همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,600 17.00 0.47 3,567 16.00 0.45 1403/03/01 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 6,620.86 3,583 3,513 3,513 3,600 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 194.361 میلیون 110.898 میلیون 50 میلیون 16.011 میلیون 94.886 میلیون 153.709 میلیون 42.845 میلیون 4.16 1.88 1.16 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
بپردیس

بیمه پردیس

سهام فرابورس 1,371 871.00 174.20 500 0.00 0.00 1403/03/01 9,387 825 میلیون 412.5 میلیارد - 500 1,371 1,371 1,380 0 0 0 0 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 504.636 میلیون 320.364 میلیون - 825 میلیون
تسه1402

امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسهیلات مسکن فرابورس 1.205 میلیون 204,410.00 14.50 1.41 میلیون 0.00 0.00 1403/03/01 4,702 301,226 424.65 میلیارد - 1.41 میلیون 1.29 میلیون 1.192 میلیون 1.29 میلیون 1 160 1,410,000 3 149 1,418,000 - - - - - - - - - - - 300,681 - 208,691 91,990
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 6,890 10.00 0.15 6,910 30.00 0.44 1403/03/01 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,568.73 6,880 6,770 6,770 7,000 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 73.974 میلیون 15.995 میلیون 10.5 میلیون 1.419 میلیون 14.576 میلیون 4.127 میلیون 3.626 میلیون 20.02 4.99 17.58 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,672 72.00 2.00 3,665 65.00 1.81 1403/03/01 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,551.53 3,600 3,670 3,616 3,672 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.124 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.29 2.38 2.1 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,650 110.00 1.99 5,650 110.00 1.99 1403/03/01 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 17,079.46 5,540 5,530 5,570 5,650 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.725 میلیون 1.732 میلیون 1.1 میلیون 510,238 1.222 میلیون 984,019 227,860 27.28 5.09 6.32 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 14,180 280.00 1.94 14,190 270.00 1.87 1403/03/01 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 6,120.79 14,460 14,200 14,180 14,460 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 32.781 میلیون 17.566 میلیون 1.5 میلیون 11.496 میلیون 6.07 میلیون 23.489 میلیون 4.099 میلیون 5.19 3.51 0.91 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 18,800 350.00 1.83 18,800 350.00 1.83 1403/03/01 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 7,658.27 19,150 18,800 18,800 19,000 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 24.076 میلیون 6.883 میلیون 1,000,000 5.276 میلیون 1.607 میلیون 4.148 میلیون 592,061 31.75 11.7 4.53 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 10,740 150.00 1.38 10,720 170.00 1.56 1403/03/01 1,654 6.354 میلیون 86.83 میلیارد 5,794.66 10,890 11,080 10,680 11,080 2 8,001 13,530 1 9,600 13,600 10.594 هزار میلیارد 12.019 میلیون 5.476 میلیون 775,000 3.711 میلیون 1.766 میلیون 5.121 میلیون 815,531 10.19 4.71 1.62 6.338 میلیون - 6.33 میلیون 8,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 768 350.00 31.31 1,118 0.00 0.00 1403/03/01 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 753 753 772 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
خپارس

پارس خودرو

سهام فرابورس 939 122.00 11.50 1,061 0.00 0.00 1403/03/01 1,400 83.957 میلیون 89.1 میلیارد 53,288.34 1,061 939 939 954 1 49,288 1,031 1 50,000 1,062 120.496 هزار میلیارد 236.996 میلیون 148.006 میلیون 113.568 میلیون 118.203 میلیون 39.762 میلیون 73.188 میلیون -35,932,871 -3.31 2.99 1.62 83.907 میلیون 50,000 80.783 میلیون 3.173 میلیون
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,610 0.00 0.00 16,600 10.00 0.06 1403/03/01 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 5,163.07 16,610 16,940 16,480 16,940 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 87.236 میلیون 29.008 میلیون 4.5 میلیون 12.536 میلیون 16.472 میلیون 36.449 میلیون 11.403 میلیون 6.55 4.53 2.05 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 31,600 250.00 0.78 31,300 550.00 1.73 1403/03/01 1,158 2.168 میلیون 110.34 میلیارد 1,728.23 31,850 31,250 31,250 32,450 2 4,658 51,300 2 10,596 51,400 12.725 هزار میلیارد 8.107 میلیون 2.076 میلیون 250,000 269,881 1.806 میلیون 550,006 362,584 21.58 4.33 14.23 2.062 میلیون 88,919 2.151 میلیون 150
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 8,320 90.00 1.09 8,230 0.00 0.00 1403/03/01 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 3,895.44 8,230 8,220 8,110 8,320 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 8.494 میلیون 4.382 میلیون 1,000,000 214,457 4.168 میلیون 2.382 میلیون 2.023 میلیون 4.07 1.97 3.45 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 6,530 60.00 0.91 6,550 40.00 0.61 1403/03/01 1,069 5.806 میلیون 44.37 میلیارد 5,096.62 6,590 6,490 6,480 6,700 6 65,854 7,610 1 36 7,620 11.46 هزار میلیارد 13.423 میلیون 6.243 میلیون 1.5 میلیون 3.598 میلیون 2.645 میلیون 9.877 میلیون 453,422 21.67 3.71 0.99 5.755 میلیون 35,604 5.79 میلیون -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,180 230.00 1.92 12,150 200.00 1.67 1403/03/01 1,065 5.765 میلیون 87.28 میلیارد 11,434.24 11,950 11,810 11,810 12,180 1 277 14,980 1 9,762 14,990 18.168 هزار میلیارد 19.127 میلیون 7.494 میلیون 1.2 میلیون 4.547 میلیون 2.947 میلیون 2.015 میلیون 294,837 49.45 4.95 7.24 5.683 میلیون 78,000 5.761 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 3,540 9.00 0.25 3,518 13.00 0.37 1403/03/01 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 7,252.75 3,531 3,461 3,461 3,600 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 347.505 میلیون 206.433 میلیون 75 میلیون 83.655 میلیون 122.777 میلیون 41.942 میلیون 41.349 میلیون 6.38 2.15 6.29 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,119 16.00 0.76 2,113 10.00 0.48 1403/03/01 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 33,356.49 2,103 2,062 2,062 2,145 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 429.304 میلیون 370.589 میلیون 86.361 میلیون 193.493 میلیون 177.095 میلیون 413.218 میلیون 77.347 میلیون 3.05 1.33 0.57 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
لبخند

لبخند

صندوق فرابورس 15,129 973.00 6.87 14,156 0.00 0.00 1403/03/01 999 35.284 میلیون 499.48 میلیارد - 14,156 15,128 15,128 15,129 201 195,820,337 14,156 90 51,950,030 14,157 - - - - - - - - - - - 11.545 میلیون 23.739 میلیون 26.482 میلیون 8.802 میلیون
تکیمیا

تامین سرمایه کیمیا

سهام فرابورس 2,260 254.00 12.66 2,006 0.00 0.00 1403/02/17 977 41.737 میلیون 83.72 میلیارد - 2,006 2,262 2,197 2,263 1 43,833 2,006 2 21,900 2,010 40.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 41.73 میلیون 5.307 میلیون 36.424 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,250 100.00 1.87 5,250 100.00 1.87 1403/03/01 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 17,753.31 5,350 5,250 5,250 5,380 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 36.17 میلیون 22.026 میلیون 1.5 میلیون 17.321 میلیون 4.705 میلیون 10.94 میلیون -1,290,431 -14.61 4.01 1.72 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
کارا

کارا

صندوق فرابورس 18,229 1,127.00 6.59 17,102 0.00 0.00 1403/03/01 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 18,230 18,229 18,233 6 107,373,281 17,102 11 3,158,640 17,103 - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 17,620 200.00 1.12 17,610 210.00 1.18 1403/03/01 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 16,034.12 17,820 17,000 17,000 17,620 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 46.998 میلیون 5.532 میلیون 2.64 میلیون 507,727 5.024 میلیون 1.508 میلیون 1.257 میلیون 36.97 9.25 30.84 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 10,250 200.00 1.99 10,190 140.00 1.39 1403/03/01 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 3,823.16 10,050 10,000 9,940 10,250 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 30.708 میلیون 8.008 میلیون 2.6 میلیون 4.214 میلیون 3.795 میلیون 9.686 میلیون 1.065 میلیون 24.88 6.98 2.74 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,000 30.00 0.37 7,920 110.00 1.37 1403/03/01 904 10.059 میلیون 111.48 میلیارد 7,914.17 8,030 7,870 7,870 8,060 0 0 0 194 16,101,403 10,970 19.944 هزار میلیارد 23.818 میلیون 10.604 میلیون 1.8 میلیون 9.562 میلیون 1.042 میلیون 5.348 میلیون -1,000,790 -14.24 13.68 2.67 8.483 میلیون 1.577 میلیون 10.059 میلیون -
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,200 11.00 0.50 2,179 32.00 1.45 1403/03/01 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 68,191.62 2,211 2,167 2,167 2,240 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 21.259 میلیون 16.098 میلیون 6.6 میلیون 6.877 میلیون 9.221 میلیون 13.141 میلیون 2.412 میلیون 5.96 1.56 1.1 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 5,930 50.00 0.84 5,910 70.00 1.17 1403/02/18 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 14,833.59 5,980 6,000 5,710 6,200 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 117.598 میلیون 28.446 میلیون 14.2 میلیون 6.49 میلیون 21.956 میلیون - 4.083 میلیون 27.21 5.06 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,544 48.00 1.37 3,505 9.00 0.26 1403/03/01 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 15,680.53 3,496 3,494 3,462 3,560 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 566.507 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.51 2.56 2.26 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 3,289 41.00 1.26 3,252 4.00 0.12 1403/03/01 846 14.86 میلیون 65.13 میلیارد 8,251.98 3,248 3,205 3,186 3,296 3 21,325 4,275 2 12,713 4,288 15.779 هزار میلیارد 16.497 میلیون 9.074 میلیون 3.6 میلیون 4.79 میلیون 4.283 میلیون 5.554 میلیون -466,691 -25.09 2.73 2.11 13.186 میلیون 1.675 میلیون 14.86 میلیون 78
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 50,000 950.00 1.94 49,850 800.00 1.63 1403/03/01 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,418.55 49,050 50,000 49,450 50,000 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 168.112 میلیون 26.727 میلیون 3 میلیون 18.562 میلیون 8.165 میلیون 4.838 میلیون 23.821 میلیون 6.28 18.32 30.91 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 69,916 4,315.00 6.58 65,601 0.00 0.00 1403/03/01 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 69,917 69,916 69,917 2 94,114,657 65,601 66 28,815,923 65,602 - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
آوند

آوند

صندوق فرابورس 15,127 962.00 6.79 14,165 0.00 0.00 1403/03/01 829 21.771 میلیون 308.4 میلیارد - 14,165 15,127 15,126 15,127 8 197,222,201 14,165 1 46,556,354 14,166 - - - - - - - - - - - 16.531 میلیون 4.16 میلیون 7.275 میلیون 13.417 میلیون
وسدید

گروه صنعتی سدید

سهام فرابورس 2,853 774.00 21.34 3,627 0.00 0.00 1403/02/30 781 23.565 میلیون 85.47 میلیارد - 3,627 2,949 2,853 2,949 2 19,113 3,573 2 240,000 3,597 108.771 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.35 میلیون 35,527 23.386 میلیون -
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 13,260 20.00 0.15 13,360 120.00 0.91 1403/03/01 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 4,046.38 13,240 13,000 13,000 13,500 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 22.911 میلیون 10.373 میلیون 1.4 میلیون 4.207 میلیون 6.166 میلیون 3.329 میلیون 2.707 میلیون 6.91 3.03 5.62 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 9,960 10.00 0.10 10,030 80.00 0.80 1403/03/01 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 8,744.19 9,950 9,950 9,830 10,140 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد 5.783 میلیون 1.876 میلیون 450,000 1.247 میلیون 629,018 949,484 107,445 42.01 7.18 4.75 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 6,030 110.00 1.86 6,000 80.00 1.35 1403/03/01 722 3.773 میلیون 47.68 میلیارد 6,364.19 5,920 5,820 5,820 6,030 0 0 0 0 11.376 هزار میلیارد 14.382 میلیون 6.367 میلیون 1.788 میلیون 3.653 میلیون 2.714 میلیون 9.09 میلیون 731,388 14.67 3.95 1.18 3.568 میلیون 205,579 3.21 میلیون 563,221
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,345 38.00 1.65 2,322 15.00 0.65 1403/03/01 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 31,984.77 2,307 2,269 2,269 2,350 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 227.146 میلیون 210.366 میلیون 33.5 میلیون 149.359 میلیون 61.006 میلیون 122.477 میلیون 24.256 میلیون 3.21 1.28 0.64 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,940 10.00 0.08 12,020 90.00 0.75 1403/03/01 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 6,275.12 11,930 12,150 11,930 12,150 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 20.186 میلیون 9.227 میلیون 1.05 میلیون 7.565 میلیون 1.661 میلیون 5.03 میلیون 805,026 15.68 7.6 2.51 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
صایند

گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 15,761 992.00 6.72 14,769 0.00 0.00 1403/03/01 678 9.883 میلیون 145.96 میلیارد - 14,769 15,761 15,760 15,761 47 2,421,837 14,769 12 2,243,472 14,770 - - - - - - - - - - - 8.904 میلیون 917,689 9.722 میلیون 99,977
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 37,150 50.00 0.13 37,300 200.00 0.54 1403/03/01 664 46,192 8.78 میلیارد 1,455.1 37,100 36,650 36,600 37,800 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 62.432 میلیون 12.893 میلیون 266,930 9.192 میلیون 3.701 میلیون 11.436 میلیون 4.264 میلیون 12.49 14.38 4.66 31,364 14,600 37,090 8,874
بتهران

بیمه اتکایی تهران رواک

سهام فرابورس 2,059 1,012.00 32.95 3,071 0.00 0.00 1403/02/26 651 44.658 میلیون 137.15 میلیارد - 3,071 2,017 2,017 2,075 2 230,000 3,062 1 17,297 3,170 15.355 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.158 میلیون 300,000 25.711 میلیون 18.748 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام فرابورس 954 43.00 4.31 997 0.00 0.00 1403/02/26 637 35.888 میلیون 35.77 میلیارد - 997 929 927 954 7 738,365 999 26 2,722,625 1,000 27.864 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.297 میلیون 3.468 میلیون 35.765 میلیون -
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 4,218 36.00 0.86 4,237 55.00 1.32 1403/03/01 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 2,754.69 4,182 4,170 4,155 4,265 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 45.934 میلیون 22.328 میلیون 8.471 میلیون 10.043 میلیون 12.285 میلیون 7.234 میلیون 5.317 میلیون 6.75 2.92 4.96 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,699 216.00 4.39 4,682 233.00 4.74 1403/02/30 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 13,599.26 4,915 5,010 4,615 5,010 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 20.662 میلیون 9.782 میلیون 3.758 میلیون 3.068 میلیون 6.714 میلیون 4.96 میلیون 1.056 میلیون 16.68 2.62 3.55 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000
توان

توان

صندوق فرابورس 17,609 696.00 3.80 18,305 0.00 0.00 1403/03/01 607 3.739 میلیون 68.44 میلیارد - 18,305 17,280 17,099 17,637 1 60 18,223 1 5,000 18,224 - - - - - - - - - - - 2.192 میلیون 1.525 میلیون 2.091 میلیون 1.627 میلیون
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 3,248 66.00 1.99 3,272 42.00 1.27 1403/03/01 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 21,291.33 3,314 3,248 3,248 3,314 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 22.308 میلیون 11.389 میلیون 1.8 میلیون 5.405 میلیون 5.984 میلیون 9.715 میلیون 1.206 میلیون 14.02 2.82 1.74 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,310 160.00 1.89 8,450 20.00 0.24 1403/03/01 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 18,727.85 8,470 8,370 8,310 8,400 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 943.48 میلیون 419.26 میلیون 75 میلیون 309.73 میلیون 109.53 میلیون 104.749 میلیون 27 میلیون 23.47 5.79 6.05 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
وآتوس

آرین توسکا

سهام فرابورس 2,197 5.00 0.23 2,192 0.00 0.00 1403/03/01 564 38.423 میلیون 84.21 میلیارد - 2,192 2,197 2,111 2,197 1 20,000 2,280 2 205,000 2,281 3.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38.301 میلیون - 2.686 میلیون 35.615 میلیون
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 5,150 0.00 0.00 5,130 20.00 0.39 1403/03/01 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 20,932.1 5,150 5,190 5,110 5,260 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 24.662 میلیون 9.845 میلیون 4.5 میلیون 1.577 میلیون 8.268 میلیون 15.704 میلیون 3.441 میلیون 6.71 2.79 1.47 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 126,930 539.00 0.43 126,391 0.00 0.00 1403/03/01 546 1.477 میلیون 186.66 میلیارد - 126,391 125,249 124,500 126,938 1 196 126,363 1 313 126,364 - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون 16,570 1.45 میلیون 25,579
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 7,250 20.00 0.28 7,190 40.00 0.55 1403/03/01 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 3,160.46 7,230 7,300 7,090 7,370 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 120.956 میلیون 48.687 میلیون 13 میلیون 27.486 میلیون 21.201 میلیون 18.722 میلیون 7.638 میلیون 12.24 4.41 4.99 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 11,900 130.00 1.08 11,910 120.00 1.00 1403/03/01 514 2.08 میلیون 30.97 میلیارد 5,509.4 12,030 11,810 11,790 12,180 1 9,010 14,870 2 29,333 14,950 14.294 هزار میلیارد 13.009 میلیون 4.715 میلیون 960,000 1.576 میلیون 3.14 میلیون 6.518 میلیون 1.691 میلیون 6.76 3.64 1.75 2.012 میلیون 65,409 1.926 میلیون 150,967
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 1,399 3.00 0.21 1,392 4.00 0.29 1403/03/01 509 9.482 میلیون 17.83 میلیارد 37,000 1,396 1,380 1,370 1,420 2 11,499 1,869 1 12,000 1,870 17.87 هزار میلیارد 23.761 میلیون 21.782 میلیون 7.428 میلیون 10.537 میلیون 11.245 میلیون 8.87 میلیون 1.453 میلیون 9.1 1.18 1.49 9.433 میلیون - 9.064 میلیون 369,324
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,320 700.00 6.99 9,340 680.00 6.79 1403/02/30 500 2.802 میلیون 31.08 میلیارد 8,468.65 10,020 9,910 9,320 9,910 3 1,672 11,120 3 50,941 11,200 13.308 هزار میلیارد 17.35 میلیون 8.215 میلیون 1.2 میلیون 6.142 میلیون 2.073 میلیون 6.921 میلیون 734,800 15.25 5.41 1.62 2.687 میلیون 110,250 2.797 میلیون -
ومشان

سر. فنی و مهندسی مشانیر

سهام فرابورس 5,630 241,170.00 97.72 246,800 0.00 0.00 1403/03/01 500 350,592 86.52 میلیارد - 246,800 5,630 5,630 5,630 0 0 0 0 4.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 308,203 42,389 321,592 29,000
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام فرابورس 14,650 190.00 1.31 14,540 80.00 0.55 1403/03/01 494 453,693 8.61 میلیارد 799.87 14,460 14,350 14,350 14,670 1 6,500 19,250 6 26,165 19,270 20.298 هزار میلیارد 18.959 میلیون 9.264 میلیون 1.07 میلیون 3.401 میلیون 5.863 میلیون 4.215 میلیون 2.583 میلیون 6.02 2.65 3.69 438,614 - 438,526 88
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,830 40.00 0.82 4,810 60.00 1.23 1403/03/01 471 3.278 میلیون 20.03 میلیارد 10,882.16 4,870 4,780 4,780 4,850 1 6,880 6,050 4 64,646 6,060 8.065 هزار میلیارد 7.066 میلیون 4.488 میلیون 1.32 میلیون 676,969 3.811 میلیون 1.546 میلیون 1.411 میلیون 4.5 1.67 4.12 3.222 میلیون 55,601 3.277 میلیون -
وثوق

سر. وثوق امین

سهام فرابورس 17,170 5,430.00 24.03 22,600 0.00 0.00 1403/03/01 461 1.839 میلیون 41.52 میلیارد - 22,600 17,170 17,170 17,780 9 123,774 22,400 1 2,826 22,450 7.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.826 میلیون - 1.826 میلیون -
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 6,360 120.00 1.85 6,360 120.00 1.85 1403/03/01 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 5,942.34 6,480 6,360 6,360 6,470 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 64.962 میلیون 20.889 میلیون 3 میلیون 7.722 میلیون 13.167 میلیون 16.796 میلیون 7.718 میلیون 7.42 4.35 3.41 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 12,140 450.00 3.57 12,150 440.00 3.49 1403/03/01 443 970,540 15.49 میلیارد 4,141.82 12,590 12,140 12,140 12,370 1 4,331 15,900 3 16,709 16,100 15.96 هزار میلیارد 12.999 میلیون 3.627 میلیون 350,000 848,669 2.778 میلیون 4.008 میلیون 1.655 میلیون 7.34 4.37 3.03 545,969 423,698 969,667 -
وبرق

سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

سهام فرابورس 39,700 22,800.00 36.48 62,500 0.00 0.00 1403/03/01 438 770,907 48.17 میلیارد - 62,500 40,400 39,700 41,050 2 1,690 59,800 32 395,097 61,450 21.984 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 770,907 - 770,907 -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 55,600 400.00 0.71 55,600 400.00 0.71 1403/03/01 436 230,256 16.68 میلیارد 248.64 56,000 55,000 54,900 57,050 1 4,424 71,900 6 1,616 72,500 14.49 هزار میلیارد 12.271 میلیون 1.865 میلیون 200,000 1.151 میلیون 714,075 4.817 میلیون 643,293 17.29 15.57 2.31 215,162 12,900 228,062 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 40,200 200.00 0.50 40,200 200.00 0.50 1403/03/01 425 499,119 24.13 میلیارد 687.79 40,000 40,500 39,300 40,800 2 504 48,650 1 97 48,700 12.088 هزار میلیارد 13.077 میلیون 4.604 میلیون 250,000 3.027 میلیون 1.577 میلیون 7.919 میلیون 877,365 11.45 6.37 1.27 498,968 - 498,968 -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 18,580 80.00 0.43 18,480 180.00 0.96 1403/03/01 419 2.288 میلیون 46.52 میلیارد 7,324.65 18,660 18,580 18,290 18,880 2 1,151 20,100 2 9,499 20,150 40.7 هزار میلیارد 41.773 میلیون 8.955 میلیون 2 میلیون 4.813 میلیون 4.142 میلیون 2.159 میلیون 556,979 66.36 8.92 17.12 1.894 میلیون 393,907 2.288 میلیون -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 3,633 71.00 1.99 3,609 47.00 1.32 1403/03/01 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 23,110.71 3,562 3,627 3,575 3,633 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 20.002 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون 6.108 میلیون 4.616 میلیون 10.245 میلیون 2.403 میلیون 5.78 3.01 1.36 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
داریک

ص. س. اعتماد داریک

صندوق فرابورس 20,610 1,244.00 6.42 19,366 0.00 0.00 1403/03/01 384 5.877 میلیون 113.82 میلیارد - 19,366 20,610 20,609 20,611 113 106,550,609 19,366 13 9,060,683 19,367 - - - - - - - - - - - 3.774 میلیون 2.078 میلیون 4.915 میلیون 937,423
کی بی سی

کی بی سی

سهام فرابورس 8,130 160.00 1.93 8,130 160.00 1.93 1403/03/01 378 1.246 میلیون 21.8 میلیارد 3,294.13 8,290 8,130 8,130 8,320 1 1,430 17,470 1 2,303 17,480 8.575 هزار میلیارد 17.098 میلیون 12.662 میلیون 490,000 11.082 میلیون 1.58 میلیون 8.012 میلیون -307,213 -19.57 3.81 0.75 1.237 میلیون - 1.237 میلیون -
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 3,198 73.00 2.23 3,271 0.00 0.00 1403/03/01 373 12.645 میلیون 41.36 میلیارد - 3,271 3,198 3,198 3,263 0 0 0 1 40,000 3,420 5.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.601 میلیون 2.045 میلیون 12.645 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 13,050 100.00 0.76 12,990 160.00 1.22 1403/03/01 358 690,610 8.96 میلیارد 2,029.58 13,150 12,890 12,890 13,110 1 11,148 12,780 2 5,079 13,010 38.91 هزار میلیارد 46.275 میلیون 12.459 میلیون 3 میلیون 7.305 میلیون 5.155 میلیون 5.402 میلیون 1.643 میلیون 23.72 7.56 7.21 659,650 20,250 679,900 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 2,653 52.00 2.00 2,644 43.00 1.65 1403/03/01 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 21,352.34 2,601 2,653 2,591 2,653 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 96.337 میلیون 74.004 میلیون 15 میلیون 43.457 میلیون 30.547 میلیون 14.15 میلیون 13.369 میلیون 3.96 1.73 3.74 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
ارزش مسکن

ارزش مسکن

صندوق فرابورس 14,132 1,035.00 7.90 13,097 0.00 0.00 1403/03/01 355 494,030 6.47 میلیارد - 13,097 13,880 13,704 14,200 1 1,000 13,032 1 1,000 13,069 - - - - - - - - - - - 494,030 - 494,030 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 3,654 66.00 1.84 3,617 29.00 0.81 1403/03/01 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 10,621.89 3,588 3,649 3,575 3,659 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 480.092 میلیون 341.993 میلیون 49 میلیون 176.264 میلیون 165.73 میلیون 303.223 میلیون 67.029 میلیون 4.53 1.83 1 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
وآرین

توسعه اقتصادی آرین

سهام فرابورس 2,292 216.00 10.40 2,076 0.00 0.00 1403/03/01 342 13.419 میلیون 27.86 میلیارد - 2,076 2,260 2,260 2,352 1 20,000 1,851 1 15,000 2,123 8.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.209 میلیون 209,867 13.1 میلیون 318,992
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 8,690 160.00 1.88 8,650 120.00 1.41 1403/03/01 335 1.352 میلیون 15.56 میلیارد 5,796.61 8,530 8,690 8,550 8,700 1 800 11,560 1 5,000 11,570 9.656 هزار میلیارد 9.728 میلیون 3.485 میلیون 838,900 2.447 میلیون 1.038 میلیون 3.145 میلیون 147,593 49.17 6.99 2.31 1.185 میلیون 166,350 1.351 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 8,750 40.00 0.46 8,750 40.00 0.46 1403/03/01 333 1.234 میلیون 12.91 میلیارد 5,435.34 8,710 8,620 8,620 8,840 2 5,987 10,380 1 1,000 10,430 34.028 هزار میلیارد 57.246 میلیون 78.958 میلیون 3.25 میلیون 28.808 میلیون 50.15 میلیون 36.908 میلیون 4.697 میلیون 6.05 0.57 0.77 1.143 میلیون 89,084 1.233 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,747 197.00 4.99 3,749 195.00 4.94 1403/02/30 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 17,366.62 3,944 3,900 3,747 3,900 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 80.385 میلیون 67.307 میلیون 7 میلیون 54.142 میلیون 13.165 میلیون 139.486 میلیون 4.518 میلیون 5.81 1.99 0.19 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,964 58.00 2.00 2,936 30.00 1.03 1403/03/01 327 5.103 میلیون 20.81 میلیارد 8,540.21 2,906 2,950 2,901 2,964 1 7,012 4,001 3 14,869 4,058 27.196 هزار میلیارد 24.131 میلیون 13.764 میلیون 6.669 میلیون 4.551 میلیون 9.212 میلیون 6.65 میلیون 1.342 میلیون 14.59 2.13 2.94 4.918 میلیون 181,200 5.099 میلیون -
وتوسکا

سر. توسعه توکا

سهام فرابورس 4,265 9,545.00 69.12 13,810 0.00 0.00 1403/02/24 326 6.168 میلیون 85.17 میلیارد - 13,810 4,265 4,265 4,265 0 0 0 0 11.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.968 میلیون 200,000 6.163 میلیون 4,384
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 4,361 59.00 1.33 4,338 82.00 1.86 1403/03/01 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 19,497.13 4,420 4,332 4,332 4,409 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 83.834 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 6.05 1.52 0.58 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 12,230 130.00 1.07 11,990 110.00 0.91 1403/03/01 323 657,085 8.53 میلیارد 3,506.05 12,100 11,900 11,860 12,270 19 89,017 12,960 2 42,768 12,970 25.96 هزار میلیارد 35.431 میلیون 16.684 میلیون 2 میلیون 11.451 میلیون 5.233 میلیون 18.255 میلیون 3.033 میلیون 7.91 4.58 1.31 368,042 287,908 655,950 -
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 14,344 895.00 6.65 13,449 0.00 0.00 1403/03/01 321 16.461 میلیون 221.39 میلیارد - 13,449 14,342 14,342 14,344 2 200,000,204 13,449 22 20,397,790 13,450 - - - - - - - - - - - 4.615 میلیون 11.831 میلیون 12.324 میلیون 4.123 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 75,400 1,400.00 1.82 75,750 1,050.00 1.37 1403/03/01 313 159,506 14.08 میلیارد 340.38 76,800 76,000 75,300 76,800 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.132 میلیارد 227.919 میلیون 13.752 میلیون 90.462 میلیون 137.457 میلیون 338.808 میلیون 110.791 میلیون 9.4 7.58 3.07 110,504 49,002 85,460 74,046
واحصا

احیاء صنایع خراسان

سهام فرابورس 18,990 7,060.00 27.10 26,050 0.00 0.00 1403/03/01 312 1.084 میلیون 28.26 میلیارد - 26,050 19,360 18,990 19,360 5 11,596 25,100 6 10,423 25,500 11.004 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.079 میلیون 5,259 1.084 میلیون -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 18,750 300.00 1.57 18,750 300.00 1.57 1403/03/01 309 777,612 18.37 میلیارد 1,577.68 19,050 18,700 18,700 18,950 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 86.68 میلیون 33.726 میلیون 3.5 میلیون 21.055 میلیون 12.671 میلیون 35.062 میلیون 8.051 میلیون 8.15 5.18 1.87 777,553 - 777,553 -
غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

سهام فرابورس 5,210 100.00 1.88 5,210 100.00 1.88 1403/03/01 308 1.545 میلیون 8.62 میلیارد 24,101.31 5,310 5,210 5,210 5,260 2 131,372 5,520 1 75,300 5,540 11.16 هزار میلیارد 12.29 میلیون 4.721 میلیون 2 میلیون 1.87 میلیون 2.85 میلیون 14.481 میلیون 469,465 22.2 3.66 0.72 1.543 میلیون - 1.543 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 8,200 160.00 1.91 8,210 150.00 1.79 1403/03/01 308 1.439 میلیون 16.22 میلیارد 9,205.08 8,360 8,520 8,200 8,520 2 14,460 11,170 3 13,500 11,260 140.875 هزار میلیارد 117.817 میلیون 41.996 میلیون 10 میلیون 15.192 میلیون 26.803 میلیون 41.31 میلیون 18.624 میلیون 5.51 3.83 2.48 1.439 میلیون - 1.338 میلیون 100,546
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,345 26.00 0.77 3,350 21.00 0.62 1403/03/01 296 1.922 میلیون 7.03 میلیارد 3,385.96 3,371 3,438 3,340 3,438 2 2,108 3,659 1 924 3,717 36.6 هزار میلیارد 33.55 میلیون 24.112 میلیون 10 میلیون 50,475 24.062 میلیون 6.567 میلیون 6.357 میلیون 5.27 1.39 5.1 530,605 1.39 میلیون 1.921 میلیون -
خبنیان

بنیان دیزل

سهام فرابورس 2,698 450.00 14.29 3,148 0.00 0.00 1403/03/01 287 5.418 میلیون 17.05 میلیارد - 3,148 2,631 2,631 2,727 1 42,080 3,130 2 33,205 3,148 31.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.91 میلیون 500,000 5.392 میلیون 17,500
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 3,229 40.00 1.25 3,184 5.00 0.16 1403/03/01 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 12,747.04 3,189 3,228 3,150 3,230 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 193.54 میلیون 141.573 میلیون 34.978 میلیون 82.17 میلیون 59.403 میلیون 126.688 میلیون 30.69 میلیون 3.63 1.87 0.88 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 1.195 میلیون 214,318.00 15.21 1.409 میلیون 0.00 0.00 1403/03/01 281 12,638 17.81 میلیارد - 1.409 میلیون 1.231 میلیون 1.19 میلیون 1.3 میلیون 2 771 1,410,000 1 1 1,429,999 - - - - - - - - - - - 12,532 - 9,917 2,615
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 23,750 450.00 1.86 23,900 300.00 1.24 1403/03/01 280 774,616 20.17 میلیارد 4,496.12 24,200 23,750 23,750 24,100 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 367.491 میلیون 163.304 میلیون 12 میلیون 80.691 میلیون 82.613 میلیون 182.455 میلیون 55.29 میلیون 5.19 3.47 1.57 333,908 440,708 738,572 36,044
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 17,490 340.00 1.98 17,480 330.00 1.92 1403/03/01 269 333,908 7 میلیارد 9,489.09 17,150 16,810 16,810 17,490 2 109,571 20,900 4 558 20,950 18.9 هزار میلیارد 19.244 میلیون 7.584 میلیون 900,000 3.512 میلیون 4.072 میلیون 10.808 میلیون 2.676 میلیون 5.88 3.86 1.46 208,408 125,500 168,836 165,072
فسوژ

سوژمیران

سهام فرابورس 18,810 100.00 0.53 18,860 150.00 0.80 1403/03/01 264 907,989 18.33 میلیارد 3,330.43 18,710 19,000 18,750 19,080 5 2,360 20,230 2 3,000 20,230 12.114 هزار میلیارد 13.064 میلیون 4.721 میلیون 600,000 1.748 میلیون 2.973 میلیون 2.688 میلیون 2.208 میلیون 5.12 3.81 4.21 827,989 80,000 897,989 10,000
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 4,640 3,650.00 44.03 8,290 0.00 0.00 1403/03/01 263 5.016 میلیون 41.57 میلیارد - 8,290 4,640 4,640 4,640 0 0 0 110 6,325,265 8,240 20.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.976 میلیون 40,000 5.016 میلیون -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,123 14.00 0.66 2,106 31.00 1.45 1403/03/01 263 7.146 میلیون 18.02 میلیارد 28,525.66 2,137 2,095 2,095 2,162 4 404,484 2,699 10 424,605 2,699 9.654 هزار میلیارد 9.952 میلیون 6.157 میلیون 3.829 میلیون 1.895 میلیون 4.262 میلیون 2.392 میلیون 978,729 8.24 1.89 3.37 6.013 میلیون 1.133 میلیون 7.105 میلیون 40,694
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,497 88.00 2.00 4,459 50.00 1.13 1403/03/01 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 14,750.41 4,409 4,323 4,323 4,497 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 65.417 میلیون 30.234 میلیون 7.65 میلیون 13.47 میلیون 16.764 میلیون 15.936 میلیون 4.743 میلیون 10.95 3.1 3.26 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 15,840 120.00 0.76 15,610 110.00 0.70 1403/03/01 261 827,220 13.37 میلیارد 4,483.12 15,720 16,020 15,410 16,030 1 2,037 16,040 5 7,511 16,070 8.08 هزار میلیارد 10.716 میلیون 4.902 میلیون 500,000 2.911 میلیون 1.991 میلیون 3.709 میلیون 638,411 12.23 3.92 2.1 826,770 - 596,859 229,911
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 5,800 1,150.00 16.55 6,950 0.00 0.00 1403/03/01 259 22.789 میلیون 161.8 میلیارد - 6,950 5,800 5,800 5,800 8 333,979 7,100 0 0 0 20.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.589 میلیون 9.2 میلیون 7.589 میلیون 15.2 میلیون
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 18,535 1,206.00 6.96 17,329 0.00 0.00 1403/03/01 257 7.09 میلیون 122.87 میلیارد - 17,329 18,534 18,534 18,535 203 201,833,860 17,329 3 30,098,537 17,330 - - - - - - - - - - - 3.452 میلیون 3.639 میلیون 3.856 میلیون 3.234 میلیون
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 1,998 63.00 3.06 2,061 0.00 0.00 1403/03/01 256 10.085 میلیون 20.79 میلیارد - 2,061 2,001 1,998 2,037 3 457,317 2,006 1 4,759 2,025 4.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.792 میلیون - 8.792 میلیون 1,000,000