همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بپردیس

بیمه پردیس

سهام فرابورس 1,224 724.00 144.80 500 0.00 0.00 1403/04/27 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - 500 1,223 1,223 1,224 0 0 0 0 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 660 458.00 40.97 1,118 0.00 0.00 1403/05/02 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 674 644 674 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,758 5.00 0.13 3,769 6.00 0.16 1403/05/02 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 9,131.34 3,763 3,745 3,734 3,820 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 224.064 میلیون 102.979 میلیون 50 میلیون 30.614 میلیون 72.366 میلیون 163.459 میلیون 41.658 میلیون 4.64 2.67 1.18 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 780 281.00 26.48 1,061 0.00 0.00 1403/05/02 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 779 746 792 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,981 41.00 2.11 1,966 26.00 1.34 1403/05/02 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 23,685.78 1,940 1,942 1,942 2,019 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 19.925 میلیون 16.122 میلیون 6.6 میلیون 7.094 میلیون 9.028 میلیون 14.4 میلیون 2.667 میلیون 4.81 1.42 0.89 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
بتهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 1,324 1,747.00 56.89 3,071 0.00 0.00 1403/03/30 651 44.658 میلیون 137.15 میلیارد - 3,071 1,324 1,324 1,375 2 230,000 3,062 1 17,297 3,170 15.355 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.158 میلیون 300,000 25.711 میلیون 18.748 میلیون
تکیمیا

تامین سرمایه کیمیا

سهام فرابورس 1,970 36.00 1.79 2,006 0.00 0.00 1403/05/02 977 41.737 میلیون 83.72 میلیارد - 2,006 1,992 1,933 1,992 1 43,833 2,006 2 21,900 2,010 40.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 41.73 میلیون 5.307 میلیون 36.424 میلیون
وآتوس

آرین توسکا

سهام فرابورس 1,933 259.00 11.82 2,192 0.00 0.00 1403/04/27 564 38.423 میلیون 84.21 میلیارد - 2,192 1,924 1,924 1,996 1 20,000 2,280 2 205,000 2,281 3.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38.301 میلیون - 2.686 میلیون 35.615 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 929 68.00 6.82 997 0.00 0.00 1403/05/02 637 35.888 میلیون 35.77 میلیارد - 997 929 929 929 7 738,365 999 26 2,722,625 1,000 27.864 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.297 میلیون 3.468 میلیون 35.765 میلیون -
کارا

کارا

صندوق فرابورس 19,052 1,950.00 11.40 17,102 0.00 0.00 1403/05/02 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 19,052 19,052 19,054 6 107,373,281 17,102 11 3,158,640 17,103 - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 15,830 1,674.00 11.83 14,156 0.00 0.00 1403/05/02 999 35.284 میلیون 499.48 میلیارد - 14,156 15,829 15,829 15,830 201 195,820,337 14,156 90 51,950,030 14,157 - - - - - - - - - - - 11.545 میلیون 23.739 میلیون 26.482 میلیون 8.802 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,251 51.00 1.59 3,247 47.00 1.47 1403/05/02 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 12,190.36 3,200 3,272 3,230 3,273 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.355 میلیون 10.486 میلیون 4.994 میلیون 2.322 میلیون 8.164 میلیون 9.133 میلیون 2.595 میلیون 6.95 2.21 1.97 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,080 400.00 5.99 7,040 360.00 5.39 1403/04/27 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 24,785.96 6,680 6,630 6,630 7,080 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 71.562 میلیون 16.007 میلیون 10.5 میلیون 1.422 میلیون 14.585 میلیون 4.127 میلیون 3.724 میلیون 18.83 4.81 17 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
سام

سام

صندوق فرابورس 11,165 1,158.00 11.57 10,007 0.00 0.00 1403/05/02 113 28.094 میلیون 281.14 میلیارد - 10,007 11,164 11,164 11,165 1 15,000,000 10,007 4 9,607,834 10,008 - - - - - - - - - - - 1.199 میلیون 26.895 میلیون 17.789 میلیون 10.304 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,574 16.00 1.03 1,580 22.00 1.41 1403/05/02 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 202.777 میلیون 1,558 1,650 1,555 1,650 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 393.17 میلیون 370.926 میلیون 111.6 میلیون 190.393 میلیون 180.533 میلیون 360.459 میلیون 42.14 میلیون 4.81 1.13 0.57 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,069 1,558.00 42.96 3,627 0.00 0.00 1403/04/27 781 23.565 میلیون 85.47 میلیارد - 3,627 2,083 2,069 2,086 2 19,113 3,573 2 240,000 3,597 108.771 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.35 میلیون 35,527 23.386 میلیون -
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 5,340 1,610.00 23.17 6,950 0.00 0.00 1403/04/20 259 22.789 میلیون 161.8 میلیارد - 6,950 5,340 5,340 5,340 8 333,979 7,100 0 0 0 20.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.589 میلیون 9.2 میلیون 7.589 میلیون 15.2 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 15,834 1,669.00 11.78 14,165 0.00 0.00 1403/05/02 829 21.771 میلیون 308.4 میلیارد - 14,165 15,833 15,833 15,834 8 197,222,201 14,165 1 46,556,354 14,166 - - - - - - - - - - - 16.531 میلیون 4.16 میلیون 7.275 میلیون 13.417 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 3,009 1,379.00 31.43 4,388 0.00 0.00 1403/04/16 173 20.909 میلیون 91.75 میلیارد - 4,388 2,927 2,900 3,013 1 10,000 4,250 0 0 0 10.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.152 میلیون 15.757 میلیون - 20.909 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 14,993 1,544.00 11.48 13,449 0.00 0.00 1403/05/02 321 16.461 میلیون 221.39 میلیارد - 13,449 14,992 14,992 14,993 2 200,000,204 13,449 22 20,397,790 13,450 - - - - - - - - - - - 4.615 میلیون 11.831 میلیون 12.324 میلیون 4.123 میلیون
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,320 300.00 5.98 5,300 280.00 5.58 1403/05/02 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 14,956.81 5,020 5,000 5,000 5,320 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.443 میلیون 1.82 میلیون 1.1 میلیون 491,717 1.328 میلیون 1.088 میلیون 309,494 19.23 4.49 5.47 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 2,832 33.00 1.18 2,871 72.00 2.57 1403/05/02 846 14.86 میلیون 65.13 میلیارد 7,361.9 2,799 2,840 2,801 2,950 3 21,325 4,275 2 12,713 4,288 15.779 هزار میلیارد 15.569 میلیون 9.28 میلیون 3.6 میلیون 5.118 میلیون 4.162 میلیون 4.64 میلیون -123,919 -84.34 2.51 2.25 13.186 میلیون 1.675 میلیون 14.86 میلیون 78
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,082 59.00 2.76 2,118 23.00 1.07 1403/05/02 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 27,486.96 2,141 2,168 2,080 2,168 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 275.025 میلیون 249.221 میلیون 33.5 میلیون 190.069 میلیون 59.151 میلیون 129.383 میلیون 16.687 میلیون 5.09 1.44 0.66 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 2,270 194.00 9.34 2,076 0.00 0.00 1403/04/23 342 13.419 میلیون 27.86 میلیارد - 2,076 2,250 2,220 2,270 1 20,000 1,851 1 15,000 2,123 8.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.209 میلیون 209,867 13.1 میلیون 318,992
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,885 137.00 4.99 2,908 160.00 5.82 1403/05/02 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 38,331.49 2,748 2,860 2,783 2,911 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 78.108 میلیون 30.593 میلیون 18.8 میلیون 4.468 میلیون 26.125 میلیون - 4.569 میلیون 16.12 2.82 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 2,640 631.00 19.29 3,271 0.00 0.00 1403/04/24 373 12.645 میلیون 41.36 میلیارد - 3,271 2,589 2,589 2,740 0 0 0 1 40,000 3,420 5.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.601 میلیون 2.045 میلیون 12.645 میلیون -
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 11,629 1,211.00 11.62 10,418 0.00 0.00 1403/05/02 35 11.564 میلیون 120.47 میلیارد - 10,418 11,629 11,628 11,629 42 40,463,550 10,418 13 11,137,660 10,419 - - - - - - - - - - - 22,440 11.541 میلیون 1.564 میلیون 10 میلیون
فجوش

جوش و اکسیژن

سهام فرابورس 1,893 254.00 11.83 2,147 0.00 0.00 1403/05/02 253 10.81 میلیون 23.78 میلیارد - 2,147 1,893 1,871 1,893 1 70,813 2,182 7 109,645 2,204 4.529 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.258 میلیون 551,795 10.81 میلیون -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 73,213 7,612.00 11.60 65,601 0.00 0.00 1403/05/02 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 73,212 73,212 73,213 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 1,874 187.00 9.07 2,061 0.00 0.00 1403/05/01 256 10.085 میلیون 20.79 میلیارد - 2,061 1,874 1,874 1,874 3 457,317 2,006 1 4,759 2,025 4.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.792 میلیون - 8.792 میلیون 1,000,000
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,930 500.00 5.93 8,880 450.00 5.34 1403/05/02 904 10.059 میلیون 111.48 میلیارد 14,875.51 8,430 8,620 8,540 8,930 0 0 0 194 16,101,403 10,970 19.944 هزار میلیارد 23.734 میلیون 10.7 میلیون 1.8 میلیون 9.73 میلیون 970,634 6.002 میلیون -491,706 -28.48 14.43 2.33 8.483 میلیون 1.577 میلیون 10.059 میلیون -
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 16,488 1,719.00 11.64 14,769 0.00 0.00 1403/05/02 678 9.883 میلیون 145.96 میلیارد - 14,769 16,487 16,487 16,488 47 2,421,837 14,769 12 2,243,472 14,770 - - - - - - - - - - - 8.904 میلیون 917,689 9.722 میلیون 99,977
فاخر

فاخر

صندوق فرابورس 13,059 1,390.00 11.91 11,669 0.00 0.00 1403/05/02 21 9.812 میلیون 114.5 میلیارد - 11,669 13,058 13,058 13,059 78 95,316,017 11,669 27 24,365,061 11,670 - - - - - - - - - - - 648,814 9.163 میلیون 27,165 9.785 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 1,227 2.00 0.16 1,242 13.00 1.06 1403/05/02 509 9.482 میلیون 17.83 میلیارد 28,842.53 1,229 1,230 1,223 1,259 2 11,499 1,869 1 12,000 1,870 17.87 هزار میلیارد 22.301 میلیون 21.373 میلیون 9.5 میلیون 10.179 میلیون 11.195 میلیون 9.751 میلیون 658,382 18.41 1.08 1.24 9.433 میلیون - 9.064 میلیون 369,324
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,000 20.00 0.40 5,020 0.00 0.00 1403/05/02 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 13,157.03 5,020 5,050 5,000 5,080 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 41.378 میلیون 27.906 میلیون 3.59 میلیون 23.247 میلیون 4.659 میلیون 13.908 میلیون -1,423,205 -13.34 3.94 1.66 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 843 347.00 29.16 1,190 0.00 0.00 1403/05/02 221 8.953 میلیون 10.71 میلیارد - 1,190 841 841 845 1 10,000 1,163 1 18,171 1,217 10.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.953 میلیون - 8.953 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 3,067 0.00 0.00 3,068 1.00 0.03 1403/05/02 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 10,342.59 3,067 3,000 3,000 3,100 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 348.115 میلیون 206.142 میلیون 75 میلیون 114.865 میلیون 91.277 میلیون 41.434 میلیون 40.798 میلیون 5.72 2.56 5.63 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 17,330 470.00 2.79 17,180 320.00 1.90 1403/05/02 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 3,911.09 16,860 16,200 16,200 17,530 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 25.421 میلیون 9.379 میلیون 1,000,000 7.061 میلیون 2.318 میلیون 5.544 میلیون 1.292 میلیون 14.21 7.92 3.31 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 11,230 200.00 1.81 11,170 140.00 1.27 1403/05/02 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 3,390.39 11,030 11,300 11,190 11,550 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 19.939 میلیون 11.404 میلیون 1.4 میلیون 4.287 میلیون 7.116 میلیون 3.629 میلیون 2.986 میلیون 5.24 2.21 4.31 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
آلا

آلا

صندوق فرابورس 13,187 1,377.00 11.66 11,810 0.00 0.00 1403/05/02 88 7.46 میلیون 88.1 میلیارد - 11,810 13,186 13,186 13,187 20 19,540,262 11,810 14 3,996,576 11,811 - - - - - - - - - - - 3.248 میلیون 4.211 میلیون 1.532 میلیون 5.928 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,778 129.00 6.76 1,907 0.00 0.00 1403/04/20 147 7.331 میلیون 13.98 میلیارد - 1,907 1,722 1,719 1,778 0 0 0 1 54,928 1,950 38.445 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.131 میلیون 200,000 7.331 میلیون -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,215 62.00 2.88 2,174 21.00 0.98 1403/05/02 263 7.146 میلیون 18.02 میلیارد 20,786.73 2,153 2,200 2,155 2,219 4 404,484 2,699 10 424,605 2,699 9.654 هزار میلیارد 10.661 میلیون 6.233 میلیون 3.829 میلیون 1.643 میلیون 4.59 میلیون 2.36 میلیون 903,874 9.98 1.96 3.82 6.013 میلیون 1.133 میلیون 7.105 میلیون 40,694
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 19,399 2,070.00 11.95 17,329 0.00 0.00 1403/05/02 257 7.09 میلیون 122.87 میلیارد - 17,329 19,398 19,393 19,399 203 201,833,860 17,329 3 30,098,537 17,330 - - - - - - - - - - - 3.452 میلیون 3.639 میلیون 3.856 میلیون 3.234 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 2,632 262.00 9.05 2,646 248.00 8.57 1403/05/02 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 30,132.87 2,894 2,700 2,610 2,700 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 95.274 میلیون 83.547 میلیون 20 میلیون 40.354 میلیون 43.193 میلیون 14.653 میلیون 13.783 میلیون 3.98 1.27 3.75 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,350 150.00 4.29 3,492 8.00 0.23 1403/05/02 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 4,908.17 3,500 3,334 3,333 3,399 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 568.134 میلیون 334.18 میلیون 110 میلیون 179.284 میلیون 154.895 میلیون 184.965 میلیون 26.489 میلیون 14.68 2.51 2.1 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 12,990 160.00 1.22 12,910 240.00 1.83 1403/05/02 1,654 6.354 میلیون 86.83 میلیارد 7,787.83 13,150 12,410 12,410 13,200 2 8,001 13,530 1 9,600 13,600 10.594 هزار میلیارد 13.881 میلیون 5.637 میلیون 775,000 3.728 میلیون 1.909 میلیون 5.593 میلیون 893,158 11.37 5.32 1.82 6.338 میلیون - 6.33 میلیون 8,000
اعتبار

اعتبار

صندوق فرابورس 15,110 1,598.00 11.83 13,512 0.00 0.00 1403/05/02 83 6.18 میلیون 83.5 میلیارد - 13,512 15,109 15,109 15,120 27 16,622,069 13,512 5 4,904,930 13,513 - - - - - - - - - - - 3.343 میلیون 2.836 میلیون 4.386 میلیون 1.794 میلیون
وتوسکا

سر. توسعه توکا

سهام فرابورس 3,667 10,143.00 73.45 13,810 0.00 0.00 1403/05/02 326 6.168 میلیون 85.17 میلیارد - 13,810 3,667 3,667 3,667 0 0 0 0 11.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.968 میلیون 200,000 6.163 میلیون 4,384
کاج

کاج

صندوق فرابورس 15,323 1,599.00 11.65 13,724 0.00 0.00 1403/05/02 54 6.105 میلیون 83.78 میلیارد - 13,724 15,322 15,322 15,323 2 120,198,952 13,724 17 15,545,826 13,725 - - - - - - - - - - - 1.624 میلیون 4.445 میلیون 750,127 5.319 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 6,700 110.00 1.67 6,580 10.00 0.15 1403/05/02 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 12,371.83 6,590 6,440 6,330 6,770 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 858.257 میلیون 455.455 میلیون 75 میلیون 355.007 میلیون 100.448 میلیون 114.864 میلیون 26.399 میلیون 19.06 5.01 4.38 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 21,476 2,110.00 10.90 19,366 0.00 0.00 1403/05/02 384 5.877 میلیون 113.82 میلیارد - 19,366 21,475 21,475 21,476 113 106,550,609 19,366 13 9,060,683 19,367 - - - - - - - - - - - 3.774 میلیون 2.078 میلیون 4.915 میلیون 937,423
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,760 551.00 23.84 2,311 0.00 0.00 1403/04/27 186 5.874 میلیون 13.58 میلیارد - 2,311 1,758 1,671 1,760 2 209,721 2,317 2 35,836 2,329 48.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.874 میلیون - 5.874 میلیون -
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 13,260 40.00 0.30 13,390 90.00 0.68 1403/05/02 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 2,755.23 13,300 13,780 13,130 13,780 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 33.098 میلیون 19.102 میلیون 1.5 میلیون 12.878 میلیون 6.224 میلیون 24.242 میلیون 3.826 میلیون 5.29 3.25 0.83 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 5,660 320.00 5.99 5,650 310.00 5.81 1403/05/02 1,069 5.806 میلیون 44.37 میلیارد 7,596.17 5,340 5,420 5,420 5,660 6 65,854 7,610 1 36 7,620 11.46 هزار میلیارد 12.731 میلیون 7.075 میلیون 1.5 میلیون 4.406 میلیون 2.669 میلیون 10.426 میلیون 367,105 22.68 3.12 0.8 5.755 میلیون 35,604 5.79 میلیون -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,850 860.00 7.17 12,750 760.00 6.34 1403/05/02 1,065 5.765 میلیون 87.28 میلیارد 10,431.45 11,990 12,580 12,440 13,050 1 277 14,980 1 9,762 14,990 18.168 هزار میلیارد 18.789 میلیون 7.863 میلیون 1.2 میلیون 4.833 میلیون 3.03 میلیون 2.028 میلیون 484,378 28.81 4.62 6.88 5.683 میلیون 78,000 5.761 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 2,994 55.00 1.80 3,026 23.00 0.75 1403/05/02 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 15,674.83 3,049 3,120 2,993 3,197 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 203.792 میلیون 150.208 میلیون 34.978 میلیون 86.58 میلیون 63.628 میلیون 111.662 میلیون 23.609 میلیون 4.96 1.84 1.05 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,139 28.00 0.68 4,152 41.00 1.00 1403/05/02 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 8,289.83 4,111 4,161 4,050 4,200 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 20.274 میلیون 10.663 میلیون 3.758 میلیون 3.871 میلیون 6.792 میلیون 5.595 میلیون 926,096 17.71 2.42 2.93 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,828 21.00 1.16 1,815 8.00 0.44 1403/05/02 177 5.477 میلیون 10.53 میلیارد 15,719.15 1,807 1,915 1,780 1,915 2 154,329 1,926 1 100,000 1,930 146.411 هزار میلیارد 154.553 میلیون 111.427 میلیون 76.176 میلیون 13.844 میلیون 97.584 میلیون 7.813 میلیون 7.328 میلیون 19.2 1.44 18.02 1.247 میلیون 3.73 میلیون 4.974 میلیون 3,000
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 37,764 3,882.00 11.46 33,882 0.00 0.00 1403/05/02 43 5.468 میلیون 185.25 میلیارد - 33,882 37,763 37,763 37,764 1 49,758,578 33,881 1 24,808,358 33,882 - - - - - - - - - - - 66,117 5.401 میلیون 145,857 5.322 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,919 16.00 0.84 1,913 10.00 0.53 1403/04/27 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 27,813.23 1,903 1,910 1,881 1,966 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 54.515 میلیون 42.782 میلیون 24.145 میلیون 8.566 میلیون 34.215 میلیون 8.752 میلیون 3.127 میلیون 14.69 1.34 5.25 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 2,068 1,080.00 34.31 3,148 0.00 0.00 1403/04/27 287 5.418 میلیون 17.05 میلیارد - 3,148 2,021 2,021 2,110 1 42,080 3,130 2 33,205 3,148 31.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.91 میلیون 500,000 5.392 میلیون 17,500
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 15,260 170.00 1.13 15,540 450.00 2.98 1403/05/02 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 13,909.87 15,090 15,500 14,810 15,830 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 40.983 میلیون 6.229 میلیون 2.64 میلیون 1.013 میلیون 5.216 میلیون 2.178 میلیون 1.903 میلیون 21 7.66 18.36 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,560 29.00 1.12 2,555 34.00 1.31 1403/05/02 327 5.103 میلیون 20.81 میلیارد 10,878.05 2,589 2,623 2,521 2,623 1 7,012 4,001 3 14,869 4,058 27.196 هزار میلیارد 22.631 میلیون 13.814 میلیون 6.669 میلیون 4.251 میلیون 9.563 میلیون 7.082 میلیون 1.457 میلیون 12.61 1.92 2.6 4.918 میلیون 181,200 5.099 میلیون -
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 3,930 4,360.00 52.59 8,290 0.00 0.00 1403/05/02 263 5.016 میلیون 41.57 میلیارد - 8,290 3,930 3,930 3,930 0 0 0 110 6,325,265 8,240 20.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.976 میلیون 40,000 5.016 میلیون -
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,612 313.00 24.10 1,299 0.00 0.00 1403/04/27 117 4.792 میلیون 6.22 میلیارد - 1,299 1,550 1,550 1,612 1 50,423 1,288 2 17,239 1,299 24.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.582 میلیون 200,000 4.782 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 8,700 370.00 4.44 8,580 250.00 3.00 1403/05/02 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 4,774.1 8,330 8,360 8,360 8,720 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 27.696 میلیون 8.603 میلیون 2.6 میلیون 5.076 میلیون 3.528 میلیون 10.076 میلیون 1.061 میلیون 21.33 6.41 2.25 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,340 2.00 0.06 3,323 19.00 0.57 1403/05/02 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 36,550.47 3,342 3,303 3,270 3,393 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 85.219 میلیون 74.04 میلیون 7 میلیون 62.854 میلیون 11.185 میلیون 143.916 میلیون 4.041 میلیون 5.53 2 0.16 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 4,920 158.00 3.32 4,894 132.00 2.77 1403/04/24 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 12,652.79 4,762 4,765 4,760 4,960 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 23.65 میلیون 9.844 میلیون 4.5 میلیون 1.627 میلیون 8.217 میلیون 15.704 میلیون 3.39 میلیون 6.5 2.68 1.4 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 1,513 417.00 21.61 1,930 0.00 0.00 1403/04/27 161 4.53 میلیون 8.77 میلیارد - 1,930 1,503 1,499 1,520 1 200,000 1,916 2 165,770 1,933 50.607 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.53 میلیون - 4.53 میلیون -
رابین

رابین

صندوق فرابورس 14,702 1,586.00 12.09 13,116 0.00 0.00 1403/05/02 124 4.364 میلیون 57.24 میلیارد - 13,116 14,702 14,702 14,703 62 61,723,471 13,116 16 9,499,737 13,117 - - - - - - - - - - - 1.088 میلیون 3.277 میلیون 4.164 میلیون 200,263
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 779 322.00 29.25 1,101 0.00 0.00 1403/04/10 96 4.327 میلیون 4.76 میلیارد - 1,101 779 779 779 4 543,807 1,090 1 5,000 1,098 5.505 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.107 میلیون - 4.081 میلیون 26,081
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 2,955 83.00 2.73 2,975 63.00 2.07 1403/05/02 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 6,140.49 3,038 3,015 2,936 3,075 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 17.384 میلیون 9.634 میلیون 3.85 میلیون 4.54 میلیون 5.094 میلیون 10.323 میلیون 621,453 20.67 2.52 1.24 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 4,271 241.00 5.98 4,240 210.00 5.21 1403/05/02 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 40,068.35 4,030 4,147 4,072 4,271 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 81.048 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 5.59 1.4 0.54 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,959 9.00 0.46 1,993 43.00 2.21 1403/05/02 227 4.256 میلیون 10.5 میلیارد 25,091.53 1,950 2,041 1,915 2,044 1 24,914 2,442 1 12,200 2,485 18.51 هزار میلیارد 156.688 میلیون 147.694 میلیون 5.81 میلیون 141.516 میلیون 6.178 میلیون 57.206 میلیون 357,045 42.49 2.46 0.27 4.235 میلیون - 4.235 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 9,000 240.00 2.60 8,830 410.00 4.44 1403/05/02 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 5,206.74 9,240 9,200 8,790 9,200 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد - - 450,000 1.094 میلیون 588,817 959,484 44,639 71.37 6.9 6.78 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 16,200 990.00 6.51 16,410 1,200.00 7.89 1403/05/02 165 4.201 میلیون 42.27 میلیارد 6,907.93 15,210 16,000 15,910 16,540 1 500 70,000 0 0 0 25.15 هزار میلیارد 47.639 میلیون 7.13 میلیون 2.5 میلیون 3.839 میلیون 3.291 میلیون 9.445 میلیون 647,820 67.61 13.31 4.64 4.201 میلیون - 1.841 میلیون 2.361 میلیون
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 38,500 6,650.00 14.73 45,150 0.00 0.00 1403/04/27 238 4.145 میلیون 187.13 میلیارد - 45,150 38,500 38,500 38,500 0 0 0 3 377,228 43,800 13.094 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.745 میلیون 2.4 میلیون 4.145 میلیون -
وسین

بیمه سینا

سهام فرابورس 2,101 70.00 3.22 2,171 0.00 0.00 1403/04/27 110 3.843 میلیون 8.44 میلیارد - 2,171 2,200 2,089 2,200 2 47,094 2,157 0 0 0 12.761 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.833 میلیون 9,865 3.843 میلیون -
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 5,610 310.00 5.85 5,580 280.00 5.28 1403/05/02 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 12,011.01 5,300 5,400 5,400 5,610 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 12.826 میلیون 6.528 میلیون 1.788 میلیون 3.623 میلیون 2.905 میلیون 9.555 میلیون 750,729 12.26 3.17 0.96 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221
توان

توان

صندوق فرابورس 16,718 1,587.00 8.67 18,305 0.00 0.00 1403/05/02 607 3.739 میلیون 68.44 میلیارد - 18,305 17,011 16,680 17,176 1 60 18,223 1 5,000 18,224 - - - - - - - - - - - 2.192 میلیون 1.525 میلیون 2.091 میلیون 1.627 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,015 8.00 0.08 10,007 0.00 0.00 1403/05/02 88 3.723 میلیون 37.26 میلیارد - 10,007 10,015 10,014 10,015 7 98,653,102 10,007 1 18,763,868 10,008 - - - - - - - - - - - 2.226 میلیون 1.487 میلیون 2.477 میلیون 1.236 میلیون
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,950 670.00 5.94 11,940 660.00 5.85 1403/05/02 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 8,911.23 11,280 11,950 11,710 11,950 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 19.212 میلیون 9.43 میلیون 1.05 میلیون 7.504 میلیون 1.926 میلیون 5.235 میلیون 968,751 12.09 6.08 2.25 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 1,845 18.00 0.97 1,883 20.00 1.07 1403/05/02 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 54,727.73 1,863 1,950 1,845 1,950 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 3.641 میلیارد 3.662 میلیارد 80 میلیون 3.489 میلیارد 173.209 میلیون 369.601 میلیون 42.44 میلیون 3.58 0.88 0.41 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
وشمال

سر. توسعه شمال

سهام فرابورس 21,900 700.00 3.10 22,600 0.00 0.00 1403/04/27 212 3.364 میلیون 76.09 میلیارد - 22,600 21,700 21,450 21,900 0 0 0 1 124,350 22,600 2.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.364 میلیون - 3.364 میلیون -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 2,928 35.00 1.21 2,882 11.00 0.38 1403/05/02 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 8,972.08 2,893 2,910 2,854 2,950 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 460.434 میلیون 347.71 میلیون 84 میلیون 199.866 میلیون 147.844 میلیون 299.054 میلیون 28.449 میلیون 9.16 1.76 0.87 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,527 352.00 12.23 2,879 0.00 0.00 1403/04/24 129 3.325 میلیون 9.57 میلیارد - 2,879 2,527 2,527 2,527 34 2,757,672 2,882 1 16,870 3,011 4.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.325 میلیون - 3.318 میلیون 7,034
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 3,990 269.00 6.32 3,960 299.00 7.02 1403/05/02 471 3.278 میلیون 20.03 میلیارد 7,494.33 4,259 4,190 3,871 4,190 1 6,880 6,050 4 64,646 6,060 8.065 هزار میلیارد 5.752 میلیون 4.034 میلیون 1.32 میلیون 147,660 3.886 میلیون 351,976 221,588 25.29 1.44 15.92 3.222 میلیون 55,601 3.277 میلیون -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 15,980 3,540.00 28.46 12,440 0.00 0.00 1403/04/27 211 3.273 میلیون 40.72 میلیارد - 12,440 15,930 15,600 15,980 2 54,085 12,250 1 4,355 12,360 193.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 768,463 2.505 میلیون 3.248 میلیون 25,000
کیا

کیا الکترود شرق

سهام فرابورس 7,840 2,156.00 37.93 5,684 0.00 0.00 1403/05/02 64 3.13 میلیون 17.79 میلیارد - 5,684 8,120 7,770 8,120 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 میلیون 2 میلیون -
والماس

سر. الماس حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 2,200 13.00 0.59 2,220 7.00 0.32 1403/05/02 171 3.091 میلیون 9.07 میلیارد 26,736.79 2,213 2,198 2,180 2,258 1 3,630 2,953 1 15,000 2,959 11.732 هزار میلیارد 9.46 میلیون 9.099 میلیون 4 میلیون 2.693 میلیون 6.884 میلیون 3.69 میلیون 3.582 میلیون 3.92 1.27 3.68 2.891 میلیون 200,000 3.091 میلیون -
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 4,850 1,770.00 26.74 6,620 0.00 0.00 1403/05/02 171 3.081 میلیون 20.39 میلیارد - 6,620 4,780 4,780 4,930 2 16,477 6,570 1 7,690 6,580 66.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.08 میلیون - 3.08 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 2,657 150.00 5.98 2,650 143.00 5.70 1403/05/02 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 37,191.36 2,507 2,578 2,516 2,657 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 18.992 میلیون 11.035 میلیون 5.166 میلیون 4.992 میلیون 6.042 میلیون 9.727 میلیون 460,188 30.42 2.32 1.44 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
ساحل

ساحل

صندوق فرابورس 15,789 1,685.00 11.95 14,104 0.00 0.00 1403/05/02 19 2.916 میلیون 41.13 میلیارد - 14,104 15,788 15,788 15,794 1 47,203,859 14,104 1 19,890,411 14,105 - - - - - - - - - - - 119,983 2.796 میلیون 2.807 میلیون 109,589
سخواف

سیمان مجد خواف

سهام فرابورس 1,999 660.00 24.82 2,659 0.00 0.00 1403/04/27 91 2.88 میلیون 7.52 میلیارد - 2,659 1,999 1,999 1,999 0 0 0 12 1,401,195 2,608 7.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.88 میلیون - 2.88 میلیون -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 7,470 10.00 0.13 7,500 40.00 0.54 1403/05/02 500 2.802 میلیون 31.08 میلیارد 6,042.2 7,460 7,600 7,420 7,600 3 1,672 11,120 3 50,941 11,200 13.308 هزار میلیارد 15.435 میلیون 8.312 میلیون 1.2 میلیون 6.219 میلیون 2.093 میلیون 6.97 میلیون 656,624 14.04 4.41 1.32 2.687 میلیون 110,250 2.797 میلیون -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 7,690 140.00 1.85 7,810 260.00 3.44 1403/05/02 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 6,178.09 7,550 7,650 7,650 8,000 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 119.764 میلیون 51.225 میلیون 13 میلیون 26.944 میلیون 24.281 میلیون 19.591 میلیون 7.814 میلیون 11.88 3.82 4.74 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,450 79.00 5.17 1,529 0.00 0.00 1403/05/02 70 2.686 میلیون 4.19 میلیارد - 1,529 1,450 1,416 1,450 3 167,859 1,535 1 40,000 1,549 3.823 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.486 میلیون 200,000 2.468 میلیون 218,426
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 1,808 841.00 31.75 2,649 0.00 0.00 1403/05/02 98 2.586 میلیون 6.85 میلیارد - 2,649 1,790 1,777 1,809 0 0 0 65 4,909,836 2,643 5.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.358 میلیون 227,755 1.786 میلیون 800,000
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 7,200 30.00 0.42 7,170 0.00 0.00 1403/05/02 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 9,434.8 7,170 7,150 7,110 7,250 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 8.986 میلیون 4.665 میلیون 1,000,000 1.766 میلیون 2.899 میلیون 2.08 میلیون 1.048 میلیون 6.89 2.5 3.47 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 2,070 954.00 31.55 3,024 0.00 0.00 1403/05/02 103 2.554 میلیون 7.72 میلیارد - 3,024 2,074 2,070 2,130 1 15,000 3,017 1 33,200 3,025 30.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,927 2.483 میلیون 1.68 میلیون 873,760