همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,240 50.00 0.96 5,340 150.00 2.89 1399/08/1 27,573 521.097 میلیون 2.781 هزار میلیارد 18,898.81 5,190 521.097 میلیون 5,300 2.781 هزار میلیارد 52 1.611 میلیون 5,240 87 476,891 5,240 1105.609 هزار میلیارد 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 50 میلیون 4.438 میلیارد 367.142 میلیون 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 13.98 2.57 1.98 439.541 میلیون 81.556 میلیون 444.32 میلیون 76.777 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,850 30.00 0.79 3,890 70.00 1.83 1399/08/1 29,945 624.34 میلیون 2.426 هزار میلیارد 20,849.55 3,820 624.34 میلیون 3,870 2.426 هزار میلیارد 83 2.26 میلیون 3,850 72 1.59 میلیون 3,850 682.127 هزار میلیارد 624.34 میلیون 682.127 میلیون 175.354 میلیون 3.442 میلیارد 160.261 میلیون 624.34 میلیون 682.127 میلیون 12.94 3 1.72 570.881 میلیون 53.459 میلیون 561.494 میلیون 62.846 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,690 170.00 4.83 3,680 160.00 4.55 1399/08/1 12,707 461.891 میلیون 1.702 هزار میلیارد 36,349.34 3,520 461.891 میلیون 3,690 1.702 هزار میلیارد 36 15.424 میلیون 3,690 442 1.073 میلیون 3,690 87.437 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.535 میلیارد 114.793 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 37.85 4.59 2.96 356.76 میلیون 105.131 میلیون 396.709 میلیون 65.182 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 10,100 410.00 4.23 10,030 340.00 3.51 1399/08/1 4,799 62.998 میلیون 632.092 میلیارد 13,127.41 9,690 62.998 میلیون 9,760 632.092 میلیارد 39 123,373 10,100 11 707,533 10,100 657.166 هزار میلیارد 69.928 میلیون 666.338 میلیون 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 12.23 4.7 2.66 28.692 میلیون 34.307 میلیون 46.4 میلیون 16.598 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 29,100 1,020.00 3.39 29,040 1,080.00 3.59 1399/07/28 10,189 52.749 میلیون 1.532 هزار میلیارد 5,177.02 30,120 30,980 28,620 30,980 0 - - 0 - - 4208.855 هزار میلیارد 52.749 میلیون 4.167 میلیارد 143.5 میلیون 325.08 میلیون 429.704 میلیون 212.835 میلیون 209.629 میلیون 19.88 9.7 19.58 16.196 میلیون 36.552 میلیون 39.416 میلیون 13.332 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 17,730 870.00 4.68 18,170 430.00 2.31 1399/08/1 1,711 5.434 میلیون 98.638 میلیارد 3,175.64 18,600 5.434 میلیون 19,300 98.638 میلیارد 7 7,881 17,730 3 6,549 17,730 726.8 هزار میلیارد 1.051 میلیارد 380.741 میلیون 27 میلیون 324.106 میلیون 56.635 میلیون 64.955 میلیون 19.044 میلیون 38.17 12.83 11.19 3.218 میلیون 2.216 میلیون 3.639 میلیون 1.795 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 10,680 290.00 2.79 10,720 330.00 3.18 1399/07/30 1,682 18.352 میلیون 196.759 میلیارد 10,910.69 10,390 10,790 10,300 10,900 1 980 10,420 2 636 10,420 107.2 هزار میلیارد 401.435 میلیون 325.505 میلیون 10 میلیون 294.235 میلیون 31.27 میلیون 37.963 میلیون 1.369 میلیون 78.33 3.43 2.82 9.1 میلیون 9.252 میلیون 15.258 میلیون 3.094 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 4,690 60.00 1.30 4,800 170.00 3.67 1399/07/30 822 19.89 میلیون 95.493 میلیارد 24,196.81 4,630 4,860 4,630 5,100 8 113,019 4,710 7 48,094 4,710 128.846 هزار میلیارد 418.622 میلیون 326.566 میلیون 26.843 میلیون 289.775 میلیون 36.791 میلیون 36.568 میلیون 5.867 میلیون 21.96 3.5 3.52 10.183 میلیون 9.707 میلیون 8.644 میلیون 11.246 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 34,100 1,790.00 4.99 34,100 1,790.00 4.99 1399/08/1 13,752 54.186 میلیون 1.848 هزار میلیارد 3,940.25 35,890 54.186 میلیون 34,100 1.848 هزار میلیارد 5277 5.387 میلیون 34,100 87 28.85 میلیون 34,100 735.196 هزار میلیارد 1.002 میلیارد 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 12.222 میلیون 5.53 میلیون 132.95 22.84 60.15 43.39 میلیون 10.796 میلیون 39.192 میلیون 14.994 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 10,690 500.00 4.91 10,500 310.00 3.04 1399/08/1 324 2.778 میلیون 29.693 میلیارد 8,573.1 10,190 2.778 میلیون 10,690 29.693 میلیارد 2 13.364 میلیون 10,690 720 1,800 10,690 33.951 هزار میلیارد 260.162 میلیون 221.364 میلیون 3.233 میلیون 226.211 میلیون -4,846,234 24.642 میلیون 3.125 میلیون 10.86 -7.01 1.38 2.199 میلیون 579,042 1.496 میلیون 1.282 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 165,720 7,890.00 5.00 165,710 7,880.00 4.99 1399/08/1 3,595 5.62 میلیون 931.272 میلیارد 1,563.21 157,830 5.62 میلیون 165,720 931.272 میلیارد 8 430,633 165,720 187 1,116 165,720 497.13 هزار میلیارد 697.347 میلیون 267.132 میلیون 3 میلیون 200.217 میلیون 66.915 میلیون 222.285 میلیون 33.171 میلیون 8.27 7.43 1.71 5.618 میلیون 1,422 1.69 میلیون 3.93 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 15,750 820.00 4.95 16,070 500.00 3.02 1399/08/1 8,284 64.486 میلیون 1.036 هزار میلیارد 7,784.43 16,570 64.486 میلیون 16,200 1.036 هزار میلیارد 96 23,277 15,750 13 1.483 میلیون 15,750 964.2 هزار میلیارد 1.123 میلیارد 248.05 میلیون 60 میلیون 159.289 میلیون 88.76 میلیون 53.296 میلیون 25.837 میلیون 37.32 10.86 18.09 46.222 میلیون 18.264 میلیون 56.911 میلیون 7.576 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 23,730 120.00 0.51 23,990 380.00 1.61 1399/08/1 45,582 148.497 میلیون 3.562 هزار میلیارد 2.433 میلیارد 23,610 148.497 میلیون 23,610 3.562 هزار میلیارد 113 380,205 23,800 173 255,990 23,800 2432.586 هزار میلیارد 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 14.64 7.51 8.51 104.622 میلیون 43.874 میلیون 132.301 میلیون 16.196 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 16,700 40.00 0.24 16,750 10.00 0.06 1399/08/1 3,506 14.971 میلیون 250.826 میلیارد 4,270.01 16,740 14.971 میلیون 17,350 250.826 میلیارد 9 14,309 16,700 14 104,846 16,700 1246.2 هزار میلیارد 1.355 میلیارد 250.539 میلیون 48 میلیون 109.16 میلیون 141.379 میلیون 182.214 میلیون 78.82 میلیون 15.81 8.81 6.84 6.991 میلیون 7.98 میلیون 9.826 میلیون 5.144 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,810 880.00 4.97 17,330 360.00 2.04 1399/08/1 51,609 305.322 میلیون 5.291 هزار میلیارد 1.317 میلیارد 17,690 305.322 میلیون 17,700 5.291 هزار میلیارد 1237 219,893 16,810 83 17.494 میلیون 16,810 1317.08 هزار میلیارد 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 39.46 10.76 1.65 265.08 میلیون 40.242 میلیون 281.75 میلیون 23.571 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 8,200 430.00 4.98 8,230 400.00 4.63 1399/08/1 5,362 56.028 میلیون 460.99 میلیارد 10,449.08 8,630 56.028 میلیون 8,200 460.99 میلیارد 2007 1,329 8,200 2 43.336 میلیون 8,200 186.988 هزار میلیارد 283.635 میلیون 81.987 میلیون 22.72 میلیون 96.647 میلیون -14,660,238 21.038 میلیون -2,087,869 -89.56 -12.75 8.89 53.974 میلیون 2.054 میلیون 56.019 میلیون 9,236
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 34,300 1,800.00 4.99 34,870 1,230.00 3.41 1399/08/1 19,622 49.486 میلیون 1.726 هزار میلیارد 2,521.96 36,100 49.486 میلیون 35,000 1.726 هزار میلیارد 2900 9,982 34,300 17 23.861 میلیون 34,300 1000.351 هزار میلیارد 1.095 میلیارد 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 104.762 میلیون 1.207 میلیارد 46.48 12.61 1.47 36.186 میلیون 13.3 میلیون 46.791 میلیون 2.695 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 25,400 670.00 2.57 26,430 360.00 1.38 1399/08/1 1,290 2.858 میلیون 75.533 میلیارد 2,215.75 26,070 2.858 میلیون 26,050 75.533 میلیارد 6 101,824 25,400 10 106,361 25,400 60.789 هزار میلیارد 152.185 میلیون 99.034 میلیون 2.3 میلیون 91.396 میلیون 7.638 میلیون 60.877 میلیون 4.602 میلیون 13.21 7.96 1 2.598 میلیون 260,000 2.792 میلیون 66,000
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 32,900 730.00 2.17 33,880 250.00 0.74 1399/08/1 5,752 13.396 میلیون 453.854 میلیارد 2,328.99 33,630 13.396 میلیون 34,500 453.854 میلیارد 45 708,526 33,500 24 744,922 33,500 645.37 هزار میلیارد 728.777 میلیون 175.208 میلیون 19.049 میلیون 83.407 میلیون 91.801 میلیون 191.058 میلیون 45.101 میلیون 14.31 7.03 3.38 9.79 میلیون 3.606 میلیون 10.871 میلیون 2.525 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,060 20.00 0.10 19,370 290.00 1.52 1399/08/1 3,545 32.302 میلیون 625.753 میلیارد 9,112.01 19,080 32.302 میلیون 19,400 625.753 میلیارد 8 13,800 19,090 3 168,400 19,090 290.55 هزار میلیارد 370.802 میلیون 112.668 میلیون 15 میلیون 80.252 میلیون 32.417 میلیون 68.979 میلیون 15.901 میلیون 18.27 8.97 4.21 26.453 میلیون 5.849 میلیون 20.022 میلیون 12.28 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 14,250 750.00 5.00 14,500 500.00 3.33 1399/08/1 25,962 116.641 میلیون 1.691 هزار میلیارد 4,492.76 15,000 116.641 میلیون 14,450 1.691 هزار میلیارد 1850 93,260 14,250 51 24.807 میلیون 14,250 1087.5 هزار میلیارد 1.159 میلیارد 179.571 میلیون 44 میلیون 71.634 میلیون 107.937 میلیون 302.095 میلیون 1.311 میلیارد 35.49 10.08 2.19 98.354 میلیون 18.287 میلیون 107.732 میلیون 8.909 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 144,190 1,180.00 0.83 145,530 2,520.00 1.76 1399/08/1 674 579,807 84.5 میلیارد 860.25 143,010 579,807 150,150 84.5 میلیارد 6 501 144,200 4 815 144,200 873.18 هزار میلیارد 944.484 میلیون 129.332 میلیون 6 میلیون 71.304 میلیون 58.028 میلیون 166.54 میلیون 72.45 میلیون 12.05 15.05 5.24 464,159 115,648 373,357 206,450
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 6,410 330.00 4.90 6,490 250.00 3.71 1399/08/1 1,013 7.615 میلیون 49.423 میلیارد 7,517.33 6,740 7.615 میلیون 6,450 49.423 میلیارد 4 6,500 6,410 3 17,263 6,410 25.96 هزار میلیارد 89.26 میلیون 68.259 میلیون 1.5 میلیون 63.3 میلیون 4.959 میلیون 46.228 میلیون 598,154 43.4 5.24 0.57 5.444 میلیون 2.171 میلیون 7.409 میلیون 206,539
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 15,180 300.00 1.94 15,540 60.00 0.39 1399/08/1 2,957 10.747 میلیون 166.982 میلیارد 3,634.3 15,480 10.747 میلیون 16,140 166.982 میلیارد 4 17,666 15,180 11 41,020 15,180 862.47 هزار میلیارد 919.544 میلیون 179.111 میلیون 55.5 میلیون 57.074 میلیون 122.037 میلیون 122.617 میلیون 66.553 میلیون 12.96 7.07 7.03 8.007 میلیون 2.74 میلیون 8.216 میلیون 2.531 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 52,700 2,090.00 3.81 53,210 1,580.00 2.88 1399/08/1 512 1.703 میلیون 90.646 میلیارد 3,327.12 54,790 1.703 میلیون 56,960 90.646 میلیارد 1 1,439 52,710 2 1,426 52,710 271.371 هزار میلیارد 323.062 میلیون 80.707 میلیون 5.1 میلیون 51.691 میلیون 29.017 میلیون 48.55 میلیون 18.54 میلیون 14.64 9.35 5.59 1.033 میلیون 670,127 564,313 1.139 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 37,250 1,960.00 5.00 38,300 910.00 2.32 1399/08/1 485 1.397 میلیون 52.152 میلیارد 2,881.37 39,210 1.397 میلیون 37,250 52.152 میلیارد 9 - - 0 84,294 37,250 1149 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 26.04 11.7 21.67 594,003 803,460 1.187 میلیون 210,000
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 12,740 670.00 5.00 12,980 430.00 3.21 1399/08/1 329 3.29 میلیون 42.607 میلیارد 10,000.62 13,410 3.29 میلیون 13,090 42.607 میلیارد 62 500 10,470 1 2.019 میلیون 12,740 64.9 هزار میلیارد 113.231 میلیون 54.88 میلیون 4 میلیون 48.331 میلیون 6.548 میلیون 23.865 میلیون 2.461 میلیون 26.37 9.91 2.72 1.841 میلیون 1.449 میلیون 3.19 میلیون 100,000
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 23,300 1,220.00 4.98 23,910 610.00 2.49 1399/08/1 877 3.241 میلیون 77.249 میلیارد 3,695.48 24,520 3.241 میلیون 25,470 77.249 میلیارد 8 1,300 23,300 3 65,753 23,300 340.765 هزار میلیارد 388.861 میلیون 87.772 میلیون 14.252 میلیون 48.095 میلیون 39.677 میلیون 75.776 میلیون 31.33 میلیون 10.88 8.59 4.5 2.295 میلیون 945,605 1.857 میلیون 1.384 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 14,700 50.00 0.34 14,870 220.00 1.50 1399/06/22 4,134 20.97 میلیون 311.73 میلیارد 5,072.53 14,650 14,650 13,990 15,190 1 412 14,500 1 6,837 15,230 59.48 هزار میلیارد 103.153 میلیون 61.535 میلیون 4 میلیون 43.673 میلیون 17.862 میلیون 26.811 میلیون 1.831 میلیون 32.48 3.33 2.23 10.361 میلیون 10.609 میلیون 18.987 میلیون 1.983 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 32,180 1,690.00 4.99 32,880 990.00 2.92 1399/08/1 3,719 8.331 میلیون 273.898 میلیارد 2,240.12 33,870 8.331 میلیون 32,200 273.898 میلیارد 1308 4,906 32,180 8 4.35 میلیون 32,180 328.8 هزار میلیارد 370.569 میلیون 72.825 میلیون 10 میلیون 41.769 میلیون 31.056 میلیون 261.362 میلیون 12.077 میلیون 27.22 10.59 1.26 6.171 میلیون 2.161 میلیون 8.253 میلیون 77,861
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 13,890 210.00 1.49 13,570 530.00 3.76 1399/08/1 891 4.06 میلیون 55.101 میلیارد 4,557.08 14,100 4.06 میلیون 14,000 55.101 میلیارد 20 105,289 14,100 2 144,664 14,100 38.675 هزار میلیارد 80.122 میلیون 47.955 میلیون 2.85 میلیون 41.447 میلیون 6.508 میلیون 18.498 میلیون 3.087 میلیون 12.53 5.94 2.09 3.435 میلیون 625,204 3.87 میلیون 190,752
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 22,630 1,190.00 5.00 22,910 910.00 3.82 1399/08/1 3,201 23.113 میلیون 529.452 میلیارد 7,220.65 23,820 23.113 میلیون 22,920 529.452 میلیارد 216 6,940 22,630 2 4.726 میلیون 22,630 927.855 هزار میلیارد 966.39 میلیون 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 37.48 10.09 36.53 16.367 میلیون 6.746 میلیون 21.337 میلیون 1.777 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 246,000 34,340.00 12.25 280,340 0.00 0.00 1399/07/30 1 8 1.968 میلیون 359.88 280,340 246,000 - - 0 - - 0 - - 266.323 هزار میلیارد 303.007 میلیون 58.206 میلیون 950,000 36.684 میلیون 21.522 میلیون 31.017 میلیون 22.673 میلیون - - - - - - -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 25,310 1,330.00 4.99 25,980 660.00 2.48 1399/08/1 1,629 3.882 میلیون 100.848 میلیارد 2,383.11 26,640 3.882 میلیون 25,480 100.848 میلیارد 17 2,200 25,310 4 84,011 25,310 155.88 هزار میلیارد 189.176 میلیون 52.779 میلیون 6 میلیون 33.296 میلیون 19.483 میلیون 38.417 میلیون 10.427 میلیون 14.95 8 4.06 1.789 میلیون 2.093 میلیون 3.848 میلیون 33,942
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 14,790 770.00 4.95 15,350 210.00 1.35 1399/07/30 1,071 8.677 میلیون 133.204 میلیارد 8,101.54 15,560 16,000 14,790 16,300 4 10,750 14,790 3 125,498 14,790 414.45 هزار میلیارد 447.088 میلیون 93.018 میلیون 27 میلیون 32.638 میلیون 60.38 میلیون 29.654 میلیون 29.483 میلیون 14.06 6.86 13.98 3.075 میلیون 5.602 میلیون 4.241 میلیون 4.436 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 10,990 520.00 4.97 10,840 370.00 3.53 1399/08/1 5,527 39.401 میلیون 427.224 میلیارد 7,128.85 10,470 39.401 میلیون 10,800 427.224 میلیارد 13 438,189 10,990 40 23,168 10,990 56.485 هزار میلیارد 87.723 میلیون 51.066 میلیون 5.211 میلیون 31.238 میلیون 19.828 میلیون 5.17 میلیون 9.617 میلیون 5.87 2.85 10.93 36.785 میلیون 2.616 میلیون 36.83 میلیون 2.571 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 33,790 1,770.00 4.98 35,130 430.00 1.21 1399/08/1 277 723,248 24.526 میلیارد 2,611 35,560 723,248 33,790 24.526 میلیارد 7 180 33,790 1 9,811 33,790 418.047 هزار میلیارد 446.204 میلیون 54.184 میلیون 9 میلیون 28.157 میلیون 26.027 میلیون 50.237 میلیون 13.295 میلیون 31.44 16.06 8.32 200,748 522,500 723,248 -
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 41,360 330.00 0.79 41,570 120.00 0.29 1399/08/1 646 822,074 34.006 میلیارد 1,272.56 41,690 822,074 42,500 34.006 میلیارد 1 430 40,360 3 286 40,360 249.42 هزار میلیارد 277.021 میلیون 57.358 میلیون 6 میلیون 27.601 میلیون 29.756 میلیون 25.512 میلیون 23.791 میلیون 10.48 8.39 9.78 796,054 26,020 822,074 -
ما

بیمه ما

سهام بورس 6,400 300.00 4.92 6,260 160.00 2.62 1399/08/1 1,115 14.805 میلیون 92.609 میلیارد 13,278.3 6,100 14.805 میلیون 6,000 92.609 میلیارد 2 5.665 میلیون 6,400 68 1,200 6,400 25.04 هزار میلیارد 51.628 میلیون 33.65 میلیون 1.5 میلیون 26.588 میلیون 7.062 میلیون 10.802 میلیون 2.555 میلیون 9.81 3.55 2.32 5.407 میلیون 9.399 میلیون 11.809 میلیون 2.996 میلیون