همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,980 294.00 4.40 6,871 185.00 2.77 1399/10/30 7,144 33.1 میلیون 227.44 میلیارد 5,097.24 6,686 6,400 6,400 7,020 0 0 0 1495 5,654,891 6,664 309.195 هزار میلیارد 361.199 میلیون 135.808 میلیون 15 میلیون 45.569 میلیون 90.239 میلیون 92.174 میلیون 90.417 میلیون 3.31 3.5 3.42 11.023 میلیون 5.319 میلیون 16.041 میلیون 300,811
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 147,000 1,870.00 1.29 143,997 1,133.00 0.78 1399/10/30 329 363,034 51.92 میلیارد 703.95 145,130 138,000 138,000 147,480 2 3,762 141,010 1 1,040 141,039 1151.976 هزار میلیارد 1.215 میلیارد 107.692 میلیون 8 میلیون 40.563 میلیون 67.129 میلیون 136.488 میلیون 62.323 میلیون 18.49 17.49 8.6 11,238 198,022 202,260 7,000
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 80,221 3,820.00 5.00 79,978 3,577.00 4.68 1399/10/30 9,327 3.96 میلیون 316.63 میلیارد 420.26 76,401 76,500 76,500 80,221 1 500 76,540 2 5,057 76,600 733.213 هزار میلیارد 772.941 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 8.82 14.56 6.89 2.497 میلیون 2.882 میلیون 4.935 میلیون 444,012
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,470 79.00 0.75 10,501 48.00 0.46 1399/10/30 32,005 122.64 میلیون 1.288 هزار میلیارد 317.58 میلیون 10,549 10,549 10,241 10,710 1 20,000 10,320 5 122,580 10,320 315.03 هزار میلیارد 359.64 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.29 میلیون 63.349 میلیون 37.199 میلیون 37.098 میلیون 8.48 4.95 8.42 69.781 میلیون 50.594 میلیون 119.488 میلیون 886,696
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 181,136 8,625.00 5.00 180,854 8,343.00 4.84 1399/10/30 2,642 4.27 میلیون 771.81 میلیارد 1,582.07 172,511 171,000 171,000 181,136 1 35 163,875 71 86,959 172,439 434.05 هزار میلیارد 470.057 میلیون 69.277 میلیون 2.4 میلیون 34.423 میلیون 34.854 میلیون 80.451 میلیون 34.688 میلیون 8.09 12.5 5.41 703,161 3.825 میلیون 3.589 میلیون 938,699
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 12,520 591.00 4.95 12,312 383.00 3.21 1399/10/30 1,672 15.6 میلیون 192.08 میلیارد 22,704.03 11,929 11,333 11,333 12,525 0 0 0 166 2,069,114 11,922 307.8 هزار میلیارد 353.442 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 19.39 5.12 4.07 9.254 میلیون 14.52 میلیون 19.954 میلیون 3.82 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 30,818 0.00 0.00 30,818 0.00 0.00 1399/10/22 - - - 2,023.62 30,818 30,818 30,818 30,818 0 0 0 9392 87,191,625 30,818 197.235 هزار میلیارد 571.515 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 374.28 میلیون -66,548,627 79.502 میلیون 26.353 میلیون 7.12 -2.96 2.48 6.919 میلیون 255,230 7.084 میلیون 90,000
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 43,000 1,589.00 3.84 42,587 1,176.00 2.84 1399/10/30 1,341 3.9 میلیون 165.93 میلیارد 3,477.86 41,411 39,350 39,350 43,481 0 0 0 89 473,979 41,325 1064.675 هزار میلیارد 1.141 میلیارد 106.816 میلیون 12.3 میلیون 53.572 میلیون 53.243 میلیون 73.583 میلیون 26.234 میلیون 40.6 20.43 14.78 380,401 2.2 میلیون 1.804 میلیون 776,461
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,419 591.00 5.00 12,335 507.00 4.29 1399/10/30 2,219 13.26 میلیون 163.61 میلیارد 6,439.26 11,828 11,355 11,350 12,419 0 0 0 5 29,608 11,798 123.35 هزار میلیارد 148.195 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 6.95 2.99 5.07 2.517 میلیون 5.867 میلیون 7.457 میلیون 927,442
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 97,500 3,542.00 3.77 96,362 2,404.00 2.56 1399/10/30 2,301 2.65 میلیون 255.02 میلیارد 2,288.01 93,958 93,958 93,958 98,655 4 97,857 94,100 1 100 94,155 983.471 هزار میلیارد 1.066 میلیارد 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 47.66 35.19 30.45 1.043 میلیون 6.377 میلیون 7.353 میلیون 67,000
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,176 579.00 4.99 11,941 344.00 2.97 1399/10/30 1,385 7.38 میلیون 88.08 میلیارد 10,544.01 11,597 11,055 11,055 12,176 0 0 0 240 1,879,114 11,554 143.292 هزار میلیارد 167.752 میلیون 53.704 میلیون 9 میلیون 21.808 میلیون 31.896 میلیون 53.981 میلیون 18.12 میلیون 11.7 4.58 2.7 1.302 میلیون 3.157 میلیون 4.458 میلیون 1,050
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 23,827 1,254.00 5.00 23,876 1,205.00 4.80 1399/10/30 2,851 18.74 میلیون 447.54 میلیارد 4,228.36 25,081 23,827 23,827 24,490 0 0 0 826 11,685,814 23,951 59.69 هزار میلیارد 108.424 میلیون 58.924 میلیون 2.5 میلیون 45.396 میلیون 13.528 میلیون 19.811 میلیون 12.529 میلیون 4.71 4.66 3.18 196,099 5,000 201,099 -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 20,996 1,105.00 5.00 21,020 1,081.00 4.89 1399/10/30 1,994 20.05 میلیون 421.56 میلیارد 4,450.75 22,101 20,996 20,996 21,520 0 0 0 825 12,424,698 21,997 136.315 هزار میلیارد 195.986 میلیون 64.323 میلیون 3.528 میلیون 45.831 میلیون 18.491 میلیون 30.995 میلیون 11.857 میلیون 9.59 8.12 4.84 361,349 2 میلیون 2.361 میلیون -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 31,095 1,087.00 3.62 30,349 341.00 1.14 1399/10/30 1,974 31.09 میلیون 943.7 میلیارد 9,043.04 30,008 28,508 28,508 31,100 1 250 21,390 396 3,453,857 28,679 1371.775 هزار میلیارد 1.388 میلیارد 53.947 میلیون 35.5 میلیون 5.975 میلیون 47.972 میلیون 11.034 میلیون 10.634 میلیون 127.52 28.44 123.67 487,778 - 478,432 9,346
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,849 120.00 1.37 8,663 66.00 0.76 1399/10/30 9,932 46.3 میلیون 401.11 میلیارد 7,056.62 8,729 8,293 8,293 9,080 0 0 0 3415 22,695,407 8,729 207.545 هزار میلیارد 244.98 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 24.857 میلیون 32.58 میلیون 72.875 میلیون 9.694 میلیون 21.39 6.76 3.02 3.971 میلیون 12.202 میلیون 16.018 میلیون 155,523
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,505 237.00 5.00 4,529 213.00 4.49 1399/10/23 - - - 15,347.45 4,742 4,750 4,505 4,760 1 10,000 4,500 1218 62,351,526 4,505 278.55 هزار میلیارد 393.721 میلیون 177.657 میلیون 61.504 میلیون 115.172 میلیون 62.485 میلیون 132.537 میلیون 8.524 میلیون 32.58 4.46 2.1 63.207 میلیون 36.306 میلیون 85.685 میلیون 13.828 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 25,494 1,341.00 5.00 26,187 648.00 2.41 1399/10/30 163 884,151 22.54 میلیارد 4,099.98 26,835 25,494 25,494 25,494 0 0 0 316 2,387,462 25,682 45.84 هزار میلیارد 77.168 میلیون 38.753 میلیون 1.751 میلیون 29.847 میلیون 8.906 میلیون 15.898 میلیون 6.684 میلیون 6.33 5.31 2.98 22,540 246,000 268,540 -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 5,815 141.00 2.37 5,726 230.00 3.86 1399/10/30 11,775 25.1 میلیون 143.76 میلیارد 4,402.12 5,956 5,659 5,659 5,950 0 0 0 5744 9,069,618 5,764 22.904 هزار میلیارد 24.283 میلیون 10.379 میلیون 4 میلیون 15,319 10.363 میلیون 6.535 میلیون 6.496 میلیون 3.56 2.34 3.71 813,497 2.053 میلیون 2.866 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 82,480 677.00 0.83 80,751 1,052.00 1.29 1399/10/30 5,690 8.28 میلیون 668.83 میلیارد 3,525.7 81,803 77,713 77,713 85,200 0 0 0 920 4,599,223 79,528 348.743 هزار میلیارد 367.541 میلیون 15.555 میلیون 4.319 میلیون 6.006 میلیون 9.549 میلیون 7.115 میلیون 6.008 میلیون 58.05 37.86 50.81 182,636 340,000 522,636 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 10,909 574.00 5.00 10,979 504.00 4.39 1399/10/30 2,578 13.03 میلیون 143.05 میلیارد 6,414.52 11,483 10,909 10,909 11,380 0 0 0 903 10,133,775 11,156 90.028 هزار میلیارد 112.664 میلیون 27.573 میلیون 3.2 میلیون 16.371 میلیون 11.202 میلیون 19.49 میلیون 5.958 میلیون 5.9 8.6 4.95 207,427 1.6 میلیون 1.807 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 31,721 1,669.00 5.00 31,730 1,660.00 4.97 1399/10/30 3,253 34.45 میلیون 1.093 هزار میلیارد 9,920.03 33,390 31,721 31,721 32,140 0 0 0 1773 47,998,234 31,779 142.785 هزار میلیارد 151.774 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 1.699 میلیون 5.382 میلیون 26.55 11.08 88.58 65,372 - 65,372 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 39,780 1,749.00 4.21 40,608 921.00 2.22 1399/10/30 6,731 15.3 میلیون 621.37 میلیارد 2,972.69 41,529 39,453 39,453 42,850 0 0 0 1358 7,929,010 41,336 113.702 هزار میلیارد 125.193 میلیون 9.795 میلیون 1.4 میلیون 3.363 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 24.99 18.95 25.24 320,463 700,000 620,463 400,000
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 54,600 2,381.00 4.56 52,713 494.00 0.95 1399/10/30 2,192 6.29 میلیون 331.41 میلیارد 3,840.16 52,219 49,609 49,609 54,829 0 0 0 580 2,715,718 52,219 68.527 هزار میلیارد 78.583 میلیون 11.734 میلیون 1.3 میلیون 7.126 میلیون 4.608 میلیون 13.421 میلیون 4.299 میلیون 15.83 15.51 5.32 625,187 262,000 887,187 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 26,397 1,257.00 5.00 25,322 182.00 0.72 1399/10/30 975 5.3 میلیون 134.09 میلیارد 6,424.39 25,140 23,883 23,883 26,397 0 0 0 287 4,260,199 24,552 75.966 هزار میلیارد 89.697 میلیون 18.623 میلیون 1.57 میلیون 12.165 میلیون 6.458 میلیون 8.597 میلیون 4.287 میلیون 17.81 12.01 9.02 1.001 میلیون 10,000 1.011 میلیون -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 35,508 1,690.00 5.00 35,349 1,531.00 4.53 1399/10/30 470 1.42 میلیون 50.17 میلیارد 4,875.95 33,818 32,900 32,900 35,508 1 10,216 33,530 5 4,070 33,770 70.698 هزار میلیارد 82.703 میلیون 18.637 میلیون 2 میلیون 13.539 میلیون 5.097 میلیون 33.918 میلیون 4.038 میلیون 17.61 13.57 2.04 1.152 میلیون 904,475 1.849 میلیون 207,394
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 17,905 942.00 5.00 17,905 942.00 5.00 1399/10/30 700 3.2 میلیون 57.26 میلیارد 1,678.9 18,847 17,905 17,905 17,905 0 0 0 9999 26,348,537 18,404 44.763 هزار میلیارد 50.345 میلیون 8.138 میلیون 2.5 میلیون 1.915 میلیون 6.223 میلیون 4.094 میلیون 4.036 میلیون 13.31 7.78 11.83 91,427 1.3 میلیون 1.292 میلیون 100,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 37,000 1,401.00 3.94 35,878 279.00 0.78 1399/10/30 2,616 7.52 میلیون 269.9 میلیارد 4,645.76 35,599 33,820 33,820 37,378 0 0 0 44 1,335,835 35,599 143.512 هزار میلیارد 157.676 میلیون 15.661 میلیون 4 میلیون 7.788 میلیون 7.873 میلیون 4.194 میلیون 3.829 میلیون 37.49 19.04 35.73 989,375 11.1 میلیون 11.484 میلیون 605,173
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,300 342.00 4.48 7,322 320.00 4.19 1399/10/30 1,886 22.66 میلیون 165.95 میلیارد 10,971.88 7,642 7,260 7,260 7,800 1 1,365 7,296 348 6,514,716 7,356 37.342 هزار میلیارد 43.834 میلیون 14.975 میلیون 5.1 میلیون 4.345 میلیون 10.63 میلیون 4.358 میلیون 3.804 میلیون 9.64 3.71 9.06 1.015 میلیون 600,000 1.415 میلیون 200,000
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 63,491 3,023.00 5.00 63,491 3,023.00 5.00 1399/10/30 1,278 1.28 میلیون 80.97 میلیارد 1,064.41 60,468 63,491 63,491 63,491 0 0 0 1785 3,010,773 58,661 38.095 هزار میلیارد 38.512 میلیون 5.526 میلیون 600,000 1.463 میلیون 4.062 میلیون 3.245 میلیون 3.622 میلیون 9.52 9.12 11.42 322,245 - 322,245 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,371 74.00 1.18 6,208 89.00 1.41 1399/10/30 2,923 30.96 میلیون 192.23 میلیارد 10,949.64 6,297 5,983 5,983 6,563 0 0 0 399 11,257,844 6,132 16.29 هزار میلیارد 38.51 میلیون 28.004 میلیون 2.624 میلیون 21.575 میلیون 6.429 میلیون 10.166 میلیون 3.336 میلیون 4.39 2.63 1.67 1.628 میلیون 2.015 میلیون 3.643 میلیون -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 5,531 247.00 4.27 5,524 254.00 4.40 1399/10/30 3,453 33.46 میلیون 184.85 میلیارد 9,405.91 5,778 5,490 5,490 5,760 0 0 0 357 5,007,846 5,518 23.172 هزار میلیارد 69.07 میلیون 52.464 میلیون 1.5 میلیون 44.707 میلیون 7.757 میلیون 24.831 میلیون 3.16 میلیون 7.13 3.14 0.98 875,812 - 875,812 -
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 31,808 1,674.00 5.00 31,860 1,622.00 4.84 1399/10/30 3,552 16.6 میلیون 528.9 میلیارد 3,655.21 33,482 31,808 31,808 32,477 1 5,100 22,143 568 3,823,457 33,253 101.952 هزار میلیارد 115.434 میلیون 9.944 میلیون 3.2 میلیون 3.424 میلیون 6.52 میلیون 7.125 میلیون 2.94 میلیون 34.67 17.18 15.72 2.479 میلیون 1.207 میلیون 3.686 میلیون -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 70,797 3,371.00 5.00 70,107 2,681.00 3.98 1399/10/30 1,664 2.72 میلیون 190.66 میلیارد 1,320.26 67,426 66,526 66,526 70,797 1 90,564 68,000 2 2,100 68,300 35.054 هزار میلیارد 40.358 میلیون 7.91 میلیون 500,000 5.084 میلیون 2.826 میلیون 7.469 میلیون 2.928 میلیون 15.41 12.48 4.72 2.25 میلیون 1.055 میلیون 2.933 میلیون 372,561
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 43,647 2,297.00 5.00 43,647 2,297.00 5.00 1399/10/30 543 3.85 میلیون 168.21 میلیارد 8,654.13 45,944 43,647 43,647 43,647 0 0 0 393 5,087,130 43,731 43.647 هزار میلیارد 52.532 میلیون 12.124 میلیون 1,000,000 6.5 میلیون 5.624 میلیون 6.517 میلیون 2.728 میلیون 45465.63 8.18 7.06 40,340 - 40,340 -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 16,350 574.00 3.64 15,910 134.00 0.85 1399/10/30 2,394 21.88 میلیون 348.14 میلیارد 8,520.75 15,776 14,988 14,988 16,559 0 0 0 170 4,902,450 15,770 159.1 هزار میلیارد 451.908 میلیون 301.173 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.903 میلیون 2.679 میلیون 69.48 10.87 3.54 4.444 میلیون 6.764 میلیون 10.824 میلیون 384,287
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 7,589 261.00 3.56 7,354 26.00 0.35 1399/10/30 1,261 8.97 میلیون 66 میلیارد 8,971.15 7,328 6,962 6,962 7,694 0 0 0 176 2,815,819 7,215 17.65 هزار میلیارد 18.935 میلیون 6.764 میلیون 2.4 میلیون 709,496 6.054 میلیون 2.695 میلیون 2.627 میلیون 6.72 3.01 6.76 2.721 میلیون 1.8 میلیون 4.521 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 16,385 862.00 5.00 16,593 654.00 3.79 1399/10/30 224 2.18 میلیون 35.73 میلیارد 2,579.21 17,247 16,385 16,385 16,385 1 3,138 15,855 1235 22,535,441 16,466 48.536 هزار میلیارد 62.315 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 19.16 8.98 1.41 281,439 - 281,439 -
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام فرابورس 6,400 323.00 4.80 6,396 327.00 4.86 1399/10/27 - - - 14,504.36 6,723 6,644 6,387 6,718 1 2,000 6,645 2 1,189 6,675 24.944 هزار میلیارد 29.515 میلیون 11.463 میلیون 3.9 میلیون 4.571 میلیون 6.893 میلیون 1.421 میلیون 2.466 میلیون 10.12 3.62 17.56 13.163 میلیون 4.965 میلیون 18.128 میلیون -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 3,270 6,529.00 66.63 3,266 6,533.00 66.67 1399/10/11 - - - 5,490.85 9,799 9,699 - - 212 2,580,359 9,817 71 1,130,038 9,817 12.737 هزار میلیارد 13.212 میلیون 5.108 میلیون 1.3 میلیون 473,153 4.635 میلیون 2.471 میلیون 2.423 میلیون 1.75 2.75 5.15 31.504 میلیون 117,637 31.218 میلیون 403,675
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 9,986 103.00 1.04 9,883 0.00 0.00 1399/10/18 - - - 5,989.76 9,883 9,986 9,500 9,986 324 4,896,537 9,986 0 0 0 13.046 هزار میلیارد 13.669 میلیون 3.375 میلیون 600,000 623,774 2.752 میلیون 2.262 میلیون 2.214 میلیون 2.68 4.74 5.77 40.461 میلیون 150,000 40.458 میلیون 153,000