همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

کمند

صندوق بورس 10,111 45.00 0.44 10,111 45.00 0.44 1399/10/14 6,921 321.61 میلیون 3.252 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,100 10,115 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 121.332 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 3,130 90.00 2.80 3,220 0.00 0.00 12:29 28,265 420.7 میلیون 1.354 هزار میلیارد 14,884.19 3,220 3,370 3,120 3,420 5 300,108 3,350 9 6,028 3,350 64.821 هزار میلیارد 70.512 میلیون 27.24 میلیون 20.131 میلیون 5.691 میلیون 21.549 میلیون 3.978 میلیون 1.475 میلیون 43.95 3.01 16.29 422.321 میلیون 10.523 میلیون 361.768 میلیون 71.076 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 18,740 180.00 0.95 18,920 0.00 0.00 12:29 3,847 26.01 میلیون 492.1 میلیارد 6,760.43 18,920 19,900 18,740 19,960 2 2,490 19,590 1 256 19,640 766.26 هزار میلیارد 780.462 میلیون 147.617 میلیون 40.5 میلیون 14.202 میلیون 133.415 میلیون 57.954 میلیون 57.155 میلیون 13.41 5.74 13.22 37.564 میلیون 852,759 13.808 میلیون 24.609 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 11,440 180.00 1.55 11,620 0.00 0.00 12:30 34,078 248.09 میلیون 2.882 هزار میلیارد 26,170.97 11,620 11,770 11,160 11,770 4112 44,166,791 11,210 1 50,000 11,210 2428.58 هزار میلیارد 248.089 میلیون 2.343 میلیارد 209 میلیون 429.422 میلیون 519.154 میلیون 464.739 میلیون 168.225 میلیون 9.85 4.68 4.12 32.036 میلیون 2.531 میلیون 8.367 میلیون 26.2 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,590 50.00 1.89 2,640 0.00 0.00 12:30 21,487 755.07 میلیون 1.997 هزار میلیارد 35,140.56 2,640 2,670 2,490 2,670 2471 154,767,197 2,550 1 2,200 2,570 462.935 هزار میلیارد 4.334 میلیارد 4.084 میلیارد 175.354 میلیون 4.113 میلیارد 225.502 میلیون 405.305 میلیون 60.847 میلیون 9.4 2.05 1.1 43.401 میلیون 5.5 میلیون 20.901 میلیون 28 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 22,300 390.00 1.78 21,910 0.00 0.00 16:46 70,932 330.6 میلیون 7.243 هزار میلیارد 8,864.25 21,910 22,300 20,810 22,300 5673 36,136,844 21,240 1 636 21,400 1752.8 هزار میلیارد 330.597 میلیون 1.699 میلیارد 80 میلیون 64.015 میلیون 270.764 میلیون 269.415 میلیون 269.152 میلیون 6.51 6.47 6.51 32.498 میلیون 2 میلیون 10.339 میلیون 24.159 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 3,020 10.00 0.33 3,030 0.00 0.00 12:30 15,030 606.58 میلیون 1.837 هزار میلیارد 40,357.96 3,030 3,060 2,850 3,060 1723 179,032,455 2,960 0 0 0 473.71 هزار میلیارد 2.222 میلیارد 1.831 میلیارد 156.34 میلیون 1.706 میلیارد 125.249 میلیون 194.173 میلیون 15.205 میلیون 31.15 3.78 2.44 29.106 میلیون 800,000 9.906 میلیون 20 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 10,870 160.00 1.45 11,030 0.00 0.00 12:29 9,855 108.7 میلیون 1.199 هزار میلیارد 11,029.66 11,030 11,150 10,410 11,150 1279 28,501,387 10,620 1 500 10,770 794.16 هزار میلیارد 820.11 میلیون 155.165 میلیون 72 میلیون 25.95 میلیون 129.215 میلیون 51.544 میلیون 49.356 میلیون 16.09 6.15 15.41 16.044 میلیون 3.841 میلیون 2.327 میلیون 17.558 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 9,930 280.00 2.74 10,210 0.00 0.00 12:29 15,662 106.35 میلیون 1.086 هزار میلیارد 6,790.46 10,210 10,540 9,640 10,540 1034 10,870,062 10,040 1 1,050 10,400 255.25 هزار میلیارد 270.037 میلیون 149.458 میلیون 20 میلیون 14.787 میلیون 134.671 میلیون 4.01 میلیون 102.093 میلیون 2.5 1.9 63.65 22.304 میلیون 300,000 9.075 میلیون 13.529 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,150 60.00 2.71 2,210 0.00 0.00 12:29 47,318 1.94 میلیارد 4.277 هزار میلیارد 43,280.17 2,210 2,250 2,080 2,250 3779 218,567,988 2,150 2 800,000 2,150 432.078 هزار میلیارد 919.955 میلیون 553.952 میلیون 6.54 432.078 میلیون -13.87 131.808 میلیون -31,155,107 -13.87 6.54 3.28 84.709 میلیون 10.8 میلیون 72.067 میلیون 23.442 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 46,190 770.00 1.64 46,960 0.00 0.00 12:29 22,757 15.09 میلیون 708.4 میلیارد 662.92 46,960 49,300 46,190 49,300 70 149,465 48,680 10 727 48,680 164.36 هزار میلیارد 256.712 میلیون 108.912 میلیون 3.5 میلیون 92.352 میلیون 16.56 میلیون 95.656 میلیون 14.837 میلیون 11.08 9.92 1.72 30.832 میلیون 696,149 18.739 میلیون 12.79 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 8,170 210.00 2.51 8,380 0.00 0.00 12:29 2,996 22.59 میلیون 189.2 میلیارد 7,540.64 8,380 8,520 7,850 8,520 257 5,345,680 8,120 1 12,200 8,370 228.355 هزار میلیارد 249.473 میلیون 67.284 میلیون 16.25 میلیون 21.118 میلیون 46.166 میلیون 22.722 میلیون 21.93 میلیون 10.41 4.95 10.06 14.884 میلیون 1,000,000 2.88 میلیون 13.004 میلیون
شلعابح

لعابیران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,810 350.00 8.41 4,010 150.00 3.61 1399/09/5 - - - 10,255.6 4,160 4,190 - - 14 222,774 3,800 6 206,863 3,800 1.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.301 میلیون 13,178 40.314 میلیون 12 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 3,040 80.00 2.56 3,120 0.00 0.00 12:29 7,325 126.38 میلیون 394.9 میلیارد 17,252.93 3,120 3,210 3,040 3,320 44 540,905 3,130 3 417,217 3,130 75.291 هزار میلیارد 169.786 میلیون 125.965 میلیون 2.3 میلیون 94.495 میلیون 31.47 میلیون 67.038 میلیون 6.316 میلیون 11.92 2.39 1.13 325.979 میلیون 3.862 میلیون 314.306 میلیون 15.535 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 4,350 60.00 1.36 4,410 0.00 0.00 12:29 6,067 186.28 میلیون 821.6 میلیارد 30,704.56 4,410 4,460 4,130 4,460 528 44,826,004 4,250 1 5,549 4,290 134.178 هزار میلیارد 1.175 میلیارد 1.088 میلیارد 30.426 میلیون 1.041 میلیارد 46.679 میلیون 119.434 میلیون 25.535 میلیون 5.25 2.87 1.13 25.14 میلیون 4.573 میلیون 13.769 میلیون 15.945 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,990 40.00 1.97 2,030 0.00 0.00 12:29 17,314 202.86 میلیون 411.5 میلیارد 11,716.8 2,030 2,140 1,990 2,140 30 349,667 2,120 3 98,522 2,120 71.694 هزار میلیارد 77.142 میلیون 42.055 میلیون 35.317 میلیون 5.448 میلیون 36.607 میلیون - - - 1.96 - 231.293 میلیون 1.879 میلیون 220.589 میلیون 12.583 میلیون
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,190 80.00 1.87 4,270 0.00 0.00 12:29 8,926 106.14 میلیون 453.4 میلیارد 11,891.29 4,270 4,500 4,190 4,590 292 5,153,133 4,430 1 1,000 4,430 26.076 هزار میلیارد 28.513 میلیون 9.412 میلیون 6.107 میلیون 2.437 میلیون 6.975 میلیون 6.609 میلیون 637,455 40.91 3.74 3.95 82.605 میلیون - 71.945 میلیون 10.66 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 11,800 93.00 0.79 11,801 94.00 0.80 1399/10/14 585 12.87 میلیون 151.9 میلیارد - 11,707 11,713 11,786 11,806 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 47.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
والبر

سر. البرز

سهام بورس 15,420 220.00 1.41 15,640 0.00 0.00 12:28 3,108 12.06 میلیون 188.6 میلیارد 3,881.04 15,640 16,430 15,420 16,430 75 553,288 16,230 1 3,059 16,280 75.074 هزار میلیارد 79.167 میلیون 17.784 میلیون 4.8 میلیون 4.093 میلیون 13.691 میلیون 7.026 میلیون 7.833 میلیون 9.58 5.48 10.68 13.125 میلیون 4,383 2.709 میلیون 10.42 میلیون
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 15,630 670.00 4.11 16,300 0.00 0.00 12:29 25,454 77.09 میلیون 1.256 هزار میلیارد 3,028.79 16,300 16,890 15,300 16,890 812 5,166,193 16,170 10 52,700 16,170 179.3 هزار میلیارد 191.485 میلیون 27.137 میلیون 11 میلیون 12.185 میلیون 14.953 میلیون 9.166 میلیون 8.997 میلیون 19.93 11.99 19.56 33.266 میلیون - 22.907 میلیون 10.359 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 13,260 440.00 3.21 13,700 0.00 0.00 12:29 9,544 62.76 میلیون 860.1 میلیارد 6,576.2 13,700 14,510 13,130 14,510 50 311,788 13,840 1 50,000 13,840 685 هزار میلیارد 749.841 میلیون 194.972 میلیون 19.049 میلیون 64.841 میلیون 130.131 میلیون 253.928 میلیون 81.111 میلیون 8.45 5.26 2.7 28.299 میلیون 4.228 میلیون 18.109 میلیون 14.418 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 10,540 10.00 0.09 10,530 0.00 0.00 12:29 41,498 614.41 میلیون 6.472 هزار میلیارد 17,103.74 10,530 10,540 10,300 10,540 5901 266,732,668 10,040 1 2,000 10,200 800.28 هزار میلیارد 911.273 میلیون 237.711 میلیون 51 میلیون 110.993 میلیون 126.717 میلیون 791.908 میلیون 37.677 میلیون 21.24 6.32 1.01 15.18 میلیون 400,000 5.565 میلیون 10.015 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,020 120.00 3.82 3,140 0.00 0.00 12:30 31,680 802.13 میلیون 2.519 هزار میلیارد 25,319.65 3,140 3,320 3,020 3,320 1809 44,452,981 3,170 0 0 0 124.36 هزار میلیارد 128.713 میلیون 64.903 میلیون 39.605 میلیون 4.353 میلیون 60.55 میلیون 17.831 میلیون 15.144 میلیون 8.22 2.05 6.97 55.913 میلیون 94,072 46.607 میلیون 9.4 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 4,520 160.00 3.42 4,680 0.00 0.00 12:29 3,288 47.54 میلیون 222.4 میلیارد 14,459.63 4,680 4,980 4,520 4,980 145 4,962,098 4,760 1 10,000 4,900 67.506 هزار میلیارد 120.406 میلیون 82 میلیون 14.424 میلیون 52.899 میلیون 29.1 میلیون 36.268 میلیون 13.367 میلیون 5.05 2.32 1.86 26.623 میلیون 518,619 17.581 میلیون 9.56 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 19,500 770.00 3.80 20,270 0.00 0.00 12:29 5,448 29.27 میلیون 593.2 میلیارد 5,372.35 20,270 20,840 19,010 20,840 434 5,966,043 19,850 1 3,000 20,400 1124.985 هزار میلیارد 1.193 میلیارد 241.041 میلیون 55.5 میلیون 67.667 میلیون 173.374 میلیون 184.398 میلیون 110.39 میلیون 10.19 6.49 6.1 11.798 میلیون 250,077 2.947 میلیون 9.101 میلیون
کساوه

کاشی سینا

سهام بورس 73,400 2,910.00 3.81 76,310 0.00 0.00 12:29 5,819 11.51 میلیون 878.1 میلیارد 1,977.34 76,310 79,280 71,740 79,280 351 2,209,964 75,680 1 111 77,470 40.41 هزار میلیارد 43.06 میلیون 5.066 میلیون 529,550 2.65 میلیون 2.415 میلیون 4.815 میلیون 1.739 میلیون 23.23 16.73 8.39 9.909 میلیون 44,255 1.247 میلیون 8.706 میلیون
وصندوق

سر. صندوق بازنشستگی

سهام بورس 13,160 180.00 1.39 12,980 0.00 0.00 12:29 940 9.03 میلیون 117.5 میلیارد 9,603 12,980 13,230 12,120 13,230 119 3,525,588 12,670 1 1,488 13,320 350.46 هزار میلیارد 379.802 میلیون 91.372 میلیون 27 میلیون 29.342 میلیون 62.029 میلیون 30.465 میلیون 30.316 میلیون 11.56 5.65 11.5 8.737 میلیون - 435,316 8.302 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 8,680 30.00 0.35 8,650 0.00 0.00 12:29 34,016 378.68 میلیون 3.274 هزار میلیارد 11,496.15 8,650 8,680 8,250 8,680 4350 104,120,030 8,290 1 2,000 8,480 648.75 هزار میلیارد 717.919 میلیون 175.836 میلیون 44 میلیون 69.169 میلیون 106.667 میلیون 500.369 میلیون 29.371 میلیون 22.09 6.08 1.3 13.695 میلیون 650,000 5.545 میلیون 8.8 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 9,290 420.00 4.33 9,710 0.00 0.00 12:30 26,208 249.42 میلیون 2.421 هزار میلیارد 9,516.75 9,710 10,250 9,290 10,250 1958 27,816,962 9,770 3 3,564 9,940 121.375 هزار میلیارد 125.469 میلیون 41.027 میلیون 12.5 میلیون 4.094 میلیون 36.933 میلیون 20.397 میلیون 19.123 میلیون 6.35 3.29 5.95 14.937 میلیون 101,743 6.802 میلیون 8.236 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 5,840 130.00 2.18 5,970 0.00 0.00 12:29 1,839 28.12 میلیون 167.8 میلیارد 15,291.39 5,970 6,050 5,500 6,050 194 5,836,810 5,790 0 0 0 89.55 هزار میلیارد 99.19 میلیون 26.665 میلیون 9 میلیون 9.64 میلیون 17.025 میلیون 10.062 میلیون 9.296 میلیون 9.64 5.26 8.9 8.522 میلیون - 1.122 میلیون 7.4 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 12,210 190.00 1.53 12,400 0.00 0.00 12:29 5,792 55.55 میلیون 688.6 میلیارد 9,591.42 12,400 12,810 11,700 12,810 10 929,085 12,320 1 960 12,350 812.448 هزار میلیارد 2.468 میلیارد 1.856 میلیارد 65.52 میلیون 1.863 میلیارد 148.762 میلیون 255.522 میلیون 59.761 میلیون 13.59 5.46 3.18 30.56 میلیون 20.441 میلیون 23.233 میلیون 27.768 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 17,510 190.00 1.07 17,700 0.00 0.00 12:29 3,668 21.94 میلیون 388.4 میلیارد 5,981.81 17,700 18,040 16,840 18,040 307 3,331,444 17,190 1 400 17,540 1316.88 هزار میلیارد 1.412 میلیارد 319.323 میلیون 74.4 میلیون 132.845 میلیون 186.477 میلیون 238.963 میلیون 112.793 میلیون 11.68 7.06 5.51 7.895 میلیون 380,000 824,630 7.45 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,610 100.00 2.70 3,710 0.00 0.00 12:29 2,102 34.09 میلیون 126.6 میلیارد 16,219.46 3,710 3,950 3,610 3,950 88 3,807,968 3,790 1 2,500 4,050 94.174 هزار میلیارد 402.891 میلیون 342.159 میلیون 10 میلیون 308.717 میلیون 33.442 میلیون 43.486 میلیون 3.973 میلیون 23.7 2.82 2.17 14.563 میلیون 2 میلیون 7.563 میلیون 9 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 11,340 440.00 3.74 11,780 0.00 0.00 12:29 6,958 58.5 میلیون 689.3 میلیارد 8,407.02 11,780 12,210 11,050 12,210 483 6,642,344 11,630 1 236 11,780 960.07 هزار میلیارد 1.014 میلیارد 178.192 میلیون 81.5 میلیون 53.969 میلیون 124.223 میلیون 65.209 میلیون 63.477 میلیون 15.12 7.73 14.72 12.617 میلیون 1.45 میلیون 5.938 میلیون 8.13 میلیون
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 24,290 330.00 1.34 24,620 0.00 0.00 12:29 1,678 5.05 میلیون 124.3 میلیارد 3,007.71 24,620 26,490 24,290 26,490 3 9,573 25,550 1 301 26,890 36.93 هزار میلیارد 37.949 میلیون 7.98 میلیون 1.5 میلیون 1.019 میلیون 6.961 میلیون 2.693 میلیون 2.586 میلیون 14.28 5.31 13.71 8.315 میلیون 350,000 1.741 میلیون 6.924 میلیون
چدن

چدن سازان

سهام بورس 30,050 1,270.00 4.05 31,320 0.00 0.00 12:29 4,746 13.71 میلیون 429.5 میلیارد 2,889.38 31,320 33,020 29,880 33,020 216 4,552,695 31,450 1 2,700 36,650 53.244 هزار میلیارد 55.709 میلیون 10.299 میلیون 1.7 میلیون 2.465 میلیون 7.835 میلیون 2.709 میلیون 5.35 میلیون 9.95 6.8 19.66 10.986 میلیون 1.05 میلیون 4.534 میلیون 7.501 میلیون
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 6,300 0.00 0.00 6,300 0.00 0.00 12:29 529 16.39 میلیون 103.3 میلیارد 30,989.09 6,300 6,300 6,300 6,300 649 72,427,401 6,050 1 806 6,440 37.8 هزار میلیارد 38.169 میلیون 22.657 میلیون 6 میلیون 368,599 22.288 میلیون 13.601 میلیون 13.524 میلیون 14.32 1.62 2.65 7.009 میلیون - 709,128 6.3 میلیون