همه بازارها

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,534 69.00 1.99 3,503 38.00 1.10 1403/03/30 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 7,731.84 3,465 3,509 3,473 3,534 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 191.161 میلیون 110.898 میلیون 50 میلیون 16.011 میلیون 94.886 میلیون 153.709 میلیون 42.845 میلیون 4.09 1.85 1.14 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
بپردیس

بیمه پردیس

سهام فرابورس 1,343 843.00 168.60 500 0.00 0.00 1403/03/30 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - 500 1,343 1,343 1,343 0 0 0 0 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
طلا

پشتوانه طلای لوتوس

صندوق بورس کالا 256,529 33,089.00 14.81 223,440 0.00 0.00 1403/03/30 7,563 6.328 میلیون 1.414 هزار میلیارد - 223,440 256,010 255,901 257,350 1 89 223,900 1 345 224,780 - - - - - - - - - - - 5.031 میلیون 1.296 میلیون 5.127 میلیون 1.201 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,714 91.00 1.97 4,698 75.00 1.62 1403/03/30 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,440.11 4,623 4,600 4,600 4,715 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.179 میلیارد 3.139 میلیارد 1.08 میلیارد 1.101 میلیارد 2.038 میلیارد 2.411 میلیارد 848.073 میلیون 5.98 2.5 2.1 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
عیار

ص س پشتوانه طلای مفید

صندوق بورس کالا 95,511 9,868.00 11.52 85,643 0.00 0.00 1403/03/30 6,312 9.658 میلیون 827.11 میلیارد - 85,643 95,800 95,437 95,800 1 1,164 85,800 1 60 86,350 - - - - - - - - - - - 9.473 میلیون 184,701 9.574 میلیون 84,000
تسه1402

امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسهیلات مسکن فرابورس 1.25 میلیون 159,742.00 11.33 1.41 میلیون 0.00 0.00 1403/03/30 4,702 301,226 424.65 میلیارد - 1.41 میلیون 1.28 میلیون 1.234 میلیون 1.3 میلیون 1 160 1,410,000 3 149 1,418,000 - - - - - - - - - - - 300,681 - 208,691 91,990
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 3,988 78.00 1.99 3,982 72.00 1.84 1403/03/30 4,427 69.349 میلیون 399.81 میلیارد 28,033.32 3,910 3,863 3,863 3,988 0 0 0 0 148.134 هزار میلیارد 316.082 میلیون 233.784 میلیون 36.651 میلیون 170.136 میلیون 63.648 میلیون 278.336 میلیون 30.44 میلیون 4.79 2.29 0.52 52.666 میلیون 16.684 میلیون 67.095 میلیون 2.254 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 24,180 490.00 1.99 24,400 270.00 1.09 1403/03/30 4,253 12.213 میلیون 431.56 میلیارد 2,855.46 24,670 24,180 24,180 24,180 2 30,343 36,000 3 21,574 36,070 70.66 هزار میلیارد 56.137 میلیون 11.866 میلیون 2 میلیون 7.537 میلیون 4.33 میلیون 9.761 میلیون 2.181 میلیون 22.37 11.27 5 11.871 میلیون 19,050 11.89 میلیون -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,240 90.00 1.75 5,220 70.00 1.36 1403/03/30 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 17,219.4 5,150 5,200 5,160 5,250 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.129 میلیارد 371 میلیون 331.508 میلیون 797.952 میلیون 4.079 میلیارد 378.152 میلیون 5.12 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 6,160 120.00 1.99 6,140 100.00 1.66 1403/03/30 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 13,641.15 6,040 6,090 6,060 6,160 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 65.892 میلیون 16.007 میلیون 10.5 میلیون 1.422 میلیون 14.585 میلیون 4.127 میلیون 3.724 میلیون 17.31 4.42 15.62 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 4,400 50.00 1.15 4,369 19.00 0.44 1403/03/30 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 20,448.19 4,350 4,263 4,263 4,433 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 70.409 میلیون 27.681 میلیون 15.75 میلیون 1.597 میلیون 26.084 میلیون 4.745 میلیون 5.732 میلیون 12 2.64 14.5 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
مثقال

مثقال

صندوق بورس کالا 29,089 3,127.00 12.04 25,962 0.00 0.00 1403/03/30 3,260 15.198 میلیون 394.56 میلیارد - 25,962 29,139 29,040 29,139 2 3,940 25,800 1 1,735 26,150 - - - - - - - - - - - 14.798 میلیون 399,239 11.61 میلیون 3.588 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 60.00 0.88 6,834 14.00 0.21 1403/03/30 2,991 35.564 میلیون 259.1 میلیارد 12,184.1 6,820 6,780 6,780 6,930 2 2,752 7,240 1 707 7,330 4374 هزار میلیارد 5.827 میلیارد 1.904 میلیارد 780 میلیون 436.858 میلیون 1.468 میلیارد 1.216 میلیارد 662.516 میلیون 8.79 3.65 4.32 25.697 میلیون 9.866 میلیون 28.854 میلیون 6.709 میلیون
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 1,106 18.00 1.60 1,109 15.00 1.33 1403/03/30 2,893 14.034 میلیون 259.18 میلیارد 31,102.08 1,124 1,128 1,106 1,128 0 0 0 0 11.082 هزار میلیارد 9.196 میلیون 8.896 میلیون 6.357 میلیون 2.095 میلیون 6.801 میلیون 4.282 میلیون 417,685 16.88 1.04 1.65 13.946 میلیون 88,410 13.989 میلیون 44,977
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,790 640.00 3.13 20,430 0.00 0.00 1403/03/30 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,140 19,100 19,790 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
زر

زرافشان امید ایرانیان

صندوق بورس کالا 164,406 21,305.00 14.89 143,101 0.00 0.00 1403/03/30 2,850 2.415 میلیون 345.65 میلیارد - 143,101 164,035 163,900 164,850 1 1,000 141,105 1 35 143,958 - - - - - - - - - - - 2.073 میلیون 342,766 479,378 1.936 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 11,580 230.00 1.95 11,780 30.00 0.25 1403/03/30 2,576 18.386 میلیون 301.1 میلیارد 19,301.6 11,810 11,580 11,580 11,580 0 0 0 1 6,000 16,450 16.073 هزار میلیارد 12.249 میلیون 10.901 میلیون 981,249 680,121 10.221 میلیون 1.588 میلیون 201,931 57.29 1.13 7.28 16.783 میلیون 1.603 میلیون 16.945 میلیون 1.441 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,530 8.00 0.53 1,532 10.00 0.66 1403/03/29 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 101,420.19 1,522 1,523 1,523 1,548 2 30,000 2,020 1 9,999 2,050 459.272 هزار میلیارد 9.596 میلیارد 10.716 میلیارد 335.889 میلیون 9.085 میلیارد 1.631 میلیارد 1.404 میلیارد 305.582 میلیون 1.68 0.32 0.37 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 3,277 4.00 0.12 3,250 31.00 0.94 1403/03/30 2,529 35.933 میلیون 157.76 میلیارد 10,832.49 3,281 3,257 3,218 3,291 0 0 0 0 15.792 هزار میلیارد 14.302 میلیون 6.671 میلیون 3.957 میلیون 1.442 میلیون 5.23 میلیون 4.063 میلیون 1.067 میلیون 12.05 2.46 3.17 35.765 میلیون 168,003 35.9 میلیون 33,515
کهربا

کهربا

صندوق بورس کالا 33,900 2,915.00 9.41 30,985 0.00 0.00 1403/03/30 2,501 21.284 میلیون 659.5 میلیارد - 30,985 33,899 33,700 33,968 1 200 30,800 1 5,000 31,163 - - - - - - - - - - - 7.68 میلیون 13.604 میلیون 6.949 میلیون 14.335 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,540 20.00 0.57 3,527 7.00 0.20 1403/03/30 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,006.91 3,520 3,480 3,480 3,563 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 19.435 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.02 2.29 2.02 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,788 38.00 1.38 2,770 20.00 0.73 1403/03/30 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 40,143.74 2,750 2,722 2,722 2,804 23 2,119,538 2,615 1 294,000 2,616 790.037 هزار میلیارد 2.688 میلیارد 1.032 میلیارد 301.656 میلیون 1.842 میلیارد -810,341,203 2.394 میلیارد -622,136,261 -2.25 -1.03 0.33 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
گوهر

ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صندوق بورس کالا 174,460 24,874.00 16.63 149,586 0.00 0.00 1403/03/30 2,134 2.191 میلیون 327.79 میلیارد - 149,586 174,081 174,031 174,997 1 35 149,012 1 34 152,475 - - - - - - - - - - - 1.954 میلیون 237,000 1.367 میلیون 824,320
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 4,480 9.00 0.20 4,426 45.00 1.01 1403/03/30 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 13,352.39 4,471 4,382 4,382 4,540 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 5.528 میلیون 1.732 میلیون 1.1 میلیون 510,238 1.222 میلیون 984,019 227,860 21.37 3.98 4.95 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 1,392 24.00 1.75 1,374 6.00 0.44 1403/03/30 2,094 88.107 میلیون 162.93 میلیارد 36,503.02 1,368 1,343 1,341 1,395 1 34,500 1,845 1 3,000 1,850 57.028 هزار میلیارد 43.886 میلیون 38.427 میلیون 30.843 میلیون 1.508 میلیون 36.919 میلیون 4.083 میلیون 3.73 میلیون 11.36 1.15 10.38 74.402 میلیون 13.625 میلیون 87.328 میلیون 698,420
آلتون

آلتون

صندوق بورس کالا 12,120 663.00 5.79 11,457 0.00 0.00 1403/03/30 2,014 12.005 میلیون 137.55 میلیارد - 11,457 12,107 12,104 12,160 1 3,400 11,449 1 5,000 11,599 - - - - - - - - - - - 12.005 میلیون - 11.56 میلیون 445,139
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 139,340 9,400.00 7.23 129,940 0.00 0.00 1403/03/30 1,938 1.312 میلیون 170.45 میلیارد - 129,940 134,880 134,600 139,390 1 469 129,840 3 1,672 129,850 - - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 144,462 1.127 میلیون 182,964
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 12,220 230.00 1.92 12,220 230.00 1.92 1403/03/30 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 9,822.94 11,990 12,080 11,990 12,220 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 29.826 میلیون 17.566 میلیون 1.5 میلیون 11.496 میلیون 6.07 میلیون 23.489 میلیون 4.099 میلیون 4.47 3.02 0.78 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 27,014 2,327.00 9.43 24,687 0.00 0.00 1403/03/30 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 27,013 27,013 27,014 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,229 221.00 2.21 10,008 0.00 0.00 1403/03/30 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,228 10,228 10,229 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 10,220 200.00 1.92 10,230 190.00 1.82 1403/03/30 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 11,955.72 10,420 10,220 10,220 10,380 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 65.683 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 23.95 4.56 19.55 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 15,700 320.00 2.00 15,800 220.00 1.37 1403/03/30 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 7,502.2 16,020 15,700 15,700 16,340 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 21.076 میلیون 6.883 میلیون 1,000,000 5.276 میلیون 1.607 میلیون 4.148 میلیون 592,061 26.69 9.83 3.81 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,086 21.00 1.97 1,078 13.00 1.22 1403/03/30 1,807 40.233 میلیون 64.41 میلیارد 42,751.74 1,065 1,069 1,069 1,086 0 0 0 0 46.589 هزار میلیارد 51.5 میلیون 55.168 میلیون 32.5 میلیون 16.465 میلیون 38.704 میلیون 12.926 میلیون 5.993 میلیون 5.85 0.91 2.71 33.122 میلیون 7.111 میلیون 39.678 میلیون 555,057
کاما

باما

سهام بورس 3,060 57.00 1.83 3,058 59.00 1.89 1403/03/30 1,806 27.44 میلیون 126 میلیارد 47,850.14 3,117 3,055 3,055 3,093 1 10,171 4,505 1 2,157 4,684 91.84 هزار میلیارد 97.522 میلیون 43.999 میلیون 30 میلیون 5.782 میلیون 38.217 میلیون 9.186 میلیون 4.634 میلیون 19.8 2.4 9.99 20.34 میلیون 7.1 میلیون 21.532 میلیون 5.908 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,030 17.00 1.68 1,029 16.00 1.58 1403/03/30 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 62,781.78 1,013 1,011 1,008 1,033 15 2,279,179 1,122 1 53,620 1,123 1840.515 هزار میلیارد 1.872 میلیارد 1.968 میلیارد 1.636 میلیارد 188.589 میلیون 1.78 میلیارد 337.979 میلیون 313.771 میلیون 5.37 0.95 4.99 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,263 7.00 0.31 2,258 2.00 0.09 1403/03/27 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 1.603 میلیارد 2,256 2,263 2,255 2,264 5 363,876 2,261 1 4,700 2,262 1601.76 هزار میلیارد 16.718 میلیارد 16.726 میلیارد 710 میلیون 15.115 میلیارد 1.611 میلیارد 1.764 میلیارد 556.329 میلیون 2.88 0.99 0.91 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 8,780 1,320.00 13.07 10,100 0.00 0.00 1403/03/30 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 8,480 8,480 8,780 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 11,520 170.00 1.50 11,460 110.00 0.97 1403/03/30 1,654 6.354 میلیون 86.83 میلیارد 7,310.83 11,350 11,530 11,300 11,570 2 8,001 13,530 1 9,600 13,600 10.594 هزار میلیارد 12.592 میلیون 5.476 میلیون 775,000 3.711 میلیون 1.766 میلیون 5.121 میلیون 815,531 10.89 5.03 1.73 6.338 میلیون - 6.33 میلیون 8,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 673 445.00 39.80 1,118 0.00 0.00 1403/03/30 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 669 665 676 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,340 100.00 1.91 5,280 40.00 0.76 1403/03/30 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 37,914.85 5,240 5,340 5,340 5,340 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 103.329 میلیون 49.814 میلیون 17 میلیون 13.229 میلیون 36.585 میلیون 33.015 میلیون 15.253 میلیون 5.88 2.46 2.72 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
تکاردان

تامین سرمایه کاردان

سهام بورس 2,350 9.00 0.38 2,350 9.00 0.38 1403/03/30 1,455 5.522 میلیون 13.87 میلیارد 6,282.75 2,341 2,365 2,348 2,385 1 38,722 2,494 2 28,183 2,495 62.975 هزار میلیارد 78.729 میلیون 55.534 میلیون 25 میلیون 19.979 میلیون 35.555 میلیون 22.054 میلیون 9.657 میلیون 6.08 1.65 2.66 2.796 میلیون 2.716 میلیون 3.405 میلیون 2.108 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 154,990 7,110.00 4.39 162,100 0.00 0.00 1403/03/30 1,406 680,737 110.35 میلیارد - 162,100 149,420 149,000 154,990 1 1,250 161,870 1 284 161,900 - - - - - - - - - - - 654,533 - 602,375 52,158
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 802 259.00 24.41 1,061 0.00 0.00 1403/03/30 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 795 795 805 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 6,730 130.00 1.90 6,730 130.00 1.90 1403/03/30 1,376 10.119 میلیون 98.5 میلیارد 9,093.46 6,860 6,730 6,730 6,740 1 1,044 9,520 3 297,422 9,580 17.425 هزار میلیارد 14.919 میلیون 5.985 میلیون 1.789 میلیون 2.879 میلیون 3.105 میلیون 61,245 -530 -22716.92 3.88 196.59 9.949 میلیون - 9.949 میلیون -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,853 31.00 1.10 2,847 25.00 0.89 1403/03/30 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 28,327.53 2,822 2,800 2,800 2,860 0 0 0 0 188.64 هزار میلیارد 2.927 میلیارد 2.927 میلیارد 60.851 میلیون 2.753 میلیارد 173.927 میلیون 483.296 میلیون 89.649 میلیون 1.93 1 0.36 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,072 11.00 0.53 2,052 31.00 1.49 1403/03/30 1,287 19.543 میلیون 58.74 میلیارد 14,452.96 2,083 2,088 2,042 2,099 3 109,653 2,952 2 13,836 2,959 60.513 هزار میلیارد 92.062 میلیون 95.901 میلیون 20.131 میلیون 50.754 میلیون 45.147 میلیون 17.055 میلیون 10.366 میلیون 3.98 0.91 2.42 17.955 میلیون 1.421 میلیون 17.991 میلیون 1.385 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,820 57.00 1.98 2,823 54.00 1.88 1403/03/30 1,279 39.809 میلیون 147.92 میلیارد 43,404.8 2,877 2,820 2,820 2,867 0 0 0 0 48.308 هزار میلیارد 183.603 میلیون 154.96 میلیون 16 میلیون 138.435 میلیون 16.525 میلیون 98.251 میلیون 334,244 135.13 2.73 0.46 33.512 میلیون 6.297 میلیون 39.098 میلیون 711,046
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 23,873 1,968.00 8.98 21,905 0.00 0.00 1403/03/30 1,246 20.399 میلیون 446.85 میلیارد - 21,905 23,871 23,871 23,873 140 110,628,102 21,905 38 2,204,831 21,906 - - - - - - - - - - - 14.183 میلیون 5.996 میلیون 19.979 میلیون 199,751
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,750 29.00 0.78 3,731 10.00 0.27 1403/03/30 1,232 28.513 میلیون 122.65 میلیارد 25,971.54 3,721 3,650 3,650 3,782 2 190,000 4,314 1 28,304 4,315 170.342 هزار میلیارد 153.584 میلیون 73.479 میلیون 39.605 میلیون 5.818 میلیون 67.661 میلیون 3.143 میلیون 2.097 میلیون 70.47 2.19 47.02 15.021 میلیون 13.298 میلیون 28.246 میلیون 73,684
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 7,510 40.00 0.53 7,440 110.00 1.46 1403/03/30 1,224 7.567 میلیون 77.27 میلیارد 8,232.13 7,550 7,400 7,400 7,600 0 0 0 0 17.561 هزار میلیارد 13.502 میلیون 3.656 میلیون 1.72 میلیون 704,750 2.951 میلیون 6.487 میلیون 1.044 میلیون 12.26 4.34 1.97 7.514 میلیون 52,800 7.528 میلیون 38,989
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 12,950 0.00 0.00 12,930 20.00 0.15 1403/03/30 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 2,011.8 12,950 13,000 12,750 13,200 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 70.214 میلیون 28.814 میلیون 4.5 میلیون 12.029 میلیون 16.785 میلیون 36.449 میلیون 11.717 میلیون 4.97 3.47 1.6 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 24,950 500.00 1.96 25,000 450.00 1.77 1403/03/30 1,158 2.168 میلیون 110.34 میلیارد 3,229.4 25,450 24,950 24,950 25,600 2 4,658 51,300 2 10,596 51,400 12.725 هزار میلیارد 6.779 میلیون 2.004 میلیون 250,000 269,881 1.806 میلیون 549,625 357,299 17.49 3.65 11.37 2.062 میلیون 88,919 2.151 میلیون 150
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 7,700 150.00 1.91 7,730 120.00 1.53 1403/03/26 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 9,017.77 7,850 7,720 7,700 7,970 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 8.084 میلیون 4.382 میلیون 1,000,000 214,457 4.168 میلیون 2.382 میلیون 1.523 میلیون 5.07 1.85 3.24 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
ناب

ناب

صندوق بورس کالا 12,051 1,391.00 13.05 10,660 0.00 0.00 1403/03/30 1,106 8.696 میلیون 92.69 میلیارد - 10,660 12,099 11,990 12,099 1 954 10,577 1 70,000 10,880 - - - - - - - - - - - 8.189 میلیون 507,016 4.766 میلیون 3.93 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 5,320 100.00 1.85 5,420 0.00 0.00 1403/03/30 1,069 5.806 میلیون 44.37 میلیارد 13,222.9 5,420 5,320 5,320 5,320 6 65,854 7,610 1 36 7,620 11.46 هزار میلیارد 11.578 میلیون 6.243 میلیون 1.5 میلیون 3.598 میلیون 2.645 میلیون 9.877 میلیون 453,422 17.93 3.07 0.82 5.755 میلیون 35,604 5.79 میلیون -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 11,000 220.00 1.96 11,210 10.00 0.09 1403/03/30 1,065 5.765 میلیون 87.28 میلیارد 3,818.67 11,220 11,000 11,000 11,000 1 277 14,980 1 9,762 14,990 18.168 هزار میلیارد 17.939 میلیون 7.494 میلیون 1.2 میلیون 4.547 میلیون 2.947 میلیون 2.015 میلیون 294,837 45.63 4.56 6.68 5.683 میلیون 78,000 5.761 میلیون -
نمرینو

ایران مرینوس

سهام بورس 44,130 900.00 2.00 45,000 30.00 0.07 1403/03/30 1,064 1.05 میلیون 50.65 میلیارد 5,683 45,030 44,130 44,130 44,130 0 0 0 0 19.3 هزار میلیارد 18.748 میلیون 2.5 میلیون 400,000 756,307 1.743 میلیون 1.307 میلیون 1.109 میلیون 16.23 10.32 13.77 661,019 388,771 982,895 66,895
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 2,951 1.00 0.03 2,954 2.00 0.07 1403/03/30 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 13,196.36 2,952 2,897 2,897 2,998 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 305.205 میلیون 206.433 میلیون 75 میلیون 83.655 میلیون 122.777 میلیون 41.942 میلیون 41.349 میلیون 5.36 1.8 5.28 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,651 51.00 1.96 2,618 18.00 0.69 1403/03/30 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 57,099.36 2,600 2,647 2,572 2,651 9 3,091,237 2,825 1 17,197 2,827 1102.92 هزار میلیارد 1.135 میلیارد 734.278 میلیون 390 میلیون 114.096 میلیون 620.182 میلیون 2.25 میلیارد 197.938 میلیون 5.16 1.65 0.45 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 1,909 17.00 0.88 1,912 14.00 0.73 1403/03/30 1,052 14.513 میلیون 39.24 میلیارد 22,105.51 1,926 1,926 1,892 1,958 1 1,900 2,700 1 2,000 2,712 25.304 هزار میلیارد 35.644 میلیون 29.025 میلیون 9.358 میلیون 17.751 میلیون 11.274 میلیون 14.437 میلیون -1,372,916 -13.03 1.59 1.24 14.289 میلیون 208,396 14.497 میلیون -
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,000 40.00 1.96 2,000 40.00 1.96 1403/03/30 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 30,510.66 2,040 2,000 2,000 2,000 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 438.779 میلیون 385.629 میلیون 111.6 میلیون 215.579 میلیون 170.05 میلیون 419.744 میلیون 46.183 میلیون 4.83 1.31 0.53 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 15,454 1,298.00 9.17 14,156 0.00 0.00 1403/03/30 999 35.284 میلیون 499.48 میلیارد - 14,156 15,454 15,454 15,455 201 195,820,337 14,156 90 51,950,030 14,157 - - - - - - - - - - - 11.545 میلیون 23.739 میلیون 26.482 میلیون 8.802 میلیون
گنج

گنج

صندوق بورس کالا 30,700 3,058.00 11.06 27,642 0.00 0.00 1403/03/30 978 4.319 میلیون 119.4 میلیارد - 27,642 30,451 30,410 30,777 1 502 27,240 2 200 27,840 - - - - - - - - - - - 3.059 میلیون 1.261 میلیون 3.775 میلیون 544,091
تکیمیا

تامین سرمایه کیمیا

سهام فرابورس 1,940 66.00 3.29 2,006 0.00 0.00 1403/03/30 977 41.737 میلیون 83.72 میلیارد - 2,006 1,928 1,920 1,960 1 43,833 2,006 2 21,900 2,010 40.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 41.73 میلیون 5.307 میلیون 36.424 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 4,157 77.00 1.82 4,154 80.00 1.89 1403/03/30 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 18,733.18 4,234 4,150 4,150 4,200 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 32.235 میلیون 22.026 میلیون 1.5 میلیون 17.321 میلیون 4.705 میلیون 10.94 میلیون -1,290,431 -11.56 3.17 1.36 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,900 100.00 1.72 5,820 20.00 0.34 1403/03/30 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 10,127.67 5,800 5,720 5,720 5,910 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 38.461 میلیون 18.991 میلیون 6.3 میلیون 1.795 میلیون 17.195 میلیون 5.556 میلیون 4.44 میلیون 8.26 2.13 6.6 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
کارا

کارا

صندوق فرابورس 18,592 1,490.00 8.71 17,102 0.00 0.00 1403/03/30 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 18,587 18,585 18,592 6 107,373,281 17,102 11 3,158,640 17,103 - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 15,970 320.00 1.96 16,020 270.00 1.66 1403/03/30 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 4,987.86 16,290 15,980 15,970 16,290 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 42.801 میلیون 5.532 میلیون 2.64 میلیون 507,727 5.024 میلیون 1.508 میلیون 1.257 میلیون 33.64 8.42 28.05 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 8,910 140.00 1.60 8,800 30.00 0.34 1403/03/30 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 4,856.76 8,770 8,640 8,640 8,910 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 27.094 میلیون 8.008 میلیون 2.6 میلیون 4.214 میلیون 3.795 میلیون 9.686 میلیون 1.065 میلیون 21.49 6.03 2.36 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,670 180.00 1.90 9,640 150.00 1.58 1403/03/30 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 9,412.96 9,490 9,600 9,470 9,670 3 6,428 9,490 6 393,981 9,500 1276.248 هزار میلیارد 1.745 میلیارد 1.067 میلیارد 134.342 میلیون 450.059 میلیون 616.579 میلیون 3.311 میلیارد 262.658 میلیون 4.93 2.1 0.39 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 4,121 8.00 0.19 4,126 3.00 0.07 1403/03/30 906 7.467 میلیون 40.25 میلیارد 10,151.79 4,129 4,117 4,060 4,178 1 921 5,430 1 999 5,440 93.636 هزار میلیارد 90.433 میلیون 52.486 میلیون 17.34 میلیون 18.888 میلیون 33.598 میلیون 3.893 میلیون 7.691 میلیون 9.31 2.13 18.38 6.298 میلیون 50,000 6.348 میلیون -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 7,260 140.00 1.89 7,400 0.00 0.00 1403/03/30 904 10.059 میلیون 111.48 میلیارد 1,000 7,400 7,260 7,260 7,260 0 0 0 194 16,101,403 10,970 19.944 هزار میلیارد 22.864 میلیون 10.604 میلیون 1.8 میلیون 9.562 میلیون 1.042 میلیون 5.348 میلیون -1,000,790 -13.31 12.78 2.5 8.483 میلیون 1.577 میلیون 10.059 میلیون -
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 5,860 20.00 0.34 5,810 70.00 1.19 1403/03/30 868 12.792 میلیون 86.71 میلیارد 23,627.46 5,880 5,770 5,770 5,900 4 4,874 6,740 1 750 6,750 79.157 هزار میلیارد 70.105 میلیون 29.407 میلیون 11.675 میلیون 2.273 میلیون 27.134 میلیون 5.812 میلیون 5.249 میلیون 12.92 2.5 11.67 9.407 میلیون 3.384 میلیون 12.29 میلیون 500,911
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,171 39.00 1.83 2,138 6.00 0.28 1403/03/30 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 17,007.04 2,132 2,172 2,132 2,172 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 20.988 میلیون 16.098 میلیون 6.6 میلیون 6.877 میلیون 9.221 میلیون 13.141 میلیون 2.412 میلیون 5.85 1.53 1.07 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,583 79.00 2.16 3,655 7.00 0.19 1403/03/30 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 19,723.95 3,662 3,583 3,583 3,583 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 89.328 میلیون 30.899 میلیون 18.8 میلیون 4.573 میلیون 26.325 میلیون - 4.769 میلیون 17.93 3.25 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 2,489 21.00 0.85 2,483 15.00 0.61 1403/03/30 859 7.956 میلیون 37.99 میلیارد 27,335.26 2,468 2,431 2,431 2,517 0 0 0 0 35.813 هزار میلیارد 53.081 میلیون 41.083 میلیون 12.3 میلیون 22.54 میلیون 18.542 میلیون 17.359 میلیون 8.19 میلیون 3.73 1.65 1.76 7.06 میلیون 895,256 7.903 میلیون 53,000
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,414 69.00 1.98 3,477 6.00 0.17 1403/03/30 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 12,926.31 3,483 3,414 3,414 3,487 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 563.427 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.39 2.54 2.25 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 2,832 57.00 1.97 2,832 57.00 1.97 1403/03/27 846 14.86 میلیون 65.13 میلیارد 10,371.99 2,889 2,832 2,832 2,832 3 21,325 4,275 2 12,713 4,288 15.779 هزار میلیارد 14.957 میلیون 8.883 میلیون 3.6 میلیون 4.761 میلیون 4.122 میلیون 5.554 میلیون -628,159 -16.23 2.48 1.84 13.186 میلیون 1.675 میلیون 14.86 میلیون 78
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 49,050 950.00 1.98 49,000 900.00 1.87 1403/03/30 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 2,242.31 48,100 49,000 48,550 49,050 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 165.562 میلیون 26.727 میلیون 3 میلیون 18.562 میلیون 8.165 میلیون 4.838 میلیون 23.821 میلیون 6.17 18 30.39 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 401 7.00 1.78 400 6.00 1.52 1403/03/30 841 17.57 میلیون 70.87 میلیارد 106,939.59 394 396 391 401 2 424,992 4,045 9 101,455 4,048 285.367 هزار میلیارد 746.287 میلیون 1.184 میلیارد 667.085 میلیون 479.453 میلیون 704.223 میلیون 573.195 میلیون -45,083,763 -5.92 0.38 0.47 4.134 میلیون 13.421 میلیون 17.555 میلیون -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 3,812 74.00 1.98 3,763 25.00 0.67 1403/03/30 840 15.553 میلیون 77.31 میلیارد 42,365.14 3,738 3,664 3,664 3,812 2 4,500 4,740 160 16,978,241 4,930 44.73 هزار میلیارد 42.698 میلیون 17.88 میلیون 9 میلیون 8.831 میلیون 9.049 میلیون 3.619 میلیون 2.477 میلیون 13.67 3.74 9.36 13.953 میلیون 1.6 میلیون 15.553 میلیون -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 71,390 5,789.00 8.82 65,601 0.00 0.00 1403/03/30 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 71,389 71,389 71,391 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
آوند

آوند

صندوق فرابورس 15,454 1,289.00 9.10 14,165 0.00 0.00 1403/03/30 829 21.771 میلیون 308.4 میلیارد - 14,165 15,453 15,453 15,454 8 197,222,201 14,165 1 46,556,354 14,166 - - - - - - - - - - - 16.531 میلیون 4.16 میلیون 7.275 میلیون 13.417 میلیون
چافست

افست

سهام بورس 8,630 170.00 1.93 8,630 170.00 1.93 1403/03/30 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 24,667.89 8,800 8,630 8,630 8,670 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 27.942 میلیون 13.784 میلیون 1.93 میلیون 11.287 میلیون 2.497 میلیون 5.068 میلیون 411,334 40.49 6.67 3.29 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 7,910 150.00 1.86 7,900 160.00 1.99 1403/03/30 790 6.038 میلیون 59.77 میلیارد 4,736.64 8,060 7,900 7,900 8,060 2 19,896 9,720 2 3,536 9,730 9.9 هزار میلیارد 10.751 میلیون 4.613 میلیون 1,000,000 2.681 میلیون 1.933 میلیون 4.013 میلیون 834,035 9.48 4.09 1.97 6.024 میلیون - 6.011 میلیون 12,306
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,253 1,374.00 37.88 3,627 0.00 0.00 1403/03/30 781 23.565 میلیون 85.47 میلیارد - 3,627 2,165 2,165 2,253 2 19,113 3,573 2 240,000 3,597 108.771 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.35 میلیون 35,527 23.386 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 6,710 130.00 1.98 6,710 130.00 1.98 1403/03/30 774 4.975 میلیون 41.25 میلیارد 38,710.71 6,580 6,630 6,620 6,710 3 6,642 8,260 1 5,561 8,300 113.016 هزار میلیارد 101.036 میلیون 34.548 میلیون 13.6 میلیون 9.78 میلیون 24.767 میلیون 10.553 میلیون 10.574 میلیون 8.64 3.68 8.65 4.264 میلیون 628,541 4.504 میلیون 388,451
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 29,250 100.00 0.34 29,320 170.00 0.58 1403/03/30 768 4.009 میلیون 107.03 میلیارد 13,771.74 29,150 28,570 28,570 29,730 1 163 26,680 3 62,354 26,690 108.135 هزار میلیارد 120.945 میلیون 9.644 میلیون 4.05 میلیون 2.199 میلیون 7.445 میلیون 230,989 -227,942 -520.95 15.95 514.09 2.436 میلیون 1.57 میلیون 4 میلیون 5,782
بالبر

کابل البرز

سهام بورس 19,600 390.00 1.95 19,690 300.00 1.50 1403/03/30 765 3.042 میلیون 79.58 میلیارد 3,981.76 19,990 20,000 19,600 20,000 1 500 25,260 1 1,849 25,270 16.794 هزار میلیارد 24.297 میلیون 12.487 میلیون 640,000 11.695 میلیون 792,131 16.515 میلیون 130,713 96.41 15.91 0.76 2.732 میلیون 7,150 2.739 میلیون -
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 11,300 90.00 0.80 11,160 50.00 0.45 1403/03/30 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 11,616.85 11,210 11,300 11,000 11,370 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 19.831 میلیون 10.373 میلیون 1.4 میلیون 4.207 میلیون 6.166 میلیون 3.329 میلیون 2.707 میلیون 5.77 2.53 4.7 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 19,240 360.00 1.91 19,090 210.00 1.11 1403/03/30 749 2.433 میلیون 57.8 میلیارد 4,435.94 18,880 18,980 18,870 19,250 4 19,621 23,750 1 5,950 23,760 64.125 هزار میلیارد 51.743 میلیون 3.778 میلیون 2.7 میلیون 198,200 3.579 میلیون 775,135 746,105 69.08 14.41 66.5 2.405 میلیون 21,332 2.413 میلیون 13,028
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 8,940 170.00 1.94 8,830 60.00 0.68 1403/03/30 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 7,801.48 8,770 8,670 8,600 8,940 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد 5.481 میلیون 1.876 میلیون 450,000 1.247 میلیون 629,018 949,484 107,445 36.98 6.32 4.18 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,792 29.00 1.64 1,753 10.00 0.57 1403/03/30 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 12,124.81 1,763 1,726 1,726 1,793 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 80.682 میلیون 81.427 میلیون 33 میلیون 22.833 میلیون 58.594 میلیون 10.786 میلیون 10.274 میلیون 5.63 0.99 5.36 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 56,292 4,754.00 9.22 51,538 0.00 0.00 1403/03/30 736 9.396 میلیون 484.27 میلیارد - 51,538 56,291 56,291 56,293 2 2,304,066 51,538 42 4,138,040 51,539 - - - - - - - - - - - 2.382 میلیون 7.012 میلیون 5.031 میلیون 4.364 میلیون
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 5,280 110.00 2.04 5,300 90.00 1.67 1403/03/30 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 7,838.26 5,390 5,340 5,270 5,360 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 13.13 میلیون 6.367 میلیون 1.788 میلیون 3.653 میلیون 2.714 میلیون 9.09 میلیون 731,388 12.96 3.49 1.04 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,270 43.00 1.93 2,262 35.00 1.57 1403/03/30 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 24,583.07 2,227 2,220 2,209 2,271 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 225.136 میلیون 210.366 میلیون 33.5 میلیون 149.359 میلیون 61.006 میلیون 122.477 میلیون 24.256 میلیون 3.12 1.24 0.62 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
زرفام

زرفام

صندوق بورس کالا 26,450 3,855.00 17.06 22,595 0.00 0.00 1403/03/30 696 2.455 میلیون 55.47 میلیارد - 22,595 26,500 26,350 26,748 1 2,247 22,340 1 44 23,000 - - - - - - - - - - - 1.712 میلیون 742,670 1.859 میلیون 595,751
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 10,180 0.00 0.00 10,200 20.00 0.20 1403/03/30 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 1,322.36 10,180 10,200 10,080 10,300 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 18.275 میلیون 9.227 میلیون 1.05 میلیون 7.565 میلیون 1.661 میلیون 5.03 میلیون 805,026 13.3 6.45 2.13 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 16,097 1,328.00 8.99 14,769 0.00 0.00 1403/03/30 678 9.883 میلیون 145.96 میلیارد - 14,769 16,095 16,095 16,098 47 2,421,837 14,769 12 2,243,472 14,770 - - - - - - - - - - - 8.904 میلیون 917,689 9.722 میلیون 99,977
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 38,800 500.00 1.31 38,800 500.00 1.31 1403/03/30 664 46,192 8.78 میلیارد 1,741.18 38,300 38,900 38,350 39,000 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 66.845 میلیون 19.113 میلیون 1.427 میلیون 11.463 میلیون 7.649 میلیون 14.04 میلیون 6.005 میلیون 9.23 7.24 3.94 31,364 14,600 37,090 8,874