همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,780 10.00 0.27 3,770 0.00 0.00 12:29 2,878 73.23 میلیون 276 میلیارد 25,443.89 3,770 3,700 3,610 3,780 1356 52,137,706 3,780 1 500 3,780 780.552 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.377 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 8.5 1.75 1.3 52.813 میلیون 20.415 میلیون 57.16 میلیون 16.068 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,440 10.00 0.41 2,430 0.00 0.00 12:29 3,432 117.38 میلیون 285.3 میلیارد 34,202.92 2,430 2,420 2,370 2,440 1778 107,260,724 2,440 4 45,300 2,460 426.11 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 3.848 میلیارد 235.356 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون 8.66 1.89 1 112.884 میلیون 4.5 میلیون 112.194 میلیون 5.19 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,540 0.00 0.00 2,540 0.00 0.00 12:29 2,056 66.88 میلیون 169.9 میلیارد 32,530.89 2,540 2,540 2,540 2,540 3163 264,004,991 2,540 0 0 0 568.772 هزار میلیارد 3.558 میلیارد 3.06 میلیارد 223.926 میلیون 2.909 میلیارد 151.228 میلیون 313.093 میلیون 22.32 میلیون 7.36 2.8 1.4 66.884 میلیون - 66.77 میلیون 113,100
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,850 10.00 0.08 11,840 0.00 0.00 12:30 3,304 52.49 میلیون 621.4 میلیارد 15,887.82 11,840 11,300 11,300 11,850 18 1,749,240 11,850 1 8,000 11,900 775.757 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.716 میلیارد 139.833 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 12.98 5.21 3.04 21.181 میلیون 31.313 میلیون 11.568 میلیون 40.925 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,830 10.00 0.35 2,820 0.00 0.00 12:27 2,392 81.91 میلیون 230.9 میلیارد 34,242.09 2,820 2,790 2,710 2,830 1368 113,192,105 2,830 1 1,200 2,850 440.879 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 29 3.52 2.27 81.907 میلیون - 56.025 میلیون 25.883 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,060 10.00 0.25 4,050 0.00 0.00 12:29 992 35.03 میلیون 142 میلیارد 35,316.04 4,050 4,000 3,960 4,060 422 35,418,666 4,060 1 2,000 4,080 123.224 هزار میلیارد 1.164 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 850.365 میلیون 43.023 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 4.83 2.64 1.03 32.234 میلیون 2.8 میلیون 20.421 میلیون 14.613 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,570 10.00 0.39 2,560 0.00 0.00 12:29 9,472 381.67 میلیون 976.9 میلیارد 40,294.8 2,560 2,490 2,480 2,570 513 40,172,687 2,470 1 200,000 2,470 772.24 هزار میلیارد 1.367 میلیارد 638.913 میلیون 301.656 میلیون 565.022 میلیون 62.836 میلیون 444.859 میلیون -95,530,249 -8.86 17.58 1.4 511.432 میلیون 87.162 میلیون 537.498 میلیون 61.096 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 15,850 40.00 0.25 15,810 0.00 0.00 12:28 863 6.88 میلیون 109.1 میلیارد 7,977.5 15,810 15,550 15,200 15,850 54 636,356 15,850 1 3,000 17,300 632.4 هزار میلیارد 1.069 میلیارد 508.671 میلیون 27 میلیون 436.812 میلیون 71.858 میلیون 81.097 میلیون 22.627 میلیون 27.95 8.81 7.8 4.971 میلیون 1.914 میلیون 4.405 میلیون 2.48 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,050 0.00 0.00 2,050 0.00 0.00 12:29 5,117 232.38 میلیون 475.7 میلیارد 45,414.11 2,050 2,040 2,000 2,050 2917 185,158,453 2,050 2 2,250 2,050 400.797 هزار میلیارد 888.673 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 428.116 میلیون 79.351 میلیون 131.808 میلیون -31,155,104 -12.86 6.07 3.04 214.925 میلیون 17.459 میلیون 215.774 میلیون 16.61 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,710 30.00 0.28 10,680 0.00 0.00 12:29 4,431 37.1 میلیون 396.1 میلیارد 8,372.08 10,680 10,550 10,450 10,710 2750 46,855,380 10,710 1 1,000 10,720 2232.12 هزار میلیارد 2.776 میلیارد 848.309 میلیون 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 9.06 5.24 3.78 33.772 میلیون 3.325 میلیون 23.245 میلیون 13.852 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,450 70.00 0.75 9,380 0.00 0.00 12:29 4,322 24.24 میلیون 227.4 میلیارد 5,608.7 9,380 9,080 9,080 9,450 527 8,009,194 9,450 2 30,224 9,450 2692.06 هزار میلیارد 3.549 میلیارد 785.442 میلیون 143.5 میلیون 349.328 میلیون 436.114 میلیون 198.114 میلیون 216.455 میلیون 12.44 6.72 13.59 23.441 میلیون 800,000 19.03 میلیون 5.211 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,140 0.00 0.00 3,140 0.00 0.00 12:29 1,985 33.47 میلیون 105.1 میلیارد 16,860.97 3,140 3,020 3,020 3,200 3 62,000 3,130 1 54,106 3,160 124.03 هزار میلیارد 464.641 میلیون 378.384 میلیون 26.843 میلیون 340.611 میلیون 37.773 میلیون 42.391 میلیون 8.263 میلیون 15.01 3.28 2.93 33.249 میلیون 220,000 32.724 میلیون 745,000
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 10,810 20.00 0.19 10,790 0.00 0.00 12:30 1,239 12.73 میلیون 137.3 میلیارد 10,274.25 10,790 10,690 10,360 10,830 1 100,000 10,820 5 463,486 10,820 161.85 هزار میلیارد 473.966 میلیون 341.693 میلیون 15 میلیون 312.116 میلیون 29.577 میلیون 37.729 میلیون 13.014 میلیون 12.44 5.47 4.29 5.22 میلیون 7.51 میلیون 6.214 میلیون 6.516 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,620 10.00 0.28 3,610 0.00 0.00 12:29 1,093 18.58 میلیون 67.1 میلیارد 16,999.47 3,610 3,410 3,410 3,620 121 2,715,171 3,620 2 3,330 3,760 91.636 هزار میلیارد 400.353 میلیون 342.159 میلیون 10 میلیون 308.717 میلیون 33.442 میلیون 43.486 میلیون 3.973 میلیون 23.07 2.74 2.11 18.58 میلیون - 15.718 میلیون 2.863 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 27,420 80.00 0.29 27,340 0.00 0.00 12:28 941 5.44 میلیون 148.7 میلیارد 5,781.02 27,340 26,500 26,500 27,420 132 522,438 27,420 1 25,000 27,660 524.928 هزار میلیارد 832.261 میلیون 365.555 میلیون 19.2 میلیون 307.333 میلیون 58.222 میلیون 218.196 میلیون 40.319 میلیون 13.02 9.02 2.41 5.401 میلیون 38,721 2.994 میلیون 2.446 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 19,770 50.00 0.25 19,720 0.00 0.00 12:29 3,175 15.08 میلیون 297.4 میلیارد 4,750.17 19,720 19,060 19,060 19,770 656 3,088,759 19,770 1 300 19,840 425.163 هزار میلیارد 691.501 میلیون 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 10.554 میلیون 6.436 میلیون 66.06 13.21 40.28 14.982 میلیون 100,000 12.991 میلیون 2.091 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 21,890 0.00 0.00 21,890 0.00 0.00 12:29 424 5.82 میلیون 127.5 میلیارد 13,734.13 21,890 21,890 21,890 21,890 0 0 0 1064 19,415,535 21,890 70.78 هزار میلیارد 332.608 میلیون 260.395 میلیون 3.233 میلیون 261.827 میلیون -1,432,055 28.845 میلیون 6.417 میلیون 11.03 -49.43 2.46 1.523 میلیون 4.3 میلیون 5.823 میلیون -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 58,000 720.00 1.26 57,280 0.00 0.00 12:29 5,083 7.53 میلیون 431.3 میلیارد 1,481.18 57,280 54,110 54,110 58,000 163 672,348 58,000 1 100 59,000 515.52 هزار میلیارد 727.823 میلیون 289.678 میلیون 9 میلیون 212.303 میلیون 77.375 میلیون 290.105 میلیون 58.054 میلیون 8.32 6.66 1.58 7.349 میلیون 179,943 5.89 میلیون 1.639 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 11,090 230.00 2.12 10,860 0.00 0.00 12:29 800 6.2 میلیون 68.5 میلیارد 7,748.12 10,860 10,990 10,520 11,090 337 7,652,760 11,090 1 5,000 11,200 651.6 هزار میلیارد 821.355 میلیون 249.46 میلیون 60 میلیون 169.755 میلیون 79.705 میلیون 55.53 میلیون 16.259 میلیون 40.08 8.18 11.73 5.371 میلیون 827,515 6.198 میلیون -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 10,400 20.00 0.19 10,380 0.00 0.00 12:29 7,284 48.01 میلیون 498.5 میلیارد 6,591.62 10,380 10,350 10,120 10,400 3173 25,280,438 10,400 4 52,606 10,410 2076 هزار میلیارد 2.588 میلیارد 451.625 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 9.93 5.29 5.98 42.884 میلیون 5.129 میلیون 39.325 میلیون 8.688 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 16,380 0.00 0.00 16,380 0.00 0.00 12:29 1,169 8.74 میلیون 143.1 میلیارد 7,475.04 16,380 16,350 15,910 16,380 157 2,059,040 16,380 1 20 16,700 1218.672 هزار میلیارد 1.352 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 10.8 6.54 5.1 7.314 میلیون 1.424 میلیون 1.938 میلیون 6.8 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,580 10.00 0.10 9,570 0.00 0.00 12:29 4,044 38.9 میلیون 372.4 میلیارد 9,619.55 9,570 9,580 9,370 9,580 3657 121,805,490 9,580 1 50,000 9,580 727.32 هزار میلیارد 838.313 میلیون 237.711 میلیون 51 میلیون 110.993 میلیون 126.717 میلیون 791.908 میلیون 37.677 میلیون 19.3 5.74 0.92 36.897 میلیون 2.004 میلیون 30.97 میلیون 7.931 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 5,850 10.00 0.17 5,840 0.00 0.00 12:29 4,304 61.23 میلیون 357.4 میلیارد 14,227.26 5,840 5,740 5,660 5,850 131 2,870,241 5,850 1 1,000 5,990 132.686 هزار میلیارد 235.092 میلیون 84.199 میلیون 22.72 میلیون 102.406 میلیون -18,206,717 28.083 میلیون -3,100,145 -42.8 -7.29 4.72 61.169 میلیون 65,555 60.981 میلیون 253,467
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,700 34,170.00 92.68 3,510 33,360.00 90.48 1399/10/29 7,494 165.86 میلیون 432.5 میلیارد 1,760.49 36,870 2,580 2,460 2,700 0 0 0 0 84.703 هزار میلیارد 176.13 میلیون 98.967 میلیون 2.3 میلیون 91.329 میلیون 7.638 میلیون 60.82 میلیون 4.602 میلیون 117 11.1 1.39 159.008 میلیون 6.856 میلیون 160.876 میلیون 4.988 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 17,720 570.00 3.32 17,150 0.00 0.00 12:29 197 1.82 میلیون 32.2 میلیارد 9,220.29 17,150 17,720 17,720 17,720 398 9,041,585 17,720 1 1,000 18,200 257.25 هزار میلیارد 344.998 میلیون 133.191 میلیون 15 میلیون 87.748 میلیون 45.443 میلیون 96.325 میلیون 26.712 میلیون 31.41 7.82 3.68 1.816 میلیون - 651,398 1.165 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 19,860 30.00 0.15 19,830 0.00 0.00 12:29 1,982 16.48 میلیون 326.8 میلیارد 8,313.31 19,830 19,500 19,180 19,860 1313 21,169,056 19,860 1 1,000 20,080 568.883 هزار میلیارد 653.785 میلیون 168.609 میلیون 28.688 میلیون 84.902 میلیون 83.706 میلیون 691.762 میلیون 25.91 میلیون 21.96 6.8 0.82 13.197 میلیون 3.28 میلیون 5.977 میلیون 10.5 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 137,000 700.00 0.51 136,300 0.00 0.00 12:29 980 921,472 125.6 میلیارد 940.28 136,300 132,500 132,500 139,010 2 15,087 137,100 1 8,003 137,100 817.8 هزار میلیارد 899.692 میلیون 158.875 میلیون 6 میلیون 81.892 میلیون 76.983 میلیون 205.827 میلیون 81.17 میلیون 10.08 10.62 3.97 731,522 189,950 161,899 759,573
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 46,370 0.00 0.00 46,370 0.00 0.00 12:29 11,450 3.04 میلیون 141.2 میلیارد 265.9 46,370 46,370 46,370 46,370 1391 2,089,906 46,370 1 77 46,370 162.295 هزار میلیارد 235.78 میلیون 85.162 میلیون 3.5 میلیون 73.485 میلیون 11.677 میلیون 95.656 میلیون 14.837 میلیون - 13.23 1.98 3.044 میلیون 1,000 1.344 میلیون 1.7 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 42,060 10.00 0.02 42,050 0.00 0.00 12:28 717 8.35 میلیون 350.9 میلیارد 11,639.68 42,050 40,400 40,400 42,060 170 1,160,737 42,060 1 60 43,240 580.29 هزار میلیارد 652.586 میلیون 151.594 میلیون 13.8 میلیون 72.296 میلیون 79.298 میلیون 204.2 میلیون 64.62 میلیون 8.98 7.32 2.84 8.198 میلیون 147,913 487,481 7.858 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,910 10.00 0.13 7,900 0.00 0.00 12:29 3,667 33.63 میلیون 265.6 میلیارد 9,170.09 7,900 7,900 7,630 7,910 2748 59,621,489 7,910 1 400 8,050 592.5 هزار میلیارد 661.669 میلیون 175.836 میلیون 44 میلیون 69.169 میلیون 106.667 میلیون 500.369 میلیون 29.371 میلیون 20.18 5.55 1.18 33.577 میلیون 50,000 22.871 میلیون 10.756 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 18,910 0.00 0.00 18,910 0.00 0.00 12:29 839 12.01 میلیون 227.1 میلیارد 14,312.42 18,910 18,910 18,700 18,910 381 5,520,267 18,910 1 47,393 19,290 1049.505 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 9.51 6.05 5.69 9.64 میلیون 2.368 میلیون 2.148 میلیون 9.86 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 7,860 0.00 0.00 7,860 0.00 0.00 12:30 17,640 237.7 میلیون 1.869 هزار میلیارد 17,693.01 7,860 7,760 7,760 8,280 2 400,000 7,900 34 525,950 7,900 31.44 هزار میلیارد 98.07 میلیون 72.051 میلیون 1.5 میلیون 66.63 میلیون 5.421 میلیون 50.837 میلیون 819,564 38.36 5.8 0.62 228.282 میلیون 9.414 میلیون 217.356 میلیون 20.339 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 90,350 60.00 0.07 90,290 0.00 0.00 12:25 712 2.2 میلیون 198.9 میلیارد 3,094.24 90,290 90,350 88,500 90,350 292 1,601,548 90,350 1 69 93,380 541.74 هزار میلیارد 608.283 میلیون 133.041 میلیون 6 میلیون 66.543 میلیون 66.498 میلیون 112.207 میلیون 80.392 میلیون 6.74 8.15 4.83 1.851 میلیون 352,000 786,560 1.417 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 13,240 50.00 0.38 13,190 0.00 0.00 12:29 3,682 46.87 میلیون 618.2 میلیارد 12,729.88 13,190 12,620 12,300 13,240 102 3,217,466 13,240 1 60,000 13,240 659.5 هزار میلیارد 724.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 8.14 5.07 2.6 35.852 میلیون 11.019 میلیون 34.074 میلیون 12.797 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 20,290 60.00 0.30 20,230 0.00 0.00 12:29 10,440 60.7 میلیون 1.228 هزار میلیارد 5,813.81 20,230 19,990 19,500 20,290 3231 31,445,185 20,290 1 193 20,290 1618.4 هزار میلیارد 1.571 میلیارد 385.656 میلیون 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.01 5.98 6.01 49.857 میلیون 10.839 میلیون 31.291 میلیون 29.406 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,100 20.00 0.18 11,080 0.00 0.00 12:29 1,622 16.04 میلیون 177.7 میلیارد 9,891.75 11,080 10,800 10,620 11,100 243 3,460,991 11,100 1 2,000 11,100 903.02 هزار میلیارد 956.989 میلیون 178.192 میلیون 81.5 میلیون 53.969 میلیون 124.223 میلیون 65.209 میلیون 63.477 میلیون 14.23 7.27 13.85 14.139 میلیون 1.906 میلیون 6.348 میلیون 9.696 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 4,570 30.00 0.66 4,540 0.00 0.00 12:29 2,686 55.23 میلیون 250.6 میلیارد 20,560.77 4,540 4,250 4,250 4,570 61 3,396,594 4,570 1 663 4,860 65.487 هزار میلیارد 118.386 میلیون 82 میلیون 14.424 میلیون 52.899 میلیون 29.1 میلیون 36.268 میلیون 13.367 میلیون 4.91 2.25 1.81 48.341 میلیون 6.885 میلیون 44.343 میلیون 10.883 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 51,780 390.00 0.76 51,390 0.00 0.00 12:26 196 1.62 میلیون 83.7 میلیارد 8,249.45 51,390 51,780 49,830 51,780 65 1,381,939 51,780 1 1,323 53,180 262.089 هزار میلیارد 313.041 میلیون 92.643 میلیون 5.1 میلیون 50.952 میلیون 41.691 میلیون 62.04 میلیون 27.062 میلیون 9.68 6.29 4.22 1.617 میلیون - 410,977 1.206 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 10,790 250.00 2.26 11,040 0.00 0.00 12:29 678 4 میلیون 44.1 میلیارد 5,898.15 11,040 10,650 10,650 11,290 1 3,383 10,800 1 45,400 10,960 55.2 هزار میلیارد 105.472 میلیون 57.643 میلیون 4 میلیون 50.272 میلیون 7.371 میلیون 25.651 میلیون 232,316 237.61 7.49 2.15 2.841 میلیون 1.158 میلیون 3.793 میلیون 206,044
وامید

سر. امید

سهام بورس 40,200 450.00 1.11 40,650 0.00 0.00 12:29 675 1.89 میلیون 77.4 میلیارد 2,802.13 40,650 41,450 40,040 41,450 2 5,150 40,110 1 6,706 40,200 1219.5 هزار میلیارد 1.27 میلیارد 150.197 میلیون 30 میلیون 50.166 میلیون 100.031 میلیون 60.118 میلیون 46.237 میلیون 26.38 12.19 20.29 507,441 1.384 میلیون 1.259 میلیون 632,110