همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,770 210.00 1.62 12,950 30.00 0.23 1400/01/25 13,957 106.4 میلیون 1.378 هزار میلیارد 7,108.22 12,980 12,700 12,730 13,170 1 10,000 13,040 1 43 13,040 2706.55 هزار میلیارد 3.088 میلیارد 948.576 میلیون 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 207.811 میلیون 2.962 میلیارد 10.97 5.21 4.59 179.549 میلیون 14.538 میلیون 106.584 میلیون 87.503 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,040 10.00 0.25 4,040 10.00 0.25 1400/01/25 6,265 167.27 میلیون 676 میلیارد 26,699.6 4,030 4,070 3,970 4,140 3 804,116 4,030 10 534,455 4,050 836.453 هزار میلیارد 6.413 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 9.11 1.87 1.4 79.425 میلیون 21.441 میلیون 80.913 میلیون 19.953 میلیون
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 1,010 20.00 1.94 1,030 0.00 0.00 1400/01/25 17 294,264 297.2 میلیون 17,309.65 1,030 1,010 1,010 1,010 0 0 0 1005 69,371,702 1,010 360.518 هزار میلیارد 360.52 میلیون 423.745 میلیون 350.018 میلیون 1,148 423.744 میلیون 37.749 میلیون 37.742 میلیون 9.56 0.85 9.56 37,001 62,991 99,992 -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,300 180.00 1.90 9,510 30.00 0.32 1400/01/25 4,739 28.31 میلیون 269.2 میلیارد 5,974.86 9,480 9,410 9,300 9,660 2 65,000 9,390 3 2,497 9,400 2729.37 هزار میلیارد 3.327 میلیارد 923.278 میلیون 143.5 میلیون 522.888 میلیون 400.39 میلیون 225.5 میلیون 216.455 میلیون 12.61 6.82 12.1 19.664 میلیون 6.801 میلیون 17.231 میلیون 9.234 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,500 230.00 1.96 11,600 130.00 1.11 1400/01/25 12,251 71.8 میلیون 832.8 میلیارد 5,419.58 11,730 11,740 11,500 11,960 7 19,244 11,730 34 127,638 11,750 2320 هزار میلیارد 2.532 میلیارد 543.138 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 92.347 میلیون 2.722 میلیارد 11.1 5.91 6.68 70.765 میلیون 2.021 میلیون 62.268 میلیون 10.518 میلیون
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 1,010 20.00 1.94 1,030 0.00 0.00 1400/01/25 16 332,312 335.6 میلیون 20,769.5 1,030 1,010 1,010 1,010 0 0 0 894 67,112,240 1,010 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 319.894 میلیون 263.762 میلیون 13,993 319.88 میلیون 29.998 میلیون 29.985 میلیون 9.06 0.85 9.06 44,082 67,991 105,230 6,843
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 960 10.00 1.03 970 0.00 0.00 1400/01/25 15 167,454 160.8 میلیون 11,163.6 970 960 960 960 0 0 0 0 249.154 هزار میلیارد 249.158 میلیون 311.218 میلیون 256.86 میلیون 3,429 311.214 میلیون 28.455 میلیون 28.446 میلیون 8.76 0.8 8.76 56,288 10,000 66,288 -
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 1,050 20.00 1.87 1,070 0.00 0.00 1400/01/25 22 320,264 336.3 میلیون 14,557.45 1,070 1,050 1,050 1,050 0 0 0 496 30,254,661 1,050 247.438 هزار میلیارد 247.46 میلیون 279.986 میلیون 231.25 میلیون 22,037 279.964 میلیون 25.79 میلیون 25.779 میلیون 9.6 0.88 9.59 17,601 62,879 80,480 -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 11,700 160.00 1.39 11,870 330.00 2.86 1400/01/25 36,379 191.38 میلیون 2.271 هزار میلیارد 8,352.87 11,540 11,750 11,550 12,200 1983 54,567,929 11,540 1 2,500 11,540 1685.54 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 359.779 میلیون 80 میلیون 89.007 میلیون 270.773 میلیون 269.413 میلیون 269.16 میلیون 6.26 6.22 6.26 79.746 میلیون 11.1 میلیون 60.362 میلیون 30.484 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 960 10.00 1.03 970 0.00 0.00 1400/01/25 16 265,243 254.6 میلیون 16,577.69 970 960 960 960 0 0 0 313 27,291,880 960 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 27,701 58,476 86,177 -
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 960 10.00 1.03 970 0.00 0.00 1400/01/25 15 264,061 253.5 میلیون 17,604.07 970 960 960 960 0 0 0 272 17,040,835 960 198.344 هزار میلیارد 198.345 میلیون 245.194 میلیون 204.478 میلیون 1,763 245.192 میلیون 20.338 میلیون 20.33 میلیون 9.76 0.81 9.75 1,001 63,176 64,177 -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,350 40.00 1.67 2,360 30.00 1.26 1400/01/25 5,466 209.8 میلیون 494.8 میلیارد 38,381.9 2,390 2,380 2,350 2,420 217 51,187,099 2,370 2 152,209 2,380 413.835 هزار میلیارد 4.548 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 526.383 میلیون 469.949 میلیون 8.41 1.84 0.97 194.761 میلیون 62.664 میلیون 238.444 میلیون 18.981 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,620 50.00 1.87 2,640 30.00 1.12 1400/01/25 9,617 330.41 میلیون 872 میلیارد 23,373.36 2,670 2,650 2,620 2,710 14 4,383,144 2,690 154 3,544,114 2,700 591.165 هزار میلیارد 3.735 میلیارد 3.325 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 7.65 2.91 1.46 248.242 میلیون 265.007 میلیون 454.615 میلیون 58.634 میلیون
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 750 10.00 1.32 760 0.00 0.00 1400/01/25 13 254,907 191.2 میلیون 19,608.23 760 750 750 750 0 0 0 1514 122,050,538 750 120.247 هزار میلیارد 120.256 میلیون 189.295 میلیون 158.22 میلیون 8,583 189.287 میلیون 16.797 میلیون 16.779 میلیون 7.17 0.64 7.16 357,971 10.054 میلیون 10.412 میلیون -
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 760 10.00 1.30 770 0.00 0.00 1400/01/25 13 251,358 191 میلیون 19,335.23 770 760 760 760 0 0 0 874 68,671,341 760 122.242 هزار میلیارد 122.252 میلیون 187.802 میلیون 158.756 میلیون 10,139 187.792 میلیون 44.527 میلیون 44.516 میلیون 2.75 0.65 2.75 719,132 10.064 میلیون 10.783 میلیون -
کگل

گل گهر

سهام بورس 14,890 30.00 0.20 15,040 180.00 1.21 1400/01/25 1,698 8.27 میلیون 124.3 میلیارد 4,867.89 14,860 14,820 14,750 15,400 2 5,312 15,020 1 346 15,030 1504 هزار میلیارد 1.624 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 13.33 8.07 6.29 4.886 میلیون 149,316 4.095 میلیون 939,997
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,710 210.00 1.92 10,810 110.00 1.01 1400/01/25 3,186 19.87 میلیون 214.7 میلیارد 6,235.6 10,920 10,800 10,710 11,100 2 33,285 10,960 5 400,600 10,980 778.32 هزار میلیارد 794.35 میلیون 195.893 میلیون 72 میلیون 16.03 میلیون 179.863 میلیون 76.186 میلیون 73.662 میلیون 10.57 4.33 10.23 34.857 میلیون 2.539 میلیون 21.166 میلیون 16.23 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 1,010 20.00 1.94 1,030 0.00 0.00 1400/01/25 20 481,120 485.9 میلیون 24,056 1,030 1,010 1,010 1,010 0 0 0 692 48,556,197 1,010 181.734 هزار میلیارد 181.737 میلیون 179.539 میلیون 176.441 میلیون 3,490 179.536 میلیون 2.363 میلیون 2.35 میلیون 77.35 1.01 76.91 10,001 52,991 62,992 -
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 760 10.00 1.30 770 0.00 0.00 1400/01/25 173 10.28 میلیون 7.8 میلیارد 59,439.99 770 760 760 760 0 0 0 0 115.125 هزار میلیارد 115.162 میلیون 179.316 میلیون 149.513 میلیون 36,865 179.28 میلیون 45.804 میلیون 45.794 میلیون 2.51 0.64 2.51 219,118 10.064 میلیون 10.283 میلیون -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 23,830 130.00 0.55 24,090 390.00 1.65 1400/01/25 2,504 7.27 میلیون 175.3 میلیارد 2,905.29 23,700 24,250 23,500 24,800 4 2,720 23,720 2 9,723 23,740 1336.995 هزار میلیارد 1.405 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 12.11 7.71 7.25 7.294 میلیون 128,500 4.617 میلیون 2.805 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,270 250.00 2.00 12,330 190.00 1.52 1400/01/25 12,179 98.06 میلیون 1.209 هزار میلیارد 20,577.62 12,520 12,340 12,270 12,580 8 176,768 12,490 9 95,827 12,500 937.08 هزار میلیارد 1.051 میلیارد 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 174.305 میلیون 1.115 میلیارد 12.29 5.53 1.01 168.894 میلیون 7.409 میلیون 153.277 میلیون 23.026 میلیون
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,180 60.00 4.84 1,240 0.00 0.00 1399/10/21 2 11,718 13.8 میلیون 7,413 1,240 1,180 1,180 1,180 0 0 0 857 63,272,405 1,180 148.665 هزار میلیارد 149.009 میلیون 165.984 میلیون 119.891 میلیون 343,847 165.64 میلیون 46.054 میلیون 46.044 میلیون - 0.9 3.23 5,000 - 5,000 -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 13,440 20.00 0.15 13,430 10.00 0.07 1400/01/25 2,029 26.27 میلیون 352.7 میلیارد 12,946.78 13,420 13,450 13,410 13,600 29 696,699 13,430 10 216,429 13,440 879.934 هزار میلیارد 2.734 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 14.72 5.92 3.44 9.154 میلیون 10.638 میلیون 11.029 میلیون 8.763 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 880 10.00 1.12 890 0.00 0.00 1400/01/25 12 333,502 293.5 میلیون 27,791.83 890 880 880 880 0 0 0 293 23,776,416 880 101.921 هزار میلیارد 101.923 میلیون 138.492 میلیون 114.518 میلیون 1,655 138.491 میلیون 12.227 میلیون 12.262 میلیون 8.31 0.74 8.34 6,227 53,462 59,689 -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,420 190.00 1.98 9,430 180.00 1.87 1400/01/25 4,189 21.16 میلیون 199.5 میلیارد 5,050.51 9,610 9,460 9,420 9,610 1 1,000 9,550 2 6,700 9,550 235.75 هزار میلیارد 244.116 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 2.25 1.71 2.31 72.37 میلیون 118,500 69.785 میلیون 2.703 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 19,720 240.00 1.20 20,170 210.00 1.05 1400/01/25 912 6.21 میلیون 125.2 میلیارد 6,808.66 19,960 19,970 19,620 20,500 1 48,878 19,720 1 255 19,970 816.885 هزار میلیارد 831.087 میلیون 147.617 میلیون 40.5 میلیون 14.202 میلیون 133.415 میلیون 57.954 میلیون 57.155 میلیون 14.29 6.12 14.1 3.16 میلیون 1.031 میلیون 2.367 میلیون 1.824 میلیون
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 890 10.00 1.11 900 0.00 0.00 1399/12/25 - - - 33,808.71 900 890 - - 0 0 0 1390 122,218,614 890 83.628 هزار میلیارد 83.653 میلیون 131.675 میلیون 92.92 میلیون 25,221 131.65 میلیون 37.973 میلیون 37.964 میلیون - 0.64 2.21 236,661 - 236,661 -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 14,870 60.00 0.41 14,980 170.00 1.15 1400/01/25 4,279 27.4 میلیون 410.3 میلیارد 6,402.55 14,810 15,000 14,730 15,420 142 5,635,049 14,840 4 9,000 15,000 749 هزار میلیارد 813.841 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 9.23 5.76 2.95 26.607 میلیون 3.616 میلیون 12.684 میلیون 17.538 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,420 210.00 1.81 11,630 0.00 0.00 1400/01/25 2,837 26.39 میلیون 306.8 میلیارد 9,302.37 11,630 11,750 11,400 11,860 167 5,903,037 11,630 1 428 11,700 947.845 هزار میلیارد 991.102 میلیون 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 13.95 7.38 13.46 37.96 میلیون 939,133 15.269 میلیون 23.63 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 9,680 190.00 1.93 9,700 170.00 1.72 1400/01/25 6,779 63.08 میلیون 611.8 میلیارد 9,305.42 9,870 9,840 9,680 9,900 3 7,821 9,760 2 9,797 9,780 727.5 هزار میلیارد 823.565 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 18.33 5.71 1.27 107.482 میلیون 12.556 میلیون 109.978 میلیون 10.059 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 24,230 490.00 1.98 24,260 460.00 1.86 1400/01/25 3,067 15.01 میلیون 364.3 میلیارد 4,895.21 24,720 24,400 24,230 24,700 1 1,073 24,340 5 29,133 24,350 695.971 هزار میلیارد 752.071 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 33.825 میلیون 834.821 میلیون 12.15 5.72 0.95 29.902 میلیون 1.511 میلیون 26.344 میلیون 5.07 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,680 50.00 1.83 2,700 30.00 1.10 1400/01/25 3,545 122.39 میلیون 330.1 میلیارد 34,523.56 2,730 2,720 2,680 2,760 1 1,855 2,740 38 798,841 2,750 422.118 هزار میلیارد 2.214 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 55.25 3.8 2.11 81.952 میلیون 14.899 میلیون 86.505 میلیون 10.347 میلیون
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 1,240 20.00 1.59 1,260 0.00 0.00 1400/01/25 12 366,538 454.5 میلیون 30,544.83 1,260 1,240 1,240 1,240 0 0 0 376 28,351,283 1,240 107.968 هزار میلیارد 107.97 میلیون 103.495 میلیون 85.689 میلیون 1,969 103.493 میلیون 9.068 میلیون 2.469 میلیون 43.73 1.04 11.91 5,001 50,000 55,001 -
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,640 250.00 1.94 12,860 30.00 0.23 1400/01/25 34 1.01 میلیون 12.8 میلیارد 29,687.12 12,890 12,670 12,640 12,640 1 16,103 12,420 250 8,815,017 12,670 1247.16 هزار میلیارد 1.297 میلیارد 150.197 میلیون 30 میلیون 50.166 میلیون 100.031 میلیون 60.118 میلیون 46.237 میلیون 26.97 12.47 20.75 20,449 1.002 میلیون 1.022 میلیون -
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,350 20.00 1.46 1,370 0.00 0.00 1400/01/25 12 264,079 356.5 میلیون 22,006.58 1,370 1,350 1,350 1,350 0 0 0 437 28,581,461 1,350 93.961 هزار میلیارد 93.966 میلیون 95.97 میلیون 68.585 میلیون 4,525 95.966 میلیون 27.451 میلیون 27.445 میلیون 3.42 0.98 3.42 4,001 52,249 56,250 -
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,260 20.00 1.56 1,280 0.00 0.00 1400/01/25 14 343,420 432.7 میلیون 24,530 1,280 1,260 1,260 1,260 0 0 0 340 23,092,617 1,260 80.906 هزار میلیارد 80.913 میلیون 88.959 میلیون 63.208 میلیون 6,578 88.952 میلیون 7.158 میلیون 7.154 میلیون 11.31 0.91 11.3 30,001 52,407 44,276 38,132
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,180 40.00 1.80 2,220 0.00 0.00 1400/01/25 8 220,020 479.6 میلیون 27,502.5 2,220 2,180 2,180 2,180 0 0 0 880 71,153,342 2,180 136.305 هزار میلیارد 136.307 میلیون 86.286 میلیون 61.399 میلیون 1,185 86.285 میلیون 43.508 میلیون 43.504 میلیون 3.13 1.58 3.13 6,001 50,000 56,001 -
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 11,590 230.00 1.95 11,750 70.00 0.59 1400/01/25 1,932 16.04 میلیون 188.6 میلیارد 8,304.32 11,820 11,800 11,590 12,050 2 3,706 11,740 2 8,339 11,840 645.075 هزار میلیارد 684.691 میلیون 125.398 میلیون 40.3 میلیون 39.616 میلیون 85.782 میلیون 41.028 میلیون 43.282 میلیون 14.9 7.52 15.72 11.788 میلیون 2.17 میلیون 10.054 میلیون 3.904 میلیون
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,260 20.00 1.56 1,280 0.00 0.00 1400/01/25 15 274,434 345.8 میلیون 18,295.6 1,280 1,260 1,260 1,260 0 0 0 126 7,522,679 1,260 76.178 هزار میلیارد 76.178 میلیون 80.53 میلیون 59.514 میلیون 44 80.53 میلیون 41.258 میلیون 41.257 میلیون 1.85 0.95 1.85 1 60,000 60,001 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 10,310 210.00 2.00 10,520 0.00 0.00 1400/01/25 42 68,731 708.6 میلیون 1,636.45 10,520 10,330 10,310 10,310 1 1,000 9,560 737 13,542,573 10,330 631.2 هزار میلیارد 800.955 میلیون 249.46 میلیون 60 میلیون 169.755 میلیون 79.705 میلیون 55.53 میلیون 16.259 میلیون 38.82 7.92 11.37 1.07 میلیون 4,000 973,610 100,000