همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 689 36.00 4.97 725 0.00 0.00 11:23 8 230,505 158.8 میلیون 9,205 725 689 689 689 0 0 0 1368 125,925,624 689 253.763 هزار میلیارد 253.763 میلیون 375.372 میلیون 350.018 میلیون 330 397.753 میلیون -90,972,992 -90,984,647 - 0.64 -2.79 47,615 - 47,615 -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,979 88.00 4.65 11:42 6,511 350.06 میلیون 692.8 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.538 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,380 460.00 4.64 11:42 6,314 81.01 میلیون 841.2 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3041.34 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,990 470.00 4.94 9,790 270.00 2.84 11:42 628 7.73 میلیون 77.2 میلیارد 12,267.46 9,520 9,900 9,800 9,990 40 2,355,624 9,610 1 4,850 10,000 2812.6 هزار میلیارد 3.24 میلیارد 1.079 میلیارد 287 میلیون 465.986 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 7.09 3.65 7.27 11.518 میلیون 11.626 میلیون 8.771 میلیون 14.373 میلیون
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 979 51.00 4.95 1,030 0.00 0.00 1400/10/25 1 10,192 10 میلیون 6,000 1,030 979 979 979 0 0 0 991 77,897,726 979 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 297.909 میلیون 263.762 میلیون 14,054 282.705 میلیون -29,881,388 -29,896,898 - 0.96 -9.09 5,200 - 5,200 -
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 571 63.00 9.94 633 1.00 0.16 11:39 58 1,000,000 571 میلیون 11,770 634 571 571 571 0 0 0 1891 314,595,701 603 162.592 هزار میلیارد 162.595 میلیون 270.446 میلیون 256.86 میلیون 2,342 286.835 میلیون -68,068,885 -68,081,523 - 0.57 -2.39 10,070 - 10,070 -
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 693 36.00 4.94 729 0.00 0.00 1400/11/6 - - - 21,671.33 729 693 693 693 0 0 0 920 83,155,637 693 168.582 هزار میلیارد 168.595 میلیون 255.761 میلیون 231.25 میلیون 13,139 255.748 میلیون -64,252,175 -64,263,816 - 0.66 -2.62 33,690 - 33,690 -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 418 19.00 4.76 402 3.00 0.75 11:38 263 14.69 میلیون 6.1 میلیارد 54,488.69 399 390 390 418 2 150,000 406 1 100,000 408 82.2 هزار میلیارد 82.203 میلیون 212.009 میلیون 204.478 میلیون 2,596 226.296 میلیون -56,573,736 -56,583,056 -1.45 0.36 -1.45 13.347 میلیون - 13.347 میلیون -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 11:43 5,144 55.54 میلیون 380.7 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.75 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,577 75.00 4.99 1,565 63.00 4.19 11:42 5,511 257.29 میلیون 402.8 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,577 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 305.974 هزار میلیارد 962.147 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.96 17.31 1.12 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 396 18.00 4.76 388 10.00 2.65 11:43 471 44.34 میلیون 17.5 میلیارد 97,119.47 378 390 385 396 101 36,466,997 385 2 216,866 385 68.635 هزار میلیارد 68.463 میلیون 185.068 میلیون 176.441 میلیون 3,710 197.157 میلیون -49,108,920 -49,118,901 -1.39 0.35 -1.39 35.627 میلیون 14.456 میلیون 50.083 میلیون -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,822 86.00 4.95 1,794 58.00 3.34 11:41 1,595 55.6 میلیون 100.6 میلیارد 35,526.72 1,736 1,788 1,750 1,822 1 27,700 1,764 1 2,000 1,764 314.76 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.22 1.57 0.59 59.866 میلیون - 56.299 میلیون 3.567 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,103 195.00 4.99 4,035 127.00 3.25 11:42 1,161 20.05 میلیون 82.2 میلیارد 17,871.98 3,908 4,103 4,103 4,103 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 685.95 هزار میلیارد 777.126 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 14.89 2.95 0.66 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 391 18.00 4.83 387 14.00 3.75 11:42 830 56.05 میلیون 21.9 میلیارد 68,096.37 373 380 379 391 70 18,385,686 374 1 100,000 387 61.597 هزار میلیارد 61.613 میلیون 168.794 میلیون 158.756 میلیون 16,064 179.405 میلیون -42,006,349 -42,007,369 -1.46 0.34 -1.46 118.301 میلیون 11.013 میلیون 128.046 میلیون 1.268 میلیون
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 587 30.00 4.86 617 0.00 0.00 1400/03/2 - - - 17,000 617 587 - - 0 0 0 91 7,278,194 587 97.622 هزار میلیارد 97.634 میلیون 169.824 میلیون 158.22 میلیون 12,082 169.812 میلیون -18,105,877 -18,122,495 -5.39 0.57 -5.39 17,000 - 17,000 -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,612 76.00 4.95 1,568 32.00 2.08 11:43 1,040 37.97 میلیون 60.7 میلیارد 35,443.99 1,536 1,570 1,540 1,612 2 43,000 1,539 1 215,721 1,540 246.079 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -6.15 3.69 1.33 23.523 میلیون 14.235 میلیون 32.458 میلیون 5.3 میلیون
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 413 19.00 4.82 398 4.00 1.02 11:43 224 15.27 میلیون 6.3 میلیارد 68,816.15 394 390 390 413 6 2,018,045 400 1 97,700 403 59.506 هزار میلیارد 59.548 میلیون 164.331 میلیون 149.513 میلیون 41,988 165.144 میلیون -39,668,639 -39,678,912 -1.5 0.36 -1.5 8.958 میلیون 5.582 میلیون 14.54 میلیون -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,812 86.00 4.98 1,792 66.00 3.82 11:41 1,692 60.38 میلیون 108.2 میلیارد 35,871.94 1,726 1,755 1,731 1,812 1 6,349 1,758 1 10,000 1,759 241.271 هزار میلیارد 262.836 میلیون 171.458 میلیون 134.638 میلیون 21.565 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 26.75 1.6 32.01 92.216 میلیون 20.785 میلیون 111.305 میلیون 1.696 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 11:42 3,000 59.24 میلیون 385.8 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 5,290 250.00 4.96 5,200 160.00 3.17 11:41 1,021 17.99 میلیون 94.8 میلیارد 17,048.78 5,040 5,160 5,150 5,290 60 5,421,999 5,080 1 2,000 5,180 625.2 هزار میلیارد 758.264 میلیون 364.442 میلیون 120 میلیون 133.064 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 4.41 3.25 1.57 16.439 میلیون 8.802 میلیون 16.707 میلیون 8.534 میلیون
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 1,022 282.00 38.11 1,055 315.00 42.57 1400/05/9 335 18.36 میلیون 18.8 میلیارد 16,000 740 703 1,022 1,022 0 0 0 1520 125,597,658 703 126.485 هزار میلیارد 89.063 میلیون 129.504 میلیون 119.891 میلیون 343,398 129.161 میلیون -13,434,299 -13,444,873 - 0.69 -6.6 48,000 - 48,000 -
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 657 146.00 28.57 657 146.00 28.57 1400/07/10 788 49.03 میلیون 32.2 میلیارد 52,352.04 511 501 657 657 1 100,000 506 4 775,308 517 75.239 هزار میلیارد 58.75 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 - 0.53 -1.55 16.968 میلیون 9.941 میلیون 26.909 میلیون -
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 982 46.00 4.91 971 35.00 3.74 11:42 3,830 233.79 میلیون 227.2 میلیارد 59,725.61 936 960 945 982 1 87,835 941 1 400,000 950 110.388 هزار میلیارد 228.362 میلیون 155.846 میلیون 113.568 میلیون 118.087 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.07 2.77 1.51 156.293 میلیون 1.886 میلیون 157.92 میلیون 259,318
کگل

گل گهر

سهام بورس 21,200 250.00 1.19 20,950 0.00 0.00 11:22 - - - 9,568.04 20,950 22,250 - - 8 800,000 21,220 6 126,966 21,220 2095 هزار میلیارد - - 100 میلیون 238.038 میلیون 279.511 میلیون 457.878 میلیون 203.334 میلیون 44.11 7.5 4.58 1.791 میلیون 8.552 میلیون 6.306 میلیون 4.037 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 612 56.00 8.38 597 71.00 10.63 1400/05/31 1,394 62.94 میلیون 37.6 میلیارد 57,632.78 668 650 594 619 8 2,896,000 643 1 100,000 650 57.376 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 - 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 603 124.00 25.89 601 122.00 25.47 1400/05/9 1,874 85.42 میلیون 51.3 میلیارد 70,573.31 479 461 590 611 8 503,862 459 1 280,157 460 55.845 هزار میلیارد 43.767 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 - 0.44 -1.45 13.584 میلیون 4.2 میلیون 17.784 میلیون -
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 394 18.00 4.79 393 17.00 4.52 11:42 626 43.91 میلیون 17.3 میلیارد 70,820.2 376 381 381 394 71 23,199,806 376 1 100,000 404 35.849 هزار میلیارد 35.868 میلیون 102.078 میلیون 91.218 میلیون 19,973 102.058 میلیون 4.553 میلیون -22,865,119 -1.57 0.35 7.87 76.926 میلیون - 75.607 میلیون 1.32 میلیون
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 412 19.00 4.83 406 13.00 3.31 11:43 460 28.28 میلیون 11.6 میلیارد 61,667.46 393 397 397 412 19 3,922,012 397 1 100,000 436 34.79 هزار میلیارد 34.793 میلیون 90.059 میلیون 85.689 میلیون 3,259 95.584 میلیون -23,776,450 -23,790,693 -1.46 0.36 -1.46 30.518 میلیون 6 میلیون 30.737 میلیون 5.78 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 12,540 590.00 4.94 12,410 460.00 3.85 11:41 555 8.46 میلیون 106 میلیارد 14,785.39 11,950 12,220 12,220 12,540 18 292,896 12,100 1 1,000 12,190 1013.86 هزار میلیارد 1.14 میلیارد 255.208 میلیون 81.5 میلیون 126.993 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 6.26 7.89 6.05 11.058 میلیون 7.254 میلیون 13.464 میلیون 4.849 میلیون
وسمرکز

سر. استان مرکزی

سهام بورس 1,330 70.00 5.00 1,400 0.00 0.00 1400/02/28 8 210,000 279.3 میلیون 23,757.78 1,400 1,330 1,330 1,330 0 0 0 251 18,028,310 1,330 109.16 هزار میلیارد 109.303 میلیون 81.199 میلیون 77.972 میلیون 142,498 81.056 میلیون - - - 1.35 - 3,820 210,000 76,508 137,312
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 11:42 3,044 53.87 میلیون 302.8 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.22 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,070 620.00 4.98 12,790 340.00 2.73 11:43 656 5.51 میلیون 71.9 میلیارد 8,653.48 12,450 12,900 12,800 13,070 83 2,083,160 12,510 1 6,163 12,600 920.88 هزار میلیارد 989.371 میلیون 227.415 میلیون 72 میلیون 68.491 میلیون 158.924 میلیون 91.064 میلیون 87.246 میلیون 10.55 5.79 10.11 14.901 میلیون 4.273 میلیون 17.27 میلیون 1.903 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,998 95.00 4.99 1,998 95.00 4.99 11:42 798 38.42 میلیون 76.8 میلیارد 25,012.53 1,903 1,998 1,998 1,998 271 23,760,340 1,903 1 200 1,930 139.86 هزار میلیارد 152.88 میلیون 142.715 میلیون 70 میلیون 13.02 میلیون 129.695 میلیون 12.303 میلیون 9.88 میلیون 27.37 1.04 10.98 48.576 میلیون - 45.952 میلیون 2.624 میلیون
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,301 68.00 4.97 1,369 0.00 0.00 1400/11/6 - - - 3,888 1,369 1,301 1,301 1,301 0 0 0 392 24,951,014 1,301 93.893 هزار میلیارد 94 میلیون 71.551 میلیون 68.585 میلیون 63,754 76.137 میلیون -18,966,096 -18,973,292 - 1.23 -4.95 - 90,000 90,000 -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 7,510 200.00 2.74 7,320 10.00 0.14 11:42 369 4.27 میلیون 31.5 میلیارد 12,092.72 7,310 7,330 7,310 7,510 1 2,000 7,330 6 340,646 7,330 960.523 هزار میلیارد 3.537 میلیارد 2.921 میلیارد 65.52 میلیون 2.688 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 9.34 4.12 2.48 622,736 97.393 میلیون 3.516 میلیون 94.5 میلیون
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,216 64.00 5.00 1,280 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 10,000 1,280 1,216 - - 0 0 0 149 11,770,225 1,216 80.906 هزار میلیارد 80.913 میلیون 88.959 میلیون 63.208 میلیون 6,578 88.952 میلیون 7.158 میلیون 7.154 میلیون 11.31 0.91 11.3 10,000 - 10,000 -