همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد99

مرابحه عام دولت99-ش.خ050723

اوراق فرابورس 950,000 50,000.00 5.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 950,000 950,000 950,000 1 1,000 922,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 400 - 400
اراد94

مرابحه عام دولت94-ش.خ030816

اوراق فرابورس 921,300 1,550.00 0.17 922,850 0.00 0.00 1402/03/13 81 16.014 میلیون 14.778 هزار میلیارد - 922,850 905,370 905,370 921,300 0 0 0 1 500 981,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 100 - - 100
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,006 105.00 4.97 2,006 105.00 4.97 1401/11/16 5,268 2.508 میلیارد 5.031 هزار میلیارد 476,115.92 2,111 2,180 2,006 2,180 4 160,668 2,006 0 0 0 55.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 880,406 2.507 میلیارد - 2.508 میلیارد
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 55,531 165.00 0.30 55,532 166.00 0.30 1402/03/13 3,518 49.302 میلیون 2.738 هزار میلیارد - 55,366 55,531 55,531 55,532 52 62,627,901 55,531 1 8,886,354 55,532 - - - - - - - - - - - 19.602 میلیون 29.701 میلیون 14.697 میلیون 34.606 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 14,357 34.00 0.24 14,357 34.00 0.24 1402/03/13 2,579 183.783 میلیون 2.639 هزار میلیارد - 14,323 14,356 14,356 14,359 1 3,000 14,358 1 1,105,435 14,359 - - - - - - - - - - - 81.149 میلیون 102.634 میلیون 45.675 میلیون 138.108 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 14,547 30.00 0.21 14,546 29.00 0.20 1402/03/13 654 161.134 میلیون 2.344 هزار میلیارد - 14,517 14,547 14,546 14,547 1 150,298,576 14,546 1 30,495,994 14,547 - - - - - - - - - - - 7.439 میلیون 153.695 میلیون 24.696 میلیون 136.438 میلیون
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/08 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - 700 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
غدیر05

اجاره غدیر ایرانیان 14050114

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 5 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4 20,000 990,000 4 20,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 15,551 24.00 0.15 15,551 24.00 0.15 1402/03/13 505 61.753 میلیون 960.35 میلیارد - 15,527 15,551 15,551 15,552 1 58,000,000 15,551 1 10,000,000 15,552 - - - - - - - - - - - 3.967 میلیون 57.786 میلیون 1.693 میلیون 60.06 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 28,496 57.00 0.20 28,495 56.00 0.20 1402/03/13 113 32.873 میلیون 936.71 میلیارد - 28,439 28,494 28,494 28,496 3 34,574,983 28,494 1 999,947 28,496 - - - - - - - - - - - 313,517 32.56 میلیون 316,443 32.557 میلیون
اراد86

مرابحه عام دولت86-ش.خ020404

اوراق فرابورس 996,000 62,000.00 6.64 934,000 0.00 0.00 1402/03/13 5 1,000,000 934 میلیارد - 934,000 996,000 996,000 996,000 1 200 961,520 1 19,900 980,000 - - - - - - - - - - - - 1,200 100 1,100
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 48,526 88.00 0.18 48,526 88.00 0.18 1402/03/13 1,134 18.631 میلیون 904.08 میلیارد - 48,438 48,525 48,524 48,528 1 2,960,142 48,525 1 63,781 48,526 - - - - - - - - - - - 3.16 میلیون 15.471 میلیون 3.83 میلیون 14.801 میلیون
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,180 214.00 10.89 2,180 214.00 10.89 1402/01/09 2,520 410.442 میلیون 894.66 میلیارد - 1,966 2,170 2,170 2,180 1 26,000 2,173 0 0 0 150.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 399.664 میلیون 10.778 میلیون - 410.442 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 11,882 24.00 0.20 11,883 25.00 0.21 1402/03/13 1,793 69.495 میلیون 825.78 میلیارد - 11,858 11,882 11,882 11,883 10 100,039,854 11,882 22 20,363,151 11,883 - - - - - - - - - - - 46.138 میلیون 23.357 میلیون 22.242 میلیون 47.254 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 21,600 0.00 0.00 21,600 0.00 0.00 12:29 4,918 32.847 میلیون 709.98 میلیارد 6,678.96 21,600 21,300 21,300 22,550 2 100,450 21,550 1 35,087 21,600 9.72 هزار میلیارد 10.745 میلیون 995,121 18.28 9.743 میلیون 1,079.98 2.19 میلیون 9,021 1077.49 18.24 4.45 32.705 میلیون 142,134 32.817 میلیون 30,000
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,390 30.00 0.56 5,360 0.00 0.00 16:55 5,983 131.119 میلیون 702.78 میلیارد 21,915.32 5,360 5,370 5,230 5,480 7 209,931 5,380 2 20,072 5,390 462.894 هزار میلیارد 642.844 میلیون 312.6 میلیون 86.361 میلیون 179.95 میلیون 132.65 میلیون 354.176 میلیون 65.95 میلیون 7.02 3.49 1.31 98.448 میلیون 32.671 میلیون 127.819 میلیون 3.3 میلیون
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد
آوند

آوند

صندوق فرابورس 11,965 27.00 0.23 11,965 27.00 0.23 1402/03/13 1,249 51.576 میلیون 617.08 میلیارد - 11,938 11,964 11,964 11,965 2 201,000,000 11,964 1 45,952,377 11,965 - - - - - - - - - - - 35.566 میلیون 16.01 میلیون 18.75 میلیون 32.826 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 16,301 22.00 0.14 16,300 21.00 0.13 1402/03/13 1,911 35.414 میلیون 577.26 میلیارد - 16,279 16,299 16,299 16,301 41 822,798 16,300 12 8,787,838 16,301 - - - - - - - - - - - 31.137 میلیون 4.277 میلیون 25.704 میلیون 9.71 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 11,700 100.00 0.85 11,800 0.00 0.00 12:29 2,230 45.303 میلیون 534.71 میلیارد 20,315.22 11,800 11,810 11,650 11,810 3 579,142 11,700 3 239,654 11,720 90.27 هزار میلیارد 99.468 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 25.03 6.37 8.73 41.452 میلیون 3.851 میلیون 34.365 میلیون 10.938 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 6,530 180.00 2.68 6,710 0.00 0.00 12:29 4,772 71.899 میلیون 482.41 میلیارد 15,066.87 6,710 6,700 6,410 6,870 1 80,000 6,460 4 280,258 6,550 95.282 هزار میلیارد 102.167 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 50.42 4.75 4537238.1 69.246 میلیون 2.653 میلیون 68.746 میلیون 3.153 میلیون
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 18,000 440.00 2.39 18,440 0.00 0.00 12:29 1,684 22.642 میلیون 417.42 میلیارد 13,445.11 18,440 18,850 17,800 18,850 1 509 17,830 3 60,625 18,000 14.752 هزار میلیارد 15.232 میلیون 2.451 میلیون 800,000 479,885 1.971 میلیون 666,402 557,672 26.45 7.49 22.14 6.356 میلیون 16.285 میلیون 15.673 میلیون 6.969 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,631 15.00 0.91 1,646 0.00 0.00 12:29 7,094 252.089 میلیون 414.84 میلیارد 35,392.37 1,646 1,638 1,600 1,695 2 204,000 1,631 2 6,200 1,633 70.153 هزار میلیارد 70.744 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 591,139 45.327 میلیون 231,712 130,311 538.35 1.55 302.76 242.331 میلیون 9.758 میلیون 245.559 میلیون 6.53 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,780 6.00 0.34 1,774 0.00 0.00 12:29 6,522 231.943 میلیون 411.54 میلیارد 53,288.34 1,774 1,781 1,760 1,813 1 40,000 1,777 1 7,064 1,780 201.47 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 225.143 میلیون 6.8 میلیون 218.044 میلیون 13.9 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 25,300 250.00 1.00 25,050 0.00 0.00 11:43 4,006 15.731 میلیون 394.34 میلیارد 3,926.98 25,050 24,900 24,300 25,300 135 3,082,010 25,300 0 0 0 20.04 هزار میلیارد 22.868 میلیون 3.974 میلیون 800,000 2.828 میلیون 1.145 میلیون 3.977 میلیون 261,271 76.7 17.5 5.04 13.416 میلیون 2.315 میلیون 14.391 میلیون 1.341 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 11,279 25.00 0.22 11,279 25.00 0.22 1402/03/13 218 30.099 میلیون 339.47 میلیارد - 11,254 11,278 11,278 11,279 107 106,042,059 11,278 24 20,303,281 11,279 - - - - - - - - - - - 9.527 میلیون 20.572 میلیون 4.436 میلیون 25.663 میلیون
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 14,490 320.00 2.26 14,170 0.00 0.00 12:29 1,919 23.22 میلیون 329.04 میلیارد 12,100 14,170 12,700 12,700 14,490 105 12,923,060 14,490 1 55,448 14,500 28.34 هزار میلیارد 32.776 میلیون 8.122 میلیون 2 میلیون 4.436 میلیون 3.685 میلیون 3.239 میلیون 1.859 میلیون 14.58 7.35 8.37 21.847 میلیون 1.373 میلیون 21.115 میلیون 2.105 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 28,950 50.00 0.17 28,900 0.00 0.00 12:29 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 3,067.14 28,900 29,100 28,700 29,100 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 270.354 میلیون 101.971 میلیون 8 میلیون 39.554 میلیون 62.416 میلیون 454.818 میلیون 41.967 میلیون 5.51 3.7 0.51 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 14,080 160.00 1.15 13,920 0.00 0.00 12:29 3,500 20.935 میلیون 291.49 میلیارد 5,981.38 13,920 13,750 13,470 14,250 1 8,344 14,080 1 40,000 14,090 116.928 هزار میلیارد 118.303 میلیون 13.169 میلیون 8.4 میلیون 1.375 میلیون 11.794 میلیون 2.913 میلیون 2.533 میلیون 46.17 9.91 40.14 19.532 میلیون 1.403 میلیون 20.053 میلیون 881,501
خعمراح

توسعه و عمران شهرستان نائین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,000 310.00 9.37 2,730 580.00 17.52 1401/11/17 1,923 104.43 میلیون 285.21 میلیارد - 3,310 3,280 2,600 3,280 0 0 0 0 7.045 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.346 میلیون 34.084 میلیون - 104.43 میلیون
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 9,000 160.00 1.75 9,160 0.00 0.00 12:29 2,536 28.744 میلیون 263.22 میلیارد 11,334.22 9,160 8,900 8,410 9,310 1 6,732 8,960 1 1,000 9,000 10.259 هزار میلیارد 12.31 میلیون 3.547 میلیون 560,000 2.006 میلیون 1.541 میلیون 8.508 میلیون 481,823 20.25 6.33 1.15 25.325 میلیون 3.419 میلیون 27.517 میلیون 1.226 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 12,250 20.00 0.16 12,270 0.00 0.00 12:29 691 21.016 میلیون 257.92 میلیارد - 12,270 12,190 12,080 12,280 1 1,050 12,220 1 6,500 12,250 191.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.211 میلیون 4.805 میلیون 17.806 میلیون 3.21 میلیون
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 14,470 80.00 0.56 14,390 0.00 0.00 12:29 965 17.563 میلیون 252.67 میلیارد 18,200.37 14,390 14,300 13,280 14,470 1 370 14,410 1 198,716 14,470 63.892 هزار میلیارد 78.148 میلیون 29.647 میلیون 4.44 میلیون 14.257 میلیون 15.39 میلیون 37.643 میلیون 6.657 میلیون 9.6 4.16 1.7 15.884 میلیون 1.679 میلیون 1.593 میلیون 15.971 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,900 30.00 0.28 10,870 0.00 0.00 12:29 5,608 21.875 میلیون 237.71 میلیارد 3,900.69 10,870 10,700 10,450 11,150 3 6,700 10,890 7 1,135 10,910 16.305 هزار میلیارد 19.631 میلیون 5.542 میلیون 1.5 میلیون 3.326 میلیون 2.216 میلیون 6.024 میلیون 481,110 33.89 7.36 2.71 21.739 میلیون 136,000 21.875 میلیون 68
بهیر

سر. توسعه و تجارت هیرمند

سهام فرابورس 15,930 20.00 0.13 15,910 0.00 0.00 12:29 1,231 14.702 میلیون 233.86 میلیارد - 15,910 15,890 15,310 15,930 2 64,946 15,930 1 100,000 16,080 9.546 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.699 میلیون 3,200 6.864 میلیون 7.838 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 4,313 56.00 1.28 4,369 0.00 0.00 12:29 3,492 48.439 میلیون 211.61 میلیارد 13,871.51 4,369 4,519 4,313 4,620 1 1,230 4,210 272 5,968,998 4,313 30.583 هزار میلیارد 30.716 میلیون 14.424 میلیون 7 میلیون 133,205 14.291 میلیون 5.886 میلیون 5.787 میلیون 5.28 2.14 5.2 42.577 میلیون 5.862 میلیون 48.187 میلیون 251,935
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 12,190 70.00 0.57 12,260 0.00 0.00 12:29 1,197 16.792 میلیون 205.85 میلیارد - 12,260 12,610 12,190 12,650 5 44,934 12,190 1 35 12,200 43.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.823 میلیون 1.97 میلیون 16.392 میلیون 400,000
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 10,260 0.00 0.00 10,260 0.00 0.00 12:29 867 19.419 میلیون 199.19 میلیارد - 10,260 10,220 10,010 10,260 132 7,420,866 10,260 1 200 10,280 153.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.619 میلیون 800,000 8.519 میلیون 10.9 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 34,450 100.00 0.29 34,550 0.00 0.00 12:30 895 5.763 میلیون 199.1 میلیارد - 34,550 35,950 34,450 35,950 0 0 0 19 546,691 34,450 91.064 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.763 میلیون - 5.763 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,708 41.00 1.12 3,667 0.00 0.00 12:29 1,019 54.032 میلیون 198.15 میلیارد - 3,667 3,660 3,554 3,712 3 58,260 3,707 2 141,330 3,708 177.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40.129 میلیون 13.903 میلیون 36.226 میلیون 17.806 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 18,478 28.00 0.15 18,479 29.00 0.16 1402/03/13 203 10.479 میلیون 193.65 میلیارد - 18,450 18,478 18,478 18,513 27 26,782,839 18,478 5 13,821 18,513 - - - - - - - - - - - 2.157 میلیون 8.322 میلیون 1.438 میلیون 9.042 میلیون
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 90,250 0.00 0.00 90,250 0.00 0.00 12:30 3,678 2.144 میلیون 193.54 میلیارد 583.06 90,250 88,400 88,350 94,600 2 2,816 90,250 6 1,099 90,600 18.05 هزار میلیارد 18.696 میلیون 1.457 میلیون 200,000 645,651 811,686 4.817 میلیون 643,293 28.06 22.24 3.75 2.03 میلیون 114,617 2.103 میلیون 41,460
اراد105

مرابحه عام دولت105-ش.خ030503

اوراق فرابورس 931,940 23,520.00 2.46 955,460 0.00 0.00 1402/03/13 8 200,000 191.09 میلیارد - 955,460 931,940 931,940 931,940 2 300 955,460 2 50,000 965,000 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 134,286 1,330.00 1.00 133,662 706.00 0.53 1402/03/13 1,727 1.403 میلیون 187.51 میلیارد - 132,956 132,250 132,250 134,400 2 400 133,952 2 4,254 134,286 - - - - - - - - - - - 1.186 میلیون 216,584 1.382 میلیون 20,767
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 3,950 1,671.00 73.32 3,759 1,480.00 64.94 1402/01/22 772 47.272 میلیون 177.7 میلیارد 61,233.08 2,279 3,950 3,950 3,950 1 5,000 3,760 0 0 0 32.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.842 میلیون 28.43 میلیون - 47.272 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 17,940 70.00 0.39 18,010 0.00 0.00 12:29 1,655 8.933 میلیون 160.9 میلیارد 5,397.52 18,010 17,550 17,100 18,900 1 2,179 17,940 2 11,772 18,000 23.413 هزار میلیارد 24.362 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 17.9 6.61 13.29 8.733 میلیون 200,000 8.933 میلیون -
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 11,340 100.00 0.89 11,240 0.00 0.00 17:04 838 14.145 میلیون 159.06 میلیارد - 11,240 11,000 10,730 11,340 1 5,405 11,330 7 53,138 11,340 84.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.47 میلیون 6.675 میلیون 13.399 میلیون 746,736
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 21,200 450.00 2.08 21,650 0.00 0.00 12:29 1,301 7.157 میلیون 154.94 میلیارد 5,500.97 21,650 22,900 20,850 22,900 1 13,750 21,200 2 2,586 21,300 32.475 هزار میلیارد 37.357 میلیون 9.052 میلیون 1.5 میلیون 4.882 میلیون 4.17 میلیون 10.547 میلیون 2.32 میلیون 14 7.79 3.08 6.783 میلیون 373,471 5.7 میلیون 1.457 میلیون
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 43,650 200.00 0.46 43,850 0.00 0.00 12:28 587 3.503 میلیون 153.65 میلیارد - 43,850 44,050 43,650 44,050 1 12,936 43,650 683 7,513,987 43,650 65.141 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.463 میلیون 40,000 3.493 میلیون 9,779
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,812 29.00 1.04 2,783 0.00 0.00 12:29 1,310 54.597 میلیون 151.95 میلیارد - 2,783 2,730 2,698 2,812 121 11,256,859 2,812 1 10,000 2,819 72.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53.567 میلیون 1.03 میلیون 49.939 میلیون 4.658 میلیون
ولانا

لیزینگ آریادانا

سهام فرابورس 52,350 2,200.00 4.39 50,150 0.00 0.00 12:29 578 3.026 میلیون 151.79 میلیارد - 50,150 49,600 49,600 52,600 1 1,000 51,900 1 8,950 52,400 5.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.982 میلیون 43,433 3.026 میلیون -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,543 2.00 0.08 2,541 0.00 0.00 12:29 1,601 59.023 میلیون 150 میلیارد - 2,541 2,599 2,536 2,599 2 204,807 2,542 2 59,419 2,550 53.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50.076 میلیون 8.947 میلیون 44.653 میلیون 14.371 میلیون
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,564 2.00 0.08 2,562 0.00 0.00 12:29 1,834 55.639 میلیون 142.55 میلیارد 30,337.28 2,562 2,560 2,496 2,564 1 2,280 2,563 1 34,688 2,564 158.844 هزار میلیارد 159.631 میلیون 71.409 میلیون 62 میلیون 786,600 70.622 میلیون 7.43 میلیون 6.906 میلیون 23 2.25 21.38 50.728 میلیون 4.911 میلیون 37.832 میلیون 17.806 میلیون
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 21,900 150.00 0.69 21,750 0.00 0.00 12:29 484 6.492 میلیون 141.1 میلیارد - 21,750 21,300 21,150 21,900 2 159,600 21,900 1 2,400 22,000 174 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.722 میلیون 3.771 میلیون 2.624 میلیون 3.869 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 8,500 40.00 0.47 8,460 0.00 0.00 12:29 1,612 16.488 میلیون 139.42 میلیارد 10,228.45 8,460 8,300 8,010 8,510 2 30,988 8,460 1 2,674 8,500 50.76 هزار میلیارد 55.664 میلیون 13.389 میلیون 6 میلیون 4.904 میلیون 8.485 میلیون 3.14 میلیون 896,004 56.65 5.98 16.18 16.401 میلیون 87,500 13.314 میلیون 3.174 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 41,000 50.00 0.12 40,950 0.00 0.00 12:29 1,983 3.385 میلیون 138.57 میلیارد 1,707.07 40,950 40,550 40,500 41,500 2 3,776 40,950 3 5,105 41,000 122.85 هزار میلیارد 135.344 میلیون 18.298 میلیون 3 میلیون 12.494 میلیون 5.804 میلیون 3.057 میلیون 10.088 میلیون 12.18 21.17 40.19 2.169 میلیون 1.216 میلیون 2.519 میلیون 866,103
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 4,272 1.00 0.02 4,271 0.00 0.00 12:29 871 32.195 میلیون 137.5 میلیارد - 4,271 4,167 4,167 4,272 1 12,168 4,258 2 13,634 4,445 6.834 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.595 میلیون 600,000 15.119 میلیون 17.076 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 14,620 280.00 1.95 14,340 0.00 0.00 12:29 1,464 9.475 میلیون 135.87 میلیارد 6,472.24 14,340 13,550 13,230 14,620 50 475,031 14,620 1 350 14,740 25.812 هزار میلیارد 28.634 میلیون 5.534 میلیون 800,000 2.822 میلیون 2.712 میلیون 5.492 میلیون 572,050 42.79 9.03 4.46 9.475 میلیون - 8.038 میلیون 1.437 میلیون
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 16,020 570.00 3.69 15,450 0.00 0.00 12:29 1,099 8.695 میلیون 134.31 میلیارد 7,911.78 15,450 15,070 15,070 16,480 1 3,000 16,000 1 10,000 16,020 17.919 هزار میلیارد 21.985 میلیون 6.318 میلیون 1.16 میلیون 4.066 میلیون 2.251 میلیون 20.018 میلیون 1.172 میلیون 15.29 7.96 0.9 8.068 میلیون 627,000 4.732 میلیون 3.963 میلیون
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 12,660 130.00 1.04 12,530 0.00 0.00 12:29 795 10.715 میلیون 134.29 میلیارد - 12,530 12,250 12,090 12,660 1 200,000 12,650 3 548,935 12,660 15.951 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.998 میلیون 717,085 6.917 میلیون 3.799 میلیون
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 36,400 150.00 0.41 36,250 0.00 0.00 12:27 1,649 3.637 میلیون 131.85 میلیارد 2,205.75 36,250 35,000 34,100 36,400 12 172,125 36,400 1 500 36,750 9.063 هزار میلیارد 9.051 میلیون 2.017 میلیون 250,000 538,409 1.479 میلیون 150,075 14,932 606.92 6.13 60.39 3.617 میلیون 20,000 3.237 میلیون 400,000
کاریس

سپهر کاریزما

صندوق فرابورس 23,674 118.00 0.50 23,750 194.00 0.82 1402/03/13 464 5.482 میلیون 130.2 میلیارد - 23,556 23,390 23,390 24,050 2 3,409 23,680 1 17,000 23,726 - - - - - - - - - - - 1.512 میلیون 3.97 میلیون 1.87 میلیون 3.612 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 10,300 50.00 0.49 10,250 0.00 0.00 12:29 1,142 12.571 میلیون 128.91 میلیارد - 10,250 10,480 10,110 10,490 1 6,000 10,280 1 11,132 10,310 92.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.443 میلیون 128,972 11.93 میلیون 641,839
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 17,390 50.00 0.29 17,440 0.00 0.00 17:03 1,697 7.332 میلیون 127.89 میلیارد 4,320.59 17,440 17,030 17,030 17,600 2 5,033 17,390 1 694 17,400 417.822 هزار میلیارد 484.443 میلیون 126.73 میلیون 23.958 میلیون 66.621 میلیون 60.109 میلیون 217.659 میلیون 34.183 میلیون 12.22 6.95 1.92 4.23 میلیون 3.102 میلیون 4.54 میلیون 2.792 میلیون
سنوین

سر. اقتصاد نوین

سهام فرابورس 7,620 10.00 0.13 7,610 0.00 0.00 12:26 443 16.576 میلیون 126.22 میلیارد - 7,610 7,620 7,580 7,620 2 76,015 7,620 1 2,000 7,730 7.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.176 میلیون 4.4 میلیون 3.65 میلیون 12.926 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,300 14.00 0.43 3,286 0.00 0.00 12:29 1,774 37.973 میلیون 124.77 میلیارد 21,405.55 3,286 3,238 3,160 3,354 1 30,233 3,296 1 71,549 3,316 79.342 هزار میلیارد 86.622 میلیون 38.913 میلیون 24.145 میلیون 7.28 میلیون 31.633 میلیون 7.13 میلیون 2.715 میلیون 29.22 2.51 11.13 37.314 میلیون 659,830 37.444 میلیون 529,277
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 7,050 60.00 0.86 6,990 0.00 0.00 12:29 1,190 16.969 میلیون 118.56 میلیارد - 6,990 7,020 6,820 7,190 16 1,438,130 7,050 3 57,354 7,060 68.865 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.599 میلیون 3.37 میلیون 16.206 میلیون 762,890
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 17,000 254.00 1.52 16,869 123.00 0.73 1402/03/13 554 6.975 میلیون 117.66 میلیارد - 16,746 16,522 16,516 17,000 2 39,940 16,950 1 936 17,027 - - - - - - - - - - - 5.888 میلیون 1.086 میلیون 5.68 میلیون 1.295 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 5,029 10.00 0.20 5,019 0.00 0.00 12:29 2,114 22.951 میلیون 115.19 میلیارد 10,856.56 5,019 4,780 4,770 5,110 1 4,200 5,024 2 198,847 5,040 25.065 هزار میلیارد 26.774 میلیون 8.055 میلیون 4.994 میلیون 1.71 میلیون 6.346 میلیون 6.246 میلیون 1.257 میلیون 19.95 3.95 4.01 22.762 میلیون 188,527 22.676 میلیون 275,103
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,060 30.00 0.59 5,090 0.00 0.00 12:29 2,609 21.834 میلیون 111.14 میلیارد 8,368.92 5,090 4,940 4,940 5,230 1 1,600 5,050 6 10,155 5,080 381.75 هزار میلیارد 492.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 141.713 میلیون 22.427 میلیون 17.02 3.84 2.69 9.011 میلیون 12.823 میلیون 18.89 میلیون 2.945 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,124 52.00 2.51 2,072 0.00 0.00 12:29 1,258 53.174 میلیون 110.19 میلیارد - 2,072 2,031 2,002 2,124 46 8,544,602 2,124 2 204,096 2,187 41.772 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.717 میلیون 457,393 53.134 میلیون 40,940
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 7,180 60.00 0.84 7,120 0.00 0.00 12:29 1,094 15.441 میلیون 110.02 میلیارد 14,114.65 7,120 6,830 6,830 7,290 1 10,000 7,180 1 14,365 7,180 35.6 هزار میلیارد 35.891 میلیون 10.166 میلیون 5 میلیون 291,136 9.875 میلیون 2.425 میلیون 2.228 میلیون 15.98 3.61 14.68 8.844 میلیون 6.598 میلیون 12.06 میلیون 3.381 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 8,510 30.00 0.35 8,540 0.00 0.00 12:29 1,697 12.682 میلیون 108.32 میلیارد 7,473.28 8,540 8,450 8,450 8,700 1 5,000 8,500 2 24,632 8,530 85.4 هزار میلیارد 111.905 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 7.83 3.61 8.61 12.282 میلیون 400,000 12.482 میلیون 200,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,868 22.00 0.57 3,890 0.00 0.00 12:29 1,797 27.731 میلیون 107.88 میلیارد 15,432.08 3,890 3,930 3,855 3,949 1 66,565 3,868 2 3,570 3,870 97.25 هزار میلیارد 200.12 میلیون 142.233 میلیون 16.885 میلیون 102.87 میلیون 39.363 میلیون 74.663 میلیون 18.347 میلیون 5.3 2.48 1.3 24.969 میلیون 2.762 میلیون 27.731 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,420 0.00 0.00 6,420 0.00 0.00 12:29 1,890 16.683 میلیون 107.08 میلیارد 8,826.82 6,420 6,750 6,310 6,750 2 16,028 6,420 2 3,812 6,440 24.125 هزار میلیارد 26.604 میلیون 8.22 میلیون 3.758 میلیون 2.479 میلیون 5.741 میلیون 2.71 میلیون 484,690 49.77 4.2 8.9 16.654 میلیون 29,080 16.435 میلیون 247,803
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,410 69.00 1.98 3,479 0.00 0.00 12:29 1,717 30.449 میلیون 105.94 میلیارد 17,733.71 3,479 3,488 3,400 3,560 2 92,439 3,410 2 8,403 3,425 16.584 هزار میلیارد 21.42 میلیون 9.916 میلیون 3.732 میلیون 4.836 میلیون 5.08 میلیون 5.103 میلیون 554,306 29.92 3.26 3.25 29.13 میلیون 1.319 میلیون 28.568 میلیون 1.881 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,208 23.00 0.55 4,185 0.00 0.00 12:29 2,601 24.873 میلیون 104.1 میلیارد 9,562.77 4,185 3,813 3,813 4,208 185 19,969,114 4,208 1 200 4,218 41.85 هزار میلیارد 41.929 میلیون 18.684 میلیون 10 میلیون 79,155 18.605 میلیون 6.28 میلیون 6.135 میلیون 6.82 2.25 6.66 24.501 میلیون 372,000 9.062 میلیون 15.811 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,110 130.00 1.30 9,980 0.00 0.00 12:29 1,551 10.391 میلیون 103.66 میلیارد 6,699.31 9,980 9,710 9,710 10,130 2 327,029 10,070 4 16,298 10,110 34.93 هزار میلیارد 38.097 میلیون 8.275 میلیون 3.5 میلیون 3.167 میلیون 5.108 میلیون 10.75 میلیون 1.273 میلیون 27.45 6.84 3.25 10.316 میلیون 74,350 10.253 میلیون 137,759
وارس

سر. ارس صبا

سهام فرابورس 26,000 0.00 0.00 26,000 0.00 0.00 12:24 225 3.936 میلیون 102.32 میلیارد - 26,000 26,000 25,950 26,000 13 537,253 26,000 0 0 0 13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.74 میلیون 1.196 میلیون 3.576 میلیون 360,000
اراد32

مرابحه عام دولت3-ش.خ0211

اوراق فرابورس 940,600 59,400.00 5.94 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 4 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 945,560 940,600 945,560 1 20,000 945,000 2 35,000 960,000 - - - - - - - - - - - - 38,000 - 38,000
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,618 25.00 0.96 2,593 0.00 0.00 12:29 1,625 37.621 میلیون 97.55 میلیارد 23,151.58 2,593 2,555 2,535 2,650 1 58,424 2,618 3 179,225 2,639 12.965 هزار میلیارد 55.94 میلیون 50.871 میلیون 5 میلیون 42.975 میلیون 7.896 میلیون 18.894 میلیون 433,786 29.89 1.64 0.69 37.009 میلیون 612,100 32.82 میلیون 4.801 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,960 11.00 0.28 3,949 0.00 0.00 12:29 1,793 24.477 میلیون 96.66 میلیارد 13,651.52 3,949 4,016 3,868 4,060 1 40,000 3,958 2 18,915 3,960 29.333 هزار میلیارد 40.405 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 10.97 3.03 3.65 22.822 میلیون 1.655 میلیون 24.477 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,200 30.00 0.41 7,230 0.00 0.00 12:29 2,605 12.198 میلیون 88.23 میلیارد 4,682.46 7,230 7,000 6,910 7,500 2 16,000 7,190 1 1,100 7,200 542.25 هزار میلیارد 629.192 میلیون 192.205 میلیون 30 میلیون 86.942 میلیون 105.263 میلیون 36.574 میلیون 36.14 میلیون 15 5.15 14.83 10.903 میلیون 1.295 میلیون 10.455 میلیون 1.743 میلیون
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 17,820 130.00 0.72 17,950 0.00 0.00 12:29 1,395 4.842 میلیون 86.92 میلیارد 3,471.16 17,950 17,310 17,000 18,200 3 11,297 17,810 1 19,593 17,820 20.993 هزار میلیارد 29.48 میلیون 13.094 میلیون 1.17 میلیون 8.486 میلیون 4.607 میلیون 13.926 میلیون 1.715 میلیون 12.24 4.56 1.51 4.757 میلیون 85,000 4.841 میلیون 1,245
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 15,173 20.00 0.13 15,172 19.00 0.13 1402/03/13 431 5.725 میلیون 86.85 میلیارد - 15,153 15,171 15,171 15,173 9 65,517 15,172 2 110,452 15,173 - - - - - - - - - - - 4.509 میلیون 1.216 میلیون 2.734 میلیون 2.99 میلیون
گپارس

کارگزاران پارس

سهام فرابورس 174,350 0.00 0.00 174,350 0.00 0.00 12:20 307 497,917 86.81 میلیارد - 174,350 174,350 169,550 174,350 23 51,448 174,350 0 0 0 2.669 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 387,917 110,000 490,917 7,000
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,580 10.00 0.22 4,590 0.00 0.00 12:29 1,332 18.897 میلیون 86.73 میلیارد 14,187 4,590 4,610 4,500 4,755 1 1,344 4,576 1 29,309 4,580 11.016 هزار میلیارد 19.972 میلیون 12.359 میلیون 2.4 میلیون 8.956 میلیون 3.403 میلیون 6.28 میلیون 881,397 12.5 3.24 1.75 18.21 میلیون 686,876 18.722 میلیون 175,301
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 6,900 100.00 1.47 6,800 0.00 0.00 12:29 1,007 12.66 میلیون 86.06 میلیارد 12,572.12 6,800 6,550 6,180 7,000 1 100,528 6,900 1 522 6,940 16.353 هزار میلیارد 19.887 میلیون 7.372 میلیون 2.405 میلیون 3.534 میلیون 3.838 میلیون 7.856 میلیون 1.303 میلیون 11.89 4.04 1.97 12.535 میلیون 125,000 7.516 میلیون 5.144 میلیون
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 20,900 500.00 2.45 20,400 0.00 0.00 12:29 1,070 4.215 میلیون 86.06 میلیارد 3,939.63 20,400 20,100 19,800 21,400 1 248 20,750 3 5,973 20,900 9.996 هزار میلیارد 16.364 میلیون 8.665 میلیون 490,000 6.368 میلیون 2.297 میلیون 3.757 میلیون 1.365 میلیون 7.32 4.35 2.66 3.845 میلیون 370,024 4.116 میلیون 99,481
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 947,490 1,460.00 0.15 948,950 0.00 0.00 1402/03/13 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 947,490 947,490 947,490 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
تکنار

معادن مس تکنار

سهام فرابورس 78,500 50.00 0.06 78,450 0.00 0.00 12:22 320 1.087 میلیون 85.29 میلیارد - 78,450 78,500 76,350 78,500 52 210,387 78,500 0 0 0 4.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.087 میلیون - 1.087 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,860 37.00 0.77 4,823 0.00 0.00 12:29 1,333 17.546 میلیون 84.63 میلیارد 13,162.93 4,823 4,810 4,720 4,969 1 200,000 4,820 1 15,042 4,860 29.437 هزار میلیارد 31.866 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 24.82 3.6 3.61 17.546 میلیون - 17.346 میلیون 200,000
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 37,100 800.00 2.11 37,900 0.00 0.00 12:29 915 2.223 میلیون 84.28 میلیارد 2,429.3 37,900 38,550 36,700 38,800 3 1,342 37,100 2 2,926 37,400 26.151 هزار میلیارد 28.444 میلیون 5.303 میلیون 690,000 2.293 میلیون 3.011 میلیون 6.516 میلیون 1.462 میلیون 17.88 8.69 4.01 1.876 میلیون 346,403 2.201 میلیون 21,396
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 43,100 400.00 0.94 42,700 0.00 0.00 12:29 2,595 1.961 میلیون 83.76 میلیارد 755.77 42,700 40,000 40,000 43,550 4 12,142 43,000 3 2,373 43,150 29.89 هزار میلیارد 37.14 میلیون 9.772 میلیون 700,000 7.25 میلیون 2.522 میلیون 9.761 میلیون 1.14 میلیون 26.23 11.85 3.06 1.869 میلیون 91,869 1.357 میلیون 603,798
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,091 19.00 0.19 10,091 19.00 0.19 1402/03/13 100 8.164 میلیون 82.38 میلیارد - 10,072 10,090 10,090 10,091 1 99,605,725 10,090 1 2,843,260 10,091 - - - - - - - - - - - 7.77 میلیون 394,275 1.007 میلیون 7.157 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 5,190 10.00 0.19 5,180 0.00 0.00 12:28 543 15.84 میلیون 82.02 میلیارد - 5,180 5,150 5,060 5,190 52 7,960,881 5,190 1 4,000 5,270 305.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.18 میلیون 4.659 میلیون 9.623 میلیون 6.217 میلیون
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 40,750 300.00 0.74 40,450 0.00 0.00 12:30 686 2.019 میلیون 81.66 میلیارد 2,942.57 40,450 38,200 38,200 40,850 1 200 40,600 1 22,847 40,750 72.81 هزار میلیارد 179.875 میلیون 117.626 میلیون 1.8 میلیون 107.065 میلیون 10.562 میلیون 146.05 میلیون 8.074 میلیون 9.02 6.89 0.5 1.599 میلیون 420,025 1.568 میلیون 450,589
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 71,950 500.00 0.69 72,450 0.00 0.00 12:29 1,041 1.123 میلیون 81.33 میلیارد 1,078.4 72,450 68,200 68,200 75,000 1 1,721 71,950 1 5,537 72,000 47.455 هزار میلیارد 50.207 میلیون 6.823 میلیون 655,000 2.753 میلیون 4.07 میلیون 7.986 میلیون 3.567 میلیون 13.3 11.66 5.94 990,051 132,560 933,109 189,502