همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 2,230 47.00 2.06 2,277 0.00 0.00 12:29 3,006 68.19 میلیون 153.3 میلیارد 35,106.67 2,277 2,195 2,181 2,350 1 2,328 2,180 1 213,151 2,180 158.83 هزار میلیارد 171.947 میلیون 151.978 میلیون 70 میلیون 12.557 میلیون 129.695 میلیون 12.303 میلیون 9.88 میلیون 16.13 1.23 12.96 214.614 میلیون 25.3 میلیون 126.127 میلیون 113.787 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,179 9.00 0.41 2,170 0.00 0.00 12:29 25,631 1.3 میلیارد 2.66 هزار میلیارد 61,653.1 2,170 2,110 2,107 2,179 6 499,422 2,025 1 400,000 2,025 407.053 هزار میلیارد 1.117 میلیارد 634.973 میلیون 195.511 میلیون 693.047 میلیون 17.652 میلیون 275.431 میلیون -61,630,402 -6.88 24.04 1.54 1.117 میلیارد 53.752 میلیون 1.056 میلیارد 114.452 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام بورس 2,833 38.00 1.32 2,871 0.00 0.00 12:29 3,100 63.27 میلیون 170.5 میلیارد 29,628.44 2,871 2,881 2,820 2,990 1 100,000 2,821 1 16,283 2,825 166.798 هزار میلیارد 405.72 میلیون 317.458 میلیون 61.504 میلیون 229.143 میلیون 91.311 میلیون 285.141 میلیون 32.269 میلیون 5.47 1.93 0.62 246.849 میلیون 17.466 میلیون 195.149 میلیون 69.166 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,820 21.00 1.17 1,799 0.00 0.00 12:29 14,101 743.77 میلیون 1.584 هزار میلیارد 41,049.82 1,799 1,765 1,750 1,837 1 300,000 1,726 1 10,000 1,729 459.272 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 5.672 میلیارد 273.664 میلیون 608.916 میلیون 146.873 میلیون 2.74 1.47 0.66 576.799 میلیون 66.08 میلیون 534.598 میلیون 108.28 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 7,090 140.00 1.94 7,230 0.00 0.00 12:29 1,721 13.35 میلیون 97 میلیارد 12,008.86 7,230 7,250 7,080 7,390 34 1,102,569 7,170 1 5,000 7,480 435.6 هزار میلیارد 681.855 میلیون 310.734 میلیون 60 میلیون 248.055 میلیون 72.992 میلیون 66.351 میلیون 9.613 میلیون 45.13 5.94 6.54 95.381 میلیون 22.121 میلیون 73.029 میلیون 44.474 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 3,246 24.00 0.74 3,222 0.00 0.00 12:30 10,373 258.44 میلیون 1.027 هزار میلیارد 28,391.57 3,222 3,190 3,160 3,320 2 9,258 3,140 1 15,247 3,144 828.378 هزار میلیارد - - 207.043 میلیون 10.729 میلیارد 508.298 میلیون 918.289 میلیون 98.213 میلیون 8.6 1.66 0.92 192.074 میلیون 58.017 میلیون 174.061 میلیون 76.031 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,912 17.00 0.90 1,895 0.00 0.00 12:30 368 19 میلیون 35.6 میلیارد 38,707.32 1,895 1,889 1,865 1,960 3 220,000 1,850 2 358,500 1,855 278.754 هزار میلیارد 2.702 میلیارد 2.474 میلیارد 156.34 میلیون 2.432 میلیارد 66.355 میلیون 183.569 میلیون -39,833,799 -7.44 4.46 1.61 171.37 میلیون 14.996 میلیون 154.586 میلیون 31.779 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,898 33.00 1.15 2,865 0.00 0.00 12:30 2,936 33.02 میلیون 240.4 میلیارد 37,549.84 2,865 2,800 2,760 2,899 263 10,841,092 2,743 7 340,281 5,160 58.463 هزار میلیارد 102.035 میلیون 60.014 میلیون 8.34 میلیون 22.739 میلیون 24.486 میلیون 22.145 میلیون 11.379 میلیون 6.97 3.24 3.58 130.608 میلیون 17.74 میلیون 115.911 میلیون 32.437 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,330 80.00 1.25 6,410 0.00 0.00 12:29 200 4.1 میلیون 15.5 میلیارد 22,058.25 6,410 6,290 6,230 6,600 8 60,073 6,000 3 23,062 6,030 42.077 هزار میلیارد 77.777 میلیون 23.022 میلیون 11.675 میلیون 2.94 میلیون 19.327 میلیون 5.469 میلیون 5.172 میلیون 14.47 3.87 13.68 114.439 میلیون 10.134 میلیون 101.556 میلیون 23.017 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,790 5.00 0.13 3,785 0.00 0.00 12:29 2,330 33.22 میلیون 134.5 میلیارد 19,581.62 3,785 3,701 3,701 3,880 3 22,240 3,690 2 16,057 3,696 127.606 هزار میلیارد 1.919 میلیارد 1.875 میلیارد 30.426 میلیون 1.804 میلیارد 49.309 میلیون 181.946 میلیون 16.692 میلیون 6.9 2.34 0.63 59.421 میلیون 15.512 میلیون 51.635 میلیون 23.298 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 7,790 20.00 0.26 7,770 0.00 0.00 12:29 601 2.98 میلیون 24.2 میلیارد 8,380.32 7,770 7,770 7,720 7,900 2 20,000 7,690 1 13,031 7,710 387.512 هزار میلیارد 834.461 میلیون 557.802 میلیون 47.2 میلیون 467.717 میلیون 80.155 میلیون 261.101 میلیون 45.772 میلیون 8.01 4.58 1.4 10.758 میلیون 1.185 میلیون 4.601 میلیون 7.342 میلیون
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام بورس 3,053 1.00 0.03 3,052 0.00 0.00 12:29 387 3.63 میلیون 14.7 میلیارد 54,409.96 3,052 3,053 2,980 3,053 30 4,300,095 2,908 0 0 0 19.985 هزار میلیارد 33.508 میلیون 17.588 میلیون 5 میلیون 9.092 میلیون 8.611 میلیون 2.167 میلیون 3.51 میلیون 6.96 2.84 11.27 5.652 میلیون - 342,033 5.31 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,533 6.00 0.17 3,527 0.00 0.00 12:29 26,015 1.68 میلیارد 5.255 هزار میلیارد 28,600.04 3,527 3,488 3,430 3,639 5 35,245 3,360 2 145,149 3,360 118.34 هزار میلیارد 145.29 میلیون 70.363 میلیون 39.605 میلیون 5.602 میلیون 63.815 میلیون 5.133 میلیون 4.798 میلیون 29.12 2.19 27.21 316.631 میلیون 7.859 میلیون 312.122 میلیون 12.368 میلیون
چدن

چدن سازان

سهام بورس 1,825 2.00 0.11 1,823 0.00 0.00 12:29 1,038 15.69 میلیون 31.8 میلیارد 22,312.32 1,823 1,788 1,788 1,845 1 3,400 1,797 1 191,530 1,798 17.613 هزار میلیارد 22.167 میلیون 23.584 میلیون 8.63 میلیون 6.435 میلیون 15.698 میلیون 4.258 میلیون 2.237 میلیون 7.03 1 3.69 10.155 میلیون 330,000 6.202 میلیون 4.283 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,100 4.00 0.19 2,096 0.00 0.00 12:29 938 29.49 میلیون 50 میلیارد 25,972.77 2,096 2,140 2,080 2,149 13 2,035,548 2,086 1 50,000 2,096 49.764 هزار میلیارد 136.155 میلیون 120.374 میلیون 28.849 میلیون 75.688 میلیون 36.87 میلیون 48.964 میلیون 15.262 میلیون 3.96 1.64 1.23 22.943 میلیون 4.501 میلیون 19.449 میلیون 7.996 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 12,200 70.00 0.57 12,270 0.00 0.00 12:29 2,978 32.86 میلیون 246.2 میلیارد 7,461.38 12,270 12,020 11,940 12,600 1 500 11,980 1 1,000 12,120 43.244 هزار میلیارد 131.914 میلیون 69.266 میلیون 5.53 میلیون 64.063 میلیون 3.466 میلیون 57.921 میلیون -137,038 -495.13 19.58 1.17 41.261 میلیون 3.016 میلیون 38.587 میلیون 5.69 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,283 25.00 1.08 2,308 0.00 0.00 12:29 1,678 40.44 میلیون 76.7 میلیارد 21,121.8 2,308 2,400 2,235 2,401 109 5,323,723 2,350 1 2,500 2,383 11.795 هزار میلیارد 16.708 میلیون 8.105 میلیون 6.463 میلیون 1.792 میلیون 6.453 میلیون 1.218 میلیون 286,901 51.99 2.31 12.25 25.219 میلیون - 22.763 میلیون 2.456 میلیون
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 1,732 23.00 1.31 1,755 0.00 0.00 12:29 575 9.86 میلیون 20.7 میلیارد 18,035.57 1,755 1,810 1,711 1,810 1 9,364 1,765 1 620 1,768 5.139 هزار میلیارد 5.613 میلیون 3.319 میلیون 2.46 میلیون 1.278 میلیون 2.488 میلیون 1.259 میلیون 12,719 339.45 1.74 3.43 10.174 میلیون - 7.998 میلیون 2.176 میلیون
حتاید

تاید واتر خاورمیانه

سهام بورس 5,610 80.00 1.45 5,530 0.00 0.00 12:29 1,294 14.4 میلیون 77.6 میلیارد 23,124.98 5,530 5,650 5,330 5,790 1 1,000 5,400 2 40,000 5,400 39.12 هزار میلیارد 44.725 میلیون 23.885 میلیون 7.036 میلیون 5.816 میلیون 12.227 میلیون 5.997 میلیون 6.365 میلیون 6.11 3.18 6.49 19.152 میلیون 473,184 16.98 میلیون 2.645 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 6,250 70.00 1.11 6,320 0.00 0.00 12:29 1,885 5.87 میلیون 70.6 میلیارد 7,828.93 6,320 5,970 5,900 6,440 1 960 6,000 2 161,374 6,010 362.734 هزار میلیارد 263.398 میلیون 127.335 میلیون 950,000 67.794 میلیون 18.001 میلیون 79.936 میلیون 57.773 میلیون 3.39 10.87 2.46 38.802 میلیون 239,416 37.099 میلیون 1.943 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 4,097 8.00 0.20 4,089 0.00 0.00 12:29 5,303 74.49 میلیون 341.7 میلیارد 15,539.78 4,089 4,130 4,030 4,230 1 100,000 4,067 1 33,680 4,067 84.244 هزار میلیارد 87.933 میلیون 63.796 میلیون 18.7 میلیون 11.469 میلیون 48.265 میلیون 15.766 میلیون 14.386 میلیون 5.32 1.58 4.85 47.254 میلیون 1.01 میلیون 45.635 میلیون 2.629 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,416 10.00 0.71 1,406 0.00 0.00 12:30 1,364 51.88 میلیون 79 میلیارد 44,421.52 1,406 1,401 1,370 1,445 3 24,000 1,379 1 200,000 1,386 22.784 هزار میلیارد 44.434 میلیون 45.127 میلیون 14.54 میلیون 23.991 میلیون 17.535 میلیون 7.25 میلیون 3.815 میلیون 5.36 1.17 2.82 125.452 میلیون 15.749 میلیون 124.013 میلیون 17.187 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 3,193 35.00 1.08 3,228 0.00 0.00 12:29 1,590 32.81 میلیون 82.6 میلیارد 21,852.3 3,228 3,150 3,150 3,340 1 7,349 3,089 2 52,980 3,100 15.758 هزار میلیارد 20.501 میلیون 9.769 میلیون 6.201 میلیون 483,413 7.451 میلیون 811,191 668,812 29.93 2.69 24.68 35.521 میلیون 239,000 34.131 میلیون 1.629 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 6,460 40.00 0.62 6,420 0.00 0.00 12:29 1,966 11.47 میلیون 75.9 میلیارد 5,574.08 6,420 6,560 6,330 6,590 1 1,963 6,520 1 13,634 6,540 36.519 هزار میلیارد 42.623 میلیون 16.443 میلیون 5.55 میلیون 6.992 میلیون 8.111 میلیون 62.305 میلیون 1.063 میلیون 33.51 4.39 0.57 7.921 میلیون 1,000,000 6.904 میلیون 2.018 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 12,930 180.00 1.37 13,110 0.00 0.00 12:29 2,643 5.17 میلیون 81.7 میلیارد 3,525.53 13,110 12,920 12,730 13,240 1 1,000 12,920 1 14,322 12,930 1917.09 هزار میلیارد 1.667 میلیارد 570.818 میلیون 119 میلیون 107.061 میلیون 255.112 میلیون 401.211 میلیون 256.69 میلیون 6.08 6.12 3.89 4.208 میلیون - 3.208 میلیون 1,000,000
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 21,380 330.00 1.57 21,050 0.00 0.00 12:29 181 595,196 9.2 میلیارد 2,497.28 21,050 21,010 20,990 21,400 2 7,744 22,710 2 5,400 22,850 8.646 هزار میلیارد 18.865 میلیون 8.793 میلیون 576,000 6.7 میلیون 1.464 میلیون 2.048 میلیون 647,313 18.73 8.28 5.92 2.585 میلیون - 1.975 میلیون 610,000
آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 20,060 170.00 0.85 19,890 0.00 0.00 12:29 1.58 میلیون 299.997 میلیون 1.998 هزار میلیارد 2,962.66 19,890 19,790 19,200 20,060 21 53,621 19,330 0 0 0 13.32 هزار میلیارد 44.615 میلیون 8.67 میلیون 2 میلیون 4.835 میلیون - - - - - - 13.17 میلیون 1.012 میلیون 12.581 میلیون 1.602 میلیون
کسرا

سرامیک اردکان

سهام بورس 6,430 40.00 0.62 6,470 0.00 0.00 12:29 1,646 39.99 میلیون 260.6 میلیارد 7,310.26 6,470 6,590 6,300 6,760 6 28,405 6,390 1 144 6,400 22.835 هزار میلیارد 24.666 میلیون 7.024 میلیون 3.671 میلیون 912,891 4.6 میلیون 2.923 میلیون 1.343 میلیون 17.68 5.16 8.14 7.806 میلیون 447,322 7.241 میلیون 1.013 میلیون
فلامی

لامیران

سهام بورس 16,050 160.00 0.99 16,210 0.00 0.00 12:29 161 356,525 5.2 میلیارد 3,629.49 16,210 16,100 15,890 16,480 17 71,344 15,980 1 1,792 16,000 2.878 هزار میلیارد 3.348 میلیون 955,797 200,000 304,183 557,457 712,868 271,928 11.92 5.82 4.55 1.558 میلیون - 1.006 میلیون 551,865
وپترو

سر. پتروشیمی

سهام بورس 8,840 90.00 1.01 8,930 0.00 0.00 12:29 346 1.72 میلیون 15.4 میلیارد 3,647.98 8,930 9,040 8,730 9,040 2 1,404 8,890 1 1,104 9,020 16.471 هزار میلیارد 24.531 میلیون 14.71 میلیون 1.82 میلیون 8.278 میلیون 2.81 میلیون 5.058 میلیون 811,807 20.02 5.78 3.21 2.475 میلیون 15,260 1.925 میلیون 564,954
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 2,310 2.00 0.09 2,312 0.00 0.00 12:29 72 3.16 میلیون 6.5 میلیارد 23,972.37 2,312 2,270 2,270 2,390 1 5,000 2,234 3 34,608 2,244 5.6 هزار میلیارد 7.787 میلیون 5.871 میلیون 2.8 میلیون 1.313 میلیون 3.823 میلیون 1.818 میلیون 1.321 میلیون 4.91 1.69 3.56 9.348 میلیون 110,719 8.82 میلیون 639,297
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 2,764 46.00 1.64 2,810 0.00 0.00 12:29 278 14.57 میلیون 42.9 میلیارد 13,452.46 2,810 2,800 2,744 2,824 1 50,000 2,778 1 3,000 2,800 16.209 هزار میلیارد 18.701 میلیون 10.14 میلیون 5.5 میلیون 997,680 8.588 میلیون 872,478 508,719 34.8 2.06 20.29 5.522 میلیون - 5.005 میلیون 517,218
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 55,490 130.00 0.23 55,360 0.00 0.00 12:29 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 841.96 55,360 56,100 54,380 56,100 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 15.165 میلیون 1.628 میلیون 250,000 1.325 میلیون 442,926 717,120 306,302 45.18 31.25 19.3 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 3,690 23.00 0.63 3,667 0.00 0.00 12:30 1,831 39.02 میلیون 121.9 میلیارد 15,476.6 3,667 3,581 3,533 3,756 3 9,943 3,519 1 1,996 3,539 18.601 هزار میلیارد 30.952 میلیون 17.838 میلیون 5.734 میلیون 9.926 میلیون 7.731 میلیون 19.583 میلیون 1.739 میلیون 12.09 2.72 1.07 18.38 میلیون 389,832 17.889 میلیون 880,674
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 39,390 590.00 1.48 39,980 0.00 0.00 12:29 1,096 2.68 میلیون 117.9 میلیارد 1,892.4 39,980 39,800 38,850 40,720 1 320 39,920 1 2,781 39,950 761.58 هزار میلیارد 838.483 میلیون 284.074 میلیون 13.8 میلیون 118.843 میلیون 89.675 میلیون 359.548 میلیون 121.23 میلیون 5.94 8.03 2 654,937 259,944 193,383 721,498
کگل

گل گهر

سهام بورس 10,800 230.00 2.09 11,030 0.00 0.00 12:29 1,323 5.72 میلیون 74.3 میلیارد 5,127.2 11,030 10,790 10,680 11,100 1 1,323 10,780 1 26,292 10,790 2642 هزار میلیارد - - 100 میلیون 293.895 میلیون 279.511 میلیون 457.878 میلیون 203.334 میلیون 10.85 7.89 4.82 2.231 میلیون 212,500 1.809 میلیون 635,000
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 4,068 5.00 0.12 4,063 0.00 0.00 12:29 598 6.2 میلیون 22.2 میلیارد 9,696.05 4,063 3,905 3,905 4,134 1 1,370 3,904 1 49,260 3,906 10.965 هزار میلیارد 17.739 میلیون 9.023 میلیون 3 میلیون 5.55 میلیون 2.409 میلیون 8.32 میلیون 621,617 19.61 5.06 1.46 9.652 میلیون 105,000 9.26 میلیون 496,746
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,090 120.00 1.46 8,210 0.00 0.00 12:29 - - - 21,689.68 8,210 8,020 8,000 8,310 1 198,736 8,080 4 197,276 8,100 3661.46 هزار میلیارد 4.43 میلیارد 932.061 میلیون 287 میلیون 318.545 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 10.15 5.22 10.4 3.283 میلیون 125,000 2.908 میلیون 500,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 15,170 210.00 1.37 15,380 0.00 0.00 12:29 1,781 4.07 میلیون 155.8 میلیارد 5,332.97 15,380 15,380 15,020 15,630 1 1,500 15,410 3 2,058 15,410 396.3 هزار میلیارد 571.18 میلیون 188.507 میلیون 10 میلیون 109.78 میلیون 55.347 میلیون 538.701 میلیون 66.704 میلیون 6.92 8.34 0.86 3.378 میلیون 58,014 3.007 میلیون 429,257
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 10,570 10.00 0.09 10,580 0.00 0.00 12:29 1,647 14.9 میلیون 125 میلیارد 11,010 10,580 10,400 10,400 10,590 31 1,867,689 10,190 0 0 0 20.444 هزار میلیارد 30.981 میلیون 6.117 میلیون 2.524 میلیون 4.278 میلیون 2.027 میلیون 6.107 میلیون 904,329 29.53 13.17 4.37 5.099 میلیون - 4.769 میلیون 330,000