همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثهام

ثهام

صندوق بورس 23,490 220.00 0.95 23,540 270.00 1.16 14:43 330 2.652 میلیون 62.43 میلیارد - 23,270 23,350 23,350 23,750 3 1,890 23,550 1 7,451 23,600 - - - - - - - - - - - 2.481 میلیون 171,000 575,441 2.077 میلیون
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق بورس 11,350 30.00 0.27 11,410 90.00 0.80 14:43 1,545 29.368 میلیون 335.08 میلیارد - 11,320 11,380 11,330 11,560 7 494,658 11,340 1 68,952 11,350 - - - - - - - - - - - 29.158 میلیون - 28.678 میلیون 480,030
جهش

جهش

صندوق بورس 10,600 150.00 1.44 10,790 340.00 3.25 14:43 2,018 28.381 میلیون 306.15 میلیارد - 10,450 10,710 10,540 11,030 6 61,176 10,660 1 1,000 10,720 - - - - - - - - - - - 26.149 میلیون 2.23 میلیون 20.526 میلیون 7.854 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 9,650 180.00 1.90 9,740 270.00 2.85 14:43 8,112 119.535 میلیون 1.165 هزار میلیارد - 9,470 9,700 9,600 9,930 21 714,038 9,640 9 133,768 9,650 - - - - - - - - - - - 113.237 میلیون 5.955 میلیون 103.535 میلیون 15.657 میلیون
استیل

استیل

صندوق بورس 10,240 90.00 0.89 10,290 140.00 1.38 14:43 1,270 18.996 میلیون 195.56 میلیارد - 10,150 10,210 10,210 10,350 5 1,002,269 10,240 1 355,565 10,250 - - - - - - - - - - - 2.439 میلیون 16.551 میلیون 15.99 میلیون 3 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,900 560.00 2.90 20,160 820.00 4.24 14:42 17,846 185.534 میلیون 3.741 هزار میلیارد - 19,340 19,980 19,830 20,560 1 100 19,900 2 19,719 19,910 - - - - - - - - - - - 172.247 میلیون 12.88 میلیون 168.171 میلیون 16.957 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,074 14.00 0.14 10,073 13.00 0.13 14:42 3,542 138.166 میلیون 1.392 هزار میلیارد - 10,060 10,073 10,073 10,074 443 223,389,372 10,073 50 49,785,607 10,074 - - - - - - - - - - - 108.825 میلیون 25.805 میلیون 107.763 میلیون 26.867 میلیون
مانی

مانی

صندوق بورس 16,879 28.00 0.17 16,879 28.00 0.17 14:42 607 15.721 میلیون 265.35 میلیارد - 16,851 16,879 16,878 16,880 17 2,299,046 16,878 2 284,334 16,879 - - - - - - - - - - - 4.257 میلیون 11.31 میلیون 12.482 میلیون 3.086 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 48,855 77.00 0.16 48,854 76.00 0.16 14:41 2,958 58.201 میلیون 2.843 هزار میلیارد - 48,778 48,854 48,853 48,855 3 2,243,780 48,854 4 1,954,403 48,855 - - - - - - - - - - - 9.057 میلیون 48.987 میلیون 21.664 میلیون 36.38 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 166,030 5,560.00 3.46 167,320 6,850.00 4.27 14:41 14,712 12.111 میلیون 2.026 هزار میلیارد - 160,470 162,810 162,800 169,500 12 23,459 166,000 1 72 166,010 - - - - - - - - - - - 11.059 میلیون 1.039 میلیون 11.662 میلیون 436,084
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,176 14.00 0.14 10,175 13.00 0.13 14:41 452 108.384 میلیون 1.103 هزار میلیارد - 10,162 10,176 10,175 10,176 5 61,323,921 10,175 15 34,538,058 10,176 - - - - - - - - - - - 6.878 میلیون 100.883 میلیون 16.116 میلیون 91.645 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 20,756 29.00 0.14 20,754 27.00 0.13 14:41 3,468 142.859 میلیون 2.965 هزار میلیارد - 20,727 20,754 20,754 20,756 12 222,969 20,755 26 24,857,475 20,756 - - - - - - - - - - - 35.132 میلیون 107.498 میلیون 67.817 میلیون 74.813 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,171 15.00 0.15 10,170 14.00 0.14 14:40 1,990 185.595 میلیون 1.888 هزار میلیارد - 10,156 10,170 10,170 10,171 2 111,394,360 10,170 67 8,279,508 10,171 - - - - - - - - - - - 41.095 میلیون 144.343 میلیون 106.368 میلیون 79.07 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 23,372 24.00 0.10 23,371 23.00 0.10 14:40 6,935 198.498 میلیون 4.639 هزار میلیارد - 23,348 23,371 23,371 23,372 53 204,875,659 23,371 151 92,964,630 23,372 - - - - - - - - - - - 82.005 میلیون 116.324 میلیون 142.619 میلیون 55.711 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 39,680 35.00 0.09 39,680 35.00 0.09 14:40 908 48.983 میلیون 1.944 هزار میلیارد - 39,645 39,680 39,679 39,680 49 44,684,061 39,679 5 3,227,815 39,680 - - - - - - - - - - - 9.968 میلیون 38.849 میلیون 12.468 میلیون 36.349 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,068 13.00 0.13 10,068 13.00 0.13 14:40 128 14.149 میلیون 142.45 میلیارد - 10,055 10,068 10,068 10,069 60 59,393,497 10,068 107 103,858,954 10,069 - - - - - - - - - - - 1.854 میلیون 12.294 میلیون 5.177 میلیون 8.971 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 18,563 24.00 0.13 18,562 23.00 0.12 14:40 394 1.993 میلیون 36.99 میلیارد - 18,539 18,561 18,561 18,563 6 4,022,798 18,561 5 4,924,843 18,563 - - - - - - - - - - - 350,831 1.641 میلیون 1.824 میلیون 168,162
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 147,290 2,220.00 1.53 148,400 3,330.00 2.30 14:40 11,239 8.422 میلیون 1.25 هزار میلیارد - 145,070 146,630 146,230 151,000 1 160 147,320 4 410 147,400 - - - - - - - - - - - 8.385 میلیون 20,750 8.283 میلیون 121,939
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 20,382 27.00 0.13 20,382 27.00 0.13 14:39 1,044 38.975 میلیون 794.39 میلیارد - 20,355 20,382 20,382 20,383 5 230,057,593 20,382 1 48,958,667 20,383 - - - - - - - - - - - 10.774 میلیون 28.192 میلیون 22.308 میلیون 16.657 میلیون
کاردان

تجارت شاخص کاردان

صندوق بورس 329,500 3,800.00 1.17 331,620 5,920.00 1.82 14:39 140 67,878 22.51 میلیارد - 325,700 329,000 328,560 334,790 1 30 328,900 1 798 329,300 - - - - - - - - - - - 58,858 - 17,986 40,872
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 28,160 39.00 0.14 28,160 39.00 0.14 14:39 349 8.03 میلیون 226.11 میلیارد - 28,121 28,160 28,160 28,161 15 14,998,579 28,160 10 9,787,802 28,161 - - - - - - - - - - - 2.204 میلیون 5.826 میلیون 1.9 میلیون 6.129 میلیون
ضهرم1225

اختیارخ اهرم-22000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 1,310 146.00 12.54 1,375 211.00 18.13 14:39 112 4,508 6.2 میلیون - 1,164 1,410 1,110 1,589 1 20 1,300 2 19 1,310 - - - - - - - - - - - 4,508 - 4,508 -
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 26,780 250.00 0.94 26,900 370.00 1.39 14:39 170 621,648 16.72 میلیارد - 26,530 26,750 26,750 27,140 1 4,138 26,790 1 1,000 26,940 - - - - - - - - - - - 568,870 49,008 341,589 276,289
صنوین

سپهر اندیشه نوین

صندوق بورس 176,390 1,920.00 1.10 174,390 80.00 0.05 14:38 16 2,102 366.56 میلیون - 174,470 177,120 174,000 177,120 2 297 174,150 1 1,000 176,390 - - - - - - - - - - - 576 1,526 2,102 -
ضهرم1224

اختیارخ اهرم-20000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 2,280 250.00 12.32 2,291 261.00 12.86 14:38 449 10,743 24.61 میلیون - 2,030 2,260 2,080 2,540 1 10 2,227 1 9 2,239 - - - - - - - - - - - 10,442 300 10,394 348
آرام

آرام

صندوق بورس 14,990 360.00 2.46 15,060 430.00 2.94 14:38 584 2.111 میلیون 31.8 میلیارد - 14,630 14,860 14,860 15,190 1 11,005 14,980 1 141,175 15,000 - - - - - - - - - - - 1.992 میلیون 115,657 1.267 میلیون 840,588
ضهرم1219

اختیارخ اهرم-13000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 7,990 394.00 5.19 8,134 538.00 7.08 14:38 642 20,980 170.65 میلیون - 7,596 7,810 7,810 8,183 3 41 7,967 1 5 8,000 - - - - - - - - - - - 13,629 7,350 20,127 852
ضسرو1016

اختیارخ سرو-74000-1402/10/06

اختیار معامله بورس 56,992 2,180.00 3.98 56,278 1,466.00 2.67 14:38 9 2,140 120.44 میلیون - 54,812 56,000 56,000 56,992 1 2 56,001 1 263 56,992 - - - - - - - - - - - 1,540 - 1,540 -
تمشک

تمشک

صندوق بورس 14,550 230.00 1.61 14,590 270.00 1.89 14:38 386 2.83 میلیون 41.28 میلیارد - 14,320 14,280 14,280 14,650 2 720 14,550 2 51,420 14,570 - - - - - - - - - - - 2.661 میلیون 168,743 1.786 میلیون 1.044 میلیون
فردا

فردا

صندوق بورس 18,513 28.00 0.15 18,514 29.00 0.16 14:36 242 30.765 میلیون 569.58 میلیارد - 18,485 18,513 18,513 18,514 9 88,112,160 18,513 41 44,021,134 18,514 - - - - - - - - - - - 1.553 میلیون 28.268 میلیون 3.276 میلیون 26.545 میلیون
زیتون

زیتون

صندوق بورس 19,600 70.00 0.36 19,600 70.00 0.36 14:36 489 7.537 میلیون 147.76 میلیارد - 19,530 19,580 19,540 19,740 4 47,494 19,590 4 122,987 19,600 - - - - - - - - - - - 4.428 میلیون 3.109 میلیون 1.59 میلیون 5.947 میلیون
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 130,710 1,990.00 1.55 131,380 2,660.00 2.07 14:35 682 1.148 میلیون 150.84 میلیارد - 128,720 131,000 130,000 132,090 2 851 130,720 2 58,086 131,100 - - - - - - - - - - - 806,761 341,247 691,915 456,093
بذر

بذر امید آفرین

صندوق بورس 168,800 1,930.00 1.16 168,810 1,940.00 1.16 14:33 37 45,427 7.67 میلیارد - 166,870 168,600 168,480 169,860 1 32,700 168,500 1 400 168,800 - - - - - - - - - - - 12,127 33,000 45,127 -
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,159 12.00 0.12 10,160 13.00 0.13 14:33 74 1.509 میلیون 15.33 میلیارد - 10,147 10,159 10,159 10,160 3 20,455,752 10,159 1 20,000,000 10,160 - - - - - - - - - - - 1.509 میلیون - 545,248 963,466
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,178 14.00 0.14 10,178 14.00 0.14 14:33 258 70.495 میلیون 717.53 میلیارد - 10,164 10,178 10,178 10,179 4 25,999,138 10,178 11 11,720,215 10,179 - - - - - - - - - - - 4.457 میلیون 66.039 میلیون 21.624 میلیون 48.871 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,077 15.00 0.15 10,077 15.00 0.15 14:32 102 64.047 میلیون 645.4 میلیارد - 10,062 10,078 10,077 10,078 2 61,290,968 10,077 15 11,786,368 10,078 - - - - - - - - - - - 337,929 63.709 میلیون 2.481 میلیون 61.566 میلیون
رایکا

رایکا

صندوق بورس 13,055 18.00 0.14 13,055 18.00 0.14 14:32 55 3.728 میلیون 48.67 میلیارد - 13,037 13,054 13,054 13,055 13 9,542,215 13,054 9 3,906,577 13,055 - - - - - - - - - - - 220,224 3.488 میلیون 579,821 3.128 میلیون
دریا

دریا

صندوق بورس 15,960 80.00 0.50 15,990 110.00 0.69 14:31 180 922,066 14.75 میلیارد - 15,880 15,960 15,560 16,200 3 34,790 15,950 1 9,615 16,000 - - - - - - - - - - - 402,944 513,024 244,653 671,315
عقیق

عقیق

صندوق بورس 76,100 1,420.00 1.90 76,070 1,390.00 1.86 14:30 32 34,403 2.62 میلیارد - 74,680 75,350 75,350 76,600 1 27,000 75,550 1 14,979 76,100 - - - - - - - - - - - 33,216 1,125 1,489 32,852
ترمه

ترمه

صندوق بورس 15,540 50.00 0.32 15,670 180.00 1.16 14:30 28 58,973 924.08 میلیون - 15,490 15,700 15,540 15,880 2 8,394 15,540 2 1,724 15,820 - - - - - - - - - - - 36,618 14,500 50,849 269
وبازار

وبازار

صندوق بورس 16,320 170.00 1.05 16,200 50.00 0.31 14:30 18 27,665 448.23 میلیون - 16,150 16,120 16,110 16,320 1 2,050 16,180 1 750 16,320 - - - - - - - - - - - 3,884 15,925 19,809 -
ضهرم1226

اختیارخ اهرم-24000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 880 32.00 3.77 906 58.00 6.84 14:29 136 7,310 6.62 میلیون - 848 840 702 1,000 2 150 800 1 42 880 - - - - - - - - - - - 7,310 - 5,952 1,358
ضهرم1230

اختیارخ اهرم-34000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 429 9.00 2.14 431 11.00 2.62 14:29 9 10 4,310 - 420 449 429 449 1 250 151 2 321 429 - - - - - - - - - - - 10 - 10 -
دیبا

دیبا

صندوق بورس 12,451 18.00 0.14 12,451 18.00 0.14 14:29 19 705,562 8.78 میلیارد - 12,433 12,450 12,450 12,451 1 19,744,316 12,450 1 5,624,030 12,451 - - - - - - - - - - - 21,774 283,788 256,195 49,367
انار

انار

صندوق بورس 18,140 290.00 1.62 18,220 370.00 2.07 14:29 158 648,604 11.82 میلیارد - 17,850 17,860 17,860 18,340 1 200,000 18,140 1 307 18,210 - - - - - - - - - - - 523,596 117,981 205,564 436,013
ارزش

ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 18,500 100.00 0.54 18,530 130.00 0.71 14:26 167 2.799 میلیون 51.85 میلیارد - 18,400 18,590 18,410 18,910 5 2,910 18,480 1 6,000 18,510 - - - - - - - - - - - 1.767 میلیون 1.032 میلیون 2.611 میلیون 187,906
ضهرم1231

اختیارخ اهرم-38000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 349 1,361.00 79.59 1,710 0.00 0.00 14:25 3 102 174,420 - 1,710 380 349 380 1 1 1,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - 102 - 102 -
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,024 5.00 0.05 10,024 5.00 0.05 14:22 418 11.119 میلیون 111.46 میلیارد - 10,019 10,025 10,020 10,028 1 9,156 10,024 1 50,000 10,026 - - - - - - - - - - - 3.838 میلیون 7.281 میلیون 11.119 میلیون -
طهرم1221

اختیارف اهرم-15000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 60 940.00 94.00 1,000 0.00 0.00 14:20 1 1 1,000 - 1,000 100 60 100 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
توسکا

توسکا

صندوق بورس 10,788 11.00 0.10 10,788 11.00 0.10 14:19 28 814,707 8.79 میلیارد - 10,777 10,787 10,787 10,788 24 17,098,807 10,787 15 6,190,065 10,788 - - - - - - - - - - - 512,094 302,613 404,772 409,935
ضهرم1229

اختیارخ اهرم-30000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 221 158.00 41.69 223 156.00 41.16 14:18 6 208 46,297 - 379 550 221 550 1 34 201 2 100 538 - - - - - - - - - - - 208 - 208 -
سلام

سلام

صندوق بورس 15,920 220.00 1.40 15,870 170.00 1.08 14:16 158 2.138 میلیون 33.93 میلیارد - 15,700 15,820 15,700 16,030 2 6,532 15,890 1 18,935 15,930 - - - - - - - - - - - 1.705 میلیون 432,402 909,037 1.229 میلیون
تداوم

تداوم

صندوق بورس 11,660 15.00 0.13 11,660 15.00 0.13 14:08 16 487,703 5.69 میلیارد - 11,645 11,658 11,658 11,660 1 19,955,618 11,658 1 9,562,600 11,660 - - - - - - - - - - - 443,321 44,382 50,303 437,400
ضصاد1136

اختیارخ وبصادر-1997-1402/11/11

اختیار معامله بورس 266 78.00 41.49 286 98.00 52.13 14:04 51 3,083 880,462 - 188 400 220 303 1 190 265 1 2 299 - - - - - - - - - - - 3,085 - 3,085 -
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 36,500 260.00 0.72 36,360 120.00 0.33 14:04 83 151,695 5.56 میلیارد 1,162.32 36,240 36,250 36,250 36,950 2 10,140 36,400 1 2,259 36,950 50.904 هزار میلیارد 56.815 میلیون 11.32 میلیون 1.4 میلیون 5.911 میلیون 5.41 میلیون 9.882 میلیون 6.411 میلیون 7.93 9.4 5.15 90,418 61,277 101,472 50,223
ضصاد1132

اختیارخ وبصادر-1600-1402/11/11

اختیار معامله بورس 600 1,000.00 62.50 1,600 0.00 0.00 14:03 1 10 16,000 - 1,600 520 520 620 1 100 900 1 100 1,700 - - - - - - - - - - - 10 - - 10
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 8,590 230.00 2.75 8,440 80.00 0.96 14:02 484 7.995 میلیون 67.85 میلیارد 16,519.23 8,360 8,490 8,370 8,600 1 75,985 8,550 1 8,412 8,590 253.2 هزار میلیارد 314.797 میلیون 166.809 میلیون 30 میلیون 61.597 میلیون 105.212 میلیون 68.021 میلیون 58.192 میلیون 4.35 2.41 3.72 1.659 میلیون 6.337 میلیون 5.376 میلیون 2.619 میلیون
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 32,610 760.00 2.39 32,620 770.00 2.42 14:01 435 809,940 26.42 میلیارد 1,861.93 31,850 32,500 32,000 33,070 1 3,684 32,610 1 426 32,750 52.192 هزار میلیارد 70.647 میلیون 23.287 میلیون 1.6 میلیون 18.455 میلیون 4.831 میلیون 24.126 میلیون 9.261 میلیون 5.64 10.8 2.16 370,618 439,322 763,650 46,290
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 4,870 205.00 4.04 4,970 105.00 2.07 14:01 2,112 37.88 میلیون 188.37 میلیارد 17,935.78 5,075 5,010 4,850 5,140 1 4,108 4,850 1 84,517 4,870 17.196 هزار میلیارد 20.599 میلیون 10.768 میلیون 3.46 میلیون 3.404 میلیون 7.364 میلیون 6.401 میلیون 2.883 میلیون 5.96 2.34 2.69 25.632 میلیون 12.248 میلیون 33.319 میلیون 4.562 میلیون
تاراز

تاراز

صندوق بورس 18,220 500.00 2.82 18,190 470.00 2.65 13:59 22 274,684 5 میلیارد - 17,720 18,060 18,060 18,270 1 17,520 18,220 1 180 18,290 - - - - - - - - - - - 109,099 165,585 167,041 107,643
صفولا06

صکوک مرابحه فولاد06-بدون ضامن

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1 میلیون 245.00 0.02 13:59 5 220,000 220.05 میلیارد - 1,000,000 1.001 میلیون 1,000,000 1.001 میلیون 1 5,000 999,900 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 220,000 - 220,000
صنهال

صنهال

صندوق بورس 11,716 26.00 0.22 11,710 20.00 0.17 13:40 7 31,530 369.23 میلیون - 11,690 11,710 11,710 11,716 2 20,001,000 11,710 1 202,455 11,716 - - - - - - - - - - - 3,533 27,997 31,530 -
ضهرم1217

اختیارخ اهرم-11000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 9,650 10,850.00 52.93 20,500 0.00 0.00 13:29 2 11 225,500 - 20,500 9,721 9,550 10,090 1 5 8,700 1 100 20,500 - - - - - - - - - - - 11 - 11 -
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 91,260 2,460.00 2.62 91,180 2,540.00 2.71 13:21 17 1,481 135.04 میلیون - 93,720 91,110 91,100 93,670 1 309 91,250 1 57 92,800 - - - - - - - - - - - 1,481 - 1,481 -
ضروز1206

اختیارخ فیروزه-30000-02/12/16

اختیار معامله بورس 950 5,050.00 84.17 6,000 0.00 0.00 13:09 1 3 18,000 - 6,000 600 600 1,050 1 7 6,000 1 250 7,200 - - - - - - - - - - - 3 - 3 -
درسا

درسا

صندوق بورس 15,840 250.00 1.60 15,860 270.00 1.73 13:05 5 2,637 41.81 میلیون - 15,590 15,950 15,840 15,950 1 32,000 15,810 1 8,638 15,840 - - - - - - - - - - - 2,637 - 2,320 317
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,930 136.00 4.87 2,848 54.00 1.93 12:50 1,002 49.865 میلیون 142.04 میلیارد 49,765.29 2,794 2,802 2,802 2,930 2 70,000 2,905 2 3,800 2,939 919.816 هزار میلیارد 6.683 میلیارد 6.397 میلیارد 272.969 میلیون 5.767 میلیارد 630.003 میلیون 925.142 میلیون 231.187 میلیون 3.98 1.46 0.99 23.2 میلیون 26.665 میلیون 32.755 میلیون 17.11 میلیون
ضروز1205

اختیارخ فیروزه-28000-02/12/16

اختیار معامله بورس 2,500 550.00 18.03 2,677 373.00 12.23 12:47 8 184 492,500 - 3,050 3,050 2,500 3,050 1 250 1,600 1 1 2,499 - - - - - - - - - - - 124 60 184 -
ضهرم1223

اختیارخ اهرم-18000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 3,610 326.00 9.93 3,772 488.00 14.86 12:44 30 582 2.2 میلیون - 3,284 3,700 3,610 3,969 1 84 3,610 1 50 3,699 - - - - - - - - - - - 582 - 582 -
افق ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق بورس 217,090 1,480.00 0.68 217,400 1,170.00 0.54 12:42 15 3,518 764.81 میلیون - 218,570 222,500 216,000 222,500 3 1,251 217,200 1 282 221,620 - - - - - - - - - - - 880 2,638 3,518 -
ضهرم1227

اختیارخ اهرم-26000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 514 4,430.00 89.60 4,944 0.00 0.00 12:39 13 555 2.74 میلیون - 4,944 600 514 699 2 28 5,199 1 5 5,300 - - - - - - - - - - - 83 472 80 475
ضهرم1218

اختیارخ اهرم-12000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 8,790 332.00 3.93 8,458 0.00 0.00 12:31 3 36 304,478 - 8,458 9,000 8,763 9,000 1 1 11,012 1 10 15,000 - - - - - - - - - - - 201 - - 201
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,622 85.00 1.87 4,657 120.00 2.64 12:30 4,518 126.511 میلیون 589.21 میلیارد 28,001.55 4,537 4,585 4,585 4,748 2 10,438 4,622 2 44,933 4,629 1643.921 هزار میلیارد 15.25 میلیارد 14.644 میلیارد 353 میلیون 13.605 میلیارد 1.039 میلیارد 1.507 میلیارد 515.674 میلیون 3.19 1.58 1.1 91.239 میلیون 35.272 میلیون 103.927 میلیون 22.584 میلیون
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 5,840 0.00 0.00 5,940 100.00 1.71 12:30 380 2.327 میلیون 13.84 میلیارد 6,122.72 5,840 5,810 5,800 6,040 1 1,000 5,800 1 36,405 5,850 19.032 هزار میلیارد 25.733 میلیون 9.857 میلیون 3.204 میلیون 6.733 میلیون 3.123 میلیون 6.65 میلیون 285,642 66.52 6.08 2.86 2.272 میلیون 54,951 2.327 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,580 140.00 1.66 8,480 40.00 0.47 12:30 420 8.195 میلیون 69.77 میلیارد 19,512.02 8,440 8,530 8,400 8,580 2 1,355 8,460 3 181,754 8,580 1696 هزار میلیارد 1.718 میلیارد 215.314 میلیون 140 میلیون 21.635 میلیون 193.679 میلیون 48.487 میلیون 47.022 میلیون 35.98 8.74 34.9 632,934 7.562 میلیون 4.413 میلیون 3.782 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,219 19.00 1.58 1,226 26.00 2.17 12:30 7,373 463.543 میلیون 568.32 میلیارد 92.143 میلیون 1,200 1,198 1,198 1,238 9 1,636,206 1,218 1 7,959 1,219 2005.753 هزار میلیارد 2.124 میلیارد 2.223 میلیارد 1.636 میلیارد 118.695 میلیون 2.104 میلیارد 343.511 میلیون 324.377 میلیون 6.18 0.95 5.84 265.088 میلیون 198.454 میلیون 340.294 میلیون 123.249 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,740 430.00 1.42 30,580 270.00 0.89 12:30 627 1.457 میلیون 45.03 میلیارد 2,324.05 30,310 30,840 30,150 31,310 2 633 30,640 1 350 30,740 246.597 هزار میلیارد 330.739 میلیون 109.161 میلیون 8.064 میلیون 84.142 میلیون 25.019 میلیون 235.547 میلیون 33.898 میلیون 7.27 9.86 1.05 1.199 میلیون 258,177 1.389 میلیون 68,590
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,180 50.00 0.62 8,180 50.00 0.62 12:30 615 6.857 میلیون 56.52 میلیارد 11,149.93 8,130 8,190 8,170 8,400 4 23,430 8,170 1 4,817 8,180 552.15 هزار میلیارد 563.857 میلیون 162.013 میلیون 31 میلیون 11.707 میلیون 150.306 میلیون 72.364 میلیون 71.901 میلیون 7.68 3.67 7.63 3.501 میلیون 3.356 میلیون 4.376 میلیون 2.482 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 22,270 270.00 1.23 22,160 160.00 0.73 12:30 660 1.768 میلیون 39.62 میلیارد 2,678.67 22,000 22,060 22,060 22,580 2 729 22,250 2 37,508 22,270 339.048 هزار میلیارد 489.145 میلیون 310.173 میلیون 15.3 میلیون 150.097 میلیون 160.076 میلیون 203.461 میلیون 93.735 میلیون 3.62 2.12 1.67 1.622 میلیون 145,781 1.544 میلیون 224,350
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,610 106.00 2.35 4,689 185.00 4.11 12:30 8,282 195.914 میلیون 918.63 میلیارد 25,952.17 4,504 4,576 4,576 4,801 1 10,000 4,606 2 7,368 4,620 185.708 هزار میلیارد 191.965 میلیون 72.207 میلیون 39.605 میلیون 6.257 میلیون 65.95 میلیون 2.063 میلیون 1.016 میلیون 182.82 2.82 90.03 176.931 میلیون 18.983 میلیون 179.885 میلیون 16.029 میلیون
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 5,950 50.00 0.83 6,010 10.00 0.17 12:30 759 11.239 میلیون 67.59 میلیارد 14,807.6 6,000 6,010 5,930 6,100 1 1,000 5,940 1 15,473 5,960 38.375 هزار میلیارد 47.084 میلیون 18.756 میلیون 6.385 میلیون 8.71 میلیون 10.046 میلیون 19.452 میلیون 5.39 میلیون 7.12 3.82 1.97 3.888 میلیون 7.351 میلیون 8.739 میلیون 2.5 میلیون
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 4,630 135.00 3.00 4,630 135.00 3.00 12:30 726 10.197 میلیون 47.22 میلیارد 14,045.58 4,495 4,651 4,515 4,745 1 1,826 4,602 1 27,380 4,630 56.069 هزار میلیارد 58.288 میلیون 20.884 میلیون 4.03 میلیون 2.219 میلیون 18.665 میلیون 5.435 میلیون 4.885 میلیون 11.48 3 10.32 9.676 میلیون 520,672 8.998 میلیون 1.2 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 5,095 121.00 2.43 5,051 77.00 1.55 12:30 1,166 12.345 میلیون 63.27 میلیارد 10,587.89 4,974 5,090 5,043 5,183 1 79,416 5,095 1 4,100 5,100 379.835 هزار میلیارد 1.089 میلیارد 832.118 میلیون 75.2 میلیون 709.136 میلیون 122.982 میلیون 434.588 میلیون 52.329 میلیون 7.26 3.09 0.87 11.269 میلیون 1.076 میلیون 8.972 میلیون 3.374 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,363 71.00 3.10 2,389 97.00 4.23 12:30 3,756 157.942 میلیون 377.31 میلیارد 42,050.66 2,292 2,359 2,320 2,430 2 298,483 2,360 3 198,527 2,363 534.96 هزار میلیارد 7.984 میلیارد 7.838 میلیارد 223.926 میلیون 7.449 میلیارد 389.186 میلیون 945.6 میلیون 159.032 میلیون 3.36 1.37 0.57 120.112 میلیون 37.83 میلیون 115.861 میلیون 42.082 میلیون
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 17,500 920.00 5.55 17,590 1,010.00 6.09 12:30 3,415 7.862 میلیون 138.28 میلیارد 2,302.19 16,580 16,600 16,370 17,740 4 400,000 17,500 3 12,433 17,500 20.337 هزار میلیارد 26.762 میلیون 9.856 میلیون 1.156 میلیون 6.425 میلیون 3.431 میلیون 34.059 میلیون 2.143 میلیون 9.49 5.93 0.6 7.069 میلیون 792,542 5.965 میلیون 1.897 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 11,040 30.00 0.27 11,040 30.00 0.27 12:30 1,017 16.683 میلیون 184.17 میلیارد 16,403.89 11,070 11,010 11,010 11,100 5 597,783 11,010 4 80,929 11,040 662.4 هزار میلیارد 978.612 میلیون 362.542 میلیون 60 میلیون 316.212 میلیون 46.331 میلیون 136.08 میلیون 7.996 میلیون 83.07 14.34 4.88 16.537 میلیون 145,650 13.088 میلیون 3.595 میلیون
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 3,311 174.00 4.99 3,393 92.00 2.64 12:30 2,791 63.619 میلیون 215.83 میلیارد 22,794.16 3,485 3,510 3,311 3,588 1 60,000 3,233 1 306,329 3,311 15.118 هزار میلیارد 25.118 میلیون 13.444 میلیون 4.456 میلیون 9.999 میلیون 3.444 میلیون 22.605 میلیون 822,428 18.38 4.39 0.67 61.949 میلیون 1.67 میلیون 63.201 میلیون 417,400
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,812 276.00 6.08 4,758 222.00 4.89 12:29 2,584 42.009 میلیون 199.87 میلیارد 16,257.52 4,536 4,616 4,616 4,816 1 4,669 4,812 1 4,139 4,815 915.572 هزار میلیارد 1.006 میلیارد 486.404 میلیون 192.428 میلیون 90.317 میلیون 396.087 میلیون 139.342 میلیون 139.072 میلیون 6.58 2.31 6.57 29.379 میلیون 12.631 میلیون 39.482 میلیون 2.527 میلیون
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 10,810 30.00 0.28 10,980 200.00 1.86 12:29 881 1.123 میلیون 12.38 میلیارد 1,274.94 10,780 11,000 10,720 11,220 1 6,932 10,810 1 1,000 10,870 27.45 هزار میلیارد 35 میلیون 10.423 میلیون 2.5 میلیون 7.55 میلیون 2.873 میلیون 3.887 میلیون 184,151 149.06 9.56 7.06 1.123 میلیون - 1.107 میلیون 16,685
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 8,300 240.00 2.81 8,440 100.00 1.17 12:29 3,808 37.284 میلیون 314.85 میلیارد 9,790.85 8,540 8,590 8,250 8,650 1 720 8,300 1 5,000 8,320 14.318 هزار میلیارد 17.506 میلیون 5.924 میلیون 1.696 میلیون 3.189 میلیون 2.736 میلیون 4.111 میلیون 995,693 14.38 5.23 3.48 36.32 میلیون 963,133 37.283 میلیون 1,000
کاما

باما

سهام بورس 5,000 270.00 5.71 5,016 286.00 6.05 12:29 4,482 97.641 میلیون 489.74 میلیارد 21,785.12 4,730 4,933 4,927 5,061 1 12,250 4,999 7 219,200 5,000 100.32 هزار میلیارد 107.037 میلیون 42.629 میلیون 20 میلیون 6.717 میلیون 35.912 میلیون 10.28 میلیون 8.334 میلیون 12.04 2.79 9.76 95.172 میلیون 2.469 میلیون 84.803 میلیون 12.838 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,610 137.00 3.94 3,592 119.00 3.43 12:29 752 10.333 میلیون 37.11 میلیارد 13,740.21 3,473 3,459 3,432 3,716 3 28,000 3,550 2 20,000 3,620 32.328 هزار میلیارد 54.061 میلیون 33.268 میلیون 9 میلیون 21.733 میلیون 11.535 میلیون 39.021 میلیون 1.591 میلیون 20.32 2.8 0.83 6.678 میلیون 3.655 میلیون 9.97 میلیون 363,033
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,808 86.00 4.99 1,808 86.00 4.99 12:29 813 74.731 میلیون 135.11 میلیارد 91,920.44 1,722 1,808 1,808 1,808 907 260,494,585 1,808 1 10,000 1,850 282.663 هزار میلیارد 4.174 میلیارد 3.96 میلیارد 156.34 میلیون 3.892 میلیارد 68.715 میلیون 353.904 میلیون 44.782 میلیون 6.31 4.12 0.8 67.731 میلیون 7 میلیون 18.082 میلیون 56.65 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,475 96.00 6.96 1,453 74.00 5.37 12:29 1,410 81.651 میلیون 118.67 میلیارد 57,908.86 1,379 1,380 1,370 1,475 53 7,831,038 1,475 1 41,000 1,476 23.248 هزار میلیارد 23.73 میلیون 20.455 میلیون 16 میلیون 481,863 19.973 میلیون 3.392 میلیون 3.252 میلیون 7.15 1.16 6.85 75.958 میلیون 5.694 میلیون 73.628 میلیون 8.024 میلیون
دامین

دارو امین

سهام بورس 4,896 320.00 6.99 4,860 284.00 6.21 12:29 1,149 21.461 میلیون 104.3 میلیارد 18,677.7 4,576 4,800 4,661 4,896 38 1,364,271 4,896 0 0 0 26.73 هزار میلیارد 36.336 میلیون 19.157 میلیون 5.5 میلیون 9.606 میلیون 9.552 میلیون 12.97 میلیون 3.56 میلیون 7.51 2.8 2.06 20.166 میلیون 1.294 میلیون 20.156 میلیون 1.305 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,970 63.00 3.30 2,017 110.00 5.77 12:29 3,355 181.079 میلیون 365.22 میلیارد 53,972.9 1,907 1,993 1,937 2,040 1 2,316 1,954 4 502,590 1,970 24.082 هزار میلیارد 26.309 میلیون 15.027 میلیون 11.939 میلیون 2.227 میلیون 12.8 میلیون 9.004 میلیون 796,298 30.24 1.88 2.67 176.97 میلیون 4.109 میلیون 152.152 میلیون 28.927 میلیون
فمراد

آلومراد

سهام بورس 21,740 290.00 1.32 21,910 120.00 0.54 12:29 990 2.343 میلیون 51.32 میلیارد 2,366.17 22,030 21,900 21,420 22,450 1 250 21,700 1 8,627 21,740 7.669 هزار میلیارد 8.634 میلیون 1.595 میلیون 350,000 951,745 643,193 4.537 میلیون 185,668 41.3 11.92 1.69 2.343 میلیون - 2.343 میلیون -
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 3,703 52.00 1.38 3,774 19.00 0.51 12:29 450 7.081 میلیون 26.72 میلیارد 15,735.5 3,755 3,764 3,701 3,855 1 6,922 3,701 1 7 3,703 33.966 هزار میلیارد 44.934 میلیون 25.285 میلیون 9 میلیون 10.968 میلیون 14.317 میلیون 24.202 میلیون 4.462 میلیون 7.61 2.37 1.4 5.612 میلیون 1.469 میلیون 6.725 میلیون 355,821
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,920 0.00 0.00 6,000 80.00 1.35 12:29 3,025 51.575 میلیون 309.29 میلیارد 17,049.63 5,920 5,940 5,860 6,150 1 5,082 5,910 2 121,198 5,920 109.2 هزار میلیارد 113.276 میلیون 28.617 میلیون 18.2 میلیون 4.076 میلیون 24.541 میلیون 7.253 میلیون 4.802 میلیون 22.74 4.45 15.06 42.183 میلیون 9.392 میلیون 48.674 میلیون 2.901 میلیون
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 13,300 220.00 1.68 13,200 120.00 0.92 12:29 316 1.195 میلیون 15.77 میلیارد 3,781.31 13,080 13,340 12,970 13,350 2 52,258 13,200 1 10,000 13,310 8.47 هزار میلیارد 12.345 میلیون 5.213 میلیون 641,697 3.888 میلیون 1.325 میلیون 7.213 میلیون 531,649 15.93 6.39 1.17 1.173 میلیون 21,665 1.124 میلیون 70,406