همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم فروش حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,006 105.00 4.97 2,006 105.00 4.97 1401/11/16 5,268 2.508 میلیارد 5.031 هزار میلیارد 476,115.92 2,111 2,180 2,006 2,180 4 160,668 2,006 0 0 0 55.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 880,406 2.507 میلیارد - 2.508 میلیارد
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/08 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - 700 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,180 214.00 10.89 2,180 214.00 10.89 1402/01/09 2,520 410.442 میلیون 894.66 میلیارد - 1,966 2,170 2,170 2,180 480 58,960,578 2,180 0 0 0 150.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 399.664 میلیون 10.778 میلیون - 410.442 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,546 45.00 3.00 1,544 43.00 2.86 1402/01/09 19,037 838.702 میلیون 1.295 هزار میلیارد 53,288.34 1,501 1,544 1,520 1,546 73 5,503,158 1,546 0 0 0 175.349 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 734.559 میلیون 104.143 میلیون 710.436 میلیون 128.267 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 13,756 24.00 0.17 13,756 24.00 0.17 1402/01/09 3,443 207.104 میلیون 2.849 هزار میلیارد - 13,732 13,757 13,755 13,758 1 24,116 13,757 1 75,196 13,758 - - - - - - - - - - - 85.086 میلیون 122.017 میلیون 80.1 میلیون 127.003 میلیون
خعمراح

توسعه و عمران شهرستان نائین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,000 310.00 9.37 2,730 580.00 17.52 1401/11/17 1,923 104.43 میلیون 285.21 میلیارد - 3,310 3,280 2,600 3,280 0 0 0 0 7.045 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.346 میلیون 34.084 میلیون - 104.43 میلیون
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,717 3.00 0.17 1,721 1.00 0.06 1402/01/09 1,934 94.177 میلیون 162.09 میلیارد 48,695.7 1,720 1,765 1,712 1,765 2 74,726 1,717 5 272,970 1,717 106.702 هزار میلیارد 107.378 میلیون 68.071 میلیون 62 میلیون 676,177 67.395 میلیون 5.439 میلیون 5.084 میلیون 20.99 1.58 19.62 24.714 میلیون 69.464 میلیون 22.18 میلیون 71.997 میلیون
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 14,800 475.00 3.32 14,747 422.00 2.95 1402/01/09 2,512 76.45 میلیون 1.127 هزار میلیارد - 14,325 14,455 14,350 14,877 2 3,482 14,792 1 735,784 14,800 - - - - - - - - - - - 57.117 میلیون 19.333 میلیون 16.466 میلیون 59.984 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 13,954 29.00 0.21 13,954 29.00 0.21 1402/01/09 698 59.289 میلیون 827.31 میلیارد - 13,925 13,957 13,952 13,957 1 150,442,486 13,952 1 998,034 13,954 - - - - - - - - - - - 11.627 میلیون 47.662 میلیون 9.265 میلیون 50.024 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 53,325 95.00 0.18 53,325 95.00 0.18 1402/01/09 4,639 60.554 میلیون 3.229 هزار میلیارد - 53,230 53,324 53,324 53,326 45 44,843,807 53,324 2 1,115,921 53,325 - - - - - - - - - - - 27.653 میلیون 32.901 میلیون 21.905 میلیون 38.649 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 4,291 204.00 4.99 4,263 176.00 4.31 1402/01/09 2,563 56.61 میلیون 241.34 میلیارد 22,087.23 4,087 4,095 4,091 4,291 156 21,354,654 4,291 3 63,304 4,291 396.459 هزار میلیارد 472.473 میلیون 188.932 میلیون 75 میلیون 76.014 میلیون 112.917 میلیون 65.792 میلیون 56.864 میلیون 6.97 3.51 6.03 25.495 میلیون 31.115 میلیون 23.265 میلیون 33.345 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 82.00 8.09 937 77.00 7.59 1400/07/28 - - - 57,855.61 1,014 954 925 964 0 0 0 0 - 763.949 میلیون 578.158 میلیون 135 میلیون 620.579 میلیون -42,421,089 52.774 میلیون -55,701,326 - - - 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
وآفری

بیمه کارآفرین

سهام فرابورس 2,706 78.00 2.97 2,682 54.00 2.05 1402/01/09 431 26.497 میلیون 71.06 میلیارد - 2,628 2,550 2,550 2,706 4 85,221 2,706 1 6,000 2,714 32.184 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.57 میلیون 19.927 میلیون 1.881 میلیون 24.617 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,751 65.00 2.42 2,738 52.00 1.94 1402/01/09 2,578 66.422 میلیون 181.89 میلیارد 25,764.78 2,686 2,690 2,680 2,780 4 37,600 2,760 8 56,048 2,760 66.11 هزار میلیارد 72.994 میلیون 38.172 میلیون 24.145 میلیون 6.884 میلیون 31.288 میلیون 7.118 میلیون 2.869 میلیون 23.04 2.11 9.29 66.422 میلیون - 41.962 میلیون 24.46 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 11,503 24.00 0.21 11,503 24.00 0.21 1402/01/09 1,394 43.749 میلیون 503.23 میلیارد - 11,479 11,503 11,502 11,503 4 200,094,573 11,502 1 43,525,045 11,503 - - - - - - - - - - - 34.266 میلیون 9.483 میلیون 20.74 میلیون 23.01 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 13,050 620.00 4.99 13,050 620.00 4.99 1402/01/09 3,705 27.116 میلیون 353.86 میلیارد 7,318.67 12,430 13,050 13,040 13,050 229 2,923,138 13,050 16 114 13,050 10.44 هزار میلیارد 13.23 میلیون 3.775 میلیون 300,000 2.79 میلیون 984,696 3.262 میلیون 272,051 35.58 9.83 2.97 27.116 میلیون - 4.147 میلیون 22.969 میلیون
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,828 16.00 0.88 1,860 48.00 2.65 1402/01/09 731 42.238 میلیون 78.55 میلیارد - 1,812 1,865 1,828 1,866 2 229,945 1,829 1 20,000 1,830 4.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35.661 میلیون 6.577 میلیون 20.038 میلیون 22.2 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,999 159.00 4.14 3,985 145.00 3.78 1402/01/09 4,203 84.553 میلیون 336.9 میلیارد 20,117.38 3,840 3,880 3,850 4,032 2 50,206 3,999 2 149,481 3,999 29.601 هزار میلیارد 40.672 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 11.07 3.05 3.69 70.78 میلیون 13.773 میلیون 64.26 میلیون 20.294 میلیون
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,064 12.00 0.12 10,063 11.00 0.11 1402/01/09 51 20.209 میلیون 203.36 میلیارد - 10,052 10,062 10,062 10,064 3 923,407 10,063 2 28,392 10,064 - - - - - - - - - - - 87,637 20.121 میلیون 132,144 20.077 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 11,377 15.00 0.13 11,375 13.00 0.11 1402/01/09 1,647 39.191 میلیون 445.78 میلیارد - 11,362 11,370 11,370 11,379 9 1,126,569 11,374 4 1,690,358 11,377 - - - - - - - - - - - 30.781 میلیون 8.41 میلیون 20.176 میلیون 19.015 میلیون
باران

بیمه زندگی باران

سهام فرابورس 2,701 2,179.00 417.43 522 0.00 0.00 1400/11/16 - - - - 522 3,700 2,701 3,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15.054 میلیون 3.58 میلیون - 18.635 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 14,974 43.00 0.29 14,973 42.00 0.28 1402/01/09 141 32.79 میلیون 490.98 میلیارد - 14,931 14,974 14,973 14,974 52 50,037,250 14,973 40 39,582,186 14,974 - - - - - - - - - - - 1.423 میلیون 31.367 میلیون 15.509 میلیون 17.281 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 4,547 132.00 2.99 4,541 126.00 2.85 1402/01/09 1,322 70.757 میلیون 321.28 میلیارد - 4,415 4,547 4,415 4,547 113 15,403,384 4,547 0 0 0 267.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.346 میلیون 36.411 میلیون 54.345 میلیون 16.412 میلیون
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 14,576 28.00 0.19 14,576 28.00 0.19 1402/01/09 938 23.861 میلیون 347.79 میلیارد - 14,548 14,575 14,575 14,576 11 32,671,547 14,575 6 596,173 14,576 - - - - - - - - - - - 9.392 میلیون 14.469 میلیون 10.547 میلیون 13.314 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 27,266 18.00 0.07 27,286 38.00 0.14 1402/01/09 145 14.308 میلیون 390.42 میلیارد - 27,248 27,266 27,266 27,301 1 20,000 27,267 2 2,623,124 27,301 - - - - - - - - - - - 5.503 میلیون 8.805 میلیون 1.063 میلیون 13.245 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,426 3.00 0.21 1,440 17.00 1.19 1402/01/09 14,238 522.052 میلیون 751.53 میلیارد 36,051.24 1,423 1,458 1,412 1,488 22 1,182,300 1,426 5 412,800 1,426 61.373 هزار میلیارد 61.987 میلیون 46.045 میلیون 42.62 میلیون 613,759 45.431 میلیون 297,692 176,911 346.91 1.35 206.16 518.701 میلیون 3.351 میلیون 508.864 میلیون 13.188 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,626 76.00 2.98 2,622 72.00 2.82 1402/01/09 605 27.604 میلیون 72.39 میلیارد - 2,550 2,620 2,580 2,626 136 9,720,947 2,626 0 0 0 78.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.604 میلیون 3 میلیون 16.404 میلیون 11.2 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 10,754 24.00 0.22 10,754 24.00 0.22 1402/01/09 212 15.267 میلیون 164.17 میلیارد - 10,730 10,753 10,753 10,754 104 100,303,194 10,753 24 18,043,748 10,754 - - - - - - - - - - - 1.986 میلیون 13.281 میلیون 4.762 میلیون 10.505 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,999 50.00 1.23 3,972 77.00 1.90 1402/01/09 6,209 229.23 میلیون 910.43 میلیارد - 4,049 4,022 3,929 4,074 4 63,525 3,993 2 61,050 3,993 343.025 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 212.968 میلیون 16.261 میلیون 219.477 میلیون 9.753 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,710 360.00 4.90 7,700 350.00 4.76 1402/01/09 783 15.905 میلیون 122.43 میلیارد 20,312.85 7,350 7,380 7,380 7,710 24 392,985 7,710 0 0 0 38.5 هزار میلیارد 77.285 میلیون 49.342 میلیون 5 میلیون 38.785 میلیون 10.556 میلیون 101.041 میلیون 4.795 میلیون 8.03 3.65 0.38 7.746 میلیون 8.159 میلیون 6.29 میلیون 9.615 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,025 31.00 0.78 4,055 61.00 1.53 1402/01/09 2,222 44.331 میلیون 179.76 میلیارد 19,950.96 3,994 3,990 3,914 4,165 1 100,000 4,025 1 3,288 4,062 57.581 هزار میلیارد 64.466 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 30.47 2.87 2741952.38 42.039 میلیون 2.292 میلیون 35.408 میلیون 8.923 میلیون
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 10,000 230.00 2.35 9,900 130.00 1.33 1402/01/09 2,923 23.312 میلیون 230.8 میلیارد 7,975.43 9,770 9,500 9,500 10,150 3 9,750 10,010 4 12,450 10,010 39.6 هزار میلیارد 55.697 میلیون 23.8 میلیون 4 میلیون 16.097 میلیون 7.702 میلیون 26.83 میلیون 4.836 میلیون 8.19 5.14 1.48 14.886 میلیون 8.426 میلیون 14.875 میلیون 8.437 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 14,490 940.00 6.94 14,350 800.00 5.90 1402/01/09 1,089 15.906 میلیون 228.18 میلیارد 14,605.86 13,550 13,090 13,090 14,490 16 123,932 14,490 0 0 0 21.525 هزار میلیارد 27.077 میلیون 9.173 میلیون 1.5 میلیون 5.552 میلیون 3.621 میلیون 8.93 میلیون 1.952 میلیون 10.55 5.69 2.31 12.896 میلیون 3.01 میلیون 7.577 میلیون 8.329 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,366 129.00 3.04 4,397 160.00 3.78 1402/01/09 2,864 39.565 میلیون 173.99 میلیارد 13,814.65 4,237 4,374 4,350 4,480 1 34,115 4,366 1 26,200 4,366 21.958 هزار میلیارد 24.139 میلیون 8.238 میلیون 4.994 میلیون 2.181 میلیون 6.057 میلیون 5.4 میلیون 1.113 میلیون 19.72 3.63 4.07 39.56 میلیون 4,714 32.018 میلیون 7.548 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,423 289.00 6.99 4,391 257.00 6.22 1402/01/09 1,546 29.822 میلیون 130.94 میلیارد 19,289.83 4,134 4,198 4,198 4,423 4 36,763 4,423 0 0 0 15.983 هزار میلیارد 17.935 میلیون 7.248 میلیون 3.64 میلیون 1.952 میلیون 5.296 میلیون 5.028 میلیون 1.358 میلیون 11.77 3.02 3.18 29.072 میلیون 750,000 22.978 میلیون 6.844 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,519 2.00 0.08 2,520 1.00 0.04 1402/01/09 2,891 52.128 میلیون 131.34 میلیارد 18,031.03 2,521 2,575 2,476 2,610 4 246,303 2,519 3 103,373 2,519 15.381 هزار میلیارد 17.809 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 12.97 1.88 1.89 51.526 میلیون 601,458 45.461 میلیون 6.667 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,561 363.00 6.98 5,471 273.00 5.25 1402/01/09 1,290 20.621 میلیون 112.82 میلیارد 15,985.13 5,198 5,201 5,201 5,561 5 143,445 5,561 0 0 0 13.157 هزار میلیارد 16.387 میلیون 7.522 میلیون 2.405 میلیون 3.23 میلیون 4.292 میلیون 6.847 میلیون 1.156 میلیون 11.39 3.07 1.92 16.549 میلیون 4.071 میلیون 14.19 میلیون 6.431 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 12,560 210.00 1.70 12,480 130.00 1.05 1402/01/09 910 9.602 میلیون 119.86 میلیارد 10,552.09 12,350 12,360 12,020 12,620 10 290,738 12,500 4 169,703 12,500 16.474 هزار میلیارد 16.717 میلیون 3.928 میلیون 1.32 میلیون 414,669 3.513 میلیون 1.646 میلیون 1.258 میلیون 13.09 - 10.01 9.602 میلیون - 3.522 میلیون 6.08 میلیون
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 21,475 558.00 2.67 21,240 323.00 1.54 1402/01/09 776 13.043 میلیون 277.03 میلیارد - 20,917 20,916 20,916 21,479 1 1,450 21,452 1 39,000 21,474 - - - - - - - - - - - 7.249 میلیون 5.794 میلیون 7.214 میلیون 5.828 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 14,530 610.00 4.38 14,380 460.00 3.30 1402/01/09 9,313 62.102 میلیون 892.78 میلیارد 6,668.31 13,920 14,150 13,860 14,660 3 3,062 14,540 4 28,680 14,540 120.792 هزار میلیارد 122.403 میلیون 12.015 میلیون 8.4 میلیون 1.611 میلیون 10.404 میلیون 2.358 میلیون 2.25 میلیون 53.68 11.61 51.23 54.052 میلیون 8.05 میلیون 56.436 میلیون 5.666 میلیون
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 14,250 350.00 2.52 14,180 280.00 2.01 1402/01/09 514 9.156 میلیون 129.81 میلیارد 17,814.2 13,900 14,240 13,850 14,300 1 3,602 14,250 1 144,204 14,250 35.381 هزار میلیارد 41.967 میلیون 12.9 میلیون 2.495 میلیون 6.586 میلیون 6.314 میلیون 13.788 میلیون 3.469 میلیون 10.2 5.6 2.57 2.349 میلیون 6.808 میلیون 3.575 میلیون 5.581 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,067 16.00 0.16 10,067 16.00 0.16 1402/01/09 209 6.818 میلیون 68.63 میلیارد - 10,051 10,066 10,066 10,067 102 99,150,033 10,066 20 19,632,378 10,067 - - - - - - - - - - - 5.726 میلیون 1.092 میلیون 1.25 میلیون 5.568 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 9,450 170.00 1.77 9,440 180.00 1.87 1402/01/09 2,857 22.086 میلیون 208.42 میلیارد 7,730.56 9,620 9,510 9,290 9,620 2 1,980 9,450 1 11,113 9,450 462.56 هزار میلیارد 597.921 میلیون 265.911 میلیون 25 میلیون 135.361 میلیون 130.55 میلیون 199.059 میلیون 48.661 میلیون 9.51 3.54 2.32 17.034 میلیون 5.052 میلیون 16.769 میلیون 5.317 میلیون
زرین

زرین

صندوق فرابورس 17,670 330.00 1.90 17,572 232.00 1.34 1402/01/09 123 5.296 میلیون 93.05 میلیارد - 17,340 17,400 17,380 17,670 1 15,800 17,602 1 5,222 17,670 - - - - - - - - - - - 277,328 5.018 میلیون 107,644 5.188 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 18,980 1,240.00 6.99 18,930 1,190.00 6.71 1402/01/09 1,671 14.402 میلیون 272.67 میلیارد 8,619.04 17,740 17,750 17,750 18,980 59 604,919 18,980 0 0 0 8.519 هزار میلیارد 8.129 میلیون 966,930 450,000 434,019 532,911 1.843 میلیون 16,751 508.54 15.98 4.62 14.402 میلیون - 9.254 میلیون 5.148 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 37,300 100.00 0.27 36,800 400.00 1.08 1402/01/09 5,235 14.215 میلیون 523.03 میلیارد 2,715.36 37,200 37,200 35,500 37,450 8 10,028 37,300 5 7,269 37,300 110.4 هزار میلیارد 112.279 میلیون 18.395 میلیون 3 میلیون 1.879 میلیون 16.516 میلیون 3.383 میلیون 30.298 میلیون 3.64 6.68 32.64 11.565 میلیون 2.65 میلیون 9.129 میلیون 5.086 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,715 56.00 3.38 1,715 56.00 3.38 1402/01/09 1,153 42.982 میلیون 73.72 میلیارد 37,278.49 1,659 1,665 1,665 1,741 2 6,052 1,705 3 200,033 1,716 130.642 هزار میلیارد 146.386 میلیون 95.296 میلیون 66.176 میلیون 15.744 میلیون 79.551 میلیون 3.972 میلیون 3.521 میلیون 37.1 1.64 32.89 39.96 میلیون 3.022 میلیون 37.951 میلیون 5.031 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,410 120.00 1.84 6,430 100.00 1.53 1402/01/09 705 13.798 میلیون 88.67 میلیارد - 6,530 6,340 6,340 6,650 1 29,032 6,400 4 135,539 6,500 100.133 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.462 میلیون 336,719 9.377 میلیون 4.422 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 4,565 101.00 2.26 4,593 129.00 2.89 1402/01/09 2,275 23.027 میلیون 105.76 میلیارد 10,121.86 4,464 4,685 4,540 4,685 1 1,500 4,570 1 8,093 4,570 27.558 هزار میلیارد 51.979 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 95.81 4 1.64 23.027 میلیون - 18.745 میلیون 4.282 میلیون
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 17,400 440.00 2.47 17,870 30.00 0.17 1402/01/09 5,223 21.075 میلیون 376.62 میلیارد 4,034.95 17,840 17,800 17,400 18,190 9 8,098 17,400 2 19,872 17,400 20.9 هزار میلیارد 28.097 میلیون 11.513 میلیون 1.17 میلیون 7.197 میلیون 4.316 میلیون 13.174 میلیون 1.609 میلیون 12.99 4.84 1.59 20.657 میلیون 417,508 17.031 میلیون 4.044 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 2,052 59.00 2.96 2,052 59.00 2.96 1402/01/09 186 7.61 میلیون 15.62 میلیارد - 1,993 2,052 2,052 2,052 147 15,145,707 2,052 0 0 0 20.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.61 میلیون - 3.61 میلیون 4 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,343 153.00 6.99 2,301 111.00 5.07 1402/01/09 1,657 45.114 میلیون 103.8 میلیارد 27,226.15 2,190 2,290 2,230 2,343 7 653,595 2,343 1 30,000 2,343 11.505 هزار میلیارد 52.012 میلیون 47.986 میلیون 5 میلیون 40.507 میلیون 7.479 میلیون 17.299 میلیون -791,027 -14.54 1.54 0.67 45.106 میلیون 7,978 41.389 میلیون 3.725 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,450 300.00 4.88 6,430 280.00 4.55 1402/01/09 932 14.721 میلیون 94.59 میلیارد 15,794.77 6,150 6,350 6,240 6,450 1 1,700 6,400 0 0 0 26.363 هزار میلیارد 38.759 میلیون 19.71 میلیون 4.1 میلیون 12.396 میلیون 7.313 میلیون 24.326 میلیون 2.457 میلیون 10.73 3.6 1.08 13.221 میلیون 1.5 میلیون 11.045 میلیون 3.676 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,239 277.00 6.99 4,236 274.00 6.92 1402/01/09 5,142 17.282 میلیون 73.21 میلیارد 3,360.89 3,962 4,239 4,112 4,239 417 10,087,950 4,239 31 6,748 4,239 42.36 هزار میلیارد 42.453 میلیون 16.126 میلیون 5 میلیون 92,523 16.034 میلیون 3.96 میلیون 3.838 میلیون 11.04 2.64 10.7 17.282 میلیون - 13.881 میلیون 3.4 میلیون
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 3,412 36.00 1.07 3,405 29.00 0.86 1402/01/09 466 7.215 میلیون 24.57 میلیارد 15,482.54 3,376 3,440 3,332 3,489 1 20,000 3,411 1 54,392 3,428 10.385 هزار میلیارد 11.472 میلیون 5.988 میلیون 2.05 میلیون 1.087 میلیون 4.901 میلیون 2.359 میلیون 2.286 میلیون 4.54 2.12 4.41 7.15 میلیون 64,482 4.215 میلیون 3 میلیون
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 32,150 1,500.00 4.89 31,850 1,200.00 3.92 1402/01/09 2,005 9.103 میلیون 289.7 میلیارد 4,540.07 30,650 31,600 30,700 32,150 3 3,831 32,150 3 125,217 32,150 79.625 هزار میلیارد 88.545 میلیون 17.674 میلیون 500,000 8.92 میلیون 8.754 میلیون 29.053 میلیون 8.698 میلیون 9.15 9.1 2.74 8.804 میلیون 298,350 6.123 میلیون 2.98 میلیون
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 2,193 43.00 2.00 2,192 42.00 1.95 1402/01/09 147 7.015 میلیون 15.38 میلیارد - 2,150 2,191 2,138 2,193 7 890,092 2,193 0 0 0 3.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.015 میلیون 2 میلیون 4.105 میلیون 2.91 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 102,950 4,900.00 5.00 102,600 4,550.00 4.64 1402/01/09 2,326 4.538 میلیون 465.65 میلیارد 1,951.13 98,050 98,050 98,000 102,950 295 1,145,626 102,950 9 11,241 102,950 1410.906 هزار میلیارد 1.49 میلیارد 168.084 میلیون 13.752 میلیون 78.92 میلیون 89.164 میلیون 277.498 میلیون 100.981 میلیون 13.97 15.82 5.08 2.492 میلیون 2.046 میلیون 1.673 میلیون 2.865 میلیون
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,415 70.00 2.99 2,374 29.00 1.24 1402/01/09 71 3.713 میلیون 8.97 میلیارد - 2,345 2,415 2,415 2,415 32 1,816,970 2,415 0 0 0 15.832 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.513 میلیون 200,000 1.113 میلیون 2.6 میلیون
وحکمت

بیمه حکمت صبا

سهام فرابورس 2,433 70.00 2.96 2,431 68.00 2.88 1402/01/09 233 10.678 میلیون 25.96 میلیارد - 2,363 2,330 2,330 2,433 2 122,262 2,433 0 0 0 7.569 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.678 میلیون - 8.138 میلیون 2.54 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 14,510 430.00 3.05 14,250 170.00 1.21 1402/01/09 3,264 14.847 میلیون 211.6 میلیارد 4,548.74 14,080 14,090 14,010 14,550 4 7,032 14,510 3 13,558 14,510 341.397 هزار میلیارد 407.022 میلیون 114.615 میلیون 23.958 میلیون 65.625 میلیون 48.989 میلیون 210.068 میلیون 26.408 میلیون 12.93 6.97 1.63 11.109 میلیون 3.738 میلیون 12.388 میلیون 2.459 میلیون
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 7,840 10.00 0.13 8,010 180.00 2.30 1402/01/09 1,521 14.578 میلیون 116.7 میلیارد 9,584.54 7,830 8,240 7,790 8,330 1 50,000 7,870 2 14,642 7,870 7.69 هزار میلیارد 8.522 میلیون 3.358 میلیون 960,000 1.36 میلیون 1.998 میلیون 3.946 میلیون 620,879 12.39 3.85 1.95 12.824 میلیون 1.754 میلیون 12.247 میلیون 2.331 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 46,599 90.00 0.19 46,599 90.00 0.19 1402/01/09 1,663 7.771 میلیون 362.14 میلیارد - 46,509 46,598 46,598 46,602 7 3,422,299 46,598 1 159 46,599 - - - - - - - - - - - 4.932 میلیون 2.84 میلیون 5.566 میلیون 2.205 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 9,100 0.00 0.00 9,020 80.00 0.88 1402/01/09 2,201 30.197 میلیون 272.52 میلیارد - 9,100 9,300 8,830 9,300 2 10,635 9,090 4 62,513 9,120 81.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.956 میلیون 241,317 28.14 میلیون 2.057 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 28,900 1,400.00 5.09 28,450 950.00 3.45 1402/01/09 2,712 4.681 میلیون 133.06 میلیارد 1,726.07 27,500 26,400 26,400 29,000 1 10,000 28,700 3 1,263 28,900 99.575 هزار میلیارد 112.874 میلیون 24.615 میلیون 3.5 میلیون 13.299 میلیون 11.315 میلیون 22.878 میلیون 8.608 میلیون 11.3 8.6 4.25 2.965 میلیون 1.716 میلیون 2.629 میلیون 2.052 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 4,095 267.00 6.97 3,986 158.00 4.13 1402/01/09 4,700 23.312 میلیون 93.97 میلیارد 4,960.04 3,828 3,892 3,892 4,095 144 6,398,228 4,095 11 11,690 4,095 298.95 هزار میلیارد 431.534 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 12.31 7.64 12.12 23.312 میلیون - 21.292 میلیون 2.021 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 7,520 10.00 0.13 7,490 20.00 0.27 1402/01/09 4,657 51.95 میلیون 389.36 میلیارد 11,155.32 7,510 7,520 7,330 7,640 1 39,709 7,520 3 2,272 7,520 74.9 هزار میلیارد 101.405 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 6.87 3.16 7.55 45.822 میلیون 6.128 میلیون 49.95 میلیون 2 میلیون
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,846 87.00 4.95 1,846 87.00 4.95 1402/01/09 252 9.858 میلیون 18.2 میلیارد 39,256.5 1,759 1,846 1,830 1,846 83 6,111,392 1,846 0 0 0 9.23 هزار میلیارد 22.38 میلیون 18.62 میلیون 5 میلیون 13.15 میلیون 5.47 میلیون 10.159 میلیون 249,755 33.21 1.52 0.82 9.258 میلیون 600,000 7.858 میلیون 2 میلیون
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 5,420 150.00 2.85 5,420 150.00 2.85 1402/01/09 118 5.857 میلیون 31.75 میلیارد - 5,270 5,420 5,420 5,420 2 110,881 5,420 0 0 0 9.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.857 میلیون 2 میلیون 3.857 میلیون 2 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 21,750 630.00 2.98 21,750 630.00 2.98 1402/01/09 139 2.928 میلیون 63.68 میلیارد - 21,120 21,750 21,750 21,750 187 10,993,913 21,750 0 0 0 57.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.928 میلیون - 927,753 2 میلیون
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 9,570 270.00 2.90 9,560 260.00 2.80 1402/01/09 425 9.192 میلیون 87.9 میلیارد - 9,300 9,390 9,390 9,570 13 1,305,576 9,570 0 0 0 12.17 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.131 میلیون 1.06 میلیون 7.192 میلیون 2 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 7,450 340.00 4.78 7,320 210.00 2.95 1402/01/09 1,204 13.252 میلیون 97.07 میلیارد 11,006.44 7,110 7,020 7,020 7,460 1 26,000 7,450 2 11,360 7,450 123.708 هزار میلیارد 185.879 میلیون 89.666 میلیون 16.9 میلیون 62.171 میلیون 27.495 میلیون 65.769 میلیون 13.799 میلیون 8.98 4.5 1.88 12.947 میلیون 305,000 11.302 میلیون 1.95 میلیون
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 27,800 1,800.00 6.92 27,500 1,500.00 5.77 1402/01/09 1,656 8.427 میلیون 231.75 میلیارد 5,088.61 26,000 27,250 26,550 27,800 24 203,231 27,800 0 0 0 8.25 هزار میلیارد 8.415 میلیون 3.088 میلیون 300,000 989,957 2.098 میلیون 1.324 میلیون 980,975 8.41 3.93 6.23 6.848 میلیون 1.579 میلیون 6.53 میلیون 1.896 میلیون
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 7,620 220.00 2.97 7,610 210.00 2.84 1402/01/09 1,012 15.45 میلیون 117.57 میلیارد - 7,400 7,620 7,500 7,620 5 154,268 7,620 0 0 0 4.947 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.281 میلیون 169,000 13.565 میلیون 1.885 میلیون
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 6,140 170.00 2.85 6,130 160.00 2.68 1402/01/09 156 4.868 میلیون 29.83 میلیارد - 5,970 6,140 6,010 6,140 14 2,627,303 6,140 0 0 0 16.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.876 میلیون 992,581 2.985 میلیون 1.884 میلیون
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 1,662 48.00 2.97 1,643 29.00 1.80 1402/01/09 202 7.685 میلیون 12.77 میلیارد - 1,614 1,662 1,662 1,662 20 1,805,714 1,662 0 0 0 3.89 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.685 میلیون - 5.92 میلیون 1.765 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,945 283.00 5.00 5,945 283.00 5.00 1402/01/09 190 5.443 میلیون 32.36 میلیارد 21,484.47 5,662 5,945 5,945 5,945 252 9,312,208 5,945 0 0 0 35.67 هزار میلیارد 41.656 میلیون 14.419 میلیون 6 میلیون 5.986 میلیون 8.432 میلیون 3.041 میلیون 1.123 میلیون 28.8 3.84 10.64 5.243 میلیون 200,000 3.693 میلیون 1.75 میلیون
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 39,550 1,850.00 4.91 39,500 1,800.00 4.77 1402/01/09 1,728 4.868 میلیون 192.36 میلیارد 2,817.31 37,700 39,450 38,400 39,550 121 5,242,378 39,550 0 0 0 5.925 هزار میلیارد 9.428 میلیون 3.754 میلیون 150,000 3.518 میلیون 236,000 1.938 میلیون 20,378 290.75 25.11 3.06 4.513 میلیون 355,000 3.15 میلیون 1.718 میلیون
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 8,350 5,262.00 170.40 3,088 0.00 0.00 1402/01/09 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 8,350 7,870 8,350 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,815 100.00 3.68 2,737 22.00 0.81 1402/01/09 2,537 25.377 میلیون 69.46 میلیارد 10,002.9 2,715 2,715 2,635 2,820 1 15,000 2,812 6 964 2,812 13.685 هزار میلیارد 14.075 میلیون 8.488 میلیون 5 میلیون 390,019 8.098 میلیون 2.736 میلیون 2.642 میلیون 5.18 1.69 5 24.971 میلیون 406,028 23.694 میلیون 1.683 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 24,350 1,150.00 4.96 24,350 1,150.00 4.96 1402/01/09 482 3.171 میلیون 77.19 میلیارد 6,578.28 23,200 24,000 24,000 24,350 12 79,568 24,350 1 2,604 24,450 58.44 هزار میلیارد 124.397 میلیون 76.775 میلیون 2.4 میلیون 65.957 میلیون 10.817 میلیون 117.187 میلیون 8.751 میلیون 6.4 5.18 0.48 2.371 میلیون 800,000 1.514 میلیون 1.657 میلیون
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 48,900 25,050.00 33.87 48,900 25,050.00 33.87 1402/01/09 193 1.792 میلیون 87.62 میلیارد 600 73,950 48,900 48,900 48,900 0 0 0 0 17.115 هزار میلیارد 18.434 میلیون 2.088 میلیون 200,000 1.319 میلیون 768,918 2.22 میلیون 635,164 21.47 17.74 6.14 1.392 میلیون 400,000 141,744 1.65 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 24,000 650.00 2.78 23,600 250.00 1.07 1402/01/09 1,296 5.226 میلیون 123.46 میلیارد 4,032.24 23,350 23,850 23,000 24,150 2 4,975 23,900 1 4,000 23,900 130.272 هزار میلیارد 152.744 میلیون 36.869 میلیون 5.52 میلیون 22.472 میلیون 14.398 میلیون 13.285 میلیون 5.708 میلیون 22.82 9.06 9.81 2.909 میلیون 2.316 میلیون 3.617 میلیون 1.609 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 13,820 650.00 4.94 13,760 590.00 4.48 1402/01/09 1,432 11.102 میلیون 152.72 میلیارد 7,752.46 13,170 13,790 13,450 13,820 23 464,167 13,820 0 0 0 137.6 هزار میلیارد 151.084 میلیون 34.224 میلیون 10 میلیون 13.484 میلیون 20.739 میلیون 30.616 میلیون 11.584 میلیون 11.88 6.63 4.49 8.917 میلیون 2.185 میلیون 9.502 میلیون 1.6 میلیون
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 12,830 260.00 2.07 12,950 380.00 3.02 1402/01/09 163 2.202 میلیون 28.51 میلیارد 1,973.74 12,570 13,190 12,600 13,190 1 2,500 12,840 1 90,032 12,920 57.498 هزار میلیارد 67.975 میلیون 24.693 میلیون 4.44 میلیون 10.477 میلیون 14.216 میلیون 33.931 میلیون 6.399 میلیون 8.99 4.04 1.69 413,137 1.789 میلیون 635,047 1.567 میلیون
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 1,487 43.00 2.98 1,484 40.00 2.77 1402/01/09 593 26.267 میلیون 38.99 میلیارد - 1,444 1,486 1,449 1,487 3 274,334 1,487 1 100,000 1,500 5.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25.767 میلیون 500,000 24.767 میلیون 1.5 میلیون
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 19,370 560.00 2.98 19,370 560.00 2.98 1402/01/09 138 3.196 میلیون 61.91 میلیارد - 18,810 19,370 19,370 19,370 93 6,195,332 19,370 0 0 0 154.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 796,960 2.399 میلیون 1.696 میلیون 1.5 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,112 90.00 2.98 3,112 90.00 2.98 1402/01/09 208 10.919 میلیون 33.98 میلیارد - 3,022 3,112 3,112 3,112 277 45,052,270 3,112 0 0 0 150.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.059 میلیون 860,000 9.419 میلیون 1.5 میلیون
غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

سهام فرابورس 4,000 12,563.00 75.85 16,563 0.00 0.00 1400/11/09 10 322,857 5.35 میلیارد - 16,563 4,000 4,000 4,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.497 میلیون - - 1.497 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 9,030 590.00 6.99 8,950 510.00 6.04 1402/01/09 8,348 52.585 میلیون 470.38 میلیارد 6,299.12 8,440 8,980 8,660 9,030 648 7,709,881 9,030 18 1,942 9,030 13.425 هزار میلیارد 15.645 میلیون 4.38 میلیون 1.5 میلیون 2.22 میلیون 2.16 میلیون 5.055 میلیون 453,282 29.62 6.22 2.66 52.572 میلیون 12,934 51.096 میلیون 1.489 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 3,863 112.00 2.99 3,859 108.00 2.88 1402/01/09 298 9.615 میلیون 37.1 میلیارد - 3,751 3,859 3,801 3,863 150 8,349,595 3,863 1 8,440 3,863 6.174 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.615 میلیون - 8.142 میلیون 1.474 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,975 83.00 4.39 1,968 76.00 4.02 1402/01/09 638 14.108 میلیون 27.77 میلیارد 22,113.31 1,892 1,910 1,910 1,986 3 31,558 1,986 4 243,345 1,986 11.434 هزار میلیارد 86.644 میلیون 82.253 میلیون 4.195 میلیون 75.21 میلیون 7.044 میلیون 33.342 میلیون 908,654 12.58 1.62 0.34 13.178 میلیون 930,000 12.648 میلیون 1.46 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 5,397 61.00 1.12 5,375 83.00 1.52 1402/01/09 1,887 15.017 میلیون 80.71 میلیارد 7,958.03 5,458 5,500 5,291 5,500 1 3,894 5,397 3 24,491 5,397 16.125 هزار میلیارد 20.194 میلیون 8.993 میلیون 2 میلیون 4.069 میلیون 4.924 میلیون 8.48 میلیون 1.591 میلیون 10.14 3.27 1.9 12.407 میلیون 2.61 میلیون 13.564 میلیون 1.453 میلیون
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 6,680 60.00 0.91 6,680 60.00 0.91 1402/01/09 140 3.164 میلیون 21.14 میلیارد - 6,620 6,680 6,680 6,680 53 1,066,872 6,680 0 0 0 26.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.164 میلیون - 1.764 میلیون 1.4 میلیون
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,348 9.00 0.21 4,347 8.00 0.18 1402/01/09 847 18.828 میلیون 81.84 میلیارد - 4,339 4,350 4,281 4,400 3 64,615 4,348 1 66,320 4,379 21.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.163 میلیون 1.666 میلیون 17.435 میلیون 1.393 میلیون
حبندرح

خط دریا بندر(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,350 30.00 0.29 10,380 0.00 0.00 1401/11/13 1,487 6.884 میلیون 71.44 میلیارد - 10,380 11,000 10,920 11,040 0 0 0 1 5,000 11,050 11.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.884 میلیون - 5.502 میلیون 1.382 میلیون