همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/8 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
آواپارس

بیمه اتکای آوای پارس

سهام فرابورس 700 0.00 0.00 700 0.00 0.00 1400/08/8 88,637 1.5 میلیارد 1.05 هزار میلیارد - - 700 700 700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.492 میلیارد 7.997 میلیون - 1.5 میلیارد
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 3,286 2,286.00 228.60 1,000 0.00 0.00 10:31 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - 1,000 3,286 3,286 3,286 1 5,000 2,844 418 27,299,847 3,387 - - - - - - - - - - - 7,500 - 7,500 -
اتکا تهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/13 44,784 1.447 میلیارد 723.5 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.436 میلیارد 11.285 میلیون - 1.447 میلیارد
وفردا

بیمه هوشمند فردا

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/17 35,850 1.25 میلیارد 625 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.235 میلیارد 14.658 میلیون - 1.25 میلیارد
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 9,971 14,634.00 59.48 24,605 0.00 0.00 1400/06/28 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 10,390 9,810 10,555 1 375 9,971 2 52,586 9,999 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.653 میلیون 115,000 16.663 میلیون 1.105 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 1,178 4,519.00 79.32 5,697 0.00 0.00 10:48 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 1,178 1,166 1,178 199 16,776,844 1,144 1 7,288 1,144 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54.847 میلیون - 53.395 میلیون 1.453 میلیون
خاورح

ایران خودرو دیزل (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 169 20.00 10.58 189 0.00 0.00 1400/11/6 14,205 950.732 میلیون 179.5 میلیارد - 189 191 186 196 0 0 0 4298 706,133,376 169 96.638 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,919 1,354.00 25.68 5,273 0.00 0.00 10:50 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,830 3,805 3,919 1 2,574 3,870 1 4,400 3,885 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.378 میلیون 334,890 21.973 میلیون 740,000
کاریز

بیمه زندگی کاریزما

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1400/09/21 9,920 720 میلیون 360 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 448.35 میلیون 271.65 میلیون - 720 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 4,030 2,641.00 39.59 6,671 0.00 0.00 10:51 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 3,940 3,888 4,040 1 14,348 3,940 1 10,000 4,000 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 349,038 1.255 میلیون 1.604 میلیون -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,104 46.00 4.35 1,087 29.00 2.74 10:52 7,314 301.3 میلیون 327.73 میلیارد 71,569.54 1,058 1,063 1,058 1,106 1 142,795 1,062 1 88,575 1,064 67.456 هزار میلیارد 67.769 میلیون 62.933 میلیون 10,000 374,643 - - - - - - 213.02 میلیون 122.866 میلیون 187.928 میلیون 147.958 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,850 7,447.00 56.01 13,297 0.00 0.00 10:35 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 5,910 5,850 5,950 1 123,100 5,800 3 110,550 5,880 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 55,580 1.423 میلیون 1.023 میلیون 455,713
تسه0008

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.061 میلیون 278,029.00 35.50 783,092 0.00 0.00 10:52 5,368 133,071 104.21 میلیارد - 783,092 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.061 میلیون 1 158 1,050,000 1 8 1,104,030 - - - - - - - - - - - 80,059 - 28,721 51,338
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 72,770 3,797.00 5.51 68,973 0.00 0.00 1399/10/14 4,674 6.395 میلیون 441.07 میلیارد - 68,973 69,001 69,001 73,400 11 14,023 72,510 1 300 72,550 - - - - - - - - - - - 1.061 میلیون 233,700 1.295 میلیون -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
فافق

صنایع مس افق کرمان

سهام فرابورس 3,065 1,585.00 34.09 4,650 0.00 0.00 10:49 3,613 18 میلیون 83.7 میلیارد - 4,650 3,039 2,990 3,067 1 636 2,985 2 12,040 3,020 11.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.746 میلیون 814,114 2.56 میلیون -
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 64,500 30,230.00 88.21 34,270 0.00 0.00 10:52 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 64,500 64,500 65,000 1 300 58,800 17 4,646 66,450 5.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 388,700 80,000 432,700 36,000
حشکوه

دلیجان شکوه پارس

سهام فرابورس 2,894 106.00 3.53 3,000 0.00 0.00 10:44 3,018 15 میلیون 45 میلیارد - 3,000 2,894 2,894 2,894 0 0 0 2 20,000 2,967 5.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 774,459 1.472 میلیون 2.246 میلیون -
تسه0009

امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.066 میلیون 166,985.00 18.57 899,017 0.00 0.00 10:52 2,838 132,830 119.42 میلیارد - 899,017 1.04 میلیون 1.026 میلیون 1.078 میلیون 1 22 1,046,710 142 62,178 1,050,000 - - - - - - - - - - - 116,235 - 40,232 76,003
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 810 38.00 4.92 805 33.00 4.27 10:51 2,653 98.22 میلیون 79.07 میلیارد 40,238.57 772 790 785 810 1 6,500 788 3 3,426 788 34.309 هزار میلیارد 34.659 میلیون 45.982 میلیون 42.62 میلیون 349,674 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 23.29 0.75 20.08 152.572 میلیون 8 میلیون 157.955 میلیون 2.616 میلیون
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 14,850 62,761.00 80.87 77,611 0.00 0.00 10:50 2,413 4.491 میلیون 348.57 میلیارد - 77,611 14,830 14,570 14,850 1 2,000 14,410 1 1,000 14,580 115.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.03 میلیون - 3.027 میلیون 2,366
حبندر

خط دریا بندر

سهام فرابورس 16,910 8,187.00 32.62 25,097 0.00 0.00 10:45 2,382 10.214 میلیون 256.34 میلیارد - 25,097 16,440 16,440 16,930 11 1,435,834 16,460 0 0 0 3.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.628 میلیون - 1.627 میلیون 1.001 میلیون
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 6,720 170.00 2.60 6,580 30.00 0.46 10:51 2,360 9.63 میلیون 63.47 میلیارد 4,118.49 6,550 6,340 6,340 6,820 0 0 0 564 6,632,903 6,540 9.885 هزار میلیارد 11.979 میلیون 8.68 میلیون 1.5 میلیون 2.109 میلیون 6.493 میلیون 7.57 میلیون 7.507 میلیون 1.31 1.52 1.3 3.037 میلیون 5.007 میلیون 8.044 میلیون -
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 11,600 14,808.00 56.07 26,408 0.00 0.00 10:42 2,100 6.562 میلیون 173.28 میلیارد - 26,408 11,600 11,600 11,600 0 0 0 62 572,381 11,600 3.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,759 - 6,759 -
بایکا

کابلسازی ایران

سهام فرابورس 14,180 24,788.00 63.61 38,968 0.00 0.00 10:48 2,083 5.97 میلیون 232.64 میلیارد - 38,968 14,120 13,870 14,380 1 630 13,900 1 1,565 14,080 19.668 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 168,098 16,000 184,098 -
کمیناح

شیشه سازی مینا(حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 6,841 1,751.00 20.38 8,592 0.00 0.00 1400/08/19 1,999 20.206 میلیون 173.61 میلیارد - 8,592 8,535 8,439 8,950 1 10,000 6,817 1 9,239 6,850 12.533 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 8,190 325.00 3.82 8,515 0.00 0.00 1399/10/14 1,929 12.313 میلیون 104.85 میلیارد - 8,515 8,090 7,900 8,390 3 23,593 7,997 1 16,567 8,000 - - - - - - - - - - - 2.844 میلیون 446,987 3.095 میلیون 196,980
ثعتما

سر. ساختمانی اعتماد گستر

سهام فرابورس 21,550 12,429.00 36.58 33,979 0.00 0.00 10:44 1,707 5.34 میلیون 181.45 میلیارد - 33,979 21,550 21,550 21,550 0 0 0 109 2,420,433 22,000 2.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 271 - 271 -
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 7,790 10,763.00 58.01 18,553 0.00 0.00 10:33 1,701 16.88 میلیون 313.18 میلیارد - 18,553 7,790 7,790 7,790 0 0 0 184 5,713,656 7,960 9.277 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,795 - 3,795 -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,430 70.00 1.31 5,380 20.00 0.37 10:51 1,653 5.23 میلیون 28.41 میلیارد 2,725.64 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 215.2 هزار میلیارد 265.507 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.06 3.4 2.29 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,020 560.00 4.49 10:50 1,614 12.95 میلیون 168.55 میلیارد 7,984.9 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.14 هزار میلیارد 92.802 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 25.87 10.32 25.05 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 73,850 2,600.00 3.65 10:51 1,570 1.06 میلیون 79.38 میلیارد 686.59 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1015.55 هزار میلیارد 1.062 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.49 12.68 4.33 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 6,570 20,047.00 75.32 26,617 0.00 0.00 10:51 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 6,360 6,360 6,690 0 0 0 58 1,447,384 6,540 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.031 میلیون 200,000 19.168 میلیون 62,822
تسه0010

امتیاز تسهیلات مسکن دی 00

تسهیلات مسکن فرابورس 1.068 میلیون 122,784.00 10.31 1.191 میلیون 0.00 0.00 10:52 1,520 78,684 93.7 میلیارد - 1.191 میلیون 1.051 میلیون 1.051 میلیون 1.089 میلیون 2 75 1,049,001 1 5 1,059,580 - - - - - - - - - - - 78,630 164 54,095 24,699
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 10,000 2,282.00 29.57 7,718 0.00 0.00 10:51 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 9,970 9,910 10,040 1 1,050 9,870 1 26,046 9,890 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21.174 میلیون 3.716 میلیون 23.612 میلیون 1.278 میلیون
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 8,120 20,545.00 71.67 28,665 0.00 0.00 10:40 1,374 3.211 میلیون 92.05 میلیارد - 28,665 7,880 7,880 8,250 1 1,548 7,980 1 4,500 8,190 10.262 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 563,553 67,668 630,591 630