سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 11,580 280.00 2.36 11,790 70.00 0.59 09:29 47 190,657 2.17 میلیارد 4,411.48 11,860 11,220 11,220 11,680 5 22,985 11,560 2 5,555 11,700 10.611 هزار میلیارد 14.61 میلیون 7.4 میلیون 900,000 3.936 میلیون 3.464 میلیون 6.22 میلیون 795,838 13.41 3.08 1.72 190,657 - 104,586 86,071
ولراز

لیزینگ رازی

سهام فرابورس 25,150 700.00 2.86 24,550 100.00 0.41 09:29 37 80,007 2.01 میلیارد - 24,450 25,150 25,150 25,150 47 217,994 25,150 1 1,039 25,200 1.498 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42,007 - 34,007 8,000
افرا

افرانت

سهام فرابورس 15,900 690.00 4.16 16,410 180.00 1.08 09:29 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 3,594.59 16,590 16,260 15,900 17,090 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 11.433 میلیون 2.735 میلیون 625,000 1.064 میلیون 1.67 میلیون 2.368 میلیون 647,543 15.84 6.14 4.33 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 4,283 8.00 0.19 4,271 4.00 0.09 09:29 7 266,025 1.13 میلیارد - 4,275 4,199 4,198 4,310 1 10,000 4,283 1 14,000 4,310 5.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 137,025 125,000 137,025 125,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 11,920 610.00 4.87 12,240 290.00 2.31 09:29 28 49,077 599.93 میلیون 1,628.21 12,530 12,020 11,900 12,450 2 2,000 12,140 1 1,330 12,400 14.664 هزار میلیارد 19.284 میلیون 6.138 میلیون 1.2 میلیون 4.248 میلیون 1.89 میلیون 6.737 میلیون 559,054 26.27 7.77 2.19 49,077 - 49,077 -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,074 103.00 3.24 3,175 2.00 0.06 09:29 147 1.064 میلیون 3.31 میلیارد 6,672.02 3,177 3,132 3,074 3,134 1 11,040 3,097 1 51,648 3,098 238.125 هزار میلیارد 297.987 میلیون 200.916 میلیون 45 میلیون 59.712 میلیون 141.205 میلیون 59.91 میلیون 51.781 میلیون 4.6 1.69 3.98 271,602 766,793 1.038 میلیون -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,122 150.00 3.51 4,265 7.00 0.16 09:29 117 317,112 1.33 میلیارد 1,259.17 4,272 4,153 4,051 4,279 1 1,711 4,077 1 29,520 4,088 21.325 هزار میلیارد 22.481 میلیون 14.199 میلیون 5 میلیون 1.121 میلیون 13.078 میلیون 7.938 میلیون 7.836 میلیون 2.73 1.63 2.69 94,828 106,064 200,892 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 58,000 1,350.00 2.38 57,450 800.00 1.41 09:29 101 154,834 8.9 میلیارد 2,024.55 56,650 56,750 56,700 58,200 1 151 57,550 1 10 57,950 5.745 هزار میلیارد 5.955 میلیون 781,614 100,000 295,420 486,194 1.115 میلیون 206,399 27.45 11.65 5.08 154,023 - 154,023 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 24,450 600.00 2.40 25,000 50.00 0.20 09:29 43 102,446 2.56 میلیارد 2,459 25,050 25,050 24,100 25,750 1 1,000 24,450 1 24,986 24,600 22.59 هزار میلیارد 33.143 میلیون 15.988 میلیون 900,000 10.598 میلیون 5.389 میلیون 21.835 میلیون 3.738 میلیون 6.12 4.24 1.05 81,432 - 81,432 -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,229 70.00 2.12 3,249 50.00 1.52 09:29 112 1.586 میلیون 5.15 میلیارد 17,509.41 3,299 3,233 3,070 3,329 1 15,000 3,183 1 2,302 3,200 12.209 هزار میلیارد 15.188 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 14.33 2.28 5.14 1.529 میلیون - 1.52 میلیون 8,260
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,220 15.00 1.21 1,226 9.00 0.73 09:29 82 3.357 میلیون 4.07 میلیارد - 1,235 1,217 1,198 1,238 1 4,800 1,204 1 192,710 1,220 24.716 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.35 میلیون - 3.35 میلیون -
جهرم

پتروشیمی جهرم

سهام فرابورس 753 20.00 2.59 773 0.00 0.00 09:29 3 29,829 22.7 میلیون - 773 761 753 761 1 3,967 760 1 70,000 770 2.561 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29,829 - 29,829 -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 1,718 35.00 2.00 1,751 2.00 0.11 09:29 63 459,870 792.32 میلیون 4,614.6 1,753 1,731 1,711 1,731 1 5,000 1,718 2 40,161 1,723 8.755 هزار میلیارد 11.787 میلیون 9.056 میلیون 3 میلیون 3.022 میلیون 6.034 میلیون 3.261 میلیون 3.193 میلیون 2.74 1.45 2.69 441,870 - 441,870 -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,045 38.00 1.82 2,068 15.00 0.72 09:29 58 975,496 2.02 میلیارد 15,279.32 2,083 2,080 2,033 2,099 1 2,543 2,033 1 178,448 2,040 9.543 هزار میلیارد 11.552 میلیون 9.944 میلیون 4.613 میلیون 1.944 میلیون 8 میلیون 6.254 میلیون 1.428 میلیون 6.73 1.2 1.54 695,496 200,000 895,496 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,950 120.00 1.53 8,020 190.00 2.43 09:29 1,014 9.304 میلیون 74.62 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 2 17,522 7,940 1 25,997 7,950 67.368 هزار میلیارد 67.958 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.25 6.72 24.58 9.285 میلیون - 8.785 میلیون 500,000
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 16,500 750.00 4.35 16,810 440.00 2.55 09:29 102 449,852 7.4 میلیارد 2,832.38 17,250 16,230 16,230 16,800 1 360 16,470 1 1,500 16,560 4.203 هزار میلیارد 5.114 میلیون 2.118 میلیون 250,000 571,937 1.546 میلیون 36,701 -57,204 -75.39 2.79 117.5 444,852 - 444,852 -
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 1,740 20.00 1.14 1,762 2.00 0.11 09:29 42 561,699 1000 میلیون - 1,760 1,774 1,740 1,812 2 10,330 1,740 1 9,511 1,789 3.124 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 561,699 - 461,699 100,000
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 10,130 390.00 3.71 10,240 280.00 2.66 09:29 25 162,854 1.67 میلیارد 3,495.42 10,520 10,500 10,110 10,500 1 27,671 10,200 1 12,213 10,310 8.2 هزار میلیارد 10.959 میلیون 4.307 میلیون 800,000 2.543 میلیون 1.764 میلیون 5.132 میلیون 576,610 14.6 4.77 1.64 37,854 - 37,854 -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 18,660 280.00 1.48 18,650 290.00 1.53 09:29 214 814,944 15.19 میلیارد 2,278.91 18,940 18,750 18,550 18,900 2 20,000 18,600 2 30,824 18,670 55.95 هزار میلیارد 69.417 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون 6.59 میلیون 2.308 میلیون 20.803 میلیون 2.73 8.62 24.62 802,181 - 802,181 -
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 4,415 84.00 1.87 4,499 0.00 0.00 09:29 1 1,342 5.93 میلیون - 4,499 4,417 4,415 4,431 1 15,758 4,430 1 4,550 4,573 2.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,342 - 1,342 -
پلوله

گازلوله

سهام فرابورس 18,980 580.00 2.97 19,540 20.00 0.10 09:29 12 16,985 322.39 میلیون - 19,560 19,000 18,980 19,000 0 0 0 1 7,555 18,980 4.397 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,482 - 15,482 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 3,770 105.00 2.71 3,759 116.00 2.99 09:29 18 202,878 763.05 میلیون 11,271 3,875 3,739 3,739 3,899 1 50,000 3,781 1 10,122 3,895 22.566 هزار میلیارد 28.501 میلیون 13.741 میلیون 6 میلیون 5.251 میلیون 8.49 میلیون 2.772 میلیون 1.319 میلیون 17.11 2.66 8.14 202,878 - 202,878 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 8,870 180.00 1.99 9,050 0.00 0.00 09:29 43 113,758 1.02 میلیارد 567 9,050 8,760 8,760 9,000 1 1,800 8,870 1 5,000 9,020 90.5 هزار میلیارد 106.825 میلیون 30.913 میلیون 10 میلیون 16.325 میلیون 14.587 میلیون 20.276 میلیون 7.234 میلیون 12.51 6.2 4.46 113,527 - 113,527 -
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,426 44.00 2.99 1,436 34.00 2.31 09:29 97 6.099 میلیون 8.7 میلیارد - 1,470 1,426 1,426 1,460 0 0 0 74 11,675,467 1,426 27.341 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.099 میلیون 3 میلیون 6.099 میلیون -
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,116 37.00 1.72 2,187 34.00 1.58 09:29 374 13.822 میلیون 30.23 میلیارد - 2,153 2,096 2,096 2,217 1 20,215 2,173 1 13,335 2,174 57.345 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.377 میلیون 7.4 میلیون 13.577 میلیون 199,984
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,110 41.00 0.81 5,124 55.00 1.09 09:29 256 3.679 میلیون 18.85 میلیارد 15,572.19 5,069 4,920 4,920 5,181 1 15,620 5,049 1 36,416 5,100 86.629 هزار میلیارد 120.609 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.74 3.83 2.46 2.589 میلیون 870,658 2.957 میلیون 503,000
گکیش

آبادگران ایران کیش

سهام فرابورس 20,350 600.00 2.86 20,800 150.00 0.72 09:29 41 142,909 2.91 میلیارد - 20,950 20,850 20,350 20,900 0 0 0 4 30,837 20,350 4.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 137,909 - 137,909 -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,553 98.00 3.70 2,650 1.00 0.04 09:29 77 214,421 552.13 میلیون 4,621.45 2,651 2,635 2,550 2,635 2 12,745 2,558 1 2,900 2,559 172.25 هزار میلیارد 263.596 میلیون 157.983 میلیون 40 میلیون 91.281 میلیون 66.702 میلیون 106.428 میلیون 10.203 میلیون 16.89 2.58 1.62 212,970 - 212,970 -
ثعتما

سر. ساختمانی اعتماد گستر

سهام فرابورس 11,380 350.00 2.98 11,530 200.00 1.71 09:29 89 627,952 7.22 میلیارد - 11,730 11,380 11,380 12,000 1 8,000 11,600 2 2,823 11,730 1.631 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 627,952 - 627,952 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 25,700 0.00 0.00 25,700 0.00 0.00 09:29 161 5.783 میلیون 148.56 میلیارد 14,377.6 25,700 25,100 25,100 25,750 4 13,611 25,350 1 10,000 25,700 1495.077 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 238.229 میلیون 30.618 میلیون 170.585 میلیون 67.644 میلیون 56.692 میلیون 32.37 میلیون 46.19 22.1 26.37 36,945 5.587 میلیون 5.624 میلیون -
فنرژی

گسترش صنایع آذرآب

سهام فرابورس 10,890 210.00 1.97 10,690 10.00 0.09 09:29 10 28,898 314.7 میلیون - 10,680 10,890 10,890 10,890 38 763,186 10,890 0 0 0 1.744 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28,898 - 28,898 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,150 150.00 2.38 6,300 0.00 0.00 09:29 6 12,256 76.11 میلیون 2,042.67 6,300 6,300 6,150 6,300 1 15,916 6,200 4 39,199 6,260 20.16 هزار میلیارد 26.254 میلیون 14.195 میلیون 3.2 میلیون 6.094 میلیون 8.101 میلیون 13.851 میلیون 2.215 میلیون 9.1 2.5 1.46 12,256 - 12,256 -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,773 72.00 2.53 2,843 2.00 0.07 09:29 11 244,650 684.67 میلیون 1,633.33 2,845 2,850 2,773 2,934 1 5,000 2,800 5 159,584 2,848 14.215 هزار میلیارد 14.566 میلیون 11.187 میلیون 5 میلیون 341,294 10.846 میلیون 4.883 میلیون 5.343 میلیون 2.66 1.31 2.91 234,650 10,000 244,650 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 11,620 340.00 2.84 11,960 0.00 0.00 09:29 69 19,030 222 میلیون 847.21 11,960 11,620 11,600 11,720 1 351 11,630 1 50 11,800 51.428 هزار میلیارد 55.96 میلیون 11.837 میلیون 4.3 میلیون 4.532 میلیون 7.305 میلیون 6.895 میلیون 3.548 میلیون 14.5 7.04 7.46 5,394 - 5,394 -
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 29,300 200.00 0.69 29,100 0.00 0.00 09:29 40 35,079 1.02 میلیارد 1,050.35 29,100 28,450 28,450 29,450 1 272 29,200 2 1,021 29,300 20.37 هزار میلیارد 26.552 میلیون 9.695 میلیون 700,000 6.182 میلیون 3.513 میلیون 14.087 میلیون 2.44 میلیون 8.35 5.8 1.45 33,079 2,000 35,079 -
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 24,500 550.00 2.30 23,950 0.00 0.00 09:29 200 431,849 10.34 میلیارد - 23,950 24,600 23,300 24,600 1 1,550 23,400 4 3,694 24,600 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 409,349 22,500 383,450 48,399
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 0.00 0.00 6,850 0.00 0.00 09:29 116 341,525 2.34 میلیارد 3,119.1 6,850 6,850 6,850 6,860 85 16,955,262 6,850 13 38,562 6,860 205.5 هزار میلیارد 345.25 میلیون 172.817 میلیون 30 میلیون 139.75 میلیون 33.068 میلیون 32.65 میلیون 32.379 میلیون 6.35 6.21 6.29 3,478 335,847 338,363 962
ثقزوی

عمران و سازندگی استان قزوین

سهام فرابورس 7,000 180.00 2.51 7,180 0.00 0.00 09:29 7 28,755 204.77 میلیون - 7,180 7,120 7,000 7,230 2 9,070 7,130 3 2,561 7,230 1.436 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28,755 - 28,755 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,212 11.00 0.90 1,200 23.00 1.88 09:29 68 1.701 میلیون 2.04 میلیارد 14,835 1,223 1,193 1,193 1,220 1 107,499 1,200 1 55,058 1,201 74.4 هزار میلیارد 76.464 میلیون 66.295 میلیون 62 میلیون 638,381 65.656 میلیون 3.92 میلیون 3.722 میلیون 19.96 1.13 18.95 898,995 635,858 1.505 میلیون 30,000
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 22,950 400.00 1.71 23,000 350.00 1.50 09:29 93 17,056 392.08 میلیون 825.56 23,350 22,800 22,800 23,350 3 25,606 22,950 2 524 23,300 16.1 هزار میلیارد 16.696 میلیون 1.602 میلیون 700,000 351,311 1.251 میلیون 1.578 میلیون 1.495 میلیون 10.94 13.07 10.36 12,674 4,361 17,035 -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,200 36.00 2.91 1,213 23.00 1.86 09:29 227 7.569 میلیون 9.16 میلیارد - 1,236 1,210 1,199 1,234 1 99,000 1,202 1 3,100 1,214 25.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.348 میلیون - 7.348 میلیون -
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 7,080 3,992.00 129.27 3,088 0.00 0.00 09:29 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 7,020 7,010 7,180 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 2,664 52.00 1.91 2,702 14.00 0.52 09:29 116 1.125 میلیون 2.99 میلیارد 18,239.12 2,716 2,675 2,610 2,700 1 55,834 2,650 1 17,125 2,651 13.499 هزار میلیارد 15.312 میلیون 7.088 میلیون 4.994 میلیون 1.748 میلیون 5.34 میلیون 3.87 میلیون 764,541 17.74 2.54 3.5 1.103 میلیون - 1.103 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 5,900 170.00 2.80 6,010 60.00 0.99 09:29 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 3,367.5 6,070 6,010 5,860 6,030 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 10.342 میلیون 5.874 میلیون 770,000 3.482 میلیون 2.391 میلیون 8.964 میلیون 905,951 7.47 2.83 0.76 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,100 190.00 1.19 16,170 260.00 1.63 09:29 126 180,559 2.92 میلیارد 2,274.09 15,910 15,730 15,530 16,400 2 17,480 16,000 1 1,230 16,090 56.63 هزار میلیارد 70.316 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.42 8.18 3.23 175,099 - 155,062 20,037
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 21,350 350.00 1.61 21,900 200.00 0.92 09:29 327 658,813 14.28 میلیارد 2,256.86 21,700 21,650 21,300 22,600 1 9,651 21,650 1 10,000 21,650 3.255 هزار میلیارد 6.658 میلیون 3.658 میلیون 150,000 3.403 میلیون 254,459 1.936 میلیون 21,088 155.78 12.91 1.7 567,635 91,178 648,813 10,000
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 10,870 280.00 2.51 11,150 0.00 0.00 09:29 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,171.67 11,150 11,000 10,700 11,000 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 5.567 میلیون 2.27 میلیون 336,309 1.76 میلیون 509,441 4.901 میلیون 187,901 19.96 7.36 0.77 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,390 250.00 2.89 8,630 10.00 0.12 09:29 141 540,503 4.58 میلیارد 4,488.58 8,640 8,460 8,380 8,610 3 4,350 8,390 1 46,072 8,400 206.755 هزار میلیارد 309.081 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 36.268 میلیون 184.238 میلیون 32.565 میلیون 6.36 5.71 1.13 196,746 200,000 373,046 23,700
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 8,330 180.00 2.21 7,920 230.00 2.82 09:29 12 47,061 372.84 میلیون 3,921.75 8,150 7,800 7,800 8,330 2 2,000 8,060 1 583 8,080 13.543 هزار میلیارد 15.79 میلیون 6.677 میلیون 1.71 میلیون 1.853 میلیون 4.824 میلیون 10.402 میلیون 2.464 میلیون 5.5 2.81 1.3 47,061 - 47,061 -
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,670 85.00 4.84 1,720 35.00 1.99 09:29 57 1.04 میلیون 1.79 میلیارد 17,394.66 1,755 1,709 1,666 1,750 1 21,628 1,708 1 8,085 1,711 5.504 هزار میلیارد 9.294 میلیون 7.207 میلیون 1.8 میلیون 3.678 میلیون 3.529 میلیون 7.134 میلیون 1.571 میلیون 3.57 1.59 0.79 945,123 17,471 962,594 -
ساذری

آذریت

سهام فرابورس 5,400 160.00 2.88 5,560 0.00 0.00 09:29 9 37,333 208.99 میلیون - 5,560 5,640 5,400 5,640 2 1,229 5,450 1 900 5,570 1.268 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37,333 - 37,333 -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 3,970 122.00 2.98 4,089 3.00 0.07 09:29 19 389,970 1.56 میلیارد 9,019.71 4,092 3,980 3,950 4,010 1 2,000 3,970 1 2,404 4,000 122.67 هزار میلیارد 182.364 میلیون 111.955 میلیون 30 میلیون 59.604 میلیون 52.351 میلیون 32.219 میلیون 28.469 میلیون 4.31 2.34 3.81 388,714 - 388,714 -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 5,568 364.00 6.99 5,308 104.00 2.00 09:29 147 879,395 4.9 میلیارد 6,271.87 5,204 5,568 5,568 5,568 348 12,199,049 5,568 0 0 0 7.962 هزار میلیارد 9.231 میلیون 2.087 میلیون 300,000 1.425 میلیون 662,146 2.738 میلیون 219,805 33.19 11.02 2.66 879,345 - 279,336 600,009
وجامی

سر. جامی

سهام فرابورس 3,084 95.00 2.99 3,167 12.00 0.38 09:29 38 289,684 893.58 میلیون - 3,179 3,084 3,084 3,089 1 8,232 3,084 1 47,870 3,088 1.491 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 146,916 - 146,916 -
نتوس

پشم بافی توس

سهام فرابورس 7,430 220.00 2.88 7,640 10.00 0.13 09:29 14 36,781 273.48 میلیون - 7,650 7,430 7,430 7,560 0 0 0 2 3,691 7,550 2.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26,815 - 26,815 -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 12,770 310.00 2.37 13,080 0.00 0.00 09:29 252 590,770 7.9 میلیارد 372.83 13,080 12,670 12,670 13,080 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 6.096 میلیون 1.975 میلیون 150,000 1.191 میلیون 783,683 1.727 میلیون 230,534 21.28 6.26 2.84 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,730 30.00 0.18 16,760 0.00 0.00 09:29 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 1,744.56 16,760 16,310 16,310 16,770 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 163.751 میلیون 83.38 میلیون 8 میلیون 29.671 میلیون 53.709 میلیون 393.72 میلیون 36.973 میلیون 3.63 2.5 0.34 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,950 100.00 1.65 5,960 90.00 1.49 09:29 14 46,354 276.36 میلیون 3,311 6,050 6,000 5,860 6,040 2 6,000 5,940 3 4,438 6,040 7.814 هزار میلیارد 12.545 میلیون 6.141 میلیون 1.311 میلیون 4.614 میلیون 1.527 میلیون 4.842 میلیون 341,926 22.81 5.12 1.61 41,354 - 41,354 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,339 29.00 2.12 1,368 0.00 0.00 09:29 26 315,579 429.58 میلیون 13,599 1,368 1,317 1,317 1,375 1 98,500 1,337 2 14,000 1,369 6.84 هزار میلیارد 36.808 میلیون 37.443 میلیون 5 میلیون 29.968 میلیون 7.475 میلیون 13.47 میلیون -64,772 -105.6 0.92 0.51 178,579 125,000 303,579 -
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 24,300 20,220.00 45.42 44,520 0.00 0.00 09:29 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 24,300 24,300 24,450 1 2,510 19,890 0 0 0 2.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.935 میلیون 250,000 2.185 میلیون -
سفارود

فارسیت درود

سهام فرابورس 8,360 160.00 1.88 8,520 0.00 0.00 09:29 88 522,540 4.45 میلیارد - 8,520 8,380 8,360 8,380 1 3,000 8,380 2 2,750 8,630 1.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 165,777 356,763 522,540 -
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 7,140 210.00 2.86 7,180 170.00 2.31 09:29 19 73,822 530.23 میلیون 4,229.73 7,350 6,930 6,930 7,420 1 1,992 7,160 1 10,000 7,290 4.026 هزار میلیارد 5.863 میلیون 3.129 میلیون 560,000 1.607 میلیون 1.522 میلیون 7.09 میلیون 548,190 7.51 2.7 0.58 73,822 - 73,822 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,044 54.00 4.92 1,098 0.00 0.00 09:29 332 8.043 میلیون 8.69 میلیارد 24,226.98 1,098 1,044 1,044 1,060 25 3,941,693 1,044 51 9,666,000 1,044 17.623 هزار میلیارد 111.235 میلیون 92.738 میلیون 16.05 میلیون 93.611 میلیون -873,601 3.028 میلیون -9,140,346 -1.93 -20.17 5.82 7.115 میلیون 928,000 8.003 میلیون 40,569
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 4,580 141.00 2.99 4,721 0.00 0.00 09:29 1 1,100 5.04 میلیون - 4,721 4,580 4,580 4,580 0 0 0 10 136,737 4,580 12.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,100 - 1,100 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 17,540 960.00 5.19 18,420 80.00 0.43 09:29 28 205,576 3.67 میلیارد 8,152.4 18,500 18,040 17,350 18,440 1 2,443 17,770 1 4,455 18,180 12.648 هزار میلیارد 14.659 میلیون 3.96 میلیون 690,000 1.894 میلیون 2.065 میلیون 4.002 میلیون 940,787 13.51 6.15 3.18 205,576 - 167,072 38,504
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 39,900 1,150.00 2.80 40,950 100.00 0.24 09:29 21 101,782 4.06 میلیارد - 41,050 39,950 39,850 40,000 1 25,000 39,850 2 362 40,150 103.281 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,038 75,000 79,038 -
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 4,940 150.00 2.95 5,060 30.00 0.59 09:29 40 657,370 3.26 میلیارد - 5,090 4,940 4,940 5,070 4 120,285 5,000 1 15,000 5,010 37.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 576,390 32,980 609,370 -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,662 80.00 4.59 1,729 13.00 0.75 09:29 108 1.901 میلیون 3.21 میلیارد 22,557.01 1,742 1,660 1,660 1,740 3 17,216 1,680 1 432 1,685 11.932 هزار میلیارد 13.84 میلیون 10.646 میلیون 6.897 میلیون 1.825 میلیون 8.821 میلیون 5.889 میلیون 981,991 12.24 1.36 2.04 1.782 میلیون 85,622 1.868 میلیون -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,711 95.00 2.50 3,805 1.00 0.03 09:29 12 102,021 384.54 میلیون 8,501.75 3,806 3,700 3,700 3,806 2 7,152 3,750 6 67,301 3,800 22.83 هزار میلیارد 44.393 میلیون 29.13 میلیون 6 میلیون 21.557 میلیون 7.573 میلیون 13.169 میلیون 995,804 22.93 3.01 1.73 52,021 50,000 102,021 -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 739 5.00 0.67 747 3.00 0.40 09:29 384 18.409 میلیون 13.74 میلیارد 43,693.05 744 733 733 756 1 9,953 737 4 186,090 740 31.837 هزار میلیارد 32.038 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 328,754 45.589 میلیون 1.708 میلیون 1.516 میلیون 20.91 0.7 18.56 17.789 میلیون - 17.789 میلیون -
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 7,770 230.00 2.88 7,970 30.00 0.38 09:29 26 176,245 1.37 میلیارد - 8,000 7,810 7,760 7,830 1 665 7,750 6 135,762 7,760 10.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 169,895 - 169,895 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,447 64.00 2.55 2,508 3.00 0.12 09:29 40 416,672 1.03 میلیارد 4,766.2 2,511 2,457 2,447 2,508 1 26,527 2,461 3 17,625 2,480 35.614 هزار میلیارد 45.291 میلیون 28.117 میلیون 8.2 میلیون 9.635 میلیون 18.482 میلیون 731,062 1.585 میلیون 22.49 1.93 48.77 343,199 - 343,199 -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,150 130.00 1.85 7,190 170.00 2.42 09:29 111 530,211 3.81 میلیارد 4,452.32 7,020 7,010 7,010 7,310 1 19,694 7,120 1 2,768 7,160 6.831 هزار میلیارد 9.818 میلیون 4.981 میلیون 950,000 3.149 میلیون 1.832 میلیون 7.393 میلیون 694,060 9.61 3.64 0.9 530,211 - 390,184 140,027
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 734 15.00 2.00 748 1.00 0.13 09:29 32 988,670 728.17 میلیون - 749 731 731 749 1 135,930 733 2 110,000 740 6.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 988,670 - 988,670 -
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 12,270 370.00 2.93 12,370 270.00 2.14 09:29 51 562,326 6.9 میلیارد - 12,640 12,270 12,270 12,550 0 0 0 11 310,777 12,270 17.664 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 552,326 10,000 562,326 -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,050 66.00 2.12 3,119 3.00 0.10 09:29 84 1.294 میلیون 4.05 میلیارد 30,797.6 3,116 3,167 3,050 3,167 1 10,000 3,066 1 15,213 3,070 4.679 هزار میلیارد 11.736 میلیون 4.727 میلیون 1.5 میلیون 7.062 میلیون -2,335,116 4.388 میلیون -3,454,196 -1.36 -2 1.07 1.163 میلیون - 1.085 میلیون 78,119
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,470 170.00 3.01 5,470 170.00 3.01 09:29 169 1.202 میلیون 6.57 میلیارد 10,070.34 5,640 5,440 5,390 5,580 1 20,000 5,390 2 59,537 5,400 54.7 هزار میلیارد 84.958 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 22.227 میلیون 9.813 میلیون 11.303 میلیون 4.99 2.54 5.75 1.042 میلیون 25,410 1.068 میلیون -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,499 63.00 1.77 3,562 0.00 0.00 09:29 53 489,988 1.73 میلیارد 1,546.25 3,562 3,435 3,435 3,600 2 11,315 3,511 1 10,000 3,560 12.453 هزار میلیارد 22.453 میلیون 16.648 میلیون 3.5 میلیون 9.986 میلیون 6.662 میلیون 7.989 میلیون 1.452 میلیون 8.58 1.87 1.56 489,988 - 489,988 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 17,280 640.00 3.85 17,070 430.00 2.58 09:29 459 1.75 میلیون 29.89 میلیارد 3,172.02 16,640 16,940 16,730 17,350 3 28,714 17,230 3 18,953 17,250 94.226 هزار میلیارد 111.473 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.02 6.57 7.08 44,801 1.581 میلیون 1.626 میلیون -
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 7,060 0.00 0.00 7,050 10.00 0.14 09:29 79 498,492 3.51 میلیارد 6,561.41 7,060 6,660 6,660 7,240 1 750 7,010 1 63,640 7,150 3.525 هزار میلیارد 4.531 میلیون 1.869 میلیون 500,000 931,114 937,653 1.121 میلیون 323,288 10.92 3.76 3.15 495,544 - 495,544 -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 37,900 900.00 2.32 38,850 50.00 0.13 09:29 51 32,871 1.29 میلیارد 158.5 38,800 39,200 37,700 39,200 1 134 37,800 3 8,168 38,000 7.77 هزار میلیارد 9.719 میلیون 2.635 میلیون 200,000 1.959 میلیون 675,017 5.176 میلیون 928,442 8.36 11.5 1.5 2,852 30,000 32,852 -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,680 490.00 6.83 6,930 240.00 3.35 09:29 35 77,099 534.3 میلیون 2,014.7 7,170 6,690 6,680 7,200 1 14,773 6,990 1 843 7,040 8.292 هزار میلیارد 10.735 میلیون 3.576 میلیون 1.2 میلیون 2.131 میلیون 1.445 میلیون 1.822 میلیون 194,511 47.13 6.35 5.03 65,099 - 65,099 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 36,600 250.00 0.68 37,100 250.00 0.68 09:29 51 472,021 17.49 میلیارد 21,579.79 36,850 37,150 35,150 37,150 1 10,661 36,650 3 4,300 36,700 9.263 هزار میلیارد 11.211 میلیون 3.627 میلیون 250,000 1.999 میلیون 1.629 میلیون 2.492 میلیون 1.183 میلیون 7.84 5.7 3.72 470,035 - 470,035 -
وکادو

تکادو

سهام فرابورس 14,740 310.00 2.06 15,050 0.00 0.00 09:29 9 11,713 174.34 میلیون - 15,050 15,450 14,630 15,450 1 6,000 14,720 1 500 15,080 11.999 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,713 - 11,713 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,210 130.00 1.56 8,280 60.00 0.72 09:29 78 72,520 600.22 میلیون 1,052.75 8,340 8,200 8,200 8,310 2 3,328 8,230 2 7,077 8,270 24.84 هزار میلیارد 31.59 میلیون 10.245 میلیون 3 میلیون 6.57 میلیون 3.675 میلیون 3.533 میلیون 1.952 میلیون 12.82 6.81 7.08 72,245 - 72,245 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,728 35.00 1.99 1,745 18.00 1.02 09:29 64 1.373 میلیون 2.39 میلیارد 25,036.96 1,763 1,735 1,711 1,780 1 29,200 1,742 1 200,000 1,744 42.134 هزار میلیارد 48.73 میلیون 37.354 میلیون 24.145 میلیون 6.162 میلیون 31.192 میلیون 5.971 میلیون 2.525 میلیون 16.86 1.36 7.13 1.341 میلیون - 1.341 میلیون -
غناب

ناب

سهام فرابورس 328,000 10,100.00 2.99 338,050 50.00 0.01 09:29 8 186 61.01 میلیون - 338,100 328,000 328,000 328,000 0 0 0 78 60,130 328,000 6.761 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 186 - 186 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 6,860 150.00 2.14 6,800 210.00 3.00 09:29 11 21,390 145.51 میلیون 1,884.25 7,010 6,790 6,790 6,860 1 3,195 6,800 1 800 6,910 54.4 هزار میلیارد 63.979 میلیون 20.888 میلیون 5.2 میلیون 7.899 میلیون 12.989 میلیون 2.26 میلیون 5.592 میلیون 10.03 4.32 24.82 21,390 - 21,390 -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 5,100 110.00 2.11 5,210 0.00 0.00 09:29 321 1.776 میلیون 9.09 میلیارد 5,534.01 5,210 5,020 5,020 5,230 1 3,000 5,020 1 2,000 5,270 4.168 هزار میلیارد 5.453 میلیون 2.775 میلیون 800,000 1.165 میلیون 1.61 میلیون 779,170 294,736 14.55 2.66 5.5 1.75 میلیون 26,000 1.776 میلیون -
فسا

پتروشیمی فسا

سهام فرابورس 767 23.00 2.91 787 3.00 0.38 09:29 60 2.063 میلیون 1.59 میلیارد - 790 797 767 797 3 21,997 767 3 17,567 789 2.743 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.063 میلیون - 2.063 میلیون -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,802 5.00 0.18 2,807 0.00 0.00 09:29 10 85,183 238.34 میلیون 5,647.88 2,807 2,814 2,767 2,814 1 15,000 2,800 1 32 2,807 2.246 هزار میلیارد 3.211 میلیون 2.34 میلیون 400,000 898,936 1.441 میلیون -192,796 -551,944 -4.07 1.56 -11.65 46,783 38,400 85,183 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,220 140.00 1.35 10,560 200.00 1.93 09:29 190 2.133 میلیون 22.53 میلیارد 9,443.39 10,360 10,010 10,010 10,770 1 4,697 10,460 2 6,425 10,540 25.935 هزار میلیارد 30.113 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.47 6.01 4.01 1.876 میلیون 252,386 2.128 میلیون -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 52,000 100.00 0.19 52,100 0.00 0.00 09:29 11 2,422 123.67 میلیون 261.11 52,100 50,750 50,750 52,250 1 22,298 52,000 2 1,592 52,300 33.865 هزار میلیارد 42.122 میلیون 11.165 میلیون 650,000 8.257 میلیون 2.908 میلیون 12.095 میلیون 5.501 میلیون 6.24 11.8 2.84 603 1,783 2,386 -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,524 108.00 2.97 3,603 29.00 0.80 09:29 62 923,528 3.24 میلیارد 11,414.47 3,632 3,391 3,391 3,526 1 84,760 3,479 1 1,392 3,480 21.438 هزار میلیارد 198.553 میلیون 191.018 میلیون 5.95 میلیون 176.942 میلیون 14.076 میلیون 37.473 میلیون 4.306 میلیون 5.13 1.57 0.59 712,736 192,792 886,113 19,415
دشیری

شیرین دارو

سهام فرابورس 73,900 2,250.00 2.95 76,150 0.00 0.00 09:29 5 995 73.53 میلیون - 76,150 73,900 73,900 73,900 0 0 0 3 4,300 73,900 3.808 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 995 - 995 -
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 5,440 120.00 2.16 5,550 10.00 0.18 09:29 90 299,795 1.64 میلیارد 3,985.83 5,560 5,450 5,420 5,550 1 2,349 5,460 1 76 5,470 8.325 هزار میلیارد 10.08 میلیون 6.794 میلیون 1.5 میلیون 1.74 میلیون 5.054 میلیون 2.267 میلیون 2.184 میلیون 3.82 1.65 3.68 297,544 - 297,544 -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,880 240.00 1.76 13,640 0.00 0.00 09:29 19 1,048 14.29 میلیون 996.58 13,640 13,640 13,640 14,170 1 1,307 13,640 2 395 13,800 9.548 هزار میلیارد 13.501 میلیون 5.517 میلیون 700,000 3.953 میلیون 1.564 میلیون 5.906 میلیون 694,644 13.75 6.1 1.62 1,017 - 1,017 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 66,250 500.00 0.75 66,550 200.00 0.30 09:29 244 214,957 14.06 میلیارد 436.93 66,750 63,550 63,550 66,700 2 4,850 66,200 1 262 66,300 915.164 هزار میلیارد 1.053 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 48.55 میلیون 294.896 میلیون 139.348 میلیون 6.59 18.91 3.11 83,879 83,538 161,175 6,242
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 89,450 700.00 0.79 88,100 650.00 0.73 09:29 37 38,657 3.41 میلیارد 618.41 88,750 87,800 87,800 89,650 1 1,757 88,700 1 5 88,800 44.05 هزار میلیارد 56.932 میلیون 17.192 میلیون 500,000 12.557 میلیون 4.635 میلیون 26.266 میلیون 10.011 میلیون 4.41 9.49 1.68 7,718 28,594 36,312 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,870 190.00 3.35 09:29 80 1.855 میلیون 11.02 میلیارد 12,234.71 5,680 5,940 5,790 5,960 82 6,338,678 5,960 1 25,554 6,200 18.191 هزار میلیارد 25.044 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 8.98 3.13 1.98 1.855 میلیون - 1.178 میلیون 676,200