همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بپردیس

بیمه پردیس

سهام فرابورس 1,224 724.00 144.80 500 0.00 0.00 1403/04/27 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - 500 1,223 1,223 1,224 0 0 0 0 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,758 5.00 0.13 3,769 6.00 0.16 12:29 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 9,131.34 3,763 3,745 3,734 3,820 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 224.064 میلیون 102.979 میلیون 50 میلیون 30.614 میلیون 72.366 میلیون 163.459 میلیون 41.658 میلیون 4.64 2.67 1.18 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
تکیمیا

تامین سرمایه کیمیا

سهام فرابورس 1,970 36.00 1.79 2,006 0.00 0.00 12:29 977 41.737 میلیون 83.72 میلیارد - 2,006 1,992 1,933 1,992 1 43,833 2,006 2 21,900 2,010 40.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 41.73 میلیون 5.307 میلیون 36.424 میلیون
وآتوس

آرین توسکا

سهام فرابورس 1,933 259.00 11.82 2,192 0.00 0.00 1403/04/27 564 38.423 میلیون 84.21 میلیارد - 2,192 1,924 1,924 1,996 1 20,000 2,280 2 205,000 2,281 3.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38.301 میلیون - 2.686 میلیون 35.615 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 3,009 1,379.00 31.43 4,388 0.00 0.00 1403/04/16 173 20.909 میلیون 91.75 میلیارد - 4,388 2,927 2,900 3,013 1 10,000 4,250 0 0 0 10.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.152 میلیون 15.757 میلیون - 20.909 میلیون
بتهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 1,324 1,747.00 56.89 3,071 0.00 0.00 1403/03/30 651 44.658 میلیون 137.15 میلیارد - 3,071 1,324 1,324 1,375 2 230,000 3,062 1 17,297 3,170 15.355 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.158 میلیون 300,000 25.711 میلیون 18.748 میلیون
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 5,340 1,610.00 23.17 6,950 0.00 0.00 1403/04/20 259 22.789 میلیون 161.8 میلیارد - 6,950 5,340 5,340 5,340 8 333,979 7,100 0 0 0 20.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.589 میلیون 9.2 میلیون 7.589 میلیون 15.2 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 15,834 1,669.00 11.78 14,165 0.00 0.00 14:59 829 21.771 میلیون 308.4 میلیارد - 14,165 15,833 15,833 15,834 8 197,222,201 14,165 1 46,556,354 14,166 - - - - - - - - - - - 16.531 میلیون 4.16 میلیون 7.275 میلیون 13.417 میلیون
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 980,000 31,050.00 3.27 948,950 0.00 0.00 14:43 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 980,000 980,000 980,000 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 19,052 1,950.00 11.40 17,102 0.00 0.00 14:59 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 19,052 19,052 19,054 6 107,373,281 17,102 11 3,158,640 17,103 - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
سام

سام

صندوق فرابورس 11,165 1,158.00 11.57 10,007 0.00 0.00 14:55 113 28.094 میلیون 281.14 میلیارد - 10,007 11,164 11,164 11,165 1 15,000,000 10,007 4 9,607,834 10,008 - - - - - - - - - - - 1.199 میلیون 26.895 میلیون 17.789 میلیون 10.304 میلیون
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 11,629 1,211.00 11.62 10,418 0.00 0.00 14:49 35 11.564 میلیون 120.47 میلیارد - 10,418 11,629 11,628 11,629 42 40,463,550 10,418 13 11,137,660 10,419 - - - - - - - - - - - 22,440 11.541 میلیون 1.564 میلیون 10 میلیون
فاخر

فاخر

صندوق فرابورس 13,059 1,390.00 11.91 11,669 0.00 0.00 14:53 21 9.812 میلیون 114.5 میلیارد - 11,669 13,058 13,058 13,059 78 95,316,017 11,669 27 24,365,061 11,670 - - - - - - - - - - - 648,814 9.163 میلیون 27,165 9.785 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 15,830 1,674.00 11.83 14,156 0.00 0.00 14:59 999 35.284 میلیون 499.48 میلیارد - 14,156 15,829 15,829 15,830 201 195,820,337 14,156 90 51,950,030 14,157 - - - - - - - - - - - 11.545 میلیون 23.739 میلیون 26.482 میلیون 8.802 میلیون
آلا

آلا

صندوق فرابورس 13,187 1,377.00 11.66 11,810 0.00 0.00 14:59 88 7.46 میلیون 88.1 میلیارد - 11,810 13,186 13,186 13,187 20 19,540,262 11,810 14 3,996,576 11,811 - - - - - - - - - - - 3.248 میلیون 4.211 میلیون 1.532 میلیون 5.928 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 37,764 3,882.00 11.46 33,882 0.00 0.00 14:52 43 5.468 میلیون 185.25 میلیارد - 33,882 37,763 37,763 37,764 1 49,758,578 33,881 1 24,808,358 33,882 - - - - - - - - - - - 66,117 5.401 میلیون 145,857 5.322 میلیون
کاج

کاج

صندوق فرابورس 15,323 1,599.00 11.65 13,724 0.00 0.00 14:55 54 6.105 میلیون 83.78 میلیارد - 13,724 15,322 15,322 15,323 2 120,198,952 13,724 17 15,545,826 13,725 - - - - - - - - - - - 1.624 میلیون 4.445 میلیون 750,127 5.319 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 14,993 1,544.00 11.48 13,449 0.00 0.00 14:59 321 16.461 میلیون 221.39 میلیارد - 13,449 14,992 14,992 14,993 2 200,000,204 13,449 22 20,397,790 13,450 - - - - - - - - - - - 4.615 میلیون 11.831 میلیون 12.324 میلیون 4.123 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,981 41.00 2.11 1,966 26.00 1.34 12:28 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 23,685.78 1,940 1,942 1,942 2,019 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 19.925 میلیون 16.122 میلیون 6.6 میلیون 7.094 میلیون 9.028 میلیون 14.4 میلیون 2.667 میلیون 4.81 1.42 0.89 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 19,399 2,070.00 11.95 17,329 0.00 0.00 14:59 257 7.09 میلیون 122.87 میلیارد - 17,329 19,398 19,393 19,399 203 201,833,860 17,329 3 30,098,537 17,330 - - - - - - - - - - - 3.452 میلیون 3.639 میلیون 3.856 میلیون 3.234 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 780 281.00 26.48 1,061 0.00 0.00 12:29 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 779 746 792 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 16,200 990.00 6.51 16,410 1,200.00 7.89 12:29 165 4.201 میلیون 42.27 میلیارد 6,907.93 15,210 16,000 15,910 16,540 1 500 70,000 0 0 0 25.15 هزار میلیارد 47.639 میلیون 7.13 میلیون 2.5 میلیون 3.839 میلیون 3.291 میلیون 9.445 میلیون 647,820 67.61 13.31 4.64 4.201 میلیون - 1.841 میلیون 2.361 میلیون
سمایه

بانک سرمایه

سهام فرابورس 4,666 2,024.00 30.25 6,690 0.00 0.00 11:48 60 2.408 میلیون 16.23 میلیارد - 6,690 4,666 4,666 4,666 103 6,010,594 6,740 0 0 0 26.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.408 میلیون - 207,816 2.2 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 2,994 55.00 1.80 3,026 23.00 0.75 12:30 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 15,674.83 3,049 3,120 2,993 3,197 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 203.792 میلیون 150.208 میلیون 34.978 میلیون 86.58 میلیون 63.628 میلیون 111.662 میلیون 23.609 میلیون 4.96 1.84 1.05 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,350 150.00 4.29 3,492 8.00 0.23 12:29 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 4,908.17 3,500 3,334 3,333 3,399 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 568.134 میلیون 334.18 میلیون 110 میلیون 179.284 میلیون 154.895 میلیون 184.965 میلیون 26.489 میلیون 14.68 2.51 2.1 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
اعتبار

اعتبار

صندوق فرابورس 15,110 1,598.00 11.83 13,512 0.00 0.00 14:59 83 6.18 میلیون 83.5 میلیارد - 13,512 15,109 15,109 15,120 27 16,622,069 13,512 5 4,904,930 13,513 - - - - - - - - - - - 3.343 میلیون 2.836 میلیون 4.386 میلیون 1.794 میلیون
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 12,620 10.00 0.08 12,590 40.00 0.32 12:29 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 2,864.39 12,630 13,100 12,460 13,150 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 86.371 میلیون 37.449 میلیون 4.5 میلیون 27.511 میلیون 9.937 میلیون 36.071 میلیون 11.376 میلیون 5.17 5.92 1.63 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
توان

توان

صندوق فرابورس 16,718 1,587.00 8.67 18,305 0.00 0.00 12:29 607 3.739 میلیون 68.44 میلیارد - 18,305 17,011 16,680 17,176 1 60 18,223 1 5,000 18,224 - - - - - - - - - - - 2.192 میلیون 1.525 میلیون 2.091 میلیون 1.627 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 3,500 62.00 1.74 3,565 3.00 0.08 1403/04/27 85 2.523 میلیون 10.37 میلیارد 30,617.83 3,562 3,650 3,370 3,650 3 108,109 4,095 2 101,000 4,120 242.549 هزار میلیارد 273.134 میلیون 177.939 میلیون 59 میلیون 62.976 میلیون 114.962 میلیون 23.035 میلیون 12.549 میلیون 16.75 1.83 9.12 1.414 میلیون 1.11 میلیون 898,929 1.624 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,885 137.00 4.99 2,908 160.00 5.82 12:29 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 38,331.49 2,748 2,860 2,783 2,911 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 78.108 میلیون 30.593 میلیون 18.8 میلیون 4.468 میلیون 26.125 میلیون - 4.569 میلیون 16.12 2.82 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,080 400.00 5.99 7,040 360.00 5.39 1403/04/27 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 24,785.96 6,680 6,630 6,630 7,080 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 71.562 میلیون 16.007 میلیون 10.5 میلیون 1.422 میلیون 14.585 میلیون 4.127 میلیون 3.724 میلیون 18.83 4.81 17 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,015 8.00 0.08 10,007 0.00 0.00 14:45 88 3.723 میلیون 37.26 میلیارد - 10,007 10,015 10,014 10,015 7 98,653,102 10,007 1 18,763,868 10,008 - - - - - - - - - - - 2.226 میلیون 1.487 میلیون 2.477 میلیون 1.236 میلیون
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 8,700 370.00 4.44 8,580 250.00 3.00 12:29 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 4,774.1 8,330 8,360 8,360 8,720 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 27.696 میلیون 8.603 میلیون 2.6 میلیون 5.076 میلیون 3.528 میلیون 10.076 میلیون 1.061 میلیون 21.33 6.41 2.25 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 6,510 11,840.00 64.52 18,350 0.00 0.00 12:26 247 2.495 میلیون 45.78 میلیارد - 18,350 6,510 6,510 6,510 1 500 16,960 1 600 19,050 146.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.629 میلیون 865,535 1.427 میلیون 1.068 میلیون
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 1,874 187.00 9.07 2,061 0.00 0.00 1403/05/01 256 10.085 میلیون 20.79 میلیارد - 2,061 1,874 1,874 1,874 3 457,317 2,006 1 4,759 2,025 4.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.792 میلیون - 8.792 میلیون 1,000,000
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 3,990 17.00 0.43 3,991 18.00 0.45 1403/04/24 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 3,435.68 3,973 3,978 3,970 4,059 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 53.079 میلیون 36.272 میلیون 7.7 میلیون 22.348 میلیون 13.923 میلیون 37.025 میلیون 5.891 میلیون 5.22 2.21 0.83 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 4,271 241.00 5.98 4,240 210.00 5.21 12:29 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 40,068.35 4,030 4,147 4,072 4,271 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 81.048 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 5.59 1.4 0.54 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 21,476 2,110.00 10.90 19,366 0.00 0.00 14:59 384 5.877 میلیون 113.82 میلیارد - 19,366 21,475 21,475 21,476 113 106,550,609 19,366 13 9,060,683 19,367 - - - - - - - - - - - 3.774 میلیون 2.078 میلیون 4.915 میلیون 937,423
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 2,070 954.00 31.55 3,024 0.00 0.00 12:27 103 2.554 میلیون 7.72 میلیارد - 3,024 2,074 2,070 2,130 1 15,000 3,017 1 33,200 3,025 30.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,927 2.483 میلیون 1.68 میلیون 873,760
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,340 2.00 0.06 3,323 19.00 0.57 12:29 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 36,550.47 3,342 3,303 3,270 3,393 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 85.219 میلیون 74.04 میلیون 7 میلیون 62.854 میلیون 11.185 میلیون 143.916 میلیون 4.041 میلیون 5.53 2 0.16 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,251 51.00 1.59 3,247 47.00 1.47 12:29 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 12,190.36 3,200 3,272 3,230 3,273 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.355 میلیون 10.486 میلیون 4.994 میلیون 2.322 میلیون 8.164 میلیون 9.133 میلیون 2.595 میلیون 6.95 2.21 1.97 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 1,808 841.00 31.75 2,649 0.00 0.00 12:29 98 2.586 میلیون 6.85 میلیارد - 2,649 1,790 1,777 1,809 0 0 0 65 4,909,836 2,643 5.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.358 میلیون 227,755 1.786 میلیون 800,000
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 4,144 234.00 5.98 4,104 194.00 4.96 12:29 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 6,329 3,910 3,870 3,870 4,144 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 44.154 میلیون 23.249 میلیون 8.471 میلیون 9.999 میلیون 13.25 میلیون 7.866 میلیون 4.921 میلیون 6.94 2.58 4.34 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 2,928 35.00 1.21 2,882 11.00 0.38 12:28 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 8,972.08 2,893 2,910 2,854 2,950 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 460.434 میلیون 347.71 میلیون 84 میلیون 199.866 میلیون 147.844 میلیون 299.054 میلیون 28.449 میلیون 9.16 1.76 0.87 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 13,260 40.00 0.30 13,390 90.00 0.68 12:29 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 2,755.23 13,300 13,780 13,130 13,780 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 33.098 میلیون 19.102 میلیون 1.5 میلیون 12.878 میلیون 6.224 میلیون 24.242 میلیون 3.826 میلیون 5.29 3.25 0.83 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 11,230 200.00 1.81 11,170 140.00 1.27 12:29 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 3,390.39 11,030 11,300 11,190 11,550 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 19.939 میلیون 11.404 میلیون 1.4 میلیون 4.287 میلیون 7.116 میلیون 3.629 میلیون 2.986 میلیون 5.24 2.21 4.31 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
گکیش

آبادگران ایران کیش

سهام فرابورس 7,320 1,660.00 18.49 8,980 0.00 0.00 12:28 153 1.453 میلیون 13.15 میلیارد - 8,980 7,500 7,320 7,500 19 794,339 9,110 1 5,289 9,630 3.678 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.453 میلیون - 881,342 571,454
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 5,610 310.00 5.85 5,580 280.00 5.28 12:28 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 12,011.01 5,300 5,400 5,400 5,610 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 12.826 میلیون 6.528 میلیون 1.788 میلیون 3.623 میلیون 2.905 میلیون 9.555 میلیون 750,729 12.26 3.17 0.96 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 20,127 2,146.00 11.93 17,981 0.00 0.00 14:58 59 979,573 17.61 میلیارد - 17,981 20,128 20,127 20,128 1 9,659,377 17,980 1 3,196,238 17,982 - - - - - - - - - - - 638,950 340,623 431,173 548,400
خلیبل

مالیبل سایپا

سهام فرابورس 2,312 174.00 7.00 2,486 0.00 0.00 10:49 49 944,557 2.37 میلیارد - 2,486 2,312 2,312 2,312 5 151,861 2,550 2 51,566 2,556 49.601 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 765,885 178,672 406,140 538,417
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 64,611 6,877.00 11.91 57,734 0.00 0.00 14:58 199 2.26 میلیون 130.5 میلیارد - 57,734 64,611 64,611 64,612 10 8,704,748 57,734 3 563,508 57,735 - - - - - - - - - - - 623,866 1.637 میلیون 1.775 میلیون 485,741
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 2,657 150.00 5.98 2,650 143.00 5.70 12:29 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 37,191.36 2,507 2,578 2,516 2,657 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 18.992 میلیون 11.035 میلیون 5.166 میلیون 4.992 میلیون 6.042 میلیون 9.727 میلیون 460,188 30.42 2.32 1.44 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 14,455 1,492.00 11.51 12,963 0.00 0.00 14:58 50 948,155 12.29 میلیارد - 12,963 14,454 14,454 14,455 15 14,626,622 12,963 17 16,688,684 12,964 - - - - - - - - - - - 574,777 319,378 460,189 433,966
قشرین

قند شیرین خراسان

سهام فرابورس 3,267 8,713.00 72.73 11,980 0.00 0.00 12:26 29 745,938 9.08 میلیارد - 11,980 3,267 3,267 3,309 34 3,143,325 12,170 2 125,000 12,430 30.048 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 545,938 200,000 329,938 416,000
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,020 20.00 1.00 1,996 4.00 0.20 12:26 92 1.388 میلیون 2.84 میلیارد 24,122.76 2,000 2,000 1,986 2,020 1 42,385 2,038 1 50 2,042 20.48 هزار میلیارد 21.056 میلیون 13.123 میلیون 10 میلیون 626,160 12.496 میلیون 6.367 میلیون 6.018 میلیون 3.39 1.63 3.21 1.388 میلیون - 987,005 400,790
خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

سهام فرابورس 4,631 739.00 13.76 5,370 0.00 0.00 1403/05/01 48 815,367 4.29 میلیارد - 5,370 4,631 4,631 4,631 3 32,879 5,240 1 9,380 5,340 7.521 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 734,967 80,400 435,033 380,334
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 1,227 2.00 0.16 1,242 13.00 1.06 12:29 509 9.482 میلیون 17.83 میلیارد 28,842.53 1,229 1,230 1,223 1,259 2 11,499 1,869 1 12,000 1,870 17.87 هزار میلیارد 22.301 میلیون 21.373 میلیون 9.5 میلیون 10.179 میلیون 11.195 میلیون 9.751 میلیون 658,382 18.41 1.08 1.24 9.433 میلیون - 9.064 میلیون 369,324
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 54,350 50.00 0.09 54,400 0.00 0.00 12:29 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,622.94 54,400 54,400 54,000 54,950 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 171.988 میلیون 20.904 میلیون 3 میلیون 12.088 میلیون 8.816 میلیون 6.534 میلیون 24.202 میلیون 6.61 18.14 24.47 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 3,570 33.00 0.93 3,557 20.00 0.57 12:29 154 899,601 4.81 میلیارد 4,237.41 3,537 3,620 3,501 3,719 6 77,822 5,310 3 51,794 5,340 10.224 هزار میلیارد 15.508 میلیون 10.183 میلیون 1.611 میلیون 8.702 میلیون 1.481 میلیون 5.292 میلیون -775,420 -8.77 4.59 1.29 889,601 10,000 560,494 339,107
اخزا107

اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

اوراق فرابورس 725,000 72,250.00 11.07 652,750 0.00 0.00 14:24 9 320,400 209.14 میلیارد - 652,750 721,040 721,040 725,000 1 300 646,010 1 25,000 654,890 - - - - - - - - - - - - 320,400 - 320,400
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 2,270 194.00 9.34 2,076 0.00 0.00 1403/04/23 342 13.419 میلیون 27.86 میلیارد - 2,076 2,250 2,220 2,270 1 20,000 1,851 1 15,000 2,123 8.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.209 میلیون 209,867 13.1 میلیون 318,992
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 1,845 18.00 0.97 1,883 20.00 1.07 12:25 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 54,727.73 1,863 1,950 1,845 1,950 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 3.641 میلیارد 3.662 میلیارد 80 میلیون 3.489 میلیارد 173.209 میلیون 369.601 میلیون 42.44 میلیون 3.58 0.88 0.41 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 1,781 100.00 5.95 1,762 81.00 4.82 1403/05/01 151 1.325 میلیون 2.91 میلیارد 17,361.87 1,681 1,645 1,640 1,781 1 497 2,177 2 80,910 2,190 10.468 هزار میلیارد 13.949 میلیون 11.277 میلیون 5.07 میلیون 5.061 میلیون 6.215 میلیون 4.886 میلیون 606,450 14.66 1.43 1.82 1.322 میلیون - 1.02 میلیون 302,097
استقلال

استقلال

سهام فرابورس 1,840 302.00 19.64 1,538 0.00 0.00 1403/05/01 92 1.013 میلیون 1.53 میلیارد - 1,538 1,840 1,840 1,840 2 56,028 1,513 4 3,059 1,550 16.597 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.01 میلیون - 708,634 301,030
پایا

پایا

صندوق فرابورس 14,737 1,552.00 11.77 13,185 0.00 0.00 14:57 15 1.206 میلیون 15.9 میلیارد - 13,185 14,737 14,737 14,738 73 70,183,320 13,185 5 1,464,460 13,186 - - - - - - - - - - - 326,202 879,703 932,114 273,791
قیستو

قند بیستون

سهام فرابورس 10,590 60.00 0.56 10,650 0.00 0.00 12:29 35 599,067 6.51 میلیارد - 10,650 10,300 10,300 10,600 86 7,313,405 10,860 1 450 12,040 15.975 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 599,067 - 327,367 271,700
معیار

سر. معیار صنعت پارس

سهام فرابورس 5,380 1,668.00 44.94 3,712 0.00 0.00 10:20 45 258,000 985.04 میلیون - 3,712 5,380 5,380 5,380 34 4,822,191 3,818 0 0 0 5.568 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 258,000 - 20,000 238,000
ودانا

سر. دانایان پارس

سهام فرابورس 6,660 1,540.00 18.78 8,200 0.00 0.00 09:42 102 1.869 میلیون 15.33 میلیارد - 8,200 6,660 6,660 6,660 4 155,766 8,170 1 1,437 8,190 11.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.769 میلیون 100,000 1.634 میلیون 234,386
اونیکس

اونیکس

صندوق فرابورس 12,853 1,526.00 13.47 11,327 0.00 0.00 14:59 133 2.321 میلیون 26.29 میلیارد - 11,327 12,851 12,851 12,860 148 141,791,061 11,327 10 4,878,911 11,328 - - - - - - - - - - - 2.242 میلیون 76,454 2.088 میلیون 230,416
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 13,280 160.00 1.19 13,410 30.00 0.22 12:29 261 827,220 13.37 میلیارد 3,277.28 13,440 13,410 13,200 13,950 1 2,037 16,040 5 7,511 16,070 8.08 هزار میلیارد 10.24 میلیون 5.497 میلیون 500,000 3.515 میلیون 1.982 میلیون 3.544 میلیون 576,141 11.67 3.39 1.9 826,770 - 596,859 229,911
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,450 79.00 5.17 1,529 0.00 0.00 12:29 70 2.686 میلیون 4.19 میلیارد - 1,529 1,450 1,416 1,450 3 167,859 1,535 1 40,000 1,549 3.823 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.486 میلیون 200,000 2.468 میلیون 218,426
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 14,880 0.00 0.00 14,880 0.00 0.00 12:28 141 252,161 4.54 میلیارد 8,075.71 14,880 14,520 14,520 14,900 15 30,723 17,940 1 2,261 17,990 1355.25 هزار میلیارد 1.618 میلیارد 627.368 میلیون 75 میلیون 434.021 میلیون 193.347 میلیون 470.827 میلیون 128.78 میلیون 9.19 6.12 2.51 16,192 235,969 35,632 216,529
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 23,989 1,688.00 7.57 22,301 0.00 0.00 12:28 48 540,411 12.05 میلیارد - 22,301 24,095 23,721 24,095 1 30 22,300 1 1,389 22,309 - - - - - - - - - - - 8,771 531,640 331,946 208,465
رابین

رابین

صندوق فرابورس 14,702 1,586.00 12.09 13,116 0.00 0.00 14:59 124 4.364 میلیون 57.24 میلیارد - 13,116 14,702 14,702 14,703 62 61,723,471 13,116 16 9,499,737 13,117 - - - - - - - - - - - 1.088 میلیون 3.277 میلیون 4.164 میلیون 200,263
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 5,900 1,780.00 23.18 7,680 0.00 0.00 1403/04/27 204 2.252 میلیون 17.3 میلیارد - 7,680 5,850 5,840 5,900 2 48,000 7,620 2 62,200 7,710 69.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.002 میلیون 250,000 2.052 میلیون 200,000
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 2,955 83.00 2.73 2,975 63.00 2.07 12:29 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 6,140.49 3,038 3,015 2,936 3,075 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 17.384 میلیون 9.634 میلیون 3.85 میلیون 4.54 میلیون 5.094 میلیون 10.323 میلیون 621,453 20.67 2.52 1.24 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,574 16.00 1.03 1,580 22.00 1.41 12:29 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 202.777 میلیون 1,558 1,650 1,555 1,650 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 393.17 میلیون 370.926 میلیون 111.6 میلیون 190.393 میلیون 180.533 میلیون 360.459 میلیون 42.14 میلیون 4.81 1.13 0.57 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,139 28.00 0.68 4,152 41.00 1.00 12:29 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 8,289.83 4,111 4,161 4,050 4,200 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 20.274 میلیون 10.663 میلیون 3.758 میلیون 3.871 میلیون 6.792 میلیون 5.595 میلیون 926,096 17.71 2.42 2.93 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000
رماس

رماس

صندوق فرابورس 12,811 2,246.00 14.92 15,057 0.00 0.00 12:24 19 302,611 4.56 میلیارد - 15,057 12,501 12,264 12,820 1 1,558 14,751 2 57,110 15,045 - - - - - - - - - - - 1,821 300,790 105,271 197,340
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 7,200 30.00 0.42 7,170 0.00 0.00 12:27 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 9,434.8 7,170 7,150 7,110 7,250 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 8.986 میلیون 4.665 میلیون 1,000,000 1.766 میلیون 2.899 میلیون 2.08 میلیون 1.048 میلیون 6.89 2.5 3.47 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام فرابورس 11,390 290.00 2.61 11,390 290.00 2.61 12:09 63 458,691 7.58 میلیارد 1,474.35 11,100 11,170 11,120 11,680 4 23,982 16,480 2 14,485 16,490 26.432 هزار میلیارد 30.714 میلیون 12.699 میلیون 1.6 میلیون 10.234 میلیون 2.465 میلیون 6.05 میلیون -203,080 -100.85 8.31 3.39 6,404 452,287 266,968 191,723
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,000 20.00 0.40 5,020 0.00 0.00 12:29 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 13,157.03 5,020 5,050 5,000 5,080 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 41.378 میلیون 27.906 میلیون 3.59 میلیون 23.247 میلیون 4.659 میلیون 13.908 میلیون -1,423,205 -13.34 3.94 1.66 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
بازده

بازده

صندوق فرابورس 14,573 1,321.00 9.97 13,252 0.00 0.00 13:58 12 204,894 2.72 میلیارد - 13,252 14,571 14,571 14,573 4 2,151,000 13,259 1 52,027 13,260 - - - - - - - - - - - 169,235 35,659 36,159 168,735
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 960,120 101,850.00 11.87 858,270 0.00 0.00 11:43 12 165,800 142.3 میلیارد - 858,270 959,250 959,250 960,120 1 200 858,020 2 20,800 860,000 - - - - - - - - - - - 900 164,900 - 165,800
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 16,130 330.00 2.09 16,090 290.00 1.84 12:28 269 333,908 7 میلیارد 1,501.37 15,800 15,700 15,700 16,730 2 109,571 20,900 4 558 20,950 18.9 هزار میلیارد 19.01 میلیون 8.506 میلیون 900,000 4.007 میلیون 4.499 میلیون 11.307 میلیون 2.697 میلیون 5.56 3.33 1.33 208,408 125,500 168,836 165,072
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 3,701 0.00 0.00 3,751 50.00 1.35 12:30 161 1.322 میلیون 4.87 میلیارد 13,498.64 3,701 3,750 3,662 3,860 1 2,609 3,662 1 15,726 3,670 19.638 هزار میلیارد 28.12 میلیون 22.687 میلیون 5.332 میلیون 10.093 میلیون 12.594 میلیون 23.38 میلیون 7.535 میلیون 2.39 1.43 0.77 1.319 میلیون - 1.156 میلیون 163,554
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 4,824 39.00 0.82 4,882 97.00 2.03 12:26 145 682,588 9.8 میلیارد 12,043.82 4,785 4,821 4,821 4,977 1 7,000 14,120 1 1,500 14,140 54.568 هزار میلیارد 154.419 میلیون 137.055 میلیون 6.8 میلیون 122.976 میلیون 14.079 میلیون 216.525 میلیون 5.411 میلیون 5.81 2.23 0.15 185,137 497,451 520,398 162,190
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,950 670.00 5.94 11,940 660.00 5.85 12:14 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 8,911.23 11,280 11,950 11,710 11,950 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 19.212 میلیون 9.43 میلیون 1.05 میلیون 7.504 میلیون 1.926 میلیون 5.235 میلیون 968,751 12.09 6.08 2.25 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 20,061 1,819.00 9.97 18,242 0.00 0.00 14:55 54 699,314 12.76 میلیارد - 18,242 20,060 20,060 20,061 2 49,840,364 18,242 3 10,004,742 18,243 - - - - - - - - - - - 161,294 537,820 546,811 152,303
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,895 6.00 0.12 4,832 69.00 1.41 12:25 12 274,440 1.14 میلیارد 10,432.92 4,901 4,925 4,800 4,925 3 2,992 4,100 1 2,000 4,175 58.366 هزار میلیارد 79.471 میلیون 30.766 میلیون 14 میلیون 10.983 میلیون 19.783 میلیون 16.908 میلیون 8.015 میلیون 8.56 3.46 4.05 272,084 2,356 122,356 152,084
سکارون

سیمان کارون

سهام فرابورس 4,090 80,210.00 95.15 84,300 0.00 0.00 1403/04/27 111 236,065 19.94 میلیارد - 84,300 4,187 3,949 4,193 11 49,099 86,800 2 1,084 86,800 17.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 236,065 - 85,065 151,000
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 9,840 30.00 0.31 9,930 120.00 1.22 12:28 514 2.08 میلیون 30.97 میلیارد 6,428.17 9,810 9,850 9,800 10,190 1 9,010 14,870 2 29,333 14,950 14.294 هزار میلیارد 11.428 میلیون 5.088 میلیون 960,000 1.713 میلیون 3.375 میلیون 6.731 میلیون 1.665 میلیون 5.83 2.88 1.44 2.012 میلیون 65,409 1.926 میلیون 150,967
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 6,700 110.00 1.67 6,580 10.00 0.15 12:30 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 12,371.83 6,590 6,440 6,330 6,770 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 858.257 میلیون 455.455 میلیون 75 میلیون 355.007 میلیون 100.448 میلیون 114.864 میلیون 26.399 میلیون 19.06 5.01 4.38 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 73,213 7,612.00 11.60 65,601 0.00 0.00 14:59 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 73,212 73,212 73,213 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,405 11.00 0.46 2,397 3.00 0.13 12:29 48 731,201 1.61 میلیارد 27,331.66 2,394 2,401 2,370 2,418 2 37,336 2,197 2 113,679 2,198 136.152 هزار میلیارد 201.268 میلیون 95.769 میلیون 62 میلیون 5.102 میلیون 90.667 میلیون 6.558 میلیون 5.937 میلیون 33.04 2.16 29.91 709,993 16,208 595,359 130,842
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,820 90.00 0.77 11,900 170.00 1.45 12:30 255 709,544 11.79 میلیارد 3,079.27 11,730 12,390 11,730 12,390 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 452.836 میلیون 202.231 میلیون 23.958 میلیون 160.073 میلیون 42.158 میلیون 269.959 میلیون 30.198 میلیون 9.69 6.94 1.08 152,213 554,532 590,134 116,611
ساحل

ساحل

صندوق فرابورس 15,789 1,685.00 11.95 14,104 0.00 0.00 14:38 19 2.916 میلیون 41.13 میلیارد - 14,104 15,788 15,788 15,794 1 47,203,859 14,104 1 19,890,411 14,105 - - - - - - - - - - - 119,983 2.796 میلیون 2.807 میلیون 109,589
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 8,210 170.00 2.11 8,350 310.00 3.86 12:29 140 220,963 4.19 میلیارد 7,087.95 8,040 8,370 8,180 8,520 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 36.532 میلیون 17.583 میلیون 3 میلیون 9.982 میلیون 7.601 میلیون 11.968 میلیون 3.197 میلیون 8.31 3.49 2.23 191,684 29,205 113,072 107,817
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 10,820 2,860.00 20.91 10,820 2,860.00 20.91 12:29 68 131,086 2.6 میلیارد 5,887.84 13,680 11,100 10,820 11,100 5 53,719 19,500 3 16,065 20,000 71.28 هزار میلیارد 53.384 میلیون 20.21 میلیون 3.6 میلیون 4.28 میلیون 15.93 میلیون 18.901 میلیون 7.392 میلیون 6.64 3.08 2.6 70,318 60,768 24,766 106,320
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 6,770 160.00 2.31 6,750 180.00 2.60 12:29 308 1.439 میلیون 16.22 میلیارد 4,438.25 6,930 6,960 6,600 6,960 2 14,460 11,170 3 13,500 11,260 140.875 هزار میلیارد 119.05 میلیون 50.84 میلیون 12.5 میلیون 27.8 میلیون 23.04 میلیون 42.733 میلیون 14.535 میلیون 6.28 3.96 2.14 1.439 میلیون - 1.338 میلیون 100,546