همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 887 6.00 0.67 890 3.00 0.34 10:01 1,695 83.753 میلیون 74.31 میلیارد 41,777.5 893 885 884 893 7 760,533 887 20 1,668,130 888 1454.416 هزار میلیارد 1.517 میلیارد 2.038 میلیارد 1.636 میلیارد 57.375 میلیون 1.981 میلیارد 207.373 میلیون 197.418 میلیون 7.38 0.74 7.02 36.477 میلیون 45.454 میلیون 75.001 میلیون 6.93 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,940 10.00 0.20 4,930 0.00 0.00 10:01 939 11.216 میلیون 55.21 میلیارد 11,538.19 4,930 4,920 4,870 4,970 19 2,523,588 4,930 3 203,582 4,940 2612.9 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 7.049 میلیون 3.807 میلیون 9.276 میلیون 1.58 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,920 30.00 0.43 6,950 0.00 0.00 10:01 641 15.952 میلیون 110.89 میلیارد 25,641.04 6,950 6,950 6,880 6,970 3 184,939 6,940 1 146,296 6,960 3402.025 هزار میلیارد 3.694 میلیارد 1.373 میلیارد 489.5 میلیون 260.393 میلیون 1.113 میلیارد 523.109 میلیون 559.24 میلیون 6.08 3.06 6.5 602,415 15.32 میلیون 10.082 میلیون 5.841 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 4,862 18.00 0.37 4,869 11.00 0.23 10:01 793 12.117 میلیون 58.85 میلیارد 14,077.44 4,880 4,835 4,831 4,880 1 10,000 4,868 1 23,074 4,869 1947.2 هزار میلیارد 2.252 میلیارد 1.271 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 1.031 میلیارد 610.027 میلیون 406.19 میلیون 3.68 1.89 2.17 3.123 میلیون 8.872 میلیون 11.674 میلیون 320,000
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,581 17.00 0.65 2,592 6.00 0.23 10:01 922 32.053 میلیون 82.72 میلیارد 38,230.32 2,598 2,598 2,556 2,615 1 11,404 2,582 1 1,028 2,588 677.643 هزار میلیارد 11.434 میلیارد 11.402 میلیارد 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 672.26 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 3.02 1.01 0.66 13.4 میلیون 18.14 میلیون 29.029 میلیون 2.511 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,755.00 7.00 177,120 174,875.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 26,035.28 2,245 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.386 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 557.996 میلیون 521.27 میلیون 171.544 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,700 100.00 1.47 6,760 40.00 0.59 10:01 1,014 11.726 میلیون 78.88 میلیارد 11,051.11 6,800 6,700 6,650 6,790 19 323,715 6,700 3 173,464 6,710 906.808 هزار میلیارد 1.248 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 508.425 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 3.06 1.79 0.41 5.43 میلیون 6.108 میلیون 11.508 میلیون 30,000
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,360 80.00 1.47 5,370 70.00 1.29 10:01 1,237 19.073 میلیون 102.07 میلیارد 14,318.99 5,440 5,340 5,300 5,440 9 838,866 5,360 5 401,193 5,370 1018.4 هزار میلیارد 1.296 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 505.262 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 3.76 2.02 0.38 9.989 میلیون 8.473 میلیون 17.208 میلیون 1.253 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 9,990 320.00 3.10 10,280 30.00 0.29 10:00 335 1.719 میلیون 17.28 میلیارد 4,798 10,310 10,140 9,980 10,190 2 27,262 10,030 1 32 10,070 1222.13 هزار میلیارد 1.333 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 463.756 میلیون 482.485 میلیون 278.286 میلیون 4.41 2.64 2.54 850,516 856,136 1.557 میلیون 150,000
کگل

گل گهر

سهام بورس 8,810 240.00 2.65 9,050 0.00 0.00 10:00 73 484,716 4.3 میلیارد 6,943.71 9,050 8,940 8,780 8,940 3 97,000 8,850 1 1,400 8,860 1808 هزار میلیارد 2.208 میلیارد 742.418 میلیون 100 میلیون 293.895 میلیون 448.523 میلیون 438.772 میلیون 156.181 میلیون 11.58 4.03 4.12 184,976 297,740 482,716 -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,455 50.00 1.11 4,476 29.00 0.64 10:01 824 13.378 میلیون 59.42 میلیارد 16,666.29 4,505 4,422 4,410 4,490 1 32,606 4,475 2 160,500 4,480 760.24 هزار میلیارد 875.173 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 427.622 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 3.31 1.78 0.44 6.859 میلیون 6.091 میلیون 12.786 میلیون 164,000
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,670 330.00 4.71 6,900 100.00 1.43 10:00 314 5.505 میلیون 36.16 میلیارد 17,422.95 7,000 6,780 6,510 6,800 1 820 6,600 1 20,000 6,660 898.934 هزار میلیارد 4.667 میلیارد 4.046 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 384.107 میلیون 547.6 میلیون 167.841 میلیون 5.36 2.34 1.64 3.852 میلیون 1.654 میلیون 4.735 میلیون 770,000
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,386 69.00 4.74 1,403 52.00 3.57 1401/07/09 3,346 108.221 میلیون 151.87 میلیارد 32,343.26 1,455 1,440 1,385 1,445 9 861,067 1,399 22 2,861,046 1,399 314.168 هزار میلیارد 5.989 میلیارد 5.979 میلیارد 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 306.514 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 6.86 1.02 0.5 76.7 میلیون 31.521 میلیون 102.156 میلیون 6.065 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 11,300 540.00 4.56 11,840 0.00 0.00 10:01 53 177,153 1.99 میلیارد 2,465.79 11,840 11,140 11,140 11,490 1 13,500 11,330 1 16,655 11,340 1147.27 هزار میلیارد 1.253 میلیارد 398.452 میلیون 96.98 میلیون 104.826 میلیون 293.626 میلیون 178.3 میلیون 177.353 میلیون 6.47 3.91 6.44 115,653 61,500 99,246 77,907
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,457 2.00 0.04 4,453 6.00 0.13 10:01 264 4.583 میلیون 20.27 میلیارد 17,149.5 4,459 4,389 4,260 4,494 1 364,888 4,458 3 13,571 4,460 856.882 هزار میلیارد 894.548 میلیون 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 289.078 میلیون 135.424 میلیون 138.202 میلیون 6.2 2.96 6.33 457,497 4.124 میلیون 3.08 میلیون 1.501 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,208 19.00 0.85 2,223 4.00 0.18 10:01 262 6.934 میلیون 15.17 میلیارد 23,480.04 2,227 2,160 2,160 2,220 4 606,439 2,197 2 91,549 2,198 422.18 هزار میلیارد 595.657 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 281.443 میلیون 520.739 میلیون 118.549 میلیون 3.56 1.5 0.81 2.667 میلیون 3.671 میلیون 5.607 میلیون 730,817
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 183,780 40.00 0.02 183,670 70.00 0.04 10:01 195 83,864 15.35 میلیارد 386.63 183,740 181,000 181,000 183,800 3 14,410 183,740 3 8,545 183,780 1101.78 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 266.331 میلیون 350.092 میلیون 225.57 میلیون 4.88 4.14 3.15 18,588 64,776 83,364 -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,402 14.00 0.99 1,414 2.00 0.14 10:01 478 20.348 میلیون 28.62 میلیارد 48,836.95 1,416 1,420 1,390 1,420 1 34,721 1,408 1 50,000 1,409 247.775 هزار میلیارد 6.212 میلیارد 6.19 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 229.212 میلیون 578.941 میلیون 5.147 میلیون 48.14 1.08 0.43 14.403 میلیون 5.94 میلیون 18.759 میلیون 1.584 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,410 310.00 1.01 30,690 30.00 0.10 10:01 61 408,760 12.44 میلیارد 6,700.98 30,720 30,500 30,200 30,500 5 46,649 30,420 1 72,121 30,430 1242.945 هزار میلیارد 1.331 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 6.24 5.83 6.32 268,009 140,751 308,760 100,000
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 23,650 240.00 1.00 23,830 60.00 0.25 09:58 182 1.865 میلیون 44.24 میلیارد 10,298.6 23,890 23,660 23,010 23,890 2 48,000 23,650 1 88,551 23,670 482.268 هزار میلیارد 555.808 میلیون 259.506 میلیون 20.238 میلیون 73.54 میلیون 185.965 میلیون 435.339 میلیون 153.37 میلیون 3.14 2.59 1.12 17,774 1.846 میلیون 968,657 894,821
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 87,290 1,320.00 1.49 88,120 490.00 0.55 1401/07/09 2,802 2.383 میلیون 209.99 میلیارد 850.44 88,610 90,000 86,470 90,000 6 2,879 88,900 7 13,137 88,900 793.08 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 184.647 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.77 4.3 0.93 1.57 میلیون 812,603 2.277 میلیون 106,000
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,730 80.00 0.74 10,810 0.00 0.00 09:55 29 169,112 1.81 میلیارد 2,262.8 10,810 10,620 10,620 10,770 1 37,095 10,740 1 500 10,760 440.724 هزار میلیارد 477.053 میلیون 210.907 میلیون 40.77 میلیون 36.329 میلیون 174.578 میلیون 108.76 میلیون 103.818 میلیون 4.25 2.52 4.05 11,650 157,462 169,112 -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,150 10.00 0.08 13,150 10.00 0.08 10:01 187 1.409 میلیون 18.42 میلیارد 6,496.82 13,160 13,060 13,020 13,200 1 452 13,190 4 90,550 13,200 946.8 هزار میلیارد 1.116 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 168.816 میلیون 160.179 میلیون 149.242 میلیون 6.41 5.67 5.97 138,676 1.256 میلیون 1.375 میلیون 20,000
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,290 60.00 0.16 37,350 0.00 0.00 10:01 35 175,080 6.53 میلیارد 5,143.53 37,350 37,230 37,100 37,350 1 8,679 37,320 1 80,000 37,340 672.3 هزار میلیارد 791.143 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 165.23 میلیون 373.45 میلیون 99.241 میلیون 6.77 4.07 1.8 3,136 171,744 78,880 96,000
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,439 14.00 0.96 1,448 5.00 0.34 10:01 485 17.628 میلیون 25.19 میلیارد 31,239.7 1,453 1,453 1,400 1,468 4 239,297 1,430 1 131,503 1,440 194.552 هزار میلیارد 211.98 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 157.413 میلیون 8.414 میلیون 8.668 میلیون 22.44 1.24 23.12 13.604 میلیون 3.891 میلیون 15.813 میلیون 1.681 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,895 33.00 1.71 1,917 11.00 0.57 10:01 379 8.753 میلیون 16.52 میلیارد 21,815.17 1,928 1,894 1,880 1,896 4 287,443 1,895 6 240,843 1,896 134.19 هزار میلیارد 148.129 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.1 0.97 17 5.218 میلیون 3.083 میلیون 8.3 میلیون -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 9,700 70.00 0.72 9,750 20.00 0.20 10:01 168 3.406 میلیون 33 میلیارد 20,392.25 9,770 9,670 9,620 9,760 1 75,000 9,720 4 33,660 9,730 989.625 هزار میلیارد 1.224 میلیارد 367.059 میلیون 81.5 میلیون 233.724 میلیون 133.335 میلیون 202.2 میلیون 194.827 میلیون 5.08 7.42 4.89 184,412 3.221 میلیون 3.264 میلیون 141,718
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 66,770 1,370.00 2.01 68,130 10.00 0.01 09:56 13 13,350 892.04 میلیون 800.83 68,140 66,890 66,100 66,890 2 14,376 66,210 2 1,990 66,790 347.463 هزار میلیارد 427.217 میلیون 200.863 میلیون 5.1 میلیون 79.754 میلیون 121.109 میلیون 173.042 میلیون 72.715 میلیون 4.78 2.87 2.01 3,050 10,000 13,050 -
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,040 90.00 0.99 9,120 10.00 0.11 10:01 156 1.432 میلیون 12.88 میلیارد 6,144.32 9,130 9,120 8,850 9,130 3 130,126 9,090 4 255,082 9,110 248.52 هزار میلیارد 256.534 میلیون 119.826 میلیون 27.25 میلیون 7.741 میلیون 112.085 میلیون 57.196 میلیون 56.629 میلیون 4.39 2.23 4.35 278,511 1.004 میلیون 1.282 میلیون -
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,072 13.00 0.42 3,059 0.00 0.00 10:01 110 3.575 میلیون 10.94 میلیارد 32,126.41 3,059 3,011 3,011 3,080 1 50,000 3,059 1 12,000 3,060 171.304 هزار میلیارد 215.409 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 109.256 میلیون 149.204 میلیون 36.233 میلیون 4.74 1.57 1.15 282,149 3.244 میلیون 3.526 میلیون -
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,080 250.00 3.41 7,320 10.00 0.14 09:59 91 818,122 5.8 میلیارد 9,265.8 7,330 7,030 7,030 7,160 1 800 7,100 2 10,000 7,120 345.504 هزار میلیارد 813.221 میلیون 557.802 میلیون 47.2 میلیون 467.717 میلیون 90.085 میلیون 320.199 میلیون 49.364 میلیون 7 3.84 1.08 313,420 504,702 818,122 -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,327 65.00 2.72 2,371 21.00 0.88 10:01 385 8.252 میلیون 19.19 میلیارد 22,161.68 2,392 2,305 2,303 2,370 1 76,979 2,321 2 5,464 2,323 145.763 هزار میلیارد 375.645 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 88.315 میلیون 377.207 میلیون 8.035 میلیون 18.15 1.65 0.39 6.524 میلیون 1.561 میلیون 7.508 میلیون 577,112
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,550 270.00 0.91 29,800 20.00 0.07 10:01 137 293,258 8.69 میلیارد 2,181.28 29,820 29,800 29,240 29,800 1 317 29,600 3 13,231 29,700 240.307 هزار میلیارد 284.098 میلیون 124.537 میلیون 8.064 میلیون 43.63 میلیون 80.907 میلیون 224.485 میلیون 50.314 میلیون 4.78 2.97 1.07 37,807 255,451 293,258 -
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 13,430 310.00 2.26 13,730 10.00 0.07 10:01 182 738,406 10.02 میلیارد 4,064.97 13,740 13,470 13,420 13,740 2 1,236 13,500 3 19,286 13,540 411.9 هزار میلیارد 521.98 میلیون 188.507 میلیون 10 میلیون 109.78 میلیون 78.727 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 4.45 5.23 0.49 427,073 310,958 737,521 510
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,614 10.00 0.62 1,626 2.00 0.12 10:01 397 18.821 میلیون 30.66 میلیارد 56,455.83 1,624 1,574 1,574 1,644 7 173,216 1,607 2 21,100 1,608 254.053 هزار میلیارد 3.082 میلیارد 2.906 میلیارد 156.34 میلیون 2.828 میلیارد 78.126 میلیون 266.4 میلیون 3.014 میلیون 84.35 3.25 0.95 1.21 میلیون 17.609 میلیون 17.753 میلیون 1.066 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 56,680 370.00 0.65 57,010 40.00 0.07 10:01 97 186,805 10.56 میلیارد 1,626.82 57,050 55,630 55,630 57,150 5 26,083 56,710 1 1,920 56,800 201.129 هزار میلیارد 220.356 میلیون 92.549 میلیون 3.529 میلیون 19.156 میلیون 73.393 میلیون 69.72 میلیون 47.24 میلیون 4.26 2.74 2.89 40,960 103,739 144,699 -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,086 25.00 0.82 3,064 3.00 0.10 10:01 211 4.041 میلیون 12.43 میلیارد 14,596.93 3,061 3,000 3,000 3,109 1 31,605 3,064 1 70,920 3,071 93.285 هزار میلیارد 1.897 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 71.236 میلیون 251.079 میلیون 27.56 میلیون 3.38 1.31 0.37 767,245 3.25 میلیون 4.017 میلیون -
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,040 0.00 0.00 5,040 0.00 0.00 10:01 67 730,367 3.65 میلیارد 11,508.68 5,040 4,930 4,930 5,070 2 71,232 5,040 1 4,438 5,060 161.28 هزار میلیارد 259.849 میلیون 168.259 میلیون 32 میلیون 98.569 میلیون 69.69 میلیون 201.215 میلیون 29.249 میلیون 5.52 2.32 0.8 94,624 635,743 730,367 -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,050 30.00 0.37 8,070 10.00 0.12 09:58 58 528,418 4.17 میلیارد 9,110.66 8,080 7,980 7,790 8,080 2 39,000 7,830 6 18,858 7,980 250.17 هزار میلیارد 300.113 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.24 3.65 4.13 42,732 485,686 528,418 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 16,500 490.00 2.88 16,940 50.00 0.29 09:59 77 1.114 میلیون 18.44 میلیارد 15,230.02 16,990 16,450 16,320 16,790 1 5,000 16,560 1 325 16,780 2368.8 هزار میلیارد 2.441 میلیارد 111.72 میلیون 60 میلیون 45.35 میلیون 66.371 میلیون 42.191 میلیون 41.105 میلیون 57.7 35.73 56.21 984,701 79,408 818,055 246,054
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 4,280 90.00 2.06 4,369 1.00 0.02 09:54 43 97,471 412.6 میلیون 2,157.79 4,370 4,330 4,201 4,330 1 468 4,231 2 2,359 4,266 152.915 هزار میلیارد 189.476 میلیون 102.795 میلیون 17.5 میلیون 36.526 میلیون 66.269 میلیون 36.12 میلیون 34.541 میلیون 4.43 2.31 4.24 61,175 34,296 82,785 12,686
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,331 5.00 0.15 3,326 0.00 0.00 10:01 11 380,722 1.27 میلیارد 10,611.29 3,326 3,326 3,326 3,385 2 4,000 3,330 1 9,684 3,383 131.377 هزار میلیارد 622.264 میلیون 556.723 میلیون 39.5 میلیون 490.887 میلیون 65.836 میلیون 81.172 میلیون 14.392 میلیون 9.14 2 1.62 122,287 258,435 380,722 -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,740 250.00 3.58 6,990 0.00 0.00 09:53 47 326,740 2.26 میلیارد 7,020.98 6,990 6,720 6,650 6,990 1 4,821 6,930 1 1,500 6,940 167.76 هزار میلیارد 209.145 میلیون 107.035 میلیون 24 میلیون 41.385 میلیون 65.65 میلیون 106.71 میلیون 33.651 میلیون 4.99 2.56 1.57 47,634 279,106 326,740 -
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 16,690 870.00 4.95 17,560 0.00 0.00 10:00 14 25,816 434.13 میلیون 1,844 17,560 16,800 16,690 17,100 2 1,192 16,820 2 1,590 17,070 208.964 هزار میلیارد 255.598 میلیون 112.25 میلیون 11.9 میلیون 46.634 میلیون 65.615 میلیون 104.3 میلیون 27.211 میلیون 7.68 3.18 2 5,881 19,935 25,816 -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,915 16.00 0.55 2,934 3.00 0.10 10:01 1,885 50.163 میلیون 147.13 میلیارد 19,429.35 2,931 2,931 2,854 2,995 1 2,000 2,919 1 12,371 2,924 116.162 هزار میلیارد 122.002 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 64.76 میلیون 4.983 میلیون 4.603 میلیون 25.25 1.79 23.33 49.928 میلیون 180,000 50.108 میلیون -
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 16,990 550.00 3.14 17,470 70.00 0.40 1401/07/09 286 532,198 9.07 میلیارد 1,860.83 17,540 17,150 16,800 17,450 0 0 0 0 168.232 هزار میلیارد 205.506 میلیون 100.292 میلیون 9.63 میلیون 37.274 میلیون 63.017 میلیون 116.526 میلیون 34.513 میلیون 4.87 2.67 1.44 345,202 186,996 415,955 116,243
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,900 300.00 4.84 6,180 20.00 0.32 10:02 298 2.419 میلیون 14.47 میلیارد 8,829.24 6,200 6,000 5,900 6,160 3 8,947 5,950 3 60,639 5,960 370.2 هزار میلیارد 619.455 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 62.679 میلیون 98.711 میلیون -2,594,126 -142.94 5.92 3.76 1.896 میلیون 500,000 2.356 میلیون 40,000
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 93,760 470.00 0.50 93,400 110.00 0.12 10:01 335 242,543 22.76 میلیارد 686.01 93,290 93,300 93,290 94,280 2 1,058 94,000 4 18,921 94,150 326.97 هزار میلیارد 555.502 میلیون 289.818 میلیون 3.5 میلیون 228.952 میلیون 60.866 میلیون 326.816 میلیون 48.022 میلیون 6.81 5.37 1 199,981 42,497 242,478 -
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,695 108.00 2.84 3,803 0.00 0.00 09:58 518 700,126 2.61 میلیارد 1,351.56 3,803 3,798 3,645 3,798 35 47,060 3,688 1 189,644 3,698 132.965 هزار میلیارد 605.805 میلیون 533.307 میلیون 25 میلیون 472.7 میلیون 60.607 میلیون 67.496 میلیون 22.442 میلیون 5.93 2.21 1.97 4,810 693,940 626,680 72,070
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,960 130.00 2.13 6,090 0.00 0.00 09:59 19 54,408 325.02 میلیون 1,189.33 6,090 5,960 5,900 6,090 2 367,000 5,970 2 3,380 5,980 292.32 هزار میلیارد 330.475 میلیون 97.928 میلیون 48 میلیون 38.155 میلیون 59.773 میلیون 55.239 میلیون 6.008 میلیون 48.66 4.89 5.29 6,326 15,082 21,408 -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,110 110.00 2.11 5,190 30.00 0.57 10:01 382 4.235 میلیون 21.74 میلیارد 10,526.65 5,220 5,170 5,050 5,220 2 129,444 5,130 1 19,000 5,140 160.631 هزار میلیارد 229.043 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 59.542 میلیون 96.708 میلیون 14.899 میلیون 10.8 2.7 1.66 1.233 میلیون 2.885 میلیون 4.028 میلیون 89,405
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 35,580 1,300.00 3.52 36,540 340.00 0.92 10:00 695 716,662 25.56 میلیارد 1,027.77 36,880 34,720 34,490 36,780 34 36,077 35,630 1 3,835 35,690 219.18 هزار میلیارد 245.497 میلیون 80.53 میلیون 6 میلیون 25.117 میلیون 55.413 میلیون 100.626 میلیون 30.746 میلیون 7.13 3.96 2.19 89,795 595,392 664,637 20,550
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,715 41.00 2.33 1,754 2.00 0.11 10:01 155 2.872 میلیون 4.95 میلیارد 23,079.6 1,756 1,720 1,702 1,750 1 2,199 1,703 1 10,783 1,705 63.705 هزار میلیارد 115.594 میلیون 104.861 میلیون 36.403 میلیون 51.67 میلیون 53.191 میلیون 27.045 میلیون 9.622 میلیون 6.63 1.2 2.36 2.307 میلیون 396,570 2.704 میلیون -
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,285 33.00 2.50 1,315 3.00 0.23 10:01 255 2.225 میلیون 2.9 میلیارد 9,075.42 1,318 1,291 1,285 1,321 1 8,018 1,300 2 1,728 1,309 46.442 هزار میلیارد 60.319 میلیون 62.908 میلیون 35.317 میلیون 13.806 میلیون 49.101 میلیون 23.055 میلیون 16.248 میلیون 2.86 0.95 2.01 1.975 میلیون 220,863 1.814 میلیون 381,926
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 16,080 420.00 2.55 16,470 30.00 0.18 10:00 97 285,156 4.58 میلیارد 2,939.75 16,500 16,060 15,960 16,330 4 4,249 15,960 1 20,000 15,990 181.17 هزار میلیارد 190.977 میلیون 58.564 میلیون 11 میلیون 9.697 میلیون 48.867 میلیون 34.056 میلیون 33.944 میلیون 5.34 3.71 5.32 44,709 240,447 260,156 25,000
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 13,490 190.00 1.39 13,670 10.00 0.07 10:01 77 240,056 3.25 میلیارد 3,234.67 13,680 13,430 13,430 13,600 2 14,460 13,480 1 281 13,550 163.357 هزار میلیارد 200.982 میلیون 85.497 میلیون 11.95 میلیون 37.506 میلیون 47.991 میلیون 129.171 میلیون 28.367 میلیون 5.76 3.4 1.26 66,427 173,629 240,056 -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,459 23.00 1.55 1,477 5.00 0.34 09:58 54 2.117 میلیون 3.06 میلیارد 39,205.96 1,482 1,435 1,435 1,479 1 30,000 1,442 1 80,000 1,459 51.66 هزار میلیارد 127.523 میلیون 120.374 میلیون 28.849 میلیون 75.688 میلیون 44.686 میلیون 62.565 میلیون 11.261 میلیون 4.59 1.16 0.83 1.637 میلیون 480,178 2.117 میلیون -
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 16,140 10.00 0.06 16,130 20.00 0.12 10:01 141 1.383 میلیون 22.22 میلیارد 10,348.06 16,150 16,150 15,880 16,500 3 59,156 16,140 1 49,631 16,160 96.6 هزار میلیارد 104.901 میلیون 52.486 میلیون 6 میلیون 8.001 میلیون 44.485 میلیون 38.748 میلیون 26.432 میلیون 3.65 2.17 2.5 329,089 1.043 میلیون 693,404 678,469
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,400 910.00 4.97 18,280 30.00 0.16 10:02 119 216,404 3.77 میلیارد 1,818.52 18,310 17,520 17,400 17,520 2 11,564 17,420 3 2,142 17,450 365.6 هزار میلیارد 400.112 میلیون 77.769 میلیون 20 میلیون 33.912 میلیون 43.857 میلیون 37.945 میلیون 50.495 میلیون 7.24 8.34 9.64 60,033 156,046 40,579 175,500
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,767 103.00 2.66 3,868 2.00 0.05 09:56 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 8,081.54 3,870 3,802 3,756 3,816 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 162.148 میلیون 64.838 میلیون 36 میلیون 22.828 میلیون 42.01 میلیون 35.387 میلیون 13.137 میلیون 10.6 3.31 3.94 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,041 22.00 1.07 2,062 1.00 0.05 10:01 37 773,394 1.58 میلیارد 21,396.5 2,063 2,022 2,022 2,077 2 56,880 2,037 1 5,000 2,079 52.342 هزار میلیارد 572.922 میلیون 562.281 میلیون 25.384 میلیون 520.581 میلیون 41.701 میلیون 70.333 میلیون 7.537 میلیون 6.94 1.26 0.74 75,846 697,548 773,394 -
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,826 69.00 2.38 2,851 44.00 1.52 10:01 652 19.157 میلیون 54.4 میلیارد 26,368.08 2,895 2,850 2,820 2,870 3 500,845 2,830 1 30,000 2,831 78.604 هزار میلیارد 101.98 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 37.274 میلیون 26.266 میلیون 17.695 میلیون 4.45 2.11 2.99 4.763 میلیون 14.301 میلیون 18.265 میلیون 800,000
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,430 37.00 2.52 1,466 1.00 0.07 10:01 41 537,082 776.7 میلیون 13,099.56 1,467 1,426 1,426 1,500 2 16,990 1,431 1 96,500 1,440 35.377 هزار میلیارد 201.633 میلیون 201.851 میلیون 24.132 میلیون 166.231 میلیون 35.619 میلیون 108.152 میلیون 6.117 میلیون 5.78 0.99 0.33 503,839 - 503,839 -
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,050 36.00 1.17 3,080 6.00 0.19 09:59 64 1.389 میلیون 4.23 میلیارد 26,261.29 3,086 3,032 3,032 3,082 3 13,671 3,039 1 7,333 3,069 67.76 هزار میلیارد 114.612 میلیون 82.361 میلیون 22 میلیون 46.808 میلیون 35.553 میلیون 79.446 میلیون 6.89 میلیون 9.83 1.91 0.85 469,124 828,156 1.163 میلیون 134,337
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,280 25.00 1.99 1,257 2.00 0.16 10:01 201 5.303 میلیون 6.71 میلیارد 26,781.87 1,255 1,225 1,225 1,280 1 70,000 1,270 1 90,000 1,277 38.597 هزار میلیارد 95.631 میلیون 91.761 میلیون 30.657 میلیون 57.186 میلیون 34.574 میلیون 19.964 میلیون -674,167 -57.12 1.12 1.93 2.457 میلیون 2.821 میلیون 4.678 میلیون 600,000
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 955 3.00 0.32 946 6.00 0.63 09:59 194 12.723 میلیون 11.98 میلیارد 47,837.71 952 905 905 957 3 51,000 937 3 85,000 956 29.085 هزار میلیارد 30.393 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 33.368 میلیون 1.345 میلیون 620,312 46.89 0.87 21.62 2.015 میلیون 10.608 میلیون 10.496 میلیون 2.127 میلیون
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,710 47.00 2.68 1,746 11.00 0.63 10:00 166 1.975 میلیون 3.36 میلیارد 11,530.31 1,757 1,750 1,690 1,750 1 1,066 1,701 1 29,971 1,702 31.392 هزار میلیارد 32.287 میلیون 32.828 میلیون 18 میلیون 750,608 32.078 میلیون 9.408 میلیون 9.027 میلیون 3.48 0.98 3.34 1.959 میلیون 15,554 1.975 میلیون -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 13,760 690.00 4.78 14,390 60.00 0.42 10:00 79 486,622 6.7 میلیارد 6,288.92 14,450 14,000 13,730 14,000 4 7,820 13,740 2 19,625 13,850 183.775 هزار میلیارد 215.453 میلیون 59.813 میلیون 12.771 میلیون 31.04 میلیون 28.773 میلیون 28.082 میلیون 25.213 میلیون 7.29 6.39 6.54 85,250 400,447 455,921 29,776
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 4,910 100.00 2.00 5,010 0.00 0.00 10:01 38 375,396 1.85 میلیارد 10,596.93 5,010 5,110 4,880 5,110 1 20,000 4,850 1 24,977 4,880 72.237 هزار میلیارد 79.198 میلیون 34.76 میلیون 14.419 میلیون 6.961 میلیون 27.799 میلیون 12.407 میلیون 8.147 میلیون 8.87 2.6 5.82 335,433 - 335,433 -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 3,473 116.00 3.23 3,578 11.00 0.31 10:01 94 871,712 3.08 میلیارد 9,273.53 3,589 3,520 3,462 3,600 2 3,500 3,473 2 102,356 3,539 32.202 هزار میلیارد 69.208 میلیون 64.742 میلیون 9 میلیون 36.979 میلیون 27.763 میلیون 17.503 میلیون 3.389 میلیون 9.51 1.16 1.84 839,277 32,435 871,528 184
کاما

باما

سهام بورس 4,287 183.00 4.09 4,367 103.00 2.30 10:01 506 4.225 میلیون 18.2 میلیارد 8,272.21 4,470 4,250 4,250 4,450 5 103,067 4,300 1 5,783 4,301 43.08 هزار میلیارد 49.879 میلیون 33.048 میلیون 10 میلیون 5.529 میلیون 27.519 میلیون 9.548 میلیون 4.949 میلیون 8.73 1.57 4.52 4.197 میلیون 20,000 4.217 میلیون -
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 2,420 53.00 2.14 2,468 5.00 0.20 10:01 41 618,062 1.5 میلیارد 15,396.55 2,473 2,420 2,419 2,465 2 109,230 2,422 1 7,967 2,429 29.616 هزار میلیارد 34.314 میلیون 32.093 میلیون 12 میلیون 4.65 میلیون 27.442 میلیون 11.068 میلیون 10.927 میلیون 2.71 1.08 2.68 618,062 - 618,062 -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 114,320 190.00 0.17 114,210 300.00 0.26 09:58 101 121,033 13.63 میلیارد 1,198.35 114,510 110,600 110,020 114,690 1 250 114,510 2 600 114,800 204.372 هزار میلیارد 239.439 میلیون 62.173 میلیون 1.79 میلیون 34.924 میلیون 27.249 میلیون 63.88 میلیون 39.676 میلیون 5.15 7.5 3.2 53,980 67,053 119,033 2,000
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 3,411 72.00 2.07 3,472 11.00 0.32 10:00 185 1.028 میلیون 3.5 میلیارد 4,943.98 3,483 3,421 3,380 3,440 1 4,427 3,401 1 368 3,418 31.176 هزار میلیارد 42.508 میلیون 37.438 میلیون 9 میلیون 11.224 میلیون 26.214 میلیون 16.947 میلیون 16.726 میلیون 1.87 1.19 1.84 778,120 250,000 1.028 میلیون 368
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,235 32.00 0.75 4,233 34.00 0.80 10:01 392 7.315 میلیون 30.91 میلیارد 18,118.9 4,267 4,260 4,111 4,340 1 68,700 4,249 3 350,818 4,250 67.616 هزار میلیارد 68.882 میلیون 25.837 میلیون 16 میلیون 705,663 25.131 میلیون 1.879 میلیون 1.584 میلیون 42.68 2.69 35.97 7.086 میلیون 223,282 7.304 میلیون 5,000
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,799 0.00 0.00 2,799 0.00 0.00 10:01 103 346,958 969.15 میلیون 3,368.52 2,799 2,800 2,758 2,810 1 36,365 2,793 3 10,506 2,799 60.458 هزار میلیارد 66.556 میلیون 31.166 میلیون 11 میلیون 6.097 میلیون 25.068 میلیون 6.96 میلیون 5.665 میلیون 10.67 2.41 8.69 42,396 304,562 346,958 -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,980 10.00 0.20 4,990 0.00 0.00 10:01 364 3.782 میلیون 18.87 میلیارد 9,270.39 4,990 5,010 4,930 5,010 2 6,879 4,990 4 138,612 5,000 99.8 هزار میلیارد 126.771 میلیون 51.696 میلیون 20 میلیون 26.971 میلیون 24.724 میلیون 14.303 میلیون 13.029 میلیون 7.66 4.04 6.98 605,750 3.176 میلیون 3.432 میلیون 350,000
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 6,120 250.00 3.92 6,350 20.00 0.31 10:01 98 504,222 3.08 میلیارد 5,452.99 6,370 6,250 6,050 6,250 4 7,119 6,080 3 48,888 6,120 95.25 هزار میلیارد 96.913 میلیون 26.135 میلیون 15 میلیون 1.513 میلیون 24.622 میلیون 7.493 میلیون 7.178 میلیون 13.27 3.87 12.71 366,592 135,630 295,526 206,696
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,264 30.00 2.32 1,293 1.00 0.08 10:01 226 1.47 میلیون 1.88 میلیارد 6,958.75 1,294 1,266 1,260 1,299 1 9,182 1,269 1 670 1,270 26.009 هزار میلیارد 41.577 میلیون 40.047 میلیون 20.131 میلیون 15.528 میلیون 24.519 میلیون 7.18 میلیون 5.178 میلیون 5.03 1.06 3.63 822,344 440,000 1.142 میلیون 120,203
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 3,848 69.00 1.76 3,915 2.00 0.05 10:00 52 275,067 1.04 میلیارد 4,850.73 3,917 3,902 3,770 3,902 1 9,213 3,791 1 3,487 3,795 91.588 هزار میلیارد 107.643 میلیون 40.501 میلیون 12 میلیون 16.032 میلیون 24.469 میلیون 19.495 میلیون 19.31 میلیون 4.74 3.74 4.7 230,093 - 230,093 -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 8,330 10.00 0.12 8,290 30.00 0.36 10:01 198 1.677 میلیون 13.66 میلیارد 7,883.78 8,320 7,820 7,820 8,400 1 7,891 8,030 1 12,465 8,040 159.641 هزار میلیارد 196.817 میلیون 61.094 میلیون 9.64 میلیون 36.79 میلیون 24.304 میلیون 52.884 میلیون 21.008 میلیون 7.61 6.58 3.02 398,254 1.268 میلیون 1.666 میلیون -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 10,250 480.00 4.47 10,500 230.00 2.14 10:01 642 2.831 میلیون 29.47 میلیارد 4,812.39 10,730 10,250 10,250 10,700 3 4,259 10,360 3 43,077 10,400 76.556 هزار میلیارد 96.207 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 23.77 میلیون 14.605 میلیون 14.548 میلیون 5.27 3.23 5.25 2.51 میلیون 227,166 2.731 میلیون 6,299
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 6,820 150.00 2.15 6,970 0.00 0.00 09:58 25 66,071 452.2 میلیون 2,642.84 6,970 6,850 6,730 6,940 2 1,661 6,820 1 6,863 6,890 116.337 هزار میلیارد 154.01 میلیون 61.341 میلیون 16.691 میلیون 37.673 میلیون 23.668 میلیون 74.633 میلیون 11.87 میلیون 9.81 4.92 1.56 32,944 33,127 66,071 -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 32,500 190.00 0.59 32,320 10.00 0.03 09:53 13 91,802 2.98 میلیارد 1,042 32,310 32,500 32,500 33,200 1 3,000 31,500 1 36,234 32,500 114.736 هزار میلیارد 120.014 میلیون 28.96 میلیون 3.55 میلیون 5.314 میلیون 23.646 میلیون 18.91 میلیون 18.814 میلیون 6.1 4.85 6.07 4,302 87,500 8,036 83,766
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 5,220 170.00 3.15 5,390 0.00 0.00 09:59 7 45,646 238.57 میلیون 8,866.33 5,390 5,230 5,220 5,250 3 20,165 5,220 1 23,000 5,230 81.928 هزار میلیارد 87.363 میلیون 28.294 میلیون 9.5 میلیون 5.435 میلیون 22.86 میلیون 7.531 میلیون 5.989 میلیون 13.68 3.58 10.88 7,111 38,535 45,646 -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,202 24.00 1.96 1,221 5.00 0.41 10:00 282 9.141 میلیون 11.05 میلیارد 28,489.73 1,226 1,197 1,197 1,230 1 313,847 1,200 3 477,551 1,201 25.034 هزار میلیارد 47.202 میلیون 44.159 میلیون 20.638 میلیون 21.9 میلیون 22.258 میلیون 18.726 میلیون 1.841 میلیون 13.63 1.13 1.34 9.049 میلیون - 9.049 میلیون -
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,388 11.00 0.79 1,398 1.00 0.07 09:57 57 1.801 میلیون 2.51 میلیارد 32,790.35 1,399 1,371 1,370 1,429 1 170,000 1,387 4 159,592 1,400 23.598 هزار میلیارد 29.214 میلیون 27.136 میلیون 16.88 میلیون 5.616 میلیون 21.52 میلیون 6.373 میلیون 3.023 میلیون 7.81 1.11 3.7 1.495 میلیون 305,939 1.801 میلیون -
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,234 15.00 1.20 1,249 0.00 0.00 10:01 197 5.004 میلیون 6.23 میلیارد 26,158.26 1,249 1,260 1,229 1,272 3 35,966 1,235 1 3,498 1,239 18.131 هزار میلیارد 42.181 میلیون 45.127 میلیون 14.54 میلیون 23.991 میلیون 21.136 میلیون 10.389 میلیون 4.632 میلیون 3.92 0.86 1.75 5.004 میلیون - 4.797 میلیون 206,770
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,220 130.00 2.55 5,220 130.00 2.55 10:01 1,026 12.411 میلیون 64.81 میلیارد 12,254.89 5,090 5,050 4,970 5,400 2 16,940 5,200 1 15,000 5,220 95.004 هزار میلیارد 97.581 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 20.974 میلیون 5.656 میلیون 5.009 میلیون 18.49 4.42 16.38 11.67 میلیون 741,250 12.384 میلیون 26,892
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,882.00 2.00 73,000 70,382.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 4,520.21 2,618 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 52.017 میلیون 34.962 میلیون 14.288 میلیون 14.624 میلیون 20.337 میلیون 17.783 میلیون 5.659 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 4,990 50.00 1.01 4,950 10.00 0.20 10:01 610 9.343 میلیون 46.44 میلیارد 14,743.19 4,940 4,890 4,860 5,050 1 3,987 5,000 5 106,154 5,020 58.025 هزار میلیارد 60.732 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 17.89 2.89 16.18 8.882 میلیون 460,000 9.342 میلیون -
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,100 10.00 0.24 4,088 2.00 0.05 10:01 65 984,638 4.01 میلیارد 15,255.08 4,090 4,010 4,002 4,114 1 557 4,070 1 2,000 4,103 55.175 هزار میلیارد 64.701 میلیون 28.489 میلیون 8.4 میلیون 9.513 میلیون 18.976 میلیون 6.006 میلیون 7.649 میلیون 7.21 2.91 9.19 141,357 843,281 984,638 -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 8,410 80.00 0.94 8,490 0.00 0.00 10:01 214 378,460 3.19 میلیارد 1,862.84 8,490 8,330 8,330 8,460 3 50,274 8,410 10 6,369 8,460 93.28 هزار میلیارد 112.58 میلیون 37.95 میلیون 11 میلیون 19.19 میلیون 18.76 میلیون 16.667 میلیون 16.43 میلیون 5.68 4.99 5.6 22,179 355,981 378,160 -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 14,700 350.00 2.33 15,000 50.00 0.33 09:59 127 672,640 9.93 میلیارد 4,995.55 15,050 14,990 14,700 14,990 1 500 14,720 1 5,000 14,750 84.206 هزار میلیارد 103.168 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 3.7 4.52 3.58 607,204 62,436 351,640 318,000
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 18,530 600.00 3.14 19,110 20.00 0.10 10:01 51 60,058 1.12 میلیارد 1,177.67 19,130 18,800 18,460 19,150 1 400 18,530 1 6,470 18,540 46.106 هزار میلیارد 47.536 میلیون 19.451 میلیون 2.414 میلیون 1.357 میلیون 18.094 میلیون 8.569 میلیون 8.424 میلیون 5.47 2.55 5.38 56,528 1,000 57,528 -
فاذر

آذراب

سهام بورس 920 48.00 4.96 922 46.00 4.75 10:00 635 46.194 میلیون 42.59 میلیارد 72,973.04 968 927 920 947 0 0 0 152 30,121,579 920 16.713 هزار میلیارد 37.22 میلیون 38.578 میلیون 18.126 میلیون 20.508 میلیون 18.07 میلیون 6.637 میلیون -689,463 -24.24 0.92 2.52 44.989 میلیون 1.2 میلیون 46.189 میلیون 90
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 4,730 60.00 1.28 4,671 1.00 0.02 10:00 62 937,662 4.39 میلیارد 8,104.85 4,670 4,780 4,624 4,791 1 400 4,641 3 39,227 4,700 32.865 هزار میلیارد 38.681 میلیون 23.885 میلیون 7.036 میلیون 5.816 میلیون 18.069 میلیون 5.814 میلیون 7.257 میلیون 4.53 1.82 5.65 417,662 420,000 319,492 518,170
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 18,400 70.00 0.38 18,410 60.00 0.32 09:48 33 137,406 2.47 میلیارد 4,259.94 18,470 17,950 17,920 18,400 1 1,758 18,100 1 1,000 18,180 58.912 هزار میلیارد 85.952 میلیون 44.374 میلیون 3.2 میلیون 27.008 میلیون 17.366 میلیون 73.14 میلیون 7.154 میلیون 8.24 3.39 0.81 125,767 10,551 136,318 -
چدن

چدن سازان

سهام بورس 1,744 49.00 2.73 1,788 5.00 0.28 09:59 68 998,076 1.75 میلیارد 14,677.59 1,793 1,743 1,730 1,820 2 400,800 1,747 1 35,777 1,781 15.43 هزار میلیارد 21.873 میلیون 23.584 میلیون 8.63 میلیون 6.435 میلیون 17.15 میلیون 6.553 میلیون 2.236 میلیون 6.9 0.9 2.35 998,076 - 998,076 -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,114 7.00 0.22 3,119 2.00 0.06 10:01 70 1.337 میلیون 4.16 میلیارد 19,093.57 3,121 2,977 2,977 3,125 2 12,700 3,023 3 121,760 3,090 40.547 هزار میلیارد 116.516 میلیون 92.918 میلیون 12 میلیون 75.956 میلیون 16.962 میلیون 41.958 میلیون 4.498 میلیون 9.01 2.39 0.97 36,066 1.3 میلیون 1.152 میلیون 184,830