همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مکرج112

شهرداری کرج3-18%

اوراق بورس 1,000,000 1,300.00 0.13 998,700 0.00 0.00 1400/02/23 1 1,000 998.7 میلیون - 998,700 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 989,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 300 - 300
صنفت0312

صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/02/23 1,001 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 24,968 990,000 2 6,707 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,770 270.00 2.99 8,860 180.00 1.99 1400/02/22 3,117 24.94 میلیون 221.1 میلیارد 8,002.07 9,040 9,000 8,770 9,160 0 0 0 80 947,915 8,770 531.6 هزار میلیارد 708.905 میلیون 243.574 میلیون 60 میلیون 177.305 میلیون 66.269 میلیون 57.508 میلیون -17,664,633 -30.09 8.02 9.24 17.701 میلیون 7.241 میلیون 19.976 میلیون 4.966 میلیون
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 377,790 4,360.00 1.14 373,210 8,940.00 2.34 1400/02/22 1,189 286,679 107 میلیارد 241.11 382,150 381,510 370,690 388,000 1 900 371,110 1 714 377,790 20.218 هزار میلیارد 20.498 میلیون 4.238 میلیون 54,173 280,648 3.957 میلیون 14.979 میلیون 3.519 میلیون 5.75 5.12 1.35 226,025 60,654 286,653 26
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,381 135.00 2.99 4,499 17.00 0.38 1400/02/22 4,669 47.04 میلیون 211.6 میلیارد 10,073.92 4,516 4,614 4,381 4,750 1 1,200 4,360 11 257,826 4,381 84.131 هزار میلیارد 88.257 میلیون 41.561 میلیون 12.5 میلیون 4.125 میلیون 37.435 میلیون 20.381 میلیون 19.061 میلیون 4.41 2.25 4.13 44.274 میلیون 2.761 میلیون 43.03 میلیون 4.005 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 6,500 280.00 4.50 6,110 110.00 1.77 1400/02/22 1,872 16.68 میلیون 105.9 میلیارد 8,912.3 6,220 6,140 5,960 6,500 4 173,334 6,500 1 433 6,510 177.8 هزار میلیارد 186.672 میلیون 37.623 میلیون 8.4 میلیون 8.872 میلیون 28.751 میلیون 26.56 میلیون 13.676 میلیون 11.93 5.68 6.14 16.674 میلیون 10,000 15.717 میلیون 966,567
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,700 1.00 0.02 4,643 58.00 1.23 1400/02/22 11,498 8.04 میلیون 37.4 میلیارد 699.67 4,701 4,760 4,570 4,790 2 12,773 4,676 1 91 4,704 18.572 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 18,000 150.00 0.84 18,060 210.00 1.18 1400/02/22 618 5.61 میلیون 101.7 میلیارد 9,084.63 17,850 17,200 17,850 18,700 2 102,842 18,000 2 2,478 18,010 731.43 هزار میلیارد 794.446 میلیون 145.52 میلیون 40.5 میلیون 63.016 میلیون 82.504 میلیون 29.357 میلیون 28.645 میلیون 25.53 8.87 24.92 2.6 میلیون 3.014 میلیون 3.296 میلیون 2.319 میلیون
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 4,898 123.00 2.58 4,805 30.00 0.63 1400/02/22 601 4.06 میلیون 19.7 میلیارد 6,752.83 4,775 4,900 4,785 4,969 2 2,936 4,833 1 39,289 4,898 28.83 هزار میلیارد 34.152 میلیون 22.909 میلیون 6 میلیون 5.322 میلیون 17.587 میلیون 13.245 میلیون 13.162 میلیون 2.19 1.64 2.19 3.058 میلیون 1,000,000 4.058 میلیون -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,980 330.00 3.82 8,860 210.00 2.43 1400/02/22 3,404 26.77 میلیون 237.1 میلیارد 7,865.64 8,650 9,080 8,550 9,110 10 1,000,000 8,980 1 5,000 8,980 2542.82 هزار میلیارد 2.837 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 11.83 6.1 11.34 7.492 میلیون 19.282 میلیون 19.962 میلیون 6.813 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 10,310 160.00 1.58 10,520 370.00 3.65 1400/02/22 23,535 211.89 میلیون 2.229 هزار میلیارد 11,106.02 10,150 10,500 10,070 10,750 2 102,166 10,340 5 115,340 10,340 799.52 هزار میلیارد 913.602 میلیون 283.449 میلیون 76 میلیون 114.082 میلیون 169.367 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 10.48 4.72 0.86 192.826 میلیون 19.064 میلیون 191.711 میلیون 20.179 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 18,360 100.00 0.55 18,200 60.00 0.33 1400/02/22 704 2.73 میلیون 49.7 میلیارد 3,881.79 18,260 18,600 18,000 18,600 1 551 18,100 1 8,976 18,350 175.261 هزار میلیارد 194.17 میلیون 44.613 میلیون 5.198 میلیون 18.909 میلیون 25.704 میلیون 57.443 میلیون 14.12 میلیون 12.41 6.82 3.05 945,608 1.787 میلیون 2.031 میلیون 701,444
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 12,670 10.00 0.08 12,730 70.00 0.55 1400/02/22 11,861 77.85 میلیون 990.7 میلیارد 7,857.76 12,660 13,100 12,450 13,150 2 65,000 12,670 3 29,642 12,670 2660.57 هزار میلیارد 2.85 میلیارد 948.576 میلیون 5.1 2.646 میلیارد 10.73 589.882 میلیون 246.651 میلیون 10.79 5.12 4.51 45.157 میلیون 32.697 میلیون 68.85 میلیون 9.004 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,950 0.00 0.00 12,990 40.00 0.31 1400/02/22 23,288 129.82 میلیون 1.687 هزار میلیارد 8,386.75 12,950 13,480 12,670 13,480 5 182,309 12,820 1 1,972 12,820 2598 هزار میلیارد 2.52 میلیارد 543.138 میلیون 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 12.43 6.61 7.48 93.249 میلیون 36.569 میلیون 112.768 میلیون 17.049 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 33,630 1,040.00 3.00 33,940 730.00 2.11 1400/02/22 669 998,820 33.8 میلیارد 1,493 34,670 35,010 33,630 34,500 0 0 0 298 1,321,252 33,630 7.467 هزار میلیارد 7.831 میلیون 918,310 220,000 364,246 554,064 449,548 268,861 27.77 13.48 16.61 998,820 - 998,820 -
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,830 21.00 1.13 1,851 0.00 0.00 1400/02/22 22,879 742.18 میلیون 1.374 هزار میلیارد 45,279.67 1,851 1,860 1,770 1,919 0 0 0 0 361.89 هزار میلیارد 849.766 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -11.62 5.48 2.75 729.975 میلیون 12.205 میلیون 739.178 میلیون 3.001 میلیون
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 22,490 690.00 2.98 22,680 500.00 2.16 1400/02/22 676 3.72 میلیون 84.3 میلیارد 5,498.47 23,180 22,410 22,490 23,380 1 237 21,800 308 2,164,700 22,490 28.577 هزار میلیارد 29.769 میلیون 4.292 میلیون 1.26 میلیون 1.192 میلیون 3.1 میلیون 2.916 میلیون 1.726 میلیون 16.56 9.23 9.81 2.533 میلیون 1.183 میلیون 3.717 میلیون -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 43,010 130.00 0.30 43,210 330.00 0.77 1400/02/22 7,899 3.77 میلیون 163.1 میلیارد 477.89 42,880 42,100 42,000 43,830 1 50,000 43,290 27 48,605 43,290 151.235 هزار میلیارد 243.587 میلیون 108.912 میلیون 3.5 میلیون 92.352 میلیون 16.56 میلیون 95.656 میلیون 14.837 میلیون 10.19 9.14 1.58 1.144 میلیون 2.631 میلیون 3.516 میلیون 258,692
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,770 81.00 1.73 4,774 85.00 1.81 1400/02/22 2,737 34.72 میلیون 165.7 میلیارد 12,684.43 4,689 4,950 4,553 4,966 1 2,100 4,751 3 43,181 4,770 50.962 هزار میلیارد 55.382 میلیون 21.559 میلیون 10.675 میلیون 4.419 میلیون 17.139 میلیون 4.277 میلیون 4.114 میلیون 85.25 2.92 11.7 32.038 میلیون 2.68 میلیون 34.666 میلیون 51,011
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,850 30.00 0.15 19,830 50.00 0.25 1400/02/22 1,285 7.58 میلیون 150.2 میلیارد 5,895.44 19,880 20,100 19,390 20,230 1 300 19,860 1 4,488 19,860 297.45 هزار میلیارد 385.198 میلیون 133.191 میلیون 15 میلیون 87.748 میلیون 45.443 میلیون 96.325 میلیون 26.712 میلیون 11.14 6.55 3.09 2.493 میلیون 5.083 میلیون 3.558 میلیون 4.018 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 31,940 340.00 1.05 32,130 150.00 0.46 1400/02/22 295 619,450 19.8 میلیارد 2,099.83 32,280 32,270 31,350 32,800 1 913 31,940 2 513 31,950 113.393 هزار میلیارد 124.208 میلیون 32.709 میلیون 3.529 میلیون 10.815 میلیون 21.894 میلیون 22.12 میلیون 11.192 میلیون 10.14 5.18 5.13 340,588 278,862 479,450 140,000
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 7,440 230.00 3.00 7,580 90.00 1.17 1400/02/22 498 3.14 میلیون 23.5 میلیارد 6,296.12 7,670 7,650 7,440 7,880 1 150,000 7,440 1 70,428 7,440 34.11 هزار میلیارد 44.323 میلیون 20.018 میلیون 4.5 میلیون 10.213 میلیون 9.805 میلیون 12.415 میلیون 12.286 میلیون 2.78 3.48 2.75 2.105 میلیون 1.031 میلیون 3.118 میلیون 17,304
فنوال

نورد آلومینیوم

سهام بورس 27,600 140.00 0.51 27,450 10.00 0.04 1400/02/22 776 1.3 میلیون 35.6 میلیارد 1,673.97 27,460 27,010 27,130 27,790 2 3,900 27,400 2 8,702 27,600 18.621 هزار میلیارد 20.884 میلیون 4.61 میلیون 678,347 2.263 میلیون 2.347 میلیون 5.298 میلیون 1.336 میلیون 13.93 7.93 3.51 713,092 585,912 1.297 میلیون 2,420
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 20,920 310.00 1.50 20,670 60.00 0.29 1400/02/22 269 594,382 12.4 میلیارد 2,209.6 20,610 20,020 20,560 21,230 2 50,245 20,900 1 2,156 20,920 28.938 هزار میلیارد 30.759 میلیون 6.996 میلیون 1.4 میلیون 1.821 میلیون 5.175 میلیون 8.084 میلیون 3.625 میلیون 7.98 5.59 3.58 486,422 107,960 468,260 126,122
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,443 10.00 0.41 2,442 9.00 0.37 1400/02/22 2,951 128.91 میلیون 314.8 میلیارد 43,683.24 2,433 2,475 2,433 2,490 20 7,283,438 2,441 4 83,978 2,443 381.782 هزار میلیارد 2.152 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 49.97 3.43 1.9 26.142 میلیون 102.767 میلیون 120.789 میلیون 8.12 میلیون
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 14,700 3,940.00 21.14 14,860 3,780.00 20.28 1400/02/22 2,640 10 میلیون 148.5 میلیارد 3,785.99 18,640 15,010 14,560 15,910 5 23,994 14,580 2 34,924 14,580 16.346 هزار میلیارد 17.647 میلیون 4.009 میلیون 1.1 میلیون 1.301 میلیون 2.708 میلیون 4.546 میلیون 1.465 میلیون 165.11 7.57 4.51 8.537 میلیون 1.458 میلیون 9.995 میلیون 68
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام بورس 5,870 10.00 0.17 5,880 20.00 0.34 1400/02/22 1,247 9.1 میلیون 53.5 میلیارد 7,293.77 5,860 5,800 5,700 6,050 4 9,061 5,770 1 10,000 5,870 17.64 هزار میلیارد 17.732 میلیون 9.621 میلیون 3 میلیون 92,285 9.529 میلیون 6.368 میلیون 6.25 میلیون 2.82 1.85 2.77 4.522 میلیون 4.574 میلیون 9.094 میلیون 1,000
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 15,100 160.00 1.07 15,290 350.00 2.34 1400/02/22 1,132 3.86 میلیون 59.1 میلیارد 3,411.42 14,940 15,750 14,850 15,780 1 78 15,080 1 1,000 15,100 86.006 هزار میلیارد 87.175 میلیون 13.651 میلیون 5.625 میلیون 1.168 میلیون 12.483 میلیون 9.083 میلیون 8.926 میلیون 9.64 6.89 9.48 3.545 میلیون 317,000 3.656 میلیون 205,738
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 12,150 20.00 0.16 12,110 20.00 0.16 1400/02/22 654 2.42 میلیون 29.3 میلیارد 3,699.44 12,130 11,880 12,000 12,360 1 1,000 12,070 1 1,360 12,200 19.909 هزار میلیارد 22.357 میلیون 5.738 میلیون 1.644 میلیون 2.448 میلیون 3.29 میلیون 5.673 میلیون 2.217 میلیون 8.98 6.05 3.51 1.825 میلیون 594,792 2.334 میلیون 85,000
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,185 67.00 2.98 2,214 38.00 1.69 1400/02/22 6,891 248.32 میلیون 549.7 میلیارد 36,034.75 2,252 2,240 2,185 2,270 1 9,000 2,166 11 394,255 2,185 388.234 هزار میلیارد 4.502 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 425.669 میلیون 49.229 میلیون 7.89 1.72 0.91 117.778 میلیون 130.538 میلیون 227.125 میلیون 21.191 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,440 1,210.00 5.98 21,380 1,150.00 5.68 1400/02/22 11,417 86.46 میلیون 1.849 هزار میلیارد 7,572.92 20,230 21,390 20,750 21,440 165 2,067,404 21,440 1 23,027 22,150 613.349 هزار میلیارد 669.45 میلیون 177.773 میلیون 28.688 میلیون 56.1 میلیون 121.673 میلیون 728.927 میلیون 57.285 میلیون 10.71 5.04 0.84 82.111 میلیون 4.349 میلیون 65.755 میلیون 20.705 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,880 120.00 1.50 8,000 0.00 0.00 1400/02/22 13,448 126.34 میلیون 1.011 هزار میلیارد 13,386.89 8,000 8,100 7,760 8,390 1 1,000 7,880 1 240 7,890 600 هزار میلیارد 696.065 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 15.12 4.71 1.05 108.787 میلیون 17.557 میلیون 123.081 میلیون 3.263 میلیون
فسپا

صنعتی سپاهان

سهام بورس 33,350 1,030.00 3.00 33,600 780.00 2.27 1400/02/22 823 2.27 میلیون 76.2 میلیارد 2,757.47 34,380 33,640 33,350 35,500 0 0 0 1 1,289 33,350 21.84 هزار میلیارد 24.824 میلیون 7.724 میلیون 650,000 2.984 میلیون 4.74 میلیون 14.331 میلیون 3.708 میلیون 5.89 4.62 1.52 1.949 میلیون 320,456 1.241 میلیون 1.029 میلیون
ما

بیمه ما

سهام بورس 8,040 310.00 4.01 7,910 180.00 2.33 1400/02/22 548 4.73 میلیون 37.7 میلیارد 8,626.43 7,730 8,100 7,870 8,140 6 194,948 7,900 5 52,454 8,040 31.64 هزار میلیارد 61.564 میلیون 37.554 میلیون 4 میلیون 29.924 میلیون 7.63 میلیون 11.547 میلیون 3.172 میلیون 9.98 4.16 2.74 1.094 میلیون 3.633 میلیون 2.146 میلیون 2.582 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 15,510 750.00 5.08 15,530 770.00 5.22 1400/02/22 1,971 9.11 میلیون 141.5 میلیارد 4,622.56 14,760 15,640 15,110 15,640 1 353 15,500 1 7,174 15,510 147.535 هزار میلیارد 165.364 میلیون 42.886 میلیون 6 میلیون 17.829 میلیون 25.057 میلیون 58.892 میلیون 15.348 میلیون 9.61 5.89 2.51 8.491 میلیون 620,000 6.175 میلیون 2.937 میلیون
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 23,170 430.00 1.82 23,270 330.00 1.40 1400/02/22 1,262 2.89 میلیون 67.2 میلیارد 2,289.14 23,600 24,440 22,900 24,870 1 250 23,150 1 4,040 23,210 61.084 هزار میلیارد 75.955 میلیون 21.944 میلیون 1.125 میلیون 14.871 میلیون 7.073 میلیون 24.466 میلیون 5.919 میلیون 10.32 8.64 2.5 2.881 میلیون 8,218 1.102 میلیون 1.787 میلیون
غسالم

سالمین

سهام بورس 3,746 115.00 2.98 3,815 46.00 1.19 1400/02/22 927 8.2 میلیون 31.1 میلیارد 8,841.05 3,861 3,843 3,746 3,850 0 0 0 146 4,530,071 3,746 17.107 هزار میلیارد 17.735 میلیون 5.798 میلیون 4.484 میلیون 628,216 5.17 میلیون 2.881 میلیون 356,580 47.97 3.31 5.94 8.196 میلیون - 8.189 میلیون 6,791
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 14,280 130.00 0.92 14,390 240.00 1.70 1400/02/22 1,450 7.14 میلیون 102.7 میلیارد 4,924.55 14,150 14,500 14,000 14,870 1 23,856 14,280 5 187,935 14,300 86.34 هزار میلیارد 94.449 میلیون 26.024 میلیون 6 میلیون 8.109 میلیون 17.915 میلیون 16.843 میلیون 11.074 میلیون 7.8 4.82 5.13 6.492 میلیون 648,641 6.026 میلیون 1.114 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,352 2.00 0.15 1,342 8.00 0.59 1400/02/22 6,321 59.39 میلیون 79.7 میلیارد 9,395.05 1,350 1,335 1,310 1,392 1 49,719 1,352 2 1,728 1,352 47.395 هزار میلیارد 53.661 میلیون 45.278 میلیون 35.317 میلیون 6.266 میلیون 39.013 میلیون 4.971 میلیون 2.94 میلیون 16.12 1.21 9.53 54.534 میلیون 4.852 میلیون 59.381 میلیون 5,016
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,150 190.00 3.00 6,260 80.00 1.26 1400/02/22 821 5.36 میلیون 33.4 میلیارد 6,524.53 6,340 6,200 6,150 6,390 0 0 0 131 2,855,024 6,150 56.34 هزار میلیارد 83.665 میلیون 57.237 میلیون 5.211 میلیون 27.325 میلیون 29.912 میلیون 12.67 میلیون 17.916 میلیون 3.14 1.88 4.45 4.865 میلیون 492,097 5.202 میلیون 155,000