همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 20,628 3,977.00 16.16 24,605 0.00 0.00 1399/10/14 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 19,820 19,820 20,628 440 3,508,058 20,628 2 4,503 20,636 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.01 میلیون 59.045 میلیون 100.256 میلیون 28.799 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,505 237.00 5.00 4,529 213.00 4.49 1399/10/23 - - - 15,347.45 4,742 4,750 4,505 4,760 1 10,000 4,500 1218 62,351,526 4,505 278.55 هزار میلیارد 393.721 میلیون 177.657 میلیون 61.504 میلیون 115.172 میلیون 62.485 میلیون 132.537 میلیون 8.524 میلیون 32.58 4.46 2.1 63.207 میلیون 36.306 میلیون 85.685 میلیون 13.828 میلیون
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 14,943 1,703.00 12.86 13,240 0.00 0.00 1399/10/30 920 11.532 میلیون 152.68 میلیارد - 13,240 14,944 14,358 14,944 166 6,441,108 14,660 0 0 0 52.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.803 میلیون 6.629 میلیون 16.09 میلیون 11.341 میلیون
اراد67

مرابحه عام دولت67-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اراد66

مرابحه عام دولت66-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
شستان03

اجاره تجاری شستان14030915

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/15 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 26 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,072 42.00 0.42 10,114 0.00 0.00 1399/10/14 245 4.426 میلیون 44.77 میلیارد - 10,114 10,070 10,051 10,072 1 3,000 10,055 1 50,085 10,056 - - - - - - - - - - - 7.419 میلیون 4.131 میلیون 1.6 میلیون 9.95 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 30,084 690.00 2.35 29,394 0.00 0.00 1399/10/14 457 13.502 میلیون 396.89 میلیارد - 29,394 30,085 30,080 30,090 14 1,370,976 30,060 1 56,000 30,060 - - - - - - - - - - - 1.359 میلیون 8.649 میلیون 983,376 9.024 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 17,553 520.00 3.05 17,033 0.00 0.00 1399/10/14 63 749,006 12.76 میلیارد - 17,033 17,538 17,516 17,555 1 100,000 17,523 1 53,689 17,537 - - - - - - - - - - - 245,431 7.6 میلیون 61,854 7.784 میلیون
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,465 84.00 1.28 6,416 133.00 2.03 1399/09/12 - - - 3,751.87 6,549 6,410 6,250 6,648 2 201,181 6,460 10 108,374 6,460 192.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.374 میلیون 36.083 میلیون 103.615 میلیون 5.842 میلیون
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 49,254 2,592.00 5.00 49,254 2,592.00 5.00 1399/10/30 731 1.26 میلیون 62.04 میلیارد 6.93 51,846 49,254 49,254 49,254 4 2,172 49,254 37 542,143 49,254 9.851 هزار میلیارد 10.556 میلیون 949,976 200,000 530,404 419,572 2.045 میلیون 271,900 36.24 23.89 4.91 27.236 میلیون 144,319 22.052 میلیون 5.328 میلیون
اراد60

مرابحه عام دولتی6-ش.خ0210

اوراق فرابورس 925,910 2,010.00 0.22 923,900 0.00 0.00 1399/10/30 3 200,000 184.78 میلیارد - 923,900 925,910 925,910 925,910 0 0 0 1 7,998,400 925,840 - - - - - - - - - - - - 4.405 میلیون - 4.405 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 12,520 591.00 4.95 12,312 383.00 3.21 1399/10/30 1,672 15.6 میلیون 192.08 میلیارد 22,704.03 11,929 11,333 11,333 12,525 0 0 0 166 2,069,114 11,922 307.8 هزار میلیارد 353.442 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 19.39 5.12 4.07 9.254 میلیون 14.52 میلیون 19.954 میلیون 3.82 میلیون
ثپردیسح

سر. مسکن پردیس(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,542 55.00 0.57 9,597 0.00 0.00 1399/10/11 100 3.68 میلیون 35.34 میلیارد 36,823.42 9,597 10,018 9,542 10,506 1 69,480 9,542 0 0 0 2.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 551,822 3.131 میلیون - 3.682 میلیون
اراد55

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209

اوراق فرابورس 927,170 730.00 0.08 927,900 0.00 0.00 1399/10/23 55 10.777 میلیون 10 هزار میلیارد - 927,900 927,170 927,170 927,170 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3.016 میلیون - 3.016 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 13,205 7,138.00 117.65 6,067 0.00 0.00 1399/10/30 208 3.383 میلیون 20.57 میلیارد - 6,067 13,205 13,205 14,021 1 470 11,017 3011 70,985,567 13,613 21.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.951 میلیون 451,220 19.402 میلیون 2 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 10,758 2,026.00 23.20 8,732 0.00 0.00 1399/10/30 152 2.019 میلیون 17.93 میلیارد - 8,732 10,758 10,758 11,040 0 0 0 532 13,848,836 11,049 100.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.05 میلیون 2 میلیون 2.339 میلیون 1.711 میلیون
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 23,500 1,500.00 6.00 25,000 0.00 0.00 1399/10/23 - - - - 25,000 23,500 23,500 23,500 5 250,000 20,001 5 210,000 24,000 10.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.651 میلیون - 1.651 میلیون
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/3 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
غشوکوح

شوکوپارس (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 35,865 2,030.00 6.00 33,835 0.00 0.00 1399/09/25 28 1.001 میلیون 33.87 میلیارد - 33,835 33,835 33,835 33,835 67 89,319 35,865 0 0 0 6.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.603 میلیون - 128,694 1.474 میلیون
اراد58

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0110

اوراق فرابورس 944,060 830.00 0.09 943,230 0.00 0.00 1399/10/14 3 600,000 565.94 میلیارد - 943,230 944,060 944,060 944,060 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1.239 میلیون - 1.239 میلیون
فن آوا

فن آوا

سهام فرابورس 15,950 1,406.00 9.67 14,544 0.00 0.00 1399/10/30 3 5,500 77.61 میلیون - 14,544 16,593 15,627 16,593 162 2,050,351 16,110 0 0 0 12.799 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.823 میلیون - 673,238 1.15 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 181,136 8,625.00 5.00 180,854 8,343.00 4.84 1399/10/30 2,642 4.27 میلیون 771.81 میلیارد 1,582.07 172,511 171,000 171,000 181,136 1 35 163,875 71 86,959 172,439 434.05 هزار میلیارد 470.057 میلیون 69.277 میلیون 2.4 میلیون 34.423 میلیون 34.854 میلیون 80.451 میلیون 34.688 میلیون 8.09 12.5 5.41 703,161 3.825 میلیون 3.589 میلیون 938,699
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,419 591.00 5.00 12,335 507.00 4.29 1399/10/30 2,219 13.26 میلیون 163.61 میلیارد 6,439.26 11,828 11,355 11,350 12,419 0 0 0 5 29,608 11,798 123.35 هزار میلیارد 148.195 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 6.95 2.99 5.07 2.517 میلیون 5.867 میلیون 7.457 میلیون 927,442
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,470 79.00 0.75 10,501 48.00 0.46 1399/10/30 32,005 122.64 میلیون 1.288 هزار میلیارد 317.58 میلیون 10,549 10,549 10,241 10,710 1 20,000 10,320 5 122,580 10,320 315.03 هزار میلیارد 359.64 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.29 میلیون 63.349 میلیون 37.199 میلیون 37.098 میلیون 8.48 4.95 8.42 69.781 میلیون 50.594 میلیون 119.488 میلیون 886,696
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 6,631 2,512.00 60.99 4,119 0.00 0.00 1399/10/30 309 2.248 میلیون 9.26 میلیارد - 4,119 6,631 6,631 6,631 1388 24,335,128 6,438 0 0 0 4.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.83 میلیون - 3.03 میلیون 800,000
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 43,000 1,589.00 3.84 42,587 1,176.00 2.84 1399/10/30 1,341 3.9 میلیون 165.93 میلیارد 3,477.86 41,411 39,350 39,350 43,481 0 0 0 89 473,979 41,325 1064.675 هزار میلیارد 1.141 میلیارد 106.816 میلیون 12.3 میلیون 53.572 میلیون 53.243 میلیون 73.583 میلیون 26.234 میلیون 40.6 20.43 14.78 380,401 2.2 میلیون 1.804 میلیون 776,461
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 16,708 3,411.00 25.65 13,297 0.00 0.00 1399/10/30 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 16,708 16,708 17,900 1 5,000 15,856 202 6,186,624 17,586 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.159 میلیون 1,000,000 1.522 میلیون 637,497
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 37,000 1,401.00 3.94 35,878 279.00 0.78 1399/10/30 2,616 7.52 میلیون 269.9 میلیارد 4,645.76 35,599 33,820 33,820 37,378 0 0 0 44 1,335,835 35,599 143.512 هزار میلیارد 157.676 میلیون 15.661 میلیون 4 میلیون 7.788 میلیون 7.873 میلیون 4.194 میلیون 3.829 میلیون 37.49 19.04 35.73 989,375 11.1 میلیون 11.484 میلیون 605,173
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 66,128 37,767.00 133.17 28,361 0.00 0.00 1399/10/30 1,202 3.359 میلیون 95.27 میلیارد - 28,361 66,128 66,128 66,128 379 991,109 64,202 0 0 0 1.702 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.826 میلیون - 1.326 میلیون 500,000
کباده

تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

سهام فرابورس 25,788 4,478.00 21.01 21,310 0.00 0.00 1399/10/2 5 10,832 237.68 میلیون - 21,310 25,788 25,788 25,788 495 18,039,050 25,788 0 0 0 1.557 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 500,000 - - 500,000