همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تبریز304

مشارکت ش تبریز304-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1403/03/01 7 70,000 70 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,900 - 3,900
صنفت311

صکوک مرابحه شنفت311-3ماهه18

اوراق بورس 949,000 31,500.00 3.21 980,500 0.00 0.00 1403/03/01 2 2 2 میلیون - 980,500 949,000 949,000 949,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 10,000 - 10,001
صایپا049

صکوک مرابحه صایپا049-3ماهه 18

اوراق بورس 1,000,000 37,000.00 3.84 963,000 0.00 0.00 1403/03/01 1 10,000 9.6 میلیارد - 963,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 987,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 339,960 5,210.00 1.56 334,750 0.00 0.00 1403/03/01 17 2,187 732.1 میلیون - 334,750 339,000 338,500 340,990 1 1,965 334,500 1 375 334,850 - - - - - - - - - - - 1,152 1,035 1,525 662
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 241,710 8,990.00 3.86 241,890 9,170.00 3.94 1403/02/26 378 87,415 24.63 میلیارد 551.22 232,720 229,120 229,120 244,350 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 64.455 میلیون 11.881 میلیون 233,000 8.094 میلیون 3.787 میلیون 7.039 میلیون 3.341 میلیون 16.87 14.88 8.01 82,915 4,500 87,415 -
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 220,000 2,890.00 1.30 222,890 0.00 0.00 1403/03/01 4 96 21.4 میلیون - 222,890 220,000 220,000 220,000 2 34 220,370 1 38 229,020 - - - - - - - - - - - 96 - 96 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 213,010 4,260.00 1.96 215,690 1,580.00 0.73 1403/02/29 396 72,413 18.72 میلیارد 397.47 217,270 220,570 210,050 224,300 3 645 257,020 3 232 257,700 64.225 هزار میلیارد 54.91 میلیون 3.2 میلیون 247,360 1.557 میلیون 1.643 میلیون 1.253 میلیون 1.087 میلیون 49.08 32.47 42.57 57,807 12,272 70,079 -
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 196,980 11,700.00 6.31 185,280 0.00 0.00 1403/03/01 4 430 79.67 میلیون - 185,280 195,000 195,000 196,980 1 6 182,910 1 100 185,410 - - - - - - - - - - - 430 - 430 -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 178,730 3,640.00 2.00 178,800 3,570.00 1.96 1403/03/01 548 264,813 39.64 میلیارد 1,280.36 182,370 182,380 178,730 182,940 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 2.143 میلیارد 790.86 میلیون 9 میلیون 533.784 میلیون 257.075 میلیون 1.16 میلیارد 179.762 میلیون 6.9 6.26 1.36 57,030 207,382 214,203 50,209
بذر

بذر امید آفرین

صندوق بورس 173,040 2,960.00 1.68 176,000 0.00 0.00 1403/03/01 1 25 4.4 میلیون - 176,000 173,040 173,040 173,040 1 7,880 172,560 1 19 175,880 - - - - - - - - - - - 25 - 25 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 164,150 3,240.00 1.94 166,090 1,300.00 0.78 1403/03/01 67 8,681 1.52 میلیارد 726.64 167,390 164,050 164,050 166,990 2 490 174,590 1 203 174,620 346.24 هزار میلیارد 353.354 میلیون 77.883 میلیون 2 میلیون 21.174 میلیون 56.709 میلیون 107.341 میلیون 54.105 میلیون 6.14 5.86 3.09 1,940 6,741 5,556 3,125
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 152,040 10,060.00 6.21 162,100 0.00 0.00 1403/03/01 1,406 680,737 110.35 میلیارد - 162,100 150,220 150,150 153,380 1 1,250 161,870 1 284 161,900 - - - - - - - - - - - 654,533 - 602,375 52,158
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 147,500 5,990.00 3.90 150,580 2,910.00 1.90 1403/02/30 331 372,222 63.45 میلیارد 307.45 153,490 147,620 146,000 150,000 2 1,031 170,150 1 100 171,200 33.24 هزار میلیارد 32.764 میلیون 6.027 میلیون 195,000 3.401 میلیون 2.625 میلیون 18.362 میلیون 2.51 میلیون 11.92 11.4 1.63 358,618 13,116 371,734 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 147,340 620.00 0.42 147,890 70.00 0.05 1403/03/01 292 128,626 18.9 میلیارد 252.95 147,960 150,880 147,320 150,910 1 1,130 147,460 1 100 147,500 879.78 هزار میلیارد 1.141 میلیارد 595.216 میلیون 6 میلیون 253.813 میلیون 341.403 میلیون 367.795 میلیون 196.258 میلیون 4.52 2.6 2.41 36,468 91,048 93,580 33,936
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 136,400 4,920.00 3.74 131,480 0.00 0.00 1403/03/01 72 159,927 21.03 میلیارد - 131,480 136,080 134,500 137,000 5 1,429 131,200 2 8,612 131,500 - - - - - - - - - - - 21,890 137,850 111,653 48,087
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 134,470 4,530.00 3.49 129,940 0.00 0.00 1403/03/01 1,938 1.312 میلیون 170.45 میلیارد - 129,940 134,000 132,270 135,940 1 469 129,840 3 1,672 129,850 - - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 144,462 1.127 میلیون 182,964
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 124,680 2,080.00 1.64 126,100 660.00 0.52 1403/03/01 71 31,722 4.16 میلیارد 874.6 126,760 124,010 124,010 124,900 0 0 0 0 231.346 هزار میلیارد 254.22 میلیون 70.719 میلیون 1.79 میلیون 28.512 میلیون 42.207 میلیون 65.136 میلیون 25.677 میلیون 8.79 5.35 3.47 25,428 6,294 31,722 -
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 101,710 0.00 0.00 101,530 180.00 0.18 1403/03/01 77 41,940 5.01 میلیارد 725.08 101,710 100,650 100,640 103,450 1 3,324 118,210 1 45 119,400 23.572 هزار میلیارد 24.008 میلیون 7.175 میلیون 200,000 3.702 میلیون 3.473 میلیون 10.124 میلیون 3.12 میلیون 6.51 5.85 2.01 41,940 - 38,990 2,950
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 94,660 1,160.00 1.21 95,550 270.00 0.28 1403/03/01 550 355,580 52.63 میلیارد 416.91 95,820 94,730 94,460 96,970 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 119.404 میلیون 12.289 میلیون 1.18 میلیون 6.655 میلیون 5.634 میلیون 11.723 میلیون 5.592 میلیون 20.16 20.02 9.62 354,980 500 352,775 2,705
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 100,290 8,370.00 9.11 91,920 0.00 0.00 1403/03/01 4 127 11.67 میلیون - 91,920 100,250 100,250 100,290 1 180 91,850 1 1,000 93,000 - - - - - - - - - - - 127 - 127 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 80,390 1,650.00 2.01 82,040 0.00 0.00 1403/03/01 113 79,081 5.64 میلیارد 3,172.64 82,040 80,390 80,390 80,390 2 1,200 71,850 3 1,991 71,900 92.716 هزار میلیارد 132.396 میلیون 40.558 میلیون 1.3 میلیون 26.732 میلیون 13.826 میلیون 44.472 میلیون 15.582 میلیون 6.84 7.71 2.4 41,160 37,771 72,402 6,529
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 73,100 1,130.00 1.52 74,070 160.00 0.22 1403/03/01 40 14,966 1.05 میلیارد 1,684.01 74,230 72,760 72,760 75,710 2 14,345 69,940 3 1,868 70,890 32.894 هزار میلیارد 37.777 میلیون 5.294 میلیون 462,000 3.598 میلیون 1.696 میلیون 6.6 میلیون 488,848 70 20.18 5.18 14,966 - 14,966 -
عقیق

عقیق

صندوق بورس 10,650 63,370.00 85.61 74,020 0.00 0.00 1403/03/01 16 78,045 5.78 میلیارد - 74,020 10,650 10,650 10,650 1 27,000 73,900 1 27,000 74,400 - - - - - - - - - - - 6,279 71,766 67,836 10,209
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 69,510 820.00 1.17 68,940 1,390.00 1.98 1403/03/01 525 411,441 24.07 میلیارد 1,910.36 70,330 68,930 68,930 69,800 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.207 میلیارد 328.853 میلیون 14.35 میلیون 217.311 میلیون 111.542 میلیون 528.127 میلیون 95.171 میلیون 10.39 8.87 1.87 302,671 106,646 205,584 203,733
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 65,400 20.00 0.03 65,460 80.00 0.12 1403/03/01 36 8,829 727.44 میلیون 413.75 65,380 66,650 65,400 66,680 2 129 82,410 2 1,893 82,930 41.2 هزار میلیارد 35.359 میلیون 10.115 میلیون 500,000 2.629 میلیون 7.487 میلیون 13.758 میلیون 6.38 میلیون 5.13 4.37 2.38 8,809 20 8,439 390
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 61,190 430.00 0.70 61,130 490.00 0.80 1403/03/01 339 251,318 17.41 میلیارد 956.7 61,620 62,570 60,420 62,570 2 593 69,180 1 166 69,190 17.323 هزار میلیارد 16.599 میلیون 2.17 میلیون 250,000 1.317 میلیون 853,158 887,812 625,300 22.81 17.91 15.96 181,482 67,310 248,792 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 59,920 2,040.00 3.29 60,590 1,370.00 2.21 1403/03/01 79 37,720 2.68 میلیارد 781.57 61,960 59,930 59,920 60,900 1 876 70,900 1 85 71,500 25.855 هزار میلیارد 46.04 میلیون 26.779 میلیون 360,000 24.228 میلیون 2.551 میلیون 43.924 میلیون 1.136 میلیون 19.2 8.56 0.5 32,675 4,036 36,711 -
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 59,100 1,150.00 1.91 60,250 0.00 0.00 1403/03/01 16 4,141 261.55 میلیون 366.96 60,250 61,450 59,050 61,450 2 2,159 62,500 1 2,540 64,000 21.966 هزار میلیارد 23.998 میلیون 7.214 میلیون 350,000 2.9 میلیون 4.315 میلیون 7.421 میلیون 3.282 میلیون 6.43 4.89 2.84 4,141 - 4,141 -
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 56,850 20.00 0.04 56,920 90.00 0.16 1403/02/25 12 16,819 934.75 میلیون 1,188.08 56,830 56,700 56,400 57,500 1 4,188 54,740 6 6,166 55,490 39.439 هزار میلیارد 56.477 میلیون 23.024 میلیون 715,000 15.801 میلیون 7.224 میلیون 19.223 میلیون 6.026 میلیون 6.75 5.63 2.12 1,820 14,999 16,819 -
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 53,400 12,330.00 18.76 53,560 12,170.00 18.52 1403/03/01 18 39,418 2.47 میلیارد 525.74 65,730 54,150 53,120 54,150 2 755 62,410 1 85 63,590 45.353 هزار میلیارد 44.007 میلیون 16.722 میلیون 728,789 4.973 میلیون 11.75 میلیون 17.592 میلیون 7.781 میلیون 5.02 3.32 2.23 11,431 26,987 34,418 4,000
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 52,520 1,070.00 2.00 53,500 90.00 0.17 1403/03/01 109 153,621 6.94 میلیارد 4,386.37 53,590 52,520 52,520 52,520 2 5,140 45,090 1 2,000 45,130 270.24 هزار میلیارد 361.409 میلیون 88.908 میلیون 6 میلیون 42.569 میلیون 46.34 میلیون 140.495 میلیون 31.131 میلیون 10.31 6.93 2.28 7,183 146,438 153,621 -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 55,125 3,587.00 6.96 51,538 0.00 0.00 1403/03/01 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 55,125 55,125 55,128 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 50,190 600.00 1.18 50,760 30.00 0.06 1403/03/01 42 192,759 8.96 میلیارد 659.78 50,790 50,500 50,190 50,790 2 3,868 46,550 4 52,209 46,600 830.16 هزار میلیارد 1.075 میلیارد 240.577 میلیون 18 میلیون 160.972 میلیون 79.605 میلیون 398.963 میلیون 89.498 میلیون 10.22 11.48 2.29 129,227 63,532 136,283 56,476
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 49,920 1,010.00 1.98 50,550 380.00 0.75 1403/03/01 186 228,321 10.42 میلیارد 1,743.16 50,930 51,900 49,920 51,900 2 6,980 46,080 1 348 46,200 46.997 هزار میلیارد 55.481 میلیون 10.874 میلیون 1.029 میلیون 3.451 میلیون 7.422 میلیون 17.888 میلیون 4.783 میلیون 10.88 7.01 2.91 123,786 99,115 91,132 131,769
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 50,590 990.00 2.00 49,810 210.00 0.42 1403/03/01 18 8,337 513.74 میلیون 3,560.55 49,600 49,220 49,220 50,590 2 7,382 61,130 1 750 61,500 58.948 هزار میلیارد 64.553 میلیون 22.331 میلیون 950,000 17.233 میلیون 5.098 میلیون 13.642 میلیون 9.07 میلیون 5.22 9.28 3.47 8,205 - 8,205 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 48,810 950.00 1.98 48,750 890.00 1.86 1403/03/01 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 1,720.93 47,860 47,270 47,270 48,810 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 20.256 میلیون 2.5 میلیون 400,000 756,307 1.743 میلیون 1.307 میلیون 1.109 میلیون 17.59 11.18 14.92 661,019 388,771 982,895 66,895
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 46,690 2,430.00 4.95 46,930 2,190.00 4.46 1403/02/30 18 6,819 339.61 میلیون 1,595.38 49,120 47,020 45,690 48,000 1 4,000 48,890 7 4,666 49,400 68.39 هزار میلیارد 71.928 میلیون 18.23 میلیون 1.4 میلیون 6.226 میلیون 12.004 میلیون 24.822 میلیون 9.356 میلیون 7.02 5.47 2.65 6,819 - 6,819 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 46,550 660.00 1.44 45,900 10.00 0.02 1403/03/01 335 233,759 14.34 میلیارد 1,005.89 45,890 45,430 45,390 46,700 3 519 61,530 3 8,441 61,780 14.058 هزار میلیارد 11.479 میلیون 2.478 میلیون 230,000 922,487 1.555 میلیون 3.864 میلیون 1.267 میلیون 8.33 6.79 2.73 233,690 - 233,690 -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 44,500 860.00 1.90 45,380 20.00 0.04 1403/03/01 56 55,471 2.85 میلیارد 765.73 45,360 44,510 44,460 46,260 4 334 51,150 1 500 51,790 8.179 هزار میلیارد 7.962 میلیون 934,159 160,000 699,487 234,672 2.533 میلیون 90,494 80.24 30.94 2.87 55,471 - 55,471 -
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 44,100 40.00 0.09 44,190 50.00 0.11 1403/03/01 35 25,375 1.14 میلیارد 879.31 44,140 44,140 44,100 44,650 2 509 44,940 1 9,025 45,000 36.45 هزار میلیارد 48.987 میلیون 20.51 میلیون 810,000 13.193 میلیون 7.316 میلیون 17.513 میلیون 6.02 میلیون 5.95 4.89 2.04 21,136 4,239 25,375 -
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 44,861 2,927.00 6.98 41,934 0.00 0.00 1403/03/01 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 44,861 44,860 44,916 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 40,070 810.00 1.98 40,880 0.00 0.00 1403/03/01 4 1,800 72.42 میلیون 16,542.92 40,880 40,070 40,070 40,070 3 9,317 39,940 1 800 40,730 56.21 هزار میلیارد 59.811 میلیون 12.266 میلیون 1.4 میلیون 3.713 میلیون 8.554 میلیون 10.742 میلیون 6.093 میلیون 9.39 6.69 5.33 1,800 - 1,800 -
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 39,330 70.00 0.18 39,350 90.00 0.23 1403/03/01 334 388,981 15.28 میلیارد 2,291.16 39,260 39,170 39,040 39,570 2 764 39,190 2 645 39,200 155.88 هزار میلیارد 195.022 میلیون 59.072 میلیون 4 میلیون 37.622 میلیون 21.45 میلیون 105.742 میلیون 46.328 میلیون 3.4 7.34 1.49 214,254 172,565 386,819 -
زمگسا

مگسال

سهام بورس 35,920 580.00 1.59 36,430 70.00 0.19 1403/03/01 70 63,612 2.46 میلیارد 531.19 36,500 35,790 35,770 36,500 1 2,762 38,180 1 300 38,600 11.607 هزار میلیارد 13.522 میلیون 4.689 میلیون 300,000 2.593 میلیون 2.096 میلیون 6.962 میلیون 1.646 میلیون 6.64 5.22 1.57 51,658 11,954 54,226 9,386
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 34,650 150.00 0.43 34,670 130.00 0.37 1403/03/01 63 77,764 2.9 میلیارد 2,784.88 34,800 34,110 34,110 35,030 2 1,360 37,240 3 11,037 37,400 67.358 هزار میلیارد 74.567 میلیون 17.077 میلیون 1.82 میلیون 11.468 میلیون 5.609 میلیون 7.77 میلیون 7.601 میلیون 8.31 11.25 8.12 68,284 9,480 77,764 -
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 34,910 380.00 1.10 34,440 90.00 0.26 1403/03/01 125 151,250 5.51 میلیارد 1,128.1 34,530 33,840 33,840 35,180 1 1,000 36,020 1 1,000 36,100 7.172 هزار میلیارد 7.452 میلیون 1.536 میلیون 200,000 545,629 990,744 704,079 118,340 58.21 6.95 9.78 151,250 - 151,250 -
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 33,540 740.00 2.16 33,950 330.00 0.96 1403/03/01 112 112,951 4.23 میلیارد 386.15 34,280 33,740 33,540 33,740 6 6,930 37,470 2 212 37,630 47.426 هزار میلیارد 44.372 میلیون 10.138 میلیون 1.26 میلیون 1.595 میلیون 8.544 میلیون 9.304 میلیون 6.076 میلیون 7.04 5.01 4.6 25,086 87,445 108,964 3,567
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 33,210 670.00 1.98 33,850 30.00 0.09 1403/03/01 357 1.951 میلیون 75.61 میلیارد 1,963.27 33,880 33,210 33,210 33,210 1 5,000 36,000 30 435,912 38,710 42.636 هزار میلیارد 42.682 میلیون 7.474 میلیون 1.1 میلیون 5.491 میلیون 1.983 میلیون 1.415 میلیون 750,247 49.63 18.78 26.32 1.29 میلیون 661,000 1.951 میلیون -
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 33,330 1,210.00 3.50 33,320 1,220.00 3.53 1403/03/01 9 39,810 1.61 میلیارد 345.04 34,540 33,090 32,840 33,430 4 41,322 40,440 1 498 40,950 20.22 هزار میلیارد 20.659 میلیون 7.692 میلیون 500,000 3.999 میلیون 3.693 میلیون 9.968 میلیون 2.961 میلیون 5.63 4.51 1.67 39,530 280 39,810 -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 33,150 160.00 0.48 33,280 30.00 0.09 1403/03/01 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 1,224.04 33,310 33,300 32,650 33,690 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 191.009 میلیون 25.981 میلیون 5.625 میلیون 3.809 میلیون 22.172 میلیون 27.539 میلیون 26.305 میلیون 7.12 8.44 6.8 866,285 206,954 175,062 898,177
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 32,700 230.00 0.70 33,040 110.00 0.33 1403/03/01 97 78,649 3.02 میلیارد 2,138.72 32,930 33,000 32,600 33,580 1 190 38,460 1 1,589 38,510 25.192 هزار میلیارد 26.348 میلیون 11.282 میلیون 660,000 4.541 میلیون 6.74 میلیون 13.354 میلیون 4.049 میلیون 5.39 3.24 1.63 58,278 20,311 78,589 -
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 34,530 1,610.00 4.89 32,920 0.00 0.00 1403/02/29 372 719,695 31.47 میلیارد 4,948.3 32,920 34,560 34,100 34,560 3 1,569 43,420 1 778 44,180 37.162 هزار میلیارد 40.467 میلیون 15.366 میلیون 850,000 11.108 میلیون 4.257 میلیون 11.34 میلیون 3.021 میلیون 9.26 6.57 2.48 232,813 486,882 523,287 196,408
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 31,710 1,000.00 3.06 31,450 1,260.00 3.85 1403/03/01 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 2,290.39 32,710 31,900 31,260 32,050 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.572 میلیارد 445.469 میلیون 40.5 میلیون 298.762 میلیون 146.707 میلیون 130.509 میلیون 121.707 میلیون 10.47 8.68 9.76 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 31,120 610.00 2.00 30,920 410.00 1.34 1403/03/01 98 127,294 4.48 میلیارد 3,096.79 30,510 30,020 30,010 31,120 2 770 35,000 2 26,816 35,100 45.591 هزار میلیارد 42.612 میلیون 23.634 میلیون 1.3 میلیون 2.416 میلیون 21.218 میلیون 40.419 میلیون 8.847 میلیون 4.54 1.89 0.99 121,514 5,550 127,064 -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 30,990 0.00 0.00 30,830 160.00 0.52 1403/03/01 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 6,420.67 30,990 31,000 30,380 31,550 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 127.054 میلیون 9.684 میلیون 1.8 میلیون 2.192 میلیون 7.492 میلیون 230,989 -240,492 -519.19 16.68 540.55 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 30,100 590.00 1.92 30,480 210.00 0.68 1403/03/01 229 557,792 17.21 میلیارد 1,779.43 30,690 30,710 30,080 30,990 2 280 27,950 1 10,000 31,860 6.725 هزار میلیارد 9.14 میلیون 4.318 میلیون 218,000 2.48 میلیون 1.838 میلیون 2.199 میلیون 269,326 24.67 3.62 3.02 555,650 2,142 494,342 63,450
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 30,410 40.00 0.13 30,420 30.00 0.10 1403/03/01 95 110,509 4.34 میلیارد 2,398.3 30,450 30,300 29,850 30,950 3 619 39,160 1 7,350 39,170 54.823 هزار میلیارد 53.59 میلیون 16.835 میلیون 1.395 میلیون 11.144 میلیون 5.691 میلیون 8.872 میلیون 2.042 میلیون 20.78 7.46 4.78 80,788 29,721 83,659 26,850
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,500 1,140.00 3.72 30,320 320.00 1.04 1403/02/30 154 250,151 6.99 میلیارد 1,371.9 30,640 30,620 29,200 30,620 1 600 27,960 1 3,160 28,000 224.663 هزار میلیارد 322.927 میلیون 111.961 میلیون 8.064 میلیون 78.427 میلیون 33.535 میلیون 272.171 میلیون 31.078 میلیون 7.87 7.29 0.9 138,472 111,679 120,572 129,579
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 29,350 720.00 2.51 30,190 1,560.00 5.45 1403/02/30 403 1.48 میلیون 25.17 میلیارد 4,580.83 28,630 30,100 28,100 30,830 2 54,866 16,820 1 776 16,830 8.505 هزار میلیارد 17.557 میلیون 3.36 میلیون 500,000 2.462 میلیون 897,900 105,482 191,214 78.94 16.81 143.1 1.374 میلیون 100,000 1.474 میلیون -
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 30,000 0.00 0.00 30,020 20.00 0.07 1403/03/01 157 278,214 9.93 میلیارد 2,663.95 30,000 29,800 29,800 30,200 1 153 35,380 3 2,590 35,490 39.006 هزار میلیارد 41.864 میلیون 16.869 میلیون 1.1 میلیون 8.842 میلیون 8.026 میلیون 18.628 میلیون 6.47 میلیون 5.1 4.12 1.77 278,214 - 176,700 101,514
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 29,400 400.00 1.34 29,760 40.00 0.13 1403/03/01 161 88,404 5.25 میلیارد 1,583.13 29,800 30,350 29,210 30,390 1 450 58,080 1 5,000 58,200 11.768 هزار میلیارد 19.123 میلیون 2.144 میلیون 598,000 1.327 میلیون 817,492 2.322 میلیون 198,196 89.79 21.77 7.66 87,294 110 74,538 12,866
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 31,565 1,815.00 6.10 29,750 0.00 0.00 1403/03/01 79 3.962 میلیون 117.88 میلیارد - 29,750 31,562 31,562 31,618 15 14,996,350 29,750 7 4,988,117 29,751 - - - - - - - - - - - 335,651 3.627 میلیون 211,705 3.751 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 29,470 570.00 1.97 29,390 490.00 1.70 1403/03/01 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 3,044.38 28,900 28,590 28,530 29,470 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 64.96 میلیون 10.431 میلیون 500,000 6.18 میلیون 4.251 میلیون 9.482 میلیون 2.851 میلیون 20.62 13.83 6.2 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 28,660 350.00 1.24 28,300 10.00 0.04 1403/03/01 26 44,412 1.29 میلیارد 1,343.82 28,310 28,200 27,780 28,740 2 2,063 29,000 1 2,430 29,350 34.81 هزار میلیارد 39.397 میلیون 10.193 میلیون 1.215 میلیون 5.012 میلیون 5.181 میلیون 8.432 میلیون 3.869 میلیون 8.89 6.64 4.08 44,412 - 44,412 -
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 27,930 400.00 1.41 28,240 90.00 0.32 1403/03/01 122 128,186 4.35 میلیارد 638.91 28,330 28,100 27,910 28,710 1 1,396 33,920 2 4,526 34,200 17.015 هزار میلیارد 17.055 میلیون 5.943 میلیون 500,000 2.935 میلیون 3.008 میلیون 9.453 میلیون 2.411 میلیون 5.86 4.7 1.49 58,072 70,114 128,186 -
قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی

آتی بورس 33,125 4,975.00 17.67 28,150 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 28,150 33,125 33,125 33,125 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید نقدی

قلع خرید نقدی

آتی بورس 33,075 4,975.00 17.70 28,100 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 28,100 33,075 33,075 33,075 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 27,130 290.00 1.06 27,400 20.00 0.07 1403/03/01 11 11,108 334.81 میلیون 1,148.73 27,420 27,120 27,100 27,800 1 2,250 30,260 1 481 30,670 45.33 هزار میلیارد 52.626 میلیون 15.75 میلیون 1.5 میلیون 11.526 میلیون 4.224 میلیون 10.708 میلیون 8.23 میلیون 4.99 9.73 3.84 9,458 1,650 11,108 -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 33,115 5,765.00 21.08 27,350 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 27,350 33,115 33,115 33,115 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 27,950 650.00 2.38 27,300 0.00 0.00 1403/03/01 1 100 2.73 میلیون - 27,300 27,460 27,460 27,990 2 550 27,300 1 2,025 27,370 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
قلع خرید 3 ماهه

قلع خرید 3 ماهه

آتی بورس 33,110 5,810.00 21.28 27,300 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 27,300 33,110 33,110 33,110 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 26,930 440.00 1.61 27,240 130.00 0.47 1403/03/01 232 372,299 12.06 میلیارد 1,363.24 27,370 27,680 26,850 27,700 1 2,031 32,230 1 20,000 32,390 32.44 هزار میلیارد 30.318 میلیون 4.195 میلیون 300,000 3.078 میلیون 1.116 میلیون 1.189 میلیون 721,545 37.75 24.41 22.9 369,499 - 369,499 -
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 26,640 540.00 1.99 27,130 50.00 0.18 1403/03/01 145 302,361 8.7 میلیارد 1,042.73 27,180 26,750 26,640 27,180 1 62 28,750 1 4,826 28,780 316.03 هزار میلیارد 359.967 میلیون 86.646 میلیون 11 میلیون 61.537 میلیون 25.109 میلیون 50.784 میلیون 49.157 میلیون 6.07 11.89 5.88 46,317 256,044 147,584 154,777
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 26,440 500.00 1.86 26,680 260.00 0.97 1403/02/25 53 107,752 3.31 میلیارد 1,778.95 26,940 26,550 26,440 27,980 2 976 30,630 1 21,000 30,900 27.576 هزار میلیارد 31.282 میلیون 12.211 میلیون 900,000 7.27 میلیون 4.941 میلیون 14.06 میلیون 3.78 میلیون 6.35 4.87 1.71 83,823 23,929 107,752 -
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 26,940 360.00 1.35 26,560 20.00 0.08 1403/03/01 106 427,629 11.48 میلیارد 2,108.52 26,580 26,300 26,300 27,000 1 3,000 26,630 1 484 26,900 48.683 هزار میلیارد 62.918 میلیون 21.154 میلیون 1.824 میلیون 14.472 میلیون 6.682 میلیون 20.015 میلیون 8.919 میلیون 5.43 7.25 2.42 246,387 181,242 64,878 362,751
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 26,840 310.00 1.17 26,540 10.00 0.04 1403/03/01 11 32,821 1.11 میلیارد 916.36 26,530 26,220 26,110 27,040 1 1,990 32,620 3 17,250 33,700 74.228 هزار میلیارد 90.746 میلیون 44.344 میلیون 2.25 میلیون 31.031 میلیون 13.313 میلیون 37.704 میلیون 10.012 میلیون 5.96 4.49 1.58 32,821 - 20,321 12,500
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 25,590 500.00 1.92 25,890 200.00 0.77 1403/03/01 62 68,907 2.24 میلیارد 260.77 26,090 25,390 25,390 25,890 1 29,898 32,510 1 1,987 32,980 18.973 هزار میلیارد 25.583 میلیون 13.582 میلیون 576,000 10.67 میلیون 2.912 میلیون 7.71 میلیون 1.238 میلیون 12.04 5.12 1.93 66,595 - 59,330 7,265
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 25,650 500.00 1.99 25,630 480.00 1.91 1403/03/01 118 234,859 7.09 میلیارد 11,148.12 25,150 24,940 24,890 25,650 1 1,332 30,200 1 20,000 30,250 48.288 هزار میلیارد 61.896 میلیون 31.272 میلیون 1.6 میلیون 20.888 میلیون 10.384 میلیون 25.089 میلیون 7.977 میلیون 5.14 3.95 1.63 187,049 44,142 95,008 136,183
سآبیک

سیمان آبیک

سهام بورس 25,350 1,080.00 4.09 25,300 1,130.00 4.28 1403/02/30 151 301,557 8.57 میلیارد 1,872.68 26,430 26,490 24,650 26,490 1 2,498 28,430 1 10,436 28,500 83.511 هزار میلیارد 85.787 میلیون 27.55 میلیون 2.959 میلیون 10.916 میلیون 16.634 میلیون 29.95 میلیون 12.613 میلیون 5.94 4.5 2.5 294,811 - 294,619 192
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 25,010 320.00 1.26 25,200 130.00 0.51 1403/03/01 45 460,138 8.66 میلیارد 12,350.54 25,330 24,830 24,830 25,450 1 1,277 18,850 1 10,000 19,030 187.6 هزار میلیارد 258.1 میلیون 23.461 میلیون 10 میلیون 6.1 میلیون 17.361 میلیون 15.352 میلیون 12.769 میلیون 19.74 14.52 16.41 121,715 338,423 460,138 -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 24,850 490.00 1.93 25,100 240.00 0.95 1403/03/01 159 633,222 15.28 میلیارد 3,341.69 25,340 24,840 24,840 25,330 5 23,730 24,050 3 21,447 24,130 368.271 هزار میلیارد 487.378 میلیون 286.1 میلیون 15.3 میلیون 103.348 میلیون 182.751 میلیون 198.917 میلیون 76.795 میلیون 5 2.1 1.93 266,713 366,509 442,463 190,759
ثهام

ثهام

صندوق بورس 25,510 450.00 1.80 25,060 0.00 0.00 1403/03/01 126 242,578 6.08 میلیارد - 25,060 25,000 25,000 25,640 2 1,081 25,100 1 200 25,190 - - - - - - - - - - - 202,407 40,171 206,316 36,262
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 26,397 1,710.00 6.93 24,687 0.00 0.00 1403/03/01 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 26,397 26,396 26,398 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 24,370 330.00 1.34 24,530 170.00 0.69 1403/02/29 61 156,492 3.77 میلیارد 3,189.71 24,700 24,710 24,220 25,170 3 31,570 24,090 1 8,109 24,100 64.827 هزار میلیارد 75.088 میلیون 18.521 میلیون 2.7 میلیون 8.857 میلیون 9.664 میلیون 12.692 میلیون 6.027 میلیون 10.99 6.85 5.22 83,332 73,160 136,078 20,414
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 22,540 450.00 1.96 22,860 130.00 0.57 1403/03/01 110 187,151 2.97 میلیارد 6,290.94 22,990 22,560 22,540 23,440 1 1,000 15,690 2 24,000 15,830 32.1 هزار میلیارد 46.331 میلیون 5.376 میلیون 2 میلیون 611,018 4.765 میلیون 75,499 1.123 میلیون 40.72 9.59 605.58 183,897 - 183,897 -
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 22,490 370.00 1.62 22,740 120.00 0.52 1403/03/01 90 233,165 4.22 میلیارد 2,871.5 22,860 22,610 22,490 23,150 1 963 18,110 1 2,990 18,240 108.66 هزار میلیارد 136.617 میلیون 45.334 میلیون 6 میلیون 172,045 45.161 میلیون 32.578 میلیون 32.241 میلیون 4.24 3.02 4.2 9,006 224,159 74,547 158,618
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 22,100 30.00 0.14 22,130 0.00 0.00 1403/03/01 618 2.041 میلیون 50.95 میلیارد 248.38 22,130 22,480 21,880 22,570 0 0 0 0 35.942 هزار میلیارد 37.191 میلیون 8.312 میلیون 1.44 میلیون 5.324 میلیون 2.989 میلیون 11.443 میلیون 4.887 میلیون 6.52 10.66 2.78 1.891 میلیون 149,607 1.935 میلیون 106,230
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 22,120 290.00 1.29 22,050 360.00 1.61 1403/03/01 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 2,719.53 22,410 21,970 21,970 22,600 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 24.969 میلیون 11.665 میلیون 640,000 10.857 میلیون 808,056 16.515 میلیون 123,285 114.47 17.46 0.85 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 23,390 1,485.00 6.78 21,905 0.00 0.00 1403/03/01 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 23,388 23,388 23,390 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 21,790 60.00 0.28 21,790 60.00 0.28 1403/03/01 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 2,873.18 21,730 21,760 21,650 21,980 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 59.031 میلیون 3.778 میلیون 2.7 میلیون 198,200 3.579 میلیون 775,135 747,799 78.67 16.45 75.91 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
خوساز

محورسازان

سهام بورس 21,400 120.00 0.56 21,560 40.00 0.19 1403/03/01 98 400,435 13.52 میلیارد 3,785.24 21,520 21,270 21,270 21,950 1 381 33,080 1 19,437 33,100 37.874 هزار میلیارد 27.765 میلیون 5.92 میلیون 1.12 میلیون 3.62 میلیون 2.3 میلیون 48.346 میلیون 591,230 40.85 10.5 0.5 399,872 - 399,872 -
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 23,026 1,506.00 7.00 21,520 0.00 0.00 1403/03/01 288 9.811 میلیون 211.13 میلیارد - 21,520 23,026 23,025 23,026 1 227,250,628 21,519 1 54,203,571 21,520 - - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 4.679 میلیون 1.843 میلیون 4.898 میلیون
بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

سهام بورس 21,370 130.00 0.60 21,500 0.00 0.00 1403/03/01 18 14,753 281.78 میلیون 6,969.69 21,500 21,070 21,070 21,930 1 3,926 19,040 3 2,853 19,070 371.475 هزار میلیارد 574.553 میلیون 269.301 میلیون 19.5 میلیون 153.743 میلیون 115.557 میلیون 174.848 میلیون 96.305 میلیون 4.35 3.63 2.4 4,939 4,725 9,664 -
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 21,200 310.00 1.44 21,480 30.00 0.14 1403/03/01 28 124,650 3.2 میلیارد 722.46 21,510 21,270 21,190 21,420 3 3,047 25,510 1 847 25,560 63.056 هزار میلیارد 67.055 میلیون 19.544 میلیون 2.466 میلیون 14.086 میلیون 5.458 میلیون 21.481 میلیون 10.222 میلیون 5.18 9.7 2.48 114,097 10,553 104,650 20,000
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 20,530 410.00 1.96 20,750 190.00 0.91 1403/03/01 134 400,241 8.47 میلیارد 4,860.65 20,940 20,530 20,530 20,860 3 4,899 20,970 2 18,099 21,070 52.725 هزار میلیارد 86.711 میلیون 41.928 میلیون 2.5 میلیون 34.836 میلیون 7.092 میلیون 80.254 میلیون 3.272 میلیون 15.85 7.31 0.65 329,090 71,151 400,241 -
نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه

آتی بورس 20,075 450.00 2.19 20,525 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 20,525 20,075 20,075 20,075 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 20,070 405.00 1.98 20,475 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 20,475 20,070 20,070 20,070 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
اهرم

اهرم

صندوق بورس 20,640 210.00 1.03 20,430 0.00 0.00 1403/03/01 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 20,180 20,060 20,750 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
زیتون

زیتون

صندوق بورس 20,920 510.00 2.50 20,410 0.00 0.00 1403/03/01 68 722,125 14.74 میلیارد - 20,410 20,890 20,870 20,960 1 134,874 20,400 1 4,431 20,410 - - - - - - - - - - - 258,812 438,765 657,020 40,557
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 19,800 500.00 2.46 20,300 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 20,300 19,800 19,800 19,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -