همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صگل309

صکوک اجاره گل گهر309-3ماهه20

اوراق بورس 1.12 میلیون 67,230.00 6.39 1.053 میلیون 0.00 0.00 1400/06/13 3 29,000 30.5 میلیارد - 1.053 میلیون 1.12 میلیون 1.12 میلیون 1.12 میلیون 0 0 0 1 3,000 1,100,000 - - - - - - - - - - - - 8,500 - 8,500
صفارس147

صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 45,227.00 4.33 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/07/20 2 110 114.97 میلیون - 1.045 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 14,984 997,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 506 6 500
صفارس037

صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 44,500.00 4.26 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/07/21 1 100 104.4 میلیون - 1.045 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,190 1,000,000 1 3,190 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 1,810 - 1,810
رایان911

رایان سایپا 3ماهه 18 درصد

اوراق بورس 1,000,000 40,000.00 3.85 1.04 میلیون 0.00 0.00 1399/11/11 3 14 14.6 میلیون - 1.04 میلیون 1.08 میلیون 1,000,000 1.08 میلیون 1 3,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 7 14 -
صمعاد412

صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

اوراق بورس 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1399/11/14 1 10,000 10.3 میلیارد - 980,100 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1 10,000 980,003 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1399/11/15 1 100 102 میلیون - 940,500 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 75 824,624 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صخود0012

صکوک مرابحه خودرو 0012- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 1.01 میلیون 5,000.00 0.49 1.015 میلیون 0.00 0.00 1400/06/31 2 10 10.2 میلیون - 1.015 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 1,400 1,010,000 1 1,400 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 90 90 -
صخود401

ص مرابحه خودرو401- 3ماهه 18

اوراق بورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/06/13 1 20 20.2 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 15,000 1,000,000 2 14,980 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 20 20 -
صخود041

ص مرابحه خودرو041- 3ماهه 18

اوراق بورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/07/21 1 5 5.05 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 9,992 990,000 1 6,992 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
مگچسا104

مشارکت پتروشیمی گچساران-3 ماه 18

اوراق بورس 1,000,000 24,000.00 2.46 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1400/05/31 1 7 7 میلیون - 976,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 5,000 995,300 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 993 - 993
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1.02 میلیون 18,684.00 1.87 1.001 میلیون 0.00 0.00 1399/08/25 3 13 13.08 میلیون - 1.001 میلیون 994,950 994,950 1.02 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6 7 13 -
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/07/28 1 20 20 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 4,990 1,000,001 1 981 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
صمعاد212

صکوک اجاره معادن212-6ماهه21

اوراق بورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/07/19 1 6,400 6.4 میلیارد - - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 2 18,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6,400 - 6,400
صبهمن404

صکوک مرابحه بهمن404-3ماهه 18

اوراق بورس 970,000 30,000.00 3.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/19 1 6 6 میلیون - 1,000,000 970,000 970,000 970,000 2 12,500 970,000 2 10,505 984,750 - - - - - - - - - - - - 6 6 -
اراد34

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/25 1 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/10 1 4,000 4 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,525 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3.201 میلیون - 3.201 میلیون
صگل411

ص اجاره گل گهر411 - 3 ماهه 17%

اوراق بورس 971,001 28,999.00 2.90 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/21 1 1 1,000,000 - 1,000,000 971,001 971,001 971,001 1 569 971,001 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 150 150 -
صخود1412

صکوک مرابحه خودرو 1412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 986,450 13,550.00 1.36 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/3 1 1 1,000,000 - 1,000,000 986,450 986,450 986,450 1 1,983 986,450 1 1,994 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1 1 -
مشیر112

شهرداری شیراز3-18%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/30 2 20,000 20 میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 2 15,000 990,000 2 15,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 500 500 -
مشهد0212

مشارکت ش مشهد0212-3ماهه18

اوراق بورس 990,001 9,999.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/28 74 386,700 386.7 میلیارد - 1,000,000 990,001 990,001 990,001 5 50,000 990,000 5 50,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
صنفت0312

صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/7 1,001 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 23,256 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
مکرما304

مشارکت ش کرمانشاه304-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/27 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 980,000 1 7,500 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
تهران112

مشارکت ش تهران112-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/11 21 201,000 201 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,999 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 201,000 - 201,000
صعبید312

صکوک اجاره دعبید-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/22 67 639,554 639.6 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,200 996,000 1 3,200 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
مکرما034

مشارکت ش کرمانشاه034-3ماهه18

اوراق بورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/20 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 1,991 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صدف048

صکوک مرابحه صدف048-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/08/21 - - - - - 1,000,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صنفت312

صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/21 3,003 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 8 70,983 990,000 7 61,958 999,900 - - - - - - - - - - - - 500 500 -
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1.035 میلیون 35,100.00 3.51 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/28 1,000 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.035 میلیون 1.035 میلیون 1.035 میلیون 3 25,000 1,000,000 1 100 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صشستا311

صکوک اجاره شستا311-6ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 19.00 0.00 999,981 0.00 0.00 1400/07/26 4 10,015 10 میلیارد - 999,981 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 49,549 990,000 5 49,459 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
مشیر9911

شهرداری شیراز9911

اوراق بورس 999,900 9,900.00 1.00 999,900 9,900.00 1.00 1399/11/21 1 6 6 میلیون - 990,000 999,900 999,900 999,900 1 10,000 990,000 1 3,324 999,900 - - - - - - - - - - - 6 - - 6
صگل039

صکوک اجاره گل گهر039-3ماهه20

اوراق بورس 1.01 میلیون 11,102.00 1.11 998,898 0.00 0.00 1400/07/28 4 45 45 میلیون - 998,898 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 50 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 17,000 - 17,000
مکرج112

شهرداری کرج3-18%

اوراق بورس 1,000,000 1,300.00 0.13 998,700 0.00 0.00 1400/07/20 1 1,000 998.7 میلیون - 998,700 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
صایپا308

صکوک مرابحه سایپا308-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 5,000.00 0.50 995,000 0.00 0.00 1400/07/26 1 20 19.9 میلیون - 995,000 999,500 999,500 1,000,000 0 0 0 1 1,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 2,034 34 2,000
مصفها203

مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18

اوراق بورس 999,150 6,150.00 0.62 993,000 0.00 0.00 1400/07/14 1 200 198.6 میلیون - 993,000 999,150 999,150 999,150 1 6,000 999,150 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
صخود412

صکوک مرابحه خودرو 412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 990,001 73.00 0.01 990,074 0.00 0.00 1400/07/21 6 2,045 2 میلیارد - 990,074 990,001 990,001 990,001 1 9,269 990,001 1 51 999,998 - - - - - - - - - - - - 6 6 -
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20

اوراق بورس 995,000 5,000.00 0.51 990,000 0.00 0.00 1400/07/26 1 30 29.7 میلیون - 990,000 995,000 995,000 995,000 1 12 991,050 1 2,216 1,000,000 - - - - - - - - - - - 6 - - 6
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 10,715.00 1.08 989,285 0.00 0.00 1399/08/25 4 25 25 میلیون - 989,285 982,000 982,000 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 24 1 25 -
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات 3 ماهه 16%

اوراق بورس 980,000 5,086.00 0.52 985,086 0.00 0.00 1400/07/20 2 11 10.8 میلیون - 985,086 980,000 980,000 980,000 1 10,000 970,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 250,700 - 250,700
مصفها012

مشارکت ش اصفهان012-3ماهه20

اوراق بورس 1.009 میلیون 24,242.00 2.46 985,000 0.00 0.00 1400/06/30 44 438,000 431.4 میلیارد - 985,000 1.009 میلیون 1.009 میلیون 1.009 میلیون 2 15,000 1,009,242 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 16,629.00 1.69 983,371 0.00 0.00 1400/07/21 1 10,000 9.8 میلیارد - 983,371 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 5,000 953,000 1 10,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 70,300 - 70,300