همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 17,300 30.00 0.17 17,290 20.00 0.12 1403/03/01 180 980,772 16.72 میلیارد 4,753.5 17,270 16,930 16,930 17,590 5 49,208 17,000 3 24,154 17,090 22.165 هزار میلیارد 23.13 میلیون 4.136 میلیون 1.3 میلیون 653,200 3.482 میلیون 294,693 101,457 221.54 6.45 76.27 658,475 322,297 980,772 -
ولیز

لیزینگ ایران

سهام فرابورس 1,527 43.00 2.74 1,570 0.00 0.00 1403/02/30 10 491,767 767.35 میلیون 10,288.31 1,570 1,527 1,527 1,527 1 33,000 1,562 1 12,671 1,579 6.28 هزار میلیارد 10.756 میلیون 6.12 میلیون 4 میلیون 5.072 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.23 -3.37 37.43 491,767 - 491,767 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,753 13.00 0.75 1,740 0.00 0.00 1403/03/01 177 5.477 میلیون 10.53 میلیارد 12,150.87 1,740 1,740 1,716 1,756 2 154,329 1,926 1 100,000 1,930 146.411 هزار میلیارد 152.368 میلیون 108.642 میلیون 76.176 میلیون 19.821 میلیون 88.821 میلیون 3.598 میلیون 3.105 میلیون 42.68 1.49 36.85 1.247 میلیون 3.73 میلیون 4.974 میلیون 3,000
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 50,000 950.00 1.94 49,850 800.00 1.63 1403/03/01 843 1.445 میلیون 60.38 میلیارد 1,418.55 49,050 50,000 49,450 50,000 10 11,568 41,600 1 100,000 41,650 125.4 هزار میلیارد 168.112 میلیون 26.727 میلیون 3 میلیون 18.562 میلیون 8.165 میلیون 4.838 میلیون 23.821 میلیون 6.28 18.32 30.91 956,289 465,064 1.071 میلیون 350,110
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 17,620 200.00 1.12 17,610 210.00 1.18 1403/03/01 934 5.126 میلیون 82.09 میلیارد 16,034.12 17,820 17,000 17,000 17,620 1 2,509 16,540 1 700 16,600 42.266 هزار میلیارد 46.998 میلیون 5.532 میلیون 2.64 میلیون 507,727 5.024 میلیون 1.508 میلیون 1.257 میلیون 36.97 9.25 30.84 4.676 میلیون 408,879 5.055 میلیون 30,000
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 12,850 100.00 0.77 12,800 150.00 1.16 1403/03/01 106 279,928 4.78 میلیارد 4,928.02 12,950 12,710 12,700 13,000 1 700 16,940 1 29,413 16,980 13.664 هزار میلیارد 10.77 میلیون 2.588 میلیون 800,000 529,861 2.058 میلیون 350,118 187,833 54.52 4.97 29.25 145,728 134,200 279,928 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,294 42.00 1.87 2,267 15.00 0.67 1403/03/01 48 731,201 1.61 میلیارد 15,392.96 2,252 2,295 2,230 2,295 2 37,336 2,197 2 113,679 2,198 136.152 هزار میلیارد 209.461 میلیون 83.611 میلیون 62 میلیون 14.499 میلیون 69.112 میلیون 7.248 میلیون 6.677 میلیون 29.2 2.82 26.9 709,993 16,208 595,359 130,842
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 6,890 10.00 0.15 6,910 30.00 0.44 1403/03/01 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,568.73 6,880 6,770 6,770 7,000 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 73.974 میلیون 15.995 میلیون 10.5 میلیون 1.419 میلیون 14.576 میلیون 4.127 میلیون 3.626 میلیون 20.02 4.99 17.58 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 18,580 80.00 0.43 18,480 180.00 0.96 1403/03/01 419 2.288 میلیون 46.52 میلیارد 7,324.65 18,660 18,580 18,290 18,880 2 1,151 20,100 2 9,499 20,150 40.7 هزار میلیارد 41.773 میلیون 8.955 میلیون 2 میلیون 4.813 میلیون 4.142 میلیون 2.159 میلیون 556,979 66.36 8.92 17.12 1.894 میلیون 393,907 2.288 میلیون -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 13,140 250.00 1.94 12,890 0.00 0.00 1403/03/01 22 68,272 896.54 میلیون 4,877.8 12,890 12,640 12,640 13,140 2 3,027 13,100 4 18,334 13,470 29.3 هزار میلیارد 30.111 میلیون 6.452 میلیون 2.232 میلیون 1.347 میلیون 5.105 میلیون 1.848 میلیون 1.363 میلیون 21.1 5.63 15.57 68,272 - 68,272 -
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 31,600 250.00 0.78 31,300 550.00 1.73 1403/03/01 1,158 2.168 میلیون 110.34 میلیارد 1,728.23 31,850 31,250 31,250 32,450 2 4,658 51,300 2 10,596 51,400 12.725 هزار میلیارد 8.107 میلیون 2.076 میلیون 250,000 269,881 1.806 میلیون 550,006 362,584 21.58 4.33 14.23 2.062 میلیون 88,919 2.151 میلیون 150
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 116,500 5,850.00 4.78 115,650 6,700.00 5.48 1403/03/01 194 48,975 4.02 میلیارد 337.17 122,350 112,000 112,000 116,500 3 394 83,850 3 554 83,900 58.485 هزار میلیارد 81.237 میلیون 7.873 میلیون 700,000 282,345 7.591 میلیون 6.259 میلیون 6.698 میلیون 12.09 10.66 12.93 17,079 31,675 48,754 -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 8,390 80.00 0.96 8,320 10.00 0.12 1403/03/01 46 907,072 8.02 میلیارد 5,827.5 8,310 8,210 8,210 8,400 1 31,261 8,620 3 10,598 8,990 57.395 هزار میلیارد 62.1 میلیون 19.885 میلیون 6.5 میلیون 8.02 میلیون 11.865 میلیون 7.036 میلیون 6.792 میلیون 7.96 4.56 7.69 2,098 904,974 807,072 100,000
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,180 230.00 1.92 12,150 200.00 1.67 1403/03/01 1,065 5.765 میلیون 87.28 میلیارد 11,434.24 11,950 11,810 11,810 12,180 1 277 14,980 1 9,762 14,990 18.168 هزار میلیارد 19.127 میلیون 7.494 میلیون 1.2 میلیون 4.547 میلیون 2.947 میلیون 2.015 میلیون 294,837 49.45 4.95 7.24 5.683 میلیون 78,000 5.761 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 13,050 100.00 0.76 12,990 160.00 1.22 1403/03/01 358 690,610 8.96 میلیارد 2,029.58 13,150 12,890 12,890 13,110 1 11,148 12,780 2 5,079 13,010 38.91 هزار میلیارد 46.275 میلیون 12.459 میلیون 3 میلیون 7.305 میلیون 5.155 میلیون 5.402 میلیون 1.643 میلیون 23.72 7.56 7.21 659,650 20,250 679,900 -
وطوبی

سر. اقتصاد شهر طوبی

سهام فرابورس 2,899 52.00 1.83 2,846 1.00 0.04 1403/03/01 102 1.791 میلیون 4.85 میلیارد 34,067.43 2,847 2,791 2,791 2,903 2 31,765 2,700 2 112,989 2,730 8.124 هزار میلیارد 9.066 میلیون 4.892 میلیون 3 میلیون 639,190 4.253 میلیون 1.31 میلیون 1.256 میلیون 6.8 2.01 6.52 1.763 میلیون - 1.763 میلیون -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 5,650 110.00 1.99 5,650 110.00 1.99 1403/03/01 2,102 16.139 میلیون 119.36 میلیارد 17,079.46 5,540 5,530 5,570 5,650 0 0 0 0 8.14 هزار میلیارد 6.725 میلیون 1.732 میلیون 1.1 میلیون 510,238 1.222 میلیون 984,019 227,860 27.28 5.09 6.32 15.189 میلیون 950,120 16.139 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 3,540 9.00 0.25 3,518 13.00 0.37 1403/03/01 1,056 8.209 میلیون 33.48 میلیارد 7,252.75 3,531 3,461 3,461 3,600 5 275,250 4,020 32 208,009 4,020 305.925 هزار میلیارد 347.505 میلیون 206.433 میلیون 75 میلیون 83.655 میلیون 122.777 میلیون 41.942 میلیون 41.349 میلیون 6.38 2.15 6.29 6.973 میلیون 1.236 میلیون 8.126 میلیون 83,623
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 3,635 72.00 1.94 3,633 74.00 2.00 1403/03/01 35 366,517 1.51 میلیارد 38,007.2 3,707 3,633 3,633 3,636 1 6,176 4,102 1 45,000 4,155 47.219 هزار میلیارد 53.935 میلیون 31.821 میلیون 11.5 میلیون 12.155 میلیون 19.666 میلیون 6.667 میلیون 4.882 میلیون 8.56 2.12 6.27 366,517 - 366,517 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,880 30.00 0.62 4,770 80.00 1.65 1403/03/01 90 1.048 میلیون 5.28 میلیارد 19,779.83 4,850 4,760 4,760 4,890 1 3,565 5,070 1 20,000 5,090 30.252 هزار میلیارد 32.536 میلیون 13.196 میلیون 6 میلیون 3.916 میلیون 9.28 میلیون 4.593 میلیون 1.448 میلیون 19.77 3.08 6.23 1.046 میلیون - 1.046 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,310 160.00 1.89 8,450 20.00 0.24 1403/03/01 582 5.896 میلیون 61.14 میلیارد 18,727.85 8,470 8,370 8,310 8,400 0 0 0 0 792.75 هزار میلیارد 943.48 میلیون 419.26 میلیون 75 میلیون 309.73 میلیون 109.53 میلیون 104.749 میلیون 27 میلیون 23.47 5.79 6.05 2.798 میلیون 3.098 میلیون 5.746 میلیون 150,000
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,095 21.00 1.01 2,081 7.00 0.34 1403/03/01 228 5.431 میلیون 12.54 میلیارد 15,705.09 2,074 2,038 2,037 2,115 1 2,199 2,288 5 219,090 2,300 55.776 هزار میلیارد 58.866 میلیون 42.554 میلیون 24.145 میلیون 8.62 میلیون 33.934 میلیون 8.791 میلیون 2.892 میلیون 17.37 1.48 5.72 5.431 میلیون - 5.431 میلیون -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 6,100 40.00 0.65 6,080 60.00 0.98 1403/03/01 32 182,392 1.2 میلیارد 11,124.32 6,140 6,020 6,020 6,250 3 3,704 6,550 1 4,076 6,650 51.005 هزار میلیارد 59.244 میلیون 32.065 میلیون 7.728 میلیون 12.258 میلیون 19.807 میلیون 8.291 میلیون 4.698 میلیون 10 2.37 5.67 159,058 23,334 181,392 1,000
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 13,260 20.00 0.15 13,360 120.00 0.91 1403/03/01 750 7.757 میلیون 116.42 میلیارد 4,046.38 13,240 13,000 13,000 13,500 0 0 0 76 5,469,981 14,720 21.014 هزار میلیارد 22.911 میلیون 10.373 میلیون 1.4 میلیون 4.207 میلیون 6.166 میلیون 3.329 میلیون 2.707 میلیون 6.91 3.03 5.62 7.576 میلیون 180,300 7.156 میلیون 600,000
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 13,060 120.00 0.93 13,110 170.00 1.31 1403/03/01 204 76,930 1.1 میلیارد 357.47 12,940 12,720 12,720 13,190 2 1,128 14,210 3 298 14,220 61.232 هزار میلیارد 62.991 میلیون 15.357 میلیون 4.3 میلیون 6.618 میلیون 8.739 میلیون 10.654 میلیون 6.399 میلیون 8.81 6.45 5.29 76,880 - 76,880 -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 9,410 180.00 1.88 9,400 190.00 1.98 1403/03/01 50 275,083 2.55 میلیارد 12,014.3 9,590 9,400 9,400 9,630 13 273,523 9,300 22 301,362 9,300 9.03 هزار میلیارد 10.517 میلیون 2.961 میلیون 696,000 1.117 میلیون 1.843 میلیون 1.784 میلیون 602,280 15.61 5.1 5.27 275,083 - 275,083 -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 144,800 2,950.00 2.00 144,850 2,900.00 1.96 1403/03/01 14 2,077 265.9 میلیون 2,172.77 147,750 144,800 144,800 148,000 1 44 127,000 2 622 128,750 10.752 هزار میلیارد 13.362 میلیون 2.033 میلیون 84,000 1.195 میلیون 838,285 2.369 میلیون 207,955 58.51 14.51 5.14 2,077 - 2,077 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,411 13.00 0.93 1,399 1.00 0.07 1403/02/25 38 375,618 443.56 میلیون 36,778.42 1,398 1,382 1,360 1,413 2 15,922 1,184 1 70,000 1,192 18.956 هزار میلیارد 179.734 میلیون 141.387 میلیون 16.05 میلیون 157.28 میلیون -15,892,999 4.402 میلیون -8,778,138 -2.56 -1.41 5.1 364,384 11,234 375,618 -
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,345 26.00 0.77 3,350 21.00 0.62 1403/03/01 296 1.922 میلیون 7.03 میلیارد 3,385.96 3,371 3,438 3,340 3,438 2 2,108 3,659 1 924 3,717 36.6 هزار میلیارد 33.55 میلیون 24.112 میلیون 10 میلیون 50,475 24.062 میلیون 6.567 میلیون 6.357 میلیون 5.27 1.39 5.1 530,605 1.39 میلیون 1.921 میلیون -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 7,250 20.00 0.28 7,190 40.00 0.55 1403/03/01 525 2.783 میلیون 53.68 میلیارد 3,160.46 7,230 7,300 7,090 7,370 0 0 0 0 106.481 هزار میلیارد 120.956 میلیون 48.687 میلیون 13 میلیون 27.486 میلیون 21.201 میلیون 18.722 میلیون 7.638 میلیون 12.24 4.41 4.99 2.55 میلیون 232,236 2.778 میلیون 4,205
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 4,218 36.00 0.86 4,237 55.00 1.32 1403/03/01 630 1.306 میلیون 6.41 میلیارد 2,754.69 4,182 4,170 4,155 4,265 3 3,546 4,899 1 537 4,900 41.601 هزار میلیارد 45.934 میلیون 22.328 میلیون 8.471 میلیون 10.043 میلیون 12.285 میلیون 7.234 میلیون 5.317 میلیون 6.75 2.92 4.96 1.107 میلیون 193,145 552,345 747,717
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 9,960 10.00 0.10 10,030 80.00 0.80 1403/03/01 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 8,744.19 9,950 9,950 9,830 10,140 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد 5.783 میلیون 1.876 میلیون 450,000 1.247 میلیون 629,018 949,484 107,445 42.01 7.18 4.75 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 37,150 50.00 0.13 37,300 200.00 0.54 1403/03/01 664 46,192 8.78 میلیارد 1,455.1 37,100 36,650 36,600 37,800 2 795 187,550 1 123 188,950 50.77 هزار میلیارد 62.432 میلیون 12.893 میلیون 266,930 9.192 میلیون 3.701 میلیون 11.436 میلیون 4.264 میلیون 12.49 14.38 4.66 31,364 14,600 37,090 8,874
مرقام

ایران ارقام

سهام فرابورس 7,560 290.00 3.69 7,850 0.00 0.00 1403/03/01 89 236,811 1.88 میلیارد 4,456.78 7,850 7,560 7,560 7,600 2 22,692 7,860 2 10,688 7,970 3.925 هزار میلیارد 10.259 میلیون 2.451 میلیون 500,000 4.294 میلیون -1,843,058 1.283 میلیون -67,345 -88.57 -3.24 4.66 236,811 - 236,811 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 13,800 180.00 1.29 13,930 50.00 0.36 1403/03/01 216 90,863 7.46 میلیارد 1,924.07 13,980 13,840 13,780 14,050 1 100 82,000 2 1,010 82,400 8.21 هزار میلیارد 6.869 میلیون 1.394 میلیون 100,000 731,785 662,461 1.324 میلیون 157,486 38.83 9.23 4.62 76,863 14,000 90,863 -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,575 72.00 1.97 3,586 61.00 1.67 1403/03/01 121 798,025 3.63 میلیارد 17,689.19 3,647 3,650 3,575 3,700 1 3,000 4,521 1 150 4,525 6.376 هزار میلیارد 7.465 میلیون 4.157 میلیون 1.4 میلیون 2.335 میلیون 1.822 میلیون 1.086 میلیون 285,637 17.58 2.76 4.62 796,975 - 796,975 -
فالوم

آلومتک

سهام فرابورس 15,420 300.00 1.98 15,110 10.00 0.07 1403/03/01 165 4.201 میلیون 42.27 میلیارد 14,852.42 15,120 14,820 14,820 15,420 1 500 70,000 0 0 0 25.15 هزار میلیارد 41.739 میلیون 6.615 میلیون 2.5 میلیون 3.489 میلیون 3.126 میلیون 8.293 میلیون 625,505 60.39 12.09 4.56 4.201 میلیون - 1.841 میلیون 2.361 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 18,800 350.00 1.83 18,800 350.00 1.83 1403/03/01 1,853 8.092 میلیون 243.38 میلیارد 7,658.27 19,150 18,800 18,800 19,000 1 1,800 28,600 94 4,243,407 29,150 30.1 هزار میلیارد 24.076 میلیون 6.883 میلیون 1,000,000 5.276 میلیون 1.607 میلیون 4.148 میلیون 592,061 31.75 11.7 4.53 8.037 میلیون 50,000 8.077 میلیون 10,000
ولتجار

واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

سهام فرابورس 5,810 110.00 1.93 5,800 100.00 1.75 1403/03/01 32 795,030 3.17 میلیارد 28,109.08 5,700 5,690 5,690 5,810 1 50,000 3,859 1 100,000 4,029 8.809 هزار میلیارد 21.362 میلیون 12.477 میلیون 2.2 میلیون 8.602 میلیون 3.875 میلیون 2.932 میلیون 1.447 میلیون 8.82 3.29 4.35 267,630 527,400 795,030 -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,524 11.00 0.24 4,446 89.00 1.96 1403/03/01 12 274,440 1.14 میلیارد 36,670.4 4,535 4,457 4,445 4,524 3 2,992 4,100 1 2,000 4,175 58.366 هزار میلیارد 70.599 میلیون 25.843 میلیون 14 میلیون 8.355 میلیون 17.488 میلیون 14.592 میلیون 6.877 میلیون 9.06 3.56 4.27 272,084 2,356 122,356 152,084
فسوژ

سوژمیران

سهام فرابورس 18,810 100.00 0.53 18,860 150.00 0.80 1403/03/01 264 907,989 18.33 میلیارد 3,330.43 18,710 19,000 18,750 19,080 5 2,360 20,230 2 3,000 20,230 12.114 هزار میلیارد 13.064 میلیون 4.721 میلیون 600,000 1.748 میلیون 2.973 میلیون 2.688 میلیون 2.208 میلیون 5.12 3.81 4.21 827,989 80,000 897,989 10,000
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 4,870 70.00 1.46 4,880 80.00 1.67 1403/03/01 126 1.014 میلیون 5.2 میلیارد 13,201.1 4,800 4,890 4,800 4,890 2 5,888 5,112 1 5,000 5,145 25.645 هزار میلیارد 24.637 میلیون 15.012 میلیون 5 میلیون 236,570 14.775 میلیون 5.914 میلیون 5.5 میلیون 4.45 1.65 4.13 952,589 61,258 1.014 میلیون -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,830 40.00 0.82 4,810 60.00 1.23 1403/03/01 471 3.278 میلیون 20.03 میلیارد 10,882.16 4,870 4,780 4,780 4,850 1 6,880 6,050 4 64,646 6,060 8.065 هزار میلیارد 7.066 میلیون 4.488 میلیون 1.32 میلیون 676,969 3.811 میلیون 1.546 میلیون 1.411 میلیون 4.5 1.67 4.12 3.222 میلیون 55,601 3.277 میلیون -
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 2,600 6.00 0.23 2,622 16.00 0.61 1403/03/01 129 395,732 1.09 میلیارد 4,280.17 2,606 2,555 2,555 2,657 2 16,850 2,770 2 13,105 2,791 8.292 هزار میلیارد 8.879 میلیون 6.202 میلیون 3 میلیون 979,663 5.223 میلیون 1.96 میلیون 1.858 میلیون 4.24 1.51 4.01 355,582 40,000 395,582 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 12,000 120.00 1.01 12,040 160.00 1.35 1403/03/01 108 442,527 5.08 میلیارد 6,121.61 11,880 12,090 11,690 12,110 1 5,000 11,430 3 209,365 11,560 13.844 هزار میلیارد 18.657 میلیون 11.314 میلیون 1.206 میلیون 4.139 میلیون 7.176 میلیون 3.746 میلیون 2.406 میلیون 6.03 2.02 3.88 395,294 43,131 438,425 -
آریان

سر. پارس آریان

سهام فرابورس 3,486 71.00 2.00 3,493 64.00 1.80 1403/03/01 85 2.523 میلیون 10.37 میلیارد 18,598.31 3,557 3,598 3,486 3,598 3 108,109 4,095 2 101,000 4,120 242.549 هزار میلیارد 255.587 میلیون 158.451 میلیون 59 میلیون 49.5 میلیون 108.951 میلیون 54.077 میلیون 43.831 میلیون 4.7 1.89 3.81 1.414 میلیون 1.11 میلیون 898,929 1.624 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 2,653 52.00 2.00 2,644 43.00 1.65 1403/03/01 355 6.607 میلیون 19.1 میلیارد 21,352.34 2,601 2,653 2,591 2,653 1 31,640 2,870 1 16,000 2,886 57.82 هزار میلیارد 96.337 میلیون 74.004 میلیون 15 میلیون 43.457 میلیون 30.547 میلیون 14.15 میلیون 13.369 میلیون 3.96 1.73 3.74 6.575 میلیون - 6.563 میلیون 11,799
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 145,450 2,950.00 1.99 147,750 650.00 0.44 1403/03/01 18 4,177 659.13 میلیون 1,512.96 148,400 145,450 145,450 146,400 2 1,027 156,050 2 284 159,400 1250.4 هزار میلیارد 1.488 میلیارد 434.807 میلیون 8 میلیون 305.952 میلیون 128.855 میلیون 316.991 میلیون 86.392 میلیون 13.68 9.17 3.73 389 3,788 4,177 -
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام فرابورس 14,650 190.00 1.31 14,540 80.00 0.55 1403/03/01 494 453,693 8.61 میلیارد 799.87 14,460 14,350 14,350 14,670 1 6,500 19,250 6 26,165 19,270 20.298 هزار میلیارد 18.959 میلیون 9.264 میلیون 1.07 میلیون 3.401 میلیون 5.863 میلیون 4.215 میلیون 2.583 میلیون 6.02 2.65 3.69 438,614 - 438,526 88
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 3,379 66.00 1.99 3,353 40.00 1.21 1403/03/01 239 2.172 میلیون 8.09 میلیارد 10,802.33 3,313 3,295 3,295 3,379 1 10,000 3,730 1 5,576 3,731 18.62 هزار میلیارد 17.014 میلیون 10.553 میلیون 5 میلیون 248,624 10.305 میلیون 4.699 میلیون 4.49 میلیون 3.73 1.63 3.57 2.122 میلیون 160 2.122 میلیون -
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,112 2.00 0.06 3,109 1.00 0.03 1403/03/01 18 26,833 91.59 میلیون 3,590.55 3,110 3,051 3,051 3,139 6 46,831 3,400 1 1,456 3,462 33.9 هزار میلیارد 38.585 میلیون 20.049 میلیون 6.5 میلیون 7.495 میلیون 12.553 میلیون 8.734 میلیون 8.32 میلیون 3.74 2.48 3.56 24,833 - 24,833 -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,699 216.00 4.39 4,682 233.00 4.74 1403/02/30 625 5.5 میلیون 33.62 میلیارد 13,599.26 4,915 5,010 4,615 5,010 1 946 6,070 2 29,409 6,080 22.96 هزار میلیارد 20.662 میلیون 9.782 میلیون 3.758 میلیون 3.068 میلیون 6.714 میلیون 4.96 میلیون 1.056 میلیون 16.68 2.62 3.55 4.343 میلیون 1.152 میلیون 5.295 میلیون 200,000
افرا

افرانت

سهام فرابورس 9,570 40.00 0.42 9,520 90.00 0.94 1403/03/01 142 407,157 4.71 میلیارد 5,027.62 9,610 9,450 9,420 9,660 17 67,455 11,530 2 4,890 11,610 12.749 هزار میلیارد 12.52 میلیون 3.977 میلیون 1.1 میلیون 2.048 میلیون 1.929 میلیون 2.99 میلیون 587,234 17.83 5.43 3.5 177,627 229,530 407,157 -
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 8,320 90.00 1.09 8,230 0.00 0.00 1403/03/01 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 3,895.44 8,230 8,220 8,110 8,320 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 8.494 میلیون 4.382 میلیون 1,000,000 214,457 4.168 میلیون 2.382 میلیون 2.023 میلیون 4.07 1.97 3.45 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 6,360 120.00 1.85 6,360 120.00 1.85 1403/03/01 446 1.93 میلیون 12.94 میلیارد 5,942.34 6,480 6,360 6,360 6,470 1 113,772 6,730 8 37,797 6,740 60.3 هزار میلیارد 64.962 میلیون 20.889 میلیون 3 میلیون 7.722 میلیون 13.167 میلیون 16.796 میلیون 7.718 میلیون 7.42 4.35 3.41 220,471 1.71 میلیون 1.93 میلیون 145
دی

بانک دی

سهام فرابورس 768 350.00 31.31 1,118 0.00 0.00 1403/03/01 1,650 137.354 میلیون 153.59 میلیارد 46,374.52 1,118 753 753 772 1 50,000 1,085 1 50,000 1,133 150.93 هزار میلیارد 832.528 میلیون 672.228 میلیون 135 میلیون 689.833 میلیون -17,604,746 41.974 میلیون -76,784,968 -1.86 -8.11 3.4 31.164 میلیون 106.19 میلیون 137.282 میلیون 72,375
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,123 14.00 0.66 2,106 31.00 1.45 1403/03/01 263 7.146 میلیون 18.02 میلیارد 28,525.66 2,137 2,095 2,095 2,162 4 404,484 2,699 10 424,605 2,699 9.654 هزار میلیارد 9.952 میلیون 6.157 میلیون 3.829 میلیون 1.895 میلیون 4.262 میلیون 2.392 میلیون 978,729 8.24 1.89 3.37 6.013 میلیون 1.133 میلیون 7.105 میلیون 40,694
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 9,200 30.00 0.33 9,210 20.00 0.22 1403/03/01 42 236,522 1.89 میلیارد 12,450.12 9,230 9,060 9,050 9,350 2 43,721 7,950 5 102,520 8,020 278.95 هزار میلیارد 365.97 میلیون 118.955 میلیون 35 میلیون 43.62 میلیون 75.335 میلیون 96.761 میلیون 44.024 میلیون 7.32 4.28 3.33 215,101 21,421 236,522 -
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,497 88.00 2.00 4,459 50.00 1.13 1403/03/01 262 1.916 میلیون 14.69 میلیارد 14,750.41 4,409 4,323 4,323 4,497 7 34,533 7,770 1 18,000 7,800 58.599 هزار میلیارد 65.417 میلیون 30.234 میلیون 7.65 میلیون 13.47 میلیون 16.764 میلیون 15.936 میلیون 4.743 میلیون 10.95 3.1 3.26 890,116 1.026 میلیون 1.916 میلیون -
والماس

سر. الماس حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 3,004 41.00 1.38 2,998 35.00 1.18 1403/03/01 171 3.091 میلیون 9.07 میلیارد 13,297.28 2,963 2,952 2,952 3,022 1 3,630 2,953 1 15,000 2,959 11.732 هزار میلیارد 12.688 میلیون 9.099 میلیون 4 میلیون 695,679 8.403 میلیون 3.69 میلیون 3.582 میلیون 3.35 1.43 3.25 2.891 میلیون 200,000 3.091 میلیون -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 159,900 700.00 0.44 159,400 1,200.00 0.75 1403/02/26 48 6,539 915.13 میلیون 292.32 160,600 163,200 157,050 163,250 1 100 139,350 1 5,831 140,200 90.968 هزار میلیارد 112.374 میلیون 42.089 میلیون 650,000 8.764 میلیون 33.324 میلیون 31.964 میلیون 15.007 میلیون 6.9 3.11 3.24 6,539 - 6,539 -
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام فرابورس 12,160 180.00 1.46 12,280 60.00 0.49 1403/03/01 63 458,691 7.58 میلیارد 4,788.63 12,340 12,210 12,160 12,580 4 23,982 16,480 2 14,485 16,490 26.432 هزار میلیارد 29.367 میلیون 12.427 میلیون 1.6 میلیون 9.719 میلیون 2.708 میلیون 6.104 میلیون 415,326 47.31 7.26 3.22 6,404 452,287 266,968 191,723
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 75,400 1,400.00 1.82 75,750 1,050.00 1.37 1403/03/01 313 159,506 14.08 میلیارد 340.38 76,800 76,000 75,300 76,800 4 1,819 87,950 8 3,313 88,000 1214.259 هزار میلیارد 1.132 میلیارد 227.919 میلیون 13.752 میلیون 90.462 میلیون 137.457 میلیون 338.808 میلیون 110.791 میلیون 9.4 7.58 3.07 110,504 49,002 85,460 74,046
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 2,353 40.00 1.67 2,368 25.00 1.04 1403/03/01 85 1.365 میلیون 5.69 میلیارد 17,464.65 2,393 2,420 2,351 2,440 3 41,870 4,147 1 10,445 4,156 12.715 هزار میلیارد 10.542 میلیون 9.089 میلیون 3.05 میلیون 1.07 میلیون 8.02 میلیون 3.111 میلیون 2.937 میلیون 3.22 1.18 3.04 495,610 869,660 1.365 میلیون -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 12,140 450.00 3.57 12,150 440.00 3.49 1403/03/01 443 970,540 15.49 میلیارد 4,141.82 12,590 12,140 12,140 12,370 1 4,331 15,900 3 16,709 16,100 15.96 هزار میلیارد 12.999 میلیون 3.627 میلیون 350,000 848,669 2.778 میلیون 4.008 میلیون 1.655 میلیون 7.34 4.37 3.03 545,969 423,698 969,667 -
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 10,460 140.00 1.32 10,560 40.00 0.38 1403/03/01 140 220,963 4.19 میلیارد 8,455.09 10,600 10,520 10,390 10,810 2 734 18,840 3 5,146 19,150 56.85 هزار میلیارد 38.74 میلیون 15.654 میلیون 3 میلیون 7.06 میلیون 8.594 میلیون 10.504 میلیون 3.313 میلیون 9.56 3.69 3.02 191,684 29,205 113,072 107,817
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,920 34.00 1.80 1,913 27.00 1.43 1403/03/01 92 1.388 میلیون 2.84 میلیارد 29,433.24 1,886 1,850 1,850 1,923 1 42,385 2,038 1 50 2,042 20.48 هزار میلیارد 19.756 میلیون 13.123 میلیون 10 میلیون 626,160 12.496 میلیون 6.367 میلیون 6.018 میلیون 3.18 1.53 3 1.388 میلیون - 987,005 400,790
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 2,964 58.00 2.00 2,936 30.00 1.03 1403/03/01 327 5.103 میلیون 20.81 میلیارد 8,540.21 2,906 2,950 2,901 2,964 1 7,012 4,001 3 14,869 4,058 27.196 هزار میلیارد 24.131 میلیون 13.764 میلیون 6.669 میلیون 4.551 میلیون 9.212 میلیون 6.65 میلیون 1.342 میلیون 14.59 2.13 2.94 4.918 میلیون 181,200 5.099 میلیون -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,939 47.00 1.63 2,914 22.00 0.76 1403/03/01 158 1.255 میلیون 4.51 میلیارد 7,447.61 2,892 2,860 2,860 2,949 1 1,842 3,573 5 10,913 3,587 25.179 هزار میلیارد 20.493 میلیون 16.148 میلیون 7 میلیون 95,264 16.053 میلیون 7.171 میلیون 7.013 میلیون 2.91 1.27 2.84 1.253 میلیون 1,827 1.255 میلیون -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 92,800 1,000.00 1.07 93,600 200.00 0.21 1403/03/01 96 28,474 3.06 میلیارد 649.9 93,800 95,600 92,800 95,600 4 1,153 106,900 1 72 107,300 26.875 هزار میلیارد 29.763 میلیون 9.936 میلیون 250,000 6.363 میلیون 3.573 میلیون 8.522 میلیون 3.11 میلیون 7.52 6.55 2.75 27,474 - 27,474 -
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 10,250 200.00 1.99 10,190 140.00 1.39 1403/03/01 920 4.684 میلیون 71.98 میلیارد 3,823.16 10,050 10,000 9,940 10,250 1 2,000 14,600 1 1,700 15,580 30.74 هزار میلیارد 30.708 میلیون 8.008 میلیون 2.6 میلیون 4.214 میلیون 3.795 میلیون 9.686 میلیون 1.065 میلیون 24.88 6.98 2.74 3.128 میلیون 1.556 میلیون 3.489 میلیون 1.195 میلیون
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 33,600 350.00 1.03 33,700 250.00 0.74 1403/03/01 8 9,268 321.83 میلیون 1,513.44 33,950 34,600 33,600 34,600 3 5,835 35,300 1 7,369 36,000 47.369 هزار میلیارد 60.304 میلیون 23.108 میلیون 1.34 میلیون 15.146 میلیون 7.962 میلیون 16.572 میلیون 7.928 میلیون 5.7 5.67 2.72 8,845 423 9,268 -
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,000 30.00 0.37 7,920 110.00 1.37 1403/03/01 904 10.059 میلیون 111.48 میلیارد 7,914.17 8,030 7,870 7,870 8,060 0 0 0 194 16,101,403 10,970 19.944 هزار میلیارد 23.818 میلیون 10.604 میلیون 1.8 میلیون 9.562 میلیون 1.042 میلیون 5.348 میلیون -1,000,790 -14.24 13.68 2.67 8.483 میلیون 1.577 میلیون 10.059 میلیون -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 15,650 230.00 1.45 15,880 0.00 0.00 1403/03/01 141 252,161 4.54 میلیارد 240.73 15,880 15,570 15,570 15,880 15 30,723 17,940 1 2,261 17,990 1355.25 هزار میلیارد 1.519 میلیارد 497.219 میلیون 25 میلیون 328.309 میلیون 168.911 میلیون 458.238 میلیون 139.518 میلیون 8.54 7.05 2.6 16,192 235,969 35,632 216,529
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 41,800 650.00 1.53 42,000 450.00 1.06 1403/03/01 146 249,854 11.01 میلیارد 1,782.2 42,450 41,800 41,650 43,250 1 264 44,150 1 5,000 44,300 28.853 هزار میلیارد 31.621 میلیون 8.521 میلیون 655,000 4.111 میلیون 4.41 میلیون 10.637 میلیون 3.784 میلیون 7.27 6.24 2.59 77,020 172,834 249,854 -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 12,820 250.00 1.99 12,570 0.00 0.00 1403/03/01 181 493,575 7.94 میلیارد 7,766.5 12,570 12,320 12,320 12,820 3 2,820 15,910 3 4,581 16,110 12.872 هزار میلیارد 13.912 میلیون 6.745 میلیون 800,000 3.728 میلیون 3.017 میلیون 3.9 میلیون 1.182 میلیون 8.51 3.33 2.58 448,580 - 448,580 -
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 11,940 10.00 0.08 12,020 90.00 0.75 1403/03/01 690 3.568 میلیون 49.72 میلیارد 6,275.12 11,930 12,150 11,930 12,150 2 12,523 13,900 1 5,000 13,990 14.627 هزار میلیارد 20.186 میلیون 9.227 میلیون 1.05 میلیون 7.565 میلیون 1.661 میلیون 5.03 میلیون 805,026 15.68 7.6 2.51 2.758 میلیون 639,950 3.243 میلیون 154,895
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 8,200 160.00 1.91 8,210 150.00 1.79 1403/03/01 308 1.439 میلیون 16.22 میلیارد 9,205.08 8,360 8,520 8,200 8,520 2 14,460 11,170 3 13,500 11,260 140.875 هزار میلیارد 117.817 میلیون 41.996 میلیون 10 میلیون 15.192 میلیون 26.803 میلیون 41.31 میلیون 18.624 میلیون 5.51 3.83 2.48 1.439 میلیون - 1.338 میلیون 100,546
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 35,750 700.00 2.00 35,750 700.00 2.00 1403/03/01 42 69,183 2.06 میلیارد 4,567.98 35,050 35,650 35,650 35,750 2 2,436 29,800 2 8,582 29,850 74.23 هزار میلیارد 99.995 میلیون 29.588 میلیون 2.495 میلیون 10.794 میلیون 18.794 میلیون 36.314 میلیون 13.969 میلیون 6.39 4.75 2.46 58,738 9,914 68,652 -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 14,300 10.00 0.07 14,280 10.00 0.07 1403/03/01 68 131,086 2.6 میلیارد 5,502.08 14,290 14,150 14,150 14,520 5 53,719 19,500 3 16,065 20,000 71.28 هزار میلیارد 64.834 میلیون 23.758 میلیون 1.08 میلیون 13.426 میلیون 10.332 میلیون 21.281 میلیون 13.299 میلیون 3.87 4.99 2.42 70,318 60,768 24,766 106,320
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام فرابورس 70,050 1,200.00 1.74 70,800 1,950.00 2.83 1403/02/18 48 30,426 2.32 میلیارد 802.75 68,850 70,850 68,100 72,250 2 14,165 75,450 1 1,895 76,900 18.264 هزار میلیارد 19.854 میلیون 8.42 میلیون 240,000 2.862 میلیون 5.559 میلیون 7.291 میلیون 1.712 میلیون 9.92 3.06 2.33 13,066 17,360 30,426 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 8,690 160.00 1.88 8,650 120.00 1.41 1403/03/01 335 1.352 میلیون 15.56 میلیارد 5,796.61 8,530 8,690 8,550 8,700 1 800 11,560 1 5,000 11,570 9.656 هزار میلیارد 9.728 میلیون 3.485 میلیون 838,900 2.447 میلیون 1.038 میلیون 3.145 میلیون 147,593 49.17 6.99 2.31 1.185 میلیون 166,350 1.351 میلیون -
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 55,600 400.00 0.71 55,600 400.00 0.71 1403/03/01 436 230,256 16.68 میلیارد 248.64 56,000 55,000 54,900 57,050 1 4,424 71,900 6 1,616 72,500 14.49 هزار میلیارد 12.271 میلیون 1.865 میلیون 200,000 1.151 میلیون 714,075 4.817 میلیون 643,293 17.29 15.57 2.31 215,162 12,900 228,062 -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,544 48.00 1.37 3,505 9.00 0.26 1403/03/01 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 15,680.53 3,496 3,494 3,462 3,560 1 1,183 4,450 1 1,101 4,720 349.275 هزار میلیارد 566.507 میلیون 331.398 میلیون 110 میلیون 180.957 میلیون 150.441 میلیون 170.64 میلیون 26.575 میلیون 14.51 2.56 2.26 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 19,650 400.00 2.00 20,000 50.00 0.25 1403/03/01 6 3,040 74.66 میلیون 1,027.95 20,050 19,650 19,650 19,800 1 500 24,600 2 7,510 25,000 43.01 هزار میلیارد 43.093 میلیون 17.382 میلیون 1.7 میلیون 9.093 میلیون 8.289 میلیون 16.076 میلیون 6.023 میلیون 5.64 4.1 2.11 3,040 - 3,040 -
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 3,289 41.00 1.26 3,252 4.00 0.12 1403/03/01 846 14.86 میلیون 65.13 میلیارد 8,251.98 3,248 3,205 3,186 3,296 3 21,325 4,275 2 12,713 4,288 15.779 هزار میلیارد 16.497 میلیون 9.074 میلیون 3.6 میلیون 4.79 میلیون 4.283 میلیون 5.554 میلیون -466,691 -25.09 2.73 2.11 13.186 میلیون 1.675 میلیون 14.86 میلیون 78
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 1,971 11.00 0.56 1,981 21.00 1.07 1403/03/01 151 1.325 میلیون 2.91 میلیارد 18,420.86 1,960 1,931 1,931 1,999 1 497 2,177 2 80,910 2,190 10.468 هزار میلیارد 16.379 میلیون 11.908 میلیون 4.767 میلیون 6.336 میلیون 5.572 میلیون 4.76 میلیون 565,435 17.77 1.8 2.11 1.322 میلیون - 1.02 میلیون 302,097
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,672 72.00 2.00 3,665 65.00 1.81 1403/03/01 2,491 30.08 میلیون 141.83 میلیارد 13,551.53 3,600 3,670 3,616 3,672 7 33,272 4,699 3 103,000 4,699 23.546 هزار میلیارد 20.124 میلیون 9.523 میلیون 4.994 میلیون 1.821 میلیون 7.702 میلیون 8.729 میلیون 2.511 میلیون 7.29 2.38 2.1 29.177 میلیون 902,892 29.254 میلیون 825,569
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 15,840 120.00 0.76 15,610 110.00 0.70 1403/03/01 261 827,220 13.37 میلیارد 4,483.12 15,720 16,020 15,410 16,030 1 2,037 16,040 5 7,511 16,070 8.08 هزار میلیارد 10.716 میلیون 4.902 میلیون 500,000 2.911 میلیون 1.991 میلیون 3.709 میلیون 638,411 12.23 3.92 2.1 826,770 - 596,859 229,911
لطیف

محصولات کاغذی لطیف

سهام فرابورس 78,150 1,450.00 1.82 78,800 800.00 1.01 1403/03/01 85 6,833 536.32 میلیون 174.24 79,600 77,400 77,400 79,350 2 100 77,900 2 1,482 79,000 15.7 هزار میلیارد 17.021 میلیون 3.631 میلیون 200,000 1.261 میلیون 2.371 میلیون 7.689 میلیون 1.953 میلیون 8.07 6.65 2.05 3,024 - 3,019 5
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,610 0.00 0.00 16,600 10.00 0.06 1403/03/01 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 5,163.07 16,610 16,940 16,480 16,940 0 0 0 0 71.375 هزار میلیارد 87.236 میلیون 29.008 میلیون 4.5 میلیون 12.536 میلیون 16.472 میلیون 36.449 میلیون 11.403 میلیون 6.55 4.53 2.05 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 30,800 350.00 1.12 30,850 300.00 0.96 1403/03/01 101 124,187 4.41 میلیارد 1,157.71 31,150 30,550 30,550 31,450 1 1,000 35,400 1 299 35,450 5.325 هزار میلیارد 10.445 میلیون 6.17 میلیون 150,000 5.818 میلیون 351,979 2.264 میلیون 158,336 29.23 13.15 2.04 109,563 - 109,563 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 17,890 300.00 1.71 17,770 180.00 1.02 1403/03/01 62 98,482 2.3 میلیارد 1,482.23 17,590 17,250 17,250 17,940 2 11,887 23,150 4 2,819 23,250 14.04 هزار میلیارد 12.41 میلیون 3.996 میلیون 600,000 1.748 میلیون 2.248 میلیون 5.324 میلیون 1.203 میلیون 8.86 4.74 2 96,309 2,173 98,482 -
شملی

ملی شیمی کشاورز

سهام فرابورس 5,960 180.00 2.93 5,960 180.00 2.93 1403/03/01 45 422,551 3.34 میلیارد 26,855.92 6,140 5,960 5,960 6,090 2 37,100 7,850 1 10,000 7,900 16.59 هزار میلیارد 18.066 میلیون 9.134 میلیون 2.1 میلیون 5.55 میلیون 3.584 میلیون 6.253 میلیون 1.792 میلیون 6.99 3.49 2 87,773 334,778 422,551 -
رتکو

تکین کو

سهام فرابورس 15,570 4,110.00 20.88 19,680 0.00 0.00 1403/02/30 15 10,739 205.54 میلیون 13,617.95 19,680 15,570 15,570 15,570 1 1,426 19,160 1 2,000 19,810 3.936 هزار میلیارد 3.621 میلیون 939,350 200,000 1.675 میلیون -786,120 959,511 -343,910 -5.47 -2.39 1.96 9,539 - 9,539 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 24,650 450.00 1.86 24,600 400.00 1.65 1403/03/01 83 92,168 2.75 میلیارد 3,073.67 24,200 24,650 23,950 24,650 2 3,808 29,450 2 2,671 29,500 20.562 هزار میلیارد 21.003 میلیون 8.758 میلیون 690,000 4.029 میلیون 4.729 میلیون 8.772 میلیون 2.443 میلیون 6.95 3.59 1.94 71,710 20,226 91,936 -
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 18,750 300.00 1.57 18,750 300.00 1.57 1403/03/01 309 777,612 18.37 میلیارد 1,577.68 19,050 18,700 18,700 18,950 2 3,407 23,250 1 60 23,300 82.6 هزار میلیارد 86.68 میلیون 33.726 میلیون 3.5 میلیون 21.055 میلیون 12.671 میلیون 35.062 میلیون 8.051 میلیون 8.15 5.18 1.87 777,553 - 777,553 -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,400 66.00 1.98 3,397 63.00 1.89 1403/03/01 196 2.233 میلیون 8.04 میلیارد 30,210.63 3,334 3,270 3,270 3,400 3 18,245 3,582 1 50,000 3,590 24.836 هزار میلیارد 25.247 میلیون 13.984 میلیون 6.897 میلیون 1.817 میلیون 12.166 میلیون 12.852 میلیون 4.04 میلیون 5.8 1.93 1.82 2.026 میلیون 207,750 2.233 میلیون -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 11,900 130.00 1.08 11,910 120.00 1.00 1403/03/01 514 2.08 میلیون 30.97 میلیارد 5,509.4 12,030 11,810 11,790 12,180 1 9,010 14,870 2 29,333 14,950 14.294 هزار میلیارد 13.009 میلیون 4.715 میلیون 960,000 1.576 میلیون 3.14 میلیون 6.518 میلیون 1.691 میلیون 6.76 3.64 1.75 2.012 میلیون 65,409 1.926 میلیون 150,967
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 3,248 66.00 1.99 3,272 42.00 1.27 1403/03/01 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 21,291.33 3,314 3,248 3,248 3,314 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 22.308 میلیون 11.389 میلیون 1.8 میلیون 5.405 میلیون 5.984 میلیون 9.715 میلیون 1.206 میلیون 14.02 2.82 1.74 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895