همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 3,139 149.00 4.98 3,089 99.00 3.31 1400/03/29 2.532 میلیون 899.997 میلیون 2.691 هزار میلیارد 497.78 2,990 3,139 3,139 3,139 0 0 0 0 26.91 هزار میلیارد 31.24 میلیون 23.628 میلیون 9 میلیون 3.439 میلیون 20.189 میلیون 13.147 میلیون 12.999 میلیون 2.14 1.38 2.11 899.478 میلیون 521,989 - 900 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,078 78.00 0.77 10,078 78.00 0.77 1399/10/14 3,499 136.81 میلیون 1.379 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,077 10,079 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.092 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 2,550 32.00 1.27 2,536 18.00 0.71 1400/03/29 14,542 707.83 میلیون 1.531 هزار میلیارد 29,270.63 2,518 2,560 2,425 2,629 195 18,017,590 2,556 2 7,329 2,560 85.666 هزار میلیارد 104.859 میلیون 66.093 میلیون 39.605 میلیون 4.421 میلیون 61.673 میلیون 14.113 میلیون 11.257 میلیون 8.92 1.63 7.12 576.984 میلیون 800,000 558.953 میلیون 18.831 میلیون
خاهن

آهنگری تراکتور

سهام بورس 10,280 540.00 4.99 10,620 200.00 1.85 1400/03/29 - - - 15,549.61 10,820 10,280 10,280 10,990 2 60,500 10,260 72 2,283,623 10,260 102.857 هزار میلیارد 103.017 میلیون 20.485 میلیون 2.74 میلیون 6.343 میلیون 14.142 میلیون 9.558 میلیون 4.276 میلیون 22.61 6.84 10.11 87.398 میلیون 3.282 میلیون 71.788 میلیون 18.892 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 8,720 30.00 0.35 8,700 10.00 0.12 1400/03/29 5,277 41.66 میلیون 353.6 میلیارد 6,970.33 8,690 8,850 8,440 8,900 104 4,210,100 8,750 1 3,850 8,750 84.9 هزار میلیارد - - 10 میلیون - - 7.381 میلیون 13.474 میلیون 6.46 - 11.79 70.928 میلیون 7.218 میلیون 56.344 میلیون 21.802 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 12,503 796.00 6.80 12,505 798.00 6.82 1399/10/14 347 2.87 میلیون 35.9 میلیارد - 11,707 11,713 12,503 12,532 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 50.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,240 440.00 5.00 9,190 390.00 4.43 1400/03/29 2,655 14.94 میلیون 126.6 میلیارد 9,577.77 8,800 9,220 9,010 9,240 655 30,491,190 8,860 1 602 8,860 211.75 هزار میلیارد 238.116 میلیون 146.174 میلیون 20 میلیون 8.366 میلیون 137.808 میلیون 102.166 میلیون 104.716 میلیون 2.19 1.67 2.25 33.112 میلیون 483,300 26.704 میلیون 6.891 میلیون
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 2,863 136.00 4.99 2,863 136.00 4.99 1400/03/29 2.91 میلیون 149.98 میلیون 330 میلیارد - 2,727 2,863 2,863 2,863 5581 314,893,896 2,727 1 1 2,727 3.3 هزار میلیارد 7.194 میلیون 5.007 میلیون 1.5 میلیون 2.9 میلیون 2.107 میلیون 1.15 میلیون 505,357 8.5 2.04 3.73 7.636 میلیون - 1.966 میلیون 5.67 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,076 78.00 0.77 10,076 78.00 0.77 1399/10/14 341 14.29 میلیون 144 میلیارد - 10,154 10,155 10,076 10,077 1 37,590 10,156 2 1,110 10,158 10.076 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.958 میلیون - 3.958 میلیون 4 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 2,221 105.00 4.96 2,181 65.00 3.07 1400/03/29 2,217 55.05 میلیون 118.4 میلیارد 19,544.92 2,116 2,126 2,126 2,221 1 28,000 2,140 3 455,984 2,148 78.339 هزار میلیارد 108.645 میلیون 73.902 میلیون 36.403 میلیون 29.251 میلیون 44.651 میلیون 20.012 میلیون 6.965 میلیون 11.4 1.78 3.97 36.092 میلیون - 32.092 میلیون 4 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 28,360 1,350.00 5.00 28,250 1,240.00 4.59 1400/03/29 998 3.26 میلیون 81 میلیارد 6,316.6 27,010 27,600 27,500 28,360 294 14,994,300 27,210 1 962 27,440 248.4 هزار میلیارد 336.179 میلیون 96.377 میلیون 10 میلیون 53.679 میلیون 42.698 میلیون 298.49 میلیون 20.078 میلیون 14.07 6.62 0.95 7.892 میلیون 121,141 4.708 میلیون 3.305 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 4,521 207.00 4.80 4,496 182.00 4.22 1400/03/29 964 12.48 میلیون 54.3 میلیارد 9,426.53 4,314 4,420 4,400 4,641 24 601,179 4,529 1 3,500 4,530 34.618 هزار میلیارد 38.016 میلیون 19.196 میلیون 7.96 میلیون 2.228 میلیون 16.968 میلیون 4.765 میلیون 4.523 میلیون 7.91 2.11 7.51 19.569 میلیون 321,000 16.99 میلیون 2.9 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
شخارک

پتروشیمی خارک

سهام بورس 43,730 320.00 0.74 43,500 90.00 0.21 1400/03/29 182 177,584 7.4 میلیارد 1,152.8 43,410 44,440 43,000 44,640 10 15,831 43,980 1 100 45,000 250.92 هزار میلیارد 273.463 میلیون 60.511 میلیون 6 میلیون 12.463 میلیون 48.049 میلیون 51.706 میلیون 33.818 میلیون 7.72 5.43 5.05 4.214 میلیون 25,024 1.826 میلیون 2.413 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 5,510 80.00 1.43 5,520 70.00 1.25 1400/03/29 3,763 47.33 میلیون 276.3 میلیارد 10,441.04 5,590 5,460 5,320 5,750 1 3,000 5,420 1 1,478 5,540 32.295 هزار میلیارد 55.986 میلیون 29.303 میلیون 5.53 میلیون 25.461 میلیون 3.841 میلیون 53.499 میلیون -105,381 -289.66 7.95 0.57 34.996 میلیون 1.1 میلیون 32.946 میلیون 3.15 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 4,819 93.00 1.97 4,807 81.00 1.71 1400/03/29 1,784 32.1 میلیون 144.7 میلیارد 12,921 4,726 4,900 4,652 4,900 134 21,970,449 4,739 1 2,000 4,850 48.112 هزار میلیارد 56.262 میلیون 23.612 میلیون 10.675 میلیون 4.948 میلیون 18.665 میلیون 2.906 میلیون 2.715 میلیون 18.9 2.75 17.66 33.212 میلیون 14,260 31.227 میلیون 2 میلیون
چدن

چدن سازان

سهام بورس 4,050 45.00 1.12 3,952 53.00 1.32 1400/03/29 328 632,719 14.5 میلیارد 14,604.07 4,005 4,010 3,820 4,078 5 126,260 3,984 1 1,236 3,999 40.732 هزار میلیارد 37.373 میلیون 18.279 میلیون 1.7 میلیون 3.268 میلیون 15.011 میلیون 2.958 میلیون 4.79 میلیون 7.12 2.27 11.53 16.937 میلیون 1.493 میلیون 14.968 میلیون 3.462 میلیون
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 5,430 40.00 0.74 5,400 10.00 0.19 1400/03/29 521 5.27 میلیون 30.2 میلیارد 5,870.72 5,390 5,310 5,310 5,550 2 17,443 5,340 2 5,494 5,390 27.552 هزار میلیارد 26.994 میلیون 9.112 میلیون 1.5 میلیون 1.074 میلیون 8.038 میلیون 3.074 میلیون 2.968 میلیون 8.73 3.22 8.43 4.565 میلیون 290,111 2.788 میلیون 2.067 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 27,260 1,290.00 4.97 26,890 920.00 3.54 1400/03/29 704 2.41 میلیون 64.2 میلیارد 4,265.06 25,970 25,900 25,900 27,260 3 3,700 25,770 1 1,816 25,940 215.793 هزار میلیارد 249.682 میلیون 77.17 میلیون 8.064 میلیون 32.841 میلیون 44.33 میلیون 111.493 میلیون 34.241 میلیون 6.33 4.89 1.94 3.153 میلیون 190,072 1.418 میلیون 1.925 میلیون
امیدح

تامین سرمایه امید (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,020 360.00 3.47 10,310 70.00 0.67 1399/09/18 - - - 28,737.5 10,380 11,000 - - 2 9,500 10,800 48 4,715,681 11,000 - - - - - - - - - - - 1.484 میلیون - - 1.484 میلیون
ثشرقح

سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,460 30.00 0.68 4,510 80.00 1.81 1399/10/2 - - - 26,179.4 4,430 4,870 - - 2 9,000 4,660 3 566,053 4,670 902 میلیارد - - - - - - - - - - 1.434 میلیون - - 1.434 میلیون
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 25,100 770.00 2.98 25,190 680.00 2.63 1400/03/29 1,812 7.25 میلیون 174 میلیارد 2,310.24 25,870 26,220 24,750 26,440 108 476,346 25,890 1 3,452 34,500 15.827 هزار میلیارد 18.038 میلیون 2.926 میلیون 660,000 1.413 میلیون 1.513 میلیون 1.902 میلیون 693,130 23.99 10.99 8.74 3.153 میلیون 283,973 1.742 میلیون 1.694 میلیون
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 39,020 960.00 2.52 38,610 550.00 1.45 1400/03/29 171 251,935 9 میلیارد 4,721.51 38,060 38,790 37,530 39,960 1 260 38,210 1 1,289 38,480 158.21 هزار میلیارد 180.273 میلیون 24.201 میلیون 4.35 میلیون 12.32 میلیون 11.881 میلیون 20.039 میلیون 19.827 میلیون 8.48 14.14 8.39 2.684 میلیون 1.083 میلیون 1.279 میلیون 2.489 میلیون
قمرو

قند مرودشت

سهام بورس 25,370 1,330.00 4.98 26,570 130.00 0.49 1400/03/29 - - - 2,010.11 26,700 25,370 25,370 25,370 1 380 22,190 148 972,755 25,840 14.792 هزار میلیارد 11.154 میلیون 1.641 میلیون 400,000 526,134 1.115 میلیون 2.269 میلیون 675,500 15.73 9.53 4.68 2.854 میلیون - 1.604 میلیون 1.25 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,830 0.00 0.00 6,820 10.00 0.15 1400/03/29 1,060 5.37 میلیون 36.6 میلیارد 6,844.75 6,830 6,710 6,660 6,910 6 9,629 6,700 1 250 6,720 414.6 هزار میلیارد 597.458 میلیون 289.403 میلیون 60 میلیون 188.258 میلیون 101.145 میلیون 60.029 میلیون 17.914 میلیون 22.84 4.05 6.82 3.452 میلیون 300,000 2.252 میلیون 1.5 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 1,740 25.00 1.46 1,732 17.00 0.99 1400/03/29 951 20.24 میلیون 37.7 میلیارد 20,324.14 1,715 1,740 1,682 1,755 2 5,786 1,734 2 5,753 1,737 44.933 هزار میلیارد 150.375 میلیون 142.061 میلیون 24.048 میلیون 108.579 میلیون 33.482 میلیون 75.858 میلیون 7.501 میلیون 5.57 1.25 0.56 17.658 میلیون - 16.55 میلیون 1.108 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 74,190 3,530.00 5.00 74,190 3,530.00 5.00 1400/03/29 1,322 1.06 میلیون 68 میلیارد 4,784.81 70,660 74,190 74,190 74,190 897 8,388,335 70,660 1 72 70,700 579.96 هزار میلیارد 794.51 میلیون 274.408 میلیون 9 میلیون 126.8 میلیون 147.607 میلیون 326.264 میلیون 61.937 میلیون 5.34 4.52 1.55 2.65 میلیون 400,000 1.624 میلیون 1.426 میلیون
دشیمیح

شیمی داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 17,510 520.00 3.06 16,990 0.00 0.00 1400/01/26 1,525 3.93 میلیون 66.8 میلیارد 2,578.02 16,990 16,720 16,610 17,590 0 0 0 0 3.398 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.931 میلیون - 2.923 میلیون 1.009 میلیون
چکاوهح

کاغذ سازی کاوه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,990 370.00 3.95 8,990 370.00 3.95 1399/12/9 - - - 7,605.09 9,360 9,340 - - 0 0 0 193 2,328,512 8,990 - - - - - - - - - - - 11.035 میلیون 100,000 10.069 میلیون 1.066 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 16,612 1,308.00 8.55 16,610 1,306.00 8.53 1399/10/14 218 1.49 میلیون 24.7 میلیارد - 15,304 15,314 16,608 16,613 1 35,504 15,314 1 30,000 15,314 8.305 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.241 میلیون 1.764 میلیون 350,944 2.655 میلیون
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 15,160 300.00 2.02 14,870 10.00 0.07 1400/03/29 155 1.24 میلیون 18.5 میلیارد 4,775.46 14,860 14,990 14,720 15,160 1 676 14,730 2 48,111 14,800 303.163 هزار میلیارد 333.531 میلیون 94.632 میلیون 20.238 میلیون 32.594 میلیون 62.037 میلیون 122.585 میلیون 40.01 میلیون 7.52 4.85 2.46 1.281 میلیون 105,206 440,155 945,841
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 7,210 340.00 4.95 7,200 330.00 4.80 1400/03/29 804 5.6 میلیون 39.5 میلیارد 19,263.37 6,870 7,050 7,000 7,210 4 16,778 6,770 1 50,000 6,800 193.748 هزار میلیارد 206.681 میلیون 90.538 میلیون 27.25 میلیون 10.481 میلیون 80.058 میلیون 14.123 میلیون 12.508 میلیون 15.69 2.46 13.89 4.656 میلیون 1.005 میلیون 3.903 میلیون 1.757 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 13,577 1,195.00 9.65 13,578 1,196.00 9.66 1399/10/14 414 5.48 میلیون 74.4 میلیارد - 12,382 12,370 13,557 13,583 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 13.578 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون