همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,610 0.00 0.00 4,461 70.00 1.59 1399/08/7 18,954 252.228 میلیون 1.125 هزار میلیارد 13,307.37 4,391 4,301 4,180 4,610 4 28.808 میلیون 4,610 321 22,500 4,610 312.992 هزار میلیارد 392.326 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 32.21 4.39 2.07 200.036 میلیون 52.192 میلیون 210.496 میلیون 41.732 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 12,198 0.00 0.00 11,867 172.00 1.47 1399/08/7 92,007 220.8 میلیون 2.62 هزار میلیارد 2,917.87 11,695 11,600 11,210 12,260 34 58,874 12,200 18 60,170 12,200 396.39 هزار میلیارد 402.265 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 9.59 5.62 9.57 220.537 میلیون 263,799 220.151 میلیون 649,798
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,215 0.00 0.00 11,198 544.00 4.63 1399/08/7 23,207 147.089 میلیون 1.647 هزار میلیارد 6,338.13 11,742 11,155 11,155 11,490 9 63,809 11,219 6 29,169 11,219 315.786 هزار میلیارد 290.844 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 22.566 میلیون 34.87 میلیون 72.875 میلیون 9.698 میلیون 27.66 7.69 3.68 129.631 میلیون 17.458 میلیون 144.572 میلیون 2.517 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 13,445 0.00 0.00 13,447 705.00 4.98 1399/08/7 1,516 94.342 میلیون 1.269 هزار میلیارد - 14,152 13,445 13,445 13,728 95 500 13,050 1 5.431 میلیون 13,445 283.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.227 میلیون 81.115 میلیون 44.444 میلیون 49.898 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,795 0.00 0.00 3,689 28.00 0.75 1399/08/7 7,665 75.674 میلیون 279.13 میلیارد 9,872.65 3,717 3,581 3,532 3,860 6 71,082 3,795 3 49,991 3,795 100.879 هزار میلیارد 91.326 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 117.99 3.24 27.73 74.885 میلیون 788,514 75.672 میلیون 1,493
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,652 0.00 0.00 8,649 439.00 4.83 1399/08/7 17,188 74.307 میلیون 642.69 میلیارد 4,323.21 9,088 8,634 8,634 8,803 2 34,617 8,652 2 33,850 8,652 425.79 هزار میلیارد 394.391 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 5.51 3.95 5.36 62.484 میلیون 11.824 میلیون 67.732 میلیون 6.576 میلیون
صباح

سر. صبا تامین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,420 0.00 0.00 6,332 0.00 0.00 1399/08/7 13,198 68.348 میلیون 432.81 میلیارد 5,178.65 6,332 6,105 5,982 6,420 6 1.682 میلیون 6,420 79 71,126 6,420 415.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 33,070 0.00 0.00 33,059 25.00 0.08 1399/08/7 2,794 49.636 میلیون 1.641 هزار میلیارد - 33,034 33,060 33,048 33,074 2 102,600 33,065 3 149,520 33,070 - - - - - - - - - - - 34.264 میلیون 15.372 میلیون 21.41 میلیون 28.226 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 14,051 0.00 0.00 14,447 0.00 0.00 1399/07/30 4,072 40.327 میلیون 582.63 میلیارد 9,903.57 14,447 14,700 14,050 14,740 5 8,490 14,090 5 20,566 14,090 144.47 هزار میلیارد 401.511 میلیون 264.805 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.984 میلیون 2.679 میلیون - - - 39.917 میلیون 410,000 36.165 میلیون 4.163 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,099 0.00 0.00 6,056 267.00 4.22 1399/08/7 3,038 38.611 میلیون 233.83 میلیارد 12,709.5 6,323 6,007 6,007 6,250 1 885 6,043 1 1,000 6,099 16.594 هزار میلیارد 37.618 میلیون 28.506 میلیون 2.624 میلیون 21.727 میلیون 6.78 میلیون 9.414 میلیون 3.711 میلیون 4.28 2.34 1.69 31.219 میلیون 7.393 میلیون 34.293 میلیون 4.319 میلیون
آرمان

بیمه آرمان

سهام فرابورس 6,350 0.00 0.00 6,484 44.00 0.68 1399/08/7 1,866 36.954 میلیون 239.59 میلیارد - 6,440 6,247 6,247 6,633 4 114,403 6,290 2 787,790 6,290 9.522 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.803 میلیون 12.15 میلیون 28.004 میلیون 8.95 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 8,448 0.00 0.00 8,466 426.00 4.79 1399/08/7 2,791 31.22 میلیون 264.3 میلیارد - 8,892 8,448 8,448 8,700 221 707 8,448 1 5.087 میلیون 8,448 87.669 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.119 میلیون 4.101 میلیون 31.22 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,300 0.00 0.00 19,208 997.00 4.93 1399/08/7 3,050 27.966 میلیون 537.19 میلیارد 9,169.34 20,205 19,195 19,195 19,700 6 100,000 19,290 1 21,281 19,300 103.532 هزار میلیارد 88.595 میلیون 15.733 میلیون 3 میلیون 2.159 میلیون 13.574 میلیون 3.344 میلیون 5.376 میلیون 16.08 6.37 25.85 17.476 میلیون 10.491 میلیون 27.946 میلیون 20,305
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 6,214 0.00 0.00 6,218 323.00 4.94 1399/08/7 1,813 27.822 میلیون 172.99 میلیارد - 6,541 6,214 6,214 6,339 84 170,000 6,214 1 2.284 میلیون 6,214 24.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.822 میلیون - 27.222 میلیون 600,000
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 36,990 0.00 0.00 35,847 1,673.00 4.46 1399/08/7 2,734 25.321 میلیون 907.66 میلیارد 9,261.37 37,520 35,644 35,644 37,363 55 1.174 میلیون 37,639 9 469,952 37,639 62.006 هزار میلیارد 67.4 میلیون 16.937 میلیون 1.57 میلیون 11.121 میلیون 5.816 میلیون 7.412 میلیون 3.709 میلیون 15.17 9.68 7.59 9.566 میلیون 15.755 میلیون 25.021 میلیون 300,000
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 13,554 0.00 0.00 13,532 0.00 0.00 1399/07/15 2,489 23.901 میلیون 323.43 میلیارد - 13,532 13,500 12,900 13,554 1 14.338 میلیون 13,554 152 370 13,983 301.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,648 0.00 0.00 3,641 155.00 4.08 1399/08/7 1,845 21.081 میلیون 76.76 میلیارد 11,425.82 3,796 3,607 3,607 3,770 2 1,600 3,650 1 93,000 3,650 13.25 هزار میلیارد 15.524 میلیون 7.587 میلیون 3.325 میلیون 3.418 میلیون 4.169 میلیون 2.968 میلیون 354,868 34.11 2.9 4.08 19.166 میلیون 1.915 میلیون 21.081 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 22,282 0.00 0.00 21,941 1,684.00 8.31 1399/08/7 40,993 20.148 میلیون 442.08 میلیارد 164.5 20,257 21,400 21,023 22,282 22 5.66 میلیون 22,282 1649 1,511 22,282 66.012 هزار میلیارد 70.244 میلیون 8.317 میلیون 3 میلیون 4.421 میلیون 3.897 میلیون - - - 16.89 - 20.081 میلیون 66,787 19.104 میلیون 1.044 میلیون
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 9,800 0.00 0.00 9,998 0.00 0.00 1399/07/30 3,243 18.005 میلیون 180.01 میلیارد 5,551.81 9,998 10,000 9,700 10,360 9 18,017 9,800 7 18,672 9,800 12.997 هزار میلیارد 13.891 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون - - - 17.68 میلیون 325,000 17.973 میلیون 32,000
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,411 0.00 0.00 12,151 331.00 2.80 1399/08/7 3,366 16.105 میلیون 195.69 میلیارد 4,784.5 11,820 11,820 11,410 12,411 1 4.55 میلیون 12,411 103 1,000 13,000 159.264 هزار میلیارد 165.355 میلیون 42.368 میلیون 9 میلیون 19.543 میلیون 22.825 میلیون 45.33 میلیون 13.667 میلیون 10.67 6.39 3.22 15.29 میلیون 814,731 15.105 میلیون 1,000,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 28,800 0.00 0.00 27,924 683.00 2.39 1399/08/7 4,399 15.489 میلیون 432.51 میلیارد 3,521.04 28,607 27,177 27,177 29,300 5 100,000 29,320 1 10,398 29,320 102.816 هزار میلیارد 105.729 میلیون 25.457 میلیون 3.2 میلیون 16.372 میلیون 9.085 میلیون 16.659 میلیون 4.595 میلیون 19.45 9.84 5.36 14.157 میلیون 1.332 میلیون 15.367 میلیون 122,000
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,430 0.00 0.00 10,324 66.00 0.64 1399/08/7 2,956 15.413 میلیون 159.12 میلیارد - 10,258 10,300 10,071 10,550 1 13,568 10,430 3 900 10,430 - - - - - - - - - - - 15.063 میلیون 350,000 15.341 میلیون 72,300
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 5,810 0.00 0.00 5,771 137.00 2.32 1399/08/7 1,595 15.342 میلیون 88.53 میلیارد - 5,908 5,731 5,731 5,950 1 3,800 5,770 3 78,000 5,770 21.959 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.242 میلیون 100,000 15.339 میلیون 3,034
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,406 0.00 0.00 11,164 301.00 2.77 1399/08/7 2,067 14.764 میلیون 164.82 میلیارد 7,142.65 10,863 10,720 10,431 11,406 1 495,840 11,406 30 1,000 11,406 296.175 هزار میلیارد 318.817 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.18 4.54 3.62 11.087 میلیون 3.676 میلیون 13.987 میلیون 776,541
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 5,737 0.00 0.00 5,638 68.00 1.22 1399/08/7 1,280 14.523 میلیون 81.89 میلیارد - 5,570 5,403 5,403 5,737 1 728,601 5,737 87 1,000 5,737 12.828 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.523 میلیون - 12.523 میلیون 2 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 9,450 0.00 0.00 9,229 214.00 2.27 1399/08/7 1,280 13.934 میلیون 128.59 میلیارد - 9,443 9,171 9,160 9,450 3 800 9,450 1 85,270 9,450 115.644 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.161 میلیون 10.773 میلیون 13.833 میلیون 100,843
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,500 0.00 0.00 21,005 933.00 4.25 1399/08/7 1,751 13.69 میلیون 287.55 میلیارد 7,818.18 21,938 20,842 20,842 21,840 37 4.998 میلیون 22,055 26 264,278 22,055 57.345 هزار میلیارد 113.632 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 8.07 5.47 4.27 12.045 میلیون 1.645 میلیون 13.654 میلیون 35,700
سمگاح

سر. میراث فرهنگی و گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 17,733 0.00 0.00 17,733 0.00 0.00 1399/07/15 319 13.5 میلیون 239.4 میلیارد 26,704.01 17,733 17,733 17,733 17,733 0 209,952 17,733 4 - - 95.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,335 0.00 0.00 7,259 354.00 4.65 1399/08/7 1,347 13.439 میلیون 97.56 میلیارد 9,977.05 7,613 7,330 7,233 7,450 4 50,000 7,360 1 40,987 7,360 42.442 هزار میلیارد 41.481 میلیون 15.101 میلیون 5.1 میلیون 4.46 میلیون 10.641 میلیون 4.341 میلیون 3.815 میلیون 9.72 3.48 8.53 10.015 میلیون 3.425 میلیون 13.439 میلیون 500
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,260 0.00 0.00 28,150 1,235.00 4.59 1399/08/7 31,124 12.686 میلیون 357.11 میلیارد 292.08 26,915 27,430 27,000 28,260 16 771,345 28,260 216 10,905 28,260 124.27 هزار میلیارد 123.576 میلیون 9.182 میلیون 4.3 میلیون 2.531 میلیون 6.651 میلیون 4.251 میلیون 1.904 میلیون 63.58 18.2 28.48 12.296 میلیون 389,942 10.635 میلیون 2.051 میلیون
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 22,779 0.00 0.00 22,779 1,084.00 5.00 1399/08/5 3,925 11.438 میلیون 260.54 میلیارد 2,914.05 21,695 22,779 22,779 22,779 0 24.402 میلیون 22,779 2994 - - 14.463 هزار میلیارد 16.674 میلیون 1.675 میلیون 700,000 729,089 945,749 1.412 میلیون 278,829 57.19 16.86 11.3 11.438 میلیون - 11.338 میلیون 100,031
ارفعح

آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 10,427 0.00 0.00 9,892 0.00 0.00 1399/08/7 3,382 9.904 میلیون 97.97 میلیارد 2,928.49 9,892 11,000 10,852 11,590 1 41,802 10,427 5 173 10,427 154.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 57,186 0.00 0.00 57,420 2,775.00 4.61 1399/08/7 3,813 9.227 میلیون 529.84 میلیارد 2,419.97 60,195 57,186 57,186 58,900 146 3,099 57,186 2 688,790 57,186 194.446 هزار میلیارد 163.674 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 35.33 24.99 33.31 7.83 میلیون 1.398 میلیون 8.584 میلیون 642,928
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,350 0.00 0.00 13,780 21.00 0.15 1399/08/7 3,017 9.164 میلیون 126.27 میلیارد 3,037.41 13,801 13,250 13,160 14,370 5 6,558 14,360 3 68,564 14,360 159.41 هزار میلیارد 158.564 میلیون 57.38 میلیون 10 میلیون 20.764 میلیون 36.616 میلیون 21.232 میلیون 20.642 میلیون 6.68 3.76 6.49 6.915 میلیون 2.249 میلیون 9.004 میلیون 160,351
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 28,210 0.00 0.00 27,565 0.00 0.00 1399/08/6 1,981 8.784 میلیون 242.14 میلیارد - 27,565 27,020 26,739 28,391 22 3,131 27,329 3 300,139 27,329 3.392 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.679 میلیون 104,913 8.502 میلیون 281,966
بزاگرسح

نیروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,988 0.00 0.00 6,988 0.00 0.00 1399/08/7 647 8.309 میلیون 58.06 میلیارد 12,841.99 6,988 8,149 8,149 8,149 486 15,000 6,988 1 9.136 میلیون 6,988 91.818 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 10,899 0.00 0.00 10,898 3.00 0.03 1399/08/7 188 7.73 میلیون 84.24 میلیارد - 10,901 10,905 10,893 10,905 1 1.806 میلیون 10,899 19 27,000 10,901 - - - - - - - - - - - 1.616 میلیون 6.114 میلیون 1.833 میلیون 5.897 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 34,648 0.00 0.00 34,544 1,545.00 4.68 1399/08/7 2,115 7.701 میلیون 266.02 میلیارد 3,641.02 32,999 34,300 33,800 34,648 1 2.971 میلیون 34,648 525 2,690 34,648 37.711 هزار میلیارد 46.116 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 126.47 21.97 68.37 5.618 میلیون 2.083 میلیون 5.701 میلیون 2 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,680 0.00 0.00 22,561 57.00 0.25 1399/08/7 833 7.363 میلیون 166.12 میلیارد 8,839.32 22,504 22,510 22,020 22,790 3 543 22,680 1 41,986 22,690 1004.48 هزار میلیارد 1.036 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 94.6 26.49 92.34 1.904 میلیون 5.459 میلیون 6.066 میلیون 1.297 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 46,299 0.00 0.00 45,453 1,763.00 3.73 1399/08/7 4,989 7.274 میلیون 330.61 میلیارد 1,457.94 47,216 45,210 44,856 47,000 4 120 46,300 1 1,390 46,300 32.161 هزار میلیارد 28.735 میلیون 5.526 میلیون 600,000 1.463 میلیون 4.062 میلیون 3.245 میلیون 3.622 میلیون 7.53 6.71 8.4 6.87 میلیون 403,400 7.27 میلیون 3,451