همه بازارها

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/08 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - 700 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,357 64.00 4.95 1,340 47.00 3.63 1402/01/09 31,378 2.24 میلیارد 3.002 هزار میلیارد 55,934.87 1,293 1,314 1,290 1,357 406 84,001,179 1,357 1 222,000 1,357 2192.258 هزار میلیارد 2.327 میلیارد 1.987 میلیارد 1.636 میلیارد 209.958 میلیون 1.777 میلیارد 223.642 میلیون 211.754 میلیون 10.35 1.23 9.81 1.679 میلیارد 560.976 میلیون 1.561 میلیارد 678.856 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 6,320 10.00 0.16 6,310 0.00 0.00 1402/01/09 21,753 261.768 میلیون 1.652 هزار میلیارد 4.712 میلیارد 6,310 6,330 6,250 6,400 1 200,000 6,320 4 223,489 6,320 5048 هزار میلیارد 5.667 میلیارد 2.231 میلیارد 530 میلیون 954.682 میلیون 1.276 میلیارد 1.563 میلیارد 663.007 میلیون 7.61 3.96 3.23 231.552 میلیون 30.216 میلیون 217.289 میلیون 44.479 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,582 137.00 3.98 3,543 98.00 2.84 1402/01/09 21,237 646.617 میلیون 2.291 هزار میلیارد 25,742.75 3,445 3,479 3,447 3,588 5 227,900 3,582 2 800,000 3,582 1068.767 هزار میلیارد 2.128 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 356.211 میلیون -22,035,826 -51.15 -9.76 0.65 556.309 میلیون 90.308 میلیون 564.906 میلیون 81.711 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,546 45.00 3.00 1,544 43.00 2.86 1402/01/09 19,037 838.702 میلیون 1.295 هزار میلیارد 53,288.34 1,501 1,544 1,520 1,546 73 5,503,158 1,546 0 0 0 175.349 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 734.559 میلیون 104.143 میلیون 710.436 میلیون 128.267 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,782 132.00 4.98 2,749 99.00 3.74 1402/01/09 18,113 710.379 میلیون 1.953 هزار میلیارد 33,474.13 2,650 2,675 2,650 2,782 22 2,297,984 2,782 2 10,000 2,782 537.459 هزار میلیارد 1.298 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -9.28 -6.42 0.92 554.603 میلیون 155.776 میلیون 634.573 میلیون 75.806 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 180,300 810.00 0.45 180,440 950.00 0.53 1402/01/09 16,551 12.221 میلیون 2.205 هزار میلیارد - 179,490 180,720 178,200 181,880 6 22,067 180,900 19 50,313 180,900 - - - - - - - - - - - 8.218 میلیون 4.002 میلیون 11.452 میلیون 768,716
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,916 185.00 3.91 4,868 137.00 2.90 1402/01/09 15,702 323.388 میلیون 1.574 هزار میلیارد 20,045.36 4,731 4,780 4,700 4,955 15 467,130 4,913 1 400,000 4,913 192.798 هزار میلیارد 198.088 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 122.49 2.97 91.51 309.01 میلیون 14.378 میلیون 302.885 میلیون 20.504 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 8,070 30.00 0.37 8,040 0.00 0.00 1402/01/09 14,898 136.812 میلیون 1.099 هزار میلیارد 8,273.18 8,040 8,040 7,960 8,120 1 800 8,070 39 412,386 8,070 4824 هزار میلیارد 4.788 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 11.15 5.04 5.79 98.979 میلیون 37.833 میلیون 109.692 میلیون 27.12 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,010 100.00 1.12 8,990 80.00 0.90 1402/01/09 14,430 170.009 میلیون 1.529 هزار میلیارد 9,503.52 8,910 9,020 8,880 9,120 9 450,504 9,010 1 200,000 9,010 2040.73 هزار میلیارد 2.239 میلیارد 778.641 میلیون 190 میلیون 264.175 میلیون 514.466 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 6.15 3.97 0.63 104.441 میلیون 65.568 میلیون 109.23 میلیون 60.78 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,426 3.00 0.21 1,440 17.00 1.19 1402/01/09 14,238 522.052 میلیون 751.53 میلیارد 36,051.24 1,423 1,458 1,412 1,488 22 1,182,300 1,426 5 412,800 1,426 61.373 هزار میلیارد 61.987 میلیون 46.045 میلیون 42.62 میلیون 613,759 45.431 میلیون 297,692 176,911 346.91 1.35 206.16 518.701 میلیون 3.351 میلیون 508.864 میلیون 13.188 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 178,460 4,030.00 2.31 178,650 4,220.00 2.42 1402/01/09 13,913 12.914 میلیون 2.307 هزار میلیارد - 174,430 179,620 177,500 181,290 8 3,147 178,440 5 4,994 178,440 - - - - - - - - - - - 11.168 میلیون 1.746 میلیون 12.179 میلیون 734,593
اهرم

اهرم

صندوق بورس 22,720 960.00 4.41 22,350 590.00 2.71 1402/01/09 13,660 209.514 میلیون 4.682 هزار میلیارد - 21,760 22,300 21,830 22,820 9 14,629 22,720 6 24,842 22,720 - - - - - - - - - - - 187.792 میلیون 21.722 میلیون 184.467 میلیون 25.048 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,190 80.00 1.52 5,240 30.00 0.57 1402/01/09 12,875 233.53 میلیون 1.223 هزار میلیارد 17,691 5,270 5,270 5,150 5,360 6 47,917 5,190 4 400,000 5,190 134.527 هزار میلیارد 206.663 میلیون 104.924 میلیون 5.53 میلیون 72.136 میلیون 32.788 میلیون 153.266 میلیون 9.789 میلیون 13.74 4.1 0.88 196.971 میلیون 36.559 میلیون 149.424 میلیون 84.105 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,998 115.00 2.36 4,970 87.00 1.78 1402/01/09 12,788 294.988 میلیون 1.466 هزار میلیارد 23,067.57 4,883 4,930 4,860 5,046 2 292,500 4,998 1 6,196 4,998 1366.75 هزار میلیارد 1.512 میلیارد 661.641 میلیون 275 میلیون 144.828 میلیون 516.813 میلیون 2.206 میلیارد 278.102 میلیون 4.91 2.64 0.62 256.818 میلیون 38.17 میلیون 213.684 میلیون 81.304 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,410 7.00 0.21 3,392 11.00 0.32 1402/01/09 12,004 356.322 میلیون 1.209 هزار میلیارد 29,683.58 3,403 3,420 3,354 3,433 2 47,490 3,410 2 57,083 3,411 1197.376 هزار میلیارد 13.528 میلیارد 13.089 میلیارد 262.043 میلیون 12.332 میلیارد 756.865 میلیون 867.531 میلیون 945.451 میلیون 4.27 1.58 0.98 256.268 میلیون 100.054 میلیون 319.028 میلیون 37.294 میلیون
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 55,030 210.00 0.38 54,630 610.00 1.10 1402/01/09 11,761 19.117 میلیون 1.044 هزار میلیارد - 55,240 54,800 52,850 56,480 1 1,000 55,080 3 2,414 55,080 98.334 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.609 میلیون 1.508 میلیون 15.85 میلیون 3.267 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,132 10.00 0.47 2,124 2.00 0.09 1402/01/09 11,333 568.772 میلیون 1.208 هزار میلیارد 50,187.23 2,122 2,170 2,090 2,170 1 50,000 2,134 3 496,357 2,134 372.452 هزار میلیارد 6.827 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 106.08 1.59 0.59 383.203 میلیون 185.569 میلیون 418.983 میلیون 149.789 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 12,200 90.00 0.74 12,170 60.00 0.50 1402/01/09 10,632 80.216 میلیون 975.84 میلیارد 7,544.74 12,110 12,330 12,000 12,330 1 4,899 12,200 9 131,578 12,210 1634.941 هزار میلیارد 1.89 میلیارد 720.651 میلیون 134.342 میلیون 254.915 میلیون 465.736 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 4.74 3.51 0.54 69.397 میلیون 10.818 میلیون 60.71 میلیون 19.505 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 11,340 540.00 5.00 11,230 430.00 3.98 1402/01/09 10,394 98.665 میلیون 1.108 هزار میلیارد 9,492.5 10,800 11,340 10,840 11,340 1 2,155 11,340 1 4,025 14,500 20.09 هزار میلیارد 22.851 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 492,781 292,611 68.66 6.23 40.78 96.905 میلیون 1.76 میلیون 89.495 میلیون 9.17 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,232 146.00 7.00 2,189 103.00 4.94 1402/01/09 10,297 467.768 میلیون 1.024 هزار میلیارد 45,427.65 2,086 2,128 2,091 2,232 72 8,509,930 2,232 1 172,240 2,232 294.723 هزار میلیارد 310.203 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 42.19 1.89 33.5 386.642 میلیون 81.126 میلیون 372.386 میلیون 95.382 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 19,819 39.00 0.20 19,817 37.00 0.19 1402/01/09 10,123 389.896 میلیون 7.727 هزار میلیارد - 19,780 19,817 19,816 19,819 2 6,317 19,818 10 20,840,243 19,819 - - - - - - - - - - - 164.536 میلیون 225.359 میلیون 102.041 میلیون 287.855 میلیون
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 13,950 660.00 4.97 13,750 460.00 3.46 1402/01/09 9,561 83.873 میلیون 1.153 هزار میلیارد 8,772.41 13,290 13,260 13,050 13,950 1 8,852 13,940 1 100,000 13,940 793.678 هزار میلیارد 1.24 میلیارد 472.968 میلیون 21.56 میلیون 446.146 میلیون 26.823 میلیون 114.415 میلیون 92.792 میلیون 8.56 29.59 6.94 51.619 میلیون 32.254 میلیون 66.751 میلیون 17.122 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 14,530 610.00 4.38 14,380 460.00 3.30 1402/01/09 9,313 62.102 میلیون 892.78 میلیارد 6,668.31 13,920 14,150 13,860 14,660 3 3,062 14,540 4 28,680 14,540 120.792 هزار میلیارد 122.403 میلیون 12.015 میلیون 8.4 میلیون 1.611 میلیون 10.404 میلیون 2.358 میلیون 2.25 میلیون 53.68 11.61 51.23 54.052 میلیون 8.05 میلیون 56.436 میلیون 5.666 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,658 221.00 4.98 4,655 218.00 4.91 1402/01/09 9,034 495.366 میلیون 2.306 هزار میلیارد 54,833.54 4,437 4,658 4,589 4,658 180 7,800,632 4,658 1 2,100 5,000 329.46 هزار میلیارد 660.783 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.94 6.01 0.8 360.525 میلیون 134.841 میلیون 189.116 میلیون 306.25 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,161 19.00 0.89 2,145 3.00 0.14 1402/01/09 8,985 310.446 میلیون 665.87 میلیارد 34,551.62 2,142 2,150 2,125 2,170 1 200,000 2,161 8 658,152 2,162 480.322 هزار میلیارد 6.842 میلیارد 6.709 میلیارد 223.926 میلیون 6.388 میلیارد 320.719 میلیون 710.06 میلیون 46.149 میلیون 10.39 1.49 0.68 249.261 میلیون 61.185 میلیون 310.346 میلیون 100,005
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق بورس کالا 216,060 8,446.00 4.07 214,536 6,922.00 3.33 1402/01/09 8,422 5.538 میلیون 1.188 هزار میلیارد - 207,614 211,222 211,222 216,100 2 216 216,070 1 1,099 216,100 - - - - - - - - - - - 5.309 میلیون 228,719 4.548 میلیون 989,129
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 9,030 590.00 6.99 8,950 510.00 6.04 1402/01/09 8,348 52.585 میلیون 470.38 میلیارد 6,299.12 8,440 8,980 8,660 9,030 648 7,709,881 9,030 18 1,942 9,030 13.425 هزار میلیارد 15.645 میلیون 4.38 میلیون 1.5 میلیون 2.22 میلیون 2.16 میلیون 5.055 میلیون 453,282 29.62 6.22 2.66 52.572 میلیون 12,934 51.096 میلیون 1.489 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 59,950 1,750.00 2.84 59,500 2,200.00 3.57 1402/01/09 8,342 13.803 میلیون 821.17 میلیارد 1,654.68 61,700 57,400 57,400 63,000 1 3,324 60,150 2 1,353 60,150 38.973 هزار میلیارد 41.907 میلیون 5.435 میلیون 327,500 2.934 میلیون 2.5 میلیون 7.238 میلیون 2.985 میلیون 12.8 15.29 5.28 12.327 میلیون 1.477 میلیون 12.911 میلیون 892,070
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 21,100 310.00 1.49 21,120 330.00 1.59 1402/01/09 7,962 32.93 میلیون 695.52 میلیارد 4,135.95 20,790 20,960 20,630 21,540 2 10,255 21,100 2 11,390 21,100 175.296 هزار میلیارد 181.03 میلیون 18.54 میلیون 8.3 میلیون 5.734 میلیون 12.806 میلیون 5.687 میلیون 5.361 میلیون 32.71 13.69 30.82 32.144 میلیون 786,225 31.535 میلیون 1.396 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 8,090 20.00 0.25 8,050 20.00 0.25 1402/01/09 7,722 79.515 میلیون 640.16 میلیارد 10,297.26 8,070 8,010 7,860 8,200 12 185,526 8,070 1 24,183 8,070 146.51 هزار میلیارد 149.639 میلیون 23.698 میلیون 18.2 میلیون 3.129 میلیون 20.568 میلیون 4.325 میلیون 3.101 میلیون 47.25 7.12 33.87 72.475 میلیون 7.041 میلیون 61.814 میلیون 17.701 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,487 35.00 1.43 2,502 50.00 2.04 1402/01/09 7,690 93.834 میلیون 234.76 میلیارد 12,202.07 2,452 2,540 2,457 2,561 1 1,961 2,487 2 108,065 2,498 50.367 هزار میلیارد 70.344 میلیون 57.25 میلیون 20.131 میلیون 19.977 میلیون 37.273 میلیون 27.697 میلیون 14.011 میلیون 3.59 1.35 1.82 91.839 میلیون 1.995 میلیون 93.425 میلیون 408,962
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 18,270 1,190.00 6.97 18,140 1,060.00 6.21 1402/01/09 7,488 98.383 میلیون 1.785 هزار میلیارد 13,138.7 17,080 17,750 17,460 18,270 501 9,111,314 18,270 1 313 18,360 544.2 هزار میلیارد 664.287 میلیون 225.385 میلیون 10 میلیون 120.087 میلیون 105.298 میلیون 1.046 میلیارد 86.375 میلیون 6.3 5.17 0.52 80.429 میلیون 17.953 میلیون 37.893 میلیون 60.49 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,080 99.00 5.00 2,062 81.00 4.09 1402/01/09 7,088 125.673 میلیون 259.09 میلیارد 17,730.37 1,981 2,050 1,987 2,080 25 3,178,340 2,080 1 864 2,080 72.824 هزار میلیارد 91.757 میلیون 70.523 میلیون 35.317 میلیون 18.934 میلیون 51.589 میلیون 17.948 میلیون 12.391 میلیون 5.88 1.41 4.06 123.846 میلیون 1.827 میلیون 119.67 میلیون 6.003 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 3,000 172.00 6.08 2,967 139.00 4.92 1402/01/09 7,068 172.51 میلیون 511.91 میلیارد 24,407.2 2,828 2,940 2,905 3,020 2 402,000 2,998 1 138,749 3,000 89.01 هزار میلیارد 115.899 میلیون 71.598 میلیون 30 میلیون 26.889 میلیون 44.71 میلیون 24.428 میلیون 20.458 میلیون 4.35 1.99 3.64 166.936 میلیون 5.574 میلیون 156.814 میلیون 15.696 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 15,350 380.00 2.54 15,540 570.00 3.81 1402/01/09 6,887 27.692 میلیون 430.32 میلیارد 4,020.91 14,970 15,950 15,210 15,950 1 1,763 15,270 1 25,000 15,300 114.064 هزار میلیارد 142.838 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 7.78 9.5 7.8 24.534 میلیون 3.158 میلیون 25.773 میلیون 1.919 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,917 42.00 1.46 2,923 48.00 1.67 1402/01/09 6,719 175.48 میلیون 512.97 میلیارد 26,116.96 2,875 2,928 2,837 2,995 3 36,000 2,915 5 526,056 2,920 204.61 هزار میلیارد 220.043 میلیون 159.098 میلیون 70 میلیون 15.433 میلیون 143.665 میلیون 11.754 میلیون 12.156 میلیون 16.83 1.42 17.41 143.432 میلیون 32.048 میلیون 144.767 میلیون 30.713 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 2,260 0.00 0.00 2,251 9.00 0.40 1402/01/09 6,653 220.481 میلیون 496.38 میلیارد 33,140.08 2,260 2,260 2,200 2,300 2 13,155 2,260 2 75,284 2,261 40.803 هزار میلیارد 60.731 میلیون 37.779 میلیون 18.126 میلیون 19.928 میلیون 17.851 میلیون 7.309 میلیون -410,273 -99.45 2.29 5.58 216.685 میلیون 3.796 میلیون 186.564 میلیون 33.917 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,200 90.00 1.43 6,260 30.00 0.48 1402/01/09 6,559 109.762 میلیون 687.52 میلیارد 16,734.55 6,290 6,280 6,200 6,350 1 810 6,230 1 40,769 6,230 1204.599 هزار میلیارد 1.249 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 9.06 3.63 8.99 57.547 میلیون 52.215 میلیون 59.866 میلیون 49.896 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 55,000 2,610.00 4.98 54,890 2,500.00 4.77 1402/01/09 6,547 15.706 میلیون 862.08 میلیارد 2,399.02 52,390 54,490 53,000 55,000 114 282,685 55,000 0 0 0 787.672 هزار میلیارد 952.233 میلیون 238.292 میلیون 14.35 میلیون 164.561 میلیون 73.73 میلیون 434.18 میلیون 62.293 میلیون 12.64 10.68 1.81 12.017 میلیون 3.69 میلیون 9.128 میلیون 6.578 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,001 117.00 3.01 4,002 118.00 3.04 1402/01/09 6,444 60.857 میلیون 243.54 میلیارد 9,444.01 3,884 4,037 3,931 4,037 2 6,739 4,000 2 60,854 4,004 72.036 هزار میلیارد 86.511 میلیون 30.342 میلیون 8 میلیون 14.475 میلیون 15.867 میلیون 37.16 میلیون 5.279 میلیون 13.65 4.54 1.94 55.301 میلیون 5.556 میلیون 53.543 میلیون 7.314 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 11,340 50.00 0.44 11,420 130.00 1.15 1402/01/09 6,428 40.609 میلیون 463.78 میلیارد 6,317.5 11,290 11,600 11,270 11,680 2 2,300 11,320 1 10,252 11,340 11.42 هزار میلیارد 11.687 میلیون 1.978 میلیون 1,000,000 266,592 1.711 میلیون 523,577 539,338 21.17 6.67 21.81 40.191 میلیون 417,981 35.831 میلیون 4.777 میلیون
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق بورس کالا 81,050 3,096.00 3.97 80,660 2,706.00 3.47 1402/01/09 6,343 7.608 میلیون 613.68 میلیارد - 77,954 80,600 80,100 81,200 7 5,789 81,050 3 11,667 81,060 - - - - - - - - - - - 7.602 میلیون 6,000 5.736 میلیون 1.872 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,999 50.00 1.23 3,972 77.00 1.90 1402/01/09 6,209 229.23 میلیون 910.43 میلیارد - 4,049 4,022 3,929 4,074 4 63,525 3,993 2 61,050 3,993 343.025 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 212.968 میلیون 16.261 میلیون 219.477 میلیون 9.753 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 4,717 13.00 0.28 4,670 34.00 0.72 1402/01/09 6,149 92.649 میلیون 432.7 میلیارد 15,067.3 4,704 4,745 4,574 4,748 2 7,000 4,711 1 1,220 4,715 93.4 هزار میلیارد 98.621 میلیون 35.479 میلیون 10 میلیون 5.221 میلیون 30.258 میلیون 9.658 میلیون 5.159 میلیون 18.11 3.09 9.67 89.235 میلیون 3.414 میلیون 91.409 میلیون 1.24 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 142,500 5,590.00 4.08 142,550 5,640.00 4.12 1402/01/09 6,133 4.929 میلیون 702.66 میلیارد 803.73 136,910 141,000 137,500 143,750 2 2,603 142,550 1 4,241 142,550 1282.95 هزار میلیارد 1.921 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 984.651 میلیون 112.075 میلیون 11.45 12.25 1.3 3.96 میلیون 969,015 4.097 میلیون 832,269
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,936 192.00 7.00 2,918 174.00 6.34 1402/01/09 5,804 159.703 میلیون 466.03 میلیارد 27,516.09 2,744 2,825 2,825 2,936 105 5,142,103 2,936 0 0 0 106.223 هزار میلیارد 169.339 میلیون 116.574 میلیون 36.403 میلیون 63.116 میلیون 53.458 میلیون 32.565 میلیون 9.609 میلیون 11.05 1.99 3.26 159.116 میلیون 587,393 136.472 میلیون 23.231 میلیون
دیران

ایران دارو

سهام بورس 14,270 380.00 2.74 14,390 500.00 3.60 1402/01/09 5,595 33.154 میلیون 477.13 میلیارد 5,925.6 13,890 14,580 14,020 14,580 1 63,749 14,230 1 1,574 14,270 12.663 هزار میلیارد 16.173 میلیون 5.093 میلیون 880,000 3.51 میلیون 1.583 میلیون 3.495 میلیون 599,256 21.13 8 3.62 32.776 میلیون 377,424 32.804 میلیون 350,000
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 124,980 2,437.00 1.99 124,210 1,667.00 1.36 1402/01/09 5,566 10.392 میلیون 1.291 هزار میلیارد - 122,543 123,299 122,200 125,000 1 7,884 124,980 1 49 124,993 - - - - - - - - - - - 10.172 میلیون 220,034 9.784 میلیون 608,173
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 9,300 100.00 1.06 9,290 110.00 1.17 1402/01/09 5,468 70.283 میلیون 652.64 میلیارد 12,853.56 9,400 9,400 9,130 9,500 1 200,000 9,300 3 257,754 9,300 557.4 هزار میلیارد 829.687 میلیون 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -87.49 12.47 5.06 52.988 میلیون 17.296 میلیون 47.463 میلیون 22.82 میلیون
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,006 105.00 4.97 2,006 105.00 4.97 1401/11/16 5,268 2.508 میلیارد 5.031 هزار میلیارد 476,115.92 2,111 2,180 2,006 2,180 4 160,668 2,006 0 0 0 55.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 880,406 2.507 میلیارد - 2.508 میلیارد
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 37,300 100.00 0.27 36,800 400.00 1.08 1402/01/09 5,235 14.215 میلیون 523.03 میلیارد 2,715.36 37,200 37,200 35,500 37,450 8 10,028 37,300 5 7,269 37,300 110.4 هزار میلیارد 112.279 میلیون 18.395 میلیون 3 میلیون 1.879 میلیون 16.516 میلیون 3.383 میلیون 30.298 میلیون 3.64 6.68 32.64 11.565 میلیون 2.65 میلیون 9.129 میلیون 5.086 میلیون
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 17,400 440.00 2.47 17,870 30.00 0.17 1402/01/09 5,223 21.075 میلیون 376.62 میلیارد 4,034.95 17,840 17,800 17,400 18,190 9 8,098 17,400 2 19,872 17,400 20.9 هزار میلیارد 28.097 میلیون 11.513 میلیون 1.17 میلیون 7.197 میلیون 4.316 میلیون 13.174 میلیون 1.609 میلیون 12.99 4.84 1.59 20.657 میلیون 417,508 17.031 میلیون 4.044 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,239 277.00 6.99 4,236 274.00 6.92 1402/01/09 5,142 17.282 میلیون 73.21 میلیارد 3,360.89 3,962 4,239 4,112 4,239 417 10,087,950 4,239 31 6,748 4,239 42.36 هزار میلیارد 42.453 میلیون 16.126 میلیون 5 میلیون 92,523 16.034 میلیون 3.96 میلیون 3.838 میلیون 11.04 2.64 10.7 17.282 میلیون - 13.881 میلیون 3.4 میلیون
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 11,240 120.00 1.08 11,220 100.00 0.90 1402/01/09 5,098 23.062 میلیون 258.74 میلیارد 3,961.96 11,120 11,200 11,000 11,390 1 11,131 11,250 3 95,371 11,250 33.66 هزار میلیارد 37.151 میلیون 10.762 میلیون 2 میلیون 6.251 میلیون 4.511 میلیون 11.447 میلیون 1.608 میلیون 19.27 6.87 2.71 22.748 میلیون 314,437 22.86 میلیون 202,157
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 6,180 130.00 2.15 6,140 90.00 1.49 1402/01/09 4,967 64.502 میلیون 395.73 میلیارد 12,986.05 6,050 6,040 6,020 6,280 3 97,742 6,170 2 8,474 6,190 38.076 هزار میلیارد 38.413 میلیون 9.552 میلیون 6.201 میلیون 336,798 9.215 میلیون 2.176 میلیون 1.997 میلیون 19.07 4.13 17.5 62 میلیون 2.502 میلیون 62.814 میلیون 1.688 میلیون
غاذر

کشت و صنعت پیاذر

سهام بورس 42,000 470.00 1.13 41,670 140.00 0.34 1402/01/09 4,858 8.903 میلیون 370.97 میلیارد 1,832.57 41,530 41,900 41,020 42,450 1 271 42,000 1 123 42,100 6.626 هزار میلیارد 6.753 میلیون 1.004 میلیون 159,000 347,311 657,135 1.114 میلیون 310,378 21.35 10.08 5.95 8.724 میلیون 178,855 5.319 میلیون 3.583 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,159 6.00 0.19 3,161 8.00 0.25 1402/01/09 4,821 128.759 میلیون 406.98 میلیارد 26,707.9 3,153 3,180 3,145 3,191 1 1,000 3,160 1 12,000 3,160 862.855 هزار میلیارد 5.13 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.38 1.96 1.3 101.62 میلیون 27.139 میلیون 107.482 میلیون 21.277 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 15,930 240.00 1.48 15,990 180.00 1.11 1402/01/09 4,818 5.053 میلیون 80.81 میلیارد 1,048.85 16,170 16,010 15,750 16,330 1 1,000 15,920 2 80 15,920 68.757 هزار میلیارد 77.139 میلیون 14.885 میلیون 4.3 میلیون 8.382 میلیون 6.503 میلیون 7.325 میلیون 3.633 میلیون 18.93 10.57 9.39 4.712 میلیون 341,061 4.551 میلیون 502,217
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 16,680 60.00 0.36 16,560 60.00 0.36 1402/01/09 4,750 20.253 میلیون 335.48 میلیارد 4,263.75 16,620 16,610 16,200 16,750 1 5,000 16,690 8 581 16,690 49.68 هزار میلیارد 54.706 میلیون 11.215 میلیون 3 میلیون 5.026 میلیون 6.189 میلیون 5.854 میلیون 2.662 میلیون 18.66 8.03 8.49 19.553 میلیون 699,344 19.527 میلیون 725,529
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 3,800 76.00 1.96 3,838 38.00 0.98 1402/01/09 4,737 70.241 میلیون 269.58 میلیارد 14,828.07 3,876 3,935 3,701 3,950 3 223,259 3,800 8 684,202 3,800 34.542 هزار میلیارد 41.646 میلیون 15.757 میلیون 9 میلیون 7.104 میلیون 8.653 میلیون 1.882 میلیون 1.29 میلیون 26.78 3.99 18.36 64.174 میلیون 6.067 میلیون 69.711 میلیون 530,000
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 4,095 267.00 6.97 3,986 158.00 4.13 1402/01/09 4,700 23.312 میلیون 93.97 میلیارد 4,960.04 3,828 3,892 3,892 4,095 144 6,398,228 4,095 11 11,690 4,095 298.95 هزار میلیارد 431.534 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 12.31 7.64 12.12 23.312 میلیون - 21.292 میلیون 2.021 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,550 20.00 0.36 5,540 10.00 0.18 1402/01/09 4,695 62.024 میلیون 343.54 میلیارد 13,210.55 5,530 5,440 5,410 5,660 8 23,457 5,520 1 26,758 5,520 103.598 هزار میلیارد 118.085 میلیون 78.921 میلیون 18.7 میلیون 14.487 میلیون 64.435 میلیون 26.079 میلیون 23.96 میلیون 4.32 1.61 3.97 60.775 میلیون 1.249 میلیون 54.568 میلیون 7.455 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 8,310 70.00 0.84 8,320 60.00 0.72 1402/01/09 4,676 43.715 میلیون 363.89 میلیارد 9,348.84 8,380 8,480 8,250 8,480 3 14,440 8,310 1 73,951 8,330 199.68 هزار میلیارد 226.937 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 7.2 4.66 3.77 38.452 میلیون 5.263 میلیون 32.099 میلیون 11.616 میلیون
ضستا0107

اختیارخ شستا-1300-1402/01/09

اختیار معامله بورس 30 15.00 100.00 24 9.00 60.00 1402/01/09 4,667 2.232 میلیون 53.96 میلیون - 15 14 7 37 1 1,000 28 2 2,000 30 - - - - - - - - - - - 1.748 میلیون 484,617 2.232 میلیون 1,000
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 5,840 140.00 2.34 5,900 80.00 1.34 1402/01/09 4,667 47.47 میلیون 279.96 میلیارد 10,171.5 5,980 6,360 5,680 6,360 1 10,000 5,840 2 35,000 5,860 29.5 هزار میلیارد 32.464 میلیون 8.637 میلیون 5 میلیون 2.964 میلیون 5.673 میلیون 2.825 میلیون 2.529 میلیون 12.2 5.44 10.92 44.156 میلیون 3.315 میلیون 46.388 میلیون 1.083 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 7,520 10.00 0.13 7,490 20.00 0.27 1402/01/09 4,657 51.95 میلیون 389.36 میلیارد 11,155.32 7,510 7,520 7,330 7,640 1 39,709 7,520 3 2,272 7,520 74.9 هزار میلیارد 101.405 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 6.87 3.16 7.55 45.822 میلیون 6.128 میلیون 49.95 میلیون 2 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 53,325 95.00 0.18 53,325 95.00 0.18 1402/01/09 4,639 60.554 میلیون 3.229 هزار میلیارد - 53,230 53,324 53,324 53,326 45 44,843,807 53,324 2 1,115,921 53,325 - - - - - - - - - - - 27.653 میلیون 32.901 میلیون 21.905 میلیون 38.649 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 17,470 250.00 1.45 17,270 50.00 0.29 1402/01/09 4,623 25.523 میلیون 440.84 میلیارد 5,520.94 17,220 17,500 16,670 17,750 1 30,000 17,360 1 1,155 17,470 24.705 هزار میلیارد 26.076 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 61.92 12.21 6.95 18.683 میلیون 6.84 میلیون 23.543 میلیون 1.981 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 6,930 240.00 3.59 6,710 20.00 0.30 1402/01/09 4,552 48.63 میلیون 326.23 میلیارد 10,683.24 6,690 6,720 6,440 6,970 3 21,567 6,920 1 15,270 6,920 23.485 هزار میلیارد 34.334 میلیون 18.502 میلیون 3.5 میلیون 10.849 میلیون 7.652 میلیون 11.3 میلیون 1.312 میلیون 17.9 3.07 2.08 40.857 میلیون 7.773 میلیون 47.264 میلیون 1.366 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 8,240 100.00 1.20 8,180 160.00 1.92 1402/01/09 4,546 69.442 میلیون 568.06 میلیارد - 8,340 8,490 8,090 8,560 3 130,451 8,250 7 107,836 8,250 80.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.627 میلیون 24.815 میلیون 69.342 میلیون 100,000
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 12,390 590.00 5.00 12,390 590.00 5.00 1402/01/09 4,482 144.867 میلیون 1.795 هزار میلیارد 32,322.05 11,800 12,390 12,390 12,390 217 13,255,606 12,390 0 0 0 6064.905 هزار میلیارد 5.78 میلیارد 1.299 میلیارد 489.5 میلیون 395.564 میلیون 903.771 میلیون 526.764 میلیون 590.026 میلیون 9.79 6.39 10.97 112.625 میلیون 32.243 میلیون 10.038 میلیون 134.83 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,152 12.00 0.12 10,151 11.00 0.11 1402/01/09 4,419 530.731 میلیون 5.388 هزار میلیارد - 10,140 10,151 10,150 10,153 27 2,641,238 10,151 4 18,417,194 10,152 - - - - - - - - - - - 156.511 میلیون 374.219 میلیون 112.206 میلیون 418.525 میلیون
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 12,430 250.00 2.05 12,390 210.00 1.72 1402/01/09 4,370 5.264 میلیون 65.21 میلیارد 1,204.53 12,180 12,300 12,160 12,510 2 170,470 12,430 5 13,401 12,440 30.975 هزار میلیارد 37.101 میلیون 8.711 میلیون 2.5 میلیون 6.126 میلیون 2.586 میلیون 2.69 میلیون 26,061 1188.56 11.98 11.52 4.202 میلیون 1.062 میلیون 5.264 میلیون -
همای

همای

صندوق بورس 10,109 18.00 0.18 10,109 18.00 0.18 1402/01/09 4,322 171.672 میلیون 1.735 هزار میلیارد - 10,091 10,108 10,108 10,110 2 10,417 10,109 100 99,870,067 10,110 - - - - - - - - - - - 133.252 میلیون 38.421 میلیون 144.392 میلیون 27.281 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 41,623 47.00 0.11 41,622 46.00 0.11 1402/01/09 4,301 40.647 میلیون 1.692 هزار میلیارد - 41,576 41,619 41,619 41,624 6 234,708 41,621 2 728,210 41,623 - - - - - - - - - - - 23.143 میلیون 17.504 میلیون 14.773 میلیون 25.874 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,999 159.00 4.14 3,985 145.00 3.78 1402/01/09 4,203 84.553 میلیون 336.9 میلیارد 20,117.38 3,840 3,880 3,850 4,032 2 50,206 3,999 2 149,481 3,999 29.601 هزار میلیارد 40.672 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 11.07 3.05 3.69 70.78 میلیون 13.773 میلیون 64.26 میلیون 20.294 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 180,000 176,502.00 5.00 177,120 173,622.00 4.00 1400/12/21 4,189 3.52 میلیون 623.3 میلیارد 21,370.35 3,498 172,600 172,600 183,000 0 0 0 0 - 1.807 میلیارد 728.588 میلیون 476.049 میلیون 130.47 میلیون 598.118 میلیون 515.02 میلیون 148.804 میلیون - - - 3.286 میلیون 232,840 1.096 میلیون 2.423 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 4,000 136.00 3.52 3,912 48.00 1.24 1402/01/09 4,050 13.951 میلیون 55.34 میلیارد 3,444.76 3,864 3,920 3,900 4,060 5 40,192 4,000 18 29,524 4,000 293.4 هزار میلیارد 391.078 میلیون 186.265 میلیون 65 میلیون 97.678 میلیون 88.587 میلیون 118.767 میلیون 11.716 میلیون 25.04 3.31 2.48 12.535 میلیون 1.416 میلیون 13.795 میلیون 156,767
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 6,479 19.00 0.29 6,607 109.00 1.68 1402/01/09 3,981 42.085 میلیون 278.04 میلیارد 10,571.52 6,498 6,700 6,420 6,800 1 21,406 6,470 1 24,529 6,470 28.861 هزار میلیارد 30.921 میلیون 7.886 میلیون 3.671 میلیون 2.06 میلیون 5.827 میلیون 4.724 میلیون 1.94 میلیون 14.87 4.95 6.11 40.755 میلیون 1.331 میلیون 41.928 میلیون 156,850
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 185,620 7,050.00 3.95 181,940 3,370.00 1.89 1402/01/09 3,934 4.174 میلیون 759.46 میلیارد 1,061.09 178,570 179,570 178,010 188,420 1 100 185,700 3 7,384 185,700 1091.64 هزار میلیارد 1.213 میلیارد 539.108 میلیون 6 میلیون 121.777 میلیون 417.331 میلیون 448.038 میلیون 277.535 میلیون 3.93 2.62 2.44 3.299 میلیون 875,118 2.184 میلیون 1.99 میلیون
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 23,400 690.00 3.04 23,230 520.00 2.29 1402/01/09 3,915 14.421 میلیون 334.95 میلیارد 3,683.64 22,710 23,300 22,900 23,840 1 844 23,350 1 131 23,360 69.69 هزار میلیارد 90.013 میلیون 35.3 میلیون 3 میلیون 20.323 میلیون 14.978 میلیون 53.759 میلیون 8.456 میلیون 8.24 4.66 1.3 13.319 میلیون 1.102 میلیون 12.032 میلیون 2.389 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,070 380.00 4.37 9,060 370.00 4.26 1402/01/09 3,914 35.377 میلیون 320.55 میلیارد 9,038.51 8,690 8,810 8,750 9,270 1 770 9,090 1 5,000 9,090 31.71 هزار میلیارد 36.207 میلیون 9.279 میلیون 2.456 میلیون 4.497 میلیون 4.782 میلیون 9.46 میلیون 1.509 میلیون 21.01 6.63 3.35 34.076 میلیون 1.301 میلیون 35.376 میلیون 1,000
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 12,770 50.00 0.39 12,730 90.00 0.70 1402/01/09 3,899 28.51 میلیون 362.89 میلیارد 7,312.18 12,820 12,930 12,580 13,100 1 100,000 12,740 1 34,782 12,770 245.439 هزار میلیارد 277.693 میلیون 76.04 میلیون 19.28 میلیون 32.255 میلیون 43.785 میلیون 73.453 میلیون 30.473 میلیون 8.06 5.61 3.34 21.001 میلیون 7.509 میلیون 24.24 میلیون 4.27 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 7,420 350.00 4.95 7,260 190.00 2.69 1402/01/09 3,863 58.419 میلیون 423.85 میلیارد 15,122.73 7,070 7,020 7,000 7,470 2 21,000 7,370 5 184,097 7,420 84.761 هزار میلیارد 87.865 میلیون 23.886 میلیون 11.675 میلیون 3.104 میلیون 20.782 میلیون 2.312 میلیون 1.959 میلیون 43.28 4.08 36.67 57.571 میلیون 848,490 52.719 میلیون 5.7 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,058 37.00 0.90 4,069 26.00 0.63 1402/01/09 3,843 73.96 میلیون 300.93 میلیارد 19,245.37 4,095 4,081 4,031 4,130 2 5,000 4,050 1 200,000 4,058 773.11 هزار میلیارد 1.034 میلیارد 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 13.23 3.11 1.45 51.951 میلیون 22.009 میلیون 49.518 میلیون 24.442 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 13,450 610.00 4.75 13,360 520.00 4.05 1402/01/09 3,804 4.073 میلیون 54.41 میلیارد 1,070.63 12,840 13,190 13,100 13,520 5 16,278 13,450 11 2,248 13,450 40.08 هزار میلیارد 47.348 میلیون 11.781 میلیون 3 میلیون 7.268 میلیون 4.513 میلیون 3.854 میلیون 1.581 میلیون 25.35 8.89 10.4 3.901 میلیون 172,137 4.064 میلیون 9,000
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 204,010 9,710.00 5.00 203,960 9,660.00 4.97 1402/01/09 3,742 3.378 میلیون 688.93 میلیارد 902.67 194,300 203,500 200,000 204,010 2 30,848 204,010 0 0 0 101.98 هزار میلیارد 105.434 میلیون 5.781 میلیون 500,000 3.454 میلیون 2.327 میلیون 5.221 میلیون 1.678 میلیون 60.74 43.82 19.53 3.093 میلیون 285,248 2.475 میلیون 902,620
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 70,250 4,600.00 6.15 70,200 4,650.00 6.21 1402/01/09 3,741 6.799 میلیون 477.32 میلیارد 1,817.36 74,850 72,200 69,650 73,350 2 1,155 70,250 1 24 70,350 17.55 هزار میلیارد 21.009 میلیون 5.328 میلیون 250,000 3.459 میلیون 1.869 میلیون 4.008 میلیون 1.98 میلیون 8.87 9.39 4.38 5.351 میلیون 1.448 میلیون 6.784 میلیون 14,612
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 13,050 620.00 4.99 13,050 620.00 4.99 1402/01/09 3,705 27.116 میلیون 353.86 میلیارد 7,318.67 12,430 13,050 13,040 13,050 229 2,923,138 13,050 16 114 13,050 10.44 هزار میلیارد 13.23 میلیون 3.775 میلیون 300,000 2.79 میلیون 984,696 3.262 میلیون 272,051 35.58 9.83 2.97 27.116 میلیون - 4.147 میلیون 22.969 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,100 270.00 4.63 6,020 190.00 3.26 1402/01/09 3,601 54.477 میلیون 328.05 میلیارد 15,128.33 5,830 5,890 5,840 6,100 2 71,496 6,080 2 200,832 6,100 96.32 هزار میلیارد 96.896 میلیون 24.913 میلیون 16 میلیون 576,358 24.337 میلیون 4.101 میلیون 3.706 میلیون 25.99 3.96 23.49 53.106 میلیون 1.371 میلیون 53.455 میلیون 1.022 میلیون
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 28,150 450.00 1.62 27,950 250.00 0.90 1402/01/09 3,578 3.251 میلیون 90.95 میلیارد 908.68 27,700 28,400 27,550 28,400 3 1,664 28,150 8 596 28,150 19.565 هزار میلیارد 24.876 میلیون 7.739 میلیون 700,000 5.311 میلیون 2.428 میلیون 10.194 میلیون 1.003 میلیون 19.52 8.06 1.92 3.042 میلیون 209,083 3.251 میلیون 20
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 4,378 286.00 6.99 4,319 227.00 5.55 1402/01/09 3,546 8.275 میلیون 35.74 میلیارد 2,333.69 4,092 4,140 4,040 4,378 13 262,942 4,378 0 0 0 8.638 هزار میلیارد 13.586 میلیون 7.649 میلیون 2 میلیون 4.948 میلیون 2.7 میلیون 1.826 میلیون 431,783 20.02 3.2 4.74 8.221 میلیون 54,649 8.173 میلیون 102,279
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 18,480 15,790.00 46.08 34,270 0.00 0.00 1402/01/09 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 18,620 18,240 18,870 355 104,510 55,750 1 300 63,500 7.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 503,110 128,100 601,110 30,100
کارا

کارا

صندوق فرابورس 13,756 24.00 0.17 13,756 24.00 0.17 1402/01/09 3,443 207.104 میلیون 2.849 هزار میلیارد - 13,732 13,757 13,755 13,758 1 24,116 13,757 1 75,196 13,758 - - - - - - - - - - - 85.086 میلیون 122.017 میلیون 80.1 میلیون 127.003 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 14,020 100.00 0.72 14,040 120.00 0.86 1402/01/09 3,403 6.266 میلیون 87.96 میلیارد 1,841.29 13,920 13,920 13,800 14,350 1 7,800 14,020 2 93,961 14,030 154.44 هزار میلیارد 160.814 میلیون 25.904 میلیون 11 میلیون 6.374 میلیون 19.53 میلیون 16.289 میلیون 16.037 میلیون 9.64 7.91 9.48 3.752 میلیون 2.514 میلیون 3.805 میلیون 2.461 میلیون
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 41,900 400.00 0.96 41,100 400.00 0.96 1402/01/09 3,399 995,870 40.95 میلیارد 292.99 41,500 41,250 40,400 42,500 2 635 41,900 9 393 41,900 28.77 هزار میلیارد 29.008 میلیون 2.3 میلیون 700,000 237,542 2.062 میلیون 1.88 میلیون 1.661 میلیون 17.32 13.95 15.3 416,743 579,127 978,262 17,608