همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
جمح

پتروشیمی جم (حق تقدم)

حق تقدم بورس 24,000 330.00 1.39 23,950 280.00 1.18 10:48 319 426,729 10.2 میلیارد 1,325.01 23,670 23,000 23,130 24,300 1 750 23,980 1 16,255 24,000 100.59 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.2 میلیون 280,000 1.198 میلیون 281,704
ضخود2007

اختیارخ خودرو-3000-1400/02/08

اختیار معامله بورس 96 809.00 89.39 905 0.00 0.00 10:47 174 6,510 5.89 میلیون - 905 121 94 121 1 26 122 2 200 122 - - - - - - - - - - - 40,234 - 8,489 31,745
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 29,960 1,690.00 5.98 29,750 1,480.00 5.24 10:47 7,783 23.58 میلیون 701.5 میلیارد 3,440.62 28,270 29,000 28,920 29,960 1004 6,421,923 28,850 1 1,700 28,850 172.55 هزار میلیارد 173.076 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 444.03 23.52 73.16 81.279 میلیون 7.817 میلیون 84.605 میلیون 4.491 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,640 90.00 5.81 1,620 70.00 4.52 10:47 12,163 125.98 میلیون 204.5 میلیارد 4,376.54 1,550 1,570 1,540 1,640 1 4,248 1,580 9 27,552 1,580 57.214 هزار میلیارد 60.499 میلیون 44.238 میلیون 35.317 میلیون 5.758 میلیون 38.48 میلیون 4.069 میلیون 2.439 میلیون - 1.42 13.45 63.974 میلیون 1.073 میلیون 65.034 میلیون 12,590
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 8,300 160.00 1.89 8,440 20.00 0.24 10:47 42 917,265 7.6 میلیارد 21,839.64 8,460 8,300 8,300 8,300 1 5,000 7,510 944 25,524,097 8,300 46.672 هزار میلیارد 72.898 میلیون 30.293 میلیون 5.53 میلیون 26.115 میلیون 4.178 میلیون 33.773 میلیون 1.099 میلیون 42.59 11.2 1.39 83,867 - 83,867 -
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 15,550 880.00 6.00 15,320 650.00 4.43 10:47 13,825 11.45 میلیون 175.5 میلیارد 1,107.94 14,670 15,340 14,680 15,550 87 353,057 15,030 2 95 15,030 38.3 هزار میلیارد 41.183 میلیون 8.853 میلیون 2.5 میلیون 4.508 میلیون 4.345 میلیون 2.283 میلیون 783,304 - 8.44 16.06 10.447 میلیون 421,108 9.363 میلیون 1.505 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 41,900 270.00 0.64 41,980 190.00 0.45 10:47 8,628 1.97 میلیون 82.7 میلیارد 138.43 42,170 41,630 41,630 42,300 2 255 42,030 1 78 42,030 146.93 هزار میلیارد 239.947 میلیون 108.912 میلیون 3.5 میلیون 92.352 میلیون 16.56 میلیون 95.656 میلیون 14.837 میلیون 9.95 8.91 1.54 1.362 میلیون 3.135 میلیون 4.104 میلیون 393,121
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,170 220.00 2.46 9,110 160.00 1.79 10:47 5,938 24.9 میلیون 227 میلیارد 4,321.01 8,950 8,940 8,920 9,290 1 720 8,910 4 58,376 8,910 228 هزار میلیارد 238.137 میلیون 149.203 میلیون 20 میلیون 14.387 میلیون 134.816 میلیون 99.576 میلیون 102.238 میلیون 2.19 1.66 2.25 13.431 میلیون 5.844 میلیون 18.114 میلیون 1.161 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 18,220 330.00 1.78 18,200 350.00 1.89 10:47 14,218 52.88 میلیون 962.4 میلیارد 2,982.16 18,550 18,340 18,180 18,550 5 6,376 18,550 2 51,000 18,550 1456 هزار میلیارد 69.943 میلیون 1.484 میلیارد 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون - 5.48 5.51 44.232 میلیون 25.71 میلیون 66.726 میلیون 3.216 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 64,700 940.00 1.43 65,590 50.00 0.08 10:47 74 81,148 5.3 میلیارد 1,158.12 65,640 64,330 64,330 66,720 1 100 64,450 1 4,913 65,300 117.4 هزار میلیارد 121.916 میلیون 18.783 میلیون 1.79 میلیون 4.426 میلیون 14.357 میلیون 18.923 میلیون 12.599 میلیون 16.7 8.18 6.21 25,525 198,504 192,058 31,971
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,010 0.00 0.00 15,000 10.00 0.07 10:47 5,057 7.5 میلیون 112.5 میلیارد 1,532.95 15,010 15,010 15,000 15,020 79 1,646,204 15,000 1 300 15,010 165 هزار میلیارد 177.295 میلیون 27.137 میلیون 11 میلیون 12.185 میلیون 14.953 میلیون 9.166 میلیون 8.997 میلیون - 11.04 18.02 2.144 میلیون 7.047 میلیون 9.159 میلیون 32,700
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 8,130 240.00 3.04 8,050 160.00 2.03 10:47 1,415 6.51 میلیون 52.4 میلیارد 4,585.1 7,890 7,750 7,740 8,210 0 0 0 3 98,037 7,790 7.357 هزار میلیارد 9.609 میلیون 2.913 میلیون 913,939 2.398 میلیون 515,246 5.735 میلیون 37,579 -85.64 14 1.26 1.915 میلیون 300,000 2.215 میلیون -
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 9,230 160.00 1.70 9,340 50.00 0.53 10:47 638 4.31 میلیون 39.9 میلیارد 6,949.29 9,390 9,230 9,210 9,440 3 131,982 9,320 6 62,267 9,400 289.54 هزار میلیارد 305.505 میلیون 57.47 میلیون 20 میلیون 14.415 میلیون 43.055 میلیون 20.463 میلیون 19.69 میلیون 48.9 6.76 14.22 3.473 میلیون 2.345 میلیون 5.016 میلیون 803,133
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,230 220.00 1.92 11,240 210.00 1.83 10:47 3,721 45.7 میلیون 513.8 میلیارد 12,268.36 11,450 11,230 11,230 11,420 1 60,000 11,350 2034 41,386,333 11,430 854.24 هزار میلیارد 984.282 میلیون 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 13.74 5.14 0.94 12.382 میلیون 25.22 میلیون 37.602 میلیون -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,570 170.00 1.45 11,600 140.00 1.19 10:47 5,073 33.15 میلیون 384.4 میلیارد 5,925.68 11,740 11,750 11,510 11,800 28 2,596,185 11,910 2 101,000 11,910 2424.4 هزار میلیارد 79.521 میلیون 2.454 میلیارد 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 589.882 میلیون 246.651 میلیون 16.89 4.74 4.16 14.487 میلیون 65.034 میلیون 59.708 میلیون 19.813 میلیون
ضپاس2002

اختیارخ وپارس-3000-1400/02/29

اختیار معامله بورس 316 20.00 5.95 336 0.00 0.00 10:47 32 895 301,018 - 336 350 311 400 2 59 425 1 40 435 - - - - - - - - - - - 490 - 104 386
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 20,030 400.00 1.96 20,370 60.00 0.29 10:47 289 620,403 12.4 میلیارد 2,213.75 20,430 20,030 20,030 20,030 1 1,000 19,880 939 24,743,699 20,360 203.7 هزار میلیارد 213.615 میلیون 31.15 میلیون 10 میلیون 9.315 میلیون 21.835 میلیون 11.689 میلیون 11.627 میلیون 17.57 9.36 17.48 1.628 میلیون 1.696 میلیون 2.978 میلیون 346,723
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 13,830 280.00 1.98 14,090 20.00 0.14 10:47 74 197,368 2.7 میلیارد 2,736.07 14,110 13,830 13,830 13,830 0 0 0 209 1,646,516 13,940 25.362 هزار میلیارد 25.593 میلیون 2.005 میلیون 1.8 میلیون 195,185 1.81 میلیون 604,961 173,179 146.66 14.03 41.98 1.359 میلیون - 1.359 میلیون -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,610 190.00 1.76 10,660 140.00 1.30 10:47 2,294 13.04 میلیون 138.5 میلیارد 5,424.58 10,800 10,620 10,590 10,890 1 763 10,870 5 33,290 10,890 763.92 هزار میلیارد 793.63 میلیون 195.893 میلیون 72 میلیون 16.03 میلیون 179.863 میلیون 76.186 میلیون 73.662 میلیون 10.56 4.32 10.22 7.27 میلیون 14.714 میلیون 17.247 میلیون 4.737 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 10,970 210.00 1.95 10,680 80.00 0.74 10:47 1,081 6.47 میلیون 68.7 میلیارد 6,378.14 10,760 10,550 10,550 10,970 0 0 0 97 857,329 10,740 870.42 هزار میلیارد 930.909 میلیون 178.192 میلیون 81.5 میلیون 53.969 میلیون 124.223 میلیون 65.209 میلیون 63.477 میلیون 24.67 7.06 13.45 2.044 میلیون 7.376 میلیون 4.32 میلیون 5.1 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 50,350 70.00 0.14 50,100 180.00 0.36 10:47 179 449,130 22.2 میلیارد 3,118.52 50,280 49,350 49,280 50,790 9 114,540 49,610 1 277 50,230 255.51 هزار میلیارد 307.38 میلیون 92.643 میلیون 5.1 میلیون 50.952 میلیون 41.691 میلیون 62.04 میلیون 27.062 میلیون 9.48 6.15 4.13 344,881 330,917 175,798 500,000
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 291,980 9,910.00 3.51 283,600 1,530.00 0.54 10:47 467 87,356 25.2 میلیارد 192.51 282,070 288,500 283,010 293,000 2 455 284,900 1 3,609 285,000 269.42 هزار میلیارد 302.024 میلیون 102.603 میلیون 950,000 34.058 میلیون 68.546 میلیون 40.621 میلیون 67.344 میلیون 14.02 3.91 6.6 104,823 8,729 85,883 27,669
کگل

گل گهر

سهام بورس 18,090 240.00 1.34 17,830 20.00 0.11 10:47 739 2.3 میلیون 41.1 میلیارد 2,941.58 17,850 17,510 17,510 18,090 1 4,000 17,900 1 741 18,000 1327.296 هزار میلیارد 1.461 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 11.77 7.12 5.56 1.306 میلیون 6.314 میلیون 3.76 میلیون 3.86 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,770 130.00 4.92 2,720 80.00 3.03 10:47 3,111 52.4 میلیون 142.6 میلیارد 17,401.03 2,640 2,710 2,600 2,790 1 3,760 2,690 10 545,739 2,700 28.56 هزار میلیارد 29.397 میلیون 15.827 میلیون 10.5 میلیون 1.677 میلیون 14.15 میلیون 3.802 میلیون 3.662 میلیون 29.89 1.96 7.29 63.311 میلیون 454,800 60.317 میلیون 3.449 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 10,400 0.00 0.00 10,400 0.00 0.00 10:47 4,992 3.07 میلیون 32 میلیارد 619.71 10,400 10,400 10,400 10,420 161 12,910,490 10,400 1 160 10,400 72.8 هزار میلیارد 78.614 میلیون 18.722 میلیون 7 میلیون 5.814 میلیون 12.908 میلیون 5.926 میلیون 4.671 میلیون - 5.64 12.28 377,743 4.15 میلیون 4.446 میلیون 81,660
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 41,910 410.00 0.97 42,060 260.00 0.61 10:47 225 581,118 24.2 میلیارد 2,469.07 42,320 42,400 41,480 42,400 0 0 0 1 290 42,100 123.183 هزار میلیارد 126.101 میلیون 19.352 میلیون 2.936 میلیون 1.832 میلیون 17.52 میلیون 13.219 میلیون 14.698 میلیون 8.45 7.09 9.4 368,322 397,373 765,695 -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,690 210.00 1.76 11,680 220.00 1.85 10:47 1,024 11.4 میلیون 133.2 میلیارد 11,427.35 11,900 11,670 11,670 11,890 10 950,427 11,910 19 423,356 11,920 765.274 هزار میلیارد 39.687 میلیون 779.688 میلیون 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 13.05 5.24 3.05 1.212 میلیون 38.475 میلیون 9.007 میلیون 30.68 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 15,870 320.00 1.98 15,870 320.00 1.98 10:47 13,018 31.42 میلیون 498.6 میلیارد 615.6 16,190 15,870 15,870 15,870 22 1,901,844 15,910 42 603,195 15,910 317.4 هزار میلیارد 175.347 میلیون 38.834 میلیون 20 میلیون 13.447 میلیون 25.386 میلیون 626,594 5.439 میلیون - 6.38 258.38 371.945 میلیون 124.311 میلیون 445.956 میلیون 50.3 میلیون
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر

سهام بورس 30,810 620.00 1.97 31,400 30.00 0.10 10:47 34 72,838 2.2 میلیارد 2,142.29 31,430 30,810 30,810 30,810 0 0 0 79 926,808 30,870 31.4 هزار میلیارد 33.108 میلیون 3.822 میلیون 1,000,000 1.678 میلیون 2.145 میلیون 1.766 میلیون 1.93 میلیون 16.28 14.65 17.79 88,260 71,000 159,260 -
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 22,860 20.00 0.09 23,000 160.00 0.70 10:47 551 1.03 میلیون 23.9 میلیارد 1,572.79 22,840 22,610 22,610 23,750 3 14,442 23,040 1 346 23,060 44.85 هزار میلیارد 48.934 میلیون 10.493 میلیون 1.95 میلیون 4.396 میلیون 6.097 میلیون 4.319 میلیون 3.974 میلیون 22.16 7.3 10.31 3.343 میلیون 620,205 3.451 میلیون 512,072
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 23,870 480.00 1.97 24,340 10.00 0.04 10:47 55 162,978 3.9 میلیارد 1,403.82 24,350 23,870 23,870 23,870 0 0 0 174 926,474 23,900 204.372 هزار میلیارد 220.199 میلیون 37.323 میلیون 8.4 میلیون 15.659 میلیون 21.663 میلیون 22.086 میلیون 10.652 میلیون 19.2 9.44 9.26 193,124 15,000 208,124 -
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 18,900 320.00 1.72 18,850 270.00 1.45 10:47 2,944 7.66 میلیون 144.4 میلیارد 2,667.78 18,580 18,210 18,210 19,490 0 0 0 217 959,308 18,520 8.709 هزار میلیارد 9.875 میلیون 2.05 میلیون 350,000 1.291 میلیون 759,257 1.226 میلیون 20,577 62.83 11.31 7 3.427 میلیون 305 3.427 میلیون -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,810 10.00 0.26 3,780 40.00 1.05 10:47 1,352 24.13 میلیون 91.2 میلیارد 18,066.64 3,820 3,820 3,750 3,860 1 4,900 3,830 1 3,300 3,830 115.009 هزار میلیارد 1.157 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون -47.85 2.5 0.97 25.366 میلیون 63.337 میلیون 84.134 میلیون 4.568 میلیون
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 6,580 250.00 3.95 6,460 130.00 2.05 10:47 871 5.07 میلیون 33.2 میلیارد 5,940.79 6,330 6,300 6,300 6,660 1 9,000 5,910 20 183,157 6,250 8.088 هزار میلیارد 7.977 میلیون 3.559 میلیون 1.25 میلیون 64,916 3.494 میلیون 1.998 میلیون 1.962 میلیون 4.03 2.26 3.96 2.906 میلیون 50,000 2.956 میلیون -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 125,350 1,010.00 0.80 126,300 60.00 0.05 10:47 144 86,823 10.9 میلیارد 541.44 126,360 125,010 125,000 127,000 1 2,208 126,000 2 150 126,200 757.68 هزار میلیارد 840.052 میلیون 158.875 میلیون 6 میلیون 81.892 میلیون 76.983 میلیون 205.827 میلیون 81.17 میلیون 9.34 9.85 3.68 261,228 53,099 134,327 180,000
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,900 50.00 1.69 2,950 0.00 0.00 10:47 179 1.5 میلیون 4.4 میلیارد 8,220.61 2,950 2,900 2,900 2,900 1 2,000 2,760 3633 205,297,817 2,910 116.835 هزار میلیارد 121.188 میلیون 64.903 میلیون 39.605 میلیون 4.353 میلیون 60.55 میلیون 17.831 میلیون 15.144 میلیون 7.71 1.93 6.55 3.791 میلیون 23,500 3.814 میلیون -
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 8,240 190.00 2.36 8,300 250.00 3.11 10:47 5,764 36 میلیون 298.6 میلیارد 6,368.32 8,050 8,200 8,100 8,500 4 7,440 8,040 6 26,212 8,050 103.75 هزار میلیارد 104.721 میلیون 41.029 میلیون 12.5 میلیون 4.096 میلیون 36.933 میلیون 20.394 میلیون 19.123 میلیون 5.26 2.72 4.93 34.413 میلیون 3 میلیون 36.059 میلیون 1.354 میلیون
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 41,000 800.00 1.91 41,580 220.00 0.53 10:47 1,509 2.11 میلیون 87.9 میلیارد 1,411.85 41,800 40,970 40,970 43,320 1 400 24,880 176 433,169 41,610 20.79 هزار میلیارد 22.186 میلیون 1.732 میلیون 150,000 1.286 میلیون 446,593 1.536 میلیون 330,716 214.33 46.8 13.61 1.563 میلیون 268,610 1.771 میلیون 61,390
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 39,820 810.00 1.99 40,360 270.00 0.66 10:47 382 707,678 28.2 میلیارد 1,800.06 40,630 39,850 39,820 40,280 1 250 21,500 33 82,803 40,290 175.392 هزار میلیارد 192.579 میلیون 24.893 میلیون 4.35 میلیون 15.839 میلیون 9.054 میلیون 18.812 میلیون 18.605 میلیون 9.5 19.52 9.4 422,885 884,016 547,651 759,250
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 49,800 180.00 0.36 49,610 370.00 0.74 10:47 1,138 1.54 میلیون 76.1 میلیارد 1,299.41 49,980 49,400 49,120 50,000 1 12,546 49,720 1 95 49,730 446.31 هزار میلیارد 662.123 میلیون 289.678 میلیون 9 میلیون 212.303 میلیون 77.375 میلیون 326.264 میلیون 61.937 میلیون 7.26 5.81 1.38 1.125 میلیون 174,659 1.158 میلیون 142,085