همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/8 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/8 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - - 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
اتکا تهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/13 44,784 1.447 میلیارد 723.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.436 میلیارد 11.285 میلیون - 1.447 میلیارد
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد
خاورح

ایران خودرو دیزل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 169 20.00 10.58 189 0.00 0.00 1400/11/6 14,205 950.732 میلیون 179.5 میلیارد - 189 191 186 196 0 0 0 4298 706,133,376 169 96.638 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 3,286 2,286.00 228.60 1,000 0.00 0.00 11:10 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 3,286 3,286 3,286 1 5,000 2,844 418 27,299,847 3,387 - - - - - - - - - - - 7,500 - 7,500 -
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,103 45.00 4.25 1,087 29.00 2.74 11:13 8,320 330.86 میلیون 360.26 میلیارد 71,569.54 1,058 1,063 1,058 1,106 1 142,795 1,062 1 88,575 1,064 67.518 هزار میلیارد 67.769 میلیون 62.933 میلیون 10,000 374,643 - - - - - - 213.02 میلیون 122.866 میلیون 187.928 میلیون 147.958 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,178 4,519.00 79.32 5,697 0.00 0.00 11:14 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 1,178 1,166 1,178 199 16,776,844 1,144 1 7,288 1,144 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54.847 میلیون - 53.395 میلیون 1.453 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,919 1,354.00 25.68 5,273 0.00 0.00 11:09 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,830 3,805 3,919 1 2,574 3,870 1 4,400 3,885 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.378 میلیون 334,890 21.973 میلیون 740,000
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 3,987 2,684.00 40.23 6,671 0.00 0.00 11:12 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 3,940 3,888 4,040 1 14,348 3,940 1 10,000 4,000 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 349,038 1.255 میلیون 1.604 میلیون -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 810 38.00 4.92 805 33.00 4.27 11:13 2,687 99.5 میلیون 80.11 میلیارد 40,238.57 772 790 785 810 1 6,500 788 3 3,426 788 34.309 هزار میلیارد 34.659 میلیون 45.982 میلیون 42.62 میلیون 349,674 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 23.68 0.75 20.08 152.572 میلیون 8 میلیون 157.955 میلیون 2.616 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
اراد87

مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

اوراق فرابورس 954,500 27,700.00 2.99 926,800 0.00 0.00 1400/10/28 297 59.114 میلیون 54.787 هزار میلیارد - 926,800 954,500 954,500 954,500 1 100 921,010 1 1,900 969,980 - - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,850 7,447.00 56.01 13,297 0.00 0.00 11:05 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 5,910 5,850 5,950 1 123,100 5,800 3 110,550 5,880 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 55,580 1.423 میلیون 1.023 میلیون 455,713
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 12,700 107.00 0.84 12,807 0.00 0.00 11:13 1,139 54.505 میلیون 698.04 میلیارد - 12,807 12,410 12,380 12,700 1 3,795 12,280 2 4,160 12,430 128.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18,525 138,000 147,435 9,090
گنگین

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام فرابورس 30,700 12,700.00 70.56 18,000 0.00 0.00 1400/11/6 1,066 50 میلیون 900 میلیارد - 18,000 30,800 29,800 31,350 1 12,409 30,700 1 3,500 31,050 54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.86 میلیون 1.808 میلیون 1.829 میلیون 1.839 میلیون
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 13,230 256.00 1.90 13,486 0.00 0.00 11:13 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 12,760 12,760 13,450 1 3,998 13,170 3 208,500 13,200 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.575 میلیون 3.53 میلیون 4.954 میلیون 151,000
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
اراد91

مرابحه عام دولت91-ش.خ010525

اوراق فرابورس 995,000 28,500.00 2.95 966,500 0.00 0.00 1400/09/24 179 34.816 میلیون 33.65 هزار میلیارد - 966,500 995,000 995,000 995,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد89

مرابحه عام دولت89-ش.خ041120

اوراق فرابورس 983,000 17,000.00 1.70 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/4 150 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 983,000 983,000 983,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد88

مرابحه عام دولت88-ش.خ041120

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/06/30 151 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اراد93

مرابحه عام دولت93-ش.خ010809

اوراق فرابورس 970,660 12,020.00 1.25 958,640 0.00 0.00 1400/10/11 5 25.813 میلیون 209.27 میلیارد - 958,640 970,660 970,660 970,660 1 9,500 941,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
غنیلیح

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,020 0.00 0.00 1400/05/24 471 23.492 میلیون 23.96 میلیارد - - 1,000 1,000 1,030 103 5,150,000 1,251 0 0 0 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اراد83

مرابحه عام دولت83-ش.خ041220

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/04/12 117 23 میلیون 23 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
کمیناح

شیشه سازی مینا(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,841 1,751.00 20.38 8,592 0.00 0.00 1400/08/19 1,999 20.206 میلیون 173.61 میلیارد - 8,592 8,535 8,439 8,950 1 10,000 6,817 1 9,239 6,850 12.533 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 4,393 726.00 19.80 3,667 0.00 0.00 11:12 1,077 20.176 میلیون 73.98 میلیارد - 3,667 4,393 4,393 4,499 0 0 0 34 1,267,086 4,397 1.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.326 میلیون - 1.054 میلیون 272,000
تابان05

اجاره تابان نوین14041015

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/10/15 200 20 میلیون 20 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 120,966 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 1,000,000 68,740.00 7.38 931,260 0.00 0.00 1400/06/14 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 4 51,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 991,000 9,000.00 0.90 1,000,000 0.00 0.00 1400/11/4 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 991,000 991,000 991,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 4,807 1,832.00 27.59 6,639 0.00 0.00 1400/07/12 1,216 18.863 میلیون 125.22 میلیارد - 6,639 4,807 4,807 4,807 0 0 0 275 9,106,404 4,807 23.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 549,067 400,000 949,067 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 9,680 460.00 4.99 9,660 440.00 4.77 11:11 548 18.68 میلیون 180.46 میلیارد 34,213.08 9,220 9,630 9,600 9,680 1 5,000 9,180 1 19,518 9,230 96.6 هزار میلیارد 98.18 میلیون 16.858 میلیون 10 میلیون 1.58 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 61.21 6.62 53.75 12.617 میلیون 27.728 میلیون 28.745 میلیون 11.6 میلیون
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 2,376 1,901.00 44.45 4,277 0.00 0.00 11:13 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 2,310 2,310 2,376 1 10,000 2,330 2 10,872 2,339 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.204 میلیون - 11.204 میلیون -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,390 135.00 4.15 3,389 134.00 4.12 11:11 891 18.55 میلیون 62.88 میلیارد 22,026.69 3,255 3,286 3,200 3,417 1 169,577 3,250 1 4,790 3,307 25.173 هزار میلیارد 33.706 میلیون 18.962 میلیون 7.428 میلیون 8.518 میلیون 9.276 میلیون 2.901 میلیون 1.923 میلیون 7.45 2.72 8.68 21.26 میلیون 894,149 20.217 میلیون 1.938 میلیون