همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد101

مرابحه عام دولت101-ش.خ020711

اوراق فرابورس 953,450 7,580.00 0.80 945,870 0.00 0.00 11:00 114 21.57 میلیون 20.402 هزار میلیارد - 945,870 953,450 953,450 953,450 1 1,000 945,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 9,000 - 9,000
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 972,000 40,740.00 4.37 931,260 0.00 0.00 11:48 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 972,000 972,000 972,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 44,200 - 44,200
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 921,240 78,760.00 7.88 1,000,000 0.00 0.00 13:19 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 921,240 921,240 921,240 0 0 0 1 5,000 1,020,000 - - - - - - - - - - - 100 - - 100
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.065 میلیون 65,000.00 6.50 1,000,000 0.00 0.00 1400/11/12 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.065 میلیون 1.065 میلیون 1.065 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد72

مرابحه عام دولت72-ش.خ0311

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 13:37 42 8 میلیون 8 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 200 959,000 1 1,000 979,990 - - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
تابان04

اجاره تابان سپهر14031126

اوراق فرابورس 1,000,000 41,920.00 4.38 1.01 میلیون 51,460.00 5.37 14:58 47 5.9 میلیون 5.956 هزار میلیارد - 958,080 999,980 999,980 1.019 میلیون 3 75,000 910,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5.9 میلیون 20,000 5.88 میلیون
اراد100

مرابحه عام دولت100-ش.خ021127

اوراق فرابورس 940,740 7,050.00 0.76 933,690 0.00 0.00 14:18 28 5.44 میلیون 5.079 هزار میلیارد - 933,690 940,740 940,740 940,740 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
کارا

کارا

صندوق فرابورس 13,243 1.00 0.01 13,250 8.00 0.06 16:18 3,388 308.03 میلیون 4.082 هزار میلیارد - 13,242 13,242 13,242 13,245 10 49,239,123 13,250 1 452,412 13,251 - - - - - - - - - - - 126.814 میلیون 181.216 میلیون 93.222 میلیون 214.808 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 51,402 1.00 0.00 51,440 39.00 0.08 14:59 3,740 53.898 میلیون 2.772 هزار میلیارد - 51,401 51,401 51,401 51,403 41 40,362,378 51,439 1 841,191 51,440 - - - - - - - - - - - 29.199 میلیون 24.699 میلیون 15.697 میلیون 38.201 میلیون
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
اراد92

مرابحه عام دولت92-ش.خ020825

اوراق فرابورس 906,300 23,370.00 2.51 929,670 0.00 0.00 12:33 10 8.432 میلیون 1.704 هزار میلیارد - 929,670 906,300 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,066 0.00 0.00 10,072 6.00 0.06 14:59 322 124.219 میلیون 1.251 هزار میلیارد - 10,066 10,066 10,065 10,066 83 81,634,983 10,072 5 4,994,893 10,073 - - - - - - - - - - - 9.346 میلیون 114.873 میلیون 1.277 میلیون 122.942 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 9,380 30.00 0.32 9,650 240.00 2.55 12:29 14,372 107.442 میلیون 1.037 هزار میلیارد 9,077.17 9,410 9,710 9,320 10,060 2 6,248 9,380 1 19,000 9,390 14.475 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.38 میلیون 1.5 میلیون 2.22 میلیون 2.16 میلیون 5.055 میلیون 453,282 31.93 6.7 2.86 107.437 میلیون 5,000 104.662 میلیون 2.78 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,269 41.00 1.27 3,323 95.00 2.94 12:29 4,444 281.005 میلیون 933.91 میلیارد - 3,228 3,205 3,205 3,350 317 41,148,792 3,324 1 2,020 3,324 286.977 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 239.92 میلیون 41.085 میلیون 227.228 میلیون 53.777 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 13,434 1.00 0.01 13,443 10.00 0.07 14:59 650 68.871 میلیون 925.79 میلیارد - 13,433 13,434 13,433 13,434 1 150,483,049 13,442 1 29,606,146 13,443 - - - - - - - - - - - 20.606 میلیون 48.264 میلیون 9.794 میلیون 59.076 میلیون
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 41,900 1,250.00 2.90 42,000 1,150.00 2.67 12:29 3,703 20.638 میلیون 867.06 میلیارد - 43,150 41,900 41,900 42,900 1 132 38,100 447 3,273,946 41,900 62.393 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.713 میلیون 1.924 میلیون 20.638 میلیون -
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,600 63.00 2.37 2,601 62.00 2.33 12:29 5,922 309.922 میلیون 806.05 میلیارد - 2,663 2,584 2,584 2,700 1 19,500 2,600 1 63,899 2,617 78.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 274.322 میلیون 35.6 میلیون 253.442 میلیون 56.48 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,290 21.00 1.65 1,279 10.00 0.79 12:29 12,558 616.759 میلیون 788.57 میلیارد 45,322.79 1,269 1,235 1,191 1,323 13 2,077,374 1,262 2 300,000 1,262 54.511 هزار میلیارد 55.105 میلیون 46.032 میلیون 42.62 میلیون 594,250 45.438 میلیون 297,692 176,904 308.14 1.2 183.11 588.073 میلیون 28.686 میلیون 610.676 میلیون 6.083 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 26,288 1.00 0.00 26,305 18.00 0.07 14:59 124 24.475 میلیون 643.8 میلیارد - 26,287 26,287 26,287 26,288 1 44,206,890 26,304 1 15,000,000 26,305 - - - - - - - - - - - 1.319 میلیون 23.156 میلیون 706,028 23.769 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 31,600 500.00 1.56 31,700 400.00 1.25 12:30 3,820 20.057 میلیون 636.02 میلیارد 5,250.64 32,100 30,650 30,650 32,550 1 159 31,850 5 4,787 31,950 95.1 هزار میلیارد 97.912 میلیون 9.791 میلیون 3 میلیون 2.812 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 4.55 13.63 38.62 11.111 میلیون 8.946 میلیون 11.807 میلیون 8.25 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 10,400 240.00 2.26 10,370 270.00 2.54 12:29 2,866 55.26 میلیون 572.8 میلیارد - 10,640 10,360 10,330 10,550 3 600,000 10,380 3 288,829 10,400 37.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.41 میلیون 2.85 میلیون 54.825 میلیون 435,156
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 10,965 7.00 0.06 10,966 8.00 0.07 15:45 1,196 51.11 میلیون 560.45 میلیارد - 10,958 10,965 10,965 10,966 101 99,959,623 10,965 10 9,473,179 10,966 - - - - - - - - - - - 34.275 میلیون 16.835 میلیون 16.236 میلیون 34.874 میلیون
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 96,061 2,031.00 2.16 95,163 1,133.00 1.20 14:59 3,925 4.895 میلیون 465.87 میلیارد - 94,030 95,176 93,941 96,270 1 593 96,061 1 104 96,075 - - - - - - - - - - - 4.396 میلیون 499,229 4.794 میلیون 101,087
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 14,454 1.00 0.01 14,461 8.00 0.06 14:59 122 30.827 میلیون 445.79 میلیارد - 14,453 14,453 14,453 14,454 1 49,962,727 14,461 9 44,521,383 14,462 - - - - - - - - - - - 841,783 29.985 میلیون 2.022 میلیون 28.805 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 44,889 1.00 0.00 44,920 32.00 0.07 14:59 1,225 8.809 میلیون 395.68 میلیارد - 44,888 44,888 44,888 44,889 11 23,749,057 44,919 6 1,424,944 44,920 - - - - - - - - - - - 6.078 میلیون 2.731 میلیون 3.858 میلیون 4.95 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,500 160.00 1.71 9,440 100.00 1.07 12:29 4,517 38.438 میلیون 362.84 میلیارد 8,509.57 9,340 9,600 8,960 9,950 3 5,668 9,360 2 25,382 9,440 79.296 هزار میلیارد 80.907 میلیون 12.015 میلیون 8.4 میلیون 1.611 میلیون 10.404 میلیون 2.358 میلیون 2.25 میلیون 35.24 7.62 33.64 37.465 میلیون 972,888 32.159 میلیون 6.279 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 4,030 71.00 1.79 3,918 41.00 1.04 12:29 3,183 92.584 میلیون 362.71 میلیارد 29,086.89 3,959 3,880 3,804 4,055 3 89,996 3,980 1 3,000 4,038 29.103 هزار میلیارد 40.174 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 10.88 3 3.62 57.363 میلیون 35.22 میلیون 23.706 میلیون 68.878 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 11,094 0.00 0.00 11,101 7.00 0.06 14:59 860 31.987 میلیون 355.1 میلیارد - 11,094 11,094 11,093 11,094 1 99,866,511 11,101 1 48,810,262 11,102 - - - - - - - - - - - 23.306 میلیون 8.681 میلیون 12.526 میلیون 19.461 میلیون
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 14,039 9.00 0.06 14,039 9.00 0.06 14:59 662 24.373 میلیون 342.16 میلیارد - 14,030 14,038 14,038 14,039 8 31,784,210 14,038 5 3,967,161 14,039 - - - - - - - - - - - 19.157 میلیون 5.216 میلیون 10.525 میلیون 13.848 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,970 240.00 2.47 10,120 390.00 4.01 12:29 4,531 33.646 میلیون 340.5 میلیارد 7,425.76 9,730 9,990 9,430 10,230 50 743,628 10,410 1 1,000 10,790 24.854 هزار میلیارد 29.351 میلیون 9.279 میلیون 2.456 میلیون 4.497 میلیون 4.782 میلیون 9.46 میلیون 1.509 میلیون 16.47 5.2 2.63 33.259 میلیون 387,122 32.525 میلیون 1.121 میلیون
غدیر05

اجاره غدیر ایرانیان 14050114

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 14:54 3 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 15,000 990,000 3 15,000 1,010,000 - - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 19,700 300.00 1.55 19,700 300.00 1.55 12:29 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 3,968.65 19,400 19,850 19,500 20,150 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 208.529 میلیون 99.255 میلیون 8 میلیون 50.929 میلیون 48.327 میلیون 472.705 میلیون 42.067 میلیون 3.75 3.26 0.33 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 11,620 90.00 0.77 12,420 710.00 6.06 12:29 1,595 23.23 میلیون 288.52 میلیارد 14,564.09 11,710 11,200 10,870 12,400 42 1,536,009 12,520 0 0 0 16.146 هزار میلیارد 17.095 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 12.45 4.6 9.24 21.173 میلیون 2.057 میلیون 22.446 میلیون 783,370
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.255 میلیون 6,169.00 0.49 1.251 میلیون 2,059.00 0.16 14:59 4,159 226,916 283.85 میلیارد - 1.249 میلیون 1.25 میلیون 1.244 میلیون 1.255 میلیون 1 4 1,253,500 49 7,816 1,255,000 - - - - - - - - - - - 226,916 - 155,989 70,927
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,790 20.00 0.30 6,950 180.00 2.66 12:29 1,331 34.516 میلیون 239.91 میلیارد - 6,770 6,790 6,450 6,790 2 100,000 6,700 1 20,000 6,890 108.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.516 میلیون - 20.829 میلیون 13.687 میلیون
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 20,220 400.00 2.02 21,160 1,340.00 6.76 12:28 1,136 11.022 میلیون 233.21 میلیارد 9,702.19 19,820 19,000 18,010 20,220 159 15,135,600 21,200 1 240 21,300 24.747 هزار میلیارد 31.945 میلیون 11.513 میلیون 1.17 میلیون 7.197 میلیون 4.316 میلیون 13.174 میلیون 1.609 میلیون 15.38 5.73 1.88 10.655 میلیون 366,324 5.823 میلیون 5.199 میلیون
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,043 57.00 1.39 4,000 100.00 2.44 12:29 1,648 58.024 میلیون 232.07 میلیارد - 4,100 3,977 3,977 4,130 1 37,341 4,000 1 5,000 4,049 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.339 میلیون 5.685 میلیون 55.738 میلیون 2.286 میلیون
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 11,410 280.00 2.40 11,180 510.00 4.36 12:29 2,043 20.405 میلیون 228.08 میلیارد 9,987.63 11,690 11,600 11,410 12,930 1 5,167 11,060 1 143 11,320 8.944 هزار میلیارد 10.51 میلیون 3.606 میلیون 800,000 1.566 میلیون 2.041 میلیون 1.947 میلیون 592,824 15.95 4.63 4.87 17.814 میلیون 2.591 میلیون 20.305 میلیون 100,000
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 8,050 0.00 0.00 7,920 130.00 1.61 17:16 1,495 27.375 میلیون 216.76 میلیارد - 8,050 8,050 8,050 8,190 3 114,510 7,810 4 33,859 7,860 59.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.811 میلیون 2.564 میلیون 25.751 میلیون 1.624 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,677 20.00 1.21 1,627 30.00 1.81 12:29 2,256 123.701 میلیون 201.31 میلیارد - 1,657 1,611 1,608 1,689 6 790,000 1,675 2 105,759 1,677 32.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 116.275 میلیون 7.426 میلیون 116.198 میلیون 7.503 میلیون
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 4,890 250.00 4.86 4,940 200.00 3.89 12:29 2,138 39.17 میلیون 193.32 میلیارد 18,320.75 5,140 4,970 4,890 5,170 0 0 0 1 50,672 4,960 8.892 هزار میلیارد 17.094 میلیون 10.063 میلیون 1.8 میلیون 8.202 میلیون 1.861 میلیون 3.496 میلیون 238,763 37.24 4.78 2.54 31.58 میلیون 7.59 میلیون 39.051 میلیون 119,000
اراد105

مرابحه عام دولت105-ش.خ030503

اوراق فرابورس 990,000 34,540.00 3.62 955,460 0.00 0.00 14:46 8 200,000 191.09 میلیارد - 955,460 990,000 990,000 990,000 2 300 955,460 2 50,000 965,000 - - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,053 63.00 2.98 2,058 58.00 2.74 12:29 1,843 87.206 میلیون 179.5 میلیارد - 2,116 2,053 2,053 2,087 4 800,000 2,053 125 9,191,019 2,053 53.963 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 86.706 میلیون 500,000 87.198 میلیون 7,860
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 7,090 120.00 1.72 7,150 180.00 2.58 13:41 1,090 24.249 میلیون 173.34 میلیارد - 6,970 7,000 6,940 7,190 25 1,434,222 7,170 1 5,000 7,420 4.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.249 میلیون - 22.799 میلیون 1.45 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,080 141.00 3.58 4,050 111.00 2.82 12:29 2,316 41.364 میلیون 167.52 میلیارد 17,860.04 3,939 4,040 3,955 4,170 1 1,240 4,080 1 100,000 4,098 14.742 هزار میلیارد 16.694 میلیون 7.248 میلیون 3.64 میلیون 1.952 میلیون 5.296 میلیون 5.028 میلیون 1.358 میلیون 10.86 2.78 2.93 41.074 میلیون 290,000 41.364 میلیون -
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 17,163 12.00 0.07 17,162 11.00 0.06 14:59 223 9.637 میلیون 165.39 میلیارد - 17,151 17,161 17,161 17,163 1 6,935 17,162 10 9,144,717 17,163 - - - - - - - - - - - 4.169 میلیون 5.468 میلیون 3.523 میلیون 6.114 میلیون
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 308,359 9,588.00 3.21 305,377 6,606.00 2.21 14:59 821 506,933 154.81 میلیارد - 298,771 303,002 301,505 308,372 1 272 308,359 1 668 308,372 - - - - - - - - - - - 297,507 209,426 463,311 43,622
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 63,300 1,650.00 2.54 60,750 4,200.00 6.47 12:29 1,905 2.535 میلیون 153.95 میلیارد 1,330.57 64,950 65,000 61,550 66,950 1 382 59,500 1 6 60,450 12.15 هزار میلیارد 13.469 میلیون 2.088 میلیون 200,000 1.319 میلیون 768,918 2.22 میلیون 635,164 19.13 15.8 5.47 1.016 میلیون 1.519 میلیون 2.214 میلیون 320,983
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 17,410 360.00 2.03 17,500 270.00 1.52 12:29 1,881 8.757 میلیون 153.22 میلیارد 4,655.47 17,770 17,410 17,410 17,410 1 1,257 17,730 10 194,002 18,000 1018.049 هزار میلیارد 1.222 میلیارد 283.065 میلیون 58.174 میلیون 203.531 میلیون 79.534 میلیون 59.066 میلیون 30.614 میلیون 33.25 12.8 17.24 5.577 میلیون 3.18 میلیون 8.727 میلیون 30,000
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 76,450 800.00 1.06 78,050 2,400.00 3.17 12:29 2,157 1.796 میلیون 140.16 میلیارد 832.68 75,650 74,800 74,500 76,650 2 3,565 77,950 8 5,197 78,300 1073.306 هزار میلیارد 1.152 میلیارد 168.084 میلیون 13.752 میلیون 78.92 میلیون 89.164 میلیون 277.498 میلیون 100.981 میلیون 10.63 12.04 3.87 404,029 1.392 میلیون 1.704 میلیون 91,600
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,452 75.00 3.16 2,531 154.00 6.48 12:29 1,755 55.186 میلیون 139.67 میلیارد 31,444.85 2,377 2,350 2,251 2,500 4 227,156 2,543 1 80,000 2,669 17.457 هزار میلیارد 19.833 میلیون 11.714 میلیون 6.897 میلیون 2.377 میلیون 9.337 میلیون 8.212 میلیون 1.678 میلیون 10.4 1.87 2.13 53.986 میلیون 1.2 میلیون 52.453 میلیون 2.733 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,180 60.00 0.74 8,240 120.00 1.48 12:29 1,233 16.656 میلیون 137.24 میلیارد - 8,120 8,130 8,100 8,260 1 16,344 8,230 2 6,000 8,250 74.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.894 میلیون 761,665 15.272 میلیون 1.384 میلیون
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,356 5.00 0.37 1,325 26.00 1.92 12:29 1,411 102.663 میلیون 136.08 میلیارد - 1,351 1,311 1,311 1,358 2 307,747 1,355 1 3,000 1,367 120.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 64.182 میلیون 38.481 میلیون 89.01 میلیون 13.653 میلیون
شصفها

پتروشیمی اصفهان

سهام فرابورس 169,350 50.00 0.03 172,150 2,850.00 1.68 12:29 614 785,372 135.21 میلیارد - 169,300 169,350 167,000 169,350 1 503 171,900 1 9,400 172,000 51.645 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 614,064 171,308 333,508 451,864
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 24,150 1,300.00 5.11 24,850 600.00 2.36 12:29 2,063 5.421 میلیون 134.82 میلیارد 2,627.64 25,450 25,550 23,850 26,000 1 10,000 24,050 2 14,031 24,600 6.213 هزار میلیارد 6.763 میلیون 2.017 میلیون 250,000 538,409 1.479 میلیون 150,075 14,932 416.05 4.2 41.4 5.221 میلیون 200,000 5.421 میلیون -
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 9,600 620.00 6.90 9,520 540.00 6.01 12:29 1,727 13.732 میلیون 130.71 میلیارد 7,951.51 8,980 9,450 9,290 9,600 4 8,649 9,600 1 2,000 10,000 7.33 هزار میلیارد 9.957 میلیون 3.549 میلیون 520,000 2.627 میلیون 922,549 2.375 میلیون 450,601 16.27 7.95 3.09 13.66 میلیون 71,967 9.687 میلیون 4.045 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,450 53.00 1.51 3,483 20.00 0.57 12:29 1,599 34.587 میلیون 120.46 میلیارد 21,630.49 3,503 3,500 3,370 3,609 1 3,594 3,440 1 80,000 3,467 49.459 هزار میلیارد 56.343 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 26.17 2.46 2355171.44 26.399 میلیون 8.188 میلیون 32.621 میلیون 1.967 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 6,630 30.00 0.45 6,730 70.00 1.05 13:30 1,359 16.795 میلیون 112.96 میلیارد 12,358.69 6,660 6,630 6,630 7,050 2 40,297 6,580 1 4,449 6,700 6.73 هزار میلیارد 8.317 میلیون 2.667 میلیون 1,000,000 1.587 میلیون 1.079 میلیون 1.8 میلیون 24,352 261.99 5.91 3.54 16.603 میلیون 192,179 16.084 میلیون 711,300
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,479 85.00 2.50 3,519 125.00 3.68 12:29 2,195 31.515 میلیون 110.9 میلیارد 14,357.56 3,394 3,459 3,286 3,633 1 10,000 3,560 6 140,441 3,570 17.574 هزار میلیارد 19.754 میلیون 8.238 میلیون 4.994 میلیون 2.181 میلیون 6.057 میلیون 5.4 میلیون 1.113 میلیون 15.78 2.9 3.25 31.515 میلیون - 31.178 میلیون 336,683
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 6,010 100.00 1.69 6,050 140.00 2.37 12:29 1,532 18.283 میلیون 110.53 میلیارد 11,934.15 5,910 5,610 5,580 6,140 1 20,000 5,970 1 1,300 6,000 60.5 هزار میلیارد 87.005 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 5.55 2.56 6.1 15.101 میلیون 3.182 میلیون 17.592 میلیون 690,693
خفناور

صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 23,100 650.00 2.90 22,800 350.00 1.56 12:25 842 4.802 میلیون 109.43 میلیارد - 22,450 21,900 21,800 23,100 3 175,214 23,100 1 1,000 23,800 2.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.79 میلیون 12,000 4.802 میلیون -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,800 410.00 6.42 6,760 370.00 5.79 12:29 2,390 15.947 میلیون 107.78 میلیارد 6,672.43 6,390 6,500 6,500 6,830 2 1,358 6,800 68 272,948 6,830 9.633 هزار میلیارد 12.899 میلیون 5.462 میلیون 950,000 3.266 میلیون 2.196 میلیون 8.071 میلیون 860,758 11.19 4.39 1.19 15.947 میلیون - 14.997 میلیون 950,076
اخزا004

اسنادخزانه-م4بودجه00-030522

اوراق فرابورس 692,900 2,080.00 0.30 693,210 2,390.00 0.35 14:57 28 150,300 104.19 میلیارد - 690,820 691,000 690,960 693,970 1 49,900 692,900 1 900 693,800 - - - - - - - - - - - 2,000 148,300 79,200 71,100
اخزا007

اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اوراق فرابورس 642,010 80.00 0.01 644,250 2,320.00 0.36 14:55 19 160,400 103.34 میلیارد - 641,930 641,000 641,000 642,100 1 25,000 643,700 1 200 644,800 - - - - - - - - - - - 1,500 158,900 2,500 157,900
اخزا008

اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

اوراق فرابورس 638,730 40.00 0.01 640,480 1,790.00 0.28 14:56 17 157,400 100.81 میلیارد - 638,690 638,270 638,270 638,730 1 25,000 640,800 1 500 643,830 - - - - - - - - - - - 12,000 145,400 15,700 141,700
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 17,700 640.00 3.75 17,570 510.00 2.99 12:29 282 5.456 میلیون 95.85 میلیارد - 17,060 16,950 16,870 17,700 2 8,726 17,570 2 20,000 18,950 25.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.439 میلیون 1.017 میلیون 2.609 میلیون 2.846 میلیون
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 25,750 700.00 2.79 25,150 100.00 0.40 18:22 640 3.81 میلیون 95.78 میلیارد 5,944.5 25,050 25,600 24,400 26,300 1 239 25,450 2 16,553 25,750 27.162 هزار میلیارد 32.484 میلیون 9.159 میلیون 1.08 میلیون 5.322 میلیون 3.837 میلیون 11.159 میلیون 2.697 میلیون 10.07 7.08 2.44 2.681 میلیون 1.13 میلیون 3.413 میلیون 397,890
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 11,400 291.00 2.62 11,279 170.00 1.53 14:59 503 8.388 میلیون 94.61 میلیارد - 11,109 11,360 11,150 11,560 1 10,000 11,365 1 78,237 11,470 - - - - - - - - - - - 5.485 میلیون 2.903 میلیون 5.821 میلیون 2.567 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 4,780 310.00 6.94 4,720 250.00 5.59 12:29 1,255 19.958 میلیون 94.12 میلیارد 15,902.59 4,470 4,530 4,480 4,780 1 10,000 4,780 1 42,327 4,840 16.52 هزار میلیارد 28.5 میلیون 19.235 میلیون 3.5 میلیون 11.98 میلیون 7.254 میلیون 10.455 میلیون 2.023 میلیون 8.17 2.28 1.58 19.432 میلیون 526,000 18.548 میلیون 1.41 میلیون
واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

سهام فرابورس 13,940 250.00 1.76 14,000 190.00 1.34 12:29 638 6.621 میلیون 92.71 میلیارد - 14,190 13,860 13,770 14,610 1 20,000 13,930 1 4,000 14,120 112 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.945 میلیون 1.676 میلیون 4.761 میلیون 1.86 میلیون
قنقش

قند نقش جهان

سهام فرابورس 236,900 3,500.00 1.46 236,400 4,000.00 1.66 12:27 423 382,896 90.53 میلیارد - 240,400 233,200 233,200 247,600 1 840 237,050 1 252 243,800 32.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 342,896 40,000 382,896 -
اخزا002

اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

اوراق فرابورس 625,010 740.00 0.12 625,760 1,490.00 0.24 14:55 70 140,500 87.92 میلیارد - 624,270 622,200 622,200 625,400 1 20,000 626,210 1 100 626,900 - - - - - - - - - - - 33,100 107,400 22,900 117,600
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,230 470.00 6.06 8,160 400.00 5.15 12:29 2,833 10.658 میلیون 87.56 میلیارد 3,762.14 7,760 8,190 7,900 8,300 2 1,336 8,220 1 44,742 8,240 244.8 هزار میلیارد 377.384 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 10.08 6.26 9.93 9.585 میلیون 1.073 میلیون 8.684 میلیون 1.974 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,290 30.00 0.41 7,370 50.00 0.68 12:29 965 11.872 میلیون 87.45 میلیارد 12,303.09 7,320 7,430 7,240 7,580 2 30,469 7,270 1 2,899 7,300 36.85 هزار میلیارد 75.635 میلیون 49.342 میلیون 5 میلیون 38.785 میلیون 10.556 میلیون 101.041 میلیون 4.795 میلیون 7.69 3.49 0.36 11.782 میلیون 90,000 10.32 میلیون 1.552 میلیون
یارا

یارا

صندوق فرابورس 12,857 8.00 0.06 12,857 8.00 0.06 14:58 67 6.695 میلیون 86.08 میلیارد - 12,849 12,857 12,856 12,857 1 16,994,031 12,856 1 4,949,270 12,857 - - - - - - - - - - - 3.689 میلیون 3.006 میلیون 434,613 6.261 میلیون
اخزا001

اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

اوراق فرابورس 652,700 2,280.00 0.35 651,960 1,540.00 0.24 14:59 49 131,200 85.54 میلیارد - 650,420 651,000 650,600 653,000 1 24,200 652,700 2 1,700 653,000 - - - - - - - - - - - 4,500 126,700 10,700 120,500
اراد107

مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اوراق فرابورس 946,910 2,040.00 0.21 948,950 0.00 0.00 14:53 1 90,000 85.41 میلیارد - 948,950 915,030 915,030 946,910 1 532,000 938,770 1 18,858,064 953,110 - - - - - - - - - - - 6 12.916 میلیون - 12.916 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,190 180.00 1.63 12:29 1,201 7.628 میلیون 85.37 میلیارد 6,351.38 11,010 10,690 10,680 11,370 2 5,746 11,230 2 10,100 11,310 268.086 هزار میلیارد 333.712 میلیون 114.615 میلیون 23.958 میلیون 65.625 میلیون 48.989 میلیون 210.068 میلیون 26.408 میلیون 10.15 5.47 1.28 2.323 میلیون 5.305 میلیون 5.186 میلیون 2.442 میلیون
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 5,330 150.00 2.90 5,210 30.00 0.58 12:30 946 16.176 میلیون 84.36 میلیارد - 5,180 5,180 5,050 5,330 3 404,670 5,310 1 2,000 5,480 38.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.146 میلیون 30,000 14.069 میلیون 2.108 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 2,485 57.00 2.35 2,500 72.00 2.97 12:29 534 32.463 میلیون 81.16 میلیارد - 2,428 2,391 2,381 2,499 49 6,125,125 2,500 1 4,000 2,525 120.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.463 میلیون - 25.253 میلیون 7.21 میلیون
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 6,070 170.00 2.88 5,870 30.00 0.51 12:29 469 13.382 میلیون 78.53 میلیارد - 5,900 5,730 5,730 6,070 36 4,840,948 6,070 1 500 6,200 15.441 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.431 میلیون 1.95 میلیون 13.332 میلیون 49,891
اخزا006

اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

اوراق فرابورس 666,060 1,090.00 0.16 665,860 890.00 0.13 14:54 27 117,400 78.17 میلیارد - 664,970 661,190 661,190 666,060 1 3,200 665,000 2 25,100 666,000 - - - - - - - - - - - 3,700 113,700 4,800 112,600
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 3,070 15.00 0.49 2,973 82.00 2.68 12:29 1,472 26.12 میلیون 77.65 میلیارد 17,744.68 3,055 3,046 3,046 3,120 1 122,862 2,919 2 58,248 2,935 59.46 هزار میلیارد 656.072 میلیون 578.128 میلیون 10 میلیون 596.612 میلیون -18,484,801 66.725 میلیون -24,817,547 -2.4 -3.22 0.89 24.395 میلیون 1.725 میلیون 25.026 میلیون 1.094 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,930 50.00 1.02 5,090 210.00 4.30 12:29 1,577 15.145 میلیون 77.11 میلیارد 9,603.95 4,880 4,950 4,680 5,040 2 2,443 5,040 1 100,000 5,130 19.127 هزار میلیارد 21.64 میلیون 8.399 میلیون 3.758 میلیون 2.513 میلیون 5.886 میلیون 2.46 میلیون 543,477 35.19 3.25 7.78 15.045 میلیون 100,000 14.645 میلیون 500,742
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,830 250.00 5.46 4,800 220.00 4.80 12:29 380 16.046 میلیون 77.02 میلیارد 42,226.09 4,580 4,590 4,370 4,830 159 7,371,133 4,800 1 3,000 4,960 36.72 هزار میلیارد 45.918 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 9.72 2.48 3.38 16.046 میلیون - 7.612 میلیون 8.434 میلیون
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 64,500 4,100.00 6.79 64,250 3,850.00 6.37 12:30 1,256 1.198 میلیون 77 میلیارد 953.97 60,400 63,550 62,700 64,600 1 79 64,050 8 33,958 64,500 12.85 هزار میلیارد 14.602 میلیون 3.457 میلیون 200,000 1.752 میلیون 1.705 میلیون 6.358 میلیون 1.478 میلیون 8.7 7.54 2.02 997,991 200,201 670,320 527,872
حبندر

خط دریا بندر

سهام فرابورس 16,020 460.00 2.96 16,000 440.00 2.83 12:29 1,240 4.759 میلیون 76.16 میلیارد - 15,560 16,020 15,680 16,020 5 39,719 16,020 2 1,019 16,050 12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.419 میلیون 340,000 4.176 میلیون 583,500
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام فرابورس 13,600 390.00 2.79 13,690 300.00 2.14 12:29 511 5.474 میلیون 74.92 میلیارد - 13,990 13,580 13,580 14,390 2 27,189 13,600 1 5,000 13,700 2.464 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.998 میلیون 1.475 میلیون 4.67 میلیون 803,411
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 24,100 1,550.00 6.87 24,050 1,500.00 6.65 12:29 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 3,750.47 22,550 24,100 23,300 24,100 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 10.012 میلیون 2.87 میلیون 336,309 1.924 میلیون 945,524 7.452 میلیون 519,198 15.58 8.56 1.1 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 8,500 110.00 1.31 8,610 220.00 2.62 12:29 930 8.591 میلیون 73.97 میلیارد 9,237.81 8,390 8,520 8,410 8,960 2 50,216 8,440 2 15,477 8,500 12.915 هزار میلیارد 15.074 میلیون 5.592 میلیون 1.5 میلیون 2.159 میلیون 3.433 میلیون 6.879 میلیون 1.807 میلیون 7.15 3.76 1.88 7.33 میلیون 1.261 میلیون 8.482 میلیون 109,000
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 7,340 180.00 2.51 7,210 50.00 0.70 12:29 660 10.188 میلیون 73.42 میلیارد - 7,160 7,270 7,010 7,360 3 55,391 7,190 1 200,000 7,330 108.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.848 میلیون 2.341 میلیون 7.905 میلیون 2.283 میلیون
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 3,400 4.00 0.12 3,342 54.00 1.59 12:30 2,585 21.582 میلیون 72.13 میلیارد 8,349.12 3,396 3,424 3,350 3,489 1 101,929 3,292 2 56,899 3,325 10.026 هزار میلیارد 10.044 میلیون 6.797 میلیون 1.5 میلیون 17,844 6.779 میلیون 2.754 میلیون 2.668 میلیون 3.76 1.48 3.64 15.379 میلیون 6.203 میلیون 21.582 میلیون 75
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 59,900 1,550.00 2.52 60,150 1,300.00 2.12 12:29 606 1.193 میلیون 71.77 میلیارد - 61,450 59,900 59,900 59,900 0 0 0 58 144,048 59,650 12.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.122 میلیون 71,000 1.18 میلیون 12,698
لخانه

لوازم خانگی پارس

سهام فرابورس 21,900 600.00 2.82 21,100 200.00 0.94 12:29 357 3.392 میلیون 71.51 میلیارد - 21,300 20,700 20,700 21,900 3 220,000 21,700 1 300 22,400 18.99 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.457 میلیون 935,734 2.504 میلیون 888,564
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 70,800 2,400.00 3.51 70,550 2,150.00 3.14 12:29 703 1.002 میلیون 70.67 میلیارد 1,424.75 68,400 66,900 66,850 71,950 1 1,000 70,450 1 5,000 70,900 17.638 هزار میلیارد 21.096 میلیون 5.328 میلیون 250,000 3.459 میلیون 1.869 میلیون 4.008 میلیون 1.98 میلیون 8.91 9.44 4.41 748,473 253,125 757,685 243,913
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 1,000,000 5,270.00 0.52 1,000,000 5,270.00 0.52 13:22 5 70,000 70 میلیارد - 1.005 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 12,720 400.00 3.25 12,190 130.00 1.06 12:30 782 5.735 میلیون 69.92 میلیارد 7,333.91 12,320 12,430 12,210 13,020 2 12,000 11,990 1 5,206 12,060 18.285 هزار میلیارد 23.837 میلیون 9.173 میلیون 1.5 میلیون 5.552 میلیون 3.621 میلیون 8.93 میلیون 1.952 میلیون 9.36 5.05 2.05 5.125 میلیون 610,050 5.623 میلیون 112,099
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 1,055 23.00 2.13 1,105 27.00 2.50 12:24 885 62.954 میلیون 69.56 میلیارد - 1,078 1,055 1,055 1,055 3 555,519 1,100 4 350,106 1,109 10.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.685 میلیون 269,000 62.954 میلیون -
دارا

دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,060 6.00 0.06 10,060 6.00 0.06 14:42 58 6.773 میلیون 68.14 میلیارد - 10,054 10,061 10,060 10,061 1 40,000,000 10,060 1 20,000,000 10,061 - - - - - - - - - - - 689,921 6.083 میلیون 5.944 میلیون 828,546