همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وثامن

اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 541 556.454 میلیون 556.45 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 6.15 میلیون 550.304 میلیون - 556.454 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 8,227 2,530.00 44.41 5,697 0.00 0.00 1399/10/30 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 8,227 8,227 8,481 0 0 0 796 47,161,945 8,279 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 496,062 - 496,062 -
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 20,628 3,977.00 16.16 24,605 0.00 0.00 1399/10/14 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 19,820 19,820 20,628 440 3,508,058 20,628 2 4,503 20,636 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.01 میلیون 59.045 میلیون 100.256 میلیون 28.799 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,470 79.00 0.75 10,501 48.00 0.46 1399/10/30 32,005 122.64 میلیون 1.288 هزار میلیارد 317.58 میلیون 10,549 10,549 10,241 10,710 1 20,000 10,320 5 122,580 10,320 315.03 هزار میلیارد 359.64 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.29 میلیون 63.349 میلیون 37.199 میلیون 37.098 میلیون 8.48 4.95 8.42 69.781 میلیون 50.594 میلیون 119.488 میلیون 886,696
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 5,594 321.00 6.09 5,273 0.00 0.00 1399/10/30 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 5,594 5,594 5,766 1 21,000 5,487 635 21,551,179 5,766 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.022 میلیون 4.5 میلیون 5.522 میلیون -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,390 281.00 4.21 6,671 0.00 0.00 1399/10/30 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 6,700 6,220 6,700 1 100,000 6,537 1 132,710 6,537 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.319 میلیون 15.457 میلیون 38.776 میلیون -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 5,586 172.00 2.99 5,590 168.00 2.92 1399/04/23 9,669 93.764 میلیون 524.1 میلیارد - 5,758 5,586 5,586 5,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 93.146 میلیون 617,820 93.623 میلیون 141,000
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,990 102.00 4.88 2,011 81.00 3.87 1399/10/30 3,881 78.49 میلیون 157.81 میلیارد 19,721.92 2,092 1,988 1,988 2,090 0 0 0 508 20,120,407 2,008 32.278 هزار میلیارد 136.298 میلیون 113.707 میلیون 633,000 102.383 میلیون 11.324 میلیون 2.55 میلیون -4,528,633 - 3 13.3 3.974 میلیون 700,000 4.674 میلیون -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,070 60.00 1.92 3,054 76.00 2.43 1399/10/30 5,773 74.85 میلیون 228.59 میلیارد 12,493.18 3,130 2,974 2,974 3,199 0 0 0 1297 24,929,747 3,048 73.74 هزار میلیارد 79.815 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 98.52 2.81 23.3 4.786 میلیون 2.5 میلیون 7.286 میلیون -
وگردشح

بانک گردشگری (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 15,218 0.00 0.00 15,218 0.00 0.00 1399/10/4 396 68.324 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 15,218 15,218 15,218 15,218 0 0 0 0 318.825 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.971 میلیون 56.353 میلیون - 68.324 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 16,708 3,411.00 25.65 13,297 0.00 0.00 1399/10/30 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 16,708 16,708 17,900 1 5,000 15,856 202 6,186,624 17,586 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.159 میلیون 1,000,000 1.522 میلیون 637,497
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,452 234.00 4.99 4,475 211.00 4.50 1399/10/30 4,648 53.63 میلیون 239.98 میلیارد 9,014.78 4,686 4,452 4,452 4,600 0 0 0 895 19,226,499 4,479 22.348 هزار میلیارد 24.368 میلیون 5.986 میلیون 350,000 827,048 5.158 میلیون 3.206 میلیون 267,045 84.43 4.56 7.34 1.207 میلیون - 1.207 میلیون -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 13,829 343.00 2.54 13,486 0.00 0.00 1399/10/30 894 49.121 میلیون 662.44 میلیارد - 13,486 13,829 13,829 14,100 0 0 0 496 28,075,802 13,836 267.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 107,396 10,000 117,396 -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,849 120.00 1.37 8,663 66.00 0.76 1399/10/30 9,932 46.3 میلیون 401.11 میلیارد 7,056.62 8,729 8,293 8,293 9,080 0 0 0 3415 22,695,407 8,729 207.545 هزار میلیارد 244.98 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 24.857 میلیون 32.58 میلیون 72.875 میلیون 9.694 میلیون 21.39 6.76 3.02 3.971 میلیون 12.202 میلیون 16.018 میلیون 155,523
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.78 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 31,721 1,669.00 5.00 31,730 1,660.00 4.97 1399/10/30 3,253 34.45 میلیون 1.093 هزار میلیارد 9,920.03 33,390 31,721 31,721 32,140 0 0 0 1773 47,998,234 31,779 142.785 هزار میلیارد 151.774 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 1.699 میلیون 5.382 میلیون 26.55 11.08 88.58 65,372 - 65,372 -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 5,531 247.00 4.27 5,524 254.00 4.40 1399/10/30 3,453 33.46 میلیون 184.85 میلیارد 9,405.91 5,778 5,490 5,490 5,760 0 0 0 357 5,007,846 5,518 23.172 هزار میلیارد 69.07 میلیون 52.464 میلیون 1.5 میلیون 44.707 میلیون 7.757 میلیون 24.831 میلیون 3.16 میلیون 7.13 3.14 0.98 875,812 - 875,812 -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,980 294.00 4.40 6,871 185.00 2.77 1399/10/30 7,144 33.1 میلیون 227.44 میلیارد 5,097.24 6,686 6,400 6,400 7,020 0 0 0 1495 5,654,891 6,664 309.195 هزار میلیارد 361.199 میلیون 135.808 میلیون 15 میلیون 45.569 میلیون 90.239 میلیون 92.174 میلیون 90.417 میلیون 3.31 3.5 3.42 11.023 میلیون 5.319 میلیون 16.041 میلیون 300,811
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,066 214.00 5.00 4,075 205.00 4.79 1399/10/30 2,561 32.7 میلیون 133.27 میلیارد 10,880.15 4,280 4,066 4,066 4,200 0 0 0 780 19,925,431 4,079 18.796 هزار میلیارد 22.216 میلیون 8.691 میلیون 4.613 میلیون 2.414 میلیون 6.277 میلیون 2.14 میلیون 1.496 میلیون 13.1 3.15 9.25 684,005 - 684,005 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 31,095 1,087.00 3.62 30,349 341.00 1.14 1399/10/30 1,974 31.09 میلیون 943.7 میلیارد 9,043.04 30,008 28,508 28,508 31,100 1 250 21,390 396 3,453,857 28,679 1371.775 هزار میلیارد 1.388 میلیارد 53.947 میلیون 35.5 میلیون 5.975 میلیون 47.972 میلیون 11.034 میلیون 10.634 میلیون 127.52 28.44 123.67 487,778 - 478,432 9,346
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,371 74.00 1.18 6,208 89.00 1.41 1399/10/30 2,923 30.96 میلیون 192.23 میلیارد 10,949.64 6,297 5,983 5,983 6,563 0 0 0 399 11,257,844 6,132 16.29 هزار میلیارد 38.51 میلیون 28.004 میلیون 2.624 میلیون 21.575 میلیون 6.429 میلیون 10.166 میلیون 3.336 میلیون 4.39 2.63 1.67 1.628 میلیون 2.015 میلیون 3.643 میلیون -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 22,244 1,170.00 5.00 22,592 822.00 3.51 1399/10/30 23,986 29.85 میلیون 674.35 میلیارد 1,739.26 23,414 22,244 22,244 23,980 0 0 0 9999 10,139,570 23,414 15.814 هزار میلیارد 17.987 میلیون 1.702 میلیون 700,000 735,175 966,701 1.53 میلیون 299,795 39.5 17.86 11.27 884,871 3 میلیون 3.885 میلیون 15
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 77,002 4,052.00 5.00 77,229 3,825.00 4.72 1399/10/30 12,284 26.68 میلیون 2.06 هزار میلیارد 1,361.9 81,054 77,002 77,002 78,940 0 0 0 2175 11,608,139 80,104 85.747 هزار میلیارد 93.895 میلیون 3.029 میلیون 1.11 میلیون 276,083 2.753 میلیون 1.372 میلیون 1.353 میلیون 67.33 34.01 68.23 444,131 - 444,131 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 16,490 801.00 4.63 16,654 637.00 3.68 1399/10/30 20,004 26.02 میلیون 433.38 میلیارد 1,419.13 17,291 16,427 16,427 17,417 0 0 0 8651 6,483,099 16,813 49.962 هزار میلیارد 57.157 میلیون 7.98 میلیون 3 میلیون 4.066 میلیون 3.914 میلیون 2.53 میلیون 1.284 میلیون 43.15 13.56 20.98 527,119 730,000 1.257 میلیون -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 5,815 141.00 2.37 5,726 230.00 3.86 1399/10/30 11,775 25.1 میلیون 143.76 میلیارد 4,402.12 5,956 5,659 5,659 5,950 0 0 0 5744 9,069,618 5,764 22.904 هزار میلیارد 24.283 میلیون 10.379 میلیون 4 میلیون 15,319 10.363 میلیون 6.535 میلیون 6.496 میلیون 3.56 2.34 3.71 813,497 2.053 میلیون 2.866 میلیون -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,300 342.00 4.48 7,322 320.00 4.19 1399/10/30 1,886 22.66 میلیون 165.95 میلیارد 10,971.88 7,642 7,260 7,260 7,800 1 1,365 7,296 348 6,514,716 7,356 37.342 هزار میلیارد 43.834 میلیون 14.975 میلیون 5.1 میلیون 4.345 میلیون 10.63 میلیون 4.358 میلیون 3.804 میلیون 9.64 3.71 9.06 1.015 میلیون 600,000 1.415 میلیون 200,000
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 16,350 574.00 3.64 15,910 134.00 0.85 1399/10/30 2,394 21.88 میلیون 348.14 میلیارد 8,520.75 15,776 14,988 14,988 16,559 0 0 0 170 4,902,450 15,770 159.1 هزار میلیارد 451.908 میلیون 301.173 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.903 میلیون 2.679 میلیون 69.48 10.87 3.54 4.444 میلیون 6.764 میلیون 10.824 میلیون 384,287
شستان

صنایع پتروشیمی گلستان

سهام فرابورس 4,277 610.00 16.63 3,667 0.00 0.00 1399/10/30 1,077 20.176 میلیون 73.98 میلیارد - 3,667 4,277 4,277 4,277 109 1,222,647 4,246 0 0 0 1.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.297 میلیون - 8.297 میلیون -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 20,996 1,105.00 5.00 21,020 1,081.00 4.89 1399/10/30 1,994 20.05 میلیون 421.56 میلیارد 4,450.75 22,101 20,996 20,996 21,520 0 0 0 825 12,424,698 21,997 136.315 هزار میلیارد 195.986 میلیون 64.323 میلیون 3.528 میلیون 45.831 میلیون 18.491 میلیون 30.995 میلیون 11.857 میلیون 9.59 8.12 4.84 361,349 2 میلیون 2.361 میلیون -
اراد53

مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

اوراق فرابورس 958,000 26,740.00 2.87 931,260 0.00 0.00 1399/10/24 100 20 میلیون 18.625 هزار میلیارد - 931,260 958,000 958,000 958,000 1 1,500 913,000 1 20,000 959,000 - - - - - - - - - - - - 10,100 - 10,100
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 10,760 4,121.00 62.07 6,639 0.00 0.00 1399/10/30 1,216 18.863 میلیون 125.22 میلیارد - 6,639 10,760 10,760 10,760 0 0 0 925 22,005,563 10,635 23.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 318,795 - 318,795 -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 23,827 1,254.00 5.00 23,876 1,205.00 4.80 1399/10/30 2,851 18.74 میلیون 447.54 میلیارد 4,228.36 25,081 23,827 23,827 24,490 0 0 0 826 11,685,814 23,951 59.69 هزار میلیارد 108.424 میلیون 58.924 میلیون 2.5 میلیون 45.396 میلیون 13.528 میلیون 19.811 میلیون 12.529 میلیون 4.71 4.66 3.18 196,099 5,000 201,099 -
شپترو

پتروشیمی آبادان

سهام فرابورس 5,372 1,095.00 25.60 4,277 0.00 0.00 1399/10/30 937 18.655 میلیون 79.79 میلیارد - 4,277 5,372 5,372 5,372 0 0 0 753 48,149,112 5,538 23.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.22 میلیون 3.2 میلیون 7.42 میلیون -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 15,350 44.00 0.29 14,997 309.00 2.02 1399/10/30 2,071 18.48 میلیون 277.1 میلیارد 15,944.17 15,306 14,541 14,541 15,650 0 0 0 663 9,954,093 14,547 59.988 هزار میلیارد 64.073 میلیون 9.139 میلیون 3.25 میلیون 2.825 میلیون 6.314 میلیون 1.664 میلیون 1.796 میلیون 33.4 9.7 36.81 23,893 - 23,893 -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 12,769 608.00 5.00 12,420 259.00 2.13 1399/10/30 3,525 17.81 میلیون 221.18 میلیارد 11,612.46 12,161 11,553 11,553 12,769 0 0 0 460 2,511,103 11,759 18.63 هزار میلیارد 20.88 میلیون 3.188 میلیون 300,000 2.314 میلیون 873,628 4.506 میلیون 749,531 4.99 21.1 4.09 7.827 میلیون 221,981 7.929 میلیون 119,433