همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سکه9912پ04

سکه تمام بهارتحویل1روزه صادرات

سهام بورس 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 1399/04/14 18 690 6.59 میلیارد - 9.096 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 0 10,020 9.55 میلیون 96 - - 40.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 159,000 - 133,800 25,200
سکه0011پ02

سکه تمام بهارتحویلی 1روزه ملت

سهام بورس 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 1399/04/14 10 190 1.815 میلیارد - 9.096 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 0 7,690 9.55 میلیون 91 - - 14.326 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 198,400 15,800 196,000 18,200
سکه0012پ01

سکه تمام بهارتحویلی 1روزه رفاه

سهام بورس 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 1399/04/14 13 180 1.719 میلیارد - 9.096 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 0 14,500 9.55 میلیون 179 - - 27.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 370,800 5,000 362,600 13,200
سکه9812-03

سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان

سهام بورس 6.119 میلیون 156,796.00 2.63 6.098 میلیون 135,658.00 2.28 1398/12/25 193 7,770 47.38 میلیارد - 5.962 میلیون 6.1 میلیون 6.045 میلیون 6.119 میلیون 1 100 5.95 میلیون 1 50 6.39 میلیون 14.391 میلیارد - - - - - - - - - - 4,990 100 4,860 230
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 1398/12/28 1 2 10.489 میلیون - 3.496 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 0 1 5.245 میلیون 1 - - 9.178 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
سکه9712-01

سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه

سهام بورس 4.723 میلیون 85,022.00 1.83 4.687 میلیون 49,374.00 1.06 1397/12/27 351 10,050 47.103 میلیارد - 4.637 میلیون 4.634 میلیون 4.634 میلیون 4.73 میلیون 1 10 4.639 میلیون 1 10 4.657 میلیون 4.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,370 530 6,240 660
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.553 میلیون 68,919.00 4.25 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1398/11/1 2 2 34.066 میلیون - 1.622 میلیون 1.56 میلیون 1.553 میلیون 1.56 میلیون 0 - - 0 - - 17.033 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 1.5 میلیون 461,538.00 44.44 1.558 میلیون 519,231.00 50.00 1398/12/25 1 1 1.558 میلیون - 1.038 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.5 میلیون 0 16 1.558 میلیون 2 - - 2.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
سکه0112پ03

سکه تمام بهارتحویلی1روزه سامان

سهام بورس 1.554 میلیون 74,006.00 5.00 1.554 میلیون 74,006.00 5.00 1399/07/20 121 45,000 69.936 میلیارد - 1.48 میلیون 1.554 میلیون 1.554 میلیون 1.554 میلیون 0 9,300 1.554 میلیون 4 - - 2.331 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 48,700 - 33,200 15,500
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1398/12/27 1 16 19.36 میلیون - 1.1 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 0 2 1.21 میلیون 2 - - 4.719 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16 16 -
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1.03 میلیون 10,000.00 0.98 1.03 میلیون 10,000.00 0.98 09:33 1 100 103 میلیون - 1.02 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1 1,400 1.02 میلیون 1 1,400 1.03 میلیون 3.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - - 100
مصفها712

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1397/11/27 1 613 625.505 میلیون - 1.028 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 5,000 1.028 میلیون 1 300 1.035 میلیون 1.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 - - 24
صگل14112

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

سهام بورس 1.014 میلیون 14,000.00 1.40 1.014 میلیون 14,000.00 1.40 1399/02/30 1 170,000 172.38 میلیارد - 1,000,000 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 0 - - 0 - - 2.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 170,000 - 170,000
صملی97092

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1397/02/2 1 193,190 195.412 میلیارد - 1.021 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 0 - - 0 - - 1.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 193,190 - 193,190
رایان9112

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

سهام بورس 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1396/08/17 1 250,000 252.836 میلیارد - 980,474 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 0 - - 0 - - 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.01 میلیون 45,989.00 4.77 1.01 میلیون 45,989.00 4.77 1399/07/28 1 5 5.05 میلیون - 964,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 5 1.01 میلیون 1 10 1.01 میلیون 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1399/06/31 1 990 994.95 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 - - 0 1,000 1.015 میلیون 1.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 - 990
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1398/10/30 2 6 6.018 میلیون - 1,000,000 1.003 میلیون 1.003 میلیون 1.003 میلیون 2 996 1,000,000 1 2 1.003 میلیون 2.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 - 6 -
صخود4122

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

سهام بورس 1.002 میلیون 14,109.00 1.43 1.002 میلیون 14,109.00 1.43 1399/05/26 1 500,000 501 میلیارد - 987,891 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 2.505 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صمعاد212

صکوک اجاره معادن212-6ماهه21%

اوراق بورس 1.001 میلیون 973.00 0.10 1.001 میلیون 973.00 0.10 1399/06/2 2 18,000 18.018 میلیارد - 1 میلیون 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.001 میلیون 0 2,000 1.001 میلیون 1 - - 4.505 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18,000 - 18,000
صملی9709

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1,000,000 3,906.00 0.39 1 میلیون 3,971.00 0.40 1397/08/30 8 1,302 1.302 میلیارد - 996,094 1.005 میلیون 1,000,000 1.005 میلیون 1 1,945 996,000 1 20 1.005 میلیون 1.629 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25 1,277 1,302 -
مساپا955

مشارکت سایپا،سه ماهه20%

سهام بورس 1 میلیون 68.00 0.01 1 میلیون 107.00 0.01 1395/03/29 9 10,932 10.932 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 467 1 میلیون 4 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,662 9,270 932 10,000
صفارس307

صکوک اجاره فارس307- 3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/07/13 1,301 13 میلیون 13 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 105,000 1,000,000 11 - - 13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13 میلیون - 13 میلیون
صفارس147

صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/07/13 603 6 میلیون 6 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 47 1,000,000 3 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26 6 میلیون - 6 میلیون
صفارس037

صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/07/13 101 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 5 1,000,000 1 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
مشیر612

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/15 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 953,326 1 500 1.01 میلیون 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
صکاوه7062

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 2 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
صایپا1432

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/11 1 289,279 289.279 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 289,279 - 289,279
صایپا1122

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/14 1 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/25 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 8,611 982,560 1 49,483 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
مشهد6122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/11/14 2 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 300,000
مشیر6122

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 100.00 0.01 1,000,000 100.00 0.01 1396/10/20 1 250,000 250 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
صیدک14042

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 27,228.00 2.65 1,000,000 27,228.00 2.65 1396/11/25 3 845,000 845 میلیارد - 1.027 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 850 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تهران8122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 50,000.00 4.76 1,000,000 50,000.00 4.76 1396/07/18 1 480,000 480 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مترو98122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 17,440.00 1.77 1,000,000 17,440.00 1.77 1398/07/13 1 400,000 400 میلیارد - 982,560 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
مصفا97122

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 9,998.00 1.01 1,000,000 9,998.00 1.01 1397/03/27 1 300,000 300 میلیارد - 990,002 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/07/27 2 62 62 میلیون - 1,000,000 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 2 428 1,000,000 1 7 1.05 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - 62 - 62 -
تهران811

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه21%

اوراق بورس 1.045 میلیون 45,000.00 4.50 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/22 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 0 4 1.045 میلیون 1 - - 4.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -