همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد83

مرابحه عام دولت83-ش.خ041220

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/18 117 23 میلیون 23 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/22 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 500 851,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 960,000 28,740.00 3.09 931,260 0.00 0.00 1399/11/8 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 950,000 950,000 960,000 1 25,000 936,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4,100 - 4,100
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.035 میلیون 35,000.00 3.50 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 1.035 میلیون 1.035 میلیون 1.035 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 100 -
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
اراد66

مرابحه عام دولت66-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اراد57

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 905,000 95,000.00 9.50 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/29 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 905,000 905,000 905,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
شستان03

اجاره تجاری شستان14030915

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/15 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 26 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/27 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد61

مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/21 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 100 50,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد67

مرابحه عام دولت67-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اراد75

مرابحه عام دولت75-ش.خ040226

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/26 52 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 20,000 100 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اراد74

مرابحه عام دولت74-ش.خ040226

اوراق فرابورس 980,000 20,000.00 2.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/16 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 980,000 980,000 980,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اراد55

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209

اوراق فرابورس 950,000 22,100.00 2.38 927,900 0.00 0.00 1400/01/25 55 10.777 میلیون 10 هزار میلیارد - 927,900 950,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
اراد72

مرابحه عام دولت72-ش.خ0311

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/13 42 8 میلیون 8 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 8 میلیون - 8 میلیون
اراد64

مرابحه عام دولتی64-ش.خ0111

اوراق فرابورس 944,500 970.00 0.10 943,530 0.00 0.00 1399/11/18 36 7.1 میلیون 6.699 هزار میلیارد - 943,530 944,500 944,500 944,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2.021 میلیون - 2.021 میلیون
تابان04

اجاره تابان سپهر14031126

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/23 62 6 میلیون 6 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 3 75,000 940,000 3 74,999 1,010,000 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
اراد70

مرابحه عام دولت70-ش.خ0112

اوراق فرابورس 943,750 2,180.00 0.23 941,570 0.00 0.00 1399/12/6 30 6 میلیون 5.649 هزار میلیارد - 941,570 943,750 943,750 943,750 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 85,077 - 85,077
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 16,187 8,418.00 34.21 24,605 0.00 0.00 1400/01/25 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 16,187 16,187 16,187 0 0 0 2498 167,939,608 16,187 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 94,416 - 94,416 -
مهان01

اجاره مهرآیندگان لوتوس0311

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/10 50 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
اراد56

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/11/14 25 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 22,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
مهان02

اجاره مهرآیندگان امید0311

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 6,180.00 0.62 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 24 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 1,000,000 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد77

مرابحه عام دولت77-ش.خ000812

اوراق فرابورس 972,045 6,195.00 0.63 978,240 0.00 0.00 1399/12/27 10 2 میلیون 1.956 هزار میلیارد - 978,240 972,045 972,045 972,045 0 0 0 1 6,811,415 978,240 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
اراد78

مرابحه عام دولت78-ش.خ001112

اوراق فرابورس 961,525 8,475.00 0.87 970,000 0.00 0.00 1399/12/27 8 1.6 میلیون 1.552 هزار میلیارد - 970,000 961,525 961,525 961,525 0 0 0 1 27,400,000 970,000 - - - - - - - - - - - - 1.6 میلیون - 1.6 میلیون
اراد82

مرابحه عام دولت82-ش.خ010912

اوراق فرابورس 932,550 17,370.00 1.83 949,920 0.00 0.00 1399/12/27 8 1.6 میلیون 1.52 هزار میلیارد - 949,920 932,550 932,550 932,550 0 0 0 1 28,400,000 949,920 - - - - - - - - - - - - 1.6 میلیون - 1.6 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,853 156.00 2.74 5,697 0.00 0.00 1399/12/23 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 5,853 5,853 5,853 0 0 0 438 8,832,110 5,853 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.299 میلیون 5 میلیون 6.299 میلیون -
اراد54

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0109

اوراق فرابورس 980,000 35,500.00 3.76 944,500 0.00 0.00 1399/11/28 8 1.463 میلیون 1.382 هزار میلیارد - 944,500 980,000 980,000 980,000 1 6,000 939,182 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 17,120 3,823.00 28.75 13,297 0.00 0.00 1400/01/25 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 16,809 16,623 17,121 1 400 16,610 1 154 16,700 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 408,890 667,289 775,966 300,213
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,623 1,048.00 15.71 6,671 0.00 0.00 1400/01/25 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,400 5,400 5,640 1 30,000 5,451 1 23,461 5,499 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.556 میلیون 5.362 میلیون 16.918 میلیون -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 10,867 2,619.00 19.42 13,486 0.00 0.00 1400/01/25 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 10,815 10,780 11,000 2 16,604 10,900 1 7,500 10,970 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.11 میلیون 2.335 میلیون 13.61 میلیون 835,000
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,560 1,713.00 32.49 5,273 0.00 0.00 1400/01/25 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,560 3,560 3,560 1 2,340 3,443 189 8,683,986 3,560 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 278,933 - 278,933 -
اراد58

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0110

اوراق فرابورس 972,287 29,057.00 3.08 943,230 0.00 0.00 1399/12/19 3 600,000 565.94 میلیارد - 943,230 972,287 972,287 972,287 1 1,000 896,857 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 72,770 3,797.00 5.51 68,973 0.00 0.00 1399/10/14 4,674 6.395 میلیون 441.07 میلیارد - 68,973 69,001 69,001 73,400 11 14,023 72,510 1 300 72,550 - - - - - - - - - - - 1.061 میلیون 233,700 1.295 میلیون -
اراد35

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103

اوراق فرابورس 1,000,000 80,000.00 8.70 920,000 0.00 0.00 1400/01/21 36 461,500 424.58 میلیارد - 920,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 4 100,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 30,084 690.00 2.35 29,394 0.00 0.00 1399/10/14 457 13.502 میلیون 396.89 میلیارد - 29,394 30,085 30,080 30,090 14 1,370,976 30,060 1 56,000 30,060 - - - - - - - - - - - 1.359 میلیون 8.649 میلیون 983,376 9.024 میلیون