همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,470 300.00 2.79 10,550 220.00 2.04 1400/07/28 6,227 53.76 میلیون 567.2 میلیارد 8,632.62 10,770 10,620 10,430 10,660 1 7,100 10,640 5 125,216 10,640 3091.15 هزار میلیارد 3.47 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 4.91 3.32 2.66 23.493 میلیون 28.536 میلیون 34.103 میلیون 17.926 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,950 340.00 2.56 12,970 320.00 2.41 1400/07/21 2,621 17.11 میلیون 222 میلیارد 6,529.36 13,290 13,400 12,720 13,500 0 0 0 0 3722.39 هزار میلیارد 3.952 میلیارد 1.108 میلیارد 287 میلیون 355.36 میلیون 753.48 میلیون 392.851 میلیون 386.714 میلیون 9.64 4.95 9.48 8.415 میلیون 8.699 میلیون 14.627 میلیون 2.486 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 13,470 350.00 2.53 13,530 290.00 2.10 1400/07/28 7,752 57.63 میلیون 779.7 میلیارد 7,434.56 13,820 13,600 13,460 13,660 1 99,694 13,700 2 10,317 13,700 2706 هزار میلیارد 2.731 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 245.689 میلیون 661.269 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 36.57 4.8 5.5 29.155 میلیون 33.095 میلیون 46.471 میلیون 15.778 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,485 76.00 2.13 3,503 58.00 1.63 1400/07/28 3,259 65.63 میلیون 229.9 میلیارد 20,136.6 3,561 3,540 3,460 3,570 7 816,369 3,522 1 376,995 3,522 725.271 هزار میلیارد 8.265 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 7.43 1.4 0.79 48.551 میلیون 9.837 میلیون 45.351 میلیون 13.037 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,970 140.00 1.09 13,000 170.00 1.33 1400/07/25 36,941 203.52 میلیون 2.646 هزار میلیارد 6,912.23 12,830 13,100 12,880 13,190 0 0 0 0 1846 هزار میلیارد 1.809 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.93 3.85 5.86 194.964 میلیون 8.558 میلیون 190.335 میلیون 13.187 میلیون
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 695 36.00 4.92 731 0.00 0.00 1400/07/28 5 59,245 41.2 میلیون 10,772.5 731 695 695 695 0 0 0 5132 446,580,944 695 255.863 هزار میلیارد 255.864 میلیون 337.375 میلیون 350.018 میلیون 813 337.374 میلیون -115,619,779 -115,630,600 - 0.76 -2.21 469,664 - 469,664 -
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,730 10.00 0.04 22,730 10.00 0.04 1400/07/28 1,044 19.98 میلیون 454.1 میلیارد 19,136.69 22,720 22,750 22,700 22,800 1 360 22,540 3 900 22,550 2273 هزار میلیارد 2.3 میلیارد 430.716 میلیون 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.507 میلیون 423.471 میلیون 204.807 میلیون 47.85 7.02 5.37 2.152 میلیون 7.257 میلیون 2.382 میلیون 7.027 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,580 160.00 2.37 6,600 140.00 2.08 1400/07/28 7,462 100.37 میلیون 662 میلیارد 13,451.14 6,740 6,610 6,500 6,710 9 22,500 6,720 4 34,991 6,720 886.657 هزار میلیارد 989.751 میلیون 418.255 میلیون 134.342 میلیون 103.094 میلیون 315.16 میلیون 894.983 میلیون 134.072 میلیون 5.46 2.81 0.73 58.384 میلیون 47.964 میلیون 88.501 میلیون 17.846 میلیون
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 979 51.00 4.95 1,030 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 6,000 1,030 979 - - 0 0 0 732 55,020,616 979 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 282.719 میلیون 263.762 میلیون 14,054 282.705 میلیون -29,881,388 -29,896,898 -9.09 0.96 -9.09 6,000 - - 6,000
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 644 18.00 2.72 640 22.00 3.32 1400/05/31 - - - 61,874.61 662 640 - - 19 7,319,940 643 1 343,184 644 164.39 هزار میلیارد 164.393 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -5.7 0.6 -5.7 356.834 میلیون 50.486 میلیون 407.321 میلیون -
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,005 40.00 1.96 2,021 24.00 1.17 1400/07/28 3,101 77.74 میلیون 157.1 میلیارد 25,070.84 2,045 2,025 2,000 2,060 1 1,264 2,040 4 59,148 2,041 452.555 هزار میلیارد 4.5 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.12 1.72 0.82 61.266 میلیون 13.416 میلیون 60.812 میلیون 13.869 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 27,960 110.00 0.39 28,030 40.00 0.14 1400/07/28 1,040 2.79 میلیون 78.2 میلیارد 2,684.48 28,070 28,550 27,780 28,550 2 1,280 28,010 1 4,008 28,340 1555.665 هزار میلیارد 1.621 میلیارد 383.237 میلیون 55.5 میلیون 202.356 میلیون 255.662 میلیون 401.211 میلیون 255.94 میلیون 6.08 6.08 3.88 1.614 میلیون 684,047 2.098 میلیون 200,000
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,960 50.00 0.39 12,920 10.00 0.08 1400/07/28 143 1.01 میلیون 13 میلیارد 7,037.5 12,910 12,630 12,630 13,200 1 34,000 12,950 1 5,530 13,020 1252.978 هزار میلیارد 1.297 میلیارد 278.679 میلیون 30 میلیون 43.706 میلیون 234.974 میلیون 118.833 میلیون 120.908 میلیون 10.36 5.33 10.54 252,218 1.038 میلیون 385,166 905,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,820 6,910.00 58.91 4,720 7,010.00 59.76 1400/07/28 14,051 210.38 میلیون 993 میلیارد 7,979.42 11,730 4,690 4,550 4,880 1 2,000 11,620 2 21,630 11,620 802.4 هزار میلیارد 932.844 میلیون 360.89 میلیون 75 میلیون 130.444 میلیون 230.446 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 5.62 3.48 0.78 157.812 میلیون 14.008 میلیون 159.984 میلیون 11.837 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,410 10.00 0.07 14,410 10.00 0.07 1400/07/28 611 15.4 میلیون 221.9 میلیارد 25,199.55 14,420 14,410 14,400 14,420 19 1,513,677 14,420 23 455,032 14,430 944.143 هزار میلیارد 3.469 میلیارد 2.725 میلیارد 65.52 میلیون 2.504 میلیارد 220.259 میلیون 372.535 میلیون 109.776 میلیون 31.26 4.29 2.54 349,281 12.686 میلیون 4.705 میلیون 8.33 میلیون
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 694 36.00 4.93 730 0.00 0.00 1400/07/28 2 11,325 7.9 میلیون 13,603 730 694 694 694 0 0 0 921 78,915,855 694 168.813 هزار میلیارد 168.817 میلیون 220.057 میلیون 231.25 میلیون 3,753 220.053 میلیون -77,087,126 -77,097,925 - 0.77 -2.19 34,706 - 34,706 -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,012 37.00 1.81 2,028 21.00 1.02 1400/07/28 2,286 61.25 میلیون 124.2 میلیارد 26,794.3 2,049 2,032 2,010 2,070 2 260,000 2,045 1 43,266 2,050 355.618 هزار میلیارد 5.488 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.05 1.7 0.64 54.163 میلیون 1.853 میلیون 54.416 میلیون 1.6 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 16,400 480.00 2.84 16,660 220.00 1.30 1400/07/28 1,468 6.1 میلیون 101.3 میلیارد 4,155.63 16,880 17,000 16,320 17,020 2 128,809 16,980 2 69,302 16,980 833 هزار میلیارد 926.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 367.44 میلیون 136.995 میلیون 6.08 4.03 2.27 3.002 میلیون 2.175 میلیون 4.328 میلیون 848,703
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 469 19.00 3.89 484 4.00 0.82 1400/07/28 267 13.02 میلیون 6.1 میلیارد 48,756.96 488 470 464 475 1 251,343 476 3 94,263 478 98.967 هزار میلیارد 98.968 میلیون 194.884 میلیون 204.478 میلیون 1,062 194.883 میلیون -67,791,274 -67,799,643 -1.46 0.51 -1.46 23.566 میلیون - 23.566 میلیون -
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 10,640 270.00 2.47 10,840 70.00 0.64 1400/07/28 877 5.13 میلیون 55.2 میلیارد 5,850.79 10,910 10,900 10,640 10,910 2 50,500 10,820 1 21,033 10,830 910.56 هزار میلیارد 952.344 میلیون 212.732 میلیون 54.9 میلیون 41.784 میلیون 170.948 میلیون 114.101 میلیون 112.295 میلیون 8.11 5.33 7.98 4.095 میلیون 5.374 میلیون 6.246 میلیون 3.223 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 467 5.00 1.06 470 2.00 0.42 1400/07/28 1,287 94.19 میلیون 44.2 میلیارد 73,185.49 472 470 465 479 1 150,000 474 2 60,275 475 82.927 هزار میلیارد 82.93 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون -55,787,263 -55,800,934 -1.49 0.49 -1.49 87.871 میلیون 4.861 میلیون 91.482 میلیون 1.25 میلیون
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 587 30.00 4.86 617 0.00 0.00 1400/03/2 - - - 17,000 617 587 - - 0 0 0 91 7,278,194 587 97.622 هزار میلیارد 97.634 میلیون 169.824 میلیون 158.22 میلیون 12,082 169.812 میلیون -18,105,877 -18,122,495 -5.39 0.57 -5.39 17,000 - 17,000 -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 203,390 200.00 0.10 203,260 330.00 0.16 1400/07/28 517 283,609 57.6 میلیارد 548.57 203,590 203,000 201,130 205,890 6 2,410 203,500 1 92 203,510 1219.56 هزار میلیارد 1.321 میلیارد 266.416 میلیون 6 میلیون 101.48 میلیون 164.936 میلیون 323.198 میلیون 131.247 میلیون 9.29 7.39 3.77 191,203 190,000 156,648 224,555
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 16,010 430.00 2.62 16,130 310.00 1.89 1400/07/28 2,311 11.48 میلیون 185.3 میلیارد 4,968.75 16,440 16,200 15,900 16,500 5 20,029 16,210 2 9,337 16,220 1161.36 هزار میلیارد 1.23 میلیارد 227.415 میلیون 72 میلیون 68.491 میلیون 158.924 میلیون 129.936 میلیون 126.118 میلیون 9.22 7.31 8.94 18.538 میلیون 12.057 میلیون 19.767 میلیون 10.828 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 34,730 1,020.00 2.85 35,230 520.00 1.45 1400/07/28 846 2.53 میلیون 88.4 میلیارد 2,985.57 35,750 34,960 34,620 36,000 1 25,000 35,380 1 1,346 35,390 1426.815 هزار میلیارد 1.472 میلیارد 202.428 میلیون 40.5 میلیون 45.474 میلیون 156.954 میلیون 117.275 میلیون 115.615 میلیون 12.34 9.09 12.17 1.804 میلیون 4.537 میلیون 2.46 میلیون 3.881 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,940 390.00 3.16 11,880 450.00 3.65 1400/07/28 15,509 94.34 میلیون 1.121 هزار میلیارد 4,816.49 12,330 12,180 11,720 12,180 1 9,500 12,250 1 8,600 12,260 902.88 هزار میلیارد 1.172 میلیارد 425.238 میلیون 76 میلیون 269.257 میلیون 155.982 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.07 5.79 0.64 36.569 میلیون 9.715 میلیون 37.736 میلیون 8.547 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 467 15.00 3.11 477 5.00 1.04 1400/07/28 254 16.74 میلیون 7.8 میلیارد 65,892.69 482 470 461 473 5 1,053,257 473 1 50,473 484 75.727 هزار میلیارد 75.744 میلیون 152.918 میلیون 158.756 میلیون 17,628 152.9 میلیون -52,326,060 -52,348,933 -1.45 0.5 -1.45 28.643 میلیون - 28.643 میلیون -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,770 24.00 1.34 1,751 43.00 2.40 1400/07/28 2,760 108.93 میلیون 190.8 میلیارد 39,467.81 1,794 1,794 1,733 1,800 1 14,645 1,773 1 197,000 1,776 235.751 هزار میلیارد 249.314 میلیون 163.926 میلیون 134.638 میلیون 13.563 میلیون 150.363 میلیون 7.968 میلیون 9.461 میلیون 24.92 1.57 29.59 153.425 میلیون 5.898 میلیون 145.728 میلیون 13.595 میلیون
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 478 1.00 0.21 475 2.00 0.42 1400/07/28 317 19.2 میلیون 9.1 میلیارد 60,563.96 477 464 464 480 3 410,210 473 1 150,000 477 71.019 هزار میلیارد 71.054 میلیون 142.985 میلیون 149.513 میلیون 35,708 142.949 میلیون -47,588,070 -47,596,122 -1.49 0.5 -1.49 26.995 میلیون 960,648 27.956 میلیون -
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 703 37.00 5.00 740 0.00 0.00 1400/05/9 - - - 16,000 740 703 - - 0 0 0 1520 125,597,658 703 88.72 هزار میلیارد 89.063 میلیون 129.504 میلیون 119.891 میلیون 343,398 129.161 میلیون -13,434,299 -13,444,873 - 0.69 -6.6 48,000 - 48,000 -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 3,297 67.00 1.99 3,333 31.00 0.92 1400/07/28 2,053 17.92 میلیون 59.4 میلیارد 8,726.37 3,364 3,340 3,292 3,375 3 15,824 3,377 1 36,633 3,378 233.31 هزار میلیارد 246.65 میلیون 140.21 میلیون 25 میلیون 13.34 میلیون 126.87 میلیون 108.079 میلیون 1.051 میلیون 221.94 1.84 2.16 20.453 میلیون 3.757 میلیون 17.831 میلیون 6.379 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 188,930 9,940.00 5.00 189,880 8,990.00 4.52 1400/07/28 2,909 2.41 میلیون 457.6 میلیارد 828.51 198,870 197,000 188,930 197,000 4 384 197,060 1 46 197,100 1139.28 هزار میلیارد 1.189 میلیارد 172.618 میلیون 6 میلیون 49.742 میلیون 122.876 میلیون 164.926 میلیون 111.934 میلیون 10.18 9.27 6.91 870,012 744,836 737,912 876,936
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,480 120.00 0.82 14,540 60.00 0.41 1400/07/28 1,338 11.77 میلیون 171.2 میلیارد 8,799.55 14,600 14,480 14,310 14,660 11 1,060,587 14,500 3 900 14,500 1185.01 هزار میلیارد 1.371 میلیارد 298.881 میلیون 81.5 میلیون 185.798 میلیون 113.083 میلیون 156.956 میلیون 152.447 میلیون 7.77 10.48 7.55 4.535 میلیون 4.59 میلیون 4.168 میلیون 4.957 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 512 1.00 0.20 513 2.00 0.39 1400/07/10 - - - 52,352.04 511 501 - - 1 100,000 506 4 775,308 517 58.748 هزار میلیارد 58.75 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 -1.55 0.53 -1.55 16.968 میلیون 9.941 میلیون 26.909 میلیون -
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 650 18.00 2.69 648 20.00 2.99 1400/05/31 - - - 57,632.78 668 650 - - 8 2,896,000 643 1 100,000 650 62.278 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -5.67 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 460 19.00 3.97 471 8.00 1.67 1400/05/9 - - - 70,573.31 479 461 - - 8 503,862 459 1 280,157 460 43.765 هزار میلیارد 43.767 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 -1.45 0.44 -1.45 13.584 میلیون 4.2 میلیون 17.784 میلیون -
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 465 3.00 0.64 466 2.00 0.43 1400/07/28 728 45.34 میلیون 21.1 میلیارد 62,279.45 468 461 460 480 2 102,181 468 3 589,470 469 42.507 هزار میلیارد 42.526 میلیون 96.884 میلیون 91.218 میلیون 18,762 96.865 میلیون -10,632,909 -10,636,771 -4 0.44 -4 62.368 میلیون - 62.368 میلیون -
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 50,500 760.00 1.48 51,160 100.00 0.20 1400/07/28 256 548,615 27.9 میلیارد 2,143.03 51,260 51,000 50,400 52,000 5 106,086 52,000 2 2,137 52,130 920.88 هزار میلیارد 1.041 میلیارد 212.978 میلیون 13.8 میلیون 119.69 میلیون 93.288 میلیون 361.168 میلیون 124.843 میلیون 7.38 9.87 2.55 207,866 1.183 میلیون 1.161 میلیون 230,000
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 19,800 100.00 0.50 19,910 10.00 0.05 1400/07/28 306 1.08 میلیون 21.6 میلیارد 3,526.65 19,900 20,420 19,660 20,420 1 35,072 20,000 1 1 20,000 537.57 هزار میلیارد 616.437 میلیون 170.551 میلیون 27 میلیون 78.867 میلیون 91.684 میلیون 127.995 میلیون 125.925 میلیون 4.27 5.86 4.2 1.414 میلیون 2.058 میلیون 1.623 میلیون 1.849 میلیون