همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,652 0.00 0.00 8,649 439.00 4.83 1399/08/7 17,188 74.307 میلیون 642.69 میلیارد 4,323.21 9,088 8,634 8,634 8,803 2 34,617 8,652 2 33,850 8,652 425.79 هزار میلیارد 394.391 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 5.51 3.95 5.36 62.484 میلیون 11.824 میلیون 67.732 میلیون 6.576 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 127,900 0.00 0.00 128,872 474.00 0.37 1399/08/7 447 138,431 17.55 میلیارد 309.69 129,346 122,960 122,960 130,000 1 300 127,800 1 1,500 127,800 1077.424 هزار میلیارد 1.072 میلیارد 108.477 میلیون 8 میلیون 41.381 میلیون 67.095 میلیون 136.843 میلیون 62.289 میلیون 16.55 15.37 7.53 99,441 38,990 138,431 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 156,696 0.00 0.00 155,107 5,872.00 3.93 1399/08/7 18,957 5.016 میلیون 778.05 میلیارد 264.61 149,235 150,600 146,011 156,696 5 330,849 156,696 353 245 156,696 763.975 هزار میلیارد 757.268 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 11.59 14.24 6.74 4.497 میلیون 519,082 4.49 میلیون 525,852
شستا

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 0.00 0.00 1.101 میلیون 0.00 0.00 1399/08/7 - - - 2.971 میلیارد 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 0 11 1.101 میلیون 1 - - - 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون - - - - - - -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 12,198 0.00 0.00 11,867 172.00 1.47 1399/08/7 92,007 220.8 میلیون 2.62 هزار میلیارد 2,917.87 11,695 11,600 11,210 12,260 34 58,874 12,200 18 60,170 12,200 396.39 هزار میلیارد 402.265 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 9.59 5.62 9.57 220.537 میلیون 263,799 220.151 میلیون 649,798
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 154,667 0.00 0.00 152,662 5,360.00 3.64 1399/08/7 2,751 2.825 میلیون 431.2 میلیارد 1,026.74 147,302 146,350 146,350 154,667 1 109,700 154,667 50 30 154,667 378.989 هزار میلیارد 402.363 میلیون 72.084 میلیون 2.4 میلیون 35.974 میلیون 36.109 میلیون 80.451 میلیون 35.944 میلیون 10.19 10.15 4.55 2.386 میلیون 438,904 1.985 میلیون 839,076
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 11,406 0.00 0.00 11,164 301.00 2.77 1399/08/7 2,067 14.764 میلیون 164.82 میلیارد 7,142.65 10,863 10,720 10,431 11,406 1 495,840 11,406 30 1,000 11,406 296.175 هزار میلیارد 318.817 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 10.18 4.54 3.62 11.087 میلیون 3.676 میلیون 13.987 میلیون 776,541
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 39,830 0.00 0.00 39,070 357.00 0.91 1399/08/7 556 1.383 میلیون 53.47 میلیارد 2,486.98 39,427 37,456 37,456 40,500 2 3,946 39,760 2 500 40,390 1021.325 هزار میلیارد 1.028 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 36.41 30.37 15.29 199,221 1.184 میلیون 1.252 میلیون 130,310
دی

بانک دی

سهام فرابورس 52,562 0.00 0.00 52,562 2,766.00 5.00 1399/08/7 1,820 5.258 میلیون 276.35 میلیارد 2,888.76 55,328 52,562 52,562 52,562 9999 4,950 52,562 7 142.57 میلیون 52,562 354.099 هزار میلیارد 710.677 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 354.815 میلیون -81,368,652 79.502 میلیون 26.353 میلیون 12.77 -5.05 4.24 1.858 میلیون 3.4 میلیون 4.658 میلیون 600,000
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,350 0.00 0.00 13,780 21.00 0.15 1399/08/7 3,017 9.164 میلیون 126.27 میلیارد 3,037.41 13,801 13,250 13,160 14,370 5 6,558 14,360 3 68,564 14,360 159.41 هزار میلیارد 158.564 میلیون 57.38 میلیون 10 میلیون 20.764 میلیون 36.616 میلیون 21.232 میلیون 20.642 میلیون 6.68 3.76 6.49 6.915 میلیون 2.249 میلیون 9.004 میلیون 160,351
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 63,915 0.00 0.00 63,916 44.00 0.07 1399/08/7 1,271 2.331 میلیون 148.96 میلیارد 1,833.66 63,872 63,900 63,600 64,300 1 100 63,914 1 7,501 63,915 649.887 هزار میلیارد 734.741 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 27.51 میلیون 15.314 میلیون 42.6 30.32 23.71 580,089 1.75 میلیون 2.331 میلیون -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,411 0.00 0.00 12,151 331.00 2.80 1399/08/7 3,366 16.105 میلیون 195.69 میلیارد 4,784.5 11,820 11,820 11,410 12,411 1 4.55 میلیون 12,411 103 1,000 13,000 159.264 هزار میلیارد 165.355 میلیون 42.368 میلیون 9 میلیون 19.543 میلیون 22.825 میلیون 45.33 میلیون 13.667 میلیون 10.67 6.39 3.22 15.29 میلیون 814,731 15.105 میلیون 1,000,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 13,332 0.00 0.00 13,965 68.00 0.48 1399/08/7 69 330,132 4.4 میلیارد 4,784.52 14,033 13,332 13,332 13,332 289 - - 0 4.358 میلیون 13,332 95.122 هزار میلیارد 137.049 میلیون 64.968 میلیون 3.528 میلیون 46.486 میلیون 18.482 میلیون 34.322 میلیون 11.848 میلیون 7.64 4.91 2.64 330,132 - 330,132 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,680 0.00 0.00 22,561 57.00 0.25 1399/08/7 833 7.363 میلیون 166.12 میلیارد 8,839.32 22,504 22,510 22,020 22,790 3 543 22,680 1 41,986 22,690 1004.48 هزار میلیارد 1.036 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 94.6 26.49 92.34 1.904 میلیون 5.459 میلیون 6.066 میلیون 1.297 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,215 0.00 0.00 11,198 544.00 4.63 1399/08/7 23,207 147.089 میلیون 1.647 هزار میلیارد 6,338.13 11,742 11,155 11,155 11,490 9 63,809 11,219 6 29,169 11,219 315.786 هزار میلیارد 290.844 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 22.566 میلیون 34.87 میلیون 72.875 میلیون 9.698 میلیون 27.66 7.69 3.68 129.631 میلیون 17.458 میلیون 144.572 میلیون 2.517 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,610 0.00 0.00 4,461 70.00 1.59 1399/08/7 18,954 252.228 میلیون 1.125 هزار میلیارد 13,307.37 4,391 4,301 4,180 4,610 4 28.808 میلیون 4,610 321 22,500 4,610 312.992 هزار میلیارد 392.326 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 32.21 4.39 2.07 200.036 میلیون 52.192 میلیون 210.496 میلیون 41.732 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 21,360 0.00 0.00 20,814 70.00 0.34 1399/08/7 468 1.536 میلیون 32.03 میلیارد 3,281.35 20,744 20,020 20,010 21,421 1 12,224 21,280 4 1,082 21,370 35.563 هزار میلیارد 66.249 میلیون 39.284 میلیون 1.751 میلیون 29.814 میلیون 9.47 میلیون 15.947 میلیون 7.248 میلیون 5.03 3.85 2.28 1.065 میلیون 470,776 1.484 میلیون 51,360
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,500 0.00 0.00 21,005 933.00 4.25 1399/08/7 1,751 13.69 میلیون 287.55 میلیارد 7,818.18 21,938 20,842 20,842 21,840 37 4.998 میلیون 22,055 26 264,278 22,055 57.345 هزار میلیارد 113.632 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 8.07 5.47 4.27 12.045 میلیون 1.645 میلیون 13.654 میلیون 35,700
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 11,022 0.00 0.00 11,539 63.00 0.54 1399/08/7 182 464,165 5.12 میلیارد 2,550.36 11,602 11,022 11,022 11,022 9999 - - 0 24.881 میلیون 11,022 46.644 هزار میلیارد 46.211 میلیون 9.242 میلیون 4 میلیون 55,064 9.187 میلیون 5.576 میلیون 5.538 میلیون 8.33 5.02 8.28 264,165 200,000 464,165 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,300 0.00 0.00 19,208 997.00 4.93 1399/08/7 3,050 27.966 میلیون 537.19 میلیارد 9,169.34 20,205 19,195 19,195 19,700 6 100,000 19,290 1 21,281 19,300 103.532 هزار میلیارد 88.595 میلیون 15.733 میلیون 3 میلیون 2.159 میلیون 13.574 میلیون 3.344 میلیون 5.376 میلیون 16.08 6.37 25.85 17.476 میلیون 10.491 میلیون 27.946 میلیون 20,305
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 28,800 0.00 0.00 27,924 683.00 2.39 1399/08/7 4,399 15.489 میلیون 432.51 میلیارد 3,521.04 28,607 27,177 27,177 29,300 5 100,000 29,320 1 10,398 29,320 102.816 هزار میلیارد 105.729 میلیون 25.457 میلیون 3.2 میلیون 16.372 میلیون 9.085 میلیون 16.659 میلیون 4.595 میلیون 19.45 9.84 5.36 14.157 میلیون 1.332 میلیون 15.367 میلیون 122,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 57,186 0.00 0.00 57,420 2,775.00 4.61 1399/08/7 3,813 9.227 میلیون 529.84 میلیارد 2,419.97 60,195 57,186 57,186 58,900 146 3,099 57,186 2 688,790 57,186 194.446 هزار میلیارد 163.674 میلیون 9.33 میلیون 1.4 میلیون 2.898 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 35.33 24.99 33.31 7.83 میلیون 1.398 میلیون 8.584 میلیون 642,928
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 41,400 0.00 0.00 40,969 1,540.00 3.91 1399/08/7 1,274 4.41 میلیون 180.66 میلیارد 3,461.24 39,429 38,020 37,550 41,400 1 619,224 41,400 59 250 44,444 58.793 هزار میلیارد 59.842 میلیون 11.222 میلیون 1.3 میلیون 6.583 میلیون 4.639 میلیون 13.421 میلیون 4.329 میلیون 12.3 11.48 3.97 3.825 میلیون 584,312 4.178 میلیون 231,500
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 25,090 0.00 0.00 25,281 175.00 0.69 1399/08/7 442 675,105 16.87 میلیارد 1,527.39 25,456 24,300 24,300 25,940 1 23,364 25,000 1 150 25,000 55.148 هزار میلیارد 64.29 میلیون 18.627 میلیون 2 میلیون 13.728 میلیون 4.898 میلیون 33.918 میلیون 4.016 میلیون 12.59 10.32 1.49 626,049 49,056 632,592 42,513
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,335 0.00 0.00 7,259 354.00 4.65 1399/08/7 1,347 13.439 میلیون 97.56 میلیارد 9,977.05 7,613 7,330 7,233 7,450 4 50,000 7,360 1 40,987 7,360 42.442 هزار میلیارد 41.481 میلیون 15.101 میلیون 5.1 میلیون 4.46 میلیون 10.641 میلیون 4.341 میلیون 3.815 میلیون 9.72 3.48 8.53 10.015 میلیون 3.425 میلیون 13.439 میلیون 500
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,099 0.00 0.00 6,056 267.00 4.22 1399/08/7 3,038 38.611 میلیون 233.83 میلیارد 12,709.5 6,323 6,007 6,007 6,250 1 885 6,043 1 1,000 6,099 16.594 هزار میلیارد 37.618 میلیون 28.506 میلیون 2.624 میلیون 21.727 میلیون 6.78 میلیون 9.414 میلیون 3.711 میلیون 4.28 2.34 1.69 31.219 میلیون 7.393 میلیون 34.293 میلیون 4.319 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 36,990 0.00 0.00 35,847 1,673.00 4.46 1399/08/7 2,734 25.321 میلیون 907.66 میلیارد 9,261.37 37,520 35,644 35,644 37,363 55 1.174 میلیون 37,639 9 469,952 37,639 62.006 هزار میلیارد 67.4 میلیون 16.937 میلیون 1.57 میلیون 11.121 میلیون 5.816 میلیون 7.412 میلیون 3.709 میلیون 15.17 9.68 7.59 9.566 میلیون 15.755 میلیون 25.021 میلیون 300,000
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 46,299 0.00 0.00 45,453 1,763.00 3.73 1399/08/7 4,989 7.274 میلیون 330.61 میلیارد 1,457.94 47,216 45,210 44,856 47,000 4 120 46,300 1 1,390 46,300 32.161 هزار میلیارد 28.735 میلیون 5.526 میلیون 600,000 1.463 میلیون 4.062 میلیون 3.245 میلیون 3.622 میلیون 7.53 6.71 8.4 6.87 میلیون 403,400 7.27 میلیون 3,451
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 6,434 0.00 0.00 6,737 35.00 0.52 1399/08/7 113 821,300 5.28 میلیارد 7,268.14 6,772 6,434 6,434 6,434 284 8,000 6,434 1 5.296 میلیون 6,434 26.779 هزار میلیارد 72.717 میلیون 52.215 میلیون 1.5 میلیون 44.458 میلیون 7.757 میلیون 25.666 میلیون 3.16 میلیون 8.94 3.64 1.11 521,300 300,000 821,300 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 99,203 0.00 0.00 99,700 4,724.00 4.52 1399/08/7 166 422,355 41.9 میلیارد 2,544.31 104,424 99,203 99,203 99,271 113 - - 0 89,336 99,203 110.073 هزار میلیارد 129.866 میلیون 40.092 میلیون 1.028 میلیون 27.419 میلیون 12.673 میلیون 121.523 میلیون 3.143 میلیون 32.6 8.08 0.84 22,355 400,000 403,761 18,594
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 18,941 0.00 0.00 19,509 428.00 2.15 1399/08/7 184 965,793 18.29 میلیارد 5,248.88 19,937 18,941 18,941 18,941 323 101,795 18,941 2 1.836 میلیون 18,941 71.155 هزار میلیارد 65.853 میلیون 9.944 میلیون 3.2 میلیون 3.424 میلیون 6.52 میلیون 7.125 میلیون 2.94 میلیون 21.24 9.58 8.76 965,793 - 965,793 -
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 14,051 0.00 0.00 14,447 0.00 0.00 1399/07/30 4,072 40.327 میلیون 582.63 میلیارد 9,903.57 14,447 14,700 14,050 14,740 5 8,490 14,090 5 20,566 14,090 144.47 هزار میلیارد 401.511 میلیون 264.805 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.984 میلیون 2.679 میلیون - - - 39.917 میلیون 410,000 36.165 میلیون 4.163 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 71,472 0.00 0.00 74,174 1,059.00 1.41 1399/08/7 211 310,758 22.21 میلیارد 1,472.79 75,233 71,472 71,472 71,472 2089 380 63,922 1 4.475 میلیون 71,472 214.929 هزار میلیارد 225.325 میلیون 29.142 میلیون 2.76 میلیون 20.605 میلیون 8.537 میلیون 7.383 میلیون 2.568 میلیون 79.73 23.98 27.73 310,758 - 310,758 -
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 9,800 0.00 0.00 9,998 0.00 0.00 1399/07/30 3,243 18.005 میلیون 180.01 میلیارد 5,551.81 9,998 10,000 9,700 10,360 9 18,017 9,800 7 18,672 9,800 12.997 هزار میلیارد 13.891 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون - - - 17.68 میلیون 325,000 17.973 میلیون 32,000
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 44,251 0.00 0.00 45,333 1,247.00 2.68 1399/08/7 214 1.094 میلیون 49.58 میلیارد 5,110.74 46,580 44,251 44,251 46,580 16 40,000 44,251 1 531,664 44,251 48.481 هزار میلیارد 51.746 میلیون 11.826 میلیون 1,000,000 6.413 میلیون 5.413 میلیون 6.517 میلیون 2.517 میلیون 18.02 8.37 6.96 23,698 1.07 میلیون 293,698 800,000
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 52,455 0.00 0.00 55,061 154.00 0.28 1399/08/7 106 49,532 2.6 میلیارد 467.28 55,215 52,455 52,455 52,455 2941 - - 0 965,820 52,455 36.518 هزار میلیارد 37.438 میلیون 4.103 میلیون 650,000 1.648 میلیون 2.455 میلیون 5.176 میلیون 2.346 میلیون 15.26 14.58 6.91 49,532 - 49,532 -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 8,242 0.00 0.00 8,422 253.00 2.92 1399/08/7 398 3.543 میلیون 29.3 میلیارد 8,902.79 8,675 8,242 8,242 8,489 39 2,000 8,242 1 1.084 میلیون 8,242 21.166 هزار میلیارد 21.099 میلیون 6.434 میلیون 2.4 میلیون 885,822 5.548 میلیون 2.388 میلیون 2.323 میلیون 8.7 3.64 8.48 2.403 میلیون 1.14 میلیون 3.137 میلیون 406,037
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 12,862 0.00 0.00 13,526 12.00 0.09 1399/08/7 31 65,363 840.7 میلیون 2,108.48 13,538 12,862 12,862 12,862 703 - - 0 8.63 میلیون 12,862 39.635 هزار میلیارد 49.443 میلیون 14.994 میلیون 2.925 میلیون 9.878 میلیون 5.116 میلیون 30.955 میلیون 2.303 میلیون 17.18 7.73 1.28 65,363 - 65,363 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 56,470 0.00 0.00 57,376 706.00 1.22 1399/08/7 275 314,478 17.72 میلیارد 1,143.56 58,082 55,180 55,178 57,900 1 18,759 56,470 1 2,000 57,000 32.094 هزار میلیارد 34.37 میلیون 7.532 میلیون 500,000 5.682 میلیون 1.851 میلیون 6.354 میلیون 2.274 میلیون 12.62 15.5 4.52 314,478 - 314,478 -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 11,530 0.00 0.00 11,423 31.00 0.27 1399/08/7 1,031 3.372 میلیون 38.5 میلیارد 3,270.58 11,454 11,065 10,883 11,800 2 12,500 11,530 1 782 11,600 7.534 هزار میلیارد 7.478 میلیون 3.375 میلیون 600,000 623,774 2.752 میلیون 2.262 میلیون 2.214 میلیون 3.1 2.5 3.03 3.198 میلیون 173,553 3.187 میلیون 184,707