همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صگل309

صکوک اجاره گل گهر309-3ماهه20

اوراق بورس 1.12 میلیون 67,230.00 6.39 1.053 میلیون 0.00 0.00 1400/02/29 3 29,000 30.5 میلیارد - 1.053 میلیون 1.12 میلیون 1.12 میلیون 1.12 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صفارس147

صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18

اوراق بورس 1.045 میلیون 73.00 0.01 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 2 110 114.97 میلیون - 1.045 میلیون 997,500 997,500 1.045 میلیون 2 14,984 997,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 506 6 500
صفارس037

صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18%

اوراق بورس 1.045 میلیون 500.00 0.05 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/01/18 1 100 104.4 میلیون - 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1 5,000 1,039,775 1 3,190 1,050,225 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
رایان911

رایان سایپا 3ماهه 18 درصد

اوراق بورس 1,000,000 40,000.00 3.85 1.04 میلیون 0.00 0.00 1399/11/11 3 14 14.6 میلیون - 1.04 میلیون 1.08 میلیون 1,000,000 1.08 میلیون 1 3,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 7 14 -
صمعاد412

صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

اوراق بورس 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1399/11/14 1 10,000 10.3 میلیارد - 980,100 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1 10,000 980,003 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1399/11/15 1 100 102 میلیون - 940,500 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 75 824,624 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صخود0012

صکوک مرابحه خودرو 0012- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 1.01 میلیون 5,000.00 0.49 1.015 میلیون 0.00 0.00 1400/04/15 2 10 10.2 میلیون - 1.015 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 1,400 1,010,000 1 1,400 1,020,000 - - - - - - - - - - - 9 - - 9
مگچسا104

مشارکت پتروشیمی گچساران-3 ماه 18

اوراق بورس 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1399/10/14 1 7 7 میلیون - 976,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1 3 1,001,920 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 - - 7
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1.02 میلیون 18,684.00 1.87 1.001 میلیون 0.00 0.00 1399/08/25 3 13 13.08 میلیون - 1.001 میلیون 994,950 994,950 1.02 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6 7 13 -
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1 میلیون 9.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/04/26 1 20 20 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 7,846 1,000,001 1 981 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اراد34

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/14 1 50,000 50 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/27 1 4,000 4 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,525 990,000 1 875 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
مشیر112

شهرداری شیراز3-18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/1 2 20,000 20 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 15,000 990,000 2 15,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - 36 - - 36
صگل411

ص اجاره گل گهر411 - 3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/27 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 776 971,001 5 49,898 1,010,000 - - - - - - - - - - - 48 - - 48
تهران112

مشارکت ش تهران112-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/11 21 201,000 201 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,999 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 201,000 - 201,000
صنفت0312

صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/26 1,001 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 1,000,000 3 23,256 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 270,005 5 270,000
صعبید312

صکوک اجاره دعبید-3ماهه18

اوراق بورس 996,000 4,000.00 0.40 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/26 67 639,554 639.6 میلیارد - 1,000,000 996,000 996,000 996,000 1 3,200 996,000 1 3,200 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 94 94 -
مشهد0212

مشارکت ش مشهد0212-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/14 74 386,700 386.7 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 50,000 995,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
مکرما304

مشارکت ش کرمانشاه304-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/24 1 1,000 1000 میلیون - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 1,000,000 1 7,500 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صخود1412

صکوک مرابحه خودرو 1412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 500,000 500,000.00 50.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/02/6 1 1 1,000,000 - 1,000,000 500,000 500,000 500,000 0 0 0 1 10 1,000,000 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
صنفت312

صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/19 3,003 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 8 74,932 924,873 8 74,991 1,022,227 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1.025 میلیون 25,100.00 2.51 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/27 1,000 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون 3 25,000 1,000,000 1 100 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
مکرما034

مشارکت ش کرمانشاه034-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/23 1 1,000 1000 میلیون - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 2,000 1,000,000 1 2,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صدف048

صکوک مرابحه صدف048-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/08/21 - - - - - 1,000,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صشستا311

صکوک اجاره شستا311-6ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 19.00 0.00 999,981 0.00 0.00 1400/03/31 4 10,015 10 میلیارد - 999,981 990,000 990,000 1,000,000 5 49,584 990,000 5 49,028 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 31 1 30
مشیر9911

شهرداری شیراز9911

اوراق بورس 999,900 9,900.00 1.00 999,900 9,900.00 1.00 1399/11/21 1 6 6 میلیون - 990,000 999,900 999,900 999,900 1 10,000 990,000 1 3,324 999,900 - - - - - - - - - - - 6 - - 6
صگل039

صکوک اجاره گل گهر039-3ماهه20

اوراق بورس 1.015 میلیون 16,102.00 1.61 998,898 0.00 0.00 1400/04/26 4 45 45 میلیون - 998,898 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1 35 1,005,000 1 13 1,015,000 - - - - - - - - - - - 23 - 23 -
مکرج112

شهرداری کرج3-18%

اوراق بورس 1,000,000 1,300.00 0.13 998,700 0.00 0.00 1400/02/23 1 1,000 998.7 میلیون - 998,700 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 989,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
صایپا308

صکوک مرابحه سایپا308-3ماهه 18%

اوراق بورس 999,500 4,500.00 0.45 995,000 0.00 0.00 1400/03/26 1 20 19.9 میلیون - 995,000 999,500 999,500 999,500 0 0 0 1 14 999,500 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
مصفها203

مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 7,000.00 0.70 993,000 0.00 0.00 1400/04/24 1 200 198.6 میلیون - 993,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 6,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
صخود412

صکوک مرابحه خودرو 412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 995,000 4,926.00 0.50 990,074 0.00 0.00 1400/04/27 6 2,045 2 میلیارد - 990,074 995,000 995,000 995,000 0 0 0 1 28 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 10,055 - 10,055
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 1400/04/28 1 30 29.7 میلیون - 990,000 990,000 990,000 990,000 1 58 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50 50 -
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 10,715.00 1.08 989,285 0.00 0.00 1399/08/25 4 25 25 میلیون - 989,285 982,000 982,000 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 24 1 25 -
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات 3 ماهه 16%

اوراق بورس 960,001 25,085.00 2.55 985,086 0.00 0.00 1400/04/20 2 11 10.8 میلیون - 985,086 960,001 960,001 960,001 1 9,498 960,000 1 2,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
مصفها012

مشارکت ش اصفهان012-3ماهه20

اوراق بورس 996,000 11,000.00 1.12 985,000 0.00 0.00 1400/01/15 44 438,000 431.4 میلیارد - 985,000 1.017 میلیون 996,000 1.017 میلیون 2 15,000 985,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 700 - 700
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 981,750 1,621.00 0.16 983,371 0.00 0.00 1400/04/28 1 10,000 9.8 میلیارد - 983,371 981,750 981,750 981,750 1 1,500 981,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 985,000 4,990.00 0.51 980,010 0.00 0.00 1400/04/28 3 986 966.3 میلیون - 980,010 985,000 985,000 985,000 1 62 985,000 1 210 1,000,000 - - - - - - - - - - - 72 - 72 -
صنفت311

صکوک مرابحه شنفت311-3ماهه18

اوراق بورس 981,000 1,000.00 0.10 980,000 0.00 0.00 1400/01/30 100 1,000,000 980 میلیارد - 980,000 980,000 980,000 981,000 5 20 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 10,000 - 10,001
تهران012

مشارکت ش تهران012-3ماهه18

اوراق بورس 980,000 9,700.00 1.00 970,300 0.00 0.00 1400/01/21 1 50 48.5 میلیون - 970,300 980,000 980,000 980,000 1 4,100 970,300 1 5,800 980,000 - - - - - - - - - - - - 50 50 -
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 961,000 9,000.00 0.93 970,000 0.00 0.00 1400/04/9 1 5,000 4.8 میلیارد - 970,000 961,000 961,000 961,000 1 8,766 952,200 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000