همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آتی بورس 2,551 448.00 21.31 2,102.5 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,102.5 2,551 2,551 2,551 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید 3 ماهه

مس خرید 3 ماهه

آتی بورس 10,410 2,055.00 24.60 8,354.5 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 8,354.5 10,410 10,410 10,410 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 33,115 5,765.00 21.08 27,350 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 27,350 33,115 33,115 33,115 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,810 187.00 9.36 1,997 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 1,997 1,810 1,810 1,810 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 2,233 120.00 5.68 2,113 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,113 2,233 2,233 2,233 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید 3 ماهه

قلع خرید 3 ماهه

آتی بورس 33,110 5,810.00 21.28 27,300 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 27,300 33,110 33,110 33,110 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آتی بورس 2,550 448.00 21.31 2,102 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,102 2,550 2,550 2,550 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید 3 ماهه

سرب خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,282 192.00 9.19 2,090 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,090 2,282 2,282 2,282 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید نقدی

روی خرید نقدی

آتی بورس 3,005 637.00 26.90 2,368 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,368 3,005 3,005 3,005 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,520 80.00 3.28 2,440 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,440 2,520 2,520 2,520 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,602 446.00 20.69 2,155.5 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,155.5 2,602 2,602 2,602 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 3,051 673.00 28.30 2,378 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,378 3,051 3,051 3,051 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آتی بورس 2,510 108.00 4.50 2,402 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,402 2,510 2,510 2,510 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 575 18.00 3.04 593 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 593 575 575 575 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید نقدی

مس خرید نقدی

آتی بورس 10,290 1,942.00 23.26 8,348 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 8,348 10,290 10,290 10,290 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 20,070 405.00 1.98 20,475 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 20,475 20,070 20,070 20,070 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آتی بورس 1,810 132.00 6.80 1,942 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 1,942 1,810 1,810 1,810 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,510 80.00 3.29 2,430 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,430 2,510 2,510 2,510 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی

آتی بورس 2,235 120.00 5.67 2,115 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,115 2,235 2,235 2,235 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید نقدی

نیکل خرید نقدی

آتی بورس 19,775 475.00 2.35 20,250 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 20,250 19,775 19,775 19,775 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آتی بورس 1,820 132.00 6.76 1,952 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 1,952 1,820 1,820 1,820 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید نقدی

قلع خرید نقدی

آتی بورس 33,075 4,975.00 17.70 28,100 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 28,100 33,075 33,075 33,075 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش نقدی

مس فروش نقدی

آتی بورس 10,290.5 1,941.00 23.25 8,349 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 8,349 10,290.5 10,290.5 10,290.5 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 379.5 8.00 2.15 371.5 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 371.5 379.5 379.5 379.5 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه

آتی بورس 20,075 450.00 2.19 20,525 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 20,525 20,075 20,075 20,075 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 3,051.5 671.00 28.19 2,380 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,380 3,051.5 3,051.5 3,051.5 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 2,520 108.00 4.48 2,412 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,412 2,520 2,520 2,520 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه

آتی بورس 10,411 2,055.00 24.59 8,355.5 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 8,355.5 10,411 10,411 10,411 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی

آتی بورس 33,125 4,975.00 17.67 28,150 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 28,150 33,125 33,125 33,125 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 19,800 500.00 2.46 20,300 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 20,300 19,800 19,800 19,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش 3 ماهه

سرب فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,284 193.00 9.23 2,091 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,091 2,284 2,284 2,284 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش نقدی

روی فروش نقدی

آتی بورس 3,007 637.00 26.88 2,370 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,370 3,007 3,007 3,007 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,602.5 446.00 20.68 2,156.5 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,156.5 2,602.5 2,602.5 2,602.5 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,820 187.00 9.32 2,007 0.00 0.00 1403/03/03 - - - - 2,007 1,820 1,820 1,820 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
همای

همای

صندوق بورس 10,022 14.00 0.14 10,008 0.00 0.00 1403/03/01 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,021 10,021 10,022 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 44,861 2,927.00 6.98 41,934 0.00 0.00 1403/03/01 272 3.834 میلیون 160.76 میلیارد - 41,934 44,861 44,860 44,916 61 52,757,872 41,934 60 30,654,271 41,935 - - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 850,997 3.114 میلیون 719,705
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 23,026 1,506.00 7.00 21,520 0.00 0.00 1403/03/01 288 9.811 میلیون 211.13 میلیارد - 21,520 23,026 23,025 23,026 1 227,250,628 21,519 1 54,203,571 21,520 - - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 4.679 میلیون 1.843 میلیون 4.898 میلیون
ارزش

ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 17,920 120.00 0.67 18,040 0.00 0.00 1403/03/01 16 306,254 5.53 میلیارد - 18,040 18,470 17,660 18,470 1 12,000 17,840 1 9,000 17,990 - - - - - - - - - - - 59,628 246,626 171,079 135,175
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,270 28.00 0.85 3,281 17.00 0.52 1403/03/01 160 3.583 میلیون 12.51 میلیارد 9,841.65 3,298 3,293 3,233 3,293 5 101,492 3,486 2 57,660 3,487 174.75 هزار میلیارد 871.435 میلیون 807.591 میلیون 35 میلیون 707.385 میلیون 100.207 میلیون 114.11 میلیون 41.91 میلیون 3.91 1.64 1.44 36,309 3.434 میلیون 2.705 میلیون 765,115
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 7,600 80.00 1.04 7,680 0.00 0.00 1403/03/01 60 423,328 3.18 میلیارد 2,164.66 7,680 7,530 7,530 7,680 2 9,872 7,540 1 700 7,570 295.929 هزار میلیارد 329.179 میلیون 100.699 میلیون 12.771 میلیون 27.355 میلیون 73.343 میلیون 50.339 میلیون 33.343 میلیون - 4.12 - 255,240 168,088 422,038 1,290
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,990 110.00 1.55 7,070 30.00 0.42 1403/03/01 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 10,761.34 7,100 7,100 6,990 7,100 6 20,018 11,190 2 21,276 11,220 5482.4 هزار میلیارد 5.669 میلیارد 1.576 میلیارد 750 میلیون 366.609 میلیون 1.209 میلیارد 553.728 میلیون 568.799 میلیون 9.32 4.39 9.58 565,005 679,810 676,871 567,944
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 178,730 3,640.00 2.00 178,800 3,570.00 1.96 1403/03/01 548 264,813 39.64 میلیارد 1,280.36 182,370 182,380 178,730 182,940 3 401 149,890 1 84 149,940 1345.32 هزار میلیارد 2.143 میلیارد 790.86 میلیون 9 میلیون 533.784 میلیون 257.075 میلیون 1.16 میلیارد 179.762 میلیون 6.9 6.26 1.36 57,030 207,382 214,203 50,209
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,480 35.00 1.39 2,509 6.00 0.24 1403/03/01 248 6.796 میلیون 16.96 میلیارد 11,597.87 2,515 2,465 2,465 2,514 1 397,637 2,499 3 126,545 2,507 1186.79 هزار میلیارد 1.369 میلیارد 788.458 میلیون 476.049 میلیون 174.812 میلیون 613.646 میلیون 574.555 میلیون 139.301 میلیون 8.57 1.95 2.08 789,482 5.607 میلیون 4.032 میلیون 2.365 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 7,290 140.00 1.88 7,410 20.00 0.27 1403/03/01 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 13,237.02 7,430 7,400 7,290 7,400 9 73,362 15,690 2 1,998 15,700 377.28 هزار میلیارد 560.651 میلیون 210.463 میلیون 24 میلیون 130.871 میلیون 79.592 میلیون 178.428 میلیون 45.206 میلیون 9.51 5.4 2.41 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
دسینا

سینادارو

سهام بورس 15,400 300.00 1.91 15,680 20.00 0.13 1403/03/01 11 26,186 471.87 میلیون 643.59 15,700 16,000 15,400 16,000 2 2,734 17,750 3 20,300 18,070 42.576 هزار میلیارد 45.929 میلیون 17.084 میلیون 2.4 میلیون 8.297 میلیون 8.787 میلیون 17.047 میلیون 6.483 میلیون 5.8 4.28 2.21 6,868 14,918 21,786 -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 8,200 10.00 0.12 8,200 10.00 0.12 1403/03/01 105 1.109 میلیون 9.13 میلیارد 10,607.83 8,210 8,210 8,130 8,270 10 105,970 8,220 1 78,703 8,230 134.897 هزار میلیارد 1.059 میلیارد 1.014 میلیارد 16.391 میلیون 924.551 میلیون 89.927 میلیون 129.254 میلیون 40.445 میلیون 3.32 1.49 1.04 43,017 1.066 میلیون 973,454 135,753
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 11,080 370.00 3.23 11,240 210.00 1.83 1403/03/01 196 145,041 9.78 میلیارد 2,925.13 11,450 11,200 11,070 11,200 0 0 0 0 26.307 هزار میلیارد 27.367 میلیون 10.085 میلیون 2 میلیون 4.887 میلیون 5.198 میلیون 11.956 میلیون 3.104 میلیون 7.24 4.32 1.88 113,129 31,912 132,645 12,396
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,120 10.00 0.07 15,060 50.00 0.33 1403/03/01 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 5,065.47 15,110 14,990 14,900 15,150 9 42,728 14,810 3 45,245 14,850 1512.35 هزار میلیارد 1.714 میلیارد 368.587 میلیون 101.5 میلیون 185.506 میلیون 183.081 میلیون 303.454 میلیون 290.708 میلیون 5.26 8.35 5.04 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,495 71.00 1.99 3,546 20.00 0.56 1403/03/01 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 12,150.85 3,566 3,559 3,495 3,559 4 314,146 3,789 4 104,864 3,790 720.1 هزار میلیارد 1.108 میلیارد 739.562 میلیون 190 میلیون 434.75 میلیون 304.812 میلیون 702.673 میلیون 101.828 میلیون 6.62 2.21 0.96 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
دجابر

دارو جابرابن حیان

سهام بورس 11,930 240.00 1.97 12,080 90.00 0.74 1403/03/01 39 154,886 2.02 میلیارد 2,356.34 12,170 12,040 11,930 12,040 2 4,640 13,020 1 644 13,060 29.484 هزار میلیارد 42.904 میلیون 23.598 میلیون 2.268 میلیون 15.506 میلیون 8.092 میلیون 10.635 میلیون 1.618 میلیون 16.95 3.39 2.58 137,192 - 137,192 -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,558 30.00 1.16 2,584 4.00 0.15 1403/03/01 292 8.453 میلیون 22.56 میلیارد 8,407.56 2,588 2,575 2,542 2,610 2 300,000 2,670 1 360,000 2,671 863.942 هزار میلیارد 7.302 میلیارد 7.151 میلیارد 272.969 میلیون 6.467 میلیارد 683.547 میلیون 1.055 میلیارد 248.759 میلیون 3.35 1.22 0.79 1.117 میلیون 7.336 میلیون 7.499 میلیون 954,149
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 22,490 370.00 1.62 22,740 120.00 0.52 1403/03/01 90 233,165 4.22 میلیارد 2,871.5 22,860 22,610 22,490 23,150 1 963 18,110 1 2,990 18,240 108.66 هزار میلیارد 136.617 میلیون 45.334 میلیون 6 میلیون 172,045 45.161 میلیون 32.578 میلیون 32.241 میلیون 4.24 3.02 4.2 9,006 224,159 74,547 158,618
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 6,600 120.00 1.85 6,590 110.00 1.70 1403/03/01 251 3.052 میلیون 26.26 میلیارد 9,840.26 6,480 6,420 6,420 6,600 6 225,973 8,430 1 9,976 8,450 38.7 هزار میلیارد 41.242 میلیون 19.985 میلیون 3 میلیون 11.587 میلیون 8.398 میلیون 18.605 میلیون 4.247 میلیون 6.98 3.53 1.59 2.873 میلیون 177,774 2.092 میلیون 959,245
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,138 18.00 0.83 2,145 11.00 0.51 1403/03/01 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 35,934.02 2,156 2,134 2,134 2,170 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 15.43 میلیارد 15.078 میلیارد 353 میلیون 13.907 میلیارد 1.171 میلیارد 1.62 میلیارد 553.102 میلیون 2.75 1.3 0.94 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام بورس 2,710 11.00 0.41 2,698 1.00 0.04 1403/03/01 188 5.068 میلیون 15.44 میلیارد 19,218.69 2,699 2,652 2,652 2,722 3 37,121 3,037 3 70,967 3,038 350.865 هزار میلیارد 382.947 میلیون 238.058 میلیون 115 میلیون 72.677 میلیون 165.38 میلیون 89.777 میلیون 81.439 میلیون 3.81 1.88 3.46 1.19 میلیون 3.877 میلیون 2.196 میلیون 2.872 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 69,510 820.00 1.17 68,940 1,390.00 1.98 1403/03/01 525 411,441 24.07 میلیارد 1,910.36 70,330 68,930 68,930 69,800 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.207 میلیارد 328.853 میلیون 14.35 میلیون 217.311 میلیون 111.542 میلیون 528.127 میلیون 95.171 میلیون 10.39 8.87 1.87 302,671 106,646 205,584 203,733
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,656 23.00 1.37 1,672 7.00 0.42 1403/03/01 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 27,746.48 1,679 1,671 1,650 1,699 3 554,949 1,686 2 80,529 1,687 363.302 هزار میلیارد 8.574 میلیارد 8.341 میلیارد 175.354 میلیون 8.214 میلیارد 126.661 میلیون 816.537 میلیون 5.028 میلیون 71.61 2.84 0.44 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 4,789 59.00 1.22 4,843 5.00 0.10 1403/03/01 343 4.642 میلیون 21.43 میلیارد 9,864.3 4,848 4,790 4,752 4,889 5 97,211 4,601 2 142,500 4,603 258.776 هزار میلیارد 361.159 میلیون 190.181 میلیون 56 میلیون 89.951 میلیون 100.23 میلیون 208.081 میلیون 45.016 میلیون 6.02 2.71 1.3 245,324 3.891 میلیون 1.907 میلیون 2.23 میلیون
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 44,100 40.00 0.09 44,190 50.00 0.11 1403/03/01 35 25,375 1.14 میلیارد 879.31 44,140 44,140 44,100 44,650 2 509 44,940 1 9,025 45,000 36.45 هزار میلیارد 48.987 میلیون 20.51 میلیون 810,000 13.193 میلیون 7.316 میلیون 17.513 میلیون 6.02 میلیون 5.95 4.89 2.04 21,136 4,239 25,375 -
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 7,000 480.00 6.42 7,070 410.00 5.48 1403/03/01 410 2.146 میلیون 17.57 میلیارد 8,959.65 7,480 7,020 6,970 7,110 5 29,749 8,110 5 34,384 8,140 72.99 هزار میلیارد 111.856 میلیون 69.212 میلیون 9 میلیون 48.226 میلیون 20.986 میلیون 116.367 میلیون 9.727 میلیون 6.54 3.03 0.56 1.491 میلیون 624,344 1.686 میلیون 429,530
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 10,940 220.00 1.97 11,060 100.00 0.90 1403/03/01 113 988,096 11.68 میلیارد 7,788.29 11,160 11,090 10,940 11,380 2 84,139 11,810 3 112,266 11,820 376.32 هزار میلیارد 518.774 میلیون 284.694 میلیون 32 میلیون 164.854 میلیون 119.841 میلیون 334.317 میلیون 76.125 میلیون 4.66 2.95 1.06 127,386 860,710 759,513 228,583
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,900 9.00 0.31 2,892 1.00 0.03 1403/03/01 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 34,507.87 2,891 2,891 2,872 2,943 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.929 میلیارد 2.927 میلیارد 60.851 میلیون 2.753 میلیارد 173.927 میلیون 483.296 میلیون 89.649 میلیون 1.96 1.01 0.36 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 14,400 240.00 1.69 14,120 40.00 0.28 1403/03/01 348 2.179 میلیون 29.5 میلیارد 20,255.73 14,160 13,880 13,880 14,440 1 370 13,560 1 442 13,580 519.846 هزار میلیارد 619.95 میلیون 202.666 میلیون 38.365 میلیون 78.236 میلیون 124.43 میلیون 41.473 میلیون 38.355 میلیون 14.12 4.35 13.06 73,858 2.102 میلیون 607,303 1.569 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 26,640 540.00 1.99 27,130 50.00 0.18 1403/03/01 145 302,361 8.7 میلیارد 1,042.73 27,180 26,750 26,640 27,180 1 62 28,750 1 4,826 28,780 316.03 هزار میلیارد 359.967 میلیون 86.646 میلیون 11 میلیون 61.537 میلیون 25.109 میلیون 50.784 میلیون 49.157 میلیون 6.07 11.89 5.88 46,317 256,044 147,584 154,777
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 19,600 320.00 1.66 19,340 60.00 0.31 1403/03/01 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 9,765.16 19,280 19,290 19,000 19,640 3 32,000 21,860 1 6,952 21,870 1569.6 هزار میلیارد 1.431 میلیارد 480.342 میلیون 72 میلیون 38.983 میلیون 441.358 میلیون 255.957 میلیون 244.997 میلیون 5.68 3.15 5.44 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 24,850 490.00 1.93 25,100 240.00 0.95 1403/03/01 159 633,222 15.28 میلیارد 3,341.69 25,340 24,840 24,840 25,330 5 23,730 24,050 3 21,447 24,130 368.271 هزار میلیارد 487.378 میلیون 286.1 میلیون 15.3 میلیون 103.348 میلیون 182.751 میلیون 198.917 میلیون 76.795 میلیون 5 2.1 1.93 266,713 366,509 442,463 190,759
فسپا

صنعتی سپاهان

سهام بورس 8,420 160.00 1.94 8,400 140.00 1.69 1403/03/01 65 710,145 6.19 میلیارد 2,649.16 8,260 8,180 8,170 8,420 7 137,228 8,690 2 45,680 8,700 33.813 هزار میلیارد 40.82 میلیون 19.346 میلیون 3.9 میلیون 8.06 میلیون 11.286 میلیون 40.98 میلیون 7.315 میلیون 4.49 2.9 0.8 263,140 389,093 652,233 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 49,920 1,010.00 1.98 50,550 380.00 0.75 1403/03/01 186 228,321 10.42 میلیارد 1,743.16 50,930 51,900 49,920 51,900 2 6,980 46,080 1 348 46,200 46.997 هزار میلیارد 55.481 میلیون 10.874 میلیون 1.029 میلیون 3.451 میلیون 7.422 میلیون 17.888 میلیون 4.783 میلیون 10.88 7.01 2.91 123,786 99,115 91,132 131,769
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 31,710 1,000.00 3.06 31,450 1,260.00 3.85 1403/03/01 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 2,290.39 32,710 31,900 31,260 32,050 1 310 34,980 1 98,500 35,000 1421.55 هزار میلیارد 1.572 میلیارد 445.469 میلیون 40.5 میلیون 298.762 میلیون 146.707 میلیون 130.509 میلیون 121.707 میلیون 10.47 8.68 9.76 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
فروس

فروسیلیس ایران

سهام بورس 2,427 57.00 2.29 2,429 55.00 2.21 1403/03/01 170 4.442 میلیون 14.02 میلیارد 9,316.83 2,484 2,437 2,427 2,457 7 220,869 3,150 4 356,226 3,160 25.232 هزار میلیارد 30.273 میلیون 22.114 میلیون 8 میلیون 10.841 میلیون 11.273 میلیون 12.833 میلیون 2.67 میلیون 7.28 1.72 1.51 843,601 3.587 میلیون 3.931 میلیون 500,000
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,636 83.00 3.05 2,677 42.00 1.54 1403/03/01 43 5.754 میلیون 14.63 میلیارد 23,733.74 2,719 2,628 2,628 2,700 2 367,275 2,537 1 154,274 2,551 116.656 هزار میلیارد 302.773 میلیون 258.808 میلیون 35 میلیون 179.631 میلیون 79.177 میلیون 140.357 میلیون 30.547 میلیون 4.03 1.56 0.88 179,270 5.575 میلیون 3.754 میلیون 2 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 164,150 3,240.00 1.94 166,090 1,300.00 0.78 1403/03/01 67 8,681 1.52 میلیارد 726.64 167,390 164,050 164,050 166,990 2 490 174,590 1 203 174,620 346.24 هزار میلیارد 353.354 میلیون 77.883 میلیون 2 میلیون 21.174 میلیون 56.709 میلیون 107.341 میلیون 54.105 میلیون 6.14 5.86 3.09 1,940 6,741 5,556 3,125
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 4,548 92.00 1.98 4,628 12.00 0.26 1403/03/01 348 2.275 میلیون 29.82 میلیارد 13,458.14 4,640 4,548 4,548 4,550 9 145,932 13,030 1 172 13,040 300.84 هزار میلیارد 386.48 میلیون 182.644 میلیون 23 میلیون 72.456 میلیون 110.188 میلیون 158.305 میلیون 45.428 میلیون 6.93 2.86 1.99 347,310 1.927 میلیون 1.963 میلیون 312,129
اهرم

اهرم

صندوق بورس 20,640 210.00 1.03 20,430 0.00 0.00 1403/03/01 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 20,180 20,060 20,750 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 26,397 1,710.00 6.93 24,687 0.00 0.00 1403/03/01 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 26,397 26,396 26,398 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 152,040 10,060.00 6.21 162,100 0.00 0.00 1403/03/01 1,406 680,737 110.35 میلیارد - 162,100 150,220 150,150 153,380 1 1,250 161,870 1 284 161,900 - - - - - - - - - - - 654,533 - 602,375 52,158
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 23,390 1,485.00 6.78 21,905 0.00 0.00 1403/03/01 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 23,388 23,388 23,390 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
جهش

جهش

صندوق بورس 10,300 1,220.00 10.59 11,520 0.00 0.00 1403/03/01 505 6.651 میلیون 76.64 میلیارد - 11,520 10,170 10,120 10,400 2 23,565 11,480 5 82,768 11,490 - - - - - - - - - - - 5.018 میلیون 1.622 میلیون 5.149 میلیون 1.491 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 9,540 560.00 5.54 10,100 0.00 0.00 1403/03/01 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 9,450 9,340 9,590 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق بورس 11,640 140.00 1.22 11,500 0.00 0.00 1403/03/01 294 8.215 میلیون 94.49 میلیارد - 11,500 11,420 11,420 11,740 1 90 11,510 1 20,000 11,530 - - - - - - - - - - - 6.947 میلیون 1.206 میلیون 7.751 میلیون 402,506
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 31,565 1,815.00 6.10 29,750 0.00 0.00 1403/03/01 79 3.962 میلیون 117.88 میلیارد - 29,750 31,562 31,562 31,618 15 14,996,350 29,750 7 4,988,117 29,751 - - - - - - - - - - - 335,651 3.627 میلیون 211,705 3.751 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 55,125 3,587.00 6.96 51,538 0.00 0.00 1403/03/01 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 55,125 55,125 55,128 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,014 5.00 0.05 10,009 0.00 0.00 1403/03/01 43 1.284 میلیون 12.86 میلیارد - 10,009 10,014 10,013 10,015 4 75,025,041 10,008 16 14,059,203 10,009 - - - - - - - - - - - 1.232 میلیون 52,696 331,957 952,537
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 134,470 4,530.00 3.49 129,940 0.00 0.00 1403/03/01 1,938 1.312 میلیون 170.45 میلیارد - 129,940 134,000 132,270 135,940 1 469 129,840 3 1,672 129,850 - - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 144,462 1.127 میلیون 182,964
کمند

کمند

صندوق بورس 10,143 31.00 0.31 10,112 0.00 0.00 1403/03/01 541 24.747 میلیون 250.25 میلیارد - 10,112 10,140 10,140 10,143 5 96,785,944 10,112 13 11,923,660 10,113 - - - - - - - - - - - 21.513 میلیون 3.229 میلیون 21.607 میلیون 3.135 میلیون
مانی

مانی

صندوق بورس 18,727 949.00 5.34 17,778 0.00 0.00 1403/03/01 128 1.29 میلیون 22.93 میلیارد - 17,778 18,746 18,726 18,746 3 6,024,969 17,778 4 158,513 17,779 - - - - - - - - - - - 1.232 میلیون 57,161 839,439 450,100
استیل

استیل

صندوق بورس 11,260 490.00 4.55 10,770 0.00 0.00 1403/03/01 127 827,806 8.91 میلیارد - 10,770 10,950 10,950 11,330 1 115 10,780 12 23,630 10,790 - - - - - - - - - - - 103,733 724,073 471,381 356,425
آرام

آرام

صندوق بورس 14,870 40.00 0.27 14,830 0.00 0.00 1403/03/01 67 213,226 3.16 میلیارد - 14,830 15,290 14,740 15,290 1 1,308 14,800 5 2,838 14,830 - - - - - - - - - - - 97,247 115,979 163,226 50,000
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,006 9.00 0.09 9,997 0.00 0.00 1403/03/01 377 38.096 میلیون 380.85 میلیارد - 9,997 10,001 10,000 10,007 21 10,034,968 10,000 11 611,849 10,001 - - - - - - - - - - - 3.783 میلیون 34.31 میلیون 38.057 میلیون 35,800
تمشک

تمشک

صندوق بورس 15,970 840.00 5.55 15,130 0.00 0.00 1403/03/01 87 1.008 میلیون 15.25 میلیارد - 15,130 16,330 15,770 16,340 1 100,000 15,110 4 11,757 15,140 - - - - - - - - - - - 756,687 251,156 807,843 200,000
فردا

فردا

صندوق بورس 20,900 1,354.00 6.93 19,546 0.00 0.00 1403/03/01 45 561,279 10.97 میلیارد - 19,546 20,860 20,860 20,900 2 149,949,871 19,546 3 15,036,294 19,547 - - - - - - - - - - - 485,312 75,967 385,799 175,480
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 339,960 5,210.00 1.56 334,750 0.00 0.00 1403/03/01 17 2,187 732.1 میلیون - 334,750 339,000 338,500 340,990 1 1,965 334,500 1 375 334,850 - - - - - - - - - - - 1,152 1,035 1,525 662
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,139 26.00 0.26 10,113 0.00 0.00 1403/03/01 66 6.135 میلیون 62.04 میلیارد - 10,113 10,137 10,137 10,139 30 24,987,278 10,112 13 13,722,796 10,113 - - - - - - - - - - - 4.16 میلیون 1.975 میلیون 764,683 5.37 میلیون
صنهال

صنهال

صندوق بورس 12,926 652.00 5.31 12,274 0.00 0.00 1403/03/01 5 257,507 3.16 میلیارد - 12,274 12,925 12,925 12,926 1 8,142 12,280 1 10,000,000 12,287 - - - - - - - - - - - 97,200 160,307 183,553 73,954
کارین

کارین

صندوق بورس 10,009 2.00 0.02 10,007 0.00 0.00 1403/03/01 185 34.776 میلیون 348.01 میلیارد - 10,007 10,010 10,007 10,018 107 101,452,490 10,007 99 98,444,388 10,008 - - - - - - - - - - - 13.931 میلیون 20.846 میلیون 23.053 میلیون 11.723 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,135 28.00 0.28 10,107 0.00 0.00 1403/03/01 135 10.521 میلیون 106.34 میلیارد - 10,107 10,133 10,133 10,135 2 52,591,519 10,107 9 20,281,890 10,108 - - - - - - - - - - - 3.075 میلیون 7.438 میلیون 2.53 میلیون 7.983 میلیون
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 136,400 4,920.00 3.74 131,480 0.00 0.00 1403/03/01 72 159,927 21.03 میلیارد - 131,480 136,080 134,500 137,000 5 1,429 131,200 2 8,612 131,500 - - - - - - - - - - - 21,890 137,850 111,653 48,087
رایکا

رایکا

صندوق بورس 14,648 880.00 6.39 13,768 0.00 0.00 1403/03/01 16 1.318 میلیون 18.15 میلیارد - 13,768 14,648 14,647 14,676 35 34,933,826 13,767 11 10,030,133 13,768 - - - - - - - - - - - 1.054 میلیون 264,507 233,759 1.084 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 20,861 1,286.00 6.57 19,575 0.00 0.00 1403/03/01 37 173,790 3.4 میلیارد - 19,575 20,859 20,859 20,861 2 115,069 19,575 10 9,999,639 19,576 - - - - - - - - - - - 73,204 100,586 173,429 361
زیتون

زیتون

صندوق بورس 20,920 510.00 2.50 20,410 0.00 0.00 1403/03/01 68 722,125 14.74 میلیارد - 20,410 20,890 20,870 20,960 1 134,874 20,400 1 4,431 20,410 - - - - - - - - - - - 258,812 438,765 657,020 40,557