همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تابان06

اجاره تابان کاردان14041015

اوراق فرابورس 874,520 125,480.00 12.55 1,000,000 0.00 0.00 1403/03/01 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 906,950 906,950 906,950 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,600 17.00 0.47 3,567 16.00 0.45 1403/03/01 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 6,620.86 3,583 3,513 3,513 3,600 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 194.361 میلیون 110.898 میلیون 50 میلیون 16.011 میلیون 94.886 میلیون 153.709 میلیون 42.845 میلیون 4.16 1.88 1.16 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
اراد139

مرابحه عام دولت139-ش.خ040804

اوراق فرابورس 958,000 32,000.00 3.23 990,000 0.00 0.00 1403/03/01 1 870,000 861.3 میلیارد - 990,000 958,000 958,000 958,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 870,000 - 870,000
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 69,916 4,315.00 6.58 65,601 0.00 0.00 1403/03/01 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 69,917 69,916 69,917 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
کارا

کارا

صندوق فرابورس 18,229 1,127.00 6.59 17,102 0.00 0.00 1403/03/01 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 18,230 18,229 18,233 6 107,373,281 17,102 11 3,158,640 17,103 - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 15,129 973.00 6.87 14,156 0.00 0.00 1403/03/01 999 35.284 میلیون 499.48 میلیارد - 14,156 15,128 15,128 15,129 201 195,820,337 14,156 90 51,950,030 14,157 - - - - - - - - - - - 11.545 میلیون 23.739 میلیون 26.482 میلیون 8.802 میلیون
تسه1402

امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسهیلات مسکن فرابورس 1.205 میلیون 204,410.00 14.50 1.41 میلیون 0.00 0.00 1403/03/01 4,702 301,226 424.65 میلیارد - 1.41 میلیون 1.29 میلیون 1.192 میلیون 1.29 میلیون 1 160 1,410,000 3 149 1,418,000 - - - - - - - - - - - 300,681 - 208,691 91,990
بپردیس

بیمه پردیس

سهام فرابورس 1,371 871.00 174.20 500 0.00 0.00 1403/03/01 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - 500 1,371 1,371 1,380 0 0 0 0 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 6,890 10.00 0.15 6,910 30.00 0.44 1403/03/01 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,568.73 6,880 6,770 6,770 7,000 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 73.974 میلیون 15.995 میلیون 10.5 میلیون 1.419 میلیون 14.576 میلیون 4.127 میلیون 3.626 میلیون 20.02 4.99 17.58 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 15,127 962.00 6.79 14,165 0.00 0.00 1403/03/01 829 21.771 میلیون 308.4 میلیارد - 14,165 15,127 15,126 15,127 8 197,222,201 14,165 1 46,556,354 14,166 - - - - - - - - - - - 16.531 میلیون 4.16 میلیون 7.275 میلیون 13.417 میلیون
سام

سام

صندوق فرابورس 10,689 682.00 6.82 10,007 0.00 0.00 1403/03/01 113 28.094 میلیون 281.14 میلیارد - 10,007 10,680 10,680 10,689 1 15,000,000 10,007 4 9,607,834 10,008 - - - - - - - - - - - 1.199 میلیون 26.895 میلیون 17.789 میلیون 10.304 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 18,800 350.00 1.83 18,800 350.00 1.83 1403/03/01 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 7,658.27 19,150 18,800 18,800 19,000 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 24.076 میلیون 6.883 میلیون 1,000,000 5.276 میلیون 1.607 میلیون 4.148 میلیون 592,061 31.75 11.7 4.53 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 14,344 895.00 6.65 13,449 0.00 0.00 1403/03/01 321 16.461 میلیون 221.39 میلیارد - 13,449 14,342 14,342 14,344 2 200,000,204 13,449 22 20,397,790 13,450 - - - - - - - - - - - 4.615 میلیون 11.831 میلیون 12.324 میلیون 4.123 میلیون
اخزا107

اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

اوراق فرابورس 651,250 1,500.00 0.23 652,750 0.00 0.00 1403/03/01 9 320,400 209.14 میلیارد - 652,750 659,990 648,030 659,990 1 300 646,010 1 25,000 654,890 - - - - - - - - - - - - 320,400 - 320,400
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 40,950 4,200.00 9.30 45,150 0.00 0.00 1403/02/24 238 4.145 میلیون 187.13 میلیارد - 45,150 40,950 40,950 40,950 0 0 0 3 377,228 43,800 13.094 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.745 میلیون 2.4 میلیون 4.145 میلیون -
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 126,930 539.00 0.43 126,391 0.00 0.00 1403/03/01 546 1.477 میلیون 186.66 میلیارد - 126,391 125,249 124,500 126,938 1 196 126,363 1 313 126,364 - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون 16,570 1.45 میلیون 25,579
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 36,137 2,255.00 6.66 33,882 0.00 0.00 1403/03/01 43 5.468 میلیون 185.25 میلیارد - 33,882 36,138 36,137 36,138 1 49,758,578 33,881 1 24,808,358 33,882 - - - - - - - - - - - 66,117 5.401 میلیون 145,857 5.322 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,200 11.00 0.50 2,179 32.00 1.45 1403/03/01 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 68,191.62 2,211 2,167 2,167 2,240 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 21.259 میلیون 16.098 میلیون 6.6 میلیون 6.877 میلیون 9.221 میلیون 13.141 میلیون 2.412 میلیون 5.96 1.56 1.1 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 5,800 1,150.00 16.55 6,950 0.00 0.00 1403/03/01 259 22.789 میلیون 161.8 میلیارد - 6,950 5,800 5,800 5,800 8 333,979 7,100 0 0 0 20.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.589 میلیون 9.2 میلیون 7.589 میلیون 15.2 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 768 350.00 31.31 1,118 0.00 0.00 1403/03/01 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 753 753 772 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 15,761 992.00 6.72 14,769 0.00 0.00 1403/03/01 678 9.883 میلیون 145.96 میلیارد - 14,769 15,761 15,760 15,761 47 2,421,837 14,769 12 2,243,472 14,770 - - - - - - - - - - - 8.904 میلیون 917,689 9.722 میلیون 99,977
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 912,990 54,720.00 6.38 858,270 0.00 0.00 1403/03/01 12 165,800 142.3 میلیارد - 858,270 903,910 902,000 912,990 1 200 858,020 2 20,800 860,000 - - - - - - - - - - - 900 164,900 - 165,800
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,672 72.00 2.00 3,665 65.00 1.81 1403/03/01 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,551.53 3,600 3,670 3,616 3,672 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.124 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.29 2.38 2.1 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
بتهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 2,059 1,012.00 32.95 3,071 0.00 0.00 1403/02/26 651 44.658 میلیون 137.15 میلیارد - 3,071 2,017 2,017 2,075 2 230,000 3,062 1 17,297 3,170 15.355 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.158 میلیون 300,000 25.711 میلیون 18.748 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 61,683 3,949.00 6.84 57,734 0.00 0.00 1403/03/01 199 2.26 میلیون 130.5 میلیارد - 57,734 61,682 61,682 61,683 10 8,704,748 57,734 3 563,508 57,735 - - - - - - - - - - - 623,866 1.637 میلیون 1.775 میلیون 485,741
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 18,535 1,206.00 6.96 17,329 0.00 0.00 1403/03/01 257 7.09 میلیون 122.87 میلیارد - 17,329 18,534 18,534 18,535 203 201,833,860 17,329 3 30,098,537 17,330 - - - - - - - - - - - 3.452 میلیون 3.639 میلیون 3.856 میلیون 3.234 میلیون
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 11,117 699.00 6.71 10,418 0.00 0.00 1403/03/01 35 11.564 میلیون 120.47 میلیارد - 10,418 11,125 11,116 11,125 42 40,463,550 10,418 13 11,137,660 10,419 - - - - - - - - - - - 22,440 11.541 میلیون 1.564 میلیون 10 میلیون
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,650 110.00 1.99 5,650 110.00 1.99 1403/03/01 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 17,079.46 5,540 5,530 5,570 5,650 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.725 میلیون 1.732 میلیون 1.1 میلیون 510,238 1.222 میلیون 984,019 227,860 27.28 5.09 6.32 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 13,260 20.00 0.15 13,360 120.00 0.91 1403/03/01 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 4,046.38 13,240 13,000 13,000 13,500 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 22.911 میلیون 10.373 میلیون 1.4 میلیون 4.207 میلیون 6.166 میلیون 3.329 میلیون 2.707 میلیون 6.91 3.03 5.62 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
فاخر

فاخر

صندوق فرابورس 12,470 801.00 6.86 11,669 0.00 0.00 1403/03/01 21 9.812 میلیون 114.5 میلیارد - 11,669 12,470 12,470 12,471 78 95,316,017 11,669 27 24,365,061 11,670 - - - - - - - - - - - 648,814 9.163 میلیون 27,165 9.785 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 20,610 1,244.00 6.42 19,366 0.00 0.00 1403/03/01 384 5.877 میلیون 113.82 میلیارد - 19,366 20,610 20,609 20,611 113 106,550,609 19,366 13 9,060,683 19,367 - - - - - - - - - - - 3.774 میلیون 2.078 میلیون 4.915 میلیون 937,423
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,000 30.00 0.37 7,920 110.00 1.37 1403/03/01 904 10.059 میلیون 111.48 میلیارد 7,914.17 8,030 7,870 7,870 8,060 0 0 0 194 16,101,403 10,970 19.944 هزار میلیارد 23.818 میلیون 10.604 میلیون 1.8 میلیون 9.562 میلیون 1.042 میلیون 5.348 میلیون -1,000,790 -14.24 13.68 2.67 8.483 میلیون 1.577 میلیون 10.059 میلیون -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 31,600 250.00 0.78 31,300 550.00 1.73 1403/03/01 1,158 2.168 میلیون 110.34 میلیارد 1,728.23 31,850 31,250 31,250 32,450 2 4,658 51,300 2 10,596 51,400 12.725 هزار میلیارد 8.107 میلیون 2.076 میلیون 250,000 269,881 1.806 میلیون 550,006 362,584 21.58 4.33 14.23 2.062 میلیون 88,919 2.151 میلیون 150
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,250 100.00 1.87 5,250 100.00 1.87 1403/03/01 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 17,753.31 5,350 5,250 5,250 5,380 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 36.17 میلیون 22.026 میلیون 1.5 میلیون 17.321 میلیون 4.705 میلیون 10.94 میلیون -1,290,431 -14.61 4.01 1.72 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 2,850 1,538.00 35.05 4,388 0.00 0.00 1403/03/01 173 20.909 میلیون 91.75 میلیارد - 4,388 2,835 2,835 2,949 1 10,000 4,250 0 0 0 10.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.152 میلیون 15.757 میلیون - 20.909 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 939 122.00 11.50 1,061 0.00 0.00 1403/03/01 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 939 939 954 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
آلا

آلا

صندوق فرابورس 12,610 800.00 6.77 11,810 0.00 0.00 1403/03/01 88 7.46 میلیون 88.1 میلیارد - 11,810 12,610 12,609 12,610 20 19,540,262 11,810 14 3,996,576 11,811 - - - - - - - - - - - 3.248 میلیون 4.211 میلیون 1.532 میلیون 5.928 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,119 16.00 0.76 2,113 10.00 0.48 1403/03/01 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 33,356.49 2,103 2,062 2,062 2,145 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 429.304 میلیون 370.589 میلیون 86.361 میلیون 193.493 میلیون 177.095 میلیون 413.218 میلیون 77.347 میلیون 3.05 1.33 0.57 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,180 230.00 1.92 12,150 200.00 1.67 1403/03/01 1,065 5.765 میلیون 87.28 میلیارد 11,434.24 11,950 11,810 11,810 12,180 1 277 14,980 1 9,762 14,990 18.168 هزار میلیارد 19.127 میلیون 7.494 میلیون 1.2 میلیون 4.547 میلیون 2.947 میلیون 2.015 میلیون 294,837 49.45 4.95 7.24 5.683 میلیون 78,000 5.761 میلیون -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 10,740 150.00 1.38 10,720 170.00 1.56 1403/03/01 1,654 6.354 میلیون 86.83 میلیارد 5,794.66 10,890 11,080 10,680 11,080 2 8,001 13,530 1 9,600 13,600 10.594 هزار میلیارد 12.019 میلیون 5.476 میلیون 775,000 3.711 میلیون 1.766 میلیون 5.121 میلیون 815,531 10.19 4.71 1.62 6.338 میلیون - 6.33 میلیون 8,000
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 5,630 241,170.00 97.72 246,800 0.00 0.00 1403/03/01 500 350,592 86.52 میلیارد - 246,800 5,630 5,630 5,630 0 0 0 0 4.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 308,203 42,389 321,592 29,000
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,853 774.00 21.34 3,627 0.00 0.00 1403/02/30 781 23.565 میلیون 85.47 میلیارد - 3,627 2,949 2,853 2,949 2 19,113 3,573 2 240,000 3,597 108.771 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.35 میلیون 35,527 23.386 میلیون -
وتوسکا

سر. توسعه توکا

سهام فرابورس 4,265 9,545.00 69.12 13,810 0.00 0.00 1403/02/24 326 6.168 میلیون 85.17 میلیارد - 13,810 4,265 4,265 4,265 0 0 0 0 11.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.968 میلیون 200,000 6.163 میلیون 4,384
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 8,320 90.00 1.09 8,230 0.00 0.00 1403/03/01 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 3,895.44 8,230 8,220 8,110 8,320 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 8.494 میلیون 4.382 میلیون 1,000,000 214,457 4.168 میلیون 2.382 میلیون 2.023 میلیون 4.07 1.97 3.45 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
وآتوس

آرین توسکا

سهام فرابورس 2,197 5.00 0.23 2,192 0.00 0.00 1403/03/01 564 38.423 میلیون 84.21 میلیارد - 2,192 2,197 2,111 2,197 1 20,000 2,280 2 205,000 2,281 3.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38.301 میلیون - 2.686 میلیون 35.615 میلیون
کاج

کاج

صندوق فرابورس 14,660 936.00 6.82 13,724 0.00 0.00 1403/03/01 54 6.105 میلیون 83.78 میلیارد - 13,724 14,660 14,660 14,665 2 120,198,952 13,724 17 15,545,826 13,725 - - - - - - - - - - - 1.624 میلیون 4.445 میلیون 750,127 5.319 میلیون
تکیمیا

تامین سرمایه کیمیا

سهام فرابورس 2,260 254.00 12.66 2,006 0.00 0.00 1403/02/17 977 41.737 میلیون 83.72 میلیارد - 2,006 2,262 2,197 2,263 1 43,833 2,006 2 21,900 2,010 40.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 41.73 میلیون 5.307 میلیون 36.424 میلیون
اعتبار

اعتبار

صندوق فرابورس 14,452 940.00 6.96 13,512 0.00 0.00 1403/03/01 83 6.18 میلیون 83.5 میلیارد - 13,512 14,415 14,415 14,452 27 16,622,069 13,512 5 4,904,930 13,513 - - - - - - - - - - - 3.343 میلیون 2.836 میلیون 4.386 میلیون 1.794 میلیون
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 14,180 280.00 1.94 14,190 270.00 1.87 1403/03/01 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 6,120.79 14,460 14,200 14,180 14,460 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 32.781 میلیون 17.566 میلیون 1.5 میلیون 11.496 میلیون 6.07 میلیون 23.489 میلیون 4.099 میلیون 5.19 3.51 0.91 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 17,620 200.00 1.12 17,610 210.00 1.18 1403/03/01 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 16,034.12 17,820 17,000 17,000 17,620 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 46.998 میلیون 5.532 میلیون 2.64 میلیون 507,727 5.024 میلیون 1.508 میلیون 1.257 میلیون 36.97 9.25 30.84 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 886,990 44,220.00 5.25 842,770 0.00 0.00 1403/03/01 8 94,700 79.81 میلیارد - 842,770 882,100 882,010 886,990 1 300 840,780 1 300 846,860 - - - - - - - - - - - - 94,700 3,600 91,100
وشمال

سر. توسعه شمال

سهام فرابورس 18,510 4,090.00 18.10 22,600 0.00 0.00 1403/03/01 212 3.364 میلیون 76.09 میلیارد - 22,600 17,790 17,790 18,510 0 0 0 1 124,350 22,600 2.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.364 میلیون - 3.364 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 9,960 10.00 0.10 10,030 80.00 0.80 1403/03/01 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 8,744.19 9,950 9,950 9,830 10,140 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد 5.783 میلیون 1.876 میلیون 450,000 1.247 میلیون 629,018 949,484 107,445 42.01 7.18 4.75 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 10,250 200.00 1.99 10,190 140.00 1.39 1403/03/01 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 3,823.16 10,050 10,000 9,940 10,250 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 30.708 میلیون 8.008 میلیون 2.6 میلیون 4.214 میلیون 3.795 میلیون 9.686 میلیون 1.065 میلیون 24.88 6.98 2.74 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,610 0.00 0.00 16,600 10.00 0.06 1403/03/01 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 5,163.07 16,610 16,940 16,480 16,940 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 87.236 میلیون 29.008 میلیون 4.5 میلیون 12.536 میلیون 16.472 میلیون 36.449 میلیون 11.403 میلیون 6.55 4.53 2.05 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 5,930 50.00 0.84 5,910 70.00 1.17 1403/02/18 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 14,833.59 5,980 6,000 5,710 6,200 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 117.598 میلیون 28.446 میلیون 14.2 میلیون 6.49 میلیون 21.956 میلیون - 4.083 میلیون 27.21 5.06 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
توان

توان

صندوق فرابورس 17,609 696.00 3.80 18,305 0.00 0.00 1403/03/01 607 3.739 میلیون 68.44 میلیارد - 18,305 17,280 17,099 17,637 1 60 18,223 1 5,000 18,224 - - - - - - - - - - - 2.192 میلیون 1.525 میلیون 2.091 میلیون 1.627 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 3,289 41.00 1.26 3,252 4.00 0.12 1403/03/01 846 14.86 میلیون 65.13 میلیارد 8,251.98 3,248 3,205 3,186 3,296 3 21,325 4,275 2 12,713 4,288 15.779 هزار میلیارد 16.497 میلیون 9.074 میلیون 3.6 میلیون 4.79 میلیون 4.283 میلیون 5.554 میلیون -466,691 -25.09 2.73 2.11 13.186 میلیون 1.675 میلیون 14.86 میلیون 78
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,310 160.00 1.89 8,450 20.00 0.24 1403/03/01 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 18,727.85 8,470 8,370 8,310 8,400 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 943.48 میلیون 419.26 میلیون 75 میلیون 309.73 میلیون 109.53 میلیون 104.749 میلیون 27 میلیون 23.47 5.79 6.05 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 50,000 950.00 1.94 49,850 800.00 1.63 1403/03/01 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,418.55 49,050 50,000 49,450 50,000 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 168.112 میلیون 26.727 میلیون 3 میلیون 18.562 میلیون 8.165 میلیون 4.838 میلیون 23.821 میلیون 6.28 18.32 30.91 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
رابین

رابین

صندوق فرابورس 14,037 921.00 7.02 13,116 0.00 0.00 1403/03/01 124 4.364 میلیون 57.24 میلیارد - 13,116 14,035 14,034 14,037 62 61,723,471 13,116 16 9,499,737 13,117 - - - - - - - - - - - 1.088 میلیون 3.277 میلیون 4.164 میلیون 200,263
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 7,250 20.00 0.28 7,190 40.00 0.55 1403/03/01 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 3,160.46 7,230 7,300 7,090 7,370 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 120.956 میلیون 48.687 میلیون 13 میلیون 27.486 میلیون 21.201 میلیون 18.722 میلیون 7.638 میلیون 12.24 4.41 4.99 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,940 10.00 0.08 12,020 90.00 0.75 1403/03/01 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 6,275.12 11,930 12,150 11,930 12,150 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 20.186 میلیون 9.227 میلیون 1.05 میلیون 7.565 میلیون 1.661 میلیون 5.03 میلیون 805,026 15.68 7.6 2.51 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 39,700 22,800.00 36.48 62,500 0.00 0.00 1403/03/01 438 770,907 48.17 میلیارد - 62,500 40,400 39,700 41,050 2 1,690 59,800 32 395,097 61,450 21.984 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 770,907 - 770,907 -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,345 38.00 1.65 2,322 15.00 0.65 1403/03/01 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 31,984.77 2,307 2,269 2,269 2,350 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 227.146 میلیون 210.366 میلیون 33.5 میلیون 149.359 میلیون 61.006 میلیون 122.477 میلیون 24.256 میلیون 3.21 1.28 0.64 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 6,030 110.00 1.86 6,000 80.00 1.35 1403/03/01 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 6,364.19 5,920 5,820 5,820 6,030 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 14.382 میلیون 6.367 میلیون 1.788 میلیون 3.653 میلیون 2.714 میلیون 9.09 میلیون 731,388 14.67 3.95 1.18 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 18,580 80.00 0.43 18,480 180.00 0.96 1403/03/01 419 2.288 میلیون 46.52 میلیارد 7,324.65 18,660 18,580 18,290 18,880 2 1,151 20,100 2 9,499 20,150 40.7 هزار میلیارد 41.773 میلیون 8.955 میلیون 2 میلیون 4.813 میلیون 4.142 میلیون 2.159 میلیون 556,979 66.36 8.92 17.12 1.894 میلیون 393,907 2.288 میلیون -
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 6,150 12,200.00 66.49 18,350 0.00 0.00 1403/03/01 247 2.495 میلیون 45.78 میلیارد - 18,350 6,210 6,040 6,260 1 500 16,960 1 600 19,050 146.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.629 میلیون 865,535 1.427 میلیون 1.068 میلیون
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 869,000 45,520.00 5.53 823,480 0.00 0.00 1403/03/01 9 55,100 45.37 میلیارد - 823,480 864,050 862,050 873,960 1 100 825,000 1 1,500 826,000 - - - - - - - - - - - 30,100 25,000 5,100 50,000
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 6,530 60.00 0.91 6,550 40.00 0.61 1403/03/01 1,069 5.806 میلیون 44.37 میلیارد 5,096.62 6,590 6,490 6,480 6,700 6 65,854 7,610 1 36 7,620 11.46 هزار میلیارد 13.423 میلیون 6.243 میلیون 1.5 میلیون 3.598 میلیون 2.645 میلیون 9.877 میلیون 453,422 21.67 3.71 0.99 5.755 میلیون 35,604 5.79 میلیون -
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 15,420 300.00 1.98 15,110 10.00 0.07 1403/03/01 165 4.201 میلیون 42.27 میلیارد 14,852.42 15,120 14,820 14,820 15,420 1 500 70,000 0 0 0 25.15 هزار میلیارد 41.739 میلیون 6.615 میلیون 2.5 میلیون 3.489 میلیون 3.126 میلیون 8.293 میلیون 625,505 60.39 12.09 4.56 4.201 میلیون - 1.841 میلیون 2.361 میلیون
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 4,640 3,650.00 44.03 8,290 0.00 0.00 1403/03/01 263 5.016 میلیون 41.57 میلیارد - 8,290 4,640 4,640 4,640 0 0 0 110 6,325,265 8,240 20.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.976 میلیون 40,000 5.016 میلیون -
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 17,170 5,430.00 24.03 22,600 0.00 0.00 1403/03/01 461 1.839 میلیون 41.52 میلیارد - 22,600 17,170 17,170 17,780 9 123,774 22,400 1 2,826 22,450 7.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.826 میلیون - 1.826 میلیون -
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 3,198 73.00 2.23 3,271 0.00 0.00 1403/03/01 373 12.645 میلیون 41.36 میلیارد - 3,271 3,198 3,198 3,263 0 0 0 1 40,000 3,420 5.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.601 میلیون 2.045 میلیون 12.645 میلیون -
ساحل

ساحل

صندوق فرابورس 15,044 940.00 6.66 14,104 0.00 0.00 1403/03/01 19 2.916 میلیون 41.13 میلیارد - 14,104 15,043 15,021 15,044 1 47,203,859 14,104 1 19,890,411 14,105 - - - - - - - - - - - 119,983 2.796 میلیون 2.807 میلیون 109,589
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 12,730 290.00 2.33 12,440 0.00 0.00 1403/03/01 211 3.273 میلیون 40.72 میلیارد - 12,440 12,730 12,730 12,730 2 54,085 12,250 1 4,355 12,360 193.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 768,463 2.505 میلیون 3.248 میلیون 25,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 3,248 66.00 1.99 3,272 42.00 1.27 1403/03/01 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 21,291.33 3,314 3,248 3,248 3,314 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 22.308 میلیون 11.389 میلیون 1.8 میلیون 5.405 میلیون 5.984 میلیون 9.715 میلیون 1.206 میلیون 14.02 2.82 1.74 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,021 14.00 0.14 10,007 0.00 0.00 1403/03/01 88 3.723 میلیون 37.26 میلیارد - 10,007 10,010 10,007 10,022 7 98,653,102 10,007 1 18,763,868 10,008 - - - - - - - - - - - 2.226 میلیون 1.487 میلیون 2.477 میلیون 1.236 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 954 43.00 4.31 997 0.00 0.00 1403/02/26 637 35.888 میلیون 35.77 میلیارد - 997 929 927 954 7 738,365 999 26 2,722,625 1,000 27.864 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.297 میلیون 3.468 میلیون 35.765 میلیون -
فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

سهام فرابورس 32,600 5,050.00 18.33 27,550 0.00 0.00 1403/02/29 132 1.251 میلیون 34.48 میلیارد - 27,550 32,650 30,850 32,650 1 450 28,850 1 22,000 28,900 10.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 295,708 949,000 1.245 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,699 216.00 4.39 4,682 233.00 4.74 1403/02/30 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 13,599.26 4,915 5,010 4,615 5,010 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 20.662 میلیون 9.782 میلیون 3.758 میلیون 3.068 میلیون 6.714 میلیون 4.96 میلیون 1.056 میلیون 16.68 2.62 3.55 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 5,150 0.00 0.00 5,130 20.00 0.39 1403/03/01 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 20,932.1 5,150 5,190 5,110 5,260 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 24.662 میلیون 9.845 میلیون 4.5 میلیون 1.577 میلیون 8.268 میلیون 15.704 میلیون 3.441 میلیون 6.71 2.79 1.47 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 3,540 9.00 0.25 3,518 13.00 0.37 1403/03/01 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 7,252.75 3,531 3,461 3,461 3,600 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 347.505 میلیون 206.433 میلیون 75 میلیون 83.655 میلیون 122.777 میلیون 41.942 میلیون 41.349 میلیون 6.38 2.15 6.29 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,320 700.00 6.99 9,340 680.00 6.79 1403/02/30 500 2.802 میلیون 31.08 میلیارد 8,468.65 10,020 9,910 9,320 9,910 3 1,672 11,120 3 50,941 11,200 13.308 هزار میلیارد 17.35 میلیون 8.215 میلیون 1.2 میلیون 6.142 میلیون 2.073 میلیون 6.921 میلیون 734,800 15.25 5.41 1.62 2.687 میلیون 110,250 2.797 میلیون -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 11,900 130.00 1.08 11,910 120.00 1.00 1403/03/01 514 2.08 میلیون 30.97 میلیارد 5,509.4 12,030 11,810 11,790 12,180 1 9,010 14,870 2 29,333 14,950 14.294 هزار میلیارد 13.009 میلیون 4.715 میلیون 960,000 1.576 میلیون 3.14 میلیون 6.518 میلیون 1.691 میلیون 6.76 3.64 1.75 2.012 میلیون 65,409 1.926 میلیون 150,967
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,544 48.00 1.37 3,505 9.00 0.26 1403/03/01 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 15,680.53 3,496 3,494 3,462 3,560 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 566.507 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.51 2.56 2.26 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 18,990 7,060.00 27.10 26,050 0.00 0.00 1403/03/01 312 1.084 میلیون 28.26 میلیارد - 26,050 19,360 18,990 19,360 5 11,596 25,100 6 10,423 25,500 11.004 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.079 میلیون 5,259 1.084 میلیون -
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 2,292 216.00 10.40 2,076 0.00 0.00 1403/03/01 342 13.419 میلیون 27.86 میلیارد - 2,076 2,260 2,260 2,352 1 20,000 1,851 1 15,000 2,123 8.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.209 میلیون 209,867 13.1 میلیون 318,992
کباده

تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

سهام فرابورس 13,700 630.00 4.40 14,330 0.00 0.00 1403/03/01 211 1.936 میلیون 27.74 میلیارد - 14,330 13,700 13,700 13,700 1 10,599 14,100 4 14,800 14,200 16.019 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.936 میلیون - 1.936 میلیون -
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 4,361 59.00 1.33 4,338 82.00 1.86 1403/03/01 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 19,497.13 4,420 4,332 4,332 4,409 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 83.834 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 6.05 1.52 0.58 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 938,020 45,090.00 5.05 892,930 0.00 0.00 1403/03/01 1 30,000 26.79 میلیارد - 892,930 939,770 931,370 939,770 1 400 877,640 1 600 892,900 - - - - - - - - - - - 30,000 - - 30,000
اونیکس

اونیکس

صندوق فرابورس 12,259 932.00 8.23 11,327 0.00 0.00 1403/03/01 133 2.321 میلیون 26.29 میلیارد - 11,327 12,247 12,243 12,259 148 141,791,061 11,327 10 4,878,911 11,328 - - - - - - - - - - - 2.242 میلیون 76,454 2.088 میلیون 230,416
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 3,654 66.00 1.84 3,617 29.00 0.81 1403/03/01 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 10,621.89 3,588 3,649 3,575 3,659 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 480.092 میلیون 341.993 میلیون 49 میلیون 176.264 میلیون 165.73 میلیون 303.223 میلیون 67.029 میلیون 4.53 1.83 1 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,747 197.00 4.99 3,749 195.00 4.94 1403/02/30 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 17,366.62 3,944 3,900 3,747 3,900 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 80.385 میلیون 67.307 میلیون 7 میلیون 54.142 میلیون 13.165 میلیون 139.486 میلیون 4.518 میلیون 5.81 1.99 0.19 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 40,200 200.00 0.50 40,200 200.00 0.50 1403/03/01 425 499,119 24.13 میلیارد 687.79 40,000 40,500 39,300 40,800 2 504 48,650 1 97 48,700 12.088 هزار میلیارد 13.077 میلیون 4.604 میلیون 250,000 3.027 میلیون 1.577 میلیون 7.919 میلیون 877,365 11.45 6.37 1.27 498,968 - 498,968 -
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 1,975 172.00 8.01 2,147 0.00 0.00 1403/03/01 253 10.81 میلیون 23.78 میلیارد - 2,147 1,911 1,911 1,987 1 70,813 2,182 7 109,645 2,204 4.529 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.258 میلیون 551,795 10.81 میلیون -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 3,633 71.00 1.99 3,609 47.00 1.32 1403/03/01 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 23,110.71 3,562 3,627 3,575 3,633 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 20.002 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون 6.108 میلیون 4.616 میلیون 10.245 میلیون 2.403 میلیون 5.78 3.01 1.36 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 8,130 160.00 1.93 8,130 160.00 1.93 1403/03/01 378 1.246 میلیون 21.8 میلیارد 3,294.13 8,290 8,130 8,130 8,320 1 1,430 17,470 1 2,303 17,480 8.575 هزار میلیارد 17.098 میلیون 12.662 میلیون 490,000 11.082 میلیون 1.58 میلیون 8.012 میلیون -307,213 -19.57 3.81 0.75 1.237 میلیون - 1.237 میلیون -
بازرگام

پست پیشگامان بادپا

سهام فرابورس 10,050 1,050.00 11.67 9,000 0.00 0.00 1403/02/25 39 2.339 میلیون 21.05 میلیارد - 9,000 10,000 9,840 10,210 8 1,270,617 9,000 1 1,000 9,150 27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.139 میلیون 2.139 میلیون -
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,964 58.00 2.00 2,936 30.00 1.03 1403/03/01 327 5.103 میلیون 20.81 میلیارد 8,540.21 2,906 2,950 2,901 2,964 1 7,012 4,001 3 14,869 4,058 27.196 هزار میلیارد 24.131 میلیون 13.764 میلیون 6.669 میلیون 4.551 میلیون 9.212 میلیون 6.65 میلیون 1.342 میلیون 14.59 2.13 2.94 4.918 میلیون 181,200 5.099 میلیون -