همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام Fara Bourse 88,550 1,300.00 1.49 88,100 850.00 0.97 1402/12/09 313 159,506 14.08 میلیارد 321.35 87,250 87,250 87,050 88,650 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.312 میلیارد 208.827 میلیون 13.752 میلیون 99.497 میلیون 109.33 میلیون 317.901 میلیون 124.127 میلیون 9.76 11.08 3.81 110,504 49,002 85,460 74,046
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام Fara Bourse 17,640 330.00 1.84 17,950 20.00 0.11 1402/12/09 141 252,161 4.54 میلیارد 1,584.8 17,970 17,990 17,640 17,990 15 30,723 17,940 1 2,261 17,990 1355.25 هزار میلیارد 1.62 میلیارد 404.362 میلیون 25 میلیون 273.779 میلیون 130.583 میلیون 366.647 میلیون 119.913 میلیون 11.23 10.31 3.67 16,192 235,969 35,632 216,529
مارون

پتروشیمی مارون

سهام Fara Bourse 152,300 3,800.00 2.43 155,900 200.00 0.13 1402/12/09 18 4,177 659.13 میلیون 285.26 156,100 154,000 150,200 154,000 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.553 میلیارد 434.807 میلیون 8 میلیون 305.952 میلیون 128.855 میلیون 316.991 میلیون 86.392 میلیون 14.44 9.68 3.93 389 3,788 4,177 -
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام Fara Bourse 3,399 17.00 0.50 3,437 55.00 1.63 1402/12/09 1,011 25.48 میلیون 87.48 میلیارد 25,877.99 3,382 3,434 3,379 3,495 4 75,433 3,407 3 302,465 3,408 296.822 هزار میلیارد 490.316 میلیون 370.589 میلیون 86.361 میلیون 193.493 میلیون 177.095 میلیون 413.218 میلیون 77.347 میلیون 3.84 1.68 0.72 10.805 میلیون 14.464 میلیون 25.068 میلیون 200,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام Fara Bourse 3,961 44.00 1.12 3,954 37.00 0.94 1402/12/09 343 3.354 میلیون 25.85 میلیارد 21,500.49 3,917 3,940 3,910 3,990 1 1,000 7,600 1 1,000 7,960 377.79 هزار میلیارد 508.4 میلیون 341.993 میلیون 49 میلیون 176.264 میلیون 165.73 میلیون 303.223 میلیون 67.029 میلیون 4.96 2 1.11 2.491 میلیون 862,320 2.692 میلیون 661,693
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام Fara Bourse 16,680 50.00 0.30 16,610 20.00 0.12 1402/12/09 255 709,544 11.79 میلیارد 4,864.11 16,630 16,500 16,390 16,860 6 38,431 16,590 3 7,499 16,600 398.176 هزار میلیارد 467.09 میلیون 152.853 میلیون 23.958 میلیون 69.154 میلیون 83.699 میلیون 270.404 میلیون 65.336 میلیون 6.09 4.75 1.47 152,213 554,532 590,134 116,611
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام Fara Bourse 25,450 200.00 0.78 25,450 200.00 0.78 1402/12/09 280 774,616 20.17 میلیارد 5,695.47 25,650 26,000 25,400 26,000 1 194 25,900 1 25,949 26,250 315.6 هزار میلیارد 407.31 میلیون 179.307 میلیون 12 میلیون 101.91 میلیون 77.397 میلیون 172.666 میلیون 60.431 میلیون 5.05 3.95 1.77 333,908 440,708 738,572 36,044
سامان

بانک سامان

سهام Fara Bourse 1,882 18.00 0.95 1,902 2.00 0.11 1402/12/09 118 3.369 میلیون 6.61 میلیارد 21,999.62 1,900 1,873 1,873 1,939 1 120 1,960 1 7,000 1,962 156.96 هزار میلیارد 2.758 میلیارد 2.761 میلیارد 48.27 میلیون 2.606 میلیارد 155.188 میلیون 290.593 میلیون 46.729 میلیون 3.26 0.98 0.52 2.151 میلیون 1.218 میلیون 3.066 میلیون 303,000
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام Fara Bourse 8,000 20.00 0.25 7,980 0.00 0.00 1402/12/09 42 236,522 1.89 میلیارد 18,815.55 7,980 8,000 7,850 8,080 2 43,721 7,950 5 102,520 8,020 278.95 هزار میلیارد 322.92 میلیون 118.955 میلیون 35 میلیون 43.62 میلیون 75.335 میلیون 96.761 میلیون 44.024 میلیون 6.34 3.71 2.89 215,101 21,421 236,522 -
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام Fara Bourse 4,519 38.00 0.83 4,558 1.00 0.02 1402/12/09 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد 3,140.83 4,557 4,500 4,485 4,660 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 247.309 میلیون 120.841 میلیون 50 میلیون 19.409 میلیون 101.431 میلیون 142.602 میلیون 40.041 میلیون 5.69 2.25 1.6 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
انتخاب

انتخاب الکترونیک آرمان

سهام Fara Bourse 28,450 0.00 0.00 28,650 200.00 0.70 1402/12/09 105 222,624 6.21 میلیارد 2,248.82 28,450 29,400 28,250 29,400 5 17,803 27,750 6 1,531 27,800 279 هزار میلیارد 356.034 میلیون 96.476 میلیون 10 میلیون 69.534 میلیون 26.942 میلیون 165.879 میلیون 38.531 میلیون 7.44 10.63 1.73 125,505 96,611 221,868 248
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام Fara Bourse 122,650 800.00 0.66 122,450 600.00 0.49 1402/12/09 234 105,282 13.16 میلیارد 606.22 121,850 122,100 122,000 123,350 5 1,069 124,800 1 582 124,850 300 هزار میلیارد 411.483 میلیون 153.905 میلیون 2.4 میلیون 116.403 میلیون 37.501 میلیون 252.689 میلیون 33.891 میلیون 8.67 7.84 1.16 10,458 94,783 88,339 16,902
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام Fara Bourse 3,160 18.00 0.57 3,143 1.00 0.03 1402/12/09 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 4,731.91 3,142 3,155 3,150 3,244 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 521.855 میلیون 307.748 میلیون 75 میلیون 176.125 میلیون 131.623 میلیون 175.851 میلیون 32.916 میلیون 10.5 2.63 1.97 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام Fara Bourse 3,930 56.00 1.45 3,934 60.00 1.55 1402/12/09 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 6,178.67 3,874 3,911 3,885 3,987 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 392.026 میلیون 182.494 میلیون 75 میلیون 96.976 میلیون 85.517 میلیون 31.921 میلیون 31.401 میلیون 9.4 3.45 9.24 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
خدیزل

بهمن دیزل

سهام Fara Bourse 3,510 118.00 3.48 3,512 120.00 3.54 1402/12/09 282 5.68 میلیون 20.22 میلیارد 14,258.01 3,392 3,502 3,456 3,549 1 30,190 3,550 3 110,602 3,580 124.522 هزار میلیارد 205.013 میلیون 141.573 میلیون 34.978 میلیون 82.17 میلیون 59.403 میلیون 126.688 میلیون 30.69 میلیون 4 2.07 0.97 887,588 2.284 میلیون 996,646 2.175 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام Fara Bourse 2,643 27.00 1.03 2,656 40.00 1.53 1402/12/09 86 1.229 میلیون 3.47 میلیارد 15,156.53 2,616 2,698 2,622 2,709 1 722 2,811 1 20,000 2,819 84.69 هزار میلیارد 1.836 میلیارد 1.806 میلیارد 15 میلیون 1.756 میلیارد 50.468 میلیون 212.383 میلیون 30.195 میلیون 2.64 1.58 0.38 886,792 334,436 1.118 میلیون 103,620
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام Fara Bourse 10,250 30.00 0.29 10,220 0.00 0.00 1402/12/09 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 31,775.04 10,220 10,140 10,100 10,250 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 1.052 میلیارد 388.526 میلیون 75 میلیون 290.936 میلیون 97.59 میلیون 93.138 میلیون 29.691 میلیون 25.82 7.85 8.23 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام Fara Bourse 17,020 100.00 0.59 17,100 180.00 1.06 1402/12/09 156 318,303 5.52 میلیارد 2,557.6 16,920 17,190 16,970 17,190 7 27,252 17,320 4 59,780 17,350 138.8 هزار میلیارد 175.871 میلیون 87.523 میلیون 8 میلیون 39.471 میلیون 48.052 میلیون 434.439 میلیون 28.849 میلیون 4.74 2.85 0.31 225,463 42,840 184,903 83,400
شرانل

نفت ایرانول

سهام Fara Bourse 73,900 600.00 0.82 73,350 50.00 0.07 1402/12/09 36 14,708 1.09 میلیارد 1,388.25 73,300 75,200 73,200 75,200 2 3,300 73,950 1 19,920 74,000 146.8 هزار میلیارد 181.623 میلیون 59.068 میلیون 2 میلیون 34.923 میلیون 24.145 میلیون 136.907 میلیون 27.587 میلیون 5.32 6.08 1.07 8,636 6,072 14,708 -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام Fara Bourse 39,800 150.00 0.38 39,900 50.00 0.13 1402/12/09 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,963 39,950 39,850 39,750 40,700 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 122.668 میلیون 32.747 میلیون 3 میلیون 2.968 میلیون 29.779 میلیون 4.887 میلیون 23.865 میلیون 5.02 4.02 24.49 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
کوثر

بیمه کوثر

سهام Fara Bourse 2,463 29.00 1.16 2,493 1.00 0.04 1402/12/09 705 14.787 میلیون 47.85 میلیارد 22,100.31 2,492 2,510 2,462 2,520 0 0 0 0 80.9 هزار میلیارد 240.062 میلیون 205.304 میلیون 25 میلیون 156.546 میلیون 48.757 میلیون 101.648 میلیون 19.755 میلیون 4.24 1.71 0.82 12.241 میلیون 2.546 میلیون 14.687 میلیون 100,000
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام Fara Bourse 10,080 60.00 0.59 10,160 20.00 0.20 1402/12/09 308 1.439 میلیون 16.22 میلیارد 11,304.2 10,140 10,210 10,030 10,400 2 14,460 11,170 3 13,500 11,260 140.875 هزار میلیارد 142.192 میلیون 41.996 میلیون 10 میلیون 15.192 میلیون 26.803 میلیون 41.31 میلیون 18.624 میلیون 6.82 4.74 3.07 1.439 میلیون - 1.338 میلیون 100,546
ددانا

داروسازی دانا

سهام Fara Bourse 45,200 450.00 0.99 45,500 150.00 0.33 1402/12/09 118 61,126 2.8 میلیارد 1,253.52 45,650 44,650 44,650 45,900 1 1,000 45,250 1 74 46,000 107.52 هزار میلیارد 149.861 میلیون 60.956 میلیون 2.4 میلیون 40.661 میلیون 20.295 میلیون 47.408 میلیون 15.06 میلیون 7.25 5.38 2.3 6,829 54,297 61,126 -
ساوه

سیمان ساوه

سهام Fara Bourse 138,850 1,700.00 1.24 138,350 1,200.00 0.87 1402/12/09 48 6,539 915.13 میلیون 471.33 137,150 138,100 137,050 139,900 1 100 139,350 1 5,831 140,200 90.968 هزار میلیارد 98.079 میلیون 21.534 میلیون 650,000 8.151 میلیون 13.383 میلیون 30.536 میلیون 14.777 میلیون 6.09 6.72 2.94 6,539 - 6,539 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام Fara Bourse 28,250 850.00 3.10 28,500 1,100.00 4.01 1402/12/09 81 66,961 2.02 میلیارد 1,607.36 27,400 27,400 27,400 28,750 2 35,213 29,300 1 5 30,100 72.24 هزار میلیارد 147.167 میلیون 91.15 میلیون 2.4 میلیون 78.767 میلیون 12.383 میلیون 167.408 میلیون 13.531 میلیون 5.06 5.52 0.41 53,138 1,829 54,967 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام Fara Bourse 2,725 40.00 1.49 2,713 28.00 1.04 1402/12/09 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 30,531 2,685 2,721 2,697 2,797 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 97.717 میلیون 74.004 میلیون 15 میلیون 43.457 میلیون 30.547 میلیون 14.15 میلیون 13.369 میلیون 4.06 1.78 3.83 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام Fara Bourse 18,790 50.00 0.27 18,840 0.00 0.00 1402/12/09 68 131,086 2.6 میلیارد 2,767.96 18,840 18,720 18,520 19,200 5 53,719 19,500 3 16,065 20,000 71.28 هزار میلیارد 81.25 میلیون 23.758 میلیون 1.08 میلیون 13.426 میلیون 10.332 میلیون 21.281 میلیون 13.299 میلیون 5.1 6.56 3.19 70,318 60,768 24,766 106,320
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام Fara Bourse 31,250 250.00 0.81 31,300 300.00 0.97 1402/12/09 42 69,183 2.06 میلیارد 4,090.19 31,000 30,950 30,600 31,700 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 88.064 میلیون 25.017 میلیون 2.495 میلیون 9.966 میلیون 15.051 میلیون 30.808 میلیون 11.962 میلیون 6.53 5.19 2.53 58,738 9,914 68,652 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام Fara Bourse 22,100 100.00 0.45 22,250 250.00 1.14 1402/12/09 309 777,612 18.37 میلیارد 907.1 22,000 22,450 21,700 22,450 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 101.096 میلیون 36.443 میلیون 3.5 میلیون 23.221 میلیون 13.222 میلیون 37.334 میلیون 10.835 میلیون 7.19 5.89 2.09 777,553 - 777,553 -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام Fara Bourse 8,730 70.00 0.80 8,780 20.00 0.23 1402/12/09 46 907,072 8.02 میلیارد 8,166.1 8,800 8,730 8,620 8,730 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 57.337 میلیون 19.807 میلیون 6.5 میلیون 267,389 19.54 میلیون 8.708 میلیون 8.499 میلیون 6.71 2.92 6.55 2,098 904,974 807,072 100,000
دماوند

تولید برق دماوند

سهام Fara Bourse 8,270 60.00 0.73 8,280 70.00 0.85 1402/12/09 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 3,873.74 8,210 8,330 8,170 8,440 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 134.357 میلیون 47.752 میلیون 5.52 میلیون 26.717 میلیون 21.034 میلیون 18.722 میلیون 8.405 میلیون 12.81 5.12 5.75 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام Fara Bourse 3,450 120.00 3.60 3,361 31.00 0.93 1402/12/09 18 26,833 91.59 میلیون 7,195.65 3,330 3,276 3,276 3,450 6 46,831 3,400 1 1,456 3,462 33.9 هزار میلیارد 34.384 میلیون 18.136 میلیون 6.5 میلیون 773,666 17.363 میلیون 8.611 میلیون 8.215 میلیون 4.09 1.94 3.9 24,833 - 24,833 -
ودی

بیمه دی

سهام Fara Bourse 5,580 60.00 1.06 5,640 0.00 0.00 1402/12/09 55 170,315 976.11 میلیون 2,807.6 5,640 5,740 5,560 5,750 2 8,000 5,710 1 10,000 5,730 54.435 هزار میلیارد 239.562 میلیون 204.214 میلیون 5.95 میلیون 185.982 میلیون 18.232 میلیون 54.017 میلیون 7.891 میلیون 6.79 2.94 0.99 156,900 13,415 170,315 -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام Fara Bourse 3,625 3.00 0.08 3,627 5.00 0.14 1402/12/09 296 1.922 میلیون 7.03 میلیارد 5,701.36 3,622 3,577 3,570 3,690 2 2,108 3,659 1 924 3,717 36.6 هزار میلیارد 36.324 میلیون 22.954 میلیون 10 میلیون 53,677 22.9 میلیون 7.957 میلیون 7.767 میلیون 4.67 1.58 4.56 530,605 1.39 میلیون 1.921 میلیون -
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام Fara Bourse 6,010 60.00 1.01 6,060 110.00 1.85 1402/12/09 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 1,599.78 5,950 6,000 5,910 6,170 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 62.262 میلیون 20.889 میلیون 3 میلیون 7.722 میلیون 13.167 میلیون 16.796 میلیون 7.718 میلیون 7.07 4.14 3.25 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
هجرت

پخش هجرت

سهام Fara Bourse 25,450 100.00 0.39 25,600 250.00 0.99 1402/12/09 36 61,544 1.62 میلیارد 1,506.46 25,350 25,900 25,350 26,000 2 417 26,200 2 2,130 26,250 42.08 هزار میلیارد 148.87 میلیون 116.001 میلیون 1.6 میلیون 107.91 میلیون 8.092 میلیون 163.47 میلیون 7.641 میلیون 5.36 5.06 0.25 61,544 - 33,507 28,037
وپویا

سر. پویا

سهام Fara Bourse 3,482 31.00 0.88 3,505 8.00 0.23 1402/12/09 158 1.255 میلیون 4.51 میلیارد 3,716.14 3,513 3,501 3,470 3,568 1 1,842 3,573 5 10,913 3,587 25.179 هزار میلیارد 29.08 میلیون 19.093 میلیون 7 میلیون 4.545 میلیون 14.548 میلیون 7.493 میلیون 7.351 میلیون 3.34 1.69 3.27 1.253 میلیون 1,827 1.255 میلیون -
میهن

بیمه میهن

سهام Fara Bourse 5,893 547.00 10.23 5,346 0.00 0.00 1402/12/09 973 9.325 میلیون 108.4 میلیارد 18,376.63 5,346 5,893 5,893 5,893 0 0 0 0 17.43 هزار میلیارد 41.406 میلیون 22.051 میلیون 1.5 میلیون 20.248 میلیون 1.803 میلیون 9.384 میلیون 7.178 میلیون 2.67 10.64 2.05 6.663 میلیون 2.662 میلیون 9.151 میلیون 174,569
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام Fara Bourse 13,500 300.00 2.27 13,880 680.00 5.15 1402/12/09 155 1.039 میلیون 14.59 میلیارد 11,474.75 13,200 13,950 13,250 14,120 1 1,000 13,630 1 3,053 13,730 62.382 هزار میلیارد 77.413 میلیون 32.381 میلیون 4.44 میلیون 15.786 میلیون 16.595 میلیون 44.451 میلیون 6.82 میلیون 9.04 3.71 1.39 772,533 265,935 1.038 میلیون -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام Fara Bourse 33,950 1,250.00 3.55 35,100 100.00 0.28 1402/12/09 8 9,268 321.83 میلیون 3,209.75 35,200 34,050 33,950 35,500 3 5,835 35,300 1 7,369 36,000 47.369 هزار میلیارد 58.583 میلیون 21.597 میلیون 1.34 میلیون 11.549 میلیون 10.048 میلیون 14.912 میلیون 6.776 میلیون 6.94 4.68 3.15 8,845 423 9,268 -
گلدیرا

صنایع گلدیران

سهام Fara Bourse 6,100 80.00 1.33 6,160 140.00 2.33 1402/12/09 326 4.284 میلیون 27.25 میلیارد 10,472.43 6,020 6,140 6,020 6,280 1 24,779 6,360 1 8,566 6,370 53.194 هزار میلیارد 96.689 میلیون 66.238 میلیون 8.364 میلیون 45.168 میلیون 21.07 میلیون 54.83 میلیون 6.719 میلیون 7.67 2.46 0.94 1.721 میلیون 2.515 میلیون 3.26 میلیون 975,570
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام Fara Bourse 2,260 75.00 3.43 2,238 53.00 2.43 1402/12/09 48 731,201 1.61 میلیارد 24,477.01 2,185 2,200 2,190 2,290 2 37,336 2,197 2 113,679 2,198 136.152 هزار میلیارد 153.255 میلیون 83.611 میلیون 62 میلیون 14.499 میلیون 69.112 میلیون 7.248 میلیون 6.677 میلیون 20.78 2.01 19.14 709,993 16,208 595,359 130,842
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام Fara Bourse 4,715 55.00 1.18 4,844 184.00 3.95 1402/12/09 12 274,440 1.14 میلیارد 22,701.79 4,660 4,603 4,601 4,893 3 2,992 4,100 1 2,000 4,175 58.366 هزار میلیارد 79.56 میلیون 28.227 میلیون 7 میلیون 11.744 میلیون 16.483 میلیون 13.004 میلیون 6.565 میلیون 10.33 4.12 5.22 272,084 2,356 122,356 152,084
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام Fara Bourse 5,070 240.00 4.97 5,030 200.00 4.14 1402/12/09 126 1.014 میلیون 5.2 میلیارد 13,013.75 4,830 4,930 4,840 5,070 2 5,888 5,112 1 5,000 5,145 25.645 هزار میلیارد 26.208 میلیون 15.652 میلیون 5 میلیون 1.058 میلیون 14.594 میلیون 6.678 میلیون 6.321 میلیون 3.98 1.72 3.77 952,589 61,258 1.014 میلیون -
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام Fara Bourse 24,300 950.00 3.76 24,900 350.00 1.39 1402/12/09 6 3,040 74.66 میلیون 957.5 25,250 24,200 24,200 24,900 1 500 24,600 2 7,510 25,000 43.01 هزار میلیارد 52.16 میلیون 16.775 میلیون 1.7 میلیون 9.83 میلیون 6.945 میلیون 14.925 میلیون 6.21 میلیون 6.82 6.09 2.84 3,040 - 3,040 -
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام Fara Bourse 10,290 530.00 4.90 10,710 110.00 1.02 1402/12/09 46 174,298 1.81 میلیارد 1,722.63 10,820 10,190 10,190 10,330 2 15,404 10,360 2 5,800 10,410 108.8 هزار میلیارد 117.575 میلیون 43.064 میلیون 10 میلیون 10.675 میلیون 32.389 میلیون 9.005 میلیون 6.004 میلیون 17.84 3.31 11.89 50,352 123,946 172,698 1,600
پخش

پخش البرز

سهام Fara Bourse 13,900 20.00 0.14 14,010 130.00 0.94 1402/12/09 145 682,588 9.8 میلیارد 3,520.17 13,880 13,710 13,710 14,110 1 7,000 14,120 1 1,500 14,140 54.568 هزار میلیارد 159.965 میلیون 121.745 میلیون 2.4 میلیون 106.727 میلیون 15.018 میلیون 200.95 میلیون 6 میلیون 8.87 3.54 0.26 185,137 497,451 520,398 162,190
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام Fara Bourse 4,016 89.00 2.27 3,955 28.00 0.71 1402/12/09 35 366,517 1.51 میلیارد 13,491.19 3,927 3,890 3,765 4,065 1 6,176 4,102 1 45,000 4,155 47.219 هزار میلیارد 55.051 میلیون 30.444 میلیون 11.5 میلیون 9.569 میلیون 20.875 میلیون 6.213 میلیون 5.906 میلیون 7.7 2.19 7.32 366,517 - 366,517 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام Fara Bourse 21,700 150.00 0.70 21,750 200.00 0.93 1402/12/09 78 103,649 2.37 میلیارد 2,086.14 21,550 21,900 21,600 21,900 1 5,000 22,500 2 27,660 22,700 41.04 هزار میلیارد 170.08 میلیون 137.486 میلیون 1.8 میلیون 131.02 میلیون 6.467 میلیون 186.326 میلیون 5.858 میلیون 6.68 6.05 0.21 103,649 - 77,356 26,293
وسبحان

سر. سبحان

سهام Fara Bourse 1,960 15.00 0.76 1,965 10.00 0.51 1402/12/09 92 1.388 میلیون 2.84 میلیارد 13,730.59 1,975 2,009 1,960 2,009 1 42,385 2,038 1 50 2,042 20.48 هزار میلیارد 20.247 میلیون 12.678 میلیون 7.8 میلیون 596,826 12.081 میلیون 6.14 میلیون 5.83 میلیون 3.37 1.63 3.2 1.388 میلیون - 987,005 400,790
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام Fara Bourse 84,250 50.00 0.06 84,250 50.00 0.06 1402/12/09 194 48,975 4.02 میلیارد 124.99 84,200 82,550 82,550 86,850 3 394 83,850 3 554 83,900 58.485 هزار میلیارد 59.497 میلیون 5.721 میلیون 700,000 521,901 5.199 میلیون 5.348 میلیون 5.237 میلیون 11.26 11.34 11.03 17,079 31,675 48,754 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام Fara Bourse 6,810 320.00 4.93 6,770 280.00 4.31 1402/12/09 32 182,392 1.2 میلیارد 12,474.6 6,490 6,710 6,600 6,810 3 3,704 6,550 1 4,076 6,650 51.005 هزار میلیارد 63.024 میلیون 28.952 میلیون 7.728 میلیون 10.705 میلیون 18.247 میلیون 9.05 میلیون 5.02 میلیون 10.42 2.87 5.78 159,058 23,334 181,392 1,000
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام Fara Bourse 4,950 10.00 0.20 5,000 60.00 1.21 1402/12/09 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 2,087.44 4,940 4,930 4,930 5,050 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 50.036 میلیون 22.131 میلیون 8.471 میلیون 7.681 میلیون 14.45 میلیون 6.963 میلیون 4.991 میلیون 8.49 2.93 6.08 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام Fara Bourse 3,820 68.00 1.75 3,866 22.00 0.57 1402/12/09 255 1.904 میلیون 7.69 میلیارد 15,879.43 3,888 3,890 3,820 4,000 3 14,285 4,046 5 82,815 4,063 31.1 هزار میلیارد 50.785 میلیون 32.902 میلیون 7.7 میلیون 21.016 میلیون 11.886 میلیون 35.566 میلیون 4.984 میلیون 5.97 2.5 0.84 344,349 1.56 میلیون 910,248 993,619
رنیک

جنرال مکانیک

سهام Fara Bourse 10,840 340.00 3.04 10,960 220.00 1.97 1402/12/09 333 1.234 میلیون 12.91 میلیارد 5,366.08 11,180 11,100 10,750 11,290 2 5,987 10,380 1 1,000 10,430 34.028 هزار میلیارد 66.25 میلیون 77.038 میلیون 3.25 میلیون 30.63 میلیون 46.409 میلیون 38.073 میلیون 4.956 میلیون 7.19 0.77 0.94 1.143 میلیون 89,084 1.233 میلیون -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام Fara Bourse 3,576 54.00 1.53 3,522 0.00 0.00 1402/12/09 239 2.172 میلیون 8.09 میلیارد 6,656.04 3,522 3,459 3,459 3,750 1 10,000 3,730 1 5,576 3,731 18.62 هزار میلیارد 18.631 میلیون 10.239 میلیون 5 میلیون 521,106 9.718 میلیون 5.011 میلیون 4.869 میلیون 3.62 1.81 3.51 2.122 میلیون 160 2.122 میلیون -
پیزد

لاستیک یزد

سهام Fara Bourse 4,077 52.00 1.29 4,089 64.00 1.59 1402/12/09 104 281,903 1.18 میلیارد 3,106.15 4,025 4,058 4,010 4,168 2 10,990 4,145 2 5,201 4,220 32.93 هزار میلیارد 47.435 میلیون 28.06 میلیون 7.895 میلیون 15.153 میلیون 12.908 میلیون 32.22 میلیون 4.86 میلیون 6.64 2.5 1 281,903 - 281,903 -
قاسم

قاسم ایران

سهام Fara Bourse 4,450 40.00 0.89 4,480 10.00 0.22 1402/12/09 333 4.618 میلیون 24.18 میلیارد 8,130.52 4,490 4,650 4,440 4,650 1 312 5,143 1 950 5,175 36.652 هزار میلیارد 83.666 میلیون 64.288 میلیون 5 میلیون 52.306 میلیون 11.982 میلیون 132.336 میلیون 4.811 میلیون 6.52 2.62 0.24 4.587 میلیون - 3.739 میلیون 848,485
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام Fara Bourse 7,690 70.00 0.92 7,620 0.00 0.00 1402/12/09 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 16,387.76 7,620 7,870 7,540 7,870 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 71.763 میلیون 30.234 میلیون 7.65 میلیون 13.47 میلیون 16.764 میلیون 15.936 میلیون 4.743 میلیون 12.29 3.48 3.66 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام Fara Bourse 14,120 390.00 2.84 13,910 180.00 1.31 1402/12/09 204 76,930 1.1 میلیارد 560.49 13,730 13,720 13,720 14,190 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 66.51 میلیون 13.404 میلیون 4.3 میلیون 6.697 میلیون 6.707 میلیون 10.064 میلیون 4.627 میلیون 12.93 8.92 5.94 76,880 - 76,880 -
کلر

کلر پارس

سهام Fara Bourse 42,800 150.00 0.35 42,700 50.00 0.12 1402/12/09 146 249,854 11.01 میلیارد 1,260.45 42,650 43,000 42,300 43,600 1 264 44,150 1 5,000 44,300 28.853 هزار میلیارد 31.985 میلیون 7.806 میلیون 655,000 4.017 میلیون 3.789 میلیون 10.285 میلیون 4.406 میلیون 6.35 7.38 2.72 77,020 172,834 249,854 -
کاسپین

کاسپین تامین

سهام Fara Bourse 20,500 0.00 0.00 20,400 100.00 0.49 1402/12/09 17 233,800 4.76 میلیارد 4,267.3 20,500 20,500 20,100 20,950 1 19,000 20,350 1 6,666 20,700 28.49 هزار میلیارد 41.309 میلیون 17.938 میلیون 1.4 میلیون 12.749 میلیون 5.189 میلیون 15.072 میلیون 4.327 میلیون 6.6 5.5 1.89 68,676 165,124 233,800 -
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام Fara Bourse 6,750 30.00 0.45 6,750 30.00 0.45 1402/12/09 72 626,218 4.37 میلیارد 10,729.82 6,720 6,750 6,680 6,840 8 11,109 6,910 1 19,878 7,040 45.305 هزار میلیارد 58.827 میلیون 25.069 میلیون 6.5 میلیون 14.952 میلیون 10.117 میلیون 34.986 میلیون 4.321 میلیون 10.15 4.34 1.25 606,218 20,000 626,218 -
فروژ

فرو آلیاژ ایران

سهام Fara Bourse 37,750 50.00 0.13 37,700 0.00 0.00 1402/12/09 168 125,161 4.99 میلیارد 1,173.79 37,700 38,000 37,050 38,550 1 1,000 39,500 12 19,223 39,750 43.89 هزار میلیارد 54.104 میلیون 18.58 میلیون 1.1 میلیون 12.634 میلیون 5.945 میلیون 21.503 میلیون 4.264 میلیون 9.73 6.98 1.93 125,127 - 125,032 95
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام Fara Bourse 5,540 190.00 3.32 5,510 220.00 3.84 1402/12/09 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 16,782.57 5,730 5,590 5,450 5,770 4 102,572 5,257 3 56,475 5,260 99.001 هزار میلیارد 110.078 میلیون 28.446 میلیون 14.2 میلیون 6.49 میلیون 21.956 میلیون - 4.083 میلیون 25.37 4.72 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام Fara Bourse 3,480 62.00 1.81 3,466 48.00 1.40 1402/12/09 161 1.322 میلیون 4.87 میلیارد 9,481.6 3,418 3,390 3,390 3,514 1 2,609 3,662 1 15,726 3,670 19.638 هزار میلیارد 25.319 میلیون 16.927 میلیون 5.332 میلیون 6.838 میلیون 10.088 میلیون 23.702 میلیون 3.992 میلیون 4.63 1.83 0.78 1.319 میلیون - 1.156 میلیون 163,554
توریل

توکا ریل

سهام Fara Bourse 5,530 80.00 1.47 5,500 50.00 0.92 1402/12/09 60 883,584 5.02 میلیارد 15,034.31 5,450 5,570 5,390 5,660 1 12,898 5,670 1 2,000 5,720 39.76 هزار میلیارد 49.513 میلیون 23.034 میلیون 7 میلیون 11.013 میلیون 12.021 میلیون 29.823 میلیون 3.878 میلیون 9.93 3.2 1.29 571,234 312,350 883,584 -
فن افزار

توسعه فن افزار توسن

سهام Fara Bourse 13,680 650.00 4.99 13,670 640.00 4.91 1402/12/09 1,930 5.84 میلیون 82.22 میلیارد 6,420.48 13,030 13,400 13,190 13,680 1 500 13,140 1 83 14,200 21.12 هزار میلیارد 29.426 میلیون 15.749 میلیون 1.5 میلیون 8.921 میلیون 6.828 میلیون 21.214 میلیون 3.82 میلیون 5.37 3 0.97 5.63 میلیون 210,000 5.193 میلیون 647,760
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام Fara Bourse 3,430 45.00 1.33 3,476 91.00 2.69 1402/12/09 196 2.233 میلیون 8.04 میلیارد 12,191.81 3,385 3,433 3,410 3,581 3 18,245 3,582 1 50,000 3,590 24.836 هزار میلیارد 26.924 میلیون 14.305 میلیون 6.897 میلیون 2.949 میلیون 11.356 میلیون 12.212 میلیون 3.674 میلیون 6.52 2.11 1.96 2.026 میلیون 207,750 2.233 میلیون -
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام Fara Bourse 12,400 90.00 0.72 12,480 10.00 0.08 1402/12/09 40 88,032 1.14 میلیارد 3,097.58 12,490 12,800 12,380 12,800 1 510 12,980 1 6,001 13,190 22.23 هزار میلیارد 25.439 میلیون 10.412 میلیون 1.71 میلیون 4.098 میلیون 6.314 میلیون 16.254 میلیون 3.589 میلیون 5.95 3.38 1.31 30,576 57,456 88,032 -
والماس

سر. الماس حکمت ایرانیان

سهام Fara Bourse 2,922 7.00 0.24 2,936 21.00 0.72 1402/12/09 171 3.091 میلیون 9.07 میلیارد 22,796.39 2,915 2,967 2,911 2,972 1 3,630 2,953 1 15,000 2,959 11.732 هزار میلیارد 12.063 میلیون 8.385 میلیون 4 میلیون 203,014 8.182 میلیون 3.685 میلیون 3.587 میلیون 3.27 1.44 3.19 2.891 میلیون 200,000 3.091 میلیون -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام Fara Bourse 91,350 3,400.00 3.87 89,850 1,900.00 2.16 1402/12/09 28 14,161 1.24 میلیارد 450.49 87,950 89,000 88,200 91,500 2 1,252 86,600 2 1,008 87,800 26.265 هزار میلیارد 30.945 میلیون 7.611 میلیون 300,000 3.99 میلیون 3.622 میلیون 6.994 میلیون 3.498 میلیون 7.71 7.44 3.85 14,161 - 14,161 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام Fara Bourse 114,250 1,000.00 0.88 113,450 200.00 0.18 1402/12/09 96 28,474 3.06 میلیارد 989.67 113,250 111,500 110,600 114,450 4 1,153 106,900 1 72 107,300 26.875 هزار میلیارد 35.46 میلیون 10.038 میلیون 250,000 7.098 میلیون 2.941 میلیون 8.352 میلیون 3.395 میلیون 8.36 9.64 3.4 27,474 - 27,474 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام Fara Bourse 1,969 40.00 2.07 1,951 22.00 1.14 1402/12/09 177 5.477 میلیون 10.53 میلیارد 31,131.34 1,929 1,910 1,910 1,976 2 154,329 1,926 1 100,000 1,930 146.411 هزار میلیارد 161.851 میلیون 104.099 میلیون 76.176 میلیون 13.231 میلیون 90.868 میلیون 3.833 میلیون 3.382 میلیون 43.94 1.64 38.78 1.247 میلیون 3.73 میلیون 4.974 میلیون 3,000
فرود

فولاد شاهرود

سهام Fara Bourse 3,900 10.00 0.26 3,946 36.00 0.92 1402/12/09 176 1.762 میلیون 7.39 میلیارد 17,925 3,910 3,914 3,897 4,050 2 41,581 4,191 2 13,179 4,200 22.664 هزار میلیارد 24.246 میلیون 11.775 میلیون 5.4 میلیون 2.938 میلیون 8.837 میلیون 25.621 میلیون 3.348 میلیون 6.36 2.41 0.83 1.635 میلیون 126,825 1.762 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام Fara Bourse 7,480 30.00 0.40 7,540 90.00 1.21 1402/12/09 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 8,260.72 7,450 7,630 7,450 7,690 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 81.071 میلیون 15.625 میلیون 10.5 میلیون 1.901 میلیون 13.724 میلیون 4.233 میلیون 3.301 میلیون 23.98 5.77 18.7 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام Fara Bourse 4,079 8.00 0.20 4,071 0.00 0.00 1402/12/09 85 1.365 میلیون 5.69 میلیارد 9,178.11 4,071 4,072 4,050 4,107 3 41,870 4,147 1 10,445 4,156 12.715 هزار میلیارد 14.509 میلیون 9.226 میلیون 3.05 میلیون 2.093 میلیون 7.133 میلیون 3.393 میلیون 3.246 میلیون 3.82 1.74 3.66 495,610 869,660 1.365 میلیون -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام Fara Bourse 6,990 0.00 0.00 7,000 10.00 0.14 1402/12/09 555 4.59 میلیون 33.6 میلیارد 5,916.11 6,990 7,010 6,940 7,150 1 41 7,360 1 699 7,370 25.62 هزار میلیارد 32.971 میلیون 15.933 میلیون 3.5 میلیون 8.471 میلیون 7.462 میلیون 16.8 میلیون 3.089 میلیون 7.93 3.28 1.46 4.408 میلیون 160,000 4.568 میلیون -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام Fara Bourse 15,610 110.00 0.70 15,760 40.00 0.25 1402/12/09 80 292,980 4.76 میلیارد 3,456.44 15,720 16,170 15,610 16,170 1 2,469 16,210 2 17,000 16,340 24.375 هزار میلیارد 30.936 میلیون 11.818 میلیون 1.5 میلیون 7.296 میلیون 4.522 میلیون 13.901 میلیون 2.979 میلیون 7.94 5.23 1.7 292,980 - 199,152 93,828
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام Fara Bourse 14,860 700.00 4.94 14,830 670.00 4.73 1402/12/09 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 16,728.98 14,160 14,750 14,670 14,860 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 24.682 میلیون 9.901 میلیون 1.4 میلیون 3.878 میلیون 6.022 میلیون 3.786 میلیون 2.938 میلیون 7.07 3.45 5.48 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
غدیس

پاکدیس

سهام Fara Bourse 16,400 490.00 3.08 16,330 420.00 2.64 1402/12/09 141 688,160 11.52 میلیارد 5,299.85 15,910 16,200 15,970 16,450 1 306 16,560 2 61,711 16,710 19.578 هزار میلیارد 28.814 میلیون 17.706 میلیون 1.17 میلیون 9.716 میلیون 7.99 میلیون 20.561 میلیون 2.857 میلیون 6.69 2.39 0.93 581,868 94,200 676,068 -
پارتا

آرتاویل تایر

سهام Fara Bourse 7,010 120.00 1.68 7,120 10.00 0.14 1402/12/09 9 26,466 188.68 میلیون 3,639.5 7,130 6,860 6,860 7,210 1 1,500 7,150 2 71,330 7,200 44.206 هزار میلیارد 61.068 میلیون 26.934 میلیون 6.2 میلیون 16.924 میلیون 10.01 میلیون 25.866 میلیون 2.757 میلیون 16.02 4.41 1.71 26,466 - 26,466 -
درازی

پخش رازی

سهام Fara Bourse 18,950 840.00 4.64 18,560 450.00 2.48 1402/12/09 42 55,283 1.07 میلیارد 1,900 18,110 18,240 18,240 18,980 3 4,000 19,130 1 937 19,200 19.34 هزار میلیارد 111.994 میلیون 98.248 میلیون 1,000,000 93.434 میلیون 4.814 میلیون 101.958 میلیون 2.723 میلیون 6.82 3.86 0.18 53,320 1,963 55,283 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام Fara Bourse 16,980 790.00 4.45 16,440 1,330.00 7.48 1402/12/09 140 220,963 4.19 میلیارد 35,731.2 17,770 16,060 16,000 17,000 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 57.541 میلیون 15.899 میلیون 3 میلیون 8.221 میلیون 7.678 میلیون 9.036 میلیون 2.689 میلیون 18.34 6.42 5.46 191,684 29,205 113,072 107,817
فسوژ

سوژمیران

سهام Fara Bourse 19,900 300.00 1.53 19,900 300.00 1.53 1402/12/09 264 907,989 18.33 میلیارد 4,176.55 19,600 20,000 19,550 20,050 5 2,360 20,230 2 3,000 20,230 12.114 هزار میلیارد 13.817 میلیون 4.481 میلیون 600,000 1.877 میلیون 2.604 میلیون 2.911 میلیون 2.568 میلیون 4.66 4.58 4.1 827,989 80,000 897,989 10,000
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام Fara Bourse 18,800 160.00 0.86 18,820 180.00 0.97 1402/12/09 494 453,693 8.61 میلیارد 458.47 18,640 18,570 18,570 19,150 1 6,500 19,250 6 26,165 19,270 20.298 هزار میلیارد 22.927 میلیون 8.103 میلیون 1.07 میلیون 2.79 میلیون 5.313 میلیون 3.903 میلیون 2.429 میلیون 8.29 3.79 5.16 438,614 - 438,526 88
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام Fara Bourse 11,720 120.00 1.03 11,600 0.00 0.00 1402/12/09 108 442,527 5.08 میلیارد 4,734.63 11,600 11,480 10,790 11,910 1 5,000 11,430 3 209,365 11,560 13.844 هزار میلیارد 17.797 میلیون 10.984 میلیون 1.206 میلیون 3.857 میلیون 7.127 میلیون 3.26 میلیون 2.424 میلیون 5.77 1.96 4.29 395,294 43,131 438,425 -
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام Fara Bourse 34,700 200.00 0.58 35,000 500.00 1.45 1402/12/09 88 65,799 2.4 میلیارد 1,104.5 34,500 35,650 34,350 35,700 11 11,395 36,300 2 8,766 36,400 25.48 هزار میلیارد 33.691 میلیون 13.386 میلیون 700,000 9.191 میلیون 4.195 میلیون 21.078 میلیون 2.421 میلیون 10.12 5.84 1.16 20,461 35,338 55,799 -
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام Fara Bourse 20,750 600.00 2.81 21,800 450.00 2.11 1402/12/09 269 333,908 7 میلیارد 3,109.83 21,350 21,000 20,450 22,200 2 109,571 20,900 4 558 20,950 18.9 هزار میلیارد 22.564 میلیون 7.032 میلیون 900,000 3.529 میلیون 3.503 میلیون 10.314 میلیون 2.412 میلیون 8.14 5.6 1.9 208,408 125,500 168,836 165,072
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام Fara Bourse 4,520 30.00 0.66 4,540 10.00 0.22 1402/12/09 415 4.322 میلیون 22.15 میلیارد 7,121.37 4,550 4,670 4,470 4,670 3 41,907 5,114 1 11,593 5,120 15.375 هزار میلیارد 19.728 میلیون 10.724 میلیون 3 میلیون 6.108 میلیون 4.616 میلیون 10.245 میلیون 2.403 میلیون 5.67 2.95 1.33 3.183 میلیون 1.139 میلیون 4.122 میلیون 200,000
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام Fara Bourse 3,240 8.00 0.25 3,248 0.00 0.00 1402/12/09 867 47.982 میلیون 163.49 میلیارد 13,589.2 3,248 3,245 3,180 3,330 36 1,388,278 3,407 3 49,236 3,434 17.716 هزار میلیارد 23.012 میلیون 14.129 میلیون 3.2 میلیون 6.123 میلیون 8.007 میلیون 14.298 میلیون 2.348 میلیون 7.19 2.11 1.18 17.981 میلیون 30 میلیون 44.116 میلیون 3.864 میلیون
بکابل

سیم و کابل ابهر

سهام Fara Bourse 10,940 40.00 0.36 11,100 120.00 1.09 1402/12/09 69 194,176 2.36 میلیارد 3,819.67 10,980 11,100 10,940 11,290 1 1,000 12,110 1 10,000 12,260 24.898 هزار میلیارد 46.61 میلیون 29.464 میلیون 1.024 میلیون 23.882 میلیون 5.582 میلیون 37.927 میلیون 2.334 میلیون 9.74 4.07 0.6 144,942 - 144,942 -
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام Fara Bourse 12,230 110.00 0.91 12,360 240.00 1.98 1402/12/09 323 657,085 8.53 میلیارد 1,520.68 12,120 12,300 12,150 12,680 19 89,017 12,960 2 42,768 12,970 25.96 هزار میلیارد 40.829 میلیون 20.462 میلیون 2 میلیون 16.109 میلیون 4.352 میلیون 14.542 میلیون 2.274 میلیون 10.87 5.68 1.7 368,042 287,908 655,950 -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام Fara Bourse 5,060 40.00 0.80 5,080 60.00 1.20 1402/12/09 42 349,398 1.9 میلیارد 6,264.71 5,020 5,020 4,990 5,170 1 19,938 5,430 2 19,162 5,460 14.661 هزار میلیارد 16.796 میلیون 7.656 میلیون 1.5 میلیون 3.08 میلیون 4.576 میلیون 9.4 میلیون 2.263 میلیون 6.06 3 1.46 349,398 - 349,398 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام Fara Bourse 4,160 12.00 0.29 4,168 4.00 0.10 1402/12/09 81 328,506 1.47 میلیارد 10,054.03 4,172 4,099 4,099 4,292 1 6,023 4,466 2 48,104 4,470 16.333 هزار میلیارد 17.629 میلیون 8.743 میلیون 3.64 میلیون 2.457 میلیون 6.286 میلیون 7.239 میلیون 2.191 میلیون 6.92 2.41 2.1 294,311 23,625 275,537 42,399
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام Fara Bourse 29,400 1,500.00 5.38 29,100 1,200.00 4.30 1402/12/09 83 92,168 2.75 میلیارد 2,833.75 27,900 28,700 27,900 29,850 2 3,808 29,450 2 2,671 29,500 20.562 هزار میلیارد 24.55 میلیون 8.795 میلیون 690,000 4.471 میلیون 4.325 میلیون 8.257 میلیون 2.176 میلیون 9.23 4.64 2.44 71,710 20,226 91,936 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام Fara Bourse 2,284 36.00 1.60 2,288 40.00 1.78 1402/12/09 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 13,260.68 2,248 2,244 2,244 2,309 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 63.781 میلیون 41.559 میلیون 24.145 میلیون 8.537 میلیون 33.023 میلیون 7.375 میلیون 2.152 میلیون 25.67 1.67 7.49 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام Fara Bourse 6,450 50.00 0.78 6,470 70.00 1.09 1402/12/09 198 985,166 6.75 میلیارد 3,947.58 6,400 6,380 6,380 6,660 6 293,796 6,850 2 152 6,860 9.761 هزار میلیارد 13.296 میلیون 7.355 میلیون 1.425 میلیون 4.062 میلیون 3.294 میلیون 9.518 میلیون 2.15 میلیون 4.29 2.8 0.97 606,527 376,639 982,938 228
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام Fara Bourse 75,000 500.00 0.67 74,300 200.00 0.27 1402/12/09 85 6,833 536.32 میلیون 227.19 74,500 73,850 73,850 75,600 2 100 77,900 2 1,482 79,000 15.7 هزار میلیارد 16.369 میلیون 3.542 میلیون 200,000 1.509 میلیون 2.032 میلیون 7.746 میلیون 2.107 میلیون 7.05 7.31 1.92 3,024 - 3,019 5
شملی

ملی شیمی کشاورز

سهام Fara Bourse 7,810 20.00 0.26 7,840 50.00 0.64 1402/12/09 45 422,551 3.34 میلیارد 800 7,790 7,950 7,770 8,080 2 37,100 7,850 1 10,000 7,900 16.59 هزار میلیارد 19.973 میلیون 7.756 میلیون 2.1 میلیون 3.509 میلیون 4.248 میلیون 6.264 میلیون 2.04 میلیون 8.07 3.88 2.63 87,773 334,778 422,551 -