همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,588 694.00 4.99 14,588 694.00 4.99 1400/03/29 38,917 31.44 میلیون 458.65 میلیارد - 13,894 14,588 14,588 14,588 1362 15,743,310 13,894 2 54 13,894 7.294 هزار میلیارد 8.395 میلیون 2.169 میلیون 500,000 1.101 میلیون 1.068 میلیون 4.111 میلیون 529,709 13.77 6.83 1.77 11.959 میلیون 298,765 2.055 میلیون 10.203 میلیون
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 14,714 700.00 5.00 14,639 625.00 4.46 1400/03/29 26,297 14.9 میلیون 218.09 میلیارد 1,275.43 14,014 14,600 14,038 14,714 124 542,994 14,038 1 27 14,038 7.32 هزار میلیارد 8.495 میلیون 2.232 میلیون 500,000 1.176 میلیون 1.056 میلیون 4.357 میلیون 533,768 13.71 6.93 1.68 14.702 میلیون 168,626 8.782 میلیون 6.089 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 14,895 9,710.00 39.46 24,605 0.00 0.00 1400/03/29 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 14,895 14,895 14,895 0 0 0 2155 134,941,565 15,515 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.042 میلیون 4.15 میلیون 5.532 میلیون 660,000
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,851 154.00 2.70 5,697 0.00 0.00 1400/03/29 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 5,851 5,851 5,851 521 30,027,015 5,687 0 0 0 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.643 میلیون 300,000 1.743 میلیون 200,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 25,090 963.00 3.70 24,908 1,145.00 4.39 1400/03/29 11,430 52.75 میلیون 1.314 هزار میلیارد 477.09 26,053 24,751 24,751 25,760 0 0 0 1049 13,623,693 26,053 69.742 هزار میلیارد - - 2.8 میلیون - - 5.882 میلیون 5.62 میلیون 12.41 - 11.86 475,521 4 میلیون 3.67 میلیون 805,723
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,403 1,870.00 35.46 5,273 0.00 0.00 1400/03/3 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,403 3,403 3,403 0 0 0 413 33,572,715 3,440 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 823,774 - 823,774 -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 53,301 946.00 1.74 53,562 685.00 1.26 1400/03/29 10,483 1.05 میلیون 56.14 میلیارد 99.98 54,247 54,510 52,700 55,790 1 183 54,351 1 6 54,499 10.712 هزار میلیارد 10.76 میلیون 1.197 میلیون 200,000 47,444 1.15 میلیون 788,602 914,575 11.71 9.32 13.58 1.094 میلیون 254 1.093 میلیون 1,218
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,154 21.00 1.79 1,170 5.00 0.43 1400/03/29 9,141 280.99 میلیون 328.83 میلیارد 30,739.57 1,175 1,199 1,122 1,228 6 267,640 1,193 1 94,500 1,194 49.866 هزار میلیارد 51.227 میلیون 45.434 میلیون 1.11 میلیون 1.361 میلیون 44.073 میلیون 1.372 میلیون 1.241 میلیون 40.19 1.13 36.35 309.08 میلیون - 308.15 میلیون 929,703
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 33,490 617.00 1.81 33,902 205.00 0.60 1400/03/29 8,863 1.93 میلیون 65.28 میلیارد 217.27 34,107 34,255 32,800 35,080 81 284,299 34,242 2 109 34,242 6.78 هزار میلیارد 7.134 میلیون 1.061 میلیون 200,000 353,736 707,364 2.806 میلیون 566,112 11.98 9.59 2.42 3.098 میلیون 5,332 2.709 میلیون 394,717
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 76,971 4,051.00 5.00 77,038 3,984.00 4.92 1400/03/29 8,518 2.12 میلیون 162.98 میلیارد 248.36 81,022 76,971 76,971 78,000 1 80 77,700 2 12 78,000 15.408 هزار میلیارد 15.992 میلیون 1.995 میلیون 200,000 584,266 1.41 میلیون 1.834 میلیون 1.162 میلیون 13.26 10.92 8.4 3.377 میلیون 120,320 3.391 میلیون 106,170
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,530 1,141.00 17.10 6,671 0.00 0.00 1400/03/29 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,700 5,510 5,700 3 105,213 5,485 1 1,133 5,486 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.136 میلیون 1.384 میلیون 5.52 میلیون -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 15,370 314.00 2.09 15,151 95.00 0.63 1400/03/29 7,705 4.28 میلیون 64.86 میلیارد 555.58 15,056 15,499 14,710 15,499 1 10,000 15,170 1 16 15,180 10.606 هزار میلیارد 12.675 میلیون 3.293 میلیون 700,000 2.069 میلیون 1.224 میلیون 2.247 میلیون 414,051 25.61 8.66 4.72 8.66 میلیون 30,000 8.69 میلیون 79
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 31,244 1,644.00 5.00 31,412 1,476.00 4.49 1400/03/29 6,867 2.14 میلیون 67.28 میلیارد 311.9 32,888 31,810 31,244 33,190 1 858 32,491 2 15 32,500 9.424 هزار میلیارد 10.386 میلیون 1.542 میلیون 300,000 962,690 579,012 1.35 میلیون 244,018 38.62 16.28 6.98 1.663 میلیون 2,000 1.577 میلیون 87,982
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 31,380 193.00 0.62 31,272 85.00 0.27 1400/03/29 5,812 2.42 میلیون 75.83 میلیارد 417.22 31,187 31,041 30,971 31,790 1 240 31,400 1 60 31,400 62.544 هزار میلیارد 68.277 میلیون 15.933 میلیون 2 میلیون 5.733 میلیون 10.2 میلیون 14.304 میلیون 8.227 میلیون 7.6 6.13 4.37 2.055 میلیون 766,377 2.693 میلیون 128,353
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,590 8,707.00 65.48 13,297 0.00 0.00 1400/03/29 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 4,600 4,590 4,795 1 2,000 4,750 2 54,038 4,757 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 906,364 110,000 906,364 110,000
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 72,770 3,797.00 5.51 68,973 0.00 0.00 1399/10/14 4,674 6.395 میلیون 441.07 میلیارد - 68,973 69,001 69,001 73,400 11 14,023 72,510 1 300 72,550 - - - - - - - - - - - 1.061 میلیون 233,700 1.295 میلیون -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,480 107.00 3.17 3,446 73.00 2.16 1400/03/29 3,885 62.01 میلیون 213.64 میلیارد 15,960.22 3,373 3,400 3,350 3,520 1 10,000 3,356 1 10,000 3,364 211.941 هزار میلیارد 345.714 میلیون 205.845 میلیون 61.504 میلیون 133.773 میلیون 72.072 میلیون 200.419 میلیون 15.095 میلیون 14.04 2.94 1.06 42.39 میلیون 28.175 میلیون 67.679 میلیون 2.886 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 10,862 208.00 1.95 10,746 92.00 0.86 1400/03/29 3,633 1.29 میلیون 13.92 میلیارد 356.4 10,654 10,786 10,550 10,999 1 44,873 10,654 1 56 10,656 26.865 هزار میلیارد 28.781 میلیون 8.714 میلیون 2.5 میلیون 1.916 میلیون 6.798 میلیون 3.395 میلیون 3.33 میلیون 8.07 3.95 7.91 374,281 680,670 1.055 میلیون 112
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 30,835 1,468.00 5.00 30,656 1,289.00 4.39 1400/03/29 3,519 6.46 میلیون 197.94 میلیارد 1,834.83 29,367 30,158 30,000 30,835 155 928,559 30,178 1 3,000 30,178 27.59 هزار میلیارد 27.922 میلیون 5.637 میلیون 600,000 331,864 5.305 میلیون 5.375 میلیون 4.163 میلیون 6.63 5.2 5.13 5.99 میلیون 51,886 5.646 میلیون 395,388
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 4,271 9.00 0.21 4,265 3.00 0.07 1400/03/29 3,374 6.54 میلیون 27.9 میلیارد 1,938.6 4,262 4,183 4,183 4,350 2 5,039 4,224 4 8,185 4,230 17.06 هزار میلیارد 17.098 میلیون 11.286 میلیون 4 میلیون 37,603 11.248 میلیون 7.204 میلیون 7.161 میلیون 2.38 1.52 2.37 5.749 میلیون - 5.349 میلیون 400,228
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 9,095 1.00 0.01 9,095 1.00 0.01 1400/03/29 3,220 7.79 میلیون 70.89 میلیارد 2,420.46 9,094 9,095 9,094 9,103 386 73,713,439 9,094 7 5,546 9,095 272.85 هزار میلیارد 364.603 میلیون 144.027 میلیون 30 میلیون 91.753 میلیون 52.273 میلیون 35.312 میلیون 35.158 میلیون 7.76 5.22 7.73 1.004 میلیون 7.248 میلیون 8.248 میلیون 3,475
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 83,800 316.00 0.38 83,508 24.00 0.03 1400/03/29 3,020 1.53 میلیون 127.6 میلیارد 505.94 83,484 84,500 82,300 84,500 1 134 83,600 3 15,395 83,600 765.575 هزار میلیارد 789.768 میلیون 144.611 میلیون 9.168 میلیون 24.194 میلیون 120.417 میلیون 180.452 میلیون 110.758 میلیون 6.91 6.36 4.24 967,501 1.296 میلیون 1.505 میلیون 758,019
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 15,150 757.00 4.76 15,488 419.00 2.63 1400/03/29 2,950 1.44 میلیون 22.25 میلیارد 487.04 15,907 15,610 15,117 16,160 8 11,260 15,780 1 7,000 15,780 5.209 هزار میلیارد 5.696 میلیون 850,948 200,000 486,776 364,172 2.685 میلیون 123,941 42.03 14.3 1.94 1.353 میلیون 120,000 1.273 میلیون 200,044
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 60,431 2,877.00 5.00 59,643 2,089.00 3.63 1400/03/29 2,488 657,160 39.2 میلیارد 264.13 57,554 58,390 56,100 60,431 44 73,671 58,372 1 13 58,580 30.418 هزار میلیارد 39.082 میلیون 13.328 میلیون 510,000 8.665 میلیون 4.663 میلیون 13.099 میلیون 3.22 میلیون 9.45 6.52 2.32 418,591 20,000 370,265 68,326
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 20,017 57,594.00 74.21 77,611 0.00 0.00 1400/03/29 2,413 4.491 میلیون 348.57 میلیارد - 77,611 20,061 20,017 20,733 0 0 0 6 67,262 20,395 115.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.784 میلیون 920,500 2.675 میلیون 30,000
حبندر

خط دریا بندر

سهام فرابورس 25,475 378.00 1.51 25,097 0.00 0.00 1400/03/29 2,382 10.214 میلیون 256.34 میلیارد - 25,097 25,475 25,475 25,475 0 0 0 184 1,326,977 26,219 3.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,759 305,000 320,759 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,710 178.00 0.90 19,981 93.00 0.47 1400/03/29 2,333 7.05 میلیون 140.93 میلیارد 3,023.26 19,888 19,500 19,500 20,600 4 107,468 19,860 1 100,000 19,899 89.915 هزار میلیارد 91.009 میلیون 15.192 میلیون 4.5 میلیون 1.095 میلیون 14.097 میلیون 1.996 میلیون 4.224 میلیون 21.29 6.38 45.05 6.862 میلیون 6.744 میلیون 12.941 میلیون 665,000
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 20,178 1,062.00 5.00 20,763 477.00 2.25 1400/03/29 2,275 7.97 میلیون 165.52 میلیارد 3,504.11 21,240 21,980 20,178 22,100 168 1,441,682 21,240 1 3,000 21,766 62.289 هزار میلیارد 73.115 میلیون 17.309 میلیون 3 میلیون 10.826 میلیون 6.482 میلیون 8.414 میلیون 3.621 میلیون 17.2 9.98 7.69 2.866 میلیون - 2.866 میلیون -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,115 115.00 3.56 3,140 90.00 2.79 1400/03/29 2,105 20.22 میلیون 63.5 میلیارد 9,607.93 3,230 3,120 3,082 3,213 0 0 0 128 10,357,979 3,213 14.483 هزار میلیارد 16.191 میلیون 8.447 میلیون 4.613 میلیون 1.707 میلیون 6.74 میلیون 2.539 میلیون 1.438 میلیون 10.07 2.15 5.7 18.741 میلیون - 16.681 میلیون 2.06 میلیون
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 33,309 6,901.00 26.13 26,408 0.00 0.00 1400/03/25 2,100 6.562 میلیون 173.28 میلیارد - 26,408 33,309 33,309 33,309 0 0 0 209 2,017,227 33,309 3.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 500 - 500 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 18,720 476.00 2.48 19,098 98.00 0.51 1400/03/29 2,087 365,105 6.84 میلیارد 174.94 19,196 18,402 18,400 19,090 1 221 18,711 1 50 18,718 82.121 هزار میلیارد 85.433 میلیون 8.901 میلیون 4.3 میلیون 3.311 میلیون 5.59 میلیون 4.753 میلیون 2.222 میلیون 36.96 14.69 17.28 376,516 20,000 396,365 151
بایکا

کابلسازی ایران

سهام فرابورس 34,640 4,328.00 11.11 38,968 0.00 0.00 1400/03/25 2,083 5.97 میلیون 232.64 میلیارد - 38,968 34,640 34,640 34,640 0 0 0 405 2,198,811 34,640 19.668 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,141 - 12,141 -
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 3,980 193.00 4.62 4,002 171.00 4.10 1400/03/29 2,065 25.7 میلیون 102.84 میلیارد 12,443.17 4,173 3,980 3,965 4,199 0 0 0 119 2,803,473 4,155 14.936 هزار میلیارد 18.644 میلیون 8.012 میلیون 3.732 میلیون 3.708 میلیون 4.304 میلیون 3.551 میلیون 416,284 35.89 3.47 4.21 13.131 میلیون - 13.131 میلیون -
کیمیا

کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 13,300 354.00 2.73 13,393 447.00 3.45 1400/03/29 1,979 7.63 میلیون 102.23 میلیارد 3,856.88 12,946 13,100 12,592 13,593 1 1,000 13,251 1 13,000 13,260 14.063 هزار میلیارد 15.422 میلیون 4.033 میلیون 1.05 میلیون 1.36 میلیون 2.673 میلیون 4.247 میلیون 1.558 میلیون 9.03 5.26 3.31 7.202 میلیون 2.561 میلیون 9.5 میلیون 263,248
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,168 141.00 2.01 7,082 55.00 0.78 1400/03/29 1,963 7.85 میلیون 56.13 میلیارد 4,001.5 7,027 6,914 6,914 7,360 1 750 6,950 1 811 6,960 318.69 هزار میلیارد 370.618 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 3.39 3.25 3.33 3.543 میلیون 12,289 3.326 میلیون 230,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 27,550 589.00 2.09 28,003 136.00 0.48 1400/03/29 1,942 4.28 میلیون 119.72 میلیارد 2,201.54 28,139 27,300 26,840 28,500 1 240 27,333 2 721 27,350 154.577 هزار میلیارد 174.744 میلیون 28.682 میلیون 2.76 میلیون 20.167 میلیون 8.515 میلیون 8.276 میلیون 3.011 میلیون 51.34 18.15 18.68 1.431 میلیون 1.517 میلیون 2.429 میلیون 518,482