همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بیمه پردیس

بیمه پردیس

سهام بورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/28 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,138 18.00 0.18 10,138 18.00 0.18 1399/10/14 4,170 167.59 میلیون 1.699 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,138 10,139 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 4,103 195.00 4.99 4,030 122.00 3.12 11:21 1,079 19.28 میلیون 79.1 میلیارد 17,871.98 3,908 4,103 4,103 4,103 416 69,163,951 3,908 2 59,498 3,940 685.1 هزار میلیارد 776.616 میلیون 370.018 میلیون 170 میلیون 91.516 میلیون 230.405 میلیون 1.025 میلیارد 142.738 میلیون 14.87 2.95 0.66 234.383 میلیون 12.199 میلیون 179.212 میلیون 67.37 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 863 13.00 1.53 859 9.00 1.06 11:20 2,159 120.14 میلیون 103.3 میلیارد 55,624.18 850 853 849 888 1 10,000 851 1 29,258 855 15.571 هزار میلیارد 34.529 میلیون 37.227 میلیون 18.126 میلیون 18.959 میلیون 18.548 میلیون 5.646 میلیون -180,232 -86.39 0.84 2.76 91.796 میلیون 4 میلیون 65.708 میلیون 30.088 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,640 260.00 4.83 5,620 240.00 4.46 11:20 2,955 53.63 میلیون 301.4 میلیارد 14,732.92 5,380 5,590 5,520 5,640 279 21,379,126 5,380 1 660 5,380 783.847 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 548.618 میلیون 76 میلیون 259.597 میلیون 175.966 میلیون 1.624 میلیارد 150.198 میلیون 5.22 4.45 0.48 176.22 میلیون 31.121 میلیون 150.862 میلیون 56.479 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,410 490.00 4.94 10,380 460.00 4.64 11:21 5,864 74.6 میلیون 774.5 میلیارد 8,548.95 9,920 10,240 10,100 10,410 259 16,254,724 9,950 1 4,065 9,950 3041.34 هزار میلیارد 3.396 میلیارد 1.367 میلیارد 293 میلیون 469.325 میلیون 930.275 میلیون 1.161 میلیارد 630.476 میلیون 4.82 3.27 2.62 77.864 میلیون 8.217 میلیون 57.594 میلیون 28.487 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 14,071 2,364.00 20.19 14,071 2,364.00 20.19 1399/10/14 473 15.53 میلیون 218.6 میلیارد - 11,707 11,713 14,071 14,079 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 56.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 71,550 3,400.00 4.99 68,720 570.00 0.84 11:22 1,858 2.66 میلیون 182.9 میلیارد 1,441.22 68,150 66,660 66,660 71,550 95 677,408 68,180 1 74 69,800 240.52 هزار میلیارد 399.362 میلیون 194.829 میلیون 3.5 میلیون 158.842 میلیون 24.649 میلیون 197.073 میلیون 34.296 میلیون 7.01 9.76 1.22 7.11 میلیون 319,000 1.178 میلیون 6.251 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 93,180 4,430.00 4.99 92,350 3,600.00 4.06 11:20 1,601 2.54 میلیون 234.2 میلیارد 1,584.23 88,750 89,900 89,760 93,180 405 1,572,006 88,750 1 3,950 92,310 831.15 هزار میلیارد 1.165 میلیارد 452.488 میلیون 9 میلیون 333.873 میلیون 91.263 میلیون 603.468 میلیون 154.186 میلیون 5.39 9.11 1.38 6.277 میلیون 81,588 1.128 میلیون 5.231 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,131 23.00 0.23 10,133 21.00 0.21 1399/10/14 48 686,705 7 میلیارد - 10,154 10,155 10,131 10,134 1 37,590 10,156 2 1,110 10,158 10.133 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.958 میلیون - 3.958 میلیون 4 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,822 86.00 4.95 1,794 58.00 3.34 11:20 1,537 54.6 میلیون 98.8 میلیارد 35,526.72 1,736 1,788 1,750 1,822 1 27,700 1,764 1 2,000 1,764 314.41 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون - 199.997 میلیون 532.742 میلیون 60.179 میلیون 5.22 1.57 0.59 59.866 میلیون - 56.299 میلیون 3.567 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 4,270 57.00 1.35 4,183 30.00 0.71 11:20 848 12.06 میلیون 50.4 میلیارد 14,297.59 4,213 4,070 4,051 4,340 0 0 0 130 8,811,783 4,212 11.004 هزار میلیارد 11.611 میلیون 2.417 میلیون 2.63 میلیون 610,109 1.821 میلیون 504,453 178,033 61.79 6.04 21.81 16.686 میلیون 190,000 13.6 میلیون 3.276 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 14,130 670.00 4.98 13,990 530.00 3.94 11:20 279 1.86 میلیون 26.2 میلیارد 6,648.91 13,460 14,100 13,800 14,130 1 200 13,650 1 2,130 13,700 78.694 هزار میلیارد 86.825 میلیون 17.739 میلیون 5.625 میلیون 8.131 میلیون 9.608 میلیون 12.061 میلیون 11.784 میلیون 6.68 8.19 6.52 6.232 میلیون 6.629 میلیون 3.331 میلیون 9.53 میلیون
تپمپی

پمپ ایران

سهام بورس 21,900 740.00 3.50 21,990 830.00 3.92 11:18 576 3.75 میلیون 82.6 میلیارد 6,524.08 21,160 21,960 21,270 22,210 25 225,015 21,170 3 835 21,880 13.854 هزار میلیارد 14.376 میلیون 2.911 میلیون 630,000 522,510 2.682 میلیون 1.184 میلیون 1.471 میلیون 9.42 5.17 11.71 5.329 میلیون 50,000 2.539 میلیون 2.84 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,990 470.00 4.94 9,790 270.00 2.84 11:20 601 7.37 میلیون 73.5 میلیارد 12,267.46 9,520 9,900 9,800 9,990 40 2,355,624 9,610 1 4,850 10,000 2809.73 هزار میلیارد 3.24 میلیارد 1.079 میلیارد 287 میلیون 465.986 میلیون 769.277 میلیون 386.456 میلیون 396.1 میلیون 7.09 3.65 7.27 11.518 میلیون 11.626 میلیون 8.771 میلیون 14.373 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,998 95.00 4.99 1,944 41.00 2.15 11:21 481 12.05 میلیون 24.1 میلیارد 25,012.53 1,903 1,998 1,998 1,998 271 23,760,340 1,903 1 200 1,930 136.08 هزار میلیارد 149.1 میلیون 142.715 میلیون 70 میلیون 13.02 میلیون 129.695 میلیون 12.303 میلیون 9.88 میلیون 26.63 1.04 10.98 48.576 میلیون - 45.952 میلیون 2.624 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
پلاسک

پلاسکوکار سایپا

سهام بورس 3,711 129.00 3.60 3,610 28.00 0.78 11:20 118 992,173 3.7 میلیارد 8,408.25 3,582 3,705 3,642 3,761 1 400,000 3,578 1 20,000 3,690 3.299 هزار میلیارد 7.328 میلیون 4.715 میلیون 913,939 4.029 میلیون 685,880 11.727 میلیون 156,808 21.04 4.81 0.29 5.424 میلیون 150,000 2.993 میلیون 2.581 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,665 79.00 4.98 1,596 10.00 0.63 11:18 92 1.89 میلیون 3.2 میلیارد 19,992.84 1,586 1,665 1,665 1,665 47 4,503,191 1,589 1 3,017 1,600 58.099 هزار میلیارد 101.855 میلیون 90.153 میلیون 36.403 میلیون 43.756 میلیون 45.313 میلیون 21.396 میلیون 7.1 میلیون 33.25 1.27 2.7 32.775 میلیون 1.2 میلیون 30.677 میلیون 3.298 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 2,922 139.00 4.99 2,887 104.00 3.74 11:19 679 17.1 میلیون 49.9 میلیارد 25,185.07 2,783 2,859 2,820 2,922 1 10,483 2,815 1 3,000 2,819 161.616 هزار میلیارد 206.981 میلیون 136.488 میلیون 56 میلیون 45.533 میلیون 85.344 میلیون 112.8 میلیون 30.369 میلیون 5.32 1.89 1.43 13.682 میلیون 200,000 11.632 میلیون 2.25 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 836 39.00 4.89 820 23.00 2.89 11:20 325 11.49 میلیون 9.6 میلیارد 35,093.05 797 835 814 836 6 336,800 812 2 38,987 846 9.79 هزار میلیارد 11.716 میلیون 14.086 میلیون 11.939 میلیون 1.926 میلیون 12.139 میلیون 4.307 میلیون 159,845 61.25 0.81 2.27 18.021 میلیون - 16.249 میلیون 1.772 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 1,443 68.00 4.95 1,430 55.00 4.00 11:20 609 13.71 میلیون 19.6 میلیارد 22,508.43 1,375 1,410 1,360 1,443 1 10,000 1,390 2 6,510 1,391 9.242 هزار میلیارد 10.739 میلیون 7.95 میلیون 6.463 میلیون 1.497 میلیون 6.453 میلیون 1.218 میلیون 286,901 32.21 1.43 7.59 16.463 میلیون 25,000 14.753 میلیون 1.735 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 6,540 310.00 4.98 6,510 280.00 4.49 11:20 2,894 58.57 میلیون 381.4 میلیارد 21,203.17 6,230 6,430 6,400 6,540 224 15,432,820 6,240 1 10,000 6,280 874.566 هزار میلیارد 1.043 میلیارد 469.953 میلیون 134.342 میلیون 168.823 میلیون 234.881 میلیون 1.468 میلیارد 178.057 میلیون 4.91 3.72 0.6 108.339 میلیون 11.204 میلیون 106.689 میلیون 12.853 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 6,760 320.00 4.97 6,720 280.00 4.35 11:20 615 7.31 میلیون 49.1 میلیارد 11,891.07 6,440 6,600 6,540 6,760 1 5,100 6,550 3 104,839 6,580 56.045 هزار میلیارد 78.64 میلیون 49.169 میلیون 8.34 میلیون 22.595 میلیون 24.486 میلیون 22.145 میلیون 11.379 میلیون 4.93 2.29 2.53 16.809 میلیون 1.552 میلیون 15.293 میلیون 3.068 میلیون
امیدح

تامین سرمایه امید (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,020 360.00 3.47 10,310 70.00 0.67 1399/09/18 - - - 28,737.5 10,380 11,000 - - 2 9,500 10,800 48 4,715,681 11,000 - - - - - - - - - - - 1.484 میلیون - - 1.484 میلیون
ثشرقح

سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,460 30.00 0.68 4,510 80.00 1.81 1399/10/2 - - - 26,179.4 4,430 4,870 - - 2 9,000 4,660 3 566,053 4,670 902 میلیارد - - - - - - - - - - 1.434 میلیون - - 1.434 میلیون
وسکرد

سر. استان کردستان

سهام بورس 394 18.00 4.79 393 17.00 4.52 11:21 570 40.37 میلیون 15.9 میلیارد 70,820.2 376 381 381 394 71 23,199,806 376 1 100,000 404 35.849 هزار میلیارد 35.868 میلیون 102.078 میلیون 91.218 میلیون 19,973 102.058 میلیون 4.553 میلیون -22,865,119 -1.57 0.35 7.87 76.926 میلیون - 75.607 میلیون 1.32 میلیون
چدن

چدن سازان

سهام بورس 1,853 88.00 4.99 1,841 76.00 4.31 11:17 250 7.82 میلیون 14.5 میلیارد 31,277.34 1,765 1,770 1,770 1,853 1 10,000 1,775 1 5,000 1,775 15.888 هزار میلیارد 21.089 میلیون 21.3 میلیون 8.63 میلیون 5.201 میلیون 15.698 میلیون 4.258 میلیون 2.237 میلیون 7.1 1.01 3.73 5.59 میلیون 15,605 4.286 میلیون 1.32 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 96,590 3,930.00 4.24 94,560 1,900.00 2.05 11:21 381 379,567 36.5 میلیارد 996.24 92,660 94,000 92,560 97,000 2 4,008 92,200 1 574 92,560 169.254 هزار میلیارد 176.048 میلیون 41.47 میلیون 1.79 میلیون 7.009 میلیون 21.348 میلیون 35.608 میلیون 22.815 میلیون 7.41 7.92 4.75 1.476 میلیون - 235,329 1.241 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 10,690 500.00 4.91 10,290 100.00 0.98 11:20 377 3.53 میلیون 37 میلیارد 9,704.59 10,190 10,500 10,200 10,690 7 189,144 10,150 2 108,901 10,180 419.116 هزار میلیارد 473.605 میلیون 148.901 میلیون 27 میلیون 55.305 میلیون 91.684 میلیون 87.375 میلیون 85.305 میلیون 4.91 4.57 4.8 1.826 میلیون 3.148 میلیون 682,629 4.291 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 5,650 290.00 4.88 5,700 240.00 4.04 1400/11/6 745 6.82 میلیون 38.9 میلیارد 9,160.27 5,940 5,650 5,650 5,890 0 0 0 0 10.26 هزار میلیارد 11.568 میلیون 3.55 میلیون 1.8 میلیون 1.308 میلیون 2.228 میلیون 459,198 152,252 67.39 4.62 22.34 6.823 میلیون 1,000 5.723 میلیون 1.101 میلیون
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 1,818 74.00 4.24 1,780 36.00 2.06 11:19 376 5.7 میلیون 10.3 میلیارد 15,170.25 1,744 1,765 1,726 1,822 2 288,198 1,752 1 270 1,766 16.02 هزار میلیارد 22.917 میلیون 17.458 میلیون 6.622 میلیون 6.942 میلیون 10.143 میلیون 9.162 میلیون 1.455 میلیون 10.98 1.57 1.74 4.564 میلیون - 3.564 میلیون 1,000,000
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,177 52.00 4.62 1,165 40.00 3.56 11:19 488 15.25 میلیون 17.8 میلیارد 31,259.03 1,125 1,149 1,130 1,181 9 503,140 1,142 1 300,000 1,149 19.665 هزار میلیارد 23.263 میلیون 24.803 میلیون 16.88 میلیون 3.818 میلیون 20.268 میلیون 5.443 میلیون 2.624 میلیون 7.41 0.96 3.57 23.544 میلیون - 22.544 میلیون 1,000,000
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 133,920 6,370.00 4.99 133,910 6,360.00 4.99 11:15 690 1.15 میلیون 153.8 میلیارد 1,664.52 127,550 133,920 129,030 133,920 166 621,848 127,660 1 266 127,860 803.46 هزار میلیارد 870.642 میلیون 289.051 میلیون 6 میلیون 67.182 میلیون 165.607 میلیون 197.399 میلیون 128.117 میلیون 6.27 4.85 4.07 1.139 میلیون 372,118 173,837 1.338 میلیون