همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,557 41.00 1.58 2,590 8.00 0.31 09:44 695 25.316 میلیون 65.41 میلیارد 21,915.7 2,598 2,598 2,557 2,615 2 80,615 2,559 1 150,486 2,560 678.691 هزار میلیارد 11.434 میلیارد 11.402 میلیارد 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 672.26 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 3.03 1.01 0.66 10.677 میلیون 14.008 میلیون 22.175 میلیون 2.511 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,407 9.00 0.64 1,414 2.00 0.14 09:44 371 17.124 میلیون 24.09 میلیارد 29,982.67 1,416 1,420 1,390 1,420 2 12,776 1,406 1 244 1,407 247.951 هزار میلیارد 6.212 میلیارد 6.19 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 229.212 میلیون 578.941 میلیون 5.147 میلیون 48.24 1.08 0.43 12.288 میلیون 4.708 میلیون 16.401 میلیون 594,255
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,386 69.00 4.74 1,403 52.00 3.57 1401/07/09 3,346 108.221 میلیون 151.87 میلیارد 32,343.26 1,455 1,440 1,385 1,445 0 0 0 0 314.168 هزار میلیارد 5.989 میلیارد 5.979 میلیارد 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 306.514 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 6.86 1.02 0.5 76.7 میلیون 31.521 میلیون 102.156 میلیون 6.065 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,590 410.00 5.86 6,880 120.00 1.71 09:44 278 4.858 میلیون 31.91 میلیارد 12,921.97 7,000 6,780 6,510 6,800 1 1,000 6,650 1 5,232 6,760 901.555 هزار میلیارد 4.667 میلیارد 4.046 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 384.107 میلیون 547.6 میلیون 167.841 میلیون 5.47 2.39 1.68 3.204 میلیون 1.553 میلیون 3.987 میلیون 770,000
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,960 10.00 0.14 6,950 0.00 0.00 09:44 516 13.989 میلیون 97.23 میلیارد 15,829.07 6,950 6,950 6,880 6,970 2 52,100 6,960 18 1,165,458 6,970 3402.025 هزار میلیارد 3.694 میلیارد 1.373 میلیارد 489.5 میلیون 260.393 میلیون 1.113 میلیارد 523.109 میلیون 559.24 میلیون 6.11 3.07 6.53 578,441 13.064 میلیون 8.502 میلیون 5.141 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,607 17.00 1.05 1,626 2.00 0.12 09:44 354 18.344 میلیون 29.89 میلیارد 44,752.08 1,624 1,574 1,574 1,644 1 13,550 1,609 2 25,000 1,610 254.209 هزار میلیارد 3.082 میلیارد 2.906 میلیارد 156.34 میلیون 2.828 میلیارد 78.126 میلیون 266.4 میلیون 3.014 میلیون 84.25 3.25 0.95 1.121 میلیون 17.223 میلیون 17.278 میلیون 1.066 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,950 20.00 0.41 4,920 10.00 0.20 09:44 726 8.338 میلیون 40.97 میلیارد 12,485.61 4,930 4,920 4,870 4,970 7 123,307 4,950 1 6,256 4,960 2607.6 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 4.728 میلیون 3.607 میلیون 7.478 میلیون 856,271
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 16,520 470.00 2.77 16,940 50.00 0.29 09:44 46 728,989 12.01 میلیارد 20,249.86 16,990 16,450 16,320 16,780 3 20,493 16,520 2 9,108 16,780 2371.6 هزار میلیارد 2.441 میلیارد 111.72 میلیون 60 میلیون 45.35 میلیون 66.371 میلیون 42.191 میلیون 41.105 میلیون 57.7 35.73 56.21 658,689 70,300 593,589 135,400
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 4,870 10.00 0.20 4,870 10.00 0.20 09:44 596 8.236 میلیون 39.94 میلیارد 7,801.82 4,880 4,835 4,831 4,880 7 300,735 4,879 17 471,203 4,880 1948 هزار میلیارد 2.252 میلیارد 1.271 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 1.031 میلیارد 610.027 میلیون 406.19 میلیون 3.69 1.89 2.19 2.024 میلیون 6.082 میلیون 7.786 میلیون 320,000
کگل

گل گهر

سهام بورس 8,900 150.00 1.66 9,050 0.00 0.00 09:42 46 181,994 1.61 میلیارد 3,151.14 9,050 8,940 8,780 8,940 2 14,200 8,780 3 4,683 8,800 1810 هزار میلیارد 2.208 میلیارد 742.418 میلیون 100 میلیون 293.895 میلیون 448.523 میلیون 438.772 میلیون 156.181 میلیون 11.59 4.04 4.13 181,994 - 181,994 -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,066 5.00 0.16 3,065 4.00 0.13 09:44 141 2.388 میلیون 7.36 میلیارد 22,300.77 3,061 3,000 3,000 3,109 1 31,721 3,076 1 50,000 3,081 93.255 هزار میلیارد 1.897 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 71.236 میلیون 251.079 میلیون 27.56 میلیون 3.38 1.31 0.37 506,504 1.699 میلیون 2.206 میلیون -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 887 6.00 0.67 890 3.00 0.34 09:44 1,292 61.711 میلیون 54.75 میلیارد 41,777.5 893 885 884 893 6 1,050,465 887 9 625,099 888 1456.052 هزار میلیارد 1.517 میلیارد 2.038 میلیارد 1.636 میلیارد 57.375 میلیون 1.981 میلیارد 207.373 میلیون 197.418 میلیون 7.4 0.74 7.05 27.164 میلیون 31.687 میلیون 52.178 میلیون 6.673 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,970 16.00 0.81 1,972 14.00 0.70 09:44 1,453 61.978 میلیون 122.21 میلیارد 31,371 1,986 2,000 1,927 2,000 2 13,104 1,972 1 114,613 1,973 594.866 هزار میلیارد 1.48 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -130,172,054 883.439 میلیون -113,421,959 -5.81 -4.59 0.45 36.868 میلیون 24.27 میلیون 61.037 میلیون 100,000
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,755.00 7.00 177,120 174,875.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 19,360.19 2,245 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.386 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 557.996 میلیون 521.27 میلیون 171.544 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 10,180 130.00 1.26 10,290 20.00 0.19 09:44 246 830,707 8.32 میلیارد 4,299.36 10,310 10,140 9,980 10,190 4 19,008 10,000 1 947 10,020 1224.51 هزار میلیارد 1.333 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 463.756 میلیون 482.485 میلیون 278.286 میلیون 4.41 2.65 2.54 775,726 4,981 680,707 100,000
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,420 300.00 0.98 30,720 0.00 0.00 09:43 37 157,038 4.78 میلیارد 2,112.85 30,720 30,500 30,200 30,500 2 11,200 30,460 1 2,100 30,470 1243.755 هزار میلیارد 1.331 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 6.25 5.84 6.33 79,456 77,582 157,038 -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 87,290 1,320.00 1.49 88,120 490.00 0.55 1401/07/09 2,802 2.383 میلیون 209.99 میلیارد 850.44 88,610 90,000 86,470 90,000 0 0 0 0 793.08 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 184.647 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.77 4.3 0.93 1.57 میلیون 812,603 2.277 میلیون 106,000
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,360 80.00 1.47 5,370 70.00 1.29 09:43 975 14.911 میلیون 79.72 میلیارد 14,318.99 5,440 5,340 5,300 5,440 4 35,872 5,370 22 994,561 5,380 1020.3 هزار میلیارد 1.296 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 505.262 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 3.8 2.05 0.39 8.004 میلیون 6.816 میلیون 13.567 میلیون 1.253 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 11,170 670.00 5.66 11,840 0.00 0.00 09:43 25 60,966 682.66 میلیون 1,176.75 11,840 11,140 11,140 11,490 4 3,696 11,180 2 12,198 11,200 1148.24 هزار میلیارد 1.253 میلیارد 398.452 میلیون 96.98 میلیون 104.826 میلیون 293.626 میلیون 178.3 میلیون 177.353 میلیون 6.47 3.91 6.44 60,966 - 26,457 34,509
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,740 60.00 0.88 6,760 40.00 0.59 09:44 789 9.061 میلیون 60.94 میلیارد 18,846.68 6,800 6,700 6,650 6,790 12 403,429 6,750 13 285,117 6,760 908.151 هزار میلیارد 1.248 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 508.425 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 3.08 1.8 0.41 4.501 میلیون 4.458 میلیون 8.929 میلیون 30,000
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 9,730 40.00 0.41 9,760 10.00 0.10 09:43 76 1.088 میلیون 10.53 میلیارد 5,690.38 9,770 9,670 9,620 9,760 3 12,701 9,660 2 150,000 9,670 990.64 هزار میلیارد 1.224 میلیارد 367.059 میلیون 81.5 میلیون 233.724 میلیون 133.335 میلیون 202.2 میلیون 194.827 میلیون 5.09 7.44 4.91 150,991 937,070 1.019 میلیون 68,801
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 183,780 40.00 0.02 183,660 80.00 0.04 09:43 121 52,006 9.51 میلیارد 386.63 183,740 181,000 181,000 183,800 3 102 182,310 1 572 182,350 1101.96 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 266.331 میلیون 350.092 میلیون 225.57 میلیون 4.89 4.14 3.15 10,149 41,369 51,518 -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,060 100.00 0.76 13,150 10.00 0.08 09:44 122 963,956 12.59 میلیارد 6,496.82 13,160 13,060 13,020 13,080 1 86,259 13,050 5 49,225 13,060 946.8 هزار میلیارد 1.116 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 168.816 میلیون 160.179 میلیون 149.242 میلیون 6.41 5.67 5.97 114,401 717,256 811,657 20,000
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,794 2.00 0.11 1,781 15.00 0.84 09:44 1,493 84.284 میلیون 150.13 میلیارد 20 میلیون 1,796 1,796 1,745 1,805 18 1,487,454 1,776 2 295,005 1,777 348.204 هزار میلیارد 1.042 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون -58,073,976 484.626 میلیون -94,145,044 -3.73 -6.05 0.72 45.783 میلیون 38.333 میلیون 82.396 میلیون 1.72 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,459 0.00 0.00 4,453 6.00 0.13 09:44 183 2.992 میلیون 13.17 میلیارد 10,708.79 4,459 4,389 4,260 4,494 3 1,102,442 4,459 1 1,200 4,460 856.882 هزار میلیارد 894.548 میلیون 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 289.078 میلیون 135.424 میلیون 138.202 میلیون 6.23 2.98 6.35 303,329 2.612 میلیون 2.406 میلیون 508,833
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,431 74.00 1.64 4,479 26.00 0.58 09:44 615 10.082 میلیون 44.75 میلیارد 13,019.83 4,505 4,422 4,410 4,490 5 32,866 4,472 3 42,290 4,473 761.43 هزار میلیارد 875.173 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 427.622 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 3.33 1.79 0.44 5.772 میلیون 4.249 میلیون 9.986 میلیون 35,000
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,100 230.00 3.14 7,320 10.00 0.14 09:42 79 721,465 5.11 میلیارد 7,775.5 7,330 7,030 7,030 7,160 2 33,550 7,100 1 2,000 7,130 345.504 هزار میلیارد 813.221 میلیون 557.802 میلیون 47.2 میلیون 467.717 میلیون 90.085 میلیون 320.199 میلیون 49.364 میلیون 7.01 3.84 1.08 300,628 413,837 714,465 -
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,320 30.00 0.08 37,350 0.00 0.00 09:42 17 55,949 2.08 میلیارد 1,457.47 37,350 37,230 37,100 37,350 1 2,381 37,260 1 22,664 37,270 672.3 هزار میلیارد 791.143 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 165.23 میلیون 373.45 میلیون 99.241 میلیون 6.77 4.07 1.8 3,136 52,813 53,613 2,336
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,385 59.00 1.77 3,326 0.00 0.00 09:37 9 375,112 1.25 میلیارد 10,611.29 3,326 3,326 3,326 3,385 1 2,000 3,328 1 28,603 3,385 131.377 هزار میلیارد 622.264 میلیون 556.723 میلیون 39.5 میلیون 490.887 میلیون 65.836 میلیون 81.172 میلیون 14.392 میلیون 9.14 2 1.62 116,677 258,435 375,112 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,940 260.00 4.19 6,180 20.00 0.32 09:46 174 1.53 میلیون 9.18 میلیارد 10,412.07 6,200 6,000 5,920 6,160 3 20,848 5,950 2 55,064 5,970 370.8 هزار میلیارد 619.455 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 62.679 میلیون 98.711 میلیون -2,594,126 -143.4 5.94 3.77 1.03 میلیون 500,000 1.49 میلیون 40,000
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,698 105.00 2.76 3,803 0.00 0.00 09:42 240 322,180 1.21 میلیارد 1,040 3,803 3,798 3,645 3,798 31 41,500 3,723 1 14,962 3,738 133.07 هزار میلیارد 605.805 میلیون 533.307 میلیون 25 میلیون 472.7 میلیون 60.607 میلیون 67.496 میلیون 22.442 میلیون 5.93 2.21 1.97 4,810 317,370 250,110 72,070
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,201 26.00 1.17 2,223 4.00 0.18 09:44 199 5.001 میلیون 10.92 میلیارد 17,419.95 2,227 2,160 2,160 2,220 6 1,068,900 2,201 1 500 2,206 422.37 هزار میلیارد 595.657 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 281.443 میلیون 520.739 میلیون 118.549 میلیون 3.57 1.5 0.81 2.189 میلیون 2.592 میلیون 4.05 میلیون 730,817
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,050 13.00 0.63 2,062 1.00 0.05 09:43 28 648,890 1.33 میلیارد 29,861.75 2,063 2,022 2,022 2,069 1 20,000 2,040 1 23,095 2,069 52.342 هزار میلیارد 572.922 میلیون 562.281 میلیون 25.384 میلیون 520.581 میلیون 41.701 میلیون 70.333 میلیون 7.537 میلیون 6.94 1.26 0.74 62,726 567,450 630,176 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 23,670 220.00 0.92 23,830 60.00 0.25 09:44 174 1.825 میلیون 43.3 میلیارد 4,222.05 23,890 23,660 23,010 23,890 2 18,011 23,670 3 5,862 23,830 482.268 هزار میلیارد 555.808 میلیون 259.506 میلیون 20.238 میلیون 73.54 میلیون 185.965 میلیون 435.339 میلیون 153.37 میلیون 3.15 2.6 1.12 16,274 1.809 میلیون 942,067 883,372
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 94,000 710.00 0.76 93,360 70.00 0.08 09:46 227 154,515 14.49 میلیارد 319.95 93,290 93,300 93,290 94,280 2 3,024 93,550 7 10,348 94,000 326.76 هزار میلیارد 555.502 میلیون 289.818 میلیون 3.5 میلیون 228.952 میلیون 60.866 میلیون 326.816 میلیون 48.022 میلیون 6.8 5.36 1 152,173 2,187 154,360 -
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 13,500 240.00 1.75 13,730 10.00 0.07 09:44 135 609,827 8.29 میلیارد 3,284.26 13,740 13,470 13,470 13,740 2 2,000 13,520 2 19,379 13,600 411.9 هزار میلیارد 521.98 میلیون 188.507 میلیون 10 میلیون 109.78 میلیون 78.727 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 4.45 5.24 0.49 333,827 276,000 609,317 510
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,620 190.00 1.76 10,810 0.00 0.00 09:42 10 8,969 95.49 میلیون 512.5 10,810 10,620 10,620 10,730 1 3,081 10,630 4 42,742 10,700 440.724 هزار میلیارد 477.053 میلیون 210.907 میلیون 40.77 میلیون 36.329 میلیون 174.578 میلیون 108.76 میلیون 103.818 میلیون 4.25 2.52 4.05 6,650 2,319 8,969 -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 66,100 2,040.00 2.99 68,130 10.00 0.01 09:38 8 11,900 795.89 میلیون 800.83 68,140 66,890 66,100 66,890 2 13,000 66,100 1 2,186 66,790 347.463 هزار میلیارد 427.217 میلیون 200.863 میلیون 5.1 میلیون 79.754 میلیون 121.109 میلیون 173.042 میلیون 72.715 میلیون 4.78 2.87 2.01 1,900 10,000 11,900 -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,420 890.00 4.86 18,300 10.00 0.05 09:46 73 37,878 660.88 میلیون 952.23 18,310 17,520 17,400 17,520 2 10,564 17,410 1 109 17,450 366 هزار میلیارد 400.112 میلیون 77.769 میلیون 20 میلیون 33.912 میلیون 43.857 میلیون 37.945 میلیون 50.495 میلیون 7.25 8.35 9.65 31,882 570 27,452 5,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,325 67.00 2.80 2,374 18.00 0.75 09:44 280 6.774 میلیون 15.76 میلیارد 41,050.59 2,392 2,305 2,303 2,370 1 8,772 2,321 3 125,800 2,328 146.009 هزار میلیارد 375.645 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 88.315 میلیون 377.207 میلیون 8.035 میلیون 18.31 1.67 0.39 5.388 میلیون 1.22 میلیون 6.031 میلیون 577,112
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,980 110.00 1.81 6,090 0.00 0.00 09:42 13 14,928 89.23 میلیون 1,000.75 6,090 5,960 5,900 6,090 2 396,098 5,960 1 36,000 6,000 292.32 هزار میلیارد 330.475 میلیون 97.928 میلیون 48 میلیون 38.155 میلیون 59.773 میلیون 55.239 میلیون 6.008 میلیون 48.66 4.89 5.29 4,526 10,402 14,928 -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 7,830 250.00 3.09 8,080 0.00 0.00 09:36 51 517,396 4.09 میلیارد 9,363.63 8,080 7,980 7,790 8,000 1 12,500 7,810 3 1,660 7,980 250.17 هزار میلیارد 300.113 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.24 3.65 4.14 31,710 485,686 517,396 -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,600 220.00 0.74 29,820 0.00 0.00 09:43 110 214,018 6.35 میلیارد 2,443.5 29,820 29,800 29,240 29,800 1 558 29,490 1 6,572 29,500 240.388 هزار میلیارد 284.098 میلیون 124.537 میلیون 8.064 میلیون 43.63 میلیون 80.907 میلیون 224.485 میلیون 50.314 میلیون 4.78 2.97 1.07 31,158 176,037 207,195 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 107,950 3,440.00 3.09 111,350 40.00 0.04 09:44 70 32,815 3.58 میلیارد 677.06 111,390 106,700 106,700 110,990 1 240 108,500 1 473 110,970 222.58 هزار میلیارد 283.045 میلیون 73.457 میلیون 2 میلیون 60.425 میلیون 13.032 میلیون 97.986 میلیون 49.409 میلیون 4.51 17.09 2.27 4,507 28,298 27,630 5,175
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,040 0.00 0.00 5,040 0.00 0.00 09:43 45 641,993 3.21 میلیارد 11,836.1 5,040 4,930 4,930 5,070 3 206,608 5,040 2 4,453 5,050 161.28 هزار میلیارد 259.849 میلیون 168.259 میلیون 32 میلیون 98.569 میلیون 69.69 میلیون 201.215 میلیون 29.249 میلیون 5.52 2.32 0.8 72,512 569,481 641,993 -
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 8,990 140.00 1.53 9,130 0.00 0.00 09:44 86 476,743 4.31 میلیارد 10,703.66 9,130 9,120 8,970 9,130 9 84,818 8,980 4 3,398 8,990 248.793 هزار میلیارد 256.534 میلیون 119.826 میلیون 27.25 میلیون 7.741 میلیون 112.085 میلیون 57.196 میلیون 56.629 میلیون 4.39 2.23 4.35 140,339 327,414 467,753 -
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 16,820 740.00 4.21 17,560 0.00 0.00 09:42 11 25,316 425.72 میلیون 5,061.25 17,560 16,800 16,800 17,100 4 1,792 16,820 1 590 17,070 208.964 هزار میلیارد 255.598 میلیون 112.25 میلیون 11.9 میلیون 46.634 میلیون 65.615 میلیون 104.3 میلیون 27.211 میلیون 7.68 3.18 2 5,381 19,935 25,316 -
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 35,810 1,070.00 2.90 36,600 280.00 0.76 09:43 526 515,349 18.33 میلیارد 1,442.91 36,880 34,720 34,490 36,780 29 30,515 36,050 1 30,000 36,150 219.6 هزار میلیارد 245.497 میلیون 80.53 میلیون 6 میلیون 25.117 میلیون 55.413 میلیون 100.626 میلیون 30.746 میلیون 7.2 3.99 2.21 71,372 443,689 515,061 -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 114,500 10.00 0.01 114,500 10.00 0.01 09:44 74 97,622 10.97 میلیارد 536.51 114,510 110,600 110,020 114,500 1 250 112,000 1 300 112,850 204.426 هزار میلیارد 239.439 میلیون 62.173 میلیون 1.79 میلیون 34.924 میلیون 27.249 میلیون 63.88 میلیون 39.676 میلیون 5.16 7.52 3.21 53,861 43,761 95,622 2,000
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,180 40.00 0.77 5,210 10.00 0.19 09:44 169 1.218 میلیون 6.19 میلیارد 5,722.37 5,220 5,170 5,050 5,220 1 30,000 5,050 1 129,680 5,070 161.25 هزار میلیارد 229.043 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 59.542 میلیون 96.708 میلیون 14.899 میلیون 10.84 2.71 1.67 866,056 350,000 1.216 میلیون -
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 56,030 1,020.00 1.79 57,010 40.00 0.07 09:44 61 67,571 3.8 میلیارد 993.42 57,050 55,630 55,630 57,150 3 3,460 56,050 2 3,020 56,500 201.2 هزار میلیارد 220.356 میلیون 92.549 میلیون 3.529 میلیون 19.156 میلیون 73.393 میلیون 69.72 میلیون 47.24 میلیون 4.26 2.74 2.89 32,562 35,009 67,571 -
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 25,100 500.00 1.95 25,600 0.00 0.00 09:36 4 7,279 183.44 میلیون 2,638 25,600 25,200 25,100 25,210 2 412 25,100 1 10,000 25,500 204.8 هزار میلیارد 219.307 میلیون 31.144 میلیون 8 میلیون 14.507 میلیون 16.636 میلیون 36.012 میلیون 3.487 میلیون 58.73 12.31 5.69 - 7,279 7,279 -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 13,740 710.00 4.91 14,390 60.00 0.42 09:42 68 464,398 6.4 میلیارد 4,394.46 14,450 14,000 13,730 14,000 1 1,100 13,750 1 15,000 13,850 183.775 هزار میلیارد 215.453 میلیون 59.813 میلیون 12.771 میلیون 31.04 میلیون 28.773 میلیون 28.082 میلیون 25.213 میلیون 7.32 6.41 6.57 63,951 400,447 434,622 29,776
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,058 1.00 0.03 3,059 0.00 0.00 09:44 78 2.195 میلیون 6.72 میلیارد 17,270.1 3,059 3,011 3,011 3,080 1 11,615 3,062 1 400,000 3,070 171.304 هزار میلیارد 215.409 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 109.256 میلیون 149.204 میلیون 36.233 میلیون 4.74 1.57 1.15 166,335 1.615 میلیون 1.781 میلیون -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,440 13.00 0.89 1,447 6.00 0.41 09:44 403 14.073 میلیون 20.1 میلیارد 35,835.88 1,453 1,453 1,400 1,468 2 779,928 1,420 3 24,911 1,435 194.821 هزار میلیارد 211.98 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 157.413 میلیون 8.414 میلیون 8.668 میلیون 22.57 1.24 23.25 10.284 میلیون 3.712 میلیون 12.314 میلیون 1.681 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,930 60.00 0.86 6,990 0.00 0.00 09:42 40 257,594 1.78 میلیارد 3,360.67 6,990 6,720 6,650 6,990 2 37,200 6,960 1 59,760 6,990 167.76 هزار میلیارد 209.145 میلیون 107.035 میلیون 24 میلیون 41.385 میلیون 65.65 میلیون 106.71 میلیون 33.651 میلیون 4.99 2.56 1.57 42,455 189,254 231,709 -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 3,108.00 208.31 4,551 3,059.00 205.03 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 115,094.32 1,492 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 206.054 میلیون 173.803 میلیون 4 میلیون 175.409 میلیون -1,605,683 84.849 میلیون -20,820,222 - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 16,990 550.00 3.14 17,470 70.00 0.40 1401/07/09 286 532,198 9.07 میلیارد 1,860.83 17,540 17,150 16,800 17,450 0 0 0 0 168.232 هزار میلیارد 205.506 میلیون 100.292 میلیون 9.63 میلیون 37.274 میلیون 63.017 میلیون 116.526 میلیون 34.513 میلیون 4.87 2.67 1.44 345,202 186,996 415,955 116,243
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,433 34.00 2.32 1,466 1.00 0.07 09:44 32 351,840 510.64 میلیون 18,162.27 1,467 1,426 1,426 1,500 2 103,499 1,437 1 100,000 1,467 35.401 هزار میلیارد 201.633 میلیون 201.851 میلیون 24.132 میلیون 166.231 میلیون 35.619 میلیون 108.152 میلیون 6.117 میلیون 5.79 0.99 0.33 310,492 - 310,492 -
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 13,500 180.00 1.32 13,680 0.00 0.00 09:41 54 169,915 2.3 میلیارد 595 13,680 13,430 13,430 13,600 4 2,515 13,560 3 2,281 13,580 163.357 هزار میلیارد 200.982 میلیون 85.497 میلیون 11.95 میلیون 37.506 میلیون 47.991 میلیون 129.171 میلیون 28.367 میلیون 5.76 3.41 1.27 50,826 119,089 169,915 -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 8,030 290.00 3.49 8,290 30.00 0.36 09:43 148 1.167 میلیون 9.47 میلیارد 13,755.79 8,320 7,820 7,820 8,320 1 5,000 8,030 2 6,000 8,080 159.834 هزار میلیارد 196.817 میلیون 61.094 میلیون 9.64 میلیون 36.79 میلیون 24.304 میلیون 52.884 میلیون 21.008 میلیون 7.64 6.6 3.03 352,751 814,049 1.167 میلیون -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 15,960 540.00 3.27 16,470 30.00 0.18 09:43 81 253,807 4.08 میلیارد 6,938.6 16,500 16,060 15,960 16,330 1 560 15,970 1 2,000 15,980 181.17 هزار میلیارد 190.977 میلیون 58.564 میلیون 11 میلیون 9.697 میلیون 48.867 میلیون 34.056 میلیون 33.944 میلیون 5.35 3.71 5.33 13,193 240,447 247,747 5,893
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 4,233 137.00 3.14 4,370 0.00 0.00 09:43 37 81,089 343 میلیون 1,359.75 4,370 4,330 4,201 4,330 1 2,024 4,231 1 1,352 4,298 152.915 هزار میلیارد 189.476 میلیون 102.795 میلیون 17.5 میلیون 36.526 میلیون 66.269 میلیون 36.12 میلیون 34.541 میلیون 4.43 2.31 4.24 61,175 19,914 74,042 7,047
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,769 101.00 2.61 3,870 0.00 0.00 09:43 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 6,714.33 3,870 3,802 3,756 3,816 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 162.148 میلیون 64.838 میلیون 36 میلیون 22.828 میلیون 42.01 میلیون 35.387 میلیون 13.137 میلیون 10.61 3.32 3.94 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 13,500 210.00 1.58 13,290 0.00 0.00 09:46 204 115,299 1.54 میلیارد 781.26 13,290 13,310 13,310 13,590 2 7,891 13,340 1 252 13,400 146.19 هزار میلیارد 161.535 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 18.06 9.32 12.65 114,556 - 114,556 -
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 6,900 70.00 1.00 6,970 0.00 0.00 09:43 21 61,942 423.79 میلیون 3,254.43 6,970 6,850 6,730 6,940 1 509 6,810 1 7,901 6,900 116.337 هزار میلیارد 154.01 میلیون 61.341 میلیون 16.691 میلیون 37.673 میلیون 23.668 میلیون 74.633 میلیون 11.87 میلیون 9.81 4.92 1.56 28,743 33,127 61,870 -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,888 40.00 2.07 1,920 8.00 0.41 09:44 252 5.916 میلیون 11.17 میلیارد 16,905.59 1,928 1,894 1,880 1,896 5 162,010 1,881 1 158,799 1,882 134.47 هزار میلیارد 148.129 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.18 0.97 17.09 3.504 میلیون 1.95 میلیون 5.454 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 15,240 450.00 3.04 15,240 450.00 3.04 09:44 1,614 9.044 میلیون 137.85 میلیارد 7,310.87 14,790 14,510 14,510 15,780 2 1,600 15,120 3 37,778 15,130 126.492 هزار میلیارد 131.108 میلیون 14.811 میلیون 5 میلیون 4.616 میلیون 10.195 میلیون 4.913 میلیون 4.332 میلیون 28.34 12.04 24.99 8.883 میلیون 116,292 8.929 میلیون 70,000
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 25,470 870.00 3.30 26,260 80.00 0.30 09:44 199 105,554 2.66 میلیارد 325.1 26,340 25,200 25,030 25,760 1 2,633 25,700 1 594 25,750 105.04 هزار میلیارد 129.348 میلیون 40.174 میلیون 4 میلیون 24.148 میلیون 16.026 میلیون 63.633 میلیون 19.805 میلیون 5.32 6.57 1.66 65,784 31,565 97,349 -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,441 41.00 2.77 1,480 2.00 0.13 09:43 31 856,084 1.24 میلیارد 14,443.33 1,482 1,435 1,435 1,479 1 162,253 1,445 1 70,000 1,446 51.8 هزار میلیارد 127.523 میلیون 120.374 میلیون 28.849 میلیون 75.688 میلیون 44.686 میلیون 62.565 میلیون 11.261 میلیون 4.62 1.16 0.83 719,262 106,822 826,084 -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 5,000 10.00 0.20 4,990 0.00 0.00 09:44 249 2.346 میلیون 11.69 میلیارد 7,315.79 4,990 5,010 4,930 5,010 1 11,999 4,990 1 40,000 5,000 99.8 هزار میلیارد 126.771 میلیون 51.696 میلیون 20 میلیون 26.971 میلیون 24.724 میلیون 14.303 میلیون 13.029 میلیون 7.66 4.04 6.98 1,750 2.294 میلیون 2.246 میلیون 50,000
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 10,930 50.00 0.46 10,970 10.00 0.09 09:44 441 4.048 میلیون 44.39 میلیارد 12,512.26 10,980 11,000 10,710 11,140 3 10,525 10,930 1 18,000 10,980 60.663 هزار میلیارد 124.781 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 5.204 میلیون 107.607 میلیون 2.266 میلیون 26.79 11.67 0.57 3.948 میلیون 100,000 4.048 میلیون -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,907 24.00 0.82 2,935 4.00 0.14 09:44 1,599 42.916 میلیون 125.95 میلیارد 19,429.35 2,931 2,931 2,854 2,995 3 166,153 2,944 4 70,245 2,946 116.241 هزار میلیارد 122.002 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 64.76 میلیون 4.983 میلیون 4.603 میلیون 25.22 1.79 23.3 42.448 میلیون 180,000 42.628 میلیون -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 32,500 190.00 0.59 32,310 0.00 0.00 09:43 9 47,886 1.56 میلیارد 1,042 32,310 32,500 32,500 33,200 1 3,916 32,500 1 2,000 33,050 114.736 هزار میلیارد 120.014 میلیون 28.96 میلیون 3.55 میلیون 5.314 میلیون 23.646 میلیون 18.91 میلیون 18.814 میلیون 6.1 4.85 6.07 4,302 43,584 7,886 40,000
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,093 28.00 0.90 3,120 1.00 0.03 09:40 63 1.22 میلیون 3.8 میلیارد 24,186.34 3,121 2,977 2,977 3,125 1 10,000 3,022 1 20,848 3,108 40.547 هزار میلیارد 116.516 میلیون 92.918 میلیون 12 میلیون 75.956 میلیون 16.962 میلیون 41.958 میلیون 4.498 میلیون 9.02 2.39 0.97 29,840 1.19 میلیون 1.149 میلیون 71,104
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,708 48.00 2.73 1,754 2.00 0.11 09:46 85 1.19 میلیون 2.06 میلیارد 23,079.6 1,756 1,720 1,702 1,750 3 17,381 1,745 8 826,996 1,750 63.85 هزار میلیارد 115.594 میلیون 104.861 میلیون 36.403 میلیون 51.67 میلیون 53.191 میلیون 27.045 میلیون 9.622 میلیون 6.64 1.2 2.36 1.187 میلیون - 1.187 میلیون -
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,060 26.00 0.84 3,084 2.00 0.06 09:40 44 1.253 میلیون 3.82 میلیارد 18,455.65 3,086 3,032 3,032 3,082 1 48,500 3,040 3 9,000 3,070 67.76 هزار میلیارد 114.612 میلیون 82.361 میلیون 22 میلیون 46.808 میلیون 35.553 میلیون 79.446 میلیون 6.89 میلیون 9.85 1.91 0.85 462,613 790,245 1.126 میلیون 126,515
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 8,410 80.00 0.94 8,490 0.00 0.00 09:44 131 138,255 1.16 میلیارد 5,838.42 8,490 8,330 8,330 8,450 4 94,807 8,400 1 7,513 8,410 93.39 هزار میلیارد 112.58 میلیون 37.95 میلیون 11 میلیون 19.19 میلیون 18.76 میلیون 16.667 میلیون 16.43 میلیون 5.68 4.99 5.6 12,935 121,233 134,168 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 59,740 1,040.00 1.71 60,770 10.00 0.02 09:43 93 90,939 5.45 میلیارد 365.68 60,780 60,400 59,710 60,790 1 75 59,950 7 7,385 60,000 78.832 هزار میلیارد 112.51 میلیون 38.93 میلیون 1.3 میلیون 33.678 میلیون 5.253 میلیون 43.038 میلیون 20.317 میلیون 3.89 15.04 1.84 66,428 24,011 90,439 -
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 21,540 430.00 1.96 21,920 50.00 0.23 09:44 133 123,778 2.67 میلیارد 1,511.54 21,970 21,860 21,480 21,860 2 1,561 21,590 1 875 21,600 57.54 هزار میلیارد 109.382 میلیون 59.251 میلیون 2.625 میلیون 51.79 میلیون 7.461 میلیون 61.532 میلیون 14.065 میلیون 4.1 7.73 0.94 123,050 - 113,050 10,000
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 3,800 117.00 2.99 3,915 2.00 0.05 09:44 33 154,124 585.72 میلیون 5,925.44 3,917 3,902 3,770 3,902 2 31,500 3,800 2 88,913 3,810 91.611 هزار میلیارد 107.643 میلیون 40.501 میلیون 12 میلیون 16.032 میلیون 24.469 میلیون 19.495 میلیون 19.31 میلیون 4.75 3.74 4.7 152,124 - 152,124 -
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 16,150 0.00 0.00 16,100 50.00 0.31 09:43 94 1.164 میلیون 18.67 میلیارد 3,052.57 16,150 16,150 15,880 16,500 2 19,984 16,180 1 4,000 16,320 96.6 هزار میلیارد 104.901 میلیون 52.486 میلیون 6 میلیون 8.001 میلیون 44.485 میلیون 38.748 میلیون 26.432 میلیون 3.67 2.19 2.5 135,877 1.028 میلیون 485,192 678,469
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 14,780 270.00 1.79 15,000 50.00 0.33 09:44 70 397,229 5.87 میلیارد 4,995.55 15,050 14,990 14,710 14,990 1 1,000 14,740 2 23,331 14,750 84.375 هزار میلیارد 103.168 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 3.72 4.54 3.6 397,229 - 232,559 164,670
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,830 65.00 2.25 2,843 52.00 1.80 09:44 504 14.152 میلیون 40.23 میلیارد 33,211.04 2,895 2,850 2,820 2,870 1 11,146 2,839 8 291,961 2,840 78.687 هزار میلیارد 101.98 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 37.274 میلیون 26.266 میلیون 17.695 میلیون 4.53 2.15 3.05 3.949 میلیون 10.175 میلیون 13.323 میلیون 800,000
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,220 130.00 2.55 5,220 130.00 2.55 09:46 875 11.27 میلیون 58.88 میلیارد 21,359.15 5,090 5,050 4,970 5,400 3 27,090 5,190 3 178,919 5,200 95.004 هزار میلیارد 97.581 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 20.974 میلیون 5.656 میلیون 5.009 میلیون 18.49 4.42 16.38 10.727 میلیون 441,250 11.141 میلیون 26,892
وبشهر

توسعه صنایع بهشهر

سهام بورس 6,100 270.00 4.24 6,360 10.00 0.16 09:43 80 455,125 2.78 میلیارد 5,158.66 6,370 6,250 6,050 6,250 1 20,000 6,070 1 45,203 6,120 95.25 هزار میلیارد 96.913 میلیون 26.135 میلیون 15 میلیون 1.513 میلیون 24.622 میلیون 7.493 میلیون 7.178 میلیون 13.29 3.87 12.73 319,495 135,630 248,429 206,696
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 10,370 360.00 3.36 10,500 230.00 2.14 09:46 472 2.22 میلیون 23.13 میلیارد 5,927.63 10,730 10,250 10,250 10,700 1 2,776 10,430 1 700 10,480 77.07 هزار میلیارد 96.207 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 23.77 میلیون 14.605 میلیون 14.548 میلیون 5.41 3.31 5.39 1.976 میلیون 227,166 2.197 میلیون 6,299
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,274 19.00 1.51 1,256 1.00 0.08 09:44 104 3.001 میلیون 3.78 میلیارد 16,248.11 1,255 1,225 1,225 1,277 1 50,000 1,261 1 81,228 1,266 38.505 هزار میلیارد 95.631 میلیون 91.761 میلیون 30.657 میلیون 57.186 میلیون 34.574 میلیون 19.964 میلیون -674,167 -57.07 1.12 1.93 830,034 2.121 میلیون 2.54 میلیون 411,481
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 5,220 170.00 3.15 5,390 0.00 0.00 09:42 5 37,996 198.64 میلیون 8,866.33 5,390 5,230 5,220 5,250 3 27,815 5,220 1 90,847 5,240 81.928 هزار میلیارد 87.363 میلیون 28.294 میلیون 9.5 میلیون 5.435 میلیون 22.86 میلیون 7.531 میلیون 5.989 میلیون 13.68 3.58 10.88 7,111 30,885 37,996 -
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 18,060 410.00 2.22 18,420 50.00 0.27 09:40 28 114,957 2.06 میلیارد 4,561.95 18,470 17,950 17,920 18,200 2 46,171 17,980 1 12,500 18,200 58.944 هزار میلیارد 85.952 میلیون 44.374 میلیون 3.2 میلیون 27.008 میلیون 17.366 میلیون 73.14 میلیون 7.154 میلیون 8.26 3.4 0.81 112,267 2,690 114,957 -
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 4,980 30.00 0.60 5,010 0.00 0.00 09:44 25 243,808 1.2 میلیارد 15,732.8 5,010 5,110 4,880 5,110 4 69,037 4,880 1 20,000 4,960 72.237 هزار میلیارد 79.198 میلیون 34.76 میلیون 14.419 میلیون 6.961 میلیون 27.799 میلیون 12.407 میلیون 8.147 میلیون 8.87 2.6 5.82 243,808 - 243,808 -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 23,400 40.00 0.17 23,360 0.00 0.00 09:43 4 3,936 89.76 میلیون 984 23,360 22,600 22,600 23,840 2 5,220 22,870 1 1,740 23,400 70.08 هزار میلیارد 77.799 میلیون 17.316 میلیون 3 میلیون 7.719 میلیون 9.597 میلیون 31.792 میلیون 5.032 میلیون 13.93 7.3 2.21 3,528 408 3,936 -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 50,000 730.00 1.48 49,390 120.00 0.24 09:43 48 73,777 3.7 میلیارد 4,020.52 49,270 49,510 49,350 50,330 1 24 50,310 2 9,650 50,320 68.902 هزار میلیارد 74.754 میلیون 8.889 میلیون 1.395 میلیون 5.936 میلیون 2.953 میلیون 3.458 میلیون 1.549 میلیون 44.04 23.11 19.73 71,316 2,461 41,907 31,870
ما

بیمه ما

سهام بورس 3,875 103.00 2.59 3,978 0.00 0.00 09:42 32 665,045 2.57 میلیارد 16,128.58 3,978 3,900 3,848 3,900 2 107,000 3,849 1 100,000 3,873 19.785 هزار میلیارد 73.82 میلیون 64.279 میلیون 5 میلیون 53.96 میلیون 10.319 میلیون 19.425 میلیون 3.452 میلیون 5.76 1.93 1.02 53,373 611,672 665,045 -
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 6,140 60.00 0.97 6,200 0.00 0.00 09:44 7 43,996 269.94 میلیون 4,332 6,200 6,100 6,100 6,150 1 161,848 6,140 1 1,000 6,200 62 هزار میلیارد 69.95 میلیون 18.761 میلیون 10 میلیون 7.95 میلیون 10.812 میلیون 7.066 میلیون 5.301 میلیون 11.7 5.73 8.77 1,676 42,320 43,996 -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 3,510 79.00 2.20 3,581 8.00 0.22 09:43 67 659,956 2.34 میلیارد 13,851.09 3,589 3,520 3,510 3,600 1 4,137 3,541 1 2,356 3,588 32.229 هزار میلیارد 69.208 میلیون 64.742 میلیون 9 میلیون 36.979 میلیون 27.763 میلیون 17.503 میلیون 3.389 میلیون 9.53 1.16 1.85 638,456 21,500 659,772 184
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,240 27.00 0.63 4,224 43.00 1.01 09:44 331 6.237 میلیون 26.34 میلیارد 28,157.18 4,267 4,260 4,111 4,340 1 2,500 4,210 2 55,000 4,260 67.584 هزار میلیارد 68.882 میلیون 25.837 میلیون 16 میلیون 705,663 25.131 میلیون 1.879 میلیون 1.584 میلیون 43.1 2.72 36.33 6.024 میلیون 173,282 6.197 میلیون -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 6,650 130.00 1.92 6,750 30.00 0.44 09:44 244 672,507 4.46 میلیارد 4,392.38 6,780 6,700 6,550 6,710 1 3,158 6,710 1 165 6,720 54 هزار میلیارد 67.249 میلیون 27.47 میلیون 8 میلیون 13.169 میلیون 14.301 میلیون 27.024 میلیون 5.815 میلیون 9.33 3.79 2.01 657,597 7,800 645,317 20,080
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,793 6.00 0.21 2,799 0.00 0.00 09:44 69 250,842 701.79 میلیون 12,848.22 2,799 2,800 2,758 2,810 1 4,149 2,799 2 1,628 2,800 60.458 هزار میلیارد 66.556 میلیون 31.166 میلیون 11 میلیون 6.097 میلیون 25.068 میلیون 6.96 میلیون 5.665 میلیون 10.67 2.41 8.69 35,367 215,475 250,842 -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 17,360 230.00 1.31 17,570 20.00 0.11 09:44 170 178,007 3.11 میلیارد 1,939.86 17,590 17,340 17,330 17,590 5 24,433 17,340 1 2,136 17,390 52.74 هزار میلیارد 65.362 میلیون 22.695 میلیون 3 میلیون 12.592 میلیون 10.103 میلیون 35.511 میلیون 7.413 میلیون 7.12 5.22 1.49 144,600 185 144,739 46