سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,651 38.00 0.81 4,699 10.00 0.21 14:02 1,084 4.96 میلیون 23.3 میلیارد 4,573.87 4,689 4,720 4,561 4,850 1 2,000 4,630 1 42,783 4,730 6.203 هزار میلیارد 8.056 میلیون 4.611 میلیون 1.32 میلیون 1.853 میلیون 2.758 میلیون 1.326 میلیون 2.107 میلیون 2.94 2.25 4.68 11.693 میلیون - 11.693 میلیون -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 9,929 242.00 2.50 9,749 62.00 0.64 12:30 2,460 8.53 میلیون 83.2 میلیارد 3,469.14 9,687 9,500 9,211 10,150 0 0 0 104 1,297,972 9,598 3.9 هزار میلیارد 4.383 میلیون 2.348 میلیون 400,000 330,630 2.018 میلیون 1.116 میلیون 1.07 میلیون 1.99 1.9 3.43 4.275 میلیون 100,000 4.375 میلیون -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 4,228 1.00 0.02 4,276 49.00 1.16 12:30 1,819 23.25 میلیون 99.41 میلیارد 12,780.34 4,227 4,229 4,140 4,399 1 1,950 4,131 2 11,016 4,140 15.959 هزار میلیارد 19.89 میلیون 8.309 میلیون 3.732 میلیون 3.931 میلیون 4.378 میلیون 3.706 میلیون 551,142 28.96 3.65 4.31 32.776 میلیون 529,697 32.106 میلیون 1.2 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 4,906 629.00 14.71 4,277 0.00 0.00 12:30 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 4,921 4,800 5,060 1 4,061 4,920 1 1,500 4,927 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.628 میلیون 3.2 میلیون 11.878 میلیون 2.95 میلیون
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 35,790 1,883.00 5.00 36,066 1,607.00 4.27 12:30 7,399 8.33 میلیون 300.42 میلیارد 1,125.79 37,673 36,560 35,790 38,000 2 1,008 37,000 918 1,807,315 37,245 25.246 هزار میلیارد 27.418 میلیون 4.187 میلیون 200,000 2.171 میلیون 2.016 میلیون 6.694 میلیون 1.159 میلیون 21.79 12.52 3.77 2.194 میلیون 20,000 2.214 میلیون 42
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 17,754 933.00 4.99 17,908 779.00 4.17 12:30 2,613 7.73 میلیون 138.44 میلیارد 2,958.46 18,687 17,830 17,753 18,500 0 0 0 235 1,278,647 18,633 8.954 هزار میلیارد 9.185 میلیون 1.688 میلیون 500,000 231,212 1.457 میلیون 929,138 623,572 14.36 6.14 9.64 3.317 میلیون 340,000 3.657 میلیون -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,090 31.00 0.75 4,134 13.00 0.32 12:30 3,439 42.59 میلیون 176.07 میلیارد 12,384.45 4,121 4,145 4,070 4,219 18 3,599,216 4,170 1 200 4,170 254.256 هزار میلیارد 401.597 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 10.32 3.04 1.04 51.469 میلیون 43.188 میلیون 78.152 میلیون 16.506 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,530 139.00 3.79 3,548 121.00 3.30 12:30 29,416 60.31 میلیون 213.99 میلیارد 2,776.16 3,669 3,600 3,486 3,660 0 0 0 6390 12,672,454 3,636 10.644 هزار میلیارد 13.575 میلیون 7.091 میلیون 3 میلیون 2.931 میلیون 4.16 میلیون - - - 2.56 - 22.055 میلیون 8.111 میلیون 29.415 میلیون 750,962
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 8,560 172.00 1.97 8,732 0.00 0.00 12:30 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 8,700 8,420 8,700 0 0 0 94 9,221,565 8,659 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.833 میلیون 3.066 میلیون 6.197 میلیون 702,339
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 19,708 938.00 5.00 19,672 902.00 4.81 12:30 11,621 4.58 میلیون 90.1 میلیارد 876.38 18,770 19,010 18,850 19,708 1 1,928 19,270 7 162 19,270 13.77 هزار میلیارد 14.298 میلیون 1.579 میلیون 200,000 528,087 1.051 میلیون 962,833 1.048 میلیون 13.14 13.1 14.3 3.544 میلیون 2 میلیون 5.516 میلیون 27,915
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,224 58.00 4.97 1,215 49.00 4.20 12:30 9,609 373.36 میلیون 453.71 میلیارد 38,854.92 1,166 1,178 1,170 1,224 1 5,500 1,170 5 113,638 1,171 51.784 هزار میلیارد 52.175 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 33.46 1.13 30.31 275.276 میلیون 32.588 میلیون 295.06 میلیون 12.803 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 11,562 43.00 0.37 11,660 55.00 0.47 12:30 4,420 1.88 میلیون 21.96 میلیارد 426.08 11,605 11,410 11,410 11,900 1 1,222 11,554 5 390 11,554 34.98 هزار میلیارد 40.671 میلیون 9.124 میلیون 3 میلیون 5.691 میلیون 3.432 میلیون 2.614 میلیون 1.129 میلیون 31 10.19 13.38 2.717 میلیون 217,553 2.919 میلیون 15,174
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 26,400 8.00 0.03 26,408 0.00 0.00 12:30 2,100 6.562 میلیون 173.28 میلیارد - 26,408 26,301 25,590 26,924 38 146,266 26,147 0 0 0 3.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.247 میلیون 50,000 1.297 میلیون -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 29,699 1,298.00 4.57 29,194 793.00 2.79 12:30 6,321 1.23 میلیون 35.96 میلیارد 194.86 28,401 28,845 28,411 29,790 2 19,825 28,004 1 7 28,004 8.758 هزار میلیارد 10.043 میلیون 1.699 میلیون 300,000 1.285 میلیون 414,247 1.602 میلیون 252,885 34.64 21.14 5.47 1.292 میلیون 64,043 1.336 میلیون 20,014
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 23,000 767.00 3.23 23,495 272.00 1.14 12:30 4,326 3.96 میلیون 92.95 میلیارد 914.5 23,767 23,529 22,579 24,590 1 230 22,510 756 593,420 23,529 7.902 هزار میلیارد 8.624 میلیون 1.161 میلیون 200,000 722,146 439,250 3.026 میلیون 135,785 58.19 17.99 2.61 1.342 میلیون 200,000 1.542 میلیون 14
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 14,241 32.00 0.22 14,475 202.00 1.42 12:30 872 2.36 میلیون 34.11 میلیارد 2,702.01 14,273 14,680 14,241 14,760 2 30,400 14,110 3 57,480 14,269 12.304 هزار میلیارد 16.16 میلیون 4.624 میلیون 600,000 3.856 میلیون 768,125 3.079 میلیون 383,930 32.05 16.02 4 4.089 میلیون 140,000 4.189 میلیون 40,000
غبهار

کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان

سهام فرابورس 17,125 20,418.00 54.39 37,543 0.00 0.00 12:29 1 586 21.34 میلیون - 37,543 17,590 17,114 17,590 1 2,615 17,323 4 9,887 17,430 14.568 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.129 میلیون 136,767 1.265 میلیون -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,904 29.00 0.99 2,924 9.00 0.31 12:29 696 8.6 میلیون 25.13 میلیارد 12,349.76 2,933 2,861 2,861 3,000 1 2,000 2,530 42 1,175,849 2,908 10.643 هزار میلیارد 11.882 میلیون 5.354 میلیون 3.64 میلیون 1.239 میلیون 4.116 میلیون 1.96 میلیون 315,578 33.73 2.59 5.43 4.957 میلیون 5.394 میلیون 10.351 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 253,500 474.00 0.19 250,995 2,031.00 0.80 12:29 1,470 899,316 225.72 میلیارد 611.78 253,026 255,000 249,100 255,000 2 92 249,998 1 790 250,000 602.388 هزار میلیارد 626.375 میلیون 114.027 میلیون 2.4 میلیون 23.987 میلیون 90.04 میلیون 177.438 میلیون 71.018 میلیون 8.48 6.69 3.39 415,029 165,612 380,287 200,354
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 116,910 5,445.00 4.88 115,876 4,411.00 3.96 12:29 1,846 980,894 113.66 میلیارد 531.36 111,465 111,401 111,401 117,038 1 1,200 109,200 1 38 111,500 37.949 هزار میلیارد 40.528 میلیون 3.191 میلیون 327,500 2.579 میلیون 611,980 3.05 میلیون 1.113 میلیون 34.11 62.01 12.44 830,095 98,317 901,691 26,721
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 8,610 47.00 0.55 8,604 41.00 0.48 12:29 534 2 میلیون 17.17 میلیارد 3,736.41 8,563 8,870 8,459 8,870 1 48,131 8,640 5 125,961 8,750 25.167 هزار میلیارد 41.523 میلیون 22.642 میلیون 2.925 میلیون 16.356 میلیون 6.287 میلیون 46.407 میلیون 1.785 میلیون 14.1 4 0.54 4.421 میلیون 305,000 4.726 میلیون -
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 47,566 488.00 1.04 47,078 0.00 0.00 12:29 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 47,550 47,550 49,900 0 0 0 19 194,048 48,552 4.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 527,052 100,000 627,052 -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 22,930 663.00 2.98 22,023 244.00 1.10 12:29 2,285 7.19 میلیون 158.39 میلیارد 3,147.46 22,267 21,154 21,154 23,300 1 240 21,220 184 1,392,644 22,221 17.618 هزار میلیارد 19.526 میلیون 3.199 میلیون 800,000 1.908 میلیون 1.291 میلیون 3.922 میلیون 308,905 57.05 13.23 4.37 1.19 میلیون 74,000 1.264 میلیون -
ثتوسا

سر. توسعه و عمران استان اردبیل

سهام فرابورس 30,107 36,142.00 54.55 66,249 0.00 0.00 12:29 28 14,877 938.72 میلیون - 66,249 28,700 28,687 30,461 1 6,130 29,210 2 1,760 29,389 6.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.749 میلیون 23,000 1.772 میلیون -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 12,320 5.00 0.04 12,333 8.00 0.06 12:29 511 1.21 میلیون 14.91 میلیارد 2,365.3 12,325 12,600 12,150 12,620 1 1,000 11,913 42 318,476 12,122 8.633 هزار میلیارد 12.385 میلیون 4.13 میلیون 200,000 3.752 میلیون 377,877 2.257 میلیون 412,196 20.94 22.85 3.83 887,396 164,255 1.051 میلیون 1,099
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 91,913 4,376.00 5.00 88,872 1,335.00 1.53 12:29 3,295 2.32 میلیون 206.06 میلیارد 703.69 87,537 83,161 83,161 91,913 0 0 0 430 688,106 87,140 6.221 هزار میلیارد 6.5 میلیون 425,983 70,000 233,451 192,532 372,619 145,824 41.84 31.6 16.33 142,638 - 142,638 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 8,280 126.00 1.50 8,361 45.00 0.54 12:29 2,194 19.61 میلیون 163.97 میلیارد 8,939.07 8,406 8,210 8,055 8,650 2 6,000 7,352 264 5,993,823 8,365 68.56 هزار میلیارد 92.037 میلیون 38.58 میلیون 8.2 میلیون 23.477 میلیون 15.103 میلیون 22.457 میلیون 6.344 میلیون 10.81 4.54 3.05 8.063 میلیون 3.005 میلیون 11.068 میلیون -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,119 1.00 0.09 1,129 11.00 0.98 12:29 15,035 454.71 میلیون 513.26 میلیارد 23,364.01 1,118 1,144 1,117 1,149 2 28,000 1,133 8 588,994 1,135 152.415 هزار میلیارد 595.501 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.87 2.21 1.52 679.749 میلیون 23.59 میلیون 699.091 میلیون 4.248 میلیون
لازما

آزمایش

سهام فرابورس 28,200 2,782.00 8.98 30,982 0.00 0.00 12:29 19 13,615 413.73 میلیون - 30,982 27,200 27,150 28,201 1 4,556 27,164 2 4,197 27,700 6.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.289 میلیون 50,000 1.339 میلیون -
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 7,629 2,357.00 44.71 5,272 0.00 0.00 12:29 39 339,224 1.74 میلیارد - 5,272 7,230 7,224 7,670 1 2,877 7,440 2 9,877 7,445 13.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.323 میلیون 986,451 17.269 میلیون 40,211
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,085 42.00 1.97 2,122 5.00 0.24 12:29 852 21.37 میلیون 45.34 میلیارد 25,077.83 2,127 2,150 2,067 2,180 1 4,517 2,091 2 9,482 2,124 8.126 هزار میلیارد 8.509 میلیون 4.126 میلیون 3.829 میلیون 383,443 3.742 میلیون 365,730 -65,842 -123.41 2.17 22.22 15.565 میلیون 5.495 میلیون 17.076 میلیون 3.983 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 21,452 224.00 1.03 21,679 3.00 0.01 12:29 9,476 4.76 میلیون 103.21 میلیارد 502.41 21,676 21,520 21,000 22,288 1 40,000 21,490 3 30 21,490 6.504 هزار میلیارد 7.043 میلیون 980,546 300,000 508,205 472,341 831,056 83,268 78.11 13.77 7.83 4.34 میلیون 134,133 3.601 میلیون 872,458
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 3,346 1,245.00 27.12 4,591 0.00 0.00 12:29 726 10.193 میلیون 46.79 میلیارد - 4,591 3,337 3,336 3,400 0 0 0 94 3,192,744 3,426 22.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.521 میلیون 2.4 میلیون 6.921 میلیون 5 میلیون
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام فرابورس 46,480 8,494.00 22.36 37,986 0.00 0.00 12:29 173 1.224 میلیون 46.5 میلیارد - 37,986 43,830 43,830 46,534 1 350 45,800 1 5,000 46,000 95.688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 176,170 333,758 509,712 216
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 74,297 96.00 0.13 76,093 1,700.00 2.29 12:29 1,304 905,315 68.89 میلیارد 694.26 74,393 78,010 73,500 78,010 25 101,107 75,152 1 1,293 77,500 7.609 هزار میلیارد 7.901 میلیون 550,253 100,000 291,238 259,015 1.209 میلیون 189,872 40.08 29.38 6.29 1.944 میلیون - 1.739 میلیون 205,594
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 10,725 564.00 5.00 10,832 457.00 4.05 12:29 2,291 8.03 میلیون 87.02 میلیارد 3,506.77 11,289 10,800 10,725 11,250 0 0 0 198 1,516,158 11,259 12.24 هزار میلیارد 13.12 میلیون 2.736 میلیون 1.13 میلیون 880,169 1.856 میلیون 1.705 میلیون 391,675 31.25 6.6 7.18 5.089 میلیون 810,000 5.899 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 21,090 812.00 4.00 20,262 16.00 0.08 12:29 4,672 13.4 میلیون 271.61 میلیارد 2,869.12 20,278 19,265 19,265 21,291 0 0 0 223 2,119,470 20,269 15.602 هزار میلیارد 17.469 میلیون 3.575 میلیون 150,000 1.867 میلیون 1.708 میلیون 6.348 میلیون 780,872 19.98 8.83 2.38 4.676 میلیون 100,000 4.776 میلیون -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,058 336.00 5.00 7,058 336.00 5.00 12:29 32,042 47.17 میلیون 332.94 میلیارد 1,585.87 6,722 7,058 7,058 7,058 9999 323,056,151 6,722 60 85,609 6,722 282.32 هزار میلیارد 315.814 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.09 - - 26.176 میلیون 199,999 18.356 میلیون 8.02 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 15,637 125.00 0.79 15,724 38.00 0.24 12:29 897 2.94 میلیون 46.21 میلیارد 3,281.07 15,762 16,000 15,500 16,075 1 2,000 15,472 1 28,826 15,550 188.688 هزار میلیارد 240.085 میلیون 72.238 میلیون 12 میلیون 51.397 میلیون 20.841 میلیون 74.993 میلیون 27.304 میلیون 6.91 9.06 2.52 1.859 میلیون 1.554 میلیون 3.327 میلیون 85,912
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 11,219 590.00 5.00 11,219 590.00 5.00 12:29 3,346 13.84 میلیون 155.26 میلیارد 4,135.96 11,809 11,219 11,219 11,219 1 1,551 11,621 9999 40,072,321 11,621 16.829 هزار میلیارد 20.727 میلیون 9.359 میلیون 1.5 میلیون 3.899 میلیون 5.46 میلیون 9.203 میلیون 9.143 میلیون - 3.24 1.92 138.885 میلیون 8.925 میلیون 143.864 میلیون 3.946 میلیون