همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ومللح

اعتباری ملل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,006 105.00 4.97 2,006 105.00 4.97 1401/11/16 5,268 2.508 میلیارد 5.031 هزار میلیارد 476,115.92 2,111 2,180 2,006 2,180 4 160,668 2,006 0 0 0 55.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 880,406 2.507 میلیارد - 2.508 میلیارد
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/08 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - 700 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - 500 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد
سامانح

بانک سامان (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 2,180 214.00 10.89 2,180 214.00 10.89 1402/01/09 2,520 410.442 میلیون 894.66 میلیارد - 1,966 2,170 2,170 2,180 1 26,000 2,173 0 0 0 150.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 399.664 میلیون 10.778 میلیون - 410.442 میلیون
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,631 15.00 0.91 1,646 0.00 0.00 12:29 7,094 252.089 میلیون 414.84 میلیارد 35,392.37 1,646 1,638 1,600 1,695 2 204,000 1,631 2 6,200 1,633 70.153 هزار میلیارد 70.744 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 591,139 45.327 میلیون 231,712 130,311 538.35 1.55 302.76 242.331 میلیون 9.758 میلیون 245.559 میلیون 6.53 میلیون
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 1,780 6.00 0.34 1,774 0.00 0.00 12:29 6,522 231.943 میلیون 411.54 میلیارد 53,288.34 1,774 1,781 1,760 1,813 1 40,000 1,777 1 7,064 1,780 201.47 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 225.143 میلیون 6.8 میلیون 218.044 میلیون 13.9 میلیون
کارا

کارا

صندوق فرابورس 14,357 34.00 0.24 14,357 34.00 0.24 1402/03/13 2,579 183.783 میلیون 2.639 هزار میلیارد - 14,323 14,356 14,356 14,359 1 3,000 14,358 1 1,105,435 14,359 - - - - - - - - - - - 81.149 میلیون 102.634 میلیون 45.675 میلیون 138.108 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 14,547 30.00 0.21 14,546 29.00 0.20 1402/03/13 654 161.134 میلیون 2.344 هزار میلیارد - 14,517 14,547 14,546 14,547 1 150,298,576 14,546 1 30,495,994 14,547 - - - - - - - - - - - 7.439 میلیون 153.695 میلیون 24.696 میلیون 136.438 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,390 30.00 0.56 5,360 0.00 0.00 16:55 5,983 131.119 میلیون 702.78 میلیارد 21,915.32 5,360 5,370 5,230 5,480 7 209,931 5,380 2 20,072 5,390 462.894 هزار میلیارد 642.844 میلیون 312.6 میلیون 86.361 میلیون 179.95 میلیون 132.65 میلیون 354.176 میلیون 65.95 میلیون 7.02 3.49 1.31 98.448 میلیون 32.671 میلیون 127.819 میلیون 3.3 میلیون
خعمراح

توسعه و عمران شهرستان نائین (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,000 310.00 9.37 2,730 580.00 17.52 1401/11/17 1,923 104.43 میلیون 285.21 میلیارد - 3,310 3,280 2,600 3,280 0 0 0 0 7.045 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.346 میلیون 34.084 میلیون - 104.43 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 6,530 180.00 2.68 6,710 0.00 0.00 12:29 4,772 71.899 میلیون 482.41 میلیارد 15,066.87 6,710 6,700 6,410 6,870 1 80,000 6,460 4 280,258 6,550 95.282 هزار میلیارد 102.167 میلیون 26.965 میلیون 14.2 میلیون 6.885 میلیون 20.08 میلیون 21 1.89 میلیون 50.42 4.75 4537238.1 69.246 میلیون 2.653 میلیون 68.746 میلیون 3.153 میلیون
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 11,882 24.00 0.20 11,883 25.00 0.21 1402/03/13 1,793 69.495 میلیون 825.78 میلیارد - 11,858 11,882 11,882 11,883 10 100,039,854 11,882 22 20,363,151 11,883 - - - - - - - - - - - 46.138 میلیون 23.357 میلیون 22.242 میلیون 47.254 میلیون
سپیدما

سپیدما

صندوق فرابورس 15,551 24.00 0.15 15,551 24.00 0.15 1402/03/13 505 61.753 میلیون 960.35 میلیارد - 15,527 15,551 15,551 15,552 1 58,000,000 15,551 1 10,000,000 15,552 - - - - - - - - - - - 3.967 میلیون 57.786 میلیون 1.693 میلیون 60.06 میلیون
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 2,543 2.00 0.08 2,541 0.00 0.00 12:29 1,601 59.023 میلیون 150 میلیارد - 2,541 2,599 2,536 2,599 2 204,807 2,542 2 59,419 2,550 53.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50.076 میلیون 8.947 میلیون 44.653 میلیون 14.371 میلیون
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,564 2.00 0.08 2,562 0.00 0.00 12:29 1,834 55.639 میلیون 142.55 میلیارد 30,337.28 2,562 2,560 2,496 2,564 1 2,280 2,563 1 34,688 2,564 158.844 هزار میلیارد 159.631 میلیون 71.409 میلیون 62 میلیون 786,600 70.622 میلیون 7.43 میلیون 6.906 میلیون 23 2.25 21.38 50.728 میلیون 4.911 میلیون 37.832 میلیون 17.806 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,812 29.00 1.04 2,783 0.00 0.00 12:29 1,310 54.597 میلیون 151.95 میلیارد - 2,783 2,730 2,698 2,812 121 11,256,859 2,812 1 10,000 2,819 72.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53.567 میلیون 1.03 میلیون 49.939 میلیون 4.658 میلیون
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,708 41.00 1.12 3,667 0.00 0.00 12:29 1,019 54.032 میلیون 198.15 میلیارد - 3,667 3,660 3,554 3,712 3 58,260 3,707 2 141,330 3,708 177.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40.129 میلیون 13.903 میلیون 36.226 میلیون 17.806 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 2,124 52.00 2.51 2,072 0.00 0.00 12:29 1,258 53.174 میلیون 110.19 میلیارد - 2,072 2,031 2,002 2,124 46 8,544,602 2,124 2 204,096 2,187 41.772 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52.717 میلیون 457,393 53.134 میلیون 40,940
آوند

آوند

صندوق فرابورس 11,965 27.00 0.23 11,965 27.00 0.23 1402/03/13 1,249 51.576 میلیون 617.08 میلیارد - 11,938 11,964 11,964 11,965 2 201,000,000 11,964 1 45,952,377 11,965 - - - - - - - - - - - 35.566 میلیون 16.01 میلیون 18.75 میلیون 32.826 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 55,531 165.00 0.30 55,532 166.00 0.30 1402/03/13 3,518 49.302 میلیون 2.738 هزار میلیارد - 55,366 55,531 55,531 55,532 52 62,627,901 55,531 1 8,886,354 55,532 - - - - - - - - - - - 19.602 میلیون 29.701 میلیون 14.697 میلیون 34.606 میلیون
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 4,313 56.00 1.28 4,369 0.00 0.00 12:29 3,492 48.439 میلیون 211.61 میلیارد 13,871.51 4,369 4,519 4,313 4,620 1 1,230 4,210 272 5,968,998 4,313 30.583 هزار میلیارد 30.716 میلیون 14.424 میلیون 7 میلیون 133,205 14.291 میلیون 5.886 میلیون 5.787 میلیون 5.28 2.14 5.2 42.577 میلیون 5.862 میلیون 48.187 میلیون 251,935
گوهرانح

سر. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 3,950 1,671.00 73.32 3,759 1,480.00 64.94 1402/01/22 772 47.272 میلیون 177.7 میلیارد 61,233.08 2,279 3,950 3,950 3,950 1 5,000 3,760 0 0 0 32.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.842 میلیون 28.43 میلیون - 47.272 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 11,700 100.00 0.85 11,800 0.00 0.00 12:29 2,230 45.303 میلیون 534.71 میلیارد 20,315.22 11,800 11,810 11,650 11,810 3 579,142 11,700 3 239,654 11,720 90.27 هزار میلیارد 99.468 میلیون 23.381 میلیون 7.65 میلیون 9.198 میلیون 14.182 میلیون 10.363 میلیون 3.609 میلیون 25.03 6.37 8.73 41.452 میلیون 3.851 میلیون 34.365 میلیون 10.938 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,300 14.00 0.43 3,286 0.00 0.00 12:29 1,774 37.973 میلیون 124.77 میلیارد 21,405.55 3,286 3,238 3,160 3,354 1 30,233 3,296 1 71,549 3,316 79.342 هزار میلیارد 86.622 میلیون 38.913 میلیون 24.145 میلیون 7.28 میلیون 31.633 میلیون 7.13 میلیون 2.715 میلیون 29.22 2.51 11.13 37.314 میلیون 659,830 37.444 میلیون 529,277
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,618 25.00 0.96 2,593 0.00 0.00 12:29 1,625 37.621 میلیون 97.55 میلیارد 23,151.58 2,593 2,555 2,535 2,650 1 58,424 2,618 3 179,225 2,639 12.965 هزار میلیارد 55.94 میلیون 50.871 میلیون 5 میلیون 42.975 میلیون 7.896 میلیون 18.894 میلیون 433,786 29.89 1.64 0.69 37.009 میلیون 612,100 32.82 میلیون 4.801 میلیون
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 16,301 22.00 0.14 16,300 21.00 0.13 1402/03/13 1,911 35.414 میلیون 577.26 میلیارد - 16,279 16,299 16,299 16,301 41 822,798 16,300 12 8,787,838 16,301 - - - - - - - - - - - 31.137 میلیون 4.277 میلیون 25.704 میلیون 9.71 میلیون
لکما

مخابراتی ایران

سهام فرابورس 1,593 0.00 0.00 1,593 0.00 0.00 12:28 599 34.698 میلیون 55.27 میلیارد - 1,593 1,593 1,575 1,593 207 37,635,754 1,593 1 35,000 1,598 14.489 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34.698 میلیون - 34.687 میلیون 11,382
اوصتا

ص س اندیشه ورزان صبا تامین

صندوق فرابورس 28,496 57.00 0.20 28,495 56.00 0.20 1402/03/13 113 32.873 میلیون 936.71 میلیارد - 28,439 28,494 28,494 28,496 3 34,574,983 28,494 1 999,947 28,496 - - - - - - - - - - - 313,517 32.56 میلیون 316,443 32.557 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 21,600 0.00 0.00 21,600 0.00 0.00 12:29 4,918 32.847 میلیون 709.98 میلیارد 6,678.96 21,600 21,300 21,300 22,550 2 100,450 21,550 1 35,087 21,600 9.72 هزار میلیارد 10.745 میلیون 995,121 18.28 9.743 میلیون 1,079.98 2.19 میلیون 9,021 1077.49 18.24 4.45 32.705 میلیون 142,134 32.817 میلیون 30,000
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 4,272 1.00 0.02 4,271 0.00 0.00 12:29 871 32.195 میلیون 137.5 میلیارد - 4,271 4,167 4,167 4,272 1 12,168 4,258 2 13,634 4,445 6.834 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.595 میلیون 600,000 15.119 میلیون 17.076 میلیون
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,410 69.00 1.98 3,479 0.00 0.00 12:29 1,717 30.449 میلیون 105.94 میلیارد 17,733.71 3,479 3,488 3,400 3,560 2 92,439 3,410 2 8,403 3,425 16.584 هزار میلیارد 21.42 میلیون 9.916 میلیون 3.732 میلیون 4.836 میلیون 5.08 میلیون 5.103 میلیون 554,306 29.92 3.26 3.25 29.13 میلیون 1.319 میلیون 28.568 میلیون 1.881 میلیون
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 11,279 25.00 0.22 11,279 25.00 0.22 1402/03/13 218 30.099 میلیون 339.47 میلیارد - 11,254 11,278 11,278 11,279 107 106,042,059 11,278 24 20,303,281 11,279 - - - - - - - - - - - 9.527 میلیون 20.572 میلیون 4.436 میلیون 25.663 میلیون
فولای

فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 9,000 160.00 1.75 9,160 0.00 0.00 12:29 2,536 28.744 میلیون 263.22 میلیارد 11,334.22 9,160 8,900 8,410 9,310 1 6,732 8,960 1 1,000 9,000 10.259 هزار میلیارد 12.31 میلیون 3.547 میلیون 560,000 2.006 میلیون 1.541 میلیون 8.508 میلیون 481,823 20.25 6.33 1.15 25.325 میلیون 3.419 میلیون 27.517 میلیون 1.226 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,868 22.00 0.57 3,890 0.00 0.00 12:29 1,797 27.731 میلیون 107.88 میلیارد 15,432.08 3,890 3,930 3,855 3,949 1 66,565 3,868 2 3,570 3,870 97.25 هزار میلیارد 200.12 میلیون 142.233 میلیون 16.885 میلیون 102.87 میلیون 39.363 میلیون 74.663 میلیون 18.347 میلیون 5.3 2.48 1.3 24.969 میلیون 2.762 میلیون 27.731 میلیون -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,208 23.00 0.55 4,185 0.00 0.00 12:29 2,601 24.873 میلیون 104.1 میلیارد 9,562.77 4,185 3,813 3,813 4,208 185 19,969,114 4,208 1 200 4,218 41.85 هزار میلیارد 41.929 میلیون 18.684 میلیون 10 میلیون 79,155 18.605 میلیون 6.28 میلیون 6.135 میلیون 6.82 2.25 6.66 24.501 میلیون 372,000 9.062 میلیون 15.811 میلیون
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,960 11.00 0.28 3,949 0.00 0.00 12:29 1,793 24.477 میلیون 96.66 میلیارد 13,651.52 3,949 4,016 3,868 4,060 1 40,000 3,958 2 18,915 3,960 29.333 هزار میلیارد 40.405 میلیون 20.767 میلیون 7.428 میلیون 11.072 میلیون 9.695 میلیون 8.03 میلیون 2.674 میلیون 10.97 3.03 3.65 22.822 میلیون 1.655 میلیون 24.477 میلیون -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 14,490 320.00 2.26 14,170 0.00 0.00 12:29 1,919 23.22 میلیون 329.04 میلیارد 12,100 14,170 12,700 12,700 14,490 105 12,923,060 14,490 1 55,448 14,500 28.34 هزار میلیارد 32.776 میلیون 8.122 میلیون 2 میلیون 4.436 میلیون 3.685 میلیون 3.239 میلیون 1.859 میلیون 14.58 7.35 8.37 21.847 میلیون 1.373 میلیون 21.115 میلیون 2.105 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 5,029 10.00 0.20 5,019 0.00 0.00 12:29 2,114 22.951 میلیون 115.19 میلیارد 10,856.56 5,019 4,780 4,770 5,110 1 4,200 5,024 2 198,847 5,040 25.065 هزار میلیارد 26.774 میلیون 8.055 میلیون 4.994 میلیون 1.71 میلیون 6.346 میلیون 6.246 میلیون 1.257 میلیون 19.95 3.95 4.01 22.762 میلیون 188,527 22.676 میلیون 275,103
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 2,673 21.00 0.78 2,694 0.00 0.00 17:04 831 22.695 میلیون 61.14 میلیارد - 2,694 2,691 2,612 2,747 2 106,029 2,673 1 36,067 2,698 26.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.088 میلیون 1.607 میلیون 22.539 میلیون 155,800
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 18,000 440.00 2.39 18,440 0.00 0.00 12:29 1,684 22.642 میلیون 417.42 میلیارد 13,445.11 18,440 18,850 17,800 18,850 1 509 17,830 3 60,625 18,000 14.752 هزار میلیارد 15.232 میلیون 2.451 میلیون 800,000 479,885 1.971 میلیون 666,402 557,672 26.45 7.49 22.14 6.356 میلیون 16.285 میلیون 15.673 میلیون 6.969 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,900 30.00 0.28 10,870 0.00 0.00 12:29 5,608 21.875 میلیون 237.71 میلیارد 3,900.69 10,870 10,700 10,450 11,150 3 6,700 10,890 7 1,135 10,910 16.305 هزار میلیارد 19.631 میلیون 5.542 میلیون 1.5 میلیون 3.326 میلیون 2.216 میلیون 6.024 میلیون 481,110 33.89 7.36 2.71 21.739 میلیون 136,000 21.875 میلیون 68
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,060 30.00 0.59 5,090 0.00 0.00 12:29 2,609 21.834 میلیون 111.14 میلیارد 8,368.92 5,090 4,940 4,940 5,230 1 1,600 5,050 6 10,155 5,080 381.75 هزار میلیارد 492.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 141.713 میلیون 22.427 میلیون 17.02 3.84 2.69 9.011 میلیون 12.823 میلیون 18.89 میلیون 2.945 میلیون
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 2,444 6.00 0.25 2,438 0.00 0.00 12:29 483 21.649 میلیون 52.79 میلیارد - 2,438 2,417 2,417 2,444 111 13,364,644 2,444 0 0 0 46.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.899 میلیون 1.75 میلیون 14.249 میلیون 7.4 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 12,250 20.00 0.16 12,270 0.00 0.00 12:29 691 21.016 میلیون 257.92 میلیارد - 12,270 12,190 12,080 12,280 1 1,050 12,220 1 6,500 12,250 191.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.211 میلیون 4.805 میلیون 17.806 میلیون 3.21 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 14,080 160.00 1.15 13,920 0.00 0.00 12:29 3,500 20.935 میلیون 291.49 میلیارد 5,981.38 13,920 13,750 13,470 14,250 1 8,344 14,080 1 40,000 14,090 116.928 هزار میلیارد 118.303 میلیون 13.169 میلیون 8.4 میلیون 1.375 میلیون 11.794 میلیون 2.913 میلیون 2.533 میلیون 46.17 9.91 40.14 19.532 میلیون 1.403 میلیون 20.053 میلیون 881,501
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 10,260 0.00 0.00 10,260 0.00 0.00 12:29 867 19.419 میلیون 199.19 میلیارد - 10,260 10,220 10,010 10,260 132 7,420,866 10,260 1 200 10,280 153.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.619 میلیون 800,000 8.519 میلیون 10.9 میلیون
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,580 10.00 0.22 4,590 0.00 0.00 12:29 1,332 18.897 میلیون 86.73 میلیارد 14,187 4,590 4,610 4,500 4,755 1 1,344 4,576 1 29,309 4,580 11.016 هزار میلیارد 19.972 میلیون 12.359 میلیون 2.4 میلیون 8.956 میلیون 3.403 میلیون 6.28 میلیون 881,397 12.5 3.24 1.75 18.21 میلیون 686,876 18.722 میلیون 175,301
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 48,526 88.00 0.18 48,526 88.00 0.18 1402/03/13 1,134 18.631 میلیون 904.08 میلیارد - 48,438 48,525 48,524 48,528 1 2,960,142 48,525 1 63,781 48,526 - - - - - - - - - - - 3.16 میلیون 15.471 میلیون 3.83 میلیون 14.801 میلیون
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 14,470 80.00 0.56 14,390 0.00 0.00 12:29 965 17.563 میلیون 252.67 میلیارد 18,200.37 14,390 14,300 13,280 14,470 1 370 14,410 1 198,716 14,470 63.892 هزار میلیارد 78.148 میلیون 29.647 میلیون 4.44 میلیون 14.257 میلیون 15.39 میلیون 37.643 میلیون 6.657 میلیون 9.6 4.16 1.7 15.884 میلیون 1.679 میلیون 1.593 میلیون 15.971 میلیون
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,860 37.00 0.77 4,823 0.00 0.00 12:29 1,333 17.546 میلیون 84.63 میلیارد 13,162.93 4,823 4,810 4,720 4,969 1 200,000 4,820 1 15,042 4,860 29.437 هزار میلیارد 31.866 میلیون 10.6 میلیون 6.104 میلیون 2.428 میلیون 8.172 میلیون 8.157 میلیون 1.186 میلیون 24.82 3.6 3.61 17.546 میلیون - 17.346 میلیون 200,000
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 7,050 60.00 0.86 6,990 0.00 0.00 12:29 1,190 16.969 میلیون 118.56 میلیارد - 6,990 7,020 6,820 7,190 16 1,438,130 7,050 3 57,354 7,060 68.865 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.599 میلیون 3.37 میلیون 16.206 میلیون 762,890
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 12,190 70.00 0.57 12,260 0.00 0.00 12:29 1,197 16.792 میلیون 205.85 میلیارد - 12,260 12,610 12,190 12,650 5 44,934 12,190 1 35 12,200 43.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.823 میلیون 1.97 میلیون 16.392 میلیون 400,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,420 0.00 0.00 6,420 0.00 0.00 12:29 1,890 16.683 میلیون 107.08 میلیارد 8,826.82 6,420 6,750 6,310 6,750 2 16,028 6,420 2 3,812 6,440 24.125 هزار میلیارد 26.604 میلیون 8.22 میلیون 3.758 میلیون 2.479 میلیون 5.741 میلیون 2.71 میلیون 484,690 49.77 4.2 8.9 16.654 میلیون 29,080 16.435 میلیون 247,803
سنوین

سر. اقتصاد نوین

سهام فرابورس 7,620 10.00 0.13 7,610 0.00 0.00 12:26 443 16.576 میلیون 126.22 میلیارد - 7,610 7,620 7,580 7,620 2 76,015 7,620 1 2,000 7,730 7.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.176 میلیون 4.4 میلیون 3.65 میلیون 12.926 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 8,500 40.00 0.47 8,460 0.00 0.00 12:29 1,612 16.488 میلیون 139.42 میلیارد 10,228.45 8,460 8,300 8,010 8,510 2 30,988 8,460 1 2,674 8,500 50.76 هزار میلیارد 55.664 میلیون 13.389 میلیون 6 میلیون 4.904 میلیون 8.485 میلیون 3.14 میلیون 896,004 56.65 5.98 16.18 16.401 میلیون 87,500 13.314 میلیون 3.174 میلیون
اراد94

مرابحه عام دولت94-ش.خ030816

اوراق فرابورس 921,300 1,550.00 0.17 922,850 0.00 0.00 1402/03/13 81 16.014 میلیون 14.778 هزار میلیارد - 922,850 905,370 905,370 921,300 0 0 0 1 500 981,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 5,190 10.00 0.19 5,180 0.00 0.00 12:28 543 15.84 میلیون 82.02 میلیارد - 5,180 5,150 5,060 5,190 52 7,960,881 5,190 1 4,000 5,270 305.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.18 میلیون 4.659 میلیون 9.623 میلیون 6.217 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 25,300 250.00 1.00 25,050 0.00 0.00 11:43 4,006 15.731 میلیون 394.34 میلیارد 3,926.98 25,050 24,900 24,300 25,300 135 3,082,010 25,300 0 0 0 20.04 هزار میلیارد 22.868 میلیون 3.974 میلیون 800,000 2.828 میلیون 1.145 میلیون 3.977 میلیون 261,271 76.7 17.5 5.04 13.416 میلیون 2.315 میلیون 14.391 میلیون 1.341 میلیون
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 7,180 60.00 0.84 7,120 0.00 0.00 12:29 1,094 15.441 میلیون 110.02 میلیارد 14,114.65 7,120 6,830 6,830 7,290 1 10,000 7,180 1 14,365 7,180 35.6 هزار میلیارد 35.891 میلیون 10.166 میلیون 5 میلیون 291,136 9.875 میلیون 2.425 میلیون 2.228 میلیون 15.98 3.61 14.68 8.844 میلیون 6.598 میلیون 12.06 میلیون 3.381 میلیون
اراد99

مرابحه عام دولت99-ش.خ050723

اوراق فرابورس 950,000 50,000.00 5.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 950,000 950,000 950,000 1 1,000 922,500 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 400 - 400
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 2,178 11.00 0.50 2,189 0.00 0.00 12:29 501 14.98 میلیون 32.8 میلیارد - 2,189 2,251 2,157 2,251 1 44,928 2,178 1 40,196 2,179 5.473 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.98 میلیون - 14.98 میلیون -
بهیر

سر. توسعه و تجارت هیرمند

سهام فرابورس 15,930 20.00 0.13 15,910 0.00 0.00 12:29 1,231 14.702 میلیون 233.86 میلیارد - 15,910 15,890 15,310 15,930 2 64,946 15,930 1 100,000 16,080 9.546 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.699 میلیون 3,200 6.864 میلیون 7.838 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 11,340 100.00 0.89 11,240 0.00 0.00 17:04 838 14.145 میلیون 159.06 میلیارد - 11,240 11,000 10,730 11,340 1 5,405 11,330 7 53,138 11,340 84.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.47 میلیون 6.675 میلیون 13.399 میلیون 746,736
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 4,094 2.00 0.05 4,092 0.00 0.00 12:29 1,906 13.365 میلیون 54.69 میلیارد 7,012.01 4,092 4,150 4,021 4,250 1 2,000 4,053 2 1,258 4,095 12.276 هزار میلیارد 13.578 میلیون 6.269 میلیون 3 میلیون 1.302 میلیون 4.968 میلیون 2.524 میلیون 2.435 میلیون 5.04 2.48 4.87 12.431 میلیون 934,109 13.365 میلیون -
ولیز

لیزینگ ایران

سهام فرابورس 2,311 7.00 0.30 2,304 0.00 0.00 12:29 491 13.207 میلیون 30.43 میلیارد 10,288.31 2,304 2,201 2,201 2,328 1 6,299 2,300 1 70,324 2,311 9.216 هزار میلیارد 10.756 میلیون 6.12 میلیون 4 میلیون 5.072 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.23 -3.37 37.43 13.207 میلیون - 12.342 میلیون 864,994
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,289 8.00 0.24 3,297 0.00 0.00 12:29 918 12.928 میلیون 42.63 میلیارد 14,082.69 3,297 3,291 3,223 3,395 1 23,453 3,289 1 200,000 3,289 22.74 هزار میلیارد 24.491 میلیون 11.533 میلیون 6.897 میلیون 1.751 میلیون 9.782 میلیون 9.537 میلیون 1.988 میلیون 11.44 2.32 2.38 12.928 میلیون 32 12.851 میلیون 76,745
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 8,510 30.00 0.35 8,540 0.00 0.00 12:29 1,697 12.682 میلیون 108.32 میلیارد 7,473.28 8,540 8,450 8,450 8,700 1 5,000 8,500 2 24,632 8,530 85.4 هزار میلیارد 111.905 میلیون 50.183 میلیون 10 میلیون 26.505 میلیون 23.678 میلیون 9.914 میلیون 10.9 میلیون 7.83 3.61 8.61 12.282 میلیون 400,000 12.482 میلیون 200,000
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 6,900 100.00 1.47 6,800 0.00 0.00 12:29 1,007 12.66 میلیون 86.06 میلیارد 12,572.12 6,800 6,550 6,180 7,000 1 100,528 6,900 1 522 6,940 16.353 هزار میلیارد 19.887 میلیون 7.372 میلیون 2.405 میلیون 3.534 میلیون 3.838 میلیون 7.856 میلیون 1.303 میلیون 11.89 4.04 1.97 12.535 میلیون 125,000 7.516 میلیون 5.144 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 10,300 50.00 0.49 10,250 0.00 0.00 12:29 1,142 12.571 میلیون 128.91 میلیارد - 10,250 10,480 10,110 10,490 1 6,000 10,280 1 11,132 10,310 92.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.443 میلیون 128,972 11.93 میلیون 641,839
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1402/03/13 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 100 - - 100
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,200 30.00 0.41 7,230 0.00 0.00 12:29 2,605 12.198 میلیون 88.23 میلیارد 4,682.46 7,230 7,000 6,910 7,500 2 16,000 7,190 1 1,100 7,200 542.25 هزار میلیارد 629.192 میلیون 192.205 میلیون 30 میلیون 86.942 میلیون 105.263 میلیون 36.574 میلیون 36.14 میلیون 15 5.15 14.83 10.903 میلیون 1.295 میلیون 10.455 میلیون 1.743 میلیون
وهورح

مدیریت انرژی امید تابان هور(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 640 30.00 4.92 640 30.00 4.92 1402/01/27 413 11.904 میلیون 7.62 میلیارد 28,822.92 610 640 640 640 2 198,178 640 0 0 0 143.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.904 میلیون - 11.894 میلیون 9,779
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 3,287 0.00 0.00 3,287 0.00 0.00 09:02 167 10.765 میلیون 35.38 میلیارد 64,461.29 3,287 3,287 3,287 3,287 637 78,097,159 3,287 0 0 0 12.587 هزار میلیارد 13.052 میلیون 4.633 میلیون 3.829 میلیون 464,970 4.168 میلیون 1.656 میلیون 381,068 28.61 2.62 6.58 9.845 میلیون 920,259 8.865 میلیون 1.9 میلیون
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 12,660 130.00 1.04 12,530 0.00 0.00 12:29 795 10.715 میلیون 134.29 میلیارد - 12,530 12,250 12,090 12,660 1 200,000 12,650 3 548,935 12,660 15.951 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.998 میلیون 717,085 6.917 میلیون 3.799 میلیون
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 18,478 28.00 0.15 18,479 29.00 0.16 1402/03/13 203 10.479 میلیون 193.65 میلیارد - 18,450 18,478 18,478 18,513 27 26,782,839 18,478 5 13,821 18,513 - - - - - - - - - - - 2.157 میلیون 8.322 میلیون 1.438 میلیون 9.042 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 6,390 60.00 0.95 6,330 0.00 0.00 12:29 1,103 10.436 میلیون 66.03 میلیارد 9,461.26 6,330 6,300 6,110 6,390 12 112,505 6,390 0 0 0 37.98 هزار میلیارد 62.401 میلیون 31.312 میلیون 6 میلیون 24.421 میلیون 6.891 میلیون 16.764 میلیون 287,628 132.06 5.51 2.27 10.149 میلیون 286,580 9.947 میلیون 488,696
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,110 130.00 1.30 9,980 0.00 0.00 12:29 1,551 10.391 میلیون 103.66 میلیارد 6,699.31 9,980 9,710 9,710 10,130 2 327,029 10,070 4 16,298 10,110 34.93 هزار میلیارد 38.097 میلیون 8.275 میلیون 3.5 میلیون 3.167 میلیون 5.108 میلیون 10.75 میلیون 1.273 میلیون 27.45 6.84 3.25 10.316 میلیون 74,350 10.253 میلیون 137,759
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,331 3.00 0.07 4,334 0.00 0.00 12:29 776 9.797 میلیون 42.46 میلیارد 12,624.62 4,334 4,270 4,152 4,450 1 2,301 4,330 1 1,901 4,365 15.776 هزار میلیارد 17.583 میلیون 7.38 میلیون 3.64 میلیون 1.807 میلیون 5.573 میلیون 5.542 میلیون 1.464 میلیون 10.78 2.83 2.85 9.6 میلیون 196,762 9.512 میلیون 284,400
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 4,103 13.00 0.32 4,090 0.00 0.00 12:29 513 9.597 میلیون 39.25 میلیارد 18,707.53 4,090 4,030 4,030 4,120 1 74,582 4,104 1 81 4,106 81.8 هزار میلیارد 678.412 میلیون 578.128 میلیون 10 میلیون 596.612 میلیون -18,484,801 66.725 میلیون -24,817,547 -3.3 -4.43 1.23 7.144 میلیون 2.453 میلیون 8.425 میلیون 1.172 میلیون
وتعاون

بیمه تعاون

سهام فرابورس 1,891 2.00 0.11 1,893 0.00 0.00 12:29 359 9.582 میلیون 18.13 میلیارد 26,690.47 1,893 1,934 1,850 1,934 1 20,000 1,897 1 95,409 1,899 9.465 هزار میلیارد 26.337 میلیون 22.61 میلیون 5 میلیون 16.872 میلیون 5.738 میلیون 13.102 میلیون 488,725 19.37 1.65 0.72 9.477 میلیون 105,000 7.242 میلیون 2.34 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 14,620 280.00 1.95 14,340 0.00 0.00 12:29 1,464 9.475 میلیون 135.87 میلیارد 6,472.24 14,340 13,550 13,230 14,620 50 475,031 14,620 1 350 14,740 25.812 هزار میلیارد 28.634 میلیون 5.534 میلیون 800,000 2.822 میلیون 2.712 میلیون 5.492 میلیون 572,050 42.79 9.03 4.46 9.475 میلیون - 8.038 میلیون 1.437 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 17,940 70.00 0.39 18,010 0.00 0.00 12:29 1,655 8.933 میلیون 160.9 میلیارد 5,397.52 18,010 17,550 17,100 18,900 1 2,179 17,940 2 11,772 18,000 23.413 هزار میلیارد 24.362 میلیون 4.46 میلیون 1.3 میلیون 949,200 3.511 میلیون 1.747 میلیون 1.297 میلیون 17.9 6.61 13.29 8.733 میلیون 200,000 8.933 میلیون -
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 2,079 7.00 0.34 2,072 0.00 0.00 12:28 284 8.755 میلیون 18.14 میلیارد - 2,072 2,001 2,001 2,079 20 1,442,799 2,079 1 23,969 2,160 8.288 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.755 میلیون - 6.615 میلیون 2.14 میلیون
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 16,020 570.00 3.69 15,450 0.00 0.00 12:29 1,099 8.695 میلیون 134.31 میلیارد 7,911.78 15,450 15,070 15,070 16,480 1 3,000 16,000 1 10,000 16,020 17.919 هزار میلیارد 21.985 میلیون 6.318 میلیون 1.16 میلیون 4.066 میلیون 2.251 میلیون 20.018 میلیون 1.172 میلیون 15.29 7.96 0.9 8.068 میلیون 627,000 4.732 میلیون 3.963 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 6,550 90.00 1.39 6,460 0.00 0.00 12:29 914 8.288 میلیون 53.55 میلیارد 9,067.61 6,460 6,340 6,270 6,550 1 2,285 6,540 1 25,655 6,550 26.486 هزار میلیارد 37.438 میلیون 18.601 میلیون 4.1 میلیون 10.952 میلیون 7.649 میلیون 33.809 میلیون 2.184 میلیون 12.13 3.46 0.78 7.101 میلیون 1.187 میلیون 7.136 میلیون 1.152 میلیون
نخل

نخل

صندوق فرابورس 10,091 19.00 0.19 10,091 19.00 0.19 1402/03/13 100 8.164 میلیون 82.38 میلیارد - 10,072 10,090 10,090 10,091 1 99,605,725 10,090 1 2,843,260 10,091 - - - - - - - - - - - 7.77 میلیون 394,275 1.007 میلیون 7.157 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 6,590 0.00 0.00 6,590 0.00 0.00 12:28 387 8.137 میلیون 53.62 میلیارد 21,025.7 6,590 6,590 6,590 6,590 77 1,768,783 6,590 1 2,000 6,890 10.742 هزار میلیارد 14.605 میلیون 6.334 میلیون 1.63 میلیون 3.863 میلیون 2.471 میلیون 1.281 میلیون 351,336 28.58 4.06 7.84 8.137 میلیون - 7.295 میلیون 842,000
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,971 51.00 1.69 3,022 0.00 0.00 12:29 469 8.136 میلیون 24.59 میلیارد 17,347.24 3,022 3,030 2,953 3,090 2 20,000 2,962 1 20,000 3,020 23.572 هزار میلیارد 23.975 میلیون 9.635 میلیون 7.8 میلیون 403,657 9.231 میلیون 4.677 میلیون 4.458 میلیون 5.29 2.55 5.04 5.071 میلیون 3.065 میلیون 7.345 میلیون 791,237
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 6,930 3,842.00 124.42 3,088 0.00 0.00 12:29 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 7,010 6,930 7,140 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 8,050 30.00 0.37 8,080 0.00 0.00 12:29 1,141 8.084 میلیون 65.28 میلیارد 7,085.03 8,080 7,800 7,800 8,190 2 14,279 8,020 2 78,016 8,050 28.28 هزار میلیارد 39.38 میلیون 18.75 میلیون 3.5 میلیون 11.1 میلیون 7.65 میلیون 13.085 میلیون 1.396 میلیون 20.27 3.7 2.16 7.995 میلیون 88,970 7.57 میلیون 513,674
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,732 23.00 1.31 1,755 0.00 0.00 12:29 375 7.644 میلیون 13.41 میلیارد 20,383.21 1,755 1,711 1,711 1,795 2 337,481 1,734 2 20,837 1,741 133.689 هزار میلیارد 144.182 میلیون 97.451 میلیون 66.176 میلیون 10.493 میلیون 86.958 میلیون 4.005 میلیون 3.553 میلیون 37.64 1.54 33.39 7.353 میلیون 290,565 7.535 میلیون 108,272
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 7,480 140.00 1.91 7,340 0.00 0.00 12:29 561 7.632 میلیون 55.99 میلیارد 13,605.12 7,340 7,490 7,170 7,640 1 5,000 7,400 3 45,000 7,480 43.673 هزار میلیارد 158.597 میلیون 127.608 میلیون 5.95 میلیون 114.924 میلیون 12.685 میلیون 36.594 میلیون 2.161 میلیون 20.21 3.44 1.19 3.093 میلیون 4.539 میلیون 6.115 میلیون 1.518 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 7,090 50.00 0.71 7,040 0.00 0.00 12:30 1,029 7.47 میلیون 52.55 میلیارد 7,259.05 7,040 7,080 6,900 7,110 2 2,000 7,070 1 7,309 7,100 15.84 هزار میلیارد 17.606 میلیون 5.355 میلیون 2.25 میلیون 1.766 میلیون 3.588 میلیون 6.915 میلیون 861,999 18.38 4.41 2.29 7.333 میلیون 136,635 5.792 میلیون 1.678 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,393 28.00 0.82 3,421 0.00 0.00 12:29 1,139 7.349 میلیون 25.14 میلیارد 6,452.5 3,421 3,462 3,380 3,472 1 1,500 3,392 1 160 3,399 17.105 هزار میلیارد 17.145 میلیون 9.103 میلیون 5 میلیون 39,554 9.064 میلیون 3.543 میلیون 3.437 میلیون 4.99 1.89 4.83 7.127 میلیون 222,830 7.303 میلیون 46,757
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 17,390 50.00 0.29 17,440 0.00 0.00 17:03 1,697 7.332 میلیون 127.89 میلیارد 4,320.59 17,440 17,030 17,030 17,600 2 5,033 17,390 1 694 17,400 417.822 هزار میلیارد 484.443 میلیون 126.73 میلیون 23.958 میلیون 66.621 میلیون 60.109 میلیون 217.659 میلیون 34.183 میلیون 12.22 6.95 1.92 4.23 میلیون 3.102 میلیون 4.54 میلیون 2.792 میلیون
قشرین

قند شیرین خراسان

سهام فرابورس 10,350 60.00 0.58 10,290 0.00 0.00 12:29 365 7.279 میلیون 74.87 میلیارد - 10,290 10,340 10,270 10,670 3 46,721 10,270 1 15,177 10,390 25.809 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.965 میلیون 2.313 میلیون 7.05 میلیون 228,917
وفتخار

سر. افتخار سهام

سهام فرابورس 2,864 4.00 0.14 2,868 0.00 0.00 12:29 365 7.188 میلیون 20.62 میلیارد - 2,868 2,865 2,864 2,930 0 0 0 33 1,379,974 2,864 5.736 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.188 میلیون - 7.188 میلیون -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 21,200 450.00 2.08 21,650 0.00 0.00 12:29 1,301 7.157 میلیون 154.94 میلیارد 5,500.97 21,650 22,900 20,850 22,900 1 13,750 21,200 2 2,586 21,300 32.475 هزار میلیارد 37.357 میلیون 9.052 میلیون 1.5 میلیون 4.882 میلیون 4.17 میلیون 10.547 میلیون 2.32 میلیون 14 7.79 3.08 6.783 میلیون 373,471 5.7 میلیون 1.457 میلیون
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 2,111 17.00 0.81 2,094 0.00 0.00 12:22 170 6.98 میلیون 14.74 میلیارد - 2,094 2,111 2,111 2,111 20 1,843,549 2,111 1 25,000 2,154 4.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.98 میلیون - 4.215 میلیون 2.765 میلیون