همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,670 68.00 1.44 4,711 27.00 0.57 1403/05/02 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 22.975 میلیون 4,738 4,775 4,666 4,810 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.848 میلیارد 3.619 میلیارد 1.08 میلیارد 1.232 میلیارد 2.387 میلیارد 134.982 میلیون 5.616 میلیارد 6.07 2.35 2.23 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,134 3.00 0.27 1,135 4.00 0.35 1403/05/02 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 59,878.92 1,131 1,143 1,128 1,164 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 2.135 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 6.2 1.1 5.76 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,380 70.00 0.94 7,450 0.00 0.00 1403/05/02 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 11,508.65 7,450 7,460 7,370 7,520 6 20,018 11,190 2 21,276 11,220 5482.4 هزار میلیارد 5.868 میلیارد 1.981 میلیارد 750 میلیون 242.943 میلیون 1.738 میلیارد 499.2 میلیون 540.607 میلیون 10.4 3.24 11.27 565,005 679,810 676,871 567,944
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,380 6.00 0.43 1,386 0.00 0.00 1403/05/02 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 40,657.38 1,386 1,386 1,363 1,402 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 10.144 میلیارد 11.34 میلیارد 335.889 میلیون 9.665 میلیارد 1.676 میلیارد 1.404 میلیارد 305.582 میلیون 1.56 0.29 0.32 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,140 5.00 0.23 2,133 2.00 0.09 1403/05/02 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 32.424 میلیون 2,135 2,154 2,136 2,158 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 17.517 میلیارد 17.585 میلیارد 710 میلیون 15.962 میلیارد 1.622 میلیارد 206.371 میلیون 1.555 میلیارد 1.62 0.96 0.64 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,660 30.00 0.39 7,660 30.00 0.39 1403/04/27 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 5.998 میلیارد 7,690 7,690 7,660 7,700 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 6.458 میلیارد 1.904 میلیارد 780 میلیون 455.239 میلیون 1.439 میلیارد 1.239 میلیارد 580.062 میلیون 4.84 - - 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,580 11.00 0.69 1,586 5.00 0.31 1403/05/02 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 47,275.74 1,591 1,614 1,572 1,615 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 11.003 میلیارد 11.981 میلیارد 215.354 میلیون 10.639 میلیارد 1.342 میلیارد 979.864 میلیون 26.185 میلیون 12.85 0.27 0.34 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 4,591 61.00 1.35 4,648 118.00 2.60 1403/05/02 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 2.078 میلیارد 4,530 4,700 4,580 4,760 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.559 میلیارد 1.302 میلیارد 371 میلیون 481.031 میلیون 820.905 میلیون 91.724 میلیون 2.078 میلیارد 6.25 2.53 0.46 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,500 47.00 1.92 2,498 45.00 1.83 1403/04/27 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 81,824.03 2,453 2,455 2,413 2,531 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 9.148 میلیارد 9.135 میلیارد 322.969 میلیون 8.332 میلیارد 802.408 میلیون 1.32 میلیارد 228.922 میلیون 3.46 0.99 0.6 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 440 10.00 2.33 434 4.00 0.93 1403/04/24 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 165,871.68 430 430 427 444 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 756.567 میلیون 1.175 میلیارد 667.085 میلیون 467.053 میلیون 707.835 میلیون 573.195 میلیون -41,472,175 -6.98 0.41 0.51 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,160 3.00 0.14 2,165 2.00 0.09 1403/05/02 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 32,128.69 2,163 2,181 2,154 2,230 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.259 میلیارد 924.633 میلیون 476.049 میلیون 221.31 میلیون 703.323 میلیون 680.12 میلیون 125.119 میلیون 8.29 1.47 1.53 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 3,100 19.00 0.61 3,118 1.00 0.03 1403/05/02 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 14,193.77 3,119 3,091 3,086 3,149 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.363 میلیارد 890.073 میلیون 324 میلیون 196.226 میلیون 693.846 میلیون 602.321 میلیون 254.52 میلیون 4.59 1.68 1.94 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,830 81.00 2.95 2,819 70.00 2.55 1403/04/27 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 1.069 میلیارد 2,749 2,790 2,770 2,848 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.179 میلیارد 784.145 میلیون 390 میلیون 109.867 میلیون 674.278 میلیون 2.27 میلیارد 252.14 میلیون 4.24 1.59 0.47 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 8,350 0.00 0.00 8,540 190.00 2.28 1403/05/02 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 7,542.03 8,350 8,610 8,350 8,720 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.509 میلیارد 975.051 میلیون 134.342 میلیون 307.186 میلیون 667.865 میلیون 3.311 میلیارد 262.658 میلیون 4.24 1.8 0.33 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 3,427 36.00 1.04 3,460 3.00 0.09 1403/05/02 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 9,319.27 3,463 3,539 3,410 3,539 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.246 میلیارد 1.343 میلیارد 380 میلیون 735.816 میلیون 607.519 میلیون 661.81 میلیون 159.174 میلیون 9.49 2.5 2.28 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 2,899 23.00 0.80 2,868 8.00 0.28 1403/05/02 333 4.821 میلیون 23.41 میلیارد 40,295.05 2,876 2,860 2,831 2,925 1 4,318 4,851 1 12,491 4,852 933.853 هزار میلیارد 909.123 میلیون 572.922 میلیون 300 میلیون 22.923 میلیون 549.999 میلیون 176.623 میلیون 173.46 میلیون 5.12 1.61 5.02 711,435 4.047 میلیون 1.469 میلیون 3.289 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 16,090 460.00 2.78 16,510 40.00 0.24 1403/05/02 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 7,728.33 16,550 16,690 16,070 16,930 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.725 میلیارد 535.975 میلیون 96.98 میلیون 94.681 میلیون 441.294 میلیون 261.53 میلیون 249.061 میلیون 6.55 3.69 6.23 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 181,500 2,260.00 1.26 184,370 5,130.00 2.86 1403/05/02 292 128,626 18.9 میلیارد 1,018 179,240 184,000 180,060 189,180 1 1,130 147,460 1 100 147,500 879.78 هزار میلیارد 1.256 میلیارد 586.339 میلیون 6 میلیون 192.528 میلیون 393.81 میلیون 394.946 میلیون 203.183 میلیون 5.24 2.7 2.69 36,468 91,048 93,580 33,936
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,920 51.00 1.72 2,966 5.00 0.17 1403/05/02 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 19,319.46 2,971 3,000 2,919 3,040 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.023 میلیارد 751.342 میلیون 190 میلیون 408.465 میلیون 342.877 میلیون 733.265 میلیون 66.178 میلیون 9.29 1.79 0.84 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 14,380 200.00 1.41 14,350 170.00 1.20 1403/04/19 153 2.29 میلیون 23.37 میلیارد 13,080.36 14,180 14,240 14,150 14,580 2 16,572 10,210 3 80,016 10,220 278.495 هزار میلیارد 435.282 میلیون 380.783 میلیون 27.25 میلیون 45.062 میلیون 335.721 میلیون 265.121 میلیون 264.927 میلیون 1.47 1.16 1.47 402,691 1.886 میلیون 670,986 1.618 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 173,000 1,980.00 1.16 173,720 2,700.00 1.58 1403/05/02 548 264,813 39.64 میلیارد 670.97 171,020 175,000 169,520 179,950 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 2.023 میلیارد 855.841 میلیون 9 میلیون 548.05 میلیون 307.791 میلیون 2.206 میلیون 1.475 میلیارد 5.82 4.79 1.12 57,030 207,382 214,203 50,209
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 34,400 1,490.00 4.53 34,530 1,620.00 4.92 1403/05/02 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 4,354.5 32,910 34,890 34,070 34,890 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.497 میلیارد 456.087 میلیون 40.5 میلیون 170.213 میلیون 285.874 میلیون 263.268 میلیون 254.154 میلیون 5.22 4.64 5.04 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 10,490 80.00 0.76 10,570 0.00 0.00 1403/05/02 124 786,904 9.63 میلیارد 7,809.4 10,570 10,700 10,450 10,760 7 56,881 12,200 2 25,246 12,230 735 هزار میلیارد 2.237 میلیارد 1.861 میلیارد 60 میلیون 1.583 میلیارد 277.241 میلیون 246.456 میلیون 67.903 میلیون 9.64 2.36 2.65 296,915 489,989 731,233 55,671
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 22,080 10.00 0.05 22,000 70.00 0.32 1403/05/01 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 2,982.71 22,070 22,040 21,760 22,410 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.728 میلیارد 388.403 میلیون 72 میلیون 141.821 میلیون 246.583 میلیون 247.141 میلیون 237.703 میلیون 6.67 6.43 6.42 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 5,530 0.00 0.00 5,520 10.00 0.18 1403/05/02 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 9,132.91 5,530 5,600 5,340 5,600 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.404 میلیارد 269.811 میلیون 200 میلیون 54.802 میلیون 215.009 میلیون 44.243 میلیون 41.619 میلیون 32.41 6.27 30.49 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 7,840 160.00 2.00 7,950 50.00 0.63 1403/05/02 34 95,580 769.66 میلیون 14,453.48 8,000 8,010 7,770 8,040 4 5,932 8,060 2 55,750 8,080 489.958 هزار میلیارد 688.837 میلیون 406.99 میلیون 60.714 میلیون 196.45 میلیون 210.54 میلیون 477.257 میلیون 122.32 میلیون 4.03 2.34 1.03 20,419 8,720 29,139 -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 17,460 2,740.00 13.56 17,290 2,910.00 14.41 1403/05/02 64 252,332 4.42 میلیارد 11,379.8 20,200 16,560 16,560 18,320 1 567 17,550 3 7,908 17,560 711.844 هزار میلیارد 860.885 میلیون 246.871 میلیون 40.77 میلیون 36.924 میلیون 209.947 میلیون 137.422 میلیون 127.041 میلیون 6.49 3.92 6 36,536 215,796 147,826 104,506
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,050 58.00 1.94 3,043 51.00 1.70 1403/05/02 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 41,498 2,992 3,005 3,004 3,065 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.846 میلیارد 2.871 میلیارد 60.851 میلیون 2.672 میلیارد 199.604 میلیون 499.469 میلیون 98.082 میلیون 1.77 0.87 0.35 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,870 420.00 2.58 15,550 740.00 4.54 1403/04/31 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 7,181.16 16,290 15,940 15,320 16,290 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.943 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 6.05 9.6 5.79 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 58,630 610.00 1.05 59,450 1,430.00 2.46 1403/05/02 525 411,441 24.07 میلیارد 1,200.04 58,020 61,420 58,380 61,420 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.049 میلیارد 400.985 میلیون 14.35 میلیون 227.498 میلیون 173.486 میلیون 544.816 میلیون 99.481 میلیون 8.26 4.74 1.51 302,671 106,646 205,584 203,733
صبا

سر. صبا تامین

سهام بورس 2,919 65.00 2.28 2,874 20.00 0.70 1403/05/02 188 5.068 میلیون 15.44 میلیارد 11,623.7 2,854 2,865 2,865 2,955 3 37,121 3,037 3 70,967 3,038 350.865 هزار میلیارد 413.077 میلیون 238.058 میلیون 115 میلیون 72.677 میلیون 165.38 میلیون 89.777 میلیون 81.439 میلیون 4.18 2.06 3.79 1.19 میلیون 3.877 میلیون 2.196 میلیون 2.872 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 3,573 497.00 12.21 3,542 528.00 12.97 1403/05/02 120 902,028 3.83 میلیارد 16,089.96 4,070 3,551 3,549 3,676 1 1,519 4,210 2 11,227 4,225 381.954 هزار میلیارد 1.111 میلیارد 912.602 میلیون 89.2 میلیون 747.716 میلیون 164.886 میلیون 560.317 میلیون 59.726 میلیون 6.08 2.21 0.65 884,806 - 834,806 50,000
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,570 56.00 3.70 1,567 53.00 3.50 1403/05/02 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 28,102.2 1,514 1,576 1,535 1,587 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 210.025 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.64 1.02 8.24 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 24,400 430.00 1.79 24,620 650.00 2.71 1403/05/02 159 633,222 15.28 میلیارد 7,855.84 23,970 24,190 24,190 25,330 5 23,730 24,050 3 21,447 24,130 368.271 هزار میلیارد 523.558 میلیون 312.38 میلیون 15.3 میلیون 161.713 میلیون 150.666 میلیون 229.6 میلیون 55.178 میلیون 6.56 2.4 1.58 266,713 366,509 442,463 190,759
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 5,200 120.00 2.26 5,320 0.00 0.00 1403/05/02 68 514,235 2.89 میلیارد 9,164.94 5,320 5,400 5,200 5,400 4 183,793 5,580 7 102,822 5,630 251.55 هزار میلیارد 297.048 میلیون 200.043 میلیون 45 میلیون 53.598 میلیون 146.444 میلیون 66.984 میلیون 54.815 میلیون 4.45 1.66 3.63 225,524 288,711 514,235 -
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 47,000 780.00 1.63 47,580 200.00 0.42 1403/05/02 42 192,759 8.96 میلیارد 1,093.39 47,780 47,760 46,590 47,780 2 3,868 46,550 4 52,209 46,600 830.16 هزار میلیارد 1.121 میلیارد 398.872 میلیون 18 میلیون 254.765 میلیون 144.107 میلیون 462.79 میلیون 87.752 میلیون 9.87 6.01 1.87 129,227 63,532 136,283 56,476
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 15,070 10.00 0.07 15,070 10.00 0.07 1403/05/02 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 6,911.45 15,060 15,490 14,950 15,490 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 616.231 میلیون 176.118 میلیون 38.365 میلیون 35.385 میلیون 140.733 میلیون 60.788 میلیون 58.012 میلیون 10.01 4.13 9.56 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 3,820 212.00 5.26 4,011 21.00 0.52 1403/05/02 348 2.275 میلیون 29.82 میلیارد 4,887 4,032 4,001 3,815 4,029 9 145,932 13,030 1 172 13,040 300.84 هزار میلیارد 356.055 میلیون 217.135 میلیون 68 میلیون 79.567 میلیون 137.569 میلیون 235.679 میلیون 55.94 میلیون 4.95 2.01 1.17 347,310 1.927 میلیون 1.963 میلیون 312,129
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 12,100 40.00 0.33 12,120 60.00 0.50 1403/05/02 18 14,753 281.78 میلیون 14,215.84 12,060 12,020 11,620 12,700 1 3,926 19,040 3 2,853 19,070 371.475 هزار میلیارد 673.121 میلیون 297.535 میلیون 19.5 میلیون 167.681 میلیون 129.854 میلیون 192.864 میلیون 99.05 میلیون 5.1 3.89 2.62 4,939 4,725 9,664 -
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,899 2.00 0.05 3,902 5.00 0.13 1403/04/24 160 3.583 میلیون 12.51 میلیارد 39,117.08 3,897 3,965 3,892 3,965 5 101,492 3,486 2 57,660 3,487 174.75 هزار میلیارد 1.069 میلیارد 1.001 میلیارد 50 میلیون 873.967 میلیون 126.696 میلیون 138.669 میلیون 51.675 میلیون 3.79 1.54 1.41 36,309 3.434 میلیون 2.705 میلیون 765,115
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 11,350 1,170.00 9.35 12,520 0.00 0.00 1403/05/02 214 1.041 میلیون 12.58 میلیارد 5,369.64 12,520 11,350 11,350 11,350 2 39,024 12,080 2 5,705 12,090 362.1 هزار میلیارد 537.322 میلیون 286.659 میلیون 30 میلیون 161.722 میلیون 124.937 میلیون 1.067 میلیارد 61.356 میلیون 4.53 2.35 0.34 334,896 665,485 814,134 186,247
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,410 107.00 2.37 4,509 8.00 0.18 1403/05/02 343 4.642 میلیون 21.43 میلیارد 7,277.44 4,517 4,540 4,400 4,600 5 97,211 4,601 2 142,500 4,603 258.776 هزار میلیارد 347.001 میلیون 211.827 میلیون 56 میلیون 90.857 میلیون 120.97 میلیون 243.363 میلیون 40.815 میلیون 6.28 2.12 1.05 245,324 3.891 میلیون 1.907 میلیون 2.23 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 7,790 70.00 0.89 7,860 0.00 0.00 1403/04/24 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 2,963.51 7,860 7,790 7,600 7,950 9 73,362 15,690 2 1,998 15,700 377.28 هزار میلیارد 562.563 میلیون 213.834 میلیون 24 میلیون 106.683 میلیون 107.151 میلیون 176.594 میلیون 47.32 میلیون 9.64 4.25 2.58 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 5,800 490.00 7.79 5,990 300.00 4.77 1403/05/02 65 600,814 3.45 میلیارد 5,746 6,290 6,330 5,730 6,330 2 12,256 5,750 11 40,046 5,760 284.5 هزار میلیارد 387.027 میلیون 178.868 میلیون 50 میلیون 72.527 میلیون 106.34 میلیون 207.232 میلیون 39.522 میلیون 7.96 2.96 1.52 127,866 472,948 256,224 344,590
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,430 60.00 0.92 6,490 0.00 0.00 1403/05/02 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 4,691.22 6,490 6,520 6,430 6,580 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 284.987 میلیون 156.676 میلیون 35 میلیون 55.037 میلیون 101.639 میلیون 40.047 میلیون 35.557 میلیون 6.47 2.26 5.74 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 1,555 10.00 0.64 1,576 11.00 0.70 1403/05/02 518 13.878 میلیون 23.93 میلیارد 49,605.51 1,565 1,590 1,550 1,610 9 603,865 1,721 3 38,416 1,729 103.62 هزار میلیارد 102.113 میلیون 99.171 میلیون 60 میلیون 5.753 میلیون 93.418 میلیون 28.301 میلیون 26.327 میلیون 3.66 1.03 3.4 8.058 میلیون 5.519 میلیون 13.577 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 8,960 100.00 1.13 8,990 130.00 1.47 1403/05/02 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 8,092.09 8,860 9,030 8,910 9,200 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.347 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 4.45 7.97 3.63 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 16,800 570.00 3.51 16,730 500.00 3.08 1403/05/02 156 782,677 13.99 میلیارد 7,894.32 16,230 17,050 16,530 17,050 4 57,734 18,000 3 6,446 18,040 189.095 هزار میلیارد 243.527 میلیون 162.234 میلیون 10.588 میلیون 69.784 میلیون 92.45 میلیون 74.036 میلیون 25.602 میلیون 6.79 1.88 2.35 171,968 610,709 718,150 64,527
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,680 430.00 5.93 7,650 400.00 5.52 1403/05/02 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 28,506.19 7,250 7,500 7,460 7,680 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 792.316 میلیون 428.598 میلیون 60 میلیون 336.316 میلیون 92.281 میلیون 153.591 میلیون 50.377 میلیون 9.06 4.95 2.97 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 9,500 10.00 0.11 9,480 10.00 0.11 1403/05/02 53 646,387 5.4 میلیارد 13,259.6 9,490 9,700 9,380 9,700 2 9,640 8,340 2 29,824 8,350 564.3 هزار میلیارد 673.62 میلیون 119.447 میلیون 31 میلیون 27.645 میلیون 91.802 میلیون 71.45 میلیون 70.426 میلیون 9.17 7.04 9.04 554,651 89,736 632,097 12,290
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 8,670 30.00 0.34 8,680 20.00 0.23 1403/04/11 105 1.109 میلیون 9.13 میلیارد 10,677.99 8,700 8,760 8,660 8,790 10 105,970 8,220 1 78,703 8,230 134.897 هزار میلیارد 1.067 میلیارد 1.014 میلیارد 16.391 میلیون 924.551 میلیون 89.927 میلیون 129.213 میلیون 40.445 میلیون 3.53 1.59 1.11 43,017 1.066 میلیون 973,454 135,753
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,560 81.00 3.07 2,614 27.00 1.02 1403/05/02 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 22,999.93 2,641 2,627 2,503 2,627 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 329.586 میلیون 289.043 میلیون 46 میلیون 203.684 میلیون 85.36 میلیون 155.626 میلیون 31.523 میلیون 3.99 1.47 0.81 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 4,050 82.00 1.98 4,111 21.00 0.51 1403/05/02 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 30 میلیون 4,132 4,172 4,044 4,275 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 321.744 میلیون 246.613 میلیون 36.651 میلیون 162.86 میلیون 83.753 میلیون 302.493 میلیون 39.421 میلیون 4.03 1.9 0.53 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,506 0.00 0.00 2,510 4.00 0.16 1403/05/02 219 14.401 میلیون 34.28 میلیارد 79,722.51 2,506 2,506 2,461 2,578 1 131,165 2,367 3 15,000 2,374 109.618 هزار میلیارد 1.405 میلیارد 1.349 میلیارد 50 میلیون 1.268 میلیارد 81.679 میلیون 159.448 میلیون 20.474 میلیون 6.71 1.68 0.86 1.651 میلیون 12.674 میلیون 7.829 میلیون 6.496 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 747 37.00 4.72 747 37.00 4.72 1403/05/02 322 7.961 میلیون 15.75 میلیارد 58,677.43 784 762 739 762 1 65,152 1,981 3 251,911 1,982 59.13 هزار میلیارد 92.261 میلیون 123.162 میلیون 60 میلیون 45.161 میلیون 78 میلیون 24.817 میلیون 12.571 میلیون 3.75 0.6 1.9 7.683 میلیون - 7.683 میلیون -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,400 370.00 6.41 5,470 300.00 5.20 1403/05/02 35 84,577 505.24 میلیون 1,650.81 5,770 5,190 5,190 5,570 2 1,770 5,960 1 32,992 6,010 291.36 هزار میلیارد 349.712 میلیون 149.356 میلیون 48 میلیون 72.752 میلیون 76.604 میلیون 94.144 میلیون 24.07 میلیون 11.51 3.62 2.94 83,727 - 83,727 -
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 7,940 20.00 0.25 7,950 10.00 0.13 1403/05/02 113 988,096 11.68 میلیارد 10,091.37 7,960 7,990 7,800 8,090 2 84,139 11,810 3 112,266 11,820 376.32 هزار میلیارد 516.926 میلیون 321.004 میلیون 32 میلیون 244.606 میلیون 76.399 میلیون 337.471 میلیون 51.011 میلیون 5.34 3.56 0.81 127,386 860,710 759,513 228,583
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,796 18.00 1.01 1,804 26.00 1.46 1403/05/01 249 5.428 میلیون 14.84 میلیارد 39,215.16 1,778 1,797 1,780 1,836 1 2,700 2,733 1 50,562 2,760 99.853 هزار میلیارد 196.466 میلیون 171.443 میلیون 54.5 میلیون 97.385 میلیون 74.058 میلیون 58.25 میلیون 18.561 میلیون 5.34 1.34 1.7 2.136 میلیون 3.214 میلیون 5.35 میلیون -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 1,903 3.00 0.16 1,907 1.00 0.05 1403/05/02 153 2.92 میلیون 10.29 میلیارد 31,926.69 1,906 1,906 1,903 1,929 2 27,765 3,484 3 57,939 3,556 88.463 هزار میلیارد 1.018 میلیارد 1.012 میلیارد 40 میلیون 939.66 میلیون 72.33 میلیون 139.662 میلیون 20.187 میلیون 3.87 1.08 0.57 233,893 2.629 میلیون 2.527 میلیون 336,397
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 3,988 13.00 0.32 4,001 0.00 0.00 1403/05/02 254 1.963 میلیون 9.41 میلیارد 11,295.63 4,001 4,036 3,962 4,077 3 36,892 4,787 1 279 4,788 260.465 هزار میلیارد 297.041 میلیون 146.046 میلیون 54.434 میلیون 75.55 میلیون 70.495 میلیون 100.553 میلیون 22.801 میلیون 9.72 3.14 2.21 584,484 1.368 میلیون 1.952 میلیون -
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,281 161.00 6.59 2,383 59.00 2.42 1403/05/02 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 23,682.81 2,442 2,272 2,272 2,350 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 253.545 میلیون 195.707 میلیون 52.164 میلیون 126.161 میلیون 69.546 میلیون 147.821 میلیون 8.467 میلیون 15.05 1.83 0.86 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,492 28.00 0.80 3,537 17.00 0.48 1403/05/02 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 21,227.85 3,520 3,580 3,478 3,628 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 157.716 میلیون 73.14 میلیون 39.605 میلیون 5.672 میلیون 67.468 میلیون 2.427 میلیون 1.323 میلیون 114.89 2.25 62.65 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 17,900 220.00 1.21 18,090 30.00 0.17 1403/05/02 26 115,828 2.15 میلیارد 3,954.73 18,120 18,460 17,610 18,460 3 1,582 18,400 3 7,021 18,500 365.6 هزار میلیارد 547.34 میلیون 244.241 میلیون 20 میلیون 178.14 میلیون 66.101 میلیون 751.959 میلیون 39.493 میلیون 9.35 5.59 0.49 115,828 - 115,828 -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 2,321 103.00 4.64 2,226 8.00 0.36 1403/05/02 157 2.441 میلیون 7.46 میلیارد 12,995.01 2,218 2,322 2,262 2,324 3 33,415 3,042 1 5,000 3,049 102.9 هزار میلیارد 95.217 میلیون 79.647 میلیون 24 میلیون 18.182 میلیون 61.465 میلیون 30.343 میلیون 20.496 میلیون 3.76 1.25 2.54 2.409 میلیون - 1.669 میلیون 740,199
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 8,020 70.00 0.88 7,970 20.00 0.25 1403/05/02 106 398,591 2.89 میلیارد 12,717.3 7,950 7,790 7,790 8,180 6 227,244 7,250 3 20,966 7,260 145.8 هزار میلیارد 266.449 میلیون 156.788 میلیون 20 میلیون 96.069 میلیون 60.719 میلیون 226.354 میلیون 33.238 میلیون 5.13 2.81 0.75 156,263 241,835 398,098 -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 2,630 156.00 5.60 2,678 108.00 3.88 1403/05/02 456 8.692 میلیون 26.4 میلیارد 28,761.61 2,786 2,750 2,620 2,750 1 10,000 3,036 1 1,700 3,053 59.11 هزار میلیارد 439.377 میلیون 445.883 میلیون 19.457 میلیون 385.17 میلیون 60.713 میلیون 276.148 میلیون 7.303 میلیون 7.42 0.89 0.2 8.657 میلیون - 8.566 میلیون 91,000
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,898 24.00 1.28 1,909 35.00 1.87 1403/05/02 314 2.121 میلیون 4.77 میلیارد 13,202.44 1,874 1,883 1,883 1,969 4 81,307 2,225 2 1,605 2,230 79.569 هزار میلیارد 99.012 میلیون 92.816 میلیون 35.317 میلیون 32.157 میلیون 60.659 میلیون 19.879 میلیون 12.542 میلیون 5.33 1.11 3.36 1.6 میلیون 518,742 2.119 میلیون -
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 4,660 290.00 5.86 4,880 70.00 1.41 1403/05/02 129 1.203 میلیون 6.24 میلیارد 11,555.47 4,950 4,910 4,660 4,910 2 21,209 5,190 2 10,436 5,240 188.28 هزار میلیارد 204.548 میلیون 83.431 میلیون 36 میلیون 23.828 میلیون 59.603 میلیون 61.691 میلیون 26.279 میلیون 6.88 3.03 2.93 582,705 620,441 1.203 میلیون -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 6,300 30.00 0.47 6,320 10.00 0.16 1403/05/02 60 423,328 3.18 میلیارد 11,641.96 6,330 6,400 6,200 6,550 2 9,872 7,540 1 700 7,570 295.929 هزار میلیارد 302.912 میلیون 110.079 میلیون 12.771 میلیون 51.785 میلیون 58.294 میلیون 62.879 میلیون 36.712 میلیون 6.84 4.31 3.99 255,240 168,088 422,038 1,290
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 11,600 300.00 2.65 11,360 60.00 0.53 1403/05/02 130 400,990 8.25 میلیارد 5,849.93 11,300 11,510 11,360 11,690 6 24,550 20,520 3 16,825 20,530 245.095 هزار میلیارد 291.948 میلیون 138.495 میلیون 18 میلیون 80.448 میلیون 58.047 میلیون 227.407 میلیون 24.634 میلیون 8.59 3.64 0.93 175,569 224,950 400,519 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام بورس 13,330 170.00 1.29 13,220 60.00 0.46 1403/04/24 144 763,144 9.34 میلیارد 3,918.09 13,160 13,110 13,110 13,440 3 11,148 12,200 3 7,450 12,250 134.09 هزار میلیارد 242.139 میلیون 154.07 میلیون 11 میلیون 96.719 میلیون 57.351 میلیون 573.28 میلیون 27.801 میلیون 5.23 2.54 0.25 289,674 473,470 763,144 -
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,975 28.00 1.44 1,951 4.00 0.21 1403/05/02 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 8,760.57 1,947 1,968 1,930 1,994 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 89.526 میلیون 81.163 میلیون 33 میلیون 23.856 میلیون 57.307 میلیون 9.488 میلیون 9 میلیون 7.3 1.15 6.92 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 34,600 150.00 0.44 34,700 250.00 0.73 1403/05/02 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 3,992.67 34,450 34,810 34,580 35,740 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 197.001 میلیون 64.033 میلیون 5.625 میلیون 6.763 میلیون 57.27 میلیون 37.006 میلیون 35.967 میلیون 5.29 3.32 5.14 866,285 206,954 175,062 898,177
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,854 16.00 0.86 1,844 26.00 1.39 1403/05/02 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 37,011.75 1,870 1,801 1,794 1,870 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 5.032 میلیارد 4.782 میلیارد 156.34 میلیون 4.726 میلیارد 55.815 میلیون 468.252 میلیون -17,187,547 -17.79 5.48 0.65 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 4,428 250.00 5.98 4,293 115.00 2.75 1403/05/02 177 1.325 میلیون 6.63 میلیارد 51,134.75 4,178 4,428 4,428 4,428 1 662 5,008 1 34,200 5,010 153.852 هزار میلیارد 253.692 میلیون 165.896 میلیون 30.95 میلیون 113.055 میلیون 52.84 میلیون 105.304 میلیون 4.304 میلیون 32.68 2.66 1.34 1.233 میلیون 72,750 1.195 میلیون 110,496
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,180 440.00 3.23 13,580 40.00 0.29 1403/05/02 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 3,850.39 13,620 13,580 13,000 13,580 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 427.79 میلیون 134.06 میلیون 25 میلیون 83.29 میلیون 50.77 میلیون 74.769 میلیون 18.403 میلیون 18.72 6.79 4.62 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,870 110.00 1.91 5,820 60.00 1.04 1403/05/02 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 12,165.6 5,760 5,970 5,790 5,970 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 124.913 میلیون 64.519 میلیون 17 میلیون 14.583 میلیون 49.936 میلیون 34.214 میلیون 15.784 میلیون 6.99 2.21 3.22 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,415 19.00 0.43 4,431 3.00 0.07 1403/05/02 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 9,305.93 4,434 4,355 4,355 4,490 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 168.922 میلیون 78.629 میلیون 30.4 میلیون 31.94 میلیون 46.69 میلیون 36.073 میلیون 35.797 میلیون 3.83 2.93 3.8 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,950 60.00 0.43 13,890 0.00 0.00 1403/05/02 76 106,987 1.39 میلیارد 1,767.86 13,890 13,710 13,700 14,080 1 14,930 12,970 2 583 12,990 259.2 هزار میلیارد 335.135 میلیون 103.476 میلیون 20 میلیون 57.535 میلیون 45.94 میلیون 40.791 میلیون 35.435 میلیون 7.83 6.04 6.81 61,243 45,744 106,987 -
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 1,972 3.00 0.15 1,980 5.00 0.25 1403/05/02 89 1.46 میلیون 3.29 میلیارد 15,890.29 1,975 2,019 1,937 2,030 1 3,000 2,260 2 16,840 2,261 66.139 هزار میلیارد 153.306 میلیون 121.981 میلیون 35 میلیون 76.096 میلیون 45.885 میلیون 174.474 میلیون 5.399 میلیون 14.3 1.68 0.44 1.46 میلیون - 1.46 میلیون -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 3,423 21.00 0.62 3,397 5.00 0.15 1403/05/02 164 2.441 میلیون 17.14 میلیارد 24,250.49 3,402 3,447 3,363 3,453 3 105,000 7,030 1 2,983 7,040 63.36 هزار میلیارد 118.827 میلیون 108.877 میلیون 9 میلیون 63.225 میلیون 45.653 میلیون 49.789 میلیون 14.483 میلیون 3.84 1.22 1.13 1.136 میلیون 1.304 میلیون 2.441 میلیون -
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 2,270 36.00 1.56 2,303 3.00 0.13 1403/05/02 197 3.279 میلیون 13.97 میلیارد 23,490.31 2,306 2,339 2,270 2,339 9 186,567 4,249 1 30,386 4,250 59.766 هزار میلیارد 53.641 میلیون 47.211 میلیون 22 میلیون 3.723 میلیون 43.488 میلیون 19.772 میلیون 19.533 میلیون 2.56 1.15 2.52 520,095 2.759 میلیون 3.279 میلیون -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,269 21.00 1.68 1,208 40.00 3.21 1403/05/02 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 11,500 1,248 1,269 - 1,269 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 377.427 میلیون 376.934 میلیون 35 میلیون 333.607 میلیون 43.327 میلیون 264.714 میلیون 4.177 میلیون 10.49 1.01 0.17 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 3,529 5.00 0.14 3,529 5.00 0.14 1403/04/27 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 10,306.81 3,534 3,568 3,462 3,568 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 107.387 میلیون 65.094 میلیون 24 میلیون 22.571 میلیون 42.523 میلیون 71.132 میلیون 14.149 میلیون 5.99 1.99 1.19 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,090 10.00 0.48 2,102 2.00 0.10 1403/05/02 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 20,141.71 2,100 2,110 2,077 2,151 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 81.681 میلیون 80.335 میلیون 20.131 میلیون 39.447 میلیون 40.888 میلیون 19.151 میلیون 11.115 میلیون 3.8 1.03 2.21 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,330 12.00 0.52 2,324 6.00 0.26 1403/05/02 86 1.062 میلیون 2.59 میلیارد 26,156.92 2,318 2,321 2,292 2,384 3 35,100 2,418 2 57,151 2,419 31.772 هزار میلیارد 60.702 میلیون 66.726 میلیون 14.04 میلیون 26.613 میلیون 40.113 میلیون 34.609 میلیون 6.126 میلیون 5.56 0.85 0.98 1.062 میلیون - 1.062 میلیون -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 1,213 1.00 0.08 1,218 6.00 0.50 1403/05/02 65 670,241 1.28 میلیارد 33,900.37 1,212 1,212 1,212 1,255 2 6,000 1,899 1 122,648 1,900 74.921 هزار میلیارد 69.741 میلیون 60.065 میلیون 38.5 میلیون 20.423 میلیون 39.643 میلیون 15.778 میلیون 12.045 میلیون 4.09 1.24 3.13 392,889 - 392,889 -
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,134 13.00 1.16 1,132 11.00 0.98 1403/05/02 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 40,455.54 1,121 1,103 1,103 1,160 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 54.993 میلیون 57.521 میلیون 32.5 میلیون 18.073 میلیون 39.448 میلیون 12.704 میلیون 5.871 میلیون 6.29 0.94 2.91 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
تکاردان

تامین سرمایه کاردان

سهام بورس 2,264 71.00 3.04 2,316 19.00 0.81 1403/05/02 1,455 5.522 میلیون 13.87 میلیارد 5,162.15 2,335 2,202 2,202 2,341 1 38,722 2,494 2 28,183 2,495 62.975 هزار میلیارد 79.092 میلیون 58.444 میلیون 25 میلیون 19.492 میلیون 38.952 میلیون 22.405 میلیون 9.591 میلیون 6.21 1.53 2.66 2.796 میلیون 2.716 میلیون 3.405 میلیون 2.108 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 2,841 49.00 1.70 2,881 9.00 0.31 1403/05/02 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 17,043.77 2,890 2,875 2,835 2,960 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 106.261 میلیون 48.821 میلیون 30 میلیون 10.081 میلیون 38.74 میلیون 6.578 میلیون 5.617 میلیون 17.12 2.48 14.62 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,440 152.00 3.31 4,574 18.00 0.39 1403/05/02 76 841,141 4.74 میلیارد 6,959.25 4,592 4,570 4,432 4,600 1 30,780 5,610 3 77,292 5,690 76.816 هزار میلیارد 71.176 میلیون 44.892 میلیون 13.5 میلیون 6.483 میلیون 38.409 میلیون 7.452 میلیون 12.625 میلیون 5.12 1.68 8.68 149,304 691,837 841,141 -
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 1,046 16.00 1.55 1,065 35.00 3.40 1403/05/02 191 9.808 میلیون 10.36 میلیارد 54,440.5 1,030 1,075 1,028 1,084 5 173,872 1,055 1 390,817 1,060 36.995 هزار میلیارد 40.809 میلیون 42.002 میلیون 35 میلیون 3.779 میلیون 38.224 میلیون 6.164 میلیون 5.28 میلیون 7.01 0.97 6.01 3.569 میلیون 6.208 میلیون 9.777 میلیون -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 24,370 30.00 0.12 24,470 70.00 0.29 1403/05/02 43 36,087 1.44 میلیارد 3,205.52 24,400 24,460 24,280 25,010 1 3,000 40,050 3 5,722 40,470 101.515 هزار میلیارد 167.611 میلیون 80.562 میلیون 5.053 میلیون 42.453 میلیون 38.11 میلیون 106.09 میلیون 29.334 میلیون 4.27 3.28 1.18 35,587 - 28,713 6,874
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 3,253 0.00 0.00 3,253 0.00 0.00 1403/04/27 97 3.94 میلیون 9.55 میلیارد 12,466.06 3,253 3,253 3,253 3,254 1 100,000 2,407 2 65,287 2,440 74.65 هزار میلیارد 183.728 میلیون 122.103 میلیون 30.657 میلیون 84 میلیون 38.103 میلیون 38.61 میلیون 3.226 میلیون 30.92 2.62 2.58 3.306 میلیون 600,000 1.986 میلیون 1.92 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,450 58.00 4.17 1,455 63.00 4.53 1403/05/02 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 35,867.17 1,392 1,414 1,400 1,475 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 46.359 میلیون 38.976 میلیون 30.843 میلیون 1.422 میلیون 37.554 میلیون 3.883 میلیون 3.518 میلیون 12.77 1.2 11.57 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,157 25.00 1.17 2,130 2.00 0.09 1403/05/02 419 14.369 میلیون 43.1 میلیارد 14,169.46 2,132 2,131 2,088 2,163 0 0 0 0 81 هزار میلیارد 89.679 میلیون 51.893 میلیون 35 میلیون 14.709 میلیون 37.184 میلیون 18.304 میلیون 11.246 میلیون 6.67 2.02 4.1 1.747 میلیون 12.622 میلیون 5.515 میلیون 8.853 میلیون
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 1,645 7.00 0.43 1,639 1.00 0.06 1403/05/02 48 765,473 1.46 میلیارد 16,145.34 1,638 1,656 1,637 1,656 2 13,500 1,911 1 50,000 1,919 45.84 هزار میلیارد 44.606 میلیون 41.855 میلیون 24 میلیون 5.198 میلیون 36.657 میلیون 9.613 میلیون 9.297 میلیون 4.24 1.08 4.1 249,796 515,677 760,366 5,107
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 20,950 110.00 0.53 20,850 10.00 0.05 1403/05/02 90 233,165 4.22 میلیارد 7,231.26 20,840 21,500 20,830 21,500 1 963 18,110 1 2,990 18,240 108.66 هزار میلیارد 137.26 میلیون 45.692 میلیون 6 میلیون 10.36 میلیون 35.332 میلیون 32.649 میلیون 32.264 میلیون 3.93 3.59 3.89 9,006 224,159 74,547 158,618
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 42,110 90.00 0.21 42,090 70.00 0.17 1403/05/02 334 388,981 15.28 میلیارد 3,375.29 42,020 42,060 41,850 42,600 2 764 39,190 2 645 39,200 155.88 هزار میلیارد 192.741 میلیون 60.197 میلیون 4 میلیون 25.101 میلیون 35.096 میلیون 107.083 میلیون 44.711 میلیون 3.75 4.78 1.57 214,254 172,565 386,819 -
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,560 52.00 3.45 1,532 24.00 1.59 1403/05/02 372 15.591 میلیون 21.82 میلیارد 34,041.78 1,508 1,539 1,494 1,568 2 196,656 1,401 2 13,892 1,402 39.172 هزار میلیارد 39.724 میلیون 35.868 میلیون 28 میلیون 831,669 35.036 میلیون 9.276 میلیون 8.601 میلیون 4.52 1.12 4.2 14.262 میلیون 1.308 میلیون 15.471 میلیون 99,999