همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
اراد87

مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

اوراق فرابورس 926,800 0.00 0.00 926,800 0.00 0.00 1400/06/23 297 59.114 میلیون 54.787 هزار میلیارد - - 926,800 926,800 926,800 43 8,435,500 926,800 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 59.114 میلیون - 59.114 میلیون
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,502 500.00 5.00 10,502 500.00 5.00 12:24 298 7.35 میلیون 77.16 میلیارد 24,655.16 10,002 10,502 10,502 10,502 352 16,314,662 9,532 0 0 0 54.61 هزار میلیارد 59.035 میلیون 12.862 میلیون 4 میلیون 4.424 میلیون 8.437 میلیون 4.205 میلیون 3.668 میلیون 11.44 5.87 11.78 60.633 میلیون 20.914 میلیون 30.92 میلیون 50.627 میلیون
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
اراد88

مرابحه عام دولت88-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/05/20 151 30 میلیون 30 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
اراد89

مرابحه عام دولت89-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/05/20 150 30 میلیون 30 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,932 202.00 4.89 3,960 174.00 4.21 12:25 4,530 101.19 میلیون 400.77 میلیارد 22,289.98 4,134 4,110 3,928 4,150 18 3,599,216 4,170 1 200 4,170 243.554 هزار میلیارد 390.896 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 9.89 2.91 1 51.469 میلیون 43.188 میلیون 78.152 میلیون 16.506 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,185 30.00 2.47 1,185 30.00 2.47 12:25 10,412 330.66 میلیون 391.83 میلیارد 31,860.78 1,215 1,233 1,155 1,256 1 5,500 1,170 5 113,638 1,171 50.505 هزار میلیارد 50.897 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 32.64 1.11 29.57 275.276 میلیون 32.588 میلیون 295.06 میلیون 12.803 میلیون
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 16,503 3,017.00 22.37 13,486 0.00 0.00 12:25 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 17,100 16,464 17,323 1 400 16,790 1 159,239 16,850 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.397 میلیون 9.453 میلیون 32.614 میلیون 11.235 میلیون
اعتلاح

سر. اعتلاء البرز (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,341 0.00 0.00 6,341 0.00 0.00 1399/12/6 - - - 190,615.18 6,341 6,400 6,341 6,400 1 1,357 6,340 0 0 0 2.219 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61,111 10.613 میلیون - 10.674 میلیون
ولقمان

سر. لقمان

سهام فرابورس 3,763 1,737.00 31.58 5,500 0.00 0.00 1400/06/28 32 4.5 میلیون 24.75 میلیارد - 5,500 3,763 3,762 3,763 1639 15,726,091 3,875 0 0 0 1.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.053 میلیون - 52,746 10 میلیون
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,072 42.00 0.42 10,114 0.00 0.00 1399/10/14 245 4.426 میلیون 44.77 میلیارد - 10,114 10,070 10,051 10,072 1 3,000 10,055 1 50,085 10,056 - - - - - - - - - - - 7.419 میلیون 4.131 میلیون 1.6 میلیون 9.95 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 30,084 690.00 2.35 29,394 0.00 0.00 1399/10/14 457 13.502 میلیون 396.89 میلیارد - 29,394 30,085 30,080 30,090 14 1,370,976 30,060 1 56,000 30,060 - - - - - - - - - - - 1.359 میلیون 8.649 میلیون 983,376 9.024 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,409 351.00 4.97 7,365 307.00 4.35 09:52 494,524 812.77 میلیون 5.986 هزار میلیارد 1,585.87 7,058 7,410 6,706 7,410 9999 323,056,151 6,722 60 85,609 6,722 294.6 هزار میلیارد 328.094 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.62 4.99 3.36 26.176 میلیون 199,999 18.356 میلیون 8.02 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 17,553 520.00 3.05 17,033 0.00 0.00 1399/10/14 63 749,006 12.76 میلیارد - 17,033 17,538 17,516 17,555 1 100,000 17,523 1 53,689 17,537 - - - - - - - - - - - 245,431 7.6 میلیون 61,854 7.784 میلیون
اراد86

مرابحه عام دولت86-ش.خ020404

اوراق فرابورس 936,100 2,100.00 0.22 934,000 0.00 0.00 1400/06/23 5 1,000,000 934 میلیارد - 934,000 936,100 936,100 936,100 4 755,600 936,100 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 7.244 میلیون - 7.244 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 3,470 30.00 0.86 3,434 66.00 1.89 12:25 601 9.96 میلیون 34.2 میلیارد 16,419.59 3,500 3,499 3,401 3,500 5 462,023 3,490 1 40,000 3,500 13.393 هزار میلیارد 13.929 میلیون 7.249 میلیون 3.9 میلیون 540,687 6.708 میلیون 2.766 میلیون 2.692 میلیون 6.83 2 4.85 5.804 میلیون 23.384 میلیون 23.054 میلیون 6.133 میلیون
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 2,168 2,956.00 57.69 5,124 0.00 0.00 12:24 10 47,158 234.52 میلیون - 5,124 2,260 2,130 2,260 0 0 0 1 24,500 2,099 12.81 میلیارد - - - - - - - - - - 30.007 میلیون 34,785 24.46 میلیون 5.582 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 7,608 5,689.00 42.78 13,297 0.00 0.00 12:17 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 7,608 7,608 7,608 1 13,041 7,698 1 787 7,700 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.733 میلیون 916,643 27.125 میلیون 5.524 میلیون
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 3,242 1,349.00 29.38 4,591 0.00 0.00 12:13 726 10.193 میلیون 46.79 میلیارد - 4,591 3,281 3,242 3,399 0 0 0 94 3,192,744 3,426 22.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.521 میلیون 2.4 میلیون 6.921 میلیون 5 میلیون
سباقر

سیمان باقران

سهام فرابورس 18,900 5,249.00 38.45 13,651 0.00 0.00 12:25 528 1.832 میلیون 25.01 میلیارد - 13,651 19,256 18,590 19,710 97 3,486,092 18,945 0 0 0 8.191 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.983 میلیون 472,349 14.806 میلیون 4.65 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 4,462 212.00 4.99 4,424 174.00 4.09 12:20 557 3.68 میلیون 16.43 میلیارد 6,612.61 4,250 4,462 4,462 4,462 4388 31,177,573 4,048 0 0 0 32.861 هزار میلیارد 36.546 میلیون 12.546 میلیون 7.428 میلیون 3.684 میلیون 8.862 میلیون 2.002 میلیون 964,861 - 3.65 16.15 4.505 میلیون 30,000 34,500 4.5 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,086 43.00 3.81 1,089 40.00 3.54 12:25 23,274 842.98 میلیون 917.67 میلیارد 29,812.91 1,129 1,119 1,074 1,119 2 28,000 1,133 8 588,994 1,135 147.015 هزار میلیارد 590.101 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.73 2.13 1.47 679.749 میلیون 23.59 میلیون 699.091 میلیون 4.248 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,165 43.00 2.03 2,142 20.00 0.94 12:24 1,976 51.61 میلیون 110.58 میلیارد 26,494.23 2,122 2,100 2,050 2,198 1 4,517 2,091 2 9,482 2,124 8.206 هزار میلیارد 8.586 میلیون 4.126 میلیون 3.829 میلیون 383,443 3.742 میلیون 365,730 -65,842 -124.58 2.19 22.43 15.565 میلیون 5.495 میلیون 17.076 میلیون 3.983 میلیون
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 10,659 560.00 4.99 10,659 560.00 4.99 12:25 1,750 8.71 میلیون 92.82 میلیارد 4,994.23 11,219 10,659 10,659 10,659 1 1,551 11,621 9999 40,072,321 11,621 15.989 هزار میلیارد 19.887 میلیون 9.359 میلیون 1.5 میلیون 3.899 میلیون 5.46 میلیون 9.203 میلیون 9.143 میلیون - 3.24 1.92 138.885 میلیون 8.925 میلیون 143.864 میلیون 3.946 میلیون
ثپردیسح

سر. مسکن پردیس(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,542 55.00 0.57 9,597 0.00 0.00 1399/10/11 100 3.68 میلیون 35.34 میلیارد 36,823.42 9,597 10,018 9,542 10,506 1 69,480 9,542 0 0 0 2.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 551,822 3.131 میلیون - 3.682 میلیون
قشرین

قند شیرین خراسان

سهام فرابورس 18,128 198.00 1.10 17,930 0.00 0.00 12:20 140 1.627 میلیون 29.17 میلیارد - 17,930 17,080 17,075 18,128 30 2,544,202 17,627 1 23,000 18,190 17.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.937 میلیون 1.1 میلیون 3.491 میلیون 3.546 میلیون
کرمان03

مرابحه کرمان موتور14030614

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/14 40 3.5 میلیون 3.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 15 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,176 246.00 4.99 5,149 219.00 4.44 12:25 1,440 29.64 میلیون 152.61 میلیارد 20,583.02 4,930 5,176 4,980 5,176 2 6,996 4,731 1 14,260 4,790 12.382 هزار میلیارد 14.202 میلیون 5.103 میلیون 2.405 میلیون 1.82 میلیون 3.283 میلیون 3.358 میلیون 782,540 15.82 3.77 3.69 6.008 میلیون 1.214 میلیون 3.865 میلیون 3.357 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 2,987 157.00 4.99 3,008 136.00 4.33 12:25 695 9.48 میلیون 28.51 میلیارد 13,536.78 3,144 3,115 2,987 3,151 0 0 0 13 404,518 3,214 4.511 هزار میلیارد 9.92 میلیون 4.659 میلیون 1.5 میلیون 5.405 میلیون -745,005 3.103 میلیون -1,207,137 -3.74 -6.06 1.46 15.968 میلیون 930,000 13.549 میلیون 3.348 میلیون
فن آوا

فن آوا

سهام فرابورس 25,670 11,126.00 76.50 14,544 0.00 0.00 12:24 3 5,500 77.61 میلیون - 14,544 25,670 25,670 25,670 0 0 0 27 550,805 26,200 12.799 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.578 میلیون 120,000 3.58 میلیون 3.118 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 4,832 555.00 12.98 4,277 0.00 0.00 12:24 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 5,027 4,832 5,027 1 4,061 4,920 1 1,500 4,927 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.628 میلیون 3.2 میلیون 11.878 میلیون 2.95 میلیون
کگهرح

سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 46,100 0.00 0.00 46,100 0.00 0.00 1399/11/29 - - - 72,146.58 - 46,100 46,100 46,100 1 1,080 46,100 0 0 0 585.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,467 2.379 میلیون - 2.381 میلیون
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 3,600 16,659.00 82.23 20,259 0.00 0.00 12:25 107 1.263 میلیون 25.59 میلیارد - 20,259 3,688 3,552 3,727 1 50,000 3,665 1 98,341 3,689 30.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.655 میلیون 7.955 میلیون 9.315 میلیون 2.295 میلیون