همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 81,200 9,850.00 10.82 81,650 9,400.00 10.32 1402/07/08 838 259,119 21.16 میلیارد 306.72 91,050 82,100 81,200 82,100 2 1,799 81,200 5 4,309 81,300 1122.812 هزار میلیارد 1.331 میلیارد 209.682 میلیون 13.752 میلیون 161.188 میلیون 66.54 میلیون 283.219 میلیون 121.951 میلیون 11.36 9.59 4.56 181,099 75,894 256,840 153
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 49,650 300.00 0.60 49,950 0.00 0.00 1402/07/08 170 281,795 14.05 میلیارد 1,581.61 49,950 49,400 49,400 50,000 1 1,533 49,650 2 190 49,900 1248.75 هزار میلیارد 1.385 میلیارد 334.658 میلیون 25 میلیون 280.638 میلیون 95.001 میلیون 313.234 میلیون 112.948 میلیون 10.61 6.71 4.31 37,842 243,953 59,955 221,840
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 166,000 4,800.00 2.81 170,600 200.00 0.12 1402/07/08 94 30,454 5.07 میلیارد 168.12 170,800 166,500 165,200 168,700 2 91 165,350 1 32 167,500 1364.8 هزار میلیارد 1.622 میلیارد 354.886 میلیون 8 میلیون 176.027 میلیون 166.847 میلیون 289.986 میلیون 87.042 میلیون 13.1 8.82 4.31 14,479 15,975 30,454 -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,150 52.00 1.62 3,167 35.00 1.09 1402/07/08 965 11.218 میلیون 35.56 میلیارد 11,771.91 3,202 3,188 3,150 3,234 32 524,122 3,150 1 1,363 3,151 364.55 هزار میلیارد 497.949 میلیون 188.932 میلیون 75 میلیون 76.014 میلیون 112.917 میلیون 91.942 میلیون 82.886 میلیون 4.39 2.73 3.96 6.026 میلیون 5.151 میلیون 10.872 میلیون 305,029
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام فرابورس 3,691 1,310.00 26.19 3,732 1,269.00 25.37 1402/07/08 3,722 80.217 میلیون 300.02 میلیارد 21,451.92 5,001 3,760 3,685 3,832 8 98,000 3,691 2 50,522 3,698 322.99 هزار میلیارد 611.84 میلیون 312.6 میلیون 86.361 میلیون 153.798 میلیون 149.79 میلیون 418.455 میلیون 77.539 میلیون 4.16 2.15 0.77 41.629 میلیون 38.586 میلیون 79.173 میلیون 1.042 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 25,900 100.00 0.39 26,300 500.00 1.94 1402/07/08 260 745,088 19.41 میلیارد 4,738.46 25,800 26,200 25,900 26,300 30 59,312 25,900 2 9,302 25,950 315.6 هزار میلیارد 416.625 میلیون 152.269 میلیون 12 میلیون 100.425 میلیون 51.844 میلیون 156.986 میلیون 52.649 میلیون 8.28 5.22 2.28 318,661 425,187 707,804 36,044
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 14,250 220.00 1.52 14,360 110.00 0.76 1402/07/08 1,016 3.013 میلیون 43.33 میلیارد 2,900.66 14,470 14,500 14,250 14,590 26 63,275 14,250 5 81,658 14,260 344.511 هزار میلیارد 450.423 میلیون 126.73 میلیون 23.958 میلیون 104.406 میلیون 56.971 میلیون 242.059 میلیون 51.416 میلیون 6.69 6.04 1.42 1.964 میلیون 1.048 میلیون 2.925 میلیون 86,593
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 20,200 50.00 0.25 20,200 50.00 0.25 1402/07/08 175 3.087 میلیون 62.35 میلیارد 12,010.22 20,250 20,000 19,900 20,300 3 10,522 19,950 12 335,071 20,200 1236.967 هزار میلیارد 1.554 میلیارد 313.213 میلیون 58.174 میلیون 252.574 میلیون 90.549 میلیون 73.759 میلیون 34.54 میلیون 41.45 14.18 20.77 95,907 2.991 میلیون 1.187 میلیون 1.9 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 5,560 20.00 0.36 5,580 40.00 0.72 1402/07/08 981 10.655 میلیون 59.49 میلیارد 13,651.22 5,540 5,610 5,500 5,700 3 14,991 5,500 2 83,377 5,550 418.5 هزار میلیارد 529.074 میلیون 193.895 میلیون 30 میلیون 113.574 میلیون 80.321 میلیون 34.375 میلیون 33.912 میلیون 12.25 5.17 12.09 10.418 میلیون 215,000 10.198 میلیون 435,256
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,200 10.00 0.19 4,657 553.00 10.61 1402/04/15 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 7,471.66 5,210 5,200 5,140 5,300 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 501.999 میلیون 210.615 میلیون 75 میلیون 111.249 میلیون 99.366 میلیون 157.55 میلیون 30.601 میلیون 11.41 3.49 2.23 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 29,000 100.00 0.34 23,050 6,050.00 20.79 1402/04/15 2,602 2.08 میلیون 298.83 میلیارد 4,784.38 29,100 29,250 28,800 29,400 7 1,952 174,100 2 5,433 174,150 164.195 هزار میلیارد 255.81 میلیون 111.098 میلیون 8 میلیون 68.61 میلیون 42.488 میلیون 414.015 میلیون 30.408 میلیون 6.06 4.34 0.45 3.306 میلیون 841,564 3.32 میلیون 827,059
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,297 180.00 4.02 4,279 198.00 4.42 1402/07/08 5,016 133.422 میلیون 570.92 میلیارد 25,935.41 4,477 4,500 4,254 4,500 1 112,520 4,296 2 123,967 4,297 149.671 هزار میلیارد 229.588 میلیون 120.127 میلیون 20.478 میلیون 72.991 میلیون 47.136 میلیون 119.316 میلیون 29.557 میلیون 5.06 3.18 1.25 50.291 میلیون 83.128 میلیون 88.263 میلیون 45.155 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 81,000 750.00 0.92 81,650 100.00 0.12 1402/07/08 144 96,721 7.84 میلیارد 852.27 81,750 80,100 80,100 81,950 9 2,187 81,000 3 1,619 81,300 163.3 هزار میلیارد 184.641 میلیون 57.153 میلیون 2 میلیون 21.141 میلیون 36.011 میلیون 126.201 میلیون 29.476 میلیون 5.55 4.54 1.3 63,964 32,757 96,004 717
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 132,200 300.00 0.23 131,800 100.00 0.08 1402/07/08 319 158,745 20.93 میلیارد 469.91 131,900 133,000 131,500 133,000 1 160 132,200 1 100 132,300 316.32 هزار میلیارد 405.382 میلیون 137.754 میلیون 2.4 میلیون 88.822 میلیون 48.932 میلیون 211.557 میلیون 29.432 میلیون 10.83 8.53 1.6 113,185 45,560 150,971 7,774
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 17,400 590.00 3.28 14,990 3,000.00 16.68 1402/04/05 505 191,124 24.89 میلیارد 3,730.62 17,990 18,090 17,370 18,090 2 112 144,600 3 244 144,600 134.814 هزار میلیارد 239.19 میلیون 137.628 میلیون 11 میلیون 73.75 میلیون 63.878 میلیون 488.003 میلیون 27.802 میلیون 5.93 2.58 0.34 730,199 79,567 709,590 100,176
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,374 0.00 0.00 3,397 23.00 0.68 1402/07/08 657 12.445 میلیون 42.33 میلیارد 18,306.24 3,374 3,470 3,372 3,471 2 31,658 3,375 2 36,752 3,378 85.025 هزار میلیارد 205.068 میلیون 171.052 میلیون 16.885 میلیون 120.718 میلیون 50.335 میلیون 85.952 میلیون 19.656 میلیون 4.32 1.69 0.99 7.753 میلیون 4.691 میلیون 11.378 میلیون 1.066 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 14,080 220.00 1.54 14,110 190.00 1.33 1402/07/08 245 1.203 میلیون 16.97 میلیارد 3,204.52 14,300 14,300 13,670 14,380 3 7,767 14,080 1 790 14,200 141.1 هزار میلیارد 164.958 میلیون 42.087 میلیون 10 میلیون 21.958 میلیون 20.13 میلیون 38.298 میلیون 18.102 میلیون 7.79 7.01 3.68 462,315 738,866 825,339 375,842
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 33,700 0.00 0.00 33,750 50.00 0.15 1402/07/08 116 216,092 7.29 میلیارد 2,913.27 33,700 33,800 33,550 34,400 4 3,879 33,700 1 727 33,900 81 هزار میلیارد 141.841 میلیون 82.029 میلیون 2.4 میلیون 60.961 میلیون 21.068 میلیون 153.035 میلیون 16.025 میلیون 5.05 3.84 0.53 203,822 12,270 200,494 15,598
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 4,432 157.00 3.42 4,441 148.00 3.23 1402/07/08 643 7.599 میلیون 33.84 میلیارد 12,308.47 4,589 4,505 4,400 4,570 1 19,758 4,432 1 4,881 4,446 66.81 هزار میلیارد 98.058 میلیون 65.133 میلیون 10 میلیون 29.223 میلیون 35.91 میلیون 14.448 میلیون 13.683 میلیون 4.87 1.86 4.62 7.249 میلیون 332,900 5.363 میلیون 2.218 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 137,300 2,500.00 1.79 138,400 1,400.00 1.00 1402/07/08 204 42,536 5.91 میلیارد 243.08 139,800 139,000 137,300 142,950 2 460 137,250 1 9,550 137,300 90.35 هزار میلیارد 106.818 میلیون 21.825 میلیون 650,000 15.948 میلیون 5.876 میلیون 25.343 میلیون 12.67 میلیون 7.1 15.31 3.55 26,950 15,536 42,450 36
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 23,250 750.00 3.33 23,250 750.00 3.33 1402/07/08 1,543 3.263 میلیون 75.88 میلیارد 2,095.28 22,500 23,100 22,800 23,650 4 18,552 23,150 6 5,557 23,250 81.375 هزار میلیارد 104.734 میلیون 35.029 میلیون 3.5 میلیون 25.984 میلیون 9.045 میلیون 31.041 میلیون 11.09 میلیون 7.34 9 2.62 3.017 میلیون 240,296 2.938 میلیون 319,444
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 47,050 7,800.00 14.22 47,300 7,550.00 13.76 1402/07/08 421 1.069 میلیون 50.67 میلیارد 2,649.72 54,850 49,700 46,400 49,700 2 366 47,100 1 830 47,200 51.192 هزار میلیارد 66.019 میلیون 19.333 میلیون 1.08 میلیون 13.315 میلیون 6.018 میلیون 17.36 میلیون 10.864 میلیون 4.7 8.49 2.94 665,300 403,436 1.063 میلیون 5,618
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 26,650 250.00 0.93 26,700 200.00 0.74 1402/07/08 218 272,130 7.29 میلیارد 1,435.48 26,900 26,850 26,500 27,250 12 34,317 26,500 2 10,048 26,650 67 هزار میلیارد 82.018 میلیون 22.719 میلیون 2.5 میلیون 14.768 میلیون 7.95 میلیون 33.582 میلیون 10.333 میلیون 6.46 8.4 1.99 198,130 74,000 208,098 64,032
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 40,850 50.00 0.12 40,950 50.00 0.12 1402/07/08 1,048 2.459 میلیون 100.73 میلیارد 2,799.66 40,900 40,850 40,150 41,450 1 246 40,750 1 500 40,800 122.85 هزار میلیارد 128.743 میلیون 12.331 میلیون 3 میلیون 6.043 میلیون 6.289 میلیون 3.289 میلیون 10.213 میلیون 12.03 19.53 37.35 1.072 میلیون 1.388 میلیون 2.39 میلیون 69,589
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,660 90.00 2.40 3,688 62.00 1.65 1402/07/08 839 2.704 میلیون 10.01 میلیارد 3,874.22 3,750 3,750 3,633 3,797 3 3,496 3,660 1 18,512 3,690 37.03 هزار میلیارد 38.51 میلیون 22.183 میلیون 10 میلیون 79,155 18.605 میلیون 9.15 میلیون 8.995 میلیون 4.1 1.74 4.03 2.648 میلیون 55,394 2.494 میلیون 209,892
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 23,350 400.00 1.68 23,500 250.00 1.05 1402/07/08 346 575,935 13.58 میلیارد 1,679.95 23,750 23,750 23,150 24,300 2 4,219 23,200 2 1,256 23,350 42.39 هزار میلیارد 176.275 میلیون 117.626 میلیون 1.8 میلیون 107.065 میلیون 10.562 میلیون 166.268 میلیون 7.742 میلیون 5.46 11.4 0.25 575,935 - 556,938 18,997
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 29,000 200.00 0.69 29,050 250.00 0.87 1402/07/08 270 1.677 میلیون 48.68 میلیارد 5,723.83 28,800 28,900 28,700 29,300 2 5,200 28,800 1 7,812 29,000 46.48 هزار میلیارد 146.216 میلیون 104.562 میلیون 1.6 میلیون 100.136 میلیون 4.426 میلیون 137.536 میلیون 7.674 میلیون 6 10.41 0.34 599,223 1.077 میلیون 1.608 میلیون 68,735
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 23,750 300.00 1.25 24,150 100.00 0.42 1402/07/08 339 1.45 میلیون 35.09 میلیارد 4,104.25 24,050 25,000 23,550 25,000 1 1,827 23,750 3 234,959 23,800 133.584 هزار میلیارد 149.446 میلیون 37.092 میلیون 5.52 میلیون 22.044 میلیون 18.308 میلیون 15.726 میلیون 7.078 میلیون 18.83 7.28 8.48 821,230 594,555 710,897 704,888
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 36,950 1,200.00 3.15 37,900 250.00 0.66 1402/07/08 164 123,420 4.58 میلیارد 2,368.82 38,150 37,050 36,800 37,600 3 9,028 36,950 3 2,360 37,500 50.786 هزار میلیارد 63.841 میلیون 19.56 میلیون 1.34 میلیون 12.72 میلیون 6.84 میلیون 14.285 میلیون 7.04 میلیون 7.26 7.47 3.58 42,552 80,868 118,820 4,600
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 12,450 200.00 1.58 12,620 30.00 0.24 1402/07/08 242 271,594 3.41 میلیارد 1,400.45 12,650 12,660 12,440 12,780 1 5,418 12,450 3 12,004 12,630 56.077 هزار میلیارد 72.374 میلیون 28.817 میلیون 4.44 میلیون 16.208 میلیون 12.609 میلیون 39.684 میلیون 7.038 میلیون 7.96 4.45 1.41 54,514 217,080 125,781 145,813
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 9,850 70.00 0.72 10,120 340.00 3.48 1402/07/08 252 3.278 میلیون 33.2 میلیارد 12,268.39 9,780 10,260 9,850 10,260 3 3,212 9,830 1 12,856 9,880 65.845 هزار میلیارد 69.022 میلیون 18.518 میلیون 6.5 میلیون 5.452 میلیون 13.066 میلیون 7.045 میلیون 6.872 میلیون 9.57 5.03 9.34 3.278 میلیون - 3.201 میلیون 76,327
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 3,215 26.00 0.80 3,233 8.00 0.25 1402/07/08 473 2.194 میلیون 7.1 میلیارد 4,589.41 3,241 3,207 3,207 3,281 3 140,586 3,215 6 30,245 3,250 22.638 هزار میلیارد 27.411 میلیون 18.409 میلیون 7 میلیون 4.724 میلیون 13.685 میلیون 6.993 میلیون 6.864 میلیون 3.31 1.66 3.24 2.127 میلیون 50,685 2.06 میلیون 117,900
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 5,920 0.00 0.00 5,960 40.00 0.68 1402/07/08 91 536,948 3.21 میلیارد 22,942.53 5,920 5,890 5,890 6,030 4 23,705 5,920 2 5,371 5,930 47.76 هزار میلیارد 57.629 میلیون 28.488 میلیون 8 میلیون 10.269 میلیون 18.219 میلیون 5.574 میلیون 6.83 میلیون 6.98 2.62 8.56 533,578 3,370 536,948 -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,370 50.00 0.92 5,380 40.00 0.74 1402/07/08 313 1.652 میلیون 8.9 میلیارد 5,312.07 5,420 5,370 5,340 5,500 1 6,080 5,350 3 16,665 5,370 35.035 هزار میلیارد 41.482 میلیون 16.347 میلیون 6.5 میلیون 6.252 میلیون 10.096 میلیون 6.996 میلیون 6.66 میلیون 5.25 3.46 5 1.057 میلیون 595,010 1.652 میلیون -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,087 24.00 1.14 2,102 9.00 0.43 1402/07/08 323 4.815 میلیون 10.13 میلیارد 14,094.1 2,111 2,158 2,087 2,158 2 399,767 2,087 1 25,649 2,089 130.448 هزار میلیارد 136.624 میلیون 72.933 میلیون 62 میلیون 5.742 میلیون 67.191 میلیون 7.065 میلیون 6.495 میلیون 20.07 1.94 18.45 2.14 میلیون 2.575 میلیون 3.923 میلیون 792,540
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 17,960 60.00 0.33 17,940 80.00 0.44 1402/07/08 283 766,351 13.74 میلیارد 2,764.05 18,020 17,990 17,580 18,280 1 2,599 17,960 1 12,456 17,970 68.096 هزار میلیارد 164.522 میلیون 93.368 میلیون 2.4 میلیون 88.278 میلیون 8.926 میلیون 170.435 میلیون 6.362 میلیون 10.71 7.64 0.4 357,901 400,950 758,851 -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 16,700 1,890.00 12.76 16,830 2,020.00 13.64 1402/07/08 1,212 9.482 میلیون 159.83 میلیارد 7,628.1 14,810 16,970 16,300 16,970 1 1,000 16,640 1 4,884 16,700 25.29 هزار میلیارد 34.101 میلیون 11.709 میلیون 1.5 میلیون 9.846 میلیون 1.863 میلیون 5.719 میلیون 6.143 میلیون 4.12 13.55 4.41 9.235 میلیون 242,477 8.587 میلیون 890,300
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 5,080 130.00 2.50 5,120 90.00 1.73 1402/07/08 811 16.095 میلیون 82.56 میلیارد 19,494.98 5,210 5,280 5,070 5,280 49 1,522,507 5,070 1 17,053 5,080 25.65 هزار میلیارد 26.189 میلیون 13.473 میلیون 5 میلیون 291,136 9.875 میلیون 6.181 میلیون 5.91 میلیون 4.33 1.92 4.14 4.871 میلیون 11.19 میلیون 10.254 میلیون 5.806 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 7,410 80.00 1.07 7,450 40.00 0.53 1402/07/08 121 1.005 میلیون 7.49 میلیارد 4,924.12 7,490 7,450 7,390 7,520 1 6,070 7,400 2 56,066 7,410 37.25 هزار میلیارد 81.344 میلیون 53.978 میلیون 5 میلیون 43.894 میلیون 10.084 میلیون 123.84 میلیون 5.903 میلیون 6.34 3.71 0.3 429,374 558,114 982,488 5,000
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 19,540 260.00 1.31 19,590 210.00 1.06 1402/07/08 143 380,997 7.47 میلیارد 2,049.99 19,800 19,300 19,300 19,750 1 2,201 19,540 1 3,000 19,580 48.929 هزار میلیارد 59.67 میلیون 16.604 میلیون 2.495 میلیون 10.267 میلیون 6.337 میلیون 18.992 میلیون 5.51 میلیون 8.87 7.71 2.57 44,666 336,331 380,997 -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,903 73.00 2.45 2,911 65.00 2.18 1402/07/08 348 6.829 میلیون 19.89 میلیارد 19,295.65 2,976 2,965 2,880 2,965 2 30,785 2,903 1 15,120 2,906 22.721 هزار میلیارد 22.415 میلیون 9.635 میلیون 7.8 میلیون 403,657 9.231 میلیون 5.708 میلیون 5.476 میلیون 4.16 1.66 3.98 5.451 میلیون 1.358 میلیون 6.809 میلیون -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,089 71.00 1.71 4,175 15.00 0.36 1402/07/08 101 568,267 2.35 میلیارد 2,842 4,160 4,142 4,089 4,240 2 48,664 4,089 2 17,560 4,150 57.806 هزار میلیارد 64.334 میلیون 19.555 میلیون 7 میلیون 6.094 میلیون 13.461 میلیون 10.203 میلیون 5.323 میلیون 10.98 4.34 5.73 15,317 552,950 568,267 -
شکام

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سهام فرابورس 9,130 150.00 1.62 9,190 90.00 0.97 1402/07/08 188 1.374 میلیون 12.65 میلیارد 6,697.94 9,280 9,370 9,100 9,390 1 20,475 9,130 1 29,000 9,190 36.84 هزار میلیارد 51.392 میلیون 24.441 میلیون 4 میلیون 14.272 میلیون 10.169 میلیون 30.817 میلیون 5.185 میلیون 7.09 3.61 1.19 667,467 604,408 1.272 میلیون -
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 24,850 1,350.00 5.74 25,250 1,750.00 7.45 1402/07/08 116 202,036 5.05 میلیارد 1,735.62 23,500 25,500 24,500 25,500 2 3,283 24,850 4 14,284 24,950 43.35 هزار میلیارد 52.524 میلیون 12.401 میلیون 1.7 میلیون 8.834 میلیون 3.567 میلیون 12.356 میلیون 5.109 میلیون 8.4 12.03 3.47 154,776 47,260 202,036 -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 10,280 100.00 0.96 10,360 20.00 0.19 1402/07/08 257 4.46 میلیون 46.24 میلیارد 17,160.17 10,380 10,380 10,070 10,500 2 36,797 10,280 4 26,501 10,400 61.702 هزار میلیارد 132.849 میلیون 99.209 میلیون 5.95 میلیون 269.866 میلیون 15.384 میلیون 42.403 میلیون 4.892 میلیون 12.6 4.01 1.45 607,994 3.852 میلیون 3.891 میلیون 568,852
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,760 6.00 0.22 2,749 5.00 0.18 1402/07/08 580 7.633 میلیون 20.91 میلیارد 16,363.79 2,754 2,714 2,714 2,789 2 320,000 2,760 1 25,200 2,763 13.695 هزار میلیارد 16.825 میلیون 9.103 میلیون 5 میلیون 39,554 9.064 میلیون 4.861 میلیون 4.75 میلیون 2.89 1.23 2.83 6.591 میلیون 764,082 7.127 میلیون 228,350
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 8,270 310.00 3.61 8,360 220.00 2.56 1402/07/08 939 8.701 میلیون 72.95 میلیارد 9,336.7 8,580 8,770 8,240 8,770 7 72,415 8,270 5 51,632 8,290 64.107 هزار میلیارد 79.462 میلیون 32.189 میلیون 7.65 میلیون 13.825 میلیون 18.365 میلیون 13.935 میلیون 4.675 میلیون 13.68 3.48 4.59 1.416 میلیون 7.284 میلیون 8.239 میلیون 461,588
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 8,010 60.00 0.74 8,080 10.00 0.12 1402/07/08 140 1.309 میلیون 10.56 میلیارد 8,320.87 8,070 8,180 7,990 8,190 1 10,000 8,020 1 29,910 8,060 52.455 هزار میلیارد 66.272 میلیون 24.367 میلیون 6.5 میلیون 13.817 میلیون 10.549 میلیون 32.417 میلیون 4.462 میلیون 11.77 4.99 1.62 990,629 317,961 1.309 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 9,990 190.00 1.87 10,110 70.00 0.69 1402/07/08 195 581,276 5.82 میلیارد 2,925.03 10,180 10,010 9,920 10,250 1 9,580 10,030 3 9,029 10,070 32.858 هزار میلیارد 57.623 میلیون 70.8 میلیون 3.25 میلیون 24.538 میلیون 46.262 میلیون 35.601 میلیون 4.206 میلیون 7.81 0.71 0.92 578,171 3,105 575,505 5,771
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 15,510 200.00 1.27 15,640 70.00 0.45 1402/07/08 729 489,415 7.66 میلیارد 655.13 15,710 15,580 15,490 15,940 1 839 15,510 9 6,549 15,580 67.338 هزار میلیارد 75.625 میلیون 16.117 میلیون 4.3 میلیون 8.072 میلیون 8.046 میلیون 8.664 میلیون 3.944 میلیون 17.05 8.36 7.76 370,979 118,336 489,265 50
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 12,710 0.00 0.00 12,720 10.00 0.08 1402/07/08 123 470,887 6.01 میلیارد 6,385.73 12,710 12,750 12,470 13,000 1 29,620 12,710 4 6,218 12,750 127.2 هزار میلیارد 142.119 میلیون 52.618 میلیون 10 میلیون 15.019 میلیون 37.599 میلیون 7.503 میلیون 3.881 میلیون 32.78 3.38 16.95 288,796 179,091 467,887 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,157 95.00 2.34 4,157 95.00 2.34 1402/07/08 1,009 17.289 میلیون 71.88 میلیارد 16,609.87 4,062 4,060 4,060 4,259 4 37,983 4,157 4 56,542 4,164 59.044 هزار میلیارد 62.87 میلیون 28.418 میلیون 14.2 میلیون 5.19 میلیون 23.228 میلیون - 3.85 میلیون 15.69 2.54 -368933.75 14.452 میلیون 2.837 میلیون 13.131 میلیون 4.158 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 45,350 750.00 1.63 45,550 550.00 1.19 1402/07/08 303 406,806 18.56 میلیارد 1,205.16 46,100 45,750 45,050 46,550 1 280 45,400 1 75 45,700 29.868 هزار میلیارد 35.988 میلیون 7.388 میلیون 655,000 5.792 میلیون 1.596 میلیون 8.716 میلیون 3.836 میلیون 7.78 18.7 3.42 378,049 28,757 390,653 16,153
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,180 2,520.00 25.98 7,260 2,440.00 25.15 1402/07/08 76 647,451 4.73 میلیارد 13,041.33 9,700 7,470 7,180 7,470 2 6,368 7,180 1 10,200 7,190 56.492 هزار میلیارد 65.597 میلیون 25.214 میلیون 7.728 میلیون 8.642 میلیون 16.572 میلیون 6.664 میلیون 3.766 میلیون 14.9 3.39 8.42 420,389 157,062 432,833 144,618
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 19,250 20.00 0.10 19,450 220.00 1.14 1402/07/08 205 601,940 11.72 میلیارد 2,917.63 19,230 19,400 18,950 19,900 1 2,525 19,250 1 537 19,310 27.258 هزار میلیارد 36.952 میلیون 15.957 میلیون 1.4 میلیون 10.03 میلیون 5.927 میلیون 12.672 میلیون 3.682 میلیون 7.4 4.59 2.15 508,175 90,180 436,992 161,363
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 13,930 10.00 0.07 14,100 180.00 1.29 1402/07/08 858 3.84 میلیون 54.23 میلیارد 4,360.17 13,920 13,730 13,730 14,480 1 1,400 13,940 3 3,784 13,960 17.039 هزار میلیارد 20.799 میلیون 9.448 میلیون 1.206 میلیون 4.013 میلیون 5.435 میلیون 1.603 میلیون 3.658 میلیون 4.75 3.13 8.68 3.809 میلیون 30,300 3.84 میلیون -
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 3,841 283.00 6.86 3,818 306.00 7.42 1402/07/08 232 1.721 میلیون 6.65 میلیارد 10,706.07 4,124 3,871 3,841 3,910 1 23,088 3,841 1 21,600 3,850 11.785 هزار میلیارد 15.088 میلیون 9.373 میلیون 2.05 میلیون 3.123 میلیون 6.249 میلیون 3.72 میلیون 3.626 میلیون 3.21 1.86 3.13 1.615 میلیون 53,809 1.669 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,570 28.00 1.75 1,586 12.00 0.75 1402/07/08 130 3.559 میلیون 5.67 میلیارد 26,533.26 1,598 1,600 1,570 1,600 2 184,894 1,571 1 10,000 1,580 121.273 هزار میلیارد 132.059 میلیون 97.632 میلیون 66.176 میلیون 10.329 میلیون 87.303 میلیون 4.093 میلیون 3.614 میلیون 33.43 1.38 29.52 2.662 میلیون 897,185 3.559 میلیون -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 73,600 250.00 0.34 73,950 100.00 0.14 1402/07/08 693 149,876 11.06 میلیارد 308.88 73,850 73,500 73,000 74,850 4 25,638 73,600 5 484 73,750 51.66 هزار میلیارد 52.39 میلیون 3.429 میلیون 700,000 143,107 2.992 میلیون 3.811 میلیون 3.584 میلیون 14.45 18.93 13.58 61,614 88,259 149,840 33
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 6,210 140.00 2.31 6,300 230.00 3.79 1402/07/08 807 12.936 میلیون 81.59 میلیارد 15,420.6 6,070 6,370 5,810 6,370 7 283,150 6,210 1 808 6,230 44.17 هزار میلیارد 52.87 میلیون 20.746 میلیون 7 میلیون 10.38 میلیون 10.366 میلیون 21.631 میلیون 3.263 میلیون 13.51 4.25 2.04 10.598 میلیون 2.334 میلیون 9.206 میلیون 3.725 میلیون
پارتا

آرتاویل تایر

سهام فرابورس 7,030 340.00 4.61 7,090 280.00 3.80 1402/07/08 1,168 10.439 میلیون 74.08 میلیارد 8,977.41 7,370 7,640 7,010 7,640 1 8,300 7,030 1 5,000 7,040 44.02 هزار میلیارد 59.006 میلیون 23.506 میلیون 6.2 میلیون 13.312 میلیون 10.194 میلیون 24.249 میلیون 3.029 میلیون 14.51 4.31 1.81 8.814 میلیون 1.623 میلیون 10.112 میلیون 325,000
کپرور

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 12,880 140.00 1.10 12,730 10.00 0.08 1402/07/08 89 280,562 3.57 میلیارد 14,251.52 12,740 12,850 12,550 12,970 1 460 12,710 1 1,200 12,850 21.768 هزار میلیارد 24.59 میلیون 9.429 میلیون 1.71 میلیون 2.804 میلیون 6.624 میلیون 12.909 میلیون 2.958 میلیون 7.36 3.29 1.69 242,204 38,358 246,555 34,007
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 78,000 600.00 0.76 77,900 700.00 0.89 1402/07/08 134 163,086 12.7 میلیارد 1,113.77 78,600 78,550 77,500 79,900 4 17,817 77,550 4 26,924 78,000 23.355 هزار میلیارد 28.979 میلیون 7.032 میلیون 300,000 5.399 میلیون 1.633 میلیون 5.913 میلیون 2.945 میلیون 7.93 14.31 3.95 78,569 84,517 156,404 6,682
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,060 4,070.00 31.00 9,110 4,020.00 30.62 1402/07/08 292 1.252 میلیون 11.45 میلیارد 4,079.91 13,130 9,190 8,990 9,390 3 8,162 9,030 4 57,486 9,100 45.7 هزار میلیارد 115.742 میلیون 83.239 میلیون 5 میلیون 69.092 میلیون 14.148 میلیون 29.473 میلیون 2.91 میلیون 15.65 3.22 1.55 918,898 317,051 1.236 میلیون -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 5,720 180.00 3.25 5,730 190.00 3.43 1402/07/08 494 7.747 میلیون 44.38 میلیارد 16,201.49 5,540 5,570 5,570 5,780 1 170,376 5,670 1 10,000 5,710 17.19 هزار میلیارد 18.21 میلیون 7.765 میلیون 3 میلیون 1.59 میلیون 6.175 میلیون 8.141 میلیون 2.789 میلیون 6.16 2.78 2.11 2.829 میلیون 4.918 میلیون 7.697 میلیون 50,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,656 70.00 2.71 2,690 104.00 4.02 1402/07/08 2,069 46.919 میلیون 126.23 میلیارد 22,546.43 2,586 2,596 2,596 2,715 1 29,251 2,656 3 74,000 2,665 64.951 هزار میلیارد 71.254 میلیون 38.983 میلیون 24.145 میلیون 8.814 میلیون 30.169 میلیون 7.585 میلیون 2.787 میلیون 22.4 2.07 8.23 42.397 میلیون 4.515 میلیون 46.212 میلیون 699,252
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 17,710 1,150.00 6.94 17,500 940.00 5.68 1402/07/08 875 9.364 میلیون 163.12 میلیارد 12,447.37 16,560 17,050 16,610 17,710 229 8,472,302 17,710 1 229 17,720 26.13 هزار میلیارد 32.403 میلیون 10.419 میلیون 1.5 میلیون 7.563 میلیون 2.856 میلیون 11.933 میلیون 2.752 میلیون 9.54 9.19 2.21 9.075 میلیون 289,435 6.093 میلیون 3.271 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,000 196.00 6.99 2,965 161.00 5.74 1402/07/08 2,186 47.318 میلیون 140.18 میلیارد 21,841.58 2,804 2,823 2,823 3,000 79 4,854,236 3,000 2 89,000 3,050 20.436 هزار میلیارد 21.032 میلیون 12.552 میلیون 6.897 میلیون 1.693 میلیون 10.86 میلیون 10.644 میلیون 2.728 میلیون 7.5 1.88 1.92 42.53 میلیون 4.781 میلیون 42.522 میلیون 4.788 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 82,650 1,150.00 1.37 83,450 350.00 0.42 1402/07/08 478 495,848 41.68 میلیارد 1,034.75 83,800 85,200 82,350 86,300 1 22 82,650 1 2,300 83,200 21.013 هزار میلیارد 26.565 میلیون 6.726 میلیون 250,000 5.615 میلیون 1.112 میلیون 6.34 میلیون 2.722 میلیون 7.66 18.77 3.29 397,687 98,161 433,226 62,622
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 35,650 300.00 0.83 36,100 150.00 0.42 1402/07/08 267 214,860 7.77 میلیارد 840.78 35,950 36,400 35,500 36,800 1 168 35,650 3 10,800 36,000 25.305 هزار میلیارد 30.588 میلیون 10.55 میلیون 700,000 5.423 میلیون 5.127 میلیون 19.501 میلیون 2.624 میلیون 9.64 4.93 1.3 214,365 495 157,417 57,443
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 3,331 46.00 1.36 3,365 12.00 0.36 1402/07/08 401 1.467 میلیون 4.9 میلیارد 3,849.21 3,377 3,336 3,328 3,397 1 2,000 3,332 3 59,552 3,340 10.095 هزار میلیارد 12.357 میلیون 6.269 میلیون 3 میلیون 1.302 میلیون 4.968 میلیون 2.524 میلیون 2.435 میلیون 3.99 1.83 3.85 1.467 میلیون - 1.467 میلیون -
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 10,170 0.00 0.00 10,150 20.00 0.20 1402/07/08 298 2.041 میلیون 20.72 میلیارد 5,818.34 10,170 10,080 10,020 10,290 2 3,459 10,170 1 1,270 10,200 15.225 هزار میلیارد 18.225 میلیون 6.547 میلیون 1.5 میلیون 2.005 میلیون 4.116 میلیون 8.71 میلیون 2.369 میلیون 6.43 4.26 1.75 844,550 1.196 میلیون 2.041 میلیون -
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 14,000 80.00 0.57 13,810 270.00 1.92 1402/07/08 735 1.451 میلیون 20.03 میلیارد 1,877.38 14,080 14,200 13,600 14,200 1 984 13,990 3 13,257 14,000 28.172 هزار میلیارد 44.017 میلیون 19.308 میلیون 2.04 میلیون 15.294 میلیون 4.014 میلیون 26.252 میلیون 2.335 میلیون 12.06 7.02 1.07 965,344 485,229 1.422 میلیون 28,500
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 21,600 0.00 0.00 21,550 50.00 0.23 1402/07/08 444 327,219 7.05 میلیارد 711.74 21,600 21,300 21,200 21,750 2 862 21,550 11 15,400 21,600 64.65 هزار میلیارد 71.354 میلیون 12.458 میلیون 3 میلیون 6.554 میلیون 5.904 میلیون 7.306 میلیون 2.3 میلیون 28.11 10.95 8.85 77,941 248,978 326,919 -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,248 161.00 5.22 3,179 92.00 2.98 1402/07/08 1,445 30.771 میلیون 97.47 میلیارد 21,175.33 3,087 3,082 3,075 3,260 1 3,074 3,241 1 9,999 3,248 23.517 هزار میلیارد 33.988 میلیون 21.938 میلیون 7.428 میلیون 11.057 میلیون 10.881 میلیون 8.638 میلیون 2.27 میلیون 10.4 2.17 2.73 25.463 میلیون 3.787 میلیون 27.429 میلیون 1.821 میلیون
فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

سهام فرابورس 7,760 20.00 0.26 7,780 40.00 0.52 1402/07/08 568 2.076 میلیون 16.14 میلیارد 3,838.49 7,740 7,610 7,610 7,900 2 49,330 7,750 2 5,472 7,790 11.087 هزار میلیارد 17.749 میلیون 7.318 میلیون 1.425 میلیون 3.793 میلیون 2.922 میلیون 7.967 میلیون 2.225 میلیون 4.99 3.79 1.39 1.672 میلیون 400,682 1.731 میلیون 341,674
ولبهمن

بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 4,040 18.00 0.44 4,053 5.00 0.12 1402/07/08 162 1.711 میلیون 6.93 میلیارد 10,013.73 4,058 3,991 3,991 4,140 1 150,000 4,041 1 35,742 4,058 21.076 هزار میلیارد 27.343 میلیون 11.329 میلیون 3.2 میلیون 6.241 میلیون 5.088 میلیون 13.497 میلیون 2.198 میلیون 9.59 4.14 1.56 1.538 میلیون 172,842 1.711 میلیون -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 15,390 650.00 4.05 15,700 340.00 2.12 1402/07/08 584 2.851 میلیون 44.94 میلیارد 4,772.89 16,040 15,820 15,320 16,190 1 4,526 15,410 2 11,266 15,490 18.432 هزار میلیارد 26.484 میلیون 13.416 میلیون 1.17 میلیون 7.724 میلیون 5.691 میلیون 15.84 میلیون 2.113 میلیون 8.69 3.23 1.16 2.807 میلیون 44,200 2.643 میلیون 208,554
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 74,700 1,250.00 1.65 75,250 700.00 0.92 1402/07/08 411 72,311 5.44 میلیارد 180.08 75,950 74,300 74,300 77,600 4 8,618 74,700 2 18 75,300 15.05 هزار میلیارد 18.328 میلیون 4.076 میلیون 200,000 3.138 میلیون 937,439 7.465 میلیون 2.042 میلیون 7.37 16.05 2.02 48,672 21,639 67,001 3,310
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 37,450 1,100.00 2.85 37,700 850.00 2.20 1402/07/08 1,041 829,652 31.33 میلیارد 823.28 38,550 38,100 37,300 38,800 1 1,924 37,450 7 8,528 37,500 26.425 هزار میلیارد 37.279 میلیون 13.531 میلیون 700,000 10.294 میلیون 3.236 میلیون 15.286 میلیون 1.963 میلیون 13.44 8.15 1.73 712,213 117,330 777,005 52,538
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 8,460 80.00 0.95 8,420 40.00 0.48 1402/07/08 1,099 9.198 میلیون 77.43 میلیارد 9,155.05 8,380 8,500 8,260 8,550 4 24,280 8,410 2 55,554 8,460 29.47 هزار میلیارد 32.711 میلیون 9.165 میلیون 3.5 میلیون 3.381 میلیون 5.784 میلیون 13.52 میلیون 1.919 میلیون 15.36 5.1 2.19 4.858 میلیون 4.243 میلیون 9.102 میلیون -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 14,310 40.00 0.28 14,740 470.00 3.29 1402/07/08 2,275 22.052 میلیون 325.7 میلیارد 9,564.23 14,270 14,990 14,280 15,130 3 72,173 14,310 1 10,000 14,390 29.54 هزار میلیارد 32.699 میلیون 7.902 میلیون 2 میلیون 4.159 میلیون 3.743 میلیون 3.239 میلیون 1.859 میلیون 24.51 7.88 12.98 12.687 میلیون 9.335 میلیون 19.361 میلیون 2.661 میلیون
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 62,500 800.00 1.30 62,100 400.00 0.65 1402/07/08 74 147,723 9.18 میلیارد 135.5 61,700 61,700 61,450 62,650 1 9,400 61,700 1 2,453 62,450 15.525 هزار میلیارد 17.899 میلیون 4.473 میلیون 250,000 2.474 میلیون 1.999 میلیون 6.758 میلیون 1.824 میلیون 8.47 7.72 2.28 123,113 24,610 140,838 6,885
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 40,450 1,700.00 4.03 40,800 1,350.00 3.20 1402/07/08 307 688,946 28.13 میلیارد 2,078.07 42,150 41,750 40,400 42,500 7 10,217 40,400 2 5,090 40,800 15.074 هزار میلیارد 20.256 میلیون 6.215 میلیون 369,000 4.703 میلیون 1.512 میلیون 15.172 میلیون 1.82 میلیون 8.27 9.97 0.99 612,808 76,000 688,808 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 27,500 1,150.00 4.36 27,050 700.00 2.66 1402/07/08 483 1.305 میلیون 35.33 میلیارد 2,853.31 26,350 26,100 26,100 27,950 1 1,611 27,500 2 8,465 27,600 18.665 هزار میلیارد 20.446 میلیون 5.831 میلیون 690,000 2.264 میلیون 3.567 میلیون 7.257 میلیون 1.688 میلیون 10.77 5.1 2.51 1.259 میلیون 22,579 1.151 میلیون 130,372
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 12,480 420.00 3.26 12,560 340.00 2.64 1402/07/08 936 1.126 میلیون 14.16 میلیارد 1,177.36 12,900 12,650 12,410 12,850 2 1,859 12,460 3 4,231 12,490 37.71 هزار میلیارد 46.199 میلیون 11.519 میلیون 3 میلیون 7.499 میلیون 4.021 میلیون 4.392 میلیون 1.606 میلیون 23.46 9.37 8.58 1.107 میلیون 17,625 1.039 میلیون 85,596
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 3,822 338.00 8.13 3,760 400.00 9.62 1402/07/08 547 9.035 میلیون 33.93 میلیارد 16,028.68 4,160 3,670 3,654 3,830 2 70,000 3,800 1 88,545 3,820 13.668 هزار میلیارد 15.121 میلیون 7.818 میلیون 3.64 میلیون 1.831 میلیون 5.986 میلیون 6.224 میلیون 1.601 میلیون 8.56 2.29 2.21 8.82 میلیون 215,261 8.783 میلیون 251,839
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 4,435 89.00 1.97 4,399 125.00 2.76 1402/07/08 702 10.39 میلیون 45.35 میلیارد 16,810.76 4,524 4,440 4,320 4,552 1 23,000 4,431 1 2,000 4,459 17.892 هزار میلیارد 27.047 میلیون 14.816 میلیون 4.1 میلیون 8.499 میلیون 6.318 میلیون 33.176 میلیون 1.562 میلیون 11.55 2.85 0.54 9.346 میلیون 1.045 میلیون 10.087 میلیون 302,988
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 5,880 380.00 6.91 5,850 350.00 6.36 1402/07/08 1,087 22.806 میلیون 133.4 میلیارد 9,295.6 5,500 5,460 5,460 5,880 17 546,495 5,880 1 5,202 5,890 14.068 هزار میلیارد 17.008 میلیون 12.918 میلیون 2.405 میلیون 3.781 میلیون 9.136 میلیون 8.745 میلیون 1.549 میلیون 9.08 1.54 1.61 21.455 میلیون 1.351 میلیون 12.472 میلیون 10.334 میلیون
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 9,030 340.00 3.63 9,030 340.00 3.63 1402/07/08 617 4.656 میلیون 42.06 میلیارد 7,566.36 9,370 9,270 8,900 9,270 2 16,635 9,010 1 16,499 9,030 10.836 هزار میلیارد 15.972 میلیون 5.172 میلیون 1.2 میلیون 3.332 میلیون 2.664 میلیون 3.072 میلیون 1.438 میلیون 8.14 4.07 4.16 4.338 میلیون 312,000 3.797 میلیون 852,375
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 3,224 158.00 4.67 3,239 143.00 4.23 1402/07/08 663 7.891 میلیون 25.57 میلیارد 12,338.1 3,382 3,260 3,198 3,333 3 22,314 3,224 2 29,151 3,230 22.687 هزار میلیارد 35.903 میلیون 20.189 میلیون 7 میلیون 12.229 میلیون 7.96 میلیون 14.678 میلیون 1.421 میلیون 15.96 2.85 1.54 7.504 میلیون 304,584 7.671 میلیون 137,928
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,287 248.00 6.14 4,250 211.00 5.22 1402/07/08 1,808 23.387 میلیون 97.84 میلیارد 16,510.43 4,039 4,039 3,950 4,300 1 29,975 4,287 2 104,540 4,288 20.895 هزار میلیارد 22.244 میلیون 8.792 میلیون 4.994 میلیون 2.074 میلیون 6.718 میلیون 7.034 میلیون 1.378 میلیون 15.4 3.16 3.02 22.904 میلیون 462,290 22.576 میلیون 790,140
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 18,020 620.00 3.33 18,270 370.00 1.98 1402/07/08 721 651,810 11.96 میلیارد 1,005.16 18,640 18,440 18,020 19,100 2 1,162 18,020 1 2,417 18,090 18.36 هزار میلیارد 20.174 میلیون 3.309 میلیون 350,000 1.505 میلیون 1.216 میلیون 3.252 میلیون 1.355 میلیون 13.48 10.29 5.62 407,407 243,948 651,355 -
غشهداب

شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,911 94.00 2.35 3,928 77.00 1.92 1402/07/08 660 9.506 میلیون 37.38 میلیارد 14,282.21 4,005 4,005 3,800 4,008 1 18,132 3,911 1 120,000 3,915 23.999 هزار میلیارد 26.739 میلیون 11.459 میلیون 6.104 میلیون 2.294 میلیون 9.165 میلیون 10.266 میلیون 1.329 میلیون 18.04 2.62 2.34 8.745 میلیون 757,582 7.7 میلیون 1.802 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 16,880 1,100.00 6.12 17,030 950.00 5.28 1402/07/08 2,958 17.817 میلیون 304.96 میلیارد 6,340.69 17,980 18,000 16,730 18,000 1 26,260 16,880 1 7,772 16,900 22.256 هزار میلیارد 23.978 میلیون 4.283 میلیون 1.3 میلیون 745,454 3.7 میلیون 1.795 میلیون 1.275 میلیون 17.24 6.02 12.34 16.362 میلیون 1.376 میلیون 17.738 میلیون -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,510 187.00 3.98 4,579 118.00 2.51 1402/07/08 467 4.648 میلیون 21.35 میلیارد 9,957.35 4,697 4,640 4,500 4,799 2 12,000 4,506 1 237 4,520 6.064 هزار میلیارد 7.55 میلیون 4.649 میلیون 1.32 میلیون 898,881 3.75 میلیون 1.352 میلیون 1.202 میلیون 4.95 1.46 4.45 4.36 میلیون 256,540 4.617 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 6,410 170.00 2.58 6,510 70.00 1.06 1402/07/08 149 2.039 میلیون 13.26 میلیارد 9,577.95 6,580 6,700 6,380 6,700 2 53,099 6,430 1 13,078 6,500 17.186 هزار میلیارد 18.599 میلیون 5.161 میلیون 1.32 میلیون 1.011 میلیون 4.163 میلیون 1.445 میلیون 1.141 میلیون 21.18 4.37 15.66 838,651 1.2 میلیون 2.039 میلیون -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 18,750 680.00 3.76 18,620 550.00 3.04 1402/07/08 1,346 2.79 میلیون 51.89 میلیارد 2,149.86 18,070 18,080 18,070 19,280 2 3,653 18,750 1 2,000 18,840 11.829 هزار میلیارد 15.612 میلیون 5.557 میلیون 635,957 4.12 میلیون 1.437 میلیون 12.425 میلیون 1.037 میلیون 11.42 8.24 0.95 2.776 میلیون 7,589 2.623 میلیون 160,366
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 11,900 4,580.00 27.79 11,910 4,570.00 27.73 1402/07/08 136 400,893 4.76 میلیارد 3,468.49 16,480 12,140 11,730 12,140 2 9,000 11,860 1 12,000 11,950 10.71 هزار میلیارد 17.278 میلیون 4.52 میلیون 900,000 2.575 میلیون 2.247 میلیون 8.637 میلیون 1.017 میلیون 10.54 4.77 1.24 360,893 40,000 393,883 7,010
غفارس

پگاه فارس

سهام فرابورس 16,000 570.00 3.44 16,160 410.00 2.47 1402/07/08 196 575,214 9.33 میلیارد 4,254.78 16,570 16,270 15,880 16,700 2 9,500 16,000 2 32,500 16,220 18.8 هزار میلیارد 24.176 میلیون 6.893 میلیون 1.16 میلیون 4.958 میلیون 1.935 میلیون 22.102 میلیون 1.016 میلیون 18.45 9.68 0.85 435,928 139,286 545,214 30,000