همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد324

مرابحه عام دولت3-ش.خ0211

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/03/20 4 49 میلیون 49 هزار میلیارد - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 50 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 49 میلیون - 49 میلیون
اراد404

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207

سهام فرابورس 953,000 47,000.00 4.70 953,000 47,000.00 4.70 1399/04/31 2 32 میلیون 30.496 هزار میلیارد - 1,000,000 953,000 953,000 953,000 0 - - 0 - - 38.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 32 میلیون - 32 میلیون
اراد394

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0204

سهام فرابورس 969,000 31,000.00 3.10 969,000 31,000.00 3.10 1399/04/24 1 30 میلیون 29.07 هزار میلیارد - 1,000,000 969,000 969,000 969,000 0 - - 0 - - 29.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
اراد224

مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212

سهام فرابورس 962,500 22,500.00 2.28 980,964 4,036.00 0.41 1399/01/19 2 20.9 میلیون 20.502 هزار میلیارد - 985,000 1.001 میلیون 962,500 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 10.791 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20.9 میلیون - 20.9 میلیون
وسپهر4

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سهام فرابورس 12,678 603.00 4.99 12,678 603.00 4.99 1399/07/9 2 1.5 میلیارد 19.017 هزار میلیارد - 12,075 12,678 12,678 12,678 0 - - 0 - - 380.34 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
اراد114

مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206

سهام فرابورس 982,000 3,000.00 0.30 989,595 4,595.00 0.47 1399/02/1 4 18.4 میلیون 18.209 هزار میلیارد - 985,000 1,000,000 982,000 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 10.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.4 میلیون - 18.4 میلیون
افاد544

منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108

سهام فرابورس 960,000 20,000.00 2.04 971,761 8,239.00 0.84 1398/12/4 3 13.9 میلیون 13.507 هزار میلیارد - 980,000 1.001 میلیون 960,000 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 9.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.9 میلیون - 13.9 میلیون
افاد824

منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس0205

سهام فرابورس 950,000 30,000.00 3.06 964,643 15,357.00 1.57 1398/11/15 2 13.9 میلیون 13.409 هزار میلیارد - 980,000 1.001 میلیون 950,000 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 9.646 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.9 میلیون - 13.9 میلیون
افاد71

منفعت دولت7-ش.خاص بیمه0204

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/11 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اراد514

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0010

سهام فرابورس 964,000 36,000.00 3.60 964,000 36,000.00 3.60 1399/06/25 4 10 میلیون 9.64 هزار میلیارد - 1,000,000 964,000 964,000 964,000 0 - - 0 - - 9.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
افاد724

منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204

سهام فرابورس 940,000 10,000.00 1.05 940,000 10,000.00 1.05 1398/10/28 1 9.8 میلیون 9.212 هزار میلیارد - 950,000 940,000 940,000 940,000 0 - - 0 - - 9.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.8 میلیون - 9.8 میلیون
برق مپنا4

تولید برق پرند مپنا

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 1396/07/11 1 88.963 میلیون 8.896 هزار میلیارد - 100,000 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 8.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 88.963 میلیون - 88.963 میلیون
اراد314

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208

سهام فرابورس 835,219 164,781.00 16.48 835,219 164,781.00 16.48 1399/07/30 1 10 میلیون 8.352 هزار میلیارد - 1,000,000 835,219 835,219 835,219 0 - - 0 - - 41.761 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اراد384

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105

سهام فرابورس 965,000 10,000.00 1.03 965,000 10,000.00 1.03 1399/04/31 4 8.6 میلیون 8.299 هزار میلیارد - 975,000 965,000 965,000 965,000 0 - - 0 - - 48.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.6 میلیون - 8.6 میلیون
اراد44

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007

سهام فرابورس 968,900 31,100.00 3.11 968,900 31,100.00 3.11 1399/05/21 36 5.95 میلیون 5.765 هزار میلیارد - 1,000,000 968,900 968,900 968,900 0 95,000 968,900 1 - - 19.378 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.95 میلیون - 5.95 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 58,261 2,774.00 5.00 58,239 2,752.00 4.96 1399/07/23 40,505 93.771 میلیون 5.461 هزار میلیارد 2,315.05 55,487 93.771 میلیون 58,261 5.461 هزار میلیارد 0 39,562 58,261 42 - - 372.73 هزار میلیارد 727.544 میلیون 273.446 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 66.484 میلیون 9.481 میلیون - - - 92.263 میلیون 1.508 میلیون 87.234 میلیون 6.537 میلیون
اراد524

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0108

سهام فرابورس 947,700 52,300.00 5.23 947,700 52,300.00 5.23 1399/07/1 2 5.666 میلیون 5.37 هزار میلیارد - 1,000,000 947,700 947,700 947,700 0 - - 0 - - 18.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.666 میلیون - 5.666 میلیون
اجاد242

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

سهام فرابورس 1.042 میلیون 32,000.00 3.17 1.042 میلیون 32,000.00 3.17 1399/03/11 1 4.886 میلیون 5.092 هزار میلیارد - 1.01 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 0 - - 0 - - 5.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.886 میلیون - 4.886 میلیون
افاد624

منفعت دولت6-ش.خاص ملت0109

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/06/18 1 4.999 میلیون 4.999 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.999 میلیون - 4.999 میلیون
اراد534

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

سهام فرابورس 933,171 66,829.00 6.68 933,171 66,829.00 6.68 1399/06/25 1 5.35 میلیون 4.992 هزار میلیارد - 1,000,000 933,171 933,171 933,171 0 - - 0 - - 27.995 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.35 میلیون - 5.35 میلیون
اروند102

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

سهام فرابورس 1.01 میلیون 7,000.00 0.69 1.01 میلیون 7,000.00 0.69 1399/04/4 1 4.853 میلیون 4.901 هزار میلیارد - 1.017 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 5.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.853 میلیون - 4.853 میلیون
اروند112

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

سهام فرابورس 945,000 25,000.00 2.58 945,000 25,000.00 2.58 1398/09/24 1 4.9 میلیون 4.631 هزار میلیارد - 970,000 945,000 945,000 945,000 0 - - 0 - - 4.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.9 میلیون - 4.9 میلیون
اراد374

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

سهام فرابورس 979,000 5,000.00 0.51 979,000 5,000.00 0.51 1399/04/31 4 4.6 میلیون 4.503 هزار میلیارد - 984,000 979,000 979,000 979,000 0 - - 0 - - 29.37 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.6 میلیون - 4.6 میلیون
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
افاد24

منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626

سهام فرابورس 915,734 84,266.00 8.43 915,734 84,266.00 8.43 1398/03/1 1 4.5 میلیون 4.121 هزار میلیارد - 1,000,000 915,734 915,734 915,734 0 - - 0 - - 18.315 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.5 میلیون - 4.5 میلیون
مفاخر4

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 46,311 9,621.00 26.22 46,311 9,621.00 26.22 1399/05/11 1 85 میلیون 3.936 هزار میلیارد - 36,690 46,311 46,311 46,311 0 - - 0 - - 7.873 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 85 میلیون - 85 میلیون
ومللح

ح . اعتباری ملل

حق تقدم فرابورس 11,382 599.00 5.00 11,382 599.00 5.00 1399/07/6 646 318.809 میلیون 3.629 هزار میلیارد 493,511.89 11,981 11,382 11,382 11,382 0 - - 0 - - 133.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.842 میلیون 289.967 میلیون - 318.809 میلیون
اتکای4

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 20,000 7,890.00 65.15 20,000 7,890.00 65.15 1399/04/24 1 162.445 میلیون 3.249 هزار میلیارد - 12,110 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 80 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 162.445 میلیون - 162.445 میلیون
وسپهر

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سهام فرابورس 13,105 322.00 2.52 13,213 430.00 3.36 1399/07/30 110,895 239.997 میلیون 3.171 هزار میلیارد 396.39 میلیون 12,783 13,300 12,660 13,422 777 914,486 13,106 452 853,099 13,106 396.39 هزار میلیارد 442.645 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 10.67 6.25 10.66 232.229 میلیون 7.768 میلیون 233.29 میلیون 6.707 میلیون
صبا4

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 946,000 934,000.00 7.00 12,000 0.00 0.00 1399/01/23 112 244.817 میلیون 2.938 هزار میلیارد - 12,000 931,000 924,000 946,000 1 - - 0 55.183 میلیون 12,000 540 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 244.817 میلیون - 244.817 میلیون
گندم24

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 940,000 10,000.00 1.05 940,000 10,000.00 1.05 1399/05/29 1 3 میلیون 2.82 هزار میلیارد - 950,000 940,000 940,000 940,000 0 - - 0 - - 18.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
اراد494

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0206

سهام فرابورس 935,440 0.00 0.00 935,440 0.00 0.00 1399/07/8 1 3 میلیون 2.806 هزار میلیارد - 935,440 935,440 935,440 935,440 0 - - 0 - - 28.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
آریا4

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 65,119 135.00 0.21 65,119 135.00 0.21 1399/03/11 127 38.554 میلیون 2.511 هزار میلیارد - 65,254 65,119 65,119 65,119 0 - - 0 - - 298.495 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 38.554 میلیون - 38.554 میلیون
سلامت64

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 950,000 9,999.00 1.06 950,000 9,999.00 1.06 1399/07/16 1 2.6 میلیون 2.47 هزار میلیارد - 940,001 950,000 950,000 950,000 0 - - 0 - - 16.511 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.6 میلیون - 2.6 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 108.00 0.87 10,180 2,278.00 18.29 1399/05/26 36,450 186.534 میلیون 2.358 هزار میلیارد 13,012.04 12,458 186.534 میلیون 12,900 2.358 هزار میلیارد 75 445,950 12,360 115 340,410 12,360 118.286 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 186.275 میلیون 259,144 149.109 میلیون 37.425 میلیون
اجاد212

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1397/09/12 1 2.306 میلیون 2.306 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.306 میلیون - 2.306 میلیون
اراد364

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104

سهام فرابورس 910,000 40,000.00 4.21 910,000 40,000.00 4.21 1399/06/26 1 2.496 میلیون 2.271 هزار میلیارد - 950,000 910,000 910,000 910,000 0 - - 0 - - 54.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.496 میلیون - 2.496 میلیون
اروند032

منفعت صبا اروند تمدن14001113

سهام فرابورس 950,000 5,000.00 0.53 950,000 5,000.00 0.53 1399/03/10 1 2.3 میلیون 2.185 هزار میلیارد - 945,000 950,000 950,000 950,000 0 - - 0 - - 3.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.3 میلیون - 2.3 میلیون
اخزا42

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,750 754.00 0.08 997,750 754.00 0.08 1395/08/17 2 2.105 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 996,996 997,750 997,750 997,750 0 - - 0 - - 9.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.105 میلیون - 2.105 میلیون