همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,200 30.00 1.35 2,202 28.00 1.26 1402/12/09 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 50,046.9 2,230 2,195 2,188 2,221 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 15.468 میلیارد 15.078 میلیارد 353 میلیون 13.907 میلیارد 1.171 میلیارد 1.62 میلیارد 553.102 میلیون 2.83 1.34 0.96 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,690 5.00 0.30 1,692 7.00 0.42 1402/12/09 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 47,183.74 1,685 1,700 1,687 1,714 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 8.58 میلیارد 8.341 میلیارد 175.354 میلیون 8.214 میلیارد 126.661 میلیون 816.537 میلیون 5.028 میلیون 72.46 2.88 0.45 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,590 17.00 0.66 2,576 3.00 0.12 1402/12/09 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 56,059.71 2,573 2,570 2,569 2,590 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 7.3 میلیارد 7.151 میلیارد 272.969 میلیون 6.467 میلیارد 683.547 میلیون 1.055 میلیارد 248.759 میلیون 3.34 1.22 0.79 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,454 1,476.00 24.89 4,467 1,463.00 24.67 1402/12/09 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 22,253.58 5,930 4,460 4,421 4,500 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 5.98 میلیارد 3.01 میلیارد 800 میلیون 1.157 میلیارد 1.853 میلیارد 2.255 میلیارد 984.294 میلیون 4.91 2.6 2.14 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 11,160 30.00 0.27 11,160 30.00 0.27 1402/12/09 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 14,504.1 11,190 11,150 11,100 11,270 6 20,018 11,190 2 21,276 11,220 5482.4 هزار میلیارد 5.86 میلیارد 1.607 میلیارد 489.5 میلیون 392.452 میلیون 1.214 میلیارد 553.948 میلیون 656.683 میلیون 8.32 4.5 9.86 565,005 679,810 676,871 567,944
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 5,610 1,680.00 23.05 7,290 0.00 0.00 1402/12/09 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 24,236.22 7,290 5,610 5,580 5,630 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 4.894 میلیارد 1.858 میلیارد 600 میلیون 525.732 میلیون 1.332 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 6.6 3.28 3.6 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,885 89.00 4.96 1,796 0.00 0.00 1402/12/09 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 91,546.81 1,796 1,885 1,885 1,885 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 4.164 میلیارد 3.898 میلیارد 156.34 میلیون 3.869 میلیارد 28.678 میلیون 364.663 میلیون 34.389 میلیون 8.17 9.79 0.77 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,940 8.00 0.27 2,940 8.00 0.27 1402/12/09 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 26,361.08 2,948 2,942 2,917 2,999 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.663 میلیارد 2.617 میلیارد 30.426 میلیون 2.484 میلیارد 133.454 میلیون 403.813 میلیون 70.764 میلیون 2.53 1.34 0.44 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,441 6.00 0.25 2,481 46.00 1.89 1402/12/09 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 47,841.06 2,435 2,492 2,439 2,525 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.516 میلیارد 1.027 میلیارد 301.656 میلیون 1.767 میلیارد -740,767,980 2.394 میلیارد -622,136,261 -1.2 -1.01 0.31 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 4,719 2,981.00 38.71 4,731 2,969.00 38.56 1402/12/09 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 11,836.43 7,700 4,750 4,708 4,800 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.207 میلیارد 227 میلیون 486.711 میلیون 720.108 میلیون 3.718 میلیارد 418.561 میلیون 4.2 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 4,964 4.00 0.08 5,020 60.00 1.21 1402/12/09 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 35,757.44 4,960 5,060 4,949 5,080 2 42,872 4,965 1 48,003 4,988 1627.56 هزار میلیارد 2.237 میلیارد 1.074 میلیارد 330 میلیون 579.92 میلیون 493.967 میلیون 688.404 میلیون 194.453 میلیون 8.52 3.35 2.41 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 11,850 10.00 0.08 11,860 0.00 0.00 1402/12/09 124 786,904 9.63 میلیارد 9,396.86 11,860 12,000 11,820 12,000 7 56,881 12,200 2 25,246 12,230 735 هزار میلیارد 2.16 میلیارد 1.675 میلیارد 60 میلیون 1.448 میلیارد 227.244 میلیون 340.31 میلیون 98.412 میلیون 7.23 3.13 2.09 296,915 489,989 731,233 55,671
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,084 3.00 0.28 1,096 9.00 0.83 1402/12/09 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 32,285.3 1,087 1,092 1,079 1,113 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 2.096 میلیارد 2.091 میلیارد 1.636 میلیارد 303.31 میلیون 1.788 میلیارد 337.979 میلیون 313.281 میلیون 5.72 1 5.31 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 148,710 660.00 0.44 148,160 1,210.00 0.81 1402/12/09 548 264,813 39.64 میلیارد 702.76 149,370 147,560 147,560 149,880 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 1.941 میلیارد 769.897 میلیون 9 میلیون 604.247 میلیون 165.651 میلیون 1.16 میلیارد 179.762 میلیون 7.42 8.06 1.15 57,030 207,382 214,203 50,209
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,680 80.00 0.55 14,650 50.00 0.34 1402/12/09 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 10,408.53 14,600 14,900 14,540 14,900 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.762 میلیارد 461.903 میلیون 101.5 میلیون 277.388 میلیون 184.514 میلیون 302.688 میلیون 290.302 میلیون 5.12 8.06 4.91 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,470 0.00 0.00 9,460 10.00 0.11 1402/12/09 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 8,996.78 9,470 9,470 9,450 9,580 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.663 میلیارد 984.097 میلیون 134.342 میلیون 387.132 میلیون 596.965 میلیون 3.032 میلیارد 399.913 میلیون 3.18 2.13 0.42 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 21,590 150.00 0.69 21,610 130.00 0.60 1402/12/09 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 3,334.05 21,740 21,540 21,540 22,040 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.655 میلیارد 324.588 میلیون 72 میلیون 99.229 میلیون 225.358 میلیون 240.425 میلیون 225.458 میلیون 6.9 6.9 6.47 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
کچاد

چادرملو

سهام بورس 4,950 4.00 0.08 4,952 2.00 0.04 1402/12/09 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 13,225.05 4,954 4,950 4,934 4,989 2 23,806 5,000 5 149,837 5,020 1352.07 هزار میلیارد 1.648 میلیارد 807.42 میلیون 192.5 میلیون 303.378 میلیون 504.042 میلیون 546.726 میلیون 252.913 میلیون 5.32 2.67 2.46 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,180 60.00 0.74 8,120 0.00 0.00 1402/12/09 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 11,352.68 8,120 8,110 8,090 8,180 1 60,607 8,050 4 799,300 8,100 1628 هزار میلیارد 1.645 میلیارد 230.956 میلیون 200 میلیون 20.673 میلیون 210.283 میلیون 48.487 میلیون 46.536 میلیون 34.9 7.72 33.49 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 15,000 0.00 0.00 15,020 20.00 0.13 1402/12/09 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 12,064.93 15,000 15,100 14,950 15,200 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.61 میلیارد 497.954 میلیون 96.98 میلیون 154.086 میلیون 343.868 میلیون 210.011 میلیون 206.098 میلیون 7.07 4.24 6.94 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 34,640 300.00 0.86 34,640 300.00 0.86 1402/12/09 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 3,761.43 34,940 34,870 34,530 35,000 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.446 میلیارد 470.581 میلیون 40.5 میلیون 42.808 میلیون 427.773 میلیون 312.849 میلیون 307.637 میلیون 4.56 3.28 4.49 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,425 44.00 1.78 2,451 18.00 0.73 1402/12/09 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 31,331.52 2,469 2,460 2,412 2,469 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.34 میلیارد 788.458 میلیون 476.049 میلیون 174.812 میلیون 613.646 میلیون 574.555 میلیون 139.301 میلیون 8.36 1.9 2.03 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 11,340 10.00 0.09 11,380 30.00 0.26 1402/12/09 499 4.58 میلیون 54.21 میلیارد 5,402.04 11,350 11,490 11,240 11,680 1 5,000 11,880 6 22,283 11,900 682.274 هزار میلیارد 1.245 میلیارد 684.969 میلیون 57.722 میلیون 588.579 میلیون 96.391 میلیون 221.623 میلیون 200.843 میلیون 3.27 6.81 2.96 3.841 میلیون 739,325 4.08 میلیون 500,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,769 1.00 0.04 2,776 6.00 0.22 1402/12/09 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 16,325.75 2,770 2,779 2,764 2,815 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.186 میلیارد 692.203 میلیون 275 میلیون 103.716 میلیون 588.487 میلیون 1.996 میلیارد 236.838 میلیون 4.57 1.84 0.54 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,750 19.00 0.50 3,739 30.00 0.80 1402/12/09 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 29,670.15 3,769 3,740 3,710 3,783 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.145 میلیارد 739.562 میلیون 190 میلیون 434.75 میلیون 304.812 میلیون 702.673 میلیون 101.828 میلیون 6.98 2.33 1.01 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 4,100 123.00 2.91 4,166 57.00 1.35 1402/12/09 120 902,028 3.83 میلیارد 12,207.9 4,223 4,198 4,081 4,258 1 1,519 4,210 2 11,227 4,225 381.954 هزار میلیارد 1.083 میلیارد 842.793 میلیون 75.2 میلیون 711.028 میلیون 131.765 میلیون 473.918 میلیون 54.405 میلیون 6.83 2.82 0.78 884,806 - 834,806 50,000
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 146,440 260.00 0.18 145,840 860.00 0.59 1402/12/09 292 128,626 18.9 میلیارد 594.91 146,700 145,830 145,580 147,400 1 1,130 147,460 1 100 147,500 879.78 هزار میلیارد 1.045 میلیارد 635.83 میلیون 6 میلیون 169.07 میلیون 466.761 میلیون 331.735 میلیون 191.83 میلیون 4.56 1.87 2.64 36,468 91,048 93,580 33,936
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 58,000 250.00 0.43 57,890 360.00 0.62 1402/12/09 525 411,441 24.07 میلیارد 1,083.65 58,250 58,250 57,730 58,750 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.003 میلیارد 292.447 میلیون 14.35 میلیون 171.085 میلیون 121.361 میلیون 512.281 میلیون 127.991 میلیون 6.49 6.85 1.62 302,671 106,646 205,584 203,733
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 46,590 460.00 1.00 46,170 40.00 0.09 1402/12/09 42 192,759 8.96 میلیارد 2,785.43 46,130 46,500 46,130 47,050 2 3,868 46,550 4 52,209 46,600 830.16 هزار میلیارد 992.032 میلیون 240.577 میلیون 18 میلیون 160.972 میلیون 79.605 میلیون 398.963 میلیون 89.498 میلیون 9.29 10.44 2.08 129,227 63,532 136,283 56,476
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 8,130 90.00 1.12 8,060 20.00 0.25 1402/12/09 105 1.109 میلیون 9.13 میلیارد 6,147.23 8,040 8,100 8,040 8,230 10 105,970 8,220 1 78,703 8,230 134.897 هزار میلیارد 938.94 میلیون 884.306 میلیون 16.391 میلیون 806.83 میلیون 77.476 میلیون 117.789 میلیون 38.036 میلیون 3.47 1.71 1.13 43,017 1.066 میلیون 973,454 135,753
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 10,310 50.00 0.48 10,380 20.00 0.19 1402/12/09 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 10,060.9 10,360 10,490 10,300 10,600 4 20,286 10,930 6 47,985 10,970 663 هزار میلیارد 936.348 میلیون 361.73 میلیون 60 میلیون 313.548 میلیون 48.183 میلیون 137.094 میلیون 11.032 میلیون 56.45 12.93 4.54 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,448 0.00 0.00 3,449 1.00 0.03 1402/12/09 160 3.583 میلیون 12.51 میلیارد 23,813.49 3,448 3,456 3,439 3,487 5 101,492 3,486 2 57,660 3,487 174.75 هزار میلیارد 879.985 میلیون 807.591 میلیون 35 میلیون 707.385 میلیون 100.207 میلیون 114.11 میلیون 41.91 میلیون 4.12 1.72 1.51 36,309 3.434 میلیون 2.705 میلیون 765,115
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 7,990 50.00 0.63 7,940 0.00 0.00 1402/12/09 34 95,580 769.66 میلیون 5,858.16 7,940 7,910 7,810 8,030 4 5,932 8,060 2 55,750 8,080 489.958 هزار میلیارد 788.403 میلیون 361.723 میلیون 20.238 میلیون 306.337 میلیون 55.386 میلیون 436.006 میلیون 37.492 میلیون 12.86 8.7 1.12 20,419 8,720 29,139 -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,315 2.00 0.05 4,343 26.00 0.60 1402/12/09 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 27,017.02 4,317 4,383 4,299 4,414 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 774.124 میلیون 474.246 میلیون 70.776 میلیون 466.746 میلیون 7.5 میلیون 560.356 میلیون -46,258,225 -6.64 40.98 0.56 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 17,370 100.00 0.57 17,470 0.00 0.00 1402/12/09 64 252,332 4.42 میلیارد 5,848.81 17,470 17,500 17,330 17,500 1 567 17,550 3 7,908 17,560 711.844 هزار میلیارد 753.845 میلیون 167.458 میلیون 40.77 میلیون 45.262 میلیون 122.195 میلیون 118.086 میلیون 108.791 میلیون 6.55 5.83 6.03 36,536 215,796 147,826 104,506
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,330 0.00 0.00 8,310 20.00 0.24 1402/12/09 53 646,387 5.4 میلیارد 13,394.81 8,330 8,350 8,230 8,400 2 9,640 8,340 2 29,824 8,350 564.3 هزار میلیارد 606.193 میلیون 137.011 میلیون 31 میلیون 45.268 میلیون 91.742 میلیون 73.518 میلیون 72.556 میلیون 7.73 6.11 7.63 554,651 89,736 632,097 12,290
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 13,370 20.00 0.15 13,380 10.00 0.07 1402/12/09 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 4,822.37 13,390 13,360 13,330 13,450 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 572.236 میلیون 176.586 میلیون 38.365 میلیون 58.912 میلیون 117.673 میلیون 79.95 میلیون 75.748 میلیون 6.78 4.37 6.42 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,700 50.00 0.43 11,690 60.00 0.51 1402/12/09 113 988,096 11.68 میلیارد 7,787.93 11,750 11,700 11,590 11,930 2 84,139 11,810 3 112,266 11,820 376.32 هزار میلیارد 538.934 میلیون 284.694 میلیون 32 میلیون 164.854 میلیون 119.841 میلیون 334.317 میلیون 76.125 میلیون 4.91 3.12 1.13 127,386 860,710 759,513 228,583
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 18,390 390.00 2.08 18,750 30.00 0.16 1402/12/09 26 115,828 2.15 میلیارد 2,138.43 18,780 18,430 18,220 18,760 3 1,582 18,400 3 7,021 18,500 365.6 هزار میلیارد 502.352 میلیون 171.316 میلیون 20 میلیون 127.352 میلیون 43.964 میلیون 561.739 میلیون 31.621 میلیون 11.86 8.53 0.67 115,828 - 115,828 -
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 18,770 240.00 1.26 18,940 70.00 0.37 1402/12/09 18 14,753 281.78 میلیون 6,890.39 19,010 19,030 18,480 19,030 1 3,926 19,040 3 2,853 19,070 371.475 هزار میلیارد 500.468 میلیون 169.373 میلیون 19.5 میلیون 131.138 میلیون 38.235 میلیون 123.58 میلیون 35.652 میلیون 10.36 9.66 2.99 4,939 4,725 9,664 -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 15,760 80.00 0.51 15,690 10.00 0.06 1402/12/09 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 8,307.56 15,680 15,700 15,670 15,890 9 73,362 15,690 2 1,998 15,700 377.28 هزار میلیارد 498.174 میلیون 184.961 میلیون 24 میلیون 121.374 میلیون 63.587 میلیون 165.533 میلیون 46.916 میلیون 8.03 5.92 2.27 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 11,900 30.00 0.25 11,930 0.00 0.00 1402/12/09 214 1.041 میلیون 12.58 میلیارد 5,933.48 11,930 11,980 11,890 12,090 2 39,024 12,080 2 5,705 12,090 362.1 هزار میلیارد 482.914 میلیون 239.193 میلیون 30 میلیون 125.014 میلیون 114.179 میلیون 938.664 میلیون 76.917 میلیون 4.66 3.13 0.38 334,896 665,485 814,134 186,247
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 23,760 310.00 1.29 23,850 220.00 0.91 1402/12/09 159 633,222 15.28 میلیارد 2,862.44 24,070 23,850 23,750 24,200 5 23,730 24,050 3 21,447 24,130 368.271 هزار میلیارد 468.1 میلیون 286.1 میلیون 15.3 میلیون 103.348 میلیون 182.751 میلیون 198.917 میلیون 76.795 میلیون 4.75 2 1.83 266,713 366,509 442,463 190,759
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 15,300 40.00 0.26 15,310 30.00 0.20 1402/12/09 228 2.418 میلیون 37.9 میلیارد 7,059.62 15,340 15,400 15,080 15,500 2 10,329 15,420 2 23,142 15,650 383 هزار میلیارد 450.865 میلیون 113.372 میلیون 25 میلیون 65.615 میلیون 47.757 میلیون 66.351 میلیون 21.163 میلیون 18.09 - 5.77 1.495 میلیون 922,836 2.024 میلیون 394,490
صبا

سر. صبا تامین

سهام بورس 3,040 9.00 0.30 3,031 0.00 0.00 1402/12/09 188 5.068 میلیون 15.44 میلیارد 10,633.78 3,031 3,005 3,005 3,050 3 37,121 3,037 3 70,967 3,038 350.865 هزار میلیارد 445.125 میلیون 256.224 میلیون 93 میلیون 96.56 میلیون 159.664 میلیون 95.622 میلیون 84.919 میلیون 4.1 2.19 3.65 1.19 میلیون 3.877 میلیون 2.196 میلیون 2.872 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 28,410 30.00 0.11 28,400 20.00 0.07 1402/12/09 145 302,361 8.7 میلیارد 3,262.29 28,380 28,800 28,310 28,990 1 62 28,750 1 4,826 28,780 316.03 هزار میلیارد 376.754 میلیون 87.741 میلیون 11 میلیون 64.354 میلیون 23.387 میلیون 48.896 میلیون 47.312 میلیون 6.6 13.36 6.39 46,317 256,044 147,584 154,777
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 5,710 30.00 0.53 5,680 0.00 0.00 1402/12/09 65 600,814 3.45 میلیارد 9,797.95 5,680 5,630 5,520 5,710 2 12,256 5,750 11 40,046 5,760 284.5 هزار میلیارد 359.622 میلیون 160.973 میلیون 37.965 میلیون 75.622 میلیون 85.35 میلیون 162.887 میلیون 35.815 میلیون 7.93 3.33 1.74 127,866 472,948 256,224 344,590
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 173,770 300.00 0.17 173,550 80.00 0.05 1402/12/09 67 8,681 1.52 میلیارد 385.31 173,470 174,000 173,470 175,270 2 490 174,590 1 203 174,620 346.24 هزار میلیارد 359.396 میلیون 55.356 میلیون 2 میلیون 11.516 میلیون 43.839 میلیون 102.359 میلیون 53.552 میلیون 6.48 7.92 3.39 1,940 6,741 5,556 3,125
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,619 27.00 1.70 1,598 6.00 0.38 1402/12/09 347 9.465 میلیون 15.44 میلیارد 58,750.75 1,592 1,639 1,582 1,639 0 0 0 0 57.05 هزار میلیارد 348.218 میلیون 334.499 میلیون 31 میلیون 292.288 میلیون 42.211 میلیون 208.89 میلیون 4.99 میلیون 11.21 1.32 0.27 4.632 میلیون 4.833 میلیون 9.042 میلیون 423,427
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,100 40.00 0.66 6,060 0.00 0.00 1402/12/09 35 84,577 505.24 میلیون 6,505.38 6,060 5,980 5,920 6,100 2 1,770 5,960 1 32,992 6,010 291.36 هزار میلیارد 347.33 میلیون 131.513 میلیون 48 میلیون 56.45 میلیون 75.062 میلیون 88.389 میلیون 20.135 میلیون 14.45 3.88 3.29 83,727 - 83,727 -
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,569 33.00 0.72 4,572 30.00 0.65 1402/12/09 343 4.642 میلیون 21.43 میلیارد 8,179.54 4,602 4,690 4,537 4,690 5 97,211 4,601 2 142,500 4,603 258.776 هزار میلیارد 345.983 میلیون 190.181 میلیون 56 میلیون 89.951 میلیون 100.23 میلیون 208.081 میلیون 45.016 میلیون 5.69 2.55 1.23 245,324 3.891 میلیون 1.907 میلیون 2.23 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 7,500 20.00 0.27 7,520 0.00 0.00 1402/12/09 60 423,328 3.18 میلیارد 13,888.06 7,520 7,600 7,460 7,600 2 9,872 7,540 1 700 7,570 295.929 هزار میلیارد 344.67 میلیون 96.116 میلیون 12.771 میلیون 49.134 میلیون 46.982 میلیون 50.339 میلیون 33.343 میلیون 8.86 6.29 5.87 255,240 168,088 422,038 1,290
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 45,200 340.00 0.76 44,860 0.00 0.00 1402/12/09 109 153,621 6.94 میلیارد 944.84 44,860 44,840 44,840 45,240 2 5,140 45,090 1 2,000 45,130 270.24 هزار میلیارد 333.321 میلیون 102.668 میلیون 6 میلیون 64.101 میلیون 38.567 میلیون 132.168 میلیون 40.293 میلیون 6.68 6.98 2.04 7,183 146,438 153,621 -
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 10,170 0.00 0.00 10,170 0.00 0.00 1402/12/09 153 2.29 میلیون 23.37 میلیارد 14,824.22 10,170 10,260 10,160 10,300 2 16,572 10,210 3 80,016 10,220 278.495 هزار میلیارد 330.96 میلیون 141.748 میلیون 27.25 میلیون 53.555 میلیون 88.193 میلیون 74.857 میلیون 72.641 میلیون 3.82 3.14 3.7 402,691 1.886 میلیون 670,986 1.618 میلیون
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 21,000 470.00 2.29 20,800 270.00 1.32 1402/12/09 130 400,990 8.25 میلیارد 3,332.22 20,530 20,530 20,480 21,480 6 24,550 20,520 3 16,825 20,530 245.095 هزار میلیارد 320.768 میلیون 117.281 میلیون 11.95 میلیون 72.208 میلیون 45.073 میلیون 203.85 میلیون 38.708 میلیون 6.42 5.51 1.22 175,569 224,950 400,519 -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 27,660 160.00 0.58 27,660 160.00 0.58 1402/12/09 154 250,151 6.99 میلیارد 2,284.83 27,820 27,900 27,610 28,010 1 600 27,960 1 3,160 28,000 224.663 هزار میلیارد 301.558 میلیون 111.961 میلیون 8.064 میلیون 78.427 میلیون 33.535 میلیون 272.171 میلیون 31.078 میلیون 7.18 6.65 0.82 138,472 111,679 120,572 129,579
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 5,580 10.00 0.18 5,580 10.00 0.18 1402/12/09 68 514,235 2.89 میلیارد 9,776.05 5,590 5,630 5,560 5,690 4 183,793 5,580 7 102,822 5,630 251.55 هزار میلیارد 301.378 میلیون 183.715 میلیون 30 میلیون 50.278 میلیون 133.437 میلیون 92.86 میلیون 81.999 میلیون 3.06 1.88 2.7 225,524 288,711 514,235 -
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 4,377 55.00 1.27 4,371 49.00 1.13 1402/12/09 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 16,328.04 4,322 4,388 4,281 4,490 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 300.594 میلیون 196.409 میلیون 25.673 میلیون 140.391 میلیون 56.019 میلیون 202.748 میلیون 24.154 میلیون 6.63 2.86 0.79 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 7,270 30.00 0.41 7,240 0.00 0.00 1402/12/09 421 15.565 میلیون 111.94 میلیارد 10,309.54 7,240 7,290 7,230 7,290 1 15,052 7,250 2 101,960 7,280 251.65 هزار میلیارد 293.44 میلیون 140.766 میلیون 35 میلیون 40.04 میلیون 100.726 میلیون 44.66 میلیون 40.039 میلیون 6.33 2.52 5.67 1.946 میلیون 13.57 میلیون 14.903 میلیون 612,140
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 4,690 24.00 0.51 4,670 4.00 0.09 1402/12/09 254 1.963 میلیون 9.41 میلیارد 12,511.54 4,666 4,710 4,658 4,789 3 36,892 4,787 1 279 4,788 260.465 هزار میلیارد 293.349 میلیون 118.628 میلیون 54.434 میلیون 39.143 میلیون 79.484 میلیون 84.657 میلیون 38.443 میلیون 6.61 3.2 3 584,484 1.368 میلیون 1.952 میلیون -
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,050 100.00 0.77 12,950 0.00 0.00 1402/12/09 76 106,987 1.39 میلیارد 1,160.46 12,950 13,140 12,930 13,140 1 14,930 12,970 2 583 12,990 259.2 هزار میلیارد 289.783 میلیون 75.112 میلیون 20 میلیون 30.783 میلیون 44.329 میلیون 19.269 میلیون 12.855 میلیون 20.15 5.84 13.44 61,243 45,744 106,987 -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,548 12.00 0.47 2,534 2.00 0.08 1402/12/09 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 130,400.66 2,536 2,540 2,540 2,559 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 284.537 میلیون 232.793 میلیون 35 میلیون 167.881 میلیون 64.912 میلیون 119.696 میلیون 22.378 میلیون 5.21 1.8 0.97 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,000 30.00 0.60 4,959 11.00 0.22 1402/12/09 177 1.325 میلیون 6.63 میلیارد 13,937.44 4,970 4,905 4,905 5,045 1 662 5,008 1 34,200 5,010 153.852 هزار میلیارد 269.629 میلیون 161.675 میلیون 30.95 میلیون 116.148 میلیون 45.527 میلیون 95.2 میلیون 24.687 میلیون 6.22 3.37 1.61 1.233 میلیون 72,750 1.195 میلیون 110,496
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 129,400 60.00 0.05 129,320 20.00 0.02 1402/12/09 71 31,722 4.16 میلیارد 273.57 129,340 126,030 126,030 129,900 0 0 0 0 231.346 هزار میلیارد 263.909 میلیون 72.099 میلیون 1.79 میلیون 32.437 میلیون 39.662 میلیون 66.858 میلیون 32.26 میلیون 7.18 5.84 3.46 25,428 6,294 31,722 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام بورس 12,030 80.00 0.67 11,970 20.00 0.17 1402/12/09 144 763,144 9.34 میلیارد 3,415.01 11,950 12,300 11,850 12,300 3 11,148 12,200 3 7,450 12,250 134.09 هزار میلیارد 260.049 میلیون 179.682 میلیون 11 میلیون 128.379 میلیون 51.303 میلیون 531.227 میلیون 34.492 میلیون 3.82 2.57 0.25 289,674 473,470 763,144 -
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 17,750 100.00 0.56 17,700 150.00 0.84 1402/12/09 156 782,677 13.99 میلیارد 3,839.49 17,850 17,700 17,610 17,860 4 57,734 18,000 3 6,446 18,040 189.095 هزار میلیارد 249.081 میلیون 144.217 میلیون 10.588 میلیون 61.681 میلیون 82.536 میلیون 79.244 میلیون 32.531 میلیون 5.76 2.27 2.36 171,968 610,709 718,150 64,527
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 7,320 10.00 0.14 7,320 10.00 0.14 1402/12/09 106 398,591 2.89 میلیارد 3,850.01 7,310 7,210 7,210 7,480 6 227,244 7,250 3 20,966 7,260 145.8 هزار میلیارد 244.679 میلیون 133.461 میلیون 20 میلیون 98.279 میلیون 35.182 میلیون 209.417 میلیون 26.927 میلیون 5.44 4.16 0.7 156,263 241,835 398,098 -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 9,290 0.00 0.00 9,290 0.00 0.00 1402/12/09 208 183,663 1.71 میلیارد 2,752.35 9,290 9,290 9,180 9,300 1 33,118 9,330 8 84,652 9,340 205.7 هزار میلیارد 226.542 میلیون 42.681 میلیون 11 میلیون 22.602 میلیون 20.079 میلیون 26.088 میلیون 26.98 میلیون 7.58 10.18 7.83 69,917 113,446 183,363 -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,760 6.00 0.34 1,763 9.00 0.51 1402/12/09 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 34,940.27 1,754 1,767 1,752 1,791 5 231,373 1,839 6 947,331 1,840 184.5 هزار میلیارد 221.434 میلیون 197.333 میلیون 100 میلیون 45.134 میلیون 152.198 میلیون 14.582 میلیون 16.286 میلیون 10.82 1.16 12.09 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,274 3.00 0.13 2,281 10.00 0.44 1402/12/09 652 16.157 میلیون 39.73 میلیارد 12,765.59 2,271 2,290 2,263 2,350 2 69,609 2,501 1 46,000 2,515 127.541 هزار میلیارد 211.354 میلیون 155.49 میلیون 52.164 میلیون 92.368 میلیون 63.122 میلیون 142.588 میلیون 18.147 میلیون 6.56 1.89 0.83 13.494 میلیون 2.603 میلیون 14.677 میلیون 1.42 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 16,900 470.00 2.86 16,430 0.00 0.00 1402/12/09 54 97,658 1.64 میلیارد 2,165.11 16,430 16,820 16,820 17,090 0 0 0 0 188.989 هزار میلیارد 210.726 میلیون 42.408 میلیون 11.44 میلیون 22.767 میلیون 19.641 میلیون 51.467 میلیون 3.613 میلیون 52.02 9.57 3.65 55,126 42,532 97,658 -
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 4,940 190.00 3.70 5,120 10.00 0.19 1402/12/09 129 1.203 میلیون 6.24 میلیارد 4,847.16 5,130 5,040 4,930 5,070 2 21,209 5,190 2 10,436 5,240 188.28 هزار میلیارد 205.028 میلیون 74.417 میلیون 36 میلیون 20.708 میلیون 53.709 میلیون 49.975 میلیون 13.317 میلیون 13.84 3.43 3.69 582,705 620,441 1.203 میلیون -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 33,900 10.00 0.03 33,920 30.00 0.09 1402/12/09 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 2,436.82 33,890 34,000 33,780 34,500 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 198.946 میلیون 29.672 میلیون 5.625 میلیون 8.146 میلیون 21.526 میلیون 26.872 میلیون 25.867 میلیون 7.38 8.86 7.1 866,285 206,954 175,062 898,177
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 7,800 40.00 0.51 7,830 10.00 0.13 1402/12/09 118 848,510 6.74 میلیارد 9,492.22 7,840 7,670 7,670 7,820 3 10,300 7,920 1 37,774 7,930 158.4 هزار میلیارد 198.14 میلیون 84.455 میلیون 20 میلیون 41.54 میلیون 42.914 میلیون 113.12 میلیون 27.174 میلیون 5.76 3.65 1.38 178,221 670,289 723,940 124,570
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 18,410 240.00 1.29 18,640 10.00 0.05 1402/12/09 45 460,138 8.66 میلیارد 6,897.32 18,650 19,040 18,320 19,040 1 1,277 18,850 1 10,000 19,030 187.6 هزار میلیارد 192.5 میلیون 23.461 میلیون 10 میلیون 6.1 میلیون 17.361 میلیون 15.352 میلیون 12.769 میلیون 14.6 10.74 12.14 121,715 338,423 460,138 -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 153,700 11,560.00 7.00 155,730 9,530.00 5.77 1402/12/09 550 355,580 52.63 میلیارد 731.83 165,260 164,700 153,700 164,700 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 190.487 میلیون 10.922 میلیون 1.18 میلیون 6.725 میلیون 4.196 میلیون 10.544 میلیون 5.049 میلیون 36.39 43.79 17.43 354,980 500 352,775 2,705
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,673 43.00 1.63 2,686 56.00 2.13 1402/12/09 249 5.428 میلیون 14.84 میلیارد 25,471.16 2,630 2,640 2,634 2,780 1 2,700 2,733 1 50,562 2,760 99.853 هزار میلیارد 185.72 میلیون 151.717 میلیون 36.403 میلیون 87.942 میلیون 63.775 میلیون 45.521 میلیون 13.957 میلیون 7.01 1.53 2.15 2.136 میلیون 3.214 میلیون 5.35 میلیون -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 17,870 110.00 0.61 17,970 10.00 0.06 1402/12/09 44 48,890 882.71 میلیون 1,643.94 17,980 17,530 17,530 18,270 1 291 18,050 2 14,398 18,100 152.376 هزار میلیارد 185.228 میلیون 48.421 میلیون 3.55 میلیون 34.28 میلیون 14.141 میلیون 25.242 میلیون 25.141 میلیون 6 10.67 5.98 48,890 - 48,890 -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,523 230.00 6.98 3,293 0.00 0.00 1402/12/09 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 52,727.54 3,293 3,523 3,523 3,523 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 182.734 میلیون 145.108 میلیون 13 میلیون 126.366 میلیون 18.742 میلیون 86.69 میلیون 2.238 میلیون 23.55 2.81 0.61 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,200 81.00 1.97 4,247 128.00 3.11 1402/12/09 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 20,546.19 4,119 4,200 4,186 4,320 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 174.027 میلیون 71.696 میلیون 39.605 میلیون 5.824 میلیون 65.871 میلیون 2.189 میلیون 1.131 میلیون 148.75 2.55 76.83 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 9,180 10.00 0.11 9,200 30.00 0.33 1402/12/09 79 398,163 3.76 میلیارد 6,574.16 9,170 9,070 9,070 9,490 3 18,050 9,470 5 20,196 9,490 121.472 هزار میلیارد 173.814 میلیون 94.018 میلیون 12.8 میلیون 56.054 میلیون 37.965 میلیون 202.243 میلیون 21.685 میلیون 5.43 3.1 0.58 274,354 123,809 398,163 -
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 39,870 790.00 2.02 40,020 940.00 2.41 1402/12/09 334 388,981 15.28 میلیارد 1,975.26 39,080 39,900 39,610 40,500 2 764 39,190 2 645 39,200 155.88 هزار میلیارد 166.64 میلیون 57.724 میلیون 4 میلیون 6.56 میلیون 51.164 میلیون 93.333 میلیون 41.924 میلیون 3.82 3.13 1.72 214,254 172,565 386,819 -
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 4,200 9.00 0.21 4,203 12.00 0.29 1402/12/09 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 13,507.19 4,191 4,378 4,172 4,378 1 97,746 4,377 4 15,953 4,390 104.52 هزار میلیارد 163.263 میلیون 98.911 میلیون 24 میلیون 62.391 میلیون 36.52 میلیون 64.041 میلیون 17.597 میلیون 5.73 2.76 1.58 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 39,800 100.00 0.25 39,980 80.00 0.20 1402/12/09 43 36,087 1.44 میلیارد 2,559.11 39,900 40,500 39,700 40,750 1 3,000 40,050 3 5,722 40,470 101.515 هزار میلیارد 140.638 میلیون 59.492 میلیون 2.527 میلیون 39.628 میلیون 19.863 میلیون 90.751 میلیون 16.197 میلیون 6.24 5.09 1.12 35,587 - 28,713 6,874
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 2,850 83.00 2.83 2,921 12.00 0.41 1402/12/09 157 2.441 میلیون 7.46 میلیارد 16,867.31 2,933 2,901 2,845 2,980 3 33,415 3,042 1 5,000 3,049 102.9 هزار میلیارد 129.127 میلیون 77.078 میلیون 24 میلیون 26.892 میلیون 50.186 میلیون 26.329 میلیون 19.293 میلیون 5.3 2.04 3.88 2.409 میلیون - 1.669 میلیون 740,199
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 3,915 32.00 0.82 3,928 45.00 1.16 1402/12/09 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 10,259.46 3,883 3,890 3,890 3,970 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 120.52 میلیون 73.861 میلیون 23.4 میلیون 1.109 میلیون 72.753 میلیون 40.434 میلیون 40.193 میلیون 2.97 1.64 2.95 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,940 170.00 2.51 6,870 100.00 1.48 1402/12/09 164 2.441 میلیون 17.14 میلیارد 20,647.41 6,770 6,840 6,800 7,000 3 105,000 7,030 1 2,983 7,040 63.36 هزار میلیارد 120.383 میلیون 100.52 میلیون 9 میلیون 58.553 میلیون 41.967 میلیون 39.708 میلیون 14.259 میلیون 4.34 1.47 1.56 1.136 میلیون 1.304 میلیون 2.441 میلیون -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 72,000 750.00 1.05 71,480 230.00 0.32 1402/12/09 113 79,081 5.64 میلیارد 514.34 71,250 71,370 71,280 72,990 2 1,200 71,850 3 1,991 71,900 92.716 هزار میلیارد 119.656 میلیون 40.558 میلیون 1.3 میلیون 26.732 میلیون 13.826 میلیون 44.472 میلیون 15.582 میلیون 5.96 6.72 2.09 41,160 37,771 72,402 6,529
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 7,880 50.00 0.64 7,960 130.00 1.66 1402/12/09 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 8,401.09 7,830 7,960 7,840 8,200 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 118.141 میلیون 30.944 میلیون 13.6 میلیون 9.885 میلیون 21.06 میلیون 9.648 میلیون 9.329 میلیون 11.6 5.14 11.22 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 18,210 120.00 0.66 18,550 460.00 2.54 1402/12/09 90 233,165 4.22 میلیارد 7,148.41 18,090 18,990 18,200 18,990 1 963 18,110 1 2,990 18,240 108.66 هزار میلیارد 115.122 میلیون 18.312 میلیون 6 میلیون 3.822 میلیون 14.49 میلیون 13.421 میلیون 13.173 میلیون 8.45 7.68 8.29 9,006 224,159 74,547 158,618
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 25,030 1,240.00 4.72 26,130 140.00 0.53 1402/12/09 47 24,249 655.21 میلیون 713.45 26,270 25,930 25,020 25,940 1 300 26,950 2 9,486 27,020 71.214 هزار میلیارد 112.515 میلیون 54.477 میلیون 2.6 میلیون 44.577 میلیون 9.899 میلیون 42.912 میلیون 9.154 میلیون 7.42 6.86 1.58 24,249 - 20,767 3,482
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 5,290 60.00 1.15 5,310 80.00 1.53 1402/12/09 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 8,083.98 5,230 5,260 5,260 5,390 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 110.806 میلیون 47.708 میلیون 7.34 میلیون 18.731 میلیون 28.977 میلیون 5.327 میلیون 12.477 میلیون 7.38 3.18 17.29 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 1,689 15.00 0.90 1,699 25.00 1.49 1402/12/09 518 13.878 میلیون 23.93 میلیارد 26,543.69 1,674 1,704 1,674 1,725 9 603,865 1,721 3 38,416 1,729 103.62 هزار میلیارد 108.659 میلیون 98.136 میلیون 60 میلیون 6.719 میلیون 91.418 میلیون 30.981 میلیون 28.847 میلیون 3.53 1.13 3.29 8.058 میلیون 5.519 میلیون 13.577 میلیون -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 25,550 0.00 0.00 25,920 370.00 1.45 1402/12/09 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 3,040.87 25,550 25,550 25,480 26,660 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 106.908 میلیون 9.243 میلیون 1.8 میلیون 1.932 میلیون 7.312 میلیون 4.241 میلیون 2.888 میلیون 36.35 14.36 24.75 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 3,359 9.00 0.27 3,327 23.00 0.69 1402/12/09 275 2.316 میلیون 8.17 میلیارد 16,106.63 3,350 3,450 3,264 3,450 2 8,501 3,520 1 511 3,560 93.054 هزار میلیارد 105.752 میلیون 51.209 میلیون 26 میلیون 19.25 میلیون 31.96 میلیون 19.099 میلیون 5.2 میلیون 16.64 2.71 4.53 2.212 میلیون 100,000 2.312 میلیون -
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 31,150 770.00 2.41 31,260 660.00 2.07 1402/12/09 11 32,821 1.11 میلیارد 5,995.07 31,920 33,490 31,130 33,700 1 1,990 32,620 3 17,250 33,700 74.228 هزار میلیارد 105.729 میلیون 47.722 میلیون 2.25 میلیون 35.394 میلیون 12.328 میلیون 37.896 میلیون 11.57 میلیون 6.08 5.71 1.86 32,821 - 20,321 12,500
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 7,780 30.00 0.38 7,820 10.00 0.13 1402/12/09 410 2.146 میلیون 17.57 میلیارد 3,277.5 7,810 7,770 7,730 8,020 5 29,749 8,110 5 34,384 8,140 72.99 هزار میلیارد 103.812 میلیون 52.569 میلیون 3 میلیون 33.432 میلیون 19.137 میلیون 99.724 میلیون 7.159 میلیون 9.83 3.68 0.71 1.491 میلیون 624,344 1.686 میلیون 429,530
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,250 60.00 1.16 5,250 60.00 1.16 1402/12/09 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 31,129.06 5,190 5,170 5,170 5,300 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 102.886 میلیون 43.799 میلیون 17 میلیون 13.636 میلیون 30.163 میلیون 30.615 میلیون 13.316 میلیون 6.7 2.96 2.92 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,274 148.00 6.96 2,263 137.00 6.44 1402/12/09 314 2.121 میلیون 4.77 میلیارد 25,808.25 2,126 2,189 2,172 2,274 4 81,307 2,225 2 1,605 2,230 79.569 هزار میلیارد 101.155 میلیون 79.817 میلیون 35.317 میلیون 21.232 میلیون 58.584 میلیون 22.652 میلیون 13.811 میلیون 5.79 1.36 3.53 1.6 میلیون 518,742 2.119 میلیون -
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 3,270 43.00 1.30 3,292 21.00 0.63 1402/12/09 467 3.418 میلیون 11.68 میلیارد 5,874.2 3,313 3,340 3,220 3,340 1 1,127 3,409 4 1,147 3,410 84.65 هزار میلیارد 101.008 میلیون 40.213 میلیون 18 میلیون 18.708 میلیون 21.506 میلیون 17.302 میلیون 4.006 میلیون 20.55 3.83 4.76 2.639 میلیون 779,000 2.22 میلیون 1.198 میلیون