همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کمند

کمند

صندوق بورس 10,083 73.00 0.72 10,082 74.00 0.73 1399/10/14 7,020 281.18 میلیون 2.835 هزار میلیارد - 10,156 10,159 10,082 10,085 42 4,030,314 10,154 2 126,000 10,156 141.148 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.994 میلیون 122.914 میلیون 23.82 میلیون 192.088 میلیون
کویرح

تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم)

حق تقدم بورس 18,710 1,700.00 9.99 15,540 1,470.00 8.64 1399/11/6 - - - 14,499.94 17,010 17,000 - - 23 186,643 18,710 0 0 0 111.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.965 میلیون 6.792 میلیون - 36.757 میلیون
ثاختح

توسعه ساختمان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 3,550 0.00 0.00 3,550 0.00 0.00 1399/10/4 1,013 54 میلیون 191.7 میلیارد 53,307.01 3,550 3,430 3,550 3,550 0 0 0 0 10.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.4 میلیون 27.6 میلیون - 54 میلیون
وبیمهح

سر. صنعت بیمه (حق تقدم)

حق تقدم بورس 1,000 10.00 0.99 - 1,010.00 100.00 1399/12/25 - - - 59,432.11 1,010 1,000 - - 18 653,653 990 24 9,253,535 1,000 - - - - - - - - - - - 14.391 میلیون - - 14.391 میلیون
تملتح

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,000 0.00 0.00 8,000 0.00 0.00 1399/09/22 - - - 75,157.29 8,000 8,000 - - 1 639 8,000 7 1,962,367 8,000 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.215 میلیون 9.2 میلیون - 23.415 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 13,161 1,454.00 12.42 13,164 1,457.00 12.45 1399/10/14 446 2.59 میلیون 34.1 میلیارد - 11,707 11,713 13,150 13,180 1 1,500 11,707 50 4,843,198 11,708 52.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.267 میلیون 3.355 میلیون 1.764 میلیون 13.858 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,191 69.00 0.67 10,260 0.00 0.00 1399/10/14 2,072 67.918 میلیون 696.83 میلیارد - 10,260 10,180 10,177 10,194 3 103,964 10,177 4 22,148 10,180 - - - - - - - - - - - 28.088 میلیون 21.823 میلیون 18.11 میلیون 31.802 میلیون
فخاسح

فولادخراسان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 23,500 950.00 4.21 22,660 110.00 0.49 1399/11/25 941 9.16 میلیون 207.4 میلیارد 9,730.45 22,550 23,000 22,500 25,250 4 38,575 23,500 0 0 0 65.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.551 میلیون 2.605 میلیون - 9.156 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,330 350.00 4.56 7,450 230.00 2.99 12:29 1,643 14.73 میلیون 109.7 میلیارد 8,965.12 7,680 7,600 7,300 7,920 0 0 0 205 8,621,304 7,870 19.594 هزار میلیارد 20.204 میلیون 2.397 میلیون 2.63 میلیون 610,132 1.787 میلیون 504,453 691,125 28.35 10.97 38.85 13.313 میلیون 60,000 8.786 میلیون 4.586 میلیون
سپاس

پاداش سهامداری توسعه یکم

صندوق بورس 10,084 70.00 0.69 10,083 71.00 0.70 1399/10/14 142 3.42 میلیون 34.5 میلیارد - 10,154 10,155 10,082 10,086 1 37,590 10,156 2 1,110 10,158 10.083 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.958 میلیون - 3.958 میلیون 4 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,700 310.00 3.44 8,700 310.00 3.44 1399/11/28 287 12 میلیون 104.4 میلیارد 41,806.05 9,010 9,010 8,700 9,010 2 25,000 8,660 1 91,426 8,700 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون 8.625 میلیون - 11.689 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,517 64.00 4.05 1,538 43.00 2.72 12:29 4,217 42.85 میلیون 65.9 میلیارد 10,161.65 1,581 1,626 1,506 1,630 2 12,851 1,537 5 4,315 1,537 54.318 هزار میلیارد 61.54 میلیون 44.384 میلیون 35.317 میلیون 7.222 میلیون 37.162 میلیون 5.362 میلیون 2.789 میلیون 19.48 1.46 10.14 34.42 میلیون 300,000 31.674 میلیون 3.046 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 45,390 0.00 0.00 45,390 0.00 0.00 1400/06/24 - - - 4,089.81 45,390 45,390 - - 2623 28,707,319 45,390 0 0 0 226.95 هزار میلیارد 230.082 میلیون 9.47 میلیون 5 میلیون 3.132 میلیون 6.338 میلیون 3.107 میلیون 3.209 میلیون - 29.41 59.99 7.254 میلیون 300,000 4.536 میلیون 3.017 میلیون
شپارسح

بین المللی محصولات پارس (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,400 40.00 0.26 - 15,440.00 100.00 1399/12/20 - - - 23,668.92 15,440 17,320 - - 6 201,581 15,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.483 میلیون 26.748 میلیون - 29.231 میلیون
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,544 55.00 3.44 1,546 53.00 3.31 12:29 3,028 86.83 میلیون 134.2 میلیارد 28,675.42 1,599 1,620 1,520 1,630 1 5,000 1,532 1 33,818 1,545 26.097 هزار میلیارد 27.766 میلیون 5.291 میلیون 1.2 میلیون 1.67 میلیون 3.621 میلیون 5.015 میلیون 2.436 میلیون 10.71 7.21 5.2 70.939 میلیون 3.4 میلیون 68.514 میلیون 5.825 میلیون
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 8,000 210.00 2.56 8,000 210.00 2.56 12:29 2,651 13.98 میلیون 111.8 میلیارد 5,272.52 8,210 8,070 7,900 8,290 4 273,620 8,100 1 1,000 8,120 218 هزار میلیارد 226.911 میلیون 92.478 میلیون 27.25 میلیون 8.911 میلیون 83.567 میلیون 44.429 میلیون 42.885 میلیون 5.08 2.61 4.91 15.722 میلیون 2.865 میلیون 13.833 میلیون 4.753 میلیون
ولیز

لیزینگ ایران

سهام بورس 2,003 95.00 4.98 1,939 31.00 1.62 12:27 108 2.68 میلیون 5.4 میلیارد 6,712.08 1,908 2,003 2,003 2,003 436 27,297,492 1,970 0 0 0 7.756 هزار میلیارد 11.437 میلیون 2.223 میلیون 600,000 3.681 میلیون -1,458,160 155,330 -675,854 -51.03 -5.15 48.34 2.437 میلیون - 937,393 1.5 میلیون
خوساز

محورسازان

سهام بورس 9,010 470.00 4.96 9,110 370.00 3.90 12:26 547 5.32 میلیون 48.5 میلیارد 9,732.28 9,480 9,510 9,010 9,510 11 55,188 9,170 1 10,000 9,200 10.202 هزار میلیارد 11.819 میلیون 2.915 میلیون 1.12 میلیون 1.617 میلیون 1.299 میلیون 10.269 میلیون 249,494 40.89 7.86 0.99 14.409 میلیون - 12.909 میلیون 1.5 میلیون
امیدح

تامین سرمایه امید (حق تقدم)

حق تقدم بورس 10,020 360.00 3.47 10,310 70.00 0.67 1399/09/18 - - - 28,737.5 10,380 11,000 - - 2 9,500 10,800 48 4,715,681 11,000 - - - - - - - - - - - 1.484 میلیون - - 1.484 میلیون
ثشرقح

سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم)

حق تقدم بورس 4,460 30.00 0.68 4,510 80.00 1.81 1399/10/2 - - - 26,179.4 4,430 4,870 - - 2 9,000 4,660 3 566,053 4,670 902 میلیارد - - - - - - - - - - 1.434 میلیون - - 1.434 میلیون
وصنا

سر. گروه بهشهر

سهام بورس 7,350 380.00 4.92 7,510 220.00 2.85 12:29 1,063 9.22 میلیون 69.2 میلیارد 8,670.51 7,730 7,760 7,350 8,100 18 189,439 7,400 1 1,000 7,400 20.277 هزار میلیارد 23.726 میلیون 12.57 میلیون 2.7 میلیون 3.449 میلیون 9.121 میلیون 6.452 میلیون 6.627 میلیون 3.06 2.23 3.14 13.006 میلیون 300,000 11.706 میلیون 1.6 میلیون
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 5,110 260.00 4.84 5,140 230.00 4.28 12:29 494 4.55 میلیون 23.4 میلیارد 9,220.34 5,370 5,400 5,110 5,400 57 1,482,411 5,400 1 2,000 5,610 8.091 هزار میلیارد 10.249 میلیون 3.889 میلیون 1.574 میلیون 2.159 میلیون 1.73 میلیون 4.944 میلیون 343,185 23.58 4.68 1.64 16.197 میلیون 44,443 15.015 میلیون 1.227 میلیون
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 4,305 226.00 4.99 4,401 130.00 2.87 12:29 1,927 22.04 میلیون 97 میلیارد 11,435.28 4,531 4,660 4,305 4,698 1 1,546 4,288 1 1,150 4,305 7.128 هزار میلیارد 8.438 میلیون 3.132 میلیون 1.62 میلیون 1.311 میلیون 1.822 میلیون 1.811 میلیون 326,163 21.85 3.91 3.94 45.858 میلیون 198,800 44.678 میلیون 1.379 میلیون
کیمیاتک

آریان کیمیا تک

سهام بورس 35,620 1,690.00 4.98 35,620 1,690.00 4.98 09:03 23,073 7.11 میلیون 253.2 میلیارد 101.17 33,930 35,620 35,620 35,620 6722 96,498,601 32,320 2 144 32,320 53.43 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.573 میلیون - 1.572 میلیون 1.001 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 11,250 590.00 4.98 11,300 540.00 4.56 12:28 3,661 26.26 میلیون 296.8 میلیارد 7,172.27 11,840 11,450 11,250 11,770 0 0 0 0 113 هزار میلیارد 118.039 میلیون 27.685 میلیون 10 میلیون 5.039 میلیون 22.646 میلیون 7.701 میلیون 9.167 میلیون 12.33 4.99 14.67 31.217 میلیون 294,000 30.304 میلیون 1.208 میلیون
فسازان

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 31,500 770.00 2.39 31,580 690.00 2.14 12:29 469 1.45 میلیون 45.8 میلیارد 3,094.76 32,270 32,830 30,900 33,000 1 11,081 31,300 2 21,960 31,340 18.948 هزار میلیارد 23.66 میلیون 7.626 میلیون 600,000 4.712 میلیون 2.914 میلیون 17.634 میلیون 1.675 میلیون 11.31 6.5 1.07 2.866 میلیون 340,000 1.958 میلیون 1.248 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 17,418 2,114.00 13.81 17,421 2,117.00 13.83 1399/10/14 582 18.6 میلیون 324 میلیارد - 15,304 15,314 17,414 17,425 1 35,504 15,314 1 30,000 15,314 8.711 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.241 میلیون 1.764 میلیون 350,944 2.655 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 18,380 960.00 4.96 18,620 720.00 3.72 12:30 4,810 31.38 میلیون 584.3 میلیارد 6,524.31 19,340 20,010 18,380 20,280 460 10,502,903 19,510 0 0 0 22.912 هزار میلیارد 23.301 میلیون 1.026 میلیون 207,166 388,136 638,156 1.2 میلیون 244,360 93.76 35.9 19.09 8.961 میلیون 35,108 8.211 میلیون 785,245
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 14,316 1,934.00 15.62 14,314 1,932.00 15.60 1399/10/14 1,066 27.06 میلیون 387.3 میلیارد - 12,382 12,370 14,312 14,336 2 19,807 12,379 5 495,559 12,390 14.314 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 925,686 2.459 میلیون 207,035 3.178 میلیون
حکشتیح

کشتیرانی ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 15,250 0.00 0.00 - 15,250.00 100.00 1399/12/25 - - - 16,305.16 15,250 15,200 - - 1 450 15,180 1 29,831 15,200 78.59 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 685,393 150,000 - 835,393
تاصیکوح

سر. صدر تامین (حق تقدم)

حق تقدم بورس 7,800 160.00 2.01 - 7,960.00 100.00 1399/10/27 - - - 25,182.68 7,960 8,880 - - 13 7,800 8,760 0 0 0 - - - - - - - - - - - 629,567 - - 629,567
شدوص

دوده صنعتی پارس

سهام بورس 21,400 1,120.00 4.97 21,480 1,040.00 4.62 12:29 379 1.68 میلیون 36.2 میلیارد 4,441.39 22,520 21,860 21,400 22,500 0 0 0 0 10.193 هزار میلیارد 11.807 میلیون 2.253 میلیون 474,522 1.614 میلیون 638,229 4.52 میلیون 886,407 11.5 15.97 2.25 5.388 میلیون 46,635 4.809 میلیون 625,611
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 25,890 1,360.00 4.99 25,970 1,280.00 4.70 12:29 2,400 6.55 میلیون 170 میلیارد 2,727.48 27,250 27,250 25,890 27,250 1 1,000 27,250 2 3,241 27,400 63.834 هزار میلیارد 69.861 میلیون 21.846 میلیون 858,000 6.027 میلیون 15.819 میلیون 35.479 میلیون 12.547 میلیون 5.09 4.04 1.8 4.012 میلیون 189,500 3.461 میلیون 740,843
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 43,520 1,450.00 3.22 44,090 880.00 1.96 12:29 524 1.66 میلیون 73.1 میلیارد 3,164.29 44,970 45,000 43,520 45,990 3 465 44,200 2 5,151 44,450 155.602 هزار میلیارد 175.156 میلیون 45.738 میلیون 3.529 میلیون 19.554 میلیون 26.184 میلیون 29.247 میلیون 14.952 میلیون 10.41 5.94 5.32 1.848 میلیون 1.36 میلیون 1.303 میلیون 1.906 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 29,290 1,380.00 4.94 29,220 1,310.00 4.69 1400/05/5 1,147 3.04 میلیون 88.8 میلیارد 2,649.44 27,910 28,490 28,490 29,300 0 0 0 0 49.674 هزار میلیارد 56.436 میلیون 17.05 میلیون 1.7 میلیون 6.762 میلیون 10.288 میلیون 3.942 میلیون 5.613 میلیون 8.85 4.83 12.6 3.034 میلیون 5,000 2.489 میلیون 550,000
فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

سهام بورس 37,000 1,760.00 4.99 37,000 1,760.00 4.99 12:29 23,531 5.61 میلیون 207.4 میلیارد 257.81 35,240 37,000 37,000 37,000 9999 110,042,952 33,570 94 20,929 33,570 148 هزار میلیارد 158.935 میلیون 30.964 میلیون 4 میلیون 10.935 میلیون 20.029 میلیون 42.753 میلیون 19.753 میلیون - - - 1.686 میلیون - 1.184 میلیون 502,465
کخاکح

خاک چینی ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 38,020 0.00 0.00 38,020 0.00 0.00 1400/01/21 28 388,289 14.8 میلیارد 13,867.46 38,020 38,020 38,020 38,020 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 388,289 - - 388,289
چکاوه

کاغذ سازی کاوه

سهام بورس 14,750 770.00 4.96 14,760 760.00 4.90 12:27 340 2.53 میلیون 37.4 میلیارد 7,447.9 15,520 14,750 14,750 15,200 1 10,296 15,940 1 10,296 15,940 10.332 هزار میلیارد 11.4 میلیون 1.793 میلیون 250,000 1.068 میلیون 724,575 2.516 میلیون 339,183 -162.19 14.26 4.12 4.277 میلیون 3,413 3.894 میلیون 386,587
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 5,780 140.00 2.36 5,900 20.00 0.34 12:29 212 2.35 میلیون 13.7 میلیارد 21,118.18 5,920 5,890 5,700 5,900 1 49,462 5,960 1 13,537 5,970 147.5 هزار میلیارد 527.813 میلیون 421.019 میلیون 15 میلیون 380.313 میلیون 40.707 میلیون 52.136 میلیون 17.443 میلیون 8.47 3.62 2.83 2.545 میلیون 2.276 میلیون 2.233 میلیون 2.588 میلیون
دتمادح

مواد داروپخش (حق تقدم)

حق تقدم بورس 36,200 360.00 0.98 36,250 310.00 0.85 1399/12/18 - - - 18,444.8 36,560 36,500 - - 3 6,541 36,000 5 432,708 36,200 - - - - - - - - - - - 267,292 100,000 - 367,292