همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1400/08/08 151,063 2 میلیارد 2 هزار میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1.993 میلیارد 7.464 میلیون - 2 میلیارد
قتربت

قند تربت حیدریه

سهام فرابورس 19,240 15,030.00 43.86 34,270 0.00 0.00 09:23 3,502 1.05 میلیون 35.98 میلیارد - 34,270 19,240 19,240 19,240 355 104,510 55,750 1 300 63,500 7.813 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 503,110 128,100 601,110 30,100
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 16,670 90.00 0.54 16,750 10.00 0.06 09:52 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 3,083.02 16,760 16,310 16,310 16,770 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 163.751 میلیون 83.38 میلیون 8 میلیون 29.671 میلیون 53.709 میلیون 393.72 میلیون 36.973 میلیون 3.62 2.5 0.34 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 10,880 270.00 2.42 11,120 30.00 0.27 09:53 2,285 5.32 میلیون 74.64 میلیارد 1,567.77 11,150 11,000 10,700 11,000 1 423 16,530 1 25,242 16,530 4.725 هزار میلیارد 5.5 میلیون 2.27 میلیون 336,309 1.76 میلیون 509,441 4.901 میلیون 187,901 19.9 7.34 0.76 2.857 میلیون 230,000 3.067 میلیون 20,017
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 8,080 250.00 3.19 8,020 190.00 2.43 09:53 1,252 10.501 میلیون 84.23 میلیارد 8,553.29 7,830 7,690 7,690 8,200 2 3,263 7,970 1 18,000 7,980 67.368 هزار میلیارد 69.554 میلیون 11.966 میلیون 7 میلیون 2.186 میلیون 9.78 میلیون 2.676 میلیون 2.414 میلیون 27.91 6.89 25.18 10.481 میلیون - 9.981 میلیون 500,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 16,960 320.00 1.92 17,120 480.00 2.88 09:53 830 2.225 میلیون 38.08 میلیارد 2,621.61 16,640 16,940 16,730 17,350 2 3,897 17,150 1 2,881 17,200 94.447 هزار میلیارد 113.902 میلیون 33.605 میلیون 5.52 میلیون 19.62 میلیون 13.984 میلیون 12.967 میلیون 6.549 میلیون 14.43 6.76 7.29 85,516 2.134 میلیون 2.22 میلیون -
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام فرابورس 7,010 3,922.00 127.01 3,088 0.00 0.00 09:53 661 8.135 میلیون 25.12 میلیارد - 3,088 7,020 7,010 7,180 173 17,981,069 4,405 0 0 0 4.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.465 میلیون - 765,380 1.7 میلیون
خصدرا

صنعتی دریایی

سهام فرابورس 2,128 25.00 1.16 2,167 14.00 0.65 09:53 656 26.368 میلیون 57.15 میلیارد - 2,153 2,096 2,096 2,217 4 35,000 2,110 2 33,583 2,139 56.847 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.284 میلیون 15.988 میلیون 26.072 میلیون 199,984
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 5,860 210.00 3.46 5,930 140.00 2.31 09:52 655 3.27 میلیون 24.06 میلیارد 3,367.5 6,070 6,010 5,800 6,030 1 20,088 8,430 1 3,249 8,440 8.317 هزار میلیارد 10.195 میلیون 5.874 میلیون 770,000 3.482 میلیون 2.391 میلیون 8.964 میلیون 905,951 7.35 2.78 0.74 6.667 میلیون - 6.617 میلیون 50,000
فنفت

صنایع تجهیزات نفت

سهام فرابورس 27,500 13,924.00 102.56 13,576 0.00 0.00 09:18 642 2.484 میلیون 33.72 میلیارد - 13,576 27,500 27,500 27,500 38 125,992 34,500 1 189 35,200 37.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.137 میلیون - 1.137 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 16,060 530.00 3.19 16,330 260.00 1.57 09:52 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 2,134.92 16,590 16,260 15,900 17,090 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 11.327 میلیون 2.735 میلیون 625,000 1.064 میلیون 1.67 میلیون 2.368 میلیون 647,543 15.68 6.08 4.29 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
تسه1401

امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسهیلات مسکن فرابورس 984,000 8,656.00 0.87 992,282 374.00 0.04 09:54 560 21,053 20.89 میلیارد - 992,656 980,000 973,000 1,000,000 1 370 998,600 1 319 999,000 - - - - - - - - - - - 20,458 - 16,645 3,813
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/03 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون -
وثنو

سر. ساختمان نوین

سهام فرابورس 1,590 11,606.00 87.95 13,196 0.00 0.00 09:45 537 2.421 میلیون 31.95 میلیارد - 13,196 1,597 1,590 1,600 2 4,059 3,184 2 157,510 3,190 4.727 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.099 میلیون 300,000 32.149 میلیون 250,000
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 742 2.00 0.27 745 1.00 0.13 09:53 515 24.1 میلیون 17.96 میلیارد 45,823.27 744 733 733 756 2 130,000 741 2 113,000 743 31.752 هزار میلیارد 32.166 میلیون 45.918 میلیون 42.62 میلیون 328,754 45.589 میلیون 1.708 میلیون 1.516 میلیون 20.94 0.7 18.58 23.88 میلیون - 23.729 میلیون 150,769
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 12,230 50.00 0.41 12,200 20.00 0.16 09:53 505 191,124 24.89 میلیارد 3,969.4 12,180 12,070 12,070 12,250 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 180.605 میلیون 103.334 میلیون 1.028 میلیون 46.845 میلیون 56.489 میلیون 369.471 میلیون 39.925 میلیون 3.36 2.38 0.36 730,199 79,567 709,590 100,176
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 47,908 30.00 0.06 47,909 31.00 0.06 09:29 439 3.814 میلیون 182.74 میلیارد - 47,878 47,908 47,908 47,910 2 40,697 47,909 33 2,465,843 47,910 - - - - - - - - - - - 3.724 میلیون 4,800 3.079 میلیون 649,597
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,121 58.00 4.92 1,144 35.00 2.97 1401/07/09 436 17.58 میلیون 19.79 میلیارد 40,320.17 1,179 1,194 1,121 1,194 0 0 0 1 17,246 1,170 75.706 هزار میلیارد 84.394 میلیون 85.205 میلیون 66.176 میلیون 8.688 میلیون 76.517 میلیون 3.224 میلیون 2.792 میلیون 27.11 0.99 23.48 11.013 میلیون 6.566 میلیون 17.58 میلیون -
تپکو

هپکو

سهام فرابورس 1,200 36.00 2.91 1,206 30.00 2.43 09:53 422 14.178 میلیون 17.09 میلیارد - 1,236 1,210 1,199 1,234 3 201,824 1,202 1 6,000 1,207 25.473 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.173 میلیون - 14.173 میلیون -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 25,650 1,350.00 5.00 25,700 1,300.00 4.81 1401/07/09 409 2.178 میلیون 55.96 میلیارد 5,324.31 27,000 26,300 25,650 26,800 0 0 0 1 187 27,500 30.84 هزار میلیارد 98.44 میلیون 70.689 میلیون 1.2 میلیون 67.6 میلیون 3.089 میلیون 97.485 میلیون 5.983 میلیون 5.15 9.98 0.32 897,335 1.28 میلیون 2.103 میلیون 74,697
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 66,400 350.00 0.52 66,500 250.00 0.37 09:53 381 375,392 24.71 میلیارد 988.68 66,750 63,550 63,550 66,700 3 7,256 66,250 6 7,590 66,300 914.476 هزار میلیارد 1.05 میلیارد 183.798 میلیون 13.752 میلیون 135.248 میلیون 48.55 میلیون 294.896 میلیون 139.348 میلیون 6.56 18.82 3.1 121,970 252,795 354,577 20,188
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 2,725 143.00 4.99 2,741 127.00 4.43 1401/07/09 336 6.002 میلیون 16.45 میلیارد 17,861.81 2,868 2,835 2,725 2,987 1 6,000 2,723 1 15,000 2,808 4.934 هزار میلیارد 12.162 میلیون 9.113 میلیون 1.8 میلیون 7.228 میلیون 1.885 میلیون 3.436 میلیون 277,246 17.8 2.62 1.44 5.09 میلیون 911,658 6.002 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,084 15.00 0.30 5,123 54.00 1.07 09:52 335 4.703 میلیون 24.1 میلیارد 13,028.14 5,069 4,920 4,920 5,181 3 38,636 5,110 1 14,526 5,139 86.579 هزار میلیارد 121.521 میلیون 57.319 میلیون 8 میلیون 34.942 میلیون 22.377 میلیون 34.801 میلیون 11.062 میلیون 7.83 3.87 2.5 3.688 میلیون 998,380 4.183 میلیون 503,000
وسرمد

بیمه سرمد

سهام فرابورس 2,619 2,999.00 53.38 5,618 0.00 0.00 1401/07/09 308 2.08 میلیون 11.67 میلیارد - 5,618 2,619 2,619 2,619 49 4,416,434 2,922 0 0 0 11.645 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.817 میلیون 100,000 916,999 1,000,000
شسم

سموم علف کش

سهام فرابورس 242,300 4,900.00 1.98 249,300 2,100.00 0.85 1401/07/09 305 58,441 14.57 میلیارد - 247,200 252,100 242,300 252,100 0 0 0 1 1,120 244,300 2.493 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58,441 - 58,441 -
اراد87

مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

اوراق فرابورس 956,520 29,720.00 3.21 926,800 0.00 0.00 1401/07/09 297 59.114 میلیون 54.787 هزار میلیارد - 926,800 956,520 956,520 956,520 1 1,000 931,000 4 89,000 985,000 - - - - - - - - - - - - 4,300 2,200 2,100
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 18,630 310.00 1.64 18,640 300.00 1.58 09:53 294 1.072 میلیون 19.98 میلیارد 3,243.27 18,940 18,750 18,550 18,900 1 1,950 18,660 2 10,123 18,680 55.92 هزار میلیارد 68.547 میلیون 19.187 میلیون 3 میلیون 12.597 میلیون 6.59 میلیون 2.308 میلیون 20.803 میلیون 2.69 8.49 24.23 1.062 میلیون - 1.062 میلیون -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 6,060 280.00 4.42 6,090 250.00 3.94 1401/07/09 279 1.438 میلیون 8.76 میلیارد 5,152.45 6,340 6,310 5,960 6,310 1 1,340 5,950 1 24,000 6,320 5.177 هزار میلیارد 9.388 میلیون 5.266 میلیون 850,000 4.211 میلیون 1.055 میلیون 2.6 میلیون 44,761 115.65 4.91 1.99 1.331 میلیون 106,851 1.435 میلیون 2,267
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 25,700 0.00 0.00 25,700 0.00 0.00 09:53 272 8.162 میلیون 209.69 میلیارد 28,325 25,700 25,100 25,100 25,750 3 142,028 25,350 33 1,703,668 25,750 1495.077 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 238.229 میلیون 30.618 میلیون 170.585 میلیون 67.644 میلیون 56.692 میلیون 32.37 میلیون 46.19 22.1 26.37 40,830 7.983 میلیون 8.023 میلیون -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,081 96.00 3.02 3,171 6.00 0.19 09:53 262 1.978 میلیون 6.13 میلیارد 7,072.52 3,177 3,132 3,065 3,134 1 3,000 3,091 1 10,000 3,093 237.9 هزار میلیارد 297.837 میلیون 200.916 میلیون 45 میلیون 59.712 میلیون 141.205 میلیون 59.91 میلیون 51.781 میلیون 4.59 1.68 3.97 650,837 1.325 میلیون 1.975 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,230 130.00 1.25 10,530 170.00 1.64 09:53 259 2.737 میلیون 28.82 میلیارد 10,929.3 10,360 10,010 10,010 10,770 1 1,000 10,380 2 24,197 10,390 25.861 هزار میلیارد 30.604 میلیون 8.902 میلیون 2.456 میلیون 4.669 میلیون 4.233 میلیون 6.346 میلیون 1.243 میلیون 20.8 6.11 4.08 2.454 میلیون 282,386 2.737 میلیون -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 13,130 50.00 0.38 13,080 0.00 0.00 09:53 252 590,770 7.9 میلیارد 3,530.67 13,080 12,670 12,670 13,220 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 6.096 میلیون 1.975 میلیون 150,000 1.191 میلیون 783,683 1.727 میلیون 230,534 21.28 6.26 2.84 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 3,238 61.00 1.85 3,192 107.00 3.24 09:52 249 4.321 میلیون 13.79 میلیارد 16,591.82 3,299 3,233 3,070 3,329 2 109,999 3,200 1 602 3,229 11.995 هزار میلیارد 14.944 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 14.33 2.28 5.14 4.194 میلیون 125,000 4.311 میلیون 8,260
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,610 30.00 0.53 5,460 180.00 3.19 09:53 246 1.618 میلیون 8.83 میلیارد 6,504.29 5,640 5,440 5,390 5,690 1 3,906 5,460 2 7,540 5,470 54.6 هزار میلیارد 83.158 میلیون 50.785 میلیون 10 میلیون 28.558 میلیون 22.227 میلیون 9.813 میلیون 11.303 میلیون 4.83 2.46 5.56 1.587 میلیون 25,410 1.612 میلیون -
آوند

آوند

صندوق فرابورس 10,378 6.00 0.06 10,379 7.00 0.07 09:32 237 9.545 میلیون 99.06 میلیارد - 10,372 10,379 10,378 10,379 5 100,580,354 10,378 3 22,167,632 10,379 - - - - - - - - - - - 6.79 میلیون 2.455 میلیون 2.712 میلیون 6.533 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,100 190.00 1.19 16,030 120.00 0.75 09:53 220 323,114 5.18 میلیارد 1,332.41 15,910 15,730 15,530 16,400 3 17,290 15,810 1 60 15,890 56.105 هزار میلیارد 71.261 میلیون 21.435 میلیون 2 میلیون 14.631 میلیون 6.804 میلیون 17.264 میلیون 5.913 میلیون 9.48 8.24 3.25 313,054 10,000 303,017 20,037
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,500 140.00 1.62 8,620 20.00 0.23 09:53 220 1.043 میلیون 8.8 میلیارد 4,349.56 8,640 8,460 8,380 8,610 4 56,940 8,400 1 26,650 8,420 206.515 هزار میلیارد 308.841 میلیون 138.355 میلیون 23.958 میلیون 102.087 میلیون 36.268 میلیون 184.238 میلیون 32.565 میلیون 6.34 5.69 1.13 715,852 326,983 1.019 میلیون 23,700
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/03 215 2.445 میلیون 18.66 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,044 54.00 4.92 1,046 52.00 4.74 09:51 212 13.737 میلیون 14.37 میلیارد 62,325.89 1,098 1,044 1,044 1,060 0 0 0 10 1,847,159 1,044 16.789 هزار میلیارد 110.593 میلیون 92.738 میلیون 16.05 میلیون 93.611 میلیون -873,601 3.028 میلیون -9,140,346 -1.84 -19.22 5.54 13.237 میلیون 500,000 13.737 میلیون -
فن آواح

فن آوا (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 3,140 190.00 5.71 3,190 140.00 4.20 1401/07/09 209 21.5 میلیون 68.53 میلیارد - 3,330 3,410 3,290 3,410 1 50,000 3,150 1 2,000,000 3,380 13.134 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.441 میلیون 5.059 میلیون - 21.5 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 0.00 0.00 6,850 0.00 0.00 09:53 202 711,545 4.87 میلیارد 3,035.64 6,850 6,850 6,850 6,860 84 16,604,743 6,850 13 47,604 6,860 205.5 هزار میلیارد 345.25 میلیون 172.817 میلیون 30 میلیون 139.75 میلیون 33.068 میلیون 32.65 میلیون 32.379 میلیون 6.35 6.21 6.29 22,979 509,541 531,558 962
گنجینه

گنجینه

صندوق فرابورس 10,005 8.00 0.08 10,005 8.00 0.08 09:16 200 20 میلیون 200.1 میلیارد - 9,997 10,005 10,005 10,005 5 500,000 10,000 1 766 10,010 - - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 5,568 364.00 6.99 5,315 111.00 2.13 09:53 198 939,958 5.23 میلیارد 4,128.53 5,204 5,568 5,568 5,568 382 12,054,903 5,568 0 0 0 7.973 هزار میلیارد 9.387 میلیون 2.087 میلیون 300,000 1.425 میلیون 662,146 2.738 میلیون 219,805 33.19 11.02 2.66 939,938 - 339,929 600,009
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 3,217 99.00 2.99 3,218 98.00 2.96 09:53 196 9.192 میلیون 29.58 میلیارد - 3,316 3,217 3,217 3,260 1 9,113 3,209 27 3,115,216 3,217 16.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.378 میلیون 2.814 میلیون 6.383 میلیون 2.81 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,163 109.00 2.55 4,237 35.00 0.82 09:53 194 772,345 3.18 میلیارد 1,259.17 4,272 4,153 4,051 4,279 1 1,357 4,162 10 28,668 4,170 21.185 هزار میلیارد 22.456 میلیون 14.199 میلیون 5 میلیون 1.121 میلیون 13.078 میلیون 7.938 میلیون 7.836 میلیون 2.7 1.62 2.67 550,839 221,406 772,245 -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,880 240.00 1.76 14,030 390.00 2.86 09:52 192 225,468 3.17 میلیارد 1,036.67 13,640 13,640 13,640 14,170 1 1,284 13,880 4 11,827 13,900 9.835 هزار میلیارد 13.795 میلیون 5.517 میلیون 700,000 3.953 میلیون 1.564 میلیون 5.906 میلیون 694,644 14.14 6.28 1.66 224,904 - 193,280 31,624
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 9,080 100.00 1.09 9,130 50.00 0.54 09:52 191 1.19 میلیون 10.74 میلیارد - 9,180 9,000 8,960 9,110 2 10,015 9,040 2 3,165 9,060 82.17 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 23,378 1.147 میلیون 42,285
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 58,450 1,800.00 3.18 57,800 1,150.00 2.03 09:53 186 287,854 16.61 میلیارد 2,246 56,650 56,750 56,700 58,500 1 10,055 58,000 3 5,389 58,400 5.77 هزار میلیارد 6.04 میلیون 781,614 100,000 295,420 486,194 1.115 میلیون 206,399 27.98 11.88 5.18 274,175 - 274,175 -
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/03 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون
کیسون

کیسون

سهام فرابورس 1,200 35.00 2.83 1,209 26.00 2.11 09:53 179 7.512 میلیون 9.07 میلیارد - 1,235 1,217 1,198 1,238 3 265,579 1,202 1 20,000 1,226 24.373 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.472 میلیون - 7.472 میلیون -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,217 210.00 6.98 3,217 210.00 6.98 09:52 178 6.812 میلیون 21.91 میلیارد 37,746.89 3,007 3,217 3,217 3,217 240 17,069,380 3,217 0 0 0 4.504 هزار میلیارد 6.861 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.357 میلیون 1.22 میلیون 723,364 216,137 19.48 3.45 5.82 2.914 میلیون 3.898 میلیون 5.127 میلیون 1.685 میلیون
فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

سهام فرابورس 6,370 50.00 0.78 6,240 180.00 2.80 09:53 178 958,123 5.98 میلیارد 6,202.79 6,420 6,550 6,180 6,550 1 3,500 6,240 1 55 6,330 6.24 هزار میلیارد 8.157 میلیون 3.638 میلیون 500,000 1.927 میلیون 1.712 میلیون 6.143 میلیون 602,474 10.39 3.66 1.02 858,096 100,000 958,068 28
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 1,632 110.00 6.31 1,715 27.00 1.55 09:53 173 2.464 میلیون 4.15 میلیارد 15,652.52 1,742 1,660 1,632 1,740 1 6,162 1,680 8 414,091 1,700 11.891 هزار میلیارد 13.743 میلیون 10.646 میلیون 6.897 میلیون 1.825 میلیون 8.821 میلیون 5.889 میلیون 981,991 12.05 1.34 2.01 2.21 میلیون 253,838 2.464 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,170 170.00 2.04 8,230 110.00 1.32 09:53 173 242,715 2 میلیارد 1,155.83 8,340 8,200 8,150 8,310 4 9,431 8,210 1 2,208 8,250 24.72 هزار میلیارد 31.32 میلیون 10.245 میلیون 3 میلیون 6.57 میلیون 3.675 میلیون 3.533 میلیون 1.952 میلیون 12.65 6.72 6.99 242,484 - 242,484 -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,140 120.00 1.71 7,180 160.00 2.28 09:53 167 616,401 4.43 میلیارد 3,463.89 7,020 7,010 7,010 7,310 1 3,949 7,170 3 2,702 7,200 6.831 هزار میلیارد 9.98 میلیون 4.981 میلیون 950,000 3.149 میلیون 1.832 میلیون 7.393 میلیون 694,060 9.83 3.72 0.92 616,350 - 476,323 140,027
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 23,000 350.00 1.50 23,200 150.00 0.64 09:52 167 46,568 1.08 میلیارد 255.33 23,350 22,800 22,800 23,450 2 14,957 22,950 7 5,147 23,400 16.1 هزار میلیارد 16.451 میلیون 1.602 میلیون 700,000 351,311 1.251 میلیون 1.578 میلیون 1.495 میلیون 10.87 12.98 10.29 14,922 6,111 21,033 -
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 2,577 139.00 5.12 2,695 21.00 0.77 09:53 163 1.711 میلیون 4.53 میلیارد 18,239.12 2,716 2,675 2,574 2,700 2 14,830 2,644 1 16,489 2,664 13.459 هزار میلیارد 15.227 میلیون 7.088 میلیون 4.994 میلیون 1.748 میلیون 5.34 میلیون 3.87 میلیون 764,541 17.57 2.52 3.47 1.71 میلیون - 1.71 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 92,300 1,600.00 1.70 92,500 1,400.00 1.49 09:53 161 64,350 5.95 میلیارد 358.65 93,900 92,500 91,200 94,000 1 58 92,250 4 1,213 92,400 222 هزار میلیارد 269.265 میلیون 100.352 میلیون 2.4 میلیون 47.505 میلیون 52.847 میلیون 207.45 میلیون 18.046 میلیون 12.3 4.2 1.07 34,550 29,800 64,350 -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 4,000 68.00 1.67 4,057 11.00 0.27 09:51 154 2.248 میلیون 9.07 میلیارد - 4,068 3,946 3,946 4,110 1 15,301 4,027 1 9,988 4,030 63.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 753,552 1.46 میلیون 2.213 میلیون -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 9,990 300.00 2.92 10,230 60.00 0.58 09:53 153 196,022 1.93 میلیارد 1,098.73 10,290 9,870 9,810 10,240 2 1,004 9,880 2 14 9,990 8.184 هزار میلیارد 10.032 میلیون 2.708 میلیون 300,000 1.848 میلیون 860,494 2.569 میلیون 368,397 22.22 9.51 3.19 196,015 - 196,008 7
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 16,620 630.00 3.65 16,720 530.00 3.07 09:53 152 536,287 8.82 میلیارد 3,274.94 17,250 16,230 16,230 16,800 1 4,000 16,540 1 1,000 16,550 4.183 هزار میلیارد 5.114 میلیون 2.118 میلیون 250,000 571,937 1.546 میلیون 36,701 -57,204 -73.06 2.7 113.89 534,787 - 534,787 -
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 5,420 140.00 2.52 5,530 30.00 0.54 09:53 152 451,086 2.46 میلیارد 3,704.46 5,560 5,450 5,390 5,550 1 1,925 5,420 3 18,149 5,450 8.31 هزار میلیارد 10.065 میلیون 6.794 میلیون 1.5 میلیون 1.74 میلیون 5.054 میلیون 2.267 میلیون 2.184 میلیون 3.8 1.64 3.66 434,945 - 434,945 -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 2,558 93.00 3.51 2,650 1.00 0.04 09:53 152 471,975 1.21 میلیارد 3,431.45 2,651 2,635 2,550 2,635 1 98 2,557 8 37,894 2,570 172.185 هزار میلیارد 263.531 میلیون 157.983 میلیون 40 میلیون 91.281 میلیون 66.702 میلیون 106.428 میلیون 10.203 میلیون 16.88 2.58 1.62 463,436 - 463,436 -
ثعتما

سر. ساختمانی اعتماد گستر

سهام فرابورس 11,380 350.00 2.98 11,470 260.00 2.22 09:50 144 957,312 10.98 میلیارد - 11,730 11,380 11,380 12,000 0 0 0 12 230,401 11,380 1.623 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 953,089 - 953,089 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 12,580 250.00 1.95 12,440 390.00 3.04 09:53 142 362,276 4.51 میلیارد 2,910.11 12,830 12,150 12,150 12,900 1 1,000 12,410 1 890 12,700 37.38 هزار میلیارد 41.64 میلیون 9.004 میلیون 2.04 میلیون 4.2 میلیون 4.805 میلیون 5.02 میلیون 2.7 میلیون 13.84 7.78 7.45 282,940 79,262 287,618 74,584
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,069 47.00 1.51 3,112 4.00 0.13 09:52 138 1.874 میلیون 5.82 میلیارد 12,771.26 3,116 3,167 3,000 3,167 4 62,401 3,043 1 10,000 3,070 4.668 هزار میلیارد 11.74 میلیون 4.727 میلیون 1.5 میلیون 7.062 میلیون -2,335,116 4.388 میلیون -3,454,196 -1.36 -2 1.07 1.854 میلیون 20,000 1.796 میلیون 78,119
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 6,200 170.00 2.67 6,320 50.00 0.78 09:52 137 1.763 میلیون 11.09 میلیارد - 6,370 6,210 6,180 6,370 4 314,139 6,300 2 20,001 6,310 47.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 151,192 1.579 میلیون 1.731 میلیون -
وحافظ

بیمه حافظ

سهام فرابورس 11,660 360.00 3.00 11,660 360.00 3.00 09:50 134 4.862 میلیون 56.69 میلیارد - 12,020 11,660 11,660 11,690 0 0 0 24 1,654,575 11,660 5.83 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.374 میلیون 3.488 میلیون 4.862 میلیون -
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,681 74.00 4.22 1,706 49.00 2.79 09:50 133 4.226 میلیون 7.14 میلیارد 28,910.82 1,755 1,709 1,636 1,750 2 10,582 1,671 1 107,663 1,700 5.405 هزار میلیارد 9.182 میلیون 7.207 میلیون 1.8 میلیون 3.678 میلیون 3.529 میلیون 7.134 میلیون 1.571 میلیون 3.44 1.53 0.76 4.084 میلیون 141,471 4.226 میلیون -
دحاوی

داروسازی الحاوی

سهام فرابورس 7,430 170.00 2.24 7,450 150.00 1.97 09:51 129 993,681 7.36 میلیارد - 7,600 7,420 7,380 7,800 2 26,275 7,410 1 702 7,420 8.046 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 957,076 5,772 962,848 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,717 46.00 2.61 1,734 29.00 1.64 09:53 125 2.204 میلیون 3.83 میلیارد 15,519.29 1,763 1,735 1,711 1,780 1 235 1,729 2 11,825 1,730 41.965 هزار میلیارد 48.175 میلیون 37.354 میلیون 24.145 میلیون 6.162 میلیون 31.192 میلیون 5.971 میلیون 2.525 میلیون 16.59 1.34 7.02 2.175 میلیون - 2.175 میلیون -
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 77,976 90.00 0.12 77,990 76.00 0.10 09:29 120 83,319 6.5 میلیارد - 78,066 77,849 77,701 78,278 3 705 77,976 1 6 77,997 - - - - - - - - - - - 73,390 - 73,390 -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 1,980 24.00 1.20 2,002 2.00 0.10 09:53 119 652,324 1.29 میلیارد 4,756.74 2,004 1,946 1,946 2,003 1 9,200 1,980 2 5,905 2,001 14.014 هزار میلیارد 18.094 میلیون 15.723 میلیون 4 میلیون 4.08 میلیون 11.642 میلیون 5.335 میلیون 5.256 میلیون 2.67 1.2 2.63 651,644 - 551,644 100,000
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 11,650 310.00 2.59 11,950 10.00 0.08 09:53 118 23,298 271.64 میلیون 275.22 11,960 11,620 11,600 11,720 3 1,669 11,620 1 50 11,640 51.428 هزار میلیارد 55.96 میلیون 11.837 میلیون 4.3 میلیون 4.532 میلیون 7.305 میلیون 6.895 میلیون 3.548 میلیون 14.48 7.03 7.45 23,298 - 23,298 -
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 6,840 220.00 3.12 7,060 0.00 0.00 09:53 117 670,108 4.73 میلیارد 5,709.5 7,060 6,660 6,660 7,240 1 2,000 7,000 2 25,528 7,050 3.53 هزار میلیارد 4.531 میلیون 1.869 میلیون 500,000 931,114 937,653 1.121 میلیون 323,288 10.92 3.76 3.15 669,559 - 669,559 -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 4,385 29.00 0.67 4,423 67.00 1.54 09:49 117 627,988 2.77 میلیارد 5,599.92 4,356 4,380 4,358 4,500 2 7,289 4,352 1 42,599 4,360 8.832 هزار میلیارد 10.297 میلیون 5.749 میلیون 2 میلیون 1.439 میلیون 4.31 میلیون 7.522 میلیون 1.714 میلیون 5.15 2.05 1.17 516,730 74,510 591,240 -
کارا

کارا

صندوق فرابورس 12,299 9.00 0.07 12,298 8.00 0.07 09:29 116 11.952 میلیون 146.98 میلیارد - 12,290 12,298 12,298 12,300 15 51,556,511 12,298 2 284,444 12,299 - - - - - - - - - - - 1.919 میلیون 10.032 میلیون 6.687 میلیون 5.265 میلیون
کامیاب

کامیاب

صندوق فرابورس 13,054 8.00 0.06 13,053 7.00 0.05 09:31 114 1.831 میلیون 23.9 میلیارد - 13,046 13,054 13,053 13,054 12 14,556,543 13,053 1 3,749,931 13,054 - - - - - - - - - - - 1.094 میلیون 675,213 1.581 میلیون 188,036
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 26,800 250.00 0.94 26,550 0.00 0.00 09:53 112 7,421 196.05 میلیون 73.41 26,550 26,900 26,050 26,950 2 817 26,450 8 54 26,500 5.31 هزار میلیارد 6.276 میلیون 1.325 میلیون 200,000 965,989 359,275 4.053 میلیون 560,430 9.48 14.78 1.31 7,388 6 7,394 -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 1,995 104.00 4.95 2,047 52.00 2.48 09:51 111 3.537 میلیون 7.07 میلیارد 31,866.36 2,099 2,000 1,995 2,008 1 5,000 1,671 165 14,387,640 1,995 7.842 هزار میلیارد 8.274 میلیون 4.328 میلیون 3.829 میلیون 431,306 3.897 میلیون 995,490 154,889 50.61 2.01 7.87 3.517 میلیون - 3.117 میلیون 400,000
جوین

کشت و صنعت جوین

سهام فرابورس 4,940 150.00 2.95 5,020 70.00 1.38 09:53 109 1.521 میلیون 7.54 میلیارد - 5,090 4,940 4,940 5,070 2 15,000 4,930 6 217,657 4,940 37.425 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 908,251 607,967 1.516 میلیون -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,200 23.00 1.88 1,200 23.00 1.88 09:53 106 2.335 میلیون 2.8 میلیارد 22,010.7 1,223 1,193 1,191 1,220 5 236,850 1,200 1 16,000 1,215 74.462 هزار میلیارد 74.976 میلیون 66.295 میلیون 62 میلیون 638,381 65.656 میلیون 3.92 میلیون 3.722 میلیون 20.02 1.14 19.02 1.118 میلیون 1.217 میلیون 2.305 میلیون 30,000
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 7,970 260.00 3.16 7,930 300.00 3.65 09:53 105 296,357 2.35 میلیارد 2,882.95 8,230 8,020 7,820 8,140 3 2,783 7,920 2 58,657 8,000 16.177 هزار میلیارد 30.311 میلیون 17.454 میلیون 2.04 میلیون 14.134 میلیون 3.32 میلیون 19.754 میلیون 219,271 73.87 4.88 0.82 246,301 50,000 296,301 -
ورازی

بیمه رازی

سهام فرابورس 1,426 44.00 2.99 1,435 35.00 2.38 09:45 104 6.147 میلیون 8.77 میلیارد - 1,470 1,426 1,426 1,460 0 0 0 70 11,421,136 1,426 27.322 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.147 میلیون 3 میلیون 6.147 میلیون -
شمواد

الیاف مصنوعی

سهام فرابورس 77,550 2,350.00 2.94 77,550 2,350.00 2.94 09:49 104 167,024 12.96 میلیارد - 79,900 77,550 77,550 78,950 1 65 77,600 1 65 78,950 11.127 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 167,024 - 167,024 -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 1,721 32.00 1.83 1,750 3.00 0.17 09:52 103 649,911 1.12 میلیارد 5,927.29 1,753 1,731 1,711 1,731 2 5,079 1,718 3 482 1,725 8.755 هزار میلیارد 11.777 میلیون 9.056 میلیون 3 میلیون 3.022 میلیون 6.034 میلیون 3.261 میلیون 3.193 میلیون 2.74 1.45 2.69 649,751 - 649,751 -
اراد84

مرابحه عام دولت84-ش.خ030624

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1,000,000 0.00 0.00 1401/07/09 100 20 میلیون 20 هزار میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 24,200 850.00 3.39 24,550 500.00 2.00 09:51 99 298,068 7.32 میلیارد 2,783.4 25,050 25,050 23,950 25,750 3 15,950 24,350 1 2,520 24,400 22.095 هزار میلیارد 33.098 میلیون 15.988 میلیون 900,000 10.598 میلیون 5.389 میلیون 21.835 میلیون 3.738 میلیون 5.9 4.09 1.01 282,588 15,000 297,588 -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 2,260 41.00 1.78 2,297 4.00 0.17 09:53 98 837,201 1.9 میلیارد 8,048.31 2,301 2,295 2,222 2,295 1 5,000 2,265 2 6,920 2,268 45.94 هزار میلیارد 607.252 میلیون 550.513 میلیون 10 میلیون 561.252 میلیون -10,738,814 76.137 میلیون -14,200,817 -3.24 -4.28 0.6 276,716 560,485 832,201 5,000
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,050 33.00 1.58 2,063 20.00 0.96 09:53 97 1.777 میلیون 3.65 میلیارد 15,279.32 2,083 2,080 2,031 2,099 2 103,000 2,034 2 127,441 2,040 9.483 هزار میلیارد 11.46 میلیون 9.944 میلیون 4.613 میلیون 1.944 میلیون 8 میلیون 6.254 میلیون 1.428 میلیون 6.63 1.18 1.51 1.567 میلیون 200,000 1.767 میلیون -
نیرو

نیرو سرمایه

سهام فرابورس 24,450 20,070.00 45.08 44,520 0.00 0.00 09:52 97 81,095 3.52 میلیارد - 44,520 24,300 24,300 24,450 1 2,510 19,890 0 0 0 2.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.935 میلیون 250,000 2.185 میلیون -
فلات

سر. فلات ایرانیان

سهام فرابورس 14,170 198.00 1.38 14,368 0.00 0.00 1401/07/09 96 1.597 میلیون 22.95 میلیارد - 14,368 14,170 14,170 14,170 39 649,511 9,910 1 1,530 15,400 3.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 814,854 - 514,854 300,000
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 2,312 26.00 1.14 2,298 12.00 0.52 09:53 94 1.582 میلیون 3.67 میلیارد - 2,286 2,280 2,280 2,353 1 10,725 2,310 3 15,882 2,324 3.677 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.502 میلیون 80,730 1.578 میلیون 4,291
شرنگی

رنگین

سهام فرابورس 50,050 1,500.00 2.91 51,350 200.00 0.39 09:50 94 24,788 1.24 میلیارد - 51,550 50,050 50,050 50,050 2 2,865 50,050 1 500 50,500 25.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24,194 - 24,194 -
سفاسی

فارسیت اهواز

سهام فرابورس 3,531 7,033.00 66.58 10,564 0.00 0.00 09:40 92 371,067 3.83 میلیارد - 10,564 3,531 3,531 3,531 6 171,330 3,000 1 40,000 3,020 2.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.092 میلیون 65,656 7.907 میلیون 250,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 11,680 850.00 6.78 12,050 480.00 3.83 09:53 91 400,218 4.82 میلیارد 3,332.93 12,530 12,020 11,660 12,450 1 3,237 11,920 1 3,000 11,940 14.472 هزار میلیارد 18.792 میلیون 6.138 میلیون 1.2 میلیون 4.248 میلیون 1.89 میلیون 6.737 میلیون 559,054 26.27 7.77 2.19 389,718 - 389,718 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 22,250 1,650.00 6.90 23,100 800.00 3.35 09:53 91 248,547 5.74 میلیارد 817.5 23,900 23,500 22,250 23,600 3 12,200 22,750 2 10,732 22,800 6.93 هزار میلیارد 7.632 میلیون 1.729 میلیون 300,000 641,567 1.088 میلیون 2.059 میلیون 453,988 15.5 6.47 3.42 183,547 59,935 243,482 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 5,960 280.00 4.93 5,950 270.00 4.75 09:51 91 1.969 میلیون 11.7 میلیارد 26,748.41 5,680 5,940 5,790 5,960 103 6,336,179 5,960 1 25,554 6,200 18.253 هزار میلیارد 25.664 میلیون 13.254 میلیون 3.099 میلیون 7.442 میلیون 5.812 میلیون 9.199 میلیون 2.029 میلیون 9.09 3.17 2 1.969 میلیون - 1.249 میلیون 720,000
تابا

تابان نیرو سپاهان

سهام فرابورس 16,900 490.00 2.82 16,920 470.00 2.70 09:42 90 362,043 6.13 میلیارد - 17,390 16,880 16,870 17,590 1 78 17,230 1 1,500 17,240 1.049 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 312,063 49,680 361,743 -
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 3,047 89.00 2.84 3,128 8.00 0.26 09:53 89 2.446 میلیون 7.56 میلیارد - 3,136 3,070 3,047 3,131 2 29,342 3,070 1 18,403 3,090 107.197 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.066 میلیون 379,212 2.446 میلیون -