همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 83,800 316.00 0.38 83,508 24.00 0.03 1400/03/29 3,020 1.53 میلیون 127.6 میلیارد 505.94 83,484 84,500 82,300 84,500 1 134 83,600 3 15,395 83,600 765.575 هزار میلیارد 789.768 میلیون 144.611 میلیون 9.168 میلیون 24.194 میلیون 120.417 میلیون 180.452 میلیون 110.758 میلیون 6.91 6.36 4.24 967,501 1.296 میلیون 1.505 میلیون 758,019
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 147,000 5,627.00 3.98 142,534 1,161.00 0.82 1400/03/29 168 163,573 23.95 میلیارد 973.65 141,373 144,500 143,800 148,440 2 10,050 141,000 3 579 144,000 1140.272 هزار میلیارد 1.17 میلیارد 171.65 میلیون 8 میلیون 29.655 میلیون 141.995 میلیون 214.813 میلیون 110.513 میلیون 10.32 8.03 5.31 28,098 162,000 67,804 122,294
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,168 141.00 2.01 7,082 55.00 0.78 1400/03/29 1,963 7.85 میلیون 56.13 میلیارد 4,001.5 7,027 6,914 6,914 7,360 1 750 6,950 1 811 6,960 318.69 هزار میلیارد 370.618 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 3.39 3.25 3.33 3.543 میلیون 12,289 3.326 میلیون 230,000
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 217,999 3,245.00 1.51 215,953 1,199.00 0.56 1400/03/29 691 333,701 72.22 میلیارد 482.92 214,754 214,200 212,301 220,000 2 48,435 214,500 1 4,433 214,860 518.287 هزار میلیارد 534.281 میلیون 85.955 میلیون 2.4 میلیون 15.994 میلیون 69.961 میلیون 143.235 میلیون 61.058 میلیون 8.49 7.41 3.62 198,399 25,949 193,781 30,567
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 15,723 217.00 1.40 15,542 36.00 0.23 1400/03/29 598 2.15 میلیون 33.62 میلیارد 3,595.5 15,506 15,500 15,400 15,880 1 20,112 15,420 3 16,134 15,430 388.55 هزار میلیارد 450.693 میلیون 154.403 میلیون 25 میلیون 62.143 میلیون 92.26 میلیون 134.522 میلیون 52.028 میلیون 7.47 4.21 2.89 1.248 میلیون 999,150 1.681 میلیون 566,207
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 38,380 785.00 2.00 39,016 149.00 0.38 1400/03/29 305 522,324 20 میلیارد 1,712.54 39,165 37,334 37,334 39,330 1 500 37,819 1 1,000 38,380 975.4 هزار میلیارد 1.048 میلیارد 146.214 میلیون 12.3 میلیون 72.992 میلیون 73.222 میلیون 104.212 میلیون 43.269 میلیون 22.54 13.32 9.36 249,626 179,144 207,457 221,313
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 9,095 1.00 0.01 9,095 1.00 0.01 1400/03/29 3,220 7.79 میلیون 70.89 میلیارد 2,420.46 9,094 9,095 9,094 9,103 386 73,713,439 9,094 7 5,546 9,095 272.85 هزار میلیارد 364.603 میلیون 144.027 میلیون 30 میلیون 91.753 میلیون 52.273 میلیون 35.312 میلیون 35.158 میلیون 7.76 5.22 7.73 1.004 میلیون 7.248 میلیون 8.248 میلیون 3,475
دی

بانک دی

سهام فرابورس 945 17,868.00 94.98 924 17,889.00 95.09 1399/12/25 - - - 6,725.28 18,813 18,437 - - 1368 5,831,469 19,941 1 250 20,000 124.74 هزار میلیارد 540.297 میلیون 344.709 میلیون 6.4 میلیون 415.586 میلیون -70,877,369 86.101 میلیون 33.317 میلیون 0.13 -1.7 1.4 226.831 میلیون 11.408 میلیون 228.918 میلیون 9.321 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 13,021 20.00 0.15 13,069 28.00 0.21 1400/03/29 536 3.51 میلیون 45.84 میلیارد 6,539.46 13,041 12,620 12,620 13,300 2 29,500 12,800 2 56,450 12,900 156.828 هزار میلیارد 175.793 میلیون 61.482 میلیون 12 میلیون 18.965 میلیون 42.517 میلیون 69.199 میلیون 25.959 میلیون 6.04 3.69 2.27 1.079 میلیون 1.008 میلیون 2.081 میلیون 6,500
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 100,830 764.00 0.76 100,295 229.00 0.23 1400/03/29 530 719,322 72.21 میلیارد 1,357.21 100,066 101,500 100,066 101,830 5 1,044 100,030 1 5,718 100,045 1023.611 هزار میلیارد 1.125 میلیارد 138.149 میلیون 10.206 میلیون 101.585 میلیون 36.564 میلیون 39.467 میلیون 25.599 میلیون 39.99 28 25.94 183,368 176,796 360,164 -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,113 250.00 2.02 12,366 3.00 0.02 1400/03/29 695 2.01 میلیون 24.85 میلیارد 2,890.16 12,363 12,100 12,100 12,610 2 11,236 12,250 1 248 12,280 123.66 هزار میلیارد 159.171 میلیون 81.551 میلیون 10 میلیون 35.511 میلیون 46.04 میلیون 25.631 میلیون 23.881 میلیون 5.18 2.69 4.82 595,295 815,000 1.41 میلیون 789
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,042 749.00 8.52 7,985 806.00 9.17 1400/03/23 - - - 4,321.05 8,791 8,650 8,642 8,850 11 121,830 8,820 2 50,000 8,820 191.302 هزار میلیارد 243.873 میلیون 76.366 میلیون 23.958 میلیون 33.884 میلیون 42.482 میلیون 99.926 میلیون 20.973 میلیون 9.43 4.95 2.1 13.215 میلیون 1.338 میلیون 14.495 میلیون 58,382
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 41,808 622.00 1.51 41,266 80.00 0.19 1400/03/29 770 7.77 میلیون 320.51 میلیارد 10,087.02 41,186 41,000 39,127 42,011 1 35,000 41,187 6 55,173 41,187 1865.223 هزار میلیارد 1.865 میلیارد 70.034 میلیون 45.2 میلیون 4.42 میلیون 65.614 میلیون 19.593 میلیون 17.37 میلیون 107.38 28.43 95.2 88,242 5.786 میلیون 1.714 میلیون 4.16 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,221 33.00 0.25 13,228 40.00 0.30 1400/03/29 547 20.15 میلیون 266.48 میلیارد 36,829.04 13,188 13,220 12,800 13,376 1 12,450 13,175 2 881 13,178 132.28 هزار میلیارد 132.344 میلیون 1.622 میلیون 10 میلیون 64,157 14.092 میلیون 14.006 میلیون 16.858 میلیون 7.85 9.39 9.44 1.037 میلیون 25.729 میلیون 25.257 میلیون 1.509 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,480 107.00 3.17 3,446 73.00 2.16 1400/03/29 3,885 62.01 میلیون 213.64 میلیارد 15,960.22 3,373 3,400 3,350 3,520 1 10,000 3,356 1 10,000 3,364 211.941 هزار میلیارد 345.714 میلیون 205.845 میلیون 61.504 میلیون 133.773 میلیون 72.072 میلیون 200.419 میلیون 15.095 میلیون 14.04 2.94 1.06 42.39 میلیون 28.175 میلیون 67.679 میلیون 2.886 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 94,210 1,647.00 1.78 93,507 944.00 1.02 1400/03/29 224 161,390 15.33 میلیارد 720.49 92,563 95,900 91,582 97,191 3 2,097 94,000 2 990 94,824 96.083 هزار میلیارد 124.967 میلیون 47.354 میلیون 1.028 میلیون 28.884 میلیون 18.47 میلیون 126.254 میلیون 13.304 میلیون 7.22 5.2 0.76 257,393 34,895 103,513 188,775
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 13,596 647.00 5.00 13,587 638.00 4.93 1400/03/29 1,014 11.85 میلیون 161.03 میلیارد 11,688.66 12,949 13,450 13,330 13,596 1 3,774 13,190 11 4,807 13,804 88.112 هزار میلیارد 137.258 میلیون 70.021 میلیون 6.485 میلیون 49.146 میلیون 20.875 میلیون 34.082 میلیون 13.034 میلیون 6.76 4.22 2.59 8.975 میلیون 1.787 میلیون 9.778 میلیون 984,532
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 21,818 636.00 3.00 21,908 726.00 3.43 1400/03/29 928 3.19 میلیون 69.97 میلیارد 3,441.86 21,182 21,186 21,186 22,190 1 950 20,986 1 6,129 21,250 54.77 هزار میلیارد - - 2.5 میلیون - - 22.546 میلیون 11.808 میلیون 4.64 - 2.44 3.124 میلیون 1.749 میلیون 2.816 میلیون 2.056 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,620 10.00 0.62 1,603 7.00 0.43 1400/03/29 758 17.17 میلیون 27.46 میلیارد 22,654.77 1,610 1,600 1,551 1,622 5 842,742 1,636 3 300,000 1,636 106.081 هزار میلیارد 114.238 میلیون 84.636 میلیون 66.176 میلیون 8.158 میلیون 76.479 میلیون 11.42 میلیون 10.984 میلیون 9.66 1.39 9.29 11.815 میلیون 5.964 میلیون 17.779 میلیون -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 45,000 546.00 1.20 45,018 528.00 1.16 1400/03/26 - - - 2,788.47 45,546 45,170 44,501 45,670 1 892 44,951 2 1,500 45,200 90.036 هزار میلیارد 106.279 میلیون 29.452 میلیون 2 میلیون 16.243 میلیون 13.209 میلیون 51.595 میلیون 10.689 میلیون 8.42 6.82 1.75 1.173 میلیون 2.215 میلیون 2.475 میلیون 913,096
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 74,520 1,064.00 1.45 74,456 1,000.00 1.36 1400/03/29 232 180,414 13.71 میلیارد 777.65 73,456 75,000 73,000 77,123 1 54,255 73,600 2 1,950 74,479 85.135 هزار میلیارد 107.708 میلیون 34.644 میلیون 1.143 میلیون 22.573 میلیون 12.07 میلیون 123.726 میلیون 9.214 میلیون 9.24 7.05 0.69 262,523 82,357 232,554 112,326
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 31,380 193.00 0.62 31,272 85.00 0.27 1400/03/29 5,812 2.42 میلیون 75.83 میلیارد 417.22 31,187 31,041 30,971 31,790 1 240 31,400 1 60 31,400 62.544 هزار میلیارد 68.277 میلیون 15.933 میلیون 2 میلیون 5.733 میلیون 10.2 میلیون 14.304 میلیون 8.227 میلیون 7.6 6.13 4.37 2.055 میلیون 766,377 2.693 میلیون 128,353
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 47,467 2,498.00 5.00 47,940 2,025.00 4.05 1400/03/29 1,206 1.65 میلیون 78.82 میلیارد 1,366.13 49,965 50,000 47,467 50,500 11 10,968 49,898 3 2,778 49,970 207.041 هزار میلیارد 213.285 میلیون 19.4 میلیون 4.319 میلیون 6.244 میلیون 13.156 میلیون 8.994 میلیون 7.953 میلیون 26.03 15.74 23.02 1.201 میلیون 525,174 1.726 میلیون -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 19,112 910.00 5.00 18,919 717.00 3.94 1400/03/29 361 963,240 18.22 میلیارد 2,668.25 18,202 17,320 17,320 19,112 1 29,385 17,760 1 500 18,199 38.879 هزار میلیارد 73.508 میلیون 45.034 میلیون 2.055 میلیون 34.629 میلیون 10.405 میلیون 16.719 میلیون 7.401 میلیون 5.25 3.59 2.25 387,717 42,519 430,236 -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 4,271 9.00 0.21 4,265 3.00 0.07 1400/03/29 3,374 6.54 میلیون 27.9 میلیارد 1,938.6 4,262 4,183 4,183 4,350 2 5,039 4,224 4 8,185 4,230 17.06 هزار میلیارد 17.098 میلیون 11.286 میلیون 4 میلیون 37,603 11.248 میلیون 7.204 میلیون 7.161 میلیون 2.38 1.52 2.37 5.749 میلیون - 5.349 میلیون 400,228
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,480 312.00 4.00 7,491 301.00 3.86 1400/03/29 1,743 13.64 میلیون 102.17 میلیارد 7,825.41 7,792 7,425 7,403 7,700 1 5,000 7,620 130 7,418,203 7,760 61.426 هزار میلیارد 79.949 میلیون 33.227 میلیون 8.2 میلیون 18.522 میلیون 14.704 میلیون 22.269 میلیون 6.196 میلیون 9.91 4.18 2.76 7.848 میلیون 2.381 میلیون 8.216 میلیون 2.013 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 25,090 963.00 3.70 24,908 1,145.00 4.39 1400/03/29 11,430 52.75 میلیون 1.314 هزار میلیارد 477.09 26,053 24,751 24,751 25,760 0 0 0 1049 13,623,693 26,053 69.742 هزار میلیارد - - 2.8 میلیون - - 5.882 میلیون 5.62 میلیون 12.41 - 11.86 475,521 4 میلیون 3.67 میلیون 805,723
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 81,790 2,651.00 3.35 80,836 1,697.00 2.14 1400/03/25 - - - 923.08 79,139 79,211 78,851 82,000 1 796 81,490 1 9,958 81,790 40.418 هزار میلیارد 42.945 میلیون 7.861 میلیون 330,000 2.527 میلیون 5.333 میلیون 14.35 میلیون 4.668 میلیون 8.66 7.58 2.82 485,540 - 359,573 125,967
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,710 178.00 0.90 19,981 93.00 0.47 1400/03/29 2,333 7.05 میلیون 140.93 میلیارد 3,023.26 19,888 19,500 19,500 20,600 4 107,468 19,860 1 100,000 19,899 89.915 هزار میلیارد 91.009 میلیون 15.192 میلیون 4.5 میلیون 1.095 میلیون 14.097 میلیون 1.996 میلیون 4.224 میلیون 21.29 6.38 45.05 6.862 میلیون 6.744 میلیون 12.941 میلیون 665,000
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 30,835 1,468.00 5.00 30,656 1,289.00 4.39 1400/03/29 3,519 6.46 میلیون 197.94 میلیارد 1,834.83 29,367 30,158 30,000 30,835 155 928,559 30,178 1 3,000 30,178 27.59 هزار میلیارد 27.922 میلیون 5.637 میلیون 600,000 331,864 5.305 میلیون 5.375 میلیون 4.163 میلیون 6.63 5.2 5.13 5.99 میلیون 51,886 5.646 میلیون 395,388
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 4,875 257.00 5.01 4,886 246.00 4.79 1400/03/29 1,334 14.21 میلیون 69.45 میلیارد 10,655.67 5,132 4,950 4,875 5,161 1 70,000 5,350 4 31,633 5,350 12.821 هزار میلیارد 35.331 میلیون 29.838 میلیون 2.624 میلیون 22.51 میلیون 7.328 میلیون 11.05 میلیون 3.974 میلیون 3.23 1.75 1.16 9.566 میلیون 1.477 میلیون 10.923 میلیون 120,000
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 47,000 750.00 1.62 46,502 252.00 0.54 1400/03/29 272 327,448 15.25 میلیارد 1,203.85 46,250 44,280 44,280 47,500 1 1,000 45,258 1 4,552 46,500 46.502 هزار میلیارد 56.145 میلیون 18.037 میلیون 1,000,000 9.643 میلیون 8.394 میلیون 9.013 میلیون 3.946 میلیون 11.78 5.54 5.16 159,378 119,655 279,033 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 20,178 1,062.00 5.00 20,763 477.00 2.25 1400/03/29 2,275 7.97 میلیون 165.52 میلیارد 3,504.11 21,240 21,980 20,178 22,100 168 1,441,682 21,240 1 3,000 21,766 62.289 هزار میلیارد 73.115 میلیون 17.309 میلیون 3 میلیون 10.826 میلیون 6.482 میلیون 8.414 میلیون 3.621 میلیون 17.2 9.98 7.69 2.866 میلیون - 2.866 میلیون -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 44,767 1.00 0.00 44,819 51.00 0.11 1400/03/29 1,002 393,292 17.63 میلیارد 392.51 44,768 43,810 43,110 46,000 1 1,255 44,212 1 384 44,260 29.132 هزار میلیارد 30.943 میلیون 6.04 میلیون 650,000 1.811 میلیون 4.229 میلیون 7.209 میلیون 3.363 میلیون 8.66 6.89 4.04 362,500 89,310 451,699 111
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 10,862 208.00 1.95 10,746 92.00 0.86 1400/03/29 3,633 1.29 میلیون 13.92 میلیارد 356.4 10,654 10,786 10,550 10,999 1 44,873 10,654 1 56 10,656 26.865 هزار میلیارد 28.781 میلیون 8.714 میلیون 2.5 میلیون 1.916 میلیون 6.798 میلیون 3.395 میلیون 3.33 میلیون 8.07 3.95 7.91 374,281 680,670 1.055 میلیون 112
پیزد

لاستیک یزد

سهام فرابورس 60,431 2,877.00 5.00 59,643 2,089.00 3.63 1400/03/29 2,488 657,160 39.2 میلیارد 264.13 57,554 58,390 56,100 60,431 44 73,671 58,372 1 13 58,580 30.418 هزار میلیارد 39.082 میلیون 13.328 میلیون 510,000 8.665 میلیون 4.663 میلیون 13.099 میلیون 3.22 میلیون 9.45 6.52 2.32 418,591 20,000 370,265 68,326
توریل

توکا ریل

سهام فرابورس 13,680 375.00 2.67 14,268 213.00 1.52 1400/03/29 1,833 10.74 میلیون 153.3 میلیارد 5,861.61 14,055 14,757 13,511 14,757 125 4,685,975 14,055 1 5,000 14,300 45.658 هزار میلیارد 50.618 میلیون 12.594 میلیون 3.2 میلیون 4.961 میلیون 7.633 میلیون 9.401 میلیون 3.193 میلیون 14.3 5.98 4.87 1.445 میلیون - 1.445 میلیون -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 58,400 1,678.00 2.96 57,229 507.00 0.89 1400/03/29 219 123,601 7.15 میلیارد 564.39 56,722 58,600 55,760 59,552 4 473 56,890 1 689 57,279 28.615 هزار میلیارد 33.215 میلیون 8.328 میلیون 500,000 4.6 میلیون 3.727 میلیون 8.357 میلیون 3.138 میلیون 9.12 7.68 3.42 67,035 11,013 78,048 -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 5,641 296.00 4.99 5,921 16.00 0.27 1400/03/29 45 135,881 766.5 میلیون 3,019.58 5,937 5,641 5,641 5,641 0 0 0 584 7,827,262 5,647 7.816 هزار میلیارد 8.339 میلیون 5.109 میلیون 1.32 میلیون 523,321 4.585 میلیون 2.317 میلیون 3.122 میلیون 2.5 1.7 3.37 56,159 - 56,159 -
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام فرابورس 4,101 140.00 3.30 4,219 22.00 0.52 1400/03/29 108 518,205 2.12 میلیارد 4,798.19 4,241 4,060 4,060 4,179 1 2,640 4,062 1 2,183 4,097 16.454 هزار میلیارد 22.243 میلیون 11.862 میلیون 3.9 میلیون 5.789 میلیون 6.074 میلیون 2.105 میلیون 3.103 میلیون 5.3 2.71 7.82 399,476 - 346,976 52,500