همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مکرما034

مشارکت ش کرمانشاه034-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 20,000.00 1.96 1.02 میلیون 0.00 0.00 14:06 1 1,000 1000 میلیون - 1.02 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صفولا06

صکوک مرابحه فولاد06-بدون ضامن

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1 میلیون 245.00 0.02 13:59 5 220,000 220.05 میلیارد - 1,000,000 1.001 میلیون 1,000,000 1.001 میلیون 1 5,000 999,900 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 220,000 - 220,000
صند412

صکوک اجاره صند412-بدون ضامن

اوراق بورس 861,603 138,397.00 13.84 1,000,000 0.00 0.00 09:39 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 861,603 861,603 861,603 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تبریز304

مشارکت ش تبریز304-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 14:10 7 70,000 70 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,900 - 3,900
تبریز034

مشارکت ش تبریز034-3 ماهه 18

اوراق بورس 1.029 میلیون 28,640.00 2.86 1,000,000 0.00 0.00 14:58 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1.029 میلیون 1.029 میلیون 1.029 میلیون 2 12,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,700 - 2,700
صخود041

ص مرابحه خودرو041- 3ماهه 18

اوراق بورس 1,000,000 8,000.00 0.81 992,000 0.00 0.00 14:06 2 12,000 11.9 میلیارد - 992,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 9,965 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 170 20 150
صایپا049

صکوک مرابحه صایپا049-3ماهه 18

اوراق بورس 1,000,000 37,000.00 3.84 963,000 0.00 0.00 14:05 1 10,000 9.6 میلیارد - 963,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 987,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 370,890 5,270.00 1.44 368,290 2,670.00 0.73 12:29 435 210,399 77.49 میلیارد 483.68 365,620 372,290 360,890 378,870 1 30 363,000 2 2,145 370,890 85.812 هزار میلیارد 93.623 میلیون 10.203 میلیون 233,000 7.811 میلیون 2.392 میلیون 6.207 میلیون 3.349 میلیون 25.63 35.87 13.82 81,278 129,121 182,274 28,125
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 329,500 3,800.00 1.17 331,550 5,850.00 1.80 14:54 145 69,940 23.19 میلیارد - 325,700 329,000 328,560 334,790 3 205 328,900 2 10,736 329,500 - - - - - - - - - - - 69,940 - 18,186 51,754
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 217,090 1,480.00 0.68 217,400 1,170.00 0.54 12:42 15 3,518 764.81 میلیون - 218,570 222,500 216,000 222,500 1 118 217,220 2 680 221,620 - - - - - - - - - - - 880 2,638 3,518 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 197,740 9,410.00 5.00 197,490 9,160.00 4.86 12:27 830 740,754 146.29 میلیارد 892.47 188,330 190,000 190,000 197,740 60 156,600 197,740 0 0 0 48.851 هزار میلیارد 50.553 میلیون 2.266 میلیون 247,360 1.702 میلیون 563,324 910,142 780,377 62.6 86.72 53.67 719,682 21,072 694,754 46,000
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 186,020 3,030.00 1.66 183,080 90.00 0.05 12:16 100 14,572 2.72 میلیارد 156.73 182,990 186,000 186,000 188,000 2 138 186,020 1 100 186,800 366.16 هزار میلیارد 384.15 میلیون 52.884 میلیون 2 میلیون 17.99 میلیون 34.894 میلیون 102.286 میلیون 53.602 میلیون 6.83 10.49 3.58 14,572 - 14,572 -
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 176,390 1,920.00 1.10 174,420 50.00 0.03 14:38 17 2,142 373.62 میلیون - 174,470 177,120 174,000 177,120 2 297 174,150 1 450 176,380 - - - - - - - - - - - 616 1,526 2,142 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 168,750 2,100.00 1.26 169,170 2,520.00 1.51 12:29 898 651,430 110.2 میلیارد 725.42 166,650 169,770 167,200 171,170 1 4,189 168,670 5 8,216 168,750 1015.02 هزار میلیارد 1.243 میلیارد 584.745 میلیون 6 میلیون 228.387 میلیون 356.358 میلیون 392.776 میلیون 231.865 میلیون 4.38 2.85 2.58 566,950 84,480 482,929 168,501
بذر

بذر امید آفرین

صندوق بورس 168,840 1,970.00 1.18 168,810 1,940.00 1.16 14:55 40 45,886 7.75 میلیارد - 166,870 168,600 168,480 169,860 1 32,700 168,500 1 200 168,800 - - - - - - - - - - - 12,586 33,300 45,877 9
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 165,970 5,500.00 3.43 167,280 6,810.00 4.24 14:59 15,234 12.499 میلیون 2.091 هزار میلیارد - 160,470 162,810 162,800 169,500 3 627 165,940 5 5,293 165,970 - - - - - - - - - - - 11.43 میلیون 1.069 میلیون 12.063 میلیون 436,084
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 147,130 2,060.00 1.42 148,330 3,260.00 2.25 15:00 11,950 8.896 میلیون 1.32 هزار میلیارد - 145,070 146,630 146,230 151,000 1 9,880 147,130 1 628 147,160 - - - - - - - - - - - 8.875 میلیون 20,750 8.774 میلیون 121,939
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 145,020 6,900.00 5.00 145,010 6,890.00 4.99 12:29 690 2.762 میلیون 400.46 میلیارد 4,002.38 138,120 139,550 139,550 145,020 127 1,070,022 145,020 1 10,000 147,050 28.277 هزار میلیارد 33.625 میلیون 6.045 میلیون 195,000 5.349 میلیون 696,750 16.737 میلیون 1.537 میلیون 18.4 40.58 1.69 2.757 میلیون 4,243 260,944 2.501 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 143,400 2,250.00 1.54 144,950 700.00 0.48 12:28 340 245,329 35.25 میلیارد 721.56 145,650 143,100 143,100 145,980 1 38 143,400 2 3,021 143,400 259.448 هزار میلیارد 310.513 میلیون 82.15 میلیون 1.79 میلیون 51.066 میلیون 31.084 میلیون 68.082 میلیون 35.433 میلیون 7.35 8.39 3.82 61,684 183,645 67,620 177,709
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 130,630 1,910.00 1.48 131,380 2,660.00 2.07 14:59 703 1.157 میلیون 151.98 میلیارد - 128,720 131,000 130,000 132,090 2 344 130,630 2 3,338 131,040 - - - - - - - - - - - 815,552 341,247 700,703 456,096
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 108,910 670.00 0.62 109,550 1,310.00 1.21 12:29 195 144,515 15.83 میلیارد 765.09 108,240 110,730 108,310 110,730 2 362 108,910 8 51,903 109,970 21.91 هزار میلیارد 25.011 میلیون 4.673 میلیون 200,000 3.101 میلیون 1.572 میلیون 8.071 میلیون 2.476 میلیون 8.85 13.94 2.71 115,082 29,433 144,515 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 98,940 620.00 0.62 99,910 350.00 0.35 12:29 3,267 2.482 میلیون 247.93 میلیارد 759.6 99,560 99,990 98,750 101,960 3 221 98,930 1 4,866 98,950 49.955 هزار میلیارد 57.283 میلیون 10.912 میلیون 500,000 7.328 میلیون 3.584 میلیون 8.879 میلیون 2.607 میلیون 19.16 13.94 5.63 2.482 میلیون - 2.475 میلیون 6,852
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 97,500 750.00 0.76 99,190 940.00 0.96 12:29 1,369 994,797 98.67 میلیارد 726.66 98,250 98,250 97,220 101,430 1 52 97,300 1 1,875 97,760 29.757 هزار میلیارد 33.417 میلیون 4.51 میلیون 300,000 3.66 میلیون 850,748 1.313 میلیون 532,117 55.92 34.98 22.66 988,233 6,564 932,365 62,432
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 91,260 2,460.00 2.62 91,180 2,540.00 2.71 13:21 17 1,481 135.04 میلیون - 93,720 91,110 91,100 93,670 1 309 91,250 1 60 91,960 - - - - - - - - - - - 1,481 - 1,481 -
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 89,670 910.00 1.03 90,060 1,300.00 1.46 12:29 261 272,965 24.58 میلیارد 1,045.84 88,760 91,730 89,000 91,730 2 200 89,650 2 1,860 89,670 18.012 هزار میلیارد 21.147 میلیون 4.67 میلیون 200,000 3.135 میلیون 1.535 میلیون 6.828 میلیون 2.467 میلیون 7.3 11.74 2.64 231,610 41,355 145,465 127,500
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 88,890 4,670.00 4.99 89,370 4,190.00 4.48 12:29 878 1.392 میلیون 124.36 میلیارد 1,584.99 93,560 90,000 88,890 95,000 1 180 81,130 2 2,173 88,890 41.289 هزار میلیارد 44.518 میلیون 4.88 میلیون 462,000 3.229 میلیون 1.651 میلیون 6.239 میلیون 538,039 76.74 25.02 6.62 1.188 میلیون 203,152 280,447 1.111 میلیون
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 80,750 1,360.00 1.66 82,230 120.00 0.15 12:29 347 384,247 31.6 میلیارد 1,107.34 82,110 83,850 80,750 83,880 1 250 80,740 1 123 81,390 29.603 هزار میلیارد 47.22 میلیون 21.345 میلیون 360,000 17.617 میلیون 3.728 میلیون 38.759 میلیون 1.91 میلیون 15.5 7.94 0.76 302,517 81,730 369,247 15,000
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 81,150 800.00 1.00 80,870 520.00 0.65 12:29 124 81,109 6.62 میلیارد 618.08 80,350 81,320 80,970 82,980 1 240 81,160 1 300 82,210 40.435 هزار میلیارد 43.311 میلیون 7.471 میلیون 500,000 2.876 میلیون 4.596 میلیون 13.582 میلیون 7.178 میلیون 5.63 8.81 2.98 78,712 2,397 76,332 4,777
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 76,020 4,000.00 5.00 76,920 3,100.00 3.87 12:29 295 365,804 27.81 میلیارد 1,240.01 80,020 76,020 76,020 76,020 1 500 75,120 94 200,876 76,020 90.766 هزار میلیارد 94.21 میلیون 9.84 میلیون 1.18 میلیون 3.445 میلیون 6.395 میلیون 8.541 میلیون 4.554 میلیون 20.36 14.49 10.85 365,804 - 365,804 -
عقیق

عقیق

صندوق بورس 76,100 1,420.00 1.90 76,070 1,390.00 1.86 14:30 32 34,403 2.62 میلیارد - 74,680 75,350 75,350 76,600 1 27,000 75,550 1 14,979 76,100 - - - - - - - - - - - 33,278 1,125 1,532 32,871
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 71,600 2,410.00 3.26 72,890 1,120.00 1.51 12:29 176 139,355 10.09 میلیارد 774.54 74,010 73,500 71,590 74,290 4 83,337 71,600 1 8,521 71,800 28.573 هزار میلیارد 33.24 میلیون 7.34 میلیون 392,000 4.667 میلیون 2.673 میلیون 9.504 میلیون 2.954 میلیون 9.67 10.69 3.01 110,305 29,050 127,836 11,519
ضسرو1015

اختیارخ سرو-68000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 64,500 6,493.00 9.15 70,993 0.00 0.00 14:32 2 2 141,986 - 70,993 64,500 64,500 64,500 2 46 60,999 1 2 71,993 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
ضسرو1014

اختیارخ سرو-62000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 68,991 2,091.00 3.13 68,991 2,091.00 3.13 14:59 1 2 137,982 - 66,900 68,991 68,991 68,991 1 1 68,000 1 4 68,991 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,890 1,430.00 2.18 67,520 2,060.00 3.15 12:29 1,360 1.472 میلیون 99.36 میلیارد 1,082.1 65,460 66,210 65,370 68,400 1 935 66,890 1 205 66,900 16.88 هزار میلیارد 18.315 میلیون 1.751 میلیون 250,000 1.435 میلیون 315,406 754,138 148,824 113.42 53.52 22.38 1.472 میلیون - 1.472 میلیون -
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 65,500 3,440.00 4.99 66,200 2,740.00 3.97 12:29 1,474 1.462 میلیون 96.78 میلیارد 991.87 68,940 67,210 65,500 68,790 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 16.152 میلیون 527,493 240,000 264,240 263,253 95,480 1,533 10363.99 60.35 166.4 1.274 میلیون 187,900 1.44 میلیون 22,100
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 64,600 30.00 0.05 64,870 240.00 0.37 12:29 391 353,394 22.97 میلیارد 903.82 64,630 65,800 64,400 66,000 1 120 64,460 1 6,000 64,850 84.331 هزار میلیارد 111.458 میلیون 37.582 میلیون 1.3 میلیون 27.127 میلیون 10.454 میلیون 45.336 میلیون 16.241 میلیون 5.19 8.07 1.86 294,078 59,316 170,543 182,851
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 62,000 1,740.00 2.89 62,090 1,830.00 3.04 12:29 198 319,188 19.93 میلیارد 1,692.02 60,260 61,450 61,260 63,270 1 1,861 62,100 2 1,355 62,700 58.986 هزار میلیارد 76.509 میلیون 21.781 میلیون 950,000 17.524 میلیون 4.257 میلیون 13.143 میلیون 9.132 میلیون 6.46 13.86 4.49 224,381 94,807 192,235 126,953
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 59,990 2,000.00 3.45 59,950 1,960.00 3.38 12:29 2,186 2.572 میلیون 154.16 میلیارد 1,176.43 57,990 60,750 59,000 60,750 10 6,434 59,980 1 1,725 59,990 860.283 هزار میلیارد 1.07 میلیارد 287.448 میلیون 14.35 میلیون 209.98 میلیون 77.468 میلیون 469.77 میلیون 104.478 میلیون 8.23 11.11 1.83 1.921 میلیون 651,000 1.623 میلیون 948,451
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 58,800 130.00 0.22 58,970 300.00 0.51 12:26 226 340,818 20.1 میلیارد 1,592.03 58,670 58,970 57,200 59,390 2 336 58,790 1 5,581 59,090 20.64 هزار میلیارد 24.211 میلیون 6.122 میلیون 350,000 3.571 میلیون 2.551 میلیون 6.616 میلیون 2.794 میلیون 7.39 8.09 3.12 262,152 78,666 307,018 33,800
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 58,890 1,120.00 1.94 58,460 690.00 1.19 12:29 349 199,969 11.75 میلیارد 572.98 57,770 57,260 57,260 59,000 1 14,000 58,890 2 6,430 58,990 42.605 هزار میلیارد 46.057 میلیون 11.661 میلیون 728,789 3.452 میلیون 8.209 میلیون 13.888 میلیون 6.896 میلیون 6.18 5.19 3.07 43,420 156,549 145,747 54,222
ضسرو1016

اختیارخ سرو-74000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 56,988 2,176.00 3.97 56,418 1,606.00 2.93 14:48 11 2,666 150.41 میلیون - 54,812 56,000 56,000 56,992 1 2 56,001 1 76 56,970 - - - - - - - - - - - 2,666 - 2,666 -
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 57,000 1,390.00 2.50 56,110 500.00 0.90 12:26 129 95,376 5.44 میلیارد 698.98 55,610 57,000 55,570 57,400 1 351 56,660 3 1,928 57,000 29.713 هزار میلیارد 41.324 میلیون 16.601 میلیون 529,550 11.611 میلیون 4.99 میلیون 14.88 میلیون 4.101 میلیون 7.25 5.95 2 26,175 69,201 79,291 16,085
ضسرو1019

اختیارخ سرو-100000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 31,500 24,503.00 43.75 56,003 0.00 0.00 10:19 1 10 560,030 - 56,003 31,500 31,500 31,500 1 300 35,260 1 1 56,003 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
ضسرو1018

اختیارخ سرو-90000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 40,000 15,268.00 27.63 55,268 0.00 0.00 14:47 3 12 663,214 - 55,268 40,000 40,000 40,000 1 100 45,000 1 2 57,993 - - - - - - - - - - - 12 - 12 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 54,930 190.00 0.34 54,850 270.00 0.49 12:29 835 948,373 52.02 میلیارد 1,135.78 55,120 54,360 54,360 55,500 3 2,120 54,750 1 1,244 54,940 12.616 هزار میلیارد 13.658 میلیون 2.153 میلیون 230,000 1.043 میلیون 1.11 میلیون 3.28 میلیون 1.232 میلیون 10.24 11.36 3.85 926,726 21,647 948,373 -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 54,720 2,590.00 4.97 54,090 1,960.00 3.76 12:29 777 1.075 میلیون 58.14 میلیارد 1,383.4 52,130 51,800 51,800 54,730 1 180 54,720 5 10,700 54,720 8.654 هزار میلیارد 9.205 میلیون 915,401 160,000 571,061 344,340 2.306 میلیون 139,052 62.24 25.13 3.75 1.07 میلیون 4,829 1.075 میلیون 224
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 52,650 320.00 0.60 52,950 20.00 0.04 12:29 426 493,575 26.14 میلیارد 1,158.63 52,970 52,810 51,610 54,700 1 2,637 52,370 1 100 52,900 10.59 هزار میلیارد 11.782 میلیون 2.091 میلیون 200,000 1.166 میلیون 925,041 2.068 میلیون 617,873 17.14 11.45 5.12 414,906 78,669 421,334 72,241
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 51,780 2,070.00 3.84 52,480 1,370.00 2.54 12:29 2,078 4.644 میلیون 243.7 میلیارد 2,234.83 53,850 54,000 51,600 54,780 1 664 51,780 3 1,343 51,790 94.464 هزار میلیارد 95.697 میلیون 7.052 میلیون 1.8 میلیون 1.233 میلیون 5.819 میلیون 4.372 میلیون 3.264 میلیون 28.94 16.23 21.61 4.083 میلیون 560,654 4.587 میلیون 57,150
ضسرو1017

اختیارخ سرو-80000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 51,800 2,192.00 4.42 51,800 2,192.00 4.42 14:45 1 417 21.6 میلیون - 49,608 51,800 51,800 51,800 1 1 48,480 1 3 51,993 - - - - - - - - - - - 417 - 417 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 49,240 300.00 0.61 49,440 100.00 0.20 12:29 495 606,000 29.96 میلیارد 1,224.24 49,540 49,430 48,700 50,090 1 1,018 48,910 2 3,017 49,240 50.888 هزار میلیارد 56.666 میلیون 8.741 میلیون 1.029 میلیون 5.779 میلیون 2.962 میلیون 20.043 میلیون 2.946 میلیون 17.27 17.18 2.54 545,710 60,290 606,000 -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 48,855 77.00 0.16 48,854 76.00 0.16 14:59 3,069 60.906 میلیون 2.976 هزار میلیارد - 48,778 48,854 48,853 48,855 1 215,599 48,854 2 1,540,581 48,855 - - - - - - - - - - - 10.036 میلیون 50.87 میلیون 22.056 میلیون 38.85 میلیون
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 48,500 1,430.00 3.04 47,990 920.00 1.95 12:29 161 260,862 12.57 میلیارد 1,519.94 47,070 47,980 47,600 49,360 1 1,204 47,600 1 1,271 48,750 34.313 هزار میلیارد 50.909 میلیون 20.427 میلیون 715,000 16.596 میلیون 3.83 میلیون 15.367 میلیون 5.089 میلیون 6.74 8.97 2.23 165,599 95,263 86,216 174,646
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 47,710 2,510.00 5.00 47,790 2,430.00 4.84 12:29 829 4.95 میلیون 236.57 میلیارد 5,970.69 50,220 50,000 47,710 50,000 1 41,200 45,800 2 5,724 47,710 40.622 هزار میلیارد 56.701 میلیون 19.281 میلیون 850,000 16.079 میلیون 3.202 میلیون 9.444 میلیون 2.027 میلیون 20.04 12.69 4.3 4.08 میلیون 869,702 4.93 میلیون 20,000
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 45,500 230.00 0.51 45,880 610.00 1.35 12:29 204 336,274 15.43 میلیارد 1,921.81 45,270 44,750 44,750 46,440 1 107 45,380 1 96,619 45,500 37.163 هزار میلیارد 49.896 میلیون 17.873 میلیون 810,000 12.733 میلیون 5.14 میلیون 16.645 میلیون 6.055 میلیون 6.14 7.23 2.23 118,337 217,937 325,782 10,492
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 45,700 130.00 0.29 45,590 20.00 0.04 12:28 196 225,122 10.3 میلیارد 1,020.54 45,570 46,450 45,410 46,450 1 26 45,700 1 2,700 45,800 273.54 هزار میلیارد 325.28 میلیون 79.374 میلیون 6 میلیون 51.74 میلیون 27.634 میلیون 116.431 میلیون 35.564 میلیون 7.69 9.9 2.35 89,823 135,299 205,122 20,000
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 45,930 2,180.00 4.98 45,570 1,820.00 4.16 12:29 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 1,368.56 43,750 45,450 44,110 45,930 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 18.918 میلیون 1.983 میلیون 400,000 690,233 1.293 میلیون 963,785 810,796 22.48 14.1 18.91 661,019 388,771 982,895 66,895
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 45,140 850.00 1.92 44,780 490.00 1.11 12:29 1,000 1.024 میلیون 46.15 میلیارد 1,024.44 44,290 44,200 44,200 45,340 2 333 45,060 1 6,727 45,140 179.12 هزار میلیارد 186.418 میلیون 47.673 میلیون 4 میلیون 7.298 میلیون 40.375 میلیون 81.68 میلیون 35.799 میلیون 5 4.45 2.19 1.001 میلیون 23,763 548,400 476,038
کلوند

کاشی الوند

سهام بورس 44,840 1,140.00 2.61 44,500 800.00 1.83 12:29 343 488,951 21.76 میلیارد 1,425.51 43,700 44,190 43,540 45,050 1 147 44,550 1 2,000 44,910 17.8 هزار میلیارد 25.102 میلیون 12.835 میلیون 400,000 7.302 میلیون 5.533 میلیون 10.746 میلیون 2.496 میلیون 7.13 3.22 1.66 281,135 207,816 346,524 142,427
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 44,440 1,620.00 3.78 43,970 1,150.00 2.69 12:29 321 389,078 17.12 میلیارد 1,212.08 42,820 42,850 42,850 44,500 1 1,321 44,430 1 354 44,440 43.97 هزار میلیارد 50.547 میلیون 12.723 میلیون 1,000,000 6.577 میلیون 6.146 میلیون 14.419 میلیون 7.127 میلیون 6.17 7.15 3.05 340,804 48,274 365,985 23,093
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 43,150 550.00 1.29 42,920 320.00 0.75 12:29 533 837,895 35.96 میلیارد 1,572.04 42,600 43,000 42,520 43,400 1 2,000 42,810 1 2,500 43,150 60.088 هزار میلیارد 67.686 میلیون 14.219 میلیون 1.4 میلیون 7.598 میلیون 6.622 میلیون 22.446 میلیون 10.826 میلیون 5.54 9.06 2.67 305,929 531,966 290,347 547,548
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 42,540 610.00 1.45 42,530 600.00 1.43 12:29 464 659,762 28.06 میلیارد 1,421.9 41,930 41,300 41,280 43,250 1 121 42,280 1 10,042 42,540 8.506 هزار میلیارد 9.133 میلیون 1.548 میلیون 200,000 611,229 936,376 859,970 210,784 40.35 9.08 9.89 565,072 94,690 659,762 -
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 42,440 400.00 0.95 42,180 140.00 0.33 12:26 207 476,259 20.09 میلیارد 1,462.68 42,040 42,060 41,900 42,500 1 4,733 41,940 1 500 42,440 21.09 هزار میلیارد 24.018 میلیون 5.722 میلیون 500,000 2.928 میلیون 2.795 میلیون 8.869 میلیون 2.876 میلیون 7.32 7.53 2.37 409,974 66,285 251,290 224,969
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 42,000 110.00 0.26 42,030 80.00 0.19 12:29 348 659,242 27.71 میلیارد 1,894.37 42,110 43,250 41,650 43,260 1 120 41,700 1 200 42,280 42.03 هزار میلیارد 44.377 میلیون 8.698 میلیون 1,000,000 2.347 میلیون 6.351 میلیون 9.739 میلیون 5.629 میلیون 7.47 6.62 4.32 231,128 428,114 657,122 2,120
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 41,550 410.00 1.00 41,490 350.00 0.85 12:28 432 923,416 38.32 میلیارد 2,137.54 41,140 41,390 40,800 43,000 2 18,630 41,400 1 4,600 41,550 27.383 هزار میلیارد 30.987 میلیون 10.51 میلیون 660,000 3.603 میلیون 6.907 میلیون 12.84 میلیون 4.551 میلیون 6.02 3.96 2.13 823,416 100,000 529,079 394,337
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 41,000 280.00 0.69 41,120 400.00 0.98 12:29 788 3.243 میلیون 133.35 میلیارد 4,115.31 40,720 41,300 40,910 41,500 1 2,000 40,990 2 100,000 41,000 1665.36 هزار میلیارد 1.802 میلیارد 443.864 میلیون 40.5 میلیون 136.745 میلیون 307.119 میلیون 303.184 میلیون 300.614 میلیون 5.53 5.41 5.48 2.007 میلیون 1.236 میلیون 1.942 میلیون 1.301 میلیون
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 40,230 1,220.00 2.94 40,570 880.00 2.12 12:29 1,136 1.488 میلیون 60.38 میلیارد 1,310.18 41,450 41,300 40,000 43,450 1 130 39,960 1 27,635 40,230 20.285 هزار میلیارد 22.738 میلیون 4.415 میلیون 500,000 2.453 میلیون 1.963 میلیون 8.137 میلیون 2.284 میلیون 8.89 10.34 2.5 1.483 میلیون 4,879 1.488 میلیون 150
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 40,350 40.00 0.10 40,400 10.00 0.02 12:29 353 539,261 21.81 میلیارد 1,527.65 40,390 40,300 40,300 40,950 3 18,586 40,340 2 20,000 40,350 727.2 هزار میلیارد 937.678 میلیون 287.482 میلیون 18 میلیون 210.478 میلیون 77.003 میلیون 426.721 میلیون 104.174 میلیون 6.98 9.44 1.7 249,607 289,654 395,857 143,404
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 41,240 1,240.00 3.10 40,390 390.00 0.98 12:29 118 116,503 4.81 میلیارد 935.86 40,000 39,600 39,600 41,530 2 2,217 41,240 3 4,778 41,450 30.293 هزار میلیارد 42.049 میلیون 16.619 میلیون 750,000 11.756 میلیون 4.863 میلیون 9.5 میلیون 3.635 میلیون 8.33 6.23 3.19 115,503 1,000 94,203 22,300
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 39,690 45.00 0.11 39,680 35.00 0.09 14:59 964 53.374 میلیون 2.118 هزار میلیارد - 39,645 39,680 39,679 39,690 5 229,551 39,680 6 3,206,413 39,690 - - - - - - - - - - - 11.877 میلیون 41.497 میلیون 12.842 میلیون 40.532 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 39,530 2,580.00 6.98 39,480 2,530.00 6.85 12:28 1,723 17.117 میلیون 675.83 میلیارد 9,934.47 36,950 37,020 37,020 39,530 26 630,572 39,530 0 0 0 222.075 هزار میلیارد 251.903 میلیون 51.087 میلیون 5.625 میلیون 29.828 میلیون 21.259 میلیون 27.136 میلیون 26.187 میلیون 8.48 10.45 8.18 12.951 میلیون 4.166 میلیون 4.888 میلیون 12.229 میلیون
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 38,120 920.00 2.47 37,960 760.00 2.04 12:29 578 1.619 میلیون 61.47 میلیارد 2,801.35 37,200 37,800 37,020 38,310 4 13,713 37,600 1 134 38,130 52.967 هزار میلیارد 60.982 میلیون 13.162 میلیون 1.395 میلیون 8.015 میلیون 5.147 میلیون 6.764 میلیون 2.221 میلیون 23.85 10.29 7.83 1.55 میلیون 68,737 947,684 671,494
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 36,500 260.00 0.72 36,360 120.00 0.33 14:04 83 151,695 5.56 میلیارد 1,162.32 36,240 36,250 36,250 36,950 2 10,140 36,400 1 2,259 36,950 50.904 هزار میلیارد 56.815 میلیون 11.32 میلیون 1.4 میلیون 5.911 میلیون 5.41 میلیون 9.882 میلیون 6.411 میلیون 7.93 9.4 5.15 90,418 61,277 101,472 50,223
زمگسا

مگسال

سهام بورس 35,390 30.00 0.08 35,460 100.00 0.28 12:29 147 232,667 8.27 میلیارد 1,328.58 35,360 35,000 35,000 36,470 1 335 35,330 1 2,378 35,390 10.638 هزار میلیارد 13.547 میلیون 4.126 میلیون 300,000 2.909 میلیون 1.217 میلیون 6.1 میلیون 1.087 میلیون 9.79 8.74 1.74 232,025 642 232,667 -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 35,000 300.00 0.86 35,410 710.00 2.05 12:29 273 664,953 23.54 میلیارد 2,435.73 34,700 34,050 34,050 35,940 1 1,784 35,000 2 10,570 35,380 39.655 هزار میلیارد 43.036 میلیون 5.642 میلیون 1.12 میلیون 3.381 میلیون 2.261 میلیون 45.621 میلیون 629,176 63.03 17.54 0.87 584,953 80,000 654,820 10,133
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 32,610 760.00 2.39 32,620 770.00 2.42 15:13 435 809,940 26.42 میلیارد 1,861.93 31,850 32,500 32,000 33,070 1 3,684 32,610 1 426 32,750 52.192 هزار میلیارد 70.647 میلیون 23.287 میلیون 1.6 میلیون 18.455 میلیون 4.831 میلیون 24.126 میلیون 9.261 میلیون 5.64 10.8 2.16 370,618 439,322 763,650 46,290
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 32,660 90.00 0.28 32,590 20.00 0.06 12:24 79 56,996 1.87 میلیارد 553.21 32,570 32,910 32,160 33,080 3 930 32,640 2 4,175 32,970 41.063 هزار میلیارد 46.671 میلیون 12.523 میلیون 1.26 میلیون 5.607 میلیون 6.916 میلیون 8.595 میلیون 5.756 میلیون 7.13 5.94 4.78 17,116 39,880 38,930 18,066
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 32,040 1,680.00 4.98 32,060 1,660.00 4.92 12:29 5,193 27.15 میلیون 870.48 میلیارد 1,508.76 33,720 32,040 32,040 33,150 0 0 0 55 951,972 32,040 20.518 هزار میلیارد 30.859 میلیون 11.039 میلیون 640,000 10.341 میلیون 698,096 14.608 میلیون 60,234 340.64 29.39 1.4 26.606 میلیون 544,378 27.134 میلیون 16,300
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 32,000 230.00 0.72 32,060 290.00 0.91 12:29 506 2.081 میلیون 66.71 میلیارد 4,111.85 31,770 31,310 31,310 32,250 1 200 31,970 1 2,929 32,000 41.678 هزار میلیارد 45.012 میلیون 19.402 میلیون 1.3 میلیون 3.334 میلیون 16.068 میلیون 33.715 میلیون 5.868 میلیون 7.1 2.59 1.24 1.635 میلیون 445,939 1.188 میلیون 892,178
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 31,810 10.00 0.03 31,970 150.00 0.47 12:22 245 682,641 21.85 میلیارد 2,786.29 31,820 31,990 31,790 32,490 1 500 31,800 1 10,049 31,810 71.933 هزار میلیارد 107.98 میلیون 45.294 میلیون 2.25 میلیون 36.047 میلیون 9.246 میلیون 33.372 میلیون 10.34 میلیون 6.96 7.78 2.16 211,778 470,863 310,037 372,604
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 31,770 240.00 0.75 31,960 50.00 0.16 12:29 564 1.946 میلیون 62.17 میلیارد 3,449.54 32,010 32,490 31,660 32,490 1 66 31,750 1 3,000 31,850 58.167 هزار میلیارد 74.249 میلیون 21.662 میلیون 1.82 میلیون 16.082 میلیون 5.58 میلیون 7.615 میلیون 10.029 میلیون 5.8 10.42 7.64 1.673 میلیون 272,896 1.489 میلیون 456,430
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 32,020 1,410.00 4.61 31,900 1,290.00 4.21 12:29 619 1.832 میلیون 58.44 میلیارد 2,959.61 30,610 31,340 31,000 32,140 1 158 31,940 2 5,677 32,020 6.954 هزار میلیارد 9.073 میلیون 2.697 میلیون 218,000 2.11 میلیون 586,725 1.96 میلیون 252,020 27.59 11.85 3.55 1.632 میلیون 200,000 1.302 میلیون 529,801
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 32,100 430.00 1.36 31,850 180.00 0.57 12:27 233 648,052 20.71 میلیارد 1.422 میلیون 31,670 32,000 31,620 32,420 1 250 32,010 2 5,735 32,100 80.469 هزار میلیارد 114.614 میلیون 46.373 میلیون 2.527 میلیون 34.145 میلیون 12.228 میلیون 81.372 میلیون 10.553 میلیون 7.63 6.58 0.99 586,093 61,959 648,052 -
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 31,600 220.00 0.70 31,660 280.00 0.89 12:29 746 2.068 میلیون 65.47 میلیارد 2,772.29 31,380 31,630 31,300 31,990 1 180 31,570 1 4,500 31,610 34.826 هزار میلیارد 40.707 میلیون 11.143 میلیون 1.1 میلیون 5.881 میلیون 5.262 میلیون 14.972 میلیون 5.213 میلیون 6.68 6.61 2.32 872,185 1.196 میلیون 736,784 1.331 میلیون
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 31,140 900.00 2.98 30,710 470.00 1.55 12:29 520 823,683 25.3 میلیارد 1,584.01 30,240 30,200 30,200 31,270 1 12,000 30,870 1 1,500 31,140 37.313 هزار میلیارد 41.514 میلیون 8.381 میلیون 1.215 میلیون 4.201 میلیون 4.18 میلیون 4.472 میلیون 2.98 میلیون 12.52 8.93 8.34 788,063 35,620 530,219 293,464
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,740 430.00 1.42 30,580 270.00 0.89 12:30 627 1.457 میلیون 45.03 میلیارد 2,324.05 30,310 30,840 30,150 31,310 2 633 30,640 1 350 30,740 246.597 هزار میلیارد 330.739 میلیون 109.161 میلیون 8.064 میلیون 84.142 میلیون 25.019 میلیون 235.547 میلیون 33.898 میلیون 7.27 9.86 1.05 1.199 میلیون 258,177 1.389 میلیون 68,590
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 30,080 120.00 0.40 30,450 250.00 0.83 12:29 375 704,789 21.46 میلیارد 1,879.44 30,200 29,110 29,110 31,460 1 3,000 29,920 1 1,070 30,080 27.405 هزار میلیارد 36.185 میلیون 12.092 میلیون 900,000 8.78 میلیون 3.312 میلیون 14.638 میلیون 4.132 میلیون 6.63 8.27 1.87 538,595 166,194 694,983 9,806
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 30,560 650.00 2.17 30,240 330.00 1.10 12:29 156 302,698 9.25 میلیارد 2,010.21 29,910 29,400 29,400 30,900 1 7 30,560 4 3,547 30,680 45.36 هزار میلیارد 50.995 میلیون 14.377 میلیون 1.5 میلیون 5.635 میلیون 8.742 میلیون 9.15 میلیون 7.331 میلیون 6.19 5.19 4.96 180,620 122,078 255,381 47,317
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 30,040 1,430.00 5.00 29,980 1,370.00 4.79 12:29 971 3.401 میلیون 101.98 میلیارد 3,502.5 28,610 29,800 29,010 30,040 57 327,260 30,040 0 0 0 78.791 هزار میلیارد 80.73 میلیون 2.84 میلیون 628,104 1.939 میلیون 900,188 5.704 میلیون 421,128 187.09 87.53 13.81 3.398 میلیون 2,661 3.401 میلیون -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 29,190 30.00 0.10 29,220 60.00 0.21 12:29 383 1.179 میلیون 34.58 میلیارد 3,225.18 29,160 29,390 29,100 29,500 1 1,000 29,130 2 29,739 29,190 321.42 هزار میلیارد 349.162 میلیون 93.875 میلیون 11 میلیون 27.742 میلیون 66.134 میلیون 48.893 میلیون 47.521 میلیون 6.76 4.87 6.57 843,003 335,888 1.095 میلیون 84,216
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 29,440 240.00 0.82 29,090 110.00 0.38 12:21 317 573,480 16.68 میلیارد 1,809.09 29,200 29,870 28,900 29,870 1 2,000 29,060 3 32,220 29,400 16.756 هزار میلیارد 25.803 میلیون 12.06 میلیون 576,000 9.048 میلیون 3.013 میلیون 10.76 میلیون 1.929 میلیون 8.69 5.56 1.56 535,753 37,727 567,960 5,520
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 28,780 290.00 1.02 28,550 60.00 0.21 12:29 225 236,759 6.81 میلیارد 1,079.82 28,490 28,800 28,700 28,800 2 503 28,700 5 61,846 28,800 74.23 هزار میلیارد 117.144 میلیون 50.38 میلیون 2.6 میلیون 42.914 میلیون 7.465 میلیون 40.672 میلیون 9.406 میلیون 7.89 9.94 1.82 113,698 123,061 227,712 9,047
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 28,160 39.00 0.14 28,160 39.00 0.14 14:59 368 15.221 میلیون 428.63 میلیارد - 28,121 28,160 28,160 28,161 15 14,899,000 28,160 4 1,496,886 28,161 - - - - - - - - - - - 2.257 میلیون 12.964 میلیون 1.937 میلیون 13.284 میلیون
سآبیک

سیمان آبیک

سهام بورس 27,590 1,310.00 4.98 27,390 1,110.00 4.22 12:29 962 3.249 میلیون 89 میلیارد 3,377.53 26,280 26,270 26,270 27,590 1 8,570 27,440 1 195 27,590 81.055 هزار میلیارد 89.888 میلیون 20.089 میلیون 2.959 میلیون 8.833 میلیون 11.257 میلیون 23.91 میلیون 10.966 میلیون 7.39 7.2 3.39 1.143 میلیون 2.106 میلیون 1.333 میلیون 1.916 میلیون
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 26,810 280.00 1.06 26,900 370.00 1.39 14:59 176 640,686 17.23 میلیارد - 26,530 26,750 26,750 27,140 1 1,200 26,800 1 23,089 26,920 - - - - - - - - - - - 591,678 49,008 341,589 299,097
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 26,550 50.00 0.19 26,690 190.00 0.72 12:29 595 1.95 میلیون 52.05 میلیارد 3,277.41 26,500 26,550 26,000 27,500 1 10,000 26,130 1 34,000 26,650 73.398 هزار میلیارد 92.292 میلیون 28.034 میلیون 2.75 میلیون 18.894 میلیون 9.14 میلیون 5.636 میلیون 5.25 میلیون 13.98 8.03 13.02 519,168 1.431 میلیون 1.79 میلیون 159,697
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 26,090 530.00 2.07 26,420 860.00 3.36 12:29 3,529 10.631 میلیون 280.91 میلیارد 3,012.44 25,560 26,080 25,980 27,030 2 3,952 26,090 1 1,000 26,100 71.334 هزار میلیارد 71.548 میلیون 3.398 میلیون 2.7 میلیون 213,862 3.184 میلیون 618,841 648,334 110.05 22.41 115.27 10.234 میلیون 396,752 9.423 میلیون 1.208 میلیون
اردستان

سیمان اردستان

سهام بورس 26,130 380.00 1.48 26,070 320.00 1.24 12:29 459 696,990 18.17 میلیارد 1,518.5 25,750 26,190 25,820 26,190 1 1,085 26,080 1 5,488 26,130 29.589 هزار میلیارد 33.361 میلیون 9.19 میلیون 1.135 میلیون 3.772 میلیون 5.418 میلیون 9.521 میلیون 5.533 میلیون 5.34 5.45 3.1 498,916 198,074 696,990 -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 26,020 240.00 0.93 26,040 260.00 1.01 12:29 749 2.763 میلیون 71.95 میلیارد 3,688.97 25,780 26,200 25,040 26,300 3 15,000 26,000 1 2 26,020 78.12 هزار میلیارد 109.375 میلیون 48.577 میلیون 3 میلیون 31.255 میلیون 17.322 میلیون 88.708 میلیون 7.073 میلیون 11.04 4.51 0.88 694,240 2.069 میلیون 2.508 میلیون 254,803
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 25,180 240.00 0.94 25,480 60.00 0.24 12:29 481 1.139 میلیون 29.04 میلیارد 2,368.92 25,420 25,900 25,150 25,900 1 5,266 25,180 1 28 25,200 17.375 هزار میلیارد 22.967 میلیون 6.815 میلیون 681,920 5.592 میلیون 1.223 میلیون 7.299 میلیون 165,158 105.2 14.2 2.38 1.032 میلیون 107,169 1.05 میلیون 89,000
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 24,930 1,180.00 4.97 24,880 1,130.00 4.76 12:26 969 6.567 میلیون 163.41 میلیارد 6,776.97 23,750 24,930 24,300 24,930 46 704,304 24,930 0 0 0 27.368 هزار میلیارد 30.542 میلیون 5.514 میلیون 1.1 میلیون 3.174 میلیون 2.34 میلیون 1.564 میلیون 739,745 37 11.69 17.49 6.515 میلیون 52,000 5.786 میلیون 781,000