همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 965 2.00 0.21 967 0.00 0.00 12:29 46,004 2.98 میلیارد 3.076 هزار میلیارد 57,607.3 967 973 961 977 2 205,309 966 14 1,183,831 968 1624.561 هزار میلیارد 1.636 میلیارد 1.839 میلیارد 1.636 میلیارد 56.943 میلیون 481.275 میلیون 274.636 میلیون 269.027 میلیون 5.89 3.29 5.77 373.19 میلیون 151.699 میلیون 464.279 میلیون 60.609 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,910 30.00 0.51 5,940 0.00 0.00 12:30 11,033 128.99 میلیون 881.4 میلیارد 14,440.96 5,940 6,060 5,830 6,060 11 110,637 6,070 2 25,701 6,070 979.111 هزار میلیارد 1.397 میلیارد 773.449 میلیون 139.474 میلیون 268.188 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 7.51 6.41 0.7 99.293 میلیون 74.905 میلیون 159.618 میلیون 14.579 میلیون
فجام

جام دارو

سهام بورس 4,596 40.00 0.86 4,636 0.00 0.00 12:29 363 3.07 میلیون 11.7 میلیارد 72,901.63 4,636 4,521 4,521 4,709 1 20,000 4,616 1 21,945 4,651 3.029 هزار میلیارد 4.249 میلیون 1.778 میلیون 800,000 546,084 949,307 975,744 311,272 11.91 3.91 3.8 726,003 20.051 میلیون 20.752 میلیون 25,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,880 37.00 0.75 4,917 0.00 0.00 12:29 19,699 303.78 میلیون 1.622 هزار میلیارد 15,675.99 4,917 5,022 4,850 5,022 1 10,000 5,012 1 3,939 5,014 943.5 هزار میلیارد 948.443 میلیون 540.175 میلیون 170 میلیون 112.553 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 5.86 3.63 0.82 64.131 میلیون 18.608 میلیون 79.48 میلیون 3.259 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,656 14.00 0.85 1,642 0.00 0.00 12:29 582 13.43 میلیون 21.3 میلیارد 30,748.86 1,642 1,660 1,585 1,660 1 232,692 1,639 1 117,757 1,660 38.973 هزار میلیارد 205.856 میلیون 201.851 میلیون 24.132 میلیون 166.231 میلیون 35.655 میلیون 84.35 میلیون 8.599 میلیون 4.62 1.12 0.47 8.709 میلیون 14.182 میلیون 20.191 میلیون 2.7 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 5,020 90.00 1.76 5,110 0.00 0.00 12:29 1,552 13.12 میلیون 163.8 میلیارد 13,069.83 5,110 5,030 5,010 5,100 22 1,042,999 5,010 1 40,000 5,100 1056.72 هزار میلیارد 1.017 میلیارد 326.359 میلیون 84 میلیون 37.281 میلیون 171.021 میلیون 95.759 میلیون 95.554 میلیون 10.29 5.75 10.27 2.219 میلیون 11.299 میلیون 11.169 میلیون 2.349 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,240 20.00 0.90 2,220 0.00 0.00 12:30 31,069 1.16 میلیارد 2.849 هزار میلیارد 42,426.72 2,220 2,169 2,161 2,257 6 557,880 2,101 1 88,995 2,101 770.43 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 754.743 میلیون 301.656 میلیون 884.915 میلیون -46,270,006 883.439 میلیون -113,421,959 -5.9 -14.47 0.76 482.642 میلیون 42.424 میلیون 490.51 میلیون 34.556 میلیون
رانفور

خدمات انفورماتیک

سهام بورس 3,877 31.00 0.81 3,846 0.00 0.00 12:28 270 2.01 میلیون 7.9 میلیارد 18,465.95 3,846 3,920 3,800 3,920 1 1,300 4,529 1 1,500 4,636 138.708 هزار میلیارد 161.284 میلیون 64.838 میلیون 36 میلیون 22.828 میلیون 42.025 میلیون 29.885 میلیون 13.729 میلیون 10.09 3.29 4.63 9.126 میلیون 10.011 میلیون 16.108 میلیون 3.029 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,553 11.00 0.71 1,542 0.00 0.00 12:30 679 20.81 میلیون 29.3 میلیارد 33,911.62 1,542 1,543 1,530 1,580 2 28,050 1,552 1 5,601 1,569 24.003 هزار میلیارد 31.645 میلیون 27.136 میلیون 16.88 میلیون 5.616 میلیون 20.268 میلیون 5.443 میلیون 2.624 میلیون 9.92 1.28 4.78 6.796 میلیون 7.014 میلیون 13.409 میلیون 400,000
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,227 20.00 0.48 4,207 0.00 0.00 12:29 848 10.92 میلیون 38.6 میلیارد 25,249.27 4,207 4,290 4,163 4,290 3 217,269 4,200 2 2,819 4,220 58.056 هزار میلیارد 545.004 میلیون 506.175 میلیون 16.391 میلیون 476.048 میلیون 3.879 میلیون 40.053 میلیون 9.512 میلیون 7.25 17.78 1.72 6.957 میلیون 6.496 میلیون 13.441 میلیون 12,626
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 2,650 1.00 0.04 2,651 0.00 0.00 12:29 281 3.74 میلیون 9.2 میلیارد 29,101.45 2,651 2,646 2,610 2,674 1 61,856 2,646 3 39,600 2,655 29.268 هزار میلیارد 36.462 میلیون 32.093 میلیون 12 میلیون 4.65 میلیون 26.692 میلیون 12.555 میلیون 12.451 میلیون 2.56 1.19 2.53 2.573 میلیون 6.466 میلیون 9.039 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 7,130 0.00 0.00 7,130 0.00 0.00 12:29 10,111 98.73 میلیون 756.8 میلیارد 12,234.4 7,130 7,330 7,020 7,330 2 4,696 7,350 7 49,272 7,360 1057.271 هزار میلیارد 1.296 میلیارد 846.458 میلیون 134.342 میلیون 338.032 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 5.38 4.08 0.65 68.359 میلیون 10.171 میلیون 74.426 میلیون 4.105 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 1,018 3.00 0.30 1,015 0.00 0.00 12:29 2,967 157.21 میلیون 129.8 میلیارد 53,173.22 1,015 1,020 1,007 1,031 2 14,946 1,002 4 1,246,528 1,002 14.483 هزار میلیارد 38.906 میلیون 38.578 میلیون 18.126 میلیون 20.508 میلیون 18.548 میلیون 5.646 میلیون -180,232 -102.08 0.99 3.26 106.373 میلیون 5.386 میلیون 111.759 میلیون -
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,490 40.00 0.42 9,450 0.00 0.00 12:29 804 6.82 میلیون 56.7 میلیارد 8,601.81 9,450 9,210 9,200 9,690 2 10,000 9,510 147 10,273,391 9,520 227.265 هزار میلیارد 265.254 میلیون 119.826 میلیون 27.25 میلیون 7.741 میلیون 59.366 میلیون 43.877 میلیون 42.269 میلیون 6.09 4.34 5.87 26.115 میلیون 41.49 میلیون 31.206 میلیون 36.398 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,397 2.00 0.14 1,395 0.00 0.00 12:29 1,808 10.77 میلیون 15.7 میلیارد 6,362.15 1,395 1,391 1,384 1,414 2 15,100 1,383 1 411 1,393 7.846 هزار میلیارد 64.091 میلیون 63.307 میلیون 35.317 میلیون 14.824 میلیون 39.645 میلیون 7.509 میلیون 4.768 میلیون 10.33 1.24 6.56 10.827 میلیون 4.972 میلیون 15.798 میلیون 864
شیران

صنایع شیمیایی ایران

سهام بورس 9,480 60.00 0.64 9,420 0.00 0.00 12:29 1,431 3.64 میلیون 63.1 میلیارد 4,356.68 9,420 9,480 9,250 9,580 1 3,600 9,440 5 123,179 9,470 170.053 هزار میلیارد 218.196 میلیون 59.836 میلیون 9.64 میلیون 36.575 میلیون 40.91 میلیون 50.439 میلیون 32.168 میلیون 5.65 4.45 3.6 1.624 میلیون 9.947 میلیون 6.57 میلیون 5.002 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 15,760 80.00 0.51 15,680 0.00 0.00 12:29 857 3.29 میلیون 44.9 میلیارد 5,604.51 15,680 15,940 15,600 15,940 4 63,961 15,650 1 490 15,720 1121.44 هزار میلیارد 1.34 میلیارد 368.439 میلیون 81.5 میلیون 61.665 میلیون 128.215 میلیون 167.232 میلیون 161.653 میلیون 7.91 9.98 7.64 5.416 میلیون 4.852 میلیون 10.134 میلیون 134,646
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,540 20.00 0.36 5,560 0.00 0.00 12:29 8,666 71.8 میلیون 826.6 میلیارد 14,655.03 5,560 5,600 5,500 5,650 2 46,167 5,590 1 1,000 5,590 3442.75 هزار میلیارد 3.704 میلیارد 1.576 میلیارد 293 میلیون 387.353 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.67 3.17 2.54 41.263 میلیون 12.906 میلیون 45.517 میلیون 8.651 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 3,432 69.00 2.05 3,363 0.00 0.00 12:29 657 9.59 میلیون 21.7 میلیارد 16,519.72 3,363 3,358 3,274 3,434 1 14,865 3,171 1 100,000 3,250 14.896 هزار میلیارد 32.36 میلیون 17.705 میلیون 6.325 میلیون 11.088 میلیون 6.558 میلیون 7.605 میلیون 273,414 77.8 3.24 2.8 7.875 میلیون 4.652 میلیون 11.942 میلیون 585,177
ولصنم

لیزینگ صنعت و معدن

سهام بورس 3,004 35.00 1.15 3,039 0.00 0.00 12:29 420 4.49 میلیون 17.8 میلیارد 5,787.24 3,039 3,110 2,970 3,110 1 3,008 2,991 1 199,000 3,039 7.94 هزار میلیارد 13.888 میلیون 7.173 میلیون 4 میلیون 1.732 میلیون 4.91 میلیون 851,464 1.294 میلیون 9.4 2.48 14.28 2.224 میلیون 4.053 میلیون 6.277 میلیون -
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 3,680 2.00 0.05 3,682 0.00 0.00 12:29 779 13.91 میلیون 38.2 میلیارد 17,554.12 3,682 3,737 3,643 3,737 1 1,400 3,581 1 50,000 3,660 6.229 هزار میلیارد 10.514 میلیون 4.776 میلیون 1.562 میلیون 2.46 میلیون 1.186 میلیون 2.919 میلیون 191,334 42.09 6.79 2.76 4.7 میلیون 3.95 میلیون 8.65 میلیون -
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,959 15.00 0.76 1,974 0.00 0.00 12:29 2,662 67.9 میلیون 133.2 میلیارد 18,764.01 1,974 2,010 1,950 2,048 2 40,287 2,000 1 144,269 2,005 72.587 هزار میلیارد 123.529 میلیون 104.861 میلیون 36.403 میلیون 51.67 میلیون 45.313 میلیون 21.396 میلیون 7.1 میلیون 10.12 1.59 3.36 13.645 میلیون 3.876 میلیون 17.52 میلیون -
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 5,540 50.00 0.89 5,590 0.00 0.00 12:29 341 9.27 میلیون 34.7 میلیارد 25,098.69 5,590 5,560 5,460 5,840 1 1,000 5,330 1 1,400 5,350 56.976 هزار میلیارد 90.146 میلیون 25.837 میلیون 16 میلیون 705,663 23.868 میلیون 3.441 میلیون 8.278 میلیون 10.8 3.75 25.99 94.004 میلیون 6.84 میلیون 97.736 میلیون 3.109 میلیون
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 10,250 90.00 0.87 10,340 0.00 0.00 12:29 707 5.55 میلیون 51.7 میلیارد 7,678.16 10,340 10,290 10,000 10,400 5 21,307 10,310 2 3,011 10,380 285.2 هزار میلیارد 330.48 میلیون 103.748 میلیون 31 میلیون 9.94 میلیون 51.011 میلیون 34.449 میلیون 33.962 میلیون 9.44 6.28 9.31 1.53 میلیون 3.968 میلیون 4.667 میلیون 831,756
شبهرن

نفت بهران

سهام بورس 13,200 0.00 0.00 13,200 0.00 0.00 12:29 443 1.57 میلیون 17.7 میلیارد 7,327.73 13,200 13,210 13,150 13,410 3 4,911 13,190 1 14,481 13,240 132.765 هزار میلیارد 195.246 میلیون 85.497 میلیون 11.95 میلیون 37.506 میلیون 27.183 میلیون 85.501 میلیون 18.596 میلیون 8.48 5.8 1.84 1.253 میلیون 3.05 میلیون 4.299 میلیون 4,956
حتوکا

حمل و نقل توکا

سهام بورس 17,490 150.00 0.87 17,340 0.00 0.00 12:29 798 3.79 میلیون 54.1 میلیارد 1,759.43 17,340 17,450 16,870 18,000 81 6,244,683 18,730 2 36,000 18,880 4.524 هزار میلیارد 6.951 میلیون 2.441 میلیون 330,000 1.229 میلیون 799,878 3.234 میلیون 370,885 15.43 7.15 1.77 734,996 3.17 میلیون 3.69 میلیون 215,000
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,787 29.00 1.65 1,758 0.00 0.00 12:30 7,335 268.7 میلیون 556.7 میلیارد 40,286.35 1,758 1,725 1,714 1,793 4 74,796 1,680 1 400,000 1,680 364.035 هزار میلیارد 6.167 میلیارد 6.132 میلیارد 175.354 میلیون 5.961 میلیارد 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.12 1.54 0.58 340.996 میلیون 122.201 میلیون 343.696 میلیون 119.501 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,090 51.00 1.26 4,039 0.00 0.00 12:29 1,711 26.16 میلیون 89 میلیارد 16,523.38 4,039 3,853 3,853 4,090 1 64,236 3,852 1 19,536 3,860 21.105 هزار میلیارد 28.535 میلیون 13.408 میلیون 6.107 میلیون 3.87 میلیون 8.453 میلیون 9.357 میلیون 2.139 میلیون 11.53 2.92 2.64 19.386 میلیون 4.972 میلیون 22.011 میلیون 2.346 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,869 7.00 0.37 1,876 0.00 0.00 12:29 5,734 211.53 میلیون 394.7 میلیارد 48,954.57 1,876 1,845 1,845 1,930 1 55,116 1,808 2 54,838 1,815 261.467 هزار میلیارد 269.201 میلیون 174.033 میلیون 134.638 میلیون 16.62 میلیون 150.363 میلیون 7.537 میلیون 9.02 میلیون 28 1.68 33.51 125.367 میلیون 13.625 میلیون 127.876 میلیون 11.116 میلیون
کحافظ

کاشی حافظ

سهام بورس 5,220 10.00 0.19 5,210 0.00 0.00 12:29 494 4.94 میلیون 19.1 میلیارد 15,674.01 5,210 5,070 5,070 5,380 1 18,601 5,120 1 6,676 5,210 19.007 هزار میلیارد 35.308 میلیون 16.22 میلیون 5.141 میلیون 8.522 میلیون 2.117 میلیون 3.389 میلیون 913,619 29.32 12.65 7.9 1.593 میلیون 2.561 میلیون 4.095 میلیون 58,910
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 3,090 5.00 0.16 3,095 0.00 0.00 12:29 1,101 16.3 میلیون 49.8 میلیارد 22,104.88 3,095 3,134 3,061 3,135 1 200,000 3,123 1 75,000 3,130 168.672 هزار میلیارد 217.425 میلیون 153.361 میلیون 56 میلیون 44.105 میلیون 85.344 میلیون 112.8 میلیون 30.369 میلیون 5.71 2.03 1.54 8.545 میلیون 7.975 میلیون 10.96 میلیون 5.56 میلیون
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,234 48.00 1.15 4,186 0.00 0.00 12:27 166 3.96 میلیون 24.6 میلیارد 6,749.06 4,186 4,200 4,200 4,340 0 0 0 0 49.729 هزار میلیارد 66.024 میلیون 28.489 میلیون 8.4 میلیون 9.513 میلیون 17.838 میلیون 5.565 میلیون 8.135 میلیون 6.95 3.17 10.15 1.396 میلیون 2.374 میلیون 3.77 میلیون -
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,393 3.00 0.22 1,390 0.00 0.00 12:29 1,944 20.76 میلیون 30.4 میلیارد 8,887.94 1,390 1,387 1,380 1,406 1 20,166 1,400 1 669 1,400 29.492 هزار میلیارد 42.651 میلیون 39.109 میلیون 20.131 میلیون 14.588 میلیون 22.442 میلیون 4.921 میلیون 2.101 میلیون 13.32 1.25 5.69 12.447 میلیون 2.63 میلیون 14.676 میلیون 400,669
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,143 2.00 0.18 1,141 0.00 0.00 12:29 1,091 55.98 میلیون 69.3 میلیارد 37,867.04 1,141 1,170 1,134 1,170 1 5,000 1,137 1 24,900 1,142 36.359 هزار میلیارد 87.651 میلیون 89.752 میلیون 30.657 میلیون 52.671 میلیون 36.146 میلیون 16.205 میلیون 2.614 میلیون 13.38 0.97 2.16 9.665 میلیون 2.192 میلیون 11.856 میلیون -
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 4,195 66.00 1.55 4,261 0.00 0.00 12:29 199 3.85 میلیون 20.9 میلیارد 26,288.39 4,261 4,240 4,194 4,360 1 10,000 4,300 1 815 4,310 136 هزار میلیارد 621.835 میلیون 533.307 میلیون 25 میلیون 472.7 میلیون 41.608 میلیون 54.805 میلیون 17.205 میلیون 8.67 3.58 2.72 1.526 میلیون 2.22 میلیون 3.509 میلیون 237,503
غبشهر

صنعتی بهشهر

سهام بورس 3,356 13.00 0.39 3,369 0.00 0.00 12:29 983 24.01 میلیون 78.2 میلیارد 24,818.26 3,369 3,312 3,312 3,450 1 400,000 3,414 2 4,814 3,414 74.646 هزار میلیارد 120.926 میلیون 82.361 میلیون 22 میلیون 46.808 میلیون 12.394 میلیون 49.153 میلیون 5.217 میلیون 14.21 5.98 1.51 7.254 میلیون 5.243 میلیون 9.124 میلیون 3.373 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 18,180 50.00 0.28 18,130 0.00 0.00 12:29 1,964 7.2 میلیون 144.3 میلیارد 8,825.51 18,130 18,930 17,990 18,930 3 2,300 18,290 1 30,000 18,300 124.08 هزار میلیارد 116.781 میلیون 52.486 میلیون 6 میلیون 8.001 میلیون 21.938 میلیون 21.991 میلیون 14.645 میلیون 7.43 4.96 4.95 2.184 میلیون 1.906 میلیون 4.014 میلیون 75,672
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,063 11.00 0.22 5,052 0.00 0.00 12:29 3,755 35.62 میلیون 313.3 میلیارد 12,318.64 5,052 4,850 4,850 5,141 0 0 0 0 121.94 هزار میلیارد 94.342 میلیون 23.369 میلیون 14 میلیون 2.395 میلیون 17.73 میلیون 8.355 میلیون 7.901 میلیون 11.64 5.19 11.01 17.397 میلیون 2.647 میلیون 19.144 میلیون 899,720
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 4,109 17.00 0.42 4,092 0.00 0.00 12:29 2,809 29.05 میلیون 177.2 میلیارد 13,882.69 4,092 4,108 4,025 4,169 1 4,907 4,064 1 5,410 4,079 735.6 هزار میلیارد 664.137 میلیون 454.54 میلیون 120 میلیون 173.097 میلیون 191.979 میلیون 396.23 میلیون 141.604 میلیون 3.47 2.56 1.24 10.387 میلیون 2.692 میلیون 12.083 میلیون 995,292
ونفت

سر. نفت

سهام بورس 3,086 26.00 0.84 3,112 0.00 0.00 12:29 581 4.77 میلیون 19.1 میلیارد 15,255.26 3,112 3,091 3,083 3,140 1 800 3,106 1 50,000 3,130 20.09 هزار میلیارد 16.96 میلیون 9.511 میلیون 5 میلیون 1.45 میلیون 6.028 میلیون 2.694 میلیون 2.563 میلیون 6.07 2.58 5.78 1.311 میلیون 1.684 میلیون 2.995 میلیون -