همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,983 1,983.00 198.30 1,000 0.00 0.00 12:29 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 3,030 2,982 3,130 1 5,000 3,073 424 1,791,147 3,073 - - - - - - - - - - - 11.918 میلیون 3.791 میلیون 15.46 میلیون 248,186
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,058 336.00 5.00 7,058 336.00 5.00 12:29 32,042 47.17 میلیون 332.94 میلیارد 1,585.87 6,722 7,058 7,058 7,058 9999 323,056,151 6,722 60 85,609 6,722 282.32 هزار میلیارد 315.814 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.09 - - 26.176 میلیون 199,999 18.356 میلیون 8.02 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,530 139.00 3.79 3,548 121.00 3.30 12:30 29,416 60.31 میلیون 213.99 میلیارد 2,776.16 3,669 3,600 3,486 3,660 0 0 0 6390 12,672,454 3,636 10.644 هزار میلیارد 13.575 میلیون 7.091 میلیون 3 میلیون 2.931 میلیون 4.16 میلیون - - - 2.56 - 22.055 میلیون 8.111 میلیون 29.415 میلیون 750,962
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 8,005 2,308.00 40.51 5,697 0.00 0.00 12:29 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 8,005 8,005 8,194 1 10,000 7,155 242 12,330,646 8,250 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.964 میلیون 4.461 میلیون 10.425 میلیون -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,119 1.00 0.09 1,129 11.00 0.98 12:29 15,035 454.71 میلیون 513.26 میلیارد 23,364.01 1,118 1,144 1,117 1,149 2 28,000 1,133 8 588,994 1,135 152.415 هزار میلیارد 595.501 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.87 2.21 1.52 679.749 میلیون 23.59 میلیون 699.091 میلیون 4.248 میلیون
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 19,708 938.00 5.00 19,672 902.00 4.81 12:30 11,621 4.58 میلیون 90.1 میلیارد 876.38 18,770 19,010 18,850 19,708 1 1,928 19,270 7 162 19,270 13.77 هزار میلیارد 14.298 میلیون 1.579 میلیون 200,000 528,087 1.051 میلیون 962,833 1.048 میلیون 13.14 13.1 14.3 3.544 میلیون 2 میلیون 5.516 میلیون 27,915
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,827 1,446.00 27.42 5,273 0.00 0.00 12:28 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,831 3,827 3,999 0 0 0 76 3,059,112 3,921 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.241 میلیون - 4.241 میلیون -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,224 58.00 4.97 1,215 49.00 4.20 12:30 9,609 373.36 میلیون 453.71 میلیارد 38,854.92 1,166 1,178 1,170 1,224 1 5,500 1,170 5 113,638 1,171 51.784 هزار میلیارد 52.175 میلیون 46.123 میلیون 42.62 میلیون 391,785 45.731 میلیون 1.708 میلیون 1.548 میلیون 33.46 1.13 30.31 275.276 میلیون 32.588 میلیون 295.06 میلیون 12.803 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 21,452 224.00 1.03 21,679 3.00 0.01 12:29 9,476 4.76 میلیون 103.21 میلیارد 502.41 21,676 21,520 21,000 22,288 1 40,000 21,490 3 30 21,490 6.504 هزار میلیارد 7.043 میلیون 980,546 300,000 508,205 472,341 831,056 83,268 78.11 13.77 7.83 4.34 میلیون 134,133 3.601 میلیون 872,458
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 47,222 525.00 1.10 48,188 441.00 0.92 12:29 9,290 1.14 میلیون 54.84 میلیارد 122.5 47,747 46,220 46,220 50,120 0 0 0 2378 538,988 47,541 9.638 هزار میلیارد 11.032 میلیون 1.823 میلیون 200,000 1.395 میلیون 428,574 3.598 میلیون 812,368 11.86 22.49 2.68 556,776 601,990 1.158 میلیون 303
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,700 971.00 14.56 6,671 0.00 0.00 12:29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,650 5,570 5,815 0 0 0 78 2,948,665 5,754 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.688 میلیون 3.801 میلیون 5.489 میلیون -
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 35,790 1,883.00 5.00 36,066 1,607.00 4.27 12:30 7,399 8.33 میلیون 300.42 میلیارد 1,125.79 37,673 36,560 35,790 38,000 2 1,008 37,000 918 1,807,315 37,245 25.246 هزار میلیارد 27.418 میلیون 4.187 میلیون 200,000 2.171 میلیون 2.016 میلیون 6.694 میلیون 1.159 میلیون 21.79 12.52 3.77 2.194 میلیون 20,000 2.214 میلیون 42
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 8,709 414.00 4.99 8,680 385.00 4.64 12:29 7,227 1.83 میلیون 15.92 میلیارد 252.98 8,295 8,709 8,709 8,709 9999 51,968,600 8,346 51 2,553 8,346 17.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.705 میلیون 10,000 214,927 1.5 میلیون
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 35,822 345.00 0.95 36,409 242.00 0.67 12:29 7,041 678,097 24.69 میلیارد 96.31 36,167 35,620 35,600 37,185 1 375 35,953 1 7 35,953 7.282 هزار میلیارد 8.218 میلیون 1.182 میلیون 200,000 936,626 245,511 2.878 میلیون 580,099 12.55 29.66 2.53 975,587 400,007 1.376 میلیون 20
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 18,460 423.00 2.35 18,259 222.00 1.23 12:29 6,943 3.34 میلیون 61.02 میلیارد 481.31 18,037 17,500 17,500 18,790 1 1,164 17,850 2 32 17,850 12.781 هزار میلیارد 15.257 میلیون 3.866 میلیون 700,000 2.475 میلیون 1.391 میلیون 2.964 میلیون 518,118 24.67 9.19 4.31 2.453 میلیون 421,726 2.792 میلیون 82,452
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 86,250 4,482.00 4.94 87,827 2,905.00 3.20 12:29 6,704 1.55 میلیون 136.09 میلیارد 231.13 90,732 87,000 86,196 91,000 1 100 87,210 1570 330,389 90,570 17.565 هزار میلیارد 19.27 میلیون 2.257 میلیون 200,000 1.704 میلیون 552,456 1.918 میلیون 1.154 میلیون 15.22 31.8 9.16 401,484 237,000 638,479 5
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 13,942 177.00 1.25 14,065 54.00 0.38 12:29 6,322 1.8 میلیون 25.32 میلیارد 284.71 14,119 13,800 13,800 14,524 2 69,360 14,022 5 559 14,100 7.033 هزار میلیارد 8.507 میلیون 2.232 میلیون 500,000 1.474 میلیون 757,805 4.733 میلیون 75,193 93.53 9.28 1.49 3.272 میلیون 454,220 3.425 میلیون 300,862
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 29,699 1,298.00 4.57 29,194 793.00 2.79 12:30 6,321 1.23 میلیون 35.96 میلیارد 194.86 28,401 28,845 28,411 29,790 2 19,825 28,004 1 7 28,004 8.758 هزار میلیارد 10.043 میلیون 1.699 میلیون 300,000 1.285 میلیون 414,247 1.602 میلیون 252,885 34.64 21.14 5.47 1.292 میلیون 64,043 1.336 میلیون 20,014
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,050 212.00 1.53 14,000 162.00 1.17 12:29 6,060 2.26 میلیون 31.7 میلیارد 373.61 13,838 13,600 13,600 14,259 1 692 13,851 1 27 13,851 7 هزار میلیارد 9.526 میلیون 3.719 میلیون 500,000 2.526 میلیون 1.193 میلیون 4.631 میلیون 553,288 12.65 5.87 1.51 2.23 میلیون 1.774 میلیون 3.698 میلیون 305,487
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 11,898 539.00 4.75 11,714 355.00 3.13 12:29 5,750 1.59 میلیون 18.65 میلیارد 276.88 11,359 11,250 11,250 11,910 1 6,499 11,363 2 112 11,363 29.285 هزار میلیارد 30.597 میلیون 7.654 میلیون 2.5 میلیون 1.312 میلیون 6.342 میلیون 3.043 میلیون 2.965 میلیون 9.89 4.62 9.62 1.727 میلیون 893,232 2.562 میلیون 57,410
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 7,628 5,669.00 42.63 13,297 0.00 0.00 12:29 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 7,780 7,628 8,080 1 13,041 7,698 1 787 7,700 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.733 میلیون 916,643 27.125 میلیون 5.524 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,967 11.00 0.16 7,056 78.00 1.12 12:29 5,357 27.32 میلیون 192.78 میلیارد 5,100.43 6,978 7,200 6,942 7,200 1 788 7,120 1 1,415 7,132 317.52 هزار میلیارد 345.461 میلیون 160.064 میلیون 15 میلیون 27.941 میلیون 132.123 میلیون 87.525 میلیون 85.703 میلیون 3.7 2.4 3.63 40.254 میلیون 1.741 میلیون 40.981 میلیون 1.014 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,220 391.00 4.99 8,108 279.00 3.56 12:29 4,853 11.84 میلیون 96.03 میلیارد 2,439.51 7,829 7,633 7,633 8,220 1 2,350 7,761 3 2,167 7,765 243.24 هزار میلیارد 364.007 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 13.73 9.62 13.59 10.595 میلیون 1,000 10.28 میلیون 316,050
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 37,104 309.00 0.84 37,210 415.00 1.13 12:29 4,713 1.04 میلیون 38.53 میلیارد 219.69 36,795 36,600 36,600 37,740 3 12,932 37,010 7 420 37,010 74.42 هزار میلیارد 86.228 میلیون 17.717 میلیون 2 میلیون 11.808 میلیون 5.909 میلیون 15.995 میلیون 8.841 میلیون 8.42 12.59 4.66 995,678 1.591 میلیون 2.063 میلیون 524,506
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 72,770 3,797.00 5.51 68,973 0.00 0.00 1399/10/14 4,674 6.395 میلیون 441.07 میلیارد - 68,973 69,001 69,001 73,400 11 14,023 72,510 1 300 72,550 - - - - - - - - - - - 1.061 میلیون 233,700 1.295 میلیون -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 21,090 812.00 4.00 20,262 16.00 0.08 12:29 4,672 13.4 میلیون 271.61 میلیارد 2,869.12 20,278 19,265 19,265 21,291 0 0 0 223 2,119,470 20,269 15.602 هزار میلیارد 17.469 میلیون 3.575 میلیون 150,000 1.867 میلیون 1.708 میلیون 6.348 میلیون 780,872 19.98 8.83 2.38 4.676 میلیون 100,000 4.776 میلیون -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 102,800 274.00 0.27 103,614 1,088.00 1.06 12:29 4,496 1.14 میلیون 117.86 میلیارد 253.01 102,526 103,450 102,527 105,940 1 475 103,443 2 414 103,443 949.9 هزار میلیارد 1.068 میلیارد 156.937 میلیون 9.168 میلیون 118.471 میلیون 38.465 میلیون 203.867 میلیون 120.643 میلیون 7.87 24.69 4.66 1.437 میلیون 526,491 1.687 میلیون 276,097
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 40,680 1,502.00 3.83 39,047 131.00 0.33 12:29 4,443 21.46 میلیون 837.94 میلیارد 4,830.04 39,178 37,804 37,220 40,800 0 0 0 865 8,168,202 39,178 23.543 هزار میلیارد 24.87 میلیون 2.24 میلیون 602,947 1.327 میلیون 913,237 398,500 -57,416 - 25.47 58.37 335,686 432,000 767,686 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 11,562 43.00 0.37 11,660 55.00 0.47 12:30 4,420 1.88 میلیون 21.96 میلیارد 426.08 11,605 11,410 11,410 11,900 1 1,222 11,554 5 390 11,554 34.98 هزار میلیارد 40.671 میلیون 9.124 میلیون 3 میلیون 5.691 میلیون 3.432 میلیون 2.614 میلیون 1.129 میلیون 31 10.19 13.38 2.717 میلیون 217,553 2.919 میلیون 15,174
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 23,000 767.00 3.23 23,495 272.00 1.14 12:30 4,326 3.96 میلیون 92.95 میلیارد 914.5 23,767 23,529 22,579 24,590 1 230 22,510 756 593,420 23,529 7.902 هزار میلیارد 8.624 میلیون 1.161 میلیون 200,000 722,146 439,250 3.026 میلیون 135,785 58.19 17.99 2.61 1.342 میلیون 200,000 1.542 میلیون 14
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 18,605 357.00 1.88 18,875 87.00 0.46 12:29 4,117 724,563 13.59 میلیارد 175.99 18,962 18,550 18,550 19,000 1 64 18,600 4 200 18,600 81.163 هزار میلیارد 84.91 میلیون 10.063 میلیون 4.3 میلیون 3.748 میلیون 6.315 میلیون 5.266 میلیون 2.534 میلیون 32.03 12.85 15.41 1.079 میلیون 35,289 865,462 248,584
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 4,800 74.00 1.52 4,858 16.00 0.33 12:29 3,857 9.39 میلیون 45.62 میلیارد 2,434.88 4,874 4,753 4,743 4,995 1 4,086 4,850 2 378 4,850 19.432 هزار میلیارد 25.574 میلیون 13.858 میلیون 4 میلیون 6.142 میلیون 7.715 میلیون 4.697 میلیون 4.649 میلیون 4.18 2.52 4.14 10.956 میلیون 2.314 میلیون 13.098 میلیون 171,680
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام فرابورس 6,298 1,648.00 35.44 4,650 0.00 0.00 12:09 3,613 18 میلیون 83.7 میلیارد - 4,650 6,298 6,298 6,298 3917 19,263,071 6,298 0 0 0 11.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.262 میلیون 90,000 7.352 میلیون -
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 46,365 12,095.00 35.29 34,270 0.00 0.00 1400/06/24 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 46,365 46,365 46,365 1841 548,543 46,365 0 0 0 5.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 107,150 600 7,750 100,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,090 31.00 0.75 4,134 13.00 0.32 12:30 3,439 42.59 میلیون 176.07 میلیارد 12,384.45 4,121 4,145 4,070 4,219 18 3,599,216 4,170 1 200 4,170 254.256 هزار میلیارد 401.597 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 10.32 3.04 1.04 51.469 میلیون 43.188 میلیون 78.152 میلیون 16.506 میلیون
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 11,219 590.00 5.00 11,219 590.00 5.00 12:29 3,346 13.84 میلیون 155.26 میلیارد 4,135.96 11,809 11,219 11,219 11,219 1 1,551 11,621 9999 40,072,321 11,621 16.829 هزار میلیارد 20.727 میلیون 9.359 میلیون 1.5 میلیون 3.899 میلیون 5.46 میلیون 9.203 میلیون 9.143 میلیون - 3.24 1.92 138.885 میلیون 8.925 میلیون 143.864 میلیون 3.946 میلیون