همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 853 4.00 0.47 860 3.00 0.35 1401/09/09 5,976 383.056 میلیون 329.62 میلیارد 54,070.87 857 862 851 864 5 140,174 852 4 506,447 854 1406.972 هزار میلیارد 1.469 میلیارد 2.058 میلیارد 1.636 میلیارد 62.324 میلیون 1.996 میلیارد 221.105 میلیون 211.259 میلیون 6.67 0.71 6.37 139.209 میلیون 243.847 میلیون 303.948 میلیون 79.108 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,388 76.00 3.08 2,409 55.00 2.23 1401/09/09 9,376 330.743 میلیون 796.92 میلیارد 41,860.22 2,464 2,448 2,381 2,454 68 5,510,180 2,401 64 2,527,762 2,401 726.689 هزار میلیارد 1.65 میلیارد 809.157 میلیون 301.656 میلیون 923.778 میلیون -114,620,453 1.413 میلیارد -67,594,173 -10.75 -6.34 0.51 265.583 میلیون 65.16 میلیون 320.249 میلیون 10.494 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,032 45.00 2.17 2,045 32.00 1.54 1401/09/09 6,173 258.05 میلیون 527.62 میلیارد 47,845.06 2,077 2,057 2,024 2,081 12 1,020,360 2,036 8 431,426 2,036 399.819 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 638.666 میلیون 195.511 میلیون 703.647 میلیون -64,981,058 543.16 میلیون -63,142,477 -6.33 -6.15 0.74 219.403 میلیون 38.648 میلیون 257.75 میلیون 300,000
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,018 17.00 0.17 10,012 11.00 0.11 1401/09/09 1,647 56.226 میلیون 562.95 میلیارد - 10,001 10,003 9,987 10,023 2 5,787 10,016 2 105,461 10,018 - - - - - - - - - - - 14.748 میلیون 41.478 میلیون 37.641 میلیون 18.585 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 7,120 20.00 0.28 7,180 80.00 1.13 1401/09/09 5,179 82.619 میلیون 593.01 میلیارد 16,952.46 7,100 7,100 7,100 7,250 13 818,159 7,110 1 6,410 7,110 1364.2 هزار میلیارد 1.695 میلیارد 789.893 میلیون 190 میلیون 331.164 میلیون 458.729 میلیون 3.111 میلیارد 327.277 میلیون 4.17 2.97 0.44 49.215 میلیون 33.404 میلیون 70.089 میلیون 12.53 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 999 2.00 0.20 994 7.00 0.70 1401/09/09 1,230 62.776 میلیون 62.38 میلیارد 51,037.37 1,001 1,000 975 1,021 1 100,000 996 5 1,130,000 1,000 30.658 هزار میلیارد 31.874 میلیون 34.584 میلیون 1.09 میلیون 1.216 میلیون 33.368 میلیون 1.345 میلیون 620,312 49.42 0.92 22.79 36.581 میلیون 26.195 میلیون 53.62 میلیون 9.156 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,658 17.00 1.01 1,660 15.00 0.90 1401/09/09 1,063 38.183 میلیون 63.16 میلیارد 35,919.87 1,675 1,660 1,637 1,685 1 173,582 1,658 3 340,000 1,660 223.499 هزار میلیارد 242.494 میلیون 175.551 میلیون 134.638 میلیون 18.995 میلیون 156.556 میلیون 8.896 میلیون 7.135 میلیون 31.32 1.43 25.12 22.758 میلیون 15.425 میلیون 37.183 میلیون 1,000,000
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,482 7.00 0.47 1,489 0.00 0.00 1401/09/09 190 10.088 میلیون 15.02 میلیارد 53,097.06 1,489 1,500 1,470 1,501 3 203,030 1,482 1 9,840 1,486 45.649 هزار میلیارد 102.686 میلیون 93.595 میلیون 30.657 میلیون 57.038 میلیون 36.557 میلیون 22.711 میلیون -875,859 -52.12 1.25 2.01 2.154 میلیون 7.934 میلیون 10.088 میلیون -
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,828 0.00 0.00 3,824 4.00 0.10 1401/09/09 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 11,831.38 3,828 3,785 3,784 3,898 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 160.813 میلیون 68.745 میلیون 36 میلیون 23.149 میلیون 45.597 میلیون 37.801 میلیون 14.371 میلیون 9.58 3.02 3.64 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 4,346 133.00 2.97 4,360 119.00 2.66 1401/09/09 2,200 46.28 میلیون 201.78 میلیارد 21,036.4 4,479 4,550 4,201 4,579 1 400,000 4,346 1 5,374 4,347 27.468 هزار میلیارد 28.33 میلیون 10.355 میلیون 6.3 میلیون 862,034 9.493 میلیون 1.719 میلیون 1.153 میلیون 24.24 2.94 16.27 36.486 میلیون 9.794 میلیون 42.875 میلیون 3.405 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,749 159.00 3.24 4,796 112.00 2.28 1401/09/09 1,797 31.953 میلیون 153.25 میلیارد 17,781.09 4,908 4,820 4,723 4,916 2 3,070 4,749 2 38,651 4,751 76.736 هزار میلیارد 78.207 میلیون 25.83 میلیون 16 میلیون 1.471 میلیون 24.359 میلیون 4.101 میلیون 3.724 میلیون 20.61 3.15 18.71 25.938 میلیون 6.015 میلیون 31.953 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,090 30.00 0.33 9,140 20.00 0.22 1401/09/09 2,950 34.655 میلیون 316.69 میلیارد 11,747.47 9,120 9,160 9,060 9,220 3 113,647 9,080 1 1,127 9,090 1227.885 هزار میلیارد 1.522 میلیارد 729.387 میلیون 134.342 میلیون 294.438 میلیون 434.948 میلیون 2.832 میلیارد 369.31 میلیون 3.32 2.82 0.43 21.654 میلیون 13.001 میلیون 27.515 میلیون 7.14 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,369 3.00 0.13 2,377 5.00 0.21 1401/09/09 1,227 24.454 میلیون 58.12 میلیارد 19,930.15 2,372 2,370 2,352 2,400 1 2,500 2,355 1 10,000 2,369 146.194 هزار میلیارد 425.653 میلیون 357.683 میلیون 61.504 میلیون 279.459 میلیون 78.224 میلیون 405.28 میلیون -9,396,684 -15.56 1.87 0.36 18.019 میلیون 6.435 میلیون 23.694 میلیون 760,054
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 14,967 14.00 0.09 14,965 12.00 0.08 1401/09/09 198 8.631 میلیون 129.16 میلیارد - 14,953 14,966 14,965 14,967 51 5,028,201 14,965 51 5,027,153 14,967 - - - - - - - - - - - 1.659 میلیون 6.972 میلیون 7.169 میلیون 1.462 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,535 10.00 0.65 1,534 11.00 0.71 1401/09/09 1,106 14.079 میلیون 21.6 میلیارد 12,729.73 1,545 1,555 1,521 1,571 1 33,379 1,535 1 670 1,538 30.881 هزار میلیارد 49.512 میلیون 43.169 میلیون 20.131 میلیون 18.632 میلیون 24.538 میلیون 6.122 میلیون 4.511 میلیون 6.85 1.26 5.04 8.704 میلیون 5.375 میلیون 13.797 میلیون 281,819
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,212 64.00 2.81 2,238 38.00 1.67 1401/09/09 462 13.244 میلیون 29.64 میلیارد 28,667.21 2,276 2,207 2,201 2,280 2 15,900 2,212 2 3,821 2,244 23.499 هزار میلیارد 25.183 میلیون 16.098 میلیون 10.5 میلیون 1.684 میلیون 14.415 میلیون 466,606 253,483 92.7 1.63 50.36 9.011 میلیون 4.233 میلیون 13.244 میلیون -
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 95,000 80.00 0.08 95,150 230.00 0.24 1401/09/09 9,999 9.018 میلیون 858.03 میلیارد - 94,920 95,150 94,850 95,600 3 29,243 94,980 1 100 94,990 - - - - - - - - - - - 4.437 میلیون 4.581 میلیون 8.52 میلیون 498,277
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,999 5.00 0.13 3,995 1.00 0.03 1401/09/09 144 6.615 میلیون 26.43 میلیارد 45,937.31 3,994 3,937 3,937 3,999 3 6,983 3,937 6 1,610,520 3,999 139.825 هزار میلیارد 670.714 میلیون 590.998 میلیون 25 میلیون 530.889 میلیون 60.11 میلیون 72.489 میلیون 23.044 میلیون 6.07 2.33 1.93 114,972 6.5 میلیون 4.025 میلیون 2.589 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,450 3.00 0.07 4,465 12.00 0.27 1401/09/09 309 6.56 میلیون 29.29 میلیارد 21,231.29 4,453 4,500 4,401 4,530 2 413,396 4,440 1 8,400 4,450 73.185 هزار میلیارد 640.385 میلیون 597.014 میلیون 16.391 میلیون 567.2 میلیون 29.814 میلیون 65.497 میلیون 18.009 میلیون 4.06 2.46 1.13 3.405 میلیون 3.156 میلیون 6.559 میلیون 1,500
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 6,540 340.00 4.94 6,560 320.00 4.65 1401/09/09 798 3.79 میلیون 54.1 میلیارد 8,434.69 6,880 6,820 6,540 6,820 81 6,244,683 18,730 2 36,000 18,880 4.524 هزار میلیارد 8.109 میلیون 3.09 میلیون 330,000 1.614 میلیون 1.475 میلیون 5.175 میلیون 757,869 8.57 4.41 1.25 734,996 3.17 میلیون 3.69 میلیون 215,000
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 15,960 0.00 0.00 15,950 10.00 0.06 1401/09/09 623 5.518 میلیون 88.02 میلیارد 8,877.5 15,960 15,880 15,880 15,980 3 21,920 15,940 6 147,769 15,970 1148.4 هزار میلیارد 1.262 میلیارد 282.407 میلیون 72 میلیون 113.4 میلیون 169.007 میلیون 159.382 میلیون 149.102 میلیون 7.71 6.8 7.21 1.427 میلیون 4.091 میلیون 4.092 میلیون 1.426 میلیون
سصفها

سیمان اصفهان

سهام بورس 64,790 3,030.00 4.91 63,910 2,150.00 3.48 1401/09/09 1,295 4.69 میلیون 299.76 میلیارد 3,621.98 61,760 59,000 59,000 64,830 1 80 64,770 2 1,379 64,800 31.955 هزار میلیارد 34.561 میلیون 4.536 میلیون 500,000 2.606 میلیون 1.93 میلیون 4.312 میلیون 1.429 میلیون 22.75 16.84 7.54 1.713 میلیون 2.977 میلیون 4.204 میلیون 486,480
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 11,290 130.00 1.16 11,220 60.00 0.54 1401/09/09 1,430 7.428 میلیون 83.37 میلیارد 5,194.47 11,160 11,010 11,000 11,360 1 3,000 11,250 1 91 11,290 82.355 هزار میلیارد 112.633 میلیون 42.199 میلیون 7.34 میلیون 30.278 میلیون 11.921 میلیون 14.616 میلیون 14.499 میلیون 5.68 6.91 5.63 4.406 میلیون 3.022 میلیون 6.818 میلیون 610,000
لوتوسح

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,130 1.00 0.03 3,125 4.00 0.13 1401/09/09 313 3.573 میلیون 11.17 میلیارد 11,414.56 3,129 3,116 3,116 3,170 0 0 0 0 108 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.167 میلیون 2.406 میلیون 3.573 میلیون -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,669 0.00 0.00 1,667 2.00 0.12 1401/09/09 165 4.133 میلیون 6.88 میلیارد 25,049.04 1,669 1,670 1,651 1,688 1 47,703 1,664 1 29,935 1,669 40.228 هزار میلیارد 227.98 میلیون 226.525 میلیون 24.132 میلیون 187.752 میلیون 38.773 میلیون 122.876 میلیون 5.674 میلیون 7.09 1.04 0.33 1.808 میلیون 2.325 میلیون 4.133 میلیون -
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,535 41.00 1.17 3,505 11.00 0.31 1401/09/09 390 8.059 میلیون 28.41 میلیارد 20,665.32 3,494 3,550 3,500 3,558 1 1,665 3,521 1 10,000 3,534 196.28 هزار میلیارد 251.921 میلیون 141.147 میلیون 56 میلیون 55.641 میلیون 85.506 میلیون 162.099 میلیون 34.372 میلیون 5.71 2.29 1.21 3.37 میلیون 4.69 میلیون 5.524 میلیون 2.536 میلیون
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,480 40.00 0.54 7,520 80.00 1.08 1401/09/09 630 8.974 میلیون 67.47 میلیارد 14,244.93 7,440 7,390 7,390 7,690 0 0 0 0 30.08 هزار میلیارد 32.725 میلیون 12.658 میلیون 4 میلیون 2.645 میلیون 10.013 میلیون 3.967 میلیون 3.561 میلیون 8.45 3 7.58 2.183 میلیون 6.791 میلیون 4.21 میلیون 4.764 میلیون
قهکمت

قند هگمتان

سهام بورس 6,190 40.00 0.65 6,180 30.00 0.49 1401/09/09 112 2.817 میلیون 17.42 میلیارد 25,153.58 6,150 6,150 6,150 6,400 1 7,194 6,160 2 6,664 6,200 17.584 هزار میلیارد 20.255 میلیون 7.625 میلیون 2.845 میلیون 2.671 میلیون 4.954 میلیون 14.097 میلیون 2.901 میلیون 6.06 3.55 1.25 892,394 1.925 میلیون 2.703 میلیون 114,300
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 3,562 8.00 0.23 3,604 50.00 1.41 1401/09/09 3,325 56.026 میلیون 201.91 میلیارد 16,849.83 3,554 3,620 3,560 3,648 1 5,181 3,561 2 57,777 3,562 991.1 هزار میلیارد 1.163 میلیارد 621.373 میلیون 170 میلیون 171.797 میلیون 449.577 میلیون 2.071 میلیارد 260.328 میلیون 3.81 2.21 0.48 47.196 میلیون 8.83 میلیون 48.992 میلیون 7.034 میلیون
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 2,695 32.00 1.20 2,673 10.00 0.38 1401/09/09 75 1.784 میلیون 4.81 میلیارد 30,729.5 2,663 2,695 2,636 2,707 1 1,910 2,660 4 52,703 2,700 25.176 هزار میلیارد 33.34 میلیون 21.809 میلیون 9.419 میلیون 8.163 میلیون 13.646 میلیون 10.574 میلیون 3.121 میلیون 8.07 1.84 2.38 87,020 1.697 میلیون 1.784 میلیون -
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 11,880 110.00 0.92 11,970 20.00 0.17 1401/09/09 105 1.846 میلیون 21.98 میلیارد 17,581.74 11,990 11,880 11,880 11,970 3 33,063 11,880 1 3,700 11,930 488.017 هزار میلیارد 612.909 میلیون 234.74 میلیون 40.77 میلیون 124.892 میلیون 109.848 میلیون 108.581 میلیون 102.258 میلیون 4.78 4.45 4.5 164,926 1.681 میلیون 1.846 میلیون -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,379 65.00 2.81 2,421 107.00 4.62 1401/09/09 1,808 55.856 میلیون 135.21 میلیارد 30,893.93 2,314 2,420 2,360 2,429 4 371,028 2,371 3 159,831 2,380 21.789 هزار میلیارد 27.462 میلیون 15.32 میلیون 9 میلیون 5.673 میلیون 9.647 میلیون 2.255 میلیون 1.225 میلیون 17.79 2.26 9.66 45.179 میلیون 10.677 میلیون 46.834 میلیون 9.023 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,403 24.00 0.99 2,408 19.00 0.78 1401/09/09 614 11.576 میلیون 27.88 میلیارد 18,853.95 2,427 2,442 2,390 2,450 1 6,011 2,403 1 39,000 2,404 22.534 هزار میلیارد 33.161 میلیون 24.133 میلیون 9.358 میلیون 10.626 میلیون 13.507 میلیون 12.955 میلیون 3.075 میلیون 7.33 1.67 1.74 10.061 میلیون 1.516 میلیون 11.576 میلیون -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 2,981 35.00 1.16 2,983 33.00 1.09 1401/09/09 823 11.442 میلیون 34.1 میلیارد 13,902.24 3,016 3,000 2,957 3,011 2 40,475 2,970 1 17,731 2,981 90.76 هزار میلیارد 2.029 میلیارد 2.015 میلیارد 30.426 میلیون 1.947 میلیارد 67.298 میلیون 262.133 میلیون 26.086 میلیون 3.48 1.35 0.35 5.94 میلیون 5.501 میلیون 7.45 میلیون 3.992 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 16,114 16.00 0.10 16,114 16.00 0.10 1401/09/09 334 12.342 میلیون 198.88 میلیارد - 16,098 16,115 16,114 16,116 111 50,980,869 16,114 3 226,851 16,116 - - - - - - - - - - - 3.424 میلیون 8.917 میلیون 4.915 میلیون 7.427 میلیون
قپیرا

قند پیرانشهر

سهام بورس 8,200 110.00 1.36 8,170 80.00 0.99 1401/09/09 44 1.612 میلیون 13.19 میلیارد 9,457.67 8,090 8,050 8,050 8,360 1 2,000 8,210 1 10,000 8,280 20.663 هزار میلیارد 26.482 میلیون 9.278 میلیون 2.529 میلیون 5.819 میلیون 3.458 میلیون 7.113 میلیون 1.038 میلیون 19.9 5.98 2.9 100,768 1.511 میلیون 1.592 میلیون 19,500
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 6,910 120.00 1.71 7,020 10.00 0.14 1401/09/09 1,355 11.382 میلیون 79.95 میلیارد 8,400.26 7,030 7,040 6,900 7,220 2 134,328 6,880 1 6,240 6,910 28.127 هزار میلیارد 29.642 میلیون 13.551 میلیون 4.007 میلیون 1.515 میلیون 12.036 میلیون 1.678 میلیون 958,279 29.35 2.34 16.77 9.934 میلیون 1.448 میلیون 11.382 میلیون -
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 3,602 90.00 2.44 3,604 88.00 2.38 1401/09/09 494 5.685 میلیون 20.49 میلیارد 11,507.33 3,692 3,652 3,540 3,688 2 17,375 3,600 1 8,000 3,603 18.02 هزار میلیارد 21.8 میلیون 9.381 میلیون 5 میلیون 3.78 میلیون 5.601 میلیون 2.73 میلیون 2.452 میلیون 7.35 3.22 6.6 3.43 میلیون 2.255 میلیون 4.869 میلیون 815,621
آرام

آرام

صندوق بورس 9,960 30.00 0.30 9,980 50.00 0.50 1401/09/09 207 1.759 میلیون 17.56 میلیارد - 9,930 9,970 9,960 10,000 2 58,264 9,960 2 10,003 9,970 - - - - - - - - - - - 477,944 1.281 میلیون 1.759 میلیون -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 36,500 10.00 0.03 36,470 20.00 0.05 1401/09/09 340 1.721 میلیون 62.74 میلیارد 5,061.31 36,490 36,320 36,200 36,790 1 17,000 36,440 1 1,000 36,520 1477.035 هزار میلیارد 1.565 میلیارد 300.544 میلیون 40.5 میلیون 87.489 میلیون 213.055 میلیون 196.618 میلیون 199.066 میلیون 7.42 6.93 7.51 331,514 1.389 میلیون 1.512 میلیون 208,827
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 15,700 150.00 0.96 15,610 60.00 0.39 1401/09/09 309 3.709 میلیون 57.97 میلیارد 12,002.77 15,550 15,790 15,560 15,860 1 50,000 15,640 1 5,738 15,700 186.54 هزار میلیارد 232.594 میلیون 78.875 میلیون 11.95 میلیون 46.054 میلیون 32.82 میلیون 148.552 میلیون 30.694 میلیون 6.08 5.68 1.26 1.366 میلیون 2.343 میلیون 2.51 میلیون 1.199 میلیون
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 12,990 230.00 1.74 13,000 220.00 1.66 1401/09/09 259 1.708 میلیون 22.2 میلیارد 6,594.88 13,220 12,910 12,890 13,200 1 5,000 12,900 1 320 12,990 35.256 هزار میلیارد 42.206 میلیون 13.284 میلیون 2.712 میلیون 6.95 میلیون 6.334 میلیون 5.814 میلیون 5.707 میلیون 6.18 5.57 6.06 578,075 1.13 میلیون 1.708 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 14,240 10.00 0.07 14,250 0.00 0.00 1401/09/09 231 1.2 میلیون 17.07 میلیارد 5,194.07 14,250 14,250 14,220 14,250 3 23,176 14,230 14 300,186 14,250 1995 هزار میلیارد 2.001 میلیارد 151.829 میلیون 60 میلیون 5.871 میلیون 145.958 میلیون 42.193 میلیون 41.203 میلیون 48.42 13.67 47.28 75,961 1.124 میلیون 1.2 میلیون -
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 4,530 7.00 0.15 4,481 56.00 1.23 1401/09/09 507 7.417 میلیون 33.24 میلیارد 14,630.12 4,537 4,480 4,397 4,559 1 39,347 4,530 3 39,347 4,530 13.443 هزار میلیارد 20.524 میلیون 11.375 میلیون 3 میلیون 7.081 میلیون 4.294 میلیون 14.908 میلیون 1.685 میلیون 7.98 3.13 0.9 5.513 میلیون 1.905 میلیون 6.635 میلیون 782,206
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 4,398 331.00 7.00 4,456 273.00 5.77 1401/09/09 375 6.185 میلیون 27.56 میلیارد 16,493.97 4,729 4,910 4,398 4,910 0 0 0 12 628,124 4,398 6.684 هزار میلیارد 10.114 میلیون 5.522 میلیون 800,000 3.43 میلیون 2.091 میلیون 1.127 میلیون 545,470 13.03 3.4 6.3 5.085 میلیون 1.1 میلیون 6.185 میلیون -
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 4,748 43.00 0.90 4,758 33.00 0.69 1401/09/09 323 5.647 میلیون 26.87 میلیارد 17,482.45 4,791 4,810 4,713 4,870 1 25,993 4,733 1 114,252 4,748 33.477 هزار میلیارد 42.664 میلیون 25.359 میلیون 7.036 میلیون 9.186 میلیون 16.173 میلیون 6.288 میلیون 7.301 میلیون 4.59 2.07 5.32 2.31 میلیون 3.337 میلیون 3.36 میلیون 2.287 میلیون
کحافظ

کاشی حافظ

سهام بورس 4,850 44.00 0.90 4,813 81.00 1.66 1401/09/09 294 3.787 میلیون 18.23 میلیارد 12,880.99 4,894 4,891 4,750 4,891 3 28,800 4,760 1 58,582 4,800 24.745 هزار میلیارد 33.272 میلیون 17.637 میلیون 5.141 میلیون 8.527 میلیون 9.11 میلیون 7.578 میلیون 3.321 میلیون 7.45 2.72 3.27 2.762 میلیون 1.025 میلیون 3.787 میلیون -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,911 4.00 0.14 2,907 0.00 0.00 1401/09/09 272 1.269 میلیون 3.69 میلیارد 4,664.4 2,907 2,939 2,900 2,939 1 2,979 2,909 2 5,850 2,911 62.791 هزار میلیارد 70.265 میلیون 33.747 میلیون 21.6 میلیون 7.473 میلیون 26.274 میلیون 8.054 میلیون 6.111 میلیون 10.28 2.39 7.8 246,718 1.022 میلیون 1.223 میلیون 45,539
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,060 1.00 0.05 2,051 10.00 0.49 1401/09/09 270 7.308 میلیون 14.96 میلیارد 27,065.73 2,061 2,062 2,020 2,090 1 5,000 2,033 1 50,000 2,061 52.062 هزار میلیارد 601.971 میلیون 590.153 میلیون 25.384 میلیون 549.908 میلیون 40.244 میلیون 75.461 میلیون 7.766 میلیون 6.7 1.29 0.69 4.032 میلیون 3.276 میلیون 5.005 میلیون 2.303 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,370 90.00 0.62 14,460 0.00 0.00 1401/09/09 290 3.091 میلیون 44.72 میلیارد 10,660.24 14,460 14,170 14,170 14,600 2 14,224 14,210 1 5,000 14,370 578.4 هزار میلیارد 1.344 میلیارد 902.66 میلیون 40 میلیون 717.287 میلیون 93.738 میلیون 238.005 میلیون 56.966 میلیون 10.15 4.24 2.44 385,298 2.706 میلیون 1.238 میلیون 1.853 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,775 33.00 0.69 4,856 48.00 1.00 1401/09/09 1,366 16.437 میلیون 79.82 میلیارد 12,033.29 4,808 4,851 4,770 4,970 7 116,892 4,770 6 32,670 4,850 29.655 هزار میلیارد 33.141 میلیون 14.513 میلیون 6.107 میلیون 3.486 میلیون 11.027 میلیون 12.659 میلیون 3.878 میلیون 7.65 2.69 2.34 12.49 میلیون 3.947 میلیون 13.294 میلیون 3.144 میلیون
چدن

چدن سازان

سهام بورس 1,856 45.00 2.48 1,855 44.00 2.43 1401/09/09 592 10.296 میلیون 19.1 میلیارد 17,392.46 1,811 1,840 1,789 1,890 2 52,524 1,855 1 5,000 1,879 16.008 هزار میلیارد 24.472 میلیون 24.646 میلیون 8.63 میلیون 8.464 میلیون 16.182 میلیون 7.193 میلیون 1.906 میلیون 8.4 0.99 2.23 9.286 میلیون 1.01 میلیون 10.076 میلیون 220,503
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 7,170 50.00 0.69 7,200 20.00 0.28 1401/09/09 457 3.31 میلیون 23.79 میلیارد 7,242.63 7,220 7,170 7,130 7,290 1 82,694 7,170 2 15,000 7,180 120.176 هزار میلیارد 153.179 میلیون 61.798 میلیون 16.691 میلیون 33.003 میلیون 28.794 میلیون 80.484 میلیون 12.058 میلیون 9.98 4.17 1.49 2.411 میلیون 898,674 3.19 میلیون 120,000
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 15,230 580.00 3.67 15,160 650.00 4.11 1401/09/09 651 3.149 میلیون 47.75 میلیارد 4,837.03 15,810 15,790 15,020 15,790 1 400 15,130 1 1,000 15,220 24.256 هزار میلیارد 35.772 میلیون 13.926 میلیون 1.6 میلیون 11.516 میلیون 2.41 میلیون 8.388 میلیون 2.564 میلیون 9.47 10.07 2.89 2.386 میلیون 763,000 3.149 میلیون -
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,425 6.00 0.18 3,416 3.00 0.09 1401/09/09 821 1.549 میلیون 5.28 میلیارد 1,886.73 3,419 3,420 3,388 3,445 2 2,811 3,388 2 1,548 3,425 6.832 هزار میلیارد 11.859 میلیون 7.582 میلیون 2 میلیون 5.027 میلیون 2.555 میلیون 1.778 میلیون 263,364 25.94 2.67 3.84 823,524 725,485 1.549 میلیون 75
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 9,470 120.00 1.28 9,420 70.00 0.75 1401/09/09 506 1.234 میلیون 11.66 میلیارد 2,438.75 9,350 9,360 9,360 9,500 1 522 9,470 2 15,773 9,480 37.68 هزار میلیارد 51.139 میلیون 20.875 میلیون 4 میلیون 13.459 میلیون 7.416 میلیون 21.804 میلیون 5.01 میلیون 7.5 5.07 1.72 503,398 730,612 1.227 میلیون 6,792
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 1,808 57.00 3.06 1,825 40.00 2.14 1401/09/09 1,130 33.706 میلیون 61.5 میلیارد 29,828.33 1,865 1,870 1,790 1,872 2 25,544 1,797 1 30,000 1,809 12.096 هزار میلیارد 21.949 میلیون 14.828 میلیون 4.748 میلیون 9.853 میلیون 4.974 میلیون 32.609 میلیون 218,632 55.32 2.44 0.37 28.833 میلیون 4.873 میلیون 29.554 میلیون 4.152 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 4,675 62.00 1.34 4,626 13.00 0.28 1401/09/09 187 2.086 میلیون 9.8 میلیارد 11,155.36 4,613 4,707 4,671 4,720 2 33,692 4,672 1 11,902 4,680 161.91 هزار میلیارد 195.891 میلیون 112.168 میلیون 17.5 میلیون 33.981 میلیون 78.187 میلیون 35.044 میلیون 32.621 میلیون 4.95 2.07 4.62 1.07 میلیون 1.016 میلیون 1.786 میلیون 300,000
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 16,220 20.00 0.12 16,480 240.00 1.48 1401/09/09 3,607 13.321 میلیون 219.54 میلیارد 3,693.09 16,240 16,380 16,000 16,940 1 5,000 16,370 3 63,062 16,370 32.96 هزار میلیارد 39.023 میلیون 10.061 میلیون 2 میلیون 6.063 میلیون 3.998 میلیون 10.456 میلیون 1.431 میلیون 23.03 8.24 3.15 12.637 میلیون 684,148 13.315 میلیون 6,039
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 6,340 50.00 0.79 6,300 10.00 0.16 1401/09/09 41 1.315 میلیون 8.33 میلیارد 5,888.89 6,290 6,330 6,200 6,370 1 1,000 6,250 1 1,800 6,340 63 هزار میلیارد 66.735 میلیون 15.757 میلیون 10 میلیون 3.735 میلیون 12.022 میلیون 7.65 میلیون 5.504 میلیون 11.45 5.24 8.24 97,727 1.217 میلیون 714,608 600,000
امینح

تامین سرمایه امین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,500 20.00 0.27 7,470 10.00 0.13 1401/09/09 2,324 1.279 میلیون 9.55 میلیارد 550.23 7,480 7,480 7,450 7,560 1 16,024 7,500 23 12,451 7,510 160.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 127,322 1.151 میلیون 733,409 545,318
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,435 31.00 0.89 3,467 1.00 0.03 1401/09/09 1,120 16.28 میلیون 56.44 میلیارد 14,536.11 3,466 3,410 3,410 3,504 1 10,000 3,432 1 12,977 3,435 21.5 هزار میلیارد 21.896 میلیون 9.635 میلیون 6.201 میلیون 395,747 9.24 میلیون 2.162 میلیون 1.981 میلیون 10.85 2.33 9.94 15.63 میلیون 650,229 16.23 میلیون 50,000
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 32,010 330.00 1.02 32,230 110.00 0.34 1401/09/09 353 1.219 میلیون 39.08 میلیارد 3,452.69 32,340 32,060 31,950 32,330 2 10,078 32,000 2 17,000 32,040 580.14 هزار میلیارد 684.938 میلیون 281.389 میلیون 13.8 میلیون 104.798 میلیون 176.591 میلیون 383.907 میلیون 86.916 میلیون 6.69 3.29 1.51 343,817 874,981 932,127 286,671
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 9,050 170.00 1.91 8,910 30.00 0.34 1401/09/09 1,147 1.207 میلیون 10.91 میلیارد 1,052.18 8,880 8,880 8,880 9,080 2 3,652 9,040 11 32,998 9,050 160.38 هزار میلیارد 175.725 میلیون 31.012 میلیون 11 میلیون 15.345 میلیون 15.667 میلیون 11.549 میلیون 8.088 میلیون 19.83 10.24 13.89 130,373 1.076 میلیون 714,597 492,249
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 34,910 20.00 0.06 34,900 10.00 0.03 1401/09/09 194 340,747 13.6 میلیارد 1,412.66 34,890 35,100 34,310 35,500 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 17.314 میلیون 5.591 میلیون 392,000 3.633 میلیون 1.958 میلیون 6.068 میلیون 2.332 میلیون 5.87 6.99 2.25 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 13,180 100.00 0.75 13,280 0.00 0.00 1401/09/09 516 2.162 میلیون 28.72 میلیارد 4,189.15 13,280 13,280 13,080 13,470 1 2,924 13,180 1 15,000 13,190 33.517 هزار میلیارد 38.472 میلیون 6.828 میلیون 2.524 میلیون 4.955 میلیون 1.873 میلیون 13.754 میلیون 129,973 257.88 17.89 2.44 1.5 میلیون 661,899 2.044 میلیون 117,961
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 22,147 27.00 0.12 22,146 26.00 0.12 1401/09/09 223 1.725 میلیون 38.21 میلیارد - 22,120 22,146 22,146 22,147 17 1,658,528 22,146 16 1,588,348 22,147 - - - - - - - - - - - 783,948 941,472 1.314 میلیون 411,652
مداران

داده پردازی ایران

سهام بورس 18,520 970.00 4.98 18,630 860.00 4.41 1401/09/09 1,771 6.398 میلیون 119.17 میلیارد 3,612.49 19,490 19,250 18,520 19,300 4 54,759 18,520 1 411 18,560 12.11 هزار میلیارد 15.347 میلیون 5.949 میلیون 650,000 3.237 میلیون 2.712 میلیون 4.573 میلیون 1.159 میلیون 10.45 4.47 2.65 4.708 میلیون 1.69 میلیون 5.228 میلیون 1.17 میلیون
ارزش

ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 11,000 100.00 0.90 11,080 20.00 0.18 1401/09/09 116 870,863 9.65 میلیارد - 11,100 11,180 10,990 11,200 1 10,000 11,010 1 43,000 11,070 - - - - - - - - - - - 352,162 518,701 870,863 -
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 5,360 160.00 2.90 5,440 80.00 1.45 1401/09/09 547 6.992 میلیون 38.07 میلیارد 12,782.83 5,520 5,560 5,350 5,650 1 58,143 5,360 1 1,923 5,420 19.972 هزار میلیارد 21.943 میلیون 7.789 میلیون 3.671 میلیون 1.972 میلیون 5.817 میلیون 4.885 میلیون 2.083 میلیون 9.59 3.43 4.09 6.435 میلیون 557,027 6.941 میلیون 51,179
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 3,119 3.00 0.10 3,145 29.00 0.93 1401/09/09 612 6.998 میلیون 22.01 میلیارد 11,434.76 3,116 3,056 3,056 3,196 1 9,954 3,090 1 1,430 3,119 5.808 هزار میلیارد 6.401 میلیون 3.111 میلیون 1.847 میلیون 605,096 2.505 میلیون 1.471 میلیون 635,277 9.14 2.32 3.95 6.496 میلیون 501,893 6.998 میلیون -
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 4,525 7.00 0.15 4,516 16.00 0.35 1401/09/09 756 8.08 میلیون 36.49 میلیارد 10,687.74 4,532 4,500 4,470 4,615 1 40,000 4,510 1 74,715 4,525 11.9 هزار میلیارد 16.352 میلیون 8.965 میلیون 2.635 میلیون 4.453 میلیون 4.512 میلیون 11.68 میلیون 1.354 میلیون 8.79 2.64 1.02 7.551 میلیون 528,555 8.021 میلیون 58,900
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 7,930 40.00 0.50 7,970 0.00 0.00 1401/09/09 112 551,473 4.39 میلیارد 4,923.87 7,970 8,050 7,860 8,080 2 1,340 7,900 4 22,266 8,020 19.367 هزار میلیارد 27.959 میلیون 14.104 میلیون 2.43 میلیون 8.592 میلیون 5.512 میلیون 8.699 میلیون 2.378 میلیون 8.14 3.51 2.23 99,227 452,246 546,026 5,447
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 11,680 290.00 2.42 11,900 70.00 0.58 1401/09/09 351 1.546 میلیون 18.28 میلیارد 4,405.26 11,970 11,850 11,530 12,250 1 700 11,820 1 4,579 11,820 95.2 هزار میلیارد 103.636 میلیون 19.465 میلیون 3 میلیون 8.436 میلیون 11.029 میلیون 32.726 میلیون 4.878 میلیون 19.52 8.64 2.91 944,394 601,851 1.389 میلیون 157,555
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 19,890 50.00 0.25 19,950 10.00 0.05 1401/09/09 421 1.79 میلیون 29.3 میلیارد 2,673.54 19,940 19,940 19,600 20,470 0 0 0 0 18.205 هزار میلیارد 25.124 میلیون 7.508 میلیون 1.1 میلیون 3.179 میلیون 4.329 میلیون 10.411 میلیون 3.812 میلیون 5.76 5.07 2.11 2.49 میلیون 441,170 2.931 میلیون 293
سپاها

سیمان سپاهان

سهام بورس 9,310 90.00 0.98 9,330 110.00 1.19 1401/09/09 390 2.38 میلیون 22.2 میلیارد 6,101.62 9,220 9,310 9,170 9,460 1 5,403 9,220 1 1,570 9,320 22.859 هزار میلیارد 26.857 میلیون 12.773 میلیون 2.45 میلیون 3.999 میلیون 8.774 میلیون 14.98 میلیون 4.825 میلیون 4.74 2.61 1.53 1.879 میلیون 501,000 2.318 میلیون 62,000
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 18,180 30.00 0.17 18,210 60.00 0.33 1401/09/09 825 1.295 میلیون 23.58 میلیارد 1,569.28 18,150 18,300 18,020 18,440 4 47,508 18,170 1 470 18,180 54.63 هزار میلیارد 69.951 میلیون 28.693 میلیون 3 میلیون 15.321 میلیون 13.372 میلیون 44.491 میلیون 9.16 میلیون 5.96 4.09 1.23 849,872 444,788 1.272 میلیون 22,687
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 21,790 190.00 0.88 21,730 130.00 0.60 1401/09/09 271 779,764 16.95 میلیارد 2,877.36 21,600 21,600 21,300 21,990 1 2,478 21,790 1 200 21,870 21.73 هزار میلیارد 23.404 میلیون 5.422 میلیون 1,000,000 1.674 میلیون 3.748 میلیون 7.127 میلیون 3.287 میلیون 6.61 5.8 3.05 357,492 422,272 777,264 2,500
ساراب

سیمان داراب

سهام بورس 22,440 1,460.00 6.96 22,020 1,040.00 4.96 1401/09/09 370 1.429 میلیون 31.46 میلیارد 3,861.45 20,980 21,690 21,010 22,440 1 254 22,290 23 176,553 22,440 27.745 هزار میلیارد 31.248 میلیون 8.646 میلیون 1.26 میلیون 3.503 میلیون 5.143 میلیون 5.792 میلیون 3.606 میلیون 7.69 5.39 4.79 756,351 672,386 1.173 میلیون 255,399
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,470 29.00 1.16 2,504 5.00 0.20 1401/09/09 1,253 19.166 میلیون 47.99 میلیارد 15,296.01 2,499 2,560 2,465 2,570 1 20,000 2,470 1 20,000 2,478 73.868 هزار میلیارد 132.585 میلیون 97.972 میلیون 22 میلیون 58.717 میلیون 39.255 میلیون 118.368 میلیون 9.503 میلیون 7.77 1.88 0.62 16.836 میلیون 2.33 میلیون 17.234 میلیون 1.932 میلیون
غمهرا

مهرام

سهام بورس 11,700 130.00 1.12 11,690 120.00 1.04 1401/09/09 86 627,725 7.43 میلیارد 7,458.27 11,570 11,560 11,560 12,030 1 100,000 11,650 1 456 11,780 11.69 هزار میلیارد 22.268 میلیون 13.338 میلیون 1,000,000 10.578 میلیون 2.76 میلیون 15.554 میلیون 1.263 میلیون 9.26 4.24 0.75 163,660 464,065 559,725 68,000
کچاد

چادرملو

سهام بورس 10,070 50.00 0.50 10,020 0.00 0.00 1401/09/09 608 6.901 میلیون 69.13 میلیارد 11,350.49 10,020 10,000 9,990 10,070 1 45,585 10,040 1 2,000 10,070 1192.38 هزار میلیارد 1.473 میلیارد 579.851 میلیون 119 میلیون 280.143 میلیون 299.708 میلیون 448.707 میلیون 234.628 میلیون 5.08 3.98 2.66 2.01 میلیون 4.891 میلیون 2.401 میلیون 4.5 میلیون
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 16,540 150.00 0.92 16,430 40.00 0.24 1401/09/09 506 1.554 میلیون 25.53 میلیارد 3,071.73 16,390 16,450 16,260 16,670 1 6,670 16,420 3 2,131 16,540 18.073 هزار میلیارد 18.47 میلیون 5.931 میلیون 630,000 396,609 5.534 میلیون 2.715 میلیون 3.203 میلیون 5.64 3.27 6.66 1.164 میلیون 389,999 1.554 میلیون -
کفرا

فرآورده های نسوز ایران

سهام بورس 6,570 290.00 4.23 6,600 260.00 3.79 1401/09/09 393 2.362 میلیون 15.6 میلیارد 6,011.38 6,860 6,840 6,520 6,840 16 536,588 6,520 1 6,826 6,570 13.2 هزار میلیارد 22.843 میلیون 12.657 میلیون 2 میلیون 9.643 میلیون 3.014 میلیون 9.532 میلیون 1.636 میلیون 8.07 4.38 1.38 1.973 میلیون 389,200 2.362 میلیون -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,270 0.00 0.00 9,170 100.00 1.08 1401/09/09 733 4.854 میلیون 44.24 میلیارد 6,621.5 9,270 9,270 9,020 9,270 1 10,000 9,270 4 17,925 9,270 176.801 هزار میلیارد 214.988 میلیون 69.054 میلیون 19.28 میلیون 38.187 میلیون 30.867 میلیون 64.328 میلیون 21.632 میلیون 8.17 5.73 2.75 2.975 میلیون 1.879 میلیون 3.358 میلیون 1.496 میلیون
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 6,100 100.00 1.61 6,100 100.00 1.61 1401/09/09 1,023 7.61 میلیون 46.44 میلیارد 7,438.95 6,200 6,250 6,000 6,280 1 4,356 6,080 2 5,999 6,110 7.518 هزار میلیارد 10.529 میلیون 4.719 میلیون 1.232 میلیون 3.011 میلیون 1.708 میلیون 9.119 میلیون 432,875 17.37 4.41 0.82 7.253 میلیون 357,372 7.609 میلیون 832
کلوند

کاشی الوند

سهام بورس 27,680 260.00 0.95 27,310 110.00 0.40 1401/09/09 206 1.073 میلیون 29.3 میلیارد 5,208.03 27,420 27,170 26,600 27,880 4 60,000 27,030 3 13,776 27,690 10.924 هزار میلیارد 14.757 میلیون 5.34 میلیون 400,000 3.833 میلیون 1.506 میلیون 7.457 میلیون 1.423 میلیون 7.68 7.25 1.46 494,463 578,391 846,210 226,644
کروی

معادن روی ایران

سهام بورس 19,730 20.00 0.10 19,770 60.00 0.30 1401/09/09 220 719,664 14.24 میلیارد 3,271.2 19,710 19,200 19,200 19,980 1 10,000 19,720 1 10,000 19,840 47.724 هزار میلیارد 55.724 میلیون 18.88 میلیون 2.414 میلیون 8 میلیون 10.881 میلیون 8.531 میلیون 8.383 میلیون 5.69 4.39 5.59 385,323 334,341 719,664 -
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 1,671 33.00 2.01 1,668 30.00 1.83 1401/09/09 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 34,743.88 1,638 1,621 1,612 1,708 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 16.843 میلیون 12.807 میلیون 6.7 میلیون 5.668 میلیون 7.139 میلیون 10.765 میلیون 453,895 24.62 1.57 1.04 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,550 3.00 0.19 1,551 2.00 0.13 1401/09/09 766 24.973 میلیون 38.67 میلیارد 32,601.33 1,553 1,567 1,536 1,567 4 127,190 1,548 3 202,364 1,550 242.483 هزار میلیارد 3.153 میلیارد 2.964 میلیارد 156.34 میلیون 2.923 میلیارد 41.273 میلیون 266.089 میلیون -7,573,569 -32.02 5.88 0.91 23.696 میلیون 1.277 میلیون 24.023 میلیون 950,000
کپارس

کاشی پارس

سهام بورس 7,110 130.00 1.80 7,160 80.00 1.10 1401/09/09 739 3.259 میلیون 23.32 میلیارد 4,410.05 7,240 7,330 7,030 7,330 1 2,279 7,080 1 20,399 7,110 11.71 هزار میلیارد 15.007 میلیون 6.887 میلیون 1.635 میلیون 3.298 میلیون 3.589 میلیون 6.177 میلیون 1.884 میلیون 6.22 3.26 1.9 2.784 میلیون 475,315 3.109 میلیون 150,000
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 3,137 58.00 1.82 3,188 7.00 0.22 1401/09/09 291 2.171 میلیون 6.91 میلیارد 7,459.57 3,195 3,268 3,123 3,268 1 1,000 3,137 1 13,000 3,141 12.752 هزار میلیارد 14.336 میلیون 7.266 میلیون 4 میلیون 1.584 میلیون 5.682 میلیون 1.443 میلیون 1.715 میلیون 7.44 2.25 8.84 1.859 میلیون 312,024 2.171 میلیون -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 17,930 160.00 0.90 17,990 220.00 1.24 1401/09/09 366 2.441 میلیون 43.91 میلیارد 6,669.54 17,770 18,000 17,770 18,220 2 6,700 17,910 1 309 17,930 101.194 هزار میلیارد 119.818 میلیون 37.259 میلیون 5.625 میلیون 18.624 میلیون 18.635 میلیون 23.526 میلیون 22.779 میلیون 4.45 5.43 4.3 1.038 میلیون 1.403 میلیون 1.346 میلیون 1.095 میلیون
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 3,090 64.00 2.03 3,143 11.00 0.35 1401/09/09 158 2.381 میلیون 7.46 میلیارد 15,072.46 3,154 3,112 3,072 3,197 2 22,000 3,090 2 3,570 3,149 4.589 هزار میلیارد 9.052 میلیون 3.87 میلیون 1.46 میلیون 4.462 میلیون -592,319 15.818 میلیون -1,829,724 -2.5 -7.75 0.29 2.097 میلیون 284,837 2.381 میلیون -
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 2,681 74.00 2.69 2,695 60.00 2.18 1401/09/09 772 11.451 میلیون 30.86 میلیارد 14,832.33 2,755 2,712 2,661 2,793 1 15,000 2,682 2 41,751 2,685 24.255 هزار میلیارد 34.151 میلیون 21.938 میلیون 9 میلیون 9.896 میلیون 12.041 میلیون 16.033 میلیون 2.708 میلیون 8.97 2.01 1.51 11.172 میلیون 278,267 11.451 میلیون -
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 24,750 120.00 0.49 24,840 210.00 0.85 1401/09/09 400 1.26 میلیون 31.31 میلیارد 3,150.43 24,630 25,000 24,300 25,160 1 13,400 24,660 2 550 24,830 65.205 هزار میلیارد 113.916 میلیون 59.016 میلیون 2.625 میلیون 48.711 میلیون 10.305 میلیون 63.554 میلیون 12.601 میلیون 5.17 6.33 1.03 536,635 723,538 810,173 450,000
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 8,570 70.00 0.81 8,640 0.00 0.00 1401/09/09 412 433,024 3.73 میلیارد 1,051.03 8,640 8,610 8,560 8,740 2 10,363 8,570 2 104 8,600 12.96 هزار میلیارد 16.324 میلیون 5.699 میلیون 1.5 میلیون 3.364 میلیون 2.335 میلیون 1.425 میلیون 600,937 21.57 5.55 9.09 86,095 346,929 357,491 75,533
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 14,740 0.00 0.00 14,740 0.00 0.00 1401/09/09 254 901,035 13.28 میلیارد 3,547.38 14,740 14,770 14,680 14,870 2 29,179 14,720 5 114,004 14,740 184.25 هزار میلیارد 255.598 میلیون 87.862 میلیون 3 میلیون 71.348 میلیون 16.514 میلیون 286.629 میلیون 13.887 میلیون 13.27 11.16 0.64 37,537 863,498 307,761 593,274
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,132 6.00 0.06 10,130 4.00 0.04 1401/09/09 21 913,395 9.25 میلیارد - 10,126 10,131 10,130 10,132 1 24,518 10,131 1 9,989,000 10,132 - - - - - - - - - - - 35,528 877,867 281,513 631,882
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 77,040 220.00 0.29 77,060 240.00 0.31 1401/09/09 225 667,521 51.44 میلیارد - 76,820 77,050 76,990 77,390 2 166,944 77,040 3 240 77,060 - - - - - - - - - - - 134,465 533,056 380,246 287,275