همه بازارها

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 20,060 170.00 0.85 19,890 0.00 0.00 12:29 1.58 میلیون 299.997 میلیون 1.998 هزار میلیارد 2,962.66 19,890 19,790 19,200 20,060 21 53,621 19,330 0 0 0 13.32 هزار میلیارد 44.615 میلیون 8.67 میلیون 2 میلیون 4.835 میلیون - - - - - - 13.17 میلیون 1.012 میلیون 12.581 میلیون 1.602 میلیون
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,050 1,050.00 105.00 1,000 0.00 0.00 12:29 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 2,114 2,025 2,114 1 10,000 2,098 8 242,138 2,100 3.891 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.294 میلیون 60,460 4.354 میلیون -
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 122,750 70,220.00 36.39 192,970 0.00 0.00 1401/01/08 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 117,010 116,600 123,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 965 2.00 0.21 967 0.00 0.00 12:29 46,004 2.98 میلیارد 3.076 هزار میلیارد 57,607.3 967 973 961 977 2 205,309 966 14 1,183,831 968 1624.561 هزار میلیارد 1.636 میلیارد 1.839 میلیارد 1.636 میلیارد 56.943 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.89 3.29 5.77 373.19 میلیون 151.699 میلیون 464.279 میلیون 60.609 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,240 20.00 0.90 2,220 0.00 0.00 12:30 31,069 1.16 میلیارد 2.849 هزار میلیارد 42,426.72 2,220 2,169 2,161 2,257 6 557,880 2,101 1 88,995 2,101 770.43 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.9 -14.47 0.76 482.642 میلیون 42.424 میلیون 490.51 میلیون 34.556 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,533 6.00 0.17 3,527 0.00 0.00 12:29 26,015 1.68 میلیارد 5.255 هزار میلیارد 28,600.04 3,527 3,488 3,430 3,639 5 35,245 3,360 2 145,149 3,360 118.34 هزار میلیارد 145.29 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 29.12 2.19 27.21 316.631 میلیون 7.859 میلیون 312.122 میلیون 12.368 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,179 9.00 0.41 2,170 0.00 0.00 12:29 25,631 1.3 میلیارد 2.66 هزار میلیارد 61,653.1 2,170 2,110 2,107 2,179 6 499,422 2,025 1 400,000 2,025 407.053 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -6.88 24.04 1.54 1.117 میلیارد 53.752 میلیون 1.056 میلیارد 114.452 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,880 37.00 0.75 4,917 0.00 0.00 12:29 19,699 303.78 میلیون 1.622 هزار میلیارد 15,675.99 4,917 5,022 4,850 5,022 1 10,000 5,012 1 3,939 5,014 943.5 هزار میلیارد 948.443 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 5.86 3.63 0.82 64.131 میلیون 18.608 میلیون 79.48 میلیون 3.259 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 72,510 3,050.00 4.04 72,690 2,870.00 3.80 1401/01/08 18,062 24.07 میلیون 1.749 هزار میلیارد - 75,560 73,010 72,200 73,250 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,867 3,830.00 67.23 5,697 0.00 0.00 12:29 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 1,867 1,837 1,867 9 384,213 1,860 16 1,051,122 1,860 126.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 282.996 میلیون 51.806 میلیون 302.736 میلیون 32.065 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,820 21.00 1.17 1,799 0.00 0.00 12:29 14,101 743.77 میلیون 1.584 هزار میلیارد 41,049.82 1,799 1,765 1,750 1,837 1 300,000 1,726 1 10,000 1,729 459.272 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 2.74 1.47 0.66 576.799 میلیون 66.08 میلیون 534.598 میلیون 108.28 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,910 30.00 0.51 5,940 0.00 0.00 12:30 11,033 128.99 میلیون 881.4 میلیارد 14,440.96 5,940 6,060 5,830 6,060 11 110,637 6,070 2 25,701 6,070 979.111 هزار میلیارد 1.397 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 7.51 6.41 0.7 99.293 میلیون 74.905 میلیون 159.618 میلیون 14.579 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 9,390 4,117.00 78.08 5,273 0.00 0.00 12:29 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 9,010 9,010 9,390 1 1,000 9,050 29 1,052,983 9,080 14.523 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.776 میلیون 4.182 میلیون 16.608 میلیون 350,000
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,246 24.00 0.74 3,222 0.00 0.00 12:30 10,373 258.44 میلیون 1.027 هزار میلیارد 28,391.57 3,222 3,190 3,160 3,320 2 9,258 3,140 1 15,247 3,144 828.378 هزار میلیارد - - 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 8.6 1.66 0.92 192.074 میلیون 58.017 میلیون 174.061 میلیون 76.031 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 7,130 0.00 0.00 7,130 0.00 0.00 12:29 10,111 98.73 میلیون 756.8 میلیارد 12,234.4 7,130 7,330 7,020 7,330 2 4,696 7,350 7 49,272 7,360 1057.271 هزار میلیارد 1.296 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 5.38 4.08 0.65 68.359 میلیون 10.171 میلیون 74.426 میلیون 4.105 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,540 20.00 0.36 5,560 0.00 0.00 12:29 8,666 71.8 میلیون 826.6 میلیارد 14,655.03 5,560 5,600 5,500 5,650 2 46,167 5,590 1 1,000 5,590 3442.75 هزار میلیارد 3.704 میلیارد 1.576 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.67 3.17 2.54 41.263 میلیون 12.906 میلیون 45.517 میلیون 8.651 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 784 1.00 0.13 783 0.00 0.00 12:29 8,189 454.17 میلیون 361.87 میلیارد 44,703.51 783 792 775 806 2 20,000 782 1 37,488 783 33.968 هزار میلیارد 33.7 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 328,754 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 22.65 0.73 19.53 110.41 میلیون 183,000 110.593 میلیون -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,040 1,631.00 24.45 6,671 0.00 0.00 12:28 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,040 5,040 5,110 0 0 0 20 1,246,492 5,110 61.559 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.095 میلیون 4 میلیون 16.592 میلیون 502,331
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,301 3.00 0.23 1,298 0.00 0.00 12:29 7,504 249.35 میلیون 373.96 میلیارد 34,333.92 1,298 1,300 1,280 1,310 2 7,791 1,295 2 128,177 1,300 93 هزار میلیارد 81.114 میلیون 66.295 میلیون 62 میلیون 638,381 - - - - - - 17.279 میلیون 20.967 میلیون 37.985 میلیون 259,900
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 5,440 20.00 0.37 5,420 0.00 0.00 12:30 7,501 60.57 میلیون 450.9 میلیارد 9,000.83 5,420 5,460 5,380 5,490 6 313,509 5,440 1 153,676 5,460 3012 هزار میلیارد 2.781 میلیارد 1.103 میلیارد 400 میلیون 239.636 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 5.34 3.31 3.55 21.108 میلیون 1.785 میلیون 21.884 میلیون 1.009 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,787 29.00 1.65 1,758 0.00 0.00 12:30 7,335 268.7 میلیون 556.7 میلیارد 40,286.35 1,758 1,725 1,714 1,793 4 74,796 1,680 1 400,000 1,680 364.035 هزار میلیارد 6.167 میلیارد 6.132 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.12 1.54 0.58 340.996 میلیون 122.201 میلیون 343.696 میلیون 119.501 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,740 20.00 0.20 9,760 0.00 0.00 12:29 7,227 64.63 میلیون 790.5 میلیارد 5,562.99 9,760 9,640 9,620 9,980 2 117,522 9,600 1 1,008 9,600 85.61 هزار میلیارد 70.506 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 19.39 7.73 18.78 12.717 میلیون 1.153 میلیون 13.36 میلیون 509,545
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 13,890 210.00 1.54 13,680 0.00 0.00 12:29 6,067 19.5 میلیون 368.8 میلیارد 3,796.5 13,680 13,410 13,300 14,180 2 11,000 13,430 3 4,734 13,470 134.689 هزار میلیارد 119.182 میلیون 42.541 میلیون 7.34 میلیون 18.77 میلیون 7.644 میلیون 2.68 میلیون 2.365 میلیون 42.45 13.14 37.47 5.736 میلیون 150,194 5.886 میلیون -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,869 7.00 0.37 1,876 0.00 0.00 12:29 5,734 211.53 میلیون 394.7 میلیارد 48,954.57 1,876 1,845 1,845 1,930 1 55,116 1,808 2 54,838 1,815 261.467 هزار میلیارد 269.201 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 28 1.68 33.51 125.367 میلیون 13.625 میلیون 127.876 میلیون 11.116 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,500 40.00 0.72 5,540 0.00 0.00 12:29 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد 13,398.79 5,540 5,500 5,450 5,740 1 1,000 5,380 1 8,000 5,480 35.91 هزار میلیارد 42.56 میلیون 12.262 میلیون 7 میلیون 3.78 میلیون 7.69 میلیون 744,179 609,843 63.59 5.04 52.11 217,460 1.995 میلیون 1.454 میلیون 758,545
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.315 میلیون 531,909.00 67.92 783,092 0.00 0.00 14:33 5,368 133,071 104.21 میلیارد - 783,092 1.3 میلیون 1.26 میلیون 1.36 میلیون 1 186 1,350,000 1 40 1,379,000 - - - - - - - - - - - 1,474 - 1,453 21
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,097 8.00 0.20 4,089 0.00 0.00 12:29 5,303 74.49 میلیون 341.7 میلیارد 15,539.78 4,089 4,130 4,030 4,230 1 100,000 4,067 1 33,680 4,067 84.244 هزار میلیارد 87.933 میلیون 63.796 میلیون 18.7 میلیون 11.469 میلیون 48.265 میلیون 15.766 میلیون 14.386 میلیون 5.32 1.58 4.85 47.254 میلیون 1.01 میلیون 45.635 میلیون 2.629 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 90,030 440.00 0.49 90,470 0.00 0.00 12:29 5,273 3.75 میلیون 404.3 میلیارد 545.66 90,470 91,500 89,930 91,500 1 101 91,680 1 2,700 91,700 968.31 هزار میلیارد 1.347 میلیارد 719.366 میلیون 9 میلیون 534.719 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.28 8.92 1.35 1.287 میلیون 405,099 1.617 میلیون 75,000
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 72,770 3,797.00 5.51 68,973 0.00 0.00 1399/10/14 4,674 6.395 میلیون 441.07 میلیارد - 68,973 69,001 69,001 73,400 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.061 میلیون 233,700 1.295 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 71,000 700.00 0.98 71,700 0.00 0.00 12:29 4,671 4.32 میلیون 357.35 میلیارد 557.77 71,700 72,250 70,700 72,400 1 8,450 72,350 1 20 72,350 1137.251 هزار میلیارد 1.121 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.27 12.32 4.21 224,221 712,469 882,735 53,955
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 14,230 20.00 0.14 14,250 0.00 0.00 12:29 4,587 16.28 میلیون 361.1 میلیارد 4,162.98 14,250 14,340 14,000 14,650 1 5,000 13,920 1 182 13,920 108.15 هزار میلیارد 122.891 میلیون 14.811 میلیون 5 میلیون 4.616 میلیون 6.902 میلیون 3.375 میلیون 3.063 میلیون 38.62 17.14 35.05 9.107 میلیون 141,020 8.781 میلیون 467,532
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 6,090 20.00 0.33 6,110 0.00 0.00 12:29 4,501 75.59 میلیون 728.66 میلیارد 13,174.82 6,110 6,240 5,990 6,320 2 4,283 6,090 1 18,927 6,160 96.4 هزار میلیارد 89.658 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 38.72 4.2 34 14.196 میلیون 6.328 میلیون 10.402 میلیون 10.122 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,663.00 7.00 177,120 174,783.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 28,832.64 2,337 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.432 میلیارد 878.593 میلیون 476.049 میلیون 320.597 میلیون 65.057 میلیون 380.184 میلیون 127.529 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 35,450 19,000.00 34.89 54,450 0.00 0.00 12:29 4,099 4.12 میلیون 224.2 میلیارد - 54,450 36,260 35,210 36,900 2 282 35,730 1 250 35,730 100.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.31 میلیون 30,000 2.308 میلیون 31,952
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 8,920 110.00 1.25 8,810 0.00 0.00 12:29 4,044 11 میلیون 128.6 میلیارد 2,125.51 8,810 8,850 8,670 8,970 1 5,000 8,920 2 1,048 8,940 28.35 هزار میلیارد 27.788 میلیون 8.615 میلیون 2.5 میلیون 5.763 میلیون 3.843 میلیون 2.676 میلیون 1.01 میلیون 21.81 5.73 8.23 1.91 میلیون - 1.858 میلیون 52,868
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 23,320 130.00 0.56 23,190 0.00 0.00 12:29 3,916 21.9 میلیون 339.3 میلیارد 5,495.7 23,190 23,500 22,750 24,000 3 16,158 22,880 2 2,300 22,910 342.588 هزار میلیارد 843.173 میلیون 350.196 میلیون 21.56 میلیون 343.196 میلیون 46.218 میلیون 29.116 میلیون 15.569 میلیون 32.11 10.82 17.18 12.024 میلیون 2.484 میلیون 13.214 میلیون 1.295 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,063 11.00 0.22 5,052 0.00 0.00 12:29 3,755 35.62 میلیون 313.3 میلیارد 12,318.64 5,052 4,850 4,850 5,141 0 0 0 0 121.94 هزار میلیارد 94.342 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 17.73 میلیون 8.355 میلیون 7.901 میلیون 11.64 5.19 11.01 17.397 میلیون 2.647 میلیون 19.144 میلیون 899,720