همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.029 میلیون 0.00 0.00 980,000 0.00 0.00 1399/08/7 1 10 9.8 میلیون - 980,000 1.029 میلیون 1.029 میلیون 1.029 میلیون 0 3,455 980,000 1 - - - - - - - - - - - - - - 10 10 -
صخود0012

صکوک مرابحه خودرو 0012- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 1.02 میلیون 0.00 0.00 1.02 میلیون 0.00 0.00 1399/08/6 1 5 5.1 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,400 1.02 میلیون 1 1,400 1.03 میلیون - - - - - - - - - - - - 5 5 -
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 1.016 میلیون 0.00 0.00 986,483 8,655.00 0.87 1399/08/7 15 24,200 23.87 میلیارد - 995,138 990,992 975,625 1.02 میلیون 1 5,647 1,000,000 1 490 1.016 میلیون - - - - - - - - - - - 2,028 22,172 2,747 21,453
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 2.00 0.00 1399/08/7 7 942 942 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 39 1 میلیون 1 469 1 میلیون - - - - - - - - - - - 942 - 11 931
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 20,255.00 2.07 1399/08/7 1 999 999 میلیون - 979,745 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 2,000 991,001 1 9 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 999 - 999
صگل411

ص اجاره گل گهر411 - 3 ماهه 17%

اوراق بورس 999,990 0.00 0.00 998,175 9,312.00 0.94 1399/08/7 4 314 313.43 میلیون - 988,863 990,000 970,000 999,990 2 3,000 980,000 1 10,038 1,000,000 - - - - - - - - - - - 23 291 314 -
صخود412

صکوک مرابحه خودرو 412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 999,003 0.00 0.00 993,042 2,758.00 0.28 1399/08/7 4 355 352.53 میلیون - 995,800 980,000 971,001 999,003 1 460 971,001 1 903 999,000 - - - - - - - - - - - 45 310 355 -
تبریز112

شهرداری تبریز318%

اوراق بورس 995,000 0.00 0.00 995,000 0.00 0.00 1399/08/5 1 100 99.5 میلیون - 995,000 995,000 995,000 995,000 1 9,750 893,000 1 27 995,000 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 1399/08/6 1 6,134 6.07 میلیارد - 990,000 990,000 990,000 990,000 0 2,232 990,000 1 - - - - - - - - - - - - - - 6,134 - 6,134
مشیر112

شهرداری شیراز3-18%

اوراق بورس 980,000 0.00 0.00 980,000 32,375.00 3.42 1399/08/7 2 666 652.68 میلیون - 947,625 980,000 980,000 980,000 0 100 975,000 1 - - - - - - - - - - - - - 666 - - 666
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

اوراق بورس 980,000 0.00 0.00 980,000 0.00 0.00 1399/08/6 1 4,975 4.88 میلیارد - 980,000 980,000 980,000 980,000 0 11,525 980,000 2 - - - - - - - - - - - - - - 4,975 - 4,975
مگچسا104

مشارکت پتروشیمی گچساران-3 ماه 18%

اوراق بورس 976,000 0.00 0.00 976,000 0.00 0.00 1399/08/6 1 993 969.17 میلیون - 976,000 976,000 976,000 976,000 0 1,000 976,000 1 - - - - - - - - - - - - - - 993 - 993
صفارس307

صکوک اجاره فارس307- 3ماهه18%

اوراق بورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 1399/08/5 1 5,000 4.85 میلیارد - 970,000 970,000 970,000 970,000 0 32,500 950,000 4 - - - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
صگل1411

ص اجاره گل گهر1411 - 3 ماهه 17%

اوراق بورس 970,000 0.00 0.00 970,001 20,002.00 2.02 1399/08/7 7 317 307.49 میلیون - 990,003 970,010 970,000 970,010 1 6 960,000 1 16 970,000 - - - - - - - - - - - 31 286 317 -
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 965,000 0.00 0.00 968,600 1,812.00 0.19 1399/08/7 5 3,982 3.86 میلیارد - 966,788 931,000 931,000 979,999 1 209 931,001 1 2,709 989,995 - - - - - - - - - - - 8 3,974 982 3,000
جفلز912

آتی ش فلزات اساسی-1399/12/13

آتی بورس 954,013 0.00 0.00 954,013 0.00 0.00 1399/08/5 1 1 954,013 - 954,013 954,013 954,013 954,013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مصفها203

مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18%

اوراق بورس 950,000 0.00 0.00 950,000 0.00 0.00 1399/07/30 1 500 475 میلیون - 950,000 950,000 950,000 950,000 0 6,000 950,000 1 - - - - - - - - - - - - - - 500 - 500
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات 3 ماهه 16%

اوراق بورس 942,000 0.00 0.00 942,000 0.00 0.00 1399/08/6 1 3,000 2.83 میلیارد - 942,000 942,000 942,000 942,000 0 10,000 931,373 1 - - - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
مکرج112

شهرداری کرج318%

اوراق بورس 941,500 0.00 0.00 941,500 0.00 0.00 1399/08/5 1 200 188.3 میلیون - 941,500 941,500 941,500 941,500 0 7,500 906,500 1 - - - - - - - - - - - - - - 200 - 200
تهران012

مشارکت ش تهران012-3ماهه18%

اوراق بورس 940,000 0.00 0.00 944,673 0.00 0.00 1399/07/30 6 3,150 2.98 میلیارد - 944,673 958,000 940,000 958,800 1 300 940,001 1 1,350 958,800 - - - - - - - - - - - 1,550 1,600 - 3,150
تهران412

مشارکت ش تهران412-3ماهه18%

اوراق بورس 937,000 0.00 0.00 937,000 0.00 0.00 1399/08/7 1 1,000 937 میلیون - - 937,000 937,000 937,000 0 500 915,002 1 - - - - - - - - - - - - - 1,000 - - 1,000
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 661,180 0.00 0.00 660,490 30,790.00 4.89 1399/08/6 1,342 233,323 154.11 میلیارد 173.86 629,700 661,150 630,000 661,180 - - - - 17.627 هزار میلیارد 20.517 میلیون 792,371 30,713 232,172 560,199 770,827 292,237 69.41 36.21 26.32 137,798 95,525 183,323 50,000
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 379,810 0.00 0.00 399,790 0.00 0.00 1399/08/6 - - - - 399,790 419,770 379,810 419,770 1 - - 0 1,000 400,000 239.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 114 - - 114
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 377,970 0.00 0.00 397,430 430.00 0.11 1399/08/7 48 2,688 1.02 میلیارد 56 397,860 377,970 377,970 377,970 1714 - - 0 5.225 میلیون 377,970 98.308 هزار میلیارد 99.557 میلیون 1.526 میلیون 247,360 1.248 میلیون 277,530 48,178 43,777 2245.66 354.23 2040.52 2,669 19 - 2,688
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 366,740 0.00 0.00 368,380 17,660.00 4.57 1399/08/7 6,417 1.916 میلیون 705.91 میلیارد - 386,040 366,740 366,740 380,000 211 2,000 366,740 10 170,427 366,740 251.448 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.842 میلیون 73,909 1.916 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 361,890 0.00 0.00 350,440 5,780.00 1.68 1399/08/7 212 50,457 18.26 میلیارد 238 344,660 361,890 361,890 361,890 1 33,561 361,890 188 100 480,400 18.982 هزار میلیارد 19.195 میلیون 784,755 54,173 210,896 573,859 8.472 میلیون 265,148 71.6 33.08 2.25 50,457 - 50,457 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 335,630 0.00 0.00 353,220 70.00 0.02 1399/08/6 14 575 192.99 میلیون 41.07 353,290 335,630 335,630 335,630 - - - - 106.107 هزار میلیارد 106.674 میلیون 1.521 میلیون 300,000 708,116 812,996 279,295 198,231 534.56 130.34 379.41 575 - 575 -
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 272,220 0.00 0.00 283,820 0.00 0.00 1399/08/7 16 33,044 9 میلیارد 2,065.25 283,820 272,220 272,220 272,220 106 - - 0 478,926 272,220 15.171 هزار میلیارد 17.656 میلیون 2.843 میلیون 53,453 2.485 میلیون 358,349 4.016 میلیون 357,674 42.42 42.34 3.78 33,044 - 33,044 -
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 268,010 0.00 0.00 265,060 0.00 0.00 1399/08/7 1,149 569,918 151.07 میلیارد 496.01 265,060 255,250 249,000 268,010 0 25,692 268,010 10 - - 251.807 هزار میلیارد 288.491 میلیون 58.206 میلیون 950,000 36.684 میلیون 21.522 میلیون 31.017 میلیون 22.673 میلیون 11.11 11.7 8.12 403,149 166,769 410,604 159,314
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 215,880 0.00 0.00 227,230 10.00 0.00 1399/08/6 2 148 31.95 میلیون 74 227,240 215,880 215,880 215,880 685 - - 0 1.654 میلیون 215,880 11.589 هزار میلیارد 11.721 میلیون 364,337 51,000 132,640 231,697 576,103 140,012 82.77 50.02 20.12 148 - 148 -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 215,730 0.00 0.00 210,220 4,760.00 2.32 1399/08/6 115 123,539 26.65 میلیارد 1,074.25 205,460 215,730 215,730 215,730 0 767,783 215,730 667 - - 11.264 هزار میلیارد 12.787 میلیون 335,047 60,000 173,842 161,205 559,256 19,509 646.53 78.24 22.55 123,539 - 46,839 76,700
لخزر

پارس خزر

سهام بورس 204,730 0.00 0.00 215,480 20.00 0.01 1399/08/7 6 526 107.69 میلیون 87.67 215,500 204,730 204,730 204,730 87 - - 0 87,026 204,730 32.581 هزار میلیارد 37.487 میلیون 6.856 میلیون 151,200 4.907 میلیون 1.949 میلیون 7.074 میلیون 979,159 33.28 16.72 4.62 526 - 526 -
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 202,990 0.00 0.00 193,330 0.00 0.00 1399/08/7 227 74,232 14.87 میلیارد 355.94 193,330 202,990 - - 0 1.184 میلیون 200,370 2143 - - 48.338 هزار میلیارد 48.649 میلیون 390,551 30,000 221,883 168,668 177,624 57,908 836.28 287.12 272.64 74,232 - 73,732 500
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 192,950 0.00 0.00 190,730 3,000.00 1.60 1399/08/7 61,075 32.187 میلیون 6.139 هزار میلیارد - 187,730 188,500 183,000 195,000 57 59,667 192,950 34 45,073 192,950 - - - - - - - - - - - 32.177 میلیون 9,912 31.809 میلیون 378,468
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 160,370 0.00 0.00 158,670 0.00 0.00 1399/08/7 5,566 4.266 میلیون 676.95 میلیارد 766.49 158,670 153,980 150,150 160,370 1 106,931 160,370 34 532 160,370 476.01 هزار میلیارد 676.227 میلیون 267.132 میلیون 3 میلیون 200.217 میلیون 66.915 میلیون 290.105 میلیون 60.092 میلیون 7.92 7.11 1.64 3.112 میلیون 1.154 میلیون 3.399 میلیون 867,034
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 159,900 0.00 0.00 167,810 500.00 0.30 1399/08/7 73 17,496 2.8 میلیارد 239.67 168,310 159,900 159,900 159,900 204 - - 0 250,452 159,900 32.723 هزار میلیارد 34.211 میلیون 1.865 میلیون 195,000 1.488 میلیون 377,854 4.73 میلیون 612,162 53.45 86.6 6.92 17,496 - 17,496 -
کاما

باما

سهام بورس 159,500 0.00 0.00 157,370 0.00 0.00 1399/08/7 6,656 4.872 میلیون 766.72 میلیارد 731.98 157,370 153,240 153,240 162,990 1 3,522 159,500 9 281 159,500 157.37 هزار میلیارد 158.624 میلیون 21.267 میلیون 1,000,000 1.254 میلیون 20.014 میلیون 4.99 میلیون 15.996 میلیون 9.84 7.86 31.54 3.112 میلیون 1.76 میلیون 4.035 میلیون 836,760
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 154,200 0.00 0.00 150,950 620.00 0.41 1399/08/7 648 338,588 51.11 میلیارد - 151,570 147,000 145,020 158,900 1 100 155,000 1 1,313 155,000 7.546 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 215,168 123,420 328,815 9,773
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 151,000 0.00 0.00 146,370 1,330.00 0.90 1399/08/7 972 782,525 114.54 میلیارد - 147,700 147,000 140,460 153,660 44 50,000 160,000 1 27,276 160,000 14.636 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 775,508 7,017 524,941 257,584
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 149,040 0.00 0.00 143,910 1,960.00 1.38 1399/08/7 23 99,276 14.8 میلیارد 4,316.35 141,950 149,040 149,040 149,040 0 982,506 149,040 380 - - 20.647 هزار میلیارد 23.076 میلیون 4.107 میلیون 144,000 2.353 میلیون 1.754 میلیون 9.947 میلیون 1.882 میلیون 11.01 11.81 2.08 99,276 - 99,276 -