همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
وآرینح

توسعه اقتصادی آرین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,900 99.00 3.53 3,200 399.00 14.24 1399/11/29 60 2.329 میلیون 7.45 میلیارد - 2,801 3,200 3,200 3,200 1 100 999,999 0 0 0 11.091 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.315 میلیون 16.342 میلیون - 38.657 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
اعتلاح

سر. اعتلاء البرز (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,341 0.00 0.00 6,341 0.00 0.00 1399/12/6 - - - 190,615.18 6,341 6,400 6,341 6,400 1 1,357 6,340 0 0 0 2.219 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61,111 10.613 میلیون - 10.674 میلیون
اراد85

مرابحه عام دولت85-ش.خ010704

اوراق فرابورس 946,000 0.00 0.00 946,000 0.00 0.00 1400/03/4 53 10.5 میلیون 9.933 هزار میلیارد - - 946,000 946,000 946,000 0 0 0 1 39,000,000 946,000 - - - - - - - - - - - - 10.5 میلیون - 10.5 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,588 694.00 4.99 14,588 694.00 4.99 1400/03/29 38,917 31.44 میلیون 458.65 میلیارد - 13,894 14,588 14,588 14,588 1362 15,743,310 13,894 2 54 13,894 7.294 هزار میلیارد 8.395 میلیون 2.169 میلیون 500,000 1.101 میلیون 1.068 میلیون 4.111 میلیون 529,709 13.77 6.83 1.77 11.959 میلیون 298,765 2.055 میلیون 10.203 میلیون
اراد75

مرابحه عام دولت75-ش.خ040226

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/26 52 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 20,000 100 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,072 42.00 0.42 10,114 0.00 0.00 1399/10/14 245 4.426 میلیون 44.77 میلیارد - 10,114 10,070 10,051 10,072 1 3,000 10,055 1 50,085 10,056 - - - - - - - - - - - 7.419 میلیون 4.131 میلیون 1.6 میلیون 9.95 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 945 17,868.00 94.98 924 17,889.00 95.09 1399/12/25 - - - 6,725.28 18,813 18,437 - - 1368 5,831,469 19,941 1 250 20,000 124.74 هزار میلیارد 540.297 میلیون 344.709 میلیون 6.4 میلیون 415.586 میلیون -70,877,369 86.101 میلیون 33.317 میلیون 0.13 -1.7 1.4 226.831 میلیون 11.408 میلیون 228.918 میلیون 9.321 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 30,084 690.00 2.35 29,394 0.00 0.00 1399/10/14 457 13.502 میلیون 396.89 میلیارد - 29,394 30,085 30,080 30,090 14 1,370,976 30,060 1 56,000 30,060 - - - - - - - - - - - 1.359 میلیون 8.649 میلیون 983,376 9.024 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 17,553 520.00 3.05 17,033 0.00 0.00 1399/10/14 63 749,006 12.76 میلیارد - 17,033 17,538 17,516 17,555 1 100,000 17,523 1 53,689 17,537 - - - - - - - - - - - 245,431 7.6 میلیون 61,854 7.784 میلیون
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,714 700.00 5.00 14,639 625.00 4.46 1400/03/29 26,297 14.9 میلیون 218.09 میلیارد 1,275.43 14,014 14,600 14,038 14,714 124 542,994 14,038 1 27 14,038 7.32 هزار میلیارد 8.495 میلیون 2.232 میلیون 500,000 1.176 میلیون 1.056 میلیون 4.357 میلیون 533,768 13.71 6.93 1.68 14.702 میلیون 168,626 8.782 میلیون 6.089 میلیون
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,465 84.00 1.28 6,416 133.00 2.03 1399/09/12 - - - 3,751.87 6,549 6,410 6,250 6,648 2 201,181 6,460 10 108,374 6,460 192.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.374 میلیون 36.083 میلیون 103.615 میلیون 5.842 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 41,808 622.00 1.51 41,266 80.00 0.19 1400/03/29 770 7.77 میلیون 320.51 میلیارد 10,087.02 41,186 41,000 39,127 42,011 1 35,000 41,187 6 55,173 41,187 1865.223 هزار میلیارد 1.865 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 107.38 28.43 95.2 88,242 5.786 میلیون 1.714 میلیون 4.16 میلیون
ثپردیسح

سر. مسکن پردیس(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,542 55.00 0.57 9,597 0.00 0.00 1399/10/11 100 3.68 میلیون 35.34 میلیارد 36,823.42 9,597 10,018 9,542 10,506 1 69,480 9,542 0 0 0 2.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 551,822 3.131 میلیون - 3.682 میلیون
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 3,261 1,931.00 37.19 5,192 0.00 0.00 1400/03/29 343 6.336 میلیون 32.9 میلیارد - 5,192 3,261 3,261 3,333 1 13,258 3,150 89 4,433,188 3,361 12.357 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.216 میلیون 4 میلیون 5.864 میلیون 3.352 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,480 107.00 3.17 3,446 73.00 2.16 1400/03/29 3,885 62.01 میلیون 213.64 میلیارد 15,960.22 3,373 3,400 3,350 3,520 1 10,000 3,356 1 10,000 3,364 211.941 هزار میلیارد 345.714 میلیون 205.845 میلیون 61.504 میلیون 133.773 میلیون 72.072 میلیون 200.419 میلیون 15.095 میلیون 14.04 2.94 1.06 42.39 میلیون 28.175 میلیون 67.679 میلیون 2.886 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,304 300.00 5.00 6,230 226.00 3.76 1400/03/29 839 9.48 میلیون 59.08 میلیارد 11,301.56 6,004 6,120 6,000 6,304 1 5,264 6,059 1 2,000 6,160 19.307 هزار میلیارد 22.377 میلیون 7.896 میلیون 500,000 3.07 میلیون 4.826 میلیون 4.435 میلیون 1.226 میلیون 15.75 4 4.35 9.216 میلیون 3.277 میلیون 9.843 میلیون 2.65 میلیون
کگهرح

سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 46,100 0.00 0.00 46,100 0.00 0.00 1399/11/29 - - - 72,146.58 - 46,100 46,100 46,100 1 1,080 46,100 0 0 0 585.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,467 2.379 میلیون - 2.381 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,115 115.00 3.56 3,140 90.00 2.79 1400/03/29 2,105 20.22 میلیون 63.5 میلیارد 9,607.93 3,230 3,120 3,082 3,213 0 0 0 128 10,357,979 3,213 14.483 هزار میلیارد 16.191 میلیون 8.447 میلیون 4.613 میلیون 1.707 میلیون 6.74 میلیون 2.539 میلیون 1.438 میلیون 10.07 2.15 5.7 18.741 میلیون - 16.681 میلیون 2.06 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,818 636.00 3.00 21,908 726.00 3.43 1400/03/29 928 3.19 میلیون 69.97 میلیارد 3,441.86 21,182 21,186 21,186 22,190 1 950 20,986 1 6,129 21,250 54.77 هزار میلیارد - - 2.5 میلیون - - 22.546 میلیون 11.808 میلیون 4.64 - 2.44 3.124 میلیون 1.749 میلیون 2.816 میلیون 2.056 میلیون
اراد64

مرابحه عام دولتی64-ش.خ0111

اوراق فرابورس 944,500 970.00 0.10 943,530 0.00 0.00 1399/11/18 36 7.1 میلیون 6.699 هزار میلیارد - 943,530 944,500 944,500 944,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2.021 میلیون - 2.021 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,480 312.00 4.00 7,491 301.00 3.86 1400/03/29 1,743 13.64 میلیون 102.17 میلیارد 7,825.41 7,792 7,425 7,403 7,700 1 5,000 7,620 130 7,418,203 7,760 61.426 هزار میلیارد 79.949 میلیون 33.227 میلیون 8.2 میلیون 18.522 میلیون 14.704 میلیون 22.269 میلیون 6.196 میلیون 9.91 4.18 2.76 7.848 میلیون 2.381 میلیون 8.216 میلیون 2.013 میلیون
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 5,130 4,608.00 882.76 522 0.00 0.00 1400/03/29 - - - - 522 5,336 5,026 5,336 9 1,570,000 5,336 6 197,801 5,336 924 میلیارد - - - - - - - - - - 38.596 میلیون 19.42 میلیون 56.016 میلیون 2 میلیون
اراد78

مرابحه عام دولت78-ش.خ001112

اوراق فرابورس 961,525 8,475.00 0.87 970,000 0.00 0.00 1399/12/27 8 1.6 میلیون 1.552 هزار میلیارد - 970,000 961,525 961,525 961,525 0 0 0 1 27,400,000 970,000 - - - - - - - - - - - - 1.6 میلیون - 1.6 میلیون
ساذریح

آذریت (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 7,860 444.00 5.99 7,860 444.00 5.99 1399/12/6 98 1.598 میلیون 12.56 میلیارد - 7,416 7,860 7,860 7,860 0 0 0 0 1.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.598 میلیون - - 1.598 میلیون
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام فرابورس 3,015 11,038.00 78.55 14,053 0.00 0.00 1400/03/25 190 2.453 میلیون 34.48 میلیارد - 14,053 3,015 3,015 3,015 0 0 0 86 6,360,208 3,015 24.593 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 581,100 17.6 میلیون 16.653 میلیون 1.528 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,221 33.00 0.25 13,228 40.00 0.30 1400/03/29 547 20.15 میلیون 266.48 میلیارد 36,829.04 13,188 13,220 12,800 13,376 1 12,450 13,175 2 881 13,178 132.28 هزار میلیارد 132.344 میلیون 1.622 میلیون 10 میلیون 64,157 14.092 میلیون 14.006 میلیون 16.858 میلیون 7.85 9.39 9.44 1.037 میلیون 25.729 میلیون 25.257 میلیون 1.509 میلیون
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/3 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

سهام فرابورس 17,000 437.00 2.64 16,563 0.00 0.00 1399/12/20 10 322,857 5.35 میلیارد - 16,563 17,000 16,999 17,000 0 0 0 4 200,000 10,000 1.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.497 میلیون - - 1.497 میلیون
غشوکوح

شوکوپارس (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 35,865 2,030.00 6.00 33,835 0.00 0.00 1399/09/25 28 1.001 میلیون 33.87 میلیارد - 33,835 33,835 33,835 33,835 67 89,319 35,865 0 0 0 6.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.603 میلیون - 128,694 1.474 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 18,389 875.00 5.00 18,376 862.00 4.92 1400/03/29 899 3.04 میلیون 55.95 میلیارد 3,386.88 17,514 18,389 18,145 18,389 69 1,041,695 18,141 1 265 19,530 27.564 هزار میلیارد 47.371 میلیون 46.083 میلیون 1.5 میلیون 19.807 میلیون 26.276 میلیون 17.271 میلیون 1.795 میلیون 15.36 1.05 1.6 3.548 میلیون 340,000 2.636 میلیون 1.252 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 6,402 304.00 4.99 6,368 270.00 4.43 1400/03/29 790 6.49 میلیون 41.32 میلیارد 8,213.37 6,098 6,170 6,002 6,402 7 59,871 6,137 1 10,000 6,199 5.094 هزار میلیارد 6.845 میلیون 3.783 میلیون 800,000 1.751 میلیون 2.032 میلیون 3.266 میلیون 814,407 6.26 2.51 1.56 3.741 میلیون 600,000 3.241 میلیون 1.1 میلیون
کیش1403

خرید دین توسعه کیش14031108

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/03/10 10 1,000,000 1000 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 930,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000