همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پتایر

ایران‌ تایر

سهام بورس 96,150 5,060.00 5.00 100,980 230.00 0.23 12:30 74 21,392 2.057 میلیارد 289.08 101,210 21,392 96,150 2.057 میلیارد 211 258 94,000 2 881,368 96,150 28.936 هزار میلیارد 30.952 میلیون 3.425 میلیون 286,469 2.024 میلیون 1.401 میلیون 6.594 میلیون 1.018 میلیون 28.42 20.64 4.39 21,392 - 21,392 -
شپارس

بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌

سهام بورس 15,640 710.00 4.34 15,890 460.00 2.81 12:30 747 2.558 میلیون 40.361 میلیارد 3,424.67 16,350 2.558 میلیون 16,600 40.361 میلیارد 1 1,208 15,640 1 400 15,650 12.47 هزار میلیارد 14.734 میلیون 3.323 میلیون 515,000 2.412 میلیون 911,224 4.548 میلیون 323,264 38.12 13.52 2.71 2.458 میلیون 100,000 2.558 میلیون -
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 29,420 1,540.00 4.97 30,580 380.00 1.23 12:30 1,018 1.122 میلیون 34.121 میلیارد 1,102.49 30,960 1.122 میلیون 31,800 34.121 میلیارد 18 200,000 29,420 2 26,282 29,420 9.201 هزار میلیارد 9.841 میلیون 1.911 میلیون 245,000 666,690 1.244 میلیون 2.498 میلیون 792,129 11.58 7.37 3.67 1.122 میلیون - 1.11 میلیون 12,607
خزر

فنرسازی‌زر

سهام بورس 9,490 80.00 0.85 9,560 150.00 1.59 12:29 1,488 6.297 میلیون 60.202 میلیارد 4,231.8 9,410 6.297 میلیون 9,880 60.202 میلیارد 3 7,538 9,400 6 16,300 9,400 7.664 هزار میلیارد 8.301 میلیون 1.485 میلیون 799,997 653,066 831,591 1.054 میلیون 58,972 129.69 9.2 7.26 6.262 میلیون 34,617 6.292 میلیون 4,550
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 15,780 830.00 5.00 15,780 830.00 5.00 12:29 3,135 42.358 میلیون 668.407 میلیارد 13,511.29 16,610 42.358 میلیون 15,780 668.407 میلیارد 8649 31,943 15,780 28 90.018 میلیون 15,780 1183.5 هزار میلیارد 1.231 میلیارد 150.16 میلیون 44 میلیون 47.48 میلیون 102.68 میلیون 302.095 میلیون 1.311 میلیارد 37.81 11.53 2.33 4.558 میلیون 37.8 میلیون 39.208 میلیون 3.15 میلیون
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 31,280 880.00 2.89 30,100 300.00 0.99 12:29 1,997 4.72 میلیون 142.065 میلیارد 2,363.58 30,400 4.72 میلیون 31,920 142.065 میلیارد 21 1.222 میلیون 31,600 41 24,614 31,600 13.341 هزار میلیارد 15.985 میلیون 2.871 میلیون 445,000 2.591 میلیون 280,399 4.531 میلیون 47,563 - - - 4.72 میلیون - 4.62 میلیون 100,000
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 23,210 1,220.00 4.99 23,790 640.00 2.62 12:29 485 1.041 میلیون 24.164 میلیارد 2,146.6 24,430 1.041 میلیون 23,210 24.164 میلیارد 0 - - 0 - - 21.005 هزار میلیارد 21.577 میلیون 2.92 میلیون 874,491 772,911 2.147 میلیون 2.688 میلیون 839,883 - - - 1.041 میلیون - 1.041 میلیون -
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

سهام بورس 40,600 140.00 0.35 40,550 90.00 0.22 12:29 966 3.193 میلیون 129.479 میلیارد 3,305.64 40,460 3.193 میلیون 41,000 129.479 میلیارد 2 1,319 40,600 4 825 40,600 40.64 هزار میلیارد 42.261 میلیون 3.729 میلیون 1,000,000 1.711 میلیون 2.018 میلیون 1.794 میلیون 1.895 میلیون 21.39 20.09 22.6 2.835 میلیون 358,131 1.718 میلیون 1.476 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,660 140.00 5.00 2,670 130.00 4.64 12:29 1,459 38.061 میلیون 101.242 میلیارد 26,086.94 2,800 38.061 میلیون 2,660 101.242 میلیارد 9999 115,826 2,660 26 982.128 میلیون 2,660 105.235 هزار میلیارد 874.833 میلیون 453.307 میلیون 195.511 میلیون 352.819 میلیون 100.488 میلیون 154.108 میلیون -21,338,909 -24.46 5.19 3.39 10.061 میلیون 28 میلیون 38.061 میلیون -
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 27,500 250.00 0.92 27,900 650.00 2.39 12:29 3,295 12.05 میلیون 336.22 میلیارد 3,657.17 27,250 12.05 میلیون 28,610 336.22 میلیارد 5 3,954 27,520 5 22,256 27,520 23.495 هزار میلیارد 28.484 میلیون 6.671 میلیون 840,000 5.048 میلیون 1.623 میلیون 10.635 میلیون 630,403 37.18 14.44 2.21 12 میلیون 50,000 11.789 میلیون 261,000
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 185,940 6,870.00 3.84 185,730 6,660.00 3.72 12:29 2,346 1.354 میلیون 251.473 میلیارد 577.14 179,070 1.354 میلیون 188,020 251.473 میلیارد 49 50,218 188,020 7 29,370 188,020 11.16 هزار میلیارد 11.318 میلیون 335,047 60,000 173,842 161,205 559,256 19,509 571.21 69.13 19.93 1.351 میلیون 2,545 1.204 میلیون 150,000
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 25,650 1,040.00 3.90 26,150 540.00 2.02 12:29 361 1.083 میلیون 27.906 میلیارد 2,999.74 26,690 1.083 میلیون 27,000 27.906 میلیارد 4 1,164 25,650 3 24,480 25,650 26.53 هزار میلیارد 29.163 میلیون 6.182 میلیون 1,000,000 3.013 میلیون 3.169 میلیون 7.16 میلیون 1.835 میلیون 14.25 8.25 3.65 1.033 میلیون 50,000 994,387 88,520
دابور

داروسازی‌ ابوریحان‌

سهام بورس 48,300 260.00 0.54 48,200 360.00 0.74 12:29 514 1.156 میلیون 55.707 میلیارد 2,248.58 48,560 1.156 میلیون 46,170 55.707 میلیارد 2 5,240 48,300 2 3,110 48,300 28.908 هزار میلیارد 32.84 میلیون 5.223 میلیون 388,000 3.92 میلیون 1.303 میلیون 4.762 میلیون 1.54 میلیون 18.78 22.19 6.07 139,554 1.016 میلیون 690,131 465,639
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 16,620 870.00 4.97 17,000 490.00 2.80 12:29 1,495 6.853 میلیون 116.481 میلیارد 4,583.63 17,490 6.853 میلیون 16,750 116.481 میلیارد 170 1,214 16,620 3 2.002 میلیون 16,620 95.625 هزار میلیارد 103.879 میلیون 17.543 میلیون 5.625 میلیون 8.254 میلیون 9.29 میلیون 6.177 میلیون 6.041 میلیون 15.83 10.29 15.48 5.824 میلیون 1.029 میلیون 6.812 میلیون 40,290
شدوص

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

سهام بورس 21,260 560.00 2.57 21,640 180.00 0.82 12:29 1,164 3.024 میلیون 65.448 میلیارد 2,597.77 21,820 3.024 میلیون 22,680 65.448 میلیارد 3 8,379 21,260 1 10,765 21,260 10.307 هزار میلیارد 11.034 میلیون 1.453 میلیون 474,522 764,993 687,776 2.618 میلیون 399,361 - - - 2.909 میلیون 114,341 3.021 میلیون 2,321
ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 10,250 430.00 4.03 10,320 360.00 3.37 12:29 1,912 12.308 میلیون 126.997 میلیارد - 10,680 12.308 میلیون 10,460 126.997 میلیارد 8 10,500 10,260 2 8,042 10,260 4.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.808 میلیون 500,000 12.151 میلیون 157,000
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 24,850 1,300.00 4.97 24,850 1,300.00 4.97 12:29 9,080 56.467 میلیون 1.403 هزار میلیارد 6,218.85 26,150 56.467 میلیون 24,850 1.403 هزار میلیارد 9653 49,976 24,850 57 92.989 میلیون 24,850 2519.79 هزار میلیارد 56.467 میلیون 2.52 میلیارد 101.4 میلیون 80.565 میلیون 286.094 میلیون 238.543 میلیون 124.934 میلیون 20.18 8.81 10.56 14.51 میلیون 41.957 میلیون 44.133 میلیون 12.334 میلیون
دسینا

داروسازی‌ سینا

سهام بورس 26,030 1,360.00 4.97 27,260 130.00 0.47 12:29 79 172,875 4.501 میلیارد 2,188.29 27,390 172,875 27,200 4.501 میلیارد 6 500 26,030 1 28,806 26,030 21.872 هزار میلیارد 25.042 میلیون 5.862 میلیون 800,000 3.234 میلیون 2.628 میلیون 3.352 میلیون 982,246 22.2 8.31 6.51 62,875 110,000 172,875 -
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,740 110.00 0.93 11,750 100.00 0.84 12:29 1,060 34.15 میلیون 401.262 میلیارد - 11,850 34.15 میلیون 11,830 401.262 میلیارد 13 5,000 11,750 1 920,978 11,750 58.163 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.539 میلیون 9.611 میلیون 5.822 میلیون 28.328 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 49,990 2,630.00 5.00 50,060 2,560.00 4.87 12:29 483 1.209 میلیون 60.503 میلیارد 2,502.22 52,620 1.209 میلیون 49,990 60.503 میلیارد 104 - - 0 867,725 49,990 42.951 هزار میلیارد 47.61 میلیون 8.317 میلیون 858,000 4.658 میلیون 3.659 میلیون 13.332 میلیون 2.464 میلیون 17.43 11.74 3.22 762,924 445,648 998,821 209,751
ساروم

سیمان‌ارومیه‌

سهام بورس 24,420 1,270.00 4.94 25,130 560.00 2.18 12:29 393 887,992 21.781 میلیارد 2,259.52 25,690 887,992 24,430 21.781 میلیارد 2 300 24,410 1 1,420 24,650 17.682 هزار میلیارد 18.785 میلیون 3.275 میلیون 700,000 1.194 میلیون 2.082 میلیون 3.435 میلیون 1.606 میلیون 10.95 8.45 5.12 887,992 - 887,992 -
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 57,600 1,210.00 2.06 58,340 470.00 0.80 12:29 239 215,684 12.294 میلیارد 902.44 58,810 215,684 55,900 12.294 میلیارد 4 150 57,600 1 62,530 57,970 43.83 هزار میلیارد 51.874 میلیون 9.78 میلیون 750,000 8.119 میلیون 1.661 میلیون 8.795 میلیون 2.396 میلیون 18.27 26.34 4.99 128,804 86,880 214,684 1,000
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 8,090 420.00 4.94 8,430 80.00 0.94 12:29 308 1.132 میلیون 9.162 میلیارد 3,676.9 8,510 1.132 میلیون 8,090 9.162 میلیارد 1154 1,000 8,090 1 29.018 میلیون 8,090 53.058 هزار میلیارد 60.481 میلیون 13.239 میلیون 6.287 میلیون 7.486 میلیون 5.754 میلیون 3.91 میلیون -30,210 -1754.24 9.22 13.56 1.132 میلیون - 1.062 میلیون 70,000
فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

صندوق بورس 171,010 14,850.00 7.99 176,210 9,650.00 5.19 12:29 530 291,569 51.377 میلیارد - 185,860 291,569 180,000 51.377 میلیارد 1 2,500 171,010 1 731 171,010 8.811 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 104,834 186,735 291,335 234
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 38,000 1,990.00 4.98 38,000 1,990.00 4.98 12:29 1,385 12.428 میلیون 472.254 میلیارد 8,973.09 39,990 12.428 میلیون 38,000 472.254 میلیارد 8423 5,725 38,000 10 48.928 میلیون 38,000 1090.144 هزار میلیارد 1.177 میلیارد 162.736 میلیون 28.688 میلیون 87.001 میلیون 75.735 میلیون 104.762 میلیون 1.207 میلیارد 40.04 14.39 1.73 927,733 11.5 میلیون 12.072 میلیون 356,000
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 70,650 2,130.00 2.93 71,360 1,420.00 1.95 12:29 883 1.071 میلیون 76.209 میلیارد 1,212.43 72,780 1.071 میلیون 70,900 76.209 میلیارد 7 1,462 70,650 4 7,628 70,650 215.46 هزار میلیارد 235.93 میلیون 33.086 میلیون 1,000,000 21.85 میلیون 11.236 میلیون 101.902 میلیون 8.998 میلیون 23.79 19.05 2.1 530,639 539,940 1.061 میلیون 9,450
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 25,000 10.00 0.04 25,170 160.00 0.64 12:29 1,593 9.065 میلیون 228.141 میلیارد 5,690.39 25,010 9.065 میلیون 26,000 228.141 میلیارد 8 151,201 25,000 2 6,002 25,000 69.156 هزار میلیارد 71.432 میلیون 6.492 میلیون 2.74 میلیون 2.468 میلیون 4.024 میلیون 3.009 میلیون 832,358 82.85 17.14 22.92 1.527 میلیون 7.538 میلیون 9.065 میلیون -
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,090 10.00 0.10 10,080 0.00 0.00 12:29 3,535 163.193 میلیون 1.645 هزار میلیارد - 10,080 163.193 میلیون 10,090 1.645 هزار میلیارد 126 75,500 10,100 3 11.45 میلیون 10,100 80.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 134.776 میلیون 28.417 میلیون 26.1 میلیون 137.093 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 22,020 1,150.00 4.96 22,020 1,150.00 4.96 12:29 472 4.509 میلیون 99.3 میلیارد 9,553.71 23,170 4.509 میلیون 22,020 99.3 میلیارد 112 480 22,020 2 1.661 میلیون 22,020 177.569 هزار میلیارد 201.012 میلیون 48.88 میلیون 8.064 میلیون 23.443 میلیون 25.437 میلیون 65.946 میلیون 10.562 میلیون 16.81 6.98 2.69 438,351 4.071 میلیون 4.084 میلیون 425,000
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 35,220 1,850.00 4.99 35,260 1,810.00 4.88 12:29 3,285 11.166 میلیون 393.745 میلیارد 3,399.04 37,070 11.166 میلیون 35,250 393.745 میلیارد 729 1,565 35,220 4 9.359 میلیون 35,220 671.657 هزار میلیارد 749.102 میلیون 157.836 میلیون 19.049 میلیون 77.445 میلیون 80.391 میلیون 168.456 میلیون 33.941 میلیون 19.79 8.35 3.99 6.679 میلیون 4.487 میلیون 10.212 میلیون 954,053
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 5,110 260.00 4.84 5,260 110.00 2.05 12:29 807 3.932 میلیون 20.092 میلیارد 4,872.19 5,370 3.932 میلیون 5,110 20.092 میلیارد 966 13,148 5,110 7 13.128 میلیون 5,110 23.676 هزار میلیارد 24.024 میلیون 5.445 میلیون 4.484 میلیون 438,658 5.006 میلیون 2.316 میلیون 316,832 74.44 4.71 10.18 3.932 میلیون - 3.932 میلیون -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 18,620 980.00 5.00 18,620 980.00 5.00 12:29 2,871 21.536 میلیون 400.995 میلیارد 7,501.12 19,600 21.536 میلیون 18,620 400.995 میلیارد 9999 1.79 میلیون 18,620 50 228.33 میلیون 18,620 1415.12 هزار میلیارد 105.1 میلیون 1.49 میلیارد 51 میلیون 85.342 میلیون 108.601 میلیون 633.534 میلیون 1.559 میلیارد 38.89 13.03 1.77 4.821 میلیون 16.715 میلیون 21.136 میلیون 400,000
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 7,030 660.00 8.58 7,260 430.00 5.59 12:29 708 7.735 میلیون 56.176 میلیارد 10,924.45 7,690 7.735 میلیون 7,400 56.176 میلیارد 519 22,193 7,030 7 6.761 میلیون 7,030 48.277 هزار میلیارد 50.42 میلیون 10.759 میلیون 6.622 میلیون 2.342 میلیون 8.417 میلیون 5.124 میلیون 1.181 میلیون 40.71 5.71 9.39 3.335 میلیون 4.4 میلیون 7.735 میلیون -
سخاش

سیمان‌خاش‌

سهام بورس 70,900 2,770.00 3.76 72,990 680.00 0.92 12:29 221 126,350 8.852 میلیارد 571.72 73,670 126,350 70,010 8.852 میلیارد 2 - - 0 181 69,990 9.14 هزار میلیارد 10.389 میلیون 1.617 میلیون 125,000 1.265 میلیون 351,679 1.755 میلیون 561,977 16.24 25.94 5.2 126,350 - 126,350 -
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 6,010 310.00 4.91 6,260 60.00 0.95 12:29 248 1.42 میلیون 8.533 میلیارد 5,725.08 6,320 1.42 میلیون 6,010 8.533 میلیارد 1548 5,550 6,010 2 32.215 میلیون 6,010 50.411 هزار میلیارد 53.071 میلیون 11.152 میلیون 600,000 2.74 میلیون 8.412 میلیون 2.975 میلیون 546,876 92.03 5.98 16.93 1.387 میلیون 33,154 1.42 میلیون -
لسرما

سرما آفرین‌

سهام بورس 25,350 1,200.00 4.97 24,630 480.00 1.99 12:29 1,225 3.237 میلیون 79.712 میلیارد 2,642.14 24,150 3.237 میلیون 22,960 79.712 میلیارد 2 469,571 25,350 90 1,600 25,350 5.04 هزار میلیارد 5.854 میلیون 957,769 218,000 484,533 473,236 1.033 میلیون 257,621 20.84 11.35 5.2 3.233 میلیون 3,600 3.228 میلیون 8,230
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 31,620 60.00 0.19 31,630 70.00 0.22 12:29 333 733,565 23.262 میلیارد 2,202.9 31,560 733,565 31,560 23.262 میلیارد 2 5,417 31,600 3 600 31,600 39.829 هزار میلیارد 42.475 میلیون 4.927 میلیون 1.26 میلیون 2.622 میلیون 2.305 میلیون 2.283 میلیون 1.823 میلیون 21.86 17.29 17.46 170,464 563,101 323,407 410,158
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 117,410 5,590.00 5.00 113,200 1,380.00 1.23 12:29 852 1.856 میلیون 210.06 میلیارد 2,178.04 111,820 1.856 میلیون 108,400 210.06 میلیارد 8 152,507 117,410 21 4,530 117,410 57.871 هزار میلیارد 61.067 میلیون 6.254 میلیون 525,000 1.637 میلیون 4.616 میلیون 5.309 میلیون 3.516 میلیون - - - 658,055 1.198 میلیون 955,341 900,347
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 57,430 3,020.00 5.00 57,470 2,980.00 4.93 12:29 446 2.697 میلیون 154.988 میلیارد 6,046.86 60,450 2.697 میلیون 58,100 154.988 میلیارد 15 1,400 57,430 1 306,924 57,430 293.148 هزار میلیارد 339.68 میلیون 69.744 میلیون 5.1 میلیون 46.583 میلیون 23.16 میلیون 42.88 میلیون 13.769 میلیون 21.29 12.66 6.84 472,270 2.225 میلیون 1.104 میلیون 1.593 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 4,560 230.00 4.80 4,750 40.00 0.84 12:29 280 1.76 میلیون 8.026 میلیارد 6,286.25 4,790 1.76 میلیون 4,560 8.026 میلیارد 807 7,694 4,560 4 15.704 میلیون 4,560 42.75 هزار میلیارد 52.032 میلیون 13.807 میلیون 6 میلیون 9.282 میلیون 4.524 میلیون 424,979 -701,027 -60.98 9.45 100.59 1.755 میلیون 5,000 1.76 میلیون -