همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 54,868 1,696.00 3.00 56,559 5.00 0.01 12:23 7 2,364 129.71 میلیون 337.71 56,564 54,869 54,868 54,868 0 0 0 346 3,423,738 54,870 16.968 هزار میلیارد 18.257 میلیون 2.159 میلیون 300,000 1.288 میلیون 870,962 32,212 594,498 28.54 19.48 526.8 1,105 - 1,105 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 33,150 283.00 0.86 33,091 224.00 0.68 12:29 316 3.68 میلیون 121.65 میلیارد 12,370.31 32,867 32,858 32,075 33,200 1 139 32,300 1 1,000 32,500 1494.854 هزار میلیارد 1.492 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 140.56 31.02 134.49 705,224 653,491 1.159 میلیون 200,155
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 14,880 240.00 1.59 15,009 111.00 0.73 12:21 101 806,142 11.82 میلیارد 7,906.83 15,120 14,674 14,667 14,960 0 0 0 49 2,026,452 14,676 19.812 هزار میلیارد 20.467 میلیون 2.562 میلیون 1.32 میلیون 508,672 2.053 میلیون 271,996 114,363 174.52 9.73 73.38 16,811 - 16,811 -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 12,658 391.00 3.00 13,049 0.00 0.00 11:21 2 2,010 25.44 میلیون 1,005 13,049 12,659 12,658 12,658 0 0 0 470 23,617,897 12,659 16.964 هزار میلیارد 18.085 میلیون 2.577 میلیون 1.3 میلیون 1.121 میلیون 1.456 میلیون 299,571 148,855 113.96 11.65 56.63 450 - 450 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,879 522.00 3.00 17,401 0.00 0.00 1400/02/18 - - - 355 17,401 16,879 16,879 16,879 1 500 15,657 356 7,741,971 16,879 10.492 هزار میلیارد 11.706 میلیون 2.139 میلیون 602,947 1.214 میلیون 925,006 232,416 215,925 48.61 11.34 45.14 355 - 355 -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 64,989 2,009.00 3.00 66,992 6.00 0.01 11:36 9 4,113 267.3 میلیون 426.3 66,998 64,990 64,989 64,989 0 0 0 745 12,286,490 64,994 289.322 هزار میلیارد 296.72 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 45.97 27.93 38.75 3,710 - 3,710 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 27,804 859.00 3.00 28,637 26.00 0.09 12:25 24 53,959 1.5 میلیارد 2,248.29 28,663 27,806 27,804 27,804 0 0 0 1179 37,647,835 27,807 128.867 هزار میلیارد 130.228 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 3.436 میلیون 5.382 میلیون 23.96 9.49 37.54 1,315 - 1,315 -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 142,510 4,407.00 3.00 146,912 5.00 0.00 09:27 1 419 59.71 میلیون 419 146,917 142,510 142,510 142,510 0 0 0 842 2,360,696 142,523 10.284 هزار میلیارد 10.449 میلیون 315,342 70,000 165,080 150,262 289,573 122,780 83.76 68.44 35.53 1,036 - 1,036 -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,126 4.00 0.36 1,119 3.00 0.27 12:29 7,447 318.73 میلیون 356.77 میلیارد 42,644.72 1,122 1,122 1,095 1,150 0 0 0 759 75,704,430 1,132 47.692 هزار میلیارد 49.181 میلیون 45.434 میلیون 1.11 میلیون 1.361 میلیون 44.073 میلیون 1.372 میلیون 1.241 میلیون 38.54 1.1 34.85 12.637 میلیون - 12.637 میلیون -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,220 68.00 2.97 2,286 2.00 0.09 12:29 65 647,616 1.44 میلیارد 10,723.07 2,288 2,221 2,220 2,220 0 0 0 170 5,947,786 2,222 8.754 هزار میلیارد 9.148 میلیون 4.128 میلیون 3.829 میلیون 386,428 3.742 میلیون 272,710 -106,804 -82.03 2.34 32.14 164,616 - 164,616 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 15,794 488.00 3.00 16,269 13.00 0.08 12:26 78 97,845 1.55 میلیارد 1,273.06 16,282 15,911 15,794 16,500 0 0 0 5 7,183 15,927 65.076 هزار میلیارد 68.39 میلیون 10.646 میلیون 4 میلیون 3.262 میلیون 7.384 میلیون 2.331 میلیون 2.919 میلیون 22.31 8.82 27.94 98,871 20,000 100,567 18,304
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 9,855 304.00 2.99 10,159 0.00 0.00 12:12 - - - 1,000 10,159 9,855 9,855 9,855 0 0 0 462 19,033,768 9,856 16.762 هزار میلیارد 20.038 میلیون 5.476 میلیون 1.65 میلیون 3.276 میلیون 2.2 میلیون 616,486 233,224 71.87 7.62 27.19 11,010 - 11,010 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 6,940 214.00 2.99 7,154 0.00 0.00 12:00 7 10,043 69.7 میلیون 1,434.71 7,154 6,940 6,940 6,940 0 0 0 454 9,174,212 6,940 42.924 هزار میلیارد 48.307 میلیون 12.804 میلیون 3 میلیون 5.383 میلیون 7.422 میلیون 1.617 میلیون 721,457 59.5 5.78 26.54 12,649 - 12,649 -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 31,294 967.00 3.00 32,261 0.00 0.00 10:41 1 200 6.26 میلیون 200 32,261 31,294 31,294 31,294 0 0 0 386 8,354,658 31,294 16.131 هزار میلیارد 16.413 میلیون 1.543 میلیون 500,000 282,814 1.26 میلیون 627,616 409,510 39.39 12.8 25.7 200 - 200 -
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 20,440 632.00 3.00 21,054 18.00 0.09 11:34 8 66,773 1.36 میلیارد 8,346.63 21,072 20,441 20,440 20,440 0 0 0 286 4,516,808 20,442 10.527 هزار میلیارد 11.067 میلیون 1.165 میلیون 500,000 531,438 633,734 421,620 76,301 138.09 16.63 24.99 4,756 - 4,756 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 15,652 484.00 3.00 16,136 0.00 0.00 11:51 3 2,265 35.45 میلیون 755 16,136 15,652 15,652 15,652 1 413 12,479 360 6,634,572 15,652 16.136 هزار میلیارد 17.103 میلیون 1.957 میلیون 1,000,000 967,285 989,809 671,521 106,502 151.51 16.3 24.03 2,034 - 2,034 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 87,000 132.00 0.15 86,891 23.00 0.03 12:29 340 214,051 18.62 میلیارد 626.15 86,868 86,867 86,868 87,100 1 500 86,241 1 1,000 86,251 886.81 هزار میلیارد 988.129 میلیون 138.118 میلیون 10.206 میلیون 101.554 میلیون 36.564 میلیون 38.779 میلیون 25.599 میلیون 34.64 24.25 22.86 775,722 500 747,586 28,636
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 29,822 922.00 3.00 31,017 273.00 0.89 12:29 3,768 8.18 میلیون 253.62 میلیارد 2,165.6 30,744 30,000 29,822 31,530 1 190 29,812 2 8,087 29,830 171.225 هزار میلیارد 190.07 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 87.56 20.08 22.41 6.731 میلیون 1.049 میلیون 6.319 میلیون 1.461 میلیون
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 86,723 2,682.00 3.00 89,403 2.00 0.00 12:09 1 343 29.75 میلیون 343 89,405 86,724 86,723 86,723 0 0 0 391 2,592,680 86,724 22.351 هزار میلیارد 22.588 میلیون 1.55 میلیون 250,000 236,631 1.314 میلیون 1.003 میلیون 959,497 23.29 17.02 22.28 58 - 58 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 68,152 2,107.00 3.00 69,896 363.00 0.52 11:20 147 122,953 8.38 میلیارد 840.9 70,259 68,153 68,152 70,000 0 0 0 66 115,619 68,157 50.884 هزار میلیارد 61.52 میلیون 19.199 میلیون 728,000 10.371 میلیون 8.828 میلیون 2.704 میلیون 1.541 میلیون 33.21 5.79 18.93 1,508 - 1,508 -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 19,209 594.00 3.00 19,801 2.00 0.01 12:23 9 8,787 168.79 میلیون 976.33 19,803 19,209 19,209 19,209 1 313 16,139 662 9,218,123 19,219 44.186 هزار میلیارد 45.392 میلیون 5.846 میلیون 2.232 میلیون 1.201 میلیون 4.645 میلیون 2.4 میلیون 2.076 میلیون 21.29 9.51 18.43 41,023 - 41,023 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 20,300 385.00 1.93 19,975 60.00 0.30 12:29 3,386 659,246 13.27 میلیارد 193.09 19,915 19,395 19,500 20,500 1 900 19,480 1 1,854 19,501 85.888 هزار میلیارد 88.956 میلیون 8.944 میلیون 4.3 میلیون 3.321 میلیون 5.622 میلیون 4.795 میلیون 2.254 میلیون 37.99 15.23 17.86 422,002 544,298 965,944 356
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 32,906 1,017.00 3.00 33,919 4.00 0.01 11:14 11 5,729 188.52 میلیون 520.82 33,923 32,907 32,906 32,906 0 0 0 9999 10,474,294 32,909 10.176 هزار میلیارد 10.425 میلیون 654,811 300,000 248,278 406,533 605,258 36,002 282.68 25.03 16.81 3,339 - 3,339 -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 125,985 3,896.00 3.00 129,862 19.00 0.01 11:20 7 1,829 230.43 میلیون 261.29 129,881 125,985 125,985 125,985 0 0 0 864 2,198,568 125,989 42.53 هزار میلیارد 44.03 میلیون 3.019 میلیون 327,500 1.494 میلیون 1.524 میلیون 2.534 میلیون 1.345 میلیون 31.63 27.9 16.78 130 - 130 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 33,264 1,028.00 3.00 34,291 1.00 0.00 11:04 3 1,700 56.55 میلیون 566.67 34,292 33,264 33,264 33,264 0 0 0 232 3,322,324 33,267 21.432 هزار میلیارد 21.876 میلیون 1.606 میلیون 625,000 443,259 1.163 میلیون 1.287 میلیون 511,263 41.92 18.45 16.66 200 - 200 -
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 7,723 238.00 2.99 7,961 0.00 0.00 10:23 3 4,852 37.47 میلیون 1,617.33 7,961 7,723 7,723 7,723 0 0 0 317 6,667,534 7,724 9.553 هزار میلیارد 10.887 میلیون 2.625 میلیون 1.2 میلیون 1.334 میلیون 1.291 میلیون 574,252 114,547 83.4 7.4 16.64 20,650 - 20,650 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 101,329 3,133.00 3.00 104,454 8.00 0.01 11:02 6 1,266 128.28 میلیون 211 104,462 101,330 101,329 101,329 0 0 0 510 1,500,561 101,334 10.445 هزار میلیارد 10.651 میلیون 437,153 100,000 205,177 231,976 631,349 73,245 142.62 45.03 16.55 771 - 771 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 30,334 938.00 3.00 31,260 12.00 0.04 12:10 29 19,300 585.45 میلیون 658.13 31,272 30,341 30,334 30,334 0 0 0 941 10,491,811 30,345 87.531 هزار میلیارد 89.957 میلیون 9.948 میلیون 2.8 میلیون 2.395 میلیون 7.552 میلیون 5.597 میلیون 5.266 میلیون 16.63 11.59 15.64 6,270 - 6,270 -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,276 128.00 5.96 2,239 91.00 4.24 12:29 1,625 19.95 میلیون 44.72 میلیارد 12,673.04 2,148 2,065 2,185 2,276 0 0 0 186 5,241,171 2,107 53.892 هزار میلیارد 54.221 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 69.69 1.88 15.6 10.315 میلیون 5 میلیون 15.315 میلیون -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 57,020 1,763.00 3.00 58,751 32.00 0.05 12:29 27 15,325 873.83 میلیون 567.59 58,783 57,032 57,020 57,020 0 0 0 9335 1,800,248 57,036 11.75 هزار میلیارد 11.804 میلیون 1.197 میلیون 200,000 47,444 1.15 میلیون 788,602 914,575 12.85 10.23 14.91 2,353 - 2,353 -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 103,460 3,199.00 3.00 106,651 8.00 0.01 11:22 7 1,137 117.63 میلیون 162.43 106,659 103,462 103,460 103,460 1 88 92,111 8901 3,099,746 103,468 21.33 هزار میلیارد 21.906 میلیون 1.78 میلیون 200,000 574,080 1.206 میلیون 1.559 میلیون 1.026 میلیون 20.79 17.7 13.68 996 - 996 -
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 6,562 202.00 2.99 6,761 3.00 0.04 12:29 10 114,076 748.57 میلیون 12,590.11 6,764 6,563 6,562 6,562 0 0 0 58 1,849,460 6,566 8.113 هزار میلیارد 9.305 میلیون 3.697 میلیون 1.2 میلیون 1.188 میلیون 2.509 میلیون 647,740 1.142 میلیون 7.11 3.24 12.53 138,864 - 138,864 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 11,221 393.00 3.63 11,061 233.00 2.15 12:29 3,891 2.93 میلیون 32.73 میلیارد 733.44 10,828 10,641 10,803 11,339 0 0 0 609 450,833 10,726 33.165 هزار میلیارد 36.724 میلیون 8.414 میلیون 3 میلیون 4.24 میلیون 4.174 میلیون 2.616 میلیون 1.323 میلیون 24.56 7.78 12.42 227,769 950,000 1.178 میلیون 231
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 19,574 605.00 3.00 20,179 0.00 0.00 10:15 1 509 9.96 میلیون 509 20,179 19,574 19,574 19,574 0 0 0 385 2,817,122 19,574 9.686 هزار میلیارد 10.732 میلیون 1.897 میلیون 480,000 1.047 میلیون 850,132 799,220 169,953 56.99 11.39 12.12 509 - 509 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 20,023 69,603.00 77.66 20,418 69,208.00 77.22 1400/01/31 - - - 750 89,626 87,815 - - 0 0 0 199 1,455,446 87,884 11.434 هزار میلیارد 52.349 میلیون 3.265 میلیون 560,000 2.159 میلیون 1.107 میلیون 4.23 میلیون 557,333 20.52 45.35 11.87 15,750 - 15,750 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 39,160 1,211.00 3.00 40,371 0.00 0.00 11:45 1 172 6.74 میلیون 150.5 40,371 39,160 39,160 39,160 0 0 0 356 2,457,493 39,161 12.111 هزار میلیارد 12.51 میلیون 986,130 300,000 398,838 587,292 1.028 میلیون 210,204 57.62 20.62 11.78 965 - 965 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,963 60.00 2.97 2,005 18.00 0.89 12:29 227 7.79 میلیون 15.29 میلیارد 33,990.65 2,023 1,973 1,963 1,963 0 0 0 272 20,098,930 1,973 132.683 هزار میلیارد 142.032 میلیون 84.636 میلیون 66.176 میلیون 8.158 میلیون 76.479 میلیون 11.42 میلیون 10.984 میلیون 12.19 1.75 11.72 83,754 - 83,754 -
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 19,982 617.00 3.00 20,599 0.00 0.00 12:19 - - - 561.75 20,599 19,982 19,982 19,982 0 0 0 629 8,770,657 19,982 23.277 هزار میلیارد 24.157 میلیون 2.455 میلیون 1.13 میلیون 879,860 1.575 میلیون 2.068 میلیون -13,462 -1729.08 14.78 11.25 310 - 310 -
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 30,910 955.00 3.00 31,864 1.00 0.00 11:17 2 754 23.31 میلیون 409 31,865 30,911 30,910 30,910 0 0 0 1310 47,333,905 30,911 95.595 هزار میلیارد 107.76 میلیون 18.623 میلیون 1.57 میلیون 12.165 میلیون 6.458 میلیون 8.597 میلیون 4.287 میلیون 22.3 14.8 11.12 722 - 722 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 28,541 882.00 3.00 29,417 6.00 0.02 12:28 15 10,804 308.36 میلیون 720.27 29,423 28,542 28,541 28,541 0 0 0 431 1,759,082 28,542 20.298 هزار میلیارد 21.38 میلیون 2.292 میلیون 690,000 1.078 میلیون 1.214 میلیون 1.841 میلیون 399,236 50.85 16.72 11.02 360 - 360 -