همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,468 98.00 2.15 4,494 72.00 1.58 1402/07/08 3,208 85.893 میلیون 386.34 میلیارد 26,851.43 4,566 4,570 4,467 4,598 8 665,701 4,468 8 1,961,266 4,470 1587.794 هزار میلیارد 15.142 میلیارد 14.534 میلیارد 353 میلیون 12.873 میلیارد 1.074 میلیارد 1.355 میلیارد 449.56 میلیون 3.51 1.58 1.14 52.192 میلیون 32.945 میلیون 65.928 میلیون 19.209 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,136 56.00 2.55 2,162 30.00 1.37 1402/07/08 1,242 77.014 میلیون 166.54 میلیارد 62,225.21 2,192 2,176 2,132 2,225 1 10,000 2,137 2 204,247 2,144 379.115 هزار میلیارد 8.004 میلیارد 7.769 میلیارد 175.354 میلیون 7.37 میلیارد 146.177 میلیون 682.505 میلیون 5.926 میلیون 64.87 2.58 0.57 20.948 میلیون 56.022 میلیون 68.628 میلیون 8.341 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,599 20.00 0.78 2,598 19.00 0.74 1402/07/08 2,941 205.951 میلیون 534.98 میلیارد 73,525.29 2,579 2,600 2,567 2,614 12 4,493,821 2,599 40 2,342,934 2,600 581.76 هزار میلیارد 7.829 میلیارد 7.686 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 829.858 میلیون 128.777 میلیون 4.58 1.35 0.71 24.547 میلیون 177.417 میلیون 122.912 میلیون 79.051 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,724 4.00 0.15 2,722 6.00 0.22 1402/07/08 913 39.151 میلیون 106.54 میلیارد 36,494.3 2,728 2,730 2,680 2,730 3 72,443 2,698 20 836,902 2,724 879.122 هزار میلیارد 6.26 میلیارد 5.957 میلیارد 272.969 میلیون 5.125 میلیارد 542.6 میلیون 813.017 میلیون 215.597 میلیون 4.09 1.52 1.08 2.623 میلیون 36.528 میلیون 37.727 میلیون 1.424 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 11,680 10.00 0.09 11,720 50.00 0.43 1402/07/08 818 11.395 میلیون 133.54 میلیارد 13,188.49 11,670 11,640 11,550 11,800 14 146,737 11,680 3 55,796 11,690 5736.94 هزار میلیارد 5.834 میلیارد 1.694 میلیارد 489.5 میلیون 274.888 میلیون 993.891 میلیون 549.027 میلیون 714.323 میلیون 10.03 6.72 12.67 1.237 میلیون 10.144 میلیون 4.609 میلیون 6.772 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,360 140.00 2.55 5,410 90.00 1.64 1402/07/08 5,138 86.419 میلیون 468.26 میلیارد 24,241.17 5,500 5,510 5,360 5,550 75 2,176,349 5,360 6 162,720 5,370 4336 هزار میلیارد 5.159 میلیارد 2.593 میلیارد 800 میلیون 758.722 میلیون 1.834 میلیارد 1.607 میلیارد 547.304 میلیون 5.85 2.36 2.46 44.658 میلیون 41.639 میلیون 77.576 میلیون 8.721 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,050 160.00 2.22 7,080 130.00 1.80 1402/07/08 3,445 47.571 میلیون 336.95 میلیارد 14,112.28 7,210 7,170 7,040 7,240 69 1,210,960 7,040 3 155,252 7,050 4248 هزار میلیارد 4.647 میلیارد 1.619 میلیارد 600 میلیون 320.679 میلیون 1.299 میلیارد 883.681 میلیون 507.988 میلیون 8.06 3.27 4.74 17.955 میلیون 29.51 میلیون 33.73 میلیون 13.735 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,754 37.00 2.07 1,778 13.00 0.73 1402/07/08 938 25.65 میلیون 45.51 میلیارد 25,950.95 1,791 1,770 1,751 1,799 1 3,271 1,752 1 16,000 1,754 278.911 هزار میلیارد 3.934 میلیارد 3.744 میلیارد 156.34 میلیون 3.639 میلیارد 93.437 میلیون 333.329 میلیون 27.942 میلیون 9.95 3.07 0.83 25.566 میلیون - 21.938 میلیون 3.628 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 6,150 80.00 1.32 6,180 110.00 1.81 1402/07/08 1,786 40.498 میلیون 250.45 میلیارد 21,935.64 6,070 6,160 6,120 6,270 18 385,201 6,140 3 223,856 6,150 188.031 هزار میلیارد 2.409 میلیارد 2.336 میلیارد 30.426 میلیون 2 میلیارد 92.92 میلیون 319.71 میلیون 48.807 میلیون 3.85 1.68 0.59 36.501 میلیون 3.9 میلیون 33.632 میلیون 6.769 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 5,860 110.00 1.84 5,950 20.00 0.34 1402/07/08 554 5.465 میلیون 32.28 میلیارد 9,125.87 5,970 5,990 5,860 6,010 28 252,990 5,860 1 30,251 5,870 1963.5 هزار میلیارد 2.371 میلیارد 911.029 میلیون 281.5 میلیون 401.398 میلیون 509.631 میلیون 586.452 میلیون 188.064 میلیون 10.44 3.85 3.35 2.536 میلیون 2.928 میلیون 2.476 میلیون 2.989 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,294 11.00 0.84 1,298 7.00 0.54 1402/07/08 4,919 246.344 میلیون 319.81 میلیارد 61,259.19 1,305 1,305 1,292 1,310 51 4,665,926 1,293 1 195 1,294 2123.545 هزار میلیارد 2.262 میلیارد 2.201 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 313.013 میلیون 294.63 میلیون 10.43 1.22 9.64 149.081 میلیون 95.94 میلیون 198.038 میلیون 46.984 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 8,240 190.00 2.25 8,320 110.00 1.30 1402/07/08 4,006 59.301 میلیون 493.94 میلیارد 13,951.73 8,430 8,450 8,210 8,470 2 57,041 8,240 4 56,845 8,250 1890.91 هزار میلیارد 2.235 میلیارد 1.01 میلیارد 227 میلیون 320.905 میلیون 688.694 میلیون 3.399 میلیارد 385.46 میلیون 6.16 2.74 0.58 32.758 میلیون 26.518 میلیون 50.27 میلیون 9.006 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,801 54.00 1.89 2,826 29.00 1.02 1402/07/08 6,696 225.088 میلیون 638.07 میلیارد 30,358.85 2,855 2,883 2,798 2,906 17 466,487 2,800 1 167,841 2,801 855.195 هزار میلیارد 2.226 میلیارد 833.65 میلیون 301.656 میلیون 1.313 میلیارد -448,982,759 1.882 میلیارد -318,763,827 -2.18 -1.61 0.43 169.02 میلیون 55.465 میلیون 198.292 میلیون 26.193 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 12,460 290.00 2.27 12,620 130.00 1.02 1402/07/08 569 4.147 میلیون 52 میلیارد 8,013.55 12,750 12,730 12,450 12,960 3 33,377 12,460 1 50,000 12,480 759.6 هزار میلیارد 2.077 میلیارد 1.506 میلیارد 60 میلیون 1.292 میلیارد 191.932 میلیون 281.201 میلیون 81.976 میلیون 9.24 3.91 2.69 2.853 میلیون 1.294 میلیون 4.13 میلیون 17,165
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 17,860 120.00 0.67 17,970 10.00 0.06 1402/07/08 552 3.464 میلیون 62.22 میلیارد 5,630.96 17,980 18,100 17,750 18,110 8 11,037 17,860 1 20,170 17,890 1823.955 هزار میلیارد 1.874 میلیارد 488.665 میلیون 101.5 میلیون 49.338 میلیون 439.326 میلیون 296.596 میلیون 285.197 میلیون 6.4 4.16 6.15 2.41 میلیون 1.043 میلیون 2.591 میلیون 862,631
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,300 250.00 2.92 8,530 20.00 0.23 1402/07/08 247 1.676 میلیون 14.14 میلیارد 6,607.56 8,550 8,580 8,270 8,590 6 17,336 8,300 1 2 8,380 1708 هزار میلیارد 1.781 میلیارد 222.492 میلیون 140 میلیون 71.102 میلیون 151.39 میلیون 48.471 میلیون 47.019 میلیون 36.28 11.27 35.21 597,803 1.072 میلیون 1.469 میلیون 200,400
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 138,110 170.00 0.12 138,220 60.00 0.04 1402/07/08 877 534,761 73.9 میلیارد 701.33 138,280 138,050 138,020 139,000 2 2,585 138,110 1 1,750 138,130 1243.98 هزار میلیارد 1.717 میلیارد 577.06 میلیون 9 میلیون 413.738 میلیون 173.003 میلیون 1.065 میلیارد 114.366 میلیون 10.84 8.99 1.2 455,120 63,570 475,092 43,598
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 38,730 7,420.00 23.70 38,920 7,610.00 24.31 1402/07/08 416 954,767 37.03 میلیارد 2,223.59 31,310 38,800 38,610 39,000 4 27,194 38,710 1 637 38,720 1576.26 هزار میلیارد 1.715 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 233.372 میلیون 121.692 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 11.99 10.42 12.08 658,254 296,513 791,937 162,830
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 11,260 300.00 2.60 11,340 220.00 1.90 1402/07/08 2,861 24.798 میلیون 281.98 میلیارد 8,247.31 11,560 11,560 11,260 11,570 15 180,937 11,260 4 122,764 11,270 1527.468 هزار میلیارد 1.713 میلیارد 813.524 میلیون 134.342 میلیون 160.209 میلیون 653.315 میلیون 3.155 میلیارد 349.514 میلیون 4.67 2.33 0.48 12.521 میلیون 12.24 میلیون 23.415 میلیون 1.346 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 5,660 90.00 1.57 5,720 30.00 0.52 1402/07/08 566 6.054 میلیون 34.39 میلیارد 9,345.06 5,750 5,790 5,650 5,790 34 163,275 5,660 3 42,997 5,670 1555.695 هزار میلیارد 1.697 میلیارد 700.254 میلیون 192.5 میلیون 95.518 میلیون 505.751 میلیون 452.73 میلیون 218.319 میلیون 7.11 2.75 3.43 3.514 میلیون 2.54 میلیون 5.84 میلیون 213,281
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 20,590 70.00 0.34 20,640 20.00 0.10 1402/07/08 748 4.374 میلیون 90.27 میلیارد 6,352.2 20,660 20,530 20,530 20,870 3 73,470 20,580 5 38,083 20,590 1486.08 هزار میلیارد 1.659 میلیارد 396.212 میلیون 72 میلیون 171.285 میلیون 224.927 میلیون 240.216 میلیون 225.218 میلیون 6.6 6.61 6.19 2.299 میلیون 2.074 میلیون 3.539 میلیون 834,221
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,907.00 5.00 177,120 174,027.00 5.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,913.96 3,093 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.623 میلیارد 815.601 میلیون 476.049 میلیون 176.921 میلیون 701.977 میلیون 511.205 میلیون 143.981 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,390 68.00 1.53 4,413 45.00 1.01 1402/07/08 2,299 40.12 میلیون 177.31 میلیارد 17,861.59 4,458 4,410 4,390 4,490 8 135,054 4,390 4 20,128 4,391 1215.5 هزار میلیارد 1.546 میلیارد 722.363 میلیون 275 میلیون 134.84 میلیون 587.524 میلیون 2.201 میلیارد 300.032 میلیون 5.13 1.94 0.59 18.592 میلیون 20.97 میلیون 32.973 میلیون 6.588 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,810 80.00 0.58 13,890 0.00 0.00 1402/07/08 67 134,594 1.87 میلیارد 5,504.64 13,890 13,720 13,720 13,940 1 487 13,810 1 7,581 13,840 1347.049 هزار میلیارد 1.525 میلیارد 384.268 میلیون 96.98 میلیون 191.535 میلیون 320.47 میلیون 187.463 میلیون 183.197 میلیون 8.07 4.37 7.89 23,643 110,951 89,299 45,295
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,421 15.00 0.62 2,430 6.00 0.25 1402/07/08 3,035 148.594 میلیون 361.67 میلیارد 48,115.73 2,436 2,440 2,409 2,480 1 25,000 2,421 3 302,085 2,422 475.873 هزار میلیارد 1.513 میلیارد 748.463 میلیون 195.511 میلیون 937.588 میلیون -189,125,262 653.196 میلیون -152,654,549 -3.11 -2.25 0.73 124.235 میلیون 24.117 میلیون 131.253 میلیون 17.099 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,590 80.00 0.59 13,550 120.00 0.88 1402/07/08 2,356 9.741 میلیون 132.09 میلیارد 4,552.16 13,670 13,820 13,370 13,820 3 13,400 13,580 13 72,078 13,600 782.71 هزار میلیارد 1.216 میلیارد 657.559 میلیون 57.722 میلیون 426.845 میلیون 230.714 میلیون 220.971 میلیون 162.78 میلیون 4.8 3.39 3.54 7.288 میلیون 2.452 میلیون 9.741 میلیون -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 163,950 1,850.00 1.12 164,260 1,540.00 0.93 1402/07/08 1,387 986,514 162.17 میلیارد 708.64 165,800 169,990 163,010 169,990 1 330 163,370 3 9,277 163,950 986.34 هزار میلیارد 1.161 میلیارد 594.291 میلیون 6 میلیون 228.387 میلیون 356.358 میلیون 392.776 میلیون 231.865 میلیون 4.25 2.77 2.51 624,500 360,014 831,578 152,936
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 4,919 61.00 1.22 4,970 10.00 0.20 1402/07/08 540 5.235 میلیون 25.82 میلیارد 10,040.18 4,980 4,910 4,902 5,000 3 82,750 4,915 1 47,202 4,919 373.744 هزار میلیارد 975.289 میلیون 708.901 میلیون 75.2 میلیون 600.793 میلیون 108.108 میلیون 413.856 میلیون 52.186 میلیون 7.18 3.46 0.9 4.427 میلیون 784,848 5.175 میلیون 36,377
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 44,700 12,490.00 21.84 44,980 12,210.00 21.35 1402/07/08 181 237,810 10.59 میلیارد 1,665.18 57,190 45,470 44,100 45,520 2 244 44,130 1 8,000 44,500 810.36 هزار میلیارد 949.92 میلیون 296.058 میلیون 18 میلیون 130.743 میلیون 133.833 میلیون 411.377 میلیون 100.348 میلیون 8.07 5.14 1.97 87,231 150,579 152,232 85,578
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 10,480 40.00 0.38 10,500 20.00 0.19 1402/07/08 193 1.063 میلیون 11.2 میلیارد 8,522.22 10,520 10,470 10,440 10,690 4 76,199 10,480 3 119,010 10,500 172.432 هزار میلیارد 947.984 میلیون 830.27 میلیون 16.391 میلیون 775.553 میلیون 54.717 میلیون 96.248 میلیون 30.769 میلیون 5.59 3.15 1.79 410,975 648,482 1.009 میلیون 50,000
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,259 58.00 1.75 3,300 17.00 0.51 1402/07/08 755 13.203 میلیون 43.32 میلیارد 16,902.47 3,317 3,341 3,251 3,341 3 13,380 3,256 2 3,813 3,259 627.76 هزار میلیارد 944.19 میلیون 637.921 میلیون 190 میلیون 313.96 میلیون 323.961 میلیون 618.695 میلیون 81.92 میلیون 7.65 1.94 1.01 6.253 میلیون 6.949 میلیون 8.684 میلیون 4.519 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,635 1,655.00 26.31 4,667 1,623.00 25.80 1402/07/08 1,006 11.17 میلیون 52.15 میلیارد 11,560.67 6,290 4,710 4,634 4,754 4 10,345 4,634 3 12,262 4,635 898.831 هزار میلیارد 917.88 میلیون 476.923 میلیون 192.428 میلیون 18.664 میلیون 458.259 میلیون 138.246 میلیون 138.353 میلیون 6.49 1.96 6.5 8.526 میلیون 2.619 میلیون 9.795 میلیون 1.35 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,460 2,120.00 18.31 9,640 1,940.00 16.75 1402/07/08 1,003 8.638 میلیون 83.29 میلیارد 8,781.33 11,580 9,750 9,400 9,930 1 550 9,470 1 100,000 9,530 582.6 هزار میلیارد 866.618 میلیون 335.425 میلیون 60 میلیون 274.418 میلیون 61.007 میلیون 128.653 میلیون 6.982 میلیون 82.84 9.48 4.5 7.501 میلیون 1.118 میلیون 8.128 میلیون 490,558
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 51,050 900.00 1.73 51,320 630.00 1.21 1402/07/08 1,344 2.21 میلیون 113.57 میلیارد 1,613.95 51,950 51,950 51,050 52,680 4 1,285 51,050 3 1,085 51,060 737.59 هزار میلیارد 850.045 میلیون 240.771 میلیون 14.35 میلیون 104.562 میلیون 136.209 میلیون 486.168 میلیون 99.493 میلیون 7.4 5.41 1.51 719,304 1.46 میلیون 2.179 میلیون 1,007
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,935 32.00 0.82 3,922 19.00 0.49 1402/07/08 199 4.527 میلیون 18.05 میلیارد 21,568.89 3,903 3,903 3,903 4,000 2 57,185 3,930 1 11,666 3,945 196.1 هزار میلیارد 814.031 میلیون 707.349 میلیون 35 میلیون 618.881 میلیون 88.468 میلیون 91.438 میلیون 33.148 میلیون 5.92 2.23 2.14 4.053 میلیون 287,005 3.917 میلیون 423,250
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,287 28.00 0.84 3,311 4.00 0.12 1402/07/08 194 3.051 میلیون 10.12 میلیارد 17,257.19 3,315 3,450 3,287 3,450 1 27,107 3,287 2 25,883 3,293 84.173 هزار میلیارد 765.035 میلیون 732.808 میلیون 25.384 میلیون 680.888 میلیون 51.921 میلیون 91.794 میلیون 13.799 میلیون 6.09 1.62 0.92 975,817 2.016 میلیون 2.806 میلیون 185,861
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 15,580 110.00 0.70 15,690 0.00 0.00 1402/07/08 116 518,678 8.12 میلیارد 31,744.15 15,690 15,600 15,550 15,740 1 11,170 15,570 1 20,559 15,580 639.681 هزار میلیارد 676.311 میلیون 215.484 میلیون 40.77 میلیون 36.63 میلیون 178.854 میلیون 111.14 میلیون 102.139 میلیون 6.26 3.58 5.76 167,068 351,610 403,531 115,147
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,273 36.00 1.56 2,295 14.00 0.61 1402/07/08 461 7.177 میلیون 16.34 میلیارد 15,228.27 2,309 2,333 2,259 2,333 1 8,747 2,273 3 41,906 2,280 105.616 هزار میلیارد 676.181 میلیون 643.491 میلیون 46 میلیون 569.967 میلیون 73.523 میلیون 91.88 میلیون 14.439 میلیون 7.31 1.44 1.15 7.139 میلیون 7,571 7.008 میلیون 138,070
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 25,000 850.00 3.29 25,610 240.00 0.93 1402/07/08 644 1.499 میلیون 37.77 میلیارد 2,346.38 25,850 25,370 24,980 25,880 3 1,442 25,000 3 77,840 25,050 518.898 هزار میلیارد 672.553 میلیون 283.895 میلیون 20.238 میلیون 158.437 میلیون 113.627 میلیون 367.021 میلیون 81.194 میلیون 6.38 3.85 1.41 814,752 683,916 1.17 میلیون 328,777
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 3,380 123.00 3.51 3,395 108.00 3.08 1402/07/08 2,052 39.075 میلیون 133.84 میلیارد 20,206.56 3,503 3,490 3,366 3,525 2 199,800 3,380 2 24,279 3,381 242.406 هزار میلیارد 667.617 میلیون 449.22 میلیون 70.776 میلیون 419.691 میلیون 29.529 میلیون 499.929 میلیون -54,080,912 -4.44 8.14 0.48 34.04 میلیون 4.889 میلیون 30.88 میلیون 8.049 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 12,710 240.00 1.85 12,810 140.00 1.08 1402/07/08 1,105 5.456 میلیون 69.54 میلیارد 4,795.01 12,950 12,900 12,630 13,050 2 37,931 12,680 1 10,119 12,710 384.9 هزار میلیارد 577.325 میلیون 214.569 میلیون 30 میلیون 87.425 میلیون 127.145 میلیون 1.006 میلیارد 82.386 میلیون 6.65 5.24 0.43 3.496 میلیون 1.96 میلیون 5.221 میلیون 234,250
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 19,080 6,650.00 25.85 19,040 6,690.00 26.00 1402/07/08 89 418,352 7.98 میلیارد 2,730.41 25,730 19,500 18,950 19,500 1 14,074 19,080 1 900 19,200 371.28 هزار میلیارد 561.868 میلیون 143.412 میلیون 19.5 میلیون 54.736 میلیون 98.443 میلیون 120.92 میلیون 64.269 میلیون 5.78 3.77 3.07 304,342 99,970 307,550 96,762
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 7,930 10.00 0.13 7,920 0.00 0.00 1402/07/08 488 3.275 میلیون 26.09 میلیارد 7,858.47 7,920 8,000 7,800 8,030 7 48,377 7,930 1 88,385 7,940 535.275 هزار میلیارد 546.307 میلیون 162.013 میلیون 31 میلیون 11.707 میلیون 150.306 میلیون 72.364 میلیون 71.901 میلیون 7.44 3.56 7.39 2.493 میلیون 569,804 2.167 میلیون 896,299
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 10,700 270.00 2.46 10,910 60.00 0.55 1402/07/08 524 3.067 میلیون 33.01 میلیارد 5,782.89 10,970 10,860 10,600 10,950 3 2,655 10,670 1 1,512 10,700 349.12 هزار میلیارد 529.246 میلیون 256.133 میلیون 32 میلیون 178.206 میلیون 77.927 میلیون 270.269 میلیون 50.669 میلیون 6.89 4.49 1.29 689,024 2.378 میلیون 3.065 میلیون 1,751
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 14,930 190.00 1.26 15,110 10.00 0.07 1402/07/08 138 509,570 7.62 میلیارد 7,209.63 15,120 15,000 14,890 15,150 3 7,780 14,930 1 40,000 14,990 362.64 هزار میلیارد 507.171 میلیون 150.053 میلیون 24 میلیون 67.768 میلیون 88.398 میلیون 141.066 میلیون 50.094 میلیون 7.24 4.12 2.57 159,420 350,150 499,429 10,141
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 24,710 2,900.00 10.50 24,960 2,650.00 9.60 1402/07/08 605 1.044 میلیون 25.98 میلیارد 2,055.51 27,610 24,820 24,690 25,300 2 6,200 24,700 2 10,391 24,720 382.653 هزار میلیارد 489.118 میلیون 261.155 میلیون 15.3 میلیون 78.46 میلیون 214.466 میلیون 226.581 میلیون 112.83 میلیون 3.38 1.78 1.69 602,565 441,307 1.041 میلیون 2,778
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 14,910 590.00 3.81 15,390 110.00 0.71 1402/07/08 414 2.034 میلیون 30.76 میلیارد 4,797.64 15,500 15,480 14,880 15,600 2 1,340 14,880 2 9,262 14,910 385 هزار میلیارد 403.981 میلیون 72.979 میلیون 25 میلیون 48.168 میلیون 36.616 میلیون 58.066 میلیون 21.029 میلیون 18.3 10.51 6.63 1.24 میلیون 783,123 1.668 میلیون 354,868
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 23,840 150.00 0.63 23,960 30.00 0.13 1402/07/08 87 1.11 میلیون 26.49 میلیارد 4,988.87 23,990 23,940 23,840 24,000 1 61,856 23,840 2 7,573 23,940 299.5 هزار میلیارد 402.619 میلیون 139.901 میلیون 12.5 میلیون 102.744 میلیون 37.158 میلیون 402.121 میلیون 22.658 میلیون 16.05 9.9 0.88 10,319 1.099 میلیون 489,236 620,313
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 25,560 320.00 1.24 25,830 50.00 0.19 1402/07/08 506 1.463 میلیون 37.66 میلیارد 3,718.83 25,880 25,860 25,550 25,990 1 638 25,560 1 17,744 25,570 308.669 هزار میلیارد 385.366 میلیون 94.395 میلیون 11.95 میلیون 33.808 میلیون 70.058 میلیون 191.652 میلیون 46.205 میلیون 8.44 5.93 2.01 1.206 میلیون 256,230 1.394 میلیون 68,873
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,760 10.00 0.15 6,750 20.00 0.30 1402/07/08 298 4.625 میلیون 31.02 میلیارد 16,483.26 6,770 6,620 6,570 6,790 1 30,000 6,730 2 161,711 6,760 324 هزار میلیارد 374.606 میلیون 125.22 میلیون 48 میلیون 49.646 میلیون 75.574 میلیون 77.719 میلیون 16.809 میلیون 19.28 4.29 4.17 855,217 3.77 میلیون 3.625 میلیون 1,000,000
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 29,990 270.00 0.89 30,200 60.00 0.20 1402/07/08 301 657,231 19.71 میلیارد 1,985.84 30,260 29,530 29,530 30,390 1 2,319 29,990 3 16,073 30,000 332.31 هزار میلیارد 360.602 میلیون 93.875 میلیون 11 میلیون 27.742 میلیون 66.134 میلیون 48.893 میلیون 47.521 میلیون 6.99 5.02 6.79 396,329 257,311 652,640 1,000
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 11,650 180.00 1.52 11,820 10.00 0.08 1402/07/08 139 335,639 3.93 میلیارد 2,379.23 11,830 12,090 11,650 12,090 3 7,470 11,650 1 5,790 11,680 272.09 هزار میلیارد 359.81 میلیون 124.828 میلیون 23 میلیون 52.282 میلیون 88.529 میلیون 120.843 میلیون 26.688 میلیون 10.19 3.07 2.25 322,337 - 171,796 150,541
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 31,270 120.00 0.38 31,360 30.00 0.10 1402/07/08 338 519,206 16.2 میلیارد 1,519.47 31,390 31,790 31,050 31,790 2 16,865 31,070 2 8,334 31,270 252.968 هزار میلیارد 358.246 میلیون 109.446 میلیون 8.064 میلیون 84.142 میلیون 25.019 میلیون 235.547 میلیون 33.898 میلیون 7.46 10.11 1.07 217,247 201,959 419,206 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 184,210 2,780.00 1.49 186,860 130.00 0.07 1402/07/08 155 52,475 9.74 میلیارد 309.89 186,990 184,060 184,050 188,000 1 29 184,230 1 2,500 184,650 373.72 هزار میلیارد 353.595 میلیون 63.319 میلیون 2 میلیون 58.671 میلیون 18.731 میلیون 98.584 میلیون 47.698 میلیون 7.84 19.97 3.79 11,472 41,003 29,409 23,066
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,940 1,110.00 18.35 5,030 1,020.00 16.86 1402/07/08 463 4.932 میلیون 24.61 میلیارد 10,838.34 6,050 5,020 4,930 5,090 1 60,471 4,940 1 61,715 4,970 281.68 هزار میلیارد 352.971 میلیون 185.076 میلیون 56 میلیون 70.731 میلیون 114.345 میلیون 186.039 میلیون 42.272 میلیون 6.66 2.46 1.51 1.233 میلیون 3.556 میلیون 4.67 میلیون 120,000
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 7,820 140.00 1.76 7,950 10.00 0.13 1402/07/08 154 653,938 5.15 میلیارد 4,212.04 7,960 7,880 7,760 8,030 8 33,330 7,810 3 23,007 7,840 302.202 هزار میلیارد 345.688 میلیون 120.341 میلیون 37.965 میلیون 43.486 میلیون 76.855 میلیون 148.303 میلیون 26.877 میلیون 11.23 3.93 2.04 154,821 499,117 596,038 57,900
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 107.00 2.38 4,551 58.00 1.29 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 17,420.49 4,493 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 - 344.364 میلیون 321.819 میلیون 19.457 میلیون 266.185 میلیون 55.634 میلیون 169.245 میلیون 60.734 میلیون - - - 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 13,380 0.00 0.00 13,370 10.00 0.07 1402/07/08 650 1.252 میلیون 16.66 میلیارد 1,864.72 13,380 13,370 13,200 13,440 8 56,406 13,250 6 53,049 13,380 267.4 هزار میلیارد 343.969 میلیون 81.274 میلیون 20 میلیون 29.55 میلیون 44.01 میلیون 18.346 میلیون 12.653 میلیون 21.15 6.08 14.59 1.1 میلیون 151,478 1.168 میلیون 83,001
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 4,614 68.00 1.45 4,655 27.00 0.58 1402/07/08 1,173 10.019 میلیون 46.49 میلیارد 8,903.85 4,682 4,721 4,611 4,721 2 100,000 4,612 1 154,645 4,614 253.824 هزار میلیارد 334.4 میلیون 85.137 میلیون 19.28 میلیون 46.226 میلیون 39.608 میلیون 90.445 میلیون 40.083 میلیون 6.32 6.4 2.8 7.005 میلیون 2.981 میلیون 9.986 میلیون -
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 42,710 1,390.00 3.15 43,790 310.00 0.70 1402/07/08 338 619,680 26.78 میلیارد 1,790.97 44,100 43,610 42,710 44,200 10 13,956 42,700 1 9,556 42,710 263.16 هزار میلیارد 307.362 میلیون 78.725 میلیون 6 میلیون 54.903 میلیون 23.989 میلیون 112.217 میلیون 36.558 میلیون 7.19 10.95 2.34 209,445 407,945 512,448 104,942
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,060 15.00 0.72 2,064 11.00 0.53 1402/07/08 254 10.918 میلیون 22.57 میلیارد 46,035.62 2,075 2,078 2,044 2,119 1 4,000 2,046 1 50,000 2,059 64.108 هزار میلیارد 302.656 میلیون 267.855 میلیون 31 میلیون 248.125 میلیون 41.094 میلیون 163.158 میلیون 5.841 میلیون 10.95 1.56 0.39 10.418 میلیون 500,046 10.802 میلیون 115,467
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 19,190 340.00 1.74 19,520 10.00 0.05 1402/07/08 177 258,940 5 میلیارد 1,511.83 19,530 19,500 19,100 19,500 2 3,000 19,200 1 800 19,350 249.29 هزار میلیارد 295.87 میلیون 68.268 میلیون 12.771 میلیون 48.723 میلیون 28.096 میلیون 33.064 میلیون 21.945 میلیون 14.42 6.26 9.98 63,804 195,136 240,940 18,000
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 6,330 2,150.00 25.35 6,420 2,060.00 24.29 1402/07/08 6,745 103.665 میلیون 667.41 میلیارد 14,599.58 8,480 6,640 6,320 6,800 1 9,402 6,340 1 191,264 6,360 165.335 هزار میلیارد 292.912 میلیون 167.423 میلیون 25.673 میلیون 118.592 میلیون 48.831 میلیون 209.353 میلیون 22.577 میلیون 7.3 3.38 0.79 68.435 میلیون 34.358 میلیون 71.91 میلیون 30.883 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 10,140 230.00 2.22 10,300 70.00 0.68 1402/07/08 480 3.873 میلیون 39.62 میلیارد 7,906.14 10,370 10,220 10,140 10,480 7 37,041 10,140 2 5,655 10,190 281.22 هزار میلیارد 291.874 میلیون 141.05 میلیون 27.25 میلیون 9.291 میلیون 131.759 میلیون 60.915 میلیون 59.014 میلیون 4.76 2.13 4.62 1.481 میلیون 2.392 میلیون 3.667 میلیون 206,153
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 153,480 1,190.00 0.77 154,620 50.00 0.03 1402/07/08 130 36,223 5.58 میلیارد 638.78 154,670 154,700 151,530 156,000 2 48 153,480 3 5,412 153,500 276.774 هزار میلیارد 290.937 میلیون 75.472 میلیون 1.79 میلیون 53.378 میلیون 25.995 میلیون 77.104 میلیون 46.61 میلیون 5.94 10.65 3.59 8,004 28,219 33,973 2,250
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,950 80.00 1.33 6,010 20.00 0.33 1402/07/08 478 2.97 میلیون 17.7 میلیارد 8,382.07 6,030 6,030 5,940 6,050 11 136,050 5,940 1 87,447 5,960 186.01 هزار میلیارد 278.348 میلیون 168.115 میلیون 30.95 میلیون 91.719 میلیون 76.396 میلیون 86.372 میلیون 32.949 میلیون 5.66 2.44 2.16 2.657 میلیون 251,383 2.908 میلیون -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 7,560 110.00 1.43 7,650 20.00 0.26 1402/07/08 315 2.138 میلیون 16.22 میلیارد 6,585.41 7,670 7,520 7,510 7,660 1 16,090 7,560 1 75 7,580 229.5 هزار میلیارد 278.296 میلیون 160.825 میلیون 30 میلیون 48.196 میلیون 112.629 میلیون 68.17 میلیون 60.278 میلیون 5.65 2.73 4.95 786,756 1.352 میلیون 1.988 میلیون 150,000
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,630 180.00 2.64 6,680 130.00 1.91 1402/07/08 1,039 7.337 میلیون 48.87 میلیارد 8,216.29 6,810 6,740 6,590 6,870 1 5,000 6,620 1 542 6,630 235.55 هزار میلیارد 277.937 میلیون 129.419 میلیون 17.5 میلیون 39.587 میلیون 89.831 میلیون 44.703 میلیون 41.288 میلیون 5.66 2.6 5.23 5.637 میلیون 1.667 میلیون 6.778 میلیون 525,418
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,843 68.00 3.56 1,863 48.00 2.51 1402/07/08 2,511 93.527 میلیون 174.65 میلیارد 37,107.15 1,911 1,915 1,841 1,915 6 42,277 1,843 3 322,463 1,844 251.504 هزار میلیارد 269.789 میلیون 188.787 میلیون 134.638 میلیون 12.495 میلیون 176.292 میلیون 20.93 میلیون 19.822 میلیون 12.65 1.42 11.98 52.58 میلیون 40.918 میلیون 81.084 میلیون 12.415 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 19,940 48,890.00 71.03 20,320 48,510.00 70.48 1402/07/08 807 1.505 میلیون 30.2 میلیارد 1,820.88 68,830 20,260 19,910 20,310 1 647 19,940 3 30,726 19,950 215.14 هزار میلیارد 237.198 میلیون 116.691 میلیون 3.529 میلیون 20.575 میلیون 96.116 میلیون 77.364 میلیون 42.982 میلیون 5 2.75 3.06 996,432 498,762 1.41 میلیون 85,346
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,272 37.00 1.12 3,300 9.00 0.27 1402/07/08 336 5.357 میلیون 17.71 میلیارد 16,080.13 3,309 3,340 3,239 3,369 1 31,005 3,271 1 4,124 3,272 115.78 هزار میلیارد 235.088 میلیون 173.11 میلیون 35 میلیون 119.273 میلیون 53.837 میلیون 87.69 میلیون 12.616 میلیون 9.15 2.15 1.32 4.951 میلیون 400,751 5.019 میلیون 332,743
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 7,160 60.00 0.83 5,870 1,350.00 18.70 1402/04/15 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 3,584.86 7,220 7,230 7,140 7,300 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 234.669 میلیون 70.94 میلیون 36 میلیون 23.349 میلیون 47.591 میلیون 41.605 میلیون 13.141 میلیون 16.08 4.45 5.08 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,951 22.00 1.12 1,949 24.00 1.22 1402/07/08 2,472 68.089 میلیون 132.92 میلیارد 27,825.34 1,973 1,970 1,929 2,001 1 42,949 1,951 1 100,000 1,960 195.2 هزار میلیارد 231.738 میلیون 191.742 میلیون 100 میلیون 34.438 میلیون 157.304 میلیون 18.654 میلیون 23.979 میلیون 8.14 1.24 10.45 59.655 میلیون 8.383 میلیون 58.81 میلیون 9.228 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 7,840 170.00 2.12 7,940 70.00 0.87 1402/07/08 815 3.616 میلیون 28.54 میلیارد 4,467.35 8,010 8,050 7,780 8,050 2 35,527 7,830 2 19,244 7,840 159.2 هزار میلیارد 221.574 میلیون 105.055 میلیون 12 میلیون 61.374 میلیون 43.682 میلیون 193.51 میلیون 27.142 میلیون 5.85 3.64 0.82 2.469 میلیون 1.09 میلیون 3.559 میلیون 197
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 8,500 140.00 1.62 8,620 20.00 0.23 1402/07/08 184 970,639 8.28 میلیارد 6,382.87 8,640 8,410 8,410 8,640 6 92,128 8,490 4 11,692 8,590 172.6 هزار میلیارد 217.681 میلیون 73.985 میلیون 20 میلیون 44.881 میلیون 29.104 میلیون 97.56 میلیون 22.655 میلیون 7.61 5.92 1.77 391,097 579,542 930,492 40,147
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 32,430 440.00 1.34 32,480 390.00 1.19 1402/07/08 348 2.453 میلیون 79.66 میلیارد 6,847.43 32,870 32,850 32,400 32,870 3 38,202 32,430 2 12,000 32,440 182.7 هزار میلیارد 214.722 میلیون 51.087 میلیون 5.625 میلیون 29.828 میلیون 21.259 میلیون 27.136 میلیون 26.187 میلیون 7.06 8.7 6.81 290,458 2.109 میلیون 1.687 میلیون 712,491
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 16,460 20.00 0.12 16,440 0.00 0.00 1402/07/08 912 1.177 میلیون 19.35 میلیارد 1,761.52 16,440 16,240 16,210 16,500 1 19,973 16,460 3 12,131 16,470 180.84 هزار میلیارد 213.349 میلیون 52.382 میلیون 11 میلیون 32.509 میلیون 19.874 میلیون 26.396 میلیون 27.048 میلیون 13.28 10.9 13.07 1.164 میلیون 11,526 1.156 میلیون 19,550
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 10,310 280.00 2.64 10,360 230.00 2.17 1402/07/08 1,410 8.852 میلیون 91.91 میلیارد 6,145.02 10,590 10,490 10,270 10,500 1 11,941 10,310 5 80,187 10,320 141.168 هزار میلیارد 209.864 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 6.658 میلیون 17.167 میلیون 7.527 میلیون 7.728 میلیون 18.23 8.22 18.72 6.843 میلیون 1.98 میلیون 8.706 میلیون 117,049
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 16,280 50.00 0.31 16,230 0.00 0.00 1402/07/08 54 188,721 3.04 میلیارد 2,553.23 16,230 15,920 15,900 16,300 1 15,200 16,100 1 1,000 16,270 185.557 هزار میلیارد 206.096 میلیون 38.618 میلیون 11.44 میلیون 20.425 میلیون 18.194 میلیون 44.914 میلیون 2.587 میلیون 71.78 10.22 4.13 14,492 174,229 173,971 14,750
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,523 185.00 4.99 3,562 146.00 3.94 1402/07/08 1,466 17.613 میلیون 63.09 میلیارد 15,023.66 3,708 3,670 3,523 3,738 2 5,000 3,467 44 6,042,687 3,523 133.465 هزار میلیارد 202.154 میلیون 126.787 میلیون 37.26 میلیون 63.994 میلیون 62.793 میلیون 134.623 میلیون 20.825 میلیون 6.37 2.11 0.99 12.299 میلیون 5.276 میلیون 17.575 میلیون -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,751 120.00 2.46 4,798 73.00 1.50 1402/07/08 4,528 91.582 میلیون 440.88 میلیارد 21,075.23 4,871 4,894 4,748 4,940 10 829,636 4,750 1 265,348 4,751 190.659 هزار میلیارد 199.224 میلیون 72.453 میلیون 39.605 میلیون 6.308 میلیون 66.145 میلیون 3.109 میلیون 2.018 میلیون 94.15 2.87 61.12 74.668 میلیون 16.766 میلیون 84.403 میلیون 7.03 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 17,900 130.00 0.72 18,020 10.00 0.06 1402/07/08 200 1.37 میلیون 24.67 میلیارد 6,574.56 18,030 18,170 17,880 18,190 4 6,800 17,910 2 10,504 18,000 180.2 هزار میلیارد 193.373 میلیون 25.17 میلیون 10 میلیون 13.073 میلیون 12.096 میلیون 12.649 میلیون 9.515 میلیون 18.95 14.91 14.25 566,626 803,233 1.359 میلیون 10,379
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 4,880 70.00 1.41 4,912 38.00 0.77 1402/07/08 1,111 9.181 میلیون 45.12 میلیارد 8,028.73 4,950 4,956 4,872 5,020 2 28,288 4,880 1 45,107 4,886 120.901 هزار میلیارد 182.221 میلیون 92.074 میلیون 24.583 میلیون 60.534 میلیون 31.541 میلیون 83.446 میلیون 16.011 میلیون 7.54 3.83 1.45 7.088 میلیون 2.08 میلیون 7.414 میلیون 1.754 میلیون
وپخش

داروپخش

سهام بورس 18,910 30.00 0.16 18,880 0.00 0.00 1402/07/08 122 203,809 3.85 میلیارد 3,347.27 18,880 18,880 18,630 19,120 3 2,210 18,910 2 13,771 18,990 158.592 هزار میلیارد 176.945 میلیون 50.271 میلیون 3.55 میلیون 18.353 میلیون 31.919 میلیون 25.089 میلیون 25.034 میلیون 6.34 4.97 6.32 155,787 48,022 181,809 22,000
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 6,710 160.00 2.33 6,700 170.00 2.47 1402/07/08 1,696 10.379 میلیون 69.63 میلیارد 6,231.57 6,870 6,890 6,630 6,890 16 442,705 6,700 2 20,549 6,720 116.351 هزار میلیارد 175.13 میلیون 45.949 میلیون 7.34 میلیون 27.656 میلیون 20.173 میلیون 5.331 میلیون 8.155 میلیون 14.25 5.76 21.79 9.424 میلیون 947,996 9.521 میلیون 850,842
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,934 30.00 1.03 2,948 44.00 1.52 1402/07/08 1,677 34.272 میلیون 101.14 میلیارد 20,210.48 2,904 2,945 2,910 3,022 3 162,086 2,934 3 11,889 2,939 107.425 هزار میلیارد 175.082 میلیون 132.156 میلیون 36.403 میلیون 69.368 میلیون 62.788 میلیون 36.984 میلیون 12.146 میلیون 8.84 1.71 2.9 30.863 میلیون 3.36 میلیون 30.959 میلیون 3.264 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 3,651 59.00 1.59 3,707 3.00 0.08 1402/07/08 121 844,543 3.09 میلیارد 6,942.3 3,710 3,625 3,625 3,700 4 39,787 3,651 3 86,756 3,657 129.745 هزار میلیارد 170.262 میلیون 64.233 میلیون 24 میلیون 20.101 میلیون 46.091 میلیون 24.961 میلیون 18.666 میلیون 7.77 4.54 5.96 633,273 211,270 817,823 26,720
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 5,900 10.00 0.17 5,950 40.00 0.68 1402/07/08 1,034 10.208 میلیون 60.8 میلیارد 9,400.89 5,910 6,020 5,860 6,070 2 3,846 5,890 4 39,762 5,900 143.04 هزار میلیارد 169.521 میلیون 84.217 میلیون 24 میلیون 27.681 میلیون 56.537 میلیون 51.991 میلیون 24.004 میلیون 5.95 2.53 2.75 7.274 میلیون 2.76 میلیون 7.536 میلیون 2.498 میلیون
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 39,020 290.00 0.74 39,320 10.00 0.03 1402/07/08 855 1.242 میلیون 48.9 میلیارد 1,420.09 39,310 39,350 38,990 39,990 2 484 39,020 2 397 39,100 157.4 هزار میلیارد 167.083 میلیون 37.913 میلیون 4 میلیون 9.843 میلیون 28.07 میلیون 65.671 میلیون 25.627 میلیون 6.14 5.6 2.39 869,999 372,346 998,598 243,747
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,070 15.00 0.49 3,070 15.00 0.49 1402/07/08 133 1.998 میلیون 6.1 میلیارد 39,509.1 3,085 3,114 3,020 3,114 1 52,866 3,016 1 8,250 3,069 39.962 هزار میلیارد 157.04 میلیون 120.173 میلیون 13 میلیون 113.482 میلیون 18.09 میلیون 65.255 میلیون 2.16 میلیون 18.48 2.21 0.61 1.957 میلیون 37,105 1.455 میلیون 538,807
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,425 9.00 0.20 4,418 2.00 0.05 1402/07/08 399 4.707 میلیون 20.81 میلیارد 13,457.15 4,416 4,448 4,389 4,449 1 20,000 4,417 2 5,467 4,428 134.307 هزار میلیارد 148.807 میلیون 53.496 میلیون 23.4 میلیون 16.836 میلیون 41.114 میلیون 27.6 میلیون 27.408 میلیون 5.33 3.82 5.29 4.263 میلیون 337,660 3.897 میلیون 704,024
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 8,700 100.00 1.14 8,790 10.00 0.11 1402/07/08 192 1.181 میلیون 10.33 میلیارد 7,545.09 8,800 8,830 8,700 8,840 4 41,625 8,690 1 6,571 8,700 112.512 هزار میلیارد 145.325 میلیون 64.542 میلیون 3.2 میلیون 39.08 میلیون 28.621 میلیون 154.688 میلیون 16.731 میلیون 6.73 3.54 0.73 1.012 میلیون 169,580 1.048 میلیون 133,868
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,751 55.00 1.96 2,774 32.00 1.14 1402/07/08 714 12.344 میلیون 34.28 میلیارد 16,777.41 2,806 2,803 2,743 2,839 6 32,679 2,751 1 1,884 2,762 81.951 هزار میلیارد 136.097 میلیون 96.94 میلیون 29.5 میلیون 53.32 میلیون 43.62 میلیون 209.376 میلیون 13.163 میلیون 6.22 1.88 0.39 7.981 میلیون 4.363 میلیون 10.208 میلیون 2.136 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 2,878 21.00 0.74 2,860 3.00 0.11 1402/07/08 93 2.144 میلیون 6.17 میلیارد 11,923.87 2,857 2,860 2,852 2,885 1 80,000 2,878 2 144,041 2,882 110.11 هزار میلیارد 133.939 میلیون 51.841 میلیون 24.5 میلیون 23.944 میلیون 27.897 میلیون 22.93 میلیون 18.794 میلیون 5.54 2.64 4.57 63,592 2.081 میلیون 1.074 میلیون 1.07 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 5,560 1,120.00 16.77 5,660 1,020.00 15.27 1402/07/08 949 3.446 میلیون 19.35 میلیارد 3,590.47 6,680 5,740 5,540 5,760 4 63,291 5,560 4 1,107 5,570 102.24 هزار میلیارد 127.355 میلیون 43.765 میلیون 18 میلیون 24.035 میلیون 19.73 میلیون 16.284 میلیون 6.792 میلیون 15 5.16 6.26 2.884 میلیون 561,000 3.445 میلیون 432
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,620 21.00 1.28 1,632 9.00 0.55 1402/07/08 149 4.818 میلیون 7.8 میلیارد 24,088.17 1,641 1,630 1,604 1,632 1 7,000 1,621 2 215,657 1,630 50.033 هزار میلیارد 117.237 میلیون 103.312 میلیون 30.657 میلیون 66.928 میلیون 36.384 میلیون 29.488 میلیون 2.752 میلیون 18.28 1.38 1.71 4.127 میلیون 691,558 4.807 میلیون 11,383
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 29,400 460.00 1.54 29,750 110.00 0.37 1402/07/08 251 203,756 6.02 میلیارد 783.1 29,860 29,300 29,300 29,980 2 3,993 29,400 1 1,862 29,430 77.48 هزار میلیارد 117.011 میلیون 45.325 میلیون 2.6 میلیون 39.375 میلیون 5.95 میلیون 37.182 میلیون 9.846 میلیون 7.86 13 2.08 62,254 138,959 201,213 -
ما

بیمه ما

سهام بورس 4,571 60.00 1.30 4,619 12.00 0.26 1402/07/08 92 872,310 4.02 میلیارد 26,515.25 4,631 4,500 4,500 4,635 1 7,170 4,571 2 125,925 4,600 36.992 هزار میلیارد 115.91 میلیون 91.607 میلیون 8 میلیون 78.862 میلیون 12.745 میلیون 30.047 میلیون 5.597 میلیون 6.6 2.9 1.23 347,730 524,580 806,191 66,119
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 28,390 650.00 2.24 28,570 470.00 1.62 1402/07/08 604 941,006 26.91 میلیارد 1,608.41 29,040 29,040 28,390 29,300 6 15,560 28,390 2 2,716 28,440 86.07 هزار میلیارد 115.8 میلیون 43.585 میلیون 3 میلیون 28.68 میلیون 14.905 میلیون 78.359 میلیون 7.802 میلیون 10.99 5.75 1.1 374,040 553,677 667,157 260,560
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 5,290 10.00 0.19 5,160 140.00 2.64 1402/07/08 785 12.396 میلیون 63.65 میلیارد 15,608.22 5,300 5,480 5,010 5,480 2 29,700 5,250 1 11,934 5,290 102.182 هزار میلیارد 113.488 میلیون 39.94 میلیون 19.919 میلیون 7.92 میلیون 32.02 میلیون 20.164 میلیون 6.318 میلیون 16.27 3.21 5.1 9.066 میلیون 3.329 میلیون 12.395 میلیون -