همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,580 80.00 0.75 10,490 170.00 1.59 1400/04/27 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 7,868.25 10,660 10,490 10,390 10,630 0 0 0 0 2862.61 هزار میلیارد 3.422 میلیارد 981.15 میلیون 293 میلیون 354.078 میلیون 692.396 میلیون 774.037 میلیون 382.775 میلیون 8.03 4.45 3.97 58.05 میلیون 38.21 میلیون 92.225 میلیون 4.035 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,940 51.00 1.28 3,922 69.00 1.73 1400/04/27 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 30,938.02 3,991 4,005 3,880 4,005 0 0 0 0 800.221 هزار میلیارد 7.878 میلیارد 7.558 میلیارد 207.043 میلیون 7.059 میلیارد 501.839 میلیون 882.26 میلیون 136.61 میلیون 5.94 1.62 0.92 113.065 میلیون 131.531 میلیون 196.859 میلیون 47.737 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,630 120.00 0.94 12,659 91.00 0.71 1400/04/27 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 22.133 میلیون 12,750 12,600 12,530 12,880 0 0 0 0 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 121.743 میلیون 470.298 میلیون 422.22 میلیون 260.458 میلیون 9.72 5.38 5.99 66.884 میلیون 21.222 میلیون 74.278 میلیون 13.828 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,560 50.00 0.47 10,610 0.00 0.00 1400/04/29 3,197 45.65 میلیون 484.2 میلیارد 14,279.74 10,610 10,510 10,490 10,780 3 600,000 10,680 18 846,610 10,680 3045.07 هزار میلیارد 3.529 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 14.17 7.3 13.58 14.388 میلیون 31.264 میلیون 19.774 میلیون 25.878 میلیون
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 855 44.00 4.89 899 0.00 0.00 1400/04/29 10 349,907 299.2 میلیون 34,990.7 899 855 855 855 0 0 0 1032 77,337,372 855 314.666 هزار میلیارد 314.667 میلیون 337.196 میلیون 350.018 میلیون 813 337.195 میلیون 35.736 میلیون -115,809,867 -2.72 0.93 8.81 349,907 - 349,907 -
کگل

گل گهر

سهام بورس 19,230 430.00 2.29 18,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,697 53.76 میلیون 1.011 هزار میلیارد 19,934.6 18,800 18,740 18,570 19,400 3 6,668 19,230 2 58,387 19,240 1880 هزار میلیارد - - 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.419 میلیون 322.454 میلیون 141.603 میلیون 9.18 5.81 4.45 2.926 میلیون 50.838 میلیون 4.834 میلیون 48.929 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 25,540 120.00 0.47 25,420 0.00 0.00 1400/04/29 1,390 4.11 میلیون 104.6 میلیارد 2,953.47 25,420 25,130 25,000 25,600 3 100,891 25,530 3 109,619 25,540 1410.81 هزار میلیارد - - 55.5 میلیون 77.43 میلیون 305.807 میلیون 261.103 میلیون 170.933 میلیون 8.91 4.62 5.94 1.801 میلیون 2.305 میلیون 2.714 میلیون 1.392 میلیون
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 979 51.00 4.95 1,030 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 6,000 1,030 979 - - 0 0 0 732 55,020,616 979 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 282.719 میلیون 263.762 میلیون 14,054 282.705 میلیون -29,881,388 -29,896,898 -9.09 0.96 -9.09 6,000 - - 6,000
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 544 9.00 1.68 535 0.00 0.00 1400/04/29 5,083 280.17 میلیون 150 میلیارد 55,119.26 535 515 515 552 1 294,894 544 2 203,561 545 137.42 هزار میلیارد 137.423 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -4.76 0.5 -4.76 216.404 میلیون 63.928 میلیون 280.257 میلیون 75,308
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,960 70.00 0.54 13,030 0.00 0.00 1400/04/29 28,786 135.07 میلیون 1.76 هزار میلیارد 6,013.3 13,030 13,270 12,860 13,340 2 2,500 12,960 1 6,455 12,960 1850.26 هزار میلیارد 1.892 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 7.66 6.89 7.67 131.001 میلیون 4.069 میلیون 115.03 میلیون 20.04 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,239 56.00 2.44 2,233 62.00 2.70 1400/04/27 4,424 136.54 میلیون 276 میلیارد 30,109.28 2,295 2,255 2,206 2,283 0 0 0 0 354.566 هزار میلیارد 5.375 میلیارد 5.26 میلیارد 175.354 میلیون 4.995 میلیارد 264.551 میلیون 466.27 میلیون 60.39 میلیون 6.48 1.48 0.84 126.629 میلیون 30.752 میلیون 155.133 میلیون 2.248 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,740 11.00 0.40 2,730 1.00 0.04 1400/04/27 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 41,509.68 2,729 2,734 2,680 2,751 0 0 0 0 491.742 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 3.633 میلیارد 261.927 میلیون 515.543 میلیون 144.499 میلیون 4.24 2.33 1.19 139.445 میلیون 301.595 میلیون 322.551 میلیون 118.489 میلیون
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 881 46.00 4.96 927 0.00 0.00 1400/04/29 3 38,617 34 میلیون 12,872.33 927 881 881 881 0 0 0 241 16,808,845 881 214.369 هزار میلیارد 214.373 میلیون 245.507 میلیون 231.25 میلیون 3,753 245.503 میلیون -2,134,886 -2,145,685 -99.91 0.87 -100.41 38,617 - 38,617 -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,270 0.00 0.00 15,290 20.00 0.13 1400/04/23 1,617 25.16 میلیون 399.8 میلیارد 22,960.26 15,270 15,260 15,250 15,290 0 0 0 0 1041.113 هزار میلیارد 3.282 میلیارد 2.515 میلیارد 65.52 میلیون 2.285 میلیارد 229.592 میلیون 331.466 میلیون 126.38 میلیون 7.93 4.37 3.02 15.57 میلیون 60.015 میلیون 16.977 میلیون 58.608 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 13,620 450.00 3.42 13,760 590.00 4.48 1400/04/26 - - - 8,151.62 13,170 13,820 13,490 13,820 0 0 0 0 863.36 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.008 میلیارد 97.873 میلیون 7.04 4.66 0.94 308.084 میلیون 33.183 میلیون 254.579 میلیون 86.688 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,310 50.00 0.33 15,260 0.00 0.00 1400/04/29 2,158 17.23 میلیون 262.8 میلیارد 7,983.42 15,260 15,100 15,000 15,350 5 18,300 15,290 7 700,000 15,300 763 هزار میلیارد 856.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 306.467 میلیون 111.658 میلیون 5.57 3.69 2.08 4.987 میلیون 12.242 میلیون 9.157 میلیون 8.071 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 817 32.00 3.77 849 0.00 0.00 1400/04/29 315 20.24 میلیون 16.5 میلیارد 64,261.47 849 817 817 817 0 0 0 53 3,435,571 817 173.602 هزار میلیارد 173.603 میلیون 194.884 میلیون 204.478 میلیون 1,062 194.883 میلیون -67,791,278 20.196 میلیون 8.6 0.89 -2.56 242,362 20 میلیون 20.242 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,090 360.00 3.44 10,120 330.00 3.16 1400/04/27 5,258 40.76 میلیون 328.3 میلیارد 7,639.1 10,450 10,300 10,010 10,300 0 0 0 0 603.75 هزار میلیارد 804.574 میلیون 234.739 میلیون 75 میلیون 45.574 میلیون 189.164 میلیون 645.795 میلیون 78.675 میلیون 6.85 4.01 1.05 98.625 میلیون 5.419 میلیون 101.043 میلیون 3.001 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 629 33.00 4.98 662 0.00 0.00 1400/03/2 - - - 15,839 662 629 - - 0 0 0 101 8,004,002 629 105.097 هزار میلیارد 105.107 میلیون 172.47 میلیون 158.756 میلیون 10,139 172.46 میلیون -760,802 -773,353 -135.9 0.61 -138.13 15,839 - 15,839 -
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 537 4.00 0.74 541 0.00 0.00 1400/04/29 3,863 197.49 میلیون 106.7 میلیارد 51,124.46 541 536 535 560 1 50,000 538 1 100,000 538 95.454 هزار میلیارد 95.457 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون 18.062 میلیون -55,800,934 -1.71 0.57 5.28 176.124 میلیون 21.37 میلیون 197.406 میلیون 87,391
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 587 30.00 4.86 617 0.00 0.00 1400/03/2 - - - 17,000 617 587 - - 0 0 0 91 7,278,194 587 97.622 هزار میلیارد 97.634 میلیون 169.824 میلیون 158.22 میلیون 12,082 169.812 میلیون -18,105,877 -18,122,495 -5.39 0.57 -5.39 17,000 - 17,000 -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 79,830 160.00 0.20 79,670 0.00 0.00 1400/04/29 6,883 7.55 میلیون 601.2 میلیارد 1,096.42 79,670 78,990 77,230 81,000 5 2,093 79,800 1 50,000 79,800 717.03 هزار میلیارد 964.719 میلیون 416.164 میلیون 9 میلیون 247.689 میلیون 168.475 میلیون 431.945 میلیون 124.112 میلیون 4.95 4.26 1.81 5.159 میلیون 2.388 میلیون 5.52 میلیون 2.027 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,900 150.00 1.54 9,800 50.00 0.51 1400/04/23 825 6.76 میلیون 54 میلیارد 11,912.78 9,750 9,760 9,630 9,920 2 1,030 9,800 5 23,162 9,910 679.56 هزار میلیارد 856.977 میلیون 197.847 میلیون 54.9 میلیون 33.777 میلیون 164.07 میلیون 86.185 میلیون 94.579 میلیون 8.7 5.02 9.56 24.032 میلیون 22.059 میلیون 36.64 میلیون 9.45 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 12,900 30.00 0.23 12,930 0.00 0.00 1400/04/29 4,319 59.62 میلیون 770.7 میلیارد 13,804.57 12,930 12,780 12,620 13,050 1 20,000 12,900 1 35,592 12,900 930.96 هزار میلیارد 1.019 میلیارد 245.942 میلیون 72 میلیون 87.805 میلیون 158.137 میلیون 92.401 میلیون 89.313 میلیون 10.42 5.89 10.08 16.911 میلیون 42.71 میلیون 18.573 میلیون 41.049 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 25,490 120.00 0.47 25,610 0.00 0.00 1400/04/29 1,236 13.2 میلیون 338.2 میلیارد 10,683.53 25,610 25,480 25,300 25,980 2 1,952 25,490 2 11,930 25,500 1037.205 هزار میلیارد 1.083 میلیارد 202.428 میلیون 40.5 میلیون 45.474 میلیون 156.954 میلیون 117.275 میلیون 115.615 میلیون 8.98 6.61 8.84 5.615 میلیون 7.59 میلیون 3.499 میلیون 9.706 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 40,000 400.00 1.01 39,600 0.00 0.00 1400/04/29 607 1.71 میلیون 68 میلیارد 2,818.3 39,600 38,720 38,720 40,000 2 108,074 40,000 1 795 40,200 712.8 هزار میلیارد 780.615 میلیون 223.504 میلیون 13.8 میلیون 67.815 میلیون 155.689 میلیون 274.318 میلیون 100.412 میلیون 6.29 4.58 2.15 413,897 1.297 میلیون 1.211 میلیون 500,000
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,530 3.00 0.20 1,514 13.00 0.85 1400/04/27 4,885 186.6 میلیون 225.3 میلیارد 51,137.82 1,527 1,510 1,474 1,563 0 0 0 0 162.643 هزار میلیارد 214.293 میلیون 162.766 میلیون 10 میلیون 10.451 میلیون 152.314 میلیون 16.051 میلیون 16.12 میلیون 12.65 1.34 12.7 387.285 میلیون 96.07 میلیون 427.822 میلیون 55.533 میلیون
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 568 19.00 3.24 587 0.00 0.00 1400/04/29 493 20.92 میلیون 11.9 میلیارد 42,440.5 587 569 568 580 12 1,729,659 567 1 155,057 568 87.764 هزار میلیارد 87.8 میلیون 142.985 میلیون 149.513 میلیون 35,708 142.949 میلیون -47,588,070 -47,596,122 -1.84 0.61 -1.84 15.923 میلیون 5 میلیون 20.923 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,310 10.00 0.11 9,300 0.00 0.00 1400/04/29 5,931 31.26 میلیون 290.6 میلیارد 5,270.4 9,300 9,290 9,180 9,490 1 546 9,320 4 6,199 9,320 232.5 هزار میلیارد 240.866 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 2.23 1.69 2.28 29.684 میلیون 1.575 میلیون 31.035 میلیون 224,000
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 182,000 970.00 0.53 188,730 5,760.00 3.15 1400/04/23 166 316,984 47.5 میلیارد 1,006.48 182,970 180,110 180,110 185,600 0 0 0 0 899.04 هزار میلیارد 1.208 میلیارد 213.29 میلیون 6 میلیون 75.837 میلیون 137.453 میلیون 263.691 میلیون 122.223 میلیون 9.26 8.24 4.29 3.87 میلیون 1.343 میلیون 1.803 میلیون 3.41 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 10,310 150.00 1.43 10,460 0.00 0.00 1400/04/29 475 3.24 میلیون 33.6 میلیارد 6,822.92 10,460 10,150 10,150 10,680 1 5,130 10,290 1 521 10,420 1014.408 هزار میلیارد 1.065 میلیارد 181.885 میلیون 30 میلیون 50.321 میلیون 131.564 میلیون 79.535 میلیون 78.211 میلیون 12.97 7.71 12.75 2.015 میلیون 1.226 میلیون 2.992 میلیون 248,977
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 818 0.00 0.00 818 0.00 0.00 1400/04/29 797 47.83 میلیون 39.1 میلیارد 60,007.64 818 818 818 818 0 0 0 958 77,825,922 818 98.071 هزار میلیارد 98.415 میلیون 129.504 میلیون 119.891 میلیون 343,398 129.161 میلیون -13,434,299 -13,444,873 -7.29 0.76 -7.3 2.826 میلیون 45 میلیون 47.826 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,390 50.00 0.35 14,340 0.00 0.00 1400/04/29 7,406 68.85 میلیون 987.4 میلیارد 9,296.41 14,340 14,260 14,060 14,630 2 2,036 14,390 1 6,529 14,390 1168.71 هزار میلیارد 1.18 میلیارد 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 17.2 9.1 16.59 51.091 میلیون 17.758 میلیون 47.943 میلیون 20.906 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 132,480 2,030.00 1.56 130,450 0.00 0.00 1400/04/29 1,302 1.52 میلیون 198.4 میلیارد 1,168.18 130,450 132,000 125,000 132,960 1 200 132,450 1 798 132,480 782.7 هزار میلیارد 832.442 میلیون 172.618 میلیون 6 میلیون 49.742 میلیون 122.876 میلیون 164.926 میلیون 111.934 میلیون 6.99 6.37 4.75 825,030 695,940 608,478 912,492
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 16,800 0.00 0.00 16,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,081 23.25 میلیون 390.6 میلیارد 11,170.84 16,800 16,260 16,260 16,990 0 0 0 0 453.6 هزار میلیارد 429.694 میلیون 141.147 میلیون 27 میلیون 30.121 میلیون 111.026 میلیون 61.928 میلیون 60.813 میلیون 6.57 3.6 6.45 17.41 میلیون 5.836 میلیون 4.507 میلیون 18.739 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 581 15.00 2.52 596 0.00 0.00 1400/04/29 458 22.34 میلیون 13 میلیارد 48,768.8 596 581 581 589 0 0 0 2 125,869 581 68.253 هزار میلیارد 68.255 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 11.671 میلیون 5.85 0.62 -1.8 13.336 میلیون 9 میلیون 21.236 میلیون 1.1 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 537 1.00 0.19 536 0.00 0.00 1400/04/29 2,160 99.59 میلیون 53.3 میلیارد 46,105.32 536 530 526 559 2 34,327 536 3 180,933 538 51.514 هزار میلیارد 51.59 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -4.69 0.5 -4.69 79.587 میلیون 20 میلیون 99.587 میلیون -
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 543 0.00 0.00 543 0.00 0.00 1400/04/29 1,576 69.92 میلیون 38 میلیارد 44,365.41 543 534 530 561 3 212,538 541 2 68,067 546 50.455 هزار میلیارد 50.457 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 -1.67 0.51 -1.67 62.035 میلیون 7.884 میلیون 69.92 میلیون -