همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 7,440 130.00 1.78 7,310 0.00 0.00 10:44 248 2.7 میلیون 19.8 میلیارد 11,217.22 7,310 7,330 7,310 7,450 1 2,000 7,330 6 340,646 7,330 959.213 هزار میلیارد 3.537 میلیارد 2.921 میلیارد 65.52 میلیون 2.688 میلیارد 232.68 میلیون 388.318 میلیون 102.741 میلیون 9.32 4.12 2.48 622,736 97.393 میلیون 3.516 میلیون 94.5 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,370 450.00 4.54 10:45 5,222 58.51 میلیون 607 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3038.41 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,990 470.00 4.94 9,760 240.00 2.52 10:44 571 6.73 میلیون 67.1 میلیارد 12,499.05 9,520 9,900 9,800 9,990 40 2,355,624 9,610 1 4,850 10,000 2801.12 هزار میلیارد 3.24 میلیارد 1.079 میلیارد 287 میلیون 465.986 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 7.07 3.64 7.25 11.518 میلیون 11.626 میلیون 8.771 میلیون 14.373 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 46,000 40.00 0.09 45,960 0.00 0.00 10:45 296 4.72 میلیون 217.1 میلیارد 16,169.93 45,960 45,960 44,900 46,020 1 110 45,950 1 50,000 45,970 2758.2 هزار میلیارد 2.777 میلیارد 72.591 میلیون 60 میلیون 8.524 میلیون 62.355 میلیون 19.605 میلیون 17.11 میلیون 161.17 44.22 140.66 217,118 9.321 میلیون 6.457 میلیون 3.082 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,612 76.00 4.95 1,545 9.00 0.59 10:45 744 26.08 میلیون 41.6 میلیارد 29,924.67 1,536 1,570 1,540 1,612 2 43,000 1,539 1 215,721 1,540 243.89 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -6.06 3.64 1.31 23.523 میلیون 14.235 میلیون 32.458 میلیون 5.3 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,192 152.00 5.00 3,136 96.00 3.16 10:44 241 7.95 میلیون 25.3 میلیارد 34,660.17 3,040 3,177 3,152 3,192 19 2,393,285 3,137 0 0 0 95.446 هزار میلیارد 1.824 میلیارد 1.788 میلیارد 30.426 میلیون 1.713 میلیارد 49.309 میلیون 181.946 میلیون 16.692 میلیون 5.71 1.93 0.52 3.195 میلیون 3.8 میلیون 6.821 میلیون 175,000
کچاد

چادرملو

سهام بورس 30,040 2,560.00 9.32 30,010 2,530.00 9.21 1400/11/5 651 3.24 میلیون 97.4 میلیارد 6,814.6 27,480 27,500 29,530 30,110 1 3,591 27,740 1 300 27,740 1665.555 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 472.081 میلیون 55.5 میلیون 163.752 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 43.56 5.86 3.72 2.431 میلیون 12.397 میلیون 8.295 میلیون 6.534 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,979 88.00 4.65 10:45 6,264 345.2 میلیون 683.2 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,890 490.00 3.66 13,410 10.00 0.07 10:45 124 1.34 میلیون 18.5 میلیارد 3,757.11 13,400 13,430 13,420 13,900 1 53,570 13,510 1 10,000 13,640 1305.347 هزار میلیارد 1.344 میلیارد 265.231 میلیون 30 میلیون 42.117 میلیون 223.114 میلیون 116.734 میلیون 114.441 میلیون 11.36 5.83 11.14 770,756 4.73 میلیون 920,718 4.58 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,200 570.00 4.18 13,670 40.00 0.29 10:44 173 1.15 میلیون 16.2 میلیارد 6,644.55 13,630 13,940 13,510 14,230 1 1,500 13,650 1 3,472 13,740 548 هزار میلیارد 1.194 میلیارد 739.57 میلیون 40 میلیون 644.58 میلیون 93.738 میلیون 145.981 میلیون 21.003 میلیون 26.03 5.83 3.75 1.797 میلیون 1.008 میلیون 1.768 میلیون 1.037 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 93,180 4,430.00 4.99 92,350 3,600.00 4.06 10:45 1,587 2.53 میلیون 234 میلیارد 3,004.93 88,750 89,900 89,760 93,180 405 1,572,006 88,750 1 3,950 92,310 831.15 هزار میلیارد 1.165 میلیارد 452.488 میلیون 9 میلیون 333.873 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.39 9.11 1.38 6.277 میلیون 81,588 1.128 میلیون 5.231 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 12,540 590.00 4.94 12,280 330.00 2.76 10:45 488 6.43 میلیون 80.5 میلیارد 11,248.31 11,950 12,220 12,220 12,540 18 292,896 12,100 1 1,000 12,190 1004.08 هزار میلیارد 1.13 میلیارد 255.208 میلیون 81.5 میلیون 126.993 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 6.18 7.79 5.97 11.058 میلیون 7.254 میلیون 13.464 میلیون 4.849 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 166,910 7,940.00 4.99 162,110 3,140.00 1.98 10:38 305 261,471 43.6 میلیارد 853.32 158,970 166,800 163,870 166,910 5 866 163,700 1 140 163,850 972.84 هزار میلیارد 1.121 میلیارد 256.521 میلیون 6 میلیون 148.723 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون 7.62 14.94 2.56 209,651 52,570 197,286 64,935
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 26,690 1,270.00 5.00 25,880 460.00 1.81 10:40 476 4.05 میلیون 107.6 میلیارد 6,765.59 25,420 25,550 25,550 26,690 1 63,855 25,800 6 113,600 25,900 1069.2 هزار میلیارد 1.082 میلیارد 254.385 میلیون 40.5 میلیون 12.614 میلیون 208.81 میلیون 127.951 میلیون 125.845 میلیون 8.35 5.03 8.22 4.348 میلیون 10.808 میلیون 8.782 میلیون 6.374 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 10:45 2,862 53.26 میلیون 299.3 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.22 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 10:45 2,776 56.83 میلیون 370 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,070 620.00 4.98 12,770 320.00 2.57 10:45 592 5.32 میلیون 69.4 میلیارد 9,393.07 12,450 12,900 12,800 13,070 83 2,083,160 12,510 1 6,163 12,600 920.16 هزار میلیارد 988.651 میلیون 227.415 میلیون 72 میلیون 68.491 میلیون 158.924 میلیون 91.064 میلیون 87.246 میلیون 10.54 5.79 10.1 14.901 میلیون 4.273 میلیون 17.27 میلیون 1.903 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,577 75.00 4.99 1,555 53.00 3.53 10:45 4,740 210.08 میلیون 328.3 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,577 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 305.583 هزار میلیارد 960.973 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.93 17.21 1.11 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 44,000 980.00 2.28 43,250 230.00 0.53 10:45 229 581,605 25.8 میلیارد 2,572.9 43,020 44,480 43,070 45,160 1 505 43,150 1 10 43,390 780.66 هزار میلیارد 903.091 میلیون 229.69 میلیون 13.8 میلیون 122.971 میلیون 89.675 میلیون 359.548 میلیون 121.23 میلیون 6.42 8.68 2.16 597,868 259,718 306,517 551,069
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 133,920 6,370.00 4.99 133,910 6,360.00 4.99 10:42 684 1.15 میلیون 153.6 میلیارد 1,688.82 127,550 133,920 129,030 133,920 166 621,848 127,660 1 266 127,860 803.46 هزار میلیارد 870.642 میلیون 289.051 میلیون 6 میلیون 67.182 میلیون 165.607 میلیون 197.399 میلیون 128.117 میلیون 6.27 4.85 4.07 1.139 میلیون 372,118 173,837 1.338 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,150 430.00 4.93 8,770 50.00 0.57 10:45 298 1.94 میلیون 17.7 میلیارد 6,815.39 8,720 9,090 8,810 9,150 1 3,200 8,920 1 600 8,970 737.52 هزار میلیارد 779.183 میلیون 217.164 میلیون 54.9 میلیون 41.663 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 7.71 4.31 7.69 5.839 میلیون 2.825 میلیون 5.447 میلیون 3.218 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,103 195.00 4.99 4,028 120.00 3.07 10:45 1,008 18.97 میلیون 77.8 میلیارد 20,051.71 3,908 4,103 4,103 4,103 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 684.76 هزار میلیارد 775.936 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 14.86 2.95 0.66 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,750 140.00 1.84 7,610 0.00 0.00 10:45 239 1.43 میلیون 11 میلیارد 6,447.15 7,610 7,450 7,450 7,790 1 5,000 7,630 1 1,647 7,630 359.664 هزار میلیارد 761.583 میلیون 492.224 میلیون 47.2 میلیون 401.919 میلیون 80.155 میلیون 261.101 میلیون 45.772 میلیون 7.85 4.49 1.38 675,990 1.545 میلیون 2.221 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 5,290 250.00 4.96 5,150 110.00 2.18 10:44 932 15.91 میلیون 83.8 میلیارد 8,655.73 5,040 5,160 5,150 5,290 60 5,421,999 5,080 1 2,000 5,180 622.8 هزار میلیارد 754.664 میلیون 364.442 میلیون 120 میلیون 133.064 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 4.35 3.21 1.55 16.439 میلیون 8.802 میلیون 16.707 میلیون 8.534 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,760 300.00 4.64 6,520 60.00 0.93 10:45 575 5.53 میلیون 37 میلیارد 10,189.24 6,460 6,480 6,480 6,780 2 400,000 6,480 1 9,000 6,530 391.8 هزار میلیارد 602.133 میلیون 279.654 میلیون 60 میلیون 210.333 میلیون 72.992 میلیون 66.351 میلیون 9.613 میلیون 40.69 5.36 5.9 8.403 میلیون 2.298 میلیون 9.701 میلیون 1,000,000
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 11,560 550.00 5.00 11,550 540.00 4.90 10:45 745 10.09 میلیون 116.5 میلیارد 12,950.79 11,010 11,410 11,250 11,560 1 2,500 11,250 1 2,000 11,250 249.018 هزار میلیارد 592.983 میلیون 383.209 میلیون 21.56 میلیون 343.965 میلیون 46.218 میلیون 29.116 میلیون 15.569 میلیون 15.99 5.39 8.56 6.488 میلیون 695,557 7.163 میلیون 20,000
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,245 106.00 4.96 2,221 82.00 3.83 10:44 307 13.34 میلیون 29.9 میلیارد 51,064.24 2,139 2,210 2,210 2,245 6 204,601 2,147 2 4,700 2,169 87.809 هزار میلیارد 556.313 میلیون 527.757 میلیون 39.5 میلیون 468.544 میلیون 63.049 میلیون 62.181 میلیون 14.999 میلیون 5.85 1.39 1.41 7.435 میلیون 15.977 میلیون 19.411 میلیون 4 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 4,782 150.00 3.24 4,634 2.00 0.04 10:45 56 207,556 980 میلیون 3,964.51 4,632 4,750 4,611 4,795 1 54,162 4,660 2 1,746 4,675 115.85 هزار میلیارد 538.294 میلیون 467.81 میلیون 25 میلیون 422.444 میلیون 41.608 میلیون 54.805 میلیون 17.205 میلیون 6.73 2.78 2.11 1.72 میلیون 2.255 میلیون 1.975 میلیون 2 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 19,700 920.00 4.90 18,850 70.00 0.37 10:44 124 983,263 19.4 میلیارد 5,471.67 18,780 19,550 19,160 19,710 1 10,000 19,060 1 880 19,330 382.9 هزار میلیارد 482.858 میلیون 147.234 میلیون 20.238 میلیون 100.97 میلیون 41.084 میلیون 169.637 میلیون 39.147 میلیون 9.73 9.28 2.25 372,384 224,818 484,575 112,627
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,394 13.00 0.55 2,415 34.00 1.43 1400/10/8 - - - 51,252.51 2,381 2,430 - - 3 201,091 2,394 1 56,761 2,395 61.302 هزار میلیارد 475.819 میلیون 450.586 میلیون 25.384 میلیون 414.517 میلیون 36.069 میلیون 56.99 میلیون 6.874 میلیون 8.92 1.7 1.08 12.682 میلیون 14.584 میلیون 12.016 میلیون 15.25 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,570 380.00 3.73 10,220 30.00 0.29 10:46 265 2.23 میلیون 23.2 میلیارد 8,257.53 10,190 10,500 10,200 10,570 7 189,144 10,150 2 108,901 10,180 417.077 هزار میلیارد 471.974 میلیون 148.901 میلیون 27 میلیون 55.305 میلیون 91.684 میلیون 87.375 میلیون 85.305 میلیون 4.88 4.54 4.76 1.826 میلیون 3.148 میلیون 682,629 4.291 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 23,680 670.00 2.91 23,020 10.00 0.04 10:47 434 715,633 16.7 میلیارد 1,371.19 23,010 22,780 22,780 23,900 2 56,317 23,000 3 9,357 23,020 461.2 هزار میلیارد 465.844 میلیون 47.71 میلیون 20 میلیون 5.244 میلیون 42.466 میلیون 32.59 میلیون 29.567 میلیون 15.57 10.84 14.13 292,131 855,115 1.147 میلیون 400
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 35,820 1,700.00 4.98 35,390 1,270.00 3.72 10:45 941 2.49 میلیون 88.8 میلیارد 2,328.54 34,120 35,000 34,650 35,820 15 155,078 34,570 1 2,000 34,990 354.1 هزار میلیارد 449.604 میلیون 168.308 میلیون 10 میلیون 95.604 میلیون 55.347 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 5.23 6.31 0.65 2.363 میلیون 291,588 2.65 میلیون 4,100
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 16,590 870.00 4.98 16,790 670.00 3.84 1400/09/21 867 5.29 میلیون 88.9 میلیارد 6,106 17,460 17,470 16,590 17,470 0 0 0 0 54.29 هزار میلیارد 415.257 میلیون 364.847 میلیون 3.233 میلیون 360.967 میلیون 3.879 میلیون 40.053 میلیون 9.512 میلیون 5.71 14 1.36 2.989 میلیون 2.305 میلیون 5.292 میلیون 1,731
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 71,550 3,400.00 4.99 67,770 380.00 0.56 10:45 1,717 2.6 میلیون 178.6 میلیارد 2,941.29 68,150 66,660 66,660 71,550 95 677,408 68,180 1 74 69,800 240.31 هزار میلیارد 399.082 میلیون 194.829 میلیون 3.5 میلیون 158.842 میلیون 24.649 میلیون 197.073 میلیون 34.296 میلیون 6.97 9.7 1.21 7.11 میلیون 319,000 1.178 میلیون 6.251 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 11,250 350.00 3.21 10,950 50.00 0.46 10:45 682 1.85 میلیون 20.9 میلیارد 2,855.35 10,900 11,370 11,060 11,370 1 700 11,090 3 16,942 11,200 339.212 هزار میلیارد 382.625 میلیون 101.52 میلیون 950,000 43.723 میلیون 18.001 میلیون 79.936 میلیون 57.773 میلیون 5.87 18.83 4.24 2.825 میلیون 111,472 2.916 میلیون 20,000
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 39,190 1,860.00 4.98 38,350 1,020.00 2.73 10:41 271 1.51 میلیون 59.2 میلیارد 5,720.47 37,330 39,180 38,100 39,190 62 1,505,701 37,560 1 30,000 39,210 309.254 هزار میلیارد 372.786 میلیون 124.489 میلیون 8.064 میلیون 63.531 میلیون 46.129 میلیون 169.46 میلیون 57.853 میلیون 5.35 6.7 1.82 3.169 میلیون 529,542 2.398 میلیون 1.301 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,604 124.00 5.00 2,580 100.00 4.03 10:45 2,047 52.39 میلیون 135.2 میلیارد 18,744.54 2,480 2,551 2,500 2,604 2 59,646 2,543 2 10,536 2,545 158.68 هزار میلیارد 347.853 میلیون 280.686 میلیون 61.504 میلیون 189.174 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون - 1.7 0.54 90.788 میلیون 24.841 میلیون 101.739 میلیون 13.89 میلیون