همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ریشمک

تولیدو صادرات ریشمک

سهام فرابورس 31,750 548.00 1.70 31,279 1,019.00 3.15 1400/07/28 675 828,983 25.93 میلیارد 1,228.12 32,298 32,700 31,001 32,700 1 5,000 31,802 1 7,972 32,150 9.384 هزار میلیارد 10.665 میلیون 2.044 میلیون 300,000 1.281 میلیون 763,078 32,435 175,513 53.46 12.3 289.31 1.595 میلیون 31,300 1.411 میلیون 215,350
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 23,000 1,072.00 4.89 22,374 446.00 2.03 1400/07/28 11,335 40.1 میلیون 897.22 میلیارد 3,067.38 21,928 21,330 21,150 23,024 1 2,000 21,304 1 5,000 21,330 156.618 هزار میلیارد 159.351 میلیون 11.568 میلیون 2.8 میلیون 2.733 میلیون 8.835 میلیون 3.639 میلیون 3.523 میلیون 44.46 17.73 43.04 31.689 میلیون 543,631 30.959 میلیون 1.274 میلیون
سمگا

سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سهام فرابورس 12,000 418.00 3.37 12,000 418.00 3.37 1400/07/28 1,462 12.37 میلیون 148.46 میلیارد 8,462.48 12,418 12,390 11,815 12,390 1 30,000 12,390 1 1,500 12,419 120 هزار میلیارد 121.418 میلیون 15.998 میلیون 4.5 میلیون 1.418 میلیون 14.58 میلیون 2.838 میلیون 2.619 میلیون 45.82 8.23 42.28 14.309 میلیون 4.397 میلیون 18.707 میلیون -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 39,543 2,081.00 5.00 39,577 2,047.00 4.92 1400/07/28 936 6.09 میلیون 240.94 میلیارد 6,504.21 41,624 40,550 39,543 41,466 1 3,000 38,559 63 263,097 40,739 23.863 هزار میلیارد 25.227 میلیون 2.227 میلیون 602,947 1.364 میلیون 862,671 565,167 -24,339 -980.44 27.66 42.22 3.018 میلیون 432,000 3.45 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 10,099 314.00 3.02 10,063 350.00 3.36 1400/07/28 551 2.03 میلیون 20.45 میلیارد 3,688.79 10,413 10,460 9,893 10,460 28 148,358 10,432 1 1,006 10,790 13.283 هزار میلیارد 13.773 میلیون 2.637 میلیون 1.32 میلیون 489,423 2.148 میلیون 367,396 204,115 65.08 6.18 36.15 3.912 میلیون - 3.257 میلیون 655,000
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 64,600 39.00 0.06 64,415 146.00 0.23 1400/07/28 1,131 3.87 میلیون 248.99 میلیارد 3,417.67 64,561 64,565 62,000 65,400 1 154 64,520 1 2,064 64,520 1314.839 هزار میلیارد 1.428 میلیارد 151.93 میلیون 10.206 میلیون 113.442 میلیون 38.489 میلیون 40.626 میلیون 24.913 میلیون 52.78 34.16 32.36 672,894 1.234 میلیون 1.907 میلیون -
گکوثر

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 1,858 22.00 1.20 1,843 7.00 0.38 1400/07/28 433 8.21 میلیون 15.14 میلیارد 19,009.13 1,836 1,810 1,810 1,890 1 5,400 1,832 1 20,000 1,845 7.057 هزار میلیارد 7.441 میلیون 4.126 میلیون 3.829 میلیون 383,443 3.742 میلیون 365,730 -65,842 -107.19 1.89 19.3 6.329 میلیون - 6.329 میلیون -
ثپردیس

سر. مسکن پردیس

سهام فرابورس 5,278 277.00 4.99 5,297 258.00 4.64 1400/07/28 677 9.72 میلیون 51.5 میلیارد 14,360.38 5,555 5,600 5,278 5,600 1 30,500 5,610 1 10,000 5,610 10.594 هزار میلیارد 14.257 میلیون 5.795 میلیون 1.65 میلیون 3.663 میلیون 2.132 میلیون 567,520 159,387 66.47 4.97 18.68 12.57 میلیون 100,000 12.59 میلیون 80,000
تبرک

تبرک

سهام فرابورس 9,030 294.00 3.15 9,203 121.00 1.30 1400/07/28 894 2.68 میلیون 24.69 میلیارد 3,000.74 9,324 9,380 8,921 9,550 79 740,428 9,335 1 50,748 9,700 20.537 هزار میلیارد 21.185 میلیون 5.284 میلیون 2.232 میلیون 648,503 4.636 میلیون 1.118 میلیون 723,286 28.39 4.43 18.36 4.402 میلیون 500,000 4.902 میلیون 190
حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

سهام فرابورس 4,434 211.00 5.00 4,418 195.00 4.62 1400/07/28 742 14.11 میلیون 62.35 میلیارد 19,017.18 4,223 4,290 4,095 4,434 46 943,484 4,223 1 1,198 4,331 32.817 هزار میلیارد 36.501 میلیون 12.546 میلیون 7.428 میلیون 3.684 میلیون 8.862 میلیون 2.002 میلیون 964,861 34.01 3.7 16.39 4.39 میلیون - 651,930 3.738 میلیون
کمرجان

مرجان کار

سهام فرابورس 71,760 2,609.00 3.51 72,130 2,239.00 3.01 1400/07/28 1,459 795,144 57.35 میلیارد 544.99 74,369 75,859 71,010 75,859 1 79 75,022 1 64 75,130 5.049 هزار میلیارد 5.378 میلیون 425,983 70,000 233,451 192,532 372,619 145,824 34.62 26.22 13.55 2.648 میلیون 42,500 2.681 میلیون 9,491
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 122,360 2,237.00 1.80 122,660 1,937.00 1.55 1400/07/28 967 479,526 58.82 میلیارد 496.41 124,597 125,000 120,000 125,000 1 109 123,701 1 250 124,000 40.171 هزار میلیارد 42.75 میلیون 3.191 میلیون 327,500 2.579 میلیون 611,980 3.05 میلیون 1.113 میلیون 36.1 65.64 13.17 343,440 90,675 375,339 58,776
کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 1,040 22.00 2.07 1,042 20.00 1.88 1400/07/28 4,118 143.16 میلیون 149.12 میلیارد 34,763.51 1,062 1,050 1,030 1,062 2 112,000 1,058 6 108,994 1,060 44.41 هزار میلیارد 44.823 میلیون 46.106 میلیون 42.62 میلیون 412,546 45.694 میلیون 3.417 میلیون 3.219 میلیون 13.8 0.97 13 123.271 میلیون 136,425 118.068 میلیون 5.339 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 15,823 3.00 0.02 15,840 14.00 0.09 1400/07/28 2,093 423,711 6.73 میلیارد 202.44 15,826 15,827 15,730 16,300 1 900 15,860 5 250 15,860 68.112 هزار میلیارد 71.86 میلیون 10.063 میلیون 4.3 میلیون 3.748 میلیون 6.315 میلیون 5.266 میلیون 2.534 میلیون 26.88 10.78 12.94 740,045 240,586 957,933 22,698
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,030 95.00 2.30 4,088 37.00 0.90 1400/07/28 318 2.1 میلیون 8.55 میلیارد 6,612.5 4,125 4,029 4,002 4,184 2 2,762 4,105 3 8,950 4,157 24.528 هزار میلیارد 31.093 میلیون 14.217 میلیون 6 میلیون 6.565 میلیون 7.652 میلیون 1.963 میلیون 1.005 میلیون 24.4 3.21 12.5 2.152 میلیون 253,463 2.287 میلیون 118,405
سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

سهام فرابورس 17,900 310.00 1.70 18,272 62.00 0.34 1400/07/28 3,938 1.95 میلیون 35.63 میلیارد 495.19 18,210 18,210 17,700 18,920 1 3,206 18,340 1 24 18,340 12.79 هزار میلیارد 12.978 میلیون 1.541 میلیون 200,000 528,087 1.051 میلیون 1.084 میلیون 1.177 میلیون 10.86 9.45 11.8 1.22 میلیون 103,687 1.324 میلیون 42
غصینو

صنعتی مینو (خرمدره)

سهام فرابورس 14,423 759.00 5.00 14,454 728.00 4.80 1400/07/28 991 4.44 میلیون 64.17 میلیارد 4,480.11 15,182 14,426 14,423 14,850 2 18,811 15,171 1 4,062 15,181 144.54 هزار میلیارد 156.073 میلیون 23.854 میلیون 10 میلیون 11.533 میلیون 12.321 میلیون 12.385 میلیون 4.806 میلیون 30.07 11.73 11.67 8.143 میلیون 1.744 میلیون 9.888 میلیون -
دماوند

تولید برق دماوند

سهام فرابورس 21,000 375.00 1.82 21,084 459.00 2.23 1400/07/28 1,564 2.95 میلیون 62.29 میلیارد 1,888.95 20,625 20,970 20,300 21,550 1 2,000 20,460 1 22,744 20,536 116.384 هزار میلیارد 136.613 میلیون 29.873 میلیون 5.52 میلیون 20.229 میلیون 9.643 میلیون 10.26 میلیون 3.909 میلیون 29.77 12.07 11.34 2.483 میلیون - 2.464 میلیون 19,300
بجهرم

نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,159 14.00 0.64 2,139 34.00 1.56 1400/07/28 1,063 10.45 میلیون 22.36 میلیارد 9,834 2,173 2,170 2,118 2,179 2 9,000 2,165 1 7,000 2,171 51.647 هزار میلیارد 55.556 میلیون 33.738 میلیون 24.145 میلیون 3.909 میلیون 29.829 میلیون 4.592 میلیون 2.57 میلیون 20.11 1.73 11.25 13.78 میلیون 100,000 13.032 میلیون 847,773
اتکای

بیمه اتکائی ایرانیان

سهام فرابورس 9,277 441.00 4.99 8,952 116.00 1.31 1400/07/28 861 9.27 میلیون 82.98 میلیارد 10,766.85 8,836 8,880 8,463 9,277 1 600 8,803 1 20,000 8,880 46.55 هزار میلیارد 50.773 میلیون 13.869 میلیون 4 میلیون 4.223 میلیون 9.646 میلیون 2.661 میلیون 4.147 میلیون 9.75 5.39 10.82 3.767 میلیون 1.413 میلیون 4.219 میلیون 960,651
توسن

نرم افزاری نگین

سهام فرابورس 15,060 224.00 1.47 14,816 468.00 3.06 1400/07/28 22,966 14.82 میلیون 219.58 میلیارد 1,816.4 15,284 15,000 14,520 15,326 1 2,050 15,306 4 204 15,306 30.225 هزار میلیارد 34.259 میلیون 7.016 میلیون 2.04 میلیون 4.034 میلیون 2.982 میلیون 2.88 میلیون 1.187 میلیون 25.46 10.14 10.5 7.35 میلیون 4.82 میلیون 11.853 میلیون 316,284
بپیوند

پیوند گستر پارس

سهام فرابورس 9,954 218.00 2.14 10,077 95.00 0.93 1400/07/28 2,170 1.07 میلیون 10.75 میلیارد 493.4 10,172 10,050 9,900 10,210 2 14,300 10,184 7 539 10,184 30.231 هزار میلیارد 35.593 میلیون 9.569 میلیون 3 میلیون 5.362 میلیون 4.207 میلیون 2.903 میلیون 1.283 میلیون 23.57 7.19 10.41 1.315 میلیون - 1.094 میلیون 220,233
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 9,002 339.00 3.63 8,961 380.00 4.07 1400/07/28 1,548 9.16 میلیون 82.1 میلیارد 5,918.52 9,341 8,990 8,874 9,250 0 0 0 48 1,034,606 9,251 8.961 هزار میلیارد 10.474 میلیون 2.814 میلیون 1,000,000 1.513 میلیون 1.301 میلیون 875,130 226,333 39.6 6.89 10.24 5.768 میلیون 16,000 5.784 میلیون -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 5,529 160.00 2.81 5,650 39.00 0.69 1400/07/28 245 1.11 میلیون 6.22 میلیارد 4,546.53 5,689 5,760 5,471 5,760 71 925,050 5,699 1 1,002 6,099 43.663 هزار میلیارد 54.36 میلیون 22.096 میلیون 7.728 میلیون 10.697 میلیون 11.399 میلیون 4.429 میلیون 2.999 میلیون 14.56 3.83 9.86 7.881 میلیون - 6.514 میلیون 1.368 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 1,400 8.00 0.57 1,393 1.00 0.07 1400/07/28 431 9.99 میلیون 13.93 میلیارد 23,187.71 1,392 1,361 1,360 1,425 1 14,285 1,395 3 600,000 1,400 92.184 هزار میلیارد 97.735 میلیون 81.599 میلیون 66.176 میلیون 5.552 میلیون 76.048 میلیون 9.853 میلیون 9.401 میلیون 9.81 1.21 9.36 13.269 میلیون 3.959 میلیون 14.508 میلیون 2.72 میلیون
سدبیر

سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سهام فرابورس 35,152 813.00 2.37 35,743 1,404.00 4.09 1400/07/28 909 1.95 میلیون 69.56 میلیارد 2,140.77 34,339 34,339 33,800 36,055 2 1,860 34,000 1 1,000 34,345 8.936 هزار میلیارد 9.116 میلیون 1.844 میلیون 250,000 180,671 1.664 میلیون 981,125 920,508 9.72 5.37 9.11 524,805 - 524,805 -
وسپهر

سر. مالی سپهر صادرات

سهام فرابورس 7,066 0.00 0.00 7,066 0.00 0.00 1400/07/28 2,395 7.69 میلیون 54.33 میلیارد 3,210.11 7,066 7,064 7,064 7,100 1 44,111 7,063 1 3,250 7,066 211.98 هزار میلیارد 332.559 میلیون 153.72 میلیون 30 میلیون 120.579 میلیون 33.141 میلیون 24.671 میلیون 24.468 میلیون 5.72 6.4 8.59 6.526 میلیون 50,000 6.575 میلیون 935
ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 4,530 149.00 3.40 4,499 118.00 2.69 1400/07/28 402 2.37 میلیون 10.77 میلیارد 5,904.02 4,381 4,460 4,300 4,600 22 564,193 4,460 1 1,750 4,500 5.399 هزار میلیارد 7.098 میلیون 2.97 میلیون 1.2 میلیون 1.699 میلیون 1.271 میلیون 659,690 153,011 35.28 4.25 8.18 2.586 میلیون - 2.586 میلیون -
ثرود

سر. مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 8,762 268.00 3.16 8,876 382.00 4.50 1400/07/28 956 4.91 میلیون 43.57 میلیارد 5,135.39 8,494 8,850 8,580 8,918 1 142 8,810 1 2 8,810 4.438 هزار میلیارد 4.96 میلیون 1.219 میلیون 500,000 545,676 672,841 547,188 146,994 30.19 6.6 8.11 8.261 میلیون 100,000 8.361 میلیون -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 8,300 170.00 2.09 8,369 239.00 2.94 1400/07/28 525 1.96 میلیون 16.36 میلیارد 3,723.85 8,130 8,220 8,150 8,500 1 5,649 8,159 1 31,761 8,168 10.88 هزار میلیارد 11.325 میلیون 3.044 میلیون 1.3 میلیون 445,187 2.599 میلیون 1.344 میلیون 1.122 میلیون 9.7 4.2 8.1 1.867 میلیون 241,000 2.108 میلیون -
کگهر

سنگ آهن گهر زمین

سهام فرابورس 44,500 331.00 0.74 44,830 1.00 0.00 1400/07/28 154 182,983 8.2 میلیارد 1,188.2 44,831 46,300 44,500 46,300 1 571 44,765 1 944 45,670 1120.75 هزار میلیارد 1.216 میلیارد 194.563 میلیون 12.3 میلیون 94.967 میلیون 99.596 میلیون 138.524 میلیون 61.2 میلیون 18.31 11.25 8.09 122,574 586,923 609,497 100,000
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 73,244 3,467.00 4.97 72,563 2,786.00 3.99 1400/07/28 3,370 454,703 32.99 میلیارد 134.93 69,777 73,189 69,800 73,265 1 120 70,054 2 12 70,054 14.513 هزار میلیارد 16.217 میلیون 2.257 میلیون 200,000 1.704 میلیون 552,456 1.918 میلیون 1.154 میلیون 12.58 26.27 7.57 341,318 1,000,000 499,942 841,376
ثالوند

سر. مسکن الوند

سهام فرابورس 13,490 642.00 5.00 13,482 634.00 4.93 1400/07/28 1,390 8.72 میلیون 117.63 میلیارد 6,276.62 12,848 13,490 13,042 13,490 80 1,013,615 12,885 1 10,000 13,100 6.741 هزار میلیارد 6.972 میلیون 1.688 میلیون 500,000 231,212 1.457 میلیون 929,138 623,572 10.81 4.63 7.26 2.027 میلیون 10,000 2.002 میلیون 35,000
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 22,190 620.00 2.87 21,784 214.00 0.99 1400/07/28 634 1.53 میلیون 33.32 میلیارد 2,412.88 21,570 21,830 21,310 22,298 2 7,205 21,500 1 10,000 21,735 21.784 هزار میلیارد 23.773 میلیون 5.028 میلیون 1,000,000 1.989 میلیون 3.04 میلیون 3.059 میلیون 589,763 36.94 7.17 7.12 486,925 580,783 1.068 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 19,720 939.00 5.00 19,646 865.00 4.61 1400/07/28 588 1.45 میلیون 28.43 میلیارد 2,461.18 18,781 19,039 19,000 19,720 1 300 18,740 2 84,063 19,040 12.279 هزار میلیارد 13.656 میلیون 2.608 میلیون 625,000 1.377 میلیون 1.231 میلیون 1.754 میلیون 649,378 18.91 9.98 7 504,673 - 404,673 100,000
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 10,511 263.00 2.44 10,624 150.00 1.39 1400/07/28 296 2.3 میلیون 24.4 میلیارد 7,762.87 10,774 11,000 10,500 11,000 1 178 10,571 4 85,592 10,700 63.744 هزار میلیارد 77.115 میلیون 19.718 میلیون 3 میلیون 13.371 میلیون 6.347 میلیون 9.159 میلیون 2.899 میلیون 21.99 10.04 6.96 2.069 میلیون 152,892 2.221 میلیون -
وآوا

سر. آوا نوین

سهام فرابورس 3,630 166.00 4.37 3,627 169.00 4.45 1400/07/28 1,134 16.47 میلیون 59.72 میلیارد 14,519.59 3,796 3,760 3,607 3,839 2 52,671 3,796 1 18,901 3,803 4.788 هزار میلیارد 6.537 میلیون 4.79 میلیون 1.32 میلیون 1.749 میلیون 3.041 میلیون 688,963 1.462 میلیون 3.27 1.57 6.95 3.396 میلیون 160,000 3.446 میلیون 110,000
قچار

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

سهام فرابورس 10,113 532.00 5.00 10,556 89.00 0.84 1400/07/28 41 219,729 2.22 میلیارد 9,839.73 10,645 10,113 10,113 10,113 0 0 0 80 3,040,011 10,269 25.925 هزار میلیارد 27.301 میلیون 4.416 میلیون 2.456 میلیون 1.376 میلیون 3.04 میلیون 3.806 میلیون 582,076 44.54 8.56 6.83 398,064 - 398,064 -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 78,500 627.00 0.79 78,974 153.00 0.19 1400/07/28 111 63,538 5 میلیارد 718.8 79,127 80,989 78,000 80,989 1 500 79,000 1 700 79,688 6.634 هزار میلیارد 7.299 میلیون 998,248 84,000 665,211 333,037 1.039 میلیون 261,463 25.37 19.93 6.39 88,625 1,554 90,179 -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 8,622 410.00 4.99 8,585 373.00 4.54 1400/07/28 1,638 11.05 میلیون 94.86 میلیارد 6,745.83 8,212 8,600 8,275 8,622 81 7,083,778 8,270 2 12,238 8,511 6.653 هزار میلیارد 7.475 میلیون 1.817 میلیون 775,000 821,386 995,455 1.041 میلیون 184,719 36.03 6.68 6.39 5.867 میلیون 7,053 5.874 میلیون -