همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صگل309

صکوک اجاره گل گهر309-3ماهه20

اوراق بورس 1.12 میلیون 67,230.00 6.39 1.053 میلیون 0.00 0.00 1400/02/29 3 29,000 30.5 میلیارد - 1.053 میلیون 1.12 میلیون 1.12 میلیون 1.12 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صگل039

صکوک اجاره گل گهر039-3ماهه20

اوراق بورس 1.049 میلیون 50,102.00 5.02 998,898 0.00 0.00 1400/03/24 4 45 45 میلیون - 998,898 1.02 میلیون 1,000,000 1.049 میلیون 1 10 999,000 2 394 1,050,000 - - - - - - - - - - - - 1,100 - 1,100
صفارس147

صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18

اوراق بورس 1.045 میلیون 73.00 0.01 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/01/25 2 110 114.97 میلیون - 1.045 میلیون 997,500 997,500 1.045 میلیون 2 14,984 997,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 506 6 500
صفارس037

صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18%

اوراق بورس 1.045 میلیون 500.00 0.05 1.045 میلیون 0.00 0.00 1400/01/18 1 100 104.4 میلیون - 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1 5,000 1,039,775 1 3,190 1,050,225 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
صمعاد412

صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

اوراق بورس 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1399/11/14 1 10,000 10.3 میلیارد - 980,100 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1 10,000 980,003 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1.02 میلیون 18,684.00 1.87 1.001 میلیون 0.00 0.00 1399/08/25 3 13 13.08 میلیون - 1.001 میلیون 994,950 994,950 1.02 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6 7 13 -
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1399/11/15 1 100 102 میلیون - 940,500 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 75 824,624 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صخود0012

صکوک مرابحه خودرو 0012- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 1.01 میلیون 5,000.00 0.49 1.015 میلیون 0.00 0.00 1400/03/25 2 10 10.2 میلیون - 1.015 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 1,400 1,010,000 1 1,400 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
صعبید312

صکوک اجاره دعبید-3ماهه18

اوراق بورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1,000,000 0.00 0.00 1400/03/24 67 639,554 639.6 میلیارد - 1,000,000 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 34 - 34
مگچسا104

مشارکت پتروشیمی گچساران-3 ماه 18

اوراق بورس 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1.002 میلیون 25,920.00 2.66 1399/10/14 1 7 7 میلیون - 976,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1 3 1,001,920 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 - - 7
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/03/24 1 20 20 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 7,846 1,000,001 1 981 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
صخود0004

صکوک رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 30,000.00 3.09 970,000 0.00 0.00 1400/02/8 1 10 9.7 میلیون - 970,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 20 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
مشهد0212

مشارکت ش مشهد0212-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/03/26 74 386,700 386.7 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 50,000 995,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 60,000 - 60,000
مکرج112

شهرداری کرج3-18%

اوراق بورس 1,000,000 1,300.00 0.13 998,700 0.00 0.00 1400/02/23 1 1,000 998.7 میلیون - 998,700 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 989,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/1 1 4,000 4 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,525 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
تهران112

مشارکت ش تهران112-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/11 21 201,000 201 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,999 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 201,000 - 201,000
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 1,000 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
صنفت0312

صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/02/23 1,001 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 24,968 990,000 1 1,707 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
صشستا311

صکوک اجاره شستا311-6ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 19.00 0.00 999,981 0.00 0.00 1400/03/22 4 10,015 10 میلیارد - 999,981 990,000 990,000 1,000,000 5 49,584 990,000 5 49,028 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 31 1 30
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 10,715.00 1.08 989,285 0.00 0.00 1399/08/25 4 25 25 میلیون - 989,285 982,000 982,000 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 24 1 25 -
رایان911

رایان سایپا 3ماهه 18 درصد

اوراق بورس 1,000,000 40,000.00 3.85 1.04 میلیون 0.00 0.00 1399/11/11 3 14 14.6 میلیون - 1.04 میلیون 1.08 میلیون 1,000,000 1.08 میلیون 1 3,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 7 14 -
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس-3 ماهه 16

اوراق بورس 1,000,000 58,000.00 6.16 942,000 0.00 0.00 1400/02/5 1 200 188.4 میلیون - 942,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 12,500 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
صدف048

صکوک مرابحه صدف048-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/08/21 - - - - - 1,000,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
اراد34

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/14 1 50,000 50 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
مشیر9911

شهرداری شیراز9911

اوراق بورس 999,900 9,900.00 1.00 999,900 9,900.00 1.00 1399/11/21 1 6 6 میلیون - 990,000 999,900 999,900 999,900 1 10,000 990,000 1 3,324 999,900 - - - - - - - - - - - 6 - - 6
صایپا308

صکوک مرابحه سایپا308-3ماهه 18%

اوراق بورس 999,500 4,500.00 0.45 995,000 0.00 0.00 1400/03/26 1 20 19.9 میلیون - 995,000 999,500 999,500 999,500 0 0 0 1 14 999,500 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
صخود412

صکوک مرابحه خودرو 412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 998,000 7,926.00 0.80 990,074 0.00 0.00 1400/03/29 6 2,045 2 میلیارد - 990,074 998,000 998,000 998,000 2 10,070 995,000 1 33 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
مصفها203

مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18

اوراق بورس 997,000 4,000.00 0.40 993,000 0.00 0.00 1400/03/17 1 200 198.6 میلیون - 993,000 997,000 997,000 997,000 1 6,000 997,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
مصفها012

مشارکت ش اصفهان012-3ماهه20

اوراق بورس 996,000 11,000.00 1.12 985,000 0.00 0.00 1400/01/15 44 438,000 431.4 میلیارد - 985,000 1.017 میلیون 996,000 1.017 میلیون 2 15,000 985,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 700 - 700
صفارس307

صکوک اجاره فارس307- 3ماهه18%

اوراق بورس 994,700 87,200.00 9.61 907,500 0.00 0.00 1400/03/2 1 100 90.8 میلیون - 907,500 994,700 994,700 994,700 4 35,000 970,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 1400/03/24 1 30 29.7 میلیون - 990,000 1,000,000 990,000 1,000,000 1 693 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 1,000 1,015 -
مشیر112

شهرداری شیراز3-18%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/03/25 2 20,000 20 میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 2 15,000 990,000 2 15,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 10 10 -
صنفت311

صکوک مرابحه شنفت311-3ماهه18

اوراق بورس 981,000 1,000.00 0.10 980,000 0.00 0.00 1400/01/30 100 1,000,000 980 میلیارد - 980,000 980,000 980,000 981,000 5 20 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 10,000 - 10,001
تهران012

مشارکت ش تهران012-3ماهه18

اوراق بورس 980,000 9,700.00 1.00 970,300 0.00 0.00 1400/01/21 1 50 48.5 میلیون - 970,300 980,000 980,000 980,000 1 4,100 970,300 1 5,800 980,000 - - - - - - - - - - - - 50 50 -
صگل411

ص اجاره گل گهر411 - 3 ماهه 17%

اوراق بورس 971,001 28,999.00 2.90 1,000,000 0.00 0.00 1400/03/24 1 1 1,000,000 - 1,000,000 971,001 971,001 971,001 1 762 971,002 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 101 100 1
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 971,000 9,010.00 0.92 980,010 0.00 0.00 1400/03/29 3 986 966.3 میلیون - 980,010 971,000 971,000 971,000 2 20,000 970,000 1 510 999,990 - - - - - - - - - - - 6 - 6 -
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 970,000 13,371.00 1.36 983,371 0.00 0.00 1400/02/18 1 10,000 9.8 میلیارد - 983,371 970,000 970,000 970,000 1 9,990 970,000 1 10,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 5 5 -
پارسا306

صکوک اجاره پارسیان-6ماهه16%

اوراق بورس 968,000 55,649.00 6.10 912,351 0.00 0.00 1400/03/22 1 200 182.5 میلیون - 912,351 968,000 968,000 968,000 3 25,000 968,000 1 710 987,360 - - - - - - - - - - - - 40 40 -
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 966,000 4,000.00 0.41 970,000 0.00 0.00 1400/03/23 1 5,000 4.8 میلیارد - 970,000 966,000 966,000 966,000 1 8,766 952,200 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
رایان106

مشارکت رایان سایپا-3 ماهه 16

اوراق بورس 965,392 9,558.00 1.00 955,834 0.00 0.00 1400/02/19 1 7,335 7 میلیارد - 955,834 965,392 965,392 965,392 1 159 965,392 1 7,500 975,046 - - - - - - - - - - - - 7,335 - 7,335