همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش دفتری دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 14,453 471.1 میلیون 441.64 میلیارد 48,184.68 965 954 925 964 56 7,918,562 964 2 400,000 964 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون 3.21 1.84 1.26 65.868 میلیون - 65.611 میلیون 257,375
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 11,140 176.00 1.61 10,992 28.00 0.26 1400/07/28 464 3.86 میلیون 42.47 میلیارد 8,325.83 10,964 10,964 10,570 11,298 1 9,000 10,880 1 19,000 11,080 109.92 هزار میلیارد 511.881 میلیون 416.574 میلیون 10 میلیون 401.961 میلیون 14.613 میلیون 58.641 میلیون 1.354 میلیون 81.17 7.52 1.87 2.123 میلیون 379,417 2.488 میلیون 15,000
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,982 106.00 2.59 4,006 82.00 2.01 1400/07/28 2,788 37.69 میلیون 150.98 میلیارد 13,518.79 4,088 3,986 3,980 4,099 5 64,104 4,060 1 27,300 4,061 246.383 هزار میلیارد 393.725 میلیون 231.066 میلیون 61.504 میلیون 147.342 میلیون 83.724 میلیون 243.331 میلیون 24.631 میلیون 10 2.94 1.01 31.97 میلیون 8.464 میلیون 34.225 میلیون 6.209 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 181,500 3,576.00 1.93 184,999 77.00 0.04 1400/07/28 138 14,184 2.58 میلیارد 100.37 185,076 182,932 181,460 185,699 1 1,734 184,950 1 1,000 184,950 1479.992 هزار میلیارد 1.602 میلیارد 228.713 میلیون 8 میلیون 121.794 میلیون 106.919 میلیون 287.829 میلیون 136.355 میلیون 10.85 13.84 5.14 78,664 134,875 138,128 75,411
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 44,500 331.00 0.74 44,830 1.00 0.00 1400/07/28 154 182,983 8.2 میلیارد 1,188.2 44,831 46,300 44,500 46,300 1 571 44,765 1 944 45,670 1120.75 هزار میلیارد 1.216 میلیارد 194.563 میلیون 12.3 میلیون 94.967 میلیون 99.596 میلیون 138.524 میلیون 61.2 میلیون 18.31 11.25 8.09 122,574 586,923 609,497 100,000
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,290 4.00 0.06 6,288 6.00 0.10 1400/07/28 2,523 17.53 میلیون 110.25 میلیارد 6,949.94 6,294 6,350 6,200 6,358 2 9,448 6,340 1 100,824 6,343 282.96 هزار میلیارد 305.742 میلیون 171.108 میلیون 15 میلیون 22.782 میلیون 148.326 میلیون 92.931 میلیون 90.466 میلیون 3.13 1.91 3.04 10.442 میلیون 210,177 10.54 میلیون 112,588
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 16,140 408.00 2.47 16,467 81.00 0.49 1400/07/28 823 2.14 میلیون 34.85 میلیارد 2,603.77 16,548 16,220 16,001 16,500 3 3,750 16,486 1 2,114 16,487 411.675 هزار میلیارد 472.059 میلیون 169.253 میلیون 25 میلیون 60.384 میلیون 108.869 میلیون 170.274 میلیون 64.462 میلیون 6.39 3.78 2.42 2.147 میلیون 305,616 1.238 میلیون 1.214 میلیون
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,066 0.00 0.00 7,066 0.00 0.00 1400/07/28 2,395 7.69 میلیون 54.33 میلیارد 3,210.11 7,066 7,064 7,064 7,100 1 44,111 7,063 1 3,250 7,066 211.98 هزار میلیارد 332.559 میلیون 153.72 میلیون 30 میلیون 120.579 میلیون 33.141 میلیون 24.671 میلیون 24.468 میلیون 5.72 6.4 8.59 6.526 میلیون 50,000 6.575 میلیون 935
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 64,600 39.00 0.06 64,415 146.00 0.23 1400/07/28 1,131 3.87 میلیون 248.99 میلیارد 3,417.67 64,561 64,565 62,000 65,400 1 154 64,520 1 2,064 64,520 1314.839 هزار میلیارد 1.428 میلیارد 151.93 میلیون 10.206 میلیون 113.442 میلیون 38.489 میلیون 40.626 میلیون 24.913 میلیون 52.78 34.16 32.36 672,894 1.234 میلیون 1.907 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 109,963 388.00 0.35 110,816 465.00 0.42 1400/07/28 4,119 1.48 میلیون 163.84 میلیارد 358.93 110,351 110,000 109,020 112,330 2 342 109,999 7 479 110,000 1015.926 هزار میلیارد 1.08 میلیارد 143.856 میلیون 9.168 میلیون 63.834 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.5 12.7 4.34 825,099 608,334 835,353 598,080
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,290 296.00 2.55 11,341 245.00 2.11 1400/07/28 2,245 10.65 میلیون 120.73 میلیارد 4,742.04 11,586 11,727 11,210 11,750 1 33,131 11,601 3 78,505 11,603 271.704 هزار میلیارد 325.512 میلیون 96.215 میلیون 23.958 میلیون 53.808 میلیون 42.407 میلیون 142.183 میلیون 32.882 میلیون 8.26 6.41 1.91 4.715 میلیون 7.843 میلیون 9.584 میلیون 2.974 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,162 19.00 1.61 1,162 19.00 1.61 1400/07/28 605 15.69 میلیون 18.24 میلیارد 25,933.6 1,181 1,170 1,140 1,197 5 813,588 1,190 2 58,725 1,199 18.651 هزار میلیارد 106.47 میلیون 96.086 میلیون 16.05 میلیون 87.819 میلیون 8.267 میلیون 3.457 میلیون -4,927,293 -3.79 2.26 5.39 18.066 میلیون - 14.813 میلیون 3.253 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 15,100 65.00 0.43 15,066 99.00 0.65 1400/07/28 515 1.94 میلیون 29 میلیارد 3,764.15 15,165 15,350 14,801 15,350 2 10,500 15,162 1 1,292 15,340 150.66 هزار میلیارد 189.544 میلیون 94.555 میلیون 10 میلیون 38.884 میلیون 55.672 میلیون 32.167 میلیون 29.063 میلیون 5.18 2.71 4.68 2.642 میلیون 103,040 2.306 میلیون 438,843
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 6,150 155.00 2.59 5,990 5.00 0.08 1400/07/28 16,012 68.04 میلیون 407.58 میلیارد 2,800.55 5,995 5,940 5,881 6,152 16 2,976,765 6,010 1 1,105 6,010 239.6 هزار میلیارد 273.094 میلیون 92.598 میلیون 40 میلیون 33.494 میلیون 59.103 میلیون 87.724 میلیون 23.353 میلیون 10.26 4.05 2.73 32.876 میلیون 22.989 میلیون 55.853 میلیون 11,062
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 6,590 172.00 2.54 6,655 107.00 1.58 1400/07/28 1,141 7.58 میلیون 50.47 میلیارد 6,646.66 6,762 6,817 6,424 6,888 2 5,948 6,764 1 27,600 6,817 39.597 هزار میلیارد 107.711 میلیون 85.086 میلیون 2.5 میلیون 68.113 میلیون 16.973 میلیون 22.089 میلیون 9.872 میلیون 4.01 2.33 1.79 7.167 میلیون 8.129 میلیون 9.482 میلیون 5.814 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,400 8.00 0.57 1,393 1.00 0.07 1400/07/28 431 9.99 میلیون 13.93 میلیارد 23,187.71 1,392 1,361 1,360 1,425 1 14,285 1,395 3 600,000 1,400 92.184 هزار میلیارد 97.735 میلیون 81.599 میلیون 66.176 میلیون 5.552 میلیون 76.048 میلیون 9.853 میلیون 9.401 میلیون 9.81 1.21 9.36 13.269 میلیون 3.959 میلیون 14.508 میلیون 2.72 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 315,141 16,586.00 5.00 317,029 14,698.00 4.43 1400/07/28 3,030 688,131 218.16 میلیارد 227.11 331,727 330,000 315,141 330,000 2 345 326,050 1 630 326,050 760.87 هزار میلیارد 785.807 میلیون 80.447 میلیون 2.4 میلیون 24.938 میلیون 55.51 میلیون 206.016 میلیون 76.171 میلیون 9.99 13.71 3.69 442,562 328,204 653,042 117,724
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 10,449 66.00 0.64 10,418 35.00 0.34 1400/07/28 403 1.51 میلیون 15.75 میلیارد 3,742.57 10,383 10,470 10,352 10,700 1 10,769 10,450 1 4,000 10,450 67.561 هزار میلیارد 126.056 میلیون 80.331 میلیون 6.485 میلیون 58.495 میلیون 21.836 میلیون 31.571 میلیون 10.415 میلیون 6.49 3.09 2.14 1.917 میلیون 889,740 2.107 میلیون 700,000
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 2,840 82.00 2.81 2,855 67.00 2.29 1400/07/28 689 8.75 میلیون 24.98 میلیارد 12,697.43 2,922 3,000 2,790 3,000 2 20,000 2,970 1 5,460 2,975 11.976 هزار میلیارد 78.775 میلیون 73.909 میلیون 4.195 میلیون 66.8 میلیون 7.109 میلیون 23.936 میلیون 378,690 31.62 1.68 0.5 5.87 میلیون - 5.863 میلیون 6,520
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 15,315 39.00 0.25 15,344 10.00 0.07 1400/07/28 468 1.54 میلیون 23.62 میلیارد 3,294.58 15,354 15,049 15,049 15,680 1 1,650 15,380 1 5,764 15,430 184.128 هزار میلیارد 235.525 میلیون 72.238 میلیون 12 میلیون 51.397 میلیون 20.841 میلیون 74.993 میلیون 27.304 میلیون 6.74 8.83 2.46 2.747 میلیون 950,740 2.677 میلیون 1.021 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 130,796 6,884.00 5.00 131,436 6,244.00 4.54 1400/07/28 825 544,836 71.61 میلیارد 660.41 137,680 136,800 130,796 136,800 1 26,665 136,800 1 150 136,801 135.057 هزار میلیارد 171.161 میلیون 67.24 میلیون 1.028 میلیون 36.104 میلیون 31.136 میلیون 181.976 میلیون 21.46 میلیون 6.29 4.34 0.74 339,970 557,011 896,981 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 136,020 6,288.00 4.42 137,556 4,752.00 3.34 1400/07/28 1,542 1.5 میلیون 206.45 میلیارد 973.29 142,308 139,445 135,520 139,998 3 826 141,360 1 4,035 141,950 157.285 هزار میلیارد 198.649 میلیون 66.765 میلیون 1.143 میلیون 41.365 میلیون 25.4 میلیون 244.485 میلیون 31.917 میلیون 4.93 6.19 0.64 775,600 184,736 930,336 30,000
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 24,236 1,074.00 4.64 23,819 657.00 2.84 1400/07/28 333 942,978 22.46 میلیارد 2,831.77 23,162 23,580 22,600 24,296 1 400 23,357 1 2,000 23,680 48.949 هزار میلیارد 92.682 میلیون 54.56 میلیون 2.055 میلیون 43.733 میلیون 10.827 میلیون 15.578 میلیون 4.112 میلیون 11.9 4.52 3.14 455,969 14,824 421,528 49,265
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 13,685 65.00 0.48 13,594 26.00 0.19 1400/07/28 290 697,050 9.47 میلیارد 2,403.62 13,620 13,710 13,400 13,960 1 500 13,820 1 372 13,880 26.236 هزار میلیارد 47.982 میلیون 49.404 میلیون 1.93 میلیون 21.745 میلیون 27.658 میلیون 22.87 میلیون 2.153 میلیون 12.19 0.95 1.15 754,868 1 751,876 2,993
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,040 22.00 2.07 1,042 20.00 1.88 1400/07/28 4,118 143.16 میلیون 149.12 میلیارد 34,763.51 1,062 1,050 1,030 1,062 2 112,000 1,058 6 108,994 1,060 44.41 هزار میلیارد 44.823 میلیون 46.106 میلیون 42.62 میلیون 412,546 45.694 میلیون 3.417 میلیون 3.219 میلیون 13.8 0.97 13 123.271 میلیون 136,425 118.068 میلیون 5.339 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 24,590 347.00 1.39 24,796 141.00 0.57 1400/07/28 415 915,540 22.7 میلیارد 2,206.12 24,937 24,100 23,760 26,000 3 3,269 24,805 1 9,606 24,949 34.714 هزار میلیارد 76.195 میلیون 45.167 میلیون 950,000 41.481 میلیون 3.686 میلیون 60.622 میلیون 2.589 میلیون 18.36 14.01 0.69 366,626 6,000 311,040 61,586
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 33,700 1,037.00 3.17 33,764 1,101.00 3.37 1400/07/28 1,027 1.84 میلیون 62.16 میلیارد 1,792.67 32,663 33,150 32,740 34,295 40 858,691 32,740 1 775 33,100 40.517 هزار میلیارد 79.346 میلیون 41.024 میلیون 1.2 میلیون 38.829 میلیون 2.194 میلیون 59.394 میلیون 2.645 میلیون 15.32 18.46 0.68 1.881 میلیون 22,924 1.253 میلیون 651,551
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 33,260 800.00 2.46 33,064 604.00 1.86 1400/07/28 343 914,252 30.23 میلیارد 2,665.46 32,460 31,780 31,780 33,900 16 339,095 32,832 1 1,000 32,910 33.064 هزار میلیارد 69.266 میلیون 39.383 میلیون 1,000,000 36.202 میلیون 3.181 میلیون 51.938 میلیون 3.134 میلیون 10.55 10.39 0.64 505,161 400,506 755,197 150,470
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 47,751 755.00 1.56 48,407 99.00 0.20 1400/07/28 161 169,737 8.15 میلیارد 1,054.27 48,506 48,000 47,200 48,890 1 1,500 48,940 1 2,466 48,960 96.814 هزار میلیارد 127.397 میلیون 37.224 میلیون 2 میلیون 30.583 میلیون 6.641 میلیون 61.794 میلیون 13.485 میلیون 7.18 14.58 1.57 361,422 - 361,422 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 4,661 245.00 4.99 4,748 158.00 3.22 1400/07/28 354 6.42 میلیون 30.47 میلیارد 18,128.13 4,906 4,828 4,661 4,899 1 705 4,901 1 6,797 4,908 12.459 هزار میلیارد 40.295 میلیون 35.746 میلیون 2.624 میلیون 27.836 میلیون 7.909 میلیون 10.702 میلیون 2.183 میلیون 5.71 1.58 1.16 1.684 میلیون 262,393 1.947 میلیون -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,159 14.00 0.64 2,139 34.00 1.56 1400/07/28 1,063 10.45 میلیون 22.36 میلیارد 9,834 2,173 2,170 2,118 2,179 2 9,000 2,165 1 7,000 2,171 51.647 هزار میلیارد 55.556 میلیون 33.738 میلیون 24.145 میلیون 3.909 میلیون 29.829 میلیون 4.592 میلیون 2.57 میلیون 20.11 1.73 11.25 13.78 میلیون 100,000 13.032 میلیون 847,773
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,660 118.00 1.56 7,604 62.00 0.82 1400/07/28 1,127 7.41 میلیون 56.31 میلیارد 6,571.02 7,542 7,620 7,440 7,700 77 5,260,834 7,620 1 660 7,794 62.353 هزار میلیارد 81.562 میلیون 32.52 میلیون 8.2 میلیون 19.21 میلیون 13.311 میلیون 16.597 میلیون 3.805 میلیون 16.39 4.68 3.76 6.649 میلیون 938,332 5.988 میلیون 1.6 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 21,000 375.00 1.82 21,084 459.00 2.23 1400/07/28 1,564 2.95 میلیون 62.29 میلیارد 1,888.95 20,625 20,970 20,300 21,550 1 2,000 20,460 1 22,744 20,536 116.384 هزار میلیارد 136.613 میلیون 29.873 میلیون 5.52 میلیون 20.229 میلیون 9.643 میلیون 10.26 میلیون 3.909 میلیون 29.77 12.07 11.34 2.483 میلیون - 2.464 میلیون 19,300
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 19,459 420.00 2.11 19,454 425.00 2.14 1400/07/28 364 556,622 10.66 میلیارد 1,529.18 19,879 19,780 18,890 19,850 1 15,000 19,791 1 1,000 19,800 46.69 هزار میلیارد 66.699 میلیون 28.967 میلیون 2.4 میلیون 20.009 میلیون 8.958 میلیون 60.908 میلیون 5.05 میلیون 9.24 5.21 0.77 1.006 میلیون 7,101 677,379 336,116
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 4,240 106.00 2.44 4,291 55.00 1.27 1400/07/28 432 2.84 میلیون 12.16 میلیارد 6,566.62 4,346 4,175 4,175 4,440 1 1,400 4,291 1 5,425 4,343 21.455 هزار میلیارد 38.568 میلیون 23.874 میلیون 2.925 میلیون 17.113 میلیون 6.761 میلیون 52.643 میلیون 1.927 میلیون 11.14 3.17 0.41 2.33 میلیون - 2.33 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 14,423 759.00 5.00 14,454 728.00 4.80 1400/07/28 991 4.44 میلیون 64.17 میلیارد 4,480.11 15,182 14,426 14,423 14,850 2 18,811 15,171 1 4,062 15,181 144.54 هزار میلیارد 156.073 میلیون 23.854 میلیون 10 میلیون 11.533 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 30.07 11.73 11.67 8.143 میلیون 1.744 میلیون 9.888 میلیون -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,529 160.00 2.81 5,650 39.00 0.69 1400/07/28 245 1.11 میلیون 6.22 میلیارد 4,546.53 5,689 5,760 5,471 5,760 71 925,050 5,699 1 1,002 6,099 43.663 هزار میلیارد 54.36 میلیون 22.096 میلیون 7.728 میلیون 10.697 میلیون 11.399 میلیون 4.429 میلیون 2.999 میلیون 14.56 3.83 9.86 7.881 میلیون - 6.514 میلیون 1.368 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 52,000 924.00 1.75 51,369 1,555.00 2.94 1400/07/28 370 611,219 31.4 میلیارد 1,651.94 52,924 51,350 50,278 53,000 1 200 52,111 5 1,822 53,000 51.369 هزار میلیارد 62.705 میلیون 20.698 میلیون 1,000,000 11.336 میلیون 9.362 میلیون 9.875 میلیون 4.135 میلیون 12.42 5.49 5.2 215,048 89,482 268,430 36,100
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 13,084 623.00 5.00 13,074 613.00 4.92 1400/07/28 790 11.24 میلیون 146.98 میلیارد 14,230.96 12,461 13,084 12,000 13,084 45 3,428,189 12,485 1 5,930 12,600 84.981 هزار میلیارد 92.004 میلیون 19.877 میلیون 6.5 میلیون 7.023 میلیون 12.854 میلیون 21.88 میلیون 6.496 میلیون 13.08 6.61 3.88 6.544 میلیون 421,051 3.155 میلیون 3.81 میلیون
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 10,511 263.00 2.44 10,624 150.00 1.39 1400/07/28 296 2.3 میلیون 24.4 میلیارد 7,762.87 10,774 11,000 10,500 11,000 1 178 10,571 4 85,592 10,700 63.744 هزار میلیارد 77.115 میلیون 19.718 میلیون 3 میلیون 13.371 میلیون 6.347 میلیون 9.159 میلیون 2.899 میلیون 21.99 10.04 6.96 2.069 میلیون 152,892 2.221 میلیون -