همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
قنیشاح

قند نیشابور (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,280 47.00 3.54 1,327 0.00 0.00 09:22 593 1.857 میلیون 2.46 میلیارد 3,131.4 1,327 1,440 1,255 1,440 3 144,125 1,218 1 1,111 1,218 8.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.857 میلیون - 1.849 میلیون 7,792
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,743 88.00 4.81 1,831 0.00 0.00 09:22 217 1.722 میلیون 3.15 میلیارد 7,933.57 1,831 1,642 1,642 1,950 1 6,000 1,645 1 298 1,645 40.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.722 میلیون - 1.332 میلیون 389,321
تاپیکوح

سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,260 70.00 0.84 8,330 0.00 0.00 09:22 329 2.686 میلیون 22.37 میلیارد 8,165.54 8,330 8,530 8,250 8,540 4 52,460 8,020 3 25,360 8,020 991.655 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.65 میلیون 1.036 میلیون 1.621 میلیون 1.066 میلیون
والبرح

سر. البرز (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,835 13.00 0.46 2,848 0.00 0.00 09:22 205 1.035 میلیون 2.95 میلیارد 5,047.58 2,848 2,832 2,831 2,888 1 35,220 2,829 1 297 2,850 55.215 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 157,976 876,778 1.035 میلیون -
ضسپا8053

اختیارخ خساپا-2200-1401/08/25

اختیار معامله بورس 17 1.00 5.56 19 1.00 5.56 09:22 406 116,664 2.27 میلیون - 18 21 17 23 5 1,242 18 2 1,439 19 - - - - - - - - - - - 116,664 - 116,664 -
ضخود8010

اختیارخ خودرو-2000-1401/08/04

اختیار معامله بورس 85 38.00 30.89 95 28.00 22.76 09:22 1,737 183,260 17.4 میلیون - 123 83 81 95 1 100 84 1 1,000 85 - - - - - - - - - - - 183,482 - 162,771 20,711
ضهرم1205

اختیارخ اهرم-11000-1401/12/22

اختیار معامله بورس 440 32.00 7.84 485 77.00 18.87 09:22 119 7,085 3.44 میلیون - 408 450 440 450 1 200 415 1 100 490 - - - - - - - - - - - 3,252 3,833 3,282 3,803
ضسپا8052

اختیارخ خساپا-2000-1401/08/25

اختیار معامله بورس 44 1.00 2.33 46 3.00 6.98 09:21 410 51,702 2.39 میلیون - 43 39 39 63 3 1,179 43 5 208 45 - - - - - - - - - - - 41,221 10,481 51,702 -
ضستا7003

اختیارخ شستا-1000-1401/07/17

اختیار معامله بورس 1 2.00 66.67 2 1.00 33.33 09:21 1,130 557,503 932,567 - 3 1 1 1 84 82,446 1 6 6,000 2 - - - - - - - - - - - 536,303 22,200 558,503 -
ضشنا8015

اختیارخ شپنا-7000-1401/08/29

اختیار معامله بورس 35 242.00 87.36 105 172.00 62.09 09:21 12 140 14,725 - 277 60 6 60 1 20 88 1 197 100 - - - - - - - - - - - 140 - 37 103
طخود8010

اختیارف خودرو-2000-1401/08/04

اختیار معامله بورس 99 4.00 3.88 90 13.00 12.62 09:21 158 19,328 1.74 میلیون - 103 80 80 100 1 600 88 1 264 93 - - - - - - - - - - - 19,328 - 19,328 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 15,370 580.00 3.92 14,810 20.00 0.14 09:21 218 1.487 میلیون 22.08 میلیارد 7,310.87 14,790 14,510 14,510 15,780 2 10,889 14,890 1 1,000 15,000 122.84 هزار میلیارد 127.373 میلیون 14.811 میلیون 5 میلیون 4.616 میلیون 10.195 میلیون 4.913 میلیون 4.332 میلیون 28.34 12.04 24.99 1.329 میلیون 13,000 1.312 میلیون 30,000
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,339 120.00 2.69 4,458 1.00 0.02 09:21 18 132,345 572.16 میلیون 10,708.79 4,459 4,389 4,260 4,389 1 50,000 4,299 1 10,000 4,334 857.844 هزار میلیارد 895.318 میلیون 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 289.078 میلیون 135.424 میلیون 138.202 میلیون 6.23 2.98 6.35 32,715 99,630 132,345 -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,300 140.00 2.57 5,430 10.00 0.18 09:21 110 1.129 میلیون 6.03 میلیارد 14,318.99 5,440 5,340 5,300 5,440 2 26,412 5,360 4 85,135 5,390 1033.6 هزار میلیارد 1.302 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 505.262 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 3.8 2.05 0.39 441,856 366,417 579,334 228,939
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,767 29.00 1.61 1,796 0.00 0.00 09:21 149 14.227 میلیون 25.55 میلیارد 20 میلیون 1,796 1,796 1,745 1,805 1 166,030 1,780 3 112,800 1,795 351.137 هزار میلیارد 1.044 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون -58,073,976 484.626 میلیون -94,145,044 -3.73 -6.05 0.72 3.698 میلیون 10 میلیون 13.698 میلیون -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,910 21.00 0.72 2,936 5.00 0.17 09:21 133 4.836 میلیون 14.26 میلیارد 19,429.35 2,931 2,931 2,854 2,995 1 15,000 2,940 2 193,593 2,950 116.083 هزار میلیارد 121.685 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 64.76 میلیون 4.983 میلیون 4.603 میلیون 25.22 1.79 23.3 2.512 میلیون - 2.512 میلیون -
شاملا

معدنی املاح ایران

سهام بورس 7,960 290.00 3.52 8,240 10.00 0.12 09:21 17 37,117 295.34 میلیون 7,859.33 8,250 7,920 7,920 8,170 1 2,000 7,930 1 11,336 8,000 22.248 هزار میلیارد 28.559 میلیون 10.691 میلیون 840,000 6.284 میلیون 4.407 میلیون 6.158 میلیون 3.63 میلیون 6.13 5.05 3.61 20,646 - 20,646 -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,070 9.00 0.29 3,062 1.00 0.03 09:21 29 277,531 856.69 میلیون 22,300.77 3,061 3,000 3,000 3,109 1 41,338 3,032 1 90,000 3,100 93.164 هزار میلیارد 1.897 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 71.236 میلیون 251.079 میلیون 27.56 میلیون 3.38 1.31 0.37 62,786 204,745 267,531 -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 1,960 50.00 2.49 2,008 2.00 0.10 09:21 7 403,183 796.29 میلیون 25,263.03 2,010 1,975 1,960 2,010 1 88,817 1,976 1 9,999 1,999 17.775 هزار میلیارد 23.763 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 14.77 1.88 8.02 - - - -
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 12,800 630.00 4.69 13,410 20.00 0.15 09:21 424 2.068 میلیون 27.77 میلیارد 4,877.01 13,430 12,850 12,780 13,000 1 750 12,830 2 6,000 13,440 33.931 هزار میلیارد 62.685 میلیون 32.128 میلیون 2.527 میلیون 28.754 میلیون 3.374 میلیون 52.432 میلیون -843,403 -40.14 10.03 0.65 1.53 میلیون 537,885 2.019 میلیون 48,875
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 183,300 440.00 0.24 183,720 20.00 0.01 09:21 13 4,180 756.67 میلیون 386.63 183,740 181,000 181,000 183,800 1 47 182,500 1 100 183,790 1102.32 هزار میلیارد 1.205 میلیارد 368.664 میلیون 6 میلیون 102.332 میلیون 266.331 میلیون 350.092 میلیون 225.57 میلیون 4.89 4.14 3.15 2,431 1,000 3,431 -
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 37,270 80.00 0.21 37,350 0.00 0.00 09:21 279 406,634 15.02 میلیارد 1,457.47 37,350 37,230 37,100 37,290 1 250 36,020 1 20,000 37,340 672.3 هزار میلیارد 791.143 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 165.23 میلیون 373.45 میلیون 99.241 میلیون 6.77 4.07 1.8 144,819 261,815 378,015 28,619
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,520 25.00 1.62 1,545 0.00 0.00 09:21 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 27,733.43 1,545 1,485 1,485 1,555 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.504 میلیون 12.904 میلیون 6.7 میلیون 6.153 میلیون 6.751 میلیون 7.998 میلیون 44,530 232.46 1.53 1.29 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 4,697 27.00 0.58 4,671 1.00 0.02 09:21 519 14.286 میلیون 66.71 میلیارد 27,525.41 4,670 4,780 4,697 4,791 1 3,300 4,675 1 8,879 4,789 32.858 هزار میلیارد 38.674 میلیون 23.885 میلیون 7.036 میلیون 5.816 میلیون 18.069 میلیون 5.814 میلیون 7.257 میلیون 4.53 1.82 5.65 8.951 میلیون 5.335 میلیون 14.286 میلیون -
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 7,700 100.00 1.28 7,790 10.00 0.13 09:21 15 119,935 912.8 میلیون 9,926.35 7,800 7,610 7,600 7,930 2 2,000 7,620 1 9,000 7,700 13.698 هزار میلیارد 15.417 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 62.9 6.38 34.72 - - - -
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 32,700 550.00 1.65 33,250 0.00 0.00 09:21 1,286 2.691 میلیون 89.47 میلیارد - 33,250 32,200 32,200 34,100 3 30,550 32,200 6 26,920 32,200 59.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.191 میلیون 500,500 2.691 میلیون -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,321 71.00 2.97 2,389 3.00 0.13 09:21 40 1.007 میلیون 2.32 میلیارد 41,050.59 2,392 2,305 2,303 2,370 1 100,000 2,306 1 13,125 2,320 146.993 هزار میلیارد 376.26 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 88.315 میلیون 377.207 میلیون 8.035 میلیون 18.31 1.67 0.39 431,910 - 431,910 -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 67,600 3,550.00 4.99 70,670 480.00 0.67 09:21 64 44,519 3.07 میلیارد 695.58 71,150 68,320 67,600 70,490 4 964 69,000 1 4,911 69,730 21.255 هزار میلیارد 22.326 میلیون 2.052 میلیون 300,000 981,293 1.071 میلیون 411,733 424,078 50.33 19.93 51.84 21,855 - 21,855 -
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 35,020 1,790.00 4.86 36,810 0.00 0.00 09:21 - - - 1,417.08 36,810 35,450 34,980 37,000 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 6.017 میلیون 365,686 160,000 126,930 238,756 946,666 41,332 142.49 24.67 6.22 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,970 16.00 0.81 1,987 1.00 0.05 09:21 105 4.347 میلیون 8.68 میلیارد 31,371 1,986 2,000 1,927 2,000 23 6,036,133 1,986 2 151,991 1,987 599.391 هزار میلیارد 1.484 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -130,172,054 883.439 میلیون -113,421,959 -5.81 -4.59 0.45 3.451 میلیون - 3.451 میلیون -
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,620 99.00 2.66 3,712 7.00 0.19 09:21 31 331,318 1.2 میلیارد 10,842.46 3,719 3,684 3,600 3,684 1 1,500 3,606 1 5,000 3,669 22.669 هزار میلیارد 26.581 میلیون 13.408 میلیون 6.107 میلیون 3.87 میلیون 9.539 میلیون 11.894 میلیون 3.069 میلیون 7.4 2.38 1.91 276,318 50,000 326,318 -
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 884 9.00 1.01 893 0.00 0.00 09:21 161 5.217 میلیون 4.62 میلیارد 41,777.5 893 885 884 893 1 18,163 889 9 801,764 890 1460.96 هزار میلیارد 1.518 میلیارد 2.038 میلیارد 1.636 میلیارد 57.375 میلیون 1.981 میلیارد 207.373 میلیون 197.418 میلیون 7.4 0.74 7.05 1.772 میلیون 3.366 میلیون 4.538 میلیون 600,000
مرقام

ایران ارقام

سهام بورس 8,570 390.00 4.35 8,940 20.00 0.22 09:21 23 87,945 752.03 میلیون 6,904.02 8,960 8,610 8,520 8,610 2 23,864 8,560 3 32,244 8,880 4.47 هزار میلیارد 13.497 میلیون 7.185 میلیون 500,000 9.017 میلیون -1,832,609 2.996 میلیون -989,721 -4.53 -2.44 1.5 66,251 10,000 76,251 -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,420 85.00 1.89 4,502 3.00 0.07 09:21 63 819,807 3.62 میلیارد 13,019.83 4,505 4,422 4,410 4,480 1 10,000 4,416 1 18,271 4,417 765.51 هزار میلیارد 878.403 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 427.622 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 3.33 1.79 0.44 386,048 2,500 378,548 10,000
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,150 117.00 2.74 4,264 3.00 0.07 09:21 66 1.64 میلیون 6.98 میلیارد 28,157.18 4,267 4,260 4,111 4,340 2 13,694 4,280 1 10,000 4,289 68.224 هزار میلیارد 68.978 میلیون 25.837 میلیون 16 میلیون 705,663 25.131 میلیون 1.879 میلیون 1.584 میلیون 43.1 2.72 36.33 1.354 میلیون - 1.354 میلیون -
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 108,420 5,700.00 4.99 108,420 5,700.00 4.99 09:21 49 138,982 15.07 میلیارد 586 114,120 108,420 108,420 111,400 0 0 0 36 401,437 108,420 21.996 هزار میلیارد 25.513 میلیون 5.993 میلیون 200,000 2.689 میلیون 3.303 میلیون 1.637 میلیون 1.981 میلیون 11.52 6.91 13.94 37,757 55,000 92,757 -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,860 180.00 4.46 4,040 0.00 0.00 09:21 295 1.65 میلیون 8.1 میلیارد 3,894.88 4,040 3,900 3,860 3,900 1 2,000 5,410 2 8,861 5,450 29.118 هزار میلیارد 41.591 میلیون 27.525 میلیون 6 میلیون 17.351 میلیون 10.174 میلیون 33.692 میلیون 2.998 میلیون 8.09 2.38 0.72 2.421 میلیون 101,000 2.522 میلیون -
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,299 19.00 1.44 1,318 0.00 0.00 09:21 10 45,773 59.09 میلیون 8,400.14 1,318 1,291 1,291 1,321 2 67,483 1,291 1 863 1,300 45.594 هزار میلیارد 60.354 میلیون 62.908 میلیون 35.317 میلیون 13.806 میلیون 49.101 میلیون 23.055 میلیون 16.248 میلیون 2.86 0.95 2.02 - - - -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,773 68.00 3.69 1,841 0.00 0.00 09:21 19 1.052 میلیون 1.92 میلیارد 47,252.28 1,841 1,844 1,749 1,845 1 9,000 1,803 1 208,460 1,843 12.202 هزار میلیارد 28.111 میلیون 20.731 میلیون 4.748 میلیون 15.909 میلیون 4.822 میلیون 29.448 میلیون 466,719 26.14 2.53 0.41 212,888 - 212,888 -
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 1,967 18.00 0.92 1,959 10.00 0.51 09:21 111 2.265 میلیون 4.5 میلیارد 34,880.42 1,949 1,969 1,956 2,030 2 33,392 2,010 1 102,000 2,016 12.641 هزار میلیارد 14.388 میلیون 8.105 میلیون 6.463 میلیون 1.792 میلیون 6.313 میلیون 3.113 میلیون 56,883 221.44 2 4.05 1.991 میلیون - 1.991 میلیون -
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 3,024 49.00 1.59 3,066 7.00 0.23 09:21 14 434,754 1.31 میلیارد 11,851.26 3,073 3,018 3,018 3,024 2 30,710 3,020 1 6,400 3,070 9.204 هزار میلیارد 16.09 میلیون 11.421 میلیون 3 میلیون 6.871 میلیون 4.55 میلیون 25.955 میلیون 765,753 12.02 2.02 0.35 434,754 - 434,754 -
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 3,090 33.00 1.06 3,123 0.00 0.00 09:21 1 2,000 6.12 میلیون 14,787.74 3,123 3,060 3,060 3,100 1 8,000 3,060 1 113,500 3,179 8.213 هزار میلیارد 8.809 میلیون 2.365 میلیون 2.63 میلیون 595,988 1.769 میلیون - -17,024 -482.47 4.64 - - - - -
دکوثر

داروسازی کوثر

سهام بورس 2,512 164.00 6.13 2,676 0.00 0.00 09:21 100 800,318 2.06 میلیارد 8,003.18 2,676 2,581 2,512 2,581 1 5,000 2,550 1 7,083 2,660 4.549 هزار میلیارد 8.332 میلیون 6.164 میلیون 1.7 میلیون 3.783 میلیون 2.381 میلیون 3.118 میلیون 16,042 283.58 1.91 1.46 777,318 23,000 800,318 -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,520 480.00 6.86 6,990 10.00 0.14 09:21 40 433,344 2.87 میلیارد 12,921.97 7,000 6,780 6,510 6,800 15 1,029,117 6,510 1 17,151 6,520 915.97 هزار میلیارد 4.667 میلیارد 4.046 میلیارد 131.04 میلیون 3.662 میلیارد 384.107 میلیون 547.6 میلیون 167.841 میلیون 5.47 2.39 1.68 162,084 - 149,584 12,500
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 49,020 2,580.00 5.00 51,600 0.00 0.00 09:21 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 1,049.59 51,600 50,100 49,020 50,770 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 14.225 میلیون 1.628 میلیون 250,000 1.325 میلیون 303,701 386,729 50,642 254.73 42.48 33.36 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 19,050 190.00 0.99 19,230 10.00 0.05 09:21 13 13,028 241.66 میلیون 3,531.88 19,240 18,500 18,500 19,230 4 3,937 18,500 1 1,500 18,510 19.24 هزار میلیارد 20.914 میلیون 5.422 میلیون 1,000,000 1.674 میلیون 3.748 میلیون 7.127 میلیون 3.287 میلیون 5.85 5.13 2.7 8,200 - 8,200 -
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 1,192 12.00 1.02 1,180 0.00 0.00 09:21 12 267,000 309.16 میلیون 29,749.85 1,180 1,150 1,146 1,192 1 78,330 1,170 1 7,000 1,198 13.077 هزار میلیارد 16.105 میلیون 16.545 میلیون 11.082 میلیون 3.029 میلیون 13.517 میلیون 5.634 میلیون 884,177 14.79 0.97 2.32 267,000 - 267,000 -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,950 250.00 4.03 6,200 0.00 0.00 09:21 1,105 11.505 میلیون 70.15 میلیارد 10,412.07 6,200 6,000 5,920 6,160 3 11,011 6,000 2 16,000 6,000 372 هزار میلیارد 620.055 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 62.679 میلیون 98.711 میلیون -2,594,126 -143.4 5.94 3.77 8.325 میلیون 3.181 میلیون 11.425 میلیون 80,000
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 6,530 300.00 4.39 6,790 40.00 0.59 09:21 46 338,174 2.23 میلیارد 6,851.11 6,830 6,640 6,510 6,710 2 21,303 6,530 1 1,000 6,590 14.938 هزار میلیارد 17.715 میلیون 5.739 میلیون 2.2 میلیون 2.689 میلیون 3.05 میلیون 5.045 میلیون 1.194 میلیون 12.58 4.93 2.98 306,117 - 306,117 -
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 4,900 40.00 0.81 4,940 0.00 0.00 09:21 104 1.16 میلیون 5.75 میلیارد 21,446.27 4,940 4,890 4,860 5,050 4 200,447 5,000 1 103,050 5,050 57.675 هزار میلیارد 60.615 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 17.78 2.87 16.07 799,270 - 799,270 -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 6,620 160.00 2.36 6,780 0.00 0.00 09:21 27 83,249 550.51 میلیون 4,392.38 6,780 6,700 6,550 6,700 1 2,730 6,560 1 165 6,570 54.24 هزار میلیارد 67.409 میلیون 27.47 میلیون 8 میلیون 13.169 میلیون 14.301 میلیون 27.024 میلیون 5.815 میلیون 9.33 3.79 2.01 43,767 - 40,986 2,781
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 17,560 350.00 1.95 17,890 20.00 0.11 09:21 8 36,979 647.15 میلیون 7,075.79 17,910 17,400 16,670 18,300 1 1,000 17,500 2 482 17,960 17.033 هزار میلیارد 26.099 میلیون 10.506 میلیون 952,095 9.047 میلیون 1.459 میلیون 7.762 میلیون 398,108 42.83 11.68 2.21 31,979 - 31,979 -
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 9,370 120.00 1.26 9,490 0.00 0.00 09:21 15 5,419 50.04 میلیون 5,680.05 9,490 9,220 9,200 9,370 2 1,881 9,250 1 4,000 9,350 37.96 هزار میلیارد 50.916 میلیون 18.663 میلیون 1.5 میلیون 12.956 میلیون 5.707 میلیون 19.44 میلیون 4.473 میلیون 8.49 6.65 1.95 3,965 - 3,965 -
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,091 68.00 2.15 3,158 1.00 0.03 09:21 8 67,420 210.6 میلیون 32,394.79 3,159 3,111 3,070 3,240 1 12,000 3,119 2 20,644 3,160 19.584 هزار میلیارد 20.073 میلیون 9.769 میلیون 6.201 میلیون 483,413 9.286 میلیون 2.171 میلیون 1.994 میلیون 9.82 2.11 9.02 47,464 - 47,464 -
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 3,610 1.00 0.03 3,608 1.00 0.03 09:21 15 152,157 546.62 میلیون 16,746.76 3,609 3,600 3,520 3,710 1 139,365 3,600 1 20,000 3,640 5.412 هزار میلیارد 6.029 میلیون 1.822 میلیون 530,000 615,492 1.207 میلیون 524,502 328,314 15.9 4.33 9.97 152,157 - 152,157 -
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 69,200 2,290.00 3.20 71,490 0.00 0.00 09:21 120 96,095 6.75 میلیارد 800.79 71,490 69,250 69,200 69,250 1 288 69,040 1 7,000 73,400 13.941 هزار میلیارد 16.764 میلیون 4.055 میلیون 195,000 2.824 میلیون 1.231 میلیون 11.163 میلیون 1.095 میلیون 12.73 11.32 1.25 96,095 - 96,095 -
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 8,560 390.00 4.36 8,950 0.00 0.00 09:21 863 735,903 6.44 میلیارد 852.73 8,950 8,600 8,530 8,830 1 647 8,620 10 480 8,620 22.375 هزار میلیارد 28.138 میلیون 8.615 میلیون 2.5 میلیون 5.763 میلیون 2.852 میلیون 3.294 میلیون 1.263 میلیون 17.71 7.85 6.79 653,475 82,428 735,807 96
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,470 840.00 4.59 18,310 0.00 0.00 09:21 486 462,784 8.13 میلیارد 952.23 18,310 17,520 17,450 17,520 3 2,559 17,520 5 2,185 17,520 366.2 هزار میلیارد 400.112 میلیون 77.769 میلیون 20 میلیون 33.912 میلیون 43.857 میلیون 37.945 میلیون 50.495 میلیون 7.25 8.35 9.65 339,159 123,625 311,782 151,002
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 4,980 60.00 1.19 5,040 0.00 0.00 09:21 5 33,128 164.45 میلیون 11,836.1 5,040 4,930 4,930 4,980 1 39,274 4,970 2 3,087 5,020 161.28 هزار میلیارد 259.849 میلیون 168.259 میلیون 32 میلیون 98.569 میلیون 69.69 میلیون 201.215 میلیون 29.249 میلیون 5.52 2.32 0.8 3,100 2,028 5,128 -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 4,840 40.00 0.82 4,879 1.00 0.02 09:21 69 601,054 2.91 میلیارد 7,801.82 4,880 4,835 4,832 4,858 1 1,230 4,838 3 82,938 4,842 1951.6 هزار میلیارد 2.252 میلیارد 1.271 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 1.031 میلیارد 610.027 میلیون 406.19 میلیون 3.69 1.89 2.19 284,673 315,663 520,336 80,000
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,890 40.00 0.81 4,930 0.00 0.00 09:21 122 1.287 میلیون 6.33 میلیارد 12,485.61 4,930 4,920 4,880 4,940 2 306,248 4,940 4 214,768 4,950 2612.9 هزار میلیارد 3.08 میلیارد 1.999 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 1.612 میلیارد 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 2.88 1.62 1.63 299,666 932,992 1.233 میلیون -
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,042 20.00 1.88 1,058 4.00 0.38 09:21 42 1.995 میلیون 2.06 میلیارد 44,960.61 1,062 1,045 1,023 1,070 1 77,509 1,026 1 270,000 1,028 12.644 هزار میلیارد 14.518 میلیون 14.195 میلیون 11.939 میلیون 1.838 میلیون 12.356 میلیون 6.656 میلیون 273,340 46.39 1.03 1.91 1.297 میلیون 200,000 1.497 میلیون -
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 3,840 159.00 3.98 3,976 23.00 0.58 09:21 12 506,188 1.94 میلیارد 17,815.78 3,999 3,830 3,820 3,990 2 15,000 3,851 1 45,000 3,989 25.15 هزار میلیارد 36.383 میلیون 17.705 میلیون 6.325 میلیون 11.088 میلیون 6.617 میلیون 12.217 میلیون 254,447 98.84 3.8 2.06 329,928 175,000 504,928 -
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,700 57.00 3.24 1,757 0.00 0.00 09:21 11 59,247 102.58 میلیون 21,533.52 1,757 1,750 1,690 1,750 2 6,000 1,728 2 261,207 1,752 31.626 هزار میلیارد 32.377 میلیون 32.828 میلیون 18 میلیون 750,608 32.078 میلیون 9.408 میلیون 9.027 میلیون 3.5 0.99 3.36 59,247 - 59,247 -
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 8,370 370.00 4.23 8,740 0.00 0.00 09:21 7 39,244 335.95 میلیون 5,491.21 8,740 8,580 8,320 8,580 1 8,100 8,430 2 5,750 8,560 12.109 هزار میلیارد 21.254 میلیون 10.758 میلیون 1.385 میلیون 9.145 میلیون 1.614 میلیون 23.138 میلیون -469,353 -25.8 7.5 0.52 34,777 - 34,777 -
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 34,810 130.00 0.37 34,930 10.00 0.03 09:21 72 95,383 3.33 میلیارد 2,533.93 34,940 34,100 34,100 35,490 1 1,000 35,300 1 407 35,450 23.813 هزار میلیارد 27.284 میلیون 4.647 میلیون 681,920 3.457 میلیون 1.19 میلیون 3.793 میلیون 470,400 50.65 20.02 6.28 79,860 - 79,860 -
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 1,120 7.00 0.62 1,120 7.00 0.62 09:21 4 59,000 66.08 میلیون 29,965.53 1,127 1,120 1,088 1,120 1 8,800 1,105 1 4,403 1,120 14.651 هزار میلیارد 21.798 میلیون 21.129 میلیون 13 میلیون 7.147 میلیون 13.982 میلیون 15.136 میلیون 600,676 24.39 1.05 0.97 - - - -
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 2,797 78.00 2.71 2,884 9.00 0.31 09:21 8 503,800 1.5 میلیارد 26,636.98 2,875 2,968 2,791 2,968 1 28,337 2,800 1 15,000 2,850 5.326 هزار میلیارد 5.943 میلیون 2.935 میلیون 1.847 میلیون 463,353 2.472 میلیون 1.296 میلیون 590,264 9 2.15 4.1 503,800 - 503,800 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 108,880 2,510.00 2.25 111,350 40.00 0.04 09:21 3 496 52.92 میلیون 335.71 111,390 106,700 106,700 110,980 1 50 106,700 1 630 107,500 213.4 هزار میلیارد 283.205 میلیون 73.457 میلیون 2 میلیون 60.425 میلیون 13.032 میلیون 97.986 میلیون 49.409 میلیون 4.51 17.09 2.27 - - - -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,760 40.00 0.59 6,790 10.00 0.15 09:21 92 1.177 میلیون 7.89 میلیارد 18,846.68 6,800 6,700 6,650 6,780 1 2,000 6,710 3 98,839 6,720 912.182 هزار میلیارد 1.252 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 508.425 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 3.08 1.8 0.41 578,840 277,200 826,040 30,000
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,427 26.00 1.79 1,453 0.00 0.00 09:21 23 567,666 824.69 میلیون 35,835.88 1,453 1,453 1,400 1,468 3 23,000 1,433 1 10,000 1,451 195.629 هزار میلیارد 212.249 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 157.413 میلیون 8.414 میلیون 8.668 میلیون 22.57 1.24 23.25 66,050 491,616 557,666 -
کاما

باما

سهام بورس 4,320 150.00 3.36 4,460 10.00 0.22 09:21 37 233,170 1000 میلیون 8,416.44 4,470 4,250 4,250 4,450 7 55,662 4,330 1 9,851 4,390 44.61 هزار میلیارد 50.229 میلیون 33.048 میلیون 10 میلیون 5.529 میلیون 27.519 میلیون 9.548 میلیون 4.949 میلیون 9.03 1.62 4.68 213,582 - 213,582 -
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 13,330 40.00 0.30 13,290 0.00 0.00 09:21 1,238 967,204 13.03 میلیارد 781.26 13,290 13,310 13,310 13,590 2 3,500 13,310 9 2,217 13,310 146.19 هزار میلیارد 161.535 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 18.06 9.32 12.65 967,204 - 902,129 65,075
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام بورس 4,013 94.00 2.29 4,045 62.00 1.51 09:21 1 10,000 40.45 میلیون 10,444.72 4,107 4,045 4,010 4,050 3 8,774 4,042 1 107,994 4,045 12.135 هزار میلیارد 13.108 میلیون 11.198 میلیون 3 میلیون 787,296 10.41 میلیون 4.811 میلیون 4.655 میلیون 2.65 1.18 2.56 - - - -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 19,180 300.00 1.54 19,470 10.00 0.05 09:21 3 21,374 406.25 میلیون 2,809 19,480 19,100 19,000 19,440 1 270 19,050 1 2,000 19,460 25.311 هزار میلیارد 27.851 میلیون 13.082 میلیون 1.3 میلیون 2.527 میلیون 10.555 میلیون 17.463 میلیون 5.933 میلیون 4.27 2.4 1.45 21,374 - 21,374 -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 8,420 70.00 0.82 8,490 0.00 0.00 09:21 20 19,426 162.64 میلیون 5,838.42 8,490 8,330 8,330 8,430 1 360 8,410 1 1,756 8,470 93.39 هزار میلیارد 112.58 میلیون 37.95 میلیون 11 میلیون 19.19 میلیون 18.76 میلیون 16.667 میلیون 16.43 میلیون 5.68 4.99 5.6 6,979 1,200 8,179 -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 14,800 250.00 1.66 15,050 0.00 0.00 09:21 3 563 8.39 میلیون 5,448.78 15,050 14,990 14,750 14,990 2 8,987 14,820 4 204,100 15,000 84.656 هزار میلیارد 103.28 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 3.72 4.54 3.6 562 - 562 -
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 3,141 33.00 1.06 3,107 1.00 0.03 09:21 8 159,542 490.33 میلیون 14,136.51 3,108 3,042 3,010 3,200 4 14,911 3,042 1 71,288 3,148 5.032 هزار میلیارد 6.485 میلیون 3.752 میلیون 1.62 میلیون 1.451 میلیون 2.301 میلیون 2.878 میلیون 638,039 7.89 2.19 1.75 30,586 - 30,586 -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,230 140.00 2.75 5,090 0.00 0.00 09:21 2,460 52.544 میلیون 267.62 میلیارد 21,359.15 5,090 5,050 4,970 5,400 7 97,972 5,050 8 167,725 5,050 92.638 هزار میلیارد 95.033 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 20.974 میلیون 5.656 میلیون 5.009 میلیون 18.49 4.42 16.38 30.449 میلیون 22.095 میلیون 52.544 میلیون -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,736 20.00 1.14 1,756 0.00 0.00 09:21 785 18.117 میلیون 31.81 میلیارد 23,079.6 1,756 1,720 1,720 1,750 3 81,107 1,719 2 14,853 1,719 63.923 هزار میلیارد 115.594 میلیون 104.861 میلیون 36.403 میلیون 51.67 میلیون 53.191 میلیون 27.045 میلیون 9.622 میلیون 6.64 1.2 2.36 15.097 میلیون 3.02 میلیون 17.832 میلیون 285,528
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 7,060 10.00 0.14 7,070 0.00 0.00 09:21 5 6,338 44.64 میلیون 5,729 7,070 6,810 6,810 7,200 1 2,786 7,010 1 47,194 7,100 28.492 هزار میلیارد 31.836 میلیون 14.988 میلیون 4.03 میلیون 3.344 میلیون 11.644 میلیون 5.563 میلیون 5.071 میلیون 5.62 2.46 5.12 3,532 - 3,532 -
فلامی

لامیران

سهام بورس 16,010 510.00 3.09 16,510 10.00 0.06 09:21 2 15,000 240 میلیون 1,964.17 16,520 16,000 16,000 16,510 1 6,333 15,730 5 6,477 17,250 3.302 هزار میلیارد 3.626 میلیون 955,797 200,000 304,183 651,614 793,816 252,386 13.08 5.07 4.16 15,000 - - 15,000
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 21,020 210.00 1.01 20,810 0.00 0.00 09:21 3,869 8.772 میلیون 182.56 میلیارد 2,267.37 20,810 20,900 20,900 21,390 12 38,188 20,200 5 32,780 20,200 41.62 هزار میلیارد 46.455 میلیون 8.67 میلیون 2 میلیون 4.835 میلیون 3.835 میلیون 9.452 میلیون 1.462 میلیون 28.47 10.85 4.41 7.825 میلیون 947,128 7.844 میلیون 928,697
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,577 21.00 0.81 2,598 0.00 0.00 09:21 163 7.253 میلیون 18.84 میلیارد 21,915.7 2,598 2,598 2,577 2,615 1 312,690 2,600 3 191,664 2,601 680.787 هزار میلیارد 11.434 میلیارد 11.402 میلیارد 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 672.26 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 3.03 1.01 0.66 1.957 میلیون 4.15 میلیون 4.528 میلیون 1.579 میلیون
فنوال

نورد آلومینیوم

سهام بورس 26,480 1,090.00 3.95 27,560 10.00 0.04 09:21 1 500 13.78 میلیون 1,883.61 27,570 27,560 26,430 27,560 1 200 26,480 1 9,642 27,500 18.702 هزار میلیارد 21.648 میلیون 8.582 میلیون 678,347 2.946 میلیون 5.637 میلیون 10.318 میلیون 3.176 میلیون 5.89 3.32 1.81 500 - 500 -
فنورد

نورد قطعات فولادی

سهام بورس 14,920 310.00 2.04 15,230 0.00 0.00 09:21 10 9,394 139.3 میلیون 3,562.75 15,230 15,100 14,720 15,100 1 380 14,730 1 2,000 15,180 24.124 هزار میلیارد 33.645 میلیون 12.249 میلیون 144,000 9.521 میلیون 2.728 میلیون 26.033 میلیون 4.712 میلیون 5.12 8.84 0.93 7,394 - 7,394 -
کحافظ

کاشی حافظ

سهام بورس 4,732 83.00 1.72 4,813 2.00 0.04 09:21 6 10,847 51.63 میلیون 10,658.14 4,815 4,760 4,731 4,760 2 17,608 4,760 1 2,000 4,825 24.755 هزار میلیارد 33.277 میلیون 16.22 میلیون 5.141 میلیون 8.522 میلیون 7.698 میلیون 5.574 میلیون 2.18 میلیون 11.35 3.21 4.45 10,700 - 10,700 -
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 13,490 250.00 1.82 13,740 0.00 0.00 09:21 6 5,917 79.7 میلیون 3,284.26 13,740 13,470 13,470 13,590 2 24,913 13,470 4 15,270 13,600 412.2 هزار میلیارد 521.98 میلیون 188.507 میلیون 10 میلیون 109.78 میلیون 78.727 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 4.45 5.24 0.49 1,830 - 1,830 -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,214 12.00 0.98 1,226 0.00 0.00 09:21 9 381,000 462.87 میلیون 45,828.74 1,226 1,197 1,197 1,230 1 5,030 1,206 1 8,786 1,229 25.302 هزار میلیارد 47.202 میلیون 44.159 میلیون 20.638 میلیون 21.9 میلیون 22.258 میلیون 18.726 میلیون 1.841 میلیون 13.74 1.14 1.35 276,000 - 276,000 -
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 13,500 180.00 1.32 13,680 0.00 0.00 09:21 2 1,190 15.98 میلیون 5,127.72 13,680 13,430 13,430 13,600 2 2,358 13,430 2 7,665 13,590 163.476 هزار میلیارد 200.982 میلیون 85.497 میلیون 11.95 میلیون 37.506 میلیون 47.991 میلیون 129.171 میلیون 28.367 میلیون 5.76 3.41 1.27 1,190 - 1,190 -
ضخود9005

اختیارخ خودرو-2000-1401/09/02

اختیار معامله بورس 125 12.00 10.62 113 0.00 0.00 09:21 75 11,542 1.3 میلیون - 113 125 125 125 2 210 91 1 815 100 - - - - - - - - - - - 11,542 - 1,248 10,294
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,831 64.00 2.21 2,888 7.00 0.24 09:21 55 1.681 میلیون 4.79 میلیارد 33,211.04 2,895 2,850 2,822 2,870 6 58,577 2,832 1 19,800 2,847 79.96 هزار میلیارد 102.865 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 37.274 میلیون 26.266 میلیون 17.695 میلیون 4.53 2.15 3.05 668,899 1,000,000 1.669 میلیون -
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 10,330 400.00 3.73 10,730 0.00 0.00 09:21 3,898 23.106 میلیون 247.83 میلیارد 5,927.63 10,730 10,250 10,250 10,700 55 454,412 10,250 8 236,944 10,250 78.758 هزار میلیارد 97.529 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 23.77 میلیون 14.605 میلیون 14.548 میلیون 5.41 3.31 5.39 18.836 میلیون 4.27 میلیون 23.096 میلیون 10,000
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,070 90.00 0.68 13,160 0.00 0.00 09:21 19 73,524 958.22 میلیون 6,496.82 13,160 13,060 13,020 13,080 2 29,503 13,030 1 30,000 13,080 947.52 هزار میلیارد 1.116 میلیارد 336.911 میلیون 72 میلیون 168.095 میلیون 168.816 میلیون 160.179 میلیون 149.242 میلیون 6.41 5.67 5.97 42,222 31,302 73,524 -
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 35,500 1,250.00 3.40 36,680 70.00 0.19 09:21 17 20,939 742.08 میلیون 1,725.34 36,750 36,000 35,270 36,010 1 745 36,000 3 3,300 37,000 5.834 هزار میلیارد 6.089 میلیون 760,097 159,000 245,282 514,815 782,624 197,366 29.52 11.32 7.44 17,184 - 17,184 -
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 3,423 75.00 2.14 3,495 3.00 0.09 09:21 7 30,000 101.52 میلیون 22,032.89 3,498 3,384 3,384 3,520 2 14,115 3,385 1 2,000 3,520 10.491 هزار میلیارد 16.044 میلیون 9.023 میلیون 3 میلیون 5.55 میلیون 3.474 میلیون 11.924 میلیون 961,956 10.91 3.02 0.88 30,000 - 30,000 -
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 6,380 10.00 0.16 6,390 0.00 0.00 09:21 545 6.769 میلیون 43.22 میلیارد 12,419.63 6,390 6,250 6,240 6,380 1 8,000 6,250 1 2,344 6,360 35.465 هزار میلیارد 42.457 میلیون 16.443 میلیون 5.55 میلیون 6.992 میلیون 9.451 میلیون 66.794 میلیون 1.103 میلیون 32.15 3.75 0.53 2.755 میلیون 4.014 میلیون 5.775 میلیون 993,562
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 17,540 50.00 0.28 17,590 0.00 0.00 09:21 12 2,832 49.19 میلیون 1,939.86 17,590 17,340 17,340 17,590 2 2,593 17,400 1 3,712 17,590 52.77 هزار میلیارد 65.362 میلیون 22.695 میلیون 3 میلیون 12.592 میلیون 10.103 میلیون 35.511 میلیون 7.413 میلیون 7.12 5.22 1.49 2,228 185 2,413 -
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 4,047 6.00 0.15 4,053 0.00 0.00 09:21 10 64,600 261.58 میلیون 6,322.57 4,053 4,050 4,042 4,050 1 25 4,042 1 2,000 4,047 32.424 هزار میلیارد 38.901 میلیون 22.887 میلیون 8 میلیون 6.477 میلیون 16.409 میلیون 12.609 میلیون 12.438 میلیون 2.61 1.98 2.57 30,000 34,600 64,600 -
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,094 12.00 0.39 3,082 0.00 0.00 09:21 14 2,615 8 میلیون 957.57 3,082 3,033 3,033 3,098 1 4,501 3,035 1 75 3,036 6.164 هزار میلیارد 10.686 میلیون 6.952 میلیون 2 میلیون 4.522 میلیون 2.43 میلیون 1.897 میلیون 238,814 25.81 2.54 3.25 2,392 - 2,392 -