همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسپهر

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

سهام فرابورس 13,105 322.00 2.52 13,213 430.00 3.36 1399/07/30 110,895 239.997 میلیون 3.171 هزار میلیارد 396.39 میلیون 12,783 13,300 12,660 13,422 777 914,486 13,106 452 853,099 13,106 396.39 هزار میلیارد 442.645 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 10.67 6.25 10.66 232.229 میلیون 7.768 میلیون 233.29 میلیون 6.707 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 58,261 2,774.00 5.00 58,239 2,752.00 4.96 1399/07/23 40,505 93.771 میلیون 5.461 هزار میلیارد 2,315.05 55,487 93.771 میلیون 58,261 5.461 هزار میلیارد 0 39,562 58,261 42 - - 372.73 هزار میلیارد 727.544 میلیون 273.446 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 66.484 میلیون 9.481 میلیون - - - 92.263 میلیون 1.508 میلیون 87.234 میلیون 6.537 میلیون
بپیوند

برق و انرژی پیوندگستر پارس

سهام فرابورس 21,380 426.00 1.95 22,004 198.00 0.91 1399/08/1 37,680 15.204 میلیون 334.559 میلیارد 434.33 21,806 15.204 میلیون 22,537 334.559 میلیارد 972 159,700 21,999 7 178,415 21,999 66.012 هزار میلیارد 70.433 میلیون 8.317 میلیون 3 میلیون 4.421 میلیون 3.897 میلیون - - - 16.95 - 15.204 میلیون 250 14.609 میلیون 595,537
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 108.00 0.87 10,180 2,278.00 18.29 1399/05/26 36,450 186.534 میلیون 2.358 هزار میلیارد 13,012.04 12,458 186.534 میلیون 12,900 2.358 هزار میلیارد 75 445,950 12,360 115 340,410 12,360 118.286 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 186.275 میلیون 259,144 149.109 میلیون 37.425 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 28,201 104.00 0.37 28,900 803.00 2.86 1399/08/1 33,857 13.033 میلیون 376.669 میلیارد 384.95 28,097 13.033 میلیون 29,501 376.669 میلیارد 551 67,267 28,240 20 29,339 28,240 124.27 هزار میلیارد 126.801 میلیون 9.182 میلیون 4.3 میلیون 2.531 میلیون 6.651 میلیون 4.251 میلیون 1.904 میلیون 65.27 18.68 29.23 11.981 میلیون 1.053 میلیون 11.924 میلیون 1.109 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 47,646 2,507.00 5.00 48,333 1,820.00 3.63 1399/08/1 30,853 5.878 میلیون 284.088 میلیارد 190.51 50,153 5.878 میلیون 50,001 284.088 میلیارد 6673 2,159 47,646 7 1.45 میلیون 47,646 14.5 هزار میلیارد 15.234 میلیون 1.155 میلیون 300,000 734,249 420,283 628,254 210,177 68.99 34.5 23.08 5.878 میلیون 110 5.774 میلیون 104,245
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/11/2 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
گدنا

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 14,629 696.00 5.00 14,172 239.00 1.72 1399/08/1 26,865 1.255 میلیون 18.361 میلیارد 46.72 13,933 1.255 میلیون 14,629 18.361 میلیارد 680 14.208 میلیون 14,629 2468 6,529 14,629 4.252 هزار میلیارد 4.509 میلیون 652,217 300,000 257,488 394,729 619,820 35,196 - - - 1.255 میلیون - 255,003 1 میلیون
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 20,662 983.00 5.00 20,662 983.00 5.00 1399/08/1 25,534 3.402 میلیون 70.301 میلیارد 133.25 19,679 3.402 میلیون 20,662 70.301 میلیارد 580 45.714 میلیون 20,662 4348 66,973 20,662 14.463 هزار میلیارد 15.192 میلیون 1.675 میلیون 700,000 729,089 945,749 1.412 میلیون 278,829 - - - 3.402 میلیون - 400,643 3.002 میلیون
وپویا

سرمایه گذاری پویا

سهام فرابورس 11,523 606.00 5.00 11,661 468.00 3.86 1399/08/1 24,223 44.142 میلیون 514.743 میلیارد 1,822.3 12,129 44.142 میلیون 11,523 514.743 میلیارد 9999 500 11,523 1 24.285 میلیون 11,523 46.644 هزار میلیارد 46.699 میلیون 9.242 میلیون 4 میلیون 55,064 9.187 میلیون 5.576 میلیون 5.538 میلیون 8.42 5.08 8.36 43.838 میلیون 303,469 43.53 میلیون 611,826
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,934 216.00 4.19 5,089 61.00 1.18 1399/08/1 20,340 227.61 میلیون 1.158 هزار میلیارد 11,190.24 5,150 227.61 میلیون 5,151 1.158 هزار میلیارد 55 845,892 4,933 92 709,104 4,933 312.992 هزار میلیارد 430.951 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 36.73 5.01 2.36 214.565 میلیون 13.045 میلیون 221.984 میلیون 5.626 میلیون
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 33,714 1,605.00 5.00 32,227 118.00 0.37 1399/08/1 19,938 115,937 3.909 میلیارد 5.81 32,109 115,937 33,714 3.909 میلیارد 326 8.119 میلیون 33,714 1156 1,915 33,714 6.445 هزار میلیارد 6.777 میلیون 1.228 میلیون 200,000 331,995 895,651 1.212 میلیون 784,379 - - - 115,937 - 115,895 42
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 12,875 677.00 5.00 13,181 371.00 2.74 1399/07/30 19,829 87.63 میلیون 1.155 هزار میلیارد - 13,552 13,680 12,875 14,150 645 398,936 12,875 32 8.558 میلیون 12,875 315.786 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 84.095 میلیون 3.535 میلیون 86.851 میلیون 778,877
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 166,864 7,945.00 5.00 166,667 7,748.00 4.88 1399/08/1 17,847 4.143 میلیون 690.526 میلیارد 232.15 158,919 4.143 میلیون 166,864 690.526 میلیارد 169 850,429 166,864 820 9,231 166,864 763.975 هزار میلیارد 810.258 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 12.45 15.3 7.24 4.082 میلیون 60,694 3.531 میلیون 611,791
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 9,329 491.00 5.00 9,462 358.00 3.65 1399/08/1 16,320 66.005 میلیون 624.516 میلیارد 4,044.44 9,820 66.005 میلیون 9,660 624.516 میلیارد 294 24,457 9,329 13 1.586 میلیون 9,329 425.79 هزار میلیارد 430.976 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 6.03 4.32 5.86 64.993 میلیون 1.012 میلیون 54.457 میلیون 11.548 میلیون
صباح

ح . سرمایه گذاری صبا تامین

حق تقدم فرابورس 6,786 323.00 5.00 6,769 306.00 4.73 1399/08/1 13,431 77.005 میلیون 521.255 میلیارد 5,733.37 6,463 6,786 6,510 6,786 75 10.069 میلیون 6,786 315 162,859 6,786 426.465 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.511 میلیون 46.494 میلیون 75.006 میلیون 1.999 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 68,469 1,204.00 1.79 69,445 2,180.00 3.24 1399/08/1 6,981 9.629 میلیون 668.679 میلیارد 1,379.29 67,265 9.629 میلیون 67,800 668.679 میلیارد 16 26,346 68,469 13 46,393 68,469 194.446 هزار میلیارد 197.344 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 42.73 30.23 40.29 9.473 میلیون 156,298 7.693 میلیون 1.936 میلیون
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 16,979 808.00 5.00 16,203 32.00 0.20 1399/08/1 6,857 124,854 2.12 میلیارد 18.21 16,171 124,854 16,979 2.12 میلیارد 59 8.178 میلیون 16,979 730 856 16,979 3.241 هزار میلیارد 3.67 میلیون 730,711 200,000 429,815 300,896 2.101 میلیون 93,036 34.83 10.77 1.54 124,854 - 124,572 282
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,080 20.00 0.49 4,178 118.00 2.91 1399/08/1 6,371 62.71 میلیون 262.007 میلیارد 9,841.66 4,060 62.71 میلیون 4,255 262.007 میلیارد 16 136,252 4,081 21 48,648 4,081 100.879 هزار میلیارد 103.133 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 133.63 3.67 31.41 62.69 میلیون 20,000 60.205 میلیون 2.504 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 62,622 2,982.00 5.00 60,044 404.00 0.68 1399/07/7 5,313 9.307 میلیون 558.827 میلیارد 1,751.72 59,640 56,658 56,658 62,622 1 812 61,500 2 186 70,749 38.008 هزار میلیارد 101.761 میلیون 75.652 میلیون 633,000 63.754 میلیون 11.899 میلیون 3.222 میلیون -3,550,687 - - - 7.304 میلیون 2.003 میلیون 8.396 میلیون 910,868
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,700 268.00 1.17 23,007 39.00 0.17 1399/08/1 5,021 40.19 میلیون 924.654 میلیارد 8,004.4 22,968 40.19 میلیون 23,700 924.654 میلیارد 16 100,250 22,880 2 198,888 22,880 103.532 هزار میلیارد 105.691 میلیون 15.733 میلیون 3 میلیون 2.159 میلیون 13.574 میلیون 3.344 میلیون 5.376 میلیون - - - 30.346 میلیون 9.845 میلیون 37.058 میلیون 3.133 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 51,850 1,625.00 3.04 53,601 126.00 0.24 1399/08/1 4,957 4.264 میلیون 228.571 میلیارد 860.26 53,475 4.264 میلیون 55,800 228.571 میلیارد 14 12,347 51,850 10 2,400 51,850 32.161 هزار میلیارد 33.624 میلیون 5.526 میلیون 600,000 1.463 میلیون 4.062 میلیون 3.245 میلیون 3.622 میلیون 8.89 7.92 9.91 4.25 میلیون 13,960 4.259 میلیون 5,712
مدیر

ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س

صندوق فرابورس 11,119 221.00 2.03 11,307 409.00 3.75 1399/07/30 4,688 22.29 میلیون 252.021 میلیارد - 10,898 11,600 10,900 11,780 8 766,671 10,850 108 701,475 10,850 4.523 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.082 میلیون 207,492 22.082 میلیون 207,492
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 31,300 278.00 0.88 32,130 552.00 1.75 1399/07/30 4,460 8.287 میلیون 266.269 میلیارد - 31,578 33,000 30,510 33,156 5 3,018 31,322 4 1,051 31,322 102.816 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.423 میلیون 864,726 8.181 میلیون 105,926
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 75,451 3,971.00 5.00 77,873 1,549.00 1.95 1399/07/30 4,386 6.807 میلیون 530.116 میلیارد - 79,422 76,000 75,451 83,000 645 921 75,451 5 1.239 میلیون 75,451 214.929 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.924 میلیون 2.883 میلیون 4.924 میلیون 1.883 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 55,688 2,930.00 5.00 56,182 2,436.00 4.16 1399/08/1 4,153 1.447 میلیون 81.268 میلیارد 348.3 58,618 1.447 میلیون 56,500 81.268 میلیارد 719 90 55,688 1 217,625 55,688 36.518 هزار میلیارد 38.166 میلیون 4.103 میلیون 650,000 1.648 میلیون 2.455 میلیون 5.176 میلیون 2.346 میلیون 15.57 14.87 7.06 1.142 میلیون 304,338 1.429 میلیون 17,485
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 14,051 10.00 0.07 14,447 406.00 2.89 1399/07/30 4,072 40.327 میلیون 582.629 میلیارد - 14,041 14,700 14,050 14,740 5 8,490 14,090 5 20,566 14,090 144.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37.525 میلیون 2.802 میلیون 36.115 میلیون 4.213 میلیون
شصدفح

ح . صنعتی دوده فام

حق تقدم فرابورس 18,110 457.00 2.59 18,048 395.00 2.24 1399/08/1 3,820 1.665 میلیون 30.058 میلیارد 435.98 17,653 18,213 17,705 18,400 9 3,448 18,177 2 468 18,177 15.055 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.236 میلیون 429,755 1.665 میلیون 156
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 32,400 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 1399/08/1 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 2,067.77 - 3.455 میلیون 33,210 113.277 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 629.376 هزار میلیارد 918.882 میلیون 335.792 میلیون 19.2 میلیون 289.506 میلیون 46.286 میلیون 201.927 میلیون 37.505 میلیون 16.78 13.6 3.12 - - - -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 21,807 1,147.00 5.00 22,236 718.00 3.13 1399/08/1 3,527 26.349 میلیون 585.881 میلیارد 7,470.58 22,954 26.349 میلیون 21,807 585.881 میلیارد 22 1,860 21,807 2 20,373 21,807 71.155 هزار میلیارد 74.579 میلیون 9.944 میلیون 3.2 میلیون 3.424 میلیون 6.52 میلیون 7.125 میلیون 2.94 میلیون 24.21 10.91 9.99 24.211 میلیون 2.137 میلیون 24.509 میلیون 1.84 میلیون
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 60,500 2,679.00 4.63 57,668 153.00 0.26 1399/07/7 3,332 2.071 میلیون 119.42 میلیارد 621.49 57,821 54,930 54,930 60,629 1 2,000 60,629 1 42 67,474 20.184 هزار میلیارد 20.719 میلیون 1.214 میلیون 350,000 534,906 679,168 2.9 میلیون 267,399 75.48 29.72 6.96 2.071 میلیون 300 2.071 میلیون -
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 9,800 307.00 3.04 9,998 109.00 1.08 1399/08/1 3,243 18.005 میلیون 180.01 میلیارد 5,551.81 10,107 18.005 میلیون 10,000 180.01 میلیارد 9 18,017 9,800 7 18,672 9,800 12.997 هزار میلیارد 13.891 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون 5.1 2.88 5 17.68 میلیون 325,000 17.973 میلیون 32,000
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 66,387 2,626.00 4.12 67,132 3,371.00 5.29 1399/07/30 3,042 3.007 میلیون 201.839 میلیارد - 63,761 67,451 65,000 70,100 1 3,253 66,307 8 1,000 66,307 53.706 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.929 میلیون 77,546 2.706 میلیون 300,230
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,993 683.00 4.99 13,272 404.00 2.95 1399/08/1 3,017 14.27 میلیون 189.397 میلیارد 4,730.01 13,676 14.27 میلیون 13,900 189.397 میلیارد 12 53,623 13,000 5 71,305 13,000 159.264 هزار میلیارد 178.807 میلیون 42.368 میلیون 9 میلیون 19.543 میلیون 22.825 میلیون 45.33 میلیون 13.667 میلیون 11.65 6.98 3.51 13.179 میلیون 1.091 میلیون 12.922 میلیون 1.348 میلیون
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 22,558 1,074.00 5.00 21,514 30.00 0.14 1399/08/1 2,934 64,939 1.465 میلیارد 22.13 21,484 64,939 22,558 1.465 میلیارد 14 3.551 میلیون 22,558 669 294 22,558 15.06 هزار میلیارد 16.346 میلیون 1.914 میلیون 200,000 1.286 میلیون 627,997 3.568 میلیون 596,660 - - - 64,939 - 64,897 42
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 16,300 422.00 2.66 15,941 63.00 0.40 1399/07/30 2,706 8.874 میلیون 141.471 میلیارد 3,279.56 15,878 16,440 15,550 16,519 15 201,721 16,300 4 156,396 16,300 159.41 هزار میلیارد 180.174 میلیون 57.38 میلیون 10 میلیون 20.764 میلیون 36.616 میلیون 21.232 میلیون 20.642 میلیون 7.72 4.35 7.51 4.411 میلیون 4.464 میلیون 8.269 میلیون 605,347
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 28,808 1,371.00 5.00 28,569 1,132.00 4.13 1399/08/1 2,511 18.643 میلیون 532.617 میلیارد 7,424.65 27,437 18.643 میلیون 27,200 532.617 میلیارد 3 14,102 28,808 4 1,880 28,808 37.711 هزار میلیارد 38.229 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 104.59 18.18 56.55 6.868 میلیون 11.776 میلیون 18.618 میلیون 25,000
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,816 253.00 4.99 4,944 125.00 2.47 1399/08/1 2,345 29.299 میلیون 144.851 میلیارد 12,494.16 5,069 29.299 میلیون 4,990 144.851 میلیارد 506 5,547 4,816 3 7.34 میلیون 4,816 22.804 هزار میلیارد 24.943 میلیون 8.59 میلیون 4.613 میلیون 2.139 میلیون 6.45 میلیون 2.14 میلیون 1.416 میلیون 16.11 3.54 10.65 29.299 میلیون - 28.899 میلیون 400,000