همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,110 100.00 3.12 3,190 20.00 0.62 11:55 189 3.786 میلیون 11.546 میلیارد 11,939.09 3,210 3,110 3,110 3,110 9290 - - 0 1.108 میلیارد 3,050 721.042 هزار میلیارد 3.338 میلیارد 2.706 میلیارد 223.926 میلیون 2.567 میلیارد 138.591 میلیون 1.691 میلیارد 781.502 میلیون 171.92 5.19 2.69 3.784 میلیون - 3.784 میلیون -
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,690 0.00 0.00 3,680 10.00 0.27 11:54 157 2.216 میلیون 7.778 میلیارد 35,716.43 3,690 3,690 3,690 3,690 2320 - - 0 229.236 میلیون 3,510 87.674 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.535 میلیارد 114.793 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 37.94 4.62 2.97 1.715 میلیون 500,000 1.737 میلیون 477,321
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,360 0.00 0.00 3,330 30.00 0.89 12:29 450 6.046 میلیون 19.346 میلیارد 18,730.31 3,360 39.427 میلیون 3,360 132.476 میلیارد 9999 48,370 3,100 4 1.795 میلیارد 3,200 1013.564 هزار میلیارد 1.463 میلیارد 570.975 میلیون 301.656 میلیون 449.604 میلیون 121.371 میلیون 379.171 میلیون -71,905,496 -14.1 8.35 2.67 6.046 میلیون - 6.046 میلیون -
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 17,600 0.00 0.00 17,540 60.00 0.34 11:47 116 409,301 6.844 میلیارد 10,602.03 17,600 17,600 17,600 17,600 765 900 16,470 1 20.187 میلیون 16,720 1309.44 هزار میلیارد 1.442 میلیارد 224.749 میلیون 48 میلیون 132.448 میلیون 92.3 میلیون 152.687 میلیون 69.899 میلیون 18.73 14.19 8.58 174,301 235,000 331,679 77,622
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 15,780 0.00 0.00 15,220 560.00 3.55 12:29 408 4.908 میلیون 73.617 میلیارد 13,511.29 15,780 42.358 میلیون 15,780 668.407 میلیارد 7823 2,000 13,200 1 131.596 میلیون 15,000 1183.5 هزار میلیارد 1.231 میلیارد 150.16 میلیون 44 میلیون 47.48 میلیون 102.68 میلیون 302.095 میلیون 1.311 میلیارد 37.81 11.53 2.33 707,825 4.2 میلیون 4.688 میلیون 220,000
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 38,380 1,000.00 2.54 39,380 0.00 0.00 12:19 8 6,539 244.689 میلیون 5,268.96 39,380 1.465 میلیون 38,380 56.218 میلیارد 116 - - 0 2.52 میلیون 37,420 1182 هزار میلیارد 1.231 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 26.78 12.03 22.28 6,539 - 4,500 2,039
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 17,400 0.00 0.00 17,390 10.00 0.06 12:28 68 106,244 1.756 میلیارد 26,977.48 17,400 19.127 میلیون 17,400 332.81 میلیارد 1949 3,600 15,590 2 79.139 میلیون 16,530 1044 هزار میلیارد 1.182 میلیارد 241.61 میلیون 60 میلیون 137.715 میلیون 103.895 میلیون 52.928 میلیون 28.881 میلیون 36.15 10.06 19.72 106,244 - 106,244 -
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 38,000 0.00 0.00 37,030 970.00 2.55 12:29 227 1.454 میلیون 52.485 میلیارد 8,973.09 38,000 12.428 میلیون 38,000 472.254 میلیارد 7316 2,500 35,720 2 69.193 میلیون 36,100 1090.144 هزار میلیارد 1.177 میلیارد 162.736 میلیون 28.688 میلیون 87.001 میلیون 75.735 میلیون 104.762 میلیون 1.207 میلیارد 40.04 14.39 1.73 153,888 1.3 میلیون 1.454 میلیون -
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 19,380 0.00 0.00 19,350 30.00 0.15 12:29 37 180,064 3.317 میلیارد 12,275.04 19,380 5.757 میلیون 19,380 111.571 میلیارد 295 - - 0 6.991 میلیون 18,420 776.8 هزار میلیارد 1.099 میلیارد 380.741 میلیون 27 میلیون 324.106 میلیون 56.635 میلیون 64.955 میلیون 19.044 میلیون 40.71 13.69 11.93 180,064 - 180,064 -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 25,070 0.00 0.00 25,050 20.00 0.08 12:29 33 66,894 1.593 میلیارد 24,473.56 25,070 7.489 میلیون 25,070 187.747 میلیارد 965 404 23,540 1 26.74 میلیون 23,820 1015.335 هزار میلیارد 1.054 میلیارد 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 41.01 11.04 39.96 66,894 - 66,894 -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 37,630 70.00 0.19 37,630 70.00 0.19 12:27 91 109,242 3.913 میلیارد 4,857.93 37,700 2.774 میلیون 37,630 104.381 میلیارد 8608 - - 0 73.248 میلیون 35,820 835.45 هزار میلیارد 1.053 میلیارد 272.011 میلیون 16.393 میلیون 239.989 میلیون 32.022 میلیون 11.624 میلیون 5.803 میلیون - - - 109,242 - 109,242 -
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 13,970 0.00 0.00 13,860 110.00 0.79 11:55 154 1.282 میلیون 17.031 میلیارد 9,258.83 13,970 13,970 13,970 13,970 3593 - - 0 72.755 میلیون 13,280 1005.84 هزار میلیارد 1.046 میلیارد 167.156 میلیون 72 میلیون 40.339 میلیون 126.817 میلیون 49.188 میلیون 47.002 میلیون 21.4 7.93 20.45 282,477 1,000,000 1.282 میلیون -
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 16,230 0.00 0.00 15,750 480.00 2.96 11:49 149 3.933 میلیون 60.64 میلیارد 9,126.5 16,230 16,230 16,230 16,460 478 - - 0 8.174 میلیون 15,420 900.765 هزار میلیارد 957.839 میلیون 179.111 میلیون 55.5 میلیون 57.074 میلیون 122.037 میلیون 122.617 میلیون 66.553 میلیون 13.53 7.38 7.35 333,058 3.6 میلیون 2.198 میلیون 1.735 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 144,970 920.00 0.63 145,620 270.00 0.19 12:29 80 23,549 3.265 میلیارد 968.23 145,890 734,886 144,970 107.216 میلیارد 1 353 138,810 3 597 138,830 877.02 هزار میلیارد 912.181 میلیون 127.53 میلیون 6 میلیون 36.841 میلیون 90.689 میلیون 157.862 میلیون 61.389 میلیون 14.26 9.65 5.54 16,830 6,719 23,549 -
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 15,850 220.00 1.37 15,990 80.00 0.50 1399/07/15 3,074 14.99 میلیون 239.684 میلیارد 4,876.32 16,070 15,800 15,650 16,430 2 700 15,860 1 5,213 15,870 877.851 هزار میلیارد 888.347 میلیون 106.449 میلیون 40.3 میلیون 10.496 میلیون 95.953 میلیون 29.904 میلیون 30.247 میلیون 29.02 9.15 29.36 10.439 میلیون 4.55 میلیون 14.848 میلیون 141,981
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,660 10.00 0.37 2,660 10.00 0.37 12:29 271 4.385 میلیون 11.138 میلیارد 26,086.94 2,670 38.061 میلیون 2,660 101.242 میلیارد 9999 10,000 2,260 2 1.083 میلیارد 2,540 105.235 هزار میلیارد 874.833 میلیون 453.307 میلیون 195.511 میلیون 352.819 میلیون 100.488 میلیون 154.108 میلیون -21,338,909 -24.46 5.19 3.39 4.379 میلیون 2,348 4.381 میلیون -
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 4,230 0.00 0.00 4,220 10.00 0.24 11:55 68 614,117 2.469 میلیارد 31,121.02 4,230 4,230 4,230 4,230 681 - - 0 52.691 میلیون 4,020 128.701 هزار میلیارد 789.978 میلیون 695.202 میلیون 13.131 میلیون 661.277 میلیون 33.925 میلیون 74.265 میلیون 3.647 میلیون 35.29 3.79 1.73 564,117 50,000 614,117 -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 35,220 40.00 0.11 34,840 420.00 1.19 12:29 168 619,013 20.737 میلیارد 3,399.04 35,260 11.166 میلیون 35,250 393.745 میلیارد 1048 - - 0 16.163 میلیون 33,500 671.657 هزار میلیارد 749.102 میلیون 157.836 میلیون 19.049 میلیون 77.445 میلیون 80.391 میلیون 168.456 میلیون 33.941 میلیون 19.79 8.35 3.99 119,013 500,000 419,013 200,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 158,670 250.00 0.16 158,470 450.00 0.28 12:29 109 32,816 4.955 میلیارد 457.12 158,920 656,427 158,700 104.318 میلیارد 293 - - 0 1.15 میلیون 150,980 518.22 هزار میلیارد 660.046 میلیون 243.371 میلیون 3 میلیون 183.286 میلیون 60.085 میلیون 222.285 میلیون 33.171 میلیون 14.37 7.93 2.14 32,816 - 32,816 -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,990 20.00 0.50 3,970 40.00 1.00 11:54 218 5.755 میلیون 21.925 میلیارد 16,850.3 4,010 3,990 3,990 3,990 8371 - - 0 768.424 میلیون 3,810 704.923 هزار میلیارد 625.659 میلیون 755.776 میلیون 175.354 میلیون 3.442 میلیارد 160.261 میلیون 625.659 میلیون 755.776 میلیون 13.33 3.09 1.77 2.207 میلیون 3.547 میلیون 5.355 میلیون 400,000
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 34,130 1,600.00 4.48 35,650 80.00 0.22 12:08 40 118,558 4.025 میلیارد 2,909.71 35,730 290,971 34,130 9.931 میلیارد 11 - - 0 67,595 33,950 425.187 هزار میلیارد 448.727 میلیون 42.323 میلیون 9 میلیون 23.54 میلیون 18.783 میلیون 44.709 میلیون 8.618 میلیون 49.34 22.64 9.51 18,558 100,000 118,558 -
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 15,940 160.00 0.99 16,050 50.00 0.31 11:55 10 440,093 6.733 میلیارد 14,882.76 16,100 15,940 15,940 15,940 244 - - 0 9.392 میلیون 15,300 436.59 هزار میلیارد 446.988 میلیون 84.101 میلیون 27 میلیون 12.288 میلیون 71.813 میلیون 29.006 میلیون 28.808 میلیون 15.09 6.05 14.99 40,093 400,000 2,500 437,593
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 25,000 810.00 3.14 25,800 10.00 0.04 12:21 15 26,737 655.591 میلیون 12,806.62 25,810 1.409 میلیون 25,000 35.218 میلیارد 120 - - 0 2.051 میلیون 24,520 389.935 هزار میلیارد 388.698 میلیون 79.177 میلیون 14.252 میلیون 20.854 میلیون 58.323 میلیون 77.25 میلیون 31.72 میلیون 11.6 6.31 4.76 26,737 - 19,737 7,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 34,560 130.00 0.37 34,680 10.00 0.03 12:29 27 13,317 438.928 میلیون 8,391.68 34,690 2.484 میلیون 34,560 85.845 میلیارد 2335 100 27,740 1 19.614 میلیون 32,960 347.8 هزار میلیارد 376.895 میلیون 53.509 میلیون 10 میلیون 29.995 میلیون 23.514 میلیون 260.919 میلیون 10.99 میلیون 31.56 14.75 1.33 13,317 - 13,317 -
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 4,860 230.00 4.97 4,640 10.00 0.22 1399/07/20 6 611,465 2.972 میلیارد 26,285.38 4,630 4,860 4,860 4,860 0 - - 0 - - 124.27 هزار میلیارد 371.2 میلیون 264.22 میلیون 8.5 میلیون 246.649 میلیون 17.571 میلیون 31.146 میلیون 3.386 میلیون 36.71 7.07 3.99 - - - -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 10,820 0.00 0.00 10,780 40.00 0.37 11:49 30 277,773 2.856 میلیارد 19,138.79 10,820 10,820 10,820 11,140 161 - - 0 6.414 میلیون 10,280 108.2 هزار میلیارد 364.958 میلیون 272.175 میلیون 10 میلیون 256.758 میلیون 15.418 میلیون 35.926 میلیون 2.202 میلیون 49.14 7.02 3.01 277,773 - 38,349 239,424
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 10,740 320.00 2.89 11,060 0.00 0.00 12:24 18 28,607 300.66 میلیون 11,442.13 11,060 4.474 میلیون 10,740 48.049 میلیارد 379 - - 0 11.384 میلیون 10,510 342.86 هزار میلیارد 362.83 میلیون 54.263 میلیون 20 میلیون 19.97 میلیون 34.293 میلیون 21.626 میلیون 20.74 میلیون 16.53 10 15.85 28,607 - 28,607 -
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,700 360.00 1.79 20,050 10.00 0.05 11:46 34 39,571 754.223 میلیون 8,736.96 20,060 21,200 19,700 21,200 679 100 10,000 1 23.988 میلیون 19,060 301.05 هزار میلیارد 360.778 میلیون 87.669 میلیون 15 میلیون 59.878 میلیون 27.791 میلیون 57.113 میلیون 9.605 میلیون 31.33 10.83 5.27 39,571 - 39,571 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 85,950 4,090.00 5.00 81,870 10.00 0.01 1399/07/28 1 3,000 257.85 میلیون 1,581.18 81,860 85,950 85,950 85,950 0 - - 0 - - 333.96 هزار میلیارد 343.526 میلیون 20.639 میلیون 2 میلیون 9.566 میلیون 11.073 میلیون 22.209 میلیون 7.914 میلیون 42.2 30.16 15.04 - - - -
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 57,430 40.00 0.07 55,270 2,200.00 3.83 12:29 57 1.245 میلیون 67.953 میلیارد 6,046.86 57,470 2.697 میلیون 58,100 154.988 میلیارد 51 - - 0 1.316 میلیون 54,600 293.148 هزار میلیارد 339.68 میلیون 69.744 میلیون 5.1 میلیون 46.583 میلیون 23.16 میلیون 42.88 میلیون 13.769 میلیون 21.29 12.66 6.84 44,566 1.2 میلیون 208,394 1.036 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 38,650 1,840.00 5.00 38,640 1,830.00 4.97 1399/07/23 5,356 41.078 میلیون 1.587 هزار میلیارد 7,669.6 36,810 38,650 37,570 38,650 0 - - 0 - - 311.679 هزار میلیارد 321.089 میلیون 30.194 میلیون 8.066 میلیون 9.41 میلیون 20.784 میلیون 19.169 میلیون 13.535 میلیون 23.03 15 16.27 12.268 میلیون 28.811 میلیون 29.957 میلیون 11.121 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 10,800 100.00 0.92 10,730 170.00 1.56 11:52 300 3.244 میلیون 33.611 میلیارد 6,818.13 10,900 10,800 10,800 11,110 188 550 9,500 1 3.924 میلیون 10,360 297.843 هزار میلیارد 306.611 میلیون 65.474 میلیون 16.25 میلیون 9.586 میلیون 55.887 میلیون 21.266 میلیون 20.538 میلیون 14.46 5.31 13.97 244,268 3 میلیون 2.244 میلیون 1,000,000
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 289,600 4,400.00 1.54 280,340 4,860.00 1.70 1399/07/22 883 317,771 88.967 میلیارد 359.88 285,200 317,771 282,000 88.967 میلیارد 1 55 285,000 2 100 285,000 266.323 هزار میلیارد 285.663 میلیون 40.614 میلیون 950,000 19.34 میلیون 21.274 میلیون 27.034 میلیون 12.798 میلیون - - - 178,012 139,759 279,252 38,519
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 8,250 410.00 4.73 8,660 0.00 0.00 12:28 19 90,673 746.239 میلیون 3,453.58 8,660 417,883 8,250 3.448 میلیارد 2612 800 7,800 1 96.065 میلیون 8,230 196.985 هزار میلیارد 275.933 میلیون 70.387 میلیون 22.72 میلیون 79.175 میلیون -8,787,413 14.733 میلیون 653,096 301.27 -22.39 13.35 90,673 - 90,673 -
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 30,370 0.00 0.00 30,160 210.00 0.69 12:29 30 421,936 12.177 میلیارد 19,826.66 30,370 4.957 میلیون 30,370 150.534 میلیارد 564 1,000 26,950 1 9.889 میلیون 28,860 257.712 هزار میلیارد 272.984 میلیون 34.998 میلیون 8.4 میلیون 17.876 میلیون 17.122 میلیون 20.627 میلیون 10.616 میلیون 24.03 14.9 12.37 371,936 50,000 421,936 -
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 43,600 0.00 0.00 43,590 10.00 0.02 12:27 31 13,304 551.052 میلیون 5,101.82 43,600 2.209 میلیون 43,610 96.319 میلیارد 76 - - 0 1.109 میلیون 41,420 268.26 هزار میلیارد 271.364 میلیون 48.538 میلیون 6 میلیون 9.764 میلیون 38.775 میلیون 22.934 میلیون 18.891 میلیون 13.85 6.75 11.41 13,304 - 13,304 -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 10,050 10.00 0.10 10,020 40.00 0.40 11:39 131 634,737 6.203 میلیارد 13,903.01 10,060 10,060 10,050 10,560 1 517 9,740 1 4,582 9,830 32.529 هزار میلیارد 258.739 میلیون 221.364 میلیون 3.233 میلیون 226.211 میلیون -4,846,234 24.642 میلیون 3.125 میلیون 10.41 -6.71 1.32 634,737 - 634,737 -
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 53,170 380.00 0.71 52,840 710.00 1.33 12:28 79 453,092 23.053 میلیارد 1,719.39 53,550 1.494 میلیون 53,250 79.52 میلیارد 33 - - 0 143,634 50,880 236.162 هزار میلیارد 249.883 میلیون 26.072 میلیون 4.35 میلیون 16.94 میلیون 9.132 میلیون 18.866 میلیون 18.703 میلیون 12.46 25.51 12.35 453,092 - 453,092 -
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 32,370 140.00 0.43 32,480 30.00 0.09 11:56 42 49,156 1.518 میلیارد 2,795.13 32,510 32,370 32,370 33,300 130 2,500 24,190 1 1.677 میلیون 30,890 228.06 هزار میلیارد 238.198 میلیون 45.461 میلیون 7 میلیون 10.628 میلیون 34.833 میلیون 22.136 میلیون 18.124 میلیون 12.56 6.53 10.28 49,156 - 49,156 -