سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,215 0.00 0.00 11,198 544.00 4.63 1399/08/7 23,207 147.089 میلیون 1.647 هزار میلیارد 6,338.13 11,742 11,155 11,155 11,490 9 63,809 11,219 6 29,169 11,219 315.786 هزار میلیارد 290.844 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 22.566 میلیون 34.87 میلیون 72.875 میلیون 9.698 میلیون 27.66 7.69 3.68 129.631 میلیون 17.458 میلیون 144.572 میلیون 2.517 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,350 0.00 0.00 13,780 21.00 0.15 1399/08/7 3,017 9.164 میلیون 126.27 میلیارد 3,037.41 13,801 13,250 13,160 14,370 5 6,558 14,360 3 68,564 14,360 159.41 هزار میلیارد 158.564 میلیون 57.38 میلیون 10 میلیون 20.764 میلیون 36.616 میلیون 21.232 میلیون 20.642 میلیون 6.68 3.76 6.49 6.915 میلیون 2.249 میلیون 9.004 میلیون 160,351
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 26,826 0.00 0.00 27,154 501.00 1.81 1399/08/7 228 425,458 11.42 میلیارد - 27,655 26,827 26,826 27,242 1 - - 0 735 26,826 1.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 415,458 10,000 425,458 -
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 22,648 0.00 0.00 22,650 698.00 2.99 1399/08/7 236 1.3 میلیون 29.44 میلیارد - 23,348 22,648 22,648 22,982 2 366,015 22,648 5 100,000 22,648 2.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 994,653 305,000 1.3 میلیون -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 11,530 0.00 0.00 11,423 31.00 0.27 1399/08/7 1,031 3.372 میلیون 38.5 میلیارد 3,270.58 11,454 11,065 10,883 11,800 2 12,500 11,530 1 782 11,600 7.534 هزار میلیارد 7.478 میلیون 3.375 میلیون 600,000 623,774 2.752 میلیون 2.262 میلیون 2.214 میلیون 3.1 2.5 3.03 3.198 میلیون 173,553 3.187 میلیون 184,707
آرمان

بیمه آرمان

سهام فرابورس 6,350 0.00 0.00 6,484 44.00 0.68 1399/08/7 1,866 36.954 میلیون 239.59 میلیارد - 6,440 6,247 6,247 6,633 4 114,403 6,290 2 787,790 6,290 9.522 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.803 میلیون 12.15 میلیون 28.004 میلیون 8.95 میلیون
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 18,145 0.00 0.00 18,116 835.00 4.83 1399/08/7 1,048 3.378 میلیون 61.19 میلیارد 3,222.84 17,281 17,900 17,737 18,145 0 2.291 میلیون 18,145 324 - - 8.749 هزار میلیارد 10.79 میلیون 1.659 میلیون 563,488 581,616 1.077 میلیون 1.517 میلیون 399,594 25.55 9.48 6.73 3.358 میلیون 20,000 3.378 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 34,648 0.00 0.00 34,544 1,545.00 4.68 1399/08/7 2,115 7.701 میلیون 266.02 میلیارد 3,641.02 32,999 34,300 33,800 34,648 1 2.971 میلیون 34,648 525 2,690 34,648 37.711 هزار میلیارد 46.116 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 126.47 21.97 68.37 5.618 میلیون 2.083 میلیون 5.701 میلیون 2 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 22,282 0.00 0.00 21,941 1,684.00 8.31 1399/08/7 40,993 20.148 میلیون 442.08 میلیارد 164.5 20,257 21,400 21,023 22,282 22 5.66 میلیون 22,282 1649 1,511 22,282 66.012 هزار میلیارد 70.244 میلیون 8.317 میلیون 3 میلیون 4.421 میلیون 3.897 میلیون - - - 16.89 - 20.081 میلیون 66,787 19.104 میلیون 1.044 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,915 0.00 0.00 63,916 44.00 0.07 1399/08/7 1,271 2.331 میلیون 148.96 میلیارد 1,833.66 63,872 63,900 63,600 64,300 1 100 63,914 1 7,501 63,915 649.887 هزار میلیارد 734.741 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 42.6 30.32 23.71 580,089 1.75 میلیون 2.331 میلیون -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 36,990 0.00 0.00 35,847 1,673.00 4.46 1399/08/7 2,734 25.321 میلیون 907.66 میلیارد 9,261.37 37,520 35,644 35,644 37,363 55 1.174 میلیون 37,639 9 469,952 37,639 62.006 هزار میلیارد 67.4 میلیون 16.937 میلیون 1.57 میلیون 11.121 میلیون 5.816 میلیون 7.412 میلیون 3.709 میلیون 15.17 9.68 7.59 9.566 میلیون 15.755 میلیون 25.021 میلیون 300,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,652 0.00 0.00 8,649 439.00 4.83 1399/08/7 17,188 74.307 میلیون 642.69 میلیارد 4,323.21 9,088 8,634 8,634 8,803 2 34,617 8,652 2 33,850 8,652 425.79 هزار میلیارد 394.391 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 5.51 3.95 5.36 62.484 میلیون 11.824 میلیون 67.732 میلیون 6.576 میلیون
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام فرابورس 16,006 0.00 0.00 15,520 20.00 0.13 1399/08/7 249 3.002 میلیون 46.59 میلیارد - 15,540 15,074 15,074 16,006 1 13,592 16,006 1 630 17,405 29.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 859,246 2.143 میلیون 3.002 میلیون -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,610 0.00 0.00 4,461 70.00 1.59 1399/08/7 18,954 252.228 میلیون 1.125 هزار میلیارد 13,307.37 4,391 4,301 4,180 4,610 4 28.808 میلیون 4,610 321 22,500 4,610 312.992 هزار میلیارد 392.326 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 32.21 4.39 2.07 200.036 میلیون 52.192 میلیون 210.496 میلیون 41.732 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 31,900 0.00 0.00 30,501 543.00 1.75 1399/08/7 1,457 5.028 میلیون 153.36 میلیارد 3,451.08 31,044 29,496 29,492 32,238 1 390 31,890 1 1,500 31,890 35.294 هزار میلیارد 31.795 میلیون 4.188 میلیون 1,000,000 1.294 میلیون 2.894 میلیون 2.375 میلیون 1.861 میلیون 16.39 10.54 12.84 3.347 میلیون 1.681 میلیون 4.553 میلیون 475,035
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 12,198 0.00 0.00 11,867 172.00 1.47 1399/08/7 92,007 220.8 میلیون 2.62 هزار میلیارد 2,917.87 11,695 11,600 11,210 12,260 34 58,874 12,200 18 60,170 12,200 396.39 هزار میلیارد 402.265 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 9.59 5.62 9.57 220.537 میلیون 263,799 220.151 میلیون 649,798
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 57,186 0.00 0.00 57,420 2,775.00 4.61 1399/08/7 3,813 9.227 میلیون 529.84 میلیارد 2,419.97 60,195 57,186 57,186 58,900 146 3,099 57,186 2 688,790 57,186 194.446 هزار میلیارد 163.674 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 35.33 24.99 33.31 7.83 میلیون 1.398 میلیون 8.584 میلیون 642,928
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 50,335 0.00 0.00 48,145 1,157.00 2.35 1399/08/7 390 1.137 میلیون 54.72 میلیارد 2,914.55 49,302 46,850 46,837 50,500 1 384,281 49,302 3 7,955 50,200 10.562 هزار میلیارد 10.305 میلیون 1.11 میلیون 200,000 676,151 433,440 1.26 میلیون 165,369 58.23 22.22 7.64 880,004 256,669 1.087 میلیون 50,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 52,562 0.00 0.00 52,562 2,766.00 5.00 1399/08/7 1,820 5.258 میلیون 276.35 میلیارد 2,888.76 55,328 52,562 52,562 52,562 9999 4,950 52,562 7 142.57 میلیون 52,562 354.099 هزار میلیارد 710.677 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 79.502 میلیون 26.353 میلیون 12.77 -5.05 4.24 1.858 میلیون 3.4 میلیون 4.658 میلیون 600,000
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 15,668 0.00 0.00 15,183 261.00 1.75 1399/08/7 19,207 1.232 میلیون 19.31 میلیارد 64.16 14,922 15,668 15,668 15,668 14 23.146 میلیون 15,668 2734 138 15,668 4.252 هزار میلیارد 4.812 میلیون 652,217 300,000 257,488 394,729 619,820 35,196 129.42 11.54 7.35 1.232 میلیون - 203,309 1.029 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 18,845 0.00 0.00 19,762 74.00 0.37 1399/08/7 83 186,002 3.51 میلیارد 2,240.99 19,836 18,845 18,845 18,845 292 - - 0 1.601 میلیون 18,845 12.994 هزار میلیارد 13.433 میلیون 2.223 میلیون 650,000 587,650 1.635 میلیون 2.361 میلیون 752,721 17.07 7.85 5.44 186,002 - 186,002 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 56,470 0.00 0.00 57,376 706.00 1.22 1399/08/7 275 314,478 17.72 میلیارد 1,143.56 58,082 55,180 55,178 57,900 1 18,759 56,470 1 2,000 57,000 32.094 هزار میلیارد 34.37 میلیون 7.532 میلیون 500,000 5.682 میلیون 1.851 میلیون 6.354 میلیون 2.274 میلیون 12.62 15.5 4.52 314,478 - 314,478 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 28,800 0.00 0.00 27,924 683.00 2.39 1399/08/7 4,399 15.489 میلیون 432.51 میلیارد 3,521.04 28,607 27,177 27,177 29,300 5 100,000 29,320 1 10,398 29,320 102.816 هزار میلیارد 105.729 میلیون 25.457 میلیون 3.2 میلیون 16.372 میلیون 9.085 میلیون 16.659 میلیون 4.595 میلیون 19.45 9.84 5.36 14.157 میلیون 1.332 میلیون 15.367 میلیون 122,000
ثجوان

تامین مسکن جوانان

سهام فرابورس 6,589 0.00 0.00 6,509 257.00 3.80 1399/08/7 174 2.093 میلیون 13.48 میلیارد - 6,766 6,428 6,428 6,720 1 850 6,441 1 15,000 6,599 19.157 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 593,322 1.5 میلیون 2.093 میلیون -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,099 0.00 0.00 6,056 267.00 4.22 1399/08/7 3,038 38.611 میلیون 233.83 میلیارد 12,709.5 6,323 6,007 6,007 6,250 1 885 6,043 1 1,000 6,099 16.594 هزار میلیارد 37.618 میلیون 28.506 میلیون 2.624 میلیون 21.727 میلیون 6.78 میلیون 9.414 میلیون 3.711 میلیون 4.28 2.34 1.69 31.219 میلیون 7.393 میلیون 34.293 میلیون 4.319 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,680 0.00 0.00 22,561 57.00 0.25 1399/08/7 833 7.363 میلیون 166.12 میلیارد 8,839.32 22,504 22,510 22,020 22,790 3 543 22,680 1 41,986 22,690 1004.48 هزار میلیارد 1.036 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 94.6 26.49 92.34 1.904 میلیون 5.459 میلیون 6.066 میلیون 1.297 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 28,573 0.00 0.00 28,573 1,190.00 4.00 1399/08/7 777 3.872 میلیون 110.65 میلیارد - 29,763 28,573 28,573 28,573 1276 - - 0 47.574 میلیون 28,573 482.096 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.093 میلیون 779,000 3.872 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 14,638 0.00 0.00 14,231 35.00 0.25 1399/08/7 512 1.873 میلیون 26.6 میلیارد 3,657.59 14,266 13,553 13,553 14,750 20 200,000 14,900 1 192,105 14,900 11.892 هزار میلیارد 12.974 میلیون 2.687 میلیون 800,000 1.589 میلیون 1.098 میلیون 2.551 میلیون 182,430 62.41 10.37 4.46 1.798 میلیون 75,000 1.848 میلیون 25,000
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,648 0.00 0.00 3,641 155.00 4.08 1399/08/7 1,845 21.081 میلیون 76.76 میلیارد 11,425.82 3,796 3,607 3,607 3,770 2 1,600 3,650 1 93,000 3,650 13.25 هزار میلیارد 15.524 میلیون 7.587 میلیون 3.325 میلیون 3.418 میلیون 4.169 میلیون 2.968 میلیون 354,868 34.11 2.9 4.08 19.166 میلیون 1.915 میلیون 21.081 میلیون -
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,448 0.00 0.00 8,466 426.00 4.79 1399/08/7 2,791 31.22 میلیون 264.3 میلیارد - 8,892 8,448 8,448 8,700 221 707 8,448 1 5.087 میلیون 8,448 87.669 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.119 میلیون 4.101 میلیون 31.22 میلیون -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 39,830 0.00 0.00 39,070 357.00 0.91 1399/08/7 556 1.383 میلیون 53.47 میلیارد 2,486.98 39,427 37,456 37,456 40,500 2 3,946 39,760 2 500 40,390 1021.325 هزار میلیارد 1.028 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 36.41 30.37 15.29 199,221 1.184 میلیون 1.252 میلیون 130,310
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 46,299 0.00 0.00 45,453 1,763.00 3.73 1399/08/7 4,989 7.274 میلیون 330.61 میلیارد 1,457.94 47,216 45,210 44,856 47,000 4 120 46,300 1 1,390 46,300 32.161 هزار میلیارد 28.735 میلیون 5.526 میلیون 600,000 1.463 میلیون 4.062 میلیون 3.245 میلیون 3.622 میلیون 7.53 6.71 8.4 6.87 میلیون 403,400 7.27 میلیون 3,451
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 11,879 0.00 0.00 11,742 141.00 1.19 1399/08/7 331 1.233 میلیون 14.06 میلیارد 3,724.58 11,883 11,289 11,289 11,880 1 43,120 11,810 1 8,016 11,880 14.5 هزار میلیارد 18.469 میلیون 5.434 میلیون 400,000 4.379 میلیون 1.055 میلیون 3.868 میلیون 450,633 31.27 13.35 3.64 812,668 420,167 1.077 میلیون 155,400
شتولی

تولی پرس

سهام فرابورس 22,322 0.00 0.00 21,907 443.00 2.06 1399/08/7 42 242,592 5.42 میلیارد - 21,464 22,322 22,322 22,322 0 566,833 22,322 115 - - 5.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 242,592 - 242,592 -
بایکا

کابلسازی ایران

سهام فرابورس 39,826 0.00 0.00 41,908 14.00 0.03 1399/08/7 5 3,140 125.05 میلیون - 41,922 39,826 39,826 39,826 170 - - 0 1.833 میلیون 39,826 21.164 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,140 - 3,140 -
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 5,810 0.00 0.00 5,771 137.00 2.32 1399/08/7 1,595 15.342 میلیون 88.53 میلیارد - 5,908 5,731 5,731 5,950 1 3,800 5,770 3 78,000 5,770 21.959 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.242 میلیون 100,000 15.339 میلیون 3,034
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,795 0.00 0.00 3,689 28.00 0.75 1399/08/7 7,665 75.674 میلیون 279.13 میلیارد 9,872.65 3,717 3,581 3,532 3,860 6 71,082 3,795 3 49,991 3,795 100.879 هزار میلیارد 91.326 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 117.99 3.24 27.73 74.885 میلیون 788,514 75.672 میلیون 1,493
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,500 0.00 0.00 21,005 933.00 4.25 1399/08/7 1,751 13.69 میلیون 287.55 میلیارد 7,818.18 21,938 20,842 20,842 21,840 37 4.998 میلیون 22,055 26 264,278 22,055 57.345 هزار میلیارد 113.632 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 8.07 5.47 4.27 12.045 میلیون 1.645 میلیون 13.654 میلیون 35,700
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 156,696 0.00 0.00 155,107 5,872.00 3.93 1399/08/7 18,957 5.016 میلیون 778.05 میلیارد 264.61 149,235 150,600 146,011 156,696 5 330,849 156,696 353 245 156,696 763.975 هزار میلیارد 757.268 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 11.59 14.24 6.74 4.497 میلیون 519,082 4.49 میلیون 525,852
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 12,662 0.00 0.00 12,636 25.00 0.20 1399/08/7 226 767,699 9.62 میلیارد 3,396.9 12,661 12,544 12,150 12,985 1 270 12,662 1 2,000 12,765 51.192 هزار میلیارد 53.369 میلیون 9.139 میلیون 3.25 میلیون 2.825 میلیون 6.314 میلیون 1.664 میلیون 1.796 میلیون 28.14 8 30.38 382,851 384,848 767,699 -