276 147.116 هزار میلیارد 376.26 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 88.315 میلیون 377.207 میلیون 8.035 میلیون 18.31 1.67 0.39 29.004 میلیون 37.58 میلیون 65.608 میلیون 975,700
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 93,300 10.00 0.01 93,290 0.00 0.00 09:01 1,203 384,901 36.01 میلیارد 319.95 93,290 93,300 93,300 93,330 1 1,000 92,850 2 156 92,850 326.515 هزار میلیارد 555.467 میلیون 289.818 میلیون 3.5 میلیون 228.952 میلیون 60.866 میلیون 326.816 میلیون 48.022 میلیون 6.8 5.36 1 308,729 76,172 348,299 36,602
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 3,108.00 208.31 4,551 3,059.00 205.03 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 115,094.32 1,492 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 204.439 میلیون 173.803 میلیون 4 میلیون 175.409 میلیون -1,605,683 84.849 میلیون -20,820,222 - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,218 9.00 0.40 2,227 0.00 0.00 09:01 1,067 18.587 میلیون 40.64 میلیارد 17,419.95 2,227 2,160 2,160 2,220 47 883,976 2,082 2 530,817 2,082 423.13 هزار میلیارد 596.227 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 281.443 میلیون 520.739 میلیون 118.549 میلیون 3.57 1.5 0.81 11.542 میلیون 7.046 میلیون 18.225 میلیون 362,305
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,060 100.00 0.76 13,160 0.00 0.00 09:01 1,072 6.965 میلیون 91.2 میلیارد 6,496.82 13,160 13,060 13,060 13,060 1 5,000 13,050 1 400 13,300 947.52 هزار میلیارد 1.116 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 168.816 میلیون 160.179 میلیون 149.242 میلیون 6.41 5.67 5.97 2.376 میلیون 4.588 میلیون 6.205 میلیون 759,908
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,454 27.00 1.82 1,467 14.00 0.95 1401/07/09 216 3.923 میلیون 5.67 میلیارد 18,162.27 1,481 1,491 1,425 1,491 1 10,000 1,382 2 278,000 1,530 35.401 هزار میلیارد 201.633 میلیون 201.851 میلیون 24.132 میلیون 166.231 میلیون 35.619 میلیون 108.152 میلیون 6.117 میلیون 5.79 0.99 0.33 2.051 میلیون 1.872 میلیون 3.92 میلیون 2,895
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,070 350.00 0.94 37,350 70.00 0.19 1401/07/09 279 406,634 15.02 میلیارد 1,457.47 37,420 37,150 36,000 37,600 1 144 36,070 1 132 38,490 672.3 هزار میلیارد 791.143 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 165.23 میلیون 373.45 میلیون 99.241 میلیون 6.77 4.07 1.8 144,819 261,815 378,015 28,619
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,422 83.00 1.84 4,505 0.00 0.00 09:01 4,409 69.958 میلیون 315.14 میلیارد 13,019.83 4,505 4,422 4,421 4,422 1 91,660 4,421 3 40,998 4,421 765.85 هزار میلیارد 878.403 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 427.622 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 3.33 1.79 0.44 37.951 میلیون 32.006 میلیون 65.123 میلیون 4.835 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 13,470 270.00 1.97 13,740 0.00 0.00 09:00 1,351 4.437 میلیون 60.39 میلیارد 3,284.26 13,740 13,470 13,470 13,470 2 1,028 13,310 2 7,200 13,900 412.2 هزار میلیارد 521.98 میلیون 188.507 میلیون 10 میلیون 109.78 میلیون 78.727 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 4.45 5.24 0.49 1.353 میلیون 3.084 میلیون 4.437 میلیون -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 10,100 210.00 2.04 10,310 0.00 0.00 09:00 753 3.237 میلیون 32.92 میلیارد 4,299.36 10,310 10,140 10,100 10,140 1 38,052 11,030 22 452,039 11,030 1226.89 هزار میلیارد 1.334 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 463.756 میلیون 482.485 میلیون 278.286 میلیون 4.41 2.65 2.54 2.101 میلیون 1.136 میلیون 2.187 میلیون 1.05 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 11,140 700.00 5.91 11,840 0.00 0.00 09:00 208 857,683 9.69 میلیارد 4,123.48 11,840 11,140 11,140 11,140 1 1,000 11,140 2 16,000 11,840 1148.24 هزار میلیارد 1.253 میلیارد 398.452 میلیون 96.98 میلیون 104.826 میلیون 293.626 میلیون 178.3 میلیون 177.353 میلیون 6.47 3.91 6.44 588,203 269,480 390,491 467,192
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 181,000 2,740.00 1.49 183,740 0.00 0.00 09:00 1,988 768,626 141.23 میلیارد 386.63 183,740 181,000 181,000 181,000 3 1,028 181,000 1 3,400 181,000 1102.44 هزار میلیارد 1.205 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 266.331 میلیون 350.092 میلیون 225.57 میلیون 4.89 4.14 3.15 283,360 485,266 632,566 136,060
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 4,930 110.00 2.18 5,040 0.00 0.00 09:00 197 2.332 میلیون 11.65 میلیارد 11,836.1 5,040 4,930 4,930 4,930 1 2,000 4,930 1 3,849 4,930 161.28 هزار میلیارد 259.849 میلیون 168.259 میلیون 32 میلیون 98.569 میلیون 69.69 میلیون 201.215 میلیون 29.249 میلیون 5.52 2.32 0.8 321,366 2.01 میلیون 2.332 میلیون -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,500 220.00 0.72 30,720 0.00 0.00 09:01 765 2.241 میلیون 68.57 میلیارد 2,929.44 30,720 30,500 30,500 30,500 1 2,545 30,200 1 10,000 30,890 1244.16 هزار میلیارد 1.332 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 6.28 5.87 6.36 334,483 1.907 میلیون 1.531 میلیون 709,656
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 66,210 2,240.00 3.27 68,140 310.00 0.45 1401/07/09 270 216,225 14.35 میلیارد 800.83 68,450 69,000 65,000 69,000 1 1,126 68,450 1 74 68,450 347.514 هزار میلیارد 427.268 میلیون 200.863 میلیون 5.1 میلیون 79.754 میلیون 121.109 میلیون 173.042 میلیون 72.715 میلیون 4.78 2.87 2.01 157,774 58,451 216,225 -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,029 131.00 4.15 3,121 39.00 1.23 1401/07/09 153 2.013 میلیون 6.16 میلیارد 13,154.78 3,160 3,172 2,974 3,172 1 160,000 2,973 1 175,983 3,129 40.573 هزار میلیارد 116.529 میلیون 92.918 میلیون 12 میلیون 75.956 میلیون 16.962 میلیون 41.958 میلیون 4.498 میلیون 9.02 2.39 0.97 1.349 میلیون 663,300 1.703 میلیون 309,406
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,432 64.00 4.28 1,482 14.00 0.94 1401/07/09 349 9.271 میلیون 13.68 میلیارد 26,563.48 1,496 1,496 1,423 1,502 1 10,000 1,433 1 30,000 1,506 51.87 هزار میلیارد 127.558 میلیون 120.374 میلیون 28.849 میلیون 75.688 میلیون 44.686 میلیون 62.565 میلیون 11.261 میلیون 4.62 1.16 0.83 3.066 میلیون 6.204 میلیون 9.251 میلیون 20,000
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 23,680 210.00 0.88 23,890 0.00 0.00 09:01 319 1.347 میلیون 31.79 میلیارد 4,222.05 23,890 23,660 23,600 23,690 1 21,000 23,850 3 111,000 23,850 483.482 هزار میلیارد 557.022 میلیون 259.506 میلیون 20.238 میلیون 73.54 میلیون 185.965 میلیون 435.339 میلیون 153.37 میلیون 3.15 2.6 1.12 582,780 764,054 857,577 489,257
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,170 50.00 0.96 5,220 0.00 0.00 09:00 1,368 7.828 میلیون 40.08 میلیارد 5,722.37 5,220 5,170 5,170 5,170 2 98,961 5,030 5 115,045 5,200 161.559 هزار میلیارد 229.353 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 59.542 میلیون 96.708 میلیون 14.899 میلیون 10.84 2.71 1.67 6.419 میلیون 1.409 میلیون 7.828 میلیون -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 10,920 60.00 0.55 10,980 0.00 0.00 09:01 2,226 27.852 میلیون 305.88 میلیارد 12,512.26 10,980 11,000 10,710 11,000 21 401,957 10,440 66 6,068,606 10,440 60.718 هزار میلیارد 124.781 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 5.204 میلیون 107.607 میلیون 2.266 میلیون 26.79 11.67 0.57 16.6 میلیون 11.252 میلیون 27.852 میلیون -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 107,500 3,890.00 3.49 111,390 0.00 0.00 09:01 280 93,999 10.24 میلیارد 335.71 111,390 106,700 106,700 107,500 1 100 106,700 1 175 109,000 222.78 هزار میلیارد 283.205 میلیون 73.457 میلیون 2 میلیون 60.425 میلیون 13.032 میلیون 97.986 میلیون 49.409 میلیون 4.51 17.09 2.27 71,759 22,240 90,051 3,948
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 884 9.00 1.01 893 0.00 0.00 09:01 7,967 388.234 میلیون 346.67 میلیارد 41,777.5 893 885 884 885 17 136,653 881 5 112,203 881 1460.96 هزار میلیارد 1.518 میلیارد 2.038 میلیارد 1.636 میلیارد 57.375 میلیون 1.981 میلیارد 207.373 میلیون 197.418 میلیون 7.4 0.74 7.05 217.636 میلیون 170.598 میلیون 375.013 میلیون 13.221 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,230 25.00 1.99 1,255 0.00 0.00 09:00 672 31.496 میلیون 39.53 میلیارد 46,869.36 1,255 1,225 1,225 1,230 2 85,983 1,172 1 37,649 1,172 38.475 هزار میلیارد 95.661 میلیون 91.761 میلیون 30.657 میلیون 57.186 میلیون 34.574 میلیون 19.964 میلیون -674,167 -57.07 1.12 1.93 20.286 میلیون 11.21 میلیون 31.496 میلیون -
ما

بیمه ما

سهام بورس 3,880 98.00 2.46 3,978 0.00 0.00 09:01 74 370,429 1.44 میلیارد 6,589.66 3,978 3,900 3,880 3,900 2 15,112 3,748 1 1,281 3,938 19.89 هزار میلیارد 73.85 میلیون 64.279 میلیون 5 میلیون 53.96 میلیون 10.319 میلیون 19.425 میلیون 3.452 میلیون 5.76 1.93 1.02 230,017 140,412 370,429 -
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 21,860 110.00 0.50 21,970 0.00 0.00 09:01 634 958,315 21.01 میلیارد 1,511.54 21,970 21,860 21,620 21,860 2 33,205 21,620 3 42,893 22,330 57.671 هزار میلیارد 109.461 میلیون 59.251 میلیون 2.625 میلیون 51.79 میلیون 7.461 میلیون 61.532 میلیون 14.065 میلیون 4.1 7.73 0.94 809,893 148,422 958,315 -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,750 6.00 0.34 1,756 0.00 0.00 09:01 785 18.117 میلیون 31.81 میلیارد 23,079.6 1,756 1,720 1,720 1,750 1 8,739 1,710 1 6,000 1,788 63.923 هزار میلیارد 115.594 میلیون 104.861 میلیون 36.403 میلیون 51.67 میلیون 53.191 میلیون 27.045 میلیون 9.622 میلیون 6.64 1.2 2.36 15.097 میلیون 3.02 میلیون 17.832 میلیون 285,528
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 7,980 100.00 1.24 8,080 0.00 0.00 09:00 277 2.463 میلیون 19.49 میلیارد 8,892.35 8,080 7,980 7,980 7,980 2 1,700 7,770 1 45,000 7,900 250.48 هزار میلیارد 300.113 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.24 3.65 4.14 1.21 میلیون 1.253 میلیون 2.277 میلیون 186,006
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,032 54.00 1.75 3,086 0.00 0.00 09:00 444 9.267 میلیون 28.59 میلیارد 20,870.64 3,086 3,032 3,032 3,032 1 1,800 2,990 1 50,000 3,120 67.892 هزار میلیارد 114.7 میلیون 82.361 میلیون 22 میلیون 46.808 میلیون 35.553 میلیون 79.446 میلیون 6.89 میلیون 9.85 1.91 0.85 2.741 میلیون 6.526 میلیون 8.914 میلیون 352,803
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 17,100 460.00 2.62 17,560 0.00 0.00 09:00 140 376,520 6.35 میلیارد 2,689.43 17,560 16,800 16,800 17,100 1 20,000 16,800 1 295 17,100 208.964 هزار میلیارد 255.598 میلیون 112.25 میلیون 11.9 میلیون 46.634 میلیون 65.615 میلیون 104.3 میلیون 27.211 میلیون 7.68 3.18 2 196,564 179,956 376,520 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 16,730 260.00 1.53 16,990 0.00 0.00 1401/07/09 196 1.926 میلیون 32.38 میلیارد 9,826.54 16,990 17,060 16,610 17,080 2 810 16,300 2 2,100 17,000 2378.6 هزار میلیارد 2.441 میلیارد 111.72 میلیون 60 میلیون 45.35 میلیون 66.371 میلیون 42.191 میلیون 41.105 میلیون 57.87 35.85 56.38 1.473 میلیون 453,070 737,306 1.189 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,015 44.00 1.44 3,059 0.00 0.00 09:01 872 28.532 میلیون 87.29 میلیارد 32,719.69 3,059 3,011 3,011 3,015 2 12,000 3,007 1 10,000 3,120 171.304 هزار میلیارد 215.409 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 109.256 میلیون 149.204 میلیون 36.233 میلیون 4.74 1.57 1.15 7.939 میلیون 20.592 میلیون 20.126 میلیون 8.405 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,750 70.00 0.23 29,820 0.00 0.00 09:00 583 1.146 میلیون 33.85 میلیارد 1,965.12 29,820 29,800 29,750 29,800 1 200 29,000 1 3,000 29,700 240.468 هزار میلیارد 284.098 میلیون 124.537 میلیون 8.064 میلیون 43.63 میلیون 80.907 میلیون 224.485 میلیون 50.314 میلیون 4.78 2.97 1.07 497,509 648,157 1.01 میلیون 135,950
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,870 130.00 1.86 6,990 10.00 0.14 1401/07/09 131 558,765 3.84 میلیارد 4,265.38 7,000 6,800 6,800 7,000 1 13,394 6,700 1 20,000 6,980 167.76 هزار میلیارد 209.145 میلیون 107.035 میلیون 24 میلیون 41.385 میلیون 65.65 میلیون 106.71 میلیون 33.651 میلیون 4.99 2.56 1.57 317,818 240,947 558,765 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,960 130.00 2.13 6,090 0.00 0.00 09:00 78 2.344 میلیون 14.04 میلیارد 8,310.24 6,090 5,960 5,960 5,960 1 8,171 5,920 1 47,000 6,100 292.32 هزار میلیارد 330.475 میلیون 97.928 میلیون 48 میلیون 38.155 میلیون 59.773 میلیون 55.239 میلیون 6.008 میلیون 48.81 4.91 5.31 75,510 2.269 میلیون 2.343 میلیون 780
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 6,970 0.00 0.00 6,970 0.00 0.00 1401/07/09 128 553,756 3.85 میلیارد 4,326.22 6,970 6,930 6,890 7,010 1 18,574 6,770 1 2,000 7,100 116.337 هزار میلیارد 154.01 میلیون 61.341 میلیون 16.691 میلیون 37.673 میلیون 23.668 میلیون 74.633 میلیون 11.87 میلیون 9.81 4.92 1.56 143,756 410,000 553,756 -
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 13,430 250.00 1.83 13,680 0.00 0.00 09:00 350 1.795 میلیون 24.44 میلیارد 5,127.72 13,680 13,430 13,430 13,430 4 5,300 13,200 2 46,719 13,200 163.476 هزار میلیارد 200.982 میلیون 85.497 میلیون 11.95 میلیون 37.506 میلیون 47.991 میلیون 129.171 میلیون 28.367 میلیون 5.76 3.41 1.27 1.349 میلیون 445,320 1.784 میلیون 10,616
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,396 63.00 1.41 4,459 0.00 0.00 1401/07/09 609 6.522 میلیون 28.8 میلیارد 10,708.79 4,459 4,385 4,385 4,441 1 4,493 4,383 3 342,219 4,550 858.036 هزار میلیارد 895.318 میلیون 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 289.078 میلیون 135.424 میلیون 138.202 میلیون 6.23 2.98 6.35 701,971 5.82 میلیون 4.908 میلیون 1.614 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 16,990 550.00 3.14 17,470 70.00 0.40 1401/07/09 286 532,198 9.07 میلیارد 1,860.83 17,540 17,150 16,800 17,450 0 0 0 0 168.232 هزار میلیارد 205.506 میلیون 100.292 میلیون 9.63 میلیون 37.274 میلیون 63.017 میلیون 116.526 میلیون 34.513 میلیون 4.87 2.67 1.44 345,202 186,996 415,955 116,243
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 3,520 69.00 1.92 3,589 0.00 0.00 09:01 710 9.834 میلیون 35.29 میلیارد 13,851.09 3,589 3,520 3,520 3,520 1 21,000 3,510 1 40,000 3,561 32.301 هزار میلیارد 69.28 میلیون 64.742 میلیون 9 میلیون 36.979 میلیون 27.763 میلیون 17.503 میلیون 3.389 میلیون 9.53 1.16 1.85 5.7 میلیون 4.135 میلیون 9.834 میلیون -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 8,320 0.00 0.00 8,320 0.00 0.00 09:01 1,063 7.158 میلیون 59.29 میلیارد 6,734.15 8,320 7,820 7,820 8,320 2 29,930 7,760 2 3,304 7,760 160.413 هزار میلیارد 197.203 میلیون 61.094 میلیون 9.64 میلیون 36.79 میلیون 24.304 میلیون 52.884 میلیون 21.008 میلیون 7.64 6.6 3.03 5.592 میلیون 1.566 میلیون 7.158 میلیون -
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 4,243 127.00 2.91 4,370 0.00 0.00 1401/07/09 134 579,999 2.47 میلیارد 4,328.35 4,370 4,266 4,200 4,399 1 99,677 4,200 1 11,236 4,350 152.95 هزار میلیارد 189.476 میلیون 102.795 میلیون 17.5 میلیون 36.526 میلیون 66.269 میلیون 36.12 میلیون 34.541 میلیون 4.43 2.31 4.24 396,035 183,964 466,335 113,664
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,620 190.00 1.76 10,810 0.00 0.00 09:00 152 1.713 میلیون 18.1 میلیارد 11,271.22 10,810 10,620 10,620 10,620 1 461 10,770 2 1,400 10,770 440.724 هزار میلیارد 477.053 میلیون 210.907 میلیون 40.77 میلیون 36.329 میلیون 174.578 میلیون 108.76 میلیون 103.818 میلیون 4.25 2.52 4.05 599,993 1.113 میلیون 1.713 میلیون -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 110,600 3,910.00 3.41 114,510 0.00 0.00 09:01 295 158,269 17.74 میلیارد 536.51 114,510 110,600 110,600 110,600 1 46 110,000 1 100 114,800 204.963 هزار میلیارد 239.887 میلیون 62.173 میلیون 1.79 میلیون 34.924 میلیون 27.249 میلیون 63.88 میلیون 39.676 میلیون 5.17 7.52 3.21 60,889 97,380 158,269 -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,520 790.00 4.31 18,310 0.00 0.00 09:00 486 462,784 8.13 میلیارد 952.23 18,310 17,520 17,520 17,520 2 790 17,460 1 285 17,840 366.2 هزار میلیارد 400.112 میلیون 77.769 میلیون 20 میلیون 33.912 میلیون 43.857 میلیون 37.945 میلیون 50.495 میلیون 7.25 8.35 9.65 339,159 123,625 311,782 151,002
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 60,400 380.00 0.63 60,780 0.00 0.00 09:00 550 395,349 23.89 میلیارد 718.82 60,780 60,400 60,400 60,400 1 150 60,490 1 617 60,490 79.014 هزار میلیارد 112.692 میلیون 38.93 میلیون 1.3 میلیون 33.678 میلیون 5.253 میلیون 43.038 میلیون 20.317 میلیون 3.89 15.04 1.84 371,040 24,309 395,349 -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 14,000 450.00 3.11 14,450 0.00 0.00 09:00 264 962,480 13.58 میلیارد 3,645.76 14,450 14,000 14,000 14,000 1 362 13,810 1 3,000 13,980 184.541 هزار میلیارد 215.581 میلیون 59.813 میلیون 12.771 میلیون 31.04 میلیون 28.773 میلیون 28.082 میلیون 25.213 میلیون 7.32 6.41 6.57 517,767 444,713 962,480 -
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 12,960 680.00 4.99 13,220 420.00 3.08 1401/07/09 120 817,507 10.69 میلیارد 6,812.56 13,640 13,440 12,960 13,630 2 52,500 12,900 1 380 13,280 34.372 هزار میلیارد 63.243 میلیون 31.933 میلیون 1.5 میلیون 28.871 میلیون 3.061 میلیون 27.44 میلیون 6.359 میلیون 5.4 11.23 1.25 212,377 605,130 817,507 -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 13,330 100.00 0.74 13,430 0.00 0.00 1401/07/09 424 2.068 میلیون 27.77 میلیارد 4,877.01 13,430 14,160 13,330 14,160 1 1,000 12,810 2 34,865 14,100 33.931 هزار میلیارد 62.685 میلیون 32.128 میلیون 2.527 میلیون 28.754 میلیون 3.374 میلیون 52.432 میلیون -843,403 -40.22 10.06 0.65 1.53 میلیون 537,885 2.019 میلیون 48,875
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 18,160 80.00 0.44 18,470 230.00 1.26 1401/07/09 242 1.104 میلیون 20.42 میلیارد 4,561.95 18,240 18,900 17,910 18,900 1 6,010 16,980 1 37,200 17,180 59.104 هزار میلیارد 86.112 میلیون 44.374 میلیون 3.2 میلیون 27.008 میلیون 17.366 میلیون 73.14 میلیون 7.154 میلیون 8.26 3.4 0.81 762,596 341,397 1.092 میلیون 11,793
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 5,010 20.00 0.40 4,990 0.00 0.00 09:01 332 5.973 میلیون 29.77 میلیارد 17,990.3 4,990 5,010 5,000 5,010 0 0 0 1 20,000 5,040 99.8 هزار میلیارد 126.771 میلیون 51.696 میلیون 20 میلیون 26.971 میلیون 24.724 میلیون 14.303 میلیون 13.029 میلیون 7.66 4.04 6.98 59,750 5.913 میلیون 5.816 میلیون 156,531
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 34,700 2,540.00 6.82 36,880 360.00 0.97 1401/07/09 301 434,315 15.31 میلیارد 1,442.91 37,240 37,330 34,700 37,330 1 145 34,650 2 3,138 36,300 221.28 هزار میلیارد 246.397 میلیون 80.53 میلیون 6 میلیون 25.117 میلیون 55.413 میلیون 100.626 میلیون 30.746 میلیون 7.2 3.99 2.21 274,399 159,916 434,315 -
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 25,200 1,140.00 4.33 26,340 0.00 0.00 09:00 849 276,007 7.03 میلیارد 325.1 26,340 25,200 25,200 25,200 1 2,050 26,290 8 4,001 26,290 105.36 هزار میلیارد 129.508 میلیون 40.174 میلیون 4 میلیون 24.148 میلیون 16.026 میلیون 63.633 میلیون 19.805 میلیون 5.32 6.57 1.66 223,248 52,759 275,783 224
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,260 11.00 0.88 1,249 0.00 0.00 09:01 1,169 43.472 میلیون 54.3 میلیارد 37,187.61 1,249 1,260 1,260 1,260 1 10,200 1,272 5 69,152 1,272 18.16 هزار میلیارد 42.152 میلیون 45.127 میلیون 14.54 میلیون 23.991 میلیون 21.136 میلیون 10.389 میلیون 4.632 میلیون 3.92 0.86 1.75 38.983 میلیون 4.489 میلیون 42.272 میلیون 1.2 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,803 67.00 1.73 3,870 0.00 0.00 09:01 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 20,290.35 3,870 3,802 3,802 3,803 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 162.148 میلیون 64.838 میلیون 36 میلیون 22.828 میلیون 42.01 میلیون 35.387 میلیون 13.137 میلیون 10.61 3.32 3.94 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,860 35.00 1.21 2,895 0.00 0.00 09:01 2,230 74.061 میلیون 214.4 میلیارد 33,211.04 2,895 2,850 2,850 2,860 1 20,000 2,850 3 22,511 2,928 80.126 هزار میلیارد 102.865 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 37.274 میلیون 26.266 میلیون 17.695 میلیون 4.53 2.15 3.05 24.816 میلیون 49.245 میلیون 72.599 میلیون 1.461 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,197 29.00 2.37 1,226 0.00 0.00 09:00 1,272 58.294 میلیون 71.47 میلیارد 45,828.74 1,226 1,197 1,197 1,197 1 4,212 1,191 1 6,804 1,239 25.302 هزار میلیارد 47.202 میلیون 44.159 میلیون 20.638 میلیون 21.9 میلیون 22.258 میلیون 18.726 میلیون 1.841 میلیون 13.74 1.14 1.35 51.463 میلیون 6.831 میلیون 57.397 میلیون 897,263
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 18,270 340.00 1.83 18,560 50.00 0.27 1401/07/09 96 164,400 3.02 میلیارد 1,712.5 18,610 18,240 18,240 18,620 2 900 18,230 1 4,500 18,600 41.76 هزار میلیارد 63.385 میلیون 25.298 میلیون 1.125 میلیون 21.625 میلیون 3.673 میلیون 23.607 میلیون 8.669 میلیون 4.83 11.4 1.77 100,369 64,031 154,588 9,812
فاذر

آذراب

سهام بورس 947 21.00 2.17 968 0.00 0.00 09:01 1,192 65.479 میلیون 63.37 میلیارد 54,932.1 968 927 927 947 15 613,488 920 32 8,684,367 920 17.546 هزار میلیارد 38.054 میلیون 38.578 میلیون 18.126 میلیون 20.508 میلیون 18.07 میلیون 6.637 میلیون -689,463 -25.45 0.97 2.64 57.042 میلیون 8.437 میلیون 65.479 میلیون -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 8,330 160.00 1.88 8,490 0.00 0.00 09:00 1,190 6.948 میلیون 59.01 میلیارد 5,838.42 8,490 8,330 8,330 8,330 3 310,650 8,330 1 300 8,330 93.39 هزار میلیارد 112.58 میلیون 37.95 میلیون 11 میلیون 19.19 میلیون 18.76 میلیون 16.667 میلیون 16.43 میلیون 5.68 4.99 5.6 3.088 میلیون 3.86 میلیون 3.112 میلیون 3.836 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 57,150 100.00 0.18 57,050 0.00 0.00 09:00 474 470,883 26.51 میلیارد 993.42 57,050 55,630 55,630 57,150 1 968 55,610 1 3,000 57,150 201.341 هزار میلیارد 220.497 میلیون 92.549 میلیون 3.529 میلیون 19.156 میلیون 73.393 میلیون 69.72 میلیون 47.24 میلیون 4.26 2.74 2.89 205,394 265,489 468,684 2,199
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 10,300 430.00 4.01 10,730 0.00 0.00 09:01 3,898 23.106 میلیون 247.83 میلیارد 5,927.63 10,730 10,250 10,250 10,500 5 212,990 10,010 5 120,765 10,010 78.758 هزار میلیارد 97.529 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 23.77 میلیون 14.605 میلیون 14.548 میلیون 5.41 3.31 5.39 18.836 میلیون 4.27 میلیون 23.096 میلیون 10,000
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 14,750 300.00 1.99 15,050 0.00 0.00 09:01 505 2.752 میلیون 41.41 میلیارد 5,448.78 15,050 14,990 14,750 14,990 1 350 14,700 3 200,100 15,000 84.656 هزار میلیارد 103.28 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 3.72 4.54 3.6 1.09 میلیون 1.662 میلیون 2.584 میلیون 167,226
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 8,750 150.00 1.69 8,900 0.00 0.00 1401/07/09 172 472,876 4.16 میلیارد 2,749.28 8,900 8,830 8,620 9,090 2 3,000 8,480 1 570 8,990 22.25 هزار میلیارد 40.089 میلیون 21.546 میلیون 701,452 17.839 میلیون 3.707 میلیون 44.099 میلیون 1.312 میلیون 16.96 6 0.5 370,060 102,816 472,876 -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,941 192.00 4.65 4,040 93.00 2.25 1401/07/09 295 1.65 میلیون 8.1 میلیارد 3,894.88 4,133 4,120 3,911 4,130 1 2,000 5,410 2 8,861 5,450 29.118 هزار میلیارد 41.591 میلیون 27.525 میلیون 6 میلیون 17.351 میلیون 10.174 میلیون 33.692 میلیون 2.998 میلیون 8.09 2.38 0.72 2.421 میلیون 101,000 2.522 میلیون -
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 16,420 0.00 0.00 16,420 0.00 0.00 09:01 402 1.024 میلیون 16.81 میلیارد 2,546.72 16,420 16,420 16,420 16,420 9 16,940 15,280 1 100,000 15,280 32.84 هزار میلیارد 49.621 میلیون 23.647 میلیون 2 میلیون 16.781 میلیون 6.866 میلیون 25.411 میلیون 2.814 میلیون 11.69 4.79 1.29 258,169 765,611 1.024 میلیون 134
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,453 0.00 0.00 1,453 0.00 0.00 09:00 2,010 72.03 میلیون 104.63 میلیارد 35,835.88 1,453 1,453 1,453 1,453 2 16,000 1,430 1 55,788 1,433 195.629 هزار میلیارد 212.249 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 157.413 میلیون 8.414 میلیون 8.668 میلیون 22.57 1.24 23.25 61.259 میلیون 10.772 میلیون 69.13 میلیون 2.9 میلیون
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 3,902 15.00 0.38 3,917 0.00 0.00 09:00 220 1.952 میلیون 7.46 میلیارد 8,871.21 3,917 3,902 3,902 3,902 1 20,000 3,760 1 59,969 3,960 91.658 هزار میلیارد 107.69 میلیون 40.501 میلیون 12 میلیون 16.032 میلیون 24.469 میلیون 19.495 میلیون 19.31 میلیون 4.75 3.75 4.7 1.791 میلیون 160,250 1.952 میلیون -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,802 39.00 2.12 1,841 0.00 0.00 09:01 1,620 76.549 میلیون 140.89 میلیارد 47,252.28 1,841 1,844 1,802 1,844 2 19,900 1,749 1 112,329 1,749 12.202 هزار میلیارد 28.111 میلیون 20.731 میلیون 4.748 میلیون 15.909 میلیون 4.822 میلیون 29.448 میلیون 466,719 26.14 2.53 0.41 71.349 میلیون 5.2 میلیون 74.982 میلیون 1.566 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,266 28.00 2.16 1,294 0.00 0.00 09:00 1,160 8.18 میلیون 10.5 میلیارد 7,051.34 1,294 1,266 1,266 1,266 1 99,834 1,263 1 3,933 1,319 26.049 هزار میلیارد 41.577 میلیون 40.047 میلیون 20.131 میلیون 15.528 میلیون 24.519 میلیون 7.18 میلیون 5.178 میلیون 5.03 1.06 3.63 7.178 میلیون 1.002 میلیون 8.179 میلیون 670
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 13,310 20.00 0.15 13,290 0.00 0.00 09:01 1,238 967,204 13.03 میلیارد 781.26 13,290 13,310 13,310 13,320 8 112,000 13,950 14 26,540 13,950 146.19 هزار میلیارد 161.535 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 18.06 9.32 12.65 967,204 - 902,129 65,075
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 7,740 300.00 3.73 7,840 200.00 2.49 1401/07/09 163 1.231 میلیون 9.53 میلیارد 7,554.28 8,040 7,880 7,600 7,950 2 11,000 7,600 1 20,000 7,990 35.28 هزار میلیارد 49.986 میلیون 27.019 میلیون 4.5 میلیون 14.706 میلیون 12.313 میلیون 9.698 میلیون 9.306 میلیون 3.79 2.87 3.64 837,594 393,754 1.231 میلیون -
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,816.00 2.00 73,000 70,316.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 9,394.23 2,684 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 52.032 میلیون 34.962 میلیون 14.288 میلیون 14.624 میلیون 20.337 میلیون 17.783 میلیون 5.659 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 10,650 390.00 3.53 10,890 150.00 1.36 1401/07/09 303 682,818 7.34 میلیارد 2,253.52 11,040 11,440 10,600 11,440 1 2,360 10,550 1 3,100 11,110 26.768 هزار میلیارد 41.375 میلیون 30.512 میلیون 2.458 میلیون 14.607 میلیون 15.905 میلیون 54.173 میلیون 6.756 میلیون 3.96 1.68 0.49 468,297 214,521 675,818 7,000
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 25,200 400.00 1.56 25,600 0.00 0.00 09:00 36 62,960 1.6 میلیارد 2,733.22 25,600 25,200 25,200 25,200 1 5,000 25,600 1 1,500 25,990 204.8 هزار میلیارد 219.307 میلیون 31.144 میلیون 8 میلیون 14.507 میلیون 16.636 میلیون 36.012 میلیون 3.487 میلیون 58.73 12.31 5.69 34,046 28,914 62,140 820
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 7,500 20.00 0.27 7,510 10.00 0.13 1401/07/09 63 401,568 3 میلیارد 4,227.84 7,520 7,770 7,290 7,770 1 1,000 7,060 1 30,206 7,900 34.396 هزار میلیارد 48.558 میلیون 23.383 میلیون 3.08 میلیون 14.162 میلیون 9.221 میلیون 16.395 میلیون 4.923 میلیون 6.99 3.73 2.1 239,373 162,195 382,741 18,827
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,295 23.00 1.75 1,318 0.00 0.00 09:01 1,436 12.063 میلیون 15.81 میلیارد 8,400.14 1,318 1,291 1,291 1,295 1 4,000 1,281 1 5,000 1,373 46.548 هزار میلیارد 60.354 میلیون 62.908 میلیون 35.317 میلیون 13.806 میلیون 49.101 میلیون 23.055 میلیون 16.248 میلیون 2.86 0.95 2.02 10.372 میلیون 1.691 میلیون 12.01 میلیون 52,910
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 9,980 300.00 2.92 10,000 280.00 2.72 1401/07/09 428 3.875 میلیون 38.76 میلیارد 9,052.9 10,280 10,230 9,900 10,230 1 10,000 9,780 1 5,845 10,270 28.8 هزار میلیارد 42.304 میلیون 22.069 میلیون 2.88 میلیون 13.504 میلیون 8.565 میلیون 7.157 میلیون 3.73 میلیون 7.72 3.36 4.02 3.145 میلیون 730,000 3.825 میلیون 50,000
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,894 34.00 1.76 1,928 0.00 0.00 09:00 1,340 22.653 میلیون 43.36 میلیارد 16,905.59 1,928 1,894 1,894 1,894 1 16,945 1,892 1 14,172 1,892 134.96 هزار میلیارد 148.409 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.18 0.97 17.09 15.988 میلیون 6.665 میلیون 22.633 میلیون 20,000