همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سکه9912پ04

سکه تمام بهارتحویل1روزه صادرات

سهام بورس 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 1399/04/14 18 690 6.59 میلیارد - 9.096 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 0 10,020 9.55 میلیون 96 - - 40.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50,700 - 28,400 22,300
سکه0011پ02

سکه تمام بهارتحویلی 1روزه ملت

سهام بورس 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 1399/04/14 10 190 1.815 میلیارد - 9.096 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 0 7,690 9.55 میلیون 91 - - 14.326 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,300 10,000 26,300 -
سکه0012پ01

سکه تمام بهارتحویلی 1روزه رفاه

سهام بورس 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 1399/04/14 13 180 1.719 میلیارد - 9.096 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 0 14,500 9.55 میلیون 179 - - 27.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 223,900 10,000 203,700 30,200
سکه9812-03

سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان

سهام بورس 6.119 میلیون 156,796.00 2.63 6.098 میلیون 135,658.00 2.28 1398/12/25 193 7,770 47.38 میلیارد - 5.962 میلیون 6.1 میلیون 6.045 میلیون 6.119 میلیون 1 100 5.95 میلیون 1 50 6.39 میلیون 14.391 میلیارد - - - - - - - - - - 4,990 100 4,860 230
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 1398/12/28 1 2 10.489 میلیون - 3.496 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 0 1 5.245 میلیون 1 - - 9.178 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
سکه9712-01

سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه

سهام بورس 4.723 میلیون 85,022.00 1.83 4.687 میلیون 49,374.00 1.06 1397/12/27 351 10,050 47.103 میلیارد - 4.637 میلیون 4.634 میلیون 4.634 میلیون 4.73 میلیون 1 10 4.639 میلیون 1 10 4.657 میلیون 4.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,370 530 6,240 660
سکه0112پ03

سکه تمام بهارتحویلی1روزه سامان

سهام بورس 1.554 میلیون 74,006.00 5.00 1.554 میلیون 74,006.00 5.00 1399/07/20 121 45,000 69.936 میلیارد - 1.48 میلیون 1.554 میلیون 1.554 میلیون 1.554 میلیون 0 9,300 1.554 میلیون 4 - - 2.331 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 33,900 - 33,900 -
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.553 میلیون 68,919.00 4.25 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1398/11/1 2 2 34.066 میلیون - 1.622 میلیون 1.56 میلیون 1.553 میلیون 1.56 میلیون 0 - - 0 - - 17.033 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 1.5 میلیون 461,538.00 44.44 1.558 میلیون 519,231.00 50.00 1398/12/25 1 1 1.558 میلیون - 1.038 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.5 میلیون 0 16 1.558 میلیون 2 - - 2.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
مشهد995

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%

اوراق بورس 1.5 میلیون 530,000.00 54.64 979,000 9,000.00 0.93 1399/05/7 1 150 146.85 میلیون - 970,000 30 1.5 میلیون 45 میلیون 1 1,999 970,000 1 1,850 979,000 1.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 108 - - 108
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1398/12/27 1 16 19.36 میلیون - 1.1 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 0 2 1.21 میلیون 2 - - 4.719 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16 16 -
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
صفارس147

صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18%

اوراق بورس 1.05 میلیون 50,000.00 5.00 1.05 میلیون 50,000.00 5.00 1399/07/29 1 300 315 میلیون - 1,000,000 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 15,000 997,500 2 - - 6.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 300 - - 300
تهران811

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه21%

اوراق بورس 1.045 میلیون 45,000.00 4.50 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/22 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 0 4 1.045 میلیون 1 - - 4.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.045 میلیون 49,754.00 5.00 1.034 میلیون 39,369.00 3.96 1399/07/30 4 52 53.792 میلیون - 995,098 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1 20 975,500 1 5 1.06 میلیون 3.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1.03 میلیون 10,000.00 0.98 1.03 میلیون 10,000.00 0.98 1399/07/29 1 100 103 میلیون - 1.02 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1 1,400 1.02 میلیون 1 1,400 1.03 میلیون 3.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - - 100
مصفها712

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1397/11/27 1 613 625.505 میلیون - 1.028 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 5,000 1.028 میلیون 1 300 1.035 میلیون 1.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 - - 24
صگل14112

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

سهام بورس 1.014 میلیون 14,000.00 1.40 1.014 میلیون 14,000.00 1.40 1399/02/30 1 170,000 172.38 میلیارد - 1,000,000 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 0 - - 0 - - 2.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 170,000 - 170,000
صملی97092

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1397/02/2 1 193,190 195.412 میلیارد - 1.021 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 0 - - 0 - - 1.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 193,190 - 193,190
رایان9112

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

سهام بورس 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1396/08/17 1 250,000 252.836 میلیارد - 980,474 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 0 - - 0 - - 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1399/06/31 1 990 994.95 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 - - 0 1,000 1.015 میلیون 1.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 - 990
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1398/10/30 2 6 6.018 میلیون - 1,000,000 1.003 میلیون 1.003 میلیون 1.003 میلیون 2 996 1,000,000 1 2 1.003 میلیون 2.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 - 6 -
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1.002 میلیون 206,679.00 25.97 859,469 63,664.00 8.00 1398/08/29 1 1,000 859.469 میلیون - 795,805 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 15,037 859,469 6 - - 2.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخود4122

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

سهام بورس 1.002 میلیون 14,109.00 1.43 1.002 میلیون 14,109.00 1.43 1399/05/26 1 500,000 501 میلیارد - 987,891 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 2.505 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صمعاد212

صکوک اجاره معادن212-6ماهه21%

اوراق بورس 1.001 میلیون 973.00 0.10 1.001 میلیون 973.00 0.10 1399/06/2 2 18,000 18.018 میلیارد - 1 میلیون 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.001 میلیون 0 2,000 1.001 میلیون 1 - - 4.505 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18,000 - 18,000
مساپا955

مشارکت سایپا،سه ماهه20%

سهام بورس 1 میلیون 68.00 0.01 1 میلیون 107.00 0.01 1395/03/29 9 10,932 10.932 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 467 1 میلیون 4 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,662 9,270 932 10,000
مسینا964

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/26 1 948 948 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 948 - 948
رایان512

گواهی س.ل.رایان سایپا،3ماهه22%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 999,957 42.00 0.00 1395/12/23 13 5,564 5.564 میلیارد - 999,999 999,800 995,600 1,000,000 1 2 1,000,000 1 100 1.001 میلیون 499.979 میلیارد - - - - - - - - - - 92 5,472 3,125 2,439
مشیر1122

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 19,001.00 1.94 1,000,000 19,001.00 1.94 1398/07/28 1 390,000 390 میلیارد - 980,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.57 میلیون - 2.57 میلیون
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
مشهد00122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 1,166.00 0.12 1,000,000 1,166.00 0.12 1398/06/27 1 150,000 150 میلیارد - 998,834 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 2,258.00 0.23 1,000,000 2,258.00 0.23 1398/08/20 1 1.099 میلیون 1.099 هزار میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.099 میلیون - 1.099 میلیون
صکاوه7062

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 2 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
مپارس7122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/09/19 1 109,691 109.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 109,691 - 109,691
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1.01 میلیون 9,600.00 0.96 1399/07/30 4 25 25.24 میلیون - 1,000,000 1.048 میلیون 1,000,000 1.048 میلیون 1 398 1,000,000 1 10 1.048 میلیون 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25 - 25 -
صایپا1122

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/14 1 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
مصفها7122

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1,000,000 25,000.00 2.44 1,000,000 25,000.00 2.44 1397/01/19 1 50,000 50 میلیارد - 1.025 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.477 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 50,000
مشهد14122

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/5 2 1.09 میلیون 1.09 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
صگستر963

مرابحه بناگسترکرانه،سه ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 999,440 9,440.00 0.95 1396/03/24 3 295 294.835 میلیون - 990,000 994,500 994,500 1,000,000 2 80 994,501 1 11,619 1,000,000 - - - - - - - - - - - 295 - 110 185