همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
نسب0109

آتی نفتای سبک-1401/09/17

آتی بورس 1.977 میلیون 405,000.00 17.00 1.977 میلیون 405,000.00 17.00 1401/07/09 1 100 197.68 میلیون - 2.382 میلیون 1.977 میلیون 1.977 میلیون 1.977 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0108

آتی نفتای سبک-1401/08/17

آتی بورس 1.976 میلیون 406,100.00 17.05 1.976 میلیون 406,100.00 17.05 1401/07/09 1 100 197.58 میلیون - 2.382 میلیون 1.976 میلیون 1.976 میلیون 1.976 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0110

آتی نفتای سبک-1401/10/17

آتی بورس 1.959 میلیون 10,000.00 0.51 1.959 میلیون 10,000.00 0.51 1401/07/09 1 100 195.87 میلیون - 1.969 میلیون 1.959 میلیون 1.959 میلیون 1.959 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صگل039

صکوک اجاره گل گهر039-3ماهه20

اوراق بورس 992,750 46,750.00 4.50 1.04 میلیون 0.00 0.00 1401/07/09 1 9 9.4 میلیون - 1.04 میلیون 992,750 992,750 992,750 2 17,984 992,750 2 267 1,030,000 - - - - - - - - - - - - 10 - 10
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 995,000 25,000.00 2.45 1.02 میلیون 0.00 0.00 1401/07/09 1 1,000 1000 میلیون - 1.02 میلیون 995,000 995,000 995,000 1 5,000 970,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
اگ010819

گام بانک صادرات 0108

اوراق بورس 970,500 5,000.00 0.52 970,500 5,000.00 0.52 1401/07/09 1 10 9.71 میلیون - 965,500 970,500 970,500 970,500 10 100,000 969,890 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 - 10
متا0110

آتی متانول-1401/10/17

آتی بورس 935,400 100.00 0.01 935,400 100.00 0.01 1401/07/09 1 100 93.54 میلیون - 935,300 935,400 935,400 935,400 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
متا0109

آتی متانول-1401/09/17

آتی بورس 935,200 2,100.00 0.22 935,200 2,100.00 0.22 1401/07/09 1 100 93.52 میلیون - 937,300 935,200 935,200 935,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
متا0108

آتی متانول-1401/08/17

آتی بورس 935,200 400.00 0.04 935,200 400.00 0.04 1401/07/09 1 100 93.52 میلیون - 934,800 935,200 935,200 935,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
اگ010719

گام بانک صادرات 0107

اوراق بورس 987,000 104,574.00 11.85 882,426 0.00 0.00 1401/07/09 1 10,000 8.82 میلیارد - 882,426 987,000 987,000 987,000 11 101,000 940,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 545,000 22,050.00 3.89 563,500 3,550.00 0.63 09:59 - - - 89.61 567,050 567,370 545,000 567,370 1 80 767,160 1 46 767,550 26.482 هزار میلیارد 31.99 میلیون 6.452 میلیون 54,173 1.316 میلیون 5.136 میلیون 16.731 میلیون 3.882 میلیون 7.87 5.94 1.82 137,524 - 117,504 20,020
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 34,930 326,140.00 90.33 361,070 0.00 0.00 1401/07/09 4 229 85.9 میلیون - 361,070 34,930 34,930 34,930 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 188,150 3,820.00 1.99 188,130 3,840.00 2.00 09:48 27 18,342 3.45 میلیارد - 191,970 190,000 187,920 194,990 2 460 188,160 1 311 189,930 - - - - - - - - - - - 8,754 9,588 18,342 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 183,780 40.00 0.02 183,670 70.00 0.04 09:59 195 83,864 15.35 میلیارد 386.63 183,740 181,000 181,000 183,800 3 14,410 183,740 3 8,545 183,780 1101.78 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 266.331 میلیون 350.092 میلیون 225.57 میلیون 4.88 4.14 3.15 18,588 64,776 83,364 -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,755.00 7.00 177,120 174,875.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 26,035.28 2,245 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.386 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 557.996 میلیون 521.27 میلیون 171.544 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 168,900 1,030.00 0.61 168,900 1,030.00 0.61 09:03 1 107 18.07 میلیون - 167,870 168,900 168,900 168,900 1 1,000 167,500 2 1,500 168,450 - - - - - - - - - - - 107 - - 107
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 139,830 0.00 0.00 139,830 0.00 0.00 09:38 4 238 33.28 میلیون - 139,830 139,830 139,830 139,830 2 298 139,830 2 1,900 142,500 - - - - - - - - - - - - 238 238 -
لخزر

پارس خزر

سهام بورس 120,030 3,790.00 3.26 115,920 320.00 0.28 09:59 91 48,247 5.59 میلیارد 589.01 116,240 112,000 112,000 120,030 1 590 119,200 1 500 119,380 17.551 هزار میلیارد 25.75 میلیون 13.403 میلیون 151,200 8.223 میلیون 5.18 میلیون 14.229 میلیون 2.408 میلیون 7.28 3.38 1.23 42,691 3,500 46,191 -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 114,320 190.00 0.17 114,210 300.00 0.26 09:58 101 121,033 13.63 میلیارد 1,198.35 114,510 110,600 110,020 114,690 1 250 114,510 2 600 114,800 204.372 هزار میلیارد 239.439 میلیون 62.173 میلیون 1.79 میلیون 34.924 میلیون 27.249 میلیون 63.88 میلیون 39.676 میلیون 5.15 7.5 3.2 53,980 67,053 119,033 2,000
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 115,010 12,590.00 12.29 112,910 10,490.00 10.24 1401/01/08 30 2,632 297.2 میلیون - 102,420 115,030 114,900 116,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,466 7,050 9,516 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 110,000 1,390.00 1.25 111,290 100.00 0.09 09:59 87 35,203 3.84 میلیارد 404.63 111,390 106,700 106,700 110,990 1 190 107,940 2 1,007 109,000 222.58 هزار میلیارد 283.045 میلیون 73.457 میلیون 2 میلیون 60.425 میلیون 13.032 میلیون 97.986 میلیون 49.409 میلیون 4.5 17.08 2.27 6,192 29,011 30,028 5,175
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 108,700 5,420.00 4.75 108,440 5,680.00 4.98 09:59 437 709,052 76.89 میلیارد 1,634.08 114,120 108,420 108,420 111,400 0 0 0 31 119,879 108,420 21.688 هزار میلیارد 24.379 میلیون 5.993 میلیون 200,000 2.689 میلیون 3.303 میلیون 1.637 میلیون 1.981 میلیون 10.95 6.57 13.25 561,422 147,500 708,922 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 104,670 3,400.00 3.15 106,600 1,470.00 1.36 09:59 192 92,146 9.68 میلیارد 519.91 108,070 103,600 103,600 108,820 1 4,759 104,660 1 801 104,800 26.22 هزار میلیارد 28.058 میلیون 1.879 میلیون 247,360 1.548 میلیون 330,926 495,240 407,538 64.57 79.52 53.13 90,246 1,490 91,736 -
بذر

بذر امید آفرین

صندوق بورس 96,400 1,360.00 1.39 96,410 1,350.00 1.38 09:09 4 10,458 1.01 میلیارد - 97,760 96,800 96,400 96,800 1 100 96,440 1 55 98,780 - - - - - - - - - - - 303 10,155 10,458 -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 93,750 460.00 0.49 93,400 110.00 0.12 09:58 335 242,543 22.76 میلیارد 686.01 93,290 93,300 93,290 94,280 2 1,058 94,000 4 18,921 94,150 326.97 هزار میلیارد 555.502 میلیون 289.818 میلیون 3.5 میلیون 228.952 میلیون 60.866 میلیون 326.816 میلیون 48.022 میلیون 6.81 5.37 1 199,981 42,497 242,478 -
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 92,280 10.00 0.01 92,310 20.00 0.02 09:50 1,130 916,822 84.63 میلیارد - 92,290 92,060 91,860 93,030 2 371 92,120 1 100 92,200 - - - - - - - - - - - 869,909 29,617 899,526 -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 87,290 1,320.00 1.49 88,120 490.00 0.55 1401/07/09 2,802 2.383 میلیون 209.99 میلیارد 850.44 88,610 90,000 86,470 90,000 6 2,879 88,900 7 13,137 88,900 793.08 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 184.647 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.77 4.3 0.93 1.57 میلیون 812,603 2.277 میلیون 106,000
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 76,110 72,841.00 2.00 77,180 73,911.00 2.00 1400/12/22 807 423,837 32.7 میلیارد 26,644.19 3,269 76,600 76,010 79,400 0 0 0 0 - 27.081 میلیون 13.524 میلیون 6.385 میلیون 6.221 میلیون 7.303 میلیون 11.667 میلیون 2.753 میلیون - - - 319,069 33,557 352,626 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 73,980 1,720.00 2.27 75,680 20.00 0.03 09:59 6 1,578 116.46 میلیون 479.5 75,700 73,970 72,810 74,000 1 493 72,830 1 573 73,890 9.611 هزار میلیارد 9.942 میلیون 685,120 127,000 328,339 356,781 517,240 17,626 545.45 26.95 18.59 1,343 235 452 1,126
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 74,000 1,220.00 1.62 75,150 70.00 0.09 09:52 17 5,531 401.61 میلیون 340.69 75,220 71,540 71,470 75,000 1 133 71,700 4 452 74,000 17.51 هزار میلیارد 19.549 میلیون 2.882 میلیون 233,000 2.032 میلیون 850,384 3.234 میلیون 1.314 میلیون 13.32 20.59 5.41 5,531 - 5,531 -
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 74,560 340.00 0.45 74,510 390.00 0.52 09:51 1,725 1.409 میلیون 104.97 میلیارد - 74,900 74,400 74,050 74,910 2 5,403 74,550 1 8,228 74,560 - - - - - - - - - - - 1.268 میلیون 117,059 1.376 میلیون 8,520
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,882.00 2.00 73,000 70,382.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 4,520.21 2,618 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 52.017 میلیون 34.962 میلیون 14.288 میلیون 14.624 میلیون 20.337 میلیون 17.783 میلیون 5.659 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 69,350 2,140.00 2.99 71,390 100.00 0.14 09:54 31 9,691 671.79 میلیون 312.61 71,490 69,250 69,130 69,990 2 1,337 69,350 2 1,198 69,980 13.921 هزار میلیارد 16.758 میلیون 4.055 میلیون 195,000 2.824 میلیون 1.231 میلیون 11.163 میلیون 1.095 میلیون 12.72 11.3 1.25 9,691 - 9,691 -
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 70,820 420.00 0.59 70,780 460.00 0.65 09:50 69 84,540 5.98 میلیارد - 71,240 70,730 70,710 71,400 2 1,076 70,720 1 2,559 70,820 - - - - - - - - - - - 83,728 - 83,728 -
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 68,500 1,400.00 2.00 69,880 20.00 0.03 09:59 14 2,728 187.57 میلیون 194.86 69,900 67,690 67,690 71,650 2 278 68,500 2 1,384 70,200 11.322 هزار میلیارد 13.478 میلیون 3.902 میلیون 162,000 2.156 میلیون 1.746 میلیون 3.458 میلیون 827,784 13.68 6.48 3.27 2,648 - 2,648 -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 66,770 1,370.00 2.01 68,130 10.00 0.01 09:56 13 13,350 892.04 میلیون 800.83 68,140 66,890 66,100 66,890 2 14,376 66,210 2 1,990 66,790 347.463 هزار میلیارد 427.217 میلیون 200.863 میلیون 5.1 میلیون 79.754 میلیون 121.109 میلیون 173.042 میلیون 72.715 میلیون 4.78 2.87 2.01 3,050 10,000 13,050 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 68,000 3,150.00 4.43 67,900 3,250.00 4.57 09:59 1,149 1.218 میلیون 82.73 میلیارد 695.58 71,150 68,320 67,600 70,490 1 1,110 68,000 2 1,058 68,400 20.373 هزار میلیارد 21.483 میلیون 2.052 میلیون 300,000 981,293 1.071 میلیون 411,733 424,078 48.04 19.02 49.48 1.177 میلیون 38,000 1.215 میلیون -
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 62,750 140.00 0.22 62,750 140.00 0.22 09:33 3 646 40.54 میلیون - 62,890 62,750 62,750 62,760 1 100 62,760 1 200 63,800 - - - - - - - - - - - 646 - 646 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 59,910 870.00 1.43 60,640 140.00 0.23 09:59 144 128,304 7.69 میلیارد 365.68 60,780 60,400 59,710 60,790 1 5,000 59,910 1 418 60,000 78.754 هزار میلیارد 112.51 میلیون 38.93 میلیون 1.3 میلیون 33.678 میلیون 5.253 میلیون 43.038 میلیون 20.317 میلیون 3.88 15.01 1.83 76,803 50,457 127,260 -
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 58,300 1,830.00 3.04 60,050 80.00 0.13 09:58 - - - 460.86 60,130 58,330 58,000 58,400 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 14.843 میلیون 3.667 میلیون 125,000 2.823 میلیون 843,767 4.443 میلیون 1.859 میلیون 6.46 14.24 2.7 1.027 میلیون - 958,546 68,689
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 56,680 370.00 0.65 57,010 40.00 0.07 09:59 97 186,805 10.56 میلیارد 1,626.82 57,050 55,630 55,630 57,150 5 26,083 56,710 1 1,920 56,800 201.129 هزار میلیارد 220.356 میلیون 92.549 میلیون 3.529 میلیون 19.156 میلیون 73.393 میلیون 69.72 میلیون 47.24 میلیون 4.26 2.74 2.89 40,960 103,739 144,699 -
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 52,440 540.00 1.04 51,960 60.00 0.12 09:55 55 65,478 3.43 میلیارد 1,193.26 51,900 53,440 51,100 53,440 1 904 52,240 2 4,898 52,800 16.483 هزار میلیارد 22.755 میلیون 6.927 میلیون 316,920 6.291 میلیون 635,356 9.872 میلیون 231,145 71.3 25.94 1.67 25,005 39,431 54,131 10,305
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 52,000 620.00 1.21 51,260 120.00 0.23 09:59 117 81,009 4.17 میلیارد 692.38 51,380 49,370 49,370 53,500 1 1,000 51,710 1 1,000 52,990 18.511 هزار میلیارد 26.905 میلیون 10.747 میلیون 360,000 8.447 میلیون 2.299 میلیون 21.534 میلیون 1.39 میلیون 13.28 8.03 0.86 19,676 61,333 81,009 -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 50,290 1,020.00 2.07 49,460 190.00 0.39 09:55 75 122,739 6.15 میلیارد 1,657.08 49,270 49,510 49,350 50,330 1 1,393 50,050 1 100 50,250 69.014 هزار میلیارد 74.754 میلیون 8.889 میلیون 1.395 میلیون 5.936 میلیون 2.953 میلیون 3.458 میلیون 1.549 میلیون 44.54 23.37 19.96 115,542 7,197 75,989 46,750
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 49,020 2,580.00 5.00 49,390 2,210.00 4.28 09:59 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 887.06 51,600 50,100 49,020 50,770 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 13.675 میلیون 1.628 میلیون 250,000 1.325 میلیون 303,701 386,729 50,642 243.67 40.64 31.91 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 44,170 1,420.00 3.11 45,590 0.00 0.00 09:51 1 50 2.2 میلیون 2,906.96 45,590 44,030 44,030 44,190 1 210 44,190 1 900 45,580 11.398 هزار میلیارد 13.673 میلیون 2.999 میلیون 250,000 2.275 میلیون 723,988 2.706 میلیون 1.229 میلیون 9.27 15.74 4.21 50 - 50 -
نکالا

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 0.00 0.00 45,390 0.00 0.00 1400/06/23 - - - - 45,390 45,390 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 25 - 25
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 43,000 1,220.00 2.92 43,610 1,830.00 4.38 09:59 563 1.175 میلیون 51.16 میلیارد 2,104.32 41,780 43,860 42,110 43,860 1 1,538 43,300 4 3,495 43,620 21.775 هزار میلیارد 23.628 میلیون 4.257 میلیون 500,000 1.838 میلیون 2.42 میلیون 3.948 میلیون 1.253 میلیون 17.38 9 5.52 1.175 میلیون - 1.155 میلیون 20,000
عقیق

عقیق

صندوق بورس 42,800 290.00 0.67 42,900 190.00 0.44 09:31 2 822 35.26 میلیون - 43,090 42,900 42,800 42,900 2 157,483 42,800 2 157,500 43,500 - - - - - - - - - - - - 822 822 -
فمراد

آلومراد

سهام بورس 38,840 2,040.00 4.99 40,760 120.00 0.29 09:58 15 21,706 843.06 میلیون 1,511.08 40,880 38,840 38,840 38,840 0 0 0 391 3,081,461 38,840 8.152 هزار میلیارد 8.615 میلیون 893,152 200,000 458,885 434,267 3.066 میلیون 235,947 34.58 18.79 2.66 21,706 - 21,706 -
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 38,570 1,140.00 2.87 39,670 40.00 0.10 09:52 30 13,586 523.35 میلیون 459.75 39,710 38,190 38,190 39,680 3 3,224 38,570 2 950 39,640 7.934 هزار میلیارد 10.234 میلیون 3.038 میلیون 200,000 2.3 میلیون 738,268 4.823 میلیون 1.17 میلیون 6.78 10.75 1.65 12,586 1,000 13,436 150
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 35,240 3,660.00 9.41 38,900 0.00 0.00 1400/04/23 - - - - 38,900 35,240 35,240 35,240 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 37,638 19.00 0.05 37,638 19.00 0.05 09:50 732 5.042 میلیون 189.76 میلیارد - 37,619 37,639 37,638 37,639 2 1,514,520 37,638 33 1,164,803 37,639 - - - - - - - - - - - 2.543 میلیون 2.465 میلیون 4.203 میلیون 804,386
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 38,380 900.00 2.40 37,480 0.00 0.00 09:47 15 6,173 230.69 میلیون 411.53 37,480 37,150 37,150 38,480 1 137 37,390 2 1,385 38,370 18.74 هزار میلیارد 22.749 میلیون 5.814 میلیون 500,000 4.009 میلیون 1.805 میلیون 6.249 میلیون 3.339 میلیون 5.61 10.38 3 6,173 - 6,173 -
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,290 60.00 0.16 37,350 0.00 0.00 09:59 35 175,080 6.53 میلیارد 5,143.53 37,350 37,230 37,100 37,350 1 8,679 37,320 1 80,000 37,340 672.3 هزار میلیارد 791.143 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 165.23 میلیون 373.45 میلیون 99.241 میلیون 6.77 4.07 1.8 3,136 171,744 78,880 96,000
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 35,400 1,350.00 3.67 36,570 180.00 0.49 09:56 83 80,419 2.85 میلیارد 992.39 36,750 36,000 35,270 36,010 1 1,702 35,370 1 2,750 35,380 5.8 هزار میلیارد 6.063 میلیون 760,097 159,000 245,282 514,815 782,624 197,366 29.4 11.27 7.41 78,419 - 78,419 -
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 35,510 1,370.00 3.71 36,540 340.00 0.92 09:59 695 716,662 25.56 میلیارد 1,027.77 36,880 34,720 34,490 36,780 34 36,077 35,630 1 3,835 35,690 219.18 هزار میلیارد 245.497 میلیون 80.53 میلیون 6 میلیون 25.117 میلیون 55.413 میلیون 100.626 میلیون 30.746 میلیون 7.13 3.96 2.19 89,795 595,392 664,637 20,550
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 35,500 1,310.00 3.56 36,350 460.00 1.25 09:59 - - - 988.23 36,810 35,450 34,980 37,000 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 5.945 میلیون 365,686 160,000 126,930 238,756 946,666 41,332 140.68 24.35 6.14 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 34,110 1,280.00 3.62 35,300 90.00 0.25 09:59 194 340,747 13.6 میلیارد 1,450.29 35,390 35,440 34,050 35,440 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 18.059 میلیون 5.511 میلیون 392,000 4.205 میلیون 1.306 میلیون 6.063 میلیون 2.445 میلیون 5.66 10.6 2.28 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 33,200 1,740.00 4.98 34,660 280.00 0.80 09:58 662 1.308 میلیون 44.19 میلیارد 1,983.72 34,940 34,100 33,200 35,490 0 0 0 71 934,190 33,200 23.042 هزار میلیارد 27.249 میلیون 4.647 میلیون 681,920 3.457 میلیون 1.19 میلیون 3.793 میلیون 470,400 49.01 19.38 6.08 1.308 میلیون - 1.308 میلیون -
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 32,290 1,630.00 4.81 33,910 10.00 0.03 09:50 10 4,490 146.26 میلیون 325.33 33,920 32,430 32,250 33,200 1 250 32,290 1 940 33,000 25.433 هزار میلیارد 31.175 میلیون 9.12 میلیون 750,000 5.742 میلیون 3.378 میلیون 5.778 میلیون 2.789 میلیون 9.12 7.53 4.41 4,490 - 4,490 -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 34,930 1,460.00 4.36 33,160 310.00 0.93 1401/07/09 1 27 9.8 میلیون 2,101.3 33,470 34,930 34,930 34,930 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 59.974 میلیون 2.754 میلیون 1.8 میلیون 142,015 2.611 میلیون 518,900 598,611 99.71 22.86 115.03 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 32,710 540.00 1.62 33,110 140.00 0.42 09:57 871 1.911 میلیون 63.3 میلیارد - 33,250 32,200 32,200 34,100 1 200 32,630 2 16,327 32,640 59.616 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.875 میلیون - 1.866 میلیون 9,500
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 33,100 390.00 1.19 32,720 10.00 0.03 09:56 13 15,999 528.02 میلیون 2,259.94 32,710 32,800 32,800 33,250 2 2,500 33,110 1 4,300 33,250 7.526 هزار میلیارد 8.866 میلیون 1.305 میلیون 230,000 1.343 میلیون -38,677 2.506 میلیون -72,558 -103.72 -194.58 3 15,999 - 15,999 -
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 32,300 250.00 0.77 32,530 20.00 0.06 09:59 24 30,045 969.48 میلیون 1,251.88 32,550 32,470 32,050 32,470 1 400 32,300 1 100 32,500 17.226 هزار میلیارد 20.705 میلیون 8.787 میلیون 529,550 3.474 میلیون 5.313 میلیون 9.006 میلیون 2.966 میلیون 5.81 3.24 1.91 30,045 - 30,045 -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 32,500 190.00 0.59 32,320 10.00 0.03 09:53 13 91,802 2.98 میلیارد 1,042 32,310 32,500 32,500 33,200 1 3,000 31,500 1 36,234 32,500 114.736 هزار میلیارد 120.014 میلیون 28.96 میلیون 3.55 میلیون 5.314 میلیون 23.646 میلیون 18.91 میلیون 18.814 میلیون 6.1 4.85 6.07 4,302 87,500 8,036 83,766
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,410 310.00 1.01 30,690 30.00 0.10 09:59 61 408,760 12.44 میلیارد 6,700.98 30,720 30,500 30,200 30,500 5 46,649 30,420 1 72,121 30,430 1242.945 هزار میلیارد 1.331 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 6.24 5.83 6.32 268,009 140,751 308,760 100,000
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 30,323 17.00 0.06 30,323 17.00 0.06 09:50 23 165,134 5.01 میلیارد - 30,306 30,323 30,323 30,324 79 7,852,406 30,323 25 2,486,099 30,324 - - - - - - - - - - - 17,540 147,594 151,233 13,901
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 29,290 620.00 2.07 29,910 0.00 0.00 09:46 11 5,501 162.28 میلیون 3,970.9 29,910 29,660 29,290 29,660 1 250 29,290 1 4,491 29,300 10.469 هزار میلیارد 12.314 میلیون 3.005 میلیون 350,000 1.845 میلیون 1.16 میلیون 3.731 میلیون 1.39 میلیون 7.53 9.03 2.81 5,501 - 5,501 -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,560 260.00 0.87 29,800 20.00 0.07 09:58 137 293,258 8.69 میلیارد 2,181.28 29,820 29,800 29,240 29,800 1 317 29,600 3 13,231 29,700 240.307 هزار میلیارد 284.098 میلیون 124.537 میلیون 8.064 میلیون 43.63 میلیون 80.907 میلیون 224.485 میلیون 50.314 میلیون 4.78 2.97 1.07 37,807 255,451 293,258 -
زمگسا

مگسال

سهام بورس 29,640 1,560.00 5.00 29,750 1,450.00 4.65 09:59 236 447,171 13.26 میلیارد 1,875.84 31,200 29,640 29,640 30,740 0 0 0 113 516,823 29,640 8.916 هزار میلیارد 10.999 میلیون 2.57 میلیون 300,000 2.041 میلیون 528,868 3.381 میلیون 653,304 13.7 16.93 2.65 447,001 - 447,001 -
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 28,910 700.00 2.36 29,540 70.00 0.24 09:57 51 59,377 1.72 میلیارد 1,167.54 29,610 28,840 28,640 30,000 1 190 28,990 1 1,500 29,150 21.121 هزار میلیارد 31.796 میلیون 12.77 میلیون 715,000 10.646 میلیون 2.124 میلیون 9.707 میلیون 4.085 میلیون 5.17 9.95 2.19 59,377 - 59,377 -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 28,490 1,490.00 4.97 28,550 1,430.00 4.77 09:57 793 1.812 میلیون 51.75 میلیارد 2,285.24 29,980 28,490 28,490 29,300 1 1,000 28,000 134 1,252,931 28,490 4.003 هزار میلیارد 4.464 میلیون 590,397 24,100 321,258 269,139 573,868 49,732 80.49 14.87 6.97 1.81 میلیون 1,747 1.812 میلیون -
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 27,750 10.00 0.04 27,750 10.00 0.04 09:47 6 3,500 92.92 میلیون 1,276.57 27,760 26,260 26,240 27,750 1 290 26,520 1 1,945 27,750 20.224 هزار میلیارد 26.149 میلیون 9.5 میلیون 728,789 5.918 میلیون 3.582 میلیون 9.09 میلیون 3.891 میلیون 5.2 5.65 2.23 3,500 - 3,500 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 26,270 1,370.00 4.96 27,490 150.00 0.54 09:59 152 188,124 5 میلیارد 1,192.7 27,640 26,710 26,260 27,250 1 5,628 26,390 1 500 26,660 6.274 هزار میلیارد 7.206 میلیون 1.22 میلیون 230,000 862,566 357,485 1.839 میلیون 331,401 18.95 17.56 3.41 180,585 - 180,585 -
فنوال

نورد آلومینیوم

سهام بورس 27,000 570.00 2.07 27,230 340.00 1.23 09:59 94 254,444 6.8 میلیارد 2,714.5 27,570 27,560 26,300 27,560 1 87 27,000 1 379 27,060 18.424 هزار میلیارد 21.417 میلیون 8.582 میلیون 678,347 2.946 میلیون 5.637 میلیون 10.318 میلیون 3.176 میلیون 5.81 3.27 1.79 222,544 30,000 252,544 -
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 26,510 720.00 2.64 27,210 20.00 0.07 09:43 15 10,109 265.54 میلیون 673.93 27,230 26,120 26,120 27,000 1 91 26,500 1 1,887 26,790 27.21 هزار میلیارد 33.974 میلیون 9.397 میلیون 700,000 6.754 میلیون 2.644 میلیون 8.547 میلیون 4.509 میلیون 6.03 10.29 3.18 10,109 - 8,109 2,000
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 27,120 220.00 0.82 26,900 0.00 0.00 09:50 52 96,739 2.6 میلیارد 1,890.35 26,900 26,510 26,510 27,170 3 30,500 26,900 2 6,914 27,140 29.16 هزار میلیارد 32.984 میلیون 8.421 میلیون 1.084 میلیون 3.835 میلیون 4.586 میلیون 11.461 میلیون 3.159 میلیون 9.23 6.36 2.54 96,739 - 96,739 -
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 25,730 920.00 3.45 26,620 30.00 0.11 09:59 36 36,296 948.87 میلیون 1,031.31 26,650 27,040 25,360 27,090 3 5,654 25,890 1 199 26,700 12.778 هزار میلیارد 14.799 میلیون 4.129 میلیون 480,000 2.012 میلیون 2.117 میلیون 4.722 میلیون 1.918 میلیون 6.66 6.04 2.71 36,296 - 36,296 -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 25,900 650.00 2.45 26,510 40.00 0.15 09:58 38 21,499 550.22 میلیون 565.76 26,550 25,910 25,300 25,910 1 407 25,400 1 15,720 25,910 31.282 هزار میلیارد 34.027 میلیون 5.676 میلیون 1.18 میلیون 2.71 میلیون 2.967 میلیون 4.832 میلیون 2.497 میلیون 12.53 10.55 6.48 15,664 5,835 21,499 -
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 25,340 1,000.00 3.80 26,260 80.00 0.30 09:58 234 119,709 3.02 میلیارد 518.87 26,340 25,200 25,030 25,760 1 2,732 25,470 5 879 25,500 105.04 هزار میلیارد 129.348 میلیون 40.174 میلیون 4 میلیون 24.148 میلیون 16.026 میلیون 63.633 میلیون 19.805 میلیون 5.32 6.57 1.66 66,609 53,093 119,702 -
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 25,010 590.00 2.30 25,600 0.00 0.00 09:50 5 7,373 185.8 میلیون 2,638 25,600 25,200 25,010 25,210 3 2,405 25,010 1 10,000 25,500 204.8 هزار میلیارد 219.307 میلیون 31.144 میلیون 8 میلیون 14.507 میلیون 16.636 میلیون 36.012 میلیون 3.487 میلیون 58.73 12.31 5.69 94 7,279 7,373 -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 24,260 600.00 2.41 24,740 120.00 0.48 09:59 57 122,213 2.94 میلیارد 2,200.25 24,860 23,900 23,850 24,950 1 2,054 24,250 1 1,615 24,620 30.011 هزار میلیارد 32.215 میلیون 3.565 میلیون 1.215 میلیون 2.156 میلیون 1.409 میلیون 2.118 میلیون 1.439 میلیون 20.87 21.32 14.18 119,463 2,750 122,213 -
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 24,620 380.00 1.52 24,630 370.00 1.48 09:59 157 214,156 5.13 میلیارد 1,378.03 25,000 24,900 23,800 24,900 3 6,629 23,850 1 400 23,930 7.386 هزار میلیارد 8.008 میلیون 1.494 میلیون 300,000 577,224 916,968 2.022 میلیون 475,324 15.55 8.06 3.66 213,846 - 213,846 -
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 23,770 480.00 1.98 24,140 110.00 0.45 09:59 63 216,627 5.17 میلیارد 3,701.67 24,250 23,610 23,610 24,000 1 800 23,760 3 6,910 23,900 42.245 هزار میلیارد 50.634 میلیون 19.257 میلیون 1.75 میلیون 8.249 میلیون 11.009 میلیون 13.633 میلیون 5.555 میلیون 7.61 3.84 3.1 216,627 - 216,627 -
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 23,390 1,230.00 5.00 24,000 620.00 2.52 1401/07/09 215 362,472 8.55 میلیارد 1,685.92 24,620 25,350 23,390 25,350 1 220 22,980 1 440 24,330 5.76 هزار میلیارد 6.038 میلیون 482,875 240,000 169,971 312,904 33,071 1,498 3845.13 18.41 174.17 362,472 - 362,472 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 23,650 240.00 1.00 23,830 60.00 0.25 09:58 182 1.865 میلیون 44.24 میلیارد 10,298.6 23,890 23,660 23,010 23,890 2 48,000 23,650 1 88,551 23,670 482.268 هزار میلیارد 555.808 میلیون 259.506 میلیون 20.238 میلیون 73.54 میلیون 185.965 میلیون 435.339 میلیون 153.37 میلیون 3.14 2.59 1.12 17,774 1.846 میلیون 968,657 894,821
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 23,400 40.00 0.17 23,360 0.00 0.00 09:43 9 5,265 120.38 میلیون 984 23,360 22,600 22,600 23,840 1 4,299 22,890 3 31,538 23,400 70.08 هزار میلیارد 77.799 میلیون 17.316 میلیون 3 میلیون 7.719 میلیون 9.597 میلیون 31.792 میلیون 5.032 میلیون 13.93 7.3 2.21 4,449 816 5,265 -
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 22,870 60.00 0.26 22,920 10.00 0.04 09:58 420 1.63 میلیون 34.3 میلیارد 527.5 22,930 21,400 21,400 22,990 0 0 0 0 10.215 هزار میلیارد 14.18 میلیون 3.567 میلیون 500,000 2.72 میلیون 847,041 5.488 میلیون 1.236 میلیون 9.27 13.53 2.09 1.103 میلیون 20,421 1.096 میلیون 27,355
کلوند

کاشی الوند

سهام بورس 22,920 120.00 0.53 22,780 20.00 0.09 09:47 30 27,292 611.42 میلیون 909.73 22,800 23,000 22,260 23,100 2 4,000 22,510 1 2,000 22,900 9.112 هزار میلیارد 11.649 میلیون 4.552 میلیون 400,000 2.537 میلیون 2.015 میلیون 6.686 میلیون 1.292 میلیون 7.06 4.52 1.36 26,517 775 27,292 -
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 22,720 10.00 0.04 22,710 20.00 0.09 09:57 18 40,535 908.23 میلیون 2,251.94 22,730 23,460 22,330 23,460 2 850 22,720 1 1,000 23,190 20.439 هزار میلیارد 32.262 میلیون 13.988 میلیون 900,000 11.823 میلیون 2.164 میلیون 11.629 میلیون 3.497 میلیون 5.85 9.44 1.76 12,785 27,750 40,535 -
دسینا

سینادارو

سهام بورس 21,930 640.00 2.84 22,550 20.00 0.09 09:45 15 24,638 541.89 میلیون 1,642.53 22,570 22,020 21,930 22,020 1 1,687 21,930 1 360 22,000 18.04 هزار میلیارد 22.482 میلیون 9.91 میلیون 800,000 4.442 میلیون 5.468 میلیون 6.794 میلیون 2.44 میلیون 7.4 3.3 2.66 9,738 14,900 24,638 -
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 22,290 200.00 0.91 22,040 50.00 0.23 09:55 24 58,238 1.26 میلیارد 2,426.58 22,090 21,360 21,080 22,330 1 250 21,440 1 1,275 22,330 30.856 هزار میلیارد 38.397 میلیون 11.046 میلیون 1.4 میلیون 7.513 میلیون 3.533 میلیون 13.987 میلیون 5.698 میلیون 5.42 8.74 2.21 30,576 26,662 57,238 -
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 21,210 790.00 3.59 22,000 0.00 0.00 09:51 2 1,541 32.65 میلیون 1,510.02 22,000 21,190 21,190 21,220 2 5,499 21,210 1 1,046 21,870 20.9 هزار میلیارد 28.315 میلیون 12.276 میلیون 950,000 7.415 میلیون 4.861 میلیون 6.276 میلیون 3.312 میلیون 6.31 4.3 3.33 1,541 - - 1,541
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 21,600 710.00 3.18 21,970 340.00 1.52 09:59 89 179,313 3.77 میلیارد 2,198.14 22,310 21,500 20,750 21,970 2 3,076 21,550 1 879 21,570 14.5 هزار میلیارد 16.101 میلیون 4.222 میلیون 660,000 1.601 میلیون 2.621 میلیون 4.248 میلیون 1.666 میلیون 8.7 5.53 3.41 133,520 37,500 171,020 -
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 21,540 430.00 1.96 21,920 50.00 0.23 09:59 165 164,487 3.54 میلیارد 952.81 21,970 21,860 21,480 21,860 2 5,123 21,530 2 3,164 21,540 57.488 هزار میلیارد 109.382 میلیون 59.251 میلیون 2.625 میلیون 51.79 میلیون 7.461 میلیون 61.532 میلیون 14.065 میلیون 4.09 7.71 0.93 164,087 - 154,087 10,000
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 21,010 880.00 4.02 21,890 0.00 0.00 09:36 181 595,196 9.2 میلیارد 1,500 21,890 21,000 21,000 21,020 2 7,744 22,710 2 5,400 22,850 8.646 هزار میلیارد 19.302 میلیون 8.793 میلیون 576,000 6.7 میلیون 2.093 میلیون 5.609 میلیون 1.873 میلیون 6.73 6.02 2.25 2.585 میلیون - 1.975 میلیون 610,000
قلرست

قند لرستان

سهام بورس 20,820 890.00 4.10 21,700 10.00 0.05 09:55 43 77,173 1.64 میلیارد 1,215.85 21,710 21,510 20,800 22,090 1 659 21,100 1 5,220 21,150 8.668 هزار میلیارد 9.74 میلیون 3.067 میلیون 400,000 1.06 میلیون 2.007 میلیون 2.958 میلیون 962,109 9.02 4.33 2.93 77,173 - 77,173 -
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 20,690 1,290.00 5.87 21,660 320.00 1.46 09:50 105 48,689 3.1 میلیارد 1,384.27 21,980 20,800 20,690 21,650 0 0 0 0 20.818 هزار میلیارد 51.382 میلیون 16.581 میلیون 1.764 میلیون 13.155 میلیون 3.426 میلیون 26.407 میلیون 1.886 میلیون 20.27 11.15 1.45 777,755 25,000 802,755 -
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 20,860 780.00 3.60 21,640 0.00 0.00 09:53 10 12,444 266.61 میلیون 1,360.44 21,640 20,560 20,560 21,640 2 3,006 20,860 1 700 21,500 4.718 هزار میلیارد 6.494 میلیون 2.492 میلیون 218,000 1.777 میلیون 715,777 1.093 میلیون 275,091 17.15 6.59 4.32 12,444 - 7,094 5,350