همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 728 38.00 4.96 733 33.00 4.31 1400/05/31 - - - 60,249.41 766 728 - - 1 400,000 728 29 3,760,804 728 256.563 هزار میلیارد 256.564 میلیون 337.375 میلیون 350.018 میلیون 813 337.374 میلیون -115,619,779 -115,630,600 -2.22 0.76 -2.22 22.728 میلیون 100 میلیون 122.519 میلیون 208,938
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,861 83.00 4.27 1,855 89.00 4.58 12:29 14,961 389.77 میلیون 723 میلیارد 23,982.85 1,944 1,910 1,847 1,940 3 1,200,000 1,924 13 1,170,931 1,924 559.572 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -3.85 -23.31 0.72 220.633 میلیون 80.149 میلیون 293.687 میلیون 7.095 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,160 320.00 3.05 10,140 340.00 3.24 12:29 13,281 86.62 میلیون 878.7 میلیارد 6,521.88 10,480 10,480 9,980 10,580 8 60,011 10,460 3 8,100 10,470 2971.02 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 6.16 3.58 3.02 28.992 میلیون 37.314 میلیون 46.88 میلیون 19.426 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,180 80.00 0.65 12,110 150.00 1.22 12:30 2,792 48.22 میلیون 583.8 میلیارد 17,269.74 12,260 12,400 11,900 12,550 25 1,883,431 12,260 3 3,020 12,280 3475.57 هزار میلیارد 3.993 میلیارد 1.108 میلیارد 287 میلیون 356.33 میلیون 751.542 میلیون 392.612 میلیون 385.818 میلیون 9.01 4.62 8.85 3.086 میلیون 11.358 میلیون 9.703 میلیون 4.741 میلیون
وسفارس

سر. استان فارس

سهام بورس 979 51.00 4.95 1,030 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 6,000 1,030 979 - - 0 0 0 732 55,020,616 979 271.675 هزار میلیارد 271.689 میلیون 282.719 میلیون 263.762 میلیون 14,054 282.705 میلیون -29,881,388 -29,896,898 -9.09 0.96 -9.09 6,000 - - 6,000
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 644 18.00 2.72 640 22.00 3.32 1400/05/31 - - - 61,874.61 662 640 - - 19 7,319,940 643 1 343,184 644 164.39 هزار میلیارد 164.393 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -5.7 0.6 -5.7 356.834 میلیون 50.486 میلیون 407.321 میلیون -
وسصفا

سر. استان اصفهان

سهام بورس 695 36.00 4.92 731 0.00 0.00 12:15 25 468,115 325.3 میلیون 63,204.65 731 695 695 695 0 0 0 14 1,067,582 710 169.044 هزار میلیارد 169.048 میلیون 220.057 میلیون 231.25 میلیون 3,753 220.053 میلیون -77,087,126 -77,097,925 - 0.79 -2.24 1.925 میلیون 38.4 میلیون 40.325 میلیون -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,152 113.00 4.99 2,159 106.00 4.68 12:29 5,865 145.92 میلیون 315 میلیارد 24,879.05 2,265 2,261 2,152 2,261 4 24,730 2,252 1 3,000 2,255 483.457 هزار میلیارد 4.56 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.33 1.84 0.87 71.435 میلیون 26.459 میلیون 90.705 میلیون 7.188 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,658 145.00 3.81 3,663 140.00 3.68 12:30 7,166 154 میلیون 564.1 میلیارد 21,490.46 3,803 3,800 3,618 3,805 7 177,570 3,784 2 29,419 3,784 758.398 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5 1.45 0.8 53.052 میلیون 77.802 میلیون 124.163 میلیون 6.691 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 553 29.00 4.98 575 7.00 1.20 12:24 375 20.2 میلیون 11.2 میلیارد 53,859.27 582 560 553 560 1 10,000 566 2 18,000 573 117.575 هزار میلیارد 117.576 میلیون 194.884 میلیون 204.478 میلیون 1,062 194.883 میلیون -67,791,274 -67,799,643 - 0.61 -1.75 19.894 میلیون 12.554 میلیون 32.448 میلیون -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,060 290.00 2.35 12,010 340.00 2.75 12:29 10,575 59.3 میلیون 712.3 میلیارد 5,607.79 12,350 12,350 11,800 12,420 24 549,809 12,400 6 73,631 12,420 2402 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 7.5 4.25 4.87 34.439 میلیون 23.288 میلیون 48.184 میلیون 9.543 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,727 87.00 4.80 1,734 80.00 4.41 12:30 11,245 352.04 میلیون 610.3 میلیارد 31,306.68 1,814 1,797 1,724 1,800 2 800,000 1,800 9 353,202 1,800 339.015 هزار میلیارد 870.578 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.27 9.39 1.59 209.379 میلیون 94.211 میلیون 301.11 میلیون 2.48 میلیون
وسمازن

سر. استان مازندران

سهام بورس 922 48.00 4.95 970 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 5,500 970 922 - - 0 0 0 251 23,217,608 922 182.915 هزار میلیارد 182.917 میلیون 262.934 میلیون 188.572 میلیون 2,578 262.931 میلیون 121.981 میلیون 121.978 میلیون 1.5 0.7 1.5 5,500 - 5,500 -
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 511 18.00 3.40 515 14.00 2.65 12:29 2,806 145.51 میلیون 74.9 میلیارد 51,855.02 529 539 503 547 44 10,035,335 539 1 200,000 560 90.867 هزار میلیارد 90.87 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون -55,787,263 -55,800,934 -1.63 0.53 -1.63 237.555 میلیون 25.34 میلیون 262.895 میلیون -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,105 110.00 4.97 2,113 102.00 4.60 12:29 4,278 117.8 میلیون 248.9 میلیارد 27,535.86 2,215 2,196 2,105 2,217 1 200,000 2,210 2 61,792 2,212 370.523 هزار میلیارد 5.526 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.18 1.77 0.67 79.114 میلیون 7.13 میلیون 70.184 میلیون 16.061 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 569 29.00 4.85 570 28.00 4.68 12:27 956 60.78 میلیون 34.6 میلیارد 63,576.83 598 569 569 570 0 0 0 249 21,602,133 598 90.491 هزار میلیارد 90.509 میلیون 152.918 میلیون 158.756 میلیون 10,139 172.46 میلیون -760,801 -773,612 - 0.6 -135.63 17.539 میلیون 87.288 میلیون 104.712 میلیون 115,054
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 587 30.00 4.86 617 0.00 0.00 1400/03/2 - - - 17,000 617 587 - - 0 0 0 91 7,278,194 587 97.622 هزار میلیارد 97.634 میلیون 169.824 میلیون 158.22 میلیون 12,082 169.812 میلیون -18,105,877 -18,122,495 -5.39 0.57 -5.39 17,000 - 17,000 -
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,719 138.00 4.83 2,731 126.00 4.41 12:29 2,829 120.2 میلیون 328.3 میلیارد 42,488.15 2,857 2,900 2,715 2,900 4 369,314 2,841 3 10,059 2,861 426.965 هزار میلیارد 2.707 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,060 -17.46 5.17 2.25 25.233 میلیون 25.122 میلیون 46.509 میلیون 3.846 میلیون
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 524 27.00 4.90 540 11.00 2.00 12:29 573 28.19 میلیون 14.9 میلیارد 49,192.84 551 550 524 558 1 27,000 541 2 138,798 558 80.737 هزار میلیارد 80.773 میلیون 142.985 میلیون 149.513 میلیون 35,708 142.949 میلیون -47,588,070 -47,596,122 -1.7 0.57 -1.7 35.839 میلیون 264,392 36.045 میلیون 58,321
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,460 510.00 3.93 12,440 530.00 4.09 12:29 24,110 115.28 میلیون 1.434 هزار میلیارد 8,327.58 12,970 12,930 12,330 12,990 1 3,000 12,890 2 14,863 12,890 1766.48 هزار میلیارد 1.839 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.67 3.68 5.61 64.449 میلیون 4.778 میلیون 64.686 میلیون 4.54 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,607 84.00 4.97 1,613 78.00 4.61 12:29 3,598 182.62 میلیون 294.6 میلیارد 50,754.96 1,691 1,700 1,607 1,700 5 239,964 1,674 7 2,547,278 1,676 217.171 هزار میلیارد 227.506 میلیون 162.85 میلیون 134.638 میلیون 10.335 میلیون 152.515 میلیون 13.766 میلیون 13.879 میلیون 15.65 1.42 15.78 77.353 میلیون 30.882 میلیون 99.216 میلیون 9.019 میلیون
وسگلستا

سر. استان گلستان

سهام بورس 703 37.00 5.00 740 0.00 0.00 1400/05/9 - - - 16,000 740 703 - - 0 0 0 1520 125,597,658 703 88.72 هزار میلیارد 89.063 میلیون 129.504 میلیون 119.891 میلیون 343,398 129.161 میلیون -13,434,299 -13,444,873 - 0.69 -6.6 48,000 - 48,000 -
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 526 27.00 4.88 542 11.00 1.99 12:29 449 19.7 میلیون 10.4 میلیارد 43,867.18 553 534 526 554 1 182,472 546 1 41,065 555 62.069 هزار میلیارد 62.071 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 -1.63 0.57 -1.63 44.656 میلیون - 44.656 میلیون -
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,080 43.00 3.83 1,077 46.00 4.10 12:30 6,705 254.36 میلیون 274 میلیارد 37,936.29 1,123 1,135 1,067 1,135 2 21,000 1,116 1 66,645 1,120 122.313 هزار میلیارد 254.775 میلیون 173.642 میلیون 113.568 میلیون 132.462 میلیون 41.179 میلیون 47.586 میلیون -40,839,984 -2.99 2.97 2.57 172.959 میلیون 3.636 میلیون 175.621 میلیون 974,650
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 650 18.00 2.69 648 20.00 2.99 1400/05/31 - - - 57,632.78 668 650 - - 8 2,896,000 643 1 100,000 650 62.278 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -5.67 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 460 19.00 3.97 471 8.00 1.67 1400/05/9 - - - 70,573.31 479 461 - - 8 503,862 459 1 280,157 460 43.765 هزار میلیارد 43.767 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 -1.45 0.44 -1.45 13.584 میلیون 4.2 میلیون 17.784 میلیون -
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 555 29.00 4.97 556 28.00 4.79 12:29 2,586 156.4 میلیون 87 میلیارد 60,477.61 584 561 555 580 9 509,335 579 2 42,356 580 47.643 هزار میلیارد 47.645 میلیون 82.349 میلیون 85.689 میلیون 1,769 82.347 میلیون -28,341,988 -30,551,394 -1.56 0.58 -1.68 260.516 میلیون 15.4 میلیون 275.916 میلیون -
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 13,200 230.00 1.71 12,970 460.00 3.43 12:29 1,710 11.71 میلیون 151.9 میلیارد 6,847.5 13,430 13,440 12,770 13,550 7 15,624 13,320 3 7,090 13,480 1057.055 هزار میلیارد 1.086 میلیارد 299.537 میلیون 81.5 میلیون 29.317 میلیون 270.22 میلیون 158.566 میلیون 155.107 میلیون 6.81 3.91 6.67 4.403 میلیون 5.444 میلیون 6.752 میلیون 3.095 میلیون
وسمرکز

سر. استان مرکزی

سهام بورس 1,330 70.00 5.00 1,400 0.00 0.00 1400/02/28 8 210,000 279.3 میلیون 23,757.78 1,400 1,330 1,330 1,330 0 0 0 251 18,028,310 1,330 109.16 هزار میلیارد 109.303 میلیون 81.199 میلیون 77.972 میلیون 142,498 81.056 میلیون - - - 1.35 - 3,820 210,000 76,508 137,312
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,110 310.00 2.50 12,080 340.00 2.74 12:29 10,876 78.92 میلیون 953.2 میلیارد 7,256.19 12,420 12,440 11,810 12,440 1 500 12,390 6 23,139 12,410 918.08 هزار میلیارد 989.152 میلیون 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.18 4.08 0.83 34.445 میلیون 5.85 میلیون 37.53 میلیون 2.765 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,180 80.00 0.79 10,060 40.00 0.40 12:29 12,230 114.2 میلیون 1.148 هزار میلیارد 9,337.54 10,100 10,250 9,830 10,300 1 10,000 10,080 12 95,221 10,080 754.5 هزار میلیارد 830.849 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 6.13 3.52 0.84 35.546 میلیون 11.973 میلیون 42.116 میلیون 5.402 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 20,900 1,080.00 4.91 21,280 700.00 3.18 12:29 1,654 9.62 میلیون 204.8 میلیارد 5,819.21 21,980 22,000 20,890 22,030 3 120,950 21,980 1 2,111 22,080 2128 هزار میلیارد 2.434 میلیارد 430.716 میلیون 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.507 میلیون 423.471 میلیون 204.807 میلیون 10.39 6.58 5.03 1.469 میلیون 4.249 میلیون 2.105 میلیون 3.613 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,900 180.00 1.28 13,700 380.00 2.70 12:29 2,480 20.27 میلیون 277.6 میلیارد 8,172.19 14,080 14,100 13,560 14,380 11 278,985 13,980 1 480 13,990 986.4 هزار میلیارد 1.074 میلیارد 245.942 میلیون 72 میلیون 87.805 میلیون 158.137 میلیون 92.401 میلیون 89.313 میلیون 11.04 6.24 10.68 7.814 میلیون 17.302 میلیون 11.163 میلیون 13.953 میلیون
وسخراش

سر. استان خراسان شمالی

سهام بورس 1,301 68.00 4.97 1,369 0.00 0.00 1400/05/24 - - - 3,804.5 1,369 1,301 - - 0 0 0 420 24,859,697 1,301 93.893 هزار میلیارد 93.938 میلیون 65.274 میلیون 68.585 میلیون 44,971 65.229 میلیون -23,273,679 -23,280,423 - 1.44 -4.03 3,905 - 3,905 -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,520 390.00 2.62 14,830 80.00 0.54 12:29 911 13.29 میلیون 197.2 میلیارد 14,593.33 14,910 14,920 14,500 14,930 19 748,236 14,910 1 12,898 14,910 971.662 هزار میلیارد 3.484 میلیارد 2.725 میلیارد 65.52 میلیون 2.504 میلیارد 220.259 میلیون 372.535 میلیون 109.776 میلیون 32.17 4.45 2.62 1.559 میلیون 12.327 میلیون 3.548 میلیون 10.337 میلیون
وساربیل

سر. استان اردبیل

سهام بورس 1,216 64.00 5.00 1,280 0.00 0.00 1400/02/27 - - - 10,000 1,280 1,216 - - 0 0 0 149 11,770,225 1,216 80.906 هزار میلیارد 80.913 میلیون 88.959 میلیون 63.208 میلیون 6,578 88.952 میلیون 7.158 میلیون 7.154 میلیون 11.31 0.91 11.3 10,000 - 10,000 -
وسخراج

سر. خراسان جنوبی

سهام بورس 2,105 110.00 4.97 2,215 0.00 0.00 1400/05/31 - - - 13,726.14 2,215 2,105 - - 0 0 0 820 74,162,868 2,105 135.998 هزار میلیارد 136 میلیون 59.73 میلیون 61.399 میلیون 1,278 59.729 میلیون -19,570,504 -19,576,311 - 2.28 -6.95 47,107 - 47,107 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,900 420.00 4.51 8,890 430.00 4.61 12:29 1,382 22.17 میلیون 197.1 میلیارد 16,043.3 9,320 9,350 8,860 9,480 2 22,282 9,270 2 32,054 9,290 533.4 هزار میلیارد 744.497 میلیون 289.819 میلیون 60 میلیون 211.097 میلیون 78.723 میلیون 62.885 میلیون 15.022 میلیون 35.51 6.78 8.48 11.219 میلیون 4.852 میلیون 9.767 میلیون 6.305 میلیون
وسیزد

سر. استان یزد

سهام بورس 1,211 63.00 4.95 1,274 0.00 0.00 1400/05/31 - - - 72,853.88 1,274 1,211 - - 0 0 0 106 4,816,274 1,211 75.82 هزار میلیارد 75.82 میلیون 64.586 میلیون 59.514 میلیون 11 64.586 میلیون 1.932 میلیون 1.931 میلیون - 1.17 39.24 63,259 - 63,259 -
کچاد

چادرملو

سهام بورس 26,380 1,370.00 4.94 26,500 1,250.00 4.50 12:29 2,327 10.88 میلیون 288.2 میلیارد 4,673.55 27,750 27,560 26,370 27,560 2 401 27,640 1 2,060 27,650 1470.75 هزار میلیارد 1.548 میلیارد 383.237 میلیون 55.5 میلیون 77.43 میلیون 305.807 میلیون 334.953 میلیون 218.43 میلیون 6.73 4.81 4.39 1.445 میلیون 2.933 میلیون 2.071 میلیون 2.308 میلیون