همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 1399/10/27 - - - 9,735.13 1,030 980 - - 0 0 0 1158 77,863,345 980 360.518 هزار میلیارد 360.524 میلیون 493.151 میلیون 350.018 میلیون 5,155 493.146 میلیون 142.886 میلیون 142.877 میلیون - 0.73 2.52 88,581 - 88,581 -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,450 70.00 0.75 9,380 0.00 0.00 1399/11/2 4,322 24.24 میلیون 227.4 میلیارد 5,608.7 9,380 9,080 9,080 9,450 527 8,009,194 9,450 2 30,224 9,450 2692.06 هزار میلیارد 3.549 میلیارد 785.442 میلیون 143.5 میلیون 349.328 میلیون 436.114 میلیون 198.114 میلیون 216.455 میلیون 12.44 6.72 13.59 23.441 میلیون 800,000 19.03 میلیون 5.211 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,780 10.00 0.27 3,770 0.00 0.00 1399/11/2 2,878 73.23 میلیون 276 میلیارد 25,443.89 3,770 3,700 3,610 3,780 1356 52,137,706 3,780 1 500 3,780 780.552 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.377 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 8.5 1.75 1.3 52.813 میلیون 20.415 میلیون 57.16 میلیون 16.068 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,710 30.00 0.28 10,680 0.00 0.00 1399/11/2 4,431 37.1 میلیون 396.1 میلیارد 8,372.08 10,680 10,550 10,450 10,710 2750 46,855,380 10,710 1 1,000 10,720 2232.12 هزار میلیارد 2.776 میلیارد 848.309 میلیون 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 9.06 5.24 3.78 33.772 میلیون 3.325 میلیون 23.245 میلیون 13.852 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 10,400 20.00 0.19 10,380 0.00 0.00 1399/11/2 7,284 48.01 میلیون 498.5 میلیارد 6,591.62 10,380 10,350 10,120 10,400 3173 25,280,438 10,400 4 52,606 10,410 2076 هزار میلیارد 2.588 میلیارد 451.625 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 9.93 5.29 5.98 42.884 میلیون 5.129 میلیون 39.325 میلیون 8.688 میلیون
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 1,020 50.00 4.67 1,070 0.00 0.00 1399/11/2 1 4,902 5 میلیون 22,197.85 1,070 1,020 1,020 1,020 0 0 0 451 28,692,133 1,020 247.438 هزار میلیارد 247.46 میلیون 392.233 میلیون 231.25 میلیون 22,037 392.211 میلیون - - - - - 4,902 - 4,902 -
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 1399/11/2 1 6,000 5.9 میلیون 7,314.17 1,030 980 980 980 0 0 0 545 38,846,049 980 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 368.851 میلیون 263.762 میلیون 17,130 367.948 میلیون 78.954 میلیون 78.053 میلیون - 0.74 2.61 6,000 - 6,000 -
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 930 40.00 4.12 970 0.00 0.00 1399/11/2 5 109,859 102.2 میلیون 6,666.67 970 930 930 930 0 0 0 1077 81,979,785 930 249.154 هزار میلیارد 249.158 میلیون 261.59 میلیون 256.86 میلیون 3,276 358.193 میلیون 76.837 میلیون 76.828 میلیون - 0.7 2.46 109,859 - 109,859 -
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 950 40.00 4.04 990 0.00 0.00 1399/11/2 17 280,498 266.5 میلیون 7,691.75 990 950 950 950 0 0 0 162 9,192,330 950 202.433 هزار میلیارد 202.435 میلیون 285.453 میلیون 204.478 میلیون 1,618 285.451 میلیون 80.794 میلیون 80.786 میلیون 2.51 0.71 2.51 280,498 - 280,498 -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 20,290 60.00 0.30 20,230 0.00 0.00 1399/11/2 10,440 60.7 میلیون 1.228 هزار میلیارد 5,813.81 20,230 19,990 19,500 20,290 3231 31,445,185 20,290 1 193 20,290 1618.4 هزار میلیارد 1.571 میلیارد 385.656 میلیون 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.01 5.98 6.01 49.857 میلیون 10.839 میلیون 31.291 میلیون 29.406 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 940 40.00 4.08 980 0.00 0.00 1399/11/2 3 22,553 21.2 میلیون 10,845.78 980 940 940 940 0 0 0 201 12,688,585 940 184.8 هزار میلیارد 184.803 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.52 0.7 1.51 22,553 - 22,553 -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,440 10.00 0.41 2,430 0.00 0.00 1399/11/2 3,432 117.38 میلیون 285.3 میلیارد 34,202.92 2,430 2,420 2,370 2,440 1778 107,260,724 2,440 4 45,300 2,460 426.11 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 3.848 میلیارد 235.356 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون 8.66 1.89 1 112.884 میلیون 4.5 میلیون 112.194 میلیون 5.19 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 740 30.00 3.90 770 0.00 0.00 1399/10/23 6 204,000 151 میلیون 39,400 770 740 740 740 0 0 0 1000 80,292,041 740 122.242 هزار میلیارد 122.247 میلیون 223.476 میلیون 158.756 میلیون 4,864 223.471 میلیون 112.219 میلیون 112.21 میلیون 1.1 0.56 1.1 204,000 - 204,000 -
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 760 30.00 3.80 790 0.00 0.00 1399/11/2 7 69,234 52.6 میلیون 6,685 790 760 760 760 0 0 0 394 30,276,672 760 124.994 هزار میلیارد 124.999 میلیون 218.781 میلیون 158.22 میلیون 5,370 218.776 میلیون 61.726 میلیون 61.707 میلیون 2.03 0.57 2.02 69,234 - 69,234 -
کگل

گل گهر

سهام بورس 16,380 0.00 0.00 16,380 0.00 0.00 1399/11/2 1,169 8.74 میلیون 143.1 میلیارد 7,475.04 16,380 16,350 15,910 16,380 157 2,059,040 16,380 1 20 16,700 1218.672 هزار میلیارد 1.352 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 10.8 6.54 5.1 7.314 میلیون 1.424 میلیون 1.938 میلیون 6.8 میلیون
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 790 40.00 4.82 830 0.00 0.00 1399/11/2 9 117,250 92.6 میلیون 17,202 830 790 790 790 0 0 0 466 34,889,780 790 124.096 هزار میلیارد 124.132 میلیون 179.316 میلیون 149.513 میلیون 36,865 179.28 میلیون 46.268 میلیون 46.257 میلیون 2.68 0.69 2.68 117,250 - 117,250 -
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 980 50.00 4.85 1,030 0.00 0.00 1399/11/2 1 5,500 5.4 میلیون 10,000 1,030 980 980 980 0 0 0 684 47,112,602 980 181.734 هزار میلیارد 181.737 میلیون 179.539 میلیون 176.441 میلیون 3,619 178.946 میلیون 2.363 میلیون 2.35 میلیون - 1.02 77.22 5,500 - 5,500 -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 18,910 0.00 0.00 18,910 0.00 0.00 1399/11/2 839 12.01 میلیون 227.1 میلیارد 14,312.42 18,910 18,910 18,700 18,910 381 5,520,267 18,910 1 47,393 19,290 1049.505 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 9.51 6.05 5.69 9.64 میلیون 2.368 میلیون 2.148 میلیون 9.86 میلیون
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,180 60.00 4.84 1,240 0.00 0.00 1399/10/21 - - - 7,413 1,240 1,180 - - 0 0 0 857 63,272,405 1,180 148.665 هزار میلیارد 149.009 میلیون 165.984 میلیون 119.891 میلیون 343,847 165.64 میلیون 46.054 میلیون 46.044 میلیون 3.23 0.9 3.23 5,000 - 5,000 -
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 850 40.00 4.49 890 0.00 0.00 1399/10/27 - - - 13,203.5 890 850 - - 0 0 0 357 28,002,354 850 101.921 هزار میلیارد 101.925 میلیون 161.626 میلیون 114.518 میلیون 3,816 161.622 میلیون 47.015 میلیون 47.064 میلیون - 0.63 2.17 98,721 - 98,721 -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,540 0.00 0.00 2,540 0.00 0.00 1399/11/2 2,056 66.88 میلیون 169.9 میلیارد 32,530.89 2,540 2,540 2,540 2,540 3163 264,004,991 2,540 0 0 0 568.772 هزار میلیارد 3.558 میلیارد 3.06 میلیارد 223.926 میلیون 2.909 میلیارد 151.228 میلیون 313.093 میلیون 22.32 میلیون 7.36 2.8 1.4 66.884 میلیون - 66.77 میلیون 113,100
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,850 10.00 0.08 11,840 0.00 0.00 1399/11/2 3,304 52.49 میلیون 621.4 میلیارد 15,887.82 11,840 11,300 11,300 11,850 18 1,749,240 11,850 1 8,000 11,900 775.757 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.716 میلیارد 139.833 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 12.98 5.21 3.04 21.181 میلیون 31.313 میلیون 11.568 میلیون 40.925 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,580 10.00 0.10 9,570 0.00 0.00 1399/11/2 3,029 21.87 میلیون 209.3 میلیارد 7,219.65 9,570 9,550 9,320 9,580 830 10,078,919 9,580 2 41,000 10,010 239.25 هزار میلیارد 254.037 میلیون 149.458 میلیون 20 میلیون 14.787 میلیون 134.671 میلیون 4.01 میلیون 102.093 میلیون 2.34 1.78 59.66 20.868 میلیون 1,000,000 13.795 میلیون 8.073 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 17,250 620.00 3.47 16,620 1,250.00 6.99 1399/11/1 - - - 6,882.65 17,870 18,400 - - 1 500 17,860 2 15,001 18,500 673.11 هزار میلیارد 687.312 میلیون 147.617 میلیون 40.5 میلیون 14.202 میلیون 133.415 میلیون 57.954 میلیون 57.155 میلیون 16.45 5.42 12.53 3.86 میلیون 10.105 میلیون 8.988 میلیون 4.977 میلیون
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 860 40.00 4.44 900 0.00 0.00 1399/11/2 9 142,325 122.4 میلیون 8,962.5 900 860 860 860 0 0 0 1557 128,578,518 860 83.628 هزار میلیارد 83.653 میلیون 131.675 میلیون 92.92 میلیون 25,221 131.65 میلیون 37.973 میلیون 37.964 میلیون 2.21 0.64 2.21 142,325 - 142,325 -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 13,240 50.00 0.38 13,190 0.00 0.00 1399/11/2 3,682 46.87 میلیون 618.2 میلیارد 12,729.88 13,190 12,620 12,300 13,240 102 3,217,466 13,240 1 60,000 13,240 659.5 هزار میلیارد 724.341 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 8.14 5.07 2.6 35.852 میلیون 11.019 میلیون 34.074 میلیون 12.797 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,130 10.00 0.10 10,120 0.00 0.00 1399/11/2 1,418 19.31 میلیون 195.4 میلیارد 13,614.26 10,120 10,110 9,780 10,130 734 18,825,088 10,130 2 12,000 10,350 728.64 هزار میلیارد 754.59 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 14.76 5.64 14.14 16.805 میلیون 2.5 میلیون 6.555 میلیون 12.75 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,580 10.00 0.10 9,570 0.00 0.00 1399/11/2 4,044 38.9 میلیون 372.4 میلیارد 9,619.55 9,570 9,580 9,370 9,580 3657 121,805,490 9,580 1 50,000 9,580 727.32 هزار میلیارد 838.313 میلیون 237.711 میلیون 51 میلیون 110.993 میلیون 126.717 میلیون 791.908 میلیون 37.677 میلیون 19.3 5.74 0.92 36.897 میلیون 2.004 میلیون 30.97 میلیون 7.931 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,830 10.00 0.35 2,820 0.00 0.00 1399/11/2 2,392 81.91 میلیون 230.9 میلیارد 34,242.09 2,820 2,790 2,710 2,830 1368 113,192,105 2,830 1 1,200 2,850 440.879 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 29 3.52 2.27 81.907 میلیون - 56.025 میلیون 25.883 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,100 20.00 0.18 11,080 0.00 0.00 1399/11/2 1,622 16.04 میلیون 177.7 میلیارد 9,891.75 11,080 10,800 10,620 11,100 243 3,460,991 11,100 1 2,000 11,100 903.02 هزار میلیارد 956.989 میلیون 178.192 میلیون 81.5 میلیون 53.969 میلیون 124.223 میلیون 65.209 میلیون 63.477 میلیون 14.23 7.27 13.85 14.139 میلیون 1.906 میلیون 6.348 میلیون 9.696 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,910 10.00 0.13 7,900 0.00 0.00 1399/11/2 3,667 33.63 میلیون 265.6 میلیارد 9,170.09 7,900 7,900 7,630 7,910 2748 59,621,489 7,910 1 400 8,050 592.5 هزار میلیارد 661.669 میلیون 175.836 میلیون 44 میلیون 69.169 میلیون 106.667 میلیون 500.369 میلیون 29.371 میلیون 20.18 5.55 1.18 33.577 میلیون 50,000 22.871 میلیون 10.756 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 40,200 450.00 1.11 40,650 0.00 0.00 1399/11/2 675 1.89 میلیون 77.4 میلیارد 2,802.13 40,650 41,450 40,040 41,450 2 5,150 40,110 1 6,706 40,200 1219.5 هزار میلیارد 1.27 میلیارد 150.197 میلیون 30 میلیون 50.166 میلیون 100.031 میلیون 60.118 میلیون 46.237 میلیون 26.38 12.19 20.29 507,441 1.384 میلیون 1.259 میلیون 632,110
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,310 60.00 4.38 1,370 0.00 0.00 1399/09/25 13 170,704 223.6 میلیون 13,131.08 1,370 1,310 1,310 1,310 0 0 0 0 93.961 هزار میلیارد 93.966 میلیون 95.97 میلیون 68.585 میلیون 4,524 95.966 میلیون 27.451 میلیون 27.445 میلیون 3.42 0.98 3.42 166,704 4,000 170,704 -
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,110 110.00 4.95 2,220 0.00 0.00 1399/11/2 3 17,400 36.7 میلیون 2,400 2,220 2,110 2,110 2,110 0 0 0 913 64,068,315 2,110 136.305 هزار میلیارد 136.307 میلیون 86.286 میلیون 61.399 میلیون 1,185 86.285 میلیون 43.508 میلیون 43.504 میلیون 3.13 1.58 3.13 17,400 - 17,400 -
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 10,550 50.00 0.48 10,500 0.00 0.00 1399/11/2 866 9.96 میلیون 105.1 میلیارد 11,506.73 10,500 10,550 10,550 10,550 335 3,802,962 10,550 1 1,000 11,430 576.45 هزار میلیارد 616.066 میلیون 125.398 میلیون 40.3 میلیون 39.616 میلیون 85.782 میلیون 41.028 میلیون 43.282 میلیون 13.32 6.72 14.05 9.965 میلیون - 3.835 میلیون 6.13 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 19,860 30.00 0.15 19,830 0.00 0.00 1399/11/2 1,982 16.48 میلیون 326.8 میلیارد 8,313.31 19,830 19,500 19,180 19,860 1313 21,169,056 19,860 1 1,000 20,080 568.883 هزار میلیارد 653.785 میلیون 168.609 میلیون 28.688 میلیون 84.902 میلیون 83.706 میلیون 691.762 میلیون 25.91 میلیون 21.96 6.8 0.82 13.197 میلیون 3.28 میلیون 5.977 میلیون 10.5 میلیون
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,220 60.00 4.69 1,280 0.00 0.00 1399/10/23 2 9,100 11.1 میلیون 7,783.33 1,280 1,220 1,220 1,220 0 0 0 171 9,169,190 1,220 76.178 هزار میلیارد 76.178 میلیون 80.53 میلیون 59.514 میلیون 44 80.53 میلیون 41.258 میلیون 41.257 میلیون 1.85 0.95 1.85 9,100 - 9,100 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 11,090 230.00 2.12 10,860 0.00 0.00 1399/11/2 800 6.2 میلیون 68.5 میلیارد 7,748.12 10,860 10,990 10,520 11,090 337 7,652,760 11,090 1 5,000 11,200 651.6 هزار میلیارد 821.355 میلیون 249.46 میلیون 60 میلیون 169.755 میلیون 79.705 میلیون 55.53 میلیون 16.259 میلیون 40.08 8.18 11.73 5.371 میلیون 827,515 6.198 میلیون -
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,050 0.00 0.00 2,050 0.00 0.00 1399/11/2 5,117 232.38 میلیون 475.7 میلیارد 45,414.11 2,050 2,040 2,000 2,050 2917 185,158,453 2,050 2 2,250 2,050 400.797 هزار میلیارد 888.673 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 428.116 میلیون 79.351 میلیون 131.808 میلیون -31,155,104 -12.86 6.07 3.04 214.925 میلیون 17.459 میلیون 215.774 میلیون 16.61 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 42,060 10.00 0.02 42,050 0.00 0.00 1399/11/2 717 8.35 میلیون 350.9 میلیارد 11,639.68 42,050 40,400 40,400 42,060 170 1,160,737 42,060 1 60 43,240 580.29 هزار میلیارد 652.586 میلیون 151.594 میلیون 13.8 میلیون 72.296 میلیون 79.298 میلیون 204.2 میلیون 64.62 میلیون 8.98 7.32 2.84 8.198 میلیون 147,913 487,481 7.858 میلیون