همه بازارها

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/8 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/8 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - - 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 3,286 2,286.00 228.60 1,000 0.00 0.00 11:35 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 3,286 3,286 3,286 1 5,000 2,844 418 27,299,847 3,387 - - - - - - - - - - - 7,500 - 7,500 -
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
اتکا تهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/13 44,784 1.447 میلیارد 723.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.436 میلیارد 11.285 میلیون - 1.447 میلیارد
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 74,850 1,260.00 1.66 73,710 2,400.00 3.15 1399/10/14 35,998 50.78 میلیون 3.743 هزار میلیارد - 76,110 74,500 71,200 75,970 2 573 74,740 7 2,094 74,740 97.612 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,178 4,519.00 79.32 5,697 0.00 0.00 11:35 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 1,178 1,166 1,178 199 16,776,844 1,144 1 7,288 1,144 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54.847 میلیون - 53.395 میلیون 1.453 میلیون
خاورح

ایران خودرو دیزل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 169 20.00 10.58 189 0.00 0.00 1400/11/6 14,205 950.732 میلیون 179.5 میلیارد - 189 191 186 196 0 0 0 4298 706,133,376 169 96.638 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,919 1,354.00 25.68 5,273 0.00 0.00 11:30 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,830 3,805 3,919 1 2,574 3,870 1 4,400 3,885 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.378 میلیون 334,890 21.973 میلیون 740,000
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون
بیمه پردیس

بیمه پردیس

سهام بورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/28 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,102 44.00 4.16 1,089 31.00 2.93 11:35 8,807 346.88 میلیون 377.89 میلیارد 71,569.54 1,058 1,063 1,058 1,106 1 142,795 1,062 1 88,575 1,064 67.518 هزار میلیارد 67.893 میلیون 62.933 میلیون 10,000 374,643 - - - - - - 213.02 میلیون 122.866 میلیون 187.928 میلیون 147.958 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 3,988 2,683.00 40.22 6,671 0.00 0.00 11:32 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 3,940 3,888 4,040 1 14,348 3,940 1 10,000 4,000 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 349,038 1.255 میلیون 1.604 میلیون -
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,979 88.00 4.65 11:35 6,386 347.8 میلیون 688.3 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,380 460.00 4.64 11:36 5,864 74.6 میلیون 774.5 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3041.34 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,850 7,447.00 56.01 13,297 0.00 0.00 11:30 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 5,910 5,850 5,950 1 123,100 5,800 3 110,550 5,880 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 55,580 1.423 میلیون 1.023 میلیون 455,713
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.061 میلیون 278,029.00 35.50 783,092 0.00 0.00 11:35 5,368 133,071 104.21 میلیارد - 783,092 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.061 میلیون 1 158 1,050,000 1 8 1,104,030 - - - - - - - - - - - 80,059 - 28,721 51,338
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 66,880 11,970.00 21.80 65,860 10,950.00 19.94 1400/10/29 5,185 5.19 میلیون 341.6 میلیارد 990.82 54,910 53,400 62,800 68,000 1 500 55,920 6 26,348 56,000 16.465 هزار میلیارد 15.665 میلیون 2.323 میلیون 250,000 1.88 میلیون 442,926 717,120 306,302 319.71 31.12 19.22 3.84 میلیون 10,000 3.835 میلیون 15,000
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,577 75.00 4.99 1,565 63.00 4.19 11:35 5,083 232.44 میلیون 363.6 میلیارد 31,183.01 1,502 1,539 1,522 1,577 1 30,000 1,518 1 400,000 1,518 305.779 هزار میلیارد 961.756 میلیون 630.266 میلیون 195.511 میلیون - 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -4.96 17.31 1.12 304.495 میلیون 7.47 میلیون 305.214 میلیون 6.751 میلیون
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 61,700 20.00 0.03 59,090 2,590.00 4.20 11:36 4,909 7.24 میلیون 428.6 میلیارد 3,492.86 61,680 58,600 58,600 63,500 0 0 0 333 2,532,320 59,290 4.151 هزار میلیارد 4.3 میلیون 382,042 70,100 150,676 222,457 436,842 76,321 54.37 18.65 9.5 44,992 10,000 54,992 -
کدماح

معدنی دماوند (حق تقدم)

حق تقدم بورس 132,950 21,780.00 19.59 132,950 21,780.00 19.59 1400/05/11 4,905 11.88 میلیون 1.58 هزار میلیارد 2,422.56 111,170 157,800 132,950 132,950 0 0 0 0 29.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 11:36 4,827 52.19 میلیون 357.6 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.75 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 72,770 3,797.00 5.51 68,973 0.00 0.00 1399/10/14 4,674 6.395 میلیون 441.07 میلیارد - 68,973 69,001 69,001 73,400 11 14,023 72,510 1 300 72,550 - - - - - - - - - - - 1.061 میلیون 233,700 1.295 میلیون -
شفنح

پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,580 620.00 7.79 7,960 0.00 0.00 1400/10/22 4,597 43.05 میلیون 357.7 میلیارد 9,365.03 7,960 13,990 7,900 8,650 0 0 0 0 249.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خمهرح

مهرکام پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 398 11.00 2.69 393 16.00 3.91 1400/11/4 4,585 100.78 میلیون 39.6 میلیارد 21,980.5 409 735 370 422 0 0 0 0 738.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
کحافظح

کاشی حافظ (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,020 113.00 5.93 2,011 104.00 5.45 1400/08/15 4,486 73.54 میلیون 147.9 میلیارد 16,394.32 1,907 2,700 1,820 2,050 0 0 0 0 7.385 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام بورس 57,730 2,960.00 5.40 54,770 0.00 0.00 11:35 4,229 4.95 میلیون 271.1 میلیارد - 54,770 56,000 54,990 57,730 1 2,000 55,540 1 2,977 55,600 98.586 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.674 میلیون 108,307 6.716 میلیون 67,188
کمند

کمند

صندوق بورس 10,138 18.00 0.18 10,138 18.00 0.18 1399/10/14 4,170 167.59 میلیون 1.699 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,138 10,139 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
زعفران نگین تحویل اسفند 00

زعفران نگین تحویل اسفند 00

آتی بورس کالا 390,000 0.00 0.00 396,664 0.00 0.00 1400/10/26 4,119 17,738 703.6 میلیارد - - 400,500 385,000 407,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام فرابورس 3,035 1,615.00 34.73 4,650 0.00 0.00 11:30 3,613 18 میلیون 83.7 میلیارد - 4,650 3,039 2,990 3,067 1 636 2,985 2 12,040 3,020 11.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.746 میلیون 814,114 2.56 میلیون -
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 64,500 30,230.00 88.21 34,270 0.00 0.00 11:36 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 64,500 64,500 65,000 1 300 58,800 17 4,646 66,450 5.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 388,700 80,000 432,700 36,000
زعفران نگین تحویل دی 99

زعفران نگین تحویل دی 99

آتی بورس کالا 123,600 17,967.00 12.69 141,567 0.00 0.00 1399/10/14 3,280 17,438 246.87 میلیارد - 141,567 123,400 123,100 124,600 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 982 46.00 4.91 971 35.00 3.74 11:36 3,280 203.89 میلیون 197.9 میلیارد 59,725.61 936 960 945 982 1 87,835 941 1 400,000 950 110.161 هزار میلیارد 228.248 میلیون 155.846 میلیون 113.568 میلیون 118.087 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.07 2.77 1.51 156.293 میلیون 1.886 میلیون 157.92 میلیون 259,318
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,321 110.00 4.98 2,300 89.00 4.03 11:35 3,161 117.07 میلیون 269.3 میلیارد 38,814.58 2,211 2,266 2,220 2,321 80 19,474,213 2,238 2 40,554 2,238 91.092 هزار میلیارد 95.414 میلیون 68.089 میلیون 39.605 میلیون 4.322 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 18.99 1.43 17.75 185.762 میلیون 1.517 میلیون 186.443 میلیون 836,203