همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش دفتری دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 945 17,868.00 94.98 924 17,889.00 95.09 1399/12/25 - - - 6,725.28 18,813 18,437 - - 1368 5,831,469 19,941 1 250 20,000 124.74 هزار میلیارد 540.297 میلیون 344.709 میلیون 6.4 میلیون 415.586 میلیون -70,877,369 86.101 میلیون 33.317 میلیون 0.13 -1.7 1.4 226.831 میلیون 11.408 میلیون 228.918 میلیون 9.321 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 13,351 4.00 0.03 13,351 4.00 0.03 1400/02/1 - - - 29,951.28 13,347 13,360 13,349 13,360 2 77,961 13,351 1 121 13,355 133.51 هزار میلیارد 451.753 میلیون 333.404 میلیون 6.06 میلیون 318.283 میلیون 15.12 میلیون 49.423 میلیون 2.917 میلیون 58.3 8.83 2.7 274,195 50.364 میلیون 34.5 میلیون 16.138 میلیون
ذوب

ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,456 152.00 4.60 3,449 145.00 4.39 1400/02/22 13,337 318.54 میلیون 1.099 هزار میلیارد 32,188.13 3,304 3,439 3,312 3,502 7 269,347 3,460 3 30,609 3,462 212.126 هزار میلیارد 336.782 میلیون 191.698 میلیون 61.504 میلیون 124.657 میلیون 67.042 میلیون 164.318 میلیون 12.968 میلیون 16.36 3.16 1.29 305.987 میلیون 12.556 میلیون 252.049 میلیون 66.495 میلیون
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 7,490 87.00 1.15 7,558 19.00 0.25 1400/02/22 1,162 4.05 میلیون 30.34 میلیارد 3,481.29 7,577 7,600 7,350 7,600 1 999 7,460 5 160,891 7,500 340.11 هزار میلیارد 392.038 میلیون 149.927 میلیون 15 میلیون 51.928 میلیون 97.999 میلیون 95.712 میلیون 94.019 میلیون 3.62 3.47 3.55 3.499 میلیون 546,314 4.044 میلیون 811
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 42,132 4.00 0.01 42,123 5.00 0.01 1400/02/22 281 326,662 13.75 میلیارد 1,162.5 42,128 43,500 41,487 43,490 1 150 42,132 1 44 42,989 1053.075 هزار میلیارد 1.126 میلیارد 146.214 میلیون 12.3 میلیون 72.992 میلیون 73.222 میلیون 104.212 میلیون 43.269 میلیون 24.34 14.38 10.11 197,619 129,043 326,662 -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 89,870 281.00 0.31 90,477 326.00 0.36 1400/02/22 5,759 2.66 میلیون 240.64 میلیارد 461.83 90,151 90,900 89,031 92,200 4 3,979 89,870 1 625 89,890 829.464 هزار میلیارد 853.658 میلیون 144.611 میلیون 9.168 میلیون 24.194 میلیون 120.417 میلیون 180.452 میلیون 110.758 میلیون 7.49 6.89 4.6 1.697 میلیون 963,082 2.075 میلیون 584,566
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 10,100 0.00 0.00 10,011 89.00 0.88 1400/02/19 - - - 3,676.91 10,100 9,900 9,797 10,102 431 81,075,527 10,100 6 14,541 10,101 300.33 هزار میلیارد 392.083 میلیون 144.027 میلیون 30 میلیون 91.753 میلیون 52.273 میلیون 35.312 میلیون 35.158 میلیون 8.1 5.75 8.51 12.959 میلیون 26.267 میلیون 39.166 میلیون 58,984
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 88,900 1,788.00 2.05 88,195 1,083.00 1.24 1400/02/22 729 801,203 71.02 میلیارد 1,099.04 87,112 87,080 87,548 89,200 1 436 88,720 2 1,666 88,900 900.118 هزار میلیارد 1.002 میلیارد 138.149 میلیون 10.206 میلیون 101.585 میلیون 36.564 میلیون 37.532 میلیون 25.599 میلیون 35.16 24.62 23.98 798,004 3,199 801,203 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,956 19.00 0.13 14,956 19.00 0.13 1400/02/22 553 2.13 میلیون 32.03 میلیارد 3,859.43 14,937 15,000 14,710 15,424 3 48,981 14,955 1 76,602 14,956 373.9 هزار میلیارد 422.885 میلیون 122.971 میلیون 25 میلیون 48.985 میلیون 73.986 میلیون 95.834 میلیون 38.543 میلیون 9.7 5.05 3.9 1.746 میلیون 388,094 1.927 میلیون 207,532
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 143,500 3,991.00 2.71 147,402 89.00 0.06 1400/02/22 102 20,237 2.92 میلیارد 198.4 147,491 149,148 143,500 148,700 1 39 143,550 1 300 144,390 1179.216 هزار میلیارد 1.2 میلیارد 122.961 میلیون 8 میلیون 21.203 میلیون 101.758 میلیون 165.753 میلیون 84.763 میلیون 13.91 11.59 7.11 11,563 8,674 15,366 4,871
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,584 48.00 2.94 1,631 1.00 0.06 1400/02/22 55 484,343 767.2 میلیون 8,806.24 1,632 1,584 1,584 1,584 0 0 0 342 23,957,121 1,584 26.178 هزار میلیارد 121.594 میلیون 106.624 میلیون 16.05 میلیون 95.415 میلیون 11.209 میلیون 3.325 میلیون -3,242,629 -8.07 2.34 7.87 484,343 - 482,585 1,758
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 20,171 623.00 3.00 20,779 15.00 0.07 1400/02/22 22 57,321 1.16 میلیارد 2,605.5 20,794 20,240 20,171 20,171 0 0 0 389 9,309,505 20,171 51.948 هزار میلیارد 136.689 میلیون 100.661 میلیون 2.5 میلیون 84.742 میلیون 15.919 میلیون 21.005 میلیون 13.87 میلیون 3.75 3.26 2.48 40,021 17,300 57,321 -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 205,520 2,965.00 1.46 203,993 1,438.00 0.71 1400/02/22 714 203,119 41.87 میلیارد 284.48 202,555 207,640 203,510 210,000 1 200 205,700 2 783 205,700 489.583 هزار میلیارد 515.085 میلیون 86.788 میلیون 2.4 میلیون 25.502 میلیون 61.286 میلیون 116.023 میلیون 53.663 میلیون 9.12 7.99 4.22 157,864 45,255 170,405 32,714
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,945 60.00 2.99 2,003 2.00 0.10 1400/02/22 48 733,187 1.43 میلیارد 15,274.73 2,005 1,963 1,945 1,945 0 0 0 219 16,263,455 1,945 132.551 هزار میلیارد 140.709 میلیون 84.636 میلیون 66.176 میلیون 8.158 میلیون 76.479 میلیون 11.42 میلیون 10.984 میلیون 12.07 1.73 11.61 683,187 50,000 733,187 -
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 8,800 63.00 0.71 8,854 9.00 0.10 1400/02/22 5,317 29.19 میلیون 258.41 میلیارد 5,489.2 8,863 9,020 8,598 9,269 6 77,787 8,750 2 20,231 8,800 212.121 هزار میلیارد 246.329 میلیون 73.191 میلیون 23.958 میلیون 34.208 میلیون 38.983 میلیون 83.832 میلیون 14.54 میلیون 14.59 5.44 2.53 23.931 میلیون 5.255 میلیون 28.785 میلیون 401,337
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 14,227 439.00 2.99 14,664 2.00 0.01 1400/02/22 9 12,296 174.94 میلیون 1,366.22 14,666 14,227 14,227 14,227 0 0 0 544 9,097,344 14,227 95.096 هزار میلیارد 141.693 میلیون 67.514 میلیون 6.485 میلیون 46.596 میلیون 20.918 میلیون 33.194 میلیون 14.224 میلیون 6.69 4.55 2.86 12,296 - 12,296 -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,300 26.00 0.21 12,401 75.00 0.61 1400/02/22 795 4.84 میلیون 59.99 میلیارد 6,085.26 12,326 12,518 12,148 12,764 1 50,000 12,300 1 950 12,355 124.01 هزار میلیارد 148.025 میلیون 65.562 میلیون 10 میلیون 24.015 میلیون 41.547 میلیون 24.499 میلیون 23.412 میلیون 5.3 2.98 5.06 2.718 میلیون 2.12 میلیون 4.626 میلیون 212,000
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 13,898 70.00 0.51 13,803 25.00 0.18 1400/02/22 635 2 میلیون 27.57 میلیارد 3,153.8 13,828 13,760 13,500 14,300 3 21,668 13,651 1 987 13,897 165.636 هزار میلیارد 184.601 میلیون 61.482 میلیون 12 میلیون 18.965 میلیون 42.517 میلیون 69.199 میلیون 25.959 میلیون 6.38 3.9 2.39 1.699 میلیون 304,000 1.999 میلیون 4,000
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,837 149.00 2.99 4,986 0.00 0.00 1400/02/22 2 2,300 11.13 میلیون 1,150 4,986 4,837 4,837 4,837 0 0 0 407 10,039,394 4,837 20.915 هزار میلیارد 73.233 میلیون 60.263 میلیون 4.195 میلیون 52.318 میلیون 7.945 میلیون 24.49 میلیون 3.251 میلیون 6.43 2.63 0.85 2,300 - 2,300 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 21,637 669.00 3.00 22,306 0.00 0.00 1400/02/22 3 1,496 32.37 میلیون 498.67 22,306 21,637 21,637 21,637 0 0 0 223 2,273,139 21,637 33.459 هزار میلیارد 51.987 میلیون 47.855 میلیون 1.5 میلیون 18.528 میلیون 29.327 میلیون 11.815 میلیون 1.63 میلیون 20.53 1.14 2.83 1,496 - 1,496 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 102,843 3,180.00 3.00 105,500 523.00 0.49 1400/02/22 148 83,863 8.66 میلیارد 566.64 106,023 103,564 102,843 108,000 0 0 0 16 26,227 102,843 108.406 هزار میلیارد 137.226 میلیون 45.83 میلیون 1.028 میلیون 28.82 میلیون 17.01 میلیون 132.71 میلیون 6.875 میلیون 15.77 6.37 0.82 80,468 3,395 83,863 -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,086 33.00 2.95 1,100 19.00 1.70 1400/02/22 5,885 173.8 میلیون 191.23 میلیارد 29,532.04 1,119 1,112 1,086 1,144 0 0 0 170 18,443,198 1,086 46.882 هزار میلیارد 48.243 میلیون 45.434 میلیون 1.11 میلیون 1.361 میلیون 44.073 میلیون 1.372 میلیون 1.241 میلیون 37.78 1.06 34.16 164.899 میلیون 8.897 میلیون 173.396 میلیون 400,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 78,925 2,440.00 3.00 80,685 680.00 0.84 1400/02/22 529 291,035 23.27 میلیارد 550.16 81,365 81,050 78,925 83,294 5 3,995 78,925 1 200 79,000 92.257 هزار میلیارد 126.602 میلیون 44.741 میلیون 1.143 میلیون 34.345 میلیون 10.396 میلیون 102.914 میلیون 3.718 میلیون 24.81 8.87 0.9 177,558 113,477 287,490 3,545
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 20,246 626.00 3.00 20,728 144.00 0.69 1400/02/22 323 595,634 12.1 میلیارد 1,844.07 20,872 20,869 20,246 20,990 0 0 0 20 460,430 20,246 42.596 هزار میلیارد 73.704 میلیون 40.789 میلیون 1.751 میلیون 31.108 میلیون 9.681 میلیون 16.392 میلیون 7.312 میلیون 5.83 4.41 2.6 595,634 - 595,634 -
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 48,823 1,509.00 3.00 50,329 3.00 0.01 1400/02/22 3 2,168 105.85 میلیون 722.67 50,332 48,831 48,823 48,823 1 500 46,181 645 1,830,290 48,823 60.395 هزار میلیارد 93.945 میلیون 36.246 میلیون 600,000 33.55 میلیون 2.696 میلیون 48.886 میلیون 1.396 میلیون 43.27 22.4 1.24 2,168 - 2,168 -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 5,733 177.00 2.99 5,908 2.00 0.03 1400/02/22 21 79,500 455.77 میلیون 3,785.71 5,910 5,739 5,733 5,733 0 0 0 387 12,973,748 5,733 15.503 هزار میلیارد 39.358 میلیون 30.959 میلیون 2.624 میلیون 23.855 میلیون 7.104 میلیون 10.719 میلیون 4.011 میلیون 3.87 2.19 1.45 79,500 - 79,500 -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 30,800 952.00 3.00 31,743 9.00 0.03 1400/02/22 11 15,480 476.78 میلیون 1,407.27 31,752 30,800 30,800 30,800 0 0 0 112 996,077 30,800 30.156 هزار میلیارد 59.032 میلیون 30.94 میلیون 950,000 28.876 میلیون 2.064 میلیون 40.554 میلیون 1.324 میلیون 22.78 14.61 0.74 5,480 10,000 14,480 1,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,220 30.00 1.33 2,246 4.00 0.18 1400/02/22 2,115 22.31 میلیون 50.12 میلیارد 10,549.49 2,250 2,310 2,183 2,350 2 10,752 2,200 1 23,921 2,220 54.23 هزار میلیارد 56.587 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 72.87 1.97 16.32 22.09 میلیون 222,498 20.298 میلیون 2.014 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,231 842.00 3.00 28,072 1.00 0.00 1400/02/22 4 1,911 52.04 میلیون 477.75 28,073 27,232 27,231 27,231 0 0 0 203 673,578 27,231 28.072 هزار میلیارد 54.826 میلیون 29.802 میلیون 450,000 26.754 میلیون 3.048 میلیون 36.644 میلیون 1.929 میلیون 14.55 9.22 0.77 1,911 - 1,911 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 30,047 929.00 3.00 30,951 25.00 0.08 1400/02/22 44 58,318 1.75 میلیارد 1,325.41 30,976 31,020 30,047 30,047 1 220 28,868 1466 7,038,817 30,047 170.85 هزار میلیارد 191.213 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 88.14 20.22 22.57 58,318 - 58,318 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 7,280 225.00 3.00 7,374 131.00 1.75 1400/02/22 2,129 12.78 میلیون 94.24 میلیارد 6,002.87 7,505 7,310 7,280 7,752 1 5,000 7,000 1 80,713 7,290 60.467 هزار میلیارد 76.838 میلیون 27.573 میلیون 3.2 میلیون 16.371 میلیون 11.202 میلیون 19.49 میلیون 5.958 میلیون 10.15 5.4 3.1 9.135 میلیون 3.645 میلیون 11.827 میلیون 953,327
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 37,951 320.00 0.84 38,148 123.00 0.32 1400/02/22 458 2.23 میلیون 85.04 میلیارد 4,867.53 38,271 38,000 37,700 39,950 1 140 37,950 1 2,769 38,100 76.296 هزار میلیارد 91.988 میلیون 26.21 میلیون 2 میلیون 15.692 میلیون 10.518 میلیون 42.656 میلیون 8.886 میلیون 8.59 7.25 1.79 654,831 1.575 میلیون 402,827 1.827 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 12,655 391.00 3.00 13,045 1.00 0.01 1400/02/22 9 5,504 69.65 میلیون 611.56 13,046 12,656 12,655 12,655 0 0 0 405 6,721,473 12,655 38.158 هزار میلیارد 52.585 میلیون 20.646 میلیون 2.925 میلیون 14.428 میلیون 6.219 میلیون 40.654 میلیون 2.808 میلیون 13.59 6.14 0.94 5,504 - 5,504 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 20,601 637.00 3.00 21,178 60.00 0.28 1400/02/22 10 217,678 4.48 میلیارد 21,767.8 21,238 20,601 20,601 20,601 0 0 0 99 514,182 20,601 50.827 هزار میلیارد 64.989 میلیون 20.104 میلیون 2.4 میلیون 14.162 میلیون 5.942 میلیون 40.855 میلیون 1.65 میلیون 30.8 8.56 1.24 17,678 200,000 217,678 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 67,785 2,096.00 3.00 69,870 11.00 0.02 1400/02/22 22 3,748 254.06 میلیون 170.36 69,881 68,152 67,785 67,785 0 0 0 27 220,352 67,785 50.865 هزار میلیارد 61.237 میلیون 19.199 میلیون 728,000 10.371 میلیون 8.828 میلیون 2.704 میلیون 1.541 میلیون 33.03 5.76 18.81 3,748 - 3,748 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 30,909 955.00 3.00 31,863 1.00 0.00 1400/02/22 2 851 26.3 میلیون 425.5 31,864 30,910 30,909 30,909 0 0 0 1329 36,165,868 30,909 95.589 هزار میلیارد 107.754 میلیون 18.623 میلیون 1.57 میلیون 12.165 میلیون 6.458 میلیون 8.597 میلیون 4.287 میلیون 22.3 14.8 11.12 851 - 851 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 64,979 2,009.00 3.00 66,986 2.00 0.00 1400/02/22 4 1,466 95.26 میلیون 366.5 66,988 64,979 64,979 64,979 0 0 0 729 8,693,705 64,979 289.296 هزار میلیارد 296.668 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 45.96 27.92 38.74 1,466 - 1,466 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 5,900 46.00 0.77 5,922 24.00 0.40 1400/02/22 336 1.68 میلیون 9.8 میلیارد 5,006.14 5,946 5,940 5,768 5,940 1 10,747 5,899 1 1,000 5,920 30.202 هزار میلیارد 35.053 میلیون 15.642 میلیون 5.1 میلیون 4.851 میلیون 10.791 میلیون 5.097 میلیون 3.876 میلیون 7.79 2.8 5.93 1.682 میلیون - 1.682 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 37,662 1,164.00 3.00 38,677 149.00 0.38 1400/02/22 103 168,356 6.35 میلیارد 1,634.52 38,826 37,832 37,662 38,400 1 385 37,662 3 738 38,390 38.677 هزار میلیارد 47.817 میلیون 15.395 میلیون 1,000,000 9.14 میلیون 6.255 میلیون 7.203 میلیون 2.851 میلیون 13.57 6.18 5.37 98,649 69,707 168,356 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 27,775 859.00 3.00 28,622 12.00 0.04 1400/02/22 5 25,631 711.9 میلیون 5,126.2 28,634 27,775 27,775 27,775 0 0 0 994 27,683,541 27,775 128.799 هزار میلیارد 130.044 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 3.436 میلیون 5.382 میلیون 23.93 9.48 37.49 25,631 - 25,631 -