همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 28,000 1,100.00 3.78 27,700 1,400.00 4.81 12:29 217 427,689 12.39 میلیارد 2,546.94 29,100 27,650 27,650 28,800 0 0 0 24 238,807 28,500 8.73 هزار میلیارد 9.608 میلیون 2.157 میلیون 300,000 1.298 میلیون 858,201 75,612 83,315 99.74 9.68 109.9 427,689 - 427,689 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 10,210 10.00 0.10 9,950 250.00 2.45 12:29 5,708 41.67 میلیون 424.94 میلیارد 10,111.88 10,200 9,900 9,690 10,210 1 9,000 10,070 3 8,314 10,080 102 هزار میلیارد 100.918 میلیون 16.001 میلیون 10 میلیون 1.418 میلیون 14.582 میلیون 1.797 میلیون 1.578 میلیون 63.05 6.82 55.36 40.194 میلیون 1.473 میلیون 39.931 میلیون 1.737 میلیون
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 8,000 100.00 1.27 7,900 0.00 0.00 12:29 381 1.8 میلیون 14.2 میلیارد 2,868.89 7,900 7,730 7,660 8,050 1 2,500 7,870 1 1,640 7,920 17.629 هزار میلیارد 18.922 میلیون 5.644 میلیون 2.232 میلیون 1.293 میلیون 4.351 میلیون 539,293 161,893 108.89 4.05 32.69 1.698 میلیون 100,000 1.798 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 14,030 690.00 4.69 14,040 680.00 4.62 12:30 3,066 11.68 میلیون 171.94 میلیارد 6,043.18 14,720 14,300 13,990 14,460 0 0 0 450 7,384,228 14,510 103.04 هزار میلیارد 101.013 میلیون 11.568 میلیون 2.8 میلیون 2.733 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 27.9 11.12 27.01 11.387 میلیون 295,000 11.682 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 35,050 250.00 0.71 34,950 350.00 0.99 12:29 961 3.62 میلیون 127.78 میلیارد 7,955.33 35,300 33,550 33,550 35,100 1 2,000 34,700 35 825,333 35,150 1080.815 هزار میلیارد 1.196 میلیارد 172.633 میلیون 20.412 میلیون 125.969 میلیون 46.664 میلیون 44.429 میلیون 27.75 میلیون 38.56 22.93 24.09 1.496 میلیون 2.126 میلیون 3.61 میلیون 12,000
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 856 55.00 6.04 852 59.00 6.48 12:29 - - - 41,446.32 911 854 824 870 1 50,000 903 12 670,208 905 38.657 هزار میلیارد 36.685 میلیون 46.035 میلیون 42.62 میلیون 372,161 45.662 میلیون 1.709 میلیون 1.473 میلیون 24.65 0.8 21.25 208.296 میلیون 4.511 میلیون 199.391 میلیون 13.416 میلیون
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 14,820 180.00 1.23 14,680 40.00 0.27 1400/10/22 - - - 2,011.99 14,640 14,800 14,510 14,840 1 3,500 14,820 3 11,345 14,850 49.178 هزار میلیارد 50.065 میلیون 15.326 میلیون 3.35 میلیون 887,319 11.913 میلیون 2.568 میلیون 2.504 میلیون - 4.13 19.15 172,972 374,288 468,460 78,800
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 9,700 100.00 1.04 9,560 40.00 0.42 12:30 348 3.55 میلیون 34.06 میلیارد 5,023.32 9,600 9,400 9,400 9,780 1 6,918 9,540 2 16,131 9,670 49.92 هزار میلیارد 53.935 میلیون 13.869 میلیون 4 میلیون 4.223 میلیون 9.646 میلیون 2.661 میلیون 4.132 میلیون 12.03 5.15 18.68 1.084 میلیون 2.466 میلیون 3.149 میلیون 400,617
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 7,430 60.00 0.81 7,380 10.00 0.14 12:29 331 1.74 میلیون 12.87 میلیارد 5,301.26 7,370 7,250 7,120 7,650 2 22,020 7,350 2 20,700 7,450 9.728 هزار میلیارد 10.192 میلیون 2.827 میلیون 1.32 میلیون 450,876 2.376 میلیون 522,309 345,316 28.21 4.1 18.65 1.745 میلیون - 1.735 میلیون 9,500
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 24,750 1,000.00 4.21 24,600 850.00 3.58 12:29 3,899 3.94 میلیون 93.63 میلیارد 1,615.36 23,750 24,000 23,950 24,900 1 1,000 23,850 20 31,063 23,850 48.45 هزار میلیارد 54.279 میلیون 7.276 میلیون 2.04 میلیون 4.095 میلیون 3.181 میلیون 2.883 میلیون 859,075 58.42 15.78 17.41 3.943 میلیون - 3.539 میلیون 404,036
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 15,880 40.00 0.25 15,540 300.00 1.89 12:29 1,190 4.64 میلیون 73.55 میلیارد 5,027.35 15,840 15,080 15,050 16,200 1 340 15,000 131 1,275,702 15,670 9.551 هزار میلیارد 10.904 میلیون 2.466 میلیون 602,947 1.534 میلیون 867,051 566,844 -21,008 -446.01 10.81 16.53 4.414 میلیون 229,760 4.644 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,060 0.00 0.00 7,060 0.00 0.00 12:29 1,530 4.84 میلیون 34.16 میلیارد 3,371.82 7,060 7,060 7,060 7,070 23 2,310,610 7,060 1 1,100 7,060 211.8 هزار میلیارد 327.392 میلیون 155.022 میلیون 30 میلیون 115.592 میلیون 33.141 میلیون 13.512 میلیون 13.309 میلیون 15.91 6.39 15.68 140,069 4.698 میلیون 4.836 میلیون 2,244
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 5,160 100.00 1.90 5,140 120.00 2.28 12:29 267 1.5 میلیون 7.73 میلیارد 7,681.07 5,260 5,000 5,000 5,370 0 0 0 9 425,962 5,120 5.26 هزار میلیارد 6.222 میلیون 2.166 میلیون 1,000,000 1.082 میلیون 1.083 میلیون 371,408 23,578 218 4.74 13.84 1.498 میلیون - 1.498 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 15,030 580.00 3.72 15,900 290.00 1.86 12:29 317 3.82 میلیون 59.67 میلیارد 4,901.26 15,610 15,980 14,830 16,300 225 5,637,186 15,640 1 1,000 16,000 156.1 هزار میلیارد 165.185 میلیون 23.806 میلیون 10 میلیون 11.485 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 33.19 12.95 12.88 3.815 میلیون - 1.124 میلیون 2.691 میلیون
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 19,100 400.00 2.05 19,300 200.00 1.03 12:29 1,613 1.33 میلیون 25.95 میلیارد 152.48 19,500 19,200 18,800 19,650 1 100,000 19,200 137 85,396 19,450 13.65 هزار میلیارد 13.698 میلیون 1.541 میلیون 700,000 187,702 1.354 میلیون 1.084 میلیون 1.177 میلیون 11.48 9.98 12.46 778,421 550,926 1.329 میلیون 90
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 34,850 750.00 2.20 34,200 100.00 0.29 12:29 6,010 13.8 میلیون 470.49 میلیارد 1,718.28 34,100 34,800 32,400 35,550 2 665 34,600 8 252,198 34,900 8.525 هزار میلیارد 8.888 میلیون 2.09 میلیون 250,000 437,630 1.652 میلیون 713,069 647,878 13.51 5.3 12.27 13.797 میلیون - 13.747 میلیون 50,588
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 1,351 22.00 1.60 1,361 12.00 0.87 12:29 283 4.73 میلیون 6.43 میلیارد 15,483.41 1,373 1,344 1,331 1,370 5 42,437 1,350 1 50,343 1,360 5.258 هزار میلیارد 5.596 میلیون 4.127 میلیون 3.829 میلیون 384,361 3.743 میلیون 445,280 -37,669 -138.36 1.39 11.7 4.732 میلیون - 4.732 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 13,310 230.00 1.70 13,510 30.00 0.22 12:29 1,457 355,435 4.78 میلیارد 190.4 13,540 13,240 13,220 13,540 1 590 13,540 1 590 13,540 58.222 هزار میلیارد 62.212 میلیون 11.94 میلیون 4.3 میلیون 4.119 میلیون 7.822 میلیون 5.71 میلیون 2.895 میلیون 20.07 7.43 10.17 76,117 279,318 355,275 160
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,510 180.00 3.16 5,650 40.00 0.70 12:25 111 762,897 4.19 میلیارد 6,233.73 5,690 5,460 5,410 5,540 0 0 0 1 2,338 5,480 43.972 هزار میلیارد 54.438 میلیون 22.096 میلیون 7.728 میلیون 10.775 میلیون 11.321 میلیون 4.429 میلیون 2.921 میلیون 14.95 3.86 9.86 462,897 300,000 762,897 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,828 31.00 1.67 1,824 35.00 1.88 12:29 583 5.46 میلیون 10.05 میلیارد 12,161.15 1,859 1,814 1,799 1,857 6 146,819 1,825 1 1,554 1,835 44.886 هزار میلیارد 47.699 میلیون 34.081 میلیون 24.145 میلیون 3.658 میلیون 29.829 میلیون 4.592 میلیون 2.57 میلیون 17.14 1.48 9.59 5.458 میلیون - 5.458 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 3,008 99.00 3.19 3,070 37.00 1.19 12:29 159 1.23 میلیون 3.76 میلیارد 8,448.96 3,107 3,030 2,952 3,030 3 21,160 3,030 1 21 3,070 18.642 هزار میلیارد 24.985 میلیون 14.217 میلیون 6 میلیون 6.565 میلیون 7.652 میلیون 1.963 میلیون 1.005 میلیون 18.33 2.41 9.39 1.231 میلیون - 1.231 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 8,910 150.00 1.66 9,060 0.00 0.00 12:29 1,564 571,234 5.14 میلیارد 357.08 9,060 8,910 8,850 8,980 3 10,682 8,910 1 4,277 8,930 27.18 هزار میلیارد 32.281 میلیون 9.511 میلیون 3 میلیون 5.251 میلیون 4.26 میلیون 2.902 میلیون 1.336 میلیون 21.17 6.37 9.34 571,234 - 571,019 215
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,565 103.00 2.81 3,625 43.00 1.17 12:29 973 11.46 میلیون 42.04 میلیارد 12,230.2 3,668 3,720 3,520 3,736 1 12,123 3,619 2 53,751 3,669 27.246 هزار میلیارد 35.623 میلیون 17.973 میلیون 7.428 میلیون 8.697 میلیون 9.276 میلیون 2.901 میلیون 1.923 میلیون 14 2.9 9.28 3.213 میلیون 8.249 میلیون 8.623 میلیون 2.839 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 16,490 610.00 3.57 16,760 340.00 1.99 12:29 400 669,528 11.24 میلیارد 2,913.56 17,100 16,470 16,380 16,800 2 850 16,560 1 1,392 16,670 94.392 هزار میلیارد 112.97 میلیون 30.242 میلیون 5.52 میلیون 20.455 میلیون 9.787 میلیون 10.26 میلیون 3.998 میلیون 23.14 9.45 9.02 629,528 40,000 669,218 310
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,137 41.00 3.48 1,154 24.00 2.04 12:29 419 10.67 میلیون 12.38 میلیارد 28,704.58 1,178 1,140 1,120 1,168 1 18,021 1,144 1 100,000 1,154 77.956 هزار میلیارد 81.919 میلیون 81.599 میلیون 66.176 میلیون 5.552 میلیون 76.048 میلیون 9.235 میلیون 8.783 میلیون 8.69 1 8.27 9.134 میلیون 1.537 میلیون 9.472 میلیون 1.2 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 83,600 4,350.00 4.95 83,850 4,100.00 4.66 12:29 1,302 851,962 74.92 میلیارد 1,591.49 87,950 84,350 83,600 88,700 0 0 0 35 47,416 87,300 28.804 هزار میلیارد 29.921 میلیون 3.266 میلیون 327,500 2.46 میلیون 806,432 3.335 میلیون 928,478 29.58 34.05 8.23 616,777 235,185 845,768 6,194
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,060 260.00 4.89 5,080 240.00 4.51 12:29 594 4.45 میلیون 23.66 میلیارد 8,302.63 5,320 5,150 5,060 5,380 1 200,000 5,250 1 6,212 5,260 3.584 هزار میلیارد 3.823 میلیون 469,115 70,000 239,188 229,927 433,872 157,694 21.7 14.88 7.89 4.446 میلیون - 4.446 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 19,350 1,000.00 4.91 20,250 100.00 0.49 12:29 169 371,257 7.4 میلیارد 3,352.17 20,350 19,350 19,350 19,350 0 0 0 68 427,309 19,800 12.719 هزار میلیارد 13.947 میلیون 2.608 میلیون 625,000 1.385 میلیون 1.223 میلیون 1.754 میلیون 641,754 19.72 10.35 7.22 289,230 82,027 371,257 -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 3,437 240.00 6.53 3,529 148.00 4.03 12:29 - - - 14,132.28 3,677 3,543 3,437 3,543 0 0 0 69 1,687,121 3,534 7.354 هزار میلیارد 10.089 میلیون 5.537 میلیون 2 میلیون 3.031 میلیون 2.506 میلیون 1.005 میلیون 343,836 20.53 2.82 7.02 844,175 35,000 879,175 -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 47,200 800.00 1.67 47,900 100.00 0.21 12:29 123 313,285 14.88 میلیارد 4,314.21 48,000 47,000 46,950 48,000 2 26,599 47,250 1 300 47,600 1200 هزار میلیارد 1.311 میلیارد 221.624 میلیون 25 میلیون 113.999 میلیون 107.625 میلیون 181.29 میلیون 96.625 میلیون 12.39 11.13 6.61 63,615 249,670 208,525 104,760
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 6,550 110.00 1.65 6,600 60.00 0.90 12:29 196 1.02 میلیون 6.62 میلیارد 4,831.99 6,660 6,620 6,390 6,630 3 46,872 6,460 1 203 6,520 8.658 هزار میلیارد 9.027 میلیون 3.044 میلیون 1.3 میلیون 446,931 2.597 میلیون 1.344 میلیون 1.12 میلیون 7.66 3.3 6.39 962,986 53,928 1.017 میلیون -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 19,250 750.00 3.75 19,450 550.00 2.75 12:29 268 286,578 5.62 میلیارد 1,579.3 20,000 19,050 19,000 20,000 2 683 19,600 1 2,515 19,800 20 هزار میلیارد 21.428 میلیون 5.018 میلیون 1,000,000 1.978 میلیون 3.04 میلیون 3.059 میلیون 589,764 32.98 6.4 6.36 268,439 18,139 285,578 1,000
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 57,400 1,200.00 2.05 58,400 200.00 0.34 12:29 1,279 85,463 4.95 میلیارد 41.6 58,600 57,000 56,400 58,500 1 11,299 57,250 3 174 57,300 11.72 هزار میلیارد 13.227 میلیون 2.443 میلیون 200,000 1.547 میلیون 896,246 1.98 میلیون 1.101 میلیون 10.61 13.03 5.9 85,463 - 85,447 16
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 9,700 210.00 2.21 9,610 120.00 1.26 12:30 1,142 8.59 میلیون 81.53 میلیارد 6,584.85 9,490 9,450 9,220 9,940 40 3,670,591 9,570 0 0 0 23.307 هزار میلیارد 25.212 میلیون 4.954 میلیون 2.456 میلیون 1.61 میلیون 3.344 میلیون 4.094 میلیون 769,998 30.65 7.06 5.77 8.593 میلیون - 8.59 میلیون 3,000
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 68,300 500.00 0.74 67,800 0.00 0.00 12:29 72 69,363 4.74 میلیارد 300.5 67,800 66,950 65,100 68,300 1 342 67,050 1 743 67,800 5.695 هزار میلیارد 6.332 میلیون 972,944 84,000 636,867 336,077 1.039 میلیون 242,842 23.45 16.95 5.48 69,363 - 56,214 13,149
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 2,372 97.00 4.26 2,295 20.00 0.88 12:29 247 4.11 میلیون 9.51 میلیارد 6,912.84 2,275 2,388 2,320 2,388 19 490,660 2,325 1 11,000 2,337 5.005 هزار میلیارد 8.317 میلیون 5.805 میلیون 1.2 میلیون 3.268 میلیون 2.516 میلیون 953,434 200,962 25.12 2.01 5.3 4.093 میلیون 16,607 3.109 میلیون 1,000,000
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,026 30.00 2.84 1,040 16.00 1.52 12:29 699 25.63 میلیون 27.06 میلیارد 23,716.09 1,056 1,020 1,007 1,049 1 5,600 1,047 3 382,090 1,050 16.949 هزار میلیارد 104.956 میلیون 95.147 میلیون 16.05 میلیون 88.264 میلیون 6.884 میلیون 3.34 میلیون -4,440,055 -3.76 2.42 5 11.897 میلیون 13.736 میلیون 21.161 میلیون 4.472 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 5,540 70.00 1.25 5,670 60.00 1.07 1400/10/25 - - - 6,144.2 5,610 5,700 5,500 5,800 1 1,000 5,500 1 3,893 5,500 28.917 هزار میلیارد 36.394 میلیون 19.146 میلیون 5.1 میلیون 7.477 میلیون 11.669 میلیون 5.903 میلیون 2.058 میلیون 14.05 2.48 4.91 2.195 میلیون 3.101 میلیون 4.607 میلیون 688,947
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 168,050 4,650.00 2.69 172,600 100.00 0.06 12:19 54 8,461 1.43 میلیارد 76.6 172,700 168,200 165,550 168,200 4 838 167,600 1 70 167,650 1381.6 هزار میلیارد 1.5 میلیارد 225.298 میلیون 8 میلیون 121.176 میلیون 104.122 میلیون 287.829 میلیون 133.558 میلیون 10.34 13.26 4.8 7,125 1,336 8,461 -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 6,880 130.00 1.93 6,700 50.00 0.74 12:29 604 3.05 میلیون 20.58 میلیارد 6,215.13 6,750 6,600 6,420 7,000 0 0 0 20 1,658,041 6,580 5.231 هزار میلیارد 6.456 میلیون 2.108 میلیون 775,000 1.264 میلیون 843,848 1.095 میلیون 159,855 32.48 6.15 4.74 2.951 میلیون 100,000 3.049 میلیون 1,310