همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کارا

کارا

صندوق فرابورس 16,193 24.00 0.15 16,193 24.00 0.15 14:59 3,673 515.835 میلیون 8.353 هزار میلیارد - 16,169 16,193 16,193 16,194 2 84,487,822 16,193 68 12,614,696 16,194 - - - - - - - - - - - 37.583 میلیون 478.252 میلیون 152.924 میلیون 362.911 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,326 8.00 0.61 1,339 21.00 1.59 12:29 8,162 374.37 میلیون 501.28 میلیارد 25 میلیون 1,318 1,371 1,294 1,388 3 331,277 1,325 1 174,078 1,326 57.068 هزار میلیارد 57.527 میلیون 46.472 میلیون 42.62 میلیون 458,776 46.013 میلیون 666,026 559,549 101.99 1.24 85.68 362.536 میلیون 11.834 میلیون 344.176 میلیون 30.193 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,878 253.00 6.98 3,870 245.00 6.76 12:29 9,130 365.477 میلیون 1.414 هزار میلیارد 47,897.58 3,625 3,790 3,740 3,878 76 4,324,134 3,878 2 55,924 3,900 334.216 هزار میلیارد 530.458 میلیون 348.291 میلیون 86.361 میلیون 196.241 میلیون 152.05 میلیون 398.783 میلیون 72.66 میلیون 4.6 2.21 0.84 311.127 میلیون 54.35 میلیون 282.833 میلیون 82.643 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 16,406 21.00 0.13 16,406 21.00 0.13 14:59 917 217.503 میلیون 3.568 هزار میلیارد - 16,385 16,406 16,406 16,407 1 200,275,614 16,406 1 50,000,000 16,407 - - - - - - - - - - - 13.415 میلیون 204.088 میلیون 14.854 میلیون 202.649 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 12,740 20.00 0.16 12,740 20.00 0.16 15:04 1,387 199.611 میلیون 2.543 هزار میلیارد - 12,720 12,740 12,740 12,741 1 195,944,143 12,740 37 24,989,835 12,741 - - - - - - - - - - - 33.677 میلیون 165.934 میلیون 84.424 میلیون 115.187 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,191 34.00 2.94 1,191 34.00 2.94 12:29 2,253 175.385 میلیون 208.88 میلیارد 53,288.34 1,157 1,191 1,190 1,191 116 19,030,803 1,191 1 4,224 1,204 135.26 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 137.385 میلیون 38 میلیون 132.979 میلیون 42.406 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 13,400 17.00 0.13 13,399 16.00 0.12 14:59 2,450 152.693 میلیون 2.046 هزار میلیارد - 13,383 13,399 13,399 13,400 157 150,013,663 13,399 41 40,055,463 13,400 - - - - - - - - - - - 44.56 میلیون 108.133 میلیون 55.625 میلیون 97.068 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 13,415 11.00 0.08 13,414 10.00 0.07 14:59 1,862 115.558 میلیون 1.55 هزار میلیارد - 13,404 13,414 13,414 13,415 6 105,947,840 13,414 1 49,661,052 13,415 - - - - - - - - - - - 68.231 میلیون 47.327 میلیون 41.626 میلیون 73.932 میلیون
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 6,500 90.00 1.37 6,580 10.00 0.15 12:29 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد - 6,590 6,600 6,480 6,740 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 354.86 میلیون 72.865 میلیون 5.5 میلیون 25.86 میلیون 47.005 میلیون 126.72 میلیون 34.669 میلیون 9.49 7 2.6 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 13,975 13.00 0.09 13,975 13.00 0.09 14:59 2,684 108.62 میلیون 1.518 هزار میلیارد - 13,962 13,975 13,975 13,976 41 35,069,900 13,975 9 8,678,601 13,976 - - - - - - - - - - - 55.232 میلیون 53.388 میلیون 49.309 میلیون 59.31 میلیون
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 4,699 41.00 0.86 4,656 84.00 1.77 12:29 3,064 86.889 میلیون 404.59 میلیارد - 4,740 4,653 4,598 4,879 2 200,000 4,705 8 214,966 4,705 45.871 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 85.291 میلیون 1.598 میلیون 48.457 میلیون 38.433 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 1,180 1.00 0.08 1,178 3.00 0.25 12:29 1,434 83.401 میلیون 98.29 میلیارد - 1,181 1,180 1,152 1,200 1 93,218 1,176 1 100,000 1,185 32.922 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 83.265 میلیون 136,100 83.333 میلیون 68,050
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 62,269 58.00 0.09 62,266 55.00 0.09 14:59 2,843 77.813 میلیون 4.845 هزار میلیارد - 62,211 62,265 62,265 62,269 2 25,203 62,268 1 1,546,184 62,269 - - - - - - - - - - - 19.061 میلیون 58.752 میلیون 20.625 میلیون 57.187 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 3,797 47.00 1.22 3,869 25.00 0.65 12:29 3,431 71.8 میلیون 277.82 میلیارد 20,926.73 3,844 3,928 3,791 3,930 7 179,198 3,796 2 3,300 3,844 58.035 هزار میلیارد 86.392 میلیون 58.35 میلیون 15 میلیون 28.357 میلیون 29.993 میلیون 14.586 میلیون 14.089 میلیون 4.12 1.93 3.98 71.65 میلیون 150,009 51.468 میلیون 20.331 میلیون
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 32,096 52.00 0.16 32,096 52.00 0.16 14:58 163 67.177 میلیون 2.156 هزار میلیارد - 32,044 32,096 32,096 32,097 1 35,974,158 32,096 1 21,943,340 32,097 - - - - - - - - - - - 259,768 66.917 میلیون 986,658 66.19 میلیون
فاخر

فاخر

صندوق فرابورس 11,038 14.00 0.13 11,038 14.00 0.13 14:46 205 61.014 میلیون 673.48 میلیارد - 11,024 11,039 11,038 11,039 47 46,793,767 11,038 37 33,511,830 11,039 - - - - - - - - - - - 3.423 میلیون 57.591 میلیون 2.553 میلیون 58.461 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 2,454 24.00 0.99 2,473 43.00 1.77 12:29 2,121 58.142 میلیون 143.81 میلیارد 27,412.61 2,430 2,450 2,431 2,510 2 4,260 2,452 1 36,009 2,454 18.369 هزار میلیارد 29.617 میلیون 22.439 میلیون 7.428 میلیون 11.247 میلیون 11.192 میلیون 7.971 میلیون 1.631 میلیون 11.26 1.64 2.3 57.215 میلیون 927,108 30.245 میلیون 27.898 میلیون
وطوبی

سر. اقتصاد شهر طوبی

سهام فرابورس 2,573 168.00 6.99 2,544 139.00 5.78 12:25 1,281 55.942 میلیون 142.31 میلیارد 43,670.33 2,405 2,449 2,405 2,573 34 3,827,099 2,573 1 20,000 2,580 7.632 هزار میلیارد 8.001 میلیون 4.901 میلیون 3 میلیون 374,540 4.526 میلیون 1.425 میلیون 1.347 میلیون 5.66 1.69 5.36 55.657 میلیون 284,400 43.783 میلیون 12.159 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 17,364 16.00 0.09 17,364 16.00 0.09 14:59 565 55.337 میلیون 960.88 میلیارد - 17,348 17,364 17,364 17,365 1 24,116,187 17,364 2 4,614,249 17,365 - - - - - - - - - - - 3.24 میلیون 52.097 میلیون 5.292 میلیون 50.045 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,170 52.00 2.46 2,177 59.00 2.79 12:29 1,112 53.902 میلیون 117.36 میلیارد - 2,118 2,138 2,133 2,181 1 25,000 2,161 1 149,841 2,178 57.083 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 51.879 میلیون 2.023 میلیون 53.486 میلیون 415,806
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 5,290 249.00 4.94 5,250 209.00 4.15 12:29 1,547 50.523 میلیون 265.29 میلیارد 32,658.78 5,041 5,110 5,070 5,290 16 802,228 5,290 2 1,232 5,310 26.25 هزار میلیارد 27.098 میلیون 15.122 میلیون 5 میلیون 848,120 14.273 میلیون 7.817 میلیون 7.506 میلیون 3.5 1.84 3.36 50.523 میلیون - 20.57 میلیون 29.953 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 4,548 54.00 1.20 4,587 93.00 2.07 12:29 3,707 50.302 میلیون 230.71 میلیارد 13,569.43 4,494 4,570 4,500 4,720 1 6,000 4,520 1 96,433 4,548 344.025 هزار میلیارد 447.383 میلیون 184.833 میلیون 30 میلیون 103.358 میلیون 81.475 میلیون 31.934 میلیون 31.439 میلیون 10.94 4.22 10.77 44.51 میلیون 5.792 میلیون 49.37 میلیون 932,303
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 18,353 22.00 0.12 18,351 20.00 0.11 14:59 1,634 47.916 میلیون 879.32 میلیارد - 18,331 18,351 18,351 18,353 1 54,479 18,352 7 5,796,458 18,353 - - - - - - - - - - - 15.33 میلیون 32.586 میلیون 37.345 میلیون 10.571 میلیون
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 2,305 43.00 1.83 2,347 1.00 0.04 12:29 1,005 47.665 میلیون 111.86 میلیارد - 2,348 2,418 2,278 2,418 1 23,302 2,305 2 33,294 2,340 4.694 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 41.665 میلیون 6 میلیون 47.065 میلیون 600,000
توان

توان

صندوق فرابورس 17,788 370.00 2.12 18,071 653.00 3.75 14:59 5,862 46.395 میلیون 838.4 میلیارد - 17,418 17,700 17,620 18,500 2 25,084 17,782 1 13,611 17,788 - - - - - - - - - - - 40.47 میلیون 5.925 میلیون 41.95 میلیون 4.445 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,791 228.00 5.00 4,729 166.00 3.64 12:29 1,484 45.67 میلیون 215.97 میلیارد 30,775.26 4,563 4,510 4,510 4,791 14 433,934 4,791 1 3,000 4,817 67.152 هزار میلیارد 74.588 میلیون 29.047 میلیون 14.2 میلیون 7.436 میلیون 21.61 میلیون - 3.938 میلیون 17.05 3.11 - 40.918 میلیون 4.753 میلیون 30.368 میلیون 15.302 میلیون
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 5,060 157.00 3.20 4,844 59.00 1.20 12:29 1,753 42.43 میلیون 205.52 میلیارد 24,204.25 4,903 4,733 4,658 5,148 1 4,000 4,900 1 1,000 5,065 32.304 هزار میلیارد 37.976 میلیون 14.095 میلیون 6.669 میلیون 5.672 میلیون 8.424 میلیون 5.335 میلیون 854,397 37.58 3.81 6.02 39.43 میلیون 3 میلیون 42.347 میلیون 82,680
سام

سام

صندوق فرابورس 10,074 15.00 0.15 10,075 16.00 0.16 14:58 149 42.189 میلیون 425.03 میلیارد - 10,059 10,074 10,074 10,075 1 7,512,049 10,074 1 7,993,065 10,075 - - - - - - - - - - - 325,416 41.863 میلیون 6.219 میلیون 35.97 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,868 187.00 6.98 2,839 158.00 5.89 12:29 1,647 39.798 میلیون 113.01 میلیارد 24,163.87 2,681 2,630 2,630 2,868 1 3,457 2,865 1 6,000 2,890 14.195 هزار میلیارد 16.502 میلیون 11.075 میلیون 5 میلیون 2.307 میلیون 8.768 میلیون 4.528 میلیون 4.396 میلیون 3.05 1.53 2.96 39.798 میلیون - 31.012 میلیون 8.786 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,236 2.00 0.06 3,289 55.00 1.70 12:29 870 37.928 میلیون 124.75 میلیارد 43,595.33 3,234 3,225 3,225 3,355 1 200,000 3,237 2 57,188 3,295 158.76 هزار میلیارد 2.602 میلیارد 2.585 میلیارد 34.27 میلیون 2.443 میلیارد 142.509 میلیون 263.273 میلیون 41.019 میلیون 3.87 1.12 0.6 19.536 میلیون 18.392 میلیون 30.049 میلیون 7.879 میلیون
پایا

پایا

صندوق فرابورس 12,498 17.00 0.14 12,498 17.00 0.14 14:21 133 36.842 میلیون 460.45 میلیارد - 12,481 12,497 12,497 12,498 52 51,129,333 12,497 2 1,614,984 12,498 - - - - - - - - - - - 1.257 میلیون 35.584 میلیون 1.509 میلیون 35.333 میلیون
تکیمیا

تامین سرمایه کیمیا

سهام فرابورس 1,950 5.00 0.26 1,958 3.00 0.15 12:30 769 35.455 میلیون 69.4 میلیارد - 1,955 1,960 1,941 1,970 1 53,000 1,940 1 2,580 1,951 39.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.482 میلیون 31.973 میلیون 24.961 میلیون 10.494 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 5,550 220.00 3.81 5,610 160.00 2.77 12:29 2,447 34.391 میلیون 193.04 میلیارد 14,054.55 5,770 5,700 5,490 5,790 8 55,733 5,540 5 697,938 5,550 21.081 هزار میلیارد 23.726 میلیون 8.59 میلیون 3.758 میلیون 2.645 میلیون 5.945 میلیون 3.045 میلیون 604,630 34.87 3.55 6.92 22.277 میلیون 12.115 میلیون 29.802 میلیون 4.589 میلیون
غمارگ

مارگارین

سهام فرابورس 1,515 30.00 1.94 1,516 29.00 1.88 12:29 734 33.967 میلیون 51.49 میلیارد 9,446.4 1,545 1,516 1,515 1,535 1 5,000 1,415 1 69,802 1,515 14.425 هزار میلیارد 32.338 میلیون 24.362 میلیون 9.515 میلیون 14.155 میلیون 10.207 میلیون 16.821 میلیون -440,173 -41.31 1.78 1.08 20.837 میلیون 13.13 میلیون 30.567 میلیون 3.4 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 1,832 52.00 2.92 1,830 50.00 2.81 12:29 544 32.306 میلیون 59.11 میلیارد - 1,780 1,782 1,782 1,833 2 103,852 1,823 1 162,000 1,832 18.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.255 میلیون 51,198 24.923 میلیون 7.383 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,189 63.00 2.96 2,189 63.00 2.96 12:23 351 31.526 میلیون 69.01 میلیارد - 2,126 2,189 2,189 2,189 124 19,445,077 2,189 0 0 0 44.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.526 میلیون - 25.526 میلیون 6 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,227 0.00 0.00 3,257 30.00 0.93 12:29 1,566 30.882 میلیون 100.6 میلیارد 19,720.08 3,227 3,230 3,206 3,324 1 200,000 3,227 1 198,000 3,227 81.425 هزار میلیارد 226.605 میلیون 191.315 میلیون 25 میلیون 145.18 میلیون 46.135 میلیون 92.567 میلیون 18.547 میلیون 4.39 1.76 0.88 27.48 میلیون 3.401 میلیون 29.531 میلیون 1.351 میلیون
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,502 10.00 0.66 1,514 2.00 0.13 12:29 672 29.959 میلیون 45.35 میلیارد - 1,512 1,506 1,494 1,534 1 33,500 1,501 1 34,000 1,509 28.826 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.664 میلیون 2.295 میلیون 29.805 میلیون 154,298
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 6,120 400.00 6.99 6,050 330.00 5.77 12:29 1,708 29.843 میلیون 180.47 میلیارد 17,472.6 5,720 6,120 5,850 6,120 19 215,600 6,120 1 3,574 6,490 6.655 هزار میلیارد 7.041 میلیون 1.373 میلیون 673,597 419,233 954,142 829,912 228,122 29.17 6.97 8.02 28.14 میلیون 1.704 میلیون 26.334 میلیون 3.509 میلیون
بتهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 2,830 87.00 2.98 2,862 55.00 1.89 12:29 732 29.783 میلیون 85.25 میلیارد - 2,917 2,852 2,830 2,979 0 0 0 24 1,801,902 2,830 14.31 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.643 میلیون 2.14 میلیون 28.683 میلیون 1.1 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,775 119.00 4.48 2,758 102.00 3.84 12:29 875 29.338 میلیون 80.91 میلیارد 33,528.88 2,656 2,625 2,625 2,788 1 7,091 2,775 1 100,000 2,784 10.561 هزار میلیارد 11.425 میلیون 5.449 میلیون 3.829 میلیون 848,668 4.6 میلیون 2.462 میلیون 850,051 12.42 2.3 4.29 27.834 میلیون 1.504 میلیون 26.806 میلیون 2.532 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 8,610 30.00 0.35 8,760 180.00 2.10 12:29 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,338.75 8,580 8,740 8,600 8,900 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 94.668 میلیون 15.535 میلیون 8.4 میلیون 2.688 میلیون 12.847 میلیون 4.051 میلیون 3.075 میلیون 29.91 7.16 22.71 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,091 20.00 0.65 3,097 26.00 0.85 12:29 1,234 28.196 میلیون 87.32 میلیارد 22,849.45 3,071 3,099 3,051 3,151 1 2,000 3,091 3 163,148 3,100 18.903 هزار میلیارد 21.715 میلیون 12.164 میلیون 6.104 میلیون 2.813 میلیون 9.351 میلیون 10.619 میلیون 1.464 میلیون 12.91 2.02 1.78 25.121 میلیون 3.076 میلیون 19.568 میلیون 8.628 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,540 60.00 2.31 2,588 12.00 0.46 12:29 1,261 26.307 میلیون 68.09 میلیارد 20,862.27 2,600 2,619 2,535 2,650 1 12,823 2,535 2 32,205 2,540 62.488 هزار میلیارد 70.457 میلیون 40.416 میلیون 24.145 میلیون 7.969 میلیون 32.448 میلیون 7.533 میلیون 2.352 میلیون 26.57 1.93 8.29 26.279 میلیون 28,468 25.507 میلیون 800,000
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 7,020 330.00 4.93 6,980 290.00 4.33 12:29 1,212 25.841 میلیون 180.41 میلیارد 21,320.66 6,690 6,850 6,740 7,020 6 1,086,074 7,020 3 12,900 7,060 58.379 هزار میلیارد 103.548 میلیون 66.238 میلیون 8.364 میلیون 45.168 میلیون 21.07 میلیون 54.83 میلیون 6.719 میلیون 8.69 2.77 1.06 12.212 میلیون 13.629 میلیون 23.44 میلیون 2.401 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,687 78.00 2.99 2,687 78.00 2.99 12:26 436 24.84 میلیون 66.74 میلیارد - 2,609 2,687 2,687 2,687 233 39,376,145 2,687 0 0 0 56.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.84 میلیون 2 میلیون 20.84 میلیون 4 میلیون
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 4,645 135.00 2.99 4,628 118.00 2.62 12:29 710 24.651 میلیون 114.09 میلیارد - 4,510 4,418 4,418 4,645 14 1,799,948 4,645 0 0 0 11.57 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.651 میلیون - 24.456 میلیون 195,000
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 3,125 14.00 0.45 3,122 17.00 0.54 12:29 798 24.346 میلیون 76.01 میلیارد - 3,139 3,180 3,083 3,180 1 9,935 3,120 1 43,877 3,125 31.22 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.636 میلیون 19.711 میلیون 20.209 میلیون 4.138 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,264 35.00 0.81 4,338 39.00 0.91 12:29 1,374 24.068 میلیون 104.42 میلیارد 17,516.83 4,299 4,336 4,262 4,430 1 2,500 4,270 1 175,648 4,298 151.735 هزار میلیارد 241.966 میلیون 146.893 میلیون 34.978 میلیون 90.231 میلیون 56.662 میلیون 125.616 میلیون 31.74 میلیون 4.78 2.68 1.21 19.211 میلیون 4.858 میلیون 13.445 میلیون 10.623 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 2,900 62.00 2.18 2,910 72.00 2.54 12:29 1,129 21.97 میلیون 63.92 میلیارد 19,459.36 2,838 2,887 2,834 2,973 2 103,670 2,900 2 17,906 2,909 20.37 هزار میلیارد 33.147 میلیون 20.78 میلیون 7 میلیون 12.777 میلیون 8.003 میلیون 13.513 میلیون 881,805 23.1 2.55 1.51 20.073 میلیون 1.896 میلیون 21.722 میلیون 248,000
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 1,301 23.00 1.74 1,302 22.00 1.66 12:29 877 21.803 میلیون 28.4 میلیارد - 1,324 1,311 1,285 1,340 4 147,407 1,300 2 89,580 1,307 6.51 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.053 میلیون 5.75 میلیون 21.629 میلیون 173,387
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 3,800 588.00 13.40 4,388 0.00 0.00 12:29 173 20.909 میلیون 91.75 میلیارد - 4,388 3,675 3,675 3,819 1 10,000 4,250 0 0 0 10.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.152 میلیون 15.757 میلیون - 20.909 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,230 138.00 3.37 4,194 102.00 2.49 12:29 1,154 19.973 میلیون 83.77 میلیارد 17,307.27 4,092 4,091 4,085 4,247 1 43,090 4,213 1 8,800 4,230 20.945 هزار میلیارد 23.454 میلیون 9.14 میلیون 4.994 میلیون 2.51 میلیون 6.63 میلیون 7.636 میلیون 1.911 میلیون 10.96 3.16 2.74 19.807 میلیون 165,750 19.973 میلیون -
سخواف

سیمان مجد خواف

سهام فرابورس 3,345 103.00 2.99 3,373 75.00 2.18 12:16 650 19.087 میلیون 64.38 میلیارد - 3,448 3,480 3,345 3,530 1 200,000 3,188 38 1,645,404 3,345 9.663 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.087 میلیون - 19.087 میلیون -
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,706 52.00 2.96 1,725 33.00 1.88 12:29 370 17.854 میلیون 30.79 میلیارد - 1,758 1,753 1,706 1,800 7 623,232 1,706 2 64,618 1,739 4.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.354 میلیون 500,000 17.854 میلیون -
کاج

کاج

صندوق فرابورس 13,001 17.00 0.13 13,001 17.00 0.13 14:52 195 17.509 میلیون 227.64 میلیارد - 12,984 13,001 13,001 13,002 2 81,708,597 13,001 10 9,930,290 13,002 - - - - - - - - - - - 4.479 میلیون 13.03 میلیون 5.561 میلیون 11.948 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 54,635 89.00 0.16 54,634 88.00 0.16 14:58 1,191 17.3 میلیون 945.19 میلیارد - 54,546 54,634 54,634 54,635 13 12,190,007 54,634 5 4,146,756 54,635 - - - - - - - - - - - 2.806 میلیون 14.494 میلیون 5.881 میلیون 11.419 میلیون
فرود

فولاد شاهرود

سهام فرابورس 4,072 40.00 0.97 4,128 16.00 0.39 12:29 1,278 17.151 میلیون 70.8 میلیارد 13,420.12 4,112 4,110 4,062 4,190 1 1,250 4,072 1 3,893 4,079 22.291 هزار میلیارد 25.565 میلیون 11.503 میلیون 5.4 میلیون 3.274 میلیون 8.229 میلیون 23.529 میلیون 3.07 میلیون 7.26 2.71 0.95 15.113 میلیون 2.038 میلیون 16.79 میلیون 361,023
سیناد

سیناد

صندوق فرابورس 12,256 22.00 0.18 12,255 21.00 0.17 14:59 242 16.858 میلیون 206.6 میلیارد - 12,234 12,234 12,234 12,256 15 14,001,134 12,255 15 14,305,773 12,256 - - - - - - - - - - - 2.846 میلیون 14.012 میلیون 9.643 میلیون 7.215 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,916 1.00 0.03 2,971 56.00 1.92 12:29 479 16.585 میلیون 49.28 میلیارد - 2,915 2,970 2,915 3,002 1 30,000 2,915 1 200,000 2,951 4.754 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.495 میلیون 1.09 میلیون 8.094 میلیون 8.491 میلیون
اونیکس

اونیکس

صندوق فرابورس 10,695 17.00 0.16 10,693 15.00 0.14 14:59 107 16.498 میلیون 176.42 میلیارد - 10,678 10,695 10,693 10,695 74 73,691,600 10,693 100 99,459,327 10,695 - - - - - - - - - - - 722,151 15.776 میلیون 3.683 میلیون 12.815 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 4,675 107.00 2.34 4,729 161.00 3.52 12:29 968 16.243 میلیون 76.82 میلیارد 16,780.15 4,568 4,698 4,644 4,796 2 14,133 4,654 1 24,800 4,697 19.389 هزار میلیارد 28.203 میلیون 15.813 میلیون 4.1 میلیون 8.814 میلیون 6.999 میلیون 30.548 میلیون 1.697 میلیون 11.43 2.77 0.63 13.548 میلیون 2.695 میلیون 12.157 میلیون 4.086 میلیون
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 5,430 70.00 1.27 5,450 50.00 0.91 12:29 3,981 16.148 میلیون 87.97 میلیارد 4,056.27 5,500 5,520 5,380 5,550 1 75,000 5,480 3 8,705 5,480 46.167 هزار میلیارد 55.431 میلیون 23.12 میلیون 8.471 میلیون 9.264 میلیون 13.856 میلیون 6.724 میلیون 4.808 میلیون 9.6 3.33 6.87 14.82 میلیون 1.328 میلیون 7.86 میلیون 8.288 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 2,290 89.00 3.74 2,325 54.00 2.27 12:29 683 15.964 میلیون 37.11 میلیارد 23,373.71 2,379 2,466 2,261 2,466 1 17,000 2,286 2 96,454 2,299 17.438 هزار میلیارد 115.017 میلیون 104.907 میلیون 5.81 میلیون 97.579 میلیون 7.328 میلیون 39.672 میلیون 261,496 67.66 2.41 0.45 15.201 میلیون 763,660 15.964 میلیون -
والماس

سر. الماس حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 2,562 13.00 0.51 2,584 35.00 1.37 12:29 644 15.674 میلیون 40.51 میلیارد 24,338.52 2,549 2,579 2,545 2,637 1 96,031 2,565 1 75,362 2,574 10.336 هزار میلیارد 11.721 میلیون 8.656 میلیون 4 میلیون 1.365 میلیون 7.291 میلیون 2.915 میلیون 2.835 میلیون 3.65 1.42 3.55 14.97 میلیون 703,969 13.823 میلیون 1.851 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,351 114.00 3.52 3,374 137.00 4.23 12:29 845 15.379 میلیون 51.89 میلیارد 18,199.96 3,237 3,300 3,290 3,457 1 91,165 3,351 1 42,494 3,365 23.271 هزار میلیارد 26.657 میلیون 13.604 میلیون 6.897 میلیون 3.386 میلیون 10.219 میلیون 11.518 میلیون 3.071 میلیون 7.58 2.28 2.02 9.388 میلیون 5.991 میلیون 14.626 میلیون 753,208
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 7,960 40.00 0.51 8,040 120.00 1.52 12:29 2,473 15.143 میلیون 121.75 میلیارد 6,123.45 7,920 7,930 7,920 8,180 1 115,580 7,960 2 21,071 7,970 12.06 هزار میلیارد 15.773 میلیون 6.258 میلیون 1.5 میلیون 3.713 میلیون 2.545 میلیون 8.128 میلیون 597,963 20.18 4.74 1.48 15.143 میلیون - 15.143 میلیون 72
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 4,914 321.00 6.99 4,875 282.00 6.14 12:29 1,098 15.07 میلیون 73.46 میلیارد 13,724.5 4,593 4,600 4,600 4,914 15 224,521 4,914 2 1,077 4,917 7.313 هزار میلیارد 10.173 میلیون 5.315 میلیون 1.5 میلیون 2.887 میلیون 2.428 میلیون 7.592 میلیون 899,673 8.14 3.01 0.96 14.466 میلیون 603,501 11.696 میلیون 3.373 میلیون
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,840 183.00 3.93 4,798 141.00 3.03 12:29 815 14.832 میلیون 71.16 میلیارد 18,199.01 4,657 4,658 4,658 4,860 1 6,810 4,810 2 102,200 4,850 6.333 هزار میلیارد 6.979 میلیون 4.452 میلیون 1.32 میلیون 652,106 3.8 میلیون 1.73 میلیون 1.59 میلیون 3.98 1.67 3.66 14.832 میلیون - 14.771 میلیون 61,666
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 1,523 4.00 0.26 1,517 2.00 0.13 12:29 264 14.468 میلیون 21.94 میلیارد - 1,519 1,551 1,495 1,552 1 44,000 1,511 2 203,300 1,524 7.585 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.151 میلیون 2.317 میلیون 12.756 میلیون 1.712 میلیون
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 15,989 159.00 1.00 16,062 232.00 1.47 14:59 1,062 14.137 میلیون 227.07 میلیارد - 15,830 15,950 15,900 16,246 1 15,000 15,950 1 16,565 15,989 - - - - - - - - - - - 10.982 میلیون 1.895 میلیون 7.469 میلیون 5.408 میلیون
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 7,730 500.00 6.92 7,710 480.00 6.64 12:27 911 14.101 میلیون 108.66 میلیارد 15,478.3 7,230 7,620 7,260 7,730 12 160,994 7,730 1 800 7,810 8.712 هزار میلیارد 11.632 میلیون 4.443 میلیون 1.13 میلیون 2.942 میلیون 1.501 میلیون 3.297 میلیون -316,815 -27.5 5.81 2.64 13.801 میلیون 300,000 13.101 میلیون 1,000,000
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,940 140.00 5.00 2,925 125.00 4.46 12:27 527 13.851 میلیون 40.51 میلیارد 26,283.42 2,800 2,778 2,777 2,940 23 787,040 2,940 1 1,700 2,957 58.5 هزار میلیارد 822.429 میلیون 727.77 میلیون 10 میلیون 763.929 میلیون -36,159,454 105.532 میلیون -17,019,004 -3.44 -1.62 0.56 13.651 میلیون 200,000 7.985 میلیون 5.866 میلیون
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 1,970 106.00 5.11 2,076 0.00 0.00 12:29 342 13.419 میلیون 27.86 میلیارد - 2,076 1,997 1,970 2,045 1 20,000 1,851 1 15,000 2,123 8.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.209 میلیون 209,867 13.1 میلیون 318,992
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 15,920 1,190.00 6.95 15,970 1,140.00 6.66 12:29 3,578 13.241 میلیون 211.41 میلیارد 3,700.65 17,110 17,000 15,920 17,000 1 500 14,390 7 215,887 15,920 12.377 هزار میلیارد 14.798 میلیون 3.723 میلیون 775,000 2.413 میلیون 1.31 میلیون 3.684 میلیون 448,089 27.62 9.45 3.36 9.291 میلیون 3.95 میلیون 13.225 میلیون 15,850
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,204 145.00 3.57 4,179 120.00 2.96 12:29 741 13.047 میلیون 54.52 میلیارد 17,607.42 4,059 4,080 4,080 4,250 1 5,000 4,190 1 5,000 4,220 15.212 هزار میلیارد 18.153 میلیون 8.967 میلیون 3.64 میلیون 2.941 میلیون 6.026 میلیون 6.813 میلیون 2.123 میلیون 7.17 2.52 2.23 11.655 میلیون 1.392 میلیون 13.004 میلیون 43,492
آلا

آلا

صندوق فرابورس 11,162 16.00 0.14 11,162 16.00 0.14 14:59 262 12.784 میلیون 142.69 میلیارد - 11,146 11,161 11,161 11,162 18 16,619,258 11,161 3 2,819,913 11,162 - - - - - - - - - - - 8.285 میلیون 4.499 میلیون 5.927 میلیون 6.857 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,410 350.00 4.96 7,400 340.00 4.82 12:29 454 12.631 میلیون 93.46 میلیارد 27,821.14 7,060 7,180 7,100 7,410 78 3,584,702 7,410 1 5,000 7,680 37 هزار میلیارد 85.313 میلیون 59.308 میلیون 5 میلیون 48.313 میلیون 10.995 میلیون 128.316 میلیون 5.136 میلیون 7.2 3.37 0.29 12.631 میلیون - 3.971 میلیون 8.66 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,330 300.00 4.27 7,310 280.00 3.98 12:28 885 12.598 میلیون 92.06 میلیارد 14,235.31 7,030 7,010 7,010 7,380 2 2,083 7,310 3 104,631 7,370 56.492 هزار میلیارد 67.257 میلیون 27.998 میلیون 7.728 میلیون 10.766 میلیون 17.232 میلیون 8.14 میلیون 4.332 میلیون 13.04 3.28 6.94 12.173 میلیون 425,226 10.846 میلیون 1.752 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 6,000 170.00 2.92 5,990 160.00 2.74 12:23 271 12.238 میلیون 73.35 میلیارد - 5,830 5,860 5,780 6,000 11 1,434,434 6,000 0 0 0 5.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.162 میلیون 8.075 میلیون 5.546 میلیون 6.692 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 4,187 194.00 4.86 4,184 191.00 4.78 12:29 773 11.927 میلیون 49.9 میلیارد 15,429.22 3,993 4,080 4,071 4,192 1 1,204 4,173 1 9,812 4,188 25.104 هزار میلیارد 59.879 میلیون 32.536 میلیون 6 میلیون 34.775 میلیون -2,238,308 19.005 میلیون -9,180,896 -2.73 -11.22 1.32 11.927 میلیون - 10.233 میلیون 1.693 میلیون
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,078 15.00 0.15 10,077 14.00 0.14 14:59 72 11.904 میلیون 119.96 میلیارد - 10,063 10,077 10,077 10,078 36 35,205,431 10,077 9 7,961,310 10,078 - - - - - - - - - - - 4.109 میلیون 7.795 میلیون 479,916 11.424 میلیون
ولیز

لیزینگ ایران

سهام فرابورس 1,741 50.00 2.96 1,738 47.00 2.78 12:29 305 11.794 میلیون 20.5 میلیارد 10,288.31 1,691 1,698 1,698 1,741 1 5,076 1,741 2 20,000 1,756 6.952 هزار میلیارد 10.756 میلیون 6.12 میلیون 4 میلیون 5.072 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.23 -3.37 37.43 11.794 میلیون - 11.526 میلیون 268,000
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 44,900 1,950.00 4.54 44,700 1,750.00 4.07 12:29 3,649 11.499 میلیون 514.2 میلیارد 3,151.17 42,950 43,650 43,650 45,700 3 2,655 44,850 3 1,550 44,900 134.1 هزار میلیارد 137.186 میلیون 10.821 میلیون 3 میلیون 3.086 میلیون 7.735 میلیون 4.466 میلیون 11.269 میلیون 11.9 17.34 30.02 8.512 میلیون 2.987 میلیون 5.227 میلیون 6.271 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,400 39.00 2.87 1,384 23.00 1.69 12:29 264 11.298 میلیون 15.63 میلیارد 42,795.01 1,361 1,384 1,360 1,404 1 200,000 1,388 1 114,845 1,400 22.214 هزار میلیارد 167.318 میلیون 130.088 میلیون 16.05 میلیون 145.104 میلیون -15,016,513 3.724 میلیون -10,549,202 -2.11 -1.48 5.97 11.206 میلیون 92,357 7.11 میلیون 4.188 میلیون
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,967 16.00 0.81 1,989 6.00 0.30 14:55 476 11.063 میلیون 22.01 میلیارد 23,242.38 1,983 1,983 1,962 2,030 2 274,499 1,967 3 264,800 1,970 9.945 هزار میلیارد 33.107 میلیون 28.578 میلیون 5 میلیون 23.162 میلیون 5.416 میلیون 17.416 میلیون 487,032 20.43 1.84 0.57 11.063 میلیون - 11.063 میلیون -
نیلی

نیلی

صندوق فرابورس 10,170 14.00 0.14 10,170 14.00 0.14 14:47 56 11.058 میلیون 112.46 میلیارد - 10,156 10,170 10,170 10,171 30 29,977,947 10,170 5 4,010,000 10,171 - - - - - - - - - - - 1.036 میلیون 10.022 میلیون 3.052 میلیون 8.006 میلیون
غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

سهام فرابورس 6,030 200.00 3.43 6,010 180.00 3.09 12:29 978 11.011 میلیون 66.17 میلیارد 11,258.18 5,830 5,920 5,840 6,110 1 5,800 5,980 1 1,000 6,040 12.02 هزار میلیارد 14.168 میلیون 4.994 میلیون 2 میلیون 2.148 میلیون 2.845 میلیون 20.329 میلیون 1.198 میلیون 10.04 4.22 0.59 10.802 میلیون 208,726 10.906 میلیون 105,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,769 0.00 0.00 1,756 13.00 0.73 12:29 442 10.567 میلیون 18.55 میلیارد 23,907.98 1,769 1,762 1,718 1,788 4 324,536 1,740 1 155,000 1,769 133.766 هزار میلیارد 143.853 میلیون 97.869 میلیون 66.176 میلیون 10.088 میلیون 87.781 میلیون 4.065 میلیون 3.59 میلیون 37.26 1.52 32.91 3.887 میلیون 6.681 میلیون 10.567 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 8,540 110.00 1.30 8,570 140.00 1.66 12:29 1,061 10.41 میلیون 89.25 میلیارد 9,811.4 8,430 8,360 8,350 8,770 2 185,723 8,530 1 3,000 8,560 29.995 هزار میلیارد 32.537 میلیون 8.868 میلیون 3.5 میلیون 2.542 میلیون 6.326 میلیون 14.102 میلیون 2.635 میلیون 11.38 4.74 2.13 9.226 میلیون 1.184 میلیون 10.336 میلیون 74,350
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,490 26.00 1.06 2,495 31.00 1.26 12:29 578 10.39 میلیون 25.92 میلیارد 17,976.11 2,464 2,430 2,405 2,540 1 5,650 2,465 1 5,000 2,489 11.893 هزار میلیارد 18.35 میلیون 11.977 میلیون 4.767 میلیون 6.457 میلیون 5.52 میلیون 4.641 میلیون 674,501 17.63 2.15 2.56 10.383 میلیون 7,030 10.39 میلیون -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 4,908 62.00 1.28 4,950 104.00 2.15 12:29 916 10.35 میلیون 51.24 میلیارد 11,299.58 4,846 4,878 4,870 5,050 1 1,400 4,890 1 13,638 4,908 11.138 هزار میلیارد 14.897 میلیون 7.604 میلیون 2.25 میلیون 3.722 میلیون 3.882 میلیون 6.718 میلیون 868,270 12.83 2.87 1.66 10.35 میلیون - 9.995 میلیون 355,000
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 10,100 430.00 4.45 9,990 320.00 3.31 12:29 696 10.265 میلیون 102.54 میلیارد 14,748.77 9,670 9,780 9,710 10,100 4 570,730 10,000 7 277,442 10,100 14.985 هزار میلیارد 17.139 میلیون 6.151 میلیون 1.5 میلیون 2.154 میلیون 3.997 میلیون 8.906 میلیون 2.22 میلیون 6.75 3.75 1.68 6.775 میلیون 3.49 میلیون 3.907 میلیون 6.358 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,740 11.00 0.64 1,751 22.00 1.27 12:29 371 9.992 میلیون 17.5 میلیارد 26,931.99 1,729 1,795 1,715 1,795 1 15,555 1,717 1 5,000 1,740 8.755 هزار میلیارد 53.603 میلیون 50.747 میلیون 5 میلیون 44.848 میلیون 5.899 میلیون 22.087 میلیون -1,512,565 -5.79 1.48 0.4 9.171 میلیون 820,867 8.384 میلیون 1.607 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 9,660 90.00 0.94 9,580 10.00 0.10 12:29 416 9.936 میلیون 95.14 میلیارد 23,884.49 9,570 9,680 9,380 9,750 1 20,000 9,470 1 20,000 9,660 57.001 هزار میلیارد 294.228 میلیون 253.611 میلیون 5.95 میلیون 237.227 میلیون 16.384 میلیون 46.491 میلیون 6.212 میلیون 9.18 3.48 1.23 4.52 میلیون 5.416 میلیون 3.918 میلیون 6.018 میلیون
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,651 22.00 0.48 4,783 154.00 3.33 12:29 565 9.521 میلیون 45.54 میلیارد 16,850.5 4,629 4,899 4,633 4,899 1 2,950 4,632 2 25,000 4,713 11.479 هزار میلیارد 22.02 میلیون 14.375 میلیون 2.4 میلیون 10.541 میلیون 3.835 میلیون 6.885 میلیون 1.274 میلیون 9.01 2.99 1.67 9.115 میلیون 405,342 8.968 میلیون 552,085
اعتبار

اعتبار

صندوق فرابورس 12,790 20.00 0.16 12,790 20.00 0.16 14:58 58 9.147 میلیون 116.99 میلیارد - 12,770 12,790 12,789 12,790 1 747,364 12,789 1 452,630 12,790 - - - - - - - - - - - 214,460 8.932 میلیون 805,407 8.341 میلیون
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 4,470 115.00 2.64 4,371 16.00 0.37 12:29 227 8.701 میلیون 38.04 میلیارد - 4,355 4,450 4,230 4,484 1 21,054 4,253 1 169,998 4,470 9.616 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.702 میلیون 999,046 8.701 میلیون -
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 8,000 100.00 1.23 8,130 30.00 0.37 12:29 756 8.674 میلیون 70.55 میلیارد 11,473.19 8,100 8,120 7,930 8,440 1 7,778 7,980 2 42,341 8,000 9.106 هزار میلیارد 10.628 میلیون 3.822 میلیون 1.12 میلیون 1.5 میلیون 2.322 میلیون 9.757 میلیون 847,434 10.74 3.92 0.93 7.124 میلیون 1.55 میلیون 8.64 میلیون 34,000
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 12,960 80.00 0.61 12,970 70.00 0.54 12:29 556 8.624 میلیون 111.88 میلیارد - 13,040 13,050 12,780 13,100 1 3,835 12,910 1 5,000 12,970 201.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.624 میلیون 5 میلیون 8.604 میلیون 20,000