همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد87

مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

اوراق فرابورس 954,500 27,700.00 2.99 926,800 0.00 0.00 1400/10/28 297 59.114 میلیون 54.787 هزار میلیارد - 926,800 954,500 954,500 954,500 1 100 921,010 1 1,900 969,980 - - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
اراد91

مرابحه عام دولت91-ش.خ010525

اوراق فرابورس 995,000 28,500.00 2.95 966,500 0.00 0.00 1400/09/24 179 34.816 میلیون 33.65 هزار میلیارد - 966,500 995,000 995,000 995,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد88

مرابحه عام دولت88-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/30 151 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد89

مرابحه عام دولت89-ش.خ041120

اوراق فرابورس 983,000 17,000.00 1.70 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/4 150 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 983,000 983,000 983,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد83

مرابحه عام دولت83-ش.خ041220

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/12 117 23 میلیون 23 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 991,000 9,000.00 0.90 1,000,000 0.00 0.00 1400/11/4 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 991,000 991,000 991,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000
تابان05

اجاره تابان نوین14041015

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/15 200 20 میلیون 20 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 120,966 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 1,000,000 68,740.00 7.38 931,260 0.00 0.00 1400/06/14 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 4 51,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 999,990 10.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/25 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 999,990 999,990 999,990 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,200 - 1,200
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
کرمان39

مرابحه کرمان موتور14030915

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 6,000.00 0.60 1,000,000 0.00 0.00 09:48 106 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1 12,500 1,006,000 1 12,500 1,026,100 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد57

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 970,000 30,000.00 3.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/09/27 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 970,000 970,000 970,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
شستان03

اجاره تجاری شستان14030915

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/18 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 2,500 1,000,000 1 400 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.06 میلیون 60,000.00 6.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/28 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.06 میلیون 1.06 میلیون 1.06 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد61

مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 10:49 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
اراد67

مرابحه عام دولت67-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/02/5 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اراد75

مرابحه عام دولت75-ش.خ040226

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/29 52 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد74

مرابحه عام دولت74-ش.خ040226

اوراق فرابورس 984,800 15,200.00 1.52 1,000,000 0.00 0.00 1400/11/3 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 984,800 984,800 984,800 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
اراد66

مرابحه عام دولت66-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
تابان07

اجاره تابان لوتوس14041015

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/15 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
تابان06

اجاره تابان کاردان14041015

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/15 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 19,953 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اراد55

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209

اوراق فرابورس 962,000 34,100.00 3.67 927,900 0.00 0.00 1400/11/6 55 10.777 میلیون 10 هزار میلیارد - 927,900 962,000 962,000 962,000 2 1,000 934,640 1 900 986,980 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اراد85

مرابحه عام دولت85-ش.خ010704

اوراق فرابورس 977,750 31,750.00 3.36 946,000 0.00 0.00 1400/10/26 53 10.5 میلیون 9.933 هزار میلیارد - 946,000 977,750 977,750 977,750 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اراد72

مرابحه عام دولت72-ش.خ0311

اوراق فرابورس 997,500 2,500.00 0.25 1,000,000 0.00 0.00 1400/11/5 42 8 میلیون 8 هزار میلیارد - 1,000,000 950,000 950,000 997,500 1 100 945,010 1 1,800 997,500 - - - - - - - - - - - 1,000 3,000 3,800 200
اراد64

مرابحه عام دولتی64-ش.خ0111

اوراق فرابورس 945,000 1,470.00 0.16 943,530 0.00 0.00 1400/11/5 36 7.1 میلیون 6.699 هزار میلیارد - 943,530 945,000 945,000 945,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
تابان04

اجاره تابان سپهر14031126

اوراق فرابورس 979,700 20,300.00 2.03 1,000,000 0.00 0.00 09:44 62 6 میلیون 6 هزار میلیارد - 1,000,000 979,700 979,700 979,700 3 75,000 970,000 3 74,769 979,700 - - - - - - - - - - - 231 - - 231
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
اراد70

مرابحه عام دولت70-ش.خ0112

اوراق فرابورس 943,750 2,180.00 0.23 941,570 0.00 0.00 1399/12/6 30 6 میلیون 5.649 هزار میلیارد - 941,570 943,750 943,750 943,750 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 85,077 - 85,077
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
مهان01

اجاره مهرآیندگان لوتوس0311

اوراق فرابورس 981,000 19,000.00 1.90 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/14 50 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 981,000 981,000 981,000 1 50,000 985,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
اراد56

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/08/19 25 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.02 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000
کرمان03

مرابحه کرمان موتور14030614

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/14 40 3.5 میلیون 3.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 15 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
مهان02

اجاره مهرآیندگان امید0311

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/2 24 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 50,000 985,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/8 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
اراد77

مرابحه عام دولت77-ش.خ000812

اوراق فرابورس 998,146 19,906.00 2.03 978,240 0.00 0.00 1400/07/24 10 2 میلیون 1.956 هزار میلیارد - 978,240 997,050 997,050 998,146 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
اراد92

مرابحه عام دولت92-ش.خ020825

اوراق فرابورس 953,700 24,030.00 2.58 929,670 0.00 0.00 1400/10/11 10 8.432 میلیون 1.704 هزار میلیارد - 929,670 953,700 953,700 953,700 1 8,000 916,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد78

مرابحه عام دولت78-ش.خ001112

اوراق فرابورس 991,000 21,000.00 2.16 970,000 0.00 0.00 1400/08/4 8 1.6 میلیون 1.552 هزار میلیارد - 970,000 991,000 991,000 991,000 0 0 0 1 27,400,000 970,000 - - - - - - - - - - - - 1.6 میلیون - 1.6 میلیون
اراد82

مرابحه عام دولت82-ش.خ010912

اوراق فرابورس 950,350 430.00 0.05 949,920 0.00 0.00 1400/11/5 8 1.6 میلیون 1.52 هزار میلیارد - 949,920 950,350 950,350 950,350 2 40,000 950,350 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,178 4,519.00 79.32 5,697 0.00 0.00 11:30 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 1,178 1,166 1,178 199 16,776,844 1,144 1 7,288 1,144 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54.847 میلیون - 53.395 میلیون 1.453 میلیون