همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 43,598 1,021.00 2.40 42,944 367.00 0.86 1399/09/5 1,780 2.96 میلیون 127.32 میلیارد 1,665.62 42,577 43,190 40,449 44,200 1 1,500 43,598 1 111 43,598 12.883 هزار میلیارد 13.743 میلیون 2.172 میلیون 300,000 859,809 1.312 میلیون 60,443 576,855 22.33 9.82 213.15 2.807 میلیون 157,914 2.85 میلیون 114,645
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 26,620 856.00 3.32 26,285 521.00 2.02 1399/09/5 5,274 27.36 میلیون 719.12 میلیارد 5,187.43 25,764 25,900 25,790 26,780 6 16,870 26,620 3 194,635 26,620 1188.082 هزار میلیارد 1.205 میلیارد 54.988 میلیون 35.5 میلیون 16.496 میلیون 38.493 میلیون 11.043 میلیون 10.78 میلیون 110.22 30.87 107.58 14.846 میلیون 12.513 میلیون 24.643 میلیون 2.716 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 14,487 689.00 4.99 14,238 440.00 3.19 1399/09/5 4,546 23.84 میلیون 339.41 میلیارد 5,243.65 13,798 13,530 13,251 14,487 57 1,464,647 14,487 2 5,984 14,487 18.509 هزار میلیارد 19.594 میلیون 2.563 میلیون 1.3 میلیون 1.084 میلیون 1.479 میلیون 295,233 157,214 117.73 12.52 62.69 23.541 میلیون 297,101 23.188 میلیون 650,000
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 75,637 3,601.00 5.00 74,310 2,274.00 3.16 1399/09/5 9,295 20.55 میلیون 1.527 هزار میلیارد 2,210.53 72,036 70,000 68,735 75,637 352 1,120,325 75,637 3 1,171 75,637 82.506 هزار میلیارد 82.782 میلیون 3.029 میلیون 1.11 میلیون 276,083 2.753 میلیون 1.372 میلیون 1.353 میلیون 60.98 29.97 60.13 19.77 میلیون 776,780 19.641 میلیون 906,061
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 160,899 5,391.00 3.47 157,524 2,016.00 1.30 1399/09/5 12,823 6.81 میلیون 1.072 هزار میلیارد 532.68 155,508 150,000 142,580 165,000 8 1,866 160,890 2 6,224 160,890 17.328 هزار میلیارد 17.661 میلیون 4.114 میلیون 110,000 333,728 3.781 میلیون 293,933 -48,703 - 4.33 55.74 6.695 میلیون 136,994 6.665 میلیون 166,899
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 13,374 703.00 4.99 13,992 85.00 0.60 1399/09/5 90 427,241 5.71 میلیارد 4,747.12 14,077 13,374 13,374 13,374 0 0 0 903 13,133,206 13,374 83.952 هزار میلیارد 92.2 میلیون 12.629 میلیون 3 میلیون 8.248 میلیون 4.381 میلیون 1.578 میلیون 683,941 122.74 19.33 53.65 427,241 - 427,241 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 26,662 1,269.00 5.00 26,507 1,114.00 4.39 1399/09/5 2,986 6.26 میلیون 165.9 میلیارد 2,095.96 25,393 26,000 25,393 26,662 92 232,796 26,662 2 700 26,662 34.989 هزار میلیارد 35.507 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 97.04 16.86 52.47 6.209 میلیون 50,000 6.234 میلیون 25,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 40,450 599.00 1.46 40,253 796.00 1.94 1399/09/5 2,892 6.46 میلیون 260.23 میلیارد 2,235.47 41,049 40,000 39,057 41,980 1 15,268 40,470 3 17,463 40,470 161.012 هزار میلیارد 168.8 میلیون 15.661 میلیون 4 میلیون 7.788 میلیون 7.873 میلیون 4.194 میلیون 3.829 میلیون 42.06 20.45 38.39 5.202 میلیون 1.263 میلیون 6.286 میلیون 179,000
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,192 641.00 4.99 12,469 364.00 2.84 1399/09/5 61 2.12 میلیون 25.87 میلیارد 34,790.34 12,833 12,192 12,192 12,192 0 0 0 1405 54,210,339 12,192 14.963 هزار میلیارد 15.781 میلیون 2.096 میلیون 900,000 818,140 1.277 میلیون 411,074 11,376 - 11.88 36.93 122,211 2 میلیون 2.122 میلیون -
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 58,360 2,779.00 5.00 58,063 2,482.00 4.47 1399/09/5 594 1.54 میلیون 90.05 میلیارد 2,597.73 55,581 58,360 58,360 58,360 431 1,663,877 58,360 0 0 0 250.76 هزار میلیارد 256.766 میلیون 15.555 میلیون 4.319 میلیون 6.006 میلیون 9.549 میلیون 7.115 میلیون 6.008 میلیون 41.74 26.26 35.24 1.343 میلیون 200,000 993,050 550,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 53,400 2,810.00 5.00 54,204 2,006.00 3.57 1399/09/5 8,412 16.16 میلیون 875.72 میلیارد 1,920.59 56,210 53,400 53,400 57,000 4 19,808 53,400 244 2,611,370 53,400 151.771 هزار میلیارد 155.134 میلیون 9.795 میلیون 1.4 میلیون 3.363 میلیون 6.433 میلیون 4.827 میلیون 4.551 میلیون 33.35 23.59 31.44 15.281 میلیون 875,443 15.243 میلیون 913,282
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 13,667 650.00 4.99 13,230 213.00 1.64 1399/09/5 124 1.32 میلیون 18.08 میلیارد 10,666.56 13,017 13,667 13,667 13,667 70 2,692,353 13,667 0 0 0 52.92 هزار میلیارد 55.745 میلیون 9.139 میلیون 3.25 میلیون 2.825 میلیون 6.314 میلیون 1.664 میلیون 1.796 میلیون 29.47 8.25 31.29 568,480 754,173 1.123 میلیون 200,000
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 11,321 539.00 5.00 10,995 213.00 1.98 1399/09/5 5,616 29.45 میلیون 323.77 میلیارد 5,243.56 10,782 10,720 10,488 11,321 155 1,351,715 11,321 2 1,974 11,321 18.142 هزار میلیارد 19.821 میلیون 3.459 میلیون 1.4 میلیون 1.679 میلیون 1.78 میلیون 588,341 123,353 147.07 10.19 30.84 29.448 میلیون - 29.446 میلیون 2,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,149 323.00 4.99 6,183 289.00 4.47 1399/09/5 11,653 112.09 میلیون 693.01 میلیارد 9,618.97 6,472 6,149 6,149 6,341 4 60,176 6,149 167 5,281,638 6,149 23.234 هزار میلیارد 24.809 میلیون 7.134 میلیون 599,426 1.574 میلیون 5.559 میلیون 808,891 167,108 139.04 4.18 28.72 111.665 میلیون 425,000 112.09 میلیون -
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,822 10.00 0.26 3,813 1.00 0.03 1399/09/5 5,831 58.83 میلیون 224.3 میلیارد 10,088.86 3,812 3,711 3,700 3,920 1 2,000 3,823 1 567 3,823 92.066 هزار میلیارد 94.32 میلیون 29.711 میلیون 24.145 میلیون 2.254 میلیون 27.457 میلیون 3.212 میلیون 754,907 121.96 3.35 28.67 56.592 میلیون 2.236 میلیون 57.972 میلیون 856,500
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 11,478 604.00 5.00 11,763 319.00 2.64 1399/09/5 64 2.1 میلیون 24.13 میلیارد 32,843.56 12,082 11,478 11,478 11,478 0 0 0 355 16,524,605 11,478 5.882 هزار میلیارد 6.503 میلیون 1.217 میلیون 500,000 621,056 596,181 209,730 21,041 280.07 10 28.44 101,988 2 میلیون 2.102 میلیون -
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 8,080 68.00 0.85 8,032 20.00 0.25 1399/09/5 869 5.85 میلیون 46.98 میلیارد 6,730.29 8,012 7,612 7,612 8,280 2 82,166 8,080 2 55,215 8,100 9.638 هزار میلیارد 10.236 میلیون 3.124 میلیون 1.2 میلیون 597,647 2.526 میلیون 340,450 1.303 میلیون 7.4 3.82 28.31 5.502 میلیون 346,567 5.849 میلیون -
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 23,800 633.00 2.73 23,596 429.00 1.85 1399/09/5 38,192 33.71 میلیون 795.36 میلیارد 882.58 23,167 22,222 22,222 24,315 3 6,931 23,800 96 60,675 23,800 70.788 هزار میلیارد 74.854 میلیون 7.98 میلیون 3 میلیون 4.066 میلیون 3.914 میلیون 2.53 میلیون 1.284 میلیون 55.12 18.09 27.98 31.973 میلیون 1.734 میلیون 33.532 میلیون 175,044
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 74,090 1,019.00 1.36 74,848 261.00 0.35 1399/09/5 5,764 7.2 میلیون 539.14 میلیارد 1,249.67 75,109 75,500 72,225 76,270 2 228 74,028 7 2,338 74,028 206.58 هزار میلیارد 227.185 میلیون 29.142 میلیون 2.76 میلیون 20.605 میلیون 8.537 میلیون 7.383 میلیون 2.568 میلیون 80.46 24.2 27.98 4.191 میلیون 3.012 میلیون 7.193 میلیون 10,000
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 48,622 4,420.00 10.00 48,622 4,420.00 10.00 1399/09/5 580 3.71 میلیون 180.28 میلیارد 6,392.91 44,202 48,622 48,622 48,622 1235 5,471,797 48,622 0 0 0 33.549 هزار میلیارد 34.495 میلیون 2.01 میلیون 690,000 946,134 1.063 میلیون 993,577 398,478 83.83 26.07 27.91 3.508 میلیون 200,000 1.058 میلیون 2.65 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 76,255 3,631.00 5.00 75,384 2,760.00 3.80 1399/09/5 560 1.1 میلیون 84.03 میلیارد 1,967.73 72,624 76,255 76,255 76,255 718 2,259,965 76,255 0 0 0 769.369 هزار میلیارد 851.783 میلیون 103.931 میلیون 10.206 میلیون 82.414 میلیون 21.517 میلیون 28.249 میلیون 15.314 میلیون 50.24 35.76 27.23 1.053 میلیون 49,246 601,929 500,000
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 19,216 1,011.00 5.00 19,509 718.00 3.55 1399/09/5 2,956 17.86 میلیون 348.37 میلیارد 6,040.87 20,227 19,900 19,216 20,000 1 4,000 18,596 99 2,541,277 19,216 87.791 هزار میلیارد 89.95 میلیون 15.733 میلیون 3 میلیون 2.159 میلیون 13.574 میلیون 3.344 میلیون 5.376 میلیون 16.33 6.47 26.25 13.192 میلیون 4.665 میلیون 17.005 میلیون 852,295
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 91,437 4,354.00 5.00 88,981 1,898.00 2.18 1399/09/5 408 261,993 23.87 میلیارد 642.14 87,083 90,900 87,020 91,437 2 4,473 91,437 1 880 121,113 64.778 هزار میلیارد 75.163 میلیون 19.003 میلیون 728,000 10.385 میلیون 8.618 میلیون 2.51 میلیون 1.493 میلیون 43.39 7.52 25.81 194,993 67,000 218,909 43,084
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 25,379 146.00 0.57 25,351 174.00 0.68 1399/09/5 25,958 6.72 میلیون 170.35 میلیارد 258.87 25,525 25,410 25,030 25,800 5 3,893 25,380 46 29,942 25,380 109.009 هزار میلیارد 111.398 میلیون 9.079 میلیون 4.3 میلیون 2.389 میلیون 6.69 میلیون 4.251 میلیون 1.943 میلیون 56.1 16.29 25.64 6.634 میلیون 86,100 5.287 میلیون 1.432 میلیون
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 93,334 4,912.00 5.00 94,400 3,846.00 3.91 1399/09/5 2,414 1.19 میلیون 112.23 میلیارد 492.51 98,246 98,250 93,334 98,250 0 0 0 39 30,074 93,334 9.44 هزار میلیارد 9.666 میلیون 443,510 100,000 226,070 217,440 370,805 47,936 196.93 43.41 25.46 1.189 میلیون - 1.189 میلیون -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 62,350 460.00 0.73 64,022 1,212.00 1.93 1399/09/5 - - - 1,222.32 62,810 65,000 62,820 65,950 1 1,569 62,350 1 225 62,350 4.397 هزار میلیارد 4.594 میلیون 224,199 70,000 88,966 135,233 178,452 68,524 64.16 32.51 24.64 2.478 میلیون - 2.354 میلیون 124,000
افرا

افرانت

سهام فرابورس 48,542 2,554.00 5.00 51,001 95.00 0.19 1399/09/5 41 35,516 1.72 میلیارد 866.24 51,096 48,542 48,542 48,542 0 0 0 165 1,802,597 48,542 31.876 هزار میلیارد 32.258 میلیون 1.438 میلیون 625,000 382,125 1.056 میلیون 1.324 میلیون 515,433 61.84 30.19 24.08 35,516 - 35,516 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 17,182 904.00 5.00 17,412 674.00 3.73 1399/09/5 3,789 14.12 میلیون 245.84 میلیارد 3,726.2 18,086 17,182 17,182 18,200 0 0 0 68 638,177 17,182 10.499 هزار میلیارد 11.493 میلیون 1.986 میلیون 602,947 994,467 991,827 482,013 311,034 33.75 10.59 21.78 13.512 میلیون 607,000 13.968 میلیون 150,780
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 10,120 920.00 10.00 10,001 801.00 8.71 1399/09/5 7,063 68.87 میلیون 688.84 میلیارد 9,751.32 9,200 9,880 9,350 10,120 3510 31,212,526 10,120 5 7,720 10,120 49.944 هزار میلیارد 50.771 میلیون 1.342 میلیون 350,000 827,048 514,554 2.417 میلیون 267,045 187.03 97.06 20.66 68.873 میلیون 500 54.064 میلیون 14.81 میلیون
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 23,468 1,117.00 5.00 22,586 235.00 1.05 1399/09/5 7,751 22.27 میلیون 502.95 میلیارد 2,872.96 22,351 22,000 21,250 23,468 454 4,800,266 23,468 2 1,076 23,468 50.401 هزار میلیارد 51.841 میلیون 6.144 میلیون 2.232 میلیون 1.44 میلیون 4.704 میلیون 2.487 میلیون 2.183 میلیون 23.08 10.71 20.27 21.768 میلیون 500,000 22.068 میلیون 200,200
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 2,979 156.00 4.98 3,082 53.00 1.69 1399/09/5 758 7.14 میلیون 21.27 میلیارد 9,420.86 3,135 2,979 2,979 2,979 3 5,505 2,979 2001 120,008,256 2,979 49.468 هزار میلیارد 151.85 میلیون 113.707 میلیون 633,000 102.383 میلیون 11.324 میلیون 2.55 میلیون -4,528,633 - 4.45 19.73 6.841 میلیون 300,000 7.141 میلیون -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 12,359 588.00 5.00 12,037 266.00 2.26 1399/09/5 2,742 13.91 میلیون 167.42 میلیارد 5,072.29 11,771 11,900 11,183 12,359 114 1,654,868 12,359 1 278 12,359 12.037 هزار میلیارد 12.876 میلیون 2 میلیون 1,000,000 839,261 1.161 میلیون 648,987 139,803 86.1 10.37 18.55 13.523 میلیون 385,000 13.906 میلیون 2,000
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 43,537 2,073.00 5.00 41,503 39.00 0.09 1399/09/5 105 55,295 2.41 میلیارد 526.62 41,464 43,537 43,537 43,537 307 19,935,890 43,537 0 0 0 1037.575 هزار میلیارد 1.091 میلیارد 84.23 میلیون 12.3 میلیون 53.216 میلیون 31.014 میلیون 64.173 میلیون 26.382 میلیون 38.68 33.43 16.16 55,295 - 54,295 1,000
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 14,627 696.00 5.00 14,474 543.00 3.90 1399/09/5 1,252 6.55 میلیون 94.75 میلیارد 5,228.67 13,931 13,990 13,500 14,627 30 213,153 14,627 1 360 14,627 7.237 هزار میلیارد 7.483 میلیون 1.219 میلیون 500,000 246,369 972,270 504,853 261,187 27.71 7.44 14.33 6.346 میلیون 200,000 6.524 میلیون 22,028
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 47,188 2,483.00 5.00 47,543 2,128.00 4.28 1399/09/5 2,072 3.28 میلیون 155.73 میلیارد 1,580.9 49,671 47,188 47,188 49,000 0 0 0 66 162,427 47,188 62.567 هزار میلیارد 70.152 میلیون 10.913 میلیون 1.316 میلیون 7.585 میلیون 3.328 میلیون 4.817 میلیون 1.938 میلیون 32.29 18.8 12.99 2.524 میلیون 751,846 2.799 میلیون 476,490
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام فرابورس 6,300 247.00 4.08 6,216 163.00 2.69 1399/09/5 1,151 6.79 میلیون 42.33 میلیارد 5,899.85 6,053 6,024 6,024 6,345 2 47,460 6,300 2 50,768 6,300 24.242 هزار میلیارد 29.341 میلیون 11.198 میلیون 3.3 میلیون 5.098 میلیون 6.1 میلیون 1.986 میلیون 1.98 میلیون 12.24 3.97 12.21 6.748 میلیون 42,772 5.991 میلیون 800,000
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 27,000 411.00 1.55 26,705 116.00 0.44 1399/09/5 1,903 4.83 میلیون 128.99 میلیارد 2,538.06 26,589 26,395 25,301 27,140 2 26,000 27,000 1 500 27,031 26.705 هزار میلیارد 27.999 میلیون 4.188 میلیون 1,000,000 1.294 میلیون 2.894 میلیون 2.375 میلیون 1.861 میلیون 14.35 9.23 11.24 3.93 میلیون 899,592 4.83 میلیون -
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 42,116 2,005.00 5.00 42,116 2,005.00 5.00 1399/09/5 13,230 2.49 میلیون 104.96 میلیارد 188.37 40,111 42,116 42,116 42,116 1238 4,158,616 42,116 136 951 42,116 12.635 هزار میلیارد 13.349 میلیون 1.134 میلیون 300,000 713,763 420,282 1.144 میلیون 210,177 60.12 30.06 11.05 2.492 میلیون - 392,087 2.1 میلیون
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 24,033 1,144.00 5.00 23,214 325.00 1.42 1399/09/4 - - - 300.26 22,889 24,033 24,033 24,033 2136 7,209,140 24,033 0 0 0 6.964 هزار میلیارد 7.222 میلیون 652,217 300,000 257,488 394,729 619,820 35,196 162.34 17.29 11.01 474,074 200,000 174,054 500,020
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 6,270 298.00 4.99 6,209 237.00 3.97 1399/09/5 556 6.75 میلیون 42.32 میلیارد 12,143.2 5,972 6,270 6,170 6,270 116 2,170,087 6,270 1 1,000 6,476 3.725 هزار میلیارد 4.858 میلیون 1.879 میلیون 600,000 1.146 میلیون 732,815 342,072 117,982 31.58 5.08 10.89 6.752 میلیون - 5.37 میلیون 1.382 میلیون