همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 58,261 2,774.00 5.00 58,239 2,752.00 4.96 1399/07/23 40,505 93.771 میلیون 5.461 هزار میلیارد 2,315.05 55,487 93.771 میلیون 58,261 5.461 هزار میلیارد 0 39,562 58,261 42 - - 372.73 هزار میلیارد 727.544 میلیون 273.446 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 66.484 میلیون 9.481 میلیون - - - 92.263 میلیون 1.508 میلیون 87.234 میلیون 6.537 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 108.00 0.87 10,180 2,278.00 18.29 1399/05/26 36,450 186.534 میلیون 2.358 هزار میلیارد 13,012.04 12,458 186.534 میلیون 12,900 2.358 هزار میلیارد 75 445,950 12,360 115 340,410 12,360 118.286 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 186.275 میلیون 259,144 149.109 میلیون 37.425 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/11/2 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 26,260 1,044.00 3.82 26,613 691.00 2.53 09:16 6,616 1.168 میلیون 30.701 میلیارد 151.48 27,304 26,000 26,000 26,900 1 5,962 26,250 4 50 26,260 117.553 هزار میلیارد 118.472 میلیون 7.685 میلیون 4.3 میلیون 2.14 میلیون 5.545 میلیون 3.851 میلیون 1.567 میلیون 74.92 21.17 30.49 1.126 میلیون 100,000 1.212 میلیون 13,381
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 62,622 2,982.00 5.00 60,044 404.00 0.68 1399/07/7 5,313 9.307 میلیون 558.827 میلیارد 1,751.72 59,640 56,658 56,658 62,622 1 812 61,500 2 186 70,749 38.008 هزار میلیارد 101.761 میلیون 75.652 میلیون 633,000 63.754 میلیون 11.899 میلیون 3.222 میلیون -3,550,687 - - - 7.304 میلیون 2.003 میلیون 8.396 میلیون 910,868
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 19,679 937.00 5.00 18,894 152.00 0.81 09:16 4,874 478,061 9.408 میلیارد 26.92 18,742 478,264 19,679 9.412 میلیارد 0 48.503 میلیون 19,679 3607 - - 13.119 هزار میلیارد 13.643 میلیون 1.487 میلیون 700,000 434,610 1.052 میلیون 1.519 میلیون 269,964 48.6 12.47 8.64 480,083 - 480,068 15
گدنا

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 14,576 694.00 5.00 13,898 16.00 0.12 09:16 4,665 83,665 1.22 میلیارد 11.98 13,882 83,731 14,576 1.22 میلیارد 0 24.601 میلیون 14,576 2040 - - 4.163 هزار میلیارد 4.326 میلیون 555,372 300,000 161,799 393,573 640,449 40,537 - - - 85,371 - 85,362 9
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 152,615 7,910.00 4.93 152,792 7,733.00 4.82 09:18 4,307 1.229 میلیون 187.812 میلیارد 131.44 160,525 1.344 میلیون 152,600 205.324 میلیارد 1 53,268 152,614 1 80 152,650 736.486 هزار میلیارد 782.104 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 11.99 14.74 6.97 1.305 میلیون 30,170 1.329 میلیون 6,753
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 33,577 1,598.00 5.00 32,017 38.00 0.12 09:16 4,015 37,009 1.243 میلیارد 5.83 31,979 37,067 33,577 1.245 میلیارد 0 11.472 میلیون 33,577 1056 - - 6.393 هزار میلیارد 6.731 میلیون 830,443 200,000 332,017 498,426 769,166 455,888 - - - 37,903 - 25,074 12,829
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 33,050 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 09:16 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 4,717.13 - 82,771 33,050 2.736 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 734.016 هزار میلیارد 936.688 میلیون 306.056 میلیون 19.2 میلیون 268.912 میلیون 37.143 میلیون 184.542 میلیون 37.255 میلیون 17.93 17.98 3.62 - - - -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 60,500 2,679.00 4.63 57,668 153.00 0.26 1399/07/7 3,332 2.071 میلیون 119.42 میلیارد 621.49 57,821 54,930 54,930 60,629 1 2,000 60,629 1 42 67,474 20.184 هزار میلیارد 20.719 میلیون 1.214 میلیون 350,000 534,906 679,168 2.9 میلیون 267,399 75.48 29.72 6.96 2.071 میلیون 300 2.071 میلیون -
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 4,973 3,973.00 397.30 1399/07/9 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 4.227 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
ثپردیسح

ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 7,676 404.00 5.00 7,899 181.00 2.24 1399/07/24 2,141 7.486 میلیون 59.138 میلیارد 3,496.69 8,080 7,676 7,676 8,000 1 - - 0 2,000 8,450 20.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.486 میلیون - 7.486 میلیون -
صباح

ح . سرمایه گذاری صبا تامین

حق تقدم فرابورس 6,362 266.00 4.01 6,400 228.00 3.44 09:17 1,887 7.6 میلیون 48.638 میلیارد - 6,628 6,481 6,351 6,500 2 50,000 6,363 1 3,622 6,366 450.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.48 میلیون 3.343 میلیون 6.985 میلیون 837,972
وسپهر

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سهام فرابورس 12,632 664.00 4.99 12,983 313.00 2.35 09:16 1,771 3.93 میلیون 49.638 میلیارد 398.94 میلیون 13,296 3.932 میلیون 12,632 49.675 میلیارد 9999 - - 0 90.062 میلیون 12,632 398.91 هزار میلیارد 445.135 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 10.74 6.29 10.73 3.86 میلیون 100,000 3.66 میلیون 300,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 16,100 12,558.00 354.55 1399/07/20 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 193.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
قشیرح

ح . قندشیروان ،قوچان وبجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
ثشرقح

ح. سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

حق تقدم فرابورس 4,170 0.00 0.00 4,070 0.00 0.00 1399/07/21 1,486 13.025 میلیون 53.08 میلیارد 9,613.05 - 4,040 3,790 4,230 3 17,065 4,170 2 76,174 4,200 7.491 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 40,399 1,070.00 2.72 40,568 1,239.00 3.15 09:16 1,189 7.573 میلیون 307.238 میلیارد 8,536.35 39,329 41,000 38,500 41,200 1 10,753 39,500 6 12,216 39,600 61.502 هزار میلیارد 75.183 میلیون 16.937 میلیون 1.57 میلیون 11.121 میلیون 5.816 میلیون 7.412 میلیون 3.709 میلیون 16.65 10.62 8.33 5.127 میلیون 2.54 میلیون 7.217 میلیون 450,000
بپیوند

برق و انرژی پیوندگستر پارس

سهام فرابورس 20,393 1,073.00 5.00 21,139 327.00 1.52 09:16 1,064 691,700 14.106 میلیارد 286.04 21,466 20,393 20,393 20,393 8257 - - 0 2.779 میلیون 20,393 64.458 هزار میلیارد 71.148 میلیون 7.423 میلیون 10 6.75 میلیون - - - - - - 644,970 51,000 695,970 -
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 16,956 807.00 5.00 16,153 4.00 0.02 09:16 1,056 15,176 257.324 میلیون 14.35 16,149 15,206 16,956 257.833 میلیون 0 13.347 میلیون 16,956 699 - - 3.229 هزار میلیارد 3.866 میلیون 903,738 200,000 636,584 267,154 1.89 میلیون 81,706 39.53 12.09 1.71 15,668 - 15,654 14
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
گنجین2

صندوق س. گنجینه یکم آوید-د

سهام فرابورس 1 11,481.00 99.99 1 11,481.00 99.99 1399/07/28 840 84 میلیون 84 میلیون - 11,482 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 84 میلیون - 84 میلیون
کگهرح

ح . سنگ آهن گهرزمین

حق تقدم فرابورس 41,503 1,976.00 5.00 41,503 1,976.00 5.00 1399/06/6 822 9.66 میلیون 400.932 میلیارد 11,752.32 39,527 41,503 41,000 41,503 4 3.869 میلیون 41,503 95 1,599 41,503 1170.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.848 میلیون 7.812 میلیون 3.34 میلیون 6.32 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
وکوثر

شرکت اعتباری کوثر مرکزی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 3.161 میلیون 3.161 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 31.839 میلیون 1,000 1 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.161 میلیون 3.161 میلیون -
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

حق تقدم فرابورس 18,619 886.00 5.00 18,619 886.00 5.00 1399/07/17 723 19.307 میلیون 359.477 میلیارد 26,704.01 17,733 18,619 18,619 18,619 0 28,209 18,619 4 - - 99.833 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.077 میلیون 4.23 میلیون - 19.307 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 94,250 0.00 0.00 97,730 0.00 0.00 09:16 713 1.986 میلیون 194.03 میلیارد 2,722.02 - 1.53 میلیون 92,850 142.069 میلیارد 163 - - 0 1.757 میلیون 97,720 586.38 هزار میلیارد 624.002 میلیون 89.491 میلیون 6 میلیون 37.622 میلیون 51.869 میلیون 64.595 میلیون 33.755 میلیون 17.37 11.31 9.08 593,391 1.392 میلیون 1.666 میلیون 318,933
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 15,839 833.00 5.00 15,839 833.00 5.00 09:16 704 9.381 میلیون 148.58 میلیارد 5,712.43 16,672 9.582 میلیون 15,839 151.765 میلیارد 2 211,281 15,839 2 11,147 15,840 166.72 هزار میلیارد 173.473 میلیون 43.128 میلیون 10 میلیون 6.753 میلیون 36.375 میلیون 17.864 میلیون 17.563 میلیون 9.49 4.58 9.33 600,612 9.725 میلیون 9.277 میلیون 1.048 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,407 600.00 5.00 11,550 457.00 3.81 09:16 687 6.987 میلیون 79.705 میلیارد 8,507.64 12,007 6.987 میلیون 11,407 79.705 میلیارد 56 - - 0 2.772 میلیون 11,407 327.525 هزار میلیارد 339.892 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.95 4.89 3.9 6.193 میلیون 800,000 6.123 میلیون 869,718
ومللح

ح . اعتباری ملل

حق تقدم فرابورس 11,382 599.00 5.00 11,382 599.00 5.00 1399/07/6 646 318.809 میلیون 3.629 هزار میلیارد 493,511.89 11,981 11,382 11,382 11,382 0 - - 0 - - 133.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.842 میلیون 289.967 میلیون - 318.809 میلیون
دبالکح

ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 8,285 436.00 5.00 8,307 414.00 4.75 1398/10/5 646 14.168 میلیون 117.693 میلیارد 21,932.11 8,721 9,000 8,500 9,000 0 5,000 8,336 1 - - - - - - - - - - - - - 4.168 میلیون 10 میلیون - 14.168 میلیون
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 10,093 145.00 1.46 10,114 166.00 1.67 09:16 600 4.106 میلیون 41.715 میلیارد 7,953.48 9,948 4.114 میلیون 10,290 41.8 میلیارد 1 60,735 10,080 3 5,900 10,093 12.908 هزار میلیارد 13.954 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون 5.07 2.87 4.99 4.116 میلیون 26,388 4.142 میلیون -
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 13,260 187.00 1.39 13,377 70.00 0.52 09:16 568 4.65 میلیون 62.199 میلیارد - 13,447 13,500 13,102 13,790 1 20,000 13,270 1 439 13,400 133.77 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.752 میلیون - 3.81 میلیون 942,431
مدیر

ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س

صندوق فرابورس 10,190 671.00 6.18 10,513 348.00 3.20 09:17 519 2.637 میلیون 27.723 میلیارد - 10,861 2.658 میلیون 10,780 27.935 میلیارد 1 9,630 10,180 2 500 10,200 4.205 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.502 میلیون 155,000 2.351 میلیون 306,434
اتکامح

ح. شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 650 34.00 4.97 650 34.00 4.97 1398/04/23 484 20.174 میلیون 13.113 میلیارد - 684 710 650 710 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.071 میلیون 10.103 میلیون - 20.174 میلیون