همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/09/17 355,240 355.5 میلیون 177.75 میلیارد - - 500 500 500 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 355.133 میلیون 366,858 - 355.5 میلیون
حگردش

ریل گردش ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/09/4 68,394 400 میلیون 400 میلیارد - - 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 398.988 میلیون 1.012 میلیون - 400 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام فرابورس 16,187 8,418.00 34.21 24,605 0.00 0.00 1400/01/25 21,460 203.25 میلیون 5.001 هزار میلیارد - 24,605 16,187 16,187 16,187 0 0 0 2498 167,939,608 16,187 393.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 94,416 - 94,416 -
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 5,853 156.00 2.74 5,697 0.00 0.00 1399/12/23 17,191 245.565 میلیون 1.399 هزار میلیارد - 5,697 5,853 5,853 5,853 0 0 0 438 8,832,110 5,853 28.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.299 میلیون 5 میلیون 6.299 میلیون -
شصدفح

صنعتی دوده فام (حق تقدم)

حق تقدم فرابورس 17,107 738.00 4.14 17,178 667.00 3.74 1399/08/18 10,841 4.856 میلیون 83.41 میلیارد 614.16 17,845 18,020 17,620 18,020 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
خکاوه

سایپا دیزل

سهام فرابورس 3,560 1,713.00 32.49 5,273 0.00 0.00 1400/01/25 10,509 121.965 میلیون 643.09 میلیارد - 5,273 3,560 3,560 3,560 1 2,340 3,443 189 8,683,986 3,560 13.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 278,933 - 278,933 -
وشهر

بانک شهر

سهام فرابورس 5,623 1,048.00 15.71 6,671 0.00 0.00 1400/01/25 7,955 109.111 میلیون 727.9 میلیارد - 6,671 5,400 5,400 5,640 1 30,000 5,451 1 23,461 5,499 103.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.556 میلیون 5.362 میلیون 16.918 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 88,401 81.00 0.09 89,213 731.00 0.83 1400/01/25 7,035 2.46 میلیون 219.3 میلیارد 353.58 88,482 89,620 86,813 91,260 95 346,965 88,712 1 114 88,712 817.876 هزار میلیارد 848.87 میلیون 112.767 میلیون 4.584 میلیون 30.994 میلیون 81.773 میلیون 137.583 میلیون 82.66 میلیون 9.89 10 5.94 3.496 میلیون 438,668 2.212 میلیون 1.722 میلیون
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 10,941 223.00 2.00 11,012 152.00 1.36 1400/01/25 6,499 3.33 میلیون 36.47 میلیارد 511.92 11,164 11,070 10,941 11,110 48 110,199 11,040 1 56 11,170 27.53 هزار میلیارد 29.445 میلیون 8.138 میلیون 2.5 میلیون 1.915 میلیون 6.223 میلیون 4.094 میلیون 4.036 میلیون 6.82 4.42 6.72 5.27 میلیون 145,226 5.415 میلیون 168
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 17,120 3,823.00 28.75 13,297 0.00 0.00 1400/01/25 5,603 55.801 میلیون 741.97 میلیارد - 13,297 16,809 16,623 17,121 1 400 16,610 1 154 16,700 26.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 408,890 667,289 775,966 300,213
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 46,500 751.00 1.64 46,196 447.00 0.98 1400/01/25 4,819 7.06 میلیون 326.28 میلیارد 1,465.65 45,749 44,835 44,835 48,070 1 1,000 43,904 451 1,495,864 44,987 127.501 هزار میلیارد 147.864 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 65.81 14.94 16.68 187,906 - 63,715 124,191
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 72,770 3,797.00 5.51 68,973 0.00 0.00 1399/10/14 4,674 6.395 میلیون 441.07 میلیارد - 68,973 69,001 69,001 73,400 11 14,023 72,510 1 300 72,550 - - - - - - - - - - - 1.061 میلیون 233,700 1.295 میلیون -
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,149 760.00 2.28 33,389 0.00 0.00 1399/10/14 4,525 86.718 میلیون 2.895 هزار میلیارد - 33,389 34,147 34,145 34,156 3 10,750 34,134 1 66,700 34,136 - - - - - - - - - - - 32.686 میلیون 18.89 میلیون 17.313 میلیون 34.263 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,760 76.00 1.98 3,775 61.00 1.59 1400/01/25 4,461 61.99 میلیون 234.02 میلیارد 13,894.89 3,836 3,804 3,760 3,880 2 171,754 3,840 1 9,746 3,845 232.176 هزار میلیارد 356.832 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 17.9 3.46 1.41 147.11 میلیون 7.754 میلیون 144.117 میلیون 10.747 میلیون
مدیر

ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

صندوق فرابورس 10,150 706.00 6.50 10,856 0.00 0.00 1399/10/14 3,967 22.062 میلیون 239.51 میلیارد - 10,856 9,840 9,840 10,300 6 20,052 9,820 1 8,179 9,823 - - - - - - - - - - - 6.784 میلیون 750,241 6.83 میلیون 704,678
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 21,400 427.00 1.96 21,712 115.00 0.53 1400/01/25 3,705 775,674 16.67 میلیارد 209.29 21,827 21,421 21,400 22,040 1 17,364 22,000 3 140 22,010 93.362 هزار میلیارد 97.611 میلیون 9.652 میلیون 4.3 میلیون 4.25 میلیون 5.402 میلیون 4.553 میلیون 2.147 میلیون 43.48 17.28 20.5 781,336 689,960 1.471 میلیون 50
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,257 188.00 1.99 9,296 149.00 1.58 1400/01/25 3,413 16.85 میلیون 156.6 میلیارد 4,935.6 9,445 9,350 9,257 9,500 1 4,353 9,410 1 1,000 9,412 222.71 هزار میلیارد 256.918 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 15.32 5.71 2.66 21.588 میلیون 3.156 میلیون 23.626 میلیون 1.118 میلیون
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 65,440 1,059.00 1.59 65,730 769.00 1.16 1400/01/25 3,322 530,900 34.73 میلیارد 159.81 66,499 65,174 65,170 65,700 2 3,751 65,932 3 41 65,933 33.522 هزار میلیارد 40.927 میلیون 10.569 میلیون 510,000 7.405 میلیون 3.164 میلیون 9.924 میلیون 2.016 میلیون 16.63 10.59 3.38 849,277 27,209 876,230 256
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,612 103.00 1.34 7,702 13.00 0.17 1400/01/25 2,982 9.68 میلیون 74.47 میلیارد 3,245.46 7,715 7,850 7,572 7,850 1 37,020 7,660 1 800 7,665 346.59 هزار میلیارد 398.518 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 3.69 3.54 3.62 12.203 میلیون 206,351 9.825 میلیون 2.584 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 13,150 268.00 2.00 13,271 147.00 1.10 1400/01/25 2,896 2.19 میلیون 28.85 میلیارد 756.81 13,418 13,420 13,150 13,310 1 2,000 13,270 1 77 13,273 39.813 هزار میلیارد 44.053 میلیون 8.414 میلیون 3 میلیون 4.24 میلیون 4.174 میلیون 2.616 میلیون 1.323 میلیون 30.1 9.54 15.22 3.969 میلیون 494,540 4.464 میلیون 156
گشان

توسعه بین الملی پدیده شاندیز

سهام فرابورس 27,909 49,702.00 64.04 77,611 0.00 0.00 1400/01/25 2,413 4.491 میلیون 348.57 میلیارد - 77,611 27,909 27,909 27,909 0 0 0 981 5,890,044 27,909 115.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 450,232 - 450,232 -
حبندر

خط دریا بندر

سهام فرابورس 32,391 7,294.00 29.06 25,097 0.00 0.00 1400/01/25 2,382 10.214 میلیون 256.34 میلیارد - 25,097 32,391 32,391 32,391 0 0 0 142 1,646,155 32,405 3.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500 -
تپولا

مرآت پولاد

سهام فرابورس 33,752 7,344.00 27.81 26,408 0.00 0.00 1400/01/18 2,100 6.562 میلیون 173.28 میلیارد - 26,408 33,752 33,752 33,752 0 0 0 145 969,715 33,752 3.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 608 - 608 -
بایکا

کابلسازی ایران

سهام فرابورس 40,426 1,458.00 3.74 38,968 0.00 0.00 1400/01/25 2,083 5.97 میلیون 232.64 میلیارد - 38,968 40,426 40,426 40,426 0 0 0 439 2,141,438 40,426 19.668 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,463 250 3,713 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,732 55.00 1.97 2,738 49.00 1.76 1400/01/25 2,044 24.06 میلیون 65.89 میلیارد 11,773.23 2,787 2,770 2,732 2,771 1 25,000 2,794 2 6,492 2,795 66.11 هزار میلیارد 68.467 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 88.83 2.4 19.89 33.321 میلیون 6.199 میلیون 38.487 میلیون 1.034 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,791 186.00 1.27 14,948 343.00 2.35 1400/01/25 1,972 9.98 میلیون 149.22 میلیارد 5,061.97 14,605 14,990 14,360 15,250 36 1,636,987 14,818 1 1,000 14,900 373.7 هزار میلیارد 422.685 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 9.7 5.05 3.9 10.99 میلیون 24.42 میلیون 9.739 میلیون 25.672 میلیون
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 8,190 325.00 3.82 8,515 0.00 0.00 1399/10/14 1,929 12.313 میلیون 104.85 میلیارد - 8,515 8,090 7,900 8,390 3 23,593 7,997 1 16,567 8,000 - - - - - - - - - - - 2.844 میلیون 446,987 3.095 میلیون 196,980
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 58,368 1,191.00 2.00 59,153 406.00 0.68 1400/01/25 1,727 278,850 16.28 میلیارد 161.46 59,559 59,254 58,368 58,850 0 0 0 4876 565,914 59,254 11.831 هزار میلیارد 11.917 میلیون 873,211 200,000 86,371 786,840 642,241 638,658 18.52 15.04 18.43 3.327 میلیون - 3.162 میلیون 164,683
ثعتما

سر. ساختمانی اعتماد گستر

سهام فرابورس 65,899 31,920.00 93.94 33,979 0.00 0.00 1400/01/25 1,707 5.34 میلیون 181.45 میلیارد - 33,979 65,899 65,899 65,899 0 0 0 243 1,799,957 65,899 2.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,455 - 1,455 -
ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

سهام فرابورس 16,326 2,227.00 12.00 18,553 0.00 0.00 1400/01/25 1,701 16.88 میلیون 313.18 میلیارد - 18,553 16,326 16,326 16,326 0 0 0 675 10,073,109 16,326 9.277 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 310 - 310 -
وقوام

بانک قوامین

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.44 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
غگیلا

شیر پاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 24,313 1,376.00 6.00 22,952 15.00 0.07 1400/01/25 1,636 23,510 571.6 میلیون 14.37 22,937 24,282 24,313 24,313 839 19,050,629 24,282 0 0 0 4.59 هزار میلیارد 5.058 میلیون 798,639 200,000 470,781 327,858 2.318 میلیون 82,397 55.71 14 1.98 46,488 - 34,460 12,028
خودکفا

خودکفایی آزادگان

سهام فرابورس 23,120 3,497.00 13.14 26,617 0.00 0.00 1400/01/24 1,529 13.212 میلیون 351.66 میلیارد - 26,617 22,600 22,600 23,180 1 430 23,075 1 631 23,130 117.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.802 میلیون 1.533 میلیون 6.335 میلیون 221
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 2,218 4.00 0.18 2,225 11.00 0.50 1400/01/25 1,448 24.32 میلیون 54.14 میلیارد 16,798.4 2,214 2,206 2,197 2,248 1 15,000 2,231 1 193,000 2,232 147.242 هزار میلیارد 154.471 میلیون 23.589 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 16.36 میلیون 11.419 میلیون 11.023 میلیون 13.36 9 12.89 18.955 میلیون 16.804 میلیون 32.183 میلیون 3.576 میلیون
شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان

سهام فرابورس 6,934 784.00 10.16 7,718 0.00 0.00 1400/01/25 1,438 16.376 میلیون 126.39 میلیارد - 7,718 6,934 6,599 6,934 16 145,356 6,934 1 1,200 7,400 69.462 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.779 میلیون 5,262 16.785 میلیون 3 میلیون
کمینا

شیشه سازی مینا

سهام فرابورس 25,167 3,498.00 12.20 28,665 0.00 0.00 1400/01/25 1,374 3.211 میلیون 92.05 میلیارد - 28,665 25,167 25,167 26,153 0 0 0 65 700,263 25,167 10.262 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 836,283 91,000 912,783 14,500
زنجان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

سهام فرابورس 9,178 2,539.00 38.24 6,639 0.00 0.00 1400/01/25 1,216 18.863 میلیون 125.22 میلیارد - 6,639 9,178 9,178 9,178 0 0 0 859 28,431,968 9,178 23.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,352 - 1,352 -
خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

سهام فرابورس 42,826 14,465.00 51.00 28,361 0.00 0.00 1400/01/25 1,202 3.359 میلیون 95.27 میلیارد - 28,361 45,009 42,826 45,009 0 0 0 152 1,249,857 42,826 1.702 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.166 میلیون - 3.166 میلیون -
تسه9907

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسهیلات مسکن فرابورس 500,000 316,856.00 38.79 816,856 0.00 0.00 1400/01/25 1,182 29,705 24.26 میلیارد - 816,856 535,000 492,250 539,208 1 100 485,100 2 200 535,000 - - - - - - - - - - - 2,185 - 1,648 537
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 88,100 20.00 0.02 88,087 7.00 0.01 1400/01/25 1,164 1.72 میلیون 151.27 میلیارد 1,475.29 88,080 88,100 88,080 88,150 62 153,870 88,080 2 12,858 88,085 899.016 هزار میلیارد 991.808 میلیون 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 43.57 32.5 28.12 1.502 میلیون - 1.502 میلیون -