همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
نسب0201

آتی نفتای سبک-1402/01/17

آتی بورس 1.756 میلیون 3,000.00 0.17 1.756 میلیون 3,000.00 0.17 14:36 1 100 175.55 میلیون - 1.753 میلیون 1.756 میلیون 1.756 میلیون 1.756 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0203

آتی نفتای سبک-1402/03/17

آتی بورس 1.655 میلیون 9,500.00 0.58 1.655 میلیون 9,500.00 0.58 14:36 1 100 165.5 میلیون - 1.646 میلیون 1.655 میلیون 1.655 میلیون 1.655 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.016 میلیون 4,128.00 0.40 1.02 میلیون 0.00 0.00 14:43 1 1,000 1000 میلیون - 1.02 میلیون 1.016 میلیون 1.016 میلیون 1.016 میلیون 1 5,000 970,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
قم0312

مشارکت ش قم0312-سه ماهه18

اوراق بورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 10:38 1 10 10.1 میلیون - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 5,990 1,000,000 1 5,985 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 10 10 -
صبهمن404

صکوک مرابحه بهمن404-3ماهه 18

اوراق بورس 1.043 میلیون 38,325.00 3.82 1.005 میلیون 0.00 0.00 10:38 1 1,000 1000 میلیون - 1.005 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 2 12,500 987,500 1 9,330 997,375 - - - - - - - - - - - - 1,001 1 1,000
صعبید312

صکوک اجاره دعبید-3ماهه18

اوراق بورس 997,000 3,000.00 0.30 1,000,000 0.00 0.00 14:46 10 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 997,000 997,000 997,000 1 3,200 996,000 1 3,200 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
تبریز304

مشارکت ش تبریز304-3ماهه18

اوراق بورس 1.004 میلیون 4,372.00 0.44 1,000,000 0.00 0.00 14:44 7 70,000 70 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,900 - 3,900
صخود0411

صکوک مرابحه خودرو0411-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/01/07 - - - - 1,000,000 1,000,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1 1 -
مشهد304

مشارکت ش مشهد304-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 13:35 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 4,900 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صکشو503

صکوک مرابحه پاکشو503-3ماهه 18

اوراق بورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 14:26 705 7 میلیون 7 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 5 77 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 45 7 میلیون - 7 میلیون
صایپا038

صکوک مرابحه سایپا038-3ماهه 18%

اوراق بورس 970,000 6,000.00 0.61 976,000 0.00 0.00 12:18 - - - - 976,000 970,000 970,000 970,000 1 2,000 960,001 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
متا0203

آتی متانول-1402/03/17

آتی بورس 955,185 45,485.00 5.00 955,185 45,485.00 5.00 14:37 2 200 191.04 میلیون - 909,700 955,185 955,185 955,185 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
متا0201

آتی متانول-1402/01/17

آتی بورس 954,870 45,470.00 5.00 954,870 45,470.00 5.00 14:23 1 100 95.49 میلیون - 909,400 954,870 954,870 954,870 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 36,950 324,120.00 89.77 361,070 0.00 0.00 12:30 4 229 85.9 میلیون - 361,070 36,950 36,950 36,950 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 240,000 5,890.00 2.52 240,300 6,190.00 2.64 12:29 129 126,866 30.49 میلیارد - 234,110 238,580 237,100 244,230 3 350 240,000 9 6,435 240,000 - - - - - - - - - - - 67,455 59,411 70,445 56,421
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,662.00 7.00 177,120 174,782.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 18,654.96 2,338 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.25 میلیارد 728.588 میلیون 476.049 میلیون 130.47 میلیون 598.118 میلیون 515.02 میلیون 148.804 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 164,000 2,490.00 1.54 162,860 1,350.00 0.84 12:29 34 6,877 1.12 میلیارد - 161,510 165,360 162,020 165,360 1 600 162,160 1 2,135 165,000 - - - - - - - - - - - 6,377 500 6,877 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 149,480 750.00 0.50 150,740 2,010.00 1.35 12:29 1,898 812,768 122.51 میلیارد 428.22 148,730 147,500 144,860 150,580 1 99 149,890 1 4,996 150,510 904.44 هزار میلیارد 1.026 میلیارد 539.108 میلیون 6 میلیون 121.777 میلیون 417.331 میلیون 448.038 میلیون 277.535 میلیون 3.26 2.17 2.02 738,422 74,346 626,316 186,452
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 141,900 1,200.00 0.85 141,890 1,190.00 0.85 16:56 270 455,179 64.89 میلیارد 1,685.85 140,700 139,130 139,010 143,000 2 5,659 142,500 1 445 143,300 283.78 هزار میلیارد 301.188 میلیون 49.695 میلیون 2 میلیون 17.408 میلیون 32.287 میلیون 87.313 میلیون 37.492 میلیون 7.57 8.79 3.25 78,573 376,606 114,392 340,787
بذر

بذر امید آفرین

صندوق بورس 119,780 1,920.00 1.58 120,320 1,380.00 1.13 12:29 9 1,361 163.76 میلیون - 121,700 122,400 119,270 122,400 1 100 119,780 1 562 119,780 - - - - - - - - - - - 1,361 - 1,361 -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 114,030 250.00 0.22 114,510 230.00 0.20 16:58 392 156,564 18.06 میلیارد 399.4 114,280 113,150 112,300 118,220 2 110 114,260 3 3,386 115,700 204.963 هزار میلیارد 216.788 میلیون 67.545 میلیون 1.79 میلیون 11.825 میلیون 55.72 میلیون 77.878 میلیون 46.964 میلیون 4.37 3.68 2.63 93,498 63,066 139,214 17,350
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 115,010 12,590.00 12.29 112,910 10,490.00 10.24 1401/01/08 30 2,632 297.2 میلیون - 102,420 115,030 114,900 116,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,466 7,050 9,516 -
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 107,000 2,480.00 2.27 109,430 50.00 0.05 12:29 4,784 5.159 میلیون 564.56 میلیارد 1,078.42 109,480 114,950 104,010 114,950 1 48 106,700 1 833 106,900 21.886 هزار میلیارد 24.646 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 368,130 606,875 41.51 7.82 68.44 5.121 میلیون 38,650 4.028 میلیون 1.131 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 108,640 4,630.00 4.45 108,350 4,340.00 4.17 12:30 17,337 28.242 میلیون 3.06 هزار میلیارد - 104,010 107,820 106,200 111,000 16 25,605 108,650 25 19,345 108,650 - - - - - - - - - - - 27.613 میلیون 628,541 23.753 میلیون 4.489 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 107,510 830.00 0.78 108,350 1,670.00 1.57 12:29 13,255 16.197 میلیون 1.755 هزار میلیارد - 106,680 106,900 104,220 108,800 16 5,980 108,500 82 24,768 108,500 - - - - - - - - - - - 10.944 میلیون 5.253 میلیون 15.714 میلیون 483,214
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 100,120 1,500.00 1.52 99,930 1,310.00 1.33 12:29 1,732 1.168 میلیون 116.75 میلیارد 674.5 98,620 99,100 99,100 100,990 1 4 100,120 1 500 100,140 899.37 هزار میلیارد 1.537 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 931.511 میلیون 131.465 میلیون 7.97 8.54 0.91 915,487 252,754 1.134 میلیون 34,364
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 90,240 590.00 0.66 92,470 2,820.00 3.15 12:29 3,672 2.257 میلیون 208.71 میلیارد 614.65 89,650 91,800 86,000 92,900 2 1,064 91,600 1 4,020 91,600 46.235 هزار میلیارد 49.689 میلیون 5.781 میلیون 500,000 3.454 میلیون 2.327 میلیون 5.221 میلیون 1.678 میلیون 27.55 19.87 8.85 2.108 میلیون 149,178 2.257 میلیون -
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 87,570 1,350.00 1.57 88,190 1,970.00 2.28 12:29 630 873,295 77.02 میلیارد - 86,220 87,190 83,610 87,680 1 3,300 88,320 4 466 88,320 - - - - - - - - - - - 560,452 312,843 717,005 156,290
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 82,900 450.00 0.55 86,540 4,090.00 4.96 12:29 336 517,510 44.79 میلیارد 1,540.21 82,450 79,250 79,250 86,700 1 115 86,570 1 211 91,400 20.164 هزار میلیارد 21.957 میلیون 3.767 میلیون 233,000 1.793 میلیون 1.975 میلیون 4.174 میلیون 1.891 میلیون 10.66 10.22 4.83 517,510 - 402,301 115,209
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 87,960 4,180.00 4.99 85,500 1,720.00 2.05 12:29 792 689,423 58.95 میلیارد 870.48 83,780 85,470 80,000 87,960 12 51,131 87,960 1 56 90,800 16.673 هزار میلیارد 23.971 میلیون 8.476 میلیون 195,000 7.298 میلیون 1.178 میلیون 11.744 میلیون 1.19 میلیون 14 14.16 1.42 582,540 106,883 673,606 15,817
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 79,260 240.00 0.30 77,920 1,100.00 1.39 14:53 20 3,662 285.34 میلیون - 79,020 79,250 77,520 79,300 1 500 77,710 1 300 78,980 - - - - - - - - - - - 3,662 - 3,662 -
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 76,110 72,965.00 2.00 77,180 74,035.00 2.00 1400/12/22 807 423,837 32.7 میلیارد 20,000.99 3,145 76,600 76,010 79,400 0 0 0 0 - 27.12 میلیون 15.532 میلیون 6.385 میلیون 6.975 میلیون 8.558 میلیون 15.223 میلیون 3.21 میلیون - - - 319,069 33,557 352,626 -
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,873.00 2.00 73,000 70,373.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 15,280.49 2,627 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 56.997 میلیون 37.26 میلیون 14.288 میلیون 19.418 میلیون 17.842 میلیون 20.781 میلیون 4.734 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 72,350 970.00 1.36 71,540 160.00 0.22 12:29 1,614 1.258 میلیون 89.96 میلیارد 779.13 71,380 71,630 70,260 74,790 1 145 72,190 3 3,969 72,210 21.462 هزار میلیارد 23.414 میلیون 2.869 میلیون 300,000 1.952 میلیون 917,585 556,479 324,187 66.2 23.39 38.57 1.235 میلیون 22,215 1.242 میلیون 15,301
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 67,820 1,100.00 1.60 69,410 490.00 0.71 12:29 334 665,337 46.18 میلیارد 1,992.03 68,920 71,190 67,820 71,190 1 3,000 69,450 1 150 69,550 96.851 هزار میلیارد 101.669 میلیون 8.073 میلیون 1.395 میلیون 4.819 میلیون 3.255 میلیون 4.409 میلیون 1.732 میلیون 55.63 29.61 21.86 127,428 537,909 615,337 50,000
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 70,090 1,550.00 2.26 69,320 780.00 1.14 14:48 569 546,385 37.87 میلیارد 960.25 68,540 69,180 68,600 70,150 1 3,000 70,000 1 1,000 70,090 90.116 هزار میلیارد 113.969 میلیون 34.452 میلیون 1.3 میلیون 23.853 میلیون 10.599 میلیون 41.643 میلیون 15.853 میلیون 5.68 8.5 2.16 280,505 265,880 545,456 929
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 67,000 630.00 0.95 66,470 100.00 0.15 12:29 - - - 694.02 66,370 67,500 65,100 68,300 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 15.32 میلیون 3.979 میلیون 200,000 2.026 میلیون 1.953 میلیون 5.446 میلیون 2.137 میلیون 6.22 6.81 2.44 1.027 میلیون - 958,546 68,689
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 62,700 250.00 0.40 62,740 210.00 0.33 12:29 1,128 982,808 61.57 میلیارد 871.28 62,950 62,950 61,850 64,850 1 862 62,620 1 2,949 62,700 221.422 هزار میلیارد 248.767 میلیون 106.831 میلیون 3.529 میلیون 27.345 میلیون 79.486 میلیون 87.118 میلیون 59.503 میلیون 3.72 2.79 2.54 533,255 449,553 491,910 490,898
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 60,510 640.00 1.07 62,670 2,800.00 4.68 12:29 191 401,694 25.17 میلیارد 2,103.11 59,870 62,000 59,000 62,000 1 95 62,490 2 39,884 62,500 31.335 هزار میلیارد 33.3 میلیون 6.499 میلیون 500,000 1.965 میلیون 4.534 میلیون 8.862 میلیون 4.439 میلیون 7.06 6.91 3.54 152,062 249,632 200,764 200,930
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 54,000 2,560.00 4.98 53,490 2,050.00 3.99 12:29 524 999,444 53.46 میلیارد 1,907.34 51,440 50,540 50,540 54,010 1 2,670 53,250 8 156,391 54,010 10.698 هزار میلیارد 13.224 میلیون 3.018 میلیون 200,000 2.526 میلیون 492,639 4.65 میلیون 669,259 15.98 21.72 2.3 848,690 150,754 663,024 336,420
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 51,270 990.00 1.97 52,780 2,500.00 4.97 12:29 378 3.241 میلیون 171.09 میلیارد 8,575.18 50,280 47,730 47,730 51,270 19 374,998 52,790 1 291 53,780 39.585 هزار میلیارد 45.111 میلیون 10.434 میلیون 750,000 5.526 میلیون 4.908 میلیون 6.847 میلیون 3.14 میلیون 12.61 8.07 5.78 3.221 میلیون 20,000 2.782 میلیون 459,500
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 51,590 870.00 1.72 52,560 1,840.00 3.63 12:29 326 309,168 16.25 میلیارد 948.37 50,720 55,000 50,150 55,000 1 100 52,190 1 1,186 52,300 16.657 هزار میلیارد 24.651 میلیون 8.676 میلیون 316,920 7.993 میلیون 683,094 11.681 میلیون 294,107 56.64 24.39 1.43 209,168 100,000 309,168 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 51,440 110.00 0.21 52,280 730.00 1.42 12:29 465 510,554 26.69 میلیارد 1,097.97 51,550 51,440 51,440 52,890 1 9,579 52,000 2 13,033 52,430 18.821 هزار میلیارد 28.85 میلیون 12.258 میلیون 360,000 10.03 میلیون 2.228 میلیون 26.097 میلیون 901,506 20.88 8.45 0.72 485,554 25,000 510,554 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 50,990 2,420.00 4.98 50,070 1,500.00 3.09 12:29 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 1,092.32 48,570 50,900 48,000 50,990 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 14.031 میلیون 1.725 میلیون 250,000 1.513 میلیون 211,328 475,481 34,975 357.9 59.23 26.33 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
عقیق

عقیق

صندوق بورس 49,100 150.00 0.31 49,200 250.00 0.51 12:29 6 50,200 2.47 میلیارد - 48,950 49,000 48,820 49,100 1 110 49,150 1 500 51,640 - - - - - - - - - - - 844 49,356 50,200 -
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 47,800 1,180.00 2.53 47,830 1,210.00 2.60 12:29 176 288,670 13.82 میلیارد 1,640.17 46,620 46,910 44,470 48,560 1 5,000 47,150 1 91 48,890 25.328 هزار میلیارد 30.559 میلیون 10.449 میلیون 529,550 5.231 میلیون 5.218 میلیون 10.832 میلیون 3.305 میلیون 7.66 4.85 2.34 260,504 28,166 238,877 49,793
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 47,300 2,250.00 4.99 46,530 1,480.00 3.29 12:27 - - - 1,165.01 45,050 47,000 45,050 47,300 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 7.618 میلیون 437,624 160,000 173,136 264,488 1.174 میلیون 55,674 133.72 28.15 6.34 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 45,800 60.00 0.13 45,880 20.00 0.04 12:29 231 210,827 9.67 میلیارد 912.67 45,860 46,010 45,000 47,000 2 630 45,200 1 3,436 45,800 11.47 هزار میلیارد 12.947 میلیون 2.826 میلیون 250,000 1.477 میلیون 1.348 میلیون 3.225 میلیون 1.231 میلیون 9.31 8.51 3.56 208,577 2,250 206,217 4,610
نکالا

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 0.00 0.00 45,390 0.00 0.00 1400/06/23 - - - - 45,390 45,390 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 25 - 25
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 46,540 0.00 0.00 44,340 2,200.00 4.73 12:29 3,440 12.513 میلیون 554.78 میلیارد 3,637.38 46,540 46,540 46,540 46,540 0 0 0 137 574,822 44,220 7.05 هزار میلیارد 7.397 میلیون 1.004 میلیون 159,000 347,311 657,135 1.114 میلیون 310,378 22.71 10.73 6.33 12.11 میلیون 402,887 12.417 میلیون 95,466
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 42,170 760.00 1.84 43,240 1,830.00 4.42 12:29 336 989,969 42.81 میلیارد 2,946.34 41,410 41,800 39,500 42,890 7 35,415 43,480 2 368 45,110 20.755 هزار میلیارد 22.735 میلیون 6.096 میلیون 480,000 1.98 میلیون 4.116 میلیون 6.408 میلیون 3.006 میلیون 6.91 5.04 3.24 969,969 20,000 464,969 525,000
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 41,250 800.00 1.98 40,470 20.00 0.05 12:29 53 90,852 3.68 میلیارد 1,727.59 40,450 40,550 39,310 41,250 3 5,426 40,450 1 375 40,470 29.494 هزار میلیارد 35.191 میلیون 10.708 میلیون 728,789 5.697 میلیون 5.012 میلیون 10.258 میلیون 4.715 میلیون 6.26 5.89 2.88 85,436 5,416 88,558 2,294
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 40,156 1.00 0.00 40,182 27.00 0.07 14:59 3,151 44.459 میلیون 1.786 هزار میلیارد - 40,155 40,154 40,154 40,157 5 432,032 40,182 4 338,621 40,183 - - - - - - - - - - - 19.967 میلیون 24.493 میلیون 11.441 میلیون 33.018 میلیون
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 35,240 3,660.00 9.41 38,900 0.00 0.00 1400/04/23 - - - - 38,900 35,240 35,240 35,240 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 38,610 1,330.00 3.33 38,790 1,150.00 2.88 12:29 217 573,375 22.24 میلیارد 2,642.28 39,940 40,700 37,950 41,290 5 67,821 38,610 1 200 38,990 36.851 هزار میلیارد 48.106 میلیون 14.474 میلیون 950,000 11.256 میلیون 3.219 میلیون 8.498 میلیون 4.044 میلیون 9.11 11.45 4.34 405,885 167,490 556,552 16,823
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 39,210 450.00 1.16 38,730 30.00 0.08 12:26 194 340,747 13.6 میلیارد 1,792.21 38,760 38,530 38,400 39,570 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 18.563 میلیون 5.954 میلیون 392,000 3.381 میلیون 2.574 میلیون 6.07 میلیون 2.276 میلیون 6.67 5.9 2.5 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 38,860 230.00 0.60 38,650 20.00 0.05 12:29 375 595,083 23.03 میلیارد 1,586.89 38,630 38,420 38,020 39,450 1 701 38,610 1 7,265 38,850 231.9 هزار میلیارد 260.361 میلیون 65.118 میلیون 6 میلیون 28.461 میلیون 36.657 میلیون 109.797 میلیون 21.321 میلیون 10.88 6.33 2.11 169,809 425,274 591,560 3,523
ضسرو1014

اختیارخ سرو-62000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 38,000 1,652.00 4.17 38,240 1,412.00 3.56 12:23 6 200 7.65 میلیون - 39,652 39,600 38,000 39,600 1 200 35,500 2 2,000 42,370 - - - - - - - - - - - 200 - 200 -
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 37,330 380.00 1.03 37,140 190.00 0.51 12:30 3,244 6.084 میلیون 225.95 میلیارد - 36,950 38,000 36,040 38,260 1 3,000 37,140 1 374 37,340 66.852 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.828 میلیون 256,047 6.073 میلیون 11,333
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 36,950 0.00 0.00 37,140 190.00 0.51 12:30 1 27 9.8 میلیون 1,875.45 36,950 36,950 36,950 36,950 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 67.111 میلیون 3.009 میلیون 1.8 میلیون 258,915 2.75 میلیون 547,078 624,957 106.97 24.31 122.2 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 38,100 1,260.00 3.42 37,050 210.00 0.57 16:58 242 678,532 25.55 میلیارد 2,803.85 36,840 36,500 35,680 38,100 1 62,072 37,210 4 6,134 38,000 666.9 هزار میلیارد 816.266 میلیون 234.872 میلیون 18 میلیون 149.366 میلیون 85.507 میلیون 389.064 میلیون 86.788 میلیون 7.68 7.8 1.71 136,308 542,224 391,596 286,936
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 36,050 350.00 0.98 36,250 550.00 1.54 12:29 2,155 2.236 میلیون 81.35 میلیارد 1,037.61 35,700 34,600 34,600 36,300 1 200 36,170 1 35,202 36,200 520.188 هزار میلیارد 684.749 میلیون 238.292 میلیون 14.35 میلیون 164.561 میلیون 73.73 میلیون 434.18 میلیون 62.293 میلیون 8.35 7.06 1.2 2.151 میلیون 85,195 1.826 میلیون 410,036
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 35,040 590.00 1.71 36,040 1,590.00 4.62 12:30 1,476 3.305 میلیون 119.12 میلیارد 2,239.4 34,450 34,240 33,980 35,700 2 10,230 36,170 1 140 37,540 24.576 هزار میلیارد 29.642 میلیون 6.224 میلیون 681,920 5.066 میلیون 1.159 میلیون 6.008 میلیون 513,667 47.84 21.21 4.09 3.305 میلیون - 3.305 میلیون 373
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 35,410 130.00 0.37 35,380 160.00 0.45 12:29 887 2.14 میلیون 75.72 میلیارد 2,412.69 35,540 36,750 34,530 36,750 1 900 35,360 1 880 35,410 61.915 هزار میلیارد 74.93 میلیون 24.073 میلیون 1.75 میلیون 13.015 میلیون 11.058 میلیون 19.808 میلیون 8.68 میلیون 7.13 5.6 3.13 1.74 میلیون 400,004 2.056 میلیون 83,641
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 34,490 430.00 1.26 34,300 240.00 0.70 12:29 481 830,013 28.47 میلیارد 1,725.6 34,060 35,010 33,510 35,490 1 148 34,300 1 50 34,490 24.525 هزار میلیارد 35.384 میلیون 14.936 میلیون 715,000 10.859 میلیون 4.077 میلیون 10.885 میلیون 3.884 میلیون 6.31 6.02 2.25 830,013 - 494,824 335,189
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 34,310 1,630.00 4.99 34,250 1,570.00 4.80 12:29 367 1.165 میلیون 39.9 میلیارد 3,174.49 32,680 33,800 32,770 34,310 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 8.39 میلیون 491,640 240,000 170,002 321,638 48,700 9,394 875.03 25.56 168.79 1.165 میلیون - 1.065 میلیون 100,000
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 31,750 540.00 1.73 32,650 1,440.00 4.61 12:29 404 898,634 29.34 میلیارد 2,224.34 31,210 30,900 30,880 32,290 11 6,442 32,770 2 4,570 33,900 6.53 هزار میلیارد 8.135 میلیون 2.099 میلیون 200,000 1.605 میلیون 494,179 1.409 میلیون 221,568 29.47 13.21 4.63 898,634 - 846,544 52,090
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 32,420 40.00 0.12 32,620 240.00 0.74 12:29 394 491,929 16.06 میلیارد 1,248.55 32,380 33,000 32,360 33,570 1 15,000 32,400 1 348 32,900 45.668 هزار میلیارد 50.24 میلیون 12.471 میلیون 1.4 میلیون 4.572 میلیون 7.899 میلیون 17.243 میلیون 6.95 میلیون 6.57 5.78 2.65 225,559 266,370 390,172 101,757
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 32,575 24.00 0.07 32,575 24.00 0.07 14:55 675 24.964 میلیون 813.18 میلیارد - 32,551 32,574 32,574 32,575 486 48,410,465 32,574 63 6,291,100 32,575 - - - - - - - - - - - 1.863 میلیون 23.1 میلیون 1.542 میلیون 23.422 میلیون
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 32,300 780.00 2.47 32,530 1,010.00 3.20 12:29 181 595,196 9.2 میلیارد 1,943.81 31,520 33,000 31,600 33,290 2 7,744 22,710 2 5,400 22,850 8.646 هزار میلیارد 26.115 میلیون 11.132 میلیون 576,000 7.378 میلیون 3.754 میلیون 8.143 میلیون 3.14 میلیون 5.97 4.99 2.3 2.585 میلیون - 1.975 میلیون 610,000
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 31,530 480.00 1.55 31,390 340.00 1.10 12:29 1,365 4.868 میلیون 152.82 میلیارد 3,566.64 31,050 30,870 30,350 31,980 1 169 31,100 1 10,000 31,210 82.399 هزار میلیارد 128.221 میلیون 60.034 میلیون 2.625 میلیون 45.822 میلیون 14.212 میلیون 64.588 میلیون 12.42 میلیون 6.63 5.8 1.28 3.286 میلیون 1.583 میلیون 3.209 میلیون 1.659 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 31,300 150.00 0.48 31,230 80.00 0.26 12:29 559 1.052 میلیون 33.07 میلیارد 1,881.05 31,150 31,470 31,130 31,740 3 22,200 31,150 1 4,066 31,300 1264.815 هزار میلیارد 1.294 میلیارد 355.956 میلیون 40.5 میلیون 29.27 میلیون 326.686 میلیون 229.996 میلیون 227.881 میلیون 5.54 3.86 5.49 741,807 309,698 971,974 79,531
کلوند

کاشی الوند

سهام بورس 32,200 530.00 1.67 31,180 490.00 1.55 12:29 351 1.277 میلیون 39.82 میلیارد 3,639.44 31,670 32,830 30,090 33,190 1 1,842 31,830 1 469 32,490 12.472 هزار میلیارد 17.172 میلیون 6.869 میلیون 400,000 4.7 میلیون 2.169 میلیون 7.858 میلیون 1.71 میلیون 7.47 5.89 1.62 512,293 765,150 641,014 636,429
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 30,800 240.00 0.77 31,010 30.00 0.10 12:29 364 1.661 میلیون 51.44 میلیارد 4,561.87 31,040 30,810 30,310 31,690 2 3,003 30,890 1 600 30,980 627.575 هزار میلیارد 808.009 میلیون 284.512 میلیون 20.238 میلیون 180.433 میلیون 104.079 میلیون 491.514 میلیون 191.118 میلیون 3.29 6.04 1.28 227,798 1.433 میلیون 725,639 934,882
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 30,500 120.00 0.39 30,340 40.00 0.13 12:29 848 1.295 میلیون 39.3 میلیارد 1,527.68 30,380 31,250 29,380 31,690 1 500 30,500 1 166 30,850 6.978 هزار میلیارد 7.663 میلیون 1.375 میلیون 230,000 684,912 689,886 1.683 میلیون 407,652 17.12 10.12 4.16 1.274 میلیون 21,824 1.268 میلیون 27,041
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 30,020 1,580.00 5.00 30,130 1,470.00 4.65 12:27 388 781,009 23.53 میلیارد 2,012.91 31,600 31,560 30,020 31,560 0 0 0 15 64,877 30,020 35.553 هزار میلیارد 41.302 میلیون 8.16 میلیون 1.18 میلیون 5.749 میلیون 2.411 میلیون 5.01 میلیون 2.689 میلیون 13.22 14.75 7.1 607,671 173,338 759,657 21,352
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 29,470 1,400.00 4.99 29,460 1,390.00 4.95 12:29 326 1.974 میلیون 58.16 میلیارد 6,056.18 28,070 29,450 28,760 29,470 58 666,924 29,470 1 173 29,610 13.611 هزار میلیارد 16.347 میلیون 4.008 میلیون 462,000 2.736 میلیون 1.271 میلیون 4.645 میلیون 402,655 33.8 10.71 2.93 1.974 میلیون - 1.966 میلیون 8,163
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,000 650.00 2.19 29,350 300.00 1.01 12:29 1,358 2.758 میلیون 80.81 میلیارد 2,031.16 29,650 29,670 28,800 30,000 2 4,304 28,970 2 8,200 29,130 236.678 هزار میلیارد 313.446 میلیون 113.144 میلیون 8.064 میلیون 76.767 میلیون 36.377 میلیون 231.462 میلیون 31.662 میلیون 7.48 6.51 1.02 2.7 میلیون 57,810 2.722 میلیون 36,648
ضپلا1206

اختیارخ پالایش-80000-01/12/16

اختیار معامله بورس 29,900 299.00 1.01 29,349 252.00 0.85 11:28 4 168 4.93 میلیون - 29,601 29,900 28,000 29,900 1 600 28,511 1 300 34,000 - - - - - - - - - - - 168 - 168 -
زمگسا

مگسال

سهام بورس 29,970 610.00 2.08 29,260 100.00 0.34 12:29 559 893,311 26.14 میلیارد 1,598.05 29,360 29,350 29,260 30,990 1 545 29,390 1 6,495 29,460 8.778 هزار میلیارد 10.782 میلیون 3.244 میلیون 300,000 2.004 میلیون 1.24 میلیون 4.579 میلیون 966,046 9.09 7.08 1.92 893,311 - 893,311 -
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 29,290 850.00 2.99 29,030 590.00 2.07 12:29 266 777,796 22.58 میلیارد 2,924.05 28,440 27,670 27,300 29,390 1 9,963 29,000 1 13,670 29,030 29.03 هزار میلیارد 31.823 میلیون 8.266 میلیون 1,000,000 2.793 میلیون 5.473 میلیون 9.001 میلیون 4.673 میلیون 6.21 5.3 3.23 394,158 383,638 477,494 300,302
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 28,230 670.00 2.43 28,860 1,300.00 4.72 12:29 283 568,576 16.41 میلیارد 2,009.1 27,560 28,380 27,080 28,700 56 288,323 28,930 1 180 31,200 8.658 هزار میلیارد 9.267 میلیون 1.627 میلیون 300,000 608,735 1.018 میلیون 2.022 میلیون 390,289 22.18 8.5 4.28 568,576 - 556,576 12,000
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 28,000 1,100.00 3.78 28,140 960.00 3.30 12:29 1,591 3.328 میلیون 93.65 میلیارد 2,091.73 29,100 28,000 27,650 29,800 3 13,087 27,970 4 152,028 28,000 3.945 هزار میلیارد 4.522 میلیون 621,071 140,200 453,001 331,900 803,429 109,565 36.01 11.89 4.91 3.328 میلیون - 3.317 میلیون 11,153
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 28,530 420.00 1.49 27,920 190.00 0.68 12:29 666 1.519 میلیون 42.4 میلیارد 2,280.71 28,110 28,910 27,470 29,810 1 1,000 27,650 2 16,529 28,200 33.923 هزار میلیارد 35.721 میلیون 5.716 میلیون 1.215 میلیون 1.798 میلیون 3.918 میلیون 3.356 میلیون 2.345 میلیون 14.46 8.66 10.11 1.496 میلیون 22,717 1.469 میلیون 50,188
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 27,150 730.00 2.76 27,450 1,030.00 3.90 12:29 420 1.63 میلیون 34.3 میلیارد 2,697.63 26,420 27,900 26,480 27,900 0 0 0 0 10.215 هزار میلیارد 15.352 میلیون 3.514 میلیون 500,000 1.627 میلیون 1.887 میلیون 6.492 میلیون 1.632 میلیون 8.41 7.27 2.11 1.103 میلیون 20,421 1.096 میلیون 27,355
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 27,010 40.00 0.15 27,280 310.00 1.15 12:29 744 1.93 میلیون 52.66 میلیارد 2,594.1 26,970 26,400 25,890 28,000 1 1,032 27,010 1 1,998 27,450 87.296 هزار میلیارد 125.832 میلیون 59.423 میلیون 3.2 میلیون 38.536 میلیون 20.888 میلیون 115.659 میلیون 11.833 میلیون 7.38 4.18 0.75 1.087 میلیون 843,396 1.133 میلیون 796,508
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 27,000 620.00 2.35 27,240 860.00 3.26 12:29 256 858,169 23.38 میلیارد 3,352.22 26,380 25,760 25,500 27,000 1 5,000 26,990 1 20,000 27,300 22.064 هزار میلیارد 28.35 میلیون 10.393 میلیون 810,000 6.286 میلیون 4.107 میلیون 9.846 میلیون 3.563 میلیون 6.19 5.37 2.25 222,997 635,172 773,838 84,331
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 27,190 80.00 0.30 26,510 600.00 2.21 12:29 1,278 3.9 میلیون 103.37 میلیارد 3,051.35 27,110 27,000 25,760 27,770 1 1,000 27,180 1 5,000 27,190 11.797 هزار میلیارد 19.379 میلیون 12.061 میلیون 445,000 7.582 میلیون 4.479 میلیون 25.583 میلیون 699,849 16.86 2.63 0.46 3.621 میلیون 278,274 3.892 میلیون 7,130
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 26,240 450.00 1.74 26,220 430.00 1.67 12:29 419 802,697 21.12 میلیارد 1,915.74 25,790 26,900 25,800 27,070 1 720 26,240 1 1,665 26,280 63.294 هزار میلیارد 71.347 میلیون 18.95 میلیون 2.414 میلیون 8.053 میلیون 10.897 میلیون 8.506 میلیون 8.35 میلیون 7.58 5.81 7.44 580,998 221,699 720,570 82,127
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 25,750 530.00 2.10 25,770 550.00 2.18 12:29 2,980 11.351 میلیون 292.53 میلیارد 3,809.23 25,220 25,790 25,220 26,340 1 32,230 25,730 1 400 25,770 555.601 هزار میلیارد 1.001 میلیارد 470.967 میلیون 21.56 میلیون 445.261 میلیون 25.706 میلیون 113.251 میلیون 89.864 میلیون 6.18 21.61 4.91 9.705 میلیون 1.647 میلیون 10.939 میلیون 412,018
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 24,980 210.00 0.85 25,510 740.00 2.99 12:30 435 1.92 میلیون 48.98 میلیارد 4,414.49 24,770 24,990 24,130 25,000 1 707 25,270 1 17,207 25,300 16.023 هزار میلیارد 17.317 میلیون 1.619 میلیون 230,000 1.294 میلیون 324,613 3.347 میلیون -152,880 -104.81 49.36 4.79 1.91 میلیون 10,305 1.888 میلیون 32,106
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 25,980 720.00 2.85 25,360 100.00 0.40 12:29 71 60,014 1.57 میلیارد 917.31 25,260 24,420 24,410 26,000 1 1,000 25,770 1 4,477 26,270 35.504 هزار میلیارد 38.224 میلیون 7.812 میلیون 1.4 میلیون 2.72 میلیون 5.093 میلیون 7.283 میلیون 4.415 میلیون 8.04 6.97 4.87 60,014 - 59,998 16
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 25,930 980.00 3.93 25,030 80.00 0.32 16:57 233 1.008 میلیون 25.47 میلیارد 4,341.79 24,950 23,850 23,850 26,000 1 5,000 25,000 1 1,000 25,270 275.33 هزار میلیارد 310.268 میلیون 53.472 میلیون 11 میلیون 34.938 میلیون 18.534 میلیون 33.983 میلیون 33.819 میلیون 8.14 14.86 8.1 853,822 153,973 698,640 309,155
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 25,850 410.00 1.61 24,860 580.00 2.28 12:29 632 1.133 میلیون 28.17 میلیارد 1,792.5 25,440 25,000 24,900 26,400 1 4,878 24,660 1 11,916 24,690 26.948 هزار میلیارد 31.741 میلیون 9.851 میلیون 1.084 میلیون 4.793 میلیون 5.059 میلیون 12.422 میلیون 2.7 میلیون 9.98 5.33 2.17 953,912 178,950 1.133 میلیون -
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 24,970 610.00 2.50 24,780 420.00 1.72 12:29 169 458,777 11.41 میلیارد 2,714.66 24,360 24,040 24,040 25,610 4 147,446 24,390 2 2,580 24,950 12.39 هزار میلیارد 14.614 میلیون 4.115 میلیون 500,000 2.224 میلیون 1.891 میلیون 6.979 میلیون 1.665 میلیون 7.44 6.55 1.78 361,996 96,781 446,339 12,438
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 24,150 140.00 0.58 24,320 310.00 1.29 17:04 1,174 4.212 میلیون 102.42 میلیارد 3,587.55 24,010 24,000 23,000 24,550 1 6,484 24,150 2 6,620 24,250 145.92 هزار میلیارد 173.177 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 5.26 3.4 2.76 3.48 میلیون 731,600 3.697 میلیون 514,797
فمراد

آلومراد

سهام بورس 23,070 0.00 0.00 24,220 1,150.00 4.98 12:28 140 840,730 20.36 میلیارد 6,005.21 23,070 23,070 23,070 23,070 286 3,065,506 24,220 0 0 0 8.477 هزار میلیارد 8.884 میلیون 954,698 200,000 406,683 548,015 4.12 میلیون 296,923 24.73 13.35 1.76 796,316 44,414 805,730 35,000
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 24,300 360.00 1.50 24,170 230.00 0.96 12:29 436 1.826 میلیون 44.13 میلیارد 4,187.58 23,940 23,820 22,690 25,030 1 296 24,160 1 470 24,300 15.952 هزار میلیارد 19.192 میلیون 6.224 میلیون 660,000 3.239 میلیون 2.985 میلیون 3.225 میلیون 1.188 میلیون 13.43 5.34 4.95 1.543 میلیون 282,295 1.806 میلیون 19,800
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 23,500 20.00 0.09 23,450 30.00 0.13 12:28 432 1.249 میلیون 29.29 میلیارد 2,892.29 23,480 24,290 23,000 24,290 1 4,500 23,400 1 4,001 23,800 5.112 هزار میلیارد 6.772 میلیون 2.204 میلیون 218,000 1.66 میلیون 544,102 1.679 میلیون 269,404 18.98 9.4 3.04 988,688 260,782 1.242 میلیون 7,743
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 23,310 100.00 0.43 23,420 210.00 0.90 12:29 278 1.51 میلیون 35.36 میلیارد 5,431.14 23,210 23,580 22,420 23,950 1 306 23,020 1 1,945 23,450 52.695 هزار میلیارد 73.885 میلیون 29.71 میلیون 1.125 میلیون 21.19 میلیون 8.52 میلیون 22.23 میلیون 6.774 میلیون 7.78 6.18 2.37 1.317 میلیون 192,900 1.46 میلیون 49,900