همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,326 8.00 0.61 1,339 21.00 1.59 12:29 8,162 374.37 میلیون 501.28 میلیارد 25 میلیون 1,318 1,371 1,294 1,388 3 331,277 1,325 1 174,078 1,326 57.068 هزار میلیارد 57.527 میلیون 46.472 میلیون 42.62 میلیون 458,776 46.013 میلیون 666,026 559,549 101.99 1.24 85.68 362.536 میلیون 11.834 میلیون 344.176 میلیون 30.193 میلیون
ولیز

لیزینگ ایران

سهام فرابورس 1,741 50.00 2.96 1,738 47.00 2.78 12:29 305 11.794 میلیون 20.5 میلیارد 10,288.31 1,691 1,698 1,698 1,741 1 5,076 1,741 2 20,000 1,756 6.952 هزار میلیارد 10.756 میلیون 6.12 میلیون 4 میلیون 5.072 میلیون -1,685,592 151,842 -690,789 -8.23 -3.37 37.43 11.794 میلیون - 11.526 میلیون 268,000
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 75,900 4,950.00 6.98 74,850 3,900.00 5.50 12:29 2,247 4.373 میلیون 327.35 میلیارد 1,946.13 70,950 66,950 66,950 75,900 2 10,067 75,850 1 1,000 77,100 18.713 هزار میلیارد 19.124 میلیون 2.049 میلیون 250,000 411,925 1.637 میلیون 516,051 334,156 53.08 10.84 34.37 4.373 میلیون - 4.341 میلیون 32,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,769 0.00 0.00 1,756 13.00 0.73 12:29 442 10.567 میلیون 18.55 میلیارد 23,907.98 1,769 1,762 1,718 1,788 4 324,536 1,740 1 155,000 1,769 133.766 هزار میلیارد 143.853 میلیون 97.869 میلیون 66.176 میلیون 10.088 میلیون 87.781 میلیون 4.065 میلیون 3.59 میلیون 37.26 1.52 32.91 3.887 میلیون 6.681 میلیون 10.567 میلیون -
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 44,900 1,950.00 4.54 44,700 1,750.00 4.07 12:29 3,649 11.499 میلیون 514.2 میلیارد 3,151.17 42,950 43,650 43,650 45,700 3 2,655 44,850 3 1,550 44,900 134.1 هزار میلیارد 137.186 میلیون 10.821 میلیون 3 میلیون 3.086 میلیون 7.735 میلیون 4.466 میلیون 11.269 میلیون 11.9 17.34 30.02 8.512 میلیون 2.987 میلیون 5.227 میلیون 6.271 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 7,550 60.00 0.80 7,660 170.00 2.27 12:28 276 2.552 میلیون 19.54 میلیارد 9,246.72 7,490 7,740 7,530 7,850 2 180,669 7,530 1 100 7,550 20.222 هزار میلیارد 21.139 میلیون 4.86 میلیون 2.64 میلیون 916,132 3.944 میلیون 700,447 464,833 43.5 5.13 28.87 2.492 میلیون 59,700 2.35 میلیون 201,696
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 8,610 30.00 0.35 8,760 180.00 2.10 12:29 4,050 28.958 میلیون 319.95 میلیارد 10,338.75 8,580 8,740 8,600 8,900 1 2,000 10,810 1 2,910 11,080 92.82 هزار میلیارد 94.668 میلیون 15.535 میلیون 8.4 میلیون 2.688 میلیون 12.847 میلیون 4.051 میلیون 3.075 میلیون 29.91 7.16 22.71 21.376 میلیون 7.582 میلیون 27.688 میلیون 1.27 میلیون
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 14,760 90.00 0.61 14,990 140.00 0.94 12:29 299 1.585 میلیون 23.75 میلیارد 5,300.51 14,850 14,810 14,730 15,220 1 1,000 14,700 1 6,725 14,860 33.45 هزار میلیارد 34.784 میلیون 6.465 میلیون 2.232 میلیون 1.334 میلیون 5.131 میلیون 1.83 میلیون 1.405 میلیون 23.81 6.52 18.28 1.369 میلیون 215,628 1.575 میلیون 10,100
وامین

س. امین توان آفرین ساز

سهام فرابورس 13,020 440.00 3.50 12,610 30.00 0.24 12:29 165 493,152 6.33 میلیارد 2,653.24 12,580 12,580 12,580 13,190 1 3,461 13,020 1 10,000 13,030 126.1 هزار میلیارد 150.029 میلیون 54.547 میلیون 10 میلیون 23.929 میلیون 30.618 میلیون 7.619 میلیون 4.254 میلیون 29.65 4.12 16.55 352,982 140,170 456,611 36,541
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 2,393 90.00 3.91 2,383 80.00 3.47 12:29 349 4.791 میلیون 11.42 میلیارد 13,726.88 2,303 2,357 2,345 2,405 1 23,939 2,393 16 2,792,924 2,394 147.746 هزار میلیارد 153.107 میلیون 74.198 میلیون 62 میلیون 5.361 میلیون 68.837 میلیون 9.106 میلیون 8.547 میلیون 17.29 2.15 16.22 4.791 میلیون - 4.35 میلیون 440,891
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 82,900 150.00 0.18 82,800 50.00 0.06 12:29 778 104,849 8.69 میلیارد 134.77 82,750 83,250 82,000 83,550 1 77 82,850 2 48 82,950 57.96 هزار میلیارد 58.561 میلیون 4.529 میلیون 700,000 601,493 3.927 میلیون 4.527 میلیون 4.339 میلیون 13.35 14.75 12.79 59,596 45,253 104,780 69
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 15,490 100.00 0.64 15,660 70.00 0.45 12:29 707 3.002 میلیون 47 میلیارد 4,246.02 15,590 15,690 15,330 16,130 1 160 15,400 1 677 15,490 20.358 هزار میلیارد 21.012 میلیون 4.169 میلیون 1.3 میلیون 654,125 3.515 میلیون 1.795 میلیون 1.293 میلیون 15.74 5.79 11.34 2.703 میلیون 299,398 3.002 میلیون -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 4,548 54.00 1.20 4,587 93.00 2.07 12:29 3,707 50.302 میلیون 230.71 میلیارد 13,569.43 4,494 4,570 4,500 4,720 1 6,000 4,520 1 96,433 4,548 344.025 هزار میلیارد 447.383 میلیون 184.833 میلیون 30 میلیون 103.358 میلیون 81.475 میلیون 31.934 میلیون 31.439 میلیون 10.94 4.22 10.77 44.51 میلیون 5.792 میلیون 49.37 میلیون 932,303
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 16,490 50.00 0.30 16,580 40.00 0.24 12:29 1,252 2.435 میلیون 40.36 میلیارد 1,944.54 16,540 16,700 16,330 17,190 2 2,420 16,400 1 964 16,490 49.74 هزار میلیارد 57.556 میلیون 12.699 میلیون 3 میلیون 7.816 میلیون 4.882 میلیون 4.797 میلیون 1.839 میلیون 27.05 10.19 10.37 2.299 میلیون 135,200 2.34 میلیون 94,566
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 4,822 78.00 1.64 4,728 16.00 0.34 12:29 211 1.811 میلیون 8.56 میلیارد 6,638.43 4,744 4,762 4,679 4,829 1 430 4,822 2 90,052 4,827 54.372 هزار میلیارد 64.726 میلیون 28.933 میلیون 8 میلیون 10.354 میلیون 18.579 میلیون 5.927 میلیون 6.204 میلیون 8.76 2.93 9.17 290,240 1.521 میلیون 1.811 میلیون -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 9,540 310.00 3.36 9,560 330.00 3.58 12:29 511 4.128 میلیون 39.48 میلیارد 8,078.98 9,230 9,160 9,160 9,690 1 5,000 9,500 1 1,000 9,620 62.14 هزار میلیارد 67.592 میلیون 18.518 میلیون 6.5 میلیون 5.452 میلیون 13.066 میلیون 7.045 میلیون 6.872 میلیون 9.04 4.76 8.82 2.728 میلیون 1.4 میلیون 2.03 میلیون 2.099 میلیون
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 22,550 200.00 0.89 22,650 300.00 1.34 14:51 446 1.222 میلیون 27.65 میلیارد 2,739.07 22,350 22,300 22,100 23,100 1 27,800 22,350 2 24,873 22,600 67.95 هزار میلیارد 74.829 میلیون 12.826 میلیون 3 میلیون 6.879 میلیون 5.948 میلیون 8.073 میلیون 2.148 میلیون 31.64 11.42 8.42 233,528 988,096 416,424 805,200
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 5,370 40.00 0.74 5,400 10.00 0.18 12:29 592 8.575 میلیون 46.3 میلیارد 14,483.98 5,410 5,400 5,320 5,540 2 21,000 5,330 4 2,949 5,370 7.56 هزار میلیارد 9.807 میلیون 4.004 میلیون 1.4 میلیون 2.219 میلیون 1.785 میلیون 908,773 230,771 32.76 4.24 8.32 7.8 میلیون 774,400 5.758 میلیون 2.817 میلیون
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,540 60.00 2.31 2,588 12.00 0.46 12:29 1,261 26.307 میلیون 68.09 میلیارد 20,862.27 2,600 2,619 2,535 2,650 1 12,823 2,535 2 32,205 2,540 62.488 هزار میلیارد 70.457 میلیون 40.416 میلیون 24.145 میلیون 7.969 میلیون 32.448 میلیون 7.533 میلیون 2.352 میلیون 26.57 1.93 8.29 26.279 میلیون 28,468 25.507 میلیون 800,000
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,490 50.00 0.90 5,540 0.00 0.00 12:29 676 7.295 میلیون 40.43 میلیارد 10,791.01 5,540 5,710 5,400 5,710 1 85,000 5,440 3 147,319 5,500 33.24 هزار میلیارد 37.547 میلیون 13.232 میلیون 6 میلیون 4.307 میلیون 8.925 میلیون 4.094 میلیون 1.254 میلیون 26.51 3.72 8.12 7.295 میلیون - 7.295 میلیون -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 6,120 400.00 6.99 6,050 330.00 5.77 12:29 1,708 29.843 میلیون 180.47 میلیارد 17,472.6 5,720 6,120 5,850 6,120 19 215,600 6,120 1 3,574 6,490 6.655 هزار میلیارد 7.041 میلیون 1.373 میلیون 673,597 419,233 954,142 829,912 228,122 29.17 6.97 8.02 28.14 میلیون 1.704 میلیون 26.334 میلیون 3.509 میلیون
ثجنوب

سر. مسکن جنوب

سهام فرابورس 14,980 410.00 2.81 14,900 330.00 2.26 12:25 284 2.243 میلیون 33.41 میلیارد 7,897.88 14,570 14,800 14,550 15,080 1 594 14,660 2 2,238 14,960 20.86 هزار میلیارد 24.394 میلیون 8.645 میلیون 1.4 میلیون 3.534 میلیون 5.111 میلیون 2.811 میلیون 2.419 میلیون 8.62 4.08 7.42 853,009 1.39 میلیون 2.12 میلیون 123,341
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 16,100 70.00 0.43 16,200 30.00 0.19 12:29 878 816,976 13.23 میلیارد 930.5 16,170 16,400 15,860 16,400 1 500 16,070 1 1,932 16,150 69.66 هزار میلیارد 75.549 میلیون 15.863 میلیون 4.3 میلیون 5.889 میلیون 9.974 میلیون 9.578 میلیون 4.592 میلیون 15.17 6.98 7.27 539,891 277,085 816,926 50
کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

سهام فرابورس 19,830 330.00 1.69 20,020 520.00 2.67 12:29 2,123 1.764 میلیون 35.32 میلیارد 830.96 19,500 19,950 19,550 20,200 1 167 19,830 7 312 19,840 21.421 هزار میلیارد 23.308 میلیون 4.518 میلیون 1.07 میلیون 1.887 میلیون 2.632 میلیون 2.985 میلیون 1.894 میلیون 11.31 8.14 7.18 1.764 میلیون - 1.555 میلیون 208,934
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 7,330 300.00 4.27 7,310 280.00 3.98 12:28 885 12.598 میلیون 92.06 میلیارد 14,235.31 7,030 7,010 7,010 7,380 2 2,083 7,310 3 104,631 7,370 56.492 هزار میلیارد 67.257 میلیون 27.998 میلیون 7.728 میلیون 10.766 میلیون 17.232 میلیون 8.14 میلیون 4.332 میلیون 13.04 3.28 6.94 12.173 میلیون 425,226 10.846 میلیون 1.752 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 5,550 220.00 3.81 5,610 160.00 2.77 12:29 2,447 34.391 میلیون 193.04 میلیارد 14,054.55 5,770 5,700 5,490 5,790 8 55,733 5,540 5 697,938 5,550 21.081 هزار میلیارد 23.726 میلیون 8.59 میلیون 3.758 میلیون 2.645 میلیون 5.945 میلیون 3.045 میلیون 604,630 34.87 3.55 6.92 22.277 میلیون 12.115 میلیون 29.802 میلیون 4.589 میلیون
بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

سهام فرابورس 5,430 70.00 1.27 5,450 50.00 0.91 12:29 3,981 16.148 میلیون 87.97 میلیارد 4,056.27 5,500 5,520 5,380 5,550 1 75,000 5,480 3 8,705 5,480 46.167 هزار میلیارد 55.431 میلیون 23.12 میلیون 8.471 میلیون 9.264 میلیون 13.856 میلیون 6.724 میلیون 4.808 میلیون 9.6 3.33 6.87 14.82 میلیون 1.328 میلیون 7.86 میلیون 8.288 میلیون
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 78,000 950.00 1.23 78,350 1,300.00 1.69 12:29 385 280,793 22 میلیارد 729.33 77,050 77,500 77,500 80,000 1 1,801 78,000 1 2,024 78,000 7.835 هزار میلیارد 8.369 میلیون 1.088 میلیون 100,000 533,675 554,304 1.142 میلیون 134,862 58.1 14.13 6.86 280,793 - 280,793 -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 21,750 650.00 3.08 21,650 550.00 2.61 12:30 430 1.297 میلیون 28.12 میلیارد 3,017.41 21,100 21,450 21,200 22,100 2 19,243 21,500 3 1,508 21,850 119.508 هزار میلیارد 145.29 میلیون 45.005 میلیون 5.52 میلیون 25.782 میلیون 19.222 میلیون 17.859 میلیون 8.133 میلیون 14.69 6.22 6.69 1.021 میلیون 276,313 1.121 میلیون 176,485
سجام

سیمان غرب آسیا

سهام فرابورس 5,060 157.00 3.20 4,844 59.00 1.20 12:29 1,753 42.43 میلیون 205.52 میلیارد 24,204.25 4,903 4,733 4,658 5,148 1 4,000 4,900 1 1,000 5,065 32.304 هزار میلیارد 37.976 میلیون 14.095 میلیون 6.669 میلیون 5.672 میلیون 8.424 میلیون 5.335 میلیون 854,397 37.58 3.81 6.02 39.43 میلیون 3 میلیون 42.347 میلیون 82,680
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,400 39.00 2.87 1,384 23.00 1.69 12:29 264 11.298 میلیون 15.63 میلیارد 42,795.01 1,361 1,384 1,360 1,404 1 200,000 1,388 1 114,845 1,400 22.214 هزار میلیارد 167.318 میلیون 130.088 میلیون 16.05 میلیون 145.104 میلیون -15,016,513 3.724 میلیون -10,549,202 -2.11 -1.48 5.97 11.206 میلیون 92,357 7.11 میلیون 4.188 میلیون
افرا

افرانت

سهام فرابورس 13,900 0.00 0.00 14,180 280.00 2.01 12:29 724 3.545 میلیون 50.28 میلیارد 4,896.42 13,900 14,410 13,820 14,630 1 3,838 13,950 1 656 13,950 15.598 هزار میلیارد 17.224 میلیون 3.244 میلیون 625,000 1.626 میلیون 1.618 میلیون 2.628 میلیون 517,570 30.14 9.64 5.93 3.522 میلیون 23,440 2.747 میلیون 797,956
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 4,690 311.00 6.22 4,574 427.00 8.54 12:29 55 1.176 میلیون 5.38 میلیارد 4,702.97 5,001 4,690 4,456 4,690 1 1,150 4,566 1 10,000 4,697 64.036 هزار میلیارد 69.927 میلیون 21.617 میلیون 7 میلیون 5.891 میلیون 15.726 میلیون 11.163 میلیون 6.031 میلیون 10.62 4.07 5.74 666,201 510,185 1.176 میلیون -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 13,010 370.00 2.77 13,070 310.00 2.32 12:29 1,117 5.982 میلیون 78.18 میلیارد 5,355.25 13,380 13,450 12,500 13,830 1 392 12,960 1 1,816 13,020 9.097 هزار میلیارد 10.138 میلیون 2.616 میلیون 696,000 943,919 1.672 میلیون 1.619 میلیون 502,480 18.45 5.54 5.72 5.982 میلیون - 5.982 میلیون -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 14,900 970.00 6.96 14,450 520.00 3.73 12:29 882 8.227 میلیون 118.89 میلیارد 9,327.76 13,930 13,930 13,930 14,900 9 138,279 14,900 1 1,000 15,000 14.45 هزار میلیارد 18.407 میلیون 5.18 میلیون 1,000,000 3.957 میلیون 1.224 میلیون 2.525 میلیون 129,674 111.43 11.81 5.72 8.026 میلیون 201,068 7.676 میلیون 551,057
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 12,550 160.00 1.29 12,740 350.00 2.82 12:28 750 3.454 میلیون 44 میلیارد 4,605.68 12,390 12,450 12,450 12,850 1 47 12,550 3 15,057 12,580 15.363 هزار میلیارد 19.773 میلیون 9.852 میلیون 1.206 میلیون 4.41 میلیون 5.442 میلیون 2.72 میلیون 3.968 میلیون 3.87 2.82 5.65 3.439 میلیون 15,656 3.454 میلیون -
وطوبی

سر. اقتصاد شهر طوبی

سهام فرابورس 2,573 168.00 6.99 2,544 139.00 5.78 12:25 1,281 55.942 میلیون 142.31 میلیارد 43,670.33 2,405 2,449 2,405 2,573 34 3,827,099 2,573 1 20,000 2,580 7.632 هزار میلیارد 8.001 میلیون 4.901 میلیون 3 میلیون 374,540 4.526 میلیون 1.425 میلیون 1.347 میلیون 5.66 1.69 5.36 55.657 میلیون 284,400 43.783 میلیون 12.159 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 5,390 70.00 1.28 5,430 30.00 0.55 12:29 432 3.244 میلیون 17.62 میلیارد 7,508.55 5,460 5,500 5,380 5,550 1 45,329 5,400 1 87,930 5,420 8.851 هزار میلیارد 13.06 میلیون 6.632 میلیون 1.63 میلیون 4.176 میلیون 2.455 میلیون 1.718 میلیون 455,012 19.45 3.6 5.15 3.244 میلیون - 3.202 میلیون 42,100
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 3,300 0.00 0.00 3,312 12.00 0.36 12:29 511 3.034 میلیون 10.07 میلیارد 5,936.58 3,300 3,277 3,277 3,382 1 13,000 3,310 1 1,613 3,317 9.936 هزار میلیارد 9.958 میلیون 6.585 میلیون 3 میلیون 25,412 6.56 میلیون 2.099 میلیون 2.004 میلیون 4.96 1.51 4.74 3.034 میلیون - 3.033 میلیون 150
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 15,020 110.00 0.74 15,290 380.00 2.55 12:29 856 4.076 میلیون 62.3 میلیارد 4,761.54 14,910 15,290 14,800 15,640 1 10,000 14,970 1 400 15,080 12.232 هزار میلیارد 14.803 میلیون 5.152 میلیون 800,000 2.467 میلیون 2.685 میلیون 2.61 میلیون 938,499 13.03 4.56 4.7 3.896 میلیون 179,612 3.884 میلیون 191,607
گوهران

سر. توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,108 114.00 2.85 4,108 114.00 2.85 12:29 330 3.768 میلیون 15.48 میلیارد 11,418.04 3,994 3,961 3,961 4,160 1 3,000 4,107 1 20,000 4,120 41.08 هزار میلیارد 45.105 میلیون 18.355 میلیون 6.5 میلیون 4.025 میلیون 14.33 میلیون 8.759 میلیون 8.39 میلیون 4.91 2.87 4.7 2.142 میلیون 1.626 میلیون 1.584 میلیون 2.184 میلیون
مرقام

ایران ارقام

سهام فرابورس 8,700 10.00 0.11 8,730 20.00 0.23 12:29 102 946,832 8.3 میلیارد 4,456.78 8,710 8,880 8,630 8,880 1 6,000 8,610 1 31,315 8,770 4.365 هزار میلیارد 10.259 میلیون 2.451 میلیون 500,000 4.294 میلیون -1,843,058 1.283 میلیون -67,345 -88.57 -3.24 4.66 946,832 - 946,264 568
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 3,615 3.00 0.08 3,624 12.00 0.33 12:29 972 7.698 میلیون 27.9 میلیارد 7,920.19 3,612 3,641 3,611 3,670 1 35,247 3,615 1 212 3,616 36.24 هزار میلیارد 37.077 میلیون 23.263 میلیون 10 میلیون 837,219 22.425 میلیون 7.823 میلیون 7.651 میلیون 4.72 1.61 4.62 5.892 میلیون 1.806 میلیون 7.548 میلیون 150,385
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 120,950 3,800.00 3.24 121,200 4,050.00 3.46 12:28 102 23,604 2.86 میلیارد 229.81 117,150 124,000 119,250 124,000 2 150 120,300 4 4,014 121,000 10.181 هزار میلیارد 11.388 میلیون 2.075 میلیون 84,000 1.198 میلیون 876,436 2.241 میلیون 290,158 35.1 11.62 4.54 23,604 - 20,244 3,360
نیان

نیان الکترونیک

سهام فرابورس 166,150 1,050.00 0.64 165,550 450.00 0.27 12:29 2,512 517,059 85.61 میلیارد 205.84 165,100 165,000 163,250 167,500 3 306 164,350 8 76,120 166,150 44.19 هزار میلیارد 51.732 میلیون 10.168 میلیون 266,930 7.541 میلیون 2.627 میلیون 9.963 میلیون 3.268 میلیون 13.52 16.82 4.45 302,941 214,118 417,059 100,000
فسوژ

سوژمیران

سهام فرابورس 21,250 600.00 2.75 21,650 200.00 0.92 12:29 823 4.374 میلیون 94.61 میلیارد 5,314.5 21,850 21,850 21,200 22,250 1 5,769 21,250 1 4,218 21,450 12.99 هزار میلیارد 15.623 میلیون 4.621 میلیون 600,000 2.633 میلیون 1.988 میلیون 2.942 میلیون 2.305 میلیون 5.64 6.54 4.41 3.63 میلیون 743,417 4.174 میلیون 199,379
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 15,250 290.00 1.87 15,400 140.00 0.90 12:29 806 1.734 میلیون 26.71 میلیارد 2,151.44 15,540 15,540 15,160 15,840 1 3,000 15,220 1 8 15,260 15.4 هزار میلیارد 17.221 میلیون 3.528 میلیون 350,000 1.821 میلیون 1.707 میلیون 3.534 میلیون 1.467 میلیون 10.49 9.02 4.37 1.513 میلیون 220,676 1.694 میلیون 39,813
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 160,000 2,250.00 1.43 158,300 550.00 0.35 12:28 127 104,203 16.79 میلیارد 467.17 157,750 162,900 159,000 162,900 1 350 159,500 1 438 161,000 1266.4 هزار میلیارد 1.569 میلیارد 408.823 میلیون 8 میلیون 302.252 میلیون 106.571 میلیون 293.447 میلیون 91.629 میلیون 13.82 11.88 4.32 20,082 84,121 49,971 54,232
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,775 119.00 4.48 2,758 102.00 3.84 12:29 875 29.338 میلیون 80.91 میلیارد 33,528.88 2,656 2,625 2,625 2,788 1 7,091 2,775 1 100,000 2,784 10.561 هزار میلیارد 11.425 میلیون 5.449 میلیون 3.829 میلیون 848,668 4.6 میلیون 2.462 میلیون 850,051 12.42 2.3 4.29 27.834 میلیون 1.504 میلیون 26.806 میلیون 2.532 میلیون
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 9,260 230.00 2.55 9,240 210.00 2.33 12:29 1,117 2.558 میلیون 85.04 میلیارد 6,111.71 9,030 9,070 9,060 9,490 0 0 0 0 9.975 هزار میلیارد 9.664 میلیون 3.732 میلیون 1,000,000 344,263 3.388 میلیون 2.227 میلیون 2.22 میلیون 4.16 2.73 4.16 1.847 میلیون 711,778 2.363 میلیون 195,365
فروسیل

فروسیلیسیم خمین

سهام فرابورس 14,320 680.00 4.99 14,120 480.00 3.52 12:29 406 6.969 میلیون 98.39 میلیارد 17,165.62 13,640 13,760 13,550 14,320 57 4,261,115 14,320 1 48 14,390 22.592 هزار میلیارد 31.577 میلیون 12.197 میلیون 1.6 میلیون 8.985 میلیون 3.211 میلیون 5.519 میلیون 1.55 میلیون 14.58 7.04 4.09 6.542 میلیون 427,556 5.07 میلیون 1.9 میلیون
عالیس

بهار رز عالیس چناران

سهام فرابورس 21,550 100.00 0.47 21,550 100.00 0.47 12:29 1,945 1.869 میلیون 40.29 میلیارد 961.02 21,450 21,150 21,150 21,800 2 6,031 21,550 1 144 21,650 64.653 هزار میلیارد 75.288 میلیون 22.79 میلیون 3 میلیون 10.636 میلیون 12.155 میلیون 15.906 میلیون 7.437 میلیون 8.69 5.32 4.06 565,995 1.303 میلیون 1.869 میلیون -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 10,200 90.00 0.89 10,140 30.00 0.30 12:29 380 2.119 میلیون 21.49 میلیارد 5,575.02 10,110 10,100 9,970 10,300 1 500 10,160 2 3,008 10,220 8.506 هزار میلیارد 10.665 میلیون 3.051 میلیون 838,900 2.142 میلیون 908,974 2.128 میلیون 25,120 338.63 9.36 4 2.119 میلیون - 2.119 میلیون -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 83,200 50.00 0.06 83,850 600.00 0.72 12:18 186 221,469 18.57 میلیارد 1,175.95 83,250 85,000 83,200 85,900 2 1,609 83,350 5 17,078 84,450 25.155 هزار میلیارد 30.17 میلیون 7.616 میلیون 300,000 5.015 میلیون 2.601 میلیون 6.317 میلیون 3.045 میلیون 8.26 9.67 3.98 147,569 73,900 135,916 85,553
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 3,797 47.00 1.22 3,869 25.00 0.65 12:29 3,431 71.8 میلیون 277.82 میلیارد 20,926.73 3,844 3,928 3,791 3,930 7 179,198 3,796 2 3,300 3,844 58.035 هزار میلیارد 86.392 میلیون 58.35 میلیون 15 میلیون 28.357 میلیون 29.993 میلیون 14.586 میلیون 14.089 میلیون 4.12 1.93 3.98 71.65 میلیون 150,009 51.468 میلیون 20.331 میلیون
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 10,480 840.00 7.42 10,740 580.00 5.12 12:29 918 6.435 میلیون 69.13 میلیارد 7,009.62 11,320 10,700 10,430 11,230 2 5,600 10,440 1 9,523 10,610 12.888 هزار میلیارد 16.364 میلیون 6.306 میلیون 1.2 میلیون 3.476 میلیون 2.83 میلیون 3.26 میلیون 1.202 میلیون 10.72 4.55 3.95 6.123 میلیون 312,196 6.242 میلیون 192,975
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,100 60.00 0.85 7,120 80.00 1.14 12:29 377 6.562 میلیون 46.7 میلیارد 17,404.99 7,040 7,110 7,020 7,270 1 466 7,090 2 89,670 7,100 54.468 هزار میلیارد 67.405 میلیون 29.442 میلیون 7.65 میلیون 12.937 میلیون 16.505 میلیون 14.387 میلیون 4.714 میلیون 11.55 3.3 3.79 4.351 میلیون 2.211 میلیون 3.221 میلیون 3.341 میلیون
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 4,840 183.00 3.93 4,798 141.00 3.03 12:29 815 14.832 میلیون 71.16 میلیارد 18,199.01 4,657 4,658 4,658 4,860 1 6,810 4,810 2 102,200 4,850 6.333 هزار میلیارد 6.979 میلیون 4.452 میلیون 1.32 میلیون 652,106 3.8 میلیون 1.73 میلیون 1.59 میلیون 3.98 1.67 3.66 14.832 میلیون - 14.771 میلیون 61,666
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 77,650 900.00 1.17 77,750 1,000.00 1.30 12:29 1,166 478,597 37.2 میلیارد 410.46 76,750 77,500 77,250 78,100 1 77 77,550 4 966 77,650 1069.181 هزار میلیارد 1.215 میلیارد 230.173 میلیون 13.752 میلیون 146.001 میلیون 84.172 میلیون 291.436 میلیون 116.197 میلیون 9.08 12.54 3.62 477,480 1,117 452,244 26,353
والماس

سر. الماس حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 2,562 13.00 0.51 2,584 35.00 1.37 12:29 644 15.674 میلیون 40.51 میلیارد 24,338.52 2,549 2,579 2,545 2,637 1 96,031 2,565 1 75,362 2,574 10.336 هزار میلیارد 11.721 میلیون 8.656 میلیون 4 میلیون 1.365 میلیون 7.291 میلیون 2.915 میلیون 2.835 میلیون 3.65 1.42 3.55 14.97 میلیون 703,969 13.823 میلیون 1.851 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 14,810 320.00 2.12 14,890 240.00 1.59 12:29 747 4.253 میلیون 74.1 میلیارد 3,468.25 15,130 15,100 14,650 15,380 1 607 16,400 1 3,600 17,850 7.839 هزار میلیارد 7.682 میلیون 1.496 میلیون 450,000 914,163 582,242 1.923 میلیون 41,975 159.63 11.51 3.48 4.076 میلیون 176,627 4.252 میلیون 902
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 13,430 140.00 1.05 13,470 180.00 1.35 12:29 369 2.591 میلیون 34.91 میلیارد 7,021.22 13,290 13,200 13,170 13,600 1 2,249 13,290 1 122,198 13,430 134.7 هزار میلیارد 152.341 میلیون 41.077 میلیون 10 میلیون 17.641 میلیون 23.436 میلیون 39.351 میلیون 18.309 میلیون 7.36 5.75 3.42 1.766 میلیون 824,969 2.516 میلیون 75,000
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 3,355 72.00 2.19 3,379 96.00 2.92 12:29 739 5.394 میلیون 18.22 میلیارد 7,298.63 3,283 3,315 3,315 3,440 1 102,544 3,355 6 160,679 3,360 23.653 هزار میلیارد 28.377 میلیون 18.409 میلیون 7 میلیون 4.724 میلیون 13.685 میلیون 6.993 میلیون 6.864 میلیون 3.45 1.73 3.38 5.138 میلیون 256,173 4.682 میلیون 711,435
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 15,920 1,190.00 6.95 15,970 1,140.00 6.66 12:29 3,578 13.241 میلیون 211.41 میلیارد 3,700.65 17,110 17,000 15,920 17,000 1 500 14,390 7 215,887 15,920 12.377 هزار میلیارد 14.798 میلیون 3.723 میلیون 775,000 2.413 میلیون 1.31 میلیون 3.684 میلیون 448,089 27.62 9.45 3.36 9.291 میلیون 3.95 میلیون 13.225 میلیون 15,850
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام فرابورس 5,290 249.00 4.94 5,250 209.00 4.15 12:29 1,547 50.523 میلیون 265.29 میلیارد 32,658.78 5,041 5,110 5,070 5,290 16 802,228 5,290 2 1,232 5,310 26.25 هزار میلیارد 27.098 میلیون 15.122 میلیون 5 میلیون 848,120 14.273 میلیون 7.817 میلیون 7.506 میلیون 3.5 1.84 3.36 50.523 میلیون - 20.57 میلیون 29.953 میلیون
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 35,700 200.00 0.56 36,000 100.00 0.28 12:29 98 249,978 9.02 میلیارد 2,859.13 35,900 34,850 34,850 36,400 1 6,590 35,700 2 10,223 35,850 48.24 هزار میلیارد 59.548 میلیون 19.59 میلیون 1.34 میلیون 11.308 میلیون 8.282 میلیون 14.474 میلیون 7.161 میلیون 6.74 5.83 3.33 31,959 218,019 51,101 198,877
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 18,160 110.00 0.61 18,230 180.00 1.00 12:29 312 1.101 میلیون 20.14 میلیارد 3,528.74 18,050 18,010 18,010 18,710 1 300 18,160 1 10,462 18,250 65.628 هزار میلیارد 78.278 میلیون 21.785 میلیون 1.08 میلیون 12.65 میلیون 9.134 میلیون 19.916 میلیون 12.988 میلیون 5.05 7.18 3.3 809,984 290,984 741,591 359,377
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,111 3.00 0.07 4,131 17.00 0.41 12:29 291 3.039 میلیون 12.55 میلیارد 10,444.58 4,114 4,132 4,092 4,218 1 1,242 4,111 1 190,947 4,125 12.6 هزار میلیارد 15.268 میلیون 9.742 میلیون 3.05 میلیون 2.668 میلیون 7.074 میلیون 3.827 میلیون 3.721 میلیون 3.39 1.78 3.29 2.429 میلیون 610,000 1.973 میلیون 1.066 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 140,300 50.00 0.04 140,650 300.00 0.21 12:29 783 451,309 63.47 میلیارد 576.38 140,350 140,000 139,450 143,050 1 1,422 140,050 1 1,988 142,050 91.423 هزار میلیارد 99.517 میلیون 18.063 میلیون 650,000 8.095 میلیون 9.968 میلیون 28.03 میلیون 14.425 میلیون 6.34 9.17 3.26 238,429 212,880 400,292 51,017
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 8,160 110.00 1.37 8,220 170.00 2.11 12:29 562 5.741 میلیون 47.16 میلیارد 10,214.74 8,050 8,060 8,060 8,320 2 2,000 8,140 1 3,773 8,170 14.796 هزار میلیارد 23.412 میلیون 10.029 میلیون 1.8 میلیون 8.616 میلیون 1.412 میلیون 4.691 میلیون -349,075 -42.39 10.48 3.15 5.641 میلیون 100,000 5.643 میلیون 97,968
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 46,000 300.00 0.65 46,700 400.00 0.86 12:29 638 1.432 میلیون 66.85 میلیارد 2,244.55 46,300 46,750 45,650 48,500 1 2,014 45,700 1 24,369 46,000 30.589 هزار میلیارد 36.724 میلیون 9.007 میلیون 655,000 6.136 میلیون 2.871 میلیون 9.776 میلیون 4.498 میلیون 6.8 10.65 3.13 727,731 704,289 1.293 میلیون 138,543
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 2,391 1.00 0.04 2,414 22.00 0.92 12:29 323 6.821 میلیون 16.47 میلیارد 21,118.84 2,392 2,430 2,352 2,436 1 10,000 2,387 1 5,920 2,391 18.829 هزار میلیارد 22.132 میلیون 14.855 میلیون 7.8 میلیون 3.303 میلیون 11.552 میلیون 6.146 میلیون 5.876 میلیون 3.2 1.63 3.06 5.262 میلیون 1.559 میلیون 6.726 میلیون 95,433
شملی

ملی شیمی کشاورز

سهام فرابورس 8,060 200.00 2.54 7,960 100.00 1.27 12:29 420 5.349 میلیون 42.59 میلیارد 12,735 7,860 7,900 7,720 8,160 1 50,000 7,970 1 5,000 8,040 16.716 هزار میلیارد 19.698 میلیون 6.605 میلیون 2.1 میلیون 2.982 میلیون 3.623 میلیون 5.474 میلیون 1.731 میلیون 9.66 4.62 3.05 4.576 میلیون 772,710 4.911 میلیون 438,115
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 13,390 280.00 2.14 13,630 520.00 3.97 12:29 599 2.989 میلیون 37.64 میلیارد 6,501.35 13,110 14,000 13,250 14,000 1 5,000 12,340 1 1,800 12,920 22.662 هزار میلیارد 29.191 میلیون 7.629 میلیون 1.8 میلیون 4.657 میلیون 2.973 میلیون 8.064 میلیون 1.04 میلیون 23.58 8.25 3.04 1.505 میلیون 1.484 میلیون 2.512 میلیون 476,895
کایزد

فرانسوز یزد

سهام فرابورس 11,600 450.00 3.73 11,550 500.00 4.15 12:29 716 4.897 میلیون 56.58 میلیارد 6,839.5 12,050 12,040 11,400 12,040 1 20,000 11,520 1 1,500 11,520 8.085 هزار میلیارد 9.808 میلیون 3.055 میلیون 700,000 1.73 میلیون 1.326 میلیون 2.685 میلیون 526,636 15.35 6.1 3.01 4.623 میلیون 274,231 4.766 میلیون 131,032
دقاضی

داروسازی قاضی

سهام فرابورس 24,150 1,150.00 5.00 23,400 400.00 1.74 12:22 88 285,181 6.84 میلیارد 3,498.65 23,000 23,450 23,450 24,150 1 1,000 24,000 1 882 25,200 39.78 هزار میلیارد 48.317 میلیون 13.808 میلیون 1.7 میلیون 8.537 میلیون 5.27 میلیون 13.442 میلیون 5.899 میلیون 6.74 7.55 2.96 284,743 438 66,646 218,535
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 2,868 187.00 6.98 2,839 158.00 5.89 12:29 1,647 39.798 میلیون 113.01 میلیارد 24,163.87 2,681 2,630 2,630 2,868 1 3,457 2,865 1 6,000 2,890 14.195 هزار میلیارد 16.502 میلیون 11.075 میلیون 5 میلیون 2.307 میلیون 8.768 میلیون 4.528 میلیون 4.396 میلیون 3.05 1.53 2.96 39.798 میلیون - 31.012 میلیون 8.786 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 18,570 110.00 0.59 18,760 80.00 0.43 12:29 1,272 3.128 میلیون 58.69 میلیارد 2,459.15 18,680 18,510 18,510 19,090 2 55,500 18,560 1 45,653 18,560 15.008 هزار میلیارد 18.821 میلیون 5.211 میلیون 800,000 3.813 میلیون 1.398 میلیون 5.106 میلیون 661,906 22.67 10.74 2.94 3.128 میلیون 500 3.06 میلیون 68,351
فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سهام فرابورس 7,920 20.00 0.25 7,930 30.00 0.38 12:29 370 3.688 میلیون 29.58 میلیارد 9,967.46 7,900 7,780 7,780 8,160 4 53,270 7,900 3 144,501 8,000 277.55 هزار میلیارد 333.069 میلیون 123.908 میلیون 12 میلیون 55.519 میلیون 68.389 میلیون 94.948 میلیون 44.929 میلیون 6.18 4.06 2.92 3.397 میلیون 291,273 3.032 میلیون 655,474
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 21,600 500.00 2.37 21,550 450.00 2.13 12:29 686 2.452 میلیون 52.86 میلیارد 3,574.62 21,100 21,250 21,000 22,100 1 500 21,250 2 10,111 21,600 12.93 هزار میلیارد 14.498 میلیون 3.12 میلیون 600,000 1.568 میلیون 1.552 میلیون 4.46 میلیون 905,374 14.28 8.33 2.9 1.53 میلیون 922,483 2.331 میلیون 121,123
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 83,100 150.00 0.18 83,350 400.00 0.48 12:29 299 445,605 37.15 میلیارد 1,490.32 82,950 82,150 82,150 84,000 1 150 82,800 1 2,559 83,100 20.838 هزار میلیارد 26.94 میلیون 7.877 میلیون 250,000 6.102 میلیون 1.775 میلیون 7.505 میلیون 2.934 میلیون 7.1 11.74 2.78 393,628 51,977 445,605 -
حسینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سهام فرابورس 27,150 1,000.00 3.82 27,050 900.00 3.44 12:29 472 2.99 میلیون 80.87 میلیارد 6,334.44 26,150 26,600 26,600 27,400 2 8,172 27,150 4 25,428 27,250 67.493 هزار میلیارد 77.361 میلیون 20.625 میلیون 2.495 میلیون 9.868 میلیون 10.757 میلیون 24.552 میلیون 8.647 میلیون 7.81 6.27 2.75 2.627 میلیون 362,915 2.049 میلیون 940,425
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 4,230 138.00 3.37 4,194 102.00 2.49 12:29 1,154 19.973 میلیون 83.77 میلیارد 17,307.27 4,092 4,091 4,085 4,247 1 43,090 4,213 1 8,800 4,230 20.945 هزار میلیارد 23.454 میلیون 9.14 میلیون 4.994 میلیون 2.51 میلیون 6.63 میلیون 7.636 میلیون 1.911 میلیون 10.96 3.16 2.74 19.807 میلیون 165,750 19.973 میلیون -
ددانا

داروسازی دانا

سهام فرابورس 52,350 1,100.00 2.15 51,550 300.00 0.59 12:29 449 485,796 25.2 میلیارد 1,081.95 51,250 51,000 51,000 52,450 1 250 52,100 3 12,155 52,350 123.72 هزار میلیارد 159.304 میلیون 52.365 میلیون 2.4 میلیون 35.584 میلیون 16.78 میلیون 45.496 میلیون 16.14 میلیون 7.67 7.37 2.72 209,344 276,452 453,343 32,453
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 24,050 450.00 1.91 23,900 300.00 1.27 12:29 463 1.16 میلیون 27.74 میلیارد 2,505.55 23,600 23,650 23,500 24,500 1 6,622 24,000 1 274 24,050 8.963 هزار میلیارد 10.394 میلیون 2.821 میلیون 375,000 1.412 میلیون 1.409 میلیون 3.337 میلیون 754,141 11.88 6.36 2.69 1.108 میلیون 52,368 960,307 199,764
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 9,240 170.00 1.81 9,360 50.00 0.53 12:29 793 3.778 میلیون 35.36 میلیارد 4,763.58 9,410 9,650 9,220 9,650 2 5,430 9,230 2 2,600 9,290 16.848 هزار میلیارد 19.955 میلیون 6.302 میلیون 800,000 3.107 میلیون 3.195 میلیون 6.321 میلیون 886,338 19.02 5.27 2.67 3.562 میلیون 215,550 3.706 میلیون 71,850
غمایه

خمیر مایه رضوی

سهام فرابورس 70,550 3,300.00 4.91 69,750 2,500.00 3.72 12:29 383 1.173 میلیون 81.84 میلیارد 3,063.37 67,250 67,250 67,050 70,600 1 896 70,150 3 76,056 70,600 16.74 هزار میلیارد 19.584 میلیون 7.812 میلیون 240,000 2.844 میلیون 4.967 میلیون 6.294 میلیون 1.457 میلیون 11.49 3.37 2.66 429,678 743,594 619,818 553,454
کتوکا

صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 11,550 20.00 0.17 11,650 120.00 1.04 12:29 504 4.471 میلیون 52.07 میلیارد 8,870.97 11,530 11,730 11,370 11,950 1 946 11,400 1 3,708 11,550 23.3 هزار میلیارد 27.032 میلیون 7.057 میلیون 2 میلیون 3.732 میلیون 3.325 میلیون 8.788 میلیون 930,020 25.05 7.01 2.65 4.169 میلیون 301,766 3.758 میلیون 712,977
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 7,730 500.00 6.92 7,710 480.00 6.64 12:27 911 14.101 میلیون 108.66 میلیارد 15,478.3 7,230 7,620 7,260 7,730 12 160,994 7,730 1 800 7,810 8.712 هزار میلیارد 11.632 میلیون 4.443 میلیون 1.13 میلیون 2.942 میلیون 1.501 میلیون 3.297 میلیون -316,815 -27.5 5.81 2.64 13.801 میلیون 300,000 13.101 میلیون 1,000,000
ناما

مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سهام فرابورس 13,410 180.00 1.32 13,610 20.00 0.15 12:29 496 2.135 میلیون 29.06 میلیارد 4,304.82 13,590 13,790 13,310 13,990 2 800 13,390 1 3,000 13,410 14.291 هزار میلیارد 19.767 میلیون 8.526 میلیون 1.05 میلیون 5.477 میلیون 3.05 میلیون 5.501 میلیون 2.02 میلیون 7.07 4.7 2.6 2.114 میلیون 20,988 2.135 میلیون -
فصبا

صبا فولاد خلیج فارس

سهام فرابورس 6,500 90.00 1.37 6,580 10.00 0.15 12:29 1.262 میلیون 110 میلیون 3.949 هزار میلیارد - 6,590 6,600 6,480 6,740 0 0 0 0 197.45 هزار میلیارد 354.86 میلیون 72.865 میلیون 5.5 میلیون 25.86 میلیون 47.005 میلیون 126.72 میلیون 34.669 میلیون 9.49 7 2.6 54.973 میلیون 55.027 میلیون - 110 میلیون
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 17,760 60.00 0.34 18,160 460.00 2.60 12:29 1,397 7.277 میلیون 132.13 میلیارد 5,208.68 17,700 18,350 17,570 18,800 1 576 17,710 1 1,417 17,760 9.08 هزار میلیارد 11.067 میلیون 3.814 میلیون 500,000 2.367 میلیون 1.447 میلیون 3.499 میلیون 594,750 15.27 6.28 2.59 6.407 میلیون 869,665 7.101 میلیون 175,335
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,490 26.00 1.06 2,495 31.00 1.26 12:29 578 10.39 میلیون 25.92 میلیارد 17,976.11 2,464 2,430 2,405 2,540 1 5,650 2,465 1 5,000 2,489 11.893 هزار میلیارد 18.35 میلیون 11.977 میلیون 4.767 میلیون 6.457 میلیون 5.52 میلیون 4.641 میلیون 674,501 17.63 2.15 2.56 10.383 میلیون 7,030 10.39 میلیون -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 28,250 100.00 0.36 28,300 150.00 0.53 12:29 475 1.201 میلیون 34 میلیارد 2,528.24 28,150 28,000 27,800 29,000 5 10,805 28,050 1 8,000 28,300 19.527 هزار میلیارد 22.429 میلیون 6.453 میلیون 690,000 2.902 میلیون 3.551 میلیون 7.669 میلیون 1.834 میلیون 10.64 5.5 2.55 1.061 میلیون 140,293 1.179 میلیون 21,946
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 2,454 24.00 0.99 2,473 43.00 1.77 12:29 2,121 58.142 میلیون 143.81 میلیارد 27,412.61 2,430 2,450 2,431 2,510 2 4,260 2,452 1 36,009 2,454 18.369 هزار میلیارد 29.617 میلیون 22.439 میلیون 7.428 میلیون 11.247 میلیون 11.192 میلیون 7.971 میلیون 1.631 میلیون 11.26 1.64 2.3 57.215 میلیون 927,108 30.245 میلیون 27.898 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 10,300 200.00 1.98 10,390 290.00 2.87 12:29 952 5.077 میلیون 52.77 میلیارد 5,333.33 10,100 10,290 10,040 10,740 2 15,000 10,280 1 39,481 10,320 12.468 هزار میلیارد 17.622 میلیون 6.802 میلیون 850,000 5.154 میلیون 1.648 میلیون 5.527 میلیون 603,135 20.67 7.57 2.26 5.072 میلیون 4,885 4.473 میلیون 604,818
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 4,204 145.00 3.57 4,179 120.00 2.96 12:29 741 13.047 میلیون 54.52 میلیارد 17,607.42 4,059 4,080 4,080 4,250 1 5,000 4,190 1 5,000 4,220 15.212 هزار میلیارد 18.153 میلیون 8.967 میلیون 3.64 میلیون 2.941 میلیون 6.026 میلیون 6.813 میلیون 2.123 میلیون 7.17 2.52 2.23 11.655 میلیون 1.392 میلیون 13.004 میلیون 43,492
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 61,500 350.00 0.57 61,150 0.00 0.00 12:29 244 244,314 14.94 میلیارد 1,001.29 61,150 60,400 60,400 62,000 2 1,100 61,200 1 14,579 61,500 15.288 هزار میلیارد 17.49 میلیون 4.815 میلیون 250,000 2.202 میلیون 2.613 میلیون 6.991 میلیون 1.937 میلیون 7.89 5.85 2.19 145,930 98,384 241,332 2,982
زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

سهام فرابورس 23,050 770.00 3.46 22,900 620.00 2.78 12:29 2,544 6.336 میلیون 145.16 میلیارد 2,490.48 22,280 22,300 22,300 23,300 1 4,700 23,100 3 49,100 23,150 20.61 هزار میلیارد 24.335 میلیون 6.494 میلیون 900,000 3.725 میلیون 2.769 میلیون 9.391 میلیون 1.818 میلیون 11.34 7.44 2.19 4.386 میلیون 1.95 میلیون 5.082 میلیون 1.254 میلیون
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 29,950 450.00 1.53 29,900 400.00 1.36 12:28 250 1.054 میلیون 31.55 میلیارد 4,217.93 29,500 30,250 29,550 30,500 1 1,320 29,950 8 3,458 30,100 74.75 هزار میلیارد 88.717 میلیون 26.683 میلیون 2.5 میلیون 13.967 میلیون 12.716 میلیون 34.677 میلیون 12.738 میلیون 5.87 5.88 2.16 366,494 687,988 526,788 527,694