همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش دفتری دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 42,598 2,240.00 5.00 42,909 1,929.00 4.30 1399/09/5 33,203 73.22 میلیون 3.142 هزار میلیارد 2,205.18 44,838 43,200 42,597 44,500 46 82,910 42,597 23 128,982 42,597 274.618 هزار میلیارد 648.898 میلیون 307.731 میلیون 6.4 میلیون 374.28 میلیون -66,548,627 79.502 میلیون 26.353 میلیون 10.42 -4.13 3.45 69.322 میلیون 3.897 میلیون 73.036 میلیون 183,057
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 14,110 93.00 0.66 13,951 66.00 0.47 1399/09/5 3,253 26.7 میلیون 372.49 میلیارد 8,207.72 14,017 14,000 13,500 14,210 3 3,794 14,130 7 44,003 14,130 139.51 هزار میلیارد 425.418 میلیون 301.173 میلیون 6.06 میلیون 285.908 میلیون 15.265 میلیون 46.903 میلیون 2.679 میلیون 52.08 9.14 2.97 11.71 میلیون 14.99 میلیون 25.26 میلیون 1.44 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,722 224.00 4.98 4,667 169.00 3.76 1399/09/5 15,987 309.71 میلیون 1.445 هزار میلیارد 19,372.92 4,498 4,480 4,410 4,722 704 23,221,810 4,722 7 189,310 4,722 287.037 هزار میلیارد 404.996 میلیون 180.44 میلیون 61.504 میلیون 117.959 میلیون 62.481 میلیون 132.537 میلیون 8.52 میلیون 33.69 4.59 2.17 303.297 میلیون 6.417 میلیون 283.711 میلیون 26.003 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 2,979 156.00 4.98 3,082 53.00 1.69 1399/09/5 758 7.14 میلیون 21.27 میلیارد 9,420.86 3,135 2,979 2,979 2,979 3 5,505 2,979 2001 120,008,256 2,979 49.468 هزار میلیارد 151.85 میلیون 113.707 میلیون 633,000 102.383 میلیون 11.324 میلیون 2.55 میلیون -4,528,633 - 4.45 19.73 6.841 میلیون 300,000 7.141 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 11,550 58.00 0.50 11,488 4.00 0.03 1399/09/5 56,445 122.36 میلیون 1.406 هزار میلیارد 2,382.12 11,492 11,322 11,200 11,721 44 165,118 11,550 132 184,911 11,550 344.64 هزار میلیارد 390.895 میلیون 109.639 میلیون 30 میلیون 46.255 میلیون 63.384 میلیون 37.184 میلیون 37.133 میلیون 9.28 5.44 9.27 110.445 میلیون 11.913 میلیون 117.883 میلیون 4.475 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 125,995 711.00 0.56 126,368 338.00 0.27 1399/09/5 435 218,422 27.41 میلیارد 502.12 126,706 123,800 123,800 128,500 1 2,800 125,900 1 1,022 125,999 1010.944 هزار میلیارد 1.052 میلیارد 108.477 میلیون 8 میلیون 41.381 میلیون 67.095 میلیون 136.843 میلیون 62.289 میلیون 16.23 15.07 7.39 133,382 85,040 123,422 95,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 76,255 3,631.00 5.00 75,384 2,760.00 3.80 1399/09/5 560 1.1 میلیون 84.03 میلیارد 1,967.73 72,624 76,255 76,255 76,255 718 2,259,965 76,255 0 0 0 769.369 هزار میلیارد 851.783 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 28.249 میلیون 15.314 میلیون 50.24 35.76 27.23 1.053 میلیون 49,246 601,929 500,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 8,160 40.00 0.49 8,123 3.00 0.04 1399/09/5 8,049 21.65 میلیون 175.9 میلیارد 2,690.31 8,120 7,900 7,850 8,290 4 83,514 8,160 7 9,564 8,160 365.535 هزار میلیارد 370.721 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 72.661 میلیون 70.599 میلیون 5.18 3.71 5.03 20.088 میلیون 1.566 میلیون 21.334 میلیون 320,141
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 12,370 589.00 5.00 12,283 502.00 4.26 1399/09/5 1,477 13.08 میلیون 160.6 میلیارد 8,852.52 11,781 11,800 11,600 12,370 157 3,668,042 12,370 1 1,548 12,370 307.075 هزار میلیارد 346.792 میلیون 101.136 میلیون 25 میلیون 39.717 میلیون 61.419 میلیون 77.021 میلیون 27.423 میلیون 11.2 5 3.99 10.026 میلیون 3.049 میلیون 8.775 میلیون 4.3 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 167,246 7,962.00 5.00 164,714 5,430.00 3.41 1399/09/5 21,717 4.49 میلیون 739.11 میلیارد 206.62 159,284 156,570 156,570 167,248 22 10,940 167,246 50 4,113 167,246 755.023 هزار میلیارد 801.305 میلیون 96.2 میلیون 4.584 میلیون 46.283 میلیون 49.917 میلیون 105.531 میلیون 61.352 میلیون 12.31 15.13 7.15 2.589 میلیون 1.898 میلیون 3.889 میلیون 598,719
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 43,537 2,073.00 5.00 41,503 39.00 0.09 1399/09/5 105 55,295 2.41 میلیارد 526.62 41,464 43,537 43,537 43,537 307 19,935,890 43,537 0 0 0 1037.575 هزار میلیارد 1.091 میلیارد 84.23 میلیون 12.3 میلیون 53.216 میلیون 31.014 میلیون 64.173 میلیون 26.382 میلیون 38.68 33.43 16.16 55,295 - 54,295 1,000
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 174,354 8,302.00 5.00 172,499 6,447.00 3.88 1399/09/5 2,726 2.11 میلیون 363.52 میلیارد 773.07 166,052 170,000 166,000 174,354 26 210,335 174,354 1 950 174,354 413.998 هزار میلیارد 448.421 میلیون 69.277 میلیون 2.4 میلیون 34.423 میلیون 34.854 میلیون 80.451 میلیون 34.688 میلیون 11.93 11.88 5.15 1.968 میلیون 139,834 1.548 میلیون 559,495
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 15,500 625.00 4.20 15,506 631.00 4.24 1399/09/5 2,963 15.39 میلیون 238.68 میلیارد 5,195.02 14,875 15,618 14,985 15,618 1 1,000 15,500 2 4,542 15,555 100.557 هزار میلیارد 146.388 میلیون 64.323 میلیون 3.528 میلیون 45.831 میلیون 18.491 میلیون 30.995 میلیون 11.857 میلیون 8.48 5.44 3.24 14.081 میلیون 1.312 میلیون 14.158 میلیون 1.235 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 24,990 169.00 0.68 24,820 1.00 0.00 1399/09/5 3,674 21.56 میلیون 535.05 میلیارد 5,867.51 24,821 23,800 23,760 25,520 1 1,600 24,990 3 16,440 24,990 62.05 هزار میلیارد 107.186 میلیون 59.072 میلیون 2.5 میلیون 45.136 میلیون 13.936 میلیون 19.038 میلیون 12.687 میلیون 4.89 4.45 3.26 16.697 میلیون 4.861 میلیون 15.512 میلیون 6.045 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 10,996 160.00 1.43 10,761 395.00 3.54 1399/09/5 22,492 106.76 میلیون 1.149 هزار میلیارد 4,746.74 11,156 10,599 10,599 11,130 14 14,940 10,900 14 89,394 10,900 257.808 هزار میلیارد 280.375 میلیون 57.437 میلیون 23.958 میلیون 22.566 میلیون 34.87 میلیون 72.875 میلیون 9.698 میلیون 26.58 7.39 3.54 98.79 میلیون 7.973 میلیون 105.591 میلیون 1.173 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 16,140 160.00 1.00 15,915 65.00 0.41 1399/09/5 2,699 10.57 میلیون 168.16 میلیارد 3,914.82 15,980 15,450 15,330 16,370 1 25,000 16,110 5 15,625 16,140 159.15 هزار میلیارد 179.914 میلیون 57.38 میلیون 10 میلیون 20.764 میلیون 36.616 میلیون 21.232 میلیون 20.642 میلیون 7.71 4.35 7.5 7.04 میلیون 3.526 میلیون 8.444 میلیون 2.122 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 26,620 856.00 3.32 26,285 521.00 2.02 1399/09/5 5,274 27.36 میلیون 719.12 میلیارد 5,187.43 25,764 25,900 25,790 26,780 6 16,870 26,620 3 194,635 26,620 1188.082 هزار میلیارد 1.205 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 110.22 30.87 107.58 14.846 میلیون 12.513 میلیون 24.643 میلیون 2.716 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 7,444 354.00 4.99 7,442 352.00 4.96 1399/09/5 1,064 15.82 میلیون 117.77 میلیارد 14,872.92 7,090 7,444 7,201 7,444 130 3,110,381 7,444 0 0 0 31.217 هزار میلیارد 75.675 میلیون 52.215 میلیون 1.5 میلیون 44.458 میلیون 7.757 میلیون 24.455 میلیون 3.16 میلیون 9.89 4.02 1.28 12.395 میلیون 3.43 میلیون 2.298 میلیون 13.527 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 23,962 1,141.00 5.00 23,897 1,076.00 4.71 1399/09/5 1,061 4.87 میلیون 116.38 میلیارد 4,590.22 22,821 23,780 23,000 23,962 102 1,531,943 23,962 2 3,155 24,169 35.846 هزار میلیارد 55.154 میلیون 46.354 میلیون 1,000,000 19.308 میلیون 27.046 میلیون 9.551 میلیون 1.26 میلیون 28.45 1.33 3.75 4.336 میلیون 534,525 2.415 میلیون 2.455 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 13,731 653.00 4.99 13,594 516.00 3.95 1399/09/5 2,449 15.21 میلیون 206.71 میلیارد 6,209.17 13,078 13,080 13,050 13,731 305 3,053,238 13,731 1 1,000 13,731 163.128 هزار میلیارد 181.746 میلیون 41.108 میلیون 9 میلیون 18.618 میلیون 22.49 میلیون 45.33 میلیون 13.333 میلیون 12.23 7.25 3.6 15.182 میلیون 24,499 11.986 میلیون 3.221 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 93,493 4,452.00 5.00 92,649 3,608.00 4.05 1399/09/5 687 957,786 88.74 میلیارد 1,394.16 89,041 90,000 90,000 93,493 24 844,372 93,493 1 60 93,493 95.201 هزار میلیارد 122.621 میلیون 40.092 میلیون 1.028 میلیون 27.419 میلیون 12.673 میلیون 121.523 میلیون 3.143 میلیون 30.29 7.51 0.78 785,593 172,193 657,786 300,000
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 26,778 1,275.00 5.00 26,569 1,066.00 4.18 1399/09/5 524 1.7 میلیون 45.44 میلیارد 3,244.21 25,503 26,778 25,672 26,778 74 453,898 26,778 1 1,127 27,970 46.509 هزار میلیارد 76.323 میلیون 39.284 میلیون 1.751 میلیون 29.814 میلیون 9.47 میلیون 15.835 میلیون 7.248 میلیون 6.42 4.91 2.94 1.699 میلیون 800 1.45 میلیون 249,768
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 101,929 4,853.00 5.00 100,654 3,578.00 3.69 1399/09/5 892 2.26 میلیون 227.82 میلیارد 2,537.4 97,076 93,020 93,015 101,929 3 78,924 95,160 1 1,558 95,160 115.09 هزار میلیارد 144.891 میلیون 38.638 میلیون 1.143 میلیون 29.801 میلیون 8.837 میلیون 89.741 میلیون 1.124 میلیون 102.35 13.02 1.28 1.466 میلیون 199,941 1.478 میلیون 188,722
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 52,539 1,630.00 3.20 51,749 840.00 1.65 1399/09/5 1,199 719,597 37.54 میلیارد 600.16 50,909 51,800 50,000 53,000 1 1,000 52,390 1 3,744 52,538 31.049 هزار میلیارد 61.725 میلیون 32.165 میلیون 600,000 30.676 میلیون 1.489 میلیون 44.593 میلیون 1.083 میلیون 28.68 20.85 0.7 630,635 88,962 716,589 3,008
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,822 10.00 0.26 3,813 1.00 0.03 1399/09/5 5,831 58.83 میلیون 224.3 میلیارد 10,088.86 3,812 3,711 3,700 3,920 1 2,000 3,823 1 567 3,823 92.066 هزار میلیارد 94.32 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 121.96 3.35 28.67 56.592 میلیون 2.236 میلیون 57.972 میلیون 856,500
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 74,090 1,019.00 1.36 74,848 261.00 0.35 1399/09/5 5,764 7.2 میلیون 539.14 میلیارد 1,249.67 75,109 75,500 72,225 76,270 2 228 74,028 7 2,338 74,028 206.58 هزار میلیارد 227.185 میلیون 29.142 میلیون 2.76 میلیون 20.605 میلیون 8.537 میلیون 7.383 میلیون 2.568 میلیون 80.46 24.2 27.98 4.191 میلیون 3.012 میلیون 7.193 میلیون 10,000
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 8,051 383.00 4.99 7,979 311.00 4.06 1399/09/5 3,612 42.18 میلیون 336.53 میلیارد 11,677.27 7,668 7,805 7,360 8,051 53 699,379 8,051 1 2,500 8,051 20.937 هزار میلیارد 42.664 میلیون 28.506 میلیون 2.624 میلیون 21.727 میلیون 6.78 میلیون 9.187 میلیون 3.711 میلیون 5.64 3.09 2.28 40.174 میلیون 2.004 میلیون 19.508 میلیون 22.671 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 39,692 1,890.00 5.00 39,682 1,880.00 4.97 1399/09/5 173 1.45 میلیون 57.43 میلیارد 8,363.34 37,802 39,692 39,692 39,692 327 726,158 39,692 0 0 0 37.698 هزار میلیارد 62.508 میلیون 26.711 میلیون 950,000 24.81 میلیون 1.901 میلیون 34.76 میلیون 1.263 میلیون 30.22 19.21 1.05 1.247 میلیون 200,000 334,657 1.112 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 30,346 1,445.00 5.00 30,180 1,279.00 4.43 1399/09/5 3,019 9.39 میلیون 283.29 میلیارد 3,109.12 28,901 29,000 29,000 30,346 50 657,582 30,346 1 5,014 31,606 96.576 هزار میلیارد 112.948 میلیون 25.457 میلیون 3.2 میلیون 16.372 میلیون 9.085 میلیون 16.659 میلیون 4.595 میلیون 21.02 10.63 5.8 9.32 میلیون 66,000 7.279 میلیون 2.107 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 63,661 3,031.00 5.00 63,166 2,536.00 4.18 1399/09/5 351 781,500 49.69 میلیارد 2,226.5 60,630 63,100 60,200 63,661 44 119,902 63,661 1 394 63,661 28.425 هزار میلیارد 52.115 میلیون 25.185 میلیون 450,000 23.69 میلیون 1.494 میلیون 31.238 میلیون 1.585 میلیون 17.95 19.02 0.91 664,475 117,025 279,580 501,920
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 91,437 4,354.00 5.00 88,981 1,898.00 2.18 1399/09/5 408 261,993 23.87 میلیارد 642.14 87,083 90,900 87,020 91,437 2 4,473 91,437 1 880 121,113 64.778 هزار میلیارد 75.163 میلیون 19.003 میلیون 728,000 10.385 میلیون 8.618 میلیون 2.51 میلیون 1.493 میلیون 43.39 7.52 25.81 194,993 67,000 218,909 43,084
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 33,569 1,598.00 5.00 33,287 1,316.00 4.12 1399/09/5 1,110 2.89 میلیون 96.23 میلیارد 2,604.51 31,971 31,280 30,450 33,569 66 4,131,175 33,569 0 0 0 66.574 هزار میلیارد 80.302 میلیون 18.627 میلیون 2 میلیون 13.728 میلیون 4.898 میلیون 33.918 میلیون 4.016 میلیون 16.58 13.59 1.96 1.263 میلیون 1.628 میلیون 2.369 میلیون 522,082
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 22,200 14,014.00 38.70 22,200 14,014.00 38.70 1399/09/5 440 24.18 میلیون 536.69 میلیارد 54,943.29 36,214 22,200 22,200 22,200 253 6,779,092 22,200 1 20,000 22,220 66.6 هزار میلیارد 77.68 میلیون 16.933 میلیون 1.57 میلیون 11.08 میلیون 5.853 میلیون 7.481 میلیون 3.746 میلیون 9.4 - - 24.175 میلیون - 1.175 میلیون 23 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,216 1,011.00 5.00 19,509 718.00 3.55 1399/09/5 2,956 17.86 میلیون 348.37 میلیارد 6,040.87 20,227 19,900 19,216 20,000 1 4,000 18,596 99 2,541,277 19,216 87.791 هزار میلیارد 89.95 میلیون 15.733 میلیون 3 میلیون 2.159 میلیون 13.574 میلیون 3.344 میلیون 5.376 میلیون 16.33 6.47 26.25 13.192 میلیون 4.665 میلیون 17.005 میلیون 852,295
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 40,450 599.00 1.46 40,253 796.00 1.94 1399/09/5 2,892 6.46 میلیون 260.23 میلیارد 2,235.47 41,049 40,000 39,057 41,980 1 15,268 40,470 3 17,463 40,470 161.012 هزار میلیارد 168.8 میلیون 15.661 میلیون 4 میلیون 7.788 میلیون 7.873 میلیون 4.194 میلیون 3.829 میلیون 42.06 20.45 38.39 5.202 میلیون 1.263 میلیون 6.286 میلیون 179,000
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 58,360 2,779.00 5.00 58,063 2,482.00 4.47 1399/09/5 594 1.54 میلیون 90.05 میلیارد 2,597.73 55,581 58,360 58,360 58,360 431 1,663,877 58,360 0 0 0 250.76 هزار میلیارد 256.766 میلیون 15.555 میلیون 4.319 میلیون 6.006 میلیون 9.549 میلیون 7.115 میلیون 6.008 میلیون 41.74 26.26 35.24 1.343 میلیون 200,000 993,050 550,000
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,978 280.00 3.64 7,848 150.00 1.95 1399/09/5 1,068 5.91 میلیون 46.49 میلیارد 5,538.22 7,698 7,360 7,360 7,988 1 630 7,970 2 34,051 7,979 40.025 هزار میلیارد 44.485 میلیون 15.101 میلیون 5.1 میلیون 4.46 میلیون 10.641 میلیون 4.341 میلیون 3.815 میلیون 10.49 3.76 9.23 4.778 میلیون 1.137 میلیون 5.715 میلیون 200,000
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 11,643 554.00 5.00 11,379 290.00 2.62 1399/09/5 2,685 16.86 میلیون 191.89 میلیارد 6,280.6 11,089 11,055 10,535 11,643 266 3,195,814 11,643 1 307 11,643 33.285 هزار میلیارد 43.163 میلیون 14.994 میلیون 2.925 میلیون 9.878 میلیون 5.116 میلیون 30.955 میلیون 2.303 میلیون 14.45 6.51 1.08 15.277 میلیون 1.586 میلیون 16.863 میلیون -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 18,395 133.00 0.72 18,460 68.00 0.37 1399/09/5 658 1.43 میلیون 26.26 میلیارد 2,167.94 18,528 18,420 17,660 18,990 2 1,669 18,395 1 1,000 18,395 44.304 هزار میلیارد 52.737 میلیون 13.447 میلیون 2.4 میلیون 8.433 میلیون 5.014 میلیون 33.84 میلیون 1.397 میلیون 31.72 8.84 1.31 1.427 میلیون - 1.427 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 13,374 703.00 4.99 13,992 85.00 0.60 1399/09/5 90 427,241 5.71 میلیارد 4,747.12 14,077 13,374 13,374 13,374 0 0 0 903 13,133,206 13,374 83.952 هزار میلیارد 92.2 میلیون 12.629 میلیون 3 میلیون 8.248 میلیون 4.381 میلیون 1.578 میلیون 683,941 122.74 19.33 53.65 427,241 - 427,241 -