همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 18,324 15.00 0.08 18,325 16.00 0.09 1401/09/09 5,272 252.148 میلیون 4.621 هزار میلیارد - 18,309 18,325 18,324 18,325 2 109,323,219 18,324 2 35,244,732 18,325 - - - - - - - - - - - 97.327 میلیون 154.821 میلیون 41.74 میلیون 210.408 میلیون
کمند

کمند

صندوق بورس 10,146 8.00 0.08 10,145 7.00 0.07 1401/09/09 3,021 115.28 میلیون 1.17 هزار میلیارد - 10,138 10,144 10,144 10,147 3 17,110 10,145 1 1,964,183 10,146 - - - - - - - - - - - 72.046 میلیون 43.234 میلیون 35.252 میلیون 80.028 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 11,050 660.00 6.35 11,070 680.00 6.54 1401/09/09 4,906 115.065 میلیون 1.274 هزار میلیارد 17,787.43 10,390 10,670 10,420 11,110 3 97,974 11,050 1 5,000 11,050 301.658 هزار میلیارد 345.654 میلیون 119.066 میلیون 27.25 میلیون 43.996 میلیون 75.07 میلیون 56.594 میلیون 55.898 میلیون 5.4 4.02 5.33 90.981 میلیون 24.083 میلیون 58.958 میلیون 56.106 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,440 90.00 1.22 1401/09/09 4,779 69.157 میلیون 514.48 میلیارد 15,990.47 7,350 7,410 7,320 7,680 11 81,279 7,490 4 481,276 7,510 1488 هزار میلیارد 1.852 میلیارد 684.477 میلیون 100 میلیون 352.414 میلیون 332.063 میلیون 430.867 میلیون 139.596 میلیون 10.66 4.49 3.45 46.082 میلیون 23.075 میلیون 14.135 میلیون 55.022 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 2,230 9.00 0.41 2,224 3.00 0.14 1401/09/09 1,451 76.738 میلیون 170.68 میلیارد 52,886.27 2,221 2,220 2,215 2,245 2 162,463 2,230 4 488,298 2,231 422.56 هزار میلیارد 679.663 میلیون 505.706 میلیون 190 میلیون 257.103 میلیون 248.603 میلیون 538.138 میلیون 96.55 میلیون 4.38 1.7 0.79 41.151 میلیون 35.587 میلیون 11.474 میلیون 65.264 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,053 6.00 0.06 10,052 5.00 0.05 1401/09/09 1,404 64.157 میلیون 644.92 میلیارد - 10,047 10,053 10,051 10,054 235 23,437,111 10,052 1 1,822 10,053 - - - - - - - - - - - 34.655 میلیون 29.502 میلیون 5.402 میلیون 58.755 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,747 30.00 1.08 2,746 31.00 1.12 1401/09/09 2,690 89.161 میلیون 244.86 میلیارد 33,145.42 2,777 2,803 2,725 2,803 4 120,681 2,743 2 128,492 2,752 719.57 هزار میلیارد 143.031 میلیون 735.292 میلیون 262.043 میلیون 11.403 میلیارد 702 میلیون 1.108 میلیارد 242.381 میلیون 2.97 1.03 0.65 73.181 میلیون 15.98 میلیون 48.081 میلیون 41.08 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 1,409 20.00 1.40 1,418 11.00 0.77 1401/09/09 2,482 92.827 میلیون 131.6 میلیارد 37,399.95 1,429 1,425 1,405 1,446 1 29,453 1,409 2 210,000 1,415 317.527 هزار میلیارد 6.373 میلیارد 6.418 میلیارد 223.926 میلیون 6.099 میلیارد 318.326 میلیون 658.972 میلیون 45.944 میلیون 6.91 1 0.48 73.317 میلیون 19.51 میلیون 52.191 میلیون 40.635 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,057 12.00 0.12 10,056 11.00 0.11 1401/09/09 3,328 83.37 میلیون 838.35 میلیارد - 10,045 10,055 10,055 10,057 7 78,508 10,056 1000 99,974,755 10,057 - - - - - - - - - - - 80.603 میلیون 2.767 میلیون 64.032 میلیون 19.338 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,270 40.00 0.63 6,340 30.00 0.48 1401/09/09 4,468 70.294 میلیون 445.8 میلیارد 15,732.75 6,310 6,420 6,210 6,460 2 1,907 6,250 1 179,875 6,270 380.4 هزار میلیارد 672.667 میلیون 339.839 میلیون 60 میلیون 292.267 میلیون 47.573 میلیون 95.275 میلیون -7,670,700 -49.59 8 3.99 59.053 میلیون 11.241 میلیون 45.041 میلیون 25.253 میلیون
فاذر

آذراب

سهام بورس 891 42.00 4.95 888 39.00 4.59 1401/09/09 768 65.371 میلیون 58.02 میلیارد 85,118.8 849 866 860 891 509 167,904,862 891 2 20,899 894 16.096 هزار میلیارد 35.955 میلیون 37.627 میلیون 18.126 میلیون 19.859 میلیون 17.769 میلیون 6.735 میلیون -778,894 -20.67 0.91 2.39 65.371 میلیون - 52.371 میلیون 13 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 6,010 100.00 1.69 5,960 50.00 0.85 1401/09/09 907 20.882 میلیون 124.44 میلیارد 23,023.68 5,910 6,000 5,850 6,050 1 3,653 6,000 2 51,000 6,010 190.72 هزار میلیارد 298.569 میلیون 165.222 میلیون 32 میلیون 107.849 میلیون 57.373 میلیون 227.712 میلیون 33.632 میلیون 5.67 3.32 0.84 17.755 میلیون 3.128 میلیون 8.514 میلیون 12.368 میلیون
فملی

ملی صنایع مس ایران

سهام بورس 6,140 120.00 1.99 6,150 130.00 2.16 1401/09/09 3,748 47.613 میلیون 292.89 میلیارد 12,703.48 6,020 6,090 6,040 6,230 3 29,048 6,110 15 566,760 6,150 2460 هزار میلیارد 2.374 میلیارد 1.33 میلیارد 400 میلیون 455.748 میلیون 874.027 میلیون 856.999 میلیون 485.986 میلیون 5.06 2.81 2.87 42.743 میلیون 4.87 میلیون 35.518 میلیون 12.094 میلیون
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 5,600 240.00 4.48 5,580 220.00 4.10 1401/09/09 763 13.894 میلیون 77.53 میلیارد 18,209.43 5,360 5,270 5,270 5,730 1 10,000 5,490 1 1,000 5,610 26.784 هزار میلیارد 28.332 میلیون 15.029 میلیون 4.8 میلیون 1.548 میلیون 13.481 میلیون 4.972 میلیون 4.787 میلیون 5.37 1.91 5.17 13.86 میلیون 34,109 7.7 میلیون 6.193 میلیون
های وب

داده گستر عصر نوین - های وب

سهام بورس 2,288 46.00 1.97 2,307 27.00 1.16 1401/09/09 2,874 64.109 میلیون 147.9 میلیارد 22,306.48 2,334 2,332 2,279 2,346 2 95,041 2,288 2 66,038 2,290 69.21 هزار میلیارد 95.933 میلیون 70.604 میلیون 27.677 میلیون 26.723 میلیون 43.88 میلیون 27.127 میلیون 21.721 میلیون 3.19 1.58 2.55 64.079 میلیون 30,250 58.007 میلیون 6.102 میلیون
اهرم

اهرم

صندوق بورس 10,470 40.00 0.38 10,560 50.00 0.48 1401/09/09 1,475 19.51 میلیون 206.03 میلیارد - 10,510 10,560 10,470 10,630 2 4,558 10,470 3 145,450 10,490 - - - - - - - - - - - 16.81 میلیون 2.7 میلیون 11.06 میلیون 8.45 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,160 39.00 0.93 4,193 6.00 0.14 1401/09/09 630 7.522 میلیون 31.41 میلیارد 11,940.29 4,199 4,220 4,150 4,230 1 35,923 4,160 1 24,817 4,170 806.851 هزار میلیارد 851.126 میلیون 375.737 میلیون 84 میلیون 44.275 میلیون 331.462 میلیون 135.453 میلیون 136.577 میلیون 5.91 2.44 5.96 7.51 میلیون 12,300 2.575 میلیون 4.947 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 16,352 20.00 0.12 16,355 23.00 0.14 1401/09/09 559 10.302 میلیون 168.49 میلیارد - 16,332 16,350 16,350 16,358 2 31,617 16,352 2 85,948 16,357 - - - - - - - - - - - 7.757 میلیون 2.545 میلیون 2.872 میلیون 7.429 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,903 14.00 0.73 1,913 4.00 0.21 1401/09/09 1,306 24.311 میلیون 46.48 میلیارد 18,615.18 1,917 1,919 1,900 1,944 1 13,088 1,903 1 23,712 1,903 133.91 هزار میلیارد 147.359 میلیون 152.28 میلیون 70 میلیون 13.449 میلیون 138.831 میلیون 7.896 میلیون 8.888 میلیون 15.07 0.96 16.96 23.446 میلیون 865,000 18.91 میلیون 5.401 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 31,361 23.00 0.07 31,361 23.00 0.07 1401/09/09 829 31.506 میلیون 988.05 میلیارد - 31,338 31,360 31,360 31,361 456 45,565,463 31,360 70 7,000,000 31,361 - - - - - - - - - - - 5.161 میلیون 26.345 میلیون 732,614 30.773 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,145 7.00 0.07 10,145 7.00 0.07 1401/09/09 312 15.829 میلیون 160.59 میلیارد - 10,138 10,145 10,144 10,147 1 11,887,566 10,144 9 880,290 10,145 - - - - - - - - - - - 4.588 میلیون 11.241 میلیون 977,440 14.852 میلیون
وخارزم

سر. خوارزمی

سهام بورس 3,589 0.00 0.00 3,604 15.00 0.42 1401/09/09 1,437 23.856 میلیون 85.98 میلیارد 16,601.55 3,589 3,600 3,580 3,634 1 3,900 3,589 3 11,342 3,601 67.395 هزار میلیارد 76.086 میلیون 77.436 میلیون 18.7 میلیون 8.691 میلیون 68.745 میلیون 25.68 میلیون 23.85 میلیون 2.82 0.98 2.62 23.748 میلیون 108,101 20.256 میلیون 3.6 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 8,110 380.00 4.92 8,090 360.00 4.66 1401/09/09 3,477 65.778 میلیون 531.86 میلیارد 18,918.06 7,730 7,920 7,890 8,110 8 192,100 8,110 0 0 0 14.562 هزار میلیارد 15.939 میلیون 3.578 میلیون 1.8 میلیون 1.377 میلیون 2.201 میلیون 404,415 223,225 65.23 6.62 36.01 56.988 میلیون 8.79 میلیون 53.821 میلیون 11.958 میلیون
غدشت

دشت مرغاب

سهام بورس 36,700 60.00 0.16 37,220 460.00 1.25 1401/09/09 3,442 9.562 میلیون 355.88 میلیارد 2,777.9 36,760 38,590 35,700 38,590 1 26,890 36,690 1 4,472 36,900 25.381 هزار میلیارد 29.931 میلیون 5.932 میلیون 681,920 4.55 میلیون 1.383 میلیون 4.939 میلیون 549,685 46.17 18.36 5.14 9.561 میلیون 277 6.562 میلیون 3 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,135 7.00 0.07 10,134 6.00 0.06 1401/09/09 614 19.293 میلیون 195.53 میلیارد - 10,128 10,135 10,134 10,135 1 45,399,250 10,134 14 11,126,490 10,135 - - - - - - - - - - - 13.793 میلیون 5.501 میلیون 11.293 میلیون 8 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 1,336 13.00 0.98 1,352 29.00 2.19 1401/09/09 1,625 45.343 میلیون 61.3 میلیارد 27,903.09 1,323 1,325 1,302 1,383 1 11,000 1,336 1 345,000 1,339 27.902 هزار میلیارد 49.676 میلیون 44.738 میلیون 20.638 میلیون 21.773 میلیون 22.965 میلیون 18.925 میلیون 1.824 میلیون 15.29 1.22 1.47 45.343 میلیون - 43.13 میلیون 2.212 میلیون
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 26,200 490.00 1.91 26,410 700.00 2.72 1401/09/09 5,882 15.764 میلیون 416.28 میلیارد 4,883.07 25,710 26,950 25,900 26,950 6 5,296 26,150 1 2,000 26,220 378.984 هزار میلیارد 600.792 میلیون 264.309 میلیون 3.5 میلیون 221.809 میلیون 42.5 میلیون 403.448 میلیون 53.55 میلیون 7.08 8.92 0.94 14.879 میلیون 885,529 12.807 میلیون 2.957 میلیون
وسکاب

س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

سهام بورس 2,701 2.00 0.07 2,717 18.00 0.67 1401/09/09 481 8.318 میلیون 22.6 میلیارد 17,293.19 2,699 2,700 2,700 2,730 5 23,599 2,700 1 400,000 2,720 32.604 هزار میلیارد 35.738 میلیون 36.118 میلیون 12 میلیون 3.134 میلیون 32.984 میلیون 11.835 میلیون 11.691 میلیون 2.77 0.98 2.74 8.318 میلیون - 6.307 میلیون 2.011 میلیون
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 6,160 390.00 6.76 6,150 380.00 6.59 1401/09/09 930 24.079 میلیون 148.08 میلیارد 25,891.04 5,770 5,940 5,760 6,170 3 58,633 6,150 0 0 0 9.68 هزار میلیارد 13.371 میلیون 6.183 میلیون 1.574 میلیون 3.691 میلیون 2.492 میلیون 9.702 میلیون 897,294 10.79 3.88 1 13.772 میلیون 10.307 میلیون 11.977 میلیون 12.102 میلیون
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 9,810 250.00 2.62 9,790 230.00 2.41 1401/09/09 1,452 17.12 میلیون 167.6 میلیارد 11,790.63 9,560 9,700 9,400 10,030 1 11,351 9,800 1 21,430 9,810 11.355 هزار میلیارد 13.93 میلیون 4.812 میلیون 1.16 میلیون 2.575 میلیون 2.237 میلیون 4.551 میلیون 976,290 11.63 5.07 2.5 16.56 میلیون 560,000 14.815 میلیون 2.305 میلیون
غنوش

نوش مازندران

سهام بورس 8,130 250.00 2.98 8,210 170.00 2.03 1401/09/09 2,392 17.751 میلیون 145.7 میلیارد 7,421.05 8,380 8,270 8,070 8,350 9 60,262 8,100 3 203,778 8,150 8.21 هزار میلیارد 8.411 میلیون 1.887 میلیون 1,000,000 200,959 1.686 میلیون 516,312 535,013 15.35 4.87 15.9 17.239 میلیون 512,000 15.569 میلیون 2.182 میلیون
دشیمی

شیمی داروپخش

سهام بورس 15,200 550.00 3.75 15,340 690.00 4.71 1401/09/09 683 5.835 میلیون 89.5 میلیارد 8,542.99 14,650 15,380 15,070 15,380 1 350 15,180 2 23,133 15,200 13.806 هزار میلیارد 18.209 میلیون 5.881 میلیون 455,000 4.403 میلیون 1.478 میلیون 4.77 میلیون 1.671 میلیون 8.26 9.34 2.89 5.485 میلیون 350,000 3.87 میلیون 1.965 میلیون
خمحور

محورخودرو

سهام بورس 3,649 173.00 4.98 3,631 155.00 4.46 1401/09/09 544 16.024 میلیون 58.18 میلیارد 29,455.72 3,476 3,480 3,480 3,649 16 336,160 3,649 1 1,999 3,670 22.968 هزار میلیارد 37.544 میلیون 21.261 میلیون 6.325 میلیون 14.577 میلیون 6.684 میلیون 16.446 میلیون 316,568 72.55 3.44 1.4 15.574 میلیون 450,000 14.024 میلیون 2 میلیون
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 16,360 80.00 0.49 16,380 100.00 0.61 1401/09/09 613 2.118 میلیون 34.69 میلیارد 3,454.64 16,280 16,310 16,280 16,700 1 317 16,300 1 26,025 16,390 32.76 هزار میلیارد 54.126 میلیون 28.657 میلیون 2 میلیون 21.366 میلیون 7.291 میلیون 27.914 میلیون 3.342 میلیون 9.81 4.49 1.17 2.108 میلیون 10,000 597,321 1.52 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 1,700 2.00 0.12 1,700 2.00 0.12 1401/09/09 273 9.411 میلیون 15.99 میلیارد 34,473.85 1,702 1,720 1,674 1,739 1 10,000 1,690 1 30,000 1,706 59.5 هزار میلیارد 147.719 میلیون 133.224 میلیون 28.849 میلیون 88.219 میلیون 45.005 میلیون 67.157 میلیون 11.6 میلیون 5.13 1.32 0.89 5.691 میلیون 3.72 میلیون 4.295 میلیون 5.116 میلیون
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 2,791 17.00 0.61 2,802 28.00 1.01 1401/09/09 376 4.06 میلیون 11.41 میلیارد 10,797.97 2,774 2,751 2,751 2,865 1 150,000 2,790 2 15,218 2,800 4.203 هزار میلیارد 4.657 میلیون 1.912 میلیون 530,000 626,525 1.286 میلیون 617,499 374,849 11.21 3.27 6.81 4.06 میلیون - 2.753 میلیون 1.307 میلیون
خگستر

سر. ایران خودرو

سهام بورس 3,840 78.00 1.99 3,881 37.00 0.94 1401/09/09 8,172 165.897 میلیون 643.79 میلیارد 28,205.99 3,918 3,886 3,826 3,952 39 1,239,638 3,831 5 1,000,000 3,831 153.708 هزار میلیارد 158.973 میلیون 70.358 میلیون 39.605 میلیون 5.265 میلیون 65.093 میلیون 2.418 میلیون 1.718 میلیون 89.45 2.36 63.58 160.609 میلیون 5.288 میلیون 159.323 میلیون 6.574 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 3,397 101.00 2.89 3,477 21.00 0.60 1401/09/09 345 2.038 میلیون 6.93 میلیارد 5,905.97 3,498 3,430 3,350 3,461 1 1,612 3,400 1 5,590 3,400 85.187 هزار میلیارد 114.487 میلیون 56.203 میلیون 20 میلیون 29.3 میلیون 26.903 میلیون 13.997 میلیون 12.953 میلیون 6.58 3.17 6.09 2.031 میلیون 7,000 846,059 1.192 میلیون
والبر

سر. البرز

سهام بورس 4,805 143.00 3.07 4,676 14.00 0.30 1401/09/09 526 24.16 میلیون 112.98 میلیارد 45,931.87 4,662 4,725 4,662 4,825 1 4,222 4,800 2 4,500 4,806 63.126 هزار میلیارد 72.294 میلیون 29.244 میلیون 8.4 میلیون 9.167 میلیون 20.077 میلیون 6.299 میلیون 7.885 میلیون 8.01 3.14 10.02 2.684 میلیون 21.476 میلیون 1.516 میلیون 22.645 میلیون
کویر

فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 2,365 25.00 1.05 2,392 2.00 0.08 1401/09/09 499 5.205 میلیون 12.47 میلیارد 10,431.59 2,390 2,390 2,345 2,440 1 12,643 2,364 1 7,810 2,391 89.126 هزار میلیارد 150.732 میلیون 105.622 میلیون 37.26 میلیون 61.606 میلیون 44.016 میلیون 126.172 میلیون 11.492 میلیون 7.76 2.02 0.71 5.2 میلیون 5,000 4.078 میلیون 1.127 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 4,768 71.00 1.51 4,738 41.00 0.87 1401/09/09 305 3.562 میلیون 16.88 میلیارد 11,679.26 4,697 4,740 4,614 4,809 2 176,449 4,732 1 3,470 4,768 20.658 هزار میلیارد 33.662 میلیون 20.812 میلیون 4.36 میلیون 13.005 میلیون 7.807 میلیون 24.077 میلیون 1.156 میلیون 17.87 2.65 0.86 3.464 میلیون 98,239 2.415 میلیون 1.147 میلیون
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,056 10.00 0.10 10,056 10.00 0.10 1401/09/09 118 5.138 میلیون 51.66 میلیارد - 10,046 10,055 10,054 10,056 19 1,865,875 10,056 3 168,250 10,059 - - - - - - - - - - - 1.204 میلیون 3.934 میلیون 177,341 4.961 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 6,200 80.00 1.27 6,250 30.00 0.48 1401/09/09 372 4.633 میلیون 28.48 میلیارد 12,454.35 6,280 6,280 6,080 6,280 1 1,095 6,090 2 16,230 6,200 819 هزار میلیارد 4.927 میلیارد 4.562 میلیارد 131.04 میلیون 4.158 میلیارد 404.228 میلیون 620.915 میلیون 187.272 میلیون 4.37 2.03 1.32 2.671 میلیون 1.962 میلیون 1.793 میلیون 2.84 میلیون
شسینا

شیمیایی سینا

سهام بورس 1,524 31.00 2.08 1,541 48.00 3.22 1401/09/09 554 12.481 میلیون 19.24 میلیارد 22,528.25 1,493 1,485 1,485 1,565 1 1,700 1,524 1 15,103 1,525 5.543 هزار میلیارد 6.901 میلیون 5.595 میلیون 3.597 میلیون 1.454 میلیون 4.141 میلیون 2.908 میلیون 496,864 11.16 1.34 1.91 12.481 میلیون - 11.646 میلیون 835,000
مانی

مانی

صندوق بورس 13,021 7.00 0.05 13,021 7.00 0.05 1401/09/09 145 5.959 میلیون 77.6 میلیارد - 13,014 13,021 13,021 13,025 1 180,716 13,021 6 960,627 13,022 - - - - - - - - - - - 2.069 میلیون 3.89 میلیون 1.239 میلیون 4.72 میلیون
قثابت

قند ثابت خراسان

سهام بورس 2,076 47.00 2.21 2,101 22.00 1.04 1401/09/09 918 20.61 میلیون 43.29 میلیارد 22,450.92 2,123 2,100 2,068 2,160 1 2,000 2,076 2 33,296 2,080 13.578 هزار میلیارد 16.244 میلیون 8.872 میلیون 6.463 میلیون 2.666 میلیون 6.206 میلیون 3.3 میلیون -192,576 -70.51 2.19 4.12 16.753 میلیون 3.857 میلیون 15.952 میلیون 4.658 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,150 73.00 2.37 3,115 38.00 1.23 1401/09/09 217 2.926 میلیون 9.2 میلیارد 13,484.46 3,077 3,090 3,049 3,188 2 15,000 3,103 1 6,876 3,152 40.495 هزار میلیارد 119.737 میلیون 96.641 میلیون 12 میلیون 79.242 میلیون 17.399 میلیون 45.992 میلیون 4.192 میلیون 9.66 2.33 0.88 2.179 میلیون 747,400 1.43 میلیون 1.496 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 10,610 690.00 6.96 10,540 620.00 6.25 1401/09/09 815 7.361 میلیون 77.57 میلیارد 9,032 9,920 10,120 9,950 10,610 105 2,436,894 10,610 1 1,965 10,640 25.907 هزار میلیارد 37.288 میلیون 27.768 میلیون 2.458 میلیون 11.381 میلیون 16.387 میلیون 54.056 میلیون 4.652 میلیون 5.57 1.58 0.48 7.361 میلیون - 6.618 میلیون 742,631
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 5,280 60.00 1.12 5,320 20.00 0.37 1401/09/09 1,110 9.661 میلیون 51.42 میلیارد 8,704.05 5,340 5,310 5,250 5,410 2 34,459 5,270 1 6,900 5,280 96.824 هزار میلیارد 100.022 میلیون 23.268 میلیون 18.2 میلیون 3.198 میلیون 20.071 میلیون 4.535 میلیون 3.606 میلیون 26.85 4.82 21.35 9.661 میلیون - 8.933 میلیون 728,309
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 16,050 240.00 1.47 16,230 60.00 0.37 1401/09/09 830 3.354 میلیون 54.22 میلیارد 4,040.42 16,290 16,400 16,000 16,400 1 3,000 16,030 2 774 16,080 486.9 هزار میلیارد 600.047 میلیون 208.689 میلیون 10 میلیون 113.147 میلیون 95.542 میلیون 978.636 میلیون 98.823 میلیون 4.93 5.1 0.5 2.674 میلیون 679,083 2.014 میلیون 1.34 میلیون
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 22,800 60.00 0.26 22,720 140.00 0.61 1401/09/09 181 595,196 9.2 میلیارد 2,942.51 22,860 22,900 22,420 23,290 2 7,744 22,710 2 5,400 22,850 8.646 هزار میلیارد 20.987 میلیون 10.4 میلیون 576,000 7.9 میلیون 2.5 میلیون 6.245 میلیون 2.255 میلیون 5.8 5.24 2.1 2.585 میلیون - 1.975 میلیون 610,000
وتوسم

سر. توسعه ملی

سهام بورس 4,165 64.00 1.56 4,128 27.00 0.66 1401/09/09 171 1.6 میلیون 6.66 میلیارد 9,356.65 4,101 4,150 4,140 4,185 1 31,400 4,158 3 12,234 4,165 33.024 هزار میلیارد 39.518 میلیون 26.37 میلیون 8 میلیون 6.494 میلیون 19.876 میلیون 10.512 میلیون 10.334 میلیون 3.18 1.65 3.12 1.6 میلیون - 999,987 600,000
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 13,280 170.00 1.30 13,490 380.00 2.90 1401/09/09 1,039 3.229 میلیون 43.55 میلیارد 3,107.96 13,110 13,120 13,110 13,830 1 150 13,280 1 8,227 13,330 37.098 هزار میلیارد 41.423 میلیون 11.757 میلیون 2.75 میلیون 4.326 میلیون 7.432 میلیون 4.197 میلیون 4.792 میلیون 7.74 4.99 8.84 2.629 میلیون 600,000 2.034 میلیون 1.195 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 11,180 130.00 1.15 11,230 80.00 0.71 1401/09/09 879 3.097 میلیون 34.77 میلیارد 3,523.08 11,310 11,350 11,040 11,420 3 33,479 11,100 1 6,440 11,180 16.065 هزار میلیارد 16.412 میلیون 2.259 میلیون 1.231 میلیون 347,680 1.911 میلیون 2.998 میلیون 333,806 48.13 8.41 5.36 3.048 میلیون 48,600 2.529 میلیون 567,427
فروس

فروسیلیس ایران

سهام بورس 5,500 30.00 0.54 5,560 30.00 0.54 1401/09/09 267 2.948 میلیون 16.38 میلیارد 11,042.36 5,530 5,590 5,490 5,640 2 4,629 5,490 1 13,477 5,570 22.24 هزار میلیارد 25.287 میلیون 12.096 میلیون 4 میلیون 3.047 میلیون 9.05 میلیون 11.257 میلیون 5.456 میلیون 4.08 2.46 1.98 2.348 میلیون 600,000 1.844 میلیون 1.105 میلیون
کدما

معدنی دماوند

سهام بورس 46,320 400.00 0.87 47,120 1,200.00 2.61 1401/09/09 2,999 2.53 میلیون 163.1 میلیارد 950.07 45,920 46,710 46,110 47,990 271 472,353 85,960 0 0 0 15.73 هزار میلیارد 13.353 میلیون 1.804 میلیون 250,000 1.573 میلیون 231,855 385,848 27,750 424.5 50.81 30.53 4.847 میلیون - 4.345 میلیون 502,001
ولساپا

رایان سایپا

سهام بورس 1,228 4.00 0.32 1,233 1.00 0.08 1401/09/09 517 18.683 میلیون 23.04 میلیارد 36,137.34 1,232 1,250 1,220 1,250 1 10,000 1,229 2 13,891 1,230 17.928 هزار میلیارد 46.856 میلیون 48.111 میلیون 14.54 میلیون 28.928 میلیون 19.183 میلیون 9.769 میلیون 3.538 میلیون 5.07 0.93 1.84 18.683 میلیون - 18.181 میلیون 501,840
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 3,678 9.00 0.25 3,686 17.00 0.46 1401/09/09 527 2.146 میلیون 7.94 میلیارد 4,071.33 3,669 3,650 3,635 3,738 1 4,000 3,698 2 4,368 3,698 33.174 هزار میلیارد 42.099 میلیون 37.384 میلیون 9 میلیون 8.925 میلیون 28.459 میلیون 12.028 میلیون 11.805 میلیون 2.81 1.17 2.76 2.145 میلیون 735 1.644 میلیون 501,205
دکوثر

داروسازی کوثر

سهام بورس 3,929 295.00 6.98 4,000 224.00 5.30 1401/09/09 671 11.356 میلیون 45.43 میلیارد 16,923.46 4,224 4,300 3,929 4,311 0 0 0 11 487,374 3,929 6.8 هزار میلیارد 12.658 میلیون 8.239 میلیون 1.7 میلیون 5.858 میلیون 2.381 میلیون 3.544 میلیون 113,554 62.07 2.96 1.99 11.356 میلیون - 10.856 میلیون 500,000
قمرو

قند مرودشت

سهام بورس 8,650 10.00 0.12 8,640 20.00 0.23 1401/09/09 75 714,879 6.16 میلیارد 9,345.78 8,660 8,600 8,600 8,700 1 40,355 8,650 1 1,600 8,690 8.64 هزار میلیارد 9.406 میلیون 3.154 میلیون 1,000,000 766,381 2.388 میلیون 5.725 میلیون 1.477 میلیون 5.86 3.63 1.51 698,040 16,839 200,591 514,288
فنوال

نورد آلومینیوم

سهام بورس 5,430 4,730.00 46.56 5,430 4,730.00 46.56 1401/09/09 100 3.08 میلیون 16.72 میلیارد 30,796.71 10,160 5,430 5,430 5,430 161 10,551,944 5,430 0 0 0 18.417 هزار میلیارد 23.286 میلیون 9.454 میلیون 678,347 4.869 میلیون 4.586 میلیون 11.445 میلیون 3.249 میلیون 5.31 3.76 1.51 3.08 میلیون - 2.584 میلیون 495,620
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,500 440.00 1.46 30,430 370.00 1.23 1401/09/09 761 1.692 میلیون 52.07 میلیارد 2,223.58 30,060 30,110 30,110 31,400 1 352 30,500 1 1,622 30,580 245.388 هزار میلیارد 334.378 میلیون 119.514 میلیون 8.064 میلیون 88.99 میلیون 30.523 میلیون 229.334 میلیون 40.638 میلیون 6.04 8.04 1.07 1.682 میلیون 10,000 1.189 میلیون 502,942
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 54,200 1,440.00 2.59 54,750 890.00 1.60 1401/09/09 1,432 1.464 میلیون 80.14 میلیارد 1,022.16 55,640 56,000 54,000 56,000 1 100 54,020 1 4,303 54,200 71.175 هزار میلیارد 101.106 میلیون 36.5 میلیون 1.3 میلیون 29.931 میلیون 6.569 میلیون 40.701 میلیون 16.891 میلیون 4.21 10.83 1.75 1.161 میلیون 303,000 687,064 776,672
خاذین

سایپا آذین

سهام بورس 2,130 16.00 0.75 2,152 6.00 0.28 1401/09/09 477 6.848 میلیون 14.74 میلیارد 14,356.24 2,146 2,130 2,125 2,189 1 10,000 2,126 1 28,392 2,130 9.589 هزار میلیارد 16.671 میلیون 9.704 میلیون 4.456 میلیون 7.083 میلیون 2.622 میلیون 14.558 میلیون -1,137,813 -8.43 3.66 0.66 6.848 میلیون - 6.479 میلیون 369,254
زیتون

زیتون

صندوق بورس 12,760 40.00 0.31 12,760 40.00 0.31 1401/09/09 129 490,826 6.26 میلیارد - 12,720 12,750 12,750 12,840 15 1,479,833 12,750 5 430,664 12,760 - - - - - - - - - - - 470,659 20,167 109,246 381,580
بشهاب

لامپ پارس شهاب

سهام بورس 70,380 20.00 0.03 70,380 20.00 0.03 1401/09/09 130 405,110 28.51 میلیارد 3,116.23 70,360 71,580 70,030 71,580 1 211 70,360 1 2,581 70,380 11.402 هزار میلیارد 13.764 میلیون 4.104 میلیون 162,000 2.362 میلیون 1.741 میلیون 3.816 میلیون 928,100 12.28 6.55 2.99 405,110 - 55,110 350,000
سرود

سیمان شاهرود

سهام بورس 19,200 420.00 2.14 19,470 150.00 0.76 1401/09/09 206 615,182 11.96 میلیارد 2,986.32 19,620 19,620 19,200 19,750 1 5,000 19,250 1 30,000 19,600 15.771 هزار میلیارد 22.774 میلیون 9.906 میلیون 810,000 7.003 میلیون 2.903 میلیون 8.282 میلیون 3.097 میلیون 5.09 5.43 1.9 458,182 157,000 135,975 479,207
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,490 6.00 0.40 1,494 2.00 0.13 1401/09/09 1,042 10.65 میلیون 15.9 میلیارد 10,220.81 1,496 1,528 1,472 1,528 1 190,000 1,487 2 1,728 1,490 52.764 هزار میلیارد 66.681 میلیون 65.117 میلیون 35.317 میلیون 13.917 میلیون 51.2 میلیون 22.949 میلیون 15.864 میلیون 3.33 1.03 2.3 10.645 میلیون 5,000 10.332 میلیون 318,110
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 4,048 9.00 0.22 4,039 0.00 0.00 1401/09/09 180 1.824 میلیون 7.36 میلیارد 10,130.67 4,039 4,040 4,024 4,050 1 10,593 4,038 2 7,650 4,048 94.513 هزار میلیارد 100.548 میلیون 50.815 میلیون 12 میلیون 6.035 میلیون 44.78 میلیون 24.587 میلیون 24.39 میلیون 3.88 2.11 3.84 1.794 میلیون 30,000 1.482 میلیون 341,058
غشصفا

پگاه اصفهان

سهام بورس 18,500 220.00 1.18 18,550 170.00 0.91 1401/09/09 258 581,649 10.75 میلیارد 2,254.45 18,720 18,280 18,250 18,880 4 3,100 18,470 1 10,000 18,720 15.504 هزار میلیارد 22.77 میلیون 9.633 میلیون 835,821 7.265 میلیون 2.368 میلیون 25.005 میلیون 1.647 میلیون 9.42 6.55 0.62 508,934 72,715 198,649 383,000
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 94,640 940.00 0.98 95,010 570.00 0.60 1401/09/09 4,098 3.353 میلیون 318.55 میلیارد - 95,580 95,560 94,500 95,890 3 5,323 94,630 3 16,104 94,640 - - - - - - - - - - - 3.238 میلیون 115,000 2.932 میلیون 420,665
خشرق

الکتریک خودرو شرق

سهام بورس 13,760 240.00 1.78 13,740 220.00 1.63 1401/09/09 1,316 4.731 میلیون 65.01 میلیارد 3,594.71 13,520 13,230 13,230 14,000 1 2,650 13,710 1 4,600 13,760 8.656 هزار میلیارد 21.7 میلیون 14.241 میلیون 630,000 13.043 میلیون 1.197 میلیون 19.223 میلیون 598,408 14.47 7.23 0.45 4.731 میلیون - 4.429 میلیون 301,990
ختراک

ریخته گری تراکتور

سهام بورس 8,250 360.00 4.56 8,140 250.00 3.17 1401/09/09 671 6.993 میلیون 56.89 میلیارد 10,421.41 7,890 7,840 7,800 8,280 2 11,135 8,250 1 12,440 8,270 14.864 هزار میلیارد 19.097 میلیون 8.16 میلیون 1.826 میلیون 4.233 میلیون 3.927 میلیون 18.347 میلیون 2.387 میلیون 6.23 3.79 0.81 6.189 میلیون 803,436 5.909 میلیون 1.084 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 8,030 20.00 0.25 8,010 0.00 0.00 1401/09/09 199 1.349 میلیون 10.85 میلیارد 6,779.64 8,010 8,270 7,910 8,270 2 45,411 8,000 2 4,532 8,030 192.24 هزار میلیارد 262.127 میلیون 118.58 میلیون 24 میلیون 69.887 میلیون 48.693 میلیون 117.032 میلیون 37.178 میلیون 5.17 3.95 1.64 1.345 میلیون 3,716 1.065 میلیون 284,284
آباد

توریستی و رفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 23,200 320.00 1.36 23,680 160.00 0.68 1401/09/09 158 467,651 11.1 میلیارد 2,959.82 23,520 23,890 23,200 24,100 1 218 23,170 1 820 24,690 5.57 هزار میلیارد 6.024 میلیون 504,101 240,000 182,778 321,323 45,689 12,398 458.4 17.7 124.39 412,651 55,000 467,651 -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 195,000 250.00 0.13 194,970 220.00 0.11 1401/09/09 751 605,223 118 میلیارد 805.89 194,750 194,580 194,100 196,300 2 696 194,550 2 1,409 195,000 1169.82 هزار میلیارد 1.289 میلیارد 459.138 میلیون 6 میلیون 119.241 میلیون 339.897 میلیون 431.583 میلیون 256.465 میلیون 4.56 3.44 2.71 527,616 77,607 253,843 351,380
مبین

مبین انرژی خلیج فارس

سهام بورس 28,000 360.00 1.30 27,680 40.00 0.14 1401/09/09 218 493,450 13.8 میلیارد 2,263.53 27,640 27,770 27,770 28,140 1 9,400 27,790 9 37,341 28,000 560.183 هزار میلیارد 772.958 میلیون 292.653 میلیون 20.238 میلیون 212.774 میلیون 79.879 میلیون 479.424 میلیون 170.098 میلیون 3.29 7 1.17 493,450 - 226,035 267,415
غچین

کشت و صنعت چین چین

سهام بورس 10,600 190.00 1.83 10,730 320.00 3.07 1401/09/09 424 2.72 میلیون 29.2 میلیارد 6,415.75 10,410 10,360 10,360 10,920 1 1,825 10,590 2 11,000 10,640 9.013 هزار میلیارد 9.781 میلیون 5.664 میلیون 840,000 767,835 4.896 میلیون 4.056 میلیون 1.019 میلیون 8.85 1.84 2.23 2.72 میلیون - 2.467 میلیون 253,000
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 17,060 70.00 0.41 17,240 110.00 0.64 1401/09/09 3,049 11.11 میلیون 191.5 میلیارد 3,643.89 17,130 17,390 17,010 17,530 1 27 17,060 1 15,000 17,070 143.092 هزار میلیارد 148.189 میلیون 16.522 میلیون 5 میلیون 5.097 میلیون 11.425 میلیون 5.357 میلیون 5.023 میلیون 28.49 12.52 26.71 11.004 میلیون 106,400 10.756 میلیون 354,658
فردا

فردا

صندوق بورس 14,619 12.00 0.08 14,620 13.00 0.09 1401/09/09 351 19.831 میلیون 289.93 میلیارد - 14,607 14,620 14,618 14,620 9 148,990,287 14,618 1 29,987,621 14,620 - - - - - - - - - - - 1.379 میلیون 18.453 میلیون 1.159 میلیون 18.672 میلیون
غکورش

صنعت غذایی کورش

سهام بورس 8,690 70.00 0.80 8,720 40.00 0.46 1401/09/09 1,135 3.807 میلیون 33.14 میلیارد 3,354.61 8,760 8,780 8,620 8,830 1 5,732 8,690 5 19,284 8,700 104.64 هزار میلیارد 150.161 میلیون 65.691 میلیون 3 میلیون 45.521 میلیون 20.17 میلیون 105.623 میلیون 10.505 میلیون 9.97 5.19 0.99 3.673 میلیون 134,844 3.453 میلیون 354,256
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 4,569 18.00 0.39 4,605 18.00 0.39 1401/09/09 320 2.83 میلیون 13.04 میلیارد 8,843.95 4,587 4,721 4,492 4,721 1 1,123 4,530 1 1,725 4,577 7.935 هزار میلیارد 11.806 میلیون 6.155 میلیون 1.723 میلیون 3.871 میلیون 2.284 میلیون 4.535 میلیون 408,783 19.41 3.47 1.75 2.804 میلیون 25,709 2.59 میلیون 240,090
شپارس

بین المللی محصولات پارس

سهام بورس 4,505 36.00 0.79 4,535 6.00 0.13 1401/09/09 118 666,656 4 میلیارد 8,539.38 4,541 4,480 4,470 4,595 0 0 0 0 4.428 هزار میلیارد 12.183 میلیون 8.618 میلیون 1.1 میلیون 7.195 میلیون 1.423 میلیون 9.55 میلیون 93,736 53.22 3.51 0.52 5.968 میلیون - 5.758 میلیون 210,000
سکرما

سیمان کرمان

سهام بورس 15,000 100.00 0.66 15,140 40.00 0.26 1401/09/09 298 2.273 میلیون 34.42 میلیارد 7,629.18 15,100 14,880 14,880 15,470 4 9,250 14,990 1 1,361 15,140 22.71 هزار میلیارد 24.893 میلیون 7.72 میلیون 1.5 میلیون 2.183 میلیون 5.538 میلیون 5.701 میلیون 3.619 میلیون 6.27 4.1 3.98 2.213 میلیون 60,000 2.007 میلیون 266,265
سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 7,500 150.00 2.04 7,420 70.00 0.95 1401/09/09 90 1.116 میلیون 8.37 میلیارد 9,832.86 7,350 7,380 7,320 7,530 1 5,000 7,430 1 50,000 7,500 44.52 هزار میلیارد 50.291 میلیون 18.143 میلیون 6 میلیون 5.771 میلیون 12.372 میلیون 6.74 میلیون 6.539 میلیون 6.81 3.6 6.61 1.116 میلیون - 912,836 203,247
تیپیکو

سر. دارویی تامین

سهام بورس 19,580 200.00 1.03 19,410 30.00 0.15 1401/09/09 255 885,986 17.29 میلیارد 3,474.45 19,380 19,500 19,250 19,930 1 2,000 19,550 1 1,000 19,740 213.51 هزار میلیارد 223.207 میلیون 58.564 میلیون 11 میلیون 9.697 میلیون 48.867 میلیون 34.056 میلیون 33.944 میلیون 6.29 4.37 6.27 740,759 145,227 545,537 340,449
خزر

فنرسازی زر

سهام بورس 3,492 94.00 2.77 3,472 74.00 2.18 1401/09/09 1,984 16.38 میلیون 161.5 میلیارد 14,159.55 3,398 3,409 3,340 3,524 2 4,229 8,890 1 1,166 8,900 7.64 هزار میلیارد 10.889 میلیون 6.061 میلیون 2.588 میلیون 1.904 میلیون 4.157 میلیون 4.199 میلیون 1.092 میلیون 8.23 2.16 2.14 16.286 میلیون - 16.116 میلیون 170,000
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 17,930 330.00 1.88 17,790 190.00 1.08 1401/09/09 235 675,713 12.07 میلیارد 2,875.37 17,600 17,990 17,410 18,350 1 5,000 17,930 1 18,900 17,940 5.708 هزار میلیارد 9.204 میلیون 3.28 میلیون 320,857 3.496 میلیون -216,042 7.505 میلیون -368,111 -15.51 -26.42 0.76 666,226 9,487 511,870 163,843
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 1,876 43.00 2.24 1,905 14.00 0.73 1401/09/09 603 11.723 میلیون 22.3 میلیارد 19,441.76 1,919 1,938 1,875 1,938 2 55,000 1,875 5 134,482 1,900 69.347 هزار میلیارد 124.85 میلیون 107.782 میلیون 36.403 میلیون 55.503 میلیون 52.28 میلیون 30.495 میلیون 9.515 میلیون 7.29 1.33 2.27 11.262 میلیون 461,200 11.121 میلیون 602,608
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 24,460 350.00 1.45 24,200 90.00 0.37 1401/09/09 95 266,360 6.48 میلیارد 881.43 24,110 24,000 24,000 24,460 1 10,000 24,360 1 1,244 24,460 33.88 هزار میلیارد 40.689 میلیون 12.136 میلیون 1.4 میلیون 6.809 میلیون 5.327 میلیون 15.709 میلیون 6.426 میلیون 5.27 6.36 2.16 262,939 3,421 127,604 138,756
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 11,890 190.00 1.62 11,860 160.00 1.37 1401/09/09 360 1.76 میلیون 22 میلیارد 4,464.68 11,700 12,130 11,610 12,130 0 0 0 0 11.59 هزار میلیارد 14.982 میلیون 5.815 میلیون 950,000 3.715 میلیون 2.1 میلیون 10.458 میلیون 1.649 میلیون 6.83 5.36 1.08 4.057 میلیون 50,000 3.924 میلیون 183,000
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 21,190 10.00 0.05 21,260 80.00 0.38 1401/09/09 742 2.091 میلیون 44.45 میلیارد 2,818.14 21,180 21,610 21,010 21,770 1 423 21,180 1 750 21,250 27.638 هزار میلیارد 30.716 میلیون 14.802 میلیون 1.3 میلیون 3.078 میلیون 11.724 میلیون 18.968 میلیون 5.552 میلیون 4.99 2.36 1.46 2.052 میلیون 39,063 1.92 میلیون 170,815
تاصیکو

سر. صدر تامین

سهام بورس 8,870 80.00 0.89 8,940 10.00 0.11 1401/09/09 189 2.444 میلیون 21.74 میلیارد 12,932.81 8,950 9,100 8,850 9,100 2 23,005 8,850 1 28 8,870 277.14 هزار میلیارد 326.773 میلیون 118.195 میلیون 31 میلیون 49.633 میلیون 68.563 میلیون 60.563 میلیون 59.149 میلیون 4.7 4.04 4.58 573,126 1.871 میلیون 442,766 2.002 میلیون
خلنت

لنت ترمز

سهام بورس 24,920 850.00 3.53 25,080 1,010.00 4.20 1401/09/09 828 1.516 میلیون 38.02 میلیارد 1,830.64 24,070 24,000 24,000 25,270 1 21,517 24,780 1 3,000 24,950 7.524 هزار میلیارد 8.111 میلیون 1.503 میلیون 300,000 587,027 915,799 2.077 میلیون 409,465 18.38 8.23 3.62 1.516 میلیون - 1.39 میلیون 125,945
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 1,056 10.00 0.94 1,067 1.00 0.09 1401/09/09 513 12.392 میلیون 13.22 میلیارد 24,156.66 1,066 1,064 1,048 1,091 3 232,917 1,054 1 25,463 1,056 12.739 هزار میلیارد 15.437 میلیون 14.94 میلیون 11.939 میلیون 2.698 میلیون 12.242 میلیون 7.265 میلیون 258,699 49.24 1.04 1.75 12.258 میلیون 134,743 12.133 میلیون 259,148
دیران

ایران دارو

سهام بورس 12,750 10.00 0.08 12,990 230.00 1.80 1401/09/09 741 3.107 میلیون 40.36 میلیارد 4,193.65 12,760 12,810 12,610 13,220 1 784 12,710 3 13,859 12,750 11.431 هزار میلیارد 15.105 میلیون 5.042 میلیون 880,000 3.674 میلیون 1.368 میلیون 3.142 میلیون 555,021 20.6 8.36 3.64 3.073 میلیون 34,000 2.95 میلیون 157,602
دامین

دارو امین

سهام بورس 3,384 13.00 0.38 3,400 3.00 0.09 1401/09/09 298 3.979 میلیون 13.53 میلیارد 13,352.89 3,397 3,440 3,363 3,479 2 2,404 3,363 2 798,000 3,384 13.328 هزار میلیارد 21.054 میلیون 14.267 میلیون 3.92 میلیون 7.726 میلیون 6.541 میلیون 6.868 میلیون 1.421 میلیون 9.39 2.04 1.94 3.926 میلیون 53,500 3.808 میلیون 171,610
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 2,290 79.00 3.33 2,306 63.00 2.66 1401/09/09 1,020 1.24 میلیون 43.6 میلیارد 16,234.92 2,369 2,409 2,280 2,409 2 1,969 32,930 1 155 32,940 9.277 هزار میلیارد 10.258 میلیون 5.038 میلیون 3.85 میلیون 1.034 میلیون 4.004 میلیون 3.937 میلیون 82,533 111.76 2.3 2.34 2.356 میلیون - 2.256 میلیون 100,000
داسوه

دارو اسوه

سهام بورس 33,040 280.00 0.84 33,260 60.00 0.18 1401/09/09 110 163,241 5.41 میلیارد 1,484.01 33,320 33,150 33,030 33,700 1 1,000 33,030 2 5,261 33,300 24.945 هزار میلیارد 30.15 میلیون 9.356 میلیون 750,000 5.205 میلیون 4.151 میلیون 6.278 میلیون 3.089 میلیون 8.08 6.01 3.97 158,911 4,330 62,795 100,446
آبادا

برق آبادان

سهام بورس 9,200 110.00 1.18 9,270 40.00 0.43 1401/09/09 908 978,067 9.04 میلیارد 1,077.17 9,310 9,310 9,180 9,370 2 2,550 9,180 1 714 9,200 23.175 هزار میلیارد 29.045 میلیون 8.509 میلیون 2.5 میلیون 5.87 میلیون 2.639 میلیون 2.885 میلیون 374,944 61.81 8.78 8.03 978,067 - 903,026 75,041