همه بازارها

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,123 65.00 0.92 7,344 286.00 4.05 13:31 602,459 976.28 میلیون 7.177 هزار میلیارد 1,585.87 7,058 7,410 6,706 7,410 9999 270,824,207 7,058 9 9,947 7,058 294.08 هزار میلیارد 327.254 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.58 4.97 3.35 46.172 میلیون 1,000,000 39.16 میلیون 8.012 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,950 1,950.00 195.00 1,000 0.00 0.00 12:30 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 3,010 2,912 3,040 2 6,700 2,983 1 5,000 2,988 - - - - - - - - - - - 19.661 میلیون 8.712 میلیون 28.347 میلیون 26,100
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 73,400 2,710.00 3.56 74,090 2,020.00 2.65 1399/10/14 28,642 28.44 میلیون 2.107 هزار میلیارد - 76,110 74,500 72,880 76,120 2 573 74,740 7 2,094 74,740 98.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,089 40.00 3.54 1,088 41.00 3.63 12:30 24,690 894.55 میلیون 973.69 میلیارد 29,812.91 1,129 1,119 1,074 1,119 25 1,633,532 1,118 2 229,657 1,118 146.88 هزار میلیارد 589.966 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.73 2.13 1.47 454.714 میلیون - 433.119 میلیون 21.594 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 12,460 510.00 3.93 12,440 530.00 4.09 12:29 24,110 115.28 میلیون 1.434 هزار میلیارد 8,327.58 12,970 12,930 12,330 12,990 1 3,000 12,890 2 14,863 12,890 1766.48 هزار میلیارد 1.839 میلیارد 552.027 میلیون 142 میلیون 72.519 میلیون 479.507 میلیون 314.976 میلیون 311.481 میلیون 5.67 3.68 5.61 64.449 میلیون 4.778 میلیون 64.686 میلیون 4.54 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,725 177.00 4.99 3,702 154.00 4.34 12:29 23,792 82.28 میلیون 304.63 میلیارد 2,776.16 3,548 3,538 3,510 3,725 10 456,800 3,529 1 161 3,529 11.106 هزار میلیارد 14.037 میلیون 7.091 میلیون 3 میلیون 2.931 میلیون 4.16 میلیون - - - 2.67 - 54.228 میلیون 6.077 میلیون 60.242 میلیون 63,273
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 37,000 1,760.00 4.99 37,000 1,760.00 4.99 12:29 23,531 5.61 میلیون 207.4 میلیارد 257.81 35,240 37,000 37,000 37,000 9999 96,223,808 35,240 0 0 0 148 هزار میلیارد 158.935 میلیون 30.964 میلیون 4 میلیون 10.935 میلیون 20.029 میلیون 42.753 میلیون 19.753 میلیون - - - 1.678 میلیون 100,000 1.275 میلیون 502,202
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 35,620 1,690.00 4.98 35,620 1,690.00 4.98 09:03 23,073 7.11 میلیون 253.2 میلیارد 101.17 33,930 35,620 35,620 35,620 5714 65,168,153 33,930 4 284 33,930 53.43 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.039 میلیون 300,000 4.312 میلیون 10.027 میلیون
لپارس

پارس الکتریک

سهام بورس 168,400 230.00 0.14 167,170 1,000.00 0.59 12:29 21,598 13.82 میلیون 2.311 هزار میلیارد 584.03 168,170 176,570 159,770 176,570 945 1,791,286 168,170 0 0 0 50.151 هزار میلیارد 50.517 میلیون 1.281 میلیون 300,000 365,612 915,426 211,799 201,207 133.53 57.68 249.31 506,354 - 466,354 40,000
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 7,624 1,927.00 33.82 5,697 0.00 0.00 12:29 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 7,890 7,624 7,990 1 10,000 7,155 157 5,410,349 8,005 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.615 میلیون - 9.615 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 37,448 1,783.00 5.00 37,319 1,654.00 4.64 12:30 16,640 65.11 میلیون 2.43 هزار میلیارد 4,324.78 35,665 36,480 36,480 37,448 0 0 0 0 261.233 هزار میلیارد 263.066 میلیون 11.012 میلیون 2.8 میلیون 1.833 میلیون 9.18 میلیون 4.662 میلیون 4.741 میلیون 55.12 27.2 53.55 7.709 میلیون 118,319 6.731 میلیون 1.096 میلیون
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,760 237.00 4.74 4,650 347.00 6.94 1400/03/3 15,018 13.77 میلیون 64 میلیارد 916.74 4,997 4,760 4,510 4,880 1 8 4,969 3 2,182 5,030 18.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,861 83.00 4.27 1,855 89.00 4.58 12:29 14,961 389.77 میلیون 723 میلیارد 23,982.85 1,944 1,910 1,847 1,940 3 1,200,000 1,924 13 1,170,931 1,924 559.572 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -3.85 -23.31 0.72 220.633 میلیون 80.149 میلیون 293.687 میلیون 7.095 میلیون
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 9,114 434.00 5.00 9,114 434.00 5.00 12:29 13,368 2.13 میلیون 19.41 میلیارد 123.53 8,680 9,114 9,114 9,114 8948 41,913,444 8,709 1 50 8,709 18.593 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.818 میلیون 10,000 328,168 1.5 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,160 320.00 3.05 10,140 340.00 3.24 12:29 13,281 86.62 میلیون 878.7 میلیارد 6,521.88 10,480 10,480 9,980 10,580 8 60,011 10,460 3 8,100 10,470 2971.02 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 6.16 3.58 3.02 28.992 میلیون 37.314 میلیون 46.88 میلیون 19.426 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 58,120 1,580.00 2.65 57,860 1,840.00 3.08 12:29 13,249 5.71 میلیون 330.2 میلیارد 430.75 59,700 60,000 56,760 60,890 2 670 59,980 1 44 59,980 58.149 هزار میلیارد 63.474 میلیون 13.43 میلیون 1.005 میلیون 5.325 میلیون 8.106 میلیون 21.208 میلیون 5.415 میلیون 10.74 7.17 2.74 7.413 میلیون 1.636 میلیون 8.719 میلیون 330,481
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 35,050 1,840.00 4.99 35,160 1,730.00 4.69 12:30 13,166 38 میلیون 1.336 هزار میلیارد 2,886.56 36,890 36,500 35,050 36,760 1 11,000 36,240 5 28,414 36,290 203.928 هزار میلیارد 218.763 میلیون 24.348 میلیون 5.8 میلیون 14.835 میلیون 9.514 میلیون 2.689 میلیون 2.384 میلیون 85.55 21.43 75.84 34.981 میلیون 3.254 میلیون 38.231 میلیون 4,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,180 80.00 0.79 10,060 40.00 0.40 12:29 12,230 114.2 میلیون 1.148 هزار میلیارد 9,337.54 10,100 10,250 9,830 10,300 1 10,000 10,080 12 95,221 10,080 754.5 هزار میلیارد 830.849 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 6.13 3.52 0.84 35.546 میلیون 11.973 میلیون 42.116 میلیون 5.402 میلیون
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,727 87.00 4.80 1,734 80.00 4.41 12:30 11,245 352.04 میلیون 610.3 میلیارد 31,306.68 1,814 1,797 1,724 1,800 2 800,000 1,800 9 353,202 1,800 339.015 هزار میلیارد 870.578 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.27 9.39 1.59 209.379 میلیون 94.211 میلیون 301.11 میلیون 2.48 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,181 34.00 2.80 1,185 30.00 2.47 12:30 11,072 353.95 میلیون 419.37 میلیارد 31,967.61 1,215 1,233 1,155 1,256 77 6,139,622 1,224 1 30,000 1,233 50.505 هزار میلیارد 50.897 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 32.64 1.11 29.57 371.627 میلیون 1.73 میلیون 332.257 میلیون 41.1 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,110 310.00 2.50 12,080 340.00 2.74 12:29 10,876 78.92 میلیون 953.2 میلیارد 7,256.19 12,420 12,440 11,810 12,440 1 500 12,390 6 23,139 12,410 918.08 هزار میلیارد 989.152 میلیون 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.18 4.08 0.83 34.445 میلیون 5.85 میلیون 37.53 میلیون 2.765 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 5,890 160.00 2.64 5,850 200.00 3.31 12:29 10,798 141 میلیون 825.2 میلیارد 13,057.57 6,050 6,070 5,760 6,080 5 12,813 6,070 2 60,583 6,070 785.9 هزار میلیارد 892.391 میلیون 288.867 میلیون 28.688 میلیون 106.49 میلیون 182.376 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 5.86 4.31 0.88 69.892 میلیون 43.935 میلیون 112.213 میلیون 1.614 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,060 290.00 2.35 12,010 340.00 2.75 12:29 10,575 59.3 میلیون 712.3 میلیارد 5,607.79 12,350 12,350 11,800 12,420 24 549,809 12,400 6 73,631 12,420 2402 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 7.5 4.25 4.87 34.439 میلیون 23.288 میلیون 48.184 میلیون 9.543 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,645 1,628.00 30.87 5,273 0.00 0.00 12:27 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,711 3,645 3,773 0 0 0 25 1,109,132 3,827 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.627 میلیون - 10.627 میلیون -
فاراکح

ماشین سازی اراک (حق تقدم)

حق تقدم بورس 949 16.00 1.66 971 6.00 0.62 1400/06/20 10,392 287.71 میلیون 279.4 میلیارد 27,686 965 981 941 1,001 0 0 0 0 6.104 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 19,110 562.00 2.86 18,918 754.00 3.83 12:30 9,414 6.01 میلیون 113.78 میلیارد 638.91 19,672 20,000 18,689 20,270 139 1,357,029 19,708 1 21 19,708 13.243 هزار میلیارد 13.771 میلیون 1.579 میلیون 200,000 528,087 1.051 میلیون 962,833 1.048 میلیون 12.64 12.6 13.75 4.48 میلیون 100,000 4.28 میلیون 300,117
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 21,740 1,030.00 4.97 21,330 620.00 2.99 12:29 9,148 38.75 میلیون 826.5 میلیارد 4,235.81 20,710 21,740 20,080 21,740 282 2,644,411 20,890 3 1,245 20,970 17.064 هزار میلیارد 18.347 میلیون 2.488 میلیون 799,997 1.284 میلیون 1.205 میلیون 1.953 میلیون 410,772 41.54 14.16 8.74 10.98 میلیون - 8.785 میلیون 2.195 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,513 405.00 5.00 8,455 347.00 4.28 12:30 8,818 32.34 میلیون 273.45 میلیارد 3,667.79 8,108 8,430 8,220 8,513 382 3,205,561 8,220 1 100 8,220 253.65 هزار میلیارد 374.417 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 14.32 10.03 14.17 9.656 میلیون 2.188 میلیون 11.843 میلیون 751
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,700 971.00 14.56 6,671 0.00 0.00 1400/06/29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,650 5,570 5,815 1 67,355 5,700 1 10,000 5,719 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.06 میلیون 3.137 میلیون 6.987 میلیون 210,245
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 99,900 3,730.00 3.60 99,220 4,410.00 4.26 12:30 7,916 4.04 میلیون 400.4 میلیارد 509.75 103,630 98,600 98,460 102,600 1 100 102,430 3 4,453 102,700 892.98 هزار میلیارد 1.141 میلیارد 416.164 میلیون 9 میلیون 247.689 میلیون 168.475 میلیون 523.581 میلیون 144.979 میلیون 6.16 5.3 1.71 2.51 میلیون 619,919 2.768 میلیون 361,552
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,350 300.00 4.96 6,300 250.00 4.13 12:29 7,559 95.84 میلیون 604.1 میلیارد 12,678.5 6,050 6,350 6,100 6,350 375 18,324,159 6,090 1 14,242 6,160 11.635 هزار میلیارد 12.016 میلیون 868,645 220,000 380,646 487,999 697,866 229,583 50.68 23.84 16.68 87.236 میلیون 941,465 61.767 میلیون 26.41 میلیون
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 239,680 12,610.00 5.00 250,990 1,300.00 0.52 12:29 7,461 3.53 میلیون 885.3 میلیارد 472.77 252,290 264,900 239,680 264,900 573 408,165 252,290 0 0 0 17.594 هزار میلیارد 17.809 میلیون 435,720 24,100 214,298 221,422 388,060 79,519 1742.99 74.37 42.43 83,652 - 83,652 -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 28,400 540.00 1.94 28,110 250.00 0.90 12:30 7,419 6.06 میلیون 170.3 میلیارد 816.6 27,860 28,500 26,900 29,000 23 260,186 27,940 1 64 27,940 89.952 هزار میلیارد 102.512 میلیون 23.044 میلیون 3.2 میلیون 12.56 میلیون 10.484 میلیون 19.09 میلیون 5.406 میلیون 16.64 8.58 4.71 3.76 میلیون - 3.559 میلیون 200,944
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,658 145.00 3.81 3,663 140.00 3.68 12:30 7,166 154 میلیون 564.1 میلیارد 21,490.46 3,803 3,800 3,618 3,805 7 177,570 3,784 2 29,419 3,784 758.398 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5 1.45 0.8 53.052 میلیون 77.802 میلیون 124.163 میلیون 6.691 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,083 73.00 0.72 10,082 74.00 0.73 1399/10/14 7,062 282.1 میلیون 2.844 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,082 10,085 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.148 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,704 352.00 4.99 6,728 328.00 4.65 12:29 6,968 50.83 میلیون 341.96 میلیارد 7,294.48 7,056 7,090 6,704 7,090 2 3,000 6,966 1 18,136 6,967 302.76 هزار میلیارد 330.701 میلیون 160.064 میلیون 15 میلیون 27.941 میلیون 132.123 میلیون 87.525 میلیون 85.703 میلیون 3.53 2.29 3.46 26.1 میلیون 1.223 میلیون 24.833 میلیون 2.49 میلیون