همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
اراد87

مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

اوراق فرابورس 956,520 29,720.00 3.21 926,800 0.00 0.00 1401/07/09 297 59.114 میلیون 54.787 هزار میلیارد - 926,800 956,520 956,520 956,520 1 1,000 931,000 4 89,000 985,000 - - - - - - - - - - - - 4,300 2,200 2,100
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 740 4.00 0.54 744 0.00 0.00 10:21 742 33.913 میلیون 25.24 میلیارد 45,823.27 744 733 733 756 3 297,930 740 5 773,296 741 31.709 هزار میلیارد 32.166 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 328,754 45.589 میلیون 1.708 میلیون 1.516 میلیون 20.91 0.7 18.56 33.65 میلیون - 33.299 میلیون 350,769
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,089 64.00 2.97 2,159 6.00 0.28 10:21 875 32.692 میلیون 70.57 میلیارد - 2,153 2,096 2,089 2,217 2 12,500 2,125 1 23,542 2,126 56.611 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.691 میلیون 15.988 میلیون 32.479 میلیون 199,984
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,199 37.00 2.99 1,203 33.00 2.67 10:21 730 23.484 میلیون 28.26 میلیارد - 1,236 1,210 1,199 1,234 3 55,775 1,200 2 112,692 1,206 25.41 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.464 میلیون - 23.464 میلیون -
فن آواح

فن آوا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,140 190.00 5.71 3,190 140.00 4.20 1401/07/09 209 21.5 میلیون 68.53 میلیارد - 3,330 3,410 3,290 3,410 1 50,000 3,150 1 2,000,000 3,380 13.134 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.441 میلیون 5.059 میلیون - 21.5 میلیون
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,005 8.00 0.08 10,005 8.00 0.08 09:16 200 20 میلیون 200.1 میلیارد - 9,997 10,005 10,005 10,005 5 500,000 10,000 1 766 10,010 - - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/07/09 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
کارا

کارا

صندوق فرابورس 12,298 8.00 0.07 12,298 8.00 0.07 10:11 214 19.622 میلیون 241.32 میلیارد - 12,290 12,298 12,298 12,300 12 50,767,764 12,298 1 18,000 12,299 - - - - - - - - - - - 5.761 میلیون 13.858 میلیون 8.324 میلیون 11.295 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,044 54.00 4.92 1,045 53.00 4.83 10:20 339 19.363 میلیون 20.25 میلیارد 62,325.89 1,098 1,044 1,044 1,060 0 0 0 6 424,859 1,044 16.789 هزار میلیارد 110.4 میلیون 92.738 میلیون 16.05 میلیون 93.611 میلیون -873,601 3.028 میلیون -9,140,346 -1.84 -19.2 5.54 18.067 میلیون 1.1 میلیون 19.167 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,121 58.00 4.92 1,144 35.00 2.97 1401/07/09 436 17.58 میلیون 19.79 میلیارد 40,320.17 1,179 1,194 1,121 1,194 1 6,488 1,154 1 22,000 1,154 75.706 هزار میلیارد 84.394 میلیون 85.205 میلیون 66.176 میلیون 8.688 میلیون 76.517 میلیون 3.224 میلیون 2.792 میلیون 27.11 0.99 23.48 11.013 میلیون 6.566 میلیون 17.58 میلیون -
اراد94

مرابحه عام دولت94-ش.خ030816

اوراق فرابورس 955,000 32,150.00 3.48 922,850 0.00 0.00 1401/07/09 81 16.014 میلیون 14.778 هزار میلیارد - 922,850 950,000 950,000 959,800 0 0 0 1 500 981,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 7,890 60.00 0.77 8,020 190.00 2.43 10:21 1,707 12.844 میلیون 102.98 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 3 13,205 8,000 1 1,436 8,020 67.368 هزار میلیارد 69.554 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.91 6.89 25.18 12.814 میلیون - 12.314 میلیون 500,000
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 3,217 99.00 2.99 3,218 98.00 2.96 10:18 288 12.221 میلیون 39.32 میلیارد - 3,316 3,217 3,217 3,260 1 9,113 3,209 1 139,461 3,217 16.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.863 میلیون 3.775 میلیون 8.829 میلیون 2.81 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,202 33.00 2.67 1,205 30.00 2.43 10:20 287 12.076 میلیون 14.55 میلیارد - 1,235 1,217 1,198 1,238 5 235,300 1,202 2 60,000 1,217 24.293 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.076 میلیون - 12.076 میلیون -
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 12,513 8.00 0.06 12,512 7.00 0.06 10:10 113 11.104 میلیون 138.93 میلیارد - 12,505 12,512 12,512 12,513 153 152,486,137 12,512 25 20,446,873 12,513 - - - - - - - - - - - 2.59 میلیون 8.514 میلیون 1.924 میلیون 9.179 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 10,378 6.00 0.06 10,379 7.00 0.07 10:12 397 10.915 میلیون 113.29 میلیارد - 10,372 10,379 10,378 10,379 4 100,399,987 10,378 3 23,530,899 10,379 - - - - - - - - - - - 8.256 میلیون 2.659 میلیون 3.445 میلیون 7.47 میلیون
اراد74

مرابحه عام دولت74-ش.خ040226

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/07/09 51 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 60,000 - 60,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 25,700 0.00 0.00 25,700 0.00 0.00 10:21 378 9.955 میلیون 255.75 میلیارد 28,325 25,700 25,100 25,100 25,750 5 34,967 25,400 37 2,186,720 25,750 1495.077 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 238.229 میلیون 30.618 میلیون 170.585 میلیون 67.644 میلیون 56.692 میلیون 32.37 میلیون 46.19 22.1 26.37 186,477 9.697 میلیون 9.883 میلیون -
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 7,010 3,922.00 127.01 3,088 0.00 0.00 10:20 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 7,020 7,010 7,180 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,002 67.00 1.32 5,102 33.00 0.65 10:21 473 7.277 میلیون 37.16 میلیارد 13,028.14 5,069 4,920 4,920 5,181 2 70,000 5,042 5 130,000 5,085 86.308 هزار میلیارد 121.521 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.8 3.85 2.48 5.064 میلیون 2.192 میلیون 5.778 میلیون 1.479 میلیون
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,217 210.00 6.98 3,217 210.00 6.98 10:15 200 6.996 میلیون 22.51 میلیارد 37,746.89 3,007 3,217 3,217 3,217 251 16,536,211 3,217 0 0 0 4.504 هزار میلیارد 6.861 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.357 میلیون 1.22 میلیون 723,364 216,137 19.48 3.45 5.82 2.914 میلیون 4.082 میلیون 5.312 میلیون 1.685 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 47,908 30.00 0.06 47,909 31.00 0.06 10:10 757 6.69 میلیون 320.52 میلیارد - 47,878 47,908 47,908 47,910 122 52,013,733 47,908 14 185,111 47,909 - - - - - - - - - - - 6.612 میلیون 9,800 4.592 میلیون 2.029 میلیون
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,426 44.00 2.99 1,434 36.00 2.45 10:19 113 6.33 میلیون 9.03 میلیارد - 1,470 1,426 1,426 1,460 0 0 0 92 15,246,310 1,426 27.303 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.33 میلیون 3 میلیون 6.33 میلیون -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 2,725 143.00 4.99 2,741 127.00 4.43 1401/07/09 336 6.002 میلیون 16.45 میلیارد 17,861.81 2,868 2,835 2,725 2,987 1 6,000 2,723 1 15,000 2,808 4.934 هزار میلیارد 12.162 میلیون 9.113 میلیون 1.8 میلیون 7.228 میلیون 1.885 میلیون 3.436 میلیون 277,246 17.8 2.62 1.44 5.09 میلیون 911,658 6.002 میلیون -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,070 66.00 2.10 3,107 29.00 0.92 10:18 225 5.904 میلیون 18.12 میلیارد - 3,136 3,070 3,042 3,131 2 60,000 3,055 1 12,826 3,060 106.477 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.601 میلیون 1.303 میلیون 5.904 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,241 58.00 1.76 3,202 97.00 2.94 10:20 341 5.618 میلیون 17.99 میلیارد 16,591.82 3,299 3,233 3,070 3,329 2 75,337 3,230 3 27,930 3,241 12.032 هزار میلیارد 14.816 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 13.93 2.21 5 5.493 میلیون 125,000 5.61 میلیون 8,260
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,621 121.00 6.95 1,688 54.00 3.10 10:20 317 5.52 میلیون 9.21 میلیارد 15,652.52 1,742 1,660 1,621 1,740 1 5,000 1,634 1 35,922 1,656 11.725 هزار میلیارد 13.557 میلیون 10.646 میلیون 6.897 میلیون 1.825 میلیون 8.821 میلیون 5.889 میلیون 981,991 11.86 1.32 1.98 4.86 میلیون 260,000 5.12 میلیون -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,197 26.00 2.13 1,203 20.00 1.64 10:20 288 5.421 میلیون 6.51 میلیارد 22,010.7 1,223 1,193 1,191 1,220 1 2,733 1,196 2 76,636 1,197 74.462 هزار میلیارد 75.162 میلیون 66.295 میلیون 62 میلیون 638,381 65.656 میلیون 3.92 میلیون 3.722 میلیون 20.04 1.14 19.02 1.767 میلیون 3.644 میلیون 5.362 میلیون 49,000
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 6,230 140.00 2.20 6,260 110.00 1.73 10:21 283 5.391 میلیون 33.76 میلیارد - 6,370 6,210 6,180 6,370 4 175,946 6,220 1 2,400 6,250 46.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.649 میلیون 3.612 میلیون 5.261 میلیون -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 10,860 290.00 2.60 11,110 40.00 0.36 10:21 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,567.77 11,150 11,000 10,700 11,000 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 5.497 میلیون 2.27 میلیون 336,309 1.76 میلیون 509,441 4.901 میلیون 187,901 19.88 7.33 0.76 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 16,004 10.00 0.06 16,003 9.00 0.06 10:07 99 5.084 میلیون 81.36 میلیارد - 15,994 16,003 16,003 16,005 27 25,592,420 16,003 1 715,128 16,004 - - - - - - - - - - - 676,145 4.408 میلیون 837,782 4.246 میلیون
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 11,660 360.00 3.00 11,660 360.00 3.00 10:19 141 4.884 میلیون 56.94 میلیارد - 12,020 11,660 11,660 11,690 0 0 0 30 1,893,173 11,660 5.83 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.396 میلیون 3.488 میلیون 4.884 میلیون -
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,713 42.00 2.39 1,688 67.00 3.82 10:21 162 4.435 میلیون 7.49 میلیارد 28,910.82 1,755 1,709 1,636 1,750 1 6,068 1,683 1 100,379 1,684 5.402 هزار میلیارد 9.079 میلیون 7.207 میلیون 1.8 میلیون 3.678 میلیون 3.529 میلیون 7.134 میلیون 1.571 میلیون 3.44 1.53 0.76 4.29 میلیون 141,471 4.431 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,560 80.00 1.42 5,540 100.00 1.77 10:21 551 4.365 میلیون 24.2 میلیارد 6,504.29 5,640 5,440 5,390 5,690 3 90,791 5,600 1 750 5,610 55.4 هزار میلیارد 83.158 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 22.227 میلیون 9.813 میلیون 11.303 میلیون 4.91 2.5 5.66 4.339 میلیون 25,410 4.365 میلیون -
وایرا

سر. صنایع ایران

سهام فرابورس 1,696 50.00 2.86 1,709 37.00 2.12 10:11 83 4.216 میلیون 7.16 میلیارد - 1,746 1,694 1,694 1,790 1 29,374 1,699 1 50,000 1,788 3.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.685 میلیون 530,658 4.116 میلیون 100,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,950 270.00 4.75 10:21 139 3.857 میلیون 22.96 میلیارد 26,748.41 5,680 5,940 5,790 5,960 90 3,647,256 5,960 1 25,554 6,200 18.439 هزار میلیارد 25.881 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 9.09 3.17 2 3.769 میلیون - 2.024 میلیون 1.745 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 1,995 104.00 4.95 2,046 53.00 2.53 09:51 115 3.665 میلیون 7.32 میلیارد 31,866.36 2,099 2,000 1,995 2,008 1 5,000 1,671 212 19,275,305 1,995 7.835 هزار میلیارد 8.266 میلیون 4.328 میلیون 3.829 میلیون 431,306 3.897 میلیون 995,490 154,889 50.61 2.01 7.87 3.665 میلیون - 3.265 میلیون 400,000
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 13,053 7.00 0.05 13,053 7.00 0.05 10:09 190 3.496 میلیون 45.63 میلیارد - 13,046 13,054 13,053 13,054 2 13,718,831 13,053 7 3,203,232 13,054 - - - - - - - - - - - 2.212 میلیون 1.284 میلیون 2.612 میلیون 883,253
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,300 60.00 0.58 10,490 130.00 1.25 10:20 375 3.448 میلیون 36.18 میلیارد 10,929.3 10,360 10,010 10,010 10,770 1 41,458 10,430 3 3,500 10,470 25.763 هزار میلیارد 30.604 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.73 6.09 4.06 3.086 میلیون 312,386 3.398 میلیون -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 4,060 8.00 0.20 4,053 15.00 0.37 10:21 219 3.3 میلیون 13.33 میلیارد - 4,068 3,946 3,946 4,110 1 24,769 4,071 3 6,419 4,080 63.117 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.438 میلیون 1.837 میلیون 3.275 میلیون -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 2,532 184.00 6.77 2,659 57.00 2.10 10:21 320 3.27 میلیون 8.59 میلیارد 18,239.12 2,716 2,675 2,532 2,700 1 32,620 2,580 2 15,531 2,600 13.284 هزار میلیارد 15.107 میلیون 7.088 میلیون 4.994 میلیون 1.748 میلیون 5.34 میلیون 3.87 میلیون 764,541 17.24 2.48 3.41 3.202 میلیون - 3.202 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 5,810 260.00 4.28 5,890 180.00 2.97 10:21 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 3,367.5 6,070 6,010 5,800 6,030 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 10.138 میلیون 5.874 میلیون 770,000 3.482 میلیون 2.391 میلیون 8.964 میلیون 905,951 7.35 2.78 0.74 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,718 45.00 2.55 1,732 31.00 1.76 10:20 233 3.267 میلیون 5.66 میلیارد 15,519.29 1,763 1,735 1,711 1,780 1 18,151 1,721 1 22,344 1,729 41.82 هزار میلیارد 48.03 میلیون 37.354 میلیون 24.145 میلیون 6.162 میلیون 31.192 میلیون 5.971 میلیون 2.525 میلیون 16.56 1.34 7 3.204 میلیون - 3.204 میلیون -
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,339 53.00 2.32 2,313 27.00 1.18 10:21 166 3.248 میلیون 7.54 میلیارد - 2,286 2,280 2,280 2,353 2 44,385 2,305 1 7,034 2,311 3.699 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.967 میلیون 80,730 3.043 میلیون 4,291
فسا

پتروشیمی فسا

سهام فرابورس 769 21.00 2.66 785 5.00 0.63 10:17 119 3.219 میلیون 2.48 میلیارد - 790 797 767 797 1 18,002 769 2 15,100 783 2.737 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.219 میلیون - 3.219 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,040 43.00 2.06 2,045 38.00 1.82 10:21 171 3.21 میلیون 6.57 میلیارد 15,279.32 2,083 2,080 2,031 2,099 2 9,848 2,035 2 380,767 2,037 9.442 هزار میلیارد 11.391 میلیون 9.944 میلیون 4.613 میلیون 1.944 میلیون 8 میلیون 6.254 میلیون 1.428 میلیون 6.61 1.18 1.51 3.005 میلیون 200,000 3.205 میلیون -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,386 125.00 4.98 2,474 37.00 1.47 10:21 226 3.163 میلیون 7.68 میلیارد 14,641.22 2,511 2,457 2,386 2,508 3 204,591 2,400 1 5,811 2,402 35.06 هزار میلیارد 45.021 میلیون 28.117 میلیون 8.2 میلیون 9.635 میلیون 18.482 میلیون 731,062 1.585 میلیون 22.06 1.89 47.82 2.203 میلیون 600,000 2.803 میلیون -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,072 105.00 3.31 3,168 9.00 0.28 10:21 395 2.969 میلیون 9.19 میلیارد 7,072.52 3,177 3,132 3,065 3,134 1 11,073 3,083 1 678 3,084 237.675 هزار میلیارد 297.537 میلیون 200.916 میلیون 45 میلیون 59.712 میلیون 141.205 میلیون 59.91 میلیون 51.781 میلیون 4.59 1.68 3.97 1.134 میلیون 1.825 میلیون 2.959 میلیون -
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 10,196 6.00 0.06 10,196 6.00 0.06 10:10 102 2.83 میلیون 28.86 میلیارد - 10,190 10,197 10,196 10,197 100 99,212,957 10,196 6 4,657,954 10,197 - - - - - - - - - - - 1.043 میلیون 1.787 میلیون 318,279 2.512 میلیون
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 727 22.00 2.94 746 3.00 0.40 10:21 100 2.754 میلیون 2.02 میلیارد - 749 731 727 749 2 75,687 728 2 96,430 730 6.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.723 میلیون - 2.723 میلیون -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 16,390 250.00 1.50 17,070 430.00 2.58 10:20 975 2.549 میلیون 43.52 میلیارد 2,621.61 16,640 16,940 16,140 17,350 1 1,824 16,500 1 2,000 16,690 94.226 هزار میلیارد 114.123 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.38 6.73 7.26 310,746 2.237 میلیون 2.548 میلیون -
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 27,500 13,924.00 102.56 13,576 0.00 0.00 10:07 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 27,500 27,500 27,500 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 9,040 140.00 1.53 9,090 90.00 0.98 10:20 331 2.477 میلیون 22.42 میلیارد - 9,180 9,000 8,960 9,110 1 1,000 9,090 3 113,000 9,100 81.81 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.147 میلیون 300,000 2.404 میلیون 42,285
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 4,940 150.00 2.95 4,980 110.00 2.16 10:20 162 2.423 میلیون 12 میلیارد - 5,090 4,940 4,940 5,070 2 48,600 4,950 3 33,643 5,000 37.127 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.496 میلیون 925,616 2.421 میلیون -
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 1,590 11,606.00 87.95 13,196 0.00 0.00 10:19 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 1,597 1,590 1,600 2 4,059 3,184 2 157,510 3,190 4.727 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.099 میلیون 300,000 32.149 میلیون 250,000
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,011 105.00 3.37 3,105 11.00 0.35 10:21 187 2.355 میلیون 7.29 میلیارد 12,771.26 3,116 3,167 3,000 3,167 1 32,938 3,025 2 4,000 3,075 4.658 هزار میلیارد 11.722 میلیون 4.727 میلیون 1.5 میلیون 7.062 میلیون -2,335,116 4.388 میلیون -3,454,196 -1.35 -1.99 1.06 2.335 میلیون 20,000 2.277 میلیون 78,119
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 2,297 71.00 3.00 2,330 38.00 1.60 10:21 107 2.285 میلیون 5.25 میلیارد - 2,368 2,300 2,297 2,393 1 1,383 2,299 1 54,772 2,331 8.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.087 میلیون 1.195 میلیون 2.281 میلیون 228
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 1,490 46.00 2.99 1,522 14.00 0.91 10:21 120 2.264 میلیون 3.39 میلیارد - 1,536 1,500 1,490 1,538 1 96,674 1,490 1 6,460 1,500 15.22 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.234 میلیون - 2.234 میلیون -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 25,650 1,350.00 5.00 25,700 1,300.00 4.81 1401/07/09 409 2.178 میلیون 55.96 میلیارد 5,324.31 27,000 26,300 25,650 26,800 0 0 0 1 187 27,500 30.84 هزار میلیارد 98.44 میلیون 70.689 میلیون 1.2 میلیون 67.6 میلیون 3.089 میلیون 97.485 میلیون 5.983 میلیون 5.15 9.98 0.32 897,335 1.28 میلیون 2.103 میلیون 74,697
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,490 270.00 1.61 16,740 20.00 0.12 10:20 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 3,083.02 16,760 16,310 16,310 16,770 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 163.671 میلیون 83.38 میلیون 8 میلیون 29.671 میلیون 53.709 میلیون 393.72 میلیون 36.973 میلیون 3.62 2.5 0.34 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
وسرمد

بیمه سرمد

سهام فرابورس 2,613 3,005.00 53.49 5,618 0.00 0.00 10:17 308 2.08 میلیون 11.67 میلیارد - 5,618 2,613 2,613 2,613 49 4,416,434 2,922 0 0 0 11.645 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.817 میلیون 100,000 916,999 1,000,000
وحکمت

بیمه حکمت صبا

سهام فرابورس 1,565 48.00 2.98 1,599 14.00 0.87 10:14 73 2.077 میلیون 3.26 میلیارد - 1,613 1,617 1,565 1,617 8 298,173 1,565 2 14,284 1,570 4.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.437 میلیون 640,000 2.067 میلیون 9,963
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,450 190.00 2.20 8,600 40.00 0.46 10:21 362 2.071 میلیون 17.53 میلیارد 4,349.56 8,640 8,460 8,380 8,610 6 26,592 8,450 3 5,632 8,470 206.036 هزار میلیارد 308.602 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 36.268 میلیون 184.238 میلیون 32.565 میلیون 6.33 5.68 1.13 1.083 میلیون 986,308 1.98 میلیون 88,700
مهان02

اجاره مهرآیندگان امید0311

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/02 24 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
وارس

سر. ارس صبا

سهام فرابورس 14,290 170.00 1.18 14,040 420.00 2.90 10:00 65 1.932 میلیون 27.12 میلیارد - 14,460 14,250 14,030 14,290 3 28,810 14,040 1 2,000 14,290 7.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.841 میلیون 90,837 1.932 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,510 122.00 3.36 3,545 87.00 2.40 10:19 119 1.784 میلیون 6.25 میلیارد 14,955.76 3,632 3,391 3,391 3,526 1 20,000 3,443 1 198,000 3,470 21.271 هزار میلیارد 198.297 میلیون 191.018 میلیون 5.95 میلیون 176.942 میلیون 14.076 میلیون 37.473 میلیون 4.306 میلیون 4.93 1.51 0.57 1.356 میلیون 425,849 1.549 میلیون 233,339
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,845 38.00 1.35 2,830 23.00 0.82 10:17 67 1.766 میلیون 5.07 میلیارد 28,173.28 2,807 2,814 2,767 2,940 1 27,000 2,850 1 800 2,879 2.263 هزار میلیارد 3.211 میلیون 2.34 میلیون 400,000 898,936 1.441 میلیون -192,796 -551,944 -4.09 1.57 -11.74 449,415 1.307 میلیون 1.726 میلیون 30,000
افرا

افرانت

سهام فرابورس 16,120 470.00 2.83 16,090 500.00 3.01 10:21 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,134.92 16,590 16,260 15,820 17,090 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 11.189 میلیون 2.735 میلیون 625,000 1.064 میلیون 1.67 میلیون 2.368 میلیون 647,543 15.53 6.02 4.25 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
وجامی

سر. جامی

سهام فرابورس 3,090 89.00 2.80 3,114 65.00 2.04 10:21 84 1.608 میلیون 4.96 میلیارد - 3,179 3,084 3,084 3,170 2 85,790 3,084 1 2,870 3,088 1.464 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 488,724 1.119 میلیون 1.608 میلیون -
اراد82

مرابحه عام دولت82-ش.خ010912

اوراق فرابورس 970,000 20,080.00 2.11 949,920 0.00 0.00 1401/07/09 8 1.6 میلیون 1.52 هزار میلیارد - 949,920 970,000 970,000 970,000 1 100 940,050 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,100 - 2,100
فلات

سر. فلات ایرانیان

سهام فرابورس 14,170 198.00 1.38 14,368 0.00 0.00 1401/07/09 96 1.597 میلیون 22.95 میلیارد - 14,368 14,170 14,170 14,170 39 649,511 9,910 1 1,530 15,400 3.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 814,854 - 514,854 300,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,469 95.00 3.71 2,543 21.00 0.82 10:18 110 1.53 میلیون 3.82 میلیارد 14,542.19 2,564 2,570 2,451 2,576 1 2,338 2,468 1 4,087 2,469 9.268 هزار میلیارد 10.672 میلیون 6.329 میلیون 3.64 میلیون 1.398 میلیون 4.931 میلیون 3.628 میلیون 1.107 میلیون 8.37 1.88 2.55 1.485 میلیون - 1.485 میلیون -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,529 33.00 0.93 3,545 17.00 0.48 10:20 137 1.497 میلیون 5.26 میلیارد 9,398.75 3,562 3,435 3,435 3,600 1 2,894 3,521 1 4,260 3,537 12.408 هزار میلیارد 22.411 میلیون 16.648 میلیون 3.5 میلیون 9.986 میلیون 6.662 میلیون 7.989 میلیون 1.452 میلیون 8.54 1.86 1.55 1.487 میلیون - 1.487 میلیون -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 2,205 107.00 4.63 2,289 23.00 0.99 10:16 113 1.483 میلیون 3.29 میلیارد 14,939.17 2,312 2,209 2,178 2,270 1 1,927 2,203 2 23,519 2,239 3.023 هزار میلیارد 4.253 میلیون 3.994 میلیون 1.32 میلیون 1.089 میلیون 2.905 میلیون 319,148 146,919 20.57 1.04 9.48 1.483 میلیون - 1.483 میلیون -
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 6,400 100.00 1.54 6,370 130.00 2.00 10:21 147 1.481 میلیون 9.43 میلیارد - 6,500 6,470 6,320 6,490 2 119,076 6,340 1 4,722 6,350 22.783 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.372 میلیون - 1.372 میلیون -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,254 47.00 2.04 2,294 7.00 0.30 10:20 159 1.458 میلیون 3.3 میلیارد 8,048.31 2,301 2,295 2,220 2,295 1 7,000 2,240 1 98,485 2,258 45.88 هزار میلیارد 607.192 میلیون 550.513 میلیون 10 میلیون 561.252 میلیون -10,738,814 76.137 میلیون -14,200,817 -3.23 -4.26 0.6 734,862 722,710 1.448 میلیون 10,000
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 22,300 1,600.00 6.69 22,400 1,500.00 6.28 10:21 361 1.447 میلیون 32.45 میلیارد 817.5 23,900 23,500 22,250 23,600 2 29,801 22,250 1 2,900 22,450 6.735 هزار میلیارد 7.392 میلیون 1.729 میلیون 300,000 641,567 1.088 میلیون 2.059 میلیون 453,988 14.8 6.18 3.26 1.236 میلیون 200,000 1.436 میلیون -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 6,060 280.00 4.42 6,090 250.00 3.94 1401/07/09 279 1.438 میلیون 8.76 میلیارد 5,152.45 6,340 6,310 5,960 6,310 1 1,340 5,950 1 24,000 6,320 5.177 هزار میلیارد 9.388 میلیون 5.266 میلیون 850,000 4.211 میلیون 1.055 میلیون 2.6 میلیون 44,761 115.65 4.91 1.99 1.331 میلیون 106,851 1.435 میلیون 2,267
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,300 120.00 1.87 6,290 130.00 2.02 10:21 272 1.429 میلیون 8.98 میلیارد 6,202.79 6,420 6,550 6,180 6,550 3 26,235 6,360 1 5,000 6,380 6.29 هزار میلیارد 8.217 میلیون 3.638 میلیون 500,000 1.927 میلیون 1.712 میلیون 6.143 میلیون 602,474 10.44 3.67 1.02 1.326 میلیون 100,000 1.426 میلیون 28
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 41,826 25.00 0.06 41,826 25.00 0.06 10:09 129 1.403 میلیون 58.7 میلیارد - 41,801 41,827 41,826 41,827 5 2,898,296 41,826 4 2,656,367 41,827 - - - - - - - - - - - 599,100 803,524 928,237 474,387
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 18,990 50.00 0.26 18,700 240.00 1.27 10:21 497 1.356 میلیون 25.27 میلیارد 3,243.27 18,940 18,750 18,550 19,170 1 20,000 18,700 1 600 18,890 55.92 هزار میلیارد 68.517 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون 6.59 میلیون 2.308 میلیون 20.803 میلیون 2.7 8.51 24.29 1.345 میلیون - 1.345 میلیون -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,657 5.00 0.14 3,661 9.00 0.25 10:21 58 1.326 میلیون 4.86 میلیارد 36,242.71 3,652 3,552 3,552 3,678 1 5,000 3,630 2 11,285 3,640 27.201 هزار میلیارد 35.313 میلیون 20.049 میلیون 7.428 میلیون 8.082 میلیون 11.968 میلیون 5.96 میلیون 4.077 میلیون 6.67 2.27 4.56 2,000 1.324 میلیون 801,709 524,135
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,650 60.00 1.05 5,690 20.00 0.35 10:20 77 1.322 میلیون 7.52 میلیارد 17,404.57 5,710 5,620 5,610 5,730 1 1,000 5,670 2 62,751 5,700 43.895 هزار میلیارد 53.211 میلیون 22.179 میلیون 7.728 میلیون 9.316 میلیون 12.863 میلیون 5.356 میلیون 2.946 میلیون 14.93 3.42 8.22 1.027 میلیون 295,060 1.2 میلیون 121,711
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,130 16.00 1.40 1,137 9.00 0.79 10:20 107 1.286 میلیون 1.46 میلیارد 11,742.36 1,146 1,144 1,120 1,144 1 8,836 1,120 1 64,394 1,137 45.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100,755 1.176 میلیون 1.276 میلیون -
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 1,148 33.00 2.79 1,176 5.00 0.42 10:20 53 1.277 میلیون 1.47 میلیارد - 1,181 1,208 1,146 1,208 1 14,827 1,148 1 5,429 1,166 4.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 838,277 438,615 1.277 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 0.00 0.00 6,850 0.00 0.00 10:21 359 1.259 میلیون 8.63 میلیارد 3,035.64 6,850 6,850 6,850 6,860 81 16,068,101 6,850 28 85,784 6,860 205.5 هزار میلیارد 345.25 میلیون 172.817 میلیون 30 میلیون 139.75 میلیون 33.068 میلیون 32.65 میلیون 32.379 میلیون 6.35 6.21 6.29 32,587 1.223 میلیون 1.255 میلیون 962
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,590 49.00 2.99 1,629 10.00 0.61 09:52 44 1.205 میلیون 1.92 میلیارد - 1,639 1,590 1,590 1,600 0 0 0 55 6,241,817 1,590 4.073 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.205 میلیون - 1.205 میلیون -
دحاوی

داروسازی الحاوی

سهام فرابورس 7,380 220.00 2.89 7,430 170.00 2.24 10:20 165 1.173 میلیون 8.69 میلیارد - 7,600 7,420 7,380 7,800 3 45,162 7,420 2 15,539 7,430 8.024 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.146 میلیون 5,772 1.152 میلیون -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,407 76.00 3.06 2,435 48.00 1.93 10:21 116 1.151 میلیون 2.81 میلیارد 10,005.11 2,483 2,501 2,401 2,510 1 13,100 2,420 1 5,000 2,459 9.11 هزار میلیارد 13.688 میلیون 9.523 میلیون 3.732 میلیون 4.577 میلیون 4.946 میلیون 5.276 میلیون 649,512 13.99 1.84 1.72 715,326 435,458 1.139 میلیون 12,106
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 15,850 460.00 2.99 15,850 460.00 2.99 10:21 64 1.144 میلیون 18.13 میلیارد - 15,390 15,850 15,440 15,850 101 1,403,235 15,850 0 0 0 11.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 365,225 778,796 394,021 750,000
فبیرا

بسته بندی ایران

سهام فرابورس 1,718 42.00 2.39 1,759 1.00 0.06 10:17 79 1.091 میلیون 1.92 میلیارد - 1,760 1,774 1,715 1,812 1 1,349 1,717 1 30,000 1,756 3.118 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 991,325 100,000 991,325 100,000
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,359 9.00 0.66 1,367 1.00 0.07 10:21 82 1.082 میلیون 1.47 میلیارد 8,939.59 1,368 1,317 1,317 1,375 4 589,851 1,359 1 138,368 1,360 6.835 هزار میلیارد 36.808 میلیون 37.443 میلیون 5 میلیون 29.968 میلیون 7.475 میلیون 13.47 میلیون -64,772 -105.52 0.91 0.51 809,092 258,405 1.067 میلیون -
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام فرابورس 3,581 92.00 2.50 3,658 15.00 0.41 10:19 40 1.054 میلیون 3.83 میلیارد - 3,673 3,748 3,576 3,748 1 1,489 3,578 1 100,000 3,680 12.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 759,743 284,404 1.044 میلیون -
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 19,240 15,030.00 43.86 34,270 0.00 0.00 10:18 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 19,240 19,240 19,240 355 104,510 55,750 1 300 63,500 7.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 503,110 128,100 601,110 30,100
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 12,430 400.00 3.12 12,640 190.00 1.48 10:21 264 1.039 میلیون 13.13 میلیارد 2,910.11 12,830 12,150 12,150 12,900 1 641 12,560 2 1,030 12,570 37.92 هزار میلیارد 41.55 میلیون 9.004 میلیون 2.04 میلیون 4.2 میلیون 4.805 میلیون 5.02 میلیون 2.7 میلیون 14.03 7.89 7.55 544,741 494,418 913,238 125,921
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 16,230 830.00 4.87 16,230 830.00 4.87 10:19 109 1.037 میلیون 16.82 میلیارد 11,219.48 17,060 16,390 16,210 16,680 2 27,855 16,210 1 19,000 16,480 17.528 هزار میلیارد 19.253 میلیون 5.161 میلیون 1.08 میلیون 1.725 میلیون 3.436 میلیون 8.033 میلیون 1.793 میلیون 9.78 5.1 2.19 937,613 96,940 1.035 میلیون -