همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/08 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - 700 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 15,735 879.00 5.92 15,734 878.00 5.91 1402/07/08 1,237 259.515 میلیون 4.083 هزار میلیارد - 14,856 15,734 15,734 15,735 1 200,592,293 15,734 1 30,121,690 15,735 - - - - - - - - - - - 14.627 میلیون 244.888 میلیون 40.237 میلیون 219.278 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 15,528 872.00 5.95 15,528 872.00 5.95 1402/07/08 4,516 305.343 میلیون 4.741 هزار میلیارد - 14,656 15,528 15,528 15,529 4 74,190,235 15,528 2 3,237,585 15,529 - - - - - - - - - - - 57.393 میلیون 247.95 میلیون 98.647 میلیون 206.696 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 12,215 683.00 5.92 12,215 683.00 5.92 1402/07/08 1,231 165.686 میلیون 2.024 هزار میلیارد - 11,532 12,215 12,215 12,216 1 103,012,443 12,215 19 6,039,091 12,216 - - - - - - - - - - - 15.602 میلیون 150.084 میلیون 48.788 میلیون 116.899 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 12,846 711.00 5.86 12,846 711.00 5.86 1402/07/08 2,573 153.74 میلیون 1.975 هزار میلیارد - 12,135 12,846 12,846 12,847 161 149,594,225 12,846 44 39,293,772 12,847 - - - - - - - - - - - 35.57 میلیون 118.17 میلیون 40.29 میلیون 113.45 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 16,702 849.00 5.36 16,702 849.00 5.36 1402/07/08 788 67.376 میلیون 1.125 هزار میلیارد - 15,853 16,702 16,702 16,703 1 7,078,844 16,702 1 6,973,629 16,703 - - - - - - - - - - - 3.735 میلیون 63.641 میلیون 5.757 میلیون 61.62 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,297 180.00 4.02 4,279 198.00 4.42 1402/07/08 5,016 133.422 میلیون 570.92 میلیارد 25,935.41 4,477 4,500 4,254 4,500 1 112,520 4,296 2 123,967 4,297 149.671 هزار میلیارد 229.588 میلیون 120.127 میلیون 20.478 میلیون 72.991 میلیون 47.136 میلیون 119.316 میلیون 29.557 میلیون 5.06 3.18 1.25 50.291 میلیون 83.128 میلیون 88.263 میلیون 45.155 میلیون
یارا

یارا

صندوق فرابورس 15,065 819.00 5.75 15,064 818.00 5.74 1402/07/08 134 40.423 میلیون 608.94 میلیارد - 14,246 15,064 15,064 15,065 1 13,576,061 15,064 1 2,771,776 15,065 - - - - - - - - - - - 632,557 39.79 میلیون 1.306 میلیون 39.116 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 477.00 33.85 937 472.00 33.50 1400/07/28 - - - 34,036.64 1,409 954 925 964 0 0 0 0 - 788.671 میلیون 661.562 میلیون 135 میلیون 635.041 میلیون 26.521 میلیون 47.58 میلیون -49,525,064 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 59,841 3,186.00 5.62 59,840 3,185.00 5.62 1402/07/08 3,394 49.459 میلیون 2.96 هزار میلیارد - 56,655 59,840 59,840 59,841 2 71,396,125 59,840 1 7,709,643 59,841 - - - - - - - - - - - 16.295 میلیون 33.164 میلیون 20.518 میلیون 28.941 میلیون
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 13,342 781.00 6.22 13,342 781.00 6.22 1402/07/08 1,370 43.763 میلیون 583.88 میلیارد - 12,561 13,341 13,341 13,342 80 44,104,179 13,341 4 4,000,000 13,342 - - - - - - - - - - - 28.534 میلیون 15.229 میلیون 16.889 میلیون 26.874 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 12,877 685.00 5.62 12,876 684.00 5.61 1402/07/08 1,300 37.29 میلیون 480.16 میلیارد - 12,192 12,876 12,876 12,877 1 177,603,074 12,876 1 46,835,977 12,877 - - - - - - - - - - - 10.529 میلیون 26.761 میلیون 15.305 میلیون 21.986 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 17,639 959.00 5.75 17,638 958.00 5.74 1402/07/08 2,476 46.477 میلیون 819.75 میلیارد - 16,680 17,637 17,637 17,639 5 25,838 17,638 3 2,850,556 17,639 - - - - - - - - - - - 22.783 میلیون 23.693 میلیون 25.201 میلیون 21.275 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 30,793 1,693.00 5.82 30,792 1,692.00 5.81 1402/07/08 125 21.55 میلیون 663.57 میلیارد - 29,100 30,793 30,792 30,793 1 38,679,492 30,792 1 10,635,283 30,793 - - - - - - - - - - - 490,435 21.059 میلیون 1.029 میلیون 20.521 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,054 45.00 0.45 10,054 45.00 0.45 1402/07/08 158 25.38 میلیون 255.17 میلیارد - 10,099 10,054 10,054 10,055 1 75,938,990 10,054 5 20,310,267 10,055 - - - - - - - - - - - 1.319 میلیون 24.061 میلیون 4.946 میلیون 20.434 میلیون
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 52,384 2,877.00 5.81 52,384 2,877.00 5.81 1402/07/08 1,431 21.687 میلیون 1.136 هزار میلیارد - 49,507 52,383 52,383 52,384 3 2,006,481 52,383 3 2,810,302 52,384 - - - - - - - - - - - 3.87 میلیون 17.817 میلیون 4.708 میلیون 16.979 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,223 38.00 3.01 1,237 24.00 1.90 1402/07/08 3,356 125.831 میلیون 155.82 میلیارد 37,759.85 1,261 1,264 1,220 1,279 4 524,100 1,222 2 163,703 1,223 52.764 هزار میلیارد 54.184 میلیون 46.474 میلیون 42.62 میلیون 591,139 45.327 میلیون 231,712 130,311 101.77 1.15 84.62 118.561 میلیون 6.753 میلیون 108.62 میلیون 16.694 میلیون
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 960,000 11,050.00 1.16 948,950 0.00 0.00 1402/04/07 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 960,000 960,000 960,000 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,880 380.00 6.91 5,850 350.00 6.36 1402/07/08 1,087 22.806 میلیون 133.4 میلیارد 9,295.6 5,500 5,460 5,460 5,880 17 546,495 5,880 1 5,202 5,890 14.068 هزار میلیارد 17.008 میلیون 12.918 میلیون 2.405 میلیون 3.781 میلیون 9.136 میلیون 8.745 میلیون 1.549 میلیون 9.08 1.54 1.61 21.455 میلیون 1.351 میلیون 12.472 میلیون 10.334 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 4,900 143.00 2.84 4,990 53.00 1.05 1402/07/08 5,181 171.75 میلیون 857.41 میلیارد - 5,043 5,190 4,900 5,190 0 0 0 276 26,574,091 4,900 149.646 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 160.998 میلیون 10.667 میلیون 162.167 میلیون 9.497 میلیون
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 5,080 130.00 2.50 5,120 90.00 1.73 1402/07/08 811 16.095 میلیون 82.56 میلیارد 19,494.98 5,210 5,280 5,070 5,280 49 1,522,507 5,070 1 17,053 5,080 25.65 هزار میلیارد 26.189 میلیون 13.473 میلیون 5 میلیون 291,136 9.875 میلیون 6.181 میلیون 5.91 میلیون 4.33 1.92 4.14 4.871 میلیون 11.19 میلیون 10.254 میلیون 5.806 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,000 196.00 6.99 2,965 161.00 5.74 1402/07/08 2,186 47.318 میلیون 140.18 میلیارد 21,841.58 2,804 2,823 2,823 3,000 79 4,854,236 3,000 2 89,000 3,050 20.436 هزار میلیارد 21.032 میلیون 12.552 میلیون 6.897 میلیون 1.693 میلیون 10.86 میلیون 10.644 میلیون 2.728 میلیون 7.5 1.88 1.92 42.53 میلیون 4.781 میلیون 42.522 میلیون 4.788 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,426 70.00 2.97 2,410 54.00 2.29 1402/07/08 1,676 74.759 میلیون 180.16 میلیارد - 2,356 2,365 2,343 2,426 6 423,377 2,426 1 10,000 2,430 63.193 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.112 میلیون 2.1 میلیون 67.523 میلیون 4.689 میلیون
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 11,730 690.00 6.25 11,730 690.00 6.25 1402/07/08 224 8.445 میلیون 99.06 میلیارد - 11,040 11,730 11,729 11,730 17 10,192,181 11,729 10 9,025,116 11,730 - - - - - - - - - - - 3.678 میلیون 4.767 میلیون 3.926 میلیون 4.519 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,478 9.00 0.61 1,485 16.00 1.09 1402/07/08 287 10.576 میلیون 15.69 میلیارد 39,778.53 1,469 1,479 1,455 1,494 4 38,343 1,478 2 17,000 1,485 23.819 هزار میلیارد 173.525 میلیون 131.44 میلیون 16.05 میلیون 149.947 میلیون -18,506,990 3.362 میلیون -16,137,972 -1.48 -1.29 7.09 1.337 میلیون 9.215 میلیون 6.052 میلیون 4.5 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 4,195 32.00 0.77 4,087 76.00 1.83 1402/07/08 386 9.415 میلیون 38.48 میلیارد - 4,163 4,197 4,039 4,197 2 23,956 4,125 3 37,172 4,195 241.133 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.918 میلیون 6.465 میلیون 5.072 میلیون 4.312 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,157 95.00 2.34 4,157 95.00 2.34 1402/07/08 1,009 17.289 میلیون 71.88 میلیارد 16,609.87 4,062 4,060 4,060 4,259 4 37,983 4,157 4 56,542 4,164 59.044 هزار میلیارد 62.87 میلیون 28.418 میلیون 14.2 میلیون 5.19 میلیون 23.228 میلیون - 3.85 میلیون 15.69 2.54 -368933.75 14.452 میلیون 2.837 میلیون 13.131 میلیون 4.158 میلیون
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,210 140.00 2.31 6,300 230.00 3.79 1402/07/08 807 12.936 میلیون 81.59 میلیارد 15,420.6 6,070 6,370 5,810 6,370 7 283,150 6,210 1 808 6,230 44.17 هزار میلیارد 52.87 میلیون 20.746 میلیون 7 میلیون 10.38 میلیون 10.366 میلیون 21.631 میلیون 3.263 میلیون 13.51 4.25 2.04 10.598 میلیون 2.334 میلیون 9.206 میلیون 3.725 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 17,710 1,150.00 6.94 17,500 940.00 5.68 1402/07/08 875 9.364 میلیون 163.12 میلیارد 12,447.37 16,560 17,050 16,610 17,710 229 8,472,302 17,710 1 229 17,720 26.13 هزار میلیارد 32.403 میلیون 10.419 میلیون 1.5 میلیون 7.563 میلیون 2.856 میلیون 11.933 میلیون 2.752 میلیون 9.54 9.19 2.21 9.075 میلیون 289,435 6.093 میلیون 3.271 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,434 75.00 2.99 2,437 72.00 2.87 1402/07/08 611 29.284 میلیون 71.37 میلیارد - 2,509 2,440 2,434 2,495 0 0 0 4 687,357 2,434 49.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.516 میلیون 11.768 میلیون 26.333 میلیون 2.951 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 4,652 70.00 1.48 4,633 89.00 1.88 1402/07/08 658 13.204 میلیون 61.17 میلیارد - 4,722 4,807 4,581 4,863 1 4,987 4,651 1 54,177 4,700 4.604 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.466 میلیون 717,146 10.248 میلیون 2.935 میلیون
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,053 44.00 0.44 10,046 51.00 0.51 1402/07/08 15 2.914 میلیون 29.27 میلیارد - 10,097 10,046 10,046 10,054 24 23,986,667 10,053 9 8,045,000 10,054 - - - - - - - - - - - 6,926 2.907 میلیون 124,397 2.789 میلیون
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 14,310 40.00 0.28 14,740 470.00 3.29 1402/07/08 2,275 22.052 میلیون 325.7 میلیارد 9,564.23 14,270 14,990 14,280 15,130 3 72,173 14,310 1 10,000 14,390 29.54 هزار میلیارد 32.699 میلیون 7.902 میلیون 2 میلیون 4.159 میلیون 3.743 میلیون 3.239 میلیون 1.859 میلیون 24.51 7.88 12.98 12.687 میلیون 9.335 میلیون 19.361 میلیون 2.661 میلیون
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 13,440 2,010.00 13.01 13,510 1,940.00 12.56 1402/07/08 532 5.23 میلیون 70.65 میلیارد - 15,450 13,530 13,350 13,540 1 523 13,440 2 58,334 13,480 17.198 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.83 میلیون 400,000 2.8 میلیون 2.43 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 4,432 157.00 3.42 4,441 148.00 3.23 1402/07/08 643 7.599 میلیون 33.84 میلیارد 12,308.47 4,589 4,505 4,400 4,570 1 19,758 4,432 1 4,881 4,446 66.81 هزار میلیارد 98.058 میلیون 65.133 میلیون 10 میلیون 29.223 میلیون 35.91 میلیون 14.448 میلیون 13.683 میلیون 4.87 1.86 4.62 7.249 میلیون 332,900 5.363 میلیون 2.218 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,200 10.00 0.19 4,657 553.00 10.61 1402/04/15 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 7,471.66 5,210 5,200 5,140 5,300 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 501.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 157.55 میلیون 30.601 میلیون 11.41 3.49 2.23 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 20,200 50.00 0.25 20,200 50.00 0.25 1402/07/08 175 3.087 میلیون 62.35 میلیارد 12,010.22 20,250 20,000 19,900 20,300 3 10,522 19,950 12 335,071 20,200 1236.967 هزار میلیارد 1.554 میلیارد 313.213 میلیون 58.174 میلیون 252.574 میلیون 90.549 میلیون 73.759 میلیون 34.54 میلیون 41.45 14.18 20.77 95,907 2.991 میلیون 1.187 میلیون 1.9 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,248 161.00 5.22 3,179 92.00 2.98 1402/07/08 1,445 30.771 میلیون 97.47 میلیارد 21,175.33 3,087 3,082 3,075 3,260 1 3,074 3,241 1 9,999 3,248 23.517 هزار میلیارد 33.988 میلیون 21.938 میلیون 7.428 میلیون 11.057 میلیون 10.881 میلیون 8.638 میلیون 2.27 میلیون 10.4 2.17 2.73 25.463 میلیون 3.787 میلیون 27.429 میلیون 1.821 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,911 94.00 2.35 3,928 77.00 1.92 1402/07/08 660 9.506 میلیون 37.38 میلیارد 14,282.21 4,005 4,005 3,800 4,008 1 18,132 3,911 1 120,000 3,915 23.999 هزار میلیارد 26.739 میلیون 11.459 میلیون 6.104 میلیون 2.294 میلیون 9.165 میلیون 10.266 میلیون 1.329 میلیون 18.04 2.62 2.34 8.745 میلیون 757,582 7.7 میلیون 1.802 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 5,520 170.00 2.99 5,530 160.00 2.81 1402/07/08 647 19.737 میلیون 109.1 میلیارد - 5,690 5,750 5,520 5,750 0 0 0 47 4,431,071 5,520 54.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.906 میلیون 8.831 میلیون 17.997 میلیون 1.74 میلیون
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,550 37.00 2.33 1,556 31.00 1.95 1402/07/08 639 34.095 میلیون 53.06 میلیارد - 1,587 1,572 1,541 1,590 4 175,704 1,547 1 63,478 1,550 29.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.639 میلیون 6.257 میلیون 32.194 میلیون 1.701 میلیون
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 6,590 3,502.00 113.41 3,088 0.00 0.00 1402/04/15 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 6,640 6,590 6,810 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

سهام فرابورس 4,000 12,563.00 75.85 16,563 0.00 0.00 1400/11/09 10 322,857 5.35 میلیارد - 16,563 4,000 4,000 4,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.497 میلیون - - 1.497 میلیون
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,673 582.00 5.77 10,673 582.00 5.77 1402/07/08 31 2.614 میلیون 27.9 میلیارد - 10,091 10,673 10,672 10,673 40 40,000,000 10,672 2 1,480,115 10,673 - - - - - - - - - - - 157,306 2.456 میلیون 1.207 میلیون 1.407 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,180 32.00 2.64 1,195 17.00 1.40 1402/07/08 1,277 67.257 میلیون 80.39 میلیارد 53,288.34 1,212 1,230 1,180 1,230 19 2,308,030 1,180 15 1,247,962 1,186 135.828 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 65.044 میلیون 489,349 64.259 میلیون 1.274 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 7,550 140.00 1.82 7,740 50.00 0.65 1402/07/08 550 7.639 میلیون 59.09 میلیارد - 7,690 7,810 7,550 7,870 2 8,526 7,550 3 34,807 7,610 116.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.163 میلیون 2.41 میلیون 6.344 میلیون 1.229 میلیون
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 5,740 50.00 0.86 5,740 50.00 0.86 1402/07/08 59 1.687 میلیون 9.69 میلیارد - 5,790 5,760 5,740 5,780 0 0 0 14 931,382 5,740 22.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 286,835 1.4 میلیون 502,102 1.185 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 22,250 50.00 0.22 18,350 3,950.00 17.71 1402/04/15 247 2.495 میلیون 45.78 میلیارد - 22,300 22,450 22,100 22,700 1 500 16,960 1 25,000 18,950 146.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.629 میلیون 865,535 1.427 میلیون 1.068 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,374 0.00 0.00 3,397 23.00 0.68 1402/07/08 657 12.445 میلیون 42.33 میلیارد 18,306.24 3,374 3,470 3,372 3,471 2 31,658 3,375 2 36,752 3,378 85.025 هزار میلیارد 205.068 میلیون 171.052 میلیون 16.885 میلیون 120.718 میلیون 50.335 میلیون 85.952 میلیون 19.656 میلیون 4.32 1.69 0.99 7.753 میلیون 4.691 میلیون 11.378 میلیون 1.066 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,691 1,310.00 26.19 3,732 1,269.00 25.37 1402/07/08 3,722 80.217 میلیون 300.02 میلیارد 21,451.92 5,001 3,760 3,685 3,832 8 98,000 3,691 2 50,522 3,698 322.99 هزار میلیارد 611.84 میلیون 312.6 میلیون 86.361 میلیون 153.798 میلیون 149.79 میلیون 418.455 میلیون 77.539 میلیون 4.16 2.15 0.77 41.629 میلیون 38.586 میلیون 79.173 میلیون 1.042 میلیون
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 4,878 142.00 3.00 4,744 8.00 0.17 1402/07/08 300 8.215 میلیون 39.26 میلیارد - 4,736 4,594 4,594 4,878 22 921,331 4,878 0 0 0 10.437 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.173 میلیون 1.042 میلیون 7.173 میلیون 1.042 میلیون
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 4,824 85.00 1.79 4,877 138.00 2.91 1402/07/08 222 10.166 میلیون 49.58 میلیارد - 4,739 4,627 4,627 4,881 1 41,300 4,825 2 139,871 4,879 8.646 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.847 میلیون 319,634 9.14 میلیون 1.026 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 24,700 1,050.00 4.44 24,550 900.00 3.81 1402/07/08 392 2.066 میلیون 50.3 میلیارد 5,744.49 23,650 23,500 23,100 24,950 2 549 24,700 6 11,075 24,750 17.045 هزار میلیارد 25.239 میلیون 9.802 میلیون 700,000 8.684 میلیون 1.118 میلیون 8.029 میلیون 932,663 18.43 15.37 2.14 1.739 میلیون 327,917 1.145 میلیون 921,511
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 16,700 1,890.00 12.76 16,830 2,020.00 13.64 1402/07/08 1,212 9.482 میلیون 159.83 میلیارد 7,628.1 14,810 16,970 16,300 16,970 1 1,000 16,640 1 4,884 16,700 25.29 هزار میلیارد 34.101 میلیون 11.709 میلیون 1.5 میلیون 9.846 میلیون 1.863 میلیون 5.719 میلیون 6.143 میلیون 4.12 13.55 4.41 9.235 میلیون 242,477 8.587 میلیون 890,300
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 9,030 340.00 3.63 9,030 340.00 3.63 1402/07/08 617 4.656 میلیون 42.06 میلیارد 7,566.36 9,370 9,270 8,900 9,270 2 16,635 9,010 1 16,499 9,030 10.836 هزار میلیارد 15.972 میلیون 5.172 میلیون 1.2 میلیون 3.332 میلیون 2.664 میلیون 3.072 میلیون 1.438 میلیون 8.14 4.07 4.16 4.338 میلیون 312,000 3.797 میلیون 852,375
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 20,000 5,000.00 20.00 25,000 0.00 0.00 1400/12/28 - - - - 25,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 837,000 - 837,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 29,000 100.00 0.34 23,050 6,050.00 20.79 1402/04/15 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 4,784.38 29,100 29,250 28,800 29,400 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 255.81 میلیون 111.098 میلیون 8 میلیون 68.61 میلیون 42.488 میلیون 414.015 میلیون 30.408 میلیون 6.06 4.34 0.45 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 8,530 390.00 4.79 8,530 390.00 4.79 1402/07/08 650 5.261 میلیون 44.75 میلیارد 8,126.25 8,140 8,100 8,100 8,700 1 55,786 8,530 1 1,000 8,580 8.17 هزار میلیارد 10.88 میلیون 3.219 میلیون 960,000 1.04 میلیون 2.179 میلیون 5.154 میلیون 897,275 9.14 3.36 1.59 5.231 میلیون 10,433 4.422 میلیون 819,199
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,087 24.00 1.14 2,102 9.00 0.43 1402/07/08 323 4.815 میلیون 10.13 میلیارد 14,094.1 2,111 2,158 2,087 2,158 2 399,767 2,087 1 25,649 2,089 130.448 هزار میلیارد 136.624 میلیون 72.933 میلیون 62 میلیون 5.742 میلیون 67.191 میلیون 7.065 میلیون 6.495 میلیون 20.07 1.94 18.45 2.14 میلیون 2.575 میلیون 3.923 میلیون 792,540
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,287 248.00 6.14 4,250 211.00 5.22 1402/07/08 1,808 23.387 میلیون 97.84 میلیارد 16,510.43 4,039 4,039 3,950 4,300 1 29,975 4,287 2 104,540 4,288 20.895 هزار میلیارد 22.244 میلیون 8.792 میلیون 4.994 میلیون 2.074 میلیون 6.718 میلیون 7.034 میلیون 1.378 میلیون 15.4 3.16 3.02 22.904 میلیون 462,290 22.576 میلیون 790,140
قشیر

قند شیروان قوچان

سهام فرابورس 8,480 400.00 4.95 8,450 370.00 4.58 1402/07/08 427 4.277 میلیون 36.14 میلیارد 10,021.3 8,080 8,320 8,110 8,480 77 2,025,701 8,480 1 50,000 8,540 6.581 هزار میلیارد 11.537 میلیون 2.205 میلیون 778,872 2.184 میلیون -71,114 8.188 میلیون -14,640 -429.87 -88.5 0.77 4.127 میلیون 150,000 3.527 میلیون 750,000
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 19,988 1,102.00 5.84 19,988 1,102.00 5.84 1402/07/08 195 3.149 میلیون 62.94 میلیارد - 18,886 19,988 19,987 19,989 29 28,729,835 19,987 1 1,266 19,988 - - - - - - - - - - - 1.667 میلیون 1.482 میلیون 2.411 میلیون 738,278
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 23,750 300.00 1.25 24,150 100.00 0.42 1402/07/08 339 1.45 میلیون 35.09 میلیارد 4,104.25 24,050 25,000 23,550 25,000 1 1,827 23,750 3 234,959 23,800 133.584 هزار میلیارد 149.446 میلیون 37.092 میلیون 5.52 میلیون 22.044 میلیون 18.308 میلیون 15.726 میلیون 7.078 میلیون 18.83 7.28 8.48 821,230 594,555 710,897 704,888
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,656 70.00 2.71 2,690 104.00 4.02 1402/07/08 2,069 46.919 میلیون 126.23 میلیارد 22,546.43 2,586 2,596 2,596 2,715 1 29,251 2,656 3 74,000 2,665 64.951 هزار میلیارد 71.254 میلیون 38.983 میلیون 24.145 میلیون 8.814 میلیون 30.169 میلیون 7.585 میلیون 2.787 میلیون 22.4 2.07 8.23 42.397 میلیون 4.515 میلیون 46.212 میلیون 699,252
اوج

اوج

صندوق فرابورس 16,230 1,343.00 7.64 16,118 1,455.00 8.28 1402/07/08 12 666,066 10.74 میلیارد - 17,573 16,134 16,085 16,230 1 400 16,068 1 29,117 16,219 - - - - - - - - - - - 810 665,256 20,936 645,130
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 8,040 140.00 1.77 7,960 60.00 0.76 1402/07/08 629 3.411 میلیون 27.12 میلیارد 5,609.82 7,900 7,910 7,710 8,190 1 10,751 8,020 2 24,488 8,060 8.984 هزار میلیارد 13.214 میلیون 3.686 میلیون 1.13 میلیون 2.754 میلیون 1.621 میلیون 3.495 میلیون -176,611 -50.93 5.55 2.57 3.411 میلیون - 2.769 میلیون 642,399
وکادو

تکادو

سهام فرابورس 7,660 230.00 2.92 7,750 140.00 1.77 1402/07/08 197 3.809 میلیون 29.53 میلیارد - 7,890 8,030 7,660 8,110 1 17,854 7,660 1 15,671 7,810 30.895 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.625 میلیون 1.184 میلیون 3.212 میلیون 596,467
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 10,280 100.00 0.96 10,360 20.00 0.19 1402/07/08 257 4.46 میلیون 46.24 میلیارد 17,160.17 10,380 10,380 10,070 10,500 2 36,797 10,280 4 26,501 10,400 61.702 هزار میلیارد 132.849 میلیون 99.209 میلیون 5.95 میلیون 269.866 میلیون 15.384 میلیون 42.403 میلیون 4.892 میلیون 12.6 4.01 1.45 607,994 3.852 میلیون 3.891 میلیون 568,852
رشد

رشد

صندوق فرابورس 10,053 32.00 0.32 10,051 34.00 0.34 1402/07/08 57 1.651 میلیون 16.59 میلیارد - 10,085 10,050 10,050 10,053 1 9,678,477 10,050 1 7,282,435 10,053 - - - - - - - - - - - 1.02 میلیون 630,960 1.1 میلیون 551,288
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 7,770 130.00 1.65 7,870 30.00 0.38 1402/07/08 458 6.415 میلیون 50.47 میلیارد - 7,900 7,890 7,760 7,980 4 33,491 7,760 1 4,876 7,770 70.83 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.296 میلیون 50,000 5.796 میلیون 550,000
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 6,670 90.00 1.33 6,680 80.00 1.18 1402/07/08 283 3.773 میلیون 25.32 میلیارد 11,850.25 6,760 6,760 6,550 7,000 1 50,000 6,650 1 6,000 6,670 12.078 هزار میلیارد 21.074 میلیون 10.322 میلیون 1.8 میلیون 8.906 میلیون 1.416 میلیون 3.321 میلیون -470,581 -25.55 8.49 3.62 2.432 میلیون 1.271 میلیون 3.168 میلیون 534,703
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 2,950 5.00 0.17 2,963 8.00 0.27 1402/07/08 307 9.411 میلیون 27.96 میلیارد - 2,955 3,028 2,950 3,028 1 20,000 2,942 1 40,910 2,950 143.024 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.572 میلیون 1.839 میلیون 8.882 میلیون 528,957
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,800 30.00 1.64 1,816 14.00 0.77 1402/07/08 281 7.504 میلیون 13.64 میلیارد 26,442.72 1,830 1,845 1,798 1,853 2 13,718 1,798 2 239,151 1,818 9.09 هزار میلیارد 53.398 میلیون 50.925 میلیون 5 میلیون 44.248 میلیون 6.677 میلیون 19.748 میلیون -800,705 -11.34 1.36 0.46 5.557 میلیون 1.947 میلیون 7 میلیون 504,085
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 52,250 5,172.00 10.99 47,078 0.00 0.00 1402/04/15 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 50,700 50,700 52,250 67 113,278 46,200 1 2,781 49,750 2.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 722,119 112 222,231 500,000
آرمان

بیمه آرمان

سهام فرابورس 6,330 180.00 2.76 6,510 0.00 0.00 1402/07/08 5 512,836 3.34 میلیارد - 6,510 6,510 6,330 6,510 2 92,961 6,320 1 20,000 6,440 19.53 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,836 500,000 12,836 500,000
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 8,270 310.00 3.61 8,360 220.00 2.56 1402/07/08 939 8.701 میلیون 72.95 میلیارد 9,336.7 8,580 8,770 8,240 8,770 7 72,415 8,270 5 51,632 8,290 64.107 هزار میلیارد 79.462 میلیون 32.189 میلیون 7.65 میلیون 13.825 میلیون 18.365 میلیون 13.935 میلیون 4.675 میلیون 13.68 3.48 4.59 1.416 میلیون 7.284 میلیون 8.239 میلیون 461,588
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 17,210 490.00 2.93 17,120 400.00 2.39 1402/07/08 199 1.11 میلیون 19.11 میلیارد - 16,720 17,210 16,820 17,220 2 18,645 17,070 1 1,985 17,210 59.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.078 میلیون 26,888 664,666 439,841
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام فرابورس 21,700 590.00 2.79 21,550 440.00 2.08 1402/07/08 207 1.353 میلیون 29.18 میلیارد - 21,110 21,200 20,750 21,700 4 571,791 21,700 1 800 22,400 3.879 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.319 میلیون 34,061 915,868 436,756
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 5,560 20.00 0.36 5,580 40.00 0.72 1402/07/08 981 10.655 میلیون 59.49 میلیارد 13,651.22 5,540 5,610 5,500 5,700 3 14,991 5,500 2 83,377 5,550 418.5 هزار میلیارد 529.074 میلیون 193.895 میلیون 30 میلیون 113.574 میلیون 80.321 میلیون 34.375 میلیون 33.912 میلیون 12.25 5.17 12.09 10.418 میلیون 215,000 10.198 میلیون 435,256
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,650 1,036.00 22.45 5,710 1,096.00 23.75 1402/07/08 663 6.866 میلیون 39.22 میلیارد 10,095.51 4,614 5,690 5,480 5,810 2 85,695 5,640 2 11,991 5,650 13.704 هزار میلیارد 18.779 میلیون 11.108 میلیون 2.4 میلیون 10.124 میلیون 3.772 میلیون 6.615 میلیون 950,732 14.41 3.63 2.07 6.712 میلیون 146,122 6.426 میلیون 432,686
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 26,700 750.00 2.89 26,650 700.00 2.70 1402/07/08 348 1.138 میلیون 30.34 میلیارد - 25,950 26,300 26,300 26,700 5 11,397 26,550 3 15,683 26,700 11.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 874,176 263,759 761,416 376,519
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 14,080 220.00 1.54 14,110 190.00 1.33 1402/07/08 245 1.203 میلیون 16.97 میلیارد 3,204.52 14,300 14,300 13,670 14,380 3 7,767 14,080 1 790 14,200 141.1 هزار میلیارد 164.958 میلیون 42.087 میلیون 10 میلیون 21.958 میلیون 20.13 میلیون 38.298 میلیون 18.102 میلیون 7.79 7.01 3.68 462,315 738,866 825,339 375,842
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 21,893 1,479.00 6.33 22,013 1,359.00 5.81 1402/07/08 141 1.468 میلیون 32.32 میلیارد - 23,372 22,120 21,801 22,135 2 36,652 21,800 1 10,000 21,876 - - - - - - - - - - - 218,253 1.25 میلیون 1.11 میلیون 358,345
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 7,470 170.00 2.33 7,470 170.00 2.33 1402/07/08 152 3.07 میلیون 22.93 میلیارد - 7,300 7,500 7,300 7,510 1 15,283 7,460 2 58,655 7,470 34.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.07 میلیون - 2.711 میلیون 358,144
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,760 20.00 0.26 7,780 40.00 0.52 1402/07/08 568 2.076 میلیون 16.14 میلیارد 3,838.49 7,740 7,610 7,610 7,900 2 49,330 7,750 2 5,472 7,790 11.087 هزار میلیارد 17.749 میلیون 7.318 میلیون 1.425 میلیون 3.793 میلیون 2.922 میلیون 7.967 میلیون 2.225 میلیون 4.99 3.79 1.39 1.672 میلیون 400,682 1.731 میلیون 341,674
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 17,670 1,150.00 6.96 17,240 720.00 4.36 1402/07/08 1,472 6.386 میلیون 110.13 میلیارد 4,188.97 16,520 16,400 15,370 17,670 537 33,760,980 17,670 2 13 17,680 13.792 هزار میلیارد 16.44 میلیون 4.246 میلیون 800,000 3.224 میلیون 1.022 میلیون 4.497 میلیون 346,596 38.14 12.93 2.94 6.114 میلیون 271,506 6.049 میلیون 336,767
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 7,030 340.00 4.61 7,090 280.00 3.80 1402/07/08 1,168 10.439 میلیون 74.08 میلیارد 8,977.41 7,370 7,640 7,010 7,640 1 8,300 7,030 1 5,000 7,040 44.02 هزار میلیارد 59.006 میلیون 23.506 میلیون 6.2 میلیون 13.312 میلیون 10.194 میلیون 24.249 میلیون 3.029 میلیون 14.51 4.31 1.81 8.814 میلیون 1.623 میلیون 10.112 میلیون 325,000
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 23,250 750.00 3.33 23,250 750.00 3.33 1402/07/08 1,543 3.263 میلیون 75.88 میلیارد 2,095.28 22,500 23,100 22,800 23,650 4 18,552 23,150 6 5,557 23,250 81.375 هزار میلیارد 104.734 میلیون 35.029 میلیون 3.5 میلیون 25.984 میلیون 9.045 میلیون 31.041 میلیون 11.09 میلیون 7.34 9 2.62 3.017 میلیون 240,296 2.938 میلیون 319,444
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,150 52.00 1.62 3,167 35.00 1.09 1402/07/08 965 11.218 میلیون 35.56 میلیارد 11,771.91 3,202 3,188 3,150 3,234 32 524,122 3,150 1 1,363 3,151 364.55 هزار میلیارد 497.949 میلیون 188.932 میلیون 75 میلیون 76.014 میلیون 112.917 میلیون 91.942 میلیون 82.886 میلیون 4.39 2.73 3.96 6.026 میلیون 5.151 میلیون 10.872 میلیون 305,029
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 4,435 89.00 1.97 4,399 125.00 2.76 1402/07/08 702 10.39 میلیون 45.35 میلیارد 16,810.76 4,524 4,440 4,320 4,552 1 23,000 4,431 1 2,000 4,459 17.892 هزار میلیارد 27.047 میلیون 14.816 میلیون 4.1 میلیون 8.499 میلیون 6.318 میلیون 33.176 میلیون 1.562 میلیون 11.55 2.85 0.54 9.346 میلیون 1.045 میلیون 10.087 میلیون 302,988
افرا

افرانت

سهام فرابورس 29,500 100.00 0.34 23,900 5,700.00 19.26 1402/04/15 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 1,618.09 29,600 29,400 28,550 29,850 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 16.412 میلیون 3.316 میلیون 625,000 1.662 میلیون 1.653 میلیون 2.293 میلیون 472,309 30.16 9.04 5.94 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
فلات

سر. فلات ایرانیان

سهام فرابورس 39,500 25,132.00 174.92 14,368 0.00 0.00 1402/04/15 96 1.597 میلیون 22.95 میلیارد - 14,368 39,500 39,500 39,500 39 649,511 9,910 1 1,530 15,400 3.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 814,854 - 514,854 300,000
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 16,371 876.00 5.65 16,369 874.00 5.64 1402/07/08 353 3.333 میلیون 54.56 میلیارد - 15,495 16,371 16,369 16,371 1 2,605 16,370 5 3,245,799 16,371 - - - - - - - - - - - 2.02 میلیون 1.313 میلیون 3.049 میلیون 284,201
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 3,822 338.00 8.13 3,760 400.00 9.62 1402/07/08 547 9.035 میلیون 33.93 میلیارد 16,028.68 4,160 3,670 3,654 3,830 2 70,000 3,800 1 88,545 3,820 13.668 هزار میلیارد 15.121 میلیون 7.818 میلیون 3.64 میلیون 1.831 میلیون 5.986 میلیون 6.224 میلیون 1.601 میلیون 8.56 2.29 2.21 8.82 میلیون 215,261 8.783 میلیون 251,839