همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 48,500 618.00 1.29 47,882 0.00 0.00 1400/04/29 1,711 2.76 میلیون 132.37 میلیارد 1,615.75 47,882 48,500 45,990 49,000 1 8,200 48,600 1 6,295 48,789 14.365 هزار میلیارد 15.646 میلیون 2.044 میلیون 300,000 1.281 میلیون 763,077 32,435 175,512 81.84 18.82 442.87 2.599 میلیون 165,222 2.562 میلیون 202,099
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 17,085 59.00 0.34 17,144 0.00 0.00 1400/04/29 1,258 4.86 میلیون 83.29 میلیارد 3,862.02 17,144 17,890 17,085 17,890 0 0 0 59 1,342,738 17,085 8.572 هزار میلیارد 9.118 میلیون 1.219 میلیون 500,000 545,676 672,841 58,031 146,994 58.32 12.74 147.71 4.819 میلیون 39,147 4.858 میلیون -
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 24,302 128.00 0.53 24,077 97.00 0.40 1400/04/27 - - - 6,082.16 24,174 24,000 23,551 24,699 3 2,330 24,301 1 4,468 24,302 108.347 هزار میلیارد 109.441 میلیون 15.192 میلیون 4.5 میلیون 1.095 میلیون 14.097 میلیون 2.328 میلیون 4.224 میلیون 25.65 7.69 46.53 10.814 میلیون 7.913 میلیون 18.698 میلیون 29,270
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 12,235 93.00 0.77 12,142 0.00 0.00 1400/04/29 568 2.41 میلیون 29.21 میلیارد 4,235.33 12,142 12,000 11,761 12,235 66 610,206 12,235 0 0 0 16.027 هزار میلیارد 16.517 میلیون 2.637 میلیون 1.32 میلیون 489,423 2.148 میلیون 367,396 204,115 78.52 7.46 43.62 2.252 میلیون 154,000 2.006 میلیون 400,000
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,366 17.00 1.23 1,383 0.00 0.00 1400/04/29 6,953 239.67 میلیون 331.5 میلیارد 34,469.93 1,383 1,391 1,361 1,425 1 107,522 1,366 5 440,000 1,368 58.944 هزار میلیارد 60.305 میلیون 45.434 میلیون 1.11 میلیون 1.361 میلیون 44.073 میلیون 1.372 میلیون 1.241 میلیون 47.5 1.34 42.95 233.526 میلیون 6.143 میلیون 211.101 میلیون 28.568 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 22,080 1,051.00 5.00 21,944 915.00 4.35 1400/04/26 - - - 4,449.22 21,029 22,080 21,120 22,080 39 5,360,664 22,080 0 0 0 13.231 هزار میلیارد 14.558 میلیون 2.24 میلیون 602,947 1.327 میلیون 913,237 398,500 -57,416 - 14.49 33.21 10.099 میلیون 1.193 میلیون 10.871 میلیون 421,105
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 13,873 105.00 0.76 13,768 0.00 0.00 1400/04/29 2,027 7.4 میلیون 101.95 میلیارد 3,653.09 13,768 13,040 12,997 13,873 100 1,383,146 13,873 1 1,827 13,900 30.723 هزار میلیارد 31.372 میلیون 5.284 میلیون 2.232 میلیون 648,503 4.636 میلیون 1.118 میلیون 844,870 36.36 6.63 27.47 7.405 میلیون - 7.405 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 53,240 46.00 0.09 53,194 0.00 0.00 1400/04/29 458 2.32 میلیون 123.7 میلیارد 5,072.96 53,194 53,240 53,240 53,240 604 1,981,628 53,240 0 0 0 1085.796 هزار میلیارد - - 10.206 میلیون 113.442 میلیون 38.489 میلیون 40.626 میلیون 24.913 میلیون 43.58 28.21 26.73 2.323 میلیون 200 2.323 میلیون -
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 128,394 13,582.00 9.57 141,976 0.00 0.00 1400/04/29 39 5,044 647.62 میلیون 129.33 141,976 128,394 128,394 128,394 0 0 0 0 9.938 هزار میلیارد 10.127 میلیون 383,650 70,000 188,290 195,360 372,619 148,652 66.86 50.87 26.67 5,044 - 5,044 -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 2,330 9.00 0.39 2,321 0.00 0.00 1400/04/29 997 17.56 میلیون 40.75 میلیارد 17,612.87 2,321 2,276 2,276 2,370 1 20,101 2,320 2 218,589 2,330 8.888 هزار میلیارد 9.271 میلیون 4.126 میلیون 3.829 میلیون 383,443 3.742 میلیون 365,730 -65,842 -134.99 2.38 24.3 10.786 میلیون 6.775 میلیون 16.387 میلیون 1.173 میلیون
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 78,274 4,119.00 5.00 82,366 27.00 0.03 1400/04/26 - - - 172 82,393 78,274 78,274 78,274 0 0 0 628 3,888,787 78,274 20.592 هزار میلیارد 20.79 میلیون 1.49 میلیون 250,000 198,365 1.292 میلیون 918,539 865,063 21.46 15.94 22.42 1,204 - 1,204 -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 6,049 18.00 0.30 6,031 0.00 0.00 1400/04/29 1,059 6.01 میلیون 36.22 میلیارد 5,670.7 6,031 5,911 5,911 6,140 2 18,153 6,020 1 5,000 6,058 12.062 هزار میلیارد 15.725 میلیون 5.795 میلیون 1.65 میلیون 3.663 میلیون 2.132 میلیون 567,520 159,387 75.69 5.66 21.25 6.005 میلیون - 5.119 میلیون 886,450
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 51,400 948.00 1.81 52,348 0.00 0.00 1400/04/29 1,681 1.89 میلیون 98.94 میلیارد 1,124.37 52,348 52,616 50,800 54,720 1 99 51,220 1 6,446 51,400 226.078 هزار میلیارد 238.011 میلیون 23.638 میلیون 4.319 میلیون 11.934 میلیون 11.705 میلیون 10.678 میلیون 4.082 میلیون 55.39 19.32 21.17 1.89 میلیون - 1.883 میلیون 7,431
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 20,735 338.00 1.60 21,073 0.00 0.00 1400/04/29 4,243 859,735 17.92 میلیارد 202.62 21,073 20,748 20,337 21,320 1 161 20,734 2 100 20,735 90.614 هزار میلیارد 94.361 میلیون 10.063 میلیون 4.3 میلیون 3.748 میلیون 6.315 میلیون 5.266 میلیون 2.534 میلیون 35.76 14.35 17.21 859,735 - 842,607 17,128
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 27,573 118.00 0.43 27,455 0.00 0.00 1400/04/29 1,642 4.42 میلیون 121.28 میلیارد 2,690.22 27,455 27,460 26,800 27,940 1 185 27,490 1 2,000 27,573 151.552 هزار میلیارد 171.431 میلیون 29.653 میلیون 5.52 میلیون 19.879 میلیون 9.774 میلیون 9.22 میلیون 2.923 میلیون 51.85 15.51 16.45 2.897 میلیون 1.52 میلیون 3.816 میلیون 601,006
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 18,206 45,504.00 71.42 18,413 45,297.00 71.10 1400/04/16 - - - 181.36 63,710 66,889 - - 1 47,410 63,720 1 880 63,730 3.683 هزار میلیارد 12.936 میلیون 1.197 میلیون 200,000 47,444 1.15 میلیون 788,602 914,575 4.03 11.21 16.34 1.72 میلیون 50,000 1.305 میلیون 465,740
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,931 1.00 0.02 4,930 0.00 0.00 1400/04/29 1,008 8.04 میلیون 39.64 میلیارد 7,977.2 4,930 4,900 4,741 5,108 1 100,000 4,935 1 43,978 4,965 29.58 هزار میلیارد 35.696 میلیون 13.287 میلیون 6 میلیون 6.116 میلیون 7.171 میلیون 1.828 میلیون 940,872 31.44 4.12 16.18 8.035 میلیون 6,500 7.902 میلیون 139,000
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 70,916 1,303.00 1.80 70,173 2,046.00 2.83 1400/04/26 - - - 1,692.59 72,219 73,500 68,990 73,500 1 1,015 70,915 1 12,229 70,916 51.086 هزار میلیارد 60.914 میلیون 19.231 میلیون 728,000 9.828 میلیون 9.403 میلیون 3.177 میلیون 2.149 میلیون 22.78 5.43 16.08 870,069 885,148 1,000,000 754,726
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 27,086 2,690.00 9.03 29,776 0.00 0.00 1400/04/29 42 52,798 1.43 میلیارد 1,257.1 29,776 27,086 27,086 27,086 0 0 0 0 14.888 هزار میلیارد 15.119 میلیون 1.688 میلیون 500,000 231,212 1.457 میلیون 929,138 623,572 23.88 10.23 16.02 40,298 12,500 52,798 -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 9,261 1.00 0.01 9,260 0.00 0.00 1400/04/29 4,579 9.47 میلیون 87.66 میلیارد 2,067.21 9,260 9,261 9,260 9,310 293 51,971,608 9,260 3 11,830 9,261 277.8 هزار میلیارد 398.567 میلیون 146.056 میلیون 30 میلیون 120.767 میلیون 25.289 میلیون 17.902 میلیون 17.718 میلیون 15.68 10.98 15.52 2.323 میلیون 7.143 میلیون 9.164 میلیون 302,209
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,587 13.00 0.51 2,574 0.00 0.00 1400/04/29 1,924 26.81 میلیون 69.03 میلیارد 13,937.06 2,574 2,470 2,470 2,630 1 5,240 2,580 1 3,000 2,580 62.15 هزار میلیارد 64.879 میلیون 31.594 میلیون 24.145 میلیون 2.729 میلیون 28.865 میلیون 4.091 میلیون 2.208 میلیون 28.15 2.15 15.19 25.615 میلیون 1.2 میلیون 26.787 میلیون 27,956
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 29,430 1,717.00 5.51 30,149 998.00 3.20 1400/04/15 - - - 2,317.84 31,147 31,265 29,750 32,100 113 1,423,686 31,203 1 5,000 31,240 84.417 هزار میلیارد 87.829 میلیون 10.971 میلیون 2.8 میلیون 2.292 میلیون 8.679 میلیون 5.882 میلیون 5.62 میلیون 15.18 9.86 14.54 26.488 میلیون 1.067 میلیون 26.264 میلیون 1.29 میلیون
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 12,180 1.00 0.01 12,179 0.00 0.00 1400/04/29 4,173 2.07 میلیون 25.23 میلیارد 496.4 12,179 12,014 11,931 12,455 2 1,215 12,110 2 13,681 12,180 36.537 هزار میلیارد 42.228 میلیون 9.124 میلیون 3 میلیون 5.691 میلیون 3.432 میلیون 2.614 میلیون 1.129 میلیون 32.37 10.64 13.98 2.071 میلیون - 2.011 میلیون 60,562
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 112,580 240.00 0.21 112,340 0.00 0.00 1400/04/29 1,639 1.05 میلیون 118.5 میلیارد 643.57 112,340 112,100 109,800 114,400 1 90 112,580 1 2,386 112,580 36.791 هزار میلیارد 39.37 میلیون 3.191 میلیون 327,500 2.579 میلیون 611,980 3.05 میلیون 1.113 میلیون 33.07 60.12 12.06 903,077 151,735 859,942 194,870
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 20,023 69,603.00 77.66 20,418 69,208.00 77.22 1400/01/31 - - - 750 89,626 87,815 - - 0 0 0 199 1,455,446 87,884 11.434 هزار میلیارد 52.349 میلیون 3.265 میلیون 560,000 2.159 میلیون 1.107 میلیون 4.23 میلیون 557,333 20.52 45.35 11.87 15,750 - 15,750 -
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 6,360 285.00 4.69 6,301 226.00 3.72 1400/04/26 - - - 5,917.83 6,075 6,280 6,100 6,378 1 4,300 6,355 1 114,045 6,360 7.561 هزار میلیارد 8.787 میلیون 3.627 میلیون 1.2 میلیون 1.225 میلیون 2.401 میلیون 647,910 1.135 میلیون 19.45 3.15 11.67 3.421 میلیون - 3.413 میلیون 8,000
اتکام

بیمه اتکائی امین

سهام فرابورس 5,210 88.00 1.72 5,122 0.00 0.00 1400/04/29 310 3.21 میلیون 16.43 میلیارد 10,348.49 5,122 5,109 4,933 5,210 34 4,872,949 5,210 2 27,577 5,390 19.976 هزار میلیارد 25.784 میلیون 12.36 میلیون 3.9 میلیون 5.808 میلیون 6.552 میلیون 1.733 میلیون 2.849 میلیون 7.01 3.05 11.52 3.138 میلیون 70,000 3.204 میلیون 3,679
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,157 70.00 1.12 6,227 0.00 0.00 1400/04/29 2,405 13.87 میلیون 86.39 میلیارد 5,768.4 6,227 6,171 6,157 6,470 3 30,274 6,157 1 78,763 6,169 7.472 هزار میلیارد 9.172 میلیون 2.97 میلیون 1.2 میلیون 1.699 میلیون 1.271 میلیون 659,690 120,243 62.14 5.88 11.33 13.703 میلیون 170,000 13.873 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 27,162 93.00 0.34 27,069 0.00 0.00 1400/04/29 280 524,353 14.24 میلیارد 1,872.69 27,069 27,160 26,881 27,162 123 1,002,659 27,162 1 14,997 27,820 16.918 هزار میلیارد 18.124 میلیون 2.236 میلیون 625,000 1.206 میلیون 1.031 میلیون 1.508 میلیون 581,262 29.11 16.43 11.22 524,353 - 399,103 125,250
زماهان

گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 16,080 838.00 4.95 16,918 0.00 0.00 1400/04/29 6 8,005 128.72 میلیون 1,334.17 16,918 16,080 16,080 16,080 0 0 0 829 25,024,327 16,080 19.117 هزار میلیارد 20.068 میلیون 2.806 میلیون 1.13 میلیون 950,616 1.856 میلیون 1.705 میلیون 391,675 48.81 10.3 11.21 8,005 - 8,005 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 9,670 92.00 0.94 9,762 0.00 0.00 1400/04/29 1,170 3.74 میلیون 36.52 میلیارد 3,197.48 9,762 9,700 9,640 10,000 1 600 9,670 1 29,395 9,676 9.762 هزار میلیارد 11.275 میلیون 2.814 میلیون 1,000,000 1.513 میلیون 1.301 میلیون 875,130 226,333 43.13 7.5 11.15 3.741 میلیون - 3.741 میلیون -
گدنا

دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 21,300 1,093.00 4.88 21,434 959.00 4.28 1400/04/26 - - - 531.91 22,393 22,480 21,274 22,960 3 9,430 21,280 4 2,100 21,300 6.43 هزار میلیارد 6.811 میلیون 809,601 300,000 380,936 428,665 626,295 47,136 111.06 15 10.27 11.334 میلیون 1.613 میلیون 12.947 میلیون 366
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 62,199 40.00 0.06 62,159 0.00 0.00 1400/04/29 750 418,624 26.02 میلیارد 558.17 62,159 59,910 59,910 63,000 1 35 61,902 2 16,350 62,200 6.216 هزار میلیارد 6.507 میلیون 550,253 100,000 291,238 259,015 612,494 89,915 69.13 24 10.15 407,735 10,889 418,624 -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 10,183 79.00 0.77 10,262 0.00 0.00 1400/04/29 1,854 7.17 میلیون 73.57 میلیارد 3,866.78 10,262 10,080 9,945 10,380 1 10,000 10,130 3 20,282 10,201 13.341 هزار میلیارد 13.657 میلیون 2.988 میلیون 1.3 میلیون 316,374 2.672 میلیون 1.378 میلیون 1.19 میلیون 11.21 4.99 9.68 6.916 میلیون 252,923 6.969 میلیون 200,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,708 13.00 0.77 1,695 0.00 0.00 1400/04/29 1,284 24.59 میلیون 41.66 میلیارد 19,147.46 1,695 1,660 1,660 1,733 2 232,091 1,707 1 117,099 1,708 112.169 هزار میلیارد 119.677 میلیون 84.389 میلیون 66.176 میلیون 7.508 میلیون 76.881 میلیون 11.698 میلیون 11.253 میلیون 9.98 1.46 9.59 22.11 میلیون 2.476 میلیون 22.767 میلیون 1.818 میلیون
تلیسه

تلیسه نمونه

سهام فرابورس 3,240 24.00 0.74 3,264 0.00 0.00 1400/04/29 1,358 12.35 میلیون 40.32 میلیارد 9,097.55 3,264 3,182 3,182 3,300 11 69,813 3,230 1 97,590 3,230 16.3 هزار میلیارد 16.963 میلیون 6.337 میلیون 4.994 میلیون 663,276 5.674 میلیون 1.737 میلیون 599,326 27.2 2.87 9.39 12.312 میلیون 42,605 12.279 میلیون 75,858
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 9,791 86.00 0.89 9,705 0.00 0.00 1400/04/29 2,122 16.17 میلیون 156.9 میلیارد 7,618.9 9,705 9,050 9,050 9,791 81 1,103,975 9,791 1 100,000 9,791 38.82 هزار میلیارد 43.24 میلیون 12.862 میلیون 4 میلیون 4.42 میلیون 8.442 میلیون 4.203 میلیون 3.673 میلیون 10.57 4.6 9.24 14.181 میلیون 1.986 میلیون 11.529 میلیون 4.638 میلیون
زشریف

کشت و صنعت شریف آباد

سهام فرابورس 4,669 11.00 0.24 4,658 0.00 0.00 1400/04/29 1,252 12.94 میلیون 60.26 میلیارد 10,332.62 4,658 4,650 4,571 4,669 9 1,705,052 4,669 1 10,000 4,670 11.202 هزار میلیارد 13.023 میلیون 5.103 میلیون 2.405 میلیون 1.822 میلیون 3.281 میلیون 1.228 میلیون 488,532 22.93 3.41 9.12 12.936 میلیون - 12.081 میلیون 855,649
وکبهمن

سر. کوثر بهمن

سهام فرابورس 11,105 1.00 0.01 11,104 0.00 0.00 1400/04/29 6,408 1.44 میلیون 15.94 میلیارد 223.96 11,104 10,720 10,719 11,210 1 944 11,105 4 1,108 11,112 27.76 هزار میلیارد 29.072 میلیون 7.654 میلیون 2.5 میلیون 1.312 میلیون 6.342 میلیون 3.043 میلیون 2.965 میلیون 9.36 4.38 9.12 1.435 میلیون - 1.416 میلیون 18,607
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 30,015 1,579.00 5.00 30,074 1,520.00 4.81 1400/04/27 - - - 1,473.22 31,594 30,103 30,015 31,000 0 0 0 77 169,812 30,015 9.022 هزار میلیارد 9.348 میلیون 963,978 300,000 326,161 637,817 1.028 میلیون 222,613 40.53 14.15 8.77 3.078 میلیون 47,000 3.125 میلیون -