همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1400/07/28 1 20 20 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 4,990 1,000,001 1 981 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,620 88.00 3.25 2,677 31.00 1.14 1400/07/28 2,130 34.34 میلیون 91.9 میلیارد 16,123.46 2,708 2,700 2,620 2,750 1 268,500 2,674 2 281,143 2,680 17.301 هزار میلیارد 18.444 میلیون 7.496 میلیون 6.463 میلیون 1.143 میلیون 6.353 میلیون 976,204 88,523 195.44 2.72 17.72 52.539 میلیون 156,674 52.275 میلیون 421,074
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 25,600 560.00 2.24 25,170 130.00 0.52 1400/07/28 685 1.47 میلیون 36.9 میلیارد 2,141.43 25,040 25,300 24,230 25,600 75 2,654,986 25,060 2 4,199 26,950 75.51 هزار میلیارد 103.56 میلیون 40.443 میلیون 3 میلیون 28.05 میلیون 12.394 میلیون 49.153 میلیون 5.217 میلیون 14.47 6.09 1.54 1.241 میلیون 493,933 615,809 1.12 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,820 6,910.00 58.91 4,720 7,010.00 59.76 1400/07/28 14,051 210.38 میلیون 993 میلیارد 7,979.42 11,730 4,690 4,550 4,880 1 2,000 11,620 2 21,630 11,620 802.4 هزار میلیارد 932.844 میلیون 360.89 میلیون 75 میلیون 130.444 میلیون 230.446 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 5.62 3.48 0.78 157.812 میلیون 14.008 میلیون 159.984 میلیون 11.837 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 13,470 350.00 2.53 13,530 290.00 2.10 1400/07/28 7,752 57.63 میلیون 779.7 میلیارد 7,434.56 13,820 13,600 13,460 13,660 1 99,694 13,700 2 10,317 13,700 2706 هزار میلیارد 2.731 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 245.689 میلیون 661.269 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 36.57 4.8 5.5 29.155 میلیون 33.095 میلیون 46.471 میلیون 15.778 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,174 63.00 2.82 2,207 30.00 1.34 1400/07/28 4,214 88.58 میلیون 195.5 میلیارد 21,019.87 2,237 2,250 2,161 2,270 1 10,000 2,227 4 409,831 2,228 87.409 هزار میلیارد 91.779 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 6.45 1.42 5.32 166.927 میلیون 3.35 میلیون 164.387 میلیون 5.89 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,631 25.00 1.51 1,640 16.00 0.97 1400/07/28 1,091 22.47 میلیون 36.8 میلیارد 20,595.33 1,656 1,670 1,600 1,687 1 2,833 1,668 1 4,000 1,695 33.846 هزار میلیارد 51.206 میلیون 31.761 میلیون 14.351 میلیون 17.36 میلیون 14.401 میلیون 8.93 میلیون 582,615 58.09 2.35 3.79 43.218 میلیون 116,662 39.28 میلیون 4.054 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 3,297 67.00 1.99 3,333 31.00 0.92 1400/07/28 2,053 17.92 میلیون 59.4 میلیارد 8,726.37 3,364 3,340 3,292 3,375 3 15,824 3,377 1 36,633 3,378 233.31 هزار میلیارد 246.65 میلیون 140.21 میلیون 25 میلیون 13.34 میلیون 126.87 میلیون 108.079 میلیون 1.051 میلیون 221.94 1.84 2.16 20.453 میلیون 3.757 میلیون 17.831 میلیون 6.379 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 109,810 1,440.00 1.29 110,200 1,050.00 0.94 1400/07/28 3,857 2.19 میلیون 241.4 میلیارد 567.99 111,250 111,980 109,800 111,980 1 4,470 111,380 4 13,908 111,380 991.8 هزار میلیارد 1.366 میلیارد 459.498 میلیون 9 میلیون 374.441 میلیون 85.057 میلیون 523.581 میلیون 144.979 میلیون 33.74 5.89 1.89 1.932 میلیون 654,928 2.453 میلیون 134,194
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 18,510 660.00 3.44 18,930 240.00 1.25 1400/07/28 649 1.9 میلیون 35.8 میلیارد 2,920.35 19,170 18,850 18,470 19,330 1 10,578 19,100 1 6,000 19,100 106.481 هزار میلیارد 120.797 میلیون 23.601 میلیون 5.625 میلیون 14.316 میلیون 9.285 میلیون 13.687 میلیون 13.43 میلیون 7.93 11.47 7.78 1.838 میلیون 410,298 1.884 میلیون 364,098
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 14,950 440.00 2.86 15,230 160.00 1.04 1400/07/28 1,169 3.84 میلیون 58.5 میلیارد 3,287.95 15,390 14,990 14,670 15,820 1 350 15,150 1 1,000 15,210 7.615 هزار میلیارد 9.185 میلیون 2.423 میلیون 150,000 1.57 میلیون 853,277 1.807 میلیون 368,043 20.69 8.92 4.22 7.902 میلیون - 7.622 میلیون 280,000
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 3,340 109.00 3.16 3,395 54.00 1.57 1400/07/28 941 9.68 میلیون 32.9 میلیارد 10,285.75 3,449 3,513 3,333 3,513 40 1,513,315 3,471 2 52,707 3,545 19.467 هزار میلیارد 26.95 میلیون 15.18 میلیون 5.734 میلیون 7.483 میلیون 7.697 میلیون 17.814 میلیون 1.652 میلیون 11.78 2.53 1.1 24.467 میلیون - 20.952 میلیون 3.515 میلیون
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 15,010 310.00 2.11 14,890 190.00 1.29 1400/07/28 921 3.69 میلیون 54.9 میلیارد 4,001.26 14,700 14,850 14,330 15,330 50 1,002,193 14,760 1 84 14,760 9.381 هزار میلیارد 17.211 میلیون 8.633 میلیون 630,000 7.83 میلیون 802,859 13.606 میلیون 137,849 68.05 11.68 0.69 2.638 میلیون - 2.152 میلیون 485,348
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,500 137.00 5.80 2,531 168.00 7.11 1400/07/28 2,632 58.83 میلیون 148.9 میلیارد 22,352.67 2,363 2,532 2,492 2,640 4 30,950 2,351 2 81,693 2,359 25.013 هزار میلیارد 29.22 میلیون 17.98 میلیون 9.883 میلیون 4.207 میلیون 13.774 میلیون 13.026 میلیون 3.947 میلیون 6.34 1.82 1.92 25.891 میلیون 1.109 میلیون 26.598 میلیون 402,500
غسالم

سالمین

سهام بورس 2,780 12.00 0.43 2,785 7.00 0.25 1400/07/28 967 9.9 میلیون 27.6 میلیارد 10,242.07 2,792 2,845 2,705 2,845 15 1,131,712 2,809 2 21,750 2,929 12.488 هزار میلیارد 13.507 میلیون 6.563 میلیون 4.484 میلیون 1.019 میلیون 5.543 میلیون 4.639 میلیون 699,142 17.86 2.25 2.69 15.72 میلیون - 12.219 میلیون 3.5 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 11,750 310.00 2.71 11,740 300.00 2.62 1400/07/28 3,858 6.5 میلیون 76.2 میلیارد 1,683.72 11,440 11,260 11,260 11,990 1 1,000 11,530 1 527 11,550 93.92 هزار میلیارد 106.48 میلیون 23.044 میلیون 3.2 میلیون 12.56 میلیون 10.484 میلیون 19.09 میلیون 5.406 میلیون 17.37 8.97 4.92 5.156 میلیون 3.178 میلیون 4.625 میلیون 3.71 میلیون
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 14,160 90.00 0.64 14,000 70.00 0.50 1400/07/28 606 2.59 میلیون 36.2 میلیارد 4,267.31 14,070 13,600 13,600 14,410 2 1,886 14,040 1 8,671 14,070 19.397 هزار میلیارد 26.409 میلیون 8.24 میلیون 1.385 میلیون 7.012 میلیون 1.228 میلیون 18.887 میلیون 113,387 171.07 15.8 1.03 3.078 میلیون 1.368 میلیون 4.416 میلیون 30,000
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,620 61.00 3.63 1,647 34.00 2.02 1400/07/28 6,631 215.19 میلیون 354.4 میلیارد 32,451.5 1,681 1,680 1,616 1,700 1 5,950 1,685 3 56,312 1,685 322.006 هزار میلیارد 853.568 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5 8.92 1.51 399.605 میلیون 11.05 میلیون 348.268 میلیون 62.387 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 453,840 23,880.00 5.00 462,090 15,630.00 3.27 1400/07/28 4,086 556,348 257.1 میلیارد 136.16 477,720 482,660 453,840 482,670 2 25 474,950 2 127 474,950 438.986 هزار میلیارد 520.126 میلیون 101.72 میلیون 950,000 81.14 میلیون 20.58 میلیون 79.936 میلیون 60.344 میلیون 7.27 21.33 5.49 467,600 83,729 404,259 147,070
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,770 24.00 1.34 1,751 43.00 2.40 1400/07/28 2,760 108.93 میلیون 190.8 میلیارد 39,467.81 1,794 1,794 1,733 1,800 1 14,645 1,773 1 197,000 1,776 235.751 هزار میلیارد 249.314 میلیون 163.926 میلیون 134.638 میلیون 13.563 میلیون 150.363 میلیون 7.968 میلیون 9.461 میلیون 24.92 1.57 29.59 153.425 میلیون 5.898 میلیون 145.728 میلیون 13.595 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,012 37.00 1.81 2,028 21.00 1.02 1400/07/28 2,286 61.25 میلیون 124.2 میلیارد 26,794.3 2,049 2,032 2,010 2,070 2 260,000 2,045 1 43,266 2,050 355.618 هزار میلیارد 5.488 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.05 1.7 0.64 54.163 میلیون 1.853 میلیون 54.416 میلیون 1.6 میلیون
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 21,350 250.00 1.18 21,490 390.00 1.85 1400/07/28 787 1.35 میلیون 29 میلیارد 1,714.59 21,100 22,000 20,950 22,000 1 85,477 21,400 1 500 21,430 6.339 هزار میلیارد 7.542 میلیون 2.593 میلیون 294,981 1.203 میلیون 1.389 میلیون 2.18 میلیون 726,919 8.73 4.56 2.91 4.066 میلیون 60,000 4.125 میلیون 1,310
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 6,080 230.00 3.65 6,190 120.00 1.90 1400/07/28 1,185 10.4 میلیون 64.3 میلیارد 8,774.37 6,310 6,260 6,050 6,390 2 3,780 6,260 1 7,818 6,300 34.23 هزار میلیارد 67.551 میلیون 36.855 میلیون 5.53 میلیون 33.321 میلیون 3.533 میلیون 51.981 میلیون -419,740 -81.55 9.69 0.66 13.335 میلیون - 13.335 میلیون -
وامید

سر. امید

سهام بورس 12,960 50.00 0.39 12,920 10.00 0.08 1400/07/28 143 1.01 میلیون 13 میلیارد 7,037.5 12,910 12,630 12,630 13,200 1 34,000 12,950 1 5,530 13,020 1252.978 هزار میلیارد 1.297 میلیارد 278.679 میلیون 30 میلیون 43.706 میلیون 234.974 میلیون 118.833 میلیون 120.908 میلیون 10.36 5.33 10.54 252,218 1.038 میلیون 385,166 905,000
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 61,900 2,390.00 3.72 65,060 770.00 1.20 1400/07/28 4,281 6.06 میلیون 394.1 میلیارد 1,414.97 64,290 67,000 61,080 67,500 175 936,646 64,800 1 4,150 91,360 390.36 هزار میلیارد 435.522 میلیون 82.646 میلیون 6 میلیون 45.162 میلیون 37.484 میلیون 79.8 میلیون 40.39 میلیون 13.41 7.12 6.23 1.883 میلیون 163,527 1.35 میلیون 696,654
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 8,390 170.00 2.07 8,230 10.00 0.12 1400/07/28 1,181 14.98 میلیون 123.4 میلیارد 12,685.55 8,220 8,160 8,090 8,470 1 2,000 8,170 2 43,876 8,190 98.76 هزار میلیارد 107.265 میلیون 34.128 میلیون 6.691 میلیون 8.505 میلیون 25.623 میلیون 25.816 میلیون 25.617 میلیون 3.86 3.85 3.83 5.03 میلیون 45,631 4.765 میلیون 310,847
دکوثر

داروسازی کوثر

سهام بورس 3,920 104.00 2.73 3,884 68.00 1.78 1400/07/28 434 3.38 میلیون 13.2 میلیارد 7,784.92 3,816 3,960 3,765 3,980 1 2,000 3,836 1 9,239 3,865 6.603 هزار میلیارد 9.559 میلیون 5.328 میلیون 1.7 میلیون 2.956 میلیون 2.372 میلیون 2.198 میلیون 229,728 28.74 2.78 3 2.147 میلیون 100,000 2.246 میلیون 1,101
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 11,940 390.00 3.16 11,880 450.00 3.65 1400/07/28 15,509 94.34 میلیون 1.121 هزار میلیارد 4,816.49 12,330 12,180 11,720 12,180 1 9,500 12,250 1 8,600 12,260 902.88 هزار میلیارد 1.172 میلیارد 425.238 میلیون 76 میلیون 269.257 میلیون 155.982 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.07 5.79 0.64 36.569 میلیون 9.715 میلیون 37.736 میلیون 8.547 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 11,530 360.00 3.22 11,420 250.00 2.24 1400/07/28 3,127 30.2 میلیون 344.8 میلیارد 9,659.01 11,170 11,300 10,800 11,620 137 5,894,702 11,180 1 474 11,190 199.85 هزار میلیارد 218.702 میلیون 76.762 میلیون 17.5 میلیون 18.852 میلیون 57.91 میلیون 47.72 میلیون 52.113 میلیون 3.83 3.45 4.2 7.99 میلیون - 5.26 میلیون 2.73 میلیون
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 15,420 730.00 4.97 15,410 720.00 4.90 1400/07/28 826 6.5 میلیون 100.2 میلیارد 7,874.96 14,690 15,400 14,840 15,420 57 208,481 14,840 1 350 15,050 25.427 هزار میلیارد 27.335 میلیون 7.942 میلیون 1.65 میلیون 1.908 میلیون 6.034 میلیون 3.148 میلیون 3.023 میلیون 8.41 4.21 8.08 3.528 میلیون 235,582 2.272 میلیون 1.492 میلیون
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 213,200 3,980.00 1.90 217,580 8,360.00 4.00 1400/07/28 3,686 1.34 میلیون 291.3 میلیارد 363.25 209,220 219,680 210,000 219,680 121 129,057 216,140 1 160 224,000 53.821 هزار میلیارد 55.255 میلیون 1.758 میلیون 247,360 1.434 میلیون 324,111 251,646 234,481 229.53 166.06 213.87 1.919 میلیون 78,568 1.948 میلیون 49,328
ضخود1053

اختیارخ خودرو-2500-1400/10/08

اختیار معامله بورس 38 316.00 89.27 354 0.00 0.00 1400/07/28 6 208 73,662 - 354 40 37 44 1 60 39 2 200 40 - - - - - - - - - - - 29,718 2,500 32,218 -
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 32,440 200.00 0.62 33,190 950.00 2.95 1400/07/28 382 461,690 15.3 میلیارد 1,208.61 32,240 33,240 31,500 33,850 1 273 33,090 1 800 33,120 27.88 هزار میلیارد 33.077 میلیون 7.201 میلیون 840,000 5.197 میلیون 2.004 میلیون 4.622 میلیون 2.743 میلیون 10.16 13.91 6.03 274,612 829 175,978 99,463
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 19,070 0.00 0.00 18,960 110.00 0.58 1400/07/28 1,247 3.89 میلیون 73.8 میلیارد 3,120.04 19,070 19,370 18,760 19,440 5 35,516 19,130 2 10,100 19,380 24.648 هزار میلیارد 26.28 میلیون 8.839 میلیون 1.3 میلیون 1.632 میلیون 7.201 میلیون 12.218 میلیون 3.784 میلیون 6.51 3.42 2.02 3.757 میلیون 1,447 2.963 میلیون 795,802
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 16,110 610.00 3.65 16,330 390.00 2.33 1400/07/28 824 5.59 میلیون 90.6 میلیارد 6,778.74 16,720 16,450 16,100 16,960 2 100,000 16,530 1 4,465 16,770 653.2 هزار میلیارد 1.187 میلیارد 619.841 میلیون 40 میلیون 534.06 میلیون 85.781 میلیون 134.722 میلیون 20.671 میلیون 31.6 7.61 4.85 1.876 میلیون 3.418 میلیون 1.661 میلیون 3.633 میلیون
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 6,100 100.00 1.67 5,990 10.00 0.17 1400/07/28 830 5.73 میلیون 34.3 میلیارد 6,899.7 6,000 6,080 5,730 6,270 3 46,429 5,970 1 900 6,040 7.188 هزار میلیارد 9.514 میلیون 3.063 میلیون 1.2 میلیون 2.326 میلیون 736,743 2.718 میلیون 243,314 260.43 9.79 2.65 4.994 میلیون 95,252 5.09 میلیون -
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 34,900 240.00 0.68 34,870 270.00 0.77 1400/07/28 13,932 8.24 میلیون 287.1 میلیارد 924.87 35,140 34,660 34,600 35,350 3 6,653 34,870 5 7,983 34,880 139.48 هزار میلیارد 150.415 میلیون 30.964 میلیون 4 میلیون 10.935 میلیون 20.029 میلیون 42.753 میلیون 19.753 میلیون - 6.96 3.26 5.935 میلیون 1.921 میلیون 7.826 میلیون 30,097
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,120 129.00 3.04 4,163 86.00 2.02 1400/07/28 732 8.63 میلیون 35.9 میلیارد 11,785.63 4,249 4,310 4,080 4,310 58 1,157,100 4,286 1 2,000 4,357 44.44 هزار میلیارد 45.352 میلیون 24.781 میلیون 10.675 میلیون 912,323 23.868 میلیون 4.141 میلیون 8.978 میلیون 4.95 1.86 10.73 5.905 میلیون 1.95 میلیون 7.855 میلیون -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 42,780 1,870.00 4.57 42,790 1,880.00 4.60 1400/07/28 828 873,405 37.4 میلیارد 1,054.84 40,910 42,010 40,050 42,950 1 377 41,500 1 3,000 41,500 21.395 هزار میلیارد 22.422 میلیون 2.589 میلیون 500,000 1.027 میلیون 1.562 میلیون 3.229 میلیون 935,318 22.87 13.69 6.63 722,474 310,995 1.026 میلیون 7,000
والبر

سر. البرز

سهام بورس 9,100 30.00 0.33 9,050 20.00 0.22 1400/07/28 306 1.57 میلیون 14.2 میلیارد 5,132.79 9,070 8,890 8,890 9,140 2 3,222 8,970 1 24,784 8,990 76.021 هزار میلیارد 81.249 میلیون 23.066 میلیون 4.8 میلیون 5.228 میلیون 17.838 میلیون 5.834 میلیون 8.404 میلیون 9.06 4.26 13.03 1.655 میلیون 20,000 1.626 میلیون 49,063