همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد83

مرابحه عام دولت83-ش.خ041220

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/12 117 23 میلیون 23 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/22 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 500 851,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 1,000,000 68,740.00 7.38 931,260 0.00 0.00 1400/04/7 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 2 27,700 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/24 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.01 میلیون 1 1,000 1,000,000 1 12,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
شستان03

اجاره تجاری شستان14030915

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/02/18 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 2,500 1,000,000 1 196 1,020,000 - - - - - - - - - - - 4 - - 4
اراد66

مرابحه عام دولت66-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اراد67

مرابحه عام دولت67-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/02/5 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اراد57

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 905,000 95,000.00 9.50 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/29 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 905,000 905,000 905,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/5 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
اراد61

مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/28 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1,000,000 1 میلیون 5 125,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 125,000 - 125,000
اراد74

مرابحه عام دولت74-ش.خ040226

اوراق فرابورس 970,000 30,000.00 3.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/26 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 970,000 970,000 970,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اراد75

مرابحه عام دولت75-ش.خ040226

اوراق فرابورس 977,000 23,000.00 2.30 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/28 52 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 977,000 977,000 977,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد55

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209

اوراق فرابورس 935,000 7,100.00 0.77 927,900 0.00 0.00 1400/04/28 55 10.777 میلیون 10 هزار میلیارد - 927,900 940,000 935,000 940,000 1 300 920,012 1 800 960,000 - - - - - - - - - - - 900 - 900 -
اراد85

مرابحه عام دولت85-ش.خ010704

اوراق فرابورس 948,170 2,170.00 0.23 946,000 0.00 0.00 1400/04/8 53 10.5 میلیون 9.933 هزار میلیارد - 946,000 948,170 948,170 948,170 0 0 0 1 5,868,700 948,170 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
اراد72

مرابحه عام دولت72-ش.خ0311

اوراق فرابورس 997,400 2,600.00 0.26 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/28 42 8 میلیون 8 هزار میلیارد - 1,000,000 997,400 997,400 997,400 1 1,000 920,000 1 1,000 997,500 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اراد64

مرابحه عام دولتی64-ش.خ0111

اوراق فرابورس 944,500 970.00 0.10 943,530 0.00 0.00 1399/11/18 36 7.1 میلیون 6.699 هزار میلیارد - 943,530 944,500 944,500 944,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2.021 میلیون - 2.021 میلیون
تابان04

اجاره تابان سپهر14031126

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/23 62 6 میلیون 6 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 3 75,000 940,000 3 74,999 1,010,000 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
اراد70

مرابحه عام دولت70-ش.خ0112

اوراق فرابورس 943,750 2,180.00 0.23 941,570 0.00 0.00 1399/12/6 30 6 میلیون 5.649 هزار میلیارد - 941,570 943,750 943,750 943,750 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 85,077 - 85,077
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 12,000 12,605.00 51.23 24,605 0.00 0.00 1400/04/29 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 12,030 11,937 12,427 2 950 11,976 1 50,000 11,976 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.124 میلیون 1.006 میلیون 21.627 میلیون 502,163
اراد56

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308

اوراق فرابورس 991,530 8,470.00 0.85 1,000,000 0.00 0.00 1400/03/29 25 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 991,530 1.002 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 16,000 - 16,000
مهان01

اجاره مهرآیندگان لوتوس0311

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/20 50 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 50,000 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,235 24.00 1.91 1,259 0.00 0.00 1400/04/29 56,224 1.75 میلیارد 2.2 هزار میلیارد 39,222.62 1,259 1,284 1,230 1,323 2 8,249 1,236 2 2,692 1,236 169.965 هزار میلیارد 613.051 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 4.31 2.48 1.7 1.729 میلیارد 18.162 میلیون 1.724 میلیارد 23.365 میلیون
مهان02

اجاره مهرآیندگان امید0311

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 6,180.00 0.62 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 24 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 1,000,000 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد77

مرابحه عام دولت77-ش.خ000812

اوراق فرابورس 1,000,000 21,760.00 2.22 978,240 0.00 0.00 1400/03/20 10 2 میلیون 1.956 هزار میلیارد - 978,240 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000
اراد78

مرابحه عام دولت78-ش.خ001112

اوراق فرابورس 961,525 8,475.00 0.87 970,000 0.00 0.00 1399/12/27 8 1.6 میلیون 1.552 هزار میلیارد - 970,000 961,525 961,525 961,525 0 0 0 1 27,400,000 970,000 - - - - - - - - - - - - 1.6 میلیون - 1.6 میلیون
اراد82

مرابحه عام دولت82-ش.خ010912

اوراق فرابورس 890,000 59,920.00 6.31 949,920 0.00 0.00 1400/04/26 8 1.6 میلیون 1.52 هزار میلیارد - 949,920 890,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 400 - 400
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 8,100 2,403.00 42.18 5,697 0.00 0.00 1400/04/21 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 8,100 8,100 8,100 0 0 0 0 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.754 میلیون - 3.754 میلیون 1,000,000
اراد54

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0109

اوراق فرابورس 980,000 35,500.00 3.76 944,500 0.00 0.00 1399/11/28 8 1.463 میلیون 1.382 هزار میلیارد - 944,500 980,000 980,000 980,000 1 6,000 939,182 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
کیش1403

خرید دین توسعه کیش14031108

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/03/10 10 1,000,000 1000 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 930,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 67,508 1,872.00 2.85 65,636 0.00 0.00 1400/04/29 158,463 14.22 میلیون 933.49 میلیارد 41.83 65,636 63,500 62,366 68,410 1 25,006 67,500 18 178 67,500 13.127 هزار میلیارد 14.522 میلیون 1.823 میلیون 200,000 1.395 میلیون 428,574 2.575 میلیون 812,368 16.16 30.63 5.1 13.607 میلیون 615,000 13.892 میلیون 330,555
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 19,599 1,599.00 8.88 18,000 0.00 0.00 1400/04/29 1,066 50 میلیون 900 میلیارد - 18,000 19,610 19,500 20,110 1 3,000 19,599 2 23,085 19,599 54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.805 میلیون 167,468 3.511 میلیون 1.462 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,475 7,822.00 58.83 13,297 0.00 0.00 1400/04/29 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 5,549 5,400 5,550 1 10,000 5,475 2 80,000 5,500 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.994 میلیون 374,000 675,032 1.693 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,420 251.00 3.76 6,671 0.00 0.00 1400/04/29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 6,550 6,334 6,690 1 1,883 6,355 1 11,531 6,430 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.238 میلیون 2.338 میلیون 5.772 میلیون 804,583
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 13,880 394.00 2.92 13,486 0.00 0.00 1400/04/27 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 13,669 13,669 14,000 1 721 13,876 1 370 13,876 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.07 میلیون 16.713 میلیون 22.344 میلیون 10.44 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 4,380 893.00 16.94 5,273 0.00 0.00 1400/04/29 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 4,380 4,380 4,380 258 27,948,698 4,380 0 0 0 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.274 میلیون - 874,205 400,000
اراد58

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0110

اوراق فرابورس 990,000 46,770.00 4.96 943,230 0.00 0.00 1400/02/20 3 600,000 565.94 میلیارد - 943,230 990,000 990,000 990,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000