همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,353 1.00 0.07 1,354 0.00 0.00 12:29 7,066 342.448 میلیون 463.67 میلیارد 47,987.67 1,354 1,353 1,345 1,363 12 2,600,188 1,353 1 5,000 1,353 2215.162 هزار میلیارد 2.338 میلیارد 1.895 میلیارد 1.636 میلیارد 123.151 میلیون 1.772 میلیارد 223.641 میلیون 206.523 میلیون 10.72 1.25 9.9 200.852 میلیون 141.596 میلیون 321.297 میلیون 21.151 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,730 10.00 0.17 5,740 0.00 0.00 12:29 5,085 102.527 میلیون 588.08 میلیارد 20,162.63 5,740 5,790 5,680 5,790 67 3,090,010 5,720 1 14,584 5,730 1578.5 هزار میلیارد 1.713 میلیارد 722.363 میلیون 275 میلیون 134.84 میلیون 587.524 میلیون 2.201 میلیارد 300.032 میلیون 5.26 2.69 0.72 39.065 میلیون 63.462 میلیون 86.751 میلیون 15.776 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 3,500 51.00 1.48 3,449 0.00 0.00 17:02 8,961 282.559 میلیون 974.63 میلیارد 40,866.49 3,449 3,420 3,366 3,505 1 9,999 3,499 2 305,454 3,500 1040.412 هزار میلیارد 2.1 میلیارد 950.189 میلیون 301.656 میلیون 1.06 میلیارد -109,518,995 1.64 میلیارد -20,893,021 -49.8 -9.5 0.63 205.528 میلیون 77.031 میلیون 249.081 میلیون 33.478 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 9,430 10.00 0.11 9,420 0.00 0.00 14:32 3,975 45.594 میلیون 429.28 میلیارد 11,470.16 9,420 9,370 9,290 9,450 5 222,992 9,430 45 636,727 9,440 2138.34 هزار میلیارد 2.439 میلیارد 910.165 میلیون 227 میلیون 278.05 میلیون 632.116 میلیون 3.241 میلیارد 331.884 میلیون 5.59 3.38 0.63 15.278 میلیون 30.316 میلیون 42.84 میلیون 2.753 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 3,554 11.00 0.31 3,543 0.00 0.00 12:30 2,970 56.566 میلیون 200.39 میلیارد 19,045.95 3,543 3,504 3,504 3,570 0 0 0 0 967.129 هزار میلیارد 5.326 میلیارد 4.781 میلیارد 131.04 میلیون 4.342 میلیارد 439.381 میلیون 662.145 میلیون 196.758 میلیون 4.92 2.21 1.46 30.203 میلیون 26.363 میلیون 55.682 میلیون 884,746
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 6,100 20.00 0.33 6,120 0.00 0.00 12:29 5,756 67.823 میلیون 414.74 میلیارد 11,782.94 6,120 6,140 6,090 6,160 5 57,260 6,100 18 566,195 6,110 4896 هزار میلیارد 5.656 میلیارد 2.191 میلیارد 800 میلیون 744.064 میلیون 1.447 میلیارد 1.563 میلیارد 663.007 میلیون 8.92 3.37 3.04 36.595 میلیون 31.227 میلیون 59.294 میلیون 8.528 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,163 40.00 1.28 3,123 0.00 0.00 12:30 7,220 200.716 میلیون 626.92 میلیارد 27,762.29 3,123 3,080 3,045 3,185 9 3,310,409 3,163 2 5,666 3,164 610.579 هزار میلیارد 1.371 میلیارد 677.124 میلیون 195.511 میلیون 760.873 میلیون -83,749,373 584.613 میلیون -57,843,028 -10.56 -7.29 1.04 163.052 میلیون 37.664 میلیون 182.578 میلیون 18.138 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 2,427 14.00 0.57 2,441 0.00 0.00 12:29 1,843 55.898 میلیون 136.47 میلیارد 30,329.99 2,441 2,390 2,350 2,477 1 3,073 2,426 3 436,874 2,430 44.247 هزار میلیارد 64.629 میلیون 38.409 میلیون 18.126 میلیون 20.382 میلیون 18.027 میلیون 7.237 میلیون -428,855 -103.17 2.46 6.11 36.048 میلیون 19.85 میلیون 55.448 میلیون 450,222
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,116 20.00 0.65 3,096 0.00 0.00 12:29 8,543 302.194 میلیون 935.51 میلیارد 27,961.32 3,096 3,045 3,006 3,125 3 82,694 3,115 1 125,252 3,117 693.275 هزار میلیارد 7.035 میلیارد 6.709 میلیارد 223.926 میلیون 7.158 میلیارد 438.266 میلیون 710.06 میلیون 46.149 میلیون 5.38 1.58 0.84 244.593 میلیون 57.601 میلیون 263.485 میلیون 38.709 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 13,850 20.00 0.14 13,830 0.00 0.00 12:29 3,806 33.102 میلیون 457.89 میلیارد 8,697.3 13,830 13,810 13,580 13,950 51 1,782,097 13,840 2 25,522 13,850 1857.949 هزار میلیارد 2.04 میلیارد 745.263 میلیون 134.342 میلیون 182.116 میلیون 563.147 میلیون 3.032 میلیارد 345.968 میلیون 5.32 3.3 0.59 14.299 میلیون 18.803 میلیون 30.62 میلیون 2.482 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 6,810 60.00 0.87 6,870 0.00 0.00 12:30 1,557 32.803 میلیون 225.23 میلیارد 21,068.18 6,870 6,810 6,790 7,000 14 143,678 6,800 1 1,305 6,810 2267.1 هزار میلیارد 2.685 میلیارد 857.607 میلیون 281.5 میلیون 451.228 میلیون 406.379 میلیون 444.555 میلیون 111.642 میلیون 20.31 5.58 5.1 8.488 میلیون 24.315 میلیون 24.349 میلیون 8.454 میلیون
ونیرو

سر. نیرو

سهام بورس 3,689 105.00 2.77 3,794 0.00 0.00 12:29 4,585 146.65 میلیون 556.35 میلیارد 31,984.84 3,794 3,839 3,620 3,839 1 8,122 3,680 1 69,864 3,689 39.837 هزار میلیارد 41.6 میلیون 16.313 میلیون 10.5 میلیون 1.763 میلیون 14.55 میلیون 486,223 252,010 158.09 2.74 81.93 127.246 میلیون 19.404 میلیون 139.82 میلیون 6.831 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 14,060 0.00 0.00 14,060 0.00 0.00 12:29 1,090 11.55 میلیون 162.39 میلیارد 10,596.51 14,060 14,050 14,030 14,120 7 434,314 14,050 1 165 14,060 6882.37 هزار میلیارد 7.045 میلیارد 1.269 میلیارد 489.5 میلیون 274.888 میلیون 993.891 میلیون 526.781 میلیون 665.853 میلیون 10.28 6.89 13 2.313 میلیون 9.238 میلیون 11.3 میلیون 250,000
اهرم

اهرم

صندوق بورس 22,460 580.00 2.65 22,100 220.00 1.01 1402/03/13 5,650 51.748 میلیون 1.144 هزار میلیارد - 21,880 21,700 21,390 22,480 1 52,884 22,440 1 665 22,460 - - - - - - - - - - - 35.957 میلیون 15.792 میلیون 44.174 میلیون 7.575 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,195 24.00 0.24 10,196 25.00 0.25 1402/03/13 2,537 154.07 میلیون 1.571 هزار میلیارد - 10,171 10,195 10,195 10,197 17 81,018,931 10,195 2 4,125,210 10,196 - - - - - - - - - - - 90.893 میلیون 63.177 میلیون 98.645 میلیون 55.425 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 6,980 30.00 0.43 6,950 0.00 0.00 12:29 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 20,697.52 6,950 6,520 6,500 7,020 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 264.259 میلیون 67.116 میلیون 36 میلیون 14.059 میلیون 53.058 میلیون 39.74 میلیون 12.699 میلیون 19.7 4.72 6.3 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 4,268 3.00 0.07 4,265 0.00 0.00 12:29 1,664 45.359 میلیون 193.45 میلیارد 27,258.95 4,265 4,311 4,190 4,397 1 88,427 4,267 1 13,273 4,268 125.818 هزار میلیارد 180.206 میلیون 100.723 میلیون 29.5 میلیون 54.389 میلیون 46.334 میلیون 193.749 میلیون 15.276 میلیون 8.24 2.72 0.65 34.991 میلیون 10.368 میلیون 41.871 میلیون 3.488 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,850 20.00 0.17 11,830 0.00 0.00 12:29 668 7.477 میلیون 88.24 میلیارد 11,193.01 11,830 11,600 11,500 11,900 2 3,444 11,840 2 71,752 11,850 378.56 هزار میلیارد 514.369 میلیون 208.849 میلیون 32 میلیون 135.809 میلیون 73.039 میلیون 226.549 میلیون 33.777 میلیون 11.21 5.18 1.67 2.37 میلیون 5.107 میلیون 7.477 میلیون -
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 10,170 70.00 0.68 10,240 0.00 0.00 12:29 5,706 56.453 میلیون 578.02 میلیارد 9,893.63 10,240 10,210 10,090 10,490 0 0 0 0 58.717 هزار میلیارد 73.707 میلیون 23.433 میلیون 5.734 میلیون 14.99 میلیون 8.443 میلیون 45.814 میلیون 582,820 100.75 6.95 1.28 51.298 میلیون 5.155 میلیون 56.372 میلیون 80,600
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,790 13.00 0.46 2,803 0.00 0.00 12:29 3,323 35.036 میلیون 98.2 میلیارد 10,543.52 2,803 2,730 2,730 2,870 1 50,000 2,775 1 2,098 2,790 98.994 هزار میلیارد 117.425 میلیون 76.386 میلیون 35.317 میلیون 18.432 میلیون 57.954 میلیون 14.956 میلیون 8.304 میلیون 11.92 1.71 6.62 30.439 میلیون 4.597 میلیون 34.93 میلیون 106,469
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 11,950 130.00 1.10 11,820 0.00 0.00 12:29 1,196 8.116 میلیون 95.92 میلیارد 6,785.86 11,820 11,680 11,310 12,210 0 0 0 0 82.445 هزار میلیارد 85.358 میلیون 13.217 میلیون 3.241 میلیون 2.914 میلیون 10.303 میلیون 3.051 میلیون 3.987 میلیون 20.68 8 27.02 2.938 میلیون 5.178 میلیون 7.336 میلیون 779,999
سپید

سپید ماکیان

سهام بورس 26,760 30.00 0.11 26,790 0.00 0.00 12:29 2,882 16.996 میلیون 455.39 میلیارد 5,897.4 26,790 26,760 26,760 27,470 1 100,000 26,360 98 639,292 26,760 80.37 هزار میلیارد 103.314 میلیون 37.204 میلیون 3 میلیون 22.944 میلیون 14.26 میلیون 64.447 میلیون 6.359 میلیون 12.64 5.64 1.25 8.747 میلیون 8.25 میلیون 13.094 میلیون 3.903 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 14,660 80.00 0.54 14,740 0.00 0.00 12:29 1,372 14.822 میلیون 218.43 میلیارد 10,803.09 14,740 15,000 14,500 15,100 3 7,558 14,650 1 350 14,710 884.4 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 920.43 میلیون 40 میلیون 781.421 میلیون 139.009 میلیون 246.696 میلیون 57.346 میلیون 15.42 6.36 3.58 7.096 میلیون 7.725 میلیون 11.151 میلیون 3.671 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 4,220 30.00 0.72 4,190 0.00 0.00 12:29 2,482 30.012 میلیون 125.75 میلیارد 12,091.97 4,190 4,288 4,146 4,338 1 200,000 4,224 6 239,754 4,225 156.119 هزار میلیارد 206.798 میلیون 106.23 میلیون 37.26 میلیون 50.678 میلیون 55.552 میلیون 121.379 میلیون 16.422 میلیون 9.51 2.81 1.29 25.995 میلیون 4.017 میلیون 30.012 میلیون -
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 6,150 120.00 1.99 6,030 0.00 0.00 12:29 559 8.076 میلیون 48.8 میلیارد 14,447.62 6,030 6,100 5,920 6,150 1 4,865 6,150 7 504,000 6,160 337.68 هزار میلیارد 385.663 میلیون 140.747 میلیون 56 میلیون 47.983 میلیون 92.764 میلیون 167.979 میلیون 35.409 میلیون 9.54 3.64 2.01 2.833 میلیون 5.244 میلیون 6.709 میلیون 1.367 میلیون
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 6,860 20.00 0.29 6,880 0.00 0.00 12:29 3,016 40.522 میلیون 278.83 میلیارد 13,435.78 6,880 6,860 6,860 7,110 0 0 0 169 4,178,648 6,860 12.384 هزار میلیارد 12.411 میلیون 4.29 میلیون 1.8 میلیون 27,256 4.263 میلیون 2.152 میلیون 2.099 میلیون 5.9 2.91 5.76 36.416 میلیون 4.106 میلیون 40.289 میلیون 233,132
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 4,211 10.00 0.24 4,221 0.00 0.00 12:30 2,843 56.851 میلیون 239.97 میلیارد 19,996.92 4,221 4,179 4,153 4,279 1 1,192 4,204 1 30,000 4,212 298.744 هزار میلیارد 630.066 میلیون 386.027 میلیون 61.504 میلیون 331.323 میلیون 54.704 میلیون 413.39 میلیون -33,117,461 -9.02 5.46 0.72 47.881 میلیون 8.97 میلیون 51.651 میلیون 5.2 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,100 4.00 0.10 4,096 0.00 0.00 12:29 1,111 15.731 میلیون 64.56 میلیارد 14,158.96 4,096 4,180 4,087 4,180 2 19,964 4,100 2 95,543 4,110 778.24 هزار میلیارد 1.039 میلیارد 510.84 میلیون 190 میلیون 260.594 میلیون 250.247 میلیون 538.442 میلیون 58.795 میلیون 13.24 3.11 1.45 12.554 میلیون 3.177 میلیون 15.681 میلیون 50,000
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 9,660 140.00 1.43 9,800 0.00 0.00 12:29 746 11.564 میلیون 113.35 میلیارد 15,501.35 9,800 9,490 9,490 9,980 1 10,000 9,670 1 50,000 9,760 9.616 هزار میلیارد 9.828 میلیون 1.477 میلیون 981,249 486,789 990,085 1.166 میلیون 122,753 78.34 9.72 8.25 5.268 میلیون 6.296 میلیون 8.33 میلیون 3.234 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 5,820 60.00 1.04 5,760 0.00 0.00 12:29 8,337 148.677 میلیون 856.7 میلیارد 20,979.57 5,760 5,630 5,540 5,860 3 191,656 5,800 1 107,684 5,800 228.126 هزار میلیارد 233.416 میلیون 70.19 میلیون 39.605 میلیون 5.291 میلیون 64.899 میلیون 2.107 میلیون 1.574 میلیون 144.94 3.52 108.28 140.752 میلیون 7.925 میلیون 143.798 میلیون 4.879 میلیون
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 4,045 15.00 0.37 4,030 0.00 0.00 12:29 1,201 21.001 میلیون 84.63 میلیارد 17,486.39 4,030 4,069 3,970 4,086 1 17,822 4,044 2 158,426 4,045 17.956 هزار میلیارد 26.989 میلیون 12.816 میلیون 4.456 میلیون 9.032 میلیون 3.784 میلیون 20.512 میلیون 10,102 1777.51 4.75 0.88 17.915 میلیون 3.086 میلیون 20.897 میلیون 104,350
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 4,440 90.00 1.99 4,530 0.00 0.00 12:29 798 3.79 میلیون 54.1 میلیارد 13,923.99 4,530 4,635 4,430 4,635 81 6,244,683 18,730 2 36,000 18,880 4.524 هزار میلیارد 20.192 میلیون 6.017 میلیون 990,000 4.155 میلیون 1.862 میلیون 7.192 میلیون 821,079 19.53 8.61 2.23 734,996 3.17 میلیون 3.69 میلیون 215,000
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 7,780 70.00 0.91 7,710 0.00 0.00 12:29 998 18.802 میلیون 144.98 میلیارد 18,839.45 7,710 7,630 7,410 7,780 21 1,363,026 7,780 1 700 7,970 48.769 هزار میلیارد 62.632 میلیون 21.523 میلیون 6.325 میلیون 13.863 میلیون 7.66 میلیون 28.022 میلیون 1.055 میلیون 46.21 6.37 1.74 14.959 میلیون 3.842 میلیون 17.645 میلیون 1.157 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 17,130 130.00 0.75 17,260 0.00 0.00 12:29 648 5.018 میلیون 86.6 میلیارد 7,744.16 17,260 17,170 17,010 17,500 1 49,000 17,050 1 39,265 17,130 77.67 هزار میلیارد 86.343 میلیون 32.77 میلیون 4.5 میلیون 8.673 میلیون 24.097 میلیون 12.653 میلیون 12.064 میلیون 6.44 3.22 6.14 2.001 میلیون 3.017 میلیون 4.346 میلیون 671,906
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 20,320 70.00 0.34 20,390 0.00 0.00 12:29 800 10.542 میلیون 215 میلیارد 13,177.74 20,390 19,850 19,850 20,600 2 34,943 20,320 1 50,000 20,360 831.3 هزار میلیارد 908.469 میلیون 186.363 میلیون 40.77 میلیون 77.169 میلیون 109.195 میلیون 107.254 میلیون 99.747 میلیون 8.33 7.61 7.75 858,606 9.684 میلیون 3.192 میلیون 7.35 میلیون
کماسه

تامین ماسه

سهام بورس 12,950 170.00 1.30 13,120 0.00 0.00 12:29 1,996 16.707 میلیون 219.2 میلیارد 8,370.13 13,120 12,850 12,400 13,760 1 640 12,910 1 10,000 12,910 24.231 هزار میلیارد 24.699 میلیون 3.392 میلیون 1.847 میلیون 468,275 2.924 میلیون 1.808 میلیون 911,969 26.59 8.29 13.41 14.054 میلیون 2.653 میلیون 16.339 میلیون 368,000
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 10,010 90.00 0.89 10,100 0.00 0.00 12:29 1,452 12.589 میلیون 127.12 میلیارد 8,670.42 10,100 10,050 10,010 10,480 1 1,000 9,350 2 97,363 10,020 30.3 هزار میلیارد 40.334 میلیون 16.123 میلیون 3 میلیون 10.034 میلیون 6.089 میلیون 21.185 میلیون 2.959 میلیون 10.24 4.99 1.43 10.056 میلیون 2.533 میلیون 12.306 میلیون 283,698
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 9,180 0.00 0.00 9,180 0.00 0.00 12:29 5,408 62.448 میلیون 572.97 میلیارد 11,547.4 9,180 9,260 9,030 9,480 1 4,000 9,180 3 284,569 9,190 235.679 هزار میلیارد 321.036 میلیون 127.081 میلیون 25.673 میلیون 85.357 میلیون 41.724 میلیون 174.152 میلیون 15.394 میلیون 15.31 5.65 1.35 59.021 میلیون 3.427 میلیون 61.218 میلیون 1.23 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 19,950 560.00 2.89 19,390 0.00 0.00 12:29 2,793 10.296 میلیون 199.65 میلیارد 3,686.5 19,390 19,300 18,890 19,990 1 1,927 19,950 1 530 19,950 142.323 هزار میلیارد 171.097 میلیون 40.779 میلیون 7.34 میلیون 28.775 میلیون 12.004 میلیون 14.616 میلیون 14.654 میلیون 9.72 11.86 9.74 8.055 میلیون 2.241 میلیون 10.015 میلیون 281,570
والبر

سر. البرز

سهام بورس 7,450 100.00 1.36 7,350 0.00 0.00 12:29 561 3.677 میلیون 27.07 میلیارد 6,555.22 7,350 7,420 7,250 7,470 1 47,709 7,450 1 3,000 7,460 99.226 هزار میلیارد 105.539 میلیون 29.497 میلیون 8.4 میلیون 6.313 میلیون 23.183 میلیون 8.304 میلیون 8.413 میلیون 11.79 4.28 11.95 1.729 میلیون 1.949 میلیون 3.677 میلیون -
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 10,050 140.00 1.41 9,910 0.00 0.00 11:32 580 4.156 میلیون 41.19 میلیارد 7,164.98 9,910 9,490 9,490 10,390 1 10,000 10,060 2 23,172 10,160 35.973 هزار میلیارد 47.409 میلیون 19.121 میلیون 3.63 میلیون 11.436 میلیون 7.685 میلیون 12.355 میلیون 3.826 میلیون 9.4 4.68 2.91 2.079 میلیون 2.077 میلیون 4.012 میلیون 143,943
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 5,290 50.00 0.94 5,340 0.00 0.00 12:29 3,922 47.69 میلیون 254.83 میلیارد 12,159.61 5,340 5,450 5,240 5,610 2 10,600 5,280 1 66,518 5,290 19.209 هزار میلیارد 20.421 میلیون 5.768 میلیون 3.597 میلیون 1.212 میلیون 4.556 میلیون 3.116 میلیون 623,933 30.79 4.22 6.17 45.717 میلیون 1.973 میلیون 47.607 میلیون 82,500
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 23,330 160.00 0.68 23,490 0.00 0.00 12:29 1,580 18.287 میلیون 429.58 میلیارد 11,573.97 23,490 23,210 23,160 23,870 3 40,626 23,320 3 54,953 23,400 1691.28 هزار میلیارد 1.758 میلیارد 432.644 میلیون 72 میلیون 67.18 میلیون 365.464 میلیون 233.845 میلیون 219.092 میلیون 7.72 4.63 7.23 3.872 میلیون 14.415 میلیون 5.633 میلیون 12.654 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 65,080 470.00 0.72 65,550 0.00 0.00 14:32 1,263 3.227 میلیون 211.52 میلیارد 2,554.95 65,550 62,850 62,850 68,100 1 5,000 65,090 2 68,916 65,090 393.3 هزار میلیارد 418.422 میلیون 78.725 میلیون 6 میلیون 25.122 میلیون 53.602 میلیون 111.798 میلیون 38.474 میلیون 10.23 7.34 3.52 427,060 2.8 میلیون 2.124 میلیون 1.103 میلیون
فایرا

آلومینیوم ایران

سهام بورس 9,100 120.00 1.34 8,980 0.00 0.00 12:28 317 2.205 میلیون 19.86 میلیارد 6,954.51 8,980 8,870 8,870 9,100 1 612 9,060 2 11,121 9,110 340.926 هزار میلیارد 393.749 میلیون 111.817 میلیون 37.965 میلیون 52.822 میلیون 58.995 میلیون 136.915 میلیون 27.776 میلیون 12.27 5.78 2.5 621,720 1.583 میلیون 2.165 میلیون 40,000
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,600 40.00 0.88 4,560 0.00 0.00 12:29 187 2.965 میلیون 13.66 میلیارد 15,858.08 4,560 4,550 4,550 4,640 1 76,204 4,600 2 40,000 4,630 111.72 هزار میلیارد 123.198 میلیون 50.44 میلیون 24.5 میلیون 11.478 میلیون 38.962 میلیون 22.541 میلیون 18.582 میلیون 6.01 2.87 4.96 1.21 میلیون 1.756 میلیون 2.741 میلیون 224,799
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 7,500 0.00 0.00 7,500 0.00 0.00 12:29 3,942 46.517 میلیون 348.96 میلیارد 11,800.32 7,500 7,480 7,470 7,530 49 1,440,911 7,490 19 2,323,318 7,510 4500 هزار میلیارد 4.8 میلیارد 1.251 میلیارد 400 میلیون 293.788 میلیون 957.587 میلیون 832.863 میلیون 432.533 میلیون 10.38 4.7 5.39 30.352 میلیون 16.165 میلیون 31.763 میلیون 14.754 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 4,713 5.00 0.11 4,708 0.00 0.00 12:29 727 8.499 میلیون 40.01 میلیارد 11,690.79 4,708 4,850 4,620 4,880 1 1,200 4,712 1 50,000 4,719 32.956 هزار میلیارد 36.827 میلیون 13.195 میلیون 7 میلیون 3.871 میلیون 9.324 میلیون 8.892 میلیون 347,306 94.89 3.53 3.71 6.255 میلیون 2.244 میلیون 7.627 میلیون 872,224
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 18,380 80.00 0.44 18,300 0.00 0.00 12:29 2,575 2.607 میلیون 47.57 میلیارد 1,012.46 18,300 18,060 18,060 18,380 1 555 18,290 4 1,450 18,390 201.3 هزار میلیارد 207.674 میلیون 25.904 میلیون 11 میلیون 6.374 میلیون 19.53 میلیون 16.289 میلیون 16.037 میلیون 12.55 10.31 12.36 1.288 میلیون 1.319 میلیون 2.606 میلیون 900
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 43,432 96.00 0.22 43,431 95.00 0.22 1402/03/13 3,402 47.853 میلیون 2.078 هزار میلیارد - 43,336 43,431 43,430 43,433 6 518,819 43,431 1 25,095 43,432 - - - - - - - - - - - 17.695 میلیون 30.158 میلیون 18.978 میلیون 28.876 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,990 30.00 0.33 9,020 0.00 0.00 12:29 372 3.236 میلیون 29.16 میلیارد 8,698.66 9,020 8,910 8,910 9,060 1 2,200 8,990 1 10,000 9,000 608.85 هزار میلیارد 634.539 میلیون 96.815 میلیون 31 میلیون 25.689 میلیون 71.126 میلیون 62.419 میلیون 61.38 میلیون 9.92 8.56 9.75 505,091 2.731 میلیون 1.758 میلیون 1.478 میلیون
وامید

سر. امید

سهام بورس 16,830 110.00 0.65 16,940 0.00 0.00 12:29 359 2.479 میلیون 41.92 میلیارد 6,904.28 16,940 16,920 16,520 17,120 1 4,000 16,830 1 1,178 16,840 1642.837 هزار میلیارد 1.689 میلیارد 384.268 میلیون 96.98 میلیون 45.956 میلیون 338.312 میلیون 187.554 میلیون 183.26 میلیون 8.97 4.87 8.76 316,228 2.162 میلیون 1.556 میلیون 922,731
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 3,610 1.00 0.03 3,609 0.00 0.00 12:28 304 6.294 میلیون 22.72 میلیارد 20,703.87 3,609 3,600 3,560 3,628 1 5,798 3,605 1 10,000 3,617 43.308 هزار میلیارد 48.61 میلیون 35.567 میلیون 12 میلیون 5.302 میلیون 30.266 میلیون 9.993 میلیون 9.804 میلیون 4.42 1.43 4.33 5.095 میلیون 1.199 میلیون 6.294 میلیون -
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 53,420 210.00 0.39 53,630 0.00 0.00 14:31 2,506 2.233 میلیون 119.78 میلیارد 891.2 53,630 53,870 52,800 54,100 1 105 53,400 1 6,669 53,420 769.591 هزار میلیارد 910.984 میلیون 235.562 میلیون 14.35 میلیون 141.393 میلیون 94.169 میلیون 483.394 میلیون 78.18 میلیون 9.84 8.17 1.59 1.071 میلیون 1.163 میلیون 2.229 میلیون 4,295
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام بورس 9,090 80.00 0.89 9,010 0.00 0.00 12:29 359 2.712 میلیون 24.56 میلیارد 7,553.69 9,010 9,090 8,930 9,210 1 50,000 9,060 5 12,120 9,100 270.3 هزار میلیارد 317.917 میلیون 134.689 میلیون 30 میلیون 47.617 میلیون 87.072 میلیون 48.051 میلیون 42.037 میلیون 6.43 3.1 5.63 1.138 میلیون 1.574 میلیون 2.284 میلیون 427,548
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 7,990 30.00 0.37 8,020 0.00 0.00 12:29 4,367 58.009 میلیون 465.07 میلیارد 13,283.48 8,020 8,090 7,870 8,210 3 24,727 7,990 3 226,022 8,000 49.735 هزار میلیارد 50.011 میلیون 10.699 میلیون 6.201 میلیون 336,798 9.215 میلیون 1.398 میلیون 1.171 میلیون 42.46 4.77 35.57 56.626 میلیون 1.383 میلیون 57.709 میلیون 300,000
سلام

سلام

صندوق بورس 16,890 340.00 2.05 16,700 150.00 0.91 1402/03/13 326 1.967 میلیون 32.87 میلیارد - 16,550 16,480 16,480 16,900 2 8,341 16,740 1 49 16,890 - - - - - - - - - - - 559,091 1.408 میلیون 1.56 میلیون 407,683
بکام

شهید قندی

سهام بورس 4,310 16.00 0.37 4,326 0.00 0.00 12:29 1,066 12.046 میلیون 52.11 میلیارد 11,300.19 4,326 4,380 4,210 4,490 0 0 0 0 43.433 هزار میلیارد 50.334 میلیون 19.34 میلیون 10.04 میلیون 6.901 میلیون 12.44 میلیون 4.763 میلیون 1.171 میلیون 37.1 3.49 9.12 11.073 میلیون 973,346 12.046 میلیون -
غسالم

سالمین

سهام بورس 6,470 10.00 0.15 6,460 0.00 0.00 12:29 1,328 10.252 میلیون 66.23 میلیارد 7,719.66 6,460 6,300 6,280 6,670 3 10,724 6,470 2 19,398 6,500 28.967 هزار میلیارد 31.288 میلیون 10.808 میلیون 4.484 میلیون 2.322 میلیون 8.487 میلیون 12.814 میلیون 2.918 میلیون 9.93 3.41 2.26 9.149 میلیون 1.103 میلیون 10.114 میلیون 137,828
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 8,200 10.00 0.12 8,210 0.00 0.00 12:29 327 2.243 میلیون 18.37 میلیارد 6,857.94 8,210 7,970 7,970 8,280 1 22,917 8,200 3 33,694 8,210 287.35 هزار میلیارد 307.093 میلیون 109.305 میلیون 17.5 میلیون 19.743 میلیون 89.561 میلیون 31.879 میلیون 28.591 میلیون 10.06 3.21 9.01 833,185 1.409 میلیون 1.785 میلیون 457,917
افق

فروشگاه های افق کوروش

سهام بورس 21,760 480.00 2.26 21,280 0.00 0.00 12:29 507 1.409 میلیون 30.19 میلیارد 2,778.35 21,280 20,970 20,800 21,850 1 10,900 21,740 2 2,550 21,770 266 هزار میلیارد 334.216 میلیون 87.682 میلیون 12.5 میلیون 68.216 میلیون 19.466 میلیون 314.35 میلیون 14.82 میلیون 17.95 13.66 0.85 334,387 1.074 میلیون 1.267 میلیون 141,236
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 13,100 90.00 0.69 13,010 0.00 0.00 12:29 3,523 31.753 میلیون 413.22 میلیارد 9,012.94 13,010 12,500 12,230 13,220 2 92,851 13,080 2 12,711 13,100 780.6 هزار میلیارد 1.053 میلیارد 316.991 میلیون 60 میلیون 272.287 میلیون 44.704 میلیون 110.1 میلیون -6,370,773 -122.53 17.46 7.09 25.732 میلیون 6.021 میلیون 26.63 میلیون 5.122 میلیون
کخاک

خاک چینی ایران

سهام بورس 17,880 420.00 2.41 17,460 0.00 0.00 12:29 312 1.496 میلیون 26.11 میلیارد 4,795.01 17,460 16,790 16,780 17,890 1 50,000 17,520 1 2,500 17,940 61.11 هزار میلیارد 67.532 میلیون 16.953 میلیون 3.5 میلیون 6.422 میلیون 10.53 میلیون 8.319 میلیون 6.414 میلیون 9.53 5.8 7.35 474,026 1.022 میلیون 1.353 میلیون 142,832
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 12,120 60.00 0.50 12,060 0.00 0.00 12:29 727 4.439 میلیون 53.66 میلیارد 6,105.58 12,060 11,900 11,900 12,220 1 1,436 12,120 2 14,753 12,130 328.635 هزار میلیارد 371.688 میلیون 118.541 میلیون 27.25 میلیون 43.053 میلیون 75.488 میلیون 56.847 میلیون 56.307 میلیون 5.84 4.35 5.78 3.17 میلیون 1.269 میلیون 4.004 میلیون 434,734
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 9,830 0.00 0.00 9,830 0.00 0.00 12:29 377 3.717 میلیون 36.54 میلیارد 9,860.07 9,830 9,830 9,830 9,830 1 20,000 8,480 645 17,223,522 9,830 14.354 هزار میلیارد 19.101 میلیون 5.992 میلیون 1.46 میلیون 4.747 میلیون 1.245 میلیون 24.617 میلیون 6,780 2226.89 12.13 0.61 2.899 میلیون 818,000 3.717 میلیون -
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 61,600 90.00 0.15 61,510 0.00 0.00 12:29 365 1.057 میلیون 64.99 میلیارد 2,894.84 61,510 61,480 61,000 62,490 1 500 61,590 1 1,426 61,770 28.418 هزار میلیارد 31.154 میلیون 4.008 میلیون 462,000 2.736 میلیون 1.271 میلیون 4.645 میلیون 402,655 70.58 22.35 6.12 308,864 747,754 1.057 میلیون -
کهمدا

شیشه همدان

سهام بورس 5,890 20.00 0.34 5,910 0.00 0.00 12:29 487 4.139 میلیون 24.47 میلیارد 8,499.82 5,910 5,810 5,800 6,080 2 68,000 5,880 1 8,520 5,900 44.325 هزار میلیارد 58.886 میلیون 26.038 میلیون 7.5 میلیون 14.561 میلیون 11.477 میلیون 10.115 میلیون 4.494 میلیون 9.86 3.86 4.38 3.267 میلیون 872,447 3.986 میلیون 153,000
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 18,900 20.00 0.11 18,880 0.00 0.00 12:29 226 1.169 میلیون 22.08 میلیارد 5,174.54 18,880 18,880 18,840 19,150 1 25,000 18,840 1 2,000 18,900 453.12 هزار میلیارد 527.331 میلیون 145.498 میلیون 24 میلیون 74.211 میلیون 71.287 میلیون 130.5 میلیون 41.406 میلیون 10.94 6.36 3.47 214,355 955,090 923,003 246,442
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 27,470 110.00 0.40 27,580 0.00 0.00 12:29 518 1.732 میلیون 47.74 میلیارد 3,342.85 27,580 27,700 27,210 28,110 1 528 27,460 2 530 27,500 329.581 هزار میلیارد 372.695 میلیون 86.12 میلیون 11.95 میلیون 43.114 میلیون 43.005 میلیون 161.61 میلیون 35.014 میلیون 9.41 7.66 2.04 1.052 میلیون 680,056 1.726 میلیون 5,335
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 6,210 60.00 0.98 6,150 0.00 0.00 12:29 449 4.398 میلیون 27.04 میلیارد 9,794.08 6,150 6,200 6,050 6,220 1 200,000 6,200 1 5,000 6,210 30.75 هزار میلیارد 33.714 میلیون 8.637 میلیون 5 میلیون 2.964 میلیون 5.673 میلیون 2.825 میلیون 2.529 میلیون 12.16 5.42 10.88 2.832 میلیون 1.565 میلیون 3.505 میلیون 893,000
کچاد

چادرملو

سهام بورس 7,040 140.00 2.03 6,900 0.00 0.00 12:29 1,039 8.396 میلیون 58.48 میلیارد 8,080.51 6,900 7,030 6,840 7,060 3 3,690 7,030 2 50,000 7,040 1873.35 هزار میلیارد 1.966 میلیارد 573.873 میلیون 192.5 میلیون 92.211 میلیون 481.662 میلیون 410.501 میلیون 204.467 میلیون 9.16 3.89 4.56 7.442 میلیون 953,823 8.109 میلیون 286,692
کپارس

کاشی پارس

سهام بورس 10,580 0.00 0.00 10,580 0.00 0.00 12:29 737 4.441 میلیون 47 میلیارد 6,026.4 10,580 10,560 10,410 10,930 1 500 10,550 1 9,500 10,580 17.303 هزار میلیارد 20.491 میلیون 10.599 میلیون 1.635 میلیون 3.188 میلیون 7.411 میلیون 7.441 میلیون 2.193 میلیون 7.89 2.33 2.33 3.652 میلیون 789,537 4.315 میلیون 126,089
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 8,410 0.00 0.00 8,410 0.00 0.00 12:29 319 6.545 میلیون 55.05 میلیارد 20,518.47 8,410 8,410 8,410 8,410 0 0 0 291 23,874,429 8,410 9.251 هزار میلیارد 12.496 میلیون 4.674 میلیون 1.1 میلیون 3.245 میلیون 1.43 میلیون 1.362 میلیون 206,016 49.76 7.17 7.53 5.884 میلیون 661,000 6.545 میلیون -
شپاکسا

پاکسان

سهام بورس 3,270 26.00 0.79 3,296 0.00 0.00 12:29 552 10.881 میلیون 35.86 میلیارد 19,711.23 3,296 3,342 3,250 3,344 2 22,376 3,270 1 3,586 3,280 30.394 هزار میلیارد 46.376 میلیون 26.121 میلیون 9.221 میلیون 15.983 میلیون 10.138 میلیون 24.267 میلیون -1,829,339 -16.61 3 1.25 10.021 میلیون 859,584 10.681 میلیون 200,000
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 29,390 770.00 2.69 28,620 0.00 0.00 12:29 303 974,601 27.84 میلیارد 3,216.5 28,620 29,000 28,000 29,400 1 172 29,200 1 20,606 29,400 74.412 هزار میلیارد 106.456 میلیون 43.953 میلیون 2.6 میلیون 32.044 میلیون 11.909 میلیون 33.069 میلیون 8.577 میلیون 8.68 6.25 2.25 283,251 691,350 927,195 47,406
سشرق

سیمان شرق

سهام بورس 14,410 90.00 0.63 14,320 0.00 0.00 12:29 651 3.328 میلیون 47.66 میلیارد 5,111.96 14,320 14,390 14,060 14,520 1 1,000 14,410 1 1,000 14,430 37.999 هزار میلیارد 47.26 میلیون 14.607 میلیون 2.654 میلیون 9.261 میلیون 5.347 میلیون 8.118 میلیون 4.183 میلیون 9.08 7.11 4.68 2.164 میلیون 1.164 میلیون 2.803 میلیون 525,200
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 33,420 0.00 0.00 33,420 0.00 0.00 12:29 1,493 1.588 میلیون 53.08 میلیارد 1,063.94 33,420 33,010 32,680 34,000 2 5,228 33,420 1 166 33,480 133.68 هزار میلیارد 156.547 میلیون 35.472 میلیون 4 میلیون 22.867 میلیون 12.606 میلیون 57.999 میلیون 17.054 میلیون 7.84 10.6 2.3 768,257 820,207 1.342 میلیون 246,181
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 2,230 19.00 0.86 2,211 0.00 0.00 12:29 1,201 35.573 میلیون 78.64 میلیارد 29,619.31 2,211 2,180 2,171 2,238 1 140,580 2,230 1 20,000 2,236 32.148 هزار میلیارد 60.902 میلیون 48.274 میلیون 14.54 میلیون 28.754 میلیون 19.52 میلیون 9.432 میلیون 2.917 میلیون 11.02 1.65 3.41 32.294 میلیون 3.279 میلیون 32.863 میلیون 2.71 میلیون
سبجنو

سیمان بجنورد

سهام بورس 51,020 490.00 0.95 51,510 0.00 0.00 12:29 194 340,747 13.6 میلیارد 1,119.8 51,510 50,820 50,000 52,400 1 38,266 44,000 1 500 44,900 15.084 هزار میلیارد 23.361 میلیون 6.007 میلیون 392,000 3.169 میلیون 2.838 میلیون 6.556 میلیون 2.246 میلیون 8.99 7.11 3.08 1.486 میلیون 644,343 2.044 میلیون 86,639
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 27,900 460.00 1.68 27,440 0.00 0.00 12:28 254 959,100 26.32 میلیارد 3,775.98 27,440 26,200 26,200 27,980 3 55,000 27,470 3 8,988 27,980 49.941 هزار میلیارد 58.662 میلیون 14.813 میلیون 1.82 میلیون 8.721 میلیون 6.092 میلیون 3.854 میلیون 6.569 میلیون 7.6 8.2 12.96 306,723 652,377 862,053 97,047
بنیرو

نیروترانس

سهام بورس 5,168 59.00 1.15 5,109 0.00 0.00 12:29 2,009 32.324 میلیون 165.16 میلیارد 16,089.61 5,109 4,940 4,800 5,168 41 3,111,054 5,168 1 20,000 5,210 48.121 هزار میلیارد 57.079 میلیون 23.064 میلیون 9.419 میلیون 8.959 میلیون 14.105 میلیون 10.013 میلیون 2.853 میلیون 16.87 3.41 4.81 30.324 میلیون 2 میلیون 30.861 میلیون 1.463 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 5,140 10.00 0.19 5,130 0.00 0.00 12:29 166 1.657 میلیون 8.55 میلیارد 9,921.57 5,130 5,120 5,090 5,210 5 293,649 5,140 3 328,022 5,180 179.55 هزار میلیارد 684.214 میلیون 570.153 میلیون 25 میلیون 504.664 میلیون 65.489 میلیون 77.44 میلیون 24.664 میلیون 7.28 2.74 2.32 1.155 میلیون 502,231 1.657 میلیون -
کحافظ

کاشی حافظ

سهام بورس 7,920 60.00 0.76 7,860 0.00 0.00 12:29 271 1.606 میلیون 12.63 میلیارد 5,926.61 7,860 7,800 7,760 8,010 2 27,227 7,850 1 3,000 7,940 40.41 هزار میلیارد 50.048 میلیون 19.634 میلیون 5.141 میلیون 9.638 میلیون 9.996 میلیون 9.687 میلیون 4.009 میلیون 10.08 4.04 4.17 1.068 میلیون 538,585 1.558 میلیون 48,000
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 6,340 70.00 1.12 6,270 0.00 0.00 12:29 563 5.009 میلیون 31.43 میلیارد 8,896.72 6,270 6,270 6,060 6,430 2 1,900 6,280 1 700 6,350 41.006 هزار میلیارد 61.278 میلیون 26.754 میلیون 4.36 میلیون 20.272 میلیون 6.482 میلیون 29.357 میلیون 2.183 میلیون 18.78 6.33 1.4 4.337 میلیون 671,746 4.8 میلیون 209,306
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 142,170 190.00 0.13 142,360 0.00 0.00 12:30 1,680 1.036 میلیون 147.49 میلیارد 616.69 142,360 142,860 141,500 143,900 1 100 142,160 2 6,310 142,170 1281.24 هزار میلیارد 1.919 میلیارد 742.322 میلیون 9 میلیون 637.633 میلیون 104.689 میلیون 984.651 میلیون 112.075 میلیون 11.43 12.24 1.3 573,825 462,213 1.036 میلیون -
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 21,200 380.00 1.76 21,580 0.00 0.00 12:29 969 5.56 میلیون 119.98 میلیارد 5,737.88 21,580 22,300 20,920 22,500 1 1,413 21,150 1 5,000 21,490 39.405 هزار میلیارد 45.985 میلیون 12.946 میلیون 1.826 میلیون 6.58 میلیون 6.366 میلیون 24.646 میلیون 3.999 میلیون 9.85 6.19 1.6 5.107 میلیون 453,000 5.56 میلیون -
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 34,300 170.00 0.50 34,130 0.00 0.00 12:29 421 1.79 میلیون 29.3 میلیارد 1,588.91 34,130 32,910 32,910 34,500 0 0 0 0 18.205 هزار میلیارد 42.502 میلیون 10.208 میلیون 1.1 میلیون 4.959 میلیون 5.249 میلیون 12.146 میلیون 4.053 میلیون 9.26 7.15 3.09 2.49 میلیون 441,170 2.931 میلیون 293
مانی

مانی

صندوق بورس 14,443 24.00 0.17 14,443 24.00 0.17 1402/03/13 183 2.637 میلیون 38.08 میلیارد - 14,419 14,444 14,442 14,447 8 903,159 14,442 1 462,552 14,447 - - - - - - - - - - - 1.467 میلیون 1.17 میلیون 1.906 میلیون 730,448
چفیبر

فیبر ایران

سهام بورس 12,520 0.00 0.00 12,520 0.00 0.00 12:29 869 8.156 میلیون 102.14 میلیارد 9,385.05 12,520 12,220 11,950 12,690 2 9,000 12,500 2 21,150 12,530 22.536 هزار میلیارد 22.683 میلیون 2.002 میلیون 1.8 میلیون 146,668 1.856 میلیون 616,519 -65,736 -342.83 12.14 36.55 7.725 میلیون 430,833 8.156 میلیون -
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,394 24.00 0.23 10,394 24.00 0.23 1402/03/13 22 483,622 5.03 میلیارد - 10,370 10,394 10,394 10,396 1 20,000,000 10,394 1 10,000,000 10,396 - - - - - - - - - - - 66,851 416,771 483,622 -
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام بورس 4,130 10.00 0.24 4,120 0.00 0.00 12:29 288 2.992 میلیون 12.32 میلیارد 10,389.28 4,120 4,103 4,040 4,182 1 10,000 4,125 1 17,113 4,130 24.72 هزار میلیارد 24.835 میلیون 11.203 میلیون 6 میلیون 115,386 11.088 میلیون 4.641 میلیون 4.443 میلیون 5.56 2.23 5.33 2.55 میلیون 442,439 2.956 میلیون 36,000
پاسا

ایران یاسا

سهام بورس 13,900 420.00 2.93 14,320 0.00 0.00 12:29 353 2.032 میلیون 29.09 میلیارد 5,756.12 14,320 14,700 13,760 14,700 1 91,603 14,000 1 20,000 14,300 27.208 هزار میلیارد 32.845 میلیون 10.221 میلیون 1.9 میلیون 5.637 میلیون 4.584 میلیون 17.595 میلیون 2.584 میلیون 10.53 5.93 1.55 1.305 میلیون 726,746 1.696 میلیون 335,988
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 3,580 7.00 0.20 3,573 0.00 0.00 12:29 1,984 31.344 میلیون 111.98 میلیارد 15,798.4 3,573 3,439 3,439 3,620 1 1,426 3,577 1 2,000 3,600 23.092 هزار میلیارد 26.046 میلیون 8.917 میلیون 6.463 میلیون 2.954 میلیون 5.963 میلیون 5.801 میلیون -193,168 -119.54 3.87 3.98 30.226 میلیون 1.118 میلیون 30.613 میلیون 731,127
فنوال

نورد آلومینیوم

سهام بورس 15,180 120.00 0.78 15,300 0.00 0.00 12:29 710 4.892 میلیون 74.87 میلیارد 6,890.04 15,300 14,810 14,810 15,580 3 17,024 15,150 1 8,000 15,290 51.894 هزار میلیارد 57.743 میلیون 12.346 میلیون 3.392 میلیون 5.849 میلیون 6.497 میلیون 13.423 میلیون 2.961 میلیون 17.53 7.99 3.87 4.531 میلیون 360,785 4.892 میلیون -
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 25,350 20.00 0.08 25,330 0.00 0.00 12:29 193 564,220 14.24 میلیارد 2,923.42 25,330 24,320 24,320 25,700 7 255,383 25,350 1 250 25,360 323.49 هزار میلیارد 348.487 میلیون 68.268 میلیون 12.771 میلیون 24.997 میلیون 43.272 میلیون 27.149 میلیون 18.785 میلیون 17.22 7.48 11.92 207,361 356,859 564,220 -
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 15,420 20.00 0.13 15,400 0.00 0.00 12:29 1,289 6.647 میلیون 102.33 میلیارد 5,156.37 15,400 15,210 15,210 15,550 1 1,000 15,410 6 70,900 15,430 296.917 هزار میلیارد 353.102 میلیون 85.137 میلیون 19.28 میلیون 56.185 میلیون 28.952 میلیون 87.148 میلیون 35.742 میلیون 8.31 10.26 3.41 6.261 میلیون 385,899 6.615 میلیون 31,500
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 6,200 30.00 0.49 6,170 0.00 0.00 12:29 184 1.637 میلیون 10.11 میلیارد 8,899.34 6,170 5,910 5,910 6,350 1 8,000 6,150 1 75,856 6,200 9.255 هزار میلیارد 12.588 میلیون 6.177 میلیون 800,000 3.333 میلیون 2.844 میلیون 1.27 میلیون 1.008 میلیون 9.19 3.25 7.29 1.223 میلیون 414,879 1.572 میلیون 65,000
فلوله

لوله و ماشین سازی

سهام بورس 4,191 41.00 0.97 4,232 0.00 0.00 12:29 2,710 102.38 میلیون 150.9 میلیارد 13,662.05 4,232 4,400 4,112 4,410 2 12,944 2,294 5 441,742 2,294 9.527 هزار میلیارد 34.939 میلیون 15.324 میلیون 6.7 میلیون 6.585 میلیون 8.739 میلیون 14.596 میلیون 2.01 میلیون 14.1 3.24 1.94 103.692 میلیون 935,717 104.025 میلیون 602,733
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 5,170 80.00 1.52 5,250 0.00 0.00 12:30 494 4.522 میلیون 23.63 میلیارد 9,152.98 5,250 5,330 5,150 5,420 1 11,758 5,160 2 12,241 5,170 73.5 هزار میلیارد 75.777 میلیون 29.539 میلیون 14 میلیون 2.277 میلیون 27.262 میلیون 11.86 میلیون 11.729 میلیون 6.27 2.7 6.2 4.128 میلیون 393,832 4.44 میلیون 81,250
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 7,270 40.00 0.55 7,310 0.00 0.00 12:29 703 6.168 میلیون 45.1 میلیارد 8,773.35 7,310 7,340 7,190 7,460 2 126,239 7,220 2 30,000 7,290 6.14 هزار میلیارد 6.43 میلیون 719,295 245,549 524,640 194,655 565,112 61,017 100.63 31.55 10.87 5.855 میلیون 312,209 6.168 میلیون -