همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,079 322.00 11.68 3,066 309.00 11.21 1400/11/5 2,152 46.94 میلیون 143.9 میلیارد 43,435 2,757 2,802 3,030 3,100 0 0 0 0 634.793 هزار میلیارد 8.807 میلیارد 8.633 میلیارد 207.043 میلیون 8.125 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 5.24 1.13 0.62 53.115 میلیون 164.538 میلیون 171.774 میلیون 45.879 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,877 210.00 12.60 1,869 202.00 12.12 1400/11/5 2,582 66.91 میلیون 125 میلیارد 41,555.42 1,667 1,660 1,845 1,920 0 0 0 0 418.518 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون - 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 40.64 1.33 0.6 100.908 میلیون 72.669 میلیون 157.386 میلیون 16.191 میلیون
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام بورس 4,950 67.00 1.37 4,947 64.00 1.31 1400/10/28 74 532,112 2.6 میلیارد 85,397.18 4,883 4,770 4,774 4,955 0 0 0 0 24.735 هزار میلیارد 29.637 میلیون 14.661 میلیون 3.9 میلیون 5.222 میلیون 8.611 میلیون 2.167 میلیون 3.51 میلیون - 2.84 11.27 1.309 میلیون 34.814 میلیون 34.923 میلیون 1.2 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 4,600 60.00 1.29 4,551 109.00 2.34 1400/10/27 223 3.88 میلیون 17.7 میلیارد 23,258.27 4,660 4,810 4,480 4,600 0 0 0 0 18.204 هزار میلیارد 98.509 میلیون 84.076 میلیون 4 میلیون 79.089 میلیون 4.987 میلیون 61.301 میلیون 1.07 میلیون 54.83 3.89 0.32 7.501 میلیون 29.898 میلیون 35.142 میلیون 2.257 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 2,255 30.00 1.35 2,263 38.00 1.71 10:16 406 6.83 میلیون 15.5 میلیارد 19,305.07 2,225 2,200 2,200 2,290 1 10,000 1,900 1 2,352 2,230 23.762 هزار میلیارد 25.52 میلیون 16.487 میلیون 10.5 میلیون 1.769 میلیون 14.686 میلیون 1.256 میلیون 1.073 میلیون 22.14 1.62 18.91 42.764 میلیون 25.653 میلیون 68.418 میلیون -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,805 79.00 4.58 1,734 8.00 0.46 10:16 1,051 33.99 میلیون 60.4 میلیارد 24,228.02 1,726 1,755 1,731 1,805 1 6,349 1,758 1 10,000 1,759 236.828 هزار میلیارد 256.777 میلیون 171.458 میلیون 134.638 میلیون 21.565 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 26.12 1.57 31.26 92.216 میلیون 20.785 میلیون 111.305 میلیون 1.696 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,880 320.00 4.88 6,850 290.00 4.42 10:16 4,289 47.71 میلیون 326.8 میلیارد 11,989.93 6,560 6,660 6,660 6,880 300 27,972,402 6,600 1 4,832 6,600 2740 هزار میلیارد - - 200 میلیون 253.949 میلیون 655.702 میلیون 610.027 میلیون 406.19 میلیون 6.75 4.18 4.49 54.327 میلیون 30.378 میلیون 73.268 میلیون 11.437 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,985 94.00 4.97 1,976 85.00 4.49 10:17 6,000 338.14 میلیون 669.2 میلیارد 34,470.99 1,891 1,944 1,920 1,985 118 19,564,569 1,906 1 7,978 1,928 596.977 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 852.086 میلیون 301.656 میلیون - -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.26 -12.9 0.68 414.858 میلیون 48.74 میلیون 432.816 میلیون 30.782 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,594 9.00 0.57 1,568 17.00 1.07 1400/10/26 310 6.3 میلیون 9.9 میلیارد 44,479.76 1,585 1,554 1,515 1,595 0 0 0 0 7.84 هزار میلیارد 9.214 میلیون 7.738 میلیون 5 میلیون 1.179 میلیون 6.559 میلیون 879,146 816,908 58.07 1.23 9.14 5.633 میلیون 21.5 میلیون 23.024 میلیون 4.109 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,970 50.00 0.45 11,000 20.00 0.18 1400/10/8 - - - 7,868 11,020 10,860 - - 2 200,000 10,990 60 698,391 10,990 1562 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 541.179 میلیون 142 میلیون 59.904 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.81 3.25 5.69 212.382 میلیون 24.161 میلیون 229.518 میلیون 7.025 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 396 18.00 4.76 385 7.00 1.85 10:13 333 34.02 میلیون 13.4 میلیارد 107,933.19 378 390 385 396 101 36,466,997 385 2 216,866 385 68.106 هزار میلیارد 68.11 میلیون 185.068 میلیون 176.441 میلیون 3,710 197.157 میلیون -49,108,920 -49,118,901 -1.39 0.35 -1.39 35.627 میلیون 14.456 میلیون 50.083 میلیون -
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 612 56.00 8.38 597 71.00 10.63 1400/05/31 1,394 62.94 میلیون 37.6 میلیارد 57,632.78 668 650 594 619 8 2,896,000 643 1 100,000 650 57.376 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 - 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 1,729 82.00 4.98 1,663 16.00 0.97 10:16 385 9.05 میلیون 15.5 میلیارد 18,151.3 1,647 1,690 1,672 1,729 6 1,405,908 1,681 1 10,000 1,683 15.426 هزار میلیارد 20.905 میلیون 14.852 میلیون 9 میلیون 5.488 میلیون 9.285 میلیون 2.85 میلیون 1.435 میلیون 10.74 1.66 5.41 28.374 میلیون 16.196 میلیون 41.176 میلیون 3.394 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,245 106.00 4.96 2,204 65.00 3.04 10:16 264 13.06 میلیون 29.2 میلیارد 54,521.69 2,139 2,210 2,210 2,245 6 204,601 2,147 2 4,700 2,169 87.73 هزار میلیارد 555.918 میلیون 527.757 میلیون 39.5 میلیون 468.544 میلیون 63.049 میلیون 62.181 میلیون 14.999 میلیون 5.85 1.39 1.41 7.435 میلیون 15.977 میلیون 19.411 میلیون 4 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,604 124.00 5.00 2,579 99.00 3.99 10:16 1,958 50.91 میلیون 131.3 میلیارد 18,744.54 2,480 2,551 2,500 2,604 2 59,646 2,543 2 10,536 2,545 158.619 هزار میلیارد 346.931 میلیون 280.686 میلیون 61.504 میلیون 189.174 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون - 1.7 0.54 90.788 میلیون 24.841 میلیون 101.739 میلیون 13.89 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 657 146.00 28.57 657 146.00 28.57 1400/07/10 788 49.03 میلیون 32.2 میلیارد 52,352.04 511 501 657 657 1 100,000 506 4 775,308 517 75.239 هزار میلیارد 58.75 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 - 0.53 -1.55 16.968 میلیون 9.941 میلیون 26.909 میلیون -
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 391 18.00 4.83 384 11.00 2.95 10:17 592 41.03 میلیون 16 میلیارد 71,735.32 373 380 379 391 70 18,385,686 374 1 100,000 387 60.962 هزار میلیارد 60.82 میلیون 168.794 میلیون 158.756 میلیون 16,064 179.405 میلیون -42,006,349 -42,007,369 -1.45 0.34 -1.45 118.301 میلیون 11.013 میلیون 128.046 میلیون 1.268 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,400 92.00 2.78 3,311 3.00 0.09 10:16 126 1.68 میلیون 5.7 میلیارد 6,154.19 3,308 3,320 3,310 3,450 1 400,000 3,292 1 4,357 3,320 119.52 هزار میلیارد 139.245 میلیون 64.34 میلیون 36 میلیون 19.761 میلیون 42.025 میلیون 29.885 میلیون 13.729 میلیون 8.72 2.84 4 6.286 میلیون 20 میلیون 15.92 میلیون 10.366 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,580 44.00 2.86 1,540 4.00 0.26 10:17 417 12.51 میلیون 19.8 میلیارد 30,362.03 1,536 1,570 1,540 1,594 2 43,000 1,539 1 215,721 1,540 241.545 هزار میلیارد 2.686 میلیارد 2.462 میلیارد 156.34 میلیون 2.396 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -6.06 3.64 1.31 23.523 میلیون 14.235 میلیون 32.458 میلیون 5.3 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 5,260 250.00 4.99 5,090 80.00 1.60 10:16 69 1.22 میلیون 6.4 میلیارد 17,851.58 5,010 5,260 5,260 5,260 103 7,625,130 5,020 1 1,100 5,220 50.9 هزار میلیارد 56.854 میلیون 32.215 میلیون 10 میلیون 6.754 میلیون 25.115 میلیون 9.513 میلیون 6.655 میلیون 7.53 1.99 5.27 28.783 میلیون 7.456 میلیون 36.073 میلیون 165,767
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 2,276 108.00 4.98 2,197 29.00 1.34 10:11 113 2.23 میلیون 5.1 میلیارد 20,160.72 2,168 2,180 2,180 2,276 1 13,869 2,201 1 2,150 2,237 4.812 هزار میلیارد 7.934 میلیون 4.546 میلیون 1.562 میلیون 3.122 میلیون 1.186 میلیون 2.919 میلیون 191,334 25.15 4.06 1.65 1.497 میلیون 6.813 میلیون 8.181 میلیون 130,000
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 1,720 28.00 1.65 1,700 8.00 0.47 10:16 137 2.42 میلیون 4.2 میلیارد 21,210.98 1,692 1,757 1,694 1,757 1 23,099 1,710 1 6,000 1,712 4.182 هزار میلیارد 5.77 میلیون 4.097 میلیون 2.46 میلیون 1.59 میلیون 2.488 میلیون 1.259 میلیون 12,719 328.62 1.68 3.32 13.218 میلیون 7.3 میلیون 19.718 میلیون 800,000
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 46,000 40.00 0.09 45,970 10.00 0.02 10:16 222 3.48 میلیون 160.1 میلیارد 24,137.07 45,960 45,960 44,900 46,000 1 110 45,950 1 50,000 45,970 2757.6 هزار میلیارد 2.777 میلیارد 72.591 میلیون 60 میلیون 8.524 میلیون 62.355 میلیون 19.605 میلیون 17.11 میلیون 161.17 44.22 140.66 217,118 9.321 میلیون 6.457 میلیون 3.082 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 30,040 2,560.00 9.32 30,010 2,530.00 9.21 1400/11/5 651 3.24 میلیون 97.4 میلیارد 6,814.6 27,480 27,500 29,530 30,110 1 3,591 27,740 1 300 27,740 1665.555 هزار میلیارد 1.658 میلیارد 472.081 میلیون 55.5 میلیون 163.752 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 43.56 5.86 3.72 2.431 میلیون 12.397 میلیون 8.295 میلیون 6.534 میلیون
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 413 19.00 4.82 397 3.00 0.76 10:16 177 12.32 میلیون 5 میلیارد 66,867.11 394 390 390 413 6 2,018,045 400 1 97,700 403 59.357 هزار میلیارد 59.399 میلیون 164.331 میلیون 149.513 میلیون 41,988 165.144 میلیون -39,668,639 -39,678,912 -1.5 0.36 -1.5 8.958 میلیون 5.582 میلیون 14.54 میلیون -
غسالم

سالمین

سهام بورس 2,422 115.00 4.98 2,417 110.00 4.77 10:16 274 6.67 میلیون 16.1 میلیارد 6,753.22 2,307 2,420 2,352 2,422 3 80,614 2,341 1 13,058 2,400 10.838 هزار میلیارد 11.669 میلیون 6.891 میلیون 4.484 میلیون 1.096 میلیون 5.543 میلیون 4.639 میلیون 699,142 15.12 1.91 2.28 3.321 میلیون 5.4 میلیون 8.721 میلیون -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 4,190 906.00 27.59 4,187 903.00 27.50 1400/11/5 915 11.82 میلیون 49.5 میلیارد 27,796.24 3,284 3,221 4,054 4,250 1 2,000 3,133 2 2,490 3,160 37.683 هزار میلیارد 58.762 میلیون 57.488 میلیون 9 میلیون 30.547 میلیون 28.847 میلیون 15.555 میلیون 5.869 میلیون 15.39 0.98 1.81 7.357 میلیون 9.154 میلیون 12.416 میلیون 4.095 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 5,710 270.00 4.96 5,670 230.00 4.23 10:16 400 11.4 میلیون 64.6 میلیارد 30,179.79 5,440 5,710 5,620 5,710 2 166,100 5,680 1 49,771 5,710 14.311 هزار میلیارد 17.441 میلیون 5.16 میلیون 2.524 میلیون 3.131 میلیون 2.027 میلیون 6.107 میلیون 904,329 15.82 7.06 2.34 26.307 میلیون 6.555 میلیون 31.242 میلیون 1.62 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,145 149.00 4.97 3,140 144.00 4.81 10:16 242 8.67 میلیون 27.2 میلیارد 48,979.83 2,996 3,128 3,031 3,145 1 50,000 3,022 1 3,800 3,090 69.08 هزار میلیارد 96.624 میلیون 40.443 میلیون 3 میلیون 28.05 میلیون 12.394 میلیون 49.153 میلیون 5.217 میلیون 13.14 5.53 1.4 10.771 میلیون 5.323 میلیون 15.473 میلیون 620,082
کگل

گل گهر

سهام بورس 22,640 1,430.00 6.74 22,490 1,280.00 6.03 1400/11/5 436 2.91 میلیون 65.5 میلیارد 9,568.04 21,210 21,210 22,280 22,790 8 800,000 21,220 6 126,966 21,220 2249 هزار میلیارد - - 100 میلیون 238.038 میلیون 279.511 میلیون 457.878 میلیون 203.334 میلیون 47.35 7.5 4.58 1.791 میلیون 8.552 میلیون 6.306 میلیون 4.037 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 26,680 1,260.00 4.96 26,080 660.00 2.60 10:16 402 2.85 میلیون 75.6 میلیارد 6,720.17 25,420 25,550 25,550 26,690 1 63,855 25,800 6 113,600 25,900 1056.24 هزار میلیارد 1.061 میلیارد 254.385 میلیون 40.5 میلیون 12.614 میلیون 208.81 میلیون 127.951 میلیون 125.845 میلیون 8.35 5.03 8.22 4.348 میلیون 10.808 میلیون 8.782 میلیون 6.374 میلیون
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 603 124.00 25.89 601 122.00 25.47 1400/05/9 1,874 85.42 میلیون 51.3 میلیارد 70,573.31 479 461 590 611 8 503,862 459 1 280,157 460 55.845 هزار میلیارد 43.767 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 - 0.44 -1.45 13.584 میلیون 4.2 میلیون 17.784 میلیون -
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 34,000 920.00 2.78 33,330 250.00 0.76 10:10 142 432,641 14.7 میلیارد 1,449.46 33,080 34,000 34,000 34,000 1 2,000 32,410 1 224 32,410 133.32 هزار میلیارد 141.931 میلیون 34.207 میلیون 4 میلیون 9.611 میلیون 24.596 میلیون 48.97 میلیون 21.31 میلیون - 5.38 2.7 1.169 میلیون 4.378 میلیون 5.267 میلیون 280,576
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 2,674 125.00 4.90 2,602 53.00 2.08 10:16 463 6.21 میلیون 16.4 میلیارد 14,465.83 2,549 2,600 2,571 2,676 3 20,800 2,564 2 85,337 2,569 24.733 هزار میلیارد 34.173 میلیون 20.748 میلیون 9.358 میلیون 9.458 میلیون 11.29 میلیون 9.618 میلیون 2.314 میلیون 10.68 2.19 2.57 7.461 میلیون 4.095 میلیون 11.316 میلیون 240,000
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 2,500 12.00 0.48 2,492 20.00 0.80 1400/11/5 - - - 23,950.05 2,512 2,501 - - 1 10,000 2,472 5 508,106 2,500 5.896 هزار میلیارد 6.906 میلیون 3.765 میلیون 2.366 میلیون 1.01 میلیون 2.729 میلیون 2.74 میلیون 305,712 19.29 2.16 2.15 14.552 میلیون 4.201 میلیون 18.31 میلیون 443,040
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,088 37.00 3.52 1,068 17.00 1.62 10:16 226 7.03 میلیون 7.7 میلیارد 39,402.06 1,051 1,092 1,060 1,103 1 21,313 1,062 3 557,621 1,070 32.895 هزار میلیارد 86.809 میلیون 90.611 میلیون 30.657 میلیون 53.944 میلیون 36.146 میلیون 16.205 میلیون 2.614 میلیون 12.57 0.91 2.03 11.874 میلیون 4.4 میلیون 15.589 میلیون 685,028
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,192 152.00 5.00 3,133 93.00 3.06 10:15 233 7.81 میلیون 24.9 میلیارد 37,440.25 3,040 3,177 3,152 3,192 19 2,393,285 3,137 0 0 0 95.415 هزار میلیارد 1.824 میلیارد 1.788 میلیارد 30.426 میلیون 1.713 میلیارد 49.309 میلیون 181.946 میلیون 16.692 میلیون 5.71 1.93 0.52 3.195 میلیون 3.8 میلیون 6.821 میلیون 175,000
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,279 44.00 3.56 1,242 7.00 0.57 10:16 638 3.35 میلیون 4.2 میلیارد 5,985.01 1,235 1,236 1,236 1,280 2 28,998 1,250 3 6,090 1,260 43.864 هزار میلیارد 53.014 میلیون 53.131 میلیون 35.317 میلیون 9.185 میلیون 39.645 میلیون 7.509 میلیون 4.768 میلیون 9.19 1.12 5.84 3.874 میلیون 3.605 میلیون 7.476 میلیون 2,590
درازک

دارو رازک

سهام بورس 15,050 380.00 2.59 14,690 20.00 0.14 10:15 57 99,474 1.5 میلیارد 1,478.81 14,670 14,930 14,890 15,290 1 342 14,710 2 5,369 15,240 30.891 هزار میلیارد 42.215 میلیون 15.325 میلیون 889,500 11.324 میلیون 3.423 میلیون 9.076 میلیون 3.626 میلیون 8.52 9.02 3.4 601,684 3.491 میلیون 3.874 میلیون 219,354
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 32,861 6,297.00 23.71 32,860 6,296.00 23.70 1399/10/14 1,533 14.37 میلیون 472.2 میلیارد - 26,564 26,584 32,860 32,865 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 98.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون