همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 184,290 1,840.00 0.99 185,680 450.00 0.24 11:45 117 85,901 15.64 میلیارد 141.57 186,130 186,130 178,719 186,130 1 40 180,110 1 356 181,100 1483.856 هزار میلیارد 1.519 میلیارد 215.221 میلیون 8 میلیون 33.772 میلیون 181.449 میلیون 261.371 میلیون 145.781 میلیون 10.19 8.19 5.68 31,256 9,175 40,431 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 98,882 4,732.00 4.57 99,154 4,460.00 4.30 11:45 5,623 1.92 میلیون 190.73 میلیارد 342.31 103,614 103,604 98,434 103,605 1 475 103,443 2 414 103,443 909.003 هزار میلیارد 1.028 میلیارد 156.937 میلیون 9.168 میلیون 118.471 میلیون 38.465 میلیون 203.867 میلیون 120.643 میلیون 7.54 23.63 4.46 1.437 میلیون 526,491 1.687 میلیون 276,097
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,706 350.00 4.96 6,734 322.00 4.56 11:45 5,552 41.1 میلیون 276.71 میلیارد 7,369.31 7,056 7,090 6,704 7,090 1 788 7,120 1 1,415 7,132 302.94 هزار میلیارد 330.881 میلیون 160.064 میلیون 15 میلیون 27.941 میلیون 132.123 میلیون 87.525 میلیون 85.703 میلیون 3.54 2.29 3.46 40.254 میلیون 1.741 میلیون 40.981 میلیون 1.014 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 240,000 10,995.00 4.38 240,026 10,969.00 4.37 11:45 1,385 537,345 128.95 میلیارد 389.84 250,995 253,430 238,446 253,430 2 92 249,998 1 790 250,000 575.935 هزار میلیارد 599.918 میلیون 114.027 میلیون 2.4 میلیون 23.987 میلیون 90.04 میلیون 177.438 میلیون 71.018 میلیون 8.11 6.4 3.25 415,029 165,612 380,287 200,354
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 16,205 852.00 5.00 16,294 763.00 4.47 11:45 1,643 15.62 میلیون 254.35 میلیارد 10,545.99 17,057 16,800 16,205 17,197 1 734 17,400 2 13,000 17,420 407.15 هزار میلیارد 467.509 میلیون 169.253 میلیون 25 میلیون 60.384 میلیون 108.869 میلیون 170.274 میلیون 64.462 میلیون 6.32 3.74 2.39 8.2 میلیون 3.928 میلیون 10.556 میلیون 1.572 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 45,058 1,601.00 3.43 46,098 561.00 1.20 11:45 421 1.53 میلیون 70.02 میلیارد 3,773.17 46,659 45,769 44,415 46,659 2 1,304 46,000 1 757 46,420 1151.85 هزار میلیارد 1.247 میلیارد 194.563 میلیون 12.3 میلیون 94.967 میلیون 99.596 میلیون 138.524 میلیون 61.2 میلیون 18.86 11.58 8.33 317,009 684,448 790,677 210,780
دی

بانک دی

سهام فرابورس 1,086 43.00 3.81 1,089 40.00 3.54 11:45 20,248 731.73 میلیون 796.68 میلیارد 29,812.91 1,129 1,119 1,074 1,119 2 28,000 1,133 8 588,994 1,135 147.015 هزار میلیارد 590.101 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.73 2.14 1.47 679.749 میلیون 23.59 میلیون 699.091 میلیون 4.248 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 10,470 534.00 4.85 10,529 475.00 4.32 11:45 2,934 13.89 میلیون 146.14 میلیارد 4,673.02 11,004 11,110 10,454 11,110 1 2,008 10,932 1 2,000 10,945 252.107 هزار میلیارد 298.941 میلیون 81.007 میلیون 23.958 میلیون 46.859 میلیون 34.148 میلیون 128.226 میلیون 28.48 میلیون 8.86 7.39 1.97 11.424 میلیون 11.145 میلیون 20.7 میلیون 1.869 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 15,000 724.00 4.60 14,999 725.00 4.61 11:45 857 5.67 میلیون 85.1 میلیارد 6,905.88 15,724 15,660 14,938 15,980 1 2,000 15,472 1 28,826 15,550 179.952 هزار میلیارد 231.313 میلیون 72.238 میلیون 12 میلیون 51.397 میلیون 20.841 میلیون 74.993 میلیون 27.304 میلیون 6.59 8.64 2.4 1.859 میلیون 1.554 میلیون 3.327 میلیون 85,912
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 64,629 3,401.00 5.00 67,512 518.00 0.76 11:43 258 255,011 16.48 میلیارد 984.06 68,030 64,629 64,629 64,629 0 0 0 436 2,084,227 66,334 1378.055 هزار میلیارد 1.492 میلیارد 151.93 میلیون 10.206 میلیون 113.442 میلیون 38.489 میلیون 40.626 میلیون 24.913 میلیون 55.29 37.03 35.08 498,028 569 498,597 -
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,936 198.00 4.79 3,964 170.00 4.11 11:45 3,849 91 میلیون 360.49 میلیارد 24,620.66 4,134 4,110 3,928 4,150 18 3,599,216 4,170 1 200 4,170 243.616 هزار میلیارد 390.957 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 9.91 2.91 1 51.469 میلیون 43.188 میلیون 78.152 میلیون 16.506 میلیون
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 7,409 351.00 4.97 7,365 307.00 4.35 09:52 494,524 812.77 میلیون 5.986 هزار میلیارد 1,585.87 7,058 7,410 6,706 7,410 9999 323,056,151 6,722 60 85,609 6,722 294.6 هزار میلیارد 328.094 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 12.61 - - 26.176 میلیون 199,999 18.356 میلیون 8.02 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,420 627.00 4.17 14,353 694.00 4.61 11:45 644 6.07 میلیون 87.13 میلیارد 9,519.41 15,047 14,780 14,295 15,000 2 46,362 15,000 1 500 15,080 143.53 هزار میلیارد 184.768 میلیون 84.921 میلیون 10 میلیون 41.238 میلیون 43.682 میلیون 24.805 میلیون 22.307 میلیون 6.43 3.29 5.79 1.09 میلیون 2.455 میلیون 3.145 میلیون 400,370
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 119,349 838.00 0.71 118,368 143.00 0.12 11:42 181 65,282 7.65 میلیارد 324 118,511 118,350 114,000 120,496 1 15,373 116,600 1 6,500 119,000 121.558 هزار میلیارد 141.24 میلیون 45.521 میلیون 1.028 میلیون 19.683 میلیون 25.838 میلیون 145.353 میلیون 20.734 میلیون 5.87 4.71 0.84 127,635 147,359 193,195 81,799
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 105,500 4,230.00 3.85 107,775 1,955.00 1.78 11:43 524 504,394 54.34 میلیارد 1,023.47 109,730 112,400 104,260 112,500 1 50 110,000 1 3,000 111,400 123.18 هزار میلیارد 147.846 میلیون 47.943 میلیون 1.143 میلیون 24.667 میلیون 23.277 میلیون 139.277 میلیون 20.548 میلیون 6 5.29 0.88 436,785 312,292 720,544 28,533
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 8,440 332.00 4.09 8,447 339.00 4.18 11:45 7,458 28.65 میلیون 242.04 میلیارد 3,868.34 8,108 8,430 8,220 8,513 1 2,350 7,761 3 2,167 7,765 253.47 هزار میلیارد 374.237 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 14.3 10.02 14.15 10.595 میلیون 1,000 10.28 میلیون 316,050
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 44,840 2,255.00 4.79 45,562 1,533.00 3.26 11:45 418 824,766 37.45 میلیارد 2,118.3 47,095 46,121 44,800 46,250 1 1,000 46,600 1 555 46,800 90.806 هزار میلیارد 121.387 میلیون 37.224 میلیون 2 میلیون 30.583 میلیون 6.641 میلیون 61.794 میلیون 13.485 میلیون 6.76 13.74 1.48 380,605 12,478 219,973 173,110
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,595 83.00 4.95 1,639 39.00 2.32 11:45 548 18.78 میلیون 30.25 میلیارد 32,049.01 1,678 1,650 1,595 1,691 1 100,619 1,731 1 5,000 1,735 107.867 هزار میلیارد 115.111 میلیون 83.882 میلیون 66.176 میلیون 7.508 میلیون 76.374 میلیون 11.698 میلیون 11.253 میلیون 9.65 1.42 9.28 5.766 میلیون 10.915 میلیون 16.136 میلیون 545,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 12,213 508.00 3.99 12,533 188.00 1.48 11:45 872 3.73 میلیون 46.69 میلیارد 4,156.33 12,721 12,850 12,103 13,150 1 1,000 12,260 1 1,057 12,440 81.089 هزار میلیارد 139.571 میلیون 80.331 میلیون 6.485 میلیون 58.495 میلیون 21.836 میلیون 31.571 میلیون 10.415 میلیون 7.8 3.72 2.57 5.282 میلیون 8.427 میلیون 13.327 میلیون 382,000
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 7,886 379.00 4.59 7,922 343.00 4.15 11:44 540 2.93 میلیون 23.18 میلیارد 5,508.31 8,265 8,265 7,852 8,265 1 2,000 8,162 3 14,109 8,250 47.106 هزار میلیارد 115.22 میلیون 85.086 میلیون 2.5 میلیون 68.113 میلیون 16.973 میلیون 22.089 میلیون 9.872 میلیون 4.77 2.78 2.13 1.878 میلیون 2.731 میلیون 4.608 میلیون 680
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 10,659 560.00 4.99 10,659 560.00 4.99 11:44 1,486 7.21 میلیون 76.81 میلیارد 4,969.72 11,219 10,659 10,659 10,659 1 1,551 11,621 9999 40,072,321 11,621 15.989 هزار میلیارد 19.887 میلیون 9.359 میلیون 1.5 میلیون 3.899 میلیون 5.46 میلیون 9.203 میلیون 9.143 میلیون - 3.24 1.92 138.885 میلیون 8.925 میلیون 143.864 میلیون 3.946 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 35,420 1,790.00 4.81 36,046 1,164.00 3.13 11:45 3,448 2.18 میلیون 78.39 میلیارد 581.11 37,210 37,420 35,350 37,420 3 12,932 37,010 7 420 37,010 71.866 هزار میلیارد 83.388 میلیون 17.717 میلیون 2 میلیون 11.808 میلیون 5.909 میلیون 15.995 میلیون 8.841 میلیون 8.16 12.2 4.51 995,678 1.591 میلیون 2.063 میلیون 524,506
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 12,005 175.00 1.48 11,967 137.00 1.16 11:45 647 3.75 میلیون 44.87 میلیارد 5,919.22 11,830 12,002 11,600 12,419 0 0 0 118 3,507,793 11,791 77.682 هزار میلیارد 84.698 میلیون 19.877 میلیون 6.5 میلیون 7.023 میلیون 12.854 میلیون 21.88 میلیون 6.496 میلیون 11.98 6.05 3.56 796,693 220,000 1.017 میلیون -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 96,200 5,058.00 5.00 96,528 4,730.00 4.67 11:45 435 418,507 40.4 میلیارد 788.53 101,258 101,257 96,196 101,257 1 1,398 100,750 2 2,632 101,400 48.264 هزار میلیارد 51.205 میلیون 10.207 میلیون 500,000 2.942 میلیون 7.265 میلیون 17.568 میلیون 6.352 میلیون 7.6 6.67 2.76 196,500 215,949 380,101 32,348
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,943 418.00 5.00 7,988 373.00 4.46 11:44 1,611 15.36 میلیون 122.64 میلیارد 9,351.19 8,361 8,450 7,943 8,570 2 6,000 7,352 264 5,993,823 8,365 65.461 هزار میلیارد 88.937 میلیون 38.58 میلیون 8.2 میلیون 23.477 میلیون 15.103 میلیون 22.457 میلیون 6.344 میلیون 10.32 4.34 2.92 8.063 میلیون 3.005 میلیون 11.068 میلیون -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 22,949 946.00 3.96 23,253 642.00 2.69 11:38 206 596,534 13.63 میلیارد 2,736.69 23,895 23,205 22,701 23,690 1 37,347 23,800 1 234 23,900 47.541 هزار میلیارد 85.02 میلیون 49.324 میلیون 2.055 میلیون 37.479 میلیون 11.845 میلیون 17.984 میلیون 5.852 میلیون 8.17 4.03 2.66 486,460 10,500 496,960 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 18,501 973.00 5.00 18,587 887.00 4.55 11:45 285 1.06 میلیون 19.66 میلیارد 3,799.7 19,474 19,240 18,501 19,270 1 506 19,300 1 3,328 19,500 44.606 هزار میلیارد 64.613 میلیون 28.967 میلیون 2.4 میلیون 20.009 میلیون 8.958 میلیون 60.908 میلیون 5.05 میلیون 8.83 4.99 0.73 717,047 50,943 718,933 49,057
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 37,448 1,783.00 5.00 35,665 0.00 0.00 11:45 - - - 4,916.79 35,665 36,480 36,480 37,448 0 0 0 0 249.655 هزار میلیارد 251.488 میلیون 11.012 میلیون 2.8 میلیون 1.833 میلیون 9.18 میلیون 4.662 میلیون 4.741 میلیون 52.68 27.2 53.55 7.709 میلیون 118,319 6.731 میلیون 1.096 میلیون
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 18,067 950.00 5.00 18,627 390.00 2.05 11:43 767 2.22 میلیون 40.71 میلیارد 2,891.81 19,017 19,001 18,067 19,369 1 3,000 18,750 138 2,835,409 19,396 186.22 هزار میلیارد 198.154 میلیون 23.638 میلیون 4.319 میلیون 11.934 میلیون 11.705 میلیون 10.678 میلیون 4.66 میلیون 39.97 15.91 17.45 2.595 میلیون 45,000 2.637 میلیون 3,000
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 4,616 242.00 4.98 4,670 188.00 3.87 11:45 1,390 4.84 میلیون 22.61 میلیارد 3,421.9 4,858 4,800 4,616 4,919 1 4,086 4,850 2 378 4,850 18.672 هزار میلیارد 24.814 میلیون 13.858 میلیون 4 میلیون 6.142 میلیون 7.715 میلیون 4.697 میلیون 4.649 میلیون 4.02 2.42 3.98 10.956 میلیون 2.314 میلیون 13.098 میلیون 171,680
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 48,961 2,551.00 4.95 50,681 831.00 1.61 11:43 204 186,982 9.28 میلیارد 922.32 51,512 52,300 48,937 52,300 1 2,049 51,557 1 394 52,370 50.63 هزار میلیارد 61.966 میلیون 20.698 میلیون 1,000,000 11.336 میلیون 9.362 میلیون 9.875 میلیون 4.135 میلیون 12.26 5.41 5.13 125,869 50,000 173,397 2,472
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,134 270.00 5.00 5,269 135.00 2.50 11:45 203 1.76 میلیون 9.13 میلیارد 8,967.43 5,404 5,480 5,134 5,488 2 2,654 5,269 1 1,904 5,360 20.459 هزار میلیارد 23.067 میلیون 7.773 میلیون 2.4 میلیون 2.609 میلیون 5.164 میلیون 4.146 میلیون 4.046 میلیون 5.06 3.97 4.95 349,321 498,522 847,843 -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 52,990 1,915.00 3.49 52,761 2,144.00 3.90 11:44 673 395,493 20.86 میلیارد 617.11 54,905 53,310 52,160 55,300 1 574 54,200 1 37 54,200 34.29 هزار میلیارد 37.59 میلیون 6.073 میلیون 650,000 3.301 میلیون 2.772 میلیون 8.381 میلیون 3.939 میلیون 8.72 12.37 4.09 502,749 14,693 461,996 55,446
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 5,125 204.00 3.83 5,165 164.00 3.08 11:44 519 4.73 میلیون 24.45 میلیارد 9,375.22 5,329 5,340 5,064 5,356 1 9,908 5,298 1 5,000 5,330 13.55 هزار میلیارد 37.041 میلیون 31.1 میلیون 2.624 میلیون 23.494 میلیون 7.606 میلیون 12.36 میلیون 3.898 میلیون 3.48 1.78 1.11 4.751 میلیون 6.519 میلیون 10.653 میلیون 617,493
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,250 295.00 4.51 6,414 131.00 2.00 11:45 377 1.66 میلیون 10.55 میلیارد 4,410.28 6,545 6,616 6,218 6,617 1 26,300 6,385 2 54,000 6,449 32.645 هزار میلیارد 39.276 میلیون 18.904 میلیون 5.1 میلیون 6.651 میلیون 12.253 میلیون 7.125 میلیون 3.684 میلیون 8.89 2.67 4.59 3.926 میلیون 420,000 4.346 میلیون -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,502 500.00 5.00 10,502 500.00 5.00 11:44 276 7.27 میلیون 76.35 میلیارد 26,657.77 10,002 10,502 10,502 10,502 352 16,314,662 9,532 0 0 0 54.61 هزار میلیارد 59.035 میلیون 12.862 میلیون 4 میلیون 4.424 میلیون 8.437 میلیون 4.205 میلیون 3.668 میلیون 11.44 5.87 11.78 60.633 میلیون 20.914 میلیون 30.92 میلیون 50.627 میلیون
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 64,789 3,342.00 4.91 65,321 2,810.00 4.12 11:45 1,498 235,350 15.35 میلیارد 159.3 68,131 65,301 64,725 67,545 3 200 64,500 2 28 64,500 33.271 هزار میلیارد 41.733 میلیون 13.859 میلیون 510,000 8.463 میلیون 5.396 میلیون 15.336 میلیون 3.657 میلیون 9.14 6.19 2.19 255,275 70,100 312,862 12,513
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 51,410 2,670.00 4.94 52,261 1,819.00 3.36 11:41 262 295,053 15.3 میلیارد 1,029.52 54,080 54,000 51,377 54,000 1 16,544 53,000 1 1,500 54,080 25.933 هزار میلیارد 30.882 میلیون 9.247 میلیون 500,000 4.95 میلیون 4.298 میلیون 9.376 میلیون 3.457 میلیون 7.56 6.08 2.79 242,981 258,239 460,702 40,518
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 12,400 15,678.00 55.84 12,422 15,656.00 55.76 11:45 842 11.71 میلیون 145.43 میلیارد 17,265.7 28,078 12,510 12,000 12,539 2 94,000 28,000 19 149,604 28,000 124.22 هزار میلیارد 125.331 میلیون 15.055 میلیون 4.5 میلیون 1.181 میلیون 13.874 میلیون 1.542 میلیون 3.425 میلیون 10.39 9.11 81.93 15.216 میلیون 6.147 میلیون 20.023 میلیون 1.34 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 3,713 185.00 4.75 3,743 155.00 3.98 11:44 517 3.8 میلیون 14.19 میلیارد 7,001.87 3,898 3,830 3,704 3,960 1 163,141 3,809 1 33,679 3,840 15.655 هزار میلیارد 79.639 میلیون 72.083 میلیون 4.195 میلیون 63.993 میلیون 8.09 میلیون 26.407 میلیون 3.055 میلیون 5.14 1.94 0.59 7.153 میلیون 100,000 7.253 میلیون -