همه بازارها

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 2,863 136.00 4.99 2,863 136.00 4.99 1400/03/29 2.91 میلیون 149.98 میلیون 330 میلیارد - 2,727 2,863 2,863 2,863 5581 314,893,896 2,727 1 1 2,727 3.3 هزار میلیارد 7.194 میلیون 5.007 میلیون 1.5 میلیون 2.9 میلیون 2.107 میلیون 1.15 میلیون 505,357 8.5 2.04 3.73 7.636 میلیون - 1.966 میلیون 5.67 میلیون
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 3,139 149.00 4.98 3,089 99.00 3.31 1400/03/29 2.532 میلیون 899.997 میلیون 2.691 هزار میلیارد 497.78 2,990 3,139 3,139 3,139 0 0 0 0 26.91 هزار میلیارد 31.24 میلیون 23.628 میلیون 9 میلیون 3.439 میلیون 20.189 میلیون 13.147 میلیون 12.999 میلیون 2.14 1.38 2.11 899.478 میلیون 521,989 - 900 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 37,020 890.00 2.35 37,160 750.00 1.98 1400/03/29 109,602 17.35 میلیون 648.8 میلیارد 229.94 37,910 37,630 36,510 38,250 2 2,200 37,830 1 13,114 37,830 112.17 هزار میلیارد 125.826 میلیون 29.543 میلیون 3 میلیون 14.346 میلیون 15.198 میلیون 52.787 میلیون 11.636 میلیون 9.58 7.34 2.11 6.049 میلیون 2.481 میلیون 7.829 میلیون 701,996
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 31,060 610.00 1.93 31,630 40.00 0.13 1400/03/19 41,650 88.69 میلیون 2.805 هزار میلیارد 2,258.75 31,670 31,600 30,220 32,980 0 0 0 0 183.454 هزار میلیارد 195.579 میلیون 21.818 میلیون 5.8 میلیون 12.125 میلیون 9.693 میلیون 2.809 میلیون 2.497 میلیون 73.46 18.93 65.32 83.511 میلیون 5.178 میلیون 87.895 میلیون 794,378
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,588 694.00 4.99 14,588 694.00 4.99 1400/03/29 38,917 31.44 میلیون 458.65 میلیارد - 13,894 14,588 14,588 14,588 1362 15,743,310 13,894 2 54 13,894 7.294 هزار میلیارد 8.395 میلیون 2.169 میلیون 500,000 1.101 میلیون 1.068 میلیون 4.111 میلیون 529,709 13.77 6.83 1.77 11.959 میلیون 298,765 2.055 میلیون 10.203 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 72,890 3,220.00 4.23 72,890 3,220.00 4.23 1399/10/14 31,186 44.04 میلیون 3.21 هزار میلیارد - 76,110 74,500 71,800 73,850 2 573 74,740 7 2,094 74,740 96.526 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.267 میلیون 87,727 20.332 میلیون 22,210
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,714 700.00 5.00 14,639 625.00 4.46 1400/03/29 26,297 14.9 میلیون 218.09 میلیارد 1,275.43 14,014 14,600 14,038 14,714 124 542,994 14,038 1 27 14,038 7.32 هزار میلیارد 8.495 میلیون 2.232 میلیون 500,000 1.176 میلیون 1.056 میلیون 4.357 میلیون 533,768 13.71 6.93 1.68 14.702 میلیون 168,626 8.782 میلیون 6.089 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,007 42.00 2.05 2,023 26.00 1.27 1400/03/29 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 35,902.58 2,049 2,029 1,960 2,090 2 800,000 2,038 11 1,346,313 2,038 587.324 هزار میلیارد 1.266 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون - 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -3.91 265.94 0.91 571.21 میلیون 28.794 میلیون 583.428 میلیون 16.576 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 14,895 9,710.00 39.46 24,605 0.00 0.00 1400/03/29 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 14,895 14,895 14,895 0 0 0 2155 134,941,565 15,515 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.042 میلیون 4.15 میلیون 5.532 میلیون 660,000
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,683 19.00 1.12 1,691 11.00 0.65 1400/03/29 17,359 704 میلیون 1.208 هزار میلیارد 36,265.71 1,702 1,685 1,642 1,733 3 1,000,000 1,700 2 106,000 1,700 335.301 هزار میلیارد 846.472 میلیون 562.562 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 159.821 میلیون -58,044,999 -5.7 7.08 2.07 393.345 میلیون 7.288 میلیون 395.577 میلیون 5.057 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,851 154.00 2.70 5,697 0.00 0.00 1400/03/29 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 5,851 5,851 5,851 521 30,027,015 5,687 0 0 0 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.643 میلیون 300,000 1.743 میلیون 200,000
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,760 237.00 4.74 4,650 347.00 6.94 1400/03/3 15,018 13.77 میلیون 64 میلیارد 916.74 4,997 4,760 4,510 4,880 1 8 4,969 3 2,182 5,030 18.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,550 32.00 1.27 2,536 18.00 0.71 1400/03/29 14,542 707.83 میلیون 1.531 هزار میلیارد 29,270.63 2,518 2,560 2,425 2,629 195 18,017,590 2,556 2 7,329 2,560 85.666 هزار میلیارد 104.859 میلیون 66.093 میلیون 39.605 میلیون 4.421 میلیون 61.673 میلیون 14.113 میلیون 11.257 میلیون 8.92 1.63 7.12 576.984 میلیون 800,000 558.953 میلیون 18.831 میلیون
وکارح

بانک کار آفرین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,342 85.00 5.96 1,342 85.00 5.96 1400/02/20 12,057 2.76 میلیارد 3.699 هزار میلیارد 228,561.92 1,427 990 1,342 1,598 0 0 0 0 16.986 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 25,090 963.00 3.70 24,908 1,145.00 4.39 1400/03/29 11,430 52.75 میلیون 1.314 هزار میلیارد 477.09 26,053 24,751 24,751 25,760 0 0 0 1049 13,623,693 26,053 69.742 هزار میلیارد - - 2.8 میلیون - - 5.882 میلیون 5.62 میلیون 12.41 - 11.86 475,521 4 میلیون 3.67 میلیون 805,723
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,403 1,870.00 35.46 5,273 0.00 0.00 1400/03/3 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,403 3,403 3,403 0 0 0 413 33,572,715 3,440 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 823,774 - 823,774 -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 53,301 946.00 1.74 53,562 685.00 1.26 1400/03/29 10,483 1.05 میلیون 56.14 میلیارد 99.98 54,247 54,510 52,700 55,790 1 183 54,351 1 6 54,499 10.712 هزار میلیارد 10.76 میلیون 1.197 میلیون 200,000 47,444 1.15 میلیون 788,602 914,575 11.71 9.32 13.58 1.094 میلیون 254 1.093 میلیون 1,218
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,154 21.00 1.79 1,170 5.00 0.43 1400/03/29 9,141 280.99 میلیون 328.83 میلیارد 30,739.57 1,175 1,199 1,122 1,228 6 267,640 1,193 1 94,500 1,194 49.866 هزار میلیارد 51.227 میلیون 45.434 میلیون 1.11 میلیون 1.361 میلیون 44.073 میلیون 1.372 میلیون 1.241 میلیون 40.19 1.13 36.35 309.08 میلیون - 308.15 میلیون 929,703
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 19,210 160.00 0.84 19,130 80.00 0.42 1400/03/29 8,899 5.14 میلیون 98.7 میلیارد 368.52 19,050 19,100 19,060 19,240 7 77,000 19,050 41 667,354 19,050 384.2 هزار میلیارد 409.875 میلیون 54.25 میلیون 20 میلیون 27.275 میلیون 26.975 میلیون 16.546 میلیون 14.181 میلیون 26.98 14.18 23.12 669,188 7.591 میلیون 7.888 میلیون 371,625
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 33,490 617.00 1.81 33,902 205.00 0.60 1400/03/29 8,863 1.93 میلیون 65.28 میلیارد 217.27 34,107 34,255 32,800 35,080 81 284,299 34,242 2 109 34,242 6.78 هزار میلیارد 7.134 میلیون 1.061 میلیون 200,000 353,736 707,364 2.806 میلیون 566,112 11.98 9.59 2.42 3.098 میلیون 5,332 2.709 میلیون 394,717
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 76,971 4,051.00 5.00 77,038 3,984.00 4.92 1400/03/29 8,518 2.12 میلیون 162.98 میلیارد 248.36 81,022 76,971 76,971 78,000 1 80 77,700 2 12 78,000 15.408 هزار میلیارد 15.992 میلیون 1.995 میلیون 200,000 584,266 1.41 میلیون 1.834 میلیون 1.162 میلیون 13.26 10.92 8.4 3.377 میلیون 120,320 3.391 میلیون 106,170
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,530 1,141.00 17.10 6,671 0.00 0.00 1400/03/29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,700 5,510 5,700 3 105,213 5,485 1 1,133 5,486 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.136 میلیون 1.384 میلیون 5.52 میلیون -
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 23,390 350.00 1.52 23,510 470.00 2.04 1400/03/29 7,839 3.85 میلیون 85.2 میلیارد 685.99 23,040 23,240 23,040 23,860 115 3,726,812 23,220 1 2,000 23,220 70.72 هزار میلیارد 82.829 میلیون 16.476 میلیون 3.2 میلیون 7.597 میلیون 8.879 میلیون 16.723 میلیون 4.767 میلیون 15.78 8.48 4.5 5.976 میلیون 2,222 5.578 میلیون 400,258
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 15,370 314.00 2.09 15,151 95.00 0.63 1400/03/29 7,705 4.28 میلیون 64.86 میلیارد 555.58 15,056 15,499 14,710 15,499 1 10,000 15,170 1 16 15,180 10.606 هزار میلیارد 12.675 میلیون 3.293 میلیون 700,000 2.069 میلیون 1.224 میلیون 2.247 میلیون 414,051 25.61 8.66 4.72 8.66 میلیون 30,000 8.69 میلیون 79
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,680 500.00 4.91 10,590 410.00 4.03 1400/03/29 7,558 24.23 میلیون 244.4 میلیارد 6,985.77 10,180 10,300 10,200 10,680 2 1,841 10,180 1 6,400 10,180 1432.78 هزار میلیارد 1.542 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 6.22 5.6 6.23 21.559 میلیون 6.932 میلیون 26.832 میلیون 1.658 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,900 80.00 0.67 11,880 100.00 0.83 1400/03/29 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 5,030.01 11,980 11,880 11,750 12,010 1 2,000 11,940 3 10,566 11,950 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 114.361 میلیون 489.022 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 8.87 4.87 5.63 20.494 میلیون 17.729 میلیون 34.232 میلیون 3.991 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,900 119.00 3.15 3,895 114.00 3.02 1400/03/29 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 27,302.81 3,781 3,860 3,821 3,960 13 5,000,000 3,800 5 331,350 3,803 800.221 هزار میلیارد 806.596 میلیون 285.105 میلیون 207.043 میلیون 163,627 499.186 میلیون -99,289,778 96.681 میلیون 8.34 1.62 -8.11 89.171 میلیون 39.707 میلیون 111.306 میلیون 17.572 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,858 88.00 4.97 1,813 43.00 2.43 1400/03/29 7,150 69.9 میلیون 125.2 میلیارد 10,246.74 1,770 1,765 1,745 1,858 1 18,551 1,764 1 670 1,765 36.034 هزار میلیارد 41.349 میلیون 27.346 میلیون 20.131 میلیون 4.852 میلیون 22.494 میلیون 4.708 میلیون 1.541 میلیون 23.69 1.62 7.75 20.474 میلیون 2.805 میلیون 23.121 میلیون 158,283
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 31,244 1,644.00 5.00 31,412 1,476.00 4.49 1400/03/29 6,867 2.14 میلیون 67.28 میلیارد 311.9 32,888 31,810 31,244 33,190 1 858 32,491 2 15 32,500 9.424 هزار میلیارد 10.386 میلیون 1.542 میلیون 300,000 962,690 579,012 1.35 میلیون 244,018 38.62 16.28 6.98 1.663 میلیون 2,000 1.577 میلیون 87,982
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,210 290.00 2.92 10,090 170.00 1.71 1400/03/29 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 14,356.26 9,920 9,910 9,880 10,240 2 150,000 9,930 14 303,247 9,930 2862.61 هزار میلیارد 3.226 میلیارد 981.15 میلیون 209 میلیون 343.067 میلیون 638.083 میلیون 774.037 میلیون 328.461 میلیون 9 4.63 3.82 16.478 میلیون 97.142 میلیون 72.002 میلیون 41.618 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,294 109.00 4.99 2,294 109.00 4.99 1400/03/29 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 58,566.24 2,185 2,294 2,294 2,294 3 1,144,565 2,172 1 48,001 2,176 491.742 هزار میلیارد 513.687 میلیون 112.762 میلیون 223.926 میلیون - 261.927 میلیون 117.872 میلیون 345.421 میلیون 1.49 1.96 4.37 55.037 میلیون 70.992 میلیون 117.829 میلیون 8.2 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 31,380 193.00 0.62 31,272 85.00 0.27 1400/03/29 5,812 2.42 میلیون 75.83 میلیارد 417.22 31,187 31,041 30,971 31,790 1 240 31,400 1 60 31,400 62.544 هزار میلیارد 68.277 میلیون 15.933 میلیون 2 میلیون 5.733 میلیون 10.2 میلیون 14.304 میلیون 8.227 میلیون 7.6 6.13 4.37 2.055 میلیون 766,377 2.693 میلیون 128,353
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,590 8,707.00 65.48 13,297 0.00 0.00 1400/03/29 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 4,600 4,590 4,795 1 2,000 4,750 2 54,038 4,757 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 906,364 110,000 906,364 110,000
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,930 59.00 1.52 3,900 29.00 0.75 1400/03/29 5,371 6.99 میلیون 27.2 میلیارد 1,136.81 3,871 3,830 3,829 3,990 2 104,230 3,850 1 74 3,850 7.772 هزار میلیارد 14.302 میلیون 8.876 میلیون 2 میلیون 6.502 میلیون 2.374 میلیون 1.817 میلیون 736,319 10.59 3.29 4.29 3.81 میلیون 256,906 4.066 میلیون 372
کاما

باما

سهام بورس 8,720 30.00 0.35 8,700 10.00 0.12 1400/03/29 5,277 41.66 میلیون 353.6 میلیارد 6,970.33 8,690 8,850 8,440 8,900 104 4,210,100 8,750 1 3,850 8,750 84.9 هزار میلیارد - - 10 میلیون - - 7.381 میلیون 13.474 میلیون 6.46 - 11.79 70.928 میلیون 7.218 میلیون 56.344 میلیون 21.802 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,780 410.00 4.90 8,680 310.00 3.70 1400/03/29 5,258 40.76 میلیون 328.3 میلیارد 13,578.58 8,370 8,450 8,340 8,780 4 4,331 8,290 1 45,000 8,340 603.75 هزار میلیارد 733.461 میلیون 242.775 میلیون 75 میلیون 82.461 میلیون 160.315 میلیون 645.795 میلیون 78.675 میلیون 8.27 4.06 1.01 77.743 میلیون 3.347 میلیون 80.139 میلیون 951,246