همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسرضوی

سر. استان خراسان رضوی

سهام بورس 728 38.00 4.96 733 33.00 4.31 1400/05/31 - - - 60,249.41 766 728 - - 1 400,000 728 29 3,760,804 728 256.563 هزار میلیارد 256.564 میلیون 337.375 میلیون 350.018 میلیون 813 337.374 میلیون -115,619,779 -115,630,600 -2.22 0.76 -2.22 22.728 میلیون 100 میلیون 122.519 میلیون 208,938
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,716 141.00 4.94 2,732 125.00 4.38 12:03 2,484 112.33 میلیون 306.9 میلیارد 44,845.16 2,857 2,900 2,715 2,900 1 3,000 2,861 1 29,549 2,862 427.121 هزار میلیارد 2.707 میلیارد 2.335 میلیارد 156.34 میلیون 2.252 میلیارد 82.55 میلیون 190.541 میلیون -24,456,060 -17.48 5.18 2.25 26.736 میلیون 88.216 میلیون 102.712 میلیون 12.24 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 1,858 86.00 4.42 1,856 88.00 4.53 12:03 12,818 334.3 میلیون 620.5 میلیارد 23,982.85 1,944 1,910 1,847 1,940 1 7,405 1,954 1 140,000 1,954 559.874 هزار میلیارد 1.285 میلیارد 700.496 میلیون 301.656 میلیون 724.498 میلیون -24,002,069 775.526 میلیون -145,373,538 -3.86 -23.35 0.72 344.189 میلیون 75.357 میلیون 415.634 میلیون 3.912 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,152 113.00 4.99 2,162 103.00 4.55 12:03 4,954 103.4 میلیون 223.5 میلیارد 19,803.24 2,265 2,261 2,152 2,261 1 2,332 2,256 1 26,799 2,256 484.128 هزار میلیارد 4.56 میلیارد 4.287 میلیارد 223.926 میلیون 4.025 میلیارد 262.784 میلیون 553.058 میلیون 145.175 میلیون 3.34 1.84 0.88 113.142 میلیون 62.223 میلیون 171.766 میلیون 3.599 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,509 132.00 5.00 2,522 119.00 4.51 12:03 3,994 117.97 میلیون 297.5 میلیارد 27,253.42 2,641 2,620 2,509 2,622 1 37,868 2,629 3 42,931 2,635 99.884 هزار میلیارد 104.492 میلیون 66.058 میلیون 39.605 میلیون 4.37 میلیون 61.688 میلیون 16.435 میلیون 13.542 میلیون 7.39 1.62 6.09 199.553 میلیون 62.447 میلیون 253.782 میلیون 8.218 میلیون
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 644 18.00 2.72 640 22.00 3.32 1400/05/31 - - - 61,874.61 662 640 - - 19 7,319,940 643 1 343,184 644 164.39 هزار میلیارد 164.393 میلیون 275.169 میلیون 256.86 میلیون 2,662 275.166 میلیون -28,829,006 -28,839,007 -5.7 0.6 -5.7 356.834 میلیون 50.486 میلیون 407.321 میلیون -
وسگیلا

سر. استان گیلان

سهام بورس 524 27.00 4.90 546 5.00 0.91 11:59 412 16.97 میلیون 9 میلیارد 40,968.67 551 550 524 558 0 0 0 1 75,308 561 81.634 هزار میلیارد 81.67 میلیون 142.985 میلیون 149.513 میلیون 35,708 142.949 میلیون -47,588,070 -47,596,122 -1.72 0.57 -1.72 24.054 میلیون 47.2 میلیون 71.254 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 5,890 160.00 2.64 5,850 200.00 3.31 12:03 9,304 117.24 میلیون 685.6 میلیارد 12,824.96 6,050 6,070 5,760 6,080 2 11,500 5,990 19 771,498 5,990 785.9 هزار میلیارد 892.391 میلیون 288.867 میلیون 28.688 میلیون 106.49 میلیون 182.376 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 5.86 4.31 0.88 90.568 میلیون 46.717 میلیون 134.712 میلیون 2.573 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,733 81.00 4.47 1,735 79.00 4.36 12:03 9,467 292.99 میلیون 508.4 میلیارد 29,096.23 1,814 1,797 1,724 1,800 1 10,000 1,810 1 400,000 1,810 339.211 هزار میلیارد 871.751 میلیون 567.66 میلیون 195.511 میلیون 531.562 میلیون 36.097 میلیون 212.705 میلیون -64,347,938 -5.28 9.41 1.6 414.844 میلیون 43.71 میلیون 457.569 میلیون 984,851
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,125 90.00 4.06 2,115 100.00 4.51 12:02 3,722 92.09 میلیون 194.7 میلیارد 24,713.58 2,215 2,196 2,105 2,217 1 5,553 2,190 1 106,702 2,190 370.874 هزار میلیارد 5.526 میلیارد 5.327 میلیارد 175.354 میلیون 5.118 میلیارد 208.822 میلیون 553.504 میلیون 116.544 میلیون 3.18 1.78 0.67 76.746 میلیون 42.24 میلیون 118.864 میلیون 121,886
وساغربی

سر. استان آذربایجان غربی

سهام بورس 569 29.00 4.85 582 16.00 2.68 11:48 600 34.26 میلیون 19.5 میلیارد 57,175.16 598 569 569 570 0 0 0 630 62,396,597 618 92.396 هزار میلیارد 92.414 میلیون 152.918 میلیون 158.756 میلیون 10,139 172.46 میلیون -760,801 -773,612 - 0.6 -135.63 1.246 میلیون 40 میلیون 41.246 میلیون -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,608 83.00 4.91 1,614 77.00 4.55 12:03 3,134 151.34 میلیون 244.3 میلیارد 48,222.57 1,691 1,700 1,607 1,700 1 24,000 1,703 2 11,527 1,706 217.306 هزار میلیارد 227.91 میلیون 162.85 میلیون 134.638 میلیون 10.335 میلیون 152.515 میلیون 13.766 میلیون 13.879 میلیون 15.68 1.43 15.81 106.522 میلیون 40.964 میلیون 145.647 میلیون 1.84 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 504 25.00 4.73 516 13.00 2.46 12:03 2,353 123.62 میلیون 63.8 میلیارد 53,233.26 529 539 503 547 3 420,000 512 1 3,000 516 91.043 هزار میلیارد 91.399 میلیون 170.24 میلیون 176.441 میلیون 2,708 170.237 میلیون -55,787,263 -55,800,934 -1.64 0.54 -1.64 237.053 میلیون 33.676 میلیون 270.729 میلیون -
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 526 27.00 4.88 546 7.00 1.27 12:01 354 14.2 میلیون 7.5 میلیارد 38,989.18 553 534 526 554 0 0 0 3 459,543 566 62.527 هزار میلیارد 62.643 میلیون 110.119 میلیون 114.518 میلیون 1,916 110.117 میلیون -37,981,907 -37,992,080 -1.65 0.57 -1.65 13.97 میلیون 30 میلیون 43.97 میلیون -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,654 149.00 3.92 3,665 138.00 3.63 12:03 6,205 136.7 میلیون 501 میلیارد 22,160.92 3,803 3,800 3,618 3,805 9 64,981 3,780 1 17,843 3,780 758.812 هزار میلیارد 8.298 میلیارد 8.015 میلیارد 207.043 میلیون 7.492 میلیارد 522.481 میلیون 950.386 میلیون 151.619 میلیون 5.01 1.45 0.8 78.301 میلیون 45.287 میلیون 108.289 میلیون 15.298 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,110 370.00 3.53 10,150 330.00 3.15 12:03 11,486 74.53 میلیون 756.4 میلیارد 6,544.24 10,480 10,480 9,980 10,580 2 11,800 10,390 2 705 10,390 2973.95 هزار میلیارد 3.564 میلیارد 1.224 میلیارد 293 میلیون 393.486 میلیون 830.851 میلیون 984.005 میلیون 482.265 میلیون 6.17 3.58 3.02 34.954 میلیون 42.386 میلیون 63.143 میلیون 14.197 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,630 122.00 4.43 2,626 126.00 4.58 12:00 591 15.16 میلیون 39.8 میلیارد 26,341.43 2,752 2,820 2,615 2,820 0 0 0 13 2,331,024 2,742 66.658 هزار میلیارد 444.073 میلیون 413.287 میلیون 25.384 میلیون 377.389 میلیون 35.897 میلیون 53.258 میلیون 5.696 میلیون 11.71 1.86 1.25 10.255 میلیون 28.542 میلیون 35.76 میلیون 3.037 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,090 330.00 2.66 12,080 340.00 2.74 12:03 9,543 69.71 میلیون 841.8 میلیارد 7,557.96 12,420 12,440 11,810 12,440 2 5,000 12,380 4 12,336 12,380 918.08 هزار میلیارد 988.392 میلیون 296.053 میلیون 76 میلیون 71.072 میلیون 224.981 میلیون 1.11 میلیارد 148.449 میلیون 6.18 4.08 0.83 47.952 میلیون 27.528 میلیون 73.304 میلیون 2.177 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 18,320 80.00 0.44 18,240 0.00 0.00 1400/06/28 - - - 22,409.21 18,240 18,900 - - 5 23,267 18,300 1 7,000 18,310 729.6 هزار میلیارد 1.264 میلیارد 619.841 میلیون 40 میلیون 534.06 میلیون 85.781 میلیون 134.669 میلیون 20.527 میلیون 35.54 8.51 5.42 4.013 میلیون 39.976 میلیون 28.168 میلیون 15.821 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 553 29.00 4.98 579 3.00 0.52 12:02 219 8.99 میلیون 5 میلیارد 41,991.99 582 560 553 560 0 0 0 9 554,570 577 118.393 هزار میلیارد 118.394 میلیون 194.884 میلیون 204.478 میلیون 1,062 194.883 میلیون -67,791,274 -67,799,643 - 0.61 -1.75 13.544 میلیون 23.9 میلیون 37.444 میلیون -
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,460 129.00 4.98 2,464 125.00 4.83 12:02 839 26.49 میلیون 65.3 میلیارد 31,993.64 2,589 2,522 2,460 2,564 0 0 0 102 13,120,211 2,636 97.328 هزار میلیارد 484.01 میلیون 444.83 میلیون 26.843 میلیون 386.682 میلیون 58.149 میلیون 54.648 میلیون 13.254 میلیون 7.34 1.67 1.78 16.424 میلیون 22 میلیون 38.424 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 10,190 90.00 0.89 10,040 60.00 0.59 12:03 10,393 97.63 میلیون 980 میلیارد 9,614.64 10,100 10,250 9,830 10,300 2 85,932 10,030 2 15,769 10,040 753 هزار میلیارد 827.099 میلیون 290.723 میلیون 75 میلیون 76.349 میلیون 214.373 میلیون 897.838 میلیون 123.174 میلیون 6.1 3.5 0.84 52.363 میلیون 28.263 میلیون 72.274 میلیون 8.352 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 12,010 340.00 2.75 12,000 350.00 2.83 12:03 9,129 44.71 میلیون 536.6 میلیارد 4,699.1 12,350 12,350 11,800 12,420 1 500 12,100 2 848 12,100 2400 هزار میلیارد 2.697 میلیارد 725.87 میلیون 200 میلیون 160.816 میلیون 565.054 میلیون 493.171 میلیون 320.431 میلیون 7.49 4.25 4.87 45.473 میلیون 23.082 میلیون 64.943 میلیون 3.612 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 5,100 230.00 4.32 5,100 230.00 4.32 12:03 3,603 45.61 میلیون 232.6 میلیارد 12,048.47 5,330 5,310 5,070 5,320 2 84,320 5,290 4 58,750 5,300 95.37 هزار میلیارد 98.877 میلیون 47.937 میلیون 12.5 میلیون 3.32 میلیون 44.616 میلیون 23.397 میلیون 22.049 میلیون 4.33 2.14 4.08 53.719 میلیون 21.447 میلیون 72.831 میلیون 2.335 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,386 168.00 4.73 3,399 155.00 4.36 12:03 2,933 56.44 میلیون 191.8 میلیارد 19,141.6 3,554 3,550 3,377 3,550 2 4,000 3,529 1 5,000 3,529 190.344 هزار میلیارد 210.92 میلیون 58.215 میلیون 9.5 میلیون 20.632 میلیون 37.583 میلیون 90.979 میلیون 22.865 میلیون 8.32 5.06 2.09 35 میلیون 23.108 میلیون 53.349 میلیون 4.759 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,308 68.00 4.94 1,312 64.00 4.65 12:03 2,227 89.49 میلیون 117.4 میلیارد 38,031.82 1,376 1,360 1,308 1,370 33 2,131,608 1,372 1 50,000 1,397 40.222 هزار میلیارد 81.366 میلیون 48.873 میلیون 2.85 میلیون 41.144 میلیون 7.729 میلیون 19.042 میلیون 5.183 میلیون 7.76 5.2 2.11 195.444 میلیون 27.7 میلیون 212.167 میلیون 10.977 میلیون
وسکرشا

سر. استان کرمانشاه

سهام بورس 557 27.00 4.62 557 27.00 4.62 12:02 2,113 127.49 میلیون 71 میلیارد 60,352.76 584 561 555 580 0 0 0 413 38,797,070 606 47.729 هزار میلیارد 47.816 میلیون 82.349 میلیون 85.689 میلیون 1,769 82.347 میلیون -28,341,988 -30,551,394 -1.57 0.58 -1.69 95.571 میلیون 15 میلیون 110.571 میلیون -
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 4,910 150.00 2.96 4,850 210.00 4.15 12:03 5,890 27.3 میلیون 132.3 میلیارد 5,085.87 5,060 5,010 4,810 5,050 3 182,938 5,100 2 736 5,100 43.65 هزار میلیارد 46.489 میلیون 24.478 میلیون 9 میلیون 2.839 میلیون 21.638 میلیون 10.339 میلیون 10.173 میلیون 4.29 2.02 4.22 20.992 میلیون 15.845 میلیون 35.297 میلیون 1.54 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 650 18.00 2.69 648 20.00 2.99 1400/05/31 - - - 57,632.78 668 650 - - 8 2,896,000 643 1 100,000 650 62.278 هزار میلیارد 62.354 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -5.67 0.6 -5.67 171.886 میلیون 13 میلیون 184.886 میلیون -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 6,640 120.00 1.78 6,690 70.00 1.04 12:02 522 3.59 میلیون 23.8 میلیارد 6,863.97 6,760 6,690 6,510 6,830 1 20,000 6,770 1 73,101 6,900 100.35 هزار میلیارد 110.93 میلیون 38.108 میلیون 15 میلیون 10.58 میلیون 27.528 میلیون 13.455 میلیون 12.603 میلیون 7.96 3.65 7.46 7.826 میلیون 12.18 میلیون 20.006 میلیون -
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 9,870 370.00 3.61 9,770 470.00 4.59 12:02 2,011 25.3 میلیون 247.2 میلیارد 12,727.88 10,240 10,200 9,730 10,360 3 132,383 10,200 1 25,762 10,270 820.68 هزار میلیارد 855.057 میلیون 198.547 میلیون 54.9 میلیون 33.537 میلیون 165.01 میلیون 83.734 میلیون 92.655 میلیون 8.87 4.99 9.81 9.639 میلیون 16.891 میلیون 21.787 میلیون 4.743 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 13,680 400.00 2.84 13,700 380.00 2.70 12:02 2,119 16.82 میلیون 230.5 میلیارد 7,756.26 14,080 14,100 13,560 14,380 3 79,697 13,990 1 150 13,990 986.4 هزار میلیارد 1.075 میلیارد 245.942 میلیون 72 میلیون 87.805 میلیون 158.137 میلیون 92.401 میلیون 89.313 میلیون 11.05 6.24 10.68 7.47 میلیون 22.719 میلیون 19.581 میلیون 10.608 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام بورس 1,087 36.00 3.21 1,077 46.00 4.10 12:02 6,056 227.66 میلیون 245.1 میلیارد 37,709.18 1,123 1,135 1,067 1,135 2 218,896 1,127 1 100,000 1,130 122.313 هزار میلیارد 254.662 میلیون 173.642 میلیون 113.568 میلیون 132.462 میلیون 41.179 میلیون 47.586 میلیون -40,839,984 -2.99 2.97 2.57 222.94 میلیون 15.6 میلیون 235.043 میلیون 3.497 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,950 101.00 4.92 1,977 74.00 3.61 12:02 903 18.12 میلیون 35.8 میلیارد 20,929.43 2,051 2,020 1,949 2,089 1 35,077 2,031 1 10,000 2,041 47.684 هزار میلیارد 159.628 میلیون 143.754 میلیون 23.901 میلیون 111.919 میلیون 31.835 میلیون 81.951 میلیون 7.965 میلیون 5.99 1.5 0.58 13.987 میلیون 11.241 میلیون 25.229 میلیون -
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,028 211.00 4.98 4,066 173.00 4.08 12:02 2,039 55.05 میلیون 223.8 میلیارد 27,855.53 4,239 4,233 4,028 4,259 1 63,100 4,199 1 1,250 4,200 123.711 هزار میلیارد 1.674 میلیارد 1.604 میلیارد 30.426 میلیون 1.55 میلیارد 54.297 میلیون 162.145 میلیون 22.747 میلیون 5.44 2.28 0.76 15.215 میلیون 22.654 میلیون 26.254 میلیون 11.615 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 3,609 96.00 2.59 3,674 31.00 0.84 12:02 2,751 42.34 میلیون 155.6 میلیارد 15,775.79 3,705 3,740 3,555 3,810 1 15,242 3,680 2 104,703 3,685 22.437 هزار میلیارد 25.55 میلیون 10.846 میلیون 6.107 میلیون 3.101 میلیون 7.745 میلیون 8.757 میلیون 1.676 میلیون 13.4 2.9 2.56 28.157 میلیون 12.383 میلیون 38.936 میلیون 1.604 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,320 112.00 4.61 2,326 106.00 4.36 12:03 2,003 31.11 میلیون 72.4 میلیارد 15,951.06 2,432 2,401 2,311 2,479 1 2,100 2,430 1 390,586 2,430 84.673 هزار میلیارد 116.383 میلیون 77.026 میلیون 36.403 میلیون 31.637 میلیون 45.389 میلیون 20.409 میلیون 7.382 میلیون 11.48 1.87 4.16 39.113 میلیون 13.588 میلیون 49.436 میلیون 3.265 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,710 200.00 1.34 14,850 60.00 0.40 12:03 1,220 27.29 میلیون 405.2 میلیارد 23,049.49 14,910 14,920 14,700 14,930 7 668,663 14,880 2 13,978 14,880 972.972 هزار میلیارد 3.484 میلیارد 2.725 میلیارد 65.52 میلیون 2.504 میلیارد 220.259 میلیون 372.535 میلیون 109.776 میلیون 32.21 4.45 2.62 772,080 18.412 میلیون 10.984 میلیون 8.2 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 14,180 480.00 3.27 14,170 490.00 3.34 12:02 1,556 10.67 میلیون 151.1 میلیارد 6,973.31 14,660 14,690 13,950 14,930 1 21,304 14,500 1 20,000 14,560 152.928 هزار میلیارد 173.383 میلیون 53.246 میلیون 10.8 میلیون 20.347 میلیون 32.898 میلیون 99.05 میلیون 18.251 میلیون 8.39 4.66 1.55 10.346 میلیون 10.144 میلیون 19.695 میلیون 795,000
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 28,430 1,470.00 4.92 28,640 1,260.00 4.21 12:02 989 8.13 میلیون 232.9 میلیارد 8,276.91 29,900 29,710 28,410 30,350 2 85,603 29,400 2 29,130 29,880 1159.92 هزار میلیارد 1.208 میلیارد 202.428 میلیون 40.5 میلیون 45.474 میلیون 156.954 میلیون 117.275 میلیون 115.615 میلیون 10.06 7.4 9.9 1.179 میلیون 12.191 میلیون 9.403 میلیون 3.967 میلیون