همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 23,340 860.00 3.55 24,200 0.00 0.00 12:29 10,231 48.78 میلیون 1.18 هزار میلیارد 4,768.05 24,200 24,560 23,340 25,700 1 9,597 24,600 3 2,725 24,610 242 هزار میلیارد 251.315 میلیون 31.15 میلیون 10 میلیون 9.315 میلیون 21.835 میلیون 11.689 میلیون 11.627 میلیون 20.81 11.08 20.7 33.041 میلیون 9.528 میلیون 41.986 میلیون 583,523
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,630 100.00 3.66 2,730 0.00 0.00 12:30 51,472 1.47 میلیارد 4.018 هزار میلیارد 29,653.19 2,730 2,810 2,570 2,810 3997 169,269,581 2,680 0 0 0 823.521 هزار میلیارد 1.419 میلیارد 638.913 میلیون 18.75 823.521 میلیون -9.45 444.859 میلیون -95,530,249 -9.44 18.75 1.5 100.728 میلیون 20 میلیون 107.216 میلیون 13.511 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 7,680 50.00 0.65 7,730 0.00 0.00 12:29 3,854 18.07 میلیون 139.6 میلیارد 4,689.3 7,730 8,010 7,680 8,010 4 127,521 8,090 6 15,013 8,090 15.46 هزار میلیارد 19.698 میلیون 6.956 میلیون 2 میلیون 4.238 میلیون 2.718 میلیون 1.301 میلیون 664,112 23.28 5.69 11.89 56.821 میلیون 12.035 میلیون 62.387 میلیون 6.468 میلیون
تنوینح

تامین سرمایه نوین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,331 267.00 5.81 4,299 299.00 6.50 1399/10/17 7,348 39.09 میلیون 168.1 میلیارد 5,320.46 4,598 4,392 4,200 4,500 2 12,600 4,320 1 5,000 4,320 25.794 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.695 میلیون 12.4 میلیون 31.442 میلیون 7.653 میلیون
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 8,560 30.00 0.35 8,590 0.00 0.00 12:29 2,430 23.94 میلیون 205.7 میلیارد 9,851.03 8,590 8,850 8,560 8,990 1 5,000 8,730 126 1,979,521 8,730 56.887 هزار میلیارد 59.5 میلیون 11.977 میلیون 6.622 میلیون 2.614 میلیون 9.364 میلیون 6.479 میلیون 1.539 میلیون 36.96 6.08 8.78 46.224 میلیون 4.116 میلیون 50.34 میلیون -
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 3,350 40.00 1.18 3,390 0.00 0.00 12:28 1,890 33.15 میلیون 112.4 میلیارد 17,537.21 3,390 3,350 3,350 3,540 4 78,258 3,430 1 10,000 3,450 16.95 هزار میلیارد 18.004 میلیون 5.934 میلیون 2 میلیون 1.054 میلیون 4.88 میلیون 633,192 576,463 29.4 3.47 26.77 31.525 میلیون 4.22 میلیون 35.545 میلیون 200,000
بکام

شهید قندی

سهام بورس 3,770 80.00 2.08 3,850 0.00 0.00 12:29 5,272 65.97 میلیون 253.9 میلیارد 12,512.8 3,850 4,090 3,770 4,110 7 230,256 4,000 6 1,143,423 4,010 30.954 هزار میلیارد 34.674 میلیون 12.235 میلیون 8.04 میلیون 3.719 میلیون 8.515 میلیون 4.066 میلیون 598,626 51.71 3.64 7.61 68.141 میلیون 3.238 میلیون 71.379 میلیون -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 26,874 310.00 1.17 26,875 311.00 1.17 1399/10/14 1,347 33.75 میلیون 907 میلیارد - 26,564 26,584 26,873 26,879 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 80.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
وبهمن

سر. بهمن

سهام بورس 21,670 20.00 0.09 21,690 0.00 0.00 12:29 2,027 18.42 میلیون 399.5 میلیارد 9,087.45 21,690 21,670 21,670 22,090 1 1,000 21,700 2 8,447 21,730 59.648 هزار میلیارد 60.598 میلیون 8.993 میلیون 2.75 میلیون 950,018 8.043 میلیون 3.353 میلیون 3.598 میلیون 16.58 7.42 17.79 13.644 میلیون 3.496 میلیون 16.815 میلیون 324,953
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 16,170 810.00 4.77 16,980 0.00 0.00 12:29 3,281 11.89 میلیون 201.8 میلیارد 3,622.9 16,980 17,620 16,170 17,870 1 345 17,450 3 45,182 17,460 37.016 هزار میلیارد 42.091 میلیون 8.395 میلیون 700,000 5.074 میلیون 3.321 میلیون 8.084 میلیون 1.186 میلیون 31.21 11.15 4.58 8.911 میلیون 3.214 میلیون 11.938 میلیون 187,000
ما

بیمه ما

سهام بورس 8,020 180.00 2.20 8,200 0.00 0.00 12:29 858 8.68 میلیون 71.1 میلیارد 10,110.8 8,200 8,260 8,020 8,500 1 1,243 8,370 2 7,519 8,380 32.8 هزار میلیارد 62.724 میلیون 37.554 میلیون 4 میلیون 29.924 میلیون 7.63 میلیون 11.547 میلیون 3.172 میلیون 10.34 4.3 2.84 2.714 میلیون 4.3 میلیون 4.664 میلیون 2.35 میلیون
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 13,060 570.00 4.18 13,630 0.00 0.00 1399/11/5 - - - 5,280.74 13,630 14,000 - - 2 103,291 13,050 1 2,223 13,060 27.26 هزار میلیارد 27.888 میلیون 6.656 میلیون 2 میلیون 627,854 6.028 میلیون 808,215 2.614 میلیون 10.43 4.52 33.73 24.25 میلیون 2.487 میلیون 26.136 میلیون 600,000
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,301 109.00 0.96 11,301 109.00 0.96 1399/10/14 774 49.16 میلیون 555.5 میلیارد - 11,410 11,429 11,300 11,315 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 55.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 18,610 570.00 2.97 19,180 0.00 0.00 12:29 10,827 46.78 میلیون 897.2 میلیارد 4,321.04 19,180 20,420 18,480 20,420 489 2,258,217 19,700 1 20,000 19,700 76.847 هزار میلیارد 77.493 میلیون 7.929 میلیون 4.007 میلیون 645,593 7.283 میلیون 2.4 میلیون 2.224 میلیون 34.55 10.55 32.03 14.908 میلیون 2.087 میلیون 16.679 میلیون 315,000
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 3,100 80.00 2.52 3,180 0.00 0.00 12:29 1,471 24.98 میلیون 79.3 میلیارد 16,981.83 3,180 3,380 3,100 3,400 67 3,332,835 3,290 1 10,000 3,440 125.61 هزار میلیارد 466.221 میلیون 378.384 میلیون 26.843 میلیون 340.611 میلیون 37.773 میلیون 42.391 میلیون 8.263 میلیون 15.2 3.33 2.96 30.829 میلیون 4.701 میلیون 32.428 میلیون 3.102 میلیون
ارزش

ص س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 9,740 490.00 4.79 10,160 70.00 0.68 1399/10/14 5,623 41.1 میلیون 417.5 میلیارد - 10,230 10,230 9,400 11,100 2 7,898 10,130 1 33,688 10,150 4.064 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.509 میلیون 1.657 میلیون 7.078 میلیون 87,790
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 56,570 360.00 0.63 56,930 0.00 0.00 12:29 805 1.31 میلیون 74.6 میلیارد 1,628.24 56,930 59,540 56,570 59,540 0 0 0 14 111,026 59,540 23.953 هزار میلیارد 26.589 میلیون 3.127 میلیون 420,741 2.636 میلیون 491,594 4.051 میلیون 175,145 136.76 48.72 5.91 877,818 1.481 میلیون 2.358 میلیون -
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 7,350 150.00 2.00 7,500 0.00 0.00 12:29 487 2.87 میلیون 21.2 میلیارد 5,885.2 7,500 7,420 7,100 7,490 1 600 13,780 3 60,700 13,780 90 هزار میلیارد 93.409 میلیون 20.311 میلیون 6.691 میلیون 3.409 میلیون 16.902 میلیون 8.538 میلیون 8.438 میلیون 10.67 5.32 10.54 7.184 میلیون 1.901 میلیون 8.656 میلیون 429,508
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 15,290 320.00 2.05 15,610 0.00 0.00 12:29 3,434 21.15 میلیون 330.2 میلیارد 6,160.18 15,610 16,350 15,290 16,650 1 320 16,010 4 27,000 16,050 44.489 هزار میلیارد 88.301 میلیون 51.688 میلیون 2.85 میلیون 43.813 میلیون 7.875 میلیون 14.702 میلیون 4.454 میلیون 9.99 5.65 3.03 13.452 میلیون 2 میلیون 14.868 میلیون 584,181
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 35,600 210.00 0.59 35,390 0.00 0.00 12:29 1,181 4.32 میلیون 153 میلیارد 3,661.33 35,390 33,910 33,910 35,600 0 0 0 188 1,113,349 33,630 106.17 هزار میلیارد 112.569 میلیون 12.76 میلیون 1.45 میلیون 6.399 میلیون 6.361 میلیون 25.81 میلیون 3.996 میلیون 26.57 16.7 4.12 10.531 میلیون 1.689 میلیون 11.93 میلیون 290,317
کاذرح

فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم)

حق تقدم بورس 26,580 2,950.00 9.99 26,820 2,710.00 9.18 1399/10/23 3,157 11.65 میلیون 312.5 میلیارد 3,690.63 29,530 26,700 26,580 28,800 2 3,744 26,700 1 6,000 26,970 3.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.498 میلیون 1.387 میلیون 6.884 میلیون -
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 13,300 100.00 0.75 13,400 0.00 0.00 12:29 1,362 10.88 میلیون 145.8 میلیارد 7,989.92 13,400 14,070 13,300 14,210 2 104,636 14,000 2 50,524 14,070 271.187 هزار میلیارد 320.728 میلیون 95.89 میلیون 14.252 میلیون 49.541 میلیون 46.349 میلیون 88.154 میلیون 31.969 میلیون 8.48 5.85 3.08 3.336 میلیون 1.513 میلیون 4.699 میلیون 150,049
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 150,600 42,370.00 21.96 192,970 0.00 0.00 1399/10/14 64,534 31.881 میلیون 6.152 هزار میلیارد - 192,970 150,000 145,500 155,260 1 32 161,470 6 7,323 161,500 - - - - - - - - - - - 8.405 میلیون 1.301 میلیون 9.628 میلیون 77,628
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,710 20.00 0.73 2,730 0.00 0.00 12:29 36,985 1.28 میلیارد 3.506 هزار میلیارد 39,899.28 2,730 2,750 2,620 2,750 3692 338,037,336 2,660 0 0 0 611.318 هزار میلیارد 1.284 میلیارد 586.686 میلیون 3.01 611.318 میلیون 7.91 313.093 میلیون 22.32 میلیون 7.91 3.01 1.51 31.279 میلیون 1.2 میلیون 32.479 میلیون -
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 23,920 0.00 0.00 23,920 0.00 0.00 12:29 233 1.99 میلیون 47.6 میلیارد 8,541.12 23,920 23,920 23,920 23,920 0 0 0 2090 19,106,673 24,910 34.178 هزار میلیارد 36.857 میلیون 4.644 میلیون 1.429 میلیون 2.679 میلیون 1.965 میلیون 5.492 میلیون 392,344 87.11 17.39 6.22 331,474 1.2 میلیون 1.531 میلیون -
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 41,220 800.00 1.90 42,020 0.00 0.00 12:29 1,573 3.17 میلیون 133.3 میلیارد 2,017.5 42,020 44,440 40,700 44,440 4 18,868 42,860 1 15,000 42,860 579.876 هزار میلیارد 652.172 میلیون 151.594 میلیون 13.8 میلیون 72.296 میلیون 79.298 میلیون 204.2 میلیون 64.62 میلیون 8.98 7.31 2.84 6.299 میلیون 1.471 میلیون 7.492 میلیون 278,389
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 8,440 280.00 3.21 8,720 0.00 0.00 12:29 1,210 7.09 میلیون 61.9 میلیارد 5,862.11 8,720 9,100 8,440 9,250 1 1,000 9,070 1 1,000 9,070 19.184 هزار میلیارد 20.745 میلیون 3.301 میلیون 2.2 میلیون 1.561 میلیون 1.739 میلیون 2.153 میلیون 494,674 38.78 11.03 8.91 4.823 میلیون 2.053 میلیون 5.975 میلیون 900,000
فاما

اما

سهام بورس 20,800 130.00 0.62 20,930 0.00 0.00 12:29 2,007 8.58 میلیون 179.6 میلیارد 4,275.32 20,930 21,100 20,800 21,960 2 8,721 22,150 1 1,000 22,180 31.395 هزار میلیارد 33.02 میلیون 4.665 میلیون 900,000 1.625 میلیون 3.04 میلیون 4.736 میلیون 1.604 میلیون 19.57 10.33 6.63 2.402 میلیون 1.212 میلیون 3.475 میلیون 139,411
وتوس

سر. توس گستر

سهام بورس 20,330 410.00 1.98 20,740 0.00 0.00 12:19 180 1.39 میلیون 28.2 میلیارد 7,705.44 20,740 20,330 20,330 20,330 0 0 0 1452 12,115,524 21,080 33.184 هزار میلیارد 34.304 میلیون 2.885 میلیون 1.6 میلیون 1.12 میلیون 1.765 میلیون 522,797 353,814 93.79 18.8 63.47 412,596 1.2 میلیون 1.413 میلیون 200,000
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 12,230 160.00 1.29 12,390 0.00 0.00 12:29 331 2.76 میلیون 33.8 میلیارد 8,346.14 12,390 12,230 12,230 12,230 0 0 0 2416 26,177,336 12,870 22.302 هزار میلیارد 23.788 میلیون 3.852 میلیون 1.8 میلیون 1.486 میلیون 2.366 میلیون 820,919 268,220 84.86 9.79 28.22 2.779 میلیون 960,000 3.739 میلیون -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 16,690 450.00 2.63 17,140 0.00 0.00 12:29 4,337 29.91 میلیون 512.7 میلیارد 6,896.22 17,140 17,370 16,030 17,370 302 5,447,811 16,550 1 281 17,030 96.413 هزار میلیارد 101.021 میلیون 15.825 میلیون 5.625 میلیون 4.608 میلیون 11.217 میلیون 8.112 میلیون 7.948 میلیون 12.13 8.6 11.89 1.444 میلیون 2 میلیون 2.394 میلیون 1.05 میلیون
سرو

سرو سودمند مدبران

صندوق بورس 66,180 2,730.00 3.96 68,500 410.00 0.59 1399/10/14 9,088 12.27 میلیون 840.3 میلیارد - 68,910 67,310 63,800 73,490 1 400 69,000 1 2,044 69,270 27.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.193 میلیون 877,402 4.068 میلیون 2,939
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 29,440 380.00 1.27 29,820 0.00 0.00 12:29 1,163 5.84 میلیون 174.1 میلیارد 5,021.16 29,820 32,520 29,440 32,520 2 1,334 31,670 3 200,960 31,680 95.424 هزار میلیارد 110.593 میلیون 23.206 میلیون 3.2 میلیون 15.169 میلیون 8.037 میلیون 30.178 میلیون 6.03 میلیون 15.82 11.87 3.16 5.063 میلیون 4.243 میلیون 5.916 میلیون 3.391 میلیون
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 20,000 340.00 1.67 20,340 0.00 0.00 12:28 747 2.63 میلیون 53.4 میلیارد 3,515.32 20,340 21,180 20,000 21,300 1 18,293 21,070 1 7,336 21,210 27.052 هزار میلیارد 30.79 میلیون 7.085 میلیون 1.33 میلیون 3.738 میلیون 3.348 میلیون 5.306 میلیون 2.131 میلیون 12.69 8.08 5.1 1.567 میلیون 895,364 2.418 میلیون 45,000
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 14,450 190.00 1.30 14,640 0.00 0.00 12:29 2,313 12.4 میلیون 181.4 میلیارد 5,358.93 14,640 14,980 14,450 15,550 0 0 0 364 3,247,035 14,980 13.366 هزار میلیارد 17.35 میلیون 5.348 میلیون 563,000 3.983 میلیون 1.364 میلیون 6.203 میلیون 569,853 23.46 9.81 2.15 6.93 میلیون 857,700 7.762 میلیون 24,900
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 17,450 380.00 2.13 17,830 0.00 0.00 12:28 226 1.39 میلیون 24.2 میلیارد 6,148.13 17,830 17,450 17,450 17,450 1 300 17,900 1025 16,022,217 18,060 71.32 هزار میلیارد 73.484 میلیون 9.59 میلیون 4 میلیون 2.164 میلیون 7.426 میلیون 2.898 میلیون 2.451 میلیون 29.1 9.6 24.61 20.828 میلیون 1.184 میلیون 21.651 میلیون 361,036
کهمداح

شیشه همدان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 9,060 910.00 9.13 9,380 590.00 5.92 1399/10/24 3,206 12.85 میلیون 120.5 میلیارد 4,007.71 9,970 10,100 9,000 9,830 0 0 0 0 6.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.041 میلیون 808,211 12.849 میلیون -
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 32,120 710.00 2.16 32,830 0.00 0.00 12:30 3,269 14.37 میلیون 471.8 میلیارد 4,396.31 32,830 33,210 30,050 33,210 160 4,541,054 31,770 1 10,000 33,980 21.668 هزار میلیارد 22.855 میلیون 2.656 میلیون 660,000 1.187 میلیون 1.469 میلیون 2.292 میلیون 742,227 29.19 14.75 9.47 2.539 میلیون 2.947 میلیون 3.345 میلیون 2.14 میلیون
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 25,300 170.00 0.67 25,470 0.00 0.00 12:29 1,106 5.21 میلیون 132.6 میلیارد 4,707.29 25,470 26,500 25,300 27,340 1 500 26,500 3 10,400 26,600 64.35 هزار میلیارد 80.807 میلیون 22.78 میلیون 2.527 میلیون 16.457 میلیون 6.323 میلیون 26.904 میلیون 4.17 میلیون 15.43 10.18 2.39 3.454 میلیون 671,062 4.125 میلیون -
چافست

افست

سهام بورس 17,470 230.00 1.30 17,700 0.00 0.00 12:29 1,157 4.6 میلیون 81.4 میلیارد 3,977.22 17,700 18,690 17,470 18,690 3 3,887 18,240 1 400 18,290 17.523 هزار میلیارد 20.051 میلیون 4.651 میلیون 990,000 2.528 میلیون 2.123 میلیون 2.719 میلیون 516,797 33.91 8.25 6.45 7.451 میلیون 722,299 8.109 میلیون 65,130