همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 226,440 3,550.00 1.59 222,890 0.00 0.00 12:16 4 96 21.4 میلیون - 222,890 224,530 223,510 226,440 2 34 220,370 1 38 229,020 - - - - - - - - - - - 96 - 96 -
سفار

سیمان فارس

سهام بورس 221,360 1,500.00 0.68 223,740 3,880.00 1.76 12:29 378 87,415 24.63 میلیارد 556.21 219,860 223,780 212,820 231,500 8 13,806 286,290 1 100 289,520 65.529 هزار میلیارد 62.936 میلیون 12.803 میلیون 233,000 10.635 میلیون 2.168 میلیون 7.072 میلیون 3.251 میلیون 16.09 24.12 7.4 82,915 4,500 87,415 -
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 200,060 14,780.00 7.98 185,280 0.00 0.00 12:28 4 430 79.67 میلیون - 185,280 201,640 199,030 203,290 1 6 182,910 1 100 185,410 - - - - - - - - - - - 430 - 430 -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 186,980 690.00 0.37 187,860 190.00 0.10 12:29 396 72,413 18.72 میلیارد 376.86 187,670 185,410 185,410 192,000 3 645 257,020 3 232 257,700 64.225 هزار میلیارد 51.485 میلیون 3.207 میلیون 247,360 2.797 میلیون 409,778 1.271 میلیون 1.087 میلیون 44.78 118.82 38.3 57,807 12,272 70,079 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 181,500 2,260.00 1.26 184,370 5,130.00 2.86 12:29 292 128,626 18.9 میلیارد 1,018 179,240 184,000 180,060 189,180 1 1,130 147,460 1 100 147,500 879.78 هزار میلیارد 1.256 میلیارد 586.339 میلیون 6 میلیون 192.528 میلیون 393.81 میلیون 394.946 میلیون 203.183 میلیون 5.24 2.7 2.69 36,468 91,048 93,580 33,936
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 175,870 290.00 0.17 175,650 70.00 0.04 12:29 67 8,681 1.52 میلیارد 310.89 175,580 176,000 175,580 177,500 2 490 174,590 1 203 174,620 346.24 هزار میلیارد 413.928 میلیون 84.738 میلیون 2 میلیون 59.468 میلیون 25.27 میلیون 109.373 میلیون 55.139 میلیون 6.43 14.03 3.24 1,940 6,741 5,556 3,125
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 173,000 1,980.00 1.16 173,720 2,700.00 1.58 12:30 548 264,813 39.64 میلیارد 670.97 171,020 175,000 169,520 179,950 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 2.023 میلیارد 855.841 میلیون 9 میلیون 548.05 میلیون 307.791 میلیون 2.206 میلیون 1.475 میلیارد 5.82 4.79 1.12 57,030 207,382 214,203 50,209
بذر

بذر امید آفرین

صندوق بورس 172,900 3,100.00 1.76 176,000 0.00 0.00 12:05 1 25 4.4 میلیون - 176,000 170,000 170,000 173,990 1 7,880 172,560 1 19 175,880 - - - - - - - - - - - 25 - 25 -
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 159,200 2,900.00 1.79 162,100 0.00 0.00 12:29 1,406 680,737 110.35 میلیارد - 162,100 161,100 159,200 164,000 1 1,250 161,870 1 284 161,900 - - - - - - - - - - - 654,533 - 602,375 52,158
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 140,910 9,430.00 7.17 131,480 0.00 0.00 12:29 72 159,927 21.03 میلیارد - 131,480 142,000 140,820 142,940 5 1,429 131,200 2 8,612 131,500 - - - - - - - - - - - 21,890 137,850 111,653 48,087
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 137,640 2,570.00 1.83 139,240 970.00 0.69 12:29 331 372,222 63.45 میلیارد 391.17 140,210 137,000 137,000 142,970 2 1,031 170,150 1 100 171,200 33.24 هزار میلیارد 34.518 میلیون 41.132 میلیون 195,000 7.396 میلیون 33.736 میلیون 20.534 میلیون 3.145 میلیون 8.62 0.8 1.32 358,618 13,116 371,734 -
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 136,710 6,770.00 5.21 129,940 0.00 0.00 12:29 1,938 1.312 میلیون 170.45 میلیارد - 129,940 139,000 136,600 141,500 1 469 129,840 3 1,672 129,850 - - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 144,462 1.127 میلیون 182,964
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 111,900 1,350.00 1.22 110,650 100.00 0.09 12:29 71 31,722 4.16 میلیارد 551.77 110,550 113,970 110,730 113,970 0 0 0 0 231.346 هزار میلیارد 255.628 میلیون 83.289 میلیون 1.79 میلیون 57.7 میلیون 25.589 میلیون 67.173 میلیون 25.119 میلیون 7.88 7.73 2.95 25,428 6,294 31,722 -
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 107,990 16,070.00 17.48 91,920 0.00 0.00 14:11 4 127 11.67 میلیون - 91,920 107,990 107,990 107,990 1 180 91,850 1 1,000 93,000 - - - - - - - - - - - 127 - 127 -
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 89,100 245,650.00 73.38 334,750 0.00 0.00 12:29 17 2,187 732.1 میلیون - 334,750 90,090 89,000 90,090 1 1,965 334,500 1 375 334,850 - - - - - - - - - - - 1,152 1,035 1,525 662
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 70,200 170.00 0.24 70,060 30.00 0.04 12:29 36 8,829 727.44 میلیون 497.1 70,030 70,050 69,980 70,500 2 129 82,410 2 1,893 82,930 41.2 هزار میلیارد 44.916 میلیون 12.669 میلیون 500,000 9.366 میلیون 3.303 میلیون 13.781 میلیون 6.242 میلیون 5.7 10.76 2.58 8,809 20 8,439 390
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 63,000 1,690.00 2.76 62,120 810.00 1.32 12:29 16 4,141 261.55 میلیون 886 61,310 64,950 62,550 64,980 2 2,159 62,500 1 2,540 64,000 21.966 هزار میلیارد 24.083 میلیون 8.24 میلیون 350,000 3.205 میلیون 5.035 میلیون 7.764 میلیون 3.38 میلیون 6.18 4.16 2.69 4,141 - 4,141 -
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 62,990 590.00 0.95 62,400 0.00 0.00 12:03 40 14,966 1.05 میلیارد 193.75 62,400 62,990 62,990 62,990 2 14,345 69,940 3 1,868 70,890 32.894 هزار میلیارد 32.71 میلیون 5.996 میلیون 462,000 4.015 میلیون 1.98 میلیون 7.536 میلیون 516,481 48.5 14.07 4.16 14,966 - 14,966 -
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 61,000 70.00 0.11 60,770 160.00 0.26 12:26 12 16,819 934.75 میلیون 2,171.33 60,930 60,100 60,000 62,480 1 4,188 54,740 6 6,166 55,490 39.439 هزار میلیارد 63.418 میلیون 25.503 میلیون 715,000 20.446 میلیون 5.057 میلیون 21.387 میلیون 6.859 میلیون 6.26 8.5 2.01 1,820 14,999 16,819 -
سهگمت

سیمان هگمتان

سهام بورس 59,750 160.00 0.27 59,540 370.00 0.62 12:28 18 39,418 2.47 میلیارد 890.76 59,910 59,870 59,000 60,200 2 755 62,410 1 85 63,590 45.353 هزار میلیارد 48.962 میلیون 16.722 میلیون 728,789 4.973 میلیون 11.75 میلیون 17.592 میلیون 7.781 میلیون 5.65 3.74 2.5 11,431 26,987 34,418 4,000
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 58,630 610.00 1.05 59,450 1,430.00 2.46 12:29 525 411,441 24.07 میلیارد 1,200.04 58,020 61,420 58,380 61,420 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.049 میلیارد 400.985 میلیون 14.35 میلیون 227.498 میلیون 173.486 میلیون 544.816 میلیون 99.481 میلیون 8.26 4.74 1.51 302,671 106,646 205,584 203,733
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 57,682 6,144.00 11.92 51,538 0.00 0.00 14:59 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 57,683 57,682 57,685 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 56,500 260.00 0.46 57,030 270.00 0.48 12:29 339 251,318 17.41 میلیارد 891.28 56,760 57,990 56,200 57,990 2 593 69,180 1 166 69,190 17.323 هزار میلیارد 15.644 میلیون 2.17 میلیون 250,000 1.317 میلیون 853,158 957,567 649,258 22.07 16.79 14.96 181,482 67,310 248,792 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 55,330 80.00 0.14 56,040 790.00 1.43 12:27 113 79,081 5.64 میلیارد 1,189.01 55,250 57,000 55,190 57,890 2 1,200 71,850 3 1,991 71,900 92.716 هزار میلیارد 107.331 میلیون 42.321 میلیون 1.3 میلیون 33.868 میلیون 8.452 میلیون 47.734 میلیون 9.039 میلیون 8.14 8.69 1.54 41,160 37,771 72,402 6,529
غبهنوش

بهنوش

سهام بورس 50,900 450.00 0.89 50,610 160.00 0.32 12:26 79 37,720 2.68 میلیارد 971.92 50,450 51,350 50,360 51,450 1 876 70,900 1 85 71,500 25.855 هزار میلیارد 41.46 میلیون 25.414 میلیون 360,000 22.574 میلیون 2.839 میلیون 46.631 میلیون 1.748 میلیون 10.8 6.65 0.4 32,675 4,036 36,711 -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 48,850 3,940.00 8.77 48,390 3,480.00 7.75 1403/04/24 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 6,835.45 44,910 48,850 48,850 48,850 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 20.268 میلیون 2.482 میلیون 400,000 727,723 1.754 میلیون 1.307 میلیون 1.12 میلیون 14.24 9.09 12.2 661,019 388,771 982,895 66,895
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 48,720 400.00 0.81 49,020 100.00 0.20 12:29 186 228,321 10.42 میلیارد 803.67 49,120 47,610 47,610 50,000 2 6,980 46,080 1 348 46,200 46.997 هزار میلیارد 54.925 میلیون 11.653 میلیون 1.029 میلیون 4.82 میلیون 6.833 میلیون 21.445 میلیون 4.413 میلیون 11.35 7.33 2.34 123,786 99,115 91,132 131,769
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 47,000 780.00 1.63 47,580 200.00 0.42 12:29 42 192,759 8.96 میلیارد 1,093.39 47,780 47,760 46,590 47,780 2 3,868 46,550 4 52,209 46,600 830.16 هزار میلیارد 1.121 میلیارد 398.872 میلیون 18 میلیون 254.765 میلیون 144.107 میلیون 462.79 میلیون 87.752 میلیون 9.87 6.01 1.87 129,227 63,532 136,283 56,476
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 46,952 5,018.00 11.97 41,934 0.00 0.00 14:59 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 46,951 46,951 46,952 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 46,500 620.00 1.35 46,180 300.00 0.65 12:26 109 153,621 6.94 میلیارد 2,119.34 45,880 47,010 45,500 48,630 2 5,140 45,090 1 2,000 45,130 270.24 هزار میلیارد 358.759 میلیون 103.99 میلیون 6 میلیون 83.299 میلیون 20.691 میلیون 148.384 میلیون 33.825 میلیون 8.14 13.31 1.86 7,183 146,438 153,621 -
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 46,010 120.00 0.26 46,120 10.00 0.02 12:28 18 8,337 513.74 میلیون 1,488.5 46,130 47,990 44,850 47,990 2 7,382 61,130 1 750 61,500 58.948 هزار میلیارد 56.968 میلیون 23.685 میلیون 950,000 13.011 میلیون 10.674 میلیون 12.174 میلیون 8.006 میلیون 5.49 4.12 3.61 8,205 - 8,205 -
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 45,600 2,600.00 6.05 44,060 1,060.00 2.47 12:29 550 355,580 52.63 میلیارد 5,356.26 43,000 45,600 45,600 45,600 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 108.588 میلیون 10.159 میلیون 1.18 میلیون 4.113 میلیون 6.045 میلیون 11.917 میلیون 5.459 میلیون 19.14 17.28 8.77 354,980 500 352,775 2,705
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 42,110 90.00 0.21 42,090 70.00 0.17 12:29 334 388,981 15.28 میلیارد 3,375.29 42,020 42,060 41,850 42,600 2 764 39,190 2 645 39,200 155.88 هزار میلیارد 192.741 میلیون 60.197 میلیون 4 میلیون 25.101 میلیون 35.096 میلیون 107.083 میلیون 44.711 میلیون 3.75 4.78 1.57 214,254 172,565 386,819 -
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 41,560 1,130.00 2.79 42,350 1,920.00 4.75 12:29 157 278,214 9.93 میلیارد 2,197.65 40,430 41,300 41,300 42,850 1 153 35,380 3 2,590 35,490 39.006 هزار میلیارد 51.093 میلیون 14.631 میلیون 1.1 میلیون 9.689 میلیون 4.942 میلیون 20.841 میلیون 7.758 میلیون 5.34 8.39 1.99 278,214 - 176,700 101,514
سنیر

سیمان سفیدنی ریز

سهام بورس 41,480 200.00 0.48 41,260 20.00 0.05 12:29 335 233,759 14.34 میلیارد 583.8 41,280 41,180 41,000 42,370 3 519 61,530 3 8,441 61,780 14.058 هزار میلیارد 11.941 میلیون 6.056 میلیون 230,000 2.244 میلیون 3.813 میلیون 3.9 میلیون 1.138 میلیون 8.52 2.54 2.5 233,690 - 233,690 -
سغرب

سیمان غرب

سهام بورس 40,940 1,050.00 2.63 41,220 1,330.00 3.33 12:29 9 39,810 1.61 میلیارد 4,338.83 39,890 40,690 39,730 41,990 4 41,322 40,440 1 498 40,950 20.22 هزار میلیارد 25.022 میلیون 9.076 میلیون 500,000 6.977 میلیون 2.099 میلیون 10.381 میلیون 3.171 میلیون 5.69 8.6 1.74 39,530 280 39,810 -
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 39,980 40.00 0.10 40,140 120.00 0.30 12:28 35 25,375 1.14 میلیارد 1,322.68 40,020 40,500 39,980 40,500 2 509 44,940 1 9,025 45,000 36.45 هزار میلیارد 53.701 میلیون 24.681 میلیون 810,000 19.746 میلیون 4.935 میلیون 18.139 میلیون 6.226 میلیون 5.45 6.88 1.87 21,136 4,239 25,375 -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 39,850 570.00 1.41 40,360 60.00 0.15 12:29 56 55,471 2.85 میلیارد 709.12 40,420 40,440 39,410 40,540 4 334 51,150 1 500 51,790 8.179 هزار میلیارد 7.362 میلیون 785,924 160,000 602,204 183,720 2.474 میلیون -67,274 -100.48 36.8 2.73 55,471 - 55,471 -
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 39,360 220.00 0.56 39,750 170.00 0.43 12:29 18 6,819 339.61 میلیون 808.81 39,580 39,990 39,290 40,100 1 4,000 48,890 7 4,666 49,400 68.39 هزار میلیارد 72.004 میلیون 20.735 میلیون 1.4 میلیون 16.382 میلیون 4.353 میلیون 24.125 میلیون 9.43 میلیون 5.9 12.78 2.31 6,819 - 6,819 -
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 37,990 760.00 1.96 38,620 130.00 0.34 12:29 63 77,764 2.9 میلیارد 3,857.05 38,750 38,950 37,980 39,000 2 1,360 37,240 3 11,037 37,400 67.358 هزار میلیارد 79.645 میلیون 17.077 میلیون 1.82 میلیون 11.468 میلیون 5.609 میلیون 7.77 میلیون 7.601 میلیون 8.98 12.15 8.77 68,284 9,480 77,764 -
زمگسا

مگسال

سهام بورس 37,000 470.00 1.25 37,420 50.00 0.13 12:28 70 63,612 2.46 میلیارد 750.46 37,470 37,450 37,000 37,940 1 2,762 38,180 1 300 38,600 11.607 هزار میلیارد 15.179 میلیون 5.284 میلیون 300,000 3.449 میلیون 1.835 میلیون 7.22 میلیون 1.821 میلیون 6.44 6.39 1.62 51,658 11,954 54,226 9,386
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 35,500 730.00 2.01 36,230 0.00 0.00 12:29 357 1.951 میلیون 75.61 میلیارد 4,200.69 36,230 36,290 34,560 38,400 1 5,000 36,000 30 435,912 38,710 42.636 هزار میلیارد 50.083 میلیون 7.762 میلیون 1.1 میلیون 5.456 میلیون 2.307 میلیون 1.956 میلیون 1.084 میلیون 41.15 19.34 22.82 1.29 میلیون 661,000 1.951 میلیون -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 34,600 150.00 0.44 34,700 250.00 0.73 12:29 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 3,992.67 34,450 34,810 34,580 35,740 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 197.001 میلیون 64.033 میلیون 5.625 میلیون 6.763 میلیون 57.27 میلیون 37.006 میلیون 35.967 میلیون 5.29 3.32 5.14 866,285 206,954 175,062 898,177
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 34,500 10.00 0.03 35,020 510.00 1.48 12:29 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 8,101.13 34,510 35,300 34,450 35,800 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 143.759 میلیون 9.627 میلیون 4.05 میلیون 2.293 میلیون 7.335 میلیون 17.393 میلیون 141.467 میلیون -323.39 19.29 1777.35 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 34,400 1,490.00 4.53 34,530 1,620.00 4.92 12:29 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 4,354.5 32,910 34,890 34,070 34,890 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.497 میلیارد 456.087 میلیون 40.5 میلیون 170.213 میلیون 285.874 میلیون 263.268 میلیون 254.154 میلیون 5.22 4.64 5.04 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 34,250 1,030.00 2.92 35,220 60.00 0.17 12:25 4 1,800 72.42 میلیون 1,707.6 35,280 35,500 34,250 35,500 3 9,317 39,940 1 800 40,730 56.21 هزار میلیارد 53.506 میلیون 12.932 میلیون 1.4 میلیون 3.204 میلیون 9.729 میلیون 11.016 میلیون 6.127 میلیون 8.22 5.17 4.57 1,800 - 1,800 -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 33,880 470.00 1.41 33,810 400.00 1.20 12:29 98 127,294 4.48 میلیارد 1,946.13 33,410 33,420 33,200 34,340 2 770 35,000 2 26,816 35,100 45.591 هزار میلیارد 48.294 میلیون 25.312 میلیون 1.3 میلیون 4.614 میلیون 20.698 میلیون 40.452 میلیون 8.695 میلیون 5.02 2.11 1.08 121,514 5,550 127,064 -
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 32,667 2,917.00 9.81 29,750 0.00 0.00 14:57 79 3.962 میلیون 117.88 میلیارد - 29,750 32,667 32,666 32,669 15 14,996,350 29,750 7 4,988,117 29,751 - - - - - - - - - - - 335,651 3.627 میلیون 211,705 3.751 میلیون
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 32,400 362.00 1.13 32,230 192.00 0.60 12:29 106 427,629 11.48 میلیارد 3,249.6 32,038 32,010 31,920 32,750 1 3,000 26,630 1 484 26,900 48.683 هزار میلیارد 70.46 میلیون 22 میلیون 1.824 میلیون 11.837 میلیون 10.163 میلیون 22.647 میلیون 9.077 میلیون 6.46 5.77 2.59 246,387 181,242 64,878 362,751
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 32,360 390.00 1.22 32,290 320.00 1.00 12:29 229 557,792 17.21 میلیارد 2,638.28 31,970 32,600 32,360 33,170 2 280 27,950 1 10,000 31,860 6.725 هزار میلیارد 9.194 میلیون 4.462 میلیون 218,000 2.314 میلیون 2.148 میلیون 3.199 میلیون 488,995 14.07 3.2 2.15 555,650 2,142 494,342 63,450
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 31,180 310.00 1.00 31,740 870.00 2.82 12:27 372 719,695 31.47 میلیارد 1,806.11 30,870 30,790 30,790 32,700 3 1,569 43,420 1 778 44,180 37.162 هزار میلیارد 42.508 میلیون 20.753 میلیون 850,000 14.993 میلیون 5.76 میلیون 14.483 میلیون 3.271 میلیون 8.41 4.78 1.9 232,813 486,882 523,287 196,408
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 30,330 1,430.00 4.95 29,790 890.00 3.08 1403/04/27 95 110,509 4.34 میلیارد 2,019.44 28,900 28,750 28,750 30,380 3 619 39,160 1 7,350 39,170 54.823 هزار میلیارد 51.469 میلیون 16.835 میلیون 1.395 میلیون 11.144 میلیون 5.691 میلیون 8.872 میلیون 2.042 میلیون 19.74 7.09 4.55 80,788 29,721 83,659 26,850
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 30,150 250.00 0.84 29,970 70.00 0.23 12:28 11 11,108 334.81 میلیون 1,576.19 29,900 30,990 30,110 31,140 1 2,250 30,260 1 481 30,670 45.33 هزار میلیارد 56.791 میلیون 18.259 میلیون 1.5 میلیون 10.996 میلیون 7.262 میلیون 10.875 میلیون 8.231 میلیون 5.56 6.31 4.21 9,458 1,650 11,108 -
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 30,030 2,730.00 10.00 27,300 0.00 0.00 12:20 1 100 2.73 میلیون - 27,300 30,170 30,030 30,560 2 550 27,300 1 2,025 27,370 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 29,800 680.00 2.34 29,140 20.00 0.07 12:29 161 88,404 5.25 میلیارد 1,533 29,120 29,310 29,120 30,660 1 450 58,080 1 5,000 58,200 11.768 هزار میلیارد 18.715 میلیون 2.136 میلیون 598,000 1.301 میلیون 834,959 2.583 میلیون 198,848 87.57 20.86 6.74 87,294 110 74,538 12,866
سخزر

سیمان خزر

سهام بورس 29,700 50.00 0.17 29,700 50.00 0.17 12:27 122 128,186 4.35 میلیارد 984.27 29,650 30,000 29,560 30,360 1 1,396 33,920 2 4,526 34,200 17.015 هزار میلیارد 20.063 میلیون 6.5 میلیون 500,000 5.308 میلیون 1.192 میلیون 9.977 میلیون 2.583 میلیون 5.71 12.38 1.48 58,072 70,114 128,186 -
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 28,710 4,430.00 13.37 29,740 3,400.00 10.26 12:24 112 112,951 4.23 میلیارد 737.82 33,140 31,520 28,270 31,520 6 6,930 37,470 2 212 37,630 47.426 هزار میلیارد 44.021 میلیون 13.025 میلیون 1.26 میلیون 2.025 میلیون 10.999 میلیون 9.317 میلیون 5.383 میلیون 7.8 3.82 4.51 25,086 87,445 108,964 3,567
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 28,670 1,620.00 5.99 27,050 0.00 0.00 12:29 403 1.48 میلیون 25.17 میلیارد 2,950.15 27,050 28,570 28,530 28,670 2 54,866 16,820 1 776 16,830 8.505 هزار میلیارد 14.446 میلیون 2.796 میلیون 500,000 2.001 میلیون 794,611 61,729 -228,753 -54.4 15.66 201.61 1.374 میلیون 100,000 1.474 میلیون -
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 28,450 160.00 0.56 28,470 140.00 0.49 12:29 125 151,250 5.51 میلیارد 1,575.88 28,610 27,500 27,010 29,580 1 1,000 36,020 1 1,000 36,100 7.172 هزار میلیارد 6.391 میلیون 1.694 میلیون 200,000 651,164 1.043 میلیون 862,589 171,255 33.53 5.5 6.65 151,250 - 151,250 -
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 27,671 2,984.00 12.09 24,687 0.00 0.00 14:59 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 27,670 27,670 27,671 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
سآبیک

سیمان آبیک

سهام بورس 26,960 110.00 0.41 27,200 130.00 0.48 12:29 151 301,557 8.57 میلیارد 1,594.4 27,070 27,560 26,840 27,560 1 2,498 28,430 1 10,436 28,500 83.511 هزار میلیارد 108.261 میلیون 32.358 میلیون 2.959 میلیون 24.01 میلیون 8.348 میلیون 31.09 میلیون 13.002 میلیون 6.48 10.09 2.71 294,811 - 294,619 192
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 26,600 190.00 0.71 26,810 20.00 0.07 12:22 154 250,151 6.99 میلیارد 3,513.15 26,790 26,770 26,510 27,300 1 600 27,960 1 3,160 28,000 224.663 هزار میلیارد 314.43 میلیون 117.078 میلیون 8.064 میلیون 86.38 میلیون 30.697 میلیون 298.556 میلیون 17.64 میلیون 12.93 7.43 0.76 138,472 111,679 120,572 129,579
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 26,350 460.00 1.72 26,460 350.00 1.31 12:27 11 32,821 1.11 میلیارد 12,753.73 26,810 26,030 26,030 26,820 1 1,990 32,620 3 17,250 33,700 74.228 هزار میلیارد 99.407 میلیون 47.691 میلیون 2.25 میلیون 38.365 میلیون 9.326 میلیون 41.952 میلیون 10.551 میلیون 5.79 6.55 1.46 32,821 - 20,321 12,500
ثهام

ثهام

صندوق بورس 26,200 1,140.00 4.55 25,060 0.00 0.00 12:29 126 242,578 6.08 میلیارد - 25,060 26,270 26,200 26,400 2 1,081 25,100 1 200 25,190 - - - - - - - - - - - 202,407 40,171 206,316 36,262
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 26,120 990.00 3.65 26,440 670.00 2.47 12:29 97 78,649 3.02 میلیارد 972.11 27,110 26,500 26,090 27,280 1 190 38,460 1 1,589 38,510 25.192 هزار میلیارد 25.392 میلیون 12.988 میلیون 660,000 6.054 میلیون 6.934 میلیون 11.315 میلیون 2.293 میلیون 8.43 2.79 1.71 58,278 20,311 78,589 -
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 25,850 640.00 2.54 25,510 300.00 1.19 12:29 118 234,859 7.09 میلیارد 4,626.38 25,210 25,300 25,220 26,300 1 1,332 30,200 1 20,000 30,250 48.288 هزار میلیارد 69.236 میلیون 32.526 میلیون 1.6 میلیون 26.26 میلیون 6.266 میلیون 27.219 میلیون 8.279 میلیون 5.19 6.86 1.58 187,049 44,142 95,008 136,183
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 25,230 90.00 0.36 25,000 140.00 0.56 12:29 61 156,492 3.77 میلیارد 3,772.36 25,140 25,350 24,980 25,400 3 31,570 24,090 1 8,109 24,100 64.827 هزار میلیارد 81.274 میلیون 21.258 میلیون 2.7 میلیون 14.233 میلیون 7.024 میلیون 16.481 میلیون 7.298 میلیون 9.19 9.54 4.07 83,332 73,160 136,078 20,414
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 25,020 290.00 1.15 25,240 70.00 0.28 12:28 232 372,299 12.06 میلیارد 2,454.4 25,310 25,700 24,500 25,890 1 2,031 32,230 1 20,000 32,390 32.44 هزار میلیارد 27.449 میلیون 4.56 میلیون 300,000 2.069 میلیون 2.491 میلیون 2 میلیون 1.173 میلیون 21.64 10.19 12.69 369,499 - 369,499 -
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 24,950 100.00 0.40 24,860 10.00 0.04 12:29 28 124,650 3.2 میلیارد 1.2 میلیون 24,850 24,980 24,950 25,000 3 3,047 25,510 1 847 25,560 63.056 هزار میلیارد 75.187 میلیون 22.391 میلیون 2.466 میلیون 13.759 میلیون 8.632 میلیون 23.119 میلیون 10.497 میلیون 5.85 7.12 2.66 114,097 10,553 104,650 20,000
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 24,800 80.00 0.32 24,720 0.00 0.00 12:29 45 460,138 8.66 میلیارد 2,263.79 24,720 24,510 24,500 24,950 1 1,277 18,850 1 10,000 19,030 187.6 هزار میلیارد 274.074 میلیون 36.886 میلیون 10 میلیون 24.774 میلیون 12.112 میلیون 21.861 میلیون 18.767 میلیون 13.28 20.58 11.4 121,715 338,423 460,138 -
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 24,650 320.00 1.32 24,350 20.00 0.08 12:29 618 2.041 میلیون 50.95 میلیارد 950.59 24,330 24,320 24,320 25,250 0 0 0 0 35.942 هزار میلیارد 39.912 میلیون 10.194 میلیون 1.44 میلیون 5.654 میلیون 4.539 میلیون 12.474 میلیون 5.098 میلیون 6.72 7.55 2.75 1.891 میلیون 149,607 1.935 میلیون 106,230
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 24,570 760.00 3.00 25,230 100.00 0.39 12:29 145 302,361 8.7 میلیارد 2,457.63 25,330 24,650 24,570 24,990 1 62 28,750 1 4,826 28,780 316.03 هزار میلیارد 343.027 میلیون 86.646 میلیون 11 میلیون 61.537 میلیون 25.109 میلیون 50.784 میلیون 49.157 میلیون 5.73 11.21 5.54 46,317 256,044 147,584 154,777
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 24,462 2,557.00 11.67 21,905 0.00 0.00 14:59 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 24,461 24,461 24,463 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 24,400 430.00 1.79 24,620 650.00 2.71 12:29 159 633,222 15.28 میلیارد 7,855.84 23,970 24,190 24,190 25,330 5 23,730 24,050 3 21,447 24,130 368.271 هزار میلیارد 523.558 میلیون 312.38 میلیون 15.3 میلیون 161.713 میلیون 150.666 میلیون 229.6 میلیون 55.178 میلیون 6.56 2.4 1.58 266,713 366,509 442,463 190,759
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 24,370 30.00 0.12 24,470 70.00 0.29 12:29 43 36,087 1.44 میلیارد 3,205.52 24,400 24,460 24,280 25,010 1 3,000 40,050 3 5,722 40,470 101.515 هزار میلیارد 167.611 میلیون 80.562 میلیون 5.053 میلیون 42.453 میلیون 38.11 میلیون 106.09 میلیون 29.334 میلیون 4.27 3.28 1.18 35,587 - 28,713 6,874
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 24,138 2,618.00 12.17 21,520 0.00 0.00 14:59 288 9.811 میلیون 211.13 میلیارد - 21,520 24,137 24,137 24,138 1 227,250,628 21,519 1 54,203,571 21,520 - - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 4.679 میلیون 1.843 میلیون 4.898 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 23,800 40.00 0.17 23,610 230.00 0.96 12:29 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 1,799.65 23,840 23,690 23,500 24,180 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 53.596 میلیون 9.542 میلیون 2 میلیون 4.536 میلیون 5.006 میلیون 8.606 میلیون 2.017 میلیون 24.33 9.81 5.7 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 22,630 40.00 0.18 22,740 70.00 0.31 12:29 26 44,412 1.29 میلیارد 2,545.72 22,670 22,800 22,450 23,250 2 2,063 29,000 1 2,430 29,350 34.81 هزار میلیارد 37.102 میلیون 11.421 میلیون 1.215 میلیون 5.791 میلیون 5.63 میلیون 13.441 میلیون 4.492 میلیون 6.97 5.56 2.33 44,412 - 44,412 -
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 22,400 140.00 0.62 22,350 190.00 0.84 12:29 53 107,752 3.31 میلیارد 22,067.16 22,540 21,930 21,930 23,360 2 976 30,630 1 21,000 30,900 27.576 هزار میلیارد 31.554 میلیون 13.512 میلیون 900,000 10.665 میلیون 2.847 میلیون 12.494 میلیون 3.199 میلیون 6.53 7.34 1.67 83,823 23,929 107,752 -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 22,080 10.00 0.05 22,000 70.00 0.32 1403/05/01 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 2,982.71 22,070 22,040 21,760 22,410 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.728 میلیارد 388.403 میلیون 72 میلیون 141.821 میلیون 246.583 میلیون 247.141 میلیون 237.703 میلیون 6.67 6.43 6.42 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
زیتون

زیتون

صندوق بورس 22,060 1,650.00 8.08 20,410 0.00 0.00 12:29 68 722,125 14.74 میلیارد - 20,410 21,900 21,900 22,160 1 134,874 20,400 1 4,431 20,410 - - - - - - - - - - - 258,812 438,765 657,020 40,557
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 21,840 330.00 1.49 22,110 60.00 0.27 12:29 62 68,907 2.24 میلیارد 2,083.74 22,170 21,820 21,270 22,270 1 29,898 32,510 1 1,987 32,980 18.973 هزار میلیارد 23.878 میلیون 13.582 میلیون 576,000 10.67 میلیون 2.912 میلیون 7.71 میلیون 1.238 میلیون 10.67 4.54 1.71 66,595 - 59,330 7,265
فردا

فردا

صندوق بورس 21,834 2,288.00 11.71 19,546 0.00 0.00 14:59 45 561,279 10.97 میلیارد - 19,546 21,833 21,833 21,834 2 149,949,871 19,546 3 15,036,294 19,547 - - - - - - - - - - - 485,312 75,967 385,799 175,480
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 21,831 2,256.00 11.52 19,575 0.00 0.00 14:59 37 173,790 3.4 میلیارد - 19,575 21,829 21,829 21,831 2 115,069 19,575 10 9,999,639 19,576 - - - - - - - - - - - 73,204 100,586 173,429 361
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 20,950 110.00 0.53 20,850 10.00 0.05 12:23 90 233,165 4.22 میلیارد 7,231.26 20,840 21,500 20,830 21,500 1 963 18,110 1 2,990 18,240 108.66 هزار میلیارد 137.26 میلیون 45.692 میلیون 6 میلیون 10.36 میلیون 35.332 میلیون 32.649 میلیون 32.264 میلیون 3.93 3.59 3.89 9,006 224,159 74,547 158,618
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 20,590 160.00 0.77 21,360 610.00 2.94 12:29 110 187,151 2.97 میلیارد 2,101.46 20,750 20,920 20,050 21,980 1 1,000 15,690 2 24,000 15,830 32.1 هزار میلیارد 45.079 میلیون 5.182 میلیون 2 میلیون 438,593 4.744 میلیون - 1.051 میلیون 42.47 9.41 - 183,897 - 183,897 -
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 20,220 100.00 0.49 20,300 20.00 0.10 12:29 313 330,561 7.77 میلیارد 2,336.61 20,320 20,320 20,010 20,560 2 1,290 23,000 1 78,811 23,500 64.955 هزار میلیارد 69.247 میلیون 31.715 میلیون 2.75 میلیون 12.432 میلیون 19.283 میلیون 8.509 میلیون 9.463 میلیون 6 2.95 6.68 275,038 55,523 330,561 -
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 19,990 110.00 0.55 20,160 60.00 0.30 12:29 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 4,068.21 20,100 20,600 19,810 20,850 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 54.184 میلیون 4.182 میلیون 2.7 میلیون 319,009 3.863 میلیون 977,328 970,829 55.48 13.94 55.11 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
لبوتان

صنعتی بوتان

سهام بورس 19,790 120.00 0.60 20,010 100.00 0.50 12:29 134 400,241 8.47 میلیارد 10,047.03 19,910 20,570 19,520 20,570 3 4,899 20,970 2 18,099 21,070 52.725 هزار میلیارد 92.375 میلیون 49.436 میلیون 2.5 میلیون 41.3 میلیون 8.136 میلیون 91.092 میلیون 2.729 میلیون 18.72 6.28 0.57 329,090 71,151 400,241 -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 19,540 70.00 0.36 19,690 80.00 0.41 12:28 98 400,435 13.52 میلیارد 3,613.91 19,610 19,300 19,290 20,280 1 381 33,080 1 19,437 33,100 37.874 هزار میلیارد 28.831 میلیون 7.174 میلیون 1.12 میلیون 4.933 میلیون 2.241 میلیون 56.274 میلیون -127,454 -187.5 10.66 0.42 399,872 - 399,872 -
مانی

مانی

صندوق بورس 19,365 1,587.00 8.93 17,778 0.00 0.00 14:59 128 1.29 میلیون 22.93 میلیارد - 17,778 19,366 19,364 19,367 3 6,024,969 17,778 4 158,513 17,779 - - - - - - - - - - - 1.232 میلیون 57,161 839,439 450,100
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 19,330 1,090.00 5.98 19,230 990.00 5.43 12:29 53 92,705 1.92 میلیارد 4,347.3 18,240 19,140 18,550 19,330 2 13,748 20,610 1 1,000 20,760 19.556 هزار میلیارد 26.426 میلیون 11.19 میلیون 952,095 7.746 میلیون 3.444 میلیون 17.016 میلیون 1.267 میلیون 14.74 5.42 1.11 91,708 - 91,708 -
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,090 1,340.00 6.56 20,430 0.00 0.00 12:29 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,510 19,080 19,820 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 18,990 260.00 1.35 19,230 20.00 0.10 12:29 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 1,410.45 19,250 19,740 18,950 19,740 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 23.371 میلیون 11.699 میلیون 640,000 10.91 میلیون 788,759 18.281 میلیون 94,954 131.23 15.8 0.68 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -
انار

انار

صندوق بورس 18,930 1,000.00 5.58 17,930 0.00 0.00 12:27 30 170,887 3.06 میلیارد - 17,930 19,000 18,930 19,180 1 399,998 17,950 4 7,000 18,000 - - - - - - - - - - - 10,868 160,017 153,005 17,880
ارزش

ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 18,410 370.00 2.05 18,040 0.00 0.00 12:29 16 306,254 5.53 میلیارد - 18,040 18,730 18,400 18,730 1 12,000 17,840 1 9,000 17,990 - - - - - - - - - - - 59,628 246,626 171,079 135,175
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 17,900 220.00 1.21 18,090 30.00 0.17 12:29 26 115,828 2.15 میلیارد 3,954.73 18,120 18,460 17,610 18,460 3 1,582 18,400 3 7,021 18,500 365.6 هزار میلیارد 547.34 میلیون 244.241 میلیون 20 میلیون 178.14 میلیون 66.101 میلیون 751.959 میلیون 39.493 میلیون 9.35 5.59 0.49 115,828 - 115,828 -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 17,460 2,740.00 13.56 17,290 2,910.00 14.41 12:29 64 252,332 4.42 میلیارد 11,379.8 20,200 16,560 16,560 18,320 1 567 17,550 3 7,908 17,560 711.844 هزار میلیارد 860.885 میلیون 246.871 میلیون 40.77 میلیون 36.924 میلیون 209.947 میلیون 137.422 میلیون 127.041 میلیون 6.49 3.92 6 36,536 215,796 147,826 104,506
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 17,100 480.00 2.89 16,630 10.00 0.06 12:29 70 474,499 8.99 میلیارد 1,276.6 16,620 17,000 16,660 17,100 1 86,848 19,200 3 20,639 19,300 28.939 هزار میلیارد 37.694 میلیون 17.786 میلیون 1.53 میلیون 9.107 میلیون 8.68 میلیون 17.047 میلیون 4.364 میلیون 6.55 3.29 1.68 388,348 15,807 172,327 231,828
وبازار

وبازار

صندوق بورس 17,050 1,060.00 6.63 15,990 0.00 0.00 12:08 2 668 10.68 میلیون - 15,990 17,100 17,050 17,100 2 452 15,830 1 4,575 15,980 - - - - - - - - - - - 668 - 668 -