همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,380 460.00 4.64 10:56 5,370 60.68 میلیون 629.6 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3041.34 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,990 470.00 4.94 9,760 240.00 2.52 10:55 578 6.74 میلیون 67.2 میلیارد 11,788.56 9,520 9,900 9,800 9,990 40 2,355,624 9,610 1 4,850 10,000 2801.12 هزار میلیارد 3.24 میلیارد 1.079 میلیارد 287 میلیون 465.986 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 7.07 3.64 7.25 11.518 میلیون 11.626 میلیون 8.771 میلیون 14.373 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 10:55 4,718 51.37 میلیون 352 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.75 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 689 36.00 4.97 725 0.00 0.00 10:49 4 38,000 26.2 میلیون 9,205 725 689 689 689 0 0 0 1368 125,925,624 689 253.763 هزار میلیارد 253.763 میلیون 375.372 میلیون 350.018 میلیون 330 397.753 میلیون -90,972,992 -90,984,647 - 0.64 -2.79 47,615 - 47,615 -
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 571 63.00 9.94 634 0.00 0.00 10:49 19 481,187 274.8 میلیون 11,770 634 571 571 571 0 0 0 1891 314,595,701 603 162.849 هزار میلیارد 162.852 میلیون 270.446 میلیون 256.86 میلیون 2,342 286.835 میلیون -68,068,885 -68,081,523 - 0.57 -2.39 10,070 - 10,070 -
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 979 51.00 4.95 1,030 0.00 0.00 1400/10/25 1 10,192 10 میلیون 6,000 1,030 979 979 979 0 0 0 991 77,897,726 979 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 297.909 میلیون 263.762 میلیون 14,054 282.705 میلیون -29,881,388 -29,896,898 - 0.96 -9.09 5,200 - 5,200 -
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,640 1,430.00 6.74 22,490 1,280.00 6.03 1400/11/5 436 2.91 میلیون 65.5 میلیارد 9,568.04 21,210 21,210 22,280 22,790 8 800,000 21,220 6 126,966 21,220 2249 هزار میلیارد - - 100 میلیون 238.038 میلیون 279.511 میلیون 457.878 میلیون 203.334 میلیون 47.35 7.5 4.58 1.791 میلیون 8.552 میلیون 6.306 میلیون 4.037 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 693 36.00 4.94 729 0.00 0.00 1400/11/6 - - - 21,671.33 729 693 693 693 0 0 0 920 83,155,637 693 168.582 هزار میلیارد 168.595 میلیون 255.761 میلیون 231.25 میلیون 13,139 255.748 میلیون -64,252,175 -64,263,816 - 0.66 -2.62 33,690 - 33,690 -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 30,040 2,560.00 9.32 30,010 2,530.00 9.21 1400/11/5 651 3.24 میلیون 97.4 میلیارد 6,814.6 27,480 27,500 29,530 30,110 1 3,591 27,740 1 300 27,740 1665.555 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 472.081 میلیون 55.5 میلیون 163.752 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 43.56 5.86 3.72 2.431 میلیون 12.397 میلیون 8.295 میلیون 6.534 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 10:54 2,820 57.19 میلیون 372.4 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 7,440 130.00 1.78 7,320 10.00 0.14 10:55 278 3.41 میلیون 25.1 میلیارد 10,874.94 7,310 7,330 7,310 7,450 1 2,000 7,330 6 340,646 7,330 959.213 هزار میلیارد 3.537 میلیارد 2.921 میلیارد 65.52 میلیون 2.688 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 9.32 4.12 2.48 622,736 97.393 میلیون 3.516 میلیون 94.5 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,103 195.00 4.99 4,030 122.00 3.12 10:55 1,042 19.16 میلیون 78.6 میلیارد 18,941.5 3,908 4,103 4,103 4,103 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 685.1 هزار میلیارد 775.936 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 14.87 2.95 0.66 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 418 19.00 4.76 401 2.00 0.50 10:55 247 13.51 میلیون 5.6 میلیارد 54,501.29 399 390 390 418 2 150,000 406 1 100,000 408 81.996 هزار میلیارد 81.998 میلیون 212.009 میلیون 204.478 میلیون 2,596 226.296 میلیون -56,573,736 -56,583,056 - 0.36 -1.45 13.347 میلیون - 13.347 میلیون -
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,750 350.00 2.61 13,470 70.00 0.52 10:54 171 2.38 میلیون 32.9 میلیارد 12,041.07 13,400 13,430 13,420 13,950 1 53,570 13,510 1 10,000 13,640 1311.166 هزار میلیارد 1.344 میلیارد 265.231 میلیون 30 میلیون 42.117 میلیون 223.114 میلیون 116.734 میلیون 114.441 میلیون 11.41 5.85 11.18 770,756 4.73 میلیون 920,718 4.58 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 26,690 1,270.00 5.00 26,400 980.00 3.86 10:55 480 4.05 میلیون 107.7 میلیارد 8,504.78 25,420 25,550 25,550 26,690 1 63,855 25,800 6 113,600 25,900 1069.605 هزار میلیارد 1.082 میلیارد 254.385 میلیون 40.5 میلیون 12.614 میلیون 208.81 میلیون 127.951 میلیون 125.845 میلیون 8.5 5.12 8.36 4.348 میلیون 10.808 میلیون 8.782 میلیون 6.374 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,822 86.00 4.95 1,789 53.00 3.05 10:55 1,480 51.2 میلیون 92.6 میلیارد 33,916.68 1,736 1,788 1,750 1,822 1 27,700 1,764 1 2,000 1,764 313.708 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.2 1.57 0.59 59.866 میلیون - 56.299 میلیون 3.567 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 396 18.00 4.76 387 9.00 2.38 10:55 398 39.07 میلیون 15.4 میلیارد 100,105.09 378 390 385 396 101 36,466,997 385 2 216,866 385 68.283 هزار میلیارد 68.286 میلیون 185.068 میلیون 176.441 میلیون 3,710 197.157 میلیون -49,108,920 -49,118,901 -1.39 0.35 -1.39 35.627 میلیون 14.456 میلیون 50.083 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 5,290 250.00 4.96 5,190 150.00 2.98 10:55 941 15.94 میلیون 83.9 میلیارد 17,084.61 5,040 5,160 5,150 5,290 60 5,421,999 5,080 1 2,000 5,180 622.8 هزار میلیارد 754.664 میلیون 364.442 میلیون 120 میلیون 133.064 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 4.41 3.24 1.57 16.439 میلیون 8.802 میلیون 16.707 میلیون 8.534 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 391 18.00 4.83 386 13.00 3.49 10:55 729 49.8 میلیون 19.4 میلیارد 68,524.83 373 380 379 391 70 18,385,686 374 1 100,000 387 61.439 هزار میلیارد 61.296 میلیون 168.794 میلیون 158.756 میلیون 16,064 179.405 میلیون -42,006,349 -42,007,369 - 0.34 -1.46 118.301 میلیون 11.013 میلیون 128.046 میلیون 1.268 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 10:56 2,903 53.37 میلیون 300 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 12.6 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,150 430.00 4.93 8,780 60.00 0.69 10:53 306 1.95 میلیون 17.8 میلیارد 6,507.78 8,720 9,090 8,810 9,150 1 3,200 8,920 1 600 8,970 737.52 هزار میلیارد 779.183 میلیون 217.164 میلیون 54.9 میلیون 41.663 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 7.72 4.31 7.7 5.839 میلیون 2.825 میلیون 5.447 میلیون 3.218 میلیون
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 587 30.00 4.86 617 0.00 0.00 1400/03/2 - - - 17,000 617 587 - - 0 0 0 91 7,278,194 587 97.622 هزار میلیارد 97.634 میلیون 169.824 میلیون 158.22 میلیون 12,082 169.812 میلیون -18,105,877 -18,122,495 -5.39 0.57 -5.39 17,000 - 17,000 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 133,920 6,370.00 4.99 133,910 6,360.00 4.99 10:54 686 1.15 میلیون 153.6 میلیارد 1,676.85 127,550 133,920 129,030 133,920 166 621,848 127,660 1 266 127,860 803.46 هزار میلیارد 870.642 میلیون 289.051 میلیون 6 میلیون 67.182 میلیون 165.607 میلیون 197.399 میلیون 128.117 میلیون 6.27 4.85 4.07 1.139 میلیون 372,118 173,837 1.338 میلیون
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 413 19.00 4.82 397 3.00 0.76 10:55 196 13.47 میلیون 5.5 میلیارد 68,808.45 394 390 390 413 6 2,018,045 400 1 97,700 403 59.506 هزار میلیارد 59.399 میلیون 164.331 میلیون 149.513 میلیون 41,988 165.144 میلیون -39,668,639 -39,678,912 - 0.36 -1.5 8.958 میلیون 5.582 میلیون 14.54 میلیون -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,070 620.00 4.98 12,780 330.00 2.65 10:56 602 5.33 میلیون 69.6 میلیارد 8,996.02 12,450 12,900 12,800 13,070 83 2,083,160 12,510 1 6,163 12,600 920.16 هزار میلیارد 988.651 میلیون 227.415 میلیون 72 میلیون 68.491 میلیون 158.924 میلیون 91.064 میلیون 87.246 میلیون 10.55 5.79 10.1 14.901 میلیون 4.273 میلیون 17.27 میلیون 1.903 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,812 86.00 4.98 1,791 65.00 3.77 10:53 1,603 56.61 میلیون 101.4 میلیارد 35,322.17 1,726 1,755 1,731 1,812 1 6,349 1,758 1 10,000 1,759 241.137 هزار میلیارد 260.143 میلیون 171.458 میلیون 134.638 میلیون 21.565 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 26.73 1.6 31.99 92.216 میلیون 20.785 میلیون 111.305 میلیون 1.696 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,998 95.00 4.99 1,944 41.00 2.15 10:56 468 11.96 میلیون 23.9 میلیارد 26,078.98 1,903 1,998 1,998 1,998 271 23,760,340 1,903 1 200 1,930 136.08 هزار میلیارد 148.96 میلیون 142.715 میلیون 70 میلیون 13.02 میلیون 129.695 میلیون 12.303 میلیون 9.88 میلیون 26.63 1.04 10.98 48.576 میلیون - 45.952 میلیون 2.624 میلیون
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,022 282.00 38.11 1,055 315.00 42.57 1400/05/9 335 18.36 میلیون 18.8 میلیارد 16,000 740 703 1,022 1,022 0 0 0 1520 125,597,658 703 126.485 هزار میلیارد 89.063 میلیون 129.504 میلیون 119.891 میلیون 343,398 129.161 میلیون -13,434,299 -13,444,873 - 0.69 -6.6 48,000 - 48,000 -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 12,540 590.00 4.94 12,320 370.00 3.10 10:52 490 6.43 میلیون 80.6 میلیارد 13,177.22 11,950 12,220 12,220 12,540 18 292,896 12,100 1 1,000 12,190 1004.08 هزار میلیارد 1.13 میلیارد 255.208 میلیون 81.5 میلیون 126.993 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 6.21 7.83 6 11.058 میلیون 7.254 میلیون 13.464 میلیون 4.849 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 657 146.00 28.57 657 146.00 28.57 1400/07/10 788 49.03 میلیون 32.2 میلیارد 52,352.04 511 501 657 657 1 100,000 506 4 775,308 517 75.239 هزار میلیارد 58.75 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 - 0.53 -1.55 16.968 میلیون 9.941 میلیون 26.909 میلیون -
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 612 56.00 8.38 597 71.00 10.63 1400/05/31 1,394 62.94 میلیون 37.6 میلیارد 57,632.78 668 650 594 619 8 2,896,000 643 1 100,000 650 57.376 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 - 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 394 18.00 4.79 392 16.00 4.26 10:54 540 38.24 میلیون 15 میلیارد 70,877.73 376 381 381 394 71 23,199,806 376 1 100,000 404 35.849 هزار میلیارد 35.686 میلیون 102.078 میلیون 91.218 میلیون 19,973 102.058 میلیون 4.553 میلیون -22,865,119 - 0.35 7.83 76.926 میلیون - 75.607 میلیون 1.32 میلیون
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 603 124.00 25.89 601 122.00 25.47 1400/05/9 1,874 85.42 میلیون 51.3 میلیارد 70,573.31 479 461 590 611 8 503,862 459 1 280,157 460 55.845 هزار میلیارد 43.767 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 - 0.44 -1.45 13.584 میلیون 4.2 میلیون 17.784 میلیون -
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 412 19.00 4.83 405 12.00 3.05 10:55 441 27.38 میلیون 11.2 میلیارد 59,993.98 393 397 397 412 19 3,922,012 397 1 100,000 436 34.79 هزار میلیارد 34.621 میلیون 90.059 میلیون 85.689 میلیون 3,259 95.584 میلیون -23,776,450 -23,790,693 - 0.36 -1.46 30.518 میلیون 6 میلیون 30.737 میلیون 5.78 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,310 680.00 4.99 13,700 70.00 0.51 10:54 250 2.11 میلیون 30 میلیارد 6,564.32 13,630 13,940 13,510 14,310 1 1,500 13,650 1 3,472 13,740 550.8 هزار میلیارد 1.194 میلیارد 739.57 میلیون 40 میلیون 644.58 میلیون 93.738 میلیون 145.981 میلیون 21.003 میلیون 35.31 5.85 3.75 1.797 میلیون 1.008 میلیون 1.768 میلیون 1.037 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,690 500.00 4.91 10,230 40.00 0.39 10:55 345 3.1 میلیون 32.5 میلیارد 8,432.11 10,190 10,500 10,200 10,690 7 189,144 10,150 2 108,901 10,180 418.3 هزار میلیارد 471.974 میلیون 148.901 میلیون 27 میلیون 55.305 میلیون 91.684 میلیون 87.375 میلیون 85.305 میلیون 4.89 4.55 4.77 1.826 میلیون 3.148 میلیون 682,629 4.291 میلیون