همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 17,385 133.00 0.76 17,518 0.00 0.00 1399/11/2 151,766 95.99 میلیون 1.682 هزار میلیارد 1,678.9 17,518 17,010 17,010 18,400 2 1,500 17,385 3 8,367 17,385 43.795 هزار میلیارد 45.71 میلیون 8.138 میلیون 2.5 میلیون 1.915 میلیون 6.223 میلیون 4.094 میلیون 4.036 میلیون 10.85 7.04 10.7 94.92 میلیون 1.074 میلیون 93.309 میلیون 2.685 میلیون
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 51,716 1,577.00 3.15 50,139 0.00 0.00 1399/11/2 128,673 25.29 میلیون 1.268 هزار میلیارد 6.93 50,139 46,792 46,792 51,716 578 980,922 51,716 1 7 51,716 10.028 هزار میلیارد 10.579 میلیون 1.146 میلیون 200,000 551,399 594,615 2.33 میلیون 400,153 25.06 16.86 4.3 25.118 میلیون 168,958 23.234 میلیون 2.054 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 38,707 1,529.00 4.11 37,178 0.00 0.00 1399/11/2 31,500 8.37 میلیون 311.03 میلیارد 6,501.85 37,178 35,028 35,028 38,707 28 47,553 38,707 2 777 38,707 11.153 هزار میلیارد 11.968 میلیون 1.31 میلیون 300,000 814,613 495,205 919,272 222,656 50.09 22.52 12.13 8.265 میلیون 100,602 8.066 میلیون 299,490
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 47,395 1,877.00 4.12 45,518 0.00 0.00 1399/11/2 30,117 198,132 9.39 میلیارد 6.47 45,518 47,395 47,395 47,395 7124 43,215,562 47,395 0 0 0 9.104 هزار میلیارد 9.19 میلیون 873,211 200,000 86,371 786,840 642,241 638,658 14.25 11.57 14.17 198,132 - 194,138 3,994
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,612 45.00 0.42 10,657 0.00 0.00 1399/11/2 24,215 61.35 میلیون 653.86 میلیارد 317.58 میلیون 10,657 10,502 10,502 10,920 1 3,000 10,614 2 2,067 10,618 319.71 هزار میلیارد 421.371 میلیون 165.684 میلیون 30 میلیون 101.661 میلیون 64.023 میلیون 35.795 میلیون 35.672 میلیون 8.97 4.99 8.93 60.505 میلیون 849,221 60.809 میلیون 545,569
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 23,721 217.00 0.92 23,504 0.00 0.00 1399/11/2 24,033 17.21 میلیون 404.51 میلیارد 1,739.26 23,504 22,510 21,600 23,721 182 863,994 23,721 2 32 23,721 16.453 هزار میلیارد 17.35 میلیون 2.024 میلیون 700,000 896,917 1.127 میلیون 1.702 میلیون 389,959 42.19 14.59 9.67 17.211 میلیون - 14.175 میلیون 3.036 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 20,628 3,977.00 16.16 24,605 0.00 0.00 1399/10/14 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 19,820 19,820 20,628 440 3,508,058 20,628 2 4,503 20,636 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.01 میلیون 59.045 میلیون 100.256 میلیون 28.799 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 8,005 2,308.00 40.51 5,697 0.00 0.00 1399/11/2 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 8,030 8,005 8,227 0 0 0 421 16,391,297 8,005 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40.739 میلیون 2.945 میلیون 42.984 میلیون 700,000
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 17,486 191.00 1.10 17,295 0.00 0.00 1399/11/2 16,174 17.48 میلیون 302.24 میلیارد 1,419.13 17,295 16,800 16,160 17,486 7 11,912 17,486 1 77 17,500 51.885 هزار میلیارد 56.125 میلیون 8.414 میلیون 3 میلیون 4.24 میلیون 4.174 میلیون 2.616 میلیون 1.323 میلیون 39.22 12.43 19.83 17.433 میلیون 42,897 16.961 میلیون 514,335
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 73,990 2,416.00 3.16 76,406 0.00 0.00 1399/11/2 14,676 16.97 میلیون 1.296 هزار میلیارد 1,361.9 76,406 77,002 73,400 80,800 2 3,639 73,770 1 2,000 73,770 84.834 هزار میلیارد 85.12 میلیون 3.114 میلیون 1.11 میلیون 286,772 2.828 میلیون 1.372 میلیون 1.356 میلیون 62.58 30 61.82 16.692 میلیون 273,285 16.938 میلیون 27,640
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 3,327 26.00 0.78 3,353 0.00 0.00 1399/11/2 13,888 243.1 میلیون 815.05 میلیارد 17,504.18 3,353 3,327 3,327 3,466 0 0 0 210 7,458,300 3,327 12.84 هزار میلیارد 13.187 میلیون 4.111 میلیون 3.829 میلیون 347,336 3.763 میلیون 229,667 -96,030 -133.71 3.41 55.91 239.924 میلیون 3.174 میلیون 242.083 میلیون 1.015 میلیون
شصدفح

صنعتی دوده فام (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 17,107 738.00 4.14 17,178 667.00 3.74 1399/08/18 10,841 4.856 میلیون 83.41 میلیارد 614.16 17,845 18,020 17,620 18,020 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 5,894 621.00 11.78 5,273 0.00 0.00 1399/11/2 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 5,500 5,500 5,894 36 3,654,984 5,894 1 200 5,908 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.981 میلیون 84,000 27.565 میلیون 1.5 میلیون
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 6,338 67.00 1.07 6,271 0.00 0.00 1399/11/2 10,189 171.71 میلیون 1.077 هزار میلیارد 16,852.39 6,271 6,235 6,235 6,480 4 11,131 6,331 1 140,333 6,338 20.851 هزار میلیارد 24.24 میلیون 7.564 میلیون 3.325 میلیون 3.389 میلیون 4.175 میلیون 3.204 میلیون 486,686 42.84 4.99 6.51 137.708 میلیون 34.001 میلیون 170.875 میلیون 834,000
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 5,586 172.00 2.99 5,590 168.00 2.92 1399/04/23 9,669 93.764 میلیون 524.1 میلیارد - 5,758 5,586 5,586 5,700 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 93.146 میلیون 617,820 93.623 میلیون 141,000
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 6,012 33.00 0.55 5,979 0.00 0.00 1399/11/2 8,795 17.79 میلیون 106.39 میلیارد 2,023.17 5,979 5,770 5,730 6,012 86 1,395,462 6,012 2 457 6,012 23.916 هزار میلیارد 23.931 میلیون 10.379 میلیون 4 میلیون 15,319 10.363 میلیون 6.535 میلیون 6.496 میلیون 3.68 2.31 3.66 17.784 میلیون 10,000 15.693 میلیون 2.101 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 107,460 2,138.00 1.95 109,598 0.00 0.00 1399/11/2 7,989 9.18 میلیون 1.007 هزار میلیارد 1,149.53 109,598 106,932 106,932 116,000 2 30,828 106,932 1 38 106,932 35.893 هزار میلیارد 37.738 میلیون 3.212 میلیون 327,500 1.844 میلیون 1.368 میلیون 2.534 میلیون 1.345 میلیون 26.69 26.25 14.16 7.483 میلیون 1.7 میلیون 8.423 میلیون 760,534
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 6,515 156.00 2.34 6,671 0.00 0.00 1399/11/2 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 6,250 6,190 6,600 1 980 6,530 1 1,000 6,530 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.274 میلیون 17.705 میلیون 33.926 میلیون 4.054 میلیون
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 42,152 1,932.00 4.80 40,220 0.00 0.00 1399/11/2 7,837 46,759 1.97 میلیارد 5.97 40,220 42,152 42,152 42,152 931 11,919,730 42,152 1 6 42,152 8.044 هزار میلیارد 8.618 میلیون 1.78 میلیون 200,000 574,080 1.206 میلیون 1.559 میلیون 1.026 میلیون - 8.9 6.57 46,759 - 45,623 1,136
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 16,580 205.00 1.25 16,375 0.00 0.00 1399/11/2 7,232 45.77 میلیون 749.52 میلیارد 6,329.21 16,375 15,764 15,764 17,390 1 523 16,550 1 12,341 16,580 47.898 هزار میلیارد 59.515 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 18.93 8.48 1.33 40.806 میلیون 4.967 میلیون 44.709 میلیون 1.064 میلیون
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 65,964 86.00 0.13 66,050 0.00 0.00 1399/11/2 6,945 14.25 میلیون 940.98 میلیارد 2,051.33 66,050 65,964 65,964 68,410 0 0 0 1183 4,490,746 65,964 9.908 هزار میلیارد 10.461 میلیون 1.014 میلیون 150,000 553,589 460,167 919,294 233,423 42.44 21.53 10.78 14.046 میلیون 200,000 14.139 میلیون 107,539
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 21,856 125.00 0.58 21,731 0.00 0.00 1399/11/2 6,931 3.59 میلیون 78.05 میلیارد 518.22 21,731 20,992 20,992 21,856 275 1,149,241 21,856 12 1,999 21,931 93.443 هزار میلیارد 97.693 میلیون 9.652 میلیون 4.3 میلیون 4.25 میلیون 5.402 میلیون 4.553 میلیون 2.147 میلیون 43.52 17.3 20.52 3.092 میلیون 500,000 2.062 میلیون 1.53 میلیون
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 74,900 454.00 0.60 75,354 0.00 0.00 1399/11/2 6,750 989,756 74.58 میلیارد 146.63 75,354 73,254 73,254 77,286 1 94 74,760 1 13 74,760 38.431 هزار میلیارد 45.835 میلیون 10.569 میلیون 510,000 7.405 میلیون 3.164 میلیون 9.924 میلیون 2.016 میلیون 19.06 12.15 3.87 966,348 23,408 939,301 50,455
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 83,976 73.00 0.09 83,903 0.00 0.00 1399/11/2 6,131 2.23 میلیون 186.69 میلیارد 362.93 83,903 83,976 81,300 83,976 948 727,952 83,976 1 57 84,000 769.196 هزار میلیارد 800.19 میلیون 112.767 میلیون 4.584 میلیون 30.994 میلیون 81.773 میلیون 137.583 میلیون 82.66 میلیون 9.31 9.41 5.59 2.224 میلیون 751 1.416 میلیون 809,231
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 17,682 4,385.00 32.98 13,297 0.00 0.00 1399/11/2 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 16,360 16,360 17,682 106 6,261,282 17,682 1 1,000 18,466 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.216 میلیون 6.75 میلیون 2.496 میلیون 13.471 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 30,144 871.00 2.81 31,015 0.00 0.00 1399/11/2 5,438 25.08 میلیون 777.92 میلیارد 4,612.41 31,015 31,720 30,144 32,189 0 0 0 383 11,522,041 30,144 139.568 هزار میلیارد 140.812 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 1.699 میلیون 5.382 میلیون 25.93 10.27 82.13 21.594 میلیون 3.488 میلیون 23.872 میلیون 1.21 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 22,800 623.00 2.66 23,423 0.00 0.00 1399/11/2 5,409 18.1 میلیون 423.99 میلیارد 3,346.51 23,423 22,210 22,210 23,956 1 8,307 22,845 1 8,806 22,845 25.297 هزار میلیارد 26.648 میلیون 3.225 میلیون 650,000 1.351 میلیون 1.874 میلیون 3.196 میلیون 894,574 28.28 13.5 7.92 18.019 میلیون 82,492 17.451 میلیون 650,317
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 40,690 477.00 1.16 41,167 0.00 0.00 1399/11/2 5,276 9.73 میلیون 400.4 میلیارد 1,843.49 41,167 41,000 40,000 42,180 1 613 40,600 2 22,188 40,690 115.268 هزار میلیارد 117.663 میلیون 9.948 میلیون 2.8 میلیون 2.395 میلیون 7.552 میلیون 5.597 میلیون 5.266 میلیون 21.89 15.26 20.59 9.454 میلیون 272,280 9.691 میلیون 35,000
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 13,220 412.00 3.22 12,808 0.00 0.00 1399/11/2 4,964 25.75 میلیون 329.78 میلیارد 5,186.9 12,808 12,254 12,254 13,369 1 2,330 13,220 1 13,000 13,220 9.926 هزار میلیارد 10.398 میلیون 1.382 میلیون 775,000 472,082 909,895 984,701 147,757 67.19 10.91 10.08 25.528 میلیون 220,000 25.711 میلیون 37,000
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 31,770 951.00 2.91 32,721 0.00 0.00 1399/11/2 4,689 6.52 میلیون 213.25 میلیارد 1,389.94 32,721 32,839 31,400 34,290 1 2,200 31,760 6 3,037 31,770 22.577 هزار میلیارد 23.524 میلیون 2.01 میلیون 690,000 946,134 1.063 میلیون 1.841 میلیون 399,236 56.55 21.23 12.26 6.516 میلیون 1,000 6.496 میلیون 21,200
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 72,770 3,797.00 5.51 68,973 0.00 0.00 1399/10/14 4,674 6.395 میلیون 441.07 میلیارد - 68,973 69,001 69,001 73,400 11 14,023 72,510 1 300 72,550 - - - - - - - - - - - 1.061 میلیون 233,700 1.295 میلیون -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 19,969 780.00 3.76 20,749 0.00 0.00 1399/11/2 4,574 23.9 میلیون 495.92 میلیارد 5,225.46 20,749 20,250 19,969 22,000 0 0 0 104 3,513,901 19,969 134.558 هزار میلیارد 181.154 میلیون 67.514 میلیون 6.485 میلیون 46.596 میلیون 20.918 میلیون 33.194 میلیون 14.224 میلیون 9.47 6.43 4.05 21.193 میلیون 2.708 میلیون 22.835 میلیون 1.066 میلیون
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 29,005 1,265.00 4.18 30,270 0.00 0.00 1399/11/2 4,041 8.49 میلیون 256.84 میلیارد 2,099.76 30,270 31,439 28,519 31,521 2 64,951 29,200 3 137,691 29,200 23.308 هزار میلیارد 25.091 میلیون 2.799 میلیون 150,000 1.783 میلیون 1.016 میلیون 4.388 میلیون 549,420 42.42 22.95 5.31 8.422 میلیون 63,326 7.286 میلیون 1.199 میلیون
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 102,031 6,591.00 6.07 108,622 0.00 0.00 1399/11/2 3,898 3.23 میلیون 350.82 میلیارد 828.55 108,622 111,997 101,331 111,997 4 1,671 102,030 1 3,378 102,030 9.124 هزار میلیارد 9.606 میلیون 725,625 84,000 481,603 244,022 763,249 229,961 39.68 37.39 11.95 3.183 میلیون 46,803 2.707 میلیون 522,530
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,096 30.00 0.33 9,066 0.00 0.00 1399/11/2 3,843 17.88 میلیون 162.13 میلیارد 4,653.27 9,066 8,897 8,771 9,096 529 4,462,010 9,096 1 1,700 9,100 217.2 هزار میلیارد 251.408 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 14.94 5.57 2.59 17.876 میلیون 6,805 14.416 میلیون 3.467 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,698 57.00 1.23 4,641 0.00 0.00 1399/11/2 3,685 35.23 میلیون 163.5 میلیارد 9,560.09 4,641 4,452 4,400 4,698 231 2,953,242 4,698 1 1,500 4,920 23.177 هزار میلیارد 24.117 میلیون 6.235 میلیون 4.994 میلیون 939,648 5.295 میلیون 3.2 میلیون 360,162 64.35 4.38 7.24 35.106 میلیون 122,450 32.515 میلیون 2.714 میلیون