همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
نسب0206

آتی نفتای سبک-1402/06/17

آتی بورس 2.157 میلیون 100.00 0.00 2.157 میلیون 100.00 0.00 1402/03/13 1 100 215.74 میلیون - 2.158 میلیون 2.157 میلیون 2.157 میلیون 2.157 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
متا0206

آتی متانول-1402/06/17

آتی بورس 1.199 میلیون 100.00 0.01 1.199 میلیون 100.00 0.01 1402/03/13 1 100 119.91 میلیون - 1.199 میلیون 1.199 میلیون 1.199 میلیون 1.199 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صگل039

صکوک اجاره گل گهر039-3ماهه20

اوراق بورس 1,000,000 39,500.00 3.80 1.04 میلیون 0.00 0.00 1402/03/13 1 9 9.4 میلیون - 1.04 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 17,984 992,750 2 267 1,030,000 - - - - - - - - - - - - 10 - 10
مشهد212

مشارکت ش مشهد212-3ماهه18

اوراق بورس 917,300 82,700.00 8.27 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 917,300 917,300 917,300 1 9,000 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صیبا503

صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18

اوراق بورس 1,000,000 50,000.00 5.26 950,000 0.00 0.00 1402/03/13 303 3 میلیون 2.85 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 4,972 950,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 59,900.00 6.37 940,100 0.00 0.00 1402/03/13 1 1,000 940.1 میلیون - 940,100 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 100 950,010 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 7,000 - 7,000
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 351,840 3,100.00 0.89 351,840 3,100.00 0.89 1402/03/13 92 25,599 9.01 میلیارد - 348,740 351,000 350,000 352,400 1 50 351,110 1 5,000 352,120 - - - - - - - - - - - 18,566 7,033 16,457 9,142
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 314,740 0.00 0.00 314,740 0.00 0.00 12:28 334 300,494 94.58 میلیارد 899.68 314,740 314,740 314,740 314,740 501 942,360 314,740 0 0 0 77.854 هزار میلیارد 79.473 میلیون 2.744 میلیون 247,360 1.619 میلیون 1.125 میلیون 533,562 418,411 177.21 217.17 138.97 193,908 106,586 130,494 170,000
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 225,770 3,010.00 1.35 224,400 1,640.00 0.74 1402/03/13 11,896 9.133 میلیون 2.049 هزار میلیارد - 222,760 221,470 220,840 225,950 6 2,871 225,720 2 1,122 225,770 - - - - - - - - - - - 8.772 میلیون 360,755 8.346 میلیون 786,552
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 222,940 1,920.00 0.87 221,750 730.00 0.33 1402/03/13 50 5,828 1.29 میلیارد - 221,020 217,190 217,190 223,200 2 55 220,880 1 160 222,890 - - - - - - - - - - - 5,828 - 5,828 -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 217,110 1,420.00 0.65 218,530 0.00 0.00 12:29 197 175,205 38.04 میلیارد 889.37 218,530 217,110 217,110 217,110 0 0 0 1028 2,020,243 217,110 109.265 هزار میلیارد 112.719 میلیون 5.781 میلیون 500,000 3.454 میلیون 2.327 میلیون 5.221 میلیون 1.678 میلیون 70.91 51.15 22.79 75,205 100,000 138,206 36,999
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 184,290 1,400.00 0.75 184,370 1,320.00 0.71 1402/03/13 7,893 3.346 میلیون 616.9 میلیارد - 185,690 184,000 182,000 185,990 1 130 184,270 1 400 184,280 - - - - - - - - - - - 3.142 میلیون 204,000 3.197 میلیون 149,068
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,726.00 5.00 177,120 173,846.00 5.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 37,190.64 3,274 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.689 میلیارد 728.588 میلیون 476.049 میلیون 130.47 میلیون 598.118 میلیون 515.02 میلیون 148.804 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 175,600 10.00 0.01 175,610 0.00 0.00 12:39 355 199,142 34.91 میلیارد 560.96 175,610 173,500 173,000 176,700 3 393 173,900 1 200 175,610 351.22 هزار میلیارد 369.935 میلیون 63.319 میلیون 2 میلیون 18.715 میلیون 44.604 میلیون 94.372 میلیون 42.189 میلیون 8.32 7.87 3.72 40,909 158,233 134,488 64,654
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 177,350 2,150.00 1.23 175,200 0.00 0.00 12:29 349 167,921 29.42 میلیارد 481.15 175,200 170,000 170,000 181,000 3 3,226 177,000 1 4,997 177,350 40.822 هزار میلیارد 42.521 میلیون 4.491 میلیون 233,000 1.699 میلیون 2.792 میلیون 4.848 میلیون 2.422 میلیون 16.86 14.62 8.42 111,494 56,427 149,709 18,212
بذر

بذر امید آفرین

صندوق بورس 177,980 3,690.00 2.12 174,850 560.00 0.32 1402/03/13 9 18,720 3.27 میلیارد - 174,290 174,300 174,290 177,980 1 10 174,910 2 125 177,980 - - - - - - - - - - - 58 18,662 18,720 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 166,150 1,010.00 0.60 167,160 0.00 0.00 12:29 2,386 1.107 میلیون 185.04 میلیارد 463.94 167,160 167,000 166,000 169,650 1 232 166,480 1 5,579 166,500 1002.96 هزار میلیارد 1.28 میلیارد 582.062 میلیون 6 میلیون 277.491 میلیون 304.571 میلیون 451.396 میلیون 266.721 میلیون 3.76 3.29 2.23 997,956 109,000 784,628 322,328
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 155,990 650.00 0.41 156,640 0.00 0.00 12:28 485 194,493 30.47 میلیارد 401.02 156,640 161,990 152,050 161,990 1 50 154,550 1 3,000 156,890 30.545 هزار میلیارد 33.034 میلیون 3.852 میلیون 195,000 2.489 میلیون 1.363 میلیون 14.721 میلیون 1.28 میلیون 23.86 22.42 2.07 178,532 15,961 191,593 2,900
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 146,200 1,460.00 1.01 144,740 0.00 0.00 12:30 2,278 1.039 میلیون 150.45 میلیارد 456.32 144,740 140,000 137,710 149,000 1 3 146,180 1 45 146,250 43.422 هزار میلیارد 45.374 میلیون 2.869 میلیون 300,000 1.952 میلیون 917,585 556,479 324,187 133.94 47.32 78.03 1.003 میلیون 36,858 1.027 میلیون 12,102
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 142,170 190.00 0.13 142,360 0.00 0.00 12:30 1,680 1.036 میلیون 147.49 میلیارد 616.69 142,360 142,860 141,500 143,900 1 100 142,160 2 6,310 142,170 1281.24 هزار میلیارد 1.919 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 984.651 میلیون 112.075 میلیون 11.43 12.24 1.3 573,825 462,213 1.036 میلیون -
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 131,260 1,120.00 0.86 131,070 930.00 0.71 1402/03/13 615 527,932 69.19 میلیارد - 130,140 131,200 129,150 131,670 1 3,810 131,100 1 1,867 131,260 - - - - - - - - - - - 344,424 183,508 365,418 162,514
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 115,010 12,590.00 12.29 112,910 10,490.00 10.24 1401/01/08 30 2,632 297.2 میلیون - 102,420 115,030 114,900 116,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,466 7,050 9,516 -
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 105,770 240.00 0.23 106,010 0.00 0.00 12:29 1,065 1.397 میلیون 148.14 میلیارد 1,312.16 106,010 115,990 105,770 115,990 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 25.685 میلیون 567,515 240,000 242,682 324,833 64,679 11,291 2253.33 78.32 393.36 1.207 میلیون 190,000 1.397 میلیون 888
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 96,990 50.00 0.05 96,940 0.00 0.00 12:29 129 44,672 4.34 میلیارد 259.05 96,940 91,000 91,000 98,800 1 522 96,100 2 125 96,990 48.47 هزار میلیارد 50.175 میلیون 8.363 میلیون 500,000 1.705 میلیون 6.658 میلیون 10.949 میلیون 5.852 میلیون 8.28 7.28 4.43 41,973 2,699 44,672 -
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 94,150 360.00 0.38 94,510 0.00 0.00 12:28 604 650,650 61.5 میلیارد 1,077.24 94,510 95,400 94,150 97,900 2 423 89,020 117 369,931 94,150 18.902 هزار میلیارد 21.253 میلیون 4.149 میلیون 200,000 2.351 میلیون 1.797 میلیون 5.8 میلیون 1.472 میلیون 12.84 10.52 3.26 371,195 279,455 484,864 165,786
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 94,250 10.00 0.01 94,260 0.00 0.00 12:29 - - - 685.5 94,260 91,600 91,600 96,900 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 20.62 میلیون 4.375 میلیون 200,000 1.768 میلیون 2.607 میلیون 5.968 میلیون 2.322 میلیون 8.12 7.23 3.16 1.027 میلیون - 958,546 68,689
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 85,200 110.00 0.13 85,110 20.00 0.02 1402/03/13 47 59,619 5.07 میلیارد - 85,090 85,120 85,000 85,200 1 12 85,130 1 24,870 85,200 - - - - - - - - - - - 11,017 48,602 43,604 16,015
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 83,820 130.00 0.16 83,690 0.00 0.00 12:29 1,150 3.605 میلیون 301.67 میلیارد 3,134.66 83,690 81,500 81,000 83,820 78 394,537 83,820 1 143 83,820 108.797 هزار میلیارد 123.725 میلیون 29.728 میلیون 1.3 میلیون 14.928 میلیون 14.8 میلیون 42.582 میلیون 14.195 میلیون 7.66 7.35 2.55 3.604 میلیون 1,200 950,218 2.655 میلیون
عقیق

عقیق

صندوق بورس 84,000 1,040.00 1.25 83,660 700.00 0.84 1402/03/13 31 22,223 1.86 میلیارد - 82,960 82,600 82,600 84,140 1 2,391 84,000 1 76 84,990 - - - - - - - - - - - 5,675 16,548 22,223 -
ضسرو1014

اختیارخ سرو-62000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 80,000 1,953.00 2.38 81,953 0.00 0.00 1402/03/13 7 1,206 98.83 میلیون - 81,953 80,000 79,000 80,000 1 1 81,000 1 20 85,000 - - - - - - - - - - - 1,206 - 706 500
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 78,620 1,800.00 2.24 80,420 0.00 0.00 12:29 825 811,290 65.24 میلیارد 983.38 80,420 81,500 77,800 82,800 2 8,103 78,500 1 75 78,620 28.951 هزار میلیارد 41.571 میلیون 14.428 میلیون 360,000 12.62 میلیون 1.808 میلیون 28.555 میلیون 397,208 72.89 16.02 1.01 811,290 - 811,290 -
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 77,680 240.00 0.31 77,920 0.00 0.00 11:32 404 596,920 46.51 میلیارد 1,477.52 77,920 75,000 74,340 80,980 3 3,368 77,680 2 2,782 78,190 19.48 هزار میلیارد 21.27 میلیون 3.589 میلیون 250,000 1.79 میلیون 1.799 میلیون 3.608 میلیون 1.488 میلیون 13.09 10.83 5.4 583,022 13,898 583,181 13,739
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 76,110 70,930.00 1.00 77,180 72,000.00 1.00 1400/12/22 807 423,837 32.7 میلیارد 15,022.36 5,180 76,600 76,010 79,400 0 0 0 0 - 38.469 میلیون 16.309 میلیون 6.385 میلیون 5.394 میلیون 10.915 میلیون 16.579 میلیون 4.08 میلیون - - - 319,069 33,557 352,626 -
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 77,790 650.00 0.84 77,140 0.00 0.00 12:25 144 503,479 38.84 میلیارد 1,494.59 77,140 76,000 76,000 80,450 1 9,101 76,550 1 9,964 77,790 40.849 هزار میلیارد 46.337 میلیون 12.224 میلیون 529,550 5.487 میلیون 6.737 میلیون 12.269 میلیون 3.955 میلیون 10.33 6.06 3.33 298,019 205,460 221,253 282,226
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 75,990 670.00 0.87 76,660 0.00 0.00 12:29 1,050 1.231 میلیون 94.33 میلیارد 1,171.98 76,660 78,490 75,930 78,490 3 2,179 75,950 2 61,366 76,000 270.548 هزار میلیارد 292.617 میلیون 108.598 میلیون 3.529 میلیون 22.069 میلیون 86.529 میلیون 79.282 میلیون 46.582 میلیون 5.81 3.13 3.41 806,080 424,502 645,987 584,595
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 68,564.00 1.00 73,000 69,064.00 1.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 16,949.9 3,936 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 76.291 میلیون 40.774 میلیون 14.288 میلیون 20.051 میلیون 20.722 میلیون 26.963 میلیون 6.031 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 69,100 760.00 1.09 69,860 0.00 0.00 12:44 - - - 806.76 69,860 66,200 66,200 71,200 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 11.5 میلیون 545,617 160,000 304,598 241,019 1.633 میلیون 70,806 157.87 46.38 6.84 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 65,080 470.00 0.72 65,550 0.00 0.00 14:32 1,263 3.227 میلیون 211.52 میلیارد 2,554.95 65,550 62,850 62,850 68,100 1 5,000 65,090 2 68,916 65,090 393.3 هزار میلیارد 418.422 میلیون 78.725 میلیون 6 میلیون 25.122 میلیون 53.602 میلیون 111.798 میلیون 38.474 میلیون 10.23 7.34 3.52 427,060 2.8 میلیون 2.124 میلیون 1.103 میلیون
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 64,000 240.00 0.38 63,760 0.00 0.00 12:29 558 1.032 میلیون 65.79 میلیارد 1,849.1 63,760 65,670 63,000 65,670 1 100 63,410 2 721 64,000 111.58 هزار میلیارد 124.595 میلیون 24.073 میلیون 1.75 میلیون 13.015 میلیون 11.058 میلیون 19.808 میلیون 8.68 میلیون 12.86 10.09 5.63 836,738 195,061 893,437 138,362
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 63,590 190.00 0.30 63,400 0.00 0.00 12:29 392 1.581 میلیون 100.23 میلیارد 4,032.81 63,400 62,560 61,550 63,590 2 400 63,570 1 9,100 63,800 60.23 هزار میلیارد 71.486 میلیون 14.474 میلیون 950,000 11.256 میلیون 3.219 میلیون 8.498 میلیون 4.044 میلیون 14.89 18.71 7.09 1.086 میلیون 494,364 412,596 1.168 میلیون
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 63,840 1,380.00 2.21 62,460 0.00 0.00 12:28 432 165,047 10.44 میلیارد 382.05 62,460 57,820 57,820 63,840 26 86,746 63,840 1 170 66,000 24.984 هزار میلیارد 25.445 میلیون 1.006 میلیون 127,000 460,988 545,284 790,979 190,385 131.23 45.82 31.59 163,227 1,820 119,403 45,644
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 61,600 90.00 0.15 61,510 0.00 0.00 12:29 365 1.057 میلیون 64.99 میلیارد 2,894.84 61,510 61,480 61,000 62,490 1 500 61,590 1 1,426 61,770 28.418 هزار میلیارد 31.154 میلیون 4.008 میلیون 462,000 2.736 میلیون 1.271 میلیون 4.645 میلیون 402,655 70.58 22.35 6.12 308,864 747,754 1.057 میلیون -
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 60,580 40.00 0.07 60,540 0.00 0.00 12:29 197 864,171 52.27 میلیارد 4,386.65 60,540 60,590 60,200 60,990 1 5,980 60,200 1 49,820 60,570 1089.72 هزار میلیارد 1.239 میلیارد 234.872 میلیون 18 میلیون 149.366 میلیون 85.507 میلیون 389.064 میلیون 86.788 میلیون 12.59 12.78 2.81 72,517 791,654 153,943 710,228
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 58,700 210.00 0.36 58,910 0.00 0.00 12:29 221 209,161 12.38 میلیارد 946.43 58,910 57,210 57,210 59,980 1 315 58,600 1 1,219 58,710 11.782 هزار میلیارد 12.678 میلیون 1.899 میلیون 200,000 895,933 1.003 میلیون 1.719 میلیون 647,334 18.2 11.74 6.85 209,161 - 195,561 13,600
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 58,870 400.00 0.68 58,470 0.00 0.00 12:29 2,050 3.865 میلیون 225.99 میلیارد 1,885.55 58,470 56,200 56,200 58,870 2 11,189 58,870 0 0 0 26.019 هزار میلیارد 32.669 میلیون 11.562 میلیون 445,000 6.65 میلیون 4.912 میلیون 29.253 میلیون 974,872 26.69 5.3 0.89 3.845 میلیون 20,701 3.76 میلیون 105,000
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 58,590 350.00 0.60 58,240 0.00 0.00 12:29 558 1.292 میلیون 75.24 میلیارد 2,315.42 58,240 56,000 55,500 59,490 0 0 0 0 41.642 هزار میلیارد 51.758 میلیون 15.933 میلیون 715,000 10.116 میلیون 5.817 میلیون 13.085 میلیون 4.67 میلیون 8.92 7.16 3.18 1.15 میلیون 142,488 1.267 میلیون 25,273
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 57,300 630.00 1.11 56,670 0.00 0.00 12:30 1 27 9.8 میلیون 1,588.88 56,670 55,500 55,290 57,500 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 102.118 میلیون 3.123 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 154.74 33.89 183.03 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 56,100 200.00 0.36 55,900 0.00 0.00 12:29 174 361,675 20.22 میلیارد 2,078.59 55,900 55,110 55,020 56,500 2 772 56,000 1 7,627 56,100 40.739 هزار میلیارد 47.501 میلیون 10.791 میلیون 728,789 6.761 میلیون 4.03 میلیون 11.446 میلیون 5.57 میلیون 7.31 10.11 3.56 264,830 96,845 257,862 103,813
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 55,550 150.00 0.27 55,400 0.00 0.00 12:29 771 1.521 میلیون 84.26 میلیارد 1,972.65 55,400 54,200 53,950 55,550 11 38,689 55,550 1 1 56,640 11.08 هزار میلیارد 11.763 میلیون 1.461 میلیون 200,000 690,552 770,748 631,676 156,596 70.77 14.38 17.54 1.51 میلیون 10,820 1.392 میلیون 129,000
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 54,020 1,050.00 1.91 55,070 0.00 0.00 12:29 631 679,259 37.41 میلیارد 1,076.48 55,070 57,300 54,000 57,300 2 279 54,000 1 2,300 54,340 76.841 هزار میلیارد 81.604 میلیون 8.928 میلیون 1.395 میلیون 4.763 میلیون 4.165 میلیون 5.487 میلیون 1.905 میلیون 40.35 18.45 14 619,259 60,000 615,212 64,047
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 54,800 10.00 0.02 54,790 0.00 0.00 12:29 275 773,048 42.36 میلیارد 2,811.08 54,790 55,890 54,100 55,890 1 3 54,260 1 836 54,800 76.706 هزار میلیارد 81.599 میلیون 17.127 میلیون 1.4 میلیون 4.893 میلیون 12.234 میلیون 19.978 میلیون 10.066 میلیون 7.62 6.27 3.84 316,952 456,096 378,048 395,000
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 52,950 1,370.00 2.52 54,320 0.00 0.00 12:29 1,296 1.501 میلیون 81.51 میلیارد 1,157.8 54,320 53,050 52,950 54,940 1 377 52,940 1 20,337 52,950 12.494 هزار میلیارد 13.127 میلیون 1.583 میلیون 230,000 633,688 948,843 2.421 میلیون 652,968 19.13 13.17 5.16 1.501 میلیون - 1.299 میلیون 201,687
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 53,180 580.00 1.08 53,760 0.00 0.00 12:29 110 71,384 3.82 میلیارد 2,050.43 53,760 56,290 52,700 56,290 1 222 53,130 1 500 53,880 18.816 هزار میلیارد 21.2 میلیون 5.167 میلیون 350,000 2.384 میلیون 2.783 میلیون 5.231 میلیون 1.982 میلیون 9.5 6.76 3.6 41,040 30,344 71,384 -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 53,420 210.00 0.39 53,630 0.00 0.00 14:31 2,506 2.233 میلیون 119.78 میلیارد 891.2 53,630 53,870 52,800 54,100 1 105 53,400 1 6,669 53,420 769.591 هزار میلیارد 910.984 میلیون 235.562 میلیون 14.35 میلیون 141.393 میلیون 94.169 میلیون 483.394 میلیون 78.18 میلیون 9.84 8.17 1.59 1.071 میلیون 1.163 میلیون 2.229 میلیون 4,295
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 51,020 490.00 0.95 51,510 0.00 0.00 12:29 194 340,747 13.6 میلیارد 1,119.8 51,510 50,820 50,000 52,400 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 23.361 میلیون 6.007 میلیون 392,000 3.169 میلیون 2.838 میلیون 6.556 میلیون 2.246 میلیون 8.99 7.11 3.08 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 48,400 470.00 0.96 48,870 0.00 0.00 12:29 238 345,509 16.92 میلیارد 1,451.72 48,870 47,510 47,510 49,990 1 150 48,150 1 329 48,500 48.87 هزار میلیارد 51.536 میلیون 9.698 میلیون 1,000,000 2.666 میلیون 7.032 میلیون 10.216 میلیون 5.543 میلیون 8.82 6.95 4.78 341,451 4,058 339,759 5,750
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 48,000 430.00 0.89 48,430 0.00 0.00 12:29 184 183,362 8.82 میلیارد 996.53 48,430 47,500 47,500 49,490 1 13,677 47,800 1 350 48,030 36.323 هزار میلیارد 42.301 میلیون 11.994 میلیون 750,000 5.978 میلیون 6.016 میلیون 7.405 میلیون 3.627 میلیون 10.02 6.04 4.91 171,839 11,523 183,362 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 48,600 560.00 1.17 48,040 0.00 0.00 12:29 - - - 1,002.39 48,040 48,150 47,000 49,000 1 80 767,160 1 46 767,550 26.482 هزار میلیارد 51.016 میلیون 5.975 میلیون 1.029 میلیون 1.569 میلیون 4.407 میلیون 14.874 میلیون 2.586 میلیون 19.12 11.22 3.32 137,524 - 117,504 20,020
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 48,000 1,010.00 2.15 46,990 0.00 0.00 12:29 56 29,821 1.42 میلیارد 462.71 46,990 47,120 46,540 48,300 1 126 47,230 1 1,894 48,000 55.448 هزار میلیارد 59.923 میلیون 7.795 میلیون 1.18 میلیون 4.474 میلیون 3.321 میلیون 6.717 میلیون 3.161 میلیون 17.54 16.7 8.25 26,751 3,070 29,710 111
کلوند

کاشی الوند

سهام بورس 46,850 120.00 0.26 46,970 0.00 0.00 12:29 266 582,598 27.37 میلیارد 2,190.22 46,970 49,100 46,510 49,100 1 1,301 46,850 1 3,000 46,870 18.788 هزار میلیارد 23.131 میلیون 15.62 میلیون 400,000 4.343 میلیون 11.277 میلیون 8.679 میلیون 2.003 میلیون 9.39 1.67 2.16 499,269 83,329 577,098 5,500
نکالا

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 0.00 0.00 45,390 0.00 0.00 1400/06/23 - - - - 45,390 45,390 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 25 - 25
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 46,180 890.00 1.97 45,290 0.00 0.00 12:40 855 2.613 میلیون 118.34 میلیارد 3,056.31 45,290 41,010 41,010 46,180 3 1,046 46,180 1 8,000 46,810 45.29 هزار میلیارد 50.448 میلیون 8.489 میلیون 1,000,000 5.158 میلیون 3.331 میلیون 8.44 میلیون 4.399 میلیون 9.58 12.66 5 2.6 میلیون 13,346 1.421 میلیون 1.192 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 43,432 96.00 0.22 43,431 95.00 0.22 1402/03/13 3,402 47.853 میلیون 2.078 هزار میلیارد - 43,336 43,431 43,430 43,433 6 518,819 43,431 1 25,095 43,432 - - - - - - - - - - - 17.695 میلیون 30.158 میلیون 18.978 میلیون 28.876 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 43,490 190.00 0.44 43,300 0.00 0.00 12:29 1,002 3.174 میلیون 137.46 میلیارد 3,168.08 43,300 43,000 42,260 43,500 1 7,000 43,430 1 1,000 43,600 349.171 هزار میلیارد 411.388 میلیون 109.446 میلیون 8.064 میلیون 62.217 میلیون 47.23 میلیون 232.716 میلیون 33.825 میلیون 10.32 7.39 1.5 2.556 میلیون 618,564 2.814 میلیون 360,000
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 41,860 560.00 1.32 42,420 0.00 0.00 12:29 589 1.337 میلیون 56.7 میلیارد 2,269.22 42,420 42,850 41,250 42,850 1 65,992 41,870 1 27,638 41,890 27.997 هزار میلیارد 31.102 میلیون 6.592 میلیون 660,000 3.105 میلیون 3.488 میلیون 3.013 میلیون 1.027 میلیون 27.26 8.03 9.29 1.217 میلیون 120,000 633,774 702,799
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 41,250 130.00 0.31 41,380 0.00 0.00 12:29 437 1.176 میلیون 48.66 میلیارد 2,690.89 41,380 40,000 40,000 42,100 1 800 41,240 1 17,499 41,350 25.991 هزار میلیارد 27.401 میلیون 2.24 میلیون 628,104 1.41 میلیون 830,402 4.7 میلیون 289,711 89.71 31.3 5.53 1.176 میلیون - 1.176 میلیون -
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 40,900 420.00 1.02 41,320 0.00 0.00 12:29 97 310,801 12.84 میلیارد 1,645.32 41,320 42,540 40,470 42,540 1 500 40,840 1 15 40,890 33.469 هزار میلیارد 40.616 میلیون 12.343 میلیون 810,000 7.147 میلیون 5.196 میلیون 11.83 میلیون 4.021 میلیون 8.32 6.44 2.83 136,121 174,680 256,257 54,544
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 41,380 160.00 0.39 41,220 0.00 0.00 12:29 2,648 11.811 میلیون 486.9 میلیارد 4,460.4 41,220 41,380 39,550 41,380 3 5,888 41,380 0 0 0 9.148 هزار میلیارد 11.591 میلیون 3.125 میلیون 221,941 2.407 میلیون 717,810 103,767 162,490 48.24 12.74 84.68 11.654 میلیون 157,462 11.444 میلیون 366,907
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 41,360 240.00 0.58 41,120 0.00 0.00 12:29 587 1.5 میلیون 61.67 میلیارد 2,555.13 41,120 40,200 40,100 41,560 1 500 41,290 1 4,578 41,360 20.56 هزار میلیارد 22.691 میلیون 4.707 میلیون 500,000 2.131 میلیون 2.576 میلیون 7.146 میلیون 1.948 میلیون 10.56 7.98 2.88 1.471 میلیون 28,596 1.204 میلیون 295,585
ضسرو4004

اختیارخ سرو-90000-1402/04/07

اختیار معامله بورس 41,000 0.00 0.00 41,000 0.00 0.00 1402/03/13 1 7 287,000 - 41,000 40,997 40,997 41,000 1 5 40,500 1 1 41,687 - - - - - - - - - - - 7 - 7 -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 40,180 90.00 0.22 40,090 0.00 0.00 12:29 769 3.829 میلیون 153.5 میلیارد 4,978.79 40,090 38,650 38,650 41,200 1 500 40,130 3 6,375 40,180 225.506 هزار میلیارد 227.942 میلیون 45.966 میلیون 5.625 میلیون 2.435 میلیون 43.53 میلیون 29.997 میلیون 29.077 میلیون 7.76 5.18 7.52 2.286 میلیون 1.543 میلیون 2.389 میلیون 1.439 میلیون
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 38,700 1,120.00 2.81 39,820 0.00 0.00 12:29 1,694 4.39 میلیون 174.83 میلیارد 2,591.64 39,820 39,810 38,600 40,170 1 300 38,660 1 2,576 39,150 33.847 هزار میلیارد 44.34 میلیون 13.188 میلیون 850,000 10.493 میلیون 2.695 میلیون 6.222 میلیون 1.19 میلیون 28.44 12.56 5.44 4.035 میلیون 354,865 4.28 میلیون 109,806
زمگسا

مگسال

سهام بورس 38,900 340.00 0.87 39,240 0.00 0.00 12:29 309 345,382 13.55 میلیارد 1,117.74 39,240 40,330 38,510 40,900 1 129 38,810 1 11,381 38,900 11.772 هزار میلیارد 13.845 میلیون 3.392 میلیون 300,000 2.073 میلیون 1.32 میلیون 5.141 میلیون 979,144 12.02 8.92 2.29 343,477 1,905 333,245 12,137
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 38,540 70.00 0.18 38,470 0.00 0.00 12:29 285 896,382 34.48 میلیارد 3,145.2 38,470 38,470 38,280 38,960 1 222 38,500 1 708 38,500 1558.035 هزار میلیارد 1.791 میلیارد 355.064 میلیون 40.5 میلیون 233.372 میلیون 121.692 میلیون 104.952 میلیون 105.726 میلیون 14.74 12.8 14.85 263,404 632,978 334,260 562,122
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 38,570 170.00 0.44 38,400 0.00 0.00 12:29 775 1.736 میلیون 66.66 میلیارد 2,239.57 38,400 36,670 36,630 38,580 2 2,029 38,510 3 14,398 38,570 46.656 هزار میلیارد 48.733 میلیون 6.149 میلیون 1.215 میلیون 2.077 میلیون 4.072 میلیون 3.724 میلیون 2.636 میلیون 17.7 11.46 12.53 1.736 میلیون - 1.368 میلیون 367,221
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 38,730 540.00 1.41 38,190 0.00 0.00 12:29 214 708,611 27.06 میلیارد 3,311.27 38,190 38,290 37,500 38,730 6 484,867 38,730 1 131 38,800 53.466 هزار میلیارد 55.005 میلیون 8.762 میلیون 1.4 میلیون 1.539 میلیون 7.224 میلیون 8.354 میلیون 5.337 میلیون 10.02 7.4 6.4 578,010 130,601 693,925 14,686
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 37,460 420.00 1.11 37,880 0.00 0.00 12:29 420 1.63 میلیون 34.3 میلیارد 1,689.42 37,880 37,210 36,810 39,720 0 0 0 0 10.215 هزار میلیارد 20.726 میلیون 4.113 میلیون 500,000 1.786 میلیون 2.327 میلیون 6.768 میلیون 1.788 میلیون 10.59 8.14 2.8 1.103 میلیون 20,421 1.096 میلیون 27,355
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 36,890 380.00 1.02 37,270 0.00 0.00 12:29 244 143,955 5.34 میلیارد 589.98 37,270 35,730 35,730 38,090 1 2,000 36,880 1 2,653 36,890 23.853 هزار میلیارد 32.932 میلیون 9.796 میلیون 640,000 9.079 میلیون 716,535 11.368 میلیون 264,037 90.34 33.29 2.1 143,955 - 143,955 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 37,180 10.00 0.03 37,190 0.00 0.00 12:29 239 598,271 22.21 میلیارد 2,503.23 37,190 36,620 36,620 37,900 1 3,116 37,180 4 195,669 37,200 752.645 هزار میلیارد 933.079 میلیون 284.512 میلیون 20.238 میلیون 180.433 میلیون 104.079 میلیون 491.514 میلیون 191.118 میلیون 3.94 7.23 1.53 202,757 395,514 261,158 337,113
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 37,610 600.00 1.62 37,010 0.00 0.00 12:29 181 595,196 9.2 میلیارد 1,406.11 37,010 36,950 35,800 37,980 2 7,744 22,710 2 5,400 22,850 8.646 هزار میلیارد 30.329 میلیون 12.6 میلیون 576,000 9.011 میلیون 3.589 میلیون 9.004 میلیون 2.036 میلیون 10.47 5.94 2.37 2.585 میلیون - 1.975 میلیون 610,000
خوساز

محورسازان

سهام بورس 36,590 230.00 0.63 36,360 0.00 0.00 12:29 1,511 3.683 میلیون 133.89 میلیارد 2,437.18 36,360 36,570 35,270 36,590 27 46,142 36,590 1 13,000 37,300 40.719 هزار میلیارد 43.49 میلیون 5.053 میلیون 1.12 میلیون 2.771 میلیون 2.282 میلیون 37.733 میلیون 651,904 62.46 17.84 1.08 3.654 میلیون 28,798 3.154 میلیون 528,240
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 36,230 0.00 0.00 36,230 0.00 0.00 12:28 603 8.515 میلیون 308.51 میلیارد 14,121.44 36,230 36,230 36,010 36,230 238 6,605,694 36,230 1 200 36,520 57.968 هزار میلیارد 71.298 میلیون 22.911 میلیون 1.6 میلیون 13.33 میلیون 9.581 میلیون 17.128 میلیون 7.667 میلیون 7.2 5.76 3.22 7.645 میلیون 870,000 670,285 7.845 میلیون
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 35,770 10.00 0.03 35,780 0.00 0.00 12:29 716 1.893 میلیون 67.74 میلیارد 2,644.01 35,780 37,000 34,690 37,000 9 39,654 35,750 1 1,127 35,770 86.371 هزار میلیارد 94.424 میلیون 18.95 میلیون 2.414 میلیون 8.053 میلیون 10.897 میلیون 8.506 میلیون 8.35 میلیون 10.34 7.93 10.15 916,900 976,209 940,783 952,326
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 35,213 76.00 0.22 35,183 46.00 0.13 1402/03/13 513 23.003 میلیون 809.32 میلیارد - 35,137 35,183 35,182 35,384 1 15,630 35,183 1 15,279 35,213 - - - - - - - - - - - 14.624 میلیون 8.379 میلیون 2.018 میلیون 20.986 میلیون
ضسرو1022

اختیارخ سرو-130000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 32,990 1,798.00 5.17 34,788 0.00 0.00 1402/03/13 4 262 9.11 میلیون - 34,788 34,500 32,990 34,500 1 11 26,001 1 1 34,677 - - - - - - - - - - - 262 - 262 -
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 34,300 170.00 0.50 34,130 0.00 0.00 12:29 421 1.79 میلیون 29.3 میلیارد 1,588.91 34,130 32,910 32,910 34,500 0 0 0 0 18.205 هزار میلیارد 42.502 میلیون 10.208 میلیون 1.1 میلیون 4.959 میلیون 5.249 میلیون 12.146 میلیون 4.053 میلیون 9.26 7.15 3.09 2.49 میلیون 441,170 2.931 میلیون 293
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 34,500 480.00 1.41 34,020 0.00 0.00 12:29 76 38,572 1.33 میلیارد 1,190.23 34,020 34,410 33,970 35,260 1 113 34,320 2 1,359 34,650 42.865 هزار میلیارد 46.002 میلیون 9.621 میلیون 1.26 میلیون 3.137 میلیون 6.485 میلیون 6.287 میلیون 4.01 میلیون 10.69 6.61 6.82 36,891 1,681 36,891 1,681
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 33,870 50.00 0.15 33,920 0.00 0.00 12:29 885 2.257 میلیون 76.55 میلیارد 2,550.53 33,920 33,950 33,550 34,400 2 1,500 33,870 4 14,776 33,990 518.976 هزار میلیارد 585.204 میلیون 260.823 میلیون 15.3 میلیون 66.228 میلیون 194.595 میلیون 226.75 میلیون 116.581 میلیون 4.45 2.67 2.29 1.971 میلیون 286,586 1.919 میلیون 338,111
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 34,300 480.00 1.42 33,820 0.00 0.00 12:28 169 453,806 15.5 میلیارد 2,685.24 33,820 33,900 33,550 34,400 1 37,198 34,000 4 12,515 34,400 372.02 هزار میلیارد 403.631 میلیون 50.022 میلیون 11 میلیون 31.611 میلیون 18.411 میلیون 33.982 میلیون 33.71 میلیون 11.04 20.21 10.95 241,004 212,802 213,705 240,101
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 33,970 150.00 0.44 33,820 0.00 0.00 12:29 235 677,699 22.92 میلیارد 2,883.83 33,820 33,690 33,080 34,870 1 200 33,570 2 25,900 34,000 37.202 هزار میلیارد 38.064 میلیون 5.724 میلیون 1.1 میلیون 861,717 4.862 میلیون 2.71 میلیون 3.201 میلیون 11.62 7.65 13.73 599,667 78,032 575,255 102,444
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 33,420 0.00 0.00 33,420 0.00 0.00 12:29 1,493 1.588 میلیون 53.08 میلیارد 1,063.94 33,420 33,010 32,680 34,000 2 5,228 33,420 1 166 33,480 133.68 هزار میلیارد 156.547 میلیون 35.472 میلیون 4 میلیون 22.867 میلیون 12.606 میلیون 57.999 میلیون 17.054 میلیون 7.84 10.6 2.3 768,257 820,207 1.342 میلیون 246,181
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 32,640 110.00 0.34 32,750 0.00 0.00 12:29 950 1.298 میلیون 42.52 میلیارد 1,366.7 32,750 32,020 32,020 33,490 1 5,000 32,600 1 300 32,700 22.333 هزار میلیارد 26.847 میلیون 5.564 میلیون 681,920 4.515 میلیون 1.049 میلیون 6.548 میلیون 277,946 80.35 21.28 3.41 1.298 میلیون - 1.298 میلیون -
ضدار4022

اختیارخ ص.دارا-220000-02/04/21

اختیار معامله بورس 30,000 1,797.00 5.65 31,797 0.00 0.00 1402/03/13 5 138 4.39 میلیون - 31,797 30,000 30,000 30,000 2 32 26,000 1 1 30,000 - - - - - - - - - - - 138 - 38 100
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 32,070 440.00 1.39 31,630 0.00 0.00 12:29 534 942,627 29.82 میلیارد 1,765.22 31,630 30,410 30,410 32,070 3 2,714 32,040 1 14,045 32,070 6.895 هزار میلیارد 8.738 میلیون 2.666 میلیون 218,000 2.078 میلیون 588,403 1.681 میلیون 196,965 35.01 11.72 4.1 942,627 - 706,672 235,955
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 29,860 0.00 0.00 29,860 0.00 0.00 12:29 469 5.643 میلیون 168.5 میلیارد 12,032.25 29,860 29,860 29,860 29,860 399 17,257,479 29,860 0 0 0 53.748 هزار میلیارد 55.1 میلیون 6.497 میلیون 1.8 میلیون 1.352 میلیون 5.145 میلیون 4.227 میلیون 3.024 میلیون 16.93 9.95 12.11 5.443 میلیون 200,000 3.641 میلیون 2.002 میلیون
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 29,610 0.00 0.00 29,610 0.00 0.00 12:21 211 3.469 میلیون 102.71 میلیارد 16,439.81 29,610 29,610 29,610 29,610 188 6,233,641 29,610 0 0 0 35.532 هزار میلیارد 38.282 میلیون 5.228 میلیون 1.2 میلیون 2.75 میلیون 2.479 میلیون 6.827 میلیون 1.279 میلیون 25.2 13 4.72 2.629 میلیون 840,000 551,800 2.917 میلیون
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 29,690 450.00 1.54 29,350 110.00 0.38 1402/03/13 110 126,502 3.71 میلیارد - 29,240 29,240 29,040 29,750 1 321 29,500 1 4,000 29,730 - - - - - - - - - - - 117,615 8,887 117,615 8,887
فمراد

آلومراد

سهام بورس 28,870 250.00 0.86 29,120 0.00 0.00 12:29 1,012 2.374 میلیون 69.13 میلیارد 2,346.14 29,120 28,020 28,020 29,400 2 6,488 28,860 3 8,687 28,900 10.192 هزار میلیارد 10.758 میلیون 1.097 میلیون 350,000 506,595 590,198 3.438 میلیون 201,128 50.67 17.27 2.96 2.374 میلیون - 2.341 میلیون 32,957
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 28,670 290.00 1.00 28,960 0.00 0.00 12:28 185 565,231 16.37 میلیارد 3,055.3 28,960 28,400 28,400 29,490 1 180 28,560 1 838 28,950 43.44 هزار میلیارد 48.629 میلیون 9.49 میلیون 1.5 میلیون 5.189 میلیون 4.3 میلیون 7.192 میلیون 5.058 میلیون 8.59 10.1 6.04 520,993 44,238 565,231 -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 28,600 220.00 0.76 28,820 0.00 0.00 12:29 685 1.843 میلیون 53.12 میلیارد 2,690.93 28,820 29,000 28,450 29,550 2 490 28,600 2 149 28,890 37.466 هزار میلیارد 39.779 میلیون 16.277 میلیون 1.3 میلیون 2.313 میلیون 13.964 میلیون 23.7 میلیون 4.337 میلیون 8.64 2.68 1.58 1.752 میلیون 90,957 1.843 میلیون -