همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 979 51.00 4.95 1,030 0.00 0.00 1400/03/25 2 15,190 14.9 میلیون 10,000 1,030 979 979 979 0 0 0 1067 76,994,976 979 360.518 هزار میلیارد 360.519 میلیون 379.653 میلیون 350.018 میلیون 977 379.653 میلیون -42,073,104 -42,083,326 -8.57 0.95 -8.57 10,000 - 10,000 -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,007 42.00 2.05 2,023 26.00 1.27 1400/03/29 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 35,902.58 2,049 2,029 1,960 2,090 2 800,000 2,038 11 1,346,313 2,038 587.324 هزار میلیارد 1.266 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون - 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -3.91 265.94 0.91 571.21 میلیون 28.794 میلیون 583.428 میلیون 16.576 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,700 280.00 2.97 9,660 240.00 2.55 1400/03/29 2,134 24.08 میلیون 234.8 میلیارد 12,165.07 9,420 9,480 9,430 9,890 3 549,394 9,460 5 54,281 9,470 2798.25 هزار میلیارد 3.259 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 12.9 6.65 12.36 7.714 میلیون 6.163 میلیون 10.127 میلیون 3.75 میلیون
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 979 51.00 4.95 1,030 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 6,000 1,030 979 - - 0 0 0 732 55,020,616 979 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 282.719 میلیون 263.762 میلیون 14,054 282.705 میلیون -29,881,388 -29,896,898 -9.09 0.96 -9.09 6,000 - - 6,000
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 621 32.00 4.90 626 27.00 4.13 1400/03/29 1,364 65.63 میلیون 50.3 میلیارد 56,476.51 653 621 621 623 2 591,462 652 5 239,603 657 200.094 هزار میلیارد 160.798 میلیون 311.218 میلیون 256.86 میلیون 3,429 311.214 میلیون 28.859 میلیون 28.849 میلیون 5.57 0.52 5.57 29.741 میلیون 66.744 میلیون 96.484 میلیون -
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 1,017 53.00 4.95 1,070 0.00 0.00 1400/03/26 1 4,996 5.1 میلیون 5,000 1,070 1,017 1,017 1,017 0 0 0 504 26,872,665 1,017 247.438 هزار میلیارد 247.442 میلیون 246.402 میلیون 231.25 میلیون 3,709 246.399 میلیون -28,027,951 -28,040,095 -8.82 1 -8.83 5,000 - 5,000 -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,294 109.00 4.99 2,294 109.00 4.99 1400/03/29 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 58,566.24 2,185 2,294 2,294 2,294 3 1,144,565 2,172 1 48,001 2,176 491.742 هزار میلیارد 513.687 میلیون 112.762 میلیون 223.926 میلیون - 261.927 میلیون 117.872 میلیون 345.421 میلیون 1.49 1.96 4.37 55.037 میلیون 70.992 میلیون 117.829 میلیون 8.2 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,210 290.00 2.92 10,090 170.00 1.71 1400/03/29 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 14,356.26 9,920 9,910 9,880 10,240 2 150,000 9,930 14 303,247 9,930 2862.61 هزار میلیارد 3.226 میلیارد 981.15 میلیون 209 میلیون 343.067 میلیون 638.083 میلیون 774.037 میلیون 328.461 میلیون 9 4.63 3.82 16.478 میلیون 97.142 میلیون 72.002 میلیون 41.618 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,900 119.00 3.15 3,895 114.00 3.02 1400/03/29 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 27,302.81 3,781 3,860 3,821 3,960 13 5,000,000 3,800 5 331,350 3,803 800.221 هزار میلیارد 806.596 میلیون 285.105 میلیون 207.043 میلیون 163,627 499.186 میلیون -99,289,778 96.681 میلیون 8.34 1.62 -8.11 89.171 میلیون 39.707 میلیون 111.306 میلیون 17.572 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 878 46.00 4.98 922 2.00 0.22 1400/03/29 81 4.07 میلیون 3.6 میلیارد 50,155.74 924 878 878 878 0 0 0 14 576,839 879 190.573 هزار میلیارد 188.529 میلیون 216.972 میلیون 204.478 میلیون 748 216.971 میلیون -25,506,532 -25,514,743 -7.39 0.87 -7.39 25,000 2 میلیون 2.025 میلیون -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,900 80.00 0.67 11,880 100.00 0.83 1400/03/29 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 5,030.01 11,980 11,880 11,750 12,010 1 2,000 11,940 3 10,566 11,950 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 114.361 میلیون 489.022 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 8.87 4.87 5.63 20.494 میلیون 17.729 میلیون 34.232 میلیون 3.991 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,683 19.00 1.12 1,691 11.00 0.65 1400/03/29 17,359 704 میلیون 1.208 هزار میلیارد 36,265.71 1,702 1,685 1,642 1,733 3 1,000,000 1,700 2 106,000 1,700 335.301 هزار میلیارد 846.472 میلیون 562.562 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 159.821 میلیون -58,044,999 -5.7 7.08 2.07 393.345 میلیون 7.288 میلیون 395.577 میلیون 5.057 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 916 48.00 4.98 946 18.00 1.87 1400/03/29 3 23,375 22.9 میلیون 67,875.39 964 916 916 916 0 0 0 1 75,308 930 181.734 هزار میلیارد 166.916 میلیون 189.681 میلیون 176.441 میلیون 2,891 189.678 میلیون -20,407,522 -20,420,941 -8.17 0.88 -8.18 11,094 15.102 میلیون 15.113 میلیون -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,075 98.00 4.96 2,073 96.00 4.86 1400/03/29 4,424 136.54 میلیون 276 میلیارد 51,190.42 1,977 2,040 2,010 2,075 4 323,943 1,960 1 20,000 1,979 354.566 هزار میلیارد 4.443 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 7.38 1.61 0.85 67.61 میلیون 2.503 میلیون 69.312 میلیون 800,000
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 629 33.00 4.98 662 0.00 0.00 1400/03/2 - - - 15,839 662 629 - - 0 0 0 101 8,004,002 629 105.097 هزار میلیارد 105.107 میلیون 172.47 میلیون 158.756 میلیون 10,139 172.46 میلیون -760,802 -773,353 -135.9 0.61 -138.13 15,839 - 15,839 -
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 587 30.00 4.86 617 0.00 0.00 1400/03/2 - - - 17,000 617 587 - - 0 0 0 91 7,278,194 587 97.622 هزار میلیارد 97.634 میلیون 169.824 میلیون 158.22 میلیون 12,082 169.812 میلیون -18,105,877 -18,122,495 -5.39 0.57 -5.39 17,000 - 17,000 -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,687 11.00 0.41 2,687 11.00 0.41 1400/03/29 4,714 149.52 میلیون 438.6 میلیارد 19,483.15 2,676 2,715 2,601 2,745 2 280,712 2,650 4 21,910 2,657 458.545 هزار میلیارد 2.226 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 54.98 3.78 2.1 29.539 میلیون 997,149 30.536 میلیون -
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 660 19.00 2.80 674 5.00 0.74 1400/03/29 448 15.07 میلیون 10.8 میلیارد 33,545.02 679 646 646 662 1 10,000 654 1 53,283 657 104.958 هزار میلیارد 100.808 میلیون 157.894 میلیون 149.513 میلیون 36,175 157.857 میلیون -3,207,245 -3,217,297 -31.32 0.64 -31.42 9.151 میلیون 400,000 9.551 میلیون -
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,114 123.00 9.94 1,237 0.00 0.00 1400/03/25 1 4,320 5.1 میلیون 5,903.5 1,237 1,114 1,114 1,114 0 0 0 0 148.306 هزار میلیارد 148.649 میلیون 129.504 میلیون 119.891 میلیون 343,398 129.161 میلیون -13,434,299 -13,444,873 -11.03 1.15 -11.04 23,614 - 23,614 -
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 695 36.00 4.92 724 7.00 0.96 1400/03/29 205 10.86 میلیون 8 میلیارد 54,239.18 731 695 695 695 0 0 0 9 444,287 701 87.492 هزار میلیارد 82.912 میلیون 122.879 میلیون 114.518 میلیون 1,119 122.878 میلیون -13,186,013 -13,166,398 -6.3 0.67 -6.29 151,042 8 میلیون 8.151 میلیون -
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 822 43.00 4.97 859 6.00 0.69 1400/03/29 67 3.54 میلیون 3 میلیارد 48,959.28 865 822 822 822 0 0 0 7 354,184 829 85.343 هزار میلیارد 82.633 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -7.52 0.8 -7.52 908,801 5 میلیون 5.909 میلیون -
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 586 5.00 0.85 571 20.00 3.38 1400/03/29 1,867 108.94 میلیون 71.5 میلیارد 48,611.17 591 566 563 586 3 28,600 586 2 88,069 589 60.955 هزار میلیارد 53.059 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 -1.76 0.53 -1.76 36.565 میلیون 43.193 میلیون 79.758 میلیون -
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 1,197 63.00 5.00 1,260 0.00 0.00 1400/03/17 - - - 12,000 1,260 1,197 - - 0 0 0 440 31,755,428 1,197 107.968 هزار میلیارد 107.969 میلیون 12,555 85.689 میلیون 1,509 91.855 میلیون 17.35 میلیون 12.945 میلیون 8.34 1.18 6.22 12,000 - - 12,000
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 10,770 510.00 4.97 10,730 470.00 4.58 1400/03/29 612 2.87 میلیون 29.8 میلیارد 22,309.77 10,260 10,150 10,100 10,770 1 500 10,260 1 475 10,360 860.64 هزار میلیارد 917.752 میلیون 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 12.87 6.81 12.42 4.017 میلیون 862,542 4.58 میلیون 300,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,680 500.00 4.91 10,590 410.00 4.03 1400/03/29 7,558 24.23 میلیون 244.4 میلیارد 6,985.77 10,180 10,300 10,200 10,680 2 1,841 10,180 1 6,400 10,180 1432.78 هزار میلیارد 1.542 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 6.22 5.6 6.23 21.559 میلیون 6.932 میلیون 26.832 میلیون 1.658 میلیون
وسمرکز

سر. استان مرکزی

سهام بورس 1,330 70.00 5.00 1,400 0.00 0.00 1400/02/28 8 210,000 279.3 میلیون 23,757.78 1,400 1,330 1,330 1,330 0 0 0 251 18,028,310 1,330 109.16 هزار میلیارد 109.303 میلیون 81.199 میلیون 77.972 میلیون 142,498 81.056 میلیون - - - 1.35 - 3,820 210,000 76,508 137,312
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,890 610.00 4.97 12,650 370.00 3.01 1400/03/29 - - - 9,215.72 12,280 12,450 12,090 12,890 7 50,323 12,330 1 13,856 12,340 863.36 هزار میلیارد 1.071 میلیارد 283.52 میلیون 76 میلیون 109.115 میلیون 174.404 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 9.82 5.51 0.95 159.022 میلیون 34.949 میلیون 178.443 میلیون 15.528 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,780 410.00 4.90 8,680 310.00 3.70 1400/03/29 5,258 40.76 میلیون 328.3 میلیارد 13,578.58 8,370 8,450 8,340 8,780 4 4,331 8,290 1 45,000 8,340 603.75 هزار میلیارد 733.461 میلیون 242.775 میلیون 75 میلیون 82.461 میلیون 160.315 میلیون 645.795 میلیون 78.675 میلیون 8.27 4.06 1.01 77.743 میلیون 3.347 میلیون 80.139 میلیون 951,246
کگل

گل گهر

سهام بورس 16,390 440.00 2.76 16,280 330.00 2.07 1400/03/29 576 3.96 میلیون 56.5 میلیارد 4,569.05 15,950 16,280 16,210 16,490 1 4,961 16,120 2 1,118 16,140 1432 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 349.801 میلیون 74.4 میلیون 115.928 میلیون 233.873 میلیون 309.342 میلیون 131.07 میلیون 12.42 6.96 5.26 4.262 میلیون 2.607 میلیون 5.365 میلیون 1.505 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,880 510.00 4.92 10,740 370.00 3.57 1400/03/29 1,713 14.16 میلیون 146.4 میلیارد 15,665.32 10,370 10,300 10,300 10,880 1 150,000 10,440 12 264,346 10,440 744.48 هزار میلیارد 847.805 میلیون 199.849 میلیون 72 میلیون 74.525 میلیون 125.324 میلیون 77.478 میلیون 74.902 میلیون 10.32 6.17 9.98 4.426 میلیون 12.965 میلیون 9.191 میلیون 8.2 میلیون
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,302 68.00 4.96 1,369 1.00 0.07 1400/02/28 17 500,000 651 میلیون 29,411.76 1,370 1,302 1,302 1,302 0 0 0 274 14,548,230 1,302 93.893 هزار میلیارد 93.897 میلیون 95.97 میلیون 68.585 میلیون 4,525 95.966 میلیون 27.451 میلیون 27.445 میلیون 3.42 0.98 3.42 500,000 - 500,000 -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,210 30.00 0.20 15,200 20.00 0.13 1400/03/29 1,617 25.16 میلیون 399.8 میلیارد 11,352.44 15,180 15,180 15,180 15,220 1 100,000 15,190 77 914,346 15,190 1041.113 هزار میلیارد 2.901 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 16.66 6.69 3.9 398,327 18.857 میلیون 14.218 میلیون 5.037 میلیون
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,216 64.00 5.00 1,280 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 10,000 1,280 1,216 - - 0 0 0 149 11,770,225 1,216 80.906 هزار میلیارد 80.913 میلیون 88.959 میلیون 63.208 میلیون 6,578 88.952 میلیون 7.158 میلیون 7.154 میلیون 11.31 0.91 11.3 10,000 - 10,000 -
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,109 111.00 5.00 2,220 0.00 0.00 1400/02/29 - - - 5,000 2,220 2,109 - - 0 0 0 659 64,084,028 2,109 136.305 هزار میلیارد 136.307 میلیون 86.286 میلیون 61.399 میلیون 1,185 86.285 میلیون 43.508 میلیون 43.504 میلیون 3.13 1.58 3.13 5,000 - 5,000 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,830 0.00 0.00 6,820 10.00 0.15 1400/03/29 1,060 5.37 میلیون 36.6 میلیارد 6,844.75 6,830 6,710 6,660 6,910 6 9,629 6,700 1 250 6,720 414.6 هزار میلیارد 597.458 میلیون 289.403 میلیون 60 میلیون 188.258 میلیون 101.145 میلیون 60.029 میلیون 17.914 میلیون 22.84 4.05 6.82 3.452 میلیون 300,000 2.252 میلیون 1.5 میلیون
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,216 64.00 5.00 1,280 0.00 0.00 1400/03/23 - - - 30,000 1,280 1,216 1,216 1,216 0 0 0 133 8,268,883 1,216 76.178 هزار میلیارد 76.177 میلیون 64.586 میلیون 59.514 میلیون 11 64.586 میلیون 1.932 میلیون 1.931 میلیون 39.46 1.18 39.43 30,000 - 30,000 -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 23,400 180.00 0.78 23,280 60.00 0.26 1400/03/29 902 3.32 میلیون 74.9 میلیارد 3,834.4 23,220 23,190 22,810 23,520 2 794 23,120 2 39,603 23,130 1258.185 هزار میلیارد 1.349 میلیارد 292.528 میلیون 55.5 میلیون 60.492 میلیون 232.035 میلیون 261.103 میلیون 157.291 میلیون 8.22 5.57 4.95 1.22 میلیون 1.303 میلیون 1.858 میلیون 665,034
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 8,090 190.00 2.41 8,020 120.00 1.52 1400/03/29 825 6.76 میلیون 54 میلیارد 12,636.84 7,900 7,920 7,820 8,110 1 1,000 7,880 4 103,154 7,890 679.56 هزار میلیارد 707.877 میلیون 150.234 میلیون 54.9 میلیون 34.197 میلیون 116.037 میلیون 38.152 میلیون 46.546 میلیون 14.47 5.81 17.66 2.462 میلیون 4.267 میلیون 3.97 میلیون 2.759 میلیون
وسقم

سر. استان قم

سهام بورس 1,340 70.00 4.96 1,410 0.00 0.00 1400/03/29 - - - 16,666.67 1,410 1,340 1,340 1,340 0 0 0 475 24,523,087 1,340 73.766 هزار میلیارد 73.777 میلیون 56.318 میلیون 52.316 میلیون 10,335 56.308 میلیون 4.598 میلیون 4.594 میلیون 16.06 1.31 16.04 20,000 - 20,000 -