همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,151 93.00 1.32 7,313 255.00 3.61 1400/06/30 657,195 1.05 میلیارد 7.691 هزار میلیارد 1,585.87 7,058 7,410 6,706 7,410 9999 270,824,207 7,058 9 9,947 7,058 293.56 هزار میلیارد 326.014 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.53 4.95 3.33 46.172 میلیون 1,000,000 39.16 میلیون 8.012 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,089 40.00 3.54 1,088 41.00 3.63 1400/06/30 24,690 894.55 میلیون 973.69 میلیارد 29,812.91 1,129 1,119 1,074 1,119 25 1,633,532 1,118 2 229,657 1,118 146.88 هزار میلیارد 589.966 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.73 2.13 1.47 454.714 میلیون - 433.119 میلیون 21.594 میلیون
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,950 1,950.00 195.00 1,000 0.00 0.00 1400/06/30 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 3,010 2,912 3,040 2 6,700 2,983 1 5,000 2,988 - - - - - - - - - - - 19.661 میلیون 8.712 میلیون 28.347 میلیون 26,100
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,181 34.00 2.80 1,185 30.00 2.47 1400/06/30 11,072 353.95 میلیون 419.37 میلیارد 31,967.61 1,215 1,233 1,155 1,256 77 6,139,622 1,224 1 30,000 1,233 50.505 هزار میلیارد 50.897 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 32.64 1.11 29.57 371.627 میلیون 1.73 میلیون 332.257 میلیون 41.1 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 7,624 1,927.00 33.82 5,697 0.00 0.00 1400/06/30 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 7,890 7,624 7,990 1 10,000 7,155 157 5,410,349 8,005 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.615 میلیون - 9.615 میلیون -
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,645 1,628.00 30.87 5,273 0.00 0.00 1400/06/30 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,711 3,645 3,773 0 0 0 25 1,109,132 3,827 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.627 میلیون - 10.627 میلیون -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,950 184.00 4.45 3,958 176.00 4.26 1400/06/30 4,927 110.97 میلیون 439.21 میلیارد 22,522.99 4,134 4,110 3,928 4,150 3 17,799 4,088 1 26,541 4,090 243.431 هزار میلیارد 390.773 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 9.89 2.91 1 31.938 میلیون 10.652 میلیون 39.433 میلیون 3.158 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,700 971.00 14.56 6,671 0.00 0.00 1400/06/29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,650 5,570 5,815 1 67,355 5,700 1 10,000 5,719 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.06 میلیون 3.137 میلیون 6.987 میلیون 210,245
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,725 177.00 4.99 3,702 154.00 4.34 1400/06/30 23,792 82.28 میلیون 304.63 میلیارد 2,776.16 3,548 3,538 3,510 3,725 10 456,800 3,529 1 161 3,529 11.106 هزار میلیارد 14.037 میلیون 7.091 میلیون 3 میلیون 2.931 میلیون 4.16 میلیون - - - 2.67 - 54.228 میلیون 6.077 میلیون 60.242 میلیون 63,273
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 37,448 1,783.00 5.00 37,319 1,654.00 4.64 1400/06/30 16,640 65.11 میلیون 2.43 هزار میلیارد 4,324.78 35,665 36,480 36,480 37,448 0 0 0 0 261.233 هزار میلیارد 263.066 میلیون 11.012 میلیون 2.8 میلیون 1.833 میلیون 9.18 میلیون 4.662 میلیون 4.741 میلیون 55.12 27.2 53.55 7.709 میلیون 118,319 6.731 میلیون 1.096 میلیون
اراد87

مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

اوراق فرابورس 926,800 0.00 0.00 926,800 0.00 0.00 1400/06/23 297 59.114 میلیون 54.787 هزار میلیارد - - 926,800 926,800 926,800 43 8,435,500 926,800 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 59.114 میلیون - 59.114 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 7,608 5,689.00 42.78 13,297 0.00 0.00 1400/06/30 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 7,608 7,608 7,608 1 16,000 7,170 68 2,665,118 7,628 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.452 میلیون 350,000 8.002 میلیون 800,000
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 12,839 32.00 0.25 12,807 0.00 0.00 1400/06/30 1,139 54.505 میلیون 698.04 میلیارد - 12,807 12,698 12,600 12,850 3 27,257 12,727 3 14,805 12,730 128.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,948 907,155 914,103 -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,150 28.00 1.32 2,143 21.00 0.99 1400/06/30 2,086 53.49 میلیون 114.64 میلیارد 25,643.23 2,122 2,100 2,050 2,198 1 5,000 2,083 1 5,000 2,090 8.206 هزار میلیارد 8.59 میلیون 4.126 میلیون 3.829 میلیون 383,443 3.742 میلیون 365,730 -65,842 -124.64 2.19 22.44 19.428 میلیون 1.938 میلیون 19.338 میلیون 2.028 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,704 352.00 4.99 6,728 328.00 4.65 1400/06/30 6,968 50.83 میلیون 341.96 میلیارد 7,294.48 7,056 7,090 6,704 7,090 2 3,000 6,966 1 18,136 6,967 302.76 هزار میلیارد 330.701 میلیون 160.064 میلیون 15 میلیون 27.941 میلیون 132.123 میلیون 87.525 میلیون 85.703 میلیون 3.53 2.29 3.46 26.1 میلیون 1.223 میلیون 24.833 میلیون 2.49 میلیون
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 26,132 8,132.00 45.18 18,000 0.00 0.00 1400/06/30 1,066 50 میلیون 900 میلیارد - 18,000 26,120 25,252 26,132 17 530,272 25,623 1 10,000 27,014 54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.637 میلیون 335,457 1.404 میلیون 568,250
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 16,700 3,214.00 23.83 13,486 0.00 0.00 1400/06/30 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 17,100 16,464 17,323 1 3,000 17,053 1 1,000 17,053 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.226 میلیون 3.42 میلیون 16.789 میلیون 6.857 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 15,741 828.00 5.00 16,038 531.00 3.20 1400/06/30 4,990 35.02 میلیون 561.7 میلیارد 7,018.9 16,569 15,741 15,741 17,051 1 500 10,242 690 15,945,119 16,085 21.026 هزار میلیارد 26.392 میلیون 6.522 میلیون 961,000 5.367 میلیون 1.155 میلیون 4.821 میلیون 439,385 47.85 18.2 4.37 274,964 70,000 344,964 -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,513 405.00 5.00 8,455 347.00 4.28 1400/06/30 8,818 32.34 میلیون 273.45 میلیارد 3,669.49 8,108 8,430 8,220 8,513 382 3,205,561 8,220 1 100 8,220 253.65 هزار میلیارد 374.417 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 14.32 10.03 14.17 9.656 میلیون 2.188 میلیون 11.843 میلیون 751
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,595 83.00 4.95 1,605 73.00 4.35 1400/06/30 938 31.45 میلیون 50.49 میلیارد 33,532.72 1,678 1,650 1,595 1,691 1 4,000 1,651 1 8,000 1,697 106.213 هزار میلیارد 113.721 میلیون 83.882 میلیون 66.176 میلیون 7.508 میلیون 76.374 میلیون 11.698 میلیون 11.253 میلیون 9.44 1.39 9.08 24.684 میلیون 9.537 میلیون 30.79 میلیون 3.431 میلیون
اراد88

مرابحه عام دولت88-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/30 151 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
اراد89

مرابحه عام دولت89-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/05/20 150 30 میلیون 30 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,176 246.00 4.99 5,149 219.00 4.44 1400/06/30 1,454 29.89 میلیون 153.91 میلیارد 20,556.96 4,930 5,176 4,980 5,176 93 4,232,148 4,938 1 1,000 5,230 12.382 هزار میلیارد 14.202 میلیون 5.103 میلیون 2.405 میلیون 1.82 میلیون 3.283 میلیون 3.358 میلیون 782,540 15.82 3.77 3.69 2.951 میلیون - 2.951 میلیون -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 4,063 213.00 4.98 4,115 161.00 3.77 1400/06/30 1,725 26.86 میلیون 110.5 میلیارد 15,568.47 4,276 4,180 4,063 4,400 3 10,160 4,227 2 25,723 4,230 15.358 هزار میلیارد 19.289 میلیون 8.309 میلیون 3.732 میلیون 3.931 میلیون 4.378 میلیون 3.706 میلیون 551,142 27.87 3.51 4.14 18.847 میلیون 4.4 میلیون 18.539 میلیون 4.708 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 13,000 15,078.00 53.70 12,608 15,470.00 55.10 1400/06/30 2,324 24.91 میلیون 314.08 میلیارد 10,718.77 28,078 12,510 12,000 13,100 2 94,000 28,000 19 149,604 28,000 126.08 هزار میلیارد 127.261 میلیون 15.055 میلیون 4.5 میلیون 1.181 میلیون 13.874 میلیون 1.542 میلیون 3.425 میلیون 36.81 9.09 81.77 15.216 میلیون 6.147 میلیون 20.023 میلیون 1.34 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,227 117.00 4.99 2,239 105.00 4.48 1400/06/30 1,787 24.73 میلیون 55.38 میلیارد 13,840.04 2,344 2,325 2,227 2,376 1 3,604 2,328 1 7,493 2,330 54.061 هزار میلیارد 56.79 میلیون 31.594 میلیون 24.145 میلیون 2.729 میلیون 28.865 میلیون 4.091 میلیون 2.208 میلیون 24.49 1.87 13.21 13.077 میلیون 71,654 13.149 میلیون -
غنیلیح

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,020 0.00 0.00 1400/05/24 471 23.492 میلیون 23.96 میلیارد - - 1,000 1,000 1,030 103 5,150,000 1,251 0 0 0 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,403 73.00 4.95 1,413 63.00 4.27 1400/06/30 1,097 23.03 میلیون 32.53 میلیارد 20,989.74 1,476 1,499 1,403 1,499 2 105,000 1,460 1 100,000 1,478 22.679 هزار میلیارد 110.498 میلیون 96.086 میلیون 16.05 میلیون 87.819 میلیون 8.267 میلیون 3.457 میلیون -4,927,293 -4.59 2.74 6.56 20.672 میلیون 1.5 میلیون 22.172 میلیون -
اراد83

مرابحه عام دولت83-ش.خ041220

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/12 117 23 میلیون 23 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
کمیناح

شیشه سازی مینا(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,400 808.00 9.40 8,592 0.00 0.00 1400/06/22 1,999 20.206 میلیون 173.61 میلیارد - 8,592 8,535 8,439 8,950 1 3,000 9,426 1 991 9,500 12.533 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 3,596 71.00 1.94 3,667 0.00 0.00 1400/06/28 1,077 20.176 میلیون 73.98 میلیارد - 3,667 3,595 3,505 3,596 13 50,492 3,596 0 0 0 1.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.243 میلیون 613,500 2.856 میلیون -
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 993,500 6,500.00 0.65 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/29 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 993,500 993,500 993,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000