همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,119 1.00 0.09 1,129 11.00 0.98 12:29 15,035 454.71 میلیون 513.26 میلیارد 23,364.01 1,118 1,144 1,117 1,149 2 28,000 1,133 8 588,994 1,135 152.415 هزار میلیارد 595.501 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.87 2.21 1.52 679.749 میلیون 23.59 میلیون 699.091 میلیون 4.248 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,983 1,983.00 198.30 1,000 0.00 0.00 12:29 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 3,030 2,982 3,130 1 5,000 3,073 424 1,791,147 3,073 - - - - - - - - - - - 11.918 میلیون 3.791 میلیون 15.46 میلیون 248,186
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,224 58.00 4.97 1,215 49.00 4.20 12:30 9,609 373.36 میلیون 453.71 میلیارد 38,854.92 1,166 1,178 1,170 1,224 1 5,500 1,170 5 113,638 1,171 51.784 هزار میلیارد 52.175 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 33.46 1.13 30.31 275.276 میلیون 32.588 میلیون 295.06 میلیون 12.803 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 8,005 2,308.00 40.51 5,697 0.00 0.00 12:29 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 8,005 8,005 8,194 1 10,000 7,155 242 12,330,646 8,250 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.964 میلیون 4.461 میلیون 10.425 میلیون -
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,827 1,446.00 27.42 5,273 0.00 0.00 12:28 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,831 3,827 3,999 0 0 0 76 3,059,112 3,921 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.241 میلیون - 4.241 میلیون -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,700 971.00 14.56 6,671 0.00 0.00 12:29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,650 5,570 5,815 0 0 0 78 2,948,665 5,754 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.688 میلیون 3.801 میلیون 5.489 میلیون -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,530 139.00 3.79 3,548 121.00 3.30 12:30 29,416 60.31 میلیون 213.99 میلیارد 2,776.16 3,669 3,600 3,486 3,660 0 0 0 6390 12,672,454 3,636 10.644 هزار میلیارد 13.575 میلیون 7.091 میلیون 3 میلیون 2.931 میلیون 4.16 میلیون - - - 2.56 - 22.055 میلیون 8.111 میلیون 29.415 میلیون 750,962
اراد87

مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

اوراق فرابورس 926,800 0.00 0.00 926,800 0.00 0.00 1400/06/23 297 59.114 میلیون 54.787 هزار میلیارد - - 926,800 926,800 926,800 43 8,435,500 926,800 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 59.114 میلیون - 59.114 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 7,628 5,669.00 42.63 13,297 0.00 0.00 12:29 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 7,780 7,628 8,080 1 13,041 7,698 1 787 7,700 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.733 میلیون 916,643 27.125 میلیون 5.524 میلیون
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 12,727 80.00 0.62 12,807 0.00 0.00 12:29 1,139 54.505 میلیون 698.04 میلیارد - 12,807 12,599 12,599 12,750 2 99,552 12,621 1 1,053 12,629 128.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,607 337,420 347,027 -
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 25,623 7,623.00 42.35 18,000 0.00 0.00 12:29 1,066 50 میلیون 900 میلیارد - 18,000 25,229 24,650 25,623 1 1,205 24,800 2 20,407 25,000 54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.141 میلیون 357,735 1.291 میلیون 207,735
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 17,100 3,614.00 26.80 13,486 0.00 0.00 12:29 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 16,990 16,550 17,135 1 400 16,790 1 159,239 16,850 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.397 میلیون 9.453 میلیون 32.614 میلیون 11.235 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,058 336.00 5.00 7,058 336.00 5.00 12:29 32,042 47.17 میلیون 332.94 میلیارد 1,585.87 6,722 7,058 7,058 7,058 9999 323,056,151 6,722 60 85,609 6,722 282.32 هزار میلیارد 315.814 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.09 - - 26.176 میلیون 199,999 18.356 میلیون 8.02 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,090 31.00 0.75 4,134 13.00 0.32 12:30 3,439 42.59 میلیون 176.07 میلیارد 12,384.45 4,121 4,145 4,070 4,219 18 3,599,216 4,170 1 200 4,170 254.256 هزار میلیارد 401.597 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 10.32 3.04 1.04 51.469 میلیون 43.188 میلیون 78.152 میلیون 16.506 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,697 34.00 1.96 1,678 53.00 3.06 12:29 1,366 34.22 میلیون 57.42 میلیارد 25,052.21 1,731 1,690 1,648 1,740 1 100,619 1,731 1 5,000 1,735 111.044 هزار میلیارد 118.552 میلیون 83.882 میلیون 66.176 میلیون 7.508 میلیون 76.374 میلیون 11.698 میلیون 11.253 میلیون 9.87 1.45 9.49 5.766 میلیون 10.915 میلیون 16.136 میلیون 545,000
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,002 476.00 5.00 10,002 476.00 5.00 12:28 605 34.1 میلیون 341.09 میلیارد 56,366.98 9,526 10,002 10,002 10,002 352 16,314,662 9,532 0 0 0 52.01 هزار میلیارد 56.435 میلیون 12.862 میلیون 4 میلیون 4.424 میلیون 8.437 میلیون 4.205 میلیون 3.668 میلیون 10.9 5.87 11.78 60.633 میلیون 20.914 میلیون 30.92 میلیون 50.627 میلیون
اراد89

مرابحه عام دولت89-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/05/20 150 30 میلیون 30 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
اراد88

مرابحه عام دولت88-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/05/20 151 30 میلیون 30 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,967 11.00 0.16 7,056 78.00 1.12 12:29 5,357 27.32 میلیون 192.78 میلیارد 5,100.43 6,978 7,200 6,942 7,200 1 788 7,120 1 1,415 7,132 317.52 هزار میلیارد 345.461 میلیون 160.064 میلیون 15 میلیون 27.941 میلیون 132.123 میلیون 87.525 میلیون 85.703 میلیون 3.7 2.4 3.63 40.254 میلیون 1.741 میلیون 40.981 میلیون 1.014 میلیون
غنیلیح

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,020 0.00 0.00 1400/05/24 471 23.492 میلیون 23.96 میلیارد - - 1,000 1,000 1,030 103 5,150,000 1,251 0 0 0 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 4,228 1.00 0.02 4,276 49.00 1.16 12:30 1,819 23.25 میلیون 99.41 میلیارد 12,780.34 4,227 4,229 4,140 4,399 1 1,950 4,131 2 11,016 4,140 15.959 هزار میلیارد 19.89 میلیون 8.309 میلیون 3.732 میلیون 3.931 میلیون 4.378 میلیون 3.706 میلیون 551,142 28.96 3.65 4.31 32.776 میلیون 529,697 32.106 میلیون 1.2 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,070 137.00 3.26 4,143 64.00 1.52 12:29 2,167 23.12 میلیون 95.78 میلیارد 10,669.04 4,207 4,207 4,014 4,350 2 75,467 4,140 1 108,321 4,141 15.569 هزار میلیارد 17.564 میلیون 6.947 میلیون 3.758 میلیون 1.996 میلیون 4.951 میلیون 1.983 میلیون 1.6 میلیون 9.73 3.14 7.85 58.023 میلیون 1.3 میلیون 58.523 میلیون 800,000
اراد83

مرابحه عام دولت83-ش.خ041220

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/12 117 23 میلیون 23 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,465 17.00 1.15 1,476 6.00 0.40 12:29 1,092 22.17 میلیون 32.71 میلیارد 20,303.8 1,482 1,465 1,444 1,500 17 3,036,647 1,473 1 69,292 1,475 23.691 هزار میلیارد 111.509 میلیون 96.086 میلیون 16.05 میلیون 87.819 میلیون 8.267 میلیون 3.457 میلیون -4,927,293 -4.8 2.87 6.85 32.104 میلیون 420,000 32.524 میلیون -
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 40,680 1,502.00 3.83 39,047 131.00 0.33 12:29 4,443 21.46 میلیون 837.94 میلیارد 4,830.04 39,178 37,804 37,220 40,800 0 0 0 865 8,168,202 39,178 23.543 هزار میلیارد 24.87 میلیون 2.24 میلیون 602,947 1.327 میلیون 913,237 398,500 -57,416 - 25.47 58.37 335,686 432,000 767,686 -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,085 42.00 1.97 2,122 5.00 0.24 12:29 852 21.37 میلیون 45.34 میلیارد 25,077.83 2,127 2,150 2,067 2,180 1 4,517 2,091 2 9,482 2,124 8.126 هزار میلیارد 8.509 میلیون 4.126 میلیون 3.829 میلیون 383,443 3.742 میلیون 365,730 -65,842 -123.41 2.17 22.22 15.565 میلیون 5.495 میلیون 17.076 میلیون 3.983 میلیون
کمیناح

شیشه سازی مینا(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 9,400 808.00 9.40 8,592 0.00 0.00 1400/06/22 1,999 20.206 میلیون 173.61 میلیارد - 8,592 8,535 8,439 8,950 1 3,000 9,426 1 991 9,500 12.533 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 3,596 71.00 1.94 3,667 0.00 0.00 1400/06/28 1,077 20.176 میلیون 73.98 میلیارد - 3,667 3,595 3,505 3,596 13 50,492 3,596 0 0 0 1.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.243 میلیون 613,500 2.856 میلیون -
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 993,500 6,500.00 0.65 1,000,000 0.00 0.00 12:37 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 993,500 993,500 993,500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 1,000,000 68,740.00 7.38 931,260 0.00 0.00 1400/06/14 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 4 51,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 8,280 126.00 1.50 8,361 45.00 0.54 12:29 2,194 19.61 میلیون 163.97 میلیارد 8,939.07 8,406 8,210 8,055 8,650 2 6,000 7,352 264 5,993,823 8,365 68.56 هزار میلیارد 92.037 میلیون 38.58 میلیون 8.2 میلیون 23.477 میلیون 15.103 میلیون 22.457 میلیون 6.344 میلیون 10.81 4.54 3.05 8.063 میلیون 3.005 میلیون 11.068 میلیون -
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 5,875 764.00 11.51 6,639 0.00 0.00 12:28 1,216 18.863 میلیون 125.22 میلیارد - 6,639 5,910 5,875 6,020 0 0 0 126 3,391,250 5,948 23.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.6 میلیون 165,000 3.732 میلیون 32,500