همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,500 51.00 1.48 3,449 0.00 0.00 17:02 8,961 282.559 میلیون 974.63 میلیارد 40,866.49 3,449 3,420 3,366 3,505 1 9,999 3,499 2 305,454 3,500 1040.412 هزار میلیارد 2.1 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 1.64 میلیارد -20,893,021 -49.8 -9.5 0.63 205.528 میلیون 77.031 میلیون 249.081 میلیون 33.478 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 65,080 470.00 0.72 65,550 0.00 0.00 14:32 1,263 3.227 میلیون 211.52 میلیارد 2,554.95 65,550 62,850 62,850 68,100 1 5,000 65,090 2 68,916 65,090 393.3 هزار میلیارد 418.422 میلیون 78.725 میلیون 6 میلیون 25.122 میلیون 53.602 میلیون 111.798 میلیون 38.474 میلیون 10.23 7.34 3.52 427,060 2.8 میلیون 2.124 میلیون 1.103 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,430 10.00 0.11 9,420 0.00 0.00 14:32 3,975 45.594 میلیون 429.28 میلیارد 11,470.16 9,420 9,370 9,290 9,450 5 222,992 9,430 45 636,727 9,440 2138.34 هزار میلیارد 2.439 میلیارد 910.165 میلیون 227 میلیون 278.05 میلیون 632.116 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 5.59 3.38 0.63 15.278 میلیون 30.316 میلیون 42.84 میلیون 2.753 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 53,420 210.00 0.39 53,630 0.00 0.00 14:31 2,506 2.233 میلیون 119.78 میلیارد 891.2 53,630 53,870 52,800 54,100 1 105 53,400 1 6,669 53,420 769.591 هزار میلیارد 910.984 میلیون 235.562 میلیون 14.35 میلیون 141.393 میلیون 94.169 میلیون 483.394 میلیون 78.18 میلیون 9.84 8.17 1.59 1.071 میلیون 1.163 میلیون 2.229 میلیون 4,295
غدام

خوراک دام پارس

سهام بورس 69,100 760.00 1.09 69,860 0.00 0.00 12:44 - - - 806.76 69,860 66,200 66,200 71,200 170 169,791 72,460 0 0 0 6.435 هزار میلیارد 11.5 میلیون 545,617 160,000 304,598 241,019 1.633 میلیون 70,806 157.87 46.38 6.84 2.125 میلیون - 2.125 میلیون 45
چدن

چدن سازان

سهام بورس 3,150 10.00 0.32 3,140 0.00 0.00 12:42 1,484 24.369 میلیون 76.51 میلیارد 16,420.84 3,140 3,162 3,103 3,240 1 7,470 3,136 1 9,610 3,149 34.54 هزار میلیارد 43.269 میلیون 25.459 میلیون 8.63 میلیون 8.729 میلیون 16.731 میلیون 8.242 میلیون 2.044 میلیون 16.9 2.06 4.2 24.369 میلیون - 22.016 میلیون 2.353 میلیون
دامین

دارو امین

سهام بورس 5,670 90.00 1.56 5,760 0.00 0.00 12:41 787 9.707 میلیون 55.89 میلیارد 12,334.09 5,760 5,690 5,520 5,960 3 9,439 5,630 4 229,876 5,670 31.68 هزار میلیارد 41.429 میلیون 18.094 میلیون 5.5 میلیون 9.749 میلیون 8.344 میلیون 10.193 میلیون 2.631 میلیون 12.04 3.8 3.11 9.187 میلیون 520,000 9.103 میلیون 604,232
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 46,180 890.00 1.97 45,290 0.00 0.00 12:40 855 2.613 میلیون 118.34 میلیارد 3,056.31 45,290 41,010 41,010 46,180 3 1,046 46,180 1 8,000 46,810 45.29 هزار میلیارد 50.448 میلیون 8.489 میلیون 1,000,000 5.158 میلیون 3.331 میلیون 8.44 میلیون 4.399 میلیون 9.58 12.66 5 2.6 میلیون 13,346 1.421 میلیون 1.192 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم

سهام بورس 175,600 10.00 0.01 175,610 0.00 0.00 12:39 355 199,142 34.91 میلیارد 560.96 175,610 173,500 173,000 176,700 3 393 173,900 1 200 175,610 351.22 هزار میلیارد 369.935 میلیون 63.319 میلیون 2 میلیون 18.715 میلیون 44.604 میلیون 94.372 میلیون 42.189 میلیون 8.32 7.87 3.72 40,909 158,233 134,488 64,654
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 142,170 190.00 0.13 142,360 0.00 0.00 12:30 1,680 1.036 میلیون 147.49 میلیارد 616.69 142,360 142,860 141,500 143,900 1 100 142,160 2 6,310 142,170 1281.24 هزار میلیارد 1.919 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 984.651 میلیون 112.075 میلیون 11.43 12.24 1.3 573,825 462,213 1.036 میلیون -
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 146,200 1,460.00 1.01 144,740 0.00 0.00 12:30 2,278 1.039 میلیون 150.45 میلیارد 456.32 144,740 140,000 137,710 149,000 1 3 146,180 1 45 146,250 43.422 هزار میلیارد 45.374 میلیون 2.869 میلیون 300,000 1.952 میلیون 917,585 556,479 324,187 133.94 47.32 78.03 1.003 میلیون 36,858 1.027 میلیون 12,102
کگل

گل گهر

سهام بورس 6,810 60.00 0.87 6,870 0.00 0.00 12:30 1,557 32.803 میلیون 225.23 میلیارد 21,068.18 6,870 6,810 6,790 7,000 14 143,678 6,800 1 1,305 6,810 2267.1 هزار میلیارد 2.685 میلیارد 857.607 میلیون 281.5 میلیون 451.228 میلیون 406.379 میلیون 444.555 میلیون 111.642 میلیون 20.31 5.58 5.1 8.488 میلیون 24.315 میلیون 24.349 میلیون 8.454 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,211 10.00 0.24 4,221 0.00 0.00 12:30 2,843 56.851 میلیون 239.97 میلیارد 19,996.92 4,221 4,179 4,153 4,279 1 1,192 4,204 1 30,000 4,212 298.744 هزار میلیارد 630.066 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.02 5.46 0.72 47.881 میلیون 8.97 میلیون 51.651 میلیون 5.2 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,163 40.00 1.28 3,123 0.00 0.00 12:30 7,220 200.716 میلیون 626.92 میلیارد 27,762.29 3,123 3,080 3,045 3,185 9 3,310,409 3,163 2 5,666 3,164 610.579 هزار میلیارد 1.371 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -10.56 -7.29 1.04 163.052 میلیون 37.664 میلیون 182.578 میلیون 18.138 میلیون
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 5,170 80.00 1.52 5,250 0.00 0.00 12:30 494 4.522 میلیون 23.63 میلیارد 9,152.98 5,250 5,330 5,150 5,420 1 11,758 5,160 2 12,241 5,170 73.5 هزار میلیارد 75.777 میلیون 29.539 میلیون 14 میلیون 2.277 میلیون 27.262 میلیون 11.86 میلیون 11.729 میلیون 6.27 2.7 6.2 4.128 میلیون 393,832 4.44 میلیون 81,250
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,554 11.00 0.31 3,543 0.00 0.00 12:30 2,970 56.566 میلیون 200.39 میلیارد 19,045.95 3,543 3,504 3,504 3,570 0 0 0 0 967.129 هزار میلیارد 5.326 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.92 2.21 1.46 30.203 میلیون 26.363 میلیون 55.682 میلیون 884,746
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 57,300 630.00 1.11 56,670 0.00 0.00 12:30 1 27 9.8 میلیون 1,588.88 56,670 55,500 55,290 57,500 0 0 0 0 108.09 هزار میلیارد 102.118 میلیون 3.123 میلیون 1.8 میلیون 112,153 3.011 میلیون 557,326 659,205 154.74 33.89 183.03 - 2.401 میلیون - 2.401 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 17,070 160.00 0.95 16,910 0.00 0.00 12:29 1,020 2.835 میلیون 48.39 میلیارد 2,778.93 16,910 17,200 16,200 17,200 1 300 17,050 4 4,376 17,100 202.92 هزار میلیارد 269.252 میلیون 104.57 میلیون 12 میلیون 66.332 میلیون 38.238 میلیون 186.688 میلیون 24.655 میلیون 8.23 5.31 1.1 2.404 میلیون 430,355 2.554 میلیون 280,495
درازک

دارو رازک

سهام بورس 18,500 160.00 0.87 18,340 0.00 0.00 12:29 766 3.921 میلیون 71.9 میلیارد 5,118.39 18,340 18,220 17,950 18,790 2 1,103 18,460 1 20,435 18,500 38.514 هزار میلیارد 51.833 میلیون 21.216 میلیون 2.1 میلیون 13.319 میلیون 7.897 میلیون 14.602 میلیون 4.477 میلیون 8.6 4.88 2.64 3.666 میلیون 254,620 3.052 میلیون 869,057
کساپا

سایپا شیشه

سهام بورس 41,250 130.00 0.31 41,380 0.00 0.00 12:29 437 1.176 میلیون 48.66 میلیارد 2,690.89 41,380 40,000 40,000 42,100 1 800 41,240 1 17,499 41,350 25.991 هزار میلیارد 27.401 میلیون 2.24 میلیون 628,104 1.41 میلیون 830,402 4.7 میلیون 289,711 89.71 31.3 5.53 1.176 میلیون - 1.176 میلیون -
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 11,950 130.00 1.10 11,820 0.00 0.00 12:29 1,196 8.116 میلیون 95.92 میلیارد 6,785.86 11,820 11,680 11,310 12,210 0 0 0 0 82.445 هزار میلیارد 85.358 میلیون 13.217 میلیون 3.241 میلیون 2.914 میلیون 10.303 میلیون 3.051 میلیون 3.987 میلیون 20.68 8 27.02 2.938 میلیون 5.178 میلیون 7.336 میلیون 779,999
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 37,610 600.00 1.62 37,010 0.00 0.00 12:29 181 595,196 9.2 میلیارد 1,406.11 37,010 36,950 35,800 37,980 2 7,744 22,710 2 5,400 22,850 8.646 هزار میلیارد 30.329 میلیون 12.6 میلیون 576,000 9.011 میلیون 3.589 میلیون 9.004 میلیون 2.036 میلیون 10.47 5.94 2.37 2.585 میلیون - 1.975 میلیون 610,000
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,600 40.00 0.88 4,560 0.00 0.00 12:29 187 2.965 میلیون 13.66 میلیارد 15,858.08 4,560 4,550 4,550 4,640 1 76,204 4,600 2 40,000 4,630 111.72 هزار میلیارد 123.198 میلیون 50.44 میلیون 24.5 میلیون 11.478 میلیون 38.962 میلیون 22.541 میلیون 18.582 میلیون 6.01 2.87 4.96 1.21 میلیون 1.756 میلیون 2.741 میلیون 224,799
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 6,980 30.00 0.43 6,950 0.00 0.00 12:29 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 20,697.52 6,950 6,520 6,500 7,020 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 264.259 میلیون 67.116 میلیون 36 میلیون 14.059 میلیون 53.058 میلیون 39.74 میلیون 12.699 میلیون 19.7 4.72 6.3 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 38,700 1,120.00 2.81 39,820 0.00 0.00 12:29 1,694 4.39 میلیون 174.83 میلیارد 2,591.64 39,820 39,810 38,600 40,170 1 300 38,660 1 2,576 39,150 33.847 هزار میلیارد 44.34 میلیون 13.188 میلیون 850,000 10.493 میلیون 2.695 میلیون 6.222 میلیون 1.19 میلیون 28.44 12.56 5.44 4.035 میلیون 354,865 4.28 میلیون 109,806
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 4,549 22.00 0.49 4,527 0.00 0.00 12:29 922 12.026 میلیون 54.44 میلیارد 13,043.88 4,527 4,433 4,433 4,600 1 9,168 4,548 2 71,243 4,550 40.743 هزار میلیارد 49.644 میلیون 23.199 میلیون 9 میلیون 8.901 میلیون 14.297 میلیون 21.905 میلیون 4.366 میلیون 9.33 2.85 1.86 12.026 میلیون - 9.526 میلیون 2.501 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,070 35.00 1.15 3,035 0.00 0.00 12:29 1,888 49.314 میلیون 149.68 میلیارد 26,119.67 3,035 2,917 2,911 3,089 2 200,471 3,070 4 193,760 3,080 110.482 هزار میلیارد 174.874 میلیون 125.79 میلیون 36.403 میلیون 64.392 میلیون 61.398 میلیون 34.387 میلیون 11.658 میلیون 9.48 1.8 3.21 48.904 میلیون 409,661 38.22 میلیون 11.094 میلیون
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 26,890 300.00 1.13 26,590 0.00 0.00 12:29 949 4.675 میلیون 124.33 میلیارد 4,926.65 26,590 27,250 26,300 27,250 1 13,171 26,500 1 1,840 26,900 73.123 هزار میلیارد 77.194 میلیون 11.529 میلیون 2.75 میلیون 4.072 میلیون 7.458 میلیون 4.197 میلیون 4.866 میلیون 15.03 9.81 17.43 3.691 میلیون 984,512 2.302 میلیون 2.373 میلیون
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام بورس 8,270 20.00 0.24 8,250 0.00 0.00 12:29 381 3.336 میلیون 27.53 میلیارد 8,757.11 8,250 8,210 8,110 8,540 2 235,654 8,270 1 1,573 8,320 24.75 هزار میلیارد 26.415 میلیون 8.769 میلیون 3 میلیون 1.665 میلیون 7.104 میلیون 8.847 میلیون 3.795 میلیون 6.52 3.48 2.8 3.336 میلیون - 2.251 میلیون 1.086 میلیون
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 7,050 80.00 1.15 6,970 0.00 0.00 12:29 2,294 24.637 میلیون 171.71 میلیارد 10,739.91 6,970 6,600 6,600 7,050 1 1,018 7,040 1 198,758 7,050 26.865 هزار میلیارد 33.622 میلیون 11.514 میلیون 2.635 میلیون 6.756 میلیون 4.757 میلیون 12.992 میلیون 1.489 میلیون 18.04 5.65 2.07 23.436 میلیون 1.202 میلیون 18.635 میلیون 6.002 میلیون
لخزر

پارس خزر

سهام بورس 16,800 20.00 0.12 16,780 0.00 0.00 12:29 285 702,780 11.84 میلیارد 2,465.89 16,780 16,970 16,180 17,180 3 170,254 16,800 3 6,274 16,900 27.909 هزار میلیارد 40.417 میلیون 18.204 میلیون 151,200 12.509 میلیون 5.695 میلیون 16.186 میلیون 2.562 میلیون 10.89 4.91 1.72 702,780 - 667,480 35,300
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 11,190 10.00 0.09 11,180 0.00 0.00 12:29 2,468 8.454 میلیون 94.51 میلیارد 3,425.31 11,180 10,860 10,860 11,380 1 1,000 11,120 2 11,546 11,190 33.54 هزار میلیارد 39.791 میلیون 10.762 میلیون 2 میلیون 6.251 میلیون 4.511 میلیون 11.447 میلیون 1.608 میلیون 20.86 7.44 2.93 8.427 میلیون 26,649 7.07 میلیون 1.383 میلیون
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 23,150 260.00 1.14 22,890 0.00 0.00 12:29 168 532,918 12.24 میلیارد 3,520.45 22,890 22,410 22,090 23,290 1 16,100 23,150 1 250 23,170 41.751 هزار میلیارد 47.917 میلیون 11.17 میلیون 1.824 میلیون 6.166 میلیون 5.004 میلیون 14.051 میلیون 3.835 میلیون 10.89 8.34 2.97 220,171 312,747 508,918 24,000
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 15,240 70.00 0.46 15,310 0.00 0.00 12:29 3,207 6.007 میلیون 91.99 میلیارد 1,873.11 15,310 15,250 15,240 15,900 2 6,209 15,240 2 6,778 15,410 38.275 هزار میلیارد 44.472 میلیون 8.722 میلیون 2.5 میلیون 6.197 میلیون 2.525 میلیون 2.645 میلیون -264,078 -144.94 15.16 14.47 5.664 میلیون 342,666 5.873 میلیون 134,027
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,612 42.00 1.63 2,570 0.00 0.00 12:29 1,390 59.567 میلیون 153.08 میلیارد 42,854.11 2,570 2,400 2,400 2,612 6 1,154,516 2,612 1 10,000 2,648 79.67 هزار میلیارد 306.997 میلیون 267.843 میلیون 31 میلیون 227.327 میلیون 40.516 میلیون 147.035 میلیون 6.063 میلیون 13.14 1.97 0.54 56.289 میلیون 3.278 میلیون 53.504 میلیون 6.063 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 12,870 60.00 0.47 12,810 0.00 0.00 12:29 2,953 22.527 میلیون 288.57 میلیارد 7,628.5 12,810 12,750 12,180 12,970 1 1,556 12,870 1 58,831 12,870 22.917 هزار میلیارد 25.677 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 492,781 292,611 78.32 7.11 46.51 21.883 میلیون 643,536 19.514 میلیون 3.013 میلیون
ساروم

سیمان ارومیه

سهام بورس 48,400 470.00 0.96 48,870 0.00 0.00 12:29 238 345,509 16.92 میلیارد 1,451.72 48,870 47,510 47,510 49,990 1 150 48,150 1 329 48,500 48.87 هزار میلیارد 51.536 میلیون 9.698 میلیون 1,000,000 2.666 میلیون 7.032 میلیون 10.216 میلیون 5.543 میلیون 8.82 6.95 4.78 341,451 4,058 339,759 5,750
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,170 240.00 1.42 16,930 0.00 0.00 12:29 1,160 1.785 میلیون 30.65 میلیارد 1,539.18 16,930 16,920 16,650 17,400 3 5,880 17,160 1 300 17,180 338.6 هزار میلیارد 377.369 میلیون 81.274 میلیون 20 میلیون 38.769 میلیون 42.505 میلیون 16.757 میلیون 11.011 میلیون 30.75 7.97 20.21 1.576 میلیون 209,805 1.585 میلیون 200,000
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 5,290 50.00 0.94 5,340 0.00 0.00 12:29 3,922 47.69 میلیون 254.83 میلیارد 12,159.61 5,340 5,450 5,240 5,610 2 10,600 5,280 1 66,518 5,290 19.209 هزار میلیارد 20.421 میلیون 5.768 میلیون 3.597 میلیون 1.212 میلیون 4.556 میلیون 3.116 میلیون 623,933 30.79 4.22 6.17 45.717 میلیون 1.973 میلیون 47.607 میلیون 82,500
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,810 14.00 0.78 1,796 0.00 0.00 12:29 1,339 29.443 میلیون 52.88 میلیارد 21,988.85 1,796 1,798 1,761 1,816 3 152,874 1,800 2 169,900 1,810 52.264 هزار میلیارد 64.685 میلیون 38.188 میلیون 21.1 میلیون 12.422 میلیون 25.767 میلیون 9.92 میلیون 4.734 میلیون 11.04 2.03 5.27 29.433 میلیون 10,000 28.918 میلیون 525,000
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 26,760 30.00 0.11 26,790 0.00 0.00 12:29 2,882 16.996 میلیون 455.39 میلیارد 5,897.4 26,790 26,760 26,760 27,470 1 100,000 26,360 98 639,292 26,760 80.37 هزار میلیارد 103.314 میلیون 37.204 میلیون 3 میلیون 22.944 میلیون 14.26 میلیون 64.447 میلیون 6.359 میلیون 12.64 5.64 1.25 8.747 میلیون 8.25 میلیون 13.094 میلیون 3.903 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,654 17.00 0.64 2,671 0.00 0.00 12:29 776 13.34 میلیون 35.63 میلیارد 17,190.15 2,671 2,590 2,580 2,710 1 16,645 2,647 1 20,000 2,655 34.723 هزار میلیارد 44.195 میلیون 24.121 میلیون 13 میلیون 9.472 میلیون 14.649 میلیون 20.479 میلیون 1.457 میلیون 23.83 2.37 1.7 13.34 میلیون - 13.34 میلیون -
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,402 15.00 0.63 2,387 0.00 0.00 12:29 3,367 71.606 میلیون 170.92 میلیارد 21,266.95 2,387 2,379 2,315 2,437 1 100,000 2,400 1 1,909 2,402 238.7 هزار میلیارد 254.133 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 19.64 1.66 20.31 69.756 میلیون 1.849 میلیون 69.764 میلیون 1.842 میلیون
غشهد

شهد ایران

سهام بورس 11,390 270.00 2.32 11,660 0.00 0.00 12:29 2,655 12.501 میلیون 145.81 میلیارد 4,708.62 11,660 12,300 11,330 12,300 3 5,882 11,340 1 18,112 11,390 9.552 هزار میلیارد 10.01 میلیون 2.325 میلیون 819,175 155,353 2.17 میلیون 699,743 443,858 21.52 4.41 13.65 12.284 میلیون 217,139 12.415 میلیون 86,377
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 11,130 70.00 0.63 11,060 0.00 0.00 12:29 925 7.337 میلیون 81.11 میلیارد 7,931.63 11,060 10,680 10,680 11,200 1 36,000 11,130 1 2,894 11,170 141.568 هزار میلیارد 180.104 میلیون 59.423 میلیون 3.2 میلیون 38.536 میلیون 20.888 میلیون 115.659 میلیون 11.833 میلیون 11.96 6.78 1.22 7.337 میلیون - 3.467 میلیون 3.87 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,579 0.00 0.00 3,579 0.00 0.00 12:29 4,792 89.067 میلیون 318.79 میلیارد 18,586.62 3,579 3,501 3,500 3,649 1 3,000 3,580 1 9,000 3,580 72.048 هزار میلیارد 90.511 میلیون 57.931 میلیون 20.131 میلیون 18.463 میلیون 39.468 میلیون 30.36 میلیون 15.88 میلیون 4.54 1.83 2.37 87.048 میلیون 2.019 میلیون 87.115 میلیون 1.952 میلیون
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 7,860 30.00 0.38 7,890 0.00 0.00 12:29 1,399 13.627 میلیون 107.51 میلیارد 9,740.62 7,890 8,020 7,750 8,190 0 0 0 0 23.67 هزار میلیارد 32.761 میلیون 15.35 میلیون 3 میلیون 9.091 میلیون 6.259 میلیون 34.729 میلیون 2.208 میلیون 10.72 3.78 0.68 12.227 میلیون 1.4 میلیون 12.494 میلیون 1.134 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 23,060 440.00 1.95 22,620 0.00 0.00 12:29 5,610 26.965 میلیون 609.95 میلیارد 4,806.62 22,620 22,000 21,520 23,340 1 3,000 23,040 1 414 23,040 90.63 هزار میلیارد 92.18 میلیون 13.374 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 337.61 7.66 175.19 26.759 میلیون 205,924 26.337 میلیون 627,898
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 16,970 400.00 2.41 16,570 0.00 0.00 12:29 5,505 32.825 میلیون 543.92 میلیارد 5,962.73 16,570 15,890 15,800 17,120 1 422 16,970 5 38,386 17,000 28.5 هزار میلیارد 29.871 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 71.44 14.09 8.02 31.41 میلیون 1.415 میلیون 30.236 میلیون 2.589 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 6,900 20.00 0.29 6,880 0.00 0.00 12:29 602 5.356 میلیون 36.88 میلیارد 8,897.06 6,880 6,990 6,720 6,990 2 56,216 6,820 1 800 6,900 43.344 هزار میلیارد 44.575 میلیون 14.661 میلیون 6.3 میلیون 1.231 میلیون 13.43 میلیون 5.649 میلیون 4.931 میلیون 8.79 3.23 7.67 5.034 میلیون 322,042 5.266 میلیون 90,425
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,500 0.00 0.00 7,500 0.00 0.00 12:29 3,942 46.517 میلیون 348.96 میلیارد 11,800.32 7,500 7,480 7,470 7,530 49 1,440,911 7,490 19 2,323,318 7,510 4500 هزار میلیارد 4.8 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 10.38 4.7 5.39 30.352 میلیون 16.165 میلیون 31.763 میلیون 14.754 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 13,150 80.00 0.60 13,230 0.00 0.00 12:29 1,866 9.61 میلیون 127.11 میلیارد 5,149.87 13,230 12,800 12,800 13,400 1 47,700 13,140 3 123,988 13,150 13.23 هزار میلیارد 13.718 میلیون 2.273 میلیون 1,000,000 488,370 1.785 میلیون 451,277 575,658 22.98 7.41 29.32 9.572 میلیون 37,472 9.513 میلیون 96,184
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 9,180 0.00 0.00 9,180 0.00 0.00 12:29 5,408 62.448 میلیون 572.97 میلیارد 11,547.4 9,180 9,260 9,030 9,480 1 4,000 9,180 3 284,569 9,190 235.679 هزار میلیارد 321.036 میلیون 127.081 میلیون 25.673 میلیون 85.357 میلیون 41.724 میلیون 174.152 میلیون 15.394 میلیون 15.31 5.65 1.35 59.021 میلیون 3.427 میلیون 61.218 میلیون 1.23 میلیون
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 58,700 210.00 0.36 58,910 0.00 0.00 12:29 221 209,161 12.38 میلیارد 946.43 58,910 57,210 57,210 59,980 1 315 58,600 1 1,219 58,710 11.782 هزار میلیارد 12.678 میلیون 1.899 میلیون 200,000 895,933 1.003 میلیون 1.719 میلیون 647,334 18.2 11.74 6.85 209,161 - 195,561 13,600
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 3,171 59.00 1.90 3,112 0.00 0.00 12:29 846 9.784 میلیون 30.45 میلیارد 11,564.8 3,112 3,200 3,060 3,219 1 1,700 3,145 3 93,414 3,171 7.656 هزار میلیارد 9.151 میلیون 3.301 میلیون 2.46 میلیون 1.507 میلیون 1.794 میلیون 4.323 میلیون -448,742 -17.05 4.27 1.77 8.973 میلیون 810,680 6.899 میلیون 2.884 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,116 20.00 0.65 3,096 0.00 0.00 12:29 8,543 302.194 میلیون 935.51 میلیارد 27,961.32 3,096 3,045 3,006 3,125 3 82,694 3,115 1 125,252 3,117 693.275 هزار میلیارد 7.035 میلیارد 6.709 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 710.06 میلیون 46.149 میلیون 5.38 1.58 0.84 244.593 میلیون 57.601 میلیون 263.485 میلیون 38.709 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 23,330 390.00 1.70 22,940 0.00 0.00 12:29 2,667 11.68 میلیون 267.91 میلیارد 4,379.53 22,940 22,500 22,100 23,370 1 92,523 23,330 1 5,000 23,340 190.402 هزار میلیارد 196.086 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 5.684 میلیون 15.124 میلیون 6.591 میلیون 6.806 میلیون 27.98 12.59 28.89 3.969 میلیون 193,535 3.262 میلیون 900,896
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 5,820 60.00 1.04 5,760 0.00 0.00 12:29 8,337 148.677 میلیون 856.7 میلیارد 20,979.57 5,760 5,630 5,540 5,860 3 191,656 5,800 1 107,684 5,800 228.126 هزار میلیارد 233.416 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 144.94 3.52 108.28 140.752 میلیون 7.925 میلیون 143.798 میلیون 4.879 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 4,191 41.00 0.97 4,232 0.00 0.00 12:29 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 13,662.05 4,232 4,400 4,112 4,410 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 34.939 میلیون 15.324 میلیون 6.7 میلیون 6.585 میلیون 8.739 میلیون 14.596 میلیون 2.01 میلیون 14.1 3.24 1.94 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
دتماد

مواد داروپخش

سهام بورس 58,590 350.00 0.60 58,240 0.00 0.00 12:29 558 1.292 میلیون 75.24 میلیارد 2,315.42 58,240 56,000 55,500 59,490 0 0 0 0 41.642 هزار میلیارد 51.758 میلیون 15.933 میلیون 715,000 10.116 میلیون 5.817 میلیون 13.085 میلیون 4.67 میلیون 8.92 7.16 3.18 1.15 میلیون 142,488 1.267 میلیون 25,273
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,950 560.00 2.89 19,390 0.00 0.00 12:29 2,793 10.296 میلیون 199.65 میلیارد 3,686.5 19,390 19,300 18,890 19,990 1 1,927 19,950 1 530 19,950 142.323 هزار میلیارد 171.097 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 9.72 11.86 9.74 8.055 میلیون 2.241 میلیون 10.015 میلیون 281,570
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,518 63.00 1.41 4,455 0.00 0.00 12:29 4,086 38.334 میلیون 170.77 میلیارد 9,381.82 4,455 4,350 4,312 4,550 3 10,690 4,512 13 123,517 4,520 80.19 هزار میلیارد 93.278 میلیون 39.006 میلیون 18 میلیون 13.088 میلیون 25.919 میلیون 46.336 میلیون 8.109 میلیون 9.89 3.09 1.73 38.334 میلیون - 37.883 میلیون 451,485
غسالم

سالمین

سهام بورس 6,470 10.00 0.15 6,460 0.00 0.00 12:29 1,328 10.252 میلیون 66.23 میلیارد 7,719.66 6,460 6,300 6,280 6,670 3 10,724 6,470 2 19,398 6,500 28.967 هزار میلیارد 31.288 میلیون 10.808 میلیون 4.484 میلیون 2.322 میلیون 8.487 میلیون 12.814 میلیون 2.918 میلیون 9.93 3.41 2.26 9.149 میلیون 1.103 میلیون 10.114 میلیون 137,828
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 20,320 70.00 0.34 20,390 0.00 0.00 12:29 800 10.542 میلیون 215 میلیارد 13,177.74 20,390 19,850 19,850 20,600 2 34,943 20,320 1 50,000 20,360 831.3 هزار میلیارد 908.469 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 8.33 7.61 7.75 858,606 9.684 میلیون 3.192 میلیون 7.35 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 4,899 36.00 0.74 4,863 0.00 0.00 12:29 566 13.884 میلیون 67.52 میلیارد 24,529.75 4,863 4,770 4,770 5,120 1 20,000 4,802 1 73,427 4,899 123.442 هزار میلیارد 697.175 میلیون 615.665 میلیون 25.384 میلیون 573.733 میلیون 41.932 میلیون 79.985 میلیون 7.671 میلیون 16.09 2.94 1.54 13.516 میلیون 367,928 5.756 میلیون 8.128 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 23,240 100.00 0.43 23,140 0.00 0.00 12:29 601 3.269 میلیون 75.65 میلیارد 5,439.52 23,140 23,370 22,500 23,370 3 9,566 23,100 1 3,507 23,240 62.756 هزار میلیارد 67.217 میلیون 17.281 میلیون 2.712 میلیون 4.462 میلیون 12.819 میلیون 7.645 میلیون 7.617 میلیون 8.24 4.91 8.22 2.913 میلیون 355,870 2.869 میلیون 400,000
سخاش

سیمان خاش

سهام بورس 94,250 10.00 0.01 94,260 0.00 0.00 12:29 - - - 685.5 94,260 91,600 91,600 96,900 0 0 0 0 10.676 هزار میلیارد 20.62 میلیون 4.375 میلیون 200,000 1.768 میلیون 2.607 میلیون 5.968 میلیون 2.322 میلیون 8.12 7.23 3.16 1.027 میلیون - 958,546 68,689
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 33,970 150.00 0.44 33,820 0.00 0.00 12:29 235 677,699 22.92 میلیارد 2,883.83 33,820 33,690 33,080 34,870 1 200 33,570 2 25,900 34,000 37.202 هزار میلیارد 38.064 میلیون 5.724 میلیون 1.1 میلیون 861,717 4.862 میلیون 2.71 میلیون 3.201 میلیون 11.62 7.65 13.73 599,667 78,032 575,255 102,444
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 7,840 30.00 0.38 7,810 0.00 0.00 12:29 825 5.205 میلیون 40.86 میلیارد 6,308.73 7,810 7,780 7,730 7,950 4 5,970 7,830 2 1,640 7,900 241.72 هزار میلیارد 341.299 میلیون 169.37 میلیون 30.95 میلیون 99.579 میلیون 69.791 میلیون 82.896 میلیون 31.759 میلیون 7.61 3.46 2.92 5.205 میلیون - 5.205 میلیون -
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 19,670 480.00 2.38 20,150 0.00 0.00 12:29 842 3.039 میلیون 61.25 میلیارد 3,609.26 20,150 19,700 19,150 20,950 0 0 0 0 40.3 هزار میلیارد 40.868 میلیون 4.7 میلیون 2 میلیون 568,235 4.132 میلیون 660,000 1.096 میلیون 36.78 9.75 61.06 2.801 میلیون 237,646 2.829 میلیون 210,321
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 54,020 1,050.00 1.91 55,070 0.00 0.00 12:29 631 679,259 37.41 میلیارد 1,076.48 55,070 57,300 54,000 57,300 2 279 54,000 1 2,300 54,340 76.841 هزار میلیارد 81.604 میلیون 8.928 میلیون 1.395 میلیون 4.763 میلیون 4.165 میلیون 5.487 میلیون 1.905 میلیون 40.35 18.45 14 619,259 60,000 615,212 64,047
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 35,770 10.00 0.03 35,780 0.00 0.00 12:29 716 1.893 میلیون 67.74 میلیارد 2,644.01 35,780 37,000 34,690 37,000 9 39,654 35,750 1 1,127 35,770 86.371 هزار میلیارد 94.424 میلیون 18.95 میلیون 2.414 میلیون 8.053 میلیون 10.897 میلیون 8.506 میلیون 8.35 میلیون 10.34 7.93 10.15 916,900 976,209 940,783 952,326
مداران

داده پردازی ایران

سهام بورس 9,060 190.00 2.14 8,870 0.00 0.00 12:29 467 2.038 میلیون 18.08 میلیارد 4,364.51 8,870 9,220 8,730 9,220 2 8,019 9,050 1 3,360 9,080 17.297 هزار میلیارد 21.63 میلیون 7.753 میلیون 1.95 میلیون 4.334 میلیون 3.419 میلیون 8.412 میلیون 1.356 میلیون 12.76 5.06 2.06 1.98 میلیون 58,610 2.033 میلیون 5,565
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 10,310 40.00 0.39 10,270 0.00 0.00 12:29 417 1.949 میلیون 20.01 میلیارد 4,672.85 10,270 9,710 9,710 10,460 2 4,700 10,300 1 1,500 10,370 22.594 هزار میلیارد 25.69 میلیون 6.064 میلیون 2.2 میلیون 3.096 میلیون 2.969 میلیون 4.483 میلیون 1.088 میلیون 20.76 7.61 5.04 1.873 میلیون 75,410 1.816 میلیون 132,409
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 2,169 8.00 0.37 2,161 0.00 0.00 12:29 1,878 55.003 میلیون 118.86 میلیارد 29,288.16 2,161 2,075 2,065 2,211 1 6,550 2,165 4 686,540 2,169 25.801 هزار میلیارد 28.004 میلیون 14.598 میلیون 11.939 میلیون 2.203 میلیون 12.395 میلیون 8.001 میلیون 300,681 85.81 2.08 3.22 54.635 میلیون 367,753 42.438 میلیون 12.565 میلیون
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 7,150 10.00 0.14 7,140 0.00 0.00 12:29 529 9.752 میلیون 69.68 میلیارد 18,435.54 7,140 7,120 7,050 7,300 1 1,470 7,130 2 264,442 7,150 21.42 هزار میلیارد 23.424 میلیون 7.556 میلیون 3 میلیون 2.004 میلیون 5.552 میلیون 2.944 میلیون 2.874 میلیون 7.45 3.86 7.28 9.687 میلیون 65,495 9.073 میلیون 679,048
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,010 20.00 0.33 6,030 0.00 0.00 12:29 2,556 30.085 میلیون 181.39 میلیارد 11,770.35 6,030 6,050 5,950 6,160 21 179,632 5,990 1 4,436 6,020 1160.341 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 8.7 3.49 8.64 26.548 میلیون 3.537 میلیون 17.086 میلیون 12.999 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 37,180 10.00 0.03 37,190 0.00 0.00 12:29 239 598,271 22.21 میلیارد 2,503.23 37,190 36,620 36,620 37,900 1 3,116 37,180 4 195,669 37,200 752.645 هزار میلیارد 933.079 میلیون 284.512 میلیون 20.238 میلیون 180.433 میلیون 104.079 میلیون 491.514 میلیون 191.118 میلیون 3.94 7.23 1.53 202,757 395,514 261,158 337,113
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,530 30.00 0.46 6,500 0.00 0.00 12:29 1,795 54.642 میلیون 355.05 میلیارد 30,441.45 6,500 6,370 6,370 6,600 2 37,000 6,410 7 788,391 6,530 58.5 هزار میلیارد 96.468 میلیون 67.255 میلیون 9 میلیون 37.968 میلیون 29.288 میلیون 18.512 میلیون 4.718 میلیون 12.4 2 3.16 49.807 میلیون 4.836 میلیون 39.075 میلیون 15.567 میلیون
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 7,680 70.00 0.92 7,610 0.00 0.00 12:29 996 13.32 میلیون 58.8 میلیارد 4,839.15 7,610 7,290 7,290 7,710 1 3,707 5,190 1 10,000 5,240 13.479 هزار میلیارد 31.631 میلیون 10.241 میلیون 3.204 میلیون 7.249 میلیون 2.992 میلیون 6.652 میلیون 84,989 286.89 8.15 3.67 10.684 میلیون 230,064 10.899 میلیون 15,122
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,790 13.00 0.46 2,803 0.00 0.00 12:29 3,323 35.036 میلیون 98.2 میلیارد 10,543.52 2,803 2,730 2,730 2,870 1 50,000 2,775 1 2,098 2,790 98.994 هزار میلیارد 117.425 میلیون 76.386 میلیون 35.317 میلیون 18.432 میلیون 57.954 میلیون 14.956 میلیون 8.304 میلیون 11.92 1.71 6.62 30.439 میلیون 4.597 میلیون 34.93 میلیون 106,469
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,730 10.00 0.17 5,740 0.00 0.00 12:29 5,085 102.527 میلیون 588.08 میلیارد 20,162.63 5,740 5,790 5,680 5,790 67 3,090,010 5,720 1 14,584 5,730 1578.5 هزار میلیارد 1.713 میلیارد 722.363 میلیون 275 میلیون 134.84 میلیون 587.524 میلیون 2.201 میلیارد 300.032 میلیون 5.26 2.69 0.72 39.065 میلیون 63.462 میلیون 86.751 میلیون 15.776 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 2,427 14.00 0.57 2,441 0.00 0.00 12:29 1,843 55.898 میلیون 136.47 میلیارد 30,329.99 2,441 2,390 2,350 2,477 1 3,073 2,426 3 436,874 2,430 44.247 هزار میلیارد 64.629 میلیون 38.409 میلیون 18.126 میلیون 20.382 میلیون 18.027 میلیون 7.237 میلیون -428,855 -103.17 2.46 6.11 36.048 میلیون 19.85 میلیون 55.448 میلیون 450,222
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,130 10.00 0.20 5,120 0.00 0.00 12:29 8,297 231.979 میلیون 1.187 هزار میلیارد 25,858.49 5,120 5,080 5,030 5,160 2 355,000 5,130 25 1,397,033 5,140 1807.36 هزار میلیارد 14.702 میلیارد 13.917 میلیارد 353 میلیون 12.937 میلیارد 979.795 میلیون 1.226 میلیارد 280.791 میلیون 4.22 1.84 1.29 198.149 میلیون 33.83 میلیون 188.597 میلیون 43.382 میلیون
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 4,045 15.00 0.37 4,030 0.00 0.00 12:29 1,201 21.001 میلیون 84.63 میلیارد 17,486.39 4,030 4,069 3,970 4,086 1 17,822 4,044 2 158,426 4,045 17.956 هزار میلیارد 26.989 میلیون 12.816 میلیون 4.456 میلیون 9.032 میلیون 3.784 میلیون 20.512 میلیون 10,102 1777.51 4.75 0.88 17.915 میلیون 3.086 میلیون 20.897 میلیون 104,350
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,895 27.00 0.94 2,868 0.00 0.00 12:29 3,221 120.371 میلیون 345.17 میلیارد 37,370.81 2,868 2,826 2,826 2,898 1 3,410 2,890 1 267,299 2,895 502.915 هزار میلیارد 6.967 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 143.24 2.14 0.79 112.977 میلیون 7.395 میلیون 109.965 میلیون 10.407 میلیون
فاما

اما

سهام بورس 15,000 60.00 0.40 14,940 0.00 0.00 12:29 232 523,032 7.74 میلیارد 2,254.45 14,940 14,680 14,660 15,330 2 11,283 14,660 2 20,027 15,000 52.29 هزار میلیارد 57.225 میلیون 12.861 میلیون 3.5 میلیون 4.935 میلیون 7.926 میلیون 14.383 میلیون 4.157 میلیون 12.58 6.6 3.64 295,200 227,832 503,785 19,247
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,689 105.00 2.77 3,794 0.00 0.00 12:29 4,585 146.65 میلیون 556.35 میلیارد 31,984.84 3,794 3,839 3,620 3,839 1 8,122 3,680 1 69,864 3,689 39.837 هزار میلیارد 41.6 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 158.09 2.74 81.93 127.246 میلیون 19.404 میلیون 139.82 میلیون 6.831 میلیون
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 22,880 70.00 0.31 22,950 0.00 0.00 12:29 105 48,689 3.1 میلیارد 3,993.92 22,950 23,000 22,530 23,680 0 0 0 0 20.818 هزار میلیارد 62.004 میلیون 30.035 میلیون 1.764 میلیون 21.519 میلیون 8.516 میلیون 39.147 میلیون 5.096 میلیون 7.94 4.75 1.03 777,755 25,000 802,755 -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 13,850 20.00 0.14 13,830 0.00 0.00 12:29 3,806 33.102 میلیون 457.89 میلیارد 8,697.3 13,830 13,810 13,580 13,950 51 1,782,097 13,840 2 25,522 13,850 1857.949 هزار میلیارد 2.04 میلیارد 745.263 میلیون 134.342 میلیون 182.116 میلیون 563.147 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 5.32 3.3 0.59 14.299 میلیون 18.803 میلیون 30.62 میلیون 2.482 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 9,090 80.00 0.89 9,010 0.00 0.00 12:29 359 2.712 میلیون 24.56 میلیارد 7,553.69 9,010 9,090 8,930 9,210 1 50,000 9,060 5 12,120 9,100 270.3 هزار میلیارد 317.917 میلیون 134.689 میلیون 30 میلیون 47.617 میلیون 87.072 میلیون 48.051 میلیون 42.037 میلیون 6.43 3.1 5.63 1.138 میلیون 1.574 میلیون 2.284 میلیون 427,548
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 7,990 30.00 0.37 8,020 0.00 0.00 12:29 4,367 58.009 میلیون 465.07 میلیارد 13,283.48 8,020 8,090 7,870 8,210 3 24,727 7,990 3 226,022 8,000 49.735 هزار میلیارد 50.011 میلیون 10.699 میلیون 6.201 میلیون 336,798 9.215 میلیون 1.398 میلیون 1.171 میلیون 42.46 4.77 35.57 56.626 میلیون 1.383 میلیون 57.709 میلیون 300,000
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 43,490 190.00 0.44 43,300 0.00 0.00 12:29 1,002 3.174 میلیون 137.46 میلیارد 3,168.08 43,300 43,000 42,260 43,500 1 7,000 43,430 1 1,000 43,600 349.171 هزار میلیارد 411.388 میلیون 109.446 میلیون 8.064 میلیون 62.217 میلیون 47.23 میلیون 232.716 میلیون 33.825 میلیون 10.32 7.39 1.5 2.556 میلیون 618,564 2.814 میلیون 360,000
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 3,968 71.00 1.76 4,039 0.00 0.00 12:29 228 1.969 میلیون 7.8 میلیارد 8,636.28 4,039 3,905 3,905 4,030 1 3,000 3,967 3 51,633 3,971 141.365 هزار میلیارد 175.652 میلیون 64.233 میلیون 24 میلیون 34.287 میلیون 29.946 میلیون 22.812 میلیون 17.501 میلیون 8.08 4.72 6.2 1.908 میلیون 61,550 1.969 میلیون -
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 14,190 150.00 1.05 14,340 0.00 0.00 12:29 869 4.047 میلیون 58.03 میلیارد 4,657.01 14,340 14,500 14,010 14,780 2 1,000 14,090 1 4,890 14,190 9.202 هزار میلیارد 12.307 میلیون 3.941 میلیون 641,697 3.105 میلیون 835,915 5.622 میلیون 165,254 55.68 11.01 1.64 4.008 میلیون 39,267 3.636 میلیون 410,470
زمگسا

مگسال

سهام بورس 38,900 340.00 0.87 39,240 0.00 0.00 12:29 309 345,382 13.55 میلیارد 1,117.74 39,240 40,330 38,510 40,900 1 129 38,810 1 11,381 38,900 11.772 هزار میلیارد 13.845 میلیون 3.392 میلیون 300,000 2.073 میلیون 1.32 میلیون 5.141 میلیون 979,144 12.02 8.92 2.29 343,477 1,905 333,245 12,137
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 8,450 20.00 0.24 8,430 0.00 0.00 12:29 2,097 10.735 میلیون 90.46 میلیارد 5,119.06 8,430 8,330 8,000 8,450 4 16,112 8,440 1 6 8,520 12.645 هزار میلیارد 15.837 میلیون 5.848 میلیون 1.5 میلیون 3.192 میلیون 2.657 میلیون 1.292 میلیون 482,752 26.19 4.76 9.79 10.735 میلیون - 4.902 میلیون 5.833 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 7,090 30.00 0.42 7,060 0.00 0.00 12:29 1,734 19.131 میلیون 135.04 میلیارد 11,032.66 7,060 7,170 6,960 7,170 4 110,978 7,080 2 81,144 7,090 169.44 هزار میلیارد 196.697 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 6.11 3.95 3.2 15.337 میلیون 3.793 میلیون 14.669 میلیون 4.462 میلیون
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 5,168 59.00 1.15 5,109 0.00 0.00 12:29 2,009 32.324 میلیون 165.16 میلیارد 16,089.61 5,109 4,940 4,800 5,168 41 3,111,054 5,168 1 20,000 5,210 48.121 هزار میلیارد 57.079 میلیون 23.064 میلیون 9.419 میلیون 8.959 میلیون 14.105 میلیون 10.013 میلیون 2.853 میلیون 16.87 3.41 4.81 30.324 میلیون 2 میلیون 30.861 میلیون 1.463 میلیون
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 23,890 670.00 2.73 24,560 0.00 0.00 12:29 389 1.244 میلیون 30.11 میلیارد 3,197.45 24,560 24,000 23,580 25,000 1 2,020 23,850 1 34,539 24,000 331.56 هزار میلیارد 372.256 میلیون 72.979 میلیون 13.5 میلیون 40.696 میلیون 32.283 میلیون 51.036 میلیون 18.557 میلیون 17.87 10.27 6.5 931,615 312,194 1.244 میلیون -