سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 12,880 240.00 1.90 12,660 20.00 0.16 10:21 537 202,590 2.61 میلیارد 294.87 12,640 12,530 12,530 12,980 1 435 12,760 1 56 12,820 54.481 هزار میلیارد 61.084 میلیون 12.655 میلیون 4.3 میلیون 6.646 میلیون 7.822 میلیون 5.71 میلیون 2.895 میلیون 18.81 6.96 9.53 154,496 134,576 288,871 201
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,763 56.00 3.28 1,728 21.00 1.23 10:20 284 4.16 میلیون 7.35 میلیارد 13,995.39 1,707 1,750 1,734 1,787 1 12,371 1,724 2 3,694 1,731 41.82 هزار میلیارد 45.381 میلیون 34.081 میلیون 24.145 میلیون 3.658 میلیون 29.829 میلیون 4.592 میلیون 2.57 میلیون 16.24 1.4 9.09 8.679 میلیون - 7.471 میلیون 1.208 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 4,642 11.00 0.24 4,578 53.00 1.14 10:20 285 1.74 میلیون 7.88 میلیارد 6,197.23 4,631 4,632 4,400 4,730 0 0 0 37 1,137,618 4,519 4.579 هزار میلیارد 6.15 میلیون 2.632 میلیون 1,000,000 1.572 میلیون 1.083 میلیون 371,408 23,578 194.16 4.24 12.33 1.745 میلیون - 1.745 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,230 310.00 3.91 7,950 30.00 0.38 10:20 607 322,666 2.63 میلیارد 555.12 7,920 7,910 7,910 8,260 2 29,016 8,050 2 5,895 8,160 23.88 هزار میلیارد 28.912 میلیون 9.674 میلیون 3 میلیون 5.032 میلیون 4.26 میلیون 2.902 میلیون 1.336 میلیون 17.88 5.61 8.23 899,603 - 899,422 181
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,200 0.00 0.00 5,200 0.00 0.00 10:20 43 295,043 1.53 میلیارد 7,001.02 5,200 5,050 5,030 5,300 1 6,500 5,060 1 38,123 5,120 40.186 هزار میلیارد 50.132 میلیون 21.437 میلیون 7.728 میلیون 9.946 میلیون 11.321 میلیون 4.429 میلیون 2.921 میلیون 13.76 3.55 9.07 259,549 290,025 423,253 126,321
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 16,970 640.00 3.63 16,820 790.00 4.49 10:20 407 2.03 میلیون 34.06 میلیارد 4,938.21 17,610 16,730 16,730 17,170 0 0 0 45 794,380 16,800 16.82 هزار میلیارد 18.172 میلیون 4.711 میلیون 1,000,000 1.402 میلیون 3.04 میلیون 3.059 میلیون 589,764 40.92 5.79 5.75 66,354 - 66,354 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,700 260.00 2.49 10,520 80.00 0.77 10:20 244 10.32 میلیون 110.94 میلیارد 9,433.92 10,440 10,440 10,200 10,780 2 173,519 10,540 2 7,125 10,550 55.9 هزار میلیارد 58.927 میلیون 13.869 میلیون 4 میلیون 4.223 میلیون 9.646 میلیون 2.661 میلیون 4.132 میلیون 13.24 5.67 20.56 1.651 میلیون 18.538 میلیون 8.252 میلیون 11.937 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 73,500 2,250.00 3.16 10:20 1,437 1.02 میلیون 75.95 میلیارد 877.94 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1013.487 هزار میلیارد 1.062 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.48 12.67 4.33 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 946 28.00 3.05 920 2.00 0.22 10:20 169 3.5 میلیون 3.26 میلیارد 21,059.54 918 956 902 956 2 21,847 922 4 651,212 928 14.783 هزار میلیارد 103.03 میلیون 95.147 میلیون 16.05 میلیون 88.264 میلیون 6.884 میلیون 3.34 میلیون -4,440,055 -3.33 2.15 4.42 8.989 میلیون 5.491 میلیون 14.28 میلیون 200,000
افرا

افرانت

سهام فرابورس 20,620 970.00 4.94 19,910 260.00 1.32 10:20 141 315,388 6.4 میلیارد 2,283.92 19,650 20,200 19,200 20,630 1 3,081 19,950 2 650 20,000 12.45 هزار میلیارد 13.778 میلیون 2.702 میلیون 625,000 1.334 میلیون 1.223 میلیون 1.754 میلیون 641,754 19.39 10.17 7.1 535,153 7,169 536,302 6,020
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 11,020 32,718.00 74.80 43,738 0.00 0.00 10:20 7 2,239 95.01 میلیون - 43,738 10,710 10,710 11,630 0 0 0 108 1,295,837 11,270 3.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,432 - 12,432 -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 33,400 1,550.00 4.87 32,200 350.00 1.10 10:20 583 120,941 4.04 میلیارد 240.55 31,850 33,000 32,350 33,400 1 500 32,050 1 1,120 32,300 6.45 هزار میلیارد 7.548 میلیون 2.018 میلیون 200,000 1.108 میلیون 653,680 4.091 میلیون 893,285 7.21 9.85 1.57 221,090 - 191,071 30,019
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,430 70.00 1.31 5,360 0.00 0.00 10:20 1,210 3.13 میلیون 17 میلیارد 2,550.77 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 214.8 هزار میلیارد 265.107 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.04 3.4 2.28 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 31,500 19,165.00 155.37 12,335 0.00 0.00 10:20 9 369,282 4.56 میلیارد - 12,335 31,500 31,500 31,500 0 0 0 77 1,669,068 32,450 944.86 میلیارد - - - - - - - - - - 59,800 30,000 89,800 -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 52,250 1,850.00 3.67 50,950 550.00 1.09 10:20 43 75,767 3.99 میلیارد 1,841.88 50,400 52,500 52,250 52,700 2 2,356 50,950 1 100 53,550 8.611 هزار میلیارد 11.687 میلیون 3.772 میلیون 169,000 3.076 میلیون 525,968 7.651 میلیون 363,294 23.7 16.37 1.13 55,838 182,781 135,633 102,986
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 14,350 590.00 4.29 13,900 140.00 1.02 10:20 605 683,563 9.73 میلیارد 1,078.29 13,760 13,850 13,850 14,440 1 1,904 13,960 2 1,844 13,980 4.729 هزار میلیارد 5.86 میلیون 1.675 میلیون 336,309 1.138 میلیون 474,006 3.426 میلیون 136,801 34.53 9.97 1.38 1.456 میلیون 632,074 2.048 میلیون 40,056
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 20,000 400.00 2.04 19,620 20.00 0.10 10:20 14 31,055 621.59 میلیون 252 19,600 20,520 19,930 20,520 2 1,320 19,900 3 72,964 20,200 13.734 هزار میلیارد 22.992 میلیون 11.964 میلیون 700,000 9.265 میلیون 2.028 میلیون 7.017 میلیون 2.016 میلیون 6.81 6.77 1.96 215,780 33,950 196,591 53,139
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 4,011 2,660.00 39.87 6,671 0.00 0.00 10:20 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 3,940 3,888 4,040 1 14,348 3,940 1 10,000 4,000 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 349,038 1.255 میلیون 1.604 میلیون -
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 6,350 230.00 3.76 6,140 20.00 0.33 10:20 382 3.26 میلیون 20.24 میلیارد 8,038.33 6,120 6,130 5,840 6,420 1 11,619 6,130 1 1,200 6,430 3.478 هزار میلیارد 4.396 میلیون 2.238 میلیون 268,000 957,177 1.106 میلیون 5.667 میلیون 713,510 4.82 3.11 0.61 5.231 میلیون 600,000 5.781 میلیون 50,000
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 808 36.00 4.66 801 29.00 3.76 10:20 2,061 76.21 میلیون 61.25 میلیارد 40,238.57 772 790 785 810 1 6,500 788 3 3,426 788 34.267 هزار میلیارد 34.574 میلیون 45.982 میلیون 42.62 میلیون 349,674 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 23.23 0.75 20.03 152.572 میلیون 8 میلیون 157.955 میلیون 2.616 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 3,234 154.00 5.00 3,085 5.00 0.16 10:20 451 1.25 میلیون 4.01 میلیارد 1,452.55 3,080 3,106 3,106 3,234 1 13,843 3,163 1 228 3,163 12.452 هزار میلیارد 16.707 میلیون 13.127 میلیون 4 میلیون 4.335 میلیون 8.793 میلیون 4.605 میلیون 4.549 میلیون 2.72 1.41 2.69 2.798 میلیون - 2.797 میلیون 228
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 10,260 420.00 4.27 9,860 20.00 0.20 10:20 383 134,095 1.36 میلیارد 367.23 9,840 10,030 10,030 10,290 6 912,330 9,980 4 2,081 10,300 4.935 هزار میلیارد 8.77 میلیون 5.265 میلیون 500,000 3.835 میلیون 1.31 میلیون 5.786 میلیون 624,967 7.9 3.77 0.85 673,341 389,870 483,671 579,540
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 24,200 62,405.00 72.06 86,605 0.00 0.00 10:20 50 20,795 1.78 میلیارد - 86,605 24,200 24,200 24,200 0 0 0 43 1,348,309 23,750 35.075 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28,137 10,000 38,137 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,104 46.00 4.35 1,061 3.00 0.28 10:20 5,799 233.29 میلیون 252.81 میلیارد 71,569.54 1,058 1,063 1,058 1,105 1 142,795 1,062 1 88,575 1,064 67.208 هزار میلیارد 67.397 میلیون 62.933 میلیون 10,000 374,643 - - - - - - 213.02 میلیون 122.866 میلیون 187.928 میلیون 147.958 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 111,200 4,850.00 4.56 106,900 550.00 0.52 10:20 105 57,565 6.36 میلیارد 567.07 106,350 111,300 107,800 111,300 1 83 108,000 1 20,000 109,000 109.845 هزار میلیارد 193.867 میلیون 111.966 میلیون 1.028 میلیون 84.124 میلیون 22.229 میلیون 216.451 میلیون 25.058 میلیون 4.38 4.95 0.51 161,469 76,627 116,096 122,000
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 37,550 1,300.00 3.59 37,750 1,500.00 4.14 10:20 127 607,572 22.94 میلیارد 5,035.14 36,250 37,000 37,000 37,950 1 25,000 36,250 1 850 36,450 7.55 هزار میلیارد 10.767 میلیون 3.821 میلیون 200,000 3.217 میلیون 495,955 8.866 میلیون 277,867 27.17 15.22 0.85 1.033 میلیون 7,540 900,480 140,081
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 4,489 19.00 0.43 4,355 115.00 2.57 10:20 758 6.35 میلیون 27.74 میلیارد 9,024.77 4,470 4,247 4,247 4,550 0 0 0 69 2,651,550 4,275 2.943 هزار میلیارد 3.171 میلیون 1.117 میلیون 673,597 232,346 229,927 433,872 157,694 18.64 12.78 6.77 412,959 - 412,959 -
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 10,300 8,089.00 43.99 18,389 0.00 0.00 10:20 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 10,250 10,250 10,300 1 88,944 10,000 1 50,000 10,070 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.249 میلیون 22.16 میلیون 16.411 میلیون 10.998 میلیون
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 98,200 29,051.00 22.83 127,251 0.00 0.00 10:20 390 242,849 30.9 میلیارد - 127,251 98,200 98,200 98,200 0 0 0 161 455,298 98,550 3.563 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,641 - 10,641 -
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,178 4,519.00 79.32 5,697 0.00 0.00 10:20 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 1,178 1,166 1,178 199 16,776,844 1,144 1 7,288 1,144 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54.847 میلیون - 53.395 میلیون 1.453 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 10,020 2,302.00 29.83 7,718 0.00 0.00 10:20 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 9,970 9,930 10,040 1 1,050 9,870 1 26,046 9,890 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.174 میلیون 3.716 میلیون 23.612 میلیون 1.278 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,620 1.00 0.06 1,618 3.00 0.19 10:20 131 1.91 میلیون 3.06 میلیارد 14,646.22 1,621 1,560 1,540 1,658 1 4,000 1,580 5 87,910 1,600 6.787 هزار میلیارد 70.562 میلیون 70.958 میلیون 4.195 میلیون 63.775 میلیون 7.112 میلیون 23.887 میلیون 613,410 11.06 0.95 0.29 2.32 میلیون - 2.32 میلیون -
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 9,050 430.00 4.99 8,630 10.00 0.12 10:20 613 418,267 3.76 میلیارد 313.55 8,620 8,980 8,670 9,050 1 3,000 8,830 6 2,136 8,840 4.355 هزار میلیارد 5.459 میلیون 2.263 میلیون 500,000 1.114 میلیون 852,072 5.603 میلیون 465,817 9.33 5.1 0.78 412,266 - 373,454 38,812
ثنور

سر. کوه نور

سهام فرابورس 6,620 720.00 9.81 7,340 0.00 0.00 10:20 30 304,200 2.17 میلیارد - 7,340 6,450 6,450 6,640 0 0 0 102 4,665,336 6,590 8.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.075 میلیون - 3.075 میلیون -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,389 134.00 4.12 3,391 136.00 4.18 10:20 732 16.71 میلیون 56.66 میلیارد 23,366.81 3,255 3,286 3,200 3,417 1 169,577 3,250 1 4,790 3,307 25.188 هزار میلیارد 33.706 میلیون 18.962 میلیون 7.428 میلیون 8.518 میلیون 9.276 میلیون 2.901 میلیون 1.923 میلیون 13.1 2.72 8.68 21.26 میلیون 894,149 20.217 میلیون 1.938 میلیون
پلوله

گازلوله

سهام فرابورس 19,400 534.00 2.83 18,866 0.00 0.00 10:20 13 95,835 1.8 میلیارد - 18,866 19,310 19,310 20,240 0 0 0 20 309,527 19,400 4.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 46,686 - 46,686 -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,180 120.00 1.70 7,070 10.00 0.14 10:20 853 1.68 میلیون 11.99 میلیارد 2,159.12 7,060 7,060 7,060 7,250 78 13,125,101 7,060 56 125,451 7,070 212.1 هزار میلیارد 327.692 میلیون 155.022 میلیون 30 میلیون 115.592 میلیون 33.141 میلیون 13.512 میلیون 13.309 میلیون 15.94 6.4 15.7 569,414 2.209 میلیون 2.776 میلیون 2,143
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 18,670 880.00 4.95 17,830 40.00 0.22 10:20 808 165,389 3.05 میلیارد 270.35 17,790 18,000 18,000 18,670 1 2,845 17,510 1 16,690 18,280 12.544 هزار میلیارد 12.651 میلیون 1.859 میلیون 700,000 163,073 1.354 میلیون 1.084 میلیون 1.177 میلیون 10.61 9.23 11.52 689,158 363,680 1.023 میلیون 30,093
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 1,288 126,020.00 98.99 127,308 0.00 0.00 10:20 877 122,818 15.64 میلیارد - 127,308 1,214 1,214 1,288 4 210,593 1,247 1 100,000 1,247 7.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 163.483 میلیون - 151.397 میلیون 12.086 میلیون
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 6,800 250.00 3.82 6,500 50.00 0.76 10:20 1,970 8.66 میلیون 56.9 میلیارد 6,125.63 6,550 6,340 6,340 6,820 0 0 0 564 6,632,903 6,540 9.855 هزار میلیارد 11.934 میلیون 8.68 میلیون 1.5 میلیون 2.109 میلیون 6.493 میلیون 7.57 میلیون 7.507 میلیون 1.31 1.51 1.3 3.037 میلیون 5.007 میلیون 8.044 میلیون -