همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,658 145.00 3.81 3,665 138.00 3.63 12:30 7,166 154 میلیون 564.1 میلیارد 21,832.62 3,803 3,800 3,618 3,805 9 64,981 3,780 1 17,843 3,780 758.398 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5 1.45 0.8 78.301 میلیون 45.287 میلیون 108.289 میلیون 15.298 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,105 110.00 4.97 2,114 101.00 4.56 12:29 4,282 118.35 میلیون 250 میلیارد 24,967.26 2,215 2,196 2,105 2,217 1 5,553 2,190 1 106,702 2,190 370.523 هزار میلیارد 5.526 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.18 1.78 0.67 76.746 میلیون 42.24 میلیون 118.864 میلیون 121,886
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,152 113.00 4.99 2,160 105.00 4.64 12:29 5,865 145.92 میلیون 315 میلیارد 22,892.74 2,265 2,261 2,152 2,261 1 2,332 2,256 1 26,799 2,256 483.457 هزار میلیارد 4.56 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.33 1.84 0.87 113.142 میلیون 62.223 میلیون 171.766 میلیون 3.599 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,180 80.00 0.65 12,110 150.00 1.22 12:30 2,792 48.22 میلیون 583.8 میلیارد 18,195.6 12,260 12,400 11,900 12,550 1 41,000 12,140 2 1,383 12,180 3475.57 هزار میلیارد 3.993 میلیارد 1.108 میلیارد 287 میلیون 356.33 میلیون 751.542 میلیون 392.612 میلیون 385.818 میلیون 9.01 4.62 8.85 3.595 میلیون 10.648 میلیون 9.74 میلیون 4.504 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,160 320.00 3.05 10,150 330.00 3.15 12:29 13,281 86.62 میلیون 878.7 میلیارد 6,419.98 10,480 10,480 9,980 10,580 2 11,800 10,390 2 705 10,390 2971.02 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 6.17 3.58 3.02 34.954 میلیون 42.386 میلیون 63.143 میلیون 14.197 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,520 390.00 2.62 14,840 70.00 0.47 12:29 1,382 28.18 میلیون 418.3 میلیارد 21,829.55 14,910 14,920 14,500 14,930 7 668,663 14,880 2 13,978 14,880 972.317 هزار میلیارد 3.484 میلیارد 2.725 میلیارد 65.52 میلیون 2.504 میلیارد 220.259 میلیون 372.535 میلیون 109.776 میلیون 32.19 4.45 2.62 772,080 18.412 میلیون 10.984 میلیون 8.2 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 47,320 30.00 0.06 47,310 20.00 0.04 12:29 985 8.35 میلیون 395.1 میلیارد 6,693.5 47,290 47,310 47,280 47,360 1 1,000 47,130 13 288,947 47,140 2838.6 هزار میلیارد 2.845 میلیارد 70.089 میلیون 45.2 میلیون 19.423 میلیون 50.666 میلیون 19.594 میلیون 17.35 میلیون - 56 144.81 3.435 میلیون 7.896 میلیون 4.865 میلیون 6.466 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,719 138.00 4.83 2,731 126.00 4.41 12:29 2,829 120.2 میلیون 328.3 میلیارد 44,328.3 2,857 2,900 2,715 2,900 1 3,000 2,861 1 29,549 2,862 426.965 هزار میلیارد 2.707 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,060 -17.46 5.17 2.25 26.736 میلیون 88.216 میلیون 102.712 میلیون 12.24 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,060 290.00 2.35 12,000 350.00 2.83 12:29 10,575 59.3 میلیون 712.3 میلیارد 4,878.56 12,350 12,350 11,800 12,420 1 500 12,100 2 848 12,100 2402 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 7.49 4.25 4.87 45.473 میلیون 23.082 میلیون 64.943 میلیون 3.612 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 20,900 1,080.00 4.91 21,290 690.00 3.14 12:29 1,655 9.63 میلیون 204.8 میلیارد 5,879.49 21,980 22,000 20,890 22,030 1 227 22,100 1 5,945 22,100 2128 هزار میلیارد 2.434 میلیارد 430.716 میلیون 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.507 میلیون 423.471 میلیون 204.807 میلیون 10.4 6.58 5.03 1.057 میلیون 6.097 میلیون 5.216 میلیون 1.939 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,460 510.00 3.93 12,440 530.00 4.09 12:29 24,110 115.28 میلیون 1.434 هزار میلیارد 8,327.58 12,970 12,930 12,330 12,990 6 292,875 13,010 3 101,944 13,010 1766.48 هزار میلیارد 1.839 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.67 3.68 5.61 104.917 میلیون 9.769 میلیون 106.427 میلیون 8.258 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,028 211.00 4.98 4,065 174.00 4.10 12:28 2,313 60.82 میلیون 247.1 میلیارد 26,435.91 4,239 4,233 4,028 4,259 1 63,100 4,199 1 1,250 4,200 123.589 هزار میلیارد 1.674 میلیارد 1.604 میلیارد 30.426 میلیون 1.55 میلیارد 54.297 میلیون 162.145 میلیون 22.747 میلیون 5.44 2.28 0.76 15.215 میلیون 22.654 میلیون 26.254 میلیون 11.615 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 26,380 1,370.00 4.94 26,500 1,250.00 4.50 12:29 2,327 10.88 میلیون 288.2 میلیارد 4,905.08 27,750 27,560 26,370 27,560 2 1,400 27,610 1 190 27,620 1470.75 هزار میلیارد 1.548 میلیارد 383.237 میلیون 55.5 میلیون 77.43 میلیون 305.807 میلیون 334.953 میلیون 218.43 میلیون 6.73 4.81 4.39 2.757 میلیون 5.361 میلیون 7.298 میلیون 820,000
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,861 83.00 4.27 1,856 88.00 4.53 12:29 14,961 389.77 میلیون 723 میلیارد 23,982.85 1,944 1,910 1,847 1,940 1 7,405 1,954 1 140,000 1,954 559.572 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -3.85 -23.33 0.72 344.189 میلیون 75.357 میلیون 415.634 میلیون 3.912 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 199,990 1,420.00 0.71 195,470 5,940.00 2.95 12:29 1,460 696,954 136.4 میلیارد 433.09 201,410 201,500 192,000 201,500 1 88 198,590 1 88 198,590 1173.84 هزار میلیارد 1.275 میلیارد 266.416 میلیون 6 میلیون 101.48 میلیون 164.936 میلیون 323.198 میلیون 131.247 میلیون 8.94 7.11 3.63 265,497 448,132 616,556 97,073
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 18,320 80.00 0.44 18,240 0.00 0.00 1400/06/28 - - - 22,409.21 18,240 18,900 - - 5 23,267 18,300 1 7,000 18,310 729.6 هزار میلیارد 1.264 میلیارد 619.841 میلیون 40 میلیون 534.06 میلیون 85.781 میلیون 134.669 میلیون 20.527 میلیون 35.54 8.51 5.42 4.013 میلیون 39.976 میلیون 28.168 میلیون 15.821 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 11,820 610.00 4.91 12,220 210.00 1.69 12:29 431 4.32 میلیون 51.6 میلیارد 9,898.39 12,430 12,430 11,810 13,000 1 10,000 12,510 1 10,924 12,600 1183.153 هزار میلیارد 1.233 میلیارد 278.679 میلیون 30 میلیون 43.706 میلیون 234.974 میلیون 118.833 میلیون 120.908 میلیون 9.81 5.05 9.98 930,121 5.442 میلیون 5.972 میلیون 400,000
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 28,670 1,230.00 4.11 28,640 1,260.00 4.21 12:29 1,201 12.58 میلیون 360.5 میلیارد 8,002.1 29,900 29,710 28,410 30,350 2 85,603 29,400 2 29,130 29,880 1160.73 هزار میلیارد 1.206 میلیارد 202.428 میلیون 40.5 میلیون 45.474 میلیون 156.954 میلیون 117.275 میلیون 115.615 میلیون 10.03 7.39 9.89 1.179 میلیون 12.191 میلیون 9.403 میلیون 3.967 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 99,900 3,730.00 3.60 99,130 4,500.00 4.34 12:30 7,917 4.04 میلیون 400.5 میلیارد 496.09 103,630 98,600 98,460 102,600 1 325 103,670 6 7,529 103,700 892.98 هزار میلیارد 1.14 میلیارد 416.164 میلیون 9 میلیون 247.689 میلیون 168.475 میلیون 523.581 میلیون 144.979 میلیون 6.15 5.3 1.7 2.904 میلیون 389,957 2.937 میلیون 356,993
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 13,200 230.00 1.71 12,960 470.00 3.50 12:29 1,710 11.71 میلیون 151.9 میلیارد 6,307.21 13,430 13,440 12,770 13,550 2 26,810 13,360 1 21,627 13,360 1057.055 هزار میلیارد 1.086 میلیارد 299.537 میلیون 81.5 میلیون 29.317 میلیون 270.22 میلیون 158.566 میلیون 155.107 میلیون 6.81 3.91 6.66 5.928 میلیون 7.781 میلیون 10.332 میلیون 3.377 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,900 180.00 1.28 13,700 380.00 2.70 12:29 2,480 20.27 میلیون 277.6 میلیارد 7,914.4 14,080 14,100 13,560 14,380 3 79,697 13,990 1 150 13,990 986.4 هزار میلیارد 1.074 میلیارد 245.942 میلیون 72 میلیون 87.805 میلیون 158.137 میلیون 92.401 میلیون 89.313 میلیون 11.04 6.24 10.68 7.47 میلیون 22.719 میلیون 19.581 میلیون 10.608 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,110 310.00 2.50 12,080 340.00 2.74 12:29 10,876 78.92 میلیون 953.2 میلیارد 7,259.35 12,420 12,440 11,810 12,440 2 5,000 12,380 4 12,336 12,380 918.08 هزار میلیارد 989.152 میلیون 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.18 4.08 0.83 47.952 میلیون 27.528 میلیون 73.304 میلیون 2.177 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 152,270 4,770.00 3.04 153,750 3,290.00 2.10 12:29 1,656 1.72 میلیون 264.6 میلیارد 1,058.44 157,040 158,900 150,000 158,900 3 697 156,460 1 42,707 156,800 921.84 هزار میلیارد 972.962 میلیون 172.618 میلیون 6 میلیون 49.742 میلیون 122.876 میلیون 164.926 میلیون 111.934 میلیون 8.24 7.51 5.59 514,073 532,287 573,567 472,793
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 46,900 420.00 0.89 46,870 450.00 0.95 12:29 357 954,982 44.1 میلیارد 2,578.17 47,320 46,360 45,560 47,870 1 500 46,250 1 600 46,970 842.04 هزار میلیارد 911.655 میلیون 223.504 میلیون 13.8 میلیون 67.815 میلیون 155.689 میلیون 331.54 میلیون 113.275 میلیون 7.45 5.42 2.54 343,282 1.318 میلیون 761,739 899,596
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 16,310 720.00 4.23 16,340 690.00 4.05 12:30 3,117 23.58 میلیون 385.3 میلیارد 7,499.2 17,030 17,090 16,180 17,290 2 4,488 16,970 1 50 16,970 817 هزار میلیارد 910.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 367.44 میلیون 136.995 میلیون 5.96 3.95 2.23 4.458 میلیون 13.555 میلیون 11.85 میلیون 6.162 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 5,890 160.00 2.64 5,850 200.00 3.31 12:29 10,798 141 میلیون 825.2 میلیارد 12,627.58 6,050 6,070 5,760 6,080 2 11,500 5,990 19 771,498 5,990 785.9 هزار میلیارد 892.391 میلیون 288.867 میلیون 28.688 میلیون 106.49 میلیون 182.376 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 5.86 4.31 0.88 90.568 میلیون 46.717 میلیون 134.712 میلیون 2.573 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,727 87.00 4.80 1,735 79.00 4.36 12:30 11,245 352.04 میلیون 610.3 میلیارد 30,499.39 1,814 1,797 1,724 1,800 1 10,000 1,810 1 400,000 1,810 339.015 هزار میلیارد 870.773 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.27 9.4 1.59 414.844 میلیون 43.71 میلیون 457.569 میلیون 984,851
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,790 450.00 4.39 9,770 470.00 4.59 12:29 2,210 26.89 میلیون 262.9 میلیارد 12,487.11 10,240 10,200 9,730 10,360 3 132,383 10,200 1 25,762 10,270 821.52 هزار میلیارد 854.217 میلیون 198.547 میلیون 54.9 میلیون 33.537 میلیون 165.01 میلیون 83.734 میلیون 92.655 میلیون 8.86 4.97 9.81 9.639 میلیون 16.891 میلیون 21.787 میلیون 4.743 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 9,740 360.00 3.56 10,060 40.00 0.40 12:29 685 1.95 میلیون 19 میلیارد 2,542.33 10,100 10,100 9,680 10,120 3 47,497 9,900 2 15,364 9,950 473.888 هزار میلیارد 841.743 میلیون 407.532 میلیون 19.2 میلیون 366.911 میلیون 40.621 میلیون 248.803 میلیون 43.414 میلیون 10.94 11.69 1.91 2.088 میلیون 426,527 2.415 میلیون 100,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,180 80.00 0.79 10,050 50.00 0.50 12:29 12,230 114.2 میلیون 1.148 هزار میلیارد 9,450.38 10,100 10,250 9,830 10,300 2 85,932 10,030 2 15,769 10,040 754.5 هزار میلیارد 829.349 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 6.11 3.51 0.84 52.363 میلیون 28.263 میلیون 72.274 میلیون 8.352 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,900 420.00 4.51 8,900 420.00 4.51 12:29 1,382 22.17 میلیون 197.1 میلیارد 14,932.2 9,320 9,350 8,860 9,480 2 4,833 9,150 1 22,000 9,150 533.4 هزار میلیارد 745.097 میلیون 289.819 میلیون 60 میلیون 211.097 میلیون 78.723 میلیون 62.885 میلیون 15.022 میلیون 35.55 6.78 8.49 7.531 میلیون 4.462 میلیون 11.152 میلیون 840,700
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 14,620 750.00 4.88 14,660 710.00 4.62 12:29 3,376 17.51 میلیون 256.6 میلیارد 4,969.26 15,370 15,350 14,610 15,590 1 935 15,260 1 5,000 15,260 315.854 هزار میلیارد 613.585 میلیون 344.026 میلیون 21.56 میلیون 297.515 میلیون 46.511 میلیون 29.058 میلیون 15.613 میلیون 20.24 6.8 10.88 16.949 میلیون 4.828 میلیون 19.06 میلیون 2.717 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 5,780 140.00 2.36 5,900 20.00 0.34 12:29 212 2.35 میلیون 13.7 میلیارد 21,118.18 5,920 5,890 5,700 5,900 1 49,462 5,960 1 13,537 5,970 147.5 هزار میلیارد 527.813 میلیون 421.019 میلیون 15 میلیون 380.313 میلیون 40.707 میلیون 52.136 میلیون 17.443 میلیون 8.47 3.62 2.83 2.545 میلیون 2.276 میلیون 2.233 میلیون 2.588 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,461 128.00 4.94 2,464 125.00 4.83 12:29 919 28.24 میلیون 69.6 میلیارد 30,898.85 2,589 2,522 2,460 2,564 0 0 0 102 13,120,211 2,636 97.328 هزار میلیارد 484.01 میلیون 444.83 میلیون 26.843 میلیون 386.682 میلیون 58.149 میلیون 54.648 میلیون 13.254 میلیون 7.34 1.67 1.78 16.424 میلیون 22 میلیون 38.424 میلیون -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 16,700 870.00 4.95 16,720 850.00 4.84 12:26 957 9.94 میلیون 166.2 میلیارد 12,365.78 17,570 17,000 16,700 17,200 9 239,706 17,700 1 20,000 17,890 451.44 هزار میلیارد 481.561 میلیون 141.147 میلیون 27 میلیون 30.121 میلیون 111.026 میلیون 61.928 میلیون 60.813 میلیون 29.44 4.16 7.45 856,193 4.189 میلیون 3.939 میلیون 1.106 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 22,370 190.00 0.84 22,000 560.00 2.48 12:29 852 7 میلیون 153.9 میلیارد 7,931.16 22,560 22,700 21,560 22,890 1 1,080 21,350 1 250 21,770 445.03 هزار میلیارد 467.627 میلیون 92.064 میلیون 20.238 میلیون 22.597 میلیون 69.467 میلیون 135.552 میلیون 39.082 میلیون 11.39 6.41 3.28 796,233 2.479 میلیون 3.048 میلیون 226,994
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 75,560 1,880.00 2.43 76,470 970.00 1.25 12:29 377 870,838 66.2 میلیارد 2,440.8 77,440 75,700 74,900 81,000 2 16,285 77,060 1 5,948 77,960 389.895 هزار میلیارد 452.286 میلیون 111.114 میلیون 5.1 میلیون 62.289 میلیون 48.825 میلیون 76.808 میلیون 33.176 میلیون 11.76 7.99 5.08 234,169 534,233 635,052 133,350
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,616 136.00 4.94 2,626 126.00 4.58 12:28 681 16.77 میلیون 44 میلیارد 25,409.25 2,752 2,820 2,615 2,820 0 0 0 13 2,331,024 2,742 66.633 هزار میلیارد 444.047 میلیون 413.287 میلیون 25.384 میلیون 377.389 میلیون 35.897 میلیون 53.258 میلیون 5.696 میلیون 11.7 1.86 1.25 10.255 میلیون 28.542 میلیون 35.76 میلیون 3.037 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 19,920 1,040.00 4.96 20,160 800.00 3.82 12:29 3,083 9.74 میلیون 196.3 میلیارد 3,151.72 20,960 20,950 19,920 21,010 1 718 21,310 2 15,400 21,320 403.2 هزار میلیارد 425.524 میلیون 49.308 میلیون 20 میلیون 22.324 میلیون 26.984 میلیون 16.824 میلیون 14.163 میلیون 28.47 14.94 23.97 3.037 میلیون 6.531 میلیون 9.175 میلیون 392,997
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 37,420 1,460.00 3.76 37,180 1,700.00 4.37 12:29 2,548 12.46 میلیون 463.4 میلیارد 5,095.84 38,880 39,150 36,940 39,150 1 25,877 38,580 1 1,000 38,580 371.8 هزار میلیارد 392.858 میلیون 94.58 میلیون 10 میلیون 21.158 میلیون 73.422 میلیون 358.665 میلیون 55.678 میلیون 6.68 5.06 1.04 4.888 میلیون 731,623 5.211 میلیون 408,906