همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,714 91.00 1.97 4,698 75.00 1.62 1403/03/30 7,361 134.373 میلیون 797 میلیارد 21,440.11 4,623 4,600 4,600 4,715 0 0 0 0 4744 هزار میلیارد 6.179 میلیارد 3.139 میلیارد 1.08 میلیارد 1.101 میلیارد 2.038 میلیارد 2.411 میلیارد 848.073 میلیون 5.98 2.5 2.1 95.412 میلیون 49.898 میلیون 58.65 میلیون 86.66 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,229 221.00 2.21 10,008 0.00 0.00 1403/03/30 1,906 68.345 میلیون 683.97 میلیارد - 10,008 10,228 10,228 10,229 618 213,049,397 10,007 112 66,191,388 10,008 - - - - - - - - - - - 67.867 میلیون - 44.596 میلیون 23.271 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,240 90.00 1.75 5,220 70.00 1.36 1403/03/30 4,154 51.037 میلیون 392.77 میلیارد 17,219.4 5,150 5,200 5,160 5,250 0 0 0 0 1747.9 هزار میلیارد 2.242 میلیارد 1.129 میلیارد 371 میلیون 331.508 میلیون 797.952 میلیون 4.079 میلیارد 378.152 میلیون 5.12 2.44 0.47 41.142 میلیون 9.894 میلیون 34.15 میلیون 16.886 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,118 5.00 0.05 10,113 0.00 0.00 1403/03/30 66 6.135 میلیون 62.04 میلیارد - 10,113 10,115 10,115 10,118 30 24,987,278 10,112 13 13,722,796 10,113 - - - - - - - - - - - 4.16 میلیون 1.975 میلیون 764,683 5.37 میلیون
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,040 34.00 0.85 4,018 12.00 0.30 1403/03/30 541 12.438 میلیون 62.8 میلیارد 19,797.68 4,006 4,048 4,000 4,050 2 50,944 5,030 1 150,000 5,050 153.52 هزار میلیارد 159.043 میلیون 79.889 میلیون 30.4 میلیون 36.896 میلیون 42.993 میلیون 39.658 میلیون 39.39 میلیون 3.1 2.84 3.08 8.404 میلیون 3.858 میلیون 6.509 میلیون 5.754 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 8,780 1,320.00 13.07 10,100 0.00 0.00 1403/03/30 1,673 25.942 میلیون 261.93 میلیارد - 10,100 8,480 8,480 8,780 4 152,388 10,090 11 346,338 10,100 - - - - - - - - - - - 23.381 میلیون 2.167 میلیون 21.563 میلیون 3.985 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 27,014 2,327.00 9.43 24,687 0.00 0.00 1403/03/30 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 27,013 27,013 27,014 69 218,719,572 24,687 3 63,914,898 24,688 - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 3,654 71.00 1.98 3,610 27.00 0.75 1403/03/30 97 3.94 میلیون 9.55 میلیارد 28,655.84 3,583 3,654 3,601 3,654 1 100,000 2,407 2 65,287 2,440 74.65 هزار میلیارد 191.744 میلیون 120.792 میلیون 30.657 میلیون 81.071 میلیون 39.721 میلیون 39.402 میلیون 4.41 میلیون 25.1 2.79 2.81 3.306 میلیون 600,000 1.986 میلیون 1.92 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,757 6.00 0.34 1,750 1.00 0.06 1403/03/30 313 14.2 میلیون 24.18 میلیارد 27,549.36 1,751 1,757 1,737 1,768 1 60,000 1,692 5 1,001,992 1,700 264.84 هزار میلیارد 5.041 میلیارد 4.848 میلیارد 156.34 میلیون 4.764 میلیارد 84.359 میلیون 417.744 میلیون -18,557,885 -14.74 3.24 0.65 12.908 میلیون 1.286 میلیون 11.634 میلیون 2.56 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,790 640.00 3.13 20,430 0.00 0.00 1403/03/30 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 19,140 19,100 19,790 1 50,000 20,370 3 226,134 20,380 - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
قمرو

قند مرودشت

سهام بورس 5,030 50.00 1.00 5,000 20.00 0.40 1403/03/30 43 1.211 میلیون 7.43 میلیارد 5,382.03 4,980 4,900 4,890 5,070 186 8,160,716 6,140 0 0 0 23.64 هزار میلیارد 20.938 میلیون 7.764 میلیون 4 میلیون 937,580 6.827 میلیون 12.365 میلیون 4.26 میلیون 4.7 2.93 1.62 1.211 میلیون - 210,570 1,000,000
شهر

گروه مالی شهر

سهام بورس 1,792 29.00 1.64 1,753 10.00 0.57 1403/03/30 746 7.631 میلیون 15.37 میلیارد 12,124.81 1,763 1,726 1,726 1,793 6 30,625 2,008 7 39,486 2,010 66.429 هزار میلیارد 80.682 میلیون 81.427 میلیون 33 میلیون 22.833 میلیون 58.594 میلیون 10.786 میلیون 10.274 میلیون 5.63 0.99 5.36 7.613 میلیون - 6.62 میلیون 992,815
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,254 245.00 2.45 10,009 0.00 0.00 1403/03/30 43 1.284 میلیون 12.86 میلیارد - 10,009 10,253 10,253 10,254 4 75,025,041 10,008 16 14,059,203 10,009 - - - - - - - - - - - 1.232 میلیون 52,696 331,957 952,537
رایکا

رایکا

صندوق بورس 14,952 1,184.00 8.60 13,768 0.00 0.00 1403/03/30 16 1.318 میلیون 18.15 میلیارد - 13,768 14,952 14,932 14,952 35 34,933,826 13,767 11 10,030,133 13,768 - - - - - - - - - - - 1.054 میلیون 264,507 233,759 1.084 میلیون
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 6,580 120.00 1.86 6,570 110.00 1.70 1403/03/30 251 3.052 میلیون 26.26 میلیارد 13,483.3 6,460 6,500 6,500 6,580 6 225,973 8,430 1 9,976 8,450 38.7 هزار میلیارد 45.342 میلیون 26.003 میلیون 4.5 میلیون 15.777 میلیون 10.225 میلیون 20.939 میلیون 5.13 میلیون 5.76 2.89 1.41 2.873 میلیون 177,774 2.092 میلیون 959,245
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 2,052 10.00 0.49 2,046 4.00 0.20 1403/03/30 157 2.441 میلیون 7.46 میلیارد 22,570.66 2,042 2,072 2,051 2,075 3 33,415 3,042 1 5,000 3,049 102.9 هزار میلیارد 89.792 میلیون 79.647 میلیون 24 میلیون 18.182 میلیون 61.465 میلیون 30.343 میلیون 20.496 میلیون 3.49 1.17 2.36 2.409 میلیون - 1.669 میلیون 740,199
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,340 100.00 1.91 5,280 40.00 0.76 1403/03/30 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 37,914.85 5,240 5,340 5,340 5,340 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 103.329 میلیون 49.814 میلیون 17 میلیون 13.229 میلیون 36.585 میلیون 33.015 میلیون 15.253 میلیون 5.88 2.46 2.72 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
توسکا

توسکا

صندوق بورس 12,394 999.00 8.77 11,395 0.00 0.00 1403/03/30 41 5.116 میلیون 58.29 میلیارد - 11,395 12,395 12,394 12,395 22 20,232,019 11,395 11 9,418,485 11,396 - - - - - - - - - - - 1.262 میلیون 3.853 میلیون 527,258 4.588 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 34,580 670.00 1.98 34,200 290.00 0.86 1403/03/30 166 1.074 میلیون 36.75 میلیارد 6,420.79 33,910 34,550 34,520 34,580 1 148 34,310 1 17,238 34,390 191.138 هزار میلیارد 196.296 میلیون 25.981 میلیون 5.625 میلیون 3.809 میلیون 22.172 میلیون 27.539 میلیون 26.305 میلیون 7.3 8.66 6.97 866,285 206,954 175,062 898,177
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,264 24.00 1.94 1,263 23.00 1.85 1403/03/30 353 12.522 میلیون 21.02 میلیارد 50,347.86 1,240 1,239 1,239 1,264 4 48,000 1,677 1 82,441 1,680 34.651 هزار میلیارد 62.729 میلیون 62.829 میلیون 20.638 میلیون 36.663 میلیون 26.166 میلیون 27.411 میلیون 2.416 میلیون 10.79 1 0.95 11.059 میلیون 1.282 میلیون 10.373 میلیون 1.969 میلیون
وبوعلی

سر. بوعلی

سهام بورس 1,854 2.00 0.11 1,847 5.00 0.27 1403/03/30 169 2.196 میلیون 4.79 میلیارد 10,516.44 1,852 1,816 1,815 1,857 6 258,129 2,100 1 33,693 2,100 19.539 هزار میلیارد 16.735 میلیون 16.427 میلیون 9 میلیون 517,588 14.05 میلیون 5.531 میلیون 5.366 میلیون 3.1 1.02 3.01 2.196 میلیون - 1.539 میلیون 657,386
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 10,220 200.00 1.92 10,230 190.00 1.82 1403/03/30 1,867 8.318 میلیون 123.14 میلیارد 11,955.72 10,420 10,220 10,220 10,380 4 20,962 14,700 2 153,933 14,710 93.098 هزار میلیارد 65.683 میلیون 15.45 میلیون 6.29 میلیون 1.332 میلیون 14.118 میلیون 3.291 میلیون 2.686 میلیون 23.95 4.56 19.55 8.262 میلیون - 7.706 میلیون 555,977
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,111 4.00 0.04 10,107 0.00 0.00 1403/03/30 135 10.521 میلیون 106.34 میلیارد - 10,107 10,111 10,110 10,111 2 52,591,519 10,107 9 20,281,890 10,108 - - - - - - - - - - - 3.075 میلیون 7.438 میلیون 2.53 میلیون 7.983 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 2,944 0.00 0.00 2,943 1.00 0.03 1403/03/30 467 3.418 میلیون 11.68 میلیارد 5,720.95 2,944 2,944 2,924 2,950 1 1,127 3,409 4 1,147 3,410 84.65 هزار میلیارد 90.917 میلیون 41.146 میلیون 18 میلیون 17.342 میلیون 23.804 میلیون 16.657 میلیون 2.465 میلیون 29.85 3.09 4.42 2.639 میلیون 779,000 2.22 میلیون 1.198 میلیون
مانی

مانی

صندوق بورس 19,009 1,231.00 6.92 17,778 0.00 0.00 1403/03/30 128 1.29 میلیون 22.93 میلیارد - 17,778 19,008 19,004 19,010 3 6,024,969 17,778 4 158,513 17,779 - - - - - - - - - - - 1.232 میلیون 57,161 839,439 450,100
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 4,602 90.00 1.99 4,558 46.00 1.02 1403/03/30 646 5.939 میلیون 30.87 میلیارد 9,845.26 4,512 4,557 4,515 4,602 1 980 5,220 2 82,000 5,230 95.004 هزار میلیارد 86.277 میلیون 29.655 میلیون 18.2 میلیون 3.321 میلیون 26.334 میلیون 7.183 میلیون 4.902 میلیون 16.93 3.15 11.55 5.639 میلیون 300,000 5.339 میلیون 600,000
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 4,842 79.00 1.66 4,856 93.00 1.95 1403/03/30 70 872,797 3.55 میلیارد 13,468.23 4,763 4,858 4,836 4,858 1 90 4,098 3 17,272 4,100 22.642 هزار میلیارد 31.034 میلیون 13.948 میلیون 5.594 میلیون 3.872 میلیون 10.076 میلیون 17.494 میلیون 4.315 میلیون 6.29 2.7 1.55 866,187 6,610 572,797 300,000
چافست

افست

سهام بورس 8,630 170.00 1.93 8,630 170.00 1.93 1403/03/30 826 4.733 میلیون 54.28 میلیارد 24,667.89 8,800 8,630 8,630 8,670 1 808 11,140 1 72,178 11,240 22.137 هزار میلیارد 27.942 میلیون 13.784 میلیون 1.93 میلیون 11.287 میلیون 2.497 میلیون 5.068 میلیون 411,334 40.49 6.67 3.29 4.307 میلیون 167,306 4.074 میلیون 400,000
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 23,526 2,006.00 9.32 21,520 0.00 0.00 1403/03/30 288 9.811 میلیون 211.13 میلیارد - 21,520 23,525 23,525 23,526 1 227,250,628 21,519 1 54,203,571 21,520 - - - - - - - - - - - 2.061 میلیون 4.679 میلیون 1.843 میلیون 4.898 میلیون
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 16,340 320.00 2.00 16,130 110.00 0.69 1403/03/30 70 474,499 8.99 میلیارد 4,947.26 16,020 16,000 16,000 16,340 1 86,848 19,200 3 20,639 19,300 28.939 هزار میلیارد 33.559 میلیون 16.642 میلیون 1.53 میلیون 8.887 میلیون 7.755 میلیون 16.142 میلیون 4.302 میلیون 5.74 3.18 1.53 388,348 15,807 172,327 231,828
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 1,287 26.00 1.98 1,287 26.00 1.98 1403/03/30 43 287,278 4.45 میلیارد 12,890.85 1,313 1,287 1,287 1,287 2 5,956 15,460 4 12,133 15,600 21.475 هزار میلیارد 41.688 میلیون 36.576 میلیون 13.313 میلیون 24.554 میلیون 12.022 میلیون 51.809 میلیون -1,974,937 -8.68 1.43 0.33 228,091 58,187 23,839 262,439
وامید

سر. امید

سهام بورس 17,050 280.00 1.67 16,780 10.00 0.06 1403/03/30 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 32,806.96 16,770 16,710 16,710 17,050 2 776 15,040 1 48,600 15,050 1456.636 هزار میلیارد 1.722 میلیارد 535.975 میلیون 96.98 میلیون 94.681 میلیون 441.294 میلیون 261.53 میلیون 249.061 میلیون 6.53 3.69 6.22 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
سهرمز

سیمان هرمزگان

سهام بورس 28,620 560.00 2.00 28,110 50.00 0.18 1403/03/30 106 427,629 11.48 میلیارد 1,674.52 28,060 28,610 28,600 28,620 1 3,000 26,630 1 484 26,900 48.683 هزار میلیارد 63.497 میلیون 22.367 میلیون 1.824 میلیون 12.224 میلیون 10.143 میلیون 22.647 میلیون 9.057 میلیون 5.75 7.67 2.56 246,387 181,242 64,878 362,751
فلامی

لامیران

سهام بورس 6,600 50.00 0.76 6,550 0.00 0.00 1403/03/30 246 2.982 میلیون 36 میلیارد 15,865.27 6,550 6,520 6,520 6,660 5 83,295 12,110 1 1,500 12,200 7.242 هزار میلیارد 6.355 میلیون 1.365 میلیون 900,000 333,680 1.032 میلیون 687,198 302,624 19.48 5.71 8.58 2.882 میلیون 27,390 2.71 میلیون 199,200
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 31,959 2,209.00 7.43 29,750 0.00 0.00 1403/03/30 79 3.962 میلیون 117.88 میلیارد - 29,750 31,958 31,957 31,968 15 14,996,350 29,750 7 4,988,117 29,751 - - - - - - - - - - - 335,651 3.627 میلیون 211,705 3.751 میلیون
دلقما

دارو لقمان

سهام بورس 2,306 15.00 0.65 2,300 21.00 0.90 1403/03/30 85 960,632 3.05 میلیارد 23,438.84 2,321 2,340 2,275 2,340 2 9,625 3,150 1 8,608 3,160 21.236 هزار میلیارد 22.089 میلیون 17.696 میلیون 6.735 میلیون 6.598 میلیون 11.098 میلیون 9.879 میلیون 931,223 16.63 1.4 1.57 960,632 - 846,632 114,000
کخاک

خاک چینی ایران

سهام بورس 12,730 50.00 0.39 12,690 10.00 0.08 1403/03/30 115 477,530 7.21 میلیارد 3,943.34 12,680 12,530 12,530 12,900 1 350 15,120 1 1,000 15,260 53.55 هزار میلیارد 51.725 میلیون 18.296 میلیون 3.5 میلیون 7.31 میلیون 10.986 میلیون 13.109 میلیون 6.58 میلیون 6.75 4.04 3.39 477,530 - 365,744 111,786
سصوفی

سیمان صوفیان

سهام بورس 30,430 590.00 1.98 30,300 460.00 1.54 1403/03/30 157 278,214 9.93 میلیارد 3,275.65 29,840 30,360 30,000 30,430 1 153 35,380 3 2,590 35,490 39.006 هزار میلیارد 42.172 میلیون 16.869 میلیون 1.1 میلیون 8.842 میلیون 8.026 میلیون 18.628 میلیون 6.47 میلیون 5.15 4.16 1.79 278,214 - 176,700 101,514
کطبس

ذغالسنگ نگین

سهام بورس 5,370 90.00 1.70 5,290 10.00 0.19 1403/03/30 40 259,919 4.86 میلیارد 6,002.35 5,280 5,360 5,280 5,370 1 3,678 18,630 2 8,121 19,060 14.766 هزار میلیارد 12.832 میلیون 5.996 میلیون 1.95 میلیون 2.516 میلیون 3.48 میلیون 5.232 میلیون 1.576 میلیون 6.54 2.96 1.97 259,919 - 159,919 100,000
فردا

فردا

صندوق بورس 21,329 1,783.00 9.12 19,546 0.00 0.00 1403/03/30 45 561,279 10.97 میلیارد - 19,546 21,329 21,315 21,329 2 149,949,871 19,546 3 15,036,294 19,547 - - - - - - - - - - - 485,312 75,967 385,799 175,480
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 56,140 470.00 0.84 55,910 240.00 0.43 1403/03/30 525 411,441 24.07 میلیارد 1,058.2 55,670 54,560 54,560 56,350 4 3,680 58,450 2 317 58,460 837.323 هزار میلیارد 1.02 میلیارد 328.853 میلیون 14.35 میلیون 217.311 میلیون 111.542 میلیون 528.127 میلیون 95.171 میلیون 8.43 7.19 1.52 302,671 106,646 205,584 203,733
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 22,240 430.00 1.97 22,210 400.00 1.83 1403/03/30 118 234,859 7.09 میلیارد 6,686.32 21,810 22,010 22,000 22,240 1 1,332 30,200 1 20,000 30,250 48.288 هزار میلیارد 56.424 میلیون 31.272 میلیون 1.6 میلیون 20.888 میلیون 10.384 میلیون 25.089 میلیون 7.977 میلیون 4.45 3.42 1.42 187,049 44,142 95,008 136,183
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 2,550 22.00 0.86 2,568 4.00 0.16 1403/03/30 456 8.692 میلیون 26.4 میلیارد 14,958.15 2,572 2,525 2,525 2,580 1 10,000 3,036 1 1,700 3,053 59.11 هزار میلیارد 342.544 میلیون 352.15 میلیون 19.457 میلیون 292.578 میلیون 59.572 میلیون 259.124 میلیون 12.179 میلیون 4.1 0.84 0.19 8.657 میلیون - 8.566 میلیون 91,000
پی پاد

پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

سهام بورس 9,760 0.00 0.00 9,760 0.00 0.00 1403/03/30 298 1.218 میلیون 14.34 میلیارد 955.61 9,760 9,580 9,580 9,880 3 6,590 11,680 3 18,138 11,690 35.34 هزار میلیارد 40.865 میلیون 20.815 میلیون 3 میلیون 11.585 میلیون 9.23 میلیون 49.982 میلیون 3.972 میلیون 7.37 3.17 0.59 1.218 میلیون - 1.136 میلیون 81,838
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 2,059 34.00 1.62 2,064 29.00 1.39 1403/03/30 105 1.661 میلیون 5.1 میلیارد 12,142.84 2,093 2,059 2,041 2,060 1 5,500 3,060 3 37,958 3,077 27.657 هزار میلیارد 58.079 میلیون 50.349 میلیون 10 میلیون 37.439 میلیون 12.91 میلیون 46.597 میلیون 2.24 میلیون 9.22 1.6 0.44 950,646 710,030 873,027 787,649
چکارن

کارتن ایران

سهام بورس 3,478 56.00 1.58 3,496 38.00 1.08 1403/03/30 409 3.373 میلیون 15.63 میلیارد 16,093.39 3,534 3,469 3,464 3,602 0 0 0 0 10.966 هزار میلیارد 11.203 میلیون 3.982 میلیون 2.957 میلیون 861,367 3.121 میلیون 3.096 میلیون 3,340 3095.42 3.31 3.34 3.373 میلیون - 3.304 میلیون 69,243
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 10,230 200.00 1.99 10,230 200.00 1.99 1403/03/30 113 362,465 4.27 میلیارد 27,855.54 10,030 10,210 10,040 10,230 2 6,994 11,750 1 10,957 11,760 25.916 هزار میلیارد 23.319 میلیون 8.895 میلیون 2.2 میلیون 813,360 8.082 میلیون 4.164 میلیون 4.789 میلیون 4.7 2.78 5.41 295,782 55,430 229,046 122,166
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 30,750 590.00 1.96 30,210 50.00 0.17 1403/03/30 229 557,792 17.21 میلیارد 3,407.35 30,160 29,570 29,560 30,760 2 280 27,950 1 10,000 31,860 6.725 هزار میلیارد 9.069 میلیون 4.323 میلیون 218,000 2.468 میلیون 1.854 میلیون 2.199 میلیون 281,591 23.39 3.55 3 555,650 2,142 494,342 63,450
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 154,990 7,110.00 4.39 162,100 0.00 0.00 1403/03/30 1,406 680,737 110.35 میلیارد - 162,100 149,420 149,000 154,990 1 1,250 161,870 1 284 161,900 - - - - - - - - - - - 654,533 - 602,375 52,158
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 3,902 22.00 0.56 3,920 4.00 0.10 1403/03/30 120 902,028 3.83 میلیارد 6,429.02 3,924 3,927 3,846 3,930 1 1,519 4,210 2 11,227 4,225 381.954 هزار میلیارد 1.089 میلیارد 894.328 میلیون 89.2 میلیون 739.737 میلیون 154.591 میلیون 514.208 میلیون 61.385 میلیون 5.7 2.26 0.68 884,806 - 834,806 50,000
دیبا

دیبا

صندوق بورس 14,154 1,050.00 8.01 13,104 0.00 0.00 1403/03/30 3 57,100 748.23 میلیون - 13,104 14,153 14,153 14,154 1 19,992,900 13,103 2 10,000,000 13,104 - - - - - - - - - - - 50,000 7,100 7,100 50,000
دزهراوی

دارو زهراوی

سهام بورس 4,909 8.00 0.16 4,905 4.00 0.08 1403/03/30 102 413,120 2.25 میلیارد 3,568.9 4,901 4,950 4,909 4,950 1 31 5,470 2 16,500 5,480 17.462 هزار میلیارد 22.208 میلیون 16.946 میلیون 3.204 میلیون 6.493 میلیون 10.453 میلیون 6.217 میلیون 65,759 238.99 1.5 2.53 413,120 - 370,329 42,791
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 139,340 9,400.00 7.23 129,940 0.00 0.00 1403/03/30 1,938 1.312 میلیون 170.45 میلیارد - 129,940 134,880 134,600 139,390 1 469 129,840 3 1,672 129,850 - - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 144,462 1.127 میلیون 182,964
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 4,437 4.00 0.09 4,428 5.00 0.11 1403/03/30 177 1.325 میلیون 6.63 میلیارد 11,772.22 4,433 4,440 4,387 4,490 1 662 5,008 1 34,200 5,010 153.852 هزار میلیارد 247.424 میلیون 159.327 میلیون 30.95 میلیون 110.378 میلیون 48.95 میلیون 101.797 میلیون 7.326 میلیون 18.71 2.8 1.35 1.233 میلیون 72,750 1.195 میلیون 110,496
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 44,500 370.00 0.84 44,700 570.00 1.29 1403/03/30 186 228,321 10.42 میلیارد 1,593.39 44,130 44,570 44,490 45,010 2 6,980 46,080 1 348 46,200 46.997 هزار میلیارد 50.829 میلیون 11.653 میلیون 1.029 میلیون 4.82 میلیون 6.833 میلیون 21.445 میلیون 4.413 میلیون 10.43 6.73 2.15 123,786 99,115 91,132 131,769
شفا

سر. شفا دارو

سهام بورس 11,730 130.00 1.10 11,790 70.00 0.59 1403/03/30 134 191,417 3.45 میلیارد 20,355.96 11,860 11,840 11,700 11,890 1 1,000 17,570 1 5,015 18,980 49.304 هزار میلیارد 39.035 میلیون 18.221 میلیون 2.712 میلیون 7.061 میلیون 11.16 میلیون 4.134 میلیون 4.037 میلیون 7.92 2.87 7.73 134,657 56,760 105,934 85,483
سشمال

سیمان شمال

سهام بورس 14,870 290.00 1.99 14,660 80.00 0.55 1403/03/30 119 279,725 5.19 میلیارد 5,568.14 14,580 14,870 14,860 14,870 1 73,360 18,530 1 8,286 18,540 31.535 هزار میلیارد 28.065 میلیون 11.689 میلیون 1.7 میلیون 3.092 میلیون 8.596 میلیون 8.552 میلیون 4.658 میلیون 5.35 2.9 2.91 212,909 61,816 187,191 87,534
واعتبار

سر. اعتبار ایران

سهام بورس 3,144 65.00 2.03 3,208 1.00 0.03 1403/03/30 472 5.596 میلیون 26.8 میلیارد 1,881 3,209 3,144 3,144 3,144 0 0 0 0 8.622 هزار میلیارد 11.277 میلیون 4.437 میلیون 3.5 میلیون 48,761 4.388 میلیون 737,332 617,460 18.18 2.56 15.23 5.503 میلیون 92,117 5.48 میلیون 115,927
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,111 2.00 0.02 10,113 0.00 0.00 1403/03/30 13 9.91 میلیون 100.22 میلیارد - 10,113 10,111 10,110 10,111 1 20,000,000 10,113 1 20,000,000 10,114 - - - - - - - - - - - 30,099 9.88 میلیون 10,000 9.9 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 28,330 560.00 1.94 28,510 380.00 1.32 1403/03/30 154 250,151 6.99 میلیارد 7,519.94 28,890 28,320 28,320 29,280 1 600 27,960 1 3,160 28,000 224.663 هزار میلیارد 316.285 میلیون 117.078 میلیون 8.064 میلیون 86.38 میلیون 30.697 میلیون 298.556 میلیون 17.64 میلیون 13.03 7.49 0.77 138,472 111,679 120,572 129,579
دروز

روز دارو

سهام بورس 10,290 40.00 0.39 10,330 0.00 0.00 1403/03/30 74 188,838 2.24 میلیارد 2,581.35 10,330 10,390 10,280 10,430 2 3,000 11,880 1 2,287 12,100 16.866 هزار میلیارد 24.308 میلیون 11.463 میلیون 1.4 میلیون 9.849 میلیون 1.614 میلیون 7.443 میلیون 18,442 784.01 8.97 1.94 188,838 - 174,930 13,908
حپترو

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

سهام بورس 28,590 160.00 0.56 28,080 350.00 1.23 1403/03/30 161 88,404 5.25 میلیارد 1,180.28 28,430 27,870 27,870 28,940 1 450 58,080 1 5,000 58,200 11.768 هزار میلیارد 18.106 میلیون 2.154 میلیون 598,000 1.314 میلیون 839,746 2.322 میلیون 220,450 76.17 20 7.23 87,294 110 74,538 12,866
دلر

دارو اکسیر

سهام بورس 23,870 460.00 1.96 23,450 40.00 0.17 1403/03/30 11 32,821 1.11 میلیارد 1,198.63 23,410 23,640 23,600 23,870 1 1,990 32,620 3 17,250 33,700 74.228 هزار میلیارد 83.793 میلیون 44.344 میلیون 2.25 میلیون 31.031 میلیون 13.313 میلیون 37.704 میلیون 10.012 میلیون 5.27 3.96 1.4 32,821 - 20,321 12,500
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 7,910 150.00 1.86 7,900 160.00 1.99 1403/03/30 790 6.038 میلیون 59.77 میلیارد 4,736.64 8,060 7,900 7,900 8,060 2 19,896 9,720 2 3,536 9,730 9.9 هزار میلیارد 10.751 میلیون 4.613 میلیون 1,000,000 2.681 میلیون 1.933 میلیون 4.013 میلیون 834,035 9.48 4.09 1.97 6.024 میلیون - 6.011 میلیون 12,306
خرینگ

رینگ سازی مشهد

سهام بورس 13,720 270.00 1.93 13,720 270.00 1.93 1403/03/30 115 306,022 5.18 میلیارد 5,622.95 13,990 13,720 13,720 13,950 2 1,313 16,630 1 449 16,800 16.89 هزار میلیارد 30.147 میلیون 22.609 میلیون 1,000,000 16.427 میلیون 6.182 میلیون 43.485 میلیون 1.449 میلیون 9.48 2.23 0.32 289,172 16,850 277,621 28,401
دکوثر

داروسازی کوثر

سهام بورس 15,650 300.00 1.95 15,440 90.00 0.59 1403/03/30 156 1.525 میلیون 13.88 میلیارد 5,816.4 15,350 15,650 15,650 15,650 2 36,666 9,090 1 975 9,100 15.47 هزار میلیارد 35.331 میلیون 14.386 میلیون 1.7 میلیون 9.066 میلیون 5.32 میلیون 11.722 میلیون 1.927 میلیون 13.61 4.93 2.25 1.522 میلیون - 1.512 میلیون 10,000
سمازن

سیمان مازندران

سهام بورس 22,070 430.00 1.99 21,960 320.00 1.48 1403/03/30 28 124,650 3.2 میلیارد 6,629.07 21,640 22,070 21,930 22,070 3 3,047 25,510 1 847 25,560 63.056 هزار میلیارد 68.239 میلیون 19.544 میلیون 2.466 میلیون 14.086 میلیون 5.458 میلیون 21.481 میلیون 10.222 میلیون 5.3 9.92 2.52 114,097 10,553 104,650 20,000
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 23,580 450.00 1.87 24,010 20.00 0.08 1403/03/30 62 68,907 2.24 میلیارد 6,067.66 24,030 23,550 23,550 24,270 1 29,898 32,510 1 1,987 32,980 18.973 هزار میلیارد 24.5 میلیون 13.582 میلیون 576,000 10.67 میلیون 2.912 میلیون 7.71 میلیون 1.238 میلیون 11.17 4.75 1.79 66,595 - 59,330 7,265
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 5,900 50.00 0.84 5,890 60.00 1.01 1403/03/30 404 1.632 میلیون 23.95 میلیارد 23,989.28 5,950 6,050 5,840 6,060 1 1,000 14,030 2 900 15,000 17.015 هزار میلیارد 18.123 میلیون 8.746 میلیون 2.5 میلیون 3.398 میلیون 5.348 میلیون 8.942 میلیون 2.472 میلیون 5.96 2.75 1.65 1.627 میلیون 5,000 1.62 میلیون 12,059
پکرمان

صنعتی بارز

سهام بورس 20,210 390.00 1.97 19,850 30.00 0.15 1403/03/30 43 36,087 1.44 میلیارد 32,403.65 19,820 20,210 20,210 20,210 1 3,000 40,050 3 5,722 40,470 101.515 هزار میلیارد 139.673 میلیون 70.356 میلیون 5.053 میلیون 37.552 میلیون 32.805 میلیون 100.964 میلیون 27.589 میلیون 3.64 3.06 0.99 35,587 - 28,713 6,874
دارو

کارخانجات داروپخش

سهام بورس 15,600 90.00 0.57 15,630 60.00 0.38 1403/03/30 47 24,249 655.21 میلیون 3,169.21 15,690 15,790 15,380 15,850 1 300 26,950 2 9,486 27,020 71.214 هزار میلیارد 79.035 میلیون 45.402 میلیون 2.6 میلیون 38.397 میلیون 7.005 میلیون 36.065 میلیون 3.238 میلیون 12.55 5.8 1.13 24,249 - 20,767 3,482
سبهان

سیمان بهبهان

سهام بورس 88,620 650.00 0.74 87,680 290.00 0.33 1403/03/27 77 41,940 5.01 میلیارد 163.42 87,970 87,910 86,220 89,600 1 3,324 118,210 1 45 119,400 23.572 هزار میلیارد 21.238 میلیون 7.175 میلیون 200,000 3.702 میلیون 3.473 میلیون 10.124 میلیون 3.12 میلیون 5.62 5.05 1.73 41,940 - 38,990 2,950
سدشت

سیمان دشتستان

سهام بورس 87,250 1,790.00 2.01 88,830 210.00 0.24 1403/03/30 550 355,580 52.63 میلیارد 579.94 89,040 87,250 87,250 87,250 2 74 149,000 6 7,771 150,900 173.802 هزار میلیارد 111.534 میلیون 12.196 میلیون 1.18 میلیون 6.75 میلیون 5.446 میلیون 11.723 میلیون 5.399 میلیون 19.41 19.25 8.94 354,980 500 352,775 2,705
تاراز

تاراز

صندوق بورس 15,630 2,340.00 13.02 17,970 0.00 0.00 1403/03/30 5 2,119 38.08 میلیون - 17,970 15,340 15,340 15,630 1 20,000 17,800 1 15,000 18,050 - - - - - - - - - - - 1,540 579 579 1,540
سفانو

سیمان فارس نو

سهام بورس 65,800 1,190.00 1.84 65,310 700.00 1.08 1403/03/30 36 8,829 727.44 میلیون 1,097.12 64,610 65,850 65,740 65,900 2 129 82,410 2 1,893 82,930 41.2 هزار میلیارد 35.284 میلیون 10.115 میلیون 500,000 2.629 میلیون 7.487 میلیون 13.758 میلیون 6.38 میلیون 5.12 4.37 2.37 8,809 20 8,439 390
سآبیک

سیمان آبیک

سهام بورس 22,530 440.00 1.99 22,530 440.00 1.99 1403/03/30 151 301,557 8.57 میلیارد 6,748.35 22,090 22,510 22,510 22,530 1 2,498 28,430 1 10,436 28,500 83.511 هزار میلیارد 77.589 میلیون 27.55 میلیون 2.959 میلیون 10.916 میلیون 16.634 میلیون 29.95 میلیون 12.613 میلیون 5.29 4.01 2.23 294,811 - 294,619 192
درسا

درسا

صندوق بورس 15,000 720.00 4.58 15,720 0.00 0.00 1403/03/30 2 3,660 57.53 میلیون - 15,720 15,000 15,000 15,010 1 90,000 15,570 1 90,000 15,680 - - - - - - - - - - - 160 3,500 - 3,660
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 4,369 85.00 1.98 4,342 58.00 1.35 1403/03/30 40 353,875 1.61 میلیارد 24,670.52 4,284 4,338 4,315 4,369 2 30,558 4,521 3 19,493 4,600 29.008 هزار میلیارد 53.196 میلیون 34.536 میلیون 6.325 میلیون 25.731 میلیون 8.805 میلیون 34.453 میلیون 1.558 میلیون 17.63 3.12 0.8 353,875 - 353,875 -
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 2,555 52.00 1.99 2,557 50.00 1.92 1403/03/30 241 3.558 میلیون 11.53 میلیارد 52,780.81 2,607 2,555 2,555 2,621 1 48,425 3,240 1 1,600 3,251 21.474 هزار میلیارد 44.583 میلیون 34.357 میلیون 6.628 میلیون 27.636 میلیون 6.721 میلیون 63.061 میلیون 529,369 32.01 2.52 0.27 3.558 میلیون - 3.558 میلیون -
پتایر

ایران تایر

سهام بورس 2,148 42.00 1.99 2,146 40.00 1.90 1403/03/30 86 1.062 میلیون 2.59 میلیارد 34,315.02 2,106 2,125 2,113 2,148 3 35,100 2,418 2 57,151 2,419 31.772 هزار میلیارد 43.688 میلیون 52.44 میلیون 14.04 میلیون 13.558 میلیون 38.882 میلیون 31.105 میلیون 5.697 میلیون 5.29 0.77 0.97 1.062 میلیون - 1.062 میلیون -
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 750 14.00 1.90 748 12.00 1.63 1403/03/30 322 7.961 میلیون 15.75 میلیارد 60,961.91 736 739 734 750 1 65,152 1,981 3 251,911 1,982 59.13 هزار میلیارد 87.107 میلیون 110.912 میلیون 30 میلیون 42.227 میلیون 68.685 میلیون 43.653 میلیون 27.505 میلیون 1.63 0.65 1.03 7.683 میلیون - 7.683 میلیون -
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 37,860 250.00 0.66 37,670 60.00 0.16 1403/03/30 18 6,819 339.61 میلیون 305.26 37,610 38,360 37,860 38,360 1 4,000 48,890 7 4,666 49,400 68.39 هزار میلیارد 58.964 میلیون 18.23 میلیون 1.4 میلیون 6.226 میلیون 12.004 میلیون 24.822 میلیون 9.356 میلیون 5.64 4.39 2.12 6,819 - 6,819 -
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 3,086 58.00 1.92 3,069 41.00 1.35 1403/03/30 109 1.962 میلیون 7.46 میلیارد 39,165.5 3,028 2,983 2,968 3,088 2 4,307 3,775 1 5,504 3,839 22.83 هزار میلیارد 32.494 میلیون 25.385 میلیون 6 میلیون 14.08 میلیون 11.305 میلیون 33.643 میلیون 3.116 میلیون 5.91 1.63 0.56 1.955 میلیون - 1.955 میلیون -
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 6,730 130.00 1.90 6,730 130.00 1.90 1403/03/30 1,376 10.119 میلیون 98.5 میلیارد 9,093.46 6,860 6,730 6,730 6,740 1 1,044 9,520 3 297,422 9,580 17.425 هزار میلیارد 14.919 میلیون 5.985 میلیون 1.789 میلیون 2.879 میلیون 3.105 میلیون 61,245 -530 -22716.92 3.88 196.59 9.949 میلیون - 9.949 میلیون -
دفرا

فرآورده تزریقی

سهام بورس 38,420 190.00 0.50 38,260 30.00 0.08 1403/03/30 4 1,800 72.42 میلیون 841.84 38,230 38,520 38,420 38,540 3 9,317 39,940 1 800 40,730 56.21 هزار میلیارد 57.137 میلیون 12.106 میلیون 1.4 میلیون 3.573 میلیون 8.533 میلیون 10.742 میلیون 6.072 میلیون 8.82 6.28 4.99 1,800 - 1,800 -
خوساز

محورسازان

سهام بورس 20,070 390.00 1.91 20,060 400.00 1.96 1403/03/30 98 400,435 13.52 میلیارد 7,963.74 20,460 20,060 20,060 20,200 1 381 33,080 1 19,437 33,100 37.874 هزار میلیارد 27.608 میلیون 7.559 میلیون 1.12 میلیون 5.144 میلیون 2.416 میلیون 50.911 میلیون 200,659 111.95 9.31 0.44 399,872 - 399,872 -
پسهند

لاستیک سهند

سهام بورس 58,020 490.00 0.84 58,370 140.00 0.24 1403/03/30 16 4,141 261.55 میلیون 277.38 58,510 57,600 57,340 59,090 2 2,159 62,500 1 2,540 64,000 21.966 هزار میلیارد 23.329 میلیون 7.214 میلیون 350,000 2.9 میلیون 4.315 میلیون 7.421 میلیون 3.282 میلیون 6.22 4.74 2.75 4,141 - 4,141 -
ثمسکن

سر. مسکن

سهام بورس 5,900 100.00 1.72 5,820 20.00 0.34 1403/03/30 951 9.05 میلیون 72.2 میلیارد 10,127.67 5,800 5,720 5,720 5,910 2 11,339 7,910 2 16,602 7,930 50.274 هزار میلیارد 38.461 میلیون 18.991 میلیون 6.3 میلیون 1.795 میلیون 17.195 میلیون 5.556 میلیون 4.44 میلیون 8.26 2.13 6.6 9.003 میلیون - 9.003 میلیون -
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,820 57.00 1.98 2,833 44.00 1.53 1403/03/30 348 5.401 میلیون 18.71 میلیارد 49,032.4 2,877 2,820 2,820 2,890 2 70,801 3,407 3 48,099 3,425 15.439 هزار میلیارد 22.854 میلیون 14.043 میلیون 4.456 میلیون 10.231 میلیون 3.812 میلیون 20.93 میلیون 19,326 653.16 3.31 0.6 5.401 میلیون - 5.401 میلیون -
تکشا

خدمات کشاورزی

سهام بورس 32,660 660.00 1.98 33,280 40.00 0.12 1403/03/30 125 151,250 5.51 میلیارد 7,669.84 33,320 32,660 32,660 32,660 1 1,000 36,020 1 1,000 36,100 7.172 هزار میلیارد 7.21 میلیون 1.536 میلیون 200,000 545,629 990,744 704,079 118,340 56.24 6.72 9.45 151,250 - 151,250 -
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 12,750 130.00 1.03 12,680 60.00 0.48 1403/03/30 196 613,445 11.6 میلیارد 3,573.24 12,620 12,690 12,690 12,870 1 2,241 18,860 1 5,000 19,020 22.644 هزار میلیارد 19.94 میلیون 8.178 میلیون 1.2 میلیون 4.724 میلیون 3.454 میلیون 9.13 میلیون 1.368 میلیون 11.12 4.41 1.67 602,740 - 602,740 -
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 3,515 60.00 1.74 3,474 19.00 0.55 1403/03/30 212 1.717 میلیون 7.35 میلیارد 15,817.38 3,455 3,386 3,386 3,524 1 2,000 4,251 2 39,095 4,293 17.552 هزار میلیارد 21.708 میلیون 12.134 میلیون 4.072 میلیون 7.561 میلیون 4.573 میلیون 15.877 میلیون 400,129 35.36 3.09 0.89 1.717 میلیون - 1.717 میلیون -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 5,710 60.00 1.04 5,770 0.00 0.00 1403/03/30 35 84,577 505.24 میلیون 5,986.06 5,770 5,820 5,710 5,820 2 1,770 5,960 1 32,992 6,010 291.36 هزار میلیارد 331.796 میلیون 133.019 میلیون 48 میلیون 54.836 میلیون 78.183 میلیون 92.161 میلیون 14.095 میلیون 19.65 3.54 3.01 83,727 - 83,727 -
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 47,550 0.00 0.00 47,710 160.00 0.34 1403/03/30 18 8,337 513.74 میلیون 748.13 47,550 48,500 47,400 48,500 2 7,382 61,130 1 750 61,500 58.948 هزار میلیارد 57.722 میلیون 21.671 میلیون 950,000 12.397 میلیون 9.274 میلیون 12.105 میلیون 7.524 میلیون 6.02 4.89 3.74 8,205 - 8,205 -
بکاب

جوشکاب یزد

سهام بورس 9,990 200.00 1.96 10,020 170.00 1.67 1403/03/30 81 621,789 8.85 میلیارد 14,254.36 10,190 9,990 9,990 10,300 184 5,120,929 14,240 0 0 0 6.831 هزار میلیارد 5.878 میلیون 1.739 میلیون 490,700 872,397 866,722 1.859 میلیون 167,727 29.31 5.67 2.64 621,789 - 621,789 -
سقاین

سیمان قائن

سهام بورس 3,943 43.00 1.08 3,977 9.00 0.23 1403/03/30 288 3.237 میلیون 15.83 میلیارد 5,485 3,986 4,025 3,943 4,049 1 10 4,891 1 3,000 4,915 19.552 هزار میلیارد 18.556 میلیون 8.584 میلیون 4 میلیون 2.648 میلیون 5.936 میلیون 5.716 میلیون 1.783 میلیون 8.92 2.68 2.78 3.237 میلیون - 3.237 میلیون -
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 4,965 97.00 1.99 4,917 49.00 1.01 1403/03/30 53 162,978 2.18 میلیارد 17,244.1 4,868 4,965 4,965 4,965 3 5,793 13,260 1 1,100 13,470 15.23 هزار میلیارد 34.154 میلیون 26.996 میلیون 2.427 میلیون 22.185 میلیون 4.811 میلیون 42.31 میلیون 2.299 میلیون 5.19 2.48 0.29 162,597 - 162,597 -
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 3,372 66.00 2.00 3,346 40.00 1.21 1403/03/30 66 849,188 3.71 میلیارد 18,707.7 3,306 3,300 3,240 3,372 1 3,800 4,379 1 2,000 4,383 21.396 هزار میلیارد 20.001 میلیون 11.361 میلیون 4.938 میلیون 3.479 میلیون 7.882 میلیون 14.296 میلیون 2.78 میلیون 5.94 2.1 1.16 844,638 - 844,638 -
بسویچ

پارس سوئیچ

سهام بورس 4,761 96.00 1.98 4,821 36.00 0.74 1403/03/30 33 413,905 2.14 میلیارد 23,793.54 4,857 4,760 4,760 4,770 2 232,000 5,090 1 24,935 5,100 66.512 هزار میلیارد 73.292 میلیون 32.38 میلیون 12.89 میلیون 11.15 میلیون 21.231 میلیون 12.236 میلیون 5.661 میلیون 10.98 2.93 5.08 398,840 - 398,840 -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 19,270 370.00 1.96 18,730 170.00 0.90 1403/03/30 53 92,705 1.92 میلیارد 6,998.31 18,900 18,530 18,530 19,270 2 13,748 20,610 1 1,000 20,760 19.556 هزار میلیارد 25.801 میلیون 11.362 میلیون 952,095 7.968 میلیون 3.394 میلیون 17.647 میلیون 1.303 میلیون 13.68 5.25 1.01 91,708 - 91,708 -