همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صگل309

صکوک اجاره گل گهر309-3ماهه20

اوراق بورس 1.1 میلیون 47,230.00 4.49 1.053 میلیون 0.00 0.00 1400/01/22 3 29,000 30.5 میلیارد - 1.053 میلیون 1.1 میلیون 1.1 میلیون 1.1 میلیون 0 0 0 1 3,000 1,100,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صفارس147

صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18

اوراق بورس 1.045 میلیون 73.00 0.01 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 2 110 114.97 میلیون - 1.045 میلیون 997,500 997,500 1.045 میلیون 2 14,984 997,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 506 6 500
صفارس037

صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18%

اوراق بورس 1.045 میلیون 500.00 0.05 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/01/18 1 100 104.4 میلیون - 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1 5,000 1,039,775 1 3,190 1,050,225 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
رایان911

رایان سایپا 3ماهه 18 درصد

اوراق بورس 1,000,000 40,000.00 3.85 1.04 میلیون 0.00 0.00 1399/11/11 3 14 14.6 میلیون - 1.04 میلیون 1.08 میلیون 1,000,000 1.08 میلیون 1 3,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 7 14 -
صمعاد412

صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

اوراق بورس 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1399/11/14 1 10,000 10.3 میلیارد - 980,100 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1 10,000 980,003 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1399/11/15 1 100 102 میلیون - 940,500 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 75 824,624 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صخود0012

صکوک مرابحه خودرو 0012- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.015 میلیون 5,000.00 0.50 1399/12/18 2 10 10.2 میلیون - 1.01 میلیون 1.02 میلیون 1.01 میلیون 1.02 میلیون 1 1,400 1,010,000 1 1,400 1,020,000 - - - - - - - - - - - 5 5 5 5
مگچسا104

مشارکت پتروشیمی گچساران-3 ماه 18

اوراق بورس 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1399/10/14 1 7 7 میلیون - 976,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1 3 1,001,920 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 - - 7
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1.02 میلیون 18,684.00 1.87 1.001 میلیون 0.00 0.00 1399/08/25 3 13 13.08 میلیون - 1.001 میلیون 994,950 994,950 1.02 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6 7 13 -
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/01/21 1 20 20 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 9,980 1,000,001 1 981 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 20 20 -
صگل411

ص اجاره گل گهر411 - 3 ماهه 17%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/22 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 895 971,001 1 25 1,000,000 - - - - - - - - - - - 6 - - 6
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 1,000 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
صنفت312

صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 983,384 16,616.00 1.66 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/17 3,003 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 990,000 983,384 983,384 8 75,000 990,000 8 75,000 999,900 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
صعبید312

صکوک اجاره دعبید-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/16 67 639,554 639.6 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 9 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صنفت0312

صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/25 1,001 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 24,978 990,000 3 24,650 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 30 - 30
اراد34

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/14 1 50,000 50 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
مشیر112

شهرداری شیراز3-18%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/14 2 20,000 20 میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 2 15,000 990,000 2 15,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
صدف048

صکوک مرابحه صدف048-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/08/21 - - - - - 1,000,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/1 1 4,000 4 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,525 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
تهران112

مشارکت ش تهران112-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/11 21 201,000 201 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,999 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 201,000 - 201,000
صخود1412

صکوک مرابحه خودرو 1412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/14 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 10 1,000,000 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
صشستا311

صکوک اجاره شستا311-6ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 999,981 19.00 0.00 1399/12/12 4 10,015 10 میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 1,000,000 5 49,600 990,000 6 49,506 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 900 400 500
مشیر9911

شهرداری شیراز9911

اوراق بورس 999,900 9,900.00 1.00 999,900 9,900.00 1.00 1399/11/21 1 6 6 میلیون - 990,000 999,900 999,900 999,900 1 10,000 990,000 1 3,324 999,900 - - - - - - - - - - - 6 - - 6
صگل039

صکوک اجاره گل گهر039-3ماهه20

اوراق بورس 1 میلیون 9.00 0.00 998,898 1,103.00 0.11 1399/11/28 4 45 45 میلیون - 1 میلیون 990,000 990,000 1 میلیون 2 56 990,005 1 60 1,000,010 - - - - - - - - - - - 40 5 5 40
مکرج112

شهرداری کرج3-18%

اوراق بورس 1,000,000 1,300.00 0.13 998,700 0.00 0.00 1400/01/15 1 1,000 998.7 میلیون - 998,700 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 978,700 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 600 - 600
صایپا308

صکوک مرابحه سایپا308-3ماهه 18%

اوراق بورس 995,000 0.00 0.00 995,000 0.00 0.00 1400/01/18 1 20 19.9 میلیون - 995,000 995,000 995,000 995,000 0 0 0 1 1,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
مصفها203

مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 7,000.00 0.70 993,000 0.00 0.00 1400/01/15 1 200 198.6 میلیون - 993,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 6,000 993,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200 - 200
صخود412

صکوک مرابحه خودرو 412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 999,999 9,925.00 1.00 990,074 0.00 0.00 1400/01/23 6 2,045 2 میلیارد - 990,074 997,000 997,000 999,999 1 80 996,000 1 70 999,999 - - - - - - - - - - - 17 - 17 -
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 1399/10/9 1 30 29.7 میلیون - 990,000 990,000 990,000 990,000 1 9 1,039,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 30 -
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 10,715.00 1.08 989,285 0.00 0.00 1399/08/25 4 25 25 میلیون - 989,285 982,000 982,000 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 24 1 25 -
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات 3 ماهه 16%

اوراق بورس 980,000 5,086.00 0.52 985,086 0.00 0.00 1400/01/14 2 11 10.8 میلیون - 985,086 980,000 980,000 980,000 1 10,000 959,900 1 40 1,072,500 - - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
مصفها012

مشارکت ش اصفهان012-3ماهه20

اوراق بورس 996,000 11,000.00 1.12 985,000 0.00 0.00 1400/01/15 44 438,000 431.4 میلیارد - 985,000 1.017 میلیون 996,000 1.017 میلیون 2 15,000 985,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 700 - 700
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 1 میلیون 17,024.00 1.73 983,371 0.00 0.00 1400/01/25 1 10,000 9.8 میلیارد - 983,371 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 9,995 970,000 1 10,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 999,999 19,989.00 2.04 980,010 0.00 0.00 1400/01/25 3 986 966.3 میلیون - 980,010 999,999 999,999 999,999 1 90 985,000 1 4,469 1,000,000 - - - - - - - - - - - 10 - - 10
صنفت311

صکوک مرابحه شنفت311-3ماهه18

اوراق بورس 980,000 0.00 0.00 980,000 0.00 0.00 1400/01/25 100 1,000,000 980 میلیارد - 980,000 980,000 980,000 980,000 5 20 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 10,000 - 10,001
تهران012

مشارکت ش تهران012-3ماهه18

اوراق بورس 980,000 9,700.00 1.00 970,300 0.00 0.00 1400/01/21 1 50 48.5 میلیون - 970,300 980,000 980,000 980,000 1 4,100 970,300 1 5,800 980,000 - - - - - - - - - - - - 50 50 -
صخود0004

صکوک رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 1399/12/19 1 10 9.7 میلیون - 970,000 970,000 970,000 970,000 1 1,898 970,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 10 -
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 960,000 10,000.00 1.03 970,000 0.00 0.00 1400/01/25 1 5,000 4.8 میلیارد - 970,000 960,000 960,000 960,000 1 8,793 952,200 1 65 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
صگل1411

ص اجاره گل گهر1411 - 3 ماهه 17%

اوراق بورس 999,990 34,990.00 3.63 965,000 0.00 0.00 1400/01/25 1 16 15.4 میلیون - 965,000 999,900 999,900 999,990 1 100 970,000 3 10,015 1,000,000 - - - - - - - - - - - 5 1,428 1,433 -
صیدک1404

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18

اوراق بورس 965,000 0.00 0.00 965,000 0.00 0.00 1399/09/16 1 6 5.8 میلیون - - 965,000 965,000 965,000 2 7,119 965,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 6 -