همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسخوز

سر. استان خوزستان

سهام بورس 621 32.00 4.90 626 27.00 4.13 1400/03/29 1,364 65.63 میلیون 50.3 میلیارد 56,476.51 653 621 621 623 2 591,462 652 5 239,603 657 200.094 هزار میلیارد 160.798 میلیون 311.218 میلیون 256.86 میلیون 3,429 311.214 میلیون 28.859 میلیون 28.849 میلیون 5.57 0.52 5.57 29.741 میلیون 66.744 میلیون 96.484 میلیون -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,294 109.00 4.99 2,294 109.00 4.99 1400/03/29 6,285 211.23 میلیون 463.8 میلیارد 58,566.24 2,185 2,294 2,294 2,294 3 1,144,565 2,172 1 48,001 2,176 491.742 هزار میلیارد 513.687 میلیون 112.762 میلیون 223.926 میلیون - 261.927 میلیون 117.872 میلیون 345.421 میلیون 1.49 1.96 4.37 55.037 میلیون 70.992 میلیون 117.829 میلیون 8.2 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,210 290.00 2.92 10,090 170.00 1.71 1400/03/29 6,554 47.79 میلیون 466.9 میلیارد 14,356.26 9,920 9,910 9,880 10,240 2 150,000 9,930 14 303,247 9,930 2862.61 هزار میلیارد 3.226 میلیارد 981.15 میلیون 209 میلیون 343.067 میلیون 638.083 میلیون 774.037 میلیون 328.461 میلیون 9 4.63 3.82 16.478 میلیون 97.142 میلیون 72.002 میلیون 41.618 میلیون
وسلرستا

سر. استان لرستان

سهام بورس 586 5.00 0.85 571 20.00 3.38 1400/03/29 1,867 108.94 میلیون 71.5 میلیارد 48,611.17 591 566 563 586 3 28,600 586 2 88,069 589 60.955 هزار میلیارد 53.059 میلیون 99.604 میلیون 92.92 میلیون 1,591 99.602 میلیون -30,209,451 -30,219,554 -1.76 0.53 -1.76 36.565 میلیون 43.193 میلیون 79.758 میلیون -
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,990 0.00 0.00 2,004 14.00 0.70 1400/03/29 4,158 108.9 میلیون 234.8 میلیارد 18,082.84 1,990 2,001 1,961 2,044 1 192,012 1,967 2 25,348 1,983 30.941 هزار میلیارد 42.206 میلیون 27.86 میلیون 14.351 میلیون 13.446 میلیون 14.414 میلیون 7.402 میلیون 571,222 50.35 2 3.89 48.035 میلیون 37.72 میلیون 72.105 میلیون 13.65 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,900 119.00 3.15 3,895 114.00 3.02 1400/03/29 7,200 195.64 میلیون 756.1 میلیارد 27,302.81 3,781 3,860 3,821 3,960 13 5,000,000 3,800 5 331,350 3,803 800.221 هزار میلیارد 806.596 میلیون 285.105 میلیون 207.043 میلیون 163,627 499.186 میلیون -99,289,778 96.681 میلیون 8.34 1.62 -8.11 89.171 میلیون 39.707 میلیون 111.306 میلیون 17.572 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,890 610.00 4.97 12,650 370.00 3.01 1400/03/29 - - - 9,215.72 12,280 12,450 12,090 12,890 7 50,323 12,330 1 13,856 12,340 863.36 هزار میلیارد 1.071 میلیارد 283.52 میلیون 76 میلیون 109.115 میلیون 174.404 میلیون 928.198 میلیون 76.276 میلیون 9.82 5.51 0.95 159.022 میلیون 34.949 میلیون 178.443 میلیون 15.528 میلیون
وسکرمان

سر. استان کرمان

سهام بورس 916 48.00 4.98 946 18.00 1.87 1400/03/29 3 23,375 22.9 میلیون 67,875.39 964 916 916 916 0 0 0 1 75,308 930 181.734 هزار میلیارد 166.916 میلیون 189.681 میلیون 176.441 میلیون 2,891 189.678 میلیون -20,407,522 -20,420,941 -8.17 0.88 -8.18 11,094 15.102 میلیون 15.113 میلیون -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,210 30.00 0.20 15,200 20.00 0.13 1400/03/29 1,617 25.16 میلیون 399.8 میلیارد 11,352.44 15,180 15,180 15,180 15,220 1 100,000 15,190 77 914,346 15,190 1041.113 هزار میلیارد 2.901 میلیارد 2.012 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 16.66 6.69 3.9 398,327 18.857 میلیون 14.218 میلیون 5.037 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 11,900 80.00 0.67 11,880 100.00 0.83 1400/03/29 7,477 38.88 میلیون 470.2 میلیارد 5,030.01 11,980 11,880 11,750 12,010 1 2,000 11,940 3 10,566 11,950 2418 هزار میلیارد - - 200 میلیون 114.361 میلیون 489.022 میلیون 347.275 میلیون 208.976 میلیون 8.87 4.87 5.63 20.494 میلیون 17.729 میلیون 34.232 میلیون 3.991 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 13,070 0.00 0.00 13,070 0.00 0.00 1400/03/2 576 14.41 میلیون 188.3 میلیارد 25,015.26 13,070 13,070 13,070 13,070 0 0 0 0 37.25 هزار میلیارد 75.058 میلیون 46.272 میلیون 2.85 میلیون 37.809 میلیون 8.463 میلیون 16.087 میلیون 7.581 میلیون 4.91 4.41 2.32 848,902 13.56 میلیون 14.198 میلیون 210,610
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,007 42.00 2.05 2,023 26.00 1.27 1400/03/29 22,264 897.47 میلیون 1.747 هزار میلیارد 35,902.58 2,049 2,029 1,960 2,090 2 800,000 2,038 11 1,346,313 2,038 587.324 هزار میلیارد 1.266 میلیارد 657.814 میلیون 301.656 میلیون - 43.919 میلیون 550.268 میلیون -87,148,702 -3.91 265.94 0.91 571.21 میلیون 28.794 میلیون 583.428 میلیون 16.576 میلیون
وسهمدا

سر. استان همدان

سهام بورس 695 36.00 4.92 724 7.00 0.96 1400/03/29 205 10.86 میلیون 8 میلیارد 54,239.18 731 695 695 695 0 0 0 9 444,287 701 87.492 هزار میلیارد 82.912 میلیون 122.879 میلیون 114.518 میلیون 1,119 122.878 میلیون -13,186,013 -13,166,398 -6.3 0.67 -6.29 151,042 8 میلیون 8.151 میلیون -
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 1,254 23.00 1.87 1,245 14.00 1.14 1400/03/29 4,885 186.6 میلیون 225.3 میلیارد 34,725.22 1,231 1,260 1,205 1,280 1 100,000 1,218 2 144,839 1,235 162.643 هزار میلیارد 178.075 میلیون 161.558 میلیون 10 میلیون 10.451 میلیون 26.469 میلیون 14.844 میلیون 14.913 میلیون 11.24 6.33 11.29 95.768 میلیون 16.684 میلیون 103.753 میلیون 8.699 میلیون
اپال

فراوری معدنی اپال کانی پارس

سهام بورس 19,210 160.00 0.84 19,130 80.00 0.42 1400/03/29 8,899 5.14 میلیون 98.7 میلیارد 368.52 19,050 19,100 19,060 19,240 7 77,000 19,050 41 667,354 19,050 384.2 هزار میلیارد 409.875 میلیون 54.25 میلیون 20 میلیون 27.275 میلیون 26.975 میلیون 16.546 میلیون 14.181 میلیون 26.98 14.18 23.12 669,188 7.591 میلیون 7.888 میلیون 371,625
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 13,370 40.00 0.30 13,350 60.00 0.45 1400/03/29 2,764 12.72 میلیون 173.2 میلیارد 11,496.72 13,410 13,400 13,050 13,440 2 10,670 13,400 1 724 13,410 146.988 هزار میلیارد 169.56 میلیون 54.154 میلیون 10.8 میلیون 25.38 میلیون 28.774 میلیون 79.866 میلیون 16.283 میلیون 8.85 5.01 1.81 2.817 میلیون 9.977 میلیون 8.885 میلیون 3.908 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 10,680 500.00 4.91 10,590 410.00 4.03 1400/03/29 7,558 24.23 میلیون 244.4 میلیارد 6,985.77 10,180 10,300 10,200 10,680 2 1,841 10,180 1 6,400 10,180 1432.78 هزار میلیارد 1.542 میلیارد 365.37 میلیون 80 میلیون 96.679 میلیون 268.691 میلیون 241.305 میلیون 241.574 میلیون 6.22 5.6 6.23 21.559 میلیون 6.932 میلیون 26.832 میلیون 1.658 میلیون
وسهرمز

سر. استان هرمزگان

سهام بورس 822 43.00 4.97 859 6.00 0.69 1400/03/29 67 3.54 میلیون 3 میلیارد 48,959.28 865 822 822 822 0 0 0 7 354,184 829 85.343 هزار میلیارد 82.633 میلیون 103.903 میلیون 96.107 میلیون 76,907 103.826 میلیون -10,979,478 -10,984,429 -7.52 0.8 -7.52 908,801 5 میلیون 5.909 میلیون -
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,880 510.00 4.92 10,740 370.00 3.57 1400/03/29 1,713 14.16 میلیون 146.4 میلیارد 15,665.32 10,370 10,300 10,300 10,880 1 150,000 10,440 12 264,346 10,440 744.48 هزار میلیارد 847.805 میلیون 199.849 میلیون 72 میلیون 74.525 میلیون 125.324 میلیون 77.478 میلیون 74.902 میلیون 10.32 6.17 9.98 4.426 میلیون 12.965 میلیون 9.191 میلیون 8.2 میلیون
برکت

دارویی برکت

سهام بورس 31,060 610.00 1.93 31,630 40.00 0.13 1400/03/19 41,650 88.69 میلیون 2.805 هزار میلیارد 2,258.75 31,670 31,600 30,220 32,980 0 0 0 0 183.454 هزار میلیارد 195.579 میلیون 21.818 میلیون 5.8 میلیون 12.125 میلیون 9.693 میلیون 2.809 میلیون 2.497 میلیون 73.46 18.93 65.32 83.511 میلیون 5.178 میلیون 87.895 میلیون 794,378
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,010 10.00 0.07 15,000 0.00 0.00 1400/03/29 2,898 4.64 میلیون 69.6 میلیارد 1,243.28 15,000 14,500 14,500 15,030 234 21,702,098 15,000 115 133,898 15,010 165 هزار میلیارد 169.604 میلیون 31.588 میلیون 11 میلیون 4.604 میلیون 26.985 میلیون 13.494 میلیون 13.31 میلیون 12.4 6.11 12.23 220,960 4.313 میلیون 4.026 میلیون 508,438
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 1,997 72.00 3.74 1,979 54.00 2.81 1400/03/29 1,509 30.92 میلیون 62.9 میلیارد 19,832.02 1,925 1,965 1,921 2,020 1 1,744 1,920 1 546 1,925 18.315 هزار میلیارد 26.242 میلیون 16.134 میلیون 9 میلیون 8.431 میلیون 7.703 میلیون 1.3 میلیون 127,404 139.81 2.31 13.7 53.677 میلیون 3.8 میلیون 57.277 میلیون 200,000
فروس

فروسیلیس ایران

سهام بورس 5,260 0.00 0.00 5,280 20.00 0.38 1400/03/29 1,172 10.73 میلیون 59.2 میلیارد 10,509.3 5,260 5,400 5,200 5,420 3 120,000 5,450 1 12,176 5,450 22.08 هزار میلیارد 22.091 میلیون 7.909 میلیون 4 میلیون 970,514 6.938 میلیون 5.218 میلیون 2.574 میلیون 8.22 3.04 4.05 6.166 میلیون 3.304 میلیون 9.47 میلیون -
کیان

با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 28,950 2,386.00 8.98 28,947 2,383.00 8.97 1399/10/14 2,783 59.82 میلیون 1.732 هزار میلیارد - 26,564 26,584 28,946 28,951 2 40,190 26,565 3 190,862 26,568 86.841 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.698 میلیون 9.097 میلیون 9.878 میلیون 5.918 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 24,230 420.00 1.76 24,520 710.00 2.98 1400/03/29 1,171 3.83 میلیون 95.2 میلیارد 4,707.29 23,810 24,100 23,610 25,000 1 11,284 23,900 2 11,475 24,000 80.319 هزار میلیارد 368.61 میلیون 289.156 میلیون 3.233 میلیون 289.326 میلیون -169,985 31.442 میلیون 6.848 میلیون 11.58 -466.42 2.52 3.579 میلیون 3.05 میلیون 6.629 میلیون 200
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 4,456 234.00 4.99 4,516 174.00 3.71 1400/03/29 1,353 11.25 میلیون 62.5 میلیارد 7,398.92 4,690 4,472 4,456 4,679 1 1,200 4,290 24 2,411,439 4,680 8.736 هزار میلیارد 8.641 میلیون 3.499 میلیون 1.574 میلیون 1.532 میلیون 1.967 میلیون 4.233 میلیون 303,592 23.41 3.61 1.68 5.939 میلیون 3 میلیون 8.938 میلیون 865
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 5,390 20.00 0.37 5,380 30.00 0.55 1400/03/29 429 4.26 میلیون 23.5 میلیارد 12,592.67 5,410 5,410 5,340 5,500 1 10,000 5,420 1 795 5,470 33.18 هزار میلیارد 33.687 میلیون 25.79 میلیون 6 میلیون 1.407 میلیون 24.383 میلیون 5.668 میلیون 5.478 میلیون 5.89 1.32 5.7 3.568 میلیون 3.001 میلیون 6.529 میلیون 39,888
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 26,150 2,820.00 9.73 25,640 3,330.00 11.49 1400/03/29 161 169,560 5.3 میلیارد 1,658.75 28,970 25,650 24,400 26,440 0 0 0 0 34.526 هزار میلیارد 34.888 میلیون 11.395 میلیون 450,000 6.043 میلیون 5.352 میلیون 10.396 میلیون 3.976 میلیون 7.26 5.39 2.77 8.333 میلیون 3.013 میلیون 11.101 میلیون 244,600
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 1,858 88.00 4.97 1,813 43.00 2.43 1400/03/29 7,150 69.9 میلیون 125.2 میلیارد 10,246.74 1,770 1,765 1,745 1,858 1 18,551 1,764 1 670 1,765 36.034 هزار میلیارد 41.349 میلیون 27.346 میلیون 20.131 میلیون 4.852 میلیون 22.494 میلیون 4.708 میلیون 1.541 میلیون 23.69 1.62 7.75 20.474 میلیون 2.805 میلیون 23.121 میلیون 158,283
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 4,653 26.00 0.56 4,648 21.00 0.45 1400/03/29 1,516 8.82 میلیون 41.2 میلیارد 4,361.87 4,627 4,675 4,628 4,690 2 137,270 4,616 1 30,000 4,618 51.359 هزار میلیارد 56.488 میلیون 22.904 میلیون 11 میلیون 5.36 میلیون 17.544 میلیون 5.982 میلیون 5.317 میلیون 9.62 2.91 8.56 3.289 میلیون 4.133 میلیون 5.851 میلیون 1.571 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,700 280.00 2.97 9,660 240.00 2.55 1400/03/29 2,134 24.08 میلیون 234.8 میلیارد 12,165.07 9,420 9,480 9,430 9,890 3 549,394 9,460 5 54,281 9,470 2798.25 هزار میلیارد 3.259 میلیارد 906.692 میلیون 287 میلیون 489.803 میلیون 416.889 میلیون 224.228 میلیون 214.914 میلیون 12.9 6.65 12.36 7.714 میلیون 6.163 میلیون 10.127 میلیون 3.75 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,780 410.00 4.90 8,680 310.00 3.70 1400/03/29 5,258 40.76 میلیون 328.3 میلیارد 13,578.58 8,370 8,450 8,340 8,780 4 4,331 8,290 1 45,000 8,340 603.75 هزار میلیارد 733.461 میلیون 242.775 میلیون 75 میلیون 82.461 میلیون 160.315 میلیون 645.795 میلیون 78.675 میلیون 8.27 4.06 1.01 77.743 میلیون 3.347 میلیون 80.139 میلیون 951,246
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,683 19.00 1.12 1,691 11.00 0.65 1400/03/29 17,359 704 میلیون 1.208 هزار میلیارد 36,265.71 1,702 1,685 1,642 1,733 3 1,000,000 1,700 2 106,000 1,700 335.301 هزار میلیارد 846.472 میلیون 562.562 میلیون 195.511 میلیون 487.876 میلیون 66.075 میلیون 159.821 میلیون -58,044,999 -5.7 7.08 2.07 393.345 میلیون 7.288 میلیون 395.577 میلیون 5.057 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 21,350 2,310.00 12.13 21,360 2,320.00 12.18 1400/03/3 10,928 56.67 میلیون 1.21 هزار میلیارد 5,185.76 19,040 18,290 20,250 21,990 0 0 0 0 612.776 هزار میلیارد 715.702 میلیون 232.016 میلیون 28.688 میلیون 102.927 میلیون 129.089 میلیون 769.67 میلیون 80.784 میلیون 7.59 4.75 0.8 48.024 میلیون 8.646 میلیون 50.161 میلیون 6.509 میلیون
وساشرقی

سر. استان آذربایجان شرقی

سهام بورس 878 46.00 4.98 922 2.00 0.22 1400/03/29 81 4.07 میلیون 3.6 میلیارد 50,155.74 924 878 878 878 0 0 0 14 576,839 879 190.573 هزار میلیارد 188.529 میلیون 216.972 میلیون 204.478 میلیون 748 216.971 میلیون -25,506,532 -25,514,743 -7.39 0.87 -7.39 25,000 2 میلیون 2.025 میلیون -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 16,480 270.00 1.61 16,460 290.00 1.73 1400/03/26 1,047 4.1 میلیون 70.9 میلیارد 7,069.69 16,750 16,450 16,090 16,650 0 0 0 0 97.369 هزار میلیارد 93.619 میلیون 22.318 میلیون 5.625 میلیون 1.031 میلیون 21.287 میلیون 3.394 میلیون 3.175 میلیون 29.16 4.35 27.28 4.581 میلیون 2.991 میلیون 6.566 میلیون 1.006 میلیون
شیراز

پتروشیمی شیراز

سهام بورس 51,300 560.00 1.08 52,060 200.00 0.39 1400/03/25 173 298,768 15.4 میلیارد 8,354.34 51,860 52,970 51,300 52,970 0 0 0 0 263.568 هزار میلیارد 313.381 میلیون 96.571 میلیون 5.1 میلیون 47.875 میلیون 48.696 میلیون 72.698 میلیون 30.966 میلیون 8.57 5.45 3.65 471,076 2.612 میلیون 2.4 میلیون 683,115
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 6,900 100.00 1.43 7,000 0.00 0.00 1400/03/29 476 13.25 میلیون 100.1 میلیارد 44,263.66 7,000 7,000 6,810 7,180 2 265,792 7,000 1 4,500 7,010 113.4 هزار میلیارد 113.938 میلیون 35.088 میلیون 9 میلیون 8.938 میلیون 26.15 میلیون 13.217 میلیون 12.502 میلیون 8.4 4.02 7.94 2.432 میلیون 23.84 میلیون 4.259 میلیون 22.012 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,215 195.00 1.71 11,216 194.00 1.70 1399/10/14 1,333 51.52 میلیون 577.9 میلیارد - 11,410 11,429 11,215 11,224 1 3,515 11,421 3 35,968 11,440 55.519 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.768 میلیون 2.553 میلیون 5.57 میلیون 750,000
کسعدیح

کاشی سعدی (حق تقدم)

حق تقدم بورس 13,840 570.00 3.96 - 14,410.00 100.00 1399/12/13 - - - 8,330.12 14,410 14,410 - - 0 0 0 894 6,121,199 13,840 - - - - - - - - - - - 4.348 میلیون 1.8 میلیون 6.148 میلیون -