همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 59,800 1,880.00 3.05 58,600 3,080.00 4.99 10:14 3,091 5.64 میلیون 331.6 میلیارد 3,492.86 61,680 58,600 58,600 60,000 0 0 0 333 2,532,320 59,290 4.123 هزار میلیارد 4.26 میلیون 382,042 70,100 150,676 222,457 436,842 76,321 53.84 18.47 9.41 44,992 10,000 54,992 -
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 9,000 250.00 2.86 8,770 20.00 0.23 10:14 492 193,593 1.7 میلیارد 685.56 8,750 8,750 8,750 9,080 1 3,359 8,820 1 86 8,830 21.95 هزار میلیارد 26.488 میلیون 8.409 میلیون 2.5 میلیون 4.563 میلیون 3.843 میلیون 2.676 میلیون 1.01 میلیون 21.71 5.71 8.19 285,453 30,000 315,272 181
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,396 66.00 4.96 1,347 17.00 1.28 10:13 215 4.56 میلیون 6.3 میلیارد 21,203.87 1,330 1,302 1,302 1,396 1 5,000 1,365 1 20,000 1,395 32.675 هزار میلیارد 171.02 میلیون 174.983 میلیون 24.132 میلیون 138.755 میلیون 35.655 میلیون 84.35 میلیون 8.599 میلیون 3.78 0.91 0.39 14.362 میلیون 1.196 میلیون 13.558 میلیون 2 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 23,680 670.00 2.91 23,010 0.00 0.00 10:13 310 426,040 9.9 میلیارد 1,452.35 23,010 22,780 22,780 23,680 2 56,317 23,000 3 9,357 23,020 460.4 هزار میلیارد 465.444 میلیون 47.71 میلیون 20 میلیون 5.244 میلیون 42.466 میلیون 32.59 میلیون 29.567 میلیون 15.56 10.84 14.12 292,131 855,115 1.147 میلیون 400
بسویچ

پارس سوئیچ

سهام بورس 11,800 290.00 2.40 11,870 220.00 1.82 10:13 158 641,980 7.5 میلیارد 4,552.95 12,090 11,490 11,490 12,280 0 0 0 1 420 12,170 23.72 هزار میلیارد 28.811 میلیون 11.602 میلیون 2 میلیون 5.071 میلیون 5.85 میلیون 6.428 میلیون 2.711 میلیون 8.76 4.06 3.69 445,447 161,000 566,247 40,200
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 10,280 40.00 0.39 10,240 0.00 0.00 10:13 678 573,496 5.9 میلیارد 1,279.54 10,240 10,280 10,280 10,340 1 600 10,260 28 9,617 10,270 112.75 هزار میلیارد 119.486 میلیون 25.934 میلیون 11 میلیون 6.846 میلیون 17.4 میلیون 10.899 میلیون 8.325 میلیون 13.53 6.47 10.34 143,238 1.296 میلیون 1.438 میلیون 1,118
بکام

شهید قندی

سهام بورس 1,420 17.00 1.21 1,403 0.00 0.00 10:13 205 3.39 میلیون 4.8 میلیارد 19,444.58 1,403 1,403 1,380 1,440 1 57,455 1,401 1 30,000 1,419 14.106 هزار میلیارد 21.646 میلیون 17.111 میلیون 8.04 میلیون 7.56 میلیون 9.459 میلیون 4.812 میلیون 1.239 میلیون 11.37 1.49 2.93 4.974 میلیون 155,003 5.029 میلیون 100,000
بموتو

موتوژن

سهام بورس 67,560 3,210.00 4.99 67,560 3,210.00 4.99 10:13 38 285,221 19.3 میلیارد 7,920.69 64,350 67,560 67,560 67,560 53 245,209 66,860 1 454 72,500 45.968 هزار میلیارد 62.227 میلیون 19.609 میلیون 680,400 16.26 میلیون 7.239 میلیون 14.969 میلیون 5.619 میلیون 8.18 6.35 3.07 57,370 - 57,370 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,730 270.00 4.18 6,480 20.00 0.31 10:13 489 4.87 میلیون 32.6 میلیارد 7,538.86 6,460 6,480 6,480 6,780 2 400,000 6,480 1 9,000 6,530 391.2 هزار میلیارد 599.133 میلیون 279.654 میلیون 60 میلیون 210.333 میلیون 72.992 میلیون 66.351 میلیون 9.613 میلیون 40.44 5.33 5.86 8.403 میلیون 2.298 میلیون 9.701 میلیون 1,000,000
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 15,180 720.00 4.98 15,130 670.00 4.63 10:13 1,594 5.67 میلیون 85.7 میلیارد 3,179.02 14,460 15,140 14,860 15,180 1 10,325 14,780 2 2,500 14,790 111.054 هزار میلیارد 132.571 میلیون 29.087 میلیون 5.8 میلیون 21.517 میلیون 7.644 میلیون 2.68 میلیون 2.365 میلیون 46.95 14.53 41.44 9.37 میلیون 1.502 میلیون 10.863 میلیون 8,800
ضخود2020

اختیارخ خودرو-3000-1401/02/07

اختیار معامله بورس 54 6.00 10.00 60 0.00 0.00 10:13 5 103 6,221 - 60 54 50 60 1 2 48 2 52 48 - - - - - - - - - - - 13,833 850 14,683 -
ضفلا1162

اختیارخ فولاد-9000-1400/11/24

اختیار معامله بورس 1,500 2,042.00 57.65 3,542 0.00 0.00 10:13 3 33 116,900 - 3,542 1,110 1,110 1,500 2 2 932 1 19 1,399 - - - - - - - - - - - 69 - 69 -
ضخود2019

اختیارخ خودرو-2500-1401/02/07

اختیار معامله بورس 110 13.00 13.40 97 0.00 0.00 10:13 18 604 58,447 - 97 100 100 115 1 45 100 21 376 100 - - - - - - - - - - - 55,783 1,200 56,983 -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,507 71.00 4.94 1,457 21.00 1.46 10:13 309 9.4 میلیون 14.1 میلیارد 26,218.65 1,436 1,440 1,440 1,507 1 41,156 1,460 2 104,144 1,465 42.898 هزار میلیارد 112.564 میلیون 109.273 میلیون 28.849 میلیون 70.416 میلیون 36.87 میلیون 48.964 میلیون 15.262 میلیون 2.76 1.14 0.86 6.767 میلیون 2.039 میلیون 8.606 میلیون 200,000
ضخود2018

اختیارخ خودرو-2000-1401/02/07

اختیار معامله بورس 318 178.00 35.89 496 0.00 0.00 10:13 7 194 96,159 - 496 270 270 320 1 10 290 1 5 299 - - - - - - - - - - - 54,408 - 52,378 2,030
ضسپا1111

اختیارخ خساپا-1400-1400/11/20

اختیار معامله بورس 198 212.00 51.71 410 0.00 0.00 10:13 3 240 98,400 - 410 168 168 198 1 22 140 1 10 145 - - - - - - - - - - - 1,228 - 1,228 -
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 6,120 180.00 3.03 5,950 10.00 0.17 10:13 91 394,825 2.4 میلیارد 4,479.35 5,940 5,970 5,970 6,200 1 1,000 5,970 1 28,786 5,980 90.44 هزار میلیارد 100.871 میلیون 25.283 میلیون 9.5 میلیون 10.431 میلیون 13.504 میلیون 5.134 میلیون 4.091 میلیون 22.11 6.7 17.61 1.062 میلیون 357,595 1.42 میلیون 2
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 35,100 1,090.00 3.20 34,050 40.00 0.12 10:13 92 142,621 4.9 میلیارد 1,618.8 34,010 34,000 33,600 35,440 1 110 34,490 1 4,566 34,500 24.403 هزار میلیارد 30.865 میلیون 10.722 میلیون 715,000 6.519 میلیون 3.502 میلیون 9.271 میلیون 4.544 میلیون 5.36 6.95 2.63 527,210 10,300 238,721 298,789
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 21,550 620.00 2.96 21,100 170.00 0.81 10:13 150 246,964 5.3 میلیارد 1,615.26 20,930 21,400 20,710 21,900 1 581 21,250 1 242 21,700 6.793 هزار میلیارد 10.426 میلیون 3.772 میلیون 320,857 3.649 میلیون 122,838 6.442 میلیون 2,599 2607.35 55.17 1.05 1.327 میلیون - 1.327 میلیون -
قزوین

قند قزوین

سهام بورس 4,001 39.00 0.97 4,039 1.00 0.02 10:13 63 357,136 1.4 میلیارد 5,533.12 4,040 4,000 3,898 4,100 1 6,715 3,943 1 45,200 3,947 8.359 هزار میلیارد 11.025 میلیون 3.844 میلیون 330,197 2.666 میلیون 879,954 3.497 میلیون 523,603 15.96 9.5 2.39 902,718 - 869,718 33,000
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 40,070 1,270.00 3.27 39,060 260.00 0.67 10:13 620 621,359 24.7 میلیارد 1,219.96 38,800 38,800 38,600 40,200 1 15,502 39,490 1 74 39,490 117.75 هزار میلیارد 134.864 میلیون 30.423 میلیون 3 میلیون 17.714 میلیون 10.865 میلیون 68.822 میلیون 11.94 میلیون 9.82 10.79 1.7 2.234 میلیون 856,356 2.92 میلیون 170,844
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 7,590 360.00 4.98 7,350 120.00 1.66 10:13 832 9.06 میلیون 67.9 میلیارد 7,764.89 7,230 7,330 7,230 7,590 1 46,042 7,200 4 60,662 7,250 30.05 هزار میلیارد 30.629 میلیون 12.022 میلیون 4.007 میلیون 1.1 میلیون 11.638 میلیون 5.34 میلیون 5.132 میلیون 5.75 2.54 5.53 17.811 میلیون - 17.777 میلیون 34,000
فاذر

آذراب

سهام بورس 855 5.00 0.59 869 19.00 2.24 10:13 918 41.47 میلیون 35.9 میلیارد 37,674.19 850 853 850 888 1 10,000 851 1 29,258 855 15.698 هزار میلیارد 34.747 میلیون 37.227 میلیون 18.126 میلیون 18.959 میلیون 18.548 میلیون 5.646 میلیون -180,232 -87.6 0.85 2.8 91.796 میلیون 4 میلیون 65.708 میلیون 30.088 میلیون
ضسپا1112

اختیارخ خساپا-1600-1400/11/20

اختیار معامله بورس 49 598.00 92.43 647 0.00 0.00 10:13 2 6 3,885 - 647 40 37 59 1 100 37 4 374 38 - - - - - - - - - - - 23,171 100 22,771 500
ولیز

لیزینگ ایران

سهام بورس 1,497 32.00 2.09 1,531 2.00 0.13 10:13 120 1.53 میلیون 2.4 میلیارد 8,322.45 1,529 1,589 1,488 1,589 1 4,242 1,485 2 6,262 1,509 6.124 هزار میلیارد 10.917 میلیون 2.935 میلیون 600,000 4.793 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.86 -3.63 40.33 3.181 میلیون - 3.181 میلیون -
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 23,010 50.00 0.22 23,070 10.00 0.04 10:13 141 363,302 8.4 میلیارد 2,962.11 23,060 22,220 22,220 23,390 1 81,232 22,800 1 415 22,900 6.805 هزار میلیارد 8.108 میلیون 2.89 میلیون 294,981 1.303 میلیون 1.389 میلیون 2.18 میلیون 726,114 9.37 4.91 3.12 1.002 میلیون - 977,842 23,999
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,135 10.00 0.89 1,133 8.00 0.71 10:13 230 5.24 میلیون 6.1 میلیارد 21,157.35 1,125 1,149 1,130 1,170 9 503,140 1,142 1 300,000 1,149 19.226 هزار میلیارد 22.926 میلیون 24.803 میلیون 16.88 میلیون 3.818 میلیون 20.268 میلیون 5.443 میلیون 2.624 میلیون 7.28 0.94 3.51 23.544 میلیون - 22.544 میلیون 1,000,000
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 2,520 66.00 2.69 2,464 10.00 0.41 10:13 271 4.72 میلیون 11.9 میلیارد 13,997.89 2,454 2,490 2,466 2,548 1 10,000 2,462 1 104,149 2,485 29.199 هزار میلیارد 30.388 میلیون 20.964 میلیون 11.675 میلیون 1.527 میلیون 19.327 میلیون 5.469 میلیون 5.172 میلیون 5.58 1.49 5.28 10.387 میلیون 2 میلیون 12.084 میلیون 303,287
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 1,712 20.00 1.18 1,696 4.00 0.24 10:13 115 2.04 میلیون 3.5 میلیارد 21,210.98 1,692 1,757 1,694 1,757 1 23,099 1,710 1 6,000 1,712 4.18 هزار میلیارد 5.763 میلیون 4.097 میلیون 2.46 میلیون 1.59 میلیون 2.488 میلیون 1.259 میلیون 12,719 328.04 1.68 3.31 13.218 میلیون 7.3 میلیون 19.718 میلیون 800,000
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 27,640 300.00 1.10 27,330 10.00 0.04 10:13 42 33,688 912.9 میلیون 951.38 27,340 28,160 26,300 28,530 1 1,000 27,520 1 1,700 28,230 40.995 هزار میلیارد 63.211 میلیون 29.264 میلیون 1.5 میلیون 22.231 میلیون 4.906 میلیون 18.278 میلیون 4.454 میلیون 27.14 8.36 2.25 174,143 25,700 199,843 -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 4,190 23.00 0.55 4,133 80.00 1.90 10:13 506 7.05 میلیون 29.4 میلیارد 16,552.7 4,213 4,070 4,051 4,266 0 0 0 130 8,811,783 4,212 10.965 هزار میلیارد 11.535 میلیون 2.417 میلیون 2.63 میلیون 610,109 1.821 میلیون 504,453 178,033 61.37 6 21.66 16.686 میلیون 190,000 13.6 میلیون 3.276 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 391 18.00 4.83 380 7.00 1.88 10:13 563 39.13 میلیون 15.3 میلیارد 71,735.32 373 380 379 391 70 18,385,686 374 1 100,000 387 60.962 هزار میلیارد 60.502 میلیون 168.794 میلیون 158.756 میلیون 16,064 179.405 میلیون -42,006,349 -42,007,369 -1.44 0.34 -1.44 118.301 میلیون 11.013 میلیون 128.046 میلیون 1.268 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 8,380 10.00 0.12 8,370 0.00 0.00 10:13 192 905,707 7.6 میلیارد 2,618.98 8,370 8,590 8,110 8,590 1 5,000 8,460 3 69,900 8,500 200.88 هزار میلیارد 242.905 میلیون 89.248 میلیون 12 میلیون 42.025 میلیون 39.276 میلیون 82.042 میلیون 30.238 میلیون 6.64 5.12 2.46 950,849 1.546 میلیون 1.743 میلیون 753,387
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,500 310.00 3.04 10,200 10.00 0.10 10:13 213 1.73 میلیون 17.9 میلیارد 6,236.89 10,190 10,500 10,200 10,570 7 189,144 10,150 2 108,901 10,180 416.262 هزار میلیارد 470.751 میلیون 148.901 میلیون 27 میلیون 55.305 میلیون 91.684 میلیون 87.375 میلیون 85.305 میلیون 4.87 4.54 4.76 1.826 میلیون 3.148 میلیون 682,629 4.291 میلیون
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 13,730 20.00 0.15 13,940 190.00 1.38 10:13 400 1.18 میلیون 16.3 میلیارد 2,352.14 13,750 14,030 13,200 14,250 1 900 13,840 2 3,800 14,000 11.601 هزار میلیارد 16.148 میلیون 6.251 میلیون 835,821 4.505 میلیون 1.49 میلیون 16.345 میلیون 644,931 18.05 7.81 0.71 4.767 میلیون 1.86 میلیون 6.618 میلیون 9,407
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,233 58.00 4.94 1,222 47.00 4.00 10:13 364 12.88 میلیون 15.8 میلیارد 37,158.74 1,175 1,214 1,186 1,233 28 3,204,558 1,183 1 30,000 1,200 25.384 هزار میلیارد 43.413 میلیون 40.128 میلیون 14.351 میلیون 18.152 میلیون 19.451 میلیون 11.349 میلیون 1.03 میلیون 24.52 1.3 2.23 25.785 میلیون - 25.785 میلیون -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,976 85.00 4.49 10:13 5,922 333.64 میلیون 660.2 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 8,620 410.00 4.99 8,230 20.00 0.24 10:13 761 2.24 میلیون 19.1 میلیارد 1,769.84 8,210 8,200 8,200 8,620 1 20,557 8,200 1 300 8,210 92.29 هزار میلیارد 97.89 میلیون 23.467 میلیون 11 میلیون 7.25 میلیون 16.193 میلیون 14.81 میلیون 14.666 میلیون 6.18 5.6 6.12 984,940 1.066 میلیون 1.585 میلیون 465,900
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,245 106.00 4.96 2,204 65.00 3.04 10:13 255 13.02 میلیون 29.1 میلیارد 54,521.69 2,139 2,210 2,210 2,245 6 204,601 2,147 2 4,700 2,169 87.73 هزار میلیارد 555.523 میلیون 527.757 میلیون 39.5 میلیون 468.544 میلیون 63.049 میلیون 62.181 میلیون 14.999 میلیون 5.8 1.38 1.4 7.435 میلیون 15.977 میلیون 19.411 میلیون 4 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,810 250.00 3.81 10:13 4,237 46.99 میلیون 321.8 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.72 4.16 4.47 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون