همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 12,748 9.00 0.07 12,748 9.00 0.07 1401/09/09 2,237 243.377 میلیون 3.103 هزار میلیارد - 12,739 12,748 12,747 12,751 1 48,597,255 12,747 2 1,273,433 12,748 - - - - - - - - - - - 118.454 میلیون 124.923 میلیون 35.397 میلیون 207.98 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 25,334 16.00 0.06 25,334 16.00 0.06 1401/09/09 203 87.32 میلیون 2.212 هزار میلیارد - 25,318 25,334 25,333 25,334 1 49,968,403 25,333 1 3,968,814 25,334 - - - - - - - - - - - 27.83 میلیون 59.49 میلیون 112,713 87.207 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 13,962 9.00 0.06 13,961 8.00 0.06 1401/09/09 156 42.453 میلیون 592.69 میلیارد - 13,953 13,961 13,961 13,962 51 50,001,948 13,961 4 3,598,926 13,962 - - - - - - - - - - - 490,361 41.962 میلیون 506,816 41.946 میلیون
وگسترح

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,400 56.00 2.39 2,400 56.00 2.39 1401/09/09 206 39.6 میلیون 95.05 میلیارد 192,233.01 2,344 2,455 2,455 2,455 2 103,000 2,508 0 0 0 3.181 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 524,011 39.076 میلیون - 39.6 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 12,953 9.00 0.07 12,953 9.00 0.07 1401/09/09 500 43.847 میلیون 567.95 میلیارد - 12,944 12,952 12,951 12,957 150 150,000,000 12,952 2 700,000 12,953 - - - - - - - - - - - 22.424 میلیون 21.423 میلیون 7.641 میلیون 36.206 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 310.00 49.84 937 315.00 50.64 1400/07/28 - - - 49,086.46 622 954 925 964 0 0 0 0 - 691.425 میلیون 595.171 میلیون 135 میلیون 607.86 میلیون -12,689,358 53.524 میلیون -45,862,694 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,965 938.00 32.31 1,947 956.00 32.93 1401/09/09 1,487 67.02 میلیون 130.52 میلیارد 45,070.71 2,903 1,991 1,884 1,991 1 48,939 1,886 3 310,455 1,967 15.187 هزار میلیارد 18.017 میلیون 11.299 میلیون 5 میلیون 2.83 میلیون 8.469 میلیون 4.938 میلیون 5.383 میلیون 2.82 1.79 3.08 52.08 میلیون 14.94 میلیون 40.504 میلیون 26.517 میلیون
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 13,518 9.00 0.07 13,518 9.00 0.07 1401/09/09 524 28.163 میلیون 380.71 میلیارد - 13,509 13,518 13,517 13,518 7 15,624,398 13,517 10 4,971,111 13,518 - - - - - - - - - - - 15.303 میلیون 12.86 میلیون 3.092 میلیون 25.071 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,145 232.00 5.93 4,089 176.00 4.50 1401/09/09 5,538 113.934 میلیون 465.9 میلیارد 35,611.91 3,913 4,008 3,970 4,186 1 2,000 4,130 2 25,000 4,140 15.366 هزار میلیارد 18.156 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 17.77 2.82 6.37 96.17 میلیون 17.764 میلیون 88.941 میلیون 24.993 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 49,578 38.00 0.08 49,577 37.00 0.07 1401/09/09 2,449 34.13 میلیون 1.692 هزار میلیارد - 49,540 49,577 49,576 49,578 57 48,422,222 49,576 2 1,644,965 49,578 - - - - - - - - - - - 16.384 میلیون 17.746 میلیون 9.726 میلیون 24.404 میلیون
شپتروح

پتروشیمی آبادان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 272 17.00 5.88 273 16.00 5.54 1401/09/09 258 23.613 میلیون 6.43 میلیارد - 289 290 290 290 0 0 0 2 2,058,952 272 14.67 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.613 میلیون - - 23.613 میلیون
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 1,756 49.00 2.87 1,761 54.00 3.16 1401/09/09 2,462 53.187 میلیون 93.64 میلیارد 21,603.15 1,707 1,735 1,700 1,809 1 25,000 1,746 1 6,000 1,756 8.805 هزار میلیارد 10.988 میلیون 9.805 میلیون 5 میلیون 2.183 میلیون 7.622 میلیون 2.94 میلیون 2.857 میلیون 3.08 1.16 3 53.187 میلیون - 36.675 میلیون 16.512 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,053 7.00 0.07 10,053 7.00 0.07 1401/09/09 79 16.783 میلیون 168.72 میلیارد - 10,046 10,053 10,052 10,053 105 103,796,013 10,052 9 8,685,416 10,053 - - - - - - - - - - - 463,913 16.32 میلیون 286,706 16.497 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 4,494 130.00 2.98 4,476 112.00 2.57 1401/09/09 417 21.025 میلیون 94.4 میلیارد - 4,364 4,449 4,400 4,494 167 27,160,175 4,494 1 6,135 4,499 264.084 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.694 میلیون 8.331 میلیون 6.41 میلیون 14.615 میلیون
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 950,000 1,050.00 0.11 948,950 0.00 0.00 1401/09/09 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 930,010 928,290 950,000 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 835 14.00 1.65 847 2.00 0.24 1401/09/09 4,432 190.487 میلیون 161.43 میلیارد 42,979.9 849 869 832 869 1 200,000 835 4 555,140 835 36.099 هزار میلیارد 36.475 میلیون 46.045 میلیون 42.62 میلیون 376,045 45.669 میلیون 297,945 167,811 215.12 0.79 121.16 187.447 میلیون 3.04 میلیون 178.283 میلیون 12.204 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 10,564 8.00 0.08 10,565 9.00 0.09 1401/09/09 623 26.203 میلیون 276.84 میلیارد - 10,556 10,563 10,563 10,586 102 100,015,388 10,563 7 6,420,173 10,564 - - - - - - - - - - - 17.117 میلیون 9.086 میلیون 14.404 میلیون 11.799 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 10,712 6.00 0.06 10,712 6.00 0.06 1401/09/09 632 22.113 میلیون 236.87 میلیارد - 10,706 10,712 10,711 10,712 2 93,294,712 10,711 3 44,601,102 10,712 - - - - - - - - - - - 12.413 میلیون 9.701 میلیون 12.939 میلیون 9.174 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 10,116 11.00 0.11 10,116 11.00 0.11 1401/09/09 71 10.46 میلیون 105.81 میلیارد - 10,105 10,116 10,115 10,116 114 107,023,249 10,115 16 14,834,398 10,116 - - - - - - - - - - - 1.644 میلیون 8.816 میلیون 2.246 میلیون 8.214 میلیون
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,049 6.00 0.06 10,050 7.00 0.07 1401/09/09 29 6.905 میلیون 69.39 میلیارد - 10,043 10,050 10,049 10,050 1 40,000,000 10,049 1 20,000,000 10,050 - - - - - - - - - - - 419,175 6.486 میلیون 108,746 6.796 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,909 25.00 0.64 3,930 46.00 1.18 1401/09/09 1,181 25.038 میلیون 98.4 میلیارد 21,200.91 3,884 3,880 3,765 4,000 6 339,920 3,884 3 50,218 3,910 29.192 هزار میلیارد 39.462 میلیون 18.872 میلیون 7.428 میلیون 10.27 میلیون 8.602 میلیون 6.701 میلیون 3.271 میلیون 8.92 3.39 4.37 8.868 میلیون 16.171 میلیون 19.875 میلیون 5.163 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,194 22.00 1.81 1,191 25.00 2.06 1401/09/09 1,065 29.934 میلیون 35.66 میلیارد - 1,216 1,216 1,180 1,216 1 5,638 1,194 1 10,000 1,197 25.156 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.934 میلیون 5 میلیون 25.134 میلیون 4.8 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 43,279 37.00 0.09 43,277 35.00 0.08 1401/09/09 728 6.754 میلیون 292.3 میلیارد - 43,242 43,276 43,276 43,279 12 11,207,355 43,276 2 581,849 43,279 - - - - - - - - - - - 6.04 میلیون 714,332 1.988 میلیون 4.766 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,985 44.00 2.27 1,982 41.00 2.11 1401/09/09 1,802 53.288 میلیون 105.63 میلیارد - 1,941 1,942 1,930 1,999 1 3,800 1,976 1 126,866 1,985 51.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36.536 میلیون 16.752 میلیون 48.688 میلیون 4.6 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,430 248.00 5.93 4,423 241.00 5.76 1401/09/09 663 20.573 میلیون 90.99 میلیارد 31,029.62 4,182 4,254 4,141 4,474 1 5,000 4,401 2 4,256 4,472 26.317 هزار میلیارد 182.176 میلیون 168.76 میلیون 5.95 میلیون 155.859 میلیون 12.901 میلیون 37.255 میلیون 2.691 میلیون 9.78 2.04 0.71 7.882 میلیون 12.69 میلیون 16.016 میلیون 4.557 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,190 100.00 1.89 5,210 80.00 1.51 1401/09/09 623 9.585 میلیون 49.94 میلیارد 15,385.22 5,290 5,220 5,130 5,310 1 980 5,190 4 331,873 5,200 88.049 هزار میلیارد 130.523 میلیون 66.189 میلیون 16.9 میلیون 42.474 میلیون 23.715 میلیون 48.971 میلیون 13.22 میلیون 6.66 3.71 1.8 3.636 میلیون 5.949 میلیون 5.374 میلیون 4.211 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,141 26.00 1.23 2,149 34.00 1.61 1401/09/09 840 26.616 میلیون 57.19 میلیارد 31,685.31 2,115 2,158 2,112 2,182 1 10,000 2,131 1 64,323 2,143 14.822 هزار میلیارد 17.576 میلیون 11.556 میلیون 6.897 میلیون 2.754 میلیون 8.802 میلیون 7.107 میلیون 1.388 میلیون 10.68 1.68 2.09 25.416 میلیون 1.2 میلیون 22.478 میلیون 4.137 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 1,420 41.00 2.97 1,420 41.00 2.97 1401/09/09 400 21.985 میلیون 31.22 میلیارد - 1,379 1,420 1,420 1,420 976 149,140,961 1,420 0 0 0 42.585 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.585 میلیون 400,000 18.285 میلیون 3.7 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,450 0.00 0.00 9,460 10.00 0.11 1401/09/09 1,038 6.573 میلیون 62.2 میلیارد 6,332.59 9,450 9,450 9,350 9,590 1 800 9,410 2 1,650 9,450 226.64 هزار میلیارد 306.5 میلیون 125.647 میلیون 23.958 میلیون 79.86 میلیون 45.787 میلیون 202.15 میلیون 33.325 میلیون 6.8 4.95 1.13 3.45 میلیون 3.123 میلیون 2.945 میلیون 3.628 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,310 110.00 2.03 5,340 80.00 1.48 1401/09/09 1,211 11.434 میلیون 61.06 میلیارد 9,441.66 5,420 5,460 5,270 5,460 3 3,024 5,300 2 20,000 5,320 53.4 هزار میلیارد 83.508 میلیون 52.663 میلیون 10 میلیون 30.108 میلیون 22.555 میلیون 9.161 میلیون 10.473 میلیون 5.1 2.37 5.83 10.757 میلیون 676,572 7.826 میلیون 3.608 میلیون
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 5,440 20.00 0.37 5,420 0.00 0.00 1401/09/09 304 7.327 میلیون 39.68 میلیارد 24,102.18 5,420 5,480 5,350 5,530 1 950 5,430 1 9,001 5,440 10.84 هزار میلیارد 14.964 میلیون 8.776 میلیون 2 میلیون 4.124 میلیون 4.652 میلیون 7.958 میلیون 2.136 میلیون 5.08 2.33 1.36 4.146 میلیون 3.181 میلیون 3.863 میلیون 3.464 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 3,950 103.00 2.68 4,061 214.00 5.56 1401/09/09 1,158 21.144 میلیون 85.86 میلیارد 18,258.94 3,847 4,110 3,950 4,116 1 10,000 3,950 1 50,000 3,997 9.766 هزار میلیارد 12.488 میلیون 6.65 میلیون 2.405 میلیون 2.723 میلیون 3.927 میلیون 5.701 میلیون 1.061 میلیون 9.2 2.5 1.71 12.332 میلیون 8.812 میلیون 17.883 میلیون 3.261 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 9,620 280.00 3.00 9,610 270.00 2.89 1401/09/09 184 3.82 میلیون 36.75 میلیارد - 9,340 9,620 9,620 9,620 540 17,654,845 9,620 0 0 0 94.678 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.82 میلیون - 819,781 3 میلیون
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 10,400 370.00 3.69 9,940 90.00 0.90 1401/09/09 1,680 14.71 میلیون 146.24 میلیارد 8,755.78 10,030 10,200 9,610 10,410 3 472,225 10,400 1 1,000 10,410 11.928 هزار میلیارد 16.181 میلیون 6.222 میلیون 1.2 میلیون 4.253 میلیون 1.968 میلیون 6.01 میلیون 527,868 22.6 6.06 1.98 14.66 میلیون 50,000 12.295 میلیون 2.415 میلیون
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 6,880 140.00 1.99 6,880 140.00 1.99 1401/09/09 1,377 4.9 میلیون 33.73 میلیارد - 7,020 7,150 6,880 7,150 1 1,000 6,870 6 40,580 6,880 27.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.9 میلیون - 2.594 میلیون 2.305 میلیون
سنوین

سر. اقتصاد نوین

سهام فرابورس 4,627 143.00 3.00 4,642 128.00 2.68 1401/09/09 201 2.558 میلیون 11.87 میلیارد - 4,770 4,753 4,627 4,895 0 0 0 1 197,972 4,627 4.642 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.023 میلیون 535,000 656,950 1.901 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 16,549 16.00 0.10 16,544 11.00 0.07 1401/09/09 152 2.955 میلیون 48.89 میلیارد - 16,533 16,544 16,542 16,549 1 16,849 16,544 6 4,678,425 16,549 - - - - - - - - - - - 1.757 میلیون 1.198 میلیون 1.102 میلیون 1.853 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,530 90.00 0.94 9,640 20.00 0.21 1401/09/09 1,776 12.916 میلیون 124.48 میلیارد 7,272.4 9,620 9,700 9,500 9,780 1 21,523 9,540 2 62,633 9,540 80.976 هزار میلیارد 82.532 میلیون 11.222 میلیون 8.4 میلیون 1.556 میلیون 9.666 میلیون 2.346 میلیون 2.248 میلیون 36.03 8.39 34.51 12.316 میلیون 600,000 11.095 میلیون 1.821 میلیون
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 10,340 40.00 0.39 10,370 10.00 0.10 1401/09/09 144 2.3 میلیون 23.86 میلیارد 15,971.46 10,380 10,210 10,030 10,500 1 16,300 10,340 2 1,500 10,450 46.043 هزار میلیارد 55.088 میلیون 20.575 میلیون 4.44 میلیون 9.046 میلیون 11.529 میلیون 29.041 میلیون 4.907 میلیون 9.39 3.99 1.59 683,142 1.617 میلیون 521,760 1.778 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,462 34.00 2.27 1,481 15.00 1.00 1401/09/09 381 6.768 میلیون 9.97 میلیارد 17,764.31 1,496 1,501 1,460 1,540 1 40,313 1,462 1 3,300 1,479 7.405 هزار میلیارد 43.319 میلیون 43.426 میلیون 5 میلیون 35.914 میلیون 7.512 میلیون 14.652 میلیون -312,152 -23.72 0.99 0.51 6.256 میلیون 512,000 5.028 میلیون 1.74 میلیون
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 5,910 2,822.00 91.39 3,088 0.00 0.00 1401/09/09 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 6,090 5,790 6,110 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 6,820 70.00 1.02 6,830 60.00 0.87 1401/09/09 475 3.799 میلیون 25.94 میلیارد 7,997.26 6,890 6,810 6,760 7,000 1 54,250 6,820 4 13,947 6,870 10.245 هزار میلیارد 12.53 میلیون 5.136 میلیون 1.5 میلیون 2.285 میلیون 2.852 میلیون 5.873 میلیون 1.569 میلیون 6.53 3.59 1.74 3.667 میلیون 131,417 2.429 میلیون 1.37 میلیون
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 2,382 127.00 5.06 2,410 99.00 3.95 1401/09/09 428 8.386 میلیون 20.21 میلیارد 19,594.26 2,509 2,406 2,370 2,477 2 20,049 2,382 1 30,000 2,387 5.784 هزار میلیارد 11.794 میلیون 8.854 میلیون 2.4 میلیون 6.01 میلیون 2.844 میلیون 4.136 میلیون 396,905 14.57 2.03 1.4 5.769 میلیون 2.618 میلیون 7.111 میلیون 1.276 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,295 10.00 0.43 2,291 14.00 0.61 1401/09/09 1,878 59.803 میلیون 136.99 میلیارد - 2,305 2,282 2,279 2,311 1 47,000 2,295 1 50,000 2,295 197.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 46.553 میلیون 13.251 میلیون 58.553 میلیون 1.25 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,410 140.00 2.23 6,380 110.00 1.75 1401/09/09 447 7.723 میلیون 49.29 میلیارد 17,276.61 6,270 6,350 6,290 6,530 1 25,695 6,410 1 1,877 6,470 19.772 هزار میلیارد 27.412 میلیون 14 میلیون 3.099 میلیون 7.64 میلیون 6.36 میلیون 15.213 میلیون 2.063 میلیون 9.59 3.11 1.3 5.956 میلیون 1.766 میلیون 6.523 میلیون 1.2 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,570 490.00 6.92 7,490 410.00 5.79 1401/09/09 1,557 13.076 میلیون 97.91 میلیارد 8,398.4 7,080 7,140 7,020 7,570 111 4,107,783 7,570 4 204 7,620 7.116 هزار میلیارد 11.018 میلیون 5.894 میلیون 950,000 3.902 میلیون 1.991 میلیون 8.172 میلیون 776,184 9.17 3.57 0.87 13.064 میلیون 12,000 11.88 میلیون 1.196 میلیون
خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

سهام فرابورس 5,550 160.00 2.97 5,390 0.00 0.00 1401/09/09 984 10.258 میلیون 55.26 میلیارد - 5,390 5,230 5,230 5,550 101 3,705,430 5,550 1 9,552 5,940 7.549 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.258 میلیون - 9.121 میلیون 1.137 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,963 98.00 4.75 1,966 95.00 4.61 1401/09/09 1,322 39.419 میلیون 77.49 میلیارد 29,817.88 2,061 2,000 1,917 2,060 5 138,160 1,960 1 100,000 1,969 6.291 هزار میلیارد 10.016 میلیون 7.777 میلیون 3.2 میلیون 3.725 میلیون 4.052 میلیون 7.078 میلیون 1.867 میلیون 3.37 1.55 0.89 36.923 میلیون 2.496 میلیون 38.397 میلیون 1.023 میلیون
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 16,560 480.00 2.99 16,560 480.00 2.99 1401/09/09 195 2.485 میلیون 41.14 میلیارد - 16,080 16,540 16,470 16,560 42 693,416 16,560 0 0 0 5.299 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.485 میلیون - 1.461 میلیون 1.023 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 22,700 50.00 0.22 22,700 50.00 0.22 1401/09/09 361 10.297 میلیون 233.64 میلیارد 28,524.69 22,750 22,700 22,350 22,750 1 250 22,550 15 312,112 22,700 1320.554 هزار میلیارد 1.506 میلیارد 259.597 میلیون 58.174 میلیون 185.415 میلیون 74.182 میلیون 60.398 میلیون 30.733 میلیون 42.97 17.8 21.86 342,524 9.955 میلیون 9.276 میلیون 1.022 میلیون
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 9,690 16.00 0.17 9,726 52.00 0.54 1401/09/09 125 1.856 میلیون 18.05 میلیارد - 9,674 9,719 9,606 9,770 2 14,761 9,690 1 18,680 9,699 - - - - - - - - - - - 1.856 میلیون - 838,079 1.018 میلیون
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 1,788 52.00 3.00 1,788 52.00 3.00 1401/09/09 111 7.124 میلیون 12.74 میلیارد - 1,736 1,788 1,788 1,788 10 1,298,464 1,788 1 1,500 1,842 3.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.124 میلیون - 6.124 میلیون 1,000,000
وسرمد

بیمه سرمد

سهام فرابورس 2,176 3,442.00 61.27 5,618 0.00 0.00 1401/09/09 308 2.08 میلیون 11.67 میلیارد - 5,618 2,160 2,154 2,188 49 4,416,434 2,922 0 0 0 11.645 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.817 میلیون 100,000 916,999 1,000,000
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 5,680 10.00 0.18 5,640 30.00 0.53 1401/09/09 360 4.262 میلیون 24.05 میلیارد 11,840.27 5,670 5,680 5,580 5,710 2 28,682 5,600 4 221,663 5,680 45.12 هزار میلیارد 53.101 میلیون 21.955 میلیون 8 میلیون 7.981 میلیون 13.975 میلیون 4.176 میلیون 5.369 میلیون 8.4 3.23 10.8 1.881 میلیون 2.381 میلیون 3.283 میلیون 979,225
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,339 1.00 0.07 1,331 7.00 0.52 1401/09/09 662 24.646 میلیون 32.8 میلیارد 37,230.1 1,338 1,284 1,284 1,350 2 198,000 1,295 1 169,179 1,339 88.081 هزار میلیارد 104.069 میلیون 92.385 میلیون 66.176 میلیون 15.989 میلیون 76.397 میلیون 3.237 میلیون 2.805 میلیون 31.4 1.15 27.21 2.623 میلیون 22.023 میلیون 23.687 میلیون 958,971
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 14,550 61.00 0.42 14,524 35.00 0.24 1401/09/09 118 1.658 میلیون 24.07 میلیارد - 14,489 14,630 14,461 14,630 1 15 14,490 2 500 14,560 - - - - - - - - - - - 336,855 1.321 میلیون 702,759 954,806
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 6,120 450.00 6.85 6,190 380.00 5.78 1401/09/09 1,433 13.857 میلیون 85.8 میلیارد 9,669.91 6,570 6,450 6,120 6,550 1 3,000 5,370 18 1,803,869 6,120 4.797 هزار میلیارد 6.897 میلیون 2.849 میلیون 775,000 2.014 میلیون 835,152 2.453 میلیون 311,202 15.42 5.74 1.96 12.336 میلیون 1.521 میلیون 13.018 میلیون 838,675
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 19,800 70.00 0.35 19,880 10.00 0.05 1401/09/09 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 2,713.62 19,870 19,840 19,710 20,110 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 206.847 میلیون 91.698 میلیون 8 میلیون 47.807 میلیون 43.891 میلیون 452.165 میلیون 41.921 میلیون 3.79 3.62 0.35 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 1,277 37.00 2.98 1,275 35.00 2.82 1401/09/09 368 12.76 میلیون 16.27 میلیارد - 1,240 1,275 1,260 1,277 1 105,787 1,277 1 21,500 1,297 5.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.76 میلیون - 11.962 میلیون 797,919
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 3,850 111.00 2.97 3,828 89.00 2.38 1401/09/09 821 18.156 میلیون 69.5 میلیارد - 3,739 3,710 3,710 3,851 2 178,108 3,851 2 12,034 3,935 6.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.828 میلیون 327,965 17.378 میلیون 777,965
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 24,100 600.00 2.43 24,150 550.00 2.23 1401/09/09 1,911 5.57 میلیون 134.49 میلیارد 2,914.53 24,700 24,250 23,650 24,650 15 70,839 24,000 1 3,200 24,250 72.45 هزار میلیارد 75.474 میلیون 10.004 میلیون 3 میلیون 3.024 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 3.47 10.38 29.42 4.563 میلیون 1.007 میلیون 4.819 میلیون 750,967
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,500 47.00 1.85 2,509 38.00 1.49 1401/09/09 945 14.704 میلیون 36.89 میلیارد 15,559.64 2,547 2,550 2,485 2,587 3 20,299 2,500 1 40,570 2,535 35.628 هزار میلیارد 45.26 میلیون 28.26 میلیون 8.2 میلیون 9.632 میلیون 18.628 میلیون 579 1.641 میلیون 21.71 1.91 61533.33 13.983 میلیون 720,846 13.963 میلیون 740,978
وکادو

تکادو

سهام فرابورس 14,710 420.00 2.94 14,710 420.00 2.94 1401/09/09 178 1.428 میلیون 21 میلیارد - 14,290 14,710 14,310 14,710 1 493 14,600 1 463 14,690 11.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.428 میلیون - 718,050 710,159
ثقزوی

عمران و سازندگی استان قزوین

سهام فرابورس 9,180 260.00 2.91 9,180 260.00 2.91 1401/09/09 207 1.35 میلیون 12.4 میلیارد - 8,920 9,180 9,150 9,180 34 791,494 9,180 1 550 9,210 1.836 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.35 میلیون - 650,311 700,000
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 10,620 670.00 6.73 10,590 640.00 6.43 1401/09/09 1,103 8.903 میلیون 94.26 میلیارد 8,071.4 9,950 10,150 10,060 10,640 1 11,624 10,500 1 10,555 10,620 7.413 هزار میلیارد 14.42 میلیون 8.116 میلیون 700,000 7.007 میلیون 1.109 میلیون 4.741 میلیون 631,379 11.74 6.68 1.56 6.708 میلیون 2.195 میلیون 8.214 میلیون 688,713
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,533 20.00 0.80 2,517 4.00 0.16 1401/09/09 900 6.319 میلیون 16 میلیارد 7,021.42 2,513 2,512 2,510 2,568 1 963 2,523 2 3,500 2,533 163.605 هزار میلیارد 245.841 میلیون 166.378 میلیون 40 میلیون 82.236 میلیون 84.141 میلیون 115.764 میلیون 10.852 میلیون 15.08 1.94 1.41 4.719 میلیون 1.6 میلیون 5.636 میلیون 683,665
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 6,690 20.00 0.30 6,760 90.00 1.35 1401/09/09 216 1.619 میلیون 11 میلیارد 7,496.18 6,670 6,790 6,690 6,850 3 7,347 6,690 1 734 6,720 7.639 هزار میلیارد 9.584 میلیون 3.989 میلیون 1.13 میلیون 1.945 میلیون 2.044 میلیون 2.815 میلیون 595,917 12.82 3.74 2.71 619,174 1,000,000 951,448 667,726
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 5,340 70.00 1.29 5,350 60.00 1.11 1401/09/09 224 1.252 میلیون 6.65 میلیارد - 5,410 5,430 5,280 5,430 1 1,000 5,320 2 5,526 5,350 2.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.202 میلیون 50,000 602,301 650,000
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,940 710.00 6.94 10,870 640.00 6.26 1401/09/09 7,002 50.2 میلیون 545.56 میلیارد 1,112.89 10,230 10,940 10,400 10,940 223 2,774,485 10,940 1 10 10,940 16.305 هزار میلیارد 18.076 میلیون 2.571 میلیون 300,000 1.771 میلیون 799,954 3.96 میلیون 357,496 45.61 20.38 4.12 49.6 میلیون 600,000 49.6 میلیون 600,049
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 23,800 400.00 1.71 23,900 500.00 2.14 1401/09/09 304 2.146 میلیون 51.29 میلیارد 7,057.95 23,400 24,000 23,400 24,050 1 281 23,750 1 2,022 23,800 43.02 هزار میلیارد 114.593 میلیون 76.652 میلیون 1.2 میلیون 71.573 میلیون 5.08 میلیون 101.965 میلیون 6.471 میلیون 6.65 8.48 0.42 1.467 میلیون 678,186 1.546 میلیون 600,000
ثاژن

سخت آژند

سهام فرابورس 4,275 66.00 1.52 4,303 38.00 0.88 1401/09/09 825 8.486 میلیون 36.52 میلیارد - 4,341 4,255 4,255 4,420 1 14,200 4,261 1 83,874 4,275 1.721 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.486 میلیون - 7.889 میلیون 596,875
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 19,400 290.00 1.52 19,560 450.00 2.35 1401/09/09 198 1.148 میلیون 22.46 میلیارد 5,799.64 19,110 19,110 19,110 19,690 1 3,639 19,320 1 5,000 19,450 11.794 هزار میلیارد 13.489 میلیون 3.54 میلیون 602,947 1.696 میلیون 1.844 میلیون 1.315 میلیون 1.057 میلیون 11.16 6.4 8.98 463,455 684,873 578,465 569,863
دحاوی

داروسازی الحاوی

سهام فرابورس 7,650 230.00 2.92 7,670 210.00 2.66 1401/09/09 139 1.655 میلیون 12.7 میلیارد - 7,880 7,850 7,650 7,970 1 1,000 6,770 2 218,002 7,650 8.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.48 میلیون 175,000 1.125 میلیون 530,000
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 3,520 132.00 3.90 3,484 96.00 2.83 1401/09/09 551 9.93 میلیون 34.6 میلیارد 18,021.24 3,388 3,389 3,388 3,547 1 10,000 3,475 2 100,000 3,520 6.271 هزار میلیارد 13.666 میلیون 9.185 میلیون 1.8 میلیون 7.395 میلیون 1.789 میلیون 2.924 میلیون 230,653 27.19 3.5 2.14 9.93 میلیون - 9.427 میلیون 502,203
فافزا

فولاد افزا سپاهان

سهام فرابورس 31,650 15,428.00 32.77 47,078 0.00 0.00 1401/09/09 29 106,173 4.89 میلیارد - 47,078 32,000 31,650 32,800 67 113,278 46,200 1 2,781 49,750 2.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 722,119 112 222,231 500,000
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 1,663 48.00 2.97 1,623 8.00 0.50 1401/09/09 27 1.059 میلیون 1.76 میلیارد - 1,615 1,663 1,663 1,663 21 527,611 1,663 1 5,020 1,680 2.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.059 میلیون - 558,534 500,000
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 6,820 80.00 1.19 6,930 190.00 2.82 1401/09/09 541 2.53 میلیون 17.54 میلیارد 4,675.66 6,740 6,850 6,700 7,120 1 1,956 6,800 1 130,873 6,820 5.336 هزار میلیارد 7.963 میلیون 3.549 میلیون 520,000 2.627 میلیون 922,549 2.375 میلیون 450,601 11.84 5.78 2.25 2.495 میلیون 34,142 2.074 میلیون 455,396
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 5,500 110.00 1.96 5,550 60.00 1.07 1401/09/09 729 6.25 میلیون 34.72 میلیارد 8,573.58 5,610 5,660 5,480 5,670 1 1,000 5,490 4 423,919 5,500 27.75 هزار میلیارد 61.033 میلیون 42.527 میلیون 5 میلیون 33.283 میلیون 9.244 میلیون 86.646 میلیون 4.227 میلیون 6.57 3 0.32 6.109 میلیون 141,000 5.797 میلیون 453,066
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 2,929 0.00 0.00 2,948 19.00 0.65 1401/09/09 233 3.288 میلیون 9.69 میلیارد - 2,929 2,930 2,929 2,979 1 200,000 2,929 1 6,236 2,949 14.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.651 میلیون 636,412 2.836 میلیون 451,332
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 5,770 160.00 2.85 5,770 160.00 2.85 1401/09/09 65 2.597 میلیون 14.98 میلیارد - 5,610 5,770 5,770 5,770 42 3,657,688 5,770 2 4,406 5,820 3.751 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.597 میلیون - 2.147 میلیون 450,000
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 8,080 570.00 6.59 8,190 460.00 5.32 1401/09/09 869 5.823 میلیون 47.68 میلیارد 6,701.26 8,650 8,650 8,060 8,650 2 12,000 8,070 1 50,000 8,150 9.828 هزار میلیارد 12.374 میلیون 4.285 میلیون 1.2 میلیون 2.546 میلیون 1.739 میلیون 1.249 میلیون 321,026 30.61 5.65 7.87 4.979 میلیون 844,257 5.378 میلیون 445,558
فراز

فراز

صندوق فرابورس 14,350 41.00 0.29 14,345 36.00 0.25 1401/09/09 30 529,623 7.6 میلیارد - 14,309 14,350 14,311 14,350 2 115,356 14,310 1 37,254 14,349 - - - - - - - - - - - 529,623 - 84,701 444,922
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 6,450 80.00 1.23 6,450 80.00 1.23 1401/09/09 1,260 9.79 میلیون 63.14 میلیارد 7,769.7 6,530 6,650 6,270 6,730 2 4,815 6,400 1 9,532 6,450 25.8 هزار میلیارد 41.617 میلیون 22.193 میلیون 900,000 15.817 میلیون 6.376 میلیون 25.832 میلیون 4.691 میلیون 5.5 4.05 1 9.355 میلیون 435,200 9.365 میلیون 425,000
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 623,400 2,850.00 0.46 620,550 0.00 0.00 14:31 53 410,900 254.99 میلیارد - 620,550 617,250 617,200 624,000 2 99,200 623,500 1 4,400 627,990 - - - - - - - - - - - 66,500 344,400 13,600 397,300
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 5,148 35.00 0.68 5,074 109.00 2.10 1401/09/09 481 6.792 میلیون 34.46 میلیارد 14,119.81 5,183 5,239 5,010 5,239 1 20,430 5,080 1 15,000 5,146 10.148 هزار میلیارد 13.059 میلیون 6.972 میلیون 2 میلیون 2.911 میلیون 4.06 میلیون 2.894 میلیون 1.675 میلیون 6.06 2.5 3.51 6.454 میلیون 338,000 6.429 میلیون 363,000
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 4,300 117.00 2.65 4,360 57.00 1.29 1401/09/09 994 7.64 میلیون 33.31 میلیارد 7,686.56 4,417 4,372 4,277 4,489 1 6,981 4,282 1 200,000 4,300 15.26 هزار میلیارد 27.24 میلیون 19.235 میلیون 3.5 میلیون 11.98 میلیون 7.254 میلیون 10.455 میلیون 2.023 میلیون 7.54 2.1 1.46 7.592 میلیون 48,600 7.28 میلیون 360,000
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 631,010 670.00 0.11 631,680 0.00 0.00 14:26 66 519,500 328.16 میلیارد - 631,680 625,500 625,490 634,970 2 100,000 631,200 1 21,600 634,950 - - - - - - - - - - - 78,800 440,700 161,800 357,700
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 12,520 590.00 4.95 12,480 550.00 4.61 1401/09/09 289 1.282 میلیون 15.99 میلیارد 4,434.63 11,930 11,780 11,780 12,520 9 76,354 12,520 1 39 12,530 8.001 هزار میلیارد 9.89 میلیون 3.426 میلیون 641,116 1.889 میلیون 1.537 میلیون 5.281 میلیون 634,157 12.62 5.2 1.51 1.221 میلیون 61,000 926,608 355,000
غشوکو

شوکوپارس

سهام فرابورس 6,070 170.00 2.88 6,070 170.00 2.88 1401/09/09 157 2.651 میلیون 16.08 میلیارد - 5,900 6,020 5,990 6,070 3 212,684 6,070 1 20,000 6,260 2.428 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.004 میلیون 1.647 میلیون 2.311 میلیون 340,000
یارا

یارا

صندوق فرابورس 12,383 7.00 0.06 12,384 8.00 0.06 1401/09/09 14 332,134 4.11 میلیارد - 12,376 12,383 12,383 12,384 2 6,996,918 12,383 1 3,680,491 12,384 - - - - - - - - - - - 325,015 7,119 12,625 319,509
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 6,700 160.00 2.33 6,770 90.00 1.31 1401/09/09 247 1.256 میلیون 8.51 میلیارد 5,084.41 6,860 7,000 6,690 7,000 1 744 6,740 1 750 6,840 7.852 هزار میلیارد 11.803 میلیون 5.646 میلیون 1.16 میلیون 3.951 میلیون 1.694 میلیون 14.044 میلیون 843,253 9.31 4.63 0.57 1.086 میلیون 170,000 937,466 318,383
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,940 14.00 0.36 3,989 63.00 1.60 1401/09/09 1,783 18.923 میلیون 75.49 میلیارد 10,612.85 3,926 3,932 3,926 4,100 1 50,000 3,932 1 5,500 3,947 19.921 هزار میلیارد 21.959 میلیون 7.906 میلیون 4.994 میلیون 2.038 میلیون 5.868 میلیون 4.633 میلیون 1.064 میلیون 18.72 3.39 4.3 17.299 میلیون 1.624 میلیون 18.621 میلیون 301,329
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 1,565 24.00 1.56 1,555 14.00 0.91 1401/09/09 186 3.045 میلیون 4.78 میلیارد - 1,541 1,540 1,540 1,586 1 95,059 1,563 1 43,300 1,565 9.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.03 میلیون 15,000 2.745 میلیون 300,000
افرا

افرانت

سهام فرابورس 17,720 350.00 1.94 17,820 250.00 1.38 1401/09/09 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 3,026.48 18,070 18,050 17,680 18,140 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 12.668 میلیون 2.748 میلیون 625,000 1.531 میلیون 1.218 میلیون 2.344 میلیون 514,001 21.67 9.15 4.75 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,219 11.00 0.91 1,225 17.00 1.41 1401/09/09 611 18.683 میلیون 22.88 میلیارد 30,577.63 1,208 1,208 1,182 1,240 2 30,891 1,219 1 11,050 1,224 19.662 هزار میلیارد 114.18 میلیون 92.238 میلیون 16.05 میلیون 94.518 میلیون -2,280,447 3.44 میلیون -8,635,528 -2.27 -8.61 5.72 6.403 میلیون 12.28 میلیون 18.383 میلیون 300,000
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/09/09 14 298,200 298.2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 50,000 999,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 298,200 - 298,200