همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش دفتری دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 22,084 450.00 2.00 22,084 450.00 2.00 1399/12/6 1,268 2.85 میلیون 63.03 میلیارد 2,251.01 22,534 22,084 22,084 22,084 2 478 22,084 6586 54,713,064 22,084 141.338 هزار میلیارد 556.924 میلیون 344.709 میلیون 6.4 میلیون 415.586 میلیون -70,877,369 86.101 میلیون 33.317 میلیون 4.24 -1.99 1.64 2.854 میلیون - 2.845 میلیون 9,691
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,860 254.00 1.80 13,982 132.00 0.94 1399/12/6 875 2.78 میلیون 38.68 میلیارد 3,174.79 14,114 14,104 13,832 14,350 2 4,582 13,850 1 379 13,860 139.82 هزار میلیارد 458.103 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 47.94 9.25 2.83 1.674 میلیون 1.104 میلیون 2.761 میلیون 17,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 4,042 82.00 1.99 4,064 60.00 1.45 1399/12/6 3,926 41.45 میلیون 168.45 میلیارد 10,557.63 4,124 4,100 4,042 4,187 1 3,000 4,042 1013 27,032,130 4,042 249.95 هزار میلیارد 374.607 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 19.27 3.73 1.52 39.366 میلیون 2.083 میلیون 40.122 میلیون 1.327 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,101 2.00 0.02 10,102 1.00 0.01 1399/12/6 37,134 45.99 میلیون 464.61 میلیارد 1,225.42 10,103 10,200 10,100 10,200 1395 260,583,331 10,100 44 35,497 10,100 303.06 هزار میلیارد 404.721 میلیون 165.684 میلیون 30 میلیون 101.661 میلیون 64.023 میلیون 35.795 میلیون 35.672 میلیون 8.5 4.74 8.48 6.528 میلیون 39.463 میلیون 45.981 میلیون 9,841
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,087 144.00 1.99 7,110 121.00 1.67 1399/12/6 4,406 15.2 میلیون 107.97 میلیارد 3,448.87 7,231 7,241 7,087 7,350 0 0 0 237 934,509 7,087 319.95 هزار میلیارد 365.519 میلیون 135.808 میلیون 15 میلیون 45.569 میلیون 90.239 میلیون 92.174 میلیون 90.417 میلیون 3.54 3.55 3.47 12.196 میلیون 3 میلیون 14.923 میلیون 272,581
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 13,101 237.00 1.78 13,295 43.00 0.32 1399/12/6 1,089 4.93 میلیون 65.39 میلیارد 4,528.2 13,338 13,939 13,072 13,939 1 99,500 13,100 2 10,334 13,300 332.375 هزار میلیارد 381.36 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 8.62 4.49 3.47 4.067 میلیون 864,610 4.931 میلیون -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 146,250 2,146.00 1.45 148,247 149.00 0.10 1399/12/6 247 68,678 10.09 میلیارد 278.05 148,396 150,700 145,610 150,700 1 200 146,007 1 355 146,250 1185.976 هزار میلیارد 1.207 میلیارد 122.961 میلیون 8 میلیون 21.203 میلیون 101.758 میلیون 165.753 میلیون 84.763 میلیون 13.99 11.65 7.16 48,678 20,000 48,678 20,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 78,882 1,609.00 2.00 78,882 1,609.00 2.00 1399/12/6 133 1.45 میلیون 114.43 میلیارد 10,906.86 80,491 78,882 78,882 78,882 0 0 0 973 3,909,605 78,882 805.07 هزار میلیارد 897.862 میلیون 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 39.01 29.11 25.19 40,612 1.41 میلیون 1.451 میلیون -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,850 42.00 2.22 1,880 12.00 0.63 1399/12/6 296 5.09 میلیون 9.42 میلیارد 17,193.5 1,892 1,850 1,850 1,850 0 0 0 255 9,784,407 1,850 30.175 هزار میلیارد 132.558 میلیون 113.707 میلیون 633,000 102.383 میلیون 11.324 میلیون 2.55 میلیون -4,528,633 - 2.67 11.88 4.489 میلیون 600,000 5.077 میلیون 12,034
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 73,200 1,207.00 1.62 74,094 313.00 0.42 1399/12/6 12,448 2.35 میلیون 174.35 میلیارد 189.03 74,407 74,530 73,012 77,300 2 981 73,180 7 513 73,180 679.27 هزار میلیارد 710.264 میلیون 112.767 میلیون 4.584 میلیون 30.994 میلیون 81.773 میلیون 137.583 میلیون 82.66 میلیون 8.23 8.31 4.95 2.201 میلیون 151,995 1.873 میلیون 479,631
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 45,540 589.00 1.28 46,126 3.00 0.01 1399/12/6 357 311,901 14.38 میلیارد 873.67 46,129 45,450 45,450 47,000 1 2,684 45,530 1 3 45,530 1153.15 هزار میلیارد 1.207 میلیارد 106.816 میلیون 12.3 میلیون 53.572 میلیون 53.243 میلیون 73.583 میلیون 26.234 میلیون 43.96 21.66 15.67 104,585 207,316 311,901 -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 23,405 477.00 2.00 23,689 193.00 0.81 1399/12/6 235 852,838 19.96 میلیارد 3,629.1 23,882 23,405 23,405 23,405 1 250 22,510 299 2,226,346 23,405 59.223 هزار میلیارد 143.964 میلیون 100.661 میلیون 2.5 میلیون 84.742 میلیون 15.919 میلیون 21.005 میلیون 13.87 میلیون 4.27 3.72 2.82 846,984 5,854 852,838 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 180,616 1,244.00 0.68 181,795 65.00 0.04 1399/12/6 1,204 658,683 119.75 میلیارد 547.08 181,860 183,000 179,990 190,400 1 25 180,614 3 988 180,616 436.308 هزار میلیارد 461.81 میلیون 86.788 میلیون 2.4 میلیون 25.502 میلیون 61.286 میلیون 116.023 میلیون 53.663 میلیون 8.14 7.12 3.76 338,921 319,762 129,433 529,250
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,238 95.00 1.17 8,320 177.00 2.17 1399/12/6 9,451 26.05 میلیون 216.73 میلیارد 2,756.34 8,143 8,550 8,140 8,560 4 7,957 8,235 5 4,441 8,235 199.328 هزار میلیارد 233.536 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 13.71 5.12 2.38 24.586 میلیون 1.464 میلیون 25.107 میلیون 943,125
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 14,664 306.00 2.04 14,933 37.00 0.25 1399/12/6 73 331,434 4.86 میلیارد 4,540.19 14,970 14,664 14,664 14,664 0 0 0 459 4,221,630 14,664 96.841 هزار میلیارد 143.437 میلیون 67.514 میلیون 6.485 میلیون 46.596 میلیون 20.918 میلیون 33.194 میلیون 14.224 میلیون 6.81 4.64 2.92 331,434 - 331,434 -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,342 251.00 1.99 12,477 116.00 0.92 1399/12/6 650 2.68 میلیون 33.3 میلیارد 4,124.34 12,593 12,500 12,342 12,840 0 0 0 189 1,725,489 12,342 124.77 هزار میلیارد 148.785 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 5.33 3 5.09 2.361 میلیون 320,000 1.831 میلیون 850,000
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,715 96.00 2.00 4,809 2.00 0.04 1399/12/6 40 167,149 788.11 میلیون 4,178.73 4,811 4,715 4,715 4,715 0 0 0 257 4,208,893 4,715 20.172 هزار میلیارد 72.491 میلیون 60.263 میلیون 4.195 میلیون 52.318 میلیون 7.945 میلیون 24.49 میلیون 3.251 میلیون 6.21 2.54 0.82 167,149 - 167,149 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 30,851 629.00 2.00 30,851 629.00 2.00 1399/12/6 956 7.38 میلیون 227.81 میلیارد 7,724.11 31,480 30,851 30,851 30,860 1 168 30,852 1 50,000 30,852 1394.465 هزار میلیارد 1.402 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 131.93 29.12 126.24 254,406 7.13 میلیون 5.684 میلیون 1.7 میلیون
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,610 164.00 1.28 12,738 36.00 0.28 1399/12/6 1,090 7.12 میلیون 90.75 میلیارد 6,536.44 12,774 13,298 12,519 13,298 1 236 12,610 1 400 12,640 152.856 هزار میلیارد 174.664 میلیون 53.704 میلیون 9 میلیون 21.808 میلیون 31.896 میلیون 53.981 میلیون 18.12 میلیون 8.44 4.79 2.83 3.852 میلیون 3.272 میلیون 7.124 میلیون 782
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 21,200 122.00 0.57 21,351 29.00 0.14 1399/12/6 1,099 989,956 21.17 میلیارد 900.78 21,322 21,167 21,111 21,770 1 153,397 21,200 2 6,200 21,300 32.027 هزار میلیارد 50.555 میلیون 47.855 میلیون 1.5 میلیون 18.528 میلیون 29.327 میلیون 11.815 میلیون 1.63 میلیون 19.65 1.1 2.71 873,067 116,889 927,390 62,566
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 103,572 2,113.00 2.00 105,112 573.00 0.54 1399/12/6 284 127,351 13.19 میلیارد 448.42 105,685 103,700 103,572 108,699 1 50 100,147 1 45 103,572 108.008 هزار میلیارد 136.827 میلیون 45.83 میلیون 1.028 میلیون 28.82 میلیون 17.01 میلیون 132.71 میلیون 6.875 میلیون 15.71 6.35 0.81 118,351 9,000 127,351 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 77,810 1,584.00 2.00 78,040 1,354.00 1.71 1399/12/6 464 1.31 میلیون 102.26 میلیارد 2,824.15 79,394 78,700 77,807 81,800 5 106,128 77,807 1 3,030 78,116 89.233 هزار میلیارد 123.577 میلیون 44.741 میلیون 1.143 میلیون 34.345 میلیون 10.396 میلیون 102.914 میلیون 3.718 میلیون 24 8.58 0.87 220,526 1.09 میلیون 439,678 870,729
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 20,685 4,094.00 16.52 20,995 3,784.00 15.27 1399/12/6 163 668,975 13.86 میلیارد 4,104.14 24,779 22,373 20,685 22,373 0 0 0 9 35,282 20,685 43.145 هزار میلیارد 74.253 میلیون 40.789 میلیون 1.751 میلیون 31.108 میلیون 9.681 میلیون 16.392 میلیون 7.312 میلیون 5.03 4.49 2.65 155,575 513,400 668,975 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 48,564 991.00 2.00 49,303 252.00 0.51 1399/12/6 46 247,981 12.04 میلیارد 5,390.89 49,555 48,564 48,564 48,564 0 0 0 796 1,480,448 48,564 59.164 هزار میلیارد 92.713 میلیون 36.246 میلیون 600,000 33.55 میلیون 2.696 میلیون 48.886 میلیون 1.396 میلیون 42.39 21.94 1.21 62,782 185,199 247,981 -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 28,148 574.00 2.00 28,689 33.00 0.11 1399/12/6 36 104,148 2.93 میلیارد 2,893 28,722 28,148 28,148 28,148 1 185 27,741 244 765,416 28,148 28.689 هزار میلیارد 57.821 میلیون 31.078 میلیون 450,000 29.132 میلیون 1.946 میلیون 34.594 میلیون 1.664 میلیون 17.24 14.76 0.83 44,148 60,000 104,148 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,340 129.00 1.99 6,424 45.00 0.70 1399/12/6 82 2.6 میلیون 16.51 میلیارد 31,754.41 6,469 6,340 6,340 6,340 0 0 0 43 1,401,545 6,340 16.857 هزار میلیارد 40.712 میلیون 30.959 میلیون 2.624 میلیون 23.855 میلیون 7.104 میلیون 10.719 میلیون 4.011 میلیون 4.2 2.37 1.57 303,862 2.3 میلیون 2.604 میلیون -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 34,461 703.00 2.00 34,970 194.00 0.55 1399/12/6 208 432,080 14.93 میلیارد 2,077.31 35,164 35,164 34,461 35,860 0 0 0 22 32,018 34,461 33.222 هزار میلیارد 62.097 میلیون 30.94 میلیون 950,000 28.876 میلیون 2.064 میلیون 40.554 میلیون 1.324 میلیون 25.09 16.09 0.82 242,080 190,000 432,080 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,881 58.00 1.97 2,891 48.00 1.63 1399/12/6 2,805 23.78 میلیون 68.76 میلیارد 8,478.9 2,939 2,941 2,881 2,998 1 2,000 2,619 88 4,278,313 2,881 69.804 هزار میلیارد 72.161 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 93.8 2.54 21 21.278 میلیون 2.505 میلیون 23.773 میلیون 10,780
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 49,217 1,103.00 2.19 49,936 384.00 0.76 1399/12/6 162 313,654 15.44 میلیارد 1,936.14 50,320 49,217 49,217 49,217 1 600 47,888 577 789,681 49,217 137.823 هزار میلیارد 158.187 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 71.13 16.4 18.31 213,654 100,000 313,654 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 9,182 207.00 2.20 9,334 55.00 0.59 1399/12/6 144 980,631 9 میلیارد 6,809.94 9,389 9,182 9,182 9,182 1 1,000 8,661 786 9,615,367 9,182 76.539 هزار میلیارد 92.91 میلیون 27.573 میلیون 3.2 میلیون 16.371 میلیون 11.202 میلیون 19.49 میلیون 5.958 میلیون 5.01 6.86 3.94 980,631 - 980,631 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 36,003 231.00 0.64 36,320 86.00 0.24 1399/12/6 454 390,778 14.27 میلیارد 860.74 36,234 37,310 35,750 37,820 3 50,347 36,000 1 150 36,200 72.64 هزار میلیارد 88.332 میلیون 26.21 میلیون 2 میلیون 15.692 میلیون 10.518 میلیون 42.656 میلیون 8.886 میلیون 8.17 6.91 1.7 381,947 8,831 389,650 1,128
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 2,297 36,408.00 94.07 2,385 36,320.00 93.84 1399/11/8 - - - 2,076.71 38,705 39,900 38,000 39,990 2 5,054 39,000 1 588 39,000 157.83 هزار میلیارد 165.057 میلیون 22.328 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 15.099 میلیون 10.158 میلیون 9.762 میلیون 0.98 10.45 15.54 7.046 میلیون 2.137 میلیون 8.736 میلیون 447,228
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 21,350 196.00 0.91 21,536 10.00 0.05 1399/12/6 289 335,212 7.2 میلیارد 1,159.9 21,546 21,536 21,153 22,260 1 19,200 21,350 1 450 21,450 51.686 هزار میلیارد 65.849 میلیون 20.104 میلیون 2.4 میلیون 14.162 میلیون 5.942 میلیون 40.855 میلیون 1.65 میلیون 31.32 8.7 1.27 278,616 56,596 334,698 514
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 78,753 1,607.00 2.00 80,317 43.00 0.05 1399/12/6 28 16,402 1.29 میلیارد 585.79 80,360 78,753 78,753 78,753 0 0 0 232 1,232,836 78,753 58.471 هزار میلیارد 68.842 میلیون 19.199 میلیون 728,000 10.371 میلیون 8.828 میلیون 2.704 میلیون 1.541 میلیون 37.96 6.62 21.62 16,402 - 16,402 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 35,358 748.00 2.07 35,986 120.00 0.33 1399/12/6 56 177,366 6.27 میلیارد 3,167.25 36,106 35,358 35,358 35,358 0 0 0 486 3,414,471 35,358 107.958 هزار میلیارد 120.123 میلیون 18.623 میلیون 1.57 میلیون 12.165 میلیون 6.458 میلیون 8.597 میلیون 4.287 میلیون 25.31 16.77 12.59 177,366 - 119,196 58,170
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 69,455 1,417.00 2.00 70,776 96.00 0.14 1399/12/6 64 94,451 6.56 میلیارد 1,475.8 70,872 69,455 69,455 69,455 0 0 0 580 6,813,304 69,455 305.664 هزار میلیارد 313.036 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 48.56 29.5 40.93 94,451 - 94,451 -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 13,478 275.00 2.00 13,745 8.00 0.06 1399/12/6 34 107,963 1.46 میلیارد 3,175.38 13,753 13,478 13,478 13,478 0 0 0 381 3,657,437 13,478 40.205 هزار میلیارد 51.822 میلیون 17.263 میلیون 2.925 میلیون 11.617 میلیون 5.646 میلیون 36.029 میلیون 2.532 میلیون 15.87 7.13 1.13 107,963 - 107,963 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,633 135.00 1.99 6,689 79.00 1.17 1399/12/6 621 4.78 میلیون 31.79 میلیارد 7,697.87 6,768 6,960 6,633 6,960 0 0 0 59 1,115,792 6,633 34.114 هزار میلیارد 38.965 میلیون 15.642 میلیون 5.1 میلیون 4.851 میلیون 10.791 میلیون 5.097 میلیون 3.876 میلیون 8.81 3.16 6.69 4.18 میلیون 600,000 4.18 میلیون 600,000
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 42,416 865.00 2.00 43,182 99.00 0.23 1399/12/6 43 130,366 5.53 میلیارد 3,031.77 43,281 42,416 42,416 42,416 1 264 40,995 117 524,411 42,416 43.182 هزار میلیارد 52.322 میلیون 15.395 میلیون 1,000,000 9.14 میلیون 6.255 میلیون 7.203 میلیون 2.851 میلیون 15.15 6.92 6.01 80,366 50,000 130,366 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 26,969 550.00 2.00 26,993 526.00 1.91 1399/12/6 1,422 9.4 میلیون 253.81 میلیارد 6,612.51 27,519 26,969 26,969 27,500 1 1,000 26,088 1052 19,530,211 26,969 121.469 هزار میلیارد 122.713 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 3.436 میلیون 5.382 میلیون 22.57 8.94 35.35 8.403 میلیون 1,000,000 8.244 میلیون 1.159 میلیون