همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,853 156.00 2.74 5,697 0.00 0.00 1399/12/23 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 5,853 5,853 5,853 0 0 0 438 8,832,110 5,853 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.299 میلیون 5 میلیون 6.299 میلیون -
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 16,187 8,418.00 34.21 24,605 0.00 0.00 1400/01/25 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 16,187 16,187 16,187 0 0 0 2498 167,939,608 16,187 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 94,416 - 94,416 -
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,560 1,713.00 32.49 5,273 0.00 0.00 1400/01/25 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,560 3,560 3,560 1 2,340 3,443 189 8,683,986 3,560 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 278,933 - 278,933 -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,623 1,048.00 15.71 6,671 0.00 0.00 1400/01/25 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,400 5,400 5,640 1 30,000 5,451 1 23,461 5,499 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.556 میلیون 5.362 میلیون 16.918 میلیون -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,760 76.00 1.98 3,775 61.00 1.59 1400/01/25 4,461 61.99 میلیون 234.02 میلیارد 13,894.89 3,836 3,804 3,760 3,880 2 171,754 3,840 1 9,746 3,845 232.176 هزار میلیارد 356.832 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 17.9 3.46 1.41 147.11 میلیون 7.754 میلیون 144.117 میلیون 10.747 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 17,120 3,823.00 28.75 13,297 0.00 0.00 1400/01/25 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 16,809 16,623 17,121 1 400 16,610 1 154 16,700 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 408,890 667,289 775,966 300,213
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 10,867 2,619.00 19.42 13,486 0.00 0.00 1400/01/25 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 10,815 10,780 11,000 2 16,604 10,900 1 7,500 10,970 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.11 میلیون 2.335 میلیون 13.61 میلیون 835,000
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 2,218 4.00 0.18 2,225 11.00 0.50 1400/01/25 1,448 24.32 میلیون 54.14 میلیارد 16,798.4 2,214 2,206 2,197 2,248 1 15,000 2,231 1 193,000 2,232 147.242 هزار میلیارد 154.471 میلیون 23.589 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 16.36 میلیون 11.419 میلیون 11.023 میلیون 13.36 9 12.89 18.955 میلیون 16.804 میلیون 32.183 میلیون 3.576 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,732 55.00 1.97 2,738 49.00 1.76 1400/01/25 2,044 24.06 میلیون 65.89 میلیارد 11,773.23 2,787 2,770 2,732 2,771 1 25,000 2,794 2 6,492 2,795 66.11 هزار میلیارد 68.467 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 88.83 2.4 19.89 33.321 میلیون 6.199 میلیون 38.487 میلیون 1.034 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,346 2.00 0.01 13,345 1.00 0.01 1400/01/25 1,006 23.63 میلیون 315.28 میلیارد 23,484.66 13,344 13,344 13,340 13,400 1 4,000 13,340 1 2,457 13,341 133.45 هزار میلیارد 451.733 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 45.75 8.83 2.7 3.35 میلیون 21.076 میلیون 7.139 میلیون 17.287 میلیون
اراد83

مرابحه عام دولت83-ش.خ041220

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/18 117 23 میلیون 23 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 4,200 533.00 14.54 3,667 0.00 0.00 1400/01/11 1,077 20.176 میلیون 73.98 میلیارد - 3,667 4,200 4,100 4,200 3 8,300 4,200 0 0 0 1.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.196 میلیون - 1.566 میلیون 629,800
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 960,000 28,740.00 3.09 931,260 0.00 0.00 1399/11/8 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 950,000 950,000 960,000 1 25,000 936,400 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4,100 - 4,100
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1400/01/22 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 500 851,000 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 9,178 2,539.00 38.24 6,639 0.00 0.00 1400/01/25 1,216 18.863 میلیون 125.22 میلیارد - 6,639 9,178 9,178 9,178 0 0 0 859 28,431,968 9,178 23.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,352 - 1,352 -
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 5,254 977.00 22.84 4,277 0.00 0.00 1400/01/25 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 5,254 5,254 5,254 1 2,000 5,014 641 48,588,190 5,319 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 84,184 - 84,184 -
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 16,326 2,227.00 12.00 18,553 0.00 0.00 1400/01/25 1,701 16.88 میلیون 313.18 میلیارد - 18,553 16,326 16,326 16,326 0 0 0 675 10,073,109 16,326 9.277 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 310 - 310 -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,257 188.00 1.99 9,296 149.00 1.58 1400/01/25 3,413 16.85 میلیون 156.6 میلیارد 4,935.6 9,445 9,350 9,257 9,500 1 4,353 9,410 1 1,000 9,412 222.71 هزار میلیارد 256.918 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 15.32 5.71 2.66 21.588 میلیون 3.156 میلیون 23.626 میلیون 1.118 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 6,934 784.00 10.16 7,718 0.00 0.00 1400/01/25 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 6,934 6,599 6,934 16 145,356 6,934 1 1,200 7,400 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.779 میلیون 5,262 16.785 میلیون 3 میلیون
اراد62

مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اوراق فرابورس 1.035 میلیون 35,000.00 3.50 1,000,000 0.00 0.00 1399/12/18 77 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 1.035 میلیون 1.035 میلیون 1.035 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 100 100 -
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 9,944 56.00 0.56 10,000 0.00 0.00 1399/10/14 357 14.54 میلیون 145.4 میلیارد - 10,000 9,933 9,920 9,960 4 396,040 9,934 1 8,490 9,939 - - - - - - - - - - - 2.203 میلیون 1.782 میلیون 3.986 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,493 71.00 1.99 3,493 71.00 1.99 1400/01/25 844 13.73 میلیون 47.97 میلیارد 16,270.74 3,564 3,493 3,493 3,550 0 0 0 146 2,228,460 3,563 13.126 هزار میلیارد 14.955 میلیون 6.593 میلیون 3.758 میلیون 1.829 میلیون 4.765 میلیون 1.26 میلیون 1.285 میلیون 10.23 2.75 10.42 16.049 میلیون 2,806 16.021 میلیون 31,619
آکورد

آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 30,084 690.00 2.35 29,394 0.00 0.00 1399/10/14 457 13.502 میلیون 396.89 میلیارد - 29,394 30,085 30,080 30,090 14 1,370,976 30,060 1 56,000 30,060 - - - - - - - - - - - 1.359 میلیون 8.649 میلیون 983,376 9.024 میلیون
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 23,120 3,497.00 13.14 26,617 0.00 0.00 1400/01/24 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 22,600 22,600 23,180 1 430 23,075 1 631 23,130 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.802 میلیون 1.533 میلیون 6.335 میلیون 221
قیستو

قند بیستون

سهام فرابورس 17,079 6,209.00 57.12 10,870 0.00 0.00 1400/01/24 82 12.502 میلیون 191.28 میلیارد - 10,870 17,079 17,079 17,079 169 10,810,292 17,079 0 0 0 5.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 155,269 - 155,269 -
اراد59

مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/09/12 63 12.5 میلیون 12.5 هزار میلیارد - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12.5 میلیون - 12.5 میلیون
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 8,190 325.00 3.82 8,515 0.00 0.00 1399/10/14 1,929 12.313 میلیون 104.85 میلیارد - 8,515 8,090 7,900 8,390 3 23,593 7,997 1 16,567 8,000 - - - - - - - - - - - 2.844 میلیون 446,987 3.095 میلیون 196,980
وزمین

بانک ایران زمین

سهام فرابورس 13,451 211.00 1.59 13,240 0.00 0.00 1400/01/25 920 11.532 میلیون 152.68 میلیارد - 13,240 13,451 13,451 13,451 0 0 0 223 20,220,999 13,451 52.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,850 - 1,850 -
ساروجح

ساروج بوشهر (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 20,600 600.00 3.00 20,000 0.00 0.00 1399/11/11 109 11.326 میلیون 226.52 میلیارد - 20,000 20,000 20,000 20,000 4 7,000 19,000 1 4,995,439 20,600 32.337 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,561 - - 4,561
اراد55

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209

اوراق فرابورس 950,000 22,100.00 2.38 927,900 0.00 0.00 1400/01/25 55 10.777 میلیون 10 هزار میلیارد - 927,900 950,000 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 100 - 100 -
آسامید

مشترک آسمان امید

صندوق فرابورس 11,350 340.00 3.09 11,010 0.00 0.00 1399/10/14 254 10.629 میلیون 117.02 میلیارد - 11,010 11,347 11,346 11,352 2 35,936 11,340 59 5,598,973 11,343 - - - - - - - - - - - 11.106 میلیون 12.581 میلیون 73,619 23.613 میلیون
حبندر

خط دریا بندر

سهام فرابورس 32,391 7,294.00 29.06 25,097 0.00 0.00 1400/01/25 2,382 10.214 میلیون 256.34 میلیارد - 25,097 32,391 32,391 32,391 0 0 0 142 1,646,155 32,405 3.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500 -