همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,219 19.00 1.58 1,226 26.00 2.17 12:30 7,373 463.543 میلیون 568.32 میلیارد 92.143 میلیون 1,200 1,198 1,198 1,238 9 1,636,206 1,218 1 7,959 1,219 2005.753 هزار میلیارد 2.124 میلیارد 2.223 میلیارد 1.636 میلیارد 118.695 میلیون 2.104 میلیارد 343.511 میلیون 324.377 میلیون 6.18 0.95 5.84 265.088 میلیون 198.454 میلیون 340.294 میلیون 123.249 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,170 14.00 0.14 10,170 14.00 0.14 14:41 1,990 185.595 میلیون 1.888 هزار میلیارد - 10,156 10,170 10,170 10,171 2 111,394,360 10,170 67 8,279,508 10,171 - - - - - - - - - - - 41.095 میلیون 144.343 میلیون 106.368 میلیون 79.07 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 23,371 23.00 0.10 23,371 23.00 0.10 14:42 6,935 198.498 میلیون 4.639 هزار میلیارد - 23,348 23,371 23,371 23,372 53 204,875,659 23,371 151 92,964,630 23,372 - - - - - - - - - - - 82.005 میلیون 116.324 میلیون 142.619 میلیون 55.711 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,027 62.00 1.52 4,092 3.00 0.07 12:29 5,606 157.897 میلیون 646.12 میلیارد 38,137.03 4,089 4,090 4,026 4,178 2 462,030 4,027 2 10,005 4,032 289.614 هزار میلیارد 748.498 میلیون 484.824 میلیون 70.776 میلیون 458.885 میلیون 25.939 میلیون 536.278 میلیون -51,410,781 -5.63 11.17 0.54 83.554 میلیون 74.343 میلیون 130.916 میلیون 26.981 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 20,756 29.00 0.14 20,754 27.00 0.13 14:43 3,468 142.859 میلیون 2.965 هزار میلیارد - 20,727 20,754 20,754 20,756 12 222,969 20,755 26 24,857,475 20,756 - - - - - - - - - - - 35.132 میلیون 107.498 میلیون 67.817 میلیون 74.813 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 7,040 280.00 4.14 7,070 310.00 4.59 12:29 3,598 76.525 میلیون 487.99 میلیارد 13,477.89 6,760 7,040 6,910 7,220 1 47,627 6,270 1 20,000 6,550 66.99 هزار میلیارد 75.961 میلیون 22.272 میلیون 10.5 میلیون 1.726 میلیون 20.546 میلیون 7.159 میلیون 6.818 میلیون 10.89 3.61 10.37 47.201 میلیون 29.34 میلیون 73.238 میلیون 3.303 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,920 33.00 1.75 1,942 55.00 2.91 12:29 2,882 97.749 میلیون 189.84 میلیارد 33,917.1 1,887 1,933 1,905 1,984 13 4,146,137 1,920 1 24,999 1,920 261.467 هزار میلیارد 305.258 میلیون 234.834 میلیون 134.638 میلیون 43.791 میلیون 191.042 میلیون 42.322 میلیون 39.87 میلیون 6.56 1.37 6.18 54.159 میلیون 43.59 میلیون 78.933 میلیون 18.816 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,963 31.00 1.55 1,973 21.00 1.05 12:29 3,335 172.111 میلیون 339.63 میلیارد 51,607.64 1,994 2,014 1,945 2,060 5 433,784 1,961 1 49,955 1,963 35.764 هزار میلیارد 59.837 میلیون 43.194 میلیون 18.126 میلیون 24.073 میلیون 19.121 میلیون 8.221 میلیون -62,500 -572.22 1.87 4.35 153.377 میلیون 18.734 میلیون 171.801 میلیون 310,000
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,178 14.00 0.14 10,178 14.00 0.14 14:33 258 70.495 میلیون 717.53 میلیارد - 10,164 10,178 10,178 10,179 4 25,999,138 10,178 11 11,720,215 10,179 - - - - - - - - - - - 4.457 میلیون 66.039 میلیون 21.624 میلیون 48.871 میلیون
استیل

استیل

صندوق بورس 10,240 90.00 0.89 10,290 140.00 1.38 14:43 1,270 18.996 میلیون 195.56 میلیارد - 10,150 10,210 10,210 10,350 5 1,002,269 10,240 1 355,565 10,250 - - - - - - - - - - - 2.439 میلیون 16.551 میلیون 15.99 میلیون 3 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,622 85.00 1.87 4,657 120.00 2.64 12:30 4,518 126.511 میلیون 589.21 میلیارد 28,001.55 4,537 4,585 4,585 4,748 2 10,438 4,622 2 44,933 4,629 1643.921 هزار میلیارد 15.25 میلیارد 14.644 میلیارد 353 میلیون 13.605 میلیارد 1.039 میلیارد 1.507 میلیارد 515.674 میلیون 3.19 1.58 1.1 91.239 میلیون 35.272 میلیون 103.927 میلیون 22.584 میلیون
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 48,854 76.00 0.16 48,854 76.00 0.16 14:42 2,958 58.201 میلیون 2.843 هزار میلیارد - 48,778 48,854 48,853 48,855 3 2,243,780 48,854 4 1,954,403 48,855 - - - - - - - - - - - 9.057 میلیون 48.987 میلیون 21.664 میلیون 36.38 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 5,820 140.00 2.46 5,810 130.00 2.29 12:29 1,185 29.101 میلیون 169.2 میلیارد 22,594.02 5,680 5,800 5,730 5,900 2 12,000 5,790 2 30,054 5,830 176.774 هزار میلیارد 2.748 میلیارد 2.686 میلیارد 30.426 میلیون 2.571 میلیارد 115.155 میلیون 357.605 میلیون 59.25 میلیون 2.98 1.53 0.49 11.804 میلیون 17.297 میلیون 24.314 میلیون 4.787 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 20,383 28.00 0.14 20,382 27.00 0.13 14:43 1,044 38.975 میلیون 794.39 میلیارد - 20,355 20,382 20,382 20,383 5 230,057,593 20,382 1 48,958,667 20,383 - - - - - - - - - - - 10.774 میلیون 28.192 میلیون 22.308 میلیون 16.657 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,110 90.00 1.28 7,130 110.00 1.57 12:29 3,125 45.478 میلیون 324.07 میلیارد 14,552.99 7,020 7,080 7,080 7,200 4 38,135 7,110 14 1,356,909 7,120 4278 هزار میلیارد 4.929 میلیارد 1.834 میلیارد 600 میلیون 650.824 میلیون 1.183 میلیارد 1.058 میلیارد 601.77 میلیون 7 3.56 3.98 26.235 میلیون 19.243 میلیون 37.471 میلیون 8.007 میلیون
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,892 7.00 0.37 1,905 6.00 0.32 12:29 3,236 47.148 میلیون 89.83 میلیارد 14,569.99 1,899 1,891 1,889 1,934 3 482,543 1,891 1 158,980 1,892 62.865 هزار میلیارد 86.427 میلیون 75.75 میلیون 33 میلیون 23.562 میلیون 52.188 میلیون 13.716 میلیون 12.739 میلیون 4.93 1.2 4.58 31.63 میلیون 15.518 میلیون 42.815 میلیون 4.334 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,029 17.00 0.56 3,047 35.00 1.16 12:29 563 15.639 میلیون 47.66 میلیارد 27,777.84 3,012 3,069 2,999 3,100 1 167,466 3,000 1 6,929 3,030 106.645 هزار میلیارد 254.853 میلیون 206.119 میلیون 35 میلیون 148.208 میلیون 57.911 میلیون 102.395 میلیون 17.806 میلیون 5.99 1.84 1.04 4.637 میلیون 11.002 میلیون 15.532 میلیون 106,800
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,812 276.00 6.08 4,758 222.00 4.89 12:29 2,584 42.009 میلیون 199.87 میلیارد 16,257.52 4,536 4,616 4,616 4,816 1 4,669 4,812 1 4,139 4,815 915.572 هزار میلیارد 1.006 میلیارد 486.404 میلیون 192.428 میلیون 90.317 میلیون 396.087 میلیون 139.342 میلیون 139.072 میلیون 6.58 2.31 6.57 29.379 میلیون 12.631 میلیون 39.482 میلیون 2.527 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,930 136.00 4.87 2,848 54.00 1.93 12:50 1,002 49.865 میلیون 142.04 میلیارد 49,765.29 2,794 2,802 2,802 2,930 2 70,000 2,905 2 3,800 2,939 919.816 هزار میلیارد 6.683 میلیارد 6.397 میلیارد 272.969 میلیون 5.767 میلیارد 630.003 میلیون 925.142 میلیون 231.187 میلیون 3.98 1.46 0.99 23.2 میلیون 26.665 میلیون 32.755 میلیون 17.11 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,175 13.00 0.13 10,175 13.00 0.13 14:42 452 108.384 میلیون 1.103 هزار میلیارد - 10,162 10,176 10,175 10,176 5 61,323,921 10,175 15 34,538,058 10,176 - - - - - - - - - - - 6.878 میلیون 100.883 میلیون 16.116 میلیون 91.645 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,900 24.00 1.28 1,920 44.00 2.35 12:29 2,836 98.754 میلیون 189.64 میلیارد 34,821.76 1,876 1,905 1,888 1,948 4 229,757 1,895 4 118,947 1,900 192 هزار میلیارد 226.438 میلیون 191.742 میلیون 100 میلیون 34.438 میلیون 157.304 میلیون 18.654 میلیون 23.979 میلیون 8.01 1.22 10.29 85.289 میلیون 13.465 میلیون 94.098 میلیون 4.656 میلیون
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,689 58.00 2.11 2,692 55.00 2.00 12:29 1,884 40.47 میلیون 108.94 میلیارد 21,481.13 2,747 2,750 2,635 2,768 1 117,112 2,668 1 45,000 2,689 34.996 هزار میلیارد 49.826 میلیون 50.252 میلیون 13 میلیون 14.83 میلیون 35.422 میلیون 23.809 میلیون 3.302 میلیون 10.6 0.99 1.47 32.041 میلیون 8.43 میلیون 40.47 میلیون -
مانی

مانی

صندوق بورس 16,879 28.00 0.17 16,879 28.00 0.17 14:42 607 15.721 میلیون 265.35 میلیارد - 16,851 16,879 16,878 16,880 17 2,299,046 16,878 2 284,334 16,879 - - - - - - - - - - - 4.257 میلیون 11.31 میلیون 12.482 میلیون 3.086 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,691 39.00 1.47 2,725 73.00 2.75 12:29 6,841 335.149 میلیون 913.28 میلیارد 50 میلیون 2,652 2,675 2,670 2,778 1 3,967 2,687 2 261,647 2,691 822.013 هزار میلیارد 2.525 میلیارد 1.033 میلیارد 301.656 میلیون 1.703 میلیارد -670,624,074 2.211 میلیارد -542,848,053 -1.51 -1.23 0.37 248.491 میلیون 86.658 میلیون 256.576 میلیون 78.574 میلیون
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 4,870 205.00 4.04 4,970 105.00 2.07 14:01 2,112 37.88 میلیون 188.37 میلیارد 17,935.78 5,075 5,010 4,850 5,140 1 4,108 4,850 1 84,517 4,870 17.196 هزار میلیارد 20.599 میلیون 10.768 میلیون 3.46 میلیون 3.404 میلیون 7.364 میلیون 6.401 میلیون 2.883 میلیون 5.96 2.34 2.69 25.632 میلیون 12.248 میلیون 33.319 میلیون 4.562 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,024 5.00 0.05 10,024 5.00 0.05 14:22 418 11.119 میلیون 111.46 میلیارد - 10,019 10,025 10,020 10,028 1 9,156 10,024 1 50,000 10,026 - - - - - - - - - - - 3.838 میلیون 7.281 میلیون 11.119 میلیون -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 2,747 14.00 0.51 2,747 14.00 0.51 12:29 403 11.923 میلیون 32.75 میلیارد 29,585.57 2,733 2,740 2,732 2,775 1 200,000 2,748 1 25,000 2,758 74.169 هزار میلیارد 89.773 میلیون 51.654 میلیون 27 میلیون 15.604 میلیون 36.051 میلیون 15.934 میلیون 9.905 میلیون 7.48 2.06 4.66 947,331 10.976 میلیون 7.869 میلیون 4.053 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,920 0.00 0.00 6,000 80.00 1.35 12:29 3,025 51.575 میلیون 309.29 میلیارد 17,049.63 5,920 5,940 5,860 6,150 1 5,082 5,910 2 121,198 5,920 109.2 هزار میلیارد 113.276 میلیون 28.617 میلیون 18.2 میلیون 4.076 میلیون 24.541 میلیون 7.253 میلیون 4.802 میلیون 22.74 4.45 15.06 42.183 میلیون 9.392 میلیون 48.674 میلیون 2.901 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,620 40.00 0.60 6,690 30.00 0.45 12:29 1,131 17.208 میلیون 115.14 میلیارد 15,215.2 6,660 6,700 6,620 6,830 5 224,673 6,620 1 3,043 6,630 60.21 هزار میلیارد 107.917 میلیون 84.71 میلیون 9 میلیون 47.707 میلیون 37.003 میلیون 31.677 میلیون 11.206 میلیون 5.37 1.63 1.9 10.058 میلیون 7.15 میلیون 16.414 میلیون 794,076
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 12,340 180.00 1.44 12,560 40.00 0.32 12:29 1,743 14.596 میلیون 183.39 میلیارد 8,373.8 12,520 12,600 12,320 12,790 3 45,051 12,320 1 17,790 12,350 753.6 هزار میلیارد 2.184 میلیارد 1.644 میلیارد 60 میلیون 1.43 میلیارد 213.556 میلیون 292.798 میلیون 97.852 میلیون 7.7 3.53 2.57 6.535 میلیون 8.061 میلیون 12.157 میلیون 2.438 میلیون
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 6,550 50.00 0.77 6,540 40.00 0.62 12:29 1,500 19.804 میلیون 129.42 میلیارد 13,202.88 6,500 6,530 6,450 6,670 2 17,651 6,510 4 51,946 6,580 28.569 هزار میلیارد 31.8 میلیون 10.655 میلیون 4.368 میلیون 3.232 میلیون 7.424 میلیون 6.565 میلیون 1.987 میلیون 14.38 3.85 4.35 13.987 میلیون 5.817 میلیون 19.589 میلیون 214,975
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,240 16.00 0.71 2,269 13.00 0.58 12:29 1,068 16.266 میلیون 36.9 میلیارد 15,230.34 2,256 2,217 2,217 2,310 1 50,000 2,235 1 40,000 2,240 80.134 هزار میلیارد 101.327 میلیون 76.776 میلیون 35.317 میلیون 21.192 میلیون 55.584 میلیون 17.831 میلیون 11.2 میلیون 7.16 1.44 4.49 10.84 میلیون 5.426 میلیون 16.263 میلیون 3,454
شکربن

کربن ایران

سهام بورس 5,950 50.00 0.83 6,010 10.00 0.17 12:30 759 11.239 میلیون 67.59 میلیارد 14,807.6 6,000 6,010 5,930 6,100 1 1,000 5,940 1 15,473 5,960 38.375 هزار میلیارد 47.084 میلیون 18.756 میلیون 6.385 میلیون 8.71 میلیون 10.046 میلیون 19.452 میلیون 5.39 میلیون 7.12 3.82 1.97 3.888 میلیون 7.351 میلیون 8.739 میلیون 2.5 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,221 32.00 1.00 3,256 67.00 2.10 12:29 1,286 24.466 میلیون 79.66 میلیارد 19,025 3,189 3,248 3,211 3,360 1 1,600 3,249 1 5,000 3,251 30.47 هزار میلیارد 43.956 میلیون 27.75 میلیون 9.358 میلیون 13.486 میلیون 14.264 میلیون 14.875 میلیون 2.021 میلیون 15.08 2.14 2.05 18.165 میلیون 6.301 میلیون 23.002 میلیون 1.464 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,880 120.00 2.08 5,980 220.00 3.82 12:29 4,537 92.495 میلیون 552.96 میلیارد 20,386.74 5,760 5,920 5,830 6,100 2 50,971 5,880 3 60,538 5,890 153.525 هزار میلیارد 287.07 میلیون 184.293 میلیون 25.673 میلیون 133.545 میلیون 50.747 میلیون 215.168 میلیون 22.574 میلیون 6.8 3.03 0.71 82.724 میلیون 9.771 میلیون 87.253 میلیون 5.242 میلیون
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 7,540 250.00 3.43 7,620 330.00 4.53 12:29 1,404 22.945 میلیون 174.92 میلیارد 16,342.51 7,290 7,340 7,340 7,740 2 78,969 7,530 1 63,000 7,540 48.006 هزار میلیارد 49.892 میلیون 17.237 میلیون 6.3 میلیون 1.886 میلیون 15.351 میلیون 7.005 میلیون 6.173 میلیون 7.78 3.13 6.85 15.844 میلیون 7.101 میلیون 20.255 میلیون 2.69 میلیون
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 8,770 660.00 7.00 8,800 630.00 6.68 12:29 1,943 22.313 میلیون 196.33 میلیارد 11,483.69 9,430 8,870 8,770 9,180 0 0 0 58 1,877,668 8,770 13.2 هزار میلیارد 16.047 میلیون 5.667 میلیون 1.5 میلیون 2.847 میلیون 2.82 میلیون 1.188 میلیون 1.002 میلیون 13.17 4.68 11.11 17.963 میلیون 4.35 میلیون 22.164 میلیون 149,118
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 8,440 100.00 1.20 8,500 160.00 1.92 12:29 4,275 61.902 میلیون 526.37 میلیارد 14,270.6 8,340 8,400 8,380 8,610 3 98,532 8,440 1 117,375 8,460 1929.5 هزار میلیارد 2.434 میلیارد 1.139 میلیارد 227 میلیون 504.262 میلیون 634.386 میلیون 3.408 میلیارد 380.189 میلیون 4.93 2.96 0.56 41.904 میلیون 19.998 میلیون 45.984 میلیون 15.918 میلیون
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 4,370 46.00 1.06 4,407 83.00 1.92 12:29 1,124 22.701 میلیون 100.05 میلیارد 20,196.93 4,324 4,385 4,320 4,600 1 10,000 4,332 1 300,000 4,369 17.947 هزار میلیارد 23.508 میلیون 9.75 میلیون 4.072 میلیون 5.56 میلیون 4.19 میلیون 14.264 میلیون 723,946 24.79 4.28 1.26 17.222 میلیون 5.479 میلیون 21.202 میلیون 1.5 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,580 140.00 1.66 8,480 40.00 0.47 12:30 420 8.195 میلیون 69.77 میلیارد 19,512.02 8,440 8,530 8,400 8,580 2 1,355 8,460 3 181,754 8,580 1696 هزار میلیارد 1.718 میلیارد 215.314 میلیون 140 میلیون 21.635 میلیون 193.679 میلیون 48.487 میلیون 47.022 میلیون 35.98 8.74 34.9 632,934 7.562 میلیون 4.413 میلیون 3.782 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 7,300 130.00 1.81 7,210 40.00 0.56 12:29 714 10.654 میلیون 76.76 میلیارد 14,921.4 7,170 7,120 7,110 7,300 3 66,572 7,230 2 10,000 7,290 47.153 هزار میلیارد 71.293 میلیون 35.628 میلیون 6.54 میلیون 24.14 میلیون 11.488 میلیون 34.332 میلیون 4.918 میلیون 9.59 4.1 1.37 6.535 میلیون 4.119 میلیون 10.254 میلیون 400,000
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 8,590 230.00 2.75 8,440 80.00 0.96 14:02 484 7.995 میلیون 67.85 میلیارد 16,519.23 8,360 8,490 8,370 8,600 1 75,985 8,550 1 8,412 8,590 253.2 هزار میلیارد 314.797 میلیون 166.809 میلیون 30 میلیون 61.597 میلیون 105.212 میلیون 68.021 میلیون 58.192 میلیون 4.35 2.41 3.72 1.659 میلیون 6.337 میلیون 5.376 میلیون 2.619 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 4,870 5.00 0.10 4,906 41.00 0.84 12:29 1,269 26.783 میلیون 131.38 میلیارد 21,105.64 4,865 4,900 4,827 4,998 1 5,000 4,868 1 7,577 4,870 267.051 هزار میلیارد 306.195 میلیون 118.628 میلیون 54.434 میلیون 39.143 میلیون 79.484 میلیون 84.657 میلیون 38.443 میلیون 6.95 3.36 3.15 23.165 میلیون 3.618 میلیون 26.694 میلیون 88,950
کارین

کارین

صندوق بورس 10,068 13.00 0.13 10,068 13.00 0.13 14:40 128 14.149 میلیون 142.45 میلیارد - 10,055 10,068 10,068 10,069 60 59,393,497 10,068 107 103,858,954 10,069 - - - - - - - - - - - 1.854 میلیون 12.294 میلیون 5.177 میلیون 8.971 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,610 137.00 3.94 3,592 119.00 3.43 12:29 752 10.333 میلیون 37.11 میلیارد 13,740.21 3,473 3,459 3,432 3,716 3 28,000 3,550 2 20,000 3,620 32.328 هزار میلیارد 54.061 میلیون 33.268 میلیون 9 میلیون 21.733 میلیون 11.535 میلیون 39.021 میلیون 1.591 میلیون 20.32 2.8 0.83 6.678 میلیون 3.655 میلیون 9.97 میلیون 363,033
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 5,880 40.00 0.68 5,960 120.00 2.05 12:29 613 10.287 میلیون 61.34 میلیارد 16,781.84 5,840 5,970 5,850 6,100 1 867 5,850 2 63,746 5,880 17.88 هزار میلیارد 22.384 میلیون 8.221 میلیون 2.36 میلیون 4.504 میلیون 3.717 میلیون 9.312 میلیون 1.555 میلیون 11.5 4.81 1.92 2.822 میلیون 7.465 میلیون 5.939 میلیون 4.348 میلیون
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 2,008 31.00 1.52 2,022 17.00 0.83 12:29 2,339 75.047 میلیون 151.73 میلیارد 32,085.09 2,039 2,041 2,000 2,072 20 992,229 2,000 1 5,000 2,015 62.364 هزار میلیارد 63.138 میلیون 36.093 میلیون 30.843 میلیون 774,006 35.319 میلیون 2.583 میلیون 2.419 میلیون 25.78 1.77 24.15 70.273 میلیون 4.774 میلیون 73.327 میلیون 1.72 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 4,610 106.00 2.35 4,689 185.00 4.11 12:30 8,282 195.914 میلیون 918.63 میلیارد 25,952.17 4,504 4,576 4,576 4,801 1 10,000 4,606 2 7,368 4,620 185.708 هزار میلیارد 191.965 میلیون 72.207 میلیون 39.605 میلیون 6.257 میلیون 65.95 میلیون 2.063 میلیون 1.016 میلیون 182.82 2.82 90.03 176.931 میلیون 18.983 میلیون 179.885 میلیون 16.029 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 12,030 190.00 1.55 11,980 240.00 1.96 12:29 2,899 19.088 میلیون 228.62 میلیارد 6,584.42 12,220 12,350 11,630 12,400 4 40,373 12,010 1 1,055 12,030 11.98 هزار میلیارد 11.84 میلیون 1.995 میلیون 1,000,000 280,112 1.715 میلیون 614,623 60,438 198.22 6.99 19.49 16.163 میلیون 2.925 میلیون 19.073 میلیون 15,000
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,600 11.00 0.68 1,620 9.00 0.56 12:29 1,006 23.248 میلیون 37.67 میلیارد 23,108.88 1,611 1,625 1,598 1,647 1 5,000 1,598 1 51,513 1,607 47.142 هزار میلیارد 59.864 میلیون 47.603 میلیون 29.1 میلیون 12.722 میلیون 34.881 میلیون 10.538 میلیون 4.856 میلیون 9.72 1.35 4.47 19.938 میلیون 3.309 میلیون 22.704 میلیون 543,633
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 3,648 32.00 0.87 3,684 4.00 0.11 12:29 1,656 31.484 میلیون 115.97 میلیارد 19,012.23 3,680 3,700 3,636 3,745 1 5,000 3,644 1 388,500 3,650 71.68 هزار میلیارد 367.328 میلیون 355.363 میلیون 19.457 میلیون 295.648 میلیون 59.715 میلیون 211.997 میلیون 63.339 میلیون 1.13 1.2 0.34 28.753 میلیون 2.731 میلیون 31.434 میلیون 50,000
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 9,120 130.00 1.45 9,220 230.00 2.56 12:29 2,442 19.867 میلیون 183.2 میلیارد 8,135.5 8,990 9,000 9,000 9,420 2 31,232 9,100 1 13,223 9,100 125.392 هزار میلیارد 133.71 میلیون 26.792 میلیون 13.6 میلیون 8.318 میلیون 18.473 میلیون 8.536 میلیون 8.234 میلیون 15.23 6.79 14.69 16.333 میلیون 3.534 میلیون 18.996 میلیون 871,000
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 5,120 123.00 2.35 5,220 23.00 0.44 12:29 865 10.77 میلیون 56.24 میلیارد 12,450.59 5,243 5,100 5,100 5,440 5 15,070 5,110 2 5,002 5,160 33.043 هزار میلیارد 42.027 میلیون 19.634 میلیون 1.826 میلیون 8.984 میلیون 10.649 میلیون 30.768 میلیون 3.938 میلیون 8.39 3.1 1.07 7.788 میلیون 2.982 میلیون 10.443 میلیون 327,142
فروس

فروسیلیس ایران

سهام بورس 3,400 3.00 0.09 3,415 12.00 0.35 12:29 705 9.442 میلیون 32.24 میلیارد 13,393.21 3,403 3,380 3,380 3,450 1 59,521 3,400 1 2,000 3,415 27.32 هزار میلیارد 35.745 میلیون 19.466 میلیون 4 میلیون 8.425 میلیون 11.041 میلیون 11.909 میلیون 4.553 میلیون 6.01 2.48 2.3 6.783 میلیون 2.659 میلیون 9.361 میلیون 81,350
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 4,250 62.00 1.44 4,339 27.00 0.63 12:29 739 10.621 میلیون 46.09 میلیارد 14,372.48 4,312 4,320 4,248 4,440 2 16,200 4,248 1 10,000 4,290 112.814 هزار میلیارد 131.099 میلیون 49.809 میلیون 19.919 میلیون 18.285 میلیون 31.524 میلیون 20.018 میلیون 7.214 میلیون 15.64 3.58 5.64 7.886 میلیون 2.735 میلیون 10.421 میلیون 200,000
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 39,680 35.00 0.09 39,680 35.00 0.09 14:42 908 48.983 میلیون 1.944 هزار میلیارد - 39,645 39,680 39,679 39,680 49 44,684,061 39,679 5 3,227,815 39,680 - - - - - - - - - - - 9.968 میلیون 38.849 میلیون 12.468 میلیون 36.349 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,001 51.00 2.62 2,008 58.00 2.97 12:29 633 32.673 میلیون 65.61 میلیارد 51,615.93 1,950 1,979 1,933 2,048 26 10,369,910 2,000 1 120,900 2,005 62.248 هزار میلیارد 329.105 میلیون 309.572 میلیون 31 میلیون 266.857 میلیون 42.715 میلیون 181.921 میلیون 4.378 میلیون 14.22 1.46 0.34 16.914 میلیون 15.759 میلیون 19.307 میلیون 13.366 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 5,790 10.00 0.17 5,810 30.00 0.52 12:29 528 11.751 میلیون 68.65 میلیارد 22,255.44 5,780 5,880 5,770 5,880 6 20,280 5,770 4 200,927 5,790 1917.3 هزار میلیارد 2.391 میلیارد 914.277 میلیون 281.5 میلیون 474.113 میلیون 440.164 میلیون 621.097 میلیون 170.581 میلیون 11.16 4.33 3.07 2.265 میلیون 9.486 میلیون 4.652 میلیون 7.099 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 6,490 20.00 0.31 6,630 120.00 1.84 12:29 1,465 16.813 میلیون 111.4 میلیارد 11,476.4 6,510 6,610 6,360 6,780 1 2,000 6,470 1 20,000 6,540 19.89 هزار میلیارد 20.536 میلیون 3.939 میلیون 3 میلیون 646,129 3.293 میلیون 2.386 میلیون 1.339 میلیون 14.85 6.04 8.34 14.351 میلیون 2.462 میلیون 16.713 میلیون 100,000
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 2,726 58.00 2.17 2,759 91.00 3.41 12:29 935 21.78 میلیون 60.1 میلیارد 23,293.85 2,668 2,664 2,664 2,850 1 3,015 2,710 1 4,537 2,726 81.391 هزار میلیارد 147.045 میلیون 109.457 میلیون 29.5 میلیون 65.655 میلیون 43.802 میلیون 189.05 میلیون 9.686 میلیون 8.4 1.86 0.43 17.901 میلیون 3.879 میلیون 20.178 میلیون 1.602 میلیون
وکغدیر

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

سهام بورس 14,200 230.00 1.65 14,230 260.00 1.86 12:29 1,331 8.561 میلیون 121.82 میلیارد 6,432.15 13,970 14,000 14,000 14,380 1 39,003 14,200 4 29,599 14,220 545.934 هزار میلیارد 605.544 میلیون 152.86 میلیون 38.365 میلیون 59.61 میلیون 93.25 میلیون 54.915 میلیون 50.377 میلیون 10.84 5.85 9.94 1.511 میلیون 7.05 میلیون 3.738 میلیون 4.823 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,136 8.00 0.37 2,157 13.00 0.61 12:29 3,214 93.81 میلیون 202.33 میلیارد 29,188.04 2,144 2,169 2,127 2,188 1 4,000 2,136 1 38,059 2,140 64.71 هزار میلیارد 105.784 میلیون 109.314 میلیون 30 میلیون 41.074 میلیون 68.24 میلیون 44.437 میلیون 27.859 میلیون 2.32 0.95 1.46 88.667 میلیون 5.144 میلیون 90.829 میلیون 2.982 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 10,050 210.00 2.13 10,120 280.00 2.85 12:29 3,033 30.06 میلیون 304.34 میلیارد 9,910.95 9,840 9,950 9,950 10,260 2 1,000 10,040 1 27,084 10,050 1359.54 هزار میلیارد 1.778 میلیارد 895.645 میلیون 134.342 میلیون 417.985 میلیون 477.661 میلیون 2.85 میلیارد 311.396 میلیون 4.37 2.85 0.48 18.669 میلیون 11.391 میلیون 20.831 میلیون 9.229 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,077 15.00 0.15 10,077 15.00 0.15 14:32 102 64.047 میلیون 645.4 میلیارد - 10,062 10,078 10,077 10,078 2 61,290,968 10,077 15 11,786,368 10,078 - - - - - - - - - - - 337,929 63.709 میلیون 2.481 میلیون 61.566 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,960 2.00 0.07 3,000 42.00 1.42 12:29 2,680 50.049 میلیون 150.15 میلیارد 18,675.14 2,958 2,960 2,943 3,046 1 100,000 2,970 1 670 2,970 60.392 هزار میلیارد 92.118 میلیون 69.774 میلیون 20.131 میلیون 31.726 میلیون 38.048 میلیون 36.096 میلیون 19.55 میلیون 3.09 1.59 1.67 47.513 میلیون 2.537 میلیون 49.647 میلیون 402,308
دعبید

دارو عبیدی

سهام بورس 15,030 710.00 4.96 14,930 610.00 4.26 12:29 682 7.727 میلیون 115.79 میلیارد 11,329.91 14,320 14,700 14,340 15,030 10 843,206 15,030 4 2,519 15,050 373.25 هزار میلیارد 427.899 میلیون 96.399 میلیون 25 میلیون 54.649 میلیون 41.75 میلیون 62.667 میلیون 22.258 میلیون 16.77 8.94 5.96 3.41 میلیون 4.317 میلیون 5.506 میلیون 2.221 میلیون
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 6,910 260.00 3.91 6,900 250.00 3.76 12:29 321 3.803 میلیون 26.23 میلیارد 11,848.05 6,650 6,690 6,690 7,000 1 174,910 6,760 1 29,411 6,910 41.4 هزار میلیارد 43.647 میلیون 21.514 میلیون 6 میلیون 2.247 میلیون 19.267 میلیون 7.388 میلیون 6.866 میلیون 6.03 2.15 5.6 1.676 میلیون 2.127 میلیون 3.765 میلیون 38,693
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 3,779 63.00 1.64 3,863 21.00 0.55 12:29 4,293 96.824 میلیون 373.99 میلیارد 22,554 3,842 3,900 3,770 3,999 1 3,208 3,775 1 32,099 3,779 25.882 هزار میلیارد 35.413 میلیون 19.428 میلیون 6.7 میلیون 9.531 میلیون 9.897 میلیون 18.525 میلیون 3.108 میلیون 8.33 2.62 1.4 93.262 میلیون 3.562 میلیون 95.341 میلیون 1.483 میلیون
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 7,070 290.00 4.28 6,920 140.00 2.06 12:29 431 4.007 میلیون 27.74 میلیارد 9,297.12 6,780 6,720 6,630 7,090 1 28,500 6,960 6 73,143 7,090 11.889 هزار میلیارد 16.865 میلیون 7.912 میلیون 1.718 میلیون 4.977 میلیون 2.935 میلیون 17.603 میلیون 1.096 میلیون 10.85 4.05 0.68 1.817 میلیون 2.19 میلیون 3.856 میلیون 151,351
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 26,020 240.00 0.93 26,040 260.00 1.01 12:29 749 2.763 میلیون 71.95 میلیارد 3,688.97 25,780 26,200 25,040 26,300 3 15,000 26,000 1 2 26,020 78.12 هزار میلیارد 109.375 میلیون 48.577 میلیون 3 میلیون 31.255 میلیون 17.322 میلیون 88.708 میلیون 7.073 میلیون 11.04 4.51 0.88 694,240 2.069 میلیون 2.508 میلیون 254,803
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 5,510 80.00 1.43 5,540 50.00 0.89 12:29 999 13.865 میلیون 76.88 میلیارد 13,878.95 5,590 5,500 5,450 5,760 1 400 5,490 1 14,500 5,590 24.93 هزار میلیارد 26.118 میلیون 9.966 میلیون 4.5 میلیون 1.188 میلیون 8.778 میلیون 4.211 میلیون 4.119 میلیون 6.05 2.84 5.92 11.864 میلیون 2.001 میلیون 13.622 میلیون 243,145
فردا

فردا

صندوق بورس 18,513 28.00 0.15 18,514 29.00 0.16 14:36 242 30.765 میلیون 569.58 میلیارد - 18,485 18,513 18,513 18,514 9 88,112,160 18,513 41 44,021,134 18,514 - - - - - - - - - - - 1.553 میلیون 28.268 میلیون 3.276 میلیون 26.545 میلیون
بسویچ

پارس سوئیچ

سهام بورس 5,030 20.00 0.40 5,040 10.00 0.20 12:29 259 2.736 میلیون 13.75 میلیارد 10,563.9 5,050 5,040 4,980 5,140 1 10,000 5,000 1 8,507 5,030 64.966 هزار میلیارد 76.094 میلیون 29.582 میلیون 12.89 میلیون 11.128 میلیون 18.454 میلیون 12.064 میلیون 5.469 میلیون 11.88 3.52 5.39 1.022 میلیون 1.714 میلیون 2.693 میلیون 43,048
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 5,950 30.00 0.50 6,000 20.00 0.33 12:29 917 12.303 میلیون 73.79 میلیارد 13,416.51 5,980 6,090 5,900 6,200 9 187,963 5,900 1 100,000 5,960 21.528 هزار میلیارد 24.545 میلیون 9.459 میلیون 3.588 میلیون 3.017 میلیون 6.442 میلیون 9.198 میلیون 2.446 میلیون 8.81 3.34 2.34 10.431 میلیون 1.872 میلیون 12.092 میلیون 210,776
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 7,630 130.00 1.68 7,700 60.00 0.77 12:29 337 2.773 میلیون 21.35 میلیارد 8,228.7 7,760 7,610 7,600 7,910 2 6,000 7,630 1 4,066 7,690 41.041 هزار میلیارد 59.326 میلیون 27.573 میلیون 5.33 میلیون 18.285 میلیون 9.288 میلیون 17.472 میلیون 5.84 میلیون 7.03 4.42 2.35 1.037 میلیون 1.736 میلیون 2.608 میلیون 165,450
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 15,290 480.00 3.24 14,870 60.00 0.41 12:29 452 2.341 میلیون 35.16 میلیارد 5,180.24 14,810 14,760 14,650 15,400 7 43,408 15,020 1 20,226 15,290 356.88 هزار میلیارد 482.715 میلیون 181.982 میلیون 24 میلیون 125.835 میلیون 56.147 میلیون 154.967 میلیون 50.697 میلیون 7.04 6.36 2.3 616,201 1.725 میلیون 2.127 میلیون 214,222
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 18,563 24.00 0.13 18,562 23.00 0.12 14:40 394 1.993 میلیون 36.99 میلیارد - 18,539 18,561 18,561 18,563 6 4,022,798 18,561 5 4,924,843 18,563 - - - - - - - - - - - 350,831 1.641 میلیون 1.824 میلیون 168,162
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 1,177 14.00 1.18 1,196 5.00 0.42 12:29 1,572 52.135 میلیون 62.33 میلیارد 30,653.24 1,191 1,208 1,173 1,215 1 10,126 1,176 2 29,169 1,177 41.86 هزار میلیارد 45.591 میلیون 45.843 میلیون 35 میلیون 3.731 میلیون 42.112 میلیون 5.701 میلیون 4.995 میلیون 8.42 1 7.38 48.884 میلیون 3.251 میلیون 50.335 میلیون 1.8 میلیون
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 4,820 165.00 3.54 4,880 225.00 4.83 12:29 727 7.128 میلیون 34.79 میلیارد 9,805.31 4,655 4,715 4,653 4,980 1 2,665 4,820 1 1,826 4,840 36.6 هزار میلیارد 54.4 میلیون 33.3 میلیون 7.5 میلیون 17.8 میلیون 15.5 میلیون 14.506 میلیون 6.729 میلیون 5.44 2.36 2.52 5.46 میلیون 1.669 میلیون 6.889 میلیون 238,968
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 3,168 8.00 0.25 3,192 32.00 1.01 12:29 1,002 17.12 میلیون 54.65 میلیارد 17,085.87 3,160 3,194 3,120 3,264 2 11,593 3,159 1 35,107 3,180 11.3 هزار میلیارد 16.037 میلیون 9.155 میلیون 990,000 4.737 میلیون 4.418 میلیون 8.698 میلیون 1.077 میلیون 10.49 2.56 1.3 15.787 میلیون 1.333 میلیون 17.12 میلیون -
کحافظ

کاشی حافظ

سهام بورس 6,850 50.00 0.74 6,940 140.00 2.06 12:29 451 7.225 میلیون 50.15 میلیارد 16,019.93 6,800 6,720 6,720 7,010 2 52,212 6,820 1 42,961 6,850 35.68 هزار میلیارد 45.343 میلیون 23.29 میلیون 5.141 میلیون 9.663 میلیون 13.628 میلیون 14.425 میلیون 5.4 میلیون 6.61 2.62 2.48 2.365 میلیون 4.86 میلیون 3.697 میلیون 3.528 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,274 42.00 1.30 3,295 63.00 1.95 12:29 1,630 25.305 میلیون 84.11 میلیارد 15,524.23 3,232 3,357 3,264 3,413 6 540,172 3,264 1 216,600 3,274 626.05 هزار میلیارد 1.026 میلیارد 681.599 میلیون 190 میلیون 399.574 میلیون 282.025 میلیون 630.344 میلیون 85.275 میلیون 7.34 2.23 0.99 16.338 میلیون 8.967 میلیون 17.653 میلیون 7.651 میلیون
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 26,550 50.00 0.19 26,690 190.00 0.72 12:29 595 1.95 میلیون 52.05 میلیارد 3,277.41 26,500 26,550 26,000 27,500 1 10,000 26,130 1 34,000 26,650 73.398 هزار میلیارد 92.292 میلیون 28.034 میلیون 2.75 میلیون 18.894 میلیون 9.14 میلیون 5.636 میلیون 5.25 میلیون 13.98 8.03 13.02 519,168 1.431 میلیون 1.79 میلیون 159,697
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 8,230 40.00 0.48 8,280 10.00 0.12 12:29 1,178 10.224 میلیون 84.65 میلیارد 8,678.74 8,270 8,230 8,020 8,660 1 6,000 8,230 1 1,000 8,340 21.776 هزار میلیارد 22.62 میلیون 2.519 میلیون 2.63 میلیون 843,705 1.675 میلیون 570,693 487,836 44.64 13 38.16 8.879 میلیون 1.344 میلیون 10.133 میلیون 90,669
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 3,311 174.00 4.99 3,393 92.00 2.64 12:30 2,791 63.619 میلیون 215.83 میلیارد 22,794.16 3,485 3,510 3,311 3,588 1 60,000 3,233 1 306,329 3,311 15.118 هزار میلیارد 25.118 میلیون 13.444 میلیون 4.456 میلیون 9.999 میلیون 3.444 میلیون 22.605 میلیون 822,428 18.38 4.39 0.67 61.949 میلیون 1.67 میلیون 63.201 میلیون 417,400
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 5,132 148.00 2.97 5,083 99.00 1.99 12:29 484 6.936 میلیون 35.26 میلیارد 14,331.39 4,984 4,828 4,828 5,276 1 100,000 5,090 1 337,933 5,132 20.332 هزار میلیارد 22.215 میلیون 8.709 میلیون 4 میلیون 1.883 میلیون 6.826 میلیون 1.56 میلیون 2.19 میلیون 9.1 2.92 12.78 5.716 میلیون 1.22 میلیون 6.936 میلیون -
کپارس

کاشی پارس

سهام بورس 10,900 170.00 1.58 10,940 210.00 1.96 12:26 253 1.783 میلیون 19.51 میلیارد 7,045.91 10,730 10,690 10,690 11,060 1 18,772 10,840 1 5,000 10,900 17.892 هزار میلیارد 21.841 میلیون 11.571 میلیون 1.635 میلیون 3.949 میلیون 7.622 میلیون 9.843 میلیون 3.004 میلیون 5.96 2.35 1.82 607,628 1.175 میلیون 1.729 میلیون 53,900
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 3,703 52.00 1.38 3,774 19.00 0.51 12:29 450 7.081 میلیون 26.72 میلیارد 15,735.5 3,755 3,764 3,701 3,855 1 6,922 3,701 1 7 3,703 33.966 هزار میلیارد 44.934 میلیون 25.285 میلیون 9 میلیون 10.968 میلیون 14.317 میلیون 24.202 میلیون 4.462 میلیون 7.61 2.37 1.4 5.612 میلیون 1.469 میلیون 6.725 میلیون 355,821
والبر

سر. البرز

سهام بورس 6,000 70.00 1.15 6,070 0.00 0.00 12:29 439 3.13 میلیون 18.98 میلیارد 7,129.33 6,070 6,110 5,990 6,240 2 5,086 5,990 3 405,000 6,050 81.946 هزار میلیارد 91.272 میلیون 36.571 میلیون 13.5 میلیون 9.326 میلیون 27.245 میلیون 7.227 میلیون 12.628 میلیون 6.49 3.01 11.34 2.021 میلیون 1.109 میلیون 3.097 میلیون 32,450
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 1,881 26.00 1.40 1,873 18.00 0.97 12:29 361 7.711 میلیون 14.45 میلیارد 21,360.93 1,855 1,871 1,855 1,911 1 5,000 1,866 2 5,650 1,884 33.714 هزار میلیارد 34.398 میلیون 36.039 میلیون 18 میلیون 683,596 35.355 میلیون 8.939 میلیون 8.538 میلیون 3.95 0.95 3.77 6.681 میلیون 1.031 میلیون 7.711 میلیون -
تکاردان

تامین سرمایه کاردان

سهام بورس 7,240 60.00 0.82 7,270 30.00 0.41 12:29 4,303 6.24 میلیون 45.36 میلیارد 1,450.26 7,300 7,240 7,220 7,340 1 1,466 7,240 22 29,113 7,250 65.43 هزار میلیارد 83.164 میلیون 49.074 میلیون 9 میلیون 17.734 میلیون 31.34 میلیون 21.2 میلیون 11.86 میلیون 5.54 2.1 3.1 5.049 میلیون 1.191 میلیون 6.077 میلیون 163,150
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,050 69.00 1.39 5,084 103.00 2.07 12:29 522 4.541 میلیون 32.93 میلیارد 11,968.27 4,981 5,030 5,000 5,150 0 0 0 0 51.011 هزار میلیارد 68.281 میلیون 29.198 میلیون 12 میلیون 7.273 میلیون 21.925 میلیون 7.439 میلیون 9.351 میلیون 6.52 2.78 8.2 2.987 میلیون 1.554 میلیون 4.008 میلیون 532,971
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 14,400 290.00 1.97 14,540 150.00 1.02 12:29 713 3.607 میلیون 52.44 میلیارد 5,058.83 14,690 14,220 14,220 14,910 9 12,582 14,400 1 1,000 14,410 16.465 هزار میلیارد 35.453 میلیون 21.518 میلیون 1.132 میلیون 18.988 میلیون 2.53 میلیون 36.823 میلیون 1.515 میلیون 10.87 6.51 0.45 2.608 میلیون 999,050 3.607 میلیون -
کترام

کاشی تکسرام

سهام بورس 8,300 240.00 2.81 8,440 100.00 1.17 12:29 3,808 37.284 میلیون 314.85 میلیارد 9,790.85 8,540 8,590 8,250 8,650 1 720 8,300 1 5,000 8,320 14.318 هزار میلیارد 17.506 میلیون 5.924 میلیون 1.696 میلیون 3.189 میلیون 2.736 میلیون 4.111 میلیون 995,693 14.38 5.23 3.48 36.32 میلیون 963,133 37.283 میلیون 1,000
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,180 50.00 0.62 8,180 50.00 0.62 12:30 615 6.857 میلیون 56.52 میلیارد 11,149.93 8,130 8,190 8,170 8,400 4 23,430 8,170 1 4,817 8,180 552.15 هزار میلیارد 563.857 میلیون 162.013 میلیون 31 میلیون 11.707 میلیون 150.306 میلیون 72.364 میلیون 71.901 میلیون 7.68 3.67 7.63 3.501 میلیون 3.356 میلیون 4.376 میلیون 2.482 میلیون
غسالم

سالمین

سهام بورس 4,710 136.00 2.97 4,719 145.00 3.17 12:29 1,076 16.841 میلیون 79.47 میلیارد 15,651.03 4,574 4,561 4,561 4,820 1 1,024 4,710 1 11,876 4,727 21.16 هزار میلیارد 24.552 میلیون 11.942 میلیون 4.484 میلیون 3.392 میلیون 8.551 میلیون 14.166 میلیون 2.267 میلیون 9.33 2.48 1.49 15.807 میلیون 1.034 میلیون 16.672 میلیون 169,000
خپویش

سازه پویش

سهام بورس 22,000 20.00 0.09 22,160 140.00 0.64 12:29 642 3.347 میلیون 74.19 میلیارد 5,213.61 22,020 22,200 21,960 22,390 1 1,200 21,980 1 15,732 22,000 39.092 هزار میلیارد 65.902 میلیون 33.135 میلیون 1.764 میلیون 26.811 میلیون 6.324 میلیون 48.514 میلیون 6.592 میلیون 5.94 6.19 0.81 2.042 میلیون 1.305 میلیون 2.894 میلیون 453,292
کگاز

شیشه و گاز

سهام بورس 47,710 2,510.00 5.00 47,790 2,430.00 4.84 12:29 829 4.95 میلیون 236.57 میلیارد 5,970.69 50,220 50,000 47,710 50,000 1 41,200 45,800 2 5,724 47,710 40.622 هزار میلیارد 56.701 میلیون 19.281 میلیون 850,000 16.079 میلیون 3.202 میلیون 9.444 میلیون 2.027 میلیون 20.04 12.69 4.3 4.08 میلیون 869,702 4.93 میلیون 20,000
ارزش

ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 18,500 100.00 0.54 18,530 130.00 0.71 14:26 167 2.799 میلیون 51.85 میلیارد - 18,400 18,590 18,410 18,910 5 2,910 18,480 1 6,000 18,510 - - - - - - - - - - - 1.767 میلیون 1.032 میلیون 2.611 میلیون 187,906
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام بورس 2,198 11.00 0.50 2,193 6.00 0.27 12:29 291 5.37 میلیون 11.79 میلیارد 18,454.44 2,187 2,153 2,153 2,215 2 28,673 2,181 1 1,000 2,199 19.737 هزار میلیارد 22.096 میلیون 14.747 میلیون 6 میلیون 2.359 میلیون 12.388 میلیون 3.991 میلیون 3.777 میلیون 5.23 1.59 4.95 3.611 میلیون 1.76 میلیون 4.447 میلیون 923,003