همه بازارها

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 95,000 80.00 0.08 95,150 230.00 0.24 1401/09/09 9,999 9.018 میلیون 858.03 میلیارد - 94,920 95,150 94,850 95,600 3 29,243 94,980 1 100 94,990 - - - - - - - - - - - 4.437 میلیون 4.581 میلیون 8.52 میلیون 498,277
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,388 76.00 3.08 2,409 55.00 2.23 1401/09/09 9,376 330.743 میلیون 796.92 میلیارد 41,860.22 2,464 2,448 2,381 2,454 68 5,510,180 2,401 64 2,527,762 2,401 726.689 هزار میلیارد 1.65 میلیارد 809.157 میلیون 301.656 میلیون 923.778 میلیون -114,620,453 1.413 میلیارد -67,594,173 -10.75 -6.34 0.51 265.583 میلیون 65.16 میلیون 320.249 میلیون 10.494 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,840 78.00 1.99 3,881 37.00 0.94 1401/09/09 8,172 165.897 میلیون 643.79 میلیارد 28,205.99 3,918 3,886 3,826 3,952 39 1,239,638 3,831 5 1,000,000 3,831 153.708 هزار میلیارد 158.973 میلیون 70.358 میلیون 39.605 میلیون 5.265 میلیون 65.093 میلیون 2.418 میلیون 1.718 میلیون 89.45 2.36 63.58 160.609 میلیون 5.288 میلیون 159.323 میلیون 6.574 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,940 710.00 6.94 10,870 640.00 6.26 1401/09/09 7,002 50.2 میلیون 545.56 میلیارد 1,112.89 10,230 10,940 10,400 10,940 223 2,774,485 10,940 1 10 10,940 16.305 هزار میلیارد 18.076 میلیون 2.571 میلیون 300,000 1.771 میلیون 799,954 3.96 میلیون 357,496 45.61 20.38 4.12 49.6 میلیون 600,000 49.6 میلیون 600,049
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,032 45.00 2.17 2,045 32.00 1.54 1401/09/09 6,173 258.05 میلیون 527.62 میلیارد 47,845.06 2,077 2,057 2,024 2,081 12 1,020,360 2,036 8 431,426 2,036 399.819 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 638.666 میلیون 195.511 میلیون 703.647 میلیون -64,981,058 543.16 میلیون -63,142,477 -6.33 -6.15 0.74 219.403 میلیون 38.648 میلیون 257.75 میلیون 300,000
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 853 4.00 0.47 860 3.00 0.35 1401/09/09 5,976 383.056 میلیون 329.62 میلیارد 54,070.87 857 862 851 864 5 140,174 852 4 506,447 854 1406.972 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 2.058 میلیارد 1.636 میلیارد 62.324 میلیون 1.996 میلیارد 221.105 میلیون 211.259 میلیون 6.67 0.71 6.37 139.209 میلیون 243.847 میلیون 303.948 میلیون 79.108 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 26,200 490.00 1.91 26,410 700.00 2.72 1401/09/09 5,882 15.764 میلیون 416.28 میلیارد 4,883.07 25,710 26,950 25,900 26,950 6 5,296 26,150 1 2,000 26,220 378.984 هزار میلیارد 600.792 میلیون 264.309 میلیون 3.5 میلیون 221.809 میلیون 42.5 میلیون 403.448 میلیون 53.55 میلیون 7.08 8.92 0.94 14.879 میلیون 885,529 12.807 میلیون 2.957 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,145 232.00 5.93 4,089 176.00 4.50 1401/09/09 5,538 113.934 میلیون 465.9 میلیارد 35,611.91 3,913 4,008 3,970 4,186 1 2,000 4,130 2 25,000 4,140 15.366 هزار میلیارد 18.156 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 17.77 2.82 6.37 96.17 میلیون 17.764 میلیون 88.941 میلیون 24.993 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 18,324 15.00 0.08 18,325 16.00 0.09 1401/09/09 5,272 252.148 میلیون 4.621 هزار میلیارد - 18,309 18,325 18,324 18,325 2 109,323,219 18,324 2 35,244,732 18,325 - - - - - - - - - - - 97.327 میلیون 154.821 میلیون 41.74 میلیون 210.408 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,120 20.00 0.28 7,180 80.00 1.13 1401/09/09 5,179 82.619 میلیون 593.01 میلیارد 16,952.46 7,100 7,100 7,100 7,250 13 818,159 7,110 1 6,410 7,110 1364.2 هزار میلیارد 1.695 میلیارد 789.893 میلیون 190 میلیون 331.164 میلیون 458.729 میلیون 3.111 میلیارد 327.277 میلیون 4.17 2.97 0.44 49.215 میلیون 33.404 میلیون 70.089 میلیون 12.53 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 11,050 660.00 6.35 11,070 680.00 6.54 1401/09/09 4,906 115.065 میلیون 1.274 هزار میلیارد 17,787.43 10,390 10,670 10,420 11,110 3 97,974 11,050 1 5,000 11,050 301.658 هزار میلیارد 345.654 میلیون 119.066 میلیون 27.25 میلیون 43.996 میلیون 75.07 میلیون 56.594 میلیون 55.898 میلیون 5.4 4.02 5.33 90.981 میلیون 24.083 میلیون 58.958 میلیون 56.106 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,440 90.00 1.22 1401/09/09 4,779 69.157 میلیون 514.48 میلیارد 15,990.47 7,350 7,410 7,320 7,680 11 81,279 7,490 4 481,276 7,510 1488 هزار میلیارد 1.852 میلیارد 684.477 میلیون 100 میلیون 352.414 میلیون 332.063 میلیون 430.867 میلیون 139.596 میلیون 10.66 4.49 3.45 46.082 میلیون 23.075 میلیون 14.135 میلیون 55.022 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,270 40.00 0.63 6,340 30.00 0.48 1401/09/09 4,468 70.294 میلیون 445.8 میلیارد 15,732.75 6,310 6,420 6,210 6,460 2 1,907 6,250 1 179,875 6,270 380.4 هزار میلیارد 672.667 میلیون 339.839 میلیون 60 میلیون 292.267 میلیون 47.573 میلیون 95.275 میلیون -7,670,700 -49.59 8 3.99 59.053 میلیون 11.241 میلیون 45.041 میلیون 25.253 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 835 14.00 1.65 847 2.00 0.24 1401/09/09 4,432 190.487 میلیون 161.43 میلیارد 42,979.9 849 869 832 869 1 200,000 835 4 555,140 835 36.099 هزار میلیارد 36.475 میلیون 46.045 میلیون 42.62 میلیون 376,045 45.669 میلیون 297,945 167,811 215.12 0.79 121.16 187.447 میلیون 3.04 میلیون 178.283 میلیون 12.204 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 177,768.00 7.00 177,120 174,888.00 7.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,137.44 2,232 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.287 میلیارد 806.327 میلیون 476.049 میلیون 226.491 میلیون 579.837 میلیون 546.945 میلیون 173.264 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 94,640 940.00 0.98 95,010 570.00 0.60 1401/09/09 4,098 3.353 میلیون 318.55 میلیارد - 95,580 95,560 94,500 95,890 3 5,323 94,630 3 16,104 94,640 - - - - - - - - - - - 3.238 میلیون 115,000 2.932 میلیون 420,665
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.03 میلیون 9,895.00 0.97 1.034 میلیون 13,588.00 1.33 1401/09/09 3,918 174,792 180.68 میلیارد - 1.02 میلیون 1.03 میلیون 1.016 میلیون 1.055 میلیون 1 63 1,025,001 13 740 1,055,000 - - - - - - - - - - - 174,639 160 124,006 50,793
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,140 120.00 1.99 6,150 130.00 2.16 1401/09/09 3,748 47.613 میلیون 292.89 میلیارد 12,703.48 6,020 6,090 6,040 6,230 3 29,048 6,110 15 566,760 6,150 2460 هزار میلیارد 2.374 میلیارد 1.33 میلیارد 400 میلیون 455.748 میلیون 874.027 میلیون 856.999 میلیون 485.986 میلیون 5.06 2.81 2.87 42.743 میلیون 4.87 میلیون 35.518 میلیون 12.094 میلیون
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 16,220 20.00 0.12 16,480 240.00 1.48 1401/09/09 3,607 13.321 میلیون 219.54 میلیارد 3,693.09 16,240 16,380 16,000 16,940 1 5,000 16,370 3 63,062 16,370 32.96 هزار میلیارد 39.023 میلیون 10.061 میلیون 2 میلیون 6.063 میلیون 3.998 میلیون 10.456 میلیون 1.431 میلیون 23.03 8.24 3.15 12.637 میلیون 684,148 13.315 میلیون 6,039
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 18,590 15,680.00 45.75 34,270 0.00 0.00 1401/09/09 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 18,590 18,590 18,590 355 104,510 55,750 1 300 63,500 7.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 503,110 128,100 601,110 30,100
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 8,110 380.00 4.92 8,090 360.00 4.66 1401/09/09 3,477 65.778 میلیون 531.86 میلیارد 18,918.06 7,730 7,920 7,890 8,110 8 192,100 8,110 0 0 0 14.562 هزار میلیارد 15.939 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 65.23 6.62 36.01 56.988 میلیون 8.79 میلیون 53.821 میلیون 11.958 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 122,740 6,460.00 5.00 124,260 4,940.00 3.82 1401/09/09 3,457 1.981 میلیون 246.14 میلیارد 573 129,200 125,000 122,740 129,200 1 163 122,000 10 19,958 122,740 24.852 هزار میلیارد 27.586 میلیون 6.004 میلیون 200,000 2.734 میلیون 3.269 میلیون 347,660 285,551 87.03 7.6 71.48 1.922 میلیون 58,414 1.968 میلیون 13,000
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 36,700 60.00 0.16 37,220 460.00 1.25 1401/09/09 3,442 9.562 میلیون 355.88 میلیارد 2,777.9 36,760 38,590 35,700 38,590 1 26,890 36,690 1 4,472 36,900 25.381 هزار میلیارد 29.931 میلیون 5.932 میلیون 681,920 4.55 میلیون 1.383 میلیون 4.939 میلیون 549,685 46.17 18.36 5.14 9.561 میلیون 277 6.562 میلیون 3 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,057 12.00 0.12 10,056 11.00 0.11 1401/09/09 3,328 83.37 میلیون 838.35 میلیارد - 10,045 10,055 10,055 10,057 7 78,508 10,056 1000 99,974,755 10,057 - - - - - - - - - - - 80.603 میلیون 2.767 میلیون 64.032 میلیون 19.338 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,562 8.00 0.23 3,604 50.00 1.41 1401/09/09 3,325 56.026 میلیون 201.91 میلیارد 16,849.83 3,554 3,620 3,560 3,648 1 5,181 3,561 2 57,777 3,562 991.1 هزار میلیارد 1.163 میلیارد 621.373 میلیون 170 میلیون 171.797 میلیون 449.577 میلیون 2.071 میلیارد 260.328 میلیون 3.81 2.21 0.48 47.196 میلیون 8.83 میلیون 48.992 میلیون 7.034 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 17,060 70.00 0.41 17,240 110.00 0.64 1401/09/09 3,049 11.11 میلیون 191.5 میلیارد 3,643.89 17,130 17,390 17,010 17,530 1 27 17,060 1 15,000 17,070 143.092 هزار میلیارد 148.189 میلیون 16.522 میلیون 5 میلیون 5.097 میلیون 11.425 میلیون 5.357 میلیون 5.023 میلیون 28.49 12.52 26.71 11.004 میلیون 106,400 10.756 میلیون 354,658
کمند

کمند

صندوق بورس 10,146 8.00 0.08 10,145 7.00 0.07 1401/09/09 3,021 115.28 میلیون 1.17 هزار میلیارد - 10,138 10,144 10,144 10,147 3 17,110 10,145 1 1,964,183 10,146 - - - - - - - - - - - 72.046 میلیون 43.234 میلیون 35.252 میلیون 80.028 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 46,320 400.00 0.87 47,120 1,200.00 2.61 1401/09/09 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 950.07 45,920 46,710 46,110 47,990 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 13.353 میلیون 1.804 میلیون 250,000 1.573 میلیون 231,855 385,848 27,750 424.5 50.81 30.53 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,090 30.00 0.33 9,140 20.00 0.22 1401/09/09 2,950 34.655 میلیون 316.69 میلیارد 11,747.47 9,120 9,160 9,060 9,220 3 113,647 9,080 1 1,127 9,090 1227.885 هزار میلیارد 1.522 میلیارد 729.387 میلیون 134.342 میلیون 294.438 میلیون 434.948 میلیون 2.832 میلیارد 369.31 میلیون 3.32 2.82 0.43 21.654 میلیون 13.001 میلیون 27.515 میلیون 7.14 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,288 46.00 1.97 2,307 27.00 1.16 1401/09/09 2,874 64.109 میلیون 147.9 میلیارد 22,306.48 2,334 2,332 2,279 2,346 2 95,041 2,288 2 66,038 2,290 69.21 هزار میلیارد 95.933 میلیون 70.604 میلیون 27.677 میلیون 26.723 میلیون 43.88 میلیون 27.127 میلیون 21.721 میلیون 3.19 1.58 2.55 64.079 میلیون 30,250 58.007 میلیون 6.102 میلیون
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,671 33.00 2.01 1,668 30.00 1.83 1401/09/09 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 34,743.88 1,638 1,621 1,612 1,708 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.843 میلیون 12.807 میلیون 6.7 میلیون 5.668 میلیون 7.139 میلیون 10.765 میلیون 453,895 24.62 1.57 1.04 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,747 30.00 1.08 2,746 31.00 1.12 1401/09/09 2,690 89.161 میلیون 244.86 میلیارد 33,145.42 2,777 2,803 2,725 2,803 4 120,681 2,743 2 128,492 2,752 719.57 هزار میلیارد 143.031 میلیون 735.292 میلیون 262.043 میلیون 11.403 میلیارد 702 میلیون 1.108 میلیارد 242.381 میلیون 2.97 1.03 0.65 73.181 میلیون 15.98 میلیون 48.081 میلیون 41.08 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 19,800 70.00 0.35 19,880 10.00 0.05 1401/09/09 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 2,713.62 19,870 19,840 19,710 20,110 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 206.847 میلیون 91.698 میلیون 8 میلیون 47.807 میلیون 43.891 میلیون 452.165 میلیون 41.921 میلیون 3.79 3.62 0.35 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,409 20.00 1.40 1,418 11.00 0.77 1401/09/09 2,482 92.827 میلیون 131.6 میلیارد 37,399.95 1,429 1,425 1,405 1,446 1 29,453 1,409 2 210,000 1,415 317.527 هزار میلیارد 6.373 میلیارد 6.418 میلیارد 223.926 میلیون 6.099 میلیارد 318.326 میلیون 658.972 میلیون 45.944 میلیون 6.91 1 0.48 73.317 میلیون 19.51 میلیون 52.191 میلیون 40.635 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 94,600 1,090.00 1.17 94,870 1,360.00 1.45 1401/09/09 2,467 1.827 میلیون 173.3 میلیارد 740.45 93,510 95,500 93,800 96,550 1 9,959 94,600 2 1,150 94,690 853.83 هزار میلیارد 1.393 میلیارد 638.611 میلیون 9 میلیون 539.152 میلیون 99.46 میلیون 931.511 میلیون 134.197 میلیون 6.36 8.58 0.92 1.718 میلیون 108,300 1.827 میلیون -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 1,756 49.00 2.87 1,761 54.00 3.16 1401/09/09 2,462 53.187 میلیون 93.64 میلیارد 21,603.15 1,707 1,735 1,700 1,809 1 25,000 1,746 1 6,000 1,756 8.805 هزار میلیارد 10.988 میلیون 9.805 میلیون 5 میلیون 2.183 میلیون 7.622 میلیون 2.94 میلیون 2.857 میلیون 3.08 1.16 3 53.187 میلیون - 36.675 میلیون 16.512 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 49,578 38.00 0.08 49,577 37.00 0.07 1401/09/09 2,449 34.13 میلیون 1.692 هزار میلیارد - 49,540 49,577 49,576 49,578 57 48,422,222 49,576 2 1,644,965 49,578 - - - - - - - - - - - 16.384 میلیون 17.746 میلیون 9.726 میلیون 24.404 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,740 160.00 2.71 5,810 90.00 1.53 1401/09/09 2,428 35.154 میلیون 204.29 میلیارد 14,478.6 5,900 5,840 5,700 5,950 1 58,639 5,740 1 876 5,760 67.832 هزار میلیارد 70.772 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 20.082 میلیون 3.589 میلیون 3.244 میلیون 20.91 3.38 18.9 34.354 میلیون 800,141 34.399 میلیون 754,909
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 8,130 250.00 2.98 8,210 170.00 2.03 1401/09/09 2,392 17.751 میلیون 145.7 میلیارد 7,421.05 8,380 8,270 8,070 8,350 9 60,262 8,100 3 203,778 8,150 8.21 هزار میلیارد 8.411 میلیون 1.887 میلیون 1,000,000 200,959 1.686 میلیون 516,312 535,013 15.35 4.87 15.9 17.239 میلیون 512,000 15.569 میلیون 2.182 میلیون
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,500 20.00 0.27 7,470 10.00 0.13 1401/09/09 2,324 1.279 میلیون 9.55 میلیارد 550.23 7,480 7,480 7,450 7,560 1 16,024 7,500 23 12,451 7,510 160.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 127,322 1.151 میلیون 733,409 545,318
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 13,130 70.00 0.53 13,250 50.00 0.38 1401/09/09 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,860.52 13,200 13,090 13,090 13,510 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 6.322 میلیون 2.628 میلیون 336,309 1.879 میلیون 748,651 6.179 میلیون 392,353 11.36 5.95 0.72 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
کارا

کارا

صندوق فرابورس 12,748 9.00 0.07 12,748 9.00 0.07 1401/09/09 2,237 243.377 میلیون 3.103 هزار میلیارد - 12,739 12,748 12,747 12,751 1 48,597,255 12,747 2 1,273,433 12,748 - - - - - - - - - - - 118.454 میلیون 124.923 میلیون 35.397 میلیون 207.98 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 4,346 133.00 2.97 4,360 119.00 2.66 1401/09/09 2,200 46.28 میلیون 201.78 میلیارد 21,036.4 4,479 4,550 4,201 4,579 1 400,000 4,346 1 5,374 4,347 27.468 هزار میلیارد 28.33 میلیون 10.355 میلیون 6.3 میلیون 862,034 9.493 میلیون 1.719 میلیون 1.153 میلیون 24.24 2.94 16.27 36.486 میلیون 9.794 میلیون 42.875 میلیون 3.405 میلیون
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 7,520 190.00 2.59 7,470 140.00 1.91 1401/09/09 2,194 13.589 میلیون 101.51 میلیارد 6,193.76 7,330 7,310 7,050 7,740 1 5,229 7,530 1 13,000 7,530 5.976 هزار میلیارد 7.585 میلیون 3.729 میلیون 800,000 1.609 میلیون 2.12 میلیون 1.745 میلیون 719,769 8.14 2.76 3.36 13.391 میلیون 198,588 13.444 میلیون 145,000
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 3,492 94.00 2.77 3,472 74.00 2.18 1401/09/09 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 14,159.55 3,398 3,409 3,340 3,524 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 10.889 میلیون 6.061 میلیون 2.588 میلیون 1.904 میلیون 4.157 میلیون 4.199 میلیون 1.092 میلیون 8.23 2.16 2.14 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 13,470 190.00 1.39 13,530 130.00 0.95 1401/09/09 1,958 11.814 میلیون 159.84 میلیارد 6,033.83 13,660 13,530 13,380 13,740 2 17,366 13,470 3 22,048 13,500 74.819 هزار میلیارد 149.151 میلیون 103.491 میلیون 5.53 میلیون 74.332 میلیون 29.159 میلیون 131.387 میلیون 6.118 میلیون 12.23 2.57 0.57 11.621 میلیون 193,413 11.614 میلیون 200,000
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق بورس کالا 117,600 887.00 0.76 117,527 814.00 0.70 1401/09/09 1,957 4.648 میلیون 546.29 میلیارد - 116,713 116,980 116,980 118,130 2 11,900 117,600 3 16,021 117,699 - - - - - - - - - - - 2.452 میلیون 2.196 میلیون 1.742 میلیون 2.906 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 24,100 600.00 2.43 24,150 550.00 2.23 1401/09/09 1,911 5.57 میلیون 134.49 میلیارد 2,914.53 24,700 24,250 23,650 24,650 15 70,839 24,000 1 3,200 24,250 72.45 هزار میلیارد 75.474 میلیون 10.004 میلیون 3 میلیون 3.024 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 3.47 10.38 29.42 4.563 میلیون 1.007 میلیون 4.819 میلیون 750,967
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,295 10.00 0.43 2,291 14.00 0.61 1401/09/09 1,878 59.803 میلیون 136.99 میلیارد - 2,305 2,282 2,279 2,311 1 47,000 2,295 1 50,000 2,295 197.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 46.553 میلیون 13.251 میلیون 58.553 میلیون 1.25 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 38,802 26.00 0.07 38,802 26.00 0.07 1401/09/09 1,815 19.283 میلیون 748.21 میلیارد - 38,776 38,801 38,800 38,804 9 101,904 38,801 2 39,941 38,802 - - - - - - - - - - - 6.333 میلیون 12.95 میلیون 6.468 میلیون 12.815 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,379 65.00 2.81 2,421 107.00 4.62 1401/09/09 1,808 55.856 میلیون 135.21 میلیارد 30,893.93 2,314 2,420 2,360 2,429 4 371,028 2,371 3 159,831 2,380 21.789 هزار میلیارد 27.462 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 17.79 2.26 9.66 45.179 میلیون 10.677 میلیون 46.834 میلیون 9.023 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,985 44.00 2.27 1,982 41.00 2.11 1401/09/09 1,802 53.288 میلیون 105.63 میلیارد - 1,941 1,942 1,930 1,999 1 3,800 1,976 1 126,866 1,985 51.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36.536 میلیون 16.752 میلیون 48.688 میلیون 4.6 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,749 159.00 3.24 4,796 112.00 2.28 1401/09/09 1,797 31.953 میلیون 153.25 میلیارد 17,781.09 4,908 4,820 4,723 4,916 2 3,070 4,749 2 38,651 4,751 76.736 هزار میلیارد 78.207 میلیون 25.83 میلیون 16 میلیون 1.471 میلیون 24.359 میلیون 4.101 میلیون 3.724 میلیون 20.61 3.15 18.71 25.938 میلیون 6.015 میلیون 31.953 میلیون -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,940 14.00 0.36 3,989 63.00 1.60 1401/09/09 1,783 18.923 میلیون 75.49 میلیارد 10,612.85 3,926 3,932 3,926 4,100 1 50,000 3,932 1 5,500 3,947 19.921 هزار میلیارد 21.959 میلیون 7.906 میلیون 4.994 میلیون 2.038 میلیون 5.868 میلیون 4.633 میلیون 1.064 میلیون 18.72 3.39 4.3 17.299 میلیون 1.624 میلیون 18.621 میلیون 301,329
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,530 90.00 0.94 9,640 20.00 0.21 1401/09/09 1,776 12.916 میلیون 124.48 میلیارد 7,272.4 9,620 9,700 9,500 9,780 1 21,523 9,540 2 62,633 9,540 80.976 هزار میلیارد 82.532 میلیون 11.222 میلیون 8.4 میلیون 1.556 میلیون 9.666 میلیون 2.346 میلیون 2.248 میلیون 36.03 8.39 34.51 12.316 میلیون 600,000 11.095 میلیون 1.821 میلیون
مداران

داده پردازی ایران

سهام بورس 18,520 970.00 4.98 18,630 860.00 4.41 1401/09/09 1,771 6.398 میلیون 119.17 میلیارد 3,612.49 19,490 19,250 18,520 19,300 4 54,759 18,520 1 411 18,560 12.11 هزار میلیارد 15.347 میلیون 5.949 میلیون 650,000 3.237 میلیون 2.712 میلیون 4.573 میلیون 1.159 میلیون 10.45 4.47 2.65 4.708 میلیون 1.69 میلیون 5.228 میلیون 1.17 میلیون
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 781 9.00 1.17 789 17.00 2.20 1401/09/09 1,746 62.146 میلیون 49.03 میلیارد - 772 780 757 795 1 6,625 781 1 133,937 784 7.176 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.116 میلیون 30,284 62.146 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 10,400 370.00 3.69 9,940 90.00 0.90 1401/09/09 1,680 14.71 میلیون 146.24 میلیارد 8,755.78 10,030 10,200 9,610 10,410 3 472,225 10,400 1 1,000 10,410 11.928 هزار میلیارد 16.181 میلیون 6.222 میلیون 1.2 میلیون 4.253 میلیون 1.968 میلیون 6.01 میلیون 527,868 22.6 6.06 1.98 14.66 میلیون 50,000 12.295 میلیون 2.415 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,018 17.00 0.17 10,012 11.00 0.11 1401/09/09 1,647 56.226 میلیون 562.95 میلیارد - 10,001 10,003 9,987 10,023 2 5,787 10,016 2 105,461 10,018 - - - - - - - - - - - 14.748 میلیون 41.478 میلیون 37.641 میلیون 18.585 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,336 13.00 0.98 1,352 29.00 2.19 1401/09/09 1,625 45.343 میلیون 61.3 میلیارد 27,903.09 1,323 1,325 1,302 1,383 1 11,000 1,336 1 345,000 1,339 27.902 هزار میلیارد 49.676 میلیون 44.738 میلیون 20.638 میلیون 21.773 میلیون 22.965 میلیون 18.925 میلیون 1.824 میلیون 15.29 1.22 1.47 45.343 میلیون - 43.13 میلیون 2.212 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 24,100 270.00 1.11 24,440 70.00 0.29 1401/09/09 1,576 7.613 میلیون 186.08 میلیارد 4,830.34 24,370 24,880 24,100 24,880 2 21,938 24,100 2 50,725 24,150 526.926 هزار میلیارد 867.795 میلیون 468.443 میلیون 21.56 میلیون 340.869 میلیون 127.574 میلیون 117.373 میلیون 82.658 میلیون 6.37 4.13 4.49 5.628 میلیون 1.984 میلیون 5.648 میلیون 1.965 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,389 16.00 1.14 1,396 9.00 0.64 1401/09/09 1,563 68.145 میلیون 95.09 میلیارد 43,598.95 1,405 1,402 1,385 1,419 3 223,932 1,388 1 183,348 1,395 244.794 هزار میلیارد 6.33 میلیارد 6.35 میلیارد 175.354 میلیون 6.115 میلیارد 235.508 میلیون 612.857 میلیون 3.603 میلیون 67.94 1.04 0.4 33.878 میلیون 34.267 میلیون 33.949 میلیون 34.196 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,570 490.00 6.92 7,490 410.00 5.79 1401/09/09 1,557 13.076 میلیون 97.91 میلیارد 8,398.4 7,080 7,140 7,020 7,570 111 4,107,783 7,570 4 204 7,620 7.116 هزار میلیارد 11.018 میلیون 5.894 میلیون 950,000 3.902 میلیون 1.991 میلیون 8.172 میلیون 776,184 9.17 3.57 0.87 13.064 میلیون 12,000 11.88 میلیون 1.196 میلیون
بهیر

سر. توسعه و تجارت هیرمند

سهام فرابورس 7,800 110.00 1.43 7,790 100.00 1.30 1401/09/09 1,556 2.13 میلیون 16.58 میلیارد - 7,690 7,690 7,620 7,890 1 2,500 7,800 14 35,000 7,810 4.674 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.933 میلیون 196,100 2.065 میلیون 65,000
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 42,850 1,200.00 2.88 42,800 1,150.00 2.76 1401/09/09 1,508 2.459 میلیون 105.28 میلیارد - 41,650 42,850 42,400 42,850 9 30,100 42,750 1 6,098 43,200 15.055 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.406 میلیون 52,888 2.459 میلیون -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 3,865 89.00 2.36 3,976 200.00 5.30 1401/09/09 1,493 26.475 میلیون 105.28 میلیارد 17,732.83 3,776 3,734 3,676 4,040 2 7,581 3,860 2 54,000 3,900 3.181 هزار میلیارد 3.303 میلیون 1.924 میلیون 400,000 563,518 1.36 میلیون -282,132 -661,050 -4.49 2.19 -10.53 26.475 میلیون - 26.405 میلیون 70,000
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,965 938.00 32.31 1,947 956.00 32.93 1401/09/09 1,487 67.02 میلیون 130.52 میلیارد 45,070.71 2,903 1,991 1,884 1,991 1 48,939 1,886 3 310,455 1,967 15.187 هزار میلیارد 18.017 میلیون 11.299 میلیون 5 میلیون 2.83 میلیون 8.469 میلیون 4.938 میلیون 5.383 میلیون 2.82 1.79 3.08 52.08 میلیون 14.94 میلیون 40.504 میلیون 26.517 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 10,470 40.00 0.38 10,560 50.00 0.48 1401/09/09 1,475 19.51 میلیون 206.03 میلیارد - 10,510 10,560 10,470 10,630 2 4,558 10,470 3 145,450 10,490 - - - - - - - - - - - 16.81 میلیون 2.7 میلیون 11.06 میلیون 8.45 میلیون
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 9,810 250.00 2.62 9,790 230.00 2.41 1401/09/09 1,452 17.12 میلیون 167.6 میلیارد 11,790.63 9,560 9,700 9,400 10,030 1 11,351 9,800 1 21,430 9,810 11.355 هزار میلیارد 13.93 میلیون 4.812 میلیون 1.16 میلیون 2.575 میلیون 2.237 میلیون 4.551 میلیون 976,290 11.63 5.07 2.5 16.56 میلیون 560,000 14.815 میلیون 2.305 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,230 9.00 0.41 2,224 3.00 0.14 1401/09/09 1,451 76.738 میلیون 170.68 میلیارد 52,886.27 2,221 2,220 2,215 2,245 2 162,463 2,230 4 488,298 2,231 422.56 هزار میلیارد 679.663 میلیون 505.706 میلیون 190 میلیون 257.103 میلیون 248.603 میلیون 538.138 میلیون 96.55 میلیون 4.38 1.7 0.79 41.151 میلیون 35.587 میلیون 11.474 میلیون 65.264 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 3,589 0.00 0.00 3,604 15.00 0.42 1401/09/09 1,437 23.856 میلیون 85.98 میلیارد 16,601.55 3,589 3,600 3,580 3,634 1 3,900 3,589 3 11,342 3,601 67.395 هزار میلیارد 76.086 میلیون 77.436 میلیون 18.7 میلیون 8.691 میلیون 68.745 میلیون 25.68 میلیون 23.85 میلیون 2.82 0.98 2.62 23.748 میلیون 108,101 20.256 میلیون 3.6 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 6,120 450.00 6.85 6,190 380.00 5.78 1401/09/09 1,433 13.857 میلیون 85.8 میلیارد 9,669.91 6,570 6,450 6,120 6,550 1 3,000 5,370 18 1,803,869 6,120 4.797 هزار میلیارد 6.897 میلیون 2.849 میلیون 775,000 2.014 میلیون 835,152 2.453 میلیون 311,202 15.42 5.74 1.96 12.336 میلیون 1.521 میلیون 13.018 میلیون 838,675
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 54,200 1,440.00 2.59 54,750 890.00 1.60 1401/09/09 1,432 1.464 میلیون 80.14 میلیارد 1,022.16 55,640 56,000 54,000 56,000 1 100 54,020 1 4,303 54,200 71.175 هزار میلیارد 101.106 میلیون 36.5 میلیون 1.3 میلیون 29.931 میلیون 6.569 میلیون 40.701 میلیون 16.891 میلیون 4.21 10.83 1.75 1.161 میلیون 303,000 687,064 776,672
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,290 130.00 1.16 11,220 60.00 0.54 1401/09/09 1,430 7.428 میلیون 83.37 میلیارد 5,194.47 11,160 11,010 11,000 11,360 1 3,000 11,250 1 91 11,290 82.355 هزار میلیارد 112.633 میلیون 42.199 میلیون 7.34 میلیون 30.278 میلیون 11.921 میلیون 14.616 میلیون 14.499 میلیون 5.68 6.91 5.63 4.406 میلیون 3.022 میلیون 6.818 میلیون 610,000
کارین

کارین

صندوق بورس 10,053 6.00 0.06 10,052 5.00 0.05 1401/09/09 1,404 64.157 میلیون 644.92 میلیارد - 10,047 10,053 10,051 10,054 235 23,437,111 10,052 1 1,822 10,053 - - - - - - - - - - - 34.655 میلیون 29.502 میلیون 5.402 میلیون 58.755 میلیون
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 6,880 140.00 1.99 6,880 140.00 1.99 1401/09/09 1,377 4.9 میلیون 33.73 میلیارد - 7,020 7,150 6,880 7,150 1 1,000 6,870 6 40,580 6,880 27.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.9 میلیون - 2.594 میلیون 2.305 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 11,720 500.00 4.09 11,980 240.00 1.96 1401/09/09 1,370 1.847 میلیون 22.12 میلیارد 1,348.12 12,220 12,500 11,700 12,500 1 1,000 11,700 1 1,276 11,790 9.584 هزار میلیارد 11.805 میلیون 3.152 میلیون 300,000 2.221 میلیون 931,164 2.89 میلیون 323,286 29.65 10.29 3.32 1.814 میلیون 33,033 1.837 میلیون 10,014
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,775 33.00 0.69 4,856 48.00 1.00 1401/09/09 1,366 16.437 میلیون 79.82 میلیارد 12,033.29 4,808 4,851 4,770 4,970 7 116,892 4,770 6 32,670 4,850 29.655 هزار میلیارد 33.141 میلیون 14.513 میلیون 6.107 میلیون 3.486 میلیون 11.027 میلیون 12.659 میلیون 3.878 میلیون 7.65 2.69 2.34 12.49 میلیون 3.947 میلیون 13.294 میلیون 3.144 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 6,910 120.00 1.71 7,020 10.00 0.14 1401/09/09 1,355 11.382 میلیون 79.95 میلیارد 8,400.26 7,030 7,040 6,900 7,220 2 134,328 6,880 1 6,240 6,910 28.127 هزار میلیارد 29.642 میلیون 13.551 میلیون 4.007 میلیون 1.515 میلیون 12.036 میلیون 1.678 میلیون 958,279 29.35 2.34 16.77 9.934 میلیون 1.448 میلیون 11.382 میلیون -
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 120,010 6,230.00 4.94 121,740 4,500.00 3.56 1401/09/09 1,331 541,722 65.95 میلیارد 407 126,240 124,040 119,980 128,220 4 5,325 120,000 1 12,300 120,250 30.114 هزار میلیارد 31.813 میلیون 2.037 میلیون 247,360 1.699 میلیون 337,502 526,459 414,474 72.66 89.23 57.2 514,722 27,000 524,697 17,025
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,963 98.00 4.75 1,966 95.00 4.61 1401/09/09 1,322 39.419 میلیون 77.49 میلیارد 29,817.88 2,061 2,000 1,917 2,060 5 138,160 1,960 1 100,000 1,969 6.291 هزار میلیارد 10.016 میلیون 7.777 میلیون 3.2 میلیون 3.725 میلیون 4.052 میلیون 7.078 میلیون 1.867 میلیون 3.37 1.55 0.89 36.923 میلیون 2.496 میلیون 38.397 میلیون 1.023 میلیون
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 13,760 240.00 1.78 13,740 220.00 1.63 1401/09/09 1,316 4.731 میلیون 65.01 میلیارد 3,594.71 13,520 13,230 13,230 14,000 1 2,650 13,710 1 4,600 13,760 8.656 هزار میلیارد 21.7 میلیون 14.241 میلیون 630,000 13.043 میلیون 1.197 میلیون 19.223 میلیون 598,408 14.47 7.23 0.45 4.731 میلیون - 4.429 میلیون 301,990
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,903 14.00 0.73 1,913 4.00 0.21 1401/09/09 1,306 24.311 میلیون 46.48 میلیارد 18,615.18 1,917 1,919 1,900 1,944 1 13,088 1,903 1 23,712 1,903 133.91 هزار میلیارد 147.359 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.07 0.96 16.96 23.446 میلیون 865,000 18.91 میلیون 5.401 میلیون
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 02

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 02

آتی بورس کالا 350,600 9,461.00 2.63 351,716 8,345.00 2.32 1401/09/09 1,298 6,426 226.01 میلیارد - 360,061 355,100 348,000 358,900 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 64,790 3,030.00 4.91 63,910 2,150.00 3.48 1401/09/09 1,295 4.69 میلیون 299.76 میلیارد 3,621.98 61,760 59,000 59,000 64,830 1 80 64,770 2 1,379 64,800 31.955 هزار میلیارد 34.561 میلیون 4.536 میلیون 500,000 2.606 میلیون 1.93 میلیون 4.312 میلیون 1.429 میلیون 22.75 16.84 7.54 1.713 میلیون 2.977 میلیون 4.204 میلیون 486,480
زعفران نگین تحویل اسفند 01

زعفران نگین تحویل اسفند 01

آتی بورس کالا 329,400 6,248.00 1.86 330,058 5,590.00 1.67 1401/09/09 1,282 4,995 164.86 میلیارد - 335,648 333,600 326,200 334,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
ضخود1205

اختیارخ خودرو-2000-1401/12/03

اختیار معامله بورس 616 72.00 10.47 646 42.00 6.10 1401/09/09 1,279 83,201 53.74 میلیون - 688 655 613 675 1 5 616 1 10 623 - - - - - - - - - - - 83,200 1 60,645 22,556
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 6,450 80.00 1.23 6,450 80.00 1.23 1401/09/09 1,260 9.79 میلیون 63.14 میلیارد 7,769.7 6,530 6,650 6,270 6,730 2 4,815 6,400 1 9,532 6,450 25.8 هزار میلیارد 41.617 میلیون 22.193 میلیون 900,000 15.817 میلیون 6.376 میلیون 25.832 میلیون 4.691 میلیون 5.5 4.05 1 9.355 میلیون 435,200 9.365 میلیون 425,000
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,562 19.00 0.41 4,625 44.00 0.96 1401/09/09 1,254 3.483 میلیون 16.11 میلیارد 2,777.81 4,581 4,640 4,532 4,662 1 1,689 4,562 1 112 4,570 23.125 هزار میلیارد 24.062 میلیون 16.611 میلیون 5 میلیون 936,826 15.674 میلیون 4.945 میلیون 4.834 میلیون 4.78 1.48 4.68 1.339 میلیون 2.144 میلیون 3.375 میلیون 108,336
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,470 29.00 1.16 2,504 5.00 0.20 1401/09/09 1,253 19.166 میلیون 47.99 میلیارد 15,296.01 2,499 2,560 2,465 2,570 1 20,000 2,470 1 20,000 2,478 73.868 هزار میلیارد 132.585 میلیون 97.972 میلیون 22 میلیون 58.717 میلیون 39.255 میلیون 118.368 میلیون 9.503 میلیون 7.77 1.88 0.62 16.836 میلیون 2.33 میلیون 17.234 میلیون 1.932 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 999 2.00 0.20 994 7.00 0.70 1401/09/09 1,230 62.776 میلیون 62.38 میلیارد 51,037.37 1,001 1,000 975 1,021 1 100,000 996 5 1,130,000 1,000 30.658 هزار میلیارد 31.874 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 33.368 میلیون 1.345 میلیون 620,312 49.42 0.92 22.79 36.581 میلیون 26.195 میلیون 53.62 میلیون 9.156 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,369 3.00 0.13 2,377 5.00 0.21 1401/09/09 1,227 24.454 میلیون 58.12 میلیارد 19,930.15 2,372 2,370 2,352 2,400 1 2,500 2,355 1 10,000 2,369 146.194 هزار میلیارد 425.653 میلیون 357.683 میلیون 61.504 میلیون 279.459 میلیون 78.224 میلیون 405.28 میلیون -9,396,684 -15.56 1.87 0.36 18.019 میلیون 6.435 میلیون 23.694 میلیون 760,054
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,090 160.00 2.70 6,180 250.00 4.22 1401/09/09 1,222 7.396 میلیون 45.69 میلیارد 6,052.75 5,930 6,000 5,890 6,290 1 10,000 6,080 1 27 6,130 6.18 هزار میلیارد 8.433 میلیون 4.263 میلیون 500,000 2.253 میلیون 2.009 میلیون 6.726 میلیون 732,006 8.44 3.08 0.92 7.346 میلیون 50,000 7.186 میلیون 210,083
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,310 110.00 2.03 5,340 80.00 1.48 1401/09/09 1,211 11.434 میلیون 61.06 میلیارد 9,441.66 5,420 5,460 5,270 5,460 3 3,024 5,300 2 20,000 5,320 53.4 هزار میلیارد 83.508 میلیون 52.663 میلیون 10 میلیون 30.108 میلیون 22.555 میلیون 9.161 میلیون 10.473 میلیون 5.1 2.37 5.83 10.757 میلیون 676,572 7.826 میلیون 3.608 میلیون
ضسپا1211

اختیارخ خساپا-3250-1401/12/10

اختیار معامله بورس 103 3.00 2.83 105 1.00 0.94 1401/09/09 1,199 310,600 32.48 میلیون - 106 105 100 111 12 11,148 102 3 2,329 103 - - - - - - - - - - - 310,600 - 310,600 -
بموتو

موتوژن

سهام بورس 72,500 69,855.00 2.00 73,000 70,355.00 2.00 1400/12/17 1,189 901,681 65.8 میلیارد 13,955.95 2,645 74,000 71,510 75,990 0 0 0 0 - 50.473 میلیون 33.153 میلیون 14.288 میلیون 12.823 میلیون 20.33 میلیون 18.219 میلیون 4.392 میلیون - - - 585,181 316,500 901,456 225
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,909 25.00 0.64 3,930 46.00 1.18 1401/09/09 1,181 25.038 میلیون 98.4 میلیارد 21,200.91 3,884 3,880 3,765 4,000 6 339,920 3,884 3 50,218 3,910 29.192 هزار میلیارد 39.462 میلیون 18.872 میلیون 7.428 میلیون 10.27 میلیون 8.602 میلیون 6.701 میلیون 3.271 میلیون 8.92 3.39 4.37 8.868 میلیون 16.171 میلیون 19.875 میلیون 5.163 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 3,950 103.00 2.68 4,061 214.00 5.56 1401/09/09 1,158 21.144 میلیون 85.86 میلیارد 18,258.94 3,847 4,110 3,950 4,116 1 10,000 3,950 1 50,000 3,997 9.766 هزار میلیارد 12.488 میلیون 6.65 میلیون 2.405 میلیون 2.723 میلیون 3.927 میلیون 5.701 میلیون 1.061 میلیون 9.2 2.5 1.71 12.332 میلیون 8.812 میلیون 17.883 میلیون 3.261 میلیون