سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,151 93.00 1.32 7,313 255.00 3.61 13:52 657,195 1.05 میلیارد 7.691 هزار میلیارد 1,585.87 7,058 7,410 6,706 7,410 9999 270,824,207 7,058 9 9,947 7,058 293.56 هزار میلیارد 326.014 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.53 4.95 3.33 46.172 میلیون 1,000,000 39.16 میلیون 8.012 میلیون
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 19,110 562.00 2.86 18,918 754.00 3.83 12:30 9,414 6.01 میلیون 113.78 میلیارد 638.91 19,672 20,000 18,689 20,270 139 1,357,029 19,708 1 21 19,708 13.243 هزار میلیارد 13.771 میلیون 1.579 میلیون 200,000 528,087 1.051 میلیون 962,833 1.048 میلیون 12.64 12.6 13.75 4.48 میلیون 100,000 4.28 میلیون 300,117
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 19,490 351.00 1.83 19,225 86.00 0.45 12:30 593 1.18 میلیون 22.62 میلیارد 1,984.03 19,139 19,020 18,472 19,950 1 20,900 19,600 2 11,434 19,600 19.225 هزار میلیارد 21.128 میلیون 5.306 میلیون 1,000,000 1.903 میلیون 3.403 میلیون 2.873 میلیون 1.146 میلیون 16.78 5.65 6.69 1.312 میلیون 408,542 1.72 میلیون -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 17,900 8.00 0.04 17,651 257.00 1.44 12:30 2,260 5.65 میلیون 99.67 میلیارد 2,498.58 17,908 18,200 17,013 18,750 1 45,794 17,753 1 720 17,755 8.826 هزار میلیارد 9.057 میلیون 1.688 میلیون 500,000 231,212 1.457 میلیون 929,138 623,572 14.15 6.06 9.5 7.705 میلیون 25,000 7.73 میلیون -
غگز

گز سکه

سهام فرابورس 13,000 16,000.00 55.17 29,000 0.00 0.00 12:30 1 30,000 870 میلیون - 29,000 13,000 13,000 13,000 1 50,000 14,000 7 350,000 20,000 1.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100,000 50,000 150,000 -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,089 40.00 3.54 1,088 41.00 3.63 12:30 24,690 894.55 میلیون 973.69 میلیارد 29,812.91 1,129 1,119 1,074 1,119 25 1,633,532 1,118 2 229,657 1,118 146.88 هزار میلیارد 589.966 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.73 2.13 1.47 454.714 میلیون - 433.119 میلیون 21.594 میلیون
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 150,638 7,928.00 5.00 156,112 2,454.00 1.55 12:30 119 33,533 5.05 میلیارد 461.43 158,566 150,638 150,638 150,638 1 218 158,850 0 0 0 15.611 هزار میلیارد 17.026 میلیون 1.797 میلیون 100,000 1.415 میلیون 382,016 3.018 میلیون 74,518 209.55 41.51 5.25 178,111 - 172,461 5,650
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 21,508 56,103.00 72.29 77,611 0.00 0.00 12:30 2,413 4.491 میلیون 348.57 میلیارد - 77,611 22,301 21,508 22,570 0 0 0 63 328,252 22,611 115.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.475 میلیون 94,360 5.569 میلیون -
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,950 1,950.00 195.00 1,000 0.00 0.00 12:30 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 3,010 2,912 3,040 2 6,700 2,983 1 5,000 2,988 - - - - - - - - - - - 19.661 میلیون 8.712 میلیون 28.347 میلیون 26,100
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,181 34.00 2.80 1,185 30.00 2.47 12:30 11,072 353.95 میلیون 419.37 میلیارد 31,967.61 1,215 1,233 1,155 1,256 77 6,139,622 1,224 1 30,000 1,233 50.505 هزار میلیارد 50.897 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 32.64 1.11 29.57 371.627 میلیون 1.73 میلیون 332.257 میلیون 41.1 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 37,448 1,783.00 5.00 37,319 1,654.00 4.64 12:30 16,640 65.11 میلیون 2.43 هزار میلیارد 4,324.78 35,665 36,480 36,480 37,448 0 0 0 0 261.233 هزار میلیارد 263.066 میلیون 11.012 میلیون 2.8 میلیون 1.833 میلیون 9.18 میلیون 4.662 میلیون 4.741 میلیون 55.12 27.2 53.55 7.709 میلیون 118,319 6.731 میلیون 1.096 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,152 434.00 5.62 7,718 0.00 0.00 12:30 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 8,550 8,152 8,550 1 8,900 8,189 5 15,651 8,377 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.043 میلیون 3.72 میلیون 12.646 میلیون 117,228
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 19,010 757.00 3.83 18,975 792.00 4.01 12:30 494 1.15 میلیون 21.74 میلیارد 2,319.35 19,767 19,920 18,790 20,170 2 2,377 19,830 1 5,121 19,899 13.283 هزار میلیارد 14.387 میلیون 2.845 میلیون 700,000 1.105 میلیون 1.74 میلیون 3.689 میلیون 672,488 19.75 7.63 3.6 1.346 میلیون - 1.166 میلیون 180,166
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,950 184.00 4.45 3,958 176.00 4.26 12:30 4,927 110.97 میلیون 439.21 میلیارد 22,522.99 4,134 4,110 3,928 4,150 3 17,799 4,088 1 26,541 4,090 243.431 هزار میلیارد 390.773 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 9.89 2.91 1 31.938 میلیون 10.652 میلیون 39.433 میلیون 3.158 میلیون
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 14,748 321.00 2.13 14,439 630.00 4.18 12:30 591 3.33 میلیون 48.14 میلیارد 5,641.16 15,069 14,316 14,316 14,888 2 7,390 15,100 1 1,273 15,125 15.161 هزار میلیارد 16.84 میلیون 4.841 میلیون 1.05 میلیون 1.679 میلیون 3.162 میلیون 4.97 میلیون 1.919 میلیون 7.9 4.79 3.05 1.837 میلیون 134,638 1.972 میلیون -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,818 229.00 1.52 14,486 561.00 3.73 12:30 1,194 16.07 میلیون 232.8 میلیارد 13,459.35 15,047 14,780 14,295 15,000 3 8,338 14,893 1 369 14,992 144.86 هزار میلیارد 186.098 میلیون 84.921 میلیون 10 میلیون 41.238 میلیون 43.682 میلیون 24.805 میلیون 22.307 میلیون 6.49 3.32 5.84 3.088 میلیون 783,229 1.36 میلیون 2.512 میلیون
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 36,461 8,100.00 28.56 28,361 0.00 0.00 12:30 1,202 3.359 میلیون 95.27 میلیارد - 28,361 36,000 35,511 36,500 1 354 35,701 1 885 35,910 1.702 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.957 میلیون - 1.957 میلیون 499
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 4,063 213.00 4.98 4,115 161.00 3.77 12:30 1,725 26.86 میلیون 110.5 میلیارد 15,568.47 4,276 4,180 4,063 4,400 3 10,160 4,227 2 25,723 4,230 15.358 هزار میلیارد 19.289 میلیون 8.309 میلیون 3.732 میلیون 3.931 میلیون 4.378 میلیون 3.706 میلیون 551,142 27.87 3.51 4.14 18.847 میلیون 4.4 میلیون 18.539 میلیون 4.708 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,099 226.00 3.57 6,037 288.00 4.55 12:30 504 8.36 میلیون 50.47 میلیارد 16,588.19 6,325 6,200 6,009 6,386 1 23,096 6,271 1 5,271 6,300 18.709 هزار میلیارد 21.56 میلیون 7.611 میلیون 3.099 میلیون 2.851 میلیون 4.76 میلیون 4.988 میلیون 1.341 میلیون 13.95 3.93 3.75 4.517 میلیون 589,200 3.826 میلیون 1.28 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,380 351.00 4.99 7,380 351.00 4.99 12:30 335 7.98 میلیون 58.9 میلیارد 23,823.46 7,029 7,380 7,380 7,380 351 17,970,928 7,264 0 0 0 57.033 هزار میلیارد 67.211 میلیون 20.315 میلیون 728,000 10.178 میلیون 10.136 میلیون 3.795 میلیون 2.638 میلیون 2.04 5.43 16.08 984,656 - 684,646 300,010
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 51,453 2,450.00 5.00 50,859 1,856.00 3.79 12:30 4,380 6.48 میلیون 329.39 میلیارد 1,478.64 49,003 50,000 48,182 51,453 22 170,968 49,075 1 1,000 49,990 15.258 هزار میلیارد 16.539 میلیون 2.044 میلیون 300,000 1.281 میلیون 763,078 32,435 175,513 86.93 19.99 470.41 6.285 میلیون 22,260 5.799 میلیون 508,000
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 44,780 2,315.00 4.92 45,144 1,951.00 4.14 12:30 598 1.48 میلیون 66.95 میلیارد 2,479.99 47,095 46,121 44,742 46,250 1 350 46,400 2 3,354 46,966 90.288 هزار میلیارد 120.871 میلیون 37.224 میلیون 2 میلیون 30.583 میلیون 6.641 میلیون 61.794 میلیون 13.485 میلیون 6.7 13.6 1.46 166,086 562,710 258,796 470,000
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 99,951 3,663.00 3.54 99,269 4,345.00 4.19 12:30 6,882 2.51 میلیون 249.6 میلیارد 365.36 103,614 103,604 98,434 103,605 2 315 102,799 1 154 102,800 910.066 هزار میلیارد 1.029 میلیارد 156.937 میلیون 9.168 میلیون 118.471 میلیون 38.465 میلیون 203.867 میلیون 120.643 میلیون 7.54 23.66 4.46 1.088 میلیون 49,750 876,711 260,809
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,513 405.00 5.00 8,455 347.00 4.28 12:30 8,818 32.34 میلیون 273.45 میلیارد 3,669.49 8,108 8,430 8,220 8,513 382 3,205,561 8,220 1 100 8,220 253.65 هزار میلیارد 374.417 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 14.32 10.03 14.17 9.656 میلیون 2.188 میلیون 11.843 میلیون 751
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 36,800 24,465.00 198.34 12,335 0.00 0.00 12:30 9 369,282 4.56 میلیارد - 12,335 35,500 35,131 37,303 0 0 0 18 187,273 36,210 944.86 میلیارد - - - - - - - - - - 2.255 میلیون 138,167 2.393 میلیون -
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 22,478 2,220.00 10.96 20,258 0.00 0.00 12:30 815 1.708 میلیون 34.6 میلیارد - 20,258 23,599 22,478 23,599 1 840 23,140 1 1,000 23,600 2.026 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.066 میلیون - 2.066 میلیون -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 9,602 147.00 1.51 9,582 167.00 1.71 12:30 2,159 8.5 میلیون 81.48 میلیارد 3,938.74 9,749 10,180 9,262 10,180 1 15,080 9,921 1 28,392 9,929 3.833 هزار میلیارد 4.383 میلیون 2.348 میلیون 400,000 330,630 2.018 میلیون 1.116 میلیون 1.07 میلیون 3.58 1.9 3.44 8.463 میلیون 70,575 8.314 میلیون 220,000
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 2,168 2,956.00 57.69 5,124 0.00 0.00 12:29 10 47,158 234.52 میلیون - 5,124 2,260 2,130 2,260 178 11,637,454 2,204 1 2,246 2,227 12.81 میلیارد - - - - - - - - - - 44.135 میلیون - 9.611 میلیون 34.524 میلیون
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 33,600 1,228.00 3.53 33,817 1,011.00 2.90 12:29 1,362 2.17 میلیون 73.44 میلیارد 1,594.51 34,828 35,980 33,088 35,980 1 1,200 35,320 3 11,357 35,500 40.58 هزار میلیارد 79.41 میلیون 41.024 میلیون 1.2 میلیون 38.829 میلیون 2.194 میلیون 59.394 میلیون 2.645 میلیون 15.34 18.49 0.68 1.606 میلیون 25,686 1.632 میلیون -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 15,741 828.00 5.00 16,038 531.00 3.20 12:29 4,990 35.02 میلیون 561.7 میلیارد 7,018.9 16,569 15,741 15,741 17,051 1 500 10,242 690 15,945,119 16,085 21.026 هزار میلیارد 26.392 میلیون 6.522 میلیون 961,000 5.367 میلیون 1.155 میلیون 4.821 میلیون 439,385 47.85 18.2 4.37 274,964 70,000 344,964 -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 25,060 430.00 1.69 24,503 987.00 3.87 12:29 383 1.94 میلیون 47.63 میلیارد 5,075.26 25,490 25,140 24,216 25,270 1 3,070 25,050 1 2,876 25,237 34.304 هزار میلیارد 68.654 میلیون 36.816 میلیون 950,000 34.349 میلیون 2.466 میلیون 49.959 میلیون 1.901 میلیون 18.04 13.91 0.69 357,684 19,004 376,688 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 15,920 348.00 2.14 15,527 741.00 4.55 12:29 697 1.79 میلیون 27.75 میلیارد 2,564.26 16,268 16,268 15,455 16,319 2 31,449 16,004 2 76,876 16,300 29.967 هزار میلیارد 47.948 میلیون 45.683 میلیون 1.5 میلیون 17.981 میلیون 27.702 میلیون 19.833 میلیون 1.98 میلیون 15.14 1.08 1.51 908,174 1,800 880,450 29,524
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 8,268 464.00 5.31 8,732 0.00 0.00 12:29 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 8,560 8,268 8,560 2 71,524 8,512 3 145,019 8,560 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.539 میلیون 2.097 میلیون 9.636 میلیون -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 111,700 4,176.00 3.60 112,096 3,780.00 3.26 12:29 1,646 843,158 94.51 میلیارد 512.25 115,876 115,800 110,083 117,000 1 1,000 116,910 1 70 116,940 36.711 هزار میلیارد 39.29 میلیون 3.191 میلیون 327,500 2.579 میلیون 611,980 3.05 میلیون 1.113 میلیون 32.99 59.99 12.04 960,894 20,000 854,533 126,361
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 85,497 3,375.00 3.80 87,009 1,863.00 2.10 12:29 3,476 2.33 میلیون 203.03 میلیارد 671.31 88,872 93,280 84,429 93,280 78 130,101 91,913 1 109 92,446 6.091 هزار میلیارد 6.5 میلیون 425,983 70,000 233,451 192,532 372,619 145,824 41.77 31.63 16.36 2.319 میلیون - 2.199 میلیون 119,500
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 12,690 31.00 0.24 12,503 218.00 1.71 12:29 1,149 4.98 میلیون 62.25 میلیارد 4,332.99 12,721 12,850 12,103 13,150 35 348,403 12,770 1 1,000 12,980 81.082 هزار میلیارد 139.577 میلیون 80.331 میلیون 6.485 میلیون 58.495 میلیون 21.836 میلیون 31.571 میلیون 10.415 میلیون 7.79 3.71 2.57 6.346 میلیون 512,212 6.258 میلیون 600,000
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 35,801 1,409.00 3.79 35,772 1,438.00 3.86 12:29 4,413 3.23 میلیون 115.43 میلیارد 731.22 37,210 37,420 35,350 37,420 1 418 37,104 2 29 37,104 71.544 هزار میلیارد 83.352 میلیون 17.717 میلیون 2 میلیون 11.808 میلیون 5.909 میلیون 15.995 میلیون 8.841 میلیون 8.09 12.11 4.47 760,523 274,896 799,744 235,675
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 6,140 6,439.00 51.19 12,579 0.00 0.00 12:29 729 8.579 میلیون 107.93 میلیارد - 12,579 6,000 5,992 6,470 0 0 0 48 801,129 6,239 8.176 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.528 میلیون - 2.528 میلیون -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 3,710 188.00 4.82 3,728 170.00 4.36 12:29 616 4.56 میلیون 16.99 میلیارد 7,397.08 3,898 3,830 3,704 3,960 1 7,000 3,930 2 1,361 3,948 15.638 هزار میلیارد 79.631 میلیون 72.083 میلیون 4.195 میلیون 63.993 میلیون 8.09 میلیون 26.407 میلیون 3.055 میلیون 5.12 1.93 0.59 3.026 میلیون - 2.826 میلیون 200,000
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 12,419 589.00 4.98 12,024 194.00 1.64 12:29 972 5.21 میلیون 62.67 میلیارد 5,361.79 11,830 12,002 11,600 12,421 14 157,005 12,000 2 10,500 12,047 78.156 هزار میلیارد 85.179 میلیون 19.877 میلیون 6.5 میلیون 7.023 میلیون 12.854 میلیون 21.88 میلیون 6.496 میلیون 12.03 6.08 3.57 12.747 میلیون 1.967 میلیون 14.556 میلیون 157,463