همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 958,000 26,740.00 2.87 931,260 0.00 0.00 1399/10/24 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 958,000 958,000 958,000 1 1,500 913,000 1 20,000 959,000 - - - - - - - - - - - - 10,100 - 10,100
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
شستان03

اجاره تجاری شستان14030915

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/15 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 26 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/23 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد61

مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/3 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 100 50,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد57

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 905,000 95,000.00 9.50 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/29 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 905,000 905,000 905,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد66

مرابحه عام دولت66-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اراد67

مرابحه عام دولت67-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اراد55

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209

اوراق فرابورس 927,170 730.00 0.08 927,900 0.00 0.00 1399/10/23 55 10.777 میلیون 10 هزار میلیارد - 927,900 927,170 927,170 927,170 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3.016 میلیون - 3.016 میلیون
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 20,628 3,977.00 16.16 24,605 0.00 0.00 1399/10/14 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 19,820 19,820 20,628 440 3,508,058 20,628 2 4,503 20,636 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.01 میلیون 59.045 میلیون 100.256 میلیون 28.799 میلیون
اراد56

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308

اوراق فرابورس 970,000 30,000.00 3.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 25 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 970,000 970,000 970,000 0 0 0 4 99,000 970,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 17,385 133.00 0.76 17,518 0.00 0.00 1399/11/2 151,766 95.99 میلیون 1.682 هزار میلیارد 1,678.9 17,518 17,010 17,010 18,400 2 1,500 17,385 3 8,367 17,385 43.795 هزار میلیارد 45.71 میلیون 8.138 میلیون 2.5 میلیون 1.915 میلیون 6.223 میلیون 4.094 میلیون 4.036 میلیون 10.85 7.04 10.7 94.92 میلیون 1.074 میلیون 93.309 میلیون 2.685 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 8,005 2,308.00 40.51 5,697 0.00 0.00 1399/11/2 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 8,030 8,005 8,227 0 0 0 421 16,391,297 8,005 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40.739 میلیون 2.945 میلیون 42.984 میلیون 700,000
اراد54

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0109

اوراق فرابورس 964,500 20,000.00 2.12 944,500 0.00 0.00 1399/10/21 8 1.463 میلیون 1.382 هزار میلیارد - 944,500 964,500 964,500 964,500 1 5,000 941,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 73,990 2,416.00 3.16 76,406 0.00 0.00 1399/11/2 14,676 16.97 میلیون 1.296 هزار میلیارد 1,361.9 76,406 77,002 73,400 80,800 2 3,639 73,770 1 2,000 73,770 84.834 هزار میلیارد 85.12 میلیون 3.114 میلیون 1.11 میلیون 286,772 2.828 میلیون 1.372 میلیون 1.356 میلیون 62.58 30 61.82 16.692 میلیون 273,285 16.938 میلیون 27,640
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 51,716 1,577.00 3.15 50,139 0.00 0.00 1399/11/2 128,673 25.29 میلیون 1.268 هزار میلیارد 6.93 50,139 46,792 46,792 51,716 578 980,922 51,716 1 7 51,716 10.028 هزار میلیارد 10.579 میلیون 1.146 میلیون 200,000 551,399 594,615 2.33 میلیون 400,153 25.06 16.86 4.3 25.118 میلیون 168,958 23.234 میلیون 2.054 میلیون
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 6,338 67.00 1.07 6,271 0.00 0.00 1399/11/2 10,189 171.71 میلیون 1.077 هزار میلیارد 16,852.39 6,271 6,235 6,235 6,480 4 11,131 6,331 1 140,333 6,338 20.851 هزار میلیارد 24.24 میلیون 7.564 میلیون 3.325 میلیون 3.389 میلیون 4.175 میلیون 3.204 میلیون 486,686 42.84 4.99 6.51 137.708 میلیون 34.001 میلیون 170.875 میلیون 834,000
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 107,460 2,138.00 1.95 109,598 0.00 0.00 1399/11/2 7,989 9.18 میلیون 1.007 هزار میلیارد 1,149.53 109,598 106,932 106,932 116,000 2 30,828 106,932 1 38 106,932 35.893 هزار میلیارد 37.738 میلیون 3.212 میلیون 327,500 1.844 میلیون 1.368 میلیون 2.534 میلیون 1.345 میلیون 26.69 26.25 14.16 7.483 میلیون 1.7 میلیون 8.423 میلیون 760,534
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 65,964 86.00 0.13 66,050 0.00 0.00 1399/11/2 6,945 14.25 میلیون 940.98 میلیارد 2,051.33 66,050 65,964 65,964 68,410 0 0 0 1183 4,490,746 65,964 9.908 هزار میلیارد 10.461 میلیون 1.014 میلیون 150,000 553,589 460,167 919,294 233,423 42.44 21.53 10.78 14.046 میلیون 200,000 14.139 میلیون 107,539
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 3,327 26.00 0.78 3,353 0.00 0.00 1399/11/2 13,888 243.1 میلیون 815.05 میلیارد 17,504.18 3,353 3,327 3,327 3,466 0 0 0 210 7,458,300 3,327 12.84 هزار میلیارد 13.187 میلیون 4.111 میلیون 3.829 میلیون 347,336 3.763 میلیون 229,667 -96,030 -133.71 3.41 55.91 239.924 میلیون 3.174 میلیون 242.083 میلیون 1.015 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 30,144 871.00 2.81 31,015 0.00 0.00 1399/11/2 5,438 25.08 میلیون 777.92 میلیارد 4,612.41 31,015 31,720 30,144 32,189 0 0 0 383 11,522,041 30,144 139.568 هزار میلیارد 140.812 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 1.699 میلیون 5.382 میلیون 25.93 10.27 82.13 21.594 میلیون 3.488 میلیون 23.872 میلیون 1.21 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 16,580 205.00 1.25 16,375 0.00 0.00 1399/11/2 7,232 45.77 میلیون 749.52 میلیارد 6,329.21 16,375 15,764 15,764 17,390 1 523 16,550 1 12,341 16,580 47.898 هزار میلیارد 59.515 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 18.93 8.48 1.33 40.806 میلیون 4.967 میلیون 44.709 میلیون 1.064 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 17,682 4,385.00 32.98 13,297 0.00 0.00 1399/11/2 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 16,360 16,360 17,682 106 6,261,282 17,682 1 1,000 18,466 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.216 میلیون 6.75 میلیون 2.496 میلیون 13.471 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,515 156.00 2.34 6,671 0.00 0.00 1399/11/2 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 6,250 6,190 6,600 1 980 6,530 1 1,000 6,530 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.274 میلیون 17.705 میلیون 33.926 میلیون 4.054 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 14,000 514.00 3.81 13,486 0.00 0.00 1399/11/2 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 13,300 13,300 14,250 4 22,408 13,900 1 5,000 13,999 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.81 میلیون 17.85 میلیون 14.854 میلیون 13.806 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,612 45.00 0.42 10,657 0.00 0.00 1399/11/2 24,215 61.35 میلیون 653.86 میلیارد 317.58 میلیون 10,657 10,502 10,502 10,920 1 3,000 10,614 2 2,067 10,618 319.71 هزار میلیارد 421.371 میلیون 165.684 میلیون 30 میلیون 101.661 میلیون 64.023 میلیون 35.795 میلیون 35.672 میلیون 8.97 4.99 8.93 60.505 میلیون 849,221 60.809 میلیون 545,569
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 5,894 621.00 11.78 5,273 0.00 0.00 1399/11/2 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 5,500 5,500 5,894 36 3,654,984 5,894 1 200 5,908 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.981 میلیون 84,000 27.565 میلیون 1.5 میلیون
اراد58

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0110

اوراق فرابورس 944,060 830.00 0.09 943,230 0.00 0.00 1399/10/14 3 600,000 565.94 میلیارد - 943,230 944,060 944,060 944,060 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1.239 میلیون - 1.239 میلیون
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 5,586 172.00 2.99 5,590 168.00 2.92 1399/04/23 9,669 93.764 میلیون 524.1 میلیارد - 5,758 5,586 5,586 5,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 93.146 میلیون 617,820 93.623 میلیون 141,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 19,969 780.00 3.76 20,749 0.00 0.00 1399/11/2 4,574 23.9 میلیون 495.92 میلیارد 5,225.46 20,749 20,250 19,969 22,000 0 0 0 104 3,513,901 19,969 134.558 هزار میلیارد 181.154 میلیون 67.514 میلیون 6.485 میلیون 46.596 میلیون 20.918 میلیون 33.194 میلیون 14.224 میلیون 9.47 6.43 4.05 21.193 میلیون 2.708 میلیون 22.835 میلیون 1.066 میلیون
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 72,770 3,797.00 5.51 68,973 0.00 0.00 1399/10/14 4,674 6.395 میلیون 441.07 میلیارد - 68,973 69,001 69,001 73,400 11 14,023 72,510 1 300 72,550 - - - - - - - - - - - 1.061 میلیون 233,700 1.295 میلیون -
اراد35

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103

اوراق فرابورس 954,292 34,292.00 3.73 920,000 0.00 0.00 1399/11/1 36 461,500 424.58 میلیارد - 920,000 954,292 954,292 954,292 1 5,000 950,000 1 2,000 955,000 - - - - - - - - - - - - 25,000 - 25,000
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 22,800 623.00 2.66 23,423 0.00 0.00 1399/11/2 5,409 18.1 میلیون 423.99 میلیارد 3,346.51 23,423 22,210 22,210 23,956 1 8,307 22,845 1 8,806 22,845 25.297 هزار میلیارد 26.648 میلیون 3.225 میلیون 650,000 1.351 میلیون 1.874 میلیون 3.196 میلیون 894,574 28.28 13.5 7.92 18.019 میلیون 82,492 17.451 میلیون 650,317
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 25,069 68.00 0.27 25,001 0.00 0.00 1399/11/2 2,670 16.32 میلیون 408.14 میلیارد 6,114.14 25,001 23,880 23,880 25,069 15 210,397 25,069 1 1,000 26,330 62.503 هزار میلیارد 147.244 میلیون 100.661 میلیون 2.5 میلیون 84.742 میلیون 15.919 میلیون 2.772 میلیون 13.87 میلیون 4.51 3.93 22.55 10.868 میلیون 5.457 میلیون 10.482 میلیون 5.843 میلیون
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 23,721 217.00 0.92 23,504 0.00 0.00 1399/11/2 24,033 17.21 میلیون 404.51 میلیارد 1,739.26 23,504 22,510 21,600 23,721 182 863,994 23,721 2 32 23,721 16.453 هزار میلیارد 17.35 میلیون 2.024 میلیون 700,000 896,917 1.127 میلیون 1.702 میلیون 389,959 42.19 14.59 9.67 17.211 میلیون - 14.175 میلیون 3.036 میلیون