همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 15,670 10.00 0.06 15,680 0.00 0.00 1403/03/30 141 252,161 4.54 میلیارد 1,694.74 15,680 15,370 15,370 15,860 15 30,723 17,940 1 2,261 17,990 1355.25 هزار میلیارد 1.504 میلیارد 497.219 میلیون 25 میلیون 328.309 میلیون 168.911 میلیون 458.238 میلیون 139.518 میلیون 8.43 6.96 2.57 16,192 235,969 35,632 216,529
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,100 1,250.00 1.72 73,650 800.00 1.10 1403/03/30 313 159,506 14.08 میلیارد 625.84 72,850 72,500 72,500 74,100 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.103 میلیارد 227.919 میلیون 13.752 میلیون 90.462 میلیون 137.457 میلیون 338.808 میلیون 110.791 میلیون 9.14 7.37 2.99 110,504 49,002 85,460 74,046
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 147,550 2,800.00 1.93 144,500 250.00 0.17 1403/03/27 18 4,177 659.13 میلیون 879.68 144,750 141,950 141,900 147,600 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.498 میلیارد 489.106 میلیون 8 میلیون 342.24 میلیون 146.866 میلیون 368.587 میلیون 91.101 میلیون 12.69 7.87 3.14 389 3,788 4,177 -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 18,890 50.00 0.27 18,850 10.00 0.05 1403/03/30 280 774,616 20.17 میلیارد 1,097.53 18,840 19,100 18,770 19,190 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 306.891 میلیون 163.304 میلیون 12 میلیون 80.691 میلیون 82.613 میلیون 182.455 میلیون 55.29 میلیون 4.09 2.74 1.24 333,908 440,708 738,572 36,044
سامان

بانک سامان

سهام فرابورس 1,661 20.00 1.22 1,662 21.00 1.28 1403/03/30 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 53,494.62 1,641 1,658 1,623 1,673 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 2.88 میلیارد 2.916 میلیارد 80 میلیون 2.749 میلیارد 166.961 میلیون 334.507 میلیون 47.292 میلیون 2.81 0.8 0.4 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 12,460 2,150.00 14.72 12,400 2,210.00 15.13 1403/03/30 255 709,544 11.79 میلیارد 4,236.55 14,610 12,220 12,220 12,700 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 417.242 میلیون 196.265 میلیون 23.958 میلیون 120.167 میلیون 76.098 میلیون 283.686 میلیون 46.779 میلیون 6.35 3.9 1.05 152,213 554,532 590,134 116,611
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 2,000 40.00 1.96 2,000 40.00 1.96 1403/03/30 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 30,510.66 2,040 2,000 2,000 2,000 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 438.779 میلیون 385.629 میلیون 111.6 میلیون 215.579 میلیون 170.05 میلیون 419.744 میلیون 46.183 میلیون 4.83 1.31 0.53 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 3,534 69.00 1.99 3,503 38.00 1.10 1403/03/30 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 7,731.84 3,465 3,509 3,473 3,534 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 191.161 میلیون 110.898 میلیون 50 میلیون 16.011 میلیون 94.886 میلیون 153.709 میلیون 42.845 میلیون 4.09 1.85 1.14 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 2,951 1.00 0.03 2,954 2.00 0.07 1403/03/30 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 13,196.36 2,952 2,897 2,897 2,998 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 305.205 میلیون 206.433 میلیون 75 میلیون 83.655 میلیون 122.777 میلیون 41.942 میلیون 41.349 میلیون 5.36 1.8 5.28 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 7,820 20.00 0.26 7,870 30.00 0.38 1403/03/30 42 236,522 1.89 میلیارد 6,621.52 7,840 7,990 7,820 7,990 2 43,721 7,950 5 102,520 8,020 278.95 هزار میلیارد 321.671 میلیون 125.778 میلیون 35 میلیون 46.221 میلیون 79.558 میلیون 96.422 میلیون 40.621 میلیون 6.78 3.46 2.86 215,101 21,421 236,522 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 3,309 7.00 0.21 3,267 49.00 1.48 1403/03/27 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 14,250.9 3,316 3,331 3,250 3,331 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 426.912 میلیون 310.775 میلیون 84 میلیون 152.484 میلیون 158.291 میلیون 294.635 میلیون 35.836 میلیون 7.66 1.73 0.93 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 3,392 4.00 0.12 3,358 30.00 0.89 1403/03/27 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 38,197.91 3,388 3,321 3,321 3,450 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 180.892 میلیون 136.392 میلیون 34.978 میلیون 63.435 میلیون 72.957 میلیون 136.413 میلیون 33.435 میلیون 3.51 1.61 0.86 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 17,170 330.00 1.96 17,150 310.00 1.84 1403/03/30 156 318,303 5.52 میلیارد 5,948.26 16,840 16,840 16,840 17,170 7 27,252 17,320 4 59,780 17,350 138.8 هزار میلیارد 178.169 میلیون 98.938 میلیون 8 میلیون 40.969 میلیون 57.969 میلیون 504.338 میلیون 30.344 میلیون 4.52 2.37 0.27 225,463 42,840 184,903 83,400
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,414 69.00 1.98 3,477 6.00 0.17 1403/03/30 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 12,926.31 3,483 3,414 3,414 3,487 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 563.427 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.39 2.54 2.25 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 7,730 150.00 1.90 7,880 0.00 0.00 1403/03/30 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 1,800.64 7,880 7,730 7,730 7,730 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 902.456 میلیون 419.314 میلیون 75 میلیون 311.456 میلیون 107.858 میلیون 104.506 میلیون 25.329 میلیون 23.33 5.48 5.66 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,270 43.00 1.93 2,262 35.00 1.57 1403/03/30 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 24,583.07 2,227 2,220 2,209 2,271 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 225.136 میلیون 210.366 میلیون 33.5 میلیون 149.359 میلیون 61.006 میلیون 122.477 میلیون 24.256 میلیون 3.12 1.24 0.62 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 49,050 950.00 1.98 49,000 900.00 1.87 1403/03/30 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 2,242.31 48,100 49,000 48,550 49,050 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 165.562 میلیون 26.727 میلیون 3 میلیون 18.562 میلیون 8.165 میلیون 4.838 میلیون 23.821 میلیون 6.17 18 30.39 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 73,500 300.00 0.41 73,250 50.00 0.07 1403/03/30 36 14,708 1.09 میلیارد 443.44 73,200 72,850 72,850 74,200 2 3,300 73,950 1 19,920 74,000 146.8 هزار میلیارد 176.543 میلیون 57.533 میلیون 2 میلیون 30.043 میلیون 27.49 میلیون 148.276 میلیون 18.735 میلیون 7.82 5.33 0.99 8,636 6,072 14,708 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 7,110 130.00 1.86 7,110 130.00 1.86 1403/03/30 308 1.439 میلیون 16.22 میلیارد 10,030.36 6,980 7,050 7,050 7,110 2 14,460 11,170 3 13,500 11,260 140.875 هزار میلیارد 102.137 میلیون 44.81 میلیون 12.5 میلیون 13.262 میلیون 31.547 میلیون 40.662 میلیون 15.492 میلیون 5.74 2.82 2.19 1.439 میلیون - 1.338 میلیون 100,546
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 2,434 46.00 1.93 2,427 39.00 1.63 1403/03/30 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 27,263.4 2,388 2,374 2,373 2,434 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 90.183 میلیون 84.584 میلیون 20 میلیون 41.643 میلیون 42.941 میلیون 14.972 میلیون 15.12 میلیون 3.21 1.13 3.24 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 132,950 2,600.00 1.99 132,950 2,600.00 1.99 1403/03/30 48 6,539 915.13 میلیون 860.6 130,350 132,750 132,750 132,950 1 100 139,350 1 5,831 140,200 90.968 هزار میلیارد 95.182 میلیون 42.089 میلیون 650,000 8.764 میلیون 33.324 میلیون 31.964 میلیون 15.007 میلیون 5.76 2.59 2.7 6,539 - 6,539 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 37,850 700.00 1.88 37,850 700.00 1.88 1403/03/30 42 69,183 2.06 میلیارد 3,842.67 37,150 37,500 37,500 37,850 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 105.234 میلیون 29.588 میلیون 2.495 میلیون 10.794 میلیون 18.794 میلیون 36.314 میلیون 13.969 میلیون 6.76 5.03 2.6 58,738 9,914 68,652 -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 2,975 4.00 0.13 2,981 10.00 0.34 1403/03/30 85 2.523 میلیون 10.37 میلیارد 13,023.57 2,971 2,991 2,930 3,029 3 108,109 4,095 2 101,000 4,120 242.549 هزار میلیارد 238.855 میلیون 177.939 میلیون 59 میلیون 62.976 میلیون 114.962 میلیون 23.035 میلیون 12.549 میلیون 14.02 1.53 7.64 1.414 میلیون 1.11 میلیون 898,929 1.624 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 100,100 700.00 0.70 101,000 1,600.00 1.61 1403/03/30 234 105,282 13.16 میلیارد 459.83 99,400 100,300 100,050 101,350 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 397.292 میلیون 175.494 میلیون 2.4 میلیون 154.892 میلیون 20.603 میلیون 258.735 میلیون 12.117 میلیون 20.02 11.77 0.94 10,458 94,783 88,339 16,902
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 12,950 0.00 0.00 12,930 20.00 0.15 1403/03/30 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 2,011.8 12,950 13,000 12,750 13,200 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 70.214 میلیون 28.814 میلیون 4.5 میلیون 12.029 میلیون 16.785 میلیون 36.449 میلیون 11.717 میلیون 4.97 3.47 1.6 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 14,400 210.00 1.48 14,450 260.00 1.83 1403/03/30 68 131,086 2.6 میلیارد 6,434.14 14,190 14,470 14,350 14,470 5 53,719 19,500 3 16,065 20,000 71.28 هزار میلیارد 56.237 میلیون 19.089 میلیون 3.6 میلیون 4.217 میلیون 14.871 میلیون 20.417 میلیون 10.337 میلیون 5.03 3.5 2.55 70,318 60,768 24,766 106,320
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 6,760 130.00 1.96 6,760 130.00 1.96 1403/03/30 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 12,376.09 6,630 6,670 6,670 6,760 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 113.451 میلیون 48.252 میلیون 13 میلیون 25.571 میلیون 22.682 میلیون 20.454 میلیون 9.119 میلیون 9.64 3.87 4.3 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 5,430 100.00 1.88 5,310 20.00 0.38 1403/03/30 55 170,315 976.11 میلیون 16,107 5,330 5,420 5,230 5,430 2 8,000 5,710 1 10,000 5,730 54.435 هزار میلیارد 184.431 میلیون 152.584 میلیون 5.95 میلیون 133.986 میلیون 18.598 میلیون 61.875 میلیون 8.51 میلیون 5.93 2.71 0.82 156,900 13,415 170,315 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 24,950 100.00 0.40 24,950 100.00 0.40 1403/03/30 81 66,961 2.02 میلیارد 2,734.77 24,850 25,050 24,850 25,100 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 125.288 میلیون 79.033 میلیون 2.4 میلیون 65.408 میلیون 13.625 میلیون 158.113 میلیون 8.369 میلیون 7.15 4.39 0.38 53,138 1,829 54,967 -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,160 23.00 0.73 3,139 2.00 0.06 1403/03/30 18 26,833 91.59 میلیون 16,869.37 3,137 3,137 3,130 3,160 6 46,831 3,400 1 1,456 3,462 33.9 هزار میلیارد 38.885 میلیون 20.049 میلیون 6.5 میلیون 7.495 میلیون 12.553 میلیون 8.734 میلیون 8.32 میلیون 3.77 2.5 3.59 24,833 - 24,833 -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 8,220 80.00 0.98 8,140 0.00 0.00 1403/03/30 46 907,072 8.02 میلیارد 6,637.69 8,140 8,220 8,120 8,270 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 60.921 میلیون 21.197 میلیون 6.5 میلیون 8.011 میلیون 13.186 میلیون 8.357 میلیون 8.113 میلیون 6.52 4.01 6.33 2,098 904,974 807,072 100,000
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 15,140 10.00 0.07 15,160 30.00 0.20 1403/03/30 309 777,612 18.37 میلیارد 2,329.4 15,130 14,860 14,860 15,350 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 75.229 میلیون 34.826 میلیون 3.5 میلیون 22.169 میلیون 12.657 میلیون 35.062 میلیون 8.051 میلیون 6.59 4.2 1.51 777,553 - 777,553 -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 32,850 300.00 0.92 32,900 350.00 1.08 1403/03/30 8 9,268 321.83 میلیون 255 32,550 32,850 32,800 33,000 3 5,835 35,300 1 7,369 36,000 47.369 هزار میلیارد 59.232 میلیون 23.108 میلیون 1.34 میلیون 15.146 میلیون 7.962 میلیون 16.572 میلیون 7.928 میلیون 5.56 5.54 2.66 8,845 423 9,268 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 3,950 21.00 0.53 3,959 12.00 0.30 1403/03/30 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 35,228.91 3,971 3,892 3,892 4,045 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 69.363 میلیون 46.323 میلیون 11.65 میلیون 23.241 میلیون 23.081 میلیون 24.481 میلیون 7.223 میلیون 6.39 2 1.88 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 18,570 180.00 0.98 18,470 80.00 0.44 1403/03/30 36 61,544 1.62 میلیارد 1,882.78 18,390 18,570 18,370 18,750 2 417 26,200 2 2,130 26,250 42.08 هزار میلیارد 139.802 میلیون 119.757 میلیون 1.6 میلیون 110.25 میلیون 9.507 میلیون 164.927 میلیون 7.063 میلیون 4.18 3.11 0.18 61,544 - 33,507 28,037
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 6,860 130.00 1.93 6,730 0.00 0.00 1403/03/30 9 26,466 188.68 میلیون 625 6,730 6,860 6,860 6,860 1 1,500 7,150 2 71,330 7,200 44.206 هزار میلیارد 60.252 میلیون 34.427 میلیون 6.2 میلیون 18.526 میلیون 15.901 میلیون 27.789 میلیون 7.051 میلیون 5.92 2.62 1.5 26,466 - 26,466 -
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 3,582 5.00 0.14 3,549 28.00 0.78 1403/03/30 155 1.039 میلیون 14.59 میلیارد 15,027 3,577 3,510 3,506 3,595 1 1,000 13,630 1 3,053 13,730 62.382 هزار میلیارد 57.371 میلیون 38.024 میلیون 10.54 میلیون 19.964 میلیون 18.059 میلیون 45.132 میلیون 7.047 میلیون 5.31 2.07 0.83 772,533 265,935 1.038 میلیون -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,688 91.00 1.98 4,647 50.00 1.09 1403/03/30 12 274,440 1.14 میلیارد 5,649 4,597 4,641 4,619 4,688 3 2,992 4,100 1 2,000 4,175 58.366 هزار میلیارد 73.413 میلیون 25.843 میلیون 14 میلیون 8.355 میلیون 17.488 میلیون 14.592 میلیون 6.877 میلیون 9.47 3.72 4.46 272,084 2,356 122,356 152,084
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,556 8.00 0.31 2,553 11.00 0.43 1403/03/30 48 731,201 1.61 میلیارد 39,802.96 2,564 2,556 2,458 2,556 2 37,336 2,197 2 113,679 2,198 136.152 هزار میلیارد 241.574 میلیون 94.388 میلیون 62 میلیون 22.016 میلیون 72.372 میلیون 7.285 میلیون 6.71 میلیون 32.72 3.03 30.14 709,993 16,208 595,359 130,842
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 111,800 50.00 0.04 111,650 100.00 0.09 1403/03/30 194 48,975 4.02 میلیارد 189.81 111,750 110,100 109,550 113,950 3 394 83,850 3 554 83,900 58.485 هزار میلیارد 78.437 میلیون 7.873 میلیون 700,000 282,345 7.591 میلیون 6.259 میلیون 6.698 میلیون 11.67 10.3 12.49 17,079 31,675 48,754 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 3,156 61.00 1.97 3,146 51.00 1.65 1403/03/30 161 1.322 میلیون 4.87 میلیارد 10,234.96 3,095 3,156 3,120 3,156 1 2,609 3,662 1 15,726 3,670 19.638 هزار میلیارد 30.144 میلیون 26.437 میلیون 5.332 میلیون 13.37 میلیون 13.067 میلیون 19.04 میلیون 6.635 میلیون 2.53 1.28 0.88 1.319 میلیون - 1.156 میلیون 163,554
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 12,230 160.00 1.33 12,270 200.00 1.66 1403/03/30 204 76,930 1.1 میلیارد 255.66 12,070 12,100 12,100 12,310 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 58.574 میلیون 14.545 میلیون 4.3 میلیون 5.813 میلیون 8.731 میلیون 11.365 میلیون 6.405 میلیون 8.24 6.04 4.64 76,880 - 76,880 -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,127 22.00 0.71 3,127 22.00 0.71 1403/03/30 296 1.922 میلیون 7.03 میلیارد 2,105.02 3,105 3,016 3,016 3,130 2 2,108 3,659 1 924 3,717 36.6 هزار میلیارد 31.32 میلیون 24.113 میلیون 10 میلیون 50,473 24.063 میلیون 6.568 میلیون 6.358 میلیون 4.92 1.3 4.76 530,605 1.39 میلیون 1.921 میلیون -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,662 20.00 0.76 2,650 8.00 0.30 1403/03/30 158 1.255 میلیون 4.51 میلیارد 6,260.38 2,642 2,650 2,592 2,690 1 1,842 3,573 5 10,913 3,587 25.179 هزار میلیارد 24.951 میلیون 17.123 میلیون 7 میلیون 6.401 میلیون 10.722 میلیون 6.309 میلیون 6.132 میلیون 3.03 1.73 2.94 1.253 میلیون 1,827 1.255 میلیون -
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 19,940 50.00 0.25 19,900 10.00 0.05 1403/03/30 6 3,040 74.66 میلیون 1,183.44 19,890 20,080 19,940 20,080 1 500 24,600 2 7,510 25,000 43.01 هزار میلیارد 42.923 میلیون 17.382 میلیون 1.7 میلیون 9.093 میلیون 8.289 میلیون 16.076 میلیون 6.023 میلیون 5.62 4.08 2.1 3,040 - 3,040 -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,754 34.00 1.98 1,745 25.00 1.45 1403/03/30 92 1.388 میلیون 2.84 میلیارد 43,258.18 1,720 1,727 1,705 1,754 1 42,385 2,038 1 50 2,042 20.48 هزار میلیارد 18.076 میلیون 13.123 میلیون 10 میلیون 626,160 12.496 میلیون 6.367 میلیون 6.018 میلیون 2.9 1.4 2.74 1.388 میلیون - 987,005 400,790
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 38,800 500.00 1.31 38,800 500.00 1.31 1403/03/30 664 46,192 8.78 میلیارد 1,741.18 38,300 38,900 38,350 39,000 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 66.845 میلیون 19.113 میلیون 1.427 میلیون 11.463 میلیون 7.649 میلیون 14.04 میلیون 6.005 میلیون 9.23 7.24 3.94 31,364 14,600 37,090 8,874
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام فرابورس 3,778 74.00 2.00 3,702 2.00 0.05 1403/03/30 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 20,142.91 3,704 3,630 3,630 3,778 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 78.514 میلیون 71.396 میلیون 8.364 میلیون 47.551 میلیون 23.845 میلیون 62.038 میلیون 5.993 میلیون 5.17 1.3 0.5 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 3,737 73.00 1.99 3,730 66.00 1.80 1403/03/30 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 19,134.12 3,664 3,700 3,697 3,737 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 51.036 میلیون 36.205 میلیون 7.7 میلیون 22.315 میلیون 13.89 میلیون 37.025 میلیون 5.858 میلیون 4.91 2.07 0.78 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 4,523 88.00 1.98 4,512 77.00 1.74 1403/03/30 145 682,588 9.8 میلیارد 6,926.09 4,435 4,352 4,350 4,523 1 7,000 14,120 1 1,500 14,140 54.568 هزار میلیارد 147.23 میلیون 129.374 میلیون 6.8 میلیون 116.548 میلیون 12.825 میلیون 206.723 میلیون 5.552 میلیون 5.53 2.39 0.15 185,137 497,451 520,398 162,190
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,561 56.00 1.24 4,533 28.00 0.62 1403/03/30 126 1.014 میلیون 5.2 میلیارد 11,881.29 4,505 4,421 4,421 4,590 2 5,888 5,112 1 5,000 5,145 25.645 هزار میلیارد 22.902 میلیون 15.012 میلیون 5 میلیون 236,570 14.775 میلیون 5.914 میلیون 5.5 میلیون 4.12 1.53 3.83 952,589 61,258 1.014 میلیون -
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 3,808 74.00 1.98 3,802 68.00 1.82 1403/03/30 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 9,101.79 3,734 3,755 3,755 3,808 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 42.25 میلیون 22.328 میلیون 8.471 میلیون 10.043 میلیون 12.285 میلیون 7.234 میلیون 5.317 میلیون 6.06 2.62 4.45 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 16,410 320.00 1.99 16,380 290.00 1.80 1403/03/30 78 103,649 2.37 میلیارد 5,108.35 16,090 16,250 16,200 16,410 1 5,000 22,500 2 27,660 22,700 41.04 هزار میلیارد 168.944 میلیون 147.356 میلیون 1.8 میلیون 139.46 میلیون 7.896 میلیون 193.714 میلیون 5.056 میلیون 5.83 3.73 0.15 103,649 - 77,356 26,293
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 3,030 47.00 1.58 3,044 61.00 2.04 1403/03/30 35 366,517 1.51 میلیارد 3,366 2,983 3,046 3,030 3,046 1 6,176 4,102 1 45,000 4,155 47.219 هزار میلیارد 47.161 میلیون 31.821 میلیون 11.5 میلیون 12.155 میلیون 19.666 میلیون 6.667 میلیون 4.882 میلیون 7.17 1.78 5.25 366,517 - 366,517 -
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 5,480 60.00 1.11 5,490 70.00 1.29 1403/03/30 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 2,021.75 5,420 5,470 5,460 5,520 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 57.483 میلیون 22.561 میلیون 9 میلیون 8.073 میلیون 14.488 میلیون 17.786 میلیون 4.876 میلیون 10.14 3.41 2.78 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 3,573 67.00 1.91 3,536 30.00 0.86 1403/03/30 104 281,903 1.18 میلیارد 3,224.09 3,506 3,484 3,473 3,576 2 10,990 4,145 2 5,201 4,220 32.93 هزار میلیارد 46.615 میلیون 32.651 میلیون 7.895 میلیون 18.699 میلیون 13.953 میلیون 34.807 میلیون 4.816 میلیون 5.8 2 0.8 281,903 - 281,903 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,583 79.00 2.16 3,655 7.00 0.19 1403/03/30 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 19,723.95 3,662 3,583 3,583 3,583 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 89.328 میلیون 30.899 میلیون 18.8 میلیون 4.573 میلیون 26.325 میلیون - 4.769 میلیون 17.93 3.25 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 8,390 160.00 1.94 8,380 150.00 1.82 1403/03/30 333 1.234 میلیون 12.91 میلیارد 6,688 8,230 8,380 8,270 8,390 2 5,987 10,380 1 1,000 10,430 34.028 هزار میلیارد 56.058 میلیون 78.968 میلیون 3.25 میلیون 28.823 میلیون 50.145 میلیون 36.908 میلیون 4.701 میلیون 5.79 0.54 0.74 1.143 میلیون 89,084 1.233 میلیون -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,490 100.00 1.86 5,490 100.00 1.86 1403/03/30 32 182,392 1.2 میلیارد 850 5,390 5,310 5,310 5,490 3 3,704 6,550 1 4,076 6,650 51.005 هزار میلیارد 54.685 میلیون 32.065 میلیون 7.728 میلیون 12.258 میلیون 19.807 میلیون 8.291 میلیون 4.698 میلیون 9.03 2.14 5.12 159,058 23,334 181,392 1,000
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 4,085 12.00 0.29 4,085 12.00 0.29 1403/03/30 60 883,584 5.02 میلیارد 11,178.66 4,097 4,016 4,016 4,152 1 12,898 5,670 1 2,000 5,720 39.76 هزار میلیارد 38.196 میلیون 23.84 میلیون 7 میلیون 9.601 میلیون 14.24 میلیون 33.11 میلیون 4.654 میلیون 6.14 2.01 0.86 571,234 312,350 883,584 -
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 16,460 0.00 0.00 16,640 180.00 1.09 1403/03/30 17 233,800 4.76 میلیارد 1,720.09 16,460 16,780 16,450 16,780 1 19,000 20,350 1 6,666 20,700 28.49 هزار میلیارد 35.497 میلیون 18.567 میلیون 1.4 میلیون 12.201 میلیون 6.366 میلیون 16.588 میلیون 4.543 میلیون 5.13 3.66 1.4 68,676 165,124 233,800 -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,143 61.00 1.98 3,114 32.00 1.04 1403/03/30 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 15,193.18 3,082 3,082 3,065 3,143 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 75.94 میلیون 67.307 میلیون 7 میلیون 54.142 میلیون 13.165 میلیون 139.486 میلیون 4.518 میلیون 4.83 1.66 0.16 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,128 15.00 0.48 3,125 18.00 0.57 1403/03/30 239 2.172 میلیون 8.09 میلیارد 10,877.75 3,143 3,096 3,090 3,189 1 10,000 3,730 1 5,576 3,731 18.62 هزار میلیارد 15.874 میلیون 10.553 میلیون 5 میلیون 248,624 10.305 میلیون 4.699 میلیون 4.49 میلیون 3.48 1.52 3.33 2.122 میلیون 160 2.122 میلیون -
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام فرابورس 12,220 230.00 1.92 12,220 230.00 1.92 1403/03/30 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 9,822.94 11,990 12,080 11,990 12,220 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 29.826 میلیون 17.566 میلیون 1.5 میلیون 11.496 میلیون 6.07 میلیون 23.489 میلیون 4.099 میلیون 4.47 3.02 0.78 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,317 52.00 1.59 3,320 55.00 1.68 1403/03/30 196 2.233 میلیون 8.04 میلیارد 8,375.14 3,265 3,327 3,297 3,330 3 18,245 3,582 1 50,000 3,590 24.836 هزار میلیارد 24.716 میلیون 13.984 میلیون 6.897 میلیون 1.817 میلیون 12.166 میلیون 12.852 میلیون 4.04 میلیون 5.67 1.88 1.78 2.026 میلیون 207,750 2.233 میلیون -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 15,610 280.00 1.83 15,510 180.00 1.17 1403/03/29 80 292,980 4.76 میلیارد 1,455.63 15,330 15,600 15,430 15,630 1 2,469 16,210 2 17,000 16,340 24.375 هزار میلیارد 30.103 میلیون 12.716 میلیون 1.5 میلیون 6.838 میلیون 5.878 میلیون 14.909 میلیون 3.785 میلیون 6.15 3.96 1.56 292,980 - 199,152 93,828
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 42,050 700.00 1.69 41,850 500.00 1.21 1403/03/30 146 249,854 11.01 میلیارد 943.24 41,350 41,750 41,500 42,150 1 264 44,150 1 5,000 44,300 28.853 هزار میلیارد 31.523 میلیون 8.521 میلیون 655,000 4.111 میلیون 4.41 میلیون 10.637 میلیون 3.784 میلیون 7.24 6.22 2.58 77,020 172,834 249,854 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 6,160 120.00 1.99 6,140 100.00 1.66 1403/03/30 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 13,641.15 6,040 6,090 6,060 6,160 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 65.892 میلیون 16.007 میلیون 10.5 میلیون 1.422 میلیون 14.585 میلیون 4.127 میلیون 3.724 میلیون 17.31 4.42 15.62 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
والماس

سر. الماس حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 2,488 550.00 18.10 3,038 0.00 0.00 1403/03/30 171 3.091 میلیون 9.07 میلیارد 27,966.18 3,038 2,488 2,488 2,488 1 3,630 2,953 1 15,000 2,959 11.732 هزار میلیارد 12.848 میلیون 9.099 میلیون 4 میلیون 695,679 8.403 میلیون 3.69 میلیون 3.582 میلیون 3.39 1.45 3.29 2.891 میلیون 200,000 3.091 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 4,346 8.00 0.18 4,359 21.00 0.48 1403/03/30 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 6,200.02 4,338 4,330 4,260 4,423 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 21.193 میلیون 9.845 میلیون 4.5 میلیون 1.577 میلیون 8.268 میلیون 15.704 میلیون 3.441 میلیون 5.7 2.37 1.25 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 8,160 160.00 1.92 8,200 120.00 1.44 1403/03/30 140 220,963 4.19 میلیارد 9,076.75 8,320 8,170 8,160 8,380 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 31.66 میلیون 15.654 میلیون 3 میلیون 7.06 میلیون 8.594 میلیون 10.504 میلیون 3.313 میلیون 7.43 2.86 2.34 191,684 29,205 113,072 107,817
فرود

فولاد شاهرود

سهام فرابورس 3,338 65.00 1.99 3,319 46.00 1.41 1403/03/30 176 1.762 میلیون 7.39 میلیارد 13,488.82 3,273 3,326 3,303 3,338 2 41,581 4,191 2 13,179 4,200 22.664 هزار میلیارد 20.887 میلیون 12.007 میلیون 5.4 میلیون 2.965 میلیون 9.042 میلیون 28.343 میلیون 3.174 میلیون 5.65 1.98 0.63 1.635 میلیون 126,825 1.762 میلیون -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 87,600 1,450.00 1.68 86,600 450.00 0.52 1403/03/30 96 28,474 3.06 میلیارد 463.94 86,150 87,000 86,050 87,850 4 1,153 106,900 1 72 107,300 26.875 هزار میلیارد 28.013 میلیون 9.936 میلیون 250,000 6.363 میلیون 3.573 میلیون 8.522 میلیون 3.11 میلیون 6.96 6.06 2.54 27,474 - 27,474 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,660 23.00 1.41 1,624 13.00 0.79 1403/03/27 177 5.477 میلیون 10.53 میلیارد 23,659.57 1,637 1,605 1,605 1,660 2 154,329 1,926 1 100,000 1,930 146.411 هزار میلیارد 150.027 میلیون 108.642 میلیون 76.176 میلیون 19.821 میلیون 88.821 میلیون 3.598 میلیون 3.105 میلیون 41.93 1.47 36.19 1.247 میلیون 3.73 میلیون 4.974 میلیون 3,000
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 11,250 220.00 1.99 11,250 220.00 1.99 1403/03/30 323 657,085 8.53 میلیارد 1,402.16 11,030 11,140 11,140 11,250 19 89,017 12,960 2 42,768 12,970 25.96 هزار میلیارد 33.951 میلیون 16.684 میلیون 2 میلیون 11.451 میلیون 5.233 میلیون 18.255 میلیون 3.033 میلیون 7.42 4.3 1.23 368,042 287,908 655,950 -
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 2,220 30.00 1.37 2,224 34.00 1.55 1403/03/30 85 1.365 میلیون 5.69 میلیارد 15,885.71 2,190 2,224 2,151 2,233 3 41,870 4,147 1 10,445 4,156 12.715 هزار میلیارد 9.874 میلیون 9.089 میلیون 3.05 میلیون 1.07 میلیون 8.02 میلیون 3.111 میلیون 2.937 میلیون 3.03 1.12 2.86 495,610 869,660 1.365 میلیون -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,874 36.00 1.96 1,874 36.00 1.96 1403/03/30 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 36,668.88 1,838 1,850 1,850 1,874 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 53.868 میلیون 42.554 میلیون 24.145 میلیون 8.62 میلیون 33.934 میلیون 8.791 میلیون 2.892 میلیون 15.64 1.33 5.15 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 17,460 320.00 1.87 17,330 190.00 1.11 1403/03/30 141 688,160 11.52 میلیارد 5,937.74 17,140 17,310 17,130 17,480 1 306 16,560 2 61,711 16,710 19.578 هزار میلیارد 30.588 میلیون 18.567 میلیون 1.17 میلیون 10.32 میلیون 8.247 میلیون 21.574 میلیون 2.83 میلیون 7.16 2.46 0.94 581,868 94,200 676,068 -
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 11,300 90.00 0.80 11,160 50.00 0.45 1403/03/30 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 11,616.85 11,210 11,300 11,000 11,370 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 19.831 میلیون 10.373 میلیون 1.4 میلیون 4.207 میلیون 6.166 میلیون 3.329 میلیون 2.707 میلیون 5.77 2.53 4.7 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 17,390 340.00 1.99 17,310 260.00 1.52 1403/03/30 269 333,908 7 میلیارد 1,749.43 17,050 17,000 17,000 17,390 2 109,571 20,900 4 558 20,950 18.9 هزار میلیارد 18.885 میلیون 7.378 میلیون 900,000 3.306 میلیون 4.072 میلیون 10.808 میلیون 2.676 میلیون 5.82 3.83 1.44 208,408 125,500 168,836 165,072
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 10,140 190.00 1.91 10,040 90.00 0.90 1403/03/30 40 88,032 1.14 میلیارد 2,051.72 9,950 10,110 9,940 10,140 1 510 12,980 1 6,001 13,190 22.23 هزار میلیارد 19.636 میلیون 9.254 میلیون 1.71 میلیون 2.467 میلیون 6.786 میلیون 15.69 میلیون 2.66 میلیون 6.45 2.53 1.1 30,576 57,456 88,032 -
بکابل

سیم و کابل ابهر

سهام فرابورس 9,240 60.00 0.65 9,210 30.00 0.33 1403/03/30 69 194,176 2.36 میلیارد 2,167 9,180 9,300 9,110 9,300 1 1,000 12,110 1 10,000 12,260 24.898 هزار میلیارد 42.468 میلیون 30.302 میلیون 2.048 میلیون 23.611 میلیون 6.691 میلیون 40.926 میلیون 2.622 میلیون 7.19 2.82 0.46 144,942 - 144,942 -
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام فرابورس 13,970 270.00 1.97 13,950 250.00 1.82 1403/03/30 494 453,693 8.61 میلیارد 662.46 13,700 13,670 13,670 13,970 1 6,500 19,250 6 26,165 19,270 20.298 هزار میلیارد 18.328 میلیون 9.264 میلیون 1.07 میلیون 3.401 میلیون 5.863 میلیون 4.215 میلیون 2.583 میلیون 5.78 2.55 3.54 438,614 - 438,526 88
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 5,220 100.00 1.95 5,220 100.00 1.95 1403/03/30 72 626,218 4.37 میلیارد 24,986.85 5,120 5,170 5,160 5,220 8 11,109 6,910 1 19,878 7,040 45.305 هزار میلیارد 51.29 میلیون 26.466 میلیون 6.5 میلیون 17.36 میلیون 9.106 میلیون 37.463 میلیون 2.542 میلیون 13.35 3.73 0.91 606,218 20,000 626,218 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 12,350 80.00 0.65 12,120 150.00 1.22 1403/03/30 105 445,068 5.35 میلیارد 26,914.82 12,270 12,030 12,030 12,390 1 4,718 12,020 1 500 12,070 60.15 هزار میلیارد 164.335 میلیون 118.527 میلیون 5 میلیون 103.735 میلیون 14.792 میلیون 36.584 میلیون 2.516 میلیون 24.08 4.1 1.66 129,726 310,060 381,786 58,000
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,540 20.00 0.57 3,527 7.00 0.20 1403/03/30 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,006.91 3,520 3,480 3,480 3,563 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 19.435 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.02 2.29 2.02 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 24,750 450.00 1.85 24,750 450.00 1.85 1403/03/30 83 92,168 2.75 میلیارد 3,922.54 24,300 24,300 24,300 24,750 2 3,808 29,450 2 2,671 29,500 20.562 هزار میلیارد 21.123 میلیون 8.775 میلیون 690,000 4.046 میلیون 4.729 میلیون 8.772 میلیون 2.443 میلیون 6.99 3.61 1.95 71,710 20,226 91,936 -
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,171 39.00 1.83 2,138 6.00 0.28 1403/03/30 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 17,007.04 2,132 2,172 2,132 2,172 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 20.988 میلیون 16.098 میلیون 6.6 میلیون 6.877 میلیون 9.221 میلیون 13.141 میلیون 2.412 میلیون 5.85 1.53 1.07 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 11,680 140.00 1.21 11,720 180.00 1.56 1403/03/30 108 442,527 5.08 میلیارد 6,225.55 11,540 11,570 11,570 11,770 1 5,000 11,430 3 209,365 11,560 13.844 هزار میلیارد 18.272 میلیون 11.314 میلیون 1.206 میلیون 4.139 میلیون 7.176 میلیون 3.746 میلیون 2.406 میلیون 5.87 1.97 3.77 395,294 43,131 438,425 -
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام فرابورس 1,417 28.00 1.94 1,421 24.00 1.66 1403/03/30 168 125,161 4.99 میلیارد 22,862.01 1,445 1,447 1,417 1,448 1 1,000 39,500 12 19,223 39,750 43.89 هزار میلیارد 43.33 میلیون 37.632 میلیون 19.8 میلیون 15.194 میلیون 22.438 میلیون 21.149 میلیون 2.339 میلیون 12.03 1.25 1.33 125,127 - 125,032 95
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 3,599 70.00 1.98 3,590 61.00 1.73 1403/03/30 81 328,506 1.47 میلیارد 15,864.26 3,529 3,480 3,480 3,599 1 6,023 4,466 2 48,104 4,470 16.333 هزار میلیارد 15.358 میلیون 8.896 میلیون 3.64 میلیون 2.29 میلیون 6.606 میلیون 7.617 میلیون 2.22 میلیون 5.89 1.98 1.72 294,311 23,625 275,537 42,399
فسوژ

سوژمیران

سهام فرابورس 16,160 320.00 1.94 16,160 320.00 1.94 1403/03/30 264 907,989 18.33 میلیارد 2,552.47 16,480 16,160 16,160 16,160 5 2,360 20,230 2 3,000 20,230 12.114 هزار میلیارد 11.44 میلیون 4.705 میلیون 600,000 1.744 میلیون 2.961 میلیون 2.688 میلیون 2.196 میلیون 4.41 3.27 3.61 827,989 80,000 897,989 10,000
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 4,696 92.00 2.00 4,680 76.00 1.65 1403/03/30 97 627,229 4.05 میلیارد 15,904.07 4,604 4,604 4,604 4,696 1 20,000 6,440 1 51,208 6,450 15.367 هزار میلیارد 15.283 میلیون 13.413 میلیون 2.405 میلیون 4.028 میلیون 9.385 میلیون 9.885 میلیون 2.08 میلیون 5.41 1.2 1.14 627,229 - 560,924 66,305
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,504 88.00 1.99 4,459 43.00 0.97 1403/03/30 90 1.048 میلیون 5.28 میلیارد 13,121.3 4,416 4,460 4,450 4,504 1 3,565 5,070 1 20,000 5,090 30.252 هزار میلیارد 29.869 میلیون 13.029 میلیون 6 میلیون 3.115 میلیون 9.914 میلیون 5.117 میلیون 2.029 میلیون 13.18 2.7 5.23 1.046 میلیون - 1.046 میلیون -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 3,810 74.00 1.98 3,781 45.00 1.20 1403/03/30 42 349,398 1.9 میلیارد 24,830.84 3,736 3,787 3,777 3,810 1 19,938 5,430 2 19,162 5,460 14.661 هزار میلیارد 12.07 میلیون 6.988 میلیون 2.7 میلیون 1.964 میلیون 5.025 میلیون 9.34 میلیون 2.029 میلیون 5.03 2.03 1.1 349,398 - 349,398 -
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 67,000 1,300.00 1.98 66,650 950.00 1.45 1403/03/30 85 6,833 536.32 میلیون 169.83 65,700 67,000 64,750 67,000 2 100 77,900 2 1,482 79,000 15.7 هزار میلیارد 14.591 میلیون 3.631 میلیون 200,000 1.261 میلیون 2.371 میلیون 7.689 میلیون 1.953 میلیون 6.82 5.62 1.73 3,024 - 3,019 5
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 2,466 24.00 0.98 2,449 7.00 0.29 1403/03/30 129 395,732 1.09 میلیارد 6,637.09 2,442 2,439 2,439 2,476 2 16,850 2,770 2 13,105 2,791 8.292 هزار میلیارد 8.297 میلیون 6.202 میلیون 3 میلیون 979,663 5.223 میلیون 1.96 میلیون 1.858 میلیون 3.95 1.41 3.75 355,582 40,000 395,582 -
تپسی

تپسی

سهام فرابورس 6,870 0.00 0.00 6,790 80.00 1.16 1403/03/27 99 937,042 7.22 میلیارد 3,838.07 6,870 6,750 6,740 6,920 4 32,302 7,700 1 5,879 7,740 18.962 هزار میلیارد 21.685 میلیون 9.997 میلیون 2.463 میلیون 4.964 میلیون 5.033 میلیون 10.406 میلیون 1.79 میلیون 9.34 3.32 1.61 105,344 831,698 937,042 -
شملی

ملی شیمی کشاورز

سهام فرابورس 5,700 60.00 1.06 5,640 0.00 0.00 1403/03/30 45 422,551 3.34 میلیارد 4,596.27 5,640 5,690 5,630 5,740 2 37,100 7,850 1 10,000 7,900 16.59 هزار میلیارد 17.29 میلیون 9.027 میلیون 2.1 میلیون 5.446 میلیون 3.581 میلیون 6.253 میلیون 1.789 میلیون 6.62 3.31 1.89 87,773 334,778 422,551 -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 1,982 20.00 1.02 1,974 12.00 0.61 1403/03/30 148 2.194 میلیون 5.62 میلیارد 11,952.81 1,962 1,981 1,949 1,994 3 8,000 2,539 1 2,000 2,540 17.948 هزار میلیارد 26.595 میلیون 22.143 میلیون 7 میلیون 12.777 میلیون 9.366 میلیون 13.134 میلیون 1.788 میلیون 7.73 1.48 1.05 2.194 میلیون - 2.194 میلیون -