همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صگل1411

ص اجاره گل گهر1411 - 3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.455 میلیون 490,000.00 50.78 1.455 میلیون 490,000.00 50.78 1400/08/12 4 30 43.6 میلیون - 965,000 1.455 میلیون 1.455 میلیون 1.455 میلیون 1 4,960 970,000 1 9 1,450,000 - - - - - - - - - - - 4 - 4 -
صگل309

صکوک اجاره گل گهر309-3ماهه20

اوراق بورس 1.12 میلیون 67,230.00 6.39 1.12 میلیون 67,230.00 6.39 1400/06/13 1 8,500 9.5 میلیارد - 1.053 میلیون 1.12 میلیون 1.12 میلیون 1.12 میلیون 0 0 0 1 3,000 1,100,000 - - - - - - - - - - - - 8,500 - 8,500
صنفت1312

صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1.035 میلیون 35,100.00 3.51 1.035 میلیون 35,100.00 3.51 1400/08/10 1 95 98.3 میلیون - 1,000,000 1.035 میلیون 1.035 میلیون 1.035 میلیون 3 24,800 1,000,000 1 190 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 95 - 95
مکرما304

مشارکت ش کرمانشاه304-3ماهه18

اوراق بورس 1.03 میلیون 30,000.00 3.00 1.03 میلیون 30,000.00 3.00 1400/08/15 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1 7,500 980,000 1 7,500 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صمعاد412

صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

اوراق بورس 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1.027 میلیون 46,600.00 4.75 1399/11/14 1 10,000 10.3 میلیارد - 980,100 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1 10,000 980,003 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1.02 میلیون 79,500.00 8.45 1399/11/15 1 100 102 میلیون - 940,500 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 75 824,624 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 36,629.00 3.72 1.02 میلیون 36,629.00 3.72 1400/08/12 1 1,000 1000 میلیون - 983,371 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 5,000 959,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
مکرما034

مشارکت ش کرمانشاه034-3ماهه18

اوراق بورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1400/08/15 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,991 980,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صگل039

صکوک اجاره گل گهر039-3ماهه20

اوراق بورس 1.02 میلیون 21,102.00 2.11 1,000,000 1,102.00 0.11 1400/09/7 1 10 10 میلیون - 998,898 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 11 995,000 1 300 1,020,000 - - - - - - - - - - - 10 - - 10
صخود0012

صکوک مرابحه خودرو 0012- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 1.02 میلیون 5,000.00 0.49 1.01 میلیون 5,000.00 0.49 1400/09/8 1 450 454.5 میلیون - 1.015 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,400 1,010,000 1 1,400 1,020,000 - - - - - - - - - - - 35 - - 35
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1.02 میلیون 18,684.00 1.87 1.001 میلیون 0.00 0.00 1399/08/25 3 13 13.08 میلیون - 1.001 میلیون 994,950 994,950 1.02 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6 7 13 -
صفارس037

صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18%

اوراق بورس 1.01 میلیون 34,500.00 3.30 1.01 میلیون 34,500.00 3.30 1400/09/3 1 10 10.1 میلیون - 1.045 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 3,190 1,000,000 1 4,990 1,010,000 - - - - - - - - - - - 10 - - 10
مصفها012

مشارکت ش اصفهان012-3ماهه20

اوراق بورس 1.009 میلیون 24,242.00 2.46 1.009 میلیون 24,242.00 2.46 1400/06/30 1 300 302.8 میلیون - 985,000 1.009 میلیون 1.009 میلیون 1.009 میلیون 2 15,000 1,009,242 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
تبریز304

مشارکت ش تبریز304-3ماهه18

اوراق بورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/09/8 1 8,000 8 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 2 18,600 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 9,000 - 9,000
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/09/8 3 15,000 15 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 4,922 1,000,001 1 981 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 10,715.00 1.08 989,285 0.00 0.00 1399/08/25 4 25 25 میلیون - 989,285 982,000 982,000 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 24 1 25 -
مگچسا104

مشارکت پتروشیمی گچساران-3 ماه 18

اوراق بورس 1,000,000 24,000.00 2.46 1,000,000 24,000.00 2.46 1400/05/31 1 993 993 میلیون - 976,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 5,000 995,300 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 993 - 993
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس-3 ماهه 16

اوراق بورس 1,000,000 58,000.00 6.16 1.01 میلیون 68,000.00 7.22 1400/08/18 2 10 10.1 میلیون - 942,000 1.02 میلیون 1,000,000 1.02 میلیون 2 12,500 1,000,000 1 500 1,020,000 - - - - - - - - - - - 5 5 5 5
صایپا308

صکوک مرابحه سایپا308-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 5,000.00 0.50 1,000,000 5,000.00 0.50 1400/09/6 1 5 5 میلیون - 995,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 1,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 14,015 - 14,015
صمعاد212

صکوک اجاره معادن212-6ماهه21

اوراق بورس 1,000,000 1.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/08/25 2 1,010 1000 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون 1,000,000 1 میلیون 2 17,990 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,010 10 1,000
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/10 641 3.2 میلیون 3.201 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,525 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3.201 میلیون - 3.201 میلیون
صخود0004

صکوک رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 30,000.00 3.09 1,000,000 30,000.00 3.09 1400/04/26 1 1,500 1.5 میلیارد - 970,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,500 960,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
اراد34

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/09/10 1 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
صعبید312

صکوک اجاره دعبید-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/09/2 5 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,200 996,000 1 3,200 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
صنفت0312

صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/7 20 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 23,256 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
رایان911

رایان سایپا 3ماهه 18 درصد

اوراق بورس 1,000,000 40,000.00 3.85 1.04 میلیون 0.00 0.00 1399/11/11 3 14 14.6 میلیون - 1.04 میلیون 1.08 میلیون 1,000,000 1.08 میلیون 1 3,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 7 7 14 -
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/09/10 4 185 185 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 990,000 1 1,149 1,000,000 - - - - - - - - - - - 6 - - 6
صدف048

صکوک مرابحه صدف048-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/08/21 - - - - - 1,000,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صشستا311

صکوک اجاره شستا311-6ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 19.00 0.00 1.05 میلیون 50,019.00 5.00 1400/09/8 1 1,000 1000 میلیون - 999,981 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 50,000 990,000 5 49,992 1,000,000 - - - - - - - - - - - 8 - - 8
تهران112

مشارکت ش تهران112-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/11 21 201,000 201 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 11,999 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 201,000 - 201,000
صغدیر408

صکوک اجاره غدیر 408

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/08/26 26 20 میلیون 20 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 1,000,000 15,600.00 1.58 984,400 0.00 0.00 1400/09/10 3 1,150 1.1 میلیارد - 984,400 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 200 980,050 1 1,266 1,000,000 - - - - - - - - - - - 57 - - 57
مشیر112

شهرداری شیراز3-18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/09/6 2 20,000 20 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 15,000 990,000 2 15,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
صفارس147

صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 45,227.00 4.33 1,000,000 45,227.00 4.33 1400/07/20 9 50,000 50 میلیارد - 1.045 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 14,984 997,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 506 6 500
صخود412

صکوک مرابحه خودرو 412- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 999,997 9,995.00 1.01 990,002 0.00 0.00 1400/09/9 9 45,200 44.7 میلیارد - 990,002 999,997 999,997 999,997 1 9,163 990,001 1 5,255 999,997 - - - - - - - - - - - 11 - 11 -
صنفت312

صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 999,900 100.00 0.01 990,000 10,000.00 1.00 1400/09/10 1 30 29.7 میلیون - 1,000,000 999,900 999,900 999,900 8 70,953 990,000 7 61,958 999,900 - - - - - - - - - - - - 30 30 -
مشیر9911

شهرداری شیراز9911

اوراق بورس 999,900 9,900.00 1.00 999,900 9,900.00 1.00 1399/11/21 1 6 6 میلیون - 990,000 999,900 999,900 999,900 1 10,000 990,000 1 3,324 999,900 - - - - - - - - - - - 6 - - 6
صبهمن404

صکوک مرابحه بهمن404-3ماهه 18

اوراق بورس 997,880 2,120.00 0.21 997,880 2,120.00 0.21 1400/08/22 1 6 6 میلیون - 1,000,000 997,880 997,880 997,880 2 12,500 988,000 1 9,505 997,880 - - - - - - - - - - - 6 - - 6
مکرج112

شهرداری کرج3-18%

اوراق بورس 997,000 1,700.00 0.17 997,000 1,700.00 0.17 1400/08/15 1 500 498.5 میلیون - 998,700 997,000 997,000 997,000 1 7,500 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 - 500
تبریز112

شهرداری تبریز3-18%

اوراق بورس 995,000 35,000.00 3.65 960,000 0.00 0.00 1400/09/8 1 11 10.6 میلیون - 960,000 995,000 995,000 995,000 1 9,644 960,000 1 18 994,500 - - - - - - - - - - - 6 - - 6