همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,263 7.00 0.31 2,258 2.00 0.09 1403/03/27 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 1.603 میلیارد 2,256 2,263 2,255 2,264 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 16.718 میلیارد 16.726 میلیارد 710 میلیون 15.115 میلیارد 1.611 میلیارد 1.764 میلیارد 556.329 میلیون 2.88 0.99 0.91 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,681 5.00 0.30 1,675 1.00 0.06 1403/03/27 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 49,109.51 1,676 1,686 1,653 1,698 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 10.628 میلیارد 11.768 میلیارد 215.354 میلیون 10.268 میلیارد 1.501 میلیارد 986.074 میلیون 26.185 میلیون 13.78 0.24 0.37 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,530 8.00 0.53 1,532 10.00 0.66 1403/03/29 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 101,420.19 1,522 1,523 1,523 1,548 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 9.596 میلیارد 10.716 میلیارد 335.889 میلیون 9.085 میلیارد 1.631 میلیارد 1.404 میلیارد 305.582 میلیون 1.68 0.32 0.37 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,490 9.00 0.36 2,479 2.00 0.08 1403/03/30 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 19,680.78 2,481 2,450 2,432 2,490 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 8.834 میلیارد 8.809 میلیارد 322.969 میلیون 8.03 میلیارد 779.025 میلیون 1.209 میلیارد 260.706 میلیون 3.07 1.03 0.66 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,714 91.00 1.97 4,698 75.00 1.62 1403/03/30 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,440.11 4,623 4,600 4,600 4,715 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.179 میلیارد 3.139 میلیارد 1.08 میلیارد 1.101 میلیارد 2.038 میلیارد 2.411 میلیارد 848.073 میلیون 5.98 2.5 2.1 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 60.00 0.88 6,834 14.00 0.21 1403/03/30 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 12,184.1 6,820 6,780 6,780 6,930 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 5.827 میلیارد 1.904 میلیارد 780 میلیون 436.858 میلیون 1.468 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.79 3.65 4.32 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,770 10.00 0.15 6,760 0.00 0.00 1403/03/30 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 7,331.31 6,760 6,750 6,660 6,800 6 20,018 11,190 2 21,276 11,220 5482.4 هزار میلیارد 5.459 میلیارد 1.576 میلیارد 750 میلیون 366.609 میلیون 1.209 میلیارد 553.728 میلیون 568.799 میلیون 8.91 4.2 9.16 565,005 679,810 676,871 567,944
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,757 6.00 0.34 1,750 1.00 0.06 1403/03/30 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 27,549.36 1,751 1,757 1,737 1,768 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 5.041 میلیارد 4.848 میلیارد 156.34 میلیون 4.764 میلیارد 84.359 میلیون 417.744 میلیون -18,557,885 -14.74 3.24 0.65 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,853 31.00 1.10 2,847 25.00 0.89 1403/03/30 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 28,327.53 2,822 2,800 2,800 2,860 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.927 میلیارد 2.927 میلیارد 60.851 میلیون 2.753 میلیارد 173.927 میلیون 483.296 میلیون 89.649 میلیون 1.93 1 0.36 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,788 38.00 1.38 2,770 20.00 0.73 1403/03/30 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 40,143.74 2,750 2,722 2,722 2,804 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.688 میلیارد 1.032 میلیارد 301.656 میلیون 1.842 میلیارد -810,341,203 2.394 میلیارد -622,136,261 -2.25 -1.03 0.33 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,240 90.00 1.75 5,220 70.00 1.36 1403/03/30 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 17,219.4 5,150 5,200 5,160 5,250 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.129 میلیارد 371 میلیون 331.508 میلیون 797.952 میلیون 4.079 میلیارد 378.152 میلیون 5.12 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 3,990 44.00 1.09 4,022 12.00 0.30 1403/03/22 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 9,630.13 4,034 4,009 3,954 4,058 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.177 میلیارد 1.213 میلیارد 380 میلیون 648.811 میلیون 564.299 میلیون 670.827 میلیون 164.211 میلیون 9.31 2.71 2.28 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 10,130 180.00 1.81 10,020 70.00 0.70 1403/03/30 124 786,904 9.63 میلیارد 14,476.87 9,950 9,950 9,950 10,140 7 56,881 12,200 2 25,246 12,230 735 هزار میلیارد 2.049 میلیارد 1.675 میلیارد 60 میلیون 1.448 میلیارد 227.244 میلیون 278.092 میلیون 76.421 میلیون 7.87 2.65 2.16 296,915 489,989 731,233 55,671
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 163,100 420.00 0.26 163,050 470.00 0.29 1403/03/30 548 264,813 39.64 میلیارد 525.22 163,520 160,270 160,270 163,800 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 1.989 میلیارد 769.808 میلیون 9 میلیون 521.849 میلیون 247.959 میلیون 1.188 میلیارد 224.16 میلیون 6.55 5.92 1.23 57,030 207,382 214,203 50,209
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,030 17.00 1.68 1,029 16.00 1.58 1403/03/30 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 62,781.78 1,013 1,011 1,008 1,033 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 1.872 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 5.37 0.95 4.99 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,670 180.00 1.90 9,640 150.00 1.58 1403/03/30 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 9,412.96 9,490 9,600 9,470 9,670 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.745 میلیارد 1.067 میلیارد 134.342 میلیون 450.059 میلیون 616.579 میلیون 3.311 میلیارد 262.658 میلیون 4.93 2.1 0.39 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 17,050 280.00 1.67 16,780 10.00 0.06 1403/03/30 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 32,806.96 16,770 16,710 16,710 17,050 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.722 میلیارد 535.975 میلیون 96.98 میلیون 94.681 میلیون 441.294 میلیون 261.53 میلیون 249.061 میلیون 6.53 3.69 6.22 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,050 290.00 1.96 14,800 40.00 0.27 1403/03/30 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 6,775.89 14,760 14,850 14,610 15,050 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.688 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 5.17 8.22 4.95 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 3,890 63.00 1.65 3,835 8.00 0.21 1403/03/30 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 14,040.64 3,827 3,835 3,835 3,891 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.671 میلیارد 840.394 میلیون 324 میلیون 246.094 میلیون 594.3 میلیون 603.741 میلیون 254.175 میلیون 5.61 2.4 2.36 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,360 60.00 0.20 30,420 0.00 0.00 1403/03/30 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 3,581.87 30,420 30,400 30,050 30,950 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.531 میلیارد 445.469 میلیون 40.5 میلیون 298.762 میلیون 146.707 میلیون 130.509 میلیون 121.707 میلیون 10.12 8.4 9.44 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 19,800 380.00 1.96 19,640 220.00 1.13 1403/03/30 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 10,465.16 19,420 19,390 19,390 19,800 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.453 میلیارد 480.342 میلیون 72 میلیون 38.983 میلیون 441.358 میلیون 255.957 میلیون 244.997 میلیون 5.77 3.2 5.52 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,604 51.00 2.00 2,572 19.00 0.74 1403/03/30 219 14.401 میلیون 34.28 میلیارد 59,833.46 2,553 2,554 2,554 2,604 1 131,165 2,367 3 15,000 2,374 109.618 هزار میلیارد 1.44 میلیارد 1.387 میلیارد 50 میلیون 1.312 میلیارد 75.957 میلیون 142.189 میلیون 18.251 میلیون 7.05 1.69 0.9 1.651 میلیون 12.674 میلیون 7.829 میلیون 6.496 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 6,910 20.00 0.29 6,860 30.00 0.44 1403/03/21 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 7,416.82 6,890 6,900 6,760 6,910 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.385 میلیارد 268.785 میلیون 200 میلیون 15.148 میلیون 253.637 میلیون 44.252 میلیون 41.982 میلیون 32.68 5.41 31 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,400 23.00 0.95 2,421 2.00 0.08 1403/03/30 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 15,768.38 2,423 2,379 2,377 2,430 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.348 میلیارد 869.836 میلیون 476.049 میلیون 195.552 میلیون 674.284 میلیون 643.708 میلیون 133.393 میلیون 8.64 1.71 1.79 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 7,190 120.00 1.70 7,120 50.00 0.71 1403/03/30 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 14,781.21 7,070 7,070 6,970 7,210 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.196 میلیارد 701.044 میلیون 57.722 میلیون 608.361 میلیون 92.683 میلیون 203.685 میلیون 166.234 میلیون 3.53 6.34 2.88 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,651 51.00 1.96 2,618 18.00 0.69 1403/03/30 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 57,099.36 2,600 2,647 2,572 2,651 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.135 میلیارد 734.278 میلیون 390 میلیون 114.096 میلیون 620.182 میلیون 2.25 میلیارد 197.938 میلیون 5.16 1.65 0.45 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 48,960 10.00 0.02 48,920 30.00 0.06 1403/03/30 42 192,759 8.96 میلیارد 963.63 48,950 47,980 47,980 49,390 2 3,868 46,550 4 52,209 46,600 830.16 هزار میلیارد 1.095 میلیارد 334.778 میلیون 18 میلیون 214.531 میلیون 120.247 میلیون 422.692 میلیون 87.637 میلیون 10.06 7.32 2.08 129,227 63,532 136,283 56,476
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 3,902 22.00 0.56 3,920 4.00 0.10 1403/03/30 120 902,028 3.83 میلیارد 6,429.02 3,924 3,927 3,846 3,930 1 1,519 4,210 2 11,227 4,225 381.954 هزار میلیارد 1.089 میلیارد 894.328 میلیون 89.2 میلیون 739.737 میلیون 154.591 میلیون 514.208 میلیون 61.385 میلیون 5.7 2.26 0.68 884,806 - 834,806 50,000
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 8,880 170.00 1.95 8,820 110.00 1.26 1403/03/30 105 1.109 میلیون 9.13 میلیارد 14,700.74 8,710 8,750 8,750 8,880 10 105,970 8,220 1 78,703 8,230 134.897 هزار میلیارد 1.069 میلیارد 1.014 میلیارد 16.391 میلیون 924.551 میلیون 89.927 میلیون 129.213 میلیون 40.445 میلیون 3.57 1.61 1.13 43,017 1.066 میلیون 973,454 135,753
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,267 67.00 2.01 3,268 66.00 1.98 1403/03/30 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 64,731.95 3,334 3,267 3,267 3,333 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.061 میلیارد 752.407 میلیون 190 میلیون 440.247 میلیون 312.16 میلیون 739.947 میلیون 81.39 میلیون 7.63 1.99 0.84 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,453 67.00 1.98 3,451 65.00 1.92 1403/03/30 160 3.583 میلیون 12.51 میلیارد 91,165.06 3,386 3,387 3,387 3,453 5 101,492 3,486 2 57,660 3,487 174.75 هزار میلیارد 1.047 میلیارد 1.003 میلیارد 50 میلیون 874.303 میلیون 128.459 میلیون 140.8 میلیون 53.438 میلیون 3.23 1.34 1.23 36,309 3.434 میلیون 2.705 میلیون 765,115
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 140,790 730.00 0.52 140,520 460.00 0.33 1403/03/30 292 128,626 18.9 میلیارد 391.07 140,060 141,460 140,760 141,460 1 1,130 147,460 1 100 147,500 879.78 هزار میلیارد 1.044 میلیارد 542.134 میلیون 6 میلیون 200.683 میلیون 341.451 میلیون 366.617 میلیون 196.306 میلیون 4.29 2.48 2.3 36,468 91,048 93,580 33,936
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 56,140 470.00 0.84 55,910 240.00 0.43 1403/03/30 525 411,441 24.07 میلیارد 1,058.2 55,670 54,560 54,560 56,350 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.02 میلیارد 328.853 میلیون 14.35 میلیون 217.311 میلیون 111.542 میلیون 528.127 میلیون 95.171 میلیون 8.43 7.19 1.52 302,671 106,646 205,584 203,733
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 1,883 4.00 0.21 1,879 0.00 0.00 1403/03/30 153 2.92 میلیون 10.29 میلیارد 27,148.58 1,879 1,897 1,853 1,897 2 27,765 3,484 3 57,939 3,556 88.463 هزار میلیارد 977.567 میلیون 969.02 میلیون 40 میلیون 902.407 میلیون 66.612 میلیون 125.667 میلیون 18.886 میلیون 3.98 1.13 0.6 233,893 2.629 میلیون 2.527 میلیون 336,397
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 2,962 57.00 1.96 2,925 20.00 0.69 1403/03/30 333 4.821 میلیون 23.41 میلیارد 38,750.49 2,905 2,900 2,875 2,963 1 4,318 4,851 1 12,491 4,852 933.853 هزار میلیارد 920.524 میلیون 496.548 میلیون 300 میلیون 43.024 میلیون 453.524 میلیون 76.512 میلیون 73.46 میلیون 11.95 1.93 11.47 711,435 4.047 میلیون 1.469 میلیون 3.289 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 8,110 160.00 1.93 8,270 0.00 0.00 1403/03/30 34 95,580 769.66 میلیون 29,496.59 8,270 8,110 8,110 8,110 4 5,932 8,060 2 55,750 8,080 489.958 هزار میلیارد 805.402 میلیون 361.723 میلیون 20.238 میلیون 306.337 میلیون 55.386 میلیون 436.006 میلیون 37.492 میلیون 13.39 9.07 1.15 20,419 8,720 29,139 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,480 100.00 1.36 7,390 10.00 0.14 1403/03/30 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 14,570.19 7,380 7,320 7,320 7,510 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 782.38 میلیون 387.753 میلیون 60 میلیون 338.98 میلیون 48.773 میلیون 109.677 میلیون 170,008 2608.11 9.09 4.04 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 17,910 190.00 1.05 18,070 30.00 0.17 1403/03/30 64 252,332 4.42 میلیارد 6,313.37 18,100 18,070 17,890 18,450 1 567 17,550 3 7,908 17,560 711.844 هزار میلیارد 772.434 میلیون 236.658 میلیون 40.77 میلیون 35.72 میلیون 200.938 میلیون 135.396 میلیون 125.321 میلیون 5.88 3.67 5.44 36,536 215,796 147,826 104,506
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 401 7.00 1.78 400 6.00 1.52 1403/03/30 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 106,939.59 394 396 391 401 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 746.287 میلیون 1.184 میلیارد 667.085 میلیون 479.453 میلیون 704.223 میلیون 573.195 میلیون -45,083,763 -5.92 0.38 0.47 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 13,740 150.00 1.10 13,620 30.00 0.22 1403/03/30 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 7,536.02 13,590 13,580 13,580 13,860 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 600.768 میلیون 202.666 میلیون 38.365 میلیون 78.236 میلیون 124.43 میلیون 41.473 میلیون 38.355 میلیون 13.62 4.2 12.6 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 11,330 220.00 1.98 11,130 20.00 0.18 1403/03/30 18 14,753 281.78 میلیون 12,339.35 11,110 11,330 11,320 11,330 1 3,926 19,040 3 2,853 19,070 371.475 هزار میلیارد 587.813 میلیون 269.301 میلیون 19.5 میلیون 153.743 میلیون 115.557 میلیون 174.848 میلیون 96.305 میلیون 4.51 3.76 2.48 4,939 4,725 9,664 -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,190 160.00 1.99 8,060 30.00 0.37 1403/03/30 53 646,387 5.4 میلیارد 24,145.51 8,030 7,930 7,910 8,190 2 9,640 8,340 2 29,824 8,350 564.3 هزار میلیارد 571.695 میلیون 119.447 میلیون 31 میلیون 27.645 میلیون 91.802 میلیون 71.45 میلیون 70.426 میلیون 7.73 5.93 7.61 554,651 89,736 632,097 12,290
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 7,230 140.00 1.90 7,370 0.00 0.00 1403/03/30 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 2,286.75 7,370 7,260 7,230 7,350 9 73,362 15,690 2 1,998 15,700 377.28 هزار میلیارد 558.331 میلیون 212.875 میلیون 24 میلیون 130.871 میلیون 82.004 میلیون 178.428 میلیون 47.618 میلیون 8.98 5.21 2.4 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 9,840 200.00 1.99 9,990 50.00 0.50 1403/03/29 113 988,096 11.68 میلیارد 3,346.24 10,040 10,140 9,840 10,140 2 84,139 11,810 3 112,266 11,820 376.32 هزار میلیارد 502.901 میلیون 298.988 میلیون 32 میلیون 183.221 میلیون 115.767 میلیون 333.942 میلیون 65.168 میلیون 4.91 2.76 0.96 127,386 860,710 759,513 228,583
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 17,790 340.00 1.95 17,520 70.00 0.40 1403/03/30 26 115,828 2.15 میلیارد 19,036.33 17,450 17,230 17,230 17,790 3 1,582 18,400 3 7,021 18,500 365.6 هزار میلیارد 477.752 میلیون 171.316 میلیون 20 میلیون 127.352 میلیون 43.964 میلیون 561.739 میلیون 31.621 میلیون 11.08 7.97 0.62 115,828 - 115,828 -
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 12,180 10.00 0.08 12,170 0.00 0.00 1403/03/30 214 1.041 میلیون 12.58 میلیارد 4,259.95 12,170 12,350 12,030 12,350 2 39,024 12,080 2 5,705 12,090 362.1 هزار میلیارد 465.879 میلیون 239.294 میلیون 30 میلیون 100.779 میلیون 138.516 میلیون 1.067 میلیارد 61.356 میلیون 5.95 2.64 0.34 334,896 665,485 814,134 186,247
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 13,500 270.00 1.96 13,740 30.00 0.22 1403/03/30 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 11,042.93 13,770 13,500 13,500 13,770 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 430.232 میلیون 134.998 میلیون 25 میلیون 86.732 میلیون 48.267 میلیون 71.166 میلیون 20.233 میلیون 16.98 7.12 4.83 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 19,690 3,380.00 14.65 19,730 3,340.00 14.48 1403/03/30 159 633,222 15.28 میلیارد 3,443.34 23,070 19,750 19,600 20,080 5 23,730 24,050 3 21,447 24,130 368.271 هزار میلیارد 417.2 میلیون 297.049 میلیون 15.3 میلیون 115.331 میلیون 181.718 میلیون 217.208 میلیون 55.862 میلیون 5.4 1.66 1.39 266,713 366,509 442,463 190,759
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,920 250.00 1.97 12,910 240.00 1.89 1403/03/30 153 2.29 میلیون 23.37 میلیارد 18,872.69 12,670 12,920 12,850 12,920 2 16,572 10,210 3 80,016 10,220 278.495 هزار میلیارد 396.86 میلیون 380.783 میلیون 27.25 میلیون 45.062 میلیون 335.721 میلیون 265.121 میلیون 264.927 میلیون 1.33 1.05 1.33 402,691 1.886 میلیون 670,986 1.618 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام بورس 2,689 36.00 1.36 2,672 19.00 0.72 1403/03/30 188 5.068 میلیون 15.44 میلیارد 33,014.7 2,653 2,632 2,632 2,706 3 37,121 3,037 3 70,967 3,038 350.865 هزار میلیارد 379.957 میلیون 238.058 میلیون 115 میلیون 72.677 میلیون 165.38 میلیون 89.777 میلیون 81.439 میلیون 3.77 1.86 3.42 1.19 میلیون 3.877 میلیون 2.196 میلیون 2.872 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 6,250 30.00 0.48 6,280 0.00 0.00 1403/03/30 65 600,814 3.45 میلیارد 1,257.3 6,280 6,250 6,210 6,310 2 12,256 5,750 11 40,046 5,760 284.5 هزار میلیارد 375.613 میلیون 156.824 میلیون 50 میلیون 61.613 میلیون 95.211 میلیون 189.919 میلیون 36.348 میلیون 8.64 3.3 1.65 127,866 472,948 256,224 344,590
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 4,443 0.00 0.00 4,435 8.00 0.18 1403/03/30 348 2.275 میلیون 29.82 میلیارد 4,246.7 4,443 4,443 4,355 4,443 9 145,932 13,030 1 172 13,040 300.84 هزار میلیارد 370.167 میلیون 198.866 میلیون 68 میلیون 68.587 میلیون 130.279 میلیون 207.252 میلیون 60.262 میلیون 5 2.31 1.46 347,310 1.927 میلیون 1.963 میلیون 312,129
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,695 51.00 1.07 4,730 16.00 0.34 1403/03/30 343 4.642 میلیون 21.43 میلیارد 24,741.95 4,746 4,661 4,652 4,750 5 97,211 4,601 2 142,500 4,603 258.776 هزار میلیارد 356.496 میلیون 204.633 میلیون 56 میلیون 91.616 میلیون 113.018 میلیون 232.581 میلیون 42.868 میلیون 6.18 2.34 1.14 245,324 3.891 میلیون 1.907 میلیون 2.23 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,195 11.00 0.91 1,207 1.00 0.08 1403/03/30 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 27,359.34 1,206 1,184 1,184 1,230 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 355.937 میلیون 357.725 میلیون 35 میلیون 313.692 میلیون 44.033 میلیون 238.475 میلیون 4.192 میلیون 10.08 0.96 0.18 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 26,400 150.00 0.57 26,250 0.00 0.00 1403/03/30 145 302,361 8.7 میلیارد 2,434.02 26,250 26,510 25,990 26,510 1 62 28,750 1 4,826 28,780 316.03 هزار میلیارد 350.287 میلیون 86.646 میلیون 11 میلیون 61.537 میلیون 25.109 میلیون 50.784 میلیون 49.157 میلیون 5.87 11.5 5.69 46,317 256,044 147,584 154,777
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 162,760 920.00 0.57 161,970 130.00 0.08 1403/03/30 67 8,681 1.52 میلیارد 194.92 161,840 161,060 161,060 164,470 2 490 174,590 1 203 174,620 346.24 هزار میلیارد 345.114 میلیون 77.883 میلیون 2 میلیون 21.174 میلیون 56.709 میلیون 107.341 میلیون 54.105 میلیون 5.99 5.71 3.02 1,940 6,741 5,556 3,125
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 2,550 22.00 0.86 2,568 4.00 0.16 1403/03/30 456 8.692 میلیون 26.4 میلیارد 14,958.15 2,572 2,525 2,525 2,580 1 10,000 3,036 1 1,700 3,053 59.11 هزار میلیارد 342.544 میلیون 352.15 میلیون 19.457 میلیون 292.578 میلیون 59.572 میلیون 259.124 میلیون 12.179 میلیون 4.1 0.84 0.19 8.657 میلیون - 8.566 میلیون 91,000
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 7,760 140.00 1.84 7,760 140.00 1.84 1403/03/26 60 423,328 3.18 میلیارد 22,767.22 7,620 7,700 7,670 7,770 2 9,872 7,540 1 700 7,570 295.929 هزار میلیارد 332.783 میلیون 101.18 میلیون 12.771 میلیون 27.815 میلیون 73.366 میلیون 57.304 میلیون 34.812 میلیون 8.76 4.16 5.32 255,240 168,088 422,038 1,290
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,730 0.00 0.00 13,730 0.00 0.00 1403/03/30 76 106,987 1.39 میلیارد 2,075.19 13,730 13,730 13,680 13,840 1 14,930 12,970 2 583 12,990 259.2 هزار میلیارد 332.135 میلیون 103.476 میلیون 20 میلیون 57.535 میلیون 45.94 میلیون 40.791 میلیون 35.435 میلیون 7.75 5.98 6.73 61,243 45,744 106,987 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,710 60.00 1.04 5,770 0.00 0.00 1403/03/30 35 84,577 505.24 میلیون 5,986.06 5,770 5,820 5,710 5,820 2 1,770 5,960 1 32,992 6,010 291.36 هزار میلیارد 331.796 میلیون 133.019 میلیون 48 میلیون 54.836 میلیون 78.183 میلیون 92.161 میلیون 14.095 میلیون 19.65 3.54 3.01 83,727 - 83,727 -
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 14,080 150.00 1.05 14,150 80.00 0.56 1403/03/30 130 400,990 8.25 میلیارد 3,625.17 14,230 14,190 13,950 14,390 6 24,550 20,520 3 16,825 20,530 245.095 هزار میلیارد 326.317 میلیون 123.434 میلیون 18 میلیون 71.617 میلیون 51.817 میلیون 210.976 میلیون 29.446 میلیون 8.65 4.92 1.21 175,569 224,950 400,519 -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 28,330 560.00 1.94 28,510 380.00 1.32 1403/03/30 154 250,151 6.99 میلیارد 7,519.94 28,890 28,320 28,320 29,280 1 600 27,960 1 3,160 28,000 224.663 هزار میلیارد 316.285 میلیون 117.078 میلیون 8.064 میلیون 86.38 میلیون 30.697 میلیون 298.556 میلیون 17.64 میلیون 13.03 7.49 0.77 138,472 111,679 120,572 129,579
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 3,988 78.00 1.99 3,982 72.00 1.84 1403/03/30 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 28,033.32 3,910 3,863 3,863 3,988 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 316.082 میلیون 233.784 میلیون 36.651 میلیون 170.136 میلیون 63.648 میلیون 278.336 میلیون 30.44 میلیون 4.79 2.29 0.52 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 45,590 80.00 0.18 45,420 250.00 0.55 1403/03/30 109 153,621 6.94 میلیارد 966.27 45,670 44,760 44,760 46,200 2 5,140 45,090 1 2,000 45,130 270.24 هزار میلیارد 315.038 میلیون 88.685 میلیون 6 میلیون 42.518 میلیون 46.167 میلیون 140.495 میلیون 30.958 میلیون 8.81 5.9 1.94 7,183 146,438 153,621 -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 5,670 70.00 1.25 5,600 0.00 0.00 1403/03/30 68 514,235 2.89 میلیارد 10,799.05 5,600 5,680 5,590 5,700 4 183,793 5,580 7 102,822 5,630 251.55 هزار میلیارد 303.539 میلیون 185.201 میلیون 45 میلیون 51.539 میلیون 133.662 میلیون 79.495 میلیون 67.59 میلیون 3.73 1.89 3.17 225,524 288,711 514,235 -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,646 25.00 0.95 2,620 1.00 0.04 1403/03/30 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 15,458.2 2,621 2,569 2,569 2,650 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 300.151 میلیون 258.808 میلیون 35 میلیون 179.631 میلیون 79.177 میلیون 140.357 میلیون 30.547 میلیون 3.95 1.52 0.86 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 4,021 30.00 0.74 4,046 5.00 0.12 1403/03/30 254 1.963 میلیون 9.41 میلیارد 5,996.16 4,051 4,070 4,003 4,070 3 36,892 4,787 1 279 4,788 260.465 هزار میلیارد 290.871 میلیون 135.928 میلیون 54.434 میلیون 70.633 میلیون 65.295 میلیون 86.289 میلیون 28.052 میلیون 7.85 3.37 2.55 584,484 1.368 میلیون 1.952 میلیون -
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 7,410 200.00 2.77 7,270 60.00 0.83 1403/03/30 106 398,591 2.89 میلیارد 20,213.44 7,210 7,410 7,410 7,410 6 227,244 7,250 3 20,966 7,260 145.8 هزار میلیارد 258.164 میلیون 167.378 میلیون 20 میلیون 111.764 میلیون 55.613 میلیون 222.386 میلیون 32.995 میلیون 4.41 2.61 0.65 156,263 241,835 398,098 -
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,470 10.00 0.15 6,460 0.00 0.00 1403/03/30 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 3,036.42 6,460 6,370 6,370 6,530 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 252.533 میلیون 135.092 میلیون 35 میلیون 26.433 میلیون 108.659 میلیون 44.049 میلیون 39.871 میلیون 5.67 2.08 5.13 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 23,950 230.00 0.97 23,670 50.00 0.21 1403/03/30 45 460,138 8.66 میلیارد 10,507.11 23,720 24,150 23,250 24,150 1 1,277 18,850 1 10,000 19,030 187.6 هزار میلیارد 248.978 میلیون 39.992 میلیون 10 میلیون 12.278 میلیون 27.713 میلیون 21.013 میلیون 18.166 میلیون 13.03 8.54 11.26 121,715 338,423 460,138 -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 4,437 4.00 0.09 4,428 5.00 0.11 1403/03/30 177 1.325 میلیون 6.63 میلیارد 11,772.22 4,433 4,440 4,387 4,490 1 662 5,008 1 34,200 5,010 153.852 هزار میلیارد 247.424 میلیون 159.327 میلیون 30.95 میلیون 110.378 میلیون 48.95 میلیون 101.797 میلیون 7.326 میلیون 18.71 2.8 1.35 1.233 میلیون 72,750 1.195 میلیون 110,496
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 16,990 110.00 0.65 16,900 20.00 0.12 1403/03/30 156 782,677 13.99 میلیارد 1,913.41 16,880 17,190 16,950 17,200 4 57,734 18,000 3 6,446 18,040 189.095 هزار میلیارد 236.24 میلیون 146.626 میلیون 10.588 میلیون 57.31 میلیون 89.317 میلیون 78.84 میلیون 30.079 میلیون 5.95 2 2.27 171,968 610,709 718,150 64,527
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام بورس 12,800 220.00 1.75 12,620 40.00 0.32 1403/03/30 144 763,144 9.34 میلیارد 5,139.85 12,580 12,810 12,720 12,830 3 11,148 12,200 3 7,450 12,250 134.09 هزار میلیارد 235.539 میلیون 154.07 میلیون 11 میلیون 96.719 میلیون 57.351 میلیون 573.28 میلیون 27.801 میلیون 4.99 2.42 0.24 289,674 473,470 763,144 -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 10,100 0.00 0.00 10,100 0.00 0.00 1403/03/30 208 183,663 1.71 میلیارد 2,128.36 10,100 10,190 10,090 10,190 1 33,118 9,330 8 84,652 9,340 205.7 هزار میلیارد 231.468 میلیون 36.998 میلیون 11 میلیون 9.268 میلیون 27.73 میلیون 28.821 میلیون 30.123 میلیون 7.38 8.01 7.71 69,917 113,446 183,363 -
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,531 51.00 1.98 2,581 1.00 0.04 1403/03/30 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 85,486.77 2,582 2,531 2,531 2,531 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 230.3 میلیون 166.459 میلیون 52.164 میلیون 98.273 میلیون 68.186 میلیون 150.417 میلیون 13.37 میلیون 10.07 1.97 0.9 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 110,860 750.00 0.68 110,140 30.00 0.03 1403/03/30 71 31,722 4.16 میلیارد 188.79 110,110 111,210 110,860 111,210 0 0 0 0 231.346 هزار میلیارد 225.653 میلیون 70.719 میلیون 1.79 میلیون 28.512 میلیون 42.207 میلیون 65.136 میلیون 25.677 میلیون 7.68 4.67 3.03 25,428 6,294 31,722 -
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 5,210 100.00 1.88 5,300 10.00 0.19 1403/03/30 129 1.203 میلیون 6.24 میلیارد 24,074.27 5,310 5,210 5,210 5,220 2 21,209 5,190 2 10,436 5,240 188.28 هزار میلیارد 215.861 میلیون 83.154 میلیون 36 میلیون 25.061 میلیون 58.092 میلیون 57.624 میلیون 13.182 میلیون 14.47 3.28 3.31 582,705 620,441 1.203 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,487 23.00 1.57 1,478 14.00 0.96 1403/03/30 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 27,192.05 1,464 1,470 1,447 1,493 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 197.025 میلیون 206.343 میلیون 100 میلیون 49.225 میلیون 157.118 میلیون 19.521 میلیون 21.048 میلیون 7.02 0.94 7.57 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 39,850 770.00 1.97 39,830 750.00 1.92 1403/03/30 334 388,981 15.28 میلیارد 3,063.8 39,080 39,860 39,470 39,860 2 764 39,190 2 645 39,200 155.88 هزار میلیارد 196.942 میلیون 59.072 میلیون 4 میلیون 37.622 میلیون 21.45 میلیون 105.742 میلیون 46.328 میلیون 3.44 7.43 1.51 214,254 172,565 386,819 -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 34,580 670.00 1.98 34,200 290.00 0.86 1403/03/30 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 6,420.79 33,910 34,550 34,520 34,580 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 196.296 میلیون 25.981 میلیون 5.625 میلیون 3.809 میلیون 22.172 میلیون 27.539 میلیون 26.305 میلیون 7.3 8.66 6.97 866,285 206,954 175,062 898,177
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 6,770 130.00 1.88 6,870 30.00 0.43 1403/03/26 118 848,510 6.74 میلیارد 5,282.25 6,900 6,780 6,770 6,990 3 10,300 7,920 1 37,774 7,930 158.4 هزار میلیارد 195.016 میلیون 81.772 میلیون 23 میلیون 37.006 میلیون 44.766 میلیون 120.32 میلیون 19.074 میلیون 8.28 3.53 1.31 178,221 670,289 723,940 124,570
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 3,654 71.00 1.98 3,610 27.00 0.75 1403/03/30 97 3.94 میلیون 9.55 میلیارد 28,655.84 3,583 3,654 3,601 3,654 1 100,000 2,407 2 65,287 2,440 74.65 هزار میلیارد 191.744 میلیون 120.792 میلیون 30.657 میلیون 81.071 میلیون 39.721 میلیون 39.402 میلیون 4.41 میلیون 25.1 2.79 2.81 3.306 میلیون 600,000 1.986 میلیون 1.92 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,820 57.00 1.98 2,823 54.00 1.88 1403/03/30 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 43,404.8 2,877 2,820 2,820 2,867 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 183.603 میلیون 154.96 میلیون 16 میلیون 138.435 میلیون 16.525 میلیون 98.251 میلیون 334,244 135.13 2.73 0.46 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام بورس 2,753 56.00 1.99 2,756 53.00 1.89 1403/03/29 92 2.643 میلیون 11.54 میلیارد 214,536.21 2,809 2,753 2,753 2,756 0 0 0 1 61,196 4,440 52.572 هزار میلیارد 179.787 میلیون 161.342 میلیون 15 میلیون 138.447 میلیون 22.895 میلیون 43.265 میلیون 6.264 میلیون 6.6 1.81 0.96 225,999 2.417 میلیون 1.819 میلیون 823,855
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,666 1.00 0.06 1,674 9.00 0.54 1403/03/29 249 5.428 میلیون 14.84 میلیارد 14,160.48 1,665 1,697 1,658 1,698 1 2,700 2,733 1 50,562 2,760 99.853 هزار میلیارد 172.662 میلیون 154.919 میلیون 54.5 میلیون 81.429 میلیون 73.49 میلیون 50.051 میلیون 15.733 میلیون 5.8 1.24 1.82 2.136 میلیون 3.214 میلیون 5.35 میلیون -
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,040 34.00 0.85 4,018 12.00 0.30 1403/03/30 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 19,797.68 4,006 4,048 4,000 4,050 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 159.043 میلیون 79.889 میلیون 30.4 میلیون 36.896 میلیون 42.993 میلیون 39.658 میلیون 39.39 میلیون 3.1 2.84 3.08 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 15,590 160.00 1.02 15,740 10.00 0.06 1403/03/30 44 48,890 882.71 میلیون 2,343.98 15,750 15,850 15,590 15,900 1 291 18,050 2 14,398 18,100 152.376 هزار میلیارد 155.13 میلیون 48.733 میلیون 8.4 میلیون 22.914 میلیون 25.819 میلیون 12.126 میلیون 12.038 میلیون 10.98 5.12 10.9 48,890 - 48,890 -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,750 29.00 0.78 3,731 10.00 0.27 1403/03/30 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 25,971.54 3,721 3,650 3,650 3,782 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 153.584 میلیون 73.479 میلیون 39.605 میلیون 5.818 میلیون 67.661 میلیون 3.143 میلیون 2.097 میلیون 70.47 2.19 47.02 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
ما

بیمه ما

سهام بورس 2,749 40.00 1.43 2,775 14.00 0.50 1403/03/30 28 338,098 1.32 میلیارد 17,859.42 2,789 2,754 2,745 2,754 1 1,300 3,900 1 1,500 3,964 31.584 هزار میلیارد 143.499 میلیون 131.577 میلیون 8 میلیون 115.749 میلیون 15.828 میلیون 52.683 میلیون 5.485 میلیون 5.06 1.75 0.53 279,598 58,500 338,098 -
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 1,899 37.00 1.99 1,881 19.00 1.02 1403/03/30 89 1.46 میلیون 3.29 میلیارد 26,464 1,862 1,880 1,871 1,899 1 3,000 2,260 2 16,840 2,261 66.139 هزار میلیارد 142.781 میلیون 121.805 میلیون 35 میلیون 76.946 میلیون 44.859 میلیون 181.5 میلیون 6.675 میلیون 9.86 1.47 0.36 1.46 میلیون - 1.46 میلیون -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 20,210 390.00 1.97 19,850 30.00 0.15 1403/03/30 43 36,087 1.44 میلیارد 32,403.65 19,820 20,210 20,210 20,210 1 3,000 40,050 3 5,722 40,470 101.515 هزار میلیارد 139.673 میلیون 70.356 میلیون 5.053 میلیون 37.552 میلیون 32.805 میلیون 100.964 میلیون 27.589 میلیون 3.64 3.06 0.99 35,587 - 28,713 6,874
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 72,550 1,560.00 2.10 73,180 930.00 1.25 1403/03/30 113 79,081 5.64 میلیارد 619.75 74,110 72,550 72,550 72,550 2 1,200 71,850 3 1,991 71,900 92.716 هزار میلیارد 128.046 میلیون 44.351 میلیون 1.3 میلیون 33.016 میلیون 11.335 میلیون 46.017 میلیون 10.094 میلیون 11.03 8.39 2.07 41,160 37,771 72,402 6,529
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 29,250 100.00 0.34 29,320 170.00 0.58 1403/03/30 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 13,771.74 29,150 28,570 28,570 29,730 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 120.945 میلیون 9.644 میلیون 4.05 میلیون 2.199 میلیون 7.445 میلیون 230,989 -227,942 -520.95 15.95 514.09 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 19,360 340.00 1.73 19,660 40.00 0.20 1403/03/30 90 233,165 4.22 میلیارد 1,617.51 19,700 19,990 19,350 19,990 1 963 18,110 1 2,990 18,240 108.66 هزار میلیارد 118.137 میلیون 45.334 میلیون 6 میلیون 177,049 45.157 میلیون 32.578 میلیون 32.241 میلیون 3.66 2.61 3.62 9,006 224,159 74,547 158,618
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 3,689 75.00 1.99 3,709 55.00 1.46 1403/03/30 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 12,503.75 3,764 3,689 3,689 3,689 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 114.534 میلیون 62.608 میلیون 24 میلیون 25.878 میلیون 36.73 میلیون 71.132 میلیون 8.357 میلیون 10.65 2.42 1.25 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 87,250 1,790.00 2.01 88,830 210.00 0.24 1403/03/30 550 355,580 52.63 میلیارد 579.94 89,040 87,250 87,250 87,250 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 111.534 میلیون 12.196 میلیون 1.18 میلیون 6.75 میلیون 5.446 میلیون 11.723 میلیون 5.399 میلیون 19.41 19.25 8.94 354,980 500 352,775 2,705
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,930 90.00 1.54 5,950 110.00 1.88 1403/03/30 164 2.441 میلیون 17.14 میلیارد 21,190.2 5,840 5,890 5,850 5,950 3 105,000 7,030 1 2,983 7,040 63.36 هزار میلیارد 109.364 میلیون 98.55 میلیون 9 میلیون 55.814 میلیون 42.736 میلیون 47.206 میلیون 13.06 میلیون 4.1 1.25 1.13 1.136 میلیون 1.304 میلیون 2.441 میلیون -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 6,370 60.00 0.95 6,350 40.00 0.63 1403/03/30 410 2.146 میلیون 17.57 میلیارد 3,442.01 6,310 6,420 6,310 6,430 5 29,749 8,110 5 34,384 8,140 72.99 هزار میلیارد 105.376 میلیون 69.212 میلیون 9 میلیون 48.226 میلیون 20.986 میلیون 116.367 میلیون 9.727 میلیون 5.88 2.72 0.49 1.491 میلیون 624,344 1.686 میلیون 429,530
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,340 100.00 1.91 5,280 40.00 0.76 1403/03/30 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 37,914.85 5,240 5,340 5,340 5,340 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 103.329 میلیون 49.814 میلیون 17 میلیون 13.229 میلیون 36.585 میلیون 33.015 میلیون 15.253 میلیون 5.88 2.46 2.72 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 6,710 130.00 1.98 6,710 130.00 1.98 1403/03/30 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 38,710.71 6,580 6,630 6,620 6,710 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 101.036 میلیون 34.548 میلیون 13.6 میلیون 9.78 میلیون 24.767 میلیون 10.553 میلیون 10.574 میلیون 8.64 3.68 8.65 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451