همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
نسب0109

آتی نفتای سبک-1401/09/17

آتی بورس 1.977 میلیون 405,000.00 17.00 1.977 میلیون 405,000.00 17.00 1401/07/09 1 100 197.68 میلیون - 2.382 میلیون 1.977 میلیون 1.977 میلیون 1.977 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0108

آتی نفتای سبک-1401/08/17

آتی بورس 1.976 میلیون 406,100.00 17.05 1.976 میلیون 406,100.00 17.05 1401/07/09 1 100 197.58 میلیون - 2.382 میلیون 1.976 میلیون 1.976 میلیون 1.976 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0110

آتی نفتای سبک-1401/10/17

آتی بورس 1.959 میلیون 10,000.00 0.51 1.959 میلیون 10,000.00 0.51 1401/07/09 1 100 195.87 میلیون - 1.969 میلیون 1.959 میلیون 1.959 میلیون 1.959 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 995,000 25,000.00 2.45 1.02 میلیون 0.00 0.00 1401/07/09 1 1,000 1000 میلیون - 1.02 میلیون 995,000 995,000 995,000 1 5,000 970,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صگل039

صکوک اجاره گل گهر039-3ماهه20

اوراق بورس 992,750 46,750.00 4.50 1.04 میلیون 0.00 0.00 1401/07/09 1 9 9.4 میلیون - 1.04 میلیون 992,750 992,750 992,750 2 17,984 992,750 2 267 1,030,000 - - - - - - - - - - - - 10 - 10
اگ010719

گام بانک صادرات 0107

اوراق بورس 987,000 104,574.00 11.85 882,426 0.00 0.00 1401/07/09 1 10,000 8.82 میلیارد - 882,426 987,000 987,000 987,000 11 101,000 940,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اگ010819

گام بانک صادرات 0108

اوراق بورس 970,500 5,000.00 0.52 970,500 5,000.00 0.52 1401/07/09 1 10 9.71 میلیون - 965,500 970,500 970,500 970,500 10 100,000 969,890 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 - 10
متا0110

آتی متانول-1401/10/17

آتی بورس 935,400 100.00 0.01 935,400 100.00 0.01 1401/07/09 1 100 93.54 میلیون - 935,300 935,400 935,400 935,400 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
متا0109

آتی متانول-1401/09/17

آتی بورس 935,200 2,100.00 0.22 935,200 2,100.00 0.22 1401/07/09 1 100 93.52 میلیون - 937,300 935,200 935,200 935,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
متا0108

آتی متانول-1401/08/17

آتی بورس 935,200 400.00 0.04 935,200 400.00 0.04 1401/07/09 1 100 93.52 میلیون - 934,800 935,200 935,200 935,200 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 557,010 10,040.00 1.77 567,050 0.00 0.00 09:36 - - - 85.8 567,050 567,370 557,000 567,370 1 80 767,160 1 46 767,550 26.482 هزار میلیارد 31.99 میلیون 6.452 میلیون 54,173 1.316 میلیون 5.136 میلیون 16.731 میلیون 3.882 میلیون 7.91 5.98 1.84 137,524 - 117,504 20,020
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 194,990 3,020.00 1.57 190,990 980.00 0.51 09:06 4 1,149 219.45 میلیون - 191,970 190,000 190,000 194,990 1 1,500 187,880 1 50 194,480 - - - - - - - - - - - 1,149 - 1,149 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 182,300 1,440.00 0.78 183,680 60.00 0.03 09:35 64 20,342 3.71 میلیارد 386.63 183,740 181,000 181,000 183,800 1 4,600 183,430 3 32,266 183,440 1102.08 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 266.331 میلیون 350.092 میلیون 225.57 میلیون 4.89 4.14 3.15 7,610 12,204 19,814 -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,755.00 7.00 177,120 174,875.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 19,360.19 2,245 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.386 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 557.996 میلیون 521.27 میلیون 171.544 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 168,900 1,030.00 0.61 168,900 1,030.00 0.61 09:03 1 107 18.07 میلیون - 167,870 168,900 168,900 168,900 1 1,000 167,500 2 50,393 168,900 - - - - - - - - - - - 107 - - 107
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 139,830 0.00 0.00 139,830 0.00 0.00 09:06 1 71 9.93 میلیون - 139,830 139,830 139,830 139,830 1 429 139,830 2 4,576 142,800 - - - - - - - - - - - - 71 71 -
لخزر

پارس خزر

سهام بورس 118,870 2,630.00 2.26 115,910 330.00 0.28 09:36 47 38,945 4.48 میلیارد 189.09 116,240 112,000 112,000 119,960 1 500 115,530 1 100 119,190 17.526 هزار میلیارد 25.75 میلیون 13.403 میلیون 151,200 8.223 میلیون 5.18 میلیون 14.229 میلیون 2.408 میلیون 7.3 3.39 1.24 35,445 3,500 38,945 -
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 115,010 12,590.00 12.29 112,910 10,490.00 10.24 1401/01/08 30 2,632 297.2 میلیون - 102,420 115,030 114,900 116,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,466 7,050 9,516 -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 112,000 2,510.00 2.19 114,500 10.00 0.01 09:36 51 47,170 5.27 میلیارد 536.51 114,510 110,600 110,020 113,000 2 23,511 112,990 1 266 113,000 204.659 هزار میلیارد 239.439 میلیون 62.173 میلیون 1.79 میلیون 34.924 میلیون 27.249 میلیون 63.88 میلیون 39.676 میلیون 5.16 7.52 3.21 23,965 21,881 43,846 2,000
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 110,500 890.00 0.80 111,350 40.00 0.04 09:35 37 25,045 2.73 میلیارد 677.06 111,390 106,700 106,700 110,990 1 48 110,000 2 780 110,800 222.62 هزار میلیارد 283.045 میلیون 73.457 میلیون 2 میلیون 60.425 میلیون 13.032 میلیون 97.986 میلیون 49.409 میلیون 4.51 17.09 2.27 3,157 21,838 19,820 5,175
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 108,420 5,700.00 4.99 108,450 5,670.00 4.97 09:35 254 473,196 51.32 میلیارد 586 114,120 108,420 108,420 111,400 0 0 0 32 221,892 108,420 21.69 هزار میلیارد 24.379 میلیون 5.993 میلیون 200,000 2.689 میلیون 3.303 میلیون 1.637 میلیون 1.981 میلیون 11.52 6.91 13.94 389,519 81,500 471,019 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 105,000 3,070.00 2.84 107,650 420.00 0.39 09:36 93 53,171 5.6 میلیارد 599.68 108,070 103,600 103,600 108,820 1 100 104,650 2 4,970 104,710 26.51 هزار میلیارد 28.058 میلیون 1.879 میلیون 247,360 1.548 میلیون 330,926 495,240 407,538 65.34 80.47 53.77 44,270 250 44,520 -
بذر

بذر امید آفرین

صندوق بورس 96,400 1,360.00 1.39 96,410 1,350.00 1.38 09:09 4 10,458 1.01 میلیارد - 97,760 96,800 96,400 96,800 1 22,845 96,400 1 55 98,880 - - - - - - - - - - - 303 10,155 10,458 -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 94,280 990.00 1.06 93,290 0.00 0.00 09:37 110 37,637 3.51 میلیارد 319.95 93,290 93,300 93,290 94,280 1 2,420 93,350 1 2,000 93,800 326.515 هزار میلیارد 555.502 میلیون 289.818 میلیون 3.5 میلیون 228.952 میلیون 60.866 میلیون 326.816 میلیون 48.022 میلیون 6.8 5.36 1 34,772 2,187 36,959 -
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 92,310 20.00 0.02 92,650 360.00 0.39 09:10 387 335,001 31.04 میلیارد - 92,290 92,060 92,060 93,030 1 950 92,310 1 304 92,390 - - - - - - - - - - - 332,817 - 332,817 -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 87,290 1,320.00 1.49 88,120 490.00 0.55 1401/07/09 2,802 2.383 میلیون 209.99 میلیارد 850.44 88,610 90,000 86,470 90,000 1 100 86,690 1 11,340 88,300 793.08 هزار میلیارد 1.328 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 184.647 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.77 4.3 0.93 1.57 میلیون 812,603 2.277 میلیون 106,000
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 76,110 72,841.00 2.00 77,180 73,911.00 2.00 1400/12/22 807 423,837 32.7 میلیارد 6,177.6 3,269 76,600 76,010 79,400 0 0 0 0 - 27.081 میلیون 13.524 میلیون 6.385 میلیون 6.221 میلیون 7.303 میلیون 11.667 میلیون 2.753 میلیون - - - 319,069 33,557 352,626 -
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 74,740 160.00 0.21 74,740 160.00 0.21 09:10 427 441,221 32.98 میلیارد - 74,900 74,400 74,400 74,910 1 3,000 74,610 1 431 74,740 - - - - - - - - - - - 428,127 - 428,127 -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 74,450 770.00 1.02 75,180 40.00 0.05 09:35 6 2,070 148.27 میلیون 345 75,220 71,540 71,470 75,000 1 140 71,560 3 498 74,990 17.517 هزار میلیارد 19.549 میلیون 2.882 میلیون 233,000 2.032 میلیون 850,384 3.234 میلیون 1.314 میلیون 13.34 20.61 5.42 2,070 - 2,070 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 74,000 1,700.00 2.25 75,700 0.00 0.00 09:35 77 32,954 2.45 میلیارد 479.5 75,700 73,970 73,970 74,000 3 631 72,240 1 495 75,900 9.614 هزار میلیارد 9.942 میلیون 685,120 127,000 328,339 356,781 517,240 17,626 545.45 26.95 18.59 18,477 14,477 30,279 2,675
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,882.00 2.00 73,000 70,382.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 9,394.23 2,618 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 52.017 میلیون 34.962 میلیون 14.288 میلیون 14.624 میلیون 20.337 میلیون 17.783 میلیون 5.659 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 70,820 420.00 0.59 70,820 420.00 0.59 09:10 17 29,772 2.11 میلیارد - 71,240 70,730 70,730 71,400 1 58 70,820 2 274 71,350 - - - - - - - - - - - 29,712 - 29,712 -
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 69,990 1,500.00 2.10 71,470 20.00 0.03 09:34 6 1,750 121.18 میلیون 800.79 71,490 69,250 69,130 69,990 1 759 69,200 2 3,000 69,250 13.937 هزار میلیارد 16.758 میلیون 4.055 میلیون 195,000 2.824 میلیون 1.231 میلیون 11.163 میلیون 1.095 میلیون 12.73 11.32 1.25 1,374 - 1,374 -
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 68,320 1,580.00 2.26 69,890 10.00 0.01 09:29 4 780 53.26 میلیون 195 69,900 67,690 67,690 71,650 1 80 68,140 2 627 71,640 11.322 هزار میلیارد 13.478 میلیون 3.902 میلیون 162,000 2.156 میلیون 1.746 میلیون 3.458 میلیون 827,784 13.68 6.48 3.27 780 - 780 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 67,600 3,550.00 4.99 68,420 2,730.00 3.84 09:36 436 378,265 25.88 میلیارد 695.58 71,150 68,320 67,600 70,490 0 0 0 30 371,484 67,600 20.568 هزار میلیارد 21.483 میلیون 2.052 میلیون 300,000 981,293 1.071 میلیون 411,733 424,078 50.33 19.93 51.84 325,810 4,000 329,810 -
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 66,800 1,340.00 1.97 68,130 10.00 0.01 09:23 7 10,800 722.41 میلیون 800.83 68,140 66,890 66,800 66,890 1 2,000 66,080 1 811 66,890 347.463 هزار میلیارد 427.217 میلیون 200.863 میلیون 5.1 میلیون 79.754 میلیون 121.109 میلیون 173.042 میلیون 72.715 میلیون 4.78 2.87 2.01 800 10,000 10,800 -
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 62,750 140.00 0.22 62,750 140.00 0.22 09:03 1 100 6.28 میلیون - 62,890 62,750 62,750 62,750 1 1,900 62,750 1 200 63,880 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 59,750 1,030.00 1.69 60,770 10.00 0.02 09:36 75 85,240 5.11 میلیارد 365.68 60,780 60,400 59,710 60,790 2 3,113 60,000 1 550 60,700 78.845 هزار میلیارد 112.51 میلیون 38.93 میلیون 1.3 میلیون 33.678 میلیون 5.253 میلیون 43.038 میلیون 20.317 میلیون 3.89 15.04 1.84 61,229 24,011 85,240 -
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 58,330 1,800.00 2.99 60,110 20.00 0.03 09:30 - - - 327.69 60,130 58,330 58,000 58,330 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 14.843 میلیون 3.667 میلیون 125,000 2.823 میلیون 843,767 4.443 میلیون 1.859 میلیون 6.47 14.25 2.71 1.027 میلیون - 958,546 68,689
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 56,050 1,000.00 1.75 57,010 40.00 0.07 09:35 53 64,309 3.62 میلیارد 993.42 57,050 55,630 55,630 57,150 2 1,090 56,010 1 85 56,820 201.2 هزار میلیارد 220.356 میلیون 92.549 میلیون 3.529 میلیون 19.156 میلیون 73.393 میلیون 69.72 میلیون 47.24 میلیون 4.26 2.74 2.89 29,300 35,009 64,309 -
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 52,090 190.00 0.37 51,910 10.00 0.02 09:36 21 29,687 1.55 میلیارد 1,413.67 51,900 53,440 51,100 53,440 2 9,840 52,000 1 300 52,880 16.461 هزار میلیارد 22.755 میلیون 6.927 میلیون 316,920 6.291 میلیون 635,356 9.872 میلیون 231,145 71.17 25.89 1.67 16,746 12,941 29,687 -
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 51,960 580.00 1.13 51,270 110.00 0.21 09:36 36 28,346 1.42 میلیارد 787.39 51,380 49,370 49,370 51,960 1 200 49,970 6 2,375 51,500 18.457 هزار میلیارد 26.905 میلیون 10.747 میلیون 360,000 8.447 میلیون 2.299 میلیون 21.534 میلیون 1.39 میلیون 13.3 8.04 0.86 16,346 12,000 28,346 -
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 49,790 520.00 1.06 49,320 50.00 0.10 09:34 24 38,328 1.92 میلیارد 4,020.52 49,270 49,510 49,350 50,330 4 2,000 50,000 2 350 50,240 68.818 هزار میلیارد 74.754 میلیون 8.889 میلیون 1.395 میلیون 5.936 میلیون 2.953 میلیون 3.458 میلیون 1.549 میلیون 44.04 23.11 19.73 37,867 461 36,328 2,000
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 49,020 2,580.00 5.00 51,600 0.00 0.00 09:36 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 1,049.59 51,600 50,100 49,020 50,770 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 13.675 میلیون 1.628 میلیون 250,000 1.325 میلیون 303,701 386,729 50,642 254.73 42.48 33.36 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
نکالا

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 0.00 0.00 45,390 0.00 0.00 1400/06/23 - - - - 45,390 45,390 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 25 - 25
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 44,030 1,560.00 3.42 45,590 0.00 0.00 09:21 57 109,763 4.98 میلیارد 2,906.96 45,590 44,030 44,030 44,030 1 249 44,020 1 2,754 45,990 11.398 هزار میلیارد 13.673 میلیون 2.999 میلیون 250,000 2.275 میلیون 723,988 2.706 میلیون 1.229 میلیون 9.27 15.74 4.21 45,960 63,803 91,762 18,001
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 42,990 1,210.00 2.90 43,580 1,800.00 4.31 09:36 299 617,127 26.9 میلیارد 1,424.5 41,780 43,860 42,110 43,860 1 2,500 42,800 2 1,546 43,270 21.79 هزار میلیارد 23.628 میلیون 4.257 میلیون 500,000 1.838 میلیون 2.42 میلیون 3.948 میلیون 1.253 میلیون 16.68 8.64 5.29 614,973 - 614,973 -
عقیق

عقیق

صندوق بورس 42,900 190.00 0.44 42,900 190.00 0.44 09:11 1 805 34.53 میلیون - 43,090 42,900 42,900 42,900 2 156,695 42,900 2 157,500 43,600 - - - - - - - - - - - - - - -
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 39,680 30.00 0.08 39,690 20.00 0.05 09:30 13 5,001 191.59 میلیون 412.5 39,710 38,190 38,190 39,680 1 517 38,540 1 625 39,690 7.938 هزار میلیارد 10.234 میلیون 3.038 میلیون 200,000 2.3 میلیون 738,268 4.823 میلیون 1.17 میلیون 6.79 10.75 1.65 4,001 1,000 4,851 150
فمراد

آلومراد

سهام بورس 38,840 2,040.00 4.99 40,790 90.00 0.22 09:24 10 18,264 709.37 میلیون 1,826.4 40,880 38,840 38,840 38,840 0 0 0 347 2,921,849 38,840 8.156 هزار میلیارد 8.615 میلیون 893,152 200,000 458,885 434,267 3.066 میلیون 235,947 34.58 18.79 2.66 18,264 - 18,264 -
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 38,420 940.00 2.51 37,480 0.00 0.00 09:35 7 2,420 90.21 میلیون 345.71 37,480 37,150 37,150 38,480 1 163 37,260 1 1,657 38,470 18.74 هزار میلیارد 22.749 میلیون 5.814 میلیون 500,000 4.009 میلیون 1.805 میلیون 6.249 میلیون 3.339 میلیون 5.61 10.38 3 2,420 - 2,420 -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 37,638 19.00 0.05 37,639 20.00 0.05 09:10 288 1.939 میلیون 73 میلیارد - 37,619 37,639 37,638 37,639 3 1,309,282 37,638 16 372,017 37,639 - - - - - - - - - - - 1.179 میلیون 417,441 1.17 میلیون 426,777
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,100 250.00 0.67 37,350 0.00 0.00 09:36 11 37,656 1.4 میلیارد 1,457.47 37,350 37,230 37,100 37,290 1 13,350 37,100 1 7,664 37,270 672.3 هزار میلیارد 791.143 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 165.23 میلیون 373.45 میلیون 99.241 میلیون 6.77 4.07 1.8 3,136 32,520 35,656 -
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 36,050 830.00 2.25 36,740 140.00 0.38 09:36 106 151,872 5.26 میلیارد 1,442.91 36,880 34,720 34,490 36,780 23 25,000 34,910 1 2,852 35,000 220.44 هزار میلیارد 245.497 میلیون 80.53 میلیون 6 میلیون 25.117 میلیون 55.413 میلیون 100.626 میلیون 30.746 میلیون 7.2 3.99 2.21 67,647 81,890 149,537 -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 35,630 1,180.00 3.21 36,810 0.00 0.00 09:36 - - - 1,417.08 36,810 35,450 34,980 37,000 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 5.945 میلیون 365,686 160,000 126,930 238,756 946,666 41,332 142.49 24.67 6.22 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 35,390 1,360.00 3.70 36,680 70.00 0.19 09:35 43 43,766 1.55 میلیارد 1,041.63 36,750 36,000 35,270 36,010 2 1,556 35,420 1 141 35,440 5.821 هزار میلیارد 6.063 میلیون 760,097 159,000 245,282 514,815 782,624 197,366 29.52 11.32 7.44 42,707 - 42,707 -
نبورس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 35,240 3,660.00 9.41 38,900 0.00 0.00 1400/04/23 - - - - 38,900 35,240 35,240 35,240 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 34,930 326,140.00 90.33 361,070 0.00 0.00 1401/07/09 4 229 85.9 میلیون - 361,070 34,930 34,930 34,930 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 34,930 1,460.00 4.36 33,250 220.00 0.66 1401/07/09 1 27 9.8 میلیون 2,092.54 33,470 34,930 34,930 34,930 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 59.974 میلیون 2.754 میلیون 1.8 میلیون 142,015 2.611 میلیون 518,900 598,611 99.98 22.92 115.34 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 34,070 1,320.00 3.73 35,350 40.00 0.11 09:36 194 340,747 13.6 میلیارد 2,537.5 35,390 35,440 34,060 35,440 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 18.059 میلیون 5.511 میلیون 392,000 4.205 میلیون 1.306 میلیون 6.063 میلیون 2.445 میلیون 5.67 10.61 2.29 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 33,300 1,640.00 4.69 34,890 50.00 0.14 09:36 191 329,158 11.48 میلیارد 2,533.93 34,940 34,100 33,210 35,490 2 520 34,940 2 842 34,960 23.792 هزار میلیارد 27.249 میلیون 4.647 میلیون 681,920 3.457 میلیون 1.19 میلیون 3.793 میلیون 470,400 50.65 20.02 6.28 328,458 - 328,458 -
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 33,100 390.00 1.19 32,710 0.00 0.00 09:35 3 8,532 280.85 میلیون 2,259.94 32,710 32,800 32,800 33,110 1 3,000 33,000 1 211 33,300 7.523 هزار میلیارد 8.866 میلیون 1.305 میلیون 230,000 1.343 میلیون -38,677 2.506 میلیون -72,558 -103.69 -194.52 3 6,532 - 6,532 -
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 32,780 470.00 1.41 33,280 30.00 0.09 09:36 452 1.227 میلیون 40.83 میلیارد - 33,250 32,200 32,200 34,100 1 2,000 33,210 3 5,300 33,250 59.904 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.183 میلیون - 1.183 میلیون -
وپخش

داروپخش

سهام بورس 32,600 290.00 0.90 32,310 0.00 0.00 09:26 8 45,586 1.48 میلیارد 1,042 32,310 32,500 32,500 33,200 1 3,916 32,500 2 5,755 33,100 114.736 هزار میلیارد 120.014 میلیون 28.96 میلیون 3.55 میلیون 5.314 میلیون 23.646 میلیون 18.91 میلیون 18.814 میلیون 6.1 4.85 6.07 2,002 43,584 5,586 40,000
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 32,460 1,460.00 4.30 33,920 0.00 0.00 09:27 3 976 31.62 میلیون 325.33 33,920 32,430 32,250 33,200 1 214 32,400 1 1,500 33,330 25.44 هزار میلیارد 31.175 میلیون 9.12 میلیون 750,000 5.742 میلیون 3.378 میلیون 5.778 میلیون 2.789 میلیون 9.12 7.53 4.41 976 - 976 -
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 32,110 440.00 1.35 32,550 0.00 0.00 09:34 10 15,613 504.11 میلیون 562.6 32,550 32,470 32,050 32,470 1 500 32,210 1 2,000 32,330 17.232 هزار میلیارد 20.705 میلیون 8.787 میلیون 529,550 3.474 میلیون 5.313 میلیون 9.006 میلیون 2.966 میلیون 5.81 3.24 1.91 10,614 - 10,614 -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 30,450 270.00 0.88 30,720 0.00 0.00 09:36 15 28,359 858.58 میلیون 2,112.85 30,720 30,500 30,200 30,500 3 15,681 30,450 3 54,704 30,500 1244.16 هزار میلیارد 1.331 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 6.25 5.84 6.33 8,875 19,484 28,359 -
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 30,323 17.00 0.06 30,323 17.00 0.06 09:08 8 48,723 1.48 میلیارد - 30,306 30,323 30,323 30,324 80 7,951,342 30,323 26 2,402,585 30,324 - - - - - - - - - - - 65 48,658 48,723 -
زمگسا

مگسال

سهام بورس 29,640 1,560.00 5.00 30,100 1,100.00 3.53 09:34 173 333,066 9.88 میلیارد 2,663.58 31,200 29,640 29,640 30,740 4 3,251 29,700 1 166 30,580 9.03 هزار میلیارد 10.999 میلیون 2.57 میلیون 300,000 2.041 میلیون 528,868 3.381 میلیون 653,304 14.33 17.7 2.77 333,066 - 333,066 -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,490 330.00 1.11 29,820 0.00 0.00 09:35 39 89,563 2.67 میلیارد 2,443.5 29,820 29,800 29,240 29,800 2 2,100 29,750 1 9,000 29,760 240.468 هزار میلیارد 284.098 میلیون 124.537 میلیون 8.064 میلیون 43.63 میلیون 80.907 میلیون 224.485 میلیون 50.314 میلیون 4.78 2.97 1.07 4,597 83,966 88,563 -
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 29,320 590.00 1.97 29,910 0.00 0.00 09:25 105 416,944 12.39 میلیارد 3,970.9 29,910 29,660 29,290 29,660 1 2,000 29,660 2 5,169 30,340 10.469 هزار میلیارد 12.314 میلیون 3.005 میلیون 350,000 1.845 میلیون 1.16 میلیون 3.731 میلیون 1.39 میلیون 7.53 9.03 2.81 100,433 316,511 416,944 -
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 29,000 610.00 2.06 29,600 10.00 0.03 09:34 10 7,745 225.01 میلیون 789.44 29,610 28,840 28,840 30,000 1 44 29,090 2 1,584 29,850 21.164 هزار میلیارد 31.796 میلیون 12.77 میلیون 715,000 10.646 میلیون 2.124 میلیون 9.707 میلیون 4.085 میلیون 5.18 9.98 2.19 7,745 - 7,745 -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 28,490 1,490.00 4.97 28,570 1,410.00 4.70 09:37 535 1.346 میلیون 38.45 میلیارد 2,654.36 29,980 28,490 28,490 29,300 1 1,325 28,830 1 3,465 28,870 4.006 هزار میلیارد 4.464 میلیون 590,397 24,100 321,258 269,139 573,868 49,732 84.52 15.62 7.32 1.341 میلیون 1,747 1.343 میلیون -
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 27,060 160.00 0.59 26,900 0.00 0.00 09:35 19 51,324 1.38 میلیارد 1,253.33 26,900 26,510 26,510 27,170 1 3,000 26,520 1 3,895 27,170 29.149 هزار میلیارد 32.984 میلیون 8.421 میلیون 1.084 میلیون 3.835 میلیون 4.586 میلیون 11.461 میلیون 3.159 میلیون 9.23 6.36 2.54 51,074 - 51,074 -
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 27,010 950.00 3.40 27,760 200.00 0.72 1401/07/09 55 260,929 7.19 میلیارد 1,276.57 27,960 27,820 26,150 27,850 1 1,040 26,160 2 1,509 27,950 20.231 هزار میلیارد 26.149 میلیون 9.5 میلیون 728,789 5.918 میلیون 3.582 میلیون 9.09 میلیون 3.891 میلیون 5.2 5.65 2.23 250,037 10,892 260,929 -
فنوال

نورد آلومینیوم

سهام بورس 27,000 570.00 2.07 27,560 10.00 0.04 09:36 39 67,846 1.84 میلیارد 2,590.92 27,570 27,560 26,300 27,560 2 2,626 26,480 1 19,000 26,500 18.675 هزار میلیارد 21.417 میلیون 8.582 میلیون 678,347 2.946 میلیون 5.637 میلیون 10.318 میلیون 3.176 میلیون 5.89 3.32 1.81 54,338 - 54,338 -
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 26,810 160.00 0.60 26,650 0.00 0.00 09:35 8 2,142 56.87 میلیون 190.67 26,650 27,040 25,360 27,090 1 196 26,350 1 1,622 26,360 12.792 هزار میلیارد 14.799 میلیون 4.129 میلیون 480,000 2.012 میلیون 2.117 میلیون 4.722 میلیون 1.918 میلیون 6.67 6.04 2.71 1,964 - 1,964 -
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 26,500 730.00 2.68 27,220 10.00 0.04 09:34 11 5,137 134.57 میلیون 541.67 27,230 26,120 26,120 27,000 2 5,350 26,200 1 1,887 26,990 27.22 هزار میلیارد 33.974 میلیون 9.397 میلیون 700,000 6.754 میلیون 2.644 میلیون 8.547 میلیون 4.509 میلیون 6.04 10.3 3.18 5,137 - 5,137 -
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 26,270 1,370.00 4.96 27,620 20.00 0.07 09:36 43 40,973 1.11 میلیارد 930.5 27,640 26,710 26,270 27,250 1 250 26,860 1 500 27,240 6.346 هزار میلیارد 7.206 میلیون 1.22 میلیون 230,000 862,566 357,485 1.839 میلیون 331,401 19.18 17.77 3.45 40,673 - 40,673 -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 25,780 770.00 2.90 26,540 10.00 0.04 09:35 11 6,125 158.44 میلیون 556.82 26,550 25,910 25,300 25,910 1 200 25,880 3 3,719 26,580 31.317 هزار میلیارد 34.027 میلیون 5.676 میلیون 1.18 میلیون 2.71 میلیون 2.967 میلیون 4.832 میلیون 2.497 میلیون 12.55 10.56 6.48 3,437 2,688 6,125 -
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 25,700 640.00 2.43 26,300 40.00 0.15 09:36 111 53,942 1.35 میلیارد 325.1 26,340 25,200 25,030 25,760 4 4,163 25,050 3 756 25,060 105.2 هزار میلیارد 129.348 میلیون 40.174 میلیون 4 میلیون 24.148 میلیون 16.026 میلیون 63.633 میلیون 19.805 میلیون 5.32 6.57 1.66 41,806 11,754 53,560 -
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 25,100 500.00 1.95 25,600 0.00 0.00 09:36 3 6,276 158.17 میلیون 2,638 25,600 25,200 25,100 25,210 1 4,724 25,200 1 10,000 25,500 204.8 هزار میلیارد 219.307 میلیون 31.144 میلیون 8 میلیون 14.507 میلیون 16.636 میلیون 36.012 میلیون 3.487 میلیون 58.73 12.31 5.69 - 5,276 5,276 -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 24,300 560.00 2.25 24,740 120.00 0.48 09:34 33 76,661 1.83 میلیارد 2,570.66 24,860 23,900 23,850 24,950 1 209 24,240 4 20,175 24,890 30.059 هزار میلیارد 32.215 میلیون 3.565 میلیون 1.215 میلیون 2.156 میلیون 1.409 میلیون 2.118 میلیون 1.439 میلیون 20.88 21.33 14.19 76,661 - 76,661 -
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 23,900 350.00 1.44 24,220 30.00 0.12 09:36 28 56,802 1.36 میلیارد 2,822.34 24,250 23,610 23,610 24,000 1 19,345 23,910 2 6,200 24,200 42.385 هزار میلیارد 50.634 میلیون 19.257 میلیون 1.75 میلیون 8.249 میلیون 11.009 میلیون 13.633 میلیون 5.555 میلیون 7.64 3.85 3.11 56,547 - 56,547 -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 23,890 0.00 0.00 23,830 60.00 0.25 09:26 138 1.527 میلیون 36.16 میلیارد 4,222.05 23,890 23,660 23,010 23,890 1 16,511 23,700 1 2,000 23,870 482.268 هزار میلیارد 555.808 میلیون 259.506 میلیون 20.238 میلیون 73.54 میلیون 185.965 میلیون 435.339 میلیون 153.37 میلیون 3.15 2.6 1.12 16,274 1.51 میلیون 703,843 822,714
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 23,820 1,180.00 4.72 24,850 150.00 0.60 09:34 73 96,611 2.33 میلیارد 1,730.96 25,000 24,900 23,800 24,900 3 3,714 23,810 3 5,780 23,900 7.455 هزار میلیارد 8.008 میلیون 1.494 میلیون 300,000 577,224 916,968 2.022 میلیون 475,324 15.78 8.18 3.71 93,611 - 93,611 -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 23,400 40.00 0.17 23,360 0.00 0.00 09:34 4 3,936 89.76 میلیون 984 23,360 22,600 22,600 23,840 1 3,469 22,870 2 5,222 23,700 70.08 هزار میلیارد 77.799 میلیون 17.316 میلیون 3 میلیون 7.719 میلیون 9.597 میلیون 31.792 میلیون 5.032 میلیون 13.93 7.3 2.21 3,528 408 3,936 -
ثاباد

آبادگران

سهام بورس 23,390 1,230.00 5.00 24,000 620.00 2.52 1401/07/09 215 362,472 8.55 میلیارد 1,685.92 24,620 25,350 23,390 25,350 1 220 22,980 1 440 24,330 5.76 هزار میلیارد 6.038 میلیون 482,875 240,000 169,971 312,904 33,071 1,498 3845.13 18.41 174.17 362,472 - 362,472 -
کلوند

کاشی الوند

سهام بورس 22,960 160.00 0.70 22,800 0.00 0.00 09:25 20 23,668 529.62 میلیون 1,251.13 22,800 23,000 22,260 23,100 2 650 22,270 1 583 22,800 9.112 هزار میلیارد 11.649 میلیون 4.552 میلیون 400,000 2.537 میلیون 2.015 میلیون 6.686 میلیون 1.292 میلیون 7.06 4.53 1.36 23,668 - 23,668 -
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 22,650 80.00 0.35 22,710 20.00 0.09 09:30 9 37,212 832.11 میلیون 3,796.2 22,730 23,460 22,330 23,460 1 1,043 22,510 1 750 22,520 20.439 هزار میلیارد 32.262 میلیون 13.988 میلیون 900,000 11.823 میلیون 2.164 میلیون 11.629 میلیون 3.497 میلیون 5.85 9.44 1.76 9,462 27,750 37,212 -
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 22,230 700.00 3.05 22,930 0.00 0.00 09:36 420 1.63 میلیون 34.3 میلیارد 591.42 22,930 21,400 21,400 22,990 0 0 0 0 10.215 هزار میلیارد 14.18 میلیون 3.567 میلیون 500,000 2.72 میلیون 847,041 5.488 میلیون 1.236 میلیون 9.27 13.54 2.09 1.103 میلیون 20,421 1.096 میلیون 27,355
دسینا

سینادارو

سهام بورس 21,930 640.00 2.84 22,570 0.00 0.00 09:24 38 145,695 3.29 میلیارد 2,182 22,570 22,020 21,930 22,020 1 52,000 22,000 1 26,000 22,650 18.056 هزار میلیارد 22.482 میلیون 9.91 میلیون 800,000 4.442 میلیون 5.468 میلیون 6.794 میلیون 2.44 میلیون 7.4 3.3 2.66 62,600 83,095 145,695 -
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 21,700 610.00 2.73 21,970 340.00 1.52 09:32 73 166,257 3.49 میلیارد 1,628.89 22,310 21,500 20,750 21,970 1 275 21,700 1 3,000 21,750 14.507 هزار میلیارد 16.101 میلیون 4.222 میلیون 660,000 1.601 میلیون 2.621 میلیون 4.248 میلیون 1.666 میلیون 8.84 5.62 3.47 128,032 37,500 165,532 -
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 21,590 380.00 1.73 21,940 30.00 0.14 09:35 90 83,862 1.81 میلیارد 1,511.54 21,970 21,860 21,480 21,860 3 7,044 21,510 2 2,972 21,550 57.593 هزار میلیارد 109.382 میلیون 59.251 میلیون 2.625 میلیون 51.79 میلیون 7.461 میلیون 61.532 میلیون 14.065 میلیون 4.1 7.73 0.94 83,862 - 73,862 10,000
قلرست

قند لرستان

سهام بورس 21,500 210.00 0.97 21,710 0.00 0.00 09:34 13 19,144 412.79 میلیون 1,676.45 21,710 21,510 21,500 22,090 1 162 21,500 2 4,000 21,510 8.684 هزار میلیارد 9.74 میلیون 3.067 میلیون 400,000 1.06 میلیون 2.007 میلیون 2.958 میلیون 962,109 9.03 4.33 2.94 18,681 - 18,681 -
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 21,410 600.00 2.73 22,000 10.00 0.05 1401/07/09 32 27,184 588.95 میلیون 1,510.02 22,010 22,010 21,410 22,010 1 5,000 21,150 1 670 21,970 20.9 هزار میلیارد 28.315 میلیون 12.276 میلیون 950,000 7.415 میلیون 4.861 میلیون 6.276 میلیون 3.312 میلیون 6.31 4.3 3.33 16,210 10,974 23,872 3,312
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 21,385 12.00 0.06 21,385 12.00 0.06 09:08 9 22,112 472.87 میلیون - 21,373 21,386 21,385 21,386 10 985,542 21,385 14 1,114,024 21,386 - - - - - - - - - - - 7,654 14,458 22,112 -
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 21,330 760.00 3.44 22,070 20.00 0.09 09:33 8 22,261 472.93 میلیون 2,782.63 22,090 21,360 21,080 21,360 2 20,700 21,220 3 9,694 21,920 30.884 هزار میلیارد 38.397 میلیون 11.046 میلیون 1.4 میلیون 7.513 میلیون 3.533 میلیون 13.987 میلیون 5.698 میلیون 5.42 8.74 2.21 22,261 - 22,261 -
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 21,010 880.00 4.02 21,890 0.00 0.00 09:36 181 595,196 9.2 میلیارد 1,500 21,890 21,000 21,000 21,020 2 7,744 22,710 2 5,400 22,850 8.646 هزار میلیارد 19.302 میلیون 8.793 میلیون 576,000 6.7 میلیون 2.093 میلیون 5.609 میلیون 1.873 میلیون 6.73 6.02 2.25 2.585 میلیون - 1.975 میلیون 610,000
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 20,990 180.00 0.86 20,990 180.00 0.86 09:37 238 436,839 9.23 میلیارد 2,267.37 20,810 20,900 20,900 21,390 4 4,645 21,100 4 7,202 21,180 41.98 هزار میلیارد 46.835 میلیون 8.67 میلیون 2 میلیون 4.835 میلیون 3.835 میلیون 9.452 میلیون 1.462 میلیون 28.47 10.85 4.41 292,068 140,000 432,068 -