همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش دفتری دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 932 33.00 3.42 937 28.00 2.90 1400/07/28 - - - 48,184.68 965 954 925 964 1 50,000 932 4 131,504 933 126.495 هزار میلیارد 569.581 میلیون 511.961 میلیون 135 میلیون 443.086 میلیون 68.875 میلیون 100.035 میلیون 39.419 میلیون - 1.84 1.26 463.399 میلیون 7.7 میلیون 439.492 میلیون 31.607 میلیون
وملل

اعتباری ملل

سهام فرابورس 9,200 190.00 2.11 9,000 10.00 0.11 10:58 205 1.36 میلیون 12.25 میلیارد 6,796.98 9,010 8,770 8,690 9,240 1 3,062 8,990 1 70,361 9,000 90 هزار میلیارد 580.567 میلیون 497.593 میلیون 10 میلیون 452.369 میلیون 13.56 میلیون 67.941 میلیون -2,116,752 -42.52 6.64 1.32 337,801 422,930 750,731 10,000
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 170,000 750.00 0.44 170,850 100.00 0.06 10:55 56 27,551 4.78 میلیارد 502.28 170,750 171,000 170,000 174,000 1 3,697 173,000 1 73 175,950 1366.8 هزار میلیارد 1.457 میلیارد 246.839 میلیون 8 میلیون 92.725 میلیون 104.122 میلیون 287.829 میلیون 133.558 میلیون 10.23 13.13 4.75 6,973 68,101 45,474 29,600
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 13,760 650.00 4.96 13,150 40.00 0.31 10:57 69 563,729 7.76 میلیارد 8,264.69 13,110 13,760 13,760 13,760 129 5,220,421 13,520 1 2,500 13,790 328.75 هزار میلیارد 414.966 میلیون 229.906 میلیون 25 میلیون 86.216 میلیون 122.62 میلیون 194.269 میلیون 72.454 میلیون 4.06 2.68 1.69 2.933 میلیون 200,000 1.75 میلیون 1.383 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 46,350 50.00 0.11 46,300 0.00 0.00 10:56 254 850,860 39.43 میلیارد 3,129.21 46,300 46,350 46,250 47,500 1 200 46,200 1 730 46,450 1157.5 هزار میلیارد 1.271 میلیارد 221.624 میلیون 25 میلیون 113.999 میلیون 107.625 میلیون 181.29 میلیون 96.625 میلیون 11.98 10.75 6.38 6,383 151,261 152,030 5,614
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 35,700 750.00 2.15 35,000 50.00 0.14 10:57 374 2.17 میلیون 76.04 میلیارد 6,325.49 34,950 34,950 34,100 36,000 9 366,993 34,950 9 72,086 35,000 1071.63 هزار میلیارد 1.21 میلیارد 190.937 میلیون 30.618 میلیون 138.801 میلیون 46.664 میلیون 44.429 میلیون 27.75 میلیون 38.62 22.96 24.12 250,167 2.744 میلیون 2.994 میلیون -
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 6,000 220.00 3.81 5,870 90.00 1.56 10:57 1,084 8.68 میلیون 52.04 میلیارد 7,545.76 5,780 5,940 5,940 6,040 5 19,128 5,750 1 98,000 5,840 264.6 هزار میلیارد 364.882 میلیون 169.817 میلیون 45 میلیون 101.182 میلیون 68.635 میلیون 73.371 میلیون 70.592 میلیون 3.74 3.85 3.6 8.142 میلیون 5.418 میلیون 11.26 میلیون 2.299 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,800 3,550.00 4.98 73,850 2,600.00 3.65 10:57 1,592 1.07 میلیون 79.63 میلیارد 686.59 71,250 74,300 72,500 74,800 3 1,486 72,650 1 19,946 72,700 1015.55 هزار میلیارد 1.062 میلیارد 165.758 میلیون 9.168 میلیون 48.311 میلیون 80.023 میلیون 234.177 میلیون 135.534 میلیون 7.49 12.68 4.33 2.126 میلیون 800,140 2.2 میلیون 725,962
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,130 70.00 0.99 7,070 10.00 0.14 10:58 1,060 2.07 میلیون 14.76 میلیارد 2,020.05 7,060 7,060 7,060 7,250 78 13,125,101 7,060 56 125,451 7,070 212.1 هزار میلیارد 327.692 میلیون 155.022 میلیون 30 میلیون 115.592 میلیون 33.141 میلیون 13.512 میلیون 13.309 میلیون 15.94 6.4 15.7 569,414 2.209 میلیون 2.776 میلیون 2,143
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 5,390 30.00 0.56 5,380 20.00 0.37 10:57 1,775 5.61 میلیون 30.43 میلیارد 2,725.64 5,360 5,450 5,360 5,520 25 4,969,958 5,500 1 950 5,500 215.2 هزار میلیارد 265.507 میلیون 116.579 میلیون 40 میلیون 50.307 میلیون 63.227 میلیون 94.094 میلیون 23.765 میلیون 9.06 3.4 2.29 1.925 میلیون 8.757 میلیون 8.511 میلیون 2.171 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 111,300 4,950.00 4.65 107,350 1,000.00 0.94 10:56 191 106,441 11.81 میلیارد 574.88 106,350 111,300 107,800 111,650 1 83 108,000 1 20,000 109,000 110.513 هزار میلیارد 194.123 میلیون 111.966 میلیون 1.028 میلیون 84.124 میلیون 22.229 میلیون 216.451 میلیون 25.058 میلیون 4.39 4.95 0.51 161,469 76,627 116,096 122,000
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,090 151.00 3.83 3,980 41.00 1.04 10:57 366 6.66 میلیون 26.91 میلیارد 16,824.91 3,939 4,050 3,999 4,110 2 110,603 3,999 1 93,800 4,010 119.85 هزار میلیارد 167.399 میلیون 104.58 میلیون 30 میلیون 48.149 میلیون 55.811 میلیون 32.306 میلیون 29.202 میلیون 4.09 2.14 3.69 1.77 میلیون 389,397 1.096 میلیون 1.063 میلیون
شگویا

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 9,810 460.00 4.92 9,510 160.00 1.71 10:57 887 3.73 میلیون 36.48 میلیارد 4,226.55 9,350 9,670 9,600 9,810 41 1,630,180 9,480 1 20,951 9,630 227.837 هزار میلیارد 279.851 میلیون 104.208 میلیون 23.958 میلیون 52.013 میلیون 42.309 میلیون 142.183 میلیون 33.03 میلیون 6.9 5.39 1.6 6.57 میلیون 1.209 میلیون 7.775 میلیون 4,012
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 954 36.00 3.92 922 4.00 0.44 10:57 220 4.75 میلیون 4.44 میلیارد 21,345.87 918 956 902 956 2 21,847 922 4 651,212 928 14.815 هزار میلیارد 103.062 میلیون 95.147 میلیون 16.05 میلیون 88.264 میلیون 6.884 میلیون 3.34 میلیون -4,440,055 -3.33 2.15 4.43 8.989 میلیون 5.491 میلیون 14.28 میلیون 200,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 3,424 4.00 0.12 3,355 73.00 2.13 10:57 772 10.09 میلیون 33.91 میلیارد 12,726.44 3,428 3,418 3,260 3,499 0 0 0 56 3,239,353 3,428 56.767 هزار میلیارد 126.161 میلیون 94.492 میلیون 6.485 میلیون 69.562 میلیون 22.36 میلیون 33.343 میلیون 6.365 میلیون 8.89 2.53 1.7 1.726 میلیون 7 میلیون 8.726 میلیون -
ارفع

آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 11,930 560.00 4.93 11,610 240.00 2.11 10:57 202 2.36 میلیون 28.11 میلیارد 11,068.25 11,370 11,860 11,500 11,930 2 30,500 11,580 2 23,841 11,700 139.68 هزار میلیارد 197.807 میلیون 91.17 میلیون 12 میلیون 58.967 میلیون 29.344 میلیون 87.687 میلیون 30.469 میلیون 4.57 4.75 1.59 781,164 100,000 478,395 402,769
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 160,950 7,650.00 4.99 159,000 5,700.00 3.72 10:54 475 486,708 78.33 میلیارد 1,034.06 153,300 160,950 160,000 160,950 25 47,006 153,650 1 35 157,400 381.6 هزار میلیارد 407.112 میلیون 89.596 میلیون 2.4 میلیون 27.552 میلیون 52.575 میلیون 206.016 میلیون 73.235 میلیون 5.21 7.26 1.85 1.211 میلیون 8,423 479,405 740,136
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,166 17.00 1.48 1,155 6.00 0.52 10:56 285 11.74 میلیون 13.67 میلیارد 42,791.53 1,149 1,160 1,151 1,189 2 105,000 1,157 2 5,150 1,168 76.434 هزار میلیارد 85.007 میلیون 86.999 میلیون 66.176 میلیون 8.573 میلیون 76.048 میلیون 9.235 میلیون 8.783 میلیون 8.7 1.01 8.28 2.912 میلیون 8.8 میلیون 11.71 میلیون 1,420
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,603 171.00 4.98 3,590 158.00 4.60 10:56 384 6.05 میلیون 21.73 میلیارد 15,795.54 3,432 3,554 3,432 3,603 7 704,384 3,472 1 16,071 3,506 21.361 هزار میلیارد 81.618 میلیون 73.262 میلیون 5.95 میلیون 60.263 میلیون 13.027 میلیون 22.284 میلیون 6.265 میلیون 3.41 1.64 0.96 7.573 میلیون 3.5 میلیون 10.421 میلیون 651,800
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 1,650 29.00 1.79 1,618 3.00 0.19 10:56 189 2.4 میلیون 3.88 میلیارد 14,020.78 1,621 1,560 1,540 1,662 1 4,000 1,580 5 87,910 1,600 6.791 هزار میلیارد 70.562 میلیون 70.958 میلیون 4.195 میلیون 63.775 میلیون 7.112 میلیون 23.887 میلیون 613,410 11.06 0.95 0.29 2.32 میلیون - 2.32 میلیون -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 120,300 5,700.00 4.97 116,200 1,600.00 1.40 10:52 93 128,498 15.46 میلیارد 1,343.53 114,600 120,300 120,300 120,300 56 1,276,901 114,700 1 61 116,300 132.866 هزار میلیارد 169.832 میلیون 67.372 میلیون 1.143 میلیون 37.081 میلیون 26.003 میلیون 244.926 میلیون 33.085 میلیون 3.87 5.09 0.54 674,335 25,000 537,018 162,317
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,098 40.00 3.78 1,087 29.00 2.74 10:58 7,553 307.65 میلیون 334.73 میلیارد 71,569.54 1,058 1,063 1,058 1,106 1 142,795 1,062 1 88,575 1,064 67.456 هزار میلیارد 67.769 میلیون 62.933 میلیون 10,000 374,643 - - - - - - 213.02 میلیون 122.866 میلیون 187.928 میلیون 147.958 میلیون
دتوزیع

توزیع داروپخش

سهام فرابورس 26,600 1,250.00 4.93 26,400 1,050.00 4.14 10:50 182 528,658 14.03 میلیارد 2,920.4 25,350 25,950 25,550 26,600 23 229,497 25,650 1 200 25,750 31.68 هزار میلیارد 86.401 میلیون 60.228 میلیون 1.2 میلیون 54.721 میلیون 3.696 میلیون 74.64 میلیون 3.681 میلیون 8.61 8.57 0.42 772,599 - 762,469 10,130
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 10,580 500.00 4.96 10,580 500.00 4.96 10:35 52 2.14 میلیون 22.66 میلیارد 41,194.9 10,080 10,580 10,580 10,580 53 4,795,699 10,080 0 0 0 52.9 هزار میلیارد 100.275 میلیون 58.418 میلیون 2.055 میلیون 47.375 میلیون 10.827 میلیون 15.581 میلیون 4.112 میلیون 3.71 4.66 3.24 2.073 میلیون - 72,709 2 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 9,960 470.00 4.95 9,810 320.00 3.37 10:55 151 1.48 میلیون 14.57 میلیارد 10,468.22 9,490 9,490 9,320 9,960 1 5,000 9,470 1 25,348 9,600 18.933 هزار میلیارد 39.245 میلیون 48.408 میلیون 1.93 میلیون 20.311 میلیون 27.658 میلیون 22.87 میلیون 2.153 میلیون 8.81 0.68 0.83 678,367 68,340 421,856 324,851
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 24,650 1,000.00 4.23 23,750 100.00 0.42 10:49 105 168,842 4.07 میلیارد 1,585.92 23,650 23,900 23,700 24,700 4 9,872 23,600 1 18,912 24,000 33.25 هزار میلیارد 75.272 میلیون 47.374 میلیون 1.4 میلیون 42.022 میلیون 3.686 میلیون 60.622 میلیون 2.589 میلیون 12.84 9.02 0.56 92,642 354,691 447,333 -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 810 38.00 4.92 805 33.00 4.27 10:56 2,687 99.5 میلیون 80.11 میلیارد 40,238.57 772 790 785 810 1 6,500 788 3 3,426 788 34.309 هزار میلیارد 34.659 میلیون 45.982 میلیون 42.62 میلیون 349,674 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 23.29 0.75 20.08 152.572 میلیون 8 میلیون 157.955 میلیون 2.616 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,300 1,300.00 5.00 27,300 1,300.00 5.00 10:46 100 922,018 25.15 میلیارد 9,309.78 26,000 26,000 26,000 27,300 1 22,253 26,200 2 19,393 26,500 27.3 هزار میلیارد 66.888 میلیون 44.333 میلیون 1,000,000 39.588 میلیون 3.181 میلیون 51.938 میلیون 3.134 میلیون 8.72 8.58 0.53 325,418 172,633 258,809 239,242
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 42,700 2,000.00 4.91 41,300 600.00 1.47 10:57 161 265,648 11.3 میلیارد 1,659.55 40,700 42,300 41,850 42,700 2 3,885 41,550 1 464 41,600 82.6 هزار میلیارد 110.078 میلیون 43.049 میلیون 2 میلیون 27.478 میلیون 11.344 میلیون 71.558 میلیون 16.123 میلیون 5.12 7.28 1.15 267,101 9,841 249,252 27,690
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 14,250 670.00 4.93 13,730 150.00 1.10 10:57 115 340,782 4.79 میلیارد 3,001 13,580 13,700 13,370 14,250 1 2,183 13,690 1 18,757 13,700 32.952 هزار میلیارد 68.479 میلیون 42.861 میلیون 2.4 میلیون 35.527 میلیون 6.062 میلیون 66.111 میلیون 4.932 میلیون 6.68 5.44 0.5 193,344 161,269 298,735 55,878
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 3,176 108.00 3.52 3,084 16.00 0.52 10:55 86 673,847 2.15 میلیارد 7,913.01 3,068 3,001 3,001 3,220 1 24,315 3,120 1 6,499 3,158 8.095 هزار میلیارد 37.362 میلیون 37.603 میلیون 2.624 میلیون 29.269 میلیون 7.888 میلیون 10.757 میلیون 1.858 میلیون 4.37 1.03 0.75 1.178 میلیون 125,915 1.304 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 51,650 0.00 0.00 50,200 1,450.00 2.81 1400/11/6 - - - 1,140.51 51,650 52,850 49,100 53,400 1 100 51,000 1 1,000 51,600 50.2 هزار میلیارد 72.91 میلیون 36.334 میلیون 1,000,000 22.71 میلیون 10.412 میلیون 13.485 میلیون 4.698 میلیون 10.69 4.82 3.72 824,302 100,655 924,957 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,773 66.00 3.87 1,740 33.00 1.93 10:57 392 6.14 میلیون 10.85 میلیارد 15,528.36 1,707 1,750 1,734 1,787 1 12,371 1,724 2 3,694 1,731 42.134 هزار میلیارد 45.647 میلیون 34.081 میلیون 24.145 میلیون 3.658 میلیون 29.829 میلیون 4.592 میلیون 2.57 میلیون 16.34 1.41 9.14 8.679 میلیون - 7.471 میلیون 1.208 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 15,160 430.00 2.92 14,790 60.00 0.41 10:57 487 1.42 میلیون 21.12 میلیارد 3,131.44 14,730 14,350 14,350 15,200 3 5,571 14,540 3 8,979 14,550 81.696 هزار میلیارد 101.012 میلیون 30.966 میلیون 5.52 میلیون 19.426 میلیون 9.787 میلیون 10.26 میلیون 3.998 میلیون 20.4 8.34 7.95 1.653 میلیون 250,000 1.863 میلیون 40,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 4,100 176.00 4.49 4,053 129.00 3.29 10:56 539 4.51 میلیون 18.28 میلیارد 8,471.71 3,924 4,080 3,965 4,120 39 5,972,831 3,971 1 261 4,177 33.235 هزار میلیارد 48.249 میلیون 28.127 میلیون 8.2 میلیون 15.039 میلیون 13.318 میلیون 16.597 میلیون 3.805 میلیون 8.73 2.5 2 14.331 میلیون 100,000 11.362 میلیون 3.068 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 3,256 80.00 2.52 3,184 8.00 0.25 10:56 97 472,242 1.54 میلیارد 4,883.6 3,176 3,190 3,190 3,300 1 13,374 3,170 1 92,236 3,210 15.92 هزار میلیارد 35.503 میلیون 27.079 میلیون 5 میلیون 19.583 میلیون 6.752 میلیون 52.643 میلیون 1.917 میلیون 8.31 2.36 0.3 2.294 میلیون - 2.019 میلیون 275,000
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 15,310 330.00 2.20 15,100 120.00 0.80 10:57 538 1.84 میلیون 28.07 میلیارد 3,426 14,980 14,950 14,520 15,690 1 5,000 13,530 36 338,647 14,800 151.1 هزار میلیارد 163.257 میلیون 25.873 میلیون 10 میلیون 12.357 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 31.42 12.26 12.19 3.365 میلیون 80,000 3.445 میلیون -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 5,250 0.00 0.00 5,230 20.00 0.38 10:56 191 1.49 میلیون 7.75 میلیارد 7,694.14 5,250 5,290 5,170 5,290 1 3,820 5,210 2 70,091 5,260 31.38 هزار میلیارد 46.814 میلیون 21.857 میلیون 6 میلیون 15.434 میلیون 6.403 میلیون 9.341 میلیون 1.174 میلیون 26.73 4.91 3.36 435,945 440,811 832,756 44,000
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 10,800 510.00 4.96 10,400 110.00 1.07 10:57 162 666,563 7.17 میلیارد 4,124.5 10,290 10,320 10,320 10,800 1 13,451 10,450 1 20,000 10,530 67.665 هزار میلیارد 78.525 میلیون 21.586 میلیون 6.5 میلیون 11.185 میلیون 14.149 میلیون 25.217 میلیون 7.006 میلیون 9.61 4.76 2.67 1.42 میلیون 315,695 1.221 میلیون 514,204
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,230 30.00 0.58 5,200 0.00 0.00 10:56 58 357,788 1.86 میلیارد 6,168.76 5,200 5,050 5,030 5,300 1 6,500 5,060 1 38,123 5,120 40.186 هزار میلیارد 50.132 میلیون 21.437 میلیون 7.728 میلیون 9.946 میلیون 11.321 میلیون 4.429 میلیون 2.921 میلیون 13.76 3.55 9.07 259,549 290,025 423,253 126,321