سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 25,750 700.00 2.79 25,150 100.00 0.40 18:22 640 3.81 میلیون 95.78 میلیارد 5,944.5 25,050 25,600 24,400 26,300 1 239 25,450 2 16,553 25,750 27.162 هزار میلیارد 32.484 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 10.07 7.08 2.44 2.681 میلیون 1.13 میلیون 3.413 میلیون 397,890
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 8,050 0.00 0.00 7,920 130.00 1.61 17:16 1,495 27.375 میلیون 216.76 میلیارد - 8,050 8,050 8,050 8,190 3 114,510 7,810 4 33,859 7,860 59.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.811 میلیون 2.564 میلیون 25.751 میلیون 1.624 میلیون
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 3,522 6.00 0.17 3,620 104.00 2.96 17:15 361 18.176 میلیون 65.79 میلیارد - 3,516 3,522 3,415 3,522 15 1,347,286 3,621 0 0 0 6.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.89 میلیون 7.286 میلیون 11.176 میلیون 7 میلیون
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 36,000 350.00 0.96 36,850 500.00 1.38 17:15 65 1.303 میلیون 47.99 میلیارد - 36,350 35,300 35,300 36,700 2 12,000 36,000 1 543 36,700 110.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49,627 1.253 میلیون 115,369 1.187 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,359 109.00 2.44 4,317 151.00 3.38 13:44 927 10.79 میلیون 46.58 میلیارد 11,639.93 4,468 4,559 4,245 4,574 1 88,323 4,331 1 46,469 4,368 25.902 هزار میلیارد 31.888 میلیون 14.419 میلیون 6 میلیون 5.986 میلیون 8.432 میلیون 3.041 میلیون 1.123 میلیون 23.06 3.07 8.52 9.286 میلیون 1.504 میلیون 10.268 میلیون 522,709
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 7,090 120.00 1.72 7,150 180.00 2.58 13:41 1,090 24.249 میلیون 173.34 میلیارد - 6,970 7,000 6,940 7,190 25 1,434,222 7,170 1 5,000 7,420 4.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.249 میلیون - 22.799 میلیون 1.45 میلیون
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 60,050 1,100.00 1.87 59,650 700.00 1.19 13:31 483 538,561 32.13 میلیارد 1,115.03 58,950 56,100 56,100 61,650 1 2,787 59,650 1 631 59,850 17.895 هزار میلیارد 20.22 میلیون 4.886 میلیون 300,000 2.325 میلیون 2.562 میلیون 5.136 میلیون 2.5 میلیون 7.16 6.98 3.48 520,561 18,000 538,140 421
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 17,830 350.00 2.00 17,510 30.00 0.17 13:30 373 922,235 16.25 میلیارد 2,472.48 17,480 17,280 16,810 17,950 2 50,700 17,460 1 15,048 17,470 210.12 هزار میلیارد 272.987 میلیون 111.675 میلیون 12 میلیون 62.867 میلیون 48.808 میلیون 134.773 میلیون 30.858 میلیون 6.81 4.31 1.56 420,787 501,448 922,235 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 6,630 30.00 0.45 6,730 70.00 1.05 13:30 1,359 16.795 میلیون 112.96 میلیارد 12,358.69 6,660 6,630 6,630 7,050 2 40,297 6,580 1 4,449 6,700 6.73 هزار میلیارد 8.317 میلیون 2.667 میلیون 1,000,000 1.587 میلیون 1.079 میلیون 1.8 میلیون 24,352 261.99 5.91 3.54 16.603 میلیون 192,179 16.084 میلیون 711,300
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,424 23.00 1.59 1,421 26.00 1.80 12:30 1,358 43.348 میلیون 61.61 میلیارد 31,920.44 1,447 1,441 1,376 1,488 3 533,027 1,420 1 100,000 1,425 108.247 هزار میلیارد 124.235 میلیون 92.385 میلیون 66.176 میلیون 15.989 میلیون 76.397 میلیون 3.237 میلیون 2.805 میلیون 38.6 1.42 33.44 41.878 میلیون 1.47 میلیون 43.348 میلیون -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 64,500 4,100.00 6.79 64,250 3,850.00 6.37 12:30 1,256 1.198 میلیون 77 میلیارد 953.97 60,400 63,550 62,700 64,600 1 79 64,050 8 33,958 64,500 12.85 هزار میلیارد 14.602 میلیون 3.457 میلیون 200,000 1.752 میلیون 1.705 میلیون 6.358 میلیون 1.478 میلیون 8.7 7.54 2.02 997,991 200,201 670,320 527,872
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 3,400 4.00 0.12 3,342 54.00 1.59 12:30 2,585 21.582 میلیون 72.13 میلیارد 8,349.12 3,396 3,424 3,350 3,489 1 101,929 3,292 2 56,899 3,325 10.026 هزار میلیارد 10.044 میلیون 6.797 میلیون 1.5 میلیون 17,844 6.779 میلیون 2.754 میلیون 2.668 میلیون 3.76 1.48 3.64 15.379 میلیون 6.203 میلیون 21.582 میلیون 75
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 6,390 300.00 4.93 6,290 200.00 3.28 12:30 676 7.135 میلیون 44.85 میلیارد 10,554.61 6,090 6,080 6,080 6,390 1 50,000 6,350 5 810,000 6,680 106.301 هزار میلیارد 168.472 میلیون 89.666 میلیون 16.9 میلیون 62.171 میلیون 27.495 میلیون 65.769 میلیون 13.799 میلیون 7.7 3.87 1.62 5.505 میلیون 1.63 میلیون 5.809 میلیون 1.325 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 12,720 400.00 3.25 12,190 130.00 1.06 12:30 782 5.735 میلیون 69.92 میلیارد 7,333.91 12,320 12,430 12,210 13,020 2 12,000 11,990 1 5,206 12,060 18.285 هزار میلیارد 23.837 میلیون 9.173 میلیون 1.5 میلیون 5.552 میلیون 3.621 میلیون 8.93 میلیون 1.952 میلیون 9.36 5.05 2.05 5.125 میلیون 610,050 5.623 میلیون 112,099
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 5,330 150.00 2.90 5,210 30.00 0.58 12:30 946 16.176 میلیون 84.36 میلیارد - 5,180 5,180 5,050 5,330 3 404,670 5,310 1 2,000 5,480 38.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.146 میلیون 30,000 14.069 میلیون 2.108 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 31,600 500.00 1.56 31,700 400.00 1.25 12:30 3,820 20.057 میلیون 636.02 میلیارد 5,250.64 32,100 30,650 30,650 32,550 1 159 31,850 5 4,787 31,950 95.1 هزار میلیارد 97.912 میلیون 9.791 میلیون 3 میلیون 2.812 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 4.55 13.63 38.62 11.111 میلیون 8.946 میلیون 11.807 میلیون 8.25 میلیون
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 41,900 1,250.00 2.90 42,000 1,150.00 2.67 12:29 3,703 20.638 میلیون 867.06 میلیارد - 43,150 41,900 41,900 42,900 1 132 38,100 447 3,273,946 41,900 62.393 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.713 میلیون 1.924 میلیون 20.638 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 2,485 57.00 2.35 2,500 72.00 2.97 12:29 534 32.463 میلیون 81.16 میلیارد - 2,428 2,391 2,381 2,499 49 6,125,125 2,500 1 4,000 2,525 120.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.463 میلیون - 25.253 میلیون 7.21 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,080 141.00 3.58 4,050 111.00 2.82 12:29 2,316 41.364 میلیون 167.52 میلیارد 17,860.04 3,939 4,040 3,955 4,170 1 1,240 4,080 1 100,000 4,098 14.742 هزار میلیارد 16.694 میلیون 7.248 میلیون 3.64 میلیون 1.952 میلیون 5.296 میلیون 5.028 میلیون 1.358 میلیون 10.86 2.78 2.93 41.074 میلیون 290,000 41.364 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 29,250 200.00 0.68 29,200 250.00 0.85 12:29 669 1.391 میلیون 40.61 میلیارد 2,079.11 29,450 30,550 28,000 30,550 1 55,940 29,000 3 8,804 29,250 7.3 هزار میلیارد 8.612 میلیون 1.769 میلیون 100,000 1.312 میلیون 457,344 3.058 میلیون 44,657 163.47 15.96 2.39 1.269 میلیون 121,896 1.391 میلیون 1
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,430 510.00 5.72 9,210 290.00 3.25 12:29 623 3.722 میلیون 34.29 میلیارد 5,974.98 8,920 8,590 8,580 9,450 2 11,000 9,120 1 4,317 9,160 7.829 هزار میلیارد 12.026 میلیون 5.346 میلیون 850,000 4.197 میلیون 1.148 میلیون 3.827 میلیون 195,381 40.07 6.82 2.05 3.546 میلیون 176,000 3.722 میلیون -
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,600 63.00 2.37 2,601 62.00 2.33 12:29 5,922 309.922 میلیون 806.05 میلیارد - 2,663 2,584 2,584 2,700 1 19,500 2,600 1 63,899 2,617 78.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 274.322 میلیون 35.6 میلیون 253.442 میلیون 56.48 میلیون
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 24,150 1,300.00 5.11 24,850 600.00 2.36 12:29 2,063 5.421 میلیون 134.82 میلیارد 2,627.64 25,450 25,550 23,850 26,000 1 10,000 24,050 2 14,031 24,600 6.213 هزار میلیارد 6.763 میلیون 2.017 میلیون 250,000 538,409 1.479 میلیون 150,075 14,932 416.05 4.2 41.4 5.221 میلیون 200,000 5.421 میلیون -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 6,480 150.00 2.37 6,500 170.00 2.69 12:29 759 6.816 میلیون 44.31 میلیارد 8,979.77 6,330 6,080 5,970 6,670 1 150 6,420 1 30,000 6,480 6.24 هزار میلیارد 7.6 میلیون 3.358 میلیون 960,000 1.36 میلیون 1.998 میلیون 3.946 میلیون 620,879 10.06 3.12 1.58 6.816 میلیون - 6.816 میلیون -
شزنگ

تجهیز نیروی زنگان

سهام فرابورس 75,050 350.00 0.47 75,200 500.00 0.67 12:29 734 901,943 67.84 میلیارد - 74,700 73,250 73,250 76,150 1 700 74,750 5 15,174 75,050 2.106 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 900,543 1,400 901,943 -
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,269 41.00 1.27 3,323 95.00 2.94 12:29 4,444 281.005 میلیون 933.91 میلیارد - 3,228 3,205 3,205 3,350 317 41,148,792 3,324 1 2,020 3,324 286.977 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 239.92 میلیون 41.085 میلیون 227.228 میلیون 53.777 میلیون
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 10,320 220.00 2.18 10,510 410.00 4.06 12:29 237 1.492 میلیون 15.68 میلیارد 6,295.66 10,100 10,380 10,210 10,790 1 1,000 10,310 1 18,251 10,320 26.224 هزار میلیارد 33.865 میلیون 12.976 میلیون 500,000 7.641 میلیون 5.335 میلیون 12.598 میلیون 3.141 میلیون 8.35 4.92 2.08 1.239 میلیون 252,924 762,129 729,942
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,065 67.00 2.23 3,028 30.00 1.00 12:29 786 8.699 میلیون 26.34 میلیارد 11,067.28 2,998 3,143 2,937 3,170 1 2,500 3,035 2 23,560 3,050 11.301 هزار میلیارد 16.137 میلیون 9.916 میلیون 3.732 میلیون 4.836 میلیون 5.08 میلیون 5.103 میلیون 554,306 20.39 2.23 2.21 8.175 میلیون 524,183 8.464 میلیون 235,356
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,677 20.00 1.21 1,627 30.00 1.81 12:29 2,256 123.701 میلیون 201.31 میلیارد - 1,657 1,611 1,608 1,689 6 790,000 1,675 2 105,759 1,677 32.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 116.275 میلیون 7.426 میلیون 116.198 میلیون 7.503 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 8,700 60.00 0.68 8,810 50.00 0.57 12:29 1,204 6.28 میلیون 55.34 میلیارد 5,215.84 8,760 9,210 8,560 9,210 1 1,000 8,680 1 59,965 8,700 15.858 هزار میلیارد 19.207 میلیون 5.366 میلیون 800,000 3.349 میلیون 2.016 میلیون 5.214 میلیون 540,899 29.32 7.86 3.04 6.255 میلیون 25,000 6.28 میلیون -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,700 70.00 1.03 6,830 60.00 0.89 12:29 880 5.619 میلیون 38.38 میلیارد 6,384.91 6,770 6,700 6,670 7,160 1 7,749 6,760 1 48,011 6,820 8.196 هزار میلیارد 10.748 میلیون 5.131 میلیون 1.2 میلیون 2.552 میلیون 2.579 میلیون 2.741 میلیون 1.269 میلیون 6.46 3.18 2.99 5.599 میلیون 20,000 5.619 میلیون -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 4,890 250.00 4.86 4,940 200.00 3.89 12:29 2,138 39.17 میلیون 193.32 میلیارد 18,320.75 5,140 4,970 4,890 5,170 0 0 0 1 50,672 4,960 8.892 هزار میلیارد 17.094 میلیون 10.063 میلیون 1.8 میلیون 8.202 میلیون 1.861 میلیون 3.496 میلیون 238,763 37.24 4.78 2.54 31.58 میلیون 7.59 میلیون 39.051 میلیون 119,000
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 11,410 280.00 2.40 11,180 510.00 4.36 12:29 2,043 20.405 میلیون 228.08 میلیارد 9,987.63 11,690 11,600 11,410 12,930 1 5,167 11,060 1 143 11,320 8.944 هزار میلیارد 10.51 میلیون 3.606 میلیون 800,000 1.566 میلیون 2.041 میلیون 1.947 میلیون 592,824 15.95 4.63 4.87 17.814 میلیون 2.591 میلیون 20.305 میلیون 100,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 8,470 260.00 3.17 8,370 160.00 1.95 12:29 548 2.407 میلیون 20.14 میلیارد 4,392.46 8,210 8,810 8,090 8,810 1 200 8,380 2 43,097 8,480 15.066 هزار میلیارد 19.319 میلیون 6.222 میلیون 1.2 میلیون 4.253 میلیون 1.968 میلیون 6.01 میلیون 527,868 28.54 7.65 2.51 2.347 میلیون 60,000 2.36 میلیون 46,919
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,501 43.00 1.24 3,416 42.00 1.21 12:29 903 9.709 میلیون 33.17 میلیارد 10,751.91 3,458 3,565 3,406 3,677 1 6,889 3,502 1 13,990 3,516 20.496 هزار میلیارد 44.917 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 71.27 2.97 1.22 9.2 میلیون 509,091 9.485 میلیون 223,570
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,685 52.00 2.99 1,685 52.00 2.99 12:29 385 19.413 میلیون 32.71 میلیارد - 1,737 1,685 1,685 1,707 1 200,000 1,587 10 888,169 1,685 4.213 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.213 میلیون 200,000 19.413 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 17,410 360.00 2.03 17,500 270.00 1.52 12:29 1,881 8.757 میلیون 153.22 میلیارد 4,655.47 17,770 17,410 17,410 17,410 1 1,257 17,730 10 194,002 18,000 1018.049 هزار میلیارد 1.222 میلیارد 283.065 میلیون 58.174 میلیون 203.531 میلیون 79.534 میلیون 59.066 میلیون 30.614 میلیون 33.25 12.8 17.24 5.577 میلیون 3.18 میلیون 8.727 میلیون 30,000
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 6,010 100.00 1.69 6,050 140.00 2.37 12:29 1,532 18.283 میلیون 110.53 میلیارد 11,934.15 5,910 5,610 5,580 6,140 1 20,000 5,970 1 1,300 6,000 60.5 هزار میلیارد 87.005 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 5.55 2.56 6.1 15.101 میلیون 3.182 میلیون 17.592 میلیون 690,693
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 13,860 320.00 2.36 13,910 370.00 2.73 12:29 505 191,124 24.89 میلیارد 7,078.85 13,540 13,900 13,800 14,210 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 228.324 میلیون 124.54 میلیون 11 میلیون 75.314 میلیون 49.227 میلیون 476.325 میلیون 41.808 میلیون 3.66 3.11 0.32 730,199 79,567 709,590 100,176
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,930 50.00 1.02 5,090 210.00 4.30 12:29 1,577 15.145 میلیون 77.11 میلیارد 9,603.95 4,880 4,950 4,680 5,040 2 2,443 5,040 1 100,000 5,130 19.127 هزار میلیارد 21.64 میلیون 8.399 میلیون 3.758 میلیون 2.513 میلیون 5.886 میلیون 2.46 میلیون 543,477 35.19 3.25 7.78 15.045 میلیون 100,000 14.645 میلیون 500,742
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,040 133.00 6.97 2,025 118.00 6.19 12:29 2,016 30.44 میلیون 61.63 میلیارد 15,099.13 1,907 1,994 1,970 2,040 1 107,583 2,038 1 3,000 2,090 10.125 هزار میلیارد 10.515 میلیون 8.488 میلیون 5 میلیون 390,019 8.098 میلیون 2.736 میلیون 2.642 میلیون 3.83 1.25 3.7 29.784 میلیون 655,355 23.18 میلیون 7.26 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,230 470.00 6.06 8,160 400.00 5.15 12:29 2,833 10.658 میلیون 87.56 میلیارد 3,762.14 7,760 8,190 7,900 8,300 2 1,336 8,220 1 44,742 8,240 244.8 هزار میلیارد 377.384 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 10.08 6.26 9.93 9.585 میلیون 1.073 میلیون 8.684 میلیون 1.974 میلیون
وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

سهام فرابورس 58,900 54,610.00 1.00 4,290 0.00 0.00 12:29 6 122,490 551.08 میلیون - 4,290 55,500 55,500 58,900 248 6,603,450 13,580 0 0 0 12.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,337 - 12,337 -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 4,030 71.00 1.79 3,918 41.00 1.04 12:29 3,183 92.584 میلیون 362.71 میلیارد 29,086.89 3,959 3,880 3,804 4,055 3 89,996 3,980 1 3,000 4,038 29.103 هزار میلیارد 40.174 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 10.88 3 3.62 57.363 میلیون 35.22 میلیون 23.706 میلیون 68.878 میلیون
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 7,210 250.00 3.59 7,140 180.00 2.59 12:29 427 1.998 میلیون 14.26 میلیارد 4,679.96 6,960 7,350 6,940 7,350 3 4,964 7,210 2 12,617 7,250 5.99 هزار میلیارد 7.397 میلیون 1.622 میلیون 170,000 1.407 میلیون 214,953 1.855 میلیون 53,603 111.74 27.87 3.23 1.968 میلیون 30,000 1.981 میلیون 17,041
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 9,380 30.00 0.32 9,650 240.00 2.55 12:29 14,372 107.442 میلیون 1.037 هزار میلیارد 9,077.17 9,410 9,710 9,320 10,060 2 6,248 9,380 1 19,000 9,390 14.475 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.38 میلیون 1.5 میلیون 2.22 میلیون 2.16 میلیون 5.055 میلیون 453,282 31.93 6.7 2.86 107.437 میلیون 5,000 104.662 میلیون 2.78 میلیون
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 11,180 290.00 2.66 11,110 220.00 2.02 12:29 450 2.149 میلیون 23.86 میلیارد 4,774.76 10,890 11,340 10,760 11,420 1 1,000 10,970 3 9,542 11,190 5.444 هزار میلیارد 10.948 میلیون 6.379 میلیون 290,000 5.504 میلیون 874,696 6.926 میلیون 370,031 14.71 6.22 0.79 1.957 میلیون 191,685 2.069 میلیون 80,044
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 80,800 1,500.00 1.89 81,050 1,750.00 2.21 12:29 851 548,878 44.5 میلیارد 644.98 79,300 78,050 76,100 81,000 1 100 81,500 1 100 81,550 26.544 هزار میلیارد 29.478 میلیون 5.435 میلیون 327,500 2.934 میلیون 2.5 میلیون 7.238 میلیون 2.985 میلیون 8.89 10.62 3.67 548,878 - 543,650 5,228
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 43,150 200.00 0.46 43,350 0.00 0.00 12:29 138 421,795 18.25 میلیارد 2,959.46 43,350 42,700 41,800 43,700 1 276 43,100 1 223 43,400 1083.75 هزار میلیارد 1.248 میلیارد 308.157 میلیون 25 میلیون 164.428 میلیون 143.73 میلیون 315.491 میلیون 139.596 میلیون 7.76 7.54 3.44 98,746 323,049 291,883 129,912
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 17,700 640.00 3.75 17,570 510.00 2.99 12:29 282 5.456 میلیون 95.85 میلیارد - 17,060 16,950 16,870 17,700 2 8,726 17,570 2 20,000 18,950 25.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.439 میلیون 1.017 میلیون 2.609 میلیون 2.846 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,800 410.00 6.42 6,760 370.00 5.79 12:29 2,390 15.947 میلیون 107.78 میلیارد 6,672.43 6,390 6,500 6,500 6,830 2 1,358 6,800 68 272,948 6,830 9.633 هزار میلیارد 12.899 میلیون 5.462 میلیون 950,000 3.266 میلیون 2.196 میلیون 8.071 میلیون 860,758 11.19 4.39 1.19 15.947 میلیون - 14.997 میلیون 950,076
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,290 21.00 1.65 1,279 10.00 0.79 12:29 12,558 616.759 میلیون 788.57 میلیارد 45,322.79 1,269 1,235 1,191 1,323 13 2,077,374 1,262 2 300,000 1,262 54.511 هزار میلیارد 55.105 میلیون 46.032 میلیون 42.62 میلیون 594,250 45.438 میلیون 297,692 176,904 308.14 1.2 183.11 588.073 میلیون 28.686 میلیون 610.676 میلیون 6.083 میلیون
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 7,410 300.00 4.22 7,510 400.00 5.63 12:29 560 6.115 میلیون 45.95 میلیارد 10,919.61 7,110 6,810 6,790 7,650 32 1,107,212 7,600 1 1,000 8,780 5.849 هزار میلیارد 8.798 میلیون 3.671 میلیون 778,872 2.948 میلیون 722,835 7.584 میلیون 296,247 19.74 8.09 0.77 5.282 میلیون 832,761 6.115 میلیون -
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 37,600 24,024.00 176.96 13,576 0.00 0.00 12:29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 36,600 36,400 38,600 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,500 160.00 1.71 9,440 100.00 1.07 12:29 4,517 38.438 میلیون 362.84 میلیارد 8,509.57 9,340 9,600 8,960 9,950 3 5,668 9,360 2 25,382 9,440 79.296 هزار میلیارد 80.907 میلیون 12.015 میلیون 8.4 میلیون 1.611 میلیون 10.404 میلیون 2.358 میلیون 2.25 میلیون 35.24 7.62 33.64 37.465 میلیون 972,888 32.159 میلیون 6.279 میلیون
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 12,000 120.00 1.01 11,690 190.00 1.60 12:29 93 300,175 3.51 میلیارد 7,080.49 11,880 11,990 11,100 12,200 1 32,981 11,630 1 1,000 11,770 51.904 هزار میلیارد 62.381 میلیون 24.693 میلیون 4.44 میلیون 10.477 میلیون 14.216 میلیون 33.931 میلیون 6.399 میلیون 8.11 3.65 1.53 245,001 55,174 300,175 -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 8,500 170.00 2.04 8,390 60.00 0.72 12:29 400 2.96 میلیون 24.82 میلیارد 7,399.7 8,330 8,500 8,160 8,600 2 72,955 8,500 1 9,385 8,520 9.731 هزار میلیارد 12.892 میلیون 5.226 میلیون 1.16 میلیون 3.161 میلیون 2.065 میلیون 17.062 میلیون 1.055 میلیون 9.23 4.71 0.57 2.935 میلیون 24,632 2.9 میلیون 60,000
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 25,200 950.00 3.92 24,700 450.00 1.86 12:29 1,380 549,616 13.57 میلیارد 398.27 24,250 24,250 23,700 25,200 1 475 25,200 1 24 25,400 17.29 هزار میلیارد 17.528 میلیون 2.3 میلیون 700,000 237,542 2.062 میلیون 1.88 میلیون 1.661 میلیون 10.41 8.39 9.2 153,548 396,068 519,588 30,028
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,670 81.00 2.26 3,607 18.00 0.50 12:29 1,051 8.509 میلیون 31.07 میلیارد 8,096.5 3,589 3,538 3,526 3,677 4 8,718 3,618 2 33,806 3,633 270.525 هزار میلیارد 363.47 میلیون 195.537 میلیون 75 میلیون 92.945 میلیون 102.592 میلیون 55.885 میلیون 47.359 میلیون 5.71 2.64 4.84 7.559 میلیون 950,000 6.549 میلیون 1.96 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,449 11.00 0.32 3,432 28.00 0.81 12:29 1,719 9.136 میلیون 31.35 میلیارد 5,314.67 3,460 3,550 3,302 3,589 4 50,472 3,400 1 124 3,401 34.32 هزار میلیارد 34.413 میلیون 16.126 میلیون 5 میلیون 92,523 16.034 میلیون 3.96 میلیون 3.838 میلیون 8.94 2.14 8.67 7.374 میلیون 1.761 میلیون 8.919 میلیون 216,938
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,180 60.00 0.74 8,240 120.00 1.48 12:29 1,233 16.656 میلیون 137.24 میلیارد - 8,120 8,130 8,100 8,260 1 16,344 8,230 2 6,000 8,250 74.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.894 میلیون 761,665 15.272 میلیون 1.384 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,897 81.00 4.46 1,856 40.00 2.20 12:29 762 14.612 میلیون 27.12 میلیارد 19,176.38 1,816 1,884 1,820 1,897 1 28,901 1,898 1 7,904 1,898 11.328 هزار میلیارد 13.756 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 9.56 1.39 1.39 14.412 میلیون 200,000 14.612 میلیون -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 30,650 2,000.00 6.98 30,050 1,400.00 4.89 12:29 2,246 1.468 میلیون 44.12 میلیارد 653.57 28,650 29,600 29,000 30,650 2 13,297 29,950 1 35,000 30,650 6.01 هزار میلیارد 6.594 میلیون 1.225 میلیون 200,000 634,072 590,959 4.348 میلیون 531,353 11.31 10.17 1.38 1.462 میلیون 6,151 1.33 میلیون 138,096
تشتاد

اشتاد ایران

سهام فرابورس 5,650 170.00 2.92 5,760 60.00 1.03 12:29 42 1.154 میلیون 6.52 میلیارد - 5,820 5,650 5,650 5,650 1 5,000 5,600 70 2,014,437 5,650 5.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 653,962 500,000 1.055 میلیون 99,448
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 59,900 1,550.00 2.52 60,150 1,300.00 2.12 12:29 606 1.193 میلیون 71.77 میلیارد - 61,450 59,900 59,900 59,900 0 0 0 58 144,048 59,650 12.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.122 میلیون 71,000 1.18 میلیون 12,698
وجامی

سر. جامی

سهام فرابورس 3,990 26.00 0.65 3,955 61.00 1.52 12:29 554 12.958 میلیون 51.25 میلیارد - 4,016 4,125 3,896 4,136 1 200,000 3,995 4 335,789 3,995 2.432 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.878 میلیون 80,000 12.958 میلیون -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,700 340.00 3.28 10,570 210.00 2.03 12:29 1,027 5.6 میلیون 59.22 میلیارد 5,452.84 10,360 10,630 10,260 10,870 1 15,407 10,700 1 4,166 10,710 52.85 هزار میلیارد 116.246 میلیون 75.152 میلیون 5 میلیون 63.396 میلیون 11.756 میلیون 26.527 میلیون 2.332 میلیون 22.66 4.5 1.99 3.528 میلیون 2.072 میلیون 5.576 میلیون 24,333
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 18,300 150.00 0.83 18,200 50.00 0.28 12:29 805 1.898 میلیون 34.57 میلیارد 2,357.39 18,150 18,000 18,000 18,900 1 300 18,050 2 2,000 18,150 100.464 هزار میلیارد 122.936 میلیون 36.869 میلیون 5.52 میلیون 22.472 میلیون 14.398 میلیون 13.285 میلیون 5.708 میلیون 17.61 6.98 7.56 1.588 میلیون 310,000 1.898 میلیون -
شرنگی

رنگین

سهام فرابورس 38,250 1,150.00 2.92 38,450 950.00 2.41 12:29 466 980,803 37.7 میلیارد - 39,400 38,350 38,250 40,000 0 0 0 1 120 38,750 19.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 927,703 53,100 976,803 4,000
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,790 20.00 0.30 6,950 180.00 2.66 12:29 1,331 34.516 میلیون 239.91 میلیارد - 6,770 6,790 6,450 6,790 2 100,000 6,700 1 20,000 6,890 108.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.516 میلیون - 20.829 میلیون 13.687 میلیون
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 32,850 1,250.00 3.96 33,150 1,550.00 4.91 12:29 471 1.716 میلیون 56.85 میلیارد 3,642.75 31,600 31,750 30,000 32,900 15 15,420 33,150 1 409 34,150 4.973 هزار میلیارد 8.491 میلیون 3.754 میلیون 150,000 3.518 میلیون 236,000 1.938 میلیون 20,378 244.01 21.07 2.57 1.716 میلیون - 1.293 میلیون 422,738
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,065 116.00 3.93 3,072 123.00 4.17 12:29 505 5.837 میلیون 17.93 میلیارد 11,557.49 2,949 3,098 2,990 3,149 1 3,943 3,050 1 915 3,066 4.301 هزار میلیارد 6.636 میلیون 3.562 میلیون 600,000 2.309 میلیون 1.253 میلیون 770,110 203,623 21.12 3.43 5.58 5.656 میلیون 180,835 5.821 میلیون 15,760
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 4,145 41.00 1.00 4,109 5.00 0.12 12:29 579 12.972 میلیون 53.35 میلیارد - 4,104 4,105 4,040 4,189 2 112,600 4,110 2 205,200 4,145 242.431 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.982 میلیون 2.99 میلیون 10.884 میلیون 2.088 میلیون
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 9,790 310.00 3.07 10,000 100.00 0.99 12:29 444 2.138 میلیون 21.38 میلیارد 4,816.16 10,100 9,760 9,760 10,300 2 3,520 9,780 1 7,666 9,790 32 هزار میلیارد 41.553 میلیون 18.694 میلیون 3.2 میلیون 9.553 میلیون 9.141 میلیون 17.594 میلیون 2.858 میلیون 11.2 3.5 1.82 1.738 میلیون 400,000 2.135 میلیون 3,000
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,747 42.00 2.46 1,718 13.00 0.76 12:29 864 18.45 میلیون 31.7 میلیارد 21,354.41 1,705 1,728 1,631 1,828 1 9,350 1,720 2 135,717 1,730 8.59 هزار میلیارد 49.097 میلیون 47.986 میلیون 5 میلیون 40.507 میلیون 7.479 میلیون 17.299 میلیون -791,027 -10.86 1.15 0.5 17.792 میلیون 657,976 17.315 میلیون 1.135 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 11,620 90.00 0.77 12,420 710.00 6.06 12:29 1,595 23.23 میلیون 288.52 میلیارد 14,564.09 11,710 11,200 10,870 12,400 42 1,536,009 12,520 0 0 0 16.146 هزار میلیارد 17.095 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 12.45 4.6 9.24 21.173 میلیون 2.057 میلیون 22.446 میلیون 783,370
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 9,770 220.00 2.20 9,780 210.00 2.10 12:29 886 4.346 میلیون 42.48 میلیارد 4,904.87 9,990 10,180 9,530 10,290 1 1,000 9,710 1 1,000 9,770 4.89 هزار میلیارد 6.549 میلیون 2.522 میلیون 500,000 1.459 میلیون 1.063 میلیون 2.197 میلیون 325,832 15.01 4.6 2.23 3.886 میلیون 460,000 4.346 میلیون -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 63,300 1,650.00 2.54 60,750 4,200.00 6.47 12:29 1,905 2.535 میلیون 153.95 میلیارد 1,330.57 64,950 65,000 61,550 66,950 1 382 59,500 1 6 60,450 12.15 هزار میلیارد 13.469 میلیون 2.088 میلیون 200,000 1.319 میلیون 768,918 2.22 میلیون 635,164 19.13 15.8 5.47 1.016 میلیون 1.519 میلیون 2.214 میلیون 320,983
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,450 53.00 1.51 3,483 20.00 0.57 12:29 1,599 34.587 میلیون 120.46 میلیارد 21,630.49 3,503 3,500 3,370 3,609 1 3,594 3,440 1 80,000 3,467 49.459 هزار میلیارد 56.343 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 26.17 2.46 2355171.44 26.399 میلیون 8.188 میلیون 32.621 میلیون 1.967 میلیون
غپآذر

پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 36,500 650.00 1.81 35,950 100.00 0.28 12:29 505 1.107 میلیون 39.82 میلیارد 2,192.83 35,850 36,000 33,850 37,100 2 380 36,250 2 1,500 36,500 7.19 هزار میلیارد 12.161 میلیون 6 میلیون 200,000 4.971 میلیون 1.029 میلیون 17.144 میلیون 766,019 9.57 7.12 0.43 1.048 میلیون 59,878 1.067 میلیون 40,471
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 61,000 1,150.00 1.92 60,400 550.00 0.92 12:29 481 347,417 20.99 میلیارد 722.28 59,850 60,650 59,000 61,950 1 2,062 61,000 2 6,611 61,150 6.04 هزار میلیارد 6.314 میلیون 853,356 100,000 304,073 549,283 960,886 179,073 33.73 11 6.29 341,167 6,250 327,172 20,245
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 62,500 1,550.00 2.54 61,350 400.00 0.66 12:29 194 345,720 21.37 میلیارد 1,782.06 60,950 62,400 61,000 62,500 1 244 61,250 3 13,621 62,500 122.7 هزار میلیارد 151.529 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 6.14 6.41 1 48,489 297,231 295,438 50,282
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 24,800 900.00 3.77 24,650 750.00 3.14 12:29 469 1.002 میلیون 24.67 میلیارد 2,135.77 23,900 25,050 23,950 25,200 1 376 24,550 1 250 24,850 7.395 هزار میلیارد 8.492 میلیون 2.34 میلیون 300,000 1.097 میلیون 1.243 میلیون 3 میلیون 668,709 11.06 5.95 2.46 1.002 میلیون - 931,678 70,000
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,053 63.00 2.98 2,058 58.00 2.74 12:29 1,843 87.206 میلیون 179.5 میلیارد - 2,116 2,053 2,053 2,087 4 800,000 2,053 125 9,191,019 2,053 53.963 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 86.706 میلیون 500,000 87.198 میلیون 7,860
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 8,500 110.00 1.31 8,610 220.00 2.62 12:29 930 8.591 میلیون 73.97 میلیارد 9,237.81 8,390 8,520 8,410 8,960 2 50,216 8,440 2 15,477 8,500 12.915 هزار میلیارد 15.074 میلیون 5.592 میلیون 1.5 میلیون 2.159 میلیون 3.433 میلیون 6.879 میلیون 1.807 میلیون 7.15 3.76 1.88 7.33 میلیون 1.261 میلیون 8.482 میلیون 109,000
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 5,310 100.00 1.85 5,350 60.00 1.11 12:29 987 8.305 میلیون 44.44 میلیارد 8,414.57 5,410 5,500 5,170 5,650 2 1,617 5,310 1 22,686 5,320 5.992 هزار میلیارد 7.998 میلیون 3.547 میلیون 560,000 2.006 میلیون 1.541 میلیون 8.508 میلیون 481,823 12.44 3.89 0.7 7.964 میلیون 341,550 7.911 میلیون 393,737
آرمان

بیمه آرمان

سهام فرابورس 5,320 120.00 2.31 5,260 60.00 1.15 12:29 51 1.464 میلیون 7.83 میلیارد - 5,200 5,050 5,030 5,320 1 19,772 5,170 2 677 5,350 15.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.062 میلیون 402,000 1.054 میلیون 409,486
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 10,400 240.00 2.26 10,370 270.00 2.54 12:29 2,866 55.26 میلیون 572.8 میلیارد - 10,640 10,360 10,330 10,550 3 600,000 10,380 3 288,829 10,400 37.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.41 میلیون 2.85 میلیون 54.825 میلیون 435,156
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 70,800 2,400.00 3.51 70,550 2,150.00 3.14 12:29 703 1.002 میلیون 70.67 میلیارد 1,424.75 68,400 66,900 66,850 71,950 1 1,000 70,450 1 5,000 70,900 17.638 هزار میلیارد 21.096 میلیون 5.328 میلیون 250,000 3.459 میلیون 1.869 میلیون 4.008 میلیون 1.98 میلیون 8.91 9.44 4.41 748,473 253,125 757,685 243,913
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,479 85.00 2.50 3,519 125.00 3.68 12:29 2,195 31.515 میلیون 110.9 میلیارد 14,357.56 3,394 3,459 3,286 3,633 1 10,000 3,560 6 140,441 3,570 17.574 هزار میلیارد 19.754 میلیون 8.238 میلیون 4.994 میلیون 2.181 میلیون 6.057 میلیون 5.4 میلیون 1.113 میلیون 15.78 2.9 3.25 31.515 میلیون - 31.178 میلیون 336,683
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 6,500 40.00 0.62 6,410 50.00 0.77 12:29 517 4.766 میلیون 30.54 میلیارد 9,218.01 6,460 6,630 6,250 6,630 1 1,000 6,340 3 197,000 6,500 51.28 هزار میلیارد 59.261 میلیون 21.955 میلیون 8 میلیون 7.981 میلیون 13.975 میلیون 4.176 میلیون 5.369 میلیون 9.56 3.67 12.28 2.614 میلیون 2.152 میلیون 4.766 میلیون -
غبهار

کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان

سهام فرابورس 14,860 300.00 2.06 14,560 0.00 0.00 12:29 380 1.92 میلیون 27.97 میلیارد - 14,560 14,520 14,350 14,950 1 2,007 14,520 2 14,914 14,860 5.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.888 میلیون 32,000 1.9 میلیون 20,000
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 7,110 10.00 0.14 7,190 90.00 1.27 12:29 401 3.91 میلیون 28.12 میلیارد 9,749.73 7,100 7,110 6,950 7,260 2 96,098 7,200 1 93,000 7,230 28.76 هزار میلیارد 44.857 میلیون 23.8 میلیون 4 میلیون 16.097 میلیون 7.702 میلیون 26.83 میلیون 4.836 میلیون 5.95 3.73 1.07 3.695 میلیون 215,000 3.06 میلیون 850,000
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 30,900 500.00 1.64 30,250 150.00 0.49 12:29 939 1.42 میلیون 42.93 میلیارد 1,512.56 30,400 28,950 28,950 31,750 2 40,045 30,200 1 21 30,500 21.175 هزار میلیارد 27.93 میلیون 10.734 میلیون 700,000 6.755 میلیون 3.979 میلیون 16.98 میلیون 2.933 میلیون 7.22 5.32 1.25 1.332 میلیون 88,770 1.42 میلیون 22
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 6,070 170.00 2.88 5,870 30.00 0.51 12:29 469 13.382 میلیون 78.53 میلیارد - 5,900 5,730 5,730 6,070 36 4,840,948 6,070 1 500 6,200 15.441 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.431 میلیون 1.95 میلیون 13.332 میلیون 49,891
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,190 180.00 1.63 12:29 1,201 7.628 میلیون 85.37 میلیارد 6,351.38 11,010 10,690 10,680 11,370 2 5,746 11,230 2 10,100 11,310 268.086 هزار میلیارد 333.712 میلیون 114.615 میلیون 23.958 میلیون 65.625 میلیون 48.989 میلیون 210.068 میلیون 26.408 میلیون 10.15 5.47 1.28 2.323 میلیون 5.305 میلیون 5.186 میلیون 2.442 میلیون
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 37,950 9,128.00 19.39 47,078 0.00 0.00 12:29 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 37,900 36,700 37,950 67 113,278 46,200 1 2,781 49,750 2.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 722,119 112 222,231 500,000
داراب

پتروشیمی داراب

سهام فرابورس 953 6.00 0.63 949 10.00 1.04 12:29 246 11.029 میلیون 10.36 میلیارد - 959 933 931 970 2 155,000 939 1 66,016 953 3.234 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.029 میلیون - 11.029 میلیون -
سباقر

سیمان باقران

سهام فرابورس 13,870 350.00 2.59 13,720 200.00 1.48 12:29 108 1.367 میلیون 18.76 میلیارد - 13,520 13,890 13,480 13,900 1 10,000 13,720 1 3,376 13,770 8.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 976,500 390,889 1.022 میلیون 345,421
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 5,870 150.00 2.62 5,990 270.00 4.72 12:29 424 4.586 میلیون 27.47 میلیارد 10,816.65 5,720 5,920 5,420 6,040 1 4,134 6,020 1 575 6,020 11.98 هزار میلیارد 16.049 میلیون 8.993 میلیون 2 میلیون 4.069 میلیون 4.924 میلیون 8.48 میلیون 1.591 میلیون 7.53 2.44 1.41 1.599 میلیون 2.987 میلیون 4.586 میلیون -