همه بازارها

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 22,300 390.00 1.78 21,910 0.00 0.00 16:46 70,932 330.6 میلیون 7.243 هزار میلیارد 8,864.25 21,910 22,300 20,810 22,300 5673 36,136,844 21,240 1 636 21,400 1752.8 هزار میلیارد 330.597 میلیون 1.699 میلیارد 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.51 6.47 6.51 32.498 میلیون 2 میلیون 10.339 میلیون 24.159 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 74,480 1,630.00 2.14 74,360 1,750.00 2.30 1399/10/14 55,948 65.81 میلیون 4.894 هزار میلیارد - 76,110 74,500 70,150 74,480 2 573 74,740 7 2,094 74,740 98.473 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,630 100.00 3.66 2,730 0.00 0.00 12:30 51,472 1.47 میلیارد 4.018 هزار میلیارد 29,653.19 2,730 2,810 2,570 2,810 3997 169,269,581 2,680 0 0 0 823.521 هزار میلیارد 1.419 میلیارد 638.913 میلیون 18.75 823.521 میلیون -9.45 444.859 میلیون -95,530,249 -9.44 18.75 1.5 100.728 میلیون 20 میلیون 107.216 میلیون 13.511 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,150 60.00 2.71 2,210 0.00 0.00 12:29 47,318 1.94 میلیارد 4.277 هزار میلیارد 43,280.17 2,210 2,250 2,080 2,250 3779 218,567,988 2,150 2 800,000 2,150 432.078 هزار میلیارد 919.955 میلیون 553.952 میلیون 6.54 432.078 میلیون -13.87 131.808 میلیون -31,155,107 -13.87 6.54 3.28 84.709 میلیون 10.8 میلیون 72.067 میلیون 23.442 میلیون
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 55,071 372.00 0.68 54,699 0.00 0.00 12:30 45,790 13.15 میلیون 719.42 میلیارد 29.18 54,699 55,071 49,827 55,071 1217 1,326,369 52,645 2 14 52,645 10.94 هزار میلیارد 11.491 میلیون 1.146 میلیون 200,000 551,399 594,615 2.33 میلیون 400,153 27.34 18.4 4.7 919,031 - 768,525 150,506
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 10,540 10.00 0.09 10,530 0.00 0.00 12:29 41,498 614.41 میلیون 6.472 هزار میلیارد 17,103.74 10,530 10,540 10,300 10,540 5901 266,732,668 10,040 1 2,000 10,200 800.28 هزار میلیارد 911.273 میلیون 237.711 میلیون 51 میلیون 110.993 میلیون 126.717 میلیون 791.908 میلیون 37.677 میلیون 21.24 6.32 1.01 15.18 میلیون 400,000 5.565 میلیون 10.015 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,430 260.00 2.33 11,170 0.00 0.00 12:44 38,266 238.36 میلیون 2.663 هزار میلیارد 24,928.67 11,170 11,430 10,570 11,430 5199 53,612,529 10,890 7 25,509 10,930 2234 هزار میلیارد 238.362 میلیون 2.178 میلیارد 101.4 میلیون 150.383 میلیون 392.755 میلیون 285.693 میلیون 161.046 میلیون 10.69 5.69 6.43 15.13 میلیون 1.2 میلیون 9.55 میلیون 6.78 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,710 20.00 0.73 2,730 0.00 0.00 12:29 36,985 1.28 میلیارد 3.506 هزار میلیارد 39,899.28 2,730 2,750 2,620 2,750 3692 338,037,336 2,660 0 0 0 611.318 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 586.686 میلیون 3.01 611.318 میلیون 7.91 313.093 میلیون 22.32 میلیون 7.91 3.01 1.51 31.279 میلیون 1.2 میلیون 32.479 میلیون -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,440 180.00 1.55 11,620 0.00 0.00 12:30 34,078 248.09 میلیون 2.882 هزار میلیارد 26,170.97 11,620 11,770 11,160 11,770 4112 44,166,791 11,210 1 50,000 11,210 2428.58 هزار میلیارد 248.089 میلیون 2.343 میلیارد 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 9.85 4.68 4.12 32.036 میلیون 2.531 میلیون 8.367 میلیون 26.2 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,680 30.00 0.35 8,650 0.00 0.00 12:29 34,016 378.68 میلیون 3.274 هزار میلیارد 11,496.15 8,650 8,680 8,250 8,680 4350 104,120,030 8,290 1 2,000 8,480 648.75 هزار میلیارد 717.919 میلیون 175.836 میلیون 44 میلیون 69.169 میلیون 106.667 میلیون 500.369 میلیون 29.371 میلیون 22.09 6.08 1.3 13.695 میلیون 650,000 5.545 میلیون 8.8 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,500 990.00 4.83 20,490 0.00 0.00 12:30 33,132 126.85 میلیون 2.6 هزار میلیارد 3,965.56 20,490 21,510 19,470 21,510 2811 14,683,167 20,490 1 490 20,530 118.842 هزار میلیارد 127.952 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 62.19 17.04 53.03 10.126 میلیون - 6.076 میلیون 4.05 میلیون
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 50,182 0.00 0.00 50,182 0.00 0.00 12:30 32,993 2.21 میلیون 111.12 میلیارد 67.12 50,182 50,182 50,182 50,182 5841 23,961,425 47,793 1 6 47,793 10.036 هزار میلیارد 10.123 میلیون 873,211 200,000 86,371 786,840 642,241 638,658 15.62 12.15 14.88 1.29 میلیون 4,900 196,113 1.099 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,020 120.00 3.82 3,140 0.00 0.00 12:30 31,680 802.13 میلیون 2.519 هزار میلیارد 25,319.65 3,140 3,320 3,020 3,320 1809 44,452,981 3,170 0 0 0 124.36 هزار میلیارد 128.713 میلیون 64.903 میلیون 39.605 میلیون 4.353 میلیون 60.55 میلیون 17.831 میلیون 15.144 میلیون 8.22 2.05 6.97 55.913 میلیون 94,072 46.607 میلیون 9.4 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,222 206.00 1.98 10,428 0.00 0.00 12:29 31,521 119.13 میلیون 1.242 هزار میلیارد 3,779.31 10,428 10,764 10,221 10,850 2 8,996 10,735 6 6,600 10,735 312.84 هزار میلیارد 414.501 میلیون 165.684 میلیون 30 میلیون 101.661 میلیون 64.023 میلیون 35.795 میلیون 35.672 میلیون 8.77 4.89 8.74 71.767 میلیون 538,189 68.625 میلیون 3.68 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 16,587 401.00 2.36 16,988 0.00 0.00 12:29 29,216 20.93 میلیون 355.58 میلیارد 716.42 16,988 17,450 16,587 17,830 17 61,743 17,050 13 93,823 17,050 42.47 هزار میلیارد 44.385 میلیون 8.138 میلیون 2.5 میلیون 1.915 میلیون 6.223 میلیون 4.094 میلیون 4.036 میلیون 10.52 6.83 10.37 39.156 میلیون 243,827 39.148 میلیون 251,812
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,130 90.00 2.80 3,220 0.00 0.00 12:29 28,265 420.7 میلیون 1.354 هزار میلیارد 14,884.19 3,220 3,370 3,120 3,420 5 300,108 3,350 9 6,028 3,350 64.821 هزار میلیارد 70.512 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 43.95 3.01 16.29 422.321 میلیون 10.523 میلیون 361.768 میلیون 71.076 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 5,012 88.00 1.73 5,100 0.00 0.00 12:30 26,846 384.09 میلیون 1.959 هزار میلیارد 14,307.05 5,100 5,389 5,012 5,440 17 235,098 5,325 2 215,088 5,325 313.668 هزار میلیارد 438.325 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 24.19 4.68 1.91 323.654 میلیون 33.63 میلیون 271.418 میلیون 85.867 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 9,290 420.00 4.33 9,710 0.00 0.00 12:30 26,208 249.42 میلیون 2.421 هزار میلیارد 9,516.75 9,710 10,250 9,290 10,250 1958 27,816,962 9,770 3 3,564 9,940 121.375 هزار میلیارد 125.469 میلیون 41.027 میلیون 12.5 میلیون 4.094 میلیون 36.933 میلیون 20.397 میلیون 19.123 میلیون 6.35 3.29 5.95 14.937 میلیون 101,743 6.802 میلیون 8.236 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,630 670.00 4.11 16,300 0.00 0.00 12:29 25,454 77.09 میلیون 1.256 هزار میلیارد 3,028.79 16,300 16,890 15,300 16,890 812 5,166,193 16,170 10 52,700 16,170 179.3 هزار میلیارد 191.485 میلیون 27.137 میلیون 11 میلیون 12.185 میلیون 14.953 میلیون 9.166 میلیون 8.997 میلیون 19.93 11.99 19.56 33.266 میلیون - 22.907 میلیون 10.359 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 46,190 770.00 1.64 46,960 0.00 0.00 12:29 22,757 15.09 میلیون 708.4 میلیارد 662.92 46,960 49,300 46,190 49,300 70 149,465 48,680 10 727 48,680 164.36 هزار میلیارد 256.712 میلیون 108.912 میلیون 3.5 میلیون 92.352 میلیون 16.56 میلیون 95.656 میلیون 14.837 میلیون 11.08 9.92 1.72 30.832 میلیون 696,149 18.739 میلیون 12.79 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,590 50.00 1.89 2,640 0.00 0.00 12:30 21,487 755.07 میلیون 1.997 هزار میلیارد 35,140.56 2,640 2,670 2,490 2,670 2471 154,767,197 2,550 1 2,200 2,570 462.935 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون 9.4 2.05 1.1 43.401 میلیون 5.5 میلیون 20.901 میلیون 28 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 20,628 3,977.00 16.16 24,605 0.00 0.00 1399/10/14 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 19,820 19,820 20,628 440 3,508,058 20,628 2 4,503 20,636 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.01 میلیون 59.045 میلیون 100.256 میلیون 28.799 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,860 100.00 0.46 21,760 0.00 0.00 12:29 20,391 131.75 میلیون 2.867 هزار میلیارد 6,461.16 21,760 21,860 20,840 21,860 2120 43,648,726 20,820 1 2,000 20,840 624.251 هزار میلیارد 709.153 میلیون 168.609 میلیون 28.688 میلیون 84.902 میلیون 83.706 میلیون 691.762 میلیون 25.91 میلیون 24.09 7.46 0.9 6.796 میلیون 900,000 1.612 میلیون 6.084 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,990 90.00 2.21 4,080 0.00 0.00 12:30 18,006 469.77 میلیون 1.917 هزار میلیارد 26,089.87 4,080 4,140 3,860 4,140 1840 119,006,602 3,950 1 2,000 3,960 844.735 هزار میلیارد 6.36 میلیارد 5.88 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 562.336 میلیون 79.039 میلیون 9.2 1.89 1.41 53.2 میلیون 2.288 میلیون 51.98 میلیون 3.508 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 25,680 40.00 0.16 25,720 0.00 0.00 12:29 17,644 12.29 میلیون 316.1 میلیارد 696.5 25,720 27,000 24,620 27,200 182 227,541 25,980 1 32 25,980 82.304 هزار میلیارد 90.547 میلیون 15.454 میلیون 1.6 میلیون 8.243 میلیون 7.211 میلیون 14.41 میلیون 3.926 میلیون 20.96 11.41 5.71 4.886 میلیون 3,857 3.178 میلیون 1.712 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 38,000 1,651.00 4.16 39,651 0.00 0.00 12:29 17,430 9.34 میلیون 370.17 میلیارد 535.62 39,651 40,987 37,085 40,987 675 1,354,711 39,036 22 154 39,036 11.895 هزار میلیارد 12.71 میلیون 1.31 میلیون 300,000 814,613 495,205 919,272 222,656 53.42 24.02 12.94 3.92 میلیون - 519,813 3.4 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,990 40.00 1.97 2,030 0.00 0.00 12:29 17,314 202.86 میلیون 411.5 میلیارد 11,716.8 2,030 2,140 1,990 2,140 30 349,667 2,120 3 98,522 2,120 71.694 هزار میلیارد 77.142 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - 1.96 - 231.293 میلیون 1.879 میلیون 220.589 میلیون 12.583 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 7,650 1,953.00 34.28 5,697 0.00 0.00 12:29 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 8,060 7,597 8,065 2 29,335 7,870 3 8,610 7,885 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49.193 میلیون 13.01 میلیون 62.203 میلیون -
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 194,000 1,060.00 0.55 192,940 0.00 0.00 1399/10/18 16,885 7.48 میلیون 1.443 هزار میلیارد 443.04 192,940 190,000 184,900 194,260 1 50 194,000 8 41,727 194,000 55.271 هزار میلیارد 60.452 میلیون 6.767 میلیون 286,469 5.181 میلیون 1.586 میلیون 7.374 میلیون 1.503 میلیون 36.78 34.85 7.5 7.479 میلیون 1,868 6.194 میلیون 1.287 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 17,130 793.00 4.42 17,923 0.00 0.00 12:30 16,133 24.38 میلیون 436.94 میلیارد 1,511.11 17,923 18,921 17,119 18,921 719 2,545,869 18,159 10 771 18,159 53.769 هزار میلیارد 58.009 میلیون 8.414 میلیون 3 میلیون 4.24 میلیون 4.174 میلیون 2.616 میلیون 1.323 میلیون 40.65 12.88 20.55 6.527 میلیون 39,865 6.057 میلیون 510,255
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 10,410 100.00 0.95 10,510 0.00 0.00 12:29 16,041 26.4 میلیون 277.5 میلیارد 1,645.73 10,510 11,260 10,360 11,260 1 5,441 11,010 27 17,138 11,010 73.57 هزار میلیارد 79.384 میلیون 18.722 میلیون 7 میلیون 5.814 میلیون 12.908 میلیون 5.88 میلیون 4.593 میلیون 16.02 5.7 12.51 18.431 میلیون 200,000 17.049 میلیون 1.582 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,930 280.00 2.74 10,210 0.00 0.00 12:29 15,662 106.35 میلیون 1.086 هزار میلیارد 6,790.46 10,210 10,540 9,640 10,540 1034 10,870,062 10,040 1 1,050 10,400 255.25 هزار میلیارد 270.037 میلیون 149.458 میلیون 20 میلیون 14.787 میلیون 134.671 میلیون 4.01 میلیون 102.093 میلیون 2.5 1.9 63.65 22.304 میلیون 300,000 9.075 میلیون 13.529 میلیون
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 40,000 1,000.00 2.44 41,000 0.00 0.00 12:29 15,370 25.62 میلیون 1.051 هزار میلیارد 1,667.1 41,000 41,200 38,530 42,570 1 100,000 40,710 2 49,982 40,710 32.8 هزار میلیارد 33.262 میلیون 1.526 میلیون 799,997 461,786 1.064 میلیون 1.502 میلیون 273,179 120.07 30.83 21.83 8.585 میلیون 146,025 8.131 میلیون 600,000
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,020 10.00 0.33 3,030 0.00 0.00 12:30 15,030 606.58 میلیون 1.837 هزار میلیارد 40,357.96 3,030 3,060 2,850 3,060 1723 179,032,455 2,960 0 0 0 473.71 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 31.15 3.78 2.44 29.106 میلیون 800,000 9.906 میلیون 20 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 18,510 360.00 1.91 18,870 0.00 0.00 12:29 14,920 64.16 میلیون 1.211 هزار میلیارد 4,300.1 18,870 19,480 18,510 20,110 1 300 19,230 5 98,909 19,250 188.7 هزار میلیارد 190.569 میلیون 24.977 میلیون 10 میلیون 1.869 میلیون 23.107 میلیون 8.07 میلیون 18.768 میلیون 10.06 8.17 23.38 95.19 میلیون 875,989 94.608 میلیون 1.458 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 19,680 870.00 4.23 20,550 0.00 0.00 12:29 14,525 66.7 میلیون 1.371 هزار میلیارد 4,592.16 20,550 21,720 19,660 21,720 1120 5,427,544 20,700 1 240 20,770 443.058 هزار میلیارد 830.922 میلیون 419.987 میلیون 16.393 میلیون 387.864 میلیون 32.123 میلیون 12.788 میلیون 6.436 میلیون 68.84 13.79 34.65 7.554 میلیون 50,000 5.404 میلیون 2.2 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,160 370.00 3.88 9,530 0.00 0.00 12:29 13,804 79.62 میلیون 758.77 میلیارد 5,767.84 9,530 9,991 9,041 9,991 646 5,904,402 9,519 1 1,338 9,620 228.317 هزار میلیارد 262.524 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 15.7 5.86 2.72 21.423 میلیون - 12.407 میلیون 9.016 میلیون