همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کارا

کارا

صندوق فرابورس 16,193 24.00 0.15 16,193 24.00 0.15 14:59 3,673 515.835 میلیون 8.353 هزار میلیارد - 16,169 16,193 16,193 16,194 2 84,487,822 16,193 68 12,614,696 16,194 - - - - - - - - - - - 37.583 میلیون 478.252 میلیون 152.924 میلیون 362.911 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 62,269 58.00 0.09 62,266 55.00 0.09 14:59 2,843 77.813 میلیون 4.845 هزار میلیارد - 62,211 62,265 62,265 62,269 2 25,203 62,268 1 1,546,184 62,269 - - - - - - - - - - - 19.061 میلیون 58.752 میلیون 20.625 میلیون 57.187 میلیون
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 6,500 90.00 1.37 6,580 10.00 0.15 12:29 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد - 6,590 6,600 6,480 6,740 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 354.86 میلیون 72.865 میلیون 5.5 میلیون 25.86 میلیون 47.005 میلیون 126.72 میلیون 34.669 میلیون 9.49 7 2.6 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 16,406 21.00 0.13 16,406 21.00 0.13 14:59 917 217.503 میلیون 3.568 هزار میلیارد - 16,385 16,406 16,406 16,407 1 200,275,614 16,406 1 50,000,000 16,407 - - - - - - - - - - - 13.415 میلیون 204.088 میلیون 14.854 میلیون 202.649 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 12,740 20.00 0.16 12,740 20.00 0.16 15:04 1,387 199.611 میلیون 2.543 هزار میلیارد - 12,720 12,740 12,740 12,741 1 195,944,143 12,740 37 24,989,835 12,741 - - - - - - - - - - - 33.677 میلیون 165.934 میلیون 84.424 میلیون 115.187 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 32,096 52.00 0.16 32,096 52.00 0.16 14:58 163 67.177 میلیون 2.156 هزار میلیارد - 32,044 32,096 32,096 32,097 1 35,974,158 32,096 1 21,943,340 32,097 - - - - - - - - - - - 259,768 66.917 میلیون 986,658 66.19 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 13,400 17.00 0.13 13,399 16.00 0.12 14:59 2,450 152.693 میلیون 2.046 هزار میلیارد - 13,383 13,399 13,399 13,400 157 150,013,663 13,399 41 40,055,463 13,400 - - - - - - - - - - - 44.56 میلیون 108.133 میلیون 55.625 میلیون 97.068 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 13,415 11.00 0.08 13,414 10.00 0.07 14:59 1,862 115.558 میلیون 1.55 هزار میلیارد - 13,404 13,414 13,414 13,415 6 105,947,840 13,414 1 49,661,052 13,415 - - - - - - - - - - - 68.231 میلیون 47.327 میلیون 41.626 میلیون 73.932 میلیون
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 13,975 13.00 0.09 13,975 13.00 0.09 14:59 2,684 108.62 میلیون 1.518 هزار میلیارد - 13,962 13,975 13,975 13,976 41 35,069,900 13,975 9 8,678,601 13,976 - - - - - - - - - - - 55.232 میلیون 53.388 میلیون 49.309 میلیون 59.31 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,878 253.00 6.98 3,870 245.00 6.76 12:29 9,130 365.477 میلیون 1.414 هزار میلیارد 47,897.58 3,625 3,790 3,740 3,878 76 4,324,134 3,878 2 55,924 3,900 334.216 هزار میلیارد 530.458 میلیون 348.291 میلیون 86.361 میلیون 196.241 میلیون 152.05 میلیون 398.783 میلیون 72.66 میلیون 4.6 2.21 0.84 311.127 میلیون 54.35 میلیون 282.833 میلیون 82.643 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 17,364 16.00 0.09 17,364 16.00 0.09 14:59 565 55.337 میلیون 960.88 میلیارد - 17,348 17,364 17,364 17,365 1 24,116,187 17,364 2 4,614,249 17,365 - - - - - - - - - - - 3.24 میلیون 52.097 میلیون 5.292 میلیون 50.045 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 54,635 89.00 0.16 54,634 88.00 0.16 14:58 1,191 17.3 میلیون 945.19 میلیارد - 54,546 54,634 54,634 54,635 13 12,190,007 54,634 5 4,146,756 54,635 - - - - - - - - - - - 2.806 میلیون 14.494 میلیون 5.881 میلیون 11.419 میلیون
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 127,839 1,799.00 1.43 128,530 2,490.00 1.98 14:59 3,893 6.882 میلیون 884.58 میلیارد - 126,040 127,404 127,404 130,451 1 715 127,839 2 388 127,840 - - - - - - - - - - - 6.504 میلیون 378,532 5.904 میلیون 977,929
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 18,353 22.00 0.12 18,351 20.00 0.11 14:59 1,634 47.916 میلیون 879.32 میلیارد - 18,331 18,351 18,351 18,353 1 54,479 18,352 7 5,796,458 18,353 - - - - - - - - - - - 15.33 میلیون 32.586 میلیون 37.345 میلیون 10.571 میلیون
توان

توان

صندوق فرابورس 17,788 370.00 2.12 18,071 653.00 3.75 14:59 5,862 46.395 میلیون 838.4 میلیارد - 17,418 17,700 17,620 18,500 2 25,084 17,782 1 13,611 17,788 - - - - - - - - - - - 40.47 میلیون 5.925 میلیون 41.95 میلیون 4.445 میلیون
فاخر

فاخر

صندوق فرابورس 11,038 14.00 0.13 11,038 14.00 0.13 14:46 205 61.014 میلیون 673.48 میلیارد - 11,024 11,039 11,038 11,039 47 46,793,767 11,038 37 33,511,830 11,039 - - - - - - - - - - - 3.423 میلیون 57.591 میلیون 2.553 میلیون 58.461 میلیون
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 44,900 1,950.00 4.54 44,700 1,750.00 4.07 12:29 3,649 11.499 میلیون 514.2 میلیارد 3,151.17 42,950 43,650 43,650 45,700 3 2,655 44,850 3 1,550 44,900 134.1 هزار میلیارد 137.186 میلیون 10.821 میلیون 3 میلیون 3.086 میلیون 7.735 میلیون 4.466 میلیون 11.269 میلیون 11.9 17.34 30.02 8.512 میلیون 2.987 میلیون 5.227 میلیون 6.271 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,326 8.00 0.61 1,339 21.00 1.59 12:29 8,162 374.37 میلیون 501.28 میلیارد 25 میلیون 1,318 1,371 1,294 1,388 3 331,277 1,325 1 174,078 1,326 57.068 هزار میلیارد 57.527 میلیون 46.472 میلیون 42.62 میلیون 458,776 46.013 میلیون 666,026 559,549 101.99 1.24 85.68 362.536 میلیون 11.834 میلیون 344.176 میلیون 30.193 میلیون
پایا

پایا

صندوق فرابورس 12,498 17.00 0.14 12,498 17.00 0.14 14:21 133 36.842 میلیون 460.45 میلیارد - 12,481 12,497 12,497 12,498 52 51,129,333 12,497 2 1,614,984 12,498 - - - - - - - - - - - 1.257 میلیون 35.584 میلیون 1.509 میلیون 35.333 میلیون
سام

سام

صندوق فرابورس 10,074 15.00 0.15 10,075 16.00 0.16 14:58 149 42.189 میلیون 425.03 میلیارد - 10,059 10,074 10,074 10,075 1 7,512,049 10,074 1 7,993,065 10,075 - - - - - - - - - - - 325,416 41.863 میلیون 6.219 میلیون 35.97 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 4,699 41.00 0.86 4,656 84.00 1.77 12:29 3,064 86.889 میلیون 404.59 میلیارد - 4,740 4,653 4,598 4,879 2 200,000 4,705 8 214,966 4,705 45.871 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 85.291 میلیون 1.598 میلیون 48.457 میلیون 38.433 میلیون
تسه1402

امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسهیلات مسکن فرابورس 1.084 میلیون 2,678.00 0.25 1.092 میلیون 10,410.00 0.96 14:57 4,286 340,854 372.12 میلیارد - 1.081 میلیون 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1.1 میلیون 3 1,787 1,084,001 7 6,704 1,089,999 - - - - - - - - - - - 340,854 - 199,074 141,780
اخزا105

اسنادخزانه-م5بودجه01-041015

اوراق فرابورس 613,790 2,000.00 0.33 611,830 40.00 0.01 14:22 31 541,400 331.25 میلیارد - 611,790 612,000 611,450 613,790 1 50,000 612,710 1 500 613,800 - - - - - - - - - - - 17,500 523,900 - 541,400
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 75,900 4,950.00 6.98 74,850 3,900.00 5.50 12:29 2,247 4.373 میلیون 327.35 میلیارد 1,946.13 70,950 66,950 66,950 75,900 2 10,067 75,850 1 1,000 77,100 18.713 هزار میلیارد 19.124 میلیون 2.049 میلیون 250,000 411,925 1.637 میلیون 516,051 334,156 53.08 10.84 34.37 4.373 میلیون - 4.341 میلیون 32,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 8,610 30.00 0.35 8,760 180.00 2.10 12:29 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,338.75 8,580 8,740 8,600 8,900 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 94.668 میلیون 15.535 میلیون 8.4 میلیون 2.688 میلیون 12.847 میلیون 4.051 میلیون 3.075 میلیون 29.91 7.16 22.71 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 3,797 47.00 1.22 3,869 25.00 0.65 12:29 3,431 71.8 میلیون 277.82 میلیارد 20,926.73 3,844 3,928 3,791 3,930 7 179,198 3,796 2 3,300 3,844 58.035 هزار میلیارد 86.392 میلیون 58.35 میلیون 15 میلیون 28.357 میلیون 29.993 میلیون 14.586 میلیون 14.089 میلیون 4.12 1.93 3.98 71.65 میلیون 150,009 51.468 میلیون 20.331 میلیون
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 5,290 249.00 4.94 5,250 209.00 4.15 12:29 1,547 50.523 میلیون 265.29 میلیارد 32,658.78 5,041 5,110 5,070 5,290 16 802,228 5,290 2 1,232 5,310 26.25 هزار میلیارد 27.098 میلیون 15.122 میلیون 5 میلیون 848,120 14.273 میلیون 7.817 میلیون 7.506 میلیون 3.5 1.84 3.36 50.523 میلیون - 20.57 میلیون 29.953 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 4,548 54.00 1.20 4,587 93.00 2.07 12:29 3,707 50.302 میلیون 230.71 میلیارد 13,569.43 4,494 4,570 4,500 4,720 1 6,000 4,520 1 96,433 4,548 344.025 هزار میلیارد 447.383 میلیون 184.833 میلیون 30 میلیون 103.358 میلیون 81.475 میلیون 31.934 میلیون 31.439 میلیون 10.94 4.22 10.77 44.51 میلیون 5.792 میلیون 49.37 میلیون 932,303
کاج

کاج

صندوق فرابورس 13,001 17.00 0.13 13,001 17.00 0.13 14:52 195 17.509 میلیون 227.64 میلیارد - 12,984 13,001 13,001 13,002 2 81,708,597 13,001 10 9,930,290 13,002 - - - - - - - - - - - 4.479 میلیون 13.03 میلیون 5.561 میلیون 11.948 میلیون
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 15,989 159.00 1.00 16,062 232.00 1.47 14:59 1,062 14.137 میلیون 227.07 میلیارد - 15,830 15,950 15,900 16,246 1 15,000 15,950 1 16,565 15,989 - - - - - - - - - - - 10.982 میلیون 1.895 میلیون 7.469 میلیون 5.408 میلیون
طلوع

طلوع

صندوق فرابورس 35,824 39.00 0.11 35,824 39.00 0.11 14:49 43 6.216 میلیون 222.68 میلیارد - 35,785 35,824 35,824 35,825 2 2,000,000 35,824 1 60,000 35,826 - - - - - - - - - - - 86,833 6.129 میلیون 783,699 5.432 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,791 228.00 5.00 4,729 166.00 3.64 12:29 1,484 45.67 میلیون 215.97 میلیارد 30,775.26 4,563 4,510 4,510 4,791 14 433,934 4,791 1 3,000 4,817 67.152 هزار میلیارد 74.588 میلیون 29.047 میلیون 14.2 میلیون 7.436 میلیون 21.61 میلیون - 3.938 میلیون 17.05 3.11 - 40.918 میلیون 4.753 میلیون 30.368 میلیون 15.302 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 15,920 1,190.00 6.95 15,970 1,140.00 6.66 12:29 3,578 13.241 میلیون 211.41 میلیارد 3,700.65 17,110 17,000 15,920 17,000 1 500 14,390 7 215,887 15,920 12.377 هزار میلیارد 14.798 میلیون 3.723 میلیون 775,000 2.413 میلیون 1.31 میلیون 3.684 میلیون 448,089 27.62 9.45 3.36 9.291 میلیون 3.95 میلیون 13.225 میلیون 15,850
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,191 34.00 2.94 1,191 34.00 2.94 12:29 2,253 175.385 میلیون 208.88 میلیارد 53,288.34 1,157 1,191 1,190 1,191 116 19,030,803 1,191 1 4,224 1,204 135.26 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 137.385 میلیون 38 میلیون 132.979 میلیون 42.406 میلیون
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 12,256 22.00 0.18 12,255 21.00 0.17 14:59 242 16.858 میلیون 206.6 میلیارد - 12,234 12,234 12,234 12,256 15 14,001,134 12,255 15 14,305,773 12,256 - - - - - - - - - - - 2.846 میلیون 14.012 میلیون 9.643 میلیون 7.215 میلیون
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 5,060 157.00 3.20 4,844 59.00 1.20 12:29 1,753 42.43 میلیون 205.52 میلیارد 24,204.25 4,903 4,733 4,658 5,148 1 4,000 4,900 1 1,000 5,065 32.304 هزار میلیارد 37.976 میلیون 14.095 میلیون 6.669 میلیون 5.672 میلیون 8.424 میلیون 5.335 میلیون 854,397 37.58 3.81 6.02 39.43 میلیون 3 میلیون 42.347 میلیون 82,680
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 5,550 220.00 3.81 5,610 160.00 2.77 12:29 2,447 34.391 میلیون 193.04 میلیارد 14,054.55 5,770 5,700 5,490 5,790 8 55,733 5,540 5 697,938 5,550 21.081 هزار میلیارد 23.726 میلیون 8.59 میلیون 3.758 میلیون 2.645 میلیون 5.945 میلیون 3.045 میلیون 604,630 34.87 3.55 6.92 22.277 میلیون 12.115 میلیون 29.802 میلیون 4.589 میلیون
اطلس

توسعه اندوخته آینده

صندوق فرابورس 41,766 394.00 0.95 42,220 848.00 2.05 14:59 1,352 4.437 میلیون 187.32 میلیارد - 41,372 41,999 41,690 42,790 1 2,350 41,743 1 2,390 41,766 - - - - - - - - - - - 4.249 میلیون 188,138 2.181 میلیون 2.256 میلیون
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 6,120 400.00 6.99 6,050 330.00 5.77 12:29 1,708 29.843 میلیون 180.47 میلیارد 17,472.6 5,720 6,120 5,850 6,120 19 215,600 6,120 1 3,574 6,490 6.655 هزار میلیارد 7.041 میلیون 1.373 میلیون 673,597 419,233 954,142 829,912 228,122 29.17 6.97 8.02 28.14 میلیون 1.704 میلیون 26.334 میلیون 3.509 میلیون
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 7,020 330.00 4.93 6,980 290.00 4.33 12:29 1,212 25.841 میلیون 180.41 میلیارد 21,320.66 6,690 6,850 6,740 7,020 6 1,086,074 7,020 3 12,900 7,060 58.379 هزار میلیارد 103.548 میلیون 66.238 میلیون 8.364 میلیون 45.168 میلیون 21.07 میلیون 54.83 میلیون 6.719 میلیون 8.69 2.77 1.06 12.212 میلیون 13.629 میلیون 23.44 میلیون 2.401 میلیون
اخزا104

اسنادخزانه-م4بودجه01-040917

اوراق فرابورس 624,960 2,870.00 0.46 623,010 920.00 0.15 14:39 57 288,000 179.43 میلیارد - 622,090 622,800 621,000 624,960 1 300 622,910 1 500 624,700 - - - - - - - - - - - 25,200 262,800 92,500 195,500
اونیکس

اونیکس

صندوق فرابورس 10,695 17.00 0.16 10,693 15.00 0.14 14:59 107 16.498 میلیون 176.42 میلیارد - 10,678 10,695 10,693 10,695 74 73,691,600 10,693 100 99,459,327 10,695 - - - - - - - - - - - 722,151 15.776 میلیون 3.683 میلیون 12.815 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 21,000 400.00 1.94 21,000 400.00 1.94 12:29 588 8.344 میلیون 175.18 میلیارد 14,190.04 20,600 20,700 20,700 21,300 3 46,487 20,900 4 9,517 21,000 168 هزار میلیارد 214.389 میلیون 89.742 میلیون 8 میلیون 46.389 میلیون 43.353 میلیون 406.205 میلیون 28.585 میلیون 5.88 3.88 0.41 1.256 میلیون 7.087 میلیون 7.579 میلیون 764,297
انتخاب

انتخاب الکترونیک آرمان

سهام فرابورس 29,450 1,900.00 6.90 29,100 1,550.00 5.63 12:29 1,134 5.854 میلیون 170.42 میلیارد 5,162.38 27,550 27,600 27,600 29,450 1 152 29,300 10 417,720 29,450 291 هزار میلیارد 360.534 میلیون 96.476 میلیون 10 میلیون 69.534 میلیون 26.942 میلیون 165.879 میلیون 38.531 میلیون 7.55 10.8 1.75 5.319 میلیون 535,404 2.868 میلیون 2.986 میلیون
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 23,050 770.00 3.46 22,900 620.00 2.78 12:29 2,544 6.336 میلیون 145.16 میلیارد 2,490.48 22,280 22,300 22,300 23,300 1 4,700 23,100 3 49,100 23,150 20.61 هزار میلیارد 24.335 میلیون 6.494 میلیون 900,000 3.725 میلیون 2.769 میلیون 9.391 میلیون 1.818 میلیون 11.34 7.44 2.19 4.386 میلیون 1.95 میلیون 5.082 میلیون 1.254 میلیون
اخزا107

اسنادخزانه-م7بودجه01-040714

اوراق فرابورس 648,800 1,160.00 0.18 647,910 270.00 0.04 14:07 14 223,700 144.94 میلیارد - 647,640 646,620 646,620 648,980 1 500 648,310 1 21,200 648,800 - - - - - - - - - - - 6,200 217,500 - 223,700
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 2,454 24.00 0.99 2,473 43.00 1.77 12:29 2,121 58.142 میلیون 143.81 میلیارد 27,412.61 2,430 2,450 2,431 2,510 2 4,260 2,452 1 36,009 2,454 18.369 هزار میلیارد 29.617 میلیون 22.439 میلیون 7.428 میلیون 11.247 میلیون 11.192 میلیون 7.971 میلیون 1.631 میلیون 11.26 1.64 2.3 57.215 میلیون 927,108 30.245 میلیون 27.898 میلیون
آلا

آلا

صندوق فرابورس 11,162 16.00 0.14 11,162 16.00 0.14 14:59 262 12.784 میلیون 142.69 میلیارد - 11,146 11,161 11,161 11,162 18 16,619,258 11,161 3 2,819,913 11,162 - - - - - - - - - - - 8.285 میلیون 4.499 میلیون 5.927 میلیون 6.857 میلیون
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 27,400 550.00 1.97 27,550 400.00 1.43 12:29 954 5.172 میلیون 142.48 میلیارد - 27,950 27,450 27,400 28,100 1 2,000 27,250 73 1,553,120 27,400 40.927 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.191 میلیون 980,956 5.152 میلیون 20,000
وطوبی

سر. اقتصاد شهر طوبی

سهام فرابورس 2,573 168.00 6.99 2,544 139.00 5.78 12:25 1,281 55.942 میلیون 142.31 میلیارد 43,670.33 2,405 2,449 2,405 2,573 34 3,827,099 2,573 1 20,000 2,580 7.632 هزار میلیارد 8.001 میلیون 4.901 میلیون 3 میلیون 374,540 4.526 میلیون 1.425 میلیون 1.347 میلیون 5.66 1.69 5.36 55.657 میلیون 284,400 43.783 میلیون 12.159 میلیون
آساس

آسمان آرمانی سهام

صندوق فرابورس 371,999 4,183.00 1.14 373,177 5,361.00 1.46 14:59 658 373,052 139.21 میلیارد - 367,816 371,001 370,501 376,299 1 27 371,909 1 11,378 371,999 - - - - - - - - - - - 354,119 18,933 302,943 70,109
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 17,043 22.00 0.13 17,043 22.00 0.13 14:48 215 7.824 میلیون 133.34 میلیارد - 17,021 17,042 17,042 17,044 3 22,740 17,043 1 3,413,178 17,044 - - - - - - - - - - - 2.172 میلیون 5.651 میلیون 4.4 میلیون 3.423 میلیون
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 17,760 60.00 0.34 18,160 460.00 2.60 12:29 1,397 7.277 میلیون 132.13 میلیارد 5,208.68 17,700 18,350 17,570 18,800 1 576 17,710 1 1,417 17,760 9.08 هزار میلیارد 11.067 میلیون 3.814 میلیون 500,000 2.367 میلیون 1.447 میلیون 3.499 میلیون 594,750 15.27 6.28 2.59 6.407 میلیون 869,665 7.101 میلیون 175,335
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 20,843 38.00 0.18 20,843 38.00 0.18 14:59 138 6.284 میلیون 130.98 میلیارد - 20,805 20,843 20,843 20,844 2 1,213,365 20,843 8 2,550,265 20,844 - - - - - - - - - - - 497,296 5.787 میلیون 5.184 میلیون 1.1 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,236 2.00 0.06 3,289 55.00 1.70 12:29 870 37.928 میلیون 124.75 میلیارد 43,595.33 3,234 3,225 3,225 3,355 1 200,000 3,237 2 57,188 3,295 158.76 هزار میلیارد 2.602 میلیارد 2.585 میلیارد 34.27 میلیون 2.443 میلیارد 142.509 میلیون 263.273 میلیون 41.019 میلیون 3.87 1.12 0.6 19.536 میلیون 18.392 میلیون 30.049 میلیون 7.879 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 7,960 40.00 0.51 8,040 120.00 1.52 12:29 2,473 15.143 میلیون 121.75 میلیارد 6,123.45 7,920 7,930 7,920 8,180 1 115,580 7,960 2 21,071 7,970 12.06 هزار میلیارد 15.773 میلیون 6.258 میلیون 1.5 میلیون 3.713 میلیون 2.545 میلیون 8.128 میلیون 597,963 20.18 4.74 1.48 15.143 میلیون - 15.143 میلیون 72
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,078 15.00 0.15 10,077 14.00 0.14 14:59 72 11.904 میلیون 119.96 میلیارد - 10,063 10,077 10,077 10,078 36 35,205,431 10,077 9 7,961,310 10,078 - - - - - - - - - - - 4.109 میلیون 7.795 میلیون 479,916 11.424 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 14,900 970.00 6.96 14,450 520.00 3.73 12:29 882 8.227 میلیون 118.89 میلیارد 9,327.76 13,930 13,930 13,930 14,900 9 138,279 14,900 1 1,000 15,000 14.45 هزار میلیارد 18.407 میلیون 5.18 میلیون 1,000,000 3.957 میلیون 1.224 میلیون 2.525 میلیون 129,674 111.43 11.81 5.72 8.026 میلیون 201,068 7.676 میلیون 551,057
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 21,600 0.00 0.00 21,750 150.00 0.69 12:29 593 5.425 میلیون 117.89 میلیارد - 21,600 21,400 21,400 22,200 1 50,000 21,550 3 3,538 21,700 57.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.345 میلیون 79,872 5.425 میلیون -
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,170 52.00 2.46 2,177 59.00 2.79 12:29 1,112 53.902 میلیون 117.36 میلیارد - 2,118 2,138 2,133 2,181 1 25,000 2,161 1 149,841 2,178 57.083 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 51.879 میلیون 2.023 میلیون 53.486 میلیون 415,806
اعتبار

اعتبار

صندوق فرابورس 12,790 20.00 0.16 12,790 20.00 0.16 14:58 58 9.147 میلیون 116.99 میلیارد - 12,770 12,790 12,789 12,790 1 747,364 12,789 1 452,630 12,790 - - - - - - - - - - - 214,460 8.932 میلیون 805,407 8.341 میلیون
اخزا101

اسناد خزانه-م1بودجه01-040326

اوراق فرابورس 697,800 670.00 0.10 697,850 720.00 0.10 14:59 60 165,500 115.49 میلیارد - 697,130 696,520 696,520 699,460 1 20,300 697,760 1 36,400 698,990 - - - - - - - - - - - 80,400 85,100 38,900 126,600
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 998,990 990.00 0.10 999,980 0.00 0.00 13:37 1 115,000 115 میلیارد - 999,980 998,990 998,990 998,990 0 0 0 1 20,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 115,000 - 115,000
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 4,645 135.00 2.99 4,628 118.00 2.62 12:29 710 24.651 میلیون 114.09 میلیارد - 4,510 4,418 4,418 4,645 14 1,799,948 4,645 0 0 0 11.57 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.651 میلیون - 24.456 میلیون 195,000
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,868 187.00 6.98 2,839 158.00 5.89 12:29 1,647 39.798 میلیون 113.01 میلیارد 24,163.87 2,681 2,630 2,630 2,868 1 3,457 2,865 1 6,000 2,890 14.195 هزار میلیارد 16.502 میلیون 11.075 میلیون 5 میلیون 2.307 میلیون 8.768 میلیون 4.528 میلیون 4.396 میلیون 3.05 1.53 2.96 39.798 میلیون - 31.012 میلیون 8.786 میلیون
نیلی

نیلی

صندوق فرابورس 10,170 14.00 0.14 10,170 14.00 0.14 14:47 56 11.058 میلیون 112.46 میلیارد - 10,156 10,170 10,170 10,171 30 29,977,947 10,170 5 4,010,000 10,171 - - - - - - - - - - - 1.036 میلیون 10.022 میلیون 3.052 میلیون 8.006 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 12,960 80.00 0.61 12,970 70.00 0.54 12:29 556 8.624 میلیون 111.88 میلیارد - 13,040 13,050 12,780 13,100 1 3,835 12,910 1 5,000 12,970 201.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.624 میلیون 5 میلیون 8.604 میلیون 20,000
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 2,305 43.00 1.83 2,347 1.00 0.04 12:29 1,005 47.665 میلیون 111.86 میلیارد - 2,348 2,418 2,278 2,418 1 23,302 2,305 2 33,294 2,340 4.694 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 41.665 میلیون 6 میلیون 47.065 میلیون 600,000
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 7,730 500.00 6.92 7,710 480.00 6.64 12:27 911 14.101 میلیون 108.66 میلیارد 15,478.3 7,230 7,620 7,260 7,730 12 160,994 7,730 1 800 7,810 8.712 هزار میلیارد 11.632 میلیون 4.443 میلیون 1.13 میلیون 2.942 میلیون 1.501 میلیون 3.297 میلیون -316,815 -27.5 5.81 2.64 13.801 میلیون 300,000 13.101 میلیون 1,000,000
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 142,550 4,150.00 3.00 141,050 2,650.00 1.91 12:29 552 765,779 108.02 میلیارد - 138,400 141,200 138,000 142,550 26 37,934 142,550 4 3,392 143,600 20.239 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 765,779 - 680,071 85,708
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,264 35.00 0.81 4,338 39.00 0.91 12:29 1,374 24.068 میلیون 104.42 میلیارد 17,516.83 4,299 4,336 4,262 4,430 1 2,500 4,270 1 175,648 4,298 151.735 هزار میلیارد 241.966 میلیون 146.893 میلیون 34.978 میلیون 90.231 میلیون 56.662 میلیون 125.616 میلیون 31.74 میلیون 4.78 2.68 1.21 19.211 میلیون 4.858 میلیون 13.445 میلیون 10.623 میلیون
لازما

آزمایش

سهام فرابورس 57,250 1,100.00 1.96 54,900 1,250.00 2.23 12:29 516 1.89 میلیون 103.76 میلیارد - 56,150 54,500 54,500 57,800 4 49,890 56,500 1 38,214 57,700 11.941 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.415 میلیون 475,000 1.89 میلیون -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 10,100 430.00 4.45 9,990 320.00 3.31 12:29 696 10.265 میلیون 102.54 میلیارد 14,748.77 9,670 9,780 9,710 10,100 4 570,730 10,000 7 277,442 10,100 14.985 هزار میلیارد 17.139 میلیون 6.151 میلیون 1.5 میلیون 2.154 میلیون 3.997 میلیون 8.906 میلیون 2.22 میلیون 6.75 3.75 1.68 6.775 میلیون 3.49 میلیون 3.907 میلیون 6.358 میلیون
آتیمس

آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 295,556 5,010.00 1.72 295,583 5,037.00 1.73 14:59 37 344,222 101.75 میلیارد - 290,546 293,022 293,022 298,900 3 3,024 295,556 1 137 297,997 - - - - - - - - - - - 1,778 342,444 4,781 339,441
رابین

رابین

صندوق فرابورس 12,411 17.00 0.14 12,411 17.00 0.14 14:51 162 8.117 میلیون 100.74 میلیارد - 12,394 12,411 12,410 12,412 1 15,151 12,411 20 4,316,250 12,412 - - - - - - - - - - - 2.115 میلیون 6.002 میلیون 5.655 میلیون 2.462 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,227 0.00 0.00 3,257 30.00 0.93 12:29 1,566 30.882 میلیون 100.6 میلیارد 19,720.08 3,227 3,230 3,206 3,324 1 200,000 3,227 1 198,000 3,227 81.425 هزار میلیارد 226.605 میلیون 191.315 میلیون 25 میلیون 145.18 میلیون 46.135 میلیون 92.567 میلیون 18.547 میلیون 4.39 1.76 0.88 27.48 میلیون 3.401 میلیون 29.531 میلیون 1.351 میلیون
درین

درین

صندوق فرابورس 12,047 12.00 0.10 12,047 12.00 0.10 13:58 37 8.307 میلیون 100.07 میلیارد - 12,035 12,047 12,047 12,048 1 50,000 12,047 1 1,500,000 12,048 - - - - - - - - - - - 374,278 7.932 میلیون 454,818 7.852 میلیون
اخزا103

اسناد خزانه-م3بودجه01-040520

اوراق فرابورس 672,550 1,160.00 0.17 672,500 1,110.00 0.17 13:17 19 147,200 98.99 میلیارد - 671,390 673,000 671,920 673,000 1 500 672,560 1 100 673,000 - - - - - - - - - - - 7,700 139,500 300 146,900
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام فرابورس 14,320 680.00 4.99 14,120 480.00 3.52 12:29 406 6.969 میلیون 98.39 میلیارد 17,165.62 13,640 13,760 13,550 14,320 57 4,261,115 14,320 1 48 14,390 22.592 هزار میلیارد 31.577 میلیون 12.197 میلیون 1.6 میلیون 8.985 میلیون 3.211 میلیون 5.519 میلیون 1.55 میلیون 14.58 7.04 4.09 6.542 میلیون 427,556 5.07 میلیون 1.9 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 1,180 1.00 0.08 1,178 3.00 0.25 12:29 1,434 83.401 میلیون 98.29 میلیارد - 1,181 1,180 1,152 1,200 1 93,218 1,176 1 100,000 1,185 32.922 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 83.265 میلیون 136,100 83.333 میلیون 68,050
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 21,250 150.00 0.71 21,400 300.00 1.42 12:29 1,168 4.566 میلیون 97.8 میلیارد 3,909.25 21,100 21,950 20,950 22,150 4 25,250 21,200 1 1,089 21,250 10.486 هزار میلیارد 19.854 میلیون 10.948 میلیون 490,000 9.368 میلیون 1.581 میلیون 6.206 میلیون 713,963 14.69 6.63 1.69 4.293 میلیون 272,582 4.476 میلیون 89,545
صبا1404

اجاره صبا تامین14040125

اوراق فرابورس 968,000 70,420.00 6.78 968,000 70,420.00 6.78 14:58 1 100,000 96.8 میلیارد - 1.038 میلیون 968,000 968,000 968,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 9,660 90.00 0.94 9,580 10.00 0.10 12:29 416 9.936 میلیون 95.14 میلیارد 23,884.49 9,570 9,680 9,380 9,750 1 20,000 9,470 1 20,000 9,660 57.001 هزار میلیارد 294.228 میلیون 253.611 میلیون 5.95 میلیون 237.227 میلیون 16.384 میلیون 46.491 میلیون 6.212 میلیون 9.18 3.48 1.23 4.52 میلیون 5.416 میلیون 3.918 میلیون 6.018 میلیون
فسوژ

سوژمیران

سهام فرابورس 21,250 600.00 2.75 21,650 200.00 0.92 12:29 823 4.374 میلیون 94.61 میلیارد 5,314.5 21,850 21,850 21,200 22,250 1 5,769 21,250 1 4,218 21,450 12.99 هزار میلیارد 15.623 میلیون 4.621 میلیون 600,000 2.633 میلیون 1.988 میلیون 2.942 میلیون 2.305 میلیون 5.64 6.54 4.41 3.63 میلیون 743,417 4.174 میلیون 199,379
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,410 350.00 4.96 7,400 340.00 4.82 12:29 454 12.631 میلیون 93.46 میلیارد 27,821.14 7,060 7,180 7,100 7,410 78 3,584,702 7,410 1 5,000 7,680 37 هزار میلیارد 85.313 میلیون 59.308 میلیون 5 میلیون 48.313 میلیون 10.995 میلیون 128.316 میلیون 5.136 میلیون 7.2 3.37 0.29 12.631 میلیون - 3.971 میلیون 8.66 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,330 300.00 4.27 7,310 280.00 3.98 12:28 885 12.598 میلیون 92.06 میلیارد 14,235.31 7,030 7,010 7,010 7,380 2 2,083 7,310 3 104,631 7,370 56.492 هزار میلیارد 67.257 میلیون 27.998 میلیون 7.728 میلیون 10.766 میلیون 17.232 میلیون 8.14 میلیون 4.332 میلیون 13.04 3.28 6.94 12.173 میلیون 425,226 10.846 میلیون 1.752 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 3,800 588.00 13.40 4,388 0.00 0.00 12:29 173 20.909 میلیون 91.75 میلیارد - 4,388 3,675 3,675 3,819 1 10,000 4,250 0 0 0 10.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.152 میلیون 15.757 میلیون - 20.909 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 8,540 110.00 1.30 8,570 140.00 1.66 12:29 1,061 10.41 میلیون 89.25 میلیارد 9,811.4 8,430 8,360 8,350 8,770 2 185,723 8,530 1 3,000 8,560 29.995 هزار میلیارد 32.537 میلیون 8.868 میلیون 3.5 میلیون 2.542 میلیون 6.326 میلیون 14.102 میلیون 2.635 میلیون 11.38 4.74 2.13 9.226 میلیون 1.184 میلیون 10.336 میلیون 74,350
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 30,300 900.00 2.88 30,400 800.00 2.56 12:28 511 2.931 میلیون 89.1 میلیارد - 31,200 30,300 30,300 31,700 0 0 0 62 1,678,600 30,300 9.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.488 میلیون 442,940 2.931 میلیون -
کقزوی

شیشه قزوین

سهام فرابورس 31,000 900.00 2.82 31,000 900.00 2.82 12:29 375 2.871 میلیون 89.07 میلیارد - 31,900 30,950 30,950 31,600 1 149,977 30,950 1 10,000 31,200 44.268 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.161 میلیون 710,221 2.734 میلیون 137,300
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 5,430 70.00 1.27 5,450 50.00 0.91 12:29 3,981 16.148 میلیون 87.97 میلیارد 4,056.27 5,500 5,520 5,380 5,550 1 75,000 5,480 3 8,705 5,480 46.167 هزار میلیارد 55.431 میلیون 23.12 میلیون 8.471 میلیون 9.264 میلیون 13.856 میلیون 6.724 میلیون 4.808 میلیون 9.6 3.33 6.87 14.82 میلیون 1.328 میلیون 7.86 میلیون 8.288 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,091 20.00 0.65 3,097 26.00 0.85 12:29 1,234 28.196 میلیون 87.32 میلیارد 22,849.45 3,071 3,099 3,051 3,151 1 2,000 3,091 3 163,148 3,100 18.903 هزار میلیارد 21.715 میلیون 12.164 میلیون 6.104 میلیون 2.813 میلیون 9.351 میلیون 10.619 میلیون 1.464 میلیون 12.91 2.02 1.78 25.121 میلیون 3.076 میلیون 19.568 میلیون 8.628 میلیون
وآفر

سر. ارزش آفرینان

سهام فرابورس 25,850 600.00 2.38 25,750 500.00 1.98 12:29 480 3.373 میلیون 86.89 میلیارد - 25,250 24,800 24,600 26,000 1 2,500 25,700 1 36,381 25,900 7.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.368 میلیون 4,200 2.783 میلیون 589,200
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 17,610 229,190.00 92.86 246,800 0.00 0.00 12:29 500 350,592 86.52 میلیارد - 246,800 17,850 17,140 17,850 0 0 0 0 4.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 308,203 42,389 321,592 29,000
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 166,150 1,050.00 0.64 165,550 450.00 0.27 12:29 2,512 517,059 85.61 میلیارد 205.84 165,100 165,000 163,250 167,500 3 306 164,350 8 76,120 166,150 44.19 هزار میلیارد 51.732 میلیون 10.168 میلیون 266,930 7.541 میلیون 2.627 میلیون 9.963 میلیون 3.268 میلیون 13.52 16.82 4.45 302,941 214,118 417,059 100,000
بتهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 2,830 87.00 2.98 2,862 55.00 1.89 12:29 732 29.783 میلیون 85.25 میلیارد - 2,917 2,852 2,830 2,979 0 0 0 24 1,801,902 2,830 14.31 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.643 میلیون 2.14 میلیون 28.683 میلیون 1.1 میلیون
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 9,260 230.00 2.55 9,240 210.00 2.33 12:29 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 6,111.71 9,030 9,070 9,060 9,490 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 9.664 میلیون 3.732 میلیون 1,000,000 344,263 3.388 میلیون 2.227 میلیون 2.22 میلیون 4.16 2.73 4.16 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,230 138.00 3.37 4,194 102.00 2.49 12:29 1,154 19.973 میلیون 83.77 میلیارد 17,307.27 4,092 4,091 4,085 4,247 1 43,090 4,213 1 8,800 4,230 20.945 هزار میلیارد 23.454 میلیون 9.14 میلیون 4.994 میلیون 2.51 میلیون 6.63 میلیون 7.636 میلیون 1.911 میلیون 10.96 3.16 2.74 19.807 میلیون 165,750 19.973 میلیون -
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 11,900 410.00 3.33 11,850 460.00 3.74 12:29 1,323 7.044 میلیون 83.48 میلیارد 5,324.61 12,310 12,440 11,700 12,530 1 550 11,890 2 3,902 11,960 13.744 هزار میلیارد 19.193 میلیون 7.756 میلیون 1.16 میلیون 5.45 میلیون 2.306 میلیون 24.056 میلیون 1.076 میلیون 12.77 5.96 0.57 6.796 میلیون 248,000 7.044 میلیون -
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 69,750 100.00 0.14 69,700 50.00 0.07 12:29 601 1.195 میلیون 83.27 میلیارد - 69,650 70,100 68,150 71,500 2 3,630 69,550 2 5,080 69,950 24.517 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.195 میلیون - 1.188 میلیون 6,750