همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,290 21.00 1.65 1,279 10.00 0.79 12:29 12,558 616.759 میلیون 788.57 میلیارد 45,322.79 1,269 1,235 1,191 1,323 13 2,077,374 1,262 2 300,000 1,262 54.511 هزار میلیارد 55.105 میلیون 46.032 میلیون 42.62 میلیون 594,250 45.438 میلیون 297,692 176,904 308.14 1.2 183.11 588.073 میلیون 28.686 میلیون 610.676 میلیون 6.083 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,600 63.00 2.37 2,601 62.00 2.33 12:29 5,922 309.922 میلیون 806.05 میلیارد - 2,663 2,584 2,584 2,700 1 19,500 2,600 1 63,899 2,617 78.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 274.322 میلیون 35.6 میلیون 253.442 میلیون 56.48 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 13,243 1.00 0.01 13,250 8.00 0.06 16:18 3,388 308.03 میلیون 4.082 هزار میلیارد - 13,242 13,242 13,242 13,245 10 49,239,123 13,250 1 452,412 13,251 - - - - - - - - - - - 126.814 میلیون 181.216 میلیون 93.222 میلیون 214.808 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,269 41.00 1.27 3,323 95.00 2.94 12:29 4,444 281.005 میلیون 933.91 میلیارد - 3,228 3,205 3,205 3,350 317 41,148,792 3,324 1 2,020 3,324 286.977 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 239.92 میلیون 41.085 میلیون 227.228 میلیون 53.777 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,066 0.00 0.00 10,072 6.00 0.06 14:59 322 124.219 میلیون 1.251 هزار میلیارد - 10,066 10,066 10,065 10,066 83 81,634,983 10,072 5 4,994,893 10,073 - - - - - - - - - - - 9.346 میلیون 114.873 میلیون 1.277 میلیون 122.942 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,677 20.00 1.21 1,627 30.00 1.81 12:29 2,256 123.701 میلیون 201.31 میلیارد - 1,657 1,611 1,608 1,689 6 790,000 1,675 2 105,759 1,677 32.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 116.275 میلیون 7.426 میلیون 116.198 میلیون 7.503 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 9,380 30.00 0.32 9,650 240.00 2.55 12:29 14,372 107.442 میلیون 1.037 هزار میلیارد 9,077.17 9,410 9,710 9,320 10,060 2 6,248 9,380 1 19,000 9,390 14.475 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.38 میلیون 1.5 میلیون 2.22 میلیون 2.16 میلیون 5.055 میلیون 453,282 31.93 6.7 2.86 107.437 میلیون 5,000 104.662 میلیون 2.78 میلیون
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,356 5.00 0.37 1,325 26.00 1.92 12:29 1,411 102.663 میلیون 136.08 میلیارد - 1,351 1,311 1,311 1,358 2 307,747 1,355 1 3,000 1,367 120.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 64.182 میلیون 38.481 میلیون 89.01 میلیون 13.653 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 4,030 71.00 1.79 3,918 41.00 1.04 12:29 3,183 92.584 میلیون 362.71 میلیارد 29,086.89 3,959 3,880 3,804 4,055 3 89,996 3,980 1 3,000 4,038 29.103 هزار میلیارد 40.174 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 10.88 3 3.62 57.363 میلیون 35.22 میلیون 23.706 میلیون 68.878 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,053 63.00 2.98 2,058 58.00 2.74 12:29 1,843 87.206 میلیون 179.5 میلیارد - 2,116 2,053 2,053 2,087 4 800,000 2,053 125 9,191,019 2,053 53.963 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 86.706 میلیون 500,000 87.198 میلیون 7,860
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 13,434 1.00 0.01 13,443 10.00 0.07 14:59 650 68.871 میلیون 925.79 میلیارد - 13,433 13,434 13,433 13,434 1 150,483,049 13,442 1 29,606,146 13,443 - - - - - - - - - - - 20.606 میلیون 48.264 میلیون 9.794 میلیون 59.076 میلیون
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 1,055 23.00 2.13 1,105 27.00 2.50 12:24 885 62.954 میلیون 69.56 میلیارد - 1,078 1,055 1,055 1,055 3 555,519 1,100 4 350,106 1,109 10.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.685 میلیون 269,000 62.954 میلیون -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,043 57.00 1.39 4,000 100.00 2.44 12:29 1,648 58.024 میلیون 232.07 میلیارد - 4,100 3,977 3,977 4,130 1 37,341 4,000 1 5,000 4,049 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.339 میلیون 5.685 میلیون 55.738 میلیون 2.286 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 10,400 240.00 2.26 10,370 270.00 2.54 12:29 2,866 55.26 میلیون 572.8 میلیارد - 10,640 10,360 10,330 10,550 3 600,000 10,380 3 288,829 10,400 37.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.41 میلیون 2.85 میلیون 54.825 میلیون 435,156
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,452 75.00 3.16 2,531 154.00 6.48 12:29 1,755 55.186 میلیون 139.67 میلیارد 31,444.85 2,377 2,350 2,251 2,500 4 227,156 2,543 1 80,000 2,669 17.457 هزار میلیارد 19.833 میلیون 11.714 میلیون 6.897 میلیون 2.377 میلیون 9.337 میلیون 8.212 میلیون 1.678 میلیون 10.4 1.87 2.13 53.986 میلیون 1.2 میلیون 52.453 میلیون 2.733 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 51,402 1.00 0.00 51,440 39.00 0.08 14:59 3,740 53.898 میلیون 2.772 هزار میلیارد - 51,401 51,401 51,401 51,403 41 40,362,378 51,439 1 841,191 51,440 - - - - - - - - - - - 29.199 میلیون 24.699 میلیون 15.697 میلیون 38.201 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 10,965 7.00 0.06 10,966 8.00 0.07 15:45 1,196 51.11 میلیون 560.45 میلیارد - 10,958 10,965 10,965 10,966 101 99,959,623 10,965 10 9,473,179 10,966 - - - - - - - - - - - 34.275 میلیون 16.835 میلیون 16.236 میلیون 34.874 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,424 23.00 1.59 1,421 26.00 1.80 12:30 1,358 43.348 میلیون 61.61 میلیارد 31,920.44 1,447 1,441 1,376 1,488 3 533,027 1,420 1 100,000 1,425 108.247 هزار میلیارد 124.235 میلیون 92.385 میلیون 66.176 میلیون 15.989 میلیون 76.397 میلیون 3.237 میلیون 2.805 میلیون 38.6 1.42 33.44 41.878 میلیون 1.47 میلیون 43.348 میلیون -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,080 141.00 3.58 4,050 111.00 2.82 12:29 2,316 41.364 میلیون 167.52 میلیارد 17,860.04 3,939 4,040 3,955 4,170 1 1,240 4,080 1 100,000 4,098 14.742 هزار میلیارد 16.694 میلیون 7.248 میلیون 3.64 میلیون 1.952 میلیون 5.296 میلیون 5.028 میلیون 1.358 میلیون 10.86 2.78 2.93 41.074 میلیون 290,000 41.364 میلیون -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 4,890 250.00 4.86 4,940 200.00 3.89 12:29 2,138 39.17 میلیون 193.32 میلیارد 18,320.75 5,140 4,970 4,890 5,170 0 0 0 1 50,672 4,960 8.892 هزار میلیارد 17.094 میلیون 10.063 میلیون 1.8 میلیون 8.202 میلیون 1.861 میلیون 3.496 میلیون 238,763 37.24 4.78 2.54 31.58 میلیون 7.59 میلیون 39.051 میلیون 119,000
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,304 2.00 0.15 1,301 5.00 0.38 12:29 910 38.534 میلیون 50.14 میلیارد - 1,306 1,304 1,304 1,320 1 40,000 1,300 1 44,822 1,309 24.77 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37.534 میلیون 1,000,000 36.652 میلیون 1.882 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,500 160.00 1.71 9,440 100.00 1.07 12:29 4,517 38.438 میلیون 362.84 میلیارد 8,509.57 9,340 9,600 8,960 9,950 3 5,668 9,360 2 25,382 9,440 79.296 هزار میلیارد 80.907 میلیون 12.015 میلیون 8.4 میلیون 1.611 میلیون 10.404 میلیون 2.358 میلیون 2.25 میلیون 35.24 7.62 33.64 37.465 میلیون 972,888 32.159 میلیون 6.279 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,450 53.00 1.51 3,483 20.00 0.57 12:29 1,599 34.587 میلیون 120.46 میلیارد 21,630.49 3,503 3,500 3,370 3,609 1 3,594 3,440 1 80,000 3,467 49.459 هزار میلیارد 56.343 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 26.17 2.46 2355171.44 26.399 میلیون 8.188 میلیون 32.621 میلیون 1.967 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,790 20.00 0.30 6,950 180.00 2.66 12:29 1,331 34.516 میلیون 239.91 میلیارد - 6,770 6,790 6,450 6,790 2 100,000 6,700 1 20,000 6,890 108.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.516 میلیون - 20.829 میلیون 13.687 میلیون
وحکمت

بیمه حکمت صبا

سهام فرابورس 1,830 53.00 2.98 1,828 51.00 2.87 12:28 485 34.035 میلیون 62.23 میلیارد - 1,777 1,800 1,795 1,830 1 50,000 1,830 0 0 0 5.691 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.865 میلیون 30.169 میلیون 32.375 میلیون 1.66 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,970 240.00 2.47 10,120 390.00 4.01 12:29 4,531 33.646 میلیون 340.5 میلیارد 7,425.76 9,730 9,990 9,430 10,230 50 743,628 10,410 1 1,000 10,790 24.854 هزار میلیارد 29.351 میلیون 9.279 میلیون 2.456 میلیون 4.497 میلیون 4.782 میلیون 9.46 میلیون 1.509 میلیون 16.47 5.2 2.63 33.259 میلیون 387,122 32.525 میلیون 1.121 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 2,485 57.00 2.35 2,500 72.00 2.97 12:29 534 32.463 میلیون 81.16 میلیارد - 2,428 2,391 2,381 2,499 49 6,125,125 2,500 1 4,000 2,525 120.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.463 میلیون - 25.253 میلیون 7.21 میلیون
آوند

آوند

صندوق فرابورس 11,094 0.00 0.00 11,101 7.00 0.06 14:59 860 31.987 میلیون 355.1 میلیارد - 11,094 11,094 11,093 11,094 1 99,866,511 11,101 1 48,810,262 11,102 - - - - - - - - - - - 23.306 میلیون 8.681 میلیون 12.526 میلیون 19.461 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,479 85.00 2.50 3,519 125.00 3.68 12:29 2,195 31.515 میلیون 110.9 میلیارد 14,357.56 3,394 3,459 3,286 3,633 1 10,000 3,560 6 140,441 3,570 17.574 هزار میلیارد 19.754 میلیون 8.238 میلیون 4.994 میلیون 2.181 میلیون 6.057 میلیون 5.4 میلیون 1.113 میلیون 15.78 2.9 3.25 31.515 میلیون - 31.178 میلیون 336,683
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 14,454 1.00 0.01 14,461 8.00 0.06 14:59 122 30.827 میلیون 445.79 میلیارد - 14,453 14,453 14,453 14,454 1 49,962,727 14,461 9 44,521,383 14,462 - - - - - - - - - - - 841,783 29.985 میلیون 2.022 میلیون 28.805 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,040 133.00 6.97 2,025 118.00 6.19 12:29 2,016 30.44 میلیون 61.63 میلیارد 15,099.13 1,907 1,994 1,970 2,040 1 107,583 2,038 1 3,000 2,090 10.125 هزار میلیارد 10.515 میلیون 8.488 میلیون 5 میلیون 390,019 8.098 میلیون 2.736 میلیون 2.642 میلیون 3.83 1.25 3.7 29.784 میلیون 655,355 23.18 میلیون 7.26 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 8,050 0.00 0.00 7,920 130.00 1.61 17:16 1,495 27.375 میلیون 216.76 میلیارد - 8,050 8,050 8,050 8,190 3 114,510 7,810 4 33,859 7,860 59.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.811 میلیون 2.564 میلیون 25.751 میلیون 1.624 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 3,070 15.00 0.49 2,973 82.00 2.68 12:29 1,472 26.12 میلیون 77.65 میلیارد 17,744.68 3,055 3,046 3,046 3,120 1 122,862 2,919 2 58,248 2,935 59.46 هزار میلیارد 656.072 میلیون 578.128 میلیون 10 میلیون 596.612 میلیون -18,484,801 66.725 میلیون -24,817,547 -2.4 -3.22 0.89 24.395 میلیون 1.725 میلیون 25.026 میلیون 1.094 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,926 50.00 2.67 1,912 36.00 1.92 12:29 1,154 26.059 میلیون 49.82 میلیارد 22,581.4 1,876 1,914 1,882 1,940 1 5,000 1,926 2 65,238 1,929 46.166 هزار میلیارد 53.05 میلیون 38.172 میلیون 24.145 میلیون 6.884 میلیون 31.288 میلیون 7.118 میلیون 2.869 میلیون 16.09 1.48 6.49 25.984 میلیون 75,000 26.056 میلیون 2,442
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,585 48.00 1.89 2,579 42.00 1.66 12:29 1,255 25.413 میلیون 65.54 میلیارد 20,249.11 2,537 2,600 2,524 2,669 1 5,000 2,560 1 16,517 2,585 8.253 هزار میلیارد 15.059 میلیون 11.105 میلیون 3.2 میلیون 6.807 میلیون 4.299 میلیون 7.532 میلیون 1.428 میلیون 5.78 1.92 1.11 25.161 میلیون 251,764 24.823 میلیون 589,438
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 26,288 1.00 0.00 26,305 18.00 0.07 14:59 124 24.475 میلیون 643.8 میلیارد - 26,287 26,287 26,287 26,288 1 44,206,890 26,304 1 15,000,000 26,305 - - - - - - - - - - - 1.319 میلیون 23.156 میلیون 706,028 23.769 میلیون
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 14,039 9.00 0.06 14,039 9.00 0.06 14:59 662 24.373 میلیون 342.16 میلیارد - 14,030 14,038 14,038 14,039 8 31,784,210 14,038 5 3,967,161 14,039 - - - - - - - - - - - 19.157 میلیون 5.216 میلیون 10.525 میلیون 13.848 میلیون
قجام

قند تربت جام

سهام فرابورس 7,090 120.00 1.72 7,150 180.00 2.58 13:41 1,090 24.249 میلیون 173.34 میلیارد - 6,970 7,000 6,940 7,190 25 1,434,222 7,170 1 5,000 7,420 4.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.249 میلیون - 22.799 میلیون 1.45 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 11,620 90.00 0.77 12,420 710.00 6.06 12:29 1,595 23.23 میلیون 288.52 میلیارد 14,564.09 11,710 11,200 10,870 12,400 42 1,536,009 12,520 0 0 0 16.146 هزار میلیارد 17.095 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 12.45 4.6 9.24 21.173 میلیون 2.057 میلیون 22.446 میلیون 783,370
وهورح

مدیریت انرژی امید تابان هور(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 468 24.00 4.88 476 16.00 3.25 12:29 602 22.586 میلیون 10.75 میلیارد 37,517.97 492 482 481 501 0 0 0 3 6,486 469 108.247 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.536 میلیون 5.05 میلیون 22.186 میلیون 400,053
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,370 14.00 1.03 1,382 26.00 1.92 12:29 658 21.881 میلیون 30.24 میلیارد 33,254.22 1,356 1,395 1,363 1,403 2 28,147 1,370 1 26,558 1,382 85.684 هزار میلیارد 86.36 میلیون 68.071 میلیون 62 میلیون 676,177 67.395 میلیون 5.439 میلیون 5.084 میلیون 16.86 1.27 15.75 21.481 میلیون 400,000 21.871 میلیون 10,000
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 3,400 4.00 0.12 3,342 54.00 1.59 12:30 2,585 21.582 میلیون 72.13 میلیارد 8,349.12 3,396 3,424 3,350 3,489 1 101,929 3,292 2 56,899 3,325 10.026 هزار میلیارد 10.044 میلیون 6.797 میلیون 1.5 میلیون 17,844 6.779 میلیون 2.754 میلیون 2.668 میلیون 3.76 1.48 3.64 15.379 میلیون 6.203 میلیون 21.582 میلیون 75
اراد101

مرابحه عام دولت101-ش.خ020711

اوراق فرابورس 953,450 7,580.00 0.80 945,870 0.00 0.00 11:00 114 21.57 میلیون 20.402 هزار میلیارد - 945,870 953,450 953,450 953,450 1 1,000 945,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 9,000 - 9,000
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,350 20.00 1.46 1,360 10.00 0.73 12:29 818 20.929 میلیون 28.46 میلیارد 25,586.07 1,370 1,367 1,330 1,398 1 8,500 1,335 1 1,267 1,362 21.829 هزار میلیارد 116.347 میلیون 92.238 میلیون 16.05 میلیون 94.518 میلیون -2,280,447 3.44 میلیون -8,635,528 -2.52 -9.57 6.35 10.935 میلیون 9.994 میلیون 20.929 میلیون -
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 41,900 1,250.00 2.90 42,000 1,150.00 2.67 12:29 3,703 20.638 میلیون 867.06 میلیارد - 43,150 41,900 41,900 42,900 1 132 38,100 447 3,273,946 41,900 62.393 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.713 میلیون 1.924 میلیون 20.638 میلیون -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 11,410 280.00 2.40 11,180 510.00 4.36 12:29 2,043 20.405 میلیون 228.08 میلیارد 9,987.63 11,690 11,600 11,410 12,930 1 5,167 11,060 1 143 11,320 8.944 هزار میلیارد 10.51 میلیون 3.606 میلیون 800,000 1.566 میلیون 2.041 میلیون 1.947 میلیون 592,824 15.95 4.63 4.87 17.814 میلیون 2.591 میلیون 20.305 میلیون 100,000
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 2,544 76.00 2.90 2,549 71.00 2.71 12:29 575 20.111 میلیون 51.26 میلیارد - 2,620 2,542 2,542 2,645 1 5,000 2,544 2 141,262 2,568 2.533 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.511 میلیون 1.6 میلیون 19.798 میلیون 313,031
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 31,600 500.00 1.56 31,700 400.00 1.25 12:30 3,820 20.057 میلیون 636.02 میلیارد 5,250.64 32,100 30,650 30,650 32,550 1 159 31,850 5 4,787 31,950 95.1 هزار میلیارد 97.912 میلیون 9.791 میلیون 3 میلیون 2.812 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 4.55 13.63 38.62 11.111 میلیون 8.946 میلیون 11.807 میلیون 8.25 میلیون
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 972,000 40,740.00 4.37 931,260 0.00 0.00 11:48 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 972,000 972,000 972,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 44,200 - 44,200
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 4,780 310.00 6.94 4,720 250.00 5.59 12:29 1,255 19.958 میلیون 94.12 میلیارد 15,902.59 4,470 4,530 4,480 4,780 1 10,000 4,780 1 42,327 4,840 16.52 هزار میلیارد 28.5 میلیون 19.235 میلیون 3.5 میلیون 11.98 میلیون 7.254 میلیون 10.455 میلیون 2.023 میلیون 8.17 2.28 1.58 19.432 میلیون 526,000 18.548 میلیون 1.41 میلیون
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,685 52.00 2.99 1,685 52.00 2.99 12:29 385 19.413 میلیون 32.71 میلیارد - 1,737 1,685 1,685 1,707 1 200,000 1,587 10 888,169 1,685 4.213 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.213 میلیون 200,000 19.413 میلیون -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,747 42.00 2.46 1,718 13.00 0.76 12:29 864 18.45 میلیون 31.7 میلیارد 21,354.41 1,705 1,728 1,631 1,828 1 9,350 1,720 2 135,717 1,730 8.59 هزار میلیارد 49.097 میلیون 47.986 میلیون 5 میلیون 40.507 میلیون 7.479 میلیون 17.299 میلیون -791,027 -10.86 1.15 0.5 17.792 میلیون 657,976 17.315 میلیون 1.135 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 6,010 100.00 1.69 6,050 140.00 2.37 12:29 1,532 18.283 میلیون 110.53 میلیارد 11,934.15 5,910 5,610 5,580 6,140 1 20,000 5,970 1 1,300 6,000 60.5 هزار میلیارد 87.005 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 5.55 2.56 6.1 15.101 میلیون 3.182 میلیون 17.592 میلیون 690,693
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 3,522 6.00 0.17 3,620 104.00 2.96 17:15 361 18.176 میلیون 65.79 میلیارد - 3,516 3,522 3,415 3,522 15 1,347,286 3,621 0 0 0 6.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.89 میلیون 7.286 میلیون 11.176 میلیون 7 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 6,630 30.00 0.45 6,730 70.00 1.05 13:30 1,359 16.795 میلیون 112.96 میلیارد 12,358.69 6,660 6,630 6,630 7,050 2 40,297 6,580 1 4,449 6,700 6.73 هزار میلیارد 8.317 میلیون 2.667 میلیون 1,000,000 1.587 میلیون 1.079 میلیون 1.8 میلیون 24,352 261.99 5.91 3.54 16.603 میلیون 192,179 16.084 میلیون 711,300
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,180 60.00 0.74 8,240 120.00 1.48 12:29 1,233 16.656 میلیون 137.24 میلیارد - 8,120 8,130 8,100 8,260 1 16,344 8,230 2 6,000 8,250 74.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.894 میلیون 761,665 15.272 میلیون 1.384 میلیون
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 5,330 150.00 2.90 5,210 30.00 0.58 12:30 946 16.176 میلیون 84.36 میلیارد - 5,180 5,180 5,050 5,330 3 404,670 5,310 1 2,000 5,480 38.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.146 میلیون 30,000 14.069 میلیون 2.108 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,830 250.00 5.46 4,800 220.00 4.80 12:29 380 16.046 میلیون 77.02 میلیارد 42,226.09 4,580 4,590 4,370 4,830 159 7,371,133 4,800 1 3,000 4,960 36.72 هزار میلیارد 45.918 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 9.72 2.48 3.38 16.046 میلیون - 7.612 میلیون 8.434 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,800 410.00 6.42 6,760 370.00 5.79 12:29 2,390 15.947 میلیون 107.78 میلیارد 6,672.43 6,390 6,500 6,500 6,830 2 1,358 6,800 68 272,948 6,830 9.633 هزار میلیارد 12.899 میلیون 5.462 میلیون 950,000 3.266 میلیون 2.196 میلیون 8.071 میلیون 860,758 11.19 4.39 1.19 15.947 میلیون - 14.997 میلیون 950,076
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,129 39.00 0.95 4,253 163.00 3.99 12:29 718 15.857 میلیون 67.44 میلیارد 22,085.62 4,090 4,160 4,077 4,363 4 209,649 4,294 1 107,096 4,560 8.719 هزار میلیارد 10.411 میلیون 6.137 میلیون 2.05 میلیون 1.693 میلیون 4.445 میلیون 1.957 میلیون 1.893 میلیون 4.62 1.96 4.46 10.211 میلیون 5.647 میلیون 10.736 میلیون 5.122 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,930 50.00 1.02 5,090 210.00 4.30 12:29 1,577 15.145 میلیون 77.11 میلیارد 9,603.95 4,880 4,950 4,680 5,040 2 2,443 5,040 1 100,000 5,130 19.127 هزار میلیارد 21.64 میلیون 8.399 میلیون 3.758 میلیون 2.513 میلیون 5.886 میلیون 2.46 میلیون 543,477 35.19 3.25 7.78 15.045 میلیون 100,000 14.645 میلیون 500,742
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 921,240 78,760.00 7.88 1,000,000 0.00 0.00 13:19 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 921,240 921,240 921,240 0 0 0 1 5,000 1,020,000 - - - - - - - - - - - 100 - - 100
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 1,897 81.00 4.46 1,856 40.00 2.20 12:29 762 14.612 میلیون 27.12 میلیارد 19,176.38 1,816 1,884 1,820 1,897 1 28,901 1,898 1 7,904 1,898 11.328 هزار میلیارد 13.756 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 9.56 1.39 1.39 14.412 میلیون 200,000 14.612 میلیون -
خعمراح

توسعه و عمران شهرستان نائین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,600 150.00 4.00 3,610 140.00 3.73 18:29 303 13.98 میلیون 50.41 میلیارد - 3,750 3,950 3,530 3,950 1 100,000 3,550 14 1,339,140 3,600 7.549 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.786 میلیون 7.775 میلیون - 18.561 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,019 31.00 1.56 2,001 13.00 0.65 12:29 517 13.766 میلیون 27.55 میلیارد 26,627.25 1,988 1,970 1,962 2,090 1 11,100 2,001 1 34,581 2,023 7.662 هزار میلیارد 8.112 میلیون 4.537 میلیون 3.829 میلیون 449,469 4.087 میلیون 1.454 میلیون 292,437 26.2 1.87 5.27 13.736 میلیون 30,000 13.751 میلیون 15,000
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 9,600 620.00 6.90 9,520 540.00 6.01 12:29 1,727 13.732 میلیون 130.71 میلیارد 7,951.51 8,980 9,450 9,290 9,600 4 8,649 9,600 1 2,000 10,000 7.33 هزار میلیارد 9.957 میلیون 3.549 میلیون 520,000 2.627 میلیون 922,549 2.375 میلیون 450,601 16.27 7.95 3.09 13.66 میلیون 71,967 9.687 میلیون 4.045 میلیون
شفارا

پتروشیمی فارابی

سهام فرابورس 6,070 170.00 2.88 5,870 30.00 0.51 12:29 469 13.382 میلیون 78.53 میلیارد - 5,900 5,730 5,730 6,070 36 4,840,948 6,070 1 500 6,200 15.441 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.431 میلیون 1.95 میلیون 13.332 میلیون 49,891
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 4,145 41.00 1.00 4,109 5.00 0.12 12:29 579 12.972 میلیون 53.35 میلیارد - 4,104 4,105 4,040 4,189 2 112,600 4,110 2 205,200 4,145 242.431 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.982 میلیون 2.99 میلیون 10.884 میلیون 2.088 میلیون
وجامی

سر. جامی

سهام فرابورس 3,990 26.00 0.65 3,955 61.00 1.52 12:29 554 12.958 میلیون 51.25 میلیارد - 4,016 4,125 3,896 4,136 1 200,000 3,995 4 335,789 3,995 2.432 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.878 میلیون 80,000 12.958 میلیون -
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 1,210 19.00 1.55 1,221 8.00 0.65 12:29 324 12.111 میلیون 14.78 میلیارد - 1,229 1,249 1,193 1,260 1 44,657 1,210 1 5,000 1,222 4.884 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.861 میلیون 250,000 12.111 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,290 30.00 0.41 7,370 50.00 0.68 12:29 965 11.872 میلیون 87.45 میلیارد 12,303.09 7,320 7,430 7,240 7,580 2 30,469 7,270 1 2,899 7,300 36.85 هزار میلیارد 75.635 میلیون 49.342 میلیون 5 میلیون 38.785 میلیون 10.556 میلیون 101.041 میلیون 4.795 میلیون 7.69 3.49 0.36 11.782 میلیون 90,000 10.32 میلیون 1.552 میلیون
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 2,355 38.00 1.59 2,338 55.00 2.30 12:29 485 11.322 میلیون 26.47 میلیارد - 2,393 2,342 2,322 2,379 1 200,000 2,335 1 10,000 2,356 8.183 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.976 میلیون 346,747 11.322 میلیون -
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 1,743 9.00 0.51 1,737 15.00 0.86 12:29 281 11.075 میلیون 19.24 میلیارد - 1,752 1,787 1,713 1,787 1 50,030 1,741 1 6,096 1,743 17.37 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.634 میلیون 1.441 میلیون 10.01 میلیون 1.064 میلیون
داراب

پتروشیمی داراب

سهام فرابورس 953 6.00 0.63 949 10.00 1.04 12:29 246 11.029 میلیون 10.36 میلیارد - 959 933 931 970 2 155,000 939 1 66,016 953 3.234 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.029 میلیون - 11.029 میلیون -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 20,220 400.00 2.02 21,160 1,340.00 6.76 12:28 1,136 11.022 میلیون 233.21 میلیارد 9,702.19 19,820 19,000 18,010 20,220 159 15,135,600 21,200 1 240 21,300 24.747 هزار میلیارد 31.945 میلیون 11.513 میلیون 1.17 میلیون 7.197 میلیون 4.316 میلیون 13.174 میلیون 1.609 میلیون 15.38 5.73 1.88 10.655 میلیون 366,324 5.823 میلیون 5.199 میلیون
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 3,530 50.00 1.44 3,565 85.00 2.44 12:29 373 10.963 میلیون 39.08 میلیارد - 3,480 3,479 3,477 3,533 4 81,720 3,584 2 200,371 3,798 6.626 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.565 میلیون 4.398 میلیون 8.96 میلیون 2.003 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,359 109.00 2.44 4,317 151.00 3.38 13:44 927 10.79 میلیون 46.58 میلیارد 11,639.93 4,468 4,559 4,245 4,574 1 88,323 4,331 1 46,469 4,368 25.902 هزار میلیارد 31.888 میلیون 14.419 میلیون 6 میلیون 5.986 میلیون 8.432 میلیون 3.041 میلیون 1.123 میلیون 23.06 3.07 8.52 9.286 میلیون 1.504 میلیون 10.268 میلیون 522,709
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,230 470.00 6.06 8,160 400.00 5.15 12:29 2,833 10.658 میلیون 87.56 میلیارد 3,762.14 7,760 8,190 7,900 8,300 2 1,336 8,220 1 44,742 8,240 244.8 هزار میلیارد 377.384 میلیون 171.7 میلیون 30 میلیون 132.584 میلیون 39.116 میلیون 24.661 میلیون 24.285 میلیون 10.08 6.26 9.93 9.585 میلیون 1.073 میلیون 8.684 میلیون 1.974 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 7,340 180.00 2.51 7,210 50.00 0.70 12:29 660 10.188 میلیون 73.42 میلیارد - 7,160 7,270 7,010 7,360 3 55,391 7,190 1 200,000 7,330 108.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.848 میلیون 2.341 میلیون 7.905 میلیون 2.283 میلیون
جهرم

پتروشیمی جهرم

سهام فرابورس 837 17.00 1.99 850 4.00 0.47 12:29 207 10.101 میلیون 8.53 میلیارد - 854 831 829 865 2 123,223 830 4 162,150 837 2.816 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.101 میلیون - 10.101 میلیون -
اراد63

مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.065 میلیون 65,000.00 6.50 1,000,000 0.00 0.00 1400/11/12 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1.065 میلیون 1.065 میلیون 1.065 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 3,501 43.00 1.24 3,416 42.00 1.21 12:29 903 9.709 میلیون 33.17 میلیارد 10,751.91 3,458 3,565 3,406 3,677 1 6,889 3,502 1 13,990 3,516 20.496 هزار میلیارد 44.917 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 71.27 2.97 1.22 9.2 میلیون 509,091 9.485 میلیون 223,570
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 17,163 12.00 0.07 17,162 11.00 0.06 14:59 223 9.637 میلیون 165.39 میلیارد - 17,151 17,161 17,161 17,163 1 6,935 17,162 10 9,144,717 17,163 - - - - - - - - - - - 4.169 میلیون 5.468 میلیون 3.523 میلیون 6.114 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,667 51.00 2.97 1,676 42.00 2.44 12:29 153 9.155 میلیون 15.26 میلیارد - 1,718 1,667 1,667 1,667 1 100,307 1,490 600 65,917,140 1,667 35.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.155 میلیون - 8.769 میلیون 385,700
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,449 11.00 0.32 3,432 28.00 0.81 12:29 1,719 9.136 میلیون 31.35 میلیارد 5,314.67 3,460 3,550 3,302 3,589 4 50,472 3,400 1 124 3,401 34.32 هزار میلیارد 34.413 میلیون 16.126 میلیون 5 میلیون 92,523 16.034 میلیون 3.96 میلیون 3.838 میلیون 8.94 2.14 8.67 7.374 میلیون 1.761 میلیون 8.919 میلیون 216,938
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 4,400 100.00 2.33 4,340 40.00 0.93 12:29 726 8.895 میلیون 38.64 میلیارد 12,252.34 4,300 4,520 4,180 4,560 1 2,324 4,350 1 19,788 4,400 10.437 هزار میلیارد 13.641 میلیون 7.516 میلیون 2.405 میلیون 3.204 میلیون 4.313 میلیون 6.903 میلیون 1.176 میلیون 8.87 2.42 1.51 8.895 میلیون - 8.895 میلیون -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,956 8.00 0.20 4,145 197.00 4.99 12:29 278 8.868 میلیون 36.76 میلیارد 31,897.57 3,948 4,282 3,876 4,282 29 2,308,145 4,145 1 14,514 4,504 69.988 هزار میلیارد 174.738 میلیون 134.28 میلیون 16.885 میلیون 104.749 میلیون 29.53 میلیون 66.374 میلیون 8.298 میلیون 8.03 2.26 1 8.462 میلیون 405,940 2.953 میلیون 5.915 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 44,889 1.00 0.00 44,920 32.00 0.07 14:59 1,225 8.809 میلیون 395.68 میلیارد - 44,888 44,888 44,888 44,889 11 23,749,057 44,919 6 1,424,944 44,920 - - - - - - - - - - - 6.078 میلیون 2.731 میلیون 3.858 میلیون 4.95 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 17,410 360.00 2.03 17,500 270.00 1.52 12:29 1,881 8.757 میلیون 153.22 میلیارد 4,655.47 17,770 17,410 17,410 17,410 1 1,257 17,730 10 194,002 18,000 1018.049 هزار میلیارد 1.222 میلیارد 283.065 میلیون 58.174 میلیون 203.531 میلیون 79.534 میلیون 59.066 میلیون 30.614 میلیون 33.25 12.8 17.24 5.577 میلیون 3.18 میلیون 8.727 میلیون 30,000
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,065 67.00 2.23 3,028 30.00 1.00 12:29 786 8.699 میلیون 26.34 میلیارد 11,067.28 2,998 3,143 2,937 3,170 1 2,500 3,035 2 23,560 3,050 11.301 هزار میلیارد 16.137 میلیون 9.916 میلیون 3.732 میلیون 4.836 میلیون 5.08 میلیون 5.103 میلیون 554,306 20.39 2.23 2.21 8.175 میلیون 524,183 8.464 میلیون 235,356
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 8,500 110.00 1.31 8,610 220.00 2.62 12:29 930 8.591 میلیون 73.97 میلیارد 9,237.81 8,390 8,520 8,410 8,960 2 50,216 8,440 2 15,477 8,500 12.915 هزار میلیارد 15.074 میلیون 5.592 میلیون 1.5 میلیون 2.159 میلیون 3.433 میلیون 6.879 میلیون 1.807 میلیون 7.15 3.76 1.88 7.33 میلیون 1.261 میلیون 8.482 میلیون 109,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,670 81.00 2.26 3,607 18.00 0.50 12:29 1,051 8.509 میلیون 31.07 میلیارد 8,096.5 3,589 3,538 3,526 3,677 4 8,718 3,618 2 33,806 3,633 270.525 هزار میلیارد 363.47 میلیون 195.537 میلیون 75 میلیون 92.945 میلیون 102.592 میلیون 55.885 میلیون 47.359 میلیون 5.71 2.64 4.84 7.559 میلیون 950,000 6.549 میلیون 1.96 میلیون
اراد92

مرابحه عام دولت92-ش.خ020825

اوراق فرابورس 906,300 23,370.00 2.51 929,670 0.00 0.00 12:33 10 8.432 میلیون 1.704 هزار میلیارد - 929,670 906,300 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
هم وزن

هم وزن

صندوق فرابورس 11,400 291.00 2.62 11,279 170.00 1.53 14:59 503 8.388 میلیون 94.61 میلیارد - 11,109 11,360 11,150 11,560 1 10,000 11,365 1 78,237 11,470 - - - - - - - - - - - 5.485 میلیون 2.903 میلیون 5.821 میلیون 2.567 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,328 73.00 3.24 2,322 67.00 2.97 12:29 1,047 8.378 میلیون 19.45 میلیارد 8,001.5 2,255 2,336 2,280 2,369 1 9,373 2,328 1 60,453 2,330 16.254 هزار میلیارد 19.46 میلیون 15.653 میلیون 4 میلیون 3.206 میلیون 12.447 میلیون 4.636 میلیون 4.554 میلیون 3.57 1.31 3.51 8.357 میلیون 20,228 8.327 میلیون 50,228
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,970 2.00 0.07 2,965 7.00 0.24 12:29 1,376 8.372 میلیون 24.69 میلیارد 6,084.07 2,972 2,946 2,820 3,024 1 1,738 2,923 1 113 2,939 192.725 هزار میلیارد 290.403 میلیون 186.265 میلیون 65 میلیون 97.678 میلیون 88.587 میلیون 118.767 میلیون 11.716 میلیون 16.45 2.19 1.62 7.922 میلیون 450,000 7.899 میلیون 473,063
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 5,310 100.00 1.85 5,350 60.00 1.11 12:29 987 8.305 میلیون 44.44 میلیارد 8,414.57 5,410 5,500 5,170 5,650 2 1,617 5,310 1 22,686 5,320 5.992 هزار میلیارد 7.998 میلیون 3.547 میلیون 560,000 2.006 میلیون 1.541 میلیون 8.508 میلیون 481,823 12.44 3.89 0.7 7.964 میلیون 341,550 7.911 میلیون 393,737
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 2,544 61.00 2.46 2,547 64.00 2.58 12:29 565 8.28 میلیون 21.09 میلیارد 14,655.01 2,483 2,593 2,423 2,740 1 12,000 2,555 3 87,449 2,581 3.362 هزار میلیارد 5.429 میلیون 3.748 میلیون 1.32 میلیون 885,885 2.863 میلیون 423,029 261,695 12.85 1.17 7.95 8.28 میلیون - 8.2 میلیون 80,000