همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,780 0.00 0.00 4,590 0.00 0.00 1399/08/7 22,627 439.554 میلیون 2.017 هزار میلیارد 19,426.1 4,590 4,500 4,410 4,800 167 83.798 میلیون 4,810 439 4.768 میلیون 4,810 950.327 هزار میلیارد 439.554 میلیون 950.327 میلیون 207.043 میلیون 5.451 میلیارد 429.424 میلیون 557.479 میلیون 79.112 میلیون 12.01 2.21 1.7 188.388 میلیون 251.167 میلیون 386.11 میلیون 53.445 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,910 0.00 0.00 12,440 0.00 0.00 1399/08/7 46,437 284.033 میلیون 3.533 هزار میلیارد 10,065.26 12,440 12,070 11,880 13,010 267 2.252 میلیون 12,990 26 3.535 میلیون 12,990 2599.96 هزار میلیارد 284.033 میلیون 2.6 میلیارد 209 میلیون 422.436 میلیون 425.873 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 15.82 6.25 5.72 161.312 میلیون 122.721 میلیون 250.747 میلیون 33.286 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 21,290 0.00 0.00 20,580 0.00 0.00 1399/08/7 30,277 100.296 میلیون 2.064 هزار میلیارد 3,312.62 20,580 19,990 19,760 21,420 6 54,293 21,280 21 67,158 21,280 2086.812 هزار میلیارد 100.296 میلیون 2.087 میلیارد 101.4 میلیون 131.993 میلیون 323.711 میلیون 285.693 میلیون 166.164 میلیون 12.56 6.45 7.3 58.837 میلیون 41.459 میلیون 97.822 میلیون 2.474 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,330 0.00 0.00 3,270 0.00 0.00 1399/08/7 24,864 636.645 میلیون 2.082 هزار میلیارد 25,605.09 3,270 3,250 3,230 3,440 3 103,998 3,330 11 103,540 3,330 573.408 هزار میلیارد 636.645 میلیون 573.407 میلیون 175.354 میلیون 3.874 میلیارد 227.453 میلیون 397.192 میلیون 52.734 میلیون 10.87 2.52 1.44 530.181 میلیون 106.464 میلیون 590.493 میلیون 46.152 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,250 0.00 0.00 15,090 0.00 0.00 1399/08/7 11,421 81.183 میلیون 1.225 هزار میلیارد 7,108.26 15,090 14,870 14,870 15,890 5 9,943 15,240 3 15,844 15,240 1229.835 هزار میلیارد 127.749 میلیون 1.785 میلیارد 81.5 میلیون 16.677 میلیون 172.008 میلیون 63.933 میلیون 62.334 میلیون 19.73 7.15 19.24 28.347 میلیون 52.837 میلیون 76.37 میلیون 4.814 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 12,380 0.00 0.00 12,070 0.00 0.00 1399/08/7 23,346 140.26 میلیون 1.693 هزار میلیارد 6,007.9 12,070 11,870 11,740 12,780 12 74,614 12,380 19 98,825 12,380 301.75 هزار میلیارد 309.594 میلیون 151.977 میلیون 20 میلیون 7.844 میلیون 144.133 میلیون 10.132 میلیون 115.074 میلیون 2.62 2.09 29.78 125.658 میلیون 14.602 میلیون 136.978 میلیون 3.282 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 14,990 0.00 0.00 14,570 0.00 0.00 1399/08/7 3,023 15.211 میلیون 221.64 میلیارد 5,031.87 14,570 13,860 13,760 15,050 1 1,669 14,990 2 9,186 14,990 1084.008 هزار میلیارد 1.193 میلیارد 250.539 میلیون 48 میلیون 109.16 میلیون 141.379 میلیون 182.214 میلیون 78.82 میلیون 13.75 7.67 5.95 8.352 میلیون 6.859 میلیون 7.661 میلیون 7.55 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 8,950 0.00 0.00 8,770 0.00 0.00 1399/08/7 5,102 75.732 میلیون 663.99 میلیارد 14,843.59 8,770 8,760 8,740 9,140 11 100,000 8,970 1 483,701 8,990 574.61 هزار میلیارد 69.928 میلیون 666.338 میلیون 65.52 میلیون 1.716 میلیارد 139.833 میلیون 247.266 میلیون 53.751 میلیون 10.69 4.12 2.32 42.197 میلیون 33.535 میلیون 70.871 میلیون 4.861 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 11,240 0.00 0.00 10,810 0.00 0.00 1399/08/7 15,506 128.17 میلیون 1.385 هزار میلیارد 8,265.8 10,810 10,590 10,590 11,240 27 30,863 11,240 3 237,217 11,240 778.32 هزار میلیارد 804.27 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 15.77 6.02 15.1 60.325 میلیون 67.844 میلیون 112.714 میلیون 15.455 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,190 0.00 0.00 3,150 0.00 0.00 1399/08/7 11,263 297.757 میلیون 936.83 میلیارد 26,436.74 3,150 3,120 3,120 3,270 2 789,339 3,170 17 600,000 3,170 492.471 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 32.39 3.93 2.54 215.48 میلیون 82.277 میلیون 270.505 میلیون 27.252 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 14,130 0.00 0.00 14,130 0.00 0.00 1399/08/7 7,427 59.357 میلیون 838.72 میلیارد 7,992.1 14,130 14,130 14,130 14,130 9999 2,535 14,130 4 94.055 میلیون 14,130 1073.88 هزار میلیارد 1.18 میلیارد 228.74 میلیون 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 800.428 میلیون 33.384 میلیون 32.17 8.77 1.34 34.272 میلیون 25.085 میلیون 56.007 میلیون 3.35 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 14,220 0.00 0.00 14,110 0.00 0.00 1399/08/7 3,027 23.056 میلیون 325.27 میلیارد 7,616.64 14,110 13,600 13,210 14,220 1 4.664 میلیون 14,220 124 600 14,830 783.105 هزار میلیارد 840.179 میلیون 179.111 میلیون 55.5 میلیون 57.074 میلیون 122.037 میلیون 122.617 میلیون 66.553 میلیون 11.77 6.42 6.39 19.088 میلیون 3.968 میلیون 17.889 میلیون 5.167 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 11,830 0.00 0.00 11,830 0.00 0.00 1399/08/7 6,156 44.977 میلیون 532.08 میلیارد 7,306.26 11,830 11,830 11,830 11,830 7491 19,406 11,830 5 51.005 میلیون 11,830 887.25 هزار میلیارد 958.884 میلیون 179.571 میلیون 44 میلیون 71.634 میلیون 107.937 میلیون 497.988 میلیون 30.641 میلیون 28.96 8.23 1.78 16.177 میلیون 28.8 میلیون 44.577 میلیون 400,000
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,140 0.00 0.00 2,250 0.00 0.00 1399/08/7 8 132,936 284.48 میلیون 16,617 2,250 2,140 2,140 2,140 1075 - - 0 75.932 میلیون 2,140 138.148 هزار میلیارد 138.149 میلیون 102.888 میلیون 61.399 میلیون 1,185 102.886 میلیون - - - 1.34 - 132,936 - 132,936 -
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,330 0.00 0.00 1,270 0.00 0.00 1399/08/7 22 399,016 530.69 میلیون 18,137.09 1,270 1,330 1,330 1,330 0 1.079 میلیون 1,330 78 - - 75.582 هزار میلیارد 75.582 میلیون 99.555 میلیون 5 17 99.555 میلیون - - - 0.76 - 399,016 - 399,016 -
وامید

سر. امید

سهام بورس 36,000 0.00 0.00 34,640 0.00 0.00 1399/08/7 836 2.562 میلیون 88.8 میلیارد 3,064.86 34,640 32,840 32,840 36,280 1 652 34,560 2 328 34,560 1039.2 هزار میلیارد 1.089 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 23.55 10.58 19.61 417,954 2.144 میلیون 1.503 میلیون 1.059 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 20,130 0.00 0.00 20,140 0.00 0.00 1399/08/7 3,131 20.271 میلیون 408.27 میلیارد 6,474.37 20,140 20,120 20,120 20,650 1 16,015 20,120 12 1,200 20,120 815.67 هزار میلیارد 854.205 میلیون 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 32.96 8.87 32.1 10.608 میلیون 9.663 میلیون 19.215 میلیون 1.056 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 33,630 0.00 0.00 33,420 0.00 0.00 1399/08/7 6,080 34.222 میلیون 1.144 هزار میلیارد 1,118.45 33,420 32,400 31,500 33,630 1 5.949 میلیون 33,630 215 1,000 33,630 636.608 هزار میلیارد 720.015 میلیون 175.208 میلیون 19.049 میلیون 83.407 میلیون 91.801 میلیون 191.058 میلیون 45.101 میلیون 14.2 6.98 3.35 31.195 میلیون 3.027 میلیون 14.041 میلیون 20.181 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 13,350 0.00 0.00 13,200 0.00 0.00 1399/08/7 6,555 58.852 میلیون 776.66 میلیارد 8,978.15 13,200 13,110 13,110 13,750 29 300,000 13,690 3 1.048 میلیون 13,690 792 هزار میلیارد 951.289 میلیون 248.05 میلیون 60 میلیون 159.289 میلیون 88.76 میلیون 53.296 میلیون 25.837 میلیون 30.65 8.92 14.86 24.516 میلیون 34.336 میلیون 52.037 میلیون 6.815 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,200 0.00 0.00 2,250 60.00 2.60 1399/08/6 9,185 273.252 میلیون 614.81 میلیارد 29,749.79 2,310 2,300 2,200 2,350 - - - - 99.345 هزار میلیارد 864.052 میلیون 507.03 میلیون 195.511 میلیون 424.154 میلیون 82.877 میلیون 142.027 میلیون -16,985,440 -25.9 5.31 3.1 272.669 میلیون 582,810 267.985 میلیون 5.267 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 28,530 0.00 0.00 28,460 0.00 0.00 1399/08/7 32,352 126.082 میلیون 3.588 هزار میلیارد 8,353.37 28,460 28,420 28,420 29,480 207 900,000 29,200 9 934,092 29,200 816.461 هزار میلیارد 911.087 میلیون 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 680.916 میلیون 21.523 میلیون 37.93 10.29 1.2 50.205 میلیون 75.877 میلیون 123.115 میلیون 2.967 میلیون
وسبوشهر

سر. استان بوشهر

سهام بورس 1,320 0.00 0.00 1,260 0.00 0.00 1399/08/7 74 1.842 میلیون 2.43 میلیارد 24,897.27 1,260 1,320 1,320 1,320 0 1.042 میلیون 1,320 71 - - 60.764 هزار میلیارد 60.765 میلیون 79.263 میلیون 18 1,872 79.261 میلیون - - - 0.77 - 1.842 میلیون - 1.842 میلیون -
وسقم

سر. استان قم

سهام بورس 1,340 0.00 0.00 1,410 0.00 0.00 1399/07/30 60 424,353 568.63 میلیون 7,072.55 1,410 1,340 1,340 1,340 113 79,000 1,340 2 5.246 میلیون 1,340 73.766 هزار میلیارد 73.766 میلیون 73.167 میلیون 52.316 میلیون 113 73.167 میلیون - - - 14.3 - 424,353 - 424,353 -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 160,370 0.00 0.00 158,670 0.00 0.00 1399/08/7 5,566 4.266 میلیون 676.95 میلیارد 766.49 158,670 153,980 150,150 160,370 1 106,931 160,370 34 532 160,370 476.01 هزار میلیارد 676.227 میلیون 267.132 میلیون 3 میلیون 200.217 میلیون 66.915 میلیون 290.105 میلیون 60.092 میلیون 7.92 7.11 1.64 3.112 میلیون 1.154 میلیون 3.399 میلیون 867,034
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,230 0.00 0.00 1,290 0.00 0.00 1399/08/7 22 162,815 200.26 میلیون 7,400.68 1,290 1,230 1,230 1,230 70 - - 0 3.175 میلیون 1,230 81.538 هزار میلیارد 81.544 میلیون 63.837 میلیون 5 6,296 63.831 میلیون 965,989 962,591 84.71 1.28 84.41 162,815 - 162,815 -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,050 0.00 0.00 4,050 0.00 0.00 1399/08/7 4,747 100.882 میلیون 408.57 میلیارد 21,251.84 4,050 4,050 4,050 4,050 8609 54,014 4,050 7 240.144 میلیون 4,050 160.401 هزار میلیارد 164.299 میلیون 67.04 میلیون 39.605 میلیون 3.898 میلیون 63.142 میلیون 17.935 میلیون 17.831 میلیون 9 2.54 8.94 95.87 میلیون 5.013 میلیون 99.796 میلیون 1.087 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 13,560 0.00 0.00 13,420 50.00 0.37 1399/08/7 698 4.335 میلیون 57.96 میلیارد 6,210.57 13,470 12,850 12,830 13,970 1 2,508 13,500 2 13,779 13,550 362.34 هزار میلیارد 394.978 میلیون 93.018 میلیون 27 میلیون 32.638 میلیون 60.38 میلیون 29.654 میلیون 29.483 میلیون 12.29 6 12.22 2.739 میلیون 1.596 میلیون 2.495 میلیون 1.84 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 130,950 0.00 0.00 127,840 0.00 0.00 1399/08/7 743 419,608 53.74 میلیارد 564.75 127,840 127,470 121,210 130,960 2 100 130,000 1 155 130,960 767.04 هزار میلیارد 838.344 میلیون 129.332 میلیون 6 میلیون 71.304 میلیون 58.028 میلیون 166.54 میلیون 72.45 میلیون 10.59 13.22 4.62 319,249 100,359 236,869 182,739
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 15,960 0.00 0.00 15,490 0.00 0.00 1399/08/7 1,650 10.701 میلیون 165.78 میلیارد 6,485.51 15,490 15,240 15,240 16,740 4 1,246 15,970 1 54,582 16,000 619.6 هزار میلیارد 943.706 میلیون 380.741 میلیون 27 میلیون 324.106 میلیون 56.635 میلیون 64.955 میلیون 19.044 میلیون 32.54 10.94 9.54 4.572 میلیون 6.129 میلیون 4.197 میلیون 6.504 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 41,400 0.00 0.00 40,160 20.00 0.05 1399/08/7 1,279 4.746 میلیون 190.61 میلیارد 3,710.64 40,140 39,940 39,940 42,500 1 12,573 42,000 1 29,569 42,000 553.932 هزار میلیارد 641.612 میلیون 142.135 میلیون 13.8 میلیون 87.404 میلیون 54.73 میلیون 159.733 میلیون 43.471 میلیون 12.75 10.14 3.47 1.966 میلیون 2.78 میلیون 3.707 میلیون 1.039 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 87,440 0.00 0.00 86,300 30.00 0.03 1399/08/7 875 1.447 میلیون 124.89 میلیارد 1,653.84 86,270 81,500 81,500 87,440 1 516,683 87,440 52 500 93,140 517.62 هزار میلیارد 555.422 میلیون 89.491 میلیون 6 میلیون 37.622 میلیون 51.869 میلیون 64.595 میلیون 33.755 میلیون 15.34 9.98 8.02 737,325 709,785 930,110 517,000
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 28,490 0.00 0.00 28,440 0.00 0.00 1399/08/7 1,790 5.232 میلیون 148.83 میلیارد 2,923.05 28,440 28,230 28,230 29,180 3 2,740 28,600 1 2,007 28,600 546.048 هزار میلیارد 835.554 میلیون 335.792 میلیون 19.2 میلیون 289.506 میلیون 46.286 میلیون 201.927 میلیون 37.505 میلیون 14.56 11.8 2.7 3.764 میلیون 1.469 میلیون 4.102 میلیون 1.13 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,260 0.00 0.00 9,020 30.00 0.33 1399/08/7 2,527 9.924 میلیون 89.52 میلیارد 3,927.16 8,990 8,580 8,580 9,350 5 1,092 9,260 1 200,080 9,280 245.795 هزار میلیارد 267.643 میلیون 67.584 میلیون 16.25 میلیون 21.848 میلیون 45.736 میلیون 23.077 میلیون 22.308 میلیون 11.02 5.37 10.65 7.435 میلیون 2.489 میلیون 7.885 میلیون 2.039 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,020 0.00 0.00 3,950 0.00 0.00 1399/08/7 4,654 134.764 میلیون 531.72 میلیارد 28,956.69 3,950 3,800 3,650 4,020 1 64.438 میلیون 4,020 296 2,317 4,020 120.182 هزار میلیارد 970.54 میلیون 893.574 میلیون 30.426 میلیون 850.359 میلیون 43.215 میلیون 106.199 میلیون 24.506 میلیون 4.91 2.78 1.13 97.027 میلیون 37.737 میلیون 114.181 میلیون 20.583 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 28,610 0.00 0.00 28,910 0.00 0.00 1399/08/7 512 1.238 میلیون 35.42 میلیارد 2,417.8 28,910 28,610 28,610 28,610 750 2,673 28,610 2 4.988 میلیون 28,610 108.413 هزار میلیارد 132.172 میلیون 63.793 میلیون 3.75 میلیون 23.76 میلیون 40.034 میلیون 12.4 میلیون 4.858 میلیون 22.32 2.71 8.74 937,916 300,000 1.176 میلیون 62,065
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 21,310 0.00 0.00 21,220 20.00 0.09 1399/08/7 648 1.927 میلیون 40.93 میلیارد 2,973.49 21,200 21,210 20,140 21,830 3 50,000 21,350 2 1,489 21,350 302.427 هزار میلیارد 350.523 میلیون 87.772 میلیون 14.252 میلیون 48.095 میلیون 39.677 میلیون 75.776 میلیون 31.33 میلیون 9.65 7.62 3.99 1.076 میلیون 851,086 1.582 میلیون 344,826
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 4,560 0.00 0.00 4,790 0.00 0.00 1399/08/7 29 100,590 458.69 میلیون 3,468.62 4,790 4,560 4,560 4,560 214 - - 0 6.305 میلیون 4,560 128.578 هزار میلیارد 418.353 میلیون 326.566 میلیون 26.843 میلیون 289.775 میلیون 36.791 میلیون 36.568 میلیون 5.867 میلیون 21.92 3.49 3.52 100,590 - 100,590 -
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,740 0.00 0.00 2,740 0.00 0.00 1399/08/7 1,334 19.715 میلیون 54.02 میلیارد 14,778.88 2,740 2,740 2,740 2,740 9999 225,597 2,740 5 298.965 میلیون 2,740 96.769 هزار میلیارد 102.217 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - 2.64 - 13.713 میلیون 6.002 میلیون 18.914 میلیون 800,863
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 29,890 0.00 0.00 29,280 980.00 3.24 1399/08/5 2,358 4.807 میلیون 140.71 میلیارد 2,038.42 30,260 28,750 28,750 30,790 - - - - 216.02 هزار میلیارد 215.588 میلیون 45.461 میلیون 7 میلیون 10.628 میلیون 34.833 میلیون 22.136 میلیون 18.124 میلیون 11.31 5.88 9.26 3.771 میلیون 1.035 میلیون 4.697 میلیون 109,996
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 9,800 0.00 0.00 9,680 0.00 0.00 1399/08/7 2,162 47.861 میلیون 463.36 میلیارد 22,137.32 9,680 9,680 9,680 9,870 1 7,800 9,800 1 1,500 9,800 300.08 هزار میلیارد 320.05 میلیون 54.263 میلیون 20 میلیون 19.97 میلیون 34.293 میلیون 21.626 میلیون 20.74 میلیون 14.47 8.75 13.88 5.761 میلیون 42.1 میلیون 42.014 میلیون 5.847 میلیون