همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,154 21.00 1.79 1,170 5.00 0.43 1400/03/29 9,141 280.99 میلیون 328.83 میلیارد 30,739.57 1,175 1,199 1,122 1,228 6 267,640 1,193 1 94,500 1,194 49.866 هزار میلیارد 51.227 میلیون 45.434 میلیون 1.11 میلیون 1.361 میلیون 44.073 میلیون 1.372 میلیون 1.241 میلیون 40.19 1.13 36.35 309.08 میلیون - 308.15 میلیون 929,703
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,851 154.00 2.70 5,697 0.00 0.00 1400/03/29 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 5,851 5,851 5,851 521 30,027,015 5,687 0 0 0 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.643 میلیون 300,000 1.743 میلیون 200,000
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 14,895 9,710.00 39.46 24,605 0.00 0.00 1400/03/29 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 14,895 14,895 14,895 0 0 0 2155 134,941,565 15,515 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.042 میلیون 4.15 میلیون 5.532 میلیون 660,000
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,403 1,870.00 35.46 5,273 0.00 0.00 1400/03/3 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,403 3,403 3,403 0 0 0 413 33,572,715 3,440 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 823,774 - 823,774 -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,530 1,141.00 17.10 6,671 0.00 0.00 1400/03/29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,700 5,510 5,700 3 105,213 5,485 1 1,133 5,486 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.136 میلیون 1.384 میلیون 5.52 میلیون -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,480 107.00 3.17 3,446 73.00 2.16 1400/03/29 3,885 62.01 میلیون 213.64 میلیارد 15,960.22 3,373 3,400 3,350 3,520 1 10,000 3,356 1 10,000 3,364 211.941 هزار میلیارد 345.714 میلیون 205.845 میلیون 61.504 میلیون 133.773 میلیون 72.072 میلیون 200.419 میلیون 15.095 میلیون 14.04 2.94 1.06 42.39 میلیون 28.175 میلیون 67.679 میلیون 2.886 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,590 8,707.00 65.48 13,297 0.00 0.00 1400/03/29 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 4,600 4,590 4,795 1 2,000 4,750 2 54,038 4,757 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 906,364 110,000 906,364 110,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 25,090 963.00 3.70 24,908 1,145.00 4.39 1400/03/29 11,430 52.75 میلیون 1.314 هزار میلیارد 477.09 26,053 24,751 24,751 25,760 0 0 0 1049 13,623,693 26,053 69.742 هزار میلیارد - - 2.8 میلیون - - 5.882 میلیون 5.62 میلیون 12.41 - 11.86 475,521 4 میلیون 3.67 میلیون 805,723
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 11,238 2,248.00 16.67 13,486 0.00 0.00 1400/03/29 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 10,860 10,700 11,238 2 9,460 10,860 2 55,340 10,870 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.594 میلیون 546,926 3.715 میلیون 425,784
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,588 694.00 4.99 14,588 694.00 4.99 1400/03/29 38,917 31.44 میلیون 458.65 میلیارد - 13,894 14,588 14,588 14,588 1362 15,743,310 13,894 2 54 13,894 7.294 هزار میلیارد 8.395 میلیون 2.169 میلیون 500,000 1.101 میلیون 1.068 میلیون 4.111 میلیون 529,709 13.77 6.83 1.77 11.959 میلیون 298,765 2.055 میلیون 10.203 میلیون
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,980 193.00 4.62 4,002 171.00 4.10 1400/03/29 2,065 25.7 میلیون 102.84 میلیارد 12,443.17 4,173 3,980 3,965 4,199 0 0 0 119 2,803,473 4,155 14.936 هزار میلیارد 18.644 میلیون 8.012 میلیون 3.732 میلیون 3.708 میلیون 4.304 میلیون 3.551 میلیون 416,284 35.89 3.47 4.21 13.131 میلیون - 13.131 میلیون -
اراد83

مرابحه عام دولت83-ش.خ041220

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/18 117 23 میلیون 23 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,115 115.00 3.56 3,140 90.00 2.79 1400/03/29 2,105 20.22 میلیون 63.5 میلیارد 9,607.93 3,230 3,120 3,082 3,213 0 0 0 128 10,357,979 3,213 14.483 هزار میلیارد 16.191 میلیون 8.447 میلیون 4.613 میلیون 1.707 میلیون 6.74 میلیون 2.539 میلیون 1.438 میلیون 10.07 2.15 5.7 18.741 میلیون - 16.681 میلیون 2.06 میلیون
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 3,413 254.00 6.93 3,667 0.00 0.00 1400/03/29 1,077 20.176 میلیون 73.98 میلیارد - 3,667 3,413 3,413 3,413 0 0 0 102 3,192,276 3,419 1.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,486 100,000 113,486 -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,221 33.00 0.25 13,228 40.00 0.30 1400/03/29 547 20.15 میلیون 266.48 میلیارد 36,829.04 13,188 13,220 12,800 13,376 1 12,450 13,175 2 881 13,178 132.28 هزار میلیارد 132.344 میلیون 1.622 میلیون 10 میلیون 64,157 14.092 میلیون 14.006 میلیون 16.858 میلیون 7.85 9.39 9.44 1.037 میلیون 25.729 میلیون 25.257 میلیون 1.509 میلیون
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 1,000,000 68,740.00 7.38 931,260 0.00 0.00 1400/02/27 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 500 500 -
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/22 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 500 851,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 8,841 2,202.00 33.17 6,639 0.00 0.00 1400/03/29 1,216 18.863 میلیون 125.22 میلیارد - 6,639 8,841 8,841 8,841 0 0 0 773 27,882,332 9,027 23.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,220 - 2,220 -
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 3,904 373.00 8.72 4,277 0.00 0.00 1400/03/23 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 3,912 3,888 3,987 1 25,620 3,904 1 100,000 3,924 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.146 میلیون 2.441 میلیون 12.57 میلیون 16,188
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,620 10.00 0.62 1,603 7.00 0.43 1400/03/29 758 17.17 میلیون 27.46 میلیارد 22,654.77 1,610 1,600 1,551 1,622 5 842,742 1,636 3 300,000 1,636 106.081 هزار میلیارد 114.238 میلیون 84.636 میلیون 66.176 میلیون 8.158 میلیون 76.479 میلیون 11.42 میلیون 10.984 میلیون 9.66 1.39 9.29 11.815 میلیون 5.964 میلیون 17.779 میلیون -
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 16,153 2,400.00 12.94 18,553 0.00 0.00 1400/03/17 1,701 16.88 میلیون 313.18 میلیارد - 18,553 16,153 16,153 16,153 0 0 0 657 10,964,496 16,153 9.277 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 340 - 340 -
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 5,980 1,738.00 22.52 7,718 0.00 0.00 1400/03/29 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 5,950 5,900 5,980 29 1,142,900 5,841 1 50,000 5,870 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.663 میلیون 3,981 7.562 میلیون 105,079
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/03/26 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,714 700.00 5.00 14,639 625.00 4.46 1400/03/29 26,297 14.9 میلیون 218.09 میلیارد 1,275.43 14,014 14,600 14,038 14,714 124 542,994 14,038 1 27 14,038 7.32 هزار میلیارد 8.495 میلیون 2.232 میلیون 500,000 1.176 میلیون 1.056 میلیون 4.357 میلیون 533,768 13.71 6.93 1.68 14.702 میلیون 168,626 8.782 میلیون 6.089 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,440 6.00 0.42 1,430 4.00 0.28 1400/03/29 782 14.89 میلیون 21.29 میلیارد 19,036.78 1,434 1,456 1,402 1,460 2 7,190 1,429 1 187,500 1,440 22.952 هزار میلیارد 111.556 میلیون 105.865 میلیون 16.05 میلیون 88.604 میلیون 17.261 میلیون 3.345 میلیون 3.023 میلیون 7.59 1.33 6.86 34.166 میلیون 1.181 میلیون 35.347 میلیون -
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 9,944 56.00 0.56 10,000 0.00 0.00 1399/10/14 357 14.54 میلیون 145.4 میلیارد - 10,000 9,933 9,920 9,960 4 396,040 9,934 1 8,490 9,939 - - - - - - - - - - - 2.203 میلیون 1.782 میلیون 3.986 میلیون -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 4,875 257.00 5.01 4,886 246.00 4.79 1400/03/29 1,334 14.21 میلیون 69.45 میلیارد 10,655.67 5,132 4,950 4,875 5,161 1 70,000 5,350 4 31,633 5,350 12.821 هزار میلیارد 35.331 میلیون 29.838 میلیون 2.624 میلیون 22.51 میلیون 7.328 میلیون 11.05 میلیون 3.974 میلیون 3.23 1.75 1.16 9.566 میلیون 1.477 میلیون 10.923 میلیون 120,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,480 312.00 4.00 7,491 301.00 3.86 1400/03/29 1,743 13.64 میلیون 102.17 میلیارد 7,825.41 7,792 7,425 7,403 7,700 1 5,000 7,620 130 7,418,203 7,760 61.426 هزار میلیارد 79.949 میلیون 33.227 میلیون 8.2 میلیون 18.522 میلیون 14.704 میلیون 22.269 میلیون 6.196 میلیون 9.91 4.18 2.76 7.848 میلیون 2.381 میلیون 8.216 میلیون 2.013 میلیون
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 30,084 690.00 2.35 29,394 0.00 0.00 1399/10/14 457 13.502 میلیون 396.89 میلیارد - 29,394 30,085 30,080 30,090 14 1,370,976 30,060 1 56,000 30,060 - - - - - - - - - - - 1.359 میلیون 8.649 میلیون 983,376 9.024 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 17,065 9,552.00 35.89 26,617 0.00 0.00 1400/03/29 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 17,270 17,065 17,500 1 290 17,272 2 41,784 17,273 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.062 میلیون 2.946 میلیون 6.008 میلیون -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,129 91.00 4.47 2,094 56.00 2.75 1400/03/29 1,162 12.82 میلیون 26.83 میلیارد 11,029.21 2,038 2,050 2,050 2,135 2 40,000 2,028 1 751 2,030 50.56 هزار میلیارد 53.205 میلیون 31.237 میلیون 24.145 میلیون 2.645 میلیون 28.592 میلیون 3.714 میلیون 1.983 میلیون 25.5 1.77 13.61 10.291 میلیون 5,000 10.296 میلیون -
قیستو

قند بیستون

سهام فرابورس 15,312 4,442.00 40.86 10,870 0.00 0.00 1400/03/29 82 12.502 میلیون 191.28 میلیارد - 10,870 15,312 15,312 15,898 0 0 0 4 59,330 15,386 5.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29,399 50,000 79,399 -