همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

سود خالص TTM

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 73,700 2,450.00 3.44 09:58 1,326 1,000,000 74.85 میلیارد 877.94 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1013.487 هزار میلیارد 1.059 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.47 12.65 4.32 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 174,000 3,250.00 1.90 170,800 50.00 0.03 09:57 27 13,333 2.3 میلیارد 380 170,750 171,000 171,000 174,000 1 3,697 173,000 1 73 175,950 1366.4 هزار میلیارد 1.457 میلیارد 246.839 میلیون 8 میلیون 92.725 میلیون 104.122 میلیون 287.829 میلیون 133.558 میلیون 10.23 13.12 4.75 6,973 68,101 45,474 29,600
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 46,400 100.00 0.22 46,300 0.00 0.00 09:57 138 367,433 17.03 میلیارد 2,524.75 46,300 46,350 46,250 47,500 1 200 46,200 1 730 46,450 1157.5 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 221.624 میلیون 25 میلیون 113.999 میلیون 107.625 میلیون 181.29 میلیون 96.625 میلیون 11.98 10.75 6.38 6,383 151,261 152,030 5,614
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 160,950 7,650.00 4.99 158,150 4,850.00 3.16 09:57 433 413,971 66.62 میلیارد 973.14 153,300 160,950 160,000 160,950 25 47,006 153,650 1 35 157,400 379.56 هزار میلیارد 406.992 میلیون 89.596 میلیون 2.4 میلیون 27.552 میلیون 52.575 میلیون 206.016 میلیون 73.235 میلیون 5.18 7.22 1.84 1.211 میلیون 8,423 479,405 740,136
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 13,760 650.00 4.96 13,150 40.00 0.31 09:56 48 517,707 7.12 میلیارد 10,785.56 13,110 13,760 13,760 13,760 129 5,220,421 13,520 1 2,500 13,790 328.75 هزار میلیارد 414.966 میلیون 229.906 میلیون 25 میلیون 86.216 میلیون 122.62 میلیون 194.269 میلیون 72.454 میلیون 4.54 2.68 1.69 2.933 میلیون 200,000 1.75 میلیون 1.383 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,000 220.00 3.81 5,840 60.00 1.04 09:59 681 5.24 میلیون 31.31 میلیارد 8,493.29 5,780 5,940 5,940 6,020 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 262.8 هزار میلیارد 363.082 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.71 3.82 3.57 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 - - - 48,184.68 965 954 925 964 1 50,000 932 4 131,504 933 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون - 1.84 1.26 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 120,300 5,700.00 4.97 116,050 1,450.00 1.27 09:58 80 115,907 13.94 میلیارد 1,522.42 114,600 120,300 120,300 120,300 56 1,276,901 114,700 1 61 116,300 132.694 هزار میلیارد 169.718 میلیون 67.372 میلیون 1.143 میلیون 37.081 میلیون 26.003 میلیون 244.926 میلیون 33.085 میلیون 3.87 5.09 0.54 674,335 25,000 537,018 162,317
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,810 460.00 4.92 9,500 150.00 1.60 09:58 749 3.36 میلیون 32.78 میلیارد 4,038.46 9,350 9,670 9,600 9,810 41 1,630,180 9,480 1 20,951 9,630 227.598 هزار میلیارد 277.215 میلیون 104.208 میلیون 23.958 میلیون 52.013 میلیون 42.309 میلیون 142.183 میلیون 33.03 میلیون 6.83 5.33 1.59 6.57 میلیون 1.209 میلیون 7.775 میلیون 4,012
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,880 510.00 4.49 11,410 40.00 0.35 09:58 106 374,580 4.43 میلیارد 1,768.12 11,370 11,860 11,500 11,900 2 30,500 11,580 2 23,841 11,700 136.92 هزار میلیارد 195.527 میلیون 91.17 میلیون 12 میلیون 58.967 میلیون 29.344 میلیون 87.687 میلیون 30.469 میلیون 4.49 4.66 1.56 781,164 100,000 478,395 402,769
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,039 100.00 2.54 3,955 16.00 0.41 09:58 184 3.5 میلیون 14.05 میلیارد 21,170.1 3,939 4,050 3,999 4,050 2 110,603 3,999 1 93,800 4,010 119.07 هزار میلیارد 166.649 میلیون 104.58 میلیون 30 میلیون 48.149 میلیون 55.811 میلیون 32.306 میلیون 29.202 میلیون 4.06 2.13 3.67 1.77 میلیون 389,397 1.096 میلیون 1.063 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 35,150 200.00 0.57 35,000 50.00 0.14 09:57 211 1.45 میلیون 50.69 میلیارد 7,412.81 34,950 34,950 34,100 35,150 9 366,993 34,950 9 72,086 35,000 1071.63 هزار میلیارد 1.209 میلیارد 190.937 میلیون 30.618 میلیون 138.801 میلیون 46.664 میلیون 44.429 میلیون 27.75 میلیون 38.56 22.93 24.09 250,167 2.744 میلیون 2.994 میلیون -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 110,600 4,250.00 4.00 106,850 500.00 0.47 09:58 79 49,896 5.51 میلیارد 620.35 106,350 111,300 107,800 111,300 1 83 108,000 1 20,000 109,000 109.794 هزار میلیارد 193.558 میلیون 111.966 میلیون 1.028 میلیون 84.124 میلیون 22.229 میلیون 216.451 میلیون 25.058 میلیون 4.37 4.93 0.51 161,469 76,627 116,096 122,000
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,450 90.00 1.68 5,370 10.00 0.19 09:59 961 2.44 میلیون 13.25 میلیارد 2,550.77 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 214.8 هزار میلیارد 264.707 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.04 3.4 2.28 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 42,650 1,950.00 4.79 41,100 400.00 0.98 09:59 117 177,535 7.54 میلیارد 1,646.64 40,700 42,300 41,850 42,700 2 3,885 41,550 1 464 41,600 82.2 هزار میلیارد 109.478 میلیون 43.049 میلیون 2 میلیون 27.478 میلیون 11.344 میلیون 71.558 میلیون 16.123 میلیون 5.09 7.23 1.15 267,101 9,841 249,252 27,690
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,150 90.00 1.27 7,070 10.00 0.14 09:58 604 1.23 میلیون 8.77 میلیارد 2,159.12 7,060 7,060 7,060 7,250 78 13,125,101 7,060 56 125,451 7,070 212.1 هزار میلیارد 327.392 میلیون 155.022 میلیون 30 میلیون 115.592 میلیون 33.141 میلیون 13.512 میلیون 13.309 میلیون 15.91 6.39 15.68 569,414 2.209 میلیون 2.776 میلیون 2,143
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 101,550 4,800.00 4.96 101,450 4,700.00 4.86 09:55 326 460,623 46.72 میلیارد 1,074.5 96,750 99,900 97,300 101,550 24 57,111 97,650 1 250 102,300 50.725 هزار میلیارد 54.295 میلیون 12.326 میلیون 500,000 3.595 میلیون 6.747 میلیون 20.686 میلیون 9.105 میلیون 5.57 7.51 2.46 791,088 234,526 825,425 200,189
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,156 7.00 0.61 1,151 2.00 0.17 09:55 166 8.2 میلیون 9.53 میلیارد 26,032.23 1,149 1,160 1,151 1,189 2 105,000 1,157 2 5,150 1,168 76.301 هزار میلیارد 84.742 میلیون 86.999 میلیون 66.176 میلیون 8.573 میلیون 76.048 میلیون 9.235 میلیون 8.783 میلیون 8.67 1 8.25 2.912 میلیون 8.8 میلیون 11.71 میلیون 1,420
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,400 360.00 2.24 16,210 170.00 1.06 09:58 571 605,577 9.95 میلیارد 979.86 16,040 15,590 15,590 16,800 1 600 16,100 1 20 16,150 56.735 هزار میلیارد 66.952 میلیون 17.984 میلیون 2 میلیون 10.427 میلیون 7.161 میلیون 16.286 میلیون 8.319 میلیون 6.79 7.89 3.47 1.775 میلیون 801,178 2.394 میلیون 182,114
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 6,710 160.00 2.44 6,500 50.00 0.76 09:58 1,463 7.58 میلیون 49.55 میلیارد 6,125.63 6,550 6,340 6,340 6,790 0 0 0 564 6,632,903 6,540 9.81 هزار میلیارد 11.889 میلیون 8.68 میلیون 1.5 میلیون 2.109 میلیون 6.493 میلیون 7.57 میلیون 7.507 میلیون 1.3 1.51 1.29 3.037 میلیون 5.007 میلیون 8.044 میلیون -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 8,230 330.00 4.18 7,910 10.00 0.13 09:59 446 172,451 1.4 میلیارد 578.95 7,900 7,920 7,920 8,280 2 1,808 8,050 10 2,497 8,060 19.8 هزار میلیارد 19.99 میلیون 13.51 میلیون 2.5 میلیون 214,598 11.94 میلیون 7.095 میلیون 7.009 میلیون 2.82 1.66 2.79 369,823 202,448 364,955 207,316
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 10,730 440.00 4.28 10,300 10.00 0.10 09:57 59 76,203 814.14 میلیون 1,360.94 10,290 10,320 10,320 10,780 1 13,451 10,450 1 20,000 10,530 66.95 هزار میلیارد 78.135 میلیون 21.586 میلیون 6.5 میلیون 11.185 میلیون 14.149 میلیون 25.217 میلیون 7.006 میلیون 9.56 4.74 2.65 1.42 میلیون 315,695 1.221 میلیون 514,204
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,355 73.00 2.13 3,351 77.00 2.25 09:58 451 5.69 میلیون 18.98 میلیارد 10,316.82 3,428 3,418 3,260 3,420 0 0 0 56 3,239,353 3,428 56.582 هزار میلیارد 126.481 میلیون 94.492 میلیون 6.485 میلیون 69.562 میلیون 22.36 میلیون 33.343 میلیون 6.365 میلیون 8.94 2.55 1.71 1.726 میلیون 7 میلیون 8.726 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,603 171.00 4.98 3,463 31.00 0.90 09:58 228 2.15 میلیون 7.66 میلیارد 7,467.73 3,432 3,554 3,432 3,603 7 704,384 3,472 1 16,071 3,506 21.045 هزار میلیارد 80.856 میلیون 73.262 میلیون 5.95 میلیون 60.263 میلیون 13.027 میلیون 22.284 میلیون 6.265 میلیون 3.29 1.58 0.92 7.573 میلیون 3.5 میلیون 10.421 میلیون 651,800
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 14,060 480.00 3.53 13,610 30.00 0.22 09:55 64 124,123 1.72 میلیارد 2,156.51 13,580 13,700 13,370 14,130 1 2,183 13,690 1 18,757 13,700 32.664 هزار میلیارد 68.167 میلیون 42.861 میلیون 2.4 میلیون 35.527 میلیون 6.062 میلیون 66.111 میلیون 4.932 میلیون 6.62 5.38 0.49 193,344 161,269 298,735 55,878
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 15,500 520.00 3.47 15,070 90.00 0.60 09:58 418 1.46 میلیون 22.21 میلیارد 3,894.04 14,980 14,950 14,520 15,690 1 5,000 13,530 36 338,647 14,800 150.7 هزار میلیارد 162.457 میلیون 25.873 میلیون 10 میلیون 12.357 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 31.33 12.22 12.16 3.365 میلیون 80,000 3.445 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 51,650 0.00 0.00 50,200 1,450.00 2.81 1400/11/6 - - - 1,140.51 51,650 52,850 49,100 53,400 1 100 51,000 1 1,000 51,600 50.2 هزار میلیارد 72.91 میلیون 36.334 میلیون 1,000,000 22.71 میلیون 10.412 میلیون 13.485 میلیون 4.698 میلیون 10.69 4.82 3.72 824,302 100,655 924,957 -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 3,178 98.00 3.18 3,083 3.00 0.10 09:58 249 361,751 1.14 میلیارد 1,131.67 3,080 3,106 3,106 3,190 1 13,843 3,163 1 228 3,163 12.344 هزار میلیارد 16.667 میلیون 13.127 میلیون 4 میلیون 4.335 میلیون 8.793 میلیون 4.605 میلیون 4.549 میلیون 2.71 1.4 2.68 2.798 میلیون - 2.797 میلیون 228
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 43,950 1,600.00 3.78 42,450 100.00 0.24 09:57 93 26,797 1.18 میلیارد 330.95 42,350 42,050 42,050 44,350 1 42 43,500 7 591 43,550 27.593 هزار میلیارد 30.603 میلیون 8.12 میلیون 650,000 3.01 میلیون 3.289 میلیون 9.425 میلیون 4.169 میلیون 6.62 8.39 2.93 129,167 127,379 206,435 50,111
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 10,580 140.00 1.34 10,450 10.00 0.10 09:54 98 647,405 6.83 میلیارد 5,715.61 10,440 10,440 10,200 10,700 2 173,519 10,540 2 7,125 10,550 54.444 هزار میلیارد 58.563 میلیون 13.869 میلیون 4 میلیون 4.223 میلیون 9.646 میلیون 2.661 میلیون 4.132 میلیون 13.15 5.63 20.43 1.651 میلیون 18.538 میلیون 8.252 میلیون 11.937 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,580 500.00 4.96 10,100 20.00 0.20 09:55 21 76,519 809.57 میلیون 3,953.63 10,080 10,580 10,580 10,580 53 4,795,699 10,080 0 0 0 50.5 هزار میلیارد 97.875 میلیون 58.418 میلیون 2.055 میلیون 47.375 میلیون 10.827 میلیون 15.581 میلیون 4.112 میلیون 12.28 4.66 3.24 2.073 میلیون - 72,709 2 میلیون
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 5,100 144.00 2.91 4,963 7.00 0.14 09:56 51 150,407 767.36 میلیون 3,091.62 4,956 5,140 5,054 5,140 1 1,200 4,981 1 1,670 4,999 19.296 هزار میلیارد 20.277 میلیون 9.044 میلیون 3.888 میلیون 989,031 7.442 میلیون 4.197 میلیون 4.071 میلیون 4.74 2.59 4.6 463,436 896,844 1.36 میلیون -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 15,000 270.00 1.83 14,760 30.00 0.20 09:58 298 1,000,000 14.82 میلیارد 3,612.89 14,730 14,350 14,350 15,200 3 5,571 14,540 3 8,979 14,550 81.475 هزار میلیارد 100.736 میلیون 30.966 میلیون 5.52 میلیون 19.426 میلیون 9.787 میلیون 10.26 میلیون 3.998 میلیون 20.34 8.31 7.93 1.653 میلیون 250,000 1.863 میلیون 40,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,079 155.00 3.95 4,016 92.00 2.34 09:58 359 3.19 میلیون 12.88 میلیارد 5,515.46 3,924 4,080 3,965 4,112 39 5,972,831 3,971 1 261 4,177 32.931 هزار میلیارد 47.576 میلیون 28.127 میلیون 8.2 میلیون 15.039 میلیون 13.318 میلیون 16.597 میلیون 3.805 میلیون 8.56 2.44 1.96 14.331 میلیون 100,000 11.362 میلیون 3.068 میلیون
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,740 99.00 3.75 2,715 74.00 2.80 1400/10/29 - - - 7,509.45 2,641 2,697 2,620 2,768 3 528,139 2,736 4 192,715 2,740 8.145 هزار میلیارد 9.706 میلیون 7.957 میلیون 3 میلیون 1.561 میلیون 5.705 میلیون 3.851 میلیون 3.8 میلیون 2.73 1.43 2.11 14.323 میلیون 4.165 میلیون 17.353 میلیون 1.136 میلیون
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 26,600 1,250.00 4.93 26,400 1,050.00 4.14 09:58 168 521,611 13.84 میلیارد 3,314.03 25,350 25,950 25,550 26,600 23 229,497 25,650 1 200 25,750 31.68 هزار میلیارد 86.341 میلیون 60.228 میلیون 1.2 میلیون 54.721 میلیون 3.696 میلیون 74.64 میلیون 3.681 میلیون 8.59 8.56 0.42 772,599 - 762,469 10,130
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 13,080 620.00 4.98 13,010 550.00 4.41 09:58 1,516 12.46 میلیون 162.19 میلیارد 5,879.38 12,460 12,550 12,550 13,080 3 3,400 12,670 1 2,069 12,730 91.07 هزار میلیارد 92.732 میلیون 11.146 میلیون 7 میلیون 1.662 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 25.85 10.31 25.03 35.246 میلیون 8.026 میلیون 41.208 میلیون 2.064 میلیون
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 40,700 1,500.00 3.83 39,300 100.00 0.26 09:45 47 79,797 3.2 میلیارد 1,697.81 39,200 40,100 38,450 41,150 1 580 38,500 2 504 40,500 19.7 هزار میلیارد 25.469 میلیون 9.216 میلیون 500,000 5.819 میلیون 2.497 میلیون 10.184 میلیون 3.378 میلیون 5.82 7.87 1.93 77,678 208,410 286,088 -
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 16,080 0.00 0.00 16,080 0.00 0.00 09:24 2 614 9.83 میلیون 294 16,080 15,920 15,920 16,080 1 4,980 16,120 1 6,000 16,300 21.547 هزار میلیارد 29.575 میلیون 13.047 میلیون 1.34 میلیون 8.027 میلیون 5.019 میلیون 7.658 میلیون 3.213 میلیون 6.71 4.29 2.81 350 33,170 23,520 10,000
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,300 1,300.00 5.00 26,200 200.00 0.77 09:56 59 309,280 8.43 میلیارد 3,338.84 26,000 26,000 26,000 27,300 1 22,253 26,200 2 19,393 26,500 26.85 هزار میلیارد 65.888 میلیون 44.333 میلیون 1,000,000 39.588 میلیون 3.181 میلیون 51.938 میلیون 3.134 میلیون 8.39 8.27 0.51 325,418 172,633 258,809 239,242