همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/8 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/8 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - - 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
اتکا تهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/13 44,784 1.447 میلیارد 723.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.436 میلیارد 11.285 میلیون - 1.447 میلیارد
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,095 37.00 3.50 1,087 29.00 2.74 10:33 6,649 278.88 میلیون 303 میلیارد 71,569.54 1,058 1,063 1,058 1,106 1 142,795 1,062 1 88,575 1,064 67.394 هزار میلیارد 67.397 میلیون 62.933 میلیون 10,000 374,643 - - - - - - 213.02 میلیون 122.866 میلیون 187.928 میلیون 147.958 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 - - - 48,184.68 965 954 925 964 1 50,000 932 4 131,504 933 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون - 1.84 1.26 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
تابان05

اجاره تابان نوین14041015

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/15 200 20 میلیون 20 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 120,966 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 1,288 126,020.00 98.99 127,308 0.00 0.00 10:32 877 122,818 15.64 میلیارد - 127,308 1,214 1,214 1,288 4 210,593 1,247 1 100,000 1,247 7.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 163.483 میلیون - 151.397 میلیون 12.086 میلیون
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,680 240.00 2.30 10,750 310.00 2.97 10:33 252 10.34 میلیون 111.21 میلیارد 9,433.92 10,440 10,440 10,200 10,780 2 173,519 10,540 2 7,125 10,550 55.9 هزار میلیارد 58.927 میلیون 13.869 میلیون 4 میلیون 4.223 میلیون 9.646 میلیون 2.661 میلیون 4.132 میلیون 13.24 5.67 20.56 1.651 میلیون 18.538 میلیون 8.252 میلیون 11.937 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 9,680 460.00 4.99 9,660 440.00 4.77 10:33 528 18.28 میلیون 176.62 میلیارد 35,359.2 9,220 9,630 9,600 9,680 1 5,000 9,180 1 19,518 9,230 96.6 هزار میلیارد 98.18 میلیون 16.858 میلیون 10 میلیون 1.58 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 61.21 6.62 53.75 12.617 میلیون 27.728 میلیون 28.745 میلیون 11.6 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 10,300 8,089.00 43.99 18,389 0.00 0.00 10:32 250 3.54 میلیون 65.89 میلیارد - 18,389 10,250 10,250 10,300 1 88,944 10,000 1 50,000 10,070 275.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.249 میلیون 22.16 میلیون 16.411 میلیون 10.998 میلیون
تابان07

اجاره تابان لوتوس14041015

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/15 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
تابان06

اجاره تابان کاردان14041015

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/15 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 19,953 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,072 42.00 0.42 10,114 0.00 0.00 1399/10/14 245 4.426 میلیون 44.77 میلیارد - 10,114 10,070 10,051 10,072 1 3,000 10,055 1 50,085 10,056 - - - - - - - - - - - 7.419 میلیون 4.131 میلیون 1.6 میلیون 9.95 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 30,084 690.00 2.35 29,394 0.00 0.00 1399/10/14 457 13.502 میلیون 396.89 میلیارد - 29,394 30,085 30,080 30,090 14 1,370,976 30,060 1 56,000 30,060 - - - - - - - - - - - 1.359 میلیون 8.649 میلیون 983,376 9.024 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 17,553 520.00 3.05 17,033 0.00 0.00 1399/10/14 63 749,006 12.76 میلیارد - 17,033 17,538 17,516 17,555 1 100,000 17,523 1 53,689 17,537 - - - - - - - - - - - 245,431 7.6 میلیون 61,854 7.784 میلیون
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
ثپردیسح

سر. مسکن پردیس(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,542 55.00 0.57 9,597 0.00 0.00 1399/10/11 100 3.68 میلیون 35.34 میلیارد 36,823.42 9,597 10,018 9,542 10,506 1 69,480 9,542 0 0 0 2.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 551,822 3.131 میلیون - 3.682 میلیون
کرمان03

مرابحه کرمان موتور14030614

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/14 40 3.5 میلیون 3.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 15 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,118 194.00 4.94 4,029 105.00 2.68 10:33 480 4.09 میلیون 16.53 میلیارد 8,766.73 3,924 4,080 3,965 4,120 39 5,972,831 3,971 1 261 4,177 33.177 هزار میلیارد 48.068 میلیون 28.127 میلیون 8.2 میلیون 15.039 میلیون 13.318 میلیون 16.597 میلیون 3.805 میلیون 8.68 2.48 1.99 14.331 میلیون 100,000 11.362 میلیون 3.068 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,806 3,465.00 65.74 5,271 0.00 0.00 10:33 837 7.183 میلیون 37.5 میلیارد - 5,271 1,760 1,760 1,828 0 0 0 2 202,850 1,796 138.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 46.04 میلیون 683,903 43.716 میلیون 3.007 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,249 107.00 5.00 2,203 61.00 2.85 10:32 141 4.72 میلیون 10.56 میلیارد 33,664.43 2,142 2,109 2,109 2,249 17 2,117,533 2,170 1 2,500 2,190 11.035 هزار میلیارد 12.898 میلیون 7.442 میلیون 3.9 میلیون 1.883 میلیون 5.559 میلیون 2.811 میلیون 2.729 میلیون 4.04 1.98 3.92 8.543 میلیون 5.181 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 883 20,117.00 95.80 21,000 0.00 0.00 10:33 817 5.502 میلیون 115.55 میلیارد - 21,000 830 825 884 1 5,960 841 173 7,101,976 841 83.599 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 68.755 میلیون 1,000,000 66.944 میلیون 2.811 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 810 38.00 4.92 801 29.00 3.76 10:33 2,311 85.11 میلیون 68.46 میلیارد 40,238.57 772 790 785 810 1 6,500 788 3 3,426 788 34.267 هزار میلیارد 34.574 میلیون 45.982 میلیون 42.62 میلیون 349,674 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 23.23 0.75 20.03 152.572 میلیون 8 میلیون 157.955 میلیون 2.616 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,100 183.00 4.67 3,971 54.00 1.38 10:28 219 1.15 میلیون 4.71 میلیارد 5,463.83 3,917 4,112 4,080 4,112 1 17,250 4,068 1 16,233 4,082 30.401 هزار میلیارد 37.855 میلیون 19.146 میلیون 5.1 میلیون 7.477 میلیون 11.669 میلیون 5.903 میلیون 2.058 میلیون 14.76 2.6 5.15 1.083 میلیون 9.077 میلیون 7.692 میلیون 2.468 میلیون
کگهرح

سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 46,100 0.00 0.00 46,100 0.00 0.00 1399/11/29 - - - 72,146.58 - 46,100 46,100 46,100 1 1,080 46,100 0 0 0 585.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,467 2.379 میلیون - 2.381 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,010 230.00 3.98 5,860 80.00 1.38 10:33 926 6.92 میلیون 41.42 میلیارد 8,493.29 5,780 5,940 5,940 6,040 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 263.7 هزار میلیارد 363.982 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.72 3.83 3.58 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,430 70.00 1.31 5,360 0.00 0.00 10:33 1,363 3.7 میلیون 20.12 میلیارد 2,550.77 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 215.2 هزار میلیارد 265.107 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.04 3.4 2.28 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,010 550.00 4.41 10:33 1,585 12.74 میلیون 165.79 میلیارد 8,188.84 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.14 هزار میلیارد 92.732 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 25.85 10.31 25.03 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,580 500.00 4.96 10,580 500.00 4.96 10:26 51 2.14 میلیون 22.66 میلیارد 3,953.63 10,080 10,580 10,580 10,580 53 4,795,699 10,080 0 0 0 52.9 هزار میلیارد 97.875 میلیون 58.418 میلیون 2.055 میلیون 47.375 میلیون 10.827 میلیون 15.581 میلیون 4.112 میلیون 3.71 4.66 3.24 2.073 میلیون - 72,709 2 میلیون
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 13,980 173,111.00 92.53 187,091 0.00 0.00 10:31 50 115,942 21.23 میلیارد - 187,091 13,870 13,580 13,980 3 577,728 13,630 1 2,500 13,870 206.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.483 میلیون 247,365 2.733 میلیون 1.998 میلیون
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1,000,000 101,107.00 9.18 1.101 میلیون 0.00 0.00 1400/05/17 - - - - 1.101 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 300 901,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1.977 میلیون - 1.977 میلیون