همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,260 60.00 1.88 3,320 120.00 3.75 1399/08/1 90,355 2.495 میلیارد 8.278 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 3,200 2.495 میلیارد 3,310 8.278 هزار میلیارد 162 6.414 میلیون 3,260 277 4.315 میلیون 3,260 1001.498 هزار میلیارد 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد 301.656 میلیون - - 2.495 میلیارد 1.001 میلیارد -10.48 15.94 2.25 2.358 میلیارد 136.413 میلیون 2.408 میلیارد 86.998 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,690 170.00 4.83 3,680 160.00 4.55 1399/08/1 12,707 461.891 میلیون 1.702 هزار میلیارد 36,349.34 3,520 461.891 میلیون 3,690 1.702 هزار میلیارد 36 15.424 میلیون 3,690 442 1.073 میلیون 3,690 87.437 هزار میلیارد 2.339 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.535 میلیارد 114.793 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 37.85 4.59 2.96 356.76 میلیون 105.131 میلیون 396.709 میلیون 65.182 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 16,700 40.00 0.24 16,750 10.00 0.06 1399/08/1 3,506 14.971 میلیون 250.826 میلیارد 4,270.01 16,740 14.971 میلیون 17,350 250.826 میلیارد 9 14,309 16,700 14 104,846 16,700 1246.2 هزار میلیارد 1.355 میلیارد 250.539 میلیون 48 میلیون 109.16 میلیون 141.379 میلیون 182.214 میلیون 78.82 میلیون 15.81 8.81 6.84 6.991 میلیون 7.98 میلیون 9.826 میلیون 5.144 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 37,250 1,960.00 5.00 38,300 910.00 2.32 1399/08/1 485 1.397 میلیون 52.152 میلیارد 2,881.37 39,210 1.397 میلیون 37,250 52.152 میلیارد 9 - - 0 84,294 37,250 1149 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 26.04 11.7 21.67 594,003 803,460 1.187 میلیون 210,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 14,250 750.00 5.00 14,500 500.00 3.33 1399/08/1 25,962 116.641 میلیون 1.691 هزار میلیارد 4,492.76 15,000 116.641 میلیون 14,450 1.691 هزار میلیارد 1850 93,260 14,250 51 24.807 میلیون 14,250 1087.5 هزار میلیارد 1.159 میلیارد 179.571 میلیون 44 میلیون 71.634 میلیون 107.937 میلیون 302.095 میلیون 1.311 میلیارد 35.49 10.08 2.19 98.354 میلیون 18.287 میلیون 107.732 میلیون 8.909 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 15,750 820.00 4.95 16,070 500.00 3.02 1399/08/1 8,284 64.486 میلیون 1.036 هزار میلیارد 7,784.43 16,570 64.486 میلیون 16,200 1.036 هزار میلیارد 96 23,277 15,750 13 1.483 میلیون 15,750 964.2 هزار میلیارد 1.123 میلیارد 248.05 میلیون 60 میلیون 159.289 میلیون 88.76 میلیون 53.296 میلیون 25.837 میلیون 37.32 10.86 18.09 46.222 میلیون 18.264 میلیون 56.911 میلیون 7.576 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 34,300 1,800.00 4.99 34,870 1,230.00 3.41 1399/08/1 19,622 49.486 میلیون 1.726 هزار میلیارد 2,521.96 36,100 49.486 میلیون 35,000 1.726 هزار میلیارد 2900 9,982 34,300 17 23.861 میلیون 34,300 1000.351 هزار میلیارد 1.095 میلیارد 173.947 میلیون 28.688 میلیون 94.627 میلیون 79.32 میلیون 104.762 میلیون 1.207 میلیارد 46.48 12.61 1.47 36.186 میلیون 13.3 میلیون 46.791 میلیون 2.695 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 17,730 870.00 4.68 18,170 430.00 2.31 1399/08/1 1,711 5.434 میلیون 98.638 میلیارد 3,175.64 18,600 5.434 میلیون 19,300 98.638 میلیارد 7 7,881 17,730 3 6,549 17,730 726.8 هزار میلیارد 1.051 میلیارد 380.741 میلیون 27 میلیون 324.106 میلیون 56.635 میلیون 64.955 میلیون 19.044 میلیون 38.17 12.83 11.19 3.218 میلیون 2.216 میلیون 3.639 میلیون 1.795 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 34,100 1,790.00 4.99 34,100 1,790.00 4.99 1399/08/1 13,752 54.186 میلیون 1.848 هزار میلیارد 3,940.25 35,890 54.186 میلیون 34,100 1.848 هزار میلیارد 5277 5.387 میلیون 34,100 87 28.85 میلیون 34,100 735.196 هزار میلیارد 1.002 میلیارد 298.526 میلیون 16.393 میلیون 266.338 میلیون 32.189 میلیون 12.222 میلیون 5.53 میلیون 132.95 22.84 60.15 43.39 میلیون 10.796 میلیون 39.192 میلیون 14.994 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 4,120 80.00 1.98 4,180 140.00 3.47 1399/07/30 4,685 102.017 میلیون 426.899 میلیارد 21,775.15 4,040 4,150 4,030 4,240 18 74,428 4,120 11 95,259 4,120 127.18 هزار میلیارد 977.538 میلیون 893.574 میلیون 30.426 میلیون - - 106.199 میلیون 24.506 میلیون 5.19 2.94 1.2 85.394 میلیون 16.622 میلیون 65.641 میلیون 36.376 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 22,630 1,190.00 5.00 22,910 910.00 3.82 1399/08/1 3,201 23.113 میلیون 529.452 میلیارد 7,220.65 23,820 23.113 میلیون 22,920 529.452 میلیارد 216 6,940 22,630 2 4.726 میلیون 22,630 927.855 هزار میلیارد 966.39 میلیون 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 37.48 10.09 36.53 16.367 میلیون 6.746 میلیون 21.337 میلیون 1.777 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 13,000 280.00 2.11 12,850 430.00 3.24 1399/07/30 18,176 118.107 میلیون 1.518 هزار میلیارد 6,497.96 13,280 13,110 12,620 13,700 186 2.508 میلیون 13,270 36 2.647 میلیون 13,270 925.2 هزار میلیارد 951.15 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 18.75 7.16 17.95 67.871 میلیون 50.236 میلیون 94.295 میلیون 23.812 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 144,190 1,180.00 0.83 145,530 2,520.00 1.76 1399/08/1 674 579,807 84.5 میلیارد 860.25 143,010 579,807 150,150 84.5 میلیارد 6 501 144,200 4 815 144,200 873.18 هزار میلیارد 944.484 میلیون 129.332 میلیون 6 میلیون 71.304 میلیون 58.028 میلیون 166.54 میلیون 72.45 میلیون 12.05 15.05 5.24 464,159 115,648 373,357 206,450
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 15,180 300.00 1.94 15,540 60.00 0.39 1399/08/1 2,957 10.747 میلیون 166.982 میلیارد 3,634.3 15,480 10.747 میلیون 16,140 166.982 میلیارد 4 17,666 15,180 11 41,020 15,180 862.47 هزار میلیارد 919.544 میلیون 179.111 میلیون 55.5 میلیون 57.074 میلیون 122.037 میلیون 122.617 میلیون 66.553 میلیون 12.96 7.07 7.03 8.007 میلیون 2.74 میلیون 8.216 میلیون 2.531 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,440 120.00 4.69 2,530 30.00 1.17 1399/08/1 60,528 1.562 میلیارد 3.949 هزار میلیارد 494.642 میلیون 2,560 1.562 میلیارد 2,510 3.949 هزار میلیارد 736 2.352 میلیون 2,440 135 43.498 میلیون 2,440 99.345 هزار میلیارد 918.795 میلیون 507.03 میلیون 195.511 میلیون - - 142.027 میلیون -16,985,440 -29.12 5.97 3.48 1.522 میلیارد 39.711 میلیون 1.526 میلیارد 35.909 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 15,850 220.00 1.37 15,990 80.00 0.50 1399/07/15 3,074 14.99 میلیون 239.684 میلیارد 4,876.32 16,070 15,800 15,650 16,430 2 700 15,860 1 5,213 15,870 877.851 هزار میلیارد 888.347 میلیون 106.449 میلیون 40.3 میلیون 10.496 میلیون 95.953 میلیون 29.904 میلیون 30.247 میلیون 29.02 9.15 29.36 10.439 میلیون 4.55 میلیون 14.848 میلیون 141,981
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,060 10.00 0.33 3,140 90.00 2.95 1399/08/1 26,306 869.907 میلیون 2.729 هزار میلیارد 33,068.77 3,050 869.907 میلیون 3,190 2.729 هزار میلیارد 137 53.697 میلیون 3,050 457 4.577 میلیون 3,050 703.128 هزار میلیارد 869.907 میلیون 703.128 میلیون 223.926 میلیون - - 869.907 میلیون 703.128 میلیون 31.5 4.66 2.25 521.531 میلیون 348.376 میلیون 823.927 میلیون 45.981 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 32,900 730.00 2.17 33,880 250.00 0.74 1399/08/1 5,752 13.396 میلیون 453.854 میلیارد 2,328.99 33,630 13.396 میلیون 34,500 453.854 میلیارد 45 708,526 33,500 24 744,922 33,500 645.37 هزار میلیارد 728.777 میلیون 175.208 میلیون 19.049 میلیون 83.407 میلیون 91.801 میلیون 191.058 میلیون 45.101 میلیون 14.31 7.03 3.38 9.79 میلیون 3.606 میلیون 10.871 میلیون 2.525 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 165,720 7,890.00 5.00 165,710 7,880.00 4.99 1399/08/1 3,595 5.62 میلیون 931.272 میلیارد 1,563.21 157,830 5.62 میلیون 165,720 931.272 میلیارد 8 430,633 165,720 187 1,116 165,720 497.13 هزار میلیارد 697.347 میلیون 267.132 میلیون 3 میلیون 200.217 میلیون 66.915 میلیون 222.285 میلیون 33.171 میلیون 8.27 7.43 1.71 5.618 میلیون 1,422 1.69 میلیون 3.93 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,850 30.00 0.79 3,890 70.00 1.83 1399/08/1 29,945 624.34 میلیون 2.426 هزار میلیارد 20,849.55 3,820 624.34 میلیون 3,870 2.426 هزار میلیارد 83 2.26 میلیون 3,850 72 1.59 میلیون 3,850 682.127 هزار میلیارد 624.34 میلیون 682.127 میلیون 175.354 میلیون 3.442 میلیارد 160.261 میلیون 624.34 میلیون 682.127 میلیون 12.94 3 1.72 570.881 میلیون 53.459 میلیون 561.494 میلیون 62.846 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,240 50.00 0.96 5,340 150.00 2.89 1399/08/1 27,573 521.097 میلیون 2.781 هزار میلیارد 18,898.81 5,190 521.097 میلیون 5,300 2.781 هزار میلیارد 52 1.611 میلیون 5,240 87 476,891 5,240 1105.609 هزار میلیارد 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 50 میلیون 4.438 میلیارد 367.142 میلیون 521.097 میلیون 1.106 میلیارد 13.98 2.57 1.98 439.541 میلیون 81.556 میلیون 444.32 میلیون 76.777 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 14,790 770.00 4.95 15,350 210.00 1.35 1399/07/30 1,071 8.677 میلیون 133.204 میلیارد 8,101.54 15,560 16,000 14,790 16,300 4 10,750 14,790 3 125,498 14,790 414.45 هزار میلیارد 447.088 میلیون 93.018 میلیون 27 میلیون 32.638 میلیون 60.38 میلیون 29.654 میلیون 29.483 میلیون 14.06 6.86 13.98 3.075 میلیون 5.602 میلیون 4.241 میلیون 4.436 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 33,790 1,770.00 4.98 35,130 430.00 1.21 1399/08/1 277 723,248 24.526 میلیارد 2,611 35,560 723,248 33,790 24.526 میلیارد 7 180 33,790 1 9,811 33,790 418.047 هزار میلیارد 446.204 میلیون 54.184 میلیون 9 میلیون 28.157 میلیون 26.027 میلیون 50.237 میلیون 13.295 میلیون 31.44 16.06 8.32 200,748 522,500 723,248 -
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 4,690 60.00 1.30 4,800 170.00 3.67 1399/07/30 822 19.89 میلیون 95.493 میلیارد 24,196.81 4,630 4,860 4,630 5,100 8 113,019 4,710 7 48,094 4,710 128.846 هزار میلیارد 418.622 میلیون 326.566 میلیون 26.843 میلیون 289.775 میلیون 36.791 میلیون 36.568 میلیون 5.867 میلیون 21.96 3.5 3.52 10.183 میلیون 9.707 میلیون 8.644 میلیون 11.246 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 10,680 290.00 2.79 10,720 330.00 3.18 1399/07/30 1,682 18.352 میلیون 196.759 میلیارد 10,910.69 10,390 10,790 10,300 10,900 1 980 10,420 2 636 10,420 107.2 هزار میلیارد 401.435 میلیون 325.505 میلیون 10 میلیون 294.235 میلیون 31.27 میلیون 37.963 میلیون 1.369 میلیون 78.33 3.43 2.82 9.1 میلیون 9.252 میلیون 15.258 میلیون 3.094 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 23,300 1,220.00 4.98 23,910 610.00 2.49 1399/08/1 877 3.241 میلیون 77.249 میلیارد 3,695.48 24,520 3.241 میلیون 25,470 77.249 میلیارد 8 1,300 23,300 3 65,753 23,300 340.765 هزار میلیارد 388.861 میلیون 87.772 میلیون 14.252 میلیون 48.095 میلیون 39.677 میلیون 75.776 میلیون 31.33 میلیون 10.88 8.59 4.5 2.295 میلیون 945,605 1.857 میلیون 1.384 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,060 20.00 0.10 19,370 290.00 1.52 1399/08/1 3,545 32.302 میلیون 625.753 میلیارد 9,112.01 19,080 32.302 میلیون 19,400 625.753 میلیارد 8 13,800 19,090 3 168,400 19,090 290.55 هزار میلیارد 370.802 میلیون 112.668 میلیون 15 میلیون 80.252 میلیون 32.417 میلیون 68.979 میلیون 15.901 میلیون 18.27 8.97 4.21 26.453 میلیون 5.849 میلیون 20.022 میلیون 12.28 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 32,180 1,690.00 4.99 32,880 990.00 2.92 1399/08/1 3,719 8.331 میلیون 273.898 میلیارد 2,240.12 33,870 8.331 میلیون 32,200 273.898 میلیارد 1308 4,906 32,180 8 4.35 میلیون 32,180 328.8 هزار میلیارد 370.569 میلیون 72.825 میلیون 10 میلیون 41.769 میلیون 31.056 میلیون 261.362 میلیون 12.077 میلیون 27.22 10.59 1.26 6.171 میلیون 2.161 میلیون 8.253 میلیون 77,861
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 87,030 5,170.00 6.32 85,710 3,850.00 4.70 1399/08/1 2,588 3.423 میلیون 293.379 میلیارد 1,322.59 81,860 3.423 میلیون 83,000 293.379 میلیارد 7 4,034 87,030 18 1,881 87,030 342.84 هزار میلیارد 361.34 میلیون 26.846 میلیون 2 میلیون 18.5 میلیون 8.346 میلیون 25.181 میلیون 10.438 میلیون 32.85 41.08 13.62 2.672 میلیون 751,200 2.031 میلیون 1.392 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 14,360 350.00 2.38 14,330 380.00 2.58 1399/08/1 69,251 359.35 میلیون 5.15 هزار میلیارد 2.995 میلیارد 14,710 359.35 میلیون 14,500 5.15 هزار میلیارد 73 230,658 14,350 133 168,860 14,350 2994.97 هزار میلیارد 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 209 میلیون - - 359.35 میلیون 2.995 میلیارد 17.8 7.03 6.44 292.299 میلیون 67.051 میلیون 309.58 میلیون 49.77 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 10,320 540.00 4.97 10,480 380.00 3.50 1399/08/1 1,078 9.912 میلیون 103.717 میلیارد 9,194.38 10,860 9.912 میلیون 10,350 103.717 میلیارد 129 - - 0 2.952 میلیون 10,320 324.88 هزار میلیارد 344.85 میلیون 54.263 میلیون 20 میلیون 19.97 میلیون 34.293 میلیون 21.626 میلیون 20.74 میلیون 15.66 9.48 15.02 5.433 میلیون 4.478 میلیون 5.661 میلیون 4.251 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 52,700 2,090.00 3.81 53,210 1,580.00 2.88 1399/08/1 512 1.703 میلیون 90.646 میلیارد 3,327.12 54,790 1.703 میلیون 56,960 90.646 میلیارد 1 1,439 52,710 2 1,426 52,710 271.371 هزار میلیارد 323.062 میلیون 80.707 میلیون 5.1 میلیون 51.691 میلیون 29.017 میلیون 48.55 میلیون 18.54 میلیون 14.64 9.35 5.59 1.033 میلیون 670,127 564,313 1.139 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 38,650 1,840.00 5.00 38,640 1,830.00 4.97 1399/07/23 5,356 41.078 میلیون 1.587 هزار میلیارد 7,669.6 36,810 38,650 37,570 38,650 0 - - 0 - - 311.679 هزار میلیارد 321.089 میلیون 30.194 میلیون 8.066 میلیون 9.41 میلیون 20.784 میلیون 19.169 میلیون 13.535 میلیون 23.03 15 16.27 12.268 میلیون 28.811 میلیون 29.957 میلیون 11.121 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 10,460 50.00 0.48 10,440 30.00 0.29 1399/08/1 3,011 12.827 میلیون 133.88 میلیارد 4,259.89 10,410 12.827 میلیون 10,500 133.88 میلیارد 15 416,446 10,450 9 34,658 10,450 284.49 هزار میلیارد 306.338 میلیون 67.584 میلیون 16.25 میلیون 21.848 میلیون 45.736 میلیون 23.077 میلیون 22.308 میلیون 12.75 6.22 12.33 8.207 میلیون 4.62 میلیون 10.803 میلیون 2.023 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,810 880.00 4.97 17,330 360.00 2.04 1399/08/1 51,609 305.322 میلیون 5.291 هزار میلیارد 1.317 میلیارد 17,690 305.322 میلیون 17,700 5.291 هزار میلیارد 1237 219,893 16,810 83 17.494 میلیون 16,810 1317.08 هزار میلیارد 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 51 میلیون 106.316 میلیون 122.424 میلیون 305.322 میلیون 1.317 میلیارد 39.46 10.76 1.65 265.08 میلیون 40.242 میلیون 281.75 میلیون 23.571 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 246,000 34,340.00 12.25 280,340 0.00 0.00 1399/07/30 1 8 1.968 میلیون 359.88 280,340 246,000 - - 0 - - 0 - - 266.323 هزار میلیارد 303.007 میلیون 58.206 میلیون 950,000 36.684 میلیون 21.522 میلیون 31.017 میلیون 22.673 میلیون - - - - - - -
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 8,200 430.00 4.98 8,230 400.00 4.63 1399/08/1 5,362 56.028 میلیون 460.99 میلیارد 10,449.08 8,630 56.028 میلیون 8,200 460.99 میلیارد 2007 1,329 8,200 2 43.336 میلیون 8,200 186.988 هزار میلیارد 283.635 میلیون 81.987 میلیون 22.72 میلیون 96.647 میلیون -14,660,238 21.038 میلیون -2,087,869 -89.56 -12.75 8.89 53.974 میلیون 2.054 میلیون 56.019 میلیون 9,236
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 41,360 330.00 0.79 41,570 120.00 0.29 1399/08/1 646 822,074 34.006 میلیارد 1,272.56 41,690 822,074 42,500 34.006 میلیارد 1 430 40,360 3 286 40,360 249.42 هزار میلیارد 277.021 میلیون 57.358 میلیون 6 میلیون 27.601 میلیون 29.756 میلیون 25.512 میلیون 23.791 میلیون 10.48 8.39 9.78 796,054 26,020 822,074 -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 10,690 500.00 4.91 10,500 310.00 3.04 1399/08/1 324 2.778 میلیون 29.693 میلیارد 8,573.1 10,190 2.778 میلیون 10,690 29.693 میلیارد 2 13.364 میلیون 10,690 720 1,800 10,690 33.951 هزار میلیارد 260.162 میلیون 221.364 میلیون 3.233 میلیون 226.211 میلیون -4,846,234 24.642 میلیون 3.125 میلیون 10.86 -7.01 1.38 2.199 میلیون 579,042 1.496 میلیون 1.282 میلیون