همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 20,800 550.00 2.72 21,050 800.00 3.95 17:41 375 1.229 میلیون 25.86 میلیارد 3,276.19 20,250 20,260 19,970 20,860 1 5,000 21,110 1 9,250 21,120 54.73 هزار میلیارد 86.448 میلیون 40.572 میلیون 1.5 میلیون 31.718 میلیون 8.853 میلیون 29.22 میلیون 6.423 میلیون 8.31 6.03 1.83 858,888 369,683 1.024 میلیون 204,078
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 14,470 20.00 0.14 14,470 20.00 0.14 17:07 1,027 2.099 میلیون 30.22 میلیارد 2,043.89 14,490 13,900 13,900 14,600 1 50,000 14,330 2 4,296 14,430 589.942 هزار میلیارد 667.111 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 5.91 5.4 5.5 211,607 1.887 میلیون 1.121 میلیون 978,195
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,080 90.00 1.29 7,280 290.00 4.15 17:07 509 3.18 میلیون 23.15 میلیارد 6,247.27 6,990 7,200 6,730 7,390 1 4,020 7,200 1 55,580 7,320 29.12 هزار میلیارد 34.504 میلیون 12.355 میلیون 4 میلیون 5.384 میلیون 6.97 میلیون 3.959 میلیون 3.489 میلیون 8.35 4.18 7.36 3.078 میلیون 102,164 3.12 میلیون 59,541
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,350 140.00 1.94 7,250 40.00 0.55 17:06 749 6.263 میلیون 45.81 میلیارد 8,362.47 7,210 7,200 7,120 7,500 2 7,995 7,280 1 5,000 7,300 342.2 هزار میلیارد 843.601 میلیون 615.144 میلیون 47.2 میلیون 501.401 میلیون 113.743 میلیون 359.769 میلیون 51.55 میلیون 6.64 3.01 0.95 5.777 میلیون 486,560 5.88 میلیون 383,893
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 10,600 50.00 0.47 10,590 60.00 0.56 17:05 1,426 13.295 میلیون 140.74 میلیارد 9,323.31 10,650 10,410 10,340 11,330 0 0 0 0 30.499 هزار میلیارد 45.27 میلیون 25.065 میلیون 2.88 میلیون 14.77 میلیون 10.294 میلیون 8.275 میلیون 4.197 میلیون 7.27 2.96 3.69 10.426 میلیون 2.869 میلیون 13.065 میلیون 229,738
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 24,150 140.00 0.58 24,320 310.00 1.29 17:04 1,174 4.212 میلیون 102.42 میلیارد 3,587.55 24,010 24,000 23,000 24,550 1 6,484 24,150 2 6,620 24,250 145.92 هزار میلیارد 173.177 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 5.26 3.4 2.76 3.48 میلیون 731,600 3.697 میلیون 514,797
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 10,220 210.00 2.10 10,020 10.00 0.10 17:04 683 6.371 میلیون 63.88 میلیارد 9,327.58 10,010 10,000 9,610 10,500 1 10,000 10,220 1 10,000 10,220 193.189 هزار میلیارد 231.376 میلیون 69.054 میلیون 19.28 میلیون 38.187 میلیون 30.867 میلیون 64.328 میلیون 21.632 میلیون 8.93 6.26 3 4.063 میلیون 2.308 میلیون 5 میلیون 1.371 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,981 35.00 0.89 3,996 50.00 1.27 16:59 6,966 127.831 میلیون 510.76 میلیارد 18,350.68 3,946 3,960 3,813 4,045 3 23,701 3,979 1 84,942 3,980 1098.9 هزار میلیارد 1.244 میلیارد 661.641 میلیون 275 میلیون 144.828 میلیون 516.813 میلیون 861.932 میلیون 1.148 میلیارد 3.95 2.13 0.5 116.143 میلیون 11.688 میلیون 117.907 میلیون 9.924 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 114,030 250.00 0.22 114,510 230.00 0.20 16:58 392 156,564 18.06 میلیارد 399.4 114,280 113,150 112,300 118,220 2 110 114,260 3 3,386 115,700 204.963 هزار میلیارد 216.788 میلیون 67.545 میلیون 1.79 میلیون 11.825 میلیون 55.72 میلیون 77.878 میلیون 46.964 میلیون 4.37 3.68 2.63 93,498 63,066 139,214 17,350
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 38,100 1,260.00 3.42 37,050 210.00 0.57 16:58 242 678,532 25.55 میلیارد 2,803.85 36,840 36,500 35,680 38,100 1 62,072 37,210 4 6,134 38,000 666.9 هزار میلیارد 816.266 میلیون 234.872 میلیون 18 میلیون 149.366 میلیون 85.507 میلیون 389.064 میلیون 86.788 میلیون 7.68 7.8 1.71 136,308 542,224 391,596 286,936
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 25,930 980.00 3.93 25,030 80.00 0.32 16:57 233 1.008 میلیون 25.47 میلیارد 4,341.79 24,950 23,850 23,850 26,000 1 5,000 25,000 1 1,000 25,270 275.33 هزار میلیارد 310.268 میلیون 53.472 میلیون 11 میلیون 34.938 میلیون 18.534 میلیون 33.983 میلیون 33.819 میلیون 8.14 14.86 8.1 853,822 153,973 698,640 309,155
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 141,900 1,200.00 0.85 141,890 1,190.00 0.85 16:56 270 455,179 64.89 میلیارد 1,685.85 140,700 139,130 139,010 143,000 2 5,659 142,500 1 445 143,300 283.78 هزار میلیارد 301.188 میلیون 49.695 میلیون 2 میلیون 17.408 میلیون 32.287 میلیون 87.313 میلیون 37.492 میلیون 7.57 8.79 3.25 78,573 376,606 114,392 340,787
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 6,230 90.00 1.47 6,140 0.00 0.00 16:50 904 5.49 میلیون 33.76 میلیارد 6,073.13 6,140 6,240 5,940 6,250 7 550,385 6,100 2 12,537 6,110 233.106 هزار میلیارد 285.928 میلیون 111.817 میلیون 37.965 میلیون 52.822 میلیون 58.995 میلیون 136.915 میلیون 27.776 میلیون 8.39 3.95 1.7 2.95 میلیون 2.54 میلیون 5.336 میلیون 154,207
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 11,290 80.00 0.70 11,380 10.00 0.09 16:47 262 671,709 7.7 میلیارد 2,563.77 11,370 11,450 10,940 11,780 3 64,185 11,390 1 5,900 11,410 352.78 هزار میلیارد 396.989 میلیون 113.317 میلیون 31 میلیون 44.209 میلیون 69.108 میلیون 60.203 میلیون 59.045 میلیون 5.97 5.1 5.86 345,287 326,422 636,757 34,952
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,613 19.00 0.73 2,629 35.00 1.35 16:46 1,248 30.955 میلیون 81.37 میلیارد 24,804.03 2,594 2,648 2,453 2,688 1 8,000 2,610 1 40,000 2,625 77.556 هزار میلیارد 136.273 میلیون 97.972 میلیون 22 میلیون 58.717 میلیون 39.255 میلیون 118.368 میلیون 9.503 میلیون 8.16 1.98 0.66 26.732 میلیون 4.223 میلیون 19.058 میلیون 11.897 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,740 10.00 0.37 2,733 3.00 0.11 16:42 3,123 84.42 میلیون 230.73 میلیارد 27,031.79 2,730 2,705 2,670 2,827 1 3,000 2,713 1 19,330 2,730 193.43 هزار میلیارد 524.752 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -5.84 3.54 0.47 65.667 میلیون 18.753 میلیون 73.305 میلیون 11.115 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,080 80.00 1.14 7,110 110.00 1.57 15:59 6,398 88.783 میلیون 631.61 میلیارد 13,876.65 7,000 6,870 6,800 7,150 1 2,500 7,180 5 113,998 7,180 1350.9 هزار میلیارد 1.615 میلیارد 778.641 میلیون 190 میلیون 264.175 میلیون 514.466 میلیون 299.703 میلیون 1.497 میلیارد 4.07 2.63 0.42 58.194 میلیون 30.589 میلیون 84.901 میلیون 3.882 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,156 1.00 0.01 10,161 6.00 0.06 15:59 5,954 326.821 میلیون 3.321 هزار میلیارد - 10,155 10,155 10,155 10,157 9 83,960,163 10,161 6 22,077,382 10,162 - - - - - - - - - - - 134.665 میلیون 192.156 میلیون 120.321 میلیون 206.5 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 22,961 1.00 0.00 22,974 14.00 0.06 15:51 340 5.766 میلیون 132.47 میلیارد - 22,960 22,960 22,959 22,963 33 3,204,719 22,973 11 1,002,196 22,974 - - - - - - - - - - - 2.371 میلیون 3.395 میلیون 1.758 میلیون 4.008 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,390 260.00 2.34 11,440 310.00 2.79 15:20 2,315 9.711 میلیون 111.07 میلیارد 4,194.9 11,130 11,170 11,170 11,650 1 43,736 11,380 1 6,959 11,390 83.97 هزار میلیارد 112.744 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 5.73 6.99 5.74 9.685 میلیون 26,393 9.615 میلیون 96,554
وبازار

وبازار

صندوق بورس 12,800 80.00 0.62 12,960 80.00 0.62 15:19 18 31,751 411.43 میلیون - 12,880 13,190 12,800 13,290 1 500 13,000 1 2,929 13,020 - - - - - - - - - - - 21,251 10,500 29,551 2,200
زیتون

زیتون

صندوق بورس 14,000 180.00 1.30 14,000 180.00 1.30 15:18 332 2.789 میلیون 39.06 میلیارد - 13,820 14,030 13,930 14,100 4 14,356 14,010 4 66,089 14,010 - - - - - - - - - - - 2.685 میلیون 104,438 778,237 2.011 میلیون
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 15,480 9.00 0.06 15,480 9.00 0.06 15:17 103 1.827 میلیون 28.28 میلیارد - 15,471 15,480 15,480 15,482 57 5,282,506 15,480 52 5,197,377 15,482 - - - - - - - - - - - 750,316 1.077 میلیون 1.306 میلیون 520,797
ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

سهام بورس 16,640 790.00 4.98 16,540 690.00 4.35 15:17 461 2.754 میلیون 45.54 میلیارد 5,974.08 15,850 16,590 15,880 16,640 5 43,808 16,640 2 3,351 17,090 3.671 هزار میلیارد 5.9 میلیون 3.093 میلیون 221,941 2.334 میلیون 759,789 129,728 126,659 28.98 4.83 28.3 2.754 میلیون - 2.754 میلیون -
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 19,056 13.00 0.07 19,056 13.00 0.07 15:13 7,292 191.882 میلیون 3.656 هزار میلیارد - 19,043 19,055 19,055 19,056 5 117,217,434 19,055 3 25,371,961 19,056 - - - - - - - - - - - 115.542 میلیون 76.34 میلیون 66.731 میلیون 125.151 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,004 0.00 0.00 10,010 6.00 0.06 14:59 1,421 47.764 میلیون 478.13 میلیارد - 10,004 10,003 9,999 10,010 4 148,892 10,008 3 289,607 10,009 - - - - - - - - - - - 12.943 میلیون 34.821 میلیون 28.493 میلیون 19.271 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 40,156 1.00 0.00 40,182 27.00 0.07 14:59 3,151 44.459 میلیون 1.786 هزار میلیارد - 40,155 40,154 40,154 40,157 5 432,032 40,182 4 338,621 40,183 - - - - - - - - - - - 19.967 میلیون 24.493 میلیون 11.441 میلیون 33.018 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,068 7.00 0.07 10,067 6.00 0.06 14:59 6,294 189.279 میلیون 1.905 هزار میلیارد - 10,061 10,066 10,066 10,068 8 453,621 10,067 1002 100,124,824 10,068 - - - - - - - - - - - 152.936 میلیون 36.343 میلیون 128.172 میلیون 61.107 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,064 1.00 0.01 10,068 5.00 0.05 14:59 625 23.592 میلیون 237.53 میلیارد - 10,063 10,062 10,062 10,064 284 28,278,410 10,068 28 2,740,591 10,069 - - - - - - - - - - - 7.531 میلیون 16.061 میلیون 6.232 میلیون 17.36 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 16,924 2.00 0.01 16,932 10.00 0.06 14:59 1,978 21.406 میلیون 362.43 میلیارد - 16,922 16,914 16,914 16,924 12 261,840 16,926 105 10,036,585 16,933 - - - - - - - - - - - 20.618 میلیون 788,308 18.68 میلیون 2.726 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,148 7.00 0.07 10,147 6.00 0.06 14:59 793 38.406 میلیون 389.71 میلیارد - 10,141 10,147 10,147 10,148 1 47,738,705 10,147 9 10,290,705 10,148 - - - - - - - - - - - 14.863 میلیون 23.543 میلیون 9.726 میلیون 28.68 میلیون
فردا

فردا

صندوق بورس 15,164 8.00 0.05 15,164 8.00 0.05 14:59 187 3.662 میلیون 55.52 میلیارد - 15,156 15,163 15,163 15,165 1 148,919,115 15,163 3 26,128,882 15,165 - - - - - - - - - - - 2.581 میلیون 1.081 میلیون 1.421 میلیون 2.24 میلیون
مانی

مانی

صندوق بورس 13,455 8.00 0.06 13,455 8.00 0.06 14:58 150 5.875 میلیون 79.05 میلیارد - 13,447 13,455 13,454 13,456 2 474,138 13,455 1 1,000,000 13,456 - - - - - - - - - - - 1.274 میلیون 4.602 میلیون 1.642 میلیون 4.233 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,072 8.00 0.08 10,071 7.00 0.07 14:58 141 7.234 میلیون 72.86 میلیارد - 10,064 10,071 10,071 10,072 2 131,399,510 10,071 188 18,700,390 10,072 - - - - - - - - - - - 1.668 میلیون 5.567 میلیون 1.593 میلیون 5.641 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 16,707 12.00 0.07 16,704 9.00 0.05 14:57 490 11.764 میلیون 196.52 میلیارد - 16,695 16,705 16,704 16,707 4 25,661 16,705 204 20,223,254 16,707 - - - - - - - - - - - 5.555 میلیون 6.209 میلیون 5.059 میلیون 6.706 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,158 0.00 0.00 10,163 5.00 0.05 14:56 155 11.522 میلیون 117.1 میلیارد - 10,158 10,157 10,157 10,158 3 15,565,488 10,163 113 11,256,839 10,164 - - - - - - - - - - - 2.088 میلیون 9.435 میلیون 5.557 میلیون 5.966 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 32,575 24.00 0.07 32,575 24.00 0.07 14:55 675 24.964 میلیون 813.18 میلیارد - 32,551 32,574 32,574 32,575 486 48,410,465 32,574 63 6,291,100 32,575 - - - - - - - - - - - 1.863 میلیون 23.1 میلیون 1.542 میلیون 23.422 میلیون
نگین

زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 79,260 240.00 0.30 77,920 1,100.00 1.39 14:53 20 3,662 285.34 میلیون - 79,020 79,250 77,520 79,300 1 500 77,710 1 300 78,980 - - - - - - - - - - - 3,662 - 3,662 -
فاما

اما

سهام بورس 8,490 280.00 3.19 8,540 230.00 2.62 14:48 1,358 9.573 میلیون 81.72 میلیارد 7,049.48 8,770 8,350 8,320 9,000 4 182,137 8,490 1 1,897 8,500 29.89 هزار میلیارد 34.21 میلیون 10.657 میلیون 2.5 میلیون 4.32 میلیون 6.337 میلیون 12.251 میلیون 3.086 میلیون 9.68 4.72 2.44 5.757 میلیون 3.816 میلیون 9.438 میلیون 135,670
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 70,090 1,550.00 2.26 69,320 780.00 1.14 14:48 569 546,385 37.87 میلیارد 960.25 68,540 69,180 68,600 70,150 1 3,000 70,000 1 1,000 70,090 90.116 هزار میلیارد 113.969 میلیون 34.452 میلیون 1.3 میلیون 23.853 میلیون 10.599 میلیون 41.643 میلیون 15.853 میلیون 5.68 8.5 2.16 280,505 265,880 545,456 929
صعبید312

صکوک اجاره دعبید-3ماهه18

اوراق بورس 997,000 3,000.00 0.30 1,000,000 0.00 0.00 14:46 10 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 997,000 997,000 997,000 1 3,200 996,000 1 3,200 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
تبریز304

مشارکت ش تبریز304-3ماهه18

اوراق بورس 1.004 میلیون 4,372.00 0.44 1,000,000 0.00 0.00 14:44 7 70,000 70 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,900 - 3,900
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.016 میلیون 4,128.00 0.40 1.02 میلیون 0.00 0.00 14:43 1 1,000 1000 میلیون - 1.02 میلیون 1.016 میلیون 1.016 میلیون 1.016 میلیون 1 5,000 970,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
متا0203

آتی متانول-1402/03/17

آتی بورس 955,185 45,485.00 5.00 955,185 45,485.00 5.00 14:37 2 200 191.04 میلیون - 909,700 955,185 955,185 955,185 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0201

آتی نفتای سبک-1402/01/17

آتی بورس 1.756 میلیون 3,000.00 0.17 1.756 میلیون 3,000.00 0.17 14:36 1 100 175.55 میلیون - 1.753 میلیون 1.756 میلیون 1.756 میلیون 1.756 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
نسب0203

آتی نفتای سبک-1402/03/17

آتی بورس 1.655 میلیون 9,500.00 0.58 1.655 میلیون 9,500.00 0.58 14:36 1 100 165.5 میلیون - 1.646 میلیون 1.655 میلیون 1.655 میلیون 1.655 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
صکشو503

صکوک مرابحه پاکشو503-3ماهه 18

اوراق بورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 14:26 705 7 میلیون 7 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 5 77 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 45 7 میلیون - 7 میلیون
متا0201

آتی متانول-1402/01/17

آتی بورس 954,870 45,470.00 5.00 954,870 45,470.00 5.00 14:23 1 100 95.49 میلیون - 909,400 954,870 954,870 954,870 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,136 1.00 0.01 10,143 6.00 0.06 13:36 48 2.415 میلیون 24.49 میلیارد - 10,137 10,137 10,136 10,138 3 94,371 10,142 1 9,948,661 10,143 - - - - - - - - - - - 2.318 میلیون 96,820 181,364 2.234 میلیون
مشهد304

مشارکت ش مشهد304-3ماهه18

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 13:35 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 4,900 990,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
طخود1206

اختیارف خودرو-2200-1401/12/03

اختیار معامله بورس 14 2.00 16.67 17 5.00 41.67 13:00 9 1,801 31,312 - 12 12 11 14 4 96 13 2 466 15 - - - - - - - - - - - 1,801 - 1,801 -
ضسپا1206

اختیارخ خساپا-2200-1401/12/10

اختیار معامله بورس 190 30.00 18.75 140 20.00 12.50 13:00 477 100,809 14.15 میلیون - 160 200 120 200 1 1,000 145 1 100 169 - - - - - - - - - - - 100,809 - 99,809 1,000
ضستا6004

اختیارخ شستا-1000-1402/06/08

اختیار معامله بورس 309 28.00 9.96 287 6.00 2.14 12:59 871 228,843 65.71 میلیون - 281 268 255 313 1 200 284 1 300 298 - - - - - - - - - - - 207,170 21,673 163,827 65,016
ضستا2014

اختیارخ شستا-1100-1402/02/13

اختیار معامله بورس 55 35.00 38.89 79 11.00 12.22 12:59 3 310 24,400 - 90 90 90 90 1 100 60 1 100 89 - - - - - - - - - - - 311 - 1 310
ضستا1207

اختیارخ شستا-1200-1401/12/03

اختیار معامله بورس 12 4.00 50.00 8 0.00 0.00 12:59 38 8,033 61,275 - 8 18 5 18 1 1 7 1 800 9 - - - - - - - - - - - 8,040 - 6,036 2,004
ضستا1203

اختیارخ شستا-800-1401/12/03

اختیار معامله بورس 175 23.00 15.13 171 19.00 12.50 12:59 57 13,265 2.27 میلیون - 152 178 101 181 1 1,000 157 1 1,000 171 - - - - - - - - - - - 11,695 1,570 13,265 -
ضستا0104

اختیارخ شستا-1000-1402/01/09

اختیار معامله بورس 80 11.00 15.94 74 5.00 7.25 12:59 79 21,919 1.62 میلیون - 69 79 61 96 2 28 72 1 100 88 - - - - - - - - - - - 21,919 - 15,757 6,162
ضخود1211

اختیارخ خودرو-3250-1401/12/03

اختیار معامله بورس 63 14.00 28.57 49 0.00 0.00 12:59 1,083 375,646 18.54 میلیون - 49 59 37 65 3 2,986 54 1 86 58 - - - - - - - - - - - 362,134 13,612 359,734 16,012
ضخود1111

اختیارخ خودرو-3000-1401/11/12

اختیار معامله بورس 10 3.00 23.08 12 1.00 7.69 12:58 40 6,218 77,186 - 13 14 8 20 1 70 10 1 874 24 - - - - - - - - - - - 6,218 - 6,218 -
ضجار2022

اختیارخ وتجارت-1500-1402/02/20

اختیار معامله بورس 337 21.00 6.65 364 48.00 15.19 12:58 905 194,731 70.88 میلیون - 316 310 250 350 1 100 362 1 272 364 - - - - - - - - - - - 171,231 24,500 147,731 48,000
ضجار2018

اختیارخ وتجارت-1100-1402/02/20

اختیار معامله بورس 755 131.00 20.99 682 58.00 9.29 12:58 18 10,844 7.4 میلیون - 624 574 456 755 1 10 531 1 100 722 - - - - - - - - - - - 844 10,000 844 10,000
طملی1169

اختیارف فملی-5000-1401/11/12

اختیار معامله بورس 1 11.00 91.67 2 10.00 83.33 12:40 6 226 434 - 12 7 1 7 0 0 0 1 555 3 - - - - - - - - - - - 227 - 227 -
ضهای3010

اختیارخ های وب-4152-1402/03/03

اختیار معامله بورس 148 50.00 51.02 75 23.00 23.47 12:39 3 101 7,580 - 98 179 75 80 1 50 90 2 262 137 - - - - - - - - - - - 182 - 182 -
کاما

باما

سهام بورس 7,600 140.00 1.88 7,920 460.00 6.17 12:39 5,053 63.613 میلیون 503.85 میلیارد 12,589.14 7,460 7,560 7,150 7,980 1 10,000 7,980 15 1,010,645 7,980 79.2 هزار میلیارد 84.421 میلیون 35.479 میلیون 10 میلیون 5.221 میلیون 30.258 میلیون 9.658 میلیون 5.159 میلیون 15.35 2.62 8.2 59.279 میلیون 4.333 میلیون 50.431 میلیون 13.182 میلیون
ضفلا1173

اختیارخ فولاد-5000-1401/11/26

اختیار معامله بورس 950 27.00 2.93 806 117.00 12.68 12:39 14 548 441,706 - 923 851 100 999 1 500 900 1 9 950 - - - - - - - - - - - 353 200 553 -
ضصاد1126

اختیارخ وبصادر-1600-1401/11/19

اختیار معامله بورس 100 0.00 0.00 111 11.00 11.00 12:39 35 888 98,155 - 100 121 91 121 1 50 75 2 562 100 - - - - - - - - - - - 917 - 917 -
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 19,600 460.00 2.40 19,390 250.00 1.31 12:39 377 801,360 15.54 میلیارد 2,125.62 19,140 18,010 17,810 20,280 1 8,282 19,260 1 12,479 19,490 16.207 هزار میلیارد 22.183 میلیون 8.75 میلیون 835,821 5.976 میلیون 2.774 میلیون 29.397 میلیون 1.796 میلیون 8.91 5.77 0.54 771,360 30,000 773,326 28,034
ضستا6010

اختیارخ شستا-1600-1402/06/08

اختیار معامله بورس 104 5.00 5.05 99 0.00 0.00 12:38 27 4,623 457,532 - 99 140 93 140 1 300 95 1 200 119 - - - - - - - - - - - 4,624 - 4,624 -
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 5,920 50.00 0.85 6,190 320.00 5.45 12:38 464 4.442 میلیون 27.49 میلیارد 9,574.11 5,870 5,520 5,520 6,110 9 43,021 6,280 1 32,500 6,600 9.743 هزار میلیارد 13.189 میلیون 6.163 میلیون 1.574 میلیون 3.445 میلیون 2.718 میلیون 12.613 میلیون 1.001 میلیون 9.73 3.59 0.77 4.4 میلیون 42,113 4.195 میلیون 247,134
ضخود3069

اختیارخ خودرو-2800-1402/03/03

اختیار معامله بورس 420 127.00 23.22 632 85.00 15.54 12:38 6 63 39,809 - 547 739 420 739 1 23 420 1 8 878 - - - - - - - - - - - 152 - 123 29
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,444 24.00 0.99 2,395 25.00 1.03 12:38 1,941 45.173 میلیون 108.18 میلیارد 23,273.24 2,420 2,430 2,394 2,487 2 10,000 2,435 1 15,884 2,447 10.671 هزار میلیارد 18.692 میلیون 10.385 میلیون 4.456 میلیون 8.021 میلیون 2.365 میلیون 16.268 میلیون -1,425,788 -7.48 4.51 0.66 42.995 میلیون 2.178 میلیون 44.961 میلیون 211,967
ضجار2025

اختیارخ وتجارت-1800-1402/02/20

اختیار معامله بورس 201 1.00 0.50 218 16.00 7.92 12:38 120 15,599 3.4 میلیون - 202 190 190 266 1 70 201 1 100 227 - - - - - - - - - - - 13,608 2,000 15,608 -
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 11,840 60.00 0.51 11,950 170.00 1.44 12:37 303 1.917 میلیون 22.89 میلیارد 6,325.5 11,780 12,360 11,540 12,360 1 826 11,850 1 5,000 12,080 14.34 هزار میلیارد 16.964 میلیون 4.798 میلیون 1.2 میلیون 2.624 میلیون 2.174 میلیون 5.577 میلیون 1.52 میلیون 9.43 6.6 2.57 1.543 میلیون 373,863 1.806 میلیون 110,748
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 6,210 150.00 2.48 6,200 140.00 2.31 12:37 524 3.701 میلیون 22.95 میلیارد 7,062.93 6,060 6,260 6,100 6,300 2 31,594 6,210 2 13,506 6,230 13.64 هزار میلیارد 16.858 میلیون 5.855 میلیون 2.2 میلیون 3.218 میلیون 2.637 میلیون 4.692 میلیون 911,843 14.96 5.17 2.91 3.62 میلیون 81,287 3.7 میلیون 1,252
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,122 7.00 0.07 10,128 13.00 0.13 12:32 18 153,279 1.55 میلیارد - 10,115 10,120 10,120 10,132 1 5,000 10,128 1 7,005 10,135 - - - - - - - - - - - 152,279 1,000 153,279 -
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 35,040 590.00 1.71 36,040 1,590.00 4.62 12:30 1,476 3.305 میلیون 119.12 میلیارد 2,239.4 34,450 34,240 33,980 35,700 2 10,230 36,170 1 140 37,540 24.576 هزار میلیارد 29.642 میلیون 6.224 میلیون 681,920 5.066 میلیون 1.159 میلیون 6.008 میلیون 513,667 47.84 21.21 4.09 3.305 میلیون - 3.305 میلیون 373
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 5,200 210.00 4.21 5,110 120.00 2.40 12:30 508 4.133 میلیون 21.14 میلیارد 8,135.59 4,990 4,910 4,910 5,270 2 28,266 5,160 1 14,300 5,200 8.805 هزار میلیارد 12.295 میلیون 5.591 میلیون 1.723 میلیون 3.49 میلیون 2.101 میلیون 5.076 میلیون 357,754 24.61 4.2 1.73 3.912 میلیون 220,952 4.068 میلیون 65,000
انرژی2

فعالان بورس انرژی

سهام بورس 36,950 324,120.00 89.77 361,070 0.00 0.00 12:30 4 229 85.9 میلیون - 361,070 36,950 36,950 36,950 0 0 0 2 199,603 51,870 97.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 - - 397
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 37,330 380.00 1.03 37,140 190.00 0.51 12:30 3,244 6.084 میلیون 225.95 میلیارد - 36,950 38,000 36,040 38,260 1 3,000 37,140 1 374 37,340 66.852 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.828 میلیون 256,047 6.073 میلیون 11,333
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 3,742 69.00 1.88 3,691 18.00 0.49 12:30 685 9.909 میلیون 36.57 میلیارد 14,465.29 3,673 3,651 3,614 3,860 1 24,931 3,763 1 2,000 3,769 8.711 هزار میلیارد 12.26 میلیون 6.596 میلیون 2.187 میلیون 3.549 میلیون 3.046 میلیون 5.922 میلیون 1.068 میلیون 8.16 2.86 1.47 7.854 میلیون 2.055 میلیون 6.868 میلیون 3.04 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,270 61.00 2.76 2,238 29.00 1.31 12:30 10,307 479.363 میلیون 1.073 هزار میلیارد 46,508.47 2,209 2,240 2,186 2,299 1 1,604,350 2,272 1 2,500 2,276 437.553 هزار میلیارد 1.198 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -7.56 -5.22 0.75 384.813 میلیون 94.55 میلیون 438.692 میلیون 40.671 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,622 80.00 4.70 1,614 88.00 5.17 12:30 6,869 576.386 میلیون 930.57 میلیارد 83,911.22 1,702 1,685 1,601 1,738 2 800,000 1,629 9 976,077 1,629 29.256 هزار میلیارد 49.184 میلیون 37.779 میلیون 18.126 میلیون 19.928 میلیون 17.851 میلیون 7.309 میلیون -410,273 -71.31 1.64 4 534.786 میلیون 41.6 میلیون 565.269 میلیون 11.117 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,100 162.00 4.11 4,075 137.00 3.48 12:30 3,264 52.586 میلیون 214.31 میلیارد 16,110.77 3,938 4,080 4,000 4,147 1 20,000 4,078 1 18,018 4,100 76.203 هزار میلیارد 90.689 میلیون 78.91 میلیون 18.7 میلیون 14.487 میلیون 64.423 میلیون 26.079 میلیون 23.949 میلیون 3.18 1.18 2.92 52.086 میلیون 500,000 47.615 میلیون 4.97 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 108,640 4,630.00 4.45 108,350 4,340.00 4.17 12:30 17,337 28.242 میلیون 3.06 هزار میلیارد - 104,010 107,820 106,200 111,000 16 25,605 108,650 25 19,345 108,650 - - - - - - - - - - - 27.613 میلیون 628,541 23.753 میلیون 4.489 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 12,920 280.00 2.22 13,360 720.00 5.70 12:30 2,692 19.63 میلیون 262.2 میلیارد 7,291.83 12,640 12,410 12,370 13,170 166 9,556,434 13,520 1 10,000 14,220 19.112 هزار میلیارد 20.483 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 47.9 9.45 5.38 17.787 میلیون 1.843 میلیون 16.759 میلیون 2.87 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,379 28.00 1.19 2,387 36.00 1.53 12:30 2,433 52.748 میلیون 125.9 میلیارد 21,680.15 2,351 2,354 2,255 2,412 3 61,507 2,370 2 179,309 2,390 71.61 هزار میلیارد 98.499 میلیون 71.598 میلیون 30 میلیون 26.889 میلیون 44.71 میلیون 24.428 میلیون 20.458 میلیون 3.5 1.6 2.93 51.309 میلیون 1.438 میلیون 52.442 میلیون 305,975
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,913 76.00 2.68 2,931 94.00 3.31 12:30 14,282 592.016 میلیون 1.735 هزار میلیارد 1.049 میلیارد 2,837 2,850 2,757 2,925 47 4,652,695 2,978 1 6,325 2,990 884.154 هزار میلیارد 1.944 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 356.211 میلیون -22,035,826 -42.32 -8.07 0.54 502.126 میلیون 89.89 میلیون 482.803 میلیون 109.213 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,450 29.00 2.04 1,442 21.00 1.48 12:30 1,124 29.417 میلیون 42.41 میلیارد 26,172.01 1,421 1,474 1,421 1,480 2 172,199 1,440 1 95,000 1,450 30.426 هزار میلیارد 40.841 میلیون 34.39 میلیون 21.1 میلیون 10.415 میلیون 23.974 میلیون 8.635 میلیون 3.829 میلیون 7.95 1.27 3.52 29.386 میلیون 31,400 29.368 میلیون 49,749
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 24,980 210.00 0.85 25,510 740.00 2.99 12:30 435 1.92 میلیون 48.98 میلیارد 4,414.49 24,770 24,990 24,130 25,000 1 707 25,270 1 17,207 25,300 16.023 هزار میلیارد 17.317 میلیون 1.619 میلیون 230,000 1.294 میلیون 324,613 3.347 میلیون -152,880 -104.81 49.36 4.79 1.91 میلیون 10,305 1.888 میلیون 32,106
سپاها

سیمان سپاهان

سهام بورس 10,820 90.00 0.84 10,950 220.00 2.05 12:30 356 1.966 میلیون 21.52 میلیارد 5,522.11 10,730 10,400 10,350 11,050 1 4,528 11,000 1 15,000 11,140 26.828 هزار میلیارد 35.902 میلیون 15.354 میلیون 2.45 میلیون 9.075 میلیون 6.279 میلیون 15.552 میلیون 5.594 میلیون 4.8 4.27 1.73 1.966 میلیون - 1.752 میلیون 213,628
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 17,900 330.00 1.88 17,760 190.00 1.08 12:30 4,587 22.687 میلیون 403.02 میلیارد 4,945.83 17,570 18,200 17,350 18,410 1 18,089 17,900 2 4,619 17,900 147.408 هزار میلیارد 153.142 میلیون 18.54 میلیون 8.3 میلیون 5.734 میلیون 12.806 میلیون 5.687 میلیون 5.361 میلیون 27.5 11.51 25.92 21.036 میلیون 1.651 میلیون 20.656 میلیون 2.03 میلیون
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 36,950 0.00 0.00 37,140 190.00 0.51 12:30 1 27 9.8 میلیون 1,875.45 36,950 36,950 36,950 36,950 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 67.111 میلیون 3.009 میلیون 1.8 میلیون 258,915 2.75 میلیون 547,078 624,957 106.97 24.31 122.2 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 18,270 140.00 0.76 18,400 10.00 0.05 12:29 946 3.095 میلیون 56.95 میلیارد 3,271.85 18,410 19,000 18,250 19,000 2 2,898 18,250 1 5,479 18,400 219.88 هزار میلیارد 262.994 میلیون 86.12 میلیون 11.95 میلیون 43.114 میلیون 43.005 میلیون 161.61 میلیون 35.014 میلیون 6.28 5.12 1.36 2.28 میلیون 815,556 2.571 میلیون 524,357
ضستا6003

اختیارخ شستا-900-1402/06/08

اختیار معامله بورس 370 22.00 6.32 347 1.00 0.29 12:29 121 23,373 8.1 میلیون - 348 347 301 372 1 1,000 329 1 670 340 - - - - - - - - - - - 21,549 1,824 9,125 14,248
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,372 67.00 2.91 2,308 3.00 0.13 12:29 2,025 60.09 میلیون 138.67 میلیارد 29,673.98 2,305 2,374 2,225 2,388 1 130,000 2,370 1 43,000 2,372 15.297 هزار میلیارد 26.548 میلیون 17.393 میلیون 6.628 میلیون 11.251 میلیون 6.141 میلیون 40.188 میلیون 318,379 48.05 2.5 0.38 57.805 میلیون 2.285 میلیون 57.731 میلیون 2.359 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 8,770 70.00 0.80 8,810 110.00 1.26 12:29 5,172 44.075 میلیون 388.1 میلیارد 8,521.8 8,700 8,930 8,700 8,980 2 2,600 8,760 1 49,394 8,780 1183.552 هزار میلیارد 1.438 میلیارد 720.651 میلیون 134.342 میلیون 254.915 میلیون 465.736 میلیون 193.385 میلیون 1.298 میلیارد 3.42 2.54 0.39 37.679 میلیون 6.396 میلیون 38.875 میلیون 5.2 میلیون
ضملت1143

اختیارخ وبملت-2400-1401/11/24

اختیار معامله بورس 800 49.00 6.52 832 81.00 10.79 12:29 22 2,423 2.02 میلیون - 751 720 700 851 1 52 718 1 1 810 - - - - - - - - - - - 2,423 - 2,423 -
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 34,490 430.00 1.26 34,300 240.00 0.70 12:29 481 830,013 28.47 میلیارد 1,725.6 34,060 35,010 33,510 35,490 1 148 34,300 1 50 34,490 24.525 هزار میلیارد 35.384 میلیون 14.936 میلیون 715,000 10.859 میلیون 4.077 میلیون 10.885 میلیون 3.884 میلیون 6.31 6.02 2.25 830,013 - 494,824 335,189
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 17,350 140.00 0.81 17,290 80.00 0.46 12:29 139 355,409 6.18 میلیارد 2,573.25 17,210 17,380 17,000 17,700 1 3,164 17,200 1 847 17,350 31.122 هزار میلیارد 42.98 میلیون 17.381 میلیون 900,000 11.858 میلیون 5.523 میلیون 13.513 میلیون 4.295 میلیون 7.25 5.64 2.3 355,341 68 277,062 78,347
خوساز

محورسازان

سهام بورس 20,590 390.00 1.86 20,380 600.00 2.86 12:29 1,393 6.817 میلیون 138.92 میلیارد 4,893.82 20,980 19,940 19,940 21,480 2 2,771 20,160 1 4,500 20,590 22.823 هزار میلیارد 25.753 میلیون 4.555 میلیون 1.12 میلیون 2.93 میلیون 1.625 میلیون 30.312 میلیون 411,729 55.43 14.05 0.75 6.267 میلیون 549,804 6.817 میلیون -