همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,620 50.00 1.87 2,640 30.00 1.12 1400/01/25 9,617 330.41 میلیون 872 میلیارد 23,373.36 2,670 2,650 2,620 2,710 14 4,383,144 2,690 154 3,544,114 2,700 591.165 هزار میلیارد 3.735 میلیارد 3.325 میلیارد 223.926 میلیون 3.122 میلیارد 203.369 میلیون 404.888 میلیون 77.236 میلیون 7.65 2.91 1.46 248.242 میلیون 265.007 میلیون 454.615 میلیون 58.634 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,200 40.00 1.79 2,200 40.00 1.79 1400/01/25 10,647 443.75 میلیون 977.8 میلیارد 68,235.62 2,240 2,240 2,200 2,250 1 400,000 2,250 49 4,462,686 2,250 430.123 هزار میلیارد 917.999 میلیون 553.952 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 131.808 میلیون -31,155,107 -13.81 6.51 3.26 1.322 میلیارد 138.429 میلیون 1.402 میلیارد 58.862 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,350 40.00 1.67 2,360 30.00 1.26 1400/01/25 5,466 209.8 میلیون 494.8 میلیارد 38,381.9 2,390 2,380 2,350 2,420 217 51,187,099 2,370 2 152,209 2,380 413.835 هزار میلیارد 4.548 میلیارد 4.339 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 526.383 میلیون 469.949 میلیون 8.41 1.84 0.97 194.761 میلیون 62.664 میلیون 238.444 میلیون 18.981 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,340 60.00 1.76 3,350 50.00 1.47 1400/01/25 2,741 32.03 میلیون 107.2 میلیارد 11,686.91 3,400 3,290 3,340 3,490 6 49,674 3,390 13 82,521 3,400 20.458 هزار میلیارد 22.895 میلیون 9.412 میلیون 6.107 میلیون 2.437 میلیون 6.975 میلیون 6.609 میلیون 637,455 32.1 2.93 3.1 53.964 میلیون 25.888 میلیون 78.846 میلیون 1.006 میلیون
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 28,210 1,330.00 4.50 27,540 2,000.00 6.77 1400/01/25 - - - 19.87 29,540 25,510 - - 2 1,200 28,720 3 3,064 29,070 265.49 هزار میلیارد 275.117 میلیون 49.833 میلیون 8.066 میلیون 9.637 میلیون 40.196 میلیون 28.517 میلیون 28.218 میلیون 34.25 6.84 9.64 2.343 میلیون 13.561 میلیون 13.767 میلیون 2.138 میلیون
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 760 10.00 1.30 770 0.00 0.00 1400/01/25 13 251,358 191 میلیون 19,335.23 770 760 760 760 0 0 0 874 68,671,341 760 122.242 هزار میلیارد 122.252 میلیون 187.802 میلیون 158.756 میلیون 10,139 187.792 میلیون 44.527 میلیون 44.516 میلیون 2.75 0.65 2.75 719,132 10.064 میلیون 10.783 میلیون -
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 760 10.00 1.30 770 0.00 0.00 1400/01/25 173 10.28 میلیون 7.8 میلیارد 59,439.99 770 760 760 760 0 0 0 0 115.125 هزار میلیارد 115.162 میلیون 179.316 میلیون 149.513 میلیون 36,865 179.28 میلیون 45.804 میلیون 45.794 میلیون 2.51 0.64 2.51 219,118 10.064 میلیون 10.283 میلیون -
وسیستا

سر. استان سیستان و بلوچستان

سهام بورس 750 10.00 1.32 760 0.00 0.00 1400/01/25 13 254,907 191.2 میلیون 19,608.23 760 750 750 750 0 0 0 1514 122,050,538 750 120.247 هزار میلیارد 120.256 میلیون 189.295 میلیون 158.22 میلیون 8,583 189.287 میلیون 16.797 میلیون 16.779 میلیون 7.17 0.64 7.16 357,971 10.054 میلیون 10.412 میلیون -
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 6,280 120.00 1.88 6,360 40.00 0.63 1400/01/25 359 2.98 میلیون 18.7 میلیارد 8,289.99 6,400 6,290 6,280 6,400 0 0 0 3 50,110 6,400 42.119 هزار میلیارد 44.732 میلیون 11.977 میلیون 6.622 میلیون 2.614 میلیون 9.364 میلیون 6.479 میلیون 1.539 میلیون 27.36 4.5 6.5 10.483 میلیون 9.602 میلیون 20.085 میلیون -
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,540 10.00 0.39 2,540 10.00 0.39 1400/01/25 456 7.9 میلیون 19.9 میلیارد 17,328.57 2,550 2,520 2,500 2,580 1 5,000 2,580 2 429,223 2,580 100.33 هزار میلیارد 440.941 میلیون 378.384 میلیون 26.843 میلیون 340.611 میلیون 37.773 میلیون 42.391 میلیون 8.263 میلیون 12.14 2.66 2.37 3.275 میلیون 12.507 میلیون 12.765 میلیون 3.017 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 10,190 200.00 1.92 10,210 180.00 1.73 1400/01/25 1,551 16.1 میلیون 164.4 میلیارد 10,382.33 10,390 10,200 10,190 10,470 1 1,900 10,380 5 108,487 10,400 316.51 هزار میلیارد 323.143 میلیون 56.04 میلیون 20 میلیون 6.633 میلیون 49.407 میلیون 21.917 میلیون 21.237 میلیون 14.9 6.41 14.44 27.793 میلیون 20.584 میلیون 36.315 میلیون 12.063 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,480 70.00 1.54 4,510 40.00 0.88 1400/01/25 2,051 35.53 میلیون 160.2 میلیارد 17,324.42 4,550 4,550 4,460 4,650 35 7,798,540 4,580 2 32,914 4,630 137.22 هزار میلیارد 1.178 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 5.37 2.94 1.15 70.118 میلیون 45.707 میلیون 78.518 میلیون 37.308 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,050 40.00 1.91 2,080 10.00 0.48 1400/01/25 334 5.81 میلیون 11.9 میلیارد 17,384.9 2,090 2,110 2,050 2,080 0 0 0 33 2,397,875 2,090 50.194 هزار میلیارد 144.689 میلیون 125.965 میلیون 2.3 میلیون 94.495 میلیون 31.47 میلیون 67.038 میلیون 6.316 میلیون 7.95 1.59 0.75 40.968 میلیون 7.849 میلیون 48.817 میلیون -
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 10,650 0.00 0.00 10,650 0.00 0.00 1400/01/24 677 9.05 میلیون 96.4 میلیارد 13,371.58 10,650 10,650 10,650 10,650 0 0 0 0 186.375 هزار میلیارد 194.958 میلیون 48.422 میلیون 17.5 میلیون 8.583 میلیون 39.839 میلیون 17.955 میلیون 21.193 میلیون 36.1 4.77 10.58 552,560 8.5 میلیون 7.692 میلیون 1.36 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 16,820 340.00 1.98 16,820 340.00 1.98 1400/01/25 776 10.14 میلیون 170.6 میلیارد 13,071.57 17,160 17,160 16,820 16,990 0 0 0 298 7,216,877 17,160 100.92 هزار میلیارد 109.029 میلیون 26.024 میلیون 6 میلیون 8.109 میلیون 17.915 میلیون 16.843 میلیون 11.074 میلیون 9.11 5.63 5.99 5.193 میلیون 7.418 میلیون 11.511 میلیون 1.1 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 7,180 140.00 1.91 7,310 10.00 0.14 1400/01/25 326 310,785 2.2 میلیارد 953.33 7,320 7,290 7,180 7,280 1 894 7,240 16 2,386 7,300 80.41 هزار میلیارد 86.224 میلیون 18.722 میلیون 7 میلیون 5.814 میلیون 12.908 میلیون 5.926 میلیون 4.671 میلیون 17.21 6.23 13.57 4.456 میلیون 5.641 میلیون 10.096 میلیون 1,006
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,680 50.00 1.83 2,700 30.00 1.10 1400/01/25 3,545 122.39 میلیون 330.1 میلیارد 34,523.56 2,730 2,720 2,680 2,760 1 1,855 2,740 38 798,841 2,750 422.118 هزار میلیارد 2.214 میلیارد 1.89 میلیارد 156.34 میلیون 1.779 میلیارد 111.227 میلیون 200.441 میلیون 7.64 میلیون 55.25 3.8 2.11 81.952 میلیون 14.899 میلیون 86.505 میلیون 10.347 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 20,810 420.00 1.98 21,230 0.00 0.00 1400/01/25 14 22,459 467.4 میلیون 1,604.21 21,230 21,230 20,810 20,810 0 0 0 1013 17,511,316 21,230 229.284 هزار میلیارد 257.324 میلیون 50.535 میلیون 3.6 میلیون 28.04 میلیون 22.495 میلیون 67.71 میلیون 15.184 میلیون - 10.19 3.39 61,974 4.3 میلیون 4.362 میلیون -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 2,460 50.00 1.99 2,500 10.00 0.40 1400/01/25 370 4.72 میلیون 11.6 میلیارد 12,750.37 2,510 2,500 2,460 2,480 0 0 0 120 3,013,949 2,500 22.5 هزار میلیارد 29.772 میلیون 14.891 میلیون 9 میلیون 7.272 میلیون 7.619 میلیون 1.258 میلیون 64,766 347.4 2.95 17.88 40.148 میلیون 4.024 میلیون 44.142 میلیون 29,600
وساخت

سر. ساختمان ایران

سهام بورس 48,730 990.00 1.99 48,740 980.00 1.97 1400/01/25 448 1.6 میلیون 78.1 میلیارد 3,577.14 49,720 49,700 48,730 49,430 0 0 0 6 115,100 49,700 53.141 هزار میلیارد 55.621 میلیون 9.694 میلیون 1.09 میلیون 2.48 میلیون 7.213 میلیون 3.482 میلیون 3.567 میلیون 14.9 7.37 15.26 710,627 3.781 میلیون 4.492 میلیون 200
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 27,955 1,391.00 5.24 27,957 1,393.00 5.24 1399/10/14 1,568 30.5 میلیون 852.6 میلیارد - 26,564 26,584 27,955 27,970 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 83.871 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 37,520 1,020.00 2.79 37,540 1,040.00 2.85 1399/12/26 - - - 3,312.71 36,500 37,620 - - 45 2,242,585 36,500 2 5,434 36,510 102.857 هزار میلیارد 105.362 میلیون 11.848 میلیون 2.74 میلیون 5.354 میلیون 6.493 میلیون 7.763 میلیون 3.273 میلیون 320.86 15.84 13.25 1.016 میلیون 3.778 میلیون 4.039 میلیون 754,502
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 32,850 220.00 0.67 33,400 770.00 2.36 1400/01/25 33,220 77.47 میلیون 2.588 هزار میلیارد 2,645.99 32,630 33,900 32,290 34,450 1686 6,614,976 32,840 1 2,000 32,840 193.72 هزار میلیارد 202.83 میلیون 16.083 میلیون 5.8 میلیون 9.11 میلیون 6.972 میلیون 2.241 میلیون 1.911 میلیون 101.37 27.78 86.44 27.963 میلیون 3.355 میلیون 30.817 میلیون 501,006
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,650 50.00 1.85 2,700 0.00 0.00 1400/01/25 136 1.79 میلیون 4.8 میلیارد 13,181.57 2,700 2,650 2,650 2,650 1 2,000 2,590 123 3,693,521 2,690 28.35 هزار میلیارد 30.027 میلیون 15.827 میلیون 10.5 میلیون 1.677 میلیون 14.15 میلیون 3.802 میلیون 3.662 میلیون 7.74 2 7.46 12.742 میلیون 2.939 میلیون 15.521 میلیون 160,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 9,680 190.00 1.93 9,700 170.00 1.72 1400/01/25 6,779 63.08 میلیون 611.8 میلیارد 9,305.42 9,870 9,840 9,680 9,900 3 7,821 9,760 2 9,797 9,780 727.5 هزار میلیارد 823.565 میلیون 223.498 میلیون 44 میلیون 96.065 میلیون 127.432 میلیون 572.153 میلیون 39.683 میلیون 18.33 5.71 1.27 107.482 میلیون 12.556 میلیون 109.978 میلیون 10.059 میلیون
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 3,240 60.00 1.82 3,290 10.00 0.30 1400/01/25 159 2.88 میلیون 9.3 میلیارد 18,105.42 3,300 3,240 3,240 3,250 0 0 0 20 250,785 3,270 5.14 هزار میلیارد 6.576 میلیون 2.472 میلیون 1.562 میلیون 1.437 میلیون 1.036 میلیون 1.294 میلیون 913 5629.34 4.96 3.97 9.051 میلیون 2.403 میلیون 11.454 میلیون -
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 6,680 130.00 1.91 6,780 30.00 0.44 1400/01/25 247 1.52 میلیون 10.1 میلیارد 6,137.39 6,810 6,720 6,680 6,750 1 1,000 6,730 2 920 6,770 81.36 هزار میلیارد 83.857 میلیون 22.424 میلیون 6.691 میلیون 2.497 میلیون 19.927 میلیون 10.706 میلیون 10.581 میلیون 7.69 4.08 7.6 1.256 میلیون 2.337 میلیون 3.55 میلیون 43,316
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 17,200 270.00 1.55 17,280 190.00 1.09 1400/01/25 7,926 7.95 میلیون 137.4 میلیارد 564.8 17,470 17,050 17,150 17,700 1 11,308 17,600 1 400 17,600 345.6 هزار میلیارد 359.047 میلیون 38.834 میلیون 20 میلیون 13.447 میلیون 25.386 میلیون 626,594 5.439 میلیون 63.54 13.61 551.55 8.755 میلیون 3.073 میلیون 10.943 میلیون 885,304
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 4,940 100.00 1.98 5,010 30.00 0.60 1400/01/25 2,361 3.2 میلیون 15.8 میلیارد 1,355.04 5,040 4,970 4,940 4,970 0 0 0 1537 838,845 4,970 10.02 هزار میلیارد 15.376 میلیون 8.266 میلیون 2 میلیون 5.356 میلیون 2.91 میلیون 1.592 میلیون 742,722 13.49 3.44 6.29 1.102 میلیون 2 میلیون 3.101 میلیون 223
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 13,440 20.00 0.15 13,430 10.00 0.07 1400/01/25 2,029 26.27 میلیون 352.7 میلیارد 12,946.78 13,420 13,450 13,410 13,600 29 696,699 13,430 10 216,429 13,440 879.934 هزار میلیارد 2.734 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 14.72 5.92 3.44 9.154 میلیون 10.638 میلیون 11.029 میلیون 8.763 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,243 167.00 1.46 11,241 169.00 1.48 1399/10/14 561 14.77 میلیون 166 میلیارد - 11,410 11,429 11,238 11,249 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 55.643 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
کسعدیح

کاشی سعدی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,840 570.00 3.96 - 14,410.00 100.00 1399/12/13 - - - 8,330.12 14,410 14,410 - - 0 0 0 894 6,121,199 13,840 - - - - - - - - - - - 4.348 میلیون 1.8 میلیون 6.148 میلیون -
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 23,590 480.00 1.99 23,860 210.00 0.87 1400/01/25 41 891,300 21 میلیارد 21,739.02 24,070 24,070 23,590 23,590 1 245 20,680 240 2,627,726 24,070 62.036 هزار میلیارد 67.313 میلیون 11.005 میلیون 2.6 میلیون 5.277 میلیون 5.727 میلیون 5.922 میلیون 1.321 میلیون 46.97 10.83 10.47 273,657 1.764 میلیون 2.037 میلیون -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 82,000 810.00 1.00 82,110 920.00 1.13 1399/12/19 - - - 1,113.51 81,190 80,000 - - 1 75,999 82,000 2 400 82,200 328.44 هزار میلیارد 345.205 میلیون 29.042 میلیون 4 میلیون 16.765 میلیون 12.277 میلیون 30.775 میلیون 11.499 میلیون 28.56 26.75 10.67 1.207 میلیون 1.749 میلیون 2.874 میلیون 82,000
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 8,720 170.00 1.91 8,750 140.00 1.57 1400/01/25 212 4.53 میلیون 39.5 میلیارد 21,363.64 8,890 8,720 8,720 8,800 0 0 0 34 464,805 8,820 7 هزار میلیارد 7.18 میلیون 2.133 میلیون 800,000 180,413 1.953 میلیون 935,037 914,281 7.66 3.58 7.49 1.106 میلیون 2 میلیون 2.737 میلیون 368,601
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 15,440 310.00 1.97 15,620 130.00 0.83 1400/01/25 50 1.32 میلیون 20.4 میلیارد 26,420.68 15,750 15,600 15,440 15,440 0 0 0 886 10,673,598 15,600 44.517 هزار میلیارد 88.33 میلیون 51.688 میلیون 2.85 میلیون 43.813 میلیون 7.875 میلیون 14.702 میلیون 4.454 میلیون 10 5.65 3.03 49,794 1.604 میلیون 1.654 میلیون -
ارزش

ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 9,420 810.00 7.92 9,580 650.00 6.35 1399/10/14 538 2.29 میلیون 21.9 میلیارد - 10,230 10,230 9,410 9,770 2 7,898 10,130 1 33,688 10,150 3.832 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.509 میلیون 1.657 میلیون 7.078 میلیون 87,790
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 8,650 170.00 1.93 8,650 170.00 1.93 1400/01/25 388 10.01 میلیون 86.6 میلیارد 25,791.99 8,820 8,930 8,650 8,930 1 1,000 8,810 2 299,099 8,820 129.75 هزار میلیارد 441.866 میلیون 341.693 میلیون 15 میلیون 312.116 میلیون 29.577 میلیون 37.729 میلیون 13.014 میلیون 9.98 4.39 3.44 760,407 3.801 میلیون 2.307 میلیون 2.254 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 4,040 10.00 0.25 4,040 10.00 0.25 1400/01/25 6,265 167.27 میلیون 676 میلیارد 26,699.6 4,030 4,070 3,970 4,140 3 804,116 4,030 10 534,455 4,050 836.453 هزار میلیارد 6.413 میلیارد 6.044 میلیارد 207.043 میلیون 5.597 میلیارد 446.914 میلیون 598.769 میلیون 91.863 میلیون 9.11 1.87 1.4 79.425 میلیون 21.441 میلیون 80.913 میلیون 19.953 میلیون
فروس

فروسیلیس ایران

سهام بورس 5,170 100.00 1.90 5,270 0.00 0.00 1400/01/25 12 35,685 184.5 میلیون 2,973.75 5,270 5,190 5,170 5,170 1 3,000 4,730 291 5,498,498 5,190 21.08 هزار میلیارد 21.977 میلیون 6.808 میلیون 4 میلیون 896,670 5.912 میلیون 4.11 میلیون 1.753 میلیون 12.03 3.57 5.13 151,638 1.4 میلیون 1.552 میلیون -