همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 537 1.00 0.19 536 0.00 0.00 1400/04/29 2,160 99.59 میلیون 53.3 میلیارد 46,105.32 536 530 526 559 2 34,327 536 3 180,933 538 51.514 هزار میلیارد 51.59 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -4.69 0.5 -4.69 79.587 میلیون 20 میلیون 99.587 میلیون -
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 38,000 220.00 0.58 37,780 0.00 0.00 1400/04/29 1,726 3.72 میلیون 140.7 میلیارد 2,157.83 37,780 38,200 36,710 38,280 1 200 37,870 1 750 37,990 26.446 هزار میلیارد 30.048 میلیون 6.108 میلیون 700,000 3.602 میلیون 2.506 میلیون 5.127 میلیون 3.539 میلیون 7.47 10.55 5.16 2.75 میلیون 974,567 3.446 میلیون 278,833
کگل

گل گهر

سهام بورس 19,230 430.00 2.29 18,800 0.00 0.00 1400/04/29 2,697 53.76 میلیون 1.011 هزار میلیارد 19,934.6 18,800 18,740 18,570 19,400 3 6,668 19,230 2 58,387 19,240 1880 هزار میلیارد 1.987 میلیارد 430.628 میلیون 74.4 میلیون 107.21 میلیون 323.419 میلیون 322.454 میلیون 141.603 میلیون 9.18 5.81 4.45 2.926 میلیون 50.838 میلیون 4.834 میلیون 48.929 میلیون
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 17,960 70.00 0.39 17,890 0.00 0.00 1400/04/29 926 3.87 میلیون 69.3 میلیارد 4,184.53 17,890 17,650 17,020 18,440 2 5,099 17,950 4 33,855 18,000 17.737 هزار میلیارد 20.007 میلیون 5.003 میلیون 991,440 2.27 میلیون 2.733 میلیون 3.142 میلیون 601,397 29.49 6.49 5.64 2.414 میلیون 1.461 میلیون 3.626 میلیون 248,795
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,807 4.00 0.22 1,811 0.00 0.00 1400/04/29 14,236 426.06 میلیون 771.4 میلیارد 28,114.89 1,811 1,815 1,790 1,860 0 0 0 0 354.07 هزار میلیارد 885.632 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون - - 139.631 میلیون 4.109 میلیون -52.98 9.81 1.66 405.929 میلیون 20.129 میلیون 409.94 میلیون 16.118 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 16,510 960.00 6.17 16,070 520.00 3.34 1400/04/29 420 1.55 میلیون 25 میلیارد 3,702.12 15,550 14,990 14,950 16,510 52 233,223 16,510 2 50,348 32,420 3.946 هزار میلیارد 4.219 میلیون 445,198 245,549 272,578 172,620 186,956 6,229 2678.33 22.86 21.11 1.545 میلیون 10,000 1.525 میلیون 30,000
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 15,310 50.00 0.33 15,260 0.00 0.00 1400/04/29 2,158 17.23 میلیون 262.8 میلیارد 7,983.42 15,260 15,100 15,000 15,350 5 18,300 15,290 7 700,000 15,300 763 هزار میلیارد 856.841 میلیون 300.498 میلیون 50 میلیون 93.841 میلیون 206.657 میلیون 306.467 میلیون 111.658 میلیون 5.57 3.69 2.08 4.987 میلیون 12.242 میلیون 9.157 میلیون 8.071 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 40,400 220.00 0.54 40,620 0.00 0.00 1400/04/29 23,920 42.56 میلیون 1.729 هزار میلیارد 2,690.27 40,620 41,180 39,900 41,590 13 22,652 40,200 1 20,000 40,200 235.596 هزار میلیارد 250.431 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 98.83 24.76 87.62 38.192 میلیون 4.364 میلیون 42.327 میلیون 228,538
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 4,723 82.00 1.77 4,641 0.00 0.00 1400/04/29 415 2.63 میلیون 12.2 میلیارد 6,327.08 4,641 4,550 4,550 4,799 1 397 4,652 1 408 4,723 25.526 هزار میلیارد 26.475 میلیون 9.616 میلیون 5.5 میلیون 949,431 8.666 میلیون 1.179 میلیون 844,815 30.21 2.95 21.65 2.576 میلیون 50,000 2.626 میلیون -
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 102,340 1,480.00 1.47 100,860 0.00 0.00 1400/04/29 786 737,884 74.4 میلیارد 938.78 100,860 98,260 97,560 102,340 3 7,622 102,320 1 50 102,340 25.215 هزار میلیارد 28.731 میلیون 4.101 میلیون 250,000 3.516 میلیون 585,870 7.701 میلیون 1.952 میلیون 12.92 43.04 3.27 541,069 196,815 614,497 123,387
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,469 16.00 0.64 2,485 0.00 0.00 1400/04/29 2,443 58.18 میلیون 144.6 میلیارد 23,815.33 2,485 2,450 2,443 2,522 1 33,448 2,465 1 80,000 2,469 90.461 هزار میلیارد 122.098 میلیون 77.026 میلیون 36.403 میلیون 31.637 میلیون 45.389 میلیون 20.409 میلیون 7.382 میلیون 12.26 1.99 4.43 48.177 میلیون 10.004 میلیون 58.181 میلیون -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 24,710 190.00 0.77 24,520 0.00 0.00 1400/04/29 1,753 4.78 میلیون 117.3 میلیارد 2,729.49 24,520 24,490 24,060 24,800 2 4,428 24,700 1 8,245 24,710 236.377 هزار میلیارد 267.353 میلیون 65.921 میلیون 9.64 میلیون 30.976 میلیون 34.945 میلیون 46.671 میلیون 19.412 میلیون 12.18 6.76 5.06 4.479 میلیون 306,141 3.795 میلیون 989,587
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,830 4.00 0.14 2,834 0.00 0.00 1400/04/29 5,611 93.83 میلیون 265.9 میلیارد 16,722.08 2,834 2,905 2,784 2,905 0 0 0 0 443.068 هزار میلیارد 2.695 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,068 -18.12 5.37 2.33 81.452 میلیون 12.375 میلیون 91.809 میلیون 2.019 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 15,730 40.00 0.25 15,770 0.00 0.00 1400/04/29 2,018 6.2 میلیون 97.7 میلیارد 3,070.23 15,770 16,050 15,590 16,380 0 0 0 0 151.861 هزار میلیارد 174.341 میلیون 56.574 میلیون 9.63 میلیون 22.48 میلیون 34.094 میلیون 59.69 میلیون 14.82 میلیون 10.25 4.45 2.54 5.814 میلیون 381,345 5.181 میلیون 1.015 میلیون
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 9,520 0.00 0.00 9,520 0.00 0.00 1400/04/29 1,253 6.64 میلیون 63.2 میلیارد 5,295.81 9,520 9,270 9,130 9,630 1 20,000 9,520 1 106,749 9,520 38.366 هزار میلیارد 41.785 میلیون 11.282 میلیون 4.03 میلیون 3.42 میلیون 7.862 میلیون 4.363 میلیون 3.971 میلیون 9.66 4.88 8.79 5.498 میلیون 1.138 میلیون 4.98 میلیون 1.656 میلیون
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 41,450 2,150.00 4.93 42,400 1,200.00 2.75 1400/04/29 1,312 2.09 میلیون 88.4 میلیارد 1,589.84 43,600 44,500 40,470 44,710 1 1,000 41,330 1 1,000 41,480 16.621 هزار میلیارد 18.764 میلیون 3.183 میلیون 392,000 2.143 میلیون 1.04 میلیون 3.967 میلیون 1.097 میلیون 56.68 - 4.2 1.947 میلیون 139,044 1.846 میلیون 239,777
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 105,700 920.00 0.86 106,620 0.00 0.00 1400/04/29 667 227,630 24.3 میلیارد 341.27 106,620 108,000 105,130 108,000 8 280,000 109,280 97 81,846 109,280 17.272 هزار میلیارد 19.384 میلیون 3.382 میلیون 162,000 2.111 میلیون 1.271 میلیون 2.886 میلیون 804,930 21.46 13.59 5.98 227,530 100 227,630 -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,289 28.00 1.21 2,317 0.00 0.00 1400/04/29 1,847 59.44 میلیون 137.8 میلیارد 32,182.42 2,317 2,190 2,181 2,343 2 66,126 2,282 1 85,500 2,289 11.001 هزار میلیارد 18.675 میلیون 11.204 میلیون 4.748 میلیون 7.674 میلیون 3.53 میلیون 17.208 میلیون 627,699 17.53 3.12 0.64 58.165 میلیون 1.276 میلیون 53.685 میلیون 5.756 میلیون
قمرو

قند مرودشت

سهام بورس 25,780 40.00 0.16 25,740 0.00 0.00 1400/04/29 449 526,197 13.5 میلیارد 1,171.93 25,740 25,500 25,400 26,350 1 699 25,780 3 3,813 26,150 10.296 هزار میلیارد 10.822 میلیون 1.641 میلیون 400,000 526,134 1.115 میلیون 2.269 میلیون 675,500 15.24 9.23 4.54 526,197 - 526,197 -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 37,000 510.00 1.40 36,490 0.00 0.00 1400/04/29 5,706 13.07 میلیون 477.2 میلیارد 2,291.44 36,490 37,290 35,370 37,400 0 0 0 0 145.96 هزار میلیارد 148.441 میلیون 22.047 میلیون 4 میلیون 4.283 میلیون 17.764 میلیون 10.61 میلیون 10.528 میلیون 13.69 8.12 13.59 12.291 میلیون 783,656 12.214 میلیون 861,014
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 79,830 160.00 0.20 79,670 0.00 0.00 1400/04/29 6,883 7.55 میلیون 601.2 میلیارد 1,096.42 79,670 78,990 77,230 81,000 5 2,093 79,800 1 50,000 79,800 717.03 هزار میلیارد 964.719 میلیون 416.164 میلیون 9 میلیون 247.689 میلیون 168.475 میلیون 431.945 میلیون 124.112 میلیون 4.95 4.26 1.81 5.159 میلیون 2.388 میلیون 5.52 میلیون 2.027 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,750 51.00 1.82 2,801 0.00 0.00 1400/04/29 563 19.75 میلیون 55.3 میلیارد 35,076.35 2,801 2,850 2,725 2,850 1 9,381 2,750 1 110,000 2,760 29.411 هزار میلیارد 30.346 میلیون 16.013 میلیون 10.5 میلیون 935,553 15.077 میلیون 3.41 میلیون 3.232 میلیون 9.1 1.95 8.64 16.748 میلیون 3 میلیون 18.264 میلیون 1.484 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,765 6.00 0.34 1,759 0.00 0.00 1400/04/29 938 14.87 میلیون 26.2 میلیارد 15,857.43 1,759 1,740 1,735 1,810 1 8,734 1,746 1 29,280 1,780 8.795 هزار میلیارد 9.717 میلیون 7.057 میلیون 5 میلیون 921,896 6.135 میلیون 739,558 671,140 13.1 1.43 11.89 13.604 میلیون 1.27 میلیون 14.874 میلیون -
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 16,000 150.00 0.95 15,850 0.00 0.00 1400/04/29 828 1.49 میلیون 23.6 میلیارد 1,796.37 15,850 15,320 15,320 16,030 1 13,075 15,980 4 12,804 16,000 9.986 هزار میلیارد 10.246 میلیون 1.575 میلیون 630,000 260,320 1.315 میلیون 393,156 550,323 18.14 7.59 25.4 1.487 میلیون - 1.445 میلیون 42,444
دامین

دارو امین

سهام بورس 3,900 34.00 0.88 3,866 0.00 0.00 1400/04/29 760 9.87 میلیون 38.2 میلیارد 12,988.38 3,866 3,770 3,765 3,921 1 5,135 3,880 2 146,011 3,920 15.155 هزار میلیارد 19.544 میلیون 9.562 میلیون 3.92 میلیون 4.389 میلیون 5.173 میلیون 4.472 میلیون 1.11 میلیون 13.65 2.93 3.39 9.302 میلیون 568,889 9.871 میلیون -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 6,200 40.00 0.65 6,160 0.00 0.00 1400/04/29 2,983 49.4 میلیون 304.2 میلیارد 16,559.33 6,160 6,180 5,910 6,290 0 0 0 0 295.68 هزار میلیارد 311.343 میلیون 78.903 میلیون 48 میلیون 15.663 میلیون 63.239 میلیون 40.666 میلیون -703,715 -420.17 4.68 7.27 16.006 میلیون 33.391 میلیون 42.482 میلیون 6.915 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,360 10.00 0.05 19,370 0.00 0.00 1400/04/29 1,416 8.78 میلیون 170 میلیارد 6,197.4 19,370 19,650 18,800 19,650 1 1,000 19,340 1 11 19,360 290.55 هزار میلیارد 371.24 میلیون 142.312 میلیون 15 میلیون 80.69 میلیون 61.621 میلیون 167.644 میلیون 39.064 میلیون 7.44 4.72 1.73 3.178 میلیون 5.597 میلیون 6.442 میلیون 2.333 میلیون
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 4,264 24.00 0.57 4,240 0.00 0.00 1400/04/29 27,226 46.61 میلیون 197.6 میلیارد 2,259.1 4,240 4,200 4,120 4,322 1 10,796 4,264 4 1,472 4,264 38.16 هزار میلیارد 40.999 میلیون 24.478 میلیون 9 میلیون 2.839 میلیون 21.638 میلیون 8.62 میلیون 10.173 میلیون 3.75 1.76 4.43 42.961 میلیون 3.653 میلیون 46.503 میلیون 111,364
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 544 9.00 1.68 535 0.00 0.00 1400/04/29 5,083 280.17 میلیون 150 میلیارد 55,119.26 535 515 515 552 1 294,894 544 2 203,561 545 137.42 هزار میلیارد 137.423 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -4.76 0.5 -4.76 216.404 میلیون 63.928 میلیون 280.257 میلیون 75,308
دیران

ایران دارو

سهام بورس 18,200 30.00 0.17 18,170 0.00 0.00 1400/04/29 1,320 3.4 میلیون 61.8 میلیارد 2,578.17 18,170 18,000 17,890 18,490 1 45,000 18,180 2 2,796 18,210 15.99 هزار میلیارد 18.776 میلیون 4.109 میلیون 580,000 2.786 میلیون 1.323 میلیون 1.287 میلیون 748,943 21.35 12.08 12.42 3.382 میلیون 20,829 3.323 میلیون 80,000
خوساز

محورسازان

سهام بورس 7,070 50.00 0.70 7,120 0.00 0.00 1400/04/29 1,257 12.55 میلیون 89.3 میلیارد 9,982.15 7,120 6,760 6,750 7,210 1 30,000 7,070 1 16,000 7,130 7.974 هزار میلیارد 9.59 میلیون 2.915 میلیون 1.12 میلیون 1.617 میلیون 1.299 میلیون 10.269 میلیون 249,494 31.96 6.14 0.78 12.353 میلیون 195,000 11.095 میلیون 1.452 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 5,200 60.00 1.14 5,260 0.00 0.00 1400/04/29 1,323 11.32 میلیون 59.5 میلیارد 8,556.06 5,260 5,340 5,180 5,400 5 51,301 5,190 3 572,672 5,200 56.151 هزار میلیارد 57.649 میلیون 25.526 میلیون 10.675 میلیون 1.499 میلیون 24.027 میلیون 3.959 میلیون 8.841 میلیون 6.35 2.34 14.18 11.319 میلیون 977 11.171 میلیون 149,143
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,680 100.00 0.54 18,580 0.00 0.00 1400/04/29 7,294 46.35 میلیون 861 میلیارد 6,354.03 18,580 17,980 17,880 18,710 1 300 18,670 4 56,646 18,680 400.585 هزار میلیارد 737.211 میلیون 369.798 میلیون 16.393 میلیون 336.626 میلیون 33.172 میلیون 18.003 میلیون 7.654 میلیون 52.34 12.08 22.25 39.157 میلیون 7.189 میلیون 40.615 میلیون 5.731 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 4,160 47.00 1.12 4,207 0.00 0.00 1400/04/29 2,648 26.36 میلیون 110.9 میلیارد 9,956.14 4,207 4,370 4,131 4,370 1 6,000 4,160 1 5,937 4,163 24.123 هزار میلیارد 31.606 میلیون 15.18 میلیون 5.734 میلیون 7.483 میلیون 7.697 میلیون 17.814 میلیون 1.652 میلیون 14.6 3.13 1.35 26.241 میلیون 123,065 26.363 میلیون 1,100
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,949 40.00 1.34 2,989 0.00 0.00 1400/04/29 1,025 25.67 میلیون 76.7 میلیارد 25,042.29 2,989 2,840 2,840 3,060 0 0 0 0 75.872 هزار میلیارد 451.46 میلیون 413.287 میلیون 25.384 میلیون 377.389 میلیون 35.897 میلیون 53.258 میلیون 5.696 میلیون 13 2.06 1.39 21.083 میلیون 4.585 میلیون 19.186 میلیون 6.483 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,560 50.00 0.47 10,610 0.00 0.00 1400/04/29 3,197 45.65 میلیون 484.2 میلیارد 14,279.74 10,610 10,510 10,490 10,780 3 600,000 10,680 18 846,610 10,680 3045.07 هزار میلیارد 3.535 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 14.17 7.3 13.58 14.388 میلیون 31.264 میلیون 19.774 میلیون 25.878 میلیون
کاذر

فرآورده های نسوز آذر

سهام بورس 14,910 180.00 1.22 14,730 0.00 0.00 1400/04/29 901 4.48 میلیون 66 میلیارد 4,971.53 14,730 14,110 14,100 14,910 48 2,019,809 14,910 1 5,000 14,930 11.843 هزار میلیارد - - 804,000 - - 2.615 میلیون 1.003 میلیون 11.81 - 4.53 4.455 میلیون 24,000 3.137 میلیون 1.342 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,390 50.00 0.35 14,340 0.00 0.00 1400/04/29 7,406 68.85 میلیون 987.4 میلیارد 9,296.41 14,340 14,260 14,060 14,630 2 2,036 14,390 1 6,529 14,390 1168.71 هزار میلیارد 1.212 میلیارد 171.736 میلیون 81.5 میلیون 43.257 میلیون 128.479 میلیون 70.435 میلیون 67.945 میلیون 17.2 9.1 16.59 51.091 میلیون 17.758 میلیون 47.943 میلیون 20.906 میلیون
غچین

کشت و صنعت چین چین

سهام بورس 18,150 230.00 1.28 17,920 0.00 0.00 1400/04/29 2,384 9.56 میلیون 171.4 میلیارد 4,011.92 17,920 17,980 17,610 18,150 8 209,279 18,150 0 0 0 15.053 هزار میلیارد 15.827 میلیون 2.453 میلیون 840,000 774,259 1.679 میلیون 2.88 میلیون 1.022 میلیون 14.73 8.98 5.23 9.296 میلیون 268,410 7.338 میلیون 2.226 میلیون
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 4,370 57.00 1.29 4,427 0.00 0.00 1400/04/29 49,836 24.82 میلیون 109.9 میلیارد 1,140.48 4,427 4,310 4,300 4,630 1 1,044 4,370 10 519 4,370 6.641 هزار میلیارد 10.511 میلیون 6.084 میلیون 1.5 میلیون 3.87 میلیون 2.214 میلیون 1.191 میلیون 473,089 14.04 3 5.58 24.723 میلیون 100,000 24.105 میلیون 718,278