سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 21,750 650.00 3.08 21,650 550.00 2.61 12:30 430 1.297 میلیون 28.12 میلیارد 3,017.41 21,100 21,450 21,200 22,100 2 19,243 21,500 3 1,508 21,850 119.508 هزار میلیارد 145.29 میلیون 45.005 میلیون 5.52 میلیون 25.782 میلیون 19.222 میلیون 17.859 میلیون 8.133 میلیون 14.69 6.22 6.69 1.021 میلیون 276,313 1.121 میلیون 176,485
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.49 6,070 170.00 2.72 12:30 681 4.425 میلیون 26.88 میلیارد 6,497.96 6,240 6,140 5,940 6,240 2 36,649 5,960 1 56,967 6,080 37.634 هزار میلیارد 54.316 میلیون 25.679 میلیون 6.2 میلیون 16.682 میلیون 8.997 میلیون 23.452 میلیون 1.587 میلیون 23.71 4.18 1.6 4.198 میلیون 227,387 4.4 میلیون 24,945
تکیمیا

تامین سرمایه کیمیا

سهام فرابورس 1,950 5.00 0.26 1,958 3.00 0.15 12:30 769 35.455 میلیون 69.4 میلیارد - 1,955 1,960 1,941 1,970 1 53,000 1,940 1 2,580 1,951 39.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.482 میلیون 31.973 میلیون 24.961 میلیون 10.494 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,091 20.00 0.65 3,097 26.00 0.85 12:29 1,234 28.196 میلیون 87.32 میلیارد 22,849.45 3,071 3,099 3,051 3,151 1 2,000 3,091 3 163,148 3,100 18.903 هزار میلیارد 21.715 میلیون 12.164 میلیون 6.104 میلیون 2.813 میلیون 9.351 میلیون 10.619 میلیون 1.464 میلیون 12.91 2.02 1.78 25.121 میلیون 3.076 میلیون 19.568 میلیون 8.628 میلیون
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 18,300 10.00 0.05 18,300 10.00 0.05 12:29 423 804,153 14.72 میلیارد 1,901.07 18,290 18,060 18,050 18,790 1 550 18,080 2 2,600 18,340 7.491 هزار میلیارد 10.219 میلیون 3.624 میلیون 409,330 2.724 میلیون 899,460 10.417 میلیون 544,865 13.75 8.33 0.72 722,536 81,617 774,046 30,107
وآفر

سر. ارزش آفرینان

سهام فرابورس 25,850 600.00 2.38 25,750 500.00 1.98 12:29 480 3.373 میلیون 86.89 میلیارد - 25,250 24,800 24,600 26,000 1 2,500 25,700 1 36,381 25,900 7.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.368 میلیون 4,200 2.783 میلیون 589,200
سایرا

ایرانیت

سهام فرابورس 51,650 1,000.00 1.97 51,400 750.00 1.48 12:29 81 170,516 8.78 میلیارد - 50,650 51,550 50,800 51,650 1 1,000 51,350 1 316 51,650 2.344 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 170,516 - 77,920 92,596
مرقام

ایران ارقام

سهام فرابورس 8,700 10.00 0.11 8,730 20.00 0.23 12:29 102 946,832 8.3 میلیارد 4,456.78 8,710 8,880 8,630 8,880 1 6,000 8,610 1 31,315 8,770 4.365 هزار میلیارد 10.259 میلیون 2.451 میلیون 500,000 4.294 میلیون -1,843,058 1.283 میلیون -67,345 -88.57 -3.24 4.66 946,832 - 946,264 568
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 5,550 220.00 3.81 5,610 160.00 2.77 12:29 2,447 34.391 میلیون 193.04 میلیارد 14,054.55 5,770 5,700 5,490 5,790 8 55,733 5,540 5 697,938 5,550 21.081 هزار میلیارد 23.726 میلیون 8.59 میلیون 3.758 میلیون 2.645 میلیون 5.945 میلیون 3.045 میلیون 604,630 34.87 3.55 6.92 22.277 میلیون 12.115 میلیون 29.802 میلیون 4.589 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,100 60.00 0.85 7,120 80.00 1.14 12:29 377 6.562 میلیون 46.7 میلیارد 17,404.99 7,040 7,110 7,020 7,270 1 466 7,090 2 89,670 7,100 54.468 هزار میلیارد 67.405 میلیون 29.442 میلیون 7.65 میلیون 12.937 میلیون 16.505 میلیون 14.387 میلیون 4.714 میلیون 11.55 3.3 3.79 4.351 میلیون 2.211 میلیون 3.221 میلیون 3.341 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 3,797 47.00 1.22 3,869 25.00 0.65 12:29 3,431 71.8 میلیون 277.82 میلیارد 20,926.73 3,844 3,928 3,791 3,930 7 179,198 3,796 2 3,300 3,844 58.035 هزار میلیارد 86.392 میلیون 58.35 میلیون 15 میلیون 28.357 میلیون 29.993 میلیون 14.586 میلیون 14.089 میلیون 4.12 1.93 3.98 71.65 میلیون 150,009 51.468 میلیون 20.331 میلیون
تپسی

تپسی

سهام فرابورس 7,010 100.00 1.45 7,050 140.00 2.03 12:29 527 5.766 میلیون 40.66 میلیارد 10,941.32 6,910 7,070 6,900 7,190 1 13,816 7,010 3 40,074 7,030 17.361 هزار میلیارد 22.985 میلیون 9.557 میلیون 2.463 میلیون 5.624 میلیون 3.933 میلیون 8.392 میلیون 1.287 میلیون 13.49 4.41 2.07 4.502 میلیون 1.264 میلیون 5.398 میلیون 368,101
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 44,900 1,950.00 4.54 44,700 1,750.00 4.07 12:29 3,649 11.499 میلیون 514.2 میلیارد 3,151.17 42,950 43,650 43,650 45,700 3 2,655 44,850 3 1,550 44,900 134.1 هزار میلیارد 137.186 میلیون 10.821 میلیون 3 میلیون 3.086 میلیون 7.735 میلیون 4.466 میلیون 11.269 میلیون 11.9 17.34 30.02 8.512 میلیون 2.987 میلیون 5.227 میلیون 6.271 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 46,000 300.00 0.65 46,700 400.00 0.86 12:29 638 1.432 میلیون 66.85 میلیارد 2,244.55 46,300 46,750 45,650 48,500 1 2,014 45,700 1 24,369 46,000 30.589 هزار میلیارد 36.724 میلیون 9.007 میلیون 655,000 6.136 میلیون 2.871 میلیون 9.776 میلیون 4.498 میلیون 6.8 10.65 3.13 727,731 704,289 1.293 میلیون 138,543
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 3,932 36.00 0.91 3,927 41.00 1.03 12:29 297 6.365 میلیون 24.99 میلیارد - 3,968 3,893 3,890 3,989 1 5,794 3,930 1 40,000 3,963 7.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.241 میلیون 123,600 6.365 میلیون -
غبهار

کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان

سهام فرابورس 18,230 0.00 0.00 18,270 40.00 0.22 12:29 158 957,605 17.49 میلیارد - 18,230 18,000 18,000 18,560 1 5,514 18,060 1 9,900 18,230 7.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 957,605 - 957,605 -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 11,550 20.00 0.17 11,650 120.00 1.04 12:29 504 4.471 میلیون 52.07 میلیارد 8,870.97 11,530 11,730 11,370 11,950 1 946 11,400 1 3,708 11,550 23.3 هزار میلیارد 27.032 میلیون 7.057 میلیون 2 میلیون 3.732 میلیون 3.325 میلیون 8.788 میلیون 930,020 25.05 7.01 2.65 4.169 میلیون 301,766 3.758 میلیون 712,977
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 13,430 140.00 1.05 13,470 180.00 1.35 12:29 369 2.591 میلیون 34.91 میلیارد 7,021.22 13,290 13,200 13,170 13,600 1 2,249 13,290 1 122,198 13,430 134.7 هزار میلیارد 152.341 میلیون 41.077 میلیون 10 میلیون 17.641 میلیون 23.436 میلیون 39.351 میلیون 18.309 میلیون 7.36 5.75 3.42 1.766 میلیون 824,969 2.516 میلیون 75,000
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 4,769 76.00 1.62 4,808 115.00 2.45 12:29 390 5.363 میلیون 25.79 میلیارد 13,751.37 4,693 4,780 4,640 4,880 1 13,000 4,740 1 11,528 4,769 14.424 هزار میلیارد 20.978 میلیون 10.729 میلیون 3 میلیون 6.554 میلیون 4.175 میلیون 9.168 میلیون 1.791 میلیون 8.06 3.45 1.57 3.79 میلیون 1.573 میلیون 4.159 میلیون 1.204 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 4,699 41.00 0.86 4,656 84.00 1.77 12:29 3,064 86.889 میلیون 404.59 میلیارد - 4,740 4,653 4,598 4,879 2 200,000 4,705 8 214,966 4,705 45.871 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 85.291 میلیون 1.598 میلیون 48.457 میلیون 38.433 میلیون
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 22,550 200.00 0.89 22,650 300.00 1.34 12:29 446 1.222 میلیون 27.65 میلیارد 2,739.07 22,350 22,300 22,100 23,100 1 27,800 22,350 2 24,873 22,600 67.95 هزار میلیارد 74.829 میلیون 12.826 میلیون 3 میلیون 6.879 میلیون 5.948 میلیون 8.073 میلیون 2.148 میلیون 31.64 11.42 8.42 233,528 988,096 416,424 805,200
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 13,580 50.00 0.37 13,510 120.00 0.88 12:29 234 2.076 میلیون 28.04 میلیارد - 13,630 13,660 13,340 14,000 1 3,700 13,580 1 87,290 13,580 17.198 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.016 میلیون 59,087 2.041 میلیون 35,000
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 21,600 500.00 2.37 21,550 450.00 2.13 12:29 686 2.452 میلیون 52.86 میلیارد 3,574.62 21,100 21,250 21,000 22,100 1 500 21,250 2 10,111 21,600 12.93 هزار میلیارد 14.498 میلیون 3.12 میلیون 600,000 1.568 میلیون 1.552 میلیون 4.46 میلیون 905,374 14.28 8.33 2.9 1.53 میلیون 922,483 2.331 میلیون 121,123
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 6,830 120.00 1.79 6,750 40.00 0.60 12:29 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 14,666.41 6,710 6,760 6,660 6,850 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 475.848 میلیون 294.825 میلیون 49 میلیون 145.098 میلیون 149.727 میلیون 278.247 میلیون 57.068 میلیون 5.8 2.21 1.19 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

سهام فرابورس 5,090 140.00 2.68 5,140 90.00 1.72 12:29 19 201,824 1.04 میلیارد - 5,230 5,280 5,060 5,310 1 5,000 5,080 2 17,778 5,180 2.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 201,824 - 201,824 -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 15,250 290.00 1.87 15,400 140.00 0.90 12:29 806 1.734 میلیون 26.71 میلیارد 2,151.44 15,540 15,540 15,160 15,840 1 3,000 15,220 1 8 15,260 15.4 هزار میلیارد 17.221 میلیون 3.528 میلیون 350,000 1.821 میلیون 1.707 میلیون 3.534 میلیون 1.467 میلیون 10.49 9.02 4.37 1.513 میلیون 220,676 1.694 میلیون 39,813
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 17,610 229,190.00 92.86 246,800 0.00 0.00 12:29 500 350,592 86.52 میلیارد - 246,800 17,850 17,140 17,850 0 0 0 0 4.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 308,203 42,389 321,592 29,000
درازی

پخش رازی

سهام فرابورس 18,540 160.00 0.87 18,540 160.00 0.87 12:29 279 844,936 15.67 میلیارد 3,028.44 18,380 18,350 18,220 18,940 1 5,072 18,420 1 4,730 18,540 18.54 هزار میلیارد 99.462 میلیون 84.894 میلیون 1,000,000 80.922 میلیون 3.973 میلیون 99.355 میلیون 3.209 میلیون 5.78 4.67 0.19 814,936 30,000 620,708 224,228
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 27,150 1,000.00 3.82 27,050 900.00 3.44 12:29 472 2.99 میلیون 80.87 میلیارد 6,334.44 26,150 26,600 26,600 27,400 2 8,172 27,150 4 25,428 27,250 67.493 هزار میلیارد 77.361 میلیون 20.625 میلیون 2.495 میلیون 9.868 میلیون 10.757 میلیون 24.552 میلیون 8.647 میلیون 7.81 6.27 2.75 2.627 میلیون 362,915 2.049 میلیون 940,425
وکادو

تکادو

سهام فرابورس 8,800 230.00 2.68 8,770 200.00 2.33 12:29 204 2.685 میلیون 23.56 میلیارد - 8,570 8,780 8,630 8,820 2 210,546 8,700 1 10,000 8,800 34.961 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.685 میلیون - 2.585 میلیون 99,135
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 2,380 65.00 2.66 2,411 34.00 1.39 12:29 195 6.869 میلیون 16.52 میلیارد - 2,445 2,375 2,375 2,450 1 190,657 2,375 1 110,435 2,380 14.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.71 میلیون 1.159 میلیون 6.419 میلیون 450,000
ثزاگرس

سر. توسعه و عمران زاگرس

سهام فرابورس 58,600 200.00 0.34 58,600 200.00 0.34 12:29 68 352,488 20.66 میلیارد - 58,400 60,100 57,550 60,150 1 12,139 58,600 1 56,000 59,000 3.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 344,627 7,861 352,488 -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 15,490 100.00 0.64 15,660 70.00 0.45 12:29 707 3.002 میلیون 47 میلیارد 4,246.02 15,590 15,690 15,330 16,130 1 160 15,400 1 677 15,490 20.358 هزار میلیارد 21.012 میلیون 4.169 میلیون 1.3 میلیون 654,125 3.515 میلیون 1.795 میلیون 1.293 میلیون 15.74 5.79 11.34 2.703 میلیون 299,398 3.002 میلیون -
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 55,300 800.00 1.43 56,000 100.00 0.18 12:29 98 300,877 16.85 میلیارد - 56,100 57,750 54,450 57,750 0 0 0 1 10,457 55,300 4.174 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 277,977 22,900 300,877 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 16,100 70.00 0.43 16,200 30.00 0.19 12:29 878 816,976 13.23 میلیارد 930.5 16,170 16,400 15,860 16,400 1 500 16,070 1 1,932 16,150 69.66 هزار میلیارد 75.549 میلیون 15.863 میلیون 4.3 میلیون 5.889 میلیون 9.974 میلیون 9.578 میلیون 4.592 میلیون 15.17 6.98 7.27 539,891 277,085 816,926 50
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 2,305 43.00 1.83 2,347 1.00 0.04 12:29 1,005 47.665 میلیون 111.86 میلیارد - 2,348 2,418 2,278 2,418 1 23,302 2,305 2 33,294 2,340 4.694 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 41.665 میلیون 6 میلیون 47.065 میلیون 600,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,769 0.00 0.00 1,756 13.00 0.73 12:29 442 10.567 میلیون 18.55 میلیارد 23,907.98 1,769 1,762 1,718 1,788 4 324,536 1,740 1 155,000 1,769 133.766 هزار میلیارد 143.853 میلیون 97.869 میلیون 66.176 میلیون 10.088 میلیون 87.781 میلیون 4.065 میلیون 3.59 میلیون 37.26 1.52 32.91 3.887 میلیون 6.681 میلیون 10.567 میلیون -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,160 110.00 1.37 8,220 170.00 2.11 12:29 562 5.741 میلیون 47.16 میلیارد 10,214.74 8,050 8,060 8,060 8,320 2 2,000 8,140 1 3,773 8,170 14.796 هزار میلیارد 23.412 میلیون 10.029 میلیون 1.8 میلیون 8.616 میلیون 1.412 میلیون 4.691 میلیون -349,075 -42.39 10.48 3.15 5.641 میلیون 100,000 5.643 میلیون 97,968
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,690 311.00 6.22 4,574 427.00 8.54 12:29 55 1.176 میلیون 5.38 میلیارد 4,702.97 5,001 4,690 4,456 4,690 1 1,150 4,566 1 10,000 4,697 64.036 هزار میلیارد 69.927 میلیون 21.617 میلیون 7 میلیون 5.891 میلیون 15.726 میلیون 11.163 میلیون 6.031 میلیون 10.62 4.07 5.74 666,201 510,185 1.176 میلیون -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 82,900 150.00 0.18 82,800 50.00 0.06 12:29 778 104,849 8.69 میلیارد 134.77 82,750 83,250 82,000 83,550 1 77 82,850 2 48 82,950 57.96 هزار میلیارد 58.561 میلیون 4.529 میلیون 700,000 601,493 3.927 میلیون 4.527 میلیون 4.339 میلیون 13.35 14.75 12.79 59,596 45,253 104,780 69
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 21,000 400.00 1.94 21,000 400.00 1.94 12:29 588 8.344 میلیون 175.18 میلیارد 14,190.04 20,600 20,700 20,700 21,300 3 46,487 20,900 4 9,517 21,000 168 هزار میلیارد 214.389 میلیون 89.742 میلیون 8 میلیون 46.389 میلیون 43.353 میلیون 406.205 میلیون 28.585 میلیون 5.88 3.88 0.41 1.256 میلیون 7.087 میلیون 7.579 میلیون 764,297
جهرم

پتروشیمی جهرم

سهام فرابورس 879 4.00 0.46 874 1.00 0.11 12:29 138 5.961 میلیون 5.19 میلیارد - 875 875 849 895 1 116,219 875 2 53,226 881 2.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.961 میلیون - 5.961 میلیون -
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 5,510 40.00 0.72 5,520 30.00 0.54 12:29 317 4.407 میلیون 24.32 میلیارد - 5,550 5,600 5,440 5,650 1 90,415 5,510 2 30,434 5,560 41.153 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.838 میلیون 568,939 4.407 میلیون -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 75,900 4,950.00 6.98 74,850 3,900.00 5.50 12:29 2,247 4.373 میلیون 327.35 میلیارد 1,946.13 70,950 66,950 66,950 75,900 2 10,067 75,850 1 1,000 77,100 18.713 هزار میلیارد 19.124 میلیون 2.049 میلیون 250,000 411,925 1.637 میلیون 516,051 334,156 53.08 10.84 34.37 4.373 میلیون - 4.341 میلیون 32,000
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 5,060 157.00 3.20 4,844 59.00 1.20 12:29 1,753 42.43 میلیون 205.52 میلیارد 24,204.25 4,903 4,733 4,658 5,148 1 4,000 4,900 1 1,000 5,065 32.304 هزار میلیارد 37.976 میلیون 14.095 میلیون 6.669 میلیون 5.672 میلیون 8.424 میلیون 5.335 میلیون 854,397 37.58 3.81 6.02 39.43 میلیون 3 میلیون 42.347 میلیون 82,680
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,878 253.00 6.98 3,870 245.00 6.76 12:29 9,130 365.477 میلیون 1.414 هزار میلیارد 47,897.58 3,625 3,790 3,740 3,878 76 4,324,134 3,878 2 55,924 3,900 334.216 هزار میلیارد 530.458 میلیون 348.291 میلیون 86.361 میلیون 196.241 میلیون 152.05 میلیون 398.783 میلیون 72.66 میلیون 4.6 2.21 0.84 311.127 میلیون 54.35 میلیون 282.833 میلیون 82.643 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 21,600 0.00 0.00 21,750 150.00 0.69 12:29 593 5.425 میلیون 117.89 میلیارد - 21,600 21,400 21,400 22,200 1 50,000 21,550 3 3,538 21,700 57.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.345 میلیون 79,872 5.425 میلیون -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 18,570 110.00 0.59 18,760 80.00 0.43 12:29 1,272 3.128 میلیون 58.69 میلیارد 2,459.15 18,680 18,510 18,510 19,090 2 55,500 18,560 1 45,653 18,560 15.008 هزار میلیارد 18.821 میلیون 5.211 میلیون 800,000 3.813 میلیون 1.398 میلیون 5.106 میلیون 661,906 22.67 10.74 2.94 3.128 میلیون 500 3.06 میلیون 68,351
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 13,010 370.00 2.77 13,070 310.00 2.32 12:29 1,117 5.982 میلیون 78.18 میلیارد 5,355.25 13,380 13,450 12,500 13,830 1 392 12,960 1 1,816 13,020 9.097 هزار میلیارد 10.138 میلیون 2.616 میلیون 696,000 943,919 1.672 میلیون 1.619 میلیون 502,480 18.45 5.54 5.72 5.982 میلیون - 5.982 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 125,550 1,200.00 0.97 125,150 800.00 0.64 12:29 414 286,834 35.9 میلیارد 692.84 124,350 125,300 124,100 126,650 2 99,755 125,500 1 100 125,800 300.36 هزار میلیارد 440.954 میلیون 168.687 میلیون 2.4 میلیون 140.594 میلیون 28.093 میلیون 231.575 میلیون 32.355 میلیون 9.29 10.7 1.3 281,834 5,000 211,679 75,155
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 15,000 430.00 2.95 14,810 240.00 1.65 12:29 78 891,495 13.32 میلیارد - 14,570 14,980 14,650 15,000 1 1,123 14,820 4 133,836 15,000 18.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 852,351 39,144 884,061 7,434
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 7,790 60.00 0.76 7,900 50.00 0.64 12:29 591 6.26 میلیون 49.44 میلیارد - 7,850 7,940 7,770 8,040 4 161,745 7,780 1 70,241 7,800 71.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.963 میلیون 297,188 6.212 میلیون 48,542
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام فرابورس 19,830 330.00 1.69 20,020 520.00 2.67 12:29 2,123 1.764 میلیون 35.32 میلیارد 830.96 19,500 19,950 19,550 20,200 1 167 19,830 7 312 19,840 21.421 هزار میلیارد 23.308 میلیون 4.518 میلیون 1.07 میلیون 1.887 میلیون 2.632 میلیون 2.985 میلیون 1.894 میلیون 11.31 8.14 7.18 1.764 میلیون - 1.555 میلیون 208,934
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 2,454 24.00 0.99 2,473 43.00 1.77 12:29 2,121 58.142 میلیون 143.81 میلیارد 27,412.61 2,430 2,450 2,431 2,510 2 4,260 2,452 1 36,009 2,454 18.369 هزار میلیارد 29.617 میلیون 22.439 میلیون 7.428 میلیون 11.247 میلیون 11.192 میلیون 7.971 میلیون 1.631 میلیون 11.26 1.64 2.3 57.215 میلیون 927,108 30.245 میلیون 27.898 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 4,428 37.00 0.84 4,409 18.00 0.41 12:29 312 8.4 میلیون 37.04 میلیارد 26,921.95 4,391 4,392 4,301 4,470 1 5,000 4,322 1 5,000 4,436 22.927 هزار میلیارد 30.076 میلیون 14.508 میلیون 3.2 میلیون 7.149 میلیون 7.359 میلیون 13.584 میلیون 2.1 میلیون 10.92 3.12 1.69 3.128 میلیون 5.272 میلیون 7.613 میلیون 786,362
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 8,970 70.00 0.77 8,940 100.00 1.11 12:29 695 6.371 میلیون 56.93 میلیارد 9,167.48 9,040 8,880 8,750 9,170 1 189,432 8,970 1 81,422 9,000 6.963 هزار میلیارد 9.308 میلیون 2.144 میلیون 778,872 2.314 میلیون -170,319 7.992 میلیون 110,883 62.8 -40.88 0.87 6.371 میلیون - 6.093 میلیون 278,289
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,326 8.00 0.61 1,339 21.00 1.59 12:29 8,162 374.37 میلیون 501.28 میلیارد 25 میلیون 1,318 1,371 1,294 1,388 3 331,277 1,325 1 174,078 1,326 57.068 هزار میلیارد 57.527 میلیون 46.472 میلیون 42.62 میلیون 458,776 46.013 میلیون 666,026 559,549 101.99 1.24 85.68 362.536 میلیون 11.834 میلیون 344.176 میلیون 30.193 میلیون
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 23,050 770.00 3.46 22,900 620.00 2.78 12:29 2,544 6.336 میلیون 145.16 میلیارد 2,490.48 22,280 22,300 22,300 23,300 1 4,700 23,100 3 49,100 23,150 20.61 هزار میلیارد 24.335 میلیون 6.494 میلیون 900,000 3.725 میلیون 2.769 میلیون 9.391 میلیون 1.818 میلیون 11.34 7.44 2.19 4.386 میلیون 1.95 میلیون 5.082 میلیون 1.254 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 4,675 107.00 2.34 4,729 161.00 3.52 12:29 968 16.243 میلیون 76.82 میلیارد 16,780.15 4,568 4,698 4,644 4,796 2 14,133 4,654 1 24,800 4,697 19.389 هزار میلیارد 28.203 میلیون 15.813 میلیون 4.1 میلیون 8.814 میلیون 6.999 میلیون 30.548 میلیون 1.697 میلیون 11.43 2.77 0.63 13.548 میلیون 2.695 میلیون 12.157 میلیون 4.086 میلیون
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 10,200 90.00 0.89 10,140 30.00 0.30 12:29 380 2.119 میلیون 21.49 میلیارد 5,575.02 10,110 10,100 9,970 10,300 1 500 10,160 2 3,008 10,220 8.506 هزار میلیارد 10.665 میلیون 3.051 میلیون 838,900 2.142 میلیون 908,974 2.128 میلیون 25,120 338.63 9.36 4 2.119 میلیون - 2.119 میلیون -
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 6,500 90.00 1.37 6,580 10.00 0.15 12:29 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد - 6,590 6,600 6,480 6,740 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 354.86 میلیون 72.865 میلیون 5.5 میلیون 25.86 میلیون 47.005 میلیون 126.72 میلیون 34.669 میلیون 9.49 7 2.6 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 12,960 80.00 0.61 12,970 70.00 0.54 12:29 556 8.624 میلیون 111.88 میلیارد - 13,040 13,050 12,780 13,100 1 3,835 12,910 1 5,000 12,970 201.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.624 میلیون 5 میلیون 8.604 میلیون 20,000
انتخاب

انتخاب الکترونیک آرمان

سهام فرابورس 29,450 1,900.00 6.90 29,100 1,550.00 5.63 12:29 1,134 5.854 میلیون 170.42 میلیارد 5,162.38 27,550 27,600 27,600 29,450 1 152 29,300 10 417,720 29,450 291 هزار میلیارد 360.534 میلیون 96.476 میلیون 10 میلیون 69.534 میلیون 26.942 میلیون 165.879 میلیون 38.531 میلیون 7.55 10.8 1.75 5.319 میلیون 535,404 2.868 میلیون 2.986 میلیون
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 4,822 78.00 1.64 4,728 16.00 0.34 12:29 211 1.811 میلیون 8.56 میلیارد 6,638.43 4,744 4,762 4,679 4,829 1 430 4,822 2 90,052 4,827 54.372 هزار میلیارد 64.726 میلیون 28.933 میلیون 8 میلیون 10.354 میلیون 18.579 میلیون 5.927 میلیون 6.204 میلیون 8.76 2.93 9.17 290,240 1.521 میلیون 1.811 میلیون -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,840 183.00 3.93 4,798 141.00 3.03 12:29 815 14.832 میلیون 71.16 میلیارد 18,199.01 4,657 4,658 4,658 4,860 1 6,810 4,810 2 102,200 4,850 6.333 هزار میلیارد 6.979 میلیون 4.452 میلیون 1.32 میلیون 652,106 3.8 میلیون 1.73 میلیون 1.59 میلیون 3.98 1.67 3.66 14.832 میلیون - 14.771 میلیون 61,666
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,170 52.00 2.46 2,177 59.00 2.79 12:29 1,112 53.902 میلیون 117.36 میلیارد - 2,118 2,138 2,133 2,181 1 25,000 2,161 1 149,841 2,178 57.083 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 51.879 میلیون 2.023 میلیون 53.486 میلیون 415,806
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 5,390 70.00 1.28 5,430 30.00 0.55 12:29 432 3.244 میلیون 17.62 میلیارد 7,508.55 5,460 5,500 5,380 5,550 1 45,329 5,400 1 87,930 5,420 8.851 هزار میلیارد 13.06 میلیون 6.632 میلیون 1.63 میلیون 4.176 میلیون 2.455 میلیون 1.718 میلیون 455,012 19.45 3.6 5.15 3.244 میلیون - 3.202 میلیون 42,100
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 9,240 170.00 1.81 9,360 50.00 0.53 12:29 793 3.778 میلیون 35.36 میلیارد 4,763.58 9,410 9,650 9,220 9,650 2 5,430 9,230 2 2,600 9,290 16.848 هزار میلیارد 19.955 میلیون 6.302 میلیون 800,000 3.107 میلیون 3.195 میلیون 6.321 میلیون 886,338 19.02 5.27 2.67 3.562 میلیون 215,550 3.706 میلیون 71,850
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 5,430 70.00 1.27 5,450 50.00 0.91 12:29 3,981 16.148 میلیون 87.97 میلیارد 4,056.27 5,500 5,520 5,380 5,550 1 75,000 5,480 3 8,705 5,480 46.167 هزار میلیارد 55.431 میلیون 23.12 میلیون 8.471 میلیون 9.264 میلیون 13.856 میلیون 6.724 میلیون 4.808 میلیون 9.6 3.33 6.87 14.82 میلیون 1.328 میلیون 7.86 میلیون 8.288 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,540 60.00 2.31 2,588 12.00 0.46 12:29 1,261 26.307 میلیون 68.09 میلیارد 20,862.27 2,600 2,619 2,535 2,650 1 12,823 2,535 2 32,205 2,540 62.488 هزار میلیارد 70.457 میلیون 40.416 میلیون 24.145 میلیون 7.969 میلیون 32.448 میلیون 7.533 میلیون 2.352 میلیون 26.57 1.93 8.29 26.279 میلیون 28,468 25.507 میلیون 800,000
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام فرابورس 70,550 3,300.00 4.91 69,750 2,500.00 3.72 12:29 383 1.173 میلیون 81.84 میلیارد 3,063.37 67,250 67,250 67,050 70,600 1 896 70,150 3 76,056 70,600 16.74 هزار میلیارد 19.584 میلیون 7.812 میلیون 240,000 2.844 میلیون 4.967 میلیون 6.294 میلیون 1.457 میلیون 11.49 3.37 2.66 429,678 743,594 619,818 553,454
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,108 114.00 2.85 4,108 114.00 2.85 12:29 330 3.768 میلیون 15.48 میلیارد 11,418.04 3,994 3,961 3,961 4,160 1 3,000 4,107 1 20,000 4,120 41.08 هزار میلیارد 45.105 میلیون 18.355 میلیون 6.5 میلیون 4.025 میلیون 14.33 میلیون 8.759 میلیون 8.39 میلیون 4.91 2.87 4.7 2.142 میلیون 1.626 میلیون 1.584 میلیون 2.184 میلیون
بتهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 2,830 87.00 2.98 2,862 55.00 1.89 12:29 732 29.783 میلیون 85.25 میلیارد - 2,917 2,852 2,830 2,979 0 0 0 24 1,801,902 2,830 14.31 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.643 میلیون 2.14 میلیون 28.683 میلیون 1.1 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 1,832 52.00 2.92 1,830 50.00 2.81 12:29 544 32.306 میلیون 59.11 میلیارد - 1,780 1,782 1,782 1,833 2 103,852 1,823 1 162,000 1,832 18.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.255 میلیون 51,198 24.923 میلیون 7.383 میلیون
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 35,750 950.00 2.73 35,200 400.00 1.15 12:29 411 906,238 31.89 میلیارد 2,204.96 34,800 34,300 34,300 35,750 1 1,000 35,750 5 29,261 35,750 5.28 هزار میلیارد 10.482 میلیون 5.627 میلیون 150,000 5.24 میلیون 387,321 2.565 میلیون 419,646 12.58 13.63 2.06 857,239 48,999 836,624 69,614
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 13,390 280.00 2.14 13,630 520.00 3.97 12:29 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 6,501.35 13,110 14,000 13,250 14,000 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 29.191 میلیون 7.629 میلیون 1.8 میلیون 4.657 میلیون 2.973 میلیون 8.064 میلیون 1.04 میلیون 23.58 8.25 3.04 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

سهام فرابورس 6,030 200.00 3.43 6,010 180.00 3.09 12:29 978 11.011 میلیون 66.17 میلیارد 11,258.18 5,830 5,920 5,840 6,110 1 5,800 5,980 1 1,000 6,040 12.02 هزار میلیارد 14.168 میلیون 4.994 میلیون 2 میلیون 2.148 میلیون 2.845 میلیون 20.329 میلیون 1.198 میلیون 10.04 4.22 0.59 10.802 میلیون 208,726 10.906 میلیون 105,000
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 21,250 150.00 0.71 21,400 300.00 1.42 12:29 1,168 4.566 میلیون 97.8 میلیارد 3,909.25 21,100 21,950 20,950 22,150 4 25,250 21,200 1 1,089 21,250 10.486 هزار میلیارد 19.854 میلیون 10.948 میلیون 490,000 9.368 میلیون 1.581 میلیون 6.206 میلیون 713,963 14.69 6.63 1.69 4.293 میلیون 272,582 4.476 میلیون 89,545
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 4,914 321.00 6.99 4,875 282.00 6.14 12:29 1,098 15.07 میلیون 73.46 میلیارد 13,724.5 4,593 4,600 4,600 4,914 15 224,521 4,914 2 1,077 4,917 7.313 هزار میلیارد 10.173 میلیون 5.315 میلیون 1.5 میلیون 2.887 میلیون 2.428 میلیون 7.592 میلیون 899,673 8.14 3.01 0.96 14.466 میلیون 603,501 11.696 میلیون 3.373 میلیون
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 44,900 200.00 0.44 45,250 150.00 0.33 12:29 482 456,982 20.67 میلیارد 948.1 45,100 44,850 44,200 46,350 1 4,895 44,400 2 898 44,950 16.697 هزار میلیارد 21.283 میلیون 6.626 میلیون 369,000 4.586 میلیون 2.04 میلیون 16.19 میلیون 1.725 میلیون 9.68 8.19 1.03 441,193 15,789 432,981 24,001
آینده

آینده سازان بهشت پارس

سهام فرابورس 7,520 15,120.00 66.78 22,640 0.00 0.00 12:29 19 23,429 514.95 میلیون - 22,640 7,640 7,270 7,670 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2,810 - 2,810 -
فرود

فولاد شاهرود

سهام فرابورس 4,072 40.00 0.97 4,128 16.00 0.39 12:29 1,278 17.151 میلیون 70.8 میلیارد 13,420.12 4,112 4,110 4,062 4,190 1 1,250 4,072 1 3,893 4,079 22.291 هزار میلیارد 25.565 میلیون 11.503 میلیون 5.4 میلیون 3.274 میلیون 8.229 میلیون 23.529 میلیون 3.07 میلیون 7.26 2.71 0.95 15.113 میلیون 2.038 میلیون 16.79 میلیون 361,023
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 8,540 110.00 1.30 8,570 140.00 1.66 12:29 1,061 10.41 میلیون 89.25 میلیارد 9,811.4 8,430 8,360 8,350 8,770 2 185,723 8,530 1 3,000 8,560 29.995 هزار میلیارد 32.537 میلیون 8.868 میلیون 3.5 میلیون 2.542 میلیون 6.326 میلیون 14.102 میلیون 2.635 میلیون 11.38 4.74 2.13 9.226 میلیون 1.184 میلیون 10.336 میلیون 74,350
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 17,760 60.00 0.34 18,160 460.00 2.60 12:29 1,397 7.277 میلیون 132.13 میلیارد 5,208.68 17,700 18,350 17,570 18,800 1 576 17,710 1 1,417 17,760 9.08 هزار میلیارد 11.067 میلیون 3.814 میلیون 500,000 2.367 میلیون 1.447 میلیون 3.499 میلیون 594,750 15.27 6.28 2.59 6.407 میلیون 869,665 7.101 میلیون 175,335
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,430 10.00 0.13 7,400 40.00 0.54 12:29 1,250 5.994 میلیون 44.37 میلیارد 4,794.84 7,440 7,420 7,350 7,500 2 12,152 7,400 2 8,163 7,430 10.545 هزار میلیارد 14.77 میلیون 7.254 میلیون 1.425 میلیون 4.168 میلیون 3.086 میلیون 7.838 میلیون 2.141 میلیون 4.95 3.44 1.35 5.932 میلیون 61,362 4.812 میلیون 1.182 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 4,187 194.00 4.86 4,184 191.00 4.78 12:29 773 11.927 میلیون 49.9 میلیارد 15,429.22 3,993 4,080 4,071 4,192 1 1,204 4,173 1 9,812 4,188 25.104 هزار میلیارد 59.879 میلیون 32.536 میلیون 6 میلیون 34.775 میلیون -2,238,308 19.005 میلیون -9,180,896 -2.73 -11.22 1.32 11.927 میلیون - 10.233 میلیون 1.693 میلیون
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 107,800 1,400.00 1.32 106,350 50.00 0.05 12:29 14 12,909 1.37 میلیارد - 106,400 104,350 104,350 107,800 1 90 107,700 1 2,244 107,800 5.318 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,648 261 12,909 -
پلاست

پلاستیران

سهام فرابورس 16,020 460.00 2.96 15,590 30.00 0.19 12:29 12 96,893 1.55 میلیارد - 15,560 16,020 16,020 16,020 73 6,299,256 16,020 0 0 0 7.795 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 96,893 - 96,893 -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 17,190 810.00 4.95 17,030 650.00 3.97 12:29 321 1.083 میلیون 18.45 میلیارد 3,374.44 16,380 16,690 16,590 17,190 1 700 16,920 1 10,000 17,190 64.714 هزار میلیارد 164.792 میلیون 110.431 میلیون 2.4 میلیون 100.078 میلیون 10.353 میلیون 190.485 میلیون 6.637 میلیون 9.75 6.25 0.34 853,005 230,189 764,477 318,717
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 16,320 560.00 3.55 16,280 520.00 3.30 12:29 1,107 3.985 میلیون 64.87 میلیارد 3,599.57 15,760 16,000 15,950 16,490 4 8,111 16,300 5 26,444 16,350 390.031 هزار میلیارد 463.483 میلیون 146.015 میلیون 23.958 میلیون 73.452 میلیون 72.563 میلیون 253.287 میلیون 57.452 میلیون 6.79 5.38 1.54 2.228 میلیون 1.757 میلیون 3.508 میلیون 477,000
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 15,920 1,190.00 6.95 15,970 1,140.00 6.66 12:29 3,578 13.241 میلیون 211.41 میلیارد 3,700.65 17,110 17,000 15,920 17,000 1 500 14,390 7 215,887 15,920 12.377 هزار میلیارد 14.798 میلیون 3.723 میلیون 775,000 2.413 میلیون 1.31 میلیون 3.684 میلیون 448,089 27.62 9.45 3.36 9.291 میلیون 3.95 میلیون 13.225 میلیون 15,850
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,227 0.00 0.00 3,257 30.00 0.93 12:29 1,566 30.882 میلیون 100.6 میلیارد 19,720.08 3,227 3,230 3,206 3,324 1 200,000 3,227 1 198,000 3,227 81.425 هزار میلیارد 226.605 میلیون 191.315 میلیون 25 میلیون 145.18 میلیون 46.135 میلیون 92.567 میلیون 18.547 میلیون 4.39 1.76 0.88 27.48 میلیون 3.401 میلیون 29.531 میلیون 1.351 میلیون
افرا

افرانت

سهام فرابورس 13,900 0.00 0.00 14,180 280.00 2.01 12:29 724 3.545 میلیون 50.28 میلیارد 4,896.42 13,900 14,410 13,820 14,630 1 3,838 13,950 1 656 13,950 15.598 هزار میلیارد 17.224 میلیون 3.244 میلیون 625,000 1.626 میلیون 1.618 میلیون 2.628 میلیون 517,570 30.14 9.64 5.93 3.522 میلیون 23,440 2.747 میلیون 797,956
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 8,100 200.00 2.53 8,090 190.00 2.41 12:29 314 2.963 میلیون 23.96 میلیارد 9,436.85 7,900 7,910 7,910 8,160 3 37,283 8,010 2 79,058 8,100 52.585 هزار میلیارد 65.47 میلیون 23.665 میلیون 6.5 میلیون 12.885 میلیون 10.78 میلیون 31.893 میلیون 3.283 میلیون 16.02 4.88 1.65 2.963 میلیون - 2.876 میلیون 86,963
وارس

سر. ارس صبا

سهام فرابورس 42,950 100.00 0.23 43,150 300.00 0.70 12:29 160 758,078 32.71 میلیارد - 42,850 42,050 42,050 44,100 3 24,047 42,600 3 10,288 42,950 21.575 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 626,978 131,100 758,078 -
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 12,730 70.00 0.55 12,700 40.00 0.32 12:29 2,176 2.298 میلیون 29.17 میلیارد 1,055.86 12,660 12,570 12,570 12,860 1 3,000 12,650 7 542 12,730 19.05 هزار میلیارد 31.102 میلیون 16.301 میلیون 1.5 میلیون 12.052 میلیون 4.249 میلیون 15.73 میلیون 1.87 میلیون 10.19 4.49 1.21 1.874 میلیون 423,098 2.247 میلیون 50,421
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 4,908 62.00 1.28 4,950 104.00 2.15 12:29 916 10.35 میلیون 51.24 میلیارد 11,299.58 4,846 4,878 4,870 5,050 1 1,400 4,890 1 13,638 4,908 11.138 هزار میلیارد 14.897 میلیون 7.604 میلیون 2.25 میلیون 3.722 میلیون 3.882 میلیون 6.718 میلیون 868,270 12.83 2.87 1.66 10.35 میلیون - 9.995 میلیون 355,000
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام فرابورس 4,727 21.00 0.45 4,702 4.00 0.08 12:29 48 993,857 4.67 میلیارد - 4,706 4,682 4,671 4,741 1 50,000 4,658 1 1,351 4,727 22.099 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 738,640 255,217 664,872 328,985
شملی

ملی شیمی کشاورز

سهام فرابورس 8,060 200.00 2.54 7,960 100.00 1.27 12:29 420 5.349 میلیون 42.59 میلیارد 12,735 7,860 7,900 7,720 8,160 1 50,000 7,970 1 5,000 8,040 16.716 هزار میلیارد 19.698 میلیون 6.605 میلیون 2.1 میلیون 2.982 میلیون 3.623 میلیون 5.474 میلیون 1.731 میلیون 9.66 4.62 3.05 4.576 میلیون 772,710 4.911 میلیون 438,115
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 5,290 249.00 4.94 5,250 209.00 4.15 12:29 1,547 50.523 میلیون 265.29 میلیارد 32,658.78 5,041 5,110 5,070 5,290 16 802,228 5,290 2 1,232 5,310 26.25 هزار میلیارد 27.098 میلیون 15.122 میلیون 5 میلیون 848,120 14.273 میلیون 7.817 میلیون 7.506 میلیون 3.5 1.84 3.36 50.523 میلیون - 20.57 میلیون 29.953 میلیون