همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صگل309

صکوک اجاره گل گهر309-3ماهه20

اوراق بورس 1.12 میلیون 67,230.00 6.39 1.053 میلیون 0.00 0.00 1400/06/13 3 29,000 30.5 میلیارد - 1.053 میلیون 1.12 میلیون 1.12 میلیون 1.12 میلیون 0 0 0 1 3,000 1,100,000 - - - - - - - - - - - - 8,500 - 8,500
صگل039

صکوک اجاره گل گهر039-3ماهه20

اوراق بورس 1.049 میلیون 50,052.00 5.01 998,898 0.00 0.00 1400/06/17 4 45 45 میلیون - 998,898 1.049 میلیون 1.049 میلیون 1.049 میلیون 2 15 999,000 1 81 1,050,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
صفارس147

صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18

اوراق بورس 1.045 میلیون 73.00 0.01 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 2 110 114.97 میلیون - 1.045 میلیون 997,500 997,500 1.045 میلیون 2 14,984 997,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 506 6 500
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1.035 میلیون 35,100.00 3.51 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/28 1,000 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.035 میلیون 1.035 میلیون 1.035 میلیون 3 25,000 1,000,000 1 100 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صمعاد412

صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

اوراق بورس 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1399/11/14 1 10,000 10.3 میلیارد - 980,100 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1 10,000 980,003 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
صخود0012

صکوک مرابحه خودرو 0012- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 1.02 میلیون 5,000.00 0.49 1.015 میلیون 0.00 0.00 1400/06/22 2 10 10.2 میلیون - 1.015 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.02 میلیون 1 1,400 1,010,000 1 1,395 1,020,000 - - - - - - - - - - - 5 5 5 5
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1399/11/15 1 100 102 میلیون - 940,500 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 75 824,624 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
رایان106

مشارکت رایان سایپا-3 ماهه 16

اوراق بورس 1.02 میلیون 64,166.00 6.71 955,834 0.00 0.00 1400/06/28 1 7,335 7 میلیارد - 955,834 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 7,500 965,392 1 7,494 975,046 - - - - - - - - - - - 6 - - 6
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1.02 میلیون 18,684.00 1.87 1.001 میلیون 0.00 0.00 1399/08/25 3 13 13.08 میلیون - 1.001 میلیون 994,950 994,950 1.02 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6 7 13 -
مصفها012

مشارکت ش اصفهان012-3ماهه20

اوراق بورس 1.009 میلیون 24,242.00 2.46 985,000 0.00 0.00 11:49 44 438,000 431.4 میلیارد - 985,000 1.009 میلیون 1.009 میلیون 1.009 میلیون 2 15,000 1,009,242 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 600 - 600
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 11:57 1 20 20 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 5,000 1,000,001 1 981 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
صخود0004

صکوک رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 30,000.00 3.09 970,000 0.00 0.00 1400/04/26 1 10 9.7 میلیون - 970,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,500 960,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
تهران112

مشارکت ش تهران112-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/11 21 201,000 201 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,999 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 201,000 - 201,000
رایان911

رایان سایپا 3ماهه 18 درصد

اوراق بورس 1,000,000 40,000.00 3.85 1.04 میلیون 0.00 0.00 1399/11/11 3 14 14.6 میلیون - 1.04 میلیون 1.08 میلیون 1,000,000 1.08 میلیون 1 3,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 7 14 -
صخود401

ص مرابحه خودرو401- 3ماهه 18

اوراق بورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/06/13 1 20 20.2 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 15,000 1,000,000 2 14,980 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 20 20 -
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20

اوراق بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 990,000 0.00 0.00 1400/06/27 1 30 29.7 میلیون - 990,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 2 16 1,000,000 - - - - - - - - - - - 16 - 16 -
مگچسا104

مشارکت پتروشیمی گچساران-3 ماه 18

اوراق بورس 1,000,000 24,000.00 2.46 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1400/05/31 1 7 7 میلیون - 976,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 5,000 995,300 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 993 - 993
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس-3 ماهه 16

اوراق بورس 1,000,000 58,000.00 6.16 942,000 0.00 0.00 1400/02/5 1 200 188.4 میلیون - 942,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 12,500 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
مکرما034

مشارکت ش کرمانشاه034-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/24 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,991 980,000 1 2,500 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
صخود041

ص مرابحه خودرو041- 3ماهه 18

اوراق بورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1.01 میلیون 0.00 0.00 1400/06/28 1 5 5.05 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 990,000 1 8,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد34

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/9 1 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
مکرما304

مشارکت ش کرمانشاه304-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/24 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 980,000 1 7,500 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 120,000 - 120,000
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/10 1 4,000 4 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,525 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3.201 میلیون - 3.201 میلیون
صدف048

صکوک مرابحه صدف048-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/08/21 - - - - - 1,000,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 10,715.00 1.08 989,285 0.00 0.00 1399/08/25 4 25 25 میلیون - 989,285 982,000 982,000 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 24 1 25 -
مکرج112

شهرداری کرج3-18%

اوراق بورس 1,000,000 1,300.00 0.13 998,700 0.00 0.00 1400/06/27 1 1,000 998.7 میلیون - 998,700 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 985,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
صفارس037

صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 44,500.00 4.26 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/05/19 1 100 104.4 میلیون - 1.045 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 5,000 1,000,000 1 3,190 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
مصفها203

مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 7,000.00 0.70 993,000 0.00 0.00 1400/06/27 1 200 198.6 میلیون - 993,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 6,000 985,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صعبید312

صکوک اجاره دعبید-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/22 67 639,554 639.6 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,200 996,000 1 3,200 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
صنفت0312

صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/7 1,001 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 23,256 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
صشستا311

صکوک اجاره شستا311-6ماهه18

اوراق بورس 999,999 18.00 0.00 999,981 0.00 0.00 1400/06/9 4 10,015 10 میلیارد - 999,981 999,999 999,999 999,999 5 49,564 990,000 5 48,778 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
مشیر9911

شهرداری شیراز9911

اوراق بورس 999,900 9,900.00 1.00 999,900 9,900.00 1.00 1399/11/21 1 6 6 میلیون - 990,000 999,900 999,900 999,900 1 10,000 990,000 1 3,324 999,900 - - - - - - - - - - - 6 - - 6
مشهد0212

مشارکت ش مشهد0212-3ماهه18

اوراق بورس 990,001 9,999.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/28 74 386,700 386.7 میلیارد - 1,000,000 990,001 990,001 990,001 5 50,000 990,000 5 50,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
صخود412

صکوک مرابحه خودرو 412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 990,001 73.00 0.01 990,074 0.00 0.00 1400/06/27 6 2,045 2 میلیارد - 990,074 990,001 990,001 990,001 1 9,981 990,001 1 5,280 999,999 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
صنفت312

صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/20 3,003 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 8 73,983 990,000 7 61,958 999,900 - - - - - - - - - - - - 12 12 -
صفارس307

صکوک اجاره فارس307- 3ماهه18%

اوراق بورس 990,000 82,500.00 9.09 907,500 0.00 0.00 11:22 1 100 90.8 میلیون - 907,500 990,000 990,000 990,000 3 25,000 969,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
مشیر112

شهرداری شیراز3-18%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 10:35 2 20,000 20 میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 2 15,000 990,000 1 600 999,999 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
صخود1412

صکوک مرابحه خودرو 1412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 986,450 13,550.00 1.36 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/16 1 1 1,000,000 - 1,000,000 986,450 986,450 986,450 1 1,984 986,450 1 1,994 996,314 - - - - - - - - - - - - 6 6 -
صنفت311

صکوک مرابحه شنفت311-3ماهه18

اوراق بورس 981,000 1,000.00 0.10 980,000 0.00 0.00 1400/01/30 100 1,000,000 980 میلیارد - 980,000 980,000 980,000 981,000 5 20 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 10,000 - 10,001
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 980,001 9.00 0.00 980,010 0.00 0.00 1400/06/28 3 986 966.3 میلیون - 980,010 980,000 980,000 980,001 1 40 980,051 1 30 1,011,000 - - - - - - - - - - - 30 30 60 -