همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 893 0.00 0.00 888 5.00 0.56 11:04 3,218 174.656 میلیون 155.16 میلیارد 41,777.5 893 885 884 895 7 726,454 892 25 2,304,916 893 1452.78 هزار میلیارد 1.51 میلیارد 2.038 میلیارد 1.636 میلیارد 57.375 میلیون 1.981 میلیارد 207.373 میلیون 197.418 میلیون 7.38 0.74 7.02 65.798 میلیون 107.944 میلیون 157.342 میلیون 16.4 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,880 70.00 1.01 6,940 10.00 0.14 11:04 891 20.25 میلیون 140.51 میلیارد 23,038.93 6,950 6,950 6,840 6,970 1 112,153 6,880 6 374,704 6,890 3397.13 هزار میلیارد 3.694 میلیارد 1.373 میلیارد 489.5 میلیون 260.393 میلیون 1.113 میلیارد 523.109 میلیون 559.24 میلیون 6.07 3.05 6.49 1.955 میلیون 18.206 میلیون 13.32 میلیون 6.842 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,755.00 7.00 177,120 174,875.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 41,246.14 2,245 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.386 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 557.996 میلیون 521.27 میلیون 171.544 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 4,865 15.00 0.31 4,862 18.00 0.37 11:04 1,344 19.863 میلیون 96.51 میلیارد 14,987.34 4,880 4,835 4,831 4,880 26 492,659 4,850 1 29,461 4,851 1945.2 هزار میلیارد 2.252 میلیارد 1.271 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 1.031 میلیارد 610.027 میلیون 406.19 میلیون 3.68 1.89 2.17 4.923 میلیون 14.864 میلیون 19.467 میلیون 320,000
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,005 19.00 0.96 1,970 16.00 0.81 11:04 2,975 110.805 میلیون 218.45 میلیارد 31,371 1,986 2,000 1,927 2,009 1 5,000 1,997 1 10,111 1,998 594.564 هزار میلیارد 1.48 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -130,172,054 883.439 میلیون -113,421,959 -5.76 -4.55 0.45 72.516 میلیون 37.767 میلیون 105.445 میلیون 4.838 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,930 0.00 0.00 4,930 0.00 0.00 11:04 1,575 20.589 میلیون 101.44 میلیارد 12,267.03 4,930 4,920 4,870 4,970 15 1,509,960 4,920 21 1,197,860 4,930 2612.9 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 13.154 میلیون 7.174 میلیون 14.71 میلیون 5.618 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,383 20.00 1.43 1,396 7.00 0.50 11:04 849 26.98 میلیون 37.25 میلیارد 30,989.15 1,403 1,390 1,371 1,390 1 2,459 1,388 8 464,527 1,390 312.601 هزار میلیارد 5.989 میلیارد 5.979 میلیارد 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 306.514 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 6.86 1.02 0.5 20.647 میلیون 6.123 میلیون 22.97 میلیون 3.8 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,579 19.00 0.73 2,580 18.00 0.69 11:04 1,484 46.567 میلیون 120.16 میلیارد 31,595 2,598 2,598 2,556 2,615 1 7,432 2,581 6 2,076,849 2,582 676.071 هزار میلیارد 11.434 میلیارد 11.402 میلیارد 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 672.26 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 3.01 1.01 0.66 19.086 میلیون 27.399 میلیون 40.974 میلیون 5.511 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,800 4.00 0.22 1,778 18.00 1.00 11:04 3,170 146.717 میلیون 260.95 میلیارد 20 میلیون 1,796 1,796 1,745 1,805 1 400,000 1,795 2 85,000 1,796 347.813 هزار میلیارد 1.041 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون -58,073,976 484.626 میلیون -94,145,044 -3.69 -5.98 0.72 91.25 میلیون 55.337 میلیون 143.926 میلیون 2.661 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,404 12.00 0.85 1,411 5.00 0.35 11:04 866 32.484 میلیون 45.63 میلیارد 37,849.27 1,416 1,420 1,390 1,420 3 485,659 1,401 3 15,815 1,404 247.424 هزار میلیارد 6.212 میلیارد 6.19 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 229.212 میلیون 578.941 میلیون 5.147 میلیون 48.07 1.08 0.43 19.645 میلیون 12.54 میلیون 30.6 میلیون 1.584 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,474 31.00 0.69 4,452 53.00 1.18 11:04 1,341 22.122 میلیون 98.25 میلیارد 16,648.32 4,505 4,422 4,410 4,490 1 80,000 4,436 2 106,000 4,440 756.67 هزار میلیارد 869.223 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 427.622 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 3.29 1.77 0.43 10.032 میلیون 12.082 میلیون 21.385 میلیون 729,000
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,590 34.00 2.09 1,625 1.00 0.06 11:04 576 21.861 میلیون 35.55 میلیارد 41,186.75 1,624 1,574 1,574 1,644 1 465 1,605 1 369,285 1,609 254.053 هزار میلیارد 3.082 میلیارد 2.906 میلیارد 156.34 میلیون 2.828 میلیارد 78.126 میلیون 266.4 میلیون 3.014 میلیون 84.3 3.25 0.95 1.608 میلیون 20.234 میلیون 20.724 میلیون 1.119 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,420 20.00 0.37 5,350 90.00 1.65 11:04 2,049 33.189 میلیون 177.7 میلیارد 14,318.99 5,440 5,340 5,300 5,440 8 693,988 5,370 21 1,306,803 5,380 1016.5 هزار میلیارد 1.285 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 505.262 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 3.74 2.01 0.38 13.731 میلیون 17.775 میلیون 28.362 میلیون 3.144 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,440 13.00 0.89 1,441 12.00 0.83 11:04 935 35.195 میلیون 50.25 میلیارد 37,140.09 1,453 1,453 1,400 1,468 1 10,000 1,437 1 5,000 1,440 193.475 هزار میلیارد 209.96 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 157.413 میلیون 8.414 میلیون 8.668 میلیون 22.32 1.23 23 25.799 میلیون 8.431 میلیون 29.541 میلیون 4.69 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,790 10.00 0.15 6,720 80.00 1.18 11:04 1,816 21.418 میلیون 143.84 میلیارد 11,646.46 6,800 6,700 6,650 6,800 3 513,924 6,730 2 68,974 6,740 902.778 هزار میلیارد 1.241 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 508.425 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 3.04 1.78 0.41 9.538 میلیون 11.651 میلیون 20.496 میلیون 692,115
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,530 470.00 6.71 6,850 150.00 2.14 11:04 431 6.64 میلیون 43.63 میلیارد 15,405.03 7,000 6,780 6,510 6,800 3 11,686 6,540 6 514,744 6,560 895.003 هزار میلیارد 4.667 میلیارد 4.046 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 384.107 میلیون 547.6 میلیون 167.841 میلیون 5.34 2.33 1.64 4.559 میلیون 2.081 میلیون 5.87 میلیون 770,000
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,226 1.00 0.04 2,220 7.00 0.31 11:04 595 14.432 میلیون 31.79 میلیارد 24,381.05 2,227 2,160 2,160 2,226 1 37,376 2,218 1 12,032 2,219 421.8 هزار میلیارد 594.897 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 281.443 میلیون 520.739 میلیون 118.549 میلیون 3.56 1.5 0.81 5.629 میلیون 8.78 میلیون 13.678 میلیون 730,817
کچاد

چادرملو

سهام بورس 9,950 360.00 3.49 10,240 70.00 0.68 11:04 660 3.206 میلیون 32.11 میلیارد 4,874.88 10,310 10,140 9,910 10,190 1 18,000 9,950 3 107,398 9,960 1217.37 هزار میلیارد 1.324 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 463.756 میلیون 482.485 میلیون 278.286 میلیون 4.38 2.63 2.53 2.209 میلیون 994,361 2.754 میلیون 450,000
کگل

گل گهر

سهام بورس 8,890 160.00 1.77 9,040 10.00 0.11 11:02 194 1.286 میلیون 11.39 میلیارد 6,708.86 9,050 8,940 8,770 8,940 1 95,600 8,890 1 3,160 8,900 1806 هزار میلیارد 2.208 میلیارد 742.418 میلیون 100 میلیون 293.895 میلیون 448.523 میلیون 438.772 میلیون 156.181 میلیون 11.56 4.03 4.12 250,061 1.028 میلیون 1.227 میلیون 51,345
وامید

سر. امید

سهام بورس 11,100 740.00 6.25 11,820 20.00 0.17 11:04 102 382,239 4.29 میلیارد 3,792.39 11,840 11,140 11,100 11,490 4 13,000 11,100 1 5,292 11,190 1146.301 هزار میلیارد 1.251 میلیارد 398.452 میلیون 96.98 میلیون 104.826 میلیون 293.626 میلیون 178.3 میلیون 177.353 میلیون 6.46 3.9 6.43 252,239 130,000 131,624 250,615
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,440 19.00 0.43 4,453 6.00 0.13 11:04 434 7.947 میلیون 35.26 میلیارد 18,408.74 4,459 4,389 4,260 4,494 1 17,832 4,455 2 29,940 4,456 856.882 هزار میلیارد 894.163 میلیون 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 289.078 میلیون 135.424 میلیون 138.202 میلیون 6.2 2.96 6.33 504,802 7.438 میلیون 4.884 میلیون 3.058 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 9,640 130.00 1.33 9,730 40.00 0.41 11:03 283 5.269 میلیون 50.96 میلیارد 18,489.43 9,770 9,670 9,600 9,760 6 141,542 9,600 1 1,500 9,640 987.595 هزار میلیارد 1.221 میلیارد 367.059 میلیون 81.5 میلیون 233.724 میلیون 133.335 میلیون 202.2 میلیون 194.827 میلیون 5.07 7.41 4.89 299,991 4.969 میلیون 4.365 میلیون 903,702
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,150 10.00 0.08 13,140 20.00 0.15 11:04 330 3.011 میلیون 39.46 میلیارد 8,190.79 13,160 13,060 13,020 13,200 2 36,605 13,110 3 650 13,130 946.08 هزار میلیارد 1.114 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 168.816 میلیون 160.179 میلیون 149.242 میلیون 6.34 5.61 5.91 352,523 2.657 میلیون 2.989 میلیون 20,000
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,888 40.00 2.07 1,906 22.00 1.14 11:05 729 15.37 میلیون 29.02 میلیارد 20,765.66 1,928 1,894 1,880 1,896 9 61,092 1,884 4 109,900 1,885 133.42 هزار میلیارد 146.869 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.1 0.97 17 9.848 میلیون 5.506 میلیون 14.015 میلیون 1.34 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,312 80.00 3.34 2,330 62.00 2.59 11:04 878 23.041 میلیون 53.49 میلیارد 25,759.86 2,392 2,305 2,303 2,370 2 24,192 2,314 2 2,641 2,316 143.057 هزار میلیارد 372.2 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 88.315 میلیون 377.207 میلیون 8.035 میلیون 17.84 1.62 0.38 15.688 میلیون 7.278 میلیون 20.389 میلیون 2.577 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 16,370 620.00 3.65 16,890 100.00 0.59 11:04 136 1.595 میلیون 26.36 میلیارد 11,321.33 16,990 16,450 16,320 16,790 3 5,616 16,320 1 4,050 16,360 2364.6 هزار میلیارد 2.441 میلیارد 111.72 میلیون 60 میلیون 45.35 میلیون 66.371 میلیون 42.191 میلیون 41.105 میلیون 57.63 35.69 56.14 1.285 میلیون 309,408 1.308 میلیون 287,245
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,010 190.00 3.06 6,110 90.00 1.45 11:05 721 8.723 میلیون 51.8 میلیارد 11,968.47 6,200 6,000 5,820 6,160 2 96,475 6,000 4 122,000 6,030 364.8 هزار میلیارد 612.855 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 62.679 میلیون 98.711 میلیون -2,594,126 -140.63 5.82 3.7 6.11 میلیون 2.603 میلیون 8.42 میلیون 292,893
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,065 6.00 0.20 3,060 1.00 0.03 11:03 238 5.76 میلیون 17.64 میلیارد 23,883.88 3,059 3,011 3,011 3,080 1 20,752 3,057 3 16,765 3,067 171.36 هزار میلیارد 215.465 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 109.256 میلیون 149.204 میلیون 36.233 میلیون 4.74 1.57 1.15 906,528 4.829 میلیون 4.987 میلیون 748,644
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,980 110.00 1.81 6,080 10.00 0.16 11:04 53 1.862 میلیون 11.11 میلیارد 31,868.1 6,090 5,960 5,880 6,090 2 39,356 5,920 1 3,885 5,950 291.84 هزار میلیارد 329.995 میلیون 97.928 میلیون 48 میلیون 38.155 میلیون 59.773 میلیون 55.239 میلیون 6.008 میلیون 48.58 4.88 5.28 22,586 1.839 میلیون 1.862 میلیون -
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,100 230.00 3.14 7,290 40.00 0.55 11:04 213 2.45 میلیون 17.33 میلیارد 11,202.83 7,330 7,030 7,010 7,160 1 3,000 7,070 2 54,494 7,080 344.088 هزار میلیارد 811.805 میلیون 557.802 میلیون 47.2 میلیون 467.717 میلیون 90.085 میلیون 320.199 میلیون 49.364 میلیون 6.97 3.82 1.07 784,659 1.666 میلیون 2.45 میلیون -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,600 210.00 1.94 10,810 0.00 0.00 11:00 54 396,996 4.25 میلیارد 7,351.78 10,810 10,620 10,600 10,770 2 19,633 10,690 2 52,523 10,700 440.724 هزار میلیارد 477.053 میلیون 210.907 میلیون 40.77 میلیون 36.329 میلیون 174.578 میلیون 108.76 میلیون 103.818 میلیون 4.25 2.52 4.05 26,337 370,659 395,714 1,282
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,670 50.00 0.16 30,670 50.00 0.16 11:05 156 762,219 23.2 میلیارد 4,781.78 30,720 30,500 30,200 30,700 1 11,196 30,490 1 3,500 30,500 1242.135 هزار میلیارد 1.329 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 6.24 5.83 6.32 347,353 405,480 629,833 123,000
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,963 32.00 1.09 2,924 7.00 0.24 11:04 3,426 85.339 میلیون 249.89 میلیارد 19,429.35 2,931 2,931 2,854 2,995 3 79,881 2,969 2 7,968 2,970 115.924 هزار میلیارد 121.606 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 64.76 میلیون 4.983 میلیون 4.603 میلیون 25.16 1.79 23.24 84.52 میلیون 280,000 79.8 میلیون 5 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,380 54.00 1.62 3,326 0.00 0.00 11:03 25 503,917 1.68 میلیارد 10,611.29 3,326 3,326 3,326 3,385 1 142,809 3,350 2 7,413 3,382 131.417 هزار میلیارد 622.304 میلیون 556.723 میلیون 39.5 میلیون 490.887 میلیون 65.836 میلیون 81.172 میلیون 14.392 میلیون 9.14 2 1.62 202,971 299,411 502,382 -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,770 14.00 0.80 1,742 14.00 0.80 11:05 410 9.477 میلیون 16.23 میلیارد 21,316.4 1,756 1,720 1,680 1,803 3 111,620 1,715 1 12,000 1,720 62.904 هزار میلیارد 114.574 میلیون 104.861 میلیون 36.403 میلیون 51.67 میلیون 53.191 میلیون 27.045 میلیون 9.622 میلیون 6.54 1.18 2.33 8.029 میلیون 1.447 میلیون 9.122 میلیون 354,537
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,726 144.00 3.72 3,863 7.00 0.18 10:57 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 7,971.11 3,870 3,802 3,703 3,816 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 161.896 میلیون 64.838 میلیون 36 میلیون 22.828 میلیون 42.01 میلیون 35.387 میلیون 13.137 میلیون 10.59 3.31 3.93 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,290 28.00 2.12 1,313 5.00 0.38 11:04 639 4.539 میلیون 5.88 میلیارد 7,667.95 1,318 1,291 1,282 1,321 1 3,889 1,287 2 1,337 1,291 46.301 هزار میلیارد 60.107 میلیون 62.908 میلیون 35.317 میلیون 13.806 میلیون 49.101 میلیون 23.055 میلیون 16.248 میلیون 2.85 0.94 2.01 3.787 میلیون 749,375 4.155 میلیون 381,926
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 4,970 70.00 1.39 5,040 0.00 0.00 11:03 112 1.555 میلیون 7.78 میلیارد 13,879.67 5,040 4,930 4,930 5,070 7 53,139 4,960 2 30,933 5,000 161.28 هزار میلیارد 259.849 میلیون 168.259 میلیون 32 میلیون 98.569 میلیون 69.69 میلیون 201.215 میلیون 29.249 میلیون 5.51 2.31 0.8 320,726 1.234 میلیون 1.555 میلیون -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 7,990 90.00 1.11 8,070 10.00 0.12 11:05 130 1.696 میلیون 13.57 میلیارد 13,048.58 8,080 7,980 7,790 8,080 1 60,159 7,990 1 82,364 8,000 250.17 هزار میلیارد 299.803 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.24 3.65 4.13 90,181 1.606 میلیون 997,587 698,729
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,293 38.00 3.03 1,274 19.00 1.51 11:04 507 17.361 میلیون 22.2 میلیارد 31,621.31 1,255 1,225 1,225 1,295 1 95,781 1,290 1 38,959 1,292 39.18 هزار میلیارد 96.366 میلیون 91.761 میلیون 30.657 میلیون 57.186 میلیون 34.574 میلیون 19.964 میلیون -674,167 -58.03 1.13 1.96 7.808 میلیون 9.542 میلیون 15.149 میلیون 2.2 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,087 26.00 0.85 3,070 9.00 0.29 11:04 470 8.904 میلیون 27.37 میلیارد 19,155.57 3,061 3,000 3,000 3,109 1 29,901 3,069 3 55,693 3,080 93.407 هزار میلیارد 1.897 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 71.236 میلیون 251.079 میلیون 27.56 میلیون 3.39 1.31 0.37 1.115 میلیون 7.79 میلیون 8.734 میلیون 170,000
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,451 31.00 2.09 1,476 6.00 0.40 11:03 81 2.505 میلیون 3.62 میلیارد 30,917.69 1,482 1,435 1,435 1,479 3 24,000 1,448 1 90,006 1,449 51.66 هزار میلیارد 127.313 میلیون 120.374 میلیون 28.849 میلیون 75.688 میلیون 44.686 میلیون 62.565 میلیون 11.261 میلیون 4.59 1.16 0.83 1.742 میلیون 743,604 2.485 میلیون -
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,000 130.00 1.42 9,110 20.00 0.22 11:04 274 2.598 میلیون 23.39 میلیارد 9,046.15 9,130 9,120 8,850 9,130 1 2,173 8,970 3 30,542 8,980 247.975 هزار میلیارد 255.716 میلیون 119.826 میلیون 27.25 میلیون 7.741 میلیون 112.085 میلیون 57.196 میلیون 56.629 میلیون 4.38 2.21 4.34 612,640 1.985 میلیون 2.512 میلیون 84,872
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,077 14.00 0.68 2,060 3.00 0.15 11:04 83 2.352 میلیون 4.82 میلیارد 29,432.64 2,063 2,022 2,022 2,077 1 20,000 2,050 1 2,430 2,076 52.291 هزار میلیارد 572.872 میلیون 562.281 میلیون 25.384 میلیون 520.581 میلیون 41.701 میلیون 70.333 میلیون 7.537 میلیون 6.94 1.25 0.74 135,928 2.216 میلیون 2.352 میلیون -
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,663 140.00 3.68 3,792 11.00 0.29 10:51 787 1.561 میلیون 5.78 میلیارد 1,957.63 3,803 3,798 3,645 3,798 1 26,194 3,664 2 378,000 3,700 132.72 هزار میلیارد 605.42 میلیون 533.307 میلیون 25 میلیون 472.7 میلیون 60.607 میلیون 67.496 میلیون 22.442 میلیون 5.91 2.19 1.97 41,499 1.519 میلیون 1.488 میلیون 72,070
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,460 7.00 0.48 1,462 5.00 0.34 11:01 92 1.429 میلیون 2.05 میلیارد 15,351.06 1,467 1,426 1,421 1,500 1 3,552 1,427 1 23,848 1,439 35.281 هزار میلیارد 201.512 میلیون 201.851 میلیون 24.132 میلیون 166.231 میلیون 35.619 میلیون 108.152 میلیون 6.117 میلیون 5.77 0.99 0.33 1.095 میلیون 333,630 1.429 میلیون -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,910 80.00 1.14 6,990 0.00 0.00 10:59 78 507,656 3.51 میلیارد 6,508.41 6,990 6,720 6,650 6,990 1 8,472 6,910 2 8,636 6,930 167.76 هزار میلیارد 209.145 میلیون 107.035 میلیون 24 میلیون 41.385 میلیون 65.65 میلیون 106.71 میلیون 33.651 میلیون 4.99 2.56 1.57 100,618 406,372 506,990 -
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,031 55.00 1.78 3,069 17.00 0.55 11:04 171 3.725 میلیون 11.34 میلیارد 21,677.88 3,086 3,032 3,008 3,082 1 2,000 3,021 1 70,000 3,050 67.496 هزار میلیارد 114.304 میلیون 82.361 میلیون 22 میلیون 46.808 میلیون 35.553 میلیون 79.446 میلیون 6.89 میلیون 9.81 1.9 0.85 1.085 میلیون 2.64 میلیون 3.549 میلیون 176,098
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,212 14.00 1.14 1,206 20.00 1.63 11:04 595 20.631 میلیون 24.88 میلیارد 34,064.03 1,226 1,197 1,197 1,230 2 68,656 1,208 3 224,000 1,214 24.889 هزار میلیارد 46.79 میلیون 44.159 میلیون 20.638 میلیون 21.9 میلیون 22.258 میلیون 18.726 میلیون 1.841 میلیون 13.52 1.13 1.33 20.196 میلیون 165,090 20.061 میلیون 300,000
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 23,030 860.00 3.60 23,810 80.00 0.33 10:55 226 2.094 میلیون 49.6 میلیارد 9,339.53 23,890 23,660 23,010 23,890 1 5,000 23,140 2 5,861 23,200 481.863 هزار میلیارد 555.403 میلیون 259.506 میلیون 20.238 میلیون 73.54 میلیون 185.965 میلیون 435.339 میلیون 153.37 میلیون 3.14 2.59 1.12 75,800 1.988 میلیون 1.165 میلیون 899,361
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,266 28.00 2.16 1,285 9.00 0.70 11:04 589 4.581 میلیون 5.81 میلیارد 8,105.42 1,294 1,266 1,260 1,299 3 14,651 1,271 6 72,785 1,278 25.848 هزار میلیارد 41.376 میلیون 40.047 میلیون 20.131 میلیون 15.528 میلیون 24.519 میلیون 7.18 میلیون 5.178 میلیون 4.99 1.05 3.6 3.534 میلیون 1.04 میلیون 4.453 میلیون 120,873
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,410 900.00 4.92 18,260 50.00 0.27 11:04 235 356,996 6.21 میلیارد 1,682.39 18,310 17,520 17,400 17,520 5 2,877 17,410 6 201,487 17,460 365.2 هزار میلیارد 399.112 میلیون 77.769 میلیون 20 میلیون 33.912 میلیون 43.857 میلیون 37.945 میلیون 50.495 میلیون 7.24 8.34 9.64 105,738 251,258 181,496 175,500
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,990 0.00 0.00 4,990 0.00 0.00 11:00 659 7.714 میلیون 38.48 میلیارد 11,705.5 4,990 5,010 4,930 5,010 1 4,567 4,970 1 1,006 4,980 99.8 هزار میلیارد 126.771 میلیون 51.696 میلیون 20 میلیون 26.971 میلیون 24.724 میلیون 14.303 میلیون 13.029 میلیون 7.66 4.04 6.98 609,742 7.094 میلیون 5.854 میلیون 1.85 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 920 48.00 4.96 922 46.00 4.75 11:00 670 46.693 میلیون 43.05 میلیارد 69,833.46 968 927 920 947 0 0 0 236 44,995,410 920 16.713 هزار میلیارد 37.22 میلیون 38.578 میلیون 18.126 میلیون 20.508 میلیون 18.07 میلیون 6.637 میلیون -689,463 -24.24 0.92 2.52 45.487 میلیون 1.2 میلیون 46.687 میلیون 90
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,711 46.00 2.62 1,735 22.00 1.25 11:03 236 3.49 میلیون 5.95 میلیارد 14,645.66 1,757 1,750 1,690 1,750 1 21,080 1,713 2 9,455 1,728 31.23 هزار میلیارد 31.999 میلیون 32.828 میلیون 18 میلیون 750,608 32.078 میلیون 9.408 میلیون 9.027 میلیون 3.47 0.98 3.33 3.201 میلیون 288,518 3.49 میلیون -
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 4,237 133.00 3.04 4,365 5.00 0.11 11:04 142 788,502 3.34 میلیارد 5,375.98 4,370 4,330 4,201 4,330 1 12,000 4,220 1 10,307 4,300 152.705 هزار میلیارد 189.231 میلیون 102.795 میلیون 17.5 میلیون 36.526 میلیون 66.269 میلیون 36.12 میلیون 34.541 میلیون 4.42 2.3 4.24 241,691 496,811 704,850 33,652
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,400 1.00 0.07 1,399 0.00 0.00 11:04 125 3.439 میلیون 4.81 میلیارد 28,374.77 1,399 1,371 1,370 1,429 1 171,950 1,406 2 16,226 1,413 23.615 هزار میلیارد 29.214 میلیون 27.136 میلیون 16.88 میلیون 5.616 میلیون 21.52 میلیون 6.373 میلیون 3.023 میلیون 7.81 1.11 3.71 3.015 میلیون 321,897 3.337 میلیون -
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 6,950 20.00 0.29 6,970 0.00 0.00 11:04 64 174,678 1.19 میلیارد 2,729.34 6,970 6,850 6,730 6,950 1 152 6,900 1 1,338 6,910 116.337 هزار میلیارد 154.01 میلیون 61.341 میلیون 16.691 میلیون 37.673 میلیون 23.668 میلیون 74.633 میلیون 11.87 میلیون 9.81 4.92 1.56 120,109 54,569 174,678 -
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,260 7.00 0.16 4,209 58.00 1.36 11:04 739 15.427 میلیون 65.16 میلیارد 20,118.95 4,267 4,260 4,111 4,340 1 945 4,295 1 1,200 4,303 67.584 هزار میلیارد 68.178 میلیون 25.837 میلیون 16 میلیون 705,663 25.131 میلیون 1.879 میلیون 1.584 میلیون 42.51 2.68 35.82 14.657 میلیون 445,282 14.526 میلیون 576,464
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 6,170 200.00 3.14 6,340 30.00 0.47 11:04 135 629,372 3.84 میلیارد 4,662.01 6,370 6,250 6,050 6,250 1 2,000 6,120 2 61,012 6,180 95.1 هزار میلیارد 96.613 میلیون 26.135 میلیون 15 میلیون 1.513 میلیون 24.622 میلیون 7.493 میلیون 7.178 میلیون 13.25 3.86 12.69 493,742 135,630 422,676 206,696
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,246 3.00 0.24 1,245 4.00 0.32 11:03 323 8.509 میلیون 10.57 میلیارد 25,856.94 1,249 1,260 1,229 1,272 1 141,529 1,246 2 20,011 1,250 18.088 هزار میلیارد 42.079 میلیون 45.127 میلیون 14.54 میلیون 23.991 میلیون 21.136 میلیون 10.389 میلیون 4.632 میلیون 3.91 0.86 1.74 8.459 میلیون 50,000 8.302 میلیون 206,770
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 4,970 40.00 0.80 5,000 10.00 0.20 11:03 82 719,205 3.53 میلیارد 8,583.53 5,010 5,110 4,880 5,110 1 50,000 4,920 1 395 4,980 72.093 هزار میلیارد 79.054 میلیون 34.76 میلیون 14.419 میلیون 6.961 میلیون 27.799 میلیون 12.407 میلیون 8.147 میلیون 8.85 2.59 5.81 695,300 22,300 717,600 -
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,882.00 2.00 73,000 70,382.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 8,616.4 2,618 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 51.874 میلیون 34.962 میلیون 14.288 میلیون 14.624 میلیون 20.337 میلیون 17.783 میلیون 5.659 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,200 110.00 2.16 5,210 120.00 2.36 11:05 1,439 16.376 میلیون 85.32 میلیارد 11,495.84 5,090 5,050 4,970 5,400 2 3,070 5,180 3 287,528 5,200 94.822 هزار میلیارد 97.217 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 20.974 میلیون 5.656 میلیون 5.009 میلیون 18.93 4.52 16.77 14.732 میلیون 1.557 میلیون 16.262 میلیون 26,892
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,330 20.00 0.05 37,340 10.00 0.03 11:02 73 366,148 13.65 میلیارد 5,015.73 37,350 37,230 37,100 37,350 1 6,640 37,300 2 8,377 37,320 672.12 هزار میلیارد 790.963 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 165.23 میلیون 373.45 میلیون 99.241 میلیون 6.77 4.07 1.8 94,649 269,499 103,083 261,065
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 1,117 10.00 0.89 1,116 11.00 0.98 11:05 275 6.893 میلیون 7.62 میلیارد 25,065.41 1,127 1,120 1,088 1,124 2 82,810 1,100 1 45,000 1,118 14.508 هزار میلیارد 21.642 میلیون 21.129 میلیون 13 میلیون 7.147 میلیون 13.982 میلیون 15.136 میلیون 600,676 24.15 1.04 0.96 6.778 میلیون 110,000 6.888 میلیون -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 13,730 720.00 4.98 14,360 90.00 0.62 11:04 138 820,203 11.29 میلیارد 5,421.4 14,450 14,000 13,730 14,000 44 444,063 13,730 2 110,456 13,790 183.136 هزار میلیارد 214.432 میلیون 59.813 میلیون 12.771 میلیون 31.04 میلیون 28.773 میلیون 28.082 میلیون 25.213 میلیون 7.27 6.37 6.53 179,841 630,362 780,427 29,776
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,002 119.00 3.81 3,111 10.00 0.32 11:04 163 3.448 میلیون 10.64 میلیارد 21,155.33 3,121 2,977 2,977 3,126 1 115,000 3,000 1 20,000 3,062 40.274 هزار میلیارد 116.23 میلیون 92.918 میلیون 12 میلیون 75.956 میلیون 16.962 میلیون 41.958 میلیون 4.498 میلیون 8.98 2.38 0.96 928,318 2.52 میلیون 1.707 میلیون 1.742 میلیون
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 2,411 62.00 2.51 2,462 11.00 0.44 11:02 98 1.41 میلیون 3.41 میلیارد 14,739.47 2,473 2,420 2,401 2,465 1 14,826 2,419 3 15,304 2,420 29.532 هزار میلیارد 34.182 میلیون 32.093 میلیون 12 میلیون 4.65 میلیون 27.442 میلیون 11.068 میلیون 10.927 میلیون 2.7 1.08 2.67 1.176 میلیون 212,500 1.388 میلیون -
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 3,791 126.00 3.22 3,912 5.00 0.13 11:01 106 560,055 2.13 میلیارد 5,581.02 3,917 3,902 3,770 3,902 3 3,282 3,791 1 10,000 3,795 91.517 هزار میلیارد 107.549 میلیون 40.501 میلیون 12 میلیون 16.032 میلیون 24.469 میلیون 19.495 میلیون 19.31 میلیون 4.74 3.74 4.7 333,232 209,637 542,869 -
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 13,560 120.00 0.88 13,630 50.00 0.37 11:04 192 980,456 13.19 میلیارد 5,106.54 13,680 13,430 13,400 13,600 7 83,991 13,400 1 39,681 13,440 162.879 هزار میلیارد 200.385 میلیون 85.497 میلیون 11.95 میلیون 37.506 میلیون 47.991 میلیون 129.171 میلیون 28.367 میلیون 5.75 3.4 1.26 467,316 508,140 975,456 -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,021 41.00 3.86 1,027 35.00 3.30 11:04 557 21.273 میلیون 21.77 میلیارد 36,434.76 1,062 1,045 991 1,070 2 20,000 1,007 4 318,874 1,008 12.226 هزار میلیارد 14.04 میلیون 14.195 میلیون 11.939 میلیون 1.838 میلیون 12.356 میلیون 6.656 میلیون 273,340 44.82 0.99 1.84 19.121 میلیون 2.137 میلیون 21.258 میلیون -
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 16,790 770.00 4.38 17,520 40.00 0.23 11:01 58 260,652 4.36 میلیارد 4,494 17,560 16,800 16,690 17,100 19 558,074 16,690 2 21,450 16,800 208.369 هزار میلیارد 255.003 میلیون 112.25 میلیون 11.9 میلیون 46.634 میلیون 65.615 میلیون 104.3 میلیون 27.211 میلیون 7.66 3.18 2 47,328 213,106 260,434 -
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,060 120.00 2.43 4,980 40.00 0.81 11:03 1,143 17.221 میلیون 86.07 میلیارد 14,700.58 4,940 4,890 4,860 5,140 2 20,000 5,110 5 215,427 5,120 58.376 هزار میلیارد 61.199 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 17.89 2.89 16.18 16.144 میلیون 581,000 15.15 میلیون 1.575 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,187 7.00 0.59 1,179 1.00 0.08 11:04 248 5.532 میلیون 6.52 میلیارد 21,930.47 1,180 1,150 1,146 1,192 1 61,901 1,187 1 30,242 1,189 13.066 هزار میلیارد 16.105 میلیون 16.545 میلیون 11.082 میلیون 3.029 میلیون 13.517 میلیون 5.634 میلیون 884,177 14.78 0.97 2.32 5.082 میلیون 50,000 5.132 میلیون -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 16,000 500.00 3.03 16,420 80.00 0.48 10:59 153 767,780 12.3 میلیارد 4,987.86 16,500 16,060 15,960 16,330 1 350 15,970 3 70,087 16,000 180.62 هزار میلیارد 190.317 میلیون 58.564 میلیون 11 میلیون 9.697 میلیون 48.867 میلیون 34.056 میلیون 33.944 میلیون 5.32 3.7 5.3 398,254 369,526 632,234 135,546
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,789 10.00 0.36 2,794 5.00 0.18 11:05 314 2.197 میلیون 6.1 میلیارد 6,997.39 2,799 2,800 2,605 2,810 1 3,177 2,799 5 157,263 2,800 60.329 هزار میلیارد 66.426 میلیون 31.166 میلیون 11 میلیون 6.097 میلیون 25.068 میلیون 6.96 میلیون 5.665 میلیون 10.65 2.41 8.67 221,791 1.965 میلیون 1.687 میلیون 500,000
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 13,290 0.00 0.00 13,290 0.00 0.00 11:05 581 474,747 6.32 میلیارد 815.65 13,290 13,310 13,290 13,590 9 78,660 13,290 5 7,961 13,300 146.19 هزار میلیارد 161.535 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 18.07 9.33 12.66 283,949 190,798 474,496 251
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 8,410 80.00 0.94 8,480 10.00 0.12 11:04 483 809,730 6.82 میلیارد 1,713.82 8,490 8,330 8,330 8,490 1 80,357 8,410 3 10,982 8,420 93.28 هزار میلیارد 112.47 میلیون 37.95 میلیون 11 میلیون 19.19 میلیون 18.76 میلیون 16.667 میلیون 16.43 میلیون 5.68 4.97 5.6 46,288 759,536 805,524 300
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,222 86.00 3.73 2,200 108.00 4.68 11:04 320 8.582 میلیون 18.84 میلیارد 25,514.09 2,308 2,230 2,170 2,257 1 4,500 2,200 2 24,821 2,209 23.058 هزار میلیارد 24.462 میلیون 16.348 میلیون 10.5 میلیون 1.404 میلیون 14.945 میلیون 481,756 287,408 80.23 1.54 47.86 8.506 میلیون 75,793 8.582 میلیون -
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 13,650 90.00 0.66 13,710 30.00 0.22 11:04 358 1.566 میلیون 21.2 میلیارد 4,535.44 13,740 13,470 13,420 13,740 3 1,475 13,430 1 12,900 13,550 411 هزار میلیارد 520.78 میلیون 188.507 میلیون 10 میلیون 109.78 میلیون 78.727 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 4.43 5.22 0.49 536,824 1.015 میلیون 1.502 میلیون 49,898
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 6,140 60.00 0.97 6,190 10.00 0.16 11:04 34 476,172 2.92 میلیارد 16,231.55 6,200 6,100 6,100 6,150 2 276,363 6,130 1 4,043 6,140 61.9 هزار میلیارد 69.85 میلیون 18.761 میلیون 10 میلیون 7.95 میلیون 10.812 میلیون 7.066 میلیون 5.301 میلیون 11.7 5.73 8.77 70,047 404,168 474,215 -
کاما

باما

سهام بورس 4,330 140.00 3.13 4,299 171.00 3.83 11:04 1,014 9.728 میلیون 41.8 میلیارد 8,280.05 4,470 4,250 4,250 4,450 1 1,167 4,310 1 47,400 4,320 42.97 هزار میلیارد 48.499 میلیون 33.048 میلیون 10 میلیون 5.529 میلیون 27.519 میلیون 9.548 میلیون 4.949 میلیون 8.68 1.56 4.5 9.211 میلیون 515,000 9.726 میلیون -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 8,320 0.00 0.00 8,280 40.00 0.48 11:04 448 4.856 میلیون 40.11 میلیارد 10,978.55 8,320 7,820 7,820 8,400 1 1,000 8,170 1 1,000 8,310 159.641 هزار میلیارد 196.432 میلیون 61.094 میلیون 9.64 میلیون 36.79 میلیون 24.304 میلیون 52.884 میلیون 21.008 میلیون 7.6 6.57 3.02 533,687 4.323 میلیون 4.856 میلیون -
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 16,990 550.00 3.14 17,470 70.00 0.40 1401/07/09 286 532,198 9.07 میلیارد 1,860.83 17,540 17,150 16,800 17,450 0 0 0 0 168.232 هزار میلیارد 205.506 میلیون 100.292 میلیون 9.63 میلیون 37.274 میلیون 63.017 میلیون 116.526 میلیون 34.513 میلیون 4.87 2.67 1.44 345,202 186,996 415,955 116,243
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 5,220 170.00 3.15 5,380 10.00 0.19 11:01 37 509,567 2.66 میلیارد 13,772.08 5,390 5,230 5,190 5,250 1 200,000 5,220 2 60,949 5,240 81.776 هزار میلیارد 87.211 میلیون 28.294 میلیون 9.5 میلیون 5.435 میلیون 22.86 میلیون 7.531 میلیون 5.989 میلیون 13.66 3.58 10.86 210,623 298,944 509,567 -
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 2,520 19.00 0.76 2,504 3.00 0.12 11:04 63 1.253 میلیون 3.15 میلیارد 20,635.63 2,501 2,510 2,471 2,548 1 25,000 2,510 1 2,316 2,520 23.585 هزار میلیارد 30.875 میلیون 20.218 میلیون 9.419 میلیون 7.291 میلیون 12.928 میلیون 8.986 میلیون 2.66 میلیون 8.87 1.82 2.62 63,757 1.174 میلیون 1.238 میلیون -
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,390 60.00 2.45 2,397 53.00 2.16 11:03 431 5.471 میلیون 13.02 میلیارد 12,129.32 2,450 2,381 2,350 2,420 3 10,000 2,360 1 50,000 2,390 22.338 هزار میلیارد 32.945 میلیون 24.133 میلیون 9.358 میلیون 10.626 میلیون 13.507 میلیون 12.955 میلیون 3.075 میلیون 7.29 1.66 1.73 3.712 میلیون 1.388 میلیون 4.595 میلیون 505,647
شپاکسا

پاکسان

سهام بورس 1,560 33.00 2.07 1,576 17.00 1.07 11:03 174 3.523 میلیون 5.46 میلیارد 20,665.72 1,593 1,535 1,535 1,593 1 29,000 1,551 2 20,000 1,569 14.533 هزار میلیارد 26.228 میلیون 22.643 میلیون 9.221 میلیون 11.731 میلیون 10.911 میلیون 24.578 میلیون -868,762 -16.73 1.33 0.59 3.523 میلیون - 3.523 میلیون -
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 2,360 69.00 2.84 2,417 12.00 0.49 11:03 317 6.199 میلیون 14.96 میلیارد 19,553.68 2,429 2,350 2,350 2,460 1 49,981 2,410 3 15,200 2,415 21.717 هزار میلیارد 31.036 میلیون 20.187 میلیون 9 میلیون 9.319 میلیون 10.868 میلیون 12.348 میلیون 1.847 میلیون 11.78 2 1.76 5.999 میلیون 200,000 5.715 میلیون 483,157
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 1,978 32.00 1.59 1,970 40.00 1.99 11:02 268 7.214 میلیون 14.2 میلیارد 26,974.25 2,010 1,975 1,954 2,010 2 569,959 1,975 3 205,956 1,980 17.721 هزار میلیارد 23.412 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 14.49 1.84 7.87 5.515 میلیون 1.648 میلیون 6.563 میلیون 600,000
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 3,462 127.00 3.54 3,553 36.00 1.00 11:01 234 2.167 میلیون 7.59 میلیارد 8,635.09 3,589 3,520 3,450 3,600 1 1,450 3,460 3 419,404 3,500 31.887 هزار میلیارد 68.839 میلیون 64.742 میلیون 9 میلیون 36.979 میلیون 27.763 میلیون 17.503 میلیون 3.389 میلیون 9.43 1.15 1.83 1.889 میلیون 228,136 2.117 میلیون 184
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 3,422 61.00 1.75 3,462 21.00 0.60 11:04 356 1.279 میلیون 4.36 میلیارد 3,578.77 3,483 3,421 3,380 3,440 2 17,537 3,420 2 735 3,422 31.14 هزار میلیارد 42.364 میلیون 37.438 میلیون 9 میلیون 11.224 میلیون 26.214 میلیون 16.947 میلیون 16.726 میلیون 1.86 1.19 1.84 1.021 میلیون 257,944 1.278 میلیون 736
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 88,170 50.00 0.06 87,950 170.00 0.19 11:04 699 679,657 59.62 میلیارد 1,036.29 88,120 87,980 85,730 88,340 3 636 88,150 6 1,074 88,220 790.92 هزار میلیارد 1.326 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 184.647 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.76 4.28 0.92 348,483 331,074 677,602 1,955
چدن

چدن سازان

سهام بورس 1,750 43.00 2.40 1,784 9.00 0.50 11:03 128 1.888 میلیون 3.31 میلیارد 14,747.03 1,793 1,743 1,730 1,820 2 53,000 1,745 1 3,000 1,769 15.396 هزار میلیارد 21.821 میلیون 23.584 میلیون 8.63 میلیون 6.435 میلیون 17.15 میلیون 6.553 میلیون 2.236 میلیون 6.89 0.9 2.35 1.756 میلیون 132,000 1.888 میلیون -
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,096 6.00 0.15 4,086 4.00 0.10 11:03 110 1.607 میلیون 6.55 میلیارد 14,747.62 4,090 4,010 4,002 4,114 1 13,306 4,077 3 104,371 4,090 55.161 هزار میلیارد 64.674 میلیون 28.489 میلیون 8.4 میلیون 9.513 میلیون 18.976 میلیون 6.006 میلیون 7.649 میلیون 7.21 2.91 9.18 220,047 1.387 میلیون 1.607 میلیون -
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,772 123.00 4.25 2,833 62.00 2.14 11:04 1,501 41.882 میلیون 118.01 میلیارد 27,499.2 2,895 2,850 2,766 2,870 2 39,242 2,779 1 155,638 2,780 77.995 هزار میلیارد 100.734 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 37.274 میلیون 26.266 میلیون 17.695 میلیون 4.41 2.09 2.97 14.189 میلیون 27.63 میلیون 40.309 میلیون 1.51 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,380 440.00 1.48 29,780 40.00 0.13 11:02 217 548,089 16.21 میلیارد 2,525.76 29,820 29,800 29,240 29,800 1 1,591 29,400 1 14,577 29,490 240.146 هزار میلیارد 283.776 میلیون 124.537 میلیون 8.064 میلیون 43.63 میلیون 80.907 میلیون 224.485 میلیون 50.314 میلیون 4.77 2.97 1.07 73,026 475,063 531,096 16,993
بکام

شهید قندی

سهام بورس 1,396 30.00 2.10 1,422 4.00 0.28 11:05 93 1.49 میلیون 2.08 میلیارد 16,452.2 1,426 1,410 1,381 1,425 2 90,605 1,397 1 5,025 1,399 14.277 هزار میلیارد 19.854 میلیون 16.503 میلیون 8.04 میلیون 5.577 میلیون 10.926 میلیون 4.136 میلیون 345,891 41.28 1.31 3.45 1.478 میلیون 12,278 1.49 میلیون -
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 4,015 38.00 0.94 4,048 5.00 0.12 10:57 98 672,260 2.71 میلیارد 6,869.33 4,053 4,050 3,990 4,050 1 365 4,013 1 485 4,014 32.384 هزار میلیارد 38.861 میلیون 22.887 میلیون 8 میلیون 6.477 میلیون 16.409 میلیون 12.609 میلیون 12.438 میلیون 2.6 1.97 2.57 355,475 316,785 672,260 -