همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صفارس037

صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18%

اوراق بورس 1.05 میلیون 50,000.00 5.00 1.05 میلیون 50,000.00 5.00 1399/10/30 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1 4,990 995,000 1 4,980 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 20 - 20
رایان911

رایان سایپا 3ماهه 18 درصد

اوراق بورس 1,000,000 23,000.00 2.35 1.04 میلیون 63,000.00 6.45 1399/10/14 2 10 10.4 میلیون - 977,000 1.08 میلیون 1,000,000 1.08 میلیون 1 2,995 1,000,000 1 10,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
صگل309

صکوک اجاره گل گهر309-3ماهه20

اوراق بورس 1.04 میلیون 20,000.00 1.96 1.02 میلیون 0.00 0.00 1399/10/27 - - - - 1.02 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1.04 میلیون 2 18,000 1,019,700 1 8,000 1,040,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات 3 ماهه 16%

اوراق بورس 1.015 میلیون 15,000.00 1.50 1.015 میلیون 15,000.00 1.50 1399/10/30 1 10,000 10.2 میلیارد - 1,000,000 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1 1,000 930,001 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صخود0012

صکوک مرابحه خودرو 0012- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/10/15 1 20 20.2 میلیون - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 1,400 1,010,000 1 1,400 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 20 20 -
مگچسا104

مشارکت پتروشیمی گچساران-3 ماه 18

اوراق بورس 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1399/10/14 1 7 7 میلیون - 976,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1 3 1,001,920 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 - - 7
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1.02 میلیون 18,684.00 1.87 1.001 میلیون 0.00 0.00 1399/08/25 3 13 13.08 میلیون - 1.001 میلیون 994,950 994,950 1.02 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6 7 13 -
صگل039

صکوک اجاره گل گهر039-3ماهه20

اوراق بورس 1.06 میلیون 59,999.00 6.00 1 میلیون 0.00 0.00 1399/10/30 102 500,011 500.01 میلیارد - 1 میلیون 1.06 میلیون - - 1 100 990,079 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1399/10/30 1 9 9 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 864 1,000,001 1 981 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 9 9 -
مصفها012

مشارکت ش اصفهان012-3ماهه20

اوراق بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 1,000,000 10,000.00 1.01 1399/10/29 1 100 100 میلیون - 990,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 15,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
تهران112

مشارکت ش تهران112-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/11 21 201,000 201 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,999 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 201,000 - 201,000
مشیر112

شهرداری شیراز3-18%

اوراق بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 1,000,000 10,000.00 1.01 1399/10/27 1 108 108 میلیون - 990,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 15,000 990,000 1 443 1,000,000 - - - - - - - - - - - 108 - - 108
اراد34

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/14 1 50,000 50 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/1 1 4,000 4 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,525 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
صدف048

صکوک مرابحه صدف048-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/08/21 - - - - - 1,000,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صخود1412

صکوک مرابحه خودرو 1412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 5,000.00 0.50 1,000,000 5,000.00 0.50 1399/08/25 1 10 10 میلیون - 1.005 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 10 - - 10
صایپا308

صکوک مرابحه سایپا308-3ماهه 18%

اوراق بورس 995,000 1,667.00 0.17 993,333 0.00 0.00 1399/10/30 - - - - 993,333 995,000 995,000 995,000 0 0 0 1 44 995,000 - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 1399/10/9 1 30 29.7 میلیون - 990,000 990,000 990,000 990,000 1 9 1,039,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 30 -
مشیر9911

شهرداری شیراز9911

اوراق بورس 990,000 55,000.00 5.88 990,000 55,000.00 5.88 1399/10/30 1 500 495 میلیون - 935,000 990,000 990,000 990,000 1 2,000 990,000 1 500 999,900 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
صخود412

صکوک مرابحه خودرو 412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 989,900 0.00 0.00 989,900 0.00 0.00 1399/10/29 1 36 35.6 میلیون - 989,900 989,900 989,900 989,900 1 964 990,000 1 172 998,000 - - - - - - - - - - - - 36 36 -
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 10,715.00 1.08 989,285 0.00 0.00 1399/08/25 4 25 25 میلیون - 989,285 982,000 982,000 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 24 1 25 -
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 983,371 3,371.00 0.34 983,371 3,371.00 0.34 1399/10/30 2 15,000 14.8 میلیارد - 980,000 983,371 983,371 983,371 1 3,500 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000
صمعاد412

صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

اوراق بورس 980,100 0.00 0.00 980,100 0.00 0.00 1399/10/2 4 30,610 30 میلیارد - 980,100 980,100 980,100 980,100 1 10,000 980,003 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30,610 - 30,610
صگل411

ص اجاره گل گهر411 - 3 ماهه 17%

اوراق بورس 980,000 30,000.00 2.97 980,000 30,000.00 2.97 1399/10/27 1 23 22.5 میلیون - 1.01 میلیون 980,000 980,000 980,000 1 2,690 980,000 2 19,979 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 23 23 -
تهران012

مشارکت ش تهران012-3ماهه18

اوراق بورس 970,300 0.00 0.00 970,300 0.00 0.00 1399/10/27 2 800 776.2 میلیون - 970,300 970,300 970,300 970,300 1 4,150 970,300 1 5,850 980,000 - - - - - - - - - - - - 800 800 -
صخود0004

صکوک رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 1399/09/24 1 9 8.7 میلیون - 970,000 970,000 970,000 970,000 1 1,937 970,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 9 9 -
تبریز112

شهرداری تبریز3-18%

اوراق بورس 965,000 57,006.00 6.28 965,000 57,006.00 6.28 1399/11/1 1 6 5.8 میلیون - 907,994 965,000 965,000 965,000 1 9,750 902,500 1 7 965,000 - - - - - - - - - - - 6 - 6 -
صیدک1404

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18

اوراق بورس 965,000 0.00 0.00 965,000 0.00 0.00 1399/09/16 1 6 5.8 میلیون - - 965,000 965,000 965,000 2 7,119 965,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 6 -
صگل1411

ص اجاره گل گهر1411 - 3 ماهه 17%

اوراق بورس 960,000 2,560.00 0.27 960,000 2,560.00 0.27 1399/10/29 2 45 43.2 میلیون - 957,440 960,000 960,000 960,000 1 1 956,016 1 5 999,888 - - - - - - - - - - - 45 - 45 -
رایان106

مشارکت رایان سایپا-3 ماهه 16

اوراق بورس 955,834 9,464.00 1.00 955,834 9,464.00 1.00 1399/10/24 1 11 10.5 میلیون - 946,370 955,834 955,834 955,834 1 7,461 946,370 1 7,444 955,834 - - - - - - - - - - - 11 - - 11
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 950,960 50,040.00 5.00 955,000 46,000.00 4.60 1399/11/1 1 8 7.6 میلیون - 1.001 میلیون 950,960 950,960 950,960 1 300 960,000 1 4,930 1,001,000 - - - - - - - - - - - - - - -
تهران412

مشارکت ش تهران412-3ماهه18%

اوراق بورس 954,500 0.00 0.00 954,500 0.00 0.00 1399/08/12 1 3,000 2.9 میلیارد - 954,500 954,500 954,500 954,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 952,131 69.00 0.01 952,131 69.00 0.01 1399/10/30 1 11 10.5 میلیون - 952,200 952,131 952,131 952,131 1 973 952,131 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 11 11 -
پارسا306

صکوک اجاره پارسیان-6ماهه16%

اوراق بورس 943,290 17,000.00 1.84 943,290 17,000.00 1.84 1399/10/30 1 100 94.3 میلیون - 926,290 943,290 943,290 943,290 3 25,000 916,290 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 940,500 72,475.00 8.35 940,500 72,475.00 8.35 1399/10/15 1 100 94 میلیون - 868,025 940,500 940,500 940,500 1 1,000 860,000 1 15 959,395 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
مصفها203

مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18

اوراق بورس 940,000 0.00 0.00 940,000 0.00 0.00 1399/10/30 1 200 188 میلیون - - 940,000 940,000 940,000 1 6,000 940,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
صایپا038

صکوک مرابحه سایپا038-3ماهه 18%

اوراق بورس 960,000 20,000.00 2.13 940,000 0.00 0.00 1399/10/6 - - - - 940,000 960,000 960,000 960,000 1 2,000 930,001 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
مکرج112

شهرداری کرج3-18%

اوراق بورس 933,000 40,000.00 4.11 933,000 40,000.00 4.11 1399/10/30 1 100 93.3 میلیون - 973,000 933,000 933,000 933,000 1 7,500 933,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس-3 ماهه 16

اوراق بورس 914,000 29,000.00 3.28 914,000 29,000.00 3.28 1399/10/29 1 100 91.4 میلیون - 885,000 914,000 914,000 914,000 1 10 983,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صفارس307

صکوک اجاره فارس307- 3ماهه18%

اوراق بورس 907,500 8,000.00 0.87 907,500 8,000.00 0.87 1399/10/22 1 100 90.8 میلیون - 915,500 907,500 907,500 907,500 4 35,000 907,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100