همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,070 98.00 4.97 2,069 97.00 4.92 12:29 4,655 530.266 میلیون 1.097 هزار میلیارد 113,913.22 1,972 2,020 2,020 2,070 96 19,549,096 2,070 0 0 0 362.807 هزار میلیارد 8.328 میلیارد 8.1 میلیارد 175.354 میلیون 7.965 میلیارد 134.659 میلیون 771.008 میلیون 8.903 میلیون 40.75 2.69 0.47 413.851 میلیون 116.415 میلیون 205.949 میلیون 324.317 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 1,808 86.00 4.99 1,808 86.00 4.99 12:29 813 74.731 میلیون 135.11 میلیارد 91,920.44 1,722 1,808 1,808 1,808 907 260,494,585 1,808 1 10,000 1,850 282.663 هزار میلیارد 4.174 میلیارد 3.96 میلیارد 156.34 میلیون 3.892 میلیارد 68.715 میلیون 353.904 میلیون 44.782 میلیون 6.31 4.12 0.8 67.731 میلیون 7 میلیون 18.082 میلیون 56.65 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,074 14.00 0.14 10,073 13.00 0.13 14:59 4,038 168.102 میلیون 1.693 هزار میلیارد - 10,060 10,073 10,073 10,074 202 200,011,837 10,073 51 50,315,518 10,074 - - - - - - - - - - - 142.212 میلیون 25.889 میلیون 110.339 میلیون 57.763 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 11,570 550.00 4.99 11,560 540.00 4.90 12:29 1,591 43.042 میلیون 497.62 میلیارد 27,053.31 11,020 11,500 11,410 11,570 655 18,668,202 11,570 3 51,433 11,670 667.266 هزار میلیارد 1.121 میلیارد 685.768 میلیون 57.722 میلیون 453.742 میلیون 232.026 میلیون 217.607 میلیون 165.503 میلیون 4.03 2.88 3.07 42.042 میلیون 1,000,000 11.95 میلیون 31.092 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,970 63.00 3.30 2,017 110.00 5.77 12:29 3,355 181.079 میلیون 365.22 میلیارد 53,972.9 1,907 1,993 1,937 2,040 1 2,316 1,954 4 502,590 1,970 24.082 هزار میلیارد 26.309 میلیون 15.027 میلیون 11.939 میلیون 2.227 میلیون 12.8 میلیون 9.004 میلیون 796,298 30.24 1.88 2.67 176.97 میلیون 4.109 میلیون 152.152 میلیون 28.927 میلیون
ثاخت

توسعه ساختمان

سهام بورس 4,731 124.00 2.69 4,811 204.00 4.43 12:29 3,173 120.435 میلیون 579.4 میلیارد 37,956.09 4,607 4,750 4,691 4,837 4 87,546 4,730 1 50,000 4,730 43.299 هزار میلیارد 52.446 میلیون 15.914 میلیون 9 میلیون 9.147 میلیون 6.768 میلیون 1.589 میلیون -878,979 -49.26 6.4 27.25 109.164 میلیون 11.27 میلیون 84.659 میلیون 35.776 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,560 80.00 1.46 5,610 130.00 2.37 12:29 7,381 188.413 میلیون 1.057 هزار میلیارد 10 میلیون 5,480 5,560 5,540 5,700 1 12,745 5,560 8 64,565 5,570 4488 هزار میلیارد 5.61 میلیارد 2.841 میلیارد 800 میلیون 1.122 میلیارد 1.719 میلیارد 2.035 میلیارد 933.755 میلیون 4.82 2.62 2.21 96.035 میلیون 92.378 میلیون 72.458 میلیون 115.954 میلیون
شفن

پتروشیمی فن آوران

سهام بورس 5,570 150.00 2.77 5,550 130.00 2.40 12:29 1,663 27.799 میلیون 154.17 میلیارد 16,716.36 5,420 5,470 5,430 5,650 1 1,000 5,560 1 20,145 5,580 171.773 هزار میلیارد 294.727 میلیون 167.744 میلیون 30.95 میلیون 122.955 میلیون 44.789 میلیون 84.802 میلیون 30.412 میلیون 5.65 3.84 2.03 24.516 میلیون 3.283 میلیون 8.384 میلیون 19.415 میلیون
وکار

بانک کار آفرین

سهام بورس 2,097 7.00 0.33 2,108 18.00 0.86 12:29 734 24.334 میلیون 51.29 میلیارد 33,152.84 2,090 2,120 2,092 2,141 1 20,409 2,096 1 5,000 2,098 96.968 هزار میلیارد 934.122 میلیون 908.877 میلیون 46 میلیون 837.154 میلیون 71.723 میلیون 103.508 میلیون 17.091 میلیون 5.67 1.35 0.94 24.254 میلیون 80,500 10.531 میلیون 13.803 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,795 23.00 0.61 3,797 25.00 0.66 12:29 913 27.974 میلیون 106.22 میلیارد 30,639.69 3,772 3,770 3,761 3,847 1 13,143 3,790 2 58,660 3,795 189.85 هزار میلیارد 839.848 میلیون 740.59 میلیون 35 میلیون 649.998 میلیون 90.592 میلیون 100.84 میلیون 37.315 میلیون 5.09 2.1 1.88 22.112 میلیون 5.862 میلیون 9.826 میلیون 18.148 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,574 6.00 0.23 2,612 44.00 1.71 12:29 5,089 215.932 میلیون 564.04 میلیارد 42,431.19 2,568 2,608 2,572 2,667 1 60,000 2,573 1 30,030 2,574 510.674 هزار میلیارد 1.565 میلیارد 794.848 میلیون 195.511 میلیون 1.054 میلیارد -259,095,611 705.583 میلیون -196,361,723 -2.6 -1.97 0.72 179.578 میلیون 36.354 میلیون 168.236 میلیون 47.697 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 5,000 270.00 5.71 5,016 286.00 6.05 12:29 4,482 97.641 میلیون 489.74 میلیارد 21,785.12 4,730 4,933 4,927 5,061 1 12,250 4,999 7 219,200 5,000 100.32 هزار میلیارد 107.037 میلیون 42.629 میلیون 20 میلیون 6.717 میلیون 35.912 میلیون 10.28 میلیون 8.334 میلیون 12.04 2.79 9.76 95.172 میلیون 2.469 میلیون 84.803 میلیون 12.838 میلیون
شتاب

شتاب

صندوق بورس 9,650 180.00 1.90 9,740 270.00 2.85 14:59 8,495 123.523 میلیون 1.203 هزار میلیارد - 9,470 9,700 9,600 9,930 48 454,588 9,630 1 130,000 9,640 - - - - - - - - - - - 117.241 میلیون 6.281 میلیون 107.866 میلیون 15.657 میلیون
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 3,444 48.00 1.41 3,487 91.00 2.68 12:29 2,777 46.978 میلیون 163.82 میلیارد 16,916.77 3,396 3,455 3,405 3,550 1 10,000 3,441 1 22,775 3,444 62.766 هزار میلیارد 80.74 میلیون 46.581 میلیون 18 میلیون 17.974 میلیون 28.607 میلیون 56.071 میلیون 8.758 میلیون 7.17 2.19 1.13 45.851 میلیون 1.127 میلیون 37.132 میلیون 9.846 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 39,530 2,580.00 6.98 39,480 2,530.00 6.85 12:28 1,723 17.117 میلیون 675.83 میلیارد 9,934.47 36,950 37,020 37,020 39,530 26 630,572 39,530 0 0 0 222.075 هزار میلیارد 251.903 میلیون 51.087 میلیون 5.625 میلیون 29.828 میلیون 21.259 میلیون 27.136 میلیون 26.187 میلیون 8.48 10.45 8.18 12.951 میلیون 4.166 میلیون 4.888 میلیون 12.229 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 2,377 24.00 1.02 2,368 15.00 0.64 12:29 800 15.93 میلیون 38.26 میلیارد 19,912.19 2,353 2,400 2,375 2,439 1 5,000 2,376 1 51,883 2,398 1127.284 هزار میلیارد 1.355 میلیارد 817.828 میلیون 476.049 میلیون 228.074 میلیون 589.754 میلیون 513.469 میلیون 133.874 میلیون 8.42 1.91 2.21 15.924 میلیون 5,900 8.239 میلیون 7.691 میلیون
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 13,950 40.00 0.29 14,090 180.00 1.29 12:29 5,231 36.44 میلیون 513.5 میلیارد 7,621.3 13,910 14,100 13,870 14,450 1 400 13,940 1 562 13,950 88.632 هزار میلیارد 90.031 میلیون 15.228 میلیون 6.26 86.556 میلیون 44.33 2.221 میلیون 1.953 میلیون 45.39 6.41 39.9 35.843 میلیون 596,073 28.207 میلیون 8.233 میلیون
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 8,340 540.00 6.92 8,310 510.00 6.54 12:29 586 9.063 میلیون 75.35 میلیارد 15,466.18 7,800 8,000 7,890 8,340 3 24,193 8,340 0 0 0 11.386 هزار میلیارد 15.058 میلیون 5.923 میلیون 1.37 میلیون 3.673 میلیون 2.25 میلیون 15.249 میلیون 897,934 12.68 5.06 0.75 8.999 میلیون 64,637 2.708 میلیون 6.355 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,195 209.00 7.00 3,165 179.00 5.99 12:28 632 21.052 میلیون 66.62 میلیارد 33,310.41 2,986 2,980 2,980 3,195 4 252,076 3,195 1 3,000 3,210 41.145 هزار میلیارد 174.028 میلیون 150.877 میلیون 13 میلیون 132.883 میلیون 17.994 میلیون 75.226 میلیون 1.603 میلیون 25.67 2.29 0.56 20.086 میلیون 966,591 13.972 میلیون 7.08 میلیون
واتی

سر. آتیه دماوند

سهام بورس 9,950 650.00 6.99 9,910 610.00 6.56 12:29 1,716 26.993 میلیون 267.37 میلیارد 15,730.1 9,300 9,520 9,320 9,950 26 1,920,202 9,950 0 0 0 84.235 هزار میلیارد 94.188 میلیون 26.17 میلیون 4.5 میلیون 9.953 میلیون 16.217 میلیون 13.361 میلیون 12.769 میلیون 6.6 5.19 6.3 25.441 میلیون 1.552 میلیون 19.619 میلیون 7.374 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,790 12.00 0.43 2,830 52.00 1.87 12:29 1,589 35.087 میلیون 99.28 میلیارد 22,080.91 2,778 2,814 2,757 2,890 1 2,000 2,787 1 166,966 2,790 18.29 هزار میلیارد 24.737 میلیون 11.621 میلیون 6.463 میلیون 6.447 میلیون 5.174 میلیون 6.491 میلیون -930,056 -19.67 3.54 2.82 34.383 میلیون 703,212 28.798 میلیون 6.288 میلیون
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 4,200 61.00 1.47 4,206 67.00 1.62 12:29 1,647 19.591 میلیون 82.4 میلیارد 11,895.14 4,139 4,190 4,174 4,239 6 736,398 4,199 2 16,664 4,200 103.397 هزار میلیارد 156.601 میلیون 86.983 میلیون 24.583 میلیون 53.203 میلیون 33.78 میلیون 94.479 میلیون 15.406 میلیون 6.6 3.01 1.08 18.09 میلیون 1.501 میلیون 13.591 میلیون 6 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,363 71.00 3.10 2,389 97.00 4.23 12:30 3,756 157.942 میلیون 377.31 میلیارد 42,050.66 2,292 2,359 2,320 2,430 2 298,483 2,360 3 198,527 2,363 534.96 هزار میلیارد 7.984 میلیارد 7.838 میلیارد 223.926 میلیون 7.449 میلیارد 389.186 میلیون 945.6 میلیون 159.032 میلیون 3.36 1.37 0.57 120.112 میلیون 37.83 میلیون 115.861 میلیون 42.082 میلیون
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,160 13.00 0.13 10,160 13.00 0.13 14:59 80 4.784 میلیون 48.6 میلیارد - 10,147 10,159 10,159 10,160 2 20,001,000 10,159 1 19,379,985 10,160 - - - - - - - - - - - 4.784 میلیون - 545,605 4.238 میلیون
جهش

جهش

صندوق بورس 10,620 170.00 1.63 10,770 320.00 3.06 14:59 2,137 31.67 میلیون 341.14 میلیارد - 10,450 10,710 10,540 11,030 2 3,040 10,610 1 151,270 10,620 - - - - - - - - - - - 27.27 میلیون 4.4 میلیون 23.273 میلیون 8.397 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 19,890 550.00 2.84 20,150 810.00 4.19 14:59 18,546 194.708 میلیون 3.924 هزار میلیارد - 19,340 19,980 19,830 20,560 13 75,663 19,880 4 395,125 19,890 - - - - - - - - - - - 180.945 میلیون 13.763 میلیون 177.113 میلیون 17.595 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 5,820 0.00 0.00 5,840 20.00 0.34 15:11 1,186 14.355 میلیون 83.91 میلیارد 12,103.37 5,820 5,910 5,780 5,980 1 1,063 5,820 2 114,605 5,850 1585.56 هزار میلیارد 1.903 میلیارد 763.388 میلیون 192.5 میلیون 317.597 میلیون 445.791 میلیون 503.123 میلیون 238.34 میلیون 6.65 3.56 3.15 8.717 میلیون 5.638 میلیون 5.086 میلیون 9.268 میلیون
کسرام

پارس سرام

سهام بورس 9,100 0.00 0.00 9,390 290.00 3.19 12:29 1,937 24.831 میلیون 233.17 میلیارد 12,819.11 9,100 9,550 8,920 9,550 1 2,310 9,070 1 3,830 9,120 9.214 هزار میلیارد 8.899 میلیون 1.639 میلیون 8.17 8.586 میلیون 61.43 1.471 میلیون 139,757 65.94 8.77 6.26 24.831 میلیون - 21.24 میلیون 3.59 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 11,040 30.00 0.27 11,040 30.00 0.27 12:30 1,017 16.683 میلیون 184.17 میلیارد 16,403.89 11,070 11,010 11,010 11,100 5 597,783 11,010 4 80,929 11,040 662.4 هزار میلیارد 978.612 میلیون 362.542 میلیون 60 میلیون 316.212 میلیون 46.331 میلیون 136.08 میلیون 7.996 میلیون 83.07 14.34 4.88 16.537 میلیون 145,650 13.088 میلیون 3.595 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,790 20.00 1.13 1,817 47.00 2.66 12:29 1,614 59.446 میلیون 107.99 میلیارد 36,831.2 1,770 1,797 1,772 1,854 1 4,000 1,787 2 246,089 1,790 37.499 هزار میلیارد 68.731 میلیون 56.69 میلیون 20.638 میلیون 31.233 میلیون 25.458 میلیون 25.081 میلیون 2.919 میلیون 12.85 1.47 1.5 57.861 میلیون 1.584 میلیون 54.446 میلیون 5 میلیون
بموتو

موتوژن

سهام بورس 3,062 84.00 2.82 3,073 95.00 3.19 12:29 391 9.268 میلیون 28.48 میلیارد 23,703.75 2,978 2,990 2,983 3,113 2 221,266 3,061 1 3,000 3,094 61.911 هزار میلیارد 75.265 میلیون 39.643 میلیون 14.288 میلیون 13.355 میلیون 26.288 میلیون 28.814 میلیون 6.621 میلیون 9.35 2.36 2.15 8.157 میلیون 1.111 میلیون 4.783 میلیون 4.485 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 18,310 320.00 1.72 18,430 200.00 1.07 12:29 959 5.644 میلیون 104.01 میلیارد 5,885.81 18,630 18,980 18,260 18,980 1 279 18,320 1 5,652 18,580 235.37 هزار میلیارد 279.087 میلیون 82.303 میلیون 12.771 میلیون 43.717 میلیون 38.586 میلیون 44.711 میلیون 30.79 میلیون 7.64 6.1 5.26 3.503 میلیون 2.141 میلیون 424,228 5.22 میلیون
زیتون

زیتون

صندوق بورس 19,600 70.00 0.36 19,600 70.00 0.36 14:59 511 7.709 میلیون 151.12 میلیارد - 19,530 19,580 19,540 19,740 2 2,010 19,590 1 24,482 19,600 - - - - - - - - - - - 4.599 میلیون 3.109 میلیون 1.686 میلیون 6.023 میلیون
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 3,197 123.00 4.00 3,178 104.00 3.38 12:29 790 17.459 میلیون 55.47 میلیارد 22,099.4 3,074 3,080 3,080 3,220 1 5,000 3,176 1 7,156 3,198 12.712 هزار میلیارد 14.309 میلیون 5.838 میلیون 4 میلیون 1.645 میلیون 4.193 میلیون 4.448 میلیون 77,489 164.05 3.03 2.86 17.164 میلیون 294,048 14.291 میلیون 3.167 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 17,690 840.00 4.99 17,610 760.00 4.51 12:29 883 3.969 میلیون 70.22 میلیارد 4,495.21 16,850 17,690 17,690 17,690 232 14,089,055 17,690 1 50,000 28,000 193.71 هزار میلیارد 226.219 میلیون 52.382 میلیون 11 میلیون 32.509 میلیون 19.874 میلیون 26.396 میلیون 27.048 میلیون 7.13 9.72 7.31 3.969 میلیون - 1.444 میلیون 2.526 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 2,000 71.00 3.68 2,008 79.00 4.10 12:29 1,176 26.109 میلیون 52.42 میلیارد 22,201.5 1,929 1,942 1,942 2,050 3 30,000 1,985 1 8,421 2,000 22.253 هزار میلیارد 27.108 میلیون 18.327 میلیون 11.082 میلیون 4.855 میلیون 13.472 میلیون 6.402 میلیون -315,510 -70.53 1.65 3.48 26.109 میلیون - 23.585 میلیون 2.524 میلیون
قصفها

قند اصفهان

سهام بورس 145,020 6,900.00 5.00 145,010 6,890.00 4.99 12:29 690 2.762 میلیون 400.46 میلیارد 4,002.38 138,120 139,550 139,550 145,020 127 1,070,022 145,020 1 10,000 147,050 28.277 هزار میلیارد 33.625 میلیون 6.045 میلیون 195,000 5.349 میلیون 696,750 16.737 میلیون 1.537 میلیون 18.4 40.58 1.69 2.757 میلیون 4,243 260,944 2.501 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 5,190 40.00 0.78 5,200 50.00 0.97 12:29 1,274 18.47 میلیون 96.06 میلیارد 14,497.42 5,150 5,170 5,150 5,270 2 11,000 5,170 3 182,681 5,200 124.8 هزار میلیارد 179.51 میلیون 92.744 میلیون 24 میلیون 54.71 میلیون 38.034 میلیون 66.729 میلیون 24.977 میلیون 5 3.28 1.87 15.763 میلیون 2.707 میلیون 13.277 میلیون 5.193 میلیون
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,640 38.00 2.37 1,665 63.00 3.93 12:29 918 37.455 میلیون 62.37 میلیارد 40,800.36 1,602 1,601 1,601 1,686 1 400,000 1,640 1 3,200 1,648 24.209 هزار میلیارد 54.107 میلیون 51.933 میلیون 14.54 میلیون 29.898 میلیون 22.035 میلیون 9.339 میلیون 2.696 میلیون 8.98 1.11 2.59 35.482 میلیون 1.972 میلیون 33.084 میلیون 4.371 میلیون
وبیمه

سر. صنعت بیمه

سهام بورس 1,475 96.00 6.96 1,453 74.00 5.37 12:29 1,410 81.651 میلیون 118.67 میلیارد 57,908.86 1,379 1,380 1,370 1,475 53 7,831,038 1,475 1 41,000 1,476 23.248 هزار میلیارد 23.73 میلیون 20.455 میلیون 16 میلیون 481,863 19.973 میلیون 3.392 میلیون 3.252 میلیون 7.15 1.16 6.85 75.958 میلیون 5.694 میلیون 73.628 میلیون 8.024 میلیون
همراه

ارتباطات سیار

سهام بورس 5,095 121.00 2.43 5,051 77.00 1.55 12:30 1,166 12.345 میلیون 63.27 میلیارد 10,587.89 4,974 5,090 5,043 5,183 1 79,416 5,095 1 4,100 5,100 379.835 هزار میلیارد 1.089 میلیارد 832.118 میلیون 75.2 میلیون 709.136 میلیون 122.982 میلیون 434.588 میلیون 52.329 میلیون 7.26 3.09 0.87 11.269 میلیون 1.076 میلیون 8.972 میلیون 3.374 میلیون
ثهام

ثهام

صندوق بورس 23,500 230.00 0.99 23,540 270.00 1.16 14:58 357 3.032 میلیون 71.36 میلیارد - 23,270 23,350 23,350 23,750 4 1,783 23,480 1 5,412 23,620 - - - - - - - - - - - 2.861 میلیون 171,000 595,776 2.436 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,140 80.00 0.72 11,220 160.00 1.45 12:29 877 8.425 میلیون 94.97 میلیارد 9,606.86 11,060 11,240 11,130 11,490 1 1,001 11,130 3 233,024 11,140 359.04 هزار میلیارد 531.771 میلیون 274.046 میلیون 32 میلیون 172.731 میلیون 101.315 میلیون 294.031 میلیون 66.065 میلیون 5.43 3.54 1.22 6.413 میلیون 2.012 میلیون 4.461 میلیون 3.964 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 21,540 10.00 0.05 21,690 140.00 0.65 12:29 1,703 14.143 میلیون 306.81 میلیارد 8,304.71 21,550 21,800 21,510 21,980 1 5,000 21,540 4 45,760 21,550 1561.68 هزار میلیارد 1.661 میلیارد 324.588 میلیون 72 میلیون 99.229 میلیون 225.358 میلیون 240.425 میلیون 225.458 میلیون 6.88 6.89 6.45 6.952 میلیون 7.191 میلیون 5.078 میلیون 9.065 میلیون
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام بورس 5,410 110.00 1.99 5,430 90.00 1.63 12:29 1,422 20.879 میلیون 113.28 میلیارد 14,683 5,520 5,590 5,360 5,590 2 16,195 5,400 1 87,170 5,430 16.29 هزار میلیارد 21.567 میلیون 10.916 میلیون 3 میلیون 5.277 میلیون 5.639 میلیون 8.328 میلیون 2.781 میلیون 5.86 2.89 1.96 20.435 میلیون 444,000 18.684 میلیون 2.195 میلیون
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 6,020 40.00 0.67 5,990 10.00 0.17 15:16 1,108 11.892 میلیون 71.17 میلیارد 10,733.27 5,980 6,000 5,840 6,150 1 3,315 6,000 2 172,948 6,020 9.685 هزار میلیارد 11.963 میلیون 5.213 میلیون 1.62 میلیون 2.294 میلیون 2.919 میلیون 3.41 میلیون 510,170 19.02 3.32 2.85 11.665 میلیون 227,881 10.282 میلیون 1.61 میلیون
ختوقا

قطعات اتومبیل

سهام بورس 6,160 150.00 2.38 6,280 30.00 0.48 12:29 3,543 54.676 میلیون 343.59 میلیارد 15,432.26 6,310 6,310 6,120 6,550 1 125,625 6,150 2 7,642 6,170 38.944 هزار میلیارد 39.418 میلیون 10.739 میلیون 6.201 میلیون 473,492 10.265 میلیون 1.461 میلیون 1.218 میلیون 31.98 3.79 26.66 52.866 میلیون 1.81 میلیون 51.561 میلیون 3.115 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,480 60.00 0.58 10,480 60.00 0.58 12:29 983 6.995 میلیون 73.57 میلیارد 7,116 10,420 10,590 10,460 10,590 3 54,996 10,470 1 45,910 10,490 5129.96 هزار میلیارد 5.267 میلیارد 1.676 میلیارد 489.5 میلیون 136.617 میلیون 1.539 میلیارد 552.699 میلیون 671.635 میلیون 7.59 3.31 9.23 4.447 میلیون 2.548 میلیون 3.155 میلیون 3.84 میلیون
ونیکی

سر. ملی

سهام بورس 6,630 180.00 2.79 6,550 100.00 1.55 12:29 680 5.937 میلیون 39.76 میلیارد 8,730.18 6,450 6,650 6,600 6,830 2 131,295 6,630 1 591 6,640 229.25 هزار میلیارد 269.29 میلیون 140.766 میلیون 35 میلیون 40.04 میلیون 100.726 میلیون 44.66 میلیون 40.039 میلیون 5.73 2.28 5.13 5.104 میلیون 832,243 3.907 میلیون 2.029 میلیون
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 17,500 920.00 5.55 17,590 1,010.00 6.09 12:30 3,415 7.862 میلیون 138.28 میلیارد 2,302.19 16,580 16,600 16,370 17,740 4 400,000 17,500 3 12,433 17,500 20.337 هزار میلیارد 26.762 میلیون 9.856 میلیون 1.156 میلیون 6.425 میلیون 3.431 میلیون 34.059 میلیون 2.143 میلیون 9.49 5.93 0.6 7.069 میلیون 792,542 5.965 میلیون 1.897 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,330 57.00 2.39 2,373 14.00 0.59 15:15 3,106 99.175 میلیون 235.12 میلیارد 31,930.19 2,387 2,400 2,315 2,436 1 300,000 2,325 1 161,161 2,334 46.826 هزار میلیارد 52.505 میلیون 26.153 میلیون 19.749 میلیون 5.68 میلیون 20.474 میلیون 11.93 میلیون 1.588 میلیون 29.51 2.29 3.93 98.593 میلیون 582,000 97.513 میلیون 1.662 میلیون
خموتور

موتورسازان تراکتور

سهام بورس 4,050 18.00 0.45 4,174 142.00 3.52 12:29 1,075 17.936 میلیون 74.86 میلیارد 16,684.69 4,032 3,960 3,960 4,314 1 4,000 4,051 1 7,000 4,090 25.044 هزار میلیارد 34.5 میلیون 18.837 میلیون 3 میلیون 9.456 میلیون 9.381 میلیون 25.789 میلیون 3.169 میلیون 7.9 2.67 0.97 16.383 میلیون 1.553 میلیون 15.355 میلیون 2.581 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 7,360 80.00 1.10 7,330 50.00 0.69 12:29 832 5.052 میلیون 37.21 میلیارد 6,072.68 7,280 7,310 7,280 7,480 2 1,206 7,360 1 493 7,370 146.6 هزار میلیارد 229.371 میلیون 113.312 میلیون 20 میلیون 82.771 میلیون 30.541 میلیون 199.793 میلیون 26.571 میلیون 5.52 4.8 0.73 4.717 میلیون 335,639 3.756 میلیون 1.297 میلیون
غالبر

لبنیات کالبر

سهام بورس 88,890 4,670.00 4.99 89,370 4,190.00 4.48 12:29 878 1.392 میلیون 124.36 میلیارد 1,584.99 93,560 90,000 88,890 95,000 1 180 81,130 2 2,173 88,890 41.289 هزار میلیارد 44.518 میلیون 4.88 میلیون 462,000 3.229 میلیون 1.651 میلیون 6.239 میلیون 538,039 76.74 25.02 6.62 1.188 میلیون 203,152 280,447 1.111 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 17,440 420.00 2.47 17,200 180.00 1.06 12:29 531 2.726 میلیون 47.68 میلیارد 5,134.11 17,020 17,280 17,250 17,750 1 504 17,350 7 46,200 17,450 1745.8 هزار میلیارد 1.795 میلیارد 488.665 میلیون 101.5 میلیون 49.338 میلیون 439.326 میلیون 296.596 میلیون 285.197 میلیون 6.12 3.97 5.89 2.215 میلیون 511,605 1.326 میلیون 1.4 میلیون
تمشک

تمشک

صندوق بورس 14,540 220.00 1.54 14,590 270.00 1.89 14:59 397 2.85 میلیون 41.57 میلیارد - 14,320 14,280 14,280 14,650 3 120,664 14,540 2 20,310 14,560 - - - - - - - - - - - 2.681 میلیون 168,743 1.806 میلیون 1.044 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 17,550 20.00 0.11 17,650 80.00 0.46 12:29 999 2.374 میلیون 42.08 میلیارد 2,376.73 17,570 17,840 17,500 17,980 2 1,704 17,550 1 30,000 17,610 186.871 هزار میلیارد 248.464 میلیون 132.392 میلیون 10.588 میلیون 61.593 میلیون 70.799 میلیون 75.027 میلیون 35.664 میلیون 5.24 2.64 2.5 2.195 میلیون 179,197 1.34 میلیون 1.034 میلیون
انرژی

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 26,090 530.00 2.07 26,420 860.00 3.36 12:29 3,529 10.631 میلیون 280.91 میلیارد 3,012.44 25,560 26,080 25,980 27,030 2 3,952 26,090 1 1,000 26,100 71.334 هزار میلیارد 71.548 میلیون 3.398 میلیون 2.7 میلیون 213,862 3.184 میلیون 618,841 648,334 110.05 22.41 115.27 10.234 میلیون 396,752 9.423 میلیون 1.208 میلیون
سلام

سلام

صندوق بورس 15,920 220.00 1.40 15,870 170.00 1.08 14:54 159 2.138 میلیون 33.93 میلیارد - 15,700 15,820 15,700 16,030 2 6,532 15,890 1 18,935 15,930 - - - - - - - - - - - 1.706 میلیون 432,402 909,352 1.229 میلیون
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,760 48.00 1.02 4,789 77.00 1.63 12:29 827 11.395 میلیون 54.63 میلیارد 13,778.8 4,712 4,740 4,740 4,840 1 2,000 4,758 1 1,200 4,768 145.586 هزار میلیارد 149.656 میلیون 68.491 میلیون 23.4 میلیون 4.071 میلیون 64.42 میلیون 38.454 میلیون 38.25 میلیون 3.74 2.23 3.72 9.555 میلیون 1.84 میلیون 8.772 میلیون 2.623 میلیون
فخاس

فولادخراسان

سهام بورس 11,660 30.00 0.26 11,640 10.00 0.09 12:27 327 1.27 میلیون 14.84 میلیارد 3,883.02 11,630 11,900 11,630 11,900 1 450 11,650 3 17,495 11,700 267.72 هزار میلیارد 340.063 میلیون 172.818 میلیون 23 میلیون 72.343 میلیون 100.475 میلیون 151.613 میلیون 41.247 میلیون 6.49 2.66 1.77 1.177 میلیون 92,290 398,467 871,281
آرام

آرام

صندوق بورس 14,940 310.00 2.12 15,060 430.00 2.94 14:58 617 2.214 میلیون 33.34 میلیارد - 14,630 14,860 14,860 15,190 1 704 14,940 1 95,841 14,980 - - - - - - - - - - - 2.098 میلیون 115,657 1.328 میلیون 885,869
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 3,327 62.00 1.83 3,368 21.00 0.62 12:29 952 15.471 میلیون 52.11 میلیارد 16,251.43 3,389 3,417 3,323 3,430 2 8,517 3,327 1 38,600 3,338 125.492 هزار میلیارد 191.866 میلیون 128.769 میلیون 37.26 میلیون 66.374 میلیون 62.395 میلیون 134.666 میلیون 19.694 میلیون 6.37 2.01 0.93 14.338 میلیون 1.133 میلیون 13.572 میلیون 1.9 میلیون
ستران

سیمان تهران

سهام بورس 5,600 360.00 6.87 5,560 320.00 6.11 12:29 1,503 3.145 میلیون 175.78 میلیارد 26,588.18 5,240 5,290 5,280 5,600 0 0 0 0 97.825 هزار میلیارد 114.647 میلیون 47.736 میلیون 17 میلیون 20.127 میلیون 27.609 میلیون 27.595 میلیون 13.504 میلیون 7 3.42 3.43 3.114 میلیون 31,119 2.375 میلیون 769,454
ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

سهام بورس 24,930 1,180.00 4.97 24,880 1,130.00 4.76 12:26 969 6.567 میلیون 163.41 میلیارد 6,776.97 23,750 24,930 24,300 24,930 46 704,304 24,930 0 0 0 27.368 هزار میلیارد 30.542 میلیون 5.514 میلیون 1.1 میلیون 3.174 میلیون 2.34 میلیون 1.564 میلیون 739,745 37 11.69 17.49 6.515 میلیون 52,000 5.786 میلیون 781,000
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 4,630 135.00 3.00 4,630 135.00 3.00 12:30 726 10.197 میلیون 47.22 میلیارد 14,045.58 4,495 4,651 4,515 4,745 1 1,826 4,602 1 27,380 4,630 56.069 هزار میلیارد 58.288 میلیون 20.884 میلیون 4.03 میلیون 2.219 میلیون 18.665 میلیون 5.435 میلیون 4.885 میلیون 11.48 3 10.32 9.676 میلیون 520,672 8.998 میلیون 1.2 میلیون
فنوال

نورد آلومینیوم

سهام بورس 10,700 160.00 1.47 10,760 100.00 0.92 12:29 569 4.275 میلیون 46.01 میلیارد 7,512.37 10,860 11,000 10,600 11,040 1 978 10,700 3 50,052 10,760 36.495 هزار میلیارد 42.898 میلیون 13.891 میلیون 3.392 میلیون 6.403 میلیون 7.489 میلیون 15.271 میلیون 4.616 میلیون 7.91 4.87 2.39 4.175 میلیون 99,567 3.508 میلیون 766,902
سپاها

سیمان سپاهان

سهام بورس 23,970 670.00 2.88 23,980 680.00 2.92 12:29 630 2.172 میلیون 52.08 میلیارد 3,447.01 23,300 23,620 23,350 24,500 1 3,500 23,960 3 31,535 23,970 58.751 هزار میلیارد 66.051 میلیون 19.889 میلیون 2.45 میلیون 7.3 میلیون 12.589 میلیون 20.031 میلیون 8.151 میلیون 7.21 4.67 2.93 2.123 میلیون 48,117 1.46 میلیون 711,664
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام بورس 2,908 6.00 0.21 2,958 44.00 1.51 12:29 210 3.427 میلیون 10.22 میلیارد 18,589.47 2,914 2,929 2,908 3,059 2 18,300 2,908 1 58,000 2,942 35.496 هزار میلیارد 161.886 میلیون 146.234 میلیون 12 میلیون 126.39 میلیون 19.844 میلیون 40.168 میلیون 6.043 میلیون 5.87 1.79 0.88 2.214 میلیون 1.213 میلیون 1.598 میلیون 1.829 میلیون
زپارس

کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 38,120 920.00 2.47 37,960 760.00 2.04 12:29 578 1.619 میلیون 61.47 میلیارد 2,801.35 37,200 37,800 37,020 38,310 4 13,713 37,600 1 134 38,130 52.967 هزار میلیارد 60.982 میلیون 13.162 میلیون 1.395 میلیون 8.015 میلیون 5.147 میلیون 6.764 میلیون 2.221 میلیون 23.85 10.29 7.83 1.55 میلیون 68,737 947,684 671,494
وامید

سر. امید

سهام بورس 13,680 10.00 0.07 13,680 10.00 0.07 12:29 205 1.487 میلیون 20.42 میلیارد 7,374.48 13,670 13,970 13,660 13,970 1 7,085 13,680 1 2,100 13,710 1326.683 هزار میلیارد 1.481 میلیارد 497.954 میلیون 96.98 میلیون 154.086 میلیون 343.868 میلیون 210.011 میلیون 206.098 میلیون 6.44 3.86 6.32 969,498 517,802 380,863 1.106 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 8,360 200.00 2.45 8,390 230.00 2.82 12:29 899 7.212 میلیون 60.52 میلیارد 8,022.6 8,160 8,250 8,230 8,470 2 5,000 8,360 4 120,237 8,380 70.963 هزار میلیارد 87.299 میلیون 46.148 میلیون 8.458 میلیون 16.336 میلیون 29.812 میلیون 63.206 میلیون 18.077 میلیون 3.93 2.38 1.13 6.462 میلیون 750,177 5.879 میلیون 1.333 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 6,760 160.00 2.42 6,760 160.00 2.42 12:29 811 7.406 میلیون 50.06 میلیارد 9,131.83 6,600 6,590 6,590 6,860 1 1,100 6,690 3 21,300 6,770 37.518 هزار میلیارد 48.279 میلیون 21.015 میلیون 5.55 میلیون 10.761 میلیون 10.254 میلیون 82.709 میلیون 1.315 میلیون 28.53 3.66 0.45 7.317 میلیون 88,744 6.744 میلیون 662,275
دابور

دارو ابوریحان

سهام بورس 13,600 230.00 1.66 13,750 80.00 0.58 12:29 383 2.141 میلیون 29.44 میلیارد 5,589.1 13,830 14,200 13,580 14,200 1 1,000 13,590 1 600 13,600 24.75 هزار میلیارد 41.908 میلیون 20.506 میلیون 1.8 میلیون 17.158 میلیون 3.348 میلیون 14.462 میلیون 3.249 میلیون 7.62 7.39 1.71 1.65 میلیون 490,582 1.105 میلیون 1.036 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه

سهام بورس 7,760 140.00 1.84 7,940 320.00 4.20 12:29 1,738 20.026 میلیون 159.08 میلیارد 11,522.49 7,620 7,700 7,700 8,150 6 76,038 7,750 1 38,873 7,760 45.529 هزار میلیارد 60.805 میلیون 23.746 میلیون 5.734 میلیون 15.276 میلیون 8.47 میلیون 56.573 میلیون 558,170 81.57 5.38 0.8 19.765 میلیون 261,034 19.25 میلیون 776,568
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 5,420 100.00 1.88 5,370 50.00 0.94 12:29 1,049 4.065 میلیون 21.98 میلیارد 3,875.51 5,320 5,320 5,320 5,440 4 25,682 5,400 8 44,102 5,420 96.66 هزار میلیارد 120.695 میلیون 43.765 میلیون 18 میلیون 24.035 میلیون 19.73 میلیون 16.284 میلیون 6.792 میلیون 14.23 4.91 5.94 4.065 میلیون - 3.55 میلیون 514,979
کپشیر

پشم شیشه ایران

سهام بورس 13,350 0.00 0.00 13,470 120.00 0.90 12:28 656 3.665 میلیون 49.38 میلیارد 5,586.6 13,350 13,690 13,190 13,720 1 1,503 13,250 1 8,000 13,340 20.205 هزار میلیارد 25.139 میلیون 8.042 میلیون 1.5 میلیون 4.934 میلیون 3.107 میلیون 7.006 میلیون 2.311 میلیون 8.74 6.5 2.88 3.054 میلیون 610,819 2.54 میلیون 1.125 میلیون
کطبس

ذغالسنگ نگین

سهام بورس 19,390 450.00 2.38 19,430 490.00 2.59 12:29 362 1.541 میلیون 29.94 میلیارد 4,256.69 18,940 18,810 18,810 19,780 1 28,000 19,310 1 2,500 19,390 15.253 هزار میلیارد 18.681 میلیون 6.47 میلیون 785,000 3.428 میلیون 3.042 میلیون 5.055 میلیون 1.804 میلیون 8.45 5.01 3.02 1.462 میلیون 78,482 962,294 578,626
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,810 35.00 0.93 3,815 40.00 1.06 12:29 356 6.908 میلیون 26.48 میلیارد 19,405.03 3,775 3,844 3,775 3,931 2 2,104 3,807 1 1,447 3,810 96.839 هزار میلیارد 878.738 میلیون 837.441 میلیون 25.384 میلیون 781.898 میلیون 55.543 میلیون 101.888 میلیون 16.425 میلیون 5.9 1.74 0.95 3.667 میلیون 3.242 میلیون 3.183 میلیون 3.725 میلیون
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 45,140 850.00 1.92 44,780 490.00 1.11 12:29 1,000 1.024 میلیون 46.15 میلیارد 1,024.44 44,290 44,200 44,200 45,340 2 333 45,060 1 6,727 45,140 179.12 هزار میلیارد 186.418 میلیون 47.673 میلیون 4 میلیون 7.298 میلیون 40.375 میلیون 81.68 میلیون 35.799 میلیون 5 4.45 2.19 1.001 میلیون 23,763 548,400 476,038
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 32,000 230.00 0.72 32,060 290.00 0.91 12:29 506 2.081 میلیون 66.71 میلیارد 4,111.85 31,770 31,310 31,310 32,250 1 200 31,970 1 2,929 32,000 41.678 هزار میلیارد 45.012 میلیون 19.402 میلیون 1.3 میلیون 3.334 میلیون 16.068 میلیون 33.715 میلیون 5.868 میلیون 7.1 2.59 1.24 1.635 میلیون 445,939 1.188 میلیون 892,178
تداوم

تداوم

صندوق بورس 11,660 15.00 0.13 11,660 15.00 0.13 14:59 20 505,158 5.89 میلیارد - 11,645 11,658 11,658 11,660 1 19,955,618 11,658 1 9,545,145 11,660 - - - - - - - - - - - 460,776 44,382 50,303 454,855
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,210 23.00 0.55 4,229 42.00 1.00 12:29 2,479 40.594 میلیون 171.68 میلیارد 16,375.12 4,187 4,295 4,202 4,295 4 77,602 4,209 4 841,457 4,210 1162.975 هزار میلیارد 1.388 میلیارد 760.096 میلیون 275 میلیون 224.941 میلیون 535.155 میلیون 1.946 میلیارد 249.789 میلیون 4.66 2.17 0.6 35.648 میلیون 4.946 میلیون 35.245 میلیون 5.349 میلیون
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 23,960 460.00 1.96 23,890 390.00 1.66 12:29 366 2.252 میلیون 53.8 میلیارد 6,153.2 23,500 23,800 23,620 24,390 1 5,969 23,950 1 27,164 23,960 22.696 هزار میلیارد 27.368 میلیون 12.629 میلیون 950,000 4.672 میلیون 7.957 میلیون 13.307 میلیون 2.916 میلیون 7.78 2.85 1.71 1.453 میلیون 799,548 1.06 میلیون 1.192 میلیون
پتروآگاه

پتروآگاه

صندوق بورس 11,330 10.00 0.09 11,400 80.00 0.71 14:59 1,622 32.143 میلیون 366.55 میلیارد - 11,320 11,380 11,330 11,560 2 409,175 11,330 3 92,637 11,350 - - - - - - - - - - - 31.252 میلیون 890,825 30.868 میلیون 1.275 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 15,410 80.00 0.52 15,410 80.00 0.52 12:28 331 3.374 میلیون 52.35 میلیارد 10,191.97 15,330 15,660 15,400 15,700 3 27,492 15,400 3 171,642 15,410 628.266 هزار میلیارد 707.458 میلیون 203.141 میلیون 40.77 میلیون 79.193 میلیون 123.948 میلیون 118.258 میلیون 109.212 میلیون 5.74 5.06 5.3 1.191 میلیون 2.183 میلیون 812,705 2.561 میلیون
لسرما

سرماآفرین

سهام بورس 32,020 1,410.00 4.61 31,900 1,290.00 4.21 12:29 619 1.832 میلیون 58.44 میلیارد 2,959.61 30,610 31,340 31,000 32,140 1 158 31,940 2 5,677 32,020 6.954 هزار میلیارد 9.073 میلیون 2.697 میلیون 218,000 2.11 میلیون 586,725 1.96 میلیون 252,020 27.59 11.85 3.55 1.632 میلیون 200,000 1.302 میلیون 529,801
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 6,220 310.00 5.25 6,260 350.00 5.92 12:29 3,240 72.877 میلیون 455.95 میلیارد 22,492.86 5,910 6,090 6,030 6,320 1 20,000 6,210 1 1,000 6,240 73.086 هزار میلیارد 76.464 میلیون 26.768 میلیون 11.675 میلیون 3.378 میلیون 23.39 میلیون 2.742 میلیون 3.805 میلیون 19.21 3.12 26.65 68.295 میلیون 4.582 میلیون 67.971 میلیون 4.906 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 28,160 39.00 0.14 28,160 39.00 0.14 14:59 368 15.221 میلیون 428.63 میلیارد - 28,121 28,160 28,160 28,161 15 14,899,000 28,160 4 1,496,886 28,161 - - - - - - - - - - - 2.257 میلیون 12.964 میلیون 1.937 میلیون 13.284 میلیون
انار

انار

صندوق بورس 18,140 290.00 1.62 18,220 370.00 2.07 14:59 160 651,994 11.88 میلیارد - 17,850 17,860 17,860 18,340 2 222,910 18,140 1 307 18,210 - - - - - - - - - - - 527,986 124,008 215,981 436,013
دسبحا

دارو سبحان

سهام بورس 8,810 170.00 1.97 8,760 120.00 1.39 12:27 316 1.675 میلیون 14.81 میلیارد 5,299.96 8,640 8,720 8,720 8,970 1 2,857 8,750 2 48,695 8,810 61.101 هزار میلیارد 66.633 میلیون 16.734 میلیون 6.975 میلیون 5.532 میلیون 11.202 میلیون 4.79 میلیون 6.172 میلیون 9.9 5.45 12.76 1.415 میلیون 259,685 1.105 میلیون 570,178
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 11,250 60.00 0.53 11,440 130.00 1.15 12:29 1,954 12.941 میلیون 148.07 میلیارد 6,622.62 11,310 11,490 11,150 11,860 1 50,000 11,230 2 31,499 11,290 19.677 هزار میلیارد 22.255 میلیون 5.115 میلیون 1.72 میلیون 2.578 میلیون 2.537 میلیون 5.446 میلیون 1.029 میلیون 19.12 7.76 3.61 12.723 میلیون 218,039 12.413 میلیون 527,311
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 59,990 2,000.00 3.45 59,950 1,960.00 3.38 12:29 2,186 2.572 میلیون 154.16 میلیارد 1,176.43 57,990 60,750 59,000 60,750 10 6,434 59,980 1 1,725 59,990 860.283 هزار میلیارد 1.07 میلیارد 287.448 میلیون 14.35 میلیون 209.98 میلیون 77.468 میلیون 469.77 میلیون 104.478 میلیون 8.23 11.11 1.83 1.921 میلیون 651,000 1.623 میلیون 948,451
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 41,550 410.00 1.00 41,490 350.00 0.85 12:28 432 923,416 38.32 میلیارد 2,137.54 41,140 41,390 40,800 43,000 2 18,630 41,400 1 4,600 41,550 27.383 هزار میلیارد 30.987 میلیون 10.51 میلیون 660,000 3.603 میلیون 6.907 میلیون 12.84 میلیون 4.551 میلیون 6.02 3.96 2.13 823,416 100,000 529,079 394,337
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 65,500 3,440.00 4.99 66,200 2,740.00 3.97 12:29 1,474 1.462 میلیون 96.78 میلیارد 991.87 68,940 67,210 65,500 68,790 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 16.152 میلیون 527,493 240,000 264,240 263,253 95,480 1,533 10363.99 60.35 166.4 1.274 میلیون 187,900 1.44 میلیون 22,100
کسعدی

کاشی سعدی

سهام بورس 8,050 240.00 3.07 8,010 200.00 2.56 12:29 565 2.713 میلیون 21.74 میلیارد 4,801.29 7,810 7,590 7,590 8,290 1 2,481 8,030 1 12,284 8,050 8.01 هزار میلیارد 10.493 میلیون 4.001 میلیون 500,000 2.503 میلیون 1.498 میلیون 3.767 میلیون 716,891 11.02 5.27 2.1 2.713 میلیون - 2.441 میلیون 271,275
خمهر

مهرکام پارس

سهام بورس 3,320 106.00 3.09 3,379 47.00 1.37 12:29 2,482 52.287 میلیون 176.66 میلیارد 21,066.41 3,426 3,425 3,280 3,509 3 1,158,367 3,311 1 10,000 3,319 22.395 هزار میلیارد 45.068 میلیون 28.895 میلیون 6.628 میلیون 22.673 میلیون 6.222 میلیون 59.288 میلیون 192,968 116.06 3.6 0.38 51.92 میلیون 366,950 51.662 میلیون 624,909
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 31,140 900.00 2.98 30,710 470.00 1.55 12:29 520 823,683 25.3 میلیارد 1,584.01 30,240 30,200 30,200 31,270 1 12,000 30,870 1 1,500 31,140 37.313 هزار میلیارد 41.514 میلیون 8.381 میلیون 1.215 میلیون 4.201 میلیون 4.18 میلیون 4.472 میلیون 2.98 میلیون 12.52 8.93 8.34 788,063 35,620 530,219 293,464
سشرق

سیمان شرق

سهام بورس 15,930 150.00 0.95 15,990 210.00 1.33 12:29 829 2.64 میلیون 42.22 میلیارد 3,184.5 15,780 15,800 15,790 16,220 1 1,373 15,890 1 318 15,930 42.43 هزار میلیارد 50.028 میلیون 18.441 میلیون 2.654 میلیون 7.598 میلیون 10.843 میلیون 9.926 میلیون 6.906 میلیون 6.14 3.91 4.27 2.306 میلیون 334,216 2.049 میلیون 591,099
فیروزه

شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

صندوق بورس 26,810 280.00 1.06 26,900 370.00 1.39 14:59 176 640,686 17.23 میلیارد - 26,530 26,750 26,750 27,140 1 1,200 26,800 1 23,089 26,920 - - - - - - - - - - - 591,678 49,008 341,589 299,097