همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد87

مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

اوراق فرابورس 926,800 0.00 0.00 926,800 0.00 0.00 1400/07/4 297 59.114 میلیون 54.787 هزار میلیارد - 926,800 926,800 926,800 926,800 43 8,435,500 926,800 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 59.114 میلیون - 59.114 میلیون
اراد88

مرابحه عام دولت88-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/30 151 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد89

مرابحه عام دولت89-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/05/20 150 30 میلیون 30 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
اراد83

مرابحه عام دولت83-ش.خ041220

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/12 117 23 میلیون 23 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 980,000 20,000.00 2.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/4 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 980,000 980,000 980,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 1,000,000 68,740.00 7.38 931,260 0.00 0.00 1400/06/14 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 4 51,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/26 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1 10,500 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
اراد57

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 905,000 95,000.00 9.50 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/29 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 905,000 905,000 905,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
شستان03

اجاره تجاری شستان14030915

اوراق فرابورس 1.03 میلیون 30,000.00 3.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/31 100 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1 2,500 1,000,000 1 400 1,020,000 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 50,000.00 5.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/28 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد61

مرابحه عام دولت61-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/28 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 7 150,500 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
اراد74

مرابحه عام دولت74-ش.خ040226

اوراق فرابورس 972,250 27,750.00 2.78 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/7 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 972,250 972,250 972,250 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 90,000 - 90,000
اراد67

مرابحه عام دولت67-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/02/5 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اراد66

مرابحه عام دولت66-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/30 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اراد75

مرابحه عام دولت75-ش.خ040226

اوراق فرابورس 992,500 7,500.00 0.75 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/31 52 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 992,500 992,500 992,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد55

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209

اوراق فرابورس 941,000 13,100.00 1.41 927,900 0.00 0.00 1400/07/27 55 10.777 میلیون 10 هزار میلیارد - 927,900 940,000 940,000 941,000 1 10,000 935,000 1 1,600 960,000 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد85

مرابحه عام دولت85-ش.خ010704

اوراق فرابورس 948,170 2,170.00 0.23 946,000 0.00 0.00 1400/04/8 53 10.5 میلیون 9.933 هزار میلیارد - 946,000 948,170 948,170 948,170 0 0 0 1 5,868,700 948,170 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
اراد72

مرابحه عام دولت72-ش.خ0311

اوراق فرابورس 934,000 66,000.00 6.60 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/28 42 8 میلیون 8 هزار میلیارد - 1,000,000 934,000 934,000 934,000 1 500 930,006 1 900 950,000 - - - - - - - - - - - - 200 200 -
اراد64

مرابحه عام دولتی64-ش.خ0111

اوراق فرابورس 944,500 970.00 0.10 943,530 0.00 0.00 1399/11/18 36 7.1 میلیون 6.699 هزار میلیارد - 943,530 944,500 944,500 944,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2.021 میلیون - 2.021 میلیون
تابان04

اجاره تابان سپهر14031126

اوراق فرابورس 969,600 30,400.00 3.04 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/10 62 6 میلیون 6 هزار میلیارد - 1,000,000 969,600 969,600 969,600 3 74,998 960,000 1 5 969,600 - - - - - - - - - - - 5 - 5 -
اراد68

مرابحه عام دولت68-ش.خ0310

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/10/17 30 6 میلیون 6 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
اراد70

مرابحه عام دولت70-ش.خ0112

اوراق فرابورس 943,750 2,180.00 0.23 941,570 0.00 0.00 1399/12/6 30 6 میلیون 5.649 هزار میلیارد - 941,570 943,750 943,750 943,750 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 85,077 - 85,077
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
مهان01

اجاره مهرآیندگان لوتوس0311

اوراق فرابورس 985,100 14,900.00 1.49 1,000,000 0.00 0.00 1400/05/12 50 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 985,100 985,100 985,100 1 50,000 985,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد56

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308

اوراق فرابورس 990,000 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/07/3 25 5 میلیون 5 هزار میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
کرمان03

مرابحه کرمان موتور14030614

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/14 40 3.5 میلیون 3.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 15 1,000,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - 15 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
مهان02

اجاره مهرآیندگان امید0311

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/2 24 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 50,000 985,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اراد77

مرابحه عام دولت77-ش.خ000812

اوراق فرابورس 998,146 19,906.00 2.03 978,240 0.00 0.00 1400/07/24 10 2 میلیون 1.956 هزار میلیارد - 978,240 997,050 997,050 998,146 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 - 100
اراد78

مرابحه عام دولت78-ش.خ001112

اوراق فرابورس 961,525 8,475.00 0.87 970,000 0.00 0.00 1399/12/27 8 1.6 میلیون 1.552 هزار میلیارد - 970,000 961,525 961,525 961,525 0 0 0 1 27,400,000 970,000 - - - - - - - - - - - - 1.6 میلیون - 1.6 میلیون
اراد82

مرابحه عام دولت82-ش.خ010912

اوراق فرابورس 854,000 95,920.00 10.10 949,920 0.00 0.00 1400/07/14 8 1.6 میلیون 1.52 هزار میلیارد - 949,920 854,000 854,000 854,000 1 1,400 838,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 6,740 1,043.00 18.31 5,697 0.00 0.00 1400/07/26 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 6,695 6,693 6,899 1 5,000 6,730 2 4,650 6,740 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.948 میلیون - 6.948 میلیون -
اراد54

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0109

اوراق فرابورس 990,000 45,500.00 4.82 944,500 0.00 0.00 1400/05/24 8 1.463 میلیون 1.382 هزار میلیارد - 944,500 990,000 990,000 990,000 0 0 0 1 25,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
کیش1403

خرید دین توسعه کیش14031108

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/03/10 10 1,000,000 1000 میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 930,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
اراد86

مرابحه عام دولت86-ش.خ020404

اوراق فرابورس 936,100 2,100.00 0.22 934,000 0.00 0.00 1400/06/23 5 1,000,000 934 میلیارد - 934,000 936,100 936,100 936,100 4 755,600 936,100 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 7.244 میلیون - 7.244 میلیون
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 25,944 7,944.00 44.13 18,000 0.00 0.00 1400/07/28 1,066 50 میلیون 900 میلیارد - 18,000 25,944 25,944 25,944 92 3,004,220 25,189 1 500 26,200 54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.274 میلیون - 105,332 1.169 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 23,000 1,072.00 4.89 22,374 446.00 2.03 1400/07/28 11,335 40.1 میلیون 897.22 میلیارد 3,067.38 21,928 21,330 21,150 23,024 1 2,000 21,304 1 5,000 21,330 156.618 هزار میلیارد 159.351 میلیون 11.568 میلیون 2.8 میلیون 2.733 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 44.46 17.73 43.04 31.689 میلیون 543,631 30.959 میلیون 1.274 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 6,270 7,027.00 52.85 13,297 0.00 0.00 1400/07/28 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 6,169 6,000 6,300 1 1,085 6,165 1 69,483 6,200 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 882,386 4.96 میلیون 274,181 5.568 میلیون