همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 29,100 1,020.00 3.39 29,040 1,080.00 3.59 1399/07/28 10,189 52.749 میلیون 1.532 هزار میلیارد 5,177.02 30,120 30,980 28,620 30,980 0 - - 0 - - 4208.855 هزار میلیارد 52.749 میلیون 4.167 میلیارد 143.5 میلیون 325.08 میلیون 429.704 میلیون 212.835 میلیون 209.629 میلیون 19.88 9.7 19.58 16.196 میلیون 36.552 میلیون 39.416 میلیون 13.332 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,240 50.00 0.96 5,340 150.00 2.89 1399/08/1 27,573 521.097 میلیون 2.781 هزار میلیارد 18,898.81 5,190 521.097 میلیون 5,300 2.781 هزار میلیارد 52 1.611 میلیون 5,240 87 476,891 5,240 1105.609 هزار میلیارد 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 50 میلیون 4.438 میلیارد 367.142 میلیون 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 13.98 2.57 1.98 439.541 میلیون 81.556 میلیون 444.32 میلیون 76.777 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 23,730 120.00 0.51 23,990 380.00 1.61 1399/08/1 45,582 148.497 میلیون 3.562 هزار میلیارد 2.433 میلیارد 23,610 148.497 میلیون 23,610 3.562 هزار میلیارد 113 380,205 23,800 173 255,990 23,800 2432.586 هزار میلیارد 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 148.497 میلیون 2.433 میلیارد 14.64 7.51 8.51 104.622 میلیون 43.874 میلیون 132.301 میلیون 16.196 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 17,900 940.00 4.99 18,120 720.00 3.82 1399/08/1 11,734 67.741 میلیون 1.228 هزار میلیارد 5,773.02 18,840 67.741 میلیون 18,500 1.228 هزار میلیارد 250 19,250 17,900 15 6.648 میلیون 17,900 1476.78 هزار میلیارد 127.749 میلیون 1.785 میلیارد 81.5 میلیون 16.677 میلیون 172.008 میلیون 63.933 میلیون 62.334 میلیون 23.69 8.59 23.1 52.393 میلیون 15.348 میلیون 50.895 میلیون 16.846 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,850 30.00 0.79 3,890 70.00 1.83 1399/08/1 29,945 624.34 میلیون 2.426 هزار میلیارد 20,849.55 3,820 624.34 میلیون 3,870 2.426 هزار میلیارد 83 2.26 میلیون 3,850 72 1.59 میلیون 3,850 682.127 هزار میلیارد 624.34 میلیون 682.127 میلیون 175.354 میلیون 3.442 میلیارد 160.261 میلیون 624.34 میلیون 682.127 میلیون 12.94 3 1.72 570.881 میلیون 53.459 میلیون 561.494 میلیون 62.846 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 16,700 40.00 0.24 16,750 10.00 0.06 1399/08/1 3,506 14.971 میلیون 250.826 میلیارد 4,270.01 16,740 14.971 میلیون 17,350 250.826 میلیارد 9 14,309 16,700 14 104,846 16,700 1246.2 هزار میلیارد 1.355 میلیارد 250.539 میلیون 48 میلیون 109.16 میلیون 141.379 میلیون 182.214 میلیون 78.82 میلیون 15.81 8.81 6.84 6.991 میلیون 7.98 میلیون 9.826 میلیون 5.144 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 13,000 280.00 2.11 12,850 430.00 3.24 1399/07/30 18,176 118.107 میلیون 1.518 هزار میلیارد 6,497.96 13,280 13,110 12,620 13,700 186 2.508 میلیون 13,270 36 2.647 میلیون 13,270 925.2 هزار میلیارد 951.15 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 18.75 7.16 17.95 67.871 میلیون 50.236 میلیون 94.295 میلیون 23.812 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,810 880.00 4.97 17,330 360.00 2.04 1399/08/1 51,609 305.322 میلیون 5.291 هزار میلیارد 1.317 میلیارد 17,690 305.322 میلیون 17,700 5.291 هزار میلیارد 1237 219,893 16,810 83 17.494 میلیون 16,810 1317.08 هزار میلیارد 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 39.46 10.76 1.65 265.08 میلیون 40.242 میلیون 281.75 میلیون 23.571 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 15,180 300.00 1.94 15,540 60.00 0.39 1399/08/1 2,957 10.747 میلیون 166.982 میلیارد 3,634.3 15,480 10.747 میلیون 16,140 166.982 میلیارد 4 17,666 15,180 11 41,020 15,180 862.47 هزار میلیارد 919.544 میلیون 179.111 میلیون 55.5 میلیون 57.074 میلیون 122.037 میلیون 122.617 میلیون 66.553 میلیون 12.96 7.07 7.03 8.007 میلیون 2.74 میلیون 8.216 میلیون 2.531 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,690 170.00 4.83 3,680 160.00 4.55 1399/08/1 12,707 461.891 میلیون 1.702 هزار میلیارد 36,349.34 3,520 461.891 میلیون 3,690 1.702 هزار میلیارد 36 15.424 میلیون 3,690 442 1.073 میلیون 3,690 87.437 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.535 میلیارد 114.793 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 37.85 4.59 2.96 356.76 میلیون 105.131 میلیون 396.709 میلیون 65.182 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 14,250 750.00 5.00 14,500 500.00 3.33 1399/08/1 25,962 116.641 میلیون 1.691 هزار میلیارد 4,492.76 15,000 116.641 میلیون 14,450 1.691 هزار میلیارد 1850 93,260 14,250 51 24.807 میلیون 14,250 1087.5 هزار میلیارد 1.159 میلیارد 179.571 میلیون 44 میلیون 71.634 میلیون 107.937 میلیون 302.095 میلیون 1.311 میلیارد 35.49 10.08 2.19 98.354 میلیون 18.287 میلیون 107.732 میلیون 8.909 میلیون
وسخراج

شرکت س استان خراسان جنوبی

سهام بورس 2,140 110.00 4.89 2,250 0.00 0.00 1399/07/30 21 283,059 605.746 میلیون 13,479 2,250 2,140 2,140 2,140 1058 2,500 2,140 1 77.638 میلیون 2,140 11.25 میلیون 138.149 میلیون 102.888 میلیون 61.399 میلیون 1,185 102.886 میلیون - - - 1.34 - 283,059 - 283,059 -
وسیزد

شرکت س استان یزد

سهام بورس 1,330 60.00 4.72 1,270 0.00 0.00 1399/07/30 15 445,259 592.194 میلیون 29,683.93 1,270 1,330 1,330 1,330 1 4.035 میلیون 1,330 171 41,558 1,330 6.35 میلیون 75.582 میلیون 99.555 میلیون 5 17 99.555 میلیون - - - 0.76 - 445,259 - 445,259 -
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 37,250 1,960.00 5.00 38,300 910.00 2.32 1399/08/1 485 1.397 میلیون 52.152 میلیارد 2,881.37 39,210 1.397 میلیون 37,250 52.152 میلیارد 9 - - 0 84,294 37,250 1149 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 26.04 11.7 21.67 594,003 803,460 1.187 میلیون 210,000
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 15,850 220.00 1.37 15,990 80.00 0.50 1399/07/15 3,074 14.99 میلیون 239.684 میلیارد 4,876.32 16,070 15,800 15,650 16,430 2 700 15,860 1 5,213 15,870 877.851 هزار میلیارد 888.347 میلیون 106.449 میلیون 40.3 میلیون 10.496 میلیون 95.953 میلیون 29.904 میلیون 30.247 میلیون 29.02 9.15 29.36 10.439 میلیون 4.55 میلیون 14.848 میلیون 141,981
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 22,630 1,190.00 5.00 22,910 910.00 3.82 1399/08/1 3,201 23.113 میلیون 529.452 میلیارد 7,220.65 23,820 23.113 میلیون 22,920 529.452 میلیارد 216 6,940 22,630 2 4.726 میلیون 22,630 927.855 هزار میلیارد 966.39 میلیون 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 37.48 10.09 36.53 16.367 میلیون 6.746 میلیون 21.337 میلیون 1.777 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 32,900 730.00 2.17 33,880 250.00 0.74 1399/08/1 5,752 13.396 میلیون 453.854 میلیارد 2,328.99 33,630 13.396 میلیون 34,500 453.854 میلیارد 45 708,526 33,500 24 744,922 33,500 645.37 هزار میلیارد 728.777 میلیون 175.208 میلیون 19.049 میلیون 83.407 میلیون 91.801 میلیون 191.058 میلیون 45.101 میلیون 14.31 7.03 3.38 9.79 میلیون 3.606 میلیون 10.871 میلیون 2.525 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 15,750 820.00 4.95 16,070 500.00 3.02 1399/08/1 8,284 64.486 میلیون 1.036 هزار میلیارد 7,784.43 16,570 64.486 میلیون 16,200 1.036 هزار میلیارد 96 23,277 15,750 13 1.483 میلیون 15,750 964.2 هزار میلیارد 1.123 میلیارد 248.05 میلیون 60 میلیون 159.289 میلیون 88.76 میلیون 53.296 میلیون 25.837 میلیون 37.32 10.86 18.09 46.222 میلیون 18.264 میلیون 56.911 میلیون 7.576 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 10,100 410.00 4.23 10,030 340.00 3.51 1399/08/1 4,799 62.998 میلیون 632.092 میلیارد 13,127.41 9,690 62.998 میلیون 9,760 632.092 میلیارد 39 123,373 10,100 11 707,533 10,100 657.166 هزار میلیارد 69.928 میلیون 666.338 میلیون 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 12.23 4.7 2.66 28.692 میلیون 34.307 میلیون 46.4 میلیون 16.598 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 34,300 1,800.00 4.99 34,870 1,230.00 3.41 1399/08/1 19,622 49.486 میلیون 1.726 هزار میلیارد 2,521.96 36,100 49.486 میلیون 35,000 1.726 هزار میلیارد 2900 9,982 34,300 17 23.861 میلیون 34,300 1000.351 هزار میلیارد 1.095 میلیارد 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 104.762 میلیون 1.207 میلیارد 46.48 12.61 1.47 36.186 میلیون 13.3 میلیون 46.791 میلیون 2.695 میلیون
وسبوشهر

شرکت س استان بوشهر

سهام بورس 1,320 60.00 4.76 1,260 0.00 0.00 1399/08/1 19 180,661 238.473 میلیون 9,508.47 1,260 180,661 1,320 238.473 میلیون 0 562,324 1,320 52 - - 22.68 میلیون 60.765 میلیون 79.263 میلیون 18 1,872 79.261 میلیون - - - 0.77 - 180,661 - 180,661 -
وسقم

شرکت س استان قم

سهام بورس 1,340 70.00 4.96 1,410 0.00 0.00 1399/07/30 60 424,353 568.633 میلیون 7,072.55 1,410 1,340 1,340 1,340 113 79,000 1,340 2 5.246 میلیون 1,340 73.766 هزار میلیارد 73.766 میلیون 73.167 میلیون 52.316 میلیون 113 73.167 میلیون 20.795 میلیون 20.791 میلیون 3.55 1.01 3.55 424,353 - 424,353 -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 165,720 7,890.00 5.00 165,710 7,880.00 4.99 1399/08/1 3,595 5.62 میلیون 931.272 میلیارد 1,563.21 157,830 5.62 میلیون 165,720 931.272 میلیارد 8 430,633 165,720 187 1,116 165,720 497.13 هزار میلیارد 697.347 میلیون 267.132 میلیون 3 میلیون 200.217 میلیون 66.915 میلیون 222.285 میلیون 33.171 میلیون 8.27 7.43 1.71 5.618 میلیون 1,422 1.69 میلیون 3.93 میلیون
وساربیل

شرکت س استان اردبیل

سهام بورس 1,350 60.00 4.65 1,290 0.00 0.00 1399/08/1 155 1.923 میلیون 2.519 میلیارد 12,404.68 1,290 1.923 میلیون 1,350 2.519 میلیارد 2 18,000 1,350 2 72,899 1,350 81.538 هزار میلیارد 81.544 میلیون 63.837 میلیون 5 6,296 63.831 میلیون 965,989 962,591 84.71 1.28 84.41 1.923 میلیون - 1.923 میلیون -
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,530 230.00 4.83 4,620 140.00 2.94 1399/08/1 15,910 187.038 میلیون 863.718 میلیارد 11,756.02 4,760 187.038 میلیون 4,530 863.718 میلیارد 5041 70,865 4,530 20 153.822 میلیون 4,530 11.088 هزار میلیارد 186.874 میلیون 67.04 میلیون 39.605 میلیون 3.898 میلیون 63.142 میلیون 17.935 میلیون 17.831 میلیون 10.26 2.9 10.2 187.038 میلیون - 186.976 میلیون 61,900
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 14,790 770.00 4.95 15,350 210.00 1.35 1399/07/30 1,071 8.677 میلیون 133.204 میلیارد 8,101.54 15,560 16,000 14,790 16,300 4 10,750 14,790 3 125,498 14,790 414.45 هزار میلیارد 447.088 میلیون 93.018 میلیون 27 میلیون 32.638 میلیون 60.38 میلیون 29.654 میلیون 29.483 میلیون 14.06 6.86 13.98 3.075 میلیون 5.602 میلیون 4.241 میلیون 4.436 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 144,190 1,180.00 0.83 145,530 2,520.00 1.76 1399/08/1 674 579,807 84.5 میلیارد 860.25 143,010 579,807 150,150 84.5 میلیارد 6 501 144,200 4 815 144,200 873.18 هزار میلیارد 944.484 میلیون 129.332 میلیون 6 میلیون 71.304 میلیون 58.028 میلیون 166.54 میلیون 72.45 میلیون 12.05 15.05 5.24 464,159 115,648 373,357 206,450
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 17,730 870.00 4.68 18,170 430.00 2.31 1399/08/1 1,711 5.434 میلیون 98.638 میلیارد 3,175.64 18,600 5.434 میلیون 19,300 98.638 میلیارد 7 7,881 17,730 3 6,549 17,730 726.8 هزار میلیارد 1.051 میلیارد 380.741 میلیون 27 میلیون 324.106 میلیون 56.635 میلیون 64.955 میلیون 19.044 میلیون 38.17 12.83 11.19 3.218 میلیون 2.216 میلیون 3.639 میلیون 1.795 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 10,460 50.00 0.48 10,440 30.00 0.29 1399/08/1 3,011 12.827 میلیون 133.88 میلیارد 4,259.89 10,410 12.827 میلیون 10,500 133.88 میلیارد 15 416,446 10,450 9 34,658 10,450 284.49 هزار میلیارد 306.338 میلیون 67.584 میلیون 16.25 میلیون 21.848 میلیون 45.736 میلیون 23.077 میلیون 22.308 میلیون 12.75 6.22 12.33 8.207 میلیون 4.62 میلیون 10.803 میلیون 2.023 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 23,300 1,220.00 4.98 23,910 610.00 2.49 1399/08/1 877 3.241 میلیون 77.249 میلیارد 3,695.48 24,520 3.241 میلیون 25,470 77.249 میلیارد 8 1,300 23,300 3 65,753 23,300 340.765 هزار میلیارد 388.861 میلیون 87.772 میلیون 14.252 میلیون 48.095 میلیون 39.677 میلیون 75.776 میلیون 31.33 میلیون 10.88 8.59 4.5 2.295 میلیون 945,605 1.857 میلیون 1.384 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 4,690 60.00 1.30 4,800 170.00 3.67 1399/07/30 822 19.89 میلیون 95.493 میلیارد 24,196.81 4,630 4,860 4,630 5,100 8 113,019 4,710 7 48,094 4,710 128.846 هزار میلیارد 418.622 میلیون 326.566 میلیون 26.843 میلیون 289.775 میلیون 36.791 میلیون 36.568 میلیون 5.867 میلیون 21.96 3.5 3.52 10.183 میلیون 9.707 میلیون 8.644 میلیون 11.246 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,750 400.00 12.70 3,150 0.00 0.00 1399/08/1 4 6 16,500 3.41 3,150 1 2,750 2,750 0 - - 0 - - 17.004 هزار میلیارد 116.697 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - - - - - - -
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 30,300 1,560.00 4.90 30,860 1,000.00 3.14 1399/07/30 1,770 3.797 میلیون 117.179 میلیارد 2,145.06 31,860 31,810 30,270 33,450 3 2,466 30,300 4 20,786 30,300 216.02 هزار میلیارد 226.648 میلیون 45.461 میلیون 7 میلیون 10.628 میلیون 34.833 میلیون 22.136 میلیون 18.124 میلیون 11.92 6.2 9.76 3.572 میلیون 224,434 2.853 میلیون 944,019
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 10,320 540.00 4.97 10,480 380.00 3.50 1399/08/1 1,078 9.912 میلیون 103.717 میلیارد 9,194.38 10,860 9.912 میلیون 10,350 103.717 میلیارد 129 - - 0 2.952 میلیون 10,320 324.88 هزار میلیارد 344.85 میلیون 54.263 میلیون 20 میلیون 19.97 میلیون 34.293 میلیون 21.626 میلیون 20.74 میلیون 15.66 9.48 15.02 5.433 میلیون 4.478 میلیون 5.661 میلیون 4.251 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 11,250 590.00 4.98 11,300 540.00 4.56 1399/07/27 3,366 18.847 میلیون 212.883 میلیارد 5,599.24 11,840 11,340 11,250 11,840 2 1,000 10,150 1 103,963 11,250 148 هزار میلیارد 144.85 میلیون 37.335 میلیون 12.5 میلیون 3.6 میلیون 33.735 میلیون 16.7 میلیون 15.691 میلیون 9 4.2 8.47 17.547 میلیون 1.3 میلیون 18.713 میلیون 134,005
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,060 20.00 0.10 19,370 290.00 1.52 1399/08/1 3,545 32.302 میلیون 625.753 میلیارد 9,112.01 19,080 32.302 میلیون 19,400 625.753 میلیارد 8 13,800 19,090 3 168,400 19,090 290.55 هزار میلیارد 370.802 میلیون 112.668 میلیون 15 میلیون 80.252 میلیون 32.417 میلیون 68.979 میلیون 15.901 میلیون 18.27 8.97 4.21 26.453 میلیون 5.849 میلیون 20.022 میلیون 12.28 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 34,100 1,790.00 4.99 34,100 1,790.00 4.99 1399/08/1 13,752 54.186 میلیون 1.848 هزار میلیارد 3,940.25 35,890 54.186 میلیون 34,100 1.848 هزار میلیارد 5277 5.387 میلیون 34,100 87 28.85 میلیون 34,100 735.196 هزار میلیارد 1.002 میلیارد 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 12.222 میلیون 5.53 میلیون 132.95 22.84 60.15 43.39 میلیون 10.796 میلیون 39.192 میلیون 14.994 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 10,680 290.00 2.79 10,720 330.00 3.18 1399/07/30 1,682 18.352 میلیون 196.759 میلیارد 10,910.69 10,390 10,790 10,300 10,900 1 980 10,420 2 636 10,420 107.2 هزار میلیارد 401.435 میلیون 325.505 میلیون 10 میلیون 294.235 میلیون 31.27 میلیون 37.963 میلیون 1.369 میلیون 78.33 3.43 2.82 9.1 میلیون 9.252 میلیون 15.258 میلیون 3.094 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 32,180 1,690.00 4.99 32,880 990.00 2.92 1399/08/1 3,719 8.331 میلیون 273.898 میلیارد 2,240.12 33,870 8.331 میلیون 32,200 273.898 میلیارد 1308 4,906 32,180 8 4.35 میلیون 32,180 328.8 هزار میلیارد 370.569 میلیون 72.825 میلیون 10 میلیون 41.769 میلیون 31.056 میلیون 261.362 میلیون 12.077 میلیون 27.22 10.59 1.26 6.171 میلیون 2.161 میلیون 8.253 میلیون 77,861