همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 2,500 47.00 1.85 2,509 38.00 1.49 1401/09/09 945 14.704 میلیون 36.89 میلیارد 15,559.64 2,547 2,550 2,485 2,587 3 20,299 2,500 1 40,570 2,535 35.628 هزار میلیارد 45.26 میلیون 28.26 میلیون 8.2 میلیون 9.632 میلیون 18.628 میلیون 579 1.641 میلیون 21.71 1.91 61533.33 13.983 میلیون 720,846 13.963 میلیون 740,978
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 835 14.00 1.65 847 2.00 0.24 1401/09/09 4,432 190.487 میلیون 161.43 میلیارد 42,979.9 849 869 832 869 1 200,000 835 4 555,140 835 36.099 هزار میلیارد 36.475 میلیون 46.045 میلیون 42.62 میلیون 376,045 45.669 میلیون 297,945 167,811 215.12 0.79 121.16 187.447 میلیون 3.04 میلیون 178.283 میلیون 12.204 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 9,530 90.00 0.94 9,640 20.00 0.21 1401/09/09 1,776 12.916 میلیون 124.48 میلیارد 7,272.4 9,620 9,700 9,500 9,780 1 21,523 9,540 2 62,633 9,540 80.976 هزار میلیارد 82.532 میلیون 11.222 میلیون 8.4 میلیون 1.556 میلیون 9.666 میلیون 2.346 میلیون 2.248 میلیون 36.03 8.39 34.51 12.316 میلیون 600,000 11.095 میلیون 1.821 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 6,200 80.00 1.27 6,260 20.00 0.32 1401/09/09 137 600,938 3.72 میلیارد 4,386.41 6,280 6,330 6,030 6,330 2 7,465 6,190 1 7,485 6,230 8.138 هزار میلیارد 9.055 میلیون 3.268 میلیون 1.3 میلیون 916,653 2.352 میلیون 246,664 118,665 68.58 3.46 32.99 587,938 13,000 581,149 19,789
فزر

پویا زرکان آق دره

سهام فرابورس 24,100 600.00 2.43 24,150 550.00 2.23 1401/09/09 1,911 5.57 میلیون 134.49 میلیارد 2,914.53 24,700 24,250 23,650 24,650 15 70,839 24,000 1 3,200 24,250 72.45 هزار میلیارد 75.474 میلیون 10.004 میلیون 3 میلیون 3.024 میلیون 6.979 میلیون 2.463 میلیون 20.885 میلیون 3.47 10.38 29.42 4.563 میلیون 1.007 میلیون 4.819 میلیون 750,967
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,339 1.00 0.07 1,331 7.00 0.52 1401/09/09 662 24.646 میلیون 32.8 میلیارد 37,230.1 1,338 1,284 1,284 1,350 2 198,000 1,295 1 169,179 1,339 88.081 هزار میلیارد 104.069 میلیون 92.385 میلیون 66.176 میلیون 15.989 میلیون 76.397 میلیون 3.237 میلیون 2.805 میلیون 31.4 1.15 27.21 2.623 میلیون 22.023 میلیون 23.687 میلیون 958,971
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 22,700 50.00 0.22 22,700 50.00 0.22 1401/09/09 361 10.297 میلیون 233.64 میلیارد 28,524.69 22,750 22,700 22,350 22,750 1 250 22,550 15 312,112 22,700 1320.554 هزار میلیارد 1.506 میلیارد 259.597 میلیون 58.174 میلیون 185.415 میلیون 74.182 میلیون 60.398 میلیون 30.733 میلیون 42.97 17.8 21.86 342,524 9.955 میلیون 9.276 میلیون 1.022 میلیون
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 8,110 60.00 0.73 8,200 30.00 0.37 1401/09/09 142 673,709 5.52 میلیارد 4,744.43 8,170 8,200 8,090 8,340 1 1,500 8,060 2 4,018 8,110 18.298 هزار میلیارد 20.087 میلیون 6.19 میلیون 2.232 میلیون 1.789 میلیون 4.401 میلیون 883,448 503,070 36.37 4.16 20.71 518,709 155,000 673,709 -
تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

سهام فرابورس 1,247 12.00 0.97 1,247 12.00 0.97 1401/09/09 469 11.219 میلیون 13.99 میلیارد 23,920.74 1,235 1,258 1,234 1,258 1 11,386 1,245 5 180,951 1,248 77.314 هزار میلیارد 78.073 میلیون 68.003 میلیون 62 میلیون 759,159 67.244 میلیون 5.513 میلیون 5.188 میلیون 14.9 1.15 14.02 11.103 میلیون 116,250 11.219 میلیون -
سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سهام فرابورس 13,450 320.00 2.32 13,770 0.00 0.00 1401/09/09 7 14,975 203.36 میلیون 669.11 13,770 13,540 13,440 13,630 1 401 13,440 1 2,385 13,600 46.13 هزار میلیارد 50.171 میلیون 15.462 میلیون 3.35 میلیون 4.042 میلیون 11.42 میلیون 3.917 میلیون 3.82 میلیون 12.07 4.04 11.78 14,975 - 14,975 -
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 5,680 10.00 0.18 5,640 30.00 0.53 1401/09/09 360 4.262 میلیون 24.05 میلیارد 11,840.27 5,670 5,680 5,580 5,710 2 28,682 5,600 4 221,663 5,680 45.12 هزار میلیارد 53.101 میلیون 21.955 میلیون 8 میلیون 7.981 میلیون 13.975 میلیون 4.176 میلیون 5.369 میلیون 8.4 3.23 10.8 1.881 میلیون 2.381 میلیون 3.283 میلیون 979,225
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 7,280 370.00 4.84 7,270 380.00 4.97 1401/09/09 478 3.526 میلیون 25.64 میلیارد 7,375.85 7,650 7,600 7,130 7,600 2 9,254 7,280 1 10,000 7,330 9.596 هزار میلیارد 10.152 میلیون 3.27 میلیون 1.32 میلیون 555,160 2.715 میلیون 1.03 میلیون 751,752 12.77 3.53 9.32 2.519 میلیون 1.007 میلیون 3.476 میلیون 50,000
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 19,400 290.00 1.52 19,560 450.00 2.35 1401/09/09 198 1.148 میلیون 22.46 میلیارد 5,799.64 19,110 19,110 19,110 19,690 1 3,639 19,320 1 5,000 19,450 11.794 هزار میلیارد 13.489 میلیون 3.54 میلیون 602,947 1.696 میلیون 1.844 میلیون 1.315 میلیون 1.057 میلیون 11.16 6.4 8.98 463,455 684,873 578,465 569,863
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,110 44.00 1.06 4,108 46.00 1.11 1401/09/09 237 2.237 میلیون 9.19 میلیارد 9,439.51 4,154 4,058 4,054 4,193 1 200,000 4,100 1 1,250 4,120 24.648 هزار میلیارد 30.549 میلیون 14.173 میلیون 6 میلیون 5.901 میلیون 8.271 میلیون 2.911 میلیون 1.219 میلیون 20.22 2.98 8.48 1.656 میلیون 581,180 2.237 میلیون -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,300 100.00 1.85 5,340 60.00 1.11 1401/09/09 79 342,622 1.83 میلیارد 5,605.91 5,400 5,350 5,260 5,450 1 1,000 5,300 1 1,000 5,350 41.268 هزار میلیارد 51.486 میلیون 22.703 میلیون 7.728 میلیون 10.218 میلیون 12.485 میلیون 4.881 میلیون 2.101 میلیون 19.65 3.31 8.45 191,695 150,927 342,622 -
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 21,250 300.00 1.39 21,350 200.00 0.93 1401/09/09 719 163,227 3.48 میلیارد 227.02 21,550 21,450 21,200 21,700 2 339 21,250 4 310 21,300 14.945 هزار میلیارد 15.241 میلیون 1.984 میلیون 700,000 295,751 1.688 میلیون 1.798 میلیون 1.629 میلیون 9.17 8.85 8.31 107,862 55,365 148,179 15,048
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 8,080 570.00 6.59 8,190 460.00 5.32 1401/09/09 869 5.823 میلیون 47.68 میلیارد 6,701.26 8,650 8,650 8,060 8,650 2 12,000 8,070 1 50,000 8,150 9.828 هزار میلیارد 12.374 میلیون 4.285 میلیون 1.2 میلیون 2.546 میلیون 1.739 میلیون 1.249 میلیون 321,026 30.61 5.65 7.87 4.979 میلیون 844,257 5.378 میلیون 445,558
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 13,980 0.00 0.00 14,030 50.00 0.36 1401/09/09 437 804,999 11.29 میلیارد 1,842.1 13,980 13,980 13,920 14,150 1 757 13,990 6 410 14,000 42.09 هزار میلیارد 46.249 میلیون 9.159 میلیون 3 میلیون 4.159 میلیون 5 میلیون 5.354 میلیون 2.696 میلیون 15.61 8.42 7.86 134,597 670,402 794,851 10,148
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 9,110 40.00 0.44 9,090 60.00 0.66 1401/09/09 926 538,519 4.9 میلیارد 581.55 9,150 9,060 9,000 9,150 2 3,640 9,070 4 305 9,120 27.27 هزار میلیارد 34.077 میلیون 11.111 میلیون 3 میلیون 6.807 میلیون 4.303 میلیون 3.488 میلیون 1.754 میلیون 15.55 6.34 7.82 538,519 - 538,365 154
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 18,110 30.00 0.17 18,070 10.00 0.06 1401/09/09 374 829,132 14.98 میلیارد 2,216.93 18,080 17,960 17,960 18,290 1 31,575 18,010 1 1,370 18,110 99.746 هزار میلیارد 122.239 میلیون 35.235 میلیون 5.52 میلیون 22.493 میلیون 12.743 میلیون 12.82 میلیون 6.005 میلیون 16.61 7.83 7.78 614,707 214,425 829,132 -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 12,230 190.00 1.53 12,390 30.00 0.24 1401/09/09 942 392,480 4.82 میلیارد 416.65 12,420 12,360 12,200 12,500 5 233,624 12,200 1 50 12,200 53.277 هزار میلیارد 58.445 میلیون 13.622 میلیون 4.3 میلیون 5.168 میلیون 8.454 میلیون 6.877 میلیون 3.256 میلیون 16.37 6.3 7.75 392,480 - 392,480 -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 6,380 30.00 0.47 6,530 120.00 1.87 1401/09/09 707 4.937 میلیون 32.25 میلیارد 6,982.4 6,410 6,390 6,380 6,680 3 28,432 6,350 3 63,208 6,490 4.399 هزار میلیارد 4.556 میلیون 1.118 میلیون 673,597 258,787 859,630 567,455 166,880 26.36 5.12 7.75 4.937 میلیون - 4.924 میلیون 12,192
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 6,850 20.00 0.29 6,870 0.00 0.00 1401/09/09 908 1.556 میلیون 10.66 میلیارد 1,713.24 6,870 6,860 6,850 6,870 1 1,454 6,860 18 23,639 6,860 206.1 هزار میلیارد 342.442 میلیون 173.002 میلیون 30 میلیون 136.342 میلیون 36.66 میلیون 28.44 میلیون 28.119 میلیون 7.33 5.62 7.25 490,206 1.065 میلیون 1.556 میلیون -
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 5,360 70.00 1.29 5,420 10.00 0.18 1401/09/09 43 365,722 1.96 میلیارد 1,730.57 5,430 5,370 5,350 5,490 1 1,000 5,370 1 87,213 5,400 37.94 هزار میلیارد 43.218 میلیون 15.39 میلیون 7 میلیون 5.278 میلیون 10.113 میلیون 5.433 میلیون 3.288 میلیون 11.54 3.75 6.98 165,855 199,867 330,935 34,787
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,839 4.00 0.22 1,847 12.00 0.65 1401/09/09 436 7.33 میلیون 13.53 میلیارد 16,811.66 1,835 1,868 1,835 1,869 2 16,741 1,839 1 80,000 1,850 44.596 هزار میلیارد 50.941 میلیون 36.706 میلیون 24.145 میلیون 6.345 میلیون 30.361 میلیون 6.42 میلیون 2.537 میلیون 17.58 1.47 6.95 7.33 میلیون - 7.33 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 4,145 232.00 5.93 4,089 176.00 4.50 1401/09/09 5,538 113.934 میلیون 465.9 میلیارد 35,611.91 3,913 4,008 3,970 4,186 1 2,000 4,130 2 25,000 4,140 15.366 هزار میلیارد 18.156 میلیون 8.231 میلیون 3.758 میلیون 2.791 میلیون 5.441 میلیون 2.411 میلیون 865,011 17.77 2.82 6.37 96.17 میلیون 17.764 میلیون 88.941 میلیون 24.993 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 5,310 110.00 2.03 5,340 80.00 1.48 1401/09/09 1,211 11.434 میلیون 61.06 میلیارد 9,441.66 5,420 5,460 5,270 5,460 3 3,024 5,300 2 20,000 5,320 53.4 هزار میلیارد 83.508 میلیون 52.663 میلیون 10 میلیون 30.108 میلیون 22.555 میلیون 9.161 میلیون 10.473 میلیون 5.1 2.37 5.83 10.757 میلیون 676,572 7.826 میلیون 3.608 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 1,219 11.00 0.91 1,225 17.00 1.41 1401/09/09 611 18.683 میلیون 22.88 میلیارد 30,577.63 1,208 1,208 1,182 1,240 2 30,891 1,219 1 11,050 1,224 19.662 هزار میلیارد 114.18 میلیون 92.238 میلیون 16.05 میلیون 94.518 میلیون -2,280,447 3.44 میلیون -8,635,528 -2.27 -8.61 5.72 6.403 میلیون 12.28 میلیون 18.383 میلیون 300,000
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 1,789 94.00 4.99 1,820 63.00 3.35 1401/09/09 660 14.187 میلیون 25.81 میلیارد 21,494.92 1,883 1,841 1,789 1,870 2 72,833 1,789 1 96,817 1,838 6.969 هزار میلیارد 7.355 میلیون 4.424 میلیون 3.829 میلیون 385,635 4.039 میلیون 1.293 میلیون 295,783 23.56 1.73 5.39 14.187 میلیون - 14.087 میلیون 100,000
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 16,600 390.00 2.30 16,690 300.00 1.77 1401/09/09 359 841,157 14.04 میلیارد 2,343.06 16,990 16,810 16,520 17,080 1 1,207 16,510 2 40,348 16,640 5.007 هزار میلیارد 5.674 میلیون 2.24 میلیون 300,000 973,266 1.267 میلیون 936,432 438,475 11.42 3.95 5.35 831,382 9,775 841,157 -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 3,420 93.00 2.65 3,460 53.00 1.51 1401/09/09 294 2.793 میلیون 9.58 میلیارد 9,498.65 3,513 3,472 3,401 3,500 1 920 3,420 1 25,341 3,450 5.64 هزار میلیارد 8.464 میلیون 5.028 میلیون 1.63 میلیون 2.825 میلیون 2.204 میلیون 1.072 میلیون 213,641 26.4 2.56 5.26 2.668 میلیون 124,794 2.793 میلیون -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 2,854 17.00 0.60 2,869 32.00 1.13 1401/09/09 304 4.117 میلیون 11.81 میلیارد 13,542.66 2,837 2,870 2,794 2,920 1 5,000 2,818 1 8,000 2,855 4.017 هزار میلیارد 6.315 میلیون 3.562 میلیون 600,000 2.309 میلیون 1.253 میلیون 770,110 203,623 19.73 3.21 5.22 3.643 میلیون 473,666 4.094 میلیون 23,435
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 100,250 1,050.00 1.04 100,150 1,150.00 1.14 1401/09/09 105 34,316 3.44 میلیارد 326.82 101,300 100,000 98,600 101,500 2 255 99,000 1 146 100,250 8.413 هزار میلیارد 9.412 میلیون 1.578 میلیون 84,000 999,078 579,263 1.682 میلیون 290,919 28.92 14.52 5 34,316 - 30,869 3,447
افرا

افرانت

سهام فرابورس 17,720 350.00 1.94 17,820 250.00 1.38 1401/09/09 588 1.61 میلیون 36.5 میلیارد 3,026.48 18,070 18,050 17,680 18,140 170 1,098,149 35,450 0 0 0 14.188 هزار میلیارد 12.668 میلیون 2.748 میلیون 625,000 1.531 میلیون 1.218 میلیون 2.344 میلیون 514,001 21.67 9.15 4.75 3.164 میلیون - 2.864 میلیون 300,000
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 17,850 250.00 1.42 17,740 140.00 0.80 1401/09/09 172 378,722 6.72 میلیارد 2,201.87 17,600 17,190 17,190 17,950 1 200,000 17,630 1 8,779 17,850 7.983 هزار میلیارد 8.418 میلیون 979,916 450,000 435,149 544,767 1.688 میلیون 44,015 181.37 14.65 4.74 375,953 2,769 312,150 66,572
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 4,562 19.00 0.41 4,625 44.00 0.96 1401/09/09 1,254 3.483 میلیون 16.11 میلیارد 2,777.81 4,581 4,640 4,532 4,662 1 1,689 4,562 1 112 4,570 23.125 هزار میلیارد 24.062 میلیون 16.611 میلیون 5 میلیون 936,826 15.674 میلیون 4.945 میلیون 4.834 میلیون 4.78 1.48 4.68 1.339 میلیون 2.144 میلیون 3.375 میلیون 108,336
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 50,350 650.00 1.27 50,650 350.00 0.69 1401/09/09 315 165,668 8.39 میلیارد 525.93 51,000 50,650 50,050 51,200 4 7,696 50,350 1 1,200 50,450 5.065 هزار میلیارد 5.372 میلیون 895,252 100,000 367,077 528,175 1.118 میلیون 187,061 27.08 9.59 4.53 163,668 2,000 146,848 18,820
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 11,450 540.00 4.95 11,240 330.00 3.02 1401/09/09 815 6.33 میلیون 71.18 میلیارد 7,767.43 10,910 10,910 10,660 11,450 1 2,000 11,430 2 79,855 11,450 112.4 هزار میلیارد 128.542 میلیون 33.829 میلیون 10 میلیون 16.142 میلیون 17.687 میلیون 25.266 میلیون 9.727 میلیون 11.56 6.35 4.45 2.398 میلیون 3.932 میلیون 6.33 میلیون -
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 3,909 25.00 0.64 3,930 46.00 1.18 1401/09/09 1,181 25.038 میلیون 98.4 میلیارد 21,200.91 3,884 3,880 3,765 4,000 6 339,920 3,884 3 50,218 3,910 29.192 هزار میلیارد 39.462 میلیون 18.872 میلیون 7.428 میلیون 10.27 میلیون 8.602 میلیون 6.701 میلیون 3.271 میلیون 8.92 3.39 4.37 8.868 میلیون 16.171 میلیون 19.875 میلیون 5.163 میلیون
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 45,100 400.00 0.89 45,900 1,200.00 2.68 1401/09/09 1,011 525,324 24.12 میلیارد 519.61 44,700 45,000 45,000 46,850 1 500 45,100 1 6 45,100 9.18 هزار میلیارد 10.74 میلیون 2.078 میلیون 200,000 1.56 میلیون 518,160 2.112 میلیون 675,713 13.59 17.72 4.35 525,324 - 509,262 16,062
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,940 14.00 0.36 3,989 63.00 1.60 1401/09/09 1,783 18.923 میلیون 75.49 میلیارد 10,612.85 3,926 3,932 3,926 4,100 1 50,000 3,932 1 5,500 3,947 19.921 هزار میلیارد 21.959 میلیون 7.906 میلیون 4.994 میلیون 2.038 میلیون 5.868 میلیون 4.633 میلیون 1.064 میلیون 18.72 3.39 4.3 17.299 میلیون 1.624 میلیون 18.621 میلیون 301,329
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 80,900 50.00 0.06 81,200 350.00 0.43 1401/09/09 318 172,540 14.01 میلیارد 542.58 80,850 80,850 80,400 82,850 1 80 80,850 1 1,799 80,900 26.593 هزار میلیارد 30.115 میلیون 5.041 میلیون 327,500 3.522 میلیون 1.519 میلیون 6.303 میلیون 2.497 میلیون 10.65 17.5 4.22 172,540 - 169,540 3,000
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 178,900 700.00 0.39 178,250 50.00 0.03 1401/09/09 51 137,272 24.5 میلیارد 2,429.65 178,200 180,000 176,500 180,000 3 5,070 176,600 1 10,000 178,850 1426 هزار میلیارد 1.555 میلیارد 356.024 میلیون 8 میلیون 128.836 میلیون 227.188 میلیون 339.629 میلیون 122.924 میلیون 11.6 6.28 4.2 2,555 134,717 3,721 133,551
صبا

سر. صبا تامین

سهام فرابورس 3,239 52.00 1.58 3,288 3.00 0.09 1401/09/09 799 6.037 میلیون 19.78 میلیارد 7,555.96 3,291 3,335 3,237 3,335 1 21,372 3,237 1 10,000 3,246 246.6 هزار میلیارد 306.312 میلیون 200.916 میلیون 45 میلیون 59.712 میلیون 141.205 میلیون 59.91 میلیون 51.781 میلیون 4.76 1.75 4.12 3.015 میلیون 3.023 میلیون 5.933 میلیون 104,055
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 10,940 710.00 6.94 10,870 640.00 6.26 1401/09/09 7,002 50.2 میلیون 545.56 میلیارد 1,112.89 10,230 10,940 10,400 10,940 223 2,774,485 10,940 1 10 10,940 16.305 هزار میلیارد 18.076 میلیون 2.571 میلیون 300,000 1.771 میلیون 799,954 3.96 میلیون 357,496 45.61 20.38 4.12 49.6 میلیون 600,000 49.6 میلیون 600,049
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 4,426 23.00 0.52 4,429 26.00 0.59 1401/09/09 275 5.477 میلیون 24.43 میلیارد 19,917.42 4,403 4,404 4,404 4,484 1 1,500 4,423 1 10,000 4,483 132.87 هزار میلیارد 188.013 میلیون 123.163 میلیون 30 میلیون 55.143 میلیون 68.019 میلیون 35.838 میلیون 32.009 میلیون 4.16 1.95 3.71 4.386 میلیون 1.092 میلیون 5.476 میلیون 1,107
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 5,148 35.00 0.68 5,074 109.00 2.10 1401/09/09 481 6.792 میلیون 34.46 میلیارد 14,119.81 5,183 5,239 5,010 5,239 1 20,430 5,080 1 15,000 5,146 10.148 هزار میلیارد 13.059 میلیون 6.972 میلیون 2 میلیون 2.911 میلیون 4.06 میلیون 2.894 میلیون 1.675 میلیون 6.06 2.5 3.51 6.454 میلیون 338,000 6.429 میلیون 363,000
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 40,400 250.00 0.62 40,550 400.00 1.00 1401/09/09 115 331,993 13.46 میلیارد 2,886.9 40,150 40,750 39,900 40,750 1 1,000 40,350 2 2,659 40,400 10.138 هزار میلیارد 13.262 میلیون 4.287 میلیون 250,000 3.125 میلیون 1.163 میلیون 2.935 میلیون 1.445 میلیون 7.02 8.73 3.45 331,993 - 331,993 -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 6,300 120.00 1.87 6,340 80.00 1.25 1401/09/09 195 1.445 میلیون 9.08 میلیارد 7,409.69 6,420 6,600 6,220 6,600 1 1,000 6,250 3 10,276 6,300 4.413 هزار میلیارد 5.937 میلیون 2.569 میلیون 696,000 1.323 میلیون 1.246 میلیون 1.285 میلیون 251,368 17.55 3.54 3.43 1.445 میلیون - 1.445 میلیون -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 74,150 100.00 0.14 74,000 50.00 0.07 1401/09/09 1,078 879,195 65.06 میلیارد 815.58 74,050 73,450 73,450 74,800 1 31,522 74,200 16 32,857 74,200 1017.612 هزار میلیارد 1.12 میلیارد 174.255 میلیون 13.752 میلیون 102.319 میلیون 71.937 میلیون 298.847 میلیون 121.178 میلیون 8.4 14.15 3.41 172,417 706,778 876,695 2,500
اعتلا

سر. اعتلاء البرز

سهام فرابورس 3,228 22.00 0.69 3,210 4.00 0.12 1401/09/09 129 2.172 میلیون 6.97 میلیارد 16,836.39 3,206 3,200 3,153 3,250 1 28,000 3,228 1 30,000 3,229 6.581 هزار میلیارد 8.273 میلیون 6.137 میلیون 2.05 میلیون 1.693 میلیون 4.445 میلیون 1.957 میلیون 1.893 میلیون 3.48 1.48 3.36 1.087 میلیون 1.085 میلیون 2.17 میلیون 2,000
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 7,520 190.00 2.59 7,470 140.00 1.91 1401/09/09 2,194 13.589 میلیون 101.51 میلیارد 6,193.76 7,330 7,310 7,050 7,740 1 5,229 7,530 1 13,000 7,530 5.976 هزار میلیارد 7.585 میلیون 3.729 میلیون 800,000 1.609 میلیون 2.12 میلیون 1.745 میلیون 719,769 8.14 2.76 3.36 13.391 میلیون 198,588 13.444 میلیون 145,000
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 11,720 500.00 4.09 11,980 240.00 1.96 1401/09/09 1,370 1.847 میلیون 22.12 میلیارد 1,348.12 12,220 12,500 11,700 12,500 1 1,000 11,700 1 1,276 11,790 9.584 هزار میلیارد 11.805 میلیون 3.152 میلیون 300,000 2.221 میلیون 931,164 2.89 میلیون 323,286 29.65 10.29 3.32 1.814 میلیون 33,033 1.837 میلیون 10,014
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 53,800 1,750.00 3.36 52,500 450.00 0.86 1401/09/09 196 485,933 25.51 میلیارد 2,479.25 52,050 52,250 51,800 54,000 1 100 53,100 1 106 53,800 15.75 هزار میلیارد 18.4 میلیون 4.638 میلیون 300,000 2.65 میلیون 1.988 میلیون 4.752 میلیون 2.372 میلیون 6.64 7.92 3.31 482,433 3,500 256,433 229,500
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 7,420 120.00 1.64 7,300 0.00 0.00 1401/09/09 1,007 6.774 میلیون 49.47 میلیارد 6,726.86 7,300 7,600 7,040 7,600 1 11,687 7,360 2 93,083 7,430 6.124 هزار میلیارد 7.531 میلیون 1.622 میلیون 170,000 1.407 میلیون 214,953 1.855 میلیون 53,603 114.25 28.49 3.3 6.714 میلیون 60,000 6.723 میلیون 50,534
مدیریت

سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

سهام فرابورس 6,180 10.00 0.16 6,180 10.00 0.16 1401/09/09 640 1.35 میلیون 8.34 میلیارد 2,109 6,190 6,240 6,130 6,260 1 968 6,170 2 34,197 6,180 9.27 هزار میلیارد 9.843 میلیون 7.203 میلیون 1.5 میلیون 573,154 6.629 میلیون 2.807 میلیون 2.726 میلیون 3.4 1.4 3.3 1.134 میلیون 215,651 1.35 میلیون 152
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,320 60.00 0.58 10,420 40.00 0.39 1401/09/09 790 5.299 میلیون 55.24 میلیارد 6,707.89 10,380 10,460 10,090 10,680 1 5,000 10,330 2 22,000 10,330 25.591 هزار میلیارد 30.772 میلیون 9.28 میلیون 2.456 میلیون 5.181 میلیون 4.1 میلیون 7.789 میلیون 1.186 میلیون 21.57 6.24 3.29 5.123 میلیون 176,500 5.215 میلیون 84,722
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 39,400 200.00 0.51 39,200 0.00 0.00 1401/09/09 76 244,841 9.56 میلیارد 3,829.93 39,200 39,750 39,000 39,750 1 130 39,000 1 4,989 39,400 980 هزار میلیارد 1.144 میلیارد 308.157 میلیون 25 میلیون 164.428 میلیون 143.73 میلیون 315.491 میلیون 139.596 میلیون 7.02 6.82 3.11 40,159 204,682 44,841 200,000
وسبحان

سر. سبحان

سهام فرابورس 1,965 938.00 32.31 1,947 956.00 32.93 1401/09/09 1,487 67.02 میلیون 130.52 میلیارد 45,070.71 2,903 1,991 1,884 1,991 1 48,939 1,886 3 310,455 1,967 15.187 هزار میلیارد 18.017 میلیون 11.299 میلیون 5 میلیون 2.83 میلیون 8.469 میلیون 4.938 میلیون 5.383 میلیون 2.82 1.79 3.08 52.08 میلیون 14.94 میلیون 40.504 میلیون 26.517 میلیون
سرچشمه

سر. مس سرچشمه

سهام فرابورس 3,768 53.00 1.43 3,721 6.00 0.16 1401/09/09 205 1.842 میلیون 6.86 میلیارد 8,983.92 3,715 3,700 3,680 3,796 2 10,000 3,700 1 15,323 3,768 28.466 هزار میلیارد 37.178 میلیون 22.955 میلیون 7.65 میلیون 8.712 میلیون 14.243 میلیون 9.364 میلیون 3.722 میلیون 7.65 2 3.04 933,454 908,250 1.842 میلیون -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 24,600 1,400.00 5.38 25,050 950.00 3.65 1401/09/09 697 1.371 میلیون 34.34 میلیارد 1,967.43 26,000 25,500 24,600 25,900 4 6,789 24,600 1 486 24,700 7.515 هزار میلیارد 8.703 میلیون 2.255 میلیون 300,000 1.188 میلیون 1.068 میلیون 2.491 میلیون 582,139 12.91 7.04 3.02 1.221 میلیون 150,000 1.371 میلیون -
وهامون

سر. هامون صبا

سهام فرابورس 1,756 49.00 2.87 1,761 54.00 3.16 1401/09/09 2,462 53.187 میلیون 93.64 میلیارد 21,603.15 1,707 1,735 1,700 1,809 1 25,000 1,746 1 6,000 1,756 8.805 هزار میلیارد 10.988 میلیون 9.805 میلیون 5 میلیون 2.183 میلیون 7.622 میلیون 2.94 میلیون 2.857 میلیون 3.08 1.16 3 53.187 میلیون - 36.675 میلیون 16.512 میلیون
کزغال

زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,420 70.00 0.43 16,490 140.00 0.86 1401/09/09 714 1.382 میلیون 22.79 میلیارد 1,935.9 16,350 16,320 16,300 16,690 1 2,715 16,420 1 45 16,420 57.715 هزار میلیارد 72.449 میلیون 23.989 میلیون 2 میلیون 14.734 میلیون 9.254 میلیون 19.998 میلیون 6.942 میلیون 8.31 6.24 2.89 735,102 647,133 1.382 میلیون 180
ساروج

ساروج بوشهر

سهام فرابورس 21,450 350.00 1.61 21,750 50.00 0.23 1401/09/09 16 43,540 930.21 میلیون 6,598.14 21,800 21,200 21,200 21,700 1 11,021 21,400 1 2,250 21,750 29.145 هزار میلیارد 36.966 میلیون 14.436 میلیون 1.34 میلیون 7.821 میلیون 6.615 میلیون 10.149 میلیون 4.075 میلیون 7.15 4.41 2.87 9,349 34,191 43,540 -
وپویا

سر. پویا

سهام فرابورس 2,184 28.00 1.30 2,167 11.00 0.51 1401/09/09 619 2.539 میلیون 5.55 میلیارد 4,101.43 2,156 2,179 2,161 2,210 1 4,347 2,178 1 15,155 2,186 15.169 هزار میلیارد 19.249 میلیون 15.723 میلیون 4 میلیون 4.08 میلیون 11.642 میلیون 5.335 میلیون 5.256 میلیون 2.89 1.3 2.84 2.539 میلیون - 2.539 میلیون -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 13,660 630.00 4.83 13,510 480.00 3.68 1401/09/09 252 590,770 7.9 میلیارد 2,876.87 13,030 13,170 12,800 13,850 1 4,633 16,760 4 6,119 16,880 4.969 هزار میلیارد 6.024 میلیون 1.937 میلیون 375,000 1.085 میلیون 851,254 1.799 میلیون 193,909 26.13 5.95 2.82 1.901 میلیون 1,000 1.902 میلیون -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 4,665 50.00 1.06 4,721 6.00 0.13 1401/09/09 323 2.805 میلیون 13.24 میلیارد 8,682.73 4,715 4,700 4,638 4,797 1 150,000 4,665 2 25,395 4,720 4.721 هزار میلیارد 6.373 میلیون 2.706 میلیون 1,000,000 1.602 میلیون 1.104 میلیون 1.685 میلیون 24,725 190.94 4.28 2.8 2.639 میلیون 165,695 2.805 میلیون -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 61,100 150.00 0.24 61,200 50.00 0.08 1401/09/09 215 48,704 2.97 میلیارد 226.53 61,250 60,850 60,750 61,800 2 50,320 61,000 1 550 61,200 39.78 هزار میلیارد 47.208 میلیون 12.769 میلیون 650,000 7.428 میلیون 5.341 میلیون 14.241 میلیون 6.914 میلیون 5.75 7.45 2.79 46,867 1,837 48,667 37
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 6,690 20.00 0.30 6,760 90.00 1.35 1401/09/09 216 1.619 میلیون 11 میلیارد 7,496.18 6,670 6,790 6,690 6,850 3 7,347 6,690 1 734 6,720 7.639 هزار میلیارد 9.584 میلیون 3.989 میلیون 1.13 میلیون 1.945 میلیون 2.044 میلیون 2.815 میلیون 595,917 12.82 3.74 2.71 619,174 1,000,000 951,448 667,726
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 8,640 150.00 1.71 8,750 40.00 0.46 1401/09/09 630 2.642 میلیون 23.13 میلیارد 4,194.39 8,790 8,640 8,570 9,000 2 14,814 8,640 4 71,445 8,700 4.375 هزار میلیارد 5.617 میلیون 2.265 میلیون 500,000 1.262 میلیون 1.003 میلیون 1.658 میلیون 320,359 13.66 4.37 2.64 2.492 میلیون 150,000 2.642 میلیون -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرمدره

سهام فرابورس 18,520 300.00 1.59 18,880 60.00 0.32 1401/09/09 232 501,671 9.49 میلیارد 2,162.38 18,820 19,230 18,500 19,440 1 500 18,520 1 427 18,680 13.027 هزار میلیارد 15.378 میلیون 4.792 میلیون 690,000 2.351 میلیون 2.441 میلیون 4.973 میلیون 1.308 میلیون 9.97 5.34 2.62 501,671 - 501,671 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 2,700 26.00 0.97 2,723 49.00 1.83 1401/09/09 491 10.873 میلیون 29.61 میلیارد 22,145.08 2,674 2,744 2,680 2,798 1 8,000 2,689 2 96,311 2,700 9.912 هزار میلیارد 11.903 میلیون 7.095 میلیون 3.64 میلیون 1.991 میلیون 5.104 میلیون 4.247 میلیون 1.226 میلیون 8.08 1.94 2.33 10.273 میلیون 600,000 10.598 میلیون 275,000
دسانکو

سبحان آنکولوژی

سهام فرابورس 5,610 10.00 0.18 5,620 20.00 0.36 1401/09/09 468 3.293 میلیون 18.5 میلیارد 7,035.94 5,600 5,790 5,510 5,790 2 23,401 5,570 1 8,000 5,630 9.054 هزار میلیارد 13.688 میلیون 6.364 میلیون 1.311 میلیون 4.635 میلیون 1.73 میلیون 3.996 میلیون 301,761 30 5.23 2.27 2.909 میلیون 383,876 3.236 میلیون 57,238
دبالک

البرز بالک

سهام فرابورس 6,820 80.00 1.19 6,930 190.00 2.82 1401/09/09 541 2.53 میلیون 17.54 میلیارد 4,675.66 6,740 6,850 6,700 7,120 1 1,956 6,800 1 130,873 6,820 5.336 هزار میلیارد 7.963 میلیون 3.549 میلیون 520,000 2.627 میلیون 922,549 2.375 میلیون 450,601 11.84 5.78 2.25 2.495 میلیون 34,142 2.074 میلیون 455,396
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 17,880 70.00 0.39 17,870 60.00 0.34 1401/09/09 80 269,007 4.84 میلیارد 3,566.37 17,810 18,340 17,870 18,340 1 280 17,880 1 1,500 18,070 19.3 هزار میلیارد 24.445 میلیون 7.572 میلیون 1.08 میلیون 5.145 میلیون 2.427 میلیون 8.864 میلیون 2.032 میلیون 9.5 7.95 2.19 269,007 - 209,007 60,000
ثتران

سر. مسکن تهران

سهام فرابورس 3,520 132.00 3.90 3,484 96.00 2.83 1401/09/09 551 9.93 میلیون 34.6 میلیارد 18,021.24 3,388 3,389 3,388 3,547 1 10,000 3,475 2 100,000 3,520 6.271 هزار میلیارد 13.666 میلیون 9.185 میلیون 1.8 میلیون 7.395 میلیون 1.789 میلیون 2.924 میلیون 230,653 27.19 3.5 2.14 9.93 میلیون - 9.427 میلیون 502,203
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,141 26.00 1.23 2,149 34.00 1.61 1401/09/09 840 26.616 میلیون 57.19 میلیارد 31,685.31 2,115 2,158 2,112 2,182 1 10,000 2,131 1 64,323 2,143 14.822 هزار میلیارد 17.576 میلیون 11.556 میلیون 6.897 میلیون 2.754 میلیون 8.802 میلیون 7.107 میلیون 1.388 میلیون 10.68 1.68 2.09 25.416 میلیون 1.2 میلیون 22.478 میلیون 4.137 میلیون
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام فرابورس 8,360 80.00 0.97 8,430 150.00 1.81 1401/09/09 158 1.247 میلیون 10.51 میلیارد 7,893.91 8,280 8,520 8,250 8,520 3 21,444 8,360 3 15,672 8,370 54.795 هزار میلیارد 63.597 میلیون 21.626 میلیون 6.5 میلیون 8.802 میلیون 12.824 میلیون 27.331 میلیون 5.693 میلیون 9.64 4.27 2 413,573 833,664 1.147 میلیون 100,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 10,400 370.00 3.69 9,940 90.00 0.90 1401/09/09 1,680 14.71 میلیون 146.24 میلیارد 8,755.78 10,030 10,200 9,610 10,410 3 472,225 10,400 1 1,000 10,410 11.928 هزار میلیارد 16.181 میلیون 6.222 میلیون 1.2 میلیون 4.253 میلیون 1.968 میلیون 6.01 میلیون 527,868 22.6 6.06 1.98 14.66 میلیون 50,000 12.295 میلیون 2.415 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 6,120 450.00 6.85 6,190 380.00 5.78 1401/09/09 1,433 13.857 میلیون 85.8 میلیارد 9,669.91 6,570 6,450 6,120 6,550 1 3,000 5,370 18 1,803,869 6,120 4.797 هزار میلیارد 6.897 میلیون 2.849 میلیون 775,000 2.014 میلیون 835,152 2.453 میلیون 311,202 15.42 5.74 1.96 12.336 میلیون 1.521 میلیون 13.018 میلیون 838,675
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 9,480 120.00 1.25 9,590 10.00 0.10 1401/09/09 132 899,031 8.62 میلیارد 6,810.84 9,600 9,970 9,410 9,970 1 553 9,540 1 1,270 9,720 47.95 هزار میلیارد 107.773 میلیون 72.312 میلیون 5 میلیون 59.823 میلیون 12.488 میلیون 24.858 میلیون 3.161 میلیون 15.17 3.84 1.93 611,777 287,254 879,031 20,000
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 7,350 20.00 0.27 7,310 20.00 0.27 1401/09/09 269 1.184 میلیون 8.66 میلیارد 4,402.19 7,330 7,450 7,200 7,450 2 109,727 7,230 1 10,899 7,350 6.214 هزار میلیارد 10.369 میلیون 5.22 میلیون 850,000 4.156 میلیون 1.064 میلیون 3.267 میلیون 115,941 53.59 5.84 1.9 1.129 میلیون 55,000 1.184 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 61,650 4,000.00 6.94 61,650 4,000.00 6.94 1401/09/09 143 290,593 17.92 میلیارد 2,032.12 57,650 61,650 61,650 61,650 131 263,878 61,650 1 1,000 61,900 6.165 هزار میلیارد 7.477 میلیون 1.769 میلیون 100,000 1.312 میلیون 457,344 3.058 میلیون 44,657 129.1 12.61 1.89 290,593 - 275,830 14,763
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 40,800 800.00 2.00 40,450 450.00 1.13 1401/09/09 100 301,341 12.21 میلیارد 3,013.41 40,000 39,900 39,900 41,400 2 3,000 40,100 2 387 40,800 10.113 هزار میلیارد 12.229 میلیون 4.189 میلیون 250,000 2.117 میلیون 2.072 میلیون 5.363 میلیون 1.562 میلیون 6.47 4.88 1.89 47,892 253,449 291,141 10,200
کاسپین

کاسپین تامین

سهام فرابورس 13,440 100.00 0.75 13,340 0.00 0.00 1401/09/09 30 61,067 813.7 میلیون 3,798.87 13,340 13,120 13,120 13,500 1 5,000 13,190 1 1,000 13,430 18.676 هزار میلیارد 28.578 میلیون 12.973 میلیون 700,000 9.902 میلیون 3.072 میلیون 9.916 میلیون 2.596 میلیون 7.2 6.08 1.88 61,067 - 61,067 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 102,800 4,750.00 4.84 102,700 4,650.00 4.74 1401/09/09 533 294,169 30.21 میلیارد 551.91 98,050 100,250 100,250 102,950 1 2,868 102,550 1 125 102,750 51.35 هزار میلیارد 61.139 میلیون 16.801 میلیون 500,000 9.789 میلیون 7.012 میلیون 27.878 میلیون 8.936 میلیون 5.75 7.32 1.84 189,169 105,000 250,631 43,538
حریل

ریل پرداز سیر

سهام فرابورس 2,530 2.00 0.08 2,516 16.00 0.63 1401/09/09 224 2.477 میلیون 6.23 میلیارد 11,056.81 2,532 2,578 2,497 2,579 1 11,806 2,507 1 155,620 2,530 9.39 هزار میلیارد 13.997 میلیون 9.507 میلیون 3.732 میلیون 4.607 میلیون 4.9 میلیون 5.145 میلیون 492,576 19.06 1.92 1.83 2.368 میلیون 108,229 2.477 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 5,190 100.00 1.89 5,210 80.00 1.51 1401/09/09 623 9.585 میلیون 49.94 میلیارد 15,385.22 5,290 5,220 5,130 5,310 1 980 5,190 4 331,873 5,200 88.049 هزار میلیارد 130.523 میلیون 66.189 میلیون 16.9 میلیون 42.474 میلیون 23.715 میلیون 48.971 میلیون 13.22 میلیون 6.66 3.71 1.8 3.636 میلیون 5.949 میلیون 5.374 میلیون 4.211 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 8,810 190.00 2.11 8,940 60.00 0.67 1401/09/09 408 1.923 میلیون 17.19 میلیارد 4,714.33 9,000 9,040 8,800 9,120 1 3,000 8,790 1 355 8,820 13.41 هزار میلیارد 19.424 میلیون 8.95 میلیون 1.5 میلیون 6.014 میلیون 2.937 میلیون 7.493 میلیون 1.662 میلیون 8.07 4.57 1.79 1.812 میلیون 111,558 1.87 میلیون 52,976
غمینو

صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 6,820 70.00 1.02 6,830 60.00 0.87 1401/09/09 475 3.799 میلیون 25.94 میلیارد 7,997.26 6,890 6,810 6,760 7,000 1 54,250 6,820 4 13,947 6,870 10.245 هزار میلیارد 12.53 میلیون 5.136 میلیون 1.5 میلیون 2.285 میلیون 2.852 میلیون 5.873 میلیون 1.569 میلیون 6.53 3.59 1.74 3.667 میلیون 131,417 2.429 میلیون 1.37 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 10,910 430.00 3.79 11,040 300.00 2.65 1401/09/09 395 1.038 میلیون 11.46 میلیارد 2,626.71 11,340 11,060 10,820 11,470 1 812 10,910 1 2,491 10,950 8.832 هزار میلیارد 11.89 میلیون 4.928 میلیون 800,000 3.058 میلیون 1.87 میلیون 5.11 میلیون 544,139 16.23 4.72 1.73 1.038 میلیون - 1.038 میلیون -
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 3,950 103.00 2.68 4,061 214.00 5.56 1401/09/09 1,158 21.144 میلیون 85.86 میلیارد 18,258.94 3,847 4,110 3,950 4,116 1 10,000 3,950 1 50,000 3,997 9.766 هزار میلیارد 12.488 میلیون 6.65 میلیون 2.405 میلیون 2.723 میلیون 3.927 میلیون 5.701 میلیون 1.061 میلیون 9.2 2.5 1.71 12.332 میلیون 8.812 میلیون 17.883 میلیون 3.261 میلیون
بالاس

تأسیسات راه آهن

سهام فرابورس 19,950 0.00 0.00 20,050 100.00 0.50 1401/09/09 193 462,192 9.28 میلیارد 2,394.78 19,950 20,300 19,900 20,300 7 8,167 19,900 1 8,269 20,050 3.008 هزار میلیارد 7.795 میلیون 5.037 میلیون 150,000 4.788 میلیون 249,649 1.807 میلیون 8,313 361.78 12.05 1.66 462,192 - 462,192 -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 4,479 95.00 2.17 4,443 59.00 1.35 1401/09/09 363 3.792 میلیون 16.85 میلیارد 10,445.39 4,384 4,400 4,323 4,520 1 8,000 4,469 1 2,481 4,484 9.997 هزار میلیارد 12.468 میلیون 5.632 میلیون 1,000,000 2.472 میلیون 3.16 میلیون 6.109 میلیون 450,707 22.18 3.16 1.64 3.792 میلیون - 3.792 میلیون -
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 11,440 80.00 0.69 11,650 130.00 1.13 1401/09/09 693 2.02 میلیون 23.54 میلیارد 2,914.35 11,520 11,840 11,390 11,840 1 5,000 11,440 2 25,283 11,540 10.485 هزار میلیارد 14.786 میلیون 7.926 میلیون 900,000 4.301 میلیون 3.625 میلیون 6.387 میلیون 638,672 16.43 2.89 1.64 1.993 میلیون 26,400 1.998 میلیون 21,300
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 5,820 60.00 1.04 5,900 140.00 2.43 1401/09/09 826 5.99 میلیون 35.33 میلیارد 7,252.11 5,760 5,850 5,720 6,090 1 860 5,820 1 13,038 5,830 5.664 هزار میلیارد 6.882 میلیون 2.923 میلیون 960,000 1.17 میلیون 1.753 میلیون 3.484 میلیون 545,587 10.38 3.23 1.63 5.759 میلیون 231,236 5.99 میلیون -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,790 36.00 0.94 3,824 2.00 0.05 1401/09/09 299 4.412 میلیون 16.87 میلیارد 14,754.26 3,826 3,820 3,720 3,916 1 7,000 3,750 1 8,680 3,829 5.736 هزار میلیارد 16.086 میلیون 5.32 میلیون 1.5 میلیون 10.35 میلیون -5,030,191 3.565 میلیون -4,016,140 -1.43 -1.13 1.61 3.707 میلیون 705,000 4.14 میلیون 271,214
حگهر

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

سهام فرابورس 10,340 40.00 0.39 10,370 10.00 0.10 1401/09/09 144 2.3 میلیون 23.86 میلیارد 15,971.46 10,380 10,210 10,030 10,500 1 16,300 10,340 2 1,500 10,450 46.043 هزار میلیارد 55.088 میلیون 20.575 میلیون 4.44 میلیون 9.046 میلیون 11.529 میلیون 29.041 میلیون 4.907 میلیون 9.39 3.99 1.59 683,142 1.617 میلیون 521,760 1.778 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 10,620 670.00 6.73 10,590 640.00 6.43 1401/09/09 1,103 8.903 میلیون 94.26 میلیارد 8,071.4 9,950 10,150 10,060 10,640 1 11,624 10,500 1 10,555 10,620 7.413 هزار میلیارد 14.42 میلیون 8.116 میلیون 700,000 7.007 میلیون 1.109 میلیون 4.741 میلیون 631,379 11.74 6.68 1.56 6.708 میلیون 2.195 میلیون 8.214 میلیون 688,713
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام فرابورس 12,520 590.00 4.95 12,480 550.00 4.61 1401/09/09 289 1.282 میلیون 15.99 میلیارد 4,434.63 11,930 11,780 11,780 12,520 9 76,354 12,520 1 39 12,530 8.001 هزار میلیارد 9.89 میلیون 3.426 میلیون 641,116 1.889 میلیون 1.537 میلیون 5.281 میلیون 634,157 12.62 5.2 1.51 1.221 میلیون 61,000 926,608 355,000