سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 11,340 100.00 0.89 11,240 0.00 0.00 17:04 838 14.145 میلیون 159.06 میلیارد - 11,240 11,000 10,730 11,340 1 5,405 11,330 7 53,138 11,340 84.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.47 میلیون 6.675 میلیون 13.399 میلیون 746,736
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 2,673 21.00 0.78 2,694 0.00 0.00 17:04 831 22.695 میلیون 61.14 میلیارد - 2,694 2,691 2,612 2,747 2 106,029 2,673 1 36,067 2,698 26.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.088 میلیون 1.607 میلیون 22.539 میلیون 155,800
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 17,390 50.00 0.29 17,440 0.00 0.00 17:03 1,697 7.332 میلیون 127.89 میلیارد 4,320.59 17,440 17,030 17,030 17,600 2 5,033 17,390 1 694 17,400 417.822 هزار میلیارد 484.443 میلیون 126.73 میلیون 23.958 میلیون 66.621 میلیون 60.109 میلیون 217.659 میلیون 34.183 میلیون 12.22 6.95 1.92 4.23 میلیون 3.102 میلیون 4.54 میلیون 2.792 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,390 30.00 0.56 5,360 0.00 0.00 16:55 5,983 131.119 میلیون 702.78 میلیارد 21,915.32 5,360 5,370 5,230 5,480 7 209,931 5,380 2 20,072 5,390 462.894 هزار میلیارد 642.844 میلیون 312.6 میلیون 86.361 میلیون 179.95 میلیون 132.65 میلیون 354.176 میلیون 65.95 میلیون 7.02 3.49 1.31 98.448 میلیون 32.671 میلیون 127.819 میلیون 3.3 میلیون
افرا

افرانت

سهام فرابورس 31,650 300.00 0.94 31,950 0.00 0.00 12:30 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,122.56 31,950 31,050 31,000 33,050 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 21.555 میلیون 3.028 میلیون 625,000 1.586 میلیون 1.442 میلیون 2.293 میلیون 455,261 43.86 13.85 8.72 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 35,800 350.00 0.99 35,450 0.00 0.00 12:30 349 783,867 27.77 میلیارد 2,246.04 35,450 35,000 34,500 36,000 1 10,000 35,650 4 6,679 36,000 88.625 هزار میلیارد 95.478 میلیون 18.829 میلیون 2.5 میلیون 6.853 میلیون 11.977 میلیون 31.034 میلیون 9.4 میلیون 9.43 7.4 2.86 728,447 55,420 744,080 39,787
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 22,350 200.00 0.90 22,150 0.00 0.00 12:30 578 3.64 میلیون 80.89 میلیارد 6,298.4 22,150 22,050 22,050 22,350 2 2,045 22,250 9 300,355 22,350 1288.559 هزار میلیارد 1.508 میلیارد 313.213 میلیون 58.174 میلیون 219.049 میلیون 94.164 میلیون 64.279 میلیون 32.213 میلیون 39.82 13.62 19.96 223,686 3.417 میلیون 3.64 میلیون -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 90,250 0.00 0.00 90,250 0.00 0.00 12:30 3,678 2.144 میلیون 193.54 میلیارد 583.06 90,250 88,400 88,350 94,600 2 2,816 90,250 6 1,099 90,600 18.05 هزار میلیارد 18.696 میلیون 1.457 میلیون 200,000 645,651 811,686 4.817 میلیون 643,293 28.06 22.24 3.75 2.03 میلیون 114,617 2.103 میلیون 41,460
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 7,090 50.00 0.71 7,040 0.00 0.00 12:30 1,029 7.47 میلیون 52.55 میلیارد 7,259.05 7,040 7,080 6,900 7,110 2 2,000 7,070 1 7,309 7,100 15.84 هزار میلیارد 17.606 میلیون 5.355 میلیون 2.25 میلیون 1.766 میلیون 3.588 میلیون 6.915 میلیون 861,999 18.38 4.41 2.29 7.333 میلیون 136,635 5.792 میلیون 1.678 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 34,450 100.00 0.29 34,550 0.00 0.00 12:30 895 5.763 میلیون 199.1 میلیارد - 34,550 35,950 34,450 35,950 0 0 0 19 546,691 34,450 91.064 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.763 میلیون - 5.763 میلیون -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 40,750 300.00 0.74 40,450 0.00 0.00 12:30 686 2.019 میلیون 81.66 میلیارد 2,942.57 40,450 38,200 38,200 40,850 1 200 40,600 1 22,847 40,750 72.81 هزار میلیارد 179.875 میلیون 117.626 میلیون 1.8 میلیون 107.065 میلیون 10.562 میلیون 146.05 میلیون 8.074 میلیون 9.02 6.89 0.5 1.599 میلیون 420,025 1.568 میلیون 450,589
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,860 37.00 0.77 4,823 0.00 0.00 12:29 1,333 17.546 میلیون 84.63 میلیارد 13,162.93 4,823 4,810 4,720 4,969 1 200,000 4,820 1 15,042 4,860 29.437 هزار میلیارد 31.866 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 24.82 3.6 3.61 17.546 میلیون - 17.346 میلیون 200,000
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 14,470 80.00 0.56 14,390 0.00 0.00 12:29 965 17.563 میلیون 252.67 میلیارد 18,200.37 14,390 14,300 13,280 14,470 1 370 14,410 1 198,716 14,470 63.892 هزار میلیارد 78.148 میلیون 29.647 میلیون 4.44 میلیون 14.257 میلیون 15.39 میلیون 37.643 میلیون 6.657 میلیون 9.6 4.16 1.7 15.884 میلیون 1.679 میلیون 1.593 میلیون 15.971 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,543 2.00 0.08 2,541 0.00 0.00 12:29 1,601 59.023 میلیون 150 میلیارد - 2,541 2,599 2,536 2,599 2 204,807 2,542 2 59,419 2,550 53.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50.076 میلیون 8.947 میلیون 44.653 میلیون 14.371 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 6,180 30.00 0.48 6,210 0.00 0.00 12:29 559 4.511 میلیون 28.02 میلیارد 8,069.68 6,210 6,200 5,980 6,380 2 2,065 6,170 1 745 6,180 18.63 هزار میلیارد 22.699 میلیون 8.993 میلیون 2 میلیون 4.069 میلیون 4.924 میلیون 8.48 میلیون 1.591 میلیون 11.71 3.78 2.21 4.511 میلیون - 4.481 میلیون 30,000
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 26,150 12,574.00 92.62 13,576 0.00 0.00 12:29 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 25,650 25,650 26,600 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 9,060 90.00 0.98 9,150 0.00 0.00 12:29 453 4.539 میلیون 41.53 میلیارد 10,018.92 9,150 8,960 8,910 9,320 1 3,000 9,050 2 38,882 9,200 45.75 هزار میلیارد 85.867 میلیون 52.15 میلیون 5 میلیون 40.117 میلیون 12.033 میلیون 117.551 میلیون 5.165 میلیون 8.86 3.8 0.39 2.539 میلیون 2 میلیون 4.439 میلیون 100,000
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 16,020 570.00 3.69 15,450 0.00 0.00 12:29 1,099 8.695 میلیون 134.31 میلیارد 7,911.78 15,450 15,070 15,070 16,480 1 3,000 16,000 1 10,000 16,020 17.919 هزار میلیارد 21.985 میلیون 6.318 میلیون 1.16 میلیون 4.066 میلیون 2.251 میلیون 20.018 میلیون 1.172 میلیون 15.29 7.96 0.9 8.068 میلیون 627,000 4.732 میلیون 3.963 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 91,800 750.00 0.82 91,050 0.00 0.00 12:29 151 221,912 20.21 میلیارد 1,987.8 91,050 93,000 90,250 93,000 2 22,369 91,100 2 3,000 91,850 182.1 هزار میلیارد 210.929 میلیون 47.974 میلیون 2 میلیون 28.829 میلیون 19.145 میلیون 122.967 میلیون 19.988 میلیون 9.11 9.51 1.48 77,519 144,393 178,968 42,944
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 37,100 800.00 2.11 37,900 0.00 0.00 12:29 915 2.223 میلیون 84.28 میلیارد 2,429.3 37,900 38,550 36,700 38,800 3 1,342 37,100 2 2,926 37,400 26.151 هزار میلیارد 28.444 میلیون 5.303 میلیون 690,000 2.293 میلیون 3.011 میلیون 6.516 میلیون 1.462 میلیون 17.88 8.69 4.01 1.876 میلیون 346,403 2.201 میلیون 21,396
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 24,550 100.00 0.41 24,650 0.00 0.00 12:29 708 2.045 میلیون 50.42 میلیارد 2,887.73 24,650 24,350 23,650 25,350 1 407 24,450 1 600 24,550 136.068 هزار میلیارد 157.74 میلیون 37.095 میلیون 5.52 میلیون 21.672 میلیون 15.423 میلیون 13.829 میلیون 5.867 میلیون 23.19 8.82 9.84 1.615 میلیون 430,000 1.949 میلیون 95,168
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 86,050 1,450.00 1.71 84,600 0.00 0.00 12:29 670 939,221 79.46 میلیارد 1,401.82 84,600 83,900 79,550 86,200 1 349 86,000 2 2,100 86,150 25.38 هزار میلیارد 27.988 میلیون 5.85 میلیون 300,000 2.608 میلیون 3.242 میلیون 5.516 میلیون 2.762 میلیون 9.19 7.83 4.6 241,869 697,352 923,408 15,813
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,410 69.00 1.98 3,479 0.00 0.00 12:29 1,717 30.449 میلیون 105.94 میلیارد 17,733.71 3,479 3,488 3,400 3,560 2 92,439 3,410 2 8,403 3,425 16.584 هزار میلیارد 21.42 میلیون 9.916 میلیون 3.732 میلیون 4.836 میلیون 5.08 میلیون 5.103 میلیون 554,306 29.92 3.26 3.25 29.13 میلیون 1.319 میلیون 28.568 میلیون 1.881 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 14,620 280.00 1.95 14,340 0.00 0.00 12:29 1,464 9.475 میلیون 135.87 میلیارد 6,472.24 14,340 13,550 13,230 14,620 50 475,031 14,620 1 350 14,740 25.812 هزار میلیارد 28.634 میلیون 5.534 میلیون 800,000 2.822 میلیون 2.712 میلیون 5.492 میلیون 572,050 42.79 9.03 4.46 9.475 میلیون - 8.038 میلیون 1.437 میلیون
ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

سهام فرابورس 46,050 400.00 0.86 46,450 0.00 0.00 12:29 212 577,421 26.82 میلیارد - 46,450 46,050 46,050 48,250 4 10,442 46,050 1 300 46,250 3.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 574,171 3,250 577,421 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,810 90.00 1.34 6,720 0.00 0.00 12:29 507 3.661 میلیون 24.61 میلیارد 7,220.95 6,720 6,560 6,430 6,990 1 1,478 6,790 1 10,964 6,810 47.04 هزار میلیارد 53.045 میلیون 16.571 میلیون 7 میلیون 6.005 میلیون 10.566 میلیون 19.135 میلیون 3.01 میلیون 15.63 4.45 2.46 3.649 میلیون 11,764 3.601 میلیون 60,184
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,580 10.00 0.22 4,590 0.00 0.00 12:29 1,332 18.897 میلیون 86.73 میلیارد 14,187 4,590 4,610 4,500 4,755 1 1,344 4,576 1 29,309 4,580 11.016 هزار میلیارد 19.972 میلیون 12.359 میلیون 2.4 میلیون 8.956 میلیون 3.403 میلیون 6.28 میلیون 881,397 12.5 3.24 1.75 18.21 میلیون 686,876 18.722 میلیون 175,301
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 21,600 0.00 0.00 21,600 0.00 0.00 12:29 4,918 32.847 میلیون 709.98 میلیارد 6,678.96 21,600 21,300 21,300 22,550 2 100,450 21,550 1 35,087 21,600 9.72 هزار میلیارد 10.745 میلیون 995,121 18.28 9.743 میلیون 1,079.98 2.19 میلیون 9,021 1077.49 18.24 4.45 32.705 میلیون 142,134 32.817 میلیون 30,000
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 11,700 100.00 0.85 11,800 0.00 0.00 12:29 2,230 45.303 میلیون 534.71 میلیارد 20,315.22 11,800 11,810 11,650 11,810 3 579,142 11,700 3 239,654 11,720 90.27 هزار میلیارد 99.468 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 25.03 6.37 8.73 41.452 میلیون 3.851 میلیون 34.365 میلیون 10.938 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,631 15.00 0.91 1,646 0.00 0.00 12:29 7,094 252.089 میلیون 414.84 میلیارد 35,392.37 1,646 1,638 1,600 1,695 2 204,000 1,631 2 6,200 1,633 70.153 هزار میلیارد 70.744 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 591,139 45.327 میلیون 231,712 130,311 538.35 1.55 302.76 242.331 میلیون 9.758 میلیون 245.559 میلیون 6.53 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 91,100 350.00 0.39 90,750 0.00 0.00 12:29 1,611 747,712 67.84 میلیارد 464.13 90,750 89,100 88,850 91,700 2 311 91,100 3 5,044 91,150 1247.95 هزار میلیارد 1.327 میلیارد 209.682 میلیون 13.752 میلیون 79.055 میلیون 130.627 میلیون 274.455 میلیون 110.261 میلیون 11.32 9.56 4.55 241,760 505,952 687,112 60,600
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 12,660 100.00 0.78 12,760 0.00 0.00 12:29 727 3.246 میلیون 41.4 میلیارد 4,464.89 12,760 12,580 12,580 13,180 1 3,231 12,620 1 457 12,660 10.704 هزار میلیارد 12.146 میلیون 2.265 میلیون 838,900 1.374 میلیون 890,283 1.631 میلیون 67,592 158.37 12.02 6.56 3.186 میلیون 60,000 2.446 میلیون 800,000
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,060 30.00 0.59 5,090 0.00 0.00 12:29 2,609 21.834 میلیون 111.14 میلیارد 8,368.92 5,090 4,940 4,940 5,230 1 1,600 5,050 6 10,155 5,080 381.75 هزار میلیارد 492.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 141.713 میلیون 22.427 میلیون 17.02 3.84 2.69 9.011 میلیون 12.823 میلیون 18.89 میلیون 2.945 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 7,480 140.00 1.91 7,340 0.00 0.00 12:29 561 7.632 میلیون 55.99 میلیارد 13,605.12 7,340 7,490 7,170 7,640 1 5,000 7,400 3 45,000 7,480 43.673 هزار میلیارد 158.597 میلیون 127.608 میلیون 5.95 میلیون 114.924 میلیون 12.685 میلیون 36.594 میلیون 2.161 میلیون 20.21 3.44 1.19 3.093 میلیون 4.539 میلیون 6.115 میلیون 1.518 میلیون
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 7,740 110.00 1.40 7,850 0.00 0.00 12:29 600 5.306 میلیون 41.63 میلیارد 8,843.84 7,850 8,000 7,650 8,000 2 2,648 7,730 2 30,132 7,750 10.99 هزار میلیارد 13.326 میلیون 3.998 میلیون 600,000 2.336 میلیون 1.662 میلیون 807,651 160,145 68.63 6.61 13.61 2.14 میلیون 3.167 میلیون 4.536 میلیون 770,377
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 6,530 180.00 2.68 6,710 0.00 0.00 12:29 4,772 71.899 میلیون 482.41 میلیارد 15,066.87 6,710 6,700 6,410 6,870 1 80,000 6,460 4 280,258 6,550 95.282 هزار میلیارد 102.167 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 50.42 4.75 4537238.1 69.246 میلیون 2.653 میلیون 68.746 میلیون 3.153 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 41,000 50.00 0.12 40,950 0.00 0.00 12:29 1,983 3.385 میلیون 138.57 میلیارد 1,707.07 40,950 40,550 40,500 41,500 2 3,776 40,950 3 5,105 41,000 122.85 هزار میلیارد 135.344 میلیون 18.298 میلیون 3 میلیون 12.494 میلیون 5.804 میلیون 3.057 میلیون 10.088 میلیون 12.18 21.17 40.19 2.169 میلیون 1.216 میلیون 2.519 میلیون 866,103
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,971 51.00 1.69 3,022 0.00 0.00 12:29 469 8.136 میلیون 24.59 میلیارد 17,347.24 3,022 3,030 2,953 3,090 2 20,000 2,962 1 20,000 3,020 23.572 هزار میلیارد 23.975 میلیون 9.635 میلیون 7.8 میلیون 403,657 9.231 میلیون 4.677 میلیون 4.458 میلیون 5.29 2.55 5.04 5.071 میلیون 3.065 میلیون 7.345 میلیون 791,237
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,900 30.00 0.28 10,870 0.00 0.00 12:29 5,608 21.875 میلیون 237.71 میلیارد 3,900.69 10,870 10,700 10,450 11,150 3 6,700 10,890 7 1,135 10,910 16.305 هزار میلیارد 19.631 میلیون 5.542 میلیون 1.5 میلیون 3.326 میلیون 2.216 میلیون 6.024 میلیون 481,110 33.89 7.36 2.71 21.739 میلیون 136,000 21.875 میلیون 68
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 20,900 500.00 2.45 20,400 0.00 0.00 12:29 1,070 4.215 میلیون 86.06 میلیارد 3,939.63 20,400 20,100 19,800 21,400 1 248 20,750 3 5,973 20,900 9.996 هزار میلیارد 16.364 میلیون 8.665 میلیون 490,000 6.368 میلیون 2.297 میلیون 3.757 میلیون 1.365 میلیون 7.32 4.35 2.66 3.845 میلیون 370,024 4.116 میلیون 99,481
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 2,520 8.00 0.32 2,512 0.00 0.00 12:29 148 3.831 میلیون 9.56 میلیارد - 2,512 2,522 2,454 2,576 2 95,879 2,480 1 54,574 2,520 14.766 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.806 میلیون 25,121 3.831 میلیون -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 84,050 100.00 0.12 83,950 0.00 0.00 12:29 1,238 485,014 40.72 میلیارد 391.77 83,950 88,850 82,400 88,850 1 210 83,750 1 10,290 84,050 16.79 هزار میلیارد 18.119 میلیون 3.527 میلیون 200,000 1.329 میلیون 2.197 میلیون 6.894 میلیون 1.776 میلیون 9.45 7.64 2.44 410,852 74,162 416,497 68,517
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 18,000 440.00 2.39 18,440 0.00 0.00 12:29 1,684 22.642 میلیون 417.42 میلیارد 13,445.11 18,440 18,850 17,800 18,850 1 509 17,830 3 60,625 18,000 14.752 هزار میلیارد 15.232 میلیون 2.451 میلیون 800,000 479,885 1.971 میلیون 666,402 557,672 26.45 7.49 22.14 6.356 میلیون 16.285 میلیون 15.673 میلیون 6.969 میلیون
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 2,864 4.00 0.14 2,868 0.00 0.00 12:29 365 7.188 میلیون 20.62 میلیارد - 2,868 2,865 2,864 2,930 0 0 0 33 1,379,974 2,864 5.736 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.188 میلیون - 7.188 میلیون -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 71,950 500.00 0.69 72,450 0.00 0.00 12:29 1,041 1.123 میلیون 81.33 میلیارد 1,078.4 72,450 68,200 68,200 75,000 1 1,721 71,950 1 5,537 72,000 47.455 هزار میلیارد 50.207 میلیون 6.823 میلیون 655,000 2.753 میلیون 4.07 میلیون 7.986 میلیون 3.567 میلیون 13.3 11.66 5.94 990,051 132,560 933,109 189,502
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,580 20.00 0.30 6,560 0.00 0.00 12:29 1,149 5.302 میلیون 34.81 میلیارد 4,614.26 6,560 6,560 6,450 6,730 1 8,388 6,570 1 45,000 6,580 9.84 هزار میلیارد 11.003 میلیون 3.65 میلیون 1.5 میلیون 1.013 میلیون 2.637 میلیون 6.261 میلیون 1.039 میلیون 9.48 3.73 1.57 5.184 میلیون 118,150 5.302 میلیون 42
بهیر

سر. توسعه و تجارت هیرمند

سهام فرابورس 15,930 20.00 0.13 15,910 0.00 0.00 12:29 1,231 14.702 میلیون 233.86 میلیارد - 15,910 15,890 15,310 15,930 2 64,946 15,930 1 100,000 16,080 9.546 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.699 میلیون 3,200 6.864 میلیون 7.838 میلیون
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 15,600 300.00 1.89 15,900 0.00 0.00 12:29 792 4.398 میلیون 69.94 میلیارد 5,553.54 15,900 16,300 15,460 16,610 2 15,283 15,600 1 5,000 15,990 28.62 هزار میلیارد 35.614 میلیون 9.147 میلیون 1.8 میلیون 6.994 میلیون 2.152 میلیون 5.619 میلیون 348,388 82.15 13.3 5.09 3.508 میلیون 889,971 4.39 میلیون 8,532
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,960 11.00 0.28 3,949 0.00 0.00 12:29 1,793 24.477 میلیون 96.66 میلیارد 13,651.52 3,949 4,016 3,868 4,060 1 40,000 3,958 2 18,915 3,960 29.333 هزار میلیارد 40.405 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 10.97 3.03 3.65 22.822 میلیون 1.655 میلیون 24.477 میلیون -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 53,150 350.00 0.66 52,800 0.00 0.00 12:29 1,542 1.129 میلیون 59.59 میلیارد 732.12 52,800 51,050 51,050 53,450 1 1,410 52,800 4 409 53,200 18.48 هزار میلیارد 20.005 میلیون 2.721 میلیون 350,000 1.525 میلیون 1.196 میلیون 2.555 میلیون 891,335 20.73 15.45 7.23 271,151 857,775 1.073 میلیون 56,065
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,200 30.00 0.41 7,230 0.00 0.00 12:29 2,605 12.198 میلیون 88.23 میلیارد 4,682.46 7,230 7,000 6,910 7,500 2 16,000 7,190 1 1,100 7,200 542.25 هزار میلیارد 629.192 میلیون 192.205 میلیون 30 میلیون 86.942 میلیون 105.263 میلیون 36.574 میلیون 36.14 میلیون 15 5.15 14.83 10.903 میلیون 1.295 میلیون 10.455 میلیون 1.743 میلیون
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 2,947 8.00 0.27 2,939 0.00 0.00 12:29 162 4.107 میلیون 12.05 میلیارد - 2,939 2,881 2,881 3,004 1 100,000 2,916 1 200,000 2,947 5.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.357 میلیون 750,000 4.107 میلیون -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 27,050 250.00 0.92 27,300 0.00 0.00 12:29 1,177 1.355 میلیون 36.99 میلیارد 1,151.15 27,300 26,250 26,250 27,700 5 6,645 27,000 1 18,338 27,000 95.55 هزار میلیارد 109.037 میلیون 27.032 میلیون 3.5 میلیون 13.487 میلیون 13.545 میلیون 27.371 میلیون 9.264 میلیون 10.31 7.05 3.49 1.006 میلیون 348,842 1.354 میلیون 1,060
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 26,750 300.00 1.11 27,050 0.00 0.00 12:29 442 1.453 میلیون 39.31 میلیارد 3,286.53 27,050 27,400 26,500 28,000 3 543 26,700 1 204 26,750 18.935 هزار میلیارد 26.442 میلیون 8.973 میلیون 700,000 7.507 میلیون 1.466 میلیون 6.876 میلیون 670,786 28.23 12.91 2.75 666,175 786,470 1.322 میلیون 130,422
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 33,250 350.00 1.04 33,600 0.00 0.00 12:29 454 897,798 30.17 میلیارد 1,977.53 33,600 34,850 33,050 34,850 2 1,301 33,100 2 9,277 33,500 80.64 هزار میلیارد 146.597 میلیون 76.775 میلیون 2.4 میلیون 65.957 میلیون 10.817 میلیون 117.187 میلیون 8.751 میلیون 9.22 7.45 0.69 762,370 135,428 862,075 35,723
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 16,000 70.00 0.44 16,070 0.00 0.00 12:29 2,178 1.279 میلیون 20.54 میلیارد 587.03 16,070 16,000 15,000 16,570 1 1,000 15,980 1 77 16,010 48.21 هزار میلیارد 53.877 میلیون 10.439 میلیون 3 میلیون 5.667 میلیون 4.772 میلیون 4.136 میلیون 1.545 میلیون 31.36 10.15 11.71 935,950 342,610 1.279 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,110 130.00 1.30 9,980 0.00 0.00 12:29 1,551 10.391 میلیون 103.66 میلیارد 6,699.31 9,980 9,710 9,710 10,130 2 327,029 10,070 4 16,298 10,110 34.93 هزار میلیارد 38.097 میلیون 8.275 میلیون 3.5 میلیون 3.167 میلیون 5.108 میلیون 10.75 میلیون 1.273 میلیون 27.45 6.84 3.25 10.316 میلیون 74,350 10.253 میلیون 137,759
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 4,094 2.00 0.05 4,092 0.00 0.00 12:29 1,906 13.365 میلیون 54.69 میلیارد 7,012.01 4,092 4,150 4,021 4,250 1 2,000 4,053 2 1,258 4,095 12.276 هزار میلیارد 13.578 میلیون 6.269 میلیون 3 میلیون 1.302 میلیون 4.968 میلیون 2.524 میلیون 2.435 میلیون 5.04 2.48 4.87 12.431 میلیون 934,109 13.365 میلیون -
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 12,660 130.00 1.04 12,530 0.00 0.00 12:29 795 10.715 میلیون 134.29 میلیارد - 12,530 12,250 12,090 12,660 1 200,000 12,650 3 548,935 12,660 15.951 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.998 میلیون 717,085 6.917 میلیون 3.799 میلیون
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 11,210 80.00 0.71 11,290 0.00 0.00 12:29 937 6.209 میلیون 70.12 میلیارد 6,626.5 11,290 11,580 11,100 11,590 1 8,888 11,200 1 6,401 11,340 8.793 هزار میلیارد 10.852 میلیون 2.205 میلیون 778,872 2.105 میلیون 99,883 8.13 میلیون 60,910 144.37 88.04 1.08 6.209 میلیون - 5.809 میلیون 400,000
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 17,940 70.00 0.39 18,010 0.00 0.00 12:29 1,655 8.933 میلیون 160.9 میلیارد 5,397.52 18,010 17,550 17,100 18,900 1 2,179 17,940 2 11,772 18,000 23.413 هزار میلیارد 24.362 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 17.9 6.61 13.29 8.733 میلیون 200,000 8.933 میلیون -
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 9,000 160.00 1.75 9,160 0.00 0.00 12:29 2,536 28.744 میلیون 263.22 میلیارد 11,334.22 9,160 8,900 8,410 9,310 1 6,732 8,960 1 1,000 9,000 10.259 هزار میلیارد 12.31 میلیون 3.547 میلیون 560,000 2.006 میلیون 1.541 میلیون 8.508 میلیون 481,823 20.25 6.33 1.15 25.325 میلیون 3.419 میلیون 27.517 میلیون 1.226 میلیون
فوکا

فولاد کاویان

سهام فرابورس 14,890 60.00 0.40 14,950 0.00 0.00 12:29 213 1.455 میلیون 21.76 میلیارد - 14,950 15,010 14,760 15,190 1 10,000 14,890 1 79,067 14,890 89.322 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 894,144 561,083 907,256 547,971
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 11,120 40.00 0.36 11,160 0.00 0.00 12:29 387 1.642 میلیون 18.33 میلیارد 4,243.37 11,160 10,650 10,650 11,370 2 39,729 11,100 1 12,368 11,120 11.16 هزار میلیارد 12.972 میلیون 2.927 میلیون 1,000,000 1.812 میلیون 1.115 میلیون 1.244 میلیون 48,460 230.29 10.01 8.98 1.434 میلیون 208,595 1.586 میلیون 56,142
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 12,250 20.00 0.16 12,270 0.00 0.00 12:29 691 21.016 میلیون 257.92 میلیارد - 12,270 12,190 12,080 12,280 1 1,050 12,220 1 6,500 12,250 191.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.211 میلیون 4.805 میلیون 17.806 میلیون 3.21 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,780 6.00 0.34 1,774 0.00 0.00 12:29 6,522 231.943 میلیون 411.54 میلیارد 53,288.34 1,774 1,781 1,760 1,813 1 40,000 1,777 1 7,064 1,780 201.47 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 225.143 میلیون 6.8 میلیون 218.044 میلیون 13.9 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,124 52.00 2.51 2,072 0.00 0.00 12:29 1,258 53.174 میلیون 110.19 میلیارد - 2,072 2,031 2,002 2,124 46 8,544,602 2,124 2 204,096 2,187 41.772 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.717 میلیون 457,393 53.134 میلیون 40,940
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,550 90.00 1.39 6,460 0.00 0.00 12:29 914 8.288 میلیون 53.55 میلیارد 9,067.61 6,460 6,340 6,270 6,550 1 2,285 6,540 1 25,655 6,550 26.486 هزار میلیارد 37.438 میلیون 18.601 میلیون 4.1 میلیون 10.952 میلیون 7.649 میلیون 33.809 میلیون 2.184 میلیون 12.13 3.46 0.78 7.101 میلیون 1.187 میلیون 7.136 میلیون 1.152 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 5,029 10.00 0.20 5,019 0.00 0.00 12:29 2,114 22.951 میلیون 115.19 میلیارد 10,856.56 5,019 4,780 4,770 5,110 1 4,200 5,024 2 198,847 5,040 25.065 هزار میلیارد 26.774 میلیون 8.055 میلیون 4.994 میلیون 1.71 میلیون 6.346 میلیون 6.246 میلیون 1.257 میلیون 19.95 3.95 4.01 22.762 میلیون 188,527 22.676 میلیون 275,103
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 7,050 60.00 0.86 6,990 0.00 0.00 12:29 1,190 16.969 میلیون 118.56 میلیارد - 6,990 7,020 6,820 7,190 16 1,438,130 7,050 3 57,354 7,060 68.865 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.599 میلیون 3.37 میلیون 16.206 میلیون 762,890
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 10,890 30.00 0.28 10,860 0.00 0.00 12:29 1,200 4.943 میلیون 53.68 میلیارد 4,118.91 10,860 10,600 10,360 11,100 1 1,000 10,890 1 3,168 10,910 13.032 هزار میلیارد 15.432 میلیون 5.172 میلیون 1.2 میلیون 2.4 میلیون 2.772 میلیون 3.072 میلیون 1.438 میلیون 9.07 4.7 4.24 4.826 میلیون 116,583 4.794 میلیون 148,901
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 21,200 450.00 2.08 21,650 0.00 0.00 12:29 1,301 7.157 میلیون 154.94 میلیارد 5,500.97 21,650 22,900 20,850 22,900 1 13,750 21,200 2 2,586 21,300 32.475 هزار میلیارد 37.357 میلیون 9.052 میلیون 1.5 میلیون 4.882 میلیون 4.17 میلیون 10.547 میلیون 2.32 میلیون 14 7.79 3.08 6.783 میلیون 373,471 5.7 میلیون 1.457 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 4,313 56.00 1.28 4,369 0.00 0.00 12:29 3,492 48.439 میلیون 211.61 میلیارد 13,871.51 4,369 4,519 4,313 4,620 1 1,230 4,210 272 5,968,998 4,313 30.583 هزار میلیارد 30.716 میلیون 14.424 میلیون 7 میلیون 133,205 14.291 میلیون 5.886 میلیون 5.787 میلیون 5.28 2.14 5.2 42.577 میلیون 5.862 میلیون 48.187 میلیون 251,935
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 5,140 0.00 0.00 5,140 0.00 0.00 12:29 675 6.504 میلیون 33.42 میلیارد 9,635.22 5,140 4,900 4,900 5,290 2 87,587 5,110 3 198,339 5,150 6.785 هزار میلیارد 6.947 میلیون 3.748 میلیون 1.32 میلیون 885,885 2.863 میلیون 423,029 261,695 25.93 2.37 16.04 5.724 میلیون 779,794 6.504 میلیون -
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 12,190 70.00 0.57 12,260 0.00 0.00 12:29 1,197 16.792 میلیون 205.85 میلیارد - 12,260 12,610 12,190 12,650 5 44,934 12,190 1 35 12,200 43.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.823 میلیون 1.97 میلیون 16.392 میلیون 400,000
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 53,000 200.00 0.38 52,800 0.00 0.00 12:29 118 896,047 47.33 میلیارد - 52,800 52,950 52,000 53,000 1 12,301 52,800 4 125,128 53,000 158.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 702,047 194,000 291,624 604,423
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 22,550 300.00 1.31 22,850 0.00 0.00 12:29 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,136.49 22,850 22,400 22,400 23,250 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 11.405 میلیون 3.124 میلیون 409,330 2.052 میلیون 1.072 میلیون 8.607 میلیون 637,008 14.68 8.73 1.1 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
فبستم

بسته بندی مشهد

سهام فرابورس 12,290 280.00 2.33 12,010 0.00 0.00 12:29 92 566,721 6.78 میلیارد - 12,010 11,700 11,680 12,390 1 4,300 11,900 1 1,622 12,380 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 566,721 - 566,721 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 14,080 160.00 1.15 13,920 0.00 0.00 12:29 3,500 20.935 میلیون 291.49 میلیارد 5,981.38 13,920 13,750 13,470 14,250 1 8,344 14,080 1 40,000 14,090 116.928 هزار میلیارد 118.303 میلیون 13.169 میلیون 8.4 میلیون 1.375 میلیون 11.794 میلیون 2.913 میلیون 2.533 میلیون 46.17 9.91 40.14 19.532 میلیون 1.403 میلیون 20.053 میلیون 881,501
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 9,160 70.00 0.76 9,230 0.00 0.00 12:29 1,382 3.606 میلیون 33.3 میلیارد 2,608.94 9,230 9,040 9,030 9,470 1 1,500 9,140 4 894 9,250 13.153 هزار میلیارد 16.923 میلیون 7.318 میلیون 1.425 میلیون 3.77 میلیون 3.548 میلیون 7.979 میلیون 2.056 میلیون 6.4 3.71 1.65 3.556 میلیون 50,000 3.555 میلیون 50,076
قشرین

قند شیرین خراسان

سهام فرابورس 10,350 60.00 0.58 10,290 0.00 0.00 12:29 365 7.279 میلیون 74.87 میلیارد - 10,290 10,340 10,270 10,670 3 46,721 10,270 1 15,177 10,390 25.809 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.965 میلیون 2.313 میلیون 7.05 میلیون 228,917
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 22,800 0.00 0.00 22,800 0.00 0.00 12:29 588 1.539 میلیون 35.05 میلیارد 2,617.09 22,800 21,800 21,800 23,200 2 5,665 22,500 2 2,989 23,100 31.92 هزار میلیارد 41.071 میلیون 14.092 میلیون 1.4 میلیون 9.151 میلیون 4.941 میلیون 11.543 میلیون 3.276 میلیون 9.74 6.46 2.77 1.501 میلیون 37,355 1.447 میلیون 91,900
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 6,900 100.00 1.47 6,800 0.00 0.00 12:29 1,007 12.66 میلیون 86.06 میلیارد 12,572.12 6,800 6,550 6,180 7,000 1 100,528 6,900 1 522 6,940 16.353 هزار میلیارد 19.887 میلیون 7.372 میلیون 2.405 میلیون 3.534 میلیون 3.838 میلیون 7.856 میلیون 1.303 میلیون 11.89 4.04 1.97 12.535 میلیون 125,000 7.516 میلیون 5.144 میلیون
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 16,820 10.00 0.06 16,830 0.00 0.00 12:29 1,111 1.457 میلیون 24.53 میلیارد 1,311.7 16,830 16,060 16,060 16,960 1 2,968 16,800 3 160 16,840 34.333 هزار میلیارد 46.742 میلیون 16.399 میلیون 2.04 میلیون 12.409 میلیون 3.99 میلیون 24.73 میلیون 1.249 میلیون 27.5 8.6 1.39 1.457 میلیون - 1.439 میلیون 18,151
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 8,500 40.00 0.47 8,460 0.00 0.00 12:29 1,612 16.488 میلیون 139.42 میلیارد 10,228.45 8,460 8,300 8,010 8,510 2 30,988 8,460 1 2,674 8,500 50.76 هزار میلیارد 55.664 میلیون 13.389 میلیون 6 میلیون 4.904 میلیون 8.485 میلیون 3.14 میلیون 896,004 56.65 5.98 16.18 16.401 میلیون 87,500 13.314 میلیون 3.174 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 180,000 0.00 0.00 180,000 0.00 0.00 12:29 189 63,622 11.45 میلیارد 336.62 180,000 184,950 178,600 184,950 1 410 179,850 1 847 180,000 15.12 هزار میلیارد 16.202 میلیون 1.713 میلیون 84,000 1.082 میلیون 630,384 1.719 میلیون 167,417 90.31 23.99 8.81 39,103 24,519 63,278 344
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 52,350 2,200.00 4.39 50,150 0.00 0.00 12:29 578 3.026 میلیون 151.79 میلیارد - 50,150 49,600 49,600 52,600 1 1,000 51,900 1 8,950 52,400 5.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.982 میلیون 43,433 3.026 میلیون -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 10,370 10.00 0.10 10,380 0.00 0.00 12:29 770 4.291 میلیون 44.53 میلیارد 5,572.38 10,380 10,000 9,860 10,600 1 5,883 10,370 1 137,906 10,400 9.965 هزار میلیارد 10.862 میلیون 3.277 میلیون 960,000 1.128 میلیون 2.15 میلیون 4.535 میلیون 750,363 13.28 4.64 2.21 4.252 میلیون 38,575 3.811 میلیون 479,407
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 18,080 290.00 1.63 17,790 0.00 0.00 12:29 505 191,124 24.89 میلیارد 5,896.95 17,790 17,620 17,620 18,100 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 261.832 میلیون 120.739 میلیون 11 میلیون 66.142 میلیون 54.597 میلیون 482.69 میلیون 36.433 میلیون 5.37 3.58 0.41 730,199 79,567 709,590 100,176
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 41,450 250.00 0.61 41,200 0.00 0.00 12:29 654 508,732 20.97 میلیارد 777.88 41,200 40,400 40,400 42,650 2 10,720 41,400 1 31 41,450 28.84 هزار میلیارد 35.074 میلیون 10.527 میلیون 700,000 6.234 میلیون 4.293 میلیون 20.406 میلیون 2.676 میلیون 10.78 6.72 1.41 503,732 5,000 508,732 -
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 116,550 100.00 0.09 116,450 0.00 0.00 12:29 216 334,413 38.94 میلیارد - 116,450 116,550 114,450 116,550 25 351,264 116,550 0 0 0 16.709 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 334,413 - 334,413 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 8,050 30.00 0.37 8,080 0.00 0.00 12:29 1,141 8.084 میلیون 65.28 میلیارد 7,085.03 8,080 7,800 7,800 8,190 2 14,279 8,020 2 78,016 8,050 28.28 هزار میلیارد 39.38 میلیون 18.75 میلیون 3.5 میلیون 11.1 میلیون 7.65 میلیون 13.085 میلیون 1.396 میلیون 20.27 3.7 2.16 7.995 میلیون 88,970 7.57 میلیون 513,674
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,868 22.00 0.57 3,890 0.00 0.00 12:29 1,797 27.731 میلیون 107.88 میلیارد 15,432.08 3,890 3,930 3,855 3,949 1 66,565 3,868 2 3,570 3,870 97.25 هزار میلیارد 200.12 میلیون 142.233 میلیون 16.885 میلیون 102.87 میلیون 39.363 میلیون 74.663 میلیون 18.347 میلیون 5.3 2.48 1.3 24.969 میلیون 2.762 میلیون 27.731 میلیون -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 16,640 350.00 2.06 16,990 0.00 0.00 12:29 1,061 3.586 میلیون 60.94 میلیارد 3,379.77 16,990 17,080 16,610 17,390 2 9,100 16,630 1 10,000 16,710 37.913 هزار میلیارد 39.633 میلیون 6.13 میلیون 2.232 میلیون 1.719 میلیون 4.411 میلیون 901,260 664,008 57.1 8.6 42.07 3.563 میلیون 22,700 3.586 میلیون -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 42,550 0.00 0.00 42,550 0.00 0.00 12:29 292 518,803 22.07 میلیارد 1,776.72 42,550 41,850 40,500 43,850 1 8,568 42,350 1 1,000 42,600 15.701 هزار میلیارد 19.08 میلیون 5.482 میلیون 369,000 3.379 میلیون 2.103 میلیون 13.699 میلیون 1.716 میلیون 9.15 7.47 1.15 498,803 20,000 506,500 12,303
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 7,180 60.00 0.84 7,120 0.00 0.00 12:29 1,094 15.441 میلیون 110.02 میلیارد 14,114.65 7,120 6,830 6,830 7,290 1 10,000 7,180 1 14,365 7,180 35.6 هزار میلیارد 35.891 میلیون 10.166 میلیون 5 میلیون 291,136 9.875 میلیون 2.425 میلیون 2.228 میلیون 15.98 3.61 14.68 8.844 میلیون 6.598 میلیون 12.06 میلیون 3.381 میلیون
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام فرابورس 22,600 0.00 0.00 22,600 0.00 0.00 12:29 207 778,851 17.6 میلیارد - 22,600 22,600 22,450 22,600 4 22,765 22,600 1 17,600 25,900 4.068 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 778,851 - 528,851 250,000
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 4,272 1.00 0.02 4,271 0.00 0.00 12:29 871 32.195 میلیون 137.5 میلیارد - 4,271 4,167 4,167 4,272 1 12,168 4,258 2 13,634 4,445 6.834 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.595 میلیون 600,000 15.119 میلیون 17.076 میلیون
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 10,610 290.00 2.81 10,320 0.00 0.00 12:29 129 657,770 6.89 میلیارد 1,222.17 10,320 10,780 10,280 10,780 1 4,800 10,370 1 1,000 10,610 67.08 هزار میلیارد 72.55 میلیون 18.277 میلیون 6.5 میلیون 5.47 میلیون 12.808 میلیون 6.993 میلیون 6.839 میلیون 9.81 5.24 9.59 595,690 62,080 420,770 237,000
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 17,820 130.00 0.72 17,950 0.00 0.00 12:29 1,395 4.842 میلیون 86.92 میلیارد 3,471.16 17,950 17,310 17,000 18,200 3 11,297 17,810 1 19,593 17,820 20.993 هزار میلیارد 29.48 میلیون 13.094 میلیون 1.17 میلیون 8.486 میلیون 4.607 میلیون 13.926 میلیون 1.715 میلیون 12.24 4.56 1.51 4.757 میلیون 85,000 4.841 میلیون 1,245