همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 53,861 1,099.00 2.00 54,938 22.00 0.04 10:48 25 18,863 1.02 میلیارد 786.48 54,960 53,861 53,861 53,861 0 0 0 171 353,207 53,955 16.481 هزار میلیارد 17.23 میلیون 2.137 میلیون 300,000 741,871 1.395 میلیون 36,982 598,493 27.55 11.82 445.84 78,596 - 78,596 -
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 29,785 607.00 2.00 30,238 154.00 0.51 10:54 254 1.01 میلیون 29.99 میلیارد 4,065.46 30,392 29,786 29,785 29,801 26 387,803 30,400 3 3,176 30,401 1366.712 هزار میلیارد 1.381 میلیارد 55.207 میلیون 45.2 میلیون 7.32 میلیون 47.886 میلیون 11.046 میلیون 10.57 میلیون 129.97 28.69 124.36 288,355 3.162 میلیون 1.934 میلیون 1.516 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 12,883 262.00 1.99 13,145 0.00 0.00 10:23 4 4,750 61.19 میلیون 1,187.5 13,145 12,883 12,883 12,883 1 1,000 12,300 243 3,854,287 12,886 17.089 هزار میلیارد 18.21 میلیون 2.577 میلیون 1.3 میلیون 1.121 میلیون 1.456 میلیون 299,571 148,855 114.8 11.74 57.04 41,899 - 41,899 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 17,121 349.00 2.00 17,470 0.00 0.00 10:47 6 3,052 52.25 میلیون 835 17,470 17,121 17,121 17,121 1 500 15,657 155 2,285,928 17,122 10.533 هزار میلیارد 11.748 میلیون 2.139 میلیون 602,947 1.214 میلیون 925,006 232,416 215,925 48.78 11.39 45.32 4,487 - 4,487 -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 144,309 2,945.00 2.00 147,248 6.00 0.00 10:48 5 722 104.19 میلیون 144.4 147,254 144,309 144,309 144,309 0 0 0 715 1,988,334 144,454 10.307 هزار میلیارد 10.398 میلیون 266,803 70,000 90,676 176,127 228,506 96,381 106.95 58.52 45.11 16,909 - 16,909 -
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 54,562 1,105.00 1.99 57,292 1,625.00 2.92 10:54 14,251 30.71 میلیون 1.759 هزار میلیارد 2,440.67 55,667 59,007 54,560 59,007 1224 6,134,788 56,013 0 0 0 63.611 هزار میلیارد - - 1.11 میلیون - - 1.372 میلیون 1.349 میلیون - - 45.04 7.283 میلیون 54,115 6.031 میلیون 1.306 میلیون
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,534 51.00 1.97 2,568 17.00 0.66 10:53 274 6.67 میلیون 16.91 میلیارد 24,272.21 2,585 2,534 2,534 2,585 1 10,000 2,500 25 619,246 2,571 9.83 هزار میلیارد 10.246 میلیون 4.111 میلیون 3.829 میلیون 347,336 3.763 میلیون 229,667 -96,030 -103.08 2.63 43.1 17.53 میلیون 4.285 میلیون 21.688 میلیون 127,198
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 69,220 1,412.00 2.00 69,220 1,412.00 2.00 10:49 118 1.48 میلیون 102.67 میلیارد 12,760.78 70,632 69,220 69,220 69,220 0 0 0 547 6,011,930 69,232 298.944 هزار میلیارد 312.414 میلیون 17.732 میلیون 4.319 میلیون 7.372 میلیون 10.36 میلیون 7.468 میلیون 6.295 میلیون 48.46 29.44 40.85 11,941 - 11,941 -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 26,298 536.00 2.00 26,298 536.00 2.00 10:50 222 4.71 میلیون 123.76 میلیارد 21,681.83 26,834 26,298 26,298 26,298 1 1,000 26,088 877 16,974,390 26,322 118.341 هزار میلیارد 121.998 میلیون 14.83 میلیون 4.5 میلیون 1.245 میلیون 13.585 میلیون 3.436 میلیون 5.382 میلیون 22.44 8.89 35.14 87,563 - 87,563 -
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 34,022 694.00 2.00 34,667 49.00 0.14 10:34 10 101,000 3.44 میلیارد 10,100 34,716 34,022 34,022 34,022 0 0 0 375 3,030,734 34,037 17.334 هزار میلیارد 17.612 میلیون 1.325 میلیون 500,000 253,760 1.071 میلیون 496,211 280,371 61.91 16.2 34.98 30,699 - 30,699 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 15,017 306.00 2.00 15,320 3.00 0.02 10:53 15 37,031 556.09 میلیون 2,707.46 15,323 15,017 15,017 15,017 0 0 0 66 748,718 15,027 20.222 هزار میلیارد 20.71 میلیون 2.513 میلیون 1.32 میلیون 483,809 2.03 میلیون 589,706 300,640 67.28 9.98 34.3 54,852 50,000 104,852 -
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 17,654 360.00 2.00 18,013 1.00 0.01 10:19 7 7,401 130.66 میلیون 1,057.29 18,014 17,654 17,654 17,654 0 0 0 209 2,489,485 17,657 9.007 هزار میلیارد 9.449 میلیون 1.039 میلیون 500,000 442,448 596,730 315,486 20,873 431.51 15.09 28.55 22,800 - 22,800 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 7,267 148.00 2.00 7,288 127.00 1.71 10:53 2,210 16.7 میلیون 121.7 میلیارد 7,584.92 7,415 7,267 7,267 7,550 3 5,555 7,420 1 5,000 7,420 43.728 هزار میلیارد 49.873 میلیون 12.804 میلیون 3 میلیون 5.383 میلیون 7.422 میلیون 1.617 میلیون 721,457 60.73 5.99 27.51 34.507 میلیون 33,882 32.76 میلیون 1.782 میلیون
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 14,258 604.00 4.42 13,851 197.00 1.44 10:51 456 1.31 میلیون 18.68 میلیارد 2,834.41 13,654 14,260 13,690 14,300 3 5,271 14,088 1 19,097 14,099 55.464 هزار میلیارد 57.398 میلیون 10.53 میلیون 4 میلیون 2.782 میلیون 7.748 میلیون 2.021 میلیون 3.008 میلیون 18.16 7.05 27.03 1.296 میلیون 1.697 میلیون 2.37 میلیون 623,038
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 16,162 329.00 2.00 16,489 2.00 0.01 10:53 10 15,607 252.24 میلیون 1,560.7 16,491 16,162 16,162 16,162 1 413 12,479 194 1,594,791 16,165 16.489 هزار میلیارد 17.276 میلیون 1.925 میلیون 1,000,000 784,593 1.14 میلیون 646,433 136,708 120.63 14.46 25.51 28,779 - 28,779 -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 10,069 205.00 2.00 10,273 1.00 0.01 10:49 9 15,195 153 میلیون 1,688.33 10,274 10,069 10,069 10,069 0 0 0 178 2,937,726 10,071 16.95 هزار میلیارد 19.271 میلیون 4.532 میلیون 1.4 میلیون 2.319 میلیون 2.213 میلیون 683,274 327,328 51.79 7.66 24.81 39,656 - 39,656 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 73,038 1,490.00 2.00 74,026 502.00 0.67 10:53 296 663,917 48.49 میلیارد 1,957.58 74,528 73,038 73,038 73,038 0 0 0 719 3,498,248 74,528 753.111 هزار میلیارد 853.425 میلیون 120.451 میلیون 10.206 میلیون 92.792 میلیون 27.659 میلیون 31.966 میلیون 20.636 میلیون 36.86 27.5 23.79 729,592 1.4 میلیون 2.076 میلیون 53,305
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 89,243 1,821.00 2.00 91,062 2.00 0.00 09:39 4 643 57.38 میلیون 160.75 91,064 89,243 89,243 89,243 0 0 0 780 2,433,841 90,331 22.766 هزار میلیارد 23.003 میلیون 1.55 میلیون 250,000 236,631 1.314 میلیون 1.003 میلیون 959,497 23.73 17.33 22.69 316,293 10,000 326,293 -
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 7,065 144.00 2.00 7,209 0.00 0.00 10:43 8 16,465 116.33 میلیون 1,483.33 7,209 7,065 7,065 7,065 0 0 0 55 2,851,082 7,065 8.651 هزار میلیارد 9.405 میلیون 3.375 میلیون 1.2 میلیون 753,722 2.621 میلیون 403,600 1.346 میلیون 6.43 3.3 21.43 17,668 - 17,668 -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 67,159 1,370.00 2.00 67,948 581.00 0.85 10:52 80 309,788 20.81 میلیارد 4,019.49 68,529 67,159 67,159 67,159 0 0 0 9999 4,016,185 67,817 13.589 هزار میلیارد 13.792 میلیون 873,211 200,000 86,371 786,840 642,241 638,658 21.46 17.43 21.34 37,620 300,000 337,620 -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 76,860 1,568.00 2.00 78,193 235.00 0.30 10:50 69 98,032 7.53 میلیارد 1,470.49 78,428 76,860 76,860 76,860 0 0 0 160 403,925 78,346 56.92 هزار میلیارد 67.467 میلیون 19.199 میلیون 728,000 10.371 میلیون 8.828 میلیون 2.704 میلیون 1.541 میلیون 37.06 6.47 21.12 6.118 میلیون 27,486 5.358 میلیون 787,511
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,015 115.00 3.97 2,976 76.00 2.62 10:54 4,417 51.75 میلیون 154.19 میلیارد 12,117.37 2,900 2,993 2,872 3,040 187 9,941,977 2,963 2 14,886 2,963 71.953 هزار میلیارد 72.378 میلیون 29.887 میلیون 24.145 میلیون 2.357 میلیون 27.53 میلیون 3.324 میلیون 744,200 94.09 2.54 21.07 54.063 میلیون 3,362 52.093 میلیون 1.974 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 21,798 1,168.00 5.66 21,228 598.00 2.90 10:54 8,375 6.61 میلیون 141.16 میلیارد 796.81 20,630 20,999 20,400 21,850 198 1,877,391 20,908 1 51 20,908 91.814 هزار میلیارد 92.959 میلیون 9.652 میلیون 4.3 میلیون 4.25 میلیون 5.402 میلیون 4.553 میلیون 2.147 میلیون 41.31 16.43 19.48 5.572 میلیون 476 3.143 میلیون 2.429 میلیون
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 48,236 984.00 2.00 48,707 513.00 1.04 10:52 407 598,505 28.88 میلیارد 1,490.37 49,220 48,236 48,236 49,200 1 35,694 49,479 21 47,309 49,479 134.409 هزار میلیارد 156.211 میلیون 28.814 میلیون 2.76 میلیون 20.363 میلیون 8.451 میلیون 7.571 میلیون 1.938 میلیون 70.09 16.08 17.95 8.364 میلیون 229,210 8.592 میلیون 500
افرا

افرانت

سهام فرابورس 34,839 710.00 2.00 35,549 0.00 0.00 09:50 2 793 27.63 میلیون 396.5 35,549 34,839 34,839 34,839 0 0 0 191 1,055,196 34,841 22.218 هزار میلیارد 22.661 میلیون 1.606 میلیون 625,000 443,259 1.163 میلیون 1.287 میلیون 511,263 43.46 19.11 17.27 4,795 150 4,945 -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 130,316 2,659.00 2.00 132,317 658.00 0.49 10:31 14 92,987 12.12 میلیارد 6,641.93 132,975 130,316 130,316 130,316 1 40 127,919 1013 3,191,910 130,403 43.334 هزار میلیارد 45.044 میلیون 3.019 میلیون 327,500 1.494 میلیون 1.524 میلیون 2.534 میلیون 1.345 میلیون 32.39 28.57 17.18 12,434 - 12,434 -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 33,734 688.00 2.00 34,418 4.00 0.01 10:42 24 8,660 292.14 میلیون 377.95 34,422 33,734 33,734 33,734 0 0 0 9999 12,684,988 33,739 10.325 هزار میلیارد 10.575 میلیون 654,811 300,000 248,278 406,533 605,258 36,002 471.48 25.41 17.06 10,989 - 10,989 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 32,879 671.00 2.00 33,503 47.00 0.14 10:52 43 105,762 3.48 میلیارد 2,657.59 33,550 32,879 32,879 32,879 0 0 0 615 4,546,925 32,928 93.806 هزار میلیارد 96.335 میلیون 9.948 میلیون 2.8 میلیون 2.395 میلیون 7.552 میلیون 5.597 میلیون 5.266 میلیون 17.84 12.44 16.78 107,928 1,155 109,083 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 103,544 2,113.00 2.00 105,648 9.00 0.01 10:32 10 1,925 199.32 میلیون 192.5 105,657 103,544 103,544 103,544 0 0 0 397 1,044,919 103,556 10.565 هزار میلیارد 10.771 میلیون 437,153 100,000 205,177 231,976 631,349 73,245 144.25 45.55 16.74 2,765 - 2,765 -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 15,194 860.00 6.00 15,076 742.00 5.18 10:54 10,547 16.61 میلیون 250.37 میلیارد 2,769.58 14,334 14,900 14,670 15,194 390 5,182,612 14,571 1 400 14,690 45.228 هزار میلیارد 47.242 میلیون 8.414 میلیون 3 میلیون 4.24 میلیون 4.174 میلیون 2.616 میلیون 1.323 میلیون 39.06 10.3 16.45 13.038 میلیون - 12.484 میلیون 553,517
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 7,855 160.00 2.00 8,015 0.00 0.00 10:04 4 9,713 76.3 میلیون 2,428.25 8,015 7,855 7,855 7,855 0 0 0 236 3,120,984 7,859 9.618 هزار میلیارد 10.634 میلیون 2.288 میلیون 1.2 میلیون 1.016 میلیون 1.272 میلیون 596,567 54,107 177.76 7.56 16.12 156,633 - 156,633 -
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 17,530 782.00 4.67 17,395 647.00 3.86 10:54 2,322 5.46 میلیون 94.98 میلیارد 2,393.28 16,748 17,490 16,748 17,750 62 542,033 17,034 1 600 17,200 38.848 هزار میلیارد 38.574 میلیون 5.846 میلیون 2.232 میلیون 1.201 میلیون 4.645 میلیون 2.4 میلیون 2.076 میلیون 18 8.06 15.57 8.244 میلیون 20,000 8.262 میلیون 2,349
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 45,100 707.00 1.54 45,781 26.00 0.06 10:50 167 182,373 8.29 میلیارد 1,105.44 45,807 46,040 44,925 46,040 2 12,511 45,810 5 11,616 45,820 1144.525 هزار میلیارد 1.199 میلیارد 106.816 میلیون 12.3 میلیون 53.572 میلیون 53.243 میلیون 73.583 میلیون 26.234 میلیون 43.64 21.51 15.56 44,829 239,752 284,581 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 65,975 1,346.00 2.00 67,320 1.00 0.00 10:29 2 773 51 میلیون 14,192 67,321 65,975 65,975 65,975 0 0 0 462 2,811,447 66,132 11.444 هزار میلیارد 13.028 میلیون 1.863 میلیون 170,000 1.583 میلیون 279,587 813,950 106,461 107.5 40.93 14.06 152 85,000 85,152 -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 2,322 47.00 1.98 2,330 39.00 1.65 10:45 263 22.11 میلیون 51.34 میلیارد 85,630.26 2,369 2,322 2,322 2,322 0 0 0 488 50,464,869 2,331 154.191 هزار میلیارد 164 میلیون 23.589 میلیون 4 میلیون 7.229 میلیون 16.36 میلیون 11.419 میلیون 11.023 میلیون 14.22 9.58 13.73 4.876 میلیون - 4.876 میلیون -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 18,055 368.00 2.00 18,420 3.00 0.02 10:48 11 19,369 349.71 میلیون 680.78 18,423 18,055 18,055 18,055 0 0 0 343 3,513,482 18,062 64.47 هزار میلیارد 72.066 میلیون 10.913 میلیون 1.316 میلیون 7.585 میلیون 3.328 میلیون 4.817 میلیون 1.938 میلیون 12.51 19.38 13.39 54,611 - 29,999 24,612
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 45,345 925.00 2.00 46,269 1.00 0.00 10:52 9 2,093 94.91 میلیون 243 46,270 45,345 45,345 45,345 1 118 42,878 424 4,748,702 45,363 37.014 هزار میلیارد 38.684 میلیون 2.843 میلیون 800,000 1.668 میلیون 1.176 میلیون 2.886 میلیون 226,731 163.26 31.49 12.83 20,800 - 20,800 -
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 93,587 1,909.00 2.00 95,126 370.00 0.39 10:47 105 104,177 9.75 میلیارد 1,024.58 95,496 93,587 93,587 93,587 1 1,025 87,000 74 93,761 93,437 53.265 هزار میلیارد 55.636 میلیون 3.265 میلیون 560,000 2.159 میلیون 1.107 میلیون 4.23 میلیون 557,333 95.95 48.32 12.64 512,790 - 440,262 72,528
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 34,814 710.00 2.00 35,521 3.00 0.01 09:43 6 5,587 194.51 میلیون 931.17 35,524 34,814 34,814 34,814 0 0 0 505 7,455,588 34,829 106.563 هزار میلیارد 118.737 میلیون 18.623 میلیون 1.57 میلیون 12.165 میلیون 6.458 میلیون 8.597 میلیون 4.287 میلیون 24.86 16.5 12.4 28,510 - 28,510 -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 19,852 405.00 2.00 20,255 2.00 0.01 09:38 7 9,630 191.17 میلیون 1,375.71 20,257 19,852 19,852 19,852 0 0 0 257 1,360,862 19,853 9.722 هزار میلیارد 10.77 میلیون 1.897 میلیون 480,000 1.047 میلیون 850,132 799,220 169,953 57.21 11.44 12.17 6,796 - 6,796 -