همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 13,445 0.00 0.00 13,447 705.00 4.98 1399/08/7 1,516 94.342 میلیون 1.269 هزار میلیارد - 14,152 13,445 13,445 13,728 95 500 13,050 1 5.431 میلیون 13,445 283.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.227 میلیون 81.115 میلیون 44.444 میلیون 49.898 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,610 0.00 0.00 4,461 70.00 1.59 1399/08/7 18,954 252.228 میلیون 1.125 هزار میلیارد 13,307.37 4,391 4,301 4,180 4,610 4 28.808 میلیون 4,610 321 22,500 4,610 312.992 هزار میلیارد 392.326 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 32.21 4.39 2.07 200.036 میلیون 52.192 میلیون 210.496 میلیون 41.732 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 33,070 0.00 0.00 33,059 25.00 0.08 1399/08/7 2,794 49.636 میلیون 1.641 هزار میلیارد - 33,034 33,060 33,048 33,074 2 102,600 33,065 3 149,520 33,070 - - - - - - - - - - - 34.264 میلیون 15.372 میلیون 21.41 میلیون 28.226 میلیون
آرمان

بیمه آرمان

سهام فرابورس 6,350 0.00 0.00 6,484 44.00 0.68 1399/08/7 1,866 36.954 میلیون 239.59 میلیارد - 6,440 6,247 6,247 6,633 4 114,403 6,290 2 787,790 6,290 9.522 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.803 میلیون 12.15 میلیون 28.004 میلیون 8.95 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,652 0.00 0.00 8,649 439.00 4.83 1399/08/7 17,188 74.307 میلیون 642.69 میلیارد 4,323.21 9,088 8,634 8,634 8,803 2 34,617 8,652 2 33,850 8,652 425.79 هزار میلیارد 394.391 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 5.51 3.95 5.36 62.484 میلیون 11.824 میلیون 67.732 میلیون 6.576 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 10,899 0.00 0.00 10,898 3.00 0.03 1399/08/7 188 7.73 میلیون 84.24 میلیارد - 10,901 10,905 10,893 10,905 1 1.806 میلیون 10,899 19 27,000 10,901 - - - - - - - - - - - 1.616 میلیون 6.114 میلیون 1.833 میلیون 5.897 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 29,100 0.00 0.00 29,087 15.00 0.05 1399/08/7 232 5.468 میلیون 159.05 میلیارد - 29,072 29,085 29,085 29,100 2 107,030 29,089 2 800 29,110 - - - - - - - - - - - 1.953 میلیون 3.515 میلیون 304,950 5.163 میلیون
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 18,000 0.00 0.00 367 0.00 0.00 1399/08/7 49 5 میلیون 90 میلیارد - - 18,000 18,000 18,000 - - - - 463.74 میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون - - 5 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,099 0.00 0.00 6,056 267.00 4.22 1399/08/7 3,038 38.611 میلیون 233.83 میلیارد 12,709.5 6,323 6,007 6,007 6,250 1 885 6,043 1 1,000 6,099 16.594 هزار میلیارد 37.618 میلیون 28.506 میلیون 2.624 میلیون 21.727 میلیون 6.78 میلیون 9.414 میلیون 3.711 میلیون 4.28 2.34 1.69 31.219 میلیون 7.393 میلیون 34.293 میلیون 4.319 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 14,051 0.00 0.00 14,447 0.00 0.00 1399/07/30 4,072 40.327 میلیون 582.63 میلیارد 9,903.57 14,447 14,700 14,050 14,740 5 8,490 14,090 5 20,566 14,090 144.47 هزار میلیارد 401.511 میلیون 264.805 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.984 میلیون 2.679 میلیون - - - 39.917 میلیون 410,000 36.165 میلیون 4.163 میلیون
تشتاد

اشتاد ایران

سهام فرابورس 14,878 0.00 0.00 14,852 407.00 2.82 1399/08/7 845 4.422 میلیون 65.68 میلیارد - 14,445 14,850 14,210 14,878 0 7,046 14,878 2 - - 12.307 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.422 میلیون - 1.422 میلیون 3 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,215 0.00 0.00 11,198 544.00 4.63 1399/08/7 23,207 147.089 میلیون 1.647 هزار میلیارد 6,338.13 11,742 11,155 11,155 11,490 9 63,809 11,219 6 29,169 11,219 315.786 هزار میلیارد 290.844 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 22.566 میلیون 34.87 میلیون 72.875 میلیون 9.698 میلیون 27.66 7.69 3.68 129.631 میلیون 17.458 میلیون 144.572 میلیون 2.517 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,260 0.00 0.00 28,150 1,235.00 4.59 1399/08/7 31,124 12.686 میلیون 357.11 میلیارد 292.08 26,915 27,430 27,000 28,260 16 771,345 28,260 216 10,905 28,260 124.27 هزار میلیارد 123.576 میلیون 9.182 میلیون 4.3 میلیون 2.531 میلیون 6.651 میلیون 4.251 میلیون 1.904 میلیون 63.58 18.2 28.48 12.296 میلیون 389,942 10.635 میلیون 2.051 میلیون
گنجین

گنجینه یکم آوید

صندوق فرابورس 11,514 0.00 0.00 11,514 4.00 0.03 1399/08/7 44 2.013 میلیون 23.17 میلیارد - 11,510 11,529 11,514 11,535 2 40,875 11,514 1 97,628 11,535 - - - - - - - - - - - 3,540 2.009 میلیون 9,125 2.004 میلیون
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 5,737 0.00 0.00 5,638 68.00 1.22 1399/08/7 1,280 14.523 میلیون 81.89 میلیارد - 5,570 5,403 5,403 5,737 1 728,601 5,737 87 1,000 5,737 12.828 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.523 میلیون - 12.523 میلیون 2 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 34,648 0.00 0.00 34,544 1,545.00 4.68 1399/08/7 2,115 7.701 میلیون 266.02 میلیارد 3,641.02 32,999 34,300 33,800 34,648 1 2.971 میلیون 34,648 525 2,690 34,648 37.711 هزار میلیارد 46.116 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 126.47 21.97 68.37 5.618 میلیون 2.083 میلیون 5.701 میلیون 2 میلیون
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 32,734 0.00 0.00 32,495 1,319.00 4.23 1399/08/7 1,116 3.69 میلیون 119.9 میلیارد 3,306.22 31,176 30,000 30,000 32,734 1 548,909 32,734 83 2 33,300 10.484 هزار میلیارد 10.608 میلیون 2.172 میلیون 300,000 859,809 1.312 میلیون 60,443 576,855 16.9 7.43 161.28 3.611 میلیون 78,482 1.74 میلیون 1.95 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,680 0.00 0.00 22,561 57.00 0.25 1399/08/7 833 7.363 میلیون 166.12 میلیارد 8,839.32 22,504 22,510 22,020 22,790 3 543 22,680 1 41,986 22,690 1004.48 هزار میلیارد 1.036 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 94.6 26.49 92.34 1.904 میلیون 5.459 میلیون 6.066 میلیون 1.297 میلیون
دمعیار

ص. س. با درآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,009 0.00 0.00 9,999 17.00 0.17 1399/08/7 110 3.459 میلیون 34.58 میلیارد - 9,982 9,985 9,971 10,020 1 230,000 10,010 4 60,500 10,019 - - - - - - - - - - - 43,011 3.416 میلیون 2.164 میلیون 1.295 میلیون
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,002 0.00 0.00 10,000 1.00 0.01 1399/08/7 266 5.485 میلیون 54.85 میلیارد - 10,001 10,003 9,991 10,010 7 4,600 10,000 1 616,637 10,002 - - - - - - - - - - - 3.571 میلیون 1.913 میلیون 4.413 میلیون 1.072 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 22,282 0.00 0.00 21,941 1,684.00 8.31 1399/08/7 40,993 20.148 میلیون 442.08 میلیارد 164.5 20,257 21,400 21,023 22,282 22 5.66 میلیون 22,282 1649 1,511 22,282 66.012 هزار میلیارد 70.244 میلیون 8.317 میلیون 3 میلیون 4.421 میلیون 3.897 میلیون - - - 16.89 - 20.081 میلیون 66,787 19.104 میلیون 1.044 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 15,668 0.00 0.00 15,183 261.00 1.75 1399/08/7 19,207 1.232 میلیون 19.31 میلیارد 64.16 14,922 15,668 15,668 15,668 14 23.146 میلیون 15,668 2734 138 15,668 4.252 هزار میلیارد 4.812 میلیون 652,217 300,000 257,488 394,729 619,820 35,196 129.42 11.54 7.35 1.232 میلیون - 203,309 1.029 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,411 0.00 0.00 12,151 331.00 2.80 1399/08/7 3,366 16.105 میلیون 195.69 میلیارد 4,784.5 11,820 11,820 11,410 12,411 1 4.55 میلیون 12,411 103 1,000 13,000 159.264 هزار میلیارد 165.355 میلیون 42.368 میلیون 9 میلیون 19.543 میلیون 22.825 میلیون 45.33 میلیون 13.667 میلیون 10.67 6.39 3.22 15.29 میلیون 814,731 15.105 میلیون 1,000,000
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 154,667 0.00 0.00 152,662 5,360.00 3.64 1399/08/7 2,751 2.825 میلیون 431.2 میلیارد 1,026.74 147,302 146,350 146,350 154,667 1 109,700 154,667 50 30 154,667 378.989 هزار میلیارد 402.363 میلیون 72.084 میلیون 2.4 میلیون 35.974 میلیون 36.109 میلیون 80.451 میلیون 35.944 میلیون 10.19 10.15 4.55 2.386 میلیون 438,904 1.985 میلیون 839,076
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 16,892 0.00 0.00 16,631 143.00 0.87 1399/08/7 1,048 6.005 میلیون 99.87 میلیارد - 16,488 16,500 16,500 16,900 4 300 16,891 1 42,169 16,899 254.745 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.008 میلیون 1.997 میلیون 5.205 میلیون 800,000
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 44,251 0.00 0.00 45,333 1,247.00 2.68 1399/08/7 214 1.094 میلیون 49.58 میلیارد 5,110.74 46,580 44,251 44,251 46,580 16 40,000 44,251 1 531,664 44,251 48.481 هزار میلیارد 51.746 میلیون 11.826 میلیون 1,000,000 6.413 میلیون 5.413 میلیون 6.517 میلیون 2.517 میلیون 18.02 8.37 6.96 23,698 1.07 میلیون 293,698 800,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,406 0.00 0.00 11,164 301.00 2.77 1399/08/7 2,067 14.764 میلیون 164.82 میلیارد 7,142.65 10,863 10,720 10,431 11,406 1 495,840 11,406 30 1,000 11,406 296.175 هزار میلیارد 318.817 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.18 4.54 3.62 11.087 میلیون 3.676 میلیون 13.987 میلیون 776,541
اراد49

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0206

اوراق فرابورس 937,400 0.00 0.00 937,400 0.00 0.00 1399/08/6 4 750,000 703.05 میلیارد - 937,400 937,400 937,400 937,400 1 - - 0 13.095 میلیون 937,400 - - - - - - - - - - - - 750,000 - 750,000
گپارس

کارگزاران پارس

سهام فرابورس 126,303 0.00 0.00 126,303 3,678.00 3.00 1399/08/7 118 685,913 86.63 میلیارد - 122,625 126,303 126,303 126,303 0 72,759 126,303 35 - - 1.817 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 685,913 - 35,913 650,000
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 12,198 0.00 0.00 11,867 172.00 1.47 1399/08/7 92,007 220.8 میلیون 2.62 هزار میلیارد 2,917.87 11,695 11,600 11,210 12,260 34 58,874 12,200 18 60,170 12,200 396.39 هزار میلیارد 402.265 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 9.59 5.62 9.57 220.537 میلیون 263,799 220.151 میلیون 649,798
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 57,186 0.00 0.00 57,420 2,775.00 4.61 1399/08/7 3,813 9.227 میلیون 529.84 میلیارد 2,419.97 60,195 57,186 57,186 58,900 146 3,099 57,186 2 688,790 57,186 194.446 هزار میلیارد 163.674 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 35.33 24.99 33.31 7.83 میلیون 1.398 میلیون 8.584 میلیون 642,928
دی

بانک دی

سهام فرابورس 52,562 0.00 0.00 52,562 2,766.00 5.00 1399/08/7 1,820 5.258 میلیون 276.35 میلیارد 2,888.76 55,328 52,562 52,562 52,562 9999 4,950 52,562 7 142.57 میلیون 52,562 354.099 هزار میلیارد 710.677 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 79.502 میلیون 26.353 میلیون 12.77 -5.05 4.24 1.858 میلیون 3.4 میلیون 4.658 میلیون 600,000
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 6,214 0.00 0.00 6,218 323.00 4.94 1399/08/7 1,813 27.822 میلیون 172.99 میلیارد - 6,541 6,214 6,214 6,339 84 170,000 6,214 1 2.284 میلیون 6,214 24.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.822 میلیون - 27.222 میلیون 600,000
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 24,740 0.00 0.00 24,424 862.00 3.66 1399/08/7 1,756 4.11 میلیون 100.38 میلیارد 2,340.49 23,562 23,888 23,580 24,740 2 37,326 24,740 21 1,723 24,740 33.179 هزار میلیارد 55.944 میلیون 46.354 میلیون 1,000,000 19.308 میلیون 27.046 میلیون 9.551 میلیون 1.26 میلیون 29.07 1.35 3.84 3.91 میلیون 200,000 3.51 میلیون 600,000
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 156,696 0.00 0.00 155,107 5,872.00 3.93 1399/08/7 18,957 5.016 میلیون 778.05 میلیارد 264.61 149,235 150,600 146,011 156,696 5 330,849 156,696 353 245 156,696 763.975 هزار میلیارد 757.268 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 11.59 14.24 6.74 4.497 میلیون 519,082 4.49 میلیون 525,852
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 31,900 0.00 0.00 30,501 543.00 1.75 1399/08/7 1,457 5.028 میلیون 153.36 میلیارد 3,451.08 31,044 29,496 29,492 32,238 1 390 31,890 1 1,500 31,890 35.294 هزار میلیارد 31.795 میلیون 4.188 میلیون 1,000,000 1.294 میلیون 2.894 میلیون 2.375 میلیون 1.861 میلیون 16.39 10.54 12.84 3.347 میلیون 1.681 میلیون 4.553 میلیون 475,035
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 24,555 0.00 0.00 25,462 385.00 1.49 1399/08/7 58 569,062 13.97 میلیارد 9,811.41 25,847 24,555 24,555 24,555 24 - - 0 26,100 24,555 18.317 هزار میلیارد 22.18 میلیون 5.871 میلیون 450,000 4.357 میلیون 1.514 میلیون 4.464 میلیون 1.214 میلیون 14.68 11.77 3.99 69,062 500,000 116,161 452,901
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 23,082 0.00 0.00 23,483 813.00 3.35 1399/08/7 396 1.345 میلیون 31.07 میلیارد 3,396.91 24,296 23,082 23,082 23,500 1 21,000 23,082 2 1,605 23,431 10.085 هزار میلیارد 10.068 میلیون 2.127 میلیون 400,000 675,045 1.452 میلیون 1.732 میلیون 708,790 13.25 6.47 5.42 1.27 میلیون 75,000 905,742 439,433
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 8,242 0.00 0.00 8,422 253.00 2.92 1399/08/7 398 3.543 میلیون 29.3 میلیارد 8,902.79 8,675 8,242 8,242 8,489 39 2,000 8,242 1 1.084 میلیون 8,242 21.166 هزار میلیارد 21.099 میلیون 6.434 میلیون 2.4 میلیون 885,822 5.548 میلیون 2.388 میلیون 2.323 میلیون 8.7 3.64 8.48 2.403 میلیون 1.14 میلیون 3.137 میلیون 406,037
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,886 0.00 0.00 4,975 62.00 1.23 1399/08/7 221 1.566 میلیون 7.65 میلیارد - 5,037 4,886 4,886 4,886 706 2,600 4,886 2 26.234 میلیون 4,886 26.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.466 میلیون 100,000 1.166 میلیون 400,000