همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غگل

گلوکوزان

سهام بورس 4,523 21.00 0.47 4,502 0.00 0.00 12:29 3,676 219.162 میلیون 986.68 میلیارد 59,619.72 4,502 4,170 4,165 4,523 247 33,030,735 4,523 1 3,270 4,565 45.02 هزار میلیارد 48.913 میلیون 15.478 میلیون 10 میلیون 3.893 میلیون 11.585 میلیون 14.642 میلیون 4.028 میلیون 11.18 3.89 3.07 204.092 میلیون 15.07 میلیون 31.595 میلیون 187.567 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 20,701 42.00 0.20 20,700 41.00 0.20 1402/03/13 7,494 181.422 میلیون 3.756 هزار میلیارد - 20,659 20,701 20,700 20,701 25 123,743,674 20,700 10 19,746,114 20,701 - - - - - - - - - - - 106.165 میلیون 75.257 میلیون 53.458 میلیون 127.964 میلیون
وساپا

سر. سایپا

سهام بورس 6,580 60.00 0.92 6,520 0.00 0.00 12:29 5,816 115.73 میلیون 754.94 میلیارد 19,898.52 6,520 6,080 6,080 6,580 155 5,704,905 6,580 1 60,875 6,710 129.096 هزار میلیارد 129.672 میلیون 24.913 میلیون 5.3 129.096 میلیون 34.83 4.101 میلیون 3.706 میلیون 34.83 5.3 31.48 114.514 میلیون 1.215 میلیون 75.705 میلیون 40.024 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 5,110 35.00 0.68 5,145 0.00 0.00 12:29 3,971 174.066 میلیون 895.52 میلیارد 43,834.31 5,145 5,168 5,045 5,168 3 41,000 5,108 3 292,729 5,110 156.54 هزار میلیارد 2.02 میلیارد 1.937 میلیارد 30.426 میلیون 1.864 میلیارد 73.052 میلیون 270.391 میلیون 26.123 میلیون 5.99 2.14 0.58 164.257 میلیون 9.809 میلیون 135.205 میلیون 38.861 میلیون
فسرب

ملی سرب و روی

سهام بورس 2,959 21.00 0.71 2,938 0.00 0.00 12:29 3,018 87.414 میلیون 256.79 میلیارد 28,964.07 2,938 2,882 2,810 2,959 2 105,550 2,959 0 0 0 32.559 هزار میلیارد 38.546 میلیون 19.274 میلیون 11.082 میلیون 5.987 میلیون 13.287 میلیون 5.397 میلیون -6,184 -5265.08 2.46 6.03 87.414 میلیون - 71.605 میلیون 15.808 میلیون
همای

همای

صندوق بورس 10,087 19.00 0.19 10,087 19.00 0.19 1402/03/13 3,392 99.165 میلیون 1 هزار میلیارد - 10,068 10,086 10,086 10,087 165 102,548,342 10,086 99 98,545,804 10,087 - - - - - - - - - - - 80.788 میلیون 18.377 میلیون 66.555 میلیون 32.61 میلیون
فیروزا

فیروزه آسیا

صندوق بورس 35,213 76.00 0.22 35,183 46.00 0.13 1402/03/13 513 23.003 میلیون 809.32 میلیارد - 35,137 35,183 35,182 35,384 1 15,630 35,183 1 15,279 35,213 - - - - - - - - - - - 14.624 میلیون 8.379 میلیون 2.018 میلیون 20.986 میلیون
شفارس

شیمیایی فارس

سهام بورس 2,169 8.00 0.37 2,161 0.00 0.00 12:29 1,878 55.003 میلیون 118.86 میلیارد 29,288.16 2,161 2,075 2,065 2,211 1 6,550 2,165 4 686,540 2,169 25.801 هزار میلیارد 28.004 میلیون 14.598 میلیون 11.939 میلیون 2.203 میلیون 12.395 میلیون 8.001 میلیون 300,681 85.81 2.08 3.22 54.635 میلیون 367,753 42.438 میلیون 12.565 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 6,530 30.00 0.46 6,500 0.00 0.00 12:29 1,795 54.642 میلیون 355.05 میلیارد 30,441.45 6,500 6,370 6,370 6,600 2 37,000 6,410 7 788,391 6,530 58.5 هزار میلیارد 96.468 میلیون 67.255 میلیون 9 میلیون 37.968 میلیون 29.288 میلیون 18.512 میلیون 4.718 میلیون 12.4 2 3.16 49.807 میلیون 4.836 میلیون 39.075 میلیون 15.567 میلیون
بترانس

ایران ترانسفو

سهام بورس 3,070 35.00 1.15 3,035 0.00 0.00 12:29 1,888 49.314 میلیون 149.68 میلیارد 26,119.67 3,035 2,917 2,911 3,089 2 200,471 3,070 4 193,760 3,080 110.482 هزار میلیارد 174.874 میلیون 125.79 میلیون 36.403 میلیون 64.392 میلیون 61.398 میلیون 34.387 میلیون 11.658 میلیون 9.48 1.8 3.21 48.904 میلیون 409,661 38.22 میلیون 11.094 میلیون
ورنا

سر. رنا

سهام بورس 8,240 130.00 1.60 8,110 0.00 0.00 12:29 3,317 46.59 میلیون 377.97 میلیارد 14,045.83 8,110 7,740 7,720 8,240 2 46,086 8,240 1 611 8,400 94.685 هزار میلیارد 97.883 میلیون 25.725 میلیون 11.675 میلیون 3.198 میلیون 22.527 میلیون 2.333 میلیون 3.439 میلیون 27.53 4.2 40.6 45.284 میلیون 1.306 میلیون 34.978 میلیون 11.612 میلیون
یاقوت

ص. س. یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 18,427 35.00 0.19 18,426 34.00 0.18 1402/03/13 2,441 38.499 میلیون 709.4 میلیارد - 18,392 18,425 18,425 18,427 68 50,182,660 18,425 50 49,733,884 18,427 - - - - - - - - - - - 27.926 میلیون 10.573 میلیون 17.683 میلیون 20.816 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,130 10.00 0.20 5,120 0.00 0.00 12:29 8,297 231.979 میلیون 1.187 هزار میلیارد 25,858.49 5,120 5,080 5,030 5,160 2 355,000 5,130 25 1,397,033 5,140 1807.36 هزار میلیارد 14.702 میلیارد 13.917 میلیارد 353 میلیون 12.937 میلیارد 979.795 میلیون 1.226 میلیارد 280.791 میلیون 4.22 1.84 1.29 198.149 میلیون 33.83 میلیون 188.597 میلیون 43.382 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 6,010 20.00 0.33 6,030 0.00 0.00 12:29 2,556 30.085 میلیون 181.39 میلیارد 11,770.35 6,030 6,050 5,950 6,160 21 179,632 5,990 1 4,436 6,020 1160.341 هزار میلیارد 1.204 میلیارد 376.922 میلیون 84 میلیون 44.129 میلیون 332.793 میلیون 134.441 میلیون 133.428 میلیون 8.7 3.49 8.64 26.548 میلیون 3.537 میلیون 17.086 میلیون 12.999 میلیون
سپر

ص. س. سپر سرمایه بیدار

صندوق بورس 18,079 36.00 0.20 18,078 35.00 0.19 1402/03/13 824 39.565 میلیون 715.27 میلیارد - 18,043 18,078 18,078 18,079 3 211,381,052 18,078 1 39,992,251 18,079 - - - - - - - - - - - 14.473 میلیون 25.092 میلیون 5.369 میلیون 34.196 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 6,070 10.00 0.17 6,060 0.00 0.00 12:29 3,328 47.057 میلیون 285.33 میلیارد 14,139.74 6,060 6,010 6,000 6,200 1 145,151 6,070 1 88,417 6,070 121.2 هزار میلیارد 125.59 میلیون 38.068 میلیون 20 میلیون 4.39 میلیون 33.678 میلیون 11.731 میلیون 8.588 میلیون 14.11 3.6 10.33 44.57 میلیون 2.487 میلیون 35.933 میلیون 11.124 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 4,899 36.00 0.74 4,863 0.00 0.00 12:29 566 13.884 میلیون 67.52 میلیارد 24,529.75 4,863 4,770 4,770 5,120 1 20,000 4,802 1 73,427 4,899 123.442 هزار میلیارد 697.175 میلیون 615.665 میلیون 25.384 میلیون 573.733 میلیون 41.932 میلیون 79.985 میلیون 7.671 میلیون 16.09 2.94 1.54 13.516 میلیون 367,928 5.756 میلیون 8.128 میلیون
دفارا

دارو فارابی

سهام بورس 36,230 0.00 0.00 36,230 0.00 0.00 12:28 603 8.515 میلیون 308.51 میلیارد 14,121.44 36,230 36,230 36,010 36,230 238 6,605,694 36,230 1 200 36,520 57.968 هزار میلیارد 71.298 میلیون 22.911 میلیون 1.6 میلیون 13.33 میلیون 9.581 میلیون 17.128 میلیون 7.667 میلیون 7.2 5.76 3.22 7.645 میلیون 870,000 670,285 7.845 میلیون
ولکار

لیزینگ کارآفرین

سهام بورس 8,450 20.00 0.24 8,430 0.00 0.00 12:29 2,097 10.735 میلیون 90.46 میلیارد 5,119.06 8,430 8,330 8,000 8,450 4 16,112 8,440 1 6 8,520 12.645 هزار میلیارد 15.837 میلیون 5.848 میلیون 1.5 میلیون 3.192 میلیون 2.657 میلیون 1.292 میلیون 482,752 26.19 4.76 9.79 10.735 میلیون - 4.902 میلیون 5.833 میلیون
ارمغان

ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,149 18.00 0.18 10,150 19.00 0.19 1402/03/13 29 5.391 میلیون 54.72 میلیارد - 10,131 10,142 10,138 10,150 1 15,923 10,139 1 95,386 10,149 - - - - - - - - - - - 5.391 میلیون - 360,315 5.031 میلیون
کپشیرح

پشم شیشه ایران (حق تقدم)

حق تقدم بورس 8,780 0.00 0.00 8,780 0.00 0.00 1402/03/08 364 10.556 میلیون 92.68 میلیارد 29,000.45 8,780 8,780 8,780 8,780 0 0 0 0 18.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.821 میلیون 5.735 میلیون - 10.556 میلیون
ختور

رادیاتور ایران

سهام بورس 7,050 80.00 1.15 6,970 0.00 0.00 12:29 2,294 24.637 میلیون 171.71 میلیارد 10,739.91 6,970 6,600 6,600 7,050 1 1,018 7,040 1 198,758 7,050 26.865 هزار میلیارد 33.622 میلیون 11.514 میلیون 2.635 میلیون 6.756 میلیون 4.757 میلیون 12.992 میلیون 1.489 میلیون 18.04 5.65 2.07 23.436 میلیون 1.202 میلیون 18.635 میلیون 6.002 میلیون
کاذر

فرآورده های نسوز آذر

سهام بورس 6,830 90.00 1.34 6,740 0.00 0.00 12:29 1,082 12.965 میلیون 87.34 میلیارد 11,982.46 6,740 6,350 6,300 6,830 19 778,241 6,830 1 5,000 6,880 13.48 هزار میلیارد 15.066 میلیون 4.935 میلیون 2 میلیون 1.586 میلیون 3.349 میلیون 4.208 میلیون 1.036 میلیون 13.01 4.02 3.2 12.965 میلیون - 8.307 میلیون 4.658 میلیون
خبهمن

گروه بهمن

سهام بورس 2,432 36.00 1.50 2,396 0.00 0.00 12:29 2,341 72.083 میلیون 172.72 میلیارد 30,791.7 2,396 2,350 2,350 2,433 2 7,242 2,430 2 13,000 2,430 322.593 هزار میلیارد 338.073 میلیون 171.418 میلیون 134.638 میلیون 15.481 میلیون 155.937 میلیون 8.797 میلیون 6.986 میلیون 46.18 2.07 36.67 65.921 میلیون 6.163 میلیون 61.282 میلیون 10.802 میلیون
خریخت

صنایع ریخته گری ایران

سهام بورس 5,400 10.00 0.19 5,390 0.00 0.00 12:27 534 11.307 میلیون 60.99 میلیارد 21,174.63 5,390 5,380 5,310 5,400 100 5,892,565 5,400 1 1,079 5,450 12.72 هزار میلیارد 15.246 میلیون 5.979 میلیون 2.36 میلیون 2.526 میلیون 3.453 میلیون 7.028 میلیون 1.055 میلیون 12.05 3.68 1.81 11.307 میلیون - 6.806 میلیون 4.501 میلیون
وپارس

بانک پارسیان

سهام بورس 2,452 12.00 0.49 2,464 0.00 0.00 12:29 1,745 55.472 میلیون 136.66 میلیارد 31,788.97 2,464 2,410 2,400 2,509 1 20,483 2,432 2 89,009 2,452 385.222 هزار میلیارد 4.024 میلیارد 3.733 میلیارد 156.34 میلیون 3.639 میلیارد 93.437 میلیون 285.047 میلیون 5.181 میلیون 74.36 4.12 1.35 51.401 میلیون 4.07 میلیون 47.237 میلیون 8.234 میلیون
تایرا

تراکتورسازی

سهام بورس 11,130 70.00 0.63 11,060 0.00 0.00 12:29 925 7.337 میلیون 81.11 میلیارد 7,931.63 11,060 10,680 10,680 11,200 1 36,000 11,130 1 2,894 11,170 141.568 هزار میلیارد 180.104 میلیون 59.423 میلیون 3.2 میلیون 38.536 میلیون 20.888 میلیون 115.659 میلیون 11.833 میلیون 11.96 6.78 1.22 7.337 میلیون - 3.467 میلیون 3.87 میلیون
قزوین

قند قزوین

سهام بورس 8,030 30.00 0.38 8,000 0.00 0.00 12:23 505 7.459 میلیون 59.64 میلیارد 14,769.61 8,000 7,680 7,680 8,030 40 423,617 8,030 2 17,000 8,460 16.556 هزار میلیارد 17.707 میلیون 5.062 میلیون 2.069 میلیون 1.151 میلیون 3.91 میلیون 8.584 میلیون 1.588 میلیون 10.43 4.24 1.93 7.459 میلیون - 3.808 میلیون 3.651 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 2,895 27.00 0.94 2,868 0.00 0.00 12:29 3,221 120.371 میلیون 345.17 میلیارد 37,370.81 2,868 2,826 2,826 2,898 1 3,410 2,890 1 267,299 2,895 502.915 هزار میلیارد 6.967 میلیارد 6.706 میلیارد 175.354 میلیون 6.472 میلیارد 234.47 میلیون 636.238 میلیون 3.511 میلیون 143.24 2.14 0.79 112.977 میلیون 7.395 میلیون 109.965 میلیون 10.407 میلیون
ومدیر

گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سهام بورس 5,110 10.00 0.20 5,120 0.00 0.00 12:29 687 5.821 میلیون 29.78 میلیارد 8,473.48 5,120 5,040 5,040 5,180 1 1,020 5,100 2 3,816 5,110 46.08 هزار میلیارد 53.103 میلیون 35.489 میلیون 9 میلیون 7.023 میلیون 28.466 میلیون 9.562 میلیون 9.349 میلیون 4.93 1.62 4.82 4.606 میلیون 1.215 میلیون 1.783 میلیون 4.038 میلیون
فاراک

ماشین سازی اراک

سهام بورس 2,390 4.00 0.17 2,394 0.00 0.00 12:29 1,550 45.118 میلیون 108 میلیارد 29,108.32 2,394 2,372 2,372 2,436 1 5,000 2,385 1 18,921 2,388 49.407 هزار میلیارد 79.112 میلیون 53.922 میلیون 20.638 میلیون 29.705 میلیون 24.217 میلیون 20.129 میلیون 2.381 میلیون 20.75 2.04 2.46 44.687 میلیون 431,346 41.881 میلیون 3.237 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 2,612 42.00 1.63 2,570 0.00 0.00 12:29 1,390 59.567 میلیون 153.08 میلیارد 42,854.11 2,570 2,400 2,400 2,612 6 1,154,516 2,612 1 10,000 2,648 79.67 هزار میلیارد 306.997 میلیون 267.843 میلیون 31 میلیون 227.327 میلیون 40.516 میلیون 147.035 میلیون 6.063 میلیون 13.14 1.97 0.54 56.289 میلیون 3.278 میلیون 53.504 میلیون 6.063 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,197 23.00 0.23 10,196 22.00 0.22 1402/03/13 383 32.312 میلیون 329.44 میلیارد - 10,174 10,195 10,195 10,197 2 43,126,717 10,195 2 21,785,001 10,197 - - - - - - - - - - - 10.71 میلیون 21.602 میلیون 7.949 میلیون 24.362 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام بورس 83,820 130.00 0.16 83,690 0.00 0.00 12:29 1,150 3.605 میلیون 301.67 میلیارد 3,134.66 83,690 81,500 81,000 83,820 78 394,537 83,820 1 143 83,820 108.797 هزار میلیارد 123.725 میلیون 29.728 میلیون 1.3 میلیون 14.928 میلیون 14.8 میلیون 42.582 میلیون 14.195 میلیون 7.66 7.35 2.55 3.604 میلیون 1,200 950,218 2.655 میلیون
غپینو

پارس مینو

سهام بورس 4,549 22.00 0.49 4,527 0.00 0.00 12:29 922 12.026 میلیون 54.44 میلیارد 13,043.88 4,527 4,433 4,433 4,600 1 9,168 4,548 2 71,243 4,550 40.743 هزار میلیارد 49.644 میلیون 23.199 میلیون 9 میلیون 8.901 میلیون 14.297 میلیون 21.905 میلیون 4.366 میلیون 9.33 2.85 1.86 12.026 میلیون - 9.526 میلیون 2.501 میلیون
شلعاب

لعابیران

سهام بورس 23,410 60.00 0.26 23,350 0.00 0.00 12:28 2,665 16.94 میلیون 395.54 میلیارد 6,356.59 23,350 22,990 22,700 23,410 55 299,514 23,410 0 0 0 14.01 هزار میلیارد 15.346 میلیون 2.06 میلیون 600,000 1.336 میلیون 723,799 2.476 میلیون 108,492 129.13 19.36 5.66 16.136 میلیون 804,000 13.641 میلیون 3.299 میلیون
حکشتی

کشتیرانی ایران

سهام بورس 18,100 10.00 0.06 18,090 0.00 0.00 12:29 2,605 19.602 میلیون 354.56 میلیارد 7,524.81 18,090 17,930 17,930 18,300 3 105,458 18,100 4 72,924 18,110 1044.191 هزار میلیارد 1.569 میلیارد 582.84 میلیون 57.722 میلیون 524.969 میلیون 57.871 میلیون 126.884 میلیون 115.193 میلیون 9.06 18.04 8.23 15.002 میلیون 4.601 میلیون 12.543 میلیون 7.059 میلیون
وآذر

سر. توسعه آذربایجان

سهام بورس 12,870 60.00 0.47 12,810 0.00 0.00 12:29 2,953 22.527 میلیون 288.57 میلیارد 7,628.5 12,810 12,750 12,180 12,970 1 1,556 12,870 1 58,831 12,870 22.917 هزار میلیارد 25.677 میلیون 5.983 میلیون 200,000 2.76 میلیون 3.223 میلیون 492,781 292,611 78.32 7.11 46.51 21.883 میلیون 643,536 19.514 میلیون 3.013 میلیون
چدن

چدن سازان

سهام بورس 3,150 10.00 0.32 3,140 0.00 0.00 12:42 1,484 24.369 میلیون 76.51 میلیارد 16,420.84 3,140 3,162 3,103 3,240 1 7,470 3,136 1 9,610 3,149 34.54 هزار میلیارد 43.269 میلیون 25.459 میلیون 8.63 میلیون 8.729 میلیون 16.731 میلیون 8.242 میلیون 2.044 میلیون 16.9 2.06 4.2 24.369 میلیون - 22.016 میلیون 2.353 میلیون
امینیکم

امین یکم فردا

صندوق بورس 10,054 7.00 0.07 10,055 8.00 0.08 1402/03/13 692 45.647 میلیون 458.97 میلیارد - 10,047 10,059 10,050 10,059 1 10 9,072 1 980,000 10,056 - - - - - - - - - - - 11.249 میلیون 34.398 میلیون 8.922 میلیون 36.724 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 14,790 150.00 1.02 14,640 0.00 0.00 12:29 481 3.696 میلیون 54.36 میلیارد 7,684.06 14,640 13,900 13,800 14,790 25 263,787 14,790 2 3,060 15,030 146.4 هزار میلیارد 153.535 میلیون 25.801 میلیون 10 میلیون 7.135 میلیون 18.666 میلیون 11.058 میلیون 8.323 میلیون 17.59 7.84 13.24 3.485 میلیون 210,838 1.172 میلیون 2.524 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 18,500 110.00 0.59 18,610 0.00 0.00 12:29 1,076 9.217 میلیون 171.53 میلیارد 8,565.73 18,610 18,910 18,490 18,910 1 10,000 18,510 1 56,364 18,610 1888.915 هزار میلیارد 1.987 میلیارد 267.279 میلیون 81.5 میلیون 97.755 میلیون 169.524 میلیون 206.754 میلیون 198.193 میلیون 9.53 11.14 9.14 6.188 میلیون 3.029 میلیون 4.039 میلیون 5.177 میلیون
سیلام

سیمان ایلام

سهام بورس 29,610 0.00 0.00 29,610 0.00 0.00 12:21 211 3.469 میلیون 102.71 میلیارد 16,439.81 29,610 29,610 29,610 29,610 188 6,233,641 29,610 0 0 0 35.532 هزار میلیارد 38.282 میلیون 5.228 میلیون 1.2 میلیون 2.75 میلیون 2.479 میلیون 6.827 میلیون 1.279 میلیون 25.2 13 4.72 2.629 میلیون 840,000 551,800 2.917 میلیون
قشکر

شکر شاهرود

سهام بورس 3,171 59.00 1.90 3,112 0.00 0.00 12:29 846 9.784 میلیون 30.45 میلیارد 11,564.8 3,112 3,200 3,060 3,219 1 1,700 3,145 3 93,414 3,171 7.656 هزار میلیارد 9.151 میلیون 3.301 میلیون 2.46 میلیون 1.507 میلیون 1.794 میلیون 4.323 میلیون -448,742 -17.05 4.27 1.77 8.973 میلیون 810,680 6.899 میلیون 2.884 میلیون
تصمیم

با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 24,975 35.00 0.14 24,974 34.00 0.14 1402/03/13 441 8.376 میلیون 209.17 میلیارد - 24,940 24,973 24,973 24,975 22 17,449,794 24,973 2 1,084,005 24,975 - - - - - - - - - - - 4.669 میلیون 3.707 میلیون 2.662 میلیون 5.714 میلیون
فجام

جام دارو

سهام بورس 7,780 40.00 0.52 7,740 0.00 0.00 12:26 421 7.178 میلیون 55.53 میلیارد 17,050.14 7,740 7,450 7,400 7,780 5 489,281 7,780 1 5,000 7,820 6.966 هزار میلیارد 7.19 میلیون 1.931 میلیون 900,000 521,418 1.409 میلیون 1.57 میلیون 476,330 14.62 4.95 4.45 6.839 میلیون 339,185 4.871 میلیون 2.307 میلیون
غشان

پگاه خراسان

سهام بورس 8,820 50.00 0.56 8,870 0.00 0.00 12:29 892 6.969 میلیون 61.78 میلیارد 7,812.79 8,870 9,030 8,650 9,250 0 0 0 0 15.239 هزار میلیارد 18.758 میلیون 6.655 میلیون 1.718 میلیون 3.519 میلیون 3.136 میلیون 14.977 میلیون 1.366 میلیون 11.16 4.87 1.02 5.765 میلیون 1.205 میلیون 3.829 میلیون 3.14 میلیون
ثفارس

عمران و توسعه فارس

سهام بورس 29,860 0.00 0.00 29,860 0.00 0.00 12:29 469 5.643 میلیون 168.5 میلیارد 12,032.25 29,860 29,860 29,860 29,860 399 17,257,479 29,860 0 0 0 53.748 هزار میلیارد 55.1 میلیون 6.497 میلیون 1.8 میلیون 1.352 میلیون 5.145 میلیون 4.227 میلیون 3.024 میلیون 16.93 9.95 12.11 5.443 میلیون 200,000 3.641 میلیون 2.002 میلیون
فباهنر

مس باهنر

سهام بورس 5,400 10.00 0.18 5,410 0.00 0.00 12:29 1,853 16.729 میلیون 90.45 میلیارد 9,027.94 5,410 5,430 5,220 5,560 2 17,096 5,390 8 604,186 5,400 132.996 هزار میلیارد 164.315 میلیون 72.31 میلیون 24.583 میلیون 31.319 میلیون 40.991 میلیون 76.409 میلیون 14.835 میلیون 8.98 3.24 1.74 16.069 میلیون 659,507 14.288 میلیون 2.44 میلیون
پارسیانح

بیمه پارسیان (حق تقدم)

حق تقدم بورس 2,100 23.00 1.08 2,100 23.00 1.08 1401/11/19 60 4.804 میلیون 10.09 میلیارد 80,071.67 2,123 2,123 2,100 2,123 0 0 0 0 43.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.718 میلیون 3.087 میلیون - 4.804 میلیون
کارین

کارین

صندوق بورس 10,082 19.00 0.19 10,081 18.00 0.18 1402/03/13 308 37.236 میلیون 375.38 میلیارد - 10,063 10,093 10,081 10,093 2 101,825 10,082 2 10,000 10,085 - - - - - - - - - - - 4.173 میلیون 33.063 میلیون 2.476 میلیون 34.76 میلیون
ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

سهام بورس 7,730 30.00 0.39 7,760 0.00 0.00 12:29 1,273 17.738 میلیون 137.73 میلیارد 13,933.92 7,760 7,620 7,580 7,900 1 2,000 7,730 1 1,000 7,770 20.409 هزار میلیارد 21.037 میلیون 2.372 میلیون 2.63 میلیون 628,688 1.743 میلیون - -42,956 -475.11 11.71 - 16.554 میلیون 1.184 میلیون 15.088 میلیون 2.65 میلیون
زکوثر

سر. کشاورزی کوثر

سهام بورس 26,890 300.00 1.13 26,590 0.00 0.00 12:29 949 4.675 میلیون 124.33 میلیارد 4,926.65 26,590 27,250 26,300 27,250 1 13,171 26,500 1 1,840 26,900 73.123 هزار میلیارد 77.194 میلیون 11.529 میلیون 2.75 میلیون 4.072 میلیون 7.458 میلیون 4.197 میلیون 4.866 میلیون 15.03 9.81 17.43 3.691 میلیون 984,512 2.302 میلیون 2.373 میلیون
اسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

سهام بورس 11,190 10.00 0.09 11,180 0.00 0.00 12:29 2,468 8.454 میلیون 94.51 میلیارد 3,425.31 11,180 10,860 10,860 11,380 1 1,000 11,120 2 11,546 11,190 33.54 هزار میلیارد 39.791 میلیون 10.762 میلیون 2 میلیون 6.251 میلیون 4.511 میلیون 11.447 میلیون 1.608 میلیون 20.86 7.44 2.93 8.427 میلیون 26,649 7.07 میلیون 1.383 میلیون
هامرز

هامرز

صندوق بورس 10,194 20.00 0.20 10,194 20.00 0.20 1402/03/13 92 4.83 میلیون 49.24 میلیارد - 10,174 10,194 10,193 10,194 23 21,507,572 10,193 4 3,835,469 10,194 - - - - - - - - - - - 2.989 میلیون 1.841 میلیون 1.666 میلیون 3.165 میلیون
غگرجی

بیسکویت گرجی

سهام بورس 2,262 12.00 0.53 2,250 0.00 0.00 12:28 526 30.084 میلیون 67.69 میلیارد 57,194.51 2,250 2,150 2,150 2,262 80 7,262,211 2,262 1 5,000 2,269 8.438 هزار میلیارد 10.205 میلیون 5.993 میلیون 3.75 میلیون 2.124 میلیون 3.87 میلیون 3.935 میلیون 1,744 4838.03 2.19 2.14 29.284 میلیون 800,000 28.004 میلیون 2.08 میلیون
خکمک

کمک فنر ایندامین

سهام بورس 4,741 2.00 0.04 4,739 0.00 0.00 12:28 1,623 52.032 میلیون 246.59 میلیارد 32,059.01 4,739 4,741 4,660 4,741 703 17,934,205 4,741 1 9,577 6,074 19.299 هزار میلیارد 24.266 میلیون 9.164 میلیون 320,857 4.967 میلیون 4.197 میلیون 11.707 میلیون 257,398 74.98 4.6 1.65 51.297 میلیون 735,000 50.039 میلیون 1.993 میلیون
کفپارس

فرآورده نسوز پارس

سهام بورس 6,130 0.00 0.00 6,130 0.00 0.00 12:29 806 7.006 میلیون 42.93 میلیارد 8,692.27 6,130 6,100 5,980 6,290 1 22,419 6,130 2 6,497 6,140 9.928 هزار میلیارد 11.546 میلیون 4.479 میلیون 1.62 میلیون 1.748 میلیون 2.731 میلیون 3.362 میلیون 436,793 22.73 3.63 2.95 6.898 میلیون 108,000 5.706 میلیون 1.3 میلیون
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 46,180 890.00 1.97 45,290 0.00 0.00 12:40 855 2.613 میلیون 118.34 میلیارد 3,056.31 45,290 41,010 41,010 46,180 3 1,046 46,180 1 8,000 46,810 45.29 هزار میلیارد 50.448 میلیون 8.489 میلیون 1,000,000 5.158 میلیون 3.331 میلیون 8.44 میلیون 4.399 میلیون 9.58 12.66 5 2.6 میلیون 13,346 1.421 میلیون 1.192 میلیون
خنصیر

نصیر ماشین

سهام بورس 16,970 400.00 2.41 16,570 0.00 0.00 12:29 5,505 32.825 میلیون 543.92 میلیارد 5,962.73 16,570 15,890 15,800 17,120 1 422 16,970 5 38,386 17,000 28.5 هزار میلیارد 29.871 میلیون 3.394 میلیون 1.431 میلیون 1.371 میلیون 2.023 میلیون 3.556 میلیون 398,966 71.44 14.09 8.02 31.41 میلیون 1.415 میلیون 30.236 میلیون 2.589 میلیون
وتوصا

سر. توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 11,890 280.00 2.41 11,610 0.00 0.00 12:29 1,818 15.6 میلیون 181.19 میلیارد 8,580.78 11,610 12,000 11,400 12,000 1 2,200 11,830 1 1,000 11,880 46.44 هزار میلیارد 49.662 میلیون 10.186 میلیون 4 میلیون 3.222 میلیون 6.964 میلیون 3.934 میلیون 3.378 میلیون 13.75 6.67 11.8 10.547 میلیون 5.053 میلیون 9.425 میلیون 6.175 میلیون
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام بورس 8,270 20.00 0.24 8,250 0.00 0.00 12:29 381 3.336 میلیون 27.53 میلیارد 8,757.11 8,250 8,210 8,110 8,540 2 235,654 8,270 1 1,573 8,320 24.75 هزار میلیارد 26.415 میلیون 8.769 میلیون 3 میلیون 1.665 میلیون 7.104 میلیون 8.847 میلیون 3.795 میلیون 6.52 3.48 2.8 3.336 میلیون - 2.251 میلیون 1.086 میلیون
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 26,020 340.00 1.32 25,680 0.00 0.00 12:29 836 3.926 میلیون 100.8 میلیارد 4,695.58 25,680 25,690 24,720 26,020 5 15,987 26,020 1 1,112 26,790 24.45 هزار میلیارد 32.162 میلیون 10.338 میلیون 952,095 7.713 میلیون 2.625 میلیون 14.892 میلیون 1.246 میلیون 19.62 9.31 1.64 3.926 میلیون - 2.853 میلیون 1.072 میلیون
غپاک

لبنیات پاک

سهام بورس 21,380 620.00 2.99 20,760 0.00 0.00 12:29 617 2.54 میلیون 52.73 میلیارد 4,116.15 20,760 20,210 20,210 21,380 1 300 21,380 1 6,000 21,450 28.763 هزار میلیارد 42.075 میلیون 14.736 میلیون 1.385 میلیون 13.312 میلیون 1.424 میلیون 30.224 میلیون 65,482 439.25 20.21 0.95 2.54 میلیون - 1.512 میلیون 1.027 میلیون
ولغدر

لیزینگ خودرو غدیر

سهام بورس 7,370 30.00 0.41 7,340 0.00 0.00 12:29 1,530 18.066 میلیون 132.64 میلیارد 11,807.66 7,340 7,110 7,050 7,370 53 4,484,506 7,370 1 610 8,270 11.01 هزار میلیارد 11.821 میلیون 3.027 میلیون 1.5 میلیون 811,073 2.216 میلیون 691,245 417,792 26.35 4.97 15.93 17.84 میلیون 225,575 16.883 میلیون 1.183 میلیون
چکاپا

کاغذ پارس

سهام بورس 3,949 18.00 0.46 3,931 0.00 0.00 12:29 1,113 16.866 میلیون 66.3 میلیارد 15,153.38 3,931 3,891 3,860 3,988 1 20,000 3,935 1 40,568 3,949 36.787 هزار میلیارد 45.94 میلیون 23.513 میلیون 9.358 میلیون 9.154 میلیون 14.359 میلیون 14.923 میلیون 2.831 میلیون 12.99 2.56 2.48 16.221 میلیون 645,010 15.266 میلیون 1.6 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 1,604 15.00 0.93 1,619 0.00 0.00 12:29 511 12.303 میلیون 19.92 میلیارد 24,076.82 1,619 1,604 1,600 1,690 3 321,990 1,600 1 10,000 1,610 49.634 هزار میلیارد 111.636 میلیون 97.676 میلیون 30.657 میلیون 62.002 میلیون 35.673 میلیون 23.316 میلیون -1,008,291 -49.23 1.39 2.13 11.961 میلیون 342,166 11.069 میلیون 1.234 میلیون
وصنعت

سر. توسعه صنعت و تجارت

سهام بورس 2,462 24.00 0.98 2,438 0.00 0.00 12:29 469 10.181 میلیون 24.82 میلیارد 21,708.91 2,438 2,437 2,362 2,470 1 10,000 2,455 1 2,600 2,469 43.884 هزار میلیارد 44.623 میلیون 31.608 میلیون 18 میلیون 738,614 30.87 میلیون 8.741 میلیون 8.511 میلیون 5.16 1.42 5.02 10.181 میلیون - 9.354 میلیون 827,046
آفاق

آفاق

صندوق بورس 10,087 20.00 0.20 10,086 19.00 0.19 1402/03/13 31 1.112 میلیون 11.22 میلیارد - 10,067 10,087 10,085 10,087 3 6,564,591 10,085 7 6,173,475 10,087 - - - - - - - - - - - 991,386 120,531 167,316 944,601
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 23,330 390.00 1.70 22,940 0.00 0.00 12:29 2,667 11.68 میلیون 267.91 میلیارد 4,379.53 22,940 22,500 22,100 23,370 1 92,523 23,330 1 5,000 23,340 190.402 هزار میلیارد 196.086 میلیون 20.808 میلیون 8.3 میلیون 5.684 میلیون 15.124 میلیون 6.591 میلیون 6.806 میلیون 27.98 12.59 28.89 3.969 میلیون 193,535 3.262 میلیون 900,896
دپارس

پارس دارو

سهام بورس 63,590 190.00 0.30 63,400 0.00 0.00 12:29 392 1.581 میلیون 100.23 میلیارد 4,032.81 63,400 62,560 61,550 63,590 2 400 63,570 1 9,100 63,800 60.23 هزار میلیارد 71.486 میلیون 14.474 میلیون 950,000 11.256 میلیون 3.219 میلیون 8.498 میلیون 4.044 میلیون 14.89 18.71 7.09 1.086 میلیون 494,364 412,596 1.168 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 7,090 30.00 0.42 7,060 0.00 0.00 12:29 1,734 19.131 میلیون 135.04 میلیارد 11,032.66 7,060 7,170 6,960 7,170 4 110,978 7,080 2 81,144 7,090 169.44 هزار میلیارد 196.697 میلیون 70.175 میلیون 6 میلیون 27.257 میلیون 42.918 میلیون 52.929 میلیون 27.747 میلیون 6.11 3.95 3.2 15.337 میلیون 3.793 میلیون 14.669 میلیون 4.462 میلیون
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 11,580 10.00 0.09 11,570 0.00 0.00 12:29 476 2.71 میلیون 31.35 میلیارد 5,694.06 11,570 11,310 11,310 11,580 97 753,890 11,580 1 1,950 11,650 5.785 هزار میلیارد 6.139 میلیون 996,228 500,000 209,390 786,838 1.305 میلیون 256,864 22.52 7.35 4.43 2.71 میلیون - 2.052 میلیون 658,093
خفنر

فنرسازی خاور

سهام بورس 16,700 160.00 0.97 16,540 0.00 0.00 12:28 1,091 8.461 میلیون 139.97 میلیارد 7,755.48 16,540 15,260 15,260 16,700 17 84,011 16,700 1 10,000 16,780 19.184 هزار میلیارد 22.004 میلیون 6.275 میلیون 1.16 میلیون 2.82 میلیون 3.455 میلیون 6.754 میلیون 1.781 میلیون 10.77 5.55 2.84 7.588 میلیون 873,303 6.971 میلیون 1.49 میلیون
درازک

دارو رازک

سهام بورس 18,500 160.00 0.87 18,340 0.00 0.00 12:29 766 3.921 میلیون 71.9 میلیارد 5,118.39 18,340 18,220 17,950 18,790 2 1,103 18,460 1 20,435 18,500 38.514 هزار میلیارد 51.833 میلیون 21.216 میلیون 2.1 میلیون 13.319 میلیون 7.897 میلیون 14.602 میلیون 4.477 میلیون 8.6 4.88 2.64 3.666 میلیون 254,620 3.052 میلیون 869,057
پردیس

سر. پردیس

سهام بورس 7,150 10.00 0.14 7,140 0.00 0.00 12:29 529 9.752 میلیون 69.68 میلیارد 18,435.54 7,140 7,120 7,050 7,300 1 1,470 7,130 2 264,442 7,150 21.42 هزار میلیارد 23.424 میلیون 7.556 میلیون 3 میلیون 2.004 میلیون 5.552 میلیون 2.944 میلیون 2.874 میلیون 7.45 3.86 7.28 9.687 میلیون 65,495 9.073 میلیون 679,048
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 37,610 600.00 1.62 37,010 0.00 0.00 12:29 181 595,196 9.2 میلیارد 1,406.11 37,010 36,950 35,800 37,980 2 7,744 22,710 2 5,400 22,850 8.646 هزار میلیارد 30.329 میلیون 12.6 میلیون 576,000 9.011 میلیون 3.589 میلیون 9.004 میلیون 2.036 میلیون 10.47 5.94 2.37 2.585 میلیون - 1.975 میلیون 610,000
وپخش

داروپخش

سهام بورس 28,210 1,460.00 5.46 26,750 0.00 0.00 12:27 94 687,951 19.41 میلیارد 2,047.94 26,750 28,210 28,210 28,210 108 1,595,391 28,210 0 0 0 224.7 هزار میلیارد 244.623 میلیون 26.98 میلیون 3.55 میلیون 19.923 میلیون 7.057 میلیون 18.707 میلیون 18.622 میلیون 11.63 30.7 11.58 687,951 - 102,791 585,160
فردا

فردا

صندوق بورس 16,416 34.00 0.21 16,416 34.00 0.21 1402/03/13 150 16.681 میلیون 273.84 میلیارد - 16,382 16,415 16,415 16,416 1 67,961,427 16,415 1 19,636,925 16,416 - - - - - - - - - - - 1.087 میلیون 15.595 میلیون 501,796 16.18 میلیون
قلرست

قند لرستان

سهام بورس 8,040 10.00 0.12 8,050 0.00 0.00 12:29 274 3.33 میلیون 26.81 میلیارد 12,152.3 8,050 8,180 8,000 8,220 3 109,410 8,040 2 3,560 8,100 14.49 هزار میلیارد 16.306 میلیون 4.036 میلیون 1.8 میلیون 1.816 میلیون 2.221 میلیون 832,237 629,272 23.03 6.53 17.41 2.614 میلیون 716,109 2.03 میلیون 1.3 میلیون
فرآور

فرآوری مواد معدنی

سهام بورس 41,860 560.00 1.32 42,420 0.00 0.00 12:29 589 1.337 میلیون 56.7 میلیارد 2,269.22 42,420 42,850 41,250 42,850 1 65,992 41,870 1 27,638 41,890 27.997 هزار میلیارد 31.102 میلیون 6.592 میلیون 660,000 3.105 میلیون 3.488 میلیون 3.013 میلیون 1.027 میلیون 27.26 8.03 9.29 1.217 میلیون 120,000 633,774 702,799
فسپا

صنعتی سپاهان

سهام بورس 8,790 10.00 0.11 8,800 0.00 0.00 12:29 1,067 7.258 میلیون 63.84 میلیارد 6,802.5 8,800 9,000 8,670 9,050 1 12,543 8,780 6 253,601 8,980 34.32 هزار میلیارد 45.931 میلیون 18.593 میلیون 1.3 میلیون 11.611 میلیون 6.982 میلیون 33.63 میلیون 2.775 میلیون 12.37 4.92 1.02 6.13 میلیون 1.128 میلیون 5.588 میلیون 1.67 میلیون
تکمبا

کمباین سازی

سهام بورس 8,240 30.00 0.37 8,210 0.00 0.00 12:29 863 10.585 میلیون 86.87 میلیارد 12,265.84 8,210 7,760 7,740 8,240 6 645,927 8,240 1 652 8,340 14.146 هزار میلیارد 21.086 میلیون 9.199 میلیون 1.723 میلیون 6.94 میلیون 2.259 میلیون 5.478 میلیون 322,612 43.85 6.26 2.58 10.585 میلیون - 10.061 میلیون 524,241
کرازی

شیشه دارویی رازی

سهام بورس 1,810 14.00 0.78 1,796 0.00 0.00 12:29 1,339 29.443 میلیون 52.88 میلیارد 21,988.85 1,796 1,798 1,761 1,816 3 152,874 1,800 2 169,900 1,810 52.264 هزار میلیارد 64.685 میلیون 38.188 میلیون 21.1 میلیون 12.422 میلیون 25.767 میلیون 9.92 میلیون 4.734 میلیون 11.04 2.03 5.27 29.433 میلیون 10,000 28.918 میلیون 525,000
وتوکا

سر. توکا فولاد

سهام بورس 12,480 10.00 0.08 12,490 0.00 0.00 12:29 550 3.206 میلیون 40.03 میلیارد 5,828.2 12,490 12,260 12,160 12,730 1 459 12,440 1 14,135 12,480 50.335 هزار میلیارد 52.855 میلیون 17.815 میلیون 4.03 میلیون 2.521 میلیون 15.294 میلیون 4.548 میلیون 4.094 میلیون 12.29 3.29 11.07 3.15 میلیون 55,500 2.641 میلیون 564,782
خاتم

ص. س. خاتم ایساتیس پویا

صندوق بورس 16,594 29.00 0.18 16,594 29.00 0.18 1402/03/13 73 1.849 میلیون 30.67 میلیارد - 16,565 16,594 16,593 16,595 1 4,391,520 16,593 5 4,452,564 16,595 - - - - - - - - - - - 1.226 میلیون 622,937 716,525 1.132 میلیون
خوساز

محورسازان

سهام بورس 36,590 230.00 0.63 36,360 0.00 0.00 12:29 1,511 3.683 میلیون 133.89 میلیارد 2,437.18 36,360 36,570 35,270 36,590 27 46,142 36,590 1 13,000 37,300 40.719 هزار میلیارد 43.49 میلیون 5.053 میلیون 1.12 میلیون 2.771 میلیون 2.282 میلیون 37.733 میلیون 651,904 62.46 17.84 1.08 3.654 میلیون 28,798 3.154 میلیون 528,240
لابسا

آبسال

سهام بورس 10,240 30.00 0.29 10,210 0.00 0.00 12:10 305 2.279 میلیون 23.27 میلیارد 7,470.86 10,210 9,500 9,500 10,240 95 1,126,663 10,240 1 500 10,500 27.567 هزار میلیارد 31.871 میلیون 7.999 میلیون 2.7 میلیون 4.304 میلیون 3.696 میلیون 9.046 میلیون 860,533 32.03 7.46 3.05 2.279 میلیون - 1.784 میلیون 495,000
غزر

زر ماکارون

سهام بورس 4,518 63.00 1.41 4,455 0.00 0.00 12:29 4,086 38.334 میلیون 170.77 میلیارد 9,381.82 4,455 4,350 4,312 4,550 3 10,690 4,512 13 123,517 4,520 80.19 هزار میلیارد 93.278 میلیون 39.006 میلیون 18 میلیون 13.088 میلیون 25.919 میلیون 46.336 میلیون 8.109 میلیون 9.89 3.09 1.73 38.334 میلیون - 37.883 میلیون 451,485
وسپه

سر. سپه

سهام بورس 5,770 70.00 1.23 5,700 0.00 0.00 12:29 426 7.532 میلیون 43.05 میلیارد 17,681.06 5,700 5,640 5,580 5,830 1 5,288 5,710 1 179,202 5,770 133.38 هزار میلیارد 153.019 میلیون 53.496 میلیون 23.4 میلیون 19.639 میلیون 33.858 میلیون 24.424 میلیون 24.241 میلیون 5.5 3.94 5.46 5.276 میلیون 2.257 میلیون 4.836 میلیون 2.696 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 10,000 60.00 0.60 10,060 0.00 0.00 12:29 798 4.852 میلیون 48.79 میلیارد 6,080.21 10,060 9,990 9,830 10,250 4 45,698 9,990 1 28,779 10,000 55.833 هزار میلیارد 63.82 میلیون 17.522 میلیون 5.55 میلیون 7.987 میلیون 9.534 میلیون 70.179 میلیون 1.027 میلیون 54.34 5.86 0.8 4.852 میلیون - 4.416 میلیون 436,221
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 225,770 3,010.00 1.35 224,400 1,640.00 0.74 1402/03/13 11,896 9.133 میلیون 2.049 هزار میلیارد - 222,760 221,470 220,840 225,950 6 2,871 225,720 2 1,122 225,770 - - - - - - - - - - - 8.772 میلیون 360,755 8.346 میلیون 786,552
ثشاهد

سر. شاهد

سهام بورس 23,060 440.00 1.95 22,620 0.00 0.00 12:29 5,610 26.965 میلیون 609.95 میلیارد 4,806.62 22,620 22,000 21,520 23,340 1 3,000 23,040 1 414 23,040 90.63 هزار میلیارد 92.18 میلیون 13.374 میلیون 4.007 میلیون 1.55 میلیون 11.824 میلیون 517,338 268,449 337.61 7.66 175.19 26.759 میلیون 205,924 26.337 میلیون 627,898
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 7,790 40.00 0.52 7,750 0.00 0.00 12:29 2,107 19.927 میلیون 154.49 میلیارد 9,457.32 7,750 7,640 7,530 7,930 3 7,903 7,780 1 2,000 7,790 141.05 هزار میلیارد 144.02 میلیون 24.713 میلیون 18.2 میلیون 2.97 میلیون 21.743 میلیون 5.203 میلیون 2.835 میلیون 49.75 6.49 27.11 19.827 میلیون 100,000 19.414 میلیون 512,565
غشاذر

پگاه آذربایجان

سهام بورس 9,310 120.00 1.27 9,430 0.00 0.00 12:29 314 1.431 میلیون 13.5 میلیارد 4,557.8 9,430 9,900 9,220 9,900 3 1,625 9,300 1 27,759 9,390 12.92 هزار میلیارد 16.049 میلیون 5.265 میلیون 1.37 میلیون 3.128 میلیون 2.137 میلیون 12.398 میلیون 717,818 18 6.05 1.04 1.431 میلیون - 1.027 میلیون 403,787
فجر

فولاد امیرکبیر کاشان

سهام بورس 8,080 20.00 0.25 8,060 0.00 0.00 12:29 919 7.712 میلیون 62.12 میلیارد 8,391.99 8,060 7,880 7,660 8,190 4 49,343 8,060 4 78,368 8,080 68.171 هزار میلیارد 79.612 میلیون 35.326 میلیون 8.458 میلیون 11.44 میلیون 23.886 میلیون 53.579 میلیون 8.548 میلیون 7.98 2.85 1.27 7.711 میلیون 757 7.327 میلیون 384,773
وتوشه

سر. پارس توشه

سهام بورس 7,870 30.00 0.38 7,840 0.00 0.00 12:29 321 3.573 میلیون 28 میلیارد 11,129.79 7,840 7,850 7,740 7,980 1 664 7,800 1 2,828 7,870 47.04 هزار میلیارد 48.479 میلیون 15.366 میلیون 4.8 میلیون 1.439 میلیون 13.927 میلیون 5.079 میلیون 4.877 میلیون 9.65 3.38 9.26 3.388 میلیون 184,400 3.01 میلیون 562,167
سدور

سیمان دورود

سهام بورس 14,190 150.00 1.05 14,340 0.00 0.00 12:29 869 4.047 میلیون 58.03 میلیارد 4,657.01 14,340 14,500 14,010 14,780 2 1,000 14,090 1 4,890 14,190 9.202 هزار میلیارد 12.307 میلیون 3.941 میلیون 641,697 3.105 میلیون 835,915 5.622 میلیون 165,254 55.68 11.01 1.64 4.008 میلیون 39,267 3.636 میلیون 410,470
شنفت

نفت پارس

سهام بورس 10,420 220.00 2.16 10,200 0.00 0.00 12:29 543 3.789 میلیون 39.28 میلیارد 6,977.9 10,200 10,150 10,150 10,500 2 1,283 10,400 2 2,300 10,450 204 هزار میلیارد 232.064 میلیون 70.792 میلیون 20 میلیون 28.064 میلیون 42.728 میلیون 92.584 میلیون 21.52 میلیون 9.48 4.77 2.21 3.325 میلیون 463,695 2.956 میلیون 833,303
کبافق

معادن بافق

سهام بورس 38,570 170.00 0.44 38,400 0.00 0.00 12:29 775 1.736 میلیون 66.66 میلیارد 2,239.57 38,400 36,670 36,630 38,580 2 2,029 38,510 3 14,398 38,570 46.656 هزار میلیارد 48.733 میلیون 6.149 میلیون 1.215 میلیون 2.077 میلیون 4.072 میلیون 3.724 میلیون 2.636 میلیون 17.7 11.46 12.53 1.736 میلیون - 1.368 میلیون 367,221