همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد87

مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

اوراق فرابورس 956,520 29,720.00 3.21 926,800 0.00 0.00 1401/07/09 297 59.114 میلیون 54.787 هزار میلیارد - 926,800 956,520 956,520 956,520 1 1,000 931,000 4 89,000 985,000 - - - - - - - - - - - - 4,300 2,200 2,100
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/07/09 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد94

مرابحه عام دولت94-ش.خ030816

اوراق فرابورس 955,000 32,150.00 3.48 922,850 0.00 0.00 1401/07/09 81 16.014 میلیون 14.778 هزار میلیارد - 922,850 950,000 950,000 959,800 0 0 0 1 500 981,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اراد74

مرابحه عام دولت74-ش.خ040226

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/07/09 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 60,000 - 60,000
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
مهان02

اجاره مهرآیندگان امید0311

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/02 24 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد82

مرابحه عام دولت82-ش.خ010912

اوراق فرابورس 970,000 20,080.00 2.11 949,920 0.00 0.00 1401/07/09 8 1.6 میلیون 1.52 هزار میلیارد - 949,920 970,000 970,000 970,000 1 100 940,050 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,100 - 2,100
کارا

کارا

صندوق فرابورس 12,298 8.00 0.07 12,298 8.00 0.07 10:31 274 37.955 میلیون 466.78 میلیارد - 12,290 12,298 12,298 12,300 25 53,223,952 12,298 4 160,419 12,299 - - - - - - - - - - - 6.482 میلیون 31.472 میلیون 8.632 میلیون 29.323 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 47,909 31.00 0.06 47,909 31.00 0.06 10:30 913 7.517 میلیون 360.12 میلیارد - 47,878 47,908 47,908 47,910 2 24,490 47,909 42 2,780,429 47,910 - - - - - - - - - - - 7.446 میلیون 9,800 5.338 میلیون 2.118 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 25,750 50.00 0.19 25,700 0.00 0.00 10:47 536 12.973 میلیون 333.31 میلیارد 25,860.16 25,700 25,100 25,100 25,750 1 240 25,550 7 315,765 25,700 1495.077 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 238.229 میلیون 30.618 میلیون 170.585 میلیون 67.644 میلیون 56.692 میلیون 32.37 میلیون 46.19 22.1 26.37 194,178 12.779 میلیون 12.973 میلیون -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,430 330.00 1.97 16,740 20.00 0.12 10:47 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 2,625.6 16,760 16,310 16,310 16,770 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 163.591 میلیون 83.38 میلیون 8 میلیون 29.671 میلیون 53.709 میلیون 393.72 میلیون 36.973 میلیون 3.62 2.5 0.34 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
اخزا005

اسنادخزانه-م5بودجه00-030626

اوراق فرابورس 665,200 430.00 0.06 665,000 230.00 0.03 10:47 86 328,400 218.38 میلیارد - 664,770 665,000 662,000 665,260 1 36,100 665,200 1 700 665,260 - - - - - - - - - - - 50,200 275,500 31,500 294,200
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,005 8.00 0.08 10,005 8.00 0.08 09:16 200 20 میلیون 200.1 میلیارد - 9,997 10,005 10,005 10,005 1 99,005 10,001 1 766 10,010 - - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
اخزا911

اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اوراق فرابورس 795,370 9,740.00 1.24 794,490 8,860.00 1.13 1401/07/09 14 251,000 199.42 میلیارد - 785,630 795,000 790,900 795,370 1 100 791,000 1 6,200 799,000 - - - - - - - - - - - 600 250,400 73,700 177,300
غدیر05

اجاره غدیر ایرانیان 14050114

اوراق فرابورس 1,000,000 5,000.00 0.50 1,000,000 5,000.00 0.50 1401/07/09 4 192,600 192.6 میلیارد - 1.005 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 14,400 990,000 1 5,000 1,005,000 - - - - - - - - - - - - 192,600 - 192,600
اراد105

مرابحه عام دولت105-ش.خ030503

اوراق فرابورس 965,800 10,340.00 1.08 955,460 0.00 0.00 1401/07/09 8 200,000 191.09 میلیارد - 955,460 965,800 965,800 965,800 2 300 955,460 2 50,000 965,000 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
آوند

آوند

صندوق فرابورس 10,378 6.00 0.06 10,379 7.00 0.07 10:31 476 13.518 میلیون 140.3 میلیارد - 10,372 10,379 10,378 10,379 3 99,185,642 10,378 2 22,507,040 10,379 - - - - - - - - - - - 8.681 میلیون 4.837 میلیون 5.025 میلیون 8.493 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 12,513 8.00 0.06 12,512 7.00 0.06 10:31 122 11.186 میلیون 139.97 میلیارد - 12,505 12,512 12,512 12,513 160 151,650,486 12,512 26 20,524,089 12,513 - - - - - - - - - - - 2.664 میلیون 8.514 میلیون 1.998 میلیون 9.179 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 8,000 170.00 2.17 8,020 190.00 2.43 10:47 2,006 14.808 میلیون 118.53 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 1 5,000 7,930 2 3,745 7,940 67.284 هزار میلیارد 69.554 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.91 6.89 25.18 14.799 میلیون - 14.299 میلیون 500,000
اخزا910

اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اوراق فرابورس 803,500 3,220.00 0.40 806,720 0.00 0.00 10:35 13 124,800 100.68 میلیارد - 806,720 803,500 803,500 803,500 1 25,000 803,500 2 2,600 807,550 - - - - - - - - - - - - 124,800 5,700 119,100
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,089 64.00 2.97 2,148 5.00 0.23 10:46 1,116 41.31 میلیون 88.73 میلیارد - 2,153 2,096 2,089 2,217 0 0 0 317 55,208,140 2,089 56.323 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25.322 میلیون 15.988 میلیون 40.239 میلیون 1.07 میلیون
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 58,500 1,850.00 3.27 57,900 1,250.00 2.21 10:47 676 1.478 میلیون 86.41 میلیارد 2,016.33 56,650 56,750 56,700 60,100 1 350 58,250 3 3,438 59,000 5.845 هزار میلیارد 6.14 میلیون 781,614 100,000 295,420 486,194 1.115 میلیون 206,399 28.08 11.92 5.2 1.469 میلیون 5,900 1.472 میلیون 2,782
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 974,800 25,850.00 2.72 948,950 0.00 0.00 1401/07/09 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 978,000 974,800 978,000 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 16,003 9.00 0.06 16,003 9.00 0.06 10:23 109 5.201 میلیون 83.23 میلیارد - 15,994 16,003 16,003 16,005 32 29,642,628 16,003 1 705,928 16,004 - - - - - - - - - - - 783,510 4.417 میلیون 945,394 4.255 میلیون
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 678,600 210.00 0.03 678,360 30.00 0.00 10:47 44 121,600 82.49 میلیارد - 678,390 678,400 676,060 679,000 1 44,400 678,520 1 3,000 679,390 - - - - - - - - - - - 19,800 101,800 3,800 117,800
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 644,210 760.00 0.12 643,820 1,150.00 0.18 10:46 40 119,700 77.06 میلیارد - 644,970 644,970 643,000 644,970 1 34,100 644,200 1 100 644,800 - - - - - - - - - - - 32,900 83,600 24,200 92,300
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 10,790 360.00 3.23 11,110 40.00 0.36 10:46 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,364.31 11,150 11,000 10,700 11,000 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 5.497 میلیون 2.27 میلیون 336,309 1.76 میلیون 509,441 4.901 میلیون 187,901 19.88 7.33 0.76 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
فن آواح

فن آوا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,140 190.00 5.71 3,190 140.00 4.20 1401/07/09 209 21.5 میلیون 68.53 میلیارد - 3,330 3,410 3,290 3,410 1 50,000 3,150 1 2,000,000 3,380 13.134 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.441 میلیون 5.059 میلیون - 21.5 میلیون
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 13,054 8.00 0.06 13,054 8.00 0.06 10:28 223 4.936 میلیون 64.43 میلیارد - 13,046 13,054 13,053 13,054 1 13,645,832 13,053 1 1,981,972 13,054 - - - - - - - - - - - 3.582 میلیون 1.354 میلیون 2.918 میلیون 2.018 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 41,826 25.00 0.06 41,826 25.00 0.06 10:26 146 1.505 میلیون 62.93 میلیارد - 41,801 41,827 41,826 41,827 5 2,875,547 41,826 4 2,613,014 41,827 - - - - - - - - - - - 677,572 827,012 985,174 519,410
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 621,520 0.00 0.00 621,100 420.00 0.07 10:47 55 99,200 61.61 میلیارد - 621,520 621,020 620,830 621,550 1 36,300 621,500 1 600 621,520 - - - - - - - - - - - 35,300 63,900 14,500 84,700
اخزا820

اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 808,410 5,410.00 0.67 808,610 5,610.00 0.70 1401/07/09 2 74,600 60.32 میلیارد - 803,000 809,000 808,410 809,000 1 25,000 803,010 1 100 809,750 - - - - - - - - - - - - 74,600 - 74,600
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 65,500 1,250.00 1.87 66,400 350.00 0.52 10:48 817 890,117 58.78 میلیارد 1,080.03 66,750 63,550 63,550 66,700 1 120 65,850 3 510 65,950 911.726 هزار میلیارد 1.048 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 48.55 میلیون 294.896 میلیون 139.348 میلیون 6.55 18.81 3.1 194,647 694,170 806,256 82,561
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 11,660 360.00 3.00 11,660 360.00 3.00 10:45 146 4.888 میلیون 57 میلیارد - 12,020 11,660 11,660 11,690 0 0 0 38 1,863,481 11,660 5.83 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.4 میلیون 3.488 میلیون 4.888 میلیون -
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 979,990 12,666.00 1.28 987,108 5,548.00 0.56 10:48 1,699 57,566 56.82 میلیارد - 992,656 980,000 955,100 1,000,000 3 450 965,000 1 5 965,001 - - - - - - - - - - - 56,866 - 50,431 6,435
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 25,650 1,350.00 5.00 25,700 1,300.00 4.81 1401/07/09 409 2.178 میلیون 55.96 میلیارد 5,324.31 27,000 26,300 25,650 26,800 0 0 0 1 187 27,500 30.84 هزار میلیارد 98.44 میلیون 70.689 میلیون 1.2 میلیون 67.6 میلیون 3.089 میلیون 97.485 میلیون 5.983 میلیون 5.15 9.98 0.32 897,335 1.28 میلیون 2.103 میلیون 74,697
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/07/09 5 54,700 54.7 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 20,000 974,100 6 44,600 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 54,700 - 54,700
اخزا908

اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اوراق فرابورس 831,940 1,320.00 0.16 832,410 850.00 0.10 1401/07/09 10 65,200 54.27 میلیارد - 833,260 836,990 822,200 845,000 1 100 828,070 1 200 840,000 - - - - - - - - - - - 17,700 47,500 21,900 43,300
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,950 270.00 4.75 10:47 344 8.899 میلیون 53 میلیارد 27,421.79 5,680 5,940 5,790 5,960 10 144,962 5,960 1 25,554 6,200 18.47 هزار میلیارد 25.912 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 9.09 3.17 2 8.874 میلیون - 7.129 میلیون 1.745 میلیون
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 8,370 10.00 0.12 8,360 0.00 0.00 10:47 149 6.025 میلیون 50.38 میلیارد 42,228.53 8,360 8,370 8,350 8,500 2 68,882 8,370 5 23,943 8,450 37.118 هزار میلیارد 43.204 میلیون 16.452 میلیون 4.44 میلیون 6.086 میلیون 10.367 میلیون 22.16 میلیون 3.95 میلیون 9.4 3.58 1.68 274,990 5.746 میلیون 1.872 میلیون 4.149 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 180,000 4,550.00 2.59 176,750 1,300.00 0.74 10:45 129 276,873 49.63 میلیارد 2,260.55 175,450 176,000 174,350 180,050 1 1,376 179,000 2 1,500 180,000 1418.4 هزار میلیارد 1.501 میلیارد 305.387 میلیون 8 میلیون 85.483 میلیون 219.904 میلیون 341.09 میلیون 130.46 میلیون 10.84 6.43 4.16 5,113 271,760 148,342 128,531
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 16,510 130.00 0.78 17,070 430.00 2.58 10:47 1,154 2.75 میلیون 46.87 میلیارد 2,433.46 16,640 16,940 16,140 17,350 1 2,000 16,430 1 394 16,690 94.061 هزار میلیارد 113.792 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.38 6.73 7.26 421,303 2.329 میلیون 2.75 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,060 9.00 0.18 5,102 33.00 0.65 10:47 586 8.944 میلیون 45.54 میلیارد 15,441.08 5,069 4,920 4,920 5,181 1 163,111 5,010 2 37,000 5,073 86.072 هزار میلیارد 121.099 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.8 3.85 2.48 6.442 میلیون 2.378 میلیون 7.342 میلیون 1.479 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 6,280 90.00 1.41 6,260 110.00 1.73 10:42 391 7.252 میلیون 45.42 میلیارد - 6,370 6,210 6,180 6,370 1 74,138 6,230 1 43,494 6,250 46.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.716 میلیون 5.486 میلیون 7.202 میلیون -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 3,237 79.00 2.38 3,218 98.00 2.96 10:45 352 14.028 میلیون 45.13 میلیارد - 3,316 3,217 3,217 3,260 1 9,113 3,209 24 735,509 3,217 16.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.512 میلیون 4.515 میلیون 11.218 میلیون 2.81 میلیون
اراد61

مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/07/09 3 45,000 45 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 5,000 950,000 1 6,200 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 45,000 - 45,000
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 636,190 960.00 0.15 636,160 990.00 0.16 10:22 21 70,700 44.98 میلیارد - 637,150 635,970 635,970 636,300 1 200 636,230 1 100 637,300 - - - - - - - - - - - 38,600 32,100 11,600 59,100
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 19,080 140.00 0.74 18,700 240.00 1.27 10:47 857 2.38 میلیون 44.81 میلیارد 2,703.62 18,940 18,750 18,550 19,450 2 4,650 19,340 6 8,780 19,400 56.43 هزار میلیارد 68.757 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون 6.59 میلیون 2.308 میلیون 20.803 میلیون 2.7 8.51 24.29 2.245 میلیون 131,781 2.277 میلیون 100,000
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,250 110.00 1.06 10,490 130.00 1.25 10:47 454 4.189 میلیون 43.87 میلیارد 9,980.84 10,360 10,010 10,010 10,770 1 184 10,200 1 5,500 10,300 25.714 هزار میلیارد 30.432 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.73 6.09 4.06 3.847 میلیون 342,386 4.189 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,700 60.00 1.06 5,540 100.00 1.77 10:47 740 7.711 میلیون 42.87 میلیارد 8,298.62 5,640 5,440 5,390 5,720 2 2,906 5,550 3 8,625 5,600 55.6 هزار میلیارد 84.058 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 22.227 میلیون 9.813 میلیون 11.303 میلیون 4.91 2.5 5.66 5.885 میلیون 25,410 5.711 میلیون 200,000
افرا

افرانت

سهام فرابورس 16,160 430.00 2.59 16,090 500.00 3.01 10:47 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,467.05 16,590 16,260 15,820 17,090 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 11.102 میلیون 2.735 میلیون 625,000 1.064 میلیون 1.67 میلیون 2.368 میلیون 647,543 15.53 6.02 4.25 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
اخزا009

اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

اوراق فرابورس 619,000 90.00 0.01 618,850 240.00 0.04 10:26 14 58,500 36.2 میلیارد - 619,090 618,340 618,340 619,010 1 46,400 619,000 1 100 619,490 - - - - - - - - - - - 13,500 45,000 12,100 46,400
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 19,240 15,030.00 43.86 34,270 0.00 0.00 10:18 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 19,240 19,240 19,240 355 104,510 55,750 1 300 63,500 7.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 503,110 128,100 601,110 30,100
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 22,250 1,650.00 6.90 22,400 1,500.00 6.28 10:47 436 1.598 میلیون 35.81 میلیارد 3,886.7 23,900 23,500 22,250 23,600 4 9,544 22,250 1 4,411 22,300 6.72 هزار میلیارد 7.362 میلیون 1.729 میلیون 300,000 641,567 1.088 میلیون 2.059 میلیون 453,988 14.8 6.18 3.26 1.352 میلیون 220,000 1.572 میلیون -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,200 36.00 2.91 1,203 33.00 2.67 10:48 896 28.741 میلیون 34.57 میلیارد - 1,236 1,210 1,199 1,234 2 12,178 1,200 5 368,700 1,207 25.41 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.741 میلیون - 28.741 میلیون -
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 27,500 13,924.00 102.56 13,576 0.00 0.00 10:35 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 27,500 27,500 27,500 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 24,482 15.00 0.06 24,481 14.00 0.06 10:28 28 1.369 میلیون 33.52 میلیارد - 24,467 24,482 24,481 24,482 1 49,188,756 24,481 1 14,490,351 24,482 - - - - - - - - - - - 57,812 1.311 میلیون 459,407 909,649
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 740 4.00 0.54 744 0.00 0.00 10:46 977 43.682 میلیون 32.46 میلیارد 44,448.4 744 733 733 756 1 75,092 739 12 1,615,911 740 31.667 هزار میلیارد 32.038 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 328,754 45.589 میلیون 1.708 میلیون 1.516 میلیون 20.91 0.7 18.56 43.512 میلیون - 41.426 میلیون 2.085 میلیون
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 1,590 11,606.00 87.95 13,196 0.00 0.00 10:36 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 1,597 1,590 1,600 2 4,059 3,184 2 157,510 3,190 4.727 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.099 میلیون 300,000 32.149 میلیون 250,000
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 10,196 6.00 0.06 10,196 6.00 0.06 10:32 119 2.988 میلیون 30.46 میلیارد - 10,190 10,197 10,196 10,197 101 100,208,845 10,196 8 4,511,954 10,197 - - - - - - - - - - - 1.193 میلیون 1.791 میلیون 323,864 2.66 میلیون
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 9,000 180.00 1.96 9,060 120.00 1.31 10:47 402 3.256 میلیون 29.47 میلیارد - 9,180 9,000 8,960 9,110 3 116,479 9,030 1 22,117 9,080 81.63 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.955 میلیون 300,000 3.212 میلیون 42,285
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,240 59.00 1.79 3,202 97.00 2.94 10:47 446 8.89 میلیون 28.56 میلیارد 18,851.03 3,299 3,233 3,070 3,329 1 143,973 3,213 1 2,000 3,245 12.07 هزار میلیارد 14.861 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 13.93 2.21 5 8.765 میلیون 125,000 8.882 میلیون 8,260
وارس

سر. ارس صبا

سهام فرابورس 14,250 210.00 1.45 14,040 420.00 2.90 10:32 72 1.936 میلیون 27.17 میلیارد - 14,460 14,250 14,030 14,290 1 48,020 14,040 2 13,050 14,250 7.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.845 میلیون 90,837 1.936 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,077 59.00 1.88 3,094 42.00 1.34 10:46 279 8.738 میلیون 26.82 میلیارد - 3,136 3,070 3,042 3,131 1 100,000 3,051 2 25,000 3,078 106.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.98 میلیون 1.758 میلیون 8.738 میلیون -
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 7,010 3,922.00 127.01 3,088 0.00 0.00 10:47 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 7,020 7,010 7,180 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 12,210 30.00 0.25 12,200 20.00 0.16 10:44 505 191,124 24.89 میلیارد 3,268.27 12,180 12,070 12,070 12,250 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 181.045 میلیون 103.334 میلیون 1.028 میلیون 46.845 میلیون 56.489 میلیون 369.471 میلیون 39.925 میلیون 3.36 2.38 0.36 730,199 79,567 709,590 100,176
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,044 54.00 4.92 1,045 53.00 4.83 10:45 429 23.118 میلیون 24.17 میلیارد 55,432.91 1,098 1,044 1,044 1,060 3 91,502 1,044 1 4,500 1,046 16.773 هزار میلیارد 110.384 میلیون 92.738 میلیون 16.05 میلیون 93.611 میلیون -873,601 3.028 میلیون -9,140,346 -1.84 -19.2 5.54 22.005 میلیون 1.1 میلیون 23.105 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 5,880 190.00 3.13 5,890 180.00 2.97 10:47 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 4,150.82 6,070 6,010 5,680 6,030 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 10.082 میلیون 5.874 میلیون 770,000 3.482 میلیون 2.391 میلیون 8.964 میلیون 905,951 7.35 2.78 0.74 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
اخزا010

اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

اوراق فرابورس 614,500 281.00 0.05 613,456 763.00 0.12 10:46 12 38,600 23.68 میلیارد - 614,219 613,500 613,380 614,500 1 30,100 613,501 1 300 613,990 - - - - - - - - - - - 37,900 700 2,400 36,200
فلات

سر. فلات ایرانیان

سهام فرابورس 14,170 198.00 1.38 14,368 0.00 0.00 1401/07/09 96 1.597 میلیون 22.95 میلیارد - 14,368 14,170 14,170 14,170 39 649,511 9,910 1 1,530 15,400 3.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 814,854 - 514,854 300,000
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,217 210.00 6.98 3,217 210.00 6.98 10:44 212 7.11 میلیون 22.87 میلیارد 34,327.98 3,007 3,217 3,217 3,217 266 17,161,970 3,217 0 0 0 4.504 هزار میلیارد 6.861 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.357 میلیون 1.22 میلیون 723,364 216,137 19.48 3.45 5.82 2.914 میلیون 4.196 میلیون 5.425 میلیون 1.685 میلیون
ولراز

لیزینگ رازی

سهام فرابورس 25,150 700.00 2.86 25,150 700.00 2.86 10:46 193 878,866 22.1 میلیارد - 24,450 25,150 24,700 25,150 4 15,646 24,700 1 2,909 24,800 1.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 877,713 - 727,713 150,000
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 24,800 750.00 2.94 24,800 750.00 2.94 10:43 105 889,464 22.06 میلیارد - 25,550 24,800 24,800 24,800 2 1,300 24,750 400 10,129,076 24,800 36.841 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 839,464 50,000 889,464 -
اخزا914

اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اوراق فرابورس 770,100 610.00 0.08 770,710 0.00 0.00 10:36 5 27,800 21.43 میلیارد - 770,710 770,100 770,100 770,100 1 100 770,100 3 600 798,990 - - - - - - - - - - - 900 26,900 100 27,700
اخزا003

اسنادخزانه-م3بودجه00-030418

اوراق فرابورس 692,300 200.00 0.03 692,550 50.00 0.01 10:47 12 30,000 20.78 میلیارد - 692,500 691,640 691,640 693,000 1 33,900 692,100 1 400 693,990 - - - - - - - - - - - 7,400 22,600 12,800 17,200
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 35,550 1,300.00 3.53 36,900 50.00 0.14 10:45 110 562,704 20.73 میلیارد 5,907.24 36,850 37,150 35,150 37,150 1 500 35,550 1 4,942 35,600 9.213 هزار میلیارد 11.211 میلیون 3.627 میلیون 250,000 1.999 میلیون 1.629 میلیون 2.492 میلیون 1.183 میلیون 7.8 5.66 3.7 539,915 21,139 561,054 -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,470 170.00 1.97 8,600 40.00 0.46 10:47 458 2.393 میلیون 20.26 میلیارد 5,384.07 8,640 8,460 8,380 8,610 1 5,161 8,480 3 27,928 8,490 206.036 هزار میلیارد 308.123 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 36.268 میلیون 184.238 میلیون 32.565 میلیون 6.33 5.68 1.13 1.269 میلیون 1.118 میلیون 2.298 میلیون 88,700
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,649 93.00 5.34 1,688 54.00 3.10 10:47 602 11.966 میلیون 19.68 میلیارد 17,093.21 1,742 1,660 1,621 1,740 1 5,000 1,623 1 100,000 1,630 11.346 هزار میلیارد 13.171 میلیون 10.646 میلیون 6.897 میلیون 1.825 میلیون 8.821 میلیون 5.889 میلیون 981,991 11.86 1.32 1.98 11.461 میلیون 500,000 11.961 میلیون -
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 10,850 570.00 4.99 11,330 90.00 0.79 10:47 118 1.773 میلیون 19.33 میلیارد 7,192.8 11,420 11,550 10,850 11,550 1 1,000 10,840 2 107,509 10,850 15.26 هزار میلیارد 26.647 میلیون 12.45 میلیون 700,000 10.911 میلیون 1.539 میلیون 9.607 میلیون 2.67 میلیون 5.94 10.3 1.65 383,699 1.354 میلیون 1.737 میلیون -
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,201 34.00 2.75 1,204 31.00 2.51 10:46 362 15.898 میلیون 19.14 میلیارد - 1,235 1,217 1,198 1,238 3 137,360 1,202 1 50,000 1,208 24.273 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.755 میلیون 141,042 15.896 میلیون -
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 77,804 262.00 0.34 77,924 142.00 0.18 10:29 289 236,769 18.45 میلیارد - 78,066 77,849 77,701 78,278 1 3,245 77,804 1 200 77,828 - - - - - - - - - - - 211,769 25,000 236,769 -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 16,220 840.00 4.92 16,230 830.00 4.87 10:47 128 1.136 میلیون 18.44 میلیارد 9,510.99 17,060 16,390 16,210 16,680 3 30,309 16,210 1 19,834 16,220 17.528 هزار میلیارد 19.253 میلیون 5.161 میلیون 1.08 میلیون 1.725 میلیون 3.436 میلیون 8.033 میلیون 1.793 میلیون 9.78 5.1 2.19 976,122 160,054 1.136 میلیون -
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 15,850 460.00 2.99 15,850 460.00 2.99 10:28 66 1.151 میلیون 18.24 میلیارد - 15,390 15,850 15,440 15,850 99 1,119,170 15,850 0 0 0 11.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 365,225 785,796 401,021 750,000
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 77,550 2,350.00 2.94 77,600 2,300.00 2.88 10:44 180 228,536 17.73 میلیارد - 79,900 77,550 77,550 78,950 0 0 0 4 43,964 77,550 11.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 228,536 - 228,536 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 88,850 100.00 0.11 88,650 100.00 0.11 10:46 184 198,366 17.61 میلیارد 775.37 88,750 87,800 87,800 89,650 6 6,365 88,800 5 2,637 89,050 44.4 هزار میلیارد 56.932 میلیون 17.192 میلیون 500,000 12.557 میلیون 4.635 میلیون 26.266 میلیون 10.011 میلیون 4.43 9.56 1.69 101,839 95,318 107,834 89,323
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 2,610 106.00 3.90 2,659 57.00 2.10 10:48 512 6.764 میلیون 17.51 میلیارد 11,227.4 2,716 2,675 2,531 2,700 1 2,417 2,568 1 93,831 2,571 12.929 هزار میلیارد 14.678 میلیون 7.088 میلیون 4.994 میلیون 1.748 میلیون 5.34 میلیون 3.87 میلیون 764,541 17.24 2.48 3.41 6.722 میلیون - 6.722 میلیون -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,387 124.00 4.94 2,474 37.00 1.47 10:45 420 7.197 میلیون 17.32 میلیارد 14,147.92 2,511 2,457 2,386 2,508 2 8,918 2,387 1 568 2,388 34.165 هزار میلیارد 44.453 میلیون 28.117 میلیون 8.2 میلیون 9.635 میلیون 18.482 میلیون 731,062 1.585 میلیون 22.06 1.89 47.82 4.001 میلیون 3.143 میلیون 7.144 میلیون -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,010 100.00 0.63 16,090 180.00 1.13 10:47 600 1.024 میلیون 16.54 میلیارد 1,610.56 15,910 15,730 15,530 16,400 1 3,423 16,100 2 19,720 16,150 56.525 هزار میلیارد 71.156 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.56 8.31 3.27 836,203 187,873 943,954 80,122
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 2,620 121.00 4.41 2,741 0.00 0.00 10:47 336 6.002 میلیون 16.45 میلیارد 17,861.81 2,741 2,700 2,617 2,700 1 2,000 2,700 3 54,666 2,760 4.934 هزار میلیارد 12.162 میلیون 9.113 میلیون 1.8 میلیون 7.228 میلیون 1.885 میلیون 3.436 میلیون 277,246 17.8 2.62 1.44 5.09 میلیون 911,658 6.002 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 11,660 870.00 6.94 11,870 660.00 5.27 10:48 324 1.389 میلیون 16.38 میلیارد 3,578.78 12,530 12,020 11,660 12,450 1 430 11,670 1 1,742 11,700 14.16 هزار میلیارد 18.408 میلیون 6.138 میلیون 1.2 میلیون 4.248 میلیون 1.89 میلیون 6.737 میلیون 559,054 25.48 7.54 2.11 1.339 میلیون 50,000 1.389 میلیون -
لپیام

صنعتی پیام

سهام فرابورس 17,340 10,166.00 36.96 27,506 0.00 0.00 10:39 74 596,675 16.37 میلیارد - 27,506 17,370 17,340 17,710 1 275 21,650 2 4,122 21,750 3.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 649,621 - 649,621 -
لازما

آزمایش

سهام فرابورس 21,300 400.00 1.84 21,300 400.00 1.84 10:37 26 768,712 16.37 میلیارد - 21,700 21,300 21,300 21,300 0 0 0 5 35,027 21,300 4.633 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 768,712 - 768,712 -
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 6,450 50.00 0.77 6,380 120.00 1.85 10:46 210 2.477 میلیون 15.8 میلیارد - 6,500 6,470 6,320 6,520 1 4,573 6,450 2 30,659 6,490 22.783 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.477 میلیون - 2.477 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 91,700 2,200.00 2.34 92,150 1,750.00 1.86 10:47 370 170,079 15.67 میلیارد 467.83 93,900 92,500 91,200 94,000 2 1,584 91,550 1 80 92,000 221.16 هزار میلیارد 268.665 میلیون 100.352 میلیون 2.4 میلیون 47.505 میلیون 52.847 میلیون 207.45 میلیون 18.046 میلیون 12.26 4.18 1.07 75,387 92,594 157,981 10,000
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 633,970 0.00 0.00 633,630 340.00 0.05 10:29 7 23,900 15.14 میلیارد - 633,970 634,000 633,510 634,000 1 45,600 633,970 2 26,000 636,000 - - - - - - - - - - - 17,700 1,800 100 19,400
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 4,027 41.00 1.01 4,052 16.00 0.39 10:47 249 3.637 میلیون 14.69 میلیارد - 4,068 3,946 3,946 4,110 1 44,365 4,027 2 105,000 4,059 63.101 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.547 میلیون 2.09 میلیون 3.637 میلیون -
شسم

سموم علف کش

سهام فرابورس 242,300 4,900.00 1.98 249,300 2,100.00 0.85 1401/07/09 305 58,441 14.57 میلیارد - 247,200 252,100 242,300 252,100 0 0 0 1 1,120 244,300 2.493 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58,441 - 58,441 -