سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 40,743 2,144.00 5.00 40,800 2,087.00 4.87 1399/10/30 1,083 3.58 میلیون 146.03 میلیارد 1,290.31 42,887 40,743 40,743 42,000 1 145 35,160 543 3,423,713 40,816 5.467 هزار میلیارد 6.236 میلیون 952,009 134,000 478,945 473,064 2.308 میلیون 231,814 23.58 12.17 2.5 41,085 - 41,085 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 15,350 44.00 0.29 14,997 309.00 2.02 1399/10/30 2,071 18.48 میلیون 277.1 میلیارد 15,944.17 15,306 14,541 14,541 15,650 0 0 0 663 9,954,093 14,547 59.988 هزار میلیارد 64.073 میلیون 9.139 میلیون 3.25 میلیون 2.825 میلیون 6.314 میلیون 1.664 میلیون 1.796 میلیون 33.4 9.7 36.81 23,893 - 23,893 -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,390 281.00 4.21 6,671 0.00 0.00 1399/10/30 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 6,700 6,220 6,700 1 100,000 6,537 1 132,710 6,537 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.319 میلیون 15.457 میلیون 38.776 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 16,490 801.00 4.63 16,654 637.00 3.68 1399/10/30 20,004 26.02 میلیون 433.38 میلیارد 1,419.13 17,291 16,427 16,427 17,417 0 0 0 8651 6,483,099 16,813 49.962 هزار میلیارد 57.157 میلیون 7.98 میلیون 3 میلیون 4.066 میلیون 3.914 میلیون 2.53 میلیون 1.284 میلیون 43.15 13.56 20.98 527,119 730,000 1.257 میلیون -
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 38,000 1,844.00 4.63 38,531 1,313.00 3.30 1399/10/30 2,105 4.48 میلیون 172.65 میلیارد 3,585.46 39,844 37,852 37,852 41,000 0 0 0 418 2,708,630 38,225 15.412 هزار میلیارد 16.79 میلیون 2.147 میلیون 400,000 695,426 1.452 میلیون 1.732 میلیون 708,790 21.74 11.09 9.29 75,698 156,397 232,095 -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 52,390 654.00 1.26 50,777 959.00 1.85 1399/10/30 1,780 2.95 میلیون 149.66 میلیارد 2,420.7 51,736 49,150 49,150 54,153 0 0 0 486 1,774,024 51,110 15.233 هزار میلیارد 17 میلیون 2.172 میلیون 300,000 859,809 1.312 میلیون 60,443 576,855 26.41 12.3 267.02 167,555 510,000 336,276 341,279
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,849 120.00 1.37 8,663 66.00 0.76 1399/10/30 9,932 46.3 میلیون 401.11 میلیارد 7,056.62 8,729 8,293 8,293 9,080 0 0 0 3415 22,695,407 8,729 207.545 هزار میلیارد 244.98 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 24.857 میلیون 32.58 میلیون 72.875 میلیون 9.694 میلیون 21.39 6.76 3.02 3.971 میلیون 12.202 میلیون 16.018 میلیون 155,523
غگز

گز سکه

سهام فرابورس 22,000 7,000.00 24.14 29,000 0.00 0.00 1399/10/30 1 30,000 870 میلیون - 29,000 22,000 22,000 22,000 1 10,000 23,000 0 0 0 1.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 240,000 - 240,000 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 82,480 677.00 0.83 80,751 1,052.00 1.29 1399/10/30 5,690 8.28 میلیون 668.83 میلیارد 3,525.7 81,803 77,713 77,713 85,200 0 0 0 920 4,599,223 79,528 348.743 هزار میلیارد 367.541 میلیون 15.555 میلیون 4.319 میلیون 6.006 میلیون 9.549 میلیون 7.115 میلیون 6.008 میلیون 58.05 37.86 50.81 182,636 340,000 522,636 -
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 13,391 7,559.00 36.08 20,950 0.00 0.00 1399/10/30 24 57,479 1.17 میلیارد - 20,950 13,391 13,391 13,391 0 0 0 1121 27,241,139 13,672 125.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 134,694 1.5 میلیون 1.635 میلیون -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 16,850 82.00 0.49 16,830 62.00 0.37 1399/10/30 2,748 12.94 میلیون 217.74 میلیارد 3,516.7 16,768 15,930 15,930 17,500 1 677 13,764 649 6,016,799 15,957 16.83 هزار میلیارد 17.788 میلیون 2.145 میلیون 563,488 992,417 1.153 میلیون 1.715 میلیون 404,127 41.66 14.57 9.81 97,253 - 97,253 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 47,920 2,522.00 5.00 48,369 2,073.00 4.11 1399/10/30 4,364 6.05 میلیون 292.83 میلیارد 1,220.93 50,442 47,920 47,920 50,240 0 0 0 878 3,031,618 48,481 133.498 هزار میلیارد 161.453 میلیون 28.397 میلیون 2.76 میلیون 20.605 میلیون 7.792 میلیون 7.383 میلیون 1.823 میلیون 52.01 18.08 19.08 245,421 10,000 255,421 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 20,280 878.00 4.15 20,415 743.00 3.51 1399/10/30 2,258 6.46 میلیون 131.85 میلیارد 3,563.62 21,158 20,101 20,101 21,030 0 0 0 188 1,502,670 20,707 30.623 هزار میلیارد 51.728 میلیون 45.379 میلیون 1,000,000 19.034 میلیون 26.345 میلیون 9.551 میلیون 1.26 میلیون 24.3 1.24 3.42 789,934 495,342 1.281 میلیون 4,658
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,980 294.00 4.40 6,871 185.00 2.77 1399/10/30 7,144 33.1 میلیون 227.44 میلیارد 5,097.24 6,686 6,400 6,400 7,020 0 0 0 1495 5,654,891 6,664 309.195 هزار میلیارد 361.199 میلیون 135.808 میلیون 15 میلیون 45.569 میلیون 90.239 میلیون 92.174 میلیون 90.417 میلیون 3.31 3.5 3.42 11.023 میلیون 5.319 میلیون 16.041 میلیون 300,811
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 93,000 956.00 1.02 91,364 2,592.00 2.76 1399/10/30 1,090 1.68 میلیون 153.32 میلیارد 3,193.71 93,956 89,259 89,259 97,378 0 0 0 281 842,906 92,401 30.15 هزار میلیارد 34.911 میلیون 4.533 میلیون 330,000 2.814 میلیون 1.718 میلیون 8.696 میلیون 1.481 میلیون 20.22 18.68 3.69 6,946 330,000 320,596 16,350
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 5,464 192.00 3.64 5,272 0.00 0.00 1399/10/30 39 339,224 1.74 میلیارد - 5,272 5,373 5,373 5,705 0 0 0 359 5,841,561 5,472 13.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 161,648 2 میلیون 2.162 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 37,000 1,401.00 3.94 35,878 279.00 0.78 1399/10/30 2,616 7.52 میلیون 269.9 میلیارد 4,645.76 35,599 33,820 33,820 37,378 0 0 0 44 1,335,835 35,599 143.512 هزار میلیارد 157.676 میلیون 15.661 میلیون 4 میلیون 7.788 میلیون 7.873 میلیون 4.194 میلیون 3.829 میلیون 37.49 19.04 35.73 989,375 11.1 میلیون 11.484 میلیون 605,173
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 13,205 7,138.00 117.65 6,067 0.00 0.00 1399/10/30 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 13,205 13,205 14,021 1 470 11,017 3011 70,985,567 13,613 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.951 میلیون 451,220 19.402 میلیون 2 میلیون
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 70,111 438.00 0.63 72,566 2,893.00 4.15 1399/10/30 3,953 4.99 میلیون 362.45 میلیارد 1,931.07 69,673 71,000 69,680 73,156 99 163,928 69,969 0 0 0 14.513 هزار میلیارد 15.042 میلیون 2.095 میلیون 200,000 1.714 میلیون 381,088 4.646 میلیون 180,987 76.87 33.58 2.75 4.541 میلیون 144,343 4.193 میلیون 491,500
حاریا

کشتیرانی آریا

سهام فرابورس 37,000 5,635.00 17.97 31,365 0.00 0.00 1399/10/30 10 5,591 170.15 میلیون - 31,365 35,168 35,168 37,000 0 0 0 323 1,677,555 35,823 8.469 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 331,561 - 331,561 -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 46,286 2,204.00 5.00 45,139 1,057.00 2.40 1399/10/30 29,377 564,870 26.15 میلیارد 6.47 44,082 46,286 46,286 46,286 9089 44,814,822 45,175 1 7 45,175 9.028 هزار میلیارد 8.691 میلیون 873,211 200,000 86,371 786,840 642,241 638,658 14.05 10.94 13.4 579,584 - 221,598 357,986
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 111,290 742.00 0.67 106,664 3,884.00 3.51 1399/10/30 3,112 3.41 میلیون 363.5 میلیارد 1,854.74 110,548 105,021 105,021 113,365 0 0 0 833 1,576,824 105,794 8.96 هزار میلیارد 9.917 میلیون 684,523 84,000 562,994 121,529 675,281 154,385 50.24 76.97 13.85 13,968 50,000 63,968 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 45,714 2,406.00 5.00 46,494 1,626.00 3.38 1399/10/30 1,690 3.35 میلیون 155.9 میلیارد 1,960.96 48,120 45,714 45,714 50,526 0 0 0 311 1,028,841 47,095 29.059 هزار میلیارد 31.364 میلیون 1.432 میلیون 625,000 380,570 1.051 میلیون 1.324 میلیون 510,442 56.36 29.48 23.4 376,890 213,000 589,890 -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,470 79.00 0.75 10,501 48.00 0.46 1399/10/30 32,005 122.64 میلیون 1.288 هزار میلیارد 317.58 میلیون 10,549 10,549 10,241 10,710 1 20,000 10,320 5 122,580 10,320 315.03 هزار میلیارد 359.64 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.29 میلیون 63.349 میلیون 37.199 میلیون 37.098 میلیون 8.48 4.95 8.42 69.781 میلیون 50.594 میلیون 119.488 میلیون 886,696
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 5,815 141.00 2.37 5,726 230.00 3.86 1399/10/30 11,775 25.1 میلیون 143.76 میلیارد 4,402.12 5,956 5,659 5,659 5,950 0 0 0 5744 9,069,618 5,764 22.904 هزار میلیارد 24.283 میلیون 10.379 میلیون 4 میلیون 15,319 10.363 میلیون 6.535 میلیون 6.496 میلیون 3.56 2.34 3.71 813,497 2.053 میلیون 2.866 میلیون -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,371 74.00 1.18 6,208 89.00 1.41 1399/10/30 2,923 30.96 میلیون 192.23 میلیارد 10,949.64 6,297 5,983 5,983 6,563 0 0 0 399 11,257,844 6,132 16.29 هزار میلیارد 38.51 میلیون 28.004 میلیون 2.624 میلیون 21.575 میلیون 6.429 میلیون 10.166 میلیون 3.336 میلیون 4.39 2.63 1.67 1.628 میلیون 2.015 میلیون 3.643 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 31,095 1,087.00 3.62 30,349 341.00 1.14 1399/10/30 1,974 31.09 میلیون 943.7 میلیارد 9,043.04 30,008 28,508 28,508 31,100 1 250 21,390 396 3,453,857 28,679 1371.775 هزار میلیارد 1.388 میلیارد 53.947 میلیون 35.5 میلیون 5.975 میلیون 47.972 میلیون 11.034 میلیون 10.634 میلیون 127.52 28.44 123.67 487,778 - 478,432 9,346
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 43,000 876.00 2.00 42,422 1,454.00 3.31 1399/10/30 487 1.24 میلیون 52.75 میلیارد 3,387.31 43,876 41,683 41,683 45,299 0 0 0 28 83,193 42,708 7.212 هزار میلیارد 9.209 میلیون 1.868 میلیون 170,000 1.567 میلیون 301,217 906,123 167,556 59.25 25.37 8.43 209,258 310,000 519,258 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 20,992 999.00 5.00 20,816 823.00 4.12 1399/10/30 10,538 6.83 میلیون 142.23 میلیارد 615.34 19,993 20,000 20,000 20,992 0 0 0 39 132,493 19,843 89.509 هزار میلیارد 92.203 میلیون 9.079 میلیون 4.3 میلیون 2.389 میلیون 6.69 میلیون 4.251 میلیون 1.943 میلیون 46.99 13.43 21.13 5.029 میلیون 2.37 میلیون 7.185 میلیون 214,406
پلاست

پلاستیران

سهام فرابورس 59,500 16,380.00 37.99 43,120 0.00 0.00 1399/10/30 11 6,608 276.51 میلیون - 43,120 58,628 58,628 61,300 0 0 0 259 576,986 58,064 2.484 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.867 میلیون - 1.867 میلیون -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 16,613 874.00 5.00 16,776 711.00 4.07 1399/10/30 2,870 9.42 میلیون 158.02 میلیارد 3,523.68 17,487 16,613 16,613 17,375 0 0 0 754 4,371,727 17,375 37.436 هزار میلیارد 42.013 میلیون 5.846 میلیون 2.232 میلیون 1.201 میلیون 4.645 میلیون 2.4 میلیون 2.076 میلیون 17.15 8.79 17.02 1.794 میلیون 500,000 2.294 میلیون -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 22,244 1,170.00 5.00 22,592 822.00 3.51 1399/10/30 23,986 29.85 میلیون 674.35 میلیارد 1,739.26 23,414 22,244 22,244 23,980 0 0 0 9999 10,139,570 23,414 15.814 هزار میلیارد 17.987 میلیون 1.702 میلیون 700,000 735,175 966,701 1.53 میلیون 299,795 39.5 17.86 11.27 884,871 3 میلیون 3.885 میلیون 15
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 43,000 1,413.00 3.18 42,469 1,944.00 4.38 1399/10/30 773 2.27 میلیون 96.58 میلیارد 2,435.06 44,413 42,193 42,193 43,969 1 150 41,100 219 1,438,372 42,256 21.235 هزار میلیارد 24.551 میلیون 3.482 میلیون 500,000 2.312 میلیون 1.17 میلیون 5.088 میلیون 467,756 45.37 19.02 4.37 16,291 16,500 32,791 -
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 5,594 321.00 6.09 5,273 0.00 0.00 1399/10/30 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 5,594 5,594 5,766 1 21,000 5,487 635 21,551,179 5,766 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.022 میلیون 4.5 میلیون 5.522 میلیون -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 42,037 2,001.00 5.00 40,145 109.00 0.27 1399/10/30 8,319 68,473 2.88 میلیارد 5.84 40,036 42,037 42,037 42,037 1067 12,426,072 41,918 0 0 0 8.029 هزار میلیارد 8.316 میلیون 1.228 میلیون 200,000 331,995 895,651 1.212 میلیون 784,379 9.82 8.9 6.57 71,577 - 59,834 11,743
تابا

تابان نیرو سپاهان

سهام فرابورس 44,551 10,429.00 30.56 34,122 0.00 0.00 1399/10/30 24 43,634 1.42 میلیارد - 34,122 44,551 44,551 47,305 0 0 0 432 1,364,768 45,847 2.116 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 807,300 - 807,300 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,070 60.00 1.92 3,054 76.00 2.43 1399/10/30 5,773 74.85 میلیون 228.59 میلیارد 12,493.18 3,130 2,974 2,974 3,199 0 0 0 1297 24,929,747 3,048 73.74 هزار میلیارد 79.815 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 98.52 2.81 23.3 4.786 میلیون 2.5 میلیون 7.286 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 97,500 3,542.00 3.77 96,362 2,404.00 2.56 1399/10/30 2,301 2.65 میلیون 255.02 میلیارد 2,288.01 93,958 93,958 93,958 98,655 4 97,857 94,100 1 100 94,155 983.471 هزار میلیارد 1.066 میلیارد 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 47.66 35.19 30.45 1.043 میلیون 6.377 میلیون 7.353 میلیون 67,000
کهرام

بهسرام

سهام فرابورس 85,310 23,597.00 38.24 61,713 0.00 0.00 1399/10/30 43 82,147 5.26 میلیارد - 61,713 85,310 85,310 87,106 0 0 0 180 524,043 87,119 4.628 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,132 - 1,132 -
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 14,943 1,703.00 12.86 13,240 0.00 0.00 1399/10/30 920 11.532 میلیون 152.68 میلیارد - 13,240 14,944 14,358 14,944 166 6,441,108 14,660 0 0 0 52.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.803 میلیون 6.629 میلیون 16.09 میلیون 11.341 میلیون